ORVESTO 87-I
                SSD 0425

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 87-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1986, våren och sommaren 1987 genomfördes sju omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  19.950 personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret.
  Urvalet har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 19.950 personer har 1.871 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 36 avlidna,
  5 som flyttat ur riket, 20 som vistas utomlands, 22 i
  militärtjänst, 170 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 20 ej svensktalande, 80 okända men
  skrivna å kommun, 25 under sjukhusvård, 274 sjuka i hemmet
  samt 1219 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.079
  personer varav 5.452, utgörande 30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.184 personer, "Tidsbrist" 462, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 587 och "Ej anträffbar" 2.438.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1987 13.708
  personer istället för 12.627 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 21 oktober 1986 - 17 juni 1987

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1987-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0425 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Kön 28 Ålder 29 Civilstånd 30 Hushållsposition 31 Sysselsättning 32 Utbildning 33 Ortsstorlek 34 Boendeform 35 Hushållsmedlemmar under 2 år 36 Hushållsmedlemmar 2-6 år 37 Hushållsmedlemmar 7-10 år 38 Hushållsmedlemmar 11-14 år 39 Hushållsmedlemmar 15-19 år 40 Hushållsmedlemmar 20-45 år 41 Hushållsmedlemmar 46-70 år 42 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 43 Totalt antal hushållsmedlemmar 44 Personlig inkomst 45 Hushållets totala inkomsten 46 Körkort för personbil 47 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 48 Innehav: Fritidshus 49 Innehav: Husvagn 50 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 51 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 52 Innehav: Bilradio/bilstereo 53 Innehav: Mobiltelefon 54 Innehav: Segelbåt 55 Innehav: Motorbåt 56 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 57 Innehav: Utombordsmotor 58 Innehav: Surfingbräda 59 Innehav: Mikrovågsugn 60 Innehav: Videobandspelare 61 Innehav: Videokamera 62 Innehav: Färg TV, vanlig 63 Innehav: Text TV 64 Innehav: Stereoanläggning 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Elektrisk köksmaskin 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo 174 Favör 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Ikea 190 Andra butiker: Expert Foto 191 Andra butiker: Expert Radio/TV 192 Andra butiker: Järnia 193 Andra butiken: Färgsam 194 Andra butiker: Pressbyrån 195 Andra butiker: Annan kiosk 196 Andra butiker: Tobaksaffär 197 Andra butiker: MacDonalds 198 Andra butiker: Clock 199 Andra butiker: Annan hamburgerrestaurang/gatukök 200 Andra butiker: Bensinstation 201 Andra butiker: Postkontor 202 Andra butiker: Bankkontor 203 Andra butiker: Hälsokostbutik 204 Andra butiker: Apotek 205 Andra butiker: Blomsteraffär 206 Andra butiker: Byggmaterielaffär 207 Reklam på bio 208 Reklam på taxi 209 Reklam på idrottsplatser 210 Tåg på sträckor över 10 mil 211 Tunnelbana 212 Taxi 213 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 214 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser: Dagens Industri 218 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 227 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 229 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 231 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 235 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 236 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 237 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 238 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 239 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 240 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 241 Läsfrekvenser: Allers 242 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 243 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 244 Läsfrekvenser: Året Runt 245 Läsfrekvenser: Husmodern 246 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 247 Läsfrekvenser: Saxons 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 251 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 252 Läsfrekvenser: Kvinna 253 Läsfrekfenser: Frida 254 Läsfrekvenser: Veckans Novell 255 Läsfrekvenser: OKEJ 256 Läsfrekvenser: Starlet 257 Läsfrekvenser: Revyn 258 Läsfrekvenser: Det Bästa 259 Läsfrekvenser: Land 260 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 261 Läsfrekvenser: Vi 262 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 263 Läsfrekvenser: Allt om Mat 264 Läsfrekvenser: Glad i Mat 265 Läsfrekvenser: Hälsa 266 Läsfrekvenser: Må Bra 267 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 268 Läsfrekvenser: Månadens Journal 269 Läsfrekvenser: Bo Bra 270 Läsfrekvenser: Sköna Hem 271 Läsfrekvenser: Vår Bostad 272 Läsfrekvenser: Fotboll 273 Läsfrekvenser: Lektyr 274 Läsfrekvenser: Stopp 275 Läsfrekvenser: Fib Aktuellt 276 Läsfrekvenser: Allt om MC 277 Läsfrekvenser: MC-nytt 278 Läsfrekvenser: Bilsport 279 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 280 Läsfrekvenser: Wheel Drive 281 Läsfrekvenser: Power magazine 282 Läsfrekvenser: Classic motor 283 Läsfrekvenser: Trailer 284 Läsfrekvenser: Motor 285 Läsfrekvenser: Vi bilägare 286 Läsfrekvenser: Båtnytt 287 Läsfrekvenser: På kryss 288 Läsfrekvenser: Båtägare 289 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 290 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 291 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 292 Läsfrekvenser: Jakt 293 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 294 Läsfrekvenser: Foto 295 Läsfrekvenser: Elektronik 296 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 297 Läsfrekvenser: Ny Teknik 298 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 299 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 300 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 301 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 302 Läsfrekvenser: LO Tidningen 303 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 304 Läsfrekvenser: Sia 305 Läsfrekvenser: Statsanställd 306 Läsfrekvenser: HTF tidningen 307 Läsfrekvenser: Turist 308 Läsfrekvenser: Outlook 309 Läsfrekvenser: Res 310 Läsfrekvenser: Scanorama 311 Läsfrekvenser: Hund sport 312 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 313 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 314 Läsfrekvenser: Ledarskap 315 Läsfrekvenser: Aktiespararen 316 Läsfrekvenser: Dina Pengar 317 Läsfrekvenser: Privata Affärer 318 Läsfrekvenser: Sunt 319 Läsfrekvenser: Agent X9 320 Läsfrekvenser: Buster 321 Läsfrekvenser: Fantomen 322 Läsfrekvenser: Kalle Anka 323 Läsfrekvenser: Knasen 324 Läsfrekvenser: Fridolf 325 Läsfrekvenser: 91:an 326 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 327 Affischpelare 328 Affischtavlor 329 Baksidesskyltar 330 Sidoskyltar 331 Förarplatsskyltar 332 Inköpsvanor: Andel egna inköp 333 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 334 Andel egna inköp: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 335 Jag köper: Skönhetsartiklar 336 Jag köper: Tandkräm 337 Jag köper: Tvål 338 Jag köper: Maskindiskmedel 339 Jag köper: Handdiskmedel 340 Jag köper: Rengöringsmedel 341 Jag köper: Tvättmedel 342 Jag köper: Golvvårdsmedel 343 Jag köper: Kaffe 344 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0425              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0425


