ORVESTO 85-II
                SSD 0422

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 85-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern och våren 1985 genomfördes tre omgångar "Sverige Nu".
  Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.193 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa
  dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 14.450 personer har 1.612 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 34 avlidna,
  9 utflyttade ur riket, 18 som vistas utomlands, 20 i
  militärtjänst, 116 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 38 ej svensktalande, 82 okända men
  skrivna å kommun, 23 under sjukhusvård, 251 sjuka i hemmet
  samt 1031 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna utgör således 9.193
  personer varav 3.635, utgörande 28%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 1.940 personer, "Tidsbrist" 327, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 334 och "Ej anträffbar" 2.062.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första halvåret
  1985 10.156 personer istället för 9.196 faktiskt insända
  godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den
  viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 15 januari 1985 - 25 juni 1985

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1985-II
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0422 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen : AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen: Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Personliga uppgifter: Kön 28 Personliga uppgifter: Ålder 29 Personliga uppgifter: Civilstånd 30 Personliga uppgifter: Hushållsposition 31 Personliga uppgifter: Sysselsättning 32 Personliga uppgifter: Utbildning 33 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 34 Personliga uppgifter: Boendeform 35 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 36 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 37 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 38 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 39 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 40 Antal hushållsmedlemmar: 20-45 år 41 Antal hushållsmedlemmar: 46-69 år 42 Antal hushållsmedlemmar: 70 år eller äldre 43 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 44 Personlig inkomst 45 Hushållets totala inkomsten 46 Körkort för personbil 47 Bio 48 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 49 Innehav: Fritidshus 50 Innehav: Husvagn 51 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 52 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 53 Innehav: Bilradio/bilstereo 54 Innehav: Mobiltelefon 55 Innehav: Segelbåt 56 Innehav: Motorbåt 57 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 58 Innehav: Utombordsmotor 59 Innehav: Fiskeutrustning 60 Innehav: Surfingbräda 61 Innehav: Videobandspelare 62 Innehav: Videokamera 63 Innehav: Färg TV, vanlig 64 Innehav: Text TV 65 Innehav: Stereoanläggning 66 Innehav: Hemdator 67 Innehav: Skrivmaskin 68 Innehav: Enkel bildkamera 69 Innehav: Automatisk småbildskamera 70 Innehav: Systemkamera 71 Innehav: Frysbox/frysskåp 72 Innehav: Diskmaskin 73 Innehav: Tvättmaskin 74 Innehav: Torktumlare 75 Innehav: Elektrisk symaskin 76 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 77 Innehav: Elektrisk köksmaskin 78 Innehav: Spisfläkt 79 Innehav: Dammsugare 80 Innehav: Bastu 81 Innehav: Braskamin 82 Innehav: Släpkärra 83 Innehav: Motorgräsklippare 84 Innehav: Elektrisk rakapparat 85 Innehav: Brandvarnare 86 Innehav: Hund 87 Innehav: Katt 88 Intresse: Miljövårdsfrågor 89 Intresse: Hälsonyttig mat 90 Intresse: Sjukdomar och hälsa 91 Intresse: Bantningstips 92 Intresse: Hushålla ekonomiskt 93 Intresse: Energisparande 94 Intresse: Sociala rättigheter 95 Intresse: Skattefrågor 96 Intresse: Samlevnadsfrågor 97 Intresse: Vidareutbildning 98 Intresse: Religionsfrågor 99 Intresse: Arbetsmarknaden 100 Intresse: Villa/Eget hem 101 Intresse: Fritidshus 102 Intresse: Personbilar 103 Intresse: Heminredning 104 Intresse: Modenyheter 105 Intresse: Matvarunyheter 106 Intresse: Barnavård 107 Intresse: Skönhetsvård 108 Intresse: Stereoanläggningar 109 Intresse: Hushållsmaskiner 110 Intresse: Fotoutrustningar 111 Intresse: Motorcyklar 112 Intresse: Krukväxter 113 Intresse: Hårvård 114 Intresse: Hundar 115 Intresse: Katter 116 Intresse: Motionera 117 Intresse: Se på sport 118 Intresse: Laga mat 119 Intresse: Pröva nya maträtter 120 Intresse: Baka 121 Intresse: Ha gäster 122 Intresse: Köra bil 123 Intresse: Jobba med bilar 124 Intresse: Arbeta i trädgården 125 Intresse: Fotografera 126 Intresse: Smalfilma 127 Intresse: Sportfiska 128 Intresse: Popmusik 129 Intresse: Klassisk musik 130 Intresse: Gå på teater 131 Intresse: Gå på konstutställning 132 Intresse: Läsa böcker 133 Intresse: Läsa populärtidningar 134 Intresse: Sticka 135 Intresse: Sy kläder 136 Intresse: Handarbeta 137 Intresse: Träffa nya människor 138 Intresse: Snickra 139 Intresse: Måla hemma 140 Intresse: Jaga 141 Intresse: Friluftsliv 142 Intresse: Åka slalom 143 Intresse: Åka motorbåt 144 Intresse: Segla 145 Intresse: Campa 146 Intresse: Semestra utomlands 147 Intresse: Semestra i Sverige 148 Intresse: Pröva nya produkter 149 Intresse: Vara bortbjuden 150 Intresse: Gå på diskotek 151 Intresse: Gå på restaurang 152 Intresse: Gå på kvällskurser 153 Intresse: Windsurfing 154 Intresse: Köpa på postorder 155 Penningutlägg: Tips 156 Penningutlägg: Lotto 157 Penningutlägg: Penninglotter 158 Penningutlägg: V65 159 Penningutlägg: Bingo 160 Penningutlägg: Bensin 161 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 162 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 163 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 164 Penningutlägg: Nöjen 165 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 166 Penningutlägg: Böcker 167 Penningutlägg: Tobak 168 Penningutlägg: Vin och sprit 169 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 170 Besöker affärer: ICA 171 Besöker affärer: Konsum 172 Besöker affärer: Vivo 173 Besöker affärer: Favör 174 Besöker affärer: Annan butik 175 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 176 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 177 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Tempo 178 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 180 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 183 Varuhus och stormarknader: Tempo (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 186 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 187 Andra butiker: Hennes & Mauritz 188 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 189 Andra butiker: Gulins 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnia 194 Andra butiken: Färgsam 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonald's 200 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsokostbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Blomsteraffär 207 Andra butiker: Byggmaterielaffär 208 Hur ofta: Reklamfilm på bio 209 Hur ofta: Reklam på taxi 210 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 211 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 212 Hur ofta: Tunnelbana 213 Hur ofta: Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 224 Läsfrekvenser-vardag söndagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Damernas 244 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 245 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 246 Läsfrekvenser: Husmodern 247 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 248 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 249 Läsfrekvenser: Land 250 Läsfrekvenser: Lektyr 251 Läsfrekvenser: Min Värld 252 Läsfrekvenser: Veckans Novell 253 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 254 Läsfrekvenser: Saxons 255 Läsfrekvenser: Stopp 256 Läsfrekvenser: Dam 257 Läsfrekvenser: Veckorevyn 258 Läsfrekvenser: Vi 259 Läsfrekvenser: Året Runt 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Journalen 262 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 263 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 264 Läsfrekvenser: Allt om mat 265 Läsfrekvenser: Hälsa 266 Läsfrekvenser: Må Bra 267 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 268 Läsfrekvenser: Bo Bra 269 Läsfrekvenser: Vår Bostad 270 Läsfrekvenser: Illustrerad Vetenskap 271 Läsfrekvenser: Foto 272 Läsfrekvenser: Ny Teknik 273 Läsfrekvenser: SAF Tidningen 274 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 275 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 276 Läsfrekvenser: Ledarskap 277 Läsfrekvenser: Dina Pengar 278 Läsfrekvenser: Privata Affärer 279 Läsfrekvenser: OKEJ 280 Läsfrekvenser: Fotboll 281 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 282 Läsfrekvenser: Bilsport 283 Läsfrekvenser: Wheel Drive 284 Läsfrekvenser: Power Magazine 285 Läsfrekvenser: Motor Trend 286 Läsfrekvenser: Start & Speed 287 Läsfrekvenser: MC-Nytt 288 Läsfrekvenser: Allt om MC 289 Läsfrekvenser: Trailer 290 Läsfrekvenser: Motor 291 Läsfrekvenser: Vi bilägare 292 Läsfrekvenser: Båtnytt 293 Läsfrekvenser: Båtägare 294 Läsfrekvenser: På Kryss 295 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 296 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 297 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 298 Läsfrekvenser: Byggnadsarbetaren 299 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 300 Läsfrekvenser: Handelsnytt 301 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 302 Läsfrekvenser: LO Tidningen 303 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 304 Läsfrekvenser: mål och medel 305 Läsfrekvenser: Sia 306 Läsfrekvenser: Statsanställd 307 Läsfrekvenser: Transportarbetaren 308 Läsfrekvenser: Arbetsmiljö 309 Läsfrekvenser: Arbetsledaren 310 Läsfrekvenser: HTF tidningen 311 Läsfrekvenser: SIF 312 Läsfrekvenser: SKTF 313 Läsfrekvenser: TCO tidningen 314 Läsfrekvenser: SACO/SR tidningen 315 Läsfrekvenser: Statstjänstemannen 316 Läsfrekvenser: Kommun aktuellt 317 Läsfrekvenser: Landstingens Tidskrift 318 Läsfrekvenser: Läkartidningen 319 Läsfrekvenser: Vårdfacket 320 Läsfrekvenser: Kyrkans Tidning 321 Läsfrekvenser: Sköna Hem 322 Läsfrekvenser: Aktuell Fotografi 323 Läsfrekvenser: Frida 324 Läsfrekvenser: Starlet 325 Läsfrekvenser: Agent X9 326 Läsfrekvenser: Buster 327 Läsfrekvenser: Fantomen 328 Läsfrekvenser: Kalle Anka 329 Läsfrekvenser: Knasen 330 Läsfrekvenser: Fridolf 331 Läsfrekvenser: 91:an 332 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 333 Affischpelare 334 Affischtavlor 335 Baksidesskyltar 336 Sidoskyltar 337 Förarplatsskyltar 338 Inköpsvanor: Andel egna inköp 339 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 340 Inköpsvanor: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 341 Jag köper: Skönhetsartiklar 342 Jag köper: Tandkräm 343 Jag köper: Tvål 344 Jag köper: Maskindiskmedel 345 Jag köper: Handdiskmedel 346 Jag köper: Rengöringsmedel 347 Jag köper: Tvättmedel 348 Jag köper: Golvvårdsmedel 349 Jag köper: Kaffe 350 Jag köper: Öl 351 Förvärvsarbetar ej 352 Arbetsområden: Kontorsmateriel 353 Arbetsområden: Kontorsmöbler/inredning 354 Arbetsområden: Kopiatorer 355 Arbetsområden: Skrivmaskiner 356 Arbetsområden: Telefax/telex 357 Arbetsområden: Persondatorer 358 Arbetsområden: Större datorer 359 Arbetsområden: Systemutveckling 360 Arbetsområden: Mjukvara/Program 361 Arbetsområden: Terminaler/bildskärmar 362 Arbetsområden: Printrar 363 Arbetsområden: Övrig kringutrustning (datorer) 364 Arbetsområden: Elektroniska komponenter 365 Arbetsområden: Mätinstrument 366 Arbetsområden: Processautomatisering 367 Arbetsområden: Elektriska komponenter 368 Arbetsområden: Maskiner för verkstäder 369 Arbetsområden: Verktyg för verktygsmaskiner 370 Arbetsområden: Investeringar i byggnader och anläggningar 371 Arbetsområden: Byggnadsmaterial 372 Arbetsområden: VVS-produkter 373 Arbetsområden: Entreprenadtjänster 374 Arbetsområden: Städtjänster 375 Arbetsområden: Arbetsmiljöprodukter 376 Arbetsområden: Lastbilar 377 Arbetsområden: Truckar 378 Arbetsområden: Personbilar 379 Arbetsområden: Övriga transportmedel 380 Arbetsområden: Godstransporter 381 Arbetsområden: Biltelefoner 382 Arbetsområden: Inredningar sjukhus 383 Arbetsområden: Sjukvårdsutrustning 384 Arbetsområden: Sjukvårdsmateriel 385 Arbetsområden: Medicinska preparat 386 Arbetsområden: Tjänsteresor 387 Arbetsområden: Konferensarrangemang 388 Arbetsområden: Reklambyråtjänster 389 Arbetsområden: Mediautrymme/reklamutrymme 390 Arbetsområden: Banktjänster 391 Arbetsområden: Försäkringstjänster 392 Påverkande funktioner: Kontorsmateriel 393 Påverkande funktioner: Kontorsmöbler/inredning 394 Påverkande funktioner: Kopiatorer 395 Påverkande funktioner: Skrivmaskiner 396 Påverkande funktioner : Telefax/telex 397 Påverkande funktioner: Persondatorer 398 Påverkande funktioner: Större datorer 399 Påverkande funktioner: Systemutveckling 400 Påverkande funktioner: Mjukvara/Program 401 Påverkande funktioner: Terminaler/bildskärmar 402 Påverkande funktioner: Printrar 403 Påverkande funktioner: Övrig kringutrustning (datorer) 404 Påverkande funktioner: Elektroniska komponenter 405 Påverkande funktioner: Mätinstrument 406 Påverkande funktioner: Processautomatisering 407 Påverkande funktioner: Elektriska komponenter 408 Påverkande funktioner: Maskiner för verkstäder 409 Påverkande funktioner: Verktyg för verktygsmaskiner 410 Påverkande funktioner: Investeringar i byggnader och anläggningar 411 Påverkande funktioner: Byggnadsmaterial 412 Påverkande funktioner: VVS-produkter 413 Påverkande funktioner: Entreprenadtjänster 414 Påverkande funktioner: Städtjänster 415 Påverkande funktioner: Arbetsmiljöprodukter 416 Påverkande funktioner: Lastbilar 417 Påverkande funktioner: Truckar 418 Påverkande funktioner: Personbilar 419 Påverkande funktioner: Övriga transportmedel 420 Påverkande funktioner: Godstransporter 421 Påverkande funktioner: Biltelefoner 422 Påverkande funktioner: Inredningar i sjukhus 423 Påverkande funktioner: Sjukvårdsutrustning 424 Påverkande funktioner: Sjukvårdsmateriel 425 Påverkande funktioner: Medicinska preparat 426 Påverkande funktioner: Tjänsteresor 427 Påverkande funktioner: Konferensarrangemang 428 Påverkande funktioner: Reklambyråtjänster 429 Påverkande funktioner: Mediautrymme/reklamutrymme 430 Påverkande funktioner: Banktjänster 431 Påverkande funktioner: Försäkringstjänster 432 Fackligt engagemang 433 Arbetssektor 434 Typ av sysselsättning 435 Storlek på Ditt företag/institution:

VAR 1 SSD STUDY NR 0422              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0422


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1791 1. Sverige Nu P-5001 (15/01 1985 - 08/03 1985) 1810 2. Sverige Nu P-5002 (17/04 1985 - 07/06 1985) 1783 3. Sverige Nu P-5003 (14/05 1985 - 25/06 1985) 1823 8. Sverige Nu P-4008 (15/01 1985 - 08/03 1985) 1986 9. Sverige Nu P-4210 (06/03 1985 - 24/04 1985)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 8592 1. Svarat utan påminnelse 235 2. Svarat efter första påminnelsen 366 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 1198 01. Stockholm/Södertälje 34 02. Norrtälje 39 03. Enköping 152 04. Uppsala 69 05. Nyköping 55 06. Katrineholm 100 07. Eskilstuna 76 08. Mjölby/Motala 131 09. Linköping 144 10. Norrköping 127 11. Jönköping 26 12. Tranås 87 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 58 14. Värnamo 34 15. Ljungby 107 16. Växjö 38 17. Västervik 27 18. Hultsfred/Vimmerby 41 19. Oskarshamn 113 20. Kalmar/Nybro 48 21. Visby 62 22. Karlskrona 58 23. Karlshamn 274 24. Kristianstad 198 25. Hässleholm 141 26. Ängelholm 598 27. Helsingborg/Landskrona 1267 28. Malmö/Lund/Trelleborg 252 29. Ystad/Simrishamn 143 30. Eslöv 82 31. Halmstad 66 32. Falkenberg/Varberg 618 33. Göteborg/Alingsås 102 34. Uddevalla 102 35. Trollhättan/Vänersborg 161 36. Borås 79 37. Lidköping/Skara 41 38. Falköping 59 39. Skövde 34 40. Mariestad 33 41. Kristinehamn/Filipstad 139 42. Karlstad 40 43. Säffle/Åmål 37 44. Arvika 155 45. Örebro 41 46. Karlskoga 49 47. Lindesberg 139 48. Västerås 48 49. Köping 23 50. Fagersta 26 51. Sala 144 52. Borlänge/Falun 45 53. Avesta/Hedemora 45 54. Ludvika 39 55. Mora 156 56. Gävle/Sandviken 65 57. Bollnäs/Söderhamn 67 58. Hudiksvall/Ljusdal 113 59. Sundsvall 47 60. Härnösand/Kramfors 24 61. Sollefteå 55 62. Örnsköldsvik 122 63. Östersund 120 64. Umeå 87 65. Skellefteå 41 66. Lycksele 64 67. Piteå 94 68. Luleå/Boden 31 69. Haparanda/Kalix 55 70. Kiruna/Gällivare 8 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 14. . . 70. 5 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 66 113 127 134 115 145 157 148 153 143 168 146 143 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 148 159 126 158 142 142 158 143 140 125 159 154 158 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 138 152 192 206 218 232 198 199 199 202 190 163 165 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 187 158 179 168 166 177 143 177 166 179 153 198 182 Kod: 66 67 68 69 70 99 Frek: 189 213 205 200 24 5
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 1233 01. Stockholms stad 215 03. Uppsala län 224 04. Södermanlands län 350 05. Östergötlands län 283 06. Jönköpings län 141 07. Kronobergs län 219 08. Kalmar län 47 09. Gotlands län 119 10. Blekinge län 795 11. Kristianstads län 2081 12. Malmöhus län 183 13. Hallands län 603 14. Göteborgs o. Bohus län 365 15. Älvsborgs län 229 16. Skaraborgs län 227 17. Värmlands län 244 18. Örebro län 236 19. Västmanlands län 271 20. Kopparbergs län 264 21. Gävleborgs län 239 22. Västernorrlands län 122 23. Jämtlands län 248 24. Västerbottens län 245 25. Norrbottens län 10 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 22 0114. Upplands-Väsby 15 0115. Vallentuna 22 0117. Österåker 13 0120. Värmdö 52 0123. Järfälla 12 0125. Ekerö 54 0126. Huddinge 29 0127. Botkyrka 14 0128. Salem 53 0136. Haninge 32 0138. Tyresö 14 0139. Upplands-Bro 43 0160. Täby 29 0162. Danderyd 45 0163. Sollentuna 500 0180. Stockholm 62 0181. Södertälje 42 0182. Nacka 19 0183. Sundbyberg 43 0184. Solna 32 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 34 0188. Norrtälje 27 0191. Sigtuna 19 0192. Nynäshamn 15 0305. Håbo 6 0319. Älvkarleby 18 0360. Tierp 130 0380. Uppsala 24 0381. Enköping 21 0382. Östhammar 9 0428. Vingåker 57 0480. Nyköping 12 0481. Oxelösund 17 0482. Flen 29 0483. Katrineholm 75 0484. Eskilstuna 25 0486. Strängnäs 4 0509. Ödeshög 2 0512. Ydre 7 0513. Kinda 6 0560. Boxholm 10 0561. Åtvidaberg 22 0562. Finspång 6 0563. Valdemarsvik 113 0580. Linköping 103 0581. Norrköping 11 0582. Söderköping 37 0583. Motala 5 0584. Vadstena 24 0586. Mjölby 7 0604. Aneby 6 0617. Gnosjö 24 0662. Gislaved 15 0665. Vaggeryd 100 0680. Jönköping 1 0681. 