SVENSK VALUNDERSÖKNING 1991
                SSD 0391

              Primärforskare
              Mikael Gilljam,
              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1991 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har därefter
  genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957 års
  folkomröstning i pensionsfrågan, 1980 års folkomröstning i
  kärnkraftsfrågan samt 1994 års folkomröstning om ett svenskt
  EU-medlemskap.

  Valundersökningen 1991 var således den tolfte riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i
  samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av vissa
  registerdata. Intervjuerna med de slumpvis utvalda väljarna
  genomfördes av Statistiska centralbyråns 180 intervjuare.
  Ansvariga för arbetet inom SCB har varit Olle Johansson och
  Michael Nilsson.

  Valundersökningarna ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Arbetet med 1991 års valundersökning leddes
  gemensamt av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. Per Hedberg
  var forskningsassistent med ansvar för kodning, filbyggande
  och databearbetningar. Kodningen av intervjuformulären
  utfördes av Inger Lindberg, Henrik Selin och Lena Wägnerud.
  Sekreterare för forskningsprojektet var Anna-Gun Andersson.

  Undersökningarna har sedan valet 1960 finansierats av
  riksdagen via anslaget till valstatistiken.

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen som
  var röstberättigad i riksdagsvalet 1991. Med denna avgränsning
  utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen 1991, utländska
  medborgare samt personer som på grund av omyndigförklaring
  eller annat hinder ej äger rösträtt. I målpopulationen ingår
  även röstberättigade utlandssvenskar, men dessa ingår
  emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna sattes
  vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att personer
  över 80 år ej kontaktades för intervju. Det egentliga
  intervjuurvalet omfattar sålunda födelseårsklasserna 1911-1973

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny form
  av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel. Hälften av
  de som var med i undersökningen 1973 återintervjuades 1976,
  medan den andra urvalshälften ersattes med nya
  intervjupersoner. Denna "nya" hälft återintervjuades sedan vid
  valundersökningen 1979. Sett över en serie undersökningar
  kommer varje person att intervjuas två gånger.
  Valundersökningen 1991 kan alltså ses som steg två i panelen
  1988-1991 och som första steget i panelen 1991-1994. Den
  rullande paneluppläggningen gör det möjligt att studera
  individuella förändringar samtidigt som ett alltför stort
  bortfall, vanligt vid flerstegs panelundersökningar, undviks.

  Nettourvalet vid 1991 års undersökning omfattar totalt 3 558
  personer och består av tre delurval, benämnda P88, T91 och P91

  DELURVAL P88, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1988 års val. Delurvalet omfattar
  sammanlagt 1 858 personer. De personer i delurval P88 som var
  bortfall 1988 drogs med halva urvalssannolikheten 1991. I
  datamängden har dessa personer därför dubblerats. Om man
  önskar analysera den oviktade datamängden kan detta göras
  genom att man med hjälp av variabel 5 filtrerar bort de
  dubblerade individerna.
  DELURVAL T91, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1991, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  1991. Delurvalet T91 omfattar 128 personer.
  DELURVAL P91, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1 714 personer.
  Efter vägning av 1988 års bortfall i delurval P88 utgör de tre
  delurvalen tillsammans ett självvägt representativt
  sannolikhetsurval av 1991 års valmanskår.

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet personer
  kontaktades före valet, medan den andra halvan intervjuades
  efter valet. Fältarbetet startade den 20 augusti och pågick
  till mitten av november. De allra flesta intervjuerna gjordes
  vid hembesök hos urvalspersonerna. Vissa svårkontaktade och
  upptagna personer intervjuades per telefon.

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om hur
  intervjupersonerna röstat i de olika valen, om huruvida de
  följt partiledarutfrågningarna och partiledardebatten i TV och
  hur de upplevde valrörelsen.

  Andelen intervjuade personer utgör 73 procent av nettourvalet.
  Den helt dominerande bortfallsanledningen är vägran att medge
  intervju. Bortfallet finns medtaget i denna datafil.

  Nettourval
  - Viktat           3 700
  - Oviktat          3 558

  Intervjuer          2 730
  - Fullständigt formulär   2 481
  - Förkortat formulär      138
  - Extremt förkortat formulär  111

  Bortfall            970

  Det totala bortfallet 1991 blev 27 procent. För att minska
  bortfallet har man sedan valundersökningen 1979 tillåtit
  intervjuarna i eftervalsetappen att genomföra förkortade eller
  extremt förkortade intervjuer med personer som var ovilliga
  att ställa upp eller som hade ont om tid. Detta innebär att
  bortfallet kan variera mellan 970-1 219 för de olika frågorna
  beroende på om den intervjuade besvarat fullständigt,
  förkortat eller extremt förkortat formulär.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1991 samt riksdagsvalet 1988. I samband med
  urvalsdragningen överfördes vissa folkbokföringsuppgifter från
  registret över totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser
  födelseår, kön, kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst.
  Från kommunstatistiska publikationer överfördes information om
  den intervjuades kommun: kommunens storlek och tätortsgrad.

  
               PUBLIKATIONER

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Gilljam, M. & Holmberg, S. (1993): Väljarna inför 90-talet.
  Rapport 14. Stockholm: Norstedts
  Gilljam, M. & Holmberg, S. (1993): "Bångstyriga väljare".
  Allmänna valen 1991. Del 3 (SOS). Stockholm: SCB

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 24  (2)INTRESSE FÖR POLITIK 4  (3)LOC 40 WIDTH 1
                       (4)MD=6 or GE 9

   (6) 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
     Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in
     på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket
     intresserad, ganska intresserad, inte särskilt
     intresserad eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      251 1.  Mycket intresserad
     1172 2.  Ganska intresserad
     1028 3.  Inte särskilt intresserad
      166 4.  Inte alls intresserad

       1 0.  Uppgift saknas
     1082 9.  Bortfall
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0391 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Individvägning 6 Delurval 7 Urvalsetapp 8 Intervjuetapp 9 Intervju- och formulärtyp 10 SCB:s resultatkod 11 Intervjumånad 12 Intervjudatum 13 Intervjuns längd i minuter 14 Födelseår 15 Kön 16 Läser nyheter och artiklar om politik i tidningen 17 Läsmängd rikspolitik 18 Läsmängd lokalpolitik 19 Läsmängd utrikespolitik 20 Ser på Rapport i TV2 21 Ser på Aktuellt i Kanal 1 22 Lyssnar på Ekots långa nyhetssändningar 23 Ser på Nyheterna i TV 4 24 Intresse för politik 25 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta 26 Intresse för årets val 27 Skillnad mellan riksdagspartier 28 Skillnad mellan kommunfullmäktigepartier 29 Viktig fråga i valet 1 30 Viktig fråga i valet 2 31 Viktig fråga i valet 3 32 Viktig fråga i valet 4 33 Viktig fråga i valet 5 34 Socialdemokraternas andel av rösterna 35 Vänsterpartiet minst 4 procent i valet 36 Miljöpartiet minst 4 procent i valet 37 Kristdemokratiska samhällspartiet minst 4 procent i valet 38 Ny demokrati minst 4 procent i valet 39 Koalitionsregering: Parti i första hand, 1 40 Koalitionsregering: Parti i första hand, 2 41 Koalitionsregering: Tredje parti 42 Koalitionsregering: Fjärde parti 43 Statsminister efter valet 44 Sysselsättning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 45 Sysselsättning: Bra politik - nya och mindre partier 46 Sysselsättning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 47 Sysselsättning: Dålig politik - nya och mindre partier 48 Miljö: Bra politik - traditionella riksdagspartier 49 Miljö: Bra politik - nya och mindre partier 50 Miljö: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 51 Miljö: Dålig politik - nya och mindre partier 52 Skatter: Bra politik - traditionella riksdagspartier 53 Skatter: Bra politik - nya och mindre partier 54 Skatter: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 55 Skatter: Dålig politik - nya och mindre partier 56 Sveriges ekonomi: Bra politik - traditionella riksdagspartier 57 Sveriges ekonomi: Bra politik - nya och mindre partier 58 Sveriges ekonomi: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 59 Sveriges ekonomi: Dålig politik - nya och mindre partier 60 Energi och kärnkraft: Bra politik - traditionella riksdagspartier 61 Energi och kärnkraft: Bra politik - nya och mindre partier 62 Energi och kärnkraft: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 63 Energi och kärnkraft: Dålig politik - nya och mindre partier 64 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - traditionella riksdagspartier 65 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - nya och mindre partier 66 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 67 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - nya och mindre partier 68 Social trygghet: Bra politik - traditionella riksdagspartier 69 Social trygghet: Bra politik - nya och mindre partier 70 Social trygghet: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 71 Social trygghet: Dålig politik - nya och mindre partier 72 Barnomsorg: Bra politik - traditionella riksdagspartier 73 Barnomsorg: Bra politik - nya och mindre partier 74 Barnomsorg: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 75 Barnomsorg: Dålig politik - nya och mindre partier 76 EG: Bra politik - traditionella riksdagspartier 77 EG: Bra politik - nya och mindre partier 78 EG: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 79 EG: Dålig politik - nya och mindre partier 80 Flyktingfrågor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 81 Flyktingfrågor: Bra politik - nya och mindre partier 82 Flyktingfrågor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 83 Flyktingfrågor: Dålig politik - nya och mindre partier 84 Lag och ordning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 85 Lag och ordning: Bra politik - nya och mindre partier 86 Lag och ordning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 87 Lag och ordning: Dålig politik - nya och mindre partier 88 Inställning till Centerpartiet 89 Inställning till Moderata samlingspartiet 90 Inställning till Vänsterpartiet 91 Inställning till Folkpartiet 92 Inställning till Socialdemokraterna 93 Inställning till Miljöpartiet 94 Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 95 Inställning till Ny demokrati 96 Inställning till Olof Johansson 97 Inställning till Carl Bildt 98 Inställning till Lars Werner 99 Inställning till Bengt Westerberg 100 Inställning till Ingvar Carlsson 101 Inställning till Alf Svensson 102 Inställning till Margareta Gisselberg 103 Inställning till Ian Wachtmeister 104 Inställning till Bert Karlsson 105 Ingvar Carlsson: Pålitlig 106 Ingvar Carlsson: Inspirerande 107 Ingvar Carlsson: Kunnig 108 Ingvar Carlsson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 109 Carl Bildt: Pålitlig 110 Carl Bildt: Inspirerande 111 Carl Bildt: Kunnig 112 Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycket och tänker 113 Ian Wachtmeister: Pålitlig 114 Ian Wachtmeister: Inspirerande 115 Ian Wachtmeister: Kunnig 116 Ian Wachtmeister: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 117 Förtroende för svenska politiker 118 Förändrat förtroende för svenska politiker 119 Förtroende för politiker i parti UP tycker bäst om 120 Borgerliga partierna som regeringspartier 1976-1982 121 Socialdemokraterna som regeringsparti 1982-1988 122 Socialdemokraterna som regeringsparti 1988-1991 123 Borgerliga partierna som regeringsparti 1991-1994 124 Socialdemokraterna som regeringsparti 1991-1994 125 Minska den offentliga sektorn 126 Avskaffa löntagarfonderna 127 Minska försvarsutgifterna 128 Minska de sociala bidragen 129 Privatisera statliga företag och affärsverk 130 Minska inkomstskillnaderna i samhället 131 Öka det ekonomiska stödet till invandrarkultur 132 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 133 Bygga fler barndaghem 134 Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 135 Införa karensdagar i sjukförsäkringen 136 Höja vin- och spritpriserna 137 Förbjuda alla former av pornografi 138 Begränsa rätten till fri abort 139 Minska det statliga inflytandet över näringslivet 140 Sänka 4-procentsspärren till riksdagen 141 Öka AP-fondernas möjligheter att köpa aktier 142 Hårdare fängelsestraff för brottslingar 143 Bedriva mer av barnomsorgen i privat företagsform 144 Höja skatten på stora förmögenheter 145 Inställning till skattereformen 146 Bestämd uppfattning om skattereformen 147 Bekämpa arbetslösheten eller inflationen i första hand 148 Bestämd uppfattning om bekämpning av arbetslösheten eller inflationen 149 I första hand bekämpa arbetslösheten - traditionella riksdagspartier 150 I första hand bekämpa arbetslösheten - nya och mindre partier 151 I första hand bekämpa inflationen - traditionella riksdagspartier 152 I första hand bekämpa inflationen - nya och mindre partier 153 Inställning till kärnkraften 154 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan 155 Sänka hastigheten på vägarna 156 Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 157 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 158 Stoppa planer att bygga nya kolkraftverk 159 Satsa mer på vattenkraften 160 Behålla kärnkraften efter år 2010 161 Stoppa planerna att bygga Öresundsbron 162 Slutförvara avfallet från kärnkraften i berggrunden 163 Intresse för politiska händelser ute i världen 164 Inställning till ett svenskt EG-medlemskap 165 Bestämd uppfattning om EG-medlemskap 166 För ett medlemskap i EG - traditionella riksdagspartier 167 För ett medlemskap i EG - nya och mindre partier 168 Emot ett medlemskap i EG - traditionella riksdagspartier 169 Emot ett medlemskap i EG - nya och mindre partier 170 Minska u-hjälpen 171 Ta emot färre flyktingar i Sverige 172 Öka stödet till Baltikum 173 Bibehålla den nuvarande neutralitetspolitiken 174 Inställning till vårdnadsbidrag 175 Bestämd uppfattning om vårdnadsbidrag 176 Statlig kontroll över näringslivet 177 Sociala reformer 178 Jämlikheten har gått för långt 179 Partierna bara intresserade av folks röster 180 Riksdagsledamöternas hänsyn till vad folk tycker 181 Parti som företräder UP:s intressen 182 Genom att rösta kan man vara med och bestämma 183 Förtroende för politiker, 1 184 Förtroende för politiker, 2 185 Förtroende för politiker, 3 186 Viktig målsättning: Upprätthålla lag och ordning 187 Viktig målsättning: Större möjlighet att påverka politiska beslut 188 Viktig målsättning: Bekämpa prisstegringarna 189 Viktig målsättning: Skydda yttrandefriheten 190 Samhällsform: Privat företagsamhet och marknadsekonomi 191 Samhällsform: Socialistisk 192 Samhällsform: Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 193 Samhällsform: Miljövänlig 194 Samhällsform: Avancerad teknik 195 Samhällsform: Kristna värden 196 Samhällsform: Lag och ordning 197 Samhällsform: Effektivare politiskt beslutsfattande 198 Samhällsform: Frihet för enskilda människor 199 Samhällsform: Jämlikt 200 Samhällsform: Jämställdhet mellan män och kvinnor 201 Samhällsform: Svenska värden 202 Samhällsform: Familjens ställning 203 Partianhängare 204 Partipreferens 205 Partiidentifikation 206 Närmaste parti 207 Näst bästa parti 208 Sämsta parti 209 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 210 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 211 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 212 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 213 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 214 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet 215 Vänster-högerskalan: Kristdemokratiska samhällspartiet 216 Vänster-högerskalan: Ny demokrati 217 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 218 Avsikt att rösta 1991 219 Parti UP tänker rösta på 220 Röstade vid valet 1991 221 Partival vid riksdagsvalet 1991 222 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1991 223 Partival vid landstingsvalet 1991 224 Tidpunkt för röstbeslut 225 Parti om UP röstat 226 Viktigt skäl rösta för parti, 1 227 Viktigt skäl rösta för parti, 2 228 Viktigt skäl rösta för parti, 3 229 Viktigt skäl rösta för parti, 4 230 Viktigt skäl rösta för parti, 5 231 Ogillar hos socialdemokraterna, 1 232 Ogillar hos socialdemokraterna, 2 233 Ogillar hos socialdemokraterna, 3 234 Ogillar hos folkpartiet, 1 235 Ogillar hos folkpartiet, 2 236 Ogillar hos folkpartiet, 3 237 Ogillar hos moderaterna, 1 238 Ogillar hos moderaterna, 2 239 Ogillar hos moderaterna, 3 240 Ogillar hos centerpartiet, 1 241 Ogillar hos centerpartiet, 2 242 Ogillar hos centerpartiet, 3 243 Ogillar hos vänsterpartiet, 1 244 Ogillar hos vänsterpartiet, 2 245 Ogillar hos vänsterpartiet, 3 246 Ogillar hos kristdemokratiska samhällspartiet, 1 247 Ogillar hos kristdemokratiska samhällspartiet, 2 248 Ogillar hos kristdemokratiska samhällspartiet, 3 249 Ogillar hos miljöpartiet, 1 250 Ogillar hos miljöpartiet, 2 251 Ogillar hos miljöpartiet, 3 252 Ogillar hos ny demokrati, 1 253 Ogillar hos ny demokrati, 2 254 Ogillar hos ny demokrati, 3 255 Valdeltagande i riksdagsvalet 1988 256 Partival vid riksdagsvalet 1988 257 Bytt parti mellan 1988 och 1991 258 Övervägde partibyte 259 Övervägde att rösta på - traditionella riksdagspartier 260 Övervägde att rösta på - nya och mindre partier 261 Läst artikel eller intervju med riksdagsledamot 262 Varit på möte eller sammankomst med riksdagsledamot 263 Skrivit brev eller annan kontakt med riksdagsledamot 264 Kännedom om namn på partiernas valsedlar 265 Riksdagskandidat 1: Kön 266 Riksdagskandidat 1: Parti 267 Riksdagskandidat 1: Partiledare 268 Riksdagskandidat 2: Kön 269 Riksdagskandidat 2: Parti 270 Riksdagskandidat 2: Partiledare 271 Riksdagskandidat 3: Kön 272 Riksdagskandidat 3: Parti 273 Riksdagskandidat 3: Partiledare 274 Riksdagskandidat 4: Kön 275 Riksdagskandidat 4: Parti 276 Riksdagskandidat 4: Partiledare 277 Partitillhörighet Birgit Friggebo 278 Partitillhörighet Göran Persson 279 Partitillhörighet Karl Erik Olsson 280 Partitillhörighet Lars Tobisson 281 Partitillhörighet Eva Goes 282 Partitillhörighet Gudrun Schyman 283 Kunskap: Sjukersättningens andel av lönen 284 Kunskap: Antal löntagarfonder 285 Kunskap: Antal riksdagsledamöter 286 Kunskap: Arbetslöshetens storlek 287 Kunskap: Antal flyktingar mottagna i Sverige 1990 288 Kunskap: Kärnkraftavfallets slutförvaring 289 Kunskap: Danmark medlem i EG 290 Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier 291 Läst valbroschyr - nya och mindre partier 292 Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier 293 Besökt valmöte - nya och mindre partier 294 Besök av valarbetare - traditionella riksdagspartier 295 Besök av valarbetare - nya och mindre partier 296 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier 297 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - nya och mindre partier 298 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 299 Bekant som aktivt försökt övertyga andra - traditionella riksdagspartier 300 Bekant som aktivt försökt övertyga andra - nya och mindre partier 301 Såg partiledardebatten i TV 302 Såg partiledarutfrågningen med Ingvar Carlsson 303 Såg partiledarutfrågningen med Carl Bildt 304 Såg partiledarutfrågningen med Olof Johansson 305 Såg partiledarutfrågningen med Bengt Westerberg 306 Såg partiledarutfrågningen med Lars Werner 307 Såg partiledarutfrågningen med Alf Svensson 308 Såg partiledarutfrågningen med Jan Axelsson 309 Såg partiledarutfrågningen med Ian Wachtmeister 310 Valfråga: Socialdemokraterna 1 311 Valfråga: Socialdemokraterna 2 312 Valfråga: Socialdemokraterna 3 313 Valfråga: Socialdemokraterna 4 314 Valfråga: Socialdemokraterna 5 315 Valfråga: Folkpartiet 1 316 Valfråga: Folkpartiet 2 317 Valfråga: Folkpartiet 3 318 Valfråga: Folkpartiet 4 319 Valfråga: Folkpartiet 5 320 Valfråga: Moderata samlingspartiet 1 321 Valfråga: Moderata samlingspartiet 2 322 Valfråga: Moderata samlingspartiet 3 323 Valfråga: Moderata samlingspartiet 4 324 Valfråga: Moderata samlingspartiet 5 325 Valfråga: Centerpartiet 1 326 Valfråga: Centerpartiet 2 327 Valfråga: Centerpartiet 3 328 Valfråga: Centerpartiet 4 329 Valfråga: Centerpartiet 5 330 Valfråga: Vänsterpartiet 1 331 Valfråga: Vänsterpartiet 2 332 Valfråga: Vänsterpartiet 3 333 Valfråga: Vänsterpartiet 4 334 Valfråga: Vänsterpartiet 5 335 Valfråga: Miljöpartiet 1 336 Valfråga: Miljöpartiet 2 337 Valfråga: Miljöpartiet 3 338 Valfråga: Miljöpartiet 4 339 Valfråga: Miljöpartiet 5 340 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 1 341 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 2 342 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 3 343 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 4 344 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 5 345 Valfråga: Ny demokrati 1 346 Valfråga: Ny demokrati 2 347 Valfråga: Ny demokrati 3 348 Valfråga: Ny demokrati 4 349 Valfråga: Ny demokrati 5 350 Arbetsmarknadsgrupp 351 Tidigare förvärvsarbetande 352 Yrke 353 Yrke: socio-ekonomisk indelning 354 Heltids- eller deltidsarbete 355 Näringsgren 356 Självuppskattade yrkesställning 357 Statlig, kommunal eller privat tjänst 358 Studerande 359 Skolutbildning 360 Försökt få arbete utan att lyckas 361 Försökt få arbeta heltid men endast fått deltid 362 Tvingats ta arbete under sina kvalifikationer 363 Friställd och fått nytt jobb inom en månad 364 Friställd och arbetslös mer än en månad 365 Genomgått AMS-utbildning 366 Förtidspensionerad delvis av arbetsmarknadsskäl 367 Beredskapsarbete 368 Annat arbetsmarknadsproblem 369 Arbetsmarknadsproblem i familjen 370 De senaste årens förändring i privatekonomin 371 De senaste årens förändring i den svenska ekonomin 372 De kommande årens förändring i den svenska ekonomin 373 Orsak ekonomisk kris: Socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik 374 Orsak ekonomisk kris: Fackföreningarnas lönekrav 375 Orsak ekonomisk kris: Företagens kapitalexport och investeringar utomlands 376 Orsak ekonomisk kris: Samhällets inblandning i det privata näringslivet 377 Orsak ekonomisk kris: För stor offentlig sektor 378 Orsak ekonomisk kris: Svenska folket arbetar för lite 379 Orsak ekonomisk kris: Företagsledarna mindre duktiga 380 Orsak ekonomisk kris: För höga skatter 381 Orsak ekonomisk kris: För lite partisamarbete 382 Orsak ekonomisk kris: Konjunkturnedgång utomlands 383 Ekonomisk kris med borgerlig regering 384 Facklig organisationstillhörighet 385 Aktiv medlem i facklig organisation 386 Partimedlemskap 387 Medlemskap i politisk organisation 388 Aktiv medlem i politiskt parti eller organisation 389 Kyrkobesök 390 Kyrka eller samfund 391 Civilstånd 392 Make/maka: Arbetsmarknadsgrupp 393 Make/maka: Tidigare förvärvsarbetande 394 Make/maka: Yrke 395 Make/maka: Yrke - socio-ekonomisk indelning 396 Make/maka: Heltids- eller deltidsarbete 397 Make/maka: Näringsgren 398 Make/maka: Yrkesgrupp 399 Make/maka: Statlig, kommunal eller privat tjänst 400 Subjektiv klasstillhörighet 401 Bostadstyp 402 Hyr eller äger bostaden 403 Hemmavarande barn under 18 år 404 Hemmavarande barn 1: Kön 405 Hemmavarande barn 1: Ålder 406 Hemmavarande barn 2: Kön 407 Hemmavarande barn 2: Ålder 408 Hemmavarande barn 3: Kön 409 Hemmavarande barn 3: Ålder 410 Bostadsort 411 Önskar få "REDOGÖRELSE 88" 412 Önskar få "REDOGÖRELSE 91" 413 TV gynnade Vänsterpartiet 414 TV gynnade Socialdemokraterna 415 TV gynnade Centerpartiet 416 TV gynnade Folkpartiet 417 TV gynnade Moderata samlingspartiet 418 TV gynnade Miljöpartiet 419 TV gynnade Kristdemokratiska samhällspartiet 420 TV gynnade Ny Demokrati 421 Såg valprogram i TV3 och TV4 422 Valrörelsen 1991: Intressant och spännande 423 Valrörelsen 1991: För mycket partikäbbel 424 Valrörelsen 1991: Konfliktfylld och aggressiv 425 Valrörelsen 1991: Klara partiskillnader 426 Valrörelsen 1991: Koncentrerad på partiledarna 427 Valrörelsen 1991: Saklig och informativ 428 Valrörelsen 1991: Svårbegriplig debatt i massmedia 429 Valrörelsen 1991: Inställning till Vänsterpartiet 430 Valrörelsen 1991: Inställning till Socialdemokraterna 431 Valrörelsen 1991: Inställning till Centerpartiet 432 Valrörelsen 1991: Inställning till Folkpartiet 433 Valrörelsen 1991: Inställning till Moderata samlingspartiet 434 Valrörelsen 1991: Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 435 Valrörelsen 1991: Inställning till Miljöpartiet 436 Valrörelsen 1991: Inställning till Ny demokrati 437 Önskar redogörelse av resultat 438 Åldersindelning - tre kategorier 439 Åldersindelning - sju kategorier 440 Bostadsort 441 Yrkessektor 442 Yrkesgruppstillhörighet 443 Utbildning - tre kategorier 444 Civilstånd 445 Inkomst 446 Förmögenhet 447 Län 448 Valdeltagande i länet 449 Riksdagsvalkrets 450 Valdeltagande i valkretsen 451 Kommunens folkmängd 1 januari 1991 452 Kommunens tätortsgrad 1 januari 1991 453 Födelseort 454 Invandringsår 455 År för svenskt medborgarskap 456 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 457 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 458 Poströstning 1991 459 Valdeltagande i riksdagsvalet 1991 460 Valdeltagande i landstingsvalet 1991 461 Valdeltagande i kommunalvalet 1991 462 Partival riksdagsvalet 1991 - sammanfattning 463 Viktig sakfråga för partival: Skatter 464 Viktig sakfråga för partival: Ekonomi 465 Viktig sakfråga för partival: Vänster/höger-ideologi 466 Viktig sakfråga för partival: Socialpolitik och sjukvård 467 Viktig sakfråga för partival: Pensioner - pensionsfrågor 468 Viktig sakfråga för partival: Moral - alkohol - narkotika 469 Viktig sakfråga för partival: Familjepolitik 470 Viktig sakfråga för partival: Utbildning, skola, forskning 471 Viktig sakfråga för partival: Bostadspolitik 472 Viktig sakfråga för partival: Regionala frågor och jordbruk 473 Viktig sakfråga för partival: Miljöfrågor 474 Viktig sakfråga för partival: Internationella frågor 475 Viktig sakfråga för partival: Sysselsättning 476 Viktig sakfråga för partival: Energi och kärnkraft 477 Viktig sakfråga för partival: Löntagarfonder 478 Viktig sakfråga för partival: Offentlig sektor/systemskifte 479 Viktig sakfråga för partival: Politiska affärer/rättssamhället 480 Viktig sakfråga för partival: EG-frågan 481 Viktig sakfråga för partival: Invandring- och flyktingfrågor 482 Usprungligt ID-nummer

VAR 1 SSD STUDY NR 0391              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0391


