BILISMENS POLITISKA VILLKOR
                 1982
                SSD 0335

            Bilindustriföreningen &
           Motorbranschens Riksförbund
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i BILISMENS POLITISKA
     VILLKOR 1982 samlades ursprungligen in av SIFO
     efter en beställning från Bilindustriföreningen &
     Motorbranschens Riksförbund. Varken SSD eller
     primärforskarna bär ansvar för analyser och
     tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får BILISMENS POLITISKA
  VILLKOR 1982 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid
  skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av
  Bilindustriföreningen & Motorbranschens Riksförbund under
  perioden april 1982. Frågorna ingick i SIFO-buss 82016/017 och
  utfördes i form av personlig intervju. För närmare information
  om SIFO- bussarnas uppläggning och genomförande hänvisas till
  SIFO.
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0335 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sifobuss 6 Födelseår 7 Födelsedag 8 Bostadstyp 9 Hushållets storlek 10 Personer 18-74 år 11 Barn under 2 år 12 Barn 2-6 år 13 Barn 7-14 år 14 Barn 15-19 år 15 Vuxna barn 16 Bil i hushållet 17 Pengar i hushållet 18 Månadens behov 19 Hushållets inkomst 20 Personlig inkomst 21 Sammanlagd inkomst i hushållet 22 Civilstånd 23 Skolutbildning 24 Högskoleexamen 25 Typ av högskoleexamen 26 Heltid eller deltidsarbete 27 Arbetssituation jämfört med för ett år sedan 28 Arbetsområde 29 Företagare eller anställd 30 Privat eller offentlig tjänst 31 Medlem i fackföreningen 32 Arbetare eller tjänsteman 33 Tid att lära sig arbetsuppgiften 34 Ansvarar för andra på arbetet 35 Antal år för att få den typen av arbete 36 Antal personer på arbetsplatsen 37 Chef över 10 eller fler personer 38 Egen företagare: Antal anställda 39 Jordbrukare: Antal traktorer 40 Ej förvärvsarbetande 41 Studerande 42 Tjänstledig, pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 43 Make förvärvsarbetar 44 Make arbetare, tjänsteman eller egen företagare 45 Make chef 46 Make egen företagare: Antal anställda 47 Make ej förvärvsarbetande 48 Make studerande 49 Make pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 50 Kön 51 Medborgarskap 52 Bästa parti 53 Strängare miljökrav på bilarna 54 Ökad beskattning av bilismen 55 Lättare att äga och använda personbil 56 Svårare att äga och använd pesonbil 57 Mer bilvänligt politiskt parti, 1 58 Mer bilvänligt politiskt parti, 2 59 Mer bilvänligt politiskt parti, 3 60 Mer bilvänligt politiskt parti, 4 61 Mer bilvänligt politiskt parti, 5 62 Mer förstående till bilanvändning 63 Hushållets beroende av bil 64 Läsning av dagstidningar 65 Kännedom om tidningen "Utan bilen stannar Sverige" 66 Läst tidnigen helt eller delvist 67 Lagt märke till artikeln 1 68 Läst artikeln 1 helt eller delvist 69 Innehållet av artikeln 1 är riktigt 70 Intressant vad som sägs i artikeln 1 71 Lagt märke till artikeln 2 72 Läst artikeln 2 helt eller delvist 73 Innehållet av artikeln 2 är riktigt 74 Intressant vad som sägs i artikeln 2 75 Lagt märke till annonsen 1 76 Läst annons 1 helt eller delvist 77 Innehållet av annons 1 är riktigt 78 Intressant vad som sägs i annons 1 79 Lagt märke till annonsen 2 80 Läst annons 2 helt eller delvist 81 Innehållet av annons 2 är riktigt 82 Intressant vad som sägs i annons 2 83 Lagt märke till annonsen 3 84 Läst annons 3 helt eller delvist 85 Innehållet av annons 3 är riktigt 86 Intressant vad som sägs i annons 3

VAR 1 SSD STUDY NR 0335              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0335


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 SIFOBUSS Loc 13 width 1 515 6. Vecka 16 1982 512 7. Vecka 17 1982
