ORVESTO 83-II
                SSD 0418

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
              September 1997

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 83-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  första delen av 1983 genomfördes sex omgångar "Sverige Nu".
  Totalt omfattade urvalet för dessa sex omgångar 14.700
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har
  av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 14.700 personer har 1.585 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 15 avlidna,
  6 som flyttat ur riket, 28 som vistas utomlands, 12 i
  militärtjänst, 113 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 17 ej svensktalande, 118 okända men
  skrivna å kommun, 42 under sjukhusvård, 245 sjuka i hemmet
  samt 989 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sex omgångarna utgör således 13.115
  personer varav 3.699, utgörande 28%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 1.871 personer, "Tidsbrist" 372, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 467 och "Ej anträffbar" 1.979.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  första delen av
  1983, 10.339 personer istället för 9.416 faktiskt insända
  godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den
  viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 2 februari 1983 - 15 juli
  1983.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1983-II
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0418 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Personliga uppgifter: Kön 10 Personliga uppgifter: Ålder, Hur gammal är Du? 11 Personliga uppgifter: Civilstånd 12 Personliga uppgifter: Hushållsposition 13 Personliga uppgifter: Sysselsättning 14 Personliga uppgifter: Utbildning 15 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 16 Personliga uppgifter: Boendeform 17 Personliga uppgifter: Andel egna inköp 18 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 19 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 20 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 21 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 22 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 23 Antal hushållsmedlemmar: 20-67 år 24 Antal hushållsmedlemmar: 68 år eller äldre 25 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 26 Personlig inkomst 27 Hushållets totala inkomsten 28 Innehav: Personbil(ar) 29 Innehav: Symaskin 30 Innehav: Husvagn 31 Innehav: Fritidshus 32 Innehav: Roddbåt/eka el. liknande 33 Innehav: Motorbåt 34 Innehav: Segelbåt 35 Innehav: Bildkamera - typ instamatic 36 Innehav: Bildkamera - typ systemkamera 37 Innehav: TV-bandspelare (Video) 38 Innehav: Bilradio/bilstereo 39 Innehav: Filmkamera 40 Innehav: Stillbildsprojektor 41 Innehav: Filmprojektor 42 Innehav: Skrivmaskin 43 Innehav: Svart-vit TV 44 Innehav: Färg-TV 45 Innehav: Frysbox/Frysskåp 46 Innehav: Diskmaskin 47 Innehav: Torktumlare 48 Innehav: Köksmaskin 49 Innehav: Tvättmaskin 50 Innehav: Stereoanläggning 51 Innehav: Motorgräsklippare 52 Innehav: Spisfläkt 53 Innehav: Kaffebryggare 54 Innehav: Rakapparat 55 Innehav: Hund 56 Innehav: Katt 57 Innehav: Braskamin 58 Inköp av varor: Grupp 1(1) 59 Inköp av varoror:Grupp 1(2) 60 Inköp av varoror:Grupp 1(3) 61 Inköp av varoror:Grupp 1(4) 62 Inköp av varoror:Grupp 1(5) 63 Inköp av varoror:Grupp 1(6) 64 Inköp av varoror:Grupp 2(1) 65 Inköp av varoror:Grupp 2(2) 66 Inköp av varoror:Grupp 2(3) 67 Inköp av varoror:Grupp 2(4) 68 Inköp av varoror:Grupp 2(5) 69 Inköp av varoror:Grupp 2(6) 70 Inköp av varoror:Grupp 3(1) 71 Inköp av varoror:Grupp 3(2) 72 Inköp av varoror:Grupp 3(3) 73 Inköp av varoror:Grupp 3(4) 74 Inköp av varoror:Grupp 3(5) 75 Intresse: Miljövårdsfrågor 76 Intresse: Hälsonyttig mat 77 Intresse: Sjukdomar och hälsa 78 Intresse: Bantningstips 79 Intresse: Hushålla ekonomiskt 80 Intresse: Energisparande 81 Intresse: Sociala rättigheter 82 Intresse: Skattefrågor 83 Intresse: Samlevnadsfrågor 84 Intresse: Vidareutbildning 85 Intresse: Religionsfrågor 86 Intresse: Arbetsmarknaden 87 Intresse: Villa/Eget hem 88 Intresse: Fritidshus 89 Intresse: Personbilar 90 Intresse: Heminredning 91 Intresse: Modenyheter 92 Intresse: Matvarunyheter 93 Intresse: Barnavård 94 Intresse: Skönhetsvård 95 Intresse: Stereoanläggningar 96 Intresse: Hushållsmaskiner 97 Intresse: Fotoutrustningar 98 Intresse: Motorcyklar 99 Intresse: Krukväxter 100 Intresse: Hårvård 101 Intresse: Hundar 102 Intresse: Katter 103 Intresse: Motionera 104 Intresse: Se på sport 105 Intresse: Laga mat 106 Intresse: Pröva nya maträtter 107 Intresse: Baka 108 Intresse: Ha gäster 109 Intresse: Köra bil 110 Intresse: Jobba med bilar 111 Intresse: Arbeta i trädgården 112 Intresse: Fotografera 113 Intresse: Smalfilma 114 Intresse: Sportfiska 115 Intresse: Popmusik 116 Intresse: Klassisk musik 117 Intresse: Gå på teater 118 Intresse: Gå på konstutställning 119 Intresse: Läsa böcker 120 Intresse: Läsa populärtidningar 121 Intresse: Köpa på postorder 122 Intresse: Sy kläder 123 Intresse: Handarbeta 124 Intresse: Träffa nya människor 125 Intresse: Snickra 126 Intresse: Måla hemma 127 Intresse: Jaga 128 Intresse: Friluftsliv 129 Intresse: Åka slalom 130 Intresse: Åka motorbåt 131 Intresse: Segla 132 Intresse: Campa 133 Intresse: Semestra utomlands 134 Intresse: Semestra i Sverige 135 Intresse: Pröva nya produkter 136 Intresse: Vara bortbjuden 137 Intresse: Gå på diskotek 138 Intresse: Gå på restaurang 139 Intresse: Gå på kvällskurser 140 Penningutlägg: Tips 141 Penningutlägg: Lotto 142 Penningutlägg: Penninglotter 143 Penningutlägg: V65 144 Penningutlägg: Bingo 145 Penningutlägg: Bensin 146 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 147 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 148 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 149 Penningutlägg: Nöjen 150 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 151 Penningutlägg: Böcker 152 Penningutlägg: Tobak 153 Penningutlägg: Vin och sprit 154 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 155 Besöker affärer: ICA 156 Besöker affärer: Konsum 157 Besöker affärer: Vivo 158 Besöker affärer: Favör 159 Besöker affärer: Annan butik 160 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 161 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 162 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Tempo 163 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 164 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 165 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 166 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 167 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 168 Varuhus och stormarknader: Tempo (ej livsmedelsavdelning) 169 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 170 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 171 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 172 Andra butiker: Hennes & Mauritz 173 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 174 Andra butiker: Nya Gulins 175 Andra butiker: Ikea 176 Andra butiker: Expert Foto 177 Andra butiker: Expert Radio/TV 178 Andra butiker: Järnia 179 Andra butiken: Färgsam 180 Andra butiker: Pressbyrån 181 Andra butiker: Annan kiosk 182 Andra butiker: Tobaksaffär 183 Andra butiker: Bar/Självservering 184 Andra butiker: MacDonald's 185 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 186 Andra butiker: Bensinstation 187 Andra butiker: Postkontor 188 Andra butiker: Bankkontor 189 Andra butiker: Hälsokostbutik 190 Andra butiker: Apotek 191 Andra butiker: Blomsteraffär 192 Hur ofta: Reklamfilm på bio 193 Hur ofta: Reklam på taxi 194 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 195 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 196 Hur ofta: Tunnelbana 197 Hur ofta: Taxi 198 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 199 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 200 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 201 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 202 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 203 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT Kvällstidningen 204 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 205 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 206 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 207 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 208 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 209 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 210 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 211 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 212 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 213 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 214 Läsfrekvenser: Dagens Industri 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 218 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT Kvällstidningen 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Helsingborgs Dagblad 226 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 227 Läsfrekvenser: Allers 228 Läsfrekvenser: Damernas Värld 229 Läsfrekvenser: FIB-Aktuellt 230 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 231 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 232 Läsfrekvenser: Husmodern 233 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 234 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 235 Läsfrekvenser: Kalle Anka & Co 236 Läsfrekvenser: Land 237 Läsfrekvenser: Lektyr 238 Läsfrekvenser: Min Värld 239 Läsfrekvenser: Veckans Novell 240 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 241 Läsfrekvenser: Saxons Veckotidning 242 Läsfrekvenser: Svensk Damtidning 243 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 244 Läsfrekvenser: Vecko-Revyn 245 Läsfrekvenser: Veckans STOPP 246 Läsfrekvenser: Vi 247 Läsfrekvenser: Året Runt 248 Läsfrekvenser: Rikstoto-Guiden (V65) 249 Läsfrekvenser: Kommunalarbetaren 250 Läsfrekvenser: Motor 251 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 252 Läsfrekvenser: Bilsport 253 Läsfrekvenser: Vi Bilägare 254 Läsfrekvenser: Det Bästa 255 Läsfrekvenser: Månads-Journalen 256 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 257 Läsfrekvenser: Privata Affärer 258 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 259 Läsfrekvenser: Aktiespararen 260 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 261 Läsfrekvenser: Hem och Fritid 262 Läsfrekvenser: Vår Bostad 263 Läsfrekvenser: Allt om mat 264 Läsfrekvenser: Tidskrift för Hälsa 265 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 266 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 267 Läsfrekvenser: Radio & Television 268 Läsfrekvenser: Foto- och filmteknik 269 Läsfrekvenser: Teknik för alla 270 Läsfrekvenser: Trailer 271 Läsfrekvenser: Fotboll 272 Läsfrekvenser: Båt-nytt 273 Läsfrekvenser: Båt för alla 274 Läsfrekvenser: Vi Båtägare 275 Läsfrekvenser: MC-Nytt 276 Läsfrekvenser: Motor Sport Trend 277 Läsfrekvenser: Start & Speed 278 Läsfrekvenser: Power 279 Läsfrekvenser: På Kryss Till Rors 280 Läsfrekvenser: Må Bra 281 Läsfrekvenser: Dina Pengar 282 Läsfrekvenser: Res Guide 283 Affischpelare 284 Affischtavlor 285 Sidoskyltar på bussar 286 Baksidesskyltar på bussar 287 Förarplatsskyltar 288 Jag köper: Skönhetsartiklar 289 Jag köper: Tandkräm 290 Jag köper: Tvål 291 Jag köper: Maskindiskmedel 292 Jag köper: Handdiskmedel 293 Jag köper: Rengöringsmedel 294 Jag köper: Tvättmedel 295 Jag köper: Golvvårdsmedel 296 Jag köper: Kaffe 297 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0418              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0418


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1865 1. Sverige Nu P-3001 (28/02-1983 - 27/04-1983) 1838 2. Sverige Nu P-3002 (28/03-1983 - 19/05-1983) 1251 3. Sverige Nu P-3003 (29/04-1983 - 21/06-1983) 1979 8. Sverige Nu P-2008 (02/02 1983 - 25/03 1983) 1230 9. Skåne Nu P-2603 (27/05 1983 - 15/07 1983)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 7532 1. Svarat utan påminnelse 403 2. Svarat efter första påminnelsen 228 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 1110 01. Stockholm/Södertälje 29 02. Norrtälje 37 03. Enköping 144 04. Uppsala 68 05. Nyköping 48 06. Katrineholm 99 07. Eskilstuna 72 08. Mjölby/Motala 126 09. Linköping 138 10. Norrköping 129 11. Jönköping 25 12. Tranås 90 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 61 14. Värnamo 26 15. Ljungby 120 16. Växjö 37 17. Västervik 26 18. Hultsfred/Vimmerby 47 19. Oskarshamn 98 20. Kalmar/Nybro 52 21. Visby 82 22. Karlskrona 45 23. Karlshamn 197 24. Kristianstad 142 25. Hässleholm 108 26. Ängelholm 462 27. Helsingborg/Landskrona 913 28. Malmö/Lund/Trelleborg 165 29. Ystad/Simrishamn 112 30. Eslöv 95 31. Halmstad 62 32. Falkenberg/Varberg 587 33. Göteborg/Alingsås 99 34. Uddevalla 97 35. Trollhättan/Vänersborg 152 36. Borås 80 37. Lidköping/Skara 38 38. Falköping 65 39. Skövde 37 40. Mariestad 37 41. Kristinehamn/Filipstad 137 42. Karlstad 38 43. Säffle/Åmål 35 44. Arvika 137 45. Örebro 36 46. Karlskoga 41 47. Lindesberg 132 48. Västerås 42 49. Köping 22 50. Fagersta 38 51. Sala 127 52. Borlänge/Falun 39 53. Avesta/Hedemora 40 54. Ludvika 42 55. Mora 155 56. Gävle/Sandviken 68 57. Bollnäs/Söderhamn 57 58. Hudiksvall/Ljusdal 101 59. Sundsvall 47 60. Härnösand/Kramfors 23 61. Sollefteå 55 62. Örnsköldsvik 124 63. Östersund 98 64. Umeå 89 65. Skellefteå 44 66. Lycksele 53 67. Piteå 91 68. Luleå/Boden 30 69. Haparanda/Kalix 57 70. Kiruna/Gällivare 8 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 13. . . 69. 6 99. Uppgift saknas Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 114 106 105 107 120 130 129 160 148 133 133 120 125 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 130 130 133 124 117 135 104 126 112 124 144 145 125 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 141 122 160 181 170 178 226 185 176 173 185 165 151 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 160 146 163 136 155 158 139 150 145 165 150 162 185 Kod: 65 66 67 68 69 99 Frek: 187 200 199 64 1 6
VAR 9 KÖN 1 Loc 20 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: (1.1) 4023 1. Man 4122 2. Kvinna 18 9. Uppgift saknas
VAR 10 ÅLDER 1 Loc 21 width 2 MD=99 (1) Ålder (1.2) Ålder, Hur gammal är Du? 539 00. 15-17 år 368 01. 18-19 år 765 02. 20-24 år 758 03. 25-29 år 822 04. 30-34 år 948 05. 35-39 år 762 06. 40-44 år 647 07. 45-49 år 608 08. 50-54 år 644 09. 55-59 år 694 10. 60-64 år 597 11. 65 år och äldre 11 99. Uppgift saknas
