MILJÖBAROMETER IV 1990
               SSD 0347

               Fläkt AB
              i samarbete med
                SIFO

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i MILJÖBAROMETER IV 1990
       samlades ursprungligen in av SIFO efter
       en beställning från Fläkt AB. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får MILJÖBAROMETER IV 1990
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Fläkt AB
  under perioden 21-28 november 1990. Frågorna ingick i
  SIFO-buss 90089 och utfördes i form av telefonintervju. För
  närmare information om SIFO-bussarnas uppläggning och
  genomförande hänvisas till SIFO.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 10  (2) ARBETSGIVARE     BS6   (3) MD=0
    REF 10  (4) LOC 18 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat,
       kommun eller landsting?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    512  1.  Privat
    451  2.  Stat, kommun, landsting
    14  8.  Tveksam, vet ej

    697  0.  Frågan ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0347 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening POLITIK 12 Röstberättigad i riksdagsval 13 Röstar i riksdagsvalen 14 Bästa parti 15 Parti det lutar mest mot 16 Rösta på partiet 17 Partival i riksdagsvalet 1988 MILJÖAKTIVITET 18 Människors intresse av miljöfrågor 19 Eget intresse av miljöfrågor 20 Samtal om vad man kan göra för miljön 21 Läst artikel om miljön 22 Handla miljövänliga varor 23 Återlämna aluminiumburkar för återvinning ORO FÖR MILJÖFÖRSTÖRING 24 Utsläppen från svensk industri 25 Utsläppen från andra länders industri 26 Regnskogar förstörs 27 Inomhusluften hemma innehåller föroreningar 28 Luften på arbetsplatsen innehåller föroreningar 29 Luften i offentliga lokaler innehåller föroreningar 30 Avgaser från personbilar TILLTRO TILL OLIKA GRUPPER NÄR DET GÄLLER MILJÖFRÅGOR 31 Politiker 32 Chefer inom industrin 33 Forskare 34 Länderna inom EG 35 Länderna inom Östeuropa MILJÖNS FRAMTID 36 Miljöförändring under de närmaste fem åren 37 Miljöförändring för nästa generation 38 Antal hushåll

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0347              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0347


