RISKER 1988
                SSD 0342

              Apotekarsocieten
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i RISKER 1988 samlades
     ursprungligen in av SIFO efter en beställning från
     Industriförbundet. Varken SSD eller primärforskarna
     bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras
     i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får RISKER 1988 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av
  Apotekarsocieten under perioden januari 1988. Frågorna ingick
  i SIFO-buss B88003/004 och utfördes i form av personlig
  intervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0342 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sifobuss 6 Födelseår 7 Dag i månaden 8 Bostadstyp 9 Hushållets storlek 10 Personer 18-74 år 11 Barn under 2 år 12 Barn 2-6 år 13 Barn 7-14 år 14 Barn 15-19 år 15 Vuxna barn 16 Bil i hushållet 17 Pengar i hushållet 18 Månadens behov 19 Hushållets inkomst 20 Personlig inkomst 21 Sammanlagd inkomst i hushållet 22 Civilstånd 23 Skolutbildning 24 Högskoleexamen 25 Typ av högskoleexamen 26 Heltid eller deltidsarbete 27 Arbetssituation jämfört med för ett år sedan 28 Arbetsområde 29 Företagare eller anställd 30 Privat eller offentlig tjänst 31 Medlem i fackföreningen 32 Arbetare eller tjänsteman 33 Tid att lära sig arbetsuppgiften 34 Ansvarar för andra på arbetet 35 Antal år för att få den typen av arbete 36 Antal personer på arbetsplatsen 37 Chef över 10 eller fler personer 38 Egen företagare: Antal anställda 39 Jordbrukare: Antal traktorer 40 Ej förvärvsarbetande 41 Studerande 42 Tjänstledig, pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 43 Make förvärvsarbetar 44 Make arbetare, tjänsteman eller egen företagare 45 Make chef 46 Make egen företagare: Antal anställda 47 Make ej förvärvsarbetande 48 Make studerande 49 Make pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 50 Kön 51 Medborgarskap 52 Bästa parti 53 Livet är mer riskfyllt 54 Hot mot vår hälsa, 1 55 Hot mot vår hälsa, 2 56 Hot mot vår hälsa, 3 57 Farligt att åka bil 58 Få allvarliga sjukdomar 59 Matvanors betydelse 60 Hälsorisker i jobbet 61 Råka ut för olyckor 62 Minst farligt 63 Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 1 64 Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 2 65 Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 3 66 Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 4 67 Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 5 68 Risk med lugnande mediciner, 1 69 Risk med lugnande mediciner, 2 70 Risk med lugnande mediciner, 3 71 Risk med lugnande mediciner, 4 72 Risk med lugnande mediciner, 5 73 Risk med lugnande mediciner, 6 74 Risk med lugnande mediciner, 7 75 Risk med lugnande mediciner, 8 76 Risken att ta ny medicin 77 Ta ny medicin 78 Frivilligt risktagande 79 Risk som utmaning 80 Onödig oro över kemikalier 81 Ej dyrt att minska kemiska risker 82 Riskfri kemikalieanvändning 83 Politikerna vakar över riskerna 84 Bestämma själv över risktagandet 85 Risk i tillvaron, 1 86 Risk i tillvaron, 2 87 Risk i tillvaron, 3 88 Risk i tillvaron, 4 89 Rökning 90 Bilkörning antal mil/år 91 Sjukdom som kräver regelbundna besök hos läkaren 92 Inköp av receptfria läkemedel 93 Inköp av receptbelagt läkemedel 94 Tilltro: Dagstidningar 95 Tilltro: Kvällstidningar 96 Tilltro: Veckotidningar 97 Tilltro: Fackpress 98 Tilltro: Radioprogram 99 Tilltro: TV-program 100 Tilltro: Politiker 101 Tilltro: Företag 102 Tilltro: Myndigheter 103 Tilltro: Forskare 104 Tilltro: Hälso- och sjukvården 105 Tilltro: Apoteken 106 Tilltro: Miljörörelsen 107 Tilltro: Hälsokoströrelsen 108 Livets linje 109 Antal hushåll

VAR 1 SSD STUDY NR 0342              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0342


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 SIFOBUSS Loc 13 width 4 519 8003. Vecka 3 1988 514 8004. Vecka 4 1988
VAR 6 FÖDELSEÅR 1A Loc 17 width 2 MD=99 1a Vilket år är Du född och vilken dag i månaden? 1a(1) Födelseår 2 13. 1913 12 14. 6 15. 10 16. 17 17. 15 18. 15 19. 12 20. 16 21. 11 22. 9 23. 16 24. 15 25. 20 26. 16 27. 17 28. 10 29. 12 30. 16 31. 19 32. 20 33. 12 34. 14 35. 19 36. 20 37. 16 38. 23 39. 19 40. 26 41. 11 42. 21 43. 24 44. 24 45. 26 46. 27 47. 23 48. 25 49. 22 50. 24 51. 21 52. 21 53. 18 54. 22 55. 19 56. 25 57. 18 58. 12 59. 15 60. 16 61. 16 62. 12 63. 22 64. 19 65. 17 66. 22 67. 24 68. 23 69. 20 70. 6 71. 1971 3 99. Uppgift saknas
VAR 7 FÖDELSEDAG 1A Loc 19 width 2 MD=99 1a Vilken dag i månaden är Du född? 1a(2) Dag i månaden 2 04. 4:e 3 05. 2 06. 2 07. 1 08. 72 09. 303 10. 3 12. 1 17. 1 19. 1 20. 2 21. 81 25. 303 27. 2 28. 66 29. 177 31. 31:a 11 99. Uppgift saknas