VAR 11 CIVILSTÅND 1 Loc 23 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.3) Civilstånd 2046 1. Ogift 5464 2. Gift eller sammanboende 585 3. Änka/änkling/frånskild 68 9. Uppgift saknas
VAR 12 HUSHÅLLSPOSITION 1 Loc 24 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.4) 2651 1. Husfar 2874 2. Husmor 1153 3. Son/Dotter 185 4. Annan hushållsmedlem 1090 5. Ensamboende 210 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING 1 Loc 25 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.5) Sysselsättning 3931 1. Förvärvsarbetande på heltid 1514 2. Förvärvsarbetande på deltid 481 3. Hemmafru 1021 4. Studerande 838 5. Pensionär 318 6. Annan sysselsättning 60 9. Uppgift saknas
VAR 14 UTBILDNING 1 Loc 26 width 1 MD=9 (1) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? (1.6) 2676 1. Folkskola 1520 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 762 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1963 4. Gymnasium eller motsvarande 1156 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 86 9. Uppgift saknas
VAR 15 ORTSSTORLEK 1 Loc 27 width 1 MD=9 (1) Hur stor är den ort där Du bor? (1.7) 385 1. Under 200 invånare 888 2. 200 - 1.999 invånare 849 3. 2.000 - 4.999 invånare 731 4. 5.000 - 9.999 invånare 1079 5. 10.000 - 24.999 invånare 1044 6. 25.000 - 49.999 invånare 960 7. 50.000 - 99.999 invånare 1770 8. 100.000 och däröver 457 9. Uppgift saknas
VAR 16 BOENDEFORM 1 Loc 28 width 1 MD=9 (1) Bor Du i: (1.8) 898 0. Insatslägenhet 2117 1. Hyrd lägenhet 4107 2. Egen villa/radhus 258 3. Hyrd villa/radhus 480 4. Jordbruksfastighet 127 5. Inneboende 128 6. Annan bostadsform 48 9. Uppgift saknas
VAR 17 ANDEL EGNA INKÖP 1 Loc 29 width 1 MD=9 1 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? (1.9) Andel egna inköp 1382 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1596 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 1144 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 850 4. Gör mer än hälften av alla inköp 3142 5. Gör alla eller nästan alla inköp 49 9. Uppgift saknas
VAR 18 UNDER 2 ÅR 2 Loc 30 width 1 MD=9 (2) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (2.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 4. 56 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7546 523 29 3 6 56
VAR 19 2- 6 ÅR 2 Loc 31 width 1 MD=9 (2.2) Antal hushållsmedlemmar 2 - 6 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 56 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 6977 933 178 15 4 56
VAR 20 7-10 ÅR 2 Loc 32 width 1 MD=9 (2.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 6. 56 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 Frek: 6947 1013 139 4 1 2 1 56
VAR 21 11-14 ÅR 2 Loc 33 width 1 MD=9 (2.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 1 6. 56 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 6 9 Frek: 6634 1278 190 4 1 56
VAR 22 15-19 ÅR 2 Loc 34 width 1 MD=9 (2.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 55 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 5759 1780 516 51 2 55
VAR 23 20-67 ÅR 2 Loc 35 width 2 (2.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-67 år <Se F.(2) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 52 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 99 Frek: 290 1540 5274 804 156 32 11 1 3 52
VAR 24 68 ÅR ELLER ÄLDRE 2 Loc 37 width 1 MD=9 (2.7) Antal hushållsmedlemmar 68 år eller äldre <Se F.(2) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 57 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 7542 377 179 2 2 4 57
VAR 25 TOTALT ANTAL PERSONER 2 Loc 38 width 2 MD=99 (2.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(2) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 41 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 32 1083 2408 1640 2031 713 141 35 15 24 41
VAR 26 INKOMST-PERSONLIG 3 Loc 40 width 1 MD=9 3 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (3.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 3049 0. Under 60 000 2679 1. 60 000- 90 000 1396 2. 90 000-120 000 360 3. 120 000-150 000 116 4. 150 000-180 000 56 5. 180 000-210 000 31 6. 210 000-240 000 44 7. Över 240 000 432 9. Uppgift saknas
VAR 27 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 3 Loc 41 width 1 MD=9 (3.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 605 0. Under 60 000 1218 1. 60 000- 90 000 1376 2. 90 000-120 000 1468 3. 120 000-150 000 1105 4. 150 000-180 000 697 5. 180 000-210 000 335 6. 210 000-240 000 358 7. Över 270 000 1001 9. Uppgift saknas
VAR 28 PERSONBILAR 4 Loc 42 width 2 (4) Vad finns i Ditt hushåll? (4.1) Personbil(ar) 1240 00. 0 Bilar 5100 01. 1 Bil 1512 02. 2 Bilar 213 03. 3 Bilar 44 04. 4 Bilar 9 05. 5 Bilar 3 06. 6 Bilar 2 07. 7 Bilar 0 08. 8 Bilar 0 09. 9 Bilar 40 99. Ej svar
VAR 29 SYMASKIN 4 Loc 44 width 1 MD=5 (4.2) Symaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1749 1. Finns ej i hushållet 6380 2. Finns i hushållet 34 5. Ej markerat
VAR 30 HUSVAGN 4 Loc 45 width 1 MD=5 (4.3) Husvagn <Se F.(4) för fullständig frågetext> 7526 1. Finns ej i hushållet 599 2. Finns i hushållet 38 5. Ej markerat
VAR 31 FRITIDSHUS 4 Loc 46 width 1 MD=5 (4.4) Fritidshus <Se F.(4) för fullständig frågetext> 6286 1. Finns ej i hushållet 1839 2. Finns i hushållet 38 5. Ej markerat
VAR 32 RODDBÅT/EKA 4 Loc 47 width 1 MD=5 (4.5) Roddbåt/eka el. liknande <Se F.(4) för fullständig frågetext> 6570 1. Finns ej i hushållet 1556 2. Finns i hushållet 37 5. Ej markerat
VAR 33 MOTORBÅT 4 Loc 48 width 1 MD=5 (4.6) Motorbåt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 7220 1. Finns ej i hushållet 905 2. Finns i hushållet 38 5. Ej markerat
VAR 34 SEGELBÅT 4 Loc 49 width 1 MD=5 (4.7) Segelbåt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 7827 1. Finns ej i hushållet 297 2. Finns i hushållet 39 5. Ej markerat
VAR 35 BILDKAMERA (INSTAMATIC)4 Loc 50 width 1 MD=5 (4.8) Bildkamera - typ instamatic <Se F.(4) för fullständig frågetext> 3585 1. Finns ej i hushållet 4543 2. Finns i hushållet 35 5. Ej markerat
VAR 36 BILDKAMERA (SYSTEMKAM) 4 Loc 51 width 1 MD=5 (4.9) Bildkamera - typ systemkamera <Se F.(4) för fullständig frågetext> 5013 1. Finns ej i hushållet 3111 2. Finns i hushållet 39 5. Ej markerat
VAR 37 TV-BANDSPELARE (VIDEO) 4 Loc 52 width 1 MD=5 (4.10) Bilradio/bilstereo <Se F.(4) för fullständig frågetext> 6735 1. Finns ej i hushållet 1390 2. Finns i hushållet 38 5. Ej markerat
VAR 38 BILRADIO/ BILSTEREO 4 Loc 53 width 1 MD=5 (4.11) Bilradio/bilstereo <Se F.(4) för fullständig frågetext> 2664 1. Finns ej i hushållet 5465 2. Finns i hushållet 34 5. Ej markerat
VAR 39 FILMKAMERA 4 Loc 54 width 1 MD=5 (4.12) Filmkamera <Se F.(4) för fullständig frågetext> 6058 1. Finns ej i hushållet 2068 2. Finns i hushållet 37 5. Ej markerat
VAR 40 STILLBILDSPROJEKTOR 4 Loc 55 width 1 MD=5 (4.13) Stillbildsprojektor <Se F.(4) för fullständig frågetext> 5824 1. Finns ej i hushållet 2301 2. Finns i hushållet 38 5. Ej markerat
VAR 41 FILMPROJEKTOR 4 Loc 56 width 1 MD=5 (4.14) Filmprojektor <Se F.(4) för fullständig frågetext> 6311 1. Finns ej i hushållet 1815 2. Finns i hushållet 37 5. Ej markerat
VAR 42 SKRIVMASKIN 4 Loc 57 width 1 MD=5 (4.15) Skrivmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4385 1. Finns ej i hushållet 3742 2. Finns i hushållet 36 5. Ej markerat
VAR 43 SVART-VIT TV 4 Loc 58 width 1 MD=5 (4.16) Svart-vit TV <Se F.(4) för fullständig frågetext> 5806 1. Finns ej i hushållet 2318 2. Finns i hushållet 39 5. Ej markerat
VAR 44 FÄRG-TV 4 Loc 59 width 1 MD=5 (4.17) Färg-TV <Se F.(4) för fullständig frågetext> 755 1. Finns ej i hushållet 7375 2. Finns i hushållet 33 5. Ej markerat
VAR 45 FRYSBOX/FRYSSKÅP 4 Loc 60 width 1 MD=5 (4.18) Frysbox/Frysskåp <Se F.(4) för fullständig frågetext> 791 1. Finns ej i hushållet 7339 2. Finns i hushållet 33 5. Ej markerat
VAR 46 DISKMASKIN 4 Loc 61 width 1 MD=5 (4.19) Diskmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4899 1. Finns ej i hushållet 3227 2. Finns i hushållet 37 5. Ej markerat
VAR 47 TORKTUMLARE 4 Loc 62 width 1 MD=5 (4.20) Torktumlare <Se F.(4) för fullständig frågetext> 7103 1. Finns ej i hushållet 1022 2. Finns i hushållet 38 5. Ej markerat
VAR 48 KÖKSMASKIN 4 Loc 63 width 1 MD=5 (4.21) Köksmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 3777 1. Finns ej i hushållet 4350 2. Finns i hushållet 36 5. Ej markerat
VAR 49 TVÄTTMASKIN 4 Loc 64 width 1 MD=5 (4.22) Tvättmaskin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1950 1. Finns ej i hushållet 6178 2. Finns i hushållet 35 5. Ej markerat
VAR 50 STEREOANLÄGGNING 4 Loc 65 width 1 MD=5 (4.23) Stereoanläggning <Se F.(4) för fullständig frågetext> 1773 1. Finns ej i hushållet 6357 2. Finns i hushållet 33 5. Ej markerat
VAR 51 MOTORGRÄSKLIPPARE 4 Loc 66 width 1 MD=5 (4.24) Motorgräsklippare <Se F.(4) för fullständig frågetext> 4614 1. Finns ej i hushållet 3514 2. Finns i hushållet 35 5. Ej markerat
VAR 52 SPISFLÄKT 4 Loc 67 width 1 MD=5 (4.25) Spisfläkt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 2267 1. Finns ej i hushållet 5860 2. Finns i hushållet 36 5. Ej markerat
VAR 53 KAFFEBRYGGARE 4 Loc 68 width 1 MD=5 (4.26) Kaffebryggare <Se F.(4) för fullständig frågetext> 2051 1. Finns ej i hushållet 6077 2. Finns i hushållet 35 5. Ej markerat
VAR 54 RAKAPPARAT 4 Loc 69 width 1 MD=5 (4.27) Rakapparat <Se F.(4) för fullständig frågetext> 2219 1. Finns ej i hushållet 5911 2. Finns i hushållet 33 5. Ej markerat
VAR 55 HUND 4 Loc 70 width 1 MD=5 (4.28) Hund <Se F.(4) för fullständig frågetext> 6366 1. Finns ej i hushållet 1761 2. Finns i hushållet 36 5. Ej markerat
VAR 56 KATT 4 Loc 71 width 1 MD=5 (4.29) Katt <Se F.(4) för fullständig frågetext> 6683 1. Finns ej i hushållet 1442 2. Finns i hushållet 38 5. Ej markerat
VAR 57 BRASKAMIN 4 Loc 72 width 1 MD=5 (4.30) Braskamin <Se F.(4) för fullständig frågetext> 7236 1. Finns ej i hushållet 885 2. Finns i hushållet 42 5. Ej markerat
VAR 58 PLAN INKÖP GRUPP 1(1) 5 Loc 73 width 2 MD=99 (5) Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. (5.1) 737 00. Fabriksny bil 2164 01. Begagnad bil 143 02. Moped 16 03. Nytt fritidshus 47 04. Begagnat fritidshus 69 05. Ny villa 109 06. Begagnad villa 224 07. Köksfläkt 278 08. Elektrisk spis 153 09. Diskmaskin 1175 10. Nya möbler 3048 99. Uppgift saknas
VAR 59 PLAN INKÖP GRUPP 1(2) 5 Loc 75 width 2 MD=99 (5.2) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 9 00. Fabriksny bil 98 01. Begagnad bil 117 02. Moped 18 03. Nytt fritidshus 70 04. Begagnat fritidshus 58 05. Ny villa 130 06. Begagnad villa 181 07. Köksfläkt 304 08. Elektrisk spis 205 09. Diskmaskin 1191 10. Nya möbler 5782 99. Uppgift saknas
VAR 60 PLAN INKÖP GRUPP 1(3) 5 Loc 77 width 2 MD=99 (5.3) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Fabriksny bil 2 01. Begagnad bil 2 02. Moped 0 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 8 05. Ny villa 19 06. Begagnad villa 39 07. Köksfläkt 123 08. Elektrisk spis 125 09. Diskmaskin 430 10. Nya möbler 7404 99. Uppgift saknas
VAR 61 PLAN INKÖP GRUPP 1(4) 5 Loc 79 width 2 MD=99 (5.4) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Fabriksny bil 2 01. Begagnad bil 0 02. Moped 0 03. Nytt fritidshus 0 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 7 07. Köksfläkt 24 08. Elektrisk spis 53 09. Diskmaskin 134 10. Nya möbler 7939 99. Uppgift saknas
VAR 62 PLAN INKÖP GRUPP 1(5) 5 Loc 81 width 2 MD=99 (5.5) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Fabriksny bil 1 01. Begagnad bil 0 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 0 05. Ny villa 0 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 5 08. Elektrisk spis 20 09. Diskmaskin 46 10. Nya möbler 8088 99. Uppgift saknas
VAR 63 PLAN INKÖP GRUPP 1(6) 5 Loc 83 width 2 MD=99 (5.6) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 1 00. Fabriksny bil 1 01. Begagnad bil 0 02. Moped 0 03. Nytt fritidshus 0 04. Begagnat fritidshus 0 05. Ny villa 0 06. Begagnad villa 0 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 3 09. Diskmaskin 15 10. Nya möbler 8142 99. Uppgift saknas
VAR 64 PLAN INKÖP GRUPP 2(1) 5 Loc 85 width 2 MD=99 (5.7) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 426 00. TV-bandspelare (Video) 331 01. Frysbox 324 02. Frysskåp 479 03. Fiskeutrustning 502 04. Elektrisk rakapparat 209 05. Skrivmaskin 178 06. Stillbildskamera 49 07. Filmkamera 55 08. Projektor 211 09. Elektrisk symaskin 67 10. Braskamin 210 11. Torkskåp/Torktumlare 5122 99. Uppgift saknas
VAR 65 PLAN INKÖP GRUPP 2(2) 5 Loc 87 width 2 MD=99 (5.8) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 1 00. TV-bandspelare (Video) 30 01. Frysbox 88 02. Frysskåp 90 03. Fiskeutrustning 171 04. Elektrisk rakapparat 96 05. Skrivmaskin 114 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 44 08. Projektor 104 09. Elektrisk symaskin 49 10. Braskamin 118 11. Torkskåp/Torktumlare 7232 99. Uppgift saknas
VAR 66 PLAN INKÖP GRUPP 2(3) 5 Loc 89 width 2 MD=99 (5.9) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. TV-bandspelare (Video) 1 01. Frysbox 8 02. Frysskåp 21 03. Fiskeutrustning 31 04. Elektrisk rakapparat 27 05. Skrivmaskin 47 06. Stillbildskamera 16 07. Filmkamera 26 08. Projektor 39 09. Elektrisk symaskin 14 10. Braskamin 53 11. Torkskåp/Torktumlare 7880 99. Uppgift saknas
VAR 67 PLAN INKÖP GRUPP 2(4) 5 Loc 91 width 2 MD=99 (5.10) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 1 00. TV-bandspelare (Video) 0 01. Frysbox 0 02. Frysskåp 3 03. Fiskeutrustning 5 04. Elektrisk rakapparat 5 05. Skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 17 08. Projektor 19 09. Elektrisk symaskin 5 10. Braskamin 15 11. Torkskåp/Torktumlare 8080 99. Uppgift saknas
VAR 68 PLAN INKÖP GRUPP 2(5) 5 Loc 93 width 2 MD=99 (5.11) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. TV-bandspelare (Video) 0 01. Frysbox 0 02. Frysskåp 0 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 5 08. Projektor 3 09. Elektrisk symaskin 5 10. Braskamin 3 11. Torkskåp/Torktumlare 8137 99. Uppgift saknas
VAR 69 PLAN INKÖP GRUPP 2(6) 5 Loc 95 width 2 MD=99 (5.12) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. TV-bandspelare (Video) 0 01. Frysbox 0 02. Frysskåp 0 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 3 08. Projektor 2 09. Elektrisk symaskin 0 10. Braskamin 3 11. Torkskåp/Torktumlare 8146 99. Uppgift saknas
VAR 70 PLAN INKÖP GRUPP 3(1) 5 Loc 97 width 2 MD=99 (5.13) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 541 00. Transistorradio 72 01. Husvagn 586 02. Stereoanläggning 697 03. Färg-TV 442 04. Tvättmaskin 116 05. Bastu 345 06. Elektr. kaffebryggare 233 07. Motorgräsklippare 374 08. Dammsugare 76 09. Motorbåt 33 10. Segelbåt 4648 99. Uppgift saknas
