ORVESTO 83-I
                SSD 0418

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
              September 1997

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 83-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  första delen av 1983 genomfördes tre omgångar "Sverige Nu",
  urvalet bestod av personer i åldern 15-70 år dragna ur
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits systematiskt
  ur SPAR.

  Godkända inkomna formulär 5.631.

  Fältarbetet pågick från hösten 1982 till våren 1983.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1983-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0417 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Personliga uppgifter: Kön 10 Personliga uppgifter: Ålder, Hur gammal är Du? 11 Personliga uppgifter: Civilstånd 12 Personliga uppgifter: Hushållsposition 13 Personliga uppgifter: Sysselsättning 14 Personliga uppgifter: Utbildning 15 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 16 Personliga uppgifter: Boendeform 17 Personliga uppgifter: Andel egna inköp 18 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 19 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 20 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 21 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 22 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 23 Antal hushållsmedlemmar: 20-67 år 24 Antal hushållsmedlemmar: 68 år eller äldre 25 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 26 Personlig inkomst 27 Hushållets totala inkomsten 28 Innehav: Personbil(ar) 29 Innehav: Symaskin 30 Innehav: Husvagn 31 Innehav: Fritidshus 32 Innehav: Roddbåt/eka el. liknande 33 Innehav: Motorbåt 34 Innehav: Segelbåt 35 Innehav: Bildkamera - typ instamatic 36 Innehav: Bildkamera - typ systemkamera 37 Innehav: TV-bandspelare (Video) 38 Innehav: Bilradio/bilstereo 39 Innehav: Filmkamera 40 Innehav: Stillbildsprojektor 41 Innehav: Filmprojektor 42 Innehav: Skrivmaskin 43 Innehav: Svart-vit TV 44 Innehav: Färg-TV 45 Innehav: Frysbox/Frysskåp 46 Innehav: Diskmaskin 47 Innehav: Torktumlare 48 Innehav: Köksmaskin 49 Innehav: Tvättmaskin 50 Innehav: Stereoanläggning 51 Innehav: Motorgräsklippare 52 Innehav: Spisfläkt 53 Innehav: Kaffebryggare 54 Innehav: Rakapparat 55 Innehav: Hund 56 Innehav: Katt 57 Innehav: Braskamin 58 Inköp av varor: Grupp 1(1) 59 Inköp av varoror:Grupp 1(2) 60 Inköp av varoror:Grupp 1(3) 61 Inköp av varoror:Grupp 1(4) 62 Inköp av varoror:Grupp 1(5) 63 Inköp av varoror:Grupp 1(6) 64 Inköp av varoror:Grupp 2(1) 65 Inköp av varoror:Grupp 2(2) 66 Inköp av varoror:Grupp 2(3) 67 Inköp av varoror:Grupp 2(4) 68 Inköp av varoror:Grupp 2(5) 69 Inköp av varoror:Grupp 2(6) 70 Inköp av varoror:Grupp 3(1) 71 Inköp av varoror:Grupp 3(2) 72 Inköp av varoror:Grupp 3(3) 73 Inköp av varoror:Grupp 3(4) 74 Inköp av varoror:Grupp 3(5) 75 Intresse: Miljövårdsfrågor 76 Intresse: Hälsonyttig mat 77 Intresse: Sjukdomar och hälsa 78 Intresse: Bantningstips 79 Intresse: Hushålla ekonomiskt 80 Intresse: Energisparande 81 Intresse: Sociala rättigheter 82 Intresse: Skattefrågor 83 Intresse: Samlevnadsfrågor 84 Intresse: Vidareutbildning 85 Intresse: Religionsfrågor 86 Intresse: Arbetsmarknaden 87 Intresse: Villa/Eget hem 88 Intresse: Fritidshus 89 Intresse: Personbilar 90 Intresse: Heminredning 91 Intresse: Modenyheter 92 Intresse: Matvarunyheter 93 Intresse: Barnavård 94 Intresse: Skönhetsvård 95 Intresse: Stereoanläggningar 96 Intresse: Hushållsmaskiner 97 Intresse: Fotoutrustningar 98 Intresse: Motorcyklar 99 Intresse: Krukväxter 100 Intresse: Hårvård 101 Intresse: Hundar 102 Intresse: Katter 103 Intresse: Motionera 104 Intresse: Se på sport 105 Intresse: Laga mat 106 Intresse: Pröva nya maträtter 107 Intresse: Baka 108 Intresse: Ha gäster 109 Intresse: Köra bil 110 Intresse: Jobba med bilar 111 Intresse: Arbeta i trädgården 112 Intresse: Fotografera 113 Intresse: Smalfilma 114 Intresse: Sportfiska 115 Intresse: Popmusik 116 Intresse: Klassisk musik 117 Intresse: Gå på teater 118 Intresse: Gå på konstutställning 119 Intresse: Läsa böcker 120 Intresse: Läsa populärtidningar 121 Intresse: Köpa på postorder 122 Intresse: Sy kläder 123 Intresse: Handarbeta 124 Intresse: Träffa nya människor 125 Intresse: Snickra 126 Intresse: Måla hemma 127 Intresse: Jaga 128 Intresse: Friluftsliv 129 Intresse: Åka slalom 130 Intresse: Åka motorbåt 131 Intresse: Segla 132 Intresse: Campa 133 Intresse: Semestra utomlands 134 Intresse: Semestra i Sverige 135 Intresse: Pröva nya produkter 136 Intresse: Vara bortbjuden 137 Intresse: Gå på diskotek 138 Intresse: Gå på restaurang 139 Intresse: Gå på kvällskurser 140 Penningutlägg: Tips 141 Penningutlägg: Lotto 142 Penningutlägg: Penninglotter 143 Penningutlägg: V65 144 Penningutlägg: Bingo 145 Penningutlägg: Bensin 146 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 147 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 148 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 149 Penningutlägg: Nöjen 150 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 151 Penningutlägg: Böcker 152 Penningutlägg: Tobak 153 Penningutlägg: Vin och sprit 154 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 155 Besöker affärer: ICA 156 Besöker affärer: Konsum 157 Besöker affärer: Vivo 158 Besöker affärer: Favör 159 Besöker affärer: Annan butik 160 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 161 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 162 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Tempo 163 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 164 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 165 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 166 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 167 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 168 Varuhus och stormarknader: Tempo (ej livsmedelsavdelning) 169 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 170 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 171 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 172 Andra butiker: Hennes & Mauritz 173 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 174 Andra butiker: Nya Gulins 175 Andra butiker: Ikea 176 Andra butiker: Expert Foto 177 Andra butiker: Expert Radio/TV 178 Andra butiker: Järnia 179 Andra butiken: Färgsam 180 Andra butiker: Pressbyrån 181 Andra butiker: Annan kiosk 182 Andra butiker: Tobaksaffär 183 Andra butiker: Bar/Självservering 184 Andra butiker: MacDonald's 185 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 186 Andra butiker: Bensinstation 187 Andra butiker: Postkontor 188 Andra butiker: Bankkontor 189 Andra butiker: Hälsokostbutik 190 Andra butiker: Apotek 191 Andra butiker: Blomsteraffär 192 Hur ofta: Reklamfilm på bio 193 Hur ofta: Reklam på taxi 194 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 195 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 196 Hur ofta: Tunnelbana 197 Hur ofta: Taxi 198 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 199 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 200 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 201 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 202 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 203 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT Kvällstidningen 204 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 205 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 206 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 207 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 208 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 209 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 210 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 211 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 212 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 213 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 214 Läsfrekvenser: Dagens Industri 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 218 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT Kvällstidningen 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Helsingborgs Dagblad 226 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 227 Läsfrekvenser: Allers 228 Läsfrekvenser: Damernas Värld 229 Läsfrekvenser: FIB-Aktuellt 230 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 231 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 232 Läsfrekvenser: Husmodern 233 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 234 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 235 Läsfrekvenser: Kalle Anka & Co 236 Läsfrekvenser: Land 237 Läsfrekvenser: Lektyr 238 Läsfrekvenser: Min Värld 239 Läsfrekvenser: Veckans Novell 240 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 241 Läsfrekvenser: Saxons Veckotidning 242 Läsfrekvenser: Svensk Damtidning 243 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 244 Läsfrekvenser: Vecko-Revyn 245 Läsfrekvenser: Veckans STOPP 246 Läsfrekvenser: Vi 247 Läsfrekvenser: Året Runt 248 Läsfrekvenser: Rikstoto-Guiden (V65) 249 Läsfrekvenser: Kommunalarbetaren 250 Läsfrekvenser: Motor 251 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 252 Läsfrekvenser: Bilsport 253 Läsfrekvenser: Vi Bilägare 254 Läsfrekvenser: Det Bästa 255 Läsfrekvenser: Månads-Journalen 256 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 257 Läsfrekvenser: Privata Affärer 258 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 259 Läsfrekvenser: Aktiespararen 260 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 261 Läsfrekvenser: Hem och Fritid 262 Läsfrekvenser: Vår Bostad 263 Läsfrekvenser: Allt om mat 264 Läsfrekvenser: Tidskrift för Hälsa 265 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 266 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 267 Läsfrekvenser: Radio & Television 268 Läsfrekvenser: Foto- och filmteknik 269 Läsfrekvenser: Teknik för alla 270 Läsfrekvenser: Trailer 271 Läsfrekvenser: Fotboll 272 Läsfrekvenser: Båt-nytt 273 Läsfrekvenser: Båt för alla 274 Läsfrekvenser: Vi Båtägare 275 Läsfrekvenser: MC-Nytt 276 Läsfrekvenser: Motor Sport Trend 277 Läsfrekvenser: Start & Speed 278 Läsfrekvenser: Power 279 Läsfrekvenser: På Kryss Till Rors 280 Läsfrekvenser: Må Bra 281 Läsfrekvenser: Dina Pengar 282 Läsfrekvenser: Res Guide 283 Affischpelare 284 Affischtavlor 285 Sidoskyltar på bussar 286 Baksidesskyltar på bussar 287 Förarplatsskyltar 288 Jag köper: Skönhetsartiklar 289 Jag köper: Tandkräm 290 Jag köper: Tvål 291 Jag köper: Maskindiskmedel 292 Jag köper: Handdiskmedel 293 Jag köper: Rengöringsmedel 294 Jag köper: Tvättmedel 295 Jag köper: Golvvårdsmedel 296 Jag köper: Kaffe 297 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0417              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0417


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1886 5. Sverige Nu P-2005 1848 6. Sverige Nu P-2006 1897 7. Sverige Nu P-2007
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5293 1. Svarat utan påminnelse 161 2. Svarat efter första påminnelsen 177 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 914 01. Stockholm/Södertälje 23 02. Norrtälje 26 03. Enköping 113 04. Uppsala 53 05. Nyköping 45 06. Katrineholm 88 07. Eskilstuna 60 08. Mjölby/Motala 108 09. Linköping 111 10. Norrköping 94 11. Jönköping 18 12. Tranås 63 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 43 14. Värnamo 26 15. Ljungby 92 16. Växjö 29 17. Västervik 28 18. Hultsfred/Vimmerby 29 19. Oskarshamn 70 20. Kalmar/Nybro 40 21. Visby 61 22. Karlskrona 41 23. Karlshamn 70 24. Kristianstad 45 25. Hässleholm 36 26. Ängelholm 143 27. Helsingborg/Landskrona 303 28. Malmö/Lund/Trelleborg 61 29. Ystad/Simrishamn 38 30. Eslöv 80 31. Halmstad 51 32. Falkenberg/Varberg 491 33. Göteborg/Alingsås 73 34. Uddevalla 65 35. Trollhättan/Vänersborg 133 36. Borås 64 37. Lidköping/Skara 29 38. Falköping 49 39. Skövde 28 40. Mariestad 30 41. Kristinehamn/Filipstad 109 42. Karlstad 33 43. Säffle/Åmål 27 44. Arvika 123 45. Örebro 33 46. Karlskoga 39 47. Lindesberg 113 48. Västerås 38 49. Köping 21 50. Fagersta 24 51. Sala 107 52. Borlänge/Falun 35 53. Avesta/Hedemora 35 54. Ludvika 36 55. Mora 122 56. Gävle/Sandviken 53 57. Bollnäs/Söderhamn 47 58. Hudiksvall/Ljusdal 85 59. Sundsvall 38 60. Härnösand/Kramfors 21 61. Sollefteå 42 62. Örnsköldsvik 101 63. Östersund 92 64. Umeå 60 65. Skellefteå 30 66. Lycksele 52 67. Piteå 73 68. Luleå/Boden 28 69. Haparanda/Kalix 47 70. Kiruna/Gällivare 3 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 12. . . 67. 1 99. Uppgift saknas Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 20 67 76 77 73 79 73 86 96 110 120 87 82 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 83 93 100 98 77 91 80 86 83 83 76 86 119 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 84 109 104 118 115 108 123 137 128 126 133 108 125 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 84 120 95 110 97 110 98 113 104 105 107 98 126 Kod: 64 65 66 67 99 Frek: 122 137 148 137 1
VAR 9 KÖN 1 Loc 20 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: (1.1) 2858 1. Man 2770 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 10 ÅLDER 1 Loc 21 width 2 MD=99 (1) Ålder (1.2) Ålder, Hur gammal är Du? 424 00. 15-17 år 244 01. 18-19 år 530 02. 20-24 år 512 03. 25-29 år 575 04. 30-34 år 625 05. 35-39 år 529 06. 40-44 år 446 07. 45-49 år 440 08. 50-54 år 434 09. 55-59 år 480 10. 60-64 år 389 11. 65 år och äldre 3 99. Uppgift saknas
VAR 11 CIVILSTÅND 1 Loc 23 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.3) Civilstånd 1413 1. Ogift 3782 2. Gift eller sammanboende 394 3. Änka/änkling/frånskild 42 9. Uppgift saknas
VAR 12 HUSHÅLLSPOSITION 1 Loc 24 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.4) 1857 1. Husfar 1952 2. Husmor 799 3. Son/Dotter 145 4. Annan hushållsmedlem 718 5. Ensamboende 160 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING 1 Loc 25 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.5) Sysselsättning 2827 1. Förvärvsarbetande på heltid 965 2. Förvärvsarbetande på deltid 345 3. Hemmafru 657 4. Studerande 562 5. Pensionär 240 6. Annan sysselsättning 35 9. Uppgift saknas