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1723 5. Sverige Nu P-6005 (21/10 1986 - 19/12 1986) 1805 6. Sverige Nu P-6006 (04/11 1986 - 16/01 1987) 1910 7. Sverige Nu P-6007 (26/11 1986 - 05/02 1987)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5136 1. Svarat utan påminnelse 136 2. Svarat efter första påminnelsen 166 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 845 01. Stockholm/Södertälje 26 02. Norrtälje 33 03. Enköping 108 04. Uppsala 56 05. Nyköping 30 06. Katrineholm 71 07. Eskilstuna 46 08. Mjölby/Motala 97 09. Linköping 108 10. Norrköping 92 11. Jönköping 20 12. Tranås 60 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 46 14. Värnamo 30 15. Ljungby 98 16. Växjö 31 17. Västervik 21 18. Hultsfred/Vimmerby 31 19. Oskarshamn 86 20. Kalmar/Nybro 38 21. Visby 62 22. Karlskrona 42 23. Karlshamn 61 24. Kristianstad 42 25. Hässleholm 31 26. Ängelholm 146 27. Helsingborg/Landskrona 289 28. Malmö/Lund/Trelleborg 58 29. Ystad/Simrishamn 27 30. Eslöv 67 31. Halmstad 64 32. Falkenberg/Varberg 461 33. Göteborg/Alingsås 81 34. Uddevalla 77 35. Trollhättan/Vänersborg 119 36. Borås 65 37. Lidköping/Skara 30 38. Falköping 51 39. Skövde 31 40. Mariestad 27 41. Kristinehamn/Filipstad 111 42. Karlstad 30 43. Säffle/Åmål 26 44. Arvika 128 45. Örebro 27 46. Karlskoga 37 47. Lindesberg 104 48. Västerås 35 49. Köping 20 50. Fagersta 22 51. Sala 106 52. Borlänge/Falun 27 53. Avesta/Hedemora 31 54. Ludvika 26 55. Mora 128 56. Gävle/Sandviken 50 57. Bollnäs/Söderhamn 51 58. Hudiksvall/Ljusdal 89 59. Sundsvall 38 60. Härnösand/Kramfors 20 61. Sollefteå 48 62. Örnsköldsvik 101 63. Östersund 92 64. Umeå 69 65. Skellefteå 31 66. Lycksele 40 67. Piteå 76 68. Luleå/Boden 34 69. Haparanda/Kalix 37 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 16. 1916 . . 71. 1971 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 42 89 80 71 113 101 77 87 72 90 85 93 89 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 75 90 80 82 79 78 79 68 84 91 82 94 94 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 99 111 140 117 114 135 120 128 107 90 95 108 109 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 100 102 114 92 94 93 96 107 118 118 105 125 96 Kod: 68 69 70 71 Frek: 105 106 133 96
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 871 01. Stockholms stad 159 03. Uppsala län 158 04. Södermanlands län 254 05. Östergötlands län 205 06. Jönköpings län 129 07. Kronobergs län 168 08. Kalmar län 38 09. Gotlands län 105 10. Blekinge län 179 11. Kristianstads län 475 12. Malmöhus län 165 13. Hallands län 446 14. Göteborgs o. Bohus län 275 15. Älvsborgs län 186 16. Skaraborgs län 175 17. Värmlands län 192 18. Örebro län 181 19. Västmanlands län 190 20. Kopparbergs län 210 21. Gävleborgs län 195 22. Västernorrlans län 101 23. Jämtlands län 192 24. Västerbottens län 187 25. Norrbottens län 2 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 22 0114. Upplands-Väsby 15 0115. Vallentuna 18 0117. Österåker 13 0120. Värmdö 36 0123. Järfälla 13 0125. Ekerö 32 0126. Huddinge 33 0127. Botkyrka 9 0128. Salem 32 0136. Haninge 21 0138. Tyresö 16 0139. Upplands-Bro 26 0160. Täby 17 0162. Danderyd 31 0163. Sollentuna 332 0180. Stockholm 34 0181. Södertälje 32 0182. Nacka 15 0183. Sundbyberg 33 0184. Solna 25 0186. Lidingö 3 0187. Vaxholm 26 0188. Norrtälje 24 0191. Sigtuna 13 0192. Nynäshamn 7 0305. Håbo 3 0319. Älvkarleby 16 0360. Tierp 95 0380. Uppsala 26 0381. Enköping 12 0382. Östhammar 4 0428. Vingåker 46 0480. Nyköping 10 0481. Oxelösund 5 0482. Flen 21 0483. Katrineholm 56 0484. Eskilstuna 16 0486. Strängnäs 4 0509. Ödeshög 4 0512. Ydre 9 0513. Kinda 4 0560. Boxholm 9 0561. Åtvidaberg 15 0562. Finspång 6 0563. Valdemarsvik 79 0580. Linköping 78 0581. Norrköping 8 0582. Söderköping 20 0583. Motala 2 0584. Vadstena 16 0586. Mjölby 5 0604. Aneby 7 0617. Gnosjö 21 0662. Gislaved 9 0665. Vaggeryd 76 0680. Jönköping 21 0682. Nässjö 18 0683. Värnamo 9 0684. Sävsjö 14 0685. Vetlanda 14 0686. Eksjö 11 0687. Tranås 6 0760. Uppvidinge 8 0761. Lessebo 6 0763. Tingsryd 16 0764. Alvesta 11 0765. Älmhult 8 0767. Markaryd 51 0780. Växjö 23 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 5 0834. Torsås 10 0840. Mörbylånga 12 0860. Hultsfred 8 0861. Mönsterås 10 0862. Emmaboda 37 0880. Kalmar 18 0881. Nybro 18 0882. Oskarshamn 31 0883. Västervik 9 0884. Vimmerby 4 0885. Borgholm 38 0980. Gotland 9 1060. Olofström 40 1080. Karlskrona 23 1081. Ronneby 24 1082. Karlshamn 9 1083. Sölvesborg 10 1121. Östra Göinge 7 1137. Örkelljunga 7 1160. Tomelilla 7 1162. Bromölla 9 1163. Osby 6 1165. Perstorp 14 1166. Klippan 10 1167. Åstorp 6 1168. Båstad 44 1180. Kristianstad 14 1181. Simrishamn 18 1182. Ängelholm 27 1183. Hässleholm 7 1214. Svalöv 13 1230. Staffanstorp 10 1231. Burlöv 15 1233. Vellinge 10 1260. Bjuv 18 1261. Kävlinge 14 1262. Lomma 13 1263. Svedala 8 1264. Skurup 13 1265. Sjöbo 7 1266. Hörby 6 1267. Höör 126 1280. Malmö 57 1281. Lund 25 1282. Landskrona 68 1283. Helsingborg 12 1284. Höganäs 14 1285. Eslöv 16 1286. Ystad 23 1287. Trelleborg 7 1315. Hylte 50 1380. Halmstad 10 1381. Laholm 28 1382. Falkenberg 36 1383. Varberg 34 1384. Kungsbacka 14 1401. Härryda 20 1402. Partille 10 1407. Öckerö 13 1415. Stenungsund 9 1419. Tjörn 8 1421. Orust 3 1427. Sotenäs 11 1430. Munkedal 5 1435. Tanum 245 1480. Göteborg 28 1481. Mölndal 28 1482. Kungälv 13 1484. Lysekil 32 1485. Uddevalla 7 1486. Strömstad 4 1504. Dals Ed 3 1507. Färgelanda 12 1521. Ale 25 1524. Lerum 4 1527. Vårgårda 13 1552. Tranemo 10 1561. Mellerud 6 1562. Lilla Edet 20 1563. Mark 8 1565. Svenljunga 5 1566. Herrljunga 26 1580. Vänersborg 32 1581. Trollhättan 19 1582. Alingsås 58 1583. Borås 15 1584. Ulricehamn 9 1585. Åmål 2 1602. Grästorp 6 1603. Essunga 3 1622. Mullsjö 5 1623. Habo 3 1637. Karlsborg 6 1643. Gullspång 9 1660. Vara 5 1661. Götene 8 1662. Tibro 8 1663. Töreboda 16 1680. Mariestad 27 1681. Lidköping 18 1682. Skara 36 1683. Skövde 4 1684. Hjo 8 1685. Tidaholm 22 1686. Falköping 11 1715. Kil 3 1730. Eda 6 1737. Torsby 5 1760. Storfors 9 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 5 1763. Forshaga 5 1764. Grums 3 1765. Årjäng 7 1766. Sunne 52 1780. Karlstad 14 1781. Kristinehamn 8 1782. Filipstad 12 1783. Hagfors 20 1784. Arvika 11 1785. Säffle 7 1860. Laxå 12 1861. Hallsberg 6 1862. Degerfors 8 1863. Hällefors 4 1864. Ljusnarsberg 88 1880. Örebro 13 1881. Kumla 8 1882. Askersund 21 1883. Karlskoga 5 1884. Nora 20 1885. Lindesberg 5 1904. Skinnskatteberg 5 1907. Surahammar 6 1917. Heby 3 1960. Kungsör 12 1961. Hallstahammar 7 1962. Norberg 87 1980. Västerås 16 1981. Sala 8 1982. Fagersta 21 1983. Köping 11 1984. Arboga 6 2021. Vansbro 6 2023. Malung 6 2026. Gagnef 9 2029. Leksand 8 2031. Rättvik 5 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 10 2061. Smedjebacken 13 2062. Mora 37 2080. Falun 31 2081. Borlänge 9 2082. Säter 11 2083. Hedemora 16 2084. Avesta 21 2085. Ludvika 5 2101. Ockelbo 7 2104. Hofors 11 2121. Ovanåker 11 2132. Nordanstig 18 2161. Ljusdal 62 2180. Gävle 34 2181. Sandviken 18 2182. Söderhamn 21 2183. Bollnäs 22 2184. Hudiksvall 10 2260. Ånge 11 2262. Timrå 22 2280. Härnösand 68 2281. Sundsvall 16 2282. Kramfors 20 2283. Sollefteå 48 2284. Örnsköldsvik 5 2303. Ragunda 8 2305. Bräcke 7 2309. Krokom 13 2313. Strömsund 8 2321. Åre 7 2326. Berg 8 2361. Härjedalen 45 2380. Östersund 6 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 6 2404. Vindeln 7 2409. Robertsfors 4 2417. Norsjö 4 2418. Malå 3 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 5 