BILISM OCH MILJÖ 1987
               SSD 0336

                Din Bil
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i BILISM OCH MILJÖ 1987
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Din Bil. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får BILISM OCH MILJÖ 1987
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Din Bil
  under perioden 7-10 december 1987. Frågorna ingick i
  SIFO-buss 87090 och utfördes i form av telefonintervju. För
  närmare information om SIFO-bussarnas uppläggning och
  genomförande hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 9  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 9  (4) LOC 17 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    286  1.  Privat
    279  2.  Stat, kommun, landsting
     3  8.  Tveksam, vet ej

    433  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0336 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Ålder 7 Medborgarskap 8 Sysselsättning 9 Arbetsgivare 10 Medlem i fackförening POLITIK 11 Röstberättigad i riksdagsval 12 Röstar i riksdagsvalen 13 Bästa parti 14 Parti det lutar mest mot 15 Rösta på partiet 16 Partival i riksdagsvalet 1988 17 Viktigaste orsaken till miljöförstöring 18 Strängare miljökrav på bilarna 19 Bilismen i hemstaden 20 Bästa sättet att begränsa trafiken i centrum 21 Välja bil med katalysatorrening AKTIVITETER FÖR ATT FÖRBÄTTRA MILJÖN 22 Förbättrar miljön, 1 23 Förbättrar miljön, 2 24 Förbättrar miljön, 3 25 Förbättrar miljön, 4 26 Förändrat bilkörningen själv, 1 27 Förändrat bilkörningen själv, 2 28 Förändrat bilkörningen själv, 3 29 Förändrat bilkörningen själv, 4 30 Beredd att förändra bilkörningen, 1 31 Beredd att förändra bilkörningen, 2 32 Beredd att förändra bilkörningen, 3 33 Beredd att förändra bilkörningen, 4

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0336              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0336


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Kön 473 1. Man 528 2. Kvinna
VAR 6 ÅLDER BS3 Loc 14 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 23 1. 16-17 år 45 2. 18-20 år 63 3. 21-23 år 105 4. 24-29 år 201 5. 30-39 år 163 6. 40-49 år 198 7. 50-64 år 137 8. 65-74 år 66 9. 75 år eller äldre
VAR 7 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 15 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 946 1. Ja 31 5. Nej 24 9. Uppgift saknas
VAR 8 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 16 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 5 0. Jordbrukare 313 1. Arbetare 254 2. Tjänsteman 73 3. Egen företagare 228 4. Pensionär 72 5. Studerande 36 6. Hemarbetande 10 7. Sjukskriven 9 8. Annat 1 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 9 ARBETSGIVARE BS6 Loc 17 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 286 1. Privat 279 2. Stat, kommun, landsting 3 8. Tveksam, vet ej 433 0. Frågan ej tillämplig
VAR 10 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS7. (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 247 1. Ja, LO 168 2. Ja, TCO (t ex HTF,SIF,SKTF) 46 3. Ja, SACO/SR (t ex CF,SSR,STF) 20 4. Ja, annan 78 5. Nej 434 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Ingen uppgift
VAR 11 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 19 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta.Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 945 1. Röstberättigad i riksdagsval 56 5. Ej röstberättigad
VAR 12 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 20 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 870 1. Ja 75 5. Nej 56 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 BÄSTA PARTI VB3 Loc 21 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE, 18 ÅR OCH ÄLDRE 139 01. Moderata Samlingspartiet 104 02. Folkpartiet 52 03. Centerpartiet 5 04. KDS 376 05. Socialdemokraterna 24 06. Vänsterpartiet 37 07. Miljöpartiet De Gröna 2 08. Annat parti 85 09. Inget parti bäst 78 88. Tveksam, vet ej 43 89. Vägrar svara på frågan 56 00. Frågan ej tillämplig