31 0682. Nässjö 28 0683. Värnamo 9 0684. Sävsjö 27 0685. Vetlanda 19 0686. Eksjö 16 0687. Tranås 8 0760. Uppvidinge 7 0761. Lessebo 11 0763. Tingsryd 20 0764. Alvesta 10 0765. Älmhult 9 0767. Markaryd 51 0780. Växjö 25 0781. Ljungby 7 0821. Högsby 11 0834. Torsås 8 0840. Mörbylånga 16 0860. Hultsfred 9 0861. Mönsterås 8 0862. Emmaboda 54 0880. Kalmar 23 0881. Nybro 25 0882. Oskarshamn 38 0883. Västervik 12 0884. Vimmerby 8 0885. Borgholm 47 0980. Gotland 16 1060. Olofström 47 1080. Karlskrona 15 1081. Ronneby 26 1082. Karlshamn 15 1083. Sölvesborg 48 1121. Östra Göinge 24 1137. Örkelljunga 42 1160. Tomelilla 27 1162. Bromölla 39 1163. Osby 18 1165. Perstorp 46 1166. Klippan 38 1167. Åstorp 36 1168. Båstad 200 1180. Kristianstad 54 1181. Simrishamn 81 1182. Ängelholm 141 1183. Hässleholm 0 1207. Färs 30 1214. Svalöv 58 1230. Staffanstorp 42 1231. Burlöv 72 1233. Vellinge 38 1260. Bjuv 63 1261. Kävlinge 46 1262. Lomma 50 1263. Svedala 32 1264. Skurup 47 1265. Sjöbo 41 1266. Hörby 30 1267. Höör 610 1280. Malmö 225 1281. Lund 100 1282. Landskrona 283 1283. Helsingborg 63 1284. Höganäs 73 1285. Eslöv 77 1286. Ystad 101 1287. Trelleborg 10 1315. Hylte 58 1380. Halmstad 14 1381. Laholm 28 1382. Falkenberg 39 1383. Varberg 34 1384. Kungsbacka 24 1401. Härryda 29 1402. Partille 7 1407. Öckerö 10 1415. Stenungsund 12 1419. Tjörn 7 1421. Orust 11 1427. Sotenäs 9 1430. Munkedal 10 1435. Tanum 355 1480. Göteborg 45 1481. Mölndal 26 1482. Kungälv 11 1484. Lysekil 40 1485. Uddevalla 7 1486. Strömstad 3 1504. Dals Ed 8 1507. Färgelanda 15 1521. Ale 34 1524. Lerum 6 1527. Vårgårda 12 1552. Tranemo 7 1560. Bengtsfors 4 1561. Mellerud 11 1562. Lilla Edet 26 1563. Mark 7 1565. Svenljunga 9 1566. Herrljunga 38 1580. Vänersborg 45 1581. Trollhättan 21 1582. Alingsås 87 1583. Borås 20 1584. Ulricehamn 12 1585. Åmål 4 1602. Grästorp 6 1603. Essunga 6 1622. Mullsjö 6 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 5 1643. Gullspång 14 1660. Vara 14 1661. Götene 11 1662. Tibro 10 1663. Töreboda 19 1680. Mariestad 30 1681. Lidköping 15 1682. Skara 34 1683. Skövde 9 1684. Hjo 11 1685. Tidaholm 30 1686. Falköping 9 1715. Kil 7 1730. Eda 13 1737. Torsby 4 1760. Storfors 9 1761. Hammarö 2 1762. Munkfors 12 1763. Forshaga 6 1764. Grums 6 1765. Årjäng 13 1766. Sunne 57 1780. Karlstad 20 1781. Kristinehamn 9 1782. Filipstad 18 1783. Hagfors 24 1784. Arvika 18 1785. Säffle 7 1860. Laxå 15 1861. Hallsberg 10 1862. Degerfors 10 1863. Hällefors 7 1864. Ljusnarsberg 103 1880. Örebro 17 1881. Kumla 13 1882. Askersund 30 1883. Karlskoga 9 1884. Nora 23 1885. Lindesberg 3 1904. Skinnskatteberg 11 1907. Surahammar 13 1917. Heby 9 1960. Kungsör 15 1961. Hallstahammar 5 1962. Norberg 113 1980. Västerås 13 1981. Sala 15 1982. Fagersta 24 1983. Köping 15 1984. Arboga 9 2021. Vansbro 10 2023. Malung 9 2026. Gagnef 11 2029. Leksand 11 2031. Rättvik 4 2034. Orsa 7 2039. Älvdalen 12 2061. Smedjebacken 17 2062. Mora 46 2080. Falun 47 2081. Borlänge 11 2082. Säter 19 2083. Hedemora 26 2084. Avesta 32 2085. Ludvika 4 2101. Ockelbo 12 2104. Hofors 15 2121. Ovanåker 6 2132. Nordanstig 20 2161. Ljusdal 79 2180. Gävle 38 2181. Sandviken 24 2182. Söderhamn 26 2183. Bollnäs 40 2184. Hudiksvall 9 2260. Ånge 22 2262. Timrå 26 2280. Härnösand 82 2281. Sundsvall 21 2282. Kramfors 24 2283. Sollefteå 55 2284. Örnsköldsvik 9 2303. Ragunda 8 2305. Bräcke 12 2309. Krokom 14 2313. Strömsund 8 2321. Åre 8 2326. Berg 16 2361. Härjedalen 47 2380. Östersund 8 2401. Nordmaling 4 2403. Bjurholm 7 2404. Vindeln 6 2409. Robertsfors 5 2417. Norsjö 6 2418. Malå 8 2421. Storuman 5 2422. Sorsele 3 2425. Dorotea 10 2460. Vännäs 8 2462. Vilhelmina 3 2463. Åsele 85 2480. Umeå 14 2481. Lycksele 76 2482. Skellefteå 8 2505. Arvidsjaur 3 2506. Arjeplog 6 2510. Jokkmokk 4 2513. Överkalix 14 2514. Kalix 5 2518. Övertorneå 7 2521. Pajala 26 2523. Gällivare 11 2560. Älvsbyn 66 2580. Luleå 43 2581. Piteå 22 2582. Boden 8 2583. Haparanda 22 2584. Kiruna 13 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". (24.1) Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. fullständig tidningslist 61 001. Alingsås Tidning (3) 216 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 27 003. Arboga Tidning (5) 25 004. Arvika Nyheter (3) 6 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 57 006. Barometern (6) 7 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 20 008. Bergslagsposten (6) 87 009. Blekinge Läns Tidning (6) 257 010. Bohusläningen (6) 16 011. Borlänge Tidning (6) 68 012. Borås Tidning (6) 18 013. Bärgslagbladet (5) 61 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 208 015. Dala-Demokraten (6) 50 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 75 017. Enköpings-Posten (5) 37 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 14 019. Fagersta-Posten (3) 57 020. Falköpings Tidning (4) 35 021. Falu-Kuriren (6) 4 022. Filipstads Tidning (3) 142 023. Folkbladet (6) 168 024. Folket (6) 6 025. Fryksdalsbygden (2) 34 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 59 028. Gotlandas Tidningar (6) 144 029. Hallands Nyheter (6) 134 030. Hallandsposten (6) 5 031. Haparanda Bladet (3) 493 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 15 033. Hjo Tidning (2) 9 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 95 035. Hälsinge Kuriren (6) 64 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 10 038. Karlskoga Tidning (6) 10 039. Katrineholms-Kuriren (6) 329 040. Kristianstadsbladet (6) 165 041. Kronobergaren (6) 3 042. Laholms Tidning (6) 8 043. Lilla Edet-Posten (4) 3 044. Ljusdals-Posten (4) 11 045. Ljusnan (6) 6 046. Ludvika Tidning (4) 4 047. Lysekilsposten (4) 97 048. Länstidningen Södertälje (5) 124 049. Länstidningen, Östersund (6) 37 050. Mariestads-Tidningen (5) 131 051. Mellersta Skåne (6) 5 052. Mora Tidning (3) 21 053. Motala Tidning (6) 250 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 18 055. Norra Halland (2) 93 056. Norra Skåne (6) 12 057. Norra Västerbotten (6) 24 058. Norrbottens-Kuriren (6) 211 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 162 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 43 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 88 063. Nya Norrland (6) 25 064. Nynäshamns-Posten (2) 68 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 8 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 49 067. Piteå-Tidningen (6) 5 068. Provinstidningen Dalsland (3) 24 069. Sala Allehanda (6) 31 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 22 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 6 072. Skövde Nyheter (6) 181 073. Skånska Dagbladet (6) 8 074. Smålands Dagblad (6) 169 075. Smålands Folkblad (6) 36 076. Smålands Posten (6) 27 077. Smålands Tidningen (6) 11 078. Smålänningen (5) 8 079. Strömstads Tidning (3) 31 080. Sundsvalls Tidning (6) 172 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 10 082. Säffle-Tidningen (3) 59 083. Södermanlands Nyheter (6) 3 084. Södra Dalarnas Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 18 086. Tranås Tidning (6) 5 087. Tranås-Posten (6) 176 088. Trelleborgs Allehanda (6) 13 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 5 090. Ulricehamns Tidning (3) 11 091. Vetlanda-Posten (6) 5 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 209 093. Värmlands Folkblad (6) 19 094. Värnamo Nyheter (4) 152 096. Västerbottens Folkblad (6) 25 097. Västerbottens-Kuriren (6) 14 098. Västernorrlands Allehanda (6) 12 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 130 101. Västgöta-Demokraten (6) 250 102. Ystads Allehanda (6) 3 103. Ölandsbladet (3) 195 104. Örebro-Kuriren (6) 11 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 18 106. Östersunds-Posten (6) 132 107. Östgöten (6) 90 108. Östra Småland (6) 35 109. Västerviks-Demokraten (6) 43 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 47 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 40 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 59 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 37 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 34 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 5 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 34 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 21 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 50 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 66 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 43 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 29 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 28 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 15 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 21 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 6 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 15 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 6 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 51 130. Söder-Posten (45) (G) 39 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 14 132. Söder-Kuriren (11) (G) 99 133. Storstaden (20) (G) 16 134. Ultra (6) (G) 1 135. 1155 000. Frågan ej tillämplig 82 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 (24.1b) Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 3286 2. Nästan inga nr 1011 3. C:a ett nr av fyra 401 4. C:a två nr av fyra 211 5. C:a tre nr av fyra 662 6. Nästan alla nr 2382 7. Alla nr 1156 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.2) Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 17 001. Alingsås Tidning (3) 12 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 13 003. Arboga Tidning (5) 40 004. Arvika Nyheter (3) 24 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 119 006. Barometern (6) 15 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 57 008. Bergslagsposten (6) 119 009. Blekinge Läns Tidning (6) 57 010. Bohusläningen (6) 53 011. Borlänge Tidning (6) 124 012. Borås Tidning (6) 37 013. Bärgslagbladet (5) 6 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 37 015. Dala-Demokraten (6) 74 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 14 017. Enköpings-Posten (5) 93 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 7 019. Fagersta-Posten (3) 10 020. Falköpings Tidning (4) 82 021. Falu-Kuriren (6) 24 022. Filipstads Tidning (3) 8 023. Folkbladet (6) 20 024. Folket (6) 23 025. Fryksdalsbygden (2) 96 026. Gefle Dagblad (6) 43 027. Gotlands Allehanda (6) 7 028. Gotlandas Tidningar (6) 55 029. Hallands Nyheter (6) 117 030. Hallandsposten (6) 19 031. Haparanda Bladet (3) 77 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 6 033. Hjo Tidning (2) 46 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 40 035. Hälsinge Kuriren (6) 106 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 18 037. Karlshamns Allehanda (6) 29 038. Karlskoga Tidning (6) 25 039. Katrineholms-Kuriren (6) 88 040. Kristianstadsbladet (6) 4 041. Kronobergaren (6) 24 042. Laholms Tidning (6) 13 043. Lilla Edet-Posten (4) 3 044. Ljusdals-Posten (4) 25 045. Ljusnan (6) 19 046. Ludvika Tidning (4) 32 047. Lysekilsposten (4) 34 048. Länstidningen Södertälje (5) 34 049. Länstidningen, Östersund (6) 11 050. Mariestads-Tidningen (5) 49 051. Mellersta Skåne (6) 15 052. Mora Tidning (3) 43 053. Motala Tidning (6) 318 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 22 055. Norra Halland (2) 157 056. Norra Skåne (6) 81 057. Norra Västerbotten (6) 95 058. Norrbottens-Kuriren (6) 36 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 33 060. Norrtelje Tidning (5) 14 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 36 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 51 063. Nya Norrland (6) 7 064. Nynäshamns-Posten (2) 14 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 31 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 80 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 22 069. Sala Allehanda (6) 55 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 47 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 22 072. Skövde Nyheter (6) 271 073. Skånska Dagbladet (6) 21 074. Smålands Dagblad (6) 24 075. Smålands Folkblad (6) 73 076. Smålands Posten (6) 17 077. Smålands Tidningen (6) 23 078. Smålänningen (5) 14 079. Strömstads Tidning (3) 95 080. Sundsvalls Tidning (6) 33 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 20 082. Säffle-Tidningen (3) 45 083. Södermanlands Nyheter (6) 9 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 16 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 5 086. Tranås Tidning (6) 13 087. Tranås Posten (6) 37 088. Trelleborgs Allehanda (6) 29 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 12 090. Ulricehamns Tidning (3) 13 091. Vetlanda-Posten (6) 8 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 7 093. Värmlands Folkblad (6) 24 094. Värnamo Nyheter (4) 64 096. Västerbottens Folkblad (6) 83 097. Västerbottens-Kuriren (6) 37 098. Västernorrlands Allehanda (6) 24 099. Västerviks-Tidningen (6) 6 100. Västgötabladet (4) 10 101. Västgöta-Demokraten (6) 71 102. Ystads Allehanda (6) 7 103. Ölandsbladet (3) 51 104. Örebro-Kuriren (6) 20 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 53 106. Östersunds-Posten (6) 72 107. Östgöten (6) 47 108. Östra Småland (6) 20 109. Västerviks-Demokraten (6) 25 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 16 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 16 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 18 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 14 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 12 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 22 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 26 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 10 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 23 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 24 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 29 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 24 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 54 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 43 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 38 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 34 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 35 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 15 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 93 130. Söder-Posten (45) (G) 83 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 20 132. Söder-Kuriren (11) (G) 189 133. Storstaden (20) (G) 32 134. Ultra (6) (G) 3552 000. Frågan ej tillämplig 85 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 (24.2b) Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 2209 2. Nästan inga nr 647 3. C:a ett nr av fyra 284 4. C:a två nr av fyra 166 5. C:a tre nr av fyra 548 6. Nästan alla nr 1703 7. Alla nr 3554 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 (24.3) Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 2 001. Alingsås Tidning (3) 3 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 11 003. Arboga Tidning (5) 4 004. Arvika Nyheter (3) 10 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 42 006. Barometern (6) 18 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 12 008. Bergslagsposten (6) 32 009. Blekinge Läns Tidning (6) 6 010. Bohusläningen (6) 23 011. Borlänge Tidning (6) 36 012. Borås Tidning (6) 14 013. Bärgslagbladet (5) 3 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 11 015. Dala-Demokraten (6) 34 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 5 017. Enköpings-Posten (5) 21 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 17 020. Falköpings Tidning (4) 76 021. Falu-Kuriren (6) 9 022. Filipstads Tidning (3) 2 023. Folkbladet (6) 8 024. Folket (6) 10 025. Fryksdalsbygden (2) 38 026. Gefle Dagblad (6) 12 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 41 029. Hallands Nyheter (6) 34 030. Hallandsposten (6) 14 031. Haparanda Bladet (3) 36 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 3 033. Hjo Tidning (2) 31 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 10 035. Hälsinge Kuriren (6) 41 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 28 037. Karlshamns Allehanda (6) 10 038. Karlskoga Tidning (6) 18 039. Katrineholms-Kuriren (6) 44 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 24 042. Laholms Tidning (6) 9 043. Lilla Edet-Posten (4) 19 044. Ljusdals-Posten (4) 23 045. Ljusnan (6) 15 046. Ludvika Tidning (4) 11 047. Lysekilsposten (4) 14 048. Länstidningen Södertälje (5) 7 049. Länstidningen, Östersund (6) 12 050. Mariestads-Tidningen (5) 27 051. Mellersta Skåne (6) 37 052. Mora Tidning (3) 17 053. Motala Tidning (6) 88 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 20 055. Norra Halland (2) 83 056. Norra Skåne (6) 54 057. Norra Västerbotten (6) 74 058. Norrbottens-Kuriren (6) 8 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 14 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 16 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 20 063. Nya Norrland (6) 3 064. Nynäshamns-Posten (2) 1 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 24 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 19 067. Piteå-Tidningen (6) 15 068. Provinstidningen Dalsland (3) 9 069. Sala Allehanda (6) 31 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 42 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 25 072. Skövde Nyheter (6) 133 073. Skånska Dagbladet (6) 18 074. Smålands Dagblad (6) 5 075. Smålands Folkblad (6) 59 076. Smålands Posten (6) 31 077. Smålands Tidningen (6) 32 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 43 080. Sundsvalls Tidning (6) 7 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 12 082. Säffle-Tidningen (3) 27 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 22 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 29 088. Trelleborgs Allehanda (6) 34 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 20 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 7 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 2 093. Värmlands Folkblad (6) 27 094. Värnamo Nyheter (4) 34 096. Västerbottens Folkblad (6) 64 097. Västerbottens-Kuriren (6) 38 098. Västernorrlands Allehanda (6) 13 099. Västerviks-Tidningen (6) 14 100. Västgötabladet (4) 2 101. Västgöta-Demokraten (6) 38 102. Ystads Allehanda (6) 17 103. Ölandsbladet (3) 9 104. Örebro-Kuriren (6) 36 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 31 106. Östersunds-Posten (6) 12 107. Östgöten (6) 17 108. Östra Småland (6) 3 109. Västerviks-Demokraten (6) 14 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 10 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 11 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 10 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 8 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 3 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 2 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 9 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 4 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 4 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 7 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 10 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 6 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 34 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 27 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 16 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 20 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 19 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 8 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 45 130. Söder-Posten (45) (G) 50 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 26 132. Söder-Kuriren (11) (G) 240 133. Storstaden (20) (G) 36 134. Ultra (6) (G) 6090 000. Frågan ej tillämplig 82 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 (24.3a) Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1310 2. Nästan inga nr 367 3. C:a ett nr av fyra 150 4. C:a två nr av fyra 101 5. C:a tre nr av fyra 292 6. Nästan alla nr 800 7. Alla nr 6090 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD GE 999 (24.4) Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 7551 000. Frågan ej tillämplig 2 001. Alingsås Tidning (3) 2 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 6 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 15 006. Barometern (6) 10 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 7 008. Bergslagsposten (6) 8 009. Blekinge Läns Tidning (6) 4 010. Bohusläningen (6) 6 011. Borlänge Tidning (6) 11 012. Borås Tidning (6) 5 013. Bärgslagbladet (5) 2 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 5 015. Dala-Demokraten (6) 14 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 10 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 6 020. Falköpings Tidning (4) 29 021. Falu-Kuriren (6) 2 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 2 024. Folket (6) 5 025. Fryksdalsbygden (2) 15 026. Gefle Dagblad (6) 6 027. Gotlands Allehanda (6) 3 028. Gotlandas Tidningar (6) 9 029. Hallands Nyheter (6) 25 030. Hallandsposten (6) 6 031. Haparanda Bladet (3) 12 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 2 033. Hjo Tidning (2) 16 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 2 035. Hälsinge Kuriren (6) 9 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 12 037. Karlshamns Allehanda (6) 5 038. Karlskoga Tidning (6) 8 039. Katrineholms-Kuriren (6) 21 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 20 042. Laholms Tidning (6) 3 043. Lilla Edet-Posten (4) 16 044. Ljusdals-Posten (4) 23 045. Ljusnan (6) 10 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 6 048. Länstidningen Södertälje (5) 7 049. Länstidningen, Östersund (6) 12 050. Mariestads-Tidningen (5) 8 051. Mellersta Skåne (6) 15 052. Mora Tidning (3) 5 053. Motala Tidning (6) 41 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 7 055. Norra Halland (2) 45 056. Norra Skåne (6) 30 057. Norra Västerbotten (6) 43 058. Norrbottens-Kuriren (6) 4 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 7 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 10 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 2 064. Nynäshamns-Posten (2) 1 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 19 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 7 067. Piteå-Tidningen (6) 13 068. Provinstidningen Dalsland (3) 8 069. Sala Allehanda (6) 15 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 28 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 20 072. Skövde Nyheter (6) 80 073. Skånska Dagbladet (6) 10 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 40 076. Smålands Posten (6) 19 077. Smålands Tidningen (6) 22 078. Smålänningen (5) 10 079. Strömstads Tidning (3) 30 080. Sundsvalls Tidning (6) 6 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 6 082. Säffle-Tidningen (3) 18 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 19 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 7 086. Tranås Tidning (6) 5 087. Tranås Posten (6) 8 088. Trelleborgs Allehanda (6) 15 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 6 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 9 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 17 094. Värnamo Nyheter (4) 15 096. Västerbottens Folkblad (6) 31 097. Västerbottens-Kuriren (6) 19 098. Västernorrlands Allehanda (6) 9 099. Västerviks-Tidningen (6) 12 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 22 102. Ystads Allehanda (6) 17 103. Ölandsbladet (3) 1 104. Örebro-Kuriren (6) 21 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 20 106. Östersunds-Posten (6) 3 107. Östgöten (6) 3 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 1 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 7 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 8 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 8 