2425. Dorotea 6 2460. Vännäs 6 2462. Vilhelmina 5 2463. Åsele 65 2480. Umeå 11 2481. Lycksele 61 2482. Skellefteå 5 2505. Arvidsjaur 3 2506. Arjeplog 6 2510. Jokkmokk 5 2513. Överkalix 18 2514. Kalix 4 2518. Övertorneå 4 2521. Pajala 17 2523. Gällivare 5 2560. Älvsbyn 49 2580. Luleå 27 2581. Piteå 22 2582. Boden 6 2583. Haparanda 16 2584. Kiruna 10 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 52 001. Alingsås Tidning (3) 172 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 15 003. Arboga Tidning (5) 9 004. Arvika Nyheter (3) 6 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 26 006. Barometern (6) 8 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 13 008. Bergslagsposten (6) 29 009. Blekinge Läns Tidning (6) 209 010. Bohusläningen (6) 3 011. Borlänge Tidning (6) 72 012. Borås Tidning (6) 22 013. Bärgslagbladet (5) 54 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 167 015. Dala-Demokraten (6) 32 016. Elfsborgs Läns (3) 59 017. Enköpings-Posten (5) 18 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 32 020. Falköpings Tidning (4) 25 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 98 023. Folkbladet (6) 133 024. Folket (6) 6 025. Fryksdalsbygden (2) 10 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 44 028. Gotlandas Tidningar (6) 110 029. Hallands Nyheter (6) 65 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 136 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 8 033. Hjo Tidning (2) 8 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 80 035. Hälsinge Kuriren (6) 45 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 3 037. Karlshamns Allehanda (6) 9 038. Karlskoga Tidning (6) 11 039. Katrineholms-Kuriren (6) 68 040. Kristianstadsbladet (6) 117 041. Kronobergaren (1) 0 042. Laholms Tidning (6) 9 043. 2 044. Ljusdals-Posten (4) 8 045. Ljusnan (6) 2 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 56 048. Länstidningen, Södertälje (5) 121 049. Länstidningen, Östersund (6) 34 050. Mariestads-Tidningen (5) 19 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 14 053. Motala Tidning (6) 53 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 21 055. Norra Halland (2) 24 056. Norra Skåne (6) 9 057. Norra Västerbotten (6) 14 058. Norrbottens-Kuriren (6) 158 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 104 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 43 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 75 063. Nya Norrland (6) 26 064. Nynäshamns-Posten (2) 45 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 2 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 30 067. Piteå-Tidningen (6) 1 068. Provinstidningen Dalsland (3) 16 069. Sala Allehanda (6) 36 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 6 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 40 073. 14 074. Smålands Dagblad (6) 105 075. Smålands Folkblad (6) 28 076. Smålands Posten (6) 15 077. Smålands Tidningen (6) 4 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 29 080. Sundsvalls Tidning (6) 103 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 7 082. Säffle-Tidningen (3) 41 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 2 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 10 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 43 088. Trelleborgs Allehanda (6) 6 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 6 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 162 093. Värmlands Folkblad (3) 17 094. Värnamo Nyheter (4) 130 096. Västerbottens Folkblad (6) 13 097. Västerbottens-Kuriren (6) 7 098. Västernorrlands Allehanda (6) 10 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 76 101. Västgöta-Demokraten (1) 58 102. Ystads Allehanda (6) 0 103. Ölandsbladet (3) 169 104. Örebro-Kuriren (6) 8 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 3 106. Östersunds-Posten (6) 85 107. Östgöten (6) 61 108. Östra Småland (6) 30 109. 26 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 20 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 35 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 56 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 28 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 34 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 10 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 35 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 13 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 34 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 60 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 33 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 24 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 24 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 9 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 22 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 6 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 6 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 6 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 14 130. Söder-Posten (44) (G) 19 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 14 132. Söder-Kuriren (10) (G) 52 133. Storstaden (20) (G) 3 134. Ultra (6) (G) 2 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 0 140. Nöjesguiden (3) 625 000. Frågan ej tillämplig 17 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 1743 2. Nästan inga nr 636 3. C:a ett nr av fyra 257 4. C:a två nr av fyra 136 5. C:a tre nr av fyra 475 6. Nästan alla nr 1547 7. Alla nr 625 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 1 205. 1 267. 1 600. 1994 000. Frågan ej tillämplig 16 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 8 9 34 26 76 8 51 78 25 52 81 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 26 5 24 69 14 60 9 20 53 14 8 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 9 11 77 34 6 39 82 3 17 4 41 Kod: 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 Frek: 25 60 5 21 17 23 8 9 8 21 13 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 25 16 19 14 8 6 31 82 18 40 66 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 89 18 15 8 20 37 12 9 23 44 3 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 8 42 43 26 68 19 9 52 14 20 9 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 68 17 11 36 6 2 2 7 7 24 10 Kod: 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 Frek: 7 5 1 16 47 67 25 22 4 4 18 Kod: 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 Frek: 10 22 14 67 30 29 11 23 16 13 10 Kod: 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Frek: 11 10 14 15 6 10 15 12 15 47 33 Kod: 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 205 Frek: 44 25 20 15 53 58 12 117 23 23 1 Kod: 267 600 0 999 Frek: 1 1 1994 16
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 1189 2. Nästan inga nr 443 3. C:a ett nr av fyra 190 4. C:a två nr av fyra 141 5. C:a tre nr av fyra 378 6. Nästan alla nr 1083 7. Alla nr 1996 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 3612 000. Frågan ej tillämplig 17 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 3 3 10 27 11 8 16 2 8 10 Kod: 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 Frek: 14 1 19 3 18 7 10 77 8 4 3 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 24 5 1 23 27 17 5 3 12 6 16 Kod: 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 23 14 16 13 10 7 16 13 9 5 9 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 6 9 9 28 5 17 16 21 23 47 4 Kod: 60 61 62 63 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 13 13 13 8 12 7 13 11 14 34 25 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 35 14 6 31 14 21 5 38 2 6 13 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 96 Frek: 3 5 4 2 4 34 11 5 6 19 23 Kod: 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 Frek: 40 21 8 4 10 16 3 17 19 6 13 Kod: 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Frek: 1 5 7 3 3 4 3 4 6 2 7 Kod: 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Frek: 2 10 7 19 21 7 16 12 4 46 42 Kod: 132 133 134 135 0 999 Frek: 7 184 32 12 3612 17