VAR 6 FÖDELSEÅR 1A Loc 14 width 2 MD=99 1a Vilket år är Du född och vilken dag i månaden? 1a(1) Födelseår 1 11. 1911 16 12. 9 13. 21 14. 22 15. 19 16. 7 17. 13 18. 10 19. 23 20. 28 21. 22 22. 9 23. 18 24. 22 25. 18 26. 16 27. 17 28. 16 29. 13 30. 14 31. 16 32. 17 33. 19 34. 25 35. 23 36. 21 37. 22 38. 12 39. 19 40. 18 41. 25 42. 26 43. 28 44. 33 45. 29 46. 23 47. 25 48. 18 49. 22 50. 17 51. 24 52. 20 53. 27 54. 23 55. 17 56. 17 57. 19 58. 19 59. 15 60. 21 61. 16 62. 17 63. 19 64. 1964 1 99. Uppgift saknas
VAR 7 FÖDELSEDAG 1A Loc 16 width 2 MD=99 1a(2) Födelsedag <Se F.1a för fullständig frågetext> 3 01. 1:a 1 02. 3 03. 3 04. 2 05. 3 07. 1 08. 247 09. 2 10. 231 11. 1 12. 1 13. 3 14. 1 15. 1 16. 2 17. 2 18. 1 19. 267 20. 237 21. 3 22. 2 25. 3 26. 1 28. 2 29. 29:e 1 31. 31:a 3 99. Uppgift saknas
VAR 8 BOSTADSTYP 1B Loc 18 width 1 1b Vilken typ av bostad är det här? (För hemmaboende barn markeras föräldrarnas bostad) 166 1. Insatslägenhet, bostadsrätt, andelslägenhet 313 2. Hyr lägenhet 466 3. Äger radhus, villa 33 4. Hyr radhus, villa 36 5. Äger gård på landet, jordbruksfastighet 6 6. Hyr, arrenderar jordbruksfastighet 7 7. Övriga (inneboende m fl)
VAR 9 HUSHÅLLETS STORLEK 2A Loc 19 width 2 MD=99 2a Hur många personer är Ni sammanlagt i hushållet? (Om flera än 9, markera med 9. Inneboende räknas som 1-personshushåll) 168 01. 1 person 343 02. 2 personer 206 03. 3 personer 226 04. 4 personer 63 05. 5 personer 17 06. 6 personer 2 07. 7 personer 0 08. 8 personer 1 09. 9 personer 1 99. Uppgift saknas
VAR 10 PERSONER 18-74 ÅR 2B Loc 21 width 1 MD=9 2b Hur många av dessa personer är 18-74 år? 204 1. 1 person 643 2. 2 personer 142 3. 3 personer 31 4. 4 personer 4 5. 5 personer 0 6. 6 personer 0 7. 7 personer 1 8. 8 personer 2 9. Uppgift saknas
VAR 11 BARN UNDER 2 ÅR 3A Loc 22 width 1 3a(1) Finns det några barn som bor här som är under 2 år? 78 1. Ja 949 5. Nej
VAR 12 BARN 2-6 ÅR 3A Loc 23 width 1 3a(2) Finns det några barn som bor här som är 2-6 år? 148 1. Ja 879 5. Nej
VAR 13 BARN 7-14 ÅR 3A Loc 24 width 1 3a(3) Finns det några barn som bor här som är 7-14 år? 220 1. Ja 807 5. Nej
VAR 14 BARN 15-19 ÅR 3A Loc 25 width 1 3a(4) Finns det några barn som bor här som är 15-19 år? 208 1. Ja 819 5. Nej
VAR 15 VUXNA BARN 3B Loc 26 width 1 3b Har det funnits några barn i Ert hushåll som vuxit upp och flyttat hemifrån? 347 1. Ja 680 5. Nej
VAR 16 BIL I HUSHÅLLET 4 Loc 27 width 1 MD=9 4 Finns det i Ert hushåll någon personbil? OM "JA": En eller flera? 678 1. Ja, äger eller har tillgång till en bil 150 2. Ja, flera 186 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 17 PENGAR I HUSHÅLLET 5 Loc 28 width 4 MD=9900 5 Hur mycket pengar - sedan skatten är dragen - anser Du att Ni som hör till det här hushållet, tillsammans behöver i månaden för att ha vad Du själv anser vara en hygglig tillvaro? 1 0120. 1 200 kr 1 0140. 3 0150. 1 0180. 15 0200. 1 0210. 13 0250. 2 0270. 59 0300. 1 0320. 1 0330. 1 0335. 42 0350. 1 0390. 106 0400. 1 0430. 43 0450. 1 0480. 129 0500. 1 0510. 1 0520. 32 0550. 1 0570. 1 0575. 1 0580. 1 0590. 109 0600. 21 0650. 71 0700. 17 0750. 2 0760. 64 0800. 4 0850. 23 0900. 5 0950. 52 1000. 1 1030. 1 1045. 1 1100. 14 1200. 1 1250. 1 1280. 2 1300. 8 1500. 2 1600. 3 1700. 1 2000. 1 3040. 1 3503. 4 5000. 1 5500. 1 7000. 70 000 kr 122 8800. Tveksam, vet ej 34 9900. Uppgift saknas
VAR 18 MÅNADENS BEHOV 6 Loc 32 width 1 6 Anser Ni att Ni förra månaden hade mer än Ni behövde, mindre än Ni behövde, eller att Ni hade ungefär så mycket som Ni behövde? 162 1. Mer 635 3. Ungefär så mycket 198 5. Mindre 32 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 INKOMST 7A Loc 33 width 1 MD=9 7a(1) Nu kommer två frågor till om inkomst, en om Din egen inkomst och en om hela hushållets inkomster. Till inkomst räknas inte bara lön, utan också pension, studiebidrag, räntor och andra inkomster. Har Du personligen någon inkomst? 937 1. Ja 56 5. Nej 34 9. Ej svar