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 3 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 2 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 4 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 4 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 4 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 1 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 5 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 9 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 16 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 7 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 7 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 7 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 2 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 21 130. Söder-Posten (45) (G) 19 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 23 132. Söder-Kuriren (11) (G) 108 133. Storstaden (20) (G) 31 134. Ultra (6) (G) 82 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 758 2. Nästan inga nr 192 3. C:a ett nr av fyra 72 4. C:a två nr av fyra 45 5. C:a tre nr av fyra 130 6. Nästan alla nr 361 7. Alla nr 7551 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 2 001. Alingsås Tidning (3) 2 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 2 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 1 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 2 006. Barometern (6) 7 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 8 009. Blekinge Läns Tidning (6) 3 010. Bohusläningen (6) 2 011. Borlänge Tidning (6) 1 012. Borås Tidning (6) 6 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 4 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 5 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 10 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 12 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 3 029. Hallands Nyheter (6) 10 030. Hallandsposten (6) 4 031. Haparanda Bladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 7 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 8 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 3 039. Katrineholms-Kuriren (6) 6 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (6) 13 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 13 044. Ljusdals-Posten (4) 11 045. Ljusnan (6) 4 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen Södertälje (5) 4 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 5 051. Mellersta Skåne (6) 6 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 13 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 5 055. Norra Halland (2) 32 056. Norra Skåne (6) 16 057. Norra Västerbotten (6) 27 058. Norrbottens-Kuriren (6) 3 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 7 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 3 063. Nya Norrland (6) 3 064. Nynäshamns-Posten (2) 2 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 7 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 4 067. Piteå-Tidningen (6) 6 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 10 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 11 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 17 072. Skövde Nyheter (6) 45 073. Skånska Dagbladet (6) 4 074. Smålands Dagblad (6) 1 075. Smålands Folkblad (6) 22 076. Smålands Posten (6) 11 077. Smålands Tidningen (6) 22 078. Smålänningen (5) 5 079. Strömstads Tidning (3) 15 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 5 082. Säffle-Tidningen (3) 9 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 13 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 2 086. Tranås Tidning (6) 5 087. Tranås Posten (6) 8 088. Trelleborgs Allehanda (6) 11 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 9 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 11 094. Värnamo Nyheter (4) 7 096. Västerbottens Folkblad (6) 24 097. Västerbottens-Kuriren (6) 13 098. Västernorrlands Allehanda (6) 8 099. Västerviks-Tidningen (6) 8 100. Västgötabladet (4) 4 101. Västgöta-Demokraten (6) 6 102. Ystads Allehanda (6) 4 103. Ölandsbladet (3) 1 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 19 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 1 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 4 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 6 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 6 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 2 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 2 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 2 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 3 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 4 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 8 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 5 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 4 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 2 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 9 130. Söder-Posten (45) (G) 15 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 5 132. Söder-Kuriren (11) (G) 48 133. Storstaden (20) (G) 12 134. Ultra (6) (G) 8295 000. Frågan ej tillämplig 82 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 433 2. Nästan inga nr 111 3. C:a ett nr av fyra 36 4. C:a två nr av fyra 18 5. C:a tre nr av fyra 63 6. Nästan alla nr 154 7. Alla nr 8296 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 3 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 2 011. Borlänge Tidning (6) 6 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (5) 1 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 2 015. Dala-Demokraten (6) 2 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 5 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 5 029. Hallands Nyheter (6) 4 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparanda Bladet (3) 3 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 5 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 3 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 8 042. Laholms Tidning (6) 0 043. Lilla Edet-Posten (4) 8 044. Ljusdals-Posten (4) 7 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 4 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen Södertälje (5) 1 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 2 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 4 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 2 055. Norra Halland (2) 10 056. Norra Skåne (6) 8 057. Norra Västerbotten (6) 11 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 4 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 2 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 4 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 3 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 4 069. Sala Allehanda (6) 7 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 7 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 12 072. Skövde Nyheter (6) 21 073. Skånska Dagbladet (6) 6 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 12 076. Smålands Posten (6) 9 077. Smålands Tidningen (6) 12 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 8 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 10 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 0 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 4 088. Trelleborgs Allehanda (6) 3 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 4 090. Ulricehamns Tidning (3) 2 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (6) 10 094. Värnamo Nyheter (4) 5 096. Västerbottens Folkblad (6) 23 097. Västerbottens-Kuriren (6) 5 098. Västernorrlands Allehanda (6) 6 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 10 102. Ystads Allehanda (6) 8 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 7 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 13 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 3 108. Östra Småland (6) 2 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 1 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 2 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 4 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 6 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 1 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 2 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 2 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 1 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 0 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 2 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 1 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 5 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 3 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 3 130. Söder-Posten (45) (G) 4 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 11 132. Söder-Kuriren (11) (G) 20 133. Storstaden (20) (G) 9 134. Ultra (6) (G) 8652 000. Frågan ej tillämplig 82 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 249 2. Nästan inga nr 56 3. C:a ett nr av fyra 33 4. C:a två nr av fyra 9 5. C:a tre nr av fyra 30 6. Nästan alla nr 82 7. Alla nr 8652 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 8 0 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 4 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-Tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 2 015. Dala-Demokraten (6) 3 016. Elfsborgs Läns Annonsblad (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 4 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 1 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 3 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparanda Bladet (3) 2 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 3 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 2 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (6) 7 042. Laholms Tidning (6) 1 043. Lilla Edet-Posten (4) 8 044. Ljusdals-Posten (4) 1 045. Ljusnan (6) 0 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 2 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 3 056. Norra Skåne (6) 4 057. Norra Västerbotten (6) 8 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 1 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 1 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 2 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 2 069. Sala Allehanda (6) 1 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 3 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 4 072. Skövde Nyheter (6) 20 073. Skånska Dagbladet (6) 3 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 12 076. Smålands Posten (6) 6 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 7 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 1 083. Södermanlands Nyheter (6) 3 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 0 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 1 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 1 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 1 093. Värmlands Folkblad (6) 4 094. Värnamo Nyheter (4) 2 096. Västerbottens Folkblad (6) 10 097. Västerbottens-Kuriren (6) 6 098. Västernorrlands Allehanda (6) 2 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (6) 8 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 2 104. Örebro-Kuriren (6) 3 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 4 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 0 109. Västerviks-Demokraten (6) 0 111. DN Runt Stan: Botkyrka (45) (B) 0 112. DN Runt Stan: Huddinge (45) (B) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (B) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (B) 2 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (B) 1 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (B) 4 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (B) 1 118. DN Runt Stan: Täby (45) (B) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (B) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (B) 1 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (B) 1 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (B) 2 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (B) 3 124. Norrort - Väsby Nytt (45) (G) 0 125. Norrort - Danderyds Tidning/ Vaxholms Tidning (45) (G) 1 126. Västerort - Mälaröarnas Nyheter (45) (G) 2 127. Järfälla Nyheter (45) (G) 2 128. Sundbybergs och Solna Tidning (45) (G) 1 129. Lidingö Tidning (prenum.) (45) (G) 2 130. Söder-Posten (45) (G) 3 131. Söder-Nyheterna (45) (G) 3 132. Söder-Kuriren (11) (G) 10 133. Storstaden (20) (G) 6 134. Ultra (6) (G) 8848 000. Frågan ej tillämplig 82 999. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 130 2. Nästan inga nr 28 3. C:a ett nr av fyra 12 4. C:a två nr av fyra 5 5. C:a tre nr av fyra 25 6. Nästan alla nr 63 7. Alla nr 8848 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖREG 25 Loc 54 width 1 MD GE 9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 7602 1. Inga nr 208 2. Nästan inga nr 156 3. C:a ett nr av fyra 86 4. C:a två nr av fyra 68 5. C:a tre nr av fyra 256 6. Nästan alla nr 340 7. Alla nr 477 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 7620 1. Inga nr 295 2. Nästan inga nr 148 3. C:a ett nr av fyra 89 4. C:a två nr av fyra 54 5. C:a tre nr av fyra 209 6. Nästan alla nr 263 7. Alla nr 515 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: 4539 1. Man 4651 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 MD=99 (2) Ålder 522 00. 15-17 år 401 01. 18-19 år 903 02. 20-24 år 820 03. 25-29 år 865 04. 30-34 år 1016 05. 35-39 år 961 06. 40-44 år 718 07. 45-49 år 757 08. 50-54 år 715 09. 55-59 år 764 10. 60-64 år 750 11. 65 år och äldre 1 99. Uppgift saknas
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2282 1. Ogift 6221 2. Gift eller sammanboende 673 3. Änka/änkling/frånskild 17 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2971 1. Husfar 3301 2. Husmor 1205 3. Son/Dotter 321 4. Annan hushållsmedlem 1331 5. Ensamboende 64 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 Är Du: 4533 1. Förvärvsarbetande på heltid 1602 2. Förvärvsarbetande på deltid 469 3. Hemmafru 1035 4. Studerande 1097 5. Pensionär 401 6. Annan sysselsättning 56 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2921 1. Folkskola 1529 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 732 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 2426 4. Gymnasium eller motsvarande 1459 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 126 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 385 1. Under 200 invånare 970 2. 200 - 1.999 invånare 895 3. 2.000 - 4.999 invånare 801 4. 5.000 - 9.999 invånare 1319 5. 10.000 - 24.999 invånare 1169 6. 25.000 - 49.999 invånare 1073 7. 50.000 - 99.999 invånare 2030 8. 100.000 och däröver 551 9. Uppgift saknas
VAR 34 BOENDEFORM 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 1059 0. Insatslägenhet 2357 1. Hyrd lägenhet 4608 2. Egen villa/radhus 289 3. Hyrd villa/radhus 554 4. Jordbruksfastighet 138 5. Inneboende 128 6. Annan bostadsform 60 9. Uppgift saknas
VAR 35 UNDER 2 ÅR 10 Loc 65 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 4. 19 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 8557 573 40 2 2 19
VAR 36 2- 6 ÅR 10 Loc 66 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 7. 19 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 7903 1057 207 5 1 1 19
VAR 37 7-10 ÅR 10 Loc 67 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 19 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7956 1077 138 2 1 19
VAR 38 11-14 ÅR 10 Loc 68 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 19 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7652 1315 202 3 2 19
VAR 39 15-19 ÅR 10 Loc 69 width 2 MD=99 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 19 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 6785 1797 556 31 2 1 1 1 19
VAR 40 20-45 ÅR 10 Loc 71 width 2 MD=99 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 9 99 Frek: 3114 2136 3689 206 23 4 2 1 18
VAR 41 46-69ÅR 10 Loc 73 width 1 MD=9 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-69 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 19 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4774 1497 2885 15 3 19
VAR 42 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 74 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 19 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 8807 277 84 3 3 19
VAR 43 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 75 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 14 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 19 1277 2990 1812 2119 764 150 28 13 7 14
VAR 44 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 77 width 1 MD=9 11 Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2877 0. Under 60 000 2332 1. 60 000- 90 000 2241 2. 90 000-120 000 735 3. 120 000-150 000 262 4. 150 000-180 000 119 5. 180 000-210 000 59 6. 210 000-240 000 81 7. Över 240 000 487 9. Uppgift saknas
VAR 45 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 78 width 1 MD=9 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.11 för fullständig frågetext> 485 0. Under 60 000 887 1. 60 000- 90 000 1288 2. 90 000-120 000 1350 3. 120 000-150 000 1444 4. 150 000-180 000 1145 5. 180 000-210 000 619 6. 210 000-240 000 827 7. Över 270 000 1148 9. Uppgift saknas
VAR 46 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 12 Loc 79 width 1 MD=9 (12) Har du körkort för personbil ? 7051 0. Ja 2078 1. Nej 64 9. Uppgift saknas
VAR 47 BIO 12 Loc 80 width 1 MD=9 (12 ) Hur många gånger har Du varit på bio under de senaste 14 dagarna? 7780 0. gånger 1046 1. gånger 232 2. gånger 41 3. gånger 16 4. gånger 7 5. gånger 10 6. gånger 61 9. Uppgift saknas
VAR 48 VILLA 13 Loc 81 width 1 MD=5 13 Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4881 1. Finns i hushållet 340 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 38 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3934 5. Ej markerat
VAR 49 FRITIDSHUS 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.13 för fullständig frågetext> 2017 1. Finns i hushållet 170 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6997 5. Ej markerat
VAR 50 HUSVAGN 13 Loc 83 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.13 för fullständig frågetext> 724 1. Finns i hushållet 143 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8320 5. Ej markerat
VAR 51 FABRIKSNY PERSONBIL 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1302 1. Finns i hushållet 583 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 101 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7207 5. Ej markerat
VAR 52 BEG PERSONBIL 5 Loc 85 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.13 för fullständig frågetext> 5329 1. Finns i hushållet 550 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 701 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2613 5. Ej markerat
VAR 53 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.13 för fullständig frågetext> 5644 1. Finns i hushållet 376 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 201 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2972 5. Ej markerat
VAR 54 MOBILTELEFON 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.13 för fullständig frågetext> 266 1. Finns i hushållet 121 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8802 5. Ej markerat
VAR 55 SEGELBÅT 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 329 1. Finns i hushållet 91 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8764 5. Ej markerat
VAR 56 MOTORBÅT 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.13 för fullständig frågetext> 929 1. Finns i hushållet 165 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 20 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8079 5. Ej markerat
VAR 57 RODDBÅT/EKA 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1612 1. Finns i hushållet 205 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7369 5. Ej markerat
VAR 58 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1551 1. Finns i hushållet 148 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 22 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7472 5. Ej markerat
VAR 59 FISKEUTRUSTNING 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.12) Fiskeutrustning <Se F.13 för fullständig frågetext> 3560 1. Finns i hushållet 132 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 104 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5397 5. Ej markerat
VAR 60 SURFINGBRÄDA 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.13) Surfingbräda <Se F.13 för fullständig frågetext> 489 1. Finns i hushållet 199 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 25 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8480 5. Ej markerat
VAR 61 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.13 för fullständig frågetext> 2031 1. Finns i hushållet 653 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 18 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6491 5. Ej markerat
VAR 62 VIDEOKAMERA 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 130 1. Finns i hushållet 198 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8861 5. Ej markerat
VAR 63 FÄRG TV 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.13 för fullständig frågetext> 7265 1. Finns i hushållet 222 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 227 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1479 5. Ej markerat