VAR 8 BOSTADSTYP 1B Loc 21 width 1 MD=9 1b Vilken typ av bostad är det här? (För hemmaboende barn markeras föräldrarnas bostad) 136 1. Insatslägenhet, bostadsrätt, andelslägenhet 272 2. Hyr lägenhet 532 3. Äger radhus, villa 25 4. Hyr radhus, villa 50 5. Äger gård på landet, jordbruksfastighet 6 6. Hyr, arrenderar jordbruksfastighet 4 7. Övriga (inneboende m fl) 8 9. Uppgift saknas
VAR 9 HUSHÅLLETS STORLEK 2A Loc 22 width 1 MD=9 2a Hur många personer är Ni sammanlagt i hushållet? (Om flera än 9, markera med 9. Inneboende räknas som 1-personshushåll) 161 1. 1 person 342 2. 2 personer 211 3. 3 personer 240 4. 4 personer 63 5. 5 personer 11 6. 6 personer 2 7. 7 personer 1 8. 8 personer 2 9. Uppgift saknas
VAR 10 PERSONER 18-74 ÅR 2B Loc 23 width 1 MD=9 2b Hur många av dessa personer är 18-74 år? 192 1. 1 person 632 2. 2 personer 141 3. 3 personer 44 4. 4 personer 2 5. 5 personer 22 9. Uppgift saknas
VAR 11 BARN UNDER 2 ÅR 3A Loc 24 width 1 3a(1) Finns det några barn som bor här som är under 2 år? 73 1. Ja 960 5. Nej
VAR 12 BARN 2-6 ÅR 3A Loc 25 width 1 3a(2) Finns det några barn som bor här som är 2-6 år? 132 1. Ja 901 5. Nej
VAR 13 BARN 7-14 ÅR 3A Loc 26 width 1 3a(3) Finns det några barn som bor här som är 7-14 år? 263 1. Ja 770 5. Nej
VAR 14 BARN 15-19 ÅR 3A Loc 27 width 1 3a(4) Finns det några barn som bor här som är 15-19 år? 198 1. Ja 835 5. Nej
VAR 15 VUXNA BARN 3B Loc 28 width 1 3b Har det funnits några barn i Ert hushåll som vuxit upp och flyttat hemifrån? 392 1. Ja 641 5. Nej
VAR 16 BIL I HUSHÅLLET 4 Loc 29 width 1 MD=9 4 Finns det i Ert hushåll någon personbil? OM "JA": En eller flera? 648 1. Ja, äger eller har tillgång till en bil 228 2. Ja, flera 152 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 17 PENGAR I HUSHÅLLET 5 Loc 30 width 4 MD=9900 5 Hur mycket pengar - sedan skatten är dragen - anser Du att Ni som hör till det här hushållet, tillsammans behöver i månaden för att ha vad Du själv anser vara en hygglig tillvaro? 1 0050. 500 kr 1 0090. 1 0100. 1 0150. 1 0170. 21 0200. 1 0220. 1 0240. 16 0250. 18 0300. 13 0350. 30 0400. 1 0407. 10 0450. 55 0500. 1 0520. 12 0550. 1 0560. 1 0570. 72 0600. 9 0650. 1 0660. 64 0700. 10 0750. 75 0800. 1 0830. 1 0840. 5 0850. 41 0900. 2 0913. 5 0950. 156 1000. 1 1050. 30 1100. 2 1150. 62 1200. 10 1250. 1 1270. 16 1300. 15 1400. 52 1500. 1 1550. 7 1600. 7 1700. 4 1800. 1 1900. 19 000 kr 195 8000. Tveksam, vet ej 1 9900. Uppgift saknas
VAR 18 MÅNADENS BEHOV 6 Loc 34 width 1 MD=9 6 Anser Ni att Ni förra månaden hade mer än Ni behövde, mindre än Ni behövde, eller att Ni hade ungefär så mycket som Ni behövde? 186 1. Mer 577 3. Ungefär så mycket 242 5. Mindre 27 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 INKOMST 7A Loc 35 width 1 MD=9 7a(1) Nu kommer två frågor till om inkomst, en om Din egen inkomst och en om hela hushållets inkomster. Till inkomst räknas inte bara lön, utan också pension, studiebidrag, räntor och andra inkomster Har Du personligen någon inkomst? 951 1. Ja 48 5. Nej 34 9. Ej svar
VAR 20 PERSONLIG INKOMST 7A Loc 36 width 2 7a(2) OM "JA": Hur stor är för närvarande Din personliga inkomst före skatt? Svara med den bokstav som motsvarar Din egen inkomst enligt det här kortet och Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka: 134 01. Under - 39.999 65 02. 40.000 - 49.999 51 03. 50.000 - 59.999 124 04. 60.000 - 69.999 251 05. 70.000 - 89.999 186 06. 90.000 -119.999 74 07. 120.000 -149.999 66 08. 150.000 -174.999 28 09. Mer än 175.000 54 10. Ingen inkomst
VAR 21 SAMMANLAGD INKOMST 7B Loc 38 width 2 MD=99 7b TILL ALLA HUSHÅLL MED MER ÄN 1 PERSON ENL FRÅGA 20: Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i hela hushållet? Räkna ihop inkomsterna för alla: make/maka, hemmavarande barn och också Din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiebidrag och allt annat. Ange (igen) antingen per år, per månad eller per vecka. 30 01. - 49.999/år 17 02. 50.000- 59.999/år 79 03. 60.000- 69.999/år 50 04. 70.000- 89.999/år 129 05. 90.000-119.999/år 115 06. 120.000-149.999/år 117 07. 150.000-174.999/år 257 08. 175.000-249.999/år 233 09. 250.000- /år 6 99. Uppgift saknas
VAR 22 CIVILSTÅND 8 Loc 40 width 1 MD=9 8 Är Du gift/sammanboende eller ogift, änka/änkling eller skild? 723 1. Gift/sammanboende 206 2. Ogift 41 3. Änka/änkling 54 4. Skild 9 9. Uppgift saknas