VAR 20 PERSONLIG INKOMST 7A Loc 34 width 2 7a(2) OM "JA": Hur stor är för närvarande Din personliga inkomst före skatt? Svara med den bokstav som motsvarar Din egen inkomst enligt det här kortet och Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka: 169 01. Under - 39.999 97 02. 40.000 - 49.999 77 03. 50.000 - 59.999 89 04. 60.000 - 69.999 264 05. 70.000 - 89.999 161 06. 90.000 -119.999 52 07. 120.000 -149.999 26 08. 150.000 -174.999 23 09. Mer än 175.000 69 10. Ingen inkomst
VAR 21 SAMMANLAGD INKOMST 7B Loc 36 width 1 7b TILL ALLA HUSHÅLL MED MER ÄN 1 PERSON ENL FRÅGA 20: Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i hela hushållet? Räkna ihop inkomsterna för alla: make/maka, hemmavarande barn och också Din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiebidrag och allt annat. Ange (igen) antingen per år, per månad eller per vecka. 37 1. - 49.999/år 29 2. 50.000- 59.999/år 91 3. 60.000- 69.999/år 57 4. 70.000- 89.999/år 150 5. 90.000-119.999/år 171 6. 120.000-149.999/år 180 7. 150.000-174.999/år 129 8. 175.000-249.999/år 183 9. 250.000- /år
VAR 22 CIVILSTÅND 8 Loc 37 width 1 8 Är Du gift/sammanboende eller ogift, änka/änkling eller skild? 733 1. Gift/sammanboende 198 2. Ogift 43 3. Änka/änkling 53 4. Skild
VAR 23 SKOLUTBILDNING 9A Loc 38 width 1 MD=9 9a Vilken skolutbildning har Du? Är det grundskolanivå, gymnasienivå eller högskolenivå? 511 1. Grundskola (folkskola) 339 2. Gymnasienivå 169 3. Högskolenivå, universitet 8 9. Uppgift saknas
VAR 24 HÖGSKOLEEXAMEN 9B Loc 39 width 1 MD=0 9b OM "HÖGSOLENIVÅ, UNIVERSITET": Har Du examen från universitet eller högskola eller inte? 121 1. Ja 47 5. Nej 859 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 TYP AV HÖGSKOLEEXAMEN 10 Loc 40 width 1 MD=0 10 OM "JA, EXAMEN" ENLIGT FRÅGA 9B: Har Du examen från handelshögskola, teknisk högskola, skogshögskola, veterinärhögskola, medicinsk fakultet eller juridisk fakultet? 52 1. Ja 68 5. Nej, ingen uppgift 907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 HELTID ELLER DELTID 11A Loc 41 width 1 MD=9 11a Förvärvsarbetar Du på heltid eller deltid? 593 1. Ja, heltid 197 3. Ja, deltid 231 5. Nej, har inget förvärvsarbete 6 9. Ingen uppgift
VAR 27 MER/MINDRE ATT GÖRA 11 Loc 42 width 1 MD=0 11 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID": Verkar det som om man har mer att göra på Din arbetsplats nu än för tolv månader sedan eller har man mindre att göra eller ungefär lika mycket? 249 1. Mer att göra 384 3. Ungefär lika mycket 119 5. Mindre att göra 38 8. Tveksam, vet ej 237 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ARBETSOMRÅDE 12 Loc 43 width 1 MD=0 12 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Inom vilket arbetsområde är Du huvudsakligen verksam? LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN 1-7! 196 1. Industri, tillverkning 69 2. Byggnadsverksamhet 156 3. Handel, samfärdsel, bank, försäkring 127 4. Vård 92 5. Skola, utbildning 81 6. Förvaltning 30 7. Jordbruk, skogsbruk 36 8. Annat, ingen uppgift 240 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 13 Loc 44 width 1 MD=0 13 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du egen företagare, har Du egen verksamhet eller är Du anställd? 701 1. Anställd 78 2. Egen företagare, egen verksamhet 248 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 ARBETAR PRIVAT/OFFENT 14 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 14 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Arbetar Du i privat tjänst eller offentlig tjänst (dvs för stat, landsting eller kommun)? 370 1. Privat 327 2. Offentlig 327 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Ingen uppgift