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 788 2. Nästan inga nr 234 3. C:a ett nr av fyra 98 4. C:a två nr av fyra 97 5. C:a tre nr av fyra 173 6. Nästan alla nr 417 7. Alla nr 3614 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 4516 000. Frågan ej tillämplig 16 999. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 16 Frek: 2 1 1 11 10 4 7 3 2 8 2 Kod: 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 Frek: 3 7 2 4 14 1 1 18 3 1 7 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 14 7 1 3 9 1 7 4 3 6 9 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 4 1 7 17 13 4 4 1 2 1 13 Kod: 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 Frek: 2 13 9 10 16 21 3 7 9 3 2 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 Frek: 10 1 8 4 11 18 11 17 2 21 9 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 11 3 19 1 3 19 4 6 2 5 3 Kod: 89 90 91 92 94 96 97 98 99 100 102 Frek: 14 9 6 6 12 6 25 25 5 3 6 Kod: 103 105 106 107 108 109 112 113 114 115 117 Frek: 5 15 11 1 2 3 1 3 1 1 1 Kod: 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Frek: 3 1 2 3 5 9 8 3 3 6 5 Kod: 130 131 132 133 134 135 0 999 Frek: 26 19 14 73 32 7 4516 16
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 424 2. Nästan inga nr 130 3. C:a ett nr av fyra 55 4. C:a två nr av fyra 40 5. C:a tre nr av fyra 88 6. Nästan alla nr 169 7. Alla nr 4516 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 4940 000. Frågan ej tillämplig 16 999. Uppgift saknas Kod: 7 8 9 10 11 13 18 21 22 25 26 Frek: 6 1 7 1 3 4 1 4 1 1 6 Kod: 27 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 Frek: 1 2 5 2 2 1 5 2 3 1 5 Kod: 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 2 2 4 9 1 1 3 1 1 1 8 Kod: 53 54 55 56 57 58 60 61 62 64 65 Frek: 1 2 5 13 6 18 3 4 2 1 1 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 Frek: 2 1 4 5 9 13 8 12 4 13 5 Kod: 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89 90 Frek: 9 4 11 1 6 5 4 2 1 2 3 Kod: 91 92 94 97 98 99 100 102 103 105 106 Frek: 6 4 7 19 10 4 3 4 5 15 15 Kod: 108 109 111 112 116 122 123 124 125 126 127 Frek: 3 1 1 1 1 2 1 4 7 2 4 Kod: 128 130 131 132 133 134 135 0 999 Frek: 3 8 8 9 44 11 3 4940 16
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 241 2. Nästan inga nr 70 3. C:a ett nr av fyra 31 4. C:a två nr av fyra 17 5. C:a tre nr av fyra 41 6. Nästan alla nr 82 7. Alla nr 4940 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 5174 000. Frågan ej tillämplig 16 999. Uppgift saknas Kod: 6 18 19 21 25 26 29 30 31 37 40 Frek: 2 2 1 2 1 2 1 1 4 1 1 Kod: 44 45 47 48 50 51 52 54 56 57 58 Frek: 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 5 Kod: 60 61 62 66 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 1 2 1 1 4 4 2 7 7 9 1 Kod: 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 Frek: 16 4 8 2 9 1 3 4 2 1 2 Kod: 88 89 91 92 94 97 98 99 100 105 106 Frek: 1 3 1 5 6 11 8 2 4 7 14 Kod: 108 109 111 112 113 121 124 125 126 127 128 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 Kod: 130 131 132 133 134 135 0 999 Frek: 2 4 4 20 4 4 5174 16
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 145 2. Nästan inga nr 28 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 7 5. C:a tre nr av fyra 20 6. Nästan alla nr 38 7. Alla nr 5175 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 5292 000. Frågan ej tillämplig 16 999. Uppgift saknas Kod: 7 9 26 27 30 31 39 40 42 47 52 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 55 56 57 58 61 62 66 70 71 72 73 Frek: 2 3 1 1 1 1 1 1 1 7 5 Kod: 74 76 77 78 79 80 83 84 85 86 87 Frek: 1 1 2 5 1 5 3 4 1 1 1 Kod: 88 89 91 92 94 97 98 99 100 102 103 Frek: 1 3 1 2 2 6 4 1 2 1 5 Kod: 104 105 106 112 113 123 127 128 129 130 132 Frek: 1 3 10 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 133 134 0 999 Frek: 12 4 5292 16
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 62 2. Nästan inga nr 14 3. C:a ett nr av fyra 14 4. C:a två nr av fyra 12 5. C:a tre nr av fyra 11 6. Nästan alla nr 17 7. Alla nr 5292 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖ 1 25 Loc 54 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 4916 1. Inga nr 43 2. Nästan inga nr 36 3. C:a ett nr av fyra 18 4. C:a två nr av fyra 16 5. C:a tre nr av fyra 65 6. Nästan alla nr 53 7. Alla nr 291 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra <Se F.25 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 4882 1. Inga nr 83 2. Nästan inga nr 43 3. C:a ett nr av fyra 13 4. C:a två nr av fyra 18 5. C:a tre nr av fyra 41 6. Nästan alla nr 46 7. Alla nr 312 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 2675 1. Man 2761 2. Kvinna 2 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 MD=99 (2) Hur gammal är Du? 336 00. 15-17 år 199 01. 18-19 år 573 02. 20-24 år 493 03. 25-29 år 508 04. 30-34 år 583 05. 35-39 år 591 06. 40-44 år 436 07. 45-49 år 392 08. 50-54 år 430 09. 55-59 år 408 10. 60-64 år 483 11. 65 år och äldre 6 99. Uppgift saknas
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1368 1. Ogift 3638 2. Gift eller sammanboende 423 3. Änka/änkling/frånskild 9 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1699 1. Husfar 1957 2. Husmor 703 3. Son/Dotter 188 4. Annan hushållsmedlem 850 5. Ensamboende 41 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 (5) Är Du: 2724 1. Förvärvsarbetande på heltid 959 2. Förvärvsarbetande på deltid 233 3. Hemmafru 592 4. Studerande 654 5. Pensionär 229 6. Annan sysselsättning 47 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1672 1. Folkskola 869 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 382 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1563 4. Gymnasium eller motsvarande 884 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 68 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 248 1. Under 200 invånare 584 2. 200 - 1.999 invånare 517 3. 2.000 - 4.999 invånare 461 4. 5.000 - 9.999 invånare 750 5. 10.000 - 24.999 invånare 737 6. 25.000 -49.999 invånare 681 7. 50.000 - 99.999 invånare 1107 8. 100.000 och däröver 353 9. Uppgift saknas
VAR 34 BOENDEFORM 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 486 0. Bostadsrättslägenhet 237 1. Insatslägenhet 1311 2. Hyrd lägenhet 2739 3. Egen villa/radhus 139 4. Hyrd villa/radhus 325 5. Jordbruksfastighet 69 6. Inneboende 80 7. Annan bostadsform 52 9. Uppgift saknas
VAR 35 UNDER 2 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 5052 352 13 21
VAR 36 2-6 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4661 601 146 9 21
VAR 37 7-10 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 7. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4722 613 78 2 2 21
VAR 38 11-14 ÅR 9 Loc 68 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 4565 735 117 21
VAR 39 15-19 ÅR 9 Loc 69 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4036 1077 285 19 21
VAR 40 20-45 ÅR 9 Loc 70 width 2 MD=99 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 21 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 1832 1321 2117 119 24 3 1 21
VAR 41 46-70 ÅR 9 Loc 72 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 2788 952 1668 9 21