VAR 23 SKOLUTBILDNING 9A Loc 41 width 1 MD=9 9a Vilken skolutbildning har Du? Är det grundskolanivå, gymnasienivå eller högskolenivå? 413 1. Grundskola (folkskola) 415 2. Gymnasienivå 198 3. Högskolenivå, universitet 2 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 24 HÖGSKOLEEXAMEN 9B Loc 42 width 1 MD=0 9b OM "HÖGSOLENIVÅ, UNIVERSITET": Har Du examen från universitet eller högskola eller inte? 156 1. Ja 35 5. Nej 842 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 TYP AV HÖGSKOLEEXAMEN 10 Loc 43 width 1 MD=0 10 OM "JA, EXAMEN" ENLIGT FRÅGA 9B: Har Du examen från handelshögskola, teknisk högskola, skogshögskola, veterinärhögskola, medicinsk fakultet eller juridisk fakultet? 50 1. Ja 103 5. Nej, ingen uppgift 880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 HELTID ELLER DELTID 11A Loc 44 width 1 MD=9 11a Förvärvsarbetar Du på heltid eller deltid? 557 1. Ja, heltid 212 3. Ja, deltid 256 5. Nej, har inget förvärvsarbete 8 9. Ingen uppgift
VAR 27 MER/MINDRE ATT GÖRA 11 Loc 45 width 1 MD=0 11 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID": Verkar det som om man har mer att göra på Din arbetsplats nu än för tolv månader sedan eller har man mindre att göra eller ungefär lika mycket? 350 1. Mer att göra 332 3. Ungefär lika mycket 43 5. Mindre att göra 42 8. Tveksam, vet ej 266 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ARBETSOMRÅDE 12 Loc 46 width 1 MD=0 12 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Inom vilket arbetsområde är Du huvudsakligen verksam? LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN 1-7! 149 1. Industri, tillverkning 55 2. Byggnadsverksamhet 186 3. Handel, samfärdsel, bank, försäkring 153 4. Vård 66 5. Skola, utbildning 84 6. Förvaltning 23 7. Jordbruk, skogsbruk 50 8. Annat, ingen uppgift 267 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 13 Loc 47 width 1 MD=0 13 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du egen företagare, har Du egen verksamhet eller är Du anställd? 681 1. Anställd 78 2. Egen företagare, egen verksamhet 274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 ARBETAR PRIVAT/OFFENT 14 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 14 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Arbetar Du i privat tjänst eller offentlig tjänst (dvs för stat, landsting eller kommun)? 333 1. Privat 343 2. Offentlig 354 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Ingen uppgift
VAR 31 MEDLEM I FACKFÖRENING 15 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 15 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 55556 262 1. Ja, LO 220 2. Ja, TCO (tex HTF, SIF, SKTF) 70 3. Ja, SACO/SR (tex CF,SSR,STF) 10 4. Ja, annan 110 5. Nej 356 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Ingen uppgift
VAR 32 ARBETARE/TJÄNSTEMAN 16 Loc 50 width 1 MD=0 16 OM "NEJ" ELLER "ANNAN" (Pos 1 eller 5) ENLIGT FRÅGA 15: Är Du arbetare eller tjänsteman? 65 1. Arbetare 93 2. Tjänsteman 8 8. Vet inte vad jag skall kalla mig 867 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄRA SIG JOBBET 17 Loc 51 width 1 MD=0 17 OM "LO" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "ARBETARE" ENLIGT FRÅGA 16: Hur lång tid skulle det ta för någon utan erfarenhet och utbildning att lära sig Ditt jobb? Kan vem som helst göra det efter några veckor, tar det upp till ett år av träning och kurser, upp till två år, eller tar det längre tid än två år av träning och kurser? 103 1. Några veckor 82 2. Upp till ett år 55 3. Upp till två år 59 4. Längre än två år 2 8. Tveksam, vet ej 732 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ANSVARAR/ÖVERVAKAR 18 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 18 OM "TCO" ELLER "SACO/SR" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 16: Ansvarar Du för andra på Ditt jobb eller övervakar Du någon annans arbete på Din arbetsplats eller gör Du inget sådant? 170 1. Ja, ansvarar, övervakar 183 5. Nej, inget sådant 678 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 35 TID UTBILDA/ARBETA 19 Loc 53 width 1 MD=0 19 OM "NEJ" ENLIGT FRÅGA 18 ELLER "VET EJ" ENLIGT FRÅGA 16 ELLER 18: Hur lång tid tar det att utbilda sig och arbeta för att få ett sådant jobb som Du har? Kräver det ett år eller mindre efter skolan, två a tre år eller mer än tre år? 57 1. Ett år eller mindre 60 2. 2-3 år 69 3. Mer än tre år 847 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 PERSONER PÅ ARBETSPL 20 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 20 OM "JA" ENLIGT FRÅGA 18: Hur många personer finns det på Din arbetsplats? Är det 20 personer eller fler eller mindre än 20 personer? 115 1. 20 eller fler 61 2. Mindre än 20 personer 856 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 37 CHEF ÖVER 10 PERSONER 21 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 21 OM "MER ÄN 20" ENLIGT FRÅGA 20: Är Du chef över 10 eller fler personer? 49 1. Ja 63 5. Nej 918 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Ingen uppgift