VAR 14 UTBILDNING 1 Loc 26 width 1 MD=9 (1) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? (1.6) 1824 1. Folkskola 978 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 596 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1390 4. Gymnasium eller motsvarande 761 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 82 9. Uppgift saknas
VAR 15 ORTSSTORLEK 1 Loc 27 width 1 MD=9 (1) Hur stor är den ort där Du bor? (1.7) 273 1. Under 200 invånare 633 2. 200 - 1.999 invånare 535 3. 2.000 - 4.999 invånare 533 4. 5.000 - 9.999 invånare 710 5. 10.000 - 24.999 invånare 741 6. 25.000 - 49.999 invånare 687 7. 50.000 - 99.999 invånare 1177 8. 100.000 och däröver 342 9. Uppgift saknas
VAR 16 BOENDEFORM 1 Loc 28 width 1 MD=9 (1) Bor Du i: (1.8) 560 0. Insatslägenhet 1529 1. Hyrd lägenhet 2860 2. Egen villa/radhus 185 3. Hyrd villa/radhus 352 4. Jordbruksfastighet 61 5. Inneboende 73 6. Annan bostadsform 11 9. Uppgift saknas
VAR 17 ANDEL EGNA INKÖP 1 Loc 29 width 1 MD=9 1 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? (1.9) Andel egna inköp 1051 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1125 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 787 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 539 4. Gör mer än hälften av alla inköp 2104 5. Gör alla eller nästan alla inköp 25 9. Uppgift saknas
VAR 18 UNDER 2 ÅR 2 Loc 30 width 1 MD=9 (2) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (2.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 4. 8 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 5245 362 12 1 3 8
VAR 19 2- 6 ÅR 2 Loc 31 width 1 MD=9 (2.2) Antal hushållsmedlemmar 2 - 6 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 8 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4832 639 145 7 8
VAR 20 7-10 ÅR 2 Loc 32 width 1 MD=9 (2.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 8 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4768 738 109 7 1 8
VAR 21 11-14 ÅR 2 Loc 33 width 1 MD=9 (2.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 9 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4669 822 123 8 9
VAR 22 15-19 ÅR 2 Loc 34 width 1 MD=9 (2.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 9 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4023 1164 401 30 4 9
VAR 23 20-67 ÅR 2 Loc 35 width 1 (2.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-67 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 8. 9 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 163 1028 3820 488 91 19 6 4 3 9
VAR 24 68 ÅR ELLER ÄLDRE 2 Loc 36 width 2 (2.7) Antal hushållsmedlemmar 68 år eller äldre <Se F.(2) för fullständig frågetext> 00. . . 04. 9 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5280 241 95 5 1 9
VAR 25 TOTALT ANTAL PERSONER 2 Loc 38 width 2 MD=99 (2.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(2) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 10 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 12 713 1800 1086 1338 492 125 37 8 10 10
VAR 26 INKOMST-PERSONLIG 3 Loc 40 width 1 MD=9 3 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (3.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2175 0. Under 60 000 1936 1. 60 000- 90 000 830 2. 90 000-120 000 225 3. 120 000-150 000 78 4. 150 000-180 000 20 5. 180 000-210 000 15 6. 210 000-240 000 29 7. Över 240 000 323 9. Uppgift saknas
VAR 27 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 3 Loc 41 width 1 MD=9 (3.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 413 0. Under 60 000 981 1. 60 000- 90 000 976 2. 90 000-120 000 999 3. 120 000-150 000 745 4. 150 000-180 000 407 5. 180 000-210 000 199 6. 210 000-240 000 214 7. Över 270 000 697 9. Uppgift saknas
VAR 28 PERSONBILAR 4 Loc 42 width 2 (4) Vad finns i Ditt hushåll? (4.1) Personbil(ar) 861 00. 0 Bilar 3612 01. 1 Bil 935 02. 2 Bilar 162 03. 3 Bilar 18 04. 4 Bilar 11 05. 5 Bilar 0 06. 6 Bilar 1 07. 7 Bilar 2 08. 8 Bilar 1 09. 9 Bilar 28 99. Ej svar
VAR 29 SYMASKIN 4 Loc 44 width 1 MD=5 (4.2) Symaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1186 1. Finns ej i hushållet 4420 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 30 HUSVAGN 4 Loc 45 width 1 MD=5 (4.3) Husvagn <Se F.(4) för fullständig frågetext> 5199 1. Finns ej i hushållet 407 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 31 FRITIDSHUS 4 Loc 46 width 1 MD=5 (4.4) Fritidshus <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4235 1. Finns ej i hushållet 1371 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 32 RODDBÅT/EKA 4 Loc 47 width 1 MD=5 (4.5) Roddbåt/eka el. liknande <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4450 1. Finns ej i hushållet 1156 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 33 MOTORBÅT 4 Loc 48 width 1 MD=5 (4.6) Motorbåt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4934 1. Finns ej i hushållet 672 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 34 SEGELBÅT 4 Loc 49 width 1 MD=5 (4.7) Segelbåt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 5369 1. Finns ej i hushållet 237 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 35 BILDKAMERA (INSTAMATIC)4 Loc 50 width 1 MD=5 (4.8) Bildkamera - typ instamatic <Se F.(4) för fullständig frågetext> 2647 1. Finns ej i hushållet 2959 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 36 BILDKAMERA (SYSTEMKAM) 4 Loc 51 width 1 MD=5 (4.9) Bildkamera - typ systemkamera <Se F.(4) för fullständig frågetext> 3487 1. Finns ej i hushållet 2119 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 37 TV-BANDSPELARE (VIDEO) 4 Loc 52 width 1 MD=5 (4.10) Bilradio/bilstereo <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4830 1. Finns ej i hushållet 776 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 38 BILRADIO/ BILSTEREO 4 Loc 53 width 1 MD=5 (4.11) Bilradio/bilstereo <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1848 1. Finns ej i hushållet 3758 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 39 FILMKAMERA 4 Loc 54 width 1 MD=5 (4.12) Filmkamera <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4231 1. Finns ej i hushållet 1375 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 40 STILLBILDSPROJEKTOR 4 Loc 55 width 1 MD=5 (4.13) Stillbildsprojektor <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4111 1. Finns ej i hushållet 1495 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 41 FILMPROJEKTOR 4 Loc 56 width 1 MD=5 (4.14) Filmprojektor <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4392 1. Finns ej i hushållet 1214 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 42 SKRIVMASKIN 4 Loc 57 width 1 MD=5 (4.15) Skrivmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 3035 1. Finns ej i hushållet 2571 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 43 SVART-VIT TV 4 Loc 58 width 1 MD=5 (4.16) Svart-vit TV <Se F.(4) för fullständig frågetext> 3990 1. Finns ej i hushållet 1616 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 44 FÄRG-TV 4 Loc 59 width 1 MD=5 (4.17) Färg-TV <Se F.(4) för fullständig frågetext> 552 1. Finns ej i hushållet 5054 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 45 FRYSBOX/FRYSSKÅP 4 Loc 60 width 1 MD=5 (4.18) Frysbox/Frysskåp <Se F.(4) för fullständig frågetext> 530 1. Finns ej i hushållet 5076 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 46 DISKMASKIN 4 Loc 61 width 1 MD=5 (4.19) Diskmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 3336 1. Finns ej i hushållet 2270 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 47 TORKTUMLARE 4 Loc 62 width 1 MD=5 (4.20) Torktumlare <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4898 1. Finns ej i hushållet 708 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 48 KÖKSMASKIN 4 Loc 63 width 1 MD=5 (4.21) Köksmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 2479 1. Finns ej i hushållet 3127 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 49 TVÄTTMASKIN 4 Loc 64 width 1 MD=5 (4.22) Tvättmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1297 1. Finns ej i hushållet 4309 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 50 STEREOANLÄGGNING 4 Loc 65 width 1 MD=5 (4.23) Stereoanläggning <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1352 1. Finns ej i hushållet 4254 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 51 MOTORGRÄSKLIPPARE 4 Loc 66 width 1 MD=5 (4.24) Motorgräsklippare <Se F.(4) för fullständig frågetext> 3155 1. Finns ej i hushållet 2451 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 52 SPISFLÄKT 4 Loc 67 width 1 MD=5 (4.25) Spisfläkt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1641 1. Finns ej i hushållet 3965 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 53 KAFFEBRYGGARE 4 Loc 68 width 1 MD=5 (4.26) Kaffebryggare <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1561 1. Finns ej i hushållet 4045 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 54 RAKAPPARAT 4 Loc 69 width 1 MD=5 (4.27) Rakapparat <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1591 1. Finns ej i hushållet 4015 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 55 HUND 4 Loc 70 width 1 MD=5 (4.28) Hund <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4447 1. Finns ej i hushållet 1159 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 56 KATT 4 Loc 71 width 1 MD=5 (4.29) Katt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4542 1. Finns ej i hushållet 1064 2. Finns i hushållet 25 5. Ej markerat
VAR 57 BRASKAMIN 4 Loc 72 width 1 MD=5 (4.30) Braskamin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 5002 1. Finns ej i hushållet 603 2. Finns i hushållet 26 5. Ej markerat
VAR 58 PLAN INKÖP GRUPP 1(1) 5 Loc 73 width 2 MD=99 (5) Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. (5.1) 485 00. Fabriksny bil 1466 01. Begagnad bil 82 02. Moped 20 03. Nytt fritidshus 46 04. Begagnat fritidshus 45 05. Ny villa 72 06. Begagnad villa 151 07. Köksfläkt 173 08. Elektrisk spis 110 09. Diskmaskin 824 10. Nya möbler 2157 99. Uppgift saknas
VAR 59 PLAN INKÖP GRUPP 1(2) 5 Loc 75 width 2 MD=99 (5.2) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 4 00. Fabriksny bil 53 01. Begagnad bil 74 02. Moped 18 03. Nytt fritidshus 50 04. Begagnat fritidshus 49 05. Ny villa 77 06. Begagnad villa 130 07. Köksfläkt 167 08. Elektrisk spis 129 09. Diskmaskin 773 10. Nya möbler 4107 99. Uppgift saknas
VAR 60 PLAN INKÖP GRUPP 1(3) 5 Loc 77 width 2 MD=99 (5.3) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Fabriksny bil 0 01. Begagnad bil 5 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 5 04. Begagnat fritidshus 7 05. Ny villa 20 06. Begagnad villa 27 07. Köksfläkt 66 08. Elektrisk spis 67 09. Diskmaskin 273 10. Nya möbler 5159 99. Uppgift saknas
VAR 61 PLAN INKÖP GRUPP 1(4) 5 Loc 79 width 2 MD=99 (5.4) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Fabriksny bil 0 01. Begagnad bil 0 02. Moped 0 03. Nytt fritidshus 0 04. Begagnat fritidshus 0 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 20 08. Elektrisk spis 28 09. Diskmaskin 77 10. Nya möbler 5499 99. Uppgift saknas
VAR 62 PLAN INKÖP GRUPP 1(5) 5 Loc 81 width 2 MD=99 (5.5) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Fabriksny bil 0 01. Begagnad bil 0 02. Moped 0 03. Nytt fritidshus 0 04. Begagnat fritidshus 0 05. Ny villa 0 06. Begagnad villa 0 07. Köksfläkt 4 08. Elektrisk spis 16 09. Diskmaskin 21 10. Nya möbler 5590 99. Uppgift saknas
VAR 63 PLAN INKÖP GRUPP 1(6) 5 Loc 83 width 2 MD=99 (5.6) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Fabriksny bil 0 01. Begagnad bil 0 02. Moped 0 03. Nytt fritidshus 0 04. Begagnat fritidshus 0 05. Ny villa 0 06. Begagnad villa 0 07. Köksfläkt 0 08. Elektrisk spis 2 09. Diskmaskin 13 10. Nya möbler 5616 99. Uppgift saknas
VAR 64 PLAN INKÖP GRUPP 2(1) 5 Loc 85 width 2 MD=99 (5.7) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 311 00. TV-bandspelare (Video) 257 01. Frysbox 225 02. Frysskåp 344 03. Fiskeutrustning 363 04. Elektrisk rakapparat 97 05. Skrivmaskin 106 06. Stillbildskamera 27 07. Filmkamera 44 08. Projektor 160 09. Elektrisk symaskin 53 10. Braskamin 138 11. Torkskåp/Torktumlare 3506 99. Uppgift saknas
VAR 65 PLAN INKÖP GRUPP 2(2) 5 Loc 87 width 2 MD=99 (5.8) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 1 00. TV-bandspelare (Video) 19 01. Frysbox 50 02. Frysskåp 84 03. Fiskeutrustning 121 04. Elektrisk rakapparat 49 05. Skrivmaskin 72 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 55 08. Projektor 93 09. Elektrisk symaskin 30 10. Braskamin 70 11. Torkskåp/Torktumlare 4961 99. Uppgift saknas
VAR 66 PLAN INKÖP GRUPP 2(3) 5 Loc 89 width 2 MD=99 (5.9) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 1 00. TV-bandspelare (Video) 0 01. Frysbox 4 02. Frysskåp 10 03. Fiskeutrustning 18 04. Elektrisk rakapparat 15 05. Skrivmaskin 20 06. Stillbildskamera 11 07. Filmkamera 16 08. Projektor 39 09. Elektrisk symaskin 16 10. Braskamin 34 11. Torkskåp/Torktumlare 5447 99. Uppgift saknas
VAR 67 PLAN INKÖP GRUPP 2(4) 5 Loc 91 width 2 MD=99 (5.10) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. TV-bandspelare (Video) 0 01. Frysbox 0 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 5 08. Projektor 12 09. Elektrisk symaskin 3 10. Braskamin 15 11. Torkskåp/Torktumlare 5581 99. Uppgift saknas
VAR 68 PLAN INKÖP GRUPP 2(5) 5 Loc 93 width 2 MD=99 (5.11) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. TV-bandspelare (Video) 0 01. Frysbox 0 02. Frysskåp 0 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 2 08. Projektor 0 09. Elektrisk symaskin 2 10. Braskamin 3 11. Torkskåp/Torktumlare 5619 99. Uppgift saknas
VAR 69 PLAN INKÖP GRUPP 2(6) 5 Loc 95 width 2 MD=99 (5.12) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. TV-bandspelare (Video) 0 01. Frysbox 0 02. Frysskåp 0 03. Fiskeutrustning 0 04. Elektrisk rakapparat 0 05. Skrivmaskin 0 06. Stillbildskamera 0 07. Filmkamera 1 08. Projektor 0 09. Elektrisk symaskin 1 10. Braskamin 3 11. Torkskåp/Torktumlare 5626 99. Uppgift saknas