VAR 71 PLAN INKÖP GRUPP 3(2) 5 Loc 99 width 2 MD=99 (5.14) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 1 00. Transistorradio 11 01. Husvagn 96 02. Stereoanläggning 200 03. Färg-TV 164 04. Tvättmaskin 50 05. Bastu 215 06. Elektr. kaffebryggare 138 07. Motorgräsklippare 288 08. Dammsugare 67 09. Motorbåt 38 10. Segelbåt 6895 99. Uppgift saknas
VAR 72 PLAN INKÖP GRUPP 3(3) 5 Loc 101 width 2 MD=99 (5.15) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Transistorradio 0 01. Husvagn 4 02. Stereoanläggning 35 03. Färg-TV 46 04. Tvättmaskin 13 05. Bastu 70 06. Elektr. kaffebryggare 51 07. Motorgräsklippare 124 08. Dammsugare 23 09. Motorbåt 15 10. Segelbåt 7782 99. Uppgift saknas
VAR 73 PLAN INKÖP GRUPP 3(4) 5 Loc 103 width 2 MD=99 (5.16) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Transistorradio 0 01. Husvagn 0 02. Stereoanläggning 0 03. Färg-TV 12 04. Tvättmaskin 5 05. Bastu 20 06. Elektr. kaffebryggare 15 07. Motorgräsklippare 47 08. Dammsugare 14 09. Motorbåt 6 10. Segelbåt 8044 99. Uppgift saknas
VAR 74 PLAN INKÖP GRUPP 3(5) 5 Loc 105 width 2 MD=99 (5.17) <Se F.(5) för fullständig frågetext> 0 00. Transistorradio 0 01. Husvagn 0 02. Stereoanläggning 0 03. Färg-TV 0 04. Tvättmaskin 2 05. Bastu 9 06. Elektr. kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 17 08. Dammsugare 7 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 8122 99. Uppgift saknas
VAR 75 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 6 Loc 107 width 1 MD=9 6 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (6.1) Miljövårdsfrågor 162 1. Mycket ointresserad 339 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 371 4. Varken-eller, vet ej 2765 5. Något intresserad 2602 6. Ganska intresserad 1234 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 76 HÄLSONYTTIG MAT 6 Loc 108 width 1 MD=9 (6.2) Hälsonyttig mat <Se F.6 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 483 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 415 4. Varken-eller, vet ej 2208 5. Något intresserad 2476 6. Ganska intresserad 1564 7. Mycket intresserad 236 9. Uppgift saknas
VAR 77 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 6 Loc 109 width 1 MD=9 (6.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.6 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 310 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 477 4. Varken-eller, vet ej 2218 5. Något intresserad 2514 6. Ganska intresserad 1763 7. Mycket intresserad 296 9. Uppgift saknas
VAR 78 BANTNINGSTIPS 6 Loc 110 width 1 MD=9 (6.4) Bantningstips <Se F.6 för fullständig frågetext> 2354 1. Mycket ointresserad 1004 2. Ganska ointresserad 619 3. Något ointresserad 660 4. Varken-eller, vet ej 1802 5. Något intresserad 834 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 364 9. Uppgift saknas
VAR 79 HUSHÅLLA EKONOMISKT 6 Loc 111 width 1 MD=9 (6.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.6 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 309 3. Något ointresserad 346 4. Varken-eller, vet ej 1631 5. Något intresserad 2724 6. Ganska intresserad 2560 7. Mycket intresserad 205 9. Uppgift saknas
VAR 80 ENERGISPARANDE 6 Loc 112 width 1 MD=9 (6.6) Energisparande <Se F.6 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 307 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 512 4. Varken-eller, vet ej 1977 5. Något intresserad 2491 6. Ganska intresserad 2011 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 81 SOCIALA RÄTTIGHETER 6 Loc 113 width 1 MD=9 (6.7) Sociala rättigheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 336 2. Ganska ointresserad 503 3. Något ointresserad 735 4. Varken-eller, vet ej 2409 5. Något intresserad 2279 6. Ganska intresserad 1418 7. Mycket intresserad 277 9. Uppgift saknas
VAR 82 SKATTEFRÅGOR 6 Loc 114 width 1 MD=9 (6.8) Skattefrågor <Se F.6 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 526 3. Något ointresserad 691 4. Varken-eller, vet ej 2174 5. Något intresserad 2073 6. Ganska intresserad 1723 7. Mycket intresserad 286 9. Uppgift saknas
VAR 83 SAMLEVNADSFRÅGOR 6 Loc 115 width 1 MD=9 (6.9) Samlevnadsfrågor <Se F.6 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 562 3. Något ointresserad 1107 4. Varken-eller, vet ej 2479 5. Något intresserad 1965 6. Ganska intresserad 946 7. Mycket intresserad 372 9. Uppgift saknas
VAR 84 VIDAREUTBILDNING 6 Loc 116 width 1 MD=9 (6.10) Vidareutbildning <Se F.6 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 433 2. Ganska ointresserad 539 3. Något ointresserad 854 4. Varken-eller, vet ej 2337 5. Något intresserad 1899 6. Ganska intresserad 1310 7. Mycket intresserad 350 9. Uppgift saknas
VAR 85 RELIGIONSFRÅGOR 6 Loc 117 width 1 MD=9 (6.11) Religionsfrågor <Se F.6 för fullständig frågetext> 1668 1. Mycket ointresserad 1128 2. Ganska ointresserad 878 3. Något ointresserad 1016 4. Varken-eller, vet ej 1748 5. Något intresserad 839 6. Ganska intresserad 612 7. Mycket intresserad 274 9. Uppgift saknas
VAR 86 ARBETSMARKNADEN 6 Loc 118 width 1 MD=9 (6.12) Arbetsmarknaden <Se F.6 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 390 3. Något ointresserad 541 4. Varken-eller, vet ej 2078 5. Något intresserad 2521 6. Ganska intresserad 1860 7. Mycket intresserad 346 9. Uppgift saknas
VAR 87 VILLA/EGET HEM 6 Loc 119 width 1 MD=9 (6.13) Villa/Eget hem <Se F.6 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 278 3. Något ointresserad 539 4. Varken-eller, vet ej 1190 5. Något intresserad 2093 6. Ganska intresserad 3196 7. Mycket intresserad 322 9. Uppgift saknas
VAR 88 FRITIDSHUS 6 Loc 120 width 1 MD=9 (6.14) Fritidshus <Se F.6 för fullständig frågetext> 1136 1. Mycket ointresserad 736 2. Ganska ointresserad 682 3. Något ointresserad 1159 4. Varken-eller, vet ej 1636 5. Något intresserad 1131 6. Ganska intresserad 1254 7. Mycket intresserad 429 9. Uppgift saknas
VAR 89 PERSONBILAR 6 Loc 121 width 1 MD=9 (6.15) Personbilar <Se F.6 för fullständig frågetext> 688 1. Mycket ointresserad 508 2. Ganska ointresserad 571 3. Något ointresserad 575 4. Varken-eller, vet ej 2241 5. Något intresserad 1920 6. Ganska intresserad 1370 7. Mycket intresserad 290 9. Uppgift saknas
VAR 90 HEMINREDNING 6 Loc 122 width 1 MD=9 (6.16) Heminredning <Se F.6 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 308 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 459 4. Varken-eller, vet ej 2095 5. Något intresserad 2425 6. Ganska intresserad 1936 7. Mycket intresserad 250 9. Uppgift saknas
VAR 91 MODENYHETER 6 Loc 123 width 1 MD=9 (6.17) Modenyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 1105 1. Mycket ointresserad 808 2. Ganska ointresserad 699 3. Något ointresserad 550 4. Varken-eller, vet ej 2070 5. Något intresserad 1588 6. Ganska intresserad 1051 7. Mycket intresserad 292 9. Uppgift saknas
VAR 92 MATVARUNYHETER 6 Loc 124 width 1 MD=9 (6.18) Matvarunyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 706 2. Ganska ointresserad 743 3. Något ointresserad 782 4. Varken-eller, vet ej 2331 5. Något intresserad 1690 6. Ganska intresserad 1031 7. Mycket intresserad 291 9. Uppgift saknas
VAR 93 BARNAVÅRD 6 Loc 125 width 1 MD=9 (6.19) Barnavård <Se F.6 för fullständig frågetext> 754 1. Mycket ointresserad 513 2. Ganska ointresserad 602 3. Något ointresserad 985 4. Varken-eller, vet ej 1941 5. Något intresserad 1666 6. Ganska intresserad 1312 7. Mycket intresserad 390 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKÖNHETSVÅRD 6 Loc 126 width 1 MD=9 (6.20) Skönhetsvård <Se F.6 för fullständig frågetext> 1620 1. Mycket ointresserad 817 2. Ganska ointresserad 700 3. Något ointresserad 907 4. Varken-eller, vet ej 2013 5. Något intresserad 1208 6. Ganska intresserad 566 7. Mycket intresserad 332 9. Uppgift saknas
VAR 95 STEREOANLÄGGNINGAR 6 Loc 127 width 1 MD=9 (6.21) Stereoanläggningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1201 1. Mycket ointresserad 784 2. Ganska ointresserad 838 3. Något ointresserad 722 4. Varken-eller, vet ej 2340 5. Något intresserad 1275 6. Ganska intresserad 672 7. Mycket intresserad 331 9. Uppgift saknas
VAR 96 HUSHÅLLSMASKINER 6 Loc 128 width 1 MD=9 (6.22) Hushållsmaskiner <Se F.6 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket ointresserad 661 2. Ganska ointresserad 828 3. Något ointresserad 798 4. Varken-eller, vet ej 2739 5. Något intresserad 1632 6. Ganska intresserad 632 7. Mycket intresserad 296 9. Uppgift saknas
VAR 97 FOTOUTRUSTNINGAR 6 Loc 129 width 1 MD=9 (6.23) Fotoutrustningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1256 1. Mycket ointresserad 875 2. Ganska ointresserad 994 3. Något ointresserad 929 4. Varken-eller, vet ej 2214 5. Något intresserad 1052 6. Ganska intresserad 492 7. Mycket intresserad 351 9. Uppgift saknas
VAR 98 MOTORCYKLAR 6 Loc 130 width 1 MD=9 (6.24) Motorcyklar <Se F.6 för fullständig frågetext> 3117 1. Mycket ointresserad 746 2. Ganska ointresserad 653 3. Något ointresserad 936 4. Varken-eller, vet ej 1118 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 611 7. Mycket intresserad 382 9. Uppgift saknas
VAR 99 KRUKVÄXTER 6 Loc 131 width 1 MD=9 (6.25) Krukväxter <Se F.6 för fullständig frågetext> 732 1. Mycket ointresserad 459 2. Ganska ointresserad 507 3. Något ointresserad 457 4. Varken-eller, vet ej 1854 5. Något intresserad 2035 6. Ganska intresserad 1955 7. Mycket intresserad 164 9. Uppgift saknas
VAR 100 HÅRVÅRD 6 Loc 132 width 1 MD=9 (6.26) Hårvård <Se F.6 för fullständig frågetext> 627 1. Mycket ointresserad 483 2. Ganska ointresserad 554 3. Något ointresserad 595 4. Varken-eller, vet ej 2163 5. Något intresserad 2094 6. Ganska intresserad 1395 7. Mycket intresserad 252 9. Uppgift saknas
VAR 101 HUNDAR 6 Loc 133 width 1 MD=9 (6.27) Hundar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1458 1. Mycket ointresserad 654 2. Ganska ointresserad 589 3. Något ointresserad 676 4. Varken-eller, vet ej 1596 5. Något intresserad 1407 6. Ganska intresserad 1510 7. Mycket intresserad 273 9. Uppgift saknas
VAR 102 KATTER 6 Loc 134 width 1 MD=9 (6.28) Katter <Se F.6 för fullständig frågetext> 2115 1. Mycket ointresserad 755 2. Ganska ointresserad 741 3. Något ointresserad 793 4. Varken-eller, vet ej 1519 5. Något intresserad 962 6. Ganska intresserad 972 7. Mycket intresserad 306 9. Uppgift saknas
VAR 103 MOTIONERA 6 Loc 135 width 1 MD=9 (6.29) Motionera <Se F.6 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 252 2. Ganska ointresserad 352 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller, vet ej 2282 5. Något intresserad 2503 6. Ganska intresserad 1960 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 104 SE PÅ SPORT 6 Loc 136 width 1 MD=9 (6.30) Se på sport <Se F.6 för fullständig frågetext> 927 1. Mycket ointresserad 490 2. Ganska ointresserad 437 3. Något ointresserad 275 4. Varken-eller, vet ej 1785 5. Något intresserad 1676 6. Ganska intresserad 2346 7. Mycket intresserad 227 9. Uppgift saknas
VAR 105 LAGA MAT 6 Loc 137 width 1 MD=9 (6.31) Laga mat <Se F.6 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 318 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 298 4. Varken-eller, vet ej 1988 5. Något intresserad 2549 6. Ganska intresserad 2105 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 106 PRÖVA NYA MATRÄTTER 6 Loc 138 width 1 MD=9 (6.32) Pröva nya maträtter <Se F.6 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket ointresserad 284 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 410 4. Varken-eller, vet ej 1817 5. Något intresserad 2393 6. Ganska intresserad 2307 7. Mycket intresserad 246 9. Uppgift saknas
VAR 107 BAKA 6 Loc 139 width 1 MD=9 (6.33) Baka <Se F.6 för fullständig frågetext> 800 1. Mycket ointresserad 499 2. Ganska ointresserad 647 3. Något ointresserad 578 4. Varken-eller, vet ej 1639 5. Något intresserad 1858 6. Ganska intresserad 1927 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 108 HA GÄSTER 6 Loc 140 width 1 MD=9 (6.34) Ha gäster <Se F.6 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 376 4. Varken-eller, vet ej 2231 5. Något intresserad 3075 6. Ganska intresserad 1617 7. Mycket intresserad 244 9. Uppgift saknas
VAR 109 KÖRA BIL 6 Loc 141 width 1 MD=9 (6.35) Köra bil <Se F.6 för fullständig frågetext> 686 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 283 3. Något ointresserad 768 4. Varken-eller, vet ej 1420 5. Något intresserad 2270 6. Ganska intresserad 2156 7. Mycket intresserad 339 9. Uppgift saknas
VAR 110 JOBBA MED BILAR 6 Loc 142 width 1 MD=9 (6.36) Jobba med bilar <Se F.6 för fullständig frågetext> 2716 1. Mycket ointresserad 712 2. Ganska ointresserad 655 3. Något ointresserad 854 4. Varken-eller, vet ej 1468 5. Något intresserad 805 6. Ganska intresserad 585 7. Mycket intresserad 368 9. Uppgift saknas
VAR 111 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 6 Loc 143 width 1 MD=9 (6.37) Arbeta i trädgården <Se F.6 för fullständig frågetext> 689 1. Mycket ointresserad 496 2. Ganska ointresserad 579 3. Något ointresserad 576 4. Varken-eller, vet ej 1944 5. Något intresserad 2102 6. Ganska intresserad 1545 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 112 FOTOGRAFERA 6 Loc 144 width 1 MD=9 (6.38) Fotografera <Se F.6 för fullständig frågetext> 943 1. Mycket ointresserad 582 2. Ganska ointresserad 726 3. Något ointresserad 709 4. Varken-eller, vet ej 2716 5. Något intresserad 1469 6. Ganska intresserad 714 7. Mycket intresserad 304 9. Uppgift saknas
VAR 113 SMALFILMA 6 Loc 145 width 1 MD=9 (6.39) Smalfilma <Se F.6 för fullständig frågetext> 2700 1. Mycket ointresserad 830 2. Ganska ointresserad 786 3. Något ointresserad 1788 4. Varken-eller, vet ej 1036 5. Något intresserad 402 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 422 9. Uppgift saknas
VAR 114 SPORTFISKA 6 Loc 146 width 1 MD=9 (6.40) Sportfiska <Se F.6 för fullständig frågetext> 2529 1. Mycket ointresserad 591 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 936 4. Varken-eller, vet ej 1460 5. Något intresserad 874 6. Ganska intresserad 892 7. Mycket intresserad 305 9. Uppgift saknas
VAR 115 POPMUSIK 6 Loc 147 width 1 MD=9 (6.41) Popmusik <Se F.6 för fullständig frågetext> 2050 1. Mycket ointresserad 536 2. Ganska ointresserad 534 3. Något ointresserad 593 4. Varken-eller, vet ej 1553 5. Något intresserad 1255 6. Ganska intresserad 1303 7. Mycket intresserad 339 9. Uppgift saknas