VAR 38 ANSTÄLLDA I FÖRETAG 22 Loc 56 width 1 MD=0 22 OM "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många är vanligen anställda på Ert företag (gård, verksamhet etc)? Räkna inte medlemmar av Din familj eller Dig själv. 42 1. Ingen utom jag själv eller familjen 21 2. 1-9 anställda 12 3. 10 eller fler anställda 958 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ANTAL TRAKTORER 23 Loc 57 width 1 MD=0 23 OM "JORD- ELLER SKOGSBRUK" ENLIGT FRÅGA 12 OCH "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många traktorer använder Ni? 0 1. 1 traktor 9 2. 2 traktorer 8 3. 3 traktorer 3 4. 4 traktorer 0 5. 5 traktorer 0 6. 6 traktorer 0 7. 7 traktorer 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TJÄNSTLEDIG/STUDERAN. 24 Loc 58 width 1 MD=0 24 OM "NEJ, EJ FÖRVÄRVSARBETANDE" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du tjänstledig, hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös eller vad? 19 1. Hemarbetande husmor/husfar 60 2. Studerande 139 3. Pensionär/sjukpensionär 4 4. Långtidssjukskriven 12 5. Arbetslös 8 6. Värnpliktig 9 7. Tjänstledig/föräldraledig 6 8. Annat, ingen uppgift 776 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 GYMNASIE/HÖGSKOLENIVÅ 25 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 25 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 24: Studerar Du på gymnasienivå eller högskolenivå? 45 1. Gymnasienivå/folkhögskola 13 2. Högskolenivå, universitet 974 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 42 TJÄNSTLEDIG/PENSION 26 Loc 60 width 1 MD=0 26 OM "TJÄNSTLEDIG", "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 24: Var Du tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 17 1. Hemarbetande 43 2. Arbetare 51 3. Tjänsteman 15 4. Egen företagare 0 5. Annat 907 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 MAKE FÖRVÄRVSARB 27 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 27 OM "GIFT ELLER SAMMANBOENDE" ENLIGT FRÅGA 8: Förvärvsarbetar Din make/maka/sambo på heltid eller deltid? 412 1. Ja, heltid 161 3. Ja, deltid 149 5. Nej, inget förvärvsarbete 304 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Ingen uppgift
VAR 44 MAKE ARB/TJM/FTG 28 Loc 62 width 1 MD=0 28 OM "HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 140 1. Arbetare 208 2. Tjänsteman 69 3. Egen företagare 616 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 MAKE CHEF 29 Loc 63 width 1 MD=0 29 OM "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 28: Är han/hon chef för 20 eller fler personer - ansvarar han/hon för några andras arbete, eller gör han/hon inget sådant? 37 1. Chef 62 3. Ansvarar för några 105 5. Inget sådant 4 8. Vet inte 825 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 MAKE ANTAL ANSTÄLLDA 30 Loc 64 width 1 MD=0 30 OM "FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 28: Hur många anställda har han/hon? Räkna inte familjemedlemmar. Är det - 44 1. Ingen utom familjen 19 2. 1-9 anställda 5 3. 10 eller fler anställda 0 8. Vet inte 965 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 MAKE EJ FÖRVÄRVSARB 31 Loc 65 width 1 MD=0 31 OM "EJ FÖRVÄRVSARBETE" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös, eller vad? 28 1. Hemarbetande husmor/husfar 8 2. Studerande 97 3. Pensionär/sjukpensionär 6 4. Långtidssjukskriven 4 5. Arbetslös 1 6. Värnpliktig 0 7. Tjänstledig/föräldraledig 8 8. Annat, ingen uppgift 881 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 MAKE STUDERANDE 32 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 32 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 31: Studerar han/hon på gymnasienivå eller högskolenivå? 5 1. Gymnasienivå/folkhögskola 6 2. Högskolenivå, universitet 1021 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 49 MAKE PENSIONÄR 33 Loc 67 width 1 MD=0 33 OM "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 31: Var han/hon tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 11 1. Hemarbetande 34 2. Arbetare 41 3. Tjänsteman 11 4. Egen företagare 936 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 KÖN 34 Loc 68 width 1 MD=9 34 Kön 495 1. Man 537 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 51 MEDBORGARSKAP 35 Loc 69 width 1 MD=9 35 Är Du svensk medborgare? 985 1. Ja 42 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 52 BÄSTA PARTI 36 Loc 70 width 2 MD=99 36 Bästa parti 180 01. Moderata Samlingspartiet 199 02. Folkpartiet 87 03. Centern 12 04. Kristdemokratiska Samhällspartiet 56 05. Miljöpartiet De Gröna 362 06. Socialdemokraterna 32 07. Vänsterpartiet 75 08. Blank valsedel 25 09. Ej svar, tomt kuvert 5 99. Uppgift saknas