VAR 70 PLAN INKÖP GRUPP 3(1) 5 Loc 97 width 2 MD=99 (5.13) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 347 00. Transistorradio 45 01. Husvagn 367 02. Stereoanläggning 433 03. Färg-TV 331 04. Tvättmaskin 101 05. Bastu 249 06. Elektr. kaffebryggare 148 07. Motorgräsklippare 230 08. Dammsugare 51 09. Motorbåt 41 10. Segelbåt 3288 99. Uppgift saknas
VAR 71 PLAN INKÖP GRUPP 3(2) 5 Loc 99 width 2 MD=99 (5.14) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Transistorradio 3 01. Husvagn 51 02. Stereoanläggning 117 03. Färg-TV 109 04. Tvättmaskin 38 05. Bastu 143 06. Elektr. kaffebryggare 73 07. Motorgräsklippare 184 08. Dammsugare 26 09. Motorbåt 17 10. Segelbåt 4870 99. Uppgift saknas
VAR 72 PLAN INKÖP GRUPP 3(3) 5 Loc 101 width 2 MD=99 (5.15) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Transistorradio 0 01. Husvagn 1 02. Stereoanläggning 16 03. Färg-TV 14 04. Tvättmaskin 10 05. Bastu 42 06. Elektr. kaffebryggare 27 07. Motorgräsklippare 86 08. Dammsugare 19 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 5407 99. Uppgift saknas
VAR 73 PLAN INKÖP GRUPP 3(4) 5 Loc 103 width 2 MD=99 (5.16) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Transistorradio 0 01. Husvagn 0 02. Stereoanläggning 1 03. Färg-TV 3 04. Tvättmaskin 2 05. Bastu 12 06. Elektr. kaffebryggare 12 07. Motorgräsklippare 15 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 5573 99. Uppgift saknas
VAR 74 PLAN INKÖP GRUPP 3(5) 5 Loc 105 width 2 MD=99 (5.17) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Transistorradio 0 01. Husvagn 0 02. Stereoanläggning 0 03. Färg-TV 0 04. Tvättmaskin 0 05. Bastu 5 06. Elektr. kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 6 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 5614 99. Uppgift saknas
VAR 75 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 6 Loc 107 width 1 MD=9 6 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (6.1) Miljövårdsfrågor 101 1. Mycket ointresserad 237 2. Ganska ointresserad 270 3. Något ointresserad 280 4. Varken-eller, vet ej 1886 5. Något intresserad 1865 6. Ganska intresserad 862 7. Mycket intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 76 HÄLSONYTTIG MAT 6 Loc 108 width 1 MD=9 (6.2) Hälsonyttig mat <Se F.6 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 355 2. Ganska ointresserad 345 3. Något ointresserad 283 4. Varken-eller, vet ej 1527 5. Något intresserad 1756 6. Ganska intresserad 1034 7. Mycket intresserad 111 9. Uppgift saknas
VAR 77 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 6 Loc 109 width 1 MD=9 (6.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.6 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 282 3. Något ointresserad 350 4. Varken-eller, vet ej 1484 5. Något intresserad 1723 6. Ganska intresserad 1269 7. Mycket intresserad 164 9. Uppgift saknas
VAR 78 BANTNINGSTIPS 6 Loc 110 width 1 MD=9 (6.4) Bantningstips <Se F.6 för fullständig frågetext> 1761 1. Mycket ointresserad 735 2. Ganska ointresserad 461 3. Något ointresserad 423 4. Varken-eller, vet ej 1192 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 207 9. Uppgift saknas
VAR 79 HUSHÅLLA EKONOMISKT 6 Loc 111 width 1 MD=9 (6.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.6 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 209 4. Varken-eller, vet ej 1114 5. Något intresserad 1952 6. Ganska intresserad 1802 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 80 ENERGISPARANDE 6 Loc 112 width 1 MD=9 (6.6) Energisparande <Se F.6 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 258 3. Något ointresserad 336 4. Varken-eller, vet ej 1322 5. Något intresserad 1768 6. Ganska intresserad 1510 7. Mycket intresserad 123 9. Uppgift saknas
VAR 81 SOCIALA RÄTTIGHETER 6 Loc 113 width 1 MD=9 (6.7) Sociala rättigheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 316 3. Något ointresserad 541 4. Varken-eller, vet ej 1691 5. Något intresserad 1612 6. Ganska intresserad 943 7. Mycket intresserad 159 9. Uppgift saknas
VAR 82 SKATTEFRÅGOR 6 Loc 114 width 1 MD=9 (6.8) Skattefrågor <Se F.6 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 269 2. Ganska ointresserad 308 3. Något ointresserad 495 4. Varken-eller, vet ej 1570 5. Något intresserad 1474 6. Ganska intresserad 1162 7. Mycket intresserad 156 9. Uppgift saknas
VAR 83 SAMLEVNADSFRÅGOR 6 Loc 115 width 1 MD=9 (6.9) Samlevnadsfrågor <Se F.6 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 301 2. Ganska ointresserad 372 3. Något ointresserad 760 4. Varken-eller, vet ej 1711 5. Något intresserad 1350 6. Ganska intresserad 703 7. Mycket intresserad 229 9. Uppgift saknas
VAR 84 VIDAREUTBILDNING 6 Loc 116 width 1 MD=9 (6.10) Vidareutbildning <Se F.6 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 366 3. Något ointresserad 618 4. Varken-eller, vet ej 1612 5. Något intresserad 1314 6. Ganska intresserad 898 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 85 RELIGIONSFRÅGOR 6 Loc 117 width 1 MD=9 (6.11) Religionsfrågor <Se F.6 för fullständig frågetext> 1291 1. Mycket ointresserad 828 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 679 4. Varken-eller, vet ej 1169 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 151 9. Uppgift saknas
VAR 86 ARBETSMARKNADEN 6 Loc 118 width 1 MD=9 (6.12) Arbetsmarknaden <Se F.6 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 265 3. Något ointresserad 403 4. Varken-eller, vet ej 1453 5. Något intresserad 1704 6. Ganska intresserad 1308 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 87 VILLA/EGET HEM 6 Loc 119 width 1 MD=9 (6.13) Villa/Eget hem <Se F.6 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 347 4. Varken-eller, vet ej 846 5. Något intresserad 1454 6. Ganska intresserad 2218 7. Mycket intresserad 220 9. Uppgift saknas
VAR 88 FRITIDSHUS 6 Loc 120 width 1 MD=9 (6.14) Fritidshus <Se F.6 för fullständig frågetext> 849 1. Mycket ointresserad 496 2. Ganska ointresserad 461 3. Något ointresserad 745 4. Varken-eller, vet ej 1133 5. Något intresserad 797 6. Ganska intresserad 902 7. Mycket intresserad 248 9. Uppgift saknas
VAR 89 PERSONBILAR 6 Loc 121 width 1 MD=9 (6.15) Personbilar <Se F.6 för fullständig frågetext> 489 1. Mycket ointresserad 342 2. Ganska ointresserad 329 3. Något ointresserad 395 4. Varken-eller, vet ej 1597 5. Något intresserad 1390 6. Ganska intresserad 899 7. Mycket intresserad 190 9. Uppgift saknas
VAR 90 HEMINREDNING 6 Loc 122 width 1 MD=9 (6.16) Heminredning <Se F.6 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 291 3. Något ointresserad 301 4. Varken-eller, vet ej 1512 5. Något intresserad 1680 6. Ganska intresserad 1330 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 91 MODENYHETER 6 Loc 123 width 1 MD=9 (6.17) Modenyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 834 1. Mycket ointresserad 588 2. Ganska ointresserad 521 3. Något ointresserad 406 4. Varken-eller, vet ej 1484 5. Något intresserad 1025 6. Ganska intresserad 606 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 92 MATVARUNYHETER 6 Loc 124 width 1 MD=9 (6.18) Matvarunyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 451 1. Mycket ointresserad 459 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 592 4. Varken-eller, vet ej 1607 5. Något intresserad 1133 6. Ganska intresserad 625 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 93 BARNAVÅRD 6 Loc 125 width 1 MD=9 (6.19) Barnavård <Se F.6 för fullständig frågetext> 506 1. Mycket ointresserad 405 2. Ganska ointresserad 453 3. Något ointresserad 671 4. Varken-eller, vet ej 1295 5. Något intresserad 1143 6. Ganska intresserad 925 7. Mycket intresserad 233 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKÖNHETSVÅRD 6 Loc 126 width 1 MD=9 (6.20) Skönhetsvård <Se F.6 för fullständig frågetext> 1174 1. Mycket ointresserad 644 2. Ganska ointresserad 510 3. Något ointresserad 615 4. Varken-eller, vet ej 1396 5. Något intresserad 744 6. Ganska intresserad 353 7. Mycket intresserad 195 9. Uppgift saknas
VAR 95 STEREOANLÄGGNINGAR 6 Loc 127 width 1 MD=9 (6.21) Stereoanläggningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 919 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 568 3. Något ointresserad 498 4. Varken-eller, vet ej 1622 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 172 9. Uppgift saknas
VAR 96 HUSHÅLLSMASKINER 6 Loc 128 width 1 MD=9 (6.22) Hushållsmaskiner <Se F.6 för fullständig frågetext> 443 1. Mycket ointresserad 440 2. Ganska ointresserad 559 3. Något ointresserad 523 4. Varken-eller, vet ej 1997 5. Något intresserad 1131 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 97 FOTOUTRUSTNINGAR 6 Loc 129 width 1 MD=9 (6.23) Fotoutrustningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 872 1. Mycket ointresserad 639 2. Ganska ointresserad 673 3. Något ointresserad 649 4. Varken-eller, vet ej 1558 5. Något intresserad 722 6. Ganska intresserad 317 7. Mycket intresserad 201 9. Uppgift saknas
VAR 98 MOTORCYKLAR 6 Loc 130 width 1 MD=9 (6.24) Motorcyklar <Se F.6 för fullständig frågetext> 2309 1. Mycket ointresserad 525 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 613 4. Varken-eller, vet ej 691 5. Något intresserad 427 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 99 KRUKVÄXTER 6 Loc 131 width 1 MD=9 (6.25) Krukväxter <Se F.6 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 366 2. Ganska ointresserad 370 3. Något ointresserad 317 4. Varken-eller, vet ej 1291 5. Något intresserad 1345 6. Ganska intresserad 1321 7. Mycket intresserad 106 9. Uppgift saknas
VAR 100 HÅRVÅRD 6 Loc 132 width 1 MD=9 (6.26) Hårvård <Se F.6 för fullständig frågetext> 456 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 462 4. Varken-eller, vet ej 1531 5. Något intresserad 1388 6. Ganska intresserad 894 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 101 HUNDAR 6 Loc 133 width 1 MD=9 (6.27) Hundar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1051 1. Mycket ointresserad 456 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 469 4. Varken-eller, vet ej 1154 5. Något intresserad 903 6. Ganska intresserad 1008 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 102 KATTER 6 Loc 134 width 1 MD=9 (6.28) Katter <Se F.6 för fullständig frågetext> 1480 1. Mycket ointresserad 529 2. Ganska ointresserad 561 3. Något ointresserad 535 4. Varken-eller, vet ej 1029 5. Något intresserad 645 6. Ganska intresserad 668 7. Mycket intresserad 184 9. Uppgift saknas
VAR 103 MOTIONERA 6 Loc 135 width 1 MD=9 (6.29) Motionera <Se F.6 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 274 3. Något ointresserad 205 4. Varken-eller, vet ej 1576 5. Något intresserad 1731 6. Ganska intresserad 1312 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 104 SE PÅ SPORT 6 Loc 136 width 1 MD=9 (6.30) Se på sport <Se F.6 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 342 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller, vet ej 1171 5. Något intresserad 1196 6. Ganska intresserad 1621 7. Mycket intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 105 LAGA MAT 6 Loc 137 width 1 MD=9 (6.31) Laga mat <Se F.6 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller, vet ej 1468 5. Något intresserad 1750 6. Ganska intresserad 1343 7. Mycket intresserad 87 9. Uppgift saknas
VAR 106 PRÖVA NYA MATRÄTTER 6 Loc 138 width 1 MD=9 (6.32) Pröva nya maträtter <Se F.6 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 223 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 292 4. Varken-eller, vet ej 1329 5. Något intresserad 1702 6. Ganska intresserad 1405 7. Mycket intresserad 144 9. Uppgift saknas
VAR 107 BAKA 6 Loc 139 width 1 MD=9 (6.33) Baka <Se F.6 för fullständig frågetext> 582 1. Mycket ointresserad 411 2. Ganska ointresserad 484 3. Något ointresserad 370 4. Varken-eller, vet ej 1192 5. Något intresserad 1223 6. Ganska intresserad 1236 7. Mycket intresserad 133 9. Uppgift saknas
VAR 108 HA GÄSTER 6 Loc 140 width 1 MD=9 (6.34) Ha gäster <Se F.6 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 238 3. Något ointresserad 296 4. Varken-eller, vet ej 1523 5. Något intresserad 2058 6. Ganska intresserad 1113 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 109 KÖRA BIL 6 Loc 141 width 1 MD=9 (6.35) Köra bil <Se F.6 för fullständig frågetext> 500 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 222 3. Något ointresserad 542 4. Varken-eller, vet ej 990 5. Något intresserad 1591 6. Ganska intresserad 1434 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 110 JOBBA MED BILAR 6 Loc 142 width 1 MD=9 (6.36) Jobba med bilar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1928 1. Mycket ointresserad 477 2. Ganska ointresserad 487 3. Något ointresserad 561 4. Varken-eller, vet ej 993 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 111 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 6 Loc 143 width 1 MD=9 (6.37) Arbeta i trädgården <Se F.6 för fullständig frågetext> 556 1. Mycket ointresserad 339 2. Ganska ointresserad 422 3. Något ointresserad 437 4. Varken-eller, vet ej 1334 5. Något intresserad 1445 6. Ganska intresserad 953 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 112 FOTOGRAFERA 6 Loc 144 width 1 MD=9 (6.38) Fotografera <Se F.6 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket ointresserad 411 2. Ganska ointresserad 533 3. Något ointresserad 495 4. Varken-eller, vet ej 1858 5. Något intresserad 1031 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 181 9. Uppgift saknas
VAR 113 SMALFILMA 6 Loc 145 width 1 MD=9 (6.39) Smalfilma <Se F.6 för fullständig frågetext> 1895 1. Mycket ointresserad 578 2. Ganska ointresserad 543 3. Något ointresserad 1220 4. Varken-eller, vet ej 689 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 261 9. Uppgift saknas
VAR 114 SPORTFISKA 6 Loc 146 width 1 MD=9 (6.40) Sportfiska <Se F.6 för fullständig frågetext> 1743 1. Mycket ointresserad 427 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 581 4. Varken-eller, vet ej 1022 5. Något intresserad 648 6. Ganska intresserad 608 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 115 POPMUSIK 6 Loc 147 width 1 MD=9 (6.41) Popmusik <Se F.6 för fullständig frågetext> 1427 1. Mycket ointresserad 372 2. Ganska ointresserad 398 3. Något ointresserad 397 4. Varken-eller, vet ej 1026 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 946 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 116 KLASSISK MUSIK 6 Loc 148 width 1 MD=9 (6.42) Klassisk musik <Se F.6 för fullständig frågetext> 1136 1. Mycket ointresserad 495 2. Ganska ointresserad 531 3. Något ointresserad 447 4. Varken-eller, vet ej 1506 5. Något intresserad 880 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 178 9. Uppgift saknas