VAR 116 KLASSISK MUSIK 6 Loc 148 width 1 MD=9 (6.42) Klassisk musik <Se F.6 för fullständig frågetext> 1600 1. Mycket ointresserad 735 2. Ganska ointresserad 773 3. Något ointresserad 641 4. Varken-eller, vet ej 2132 5. Något intresserad 1322 6. Ganska intresserad 660 7. Mycket intresserad 300 9. Uppgift saknas
VAR 117 GÅ PÅ TEATER 6 Loc 149 width 1 MD=9 (6.43) Gå på teater <Se F.6 för fullständig frågetext> 1117 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 674 3. Något ointresserad 788 4. Varken-eller, vet ej 2245 5. Något intresserad 1554 6. Ganska intresserad 894 7. Mycket intresserad 288 9. Uppgift saknas
VAR 118 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING 6 Loc 150 width 1 MD=9 (6.44) Gå på konstutställning <Se F.6 för fullständig frågetext> 1912 1. Mycket ointresserad 830 2. Ganska ointresserad 831 3. Något ointresserad 920 4. Varken-eller, vet ej 1756 5. Något intresserad 1008 6. Ganska intresserad 598 7. Mycket intresserad 308 9. Uppgift saknas
VAR 119 LÄSA BÖCKER 6 Loc 151 width 1 MD=9 (6.45) Läsa böcker <Se F.6 för fullständig frågetext> 384 1. Mycket ointresserad 311 2. Ganska ointresserad 417 3. Något ointresserad 297 4. Varken-eller, vet ej 1875 5. Något intresserad 2108 6. Ganska intresserad 2586 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 120 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 6 Loc 152 width 1 MD=9 (6.46) Läsa populärtidningar <Se F.6 för fullständig frågetext> 792 1. Mycket ointresserad 647 2. Ganska ointresserad 627 3. Något ointresserad 695 4. Varken-eller, vet ej 2539 5. Något intresserad 1641 6. Ganska intresserad 808 7. Mycket intresserad 414 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖPA PÅ POSTORDER 6 Loc 153 width 1 MD=9 (6.47) Köpa på postorder <Se F.6 för fullständig frågetext> 2123 1. Mycket ointresserad 1022 2. Ganska ointresserad 859 3. Något ointresserad 690 4. Varken-eller, vet ej 2158 5. Något intresserad 774 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 296 9. Uppgift saknas
VAR 122 SY KLÄDER 6 Loc 154 width 1 MD=9 (6.48) Sy kläder <Se F.6 för fullständig frågetext> 3149 1. Mycket ointresserad 753 2. Ganska ointresserad 555 3. Något ointresserad 673 4. Varken-eller, vet ej 1227 5. Något intresserad 784 6. Ganska intresserad 613 7. Mycket intresserad 409 9. Uppgift saknas
VAR 123 HANDARBETA 6 Loc 155 width 1 MD=9 (6.49) Handarbeta <Se F.6 för fullständig frågetext> 2695 1. Mycket ointresserad 508 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 535 4. Varken-eller, vet ej 1006 5. Något intresserad 1146 6. Ganska intresserad 1552 7. Mycket intresserad 337 9. Uppgift saknas
VAR 124 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 6 Loc 156 width 1 MD=9 (6.50) Träffa nya människor <Se F.6 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 292 3. Något ointresserad 361 4. Varken-eller, vet ej 1971 5. Något intresserad 2969 6. Ganska intresserad 2076 7. Mycket intresserad 235 9. Uppgift saknas
VAR 125 SNICKRA 6 Loc 157 width 1 MD=9 (6.51) Snickra <Se F.6 för fullständig frågetext> 1531 1. Mycket ointresserad 593 2. Ganska ointresserad 655 3. Något ointresserad 834 4. Varken-eller, vet ej 1932 5. Något intresserad 1408 6. Ganska intresserad 880 7. Mycket intresserad 330 9. Uppgift saknas
VAR 126 MÅLA HEMMA 6 Loc 158 width 1 MD=9 (6.52) Måla hemma <Se F.6 för fullständig frågetext> 894 1. Mycket ointresserad 466 2. Ganska ointresserad 579 3. Något ointresserad 694 4. Varken-eller, vet ej 2437 5. Något intresserad 1935 6. Ganska intresserad 842 7. Mycket intresserad 316 9. Uppgift saknas
VAR 127 JAGA 6 Loc 159 width 1 MD=9 (6.53) Jaga <Se F.6 för fullständig frågetext> 4508 1. Mycket ointresserad 441 2. Ganska ointresserad 382 3. Något ointresserad 1154 4. Varken-eller, vet ej 491 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 490 7. Mycket intresserad 408 9. Uppgift saknas
VAR 128 FRILUFTSLIV 6 Loc 160 width 1 MD=9 (6.54) Friluftsliv <Se F.6 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 304 3. Något ointresserad 394 4. Varken-eller, vet ej 2010 5. Något intresserad 2510 6. Ganska intresserad 2027 7. Mycket intresserad 324 9. Uppgift saknas
VAR 129 ÅKA SLALOM 6 Loc 161 width 1 MD=9 (6.55) Åka slalom <Se F.6 för fullständig frågetext> 2987 1. Mycket ointresserad 527 2. Ganska ointresserad 407 3. Något ointresserad 1233 4. Varken-eller, vet ej 791 5. Något intresserad 741 6. Ganska intresserad 1093 7. Mycket intresserad 384 9. Uppgift saknas
VAR 130 ÅKA MOTORBÅT 6 Loc 162 width 1 MD=9 (6.56) Åka motorbåt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1795 1. Mycket ointresserad 529 2. Ganska ointresserad 498 3. Något ointresserad 934 4. Varken-eller, vet ej 1753 5. Något intresserad 1322 6. Ganska intresserad 978 7. Mycket intresserad 354 9. Uppgift saknas
VAR 131 SEGLA 6 Loc 163 width 1 MD=9 (6.57) Segla <Se F.6 för fullständig frågetext> 2310 1. Mycket ointresserad 617 2. Ganska ointresserad 565 3. Något ointresserad 1546 4. Varken-eller, vet ej 1171 5. Något intresserad 788 6. Ganska intresserad 765 7. Mycket intresserad 401 9. Uppgift saknas
VAR 132 CAMPA 6 Loc 164 width 1 MD=9 (6.58) Campa <Se F.6 för fullständig frågetext> 1462 1. Mycket ointresserad 462 2. Ganska ointresserad 572 3. Något ointresserad 667 4. Varken-eller, vet ej 1956 5. Något intresserad 1617 6. Ganska intresserad 1072 7. Mycket intresserad 355 9. Uppgift saknas
VAR 133 SEMESTRA UTOMLANDS 6 Loc 165 width 1 MD=9 (6.59) Semestra utomlands <Se F.6 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 267 2. Ganska ointresserad 351 3. Något ointresserad 613 4. Varken-eller, vet ej 1340 5. Något intresserad 1768 6. Ganska intresserad 2910 7. Mycket intresserad 304 9. Uppgift saknas
VAR 134 SEMESTRA I SVERIGE 6 Loc 166 width 1 MD=9 (6.60) Semestra i Sverige <Se F.6 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 178 4. Varken-eller, vet ej 1289 5. Något intresserad 2973 6. Ganska intresserad 3210 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 135 PRÖVA NYA PRODUKTER 6 Loc 167 width 1 MD=9 (6.61) Pröva nya produkter <Se F.6 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket ointresserad 280 2. Ganska ointresserad 467 3. Något ointresserad 982 4. Varken-eller, vet ej 2736 5. Något intresserad 2029 6. Ganska intresserad 1015 7. Mycket intresserad 371 9. Uppgift saknas
VAR 136 VARA BORTBJUDEN 6 Loc 168 width 1 MD=9 (6.62) Vara bortbjuden <Se F.6 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 327 3. Något ointresserad 302 4. Varken-eller, vet ej 2094 5. Något intresserad 2903 6. Ganska intresserad 1939 7. Mycket intresserad 271 9. Uppgift saknas
VAR 137 GÅ PÅ DISKOTEK 6 Loc 169 width 1 MD=9 (6.63) Gå på diskotek <Se F.6 för fullständig frågetext> 3573 1. Mycket ointresserad 668 2. Ganska ointresserad 610 3. Något ointresserad 845 4. Varken-eller, vet ej 836 5. Något intresserad 666 6. Ganska intresserad 570 7. Mycket intresserad 395 9. Uppgift saknas
VAR 138 GÅ PÅ RESTAURANG 6 Loc 170 width 1 MD=9 (6.64) Gå på restaurang <Se F.6 för fullständig frågetext> 600 1. Mycket ointresserad 327 2. Ganska ointresserad 463 3. Något ointresserad 414 4. Varken-eller, vet ej 2431 5. Något intresserad 2307 6. Ganska intresserad 1327 7. Mycket intresserad 294 9. Uppgift saknas
VAR 139 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 6 Loc 171 width 1 MD=9 (6.65) Gå på kvällskurser <Se F.6 för fullständig frågetext> 1142 1. Mycket ointresserad 664 2. Ganska ointresserad 778 3. Något ointresserad 1194 4. Varken-eller, vet ej 2309 5. Något intresserad 1345 6. Ganska intresserad 423 7. Mycket intresserad 308 9. Uppgift saknas
VAR 140 TIPS 7 Loc 172 width 2 MD=99 7 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (7.1) Tips 3355 01. 0 kronor 2781 02. Under 250 kronor 956 03. 251- 500 kronor 479 04. 501-1000 kronor 188 05. 1001-1500 kronor 80 06. 1501-2000 kronor 42 07. 2001-3000 kronor 9 08. 3001-4000 kronor 11 09. Över 4000 kronor 262 99. Uppgift saknas
VAR 141 LOTTO 7 Loc 174 width 2 MD=99 (7.2) Lotto <Se F.7 för fullständig frågetext> 3040 01. 0 kronor 2959 02. Under 250 kronor 1138 03. 251- 500 kronor 544 04. 501-1000 kronor 157 05. 1001-1500 kronor 53 06. 1501-2000 kronor 30 07. 2001-3000 kronor 4 08. 3001-4000 kronor 8 09. Över 4000 kronor 230 99. Uppgift saknas
VAR 142 PENNINGLOTTER 7 Loc 176 width 2 MD=99 (7.3) Penninglotter <Se F.7 för fullständig frågetext> 3738 01. 0 kronor 2991 02. Under 250 kronor 848 03. 251- 500 kronor 208 04. 501-1000 kronor 41 05. 1001-1500 kronor 11 06. 1501-2000 kronor 5 07. 2001-3000 kronor 4 08. 3001-4000 kronor 5 09. Över 4000 kronor 312 99. Uppgift saknas
VAR 143 V65 7 Loc 178 width 2 MD=99 (7.4) V65 <Se F.7 för fullständig frågetext> 6131 01. 0 kronor 962 02. Under 250 kronor 265 03. 251- 500 kronor 187 04. 501-1000 kronor 81 05. 1001-1500 kronor 42 06. 1501-2000 kronor 39 07. 2001-3000 kronor 11 08. 3001-4000 kronor 26 09. Över 4000 kronor 419 99. Uppgift saknas
VAR 144 BINGO 7 Loc 180 width 2 MD=99 (7.5) Bingo <Se F.7 för fullständig frågetext> 7268 01. 0 kronor 315 02. Under 250 kronor 61 03. 251- 500 kronor 41 04. 501-1000 kronor 27 05. 1001-1500 kronor 8 06. 1501-2000 kronor 11 07. 2001-3000 kronor 3 08. 3001-4000 kronor 10 09. Över 4000 kronor 419 99. Uppgift saknas
VAR 145 BENSIN 7 Loc 182 width 2 MD=99 (7.6) Bensin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1806 01. 0 kronor 324 02. Under 250 kronor 295 03. 251- 500 kronor 382 04. 501-1000 kronor 401 05. 1001-1500 kronor 467 06. 1501-2000 kronor 742 07. 2001-3000 kronor 905 08. 3001-4000 kronor 2345 09. Över 4000 kronor 496 99. Uppgift saknas
VAR 146 KLÄDER TILL DIG 7 Loc 184 width 2 MD=99 (7.7) Kläder till Dig själv <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 01. 0 kronor 168 02. Under 250 kronor 696 03. 251- 500 kronor 1729 04. 501-1000 kronor 1624 05. 1001-1500 kronor 1517 06. 1501-2000 kronor 1154 07. 2001-3000 kronor 569 08. 3001-4000 kronor 397 09. Över 4000 kronor 251 99. Uppgift saknas
VAR 147 SPORTUTRUST TILL DIG 7 Loc 186 width 2 MD=99 (7.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2316 01. 0 kronor 2242 02. Under 250 kronor 1478 03. 251- 500 kronor 952 04. 501-1000 kronor 367 05. 1001-1500 kronor 194 06. 1501-2000 kronor 120 07. 2001-3000 kronor 35 08. 3001-4000 kronor 46 09. Över 4000 kronor 413 99. Uppgift saknas
VAR 148 KOSMETIKA/SKÖNHET 7 Loc 188 width 2 MD=99 (7.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2446 01. 0 kronor 3434 02. Under 250 kronor 1203 03. 251- 500 kronor 427 04. 501-1000 kronor 120 05. 1001-1500 kronor 46 06. 1501-2000 kronor 13 07. 2001-3000 kronor 6 08. 3001-4000 kronor 6 09. Över 4000 kronor 462 99. Uppgift saknas
VAR 149 NÖJEN 7 Loc 190 width 2 MD=99 (7.10) Nöjen <Se F.7 för fullständig frågetext> 452 01. 0 kronor 1705 02. Under 250 kronor 1693 03. 251- 500 kronor 1465 04. 501-1000 kronor 833 05. 1001-1500 kronor 525 06. 1501-2000 kronor 357 07. 2001-3000 kronor 214 08. 3001-4000 kronor 460 09. Över 4000 kronor 459 99. Uppgift saknas
VAR 150 UTLANDSRESOR 7 Loc 192 width 2 MD=99 (7.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.7 för fullständig frågetext> 3797 01. 0 kronor 238 02. Under 250 kronor 181 03. 251- 500 kronor 299 04. 501-1000 kronor 312 05. 1001-1500 kronor 419 06. 1501-2000 kronor 735 07. 2001-3000 kronor 629 08. 3001-4000 kronor 1063 09. Över 4000 kronor 490 99. Uppgift saknas
VAR 151 BÖCKER 7 Loc 194 width 2 MD=99 (7.12) Böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 1625 01. 0 kronor 2998 02. Under 250 kronor 1448 03. 251- 500 kronor 996 04. 501-1000 kronor 404 05. 1001-1500 kronor 193 06. 1501-2000 kronor 90 07. 2001-3000 kronor 21 08. 3001-4000 kronor 29 09. Över 4000 kronor 359 99. Uppgift saknas
VAR 152 TOBAK 7 Loc 196 width 2 MD=99 (7.13) Tobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 4802 01. 0 kronor 411 02. Under 250 kronor 345 03. 251- 500 kronor 470 04. 501-1000 kronor 364 05. 1001-1500 kronor 342 06. 1501-2000 kronor 401 07. 2001-3000 kronor 437 08. 3001-4000 kronor 292 09. Över 4000 kronor 299 99. Uppgift saknas
VAR 153 VIN OCH SPRIT 7 Loc 198 width 2 MD=99 (7.14) Vin och sprit <Se F.7 för fullständig frågetext> 1849 01. 0 kronor 1564 02. Under 250 kronor 1481 03. 251- 500 kronor 1247 04. 501-1000 kronor 730 05. 1001-1500 kronor 410 06. 1501-2000 kronor 285 07. 2001-3000 kronor 153 08. 3001-4000 kronor 199 09. Över 4000 kronor 245 99. Uppgift saknas
VAR 154 HÄLSOKOSTARTIKLAR 7 Loc 200 width 2 MD=99 (7.15) Hälsokostartiklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 3678 01. 0 kronor 2943 02. Under 250 kronor 735 03. 251- 500 kronor 304 04. 501-1000 kronor 90 05. 1001-1500 kronor 48 06. 1501-2000 kronor 24 07. 2001-3000 kronor 12 08. 3001-4000 kronor 12 09. Över 4000 kronor 317 99. Uppgift saknas
VAR 155 ICA 8 Loc 202 width 2 MD=99 8 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (8.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 462 00. aldrig 69 01. 7 gånger/vecka 106 02. 6 gånger/vecka 257 03. 5 gånger/vecka 449 04. 4 gånger/vecka 963 05. 3 gånger/vecka 1452 06. 2 gånger/vecka 1578 07. 1 gång/vecka 669 08. 3 gånger/månad 564 09. 2 gånger/månad 697 10. 1 gång/månad 268 11. 2 gånger/kvartal 240 12. 1 gång/kvartal 214 13. 3 gånger/år 108 14. 2 gånger/år 66 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 156 KONSUM 8 Loc 204 width 2 (8.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.8 för fullständig frågetext> 1197 00. aldrig 36 01. 7 gånger/vecka 73 02. 6 gånger/vecka 178 03. 5 gånger/vecka 304 04. 4 gånger/vecka 612 05. 3 gånger/vecka 944 06. 2 gånger/vecka 1225 07. 1 gång/vecka 607 08. 3 gånger/månad 664 09. 2 gånger/månad 909 10. 1 gång/månad 305 11. 2 gånger/kvartal 410 12. 1 gång/kvartal 287 13. 3 gånger/år 220 14. 2 gånger/år 192 15. 1 gång/år
VAR 157 VIVO 8 Loc 206 width 2 (8.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.8 för fullständig frågetext> 4891 00. aldrig 15 01. 7 gånger/vecka 13 02. 6 gånger/vecka 35 03. 5 gånger/vecka 53 04. 4 gånger/vecka 136 05. 3 gånger/vecka 202 06. 2 gånger/vecka 384 07. 1 gång/vecka 193 08. 3 gånger/månad 211 09. 2 gånger/månad 413 10. 1 gång/månad 209 11. 2 gånger/kvartal 363 12. 1 gång/kvartal 262 13. 3 gånger/år 330 14. 2 gånger/år 453 15. 1 gång/år
VAR 158 FAVÖR 8 Loc 208 width 2 (8.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.8 för fullständig frågetext> 5327 00. aldrig 14 01. 7 gånger/vecka 11 02. 6 gånger/vecka 26 03. 5 gånger/vecka 48 04. 4 gånger/vecka 85 05. 3 gånger/vecka 150 06. 2 gånger/vecka 282 07. 1 gång/vecka 166 08. 3 gånger/månad 193 09. 2 gånger/månad 384 10. 1 gång/månad 185 11. 2 gånger/kvartal 291 12. 1 gång/kvartal 275 13. 3 gånger/år 289 14. 2 gånger/år 437 15. 1 gång/år