VAR 53 LIVET MER RISKFYLLT A1 Loc 72 width 1 MD=9 A1 Anser Du att livet i vår del av världen är mer eller mindre riskfyllt nu än det var för 20 år sedan? 758 1. Mer riskfyllt 162 3. Ingen skillnad 71 5. Mindre riskfyllt 39 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 54 HOT MOT HÄLSAN,1 A2 Loc 73 width 2 MD=99 A2 Vilka av följande tror Du är de mest allvarliga hoten mot vår hälsa? Du kan nämna tre saker. A2(1) Allvarligt hot mot vår hälsa, 1 588 01. AIDS 127 02. Biltrafiken 118 03. Kärnkraften 94 04. Kemikalier i livsmedel 19 05. Övervikt 41 06. Alkohol 32 07. Narkotika 1 08. Biverkningar av läkemedel 4 09. Missbruk av läkemedel 1 10. Rökning 0 11. Att sola i solarier 7 12. Miljögifter 1 99. Uppgift saknas
VAR 55 HOT MOT HÄLSAN,1 A2 Loc 75 width 2 MD= 0 A2(2) Allvarligt hot mot vår hälsa, 2 <Se F.A2 för fullständig frågetext> 0 01. AIDS 54 02. Biltrafiken 209 03. Kärnkraften 142 04. Kemikalier i livsmedel 33 05. Övervikt 121 06. Alkohol 283 07. Narkotika 20 08. Biverkningar av läkemedel 29 09. Missbruk av läkemedel 94 10. Rökning 2 11. Att sola i solarier 27 12. Miljögifter 19 00. Frågan ej tillämplig
VAR 56 HOT MOT HÄLSAN,1 A2 Loc 77 width 2 MD= 0 A2(3) Allvarligt hot mot vår hälsa, 3 <Se F.A2 för fullständig frågetext> 0 01. AIDS 0 02. Biltrafiken 14 03. Kärnkraften 16 04. Kemikalier i livsmedel 8 05. Övervikt 8 06. Alkohol 153 07. Narkotika 11 08. Biverkningar av läkemedel 28 09. Missbruk av läkemedel 86 10. Rökning 3 11. Att sola i solarier 641 12. Miljögifter 65 00. Frågan ej tillämplig
VAR 57 FARLIGT ATT ÅKA BIL A3A Loc 79 width 1 MD=9 A3a Hur ofta tänker Du på att det kan vara farligt att åka bil? 209 1. Ofta 397 2. Ibland 285 3. Sällan 137 4. Aldrig 4 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 58 ALLVARLIG SLUK A3B Loc 80 width 1 MD=9 A3b Hur ofta tänker Du på att man kan få allvarliga sjukdomar? 111 1. Ofta 501 2. Ibland 322 3. Sällan 94 4. Aldrig 3 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 59 MATVANOR A3C Loc 81 width 1 MD=9 A3c Hur ofta tänker Du på att matvanorna kan ha betydelse för hälsan? 381 1. Ofta 438 2. Ibland 155 3. Sällan 55 4. Aldrig 2 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 60 HÄLSORISK I JOBBET A3D Loc 82 width 1 MD=9 A3d Hur ofta tänker Du på att det finns hälsorisker i jobbet? 153 1. Ofta 363 2. Ibland 327 3. Sällan 169 4. Aldrig 20 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 61 RÅKA UT FÖR OLYCKA A3E Loc 83 width 1 MD=9 A3e Hur ofta tänker Du på att man kan råka ut för olyckor? 133 1. Ofta 525 2. Ibland 293 3. Sällan 80 4. Aldrig 1 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 62 MINST FARLIGT A4 Loc 84 width 1 MD=9 A4 Vad av följande tror Du är minst farligt? 52 1. Att röka en cigarett 205 2. Att dricka en starköl 137 3. Att promenera 30 minuter i centrala Stockholm 433 4. Att ta två magnecyl 177 5. Att tanka bilen 27 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 63 ÖVERKONS LÄKEMEDEL,1 A5 Loc 85 width 1 MD=9 A5 Vad anser Du vara det mest negativa med en överkonsumtion av läkemedel? A5(1) Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 1 767 1. Man kan bli beroende 193 2. Mer biverkningar 25 3. Högre kostnader för hälso- och sjukvården 9 4. Fler olycksfall 26 5. Minskad verkan på sikt 12 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 64 ÖVERKONS LÄKEMEDEL,2 A5 Loc 86 width 1 MD=0 A5(2) Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 2 <Se F.A5 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 421 2. Mer biverkningar 49 3. Högre kostnader för hälso- och sjukvården 20 4. Fler olycksfall 69 5. Minskad verkan på sikt 1 8. Tveksam, vet ej 473 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 ÖVERKONS LÄKEMEDEL,3 A5 Loc 87 width 1 MD=0 A5(3) Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 3 <Se F.A5 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Mer biverkningar 51 3. Högre kostnader för hälso- och sjukvården 40 4. Fler olycksfall 69 5. Minskad verkan på sikt 0 8. Tveksam, vet ej 873 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 ÖVERKONS LÄKEMEDEL,4 A5 Loc 88 width 1 MD=0 A5(4) Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 4 <Se F.A5 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Mer biverkningar 0 3. Högre kostnader för hälso- och sjukvården 13 4. Fler olycksfall 6 5. Minskad verkan på sikt 0 8. Tveksam, vet ej 1014 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 ÖVERKONS LÄKEMEDEL,5 A5 Loc 89 width 1 MD=0 A5(5) Negativt med överkonsumtion av läkemedel, 5 <Se F.A5 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Mer biverkningar 0 3. Högre kostnader för hälso- och sjukvården 0 4. Fler olycksfall 7 5. Minskad verkan på sikt 0 8. Tveksam, vet ej 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 RISK LUGN MEDICIN,1 A6 Loc 90 width 2 MD=99 A6 Vilka tror Du är de största riskerna med nervlugnande mediciner? Du kan nämna tre! A6(1) Risk med lugnande mediciner, 1 788 01. Man kan bli beroende 52 02. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 73 03. Man kan förlora omdömet 83 04. De kan leda till missbruk 8 05. Man kan behöva starkare mediciner senare 9 06. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 4 07. De är farliga i kombination med alkohol 0 08. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 13 88. Tveksam, vet ej 3 99. Uppgift saknas