VAR 14 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 23 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 7 01. Moderata Samlingspartiet 18 02. Folkpartiet 11 03. Centerpartiet 04. KDS 33 05. Socialdemokraterna 2 06. Vänsterpartiet 2 07. Miljöpartiet De Gröna 2 08. Annat parti 62 09. Lutar inte åt något parti 36 88. Tveksam, vet ej 35 89. Vägrar svara på frågan 793 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 25 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/ PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 661 1. Skulle rösta på partiet 60 5. Partiet får klara sig utan min röst 91 8. Tveksam 189 9. Uppgift saknas
VAR 16 PARTI RIKSDAGSVAL VB6 Loc 26 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 150 01. Moderata Samlingspartiet 116 02. Folkpartiet 80 03. Centerpartiet 8 04. KDS 397 05. Socialdemokraterna 32 06. VPK 14 07. Miljöpartiet De Gröna 1 08. Annat parti 28 09. Var för ung då 22 10. Utländsk medborgare 11. Odokumenterad kod 60 55. Röstade inte eller röstade blankt 10 88. Minns ej 60 89. Vägrar svara 23 00. Frågan ej tillämplig
VAR 17 MILJÖFÖRSTÖRING OA1 Loc 28 width 1 F.OA1. Vilken är den viktigaste orsaken till miljöförstöringen i Sverige? Är det... 354 1. Industriutsläpp i andra länder 321 2. Industriutsläpp i Sverige 2 3. Villapannor 8 4. Kolanvändning/kolkraft 65 5. Övergödsling i jordbruket 151 6. Personbilstrafiken 10 7. Transporter med dieselfordon 8 8. Annat 82 9. Tveksam, vet ej
VAR 18 STRÄNGARE MILJÖKRAV OA2 Loc 29 width 1 F.OA2. Instämmer Du eller tar Du avstånd från påståendet: Politikerna bör ställa strängare miljökrav på bilarna även om det kostar mer för bilägarna. Instämmer Du helt, instämmer Du med tvekan, tar Du avstånd med tvekan eller tar Du helt avstånd? 520 1. Instämmer helt 233 2. Instämmer med tvekan 95 3. Tar avstånd med tvekan 92 4. Tar helt avstånd 61 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 BILISMEN I HEMSTADEN OA3 Loc 30 width 1 F.OA3. Vad tycker Du om bilismen i centrum i den stad eller kommun Du bor i - skall den begränsas, vara som den är, eller skall man tillåta en ökning? 422 1. Begränsas 529 3. Vara som den är 31 5. Tillåta ökning 19 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 BEGRÄNSA CENTRUMTRAF OA4 Loc 31 width 1 F.OA4. Om man skulle begränsa trafiken i centrum - vilket tycker Du då vore det bästa sättet? Vore det att... 64 1. Höja parkeringsavgifterna 95 2. Införa biltullar - särskilda avgifter för att få köra i centrum 569 3. Göra buss och spårvagnsresor billigare 113 4. Annat alternativ 160 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 KATALYSATORRENING OA5 Loc 32 width 1 MD=9 F.OA5. Om Du idag skulle köpa en ny bil, skulle Du då välja en bil med katalysatorrening eller skulle Du inte göra det? Om ip frågar: Katalysatorrening gör bilarnas avgaser nästan ofarliga. Katalysatorn håller 8000 mil eller 5 år och fördyrar bilarna något. 810 1. Ja, välja bil med katalysatorrening 82 5. Nej, skulle inte välja bil med katalysatorrening 108 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 22 FÖRBÄTTRA MILJÖN,1 OA6 Loc 33 width 1 F.OA6. Tror Du att miljön förbättras om man... F.OA6(1). Förbättra miljön, 1 611 1. Dämpar farten på vägarna 84 2. Väljer småbilar framför större bilar 34 3. Väljer bilar med mindre motorer framför bilar med större motorer 205 4. Väljer blyfri bensin 67 8. Tveksam, vet ej