VAR 117 GÅ PÅ TEATER 6 Loc 149 width 1 MD=9 (6.43) Gå på teater <Se F.6 för fullständig frågetext> 791 1. Mycket ointresserad 439 2. Ganska ointresserad 493 3. Något ointresserad 521 4. Varken-eller, vet ej 1558 5. Något intresserad 1117 6. Ganska intresserad 546 7. Mycket intresserad 166 9. Uppgift saknas
VAR 118 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING 6 Loc 150 width 1 MD=9 (6.44) Gå på konstutställning <Se F.6 för fullständig frågetext> 1412 1. Mycket ointresserad 572 2. Ganska ointresserad 592 3. Något ointresserad 627 4. Varken-eller, vet ej 1189 5. Något intresserad 676 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 119 LÄSA BÖCKER 6 Loc 151 width 1 MD=9 (6.45) Läsa böcker <Se F.6 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 271 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller, vet ej 1349 5. Något intresserad 1490 6. Ganska intresserad 1733 7. Mycket intresserad 97 9. Uppgift saknas
VAR 120 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 6 Loc 152 width 1 MD=9 (6.46) Läsa populärtidningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket ointresserad 434 2. Ganska ointresserad 456 3. Något ointresserad 522 4. Varken-eller, vet ej 1794 5. Något intresserad 1129 6. Ganska intresserad 529 7. Mycket intresserad 259 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖPA PÅ POSTORDER 6 Loc 153 width 1 MD=9 (6.47) Köpa på postorder <Se F.6 för fullständig frågetext> 1463 1. Mycket ointresserad 764 2. Ganska ointresserad 597 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller, vet ej 1497 5. Något intresserad 502 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 122 SY KLÄDER 6 Loc 154 width 1 MD=9 (6.48) Sy kläder <Se F.6 för fullständig frågetext> 2230 1. Mycket ointresserad 517 2. Ganska ointresserad 403 3. Något ointresserad 463 4. Varken-eller, vet ej 841 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 233 9. Uppgift saknas
VAR 123 HANDARBETA 6 Loc 155 width 1 MD=9 (6.49) Handarbeta <Se F.6 för fullständig frågetext> 1891 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 277 3. Något ointresserad 322 4. Varken-eller, vet ej 700 5. Något intresserad 787 6. Ganska intresserad 1090 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 124 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 6 Loc 156 width 1 MD=9 (6.50) Träffa nya människor <Se F.6 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 264 4. Varken-eller, vet ej 1422 5. Något intresserad 2022 6. Ganska intresserad 1404 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 125 SNICKRA 6 Loc 157 width 1 MD=9 (6.51) Snickra <Se F.6 för fullständig frågetext> 1090 1. Mycket ointresserad 396 2. Ganska ointresserad 468 3. Något ointresserad 557 4. Varken-eller, vet ej 1263 5. Något intresserad 1043 6. Ganska intresserad 645 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 126 MÅLA HEMMA 6 Loc 158 width 1 MD=9 (6.52) Måla hemma <Se F.6 för fullständig frågetext> 635 1. Mycket ointresserad 325 2. Ganska ointresserad 452 3. Något ointresserad 484 4. Varken-eller, vet ej 1658 5. Något intresserad 1275 6. Ganska intresserad 629 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 127 JAGA 6 Loc 159 width 1 MD=9 (6.53) Jaga <Se F.6 för fullständig frågetext> 3069 1. Mycket ointresserad 350 2. Ganska ointresserad 284 3. Något ointresserad 775 4. Varken-eller, vet ej 333 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 231 9. Uppgift saknas
VAR 128 FRILUFTSLIV 6 Loc 160 width 1 MD=9 (6.54) Friluftsliv <Se F.6 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 240 3. Något ointresserad 262 4. Varken-eller, vet ej 1383 5. Något intresserad 1807 6. Ganska intresserad 1356 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 129 ÅKA SLALOM 6 Loc 161 width 1 MD=9 (6.55) Åka slalom <Se F.6 för fullständig frågetext> 2122 1. Mycket ointresserad 373 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 750 4. Varken-eller, vet ej 599 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 716 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 130 ÅKA MOTORBÅT 6 Loc 162 width 1 MD=9 (6.56) Åka motorbåt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1236 1. Mycket ointresserad 353 2. Ganska ointresserad 354 3. Något ointresserad 603 4. Varken-eller, vet ej 1277 5. Något intresserad 883 6. Ganska intresserad 711 7. Mycket intresserad 214 9. Uppgift saknas
VAR 131 SEGLA 6 Loc 163 width 1 MD=9 (6.57) Segla <Se F.6 för fullständig frågetext> 1617 1. Mycket ointresserad 443 2. Ganska ointresserad 394 3. Något ointresserad 1002 4. Varken-eller, vet ej 821 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 607 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 132 CAMPA 6 Loc 164 width 1 MD=9 (6.58) Campa <Se F.6 för fullständig frågetext> 1023 1. Mycket ointresserad 356 2. Ganska ointresserad 371 3. Något ointresserad 470 4. Varken-eller, vet ej 1432 5. Något intresserad 1110 6. Ganska intresserad 652 7. Mycket intresserad 217 9. Uppgift saknas
VAR 133 SEMESTRA UTOMLANDS 6 Loc 165 width 1 MD=9 (6.59) Semestra utomlands <Se F.6 för fullständig frågetext> 479 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 424 4. Varken-eller, vet ej 1006 5. Något intresserad 1216 6. Ganska intresserad 1886 7. Mycket intresserad 177 9. Uppgift saknas
VAR 134 SEMESTRA I SVERIGE 6 Loc 166 width 1 MD=9 (6.60) Semestra i Sverige <Se F.6 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 130 4. Varken-eller, vet ej 969 5. Något intresserad 2075 6. Ganska intresserad 2112 7. Mycket intresserad 111 9. Uppgift saknas
VAR 135 PRÖVA NYA PRODUKTER 6 Loc 167 width 1 MD=9 (6.61) Pröva nya produkter <Se F.6 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 224 2. Ganska ointresserad 305 3. Något ointresserad 808 4. Varken-eller, vet ej 1886 5. Något intresserad 1327 6. Ganska intresserad 648 7. Mycket intresserad 201 9. Uppgift saknas
VAR 136 VARA BORTBJUDEN 6 Loc 168 width 1 MD=9 (6.62) Vara bortbjuden <Se F.6 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 252 4. Varken-eller, vet ej 1494 5. Något intresserad 1964 6. Ganska intresserad 1316 7. Mycket intresserad 141 9. Uppgift saknas
VAR 137 GÅ PÅ DISKOTEK 6 Loc 169 width 1 MD=9 (6.63) Gå på diskotek <Se F.6 för fullständig frågetext> 2579 1. Mycket ointresserad 447 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 551 4. Varken-eller, vet ej 617 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 221 9. Uppgift saknas
VAR 138 GÅ PÅ RESTAURANG 6 Loc 170 width 1 MD=9 (6.64) Gå på restaurang <Se F.6 för fullständig frågetext> 429 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 326 3. Något ointresserad 301 4. Varken-eller, vet ej 1720 5. Något intresserad 1516 6. Ganska intresserad 940 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 139 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 6 Loc 171 width 1 MD=9 (6.65) Gå på kvällskurser <Se F.6 för fullständig frågetext> 790 1. Mycket ointresserad 474 2. Ganska ointresserad 601 3. Något ointresserad 767 4. Varken-eller, vet ej 1595 5. Något intresserad 925 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 170 9. Uppgift saknas
VAR 140 TIPS 7 Loc 172 width 2 MD=99 7 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (7.1) Tips 2472 01. 0 kronor 1956 02. Under 250 kronor 577 03. 251- 500 kronor 276 04. 501-1000 kronor 113 05. 1001-1500 kronor 35 06. 1501-2000 kronor 24 07. 2001-3000 kronor 10 08. 3001-4000 kronor 20 09. Över 4000 kronor 148 99. Uppgift saknas
VAR 141 LOTTO 7 Loc 174 width 2 MD=99 (7.2) Lotto <Se F.7 för fullständig frågetext> 2266 01. 0 kronor 2060 02. Under 250 kronor 712 03. 251- 500 kronor 310 04. 501-1000 kronor 89 05. 1001-1500 kronor 43 06. 1501-2000 kronor 18 07. 2001-3000 kronor 3 08. 3001-4000 kronor 11 09. Över 4000 kronor 119 99. Uppgift saknas
VAR 142 PENNINGLOTTER 7 Loc 176 width 2 MD=99 (7.3) Penninglotter <Se F.7 för fullständig frågetext> 2668 01. 0 kronor 2093 02. Under 250 kronor 537 03. 251- 500 kronor 140 04. 501-1000 kronor 22 05. 1001-1500 kronor 5 06. 1501-2000 kronor 2 07. 2001-3000 kronor 3 08. 3001-4000 kronor 2 09. Över 4000 kronor 159 99. Uppgift saknas
VAR 143 V65 7 Loc 178 width 2 MD=99 (7.4) V65 <Se F.7 för fullständig frågetext> 4372 01. 0 kronor 652 02. Under 250 kronor 154 03. 251- 500 kronor 98 04. 501-1000 kronor 50 05. 1001-1500 kronor 27 06. 1501-2000 kronor 29 07. 2001-3000 kronor 7 08. 3001-4000 kronor 16 09. Över 4000 kronor 226 99. Uppgift saknas
VAR 144 BINGO 7 Loc 180 width 2 MD=99 (7.5) Bingo <Se F.7 för fullständig frågetext> 5044 01. 0 kronor 265 02. Under 250 kronor 40 03. 251- 500 kronor 37 04. 501-1000 kronor 21 05. 1001-1500 kronor 9 06. 1501-2000 kronor 6 07. 2001-3000 kronor 1 08. 3001-4000 kronor 2 09. Över 4000 kronor 206 99. Uppgift saknas
VAR 145 BENSIN 7 Loc 182 width 2 MD=99 (7.6) Bensin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1220 01. 0 kronor 253 02. Under 250 kronor 209 03. 251- 500 kronor 282 04. 501-1000 kronor 281 05. 1001-1500 kronor 318 06. 1501-2000 kronor 481 07. 2001-3000 kronor 611 08. 3001-4000 kronor 1627 09. Över 4000 kronor 349 99. Uppgift saknas
VAR 146 KLÄDER TILL DIG 7 Loc 184 width 2 MD=99 (7.7) Kläder till Dig själv <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 01. 0 kronor 138 02. Under 250 kronor 492 03. 251- 500 kronor 1314 04. 501-1000 kronor 1122 05. 1001-1500 kronor 1018 06. 1501-2000 kronor 773 07. 2001-3000 kronor 353 08. 3001-4000 kronor 223 09. Över 4000 kronor 167 99. Uppgift saknas
VAR 147 SPORTUTRUST TILL DIG 7 Loc 186 width 2 MD=99 (7.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.7 för fullständig frågetext> 1557 01. 0 kronor 1639 02. Under 250 kronor 1046 03. 251- 500 kronor 622 04. 501-1000 kronor 281 05. 1001-1500 kronor 128 06. 1501-2000 kronor 60 07. 2001-3000 kronor 26 08. 3001-4000 kronor 33 09. Över 4000 kronor 239 99. Uppgift saknas
VAR 148 KOSMETIKA/SKÖNHET 7 Loc 188 width 2 MD=99 (7.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 1783 01. 0 kronor 2474 02. Under 250 kronor 798 03. 251- 500 kronor 223 04. 501-1000 kronor 61 05. 1001-1500 kronor 24 06. 1501-2000 kronor 6 07. 2001-3000 kronor 7 08. 3001-4000 kronor 1 09. Över 4000 kronor 254 99. Uppgift saknas
VAR 149 NÖJEN 7 Loc 190 width 2 MD=99 (7.10) Nöjen <Se F.7 för fullständig frågetext> 303 01. 0 kronor 1310 02. Under 250 kronor 1210 03. 251- 500 kronor 1028 04. 501-1000 kronor 493 05. 1001-1500 kronor 356 06. 1501-2000 kronor 274 07. 2001-3000 kronor 134 08. 3001-4000 kronor 264 09. Över 4000 kronor 259 99. Uppgift saknas
VAR 150 UTLANDSRESOR 7 Loc 192 width 2 MD=99 (7.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.7 för fullständig frågetext> 2729 01. 0 kronor 161 02. Under 250 kronor 116 03. 251- 500 kronor 245 04. 501-1000 kronor 243 05. 1001-1500 kronor 292 06. 1501-2000 kronor 445 07. 2001-3000 kronor 424 08. 3001-4000 kronor 673 09. Över 4000 kronor 303 99. Uppgift saknas
VAR 151 BÖCKER 7 Loc 194 width 2 MD=99 (7.12) Böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 1082 01. 0 kronor 2147 02. Under 250 kronor 1092 03. 251- 500 kronor 642 04. 501-1000 kronor 241 05. 1001-1500 kronor 120 06. 1501-2000 kronor 54 07. 2001-3000 kronor 25 08. 3001-4000 kronor 16 09. Över 4000 kronor 212 99. Uppgift saknas
VAR 152 TOBAK 7 Loc 196 width 2 MD=99 (7.13) Tobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 3380 01. 0 kronor 326 02. Under 250 kronor 237 03. 251- 500 kronor 299 04. 501-1000 kronor 249 05. 1001-1500 kronor 234 06. 1501-2000 kronor 277 07. 2001-3000 kronor 286 08. 3001-4000 kronor 151 09. Över 4000 kronor 192 99. Uppgift saknas
VAR 153 VIN OCH SPRIT 7 Loc 198 width 2 MD=99 (7.14) Vin och sprit <Se F.7 för fullständig frågetext> 1296 01. 0 kronor 1144 02. Under 250 kronor 971 03. 251- 500 kronor 858 04. 501-1000 kronor 482 05. 1001-1500 kronor 312 06. 1501-2000 kronor 192 07. 2001-3000 kronor 95 08. 3001-4000 kronor 120 09. Över 4000 kronor 161 99. Uppgift saknas
VAR 154 HÄLSOKOSTARTIKLAR 7 Loc 200 width 2 MD=99 (7.15) Hälsokostartiklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2562 01. 0 kronor 2112 02. Under 250 kronor 477 03. 251- 500 kronor 170 04. 501-1000 kronor 69 05. 1001-1500 kronor 35 06. 1501-2000 kronor 13 07. 2001-3000 kronor 3 08. 3001-4000 kronor 9 09. Över 4000 kronor 181 99. Uppgift saknas
VAR 155 ICA 8 Loc 202 width 2 8 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (8.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 327 00. aldrig 43 01. 7 gånger/vecka 59 02. 6 gånger/vecka 188 03. 5 gånger/vecka 305 04. 4 gånger/vecka 641 05. 3 gånger/vecka 921 06. 2 gånger/vecka 1078 07. 1 gång/vecka 518 08. 3 gånger/månad 440 09. 2 gånger/månad 447 10. 1 gång/månad 184 11. 2 gånger/kvartal 194 12. 1 gång/kvartal 153 13. 3 gånger/år 81 14. 2 gånger/år 52 15. 1 gång/år