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID- nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 F.BS1. Kön 752 1. Man 922 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 F.BS2. Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 298 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 852 2. På en ort med MER än 3000 invånare 289 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 235 9. Ingen uppgift
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 1 F.BS3. Hur gammal är Du? 69 1. 16-17 år 78 2. 18-20 år 72 3. 21-23 år 180 4. 24-29 år 302 5. 30-39 år 337 6. 40-49 år 334 7. 50-64 år 208 8. 65-74 år 94 9. 75 år eller äldre
VAR 8 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 16 width 1 MD=9 F.BS4. Är Du svensk medborgare? 1554 1. Ja 51 5. Nej 69 9. Uppgift saknas
VAR 9 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 17 width 1 F.BS5. Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 11 0. Jordbrukare 509 1. Arbetare 468 2. Tjänsteman 119 3. Egen företagare 347 4. Pensionär 142 5. Studerande 35 6. Hemarbetande 14 7. Sjukskriven 26 8. Annat 3 9. Ej svar, tveksam, vet ej
VAR 10 ARBETSGIVARE BS6 Loc 18 width 1 MD=0 F.BS6. (ARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN:) Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 512 1. Privat 451 2. Stat, kommun, landsting 14 8. Tveksam, vet ej 697 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.BS7. (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 322 1. Ja, LO 267 2. Ja, TCO (t ex HTF,SIF,SKTF) 90 3. Ja, SACO/SR (t ex CF,SSR,STF) 22 4. Ja, annan 133 5. Nej 819 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Ingen uppgift
VAR 12 RÖSTBERÄTTIG RD-VAL VB1 Loc 20 width 1 F.VB1. Jag kommer att ställa ett par frågor om våra politiska partier och hur Du brukar rösta.Dina svar kommer att redovisas som procenttal i tabeller och vi garanterar att det Du säger till oss förblir hemligt. 1556 1. Röstberättigad i riksdagsval 118 5. Ej röstberättigad
VAR 13 RÖSTAR I RIKSDAGSVAL VB2 Loc 21 width 1 MD=0 F.VB2. Brukar Du rösta i riksdagsvalen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR 1404 1. Ja 152 5. Nej 118 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 BÄSTA PARTI VB3 Loc 22 width 2 MD= 0 F.VB3. Vilket parti tycker Du är bäst? Är det... FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL SVENSK MEDBORGARE 18 ÅR OCH ÄLDRE 297 01. Moderata Samlingspartiet 135 02. Folkpartiet 83 03. Centerpartiet 64 04. KDS 279 05. Socialdemokraterna 57 06. Vänsterpartiet 51 07. Miljöpartiet De Gröna 6 08. Annat parti 345 09. Inget parti bäst 197 88. Tveksam, vet ej 42 89. Vägrar svara på frågan 118 00. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI DET LUTAR MOT VB4 Loc 24 width 2 MD= 0 F.VB4. (INGET PARTI, VÄGRAR ELLER TVEKSAM ENL VB3:) Vilket parti lutar det mest mot för Dig? 38 01. Moderata Samlingspartiet 40 02. Folkpartiet 27 03. Centerpartiet 17 04. KDS 79 05. Socialdemokraterna 10 06. Vänsterpartiet 17 07. Miljöpartiet De Gröna 7 08. Annat parti 219 09. Lutar inte åt någaot parti 88 88. Tveksam, vet ej 46 89. Vägrar svara på frågan 1086 00. Frågan ej tillämplig
VAR 16 RÖSTA PÅ PARTIET VB5 Loc 26 width 1 MD=9 F.VB5. Som Du känner det nu - tror Du att Du skulle gå och rösta på ...(BÄSTA PARTI/ PARTI LUTAR ÅT) eller skulle de få klara sig utan Din röst? 911 1. Skulle rösta på partiet 157 5. Partiet får klara sig utan min röst 135 8. Tveksam 471 9. Uppgift saknas
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL 88 VB6 Loc 27 width 2 MD= 0 F.VB6. Hur var det i förra valet? Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? FRÅGAN STÄLLD TILL PERSONER 18 ÅR OCH ÄLDRE 275 01. Moderata Samlingspartiet 180 02. Folkpartiet 127 03. Centerpartiet 34 04. KDS 530 05. Socialdemokraterna 56 06. VPK 72 07. Miljöpartiet De Gröna 08. Annat parti 51 09. Var för ung då 32 10. Utländsk medborgare 132 55. Röstade inte eller röstade blankt 36 88. Minns ej 80 89. Vägrar svara 69 00. Frågan ej tillämplig
VAR 18 INTRESSE MILJÖFRÅGOR 1 Loc 29 width 1 MD=9 F.1. Hur intresserad tror Du att människor i allmänhet är av miljöfrågor? Är De... 531 1. Mycket intresserade 827 2. Ganska intresserade 70 3. Inte särskilt intresserade 4 4. Inte alls intresserade 38 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 19 EGET INTRESSE MILJÖ 2 Loc 30 width 1 MD=9 F.2. Hur intresserad är Du själv av miljöfrågor? Är Du... 609 1. Mycket intresserad 763 2. Ganska intresserad 84 3. Inte särskilt intresserad 8 4. Inte alls intresserad 6 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 20 SAMTAL MILJÖFÖRBÄTTR. 3 Loc 31 width 1 MD=9 F.3. Har Du under den senaste tiden samtalat med någon hemma eller på arbetsplatsen om vad man kan göra för att förbättra miljön eller har Du inte gjort det? 273 1. Ja, ofta talat om miljöförbättring 568 3. Ja, talat om miljöförbättring 613 5. Nej, inte talat om miljöförbättring 16 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 21 LÄST ARTIKEL OM MILJÖN 4 Loc 32 width 1 MD=9 F.4. Har Du läst någon artikel den senaste månaden som handlar om miljön eller har Du inte gjort det? 1065 1. Ja, läst artikel 363 5. Nej, inte läst artikel 40 8. Tveksam, vet ej 206 9. Uppgift saknas