VAR 159 ANNAN BUTIK 8 Loc 210 width 2 MD=99 (8.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.8 för fullständig frågetext> 2620 00. aldrig 31 01. 7 gånger/vecka 28 02. 6 gånger/vecka 65 03. 5 gånger/vecka 105 04. 4 gånger/vecka 207 05. 3 gånger/vecka 351 06. 2 gånger/vecka 877 07. 1 gång/vecka 564 08. 3 gånger/månad 577 09. 2 gånger/månad 795 10. 1 gång/månad 407 11. 2 gånger/kvartal 460 12. 1 gång/kvartal 485 13. 3 gånger/år 309 14. 2 gånger/år 281 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 160 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 8 Loc 212 width 2 (8.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.8 för fullständig frågetext> 2179 00. aldrig 13 01. 7 gånger/vecka 20 02. 6 gånger/vecka 71 03. 5 gånger/vecka 95 04. 4 gånger/vecka 199 05. 3 gånger/vecka 365 06. 2 gånger/vecka 778 07. 1 gång/vecka 440 08. 3 gånger/månad 581 09. 2 gånger/månad 1010 10. 1 gång/månad 448 11. 2 gånger/kvartal 681 12. 1 gång/kvartal 452 13. 3 gånger/år 436 14. 2 gånger/år 395 15. 1 gång/år
VAR 161 LIVSMEDELSAVD I NK 8 Loc 214 width 2 (8.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.8 för fullständig frågetext> 6665 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 12 05. 3 gånger/vecka 26 06. 2 gånger/vecka 36 07. 1 gång/vecka 60 08. 3 gånger/månad 84 09. 2 gånger/månad 135 10. 1 gång/månad 98 11. 2 gånger/kvartal 176 12. 1 gång/kvartal 154 13. 3 gånger/år 232 14. 2 gånger/år 474 15. 1 gång/år
VAR 162 LIVSMEDELSAVD TEMPO 8 Loc 216 width 2 MD=99 (8.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.8 för fullständig frågetext> 3013 00. aldrig 10 01. 7 gånger/vecka 6 02. 6 gånger/vecka 24 03. 5 gånger/vecka 61 04. 4 gånger/vecka 109 05. 3 gånger/vecka 204 06. 2 gånger/vecka 480 07. 1 gång/vecka 430 08. 3 gånger/månad 525 09. 2 gånger/månad 850 10. 1 gång/månad 448 11. 2 gånger/kvartal 628 12. 1 gång/kvartal 446 13. 3 gånger/år 443 14. 2 gånger/år 483 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 163 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 8 Loc 218 width 2 (8.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.8 för fullständig frågetext> 5944 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 6 03. 5 gånger/vecka 12 04. 4 gånger/vecka 21 05. 3 gånger/vecka 41 06. 2 gånger/vecka 112 07. 1 gång/vecka 127 08. 3 gånger/månad 153 09. 2 gånger/månad 282 10. 1 gång/månad 169 11. 2 gånger/kvartal 300 12. 1 gång/kvartal 226 13. 3 gånger/år 309 14. 2 gånger/år 454 15. 1 gång/år
VAR 164 LIVSMEDELSAVD I OBS 8 Loc 220 width 2 MD=99 (8.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.8 för fullständig frågetext> 4786 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 16 05. 3 gånger/vecka 37 06. 2 gånger/vecka 179 07. 1 gång/vecka 164 08. 3 gånger/månad 206 09. 2 gånger/månad 476 10. 1 gång/månad 313 11. 2 gånger/kvartal 460 12. 1 gång/kvartal 426 13. 3 gånger/år 437 14. 2 gånger/år 649 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 165 LIVSMEDELSAVD I B & W 8 Loc 222 width 2 MD=99 (8.11) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.8 för fullständig frågetext> 4932 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 5 03. 5 gånger/vecka 5 04. 4 gånger/vecka 16 05. 3 gånger/vecka 37 06. 2 gånger/vecka 185 07. 1 gång/vecka 143 08. 3 gånger/månad 192 09. 2 gånger/månad 431 10. 1 gång/månad 299 11. 2 gånger/kvartal 444 12. 1 gång/kvartal 407 13. 3 gånger/år 446 14. 2 gånger/år 613 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 166 EJ LIVS DOMUS 8 Loc 224 width 2 (8.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.8 för fullständig frågetext> 1521 00. aldrig 12 01. 7 gånger/vecka 14 02. 6 gånger/vecka 43 03. 5 gånger/vecka 62 04. 4 gånger/vecka 127 05. 3 gånger/vecka 223 06. 2 gånger/vecka 653 07. 1 gång/vecka 578 08. 3 gånger/månad 729 09. 2 gånger/månad 1193 10. 1 gång/månad 599 11. 2 gånger/kvartal 813 12. 1 gång/kvartal 623 13. 3 gånger/år 520 14. 2 gånger/år 453 15. 1 gång/år
VAR 167 EJ LIVS NK 8 Loc 226 width 2 (8.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.8 för fullständig frågetext> 4925 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 14 04. 4 gånger/vecka 22 05. 3 gånger/vecka 42 06. 2 gånger/vecka 110 07. 1 gång/vecka 138 08. 3 gånger/månad 197 09. 2 gånger/månad 326 10. 1 gång/månad 256 11. 2 gånger/kvartal 391 12. 1 gång/kvartal 378 13. 3 gånger/år 479 14. 2 gånger/år 877 15. 1 gång/år
VAR 168 EJ LIVS TEMPO 8 Loc 228 width 2 (8.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Tempo <Se F.8 för fullständig frågetext> 2102 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 13 02. 6 gånger/vecka 25 03. 5 gånger/vecka 44 04. 4 gånger/vecka 107 05. 3 gånger/vecka 162 06. 2 gånger/vecka 543 07. 1 gång/vecka 542 08. 3 gånger/månad 656 09. 2 gånger/månad 1005 10. 1 gång/månad 565 11. 2 gånger/kvartal 761 12. 1 gång/kvartal 555 13. 3 gånger/år 544 14. 2 gånger/år 533 15. 1 gång/år
VAR 169 EJ LIVS ÅHLENS 8 Loc 230 width 2 (8.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.8 för fullständig frågetext> 4954 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 4 02. 6 gånger/vecka 10 03. 5 gånger/vecka 18 04. 4 gånger/vecka 39 05. 3 gånger/vecka 55 06. 2 gånger/vecka 163 07. 1 gång/vecka 214 08. 3 gånger/månad 251 09. 2 gånger/månad 433 10. 1 gång/månad 255 11. 2 gånger/kvartal 398 12. 1 gång/kvartal 319 13. 3 gånger/år 428 14. 2 gånger/år 617 15. 1 gång/år
VAR 170 EJ LIVS OBS 8 Loc 232 width 2 MD=99 (8.16) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.8 för fullständig frågetext> 3881 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 3 02. 6 gånger/vecka 3 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 18 05. 3 gånger/vecka 32 06. 2 gånger/vecka 151 07. 1 gång/vecka 186 08. 3 gånger/månad 253 09. 2 gånger/månad 620 10. 1 gång/månad 401 11. 2 gånger/kvartal 608 12. 1 gång/kvartal 517 13. 3 gånger/år 612 14. 2 gånger/år 866 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 171 EJ LIVS B & W 8 Loc 234 width 2 MD=99 (8.17) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.8 för fullständig frågetext> 4476 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 3 02. 6 gånger/vecka 8 03. 5 gånger/vecka 5 04. 4 gånger/vecka 12 05. 3 gånger/vecka 27 06. 2 gånger/vecka 162 07. 1 gång/vecka 160 08. 3 gånger/månad 232 09. 2 gånger/månad 452 10. 1 gång/månad 343 11. 2 gånger/kvartal 534 12. 1 gång/kvartal 469 13. 3 gånger/år 499 14. 2 gånger/år 775 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 172 HENNES & MAURITZ 8 Loc 236 width 2 MD=99 (8.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.8 för fullständig frågetext> 2442 00. aldrig 9 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 16 03. 5 gånger/vecka 19 04. 4 gånger/vecka 39 05. 3 gånger/vecka 60 06. 2 gånger/vecka 225 07. 1 gång/vecka 350 08. 3 gånger/månad 391 09. 2 gånger/månad 829 10. 1 gång/månad 655 11. 2 gånger/kvartal 919 12. 1 gång/kvartal 643 13. 3 gånger/år 778 14. 2 gånger/år 784 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 173 KAPP-AHL 8 Loc 238 width 2 MD=99 (8.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.8 för fullständig frågetext> 3115 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 8 04. 4 gånger/vecka 21 05. 3 gånger/vecka 41 06. 2 gånger/vecka 154 07. 1 gång/vecka 217 08. 3 gånger/månad 275 09. 2 gånger/månad 625 10. 1 gång/månad 479 11. 2 gånger/kvartal 766 12. 1 gång/kvartal 517 13. 3 gånger/år 835 14. 2 gånger/år 1096 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 174 NYA GULINS 8 Loc 240 width 2 MD=99 (8.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Nya Gulins <Se F.8 för fullständig frågetext> 5011 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 3 03. 5 gånger/vecka 1 04. 4 gånger/vecka 5 05. 3 gånger/vecka 18 06. 2 gånger/vecka 58 07. 1 gång/vecka 99 08. 3 gånger/månad 161 09. 2 gånger/månad 434 10. 1 gång/månad 273 11. 2 gånger/kvartal 505 12. 1 gång/kvartal 307 13. 3 gånger/år 480 14. 2 gånger/år 799 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 175 IKEA 8 Loc 242 width 2 (8.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.8 för fullständig frågetext> 2925 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 1 03. 5 gånger/vecka 1 04. 4 gånger/vecka 1 05. 3 gånger/vecka 4 06. 2 gånger/vecka 9 07. 1 gång/vecka 26 08. 3 gånger/månad 33 09. 2 gånger/månad 138 10. 1 gång/månad 247 11. 2 gånger/kvartal 571 12. 1 gång/kvartal 699 13. 3 gånger/år 1121 14. 2 gånger/år 2383 15. 1 gång/år
VAR 176 EXPERT FOTO 8 Loc 244 width 2 MD=99 (8.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.8 för fullständig frågetext> 4691 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 0 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 9 06. 2 gånger/vecka 41 07. 1 gång/vecka 72 08. 3 gånger/månad 111 09. 2 gånger/månad 320 10. 1 gång/månad 307 11. 2 gånger/kvartal 595 12. 1 gång/kvartal 446 13. 3 gånger/år 602 14. 2 gånger/år 951 15. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 177 EXPERT RADIO/TV 8 Loc 246 width 2 (8.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.8 för fullständig frågetext> 5294 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 2 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 8 05. 3 gånger/vecka 22 06. 2 gånger/vecka 45 07. 1 gång/vecka 65 08. 3 gånger/månad 81 09. 2 gånger/månad 219 10. 1 gång/månad 168 11. 2 gånger/kvartal 330 12. 1 gång/kvartal 278 13. 3 gånger/år 471 14. 2 gånger/år 1174 15. 1 gång/år
VAR 178 JÄRNIA 8 Loc 248 width 2 MD=99 (8.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.8 för fullständig frågetext> 2691 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 4 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 11 05. 3 gånger/vecka 21 06. 2 gånger/vecka 82 07. 1 gång/vecka 173 08. 3 gånger/månad 277 09. 2 gånger/månad 581 10. 1 gång/månad 516 11. 2 gånger/kvartal 801 12. 1 gång/kvartal 771 13. 3 gånger/år 911 14. 2 gånger/år 1316 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 179 FÄRGSAM 8 Loc 250 width 2 MD=99 (8.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.8 för fullständig frågetext> 5606 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 3 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 10 06. 2 gånger/vecka 18 07. 1 gång/vecka 32 08. 3 gånger/månad 70 09. 2 gånger/månad 171 10. 1 gång/månad 162 11. 2 gånger/kvartal 336 12. 1 gång/kvartal 322 13. 3 gånger/år 494 14. 2 gånger/år 919 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 180 PRESSBYRÅN 8 Loc 252 width 2 MD=99 (8.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.8 för fullständig frågetext> 1712 00. aldrig 43 01. 7 gånger/vecka 31 02. 6 gånger/vecka 109 03. 5 gånger/vecka 135 04. 4 gånger/vecka 263 05. 3 gånger/vecka 381 06. 2 gånger/vecka 808 07. 1 gång/vecka 611 08. 3 gånger/månad 627 09. 2 gånger/månad 976 10. 1 gång/månad 509 11. 2 gånger/kvartal 716 12. 1 gång/kvartal 519 13. 3 gånger/år 366 14. 2 gånger/år 353 15. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 181 ANNAN KIOSK 8 Loc 254 width 2 MD=99 (8.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.8 för fullständig frågetext> 1365 00. aldrig 143 01. 7 gånger/vecka 70 02. 6 gånger/vecka 157 03. 5 gånger/vecka 224 04. 4 gånger/vecka 416 05. 3 gånger/vecka 606 06. 2 gånger/vecka 1324 07. 1 gång/vecka 669 08. 3 gånger/månad 602 09. 2 gånger/månad 924 10. 1 gång/månad 368 11. 2 gånger/kvartal 535 12. 1 gång/kvartal 313 13. 3 gånger/år 237 14. 2 gånger/år 208 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 182 TOBAKSAFFÄR 8 Loc 256 width 2 MD=99 (8.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.8 för fullständig frågetext> 3049 00. aldrig 49 01. 7 gånger/vecka 36 02. 6 gånger/vecka 78 03. 5 gånger/vecka 90 04. 4 gånger/vecka 171 05. 3 gånger/vecka 311 06. 2 gånger/vecka 935 07. 1 gång/vecka 362 08. 3 gånger/månad 481 09. 2 gånger/månad 772 10. 1 gång/månad 329 11. 2 gånger/kvartal 441 12. 1 gång/kvartal 340 13. 3 gånger/år 327 14. 2 gånger/år 390 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 183 BAR/SJÄLVSERVERING 8 Loc 258 width 2 MD=99 (8.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.8 för fullständig frågetext> 2064 00. aldrig 37 01. 7 gånger/vecka 31 02. 6 gånger/vecka 250 03. 5 gånger/vecka 112 04. 4 gånger/vecka 158 05. 3 gånger/vecka 185 06. 2 gånger/vecka 295 07. 1 gång/vecka 345 08. 3 gånger/månad 447 09. 2 gånger/månad 850 10. 1 gång/månad 680 11. 2 gånger/kvartal 969 12. 1 gång/kvartal 858 13. 3 gånger/år 524 14. 2 gånger/år 357 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 184 MAC DONALD'S 8 Loc 260 width 2 (8.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.8 för fullständig frågetext> 5929 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 6 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 9 05. 3 gånger/vecka 23 06. 2 gånger/vecka 60 07. 1 gång/vecka 81 08. 3 gånger/månad 114 09. 2 gånger/månad 243 10. 1 gång/månad 206 11. 2 gånger/kvartal 267 12. 1 gång/kvartal 293 13. 3 gånger/år 400 14. 2 gånger/år 523 15. 1 gång/år
VAR 185 KORVKIOSK/GATUKÖK 8 Loc 262 width 2 MD=99 (8.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.8 för fullständig frågetext> 2640 00. aldrig 11 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 13 03. 5 gånger/vecka 20 04. 4 gånger/vecka 56 05. 3 gånger/vecka 115 06. 2 gånger/vecka 313 07. 1 gång/vecka 347 08. 3 gånger/månad 457 09. 2 gånger/månad 834 10. 1 gång/månad 563 11. 2 gånger/kvartal 839 12. 1 gång/kvartal 806 13. 3 gånger/år 644 14. 2 gånger/år 500 15. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 186 BENSINSTATION 8 Loc 264 width 2 (8.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.8 för fullständig frågetext> 1708 00. aldrig 42 01. 7 gånger/vecka 24 02. 6 gånger/vecka 67 03. 5 gånger/vecka 123 04. 4 gånger/vecka 338 05. 3 gånger/vecka 798 06. 2 gånger/vecka 1941 07. 1 gång/vecka 810 08. 3 gånger/månad 979 09. 2 gånger/månad 596 10. 1 gång/månad 203 11. 2 gånger/kvartal 208 12. 1 gång/kvartal 161 13. 3 gånger/år 68 14. 2 gånger/år 97 15. 1 gång/år