VAR 156 KONSUM 8 Loc 204 width 2 MD=99 (8.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.8 för fullständig frågetext> 770 00. aldrig 24 01. 7 gånger/vecka 44 02. 6 gånger/vecka 116 03. 5 gånger/vecka 218 04. 4 gånger/vecka 396 05. 3 gånger/vecka 661 06. 2 gånger/vecka 878 07. 1 gång/vecka 459 08. 3 gånger/månad 484 09. 2 gånger/månad 616 10. 1 gång/månad 212 11. 2 gånger/kvartal 301 12. 1 gång/kvartal 201 13. 3 gånger/år 136 14. 2 gånger/år 114 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 157 VIVO 8 Loc 206 width 2 MD=99 (8.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.8 för fullständig frågetext> 3263 00. aldrig 8 01. 7 gånger/vecka 17 02. 6 gånger/vecka 42 03. 5 gånger/vecka 51 04. 4 gånger/vecka 75 05. 3 gånger/vecka 153 06. 2 gånger/vecka 246 07. 1 gång/vecka 145 08. 3 gånger/månad 170 09. 2 gånger/månad 317 10. 1 gång/månad 134 11. 2 gånger/kvartal 258 12. 1 gång/kvartal 197 13. 3 gånger/år 217 14. 2 gånger/år 336 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 158 FAVÖR 8 Loc 208 width 2 MD=99 (8.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.8 för fullständig frågetext> 3877 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 9 02. 6 gånger/vecka 13 03. 5 gånger/vecka 18 04. 4 gånger/vecka 48 05. 3 gånger/vecka 93 06. 2 gånger/vecka 156 07. 1 gång/vecka 100 08. 3 gånger/månad 135 09. 2 gånger/månad 231 10. 1 gång/månad 117 11. 2 gånger/kvartal 182 12. 1 gång/kvartal 153 13. 3 gånger/år 181 14. 2 gånger/år 312 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 159 ANNAN BUTIK 8 Loc 210 width 2 (8.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.8 för fullständig frågetext> 1780 00. aldrig 25 01. 7 gånger/vecka 14 02. 6 gånger/vecka 50 03. 5 gånger/vecka 67 04. 4 gånger/vecka 145 05. 3 gånger/vecka 279 06. 2 gånger/vecka 589 07. 1 gång/vecka 382 08. 3 gånger/månad 380 09. 2 gånger/månad 569 10. 1 gång/månad 257 11. 2 gånger/kvartal 349 12. 1 gång/kvartal 295 13. 3 gånger/år 229 14. 2 gånger/år 221 15. 1 gång/år
VAR 160 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 8 Loc 212 width 2 MD=99 (8.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.8 för fullständig frågetext> 1486 00. aldrig 11 01. 7 gånger/vecka 12 02. 6 gånger/vecka 38 03. 5 gånger/vecka 65 04. 4 gånger/vecka 153 05. 3 gånger/vecka 308 06. 2 gånger/vecka 524 07. 1 gång/vecka 305 08. 3 gånger/månad 425 09. 2 gånger/månad 702 10. 1 gång/månad 265 11. 2 gånger/kvartal 455 12. 1 gång/kvartal 311 13. 3 gånger/år 267 14. 2 gånger/år 302 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 161 LIVSMEDELSAVD I NK 8 Loc 214 width 2 (8.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.8 för fullständig frågetext> 4685 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 19 06. 2 gånger/vecka 45 07. 1 gång/vecka 31 08. 3 gånger/månad 57 09. 2 gånger/månad 88 10. 1 gång/månad 53 11. 2 gånger/kvartal 93 12. 1 gång/kvartal 83 13. 3 gånger/år 125 14. 2 gånger/år 336 15. 1 gång/år
VAR 162 LIVSMEDELSAVD TEMPO 8 Loc 216 width 2 MD=99 (8.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.8 för fullständig frågetext> 2145 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 5 02. 6 gånger/vecka 12 03. 5 gånger/vecka 35 04. 4 gånger/vecka 76 05. 3 gånger/vecka 162 06. 2 gånger/vecka 349 07. 1 gång/vecka 298 08. 3 gånger/månad 331 09. 2 gånger/månad 545 10. 1 gång/månad 280 11. 2 gånger/kvartal 401 12. 1 gång/kvartal 337 13. 3 gånger/år 286 14. 2 gånger/år 362 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 163 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 8 Loc 218 width 2 (8.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.8 för fullständig frågetext> 3946 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 3 03. 5 gånger/vecka 13 04. 4 gånger/vecka 22 05. 3 gånger/vecka 34 06. 2 gånger/vecka 92 07. 1 gång/vecka 98 08. 3 gånger/månad 134 09. 2 gånger/månad 229 10. 1 gång/månad 134 11. 2 gånger/kvartal 196 12. 1 gång/kvartal 191 13. 3 gånger/år 208 14. 2 gånger/år 328 15. 1 gång/år
VAR 164 LIVSMEDELSAVD I OBS 8 Loc 220 width 2 (8.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.8 för fullständig frågetext> 3300 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 0 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 11 05. 3 gånger/vecka 30 06. 2 gånger/vecka 119 07. 1 gång/vecka 95 08. 3 gånger/månad 150 09. 2 gånger/månad 334 10. 1 gång/månad 187 11. 2 gånger/kvartal 314 12. 1 gång/kvartal 283 13. 3 gånger/år 353 14. 2 gånger/år 450 15. 1 gång/år
VAR 165 LIVSMEDELSAVD I B & W 8 Loc 222 width 2 MD=99 (8.11) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.8 för fullständig frågetext> 3542 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 5 04. 4 gånger/vecka 13 05. 3 gånger/vecka 26 06. 2 gånger/vecka 96 07. 1 gång/vecka 80 08. 3 gånger/månad 113 09. 2 gånger/månad 272 10. 1 gång/månad 181 11. 2 gånger/kvartal 275 12. 1 gång/kvartal 244 13. 3 gånger/år 299 14. 2 gånger/år 480 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 166 EJ LIVS DOMUS 8 Loc 224 width 2 MD=99 (8.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.8 för fullständig frågetext> 983 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 6 02. 6 gånger/vecka 29 03. 5 gånger/vecka 46 04. 4 gånger/vecka 91 05. 3 gånger/vecka 204 06. 2 gånger/vecka 476 07. 1 gång/vecka 401 08. 3 gånger/månad 534 09. 2 gånger/månad 852 10. 1 gång/månad 413 11. 2 gånger/kvartal 532 12. 1 gång/kvartal 400 13. 3 gånger/år 342 14. 2 gånger/år 318 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 167 EJ LIVS NK 8 Loc 226 width 2 (8.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.8 för fullständig frågetext> 3447 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 8 04. 4 gånger/vecka 13 05. 3 gånger/vecka 27 06. 2 gånger/vecka 59 07. 1 gång/vecka 101 08. 3 gånger/månad 138 09. 2 gånger/månad 239 10. 1 gång/månad 175 11. 2 gånger/kvartal 231 12. 1 gång/kvartal 232 13. 3 gånger/år 337 14. 2 gånger/år 620 15. 1 gång/år
VAR 168 EJ LIVS TEMPO 8 Loc 228 width 2 (8.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Tempo <Se F.8 för fullständig frågetext> 1480 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 7 02. 6 gånger/vecka 16 03. 5 gånger/vecka 36 04. 4 gånger/vecka 73 05. 3 gånger/vecka 159 06. 2 gånger/vecka 370 07. 1 gång/vecka 370 08. 3 gånger/månad 462 09. 2 gånger/månad 724 10. 1 gång/månad 385 11. 2 gånger/kvartal 475 12. 1 gång/kvartal 363 13. 3 gånger/år 330 14. 2 gånger/år 377 15. 1 gång/år
VAR 169 EJ LIVS ÅHLENS 8 Loc 230 width 2 (8.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.8 för fullständig frågetext> 3192 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 15 04. 4 gånger/vecka 29 05. 3 gånger/vecka 52 06. 2 gånger/vecka 137 07. 1 gång/vecka 167 08. 3 gånger/månad 197 09. 2 gånger/månad 321 10. 1 gång/månad 215 11. 2 gånger/kvartal 299 12. 1 gång/kvartal 241 13. 3 gånger/år 302 14. 2 gånger/år 457 15. 1 gång/år
VAR 170 EJ LIVS OBS 8 Loc 232 width 2 MD=99 (8.16) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.8 för fullständig frågetext> 2689 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 13 05. 3 gånger/vecka 24 06. 2 gånger/vecka 102 07. 1 gång/vecka 113 08. 3 gånger/månad 187 09. 2 gånger/månad 400 10. 1 gång/månad 279 11. 2 gånger/kvartal 395 12. 1 gång/kvartal 329 13. 3 gånger/år 427 14. 2 gånger/år 660 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 171 EJ LIVS B & W 8 Loc 234 width 2 MD=99 (8.17) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.8 för fullständig frågetext> 3264 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 3 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 11 05. 3 gånger/vecka 24 06. 2 gånger/vecka 92 07. 1 gång/vecka 83 08. 3 gånger/månad 137 09. 2 gånger/månad 291 10. 1 gång/månad 215 11. 2 gånger/kvartal 333 12. 1 gång/kvartal 292 13. 3 gånger/år 332 14. 2 gånger/år 547 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 172 HENNES & MAURITZ 8 Loc 236 width 2 MD=99 (8.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.8 för fullständig frågetext> 1683 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 6 03. 5 gånger/vecka 11 04. 4 gånger/vecka 34 05. 3 gånger/vecka 46 06. 2 gånger/vecka 146 07. 1 gång/vecka 212 08. 3 gånger/månad 281 09. 2 gånger/månad 627 10. 1 gång/månad 403 11. 2 gånger/kvartal 599 12. 1 gång/kvartal 401 13. 3 gånger/år 554 14. 2 gånger/år 621 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 173 KAPP-AHL 8 Loc 238 width 2 MD=99 (8.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.8 för fullständig frågetext> 2228 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 3 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 19 05. 3 gånger/vecka 21 06. 2 gånger/vecka 91 07. 1 gång/vecka 131 08. 3 gånger/månad 178 09. 2 gånger/månad 470 10. 1 gång/månad 323 11. 2 gånger/kvartal 524 12. 1 gång/kvartal 344 13. 3 gånger/år 517 14. 2 gånger/år 773 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 174 NYA GULINS 8 Loc 240 width 2 (8.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Nya Gulins <Se F.8 för fullständig frågetext> 3427 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 1 04. 4 gånger/vecka 3 05. 3 gånger/vecka 17 06. 2 gånger/vecka 57 07. 1 gång/vecka 63 08. 3 gånger/månad 103 09. 2 gånger/månad 281 10. 1 gång/månad 200 11. 2 gånger/kvartal 376 12. 1 gång/kvartal 203 13. 3 gånger/år 316 14. 2 gånger/år 580 15. 1 gång/år
VAR 175 IKEA 8 Loc 242 width 2 MD=99 (8.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.8 för fullständig frågetext> 2061 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 0 03. 5 gånger/vecka 0 04. 4 gånger/vecka 2 05. 3 gånger/vecka 5 06. 2 gånger/vecka 8 07. 1 gång/vecka 16 08. 3 gånger/månad 36 09. 2 gånger/månad 90 10. 1 gång/månad 149 11. 2 gånger/kvartal 384 12. 1 gång/kvartal 432 13. 3 gånger/år 774 14. 2 gånger/år 1670 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 176 EXPERT FOTO 8 Loc 244 width 2 MD=99 (8.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.8 för fullständig frågetext> 3281 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 10 06. 2 gånger/vecka 28 07. 1 gång/vecka 46 08. 3 gånger/månad 72 09. 2 gånger/månad 224 10. 1 gång/månad 218 11. 2 gånger/kvartal 441 12. 1 gång/kvartal 306 13. 3 gånger/år 354 14. 2 gånger/år 636 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 177 EXPERT RADIO/TV 8 Loc 246 width 2 (8.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.8 för fullständig frågetext> 3581 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 1 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 10 05. 3 gånger/vecka 13 06. 2 gånger/vecka 41 07. 1 gång/vecka 55 08. 3 gånger/månad 78 09. 2 gånger/månad 154 10. 1 gång/månad 133 11. 2 gånger/kvartal 237 12. 1 gång/kvartal 191 13. 3 gånger/år 332 14. 2 gånger/år 798 15. 1 gång/år
VAR 178 JÄRNIA 8 Loc 248 width 2 MD=99 (8.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.8 för fullständig frågetext> 1730 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 8 05. 3 gånger/vecka 16 06. 2 gånger/vecka 79 07. 1 gång/vecka 123 08. 3 gånger/månad 201 09. 2 gånger/månad 460 10. 1 gång/månad 353 11. 2 gånger/kvartal 571 12. 1 gång/kvartal 561 13. 3 gånger/år 633 14. 2 gånger/år 879 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 179 FÄRGSAM 8 Loc 250 width 2 MD=99 (8.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.8 för fullständig frågetext> 3883 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 1 03. 5 gånger/vecka 1 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 11 06. 2 gånger/vecka 18 07. 1 gång/vecka 28 08. 3 gånger/månad 45 09. 2 gånger/månad 128 10. 1 gång/månad 118 11. 2 gånger/kvartal 255 12. 1 gång/kvartal 222 13. 3 gånger/år 323 14. 2 gånger/år 587 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 180 PRESSBYRÅN 8 Loc 252 width 2 MD=99 (8.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.8 för fullständig frågetext> 1103 00. aldrig 43 01. 7 gånger/vecka 34 02. 6 gånger/vecka 76 03. 5 gånger/vecka 116 04. 4 gånger/vecka 169 05. 3 gånger/vecka 285 06. 2 gånger/vecka 584 07. 1 gång/vecka 464 08. 3 gånger/månad 473 09. 2 gånger/månad 690 10. 1 gång/månad 311 11. 2 gånger/kvartal 475 12. 1 gång/kvartal 340 13. 3 gånger/år 241 14. 2 gånger/år 226 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 181 ANNAN KIOSK 8 Loc 254 width 2 (8.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.8 för fullständig frågetext> 927 00. aldrig 103 01. 7 gånger/vecka 47 02. 6 gånger/vecka 135 03. 5 gånger/vecka 137 04. 4 gånger/vecka 305 05. 3 gånger/vecka 424 06. 2 gånger/vecka 906 07. 1 gång/vecka 488 08. 3 gånger/månad 398 09. 2 gånger/månad 609 10. 1 gång/månad 237 11. 2 gånger/kvartal 372 12. 1 gång/kvartal 240 13. 3 gånger/år 151 14. 2 gånger/år 152 15. 1 gång/år
VAR 182 TOBAKSAFFÄR 8 Loc 256 width 2 (8.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.8 för fullständig frågetext> 2154 00. aldrig 34 01. 7 gånger/vecka 20 02. 6 gånger/vecka 53 03. 5 gånger/vecka 69 04. 4 gånger/vecka 131 05. 3 gånger/vecka 214 06. 2 gånger/vecka 633 07. 1 gång/vecka 238 08. 3 gånger/månad 287 09. 2 gånger/månad 562 10. 1 gång/månad 195 11. 2 gånger/kvartal 294 12. 1 gång/kvartal 247 13. 3 gånger/år 234 14. 2 gånger/år 266 15. 1 gång/år
VAR 183 BAR/SJÄLVSERVERING 8 Loc 258 width 2 MD=99 (8.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.8 för fullständig frågetext> 1362 00. aldrig 26 01. 7 gånger/vecka 16 02. 6 gånger/vecka 190 03. 5 gånger/vecka 77 04. 4 gånger/vecka 100 05. 3 gånger/vecka 136 06. 2 gånger/vecka 204 07. 1 gång/vecka 246 08. 3 gånger/månad 321 09. 2 gånger/månad 639 10. 1 gång/månad 474 11. 2 gånger/kvartal 642 12. 1 gång/kvartal 563 13. 3 gånger/år 371 14. 2 gånger/år 260 15. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 184 MAC DONALD'S 8 Loc 260 width 2 (8.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.8 för fullständig frågetext> 4066 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 1 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 13 06. 2 gånger/vecka 31 07. 1 gång/vecka 70 08. 3 gånger/månad 71 09. 2 gånger/månad 176 10. 1 gång/månad 145 11. 2 gånger/kvartal 180 12. 1 gång/kvartal 210 13. 3 gånger/år 246 14. 2 gånger/år 412 15. 1 gång/år