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Februari 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Svensk valundersökning 1991
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 INDIVIDVÄGNING Loc 13 width 1 Individvägning De personer i panelurvalet 1988-1991, som var bortfall 1988, drogs med halva urvalssannolikheten 1991. I datamängden har dessa personer därför dubblerats. 3558 1. Ursprungsindivid 142 2. Vägd individ
VAR 6 DELURVAL Loc 14 width 2 Delurval Anm. Delurval P88 utgörs av personer som ingår i panelen 1988-1991, dvs personer som även kontaktades vid 1988 års valundersökning. Delurval T91, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1991. Delurval P91 utgörs av personer i panelen 1991-1994, dvs personer som även kontaktades 1994. 1858 12. Delurval P88 128 13. Delurval T91 1714 14. Delurval P91
VAR 7 URVALSETAPP Loc 16 width 1 Urvalsetapp 1844 1. Etapp A: avsedd att intervjuas före valet 1856 2. Etapp B: avsedd att intervjuas efter valet
VAR 8 INTERVJUETAPP Loc 17 width 1 MD=9 Intervjuetapp 1172 1. A-formulär: intervjuad före valet 1558 2. B-formulär: intervjuad efter valet 970 9. Bortfall
VAR 9 INTERVJU- O FORMULÄRTYP Loc 18 width 1 MD=9 Intervju- och formulärtyp 1172 0. A-formulär 1109 1. B-formulär 200 2. B-formulär: uppföljning med fullständigt formulär 138 3. B-formulär: uppföljning med förkortat formulär 111 4. B-formulär: intervjuad med extremt förkortat formulär per telefon 970 9. Bortfall
VAR 10 SCB:S RESULTATKOD Loc 19 width 1 SCB:s resultatkod 2228 1. Besöksintervju 242 2. Telefonintervju 247 3. Brevenkät 116 4. Bortfall: Förhindrad medverkan 146 5. Bortfall: Oanträffad 721 6. Bortfall: Avböjd medverkan
VAR 11 INTERVJUMÅNAD Loc 20 width 2 MD=96 or GE 99 Månad för intervju 486 08. Augusti 1220 09. September 845 10. Oktober 172 11. November 7 96. Uppgift saknas 970 99. Bortfall
VAR 12 INTERVJUDATUM Loc 22 width 4 MD=9996 or GE 9999 Intervjudatum 0803. 3 augusti . . 1115. 15 november 7 9996. Uppgift saknas 970 9999. Bortfall Kod: 803 805 806 811 812 813 814 819 820 821 822 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 7 29 29 31 Kod: 823 825 826 827 828 829 830 831 901 902 903 Frek: 22 2 72 95 76 71 43 2 6 93 103 Kod: 904 905 906 907 909 910 911 912 913 914 916 Frek: 105 75 31 1 64 56 68 51 30 3 2 Kod: 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 Frek: 16 31 37 21 2 2 80 81 75 62 34 Kod: 928 929 930 931 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 Frek: 3 2 85 1 106 87 76 37 3 3 65 Kod: 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 Frek: 75 71 49 28 4 3 50 32 40 30 11 Kod: 1021 1022 1023 1024 1025 1028 1029 1030 1031 1101 1104 Frek: 21 13 7 8 2 4 3 5 12 1 27 Kod: 1105 1106 1107 1108 1111 1112 1113 1115 9996 9999 Frek: 37 25 34 13 29 2 3 1 7 970
VAR 13 INTERVJUNS LÄNGD I MIN Loc 26 width 3 MD=996 or GE 999 Intervjuns längd 002. 2 minuter . . 210. 210 minuter 66 996. Uppgift saknas 970 999. Bortfall Kod: 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 17 18 19 Frek: 7 2 35 1 1 58 4 1 2 31 1 2 1 Kod: 20 22 23 24 25 27 30 35 40 43 45 50 53 Frek: 27 1 2 1 9 2 12 1 15 1 42 91 1 Kod: 55 57 58 60 62 63 64 65 70 73 75 80 85 Frek: 102 1 1 381 1 2 1 161 283 1 294 205 104 Kod: 88 90 95 100 105 110 113 115 117 120 125 127 130 Frek: 1 299 64 96 106 46 1 19 1 63 8 2 22 Kod: 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 210 996 999 Frek: 11 8 5 12 2 1 3 1 1 3 1 66 970 Kod: 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 210 996 999 Frek: 11 8 5 12 2 1 3 1 1 3 1 66 970
VAR 14 FÖDELSEÅR Loc 29 width 2 Födelseår 11. 1911 . . 73. 1973 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 18 31 32 35 35 47 45 47 47 54 65 50 66 52 63 49 45 45 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 42 53 53 37 53 51 50 61 56 46 63 49 58 85 62 88 80 69 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 69 85 77 62 68 68 69 62 45 71 55 80 61 66 58 66 76 66 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 76 82 67 67 79 62 50 73 58
VAR 15 KÖN Loc 31 width 1 Kön 1827 1. Man 1873 2. Kvinna
VAR 16 LÄSER OM POL I TIDNING 1 Loc 32 width 1 MD=9 or GE 6 1 Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 441 1. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 706 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 1177 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 155 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 2 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 17 LÄSMÄNGD RIKSPOLITIK 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 6 2(1) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om rikspolitik? (VISA SVARSKORT) 232 1. Läser i stort sett allt 1051 2. Läser ganska mycket 940 3. Läser inte särskilt mycket 101 4. Läser ingenting/nästan ingenting 1 5. Vet inte/vill ej svara 155 0. Frågan ej tillämplig 1 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 18 LÄSMÄNGD LOKALPOLITIK 2 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 6 2(2) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om lokalpolitik/kommunala frågor? (VISA SVARSKORT) 380 1. Läser i stort sett allt 1010 2. Läser ganska mycket 781 3. Läser inte särskilt mycket 150 4. Läser ingenting/nästan ingenting 1 5. Vet inte/vill ej svara 155 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 19 LÄSMÄNGD UTRIKESPOL 2 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 6 2(3) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om politik i andra länder/utlandssidorna? (VISA SVARSKORT) 160 1. Läser i stort sett allt 787 2. Läser ganska mycket 993 3. Läser inte särskilt mycket 380 4. Läser ingenting/nästan ingenting 3 5. Vet inte/vill ej svara 155 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 20 SER PÅ RAPPORT 3 Loc 36 width 1 MD=6 or GE 9 3 När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på (... NYHETSPROGRAM)? (VISA SVARSKORT) 3(1) Hur ofta brukar Du se på Rapport? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 922 1. 6-7 dagar i veckan 831 2. 3-5 dagar i veckan 418 3. 1-2 dagar i veckan 247 4. Mera sällan 60 5. Aldrig 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 21 SER PÅ AKTUELLT 3 Loc 37 width 1 MD=9 or GE 6 3(2) Hur ofta brukar Du se på Aktuellt? <Se F.3 för fullständig frågetext> 670 1. 6-7 dagar i veckan 983 2. 3-5 dagar i veckan 505 3. 1-2 dagar i veckan 263 4. Mera sällan 57 5. Aldrig 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 22 LYSSNAR PÅ LÅNGA EKOT 3 Loc 38 width 1 MD=6 or GE 9 3(3) Hur ofta brukar Du lyssna på Morgonekot klockan 7.00 och/eller Ekot klockan 18.00 i radions program 1? <Se F.3 för fullständig frågetext> 386 1. 6-7 dagar i veckan 310 2. 3-5 dagar i veckan 150 3. 1-2 dagar i veckan 475 4. Mera sällan 1156 5. Aldrig 1 8. Vet ej 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 23 SER PÅ NYHETERNA TV 4 3 Loc 39 width 1 MD=6 or GE 9 3(4) Hur ofta brukar Du titta på Nyheterna i TV4? <Se F.3 för fullständig frågetext> 60 1. 6-7 dagar i veckan 167 2. 3-5 dagar i veckan 220 3. 1-2 dagar i veckan 305 4. Mera sällan 1640 5. Aldrig 81 8. Vet ej 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 24 INTRESSE FÖR POLITIK 4 Loc 40 width 1 MD=6 or GE 9 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 251 1. Mycket intresserad 1172 2. Ganska intresserad 1028 3. Inte särskilt intresserad 166 4. Inte alls intresserad 1 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 25 DISKUTERAR POLITIK 5 Loc 41 width 1 MD=6 or GE 9 5 Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 260 1. Mycket ofta 932 2. Ganska ofta 1126 3. Inte särskilt ofta 160 4. Inte alls 1 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 26 INTRESSE FÖR VALET 6 Loc 42 width 1 MD=6 or GE 9 6 Hur viktigt tycker Du att årets val är? Bryr Du Dig mycket om vilka partier som vinner eller förlorar eller tycker Du att det inte spelar så stor roll? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1826 1. Bryr mig mycket om vilka partier som vinner eller förlorar 616 2. Spelar inte så stor roll 37 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 27 SKILLNAD RD-PARTIER 7 Loc 43 width 1 MD=6 or GE 9 7A Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning till politiken? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 150 1. Mycket stora skillnader 840 2. Ganska stora skillnader 1206 3. Inte särskilt stora skillnader 138 4. Mycket små skillnader 143 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 28 SKILLNAD KF-PARTIER 7 Loc 44 width 1 MD=6 or GE 9 7B Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i kommunfullmäktige här i kommunen när det gäller deras sätt att ta ställning till politiken? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 94 1. Mycket stora skillnader 647 2. Ganska stora skillnader 963 3. Inte särskilt stora skillnader 152 4. Mycket små skillnader 623 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 29 VIKTIG FRÅGA I VALET 1 8 Loc 45 width 3 MD=996 or GE 999 8 Om Du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du tänker rösta på/röstade på vid riksdagsvalet den 15 september? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är/var det ytterligare någon fråga som är/var viktig för Dig, när Du väljer/valde parti i riksdagsvalet. 8(1) Viktig fråga i valet 1 FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ OM DEN STÄLLDES FÖRE ELLER EFTER VALET FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 162 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 6 002. Lägre skatter 3 005. Skattereformen 6 006. Moms på livsmedel 3 008. Man skall kunna leva på sin lön 21 009. Indirekta skatter/punktskatter 2 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag) 209 020. Sveriges ekonomi 5 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, frihandel 2 022. Lönenivå, lönepolitik 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 4 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation 4 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 8 030. Offentlig sektor 3 035. Privatiseringar 37 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 042. Sociala bidrag 31 044. Välfärdssamhället, social trygghet 7 047. Fördelningspolitik 105 050. Pensioner - pensionärsfrågor 11 051. ATP-fonderna 112 060. Äldrevård 86 070. Sjukvård/sjukförsäkring 3 071. Handikappfrågor 10 073. Sjukersättningen/karensdagar 1 074. Privat sjukvård 0 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 183 085. Familjepolitik/barnomsorg 13 086. Vårdnadsbidrag/barnomsorgspeng/barnkonto 1 087. Privat barnomsorg 4 089. Förlängd föräldraförsäkring 1 092. Barndaghem 3 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 21 100. Utbildningspolitik, forskning 0 103. Kulturfrågor 0 110. Fritid/idrott 4 111. Ungdomens framtid och problem 25 120. Bostadspolitik allmänt 9 121. Villaägarekonomi 1 122. Bostadsrätters ekonomi 10 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 1 125. Bostadsbrist - ungdomar 9 130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 23 140. Jordbrukspolitik 1 144. Matpriser 4 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 260 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 167. Luftföroreningar 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsningar, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 5 172. Öresundsbron 3 173. Inlandsbanan 2 174. Bensinpriset 14 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 17 190. Religion, moral och etik, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 2 192. Abort 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 4 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 11 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 224. U-hjälp 63 226. EG 0 230. Internationella frågor allmänt 0 233. Ryssland/Sovjetunionen 0 235. Mellanöstern 302 240. Sysselsättning, arbetslöshet 3 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 246. Arbetsmoral, ansvar (alla måste ställa upp) 4 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 4 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 7 261. Kärnkraft 2 270. Statligt inflytande över privata företag /socialiseringsfrågan, marknadsekonomi, fri företagsamhet, planekonomi 5 290. Löntagarfonder 3 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 300. Rättssamhället/rättssäkerhet 25 310. Invandrarpolitik 27 311. Flyktingfrågor 1 320. Övriga sakfrågor 3 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 2 331. Socialism 5 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 5 336. Individualism vs kollektivism 1 338. Mer demokrati, mot diktatur 1 340. Högerpolitik/högerextremism 1 344. Rättvisa 0 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 2 346. Valfrihet, frihet 1 347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet ... (äganderätt) 2 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 7 360. Förtroende för partier och politiker 5 380. Klassamhället (gruppreferenser) 18 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 3 598. Alla frågor 8 599. Övrigt 45 777. Tänker inte rösta/Röstade inte 51 888. Vet inte/vill ej svara 397 995. Ingen fråga 2 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall
VAR 30 VIKTIG FRÅGA I VALET 2 8 Loc 48 width 3 MD= 0 or GE 996 8(2) Viktig fråga i valet 2 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 45 777. Tänker inte rösta/Röstade inte 51 888. Vet inte/vill ej svara 397 995. Ingen fråga 472 000. Frågan ej tillämplig 2 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 5 6 8 9 11 20 21 22 25 Frek: 119 6 2 9 1 16 1 150 6 3 8 Kod: 26 30 35 40 42 44 47 50 51 60 70 Frek: 2 9 1 43 7 18 10 61 6 103 96 Kod: 71 73 74 80 85 86 89 92 95 96 100 Frek: 3 2 2 1 121 8 4 4 1 2 30 Kod: 103 110 111 120 123 124 125 130 140 150 160 Frek: 1 1 1 27 13 1 2 10 10 3 184 Kod: 162 167 170 172 174 180 190 210 220 222 224 Frek: 1 1 3 11 1 22 11 1 12 6 2 Kod: 226 230 233 235 240 241 246 250 260 261 270 Frek: 78 1 1 1 138 2 1 1 20 7 3 Kod: 290 295 300 310 311 320 330 335 336 344 345 Frek: 4 3 1 21 27 1 1 5 5 1 1 Kod: 346 360 380 390 777 888 995 0 996 999 Frek: 4 1 4 3 45 51 397 472 2 1219
VAR 31 VIKTIG FRÅGA I VALET 3 8 Loc 51 width 3 MD= 0 or GE 996 8(3) Viktig fråga i valet 3 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 45 777. Tänker inte rösta/Röstade inte 51 888. Vet inte/vill ej svara 397 995. Ingen fråga 1093 000. Frågan ej tillämplig 2 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 5 6 8 9 20 21 22 25 30 Frek: 65 2 1 3 1 13 53 3 2 3 8 Kod: 35 40 42 44 47 50 51 60 70 71 73 Frek: 5 34 2 28 3 21 6 62 52 4 1 Kod: 74 80 85 86 89 96 100 103 110 111 120 Frek: 1 3 67 6 1 1 22 1 1 2 16 Kod: 121 123 140 144 160 162 170 172 180 190 220 Frek: 3 3 8 2 105 2 5 8 25 4 9 Kod: 222 224 226 240 241 260 261 270 290 295 300 Frek: 8 4 48 60 2 13 16 7 3 4 1 Kod: 310 311 330 335 336 344 360 380 390 777 888 Frek: 12 37 1 3 2 2 1 1 1 45 51 Kod: 995 0 996 999 Frek: 397 1093 2 1219
VAR 32 VIKTIG FRÅGA I VALET 4 8 Loc 54 width 3 MD= 0 or GE 996 8(4) Viktig fråga i valet 4 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 45 777. Tänker inte rösta/Röstade inte 51 888. Vet inte/vill ej svara 397 995. Ingen fråga 1586 000. Frågan ej tillämplig 2 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 5 6 9 20 21 25 26 35 40 42 Frek: 23 1 3 6 20 2 1 1 2 19 2 Kod: 44 47 50 51 60 70 71 80 85 100 120 Frek: 11 3 2 2 20 20 2 1 23 15 10 Kod: 130 140 150 160 162 170 172 180 210 220 222 Frek: 2 5 2 43 1 1 1 10 2 5 2 Kod: 224 226 240 241 250 260 261 270 310 311 320 Frek: 3 38 33 2 1 9 11 2 7 20 1 Kod: 330 335 346 360 380 777 888 995 0 996 999 Frek: 2 2 3 2 1 45 51 397 1586 2 1219 Kod: 330 335 346 360 380 777 888 995 0 996 999 Frek: 2 2 3 2 1 45 51 397 1586 2 1219
VAR 33 VIKTIG FRÅGA I VALET 5 8 Loc 57 width 3 MD= 0 or GE 996 8(5) Viktig fråga i valet 5 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 45 777. Tänker inte rösta/Röstade inte 51 888. Vet inte/vill ej svara 397 995. Ingen fråga 1851 000. Frågan ej tillämplig 2 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 8 9 20 24 25 30 40 42 44 50 Frek: 3 1 2 5 1 2 1 4 1 3 3 Kod: 60 70 71 80 85 86 100 120 130 140 144 Frek: 7 4 2 1 8 1 9 1 1 2 1 Kod: 160 170 180 220 222 224 226 240 241 260 261 Frek: 12 2 2 3 1 1 14 12 1 2 1 Kod: 270 295 300 310 311 320 777 888 995 0 996 Frek: 1 1 1 2 15 1 45 51 397 1851 2 Kod: 999 Frek: 1219
VAR 34 ANDEL SOCIALDEM RÖSTER 9 Loc 60 width 2 MD=96 or GE 99 9A Hur många procent av rösterna tror Du att socialdemokraterna kommer att få i årets riksdagsval? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 04. 4 % . . 77. 77% 162 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 4 20 23 25 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 1 2 1 16 1 8 2 91 7 35 32 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 19 182 33 61 77 44 195 16 28 17 4 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 44 2 8 8 3 33 4 3 1 1 8 Kod: 56 58 60 65 70 75 77 88 96 99 Frek: 2 1 11 2 3 2 1 162 1 2528
VAR 35 VÄNSTERPARTI MINST 4% 9 Loc 62 width 1 MD=6 or GE 9 9B Och hur tror Du att det kommer att gå för vänsterpartiet, miljöpartiet, kristdemokratiska samhällspartiet och ny demokrati i riksdagsvalet? 9B(1) Tror Du att vänsterpartiet kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 823 1. Ja 286 5. Nej 61 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 36 MILJÖPARTIET MINST 4% 9 Loc 63 width 1 MD=6 or GE 9 9B(2) Tror Du att miljöpartiet kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.9B för fullständig frågetext> 255 1. Ja 858 5. Nej 56 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 37 KRISTDEM MINST 4% 9 Loc 64 width 1 MD=6 or GE 9 9B(3) Tror Du att kristdemokratiska samhällspartiet kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.9B för fullständig frågetext> 954 1. Ja 160 5. Nej 55 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 38 NY DEMOKRATI MINST 4% 9 Loc 65 width 1 MD=6 or GE 9 9B(4) Tror Du att ny demokrati kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.9B för fullständig frågetext> 683 1. Ja 429 5. Nej 58 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 39 KOALITION: PARTI 1 10 Loc 66 width 2 MD=96 or GE 99 10A Om inget av partierna ensamt kommer att kunna bilda regering efter riksdagsvalet den 15 september, vilka två partier anser Du då i första hand bör försöka bilda regering? (RINGA IN DE TVÅ PARTIER UP NÄMNER) 10A(1) Regeringsparti 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 4 09. Miljöpartiet, de gröna 9 10. Ny demokrati 32 11. Vänsterpartiet 409 22. Socialdemokraterna 60 33. Centerpartiet 208 44. Folkpartiet 268 55. Moderata samlingspartiet 21 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 159 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 40 KOALITION: PARTI 2 10 Loc 68 width 2 MD=96 or GE 99 10A(2) <Koalitionsregering> Regeringsparti 2 <Se F.10A för fullständig frågetext> 2 00. Inget ytterligare parti 24 09. Miljöpartiet, de gröna 42 10. Ny demokrati 101 11. Vänsterpartiet 82 22. Socialdemokraterna 192 33. Centerpartiet 346 44. Folkpartiet 175 55. Moderata samlingspartiet 46 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 160 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 41 KOALITION: PARTI 3 10 Loc 70 width 2 MD=96 or GE 99 10B Om det behövs ett tredje parti för att kunna bilda regering, vilket parti anser Du då bör vara med? (RINGA IN DET PARTI UP NÄMNER) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 159 00. Inget ytterligare parti 73 09. Miljöpartiet, de gröna 56 10. Ny demokrati 100 11. Vänsterpartiet 16 22. Socialdemokraterna 305 33. Centerpartiet 126 44. Folkpartiet 52 55. Moderata samlingspartiet 218 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp 64 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 42 KOALITION: PARTI 4 10 Loc 72 width 2 MD=96 or GE 99 10C Om det behövs ett fjärde parti för att kunna bilda regering, vilket parti anser Du då bör vara med? (RINGA IN DET PARTI UP NÄMNER) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 223 00. Inget ytterligare parti 91 09. Miljöpartiet, de gröna 74 10. Ny demokrati 60 11. Vänsterpartiet 1 14. Socialistiska partiet 26 22. Socialdemokraterna 205 33. Centerpartiet 120 44. Folkpartiet 57 55. Moderata samlingspartiet 233 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 80 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 43 STATSMIN. EFTER VALET 10 Loc 74 width 2 MD=96 or GE 99 10D Och vem skulle Du helst vilja ha som statsminister i regeringen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 18 01. Lars Werner 335 02. Ingvar Carlsson 39 03. Olof Johansson 168 04. Bengt Westerberg 282 05. Carl Bildt 42 06. Alf Svensson 9 07. Ian Wachtmeister 7 08. Bert Karlsson 2 09. Margaretha Gisselberg 1 10. Jan Axelsson 16 11. Mona Sahlin 4 12. Per Gyllenhammar 2 13. Anders Björk 3 14. Kjell-Olof Feldt 1 15. Ingela Thalen 1 16. Åke Wiklund 1 17. Rune Mohlin 2 18. Anna-Greta Leijon 6 19. Lars Engquist 1 20. Torbjörn Fälldin 1 21. Björn Skifs 1 22. Jan Carlsson 2 23. Sten Andersson 1 24. Göran Persson 1 25. Olof Palme 1 26. Margot Wallström 1 27. Birgit Friggebo 1 28. Maj Britt Theorin 1 29. Stefan Sauk 1 30. Odd Engström 1 31. Bosse Parnevik 1 32. Curt Nicolin 1 33. Birgitta Dahl 215 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 44 SYSSELSÄTTN: BRA-1 11 Loc 76 width 2 MD=96 or GE 99 11 Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här kortet har vi ställt samman några frågeområden som varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (...FRÅGEOMRÅDE)? (TILLÄGGSFRÅGA) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i (...FRÅGEOMRÅDE)? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (...FRÅGEOMRÅDE)? (TILLÄGGSFRÅGA) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i (...FRÅGEOMRÅDE)? (TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA) Vilket eller vilka partier? 11(1.1) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 427 00. Endast nya och mindre partier nämnda 26 11. Vänsterpartiet 635 12. Socialdemokraterna 40 13. Centerpartiet 55 14. Folkpartiet 192 15. Moderata samlingspartiet 52 20. V-S 1 21. V-C 30 24. S-C 47 25. S-Fp 32 26. S-M 7 27. C-Fp 9 28. C-M 91 29. Fp-M 7 30. V-S-C 2 31. V-S-Fp 10 36. S-C-Fp 4 37. S-C-M 14 38. S-Fp-M 38 39. C-Fp-M 4 40. V-S-C-Fp 8 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 31 50. V-S-C-Fp-M 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 713 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 45 SYSSELSÄTTN: BRA-2 11 Loc 78 width 2 MD=96 or GE 99 11(1.2) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1612 00. Inga nya och mindre partier nämnda 69 60. Ny demokrati 13 61. Miljöpartiet de gröna 37 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 63. Övriga kommunistiska partier 11 71. Kds-Nyd 23 80. Kds-Mp-Nyd 713 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 46 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-1 11 Loc 80 width 2 MD=96 or GE 99 11(1.3) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 737 00. Endast nya och mindre partier nämnda 78 11. Vänsterpartiet 234 12. Socialdemokraterna 32 13. Centerpartiet 14 14. Folkpartiet 235 15. Moderata samlingspartiet 25 20. V-S 3 21. V-C 4 23. V - M 3 24. S-C 1 26. S-M 2 27. C-Fp 1 28. C-M 21 29. Fp-M 4 30. V-S-C 1 38. S-Fp-M 13 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 3 42. V-C-Fp-M 1 43. S-C-Fp-M 33 50. V-S-C-Fp-M 1 62. Socialistisk 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1022 88. Vet inte/vill ej svara 9 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 47 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-2 11 Loc 82 width 2 MD=96 or GE 99 11(1.2) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1071 00. Inga nya och mindre partier nämnda 155 60. Ny demokrati 136 61. Miljöpartiet de gröna 23 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 8 70. Kds-Mp 9 71. Kds-Nyd 18 74. Mp-Nyd 30 80. Kds-Mp-Nyd 1022 88. Vet inte/vill ej svara 9 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 48 MILJÖFRÅGOR: BRA-1 11 Loc 84 width 2 MD=99 11(2.1) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 968 00. Endast nya och mindre partier nämnda 63 11. Vänsterpartiet 152 12. Socialdemokraterna 503 13. Centerpartiet 37 14. Folkpartiet 53 15. Moderata samlingspartiet 9 20. V-S 44 21. V-C 1 22. V-Fp 53 24. S-C 14 25. S-Fp 8 26. S-M 19 27. C-Fp 10 28. C-M 23 29. Fp-M 10 30. V-S-C 1 33. V-C-Fp 6 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 4 38. S-Fp-M 5 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 9 43. S-C-Fp-M 50 50. V-S-C-Fp-M 436 88. Vet inte/vill ej svara 1219 99. Bortfall
VAR 49 MILJÖFRÅGOR: BRA-2 11 Loc 86 width 2 MD=99 11(2.2) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 827 00. Inga nya och mindre partier nämnda 20 60. Ny demokrati 1073 61. Miljöpartiet de gröna 42 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 32 70. Kds-Mp 3 71. Kds-Nyd 6 74. Mp-Nyd 1 76. Mp-Öp 41 80. Kds-Mp-Nyd 436 88. Vet inte/vill ej svara 1219 99. Bortfall
VAR 50 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-1 11 Loc 88 width 2 MD=96 or GE 99 11(2.3) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 781 00. Endast nya och mindre partier nämnda 30 11. Vänsterpartiet 90 12. Socialdemokraterna 23 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 447 15. Moderata samlingspartiet 7 20. V-S 2 21. V-C 1 22. V-Fp 1 23. V-M 5 24. S-C 1 25. S-Fp 47 26. S-M 2 28. C-M 27 29. Fp-M 2 35. V-Fp-M 13 38. S-Fp-M 5 39. C-Fp-M 8 43. S-C-Fp-M 7 44. V-S-Fp-M 44 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 919 88. Vet inte/vill ej svara 12 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 51 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-2 11 Loc 90 width 2 MD=96 or GE 99 11(2.4) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1217 00. Inga nya och mindre partier nämnda 181 60. Ny demokrati 82 61. Miljöpartiet de gröna 7 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 70. Kds-Mp 38 71. Kds-Nyd 3 74. Mp-Nyd 20 80. Kds-Mp-Nyd 1 84. Kds-Nyd-Öp 919 88. Vet inte/vill ej svara 12 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 52 SKATTEFRÅGOR: BRA-1 11 Loc 92 width 2 MD=96 or GE 99 11(3.1) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 396 00. Endast nya och mindre partier nämnda 57 11. Vänsterpartiet 338 12. Socialdemokraterna 65 13. Centerpartiet 136 14. Folkpartiet 457 15. Moderata samlingspartiet 36 20. V-S 5 21. V-C 1 22. V-Fp 10 24. S-C 75 25. S-Fp 17 26. S-M 13 27. C-Fp 11 28. C-M 200 29. Fp-M 2 30. V-S-C 4 31. V-S-Fp 1 34. V-C-M 4 36. S-C-Fp 10 38. S-Fp-M 47 39. C-Fp-M 1 42. V-C-Fp-M 4 43. S-C-Fp-M 6 50. V-S-C-Fp-M 1 71. Oberoende liberal 5 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 576 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 53 SKATTEFRÅGOR: BRA-2 11 Loc 94 width 2 MD=96 or GE 99 11(3.2) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1671 00. Inga nya och mindre partier nämnda 139 60. Ny demokrati 16 61. Miljöpartiet de gröna 56 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 63. Övriga kommunistiska partier 1 70. Kds-Mp 8 71. Kds-Nyd 10 80. Kds-Mp-Nyd 576 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 54 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-1 11 Loc 96 width 2 MD=96 or GE 99 11(3.3) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 430 00. Endast nya och mindre partier nämnda 146 11. Vänsterpartiet 413 12. Socialdemokraterna 22 13. Centerpartiet 24 14. Folkpartiet 311 15. Moderata samlingspartiet 119 20. V-S 3 21. V-C 7 23. V-M 7 24. S-C 24 25. S-Fp 15 26. S-M 4 28. C-M 30 29. Fp-M 8 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 35. V-Fp-M 10 38. S-Fp-M 26 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 3 42. V-C-Fp-M 9 43. S-C-Fp-M 38 50. V-S-C-Fp-M 6 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 807 88. Vet inte/vill ej svara 15 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 55 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-2 11 Loc 98 width 2 MD=96 or GE 99 11(3.4) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1339 00. Inga nya och mindre partier nämnda 155 60. Ny demokrati 76 61. Miljöpartiet de gröna 14 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 4 70. Kds-Mp 13 71. Kds-Nyd 13 74. Mp-Nyd 45 80. Kds-Mp-Nyd 807 88. Vet inte/vill ej svara 15 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 56 EKONOMI: BRA-1 11 Loc 100 width 2 MD=99 11(4.1) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 298 00. Endast nya och mindre partier nämnda 11 11. Vänsterpartiet 400 12. Socialdemokraterna 26 13. Centerpartiet 89 14. Folkpartiet 410 15. Moderata samlingspartiet 19 20. V-S 1 21. V-C 2 22. V-Fp 1 23. V-M 11 24. S-C 52 25. S-Fp 30 26. S-M 6 27. C-Fp 4 28. C-M 215 29. Fp-M 2 30. V-S-C 1 32. V-S-M 9 36. S-C-Fp 20 38. S-Fp-M 55 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 9 43. S-C-Fp-M 18 50. V-S-C-Fp-M 1 71. Oberoende liberal 6 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 783 88. Vet inte/vill ej svara 1219 99. Bortfall
VAR 57 EKONOMI: BRA-2 11 Loc 102 width 2 MD=99 11(4.2) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1501 00. Inga nya och mindre partier nämnda 98 60. Ny demokrati 14 61. Miljöpartiet de gröna 55 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 12 71. Kds-Nyd 1 73. Kds-Öp 17 80. Kds-Mp-Nyd 783 88. Vet inte/vill ej svara 1219 99. Bortfall
VAR 58 EKONOMI: DÅLIG-1 11 Loc 104 width 2 MD=96 or GE 99 11(3.3) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 606 00. Endast nya och mindre partier nämnda 150 11. Vänsterpartiet 325 12. Socialdemokraterna 34 13. Centerpartiet 23 14. Folkpartiet 143 15. Moderata samlingspartiet 117 20. V-S 6 21. V-C 2 23. V-M 7 24. S-C 7 26. S-M 3 27. C-Fp 4 28. C-M 18 29. Fp-M 8 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 1 37. S-C-M 1 38. S-Fp-M 23 39. C-Fp-M 4 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 2 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 20 50. V-S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 960 88. Vet inte/vill ej svara 9 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 59 EKONOMI: DÅLIG-2 11 Loc 106 width 2 MD=96 or GE 99 11(4.4) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1124 00. Inga nya och mindre partier nämnda 155 60. Ny demokrati 152 61. Miljöpartiet de gröna 13 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 7 70. Kds-Mp 15 71. Kds-Nyd 15 74. Mp-Nyd 31 80. Kds-Mp-Nyd 960 88. Vet inte/vill ej svara 9 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 60 ENERGI: BRA -1 11 Loc 108 width 2 MD=96 or GE 99 11(5.1) Frågor som rör energi och kärnkraft: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 364 00. Endast nya och mindre partier nämnda 34 11. Vänsterpartiet 218 12. Socialdemokraterna 413 13. Centerpartiet 65 14. Folkpartiet 322 15. Moderata samlingspartiet 9 20. V-S 49 21. V-C 33 24. S-C 20 25. S-Fp 45 26. S-M 9 27. C-Fp 3 28. C-M 115 29. Fp-M 9 30. V-S-C 1 34. V-C-M 7 36. S-C-Fp 63 38. S-Fp-M 9 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 5 43. S-C-Fp-M 6 44. V-S-Fp-M 13 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 665 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 61 ENERGI: BRA-2 11 Loc 110 width 2 MD=96 or GE 99 11(5.2) Frågor som rör energi och kärnkraft: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1420 00. Inga nya och mindre partier nämnda 38 60. Ny demokrati 305 61. Miljöpartiet de gröna 29 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 5 70. Kds-Mp 7 71. Kds-Nyd 11 80. Kds-Mp-Nyd 665 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 62 ENERGI: DÅLIG-1 11 Loc 112 width 2 MD=96 or GE 99 11(5.3) Frågor som rör energi och kärnkraft: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 567 00. Endast nya och mindre partier nämnda 49 11. Vänsterpartiet 129 12. Socialdemokraterna 244 13. Centerpartiet 15 14. Folkpartiet 259 15. Moderata samlingspartiet 16 20. V-S 62 21. V-C 12 24. S-C 39 26. S-M 3 27. C-Fp 4 28. C-M 52 29. Fp-M 7 30. V-S-C 1 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 2 36. S-C-Fp 30 38. S-Fp-M 4 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 5 43. S-C-Fp-M 8 44. V-S-Fp-M 31 50. V-S-C-Fp-M 930 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 63 ENERGI: DÅLIG-2 11 Loc 114 width 2 MD=96 or GE 99 11(5.4) Frågor som rör energi och kärnkraft: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1037 00. Inga nya och mindre partier nämnda 87 60. Ny demokrati 342 61. Miljöpartiet de gröna 13 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 7 70. Kds-Mp 22 71. Kds-Nyd 3 74. Mp-Nyd 33 80. Kds-Mp-Nyd 930 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 64 SÄKERHETSPOL: BRA-1 11 Loc 116 width 2 MD=96 or GE 99 11(6.1) Frågor som rör säkerhetspolitik: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 246 00. Endast nya och mindre partier nämnda 9 11. Vänsterpartiet 526 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 47 14. Folkpartiet 335 15. Moderata samlingspartiet 13 20. V-S 10 24. S-C 28 25. S-Fp 55 26. S-M 1 27. C-Fp 1 28. C-M 77 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 7 36. S-C-Fp 22 38. S-Fp-M 21 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 37 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 56 50. V-S-C-Fp-M 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 963 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 65 SÄKERHETSPOL: BRA-2 11 Loc 118 width 2 MD=96 or GE 99 11(6.2) Frågor som rör säkerhetspolitik: Bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1398 00. Inga nya och mindre partier nämnda 20 60. Ny demokrati 14 61. Miljöpartiet de gröna 27 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 70. Kds-Mp 6 71. Kds-Nyd 1 73. Kds-Öp 1 74. Mp-Nyd 46 80. Kds-Mp-Nyd 963 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 66 SÄKERHETSPOL: DÅLIG-1 11 Loc 120 width 2 MD=96 or GE 99 11(6.3) Frågor som rör säkerhetspolitik: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 618 00. Endast nya och mindre partier nämnda 185 11. Vänsterpartiet 175 12. Socialdemokraterna 27 13. Centerpartiet 7 14. Folkpartiet 142 15. Moderata samlingspartiet 34 20. V-S 5 21. V-C 8 23. V-M 3 26. S-M 3 27. C-Fp 1 28. C-M 6 29. Fp-M 5 30. V-S-C 1 32. V-S-M 1 34. V-C-M 5 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 3 42. V-C-Fp-M 9 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1224 88. Vet inte/vill ej svara 16 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 67 SÄKERHETSPOL: DÅLIG-2 11 Loc 122 width 2 MD=96 or GE 99 11(6.4) Frågor som rör säkerhetspolitik: Dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1012 00. Inga nya och mindre partier nämnda 81 60. Ny demokrati 96 61. Miljöpartiet de gröna 15 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 70. Kds-Mp 8 71. Kds-Nyd 10 74. Mp-Nyd 17 80. Kds-Mp-Nyd 1224 88. Vet inte/vill ej svara 16 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 68 SOC TRYGGHET: BRA-1 11 Loc 124 width 2 MD=96 or GE 99 