VAR 69 RISK LUGN MEDICIN,2 A6 Loc 92 width 1 A6(2) Risk med lugnande mediciner, 2 <Se F.A6 för fullständig frågetext> 88 0. Frågan ej tillämplig 0 1. Man kan bli beroende 118 2. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 209 3. Man kan förlora omdömet 414 4. De kan leda till missbruk 75 5. Man kan behöva starkare mediciner senare 101 6. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 26 7. De är farliga i kombination med alkohol 1 8. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 1 9. Tveksam, vet ej
VAR 70 RISK LUGN MEDICIN,3 A6 Loc 93 width 1 MD=0 A6(3) Risk med lugnande mediciner, 3 <Se F.A6 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 30 3. Man kan förlora omdömet 150 4. De kan leda till missbruk 106 5. Man kan behöva starkare mediciner senare 286 6. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 228 7. De är farliga i kombination med alkohol 44 8. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 189 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 RISK LUGN MEDICIN,4 A6 Loc 94 width 1 MD=0 A6(4) Risk med lugnande mediciner, 4 <Se F.A6 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 0 3. Man kan förlora omdömet 13 4. De kan leda till missbruk 2 5. Man kan behöva starkare mediciner senare 9 6. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 16 7. De är farliga i kombination med alkohol 5 8. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 988 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 RISK LUGN MEDICIN,5 A6 Loc 95 width 1 MD=0 A6(5) Risk med lugnande mediciner, 5 <Se F.A6 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 0 3. Man kan förlora omdömet 0 4. De kan leda till missbruk 10 5. Man kan behöva starkare mediciner senare 3 6. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 6 7. De är farliga i kombination med alkohol 0 8. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 1014 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 RISK LUGN MEDICIN,6 A6 Loc 96 width 1 MD=0 A6(6) Risk med lugnande mediciner, 6 <Se F.A6 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 0 3. Man kan förlora omdömet 0 4. De kan leda till missbruk 0 5. Man kan behöva starkare mediciner senare 9 6. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 3 7. De är farliga i kombination med alkohol 3 8. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 1018 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 RISK LUGN MEDICIN,7 A6 Loc 97 width 1 MD=0 A6(7) Risk med lugnande mediciner, 7 <Se F.A6 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 0 3. Man kan förlora omdömet 0 4. De kan leda till missbruk 0 5. Man kan behöva starkare mediciner senare 0 6. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 9 7. De är farliga i kombination med alkohol 1 8. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 1023 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 RISK LUGN MEDICIN,8 A6 Loc 98 width 1 MD=0 A6(8) Risk med lugnande mediciner, 8 <Se F.A6 för fullständig frågetext> 0 1. Man kan bli beroende 0 2. Man kan bli "dåsig" eller "slö" 0 3. Man kan förlora omdömet 0 4. De kan leda till missbruk 0 5. Man kan behöva starkare mediciner senare 0 6. Gravida kvinnor kan få missbildade barn 0 7. De är farliga i kombination med alkohol 7 8. Det är inte bra att ta dem tillsammans med andra läkemedel 1026 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 RISK NYTT LÄKEMEDEL A7 Loc 99 width 1 MD=9 A7 Ett helt nytt läkemedel som vi kallar Abstramakyl innebär vissa risker. Om Du var allvarligt sjuk och läkaren sade att av 100 patienter blir 90 bättre av medicinen, skulle Du ta medicinen eller ej? 393 1. Ja, absolut 457 2. Ja, troligen 68 3. Nej, troligen inte 50 4. Nej, absolut inte 53 8. Tveksam, vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 77 TA NYTT LÄKEMEDEL A8 Loc 100 width 1 MD=9 A8 Om Du var allvarligt sjuk och läkaren sade att av 100 patienter får tio allvarliga biverkningar, skulle Du ta medicinen eller ej? 209 1. Ja, absolut 421 2. Ja, troligen 206 3. Nej, troligen inte 106 4. Nej, absolut inte 80 8. Tveksam, vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 78 FRIVILLIGT RISKTAG A9 Loc 101 width 1 MD=9 A9 Vill Du för varje påstående som jag nu skall läsa upp säga om det stämmer med Din uppfattning eller inte. A9(a) Tar man risker frivilligt har man sig själv att skylla 338 1. Stämmer helt och