VAR 185 KORVKIOSK/GATUKÖK 8 Loc 262 width 2 MD=99 (8.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.8 för fullständig frågetext> 1711 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 5 02. 6 gånger/vecka 13 03. 5 gånger/vecka 18 04. 4 gånger/vecka 50 05. 3 gånger/vecka 106 06. 2 gånger/vecka 186 07. 1 gång/vecka 260 08. 3 gånger/månad 355 09. 2 gånger/månad 599 10. 1 gång/månad 402 11. 2 gånger/kvartal 596 12. 1 gång/kvartal 512 13. 3 gånger/år 462 14. 2 gånger/år 349 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 186 BENSINSTATION 8 Loc 264 width 2 MD=99 (8.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.8 för fullständig frågetext> 1167 00. aldrig 28 01. 7 gånger/vecka 21 02. 6 gånger/vecka 47 03. 5 gånger/vecka 93 04. 4 gånger/vecka 229 05. 3 gånger/vecka 568 06. 2 gånger/vecka 1354 07. 1 gång/vecka 594 08. 3 gånger/månad 634 09. 2 gånger/månad 417 10. 1 gång/månad 138 11. 2 gånger/kvartal 136 12. 1 gång/kvartal 91 13. 3 gånger/år 62 14. 2 gånger/år 51 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 187 POSTKONTOR 8 Loc 266 width 2 MD=99 (8.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.8 för fullständig frågetext> 243 00. aldrig 21 01. 7 gånger/vecka 18 02. 6 gånger/vecka 62 03. 5 gånger/vecka 45 04. 4 gånger/vecka 110 05. 3 gånger/vecka 219 06. 2 gånger/vecka 904 07. 1 gång/vecka 763 08. 3 gånger/månad 1151 09. 2 gånger/månad 1303 10. 1 gång/månad 286 11. 2 gånger/kvartal 268 12. 1 gång/kvartal 114 13. 3 gånger/år 79 14. 2 gånger/år 43 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 188 BANKKONTOR 8 Loc 268 width 2 MD=99 (8.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.8 för fullständig frågetext> 475 00. aldrig 11 01. 7 gånger/vecka 4 02. 6 gånger/vecka 48 03. 5 gånger/vecka 16 04. 4 gånger/vecka 59 05. 3 gånger/vecka 170 06. 2 gånger/vecka 683 07. 1 gång/vecka 636 08. 3 gånger/månad 1003 09. 2 gånger/månad 1367 10. 1 gång/månad 318 11. 2 gånger/kvartal 396 12. 1 gång/kvartal 166 13. 3 gånger/år 155 14. 2 gånger/år 123 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 189 HÄLSOKOSTBUTIK 8 Loc 270 width 2 MD=99 (8.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.8 för fullständig frågetext> 3399 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 4 04. 4 gånger/vecka 6 05. 3 gånger/vecka 19 06. 2 gånger/vecka 49 07. 1 gång/vecka 45 08. 3 gånger/månad 78 09. 2 gånger/månad 261 10. 1 gång/månad 161 11. 2 gånger/kvartal 339 12. 1 gång/kvartal 274 13. 3 gånger/år 400 14. 2 gånger/år 591 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 190 APOTEK 8 Loc 272 width 2 MD=99 (8.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.8 för fullständig frågetext> 398 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 4 05. 3 gånger/vecka 11 06. 2 gånger/vecka 35 07. 1 gång/vecka 143 08. 3 gånger/månad 310 09. 2 gånger/månad 1041 10. 1 gång/månad 813 11. 2 gånger/kvartal 1205 12. 1 gång/kvartal 742 13. 3 gånger/år 558 14. 2 gånger/år 358 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 191 BLOMSTERAFFÄR 8 Loc 274 width 2 MD=99 (8.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.8 för fullständig frågetext> 527 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 4 02. 6 gånger/vecka 0 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 8 05. 3 gånger/vecka 13 06. 2 gånger/vecka 200 07. 1 gång/vecka 261 08. 3 gånger/månad 445 09. 2 gånger/månad 985 10. 1 gång/månad 741 11. 2 gånger/kvartal 902 12. 1 gång/kvartal 703 13. 3 gånger/år 464 14. 2 gånger/år 367 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 192 REKLAM PÅ BIO 8 Loc 276 width 2 (8.39) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.8 för fullständig frågetext> 2427 00. aldrig 14 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 6 03. 5 gånger/vecka 4 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 12 06. 2 gånger/vecka 55 07. 1 gång/vecka 101 08. 3 gånger/månad 205 09. 2 gånger/månad 393 10. 1 gång/månad 334 11. 2 gånger/kvartal 415 12. 1 gång/kvartal 441 13. 3 gånger/år 527 14. 2 gånger/år 689 15. 1 gång/år
VAR 193 REKLAM PÅ TAXI 8 Loc 278 width 2 MD=99 (8.40) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.8 för fullständig frågetext> 2327 00. aldrig 633 01. 7 gånger/vecka 108 02. 6 gånger/vecka 287 03. 5 gånger/vecka 200 04. 4 gånger/vecka 217 05. 3 gånger/vecka 200 06. 2 gånger/vecka 495 07. 1 gång/vecka 168 08. 3 gånger/månad 127 09. 2 gånger/månad 207 10. 1 gång/månad 108 11. 2 gånger/kvartal 168 12. 1 gång/kvartal 118 13. 3 gånger/år 124 14. 2 gånger/år 143 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 194 REKLAM IDROTTSPLATSER 8 Loc 280 width 2 MD=99 (8.41) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.8 för fullständig frågetext> 2864 00. aldrig 34 01. 7 gånger/vecka 9 02. 6 gånger/vecka 35 03. 5 gånger/vecka 49 04. 4 gånger/vecka 88 05. 3 gånger/vecka 136 06. 2 gånger/vecka 453 07. 1 gång/vecka 174 08. 3 gånger/månad 211 09. 2 gånger/månad 325 10. 1 gång/månad 178 11. 2 gånger/kvartal 204 12. 1 gång/kvartal 288 13. 3 gånger/år 250 14. 2 gånger/år 332 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 195 TÅG ÖVER 10 MIL 8 Loc 282 width 2 MD=99 (8.42) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.8 för fullständig frågetext> 3055 00. aldrig 7 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 5 04. 4 gånger/vecka 3 05. 3 gånger/vecka 13 06. 2 gånger/vecka 18 07. 1 gång/vecka 28 08. 3 gånger/månad 55 09. 2 gånger/månad 134 10. 1 gång/månad 158 11. 2 gånger/kvartal 260 12. 1 gång/kvartal 396 13. 3 gånger/år 578 14. 2 gånger/år 914 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 196 TUNNELBANA 8 Loc 284 width 2 MD=99 (8.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.8 för fullständig frågetext> 3678 00. aldrig 81 01. 7 gånger/vecka 54 02. 6 gånger/vecka 123 03. 5 gånger/vecka 37 04. 4 gånger/vecka 42 05. 3 gånger/vecka 54 06. 2 gånger/vecka 67 07. 1 gång/vecka 76 08. 3 gånger/månad 51 09. 2 gånger/månad 90 10. 1 gång/månad 125 11. 2 gånger/kvartal 125 12. 1 gång/kvartal 255 13. 3 gånger/år 294 14. 2 gånger/år 478 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 197 TAXI 8 Loc 286 width 2 MD=99 (8.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.8 för fullständig frågetext> 1835 00. aldrig 8 01. 7 gånger/vecka 7 02. 6 gånger/vecka 8 03. 5 gånger/vecka 7 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 24 06. 2 gånger/vecka 70 07. 1 gång/vecka 115 08. 3 gånger/månad 189 09. 2 gånger/månad 327 10. 1 gång/månad 384 11. 2 gånger/kvartal 550 12. 1 gång/kvartal 762 13. 3 gånger/år 643 14. 2 gånger/år 694 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 198 AFTONBLADET 9 Loc 288 width 2 (9) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" ( 9.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 312 2034 00. aldrig 7 01. 7 gånger/vecka 494 02. 6 gånger/vecka 114 03. 5 gånger/vecka 113 04. 4 gånger/vecka 237 05. 3 gånger/vecka 230 06. 2 gånger/vecka 360 07. 1 gång/vecka 241 08. 3 gånger/månad 231 09. 2 gånger/månad 391 10. 1 gång/månad 200 11. 2 gånger/kvartal 301 12. 1 gång/kvartal 250 13. 3 gånger/år 222 14. 2 gånger/år 206 15. 1 gång/år
VAR 199 ARBETET 9 Loc 290 width 2 (9.2) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 4744 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 208 02. 6 gånger/vecka 28 03. 5 gånger/vecka 12 04. 4 gånger/vecka 39 05. 3 gånger/vecka 26 06. 2 gånger/vecka 88 07. 1 gång/vecka 36 08. 3 gånger/månad 36 09. 2 gånger/månad 65 10. 1 gång/månad 41 11. 2 gånger/kvartal 70 12. 1 gång/kvartal 63 13. 3 gånger/år 66 14. 2 gånger/år 105 15. 1 gång/år
VAR 200 DAGENS NYHETER 9 Loc 292 width 2 (9.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 2927 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 552 02. 6 gånger/vecka 92 03. 5 gånger/vecka 54 04. 4 gånger/vecka 102 05. 3 gånger/vecka 135 06. 2 gånger/vecka 255 07. 1 gång/vecka 149 08. 3 gånger/månad 156 09. 2 gånger/månad 225 10. 1 gång/månad 145 11. 2 gånger/kvartal 237 12. 1 gång/kvartal 225 13. 3 gånger/år 187 14. 2 gånger/år 184 15. 1 gång/år
VAR 201 EXPRESSEN 9 Loc 294 width 2 MD=99 (9.4) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 1540 00. aldrig 8 01. 7 gånger/vecka 619 02. 6 gånger/vecka 159 03. 5 gånger/vecka 198 04. 4 gånger/vecka 290 05. 3 gånger/vecka 325 06. 2 gånger/vecka 503 07. 1 gång/vecka 309 08. 3 gånger/månad 281 09. 2 gånger/månad 393 10. 1 gång/månad 215 11. 2 gånger/kvartal 315 12. 1 gång/kvartal 233 13. 3 gånger/år 142 14. 2 gånger/år 100 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 202 GÖTEBORGS-POSTEN 9 Loc 296 width 2 (9.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 4249 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 442 02. 6 gånger/vecka 32 03. 5 gånger/vecka 15 04. 4 gånger/vecka 27 05. 3 gånger/vecka 44 06. 2 gånger/vecka 121 07. 1 gång/vecka 49 08. 3 gånger/månad 46 09. 2 gånger/månad 90 10. 1 gång/månad 59 11. 2 gånger/kvartal 69 12. 1 gång/kvartal 109 13. 3 gånger/år 123 14. 2 gånger/år 152 15. 1 gång/år
VAR 203 GT KVÄLLSTIDNINGEN 9 Loc 298 width 2 MD=99 (9.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT Kvällstidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 4446 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 95 02. 6 gånger/vecka 29 03. 5 gånger/vecka 39 04. 4 gånger/vecka 75 05. 3 gånger/vecka 98 06. 2 gånger/vecka 118 07. 1 gång/vecka 72 08. 3 gånger/månad 64 09. 2 gånger/månad 98 10. 1 gång/månad 60 11. 2 gånger/kvartal 87 12. 1 gång/kvartal 113 13. 3 gånger/år 109 14. 2 gånger/år 125 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 204 KVÄLLSPOSTEN 9 Loc 300 width 2 (9.7) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 4490 00. aldrig 0 01. 7 gånger/vecka 130 02. 6 gånger/vecka 30 03. 5 gånger/vecka 31 04. 4 gånger/vecka 44 05. 3 gånger/vecka 81 06. 2 gånger/vecka 119 07. 1 gång/vecka 59 08. 3 gånger/månad 73 09. 2 gånger/månad 90 10. 1 gång/månad 80 11. 2 gånger/kvartal 99 12. 1 gång/kvartal 106 13. 3 gånger/år 84 14. 2 gånger/år 115 15. 1 gång/år
VAR 205 SVENSKA DAGBLADET 9 Loc 302 width 2 (9.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 4089 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 296 02. 6 gånger/vecka 35 03. 5 gånger/vecka 18 04. 4 gånger/vecka 47 05. 3 gånger/vecka 71 06. 2 gånger/vecka 118 07. 1 gång/vecka 80 08. 3 gånger/månad 73 09. 2 gånger/månad 148 10. 1 gång/månad 86 11. 2 gånger/kvartal 143 12. 1 gång/kvartal 146 13. 3 gånger/år 135 14. 2 gånger/år 145 15. 1 gång/år
VAR 206 SYDSVENSKA DAGBLADET 9 Loc 304 width 2 (9.9) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 4882 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 162 02. 6 gånger/vecka 10 03. 5 gånger/vecka 8 04. 4 gånger/vecka 16 05. 3 gånger/vecka 26 06. 2 gånger/vecka 79 07. 1 gång/vecka 28 08. 3 gånger/månad 31 09. 2 gånger/månad 45 10. 1 gång/månad 42 11. 2 gånger/kvartal 61 12. 1 gång/kvartal 68 13. 3 gånger/år 78 14. 2 gånger/år 92 15. 1 gång/år
VAR 207 SKÅNSKA DAGBLADET 9 Loc 306 width 2 (9.10) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5340 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 46 02. 6 gånger/vecka 5 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 7 06. 2 gånger/vecka 22 07. 1 gång/vecka 11 08. 3 gånger/månad 10 09. 2 gånger/månad 31 10. 1 gång/månad 12 11. 2 gånger/kvartal 30 12. 1 gång/kvartal 28 13. 3 gånger/år 33 14. 2 gånger/år 46 15. 1 gång/år
VAR 208 NERIKES ALLEHANDA 9 Loc 308 width 2 (9.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5317 00. aldrig 0 01. 7 gånger/vecka 121 02. 6 gånger/vecka 9 03. 5 gånger/vecka 4 04. 4 gånger/vecka 8 05. 3 gånger/vecka 4 06. 2 gånger/vecka 13 07. 1 gång/vecka 8 08. 3 gånger/månad 13 09. 2 gånger/månad 12 10. 1 gång/månad 18 11. 2 gånger/kvartal 16 12. 1 gång/kvartal 34 13. 3 gånger/år 19 14. 2 gånger/år 35 15. 1 gång/år
VAR 209 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 9 Loc 310 width 2 MD=99 (9.12) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5417 00. aldrig 0 01. 7 gånger/vecka 80 02. 6 gånger/vecka 7 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 4 05. 3 gånger/vecka 4 06. 2 gånger/vecka 8 07. 1 gång/vecka 4 08. 3 gånger/månad 4 09. 2 gånger/månad 8 10. 1 gång/månad 10 11. 2 gånger/kvartal 21 12. 1 gång/kvartal 16 13. 3 gånger/år 19 14. 2 gånger/år 25 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 210 NYA WERMLANDS TIDN 9 Loc 312 width 2 (9.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5279 00. aldrig 0 01. 7 gånger/vecka 104 02. 6 gånger/vecka 11 03. 5 gånger/vecka 8 04. 4 gånger/vecka 16 05. 3 gånger/vecka 9 06. 2 gånger/vecka 19 07. 1 gång/vecka 10 08. 3 gånger/månad 13 09. 2 gånger/månad 25 10. 1 gång/månad 20 11. 2 gånger/kvartal 25 12. 1 gång/kvartal 30 13. 3 gånger/år 29 14. 2 gånger/år 33 15. 1 gång/år
VAR 211 UPSALA NYA TIDNING 9 Loc 314 width 2 MD=99 (9.14) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5287 00. aldrig 0 01. 7 gånger/vecka 94 02. 6 gånger/vecka 12 03. 5 gånger/vecka 5 04. 4 gånger/vecka 8 05. 3 gånger/vecka 10 06. 2 gånger/vecka 17 07. 1 gång/vecka 11 08. 3 gånger/månad 9 09. 2 gånger/månad 20 10. 1 gång/månad 20 11. 2 gånger/kvartal 23 12. 1 gång/kvartal 42 13. 3 gånger/år 31 14. 2 gånger/år 41 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 212 VESTMANLANDS LÄNS TIDN 9 Loc 316 width 2 (9.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5348 00. aldrig 0 01. 7 gånger/vecka 105 02. 6 gånger/vecka 11 03. 5 gånger/vecka 10 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 12 06. 2 gånger/vecka 12 07. 1 gång/vecka 11 08. 3 gånger/månad 9 09. 2 gånger/månad 13 10. 1 gång/månad 18 11. 2 gånger/kvartal 10 12. 1 gång/kvartal 23 13. 3 gånger/år 23 14. 2 gånger/år 19 15. 1 gång/år
VAR 213 ÖSTGÖTA CORRESP 9 Loc 318 width 2 (9.16) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5308 00. aldrig 0 01. 7 gånger/vecka 110 02. 6 gånger/vecka 10 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 9 06. 2 gånger/vecka 19 07. 1 gång/vecka 10 08. 3 gånger/månad 12 09. 2 gånger/månad 12 10. 1 gång/månad 27 11. 2 gånger/kvartal 24 12. 1 gång/kvartal 31 13. 3 gånger/år 23 14. 2 gånger/år 26 15. 1 gång/år
VAR 214 DAGENS INDUSTRI 9 Loc 320 width 2 (9.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dagens Industri <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 156 4958 00. aldrig 1 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 1 03. 5 gånger/vecka 0 04. 4 gånger/vecka 78 05. 3 gånger/vecka 24 06. 2 gånger/vecka 56 07. 1 gång/vecka 16 08. 3 gånger/månad 40 09. 2 gånger/månad 115 10. 1 gång/månad 36 11. 2 gånger/kvartal 96 12. 1 gång/kvartal 70 13. 3 gånger/år 79 14. 2 gånger/år 60 15. 1 gång/år