VAR 64 TEXT TV 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.13 för fullständig frågetext> 1164 1. Finns i hushållet 485 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7538 5. Ej markerat
VAR 65 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.13 för fullständig frågetext> 6471 1. Finns i hushållet 237 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 161 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2324 5. Ej markerat
VAR 66 HEMDATOR 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.19) Hemdator <Se F.13 för fullständig frågetext> 513 1. Finns i hushållet 290 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8383 5. Ej markerat
VAR 67 SKRIVMASKIN 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.20) Skrivmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 4111 1. Finns i hushållet 223 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 40 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4819 5. Ej markerat
VAR 68 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 4804 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 26 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4292 5. Ej markerat
VAR 69 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 2800 1. Finns i hushållet 139 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6235 5. Ej markerat
VAR 70 SYSTEMKAMERA 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.23) Systemkamera <Se F.13 för fullständig frågetext> 2075 1. Finns i hushållet 162 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 20 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6936 5. Ej markerat
VAR 71 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.13 för fullständig frågetext> 7810 1. Finns i hushållet 200 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 158 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1025 5. Ej markerat
VAR 72 DISKMASKIN 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.25) Diskmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 3766 1. Finns i hushållet 418 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 70 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4939 5. Ej markerat
VAR 73 TVÄTTMASKIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.26) Tvättmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 6641 1. Finns i hushållet 276 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 174 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2102 5. Ej markerat
VAR 74 TORKTUMLARE 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.27) Torktumlare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1592 1. Finns i hushållet 516 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7066 5. Ej markerat
VAR 75 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 6463 1. Finns i hushållet 308 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 45 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2377 5. Ej markerat
VAR 76 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.13 för fullständig frågetext> 6647 1. Finns i hushållet 202 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 125 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2219 5. Ej markerat
VAR 77 ELEKTRISK KÖKSMASKIN 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.13 för fullständig frågetext> 5717 1. Finns i hushållet 316 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 50 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3110 5. Ej markerat
VAR 78 SPISFLÄKT 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.31) Spisfläkt <Se F.13 för fullständig frågetext> 6571 1. Finns i hushållet 207 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 59 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2356 5. Ej markerat
VAR 79 DAMMSUGARE 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.32) Dammsugare <Se F.13 för fullständig frågetext> 8319 1. Finns i hushållet 101 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 183 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 590 5. Ej markerat
VAR 80 BASTU 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.33) Bastu <Se F.13 för fullständig frågetext> 1451 1. Finns i hushållet 213 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7520 5. Ej markerat
VAR 81 BRASKAMIN 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.34) Braskamin <Se F.13 för fullständig frågetext> 1041 1. Finns i hushållet 229 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7919 5. Ej markerat
VAR 82 SLÄPKÄRRA 13 Loc 115 width 1 MD=5 (13.35) Släpkärra <Se F.13 för fullständig frågetext> 1001 1. Finns i hushållet 204 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7980 5. Ej markerat
VAR 83 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3868 1. Finns i hushållet 278 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 81 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4966 5. Ej markerat
VAR 84 ELEKTRISK RAKAPP 5 Loc 117 width 1 MD=5 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.13 för fullständig frågetext> 6040 1. Finns i hushållet 158 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 95 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2900 5. Ej markerat
VAR 85 BRANDVARNARE 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.38) Brandvarnare <Se F.13 för fullständig frågetext> 4363 1. Finns i hushållet 633 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4182 5. Ej markerat
VAR 86 HUND 13 Loc 119 width 1 MD=5 (13.39) Hund <Se F.13 för fullständig frågetext> 1757 1. Finns i hushållet 293 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 22 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7121 5. Ej markerat
VAR 87 KATT 13 Loc 120 width 1 MD=5 (13.40) Katt <Se F.13 för fullständig frågetext> 1678 1. Finns i hushållet 126 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7383 5. Ej markerat
VAR 88 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 14 Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 130 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 448 3. Något ointresserad 473 4. Varken-eller, vet ej 2873 5. Något intresserad 3004 6. Ganska intresserad 1699 7. Mycket intresserad 219 9. Uppgift saknas
VAR 89 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket ointresserad 517 2. Ganska ointresserad 559 3. Något ointresserad 504 4. Varken-eller, vet ej 2453 5. Något intresserad 2862 6. Ganska intresserad 1827 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 90 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 352 2. Ganska ointresserad 452 3. Något ointresserad 539 4. Varken-eller, vet ej 2319 5. Något intresserad 2974 6. Ganska intresserad 2140 7. Mycket intresserad 275 9. Uppgift saknas
VAR 91 BANTNINGSTIPS 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.14 för fullständig frågetext> 2584 1. Mycket ointresserad 1103 2. Ganska ointresserad 753 3. Något ointresserad 767 4. Varken-eller, vet ej 2002 5. Något intresserad 1034 6. Ganska intresserad 633 7. Mycket intresserad 317 9. Uppgift saknas
VAR 92 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.14 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 305 3. Något ointresserad 378 4. Varken-eller, vet ej 1940 5. Något intresserad 3151 6. Ganska intresserad 2776 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 93 ENERGISPARANDE 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.14 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket ointresserad 371 2. Ganska ointresserad 513 3. Något ointresserad 719 4. Varken-eller, vet ej 2281 5. Något intresserad 2724 6. Ganska intresserad 2100 7. Mycket intresserad 229 9. Uppgift saknas
VAR 94 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 386 2. Ganska ointresserad 505 3. Något ointresserad 832 4. Varken-eller, vet ej 2695 5. Något intresserad 2558 6. Ganska intresserad 1691 7. Mycket intresserad 294 9. Uppgift saknas
VAR 95 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket ointresserad 434 2. Ganska ointresserad 526 3. Något ointresserad 736 4. Varken-eller, vet ej 2446 5. Något intresserad 2457 6. Ganska intresserad 2004 7. Mycket intresserad 278 9. Uppgift saknas
VAR 96 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 364 1. Mycket ointresserad 477 2. Ganska ointresserad 644 3. Något ointresserad 1180 4. Varken-eller, vet ej 2745 5. Något intresserad 2291 6. Ganska intresserad 1117 7. Mycket intresserad 375 9. Uppgift saknas
VAR 97 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 493 1. Mycket ointresserad 504 2. Ganska ointresserad 577 3. Något ointresserad 933 4. Varken-eller, vet ej 2642 5. Något intresserad 2223 6. Ganska intresserad 1486 7. Mycket intresserad 335 9. Uppgift saknas
VAR 98 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1925 1. Mycket ointresserad 1205 2. Ganska ointresserad 1032 3. Något ointresserad 1124 4. Varken-eller, vet ej 2000 5. Något intresserad 1013 6. Ganska intresserad 618 7. Mycket intresserad 276 9. Uppgift saknas
VAR 99 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.14 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 363 2. Ganska ointresserad 514 3. Något ointresserad 749 4. Varken-eller, vet ej 2651 5. Något intresserad 2675 6. Ganska intresserad 1601 7. Mycket intresserad 379 9. Uppgift saknas
VAR 100 VILLA/EGET HEM 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.14 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket ointresserad 258 2. Ganska ointresserad 316 3. Något ointresserad 568 4. Varken-eller, vet ej 1364 5. Något intresserad 2311 6. Ganska intresserad 3689 7. Mycket intresserad 330 9. Uppgift saknas
VAR 101 FRITIDSHUS 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.14 för fullständig frågetext> 1444 1. Mycket ointresserad 797 2. Ganska ointresserad 709 3. Något ointresserad 1313 4. Varken-eller, vet ej 1812 5. Något intresserad 1274 6. Ganska intresserad 1402 7. Mycket intresserad 442 9. Uppgift saknas
VAR 102 PERSONBILAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 683 1. Mycket ointresserad 520 2. Ganska ointresserad 521 3. Något ointresserad 647 4. Varken-eller, vet ej 2582 5. Något intresserad 2307 6. Ganska intresserad 1646 7. Mycket intresserad 287 9. Uppgift saknas
VAR 103 HEMINREDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.14 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 336 2. Ganska ointresserad 459 3. Något ointresserad 463 4. Varken-eller, vet ej 2403 5. Något intresserad 2804 6. Ganska intresserad 2209 7. Mycket intresserad 253 9. Uppgift saknas
VAR 104 MODENYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 1076 1. Mycket ointresserad 817 2. Ganska ointresserad 777 3. Något ointresserad 654 4. Varken-eller, vet ej 2445 5. Något intresserad 1881 6. Ganska intresserad 1276 7. Mycket intresserad 267 9. Uppgift saknas
VAR 105 MATVARUNYHETER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 541 1. Mycket ointresserad 729 2. Ganska ointresserad 837 3. Något ointresserad 897 4. Varken-eller, vet ej 2713 5. Något intresserad 2039 6. Ganska intresserad 1142 7. Mycket intresserad 295 9. Uppgift saknas
VAR 106 BARNAVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.14 för fullständig frågetext> 815 1. Mycket ointresserad 610 2. Ganska ointresserad 721 3. Något ointresserad 1172 4. Varken-eller, vet ej 2170 5. Något intresserad 1813 6. Ganska intresserad 1516 7. Mycket intresserad 376 9. Uppgift saknas
VAR 107 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 1646 1. Mycket ointresserad 912 2. Ganska ointresserad 818 3. Något ointresserad 987 4. Varken-eller, vet ej 2381 5. Något intresserad 1431 6. Ganska intresserad 693 7. Mycket intresserad 325 9. Uppgift saknas
VAR 108 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1274 1. Mycket ointresserad 912 2. Ganska ointresserad 901 3. Något ointresserad 918 4. Varken-eller, vet ej 2664 5. Något intresserad 1482 6. Ganska intresserad 751 7. Mycket intresserad 291 9. Uppgift saknas
VAR 109 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.14 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 671 2. Ganska ointresserad 878 3. Något ointresserad 896 4. Varken-eller, vet ej 3105 5. Något intresserad 2008 6. Ganska intresserad 739 7. Mycket intresserad 277 9. Uppgift saknas
VAR 110 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1494 1. Mycket ointresserad 1016 2. Ganska ointresserad 1064 3. Något ointresserad 1145 4. Varken-eller, vet ej 2464 5. Något intresserad 1173 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 327 9. Uppgift saknas
VAR 111 MOTORCYKLAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.14 för fullständig frågetext> 3784 1. Mycket ointresserad 806 2. Ganska ointresserad 729 3. Något ointresserad 1075 4. Varken-eller, vet ej 1196 5. Något intresserad 622 6. Ganska intresserad 621 7. Mycket intresserad 360 9. Uppgift saknas
VAR 112 KRUKVÄXTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.14 för fullständig frågetext> 832 1. Mycket ointresserad 614 2. Ganska ointresserad 603 3. Något ointresserad 545 4. Varken-eller, vet ej 2116 5. Något intresserad 2204 6. Ganska intresserad 2107 7. Mycket intresserad 172 9. Uppgift saknas
VAR 113 HÅRVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.14 för fullständig frågetext> 651 1. Mycket ointresserad 513 2. Ganska ointresserad 588 3. Något ointresserad 715 4. Varken-eller, vet ej 2431 5. Något intresserad 2438 6. Ganska intresserad 1616 7. Mycket intresserad 241 9. Uppgift saknas
VAR 114 HUNDAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1625 1. Mycket ointresserad 775 2. Ganska ointresserad 672 3. Något ointresserad 767 4. Varken-eller, vet ej 1851 5. Något intresserad 1473 6. Ganska intresserad 1759 7. Mycket intresserad 271 9. Uppgift saknas
VAR 115 KATTER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.14 för fullständig frågetext> 2395 1. Mycket ointresserad 844 2. Ganska ointresserad 832 3. Något ointresserad 886 4. Varken-eller, vet ej 1677 5. Något intresserad 1058 6. Ganska intresserad 1187 7. Mycket intresserad 314 9. Uppgift saknas
VAR 116 MOTIONERA 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.14 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 284 2. Ganska ointresserad 449 3. Något ointresserad 397 4. Varken-eller, vet ej 2618 5. Något intresserad 2723 6. Ganska intresserad 2147 7. Mycket intresserad 242 9. Uppgift saknas
VAR 117 SE PÅ SPORT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1072 1. Mycket ointresserad 667 2. Ganska ointresserad 530 3. Något ointresserad 355 4. Varken-eller, vet ej 1852 5. Något intresserad 1956 6. Ganska intresserad 2562 7. Mycket intresserad 199 9. Uppgift saknas
VAR 118 LAGA MAT 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 387 2. Ganska ointresserad 477 3. Något ointresserad 342 4. Varken-eller, vet ej 2280 5. Något intresserad 2936 6. Ganska intresserad 2299 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 119 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.14 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket ointresserad 330 2. Ganska ointresserad 456 3. Något ointresserad 444 4. Varken-eller, vet ej 2059 5. Något intresserad 2744 6. Ganska intresserad 2597 7. Mycket intresserad 238 9. Uppgift saknas
VAR 120 BAKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.14 för fullständig frågetext> 944 1. Mycket ointresserad 601 2. Ganska ointresserad 786 3. Något ointresserad 648 4. Varken-eller, vet ej 1898 5. Något intresserad 2023 6. Ganska intresserad 2072 7. Mycket intresserad 221 9. Uppgift saknas
VAR 121 HA GÄSTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.14 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 309 3. Något ointresserad 429 4. Varken-eller, vet ej 2493 5. Något intresserad 3483 6. Ganska intresserad 1874 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 122 KÖRA BIL 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.14 för fullständig frågetext> 793 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 842 4. Varken-eller, vet ej 1589 5. Något intresserad 2581 6. Ganska intresserad 2553 7. Mycket intresserad 303 9. Uppgift saknas
VAR 123 JOBBA MED BILAR 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.14 för fullständig frågetext> 3179 1. Mycket ointresserad 803 2. Ganska ointresserad 784 3. Något ointresserad 894 4. Varken-eller, vet ej 1566 5. Något intresserad 888 6. Ganska intresserad 715 7. Mycket intresserad 364 9. Uppgift saknas
VAR 124 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.14 för fullständig frågetext> 964 1. Mycket ointresserad 543 2. Ganska ointresserad 659 3. Något ointresserad 676 4. Varken-eller, vet ej 2050 5. Något intresserad 2350 6. Ganska intresserad 1711 7. Mycket intresserad 240 9. Uppgift saknas
VAR 125 FOTOGRAFERA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.14 för fullständig frågetext> 1159 1. Mycket ointresserad 696 2. Ganska ointresserad 866 3. Något ointresserad 791 4. Varken-eller, vet ej 2917 5. Något intresserad 1677 6. Ganska intresserad 786 7. Mycket intresserad 301 9. Uppgift saknas
VAR 126 SMALFILMA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.14 för fullständig frågetext> 3326 1. Mycket ointresserad 1018 2. Ganska ointresserad 912 3. Något ointresserad 1887 4. Varken-eller, vet ej 1016 5. Något intresserad 429 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 417 9. Uppgift saknas
VAR 127 SPORTFISKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.14 för fullständig frågetext> 3087 1. Mycket ointresserad 674 2. Ganska ointresserad 652 3. Något ointresserad 1058 4. Varken-eller, vet ej 1475 5. Något intresserad 994 6. Ganska intresserad 941 7. Mycket intresserad 312 9. Uppgift saknas
VAR 128 POPMUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.14 för fullständig frågetext> 2288 1. Mycket ointresserad 542 2. Ganska ointresserad 582 3. Något ointresserad 735 4. Varken-eller, vet ej 1641 5. Något intresserad 1574 6. Ganska intresserad 1519 7. Mycket intresserad 312 9. Uppgift saknas
VAR 129 KLASSISK MUSIK 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1795 1. Mycket ointresserad 755 2. Ganska ointresserad 803 3. Något ointresserad 766 4. Varken-eller, vet ej 2387 5. Något intresserad 1540 6. Ganska intresserad 853 7. Mycket intresserad 294 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.14 för fullständig frågetext> 1280 1. Mycket ointresserad 667 2. Ganska ointresserad 759 3. Något ointresserad 857 4. Varken-eller, vet ej 2549 5. Något intresserad 1866 6. Ganska intresserad 928 7. Mycket intresserad 287 9. Uppgift saknas
VAR 131 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.14 för fullständig frågetext> 2192 1. Mycket ointresserad 950 2. Ganska ointresserad 897 3. Något ointresserad 1061 4. Varken-eller, vet ej 1992 5. Något intresserad 1136 6. Ganska intresserad 658 7. Mycket intresserad 307 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA BÖCKER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.14 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 452 3. Något ointresserad 369 4. Varken-eller, vet ej 2056 5. Något intresserad 2380 6. Ganska intresserad 2937 7. Mycket intresserad 183 9. Uppgift saknas
VAR 133 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 815 1. Mycket ointresserad 653 2. Ganska ointresserad 679 3. Något ointresserad 692 4. Varken-eller, vet ej 2878 5. Något intresserad 2010 6. Ganska intresserad 1037 7. Mycket intresserad 429 9. Uppgift saknas
VAR 134 STICKA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.14 för fullständig frågetext> 3528 1. Mycket ointresserad 476 2. Ganska ointresserad 314 3. Något ointresserad 502 4. Varken-eller, vet ej 912 5. Något intresserad 1134 6. Ganska intresserad 1944 7. Mycket intresserad 383 9. Uppgift saknas
VAR 135 SY KLÄDER 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.14 för fullständig frågetext> 3733 1. Mycket ointresserad 632 2. Ganska ointresserad 506 3. Något ointresserad 638 4. Varken-eller, vet ej 1306 5. Något intresserad 953 6. Ganska intresserad 981 7. Mycket intresserad 444 9. Uppgift saknas
VAR 136 HANDARBETA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.14 för fullständig frågetext> 3377 1. Mycket ointresserad 510 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 564 4. Varken-eller, vet ej 1131 5. Något intresserad 1128 6. Ganska intresserad 1691 7. Mycket intresserad 373 9. Uppgift saknas
VAR 137 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.14 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 273 3. Något ointresserad 401 4. Varken-eller, vet ej 2191 5. Något intresserad 3324 6. Ganska intresserad 2430 7. Mycket intresserad 246 9. Uppgift saknas
VAR 138 SNICKRA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1785 1. Mycket ointresserad 650 2. Ganska ointresserad 776 3. Något ointresserad 994 4. Varken-eller, vet ej 2122 5. Något intresserad 1587 6. Ganska intresserad 971 7. Mycket intresserad 308 9. Uppgift saknas
VAR 139 MÅLA HEMMA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.14 för fullständig frågetext> 1125 1. Mycket ointresserad 562 2. Ganska ointresserad 676 3. Något ointresserad 841 4. Varken-eller, vet ej 2697 5. Något intresserad 2050 6. Ganska intresserad 944 7. Mycket intresserad 298 9. Uppgift saknas