VAR 31 MEDLEM I FACKFÖRENING 15 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 15 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 55556 287 1. Ja, LO 239 2. Ja, TCO (tex HTF, SIF, SKTF) 58 3. Ja, SACO/SR (tex CF,SSR,STF) 5 4. Ja, annan 111 5. Nej 326 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 32 ARBETARE/TJÄNSTEMAN 16 Loc 47 width 1 MD=0 16 OM "NEJ" ELLER "ANNAN" (Pos 1 eller 5) ENLIGT FRÅGA 15: Är Du arbetare eller tjänsteman? 74 1. Arbetare 90 2. Tjänsteman 8 8. Vet inte vad jag skall kalla mig 855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄRA SIG JOBBET 17 Loc 48 width 1 MD=0 17 OM "LO" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "ARBETARE" ENLIGT FRÅGA 16: Hur lång tid skulle det ta för någon utan erfarenhet och utbildning att lära sig Ditt jobb? Kan vem som helst göra det efter några veckor, tar det upp till ett år av träning och kurser, upp till två år, eller tar det längre tid än två år av träning och kurser? 110 1. Några veckor 102 2. Upp till ett år 36 3. Upp till två år 78 4. Längre än två år 4 8. Tveksam, vet ej 697 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ANSVARAR/ÖVERVAKAR 18 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 18 OM "TCO" ELLER "SACO/SR" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 16: Ansvarar Du för andra på Ditt jobb eller övervakar Du någon annans arbete på Din arbetsplats eller gör Du inget sådant? 170 1. Ja, ansvarar, övervakar 180 5. Nej, inget sådant 673 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Ej svar
VAR 35 TID UTBILDA/ARBETA 19 Loc 50 width 1 MD=0 19 OM "NEJ" ENLIGT FRÅGA 18 ELLER "VET EJ" ENLIGT FRÅGA 16 ELLER 18: Hur lång tid tar det att utbilda sig och arbeta för att få ett sådant jobb som Du har? Kräver det ett år eller mindre efter skolan , två a tre år eller mer än tre år? 52 1. Ett år eller mindre 67 2. 2-3 år 66 3. Mer än tre år 842 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 PERSONER PÅ ARBETSPL 20 Loc 51 width 1 MD=0 20 OM "JA" ENLIGT FRÅGA 18: Hur många personer finns det på Din arbetsplats? Är det 20 personer eller fler eller mindre än 20 personer? 112 1. 20 eller fler 60 2. Mindre än 20 personer 855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 CHEF ÖVER 10 PERSONER 21 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 21 OM "MER ÄN 20" ENLIGT FRÅGA 20: Är Du chef över 10 eller fler personer? 55 1. Ja 56 5. Nej 915 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 38 ANSTÄLLDA I FÖRETAG 22 Loc 53 width 1 MD=0 22 OM "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många är vanligen anställda på Ert företag (gård, verksamhet etc)? Räkna inte medlemmar av Din familj eller Dig själv. 32 1. Ingen utom jag själv eller familjen 26 2. 1-9 anställda 4 3. 10 eller fler anställda 965 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ANTAL TRAKTORER 23 Loc 54 width 2 MD= 0 23 OM "JORD- ELLER SKOGSBRUK" ENLIGT FRÅGA 12 OCH "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många traktorer använder Ni? 4 01. 1 traktor 4 02. 2 traktorer 1 03. 3 traktorer 0 04. 4 traktorer 0 05. 5 traktorer 1 06. 6 traktorer 0 07. 7 traktorer 0 08. 8 traktorer 1 09. 9 traktorer 2 10. Ingen traktor 1014 00. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TJÄNSTLEDIG/STUDERAN. 24 Loc 56 width 1 MD=0 24 OM "NEJ, EJ FÖRVÄRVSARBETANDE" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du tjänstledig, hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös eller vad? 38 1. Hemarbetande husmor/husfar 45 2. Studerande 120 3. Pensionär/sjukpensionär 4 4. Långtidssjukskriven 20 5. Arbetslös 2 6. Värnpliktig 6 7. Tjänstledig/föräldraledig 1 8. Annat, ingen uppgift 791 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 GYMNASIE/HÖGSKOLENIVÅ 25 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 25 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 24: Studerar Du på gymnasienivå eller högskolenivå? 