VAR 215 AFTONBLADET 9 Loc 322 width 2 MD=99 (9.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2806 00. aldrig 984 01. 1 gång/vecka 257 02. 3 gånger/månad 325 03. 2 gånger/månad 348 04. 1 gång/månad 155 05. 2 gånger/kvartal 236 06. 1 gång/kvartal 175 07. 3 gånger/år 171 08. 2 gånger/år 173 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 216 ARBETET 9 Loc 324 width 1 (9.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5146 0. aldrig 245 1. 1 gång/vecka 23 2. 3 gånger/månad 29 3. 2 gånger/månad 44 4. 1 gång/månad 16 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/kvartal 20 7. 3 gånger/år 27 8. 2 gånger/år 54 9. 1 gång/år
VAR 217 DAGENS NYHETER 9 Loc 325 width 2 MD=99 (9.20) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3741 00. aldrig 775 01. 1 gång/vecka 110 02. 3 gånger/månad 168 03. 2 gånger/månad 195 04. 1 gång/månad 84 05. 2 gånger/kvartal 130 06. 1 gång/kvartal 145 07. 3 gånger/år 135 08. 2 gånger/år 142 09. 1 gång/år 6 99. Uppgift saknas
VAR 218 EXPRESSEN 9 Loc 327 width 2 MD=99 (9.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2201 00. aldrig 1348 01. 1 gång/vecka 337 02. 3 gånger/månad 393 03. 2 gånger/månad 440 04. 1 gång/månad 201 05. 2 gånger/kvartal 267 06. 1 gång/kvartal 187 07. 3 gånger/år 133 08. 2 gånger/år 122 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 219 GÖTEBORGS-POSTEN 9 Loc 329 width 2 MD=99 (9.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4664 00. aldrig 529 01. 1 gång/vecka 63 02. 3 gånger/månad 65 03. 2 gånger/månad 64 04. 1 gång/månad 36 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/kvartal 50 07. 3 gånger/år 45 08. 2 gånger/år 68 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 220 GT KVÄLLSTIDNINGEN 9 Loc 331 width 1 (9.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT Kvällstidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4800 0. aldrig 254 1. 1 gång/vecka 75 2. 3 gånger/månad 84 3. 2 gånger/månad 103 4. 1 gång/månad 47 5. 2 gånger/kvartal 63 6. 1 gång/kvartal 75 7. 3 gånger/år 54 8. 2 gånger/år 76 9. 1 gång/år
VAR 221 KVÄLLSPOSTEN 9 Loc 332 width 1 (9.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4800 0. aldrig 331 1. 1 gång/vecka 61 2. 3 gånger/månad 64 3. 2 gånger/månad 80 4. 1 gång/månad 51 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/kvartal 61 7. 3 gånger/år 52 8. 2 gånger/år 63 9. 1 gång/år
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 9 Loc 333 width 1 (9.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4857 0. aldrig 321 1. 1 gång/vecka 30 2. 3 gånger/månad 49 3. 2 gånger/månad 80 4. 1 gång/månad 38 5. 2 gånger/kvartal 57 6. 1 gång/kvartal 60 7. 3 gånger/år 62 8. 2 gånger/år 77 9. 1 gång/år
VAR 223 SYDSVENSKA DAGBLADET 9 Loc 334 width 2 MD=99 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5155 00. aldrig 240 01. 1 gång/vecka 22 02. 3 gånger/månad 18 03. 2 gånger/månad 43 04. 1 gång/månad 21 05. 2 gånger/kvartal 30 06. 1 gång/kvartal 32 07. 3 gånger/år 30 08. 2 gånger/år 39 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 224 SKÅNSKA DAGBLADET 9 Loc 336 width 1 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5517 0. aldrig 47 1. 1 gång/vecka 5 2. 3 gånger/månad 4 3. 2 gånger/månad 9 4. 1 gång/månad 4 5. 2 gånger/kvartal 9 6. 1 gång/kvartal 3 7. 3 gånger/år 6 8. 2 gånger/år 27 9. 1 gång/år
VAR 225 HELSINGBORGS DAGBLAD 9 Loc 337 width 1 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Helsingborgs Dagblad <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5473 0. aldrig 79 1. 1 gång/vecka 4 2. 3 gånger/månad 7 3. 2 gånger/månad 12 4. 1 gång/månad 13 5. 2 gånger/kvartal 9 6. 1 gång/kvartal 8 7. 3 gånger/år 13 8. 2 gånger/år 13 9. 1 gång/år
VAR 226 ALLAS VECKOTIDNING 9 Loc 338 width 1 (9.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3985 0. aldrig 266 1. 1 gång/vecka 60 2. 3 gånger/månad 106 3. 2 gånger/månad 210 4. 1 gång/månad 165 5. 2 gånger/kvartal 185 6. 1 gång/kvartal 207 7. 3 gånger/år 190 8. 2 gånger/år 257 9. 1 gång/år
VAR 227 ALLERS 9 Loc 339 width 1 (9.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3465 0. aldrig 407 1. 1 gång/vecka 88 2. 3 gånger/månad 127 3. 2 gånger/månad 244 4. 1 gång/månad 185 5. 2 gånger/kvartal 279 6. 1 gång/kvartal 269 7. 3 gånger/år 267 8. 2 gånger/år 300 9. 1 gång/år
VAR 228 DAMERNAS VÄRLD 9 Loc 340 width 2 MD=99 (9.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas Värld <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3857 00. aldrig 196 01. 1 gång/vecka 69 02. 3 gånger/månad 121 03. 2 gånger/månad 223 04. 1 gång/månad 197 05. 2 gånger/kvartal 261 06. 1 gång/kvartal 230 07. 3 gånger/år 229 08. 2 gånger/år 245 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 229 FIB-AKTUELLT 9 Loc 342 width 2 MD=99 (9.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: FIB-Aktuellt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3817 00. aldrig 120 01. 1 gång/vecka 65 02. 3 gånger/månad 172 03. 2 gånger/månad 304 04. 1 gång/månad 209 05. 2 gånger/kvartal 262 06. 1 gång/kvartal 257 07. 3 gånger/år 204 08. 2 gånger/år 217 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 230 HEMMETS JOURNAL 9 Loc 344 width 1 (9.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3368 0. aldrig 519 1. 1 gång/vecka 120 2. 3 gånger/månad 134 3. 2 gånger/månad 256 4. 1 gång/månad 184 5. 2 gånger/kvartal 250 6. 1 gång/kvartal 262 7. 3 gånger/år 245 8. 2 gånger/år 293 9. 1 gång/år
VAR 231 HEMMETS VECKOTIDNING 9 Loc 345 width 2 MD=99 (9.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3637 00. aldrig 425 01. 1 gång/vecka 80 02. 3 gånger/månad 108 03. 2 gånger/månad 218 04. 1 gång/månad 155 05. 2 gånger/kvartal 243 06. 1 gång/kvartal 226 07. 3 gånger/år 239 08. 2 gånger/år 298 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 232 HUSMODERN 9 Loc 347 width 2 MD=99 (9.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 4086 00. aldrig 159 01. 1 gång/vecka 70 02. 3 gånger/månad 74 03. 2 gånger/månad 172 04. 1 gång/månad 139 05. 2 gånger/kvartal 233 06. 1 gång/kvartal 222 07. 3 gånger/år 202 08. 2 gånger/år 272 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 233 HÄNT I VECKAN 9 Loc 349 width 1 (9.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3495 0. aldrig 182 1. 1 gång/vecka 88 2. 3 gånger/månad 141 3. 2 gånger/månad 274 4. 1 gång/månad 230 5. 2 gånger/kvartal 344 6. 1 gång/kvartal 331 7. 3 gånger/år 247 8. 2 gånger/år 299 9. 1 gång/år
VAR 234 ICA-KURIREN 9 Loc 350 width 2 MD=99 (9.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3396 00. aldrig 822 01. 1 gång/vecka 115 02. 3 gånger/månad 118 03. 2 gånger/månad 225 04. 1 gång/månad 163 05. 2 gånger/kvartal 204 06. 1 gång/kvartal 216 07. 3 gånger/år 171 08. 2 gånger/år 198 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 235 KALLE ANKA & CO 9 Loc 352 width 2 MD=99 (9.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kalle Anka & Co <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3967 00. aldrig 255 01. 1 gång/vecka 80 02. 3 gånger/månad 78 03. 2 gånger/månad 192 04. 1 gång/månad 167 05. 2 gånger/kvartal 197 06. 1 gång/kvartal 232 07. 3 gånger/år 200 08. 2 gånger/år 262 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 236 LAND 9 Loc 354 width 2 MD=99 (9.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3496 00. aldrig 812 01. 1 gång/vecka 45 02. 3 gånger/månad 88 03. 2 gånger/månad 229 04. 1 gång/månad 119 05. 2 gånger/kvartal 157 06. 1 gång/kvartal 229 07. 3 gånger/år 208 08. 2 gånger/år 246 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 237 LEKTYR 9 Loc 356 width 1 (9.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3765 0. aldrig 113 1. 1 gång/vecka 66 2. 3 gånger/månad 178 3. 2 gånger/månad 287 4. 1 gång/månad 193 5. 2 gånger/kvartal 287 6. 1 gång/kvartal 274 7. 3 gånger/år 251 8. 2 gånger/år 217 9. 1 gång/år
VAR 238 MIN VÄRLD 9 Loc 357 width 1 (9.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Min Värld <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4624 0. aldrig 185 1. 1 gång/vecka 35 2. 3 gånger/månad 44 3. 2 gånger/månad 126 4. 1 gång/månad 65 5. 2 gånger/kvartal 132 6. 1 gång/kvartal 118 7. 3 gånger/år 112 8. 2 gånger/år 190 9. 1 gång/år
VAR 239 MITT LIVS NOVELL 9 Loc 358 width 1 (9.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5057 0. aldrig 67 1. 1 gång/vecka 34 2. 3 gånger/månad 39 3. 2 gånger/månad 86 4. 1 gång/månad 48 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/kvartal 61 7. 3 gånger/år 58 8. 2 gånger/år 112 9. 1 gång/år
VAR 240 RÖSTER I RADIO & TV 9 Loc 359 width 1 (9.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3885 0. aldrig 181 1. 1 gång/vecka 17 2. 3 gånger/månad 28 3. 2 gånger/månad 121 4. 1 gång/månad 95 5. 2 gånger/kvartal 233 6. 1 gång/kvartal 316 7. 3 gånger/år 344 8. 2 gånger/år 411 9. 1 gång/år
VAR 241 SAXONS VECKOTIDNING 9 Loc 360 width 2 MD=99 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons Veckotidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4258 00. aldrig 153 01. 1 gång/vecka 46 02. 3 gånger/månad 77 03. 2 gånger/månad 172 04. 1 gång/månad 131 05. 2 gånger/kvartal 187 06. 1 gång/kvartal 211 07. 3 gånger/år 181 08. 2 gånger/år 213 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 242 SVENSK DAMTIDNING 9 Loc 362 width 2 MD=99 (9.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Damtidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4136 00. aldrig 178 01. 1 gång/vecka 53 02. 3 gånger/månad 94 03. 2 gånger/månad 193 04. 1 gång/månad 125 05. 2 gånger/kvartal 230 06. 1 gång/kvartal 219 07. 3 gånger/år 173 08. 2 gånger/år 228 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 243 VECKANS AFFÄRER 9 Loc 364 width 2 MD=99 (9.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4553 00. aldrig 169 01. 1 gång/vecka 33 02. 3 gånger/månad 80 03. 2 gånger/månad 168 04. 1 gång/månad 63 05. 2 gånger/kvartal 149 06. 1 gång/kvartal 123 07. 3 gånger/år 147 08. 2 gånger/år 143 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 244 VECKO-REVYN 9 Loc 366 width 2 MD=99 (9.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vecko-Revyn <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3964 00. aldrig 209 01. 1 gång/vecka 89 02. 3 gånger/månad 140 03. 2 gånger/månad 227 04. 1 gång/månad 165 05. 2 gånger/kvartal 213 06. 1 gång/kvartal 188 07. 3 gånger/år 216 08. 2 gånger/år 217 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 245 VECKANS STOPP 9 Loc 368 width 2 MD=99 (9.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans STOPP <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4781 00. aldrig 72 01. 1 gång/vecka 38 02. 3 gånger/månad 85 03. 2 gånger/månad 146 04. 1 gång/månad 78 05. 2 gånger/kvartal 133 06. 1 gång/kvartal 99 07. 3 gånger/år 85 08. 2 gånger/år 113 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 246 VI 9 Loc 370 width 2 MD=99 (9.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4440 00. aldrig 373 01. 1 gång/vecka 31 02. 3 gånger/månad 60 03. 2 gånger/månad 139 04. 1 gång/månad 71 05. 2 gånger/kvartal 106 06. 1 gång/kvartal 144 07. 3 gånger/år 116 08. 2 gånger/år 148 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 247 ÅRET RUNT 9 Loc 372 width 1 (9.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3057 0. aldrig 520 1. 1 gång/vecka 101 2. 3 gånger/månad 149 3. 2 gånger/månad 347 4. 1 gång/månad 243 5. 2 gånger/kvartal 356 6. 1 gång/kvartal 366 7. 3 gånger/år 262 8. 2 gånger/år 230 9. 1 gång/år
VAR 248 RIKSTOTO-GUIDEN 9 Loc 373 width 1 (9.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Rikstoto-Guiden (V65) <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5210 0. aldrig 108 1. 1 gång/vecka 25 2. 3 gånger/månad 37 3. 2 gånger/månad 55 4. 1 gång/månad 30 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/kvartal 36 7. 3 gånger/år 46 8. 2 gånger/år 44 9. 1 gång/år
VAR 249 KOMMUNALARBETAREN 9 Loc 374 width 1 (9.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunalarbetaren <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4730 0. aldrig 0 1. 1 gång/vecka 1 2. 3 gånger/månad 562 3. 2 gånger/månad 166 4. 1 gång/månad 33 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/kvartal 26 7. 3 gånger/år 34 8. 2 gånger/år 33 9. 1 gång/år
VAR 250 MOTOR 9 Loc 375 width 2 MD=99 (9.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4564 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 268 03. 2 gånger/månad 197 04. 1 gång/månad 78 05. 2 gånger/kvartal 122 06. 1 gång/kvartal 129 07. 3 gånger/år 123 08. 2 gånger/år 149 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 251 TEKNIKENS VÄRLD 9 Loc 377 width 1 (9.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4314 0. aldrig 0 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 182 3. 2 gånger/månad 154 4. 1 gång/månad 131 5. 2 gånger/kvartal 200 6. 1 gång/kvartal 207 7. 3 gånger/år 203 8. 2 gånger/år 240 9. 1 gång/år
VAR 252 BILSPORT 9 Loc 378 width 1 (9.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4707 0. aldrig 0 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 160 3. 2 gånger/månad 143 4. 1 gång/månad 84 5. 2 gånger/kvartal 123 6. 1 gång/kvartal 110 7. 3 gånger/år 130 8. 2 gånger/år 174 9. 1 gång/år
VAR 253 VI BILÄGARE 9 Loc 379 width 1 (9.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Bilägare <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 3855 0. aldrig 1 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 655 3. 2 gånger/månad 313 4. 1 gång/månad 129 5. 2 gånger/kvartal 187 6. 1 gång/kvartal 154 7. 3 gånger/år 140 8. 2 gånger/år 197 9. 1 gång/år
VAR 254 DET BÄSTA 9 Loc 380 width 1 (9.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4737 0. aldrig 0 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 9 3. 2 gånger/månad 357 4. 1 gång/månad 47 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/kvartal 98 7. 3 gånger/år 116 8. 2 gånger/år 199 9. 1 gång/år