VAR 140 JAGA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.14 för fullständig frågetext> 5115 1. Mycket ointresserad 547 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 1195 4. Varken-eller, vet ej 573 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 557 7. Mycket intresserad 426 9. Uppgift saknas
VAR 141 FRILUFTSLIV 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.14 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 388 3. Något ointresserad 445 4. Varken-eller, vet ej 2285 5. Något intresserad 2783 6. Ganska intresserad 2215 7. Mycket intresserad 321 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA SLALOM 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.14 för fullständig frågetext> 3406 1. Mycket ointresserad 579 2. Ganska ointresserad 449 3. Något ointresserad 1213 4. Varken-eller, vet ej 958 5. Något intresserad 932 6. Ganska intresserad 1273 7. Mycket intresserad 383 9. Uppgift saknas
VAR 143 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.14 för fullständig frågetext> 2224 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 566 3. Något ointresserad 1140 4. Varken-eller, vet ej 1837 5. Något intresserad 1394 6. Ganska intresserad 1083 7. Mycket intresserad 346 9. Uppgift saknas
VAR 144 SEGLA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.14 för fullständig frågetext> 2753 1. Mycket ointresserad 678 2. Ganska ointresserad 627 3. Något ointresserad 1619 4. Varken-eller, vet ej 1342 5. Något intresserad 917 6. Ganska intresserad 868 7. Mycket intresserad 389 9. Uppgift saknas
VAR 145 CAMPA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1698 1. Mycket ointresserad 563 2. Ganska ointresserad 618 3. Något ointresserad 786 4. Varken-eller, vet ej 2266 5. Något intresserad 1721 6. Ganska intresserad 1175 7. Mycket intresserad 366 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.14 för fullständig frågetext> 663 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 337 3. Något ointresserad 646 4. Varken-eller, vet ej 1475 5. Något intresserad 1991 6. Ganska intresserad 3507 7. Mycket intresserad 271 9. Uppgift saknas
VAR 147 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 214 4. Varken-eller, vet ej 1461 5. Något intresserad 3314 6. Ganska intresserad 3630 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.14 för fullständig frågetext> 278 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 499 3. Något ointresserad 1102 4. Varken-eller, vet ej 2956 5. Något intresserad 2461 6. Ganska intresserad 1308 7. Mycket intresserad 342 9. Uppgift saknas
VAR 149 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.14 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 298 3. Något ointresserad 385 4. Varken-eller, vet ej 2309 5. Något intresserad 3291 6. Ganska intresserad 2242 7. Mycket intresserad 266 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.14 för fullständig frågetext> 4006 1. Mycket ointresserad 748 2. Ganska ointresserad 626 3. Något ointresserad 927 4. Varken-eller, vet ej 1023 5. Något intresserad 763 6. Ganska intresserad 722 7. Mycket intresserad 378 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.14 för fullständig frågetext> 643 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 451 4. Varken-eller, vet ej 2666 5. Något intresserad 2624 6. Ganska intresserad 1741 7. Mycket intresserad 293 9. Uppgift saknas
VAR 152 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.14 för fullständig frågetext> 1302 1. Mycket ointresserad 794 2. Ganska ointresserad 1023 3. Något ointresserad 1267 4. Varken-eller, vet ej 2519 5. Något intresserad 1459 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 340 9. Uppgift saknas
VAR 153 WINDSURFING 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.14 för fullständig frågetext> 4148 1. Mycket ointresserad 648 2. Ganska ointresserad 548 3. Något ointresserad 1689 4. Varken-eller, vet ej 869 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 438 7. Mycket intresserad 391 9. Uppgift saknas
VAR 154 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.14 för fullständig frågetext> 2358 1. Mycket ointresserad 955 2. Ganska ointresserad 806 3. Något ointresserad 989 4. Varken-eller, vet ej 2488 5. Något intresserad 978 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 279 9. Uppgift saknas
VAR 155 TIPS 15 Loc 188 width 2 MD=99 15 Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 3823 01. 0 kronor 2928 02. Under 250 kronor 1028 03. 251- 500 kronor 592 04. 501-1000 kronor 257 05. 1001-1500 kronor 132 06. 1501-2000 kronor 79 07. 2001-3000 kronor 18 08. 3001-4000 kronor 33 09. Över 4000 kronor 303 99. Uppgift saknas
VAR 156 LOTTO 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.15 för fullständig frågetext> 2910 01. 0 kronor 3286 02. Under 250 kronor 1520 03. 251- 500 kronor 821 04. 501-1000 kronor 218 05. 1001-1500 kronor 115 06. 1501-2000 kronor 59 07. 2001-3000 kronor 14 08. 3001-4000 kronor 13 09. Över 4000 kronor 237 99. Uppgift saknas
VAR 157 PENNINGLOTTER 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.15 för fullständig frågetext> 4144 01. 0 kronor 3409 02. Under 250 kronor 947 03. 251- 500 kronor 298 04. 501-1000 kronor 49 05. 1001-1500 kronor 25 06. 1501-2000 kronor 7 07. 2001-3000 kronor 5 08. 3001-4000 kronor 6 09. Över 4000 kronor 303 99. Uppgift saknas
VAR 158 V65 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.15 för fullständig frågetext> 6712 01. 0 kronor 1134 02. Under 250 kronor 348 03. 251- 500 kronor 272 04. 501-1000 kronor 142 05. 1001-1500 kronor 75 06. 1501-2000 kronor 67 07. 2001-3000 kronor 20 08. 3001-4000 kronor 43 09. Över 4000 kronor 380 99. Uppgift saknas
VAR 159 BINGO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.15 för fullständig frågetext> 8160 01. 0 kronor 410 02. Under 250 kronor 107 03. 251- 500 kronor 68 04. 501-1000 kronor 26 05. 1001-1500 kronor 15 06. 1501-2000 kronor 11 07. 2001-3000 kronor 7 08. 3001-4000 kronor 17 09. Över 4000 kronor 372 99. Uppgift saknas
VAR 160 BENSIN 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.15 för fullständig frågetext> 1937 01. 0 kronor 338 02. Under 250 kronor 297 03. 251- 500 kronor 371 04. 501-1000 kronor 464 05. 1001-1500 kronor 474 06. 1501-2000 kronor 742 07. 2001-3000 kronor 819 08. 3001-4000 kronor 3255 09. Över 4000 kronor 496 99. Uppgift saknas
VAR 161 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 53 01. 0 kronor 127 02. Under 250 kronor 521 03. 251- 500 kronor 1488 04. 501-1000 kronor 1615 05. 1001-1500 kronor 1754 06. 1501-2000 kronor 1542 07. 2001-3000 kronor 952 08. 3001-4000 kronor 830 09. Över 4000 kronor 311 99. Uppgift saknas
VAR 162 SPORTUTRUST TILL DIG 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.15 för fullständig frågetext> 2575 01. 0 kronor 2283 02. Under 250 kronor 1569 03. 251- 500 kronor 1103 04. 501-1000 kronor 552 05. 1001-1500 kronor 281 06. 1501-2000 kronor 188 07. 2001-3000 kronor 97 08. 3001-4000 kronor 110 09. Över 4000 kronor 435 99. Uppgift saknas
VAR 163 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.15 för fullständig frågetext> 2483 01. 0 kronor 3438 02. Under 250 kronor 1680 03. 251- 500 kronor 745 04. 501-1000 kronor 229 05. 1001-1500 kronor 84 06. 1501-2000 kronor 37 07. 2001-3000 kronor 8 08. 3001-4000 kronor 15 09. Över 4000 kronor 474 99. Uppgift saknas
VAR 164 NÖJEN 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.15 för fullständig frågetext> 456 01. 0 kronor 1632 02. Under 250 kronor 1780 03. 251- 500 kronor 1699 04. 501-1000 kronor 1002 05. 1001-1500 kronor 686 06. 1501-2000 kronor 527 07. 2001-3000 kronor 261 08. 3001-4000 kronor 660 09. Över 4000 kronor 490 99. Uppgift saknas
VAR 165 UTLANDSRESOR 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.15 för fullständig frågetext> 4130 01. 0 kronor 244 02. Under 250 kronor 217 03. 251- 500 kronor 300 04. 501-1000 kronor 322 05. 1001-1500 kronor 393 06. 1501-2000 kronor 719 07. 2001-3000 kronor 682 08. 3001-4000 kronor 1640 09. Över 4000 kronor 546 99. Uppgift saknas
VAR 166 BÖCKER 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.15 för fullständig frågetext> 1757 01. 0 kronor 3039 02. Under 250 kronor 1756 03. 251- 500 kronor 1159 04. 501-1000 kronor 546 05. 1001-1500 kronor 291 06. 1501-2000 kronor 157 07. 2001-3000 kronor 45 08. 3001-4000 kronor 66 09. Över 4000 kronor 377 99. Uppgift saknas
VAR 167 TOBAK 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.15 för fullständig frågetext> 5508 01. 0 kronor 432 02. Under 250 kronor 387 03. 251- 500 kronor 493 04. 501-1000 kronor 361 05. 1001-1500 kronor 369 06. 1501-2000 kronor 432 07. 2001-3000 kronor 419 08. 3001-4000 kronor 485 09. Över 4000 kronor 307 99. Uppgift saknas
VAR 168 VIN OCH SPRIT 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.15 för fullständig frågetext> 1942 01. 0 kronor 1569 02. Under 250 kronor 1524 03. 251- 500 kronor 1525 04. 501-1000 kronor 910 05. 1001-1500 kronor 588 06. 1501-2000 kronor 396 07. 2001-3000 kronor 196 08. 3001-4000 kronor 286 09. Över 4000 kronor 257 99. Uppgift saknas
VAR 169 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.15 för fullständig frågetext> 3710 01. 0 kronor 3354 02. Under 250 kronor 1085 03. 251- 500 kronor 457 04. 501-1000 kronor 158 05. 1001-1500 kronor 55 06. 1501-2000 kronor 24 07. 2001-3000 kronor 11 08. 3001-4000 kronor 25 09. Över 4000 kronor 314 99. Uppgift saknas
VAR 170 ICA 16 Loc 218 width 1 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 225 1. Aldrig 849 2. Någon gång/år 632 3. Någon gång/kvartal 2165 4. Någon gång/månad 3539 5. 1-2 gånger/vecka 1293 6. 3-4 gånger/vecka 357 7. Minst 5 gånger/vecka 133 9. Uppgift saknas
VAR 171 KONSUM 16 Loc 219 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 766 1. Aldrig 1333 2. Någon gång/år 991 3. Någon gång/kvartal 2512 4. Någon gång/månad 2424 5. 1-2 gånger/vecka 772 6. 3-4 gånger/vecka 188 7. Minst 5 gånger/vecka 207 9. Uppgift saknas
VAR 172 VIVO 16 Loc 220 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 4519 1. Aldrig 1894 2. Någon gång/år 633 3. Någon gång/kvartal 870 4. Någon gång/månad 537 5. 1-2 gånger/vecka 166 6. 3-4 gånger/vecka 37 7. Minst 5 gånger/vecka 537 9. Uppgift saknas
VAR 173 FAVÖR 16 Loc 221 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 4808 1. Aldrig 1830 2. Någon gång/år 640 3. Någon gång/kvartal 784 4. Någon gång/månad 504 5. 1-2 gånger/vecka 112 6. 3-4 gånger/vecka 36 7. Minst 5 gånger/vecka 479 9. Uppgift saknas
VAR 174 ANNAN BUTIK 16 Loc 222 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1282 1. Aldrig 2559 2. Någon gång/år 1260 3. Någon gång/kvartal 2030 4. Någon gång/månad 1065 5. 1-2 gånger/vecka 249 6. 3-4 gånger/vecka 84 7. Minst 5 gånger/vecka 664 9. Uppgift saknas
VAR 175 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1741 1. Aldrig 2246 2. Någon gång/år 1379 3. Någon gång/kvartal 2079 4. Någon gång/månad 1144 5. 1-2 gånger/vecka 238 6. 3-4 gånger/vecka 50 7. Minst 5 gånger/vecka 316 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I NK 9 Loc 224 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 6734 1. Aldrig 1340 2. Någon gång/år 300 3. Någon gång/kvartal 272 4. Någon gång/månad 68 5. 1-2 gånger/vecka 17 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 459 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD TEMPO 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2844 1. Aldrig 2502 2. Någon gång/år 1329 3. Någon gång/kvartal 1524 4. Någon gång/månad 514 5. 1-2 gånger/vecka 86 6. 3-4 gånger/vecka 30 7. Minst 5 gånger/vecka 364 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAVD ÅHLENS 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 5659 1. Aldrig 1675 2. Någon gång/år 628 3. Någon gång/kvartal 561 4. Någon gång/månad 152 5. 1-2 gånger/vecka 17 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 498 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 4136 1. Aldrig 2376 2. Någon gång/år 1098 3. Någon gång/kvartal 944 4. Någon gång/månad 251 5. 1-2 gånger/vecka 21 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 358 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4719 1. Aldrig 2112 2. Någon gång/år 953 3. Någon gång/kvartal 804 4. Någon gång/månad 263 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 324 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1199 1. Aldrig 2563 2. Någon gång/år 1842 3. Någon gång/kvartal 2389 4. Någon gång/månad 731 5. 1-2 gånger/vecka 128 6. 3-4 gånger/vecka 32 7. Minst 5 gånger/vecka 309 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4776 1. Aldrig 2255 2. Någon gång/år 774 3. Någon gång/kvartal 738 4. Någon gång/månad 149 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 478 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS TEMPO 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Tempo <Se F.16 för fullständig frågetext> 1900 1. Aldrig 2578 2. Någon gång/år 1729 3. Någon gång/kvartal 1946 4. Någon gång/månad 529 5. 1-2 gånger/vecka 91 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 402 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 4477 1. Aldrig 2022 2. Någon gång/år 942 3. Någon gång/kvartal 945 4. Någon gång/månad 208 5. 1-2 gånger/vecka 28 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 553 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS OBS 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3203 1. Aldrig 2863 2. Någon gång/år 1451 3. Någon gång/kvartal 1072 4. Någon gång/månad 208 5. 1-2 gånger/vecka 28 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 364 9. Uppgift saknas
VAR 186 EJ LIVS B & W 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 4200 1. Aldrig 2385 2. Någon gång/år 1127 3. Någon gång/kvartal 916 4. Någon gång/månad 206 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 348 9. Uppgift saknas
VAR 187 HENNES & MAURITZ 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 2020 1. Aldrig 2867 2. Någon gång/år 1979 3. Någon gång/kvartal 1691 4. Någon gång/månad 306 5. 1-2 gånger/vecka 38 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 277 9. Uppgift saknas
VAR 188 KAPP-AHL 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 2392 1. Aldrig 3052 2. Någon gång/år 1848 3. Någon gång/kvartal 1336 4. Någon gång/månad 217 5. 1-2 gånger/vecka 23 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 317 9. Uppgift saknas
VAR 189 GULINS 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 4393 1. Aldrig 2384 2. Någon gång/år 1196 3. Någon gång/kvartal 717 4. Någon gång/månad 97 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 394 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 2446 1. Aldrig 4997 2. Någon gång/år 1174 3. Någon gång/kvartal 267 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 288 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 4434 1. Aldrig 2899 2. Någon gång/år 1046 3. Någon gång/kvartal 401 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 375 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4996 1. Aldrig 2764 2. Någon gång/år 664 3. Någon gång/kvartal 313 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 400 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNIA 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 2378 1. Aldrig 4036 2. Någon gång/år 1596 3. Någon gång/kvartal 803 4. Någon gång/månad 72 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 293 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGSAM 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 5375 1. Aldrig 2498 2. Någon gång/år 616 3. Någon gång/kvartal 186 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 471 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1132 1. Aldrig 2440 2. Någon gång/år 1715 3. Någon gång/kvartal 2237 4. Någon gång/månad 1047 5. 1-2 gånger/vecka 279 6. 3-4 gånger/vecka 86 7. Minst 5 gånger/vecka 257 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 812 1. Aldrig 1834 2. Någon gång/år 1412 3. Någon gång/kvartal 2477 4. Någon gång/månad 1698 5. 1-2 gånger/vecka 448 6. 3-4 gånger/vecka 183 7. Minst 5 gånger/vecka 329 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2670 1. Aldrig 1911 2. Någon gång/år 1133 3. Någon gång/kvartal 1694 4. Någon gång/månad 1173 5. 1-2 gånger/vecka 226 6. 3-4 gånger/vecka 101 7. Minst 5 gånger/vecka 285 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1397 1. Aldrig 2928 2. Någon gång/år 2018 3. Någon gång/kvartal 1564 4. Någon gång/månad 443 5. 1-2 gånger/vecka 264 6. 3-4 gånger/vecka 224 7. Minst 5 gånger/vecka 355 9. Uppgift saknas
VAR 199 MAC DONALD'S 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 5671 1. Aldrig 1817 2. Någon gång/år 735 3. Någon gång/kvartal 512 4. Någon gång/månad 87 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 346 9. Uppgift saknas
VAR 200 KORVKIOSK/GATUKÖK 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Korvkiosk/Gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 2256 1. Aldrig 3109 2. Någon gång/år 1726 3. Någon gång/kvartal 1407 4. Någon gång/månad 330 5. 1-2 gånger/vecka 48 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 300 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1267 1. Aldrig 606 2. Någon gång/år 584 3. Någon gång/kvartal 2627 4. Någon gång/månad 3360 5. 1-2 gånger/vecka 367 6. 3-4 gånger/vecka 108 7. Minst 5 gånger/vecka 274 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 135 1. Aldrig 564 2. Någon gång/år 1220 3. Någon gång/kvartal 5020 4. Någon gång/månad 1843 5. 1-2 gånger/vecka 152 6. 3-4 gånger/vecka 118 7. Minst 5 gånger/vecka 141 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 304 1. Aldrig 795 2. Någon gång/år 1371 3. Någon gång/kvartal 4983 4. Någon gång/månad 1389 5. 1-2 gånger/vecka 100 6. 3-4 gånger/vecka 60 7. Minst 5 gånger/vecka 191 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4613 1. Aldrig 2564 2. Någon gång/år 971 3. Någon gång/kvartal 663 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 289 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 334 1. Aldrig 3037 2. Någon gång/år 3517 3. Någon gång/kvartal 2066 4. Någon gång/månad 84 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 143 9. Uppgift saknas
VAR 206 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 616 1. Aldrig 2848 2. Någon gång/år 2923 3. Någon gång/kvartal 2278 4. Någon gång/månad 335 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 178 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATERIALAFFÄR 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 3055 1. Aldrig 3657 2. Någon gång/år 1474 3. Någon gång/kvartal 646 4. Någon gång/månad 84 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 19 7. Minst 5 gånger/vecka 244 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 3590 1. Aldrig 2948 2. Någon gång/år 1307 3. Någon gång/kvartal 973 4. Någon gång/månad 96 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 251 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2894 1. Aldrig 1453 2. Någon gång/år 839 3. Någon gång/kvartal 1121 4. Någon gång/månad 1107 5. 1-2 gånger/vecka 539 6. 3-4 gånger/vecka 922 7. Minst 5 gånger/vecka 318 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3634 1. Aldrig 2137 2. Någon gång/år 922 3. Någon gång/kvartal 1194 4. Någon gång/månad 667 5. 1-2 gånger/vecka 143 6. 3-4 gånger/vecka 120 7. Minst 5 gånger/vecka 376 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 4741 1. Aldrig 3114 2. Någon gång/år 728 3. Någon gång/kvartal 298 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 25 7. Minst 5 gånger/vecka 215 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5928 1. Aldrig 1787 2. Någon gång/år 355 3. Någon gång/kvartal 302 4. Någon gång/månad 147 5. 1-2 gånger/vecka 99 6. 3-4 gånger/vecka 318 7. Minst 5 gånger/vecka 257 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2677 1. Aldrig 4047 2. Någon gång/år 1344 3. Någon gång/kvartal 789 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 24 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 166 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 262 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3975 1. Inga nummer 2815 2. Nästan inga nummer 848 3. Ca ett nummer av fyra 313 4. Ca två nummer av fyra 178 5. Ca tre nummer av fyra 456 6. Nästan alla nummer 232 7. Alla nummer 376 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 263 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3958 1. Inga nummer 2651 2. Nästan inga nummer 695 3. Ca ett nummer av fyra 317 4. Ca två nummer av fyra 199 5. Ca tre nummer av fyra 560 6. Nästan alla nummer 281 7. Alla nummer 532 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 2998 1. Inga nummer 2793 2. Nästan inga nummer 1128 3. Ca ett nummer av fyra 452 4. Ca två nummer av fyra 275 5. Ca tre nummer av fyra 669 6. Nästan alla nummer 404 7. Alla nummer 474 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2873 1. Inga nummer 2675 2. Nästan inga nummer 1053 3. Ca ett nummer av fyra 440 4. Ca två nummer av fyra 298 5. Ca tre nummer av fyra 862 6. Nästan alla nummer 528 7. Alla nummer 464 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 220 7385 1. Inga nummer 623 2. Nästan inga nummer 254 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 133 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 561 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5378 1. Inga nummer 1836 2. Nästan inga nummer 455 3. Ca ett nummer av fyra 154 4. Ca två nummer av fyra 101 5. Ca tre nummer av fyra 265 6. Nästan alla nummer 546 7. Alla nummer 458 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5529 1. Inga nummer 1670 2. Nästan inga nummer 339 3. Ca ett nummer av fyra 123 4. Ca två nummer av fyra 79 5. Ca tre nummer av fyra 292 6. Nästan alla nummer 628 7. Alla nummer 533 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6537 1. Inga nummer 1298 2. Nästan inga nummer 284 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 132 6. Nästan alla nummer 397 7. Alla nummer 407 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6788 1. Inga nummer 1118 2. Nästan inga nummer 180 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 389 7. Alla nummer 510 9. Uppgift saknas