VAR 42 70 ÅR ELLER ÄLDRE 9 Loc 73 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 2 5. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 9 Frek: 5241 158 15 1 2 21
VAR 43 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 74 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 15 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 10 812 1802 1022 1239 432 84 15 3 4 15
VAR 44 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 76 width 2 MD=99 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1379 00. Under 60 000 1146 01. 60 000-90 000 1489 02. 90 000-120 000 721 03. 120 000-150 000 218 04. 150 000-180 000 99 05. 180 000-210 000 45 06. 210 000-240 000 33 07. 240 000-270 000 45 08. Över 270 000 263 99. Uppgift saknas
VAR 45 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 78 width 2 MD=99 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 244 00. Under 60 000 388 01. 60 000-90 000 680 02. 90 000-120 000 642 03. 120 000-150 000 700 04. 150 000-180 000 797 05. 180 000-210 000 537 06. 210 000-240 000 350 07. 240 000-270 000 462 08. Över 270 000 638 99. Uppgift saknas
VAR 46 KÖRKORT PERSONBIL 11 Loc 80 width 1 MD=9 (11) Har Du själv körkort för personbil? 4215 1. Ja 1175 5. Nej 48 9. Uppgift saknas
VAR 47 VILLA 13 Loc 81 width 1 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 2820 1. Finns i hushållet 202 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 20 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2396 5. Ej markerat
VAR 48 FRITIDSHUS 13 Loc 82 width 1 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1246 1. Finns i hushållet 109 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4082 5. Ej markerat
VAR 49 HUSVAGN 13 Loc 83 width 1 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 472 1. Finns i hushållet 74 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4890 5. Ej markerat
VAR 50 NY PERSONBIL 13 Loc 84 width 1 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 786 1. Finns i hushållet 306 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 46 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4300 5. Ej markerat
VAR 51 BEG PERSONBIL 13 Loc 85 width 1 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3279 1. Finns i hushållet 300 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 307 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1552 5. Ej markerat
VAR 52 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 86 width 1 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3558 1. Finns i hushållet 223 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 86 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1571 5. Ej markerat
VAR 53 MOBILTELEFON 13 Loc 87 width 1 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 226 1. Finns i hushållet 83 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5127 5. Ej markerat
VAR 54 SEGELBÅT 13 Loc 88 width 1 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 188 1. Finns i hushållet 36 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5211 5. Ej markerat
VAR 55 MOTORBÅT 13 Loc 89 width 1 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 602 1. Finns i hushållet 91 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4736 5. Ej markerat
VAR 56 RODDBÅT/EKA 13 Loc 90 width 1 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1082 1. Finns i hushållet 105 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4247 5. Ej markerat
VAR 57 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 91 width 1 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1048 1. Finns i hushållet 87 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4293 5. Ej markerat
VAR 58 SURFINGBRÄDA 13 Loc 92 width 1 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 333 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5026 5. Ej markerat
VAR 59 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 93 width 1 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 404 1. Finns i hushållet 566 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4466 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 94 width 1 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1636 1. Finns i hushållet 445 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3348 5. Ej markerat
VAR 61 VIDEOKAMERA 13 Loc 95 width 1 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 119 1. Finns i hushållet 136 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5182 5. Ej markerat
VAR 62 FÄRG TV 13 Loc 96 width 1 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4278 1. Finns i hushållet 112 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 83 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 965 5. Ej markerat
VAR 63 TEXT TV 13 Loc 97 width 1 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1126 1. Finns i hushållet 315 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3995 5. Ej markerat
VAR 64 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 98 width 1 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3958 1. Finns i hushållet 125 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 97 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1258 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 99 width 1 (13.19) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 414 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4867 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 100 width 1 (13.20) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2354 1. Finns i hushållet 100 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2971 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 101 width 1 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2824 1. Finns i hushållet 45 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2561 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 102 width 1 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1781 1. Finns i hushållet 76 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3572 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 103 width 1 (13.23) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1309 1. Finns i hushållet 86 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4033 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 104 width 1 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4691 1. Finns i hushållet 88 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 71 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 588 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 105 width 1 (13.25) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2278 1. Finns i hushållet 234 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 32 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2894 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 106 width 1 (13.26) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4071 1. Finns i hushållet 146 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 62 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1159 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 107 width 1 (13.27) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1018 1. Finns i hushållet 267 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4148 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 108 width 1 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3856 1. Finns i hushållet 132 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 18 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1432 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 109 width 1 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3989 1. Finns i hushållet 88 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 37 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1324 5. Ej markerat