21 1. Gymnasienivå/folkhögskola 21 2. Högskolenivå, universitet 984 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 42 TJÄNSTLEDIG/PENSION 26 Loc 58 width 1 MD=0 26 OM "TJÄNSTLEDIG", "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 24: Var Du tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 21 1. Hemarbetande 62 2. Arbetare 34 3. Tjänsteman 15 4. Egen företagare 0 5. Annat 895 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 MAKE FÖRVÄRVSARB 27 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 27 OM "GIFT ELLER SAMMANBOENDE" ENLIGT FRÅGA 8: Förvärvsarbetar Din make/maka/sambo på heltid eller deltid? 386 1. Ja, heltid 189 3. Ja, deltid 154 5. Nej, inget förvärvsarbete 296 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ingen uppgift
VAR 44 MAKE ARB/TJM/FTG 28 Loc 60 width 1 MD=0 28 OM "HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 140 1. Arbetare 196 2. Tjänsteman 52 3. Egen företagare 639 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 MAKE CHEF 29 Loc 61 width 1 MD=0 29 OM "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 28: Är han/hon chef för 20 eller fler personer - ansvarar han/hon för några andras arbete, eller gör han/hon inget sådant? 26 1. Chef 67 3. Ansvarar för några 103 5. Inget sådant 2 8. Vet inte 829 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 MAKE ANTAL ANSTÄLLDA 30 Loc 62 width 1 MD=0 30 OM "FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 28: Hur många anställda har han/hon? Räkna inte familjemedlemmar. Är det - 26 1. Ingen utom familjen 22 2. 1-9 anställda 3 3. 10 eller fler anställda 1 8. Vet inte 975 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 MAKE EJ FÖRVÄRVSARB 31 Loc 63 width 1 MD=0 31 OM "EJ FÖRVÄRVSARBETE" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös, eller vad? 46 1. Hemarbetande husmor/husfar 18 2. Studerande 72 3. Pensionär/sjukpensionär 6 4. Långtidssjukskriven 5 5. Arbetslös 3 6. Värnpliktig 0 7. Tjänstledig/föräldraledig 5 8. Annat, ingen uppgift 872 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 MAKE STUDERANDE 32 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 32 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 31: Studerar han/hon på gymnasienivå eller högskolenivå? 8 1. Gymnasienivå/folkhögskola 7 2. Högskolenivå, universitet 1010 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ingen uppgift
VAR 49 MAKE PENSIONÄR 33 Loc 65 width 1 MD=0 33 OM "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 31: Var han/hon tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 9 1. Hemarbetande 35 2. Arbetare 31 3. Tjänsteman 9 4. Egen företagare 943 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 KÖN 34 Loc 66 width 1 34 Kön 529 1. Man 498 2. Kvinna
VAR 51 MEDBORGARSKAP 35 Loc 67 width 1 MD=9 35 Är Du svensk medborgare? 984 1. Ja 41 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 52 BÄSTA PARTI 36 Loc 68 width 2 MD=99 36 Bästa parti 256 01. Moderata Samlingspartiet 66 02. Folkpartiet 99 03. Centern 17 04. Kristdemokratiska Samhällspartiet 0 05. Miljöpartiet De Gröna 465 06. Socialdemokraterna 33 07. Vänsterpartiet 1 08. Annat parti 56 09. Ej svar, tomt kuvert 7 10. Blank valsedel 27 99. Uppgift saknas