VAR 23 FÖRBÄTTRA MILJÖN,2 OA6 Loc 34 width 1 MD=0 F.OA6(2). Förbättra miljön, 2 <Se F.OA6 för fullständig frågetext> 1. Dämpar farten på vägarna 282 2. Väljer småbilar framför större bilar 151 3. Väljer bilar med mindre motorer framför bilar med större motorer 231 4. Väljer blyfri bensin 11 8. Tveksam, vet ej 326 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 FÖRBÄTTRA MILJÖN,3 OA6 Loc 35 width 1 MD=0 F.OA6(3). Förbättra miljön, 3 <Se F.OA6 för fullständig frågetext> 1. Dämpar farten på vägarna 2. Väljer småbilar framför större bilar 194 3. Väljer bilar med mindre motorer framför bilar med större motorer 212 4. Väljer blyfri bensin 3 8. Tveksam, vet ej 592 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 FÖRBÄTTRA MILJÖN,4 OA6 Loc 36 width 1 MD=0 F.OA6(4). Förbättra miljön, 4 <Se F.OA6 för fullständig frågetext> 1. Dämpar farten på vägarna 2. Väljer småbilar framför större bilar 3. Väljer bilar med mindre motorer framför bilar med större motorer 186 4. Väljer blyfri bensin 2 8. Tveksam, vet ej 813 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 ÄNDRAD BILKÖRNING,1 OA7 Loc 37 width 1 F.OA7. Har Du redan själv förändrat Din bilkörning för att förbättra miljön genom att.. F.OA7(1). Förändrad bilkörning, 1 286 1. Dämpa farten på vägarna 74 2. Välja småbil framför större bil 14 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större motor 82 4. Välja blyfri bensin 382 5. Nej 13 6. Tror inte detta förbättrar miljön 150 8. Tveksam, vet ej
VAR 27 ÄNDRAD BILKÖRNING,2 OA7 Loc 38 width 1 MD=0 F.OA7(2). Förändrad bilkörning, 2 <Se F.OA7 för fullständig frågetext> 1. Dämpa farten på vägarna 96 2. Välja småbil framför större bil 46 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större motor 59 4. Välja blyfri bensin 7 5. Nej 11 6. Tror inte detta förbättrar miljön 15 8. Tveksam, vet ej 767 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ÄNDRAD BILKÖRNING,3 OA7 Loc 39 width 1 MD=0 F.OA7(3). Förändrad bilkörning, 3 <Se F.OA7 för fullständig frågetext> 1. Dämpa farten på vägarna 2. Välja småbil framför större bil 58 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större motor 43 4. Välja blyfri bensin 3 5. Nej 6. Tror inte detta förbättrar miljön 2 8. Tveksam, vet ej 895 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 ÄNDRAD BILKÖRNING,4 OA7 Loc 40 width 1 MD=0 F.OA7(4). Förändrad bilkörning, 4 <Se F.OA7 för fullständig frågetext> 1. Dämpa farten på vägarna 2. Välja småbil framför större bil 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större motor 28 4. Välja blyfri bensin 5 5. Nej 6. Tror inte detta förbättrar miljön 2 8. Tveksam, vet ej 966 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 BEREDD FÖRÄNDRA,1 OA8 Loc 41 width 1 MD=9 F.OA8. Är Du själv beredd att förändra Din bilkörning för att förbättra miljön genom att... F.OA8(1). Förändring i bilkörningen, 1 207 1. Dämpa farten på vägarna 81 2. Välja småbil framför större bil 48 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större 129 4. Välja blyfri bensin 274 5. Nej 49 6. Tror inte detta förbättrar miljön 212 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 31 BEREDD FÖRÄNDRA,2 OA8 Loc 42 width 1 MD=0 F.OA8(2). Förändring i bilkörningen, 2 <Se F.OA8 för fullständig frågetext> 1. Dämpa farten på vägarna 78 2. Välja småbil framför större bil 68 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större 76 4. Välja blyfri bensin 6 5. Nej 4 6. Tror inte detta förbättrar miljön 14 8. Tveksam, vet ej 755 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 BEREDD FÖRÄNDRA,3 OA8 Loc 43 width 1 MD=0 F.OA8(3). Förändring i bilkörningen, 3 <Se F.OA8 för fullständig frågetext> 1. Dämpa farten på vägarna 2. Välja småbil framför större bil 53 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större 68 4. Välja blyfri bensin 1 5. Nej 6. Tror inte detta förbättrar miljön 1 8. Tveksam, vet ej 878 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 BEREDD FÖRÄNDRA,4 OA8 Loc 44 width 1 MD=0 F.OA8(4). Förändring i bilkörning, 4 <Se F.OA8 för fullständig frågetext> 1. Dämpa farten på vägarna 2. Välja småbil framför större bil 3. Välja bil med mindre motor framför bil med större 41 4. Välja blyfri bensin 5. Nej 6. Tror inte detta förbättrar miljön 1 8. Tveksam, vet ej 959 0. Frågan ej tillämplig