VAR 76 EL KÖKSMASKIN 13 Loc 110 width 1 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3434 1. Finns i hushållet 198 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1793 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 111 width 1 (13.31) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3964 1. Finns i hushållet 121 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 40 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1313 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 112 width 1 (13.32) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5015 1. Finns i hushållet 65 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 72 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 286 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 113 width 1 (13.33) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 901 1. Finns i hushållet 114 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4422 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 114 width 1 (13.34) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 703 1. Finns i hushållet 150 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4584 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 115 width 1 (13.35) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 664 1. Finns i hushållet 107 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4665 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 116 width 1 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2533 1. Finns i hushållet 124 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 19 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2762 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 117 width 1 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3591 1. Finns i hushållet 55 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 31 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1761 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 118 width 1 (13.38) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2801 1. Finns i hushållet 318 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2309 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 119 width 1 (13.39) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 962 1. Finns i hushållet 152 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4316 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 120 width 1 (13.40) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1010 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4355 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 92 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 226 4. Varken-eller, vet ej 1532 5. Något intresserad 1936 6. Ganska intresserad 1106 7. Mycket intresserad 138 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 360 3. Något ointresserad 265 4. Varken-eller, vet ej 1517 5. Något intresserad 1723 6. Ganska intresserad 944 7. Mycket intresserad 120 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 335 4. Varken-eller, vet ej 1491 5. Något intresserad 1691 6. Ganska intresserad 1179 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1572 1. Mycket ointresserad 614 2. Ganska ointresserad 432 3. Något ointresserad 441 4. Varken-eller, vet ej 1266 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 351 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 271 4. Varken-eller, vet ej 1215 5. Något intresserad 1871 6. Ganska intresserad 1410 7. Mycket intresserad 133 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 409 4. Varken-eller, vet ej 1444 5. Något intresserad 1619 6. Ganska intresserad 1078 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 304 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller, vet ej 1606 5. Något intresserad 1512 6. Ganska intresserad 979 7. Mycket intresserad 159 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 250 2. Ganska ointresserad 332 3. Något ointresserad 473 4. Varken-eller, vet ej 1486 5. Något intresserad 1456 6. Ganska intresserad 1061 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 342 3. Något ointresserad 716 4. Varken-eller, vet ej 1679 5. Något intresserad 1390 6. Ganska intresserad 643 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 296 1. Mycket ointresserad 295 2. Ganska ointresserad 364 3. Något ointresserad 605 4. Varken-eller, vet ej 1504 5. Något intresserad 1289 6. Ganska intresserad 877 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1247 1. Mycket ointresserad 721 2. Ganska ointresserad 571 3. Något ointresserad 691 4. Varken-eller, vet ej 1148 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 166 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 366 3. Något ointresserad 493 4. Varken-eller, vet ej 1646 5. Något intresserad 1541 6. Ganska intresserad 772 7. Mycket intresserad 221 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller, vet ej 879 5. Något intresserad 1479 6. Ganska intresserad 2068 7. Mycket intresserad 200 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 762 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 444 3. Något ointresserad 808 4. Varken-eller, vet ej 1101 5. Något intresserad 845 6. Ganska intresserad 780 7. Mycket intresserad 263 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 370 1. Mycket ointresserad 314 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 364 4. Varken-eller, vet ej 1530 5. Något intresserad 1352 6. Ganska intresserad 996 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 271 3. Något ointresserad 286 4. Varken-eller, vet ej 1402 5. Något intresserad 1678 6. Ganska intresserad 1232 7. Mycket intresserad 143 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 669 1. Mycket ointresserad 486 2. Ganska ointresserad 433 3. Något ointresserad 398 4. Varken-eller, vet ej 1416 5. Något intresserad 1136 6. Ganska intresserad 737 7. Mycket intresserad 163 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 387 1. Mycket ointresserad 439 2. Ganska ointresserad 470 3. Något ointresserad 541 4. Varken-eller, vet ej 1573 5. Något intresserad 1210 6. Ganska intresserad 643 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 492 1. Mycket ointresserad 393 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 725 4. Varken-eller, vet ej 1266 5. Något intresserad 1028 6. Ganska intresserad 876 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 910 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 595 4. Varken-eller, vet ej 1405 5. Något intresserad 928 6. Ganska intresserad 426 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 782 1. Mycket ointresserad 500 2. Ganska ointresserad 548 3. Något ointresserad 556 4. Varken-eller, vet ej 1562 5. Något intresserad 841 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 352 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 542 3. Något ointresserad 513 4. Varken-eller, vet ej 1899 5. Något intresserad 1146 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 163 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 879 1. Mycket ointresserad 564 2. Ganska ointresserad 668 3. Något ointresserad 653 4. Varken-eller, vet ej 1527 5. Något intresserad 663 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2125 1. Mycket ointresserad 497 2. Ganska ointresserad 468 3. Något ointresserad 671 4. Varken-eller, vet ej 712 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 528 1. Mycket ointresserad 377 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 325 4. Varken-eller, vet