hållet 521 2. Stämmer ganska bra 90 3. Stämmer varken bra eller dåligt 49 4. Stämmer ganska dåligt 21 5. Stämmer inte alls 13 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 79 RISK SOM UTMANING A9 Loc 102 width 1 MD=9 A9(b) Man bör betrakta risker som en utmaning <Se F.A9 för fullständig frågetext> 66 1. Stämmer helt och hållet 261 2. Stämmer ganska bra 204 3. Stämmer varken bra eller dåligt 277 4. Stämmer ganska dåligt 197 5. Stämmer inte alls 27 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 80 ONÖDIG ORO KEMIKALIER A9 Loc 103 width 1 MD=9 A9(c) Människor oroar sig i onödan över hur kemikalier kan påverka deras hälsa <Se F.A9 för fullständig frågetext> 70 1. Stämmer helt och hållet 248 2. Stämmer ganska bra 105 3. Stämmer varken bra eller dåligt 266 4. Stämmer ganska dåligt 330 5. Stämmer inte alls 12 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 81 MINSKA KEMISK RISK A9 Loc 104 width 1 MD=9 A9(d) Det kan aldrig bli för dyrt att minska kemiska risker <Se F.A9 för fullständig frågetext> 407 1. Stämmer helt och hållet 423 2. Stämmer ganska bra 71 3. Stämmer varken bra eller dåligt 76 4. Stämmer ganska dåligt 36 5. Stämmer inte alls 19 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 82 RISKFRI KEMIKALIE A9 Loc 105 width 1 MD=9 A9(e) All kemikalieanvändning måste vara riskfri <Se F.A9 för fullständig frågetext> 417 1. Stämmer helt och hållet 341 2. Stämmer ganska bra 110 3. Stämmer varken bra eller dåligt 115 4. Stämmer ganska dåligt 34 5. Stämmer inte alls 11 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 83 POLITIKERNA VAKAR A9 Loc 106 width 1 MD=9 A9(f) Politikerna vakar över riskerna, så vi behöver inte oroa oss <Se F.A9 för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer helt och hållet 23 2. Stämmer ganska bra 84 3. Stämmer varken bra eller dåligt 388 4. Stämmer ganska dåligt 517 5. Stämmer inte alls 12 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 84 EGET RISKTAGANDE A9 Loc 107 width 1 MD=9 A9(g) Var och en måste själv bestämma vilka risker de vill ta <Se F.A9 för fullständig frågetext> 294 1. Stämmer helt och hållet 387 2. Stämmer ganska bra 141 3. Stämmer varken bra eller dåligt 135 4. Stämmer ganska dåligt 60 5. Stämmer inte alls 15 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 85 RISK I TILLVARON,1 A10 Loc 108 width 1 MD=9 A10 Hur ser Du på de risker som finns i tillvaron? Vad av följande stämmer med vad Du anser? A10(1) Risk i tillvaron, 1 122 1. De är ödesbestämda 190 2. De är något nödvändigt ont 392 3. De är ett pris för välfärden 246 4. De är något vi måste försöka få bort 7 5. De är mänsklighetens straff 33 6. Inget stämmer 40 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 86 RISK I TILLVARON,2 A10 Loc 109 width 1 MD=0 A10(2) Risk i tillvaron, 2 <Se F.A10 för fullständig frågetext> 0 1. De är ödesbestämda 21 2. De är något nödvändigt ont 109 3. De är ett pris för välfärden 297 4. De är något vi måste försöka få bort 10 5. De är mänsklighetens straff 0 6. Inget stämmer 0 8. Tveksam, vet ej 596 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 RISK I TILLVARON,3 A10 Loc 110 width 1 MD=0 A10(3) Risk i tillvaron, 3 <Se F.A10 för fullständig frågetext> 0 1. De är ödesbestämda 0 2. De är något nödvändigt ont 7 3. De är ett pris för välfärden 34 4. De är något vi måste försöka få bort 17 5. De är mänsklighetens straff 0 6. Inget stämmer 1 8. Tveksam, vet ej 974 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 RISK I TILLVARON,4 A10 Loc 111 width 1 MD=0 A10(4) Risk i tillvaron, 4 <Se F.A10 för fullständig frågetext> 0 1. De är ödesbestämda 0 2. De är något nödvändigt ont 0 3. De är ett pris för välfärden 3 4. De är något vi måste försöka få bort 2 5. De är mänsklighetens straff 0 6. Inget stämmer 0 8. Tveksam, vet ej 1028 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 RÖKNING A11 Loc 112 width 1 MD=9 A11 Röker Du regelbundet, dvs mer än fem cigaretter om dagen? 264 1. Ja 764 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 90 BILKÖRNING ANT MIL A12 Loc 113 width 1 MD=9 A12 Kör Du bil mer än 500 mil per år? 591 1. Ja 432 5. Nej 9 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 91 SJUKDOM A13 Loc 114 width 1 MD=9 A13 Har Du någon sjukdom eller behov som kräver att Du regelbundet besöker läkare? 187 1. Ja 843 5. Nej 2 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 92 RECEPTFRITT LÄKEM A14 Loc 115 width 1 MD=9 A14 Har Du köpt receptfria läkemedel för eget bruk under de senaste fyra veckorna? 246 1. Ja 784 5. Nej, inte under de senaste fyra veckorna 2 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 93 ORDINERAT LÄKEMEDEL A15 Loc 116 width 1 MD=9 A15 Har Du fått läkemedel på recept ordinerat under de senaste fyra månaderna (dvs efter 1 oktober)? 