VAR 22 KÖPA MILJÖVÄNLIG VARA 5 Loc 33 width 1 MD=9 F.5. Hur ofta tänker Du på att köpa miljövänliga varor när du handlar? Sker det... 712 1. Alltid eller nästan alltid 498 2. Ibland 155 3. Någon enstaka gång 77 4. Aldrig 28 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 23 RETUR ALUMINIUMBURK 6 Loc 34 width 1 MD=9 F.6. Hur ofta brukar Du återlämna aluminiumburkar i butiken för återvinning? Sker det ... 1066 1. Alltid eller nästan alltid 50 2. Ibland 34 3. Någon enstaka gång 59 4. Aldrig 257 5. Köper inte aluminiumburkar 4 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 24 OROL: UTSLÄPP SV.IND. 7 Loc 35 width 1 MD=9 F.7. Hur orolig är Du för utsläppen i vårt land från svensk industri? Är Du... 371 1. Mycket orolig 725 2. Ganska orolig 305 3. Inte särskilt orolig 52 4. Aldrig 15 8. Tveksam vet ej 206 9. Uppgift saknas
VAR 25 ORO: UTSLÄPP UTLAND 8 Loc 36 width 1 MD=9 F.8. Hur orolig är Du för utsläppen från andra länders industri? Är Du... 747 1. Mycket orolig 555 2. Ganska orolig 133 3. Inte särskilt orolig 19 4. Inte alls orolig 16 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 26 ORO: REGNSKOGAR 9 Loc 37 width 1 MD=9 F.9. Hur orolig är Du för att jordens regnskogar förstörs? Är Du... 712 1. Mycket orolig 565 2. Ganska orolig 108 3. Inte särskilt orolig 32 4. Inte alls orolig 53 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 27 ORO: INOMHUSLUFTEN 10 Loc 38 width 1 MD=9 F.10. Hur orolig är Du för att inomhusluften i ditt hem innehåller föroreningar? Är Du ... 120 1. Mycket orolig 221 2. Ganska orolig 597 3. Inte särskilt orolig 496 4. Inte alls orolig 36 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 28 ORO: LUFT ARBETSPLATS 11 Loc 39 width 1 MD=9 F.11. Hur orolig Du är för att luften på din arbetsplats innehåller föroreningar? Är Du... 159 1. Mycket orolig 284 2. Ganska orolig 445 3. Inte särskilt orolig 321 4. Inte alls orolig 259 8. Tveksam, vet ej 206 9. Uppgift saknas
VAR 29 ORO: LUFT OFF.LOKAL 12 Loc 40 width 1 MD=9 F.12. Hur orolig Du är för att luften i skolor, daghem, sjukhus eller andra offentliga lokaler innehåller föroreningar? Är Du... 206 1. Mycket orolig 520 2. Ganska orolig 486 3. Inte särskilt orolig 182 4. Inte alls orolig 76 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 30 ORO: BILAVGASER 13 Loc 41 width 1 MD=9 F.13. Hur orolig är Du för avgaser från personbilar? Är Du... 369 1. Mycket orolig 645 2. Ganska orolig 358 3. Inte särskilt orolig 76 4. Inte alls orolig 22 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 31 TILLTRO: POLITIKER 14 Loc 42 width 1 MD=9 Jag kommer nu att be Dig att på en skala från 1 till 5 bedöma vilken tilltro Du har till olika grupper när det gäller miljöfrågor. 1 betyder lägsta betyg och 5 högsta F.14. Vilken tilltro har Du till politiker när det gäller miljöfrågor? 269 1. Lägsta betyg 460 2. 597 3. 56 4. 12 5. Högsta betyg 75 8. Tveksam, vet ej 205 9. Uppgift saknas
VAR 32 TILLTRO: INDUSTRICHEF 15 Loc 43 width 1 MD=9 F.15. Vilken tilltro har Du till chefer inom industrin när det gäller att vidtaga miljöförbättrande åtgärder? Du skall använda samma skala från 1 till 5. 273 1. Lägsta betyg 543 2. 473 3. 76 4. 28 5. Högsta betyg 77 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 33 TILLTRO: FORSKARE 16 Loc 44 width 1 MD=9 F.16. Vilken tilltro har Du till forskare när det gäller att finna metoder som kan förbättra miljön? Du skall använda samma skala från 1 till 5. 8 1. Lägsta betyg 59 2. 298 3. 724 4. 312 5. Högsta betyg 69 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 34 TILLTRO: EG-LÄNDERNA 17 Loc 45 width 1 MD=9 F.17. En del av miljöförstöringen orsakas av andra länders utsläpp. Vilken tilltro har Du till länderna inom EG när det gäller att minska utsläppen från sina industrier? Du skall använda samma skala från 1 till 5. 200 1. Lägsta betyg 535 2. 465 3. 139 4. 24 5. Högsta betyg 106 8. Tveksam, vet ej 205 9. Uppgift saknas
VAR 35 TILLTRO: ÖSTEUROPA 18 Loc 46 width 1 MD=9 F.18. En del av miljöförstöringen orsakas av andra länders utsläpp. Vilken tilltro har Du till länderna inom Östeuropa när det gäller att minska utsläppen från sina industrier? Du skall använda samma skala från 1 till 5. 763 1. Lägsta betyg 437 2. 133 3. 31 4. 12 5. Högsta betyg 94 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 36 MILJÖ NÄRMASTE 5 ÅR 19 Loc 47 width 1 MD=9 F.19. Tror Du på det hela taget att miljön kommer att bli bättre eller sämre under de närmaste fem åren? 43 1. Avsevärt bättre 604 2. Något bättre 367 3. Varken bättre eller sämre 342 4. Något sämre 73 5. Avsevärt sämre 41 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 37 MILJÖ NÄST GENERATION 20 Loc 48 width 1 MD=9 F.20. Tror Du på det hela taget att miljön kommer att bli bättre eller sämre för nästa generation? 119 1. Avsevärt bättre 808 2. Något bättre 162 3. Varken bättre eller sämre 228 4. Något sämre 78 5. Avsevärt sämre 75 8. Tveksam, vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 38 ANTAL HUSHÅLL Loc 49 width 1 1004 1. Antal hushåll 670 2. Dubbletter