ej 1295 5. Något intresserad 1302 6. Ganska intresserad 1108 7. Mycket intresserad 116 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 372 3. Något ointresserad 416 4. Varken-eller, vet ej 1431 5. Något intresserad 1460 6. Ganska intresserad 899 7. Mycket intresserad 147 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 992 1. Mycket ointresserad 440 2. Ganska ointresserad 416 3. Något ointresserad 507 4. Varken-eller, vet ej 1079 5. Något intresserad 854 6. Ganska intresserad 983 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1375 1. Mycket ointresserad 463 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 565 4. Varken-eller, vet ej 1034 5. Något intresserad 668 6. Ganska intresserad 683 7. Mycket intresserad 172 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 283 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller, vet ej 1573 5. Något intresserad 1625 6. Ganska intresserad 1170 7. Mycket intresserad 140 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 734 1. Mycket ointresserad 335 2. Ganska ointresserad 308 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller, vet ej 1095 5. Något intresserad 1085 6. Ganska intresserad 1520 7. Mycket intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 254 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller, vet ej 1327 5. Något intresserad 1828 6. Ganska intresserad 1318 7. Mycket intresserad 95 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 247 4. Varken-eller, vet ej 1235 5. Något intresserad 1742 6. Ganska intresserad 1482 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 492 1. Mycket ointresserad 359 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 396 4. Varken-eller, vet ej 1142 5. Något intresserad 1270 6. Ganska intresserad 1216 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 115 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 251 4. Varken-eller, vet ej 1439 5. Något intresserad 2116 6. Ganska intresserad 1036 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 416 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 481 4. Varken-eller, vet ej 935 5. Något intresserad 1553 6. Ganska intresserad 1571 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1786 1. Mycket ointresserad 491 2. Ganska ointresserad 434 3. Något ointresserad 574 4. Varken-eller, vet ej 955 5. Något intresserad 550 6. Ganska intresserad 420 7. Mycket intresserad 228 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 645 1. Mycket ointresserad 373 2. Ganska ointresserad 395 3. Något ointresserad 452 4. Varken-eller, vet ej 1311 5. Något intresserad 1308 6. Ganska intresserad 796 7. Mycket intresserad 158 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 680 1. Mycket ointresserad 409 2. Ganska ointresserad 460 3. Något ointresserad 544 4. Varken-eller, vet ej 1751 5. Något intresserad 941 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2027 1. Mycket ointresserad 577 2. Ganska ointresserad 515 3. Något ointresserad 1150 4. Varken-eller, vet ej 588 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 91 7. Mycket intresserad 256 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1851 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 367 3. Något ointresserad 636 4. Varken-eller, vet ej 896 5. Något intresserad 601 6. Ganska intresserad 476 7. Mycket intresserad 201 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1265 1. Mycket ointresserad 311 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 401 4. Varken-eller, vet ej 1037 5. Något intresserad 933 6. Ganska intresserad 962 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1087 1. Mycket ointresserad 441 2. Ganska ointresserad 508 3. Något ointresserad 483 4. Varken-eller, vet ej 1404 5. Något intresserad 878 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 190 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 796 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 451 3. Något ointresserad 578 4. Varken-eller, vet ej 1461 5. Något intresserad 1005 6. Ganska intresserad 563 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1347 1. Mycket ointresserad 559 2. Ganska ointresserad 584 3. Något ointresserad 611 4. Varken-eller, vet ej 1132 5. Något intresserad 650 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 299 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 295 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller, vet ej 1202 5. Något intresserad 1418 6. Ganska intresserad 1650 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 373 2. Ganska ointresserad 373 3. Något ointresserad 446 4. Varken-eller, vet ej 1658 5. Något intresserad 1225 6. Ganska intresserad 610 7. Mycket intresserad 280 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2144 1. Mycket ointresserad 268 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller, vet ej 590 5. Något intresserad 753 6. Ganska intresserad 969 7. Mycket intresserad 199 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2215 1. Mycket ointresserad 369 2. Ganska ointresserad 320 3. Något ointresserad 387 4. Varken-eller, vet ej 778 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 245 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2033 1. Mycket ointresserad 302 2. Ganska ointresserad 271 3. Något ointresserad 341 4. Varken-eller, vet ej 738 5. Något intresserad 711 6. Ganska intresserad 837 7. Mycket intresserad 205 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller, vet ej 1311 5. Något intresserad 2008 6. Ganska intresserad 1314 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1034 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 466 3. Något ointresserad 557 4. Varken-eller, vet ej 1260 5. Något intresserad 923 6. Ganska intresserad 561 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 654 1. Mycket ointresserad 351 2. Ganska ointresserad 414 3. Något ointresserad 483 4. Varken-eller, vet ej 1670 5. Något intresserad 1155 6. Ganska intresserad 530 7. Mycket intresserad 181 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2971 1. Mycket ointresserad 335 2. Ganska ointresserad 243 3. Något ointresserad 734 4. Varken-eller, vet ej 347 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 351 7. Mycket intresserad 232 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 355 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 241 3. Något ointresserad 259 4. Varken-eller, vet ej 1411 5. Något intresserad 1639 6. Ganska intresserad 1206 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1828 1. Mycket ointresserad 326 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 680 4. Varken-eller, vet ej 631 5. Något intresserad 668 6. Ganska intresserad 775 7. Mycket intresserad 220 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1152 1. Mycket ointresserad 363 2. Ganska ointresserad 371 3. Något ointresserad 666 4. Varken-eller, vet ej 1149 5. Något intresserad 843 6. Ganska intresserad 697 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1558 1. Mycket ointresserad 419 2. Ganska ointresserad 388 3. Något ointresserad 996 4. Varken-eller, vet ej 832 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 217 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 987 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller, vet ej 1296 5. Något intresserad 1026 6. Ganska intresserad 655 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 432 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 423 4. Varken-eller, vet ej 870 5. Något intresserad 1150 6. Ganska intresserad 2048 