VAR 53 STRÄNGA MILJÖKRAV Y1 Loc 70 width 1 MD=9 Y1 En av de frågor som diskuteras inför valet i höst är hur politiker och myndigheter bör behandla bilismen. En del politiker anser att man behöver ställa strängare miljökrav på bilismen och öka statsinkomsterna genom att beskatta bilismen mer än i dag. Andra politiker anser att man nu inte bör göra det dyrare och svårare att ha bil. Vilken uppfattning har Du i den här frågan? Jag tänker nu läsa upp fyra påståenden och ber Dig tala om ifall Du personligen instämmer helt, instämmer med tvekan, tar avstånd med tvekan eller tar helt avstånd från det? Y1a Politikerna bör ställa strängare miljökrav på bilarna även om det kostar mer för bilägarna 233 1. Instämmer helt 244 2. Instämmer med tvekan 180 3. Tar avstånd med tvekan 336 4. Tar helt avstånd 33 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÖKAD BESKATTNING Y1 Loc 71 width 1 MD=9 Y1b Om man måste öka statsinkomsterna är ökad beskattning av bilismen ett lämpligt sätt <Se F.Y1 för fullständig frågetext> 50 1. Instämmer helt 126 2. Instämmer med tvekan 197 3. Tar avstånd med tvekan 620 4. Tar helt avstånd 33 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 55 LÄTTARE ÄGA BIL Y1 Loc 72 width 1 MD=9 Y1c Politikerna bör arbeta för att göra det lättare att äga och använda personbil <Se F.Y1 för fullständig frågetext> 366 1. Instämmer helt 241 2. Instämmer med tvekan 185 3. Tar avstånd med tvekan 149 4. Tar helt avstånd 83 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 56 SVÅRARE ÄGA BIL Y1 Loc 73 width 1 MD=9 Y1d Politikerna bör arbeta för att göra det svårare att äga och använda personbil <Se F.Y1 för fullständig frågetext> 22 1. Instämmer helt 88 2. Instämmer med tvekan 157 3. Tar avstånd med tvekan 698 4. Tar helt avstånd 59 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 57 MER BILVÄN PARTI,1 Y2 Loc 74 width 1 MD=9 Y2 Är det något politiskt parti som Du tycker är mer förstående än andra för att folk behöver tillgång till bil för att klara sina resor och transporter? Y2(1) Mer bilvänligt politiskt parti, 1 141 1. Moderata Samlingspartiet 6 2. Folkpartiet 12 3. Centerpartiet 55 4. Socialdemokraterna 4 5. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 6. Annat parti 511 7. Nej, inget 292 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 58 MER BILVÄN PARTI,2 Y2 Loc 75 width 1 MD=0 Y2(2) Mer bilvänligt politiskt parti, 2 <Se F.Y2 för fullständig frågetext> 0 1. Moderata Samlingspartiet 4 2. Folkpartiet 1 3. Centerpartiet 2 4. Socialdemokraterna 2 5. Vänsterpartiet Kommunisterna 0 6. Annat parti 2 7. Nej, inget 0 8. Tveksam, vet ej 1016 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 MER BILVÄN PARTI,3 Y2 Loc 76 width 1 MD=0 Y2(3) Mer bilvänligt politiskt parti, 3 <Se F.Y2 för fullständig frågetext> 0 1. Moderata Samlingspartiet 0 2. Folkpartiet 4 3. Centerpartiet 0 4. Socialdemokraterna 0 5. Vänsterpartiet Kommunisterna 0 6. Annat parti 0 7. Nej, inget 1 8. Tveksam, vet ej 1022 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 MER BILVÄN PARTI,4 Y2 Loc 77 width 1 MD=0 Y2(4) Mer bilvänligt politiskt parti, 4 <Se F.Y2 för fullständig frågetext> 0 1. Moderata Samlingspartiet 5 2. Folkpartiet 0 3. Centerpartiet 2 4. Socialdemokraterna 2 5. Vänsterpartiet Kommunisterna 0 6. Annat parti 0 7. Nej, inget 0 8. Tveksam, vet ej 1018 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 MER BILVÄN PARTI,5 Y2 Loc 78 width 1 MD=0 Y2(5) Mer bilvänligt politiskt parti, 5 <Se F.Y2 för fullständig frågetext> 1 1. Moderata Samlingspartiet 1 2. Folkpartiet 5 3. Centerpartiet 0 4. Socialdemokraterna 0 5. Vänsterpartiet Kommunisterna 0 6. Annat parti 0 7. Nej, inget 0 8. Tveksam, vet ej 1020 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 MER FÖRSTÅENDE ÄN NU Y3 Loc 79 width 1 MD=9 Y3 Tycker Du att Ditt eller Dina partier borde visa sig mer förstående än de gör nu till att folk behöver ha bil för att klara sina resor och transporter aller är de tillräckligt förstående i dag? 314 1. Borde vara mer förstående 465 2. Tillräckligt som det är/borde vara mindre förstående 241 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 63 BEROENDE AV BILEN Y4 Loc 80 width 1 MD=9 Y4 Hur beroende eller oberoende är Du själv eller Ditt hushåll i dagens läge av att ha tillgång till bil? 187 1. Oerhört beroende 240 2. Mycket beroende 221 3. Ganska beroende 33 4. Varken eller 143 5. Inte särskilt beroende 196 6. Oberoende 2 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 64 LÄSA DAGSTIDNINGAR Y5 Loc 81 width 1 MD=9 Y5 Brukar Du själv läsa eller titta i någon eller några av följande dagstidningar minst en gång i veckan? 