BILAVGIFTER I STORSTÄDERNA 1989
               SSD 0345

           Stockholms Handelskammare
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i BILAVGIFTER I STORSTÄDERNA 1989
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Stockholms Handelskammare.
       Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får BILAVGIFTER I
  STORSTÄDERNA 1989 förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Stockholms
  Handelskammare perioden 21-28 september 1989. Frågorna
  ingick i SIFO-buss 89087 och utfördes i form av
  telefonintervju. För närmare information om SIFO-bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 10  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 10  (4) LOC 18 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    465  1.  Privat
    497  2.  Stat, kommun, landsting
     7  8.  Tveksam, vet ej

    727  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0345 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening POLITIK 12 Röstberättigad i riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 BILKÖRNING I CENTRUM 18 Införa avgifter för att köra i centrum 19 Regelbunden bilkörning i stora städers centrala delar 20 Körning i centrum om avgift införs 21 Antal hushåll

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0345              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0345


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Kön 759 1. Man 937 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS2. Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 305 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 844 2. På en ort med MER än 3000 invånare 330 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 200 0. Odokumenterad kod 17 9. Ingen uppgift
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 54 1. 16-17 år 90 2. 18-20 år 79 3. 21-23 år 159 4. 24-29 år 275 5. 30-39 år 344 6. 40-49 år 360 7. 50-64 år 222 8. 65-74 år 113 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 1581 1. Ja 61 5. Nej 54 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 2 0. Jordbrukare 465 1. Arbetare 501 2. Tjänsteman 126 3. Egen företagare 354 4. Pensionär 143 5. Studerande 41 6. Hemarbetande 12 7. Sjukskriven 48 8. Annat 4 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 465 1. Privat 497 2. Stat, kommun, landsting 7 8. Tveksam, vet ej 727 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS7. (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 320 1. Ja, LO 227 2. Ja, TCO (t ex HTF,SIF,SKTF) 75 3. Ja, SACO/SR (t ex CF,SSR,STF) 56 4. Ja, annan 155 5. Nej 856 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Ingen uppgift
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta.Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 1581 1. Röstberättigad i riksdagsval 115 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 1444 1. Ja 137 5. Nej 115 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE, 18 ÅR OCH ÄLDRE 280 01. Moderata Samlingspartiet 150 02. Folkpartiet 118 03. Centerpartiet 25 04. KDS 441 05. Socialdemokraterna 65 06. Vänsterpartiet 33 07. Miljöpartiet De Gröna 8 08. Annat parti 277 09. Inget parti bäst 119 88. Tveksam, vet ej 65 89. Vägrar svara på frågan 115 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENLIGT VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 34 01. Moderata Samlingspartiet 16 02. Folkpartiet 24 03. Centerpartiet 6 04. KDS 84 05. Socialdemokraterna 23 06. Vänsterpartiet 18 07. Miljöpartiet De Gröna 08. Annat parti 148 09. Lutar inte åt någaot parti 59 88. Tveksam, vet ej 50 89. Vägrar svara på frågan 1234 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/ PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 974 1. Skulle rösta på partiet 162 5. Partiet får klara sig utan min röst 188 8. Tveksam 372 9. Uppgift saknas
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL 88 VB6 Loc 27 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 286 01. Moderata Samlingspartiet 139 02. Folkpartiet 138 03. Centerpartiet 27 04. KDS 597 05. Socialdemokraterna 70 06. VPK 38 07. Miljöpartiet De Gröna 5 08. Annat parti 36 09. Var för ung då 39 10. Utländsk medborgare 155 55. Röstade inte eller röstade blankt 15 88. Minns ej 97 89. Vägrar svara 54 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 BILAVGIFT I CENTRUM OE1 Loc 29 width 1 MD=9 F.OE1. Tycker Du att det vore bra eller dåligt att införa avgifter för att köra inne i stora städers centrala delar? 587 1. Bra 172 3. Varken bra eller dåligt 444 5. Dåligt 29 7. Ingen bilism bör finnas i storstäders centrala delar 88 8. Tveksam, vet ej 376 9. Uppgift saknas
VAR 19 BILKÖRN. I CENTRUM OE2 Loc 30 width 1 MD=0 F.OE2. (OM TILLGÅNG TILL BIL:) Använder Du regelbundet Din bil för körning i stora städers centrala delar? 299 1. Ja 833 5. Nej 42 8. Tveksam, vet ej 522 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 KÖRNING MED AVGIFT OE3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.OE3. (OM TILLGÅNG TILL BIL:) Det diskuteras att införa en månadsavgift på 300 kronor eller en dagsavgift på 25 kronor för att köra bil i de inre delarna av våra större städer. Om dessa avgifter införs, kommer Du i så fall att helt undvika att köra bil i storstädernas centrala delar, kör mera sällan än nu, lika ofta eller oftare? 318 1. Helt undvika 358 2. Mera sällan 343 3. Lika ofta 9 4. Oftare 122 8. Tveksam, vet ej 522 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 21 ANTAL HUSHÅLL Loc 32 width 1 1001 1. Antal hushåll 695 2. Dubbletter