VAR 187 POSTKONTOR 8 Loc 266 width 2 MD=99 (8.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.8 för fullständig frågetext> 422 00. aldrig 19 01. 7 gånger/vecka 24 02. 6 gånger/vecka 103 03. 5 gånger/vecka 62 04. 4 gånger/vecka 127 05. 3 gånger/vecka 346 06. 2 gånger/vecka 1372 07. 1 gång/vecka 1115 08. 3 gånger/månad 1569 09. 2 gånger/månad 1855 10. 1 gång/månad 403 11. 2 gånger/kvartal 430 12. 1 gång/kvartal 154 13. 3 gånger/år 87 14. 2 gånger/år 71 15. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 188 BANKKONTOR 8 Loc 268 width 2 MD=99 (8.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.8 för fullständig frågetext> 739 00. aldrig 16 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 59 03. 5 gånger/vecka 41 04. 4 gånger/vecka 78 05. 3 gånger/vecka 207 06. 2 gånger/vecka 1001 07. 1 gång/vecka 967 08. 3 gånger/månad 1440 09. 2 gånger/månad 2006 10. 1 gång/månad 443 11. 2 gånger/kvartal 536 12. 1 gång/kvartal 240 13. 3 gånger/år 215 14. 2 gånger/år 172 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 189 HÄLSOKOSTBUTIK 8 Loc 270 width 2 MD=99 (8.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.8 för fullständig frågetext> 4903 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 0 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 6 05. 3 gånger/vecka 14 06. 2 gånger/vecka 87 07. 1 gång/vecka 68 08. 3 gånger/månad 129 09. 2 gånger/månad 411 10. 1 gång/månad 259 11. 2 gånger/kvartal 485 12. 1 gång/kvartal 376 13. 3 gånger/år 521 14. 2 gånger/år 892 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 190 APOTEK 8 Loc 272 width 2 MD=99 (8.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.8 för fullständig frågetext> 610 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 1 02. 6 gånger/vecka 1 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 5 05. 3 gånger/vecka 16 06. 2 gånger/vecka 69 07. 1 gång/vecka 227 08. 3 gånger/månad 457 09. 2 gånger/månad 1546 10. 1 gång/månad 1235 11. 2 gånger/kvartal 1770 12. 1 gång/kvartal 1047 13. 3 gånger/år 699 14. 2 gånger/år 466 15. 1 gång/år 6 99. Uppgift saknas
VAR 191 BLOMSTERAFFÄR 8 Loc 274 width 2 MD=99 (8.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.8 för fullständig frågetext> 767 00. aldrig 8 01. 7 gånger/vecka 3 02. 6 gånger/vecka 3 03. 5 gånger/vecka 7 04. 4 gånger/vecka 19 05. 3 gånger/vecka 30 06. 2 gånger/vecka 386 07. 1 gång/vecka 415 08. 3 gånger/månad 731 09. 2 gånger/månad 1423 10. 1 gång/månad 1065 11. 2 gånger/kvartal 1401 12. 1 gång/kvartal 868 13. 3 gånger/år 565 14. 2 gånger/år 470 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 192 REKLAM PÅ BIO 8 Loc 276 width 2 (8.39) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.8 för fullständig frågetext> 3537 00. aldrig 14 01. 7 gånger/vecka 4 02. 6 gånger/vecka 7 03. 5 gånger/vecka 6 04. 4 gånger/vecka 10 05. 3 gånger/vecka 19 06. 2 gånger/vecka 79 07. 1 gång/vecka 141 08. 3 gånger/månad 248 09. 2 gånger/månad 618 10. 1 gång/månad 514 11. 2 gånger/kvartal 617 12. 1 gång/kvartal 629 13. 3 gånger/år 770 14. 2 gånger/år 950 15. 1 gång/år
VAR 193 REKLAM PÅ TAXI 8 Loc 278 width 2 MD=99 (8.40) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.8 för fullständig frågetext> 3493 00. aldrig 838 01. 7 gånger/vecka 137 02. 6 gånger/vecka 378 03. 5 gånger/vecka 227 04. 4 gånger/vecka 337 05. 3 gånger/vecka 259 06. 2 gånger/vecka 690 07. 1 gång/vecka 255 08. 3 gånger/månad 206 09. 2 gånger/månad 351 10. 1 gång/månad 178 11. 2 gånger/kvartal 229 12. 1 gång/kvartal 199 13. 3 gånger/år 162 14. 2 gånger/år 223 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 194 REKLAM IDROTTSPLATSER 8 Loc 280 width 2 (8.41) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.8 för fullständig frågetext> 4232 00. aldrig 78 01. 7 gånger/vecka 6 02. 6 gånger/vecka 53 03. 5 gånger/vecka 66 04. 4 gånger/vecka 120 05. 3 gånger/vecka 177 06. 2 gånger/vecka 587 07. 1 gång/vecka 269 08. 3 gånger/månad 307 09. 2 gånger/månad 478 10. 1 gång/månad 280 11. 2 gånger/kvartal 319 12. 1 gång/kvartal 370 13. 3 gånger/år 365 14. 2 gånger/år 456 15. 1 gång/år
VAR 195 TÅG ÖVER 10 MIL 8 Loc 282 width 2 MD=99 (8.42) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.8 för fullständig frågetext> 4563 00. aldrig 9 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 14 03. 5 gånger/vecka 3 04. 4 gånger/vecka 3 05. 3 gånger/vecka 32 06. 2 gånger/vecka 32 07. 1 gång/vecka 30 08. 3 gånger/månad 72 09. 2 gånger/månad 164 10. 1 gång/månad 254 11. 2 gånger/kvartal 355 12. 1 gång/kvartal 566 13. 3 gånger/år 744 14. 2 gånger/år 1318 15. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 196 TUNNELBANA 8 Loc 284 width 2 MD=99 (8.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.8 för fullständig frågetext> 5647 00. aldrig 115 01. 7 gånger/vecka 65 02. 6 gånger/vecka 153 03. 5 gånger/vecka 54 04. 4 gånger/vecka 56 05. 3 gånger/vecka 55 06. 2 gånger/vecka 75 07. 1 gång/vecka 82 08. 3 gånger/månad 64 09. 2 gånger/månad 123 10. 1 gång/månad 138 11. 2 gånger/kvartal 167 12. 1 gång/kvartal 357 13. 3 gånger/år 361 14. 2 gånger/år 650 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 197 TAXI 8 Loc 286 width 2 MD=99 (8.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.8 för fullständig frågetext> 2718 00. aldrig 11 01. 7 gånger/vecka 2 02. 6 gånger/vecka 11 03. 5 gånger/vecka 8 04. 4 gånger/vecka 8 05. 3 gånger/vecka 34 06. 2 gånger/vecka 111 07. 1 gång/vecka 176 08. 3 gånger/månad 249 09. 2 gånger/månad 438 10. 1 gång/månad 556 11. 2 gånger/kvartal 825 12. 1 gång/kvartal 1088 13. 3 gånger/år 985 14. 2 gånger/år 942 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 198 AFTONBLADET 9 Loc 288 width 2 (9) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" ( 9.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 312 3404 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 577 02. 6 gånger/vecka 126 03. 5 gånger/vecka 148 04. 4 gånger/vecka 270 05. 3 gånger/vecka 309 06. 2 gånger/vecka 458 07. 1 gång/vecka 300 08. 3 gånger/månad 287 09. 2 gånger/månad 502 10. 1 gång/månad 309 11. 2 gånger/kvartal 412 12. 1 gång/kvartal 443 13. 3 gånger/år 336 14. 2 gånger/år 279 15. 1 gång/år
VAR 199 ARBETET 9 Loc 290 width 2 (9.2) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 6383 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 452 02. 6 gånger/vecka 61 03. 5 gånger/vecka 25 04. 4 gånger/vecka 42 05. 3 gånger/vecka 77 06. 2 gånger/vecka 161 07. 1 gång/vecka 74 08. 3 gånger/månad 64 09. 2 gånger/månad 157 10. 1 gång/månad 86 11. 2 gånger/kvartal 110 12. 1 gång/kvartal 141 13. 3 gånger/år 135 14. 2 gånger/år 191 15. 1 gång/år
VAR 200 DAGENS NYHETER 9 Loc 292 width 2 (9.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 4482 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 694 02. 6 gånger/vecka 124 03. 5 gånger/vecka 77 04. 4 gånger/vecka 123 05. 3 gånger/vecka 148 06. 2 gånger/vecka 354 07. 1 gång/vecka 199 08. 3 gånger/månad 174 09. 2 gånger/månad 323 10. 1 gång/månad 198 11. 2 gånger/kvartal 325 12. 1 gång/kvartal 359 13. 3 gånger/år 289 14. 2 gånger/år 289 15. 1 gång/år
VAR 201 EXPRESSEN 9 Loc 294 width 2 (9.4) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 2535 00. aldrig 10 01. 7 gånger/vecka 758 02. 6 gånger/vecka 194 03. 5 gånger/vecka 251 04. 4 gånger/vecka 334 05. 3 gånger/vecka 439 06. 2 gånger/vecka 722 07. 1 gång/vecka 415 08. 3 gånger/månad 368 09. 2 gånger/månad 548 10. 1 gång/månad 293 11. 2 gånger/kvartal 459 12. 1 gång/kvartal 367 13. 3 gånger/år 266 14. 2 gånger/år 204 15. 1 gång/år
VAR 202 GÖTEBORGS-POSTEN 9 Loc 296 width 2 MD=99 (9.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 6347 00. aldrig 12 01. 7 gånger/vecka 554 02. 6 gånger/vecka 36 03. 5 gånger/vecka 31 04. 4 gånger/vecka 36 05. 3 gånger/vecka 45 06. 2 gånger/vecka 141 07. 1 gång/vecka 65 08. 3 gånger/månad 61 09. 2 gånger/månad 131 10. 1 gång/månad 70 11. 2 gånger/kvartal 127 12. 1 gång/kvartal 155 13. 3 gånger/år 142 14. 2 gånger/år 209 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 203 GT KVÄLLSTIDNINGEN 9 Loc 298 width 2 (9.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT Kvällstidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 6603 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 126 02. 6 gånger/vecka 41 03. 5 gånger/vecka 60 04. 4 gånger/vecka 94 05. 3 gånger/vecka 116 06. 2 gånger/vecka 168 07. 1 gång/vecka 107 08. 3 gånger/månad 79 09. 2 gånger/månad 125 10. 1 gång/månad 78 11. 2 gånger/kvartal 123 12. 1 gång/kvartal 132 13. 3 gånger/år 131 14. 2 gånger/år 175 15. 1 gång/år
VAR 204 KVÄLLSPOSTEN 9 Loc 300 width 2 MD=99 (9.7) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5821 00. aldrig 2 01. 7 gånger/vecka 332 02. 6 gånger/vecka 68 03. 5 gånger/vecka 82 04. 4 gånger/vecka 147 05. 3 gånger/vecka 226 06. 2 gånger/vecka 255 07. 1 gång/vecka 159 08. 3 gånger/månad 142 09. 2 gånger/månad 206 10. 1 gång/månad 131 11. 2 gånger/kvartal 175 12. 1 gång/kvartal 156 13. 3 gånger/år 119 14. 2 gånger/år 141 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 205 SVENSKA DAGBLADET 9 Loc 302 width 2 (9.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 5944 00. aldrig 8 01. 7 gånger/vecka 415 02. 6 gånger/vecka 53 03. 5 gånger/vecka 34 04. 4 gånger/vecka 61 05. 3 gånger/vecka 93 06. 2 gånger/vecka 189 07. 1 gång/vecka 137 08. 3 gånger/månad 83 09. 2 gånger/månad 191 10. 1 gång/månad 144 11. 2 gånger/kvartal 198 12. 1 gång/kvartal 219 13. 3 gånger/år 182 14. 2 gånger/år 212 15. 1 gång/år
VAR 206 SYDSVENSKA DAGBLADET 9 Loc 304 width 2 MD=99 (9.9) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 6573 00. aldrig 5 01. 7 gånger/vecka 499 02. 6 gånger/vecka 35 03. 5 gånger/vecka 35 04. 4 gånger/vecka 35 05. 3 gånger/vecka 57 06. 2 gånger/vecka 177 07. 1 gång/vecka 68 08. 3 gånger/månad 56 09. 2 gånger/månad 129 10. 1 gång/månad 76 11. 2 gånger/kvartal 83 12. 1 gång/kvartal 124 13. 3 gånger/år 89 14. 2 gånger/år 121 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 207 SKÅNSKA DAGBLADET 9 Loc 306 width 2 (9.10) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 7462 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 135 02. 6 gånger/vecka 16 03. 5 gånger/vecka 10 04. 4 gånger/vecka 11 05. 3 gånger/vecka 18 06. 2 gånger/vecka 47 07. 1 gång/vecka 37 08. 3 gånger/månad 32 09. 2 gånger/månad 74 10. 1 gång/månad 34 11. 2 gånger/kvartal 57 12. 1 gång/kvartal 74 13. 3 gånger/år 52 14. 2 gånger/år 101 15. 1 gång/år
VAR 208 NERIKES ALLEHANDA 9 Loc 308 width 2 (9.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 7805 00. aldrig 6 01. 7 gånger/vecka 122 02. 6 gånger/vecka 11 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 7 05. 3 gånger/vecka 12 06. 2 gånger/vecka 16 07. 1 gång/vecka 11 08. 3 gånger/månad 11 09. 2 gånger/månad 18 10. 1 gång/månad 19 11. 2 gånger/kvartal 27 12. 1 gång/kvartal 37 13. 3 gånger/år 34 14. 2 gånger/år 25 15. 1 gång/år
VAR 209 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 9 Loc 310 width 2 MD=99 (9.12) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 7862 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 107 02. 6 gånger/vecka 6 03. 5 gånger/vecka 2 04. 4 gånger/vecka 2 05. 3 gånger/vecka 8 06. 2 gånger/vecka 5 07. 1 gång/vecka 11 08. 3 gånger/månad 6 09. 2 gånger/månad 20 10. 1 gång/månad 16 11. 2 gånger/kvartal 15 12. 1 gång/kvartal 40 13. 3 gånger/år 31 14. 2 gånger/år 27 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 210 NYA WERMLANDS TIDN 9 Loc 312 width 2 (9.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 7721 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 139 02. 6 gånger/vecka 18 03. 5 gånger/vecka 5 04. 4 gånger/vecka 18 05. 3 gånger/vecka 12 06. 2 gånger/vecka 16 07. 1 gång/vecka 17 08. 3 gånger/månad 14 09. 2 gånger/månad 26 10. 1 gång/månad 16 11. 2 gånger/kvartal 30 12. 1 gång/kvartal 59 13. 3 gånger/år 34 14. 2 gånger/år 35 15. 1 gång/år
VAR 211 UPSALA NYA TIDNING 9 Loc 314 width 2 (9.14) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 7704 00. aldrig 3 01. 7 gånger/vecka 120 02. 6 gånger/vecka 18 03. 5 gånger/vecka 10 04. 4 gånger/vecka 11 05. 3 gånger/vecka 14 06. 2 gånger/vecka 15 07. 1 gång/vecka 23 08. 3 gånger/månad 14 09. 2 gånger/månad 15 10. 1 gång/månad 31 11. 2 gånger/kvartal 27 12. 1 gång/kvartal 61 13. 3 gånger/år 39 14. 2 gånger/år 58 15. 1 gång/år
VAR 212 VESTMANLANDS LÄNS TIDN 9 Loc 316 width 2 (9.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 7805 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 126 02. 6 gånger/vecka 13 03. 5 gånger/vecka 4 04. 4 gånger/vecka 18 05. 3 gånger/vecka 7 06. 2 gånger/vecka 13 07. 1 gång/vecka 10 08. 3 gånger/månad 11 09. 2 gånger/månad 20 10. 1 gång/månad 14 11. 2 gånger/kvartal 26 12. 1 gång/kvartal 34 13. 3 gånger/år 25 14. 2 gånger/år 33 15. 1 gång/år
VAR 213 ÖSTGÖTA CORRESP 9 Loc 318 width 2 (9.16) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 312 7726 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 151 02. 6 gånger/vecka 21 03. 5 gånger/vecka 7 04. 4 gånger/vecka 3 05. 3 gånger/vecka 6 06. 2 gånger/vecka 10 07. 1 gång/vecka 10 08. 3 gånger/månad 8 09. 2 gånger/månad 27 10. 1 gång/månad 31 11. 2 gånger/kvartal 26 12. 1 gång/kvartal 49 13. 3 gånger/år 42 14. 2 gånger/år 42 15. 1 gång/år
VAR 214 DAGENS INDUSTRI 9 Loc 320 width 2 MD=99 (9.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dagens Industri <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 156 7112 00. aldrig 4 01. 7 gånger/vecka 0 02. 6 gånger/vecka 92 03. 5 gånger/vecka 22 04. 4 gånger/vecka 37 05. 3 gånger/vecka 35 06. 2 gånger/vecka 86 07. 1 gång/vecka 45 08. 3 gånger/månad 55 09. 2 gånger/månad 170 10. 1 gång/månad 56 11. 2 gånger/kvartal 147 12. 1 gång/kvartal 80 13. 3 gånger/år 113 14. 2 gånger/år 108 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 9 Loc 322 width 2 MD=99 (9.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4459 00. aldrig 1236 01. 1 gång/vecka 242 02. 3 gånger/månad 376 03. 2 gånger/månad 485 04. 1 gång/månad 223 05. 2 gånger/kvartal 333 06. 1 gång/kvartal 257 07. 3 gånger/år 276 08. 2 gånger/år 273 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 216 ARBETET 9 Loc 324 width 2 MD=99 (9.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7081 00. aldrig 560 01. 1 gång/vecka 44 02. 3 gånger/månad 65 03. 2 gånger/månad 95 04. 1 gång/månad 41 05. 2 gånger/kvartal 62 06. 1 gång/kvartal 63 07. 3 gånger/år 59 08. 2 gånger/år 89 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 217 DAGENS NYHETER 9 Loc 326 width 2 MD=99 (9.20) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5679 00. aldrig 1003 01. 1 gång/vecka 141 02. 3 gånger/månad 186 03. 2 gånger/månad 245 04. 1 gång/månad 132 05. 2 gånger/kvartal 213 06. 1 gång/kvartal 196 07. 3 gånger/år 174 08. 2 gånger/år 190 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 218 EXPRESSEN 9 Loc 328 width 2 MD=99 (9.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3549 00. aldrig 1703 01. 1 gång/vecka 421 02. 3 gånger/månad 533 03. 2 gånger/månad 578 04. 1 gång/månad 280 05. 2 gånger/kvartal 385 06. 1 gång/kvartal 294 07. 3 gånger/år 218 08. 2 gånger/år 196 09. 1 gång/år 6 99. Uppgift saknas