639 1. Ja 377 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 65 KÄNNEDOM: BILTIDNING Y6 Loc 82 width 1 MD=9 Y6 VISA TIDNINGEN "UTAN BILEN STANNAR SVERIGE"! Har Du fått hem den här tidningen med Din dagstidning eller på något annat sätt? 273 1. Ja 672 5. Nej 73 8. Tveksam, vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 66 LÄST BILTIDNINGEN Y7 Loc 83 width 1 MD=0 Y7 OM "JA" PÅ FRÅGA Y6: Hur mycket har Du läst eller tittat i den? Har Du läst hela, delar av den, bara tittat i eller bläddrat igenom den, eller har Du inte tittat alls i den? 13 1. Läst hela 46 2. Läst delar av den 103 3. Bara tittat i eller bläddrat igenom den 193 4. Inte tittat alls i den 0 8. Tveksam/minns ej 672 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 MÄRKT ARTIKELN 1 Y8A Loc 84 width 1 MD=0 Y8a OM POS 1,2,3 ELLER 5 ENLIGT FRÅGA Y7: PEKA PÅ ARTIKELN "DE HAR INGET ALTERNATIV" PÅ SIDAN 4! Har Du lagt märke till den här artikeln tidigare? 56 1. Ja 113 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej 851 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST ARTIKELN 1 Y8B Loc 85 width 1 MD=0 Y8b Har Du läst den helt eller delvist, bara tittat i den eller inte tittat alls i den? 15 1. Hela 19 2. Läst delar 31 3. Bara tittat i den 78 4. Inte tittat alls i den 12 8. Tveksam, minns ej 872 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 ARTIKELN 1 SAKLIGHET Y8C Loc 86 width 1 MD=0 Y8c Hur riktigt tycker Du att det som sägs i ord och bild i den här artikeln är? Du kan svara med en siffra från 1-6, där siffran 6 betyder alldeles riktigt och siffran 1 betyder helt fel. 4 1. Helt fel 4 2. 13 3. 23 4. 23 5. 34 6. Alldeles riktigt 53 8. Tveksam, vet ej 873 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 INTRESSANT ART 1 Y8D Loc 87 width 1 MD=0 Y8d Hur intressant tycker Du att det som sägs här i ord och bild är? 24 1. Mycket intressant 54 2. Ganska intressant 28 3. Ganska ointressant 7 4. Helt ointressant 43 8. Tveksam, vet ej 871 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 MÄRKT ARTIKEL 2 Y9A Loc 88 width 1 MD=0 Y9a OM POS 1,2,3 ELLER 5 ENLIGT FRÅGA Y7: PEKA PÅ ARTIKELN "IN MED BILVÄNNER I RIKSDAN" PÅ SIDAN 7! Har Du lagt märke till den här annonsen tidigare? 45 1. Ja 124 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej 851 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 LÄST ARTIKELN 2 Y9B Loc 89 width 1 MD=0 Y9b Har Du läst den helt eller delvist, bara tittat i den eller inte tittat alls i den? 10 1. Hela 9 2. Läst delar 36 3. Bara tittat i den 85 4. Inte tittat alls i den 15 8. Tveksam, minns ej 872 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 ARTIKELN 1 SAKLIGHET Y9C Loc 90 width 1 MD=0 Y9c Hur riktigt tycker Du att det som sägs i ord och bild i den här artikeln är? Du kan svara med en siffra från 1-6, där siffran 6 betyder alldeles riktigt och siffran 1 betyder helt fel. 6 1. Helt fel 7 2. 19 3. 28 4. 6 5. 23 6. Alldeles riktigt 61 8. Tveksam, vet ej 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 INTRESSANT ART 2 Y9D Loc 91 width 1 MD=0 Y9d Hur intressant tycker Du att det som sägs här i ord och bild är? 16 1. Mycket intressant 43 2. Ganska intressant 24 3. Ganska ointressant 13 4. Helt ointressant 54 8. Tveksam, vet ej 877 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 MÄRKT ANNONS 1 Y10A Loc 92 width 1 MD=0 Y10a OM POS 1,2,3 ELLER 5 ENLIGT FRÅGA Y7: PEKA PÅ PHILIPS-ANNONSEN PÅ SIDAN 10! Har Du lagt märke till den här annonsen tidigare? 