11(7.1) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 298 00. Endast nya och mindre partier nämnda 33 11. Vänsterpartiet 774 12. Socialdemokraterna 76 13. Centerpartiet 230 14. Folkpartiet 78 15. Moderata samlingspartiet 103 20. V-S 5 21. V-C 4 22. V-Fp 39 24. S-C 131 25. S-Fp 13 26. S-M 23 27. C-Fp 5 28. C-M 63 29. Fp-M 12 30. V-S-C 16 31. V-S-Fp 33 36. S-C-Fp 12 38. S-Fp-M 19 39. C-Fp-M 19 40. V-S-C-Fp 8 43. S-C-Fp-M 37 50. V-S-C-Fp-M 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 445 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 69 SOC TRYGGHET: BRA-2 11 Loc 126 width 2 MD=96 or GE 99 11(7.2) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1695 00. Inga nya och mindre partier nämnda 19 60. Ny demokrati 11 61. Miljöpartiet de gröna 270 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 70. Kds-Mp 4 71. Kds-Nyd 2 74. Mp-Nyd 32 80. Kds-Mp-Nyd 445 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 70 SOC TRYGGHET: DÅLIG-1 11 Loc 128 width 2 MD=96 or GE 99 11(7.3) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 708 00. Endast nya och mindre partier nämnda 26 11. Vänsterpartiet 137 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 17 14. Folkpartiet 541 15. Moderata samlingspartiet 29 20. V-S 1 21. V-C 4 23. V-M 1 25. S-Fp 4 26. S-M 2 28. C-M 42 29. Fp-M 2 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 2 37. S-C-M 29 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 5 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 17 50. V-S-C-Fp-M 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 879 88. Vet inte/vill ej svara 14 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 71 SOC TRYGGHET: DÅLIG-2 11 Loc 130 width 2 MD=96 or GE 99 11(7.4) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1221 00. Inga nya och mindre partier nämnda 259 60. Ny demokrati 41 61. Miljöpartiet de gröna 12 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 70. Kds-Mp 16 71. Kds-Nyd 1 73. Kds-Öp 8 74. Mp-Nyd 29 80. Kds-Mp-Nyd 879 88. Vet inte/vill ej svara 14 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 72 BARNOMSORG: BRA-1 11 Loc 132 width 2 MD=96 or GE 99 11(8.1) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 353 00. Endast nya och mindre partier nämnda 19 11. Vänsterpartiet 459 12. Socialdemokraterna 99 13. Centerpartiet 255 14. Folkpartiet 129 15. Moderata samlingspartiet 74 20. V-S 3 22. V-Fp 22 24. S-C 63 25. S-Fp 14 26. S-M 32 27. C-Fp 13 28. C-M 111 29. Fp-M 1 30. V-S-C 8 31. V-S-Fp 15 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 6 38. S-Fp-M 69 39. C-Fp-M 4 40. V-S-C-Fp 8 43. S-C-Fp-M 32 50. V-S-C-Fp-M 5 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 684 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 73 BARNOMSORG: BRA-2 11 Loc 134 width 2 MD=96 or GE 99 11(8.2) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1361 00. Inga nya och mindre partier nämnda 13 60. Ny demokrati 15 61. Miljöpartiet de gröna 367 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 5 70. Kds-Mp 5 71. Kds-Nyd 2 73. Kds-Öp 28 80. Kds-Mp-Nyd 684 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 74 BARNOMSORG: DÅLIG-1 11 Loc 136 width 2 MD=96 or GE 99 11(8.3) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 606 00. Endast nya och mindre partier nämnda 36 11. Vänsterpartiet 263 12. Socialdemokraterna 21 13. Centerpartiet 39 14. Folkpartiet 192 15. Moderata samlingspartiet 64 20. V-S 3 23. V-M 2 24. S-C 1 25. S-Fp 4 26. S-M 3 27. C-Fp 10 28. C-M 24 29. Fp-M 1 31. V-S-Fp 1 35. V-Fp-M 2 37. S-C-M 1 38. S-Fp-M 29 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 5 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 12 50. V-S-C-Fp-M 6 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1132 88. Vet inte/vill ej svara 19 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 75 BARNOMSORG: DÅLIG-2 11 Loc 138 width 2 MD=96 or GE 99 11(8.4) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1152 00. Inga nya och mindre partier nämnda 86 60. Ny demokrati 22 61. Miljöpartiet de gröna 25 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 17 71. Kds-Nyd 4 74. Mp-Nyd 24 80. Kds-Mp-Nyd 1132 88. Vet inte/vill ej svara 19 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 76 EG-FRÅGOR: BRA-1 11 Loc 140 width 2 MD=96 or GE 99 11(9.1) Frågor som rör den europeiska gemenskapen EG: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 248 00. Endast nya och mindre partier nämnda 74 11. Vänsterpartiet 196 12. Socialdemokraterna 70 13. Centerpartiet 28 14. Folkpartiet 409 15. Moderata samlingspartiet 1 20. V-S 13 21. V-C 6 24. S-C 13 25. S-Fp 92 26. S-M 1 27. C-Fp 124 29. Fp-M 1 31. V-S-Fp 1 36. S-C-Fp 3 37. S-C-M 114 38. S-Fp-M 18 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 68 43. S-C-Fp-M 2 44. V-S-Fp-M 58 50. V-S-C-Fp-M 937 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 77 EG-FRÅGOR: BRA-2 11 Loc 142 width 2 MD=96 or GE 99 11(9.2) Frågor som rör den europeiska gemenskapen EG: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1278 00. Inga nya och mindre partier nämnda 55 60. Ny demokrati 80 61. Miljöpartiet de gröna 51 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 70. Kds-Mp 21 71. Kds-Nyd 2 74. Mp-Nyd 1 76. Mp-Öp 53 80. Kds-Mp-Nyd 937 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 78 EG-FRÅGOR: DÅLIG-1 11 Loc 144 width 2 MD=96 or GE 99 11(9.3) Frågor som rör den europeiska gemenskapen EG : Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 502 00. Endast nya och mindre partier nämnda 251 11. Vänsterpartiet 75 12. Socialdemokraterna 115 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 72 15. Moderata samlingspartiet 18 20. V-S 69 21. V-C 4 24. S-C 16 26. S-M 1 27. C-Fp 11 29. Fp-M 6 30. V-S-C 1 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 2 36. S-C-Fp 27 38. S-Fp-M 4 39. C-Fp-M 2 42. V-C-Fp-M 29 43. S-C-Fp-M 3 44. V-S-Fp-M 36 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1213 88. Vet inte/vill ej svara 16 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 79 EG-FRÅGOR: DÅLIG-2 11 Loc 146 width 2 MD=96 or GE 99 11(9.4) Frågor som rör den europeiska gemenskapen EG: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 848 00. Inga nya och mindre partier nämnda 45 60. Ny demokrati 267 61. Miljöpartiet de gröna 17 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 7 70. Kds-Mp 28 71. Kds-Nyd 9 74. Mp-Nyd 31 80. Kds-Mp-Nyd 1213 88. Vet inte/vill ej svara 16 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 80 FLYKTINGFR: BRA-1 11 Loc 148 width 2 MD=96 or GE 99 11(10.1) Flyktingfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 647 00. Endast nya och mindre partier nämnda 18 11. Vänsterpartiet 274 12. Socialdemokraterna 33 13. Centerpartiet 279 14. Folkpartiet 186 15. Moderata samlingspartiet 11 20. V-S 17 22. V-Fp 5 24. S-C 62 25. S-Fp 13 26. S-M 7 27. C-Fp 6 28. C-M 40 29. Fp-M 12 31. V-S-Fp 18 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 9 38. S-Fp-M 11 39. C-Fp-M 9 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 9 43. S-C-Fp-M 3 44. V-S-Fp-M 23 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 783 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 81 FLYKTINGFR: BRA-2 11 Loc 150 width 2 MD=96 or GE 99 11(10.2) Flyktingfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1242 00. Inga nya och mindre partier nämnda 285 60. Ny demokrati 21 61. Miljöpartiet de gröna 90 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 23 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 10 70. Kds-Mp 6 71. Kds-Nyd 5 78. Nyd-Öp 13 80. Kds-Mp-Nyd 782 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 82 FLYKTINGFR: DÅLIG-1 11 Loc 152 width 2 MD=96 or GE 99 11(10.3) Flyktingfrågor : Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 708 00. Endast nya och mindre partier nämnda 20 11. Vänsterpartiet 297 12. Socialdemokraterna 35 13. Centerpartiet 136 14. Folkpartiet 147 15. Moderata samlingspartiet 17 20. V-S 4 22. V-Fp 1 23. V-M 3 24. S-C 31 25. S-Fp 16 26. S-M 2 27. C-Fp 8 28. C-M 3 29. Fp-M 3 31. V-S-Fp 1 34. V-C-M 2 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 1 38. S-Fp-M 3 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 2 41. V-S-C-M 1 42. V-C-Fp-M 6 43. S-C-Fp-M 50 50. V-S-C-Fp-M 967 88. Vet inte/vill ej svara 14 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 83 FLYKTINGFR: DÅLIG-2 11 Loc 154 width 2 MD=96 or GE 99 11(10.4) Flyktingfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 975 00. Inga nya och mindre partier nämnda 411 60. Ny demokrati 14 61. Miljöpartiet de gröna 21 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 63. Övriga kommunistiska partier 13 64. Övriga rikspartier 7 70. Kds-Mp 5 71. Kds-Nyd 4 74. Mp-Nyd 6 78. Nyd-Öp 43 80. Kds-Mp-Nyd 967 88. Vet inte/vill ej svara 14 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 84 LAG O ORDN: BRA-1 11 Loc 156 width 2 MD=96 or GE 99 11(11.1) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 381 00. Endast nya och mindre partier nämnda 8 11. Vänsterpartiet 197 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 40 14. Folkpartiet 744 15. Moderata samlingspartiet 11 20. V-S 1 22. V-Fp 1 23. V-M 4 24. S-C 15 25. S-Fp 30 26. S-M 3 27. C-Fp 7 28. C-M 75 29. Fp-M 2 30. V-S-C 2 31. V-S-Fp 1 35. V-Fp-M 6 36. S-C-Fp 10 38. S-Fp-M 31 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 5 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 35 50. V-S-C-Fp-M 6 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 851 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 85 LAG O ORD: BRA-2 11 Loc 158 width 2 MD=96 or GE 99 11(11.2) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1354 00. Inga nya och mindre partier nämnda 140 60. Ny demokrati 10 61. Miljöpartiet de gröna 73 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 1 65. Övriga partier, ej riks 4 70. Kds-Mp 12 71. Kds-Nyd 1 73. Kds-Öp 1 74. Mp-Nyd 32 80. Kds-Mp-Nyd 851 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 86 LAG O ORDN: DÅLIG-1 11 Loc 160 width 2 MD=96 or GE 99 11(11.3) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.11 för fullständig frågetext> 617 00. Endast nya och mindre partier nämnda 42 11. Vänsterpartiet 405 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 9 14. Folkpartiet 107 15. Moderata samlingspartiet 46 20. V-S 2 21. V-C 1 23. V-M 3 24. S-C 5 25. S-Fp 1 26. S-M 1 28. C-M 1 29. Fp-M 3 30. V-S-C 1 36. S-C-Fp 6 39. C-Fp-M 9 40. V-S-C-Fp 6 43. S-C-Fp-M 31 50. V-S-C-Fp-M 1167 88. Vet inte/vill ej svara 11 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 87 LAG O ORDN: DÅLIG-2 11 Loc 162 width 2 MD=96 or GE 99 11(11.4) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.11 för fullständig frågetext> 1104 00. Inga nya och mindre partier nämnda 107 60. Ny demokrati 39 61. Miljöpartiet de gröna 6 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 6 70. Kds-Mp 5 71. Kds-Nyd 3 74. Mp-Nyd 32 80. Kds-Mp-Nyd 1167 88. Vet inte/vill ej svara 11 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 88 INSTÄLLN CENTERN 12 Loc 164 width 2 MD=96 or GE 99 12 På det här kortet finns ett slags skala. (VISA SVARSKORT) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffrorna om Du gillar ett parti. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar. Ju mer Du ogillar något parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar eller ogillar ett parti. 12A(1) Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 43 00. -5 Ogillar starkt 37 01. -4 111 02. -3 159 03. -2 137 04. -1 686 05. 0 Varken gillar eller ogillar 364 06. +1 382 07. +2 354 08. +3 112 09. +4 44 10. +5 Gillar starkt 50 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 89 INSTÄLLN MODERATERNA 12 Loc 166 width 2 MD=96 or GE 99 12A(2) Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 00. -5 Ogillar starkt 130 01. -4 178 02. -3 146 03. -2 127 04. -1 288 05. 0 Varken gillar eller ogillar 230 06. +1 244 07. +2 342 08. +3 333 09. +4 179 10. +5 Gillar starkt 44 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 90 INSTÄLLN VÄNSTERPARTI 12 Loc 168 width 2 MD=96 or GE 99 12A(3) Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.12 för fullständig frågetext> 380 00. -5 Ogillar starkt 199 01. -4 225 02. -3 194 03. -2 184 04. -1 481 05. 0 Varken gillar eller ogillar 270 06. +1 202 07. +2 190 08. +3 83 09. +4 25 10. +5 Gillar starkt 47 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 91 INSTÄLLN FOLKPARTIET 12 Loc 170 width 2 MD=96 or GE 99 12A(4) Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 00. -5 Ogillar starkt 56 01. -4 94 02. -3 136 03. -2 146 04. -1 386 05. 0 Varken gillar eller ogillar 361 06. +1 495 07. +2 449 08. +3 207 09. +4 57 10. +5 Gillar starkt 47 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 92 INSTÄLLN SOCIALDEM 12 Loc 172 width 2 MD=96 or GE 99 12A(5) Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.12 för fullständig frågetext> 91 00. -5 Ogillar starkt 94 01. -4 143 02. -3 159 03. -2 183 04. -1 310 05. 0 Varken gillar eller ogillar 231 06. +1 283 07. +2 379 08. +3 329 09. +4 246 10. +5 Gillar starkt 32 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 93 INSTÄLLN MILJÖPARTIET 12 Loc 174 width 2 MD=96 or GE 99 12A(6) Var skulle Du vilja placera Miljöpartiet - de gröna? <Se F.12 för fullständig frågetext> 188 00. -5 Ogillar starkt 124 01. -4 128 02. -3 173 03. -2 190 04. -1 628 05. 0 Varken gillar eller ogillar 369 06. +1 305 07. +2 170 08. +3 99 09. +4 51 10. +5 Gillar starkt 55 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 94 INSTÄLLN KRISTDEM 12 Loc 176 width 2 MD=96 or GE 99 12A(7) Var skulle Du vilja placera Kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> 97 00. -5 Ogillar starkt 61 01. -4 115 02. -3 122 03. -2 134 04. -1 584 05. 0 Varken gillar eller ogillar 372 06. +1 365 07. +2 307 08. +3 174 09. +4 84 10. +5 Gillar starkt 64 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 95 INSTÄLLN NY DEMOKRATI 12 Loc 178 width 2 MD=96 or GE 99 12A(8) Var skulle Du vilja placera Ny demokrati? <Se F.12 för fullständig frågetext> 600 00. -5 Ogillar starkt 141 01. -4 179 02. -3 121 03. -2 133 04. -1 487 05. 0 Varken gillar eller ogillar 222 06. +1 201 07. +2 170 08. +3 90 09. +4 64 10. +5 Gillar starkt 72 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 96 INSTÄLLN O JOHANSSON 12 Loc 180 width 2 MD=96 or GE 99 12B(1) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Olof Johansson? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 83 00. -5 Ogillar starkt 75 01. -4 121 02. -3 134 03. -2 166 04. -1 605 05. 0 Varken gillar eller ogillar 345 06. +1 403 07. +2 308 08. +3 114 09. +4 39 10. +5 Gillar starkt 86 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 97 INSTÄLLN CARL BILDT 12 Loc 182 width 2 MD=96 or GE 99 12B(2) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Carl Bildt? <Se F.12 för fullständig frågetext> 250 00. -5 Ogillar starkt 118 01. -4 134 02. -3 134 03. -2 142 04. -1 247 05. 0 Varken gillar eller ogillar 240 06. +1 305 07. +2 352 08. +3 291 09. +4 212 10. +5 Gillar starkt 54 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 98 INSTÄLLN LARS WERNER 12 Loc 184 width 2 MD=96 or GE 99 12B(3) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Lars Werner? <Se F.12 för fullständig frågetext> 118 00. -5 Ogillar starkt 66 01. -4 105 02. -3 131 03. -2 146 04. -1 436 05. 0 Varken gillar eller ogillar 415 06. +1 391 07. +2 352 08. +3 173 09. +4 86 10. +5 Gillar starkt 60 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 99 INSTÄLLN B WESTERBERG 12 Loc 186 width 2 MD=96 or GE 99 12B(4) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 00. -5 Ogillar starkt 50 01. -4 80 02. -3 106 03. -2 137 04. -1 330 05. 0 Varken gillar eller ogillar 365 06. +1 466 07. +2 469 08. +3 279 09. +4 86 10. +5 Gillar starkt 53 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 100 INSTÄLLN I CARLSSON 12 Loc 188 width 2 MD=96 or GE 99 12B(5) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Ingvar Carlsson? <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 00. -5 Ogillar starkt 65 01. -4 115 02. -3 146 03. -2 150 04. -1 388 05. 0 Varken gillar eller ogillar 303 06. +1 371 07. +2 379 08. +3 260 09. +4 195 10. +5 Gillar starkt 40 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 101 INSTÄLLN ALF SVENSSON 12 Loc 190 width 2 MD=96 or GE 99 12B(6) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Alf Svensson? <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 00. -5 Ogillar starkt 55 01. -4 76 02. -3 100 03. -2 123 04. -1 520 05. 0 Varken gillar eller ogillar 353 06. +1 398 07. +2 372 08. +3 232 09. +4 105 10. +5 Gillar starkt 78 88. Vet inte/vill ej svara 2 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 102 INSTÄLLN M GISSELBERG 12 Loc 192 width 2 MD=96 or GE 99 12B(7) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Margareta Gisselberg? <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 00. -5 Ogillar starkt 55 01. -4 99 02. -3 137 03. -2 136 04. -1 1038 05. 0 Varken gillar eller ogillar 212 06. +1 149 07. +2 71 08. +3 23 09. +4 14 10. +5 Gillar starkt 461 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 103 INSTÄLLN WACHTMEISTER 12 Loc 194 width 2 MD=96 or GE 99 12B(8) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Ian Wachtmeister? <Se F.12 för fullständig frågetext> 423 00. -5 Ogillar starkt 142 01. -4 182 02. -3 165 03. -2 154 04. -1 424 05. 0 Varken gillar eller ogillar 269 06. +1 241 07. +2 179 08. +3 136 09. +4 82 10. +5 Gillar starkt 81 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 104 INSTÄLLN B KARLSSON 12 Loc 196 width 2 MD=96 or GE 99 12B(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du vilja placera Bert Karlsson? <Se F.12 för fullständig frågetext> 598 00. -5 Ogillar starkt 190 01. -4 224 02. -3 219 03. -2 175 04. -1 478 05. 0 Varken gillar eller ogillar 233 06. +1 133 07. +2 75 08. +3 47 09. +4 32 10. +5 Gillar starkt 74 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 105 CARLSSON PÅLITLIG 13 Loc 198 width 1 MD=6 or GE 9 13 Vi fortsätter med partiledarna. Jag kommer nu att läsa upp ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Jag skulle vilja att Du talar om hur bra Du tycker att vart och ett av dem stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Ian Wachtmeister. Vi tar bara upp ledarna för de två största partierna och ledaren för det nya partiet ny demokrati. (VISA SVARSKORT) 13(1.1) Om Du tänker på Ingvar Carlsson. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitlig FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 151 1. Stämmer mycket bra 585 2. Stämmer ganska bra 329 3. Stämmer ganska dåligt 71 4. Stämmer mycket dåligt 32 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 106 CARLSSON INSPIRERANDE 13 Loc 199 width 1 MD=6 or GE 9 13(1.2) Om Du tänker på Ingvar Carlsson. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.13 för fullständig frågetext> 43 1. Stämmer mycket bra 266 2. Stämmer ganska bra 545 3. Stämmer ganska dåligt 281 4. Stämmer mycket dåligt 33 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 107 CARLSSON KUNNIG 13 Loc 200 width 1 MD=6 or GE 9 13(1.3) Om Du tänker på Ingvar Carlsson. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Kunnig <Se F.13 för fullständig frågetext> 364 1. Stämmer mycket bra 674 2. Stämmer ganska bra 83 3. Stämmer ganska dåligt 12 4. Stämmer mycket dåligt 34 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 108 CARLSSON FOLKLIG 13 Loc 201 width 1 MD=6 or GE 9 13(1.4) Om Du tänker på Ingvar Carlsson. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Folklig <Se F.13 för fullständig frågetext> 104 1. Stämmer mycket bra 545 2. Stämmer ganska bra 353 3. Stämmer ganska dåligt 104 4. Stämmer mycket dåligt 62 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 109 BILDT PÅLITLIG 13 Loc 202 width 1 MD=6 or GE 9 13(2.1) Om Du tänker på Carl Bildt. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitlig <Se F.13 för fullständig frågetext> 139 1. Stämmer mycket bra 542 2. Stämmer ganska bra 317 3. Stämmer ganska dåligt 96 4. Stämmer mycket dåligt 74 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 110 BILDT INSPIRERANDE 13 Loc 203 width 1 MD=6 or GE 9 13(2.2) Om Du tänker på Carl Bildt. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.13 för fullständig frågetext> 113 1. Stämmer mycket bra 395 2. Stämmer ganska bra 422 3. Stämmer ganska dåligt 188 4. Stämmer mycket dåligt 50 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 111 BILDT KUNNIG 13 Loc 204 width 1 MD=6 or GE 9 13(2.3) Om Du tänker på Carl Bildt. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Kunnig <Se F.13 för fullständig frågetext> 450 1. Stämmer mycket bra 568 2. Stämmer ganska bra 77 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 53 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 112 BILDT FOLKLIG 13 Loc 205 width 1 MD=6 or GE 9 13(2.4) Om Du tänker Carl Bildt. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Folklig <Se F.13 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer mycket bra 317 2. Stämmer ganska bra 513 3. Stämmer ganska dåligt 226 4. Stämmer mycket dåligt 78 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 113 WACHTMEISTER PÅLITLIG 13 Loc 206 width 1 MD=6 or GE 9 13(3.1) Om Du tänker på Ian Wachtmeister. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Pålitlig <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD ETAPP A 20 1. Stämmer mycket bra 169 2. Stämmer ganska bra 438 3. Stämmer ganska dåligt 396 4. Stämmer mycket dåligt 144 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 114 WACHTMEISTER INSPIR. 13 Loc 207 width 1 MD=6 or GE 9 13(3.2) Om Du tänker på Ian Wachtmeister. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Inspirerande <Se F.13 för fullständig frågetext> 218 1. Stämmer mycket bra 405 2. Stämmer ganska bra 247 3. Stämmer ganska dåligt 222 4. Stämmer mycket dåligt 76 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 115 WACHTMEISTER KUNNIG 13 Loc 208 width 1 MD=6 or GE 9 13(3.3) Om Du tänker Ian Wachtmeister. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Kunnig <Se F.13 för fullständig frågetext> 71 1. Stämmer mycket bra 335 2. Stämmer ganska bra 409 3. Stämmer ganska dåligt 237 4. Stämmer mycket dåligt 115 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 116 WACHTMEISTER FOLKLIG 13 Loc 209 width 1 MD=6 or GE 9 13(3.4) Om Du tänker på Ian Wachtmeister. Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: Folklig <Se F.13 för fullständig frågetext> 144 1. Stämmer mycket bra 307 2. Stämmer ganska bra 329 3. Stämmer ganska dåligt 291 4. Stämmer mycket dåligt 97 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 117 FÖRTROENDE POLITIKER 14 Loc 210 width 1 MD=6 or GE 9 14A Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 58 1. Mycket stort förtroende 952 2. Ganska stort förtroende 1303 3. Ganska litet förtroende 284 4. Mycket litet förtroende 16 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 118 FÖRÄNDRAT FÖRTROENDE 14 Loc 211 width 1 MD=6 or GE 9 14B Har Ditt förtroende för svenska politiker ökat, förblivit oförändrat eller minskat under de senaste två tre åren? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 107 1. Förtroendet har ökat 1095 3. Förtroendet är oförändrat 1371 5. Förtroendet har minskat 39 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 119 FÖRTR POL BÄSTA PARTI 14 Loc 212 width 1 MD=6 or GE 9 14C Om Du tänker på politikerna i det parti du tycker bäst om, hur stort förtroende har Du för dem? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 286 1. Mycket stort förtroende 1579 2. Ganska stort förtroende 606 3. Ganska litet förtroende 55 4. Mycket litet förtroende 87 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 120 BORGERLIG REG 76-82 15 Loc 213 width 2 MD=96 or GE 99 15A Jag skall nu fråga hur Du tycker de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan valen 1976 och 1982 och hur socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 1982. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT) 15A(1) Hur tycker Du de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan valen 1976 och 1982? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 106 00. -5 Dåligt 69 01. -4 130 02. -3 108 03. -2 72 04. -1 227 05. 0 Varken bra eller dåligt 58 06. +1 95 07. +2 86 08. +3 27 09. +4 11 10. +5 Bra 178 88. Vet inte/vill ej svara 5 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 121 SOCIALDEM REG 82-88 15 Loc 215 width 2 MD=96 or GE 99 15A(2) Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti mellan valen 1982 och 1988? <Se F.15A för fullständig frågetext> 40 00. -5 Dåligt 34 01. -4 73 02. -3 83 03. -2 66 04. -1 192 05. 0 Varken bra eller dåligt 110 06. +1 178 07. +2 197 08. +3 91 09. +4 28 10. +5 Bra 76 88. Vet inte/vill ej svara 4 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 122 SOCIALDEM REG 88-91 15 Loc 217 width 2 MD=96 or GE 99 15A(3) Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 1988? <Se F.15A för fullständig frågetext> 79 00. -5 Dåligt 71 01. -4 107 02. -3 138 03. -2 94 04. -1 163 05. 0 Varken bra eller dåligt 124 06. +1 141 07. +2 145 08. +3 55 09. +4 25 10. +5 Bra 26 88. Vet inte/vill ej svara 4 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 123 BORGERLIG REG 91-94 15 Loc 219 width 2 MD=96 or GE 99 15B Om Du ser framåt och använder samma skala. 15B(1) Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste tre åren om de vinner valet? 38 00. -5 Dåligt 45 01. -4 73 02. -3 67 03. -2 58 04. -1 209 05. 0 Varken bra eller dåligt 129 06. +1 225 07. +2 195 08. +3 52 09. +4 18 10. +5 Bra 58 88. Vet inte/vill ej svara 5 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 124 SOCIALDEM REG 91-94 15 Loc 221 width 2 MD=96 or GE 99 15B(2) Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti under de närmaste tre åren om de vinner valet? <Se F.15B för fullständig frågetext> 32 00. -5 Dåligt 28 01. -4 71 02. -3 88 03. -2 77 04. -1 261 05. 0 Varken bra eller dåligt 133 06. +1 176 07. +2 166 08. +3 63 09. +4 26 10. +5 Bra 46 88. Vet inte/vill ej svara 5 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 125 MINSKA OFF SEKTOR 16 Loc 223 width 1 MD=6 or GE 9 16 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT) 16A Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att minska den offentliga sektorn. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 594 1. Mycket bra förslag 674 2. Ganska bra förslag 375 3. Varken bra eller dåligt förslag 448 4. Ganska dåligt förslag 275 5. Mycket dåligt förslag 109 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 126 AVSKAFFA LÖNTAGARFOND 16 Loc 224 width 1 MD=6 or GE 9 16B Vilken är Din åsikt om förslaget att avskaffa löntagarfonderna? <Se F.16 för fullständig frågetext> 646 1. Mycket bra förslag 459 2. Ganska bra förslag 488 3. Varken bra eller dåligt förslag 347 4. Ganska dåligt förslag 201 5. Mycket dåligt förslag 336 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 127 MINSKA FÖRSVARSUTG. 16 Loc 225 width 1 MD=6 or GE 9 16C Vilken är Din åsikt om förslaget att minska försvarsutgifterna? <Se F.16 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket bra förslag 676 2. Ganska bra förslag 495 3. Varken bra eller dåligt förslag 571 4. Ganska dåligt förslag 285 5. Mycket dåligt förslag 80 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 128 MINSKA SOCIALA BIDRAG 16 Loc 226 width 1 MD=6 or GE 9 16D Vilken är Din åsikt om förslaget att minska de sociala bidragen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 369 1. Mycket bra förslag 733 2. Ganska bra förslag 526 3. Varken bra eller dåligt förslag 526 4. Ganska dåligt förslag 261 5. Mycket dåligt förslag 60 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 129 SÄLJA STATL FÖRETAG 16 Loc 227 width 1 MD=6 or GE 9 16E Vilken är Din åsikt om förslaget att sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? <Se F.16 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket bra förslag 860 2. Ganska bra förslag 461 3. Varken bra eller dåligt förslag 396 4. Ganska dåligt förslag 215 5. Mycket dåligt förslag 161 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 130 MINSKA INKOMSTSKILLN. 16 Loc 228 width 1 MD=6 or GE 9 16F Vilken är Din åsikt om förslaget att minska inkomstskillnaderna i samhället? <Se F.16 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket bra förslag 811 2. Ganska bra förslag 437 3. Varken bra eller dåligt förslag 400 4. Ganska dåligt förslag 99 5. Mycket dåligt förslag 66 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 131 STÖD INVANDRARKULTUR 16 Loc 229 width 1 MD=6 or GE 9 16G Vilken är Din åsikt om förslaget att öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur? <Se F.16 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket bra förslag 322 2. Ganska bra förslag 599 3. Varken bra eller dåligt förslag 768 4. Ganska dåligt förslag 650 5. Mycket dåligt förslag 79 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 132 MERA PRIVAT SJUKVÅRD 16 Loc 230 width 1 MD=6 or GE 9 16H Vilken är Din åsikt om förslaget att bedriva mer av sjukvården i privat regi? <Se F.16 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket bra förslag 898 2. Ganska bra förslag 418 3. Varken bra eller dåligt förslag 395 4. Ganska dåligt förslag 183 5. Mycket dåligt förslag 75 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 133 BYGGA FLER BARNDAGHEM 16 Loc 231 width 1 MD=6 or GE 9 16I Vilken är Din åsikt om förslaget att bygga fler barndaghem? <Se F.16 för fullständig frågetext> 565 1. Mycket bra förslag 836 2. Ganska bra förslag 506 3. Varken bra eller dåligt förslag 291 4. Ganska dåligt förslag 109 5. Mycket dåligt förslag 169 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 134 6-TIMMARS ARBETSDAG 16 Loc 232 width 1 MD=6 or GE 9 16J Vilken är Din åsikt om förslaget att införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? <Se F.16 för fullständig frågetext> 552 1. Mycket bra förslag 615 2. Ganska bra förslag 388 3. Varken bra eller dåligt förslag 517 4. Ganska dåligt förslag 334 5. Mycket dåligt förslag 71 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 135 INFÖRA KARENSDAGAR 16 Loc 233 width 1 MD=6 or GE 9 16K Vilken är Din åsikt om förslaget att införa karensdagar i sjukförsäkringen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 584 1. Mycket bra förslag 742 2. Ganska bra förslag 300 3. Varken bra eller dåligt förslag 393 4. Ganska dåligt förslag 380 5. Mycket dåligt förslag 77 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 136 HÖJA VIN- O SPRITPRIS 16 Loc 234 width 1 MD=6 or GE 9 16L Vilken är Din åsikt om förslaget att höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och alkoholskadorna i samhället? <Se F.16 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket bra förslag 221 2. Ganska bra förslag 358 3. Varken bra eller dåligt förslag 751 4. Ganska dåligt förslag 868 5. Mycket dåligt förslag 32 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 137 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 16 Loc 235 width 1 MD=6 or GE 9 16M Vilken är Din åsikt om förslaget att förbjuda alla former av pornografi? <Se F.16 för fullständig frågetext> 594 1. Mycket bra förslag 402 2. Ganska bra förslag 645 3. Varken bra eller dåligt förslag 499 4. Ganska dåligt förslag 260 5. Mycket dåligt förslag 77 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 138 BEGRÄNSA FRI ABORT 16 Loc 236 width 1 MD=6 or GE 9 16N Vilken är Din åsikt om förslaget att begränsa rätten till fri abort? <Se F.16 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket bra förslag 355 2. Ganska bra förslag 348 3. Varken bra eller dåligt förslag 730 4. Ganska dåligt förslag 804 5. Mycket dåligt förslag 89 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 139 STATL INFL NÄRINGSL. 16 Loc 237 width 1 MD=6 or GE 9 16O Vilken är Din åsikt om förslaget att minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket bra förslag 797 2. Ganska bra förslag 542 3. Varken bra eller dåligt förslag 355 4. Ganska dåligt förslag 92 5. Mycket dåligt förslag 218 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 140 SÄNKA 4-PROCENTSSPÄRR 16 Loc 238 width 1 MD=6 or GE 9 16P Vilken är Din åsikt om förslaget att sänka 4-procentsspärren till riksdagen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket bra förslag 160 2. Ganska bra förslag 384 3. Varken bra eller dåligt förslag 721 4. Ganska dåligt förslag 939 5. Mycket dåligt förslag 206 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 141 AP-FONDERS AKTIEKÖP 16 Loc 239 width 1 MD=6 or GE 9 16Q Vilken är Din åsikt om förslaget att öka AP-fondernas (allmänna pensionsfondernas) möjligheter att köpa aktier? <Se F.16 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket bra förslag 491 2. Ganska bra förslag 697 3. Varken bra eller dåligt förslag 373 4. Ganska dåligt förslag 312 5. Mycket dåligt förslag 434 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 142 HÅRDA FÄNGELSESTRAFF 16 Loc 240 width 1 MD=6 or GE 9 16R Vilken är Din åsikt om förslaget att införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 954 1. Mycket bra förslag 735 2. Ganska bra förslag 344 3. Varken bra eller dåligt förslag 253 4. Ganska dåligt förslag 125 5. Mycket dåligt förslag 63 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 143 PRIVAT BARNOMSORG 16 Loc 241 width 1 MD=6 or GE 9 16S Vilken är Din åsikt om förslaget att bedriva mer av barnomsorgen i privat företagsform? <Se F.16 för fullständig frågetext> 571 1. Mycket bra förslag 1035 2. Ganska bra förslag 421 3. Varken bra eller dåligt förslag 219 4. Ganska dåligt förslag 83 5. Mycket dåligt förslag 147 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 144 FÖRMÖGENHETSSKATT 16 Loc 242 width 1 MD=6 or GE 9 16T Vilken är Din åsikt om förslaget att höja skatten på stora förmögenheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket bra förslag 630 2. Ganska bra förslag 579 3. Varken bra eller dåligt förslag 434 4. Ganska dåligt förslag 255 5. Mycket dåligt förslag 96 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 145 OMDÖME SKATTEREFORMEN 17 Loc 243 width 1 MD=6 or GE 9 17A Vad tycker Du om den stora skattereform som fullbordas i år. Är Du i huvudsak positiv eller negativ till skatteformen eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 946 1. I huvudsak positiv till skattereformen 844 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 635 5. I huvudsak negativ till skattereformen 52 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 146 SKATTEREFORM: STYRKA 17 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 6 17B (ÅSIKT OM SKATTEREFORMEN) Har Du bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1100 1. Bestämd uppfattning 465 2. Mera tveksam 14 5. Vet inte/vill ej svara 896 0. Frågan ej tillämplig 6 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 147 ARB.LÖSHET-INFLATION 18 Loc 245 width 1 MD=6 or GE 9 18A Anser Du att vi i Sverige i första hand bör bekämpa arbetslösheten eller anser Du att vi första hand bör bekämpa inflationen (löne- och prisstegringarna) eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1303 1. Arbetslösheten 817 2. Inflationen (löne- och prisstegringarna) 267 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 45 4. Lika viktigt 45 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 148 ARB.LÖS-INFL: STYRKA 18 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 6 18B (ÅSIKT OM ARBETSLÖSHET - INFLATION) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1631 1. Bestämd uppfattning 511 2. Mera tveksam 9 5. Vet inte/vill ej svara 313 0. Frågan ej tillämplig 17 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 149 BEKÄMPA ARB.LÖSHET-1 18 Loc 247 width 2 MD=96 or GE 99 18C Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att i första hand bekämpa arbetslösheten? 