VAR 223 GBG:S HANDELS & SJÖFA 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8493 1. Inga nummer 228 2. Nästan inga nummer 24 3. Ca ett nummer av fyra 4 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 420 9. Uppgift saknas
VAR 224 GBG:S HANDELS & SJÖFA 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 8486 1. Inga nummer 173 2. Nästan inga nummer 16 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 483 9. Uppgift saknas
VAR 225 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7281 1. Inga nummer 675 2. Nästan inga nummer 163 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 477 7. Alla nummer 395 9. Uppgift saknas
VAR 226 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7228 1. Inga nummer 647 2. Nästan inga nummer 144 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 134 6. Nästan alla nummer 507 7. Alla nummer 443 9. Uppgift saknas
VAR 227 GT 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7430 1. Inga nummer 778 2. Nästan inga nummer 244 3. Ca ett nummer av fyra 116 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 426 9. Uppgift saknas
VAR 228 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7343 1. Inga nummer 785 2. Nästan inga nummer 210 3. Ca ett nummer av fyra 110 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 475 9. Uppgift saknas
VAR 229 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6065 1. Inga nummer 1271 2. Nästan inga nummer 588 3. Ca ett nummer av fyra 208 4. Ca två nummer av fyra 119 5. Ca tre nummer av fyra 299 6. Nästan alla nummer 202 7. Alla nummer 441 9. Uppgift saknas
VAR 230 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5887 1. Inga nummer 1224 2. Nästan inga nummer 522 3. Ca ett nummer av fyra 199 4. Ca två nummer av fyra 149 5. Ca tre nummer av fyra 426 6. Nästan alla nummer 339 7. Alla nummer 447 9. Uppgift saknas
VAR 231 ARBETET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6961 1. Inga nummer 872 2. Nästan inga nummer 219 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 115 6. Nästan alla nummer 496 7. Alla nummer 404 9. Uppgift saknas
VAR 232 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7078 1. Inga nummer 767 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 517 7. Alla nummer 456 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6913 1. Inga nummer 751 2. Nästan inga nummer 199 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 148 6. Nästan alla nummer 619 7. Alla nummer 442 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6838 1. Inga nummer 660 2. Nästan inga nummer 220 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 182 6. Nästan alla nummer 712 7. Alla nummer 451 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8532 1. Inga nummer 136 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 142 7. Alla nummer 300 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8605 1. Inga nummer 132 2. Nästan inga nummer 17 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 103 7. Alla nummer 301 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8493 1. Inga nummer 176 2. Nästan inga nummer 60 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 117 7. Alla nummer 293 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8443 1. Inga nummer 217 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 143 7. Alla nummer 303 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8522 1. Inga nummer 176 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 294 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8464 1. Inga nummer 217 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 135 7. Alla nummer 304 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5879 1. Inga nummer 1867 2. Nästan inga nummer 510 3. Ca ett nummer av fyra 138 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 196 6. Nästan alla nummer 251 7. Alla nummer 294 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5249 1. Inga nummer 2251 2. Nästan inga nummer 596 3. Ca ett nummer av fyra 146 4. Ca två nummer av fyra 73 5. Ca tre nummer av fyra 206 6. Nästan alla nummer 397 7. Alla nummer 275 9. Uppgift saknas
VAR 243 DAMERNAS 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5686 1. Inga nummer 2067 2. Nästan inga nummer 561 3. Ca ett nummer av fyra 160 4. Ca två nummer av fyra 95 5. Ca tre nummer av fyra 167 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 320 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4834 1. Inga nummer 2155 2. Nästan inga nummer 692 3. Ca ett nummer av fyra 229 4. Ca två nummer av fyra 121 5. Ca tre nummer av fyra 297 6. Nästan alla nummer 626 7. Alla nummer 239 9. Uppgift saknas
VAR 245 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5199 1. Inga nummer 2203 2. Nästan inga nummer 595 3. Ca ett nummer av fyra 182 4. Ca två nummer av fyra 86 5. Ca tre nummer av fyra 229 6. Nästan alla nummer 451 7. Alla nummer 248 9. Uppgift saknas
VAR 246 HUSMODERN 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år ca 52 6105 1. Inga nummer 2009 2. Nästan inga nummer 417 3. Ca ett nummer av fyra 121 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT I VECKAN 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt i veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5163 1. Inga nummer 2631 2. Nästan inga nummer 600 3. Ca ett nummer av fyra 178 4. Ca två nummer av fyra 76 5. Ca tre nummer av fyra 128 6. Nästan alla nummer 126 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 248 ICA-KURIREN 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4760 1. Inga nummer 1741 2. Nästan inga nummer 607 3. Ca ett nummer av fyra 234 4. Ca två nummer av fyra 142 5. Ca tre nummer av fyra 405 6. Nästan alla nummer 1045 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 249 LAND 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 5763 1. Inga nummer 1230 2. Nästan inga nummer 442 3. Ca ett nummer av fyra 185 4. Ca två nummer av fyra 102 5. Ca tre nummer av fyra 321 6. Nästan alla nummer 902 7. Alla nummer 248 9. Uppgift saknas
VAR 250 LEKTYR 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6716 1. Inga nummer 1530 2. Nästan inga nummer 401 3. Ca ett nummer av fyra 123 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 304 9. Uppgift saknas
VAR 251 MIN VÄRLD 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Min Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7329 1. Inga nummer 1011 2. Nästan inga nummer 220 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 149 7. Alla nummer 298 9. Uppgift saknas
VAR 252 VECKANS NOVELL 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7958 1. Inga nummer 588 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 310 9. Uppgift saknas
VAR 253 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6312 1. Inga nummer 1923 2. Nästan inga nummer 346 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 148 7. Alla nummer 302 9. Uppgift saknas
VAR 254 SAXONS 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6696 1. Inga nummer 1515 2. Nästan inga nummer 335 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 129 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 255 STOPP 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7174 1. Inga nummer 1171 2. Nästan inga nummer 301 3. Ca ett nummer av fyra 123 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 321 9. Uppgift saknas
VAR 256 DAM 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6163 1. Inga nummer 1886 2. Nästan inga nummer 437 3. Ca ett nummer av fyra 131 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 114 7. Alla nummer 284 9. Uppgift saknas
VAR 257 VECKOREVYN 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckorevyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6081 1. Inga nummer 1647 2. Nästan inga nummer 546 3. Ca ett nummer av fyra 239 4. Ca två nummer av fyra 109 5. Ca tre nummer av fyra 139 6. Nästan alla nummer 118 7. Alla nummer 314 9. Uppgift saknas
VAR 258 VI 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6944 1. Inga nummer 1025 2. Nästan inga nummer 229 3. Ca ett nummer av fyra 89 4. Ca två nummer av fyra 63 5. Ca tre nummer av fyra 150 6. Nästan alla nummer 389 7. Alla nummer 304 9. Uppgift saknas
VAR 259 ÅRET RUNT 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4634 1. Inga nummer 2450 2. Nästan inga nummer 708 3. Ca ett nummer av fyra 232 4. Ca två nummer av fyra 127 5. Ca tre nummer av fyra 212 6. Nästan alla nummer 589 7. Alla nummer 241 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7152 1. Inga nummer 1032 2. Nästan inga nummer 212 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 317 7. Alla nummer 272 9. Uppgift saknas
VAR 261 JOURNALEN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8030 1. Inga nummer 499 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 302 9. Uppgift saknas
VAR 262 FEMINA 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7293 1. Inga nummer 988 2. Nästan inga nummer 249 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 175 7. Alla nummer 305 9. Uppgift saknas
VAR 263 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7375 1. Inga nummer 926 2. Nästan inga nummer 243 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 95 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 304 9. Uppgift saknas
VAR 264 ALLT OM MAT 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 5898 1. Inga nummer 1764 2. Nästan inga nummer 583 3. Ca ett nummer av fyra 141 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 149 6. Nästan alla nummer 294 7. Alla nummer 279 9. Uppgift saknas
VAR 265 HÄLSA 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7800 1. Inga nummer 686 2. Nästan inga nummer 222 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 298 9. Uppgift saknas
VAR 266 MÅ BRA 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7863 1. Inga nummer 674 2. Nästan inga nummer 198 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 304 9. Uppgift saknas
VAR 267 ANTIK & AUKTION 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8049 1. Inga nummer 502 2. Nästan inga nummer 142 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 98 7. Alla nummer 295 9. Uppgift saknas
VAR 268 BO BRA 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Bo Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7229 1. Inga nummer 963 2. Nästan inga nummer 294 3. Ca ett nummer av fyra 86 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 101 6. Nästan alla nummer 174 7. Alla nummer 300 9. Uppgift saknas
VAR 269 VÅR BOSTAD 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 6160 1. Inga nummer 991 2. Nästan inga nummer 380 3. Ca ett nummer av fyra 147 4. Ca två nummer av fyra 88 5. Ca tre nummer av fyra 381 6. Nästan alla nummer 798 7. Alla nummer 248 9. Uppgift saknas
VAR 270 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad Vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7976 1. Inga nummer 429 2. Nästan inga nummer 137 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 71 6. Nästan alla nummer 187 7. Alla nummer 300 9. Uppgift saknas
VAR 271 FOTO 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7906 1. Inga nummer 640 2. Nästan inga nummer 170 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 300 9. Uppgift saknas
VAR 272 NY TEKNIK 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7501 1. Inga nummer 690 2. Nästan inga nummer 260 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 219 7. Alla nummer 296 9. Uppgift saknas
VAR 273 SAF TIDNINGEN 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SAF Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 8431 1. Inga nummer 211 2. Nästan inga nummer 83 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 305 9. Uppgift saknas
VAR 274 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 7964 1. Inga nummer 489 2. Nästan inga nummer 183 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 69 7. Alla nummer 308 9. Uppgift saknas
VAR 275 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 7183 1. Inga nummer 870 2. Nästan inga nummer 366 3. Ca ett nummer av fyra 136 4. Ca två nummer av fyra 81 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 149 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 276 LEDARSKAP 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ledarskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8545 1. Inga nummer 156 2. Nästan inga nummer 55 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 308 9. Uppgift saknas
VAR 277 DINA PENGAR 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7988 1. Inga nummer 435 2. Nästan inga nummer 117 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 173 7. Alla nummer 300 9. Uppgift saknas
VAR 278 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7905 1. Inga nummer 531 2. Nästan inga nummer 205 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 109 7. Alla nummer 297 9. Uppgift saknas
VAR 279 OKEJ 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7806 1. Inga nummer 588 2. Nästan inga nummer 219 3. Ca ett nummer av fyra 105 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 57 7. Alla nummer 289 9. Uppgift saknas
VAR 280 FOTBOLL 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7927 1. Inga nummer 365 2. Nästan inga nummer 164 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 112 6. Nästan alla nummer 248 7. Alla nummer 284 9. Uppgift saknas
VAR 281 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6410 1. Inga nummer 1484 2. Nästan inga nummer 548 3. Ca ett nummer av fyra 171 4. Ca två nummer av fyra 87 5. Ca tre nummer av fyra 103 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 285 9. Uppgift saknas
VAR 282 BILSPORT 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 7306 1. Inga nummer 838 2. Nästan inga nummer 367 3. Ca ett nummer av fyra 137 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 114 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 283 WHEEL DRIVE 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 8340 1. Inga nummer 328 2. Nästan inga nummer 131 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 284 POWER MAGAZINE 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8477 1. Inga nummer 246 2. Nästan inga nummer 85 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 23 7. Alla nummer 293 9. Uppgift saknas
VAR 285 MOTOR TREND 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor Trend <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8504 1. Inga nummer 265 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 6 7. Alla nummer 292 9. Uppgift saknas
VAR 286 START & SPEED 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Start & Speed <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8265 1. Inga nummer 409 2. Nästan inga nummer 128 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 8 7. Alla nummer 294 9. Uppgift saknas
VAR 287 MC-NYTT 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-Nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7950 1. Inga nummer 572 2. Nästan inga nummer 199 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 288 ALLT OM MC 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8145 1. Inga nummer 456 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 290 9. Uppgift saknas
VAR 289 TRAILER 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8328 1. Inga nummer 311 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 294 9. Uppgift saknas
VAR 290 MOTOR 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7753 1. Inga nummer 485 2. Nästan inga nummer 152 3. Ca ett nummer av fyra 64 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 86 6. Nästan alla nummer 338 7. Alla nummer 287 9. Uppgift saknas
VAR 291 VI BILÄGARE 10 Loc 339 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5558 1. Inga nummer 1372 2. Nästan inga nummer 606 3. Ca ett nummer av fyra 213 4. Ca två nummer av fyra 99 5. Ca tre nummer av fyra 263 6. Nästan alla nummer 816 7. Alla nummer 266 9. Uppgift saknas
VAR 292 BÅTNYTT 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 7693 1. Inga nummer 713 2. Nästan inga nummer 238 3. Ca ett nummer av fyra 86 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 95 7. Alla nummer 287 9. Uppgift saknas
VAR 293 BÅTÄGARE 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8101 1. Inga nummer 469 2. Nästan inga nummer 144 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 294 PÅ KRYSS 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På Kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8458 1. Inga nummer 253 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 292 9. Uppgift saknas
VAR 295 JAKT & VAPEN 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8109 1. Inga nummer 414 2. Nästan inga nummer 163 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 293 9. Uppgift saknas
VAR 296 SVENSK JAKT 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7858 1. Inga nummer 460 2. Nästan inga nummer 183 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 260 7. Alla nummer 277 9. Uppgift saknas
VAR 297 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7912 1. Inga nummer 476 2. Nästan inga nummer 195 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 145 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 298 BYGGNADSARBETAREN 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnadsarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 8327 1. Inga nummer 189 2. Nästan inga nummer 84 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 196 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 299 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 8600 1. Inga nummer 98 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 110 7. Alla nummer 282 9. Uppgift saknas
VAR 300 HANDELSNYTT 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Handelsnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8449 1. Inga nummer 146 2. Nästan inga nummer 60 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 71 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 294 9. Uppgift saknas
VAR 301 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 7125 1. Inga nummer 374 2. Nästan inga nummer 223 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 83 5. Ca tre nummer av fyra 289 6. Nästan alla nummer 733 7. Alla nummer 271 9. Uppgift saknas
VAR 302 LO TIDNINGEN 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 8240 1. Inga nummer 261 2. Nästan inga nummer 116 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 75 6. Nästan alla nummer 159 7. Alla nummer 282 9. Uppgift saknas
VAR 303 METALLARBETAREN 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 7674 1. Inga nummer 346 2. Nästan inga nummer 163 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 163 6. Nästan alla nummer 449 7. Alla nummer 266 9. Uppgift saknas
VAR 304 MÅL OCH MEDEL 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: mål och medel <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 8695 1. Inga nummer 70 2. Nästan inga nummer 27 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 294 9. Uppgift saknas
VAR 305 SIA 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8572 1. Inga nummer 105 2. Nästan inga nummer 42 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 114 7. Alla nummer 286 9. Uppgift saknas
VAR 306 STATSANSTÄLLD 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 8122 1. Inga nummer 177 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 341 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 307 TRANSPORTARBETAREN 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Transportarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8672 1. Inga nummer 74 2. Nästan inga nummer 30 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 296 9. Uppgift saknas
VAR 308 ARBETSMILJÖ 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Arbetsmiljö <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 15 8136 1. Inga nummer 243 2. Nästan inga nummer 133 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 118 6. Nästan alla nummer 186 7. Alla nummer 281 9. Uppgift saknas
VAR 309 ARBETSLEDAREN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Arbetsledaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8596 1. Inga nummer 112 2. Nästan inga nummer 44 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 92 7. Alla nummer 289 9. Uppgift saknas
VAR 310 HTF TIDNINGEN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: HTF tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 8602 1. Inga nummer 85 2. Nästan inga nummer 24 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 298 9. Uppgift saknas