VAR 219 GÖTEBORGS-POSTEN 9 Loc 330 width 2 MD=99 (9.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6906 00. aldrig 668 01. 1 gång/vecka 67 02. 3 gånger/månad 64 03. 2 gånger/månad 83 04. 1 gång/månad 39 05. 2 gånger/kvartal 84 06. 1 gång/kvartal 78 07. 3 gånger/år 61 08. 2 gånger/år 108 09. 1 gång/år 5 99. Uppgift saknas
VAR 220 GT KVÄLLSTIDNINGEN 9 Loc 332 width 2 MD=99 (9.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT Kvällstidningen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7093 00. aldrig 360 01. 1 gång/vecka 83 02. 3 gånger/månad 100 03. 2 gånger/månad 114 04. 1 gång/månad 65 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/kvartal 73 07. 3 gånger/år 74 08. 2 gånger/år 94 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 221 KVÄLLSPOSTEN 9 Loc 334 width 2 MD=99 (9.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6277 00. aldrig 817 01. 1 gång/vecka 145 02. 3 gånger/månad 156 03. 2 gånger/månad 212 04. 1 gång/månad 102 05. 2 gånger/kvartal 143 06. 1 gång/kvartal 115 07. 3 gånger/år 84 08. 2 gånger/år 109 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 9 Loc 336 width 2 MD=99 (9.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7094 00. aldrig 480 01. 1 gång/vecka 50 02. 3 gånger/månad 67 03. 2 gånger/månad 74 04. 1 gång/månad 50 05. 2 gånger/kvartal 79 06. 1 gång/kvartal 81 07. 3 gånger/år 71 08. 2 gånger/år 115 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 223 SYDSVENSKA DAGBLADET 9 Loc 338 width 2 MD=99 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7019 00. aldrig 689 01. 1 gång/vecka 49 02. 3 gånger/månad 65 03. 2 gånger/månad 73 04. 1 gång/månad 43 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/kvartal 37 07. 3 gånger/år 64 08. 2 gånger/år 60 09. 1 gång/år 5 99. Uppgift saknas
VAR 224 SKÅNSKA DAGBLADET 9 Loc 340 width 2 MD=99 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7829 00. aldrig 164 01. 1 gång/vecka 13 02. 3 gånger/månad 15 03. 2 gånger/månad 31 04. 1 gång/månad 16 05. 2 gånger/kvartal 26 06. 1 gång/kvartal 14 07. 3 gånger/år 14 08. 2 gånger/år 38 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 225 HELSINGBORGS DAGBLAD 9 Loc 342 width 2 MD=99 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Helsingborgs Dagblad <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7708 00. aldrig 264 01. 1 gång/vecka 23 02. 3 gånger/månad 25 03. 2 gånger/månad 22 04. 1 gång/månad 22 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/kvartal 25 07. 3 gånger/år 28 08. 2 gånger/år 25 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 226 ALLAS VECKOTIDNING 9 Loc 344 width 2 MD=99 (9.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6019 00. aldrig 391 01. 1 gång/vecka 104 02. 3 gånger/månad 150 03. 2 gånger/månad 260 04. 1 gång/månad 181 05. 2 gånger/kvartal 250 06. 1 gång/kvartal 250 07. 3 gånger/år 252 08. 2 gånger/år 302 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 227 ALLERS 9 Loc 346 width 2 MD=99 (9.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5277 00. aldrig 560 01. 1 gång/vecka 109 02. 3 gånger/månad 209 03. 2 gånger/månad 347 04. 1 gång/månad 209 05. 2 gånger/kvartal 348 06. 1 gång/kvartal 351 07. 3 gånger/år 379 08. 2 gånger/år 367 09. 1 gång/år 7 99. Uppgift saknas
VAR 228 DAMERNAS VÄRLD 9 Loc 348 width 2 MD=99 (9.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas Värld <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5639 00. aldrig 349 01. 1 gång/vecka 89 02. 3 gånger/månad 144 03. 2 gånger/månad 323 04. 1 gång/månad 232 05. 2 gånger/kvartal 361 06. 1 gång/kvartal 343 07. 3 gånger/år 304 08. 2 gånger/år 353 09. 1 gång/år 26 99. Uppgift saknas
VAR 229 FIB-AKTUELLT 9 Loc 350 width 2 MD=99 (9.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: FIB-Aktuellt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6081 00. aldrig 131 01. 1 gång/vecka 85 02. 3 gånger/månad 153 03. 2 gånger/månad 314 04. 1 gång/månad 239 05. 2 gånger/kvartal 342 06. 1 gång/kvartal 296 07. 3 gånger/år 250 08. 2 gånger/år 266 09. 1 gång/år 6 99. Uppgift saknas
VAR 230 HEMMETS JOURNAL 9 Loc 352 width 2 MD=99 (9.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5002 00. aldrig 749 01. 1 gång/vecka 138 02. 3 gånger/månad 212 03. 2 gånger/månad 388 04. 1 gång/månad 258 05. 2 gånger/kvartal 373 06. 1 gång/kvartal 326 07. 3 gånger/år 300 08. 2 gånger/år 410 09. 1 gång/år 7 99. Uppgift saknas
VAR 231 HEMMETS VECKOTIDNING 9 Loc 354 width 2 MD=99 (9.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5329 00. aldrig 581 01. 1 gång/vecka 130 02. 3 gånger/månad 168 03. 2 gånger/månad 343 04. 1 gång/månad 222 05. 2 gånger/kvartal 341 06. 1 gång/kvartal 326 07. 3 gånger/år 298 08. 2 gånger/år 421 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 232 HUSMODERN 9 Loc 356 width 2 MD=99 (9.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 5973 00. aldrig 271 01. 1 gång/vecka 64 02. 3 gånger/månad 108 03. 2 gånger/månad 275 04. 1 gång/månad 183 05. 2 gånger/kvartal 323 06. 1 gång/kvartal 314 07. 3 gånger/år 283 08. 2 gånger/år 365 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 233 HÄNT I VECKAN 9 Loc 358 width 2 MD=99 (9.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5111 00. aldrig 289 01. 1 gång/vecka 119 02. 3 gånger/månad 196 03. 2 gånger/månad 416 04. 1 gång/månad 292 05. 2 gånger/kvartal 480 06. 1 gång/kvartal 439 07. 3 gånger/år 396 08. 2 gånger/år 418 09. 1 gång/år 7 99. Uppgift saknas
VAR 234 ICA-KURIREN 9 Loc 360 width 2 MD=99 (9.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4715 00. aldrig 1338 01. 1 gång/vecka 143 02. 3 gånger/månad 170 03. 2 gånger/månad 376 04. 1 gång/månad 210 05. 2 gånger/kvartal 303 06. 1 gång/kvartal 319 07. 3 gånger/år 254 08. 2 gånger/år 330 09. 1 gång/år 5 99. Uppgift saknas
VAR 235 KALLE ANKA & CO 9 Loc 362 width 2 MD=99 (9.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kalle Anka & Co <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5776 00. aldrig 369 01. 1 gång/vecka 114 02. 3 gånger/månad 135 03. 2 gånger/månad 304 04. 1 gång/månad 217 05. 2 gånger/kvartal 293 06. 1 gång/kvartal 329 07. 3 gånger/år 288 08. 2 gånger/år 335 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 236 LAND 9 Loc 364 width 2 MD=99 (9.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5542 00. aldrig 1037 01. 1 gång/vecka 103 02. 3 gånger/månad 131 03. 2 gånger/månad 242 04. 1 gång/månad 150 05. 2 gånger/kvartal 256 06. 1 gång/kvartal 235 07. 3 gånger/år 206 08. 2 gånger/år 258 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 237 LEKTYR 9 Loc 366 width 2 MD=99 (9.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5872 00. aldrig 139 01. 1 gång/vecka 111 02. 3 gånger/månad 164 03. 2 gånger/månad 367 04. 1 gång/månad 269 05. 2 gånger/kvartal 350 06. 1 gång/kvartal 326 07. 3 gånger/år 288 08. 2 gånger/år 274 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 238 MIN VÄRLD 9 Loc 368 width 2 MD=99 (9.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Min Värld <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6720 00. aldrig 234 01. 1 gång/vecka 49 02. 3 gånger/månad 85 03. 2 gånger/månad 168 04. 1 gång/månad 94 05. 2 gånger/kvartal 174 06. 1 gång/kvartal 177 07. 3 gånger/år 206 08. 2 gånger/år 252 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 239 MITT LIVS NOVELL 9 Loc 370 width 2 MD=99 (9.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7264 00. aldrig 123 01. 1 gång/vecka 43 02. 3 gånger/månad 33 03. 2 gånger/månad 90 04. 1 gång/månad 74 05. 2 gånger/kvartal 115 06. 1 gång/kvartal 99 07. 3 gånger/år 115 08. 2 gånger/år 203 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 240 RÖSTER I RADIO & TV 9 Loc 372 width 2 MD=99 (9.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5655 00. aldrig 263 01. 1 gång/vecka 27 02. 3 gånger/månad 45 03. 2 gånger/månad 165 04. 1 gång/månad 155 05. 2 gånger/kvartal 268 06. 1 gång/kvartal 427 07. 3 gånger/år 535 08. 2 gånger/år 619 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 241 SAXONS VECKOTIDNING 9 Loc 374 width 2 MD=99 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons Veckotidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6354 00. aldrig 214 01. 1 gång/vecka 56 02. 3 gånger/månad 100 03. 2 gånger/månad 183 04. 1 gång/månad 174 05. 2 gånger/kvartal 261 06. 1 gång/kvartal 247 07. 3 gånger/år 266 08. 2 gånger/år 303 09. 1 gång/år 5 99. Uppgift saknas
VAR 242 SVENSK DAMTIDNING 9 Loc 376 width 2 MD=99 (9.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Damtidning <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5919 00. aldrig 276 01. 1 gång/vecka 91 02. 3 gånger/månad 140 03. 2 gånger/månad 269 04. 1 gång/månad 188 05. 2 gånger/kvartal 297 06. 1 gång/kvartal 307 07. 3 gånger/år 306 08. 2 gånger/år 349 09. 1 gång/år 21 99. Uppgift saknas
VAR 243 VECKANS AFFÄRER 9 Loc 378 width 2 MD=99 (9.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6671 00. aldrig 241 01. 1 gång/vecka 39 02. 3 gånger/månad 97 03. 2 gånger/månad 212 04. 1 gång/månad 112 05. 2 gånger/kvartal 212 06. 1 gång/kvartal 161 07. 3 gånger/år 204 08. 2 gånger/år 210 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 244 VECKO-REVYN 9 Loc 380 width 2 MD=99 (9.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vecko-Revyn <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5800 00. aldrig 277 01. 1 gång/vecka 128 02. 3 gånger/månad 203 03. 2 gånger/månad 315 04. 1 gång/månad 221 05. 2 gånger/kvartal 323 06. 1 gång/kvartal 277 07. 3 gånger/år 284 08. 2 gånger/år 329 09. 1 gång/år 6 99. Uppgift saknas
VAR 245 VECKANS STOPP 9 Loc 382 width 2 MD=99 (9.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans STOPP <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6837 00. aldrig 236 01. 1 gång/vecka 33 02. 3 gånger/månad 53 03. 2 gånger/månad 159 04. 1 gång/månad 100 05. 2 gånger/kvartal 168 06. 1 gång/kvartal 161 07. 3 gånger/år 193 08. 2 gånger/år 220 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 246 VI 9 Loc 384 width 2 MD=99 (9.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6435 00. aldrig 523 01. 1 gång/vecka 52 02. 3 gånger/månad 73 03. 2 gånger/månad 174 04. 1 gång/månad 99 05. 2 gånger/kvartal 183 06. 1 gång/kvartal 192 07. 3 gånger/år 181 08. 2 gånger/år 247 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 247 ÅRET RUNT 9 Loc 386 width 2 MD=99 (9.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4516 00. aldrig 778 01. 1 gång/vecka 126 02. 3 gånger/månad 218 03. 2 gånger/månad 437 04. 1 gång/månad 330 05. 2 gånger/kvartal 492 06. 1 gång/kvartal 464 07. 3 gånger/år 425 08. 2 gånger/år 373 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 248 RIKSTOTO-GUIDEN 9 Loc 388 width 2 MD=99 (9.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Rikstoto-Guiden (V65) <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7624 00. aldrig 131 01. 1 gång/vecka 35 02. 3 gånger/månad 47 03. 2 gånger/månad 72 04. 1 gång/månad 41 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/kvartal 61 07. 3 gånger/år 46 08. 2 gånger/år 47 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 249 KOMMUNALARBETAREN 9 Loc 390 width 2 MD=99 (9.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunalarbetaren <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 1127 00. aldrig 14 01. 1 gång/vecka 5 02. 3 gånger/månad 12 03. 2 gånger/månad 9 04. 1 gång/månad 5 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/kvartal 6 07. 3 gånger/år 6927 08. 2 gånger/år 16 09. 1 gång/år 33 99. Uppgift saknas
VAR 250 MOTOR 9 Loc 392 width 2 MD=99 (9.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 6649 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 12 02. 3 gånger/månad 398 03. 2 gånger/månad 238 04. 1 gång/månad 112 05. 2 gånger/kvartal 185 06. 1 gång/kvartal 160 07. 3 gånger/år 184 08. 2 gånger/år 223 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 251 TEKNIKENS VÄRLD 9 Loc 394 width 2 MD=99 (9.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 6285 00. aldrig 1 01. 1 gång/vecka 4 02. 3 gånger/månad 233 03. 2 gånger/månad 247 04. 1 gång/månad 195 05. 2 gånger/kvartal 286 06. 1 gång/kvartal 317 07. 3 gånger/år 292 08. 2 gånger/år 299 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 252 BILSPORT 9 Loc 396 width 2 MD=99 (9.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 6907 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 2 02. 3 gånger/månad 206 03. 2 gånger/månad 186 04. 1 gång/månad 136 05. 2 gånger/kvartal 165 06. 1 gång/kvartal 170 07. 3 gånger/år 159 08. 2 gånger/år 227 09. 1 gång/år 5 99. Uppgift saknas
VAR 253 VI BILÄGARE 9 Loc 398 width 2 MD=99 (9.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Bilägare <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 5607 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 8 02. 3 gånger/månad 948 03. 2 gånger/månad 428 04. 1 gång/månad 170 05. 2 gånger/kvartal 282 06. 1 gång/kvartal 254 07. 3 gånger/år 216 08. 2 gånger/år 247 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 254 DET BÄSTA 9 Loc 400 width 2 MD=99 (9.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6826 00. aldrig 2 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 9 03. 2 gånger/månad 547 04. 1 gång/månad 61 05. 2 gånger/kvartal 121 06. 1 gång/kvartal 141 07. 3 gånger/år 180 08. 2 gånger/år 269 09. 1 gång/år 7 99. Uppgift saknas
VAR 255 MÅNADS-JOURNALEN 9 Loc 402 width 2 MD=99 (9.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månads-Journalen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7708 00. aldrig 2 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 2 03. 2 gånger/månad 145 04. 1 gång/månad 36 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/kvartal 58 07. 3 gånger/år 74 08. 2 gånger/år 73 09. 1 gång/år 6 99. Uppgift saknas