18C(1) I första hand bekämpa arbetslösheten - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 41 00. Endast nya och mindre partier nämnda 46 11. Vänsterpartiet 744 12. Socialdemokraterna 22 13. Centerpartiet 27 14. Folkpartiet 109 15. Moderata samlingspartiet 311 20. V-S 2 21. V-C 28 24. S-C 38 25. S-Fp 33 26. S-M 2 27. C-Fp 9 28. C-M 55 29. Fp-M 27 30. V-S-C 18 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 35. V-Fp-M 10 36. S-C-Fp 4 37. S-C-M 18 38. S-Fp-M 38 39. C-Fp-M 12 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 19 43. S-C-Fp-M 2 44. V-S-Fp-M 173 50. V-S-C-Fp-M 7 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 674 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 150 BEKÄMPA ARB.LÖSHET-2 18 Loc 249 width 2 MD=96 or GE 99 18C(2) I första hand bekämpa arbetslösheten - traditionella riksdagspartier - nya och mindre partier <Se F.18C för fullständig frågetext> 1494 00. Inga nya och mindre partier nämnda 65 60. Ny demokrati 18 61. Miljöpartiet de gröna 40 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 3 70. Kds-Mp 16 71. Kds-Nyd 2 74. Mp-Nyd 161 80. Kds-Mp-Nyd 674 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 151 BEKÄMPA INFLATION-1 18 Loc 251 width 2 MD=96 or GE 99 18D Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att i första hand bekämpa inflationen (löne- och prisstegringarna)? 18D(1) I första hand bekämpa inflationen - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 57 00. Endast nya och mindre partier nämnda 13 11. Vänsterpartiet 260 12. Socialdemokraterna 16 13. Centerpartiet 35 14. Folkpartiet 445 15. Moderata samlingspartiet 21 20. V-S 4 21. V-C 1 22. V-Fp 2 24. S-C 17 25. S-Fp 31 26. S-M 5 27. C-Fp 7 28. C-M 245 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 34. V-C-M 4 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 34 38. S-Fp-M 101 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 33 43. S-C-Fp-M 71 50. V-S-C-Fp-M 21 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1044 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 152 BEKÄMPA INFLATION-2 18 Loc 253 width 2 MD=96 or GE 99 18D(2) I första hand bekämpa inflationen - nya och mindre partier <Se F.18D för fullständig frågetext> 1148 00. Inga nya och mindre partier nämnda 116 60. Ny demokrati 6 61. Miljöpartiet de gröna 48 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 70. Kds-Mp 40 71. Kds-Nyd 1 74. Mp-Nyd 70 80. Kds-Mp-Nyd 1043 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 153 ÅSIKT KÄRNKRAFT 19 Loc 255 width 1 MD=6 or GE 9 19A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1213 1. I huvudsak för kärnkraften 416 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 819 5. I huvudsak emot kärnkraften 28 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 154 KÄRNKRAFT: STYRKA 19 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 6 19B (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Du bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1621 1. Bestämd uppfattning 406 2. Mera tveksam 4 5. Vet inte/vill ej svara 444 0. Frågan ej tillämplig 6 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 155 SÄNKA HASTIGHETEN 20 Loc 257 width 1 MD=6 or GE 9 20 Nu kommer några förslag om energi och miljö i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT) 20A Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att sänka hastigheten på vägarna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 229 1. Mycket bra förslag 381 2. Ganska bra förslag 372 3. Varken bra eller dåligt förslag 831 4. Ganska dåligt förslag 645 5. Mycket dåligt förslag 19 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 156 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 20 Loc 258 width 1 MD=6 or GE 9 20B Vilken är Din åsikt om förslaget att förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1009 1. Mycket bra förslag 774 2. Ganska bra förslag 359 3. Varken bra eller dåligt förslag 223 4. Ganska dåligt förslag 62 5. Mycket dåligt förslag 50 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 157 STOPPA PRIVATBILISMEN 20 Loc 259 width 1 MD=6 or GE 9 20C Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa privatbilismen i innerstäderna? <Se F.20 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket bra förslag 735 2. Ganska bra förslag 502 3. Varken bra eller dåligt förslag 589 4. Ganska dåligt förslag 248 5. Mycket dåligt förslag 57 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 158 STOPPA KOLKRAFTVERK 20 Loc 260 width 1 MD=6 or GE 9 20D Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa alla planer på att bygga nya kolkraftverk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 745 1. Mycket bra förslag 662 2. Ganska bra förslag 512 3. Varken bra eller dåligt förslag 220 4. Ganska dåligt förslag 60 5. Mycket dåligt förslag 278 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 159 SATSA PÅ VATTENKRAFT 20 Loc 261 width 1 MD=6 or GE 9 20E Vilken är Din åsikt om förslaget att satsa mer på vattenkraften genom att bygga ut hittills orörda älvar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket bra förslag 461 2. Ganska bra förslag 358 3. Varken bra eller dåligt förslag 696 4. Ganska dåligt förslag 605 5. Mycket dåligt förslag 104 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 160 BEHÅLLA KÄRNKRAFTEN 20 Loc 262 width 1 MD=6 or GE 9 20F Vilken är Din åsikt om förslaget att behålla kärnkraften, även efter år 2010? <Se F.20 för fullständig frågetext> 590 1. Mycket bra förslag 546 2. Ganska bra förslag 411 3. Varken bra eller dåligt förslag 349 4. Ganska dåligt förslag 411 5. Mycket dåligt förslag 169 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 161 STOPPA ÖRESUNDSBRON 20 Loc 263 width 1 MD=6 or GE 9 20G Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund? <Se F.20 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket bra förslag 368 2. Ganska bra förslag 474 3. Varken bra eller dåligt förslag 508 4. Ganska dåligt förslag 377 5. Mycket dåligt förslag 182 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 162 SLUTFÖRVARA AVFALLET 20 Loc 264 width 1 MD=6 or GE 9 20H Vilken är Din åsikt om förslaget att slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska berggrunden? <Se F.20 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket bra förslag 499 2. Ganska bra förslag 599 3. Varken bra eller dåligt förslag 328 4. Ganska dåligt förslag 542 5. Mycket dåligt förslag 291 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 163 INTRESSE VÄRLDSPOL 21 Loc 265 width 1 MD=6 or GE 9 21 Vi har talat en hel del om politiken här i landet. Jag tänker nu gå över till att ställa några frågor som gäller förhållandena utanför Sveriges gränser. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politiska förhållanden ute i världen? (VISA SVARSKORT) Är Du: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 302 1. Mycket intresserad 1231 2. Ganska intresserad 794 3. Inte särskilt intresserad 150 4. Inte alls intresserad 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 164 SVENSKT EG-MEDLEMSKAP 22 Loc 266 width 1 MD=6 or GE 9 22A Är Du i huvudsak för eller emot ett svenskt medlemskap i EG eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1348 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 773 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 433 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 59 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 165 EG-MEDL: STYRKA 22 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 6 22B (ÅSIKT I EG-FRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1323 1. Bestämd uppfattning 450 2. Mera tveksam 6 5. Vet inte/vill ej svara 832 0. Frågan ej tillämplig 7 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 166 PARTIER FÖR EG-1 22 Loc 268 width 2 MD=96 or GE 99 22C Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt medlemskap i EG? 22C(1) För ett medlemskap i EG - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2 00. Endast nya och mindre partier nämnda 1 11. Vänsterpartiet 127 12. Socialdemokraterna 3 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 236 15. Moderata samlingspartiet 4 24. S-C 12 25. S-Fp 255 26. S-M 1 27. C-Fp 6 28. C-M 140 29. Fp-M 3 32. V-S-M 3 36. S-C-Fp 14 37. S-C-M 607 38. S-Fp-M 48 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 462 43. S-C-Fp-M 36 44. V-S-Fp-M 206 50. V-S-C-Fp-M 15 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 424 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 167 PARTIER FÖR EG-2 22 Loc 270 width 2 MD=96 or GE 99 22C(2) För ett medlemskap i EG - nya och mindre partier <Se F.22C för fullständig frågetext> 1181 00. Inga nya och mindre partier nämnda 272 60. Ny demokrati 4 61. Miljöpartiet de gröna 156 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 4 70. Kds-Mp 367 71. Kds-Nyd 6 74. Mp-Nyd 197 80. Kds-Mp-Nyd 424 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 168 PARTIER EMOT EG-1 22 Loc 272 width 2 MD=96 or GE 99 22D Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt medlemskap i EG? 22D(1) Emot ett medlemskap i EG - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 393 00. Endast nya och mindre partier nämnda 714 11. Vänsterpartiet 12 12. Socialdemokraterna 225 13. Centerpartiet 7 14. Folkpartiet 9 15. Moderata samlingspartiet 17 20. V-S 274 21. V-C 1 22. V-Fp 1 23. V-M 4 24. S-C 2 27. C-Fp 1 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 33. V-C-Fp 1 38. S-Fp-M 2 42. V-C-Fp-M 1 62. Socialistisk 944 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 169 PARTIER EMOT EG-2 22 Loc 274 width 2 MD=96 or GE 99 22D(2) Emot ett medlemskap i EG - nya och mindre partier <Se F.22D för fullständig frågetext> 693 00. Inga nya och mindre partier nämnda 10 60. Ny demokrati 894 61. Miljöpartiet de gröna 39 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 24 70. Kds-Mp 1 74. Mp-Nyd 1 76. Mp-Öp 3 80. Kds-Mp-Nyd 944 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 170 MINSKA U-HJÄLPEN 23 Loc 276 width 1 MD=6 or GE 9 23 Här är några förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. För vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT) Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om att: 23A Minska u-hjälpen. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 165 1. Mycket bra förslag 365 2. Ganska bra förslag 605 3. Varken bra eller dåligt förslag 839 4. Ganska dåligt förslag 447 5. Mycket dåligt förslag 55 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 171 FÄRRE FLYKTINGAR 23 Loc 277 width 1 MD=6 or GE 9 23B Ta emot färre flyktingar i Sverige. <Se F.23 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket bra förslag 733 2. Ganska bra förslag 490 3. Varken bra eller dåligt förslag 445 4. Ganska dåligt förslag 186 5. Mycket dåligt förslag 58 8. Vet inte/vill ej svara 16 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 172 ÖKA STÖDET I BALTIKUM 23 Loc 278 width 1 MD=6 or GE 9 23C Sverige bör öka stödet till de nationella självständighetsrörelserna i Baltikum, även om det innebär stora risker för försämrade relationer med Sovjetunionen. <Se F.23 för fullständig frågetext> 356 1. Mycket bra förslag 584 2. Ganska bra förslag 266 3. Varken bra eller dåligt förslag 87 4. Ganska dåligt förslag 27 5. Mycket dåligt förslag 150 8. Vet inte/vill ej svara 1011 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 173 BIBEHÅLLA NEUTRALITET 23 Loc 279 width 1 MD=6 or GE 9 23D Sverige bör bibehålla sin nuvarande neutralitetspolitik. <Se F.23 för fullständig frågetext> 1274 1. Mycket bra förslag 643 2. Ganska bra förslag 284 3. Varken bra eller dåligt förslag 139 4. Ganska dåligt förslag 46 5. Mycket dåligt förslag 90 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 174 VÅRDNADSBIDRAG 23 Loc 280 width 1 MD=9 23:1 Är Du i huvudsak för eller emot att införa någon form av vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 732 1. I huvudsak för att införa någon form av vårdnadsbidrag 364 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 172 5. I huvudsak emot att införa någon form av vårdnadsbidrag 41 8. Vet inte/vill ej svara 2391 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 175 VÅRDNADSBIDR: STYRKA 23 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 6 23:2 (ÅSIKT OM VÅRDNADSBIDRAG) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du dig mera tveksam? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 714 1. Bestämd uppfattning 181 2. Mera tveksam 3 5. Vet inte/vill ej svara 405 0. Frågan ej tillämplig 6 6. Uppgift saknas 2391 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 176 STATLIG KONTROLL 24 Loc 282 width 1 MD=6 or GE 9 24 Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA SVARSKORT) Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. 24A De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 475 1. Instämmer helt 1064 2. Instämmer i stort sett 441 3. I stort sett motsatt åsikt 136 4. Helt motsatt åsikt 362 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 177 SOCIALA REFORMER 24 Loc 283 width 1 MD=6 or GE 9 24B Det har gått så långt med sociala reformen här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna. <Se F.24 för fullständig frågetext> 571 1. Instämmer helt 1097 2. Instämmer i stort sett 469 3. I stort sett motsatt åsikt 133 4. Helt motsatt åsikt 208 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 178 FÖR MYCKET JÄMLIKHET 24 Loc 284 width 1 MD=6 or GE 9 24C I många avseenden har det gått för långt med jämlikhet här i landet. <Se F.24 för fullständig frågetext> 202 1. Instämmer helt 483 2. Instämmer i stort sett 702 3. I stort sett motsatt åsikt 867 4. Helt motsatt åsikt 222 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 179 ENDAST INTR AV RÖSTER 25 Loc 285 width 1 MD=6 or GE 9 25 Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. (VISA SVARSKORT) Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 25A Partierna är bara intresserade av folks röster och inte av deras åsikter. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 580 1. Instämmer helt 1105 2. Instämmer i stort sett 553 3. I stort sett motsatt åsikt 125 4. Helt motsatt åsikt 115 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 180 RD-MÄN HÄNSYN 25 Loc 286 width 1 MD=6 or GE 9 25B De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.25 för fullständig frågetext> 566 1. Instämmer helt 1160 2. Instämmer i stort sett 549 3. I stort sett motsatt åsikt 98 4. Helt motsatt åsikt 106 8. Vet inte/vill ej svara 2 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 181 PARTI FÖRETRÄDER UP 25 Loc 287 width 1 MD=6 or GE 9 25C Det finns åtminstone något parti som alltid försöker tillvarata mina intressen. <Se F.25 för fullständig frågetext> 339 1. Instämmer helt 1228 2. Instämmer i stort sett 526 3. I stort sett motsatt åsikt 178 4. Helt motsatt åsikt 206 8. Vet inte/vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 182 DELTAGA GENOM RÖSTN 25 Loc 288 width 1 MD=6 or GE 9 25D Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet. <Se F.25 för fullständig frågetext> 619 1. Instämmer helt 1021 2. Instämmer i stort sett 518 3. I stort sett motsatt åsikt 231 4. Helt motsatt åsikt 89 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 183 FÖRTROENDE POL. 1 26 Loc 289 width 2 MD=96 or GE 99 26 Är det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i svensk politik som Du har fått ett särskilt förtroende för? 26(1) Förtroende för politiker, 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 182 01. Olof Palme 36 02. Gunnar Sträng 51 03. Kjell-Olof Feldt 130 04. Tage Erlander 13 05. Bertil Ohlin 31 06. Alf Svensson 9 07. Sten Andersson 42 08. Gösta Bohman 39 09. Torbjörn Fälldin 2 10. Anders Björk 2 11. Pierre Schori 53 12. Carl Bildt 9 13. Ian Wachtmeister 0 14. Per Ahlmark 11 15. Mona Sahlin 8 16. Ulf Adelsohn 49 17. Bengt Westerberg 22 18. Lars Werner 16 19. Olof Johansson 42 20. Ingvar Carlsson 9 21. C H Hermansson 2 22. Ernst Wigforss 0 23. Åsa Domeij 1 24. Gudrun Schyman 1 25. Bert Karlsson 16 26. Gunnar Hedlund 4 27. Allan Larsson 1 28. Ingela Thalen 1 29. Erik Åsbrink 11 30. Per-Albin Hansson 0 31. Axel Pehrsson-Bramstorp 3 32. Jarl Hjalmarsson 1 33. Per Gahrton 1 34. Curt Nicolin 2 35. Odd Engström 1 36. Anna-Greta Leijon 0 37. Karin Söder 0 38. Lennart Dahleus 0 39. Per Unckel 0 40. Joakim Ollen 0 41. Eva Goes 1 42. Kurt Mässing, Hofors, ombudsman metall 1 43. Inga Thorsson 0 44. Alva Myrdal 0 45. Helander 1 46. Göran Persson 1 47. Eva Phil-Krabbe 0 48. Hjalmar Branting 0 49. Gunnar Helen 1 50. Maj-Britt Theorin 0 51. Hans Hagnell 0 52. Sven Andersson 0 53. Margot Wallström 0 54. Hilding Hagberg 0 55. Oscar Werner 1 56. Göran Johansson 0 57. Ingemund Bengtsson 1 58. Gunnar Ohlin 1 59. Jan-Erik Wikström 0 60. Ola Ullsten 1 61. Jerzy Einhorn 49 88. Vet inte/vill ej svara 310 95. Nej, ingen 3 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 184 FÖRTROENDE POL 2 26 Loc 291 width 2 MD=96 or GE 99 26(2) Förtroende för politiker, 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. SE VARIABEL 183 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Olof Palme . . 61. Jerzy Einhorn 49 88. Vet inte/vill ej svara 446 90. Ingen ytterligare 310 95. Nej, ingen 3 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 44 44 21 49 7 11 6 20 16 1 2 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 14 3 1 2 5 26 13 6 18 6 1 Kod: 26 27 30 31 32 33 37 38 43 45 48 Frek: 18 5 6 1 6 1 1 1 1 1 1 Kod: 49 52 53 54 55 57 88 90 95 96 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 49 446 310 3 2528 Kod: 49 52 53 54 55 57 88 90 95 96 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 49 446 310 3 2528
VAR 185 FÖRTROENDE POL 3 26 Loc 293 width 2 MD=96 or GE 99 26(3) Förtroende för politiker, 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. SE VARIABEL 183 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Olof Palme . . 61. Jerzy Einhorn 49 88. Vet inte/vill ej svara 646 90. Ingen ytterligare 310 95. Nej, ingen 3 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 7 15 11 13 12 7 2 10 8 1 1 Kod: 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 Frek: 4 1 4 6 1 2 14 7 2 3 1 Kod: 26 28 30 32 36 37 39 40 41 44 48 Frek: 14 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 49 51 60 88 90 95 96 99 Frek: 1 1 1 49 646 310 3 2528
VAR 186 LAG OCH ORDNING 27 Loc 295 width 1 MD=6 or GE 9 27 Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsättningar som många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för. Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? (VISA SVARSKORT) (FORTSÄTTNINGSFRÅGOR:) (1) Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste? (2) Och vilken målsättning är den minst viktiga? 27(1) Upprätthålla lag och ordning FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 426 1. Viktigaste målsättningen 305 2. Näst viktigaste målsättningen 240 3. Näst minst viktiga målsättning 133 4. Minst viktig målsättning 56 8. Vet inte/vill ej svara 12 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 187 MÖJL. PÅVERKA BESLUT 27 Loc 296 width 1 MD=6 or GE 9 27(2) Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 266 1. Viktigaste målsättningen 257 2. Näst viktigaste målsättningen 261 3. Näst minst viktiga målsättning 305 4. Minst viktig målsättning 71 8. Vet inte/vill ej svara 12 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 188 PRISSTEGRINGAR 27 Loc 297 width 1 MD=6 or GE 9 27(3) Bekämpa prisstegringarna <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 223 1. Viktigaste målsättningen 319 2. Näst viktigaste målsättningen 261 3. Näst minst viktiga målsättning 285 4. Minst viktig målsättning 72 8. Vet inte/vill ej svara 12 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 189 SKYDDA YTTRANDEFRIHET 27 Loc 298 width 1 MD=6 or GE 9 27(4) Skydda yttrandefriheten <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 223 1. Viktigaste målsättningen 248 2. Näst viktigaste målsättningen 279 3. Näst minst viktiga målsättning 326 4. Minst viktig målsättning 84 8. Vet inte/vill ej svara 12 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 190 SAMH: MARKNADSEKONOMI 28 Loc 299 width 2 MD=96 or GE 99 28 På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. (VISA SVARSKORT) 28A Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 43 00. Mycket dåligt förslag 30 01. 76 02. 115 03. 108 04. 441 05. Varken bra eller dåligt förslag 258 06. 384 07. 416 08. 116 09. 397 10. Mycket bra förslag 91 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 191 SAMH: SOCIALISTISKT 28 Loc 301 width 2 MD=96 or GE 99 28B Vad anser Du om förslaget att satsa på ett socialistiskt samhälle. <Se F.28 för fullständig frågetext> 641 00. Mycket dåligt förslag 182 01. 237 02. 243 03. 181 04. 441 05. Varken bra eller dåligt förslag 109 06. 124 07. 131 08. 24 09. 66 10. Mycket bra förslag 95 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 192 SAMH: HÖG EK TILLVÄXT 28 Loc 303 width 2 MD=96 or GE 99 28C Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet. <Se F.28 för fullständig frågetext> 17 00. Mycket dåligt förslag 16 01. 40 02. 53 03. 70 04. 378 05. Varken bra eller dåligt förslag 293 06. 411 07. 426 08. 174 09. 493 10. Mycket bra förslag 103 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 193 SAMH: MILJÖVÄNLIGT 28 Loc 305 width 2 MD=96 or GE 99 28D Vad anser Du om förslaget att satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt. <Se F.28 för fullständig frågetext> 69 00. Mycket dåligt förslag 55 01. 119 02. 163 03. 205 04. 658 05. Varken bra eller dåligt förslag 296 06. 264 07. 265 08. 102 09. 197 10. Mycket bra förslag 82 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 194 SAMH: AVANCERAD TEKN 28 Loc 307 width 2 MD=96 or GE 99 28E Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv. <Se F.28 för fullständig frågetext> 113 00. Mycket dåligt förslag 71 01. 146 02. 195 03. 199 04. 507 05. Varken bra eller dåligt förslag 255 06. 296 07. 285 08. 101 09. 210 10. Mycket bra förslag 97 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 195 SAMH: KRISTNA VÄRDEN 28 Loc 309 width 2 MD=96 or GE 99 28F Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll. <Se F.28 för fullständig frågetext> 237 00. Mycket dåligt förslag 138 01. 235 02. 249 03. 157 04. 650 05. Varken bra eller dåligt förslag 205 06. 186 07. 157 08. 47 09. 139 10. Mycket bra förslag 75 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 196 SAMH: LAG OCH ORDNING 28 Loc 311 width 2 MD=96 or GE 99 28G Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer lag och ordning. <Se F.28 för fullständig frågetext> 34 00. Mycket dåligt förslag 32 01. 57 02. 67 03. 84 04. 399 05. Varken bra eller dåligt förslag 298 06. 371 07. 412 08. 199 09. 480 10. Mycket bra förslag 41 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 197 SAMH: EFF POL BESLUT 28 Loc 313 width 2 MD=96 or GE 99 28H Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med snabbare och effektivare politiskt beslutsfattande, även om det kan innebära mindre av folkligt inflytande. <Se F.28 för fullständig frågetext> 164 00. Mycket dåligt förslag 70 01. 217 02. 285 03. 223 04. 637 05. Varken bra eller dåligt förslag 224 06. 221 07. 168 08. 33 09. 92 10. Mycket bra förslag 140 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 198 SAMH: ENSKILDS FRIHET 28 Loc 315 width 2 MD=96 or GE 99 28I Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer frihet för enskilda människor att göra som de vill. <Se F.28 för fullständig frågetext> 37 00. Mycket dåligt förslag 27 01. 70 02. 103 03. 100 04. 499 05. Varken bra eller dåligt förslag 293 06. 382 07. 413 08. 139 09. 333 10. Mycket bra förslag 79 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 199 SAMH: JÄMLIKHET 28 Loc 317 width 2 MD=96 or GE 99 28J Vad anser Du om förslaget att satsa på ett jämlikt samhälle där skillnaderna mellan människors inkomster och arbetsförhållanden är små. <Se F.28 för fullständig frågetext> 88 00. Mycket dåligt förslag 51 01. 139 02. 199 03. 153 04. 483 05. Varken bra eller dåligt förslag 237 06. 301 07. 333 08. 142 09. 252 10. Mycket bra förslag 97 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 200 SAMH: JÄMSTÄLLDHET 28 Loc 319 width 2 MD=96 or GE 99 28K Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor. <Se F.28 för fullständig frågetext> 11 00. Mycket dåligt förslag 4 01. 19 02. 40 03. 36 04. 379 05. Varken bra eller dåligt förslag 209 06. 331 07. 452 08. 206 09. 745 10. Mycket bra förslag 43 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 201 SAMH: SVENSKA VÄRDEN 28 Loc 321 width 2 MD=96 or GE 99 28L Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden. <Se F.28 för fullständig frågetext> 24 00. Mycket dåligt förslag 15 01. 49 02. 52 03. 47 04. 482 05. Varken bra eller dåligt förslag 271 06. 363 07. 441 08. 184 09. 443 10. Mycket bra förslag 102 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 202 SAMH: FAM STÄLLNING 28 Loc 323 width 2 MD=96 or GE 99 28M Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning. <Se F.28 för fullständig frågetext> 8 00. Mycket dåligt förslag 2 01. 12 02. 24 03. 20 04. 296 05. Varken bra eller dåligt förslag 236 06. 378 07. 512 08. 233 09. 677 10. Mycket bra förslag 76 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 203 PARTIANHÄNGARE 29 Loc 325 width 1 MD=6 or GE 9 29A Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som tex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist, kds:are eller nydemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1265 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 97 3. Vet inte/tveksam 1247 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 7 8. Vill inte svara 2 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 204 PARTIPREFERENS 29 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 96 29B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 21 09. Miljöpartiet, de gröna 24 10. Ny demokrati 45 11. Vänsterpartiet 2 14. Socialistiska partiet 615 22. Socialdemokraterna 100 33. Centerpartiet 97 44. Folkpartiet 285 55. Moderata samlingspartiet 54 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 4 87. Annat parti eller annan politisk grupp 19 88. Vet inte/vill ej svara 1351 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 205 PARTIIDENTIFIKATION 29 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 6 29C (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 629 1. Ja, starkt övertygad 610 5. Nej, inte starkt övertygad 1370 0. Frågan ej tillämplig 9 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 206 NÄRMASTE PARTI 29 Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 96 29D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 52 09. Miljöpartiet, de gröna 62 10. Ny demokrati 35 11. Vänsterpartiet 288 22. Socialdemokraterna 100 33. Centerpartiet 125 44. Folkpartiet 227 55. Moderata samlingspartiet 81 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 3 71. Partikombination M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds (Även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 2 87. Annat parti eller annan politisk grupp 376 88. Vet inte/vill ej svara 1264 00. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 207 NÄST BÄSTA PARTI 30 Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 96 30A (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 77 09. Miljöpartiet, de gröna 140 10. Ny demokrati 235 11. Vänsterpartiet 179 22. Socialdemokraterna 314 33. Centerpartiet 567 44. Folkpartiet 221 55. Moderata samlingspartiet 210 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 71. Partikombination M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds (Även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 271 88. Vet inte/vill ej svara 394 00. Frågan ej tillämplig 8 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 208 SÄMSTA PARTI 30 Loc 333 width 2 MD=96 or GE 99 30B Vilket parti tycker Du sämst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 176 09. Miljöpartiet, de gröna 767 10. Ny demokrati 595 11. Vänsterpartiet 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna, revolutionärerna 163 22. Socialdemokraterna 35 33. Centerpartiet 64 44. Folkpartiet 376 55. Moderata samlingspartiet 84 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 8 87. Annat parti eller annan politisk grupp 345 88. Vet inte/vill ej svara 3 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 209 VH-SKALA: FOLKPARTIET 31 Loc 335 width 2 MD=96 or GE 99 31A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT) På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att ett parti står desto högre siffra väljer Du. 31A(1) Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 00. Långt till vänster 8 01. 15 02. 37 03. 70 04. 402 05. Varken vänster eller höger 504 06. 730 07. 442 08. 90 09. 26 10. Långt till höger 147 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 210 VH-SKALA: SOCIALDEM. 31 Loc 337 width 2 MD=96 or GE 99 31A(2) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.31A för fullständig frågetext> 101 00. Långt till vänster 167 01. 350 02. 596 03. 505 04. 391 05. Varken vänster eller höger 134 06. 42 07. 26 08. 11 09. 25 10. Långt till höger 127 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 211 VH-SKALA: MODERATERNA 31 Loc 339 width 2 MD=96 or GE 99 31A(3) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.31A för fullständig frågetext> 12 00. Långt till vänster 3 01. 6 02. 13 03. 17 04. 66 05. Varken vänster eller höger 59 06. 150 07. 451 08. 695 09. 861 10. Långt till höger 142 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 212 VH-SKALA: VÄNSTERP. 31 Loc 341 width 2 MD=96 or GE 99 31A(4) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.31A för fullständig frågetext> 762 00. Långt till vänster 645 01. 497 02. 265 03. 101 04. 53 05. Varken vänster eller höger 9 06. 4 07. 3 08. 2 09. 1 10. Långt till höger 133 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 213 VH-SKALA: CENTERN 31 Loc 343 width 2 MD=96 or GE 99 31A(5) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.31A för fullständig frågetext> 2 00. Långt till vänster 13 01. 24 02. 70 03. 169 04. 786 05. Varken vänster eller höger 759 06. 361 07. 95 08. 31 09. 13 10. Långt till höger 152 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 214 VH-SKALA: MILJÖPARTI 31 Loc 345 width 2 MD=96 or GE 99 31A(6) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet? <Se F.31A för fullständig frågetext> 43 00. Långt till vänster 75 01. 165 02. 269 03. 383 04. 1006 05. Varken vänster eller höger 153 06. 54 07. 26 08. 10 09. 7 10. Långt till höger 284 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 215 VH-SKALA: KRISTDEM 31 Loc 347 width 2 MD=96 or GE 99 31A(7) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.31A för fullständig frågetext> 7 00. Långt till vänster 9 01. 29 02. 43 03. 86 04. 415 05. Varken vänster eller höger 574 06. 594 07. 350 08. 101 09. 54 10. Långt till höger 213 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 216 VH-SKALA: NYDEMOKRAT 31 Loc 349 width 2 MD=96 or GE 99 31A(8) Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Ny Demokrati? <Se F.31A för fullständig frågetext> 30 00. Långt till vänster 16 01. 20 02. 17 03. 37 04. 278 05. Varken vänster eller höger 149 06. 200 07. 287 08. 394 09. 789 10. Långt till höger 258 88. Vet inte/vill ej svara 6 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 217 VH-SKALA: UP 31 Loc 351 width 2 MD=96 or GE 99 31B Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 43 00. Långt till vänster 61 01. 107 02. 197 03. 222 04. 678 05. Varken vänster eller höger 251 06. 366 07. 260 08. 81 09. 78 10. Långt till höger 129 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 218 RÖSTAVSIKT 1991 32 Loc 353 width 1 MD=6 or GE 9 I:32A Tänker Du rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1028 1. Ja 67 3. Kanske/vet inte 27 5. Nej 1 8. Vet inte/vill ej svara 49 6. Uppgift saknas 2528 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 219 RÖSTAVSIKT PARTI 32 Loc 354 width 2 MD=96 or GE 99 I:32B (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet? (TVEKSAM ELLER TÄNKER INTE RÖSTA) Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så fall rösta på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 30 09. Miljöpartiet, de gröna 51 10. Ny Demokrati 37 11. Vänsterpartiet 310 22. Socialdemokraterna 56 33. Centerpartiet 86 44. Folkpartiet 187 55. Moderata samlingspartiet 66 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 3 77. Annat parti eller annan politisk grupp 16 86. Tänker rösta blank 302 88. Vet inte/vill ej svara 27 89. Vägrar svara 1 96. Uppgift saknas 2528 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 220 RÖSTADE 1991 32 Loc 356 width 1 MD=6 or GE 9 II:32A Röstade Du vid årets val? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1518 1. Ja 19 3. Ja, men inte i alla valen 118 5. Nej, röstade inte i något av valen 2 6. Uppgift saknas 2043 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 221 PARTI RD-VALET 1991 32 Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 96 II:32B/E:1 (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 84 09. Miljöpartiet - de gröna 168 10. Ny Demokrati 82 11. Vänsterpartiet 1 14. Socialistiska partiet 1 16. Arbetarpartiet kommunisterna 900 22. Socialdemokraterna 208 33. Centerpartiet 215 44. Folkpartiet 509 55. Moderata samlingspartiet 179 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 13 77. Annat parti 45 85. Röstade inte 53 86. Röstade blankt 58 89. Vägrar svara 120 00. Frågan ej tillämplig 13 96. Uppgift saknas 1051 99. Bortfall
VAR 222 PARTI KOM-VALET 1991 32 Loc 359 width 2 MD= 0 or GE 96 II:32C/E:2 Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 98 09. Miljöpartiet - de gröna 65 10. Ny demokrati 96 11. Vänsterpartiet 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna, revolutionärerna 1 14. Socialistiska partiet 1 16. Arbetarpartiet kommunisterna 814 22. Socialdemokraterna 271 33. Centerpartiet 236 44. Folkpartiet 514 55. Moderata samlingspartiet 141 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 29 71. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista.; Skånepartiet 1 76. Framstegspartiet 23 77. Annat parti 57 85. Röstade inte 81 86. Röstade blankt 1 88. Vet ej 62 89. Vägrar svara 134 00. Frågan ej tillämplig 22 96. Uppgift saknas 1051 99. Bortfall