VAR 255 MÅNADS-JOURNALEN 9 Loc 381 width 2 MD=99 (9.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månads-Journalen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5338 00. aldrig 2 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 105 04. 1 gång/månad 20 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/kvartal 42 07. 3 gånger/år 38 08. 2 gånger/år 50 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 256 VI FÖRÄLDRAR 9 Loc 383 width 2 MD=99 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4867 00. aldrig 4 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 1 03. 2 gånger/månad 181 04. 1 gång/månad 37 05. 2 gånger/kvartal 84 06. 1 gång/kvartal 127 07. 3 gånger/år 151 08. 2 gånger/år 178 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 257 PRIVATA AFFÄRER 9 Loc 385 width 1 (9.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5122 0. aldrig 5 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 1 3. 2 gånger/månad 146 4. 1 gång/månad 32 5. 2 gånger/kvartal 78 6. 1 gång/kvartal 57 7. 3 gånger/år 92 8. 2 gånger/år 98 9. 1 gång/år
VAR 258 ANTIK & AUKTION 9 Loc 386 width 2 MD=99 (9.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5178 00. aldrig 5 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 80 04. 1 gång/månad 20 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/kvartal 64 07. 3 gånger/år 93 08. 2 gånger/år 144 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 259 AKTIESPARAREN 9 Loc 388 width 1 (9.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5311 0. aldrig 4 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 91 4. 1 gång/månad 11 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/kvartal 32 7. 3 gånger/år 53 8. 2 gånger/år 82 9. 1 gång/år
VAR 260 ALLT I HEMMET 9 Loc 389 width 1 (9.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 3781 0. aldrig 11 1. 1 gång/vecka 2 2. 3 gånger/månad 1 3. 2 gånger/månad 269 4. 1 gång/månad 102 5. 2 gånger/kvartal 282 6. 1 gång/kvartal 344 7. 3 gånger/år 439 8. 2 gånger/år 400 9. 1 gång/år
VAR 261 HEM OCH FRITID 9 Loc 390 width 2 MD=99 (9.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hem och Fritid <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 3770 00. aldrig 15 01. 1 gång/vecka 3 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 337 04. 1 gång/månad 107 05. 2 gånger/kvartal 281 06. 1 gång/kvartal 310 07. 3 gånger/år 406 08. 2 gånger/år 401 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 262 VÅR BOSTAD 9 Loc 392 width 1 (9.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4092 0. aldrig 24 1. 1 gång/vecka 1 2. 3 gånger/månad 2 3. 2 gånger/månad 668 4. 1 gång/månad 80 5. 2 gånger/kvartal 233 6. 1 gång/kvartal 174 7. 3 gånger/år 139 8. 2 gånger/år 218 9. 1 gång/år
VAR 263 ALLT OM MAT 9 Loc 393 width 1 (9.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 3895 0. aldrig 16 1. 1 gång/vecka 1 2. 3 gånger/månad 1 3. 2 gånger/månad 329 4. 1 gång/månad 103 5. 2 gånger/kvartal 242 6. 1 gång/kvartal 290 7. 3 gånger/år 352 8. 2 gånger/år 402 9. 1 gång/år
VAR 264 TIDSKR. FÖR HÄLSA 9 Loc 394 width 1 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Tidskrift för Hälsa <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5092 0. aldrig 4 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 114 4. 1 gång/månad 46 5. 2 gånger/kvartal 73 6. 1 gång/kvartal 81 7. 3 gånger/år 81 8. 2 gånger/år 140 9. 1 gång/år
VAR 265 JAKTMARKER & FISKEVAT 9 Loc 395 width 2 MD=99 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4917 00. aldrig 8 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 240 04. 1 gång/månad 49 05. 2 gånger/kvartal 94 06. 1 gång/kvartal 89 07. 3 gånger/år 100 08. 2 gånger/år 133 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 266 FEMINA MÅNADENS MAGASI 9 Loc 397 width 1 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5352 0. aldrig 5 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 92 4. 1 gång/månad 13 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/kvartal 41 7. 3 gånger/år 39 8. 2 gånger/år 60 9. 1 gång/år
VAR 267 RADIO & TELEVISION 9 Loc 398 width 1 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Radio & Television <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5181 0. aldrig 2 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 88 4. 1 gång/månad 26 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/kvartal 60 7. 3 gånger/år 80 8. 2 gånger/år 134 9. 1 gång/år
VAR 268 FOTO- OCH FILMTEKNIK 9 Loc 399 width 1 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto- och filmteknik <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5218 0. aldrig 1 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 64 4. 1 gång/månad 33 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/kvartal 52 7. 3 gånger/år 84 8. 2 gånger/år 138 9. 1 gång/år
VAR 269 TEKNIK FÖR ALLA 9 Loc 400 width 1 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknik för alla <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4853 0. aldrig 2 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 86 4. 1 gång/månad 66 5. 2 gånger/kvartal 86 6. 1 gång/kvartal 136 7. 3 gånger/år 183 8. 2 gånger/år 219 9. 1 gång/år
VAR 270 TRAILER 9 Loc 401 width 2 MD=99 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5326 00. aldrig 1 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 74 04. 1 gång/månad 34 05. 2 gånger/kvartal 41 06. 1 gång/kvartal 48 07. 3 gånger/år 44 08. 2 gånger/år 62 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 271 FOTBOLL 9 Loc 403 width 1 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5079 0. aldrig 7 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 225 4. 1 gång/månad 48 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/kvartal 62 7. 3 gånger/år 51 8. 2 gånger/år 91 9. 1 gång/år
VAR 272 BÅT-NYTT 9 Loc 404 width 1 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båt-nytt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4779 0. aldrig 4 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 139 4. 1 gång/månad 75 5. 2 gånger/kvartal 128 6. 1 gång/kvartal 143 7. 3 gånger/år 166 8. 2 gånger/år 197 9. 1 gång/år
VAR 273 BÅT FÖR ALLA 9 Loc 405 width 1 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båt för alla <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5037 0. aldrig 1 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 86 4. 1 gång/månad 48 5. 2 gånger/kvartal 94 6. 1 gång/kvartal 99 7. 3 gånger/år 106 8. 2 gånger/år 160 9. 1 gång/år
VAR 274 VI BÅTÄGARE 9 Loc 406 width 1 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Båtägare <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4982 0. aldrig 2 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 108 4. 1 gång/månad 38 5. 2 gånger/kvartal 88 6. 1 gång/kvartal 110 7. 3 gånger/år 123 8. 2 gånger/år 180 9. 1 gång/år
VAR 275 MC-NYTT 9 Loc 407 width 1 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4947 0. aldrig 1 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 107 4. 1 gång/månad 69 5. 2 gånger/kvartal 93 6. 1 gång/kvartal 108 7. 3 gånger/år 110 8. 2 gånger/år 196 9. 1 gång/år
VAR 276 MOTOR SPORT TREND 9 Loc 408 width 2 MD=99 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor Sport Trend <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5288 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 56 04. 1 gång/månad 30 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/kvartal 48 07. 3 gånger/år 59 08. 2 gånger/år 107 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 277 START & SPEED 9 Loc 410 width 1 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5141 0. aldrig 0 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 85 4. 1 gång/månad 57 5. 2 gånger/kvartal 74 6. 1 gång/kvartal 88 7. 3 gånger/år 67 8. 2 gånger/år 119 9. 1 gång/år
VAR 278 POWER 9 Loc 411 width 1 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 5361 0. aldrig 0 1. 1 gång/vecka 0 2. 3 gånger/månad 0 3. 2 gånger/månad 5 4. 1 gång/månad 66 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/kvartal 47 7. 3 gånger/år 39 8. 2 gånger/år 60 9. 1 gång/år
VAR 279 PÅ KRYSS TILL RORS 9 Loc 412 width 2 MD=99 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss Till Rors <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 5355 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 2 03. 2 gånger/månad 6 04. 1 gång/månad 57 05. 2 gånger/kvartal 39 06. 1 gång/kvartal 46 07. 3 gånger/år 45 08. 2 gånger/år 80 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 280 MÅ BRA 9 Loc 414 width 2 MD=99 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 5164 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 0 04. 1 gång/månad 71 05. 2 gånger/kvartal 70 06. 1 gång/kvartal 78 07. 3 gånger/år 92 08. 2 gånger/år 155 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 281 DINA PENGAR 9 Loc 416 width 2 MD=99 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 5334 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 0 04. 1 gång/månad 0 05. 2 gånger/kvartal 123 06. 1 gång/kvartal 36 07. 3 gånger/år 51 08. 2 gånger/år 82 09. 1 gång/år 5 99. Uppgift saknas
VAR 282 RES GUIDE 9 Loc 418 width 2 MD=99 (9.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Res Guide <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 5197 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 1 04. 1 gång/månad 0 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/kvartal 65 07. 3 gånger/år 119 08. 2 gånger/år 153 09. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 283 AFFISCHPELARE 10 Loc 420 width 2 MD=99 10 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (10.1) Affischpelare 704 00. aldrig 963 01. 7 gånger/vecka 233 02. 6 gånger/vecka 607 03. 5 gånger/vecka 208 04. 4 gånger/vecka 322 05. 3 gånger/vecka 276 06. 2 gånger/vecka 603 07. 1 gång/vecka 268 08. 3 gånger/månad 266 09. 2 gånger/månad 368 10. 1 gång/månad 179 11. 2 gånger/kvartal 176 12. 1 gång/kvartal 203 13. 3 gånger/år 148 14. 2 gånger/år 106 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 284 AFFISCHTAVLOR 10 Loc 422 width 2 MD=99 (10.2) Affischtavlor <Se F.10 för fullständig frågetext> 805 00. aldrig 732 01. 7 gånger/vecka 187 02. 6 gånger/vecka 519 03. 5 gånger/vecka 206 04. 4 gånger/vecka 291 05. 3 gånger/vecka 329 06. 2 gånger/vecka 649 07. 1 gång/vecka 295 08. 3 gånger/månad 317 09. 2 gånger/månad 411 10. 1 gång/månad 203 11. 2 gånger/kvartal 216 12. 1 gång/kvartal 171 13. 3 gånger/år 169 14. 2 gånger/år 130 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 285 SIDOSKYLTAR 10 Loc 424 width 2 (10.3) Sidoskyltar på bussar <Se F.10 för fullständig frågetext> 724 00. aldrig 1069 01. 7 gånger/vecka 322 02. 6 gånger/vecka 779 03. 5 gånger/vecka 294 04. 4 gånger/vecka 383 05. 3 gånger/vecka 328 06. 2 gånger/vecka 517 07. 1 gång/vecka 244 08. 3 gånger/månad 188 09. 2 gånger/månad 275 10. 1 gång/månad 126 11. 2 gånger/kvartal 155 12. 1 gång/kvartal 111 13. 3 gånger/år 56 14. 2 gånger/år 60 15. 1 gång/år
VAR 286 BAKSIDESSKYLTAR 10 Loc 426 width 2 MD=99 (10.4) Baksidesskyltar på bussar <Se F.10 för fullständig frågetext> 851 00. aldrig 984 01. 7 gånger/vecka 303 02. 6 gånger/vecka 718 03. 5 gånger/vecka 277 04. 4 gånger/vecka 356 05. 3 gånger/vecka 334 06. 2 gånger/vecka 553 07. 1 gång/vecka 237 08. 3 gånger/månad 173 09. 2 gånger/månad 294 10. 1 gång/månad 142 11. 2 gånger/kvartal 147 12. 1 gång/kvartal 119 13. 3 gånger/år 77 14. 2 gånger/år 65 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 287 FÖRARPLATSSKYLTAR 10 Loc 428 width 2 MD=99 (10.5) Förarplatsskyltar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1866 00. aldrig 268 01. 7 gånger/vecka 105 02. 6 gånger/vecka 385 03. 5 gånger/vecka 92 04. 4 gånger/vecka 159 05. 3 gånger/vecka 129 06. 2 gånger/vecka 314 07. 1 gång/vecka 236 08. 3 gånger/månad 199 09. 2 gånger/månad 436 10. 1 gång/månad 248 11. 2 gånger/kvartal 314 12. 1 gång/kvartal 314 13. 3 gånger/år 275 14. 2 gånger/år 288 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 288 SKÖNHETSARTIKLAR 11 Loc 430 width 1 MD=9 (11) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (11.1) Skönhetsartiklar 1672 1. Aldrig 1934 2. Någon gång/år 1142 3. Någon gång/kvartal 765 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 65 9. Uppgift saknas
VAR 289 TANDKRÄM 11 Loc 431 width 1 MD=9 (11.2) Tandkräm <Se F.(11) för fullständig frågetext> 450 1. Aldrig 692 2. Någon gång/år 1492 3. Någon gång/kvartal 2795 4. Någon gång/månad 137 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 58 9. Uppgift saknas
VAR 290 TVÅL 11 Loc 432 width 1 MD=9 (11.3) Tvål <Se F.(11) för fullständig frågetext> 469 1. Aldrig 642 2. Någon gång/år 1388 3. Någon gång/kvartal 2877 4. Någon gång/månad 183 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 60 9. Uppgift saknas
VAR 291 MASKINDISKMEDEL 11 Loc 433 width 1 MD=9 (11.4) Maskindiskmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 3495 1. Aldrig 630 2. Någon gång/år 788 3. Någon gång/kvartal 634 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 70 9. Uppgift saknas
VAR 292 HANDDISKMEDEL 11 Loc 434 width 1 MD=9 (11.5) Handdiskmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 957 1. Aldrig 960 2. Någon gång/år 1757 3. Någon gång/kvartal 1852 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 63 9. Uppgift saknas
VAR 293 RENGÖRINGSMEDEL 11 Loc 435 width 1 MD=9 (11.6) Rengöringsmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 901 1. Aldrig 1156 2. Någon gång/år 1858 3. Någon gång/kvartal 1621 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 62 9. Uppgift saknas
VAR 294 TVÄTTMEDEL 11 Loc 436 width 1 MD=9 (11.7) Tvättmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 855 1. Aldrig 864 2. Någon gång/år 1776 3. Någon gång/kvartal 2027 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 61 9. Uppgift saknas
VAR 295 GOLVVÅRSMEDEL 11 Loc 437 width 1 MD=9 (11.8) Golvvårdsmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 2143 1. Aldrig 1799 2. Någon gång/år 1041 3. Någon gång/kvartal 563 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 67 9. Uppgift saknas
VAR 296 KAFFE 11 Loc 438 width 1 MD=9 (11.9) Kaffe <Se F.(11) för fullständig frågetext> 565 1. Aldrig 420 2. Någon gång/år 808 3. Någon gång/kvartal 2851 4. Någon gång/månad 901 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 58 9. Uppgift saknas
VAR 297 ÖL 11 Loc 439 width 1 MD=9 (11.10) Öl <Se F.(11) för fullständig frågetext> 1129 1. Aldrig 738 2. Någon gång/år 891 3. Någon gång/kvartal 1907 4. Någon gång/månad 796 5. 1-2 gånger/vecka 64 6. 3-4 gånger/vecka 22 7. Minst 5 gånger/vecka 84 9. Uppgift saknas