366 1. Ja 664 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 94 TILLTRO:DAGSTIDNING A16 Loc 117 width 1 MD=9 A16 Många tar aktiv del i den allmänna debatten om olika slags risker i samhället, de informerar på olika sätt och redovisar sina synpunkter på det som händer. Man kan lita olika mycket på vad de säger. Ja vill nu att Du anger hur stor tilltro Du har till var och en av följande: Du kan göra det med hjälp av det här kortet som innehåller en skala från 1-6, där 1 betyder mycket liten tilltro och 6 betyder mycket stor tilltro. Alltså vilken siffra anger bäst Din tilltro till... A16(a) Tilltro till dagstidningar 44 1. Mycket liten tilltro 140 2. 319 3. 337 4. 153 5. 25 6. Mycket stor tilltro 10 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 95 TILLTRO: KVÄLLSTIDN A16 Loc 118 width 1 MD=9 A16(b) Tilltro till kvällstidningar <Se F.A16 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket liten tilltro 306 2. 297 3. 140 4. 51 5. 10 6. Mycket stor tilltro 26 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 96 TILLTRO: VECKOTIDN A16 Loc 119 width 1 MD=9 A16(c) Tilltro till veckotidningar <Se F.A16 för fullständig frågetext> 457 1. Mycket liten tilltro 329 2. 141 3. 32 4. 17 5. 3 6. Mycket stor tilltro 49 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 97 TILLTRO: FACKPRESS A16 Loc 120 width 1 MD=9 A16(d) Tilltro till fackpress <Se F.A16 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket liten tilltro 37 2. 110 3. 286 4. 415 5. 108 6. Mycket stor tilltro 56 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 98 TILLTRO: RADIOPROGR A16 Loc 121 width 1 MD=9 A16(e) Tilltro till radioprogram <Se F.A16 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket liten tilltro 35 2. 172 3. 364 4. 329 5. 102 6. Mycket stor tilltro 15 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 99 TILLTRO: TV-PROGRAM A16 Loc 122 width 1 MD=9 A16(f) Tilltro till TV-program <Se F.A16 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket liten tilltro 50 2. 224 3. 349 4. 303 5. 84 6. Mycket stor tilltro 8 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 100 TILLTRO: POLITIKER A16 Loc 123 width 1 MD=9 A16(g) Tilltro till politiker <Se F.A16 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket liten tilltro 274 2. 346 3. 208 4. 47 5. 6 6. Mycket stor tilltro 16 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 101 TILLTRO: FÖRETAG A16 Loc 124 width 1 MD=9 A16(h) Tilltro till företag <Se F.A16 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket liten tilltro 201 2. 379 3. 234 4. 79 5. 15 6. Mycket stor tilltro 43 8. Tveksam, vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 102 TILLTRO: MYNDIGHETER A16 Loc 125 width 1 MD=9 A16(i) Tilltro till myndigheter <Se F.A16 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket liten tilltro 167 2. 306 3. 294 4. 152 5. 27 6. Mycket stor tilltro 23 8. Tveksam, vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 103 TILLTRO: FORSKARE A16 Loc 126 width 1 MD=9 A16(j) Tilltro till forskare <Se F.A16 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket liten tilltro 37 2. 138 3. 322 4. 366 5. 134 6. Mycket stor tilltro 25 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 104 TILLTRO: SJUKVÅRDEN A16 Loc 127 width 1 MD=9 A16(k) Tilltro till hälso- och sjukvården <Se F.A16 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket liten tilltro 47 2. 119 3. 281 4. 414 5. 145 6. Mycket stor tilltro 7 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 105 TILLTRO: APOTEKEN A16 Loc 128 width 1 MD=9 A16(l) Tilltro till apoteken <Se F.A16 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket liten tilltro 21 2. 90 3. 250 4. 441 5. 200 6. Mycket stor tilltro 19 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 106 TILLTRO:MILJÖRÖRELSE A16 Loc 129 width 1 MD=9 A16(m) Tilltro till miljörörelsen <Se F.A16 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket liten tilltro 74 2. 212 3. 293 4. 259 5. 118 6. Mycket stor tilltro 36 8. Tveksam, vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 107 TILLTRO: HÄLSOKOST A16 Loc 130 width 1 MD=9 A16(n) Tilltro till hälsokoströrelsen <Se F.A16 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket liten tilltro 229 2. 267 3. 214 4. 127 5. 51 6. Mycket stor tilltro 39 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 108 LIVETS LINJE A17 Loc 131 width 2 MD=99 A17 Om den här linjen beskriver Ditt liv, var skulle Du säga att Du befinner Dig just nu? 12 01. Födelse 31 02. 143 03. 200 04. 214 05. 192 06. 128 07. 67 08. 4 09. 0 10. Död 33 88. Tveksam, vet ej 9 99. Uppgift saknas
VAR 109 ANTAL HUSHÅLL Loc 133 width 1 709 1. Hushåll 324 2. Dubbletter