VAR 223 PARTI LST-VALET 1991 32 Loc 361 width 2 MD= 0 II:32D/E:3 Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP I GÖTEBORG, MALMÖ ELLER PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTING). 79 09. Miljöpartiet - de gröna 22 10. Ny demokrati 74 11. Vänsterpartiet 1 14. Socialistiska partiet 1 16. Arbetarpartiet kommunisterna 770 22. Socialdemokraterna 231 33. Centerpartiet 233 44. Folkpartiet 488 55. Moderata samlingspartiet 134 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 71. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista. 1 76. Framstegspartiet 11 77. Annat parti 102 79. Röstade blankt 63 85. Röstade inte 2 88. Vet ej 56 89. Vägrar svara 449 00. Frågan ej tillämplig 24 96. Uppgift saknas 957 99. Bortfall
VAR 224 TID FÖR RÖSTBESLUT 32 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 6 II:32E/E:4 (RÖSTADE) När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 672 1. Under sista veckan före valet 533 2. Tidigare under hösten och sommaren 1145 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 8 5. Vet inte/vill ej svara 160 0. Frågan ej tillämplig 19 6. Uppgift saknas 1163 9. Bortfall
VAR 225 MÖJLIGT PARTI 32 Loc 364 width 2 MD= 0 or GE 99 II:32E (RÖSTADE INTE I RIKSDAGSVALET) Vilket parti skulle Du ha röstat på, om Du hade röstat? (TILLÄGGSFRÅGA OM UP ÄR TVEKSAM) Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 5 09. Miljöpartiet - de gröna 8 10. Ny Demokrati 5 11. Vänsterpartiet 2 15. Partikombinationer av V, APK, KPMLr, SKP, SP (även: KFML samt "Kommunisterna" utan ytterligare specifikation) 26 22. Socialdemokraterna 5 33. Centerpartiet 4 44. Folkpartiet 10 55. Moderata samlingspartiet 2 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 71. Partikombination M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds (Även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering) 4 86. Röstade blankt 32 88. Vet inte/vill ej svara 1454 00. Frågan ej tillämplig 2142 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 226 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 1 33 Loc 366 width 3 MD= 0 or GE 996 I:33 Du säger att Du tänker rösta på (...PARTI) vid årets riksdagsval. Vilka är de viktigaste skälen till att Du tänker rösta på (...PARTI)? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? II:33 Du säger att Du röstade på (...PARTI) vid årets riksdagsval. Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade på (...PARTI)? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? 33(1) Viktigt skäl rösta för parti, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 59 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 18 002. Lägre skatter 7 005. Skattereformen 2 006. Moms på livsmedel 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 5 009. Indirekta skatter/punktskatter 131 020. Sveriges ekonomi 1 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, frihandel... 1 022. Lönenivå, lönepolitik 1 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 3 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation 1 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 10 030. Offentlig sektor 5 035. Privatiseringar 49 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Sociala bidrag 31 044. Välfärdssamhället, social trygghet 11 047. Fördelningspolitik 15 050. Pensioner - pensionärsfrågor 5 051. ATP-fonderna 20 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 26 070. Sjukvård/sjukförsäkring 3 071. Handikappfrågor 3 073. Sjukersättningen/karensdagar 3 074. Privat sjukvård 103 085. Familjepolitik/barnomsorg 7 086. Vårdnadsbidrag/barnomsorgspeng/barnkonto 1 087. Privat barnomsorg 0 089. Förlängd föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 096. Sextimmars arbetsdag 8 100. Utbildningspolitik, forskning 0 102. Betygen i skolan 0 103. Kulturfrågor 0 111. Ungdomens framtid och problem 4 120. Bostadspolitik, allmänt 3 121. Villaägarekonomi 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 16 130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 18 140. Jordbrukspolitik 0 144. Matpriser 6 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 154. Förbudspolitik 87 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 4 172. Öresundsbron 17 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 43 190. Religion, moral och etik, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 2 192. Abort 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 3 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 9 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 224. U-hjälp, bistånd 44 226. EG 0 230. Internationella frågor allmänt 0 232. Baltikum 0 235. Mellanöstern 103 240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 245. Semester 2 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 0 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 5 261. Kärnkraft 12 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan, marknadsekonomi, fri företagsamhet, planekonomi 4 290. Löntagarfonder 6 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 300. Rättssamhället/rättssäkerhet 1 301. Affärer 14 310. Invandrarpolitik 17 311. Flyktingfrågor 1 320. Övriga sakfrågor 35 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 10 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 13 333. Liberalism 3 334. Konservatism, traditioner, det gamla 15 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 13 336. Individualism vs kollektivism, egoism 5 339. Vänsterpolitik 11 340. Högerpolitik/högerextremism 4 342. Systemskifte 1 343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 4 344. Rättvisa 2 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 16 346. Valfrihet, frihet 1 347. Demokratiska fri- och rättigheter 89 401. Partiets politik är bra för arbetarna/arbetarklassen/de lågavlönade 2 402. Partiets politik är bra för jordbrukarna 1 403. Partiets politik är bra för medelklassen/tjänstemännen/akademikerna 10 404. Partiets politik är bra för företagarna/småföretagarna/arbetsgivarna 1 411. Partiets politik är bra för löntagarna/de anställda/arbetare och tjänstemän 10 414. Partiets politik är bra för de svaga, de små i samhället, den lilla människan 4 441. Övriga klass- och gruppreferenser 22 451. Jag känner mig som anhängare av partiet/är lojal mot partiet/känner mig som sosse/folkpartist/moderat osv. 1 452. Jag är medlem av partiet 91 453. Jag har alltid/i många år/röstat på partiet/röstar på partiet av gammal vana 40 454. Röstar på mitt vanliga parti då man vet vad man har men ej vad man får 1 491. Övriga partiidentifikationssvar 5 501. Partiet har kompetenta/kunniga politiker 30 502. Partiet är trovärdigt/håller löften/hederligt/ej taktiskt/ger klara besked 74 503. Partiet tillhör inte etablissemanget/ny politikertyp/ej proffspolitiker/gräsrotspolitiker 7 504. Partiet lyssnar på folks åsikter/vet hur vanligt folk tänker/demokratisk förankring 87 505. Regeringsfrågan/partiet är starkt/enigt/handlingskraftigt 4 541. Övriga trovärdighets/kompetenssvar 17 551. Partiet riskerade att hamna under 4-procentsspärren och åka ur riksdagen 1 553. Jag trodde inte att mitt bästa parti (mp) skulle komma in i riksdagen 1 554. Jag trodde inte att mitt bästa parti (v) skulle komma in i riksdagen 2 591. Övriga taktiska svar 46 601. Partiet har en bra partiledare/bättre än övriga partiledare 3 603. Partiet har en bra annan namngiven politiker 1 641. Övriga personreferenser 207 651. Partiets hela politik är bra/minst dålig 5 652. Partiprogrammet är bra 15 653. Besviken på tidigare parti 1 661. Påverkan från någon i familjen 1 669. Påverkan, övrigt 2 671. Egenintresse finns ej 4 691. Övrigt 125 888. Vet inte/vill ej svara 481 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall
VAR 227 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 2 33 Loc 369 width 3 MD= 0 or GE 996 33(2) Viktigt skäl rösta för parti, 2 <Se F.I:33 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG BESKRIVNING SE VARIABEL 226 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 669. Påverkan, övrigt 125 888. Vet inte/vill ej svara 1477 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 5 6 8 9 20 21 22 25 30 Frek: 39 2 4 11 1 3 55 3 1 7 9 Kod: 35 40 42 44 47 50 51 60 63 70 71 Frek: 14 39 1 9 7 22 3 26 1 28 2 Kod: 74 80 85 86 89 96 100 111 120 124 130 Frek: 4 1 63 13 1 1 12 1 2 1 3 Kod: 131 140 144 150 151 154 160 162 170 172 180 Frek: 2 8 1 1 1 1 32 1 3 3 20 Kod: 190 192 210 220 222 224 226 235 240 245 250 Frek: 17 3 1 12 10 1 39 2 50 1 3 Kod: 260 261 270 290 295 300 310 311 330 332 333 Frek: 2 9 12 3 3 1 6 13 14 1 5 Kod: 334 335 336 339 340 342 343 344 346 347 401 Frek: 2 17 10 2 3 1 5 6 9 2 11 Kod: 402 404 414 451 453 454 501 502 503 504 505 Frek: 2 6 4 3 7 5 1 10 12 9 19 Kod: 509 541 551 553 591 601 603 641 651 652 653 Frek: 1 1 5 1 1 17 3 1 25 1 1 Kod: 669 888 0 996 999 Frek: 1 125 1477 5 1219
VAR 228 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 3 33 Loc 372 width 3 MD= 0 or GE 996 33(3) Viktigt skäl rösta för parti, 3 <Se F.I:33 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG BESKRIVNING SE VARIABEL 226 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 669. Påverkan, övrigt 125 888. Vet inte/vill ej svara 1966 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 5 6 8 9 20 21 25 30 35 Frek: 13 4 2 3 1 4 24 1 1 2 5 Kod: 40 41 42 44 47 50 51 60 70 71 73 Frek: 16 2 3 2 5 3 1 15 20 1 4 Kod: 85 86 87 92 96 100 103 123 130 140 150 Frek: 28 3 1 3 4 1 1 1 4 2 4 Kod: 151 160 170 172 180 190 192 220 222 224 226 Frek: 1 11 1 2 10 5 1 4 5 2 26 Kod: 230 240 245 250 260 261 270 295 310 311 330 Frek: 1 17 1 2 3 5 7 3 6 11 3 Kod: 331 333 335 336 339 343 344 346 401 404 414 Frek: 2 3 5 1 1 1 1 5 3 3 4 Kod: 451 453 501 502 503 504 505 509 551 553 601 Frek: 1 1 2 2 10 7 5 1 2 1 2 Kod: 641 651 653 888 0 996 999 Frek: 2 8 1 125 1966 5 1219
VAR 229 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 4 33 Loc 375 width 3 MD= 0 or GE 996 33(4) Viktigt skäl rösta för parti, 4 <Se F.I:33 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG BESKRIVNING SE VARIABEL 226 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 669. Påverkan, övrigt 125 888. Vet inte/vill ej svara 2239 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 8 9 20 25 30 35 40 42 47 50 Frek: 5 2 2 6 2 1 4 9 2 1 1 Kod: 60 70 71 85 87 100 102 103 130 160 161 Frek: 5 5 1 10 1 1 2 1 1 6 1 Kod: 172 180 190 220 224 226 232 240 260 270 310 Frek: 1 3 2 3 3 6 1 4 2 3 2 Kod: 311 330 335 336 339 414 454 502 505 551 888 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 125 Kod: 0 996 999 Frek: 2239 5 1219
VAR 230 VIKTIGT SKÄL RÖSTA 5 33 Loc 378 width 3 MD= 0 or GE 996 33(5) Viktigt skäl rösta för parti, 5 <Se F.I:33 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG BESKRIVNING SE VARIABEL 226 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 669. Påverkan, övrigt 125 888. Vet inte/vill ej svara 2327 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 20 35 60 70 85 100 160 180 226 240 Frek: 3 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 Kod: 311 330 601 888 0 996 999 Frek: 2 1 1 125 2327 5 1219
VAR 231 OGILLAR HOS SOC.DEM 1 35 Loc 381 width 3 MD= 0 or GE 996 35 Jag skulle också vilja fråga om det är något Du särskilt ogillar hos de partier Du inte tänker rösta på vid årets riksdagsval. 35A(1) Är det något hos socialdemokraterna som Du särskilt ogillar? 78 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 30 005. Skattereformen 1 006. Moms på livsmedel 4 009. Indirekta skatter/punktskatter 42 020. Sveriges ekonomi 2 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, frihandel... 3 022. Lönenivå, lönepolitik 1 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 1 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation 18 030. Offentlig sektor 2 035. Privatiseringar 15 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 041. Sociala reformer 40 042. Sociala bidrag 5 044. Välfärdssamhället, social trygghet 4 047. Fördelningspolitik 7 050. Pensioner - pensionärsfrågor 8 051. ATP-fonderna 7 060. Äldrevård 8 070. Sjukvård/sjukförsäkring 3 073. Sjukersättningen/karensdagar 21 085. Familjepolitik/barnomsorg 2 087. Privat barnomsorg 2 100. Utbildningspolitik, forskning 3 120. Bostadspolitik, allmänt 2 121. Villaägarekonomi 3 130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 1 131. Småskalighet, lokalsamhälle 15 140. Jordbrukspolitik 15 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 26 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 1 153. Personlig integritet, personnummer 3 154. Förbudspolitik 11 160. Miljö/miljövård/naturvård 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 4 172. Öresundsbron 2 173. Inlandsbanan 9 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 1 190. Religion, moral och etik, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 1 192. Abort 6 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 1 223. Vapenexport 2 224. U-hjälp, bistånd 16 226. EG 1 235. Mellanöstern 17 240. Sysselsättning, arbetslöshet 2 261. Kärnkraft 51 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan, marknadsekonomi, fri företagsamhet, planekonomi 24 290. Löntagarfonder 3 301. Affärer 11 310. Invandrarpolitik 10 311. Flyktingfrågor 3 320. Övriga sakfrågor 8 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 42 331. Socialism 1 332. Kommunism, klasskamp, revolution 6 334. Konservatism, traditioner, det gamla 15 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 17 336. Individualism vs kollektivism, egoism 2 339. Vänsterpolitik 23 340. Högerpolitik/högerextremism 1 344. Rättvisa 1 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 2 346. Valfrihet, frihet 2 347. Demokratiska fri- och rättigheter 6 401. Partiets politik är bra för arbetarna/arbetarklassen/de lågavlönade 5 404. Partiets politik är bra för företagarna/småföretagarna/arbetsgivarna 1 413. Partiets politik missgynnar de rika, välbesuttna 1 414. Partiets politik är bra för de svaga, de små i samhället, den lilla människan 5 501. Partiet har kompetenta/kunniga politiker 109 502. Partiet är trovärdigt/håller löften/hederligt/ej taktiskt/ger klara besked 5 503. Partiet tillhör inte etablissemanget/ny politikertyp/ej proffspolitiker/gräsrotspolitiker 21 504. Partiet lyssnar på folks åsikter/vet hur vanligt folk tänker/demokratisk förankring 15 505. Regeringsfrågan/partiet är starkt/enigt/handlingskraftigt 2 506. Partiet saknar (har ett ofullständigt)program. Partiet saknar helhetssyn. 1 508. Partiet har en dålig intern organisation, partiet saknar ledning 2 509. Partiet anonymt, saknar profil, budskapet når ej ut 12 541. Övriga trovärdighets/kompetenssvar 13 601. Partiet har en bra partiledare/bättre än övriga partiledare 6 603. Partiet har en bra annan namngiven politiker 34 651. Partiets hela politik är bra/minst dålig 7 691. Övrigt 110 888. Vet inte/vill ej svara 209 995. Ingen fråga 1239 000. Frågan ej tillämplig 6 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall
VAR 232 OGILLAR HOS SOC.DEM 2 35 Loc 384 width 3 MD= 0 or GE 996 35A(2) Är det något hos socialdemokraterna som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 114 888. Vet inte/vill ej svara 211 995. Ingen fråga 1861 000. Frågan ej tillämplig 6 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 5 9 20 21 22 30 40 42 44 50 Frek: 23 7 4 14 3 2 12 5 24 1 5 Kod: 51 60 70 73 85 87 89 92 95 100 111 Frek: 3 5 7 2 7 1 1 1 2 4 1 Kod: 120 140 150 151 154 160 162 170 180 220 222 Frek: 2 1 6 6 1 5 1 2 3 3 2 Kod: 224 226 232 240 250 261 270 280 290 295 301 Frek: 1 5 1 6 1 1 13 1 4 1 1 Kod: 310 311 330 331 335 336 339 340 346 401 413 Frek: 11 12 1 5 1 9 2 2 3 2 1 Kod: 502 503 504 505 506 541 601 603 641 651 652 Frek: 13 4 10 2 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 691 888 995 0 996 999 Frek: 1 114 211 1861 6 1219
VAR 233 OGILLAR HOS SOC.DEM 3 35 Loc 387 width 3 MD= 0 or GE 996 35A(3) Är det något hos socialdemokraterna som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 114 888. Vet inte/vill ej svara 211 995. Ingen fråga 2084 000. Frågan ej tillämplig 6 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 5 9 20 22 30 42 44 47 60 70 Frek: 4 1 3 2 1 2 2 1 2 4 1 Kod: 85 100 111 140 151 160 170 180 190 220 226 Frek: 4 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 Kod: 240 270 290 300 310 311 331 335 346 502 505 Frek: 3 5 1 1 1 2 1 1 1 3 2 Kod: 507 541 651 888 995 0 996 999 Frek: 1 1 1 114 211 2084 6 1219
VAR 234 OGILLAR HOS FOLKP. 1 35 Loc 390 width 3 MD= 0 or GE 996 35B(1) Är det något hos folkpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 304 888. Vet inte/vill ej svara 770 995. Ingen fråga 670 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 5 9 20 21 30 35 40 42 47 Frek: 12 1 21 2 18 2 3 8 3 1 2 Kod: 50 51 60 63 70 72 73 74 80 85 86 Frek: 1 2 2 5 1 2 10 3 6 17 23 Kod: 92 123 130 140 150 160 172 180 190 192 220 Frek: 1 4 1 6 1 7 1 1 8 1 1 Kod: 222 224 226 232 240 260 261 270 290 310 311 Frek: 1 31 15 1 1 1 5 6 4 41 85 Kod: 330 331 333 335 336 337 339 340 346 401 404 Frek: 1 1 7 1 1 3 4 54 1 4 1 Kod: 413 502 503 504 505 509 541 601 603 651 691 Frek: 5 151 3 9 11 6 1 57 2 35 7 Kod: 888 995 0 996 999 Frek: 304 770 670 4 1219
VAR 235 OGILLAR HOS FOLKP. 2 35 Loc 393 width 3 MD= 0 or GE 996 35B(2) Är det något hos folkpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 304 888. Vet inte/vill ej svara 774 995. Ingen fråga 1304 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 5 11 20 35 40 60 70 73 80 Frek: 8 1 2 1 6 2 3 1 1 3 1 Kod: 85 123 140 154 160 190 224 226 240 261 270 Frek: 4 1 2 1 3 1 7 1 1 1 1 Kod: 310 311 320 330 333 339 340 343 413 502 504 Frek: 6 9 1 1 1 2 2 1 1 9 1 Kod: 505 509 601 651 691 888 995 0 996 999 Frek: 2 1 4 1 1 304 774 1304 4 1219
VAR 236 OGILLAR HOS FOLKP. 3 35 Loc 396 width 3 MD= 0 or GE 996 35B(3) Är det något hos folkpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 304 888. Vet inte/vill ej svara 774 995. Ingen fråga 1390 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 5 140 226 261 310 401 502 888 995 0 996 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 304 774 1390 4 Kod: 999 Frek: 1219
VAR 237 OGILLAR HOS MODERAT 1 35 Loc 399 width 3 MD= 0 or GE 996 35C(1) Är det något hos moderaterna som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 213 888. Vet inte/vill ej svara 389 995. Ingen fråga 931 000. Frågan ej tillämplig 9 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 3 20 21 22 26 30 35 40 42 Frek: 70 14 1 38 1 3 1 7 54 23 1 Kod: 44 47 60 70 71 73 74 80 85 86 123 Frek: 8 12 1 7 1 11 5 1 7 4 8 Kod: 130 140 150 151 160 170 172 180 190 192 220 Frek: 1 3 3 7 25 2 4 10 1 1 5 Kod: 222 226 240 260 261 270 290 295 300 301 310 Frek: 25 21 9 3 7 24 14 1 1 1 5 Kod: 311 320 330 332 334 335 336 337 340 345 346 Frek: 10 1 12 7 4 9 50 1 32 10 1 Kod: 401 404 413 414 441 501 502 503 504 505 506 Frek: 15 4 71 19 1 2 28 1 27 1 2 Kod: 509 541 601 603 641 651 652 691 888 995 0 Frek: 2 1 93 3 2 75 2 2 213 389 931 Kod: 996 999 Frek: 9 1219
VAR 238 OGILLAR HOS MODERAT 2 35 Loc 402 width 3 MD= 0 or GE 996 35C(2) Är det något hos moderaterna som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 214 888. Vet inte/vill ej svara 391 995. Ingen fråga 1655 000. Frågan ej tillämplig 9 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 5 7 20 21 30 35 40 42 44 Frek: 14 2 1 1 15 1 4 12 11 1 2 Kod: 47 51 60 70 71 73 74 85 87 92 120 Frek: 3 1 1 3 1 6 3 2 1 1 1 Kod: 160 162 172 180 192 220 222 224 226 235 240 Frek: 5 1 1 6 1 3 8 2 3 1 4 Kod: 245 260 261 270 290 301 310 311 330 332 335 Frek: 1 1 2 3 2 2 1 1 5 1 5 Kod: 336 340 344 345 347 401 404 413 414 504 509 Frek: 9 3 2 6 1 2 2 17 7 4 1 Kod: 601 651 888 995 0 996 999 Frek: 9 3 214 391 1655 9 1219
VAR 239 OGILLAR HOS MODERAT 3 35 Loc 405 width 3 MD= 0 or GE 996 35C(3) Är det något hos moderaterna som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 214 888. Vet inte/vill ej svara 391 995. Ingen fråga 1818 000. Frågan inte tillämplig 9 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 7 35 40 44 47 70 73 74 85 Frek: 2 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 Kod: 160 220 222 226 236 240 261 270 311 335 336 Frek: 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 Kod: 345 401 404 413 414 601 651 691 888 995 0 Frek: 2 1 1 1 2 2 2 1 214 391 1818 Kod: 996 999 Frek: 9 1219
VAR 240 OGILLAR HOS CENTERN 1 35 Loc 408 width 3 MD= 0 or GE 996 35D(1) Är det något hos centerpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 336 888. Vet inte/vill ej svara 751 995. Ingen fråga 646 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 6 9 20 21 24 35 47 50 80 Frek: 1 1 1 1 15 2 1 2 1 3 1 Kod: 85 86 100 120 123 130 131 140 150 154 160 Frek: 6 16 1 1 2 3 1 50 3 1 26 Kod: 172 190 220 226 240 260 261 290 295 310 311 Frek: 10 1 1 35 9 34 104 1 2 2 5 Kod: 330 334 336 339 340 343 402 404 441 502 503 Frek: 1 9 1 6 21 1 11 2 1 178 4 Kod: 504 505 506 509 541 601 603 641 651 691 888 Frek: 2 15 10 27 5 74 1 1 30 1 336 Kod: 995 0 996 999 Frek: 751 646 4 1219
VAR 241 OGILLAR HOS CENTERN 2 35 Loc 411 width 3 MD= 0 or GE 996 35D(2) Är det något hos centerpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 336 888. Vet inte/vill ej svara 753 995. Ingen fråga 1284 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 20 21 47 50 70 85 86 103 130 140 Frek: 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 9 Kod: 160 172 174 220 226 240 260 261 270 334 339 Frek: 6 1 1 2 5 2 5 18 1 1 3 Kod: 402 502 505 506 509 601 651 888 995 0 996 Frek: 2 16 3 3 3 6 1 336 753 1284 4 Kod: 999 Frek: 1219
VAR 242 OGILLAR HOS CENTERN 3 35 Loc 414 width 3 MD= 0 or GE 996 35D(3) Är det något hos centerpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 336 888. Vet inte/vill ej svara 753 995. Ingen fråga 1367 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 20 22 74 160 172 226 261 310 336 339 Frek: 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 Kod: 502 505 508 541 651 888 995 0 996 999 Frek: 2 1 1 1 1 336 753 1367 4 1219
VAR 243 OGILLAR HOS VÄNSTER 1 35 Loc 417 width 3 MD= 0 or GE 996 35E(1) Är det något hos vänsterpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 335 888. Vet inte/vill ej svara 679 995. Ingen fråga 559 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 5 6 20 22 30 35 42 47 85 96 Frek: 13 1 1 16 2 5 1 1 2 3 2 Kod: 100 123 140 151 160 172 180 190 220 222 226 Frek: 1 2 1 2 4 1 2 2 4 6 12 Kod: 230 233 240 260 261 270 290 295 310 311 320 Frek: 3 17 5 2 5 88 2 1 1 1 1 Kod: 330 331 332 333 334 335 336 338 339 340 341 Frek: 48 102 165 1 5 23 14 6 36 1 2 Kod: 344 346 347 502 503 504 505 506 507 508 509 Frek: 1 6 1 44 1 3 4 15 2 6 6 Kod: 601 651 652 691 888 995 0 996 999 Frek: 12 182 5 3 335 679 559 4 1219
VAR 244 OGILLAR HOS VÄNSTER 2 35 Loc 420 width 3 MD= 0 or GE 996 35E(2) Är det något hos vänsterpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 335 888. Vet inte/vill ej svara 680 995. Ingen fråga 1366 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 6 20 40 85 96 150 151 172 192 220 Frek: 6 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 226 233 240 261 270 295 310 311 330 331 332 Frek: 1 4 3 1 11 1 1 1 3 8 12 Kod: 334 335 336 339 346 502 505 509 601 651 888 Frek: 1 2 3 2 1 7 2 1 2 6 335 Kod: 995 0 996 999 Frek: 680 1366 5 1219
VAR 245 OGILLAR HOS VÄNSTER 3 35 Loc 423 width 3 MD= 0 or GE 996 35E(3) Är det något hos vänsterpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 335 888. Vet inte/vill ej svara 680 995. Ingen fråga 1453 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 47 160 226 270 336 888 995 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 3 1 335 680 1453 5 1219 Kod: 1 47 160 226 270 336 888 995 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 3 1 335 680 1453 5 1219
VAR 246 OGILLAR HOS KDS 1 35 Loc 426 width 3 MD= 0 or GE 996 35F(1) Är det något hos kristdemokratiska samhällspartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 312 888. Vet inte/vill ej svara 833 995. Ingen fråga 640 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 20 35 42 50 70 80 85 86 100 123 154 Frek: 3 1 1 1 1 19 22 7 1 3 4 Kod: 160 190 192 222 224 226 240 270 290 295 310 Frek: 2 184 231 4 2 5 1 2 1 15 3 Kod: 311 320 330 334 336 340 341 345 401 413 501 Frek: 5 1 6 9 2 20 1 1 1 1 1 Kod: 502 504 506 507 509 541 601 641 651 652 888 Frek: 46 15 15 2 13 1 11 1 25 1 312 Kod: 995 0 996 999 Frek: 833 640 5 1219
VAR 247 OGILLAR HOS KDS 2 35 Loc 429 width 3 MD= 0 or GE 996 35F(2) Är det något hos kristdemokratiska samhällspartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 313 888. Vet inte/vill ej svara 839 995. Ingen fråga 1224 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 20 35 40 80 85 86 100 151 154 160 Frek: 3 3 1 1 3 10 3 1 1 3 1 Kod: 190 192 224 295 330 334 335 340 346 502 504 Frek: 21 21 3 5 1 2 1 5 1 3 2 Kod: 506 509 601 888 995 0 996 999 Frek: 3 1 1 313 839 1224 5 1219
VAR 248 OGILLAR HOS KDS 3 35 Loc 432 width 3 MD= 0 or GE 996 35F(3) Är det något hos kristdemokratiska samhällspartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 313 888. Vet inte/vill ej svara 837 995. Ingen fråga 1317 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 190 192 295 414 888 995 0 996 999 Frek: 4 2 2 1 313 837 1317 5 1219
VAR 249 OGILLAR HOS MILJÖP. 1 35 Loc 435 width 3 MD= 0 or GE 996 35G(1) Är det något hos miljöpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 281 888. Vet inte/vill ej svara 609 995. Ingen fråga 547 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 9 20 25 85 123 140 160 162 170 172 Frek: 1 1 46 1 1 2 1 91 9 10 4 Kod: 174 190 192 220 226 240 260 261 330 331 334 Frek: 9 1 1 1 30 2 21 43 2 1 18 Kod: 339 341 343 441 501 502 504 505 506 507 508 Frek: 6 1 15 1 22 220 7 33 193 11 104 Kod: 509 541 601 603 641 651 652 691 888 995 0 Frek: 36 1 1 3 7 63 13 4 281 609 547 Kod: 996 999 Frek: 7 1219
VAR 250 OGILLAR HOS MILJÖP. 2 35 Loc 438 width 3 MD= 0 or GE 996 35G(2) Är det något hos miljöpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 281 888. Vet inte/vill ej svara 611 995. Ingen fråga 1420 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 20 40 160 162 170 171 174 220 222 226 Frek: 2 16 1 13 1 3 1 3 4 1 6 Kod: 240 250 260 261 270 334 336 339 343 501 502 Frek: 2 1 4 4 1 3 3 3 5 4 15 Kod: 504 505 506 507 508 509 651 888 995 0 996 Frek: 3 4 23 1 21 8 6 281 611 1420 7 Kod: 999 Frek: 1219
VAR 251 OGILLAR HOS MILJÖP. 3 35 Loc 441 width 3 MD= 0 or GE 996 35G(3) Är det något hos miljöpartiet som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 281 888. Vet inte/vill ej svara 611 995. Ingen fråga 1564 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 20 40 160 172 222 226 338 339 343 502 506 Frek: 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 888 995 0 996 999 Frek: 281 611 1564 7 1219
VAR 252 OGILLAR HOS NYDEM. 1 35 Loc 444 width 3 MD= 0 or GE 996 35H(1) Är det något hos ny demokrati som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 308 888. Vet inte/vill ej svara 400 995. Ingen fråga 619 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 2 20 30 35 40 44 47 80 123 151 Frek: 12 6 20 6 5 6 1 1 6 2 2 Kod: 160 170 180 190 192 220 224 226 240 260 261 Frek: 2 2 2 1 1 1 7 5 4 1 1 Kod: 270 301 310 311 320 330 334 336 338 340 341 Frek: 8 1 20 69 1 6 4 11 3 44 1 Kod: 345 401 404 413 414 501 502 503 504 505 506 Frek: 1 3 1 3 3 31 169 4 22 4 30 Kod: 507 508 509 541 601 603 641 651 652 691 888 Frek: 228 5 14 3 55 59 7 224 17 2 308 Kod: 995 0 996 999 Frek: 400 619 7 1219
VAR 253 OGILLAR HOS NYDEM. 2 35 Loc 447 width 3 MD= 0 or GE 996 35H(2) Är det något hos ny demokrati som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 310 888. Vet inte/vill ej svara 404 995. Ingen fråga 1557 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 1 20 30 40 47 60 70 80 85 150 160 Frek: 1 8 1 3 1 1 2 3 1 1 1 Kod: 180 190 220 222 224 226 232 240 270 310 311 Frek: 3 1 1 1 6 1 1 1 2 13 16 Kod: 330 334 335 338 340 341 345 401 413 414 501 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 8 Kod: 502 504 505 506 507 509 601 603 651 652 888 Frek: 23 7 1 1 32 2 6 33 5 1 310 Kod: 995 0 996 999 Frek: 404 1557 7 1219
VAR 254 OGILLAR HOS NYDEM. 2 35 Loc 450 width 3 MD= 0 or GE 996 35H(3) Är det något hos ny demokrati som Du särskilt ogillar? <Se F.35 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 231 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 310 888. Vet inte/vill ej svara 404 995. Ingen fråga 1721 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 1219 999. Bortfall Kod: 20 40 44 85 224 310 311 336 340 414 501 Frek: 1 1 1 1 2 6 3 1 3 1 2 Kod: 502 506 507 603 641 651 888 995 0 996 999 Frek: 4 1 4 6 1 1 310 404 1721 7 1219 Kod: 502 506 507 603 641 651 888 995 0 996 999 Frek: 4 1 4 6 1 1 310 404 1721 7 1219
VAR 255 RÖSTADE RD-VAL 1988 36 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 8 36A (FÖDD FÖRE 19 SEPTEMBER 1970) Röstade Du vid riksdagsvalet 1988? 2357 1. Ja 6 3. Minns inte säkert, men troligen 185 5. Nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade 7 6. Vet inte/vill ej svara 199 0. Frågan ej tillämplig 10 8. Uppgift saknas 936 9. Bortfall
VAR 256 PARTIVAL RD-VAL 1988 36 Loc 454 width 2 MD= 0 or GE 96 36B (RÖSTADE 1988) Vilket parti röstade Du på vid valet 1988? 108 09. Miljöpartiet 100 11. Vänsterpartiet 2 14. Socialistiska partiet 1040 22. Socialdemokraterna 233 33. Centerpartiet 267 44. Folkpartiet 419 55. Moderata samlingspartiet 51 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 77. Annat parti 33 86. Röstade blankt 107 88. Vet inte/vill ej svara 392 00. Frågan ej tillämplig 10 96. Uppgift saknas 936 99. Bortfall