VAR 311 SIF 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SIF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 7983 1. Inga nummer 219 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 153 6. Nästan alla nummer 303 7. Alla nummer 294 9. Uppgift saknas
VAR 312 SKTF 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SKTF <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 8400 1. Inga nummer 93 2. Nästan inga nummer 41 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 210 7. Alla nummer 299 9. Uppgift saknas
VAR 313 TCO TIDNINGEN 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TCO tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 8531 1. Inga nummer 117 2. Nästan inga nummer 55 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 92 7. Alla nummer 295 9. Uppgift saknas
VAR 314 SACO/SR TIDNINGEN 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SACO/SR tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 8567 1. Inga nummer 123 2. Nästan inga nummer 46 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 298 9. Uppgift saknas
VAR 315 STATSTJÄNSTEMANNEN 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statstjänstemannen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 8524 1. Inga nummer 96 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 138 7. Alla nummer 297 9. Uppgift saknas
VAR 316 KOMMUN AKTUELLT 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommun aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 8097 1. Inga nummer 291 2. Nästan inga nummer 115 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 118 6. Nästan alla nummer 201 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 317 LANDSTINGENS TIDSKRIF 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Landstingens Tidskrift <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 8638 1. Inga nummer 139 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 276 9. Uppgift saknas
VAR 318 LÄKARTIDNINGEN 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Läkartidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 47 8194 1. Inga nummer 393 2. Nästan inga nummer 146 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 275 9. Uppgift saknas
VAR 319 VÅRDFACKET 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vårdfacket <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 8465 1. Inga nummer 161 2. Nästan inga nummer 63 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 135 7. Alla nummer 286 9. Uppgift saknas
VAR 320 KYRKANS TIDNING 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kyrkans Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 8420 1. Inga nummer 217 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 119 7. Alla nummer 265 9. Uppgift saknas
VAR 321 SKÖNA HEM 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7826 1. Inga nummer 580 2. Nästan inga nummer 221 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 67 6. Nästan alla nummer 109 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 322 AKTUELL FOTOGRAFI 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktuell Fotografi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8172 1. Inga nummer 435 2. Nästan inga nummer 142 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 323 FRIDA 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8461 1. Inga nummer 292 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 285 9. Uppgift saknas
VAR 324 STARLET 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 8477 1. Inga nummer 283 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 292 9. Uppgift saknas
VAR 325 AGENT X9 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 7490 1. Inga nummer 772 2. Nästan inga nummer 353 3. Ca ett nummer av fyra 108 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 293 9. Uppgift saknas
VAR 326 BUSTER 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7860 1. Inga nummer 655 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 301 9. Uppgift saknas
VAR 327 FANTOMEN 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6525 1. Inga nummer 1345 2. Nästan inga nummer 501 3. Ca ett nummer av fyra 186 4. Ca två nummer av fyra 88 5. Ca tre nummer av fyra 127 6. Nästan alla nummer 130 7. Alla nummer 291 9. Uppgift saknas
VAR 328 KALLE ANKA 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5466 1. Inga nummer 2029 2. Nästan inga nummer 644 3. Ca ett nummer av fyra 235 4. Ca två nummer av fyra 119 5. Ca tre nummer av fyra 174 6. Nästan alla nummer 240 7. Alla nummer 286 9. Uppgift saknas
VAR 329 KNASEN 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6937 1. Inga nummer 1191 2. Nästan inga nummer 401 3. Ca ett nummer av fyra 144 4. Ca två nummer av fyra 71 5. Ca tre nummer av fyra 80 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 295 9. Uppgift saknas
VAR 330 FRIDOLF 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.117) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6250 1. Inga nummer 1734 2. Nästan inga nummer 539 3. Ca ett nummer av fyra 170 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 280 9. Uppgift saknas
VAR 331 91:AN 17 Loc 379 width 1 MD=9 (17.118) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5881 1. Inga nummer 2014 2. Nästan inga nummer 581 3. Ca ett nummer av fyra 191 4. Ca två nummer av fyra 103 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 266 9. Uppgift saknas
VAR 332 SERIEMAGASINET 17 Loc 380 width 1 MD=9 (17.119) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7358 1. Inga nummer 910 2. Nästan inga nummer 306 3. Ca ett nummer av fyra 126 4. Ca två nummer av fyra 71 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 292 9. Uppgift saknas
VAR 333 AFFISCHPELARE 18 Loc 381 width 1 MD=9 18 Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 378 0. Aldrig 1027 1. Någon dag per år 782 2. Någon dag per kvartal 1496 3. Någon dag per månad 1291 4. Ca 1 dag per vecka 1206 5. 2-3 dagar per vecka 1241 6. 4-5 dagar per vecka 1566 7. 6-7 dagar per vecka 206 9. Uppgift saknas
VAR 334 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.18 för fullständig frågetext> 486 0. Aldrig 1097 1. Någon dag per år 872 2. Någon dag per kvartal 1696 3. Någon dag per månad 1398 4. Ca 1 dag per vecka 1179 5. 2-3 dagar per vecka 1081 6. 4-5 dagar per vecka 1141 7. 6-7 dagar per vecka 243 9. Uppgift saknas
VAR 335 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 383 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 410 0. Aldrig 730 1. Någon dag per år 648 2. Någon dag per kvartal 1326 3. Någon dag per månad 1183 4. Ca 1 dag per vecka 1396 5. 2-3 dagar per vecka 1621 6. 4-5 dagar per vecka 1668 7. 6-7 dagar per vecka 211 9. Uppgift saknas
VAR 336 SIDOSKYLTAR 18 Loc 384 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 278 0. Aldrig 705 1. Någon dag per år 603 2. Någon dag per kvartal 1301 3. Någon dag per månad 1187 4. Ca 1 dag per vecka 1485 5. 2-3 dagar per vecka 1692 6. 4-5 dagar per vecka 1740 7. 6-7 dagar per vecka 202 9. Uppgift saknas
VAR 337 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 385 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.18 för fullständig frågetext> 2418 0. Aldrig 2068 1. Någon dag per år 954 2. Någon dag per kvartal 1179 3. Någon dag per månad 604 4. Ca 1 dag per vecka 521 5. 2-3 dagar per vecka 752 6. 4-5 dagar per vecka 442 7. 6-7 dagar per vecka 255 9. Uppgift saknas
VAR 338 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 386 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 1409 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1842 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 1210 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 965 4. Gör mer än hälften av alla inköp 3722 5. Gör alla eller nästan alla inköp 45 9. Uppgift saknas
VAR 339 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 387 width 1 MD=9 20 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1901 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 3013 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1608 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 973 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 792 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 772 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 134 9. 9; Uppgift saknas
VAR 340 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 388 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4586 1. Ja 4017 2. Nej 590 9. Uppgift saknas
VAR 341 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 389 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 2677 1. Aldrig 3039 2. Någon gång /år 1984 3. Någon gång/kvartal 1112 4. Någon gång/månad 61 5. Någon gång/vecka eller oftare 320 9. Uppgift saknas
VAR 342 TANDKRÄM 22 Loc 390 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 888 1. Aldrig 1467 2. Någon gång /år 2756 3. Någon gång/kvartal 3777 4. Någon gång/månad 208 5. Någon gång/vecka eller oftare 97 9. Uppgift saknas
VAR 343 TVÅL 22 Loc 391 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 868 1. Aldrig 1398 2. Någon gång /år 2714 3. Någon gång/kvartal 3815 4. Någon gång/månad 251 5. Någon gång/vecka eller oftare 147 9. Uppgift saknas
VAR 344 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 392 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 5409 1. Aldrig 1063 2. Någon gång /år 1427 3. Någon gång/kvartal 940 4. Någon gång/månad 24 5. Någon gång/vecka eller oftare 330 9. Uppgift saknas
VAR 345 HANDDISKMEDEL 22 Loc 393 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1666 1. Aldrig 1650 2. Någon gång /år 3109 3. Någon gång/kvartal 2540 4. Någon gång/månad 76 5. Någon gång/vecka eller oftare 152 9. Uppgift saknas
VAR 346 RENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 394 width 1 MD=9 (22.6) Rengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1503 1. Aldrig 2057 2. Någon gång /år 3220 3. Någon gång/kvartal 2193 4. Någon gång/månad 72 5. Någon gång/vecka eller oftare 148 9. Uppgift saknas
VAR 347 TVÄTTMEDEL 22 Loc 395 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1522 1. Aldrig 1489 2. Någon gång /år 3056 3. Någon gång/kvartal 2890 4. Någon gång/månad 118 5. Någon gång/vecka eller oftare 118 9. Uppgift saknas
VAR 348 GOLVVÅRSMEDEL 22 Loc 396 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 3056 1. Aldrig 3011 2. Någon gång /år 2001 3. Någon gång/kvartal 817 4. Någon gång/månad 28 5. Någon gång/vecka eller oftare 280 9. Uppgift saknas
VAR 349 KAFFE 22 Loc 397 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1092 1. Aldrig 899 2. Någon gång /år 1570 3. Någon gång/kvartal 4059 4. Någon gång/månad 1491 5. Någon gång/vecka eller oftare 82 9. Uppgift saknas
VAR 350 ÖL 22 Loc 398 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1857 1. Aldrig 1519 2. Någon gång /år 1612 3. Någon gång/kvartal 2839 4. Någon gång/månad 1227 5. Någon gång/vecka eller oftare 139 9. Uppgift saknas
VAR 351 FÖRVÄRVSARBETAR EJ Loc 399 width 1 (23) Förvärvsarbetar ej 2795 1. Markerat 6398 5. Ej markerat
VAR 352 ARBOMR: KONTORSMTRL 23A Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 Arbetsområden och inköpspåverkan på arbetsplatsen Många har idag möjlighet att påverka investeringar och inköp på arbetsplatsen. Vi ber Dig delta i en kartläggnig av detta genom att besvara följande frågor. (23A) Vilka produkter/tjänster etc. använder/utnyttjar/arbetar Du med i Ditt arbete? (23A.1) Arbetsområden:Kontorsmateriel 3134 1. Ja 2667 2. Nej 2809 0. Frågan ej tillämplig 583 9. Uppgift saknas
VAR 353 ARBOMR: KONTORSMBLER 23A Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.2) Arbetsområden:Kontorsmöbler/inredning <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 2188 1. Ja 3615 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 590 9. Uppgift saknas
VAR 354 ARBOMR: KOPIATORER 23A Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.3) Arbetsområden: Kopiatorer <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 2431 1. Ja 3375 2. Nej 2799 0. Frågan ej tillämplig 588 9. Uppgift saknas
VAR 355 ARBOMR: SKRIVMASKINE 23A Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.4) Arbetsområden: Skrivmaskiner <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 2101 1. Ja 3705 2. Nej 2799 0. Frågan ej tillämplig 588 9. Uppgift saknas
VAR 356 ARBOMR: TELEFAX 23A Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.5) Arbetsområden: Telefax/telex <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 643 1. Ja 5157 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 357 ARBOMR: PERSONDATORE 23A Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.6) Arbetsområden: Persondatorer <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 690 1. Ja 5111 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 592 9. Uppgift saknas
VAR 358 ARBOMR: STÖRRE DATOR 23A Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.7) Arbetsområden: Större datorer <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 799 1. Ja 5007 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 587 9. Uppgift saknas
VAR 359 ARBOMR: SYSTEMUTV 23A Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.8) Arbetsområden: Systemutveckling <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 351 1. Ja 5450 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 592 9. Uppgift saknas
VAR 360 ARBOMR: MJUKVARA 23A Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.9) Arbetsområden: Mjukvara/Program <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 637 1. Ja 5166 2. Nej 2799 0. Frågan ej tillämplig 591 9. Uppgift saknas
VAR 361 ARBOMR: TERMINALER 23A Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.10) Arbetsområden: Terminaler/bildskärmar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 1380 1. Ja 4430 2. Nej 2799 0. Frågan ej tillämplig 584 9. Uppgift saknas
VAR 362 ARBOMR: PRINTRAR 23A Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.11) Arbetsområden: Printrar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 964 1. Ja 4841 2. Nej 2799 0. Frågan ej tillämplig 589 9. Uppgift saknas
VAR 363 ARBOMR: ÖVR KRINGUTR 23A Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.12) Arbetsområden: Övrig kringutrustning (datorer) <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 884 1. Ja 4917 2. Nej 2799 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 364 ARBOMR: ELEKTR KOMP. 23A Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.13) Arbetsområden: Elektroniska komponenter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 691 1. Ja 5109 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 365 ARBOMR: MÄTINSTRUMEN 23A Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.14) Arbetsområden: Mätinstrument <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 1088 1. Ja 4713 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 592 9. Uppgift saknas
VAR 366 ARBOMR: PROCESSAUTOM 23A Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.15) Arbetsområden: Processautomatisering <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 247 1. Ja 5554 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 592 9. Uppgift saknas
VAR 367 ARBOMR: EL KOMPONENT 23A Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.16) Arbetsområden: Elektriska komponenter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 778 1. Ja 5022 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 368 ARBOMR: MASKINER 23A Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.17) Arbetsområden: Maskiner för verkstäder <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 779 1. Ja 5024 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 590 9. Uppgift saknas
VAR 369 ARBOMR: VERKTYG 23A Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.18) Arbetsområden: Verktyg för verktygsmaskiner <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 572 1. Ja 5227 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 594 9. Uppgift saknas
VAR 370 ARBOMR: INV BYGGNADE 23A Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.19) Arbetsområden: Investeringar i byggnader och anläggningar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 509 1. Ja 5290 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 594 9. Uppgift saknas
VAR 371 ARBOMR: BYGGNADSMATE 23A Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.20) Arbetsområden: Byggnadsmaterial <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 637 1. Ja 5165 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 591 9. Uppgift saknas
VAR 372 ARBOMR: VVS-PRODUKTE 23A Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.21) Arbetsområden: VVS-produkter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 478 1. Ja 5324 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 591 9. Uppgift saknas
VAR 373 ARBOMR: ENTREPRENAD 23A Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.22) Arbetsområden: Entreprenadtjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 583 1. Ja 5220 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 590 9. Uppgift saknas
VAR 374 ARBOMR: STÄDTJÄNSTER 23A Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.23) Arbetsområden: Städtjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 694 1. Ja 5106 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 375 ARBOMR: ARBETSMILJÖP 23A Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.24) Arbetsområden: Arbetsmiljöprodukter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 643 1. Ja 5157 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 376 ARBOMR: LASTBILAR 23A Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.25) Arbetsområden: Lastbilar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 631 1. Ja 5170 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 592 9. Uppgift saknas
VAR 377 ARBOMR: TRUCKAR 23A Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.26) Arbetsområden: Truckar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 652 1. Ja 5146 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 595 9. Uppgift saknas
VAR 378 ARBOMR: PERSONBILAR 23A Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.27) Arbetsområden: Personbilar <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 1220 1. Ja 4580 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 379 ARBOMR: ÖVR TRANSP 23A Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.28) Arbetsområden: Övriga transportmedel <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 874 1. Ja 4925 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 594 9. Uppgift saknas
VAR 380 ARBOMR: GODSTRANSP 23A Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.29) Arbetsområden: Godstransporter <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 760 1. Ja 5038 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 595 9. Uppgift saknas
VAR 381 ARBOMR: BILTELEFONER 23A Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.30) Arbetsområden: Biltelefoner <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 390 1. Ja 5408 2. Nej 2800 0. Frågan ej tillämplig 595 9. Uppgift saknas
VAR 382 ARBOMR: INR SJUKHUS 23A Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.31) Arbetsområden: Inredningar sjukhus <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 365 1. Ja 5426 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 596 9. Uppgift saknas
VAR 383 ARBOMR: SJUKV.UTRUST 23A Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.32) Arbetsområden: Sjukvårdsutrustning <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 678 1. Ja 5115 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 594 9. Uppgift saknas
VAR 384 ARBOMR: SJUKV.MATERI 23A Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.33) Arbetsområden: Sjukvårdsmateriel <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 886 1. Ja 4910 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 591 9. Uppgift saknas
VAR 385 ARBOMR: MEDICIN PREP 23A Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.34) Arbetsområden: Medicinska preparat <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 683 1. Ja 5110 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 594 9. Uppgift saknas
VAR 386 ARBOMR: TJÄNSTERESOR 23A Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.35) Arbetsområden: Tjänsteresor <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 1504 1. Ja 4290 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 387 ARBOMR: KONFER.ARRAN 23A Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.36) Arbetsområden: Konferensarrangemang <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 942 1. Ja 4852 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 593 9. Uppgift saknas
VAR 388 ARBOMR: REKLAMBYRÅTJ 23A Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.37) Arbetsområden: Reklambyråtjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 366 1. Ja 5426 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 595 9. Uppgift saknas
VAR 389 ARBOMR: MEDIAUTRYMME 23A Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.38) Arbetsområden: Mediautrymme/reklamutrymme <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 523 1. Ja 5267 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 597 9. Uppgift saknas
VAR 390 ARBOMR: BANKTJÄNSTER 23A Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.39) Arbetsområden: Banktjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 825 1. Ja 4970 2. Nej 2806 0. Frågan ej tillämplig 592 9. Uppgift saknas