VAR 256 VI FÖRÄLDRAR 9 Loc 404 width 2 MD=99 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7055 00. aldrig 10 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 1 03. 2 gånger/månad 301 04. 1 gång/månad 56 05. 2 gånger/kvartal 150 06. 1 gång/kvartal 156 07. 3 gånger/år 201 08. 2 gånger/år 230 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 257 PRIVATA AFFÄRER 9 Loc 406 width 2 MD=99 (9.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7393 00. aldrig 6 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 3 03. 2 gånger/månad 200 04. 1 gång/månad 51 05. 2 gånger/kvartal 125 06. 1 gång/kvartal 122 07. 3 gånger/år 132 08. 2 gånger/år 129 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 258 ANTIK & AUKTION 9 Loc 408 width 2 MD=99 (9.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7515 00. aldrig 7 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 131 04. 1 gång/månad 23 05. 2 gånger/kvartal 68 06. 1 gång/kvartal 90 07. 3 gånger/år 142 08. 2 gånger/år 185 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 259 AKTIESPARAREN 9 Loc 410 width 2 MD=99 (9.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7701 00. aldrig 4 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 2 03. 2 gånger/månad 141 04. 1 gång/månad 22 05. 2 gånger/kvartal 62 06. 1 gång/kvartal 55 07. 3 gånger/år 76 08. 2 gånger/år 98 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 260 ALLT I HEMMET 9 Loc 412 width 2 MD=99 (9.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5483 00. aldrig 10 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 1 03. 2 gånger/månad 413 04. 1 gång/månad 154 05. 2 gånger/kvartal 429 06. 1 gång/kvartal 512 07. 3 gånger/år 582 08. 2 gånger/år 576 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 261 HEM OCH FRITID 9 Loc 414 width 2 MD=99 (9.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hem och Fritid <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5394 00. aldrig 8 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 4 03. 2 gånger/månad 482 04. 1 gång/månad 144 05. 2 gånger/kvartal 486 06. 1 gång/kvartal 521 07. 3 gånger/år 567 08. 2 gånger/år 554 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 262 VÅR BOSTAD 9 Loc 416 width 2 MD=99 (9.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5928 00. aldrig 19 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 4 03. 2 gånger/månad 1000 04. 1 gång/månad 108 05. 2 gånger/kvartal 293 06. 1 gång/kvartal 237 07. 3 gånger/år 268 08. 2 gånger/år 302 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 263 ALLT OM MAT 9 Loc 418 width 2 MD=99 (9.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 5568 00. aldrig 15 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 2 03. 2 gånger/månad 522 04. 1 gång/månad 166 05. 2 gånger/kvartal 381 06. 1 gång/kvartal 442 07. 3 gånger/år 479 08. 2 gånger/år 584 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 264 TIDSKR. FÖR HÄLSA 9 Loc 420 width 2 MD=99 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Tidskrift för Hälsa <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7425 00. aldrig 7 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 148 04. 1 gång/månad 41 05. 2 gånger/kvartal 109 06. 1 gång/kvartal 99 07. 3 gånger/år 134 08. 2 gånger/år 198 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 265 JAKTMARKER & FISKEVAT 9 Loc 422 width 2 MD=99 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7163 00. aldrig 8 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 2 03. 2 gånger/månad 333 04. 1 gång/månad 87 05. 2 gånger/kvartal 121 06. 1 gång/kvartal 123 07. 3 gånger/år 141 08. 2 gånger/år 183 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 266 FEMINA MÅNADENS MAGASI 9 Loc 424 width 2 MD=99 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7635 00. aldrig 6 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 164 04. 1 gång/månad 30 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/kvartal 68 07. 3 gånger/år 90 08. 2 gånger/år 112 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 267 RADIO & TELEVISION 9 Loc 426 width 2 MD=99 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Radio & Television <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7617 00. aldrig 3 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 94 04. 1 gång/månad 30 05. 2 gånger/kvartal 71 06. 1 gång/kvartal 79 07. 3 gånger/år 114 08. 2 gånger/år 153 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 268 FOTO- OCH FILMTEKNIK 9 Loc 428 width 2 MD=99 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto- och filmteknik <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7518 00. aldrig 4 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 92 04. 1 gång/månad 58 05. 2 gånger/kvartal 73 06. 1 gång/kvartal 79 07. 3 gånger/år 116 08. 2 gånger/år 220 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 269 TEKNIK FÖR ALLA 9 Loc 430 width 2 MD=99 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknik för alla <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7066 00. aldrig 3 01. 1 gång/vecka 1 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 133 04. 1 gång/månad 76 05. 2 gånger/kvartal 159 06. 1 gång/kvartal 194 07. 3 gånger/år 254 08. 2 gånger/år 274 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 270 TRAILER 9 Loc 432 width 2 MD=99 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7752 00. aldrig 3 01. 1 gång/vecka 1 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 88 04. 1 gång/månad 50 05. 2 gånger/kvartal 63 06. 1 gång/kvartal 48 07. 3 gånger/år 76 08. 2 gånger/år 79 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 271 FOTBOLL 9 Loc 434 width 2 MD=99 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7384 00. aldrig 9 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 361 04. 1 gång/månad 52 05. 2 gånger/kvartal 86 06. 1 gång/kvartal 75 07. 3 gånger/år 82 08. 2 gånger/år 110 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 272 BÅT-NYTT 9 Loc 436 width 2 MD=99 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båt-nytt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7025 00. aldrig 5 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 173 04. 1 gång/månad 99 05. 2 gånger/kvartal 185 06. 1 gång/kvartal 178 07. 3 gånger/år 233 08. 2 gånger/år 262 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 273 BÅT FÖR ALLA 9 Loc 438 width 2 MD=99 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båt för alla <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7437 00. aldrig 2 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 96 04. 1 gång/månad 62 05. 2 gånger/kvartal 121 06. 1 gång/kvartal 124 07. 3 gånger/år 131 08. 2 gånger/år 188 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 274 VI BÅTÄGARE 9 Loc 440 width 2 MD=99 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Båtägare <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7358 00. aldrig 2 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 129 04. 1 gång/månad 56 05. 2 gånger/kvartal 123 06. 1 gång/kvartal 125 07. 3 gånger/år 138 08. 2 gånger/år 229 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 275 MC-NYTT 9 Loc 442 width 2 MD=99 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7255 00. aldrig 5 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 177 04. 1 gång/månad 98 05. 2 gånger/kvartal 135 06. 1 gång/kvartal 151 07. 3 gånger/år 141 08. 2 gånger/år 197 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 276 MOTOR SPORT TREND 9 Loc 444 width 2 MD=99 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor Sport Trend <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7711 00. aldrig 2 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 62 04. 1 gång/månad 42 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/kvartal 72 07. 3 gånger/år 89 08. 2 gånger/år 129 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 277 START & SPEED 9 Loc 446 width 2 MD=99 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7514 00. aldrig 3 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 93 04. 1 gång/månad 62 05. 2 gånger/kvartal 98 06. 1 gång/kvartal 115 07. 3 gånger/år 124 08. 2 gånger/år 151 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 278 POWER 9 Loc 448 width 2 MD=99 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7842 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 3 04. 1 gång/månad 72 05. 2 gånger/kvartal 60 06. 1 gång/kvartal 54 07. 3 gånger/år 61 08. 2 gånger/år 68 09. 1 gång/år 3 99. Uppgift saknas
VAR 279 PÅ KRYSS TILL RORS 9 Loc 450 width 2 MD=99 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss Till Rors <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7820 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 1 04. 1 gång/månad 86 05. 2 gånger/kvartal 54 06. 1 gång/kvartal 47 07. 3 gånger/år 63 08. 2 gånger/år 90 09. 1 gång/år 2 99. Uppgift saknas
VAR 280 MÅ BRA 9 Loc 452 width 2 MD=99 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7451 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 1 04. 1 gång/månad 107 05. 2 gånger/kvartal 106 06. 1 gång/kvartal 130 07. 3 gånger/år 156 08. 2 gånger/år 206 09. 1 gång/år 6 99. Uppgift saknas
VAR 281 DINA PENGAR 9 Loc 454 width 2 MD=99 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7656 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 1 04. 1 gång/månad 0 05. 2 gånger/kvartal 207 06. 1 gång/kvartal 59 07. 3 gånger/år 108 08. 2 gånger/år 128 09. 1 gång/år 4 99. Uppgift saknas
VAR 282 RES GUIDE 9 Loc 456 width 2 MD=99 (9.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Res Guide <Se F.(9) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7487 00. aldrig 0 01. 1 gång/vecka 0 02. 3 gånger/månad 0 03. 2 gånger/månad 0 04. 1 gång/månad 0 05. 2 gånger/kvartal 144 06. 1 gång/kvartal 108 07. 3 gånger/år 153 08. 2 gånger/år 254 09. 1 gång/år 17 99. Uppgift saknas
VAR 283 AFFISCHPELARE 10 Loc 458 width 2 10 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (10.1) Affischpelare 1067 00. aldrig 1476 01. 7 gånger/vecka 277 02. 6 gånger/vecka 860 03. 5 gånger/vecka 291 04. 4 gånger/vecka 468 05. 3 gånger/vecka 483 06. 2 gånger/vecka 905 07. 1 gång/vecka 391 08. 3 gånger/månad 339 09. 2 gånger/månad 578 10. 1 gång/månad 247 11. 2 gånger/kvartal 278 12. 1 gång/kvartal 235 13. 3 gånger/år 158 14. 2 gånger/år 110 15. 1 gång/år
VAR 284 AFFISCHTAVLOR 10 Loc 460 width 2 MD=99 (10.2) Affischtavlor <Se F.10 för fullständig frågetext> 1314 00. aldrig 1092 01. 7 gånger/vecka 220 02. 6 gånger/vecka 682 03. 5 gånger/vecka 264 04. 4 gånger/vecka 424 05. 3 gånger/vecka 473 06. 2 gånger/vecka 922 07. 1 gång/vecka 457 08. 3 gånger/månad 387 09. 2 gånger/månad 673 10. 1 gång/månad 283 11. 2 gånger/kvartal 333 12. 1 gång/kvartal 245 13. 3 gånger/år 210 14. 2 gånger/år 183 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 285 SIDOSKYLTAR 10 Loc 462 width 2 (10.3) Sidoskyltar på bussar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1132 00. aldrig 1623 01. 7 gånger/vecka 443 02. 6 gånger/vecka 1136 03. 5 gånger/vecka 367 04. 4 gånger/vecka 547 05. 3 gånger/vecka 431 06. 2 gånger/vecka 808 07. 1 gång/vecka 354 08. 3 gånger/månad 287 09. 2 gånger/månad 406 10. 1 gång/månad 178 11. 2 gånger/kvartal 179 12. 1 gång/kvartal 131 13. 3 gånger/år 88 14. 2 gånger/år 53 15. 1 gång/år
VAR 286 BAKSIDESSKYLTAR 10 Loc 464 width 2 (10.4) Baksidesskyltar på bussar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1373 00. aldrig 1453 01. 7 gånger/vecka 419 02. 6 gånger/vecka 1005 03. 5 gånger/vecka 380 04. 4 gånger/vecka 474 05. 3 gånger/vecka 468 06. 2 gånger/vecka 819 07. 1 gång/vecka 361 08. 3 gånger/månad 265 09. 2 gånger/månad 439 10. 1 gång/månad 167 11. 2 gånger/kvartal 201 12. 1 gång/kvartal 141 13. 3 gånger/år 105 14. 2 gånger/år 93 15. 1 gång/år
VAR 287 FÖRARPLATSSKYLTAR 10 Loc 466 width 2 MD=99 (10.5) Förarplatsskyltar <Se F.10 för fullständig frågetext> 2806 00. aldrig 420 01. 7 gånger/vecka 114 02. 6 gånger/vecka 545 03. 5 gånger/vecka 169 04. 4 gånger/vecka 203 05. 3 gånger/vecka 195 06. 2 gånger/vecka 483 07. 1 gång/vecka 364 08. 3 gånger/månad 271 09. 2 gånger/månad 592 10. 1 gång/månad 347 11. 2 gånger/kvartal 457 12. 1 gång/kvartal 436 13. 3 gånger/år 353 14. 2 gånger/år 407 15. 1 gång/år 1 99. Uppgift saknas
VAR 288 SKÖNHETSARTIKLAR 11 Loc 468 width 1 MD=9 (11) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (11.1) Skönhetsartiklar 2433 1. Aldrig 2644 2. Någon gång/år 1743 3. Någon gång/kvartal 1195 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 84 9. Uppgift saknas
VAR 289 TANDKRÄM 11 Loc 469 width 1 MD=9 (11.2) Tandkräm <Se F.(11) för fullständig frågetext> 593 1. Aldrig 1013 2. Någon gång/år 2146 3. Någon gång/kvartal 4135 4. Någon gång/månad 186 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 80 9. Uppgift saknas
VAR 290 TVÅL 11 Loc 470 width 1 MD=9 (11.3) Tvål <Se F.(11) för fullständig frågetext> 620 1. Aldrig 923 2. Någon gång/år 2048 3. Någon gång/kvartal 4212 4. Någon gång/månad 266 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 82 9. Uppgift saknas
VAR 291 MASKINDISKMEDEL 11 Loc 471 width 1 MD=9 (11.4) Maskindiskmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 5137 1. Aldrig 884 2. Någon gång/år 1089 3. Någon gång/kvartal 942 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 85 9. Uppgift saknas
VAR 292 HANDDISKMEDEL 11 Loc 472 width 1 MD=9 (11.5) Handdiskmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 1379 1. Aldrig 1288 2. Någon gång/år 2532 3. Någon gång/kvartal 2795 4. Någon gång/månad 81 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 84 9. Uppgift saknas
VAR 293 RENGÖRINGSMEDEL 11 Loc 473 width 1 MD=9 (11.6) Rengöringsmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 1304 1. Aldrig 1631 2. Någon gång/år 2627 3. Någon gång/kvartal 2444 4. Någon gång/månad 67 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 85 9. Uppgift saknas
VAR 294 TVÄTTMEDEL 11 Loc 474 width 1 MD=9 (11.7) Tvättmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 1200 1. Aldrig 1218 2. Någon gång/år 2501 3. Någon gång/kvartal 3050 4. Någon gång/månad 109 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 82 9. Uppgift saknas
VAR 295 GOLVVÅRSMEDEL 11 Loc 475 width 1 MD=9 (11.8) Golvvårdsmedel <Se F.(11) för fullständig frågetext> 3108 1. Aldrig 2513 2. Någon gång/år 1564 3. Någon gång/kvartal 855 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 89 9. Uppgift saknas
VAR 296 KAFFE 11 Loc 476 width 1 MD=9 (11.9) Kaffe <Se F.(11) för fullständig frågetext> 787 1. Aldrig 631 2. Någon gång/år 1153 3. Någon gång/kvartal 4022 4. Någon gång/månad 1456 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 84 9. Uppgift saknas
VAR 297 ÖL 11 Loc 477 width 1 MD=9 (11.10) Öl <Se F.(11) för fullständig frågetext> 1611 1. Aldrig 1090 2. Någon gång/år 1314 3. Någon gång/kvartal 2804 4. Någon gång/månad 1141 5. 1-2 gånger/vecka 66 6. 3-4 gånger/vecka 41 7. Minst 5 gånger/vecka 96 9. Uppgift saknas