VAR 257 PARTIBYTARE 1988-1991 37 Loc 456 width 1 MD=6 or GE 9 37A UP partibytare eller ej i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 320 1. Up partibytare - röstade på olika partier 1988 och 1991 729 2. Up ej partibytare - röstade på samma parti 1988 och 1991 258 3. Up röstade ej/uppger ej partival för 1988 och/eller 1991 2 6. Uppgift saknas 2391 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 258 ÖVERVÄGDE PARTIBYTE 37 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 8 37C (EJ PARTIBYTARE) Du säger att Du röstade på (...PARTI) både i 1988 och 1991 års riksdagsval. Övervägde Du någon gång under perioden mellan valen att rösta på något annat parti, att rösta blankt eller att inte rösta alls i riksdagsvalet 1991? (FLER ÄN ETT SVARSALTERNATIV KAN FÖREKOMMA) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 216 1. Ja, övervägde att rösta på annat parti 59 2. Ja, övervägde att rösta blankt 23 3. Ja, övervägde att inte rösta 420 5. Nej, övervägde inte att rösta på annat parti, att rösta blankt eller att icke-rösta 5 6. Vet inte/vill ej svara 579 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas 2391 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 259 ÖVERVÄGDE PARTI-1 37 Loc 458 width 2 MD= 0 or GE 96 37D (ÖVERVÄGDE ANNAT PARTI) Vilket eller vilka partier övervägde Du att rösta på? 37D(1) Övervägde att rösta på - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 20 11. Vänsterpartiet 10 12. Socialdemokraterna 18 13. Centerpartiet 49 14. Folkpartiet 26 15. Moderata samlingspartiet 1 21. V-C 1 25. S-Fp 4 26. S-M 7 27. C-Fp 2 29. Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 13 88. Vet inte/vill ej svara 1149 00. Frågan ej tillämplig 8 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 260 ÖVERVÄGDE PARTI-2 37 Loc 460 width 2 MD= 0 or GE 96 37D(2) Övervägde att rösta på - nya och mindre partier <Se F.37D för fullständig frågetext> 24 60. Ny demokrati 13 61. Miljöpartiet - de gröna 35 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 2 70. Kds-Mp 9 71. Kds-Nyd 1 74. Mp-Nyd 13 88. Vet inte/vill ej svara 1203 00. Frågan ej tillämplig 8 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 261 LÄST ART/INT RD-LED 39 Loc 462 width 1 MD=6 or GE 9 39 Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och riksdagsledamöterna. (VISA SVARSKORT) 39(1) Har Du under de senaste åren läst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1721 1. Ja 691 5. Nej 62 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 262 MÖTE MED RD-LEDAMOT 39 Loc 463 width 1 MD=6 or GE 9 39(2) Har Du under de senaste åren varit på möte eller sammankomst där någon riksdagsledamot framträtt? <Se F.39 för fullständig frågetext> 455 1. Ja 2010 5. Nej 9 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 263 KONTAKT RD-LEDAMOT 39 Loc 464 width 1 MD=6 or GE 9 39(3) Har Du under de senaste åren skrivit brev eller på annat sätt haft kontakt med någon riksdagsledamot? <Se F.39 för fullständig frågetext> 185 1. Ja 2283 5. Nej 6 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 264 KÄNNEDOM RDKAND ANTAL 40 Loc 465 width 1 MD=6 or GE 9 40 Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som står på partiernas valsedlar i Din valkrets inför riksdagsvalet? (TILLÄGGSFRÅGA) Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? (TILLÄGGSFRÅGA OM UP NÄMNT NAMN) Vilket parti tillhör han/hon? 40(1) Antal nämnda riksdagskandidater FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 412 1. En 252 2. Två 144 3. Tre 219 4. Fyra 1444 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 265 RIKSDAGSKAND 1: KÖN 40 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 6 40(1.1) Riksdagskandidat 1: Kön <Se F.40 för fullständig frågetext> 699 1. Man 224 2. Kvinna 104 3. Framgår ej av svar 1444 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 266 RIKSDAGSKAND 1: PARTI 40 Loc 467 width 2 MD= 0 or GE 96 40(1.2) Riksdagskandidat 2: Parti <Se F.40 för fullständig frågetext> 17 09. Miljöpartiet - de gröna 27 10. Ny demokrati 36 11. Vänsterpartiet 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna, revolutionärerna 374 22. Socialdemokraterna 154 33. Centerpartiet 89 44. Folkpartiet 264 55. Moderata samlingspartiet 47 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 71. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista. 5 77. Annat parti 12 88. Vet inte/vill ej svara 1444 00. Frågan ej tillämplig 10 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 267 RIKSDAGSKAND 1: P-LED 40 Loc 469 width 1 MD=6 or GE 9 40(1.3) Riksdagskandidat 1: Partiledare <Se F.40 för fullständig frågetext> 117 1. Ja 2354 5. Nej 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 268 RIKSDAGSKAND 2: KÖN 40 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 6 40(2.1) Riksdagskandidat 2: Kön <Se F.40 för fullständig frågetext> 374 1. Man 170 2. Kvinna 71 3. Framgår ej av svar 1856 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 269 RIKSDAGSKAND 2: PARTI 40 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 96 40(2.2) Riksdagskandidat 2: Parti <Se F.40 för fullständig frågetext> 13 09. Miljöpartiet - de gröna 22 10. Ny demokrati 20 11. Vänsterpartiet 1 15. "Kommunisterna" utan ytterligare specifikation 203 22. Socialdemokraterna 85 33. Centerpartiet 82 44. Folkpartiet 149 55. Moderata samlingspartiet 28 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 71. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista. 3 77. Annat parti 6 88. Vet inte/vill ej svara 1856 00. Frågan ej tillämplig 11 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 270 RIKSDAGSKAND 2:P-LED 40 Loc 473 width 1 MD=6 or GE 9 40(2.3) Riksdagskandidat 2: Partiledare <Se F.40 för fullständig frågetext> 52 1. Ja 2419 5. Nej 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 271 RIKSDAGSKAND 3: KÖN 40 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 6 40(3.1) Riksdagskandidat 3: Kön <Se F.40 för fullständig frågetext> 236 1. Man 91 2. Kvinna 36 3. Framgår ej av svar 2108 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 272 RIKSDAGSKAND 3: PARTI 40 Loc 475 width 2 MD= 0 or GE 96 40(3.2) Riksdagskandidat 3: Parti <Se F.40 för fullständig frågetext> 12 09. Miljöpartiet - de gröna 9 10. Ny demokrati 16 11. Vänsterpartiet 108 22. Socialdemokraterna 53 33. Centerpartiet 53 44. Folkpartiet 88 55. Moderata samlingspartiet 18 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 77. Annat parti 5 88. Vet inte/vill ej svara 2108 00. Frågan ej tillämplig 10 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 273 RIKSDAGSKAND 3: P-LED 40 Loc 477 width 1 MD=6 or GE 9 40(3.3) Riksdagskandidat 3: Partiledare <Se F.40 för fullständig frågetext> 41 1. Ja 2430 5. Nej 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 274 RIKSDAGSKAND 4: KÖN 40 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 6 40(4.1) Riksdagskandidat 4: Kön <Se F.40 för fullständig frågetext> 147 1. Man 50 2. Kvinna 22 3. Framgår ej av svar 2252 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 275 RIKSDAGSKAND 4: PARTI 40 Loc 479 width 2 MD= 0 or GE 96 40(4.2) Riksdagskandidat 4: Parti <Se F.40 för fullständig frågetext> 3 09. Miljöpartiet - de gröna 4 10. Ny demokrati 13 11. Vänsterpartiet 57 22. Socialdemokraterna 35 33. Centerpartiet 43 44. Folkpartiet 42 55. Moderata samlingspartiet 16 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 77. Annat parti 3 88. Vet inte/vill ej svara 2253 00. Frågan ej tillämplig 10 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 276 RIKSDAGSKAND 4: P-LED 40 Loc 481 width 1 MD=6 or GE 9 40(4.4) Riksdagskandidat 4: Partiledare <Se F.40 för fullständig frågetext> 32 1. Ja 2439 5. Nej 10 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 277 PARTI BIRGIT FRIGGEBO 41 Loc 482 width 2 MD=96 or GE 99 41 Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala vilket parti som var och en av dem tillhör? (VISA SVARSKORT) 41(1) Jag börjar med Birgit Friggebo. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 7 09. Miljöpartiet - de gröna 1 11. Vänsterpartiet 202 22. Socialdemokraterna 62 33. Centerpartiet 1674 44. Folkpartiet 73 55. Moderata samlingspartiet 1 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 77. Annat parti 453 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 278 PARTI GÖRAN PERSSON 41 Loc 484 width 2 MD=96 or GE 99 41(2) <Partitillhörighet> Göran Persson <Se F.41 för fullständig frågetext> 11 09. Miljöpartiet - de gröna 4 10. Ny demokrati 9 11. Vänsterpartiet 1340 22. Socialdemokraterna 30 33. Centerpartiet 13 44. Folkpartiet 18 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1046 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 279 PARTI K-E OLSSON 41 Loc 486 width 2 MD=96 or GE 99 41(3) <Partitillhörighet> Karl Erik Olsson <Se F.41 för fullständig frågetext> 3 09. Miljöpartiet - de gröna 6 11. Vänsterpartiet 33 22. Socialdemokraterna 919 33. Centerpartiet 136 44. Folkpartiet 16 55. Moderata samlingspartiet 7 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 72. Skånepartiet 5 77. Annat parti eller annan politisk grupp 1347 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 280 PARTI LARS TOBISSON 41 Loc 488 width 2 MD=96 or GE 99 41(4) <Partitillhörighet> Lars Tobisson <Se F.41 för fullständig frågetext> 3 09. Miljöpartiet - de gröna 1 10. Ny demokrati 3 11. Vänsterpartiet 94 22. Socialdemokraterna 19 33. Centerpartiet 39 44. Folkpartiet 1572 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 740 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 281 PARTI EVA GOES 41 Loc 490 width 2 MD=96 or GE 99 41(5) <Partitillhörighet> Eva Goes <Se F.41 för fullständig frågetext> 1859 09. Miljöpartiet - de gröna 2 10. Ny demokrati 8 11. Vänsterpartiet 1 13. Sveriges kommunistiska parti 20 22. Socialdemokraterna 5 33. Centerpartiet 8 44. Folkpartiet 22 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 71. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerliga samlingslista. 545 88. Vet inte/vill ej svara 7 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 282 PARTI GUDRUN SCHYMAN 41 Loc 492 width 2 MD=96 or GE 99 41(6) <Partitillhörighet> Gudrun Schyman <Se F.41 för fullständig frågetext> 252 09. Miljöpartiet - de gröna 34 10. Ny demokrati 561 11. Vänsterpartiet 12 22. Socialdemokraterna 9 33. Centerpartiet 13 44. Folkpartiet 30 55. Moderata samlingspartiet 54 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1508 88. Vet inte/vill ej svara 8 96. Uppgift saknas 1219 99. Bortfall
VAR 283 KUNSK: SJUKERSÄTTNING 42 Loc 494 width 1 MD=6 or GE 9 42 På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. (VISA SVARSKORT) 42A Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från den första sjukdagen. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 598 1. Riktigt påstående 1609 5. Felaktig påstående 267 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 284 KUNSK: LÖNTAGARFONDER 42 Loc 495 width 1 MD=6 or GE 9 42B Det finns en löntagarfond i varje län. <Se F.42 för fullständig frågetext> 282 1. Riktigt påstående 1059 5. Felaktig påstående 1133 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 285 KUNSK: ANTAL RD-LEDAM 42 Loc 496 width 1 MD=6 or GE 9 42C Sveriges riksdag har 349 ledamöter. <Se F.42 för fullständig frågetext> 1700 1. Riktigt påstående 190 5. Felaktig påstående 584 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 286 KUNSK: ARBETSLÖSHET 42 Loc 497 width 1 MD=6 or GE 9 42D Den öppna arbetslösheten i Sverige idag mindre än 5 procent <Se F.42 för fullständig frågetext> 1443 1. Riktigt påstående 750 5. Felaktig påstående 281 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 287 KUNSK: ANT FLYKTINGAR 42 Loc 498 width 1 MD=6 or GE 9 42E Under förra året tog Sverige emot mer än 50 000 flyktingar från andra länder. <Se F.42 för fullständig frågetext> 683 1. Riktigt påstående 812 5. Felaktig påstående 978 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 288 KUNSK: KÄRNAVFALL 42 Loc 499 width 1 MD=6 or GE 9 42F Riksdagen har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras utomlands. <Se F.42 för fullständig frågetext> 369 1. Riktigt påstående 1127 5. Felaktig påstående 978 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 289 KUNSK: DANMARK I EG 42 Loc 500 width 1 MD=6 or GE 9 42G Danmark är medlem i EG. <Se F.42 för fullständig frågetext> 2183 1. Riktigt påstående 110 5. Felaktig påstående 181 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 290 LÄST VALBROSCHYR-1 43 Loc 501 width 2 MD=96 or GE 99 43A Jag skulle vilja ställa några frågor om på vilket sätt Du kom i kontakt med de politiska partierna i årets valrörelse? Inför årets val, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 43A(1) Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 25 00. Endast nya och mindre partier nämnda 6 11. Vänsterpartiet 61 12. Socialdemokraterna 8 13. Centerpartiet 18 14. Folkpartiet 29 15. Moderata samlingspartiet 6 20. V-S 13 24. S-C 20 25. S-Fp 42 26. S-M 6 27. C-Fp 8 28. C-M 15 29. Fp-M 3 30. V-S-C 7 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 34. V-C-M 8 36. S-C-Fp 14 37. S-C-M 37 38. S-Fp-M 12 39. C-Fp-M 9 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 56 43. S-C-Fp-M 10 44. V-S-Fp-M 193 50. V-S-C-Fp-M 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 2 88. Vet inte/vill ej svara 119 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 573 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 291 LÄST VALBROSCHYR-2 43 Loc 503 width 2 MD=96 or GE 99 43A(2) Läst valbroschyr - Nya och mindre partier <Se F.43A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 236 00. Inga nya och mindre partier nämnda 44 60. Ny demokrati 36 61. Miljöpartiet - de gröna 82 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 63. Övriga kommunistiska partier 8 64. Övriga rikspartier 27 70. Kds-Mp 15 71. Kds-Nyd 10 74. Mp-Nyd 2 76. Mp-Öp 149 80. Kds-Mp-Nyd 1 84. Kds-Nyd-Öp 1 87. Mp-Nyd-Öp 2 88. Vet inte/vill ej svara 1 90. Kds-Mp-Nyd-Ök 119 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 573 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 292 BESÖKT VALMÖTE-1 43 Loc 505 width 2 MD=96 or GE 99 43B Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 43B(1) Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 27 00. Endast nya och mindre partier nämnda 16 02. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1 11. Vänsterpartiet 34 12. Socialdemokraterna 13 13. Centerpartiet 9 14. Folkpartiet 24 15. Moderata samlingspartiet 1 23. V-M 1 24. S-C 4 25. S-Fp 4 26. S-M 2 29. Fp-M 2 32. V-S-M 3 38. S-Fp-M 2 39. C-Fp-M 1 42. V-C-Fp-M 4 43. S-C-Fp-M 2 44. V-S-Fp-M 7 50. V-S-C-Fp-M 1150 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 293 BESÖKT VALMÖTE-2 43 Loc 507 width 2 MD=96 or GE 99 43B(2) Besökt valmöte - Nya och mindre partier <Se F.43B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 87 00. Inga nya och mindre partier nämnda 28 60. Ny demokrati 9 61. Miljöpartiet - de gröna 10 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 64. Övriga rikspartier 2 70. Kds-Mp 1 74. Mp-Nyd 2 80. Kds-Mp-Nyd 16 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1150 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 294 BESÖK VALARBETARE-1 43 Loc 509 width 2 MD=96 or GE 99 43C Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet från något parti? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 43C(1) Besök av valarbetare i hemmet - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 3 00. Endast nya och mindre partier nämnda 1 11. Vänsterpartiet 5 12. Socialdemokraterna 1 13. Centerpartiet 1 14. Folkpartiet 5 15. Moderata samlingspartiet 2 26. S-M 4 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1285 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 295 BESÖK VALARBETARE-2 43 Loc 511 width 2 MD=96 or GE 99 43C(2) Besök av valarbetare i hemmet - nya och mindre partier <Se F.43C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 15 00. Inga nya och mindre partier nämnda 2 60. Ny demokrati 1 61. Miljöpartiet - de gröna 4 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1285 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 296 KONT VALARB ARBPL-1 43 Loc 513 width 2 MD=96 or GE 99 43D Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare på Din arbetsplats? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? 43D(1) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 7 00. Endast nya och mindre partier nämnda 44 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 7 15. Moderata samlingspartiet 1 20. V-S 2 25. S-Fp 2 26. S-M 2 27. C-Fp 1 36. S-C-Fp 2 39. C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 194 87. Förvärvsarbetar inte 1 88. Vet inte/vill ej svara 3 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1028 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 297 KONT VALARB ARBPL-2 43 Loc 515 width 2 MD=96 or GE 99 43D(2) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - Nya och mindre partier <Se F.43D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 69 00. Inga nya och mindre partier nämnda 2 60. Ny demokrati 1 61. Miljöpartiet - de gröna 4 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 3 64. Övriga rikspartier 1 70. Kds-Mp 1 80. Kds-Mp-Nyd 194 87. Förvärvsarbetar inte 1 88. Vet inte/vill ej svara 3 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1028 95. Nej 2 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 298 FÖRSÖKT ÖVERTYGA 43 Loc 517 width 1 MD=6 or GE 9 43E Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 193 1. Ja 1108 5. Nej 5 8. Vet inte/vill ej svara 3 6. Uppgift saknas 2391 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 299 PÅVERKA OMGIVN-1 43 Loc 518 width 2 MD=96 or GE 99 43F Har Du någon i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater - som aktivt försökte övertyga andra om att rösta på ett visst parti i årets val? (OM JA:) På vilket eller vilka partier? 43F(1) Bekant som aktivt försökt övertyga andra - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 37 00. Endast nya och mindre partier nämnda 12 11. Vänsterpartiet 96 12. Socialdemokraterna 8 13. Centerpartiet 5 14. Folkpartiet 49 15. Moderata samlingspartiet 3 20. V-S 1 21. V-C 2 23. V-M 1 24. S-C 2 25. S-Fp 9 26. S-M 3 29. Fp-M 1 32. V-S-M 1 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 1 40. V-S-C-Fp 1 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 17 88. Vet inte/vill ej svara 1 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1052 95. Nej 5 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 300 PÅVERKA OMGIVN-2 43 Loc 520 width 2 MD=96 or GE 99 43F(2) Bekant som aktivt försökt övertyga andra - nya och mindre partier <Se F.43F för fullständig frågetext> 184 00. Inga nya och mindre partier nämnda 25 60. Ny demokrati 10 61. Miljöpartiet de gröna 9 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 4 64. Övriga rikspartier 2 70. Kds-Mp 17 88. Vet inte/vill ej svara 1 94. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1052 95. Nej 5 96. Uppgift saknas 2391 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 301 SÅG PARTILEDARDEBATT 44 Loc 522 width 1 MD=6 or GE 9 44A/E:5 I vilken utsträckning hade Du tillfälle att se på de program som Sveriges television sände inför valet i år? Såg Du den avslutande partiledardebatten i Sveriges television fredagen före valet den 15 september? (VISA SVARSKORT) UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 700 1. Ja, såg hela partiledardebatten 985 2. Ja, såg en del av partiledardebatten 709 5. Nej, såg inte partiledardebatten 1 8. Vet inte/vill ej svara 5 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 302 TV: INGVAR CARLSSON 44 Loc 523 width 1 MD=6 or GE 9 44B/E:6 Sveriges television sände inför årets val utfrågningar av partiledarna. 44B(1)/E:6(1) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Ingvar Carlsson? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 900 1. Ja 610 4. Ej markerad i enkäten 854 5. Nej 29 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 303 TV: CARL BILDT 44 Loc 524 width 1 MD=6 or GE 9 44B(2)/E:6(2) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Carl Bildt? <Se F.44B/E:6 för fullständig frågetext> 1018 1. Ja 615 4. Ej markerad i enkäten 734 5. Nej 26 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 304 TV: OLOF JOHANSSON 44 Loc 525 width 1 MD=6 or GE 9 44B(3)/E:6(3) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Olof Johansson? <Se F.44B/E:6 för fullständig frågetext> 658 1. Ja 759 4. Ej markerad i enkäten 946 5. Nej 30 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 305 TV: BENGT WESTERBERG 44 Loc 526 width 1 MD=6 or GE 9 44B(4)/E:6(4) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Bengt Westerberg? <Se F.44B/E:6 för fullständig frågetext> 872 1. Ja 688 4. Ej markerad i enkäten 807 5. Nej 25 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 306 TV: LARS WERNER 44 Loc 527 width 1 MD=6 or GE 9 44B(5)/E:6(5) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Lars Werner? <Se F.44B/E:6 för fullständig frågetext> 664 1. Ja 763 4. Ej markerad i enkäten 941 5. Nej 22 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 307 TV: ALF SVENSSON 44 Loc 528 width 1 MD=6 or GE 9 44B(6)/E:6(6) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Alf Svensson? <Se F.44B/E:6 för fullständig frågetext> 808 1. Ja 697 4. Ej markerad i enkäten 860 5. Nej 28 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 308 TV: JAN AXELSSON 44 Loc 529 width 1 MD=6 or GE 9 44B(7)/E:6(7) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Jan Axelsson? <Se F.44B/E:6 för fullständig frågetext> 274 1. Ja 903 4. Ej markerad i enkäten 1170 5. Nej 45 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 309 TV: IAN WACHTMEISTER 44 Loc 530 width 1 MD=6 or GE 9 44B(8)/E:6(8) Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Ian Wachtmeister? <Se F.44B/E:6 för fullständig frågetext> 1042 1. Ja 622 4. Ej markerad i enkäten 705 5. Nej 23 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1300 9. Bortfall
VAR 310 VALFRÅGA SOCIALDEM 1 45 Loc 531 width 3 MD=996 or GE 999 45 Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. Kan Du säga vilka saker som (...PARTI) lade särskilt tonvikt vid inför årets val? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Du nämna något ytterligare som (...PARTI) lade vikt vid? 45(1.1) Socialdemokraterna - Valfråga 1 FÖR FULLSTÄNDIG FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 15 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 2 002. Lägre skatter 2 005. Skattereformen 1 006. Moms på livsmedel 3 009. Indirekta skatter/punktskatter 26 020. Sveriges ekonomi 1 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, frihandel 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 11 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 5 030. Offentlig sektor 0 035. Privatiseringar 22 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 041. Sociala reformer 1 042. Sociala bidrag 31 044. Välfärdssamhället, social trygghet 4 047. Fördelningspolitik 15 050. Pensioner - pensionärsfrågor 13 051. ATP-fonderna 13 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 11 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkarsystem 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 2 074. Privat sjukvård 0 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 24 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag/barnomsorgspeng/barnkonto 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Förlängd föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 1 096. Sextimmars arbetsdag 0 100. Utbildningspolitik, forskning 1 111. Ungdomens framtid och problem 2 120. Bostadspolitik allmänt 1 121. Villaägarekonomi 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 140. Jordbrukspolitik 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 154. Förbudspolitik 2 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsningar, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 1 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Bensinpriset 0 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 190. Religion, moral och etik, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 192. Abort 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 0 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 224. U-hjälp 27 226. EG 0 230. Internationella frågor allmänt 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjetunionen 487 240. Sysselsättning, arbetslöshet 0 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 0 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 0 261. Kärnkraft 2 270. Statligt inflytande över privata företag /socialiseringsfrågan, marknadsekonomi, fri företagsamhet, planekonomi 5 290. Löntagarfonder 4 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 300. Rättssamhället/rättssäkerhet 0 310. Invandrarpolitik 0 311. Flyktingfrågor 0 320. Övriga sakfrågor 2 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolutionen 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, det gamla 8 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 339. Vänsterpolitik 2 340. Högerpolitik/högerextremism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 2 344. Rättvisa 0 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 1 346. Valfrihet, frihet 0 347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet ... (äganderätt) 0 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 380. Klassamhället (gruppreferenser) 25 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 0 598. Alla frågor 8 599. Övrigt 522 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 311 VALFRÅGA SOCIALDEM 2 45 Loc 534 width 3 MD= 0 or GE 996 45(1.2) Socialdemokraterna - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 522 888. Vet inte/vill ej svara 492 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 5 6 9 20 25 30 40 41 42 Frek: 13 1 3 1 1 31 19 2 18 2 1 Kod: 44 50 51 60 70 85 89 92 100 111 120 Frek: 20 10 10 13 10 22 1 1 1 1 2 Kod: 123 160 164 170 226 240 270 290 320 334 335 Frek: 1 5 1 2 21 57 2 1 1 1 8 Kod: 340 344 390 599 888 0 996 999 Frek: 1 1 6 1 522 492 3 2391
VAR 312 VALFRÅGA SOCIALDEM 3 45 Loc 537 width 3 MD= 0 or GE 996 45(1.3) Socialdemokraterna - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 522 888. Vet inte/vill ej svara 716 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 5 20 40 44 51 60 70 73 85 100 Frek: 5 1 5 5 2 2 5 3 1 8 1 Kod: 172 220 226 240 295 335 390 888 0 996 999 Frek: 1 1 8 14 2 1 3 522 716 3 2391 Kod: 172 220 226 240 295 335 390 888 0 996 999 Frek: 1 1 8 14 2 1 3 522 716 3 2391
VAR 313 VALFRÅGA SOCIALDEM 4 45 Loc 540 width 3 MD= 0 or GE 996 45(1.4) Socialdemokraterna - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 522 888. Vet inte/vill ej svara 771 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 5 50 60 85 92 100 160 172 220 226 240 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 311 888 0 996 999 Frek: 1 522 771 3 2391
VAR 314 VALFRÅGA SOCIALDEM 5 45 Loc 543 width 3 MD= 0 or GE 996 45(1.5) Socialdemokraterna - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 522 888. Vet inte/vill ej svara 783 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 100 888 0 996 999 Frek: 1 522 783 3 2391
VAR 315 VALFRÅGA FOLKP. 1 45 Loc 546 width 3 MD=996 or GE 999 45(2.1) Folkpartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 608 888. Vet inte/vill ej svara 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 5 9 20 24 25 30 35 40 44 Frek: 22 15 2 6 108 1 3 1 3 21 2 Kod: 50 51 60 63 70 71 72 73 74 85 86 Frek: 4 1 82 15 43 9 11 1 5 77 59 Kod: 89 92 100 120 160 224 226 232 240 250 261 Frek: 1 2 2 1 1 17 22 2 30 1 1 Kod: 270 290 295 310 311 333 340 346 348 390 599 Frek: 2 1 1 18 62 1 4 19 1 11 6 Kod: 888 996 999 Frek: 608 4 2391
VAR 316 VALFRÅGA FOLKP. 2 45 Loc 549 width 3 MD= 0 or GE 996 45(2.2) Folkpartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 608 888. Vet inte/vill ej svara 420 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 5 6 9 20 25 30 35 40 44 Frek: 15 2 2 1 6 36 1 1 2 7 5 Kod: 50 60 63 70 71 72 74 75 85 86 92 Frek: 3 27 4 15 13 4 1 1 32 9 2 Kod: 100 160 171 224 226 240 250 270 290 295 310 Frek: 1 1 1 11 11 14 1 2 1 1 9 Kod: 311 333 380 390 599 888 0 996 999 Frek: 28 2 1 1 3 608 420 4 2391
VAR 317 VALFRÅGA FOLKP. 3 45 Loc 552 width 3 MD= 0 or GE 996 45(2.3) Folkpartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 608 888. Vet inte/vill ej svara 621 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 9 20 25 40 50 60 70 71 72 85 86 Frek: 4 15 1 1 1 8 6 3 1 9 2 Kod: 123 160 220 224 226 240 295 310 311 330 380 Frek: 1 1 1 4 1 3 1 1 8 1 1 Kod: 390 599 888 0 996 999 Frek: 1 1 608 621 4 2391
VAR 318 VALFRÅGA FOLKP. 4 45 Loc 555 width 3 MD= 0 or GE 996 45(2.4) Folkpartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 608 888. Vet inte/vill ej svara 678 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 20 30 42 60 71 85 86 123 240 Frek: 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 Kod: 311 599 888 0 996 999 Frek: 1 1 608 678 4 2391
VAR 319 VALFRÅGA FOLKP. 5 45 Loc 558 width 3 MD= 0 or GE 996 45(2.5) Folkpartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 693 000. Frågan ej tillämplig 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 608 888. Vet inte/vill ej svara 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 20 50 85 888 996 999 Frek: 693 2 1 1 608 4 2391
VAR 320 VALFRÅGA MODERAT 1 45 Loc 561 width 3 MD=996 or GE 999 45(3.1) Moderata samlingspartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 435 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 5 6 9 20 22 25 30 35 40 Frek: 105 114 4 1 7 213 1 6 4 21 1 Kod: 44 51 60 70 73 74 85 86 100 120 121 Frek: 2 3 7 6 1 1 12 7 2 1 3 Kod: 123 140 150 180 220 222 224 226 230 240 250 Frek: 5 1 1 24 1 6 1 206 1 38 2 Kod: 260 270 290 300 346 347 348 360 380 390 598 Frek: 1 19 6 1 8 1 3 1 8 13 1 Kod: 599 888 996 999 Frek: 1 435 3 2391
VAR 321 VALFRÅGA MODERAT 2 45 Loc 564 width 3 MD= 0 or GE 996 45(3.2) Moderata samlingspartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 435 888. Vet inte/vill ej svara 497 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 6 9 20 21 25 26 30 35 40 Frek: 38 34 1 16 62 1 4 1 3 18 1 Kod: 42 50 51 60 70 73 74 85 86 100 120 Frek: 1 3 1 2 6 3 4 8 3 1 1 Kod: 123 150 160 172 180 220 222 226 240 250 270 Frek: 2 1 1 3 13 3 2 77 22 2 16 Kod: 290 300 311 340 346 380 390 888 0 996 999 Frek: 5 1 2 1 5 1 5 435 497 3 2391 Kod: 290 300 311 340 346 380 390 888 0 996 999 Frek: 5 1 2 1 5 1 5 435 497 3 2391
VAR 322 VALFRÅGA MODERAT 3 45 Loc 567 width 3 MD= 0 or GE 996 45(3.3) Moderata samlingspartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 435 888. Vet inte/vill ej svara 757 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 9 20 25 30 35 50 51 60 70 Frek: 7 6 4 12 3 4 4 1 1 2 5 Kod: 74 85 87 92 100 121 172 180 226 240 270 Frek: 1 4 1 1 2 1 1 10 18 11 7 Kod: 311 345 346 380 390 888 0 996 999 Frek: 1 1 3 1 2 435 757 3 2391
VAR 323 VALFRÅGA MODERAT 4 45 Loc 570 width 3 MD= 0 or GE 996 45(3.4) Moderata samlingspartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 435 888. Vet inte/vill ej svara 849 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 20 25 30 50 85 100 220 226 240 Frek: 3 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 261 270 290 888 0 996 999 Frek: 2 1 1 435 849 3 2391
VAR 324 VALFRÅGA MODERAT 5 45 Loc 573 width 3 MD= 0 or GE 996 45(3.5) Moderata samlingspartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 870 000. Frågan ej tillämplig 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 435 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 20 888 996 999 Frek: 870 1 435 3 2391
VAR 325 VALFRÅGA CENTERN 1 45 Loc 576 width 3 MD=996 or GE 999 45(4.1) Centerpartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 754 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 6 9 20 40 44 47 50 60 70 Frek: 6 2 24 5 12 6 1 3 16 10 7 Kod: 85 86 120 130 140 144 160 163 170 172 173 Frek: 32 78 1 7 43 1 145 1 1 44 1 Kod: 226 240 260 261 295 311 335 344 380 390 599 Frek: 35 15 7 33 1 1 1 1 6 4 2 Kod: 888 996 999 Frek: 754 3 2391
VAR 326 VALFRÅGA CENTERN 2 45 Loc 579 width 3 MD= 0 or GE 996 45(4.2) Centerpartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 754 888. Vet inte/vill ej svara 348 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 6 9 20 25 40 44 50 60 70 Frek: 1 1 10 7 6 1 3 1 7 3 3 Kod: 85 86 100 130 140 160 172 226 240 260 261 Frek: 11 22 1 4 11 33 32 22 5 6 12 Kod: 380 390 888 0 996 999 Frek: 1 1 754 348 3 2391
VAR 327 VALFRÅGA CENTERN 3 45 Loc 582 width 3 MD= 0 or GE 996 45(4.3) Centerpartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 754 888. Vet inte/vill ej svara 495 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 6 9 20 25 40 50 60 85 86 130 Frek: 1 5 1 1 1 1 4 1 1 5 2 Kod: 140 160 172 226 240 261 311 340 888 0 996 Frek: 4 7 9 5 3 4 1 1 754 495 3 Kod: 999 Frek: 2391
VAR 328 VALFRÅGA CENTERN 4 45 Loc 585 width 3 MD= 0 or GE 996 45(4.4) Centerpartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 754 888. Vet inte/vill ej svara 545 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 20 50 85 140 226 260 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 754 545 3 2391 Kod: 1 20 50 85 140 226 260 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 754 545 3 2391
VAR 329 VALFRÅGA CENTERN 5 45 Loc 588 width 3 MD= 0 or GE 996 45(4.5) Centerpartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 550 000. Frågan ej tillämplig 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 754 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 20 86 888 996 999 Frek: 550 1 1 754 3 2391
VAR 330 VALFRÅGA VÄNSTERP. 1 45 Loc 591 width 3 MD=996 or GE 999 45(5.1) Vänsterpartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 974 888. Vet inte/vill ej svara 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 3 5 6 9 20 22 25 30 35 40 Frek: 10 1 2 31 10 2 2 1 6 1 7 Kod: 44 47 50 60 70 73 85 92 96 144 160 Frek: 3 5 2 3 2 1 10 1 4 1 19 Kod: 164 172 192 220 226 233 240 270 295 311 330 Frek: 2 2 1 1 37 4 102 6 1 1 2 Kod: 331 332 335 336 339 344 370 380 391 599 888 Frek: 3 17 16 1 1 2 1 2 4 1 974 Kod: 996 999 Frek: 4 2391
VAR 331 VALFRÅGA VÄNSTERP. 2 45 Loc 594 width 3 MD= 0 or GE 996 45(5.2) Vänsterpartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 974 888. Vet inte/vill ej svara 222 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 6 7 9 20 30 40 44 47 70 Frek: 6 1 4 1 4 5 3 1 2 3 3 Kod: 85 96 160 172 222 226 233 240 261 270 295 Frek: 3 2 10 4 1 6 1 22 1 1 3 Kod: 310 331 332 335 340 380 390 888 0 996 999 Frek: 2 1 6 7 1 4 1 974 222 4 2391 Kod: 310 331 332 335 340 380 390 888 0 996 999 Frek: 2 1 6 7 1 4 1 974 222 4 2391
VAR 332 VALFRÅGA VÄNSTERP. 3 45 Loc 597 width 3 MD= 0 or GE 996 45(5.3) Vänsterpartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 974 888. Vet inte/vill ej svara 307 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 6 9 20 22 40 47 50 60 70 85 96 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 160 233 240 311 335 888 0 996 999 Frek: 3 1 4 1 2 974 307 4 2391
VAR 333 VALFRÅGA VÄNSTERP. 4 45 Loc 600 width 3 MD= 0 or GE 996 45(5.4) Vänsterpartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 974 888. Vet inte/vill ej svara 327 000. Frågan ej tillämplig 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 44 70 144 380 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 974 327 4 2391
VAR 334 VALFRÅGA VÄNSTERP. 5 45 Loc 603 width 3 MD= 0 or GE 996 45(5.5) Vänsterpartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 331 000. Frågan ej tillämplig 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 974 888. Vet inte/vill ej svara 4 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 888 996 999 Frek: 331 974 4 2391
VAR 335 VALFRÅGA MILJÖP. 1 45 Loc 606 width 3 MD=996 or GE 999 45(6.1) Miljöpartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 621 888. Vet inte/vill ej svara 7 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 2 9 20 60 70 85 154 160 162 163 165 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 522 2 1 4 Kod: 167 170 172 174 226 240 260 261 343 360 370 Frek: 1 4 57 2 40 1 4 25 2 1 1 Kod: 391 599 888 996 999 Frek: 3 4 621 7 2391
VAR 336 VALFRÅGA MILJÖP. 2 45 Loc 609 width 3 MD= 0 or GE 996 45(6.2) Miljöpartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 621 888. Vet inte/vill ej svara 533 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 9 20 50 85 140 160 162 163 165 172 174 Frek: 1 3 2 3 1 20 7 1 4 40 2 Kod: 222 226 240 260 261 343 888 0 996 999 Frek: 1 35 1 2 21 4 621 533 7 2391
VAR 337 VALFRÅGA MILJÖP. 3 45 Loc 612 width 3 MD= 0 or GE 996 45(6.3) Miljöpartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 621 888. Vet inte/vill ej svara 661 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 60 160 165 170 172 226 240 260 261 343 888 Frek: 1 3 1 3 2 3 1 2 3 1 621 Kod: 0 996 999 Frek: 661 7 2391
VAR 338 VALFRÅGA MILJÖP. 4 45 Loc 615 width 3 MD= 0 or GE 996 45(6.4) Miljöpartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 621 888. Vet inte/vill ej svara 678 000. Frågan ej tillämplig 7 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 160 162 230 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 621 678 7 2391
VAR 339 VALFRÅGA MILJÖP. 5 45 Loc 618 width 3 MD= 0 or GE 996 45(6.5) Miljöpartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 680 000. Frågan ej tillämplig 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 621 888. Vet inte/vill ej svara 7 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 360 888 996 999 Frek: 680 1 621 7 2391
VAR 340 VALFRÅGA KRISTDEM 1 45 Loc 621 width 3 MD=996 or GE 999 45(7.1) Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 551 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 9 20 35 40 44 50 60 70 80 Frek: 3 1 1 6 2 9 2 4 19 13 2 Kod: 85 86 101 160 180 190 192 224 226 240 295 Frek: 399 62 1 5 4 129 65 3 5 2 1 Kod: 310 311 320 330 340 346 390 391 599 888 996 Frek: 2 1 2 2 1 1 4 2 2 551 3 Kod: 999 Frek: 2391
VAR 341 VALFRÅGA KRISTDEM 2 45 Loc 624 width 3 MD= 0 or GE 996 45(7.2) Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 551 888. Vet inte/vill ej svara 547 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 9 20 40 50 60 70 71 80 85 Frek: 3 1 1 7 2 3 12 10 1 3 41 Kod: 86 92 96 100 154 160 190 192 222 224 226 Frek: 16 1 1 6 1 2 52 26 1 2 3 Kod: 240 290 300 330 336 340 344 346 380 888 0 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 2 1 551 547 Kod: 996 999 Frek: 3 2391
VAR 342 VALFRÅGA KRISTDEM 3 45 Loc 627 width 3 MD= 0 or GE 996 45(7.3) Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 551 888. Vet inte/vill ej svara 721 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 2 20 40 60 70 80 85 86 100 102 190 Frek: 1 3 1 3 1 1 5 2 2 1 5 Kod: 192 224 240 295 340 599 888 0 996 999 Frek: 2 1 3 1 1 1 551 721 3 2391
VAR 343 VALFRÅGA KRISTDEM 4 45 Loc 630 width 3 MD= 0 or GE 996 45(7.4) Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 551 888. Vet inte/vill ej svara 751 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 86 190 390 888 0 996 999 Frek: 1 2 1 551 751 3 2391
VAR 344 VALFRÅGA KRISTDEM 5 45 Loc 633 width 3 MD= 0 or GE 996 45(7.5) Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 755 000. Frågan ej tillämplig 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 551 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 888 996 999 Frek: 755 551 3 2391
VAR 345 VALFRÅGA NYDEM. 1 45 Loc 636 width 3 MD=996 or GE 999 45(8.1) Ny demokrati - Valfråga 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 538 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 5 6 9 20 24 25 30 35 40 Frek: 55 58 4 11 76 89 1 4 37 6 1 Kod: 42 47 60 70 75 80 85 100 110 111 144 Frek: 1 1 1 1 7 14 1 3 2 1 12 Kod: 150 151 154 160 170 180 220 224 226 232 240 Frek: 35 2 4 3 2 14 1 10 18 5 16 Kod: 250 270 302 310 311 330 336 342 346 347 348 Frek: 1 27 16 22 42 3 3 1 20 1 12 Kod: 360 361 362 380 390 391 598 599 888 996 999 Frek: 10 73 14 5 2 1 9 10 538 3 2391 Kod: 360 361 362 380 390 391 598 599 888 996 999 Frek: 10 73 14 5 2 1 9 10 538 3 2391