VAR 391 ARBOMR: FÖRSÄKRINGTJ 23A Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 (23A.40) Arbetsområden: Försäkringstjänster <Se F.(23A) för fullständig frågetext> 663 1. Ja 5124 2. Nej 2811 0. Frågan ej tillämplig 595 9. Uppgift saknas
VAR 392 KONTORSMTRL 23B Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 Arbetsområden och inköpspåverkan på arbetsplatsen Många har idag möjlighet att påverka investeringar och inköp på arbetsplatsen. Vi ber Dig delta i en kartläggning av detta genom att besvara följande frågor. (23B) Vilken eller vilka påverkande funktioner/arbetsuppgifter har Du för olika produkter/tjänster etc. i Ditt arbete?produkter/tjänster etc. använder/utnyttjar/arbetar Du med i Ditt arbete? (23B.1) Påverkande funktioner : Kontorsmateriel 160 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 184 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 473 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 41 4. 1 + 2 85 5. 1 + 3 62 6. 2 + 3 167 7. 1 + 2 + 3 7987 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 393 KONTORSMÖBLER 23B Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.2) Påverkande funktioner: Kontorsmöbler/inredning <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 112 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 176 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 334 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 29 4. 1 + 2 52 5. 1 + 3 48 6. 2 + 3 124 7. 1 + 2 + 3 8284 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 394 KOPIATORER 23B Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.3) Påverkande funktioner : Kopiatorer <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 87 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 171 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 224 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 22 4. 1 + 2 27 5. 1 + 3 37 6. 2 + 3 73 7. 1 + 2 + 3 8518 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 395 SKRIVMASKINER 23B Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.4) Påverkande funktioner: Skrivmaskiner <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 85 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 147 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 264 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 24 4. 1 + 2 28 5. 1 + 3 32 6. 2 + 3 81 7. 1 + 2 + 3 8498 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 396 TELEFAX/TELEX 23B Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.5) Påverkande funktioner: Telefax/telex <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 33 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 55 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 106 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 7 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 22 7. 1 + 2 + 3 8921 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 397 PERSONDATORER 23B Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.6) Påverkande funktioner: Persondatorer <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 46 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 73 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 97 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 25 4. 1 + 2 12 5. 1 + 3 20 6. 2 + 3 50 7. 1 + 2 + 3 8836 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 398 STÖRRE DATOR 23B Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.7) Påverkande funktioner: Större datorer <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 44 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 70 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 78 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 17 4. 1 + 2 7 5. 1 + 3 11 6. 2 + 3 27 7. 1 + 2 + 3 8905 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 399 SYSTEMUTVECKLING 23B Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.8) Påverkande funktioner: Systemutveckling <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 46 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 50 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 72 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 17 4. 1 + 2 9 5. 1 + 3 16 6. 2 + 3 31 7. 1 + 2 + 3 8918 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 400 MJUKVARA/PROGRAM 23B Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.9) Påverkande funktioner: Mjukvara/Program <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 63 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 69 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 100 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 21 4. 1 + 2 10 5. 1 + 3 27 6. 2 + 3 61 7. 1 + 2 + 3 8808 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 401 TERMINALER/BILDSKÄRM 23B Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.10) Påverkande funktioner: Terminaler/bildskärmar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 76 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 99 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 108 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 16 4. 1 + 2 7 5. 1 + 3 31 6. 2 + 3 52 7. 1 + 2 + 3 8770 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 402 PRINTRAR 23B Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.11) Påverkande funktioner: Printrar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 60 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 84 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 101 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 18 4. 1 + 2 6 5. 1 + 3 26 6. 2 + 3 47 7. 1 + 2 + 3 8817 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 403 ÖVR KRINGUTR 23B Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.12) Påverkande funktioner: Övrig kringutrustning (datorer) <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 52 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 74 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 105 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 19 4. 1 + 2 9 5. 1 + 3 19 6. 2 + 3 53 7. 1 + 2 + 3 8828 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 404 ELEKTRONISKA KOMP. 23B Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.13) Påverkande funktioner: Elektroniska komponenter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 29 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 40 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 112 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 14 5. 1 + 3 18 6. 2 + 3 45 7. 1 + 2 + 3 8893 0. Frågan ej tillämplig 35 9. Uppgift saknas
VAR 405 MÄTINSTRUMENT 23B Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.14) Påverkande funktioner: Mätinstrument <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 46 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 66 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 157 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 12 4. 1 + 2 22 5. 1 + 3 26 6. 2 + 3 55 7. 1 + 2 + 3 8775 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 406 PROCESSAUTOMATISERIN 23B Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 (23.15) Påverkande funktioner: Processautomatisering <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 19 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 25 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 59 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 4 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 12 6. 2 + 3 24 7. 1 + 2 + 3 9012 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 407 ELEKTRISKA KOMPONENT 23B Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.16) Påverkande funktioner: Elektriska komponenter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 37 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 48 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 136 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 6 4. 1 + 2 16 5. 1 + 3 23 6. 2 + 3 48 7. 1 + 2 + 3 8845 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 408 MASKINER VERKSTÄDER 23B Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.17) Påverkande funktioner: Maskiner för verkstäder <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 39 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 54 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 138 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 10 4. 1 + 2 13 5. 1 + 3 19 6. 2 + 3 48 7. 1 + 2 + 3 8838 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 409 VERKTYG VERKTYGSMASK 23B Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.18) Påverkande funktioner: Verktyg för verktygsmaskiner <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 36 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 44 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 122 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 15 5. 1 + 3 12 6. 2 + 3 36 7. 1 + 2 + 3 8889 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 410 INVESTERING BYGGNAD 23B Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.19) Påverkande funktioner: Investeringar i byggnader och anläggningar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 37 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 77 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 158 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 16 4. 1 + 2 18 5. 1 + 3 26 6. 2 + 3 57 7. 1 + 2 + 3 8770 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 411 BYGGNADSMATERIAL 23B Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.20) Påverkande funktioner: Byggnadsmaterial <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 36 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 48 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 160 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 11 4. 1 + 2 14 5. 1 + 3 18 6. 2 + 3 50 7. 1 + 2 + 3 8822 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 412 VVS-PRODUKTER 23B Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.21) Påverkande funktioner: VVS-produkter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 32 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 42 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 125 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 8 4. 1 + 2 10 5. 1 + 3 19 6. 2 + 3 39 7. 1 + 2 + 3 8884 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 413 ENTREPRENADTJÄNSTER 23B Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.22) Påverkande funktioner: Entreprenadtjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 33 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 54 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 164 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 9 4. 1 + 2 17 5. 1 + 3 31 6. 2 + 3 48 7. 1 + 2 + 3 8803 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 414 STÄDTJÄNSTER 23B Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.23) Påverkande funktioner: Städtjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 37 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 55 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 119 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 4 4. 1 + 2 6 5. 1 + 3 11 6. 2 + 3 32 7. 1 + 2 + 3 8895 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 415 ARBETSMILJÖPRODUKTER 23B Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.24) Påverkande funktioner: Arbetsmiljöprodukter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 46 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 73 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 144 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 11 5. 1 + 3 22 6. 2 + 3 51 7. 1 + 2 + 3 8805 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 416 LASTBILAR 23B Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.25) Påverkande funktioner: Lastbilar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 23 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 38 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 124 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 13 5. 1 + 3 10 6. 2 + 3 34 7. 1 + 2 + 3 8914 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 417 TRUCKAR 23B Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.26) Påverkande funktioner: Truckar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 20 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 38 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 101 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 11 6. 2 + 3 24 7. 1 + 2 + 3 8955 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 418 PERSONBILAR 23B Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.27) Påverkande funktioner: Personbilar <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 35 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 49 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 206 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 15 5. 1 + 3 23 6. 2 + 3 56 7. 1 + 2 + 3 8768 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 419 ÖVRIG TRANSPORTMEDEL 23B Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.28) Påverkande funktioner: Övriga transportmedel <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 25 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 43 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 141 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 9 4. 1 + 2 9 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 31 7. 1 + 2 + 3 8893 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 420 GODSTRANSPORTER 23B Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.29) Påverkande funktioner: Godstransporter <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 28 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 34 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 162 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 10 5. 1 + 3 10 6. 2 + 3 37 7. 1 + 2 + 3 8873 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 421 BILTELEFONER 23B Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.30) Påverkande funktioner: Biltelefoner <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 14 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 27 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 100 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 1 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 8 6. 2 + 3 30 7. 1 + 2 + 3 8975 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 422 INREDNINGAR SJUKHUS 23B Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.31) Påverkande funktioner: Inredningar i sjukhus <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 19 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 36 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 44 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 1 5. 1 + 3 12 6. 2 + 3 10 7. 1 + 2 + 3 9032 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 423 SJUKVÅRDSUTRUSTNING 23B Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.32) Påverkande funktioner: Sjukvårdsutrustning <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 24 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 73 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 83 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 8 4. 1 + 2 4 5. 1 + 3 17 6. 2 + 3 28 7. 1 + 2 + 3 8922 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 424 SJUKVÅRDSMATERIEL 23B Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.33) Påverkande funktioner: Sjukvårdsmateriel <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 33 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 77 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 112 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 9 4. 1 + 2 13 5. 1 + 3 16 6. 2 + 3 39 7. 1 + 2 + 3 8860 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 425 MEDICINSKA PREPARAT 23B Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.34) Påverkande funktioner: Medicinska preparat <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 28 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 45 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 89 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 9 4. 1 + 2 5 5. 1 + 3 12 6. 2 + 3 21 7. 1 + 2 + 3 8950 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 426 TJÄNSTERESOR 23B Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.35) Påverkande funktioner: Tjänsteresor <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 64 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 63 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 314 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 12 4. 1 + 2 22 5. 1 + 3 31 6. 2 + 3 69 7. 1 + 2 + 3 8584 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 427 KONFERENSARRANGEMANG 23B Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.36) Påverkande funktioner: Konferensarrangemang <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 42 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 73 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 173 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 8 4. 1 + 2 14 5. 1 + 3 29 6. 2 + 3 61 7. 1 + 2 + 3 8759 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 428 REKLAMBYRÅTJÄNSTER 23B Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.37) Påverkande funktioner: Reklambyråtjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 15 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 32 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 125 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 3 4. 1 + 2 6 5. 1 + 3 22 6. 2 + 3 41 7. 1 + 2 + 3 8915 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 429 MEDIA-/REKLAMUTRYMME 23B Loc 477 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.38) Påverkande funktioner: Mediautrymme/reklamutrymme <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 17 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 49 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 154 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 5 4. 1 + 2 7 5. 1 + 3 21 6. 2 + 3 49 7. 1 + 2 + 3 8857 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 430 BANKTJÄNSTER 23B Loc 478 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.39) Påverkande funktioner: Banktjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 26 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 43 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 208 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 7 4. 1 + 2 11 5. 1 + 3 14 6. 2 + 3 57 7. 1 + 2 + 3 8793 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 431 FÖRSÄKRINGTJÄNSTER 23B Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 (23B.40) Påverkande funktioner: Försäkringstjänster <Se F.(23B) för fullständig frågetext> 26 1. UTREDARE dvs jag utreder, tar fram krav, specificerar behov för inköp 42 2. UTVÄRDERARE dvs på basis av egna/andras utredningar är jag med och värderar/bedömer produkter, leverantörer 186 3. BESLUTSFATTARE dvs jag fattar själv, eller i grupp det avgörande beslut om val av produkter/ leverantörer 4 4. 1 + 2 12 5. 1 + 3 15 6. 2 + 3 55 7. 1 + 2 + 3 8819 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 432 FACKLIGT ENGAGEMANG 26 Loc 480 width 2 MD= 0 or GE 99 (26) Är Du: : 269 01. Facklig förtroendeman/-kvinna 316 02. Fackligt aktiv - ex.vis deltar regelbundet i möten 2218 03. Fackligt intresserad - deltar ej aktivt i möten men diskuterar ofta fackliga frågor 1808 04. Fackligt ointresserad; 4 + 4 821 05. Ej medlem i något fack 263 12. 1 + 2 73 13. 1 + 3 10 14. 1 + 4 0 15. 1 + 5 25 23. 2 + 3 0 24. 2 + 4 1 25. 2 + 5 0 32. 3 + 2 13 34. 3 + 4 16 35. 3 + 5 0 42. 4 + 2 236 45. 4 + 5 2793 00. Frågan ej tillämplig 331 99. Uppgift saknas
VAR 433 ARBETSSEKTOR 27 Loc 482 width 2 MD= 0 or GE 99 (27) Arbetar Du inom: 1185 01. Tillverkningsindustrin - offentlig eller privat 657 02. Tjänsteproducerande företag - offentlig eller privat 404 03. Bygg/-anläggningsindustrin - offentlig eller privat 573 04. Inom staten 931 05. Inom kommun 618 06. Inom landsting 196 07. Utbildningsväsendet 1149 08. Annat nämligen 25 10. 1 + 2 2 11. 1 + 2 + 3 2 12. 1 + 2 + 4 1 13. 1 + 2 + 7 5 14. 1 + 2 + 8 10 15. 1 + 3 1 16. 1 + 3 + 4 1 17. 1 + 3 + 4 + 5 1 18. 1 + 3 + 5 1 19. 1 + 3 + 8 13 20. 1 + 4 10 21. 1 + 5 1 22. 1 + 5 + 7 2 23. 1 + 7 24 24. 1 + 8 9 25. 2 + 3 1 26. 2 + 3 3 27. 2 + 3 + 5 1 28. 2 + 3 + 8 48 29. 2 + 4 1 30. 2 + 4 + 5 1 31. 2 + 4 + 5 + 7 2 32. 2 + 4 + 7 1 33. 2 + 4 + 8 24 34. 2 + 5 1 35. 2 + 5 + 8 8 36. 2 + 6 1 37. 2 + 6 + 8 5 38. 2 + 7 3 39. 2 + 7 + 8 28 40. 2 + 8 7 41. 3 + 4 6 42. 3 + 5 15 43. 3 + 8 4 44. 4 + 5 5 45. 4 + 5 + 7 4 46. 4 + 6 22 47. 4 + 7 3 48. 4 + 8 18 49. 5 + 6 2 50. 5 + 6 + 7 1 51. 5 + 6 + 8 46 52. 5 + 7 18 53. 5 + 8 11 54. 6 + 7 1 55. 6 + 7 + 8 8 56. 6 + 8 7 57. 7 + 8 2796 00. Frågan ej tillämplig 270 99. Uppgift saknas
VAR 434 TYP AV SYSSELSÄTTNING 28 Loc 484 width 2 MD= 0 or GE 99 28 Är Du: 2680 01. Tjänsteman 2413 02. Kollektivanställd 478 03. Egen företagare 39 04. VD 23 12. 1 + 2 22 13. 1 + 3 5 14. 1 + 4 26 23. 2 + 3 36 34. 3 + 4 2797 00. Frågan ej tillämplig 674 99. Uppgift saknas
VAR 435 FÖRETAGETS STORLEK Loc 486 width 2 MD= 0 or GE 99 246 01. 1 anställda 412 02. 2 - 4 " 467 03. 5 - 9 " 768 04. 10 - 24 " 609 05. 25 - 49 " 548 06. 50 - 99 " 495 07. 100 - 199 " 536 08. 200 - 500 " 1434 09. Mer än 500 " 2799 00. Frågan ej tillämplig 879 99. Uppgift saknas