42 1. Ja 125 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej 852 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST ANNONS 1 Y10B Loc 93 width 1 MD=0 Y10b Har Du läst den helt eller delvist, bara tittat i den eller inte tittat alls i den? 12 1. Hela 9 2. Läst delar 23 3. Bara tittat i den 88 4. Inte tittat alls i den 15 8. Tveksam, minns ej 880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 ANNONS 1 SAKLIGHET Y10C Loc 94 width 1 MD=0 Y10c Hur riktigt tycker Du att det som sägs i ord och bild i den här artikeln är? Du kan svara med en siffra från 1-6, där siffran 6 betyder alldeles riktigt och siffran 1 betyder helt fel. 12 1. Helt fel 4 2. 19 3. 16 4. 10 5. 8 6. Alldeles riktigt 83 8. Tveksam, vet ej 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 INTRESSANT ANNONS 1 Y10D Loc 95 width 1 MD=0 Y10d Hur intressant tycker Du att det som sägs här i ord och bild är? 6 1. Mycket intressant 22 2. Ganska intressant 49 3. Ganska ointressant 24 4. Helt ointressant 51 8. Tveksam, vet ej 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 MÄRKT ANNONS 2 Y11A Loc 96 width 1 MD=0 Y11a OM POS 1,2,3 ELLER 5 ENLIGT FRÅGA Y7: PEKA PÅ M-ANNONSEN PÅ SIDAN 11! Har Du lagt märke till den här annonsen tidigare? 58 1. Ja 107 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej 852 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 LÄST ANNONS 2 Y11B Loc 97 width 1 MD=0 Y11b Har Du läst den helt eller delvist, bara tittat i den eller inte tittat alls i den? 8 1. Hela 14 2. Läst delar 34 3. Bara tittat i den 81 4. Inte tittat alls i den 15 8. Tveksam, minns ej 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 ANNONS 2 SAKLIGHET Y11C Loc 98 width 1 MD=0 Y11c Hur riktigt tycker Du att det som sägs i ord och bild i den här artikeln är? Du kan svara med en siffra från 1-6, där siffran 6 betyder alldeles riktigt och siffran 1 betyder helt fel. 6 1. Helt fel 5 2. 13 3. 19 4. 14 5. 23 6. Alldeles riktigt 68 8. Tveksam, vet ej 879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 INTRESSANT ANNONS 2 Y11D Loc 99 width 1 MD=0 Y11d Hur intressant tycker Du att det som sägs här i ord och bild är? 20 1. Mycket intressant 34 2. Ganska intressant 27 3. Ganska ointressant 15 4. Helt ointressant 53 8. Tveksam, vet ej 878 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 MÄRKT ANNONS 3 Y12A Loc 100 width 1 MD=0 Y12a OM POS 1,2,3 ELLER 5 ENLIGT FRÅGA Y7: PEKA PÅ SHELL-ANNONSEN PÅ SIDAN 14! Har Du lagt märke till den här annonsen tidigare? 72 1. Ja 92 5. Nej 10 8. Tveksam, vet ej 853 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST ANNONS 3 Y12B Loc 101 width 1 MD=0 Y12b Har Du läst den helt eller delvist, bara tittat i den eller inte tittat alls i den? 3 1. Hela 14 2. Läst delar 45 3. Bara tittat i den 71 4. Inte tittat alls i den 18 8. Tveksam, minns ej 876 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 ANNONS 3 SAKLIGHET Y12C Loc 102 width 1 MD=0 Y12c Hur riktigt tycker Du att det som sägs i ord och bild i den här artikeln är? Du kan svara med en siffra från 1-6, där siffran 6 betyder alldeles riktigt och siffran 1 betyder helt fel. 13 1. Helt fel 6 2. 18 3. 16 4. 11 5. 24 6. Alldeles riktigt 60 8. Tveksam, vet ej 879 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 INTRESSANT ANNONS 3 Y12D Loc 103 width 1 Y12d Hur intressant tycker Du att det som sägs här i ord och bild är? 879 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Mycket intressant 32 2. Ganska intressant 37 3. Ganska ointressant 31 4. Helt ointressant 45 8. Tveksam, vet ej