VAR 346 VALFRÅGA NYDEM. 2 45 Loc 639 width 3 MD= 0 or GE 996 45(8.2) Ny demokrati - Valfråga 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 538 888. Vet inte/vill ej svara 443 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 6 8 9 20 22 24 25 26 30 Frek: 21 32 6 2 25 17 1 1 1 1 24 Kod: 35 40 42 44 60 70 75 80 85 100 144 Frek: 9 2 3 1 3 1 4 20 2 2 7 Kod: 150 154 160 180 224 226 232 240 270 302 310 Frek: 21 2 3 10 5 5 2 9 11 9 16 Kod: 311 320 331 340 346 360 361 362 380 390 599 Frek: 22 3 1 2 3 1 10 2 1 1 1 Kod: 888 0 996 999 Frek: 538 443 3 2391
VAR 347 VALFRÅGA NYDEM. 3 45 Loc 642 width 3 MD= 0 or GE 996 45(8.3) Ny demokrati - Valfråga 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 538 888. Vet inte/vill ej svara 663 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 6 9 20 30 35 74 75 80 85 Frek: 5 6 2 15 9 3 3 1 1 5 3 Kod: 150 154 170 180 224 226 232 240 270 302 310 Frek: 7 1 2 4 3 5 2 2 4 4 4 Kod: 311 346 348 361 362 888 0 996 999 Frek: 8 2 1 2 1 538 663 3 2391
VAR 348 VALFRÅGA NYDEM. 4 45 Loc 645 width 3 MD= 0 or GE 996 45(8.4) Ny demokrati - Valfråga 4 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 538 888. Vet inte/vill ej svara 750 000. Frågan ej tillämplig 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 2 6 9 35 60 75 80 150 170 224 232 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 290 311 888 0 996 999 Frek: 2 3 538 750 3 2391
VAR 349 VALFRÅGA NYDEM. 5 45 Loc 648 width 3 MD= 0 or GE 996 45(8.5) Ny demokrati - Valfråga 5 <Se F.45 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA SE VARIABEL 310. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 763 000. Frågan ej tillämplig 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 538 888. Vet inte/vill ej svara 3 996. Uppgift saknas 2391 999. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 20 150 261 270 361 888 996 999 Frek: 763 1 1 1 1 1 538 3 2391
VAR 350 ARBETSMARKNADSGRUPP 46 Loc 651 width 1 MD=0 or GE 9 46A Nu vill jag ställa några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupperna på det här kortet tillhör Du? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1816 1. Förvärvsarbetande 5 2. Har beredskapsarbete 13 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 77 4. Arbetslös 442 5. Ålderspensionär 62 6. Förtidspensionär 36 7. Hemarbetande 164 8. Studerande 3 0. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 351 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 46 Loc 652 width 1 MD=0 or GE 6 46B (EJ FÖRVÄRVSARBETANDE) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 692 1. Ja 102 5. Nej 1821 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 352 YRKE 46 Loc 653 width 3 MD= 0 or GE 996 46C (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Du? 46C(1) Yrke FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 25 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 15 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 38 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 92 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 15 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 68 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 78 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 104 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 4 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 61 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 61 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 5 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 5 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 8 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 4 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 3 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 7 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 3 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 17 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: övriga med kvalificerat arbete 33 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 8 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 6 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 11 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 9 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 37 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 7 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 4 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 8 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 1 124. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 8 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 9 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete 8 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 6 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 4 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 18 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 8 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 14 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 9 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 4 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 16 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 24 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 36 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 52 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 76 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 5 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 39 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 5 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 4 315. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete; även: reklamkonsulent 11 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 9 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 77 328. Biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 333. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 1 334. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsförings- eller reklamavdelning 5 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 7 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 12 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 26 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 14 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 5 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 69 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 19 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 3 445. Skogsarbete: kvalificerat skogsbefälsarbete 3 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 14 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman 5 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 10 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 55 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 4 635. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 638. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: däckmanskap 4 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 25 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 30 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 5 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 4 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 26 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 13 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 9 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 12 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 115 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 10 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 45 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 2 766. Träarbete: förman/arbetsledare 66 768. Träarbete: manuellt arbete 6 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 2 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 11 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 6 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 7 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 39 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 5 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 13 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 20 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 15 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 2 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 14 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 4 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 3 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 45 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 5 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 5 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 9 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 7 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 42 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 2 917. Brandman 8 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 6 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 4 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 5 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 47 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 5 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 8 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 75 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 18 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 945. Övrigt servicearbete: sportledare som är gymnastikdirektör 9 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Övrigt servicearbete: fotograf 44 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 4 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 3 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 13 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 8 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 87 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 9 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 984. Militärt arbete: officerare med befattning som överste eller högre befattning 8 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Militärt arbete: underofficerare 1 988. Militärt arbete: övrig militär personal (manskap) 102 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 1082 999. Bortfall
VAR 353 YRKE SEI 46 Loc 656 width 2 MD= 0 or GE 96 46C(2) UP:s yrke, socio-ekonomisk indelning <Se F.46C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 302 11. Ej facklärda, varuproducerande arbetare 543 12. Ej facklärda, tjänsteproducerande arbetare 276 21. Facklärda, varuproducerande arbetare 36 22. Facklärda, tjänsteproducerande arbetare 170 33. Lägre tjänstemän I 169 34. Lägre tjänstemän II, utan underställda 77 35. Lägre tjänstemän II, med underställda 12 36. Lägre tjänstemän II, uppgift om underställda saknas 178 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 160 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 23 46. Tjänstemän på mellannivå, uppgift om underställda saknas 127 54. Högre tjänstemän, utan underställda 133 55. Högre tjänstemän, med underställda 16 56. Högre tjänstemän, uppgift om underställda saknas 14 57. Ledande befattningar 14 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 87 76. Ensamföretagare 85 77. Mindre företagare 25 78. Större företagare 1 79. Företagare, uppgift om antal anställda saknas 1 86. Mindre lantbrukare 62 89. Lantbrukare, uppgift om areal saknas 102 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 354 HEL- ELLER DELTIDSARB 46 Loc 658 width 1 MD=0 or GE 6 46D (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1961 1. Heltid 545 2. Deltid 102 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 355 NÄRINGSGREN 46 Loc 659 width 2 MD= 0 or GE 99 46E (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 83 01. Jordbruk, jakt 30 02. Skogsbruk 1 12. Råpetroleum- och naturgasutvinning 7 13. Malmbrytning 5 19. Annan brytning och utvinning 49 21. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 35 22. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 80 23. Trävarutillverkning 27 24. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 41 25. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 30 26. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 210 33. Verkstadsvarutillverkning 38 34. Tillverkning av elektriska produkter 23 39. Annan tillverkning 28 41. El-, gas- och värmeförsörjning 2 42. Vattenförsörjning 165 51. Byggnadsverksamhet 14 52. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 20 53. Elektrisk installation 55 61. Partihandel och varuförmedling 6 62. Partihandel och varuförmedling med transportmedel, bränsle och drivmedel 164 63. Detaljhandel 11 64. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 41 65. Restaurang- och hotellverksamhet 64 71. Samfärdsel 39 72. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 15 73. Sjötransport 9 74. Luftfart 61 75. Post- och telekommunikation 39 81. Bank- och annan finansverksamhet 13 82. Försäkringsverksamhet 123 83. Fastighetsförvaltning och förmedling, uppdragsverksamhet 5 85. Teknisk uppdragsverksamhet 5 86. Bevakningsverksamhet 76 87. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 49 88. Försvarsverksamhet 19 89. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 154 90. Undervisning, forskning, sjukvård mm 18 91. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 10 92. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 478 93. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 27 94. Intresseorganisationer 5 95. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 2 96. Politiska organisationer 49 97. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 60 98. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 133 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 356 SJÄLVUPPS YRKESSTÄLLN 46 Loc 661 width 2 MD= 0 or GE 96 46F (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 587 01. Tjänsteman 342 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 45 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 1072 04. Arbetare 147 05. arbetare med arbetsledande funktion 17 06. Egenanställd arbetare 59 07. Jordbrukare: ingen anställd 6 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 91 09. Företagare: ingen anställd 93 10. Företagare: 1-9 anställda 28 11. Företagare: 10 eller fler anställda 8 88. Vet inte/vill ej svara 102 00. Frågan ej tillämplig 21 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 357 OFF/PRIVAT TJÄNST 46 Loc 663 width 1 MD=0 or GE 6 46G (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 302 1. Statlig 697 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1511 3. Enskild 102 0. Frågan ej tillämplig 6 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 358 STUDERANDE 47 Loc 664 width 1 MD=6 or GE 9 47A Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? (OM JA:) Studerar Du på heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 180 1. Ja, heltid 116 2. Ja, deltid 2315 3. Nej, bedriver ingen form av studier 7 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 359 SKOLUTBILDNING 47 Loc 665 width 1 MD=0 or GE 9 47B Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Du någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 580 1. Folkskolenivå: enbart 6- eller 7-årig folkskola (äldre skolformen) 234 2. Grundskolenivå: 8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal mellanskola 260 3. Yrkesskolenivå: yrkes- eller lärlingskola, verkstadskola, 1-årig handelsutbildning 146 4. Realskolenivå: realskola, flickskola, folkhögskola etc. 496 5. Gymnasienivå: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 335 6. Studentnivå: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium, studerande på denna nivå 551 7. Universitetsnivå: universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 1 8. Vet inte/vill ej svara 15 0. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 360 EJ FÅTT ARBETE 48 Loc 666 width 1 MD=6 or GE 9 48A Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat ut för på arbetsmarknaden. Har Du personligen under de senaste två tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) (OM JA:) Vilket av dessa problem har Du råkat ut för? 48A(1) Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två tre senaste åren, men inte fått något. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 165 1. Ja 2300 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 361 EJ FÅTT HELTID 48 Loc 667 width 1 MD=6 or GE 9 48A(2) Försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid. <Se F.48A för fullständig frågetext> 79 1. Ja 2386 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 362 OKVALIFICERAT ARBETE 48 Loc 668 width 1 MD=6 or GE 9 48A(3) Tvingats ta ett arbete under mina kvalifikationer. <Se F.48A för fullständig frågetext> 75 1. Ja 2390 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 363 FRISTÄLLD - NYTT JOBB 48 Loc 669 width 1 MD=6 or GE 9 48A(4) Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad. <Se F.48A för fullständig frågetext> 59 1. Ja 8 4. Vet inte/vill ej svara 2406 5. Nej 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 364 FRISTÄLLD - ARBETSLÖS 48 Loc 670 width 1 MD=6 or GE 9 48A(5) Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös över en månad. <Se F.48A för fullständig frågetext> 78 1. Ja 2387 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 365 AMS-UTBILDNING 48 Loc 671 width 1 MD=6 or GE 9 48A(6) Genomgått AMS-utbildning. <Se F.48A för fullständig frågetext> 36 1. Ja 2429 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 366 FÖRTIDSPENSIONERAD 48 Loc 672 width 1 MD=6 or GE 9 48A(7) Blivit förtidspensionerad, delvis p g a arbetsmarknadsskäl. <Se F.48A för fullständig frågetext> 13 1. Ja 2452 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 367 BEREDSKAPSARBETE 48 Loc 673 width 1 MD=6 or GE 9 48A(8) Sysslat med beredskapsarbete. <Se F.48A för fullständig frågetext> 37 1. Ja 2428 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 368 ANNAT ARB.MARKN.PROBL 48 Loc 674 width 1 MD=6 or GE 9 48A(9) Råkat ut för något annat problem på arbetsmarknaden <Se F.48A för fullständig frågetext> 13 1. Ja 2452 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 369 FAMILJ ARB.MARKN.PROB 48 Loc 675 width 1 MD=6 or GE 9 48B Är det någon eller några i Din familj som under de senaste två tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 407 1. Ja, någon i UP:s familj har råkat ut för problem 2031 5. Nej, ingen har drabbats 24 8. Vet inte/vill ej svara 19 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 370 PRIV EK SENASTE ÅREN 49 Loc 676 width 1 MD=6 or GE 9 49A Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre år sedan, har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 942 1. Förbättrats 915 3. Förblivit ungefär densamma 605 5. Försämrats 11 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 371 SV EKON SENASTE ÅREN 49 Loc 677 width 1 MD=6 or GE 9 49B Hur har enligt Din uppfattning den svenska ekonomin förändrats under de två tre senaste åren? Har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 125 1. Förbättrats 349 3. Förblivit ungefär densamma 1861 5. Försämrats 140 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 372 SV EKON NÄRMASTE ÅREN 49 Loc 678 width 1 MD=6 or GE 9 49C Hur tror Du att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste åren? (VISA SVARSKORT) Tror Du att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, ingen förändring, något sämre eller mycket sämre? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 59 1. Mycket bättre 965 2. Något bättre 534 3. Ingen förändring 618 4. Något sämre 140 5. Mycket sämre 11 7. Annat svar 148 8. Vet inte/vill ej svara 6 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 373 EK KRIS: SOC.DEM REG. 50 Loc 679 width 1 MD=6 or GE 9 50A Sveriges ekonomi har blivit sämre under senare år. Experter och politiker är inte överens om vad som orsakat försämringen. På det här kortet finns en lista med några av de många olika orsaker som diskuterats. Jag skulle vilja fråga om Din mening om vad som orsakat Sveriges ekonomiska problem. Du kan svara med hjälp av alternativen på kortet. (VISA SVARSKORT) 50AA Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 416 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 1024 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 678 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 169 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 187 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 374 EK KRIS: FACKL KRAV 50 Loc 680 width 1 MD=6 or GE 9 50AB Fackföreningarnas lönekrav. <Se F.50A för fullständig frågetext> 293 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 923 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 754 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 266 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 238 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 375 EK KRIS: KAPITALEXP. 50 Loc 681 width 1 MD=6 or GE 9 50AC De svenska företagens kapitalexport och investeringar utomlands. <Se F.50A för fullständig frågetext> 497 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 1120 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 407 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 90 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 358 8. Vet inte/vill ej svara 9 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 376 EK KRIS: STAT INBLAND 50 Loc 682 width 1 MD=6 or GE 9 50AD För mycket inblandning från samhällets sida i det privata näringslivet. <Se F.50A för fullständig frågetext> 237 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 729 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 868 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 245 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 391 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 377 EK KRIS: OFF SEKTOR 50 Loc 683 width 1 MD=6 or GE 9 50AE För stor offentlig sektor. <Se F.50A för fullständig frågetext> 550 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 958 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 520 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 164 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 282 8. Vet inte/vill ej svara 7 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 378 EK KRIS: FÖR LITE ARB 50 Loc 684 width 1 MD=6 or GE 9 50AF Svenska folket arbetar för lite numera. <Se F.50A för fullständig frågetext> 222 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 614 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 776 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 658 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 203 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 379 EK KRIS: FÖRETAGSLEDN 50 Loc 685 width 1 MD=6 or GE 9 50AG Företagsledarna i det privata näringslivet är mindre duktiga idag än tidigare. <Se F.50A för fullständig frågetext> 70 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 270 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 836 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 988 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 308 8. Vet inte/vill ej svara 9 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 380 EK KRIS: HÖGA SKATTER 50 Loc 686 width 1 MD=6 or GE 9 50AH För höga skatter. <Se F.50A för fullständig frågetext> 579 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 854 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 588 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 265 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 187 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 381 EK KRIS: POL PARTIER 50 Loc 687 width 1 MD=6 or GE 9 50AI För lite samarbete mellan partierna i riksdagen. <Se F.50A för fullständig frågetext> 512 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 944 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 538 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 222 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 254 8. Vet inte/vill ej svara 11 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 382 EK KRIS: KONJUNKTUREN 50 Loc 688 width 1 MD=6 or GE 9 50AJ Nedgången i den ekonomiska konjunkturen utomlands. <Se F.50A för fullständig frågetext> 795 1. Mycket viktigt orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 1054 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 247 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 54 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 323 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 383 EK.KRIS: BORG REG. 50 Loc 689 width 1 MD=6 or GE 9 50B Hur tror Du att det skulle ha varit med de ekonomiska problem i Sverige om vi under de senaste åren hade haft en regering där bara borgerliga partier varit med och inte socialdemokraterna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 212 1. Mycket större ekonomiska problem 338 2. Något större ekonomiska problem 984 3. Ungefär som nu 686 4. Något mindre ekonomiska problem 58 5. Mycket mindre ekonomiska problem/inga ekonomiska problem alls 195 8. Vet inte/vill ej svara 8 6. Uppgift saknas 1219 9. Bortfall
VAR 384 FACKLIG ORGANISATION 51 Loc 690 width 3 MD=996 or GE 999 51A Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är Du medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 4 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 7 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 7 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 76 103. Byggnadsarbetareförbundet 18 104. Elektrikerförbundet 34 105. Fabriksarbetareförbundet 3 106. Fastighetsanställdas förbund 1 107. Frisörarbetarförbundet 3 108. Försäkringsanställdas förbund 19 109. Grafiska fackförbundet 5 110. Gruvindustriarbetareförbundet 56 111. Handelsanställdas förbund 11 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 295 113. Kommunalarbetareförbundet 8 114. Lantarbetareförbundet 18 115. Livsmedelsarbetareförbundet 153 116. Metallindustriarbetarförbundet 2 117. Musikerförbundet 6 118. Målareförbundet 15 119. Pappersindustriarbetareförbundet 3 120. Sjöfolksförbundet 5 121. Skogsarbetareförbundet 96 123. Statsanställdas förbund 29 124. Transportarbetareförbundet 31 125. Träindustriarbetareförbundet 1 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) även "syndikalisterna", "lokal samorganisation", "LS" eller federation inom SAC 6 200. TCO, utan uppgift om förbund 4 201. Apotekstjänstemannaförbundet 41 202. Arbetsledareförbundet 21 203. Bankmannaförbundet 2 204. Facklärarförbundet 2 206. Folkhögskolans lärarförening 1 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 6 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 67 209. Handelstjänstemannaförbundet 41 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 132 211. Industritjänstemannaförbundet 7 212. Journalistförbundet 65 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 1 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet 69 216. Lärarförbundet 14 219. Polisförbundet 39 221. Statstjänstemannaförbundet 2 222. Teaterförbundet 1 223. Tullmannaförbundet 23 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 1 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 3 302. Arkitektförbundet 8 303. Civilekonomernas riksförbund 4 304. DIK-förbundet - akademiker inom dokumentation, information och kultur 3 306. Ingenjörsförbundet 13 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 3 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 28 309. Lärarnas riksförbund 3 312. Skolledarförbundet 3 313. SR:s allmänna tjänstemannaförbund 6 314. Svenska officersförbundet 1 315. Svenska prästförbundet 18 316. Sveriges civilingenjörsförbundet 1 317. Sveriges farmaceutförbund 1 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 1 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 12 320. Sveriges läkarförbund 1 321. Sveriges naturvetareförbund 5 322. Sveriges psykologförbund 19 323. Sveriges socionomers riksförbund 2 324. Sveriges tandläkarförbund 2 326. Sveriges veterinärförbund 4 327. Universitetslärarförbundet 7 328. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter 7 329. Svenska kyrkans personalförbund 55 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 3 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 34 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 21 777. Annan organisation 1 888. Vet inte/vill ej svara 890 995. Nej 8 996. Uppgift saknas 1082 999. Bortfall
VAR 385 AKTIV I FACKLIG ORG. 51 Loc 693 width 1 MD=0 or GE 8 51B (MEDLEM ORGANISATION) Är Du en aktiv medlem av (...ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 385 1. Ja, aktiv 1334 5. Nej, inte aktiv 2 6. Vet inte/vill ej svara 890 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 386 PARTIMEDLEMSKAP 52 Loc 694 width 2 MD=96 or GE 99 52A Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? (OM JA:) Vilket parti eller vilken politisk organisation är Du medlem i? 52A(1) Medlem i politiskt parti FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 5 09. Miljöpartiet - de gröna 2 10. Ny demokrati 4 11. Vänsterpartiet 104 12. Socialdemokraterna 51 13. Centerparti 20 14. Folkpartiet 35 15. Moderata samlingspartiet 9 16. Kristdemokratiska samhällspartiet 5 18. Annat icke-kommunistisk parti 2364 55. Nej 4 88. Vet inte/vill ej svara 15 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 387 MEDLEM POLITISK ORG 52 Loc 696 width 2 MD=96 or GE 99 52A(2) Medlem i politisk organisation. <Se F.52A för fullständig frågetext> 3 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 17 23. Centers kvinnoförbund 1 29. Annat kvinnoförbund 3 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 6 35. Moderata ungdomsförbundet 2 38. Moderat skolungdom 3 70. Övriga organisationer 3 88. Vet inte/vill ej svara 2565 95. Nej 15 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 388 AKTIV PARTI/POL ORG 52 Loc 698 width 1 MD=0 or GE 6 52B Är Du aktiv medlem av (...PARTIORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 101 1. Ja, aktiv 167 5. Nej, inte aktiv 2333 0. Frågan ej tillämplig 17 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 389 KYRKOBESÖK 53 Loc 699 width 1 MD=6 or GE 9 53A Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? Du kan svara med hjälp av det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 240 1. Minst en gång i månaden 621 2. Några gånger om året 924 3. Mera sällan 820 4. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 390 KYRKA ELLER SAMFUND 53 Loc 700 width 2 MD= 0 or GE 96 53B (BESÖKER KYRKA) Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan kyrka eller samfund? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1575 01. Statskyrkan 120 02. Frikyrka 37 03. Annan kyrka eller samfund 25 12. Statskyrkan och frikyrka 1 13. Statskyrkan och annan kyrka eller samfund 16 15. Statskyrka, frikyrka och annan kyrka eller samfund 1 88. Vet inte/vill ej svara 823 00. Frågan ej tillämplig 20 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 391 CIVILSTÅND 54 Loc 702 width 1 MD=6 or GE 9 54 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1816 1. Gift/sammanboende 145 2. Ensamstående: änka/änkling 649 3. Ensamstående: ogift/frånskild 8 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 392 MA: ARBETSMARKN.GRUPP 55 Loc 703 width 2 MD= 0 or GE 99 55A (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1393 01. Förvärvsarbetande 6 02. Har beredskapsarbete 6 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 49 04. Arbetslös 297 05. Ålderspensionär 69 06. Förtidspensionär 53 07. Hemarbetande 64 08. Studerande 32 88. Vet inte/vill ej svara 649 00. Frågan ej tillämplig 1082 99. Bortfall
VAR 393 MA: TIDIGARE FÖRV.ARB 55 Loc 705 width 1 MD=0 or GE 6 55B (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare förvärvsarbetat? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 480 1. Ja 57 5. Nej 2050 0. Frågan ej tillämplig 31 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 394 MA: YRKE 55 Loc 706 width 3 MD= 0 or GE 996 55C (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Din make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? 55C(1) Makes/makas yrke FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 26 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 14 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 32 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 78 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 13 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 46 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 53 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 76 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 6 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 40 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 68 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 5 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 1 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 3 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 3 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 9 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: övriga med kvalificerat arbete 19 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 3 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 11 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 6 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 5 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 11 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 2 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 3 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 4 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 154. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 10 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 8 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 7 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 9 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 10 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 13 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 14 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 17 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 22 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 46 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 89 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 24 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 4 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 11 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 6 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 8 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 57 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 4 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 15 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 11 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 9 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 5 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 74 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 11 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 438. Viltvård, jakt: manuellt arbete 1 445. Skogsarbete: kvalificerat skogsbefälsarbete 3 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 7 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 2 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 9 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 42 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 2 635. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: däckmanskap 2 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 18 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 14 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 5 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 1 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 18 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 11 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 12 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 82 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 3 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 25 758. Elektroarbete: manuellt arbete 5 762. Träarbete: företagare med mindre företag 5 766. Träarbete: förman/arbetsledare 32 768. Träarbete: manuellt arbete 3 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 17 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 7 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 4 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 19 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 12 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 20 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 7 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 2 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 4 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 3 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 3 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 23 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 4 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 3 866. Grafisk arbete: förman/arbetsledare 5 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 4 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 32 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 888. Vet inte/vill ej svara 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Brandman 6 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 7 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 4 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 33 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 3 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 9 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 52 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 10 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Övrigt servicearbete: fotograf 30 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 5 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 4 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 86 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 11 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 984. Militärt arbete: officerare med befattning som överste eller högre befattning 10 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Militärt arbete: övrig militär personal (manskap) 708 000. Frågan ej tillämplig 33 996. Uppgift saknas 1082 999. Bortfall
VAR 395 MA: YRKE-SEI 55 Loc 709 width 2 MD= 0 or GE 96 55C(2) Makes/makas yrke: socio-ekonomisk indelning <Se F.55C för fullständig frågetext> 204 11. Ej facklärda, varuproducerande arbetare 418 12. Ej facklärda, tjänsteproducerande arbetare 141 21. Facklärda, varuproducerande arbetare 32 22. Facklärda, tjänsteproducerande arbetare 162 33. Lägre tjänstemän I 132 34. Lägre tjänstemän II, utan underställda 54 35. Lägre tjänstemän II, med underställda 8 36. Lägre tjänstemän II, uppgift om underställda saknas 143 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 134 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 19 46. Tjänstemän på mellannivå, uppgift om underställda saknas 83 54. Högre tjänstemän, utan underställda 91 55. Högre tjänstemän, med underställda 7 56. Högre tjänstemän, uppgift om underställda saknas 18 57. Ledande befattningar 8 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 71 76. Ensamföretagare 65 77. Mindre företagare 20 78. Större företagare 1 79. Företagare, uppgift om antal anställda saknas 1 86. Mindre lantbrukare 65 89. Lantbrukare, uppgift om areal saknas 708 00. Frågan ej tillämplig 33 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 396 MA: HEL/DELTIDSARBETE 55 Loc 711 width 1 MD=0 or GE 6 55D (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade han/hon heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1381 1. Heltid 466 2. Deltid 708 0. Frågan ej tillämplig 63 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 397 MA: NÄRINGSGREN 55 Loc 712 width 3 MD=996 or GE 999 55E (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket är/var den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 88 001. Jordbruk, jakt 14 002. Skogsbruk 1 003. Fiske, fiskevård 2 011. Kolbrytning 2 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 3 013. Malmbrytning 3 019. Annan brytning och utvinning 43 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 28 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 58 023. Trävarutillverkning 19 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 32 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 25 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 148 033. Verkstadsvarutillverkning 25 034. Tillverkning av elektriska produkter 2 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 19 039. Annan tillverkning 14 041. El-, gas- och värmeförsörjning 4 042. Vattenförsörjning 103 051. Byggnadsverksamhet 16 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 8 053. Elektrisk installation 30 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel och varuförmedling med transportmedel, bränsle och drivmedel 125 063. Detaljhandel 21 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 36 065. Restaurang- och hotellverksamhet 44 071. Samfärdsel 30 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 7 073. Sjötransport 12 074. Luftfart 38 075. Post- och telekommunikation 28 081. Bank- och annan finansverksamhet 11 082. Försäkringsverksamhet 90 083. Fastighetsförvaltning och förmedling, uppdragsverksamhet 3 085. Teknisk uppdragsverksamhet 6 086. Bevakningsverksamhet 74 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 33 088. Försvarsverksamhet 17 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 130 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 13 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 6 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 345 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 18 094. Intresseorganisationer 3 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 32 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 45 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 16 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 745 996. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas 1082 999. Bortfall
VAR 398 MA: YRKESGRUPP 55 Loc 715 width 2 MD= 0 or GE 96 55F (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din make/maka/sammanboende hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 474 01. Tjänsteman 245 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 38 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 773 04. Arbetare 94 05. Arbetare med arbetsledande funktion 5 06. Egenanställd arbetare 60 07. Jordbrukare: ingen anställd 74 10. Företagare: 1-9 anställda 22 11. Företagare: 10 eller fler anställda 10 88. Vet inte/vill ej svara 708 00. Frågan ej tillämplig 115 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall
VAR 399 MA: OFF/PRIV TJÄNST 55 Loc 717 width 1 MD=0 or GE 6 55G (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Din make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 225 1. Statlig 519 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1127 3. Enskild 708 0. Frågan ej tillämplig 39 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 400 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 56 Loc 718 width 1 MD=6 or GE 9 56 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1306 1. Arbetarfamilj 648 2. Tjänstemannafamilj 231 3. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 120 4. Jordbrukarfamilj 193 5. Företagsfamilj 13 7. Annat svar 89 8. Vet inte/vill ej svara 18 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 401 BOSTADSTYP 57 Loc 719 width 1 MD=6 or GE 9 57A UP:s nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 438 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1193 2. Villa eller radhus i småhusområde 285 3. Lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 692 4. Lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 10 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 402 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 57 Loc 720 width 1 MD=6 or GE 9 57B Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 906 1. Hyr bostaden 1699 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 13 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 403 HEMMAVARANDE BARN 58 Loc 721 width 1 MD=8 or GE 9 58 Har Du några hemmavarande barn under 18 år? (OM JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1738 0. Nej, inga hemmavarande barn 331 1. Ett barn 364 2. Två barn 135 3. Tre barn 27 4. Fyra barn 6 5. Fem barn 1 6. Sex barn 2 7. Sju barn 14 8. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 404 BARN 1: KÖN 58 Loc 722 width 1 MD=0 or GE 6 58(1.1) Kön 1:a barn <Se F.58 för fullständig frågetext> 445 1. Pojke 391 2. Flicka 1738 0. Frågan ej tillämplig 44 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 405 BARN 1: ÅLDER 58 Loc 723 width 2 MD= 0 or GE 96 58(1.2) Ålder hemmavarande barn 1 <Se F.58 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 1738 00. Frågan ej tillämplig 15 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 169 117 62 50 38 33 38 27 31 36 51 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 33 44 37 29 37 33 1738 15 1082
VAR 406 BARN 2: KÖN 58 Loc 725 width 1 MD=0 or GE 6 58(2.1) Kön 2:a barn <Se F.58 för fullständig frågetext> 270 1. Pojke 248 2. Flicka 2069 0. Frågan ej tillämplig 31 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 407 BARN 2: ÅLDER 58 Loc 726 width 2 MD= 0 or GE 96 58(2.2) Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.58 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 2069 00. Frågan ej tillämplig 14 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 8 21 43 53 46 38 40 25 25 30 22 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 27 34 28 29 33 33 2069 14 1082
VAR 408 BARN 3: KÖN 58 Loc 728 width 1 MD=0 or GE 6 58(3.1) Kön 3:e barn <Se F.58 för fullständig frågetext> 95 1. Pojke 70 2. Flicka 2431 0. Frågan ej tillämplig 22 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 409 BARN 3: ÅLDER 58 Loc 729 width 2 MD= 0 or GE 96 58(3.2) Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.58 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 2433 00. Frågan ej tillämplig 14 96. Uppgift saknas 1082 99. Bortfall Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 5 5 8 8 16 15 17 12 9 12 Kod: 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 9 9 19 13 13 2433 14 1082
VAR 410 BOSTADSORT Loc 731 width 1 MD=6 or GE 9 INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER AVSLUTAD INTERVJU: Var bor UP? 509 1. Ren landsbygd 617 2. Mindre tätort 1465 3. Stad eller större tätort 27 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 411 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 88 Loc 732 width 1 MD=9 Redogörelse 88 261 1. Ja, Up önskar få "REDOGÖRELSE 88" 2220 5. Ej markerat 1219 9. Bortfall
VAR 412 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 91 Loc 733 width 1 MD=9 Önskar få "REDOGÖRELSE 91" (klar 1992) 1255 1. Ja, Up önskar få "REDOGÖRELSE 91" 1226 5. Ej markerat 1219 9. Bortfall
VAR 413 TV GYNNADE VÄNSTERP E7 Loc 734 width 1 MD=6 or GE 9 E:7 Tycker Du att det samlade programutbudet i Sveriges Television (Kanal 1 och TV 2) inför valet gynnade eller missgynnade något eller några av partierna? E:7(1) Vänsterpartiet FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 18 1. Gynnades i TV 625 3. Varken gynnades eller missgynnades 99 5. Missgynnades i TV 97 8. Vet inte/vill ej svara 252 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 414 TV GYNNADE SOCIALDEM E7 Loc 735 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(2) <TV:s programutbud inför valet> Socialdemokraterna <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 96 1. Gynnades i TV 635 3. Varken gynnades eller missgynnades 44 5. Missgynnades i TV 93 8. Vet inte/vill ej svara 223 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 415 TV GYNNADE CENTERN E7 Loc 736 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(3) <TV:s programutbud inför valet> Centerpartiet. <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 26 1. Gynnades i TV 664 3. Varken gynnades eller missgynnades 43 5. Missgynnades i TV 95 8. Vet inte/vill ej svara 263 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 416 TV GYNNADE FOLKPARTI E7 Loc 737 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(4) <TV:s programutbud inför valet> Folkpartiet <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 75 1. Gynnades i TV 654 3. Varken gynnades eller missgynnades 6 5. Missgynnades i TV 95 8. Vet inte/vill ej svara 261 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 417 TV GYNNADE MODERATER E7 Loc 738 width 1 MD=6 or GE 9 BF:7(5) <TV:s programutbud inför valet> Moderata samlingspartiet <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 157 1. Gynnades i TV 593 3. Varken gynnades eller missgynnades 4 5. Missgynnades i TV 93 8. Vet inte/vill ej svara 244 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 418 TV GYNNADE MILJÖPARTI E7 Loc 739 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(6) <TV:s programutbud inför valet> Miljöpartiet - de gröna <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 19 1. Gynnades i TV 512 3. Varken gynnades eller missgynnades 214 5. Missgynnades i TV 95 8. Vet inte/vill ej svara 251 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 419 TV GYNNADE KRISTDEM E7 Loc 740 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(7) <TV:s programutbud inför valet> Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 115 1. Gynnades i TV 610 3. Varken gynnades eller missgynnades 8 5. Missgynnades i TV 93 8. Vet inte/vill ej svara 265 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 420 TV GYNNADE NYDEMOKR E7 Loc 741 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(8) <TV:s programutbud inför valet> Ny Demokrati. <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 213 1. Gynnades i TV 436 3. Varken gynnades eller missgynnades 126 5. Missgynnades i TV 92 8. Vet inte/vill ej svara 224 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 421 SÅG VALPROG I TV3/TV4 E8 Loc 742 width 1 MD=6 or GE 9 E:8 Såg Du något eller några av de program som sändes inför årets val i TV3 och TV4? FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 88 1. Ja, såg valprogram i TV 3 32 2. Ja, såg valprogram i TV 4 59 3. Nej, såg inga valprogram i TV 3 eller TV 4 885 5. 2 8. Vet inte/vill ej svara 25 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 422 VALRÖRELSE: INTRESS E9 Loc 743 width 1 MD=6 or GE 9 E:9 Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? E:9(1) Intressant och spännande. FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 220 1. Ja 759 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 423 VALRÖRELSE: KÄBBEL E9 Loc 744 width 1 MD=6 or GE 9 BF:9(2) <Årets valrörelse> För mycket parti-käbbel. <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 497 1. Ja 482 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 424 VALRÖRELSE: AGGRESSIV E9 Loc 745 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(3) <Årets valrörelse> Alltför konfliktfylld och aggressiv. <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 132 1. Ja 847 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 425 VALRÖRELSE: P-SKILLN E9 Loc 746 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(4) <Årets valrörelse> Klara skillnader mellan partierna. <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 137 1. Ja 842 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 426 VALRÖRELSE: PARTILED E9 Loc 747 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(5) <Årets valrörelse> Alltför koncentrerad på partiledarna. <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 351 1. Ja 628 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 427 VALRÖRELSE: SAKLIG E9 Loc 748 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(6) <Årets valrörelse> Saklig och informativ <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 54 1. Ja 925 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 428 VALRÖRELSE: SVÅRBEGR E9 Loc 749 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(7) <Årets valrörelse> Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV. <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 123 1. Ja 856 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 10 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 429 INSTÄLLN: VÄNSTERP E10 Loc 750 width 1 MD=6 or GE 9 E:10 Har Din inställning till partierna förändrats under årets valrörelse? E:10(1) Vänsterpartiet FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 18 1. Mycket mer positiv 92 2. Något mer positiv 642 3. Varken mer positiv eller mer negativ 150 4. Något mer negativ 85 5. Mycket mer negativ 72 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 430 INSTÄLLN: SOCIALDEM E10 Loc 751 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(2) <Förändrad inställning under valrörelsen> Socialdemokraterna <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 46 1. Mycket mer positiv 148 2. Något mer positiv 449 3. Varken mer positiv eller mer negativ 266 4. Något mer negativ 112 5. Mycket mer negativ 38 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 431 INSTÄLLN: CENTERN E10 Loc 752 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(3) <Förändrad inställning under valrörelsen> Centerpartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 11 1. Mycket mer positiv 100 2. Något mer positiv 557 3. Varken mer positiv eller mer negativ 240 4. Något mer negativ 85 5. Mycket mer negativ 66 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 432 INSTÄLLN: FOLKPARTI E10 Loc 753 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(4) <Förändrad inställning under valrörelsen> Folkpartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 20 1. Mycket mer positiv 189 2. Något mer positiv 485 3. Varken mer positiv eller mer negativ 218 4. Något mer negativ 83 5. Mycket mer negativ 64 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 433 INSTÄLLN: MODERATER E10 Loc 754 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(5) <Förändrad inställning under valrörelsen> Moderata samlingspartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 82 1. Mycket mer positiv 279 2. Något mer positiv 413 3. Varken mer positiv eller mer negativ 129 4. Något mer negativ 99 5. Mycket mer negativ 57 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 434 INSTÄLLN: KRISTDEM E10 Loc 755 width 1 MD=6 or GE 9 BF:10(6) <Förändrad inställning under valrörelsen> Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 118 1. Mycket mer positiv 298 2. Något mer positiv 405 3. Varken mer positiv eller mer negativ 102 4. Något mer negativ 61 5. Mycket mer negativ 75 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 435 INSTÄLLN: MILJÖPARTI E10 Loc 756 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(7) <Förändrad inställning under valrörelsen> Miljöpartiet - de gröna <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 15 1. Mycket mer positiv 85 2. Något mer positiv 526 3. Varken mer positiv eller mer negativ 212 4. Något mer negativ 147 5. Mycket mer negativ 74 8. Vet inte/vill ej svara 32 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 436 INSTÄLLN: NYDEMOKR E10 Loc 757 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(8) <Förändrad inställning under valrörelsen> Ny Demokrati <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 67 1. Mycket mer positiv 145 2. Något mer positiv 388 3. Varken mer positiv eller mer negativ 127 4. Något mer negativ 258 5. Mycket mer negativ 73 8. Vet inte/vill ej svara 33 6. Uppgift saknas 2609 9. Bortfall
VAR 437 ÖNSKAR REDOGÖRELSE Loc 758 width 1 MD=6 or GE 9 Vi vill gärna sända Dig en redogörelse för våra resultat. Om Du önskar få en rapport om undersökningens resultaten, kan Du beställa den genom att ange Ditt namn och adress här nedan. Om Du inte önskar någon redogörelse behöver Du naturligtvis inte fylla i namn och adress. 551 1. Markerat 440 5. Ej markerat 1 6. Uppgift saknas 2708 9. Bortfall
VAR 438 ÅLDER 3 GRUPPER Loc 759 width 1 Åldersindelning - tre kategorier 880 1. 18-30 år 1899 2. 31-60 år 921 3. 61-80 år
VAR 439 ÅLDER 7 GRUPPER Loc 760 width 1 Åldersindelning - sju kategorier 199 1. 18-21 år (förstagångsväljare) 681 2. 21-30 år 645 3. 31-40 år 735 4. 41-50 år 519 5. 51-60 år 530 6. 61-70 år 391 7. 71-80 år
VAR 440 BOSTADSORT Loc 761 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadsort 509 1. Ren landsbygd 617 2. Mindre tätort 1093 3. Stad eller tätort 372 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 27 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 441 YRKESSEKTOR Loc 762 width 1 MD=9 Yrkessektor 134 1. Jordbruk 739 2. Produktion: tillverkning etc. 706 3. Cirkulation: handel, samfärdsel etc. 513 4. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc. 352 5. Förvaltning 154 6. Studerande 1102 9. Uppgift saknas
VAR 442 YRKESGRUPPSTILLHÖRIGHET Loc 763 width 1 MD=9 Yrkesgruppstillhörighet 394 1. Industriarbetare 609 2. Övriga arbetare 238 3. Lägre tjänsteman 601 4. Tjänsteman, mellan ställning 346 5. Småföretagare 174 6. Högre tjänsteman, storföretagare 82 7. Jordbrukare 154 8. Studerande 1102 9. Uppgift saknas
VAR 443 UTBILDNING 3 GRUPPER Loc 764 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning - tre kategorier 1074 1. Fackskola/yrkesskola/grundskola 642 2. Realskola/2-årig gymnasieskola 886 3. 3-årig gymnasieskola/universitet 1 8. Vet inte/vill ej svara 15 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 444 CIVILSTÅND Loc 765 width 1 Civilstånd 1167 1. Ogift person 934 2. Gift man 29 3. Gift kvinna ej sammanboende med mannen 317 4. Frånskild person 231 5. Änka/änkling 959 7. Gift kvinna sammanboende med mannen 62 8. Barn under 18 år 1 9. Fosterbarn under 18 år
VAR 445 INKOMST Loc 766 width 5 Inkomst i hundratal kronor Valid-n=3700 Min=0 Max=29901 Mean=1339.8 St.Dev=1108.3
VAR 446 FÖRMÖGENHET Loc 771 width 5 Förmögenhet i hundratal kronor Valid-n=3700 Min=0 Max=65680 Mean=1213.9 St.Dev=2724.9
VAR 447 LÄN Loc 776 width 2 MD=99 Län 679 01. Stockholms län 114 03. Uppsala län 113 04. Södermanlands län 186 05. Östergötlands län 136 06. Jönköpings län 79 07. Kronobergs län 106 08. Kalmar län 19 09. Gotlands län 66 10. Blekinge län 121 11. Kristianstads län 344 12. Malmöhus län 106 13. Hallands län 315 14. Göteborgs och Bohus län 179 15. Älvsborgs län 123 16. Skaraborgs län 133 17. Värmlands län 111 18. Örebro län 111 19. Västmanlands län 111 20. Kopparbergs län 131 21. Gävleborgs län 119 22. Västernorrlands län 62 23. Jämtlands län 121 24. Västerbottens län 113 25. Norrbottens län 2 99. Uppgift saknas
VAR 448 VALDELTAGANDE LÄNET Loc 778 width 3 MD=999 Valdeltagande i länet 847. 84.7% . . 886. 88.6% 2 999. Uppgift saknas Kod: 847 848 853 854 859 864 865 868 869 870 872 Frek: 62 111 244 121 130 254 315 1142 111 114 219 Kod: 873 875 877 881 882 886 999 Frek: 186 189 79 179 106 136 2
VAR 449 RIKSDAGSVALKRETS Loc 781 width 2 MD=99 Valkretstillhörighet enligt den intervjuades kyrkobokföringsförhållande 296 01. Stockholms kommun 383 02. Stockholms län 114 03. Uppsala län 113 04. Södermanlands län 186 05. Östergötlands län 136 06. Jönköpings län 79 07. Kronobergs län 106 08. Kalmar län 19 09. Gotlands län 66 10. Blekinge län 121 11. Kristianstads län 207 12. Fyrstadskretsen 137 13. Malmöhus län 106 14. Hallands län 195 15. Göteborgs kommun 120 16. Göteborgs och Bohus län 103 17. Älvsborgs läns norra 76 18. Älvsborgs läns södra 123 19. Skaraborgs län 133 20. Värmlands län 111 21. Örebro län 111 22. Västmanlands län 111 23. Kopparbergs län 131 24. Gävleborgs län 119 25. Västernorrlands län 62 26. Jämtlands län 121 27. Västerbottens län 113 28. Norrbottens län 2 99. Uppgift saknas
VAR 450 VALDELTAGANDE VALKRETSEN Loc 783 width 3 MD=999 Valdeltagande i valkretsen 847. 84.7% . . 886. 88.6% 2 999. Uppgift saknas Kod: 847 848 853 854 857 859 860 864 868 869 870 872 873 Frek: 62 111 244 121 491 130 207 254 119 111 114 219 186 Kod: 875 876 877 879 880 882 885 886 999 Frek: 189 503 79 103 137 106 76 136 2
VAR 451 KOMMUNENS FOLKMÄNGD 1991 Loc 786 width 1 MD=9 Kommunens folkmängd 1 januari 1991 214 1. - 9 999 1074 2. 10 000 - 29 999 587 3. 30 000 - 49 999 475 4. 50 000 - 74 999 763 5. 75 000 - 199 999 585 6. 200 000 - 2 9. Uppgift saknas
VAR 452 KOMMUNENS TÄTORTSGRAD Loc 787 width 1 Kommunens tätortsgrad 1 januari 1991 Tätortsgraden anger den andel av hela befolkningen som vid tidpunkten för 1990 års folk- och bostadsräkning bodde inom tätorten. Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. 74 1. 29 - 49% 543 2. 50 - 69% 1709 3. 70 - 89% 966 4. 90 - 99% 408 5. Enbart tätortsbefolkning
VAR 453 FÖDELSEORT Loc 788 width 2 MD=99 Födelseort 357 01. Stockholms stad 137 02. Stockholms län 88 03. Uppsala län 105 04. Södermanlands län 170 05. Östergötlands län 143 06. Jönköpings län 94 07. Kronobergs län 120 08. Kalmar län 21 09. Gotlands län 78 10. Blekinge län 123 11. Kristianstads län 289 12. Malmöhus län 72 13. Hallands län 268 14. Göteborgs och Bohus län 166 15. Älvsborgs län 130 16. Skaraborgs län 140 17. Värmlands län 103 18. Örebro län 112 19. Västmanlands län 114 20. Kopparbergs län 145 21. Gävleborgs län 151 22. Västernorrlands län 78 23. Jämtlands län 144 24. Västerbottens län 135 25. Norrbottens län 93 26. Nordiskt land 116 27. Utomnordiskt land 8 99. Uppgift saknas
VAR 454 INVANDRINGSÅR Loc 790 width 2 Invandringsår 3592 00. Född i Sverige 68. 1968 . . 88. 1988 Kod: 0 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 3592 5 9 8 5 4 8 3 15 8 11 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 1 3 6 6 2 2 5 2 1 3 1 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 1 3 6 6 2 2 5 2 1 3 1
VAR 455 MEDBORGARSKAPSÅR Loc 792 width 2 År för svenskt medborgarskap 3509 00. Född svensk medborgare 67. 1967 . . 90. 1990 Kod: 0 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 3509 7 7 8 4 8 11 7 11 11 8 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 14 8 9 5 10 8 4 9 7 7 10 Kod: 88 89 90 Frek: 5 4 9
VAR 456 PIPA-PARTIIDENT RIKTNING Loc 794 width 2 MD=96 or GE 99 PIPA Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 80 01. Vänsterpartiet 903 02. Socialdemokraterna 200 03. Centerpartiet 222 04. Folkpartiet 512 05. Moderata samlingspartiet 135 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 73 07. Miljöpartiet, de gröna 86 08. Ny demokrati 6 09. Övriga partier 398 88. Vet inte/vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 1084 99. Bortfall
VAR 457 PISA-PARTIIDENT STYRKA Loc 796 width 1 MD=6 or GE 9 PISA Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 629 1. Stark partiidentifikation 636 2. Svag partiidentifikation 972 3. Enbart partipreferens 379 4. Ingen partipreferens 2 6. Uppgift saknas 1082 9. Bortfall
VAR 458 POSTRÖSTNING 1991 Loc 797 width 1 MD=9 Poströstning 1991 Uppgiften hämtad från röstlängden 1090 1. Poströstade 2597 5. Poströstade inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 459 VALDELT. RD-VAL 1991 Loc 798 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1991 Uppgiften hämtad från röstlängden 3236 1. Röstade 451 5. Röstade inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 460 VALDELT. LTG-VAL 1991 Loc 799 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1991 Uppgiften hämtad från röstlängden 2937 1. Röstade 443 5. Röstade inte 308 0. Ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 461 VALDELT. KOM-VAL 1991 Loc 800 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunalvalet 1991 Uppgiften hämtad från röstlängden 3224 1. Röstade 463 5. Röstade inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 462 PARTI RD-VALET 1991 SMFN Loc 801 width 2 MD=99 Partival riksdagsvalet 1991 - sammanfattning. Bygger på intervjufrågor korrigerade med uppgifter om valdeltagande från röstlängden. 84 01. Vänsterpartiet 890 02. Socialdemokraterna 208 03. Centerpartiet 218 04. Folkpartiet 520 05. Moderata samlingspartiet 179 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 87 07. Miljöpartiet - de gröna 169 08. Ny demokrati 16 09. Övriga partier 451 85. Röstade inte 42 86. Röstade blankt 86 88. Vet inte/vill ej svara 750 99. Uppgift saknas
VAR 463 VF1: SKATTER Loc 803 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Skatter (kodkategori 1-11 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 416 1. Nämnt sakområdet 1857 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 464 VF2: EKONOMI Loc 804 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Ekonomi (kodkategori 20-26, 250 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 452 1. Nämnt sakområdet 1821 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 465 VF3: IDEOLOGI Loc 805 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Vänster/höger ideologi (kodkategori 30, 270, 330-342, 344, 346-347 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 96 1. Nämnt sakområdet 2177 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 466 VF4: SOCIALPOL, SJUKVÅRD Loc 806 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Socialpolitik och sjukvård (kodkategori 30, 40-42, 44, 47, 70-74, 77 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 502 1. Nämnt sakområdet 1771 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 467 VF5: PENSIONSFRÅGOR Loc 807 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Pensioner - pensionsfrågor (kodkategori 50-52, 60, 63 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 450 1. Nämnt sakområdet 1823 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 468 VF6: MORAL - DROGER Loc 808 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Moral - alkohol - narkotika (kodkategori 80, 190-194 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 40 1. Nämnt sakområdet 2233 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 469 VF7: FAMILJEPOLITIK Loc 809 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Familjepolitik (kodkategori 85-87, 89, 92, 95-96 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 412 1. Nämnt sakområdet 1861 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 470 VF8: UTBILDNING Loc 810 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Utbildning, skola, forskning (kodkategori 100-103 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 91 1. Nämnt sakområdet 2182 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 471 VF9: BOSTADSPOLITIK Loc 811 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Bostadspolitik (kodkategori 120-125 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 106 1. Nämnt sakområdet 2167 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 472 VF10: REGIONALA FRÅGOR Loc 812 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Regionala frågor och jordbruk (kodkategori 130-131, 140, 143-144 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 65 1. Nämnt sakområdet 2208 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 473 VF11: MILJÖFRÅGOR Loc 813 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Miljöfrågor (kodkategori 160-168, 172 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 576 1. Nämnt sakområdet 1697 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 474 VF12: INTERNATIONELLT Loc 814 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Internationella frågor, utrikes- och säkerhetspolitik (kodkategori 210, 220, 222-226, 230-236 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 282 1. Nämnt sakområdet 1991 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 475 VF13: SYSSELSÄTTNING Loc 815 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Sysselsättning (kodkategori 240-242 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 528 1. Nämnt sakområdet 1745 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 476 VF14: ENERGI, KÄRNKRAFT Loc 816 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Energi och kärnkraft (kodkategori 260-261, 264 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 67 1. Nämnt sakområdet 2206 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 477 VF15: LÖNTAGARFONDER Loc 817 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Löntagarfonder (kodkategori 290 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 11 1. Nämnt sakområdet 2262 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 478 VF16: OFFENTLIG SEKTOR Loc 818 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Offentlig sektor/systemskifte (kodkategori 30, 35 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 36 1. Nämnt sakområdet 2237 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 479 VF17: POLITISKA AFFÄRER Loc 819 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Politiska affärer/rättssamhället (kodkategori 300-301 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 3 1. Nämnt sakområdet 2270 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 480 VF18: EG-FRÅGAN Loc 820 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: EG-frågan (kodkategori 226 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 224 1. Nämnt sakområdet 2049 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 481 VF19: INVANDRING Loc 821 width 1 MD=0 or GE 9 Viktig sakfråga för partival: Invandring- och flyktingfrågor (kodkategori 310-311 i V31-V35) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 8, SE VARIABLERNA 31-35 181 1. Nämnt sakområdet 2092 5. Ej nämnt sakområdet 451 0. Röstade inte i riksdagsvalet 976 9. Bortfall
VAR 482 URSPRUNGLIGT ID-NUMMER Loc 822 width 8 Ursprungligt ID-nummer - Används för att bilda panelerna 1988-1991 och 1991-1994. Observera att de personer som var bortfall 1988, drogs med halva urvalssannolikheten 1991. I datamängden har dessa personer därför dubblerats. Variabel 5 anger vilka individer som är ursprungsindivider och vilka som är vägda. Valid-n=3700 Min=1.20005e+06 Max=1.40174e+06 Mean=1297029.9 St.Dev=98114.6