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller, vet ej 893 5. Något intresserad 1940 6. Ganska intresserad 2077 7. Mycket intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 266 3. Något ointresserad 664 4. Varken-eller, vet ej 1733 5. Något intresserad 1459 6. Ganska intresserad 744 7. Mycket intresserad 204 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller, vet ej 1290 5. Något intresserad 2008 6. Ganska intresserad 1287 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2181 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 401 3. Något ointresserad 571 4. Varken-eller, vet ej 645 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 468 7. Mycket intresserad 223 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 394 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 265 3. Något ointresserad 254 4. Varken-eller, vet ej 1534 5. Något intresserad 1591 6. Ganska intresserad 1020 7. Mycket intresserad 177 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 817 1. Mycket ointresserad 428 2. Ganska ointresserad 546 3. Något ointresserad 791 4. Varken-eller, vet ej 1633 5. Något intresserad 787 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 193 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2425 1. Mycket ointresserad 385 2. Ganska ointresserad 353 3. Något ointresserad 1024 4. Varken-eller, vet ej 535 5. Något intresserad 292 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 227 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1354 1. Mycket ointresserad 514 2. Ganska ointresserad 507 3. Något ointresserad 608 4. Varken-eller, vet ej 1485 5. Något intresserad 621 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2241 01. 0 kronor 1726 02. Under 250 kronor 587 03. 251- 500 kronor 378 04. 501-1000 kronor 202 05. 1001-2000 kronor 63 06. 2001-3000 kronor 25 07. 3001-4000 kronor 4 08. 4001-5000 kronor 15 09. Över 5000 kronor 197 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1661 01. 0 kronor 1963 02. Under 250 kronor 857 03. 251- 500 kronor 511 04. 501-1000 kronor 216 05. 1001-2000 kronor 51 06. 2001-3000 kronor 25 07. 3001-4000 kronor 6 08. 4001-5000 kronor 7 09. Över 5000 kronor 141 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2490 01. 0 kronor 1932 02. Under 250 kronor 571 03. 251- 500 kronor 189 04. 501-1000 kronor 41 05. 1001-2000 kronor 13 06. 2001-3000 kronor 4 07. 3001-4000 kronor 2 08. 4001-5000 kronor 4 09. Över 5000 kronor 192 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3827 01. 0 kronor 750 02. Under 250 kronor 239 03. 251- 500 kronor 161 04. 501-1000 kronor 109 05. 1001-2000 kronor 42 06. 2001-3000 kronor 25 07. 3001-4000 kronor 21 08. 4001-5000 kronor 22 09. Över 5000 kronor 242 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4804 01. 0 kronor 253 02. Under 250 kronor 56 03. 251- 500 kronor 36 04. 501-1000 kronor 20 05. 1001-2000 kronor 12 06. 2001-3000 kronor 6 07. 3001-4000 kronor 4 08. 4001-5000 kronor 14 09. Över 5000 kronor 233 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1175 01. 0 kronor 210 02. Under 250 kronor 185 03. 251- 500 kronor 262 04. 501-1000 kronor 446 05. 1001-2000 kronor 453 06. 2001-3000 kronor 479 07. 3001-4000 kronor 537 08. 4001-5000 kronor 1384 09. Över 5000 kronor 307 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 28 01. 0 kronor 94 02. Under 250 kronor 271 03. 251- 500 kronor 850 04. 501-1000 kronor 1412 05. 1001-2000 kronor 1157 06. 2001-3000 kronor 638 07. 3001-4000 kronor 418 08. 4001-5000 kronor 391 09. Över 5000 kronor 179 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1490 01. 0 kronor 1164 02. Under 250 kronor 914 03. 251- 500 kronor 866 04. 501-1000 kronor 458 05. 1001-2000 kronor 155 06. 2001-3000 kronor 62 07. 3001-4000 kronor 20 08. 4001-5000 kronor 45 09. Över 5000 kronor 264 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1324 01. 0 kronor 1883 02. Under 250 kronor 1093 03. 251- 500 kronor 582 04. 501-1000 kronor 192 05. 1001-2000 kronor 52 06. 2001-3000 kronor 12 07. 3001-4000 kronor 12 08. 4001-5000 kronor 6 09. Över 5000 kronor 282 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 258 01. 0 kronor 893 02. Under 250 kronor 969 03. 251- 500 kronor 1099 04. 501-1000 kronor 807 05. 1001-2000 kronor 416 06. 2001-3000 kronor 259 07. 3001-4000 kronor 135 08. 4001-5000 kronor 320 09. Över 5000 kronor 282 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2462 01. 0 kronor 122 02. Under 250 kronor 116 03. 251- 500 kronor 183 04. 501-1000 kronor 300 05. 1001-2000 kronor 375 06. 2001-3000 kronor 396 07. 3001-4000 kronor 330 08. 4001-5000 kronor 824 09. Över 5000 kronor 330 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1118 01. 0 kronor 1646 02. Under 250 kronor 1063 03. 251- 500 kronor 786 04. 501-1000 kronor 374 05. 1001-2000 kronor 121 06. 2001-3000 kronor 54 07. 3001-4000 kronor 31 08. 4001-5000 kronor 22 09. Över 5000 kronor 223 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3339 01. 0 kronor 268 02. Under 250 kronor 205 03. 251- 500 kronor 298 04. 501-1000 kronor 335 05. 1001-2000 kronor 248 06. 2001-3000 kronor 243 07. 3001-4000 kronor 154 08. 4001-5000 kronor 182 09. Över 5000 kronor 166 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1152 01. 0 kronor 817 02. Under 250 kronor 864 03. 251- 500 kronor 979 04. 501-1000 kronor 734 05. 1001-2000 kronor 323 06. 2001-3000 kronor 160 07. 3001-4000 kronor 88 08. 4001-5000 kronor 142 09. Över 5000 kronor 179 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2386 01. 0 kronor 1751 02. Under 250 kronor 640 03. 251- 500 kronor 289 04. 501-1000 kronor 89 05. 1001-2000 kronor 26 06. 2001-3000 kronor 13 07. 3001-4000 kronor 7 08. 4001-5000 kronor 4 09. Över 5000 kronor 233 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1347 01. 0 kronor 543 02. Under 250 kronor 614 03. 251- 500 kronor 967 04. 501-1000 kronor 797 05. 1001-2000 kronor 416 06. 2001-3000 kronor 192 07. 3001-4000 kronor 91 08. 4001-5000 kronor 152 09. Över 5000 kronor 319 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2848 01. 0 kronor 832 02. Under 250 kronor 619 03. 251- 500 kronor 557 04. 501-1000 kronor 247 05. 1001-2000 kronor 73 06. 2001-3000 kronor 33 07. 3001-4000 kronor 7 08. 4001-5000 kronor 9 09. Över 5000 kronor 213 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 222 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 105 1. Aldrig 438 2. Någon gång/år 393 3. Någon gång/kvartal 1247 4. Någon gång/månad 2184 5. 1-2 gånger/vecka 801 6. 3-4 gånger/vecka 209 7. Minst 5 gånger/vecka 61 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 428 1. Aldrig 754 2. Någon gång/år 565 3. Någon gång/kvartal 1520 4. Någon gång/månad 1479 5. 1-2 gånger/vecka 466 6. 3-4 gånger/vecka 135 7. Minst 5 gånger/vecka 91 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2524 1. Aldrig 1117 2. Någon gång/år 416 3. Någon gång/kvartal 608 4. Någon gång/månad 348 5. 1-2 gånger/vecka 93 6. 3-4 gånger/vecka 31 7. Minst 5 gånger/vecka 301 9. Uppgift saknas
VAR 174 FAVÖR 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 3205 1. Aldrig 957 2. Någon gång/år 295 3. Någon gång/kvartal 373 4. Någon gång/månad 233 5. 1-2 gånger/vecka 46 6. 3-4 gånger/vecka 19 7. Minst 5 gånger/vecka 310 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 871 1. Aldrig 1449 2. Någon gång/år 747 3. Någon gång/kvartal 1193 4. Någon gång/månad 662 5. 1-2 gånger/vecka 142 6. 3-4 gånger/vecka 55 7. Minst 5 gånger/vecka 319 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1041 1. Aldrig 1319 2. Någon gång/år 825 3. Någon gång/kvartal 1239 4. Någon gång/månad 691 5. 1-2 gånger/vecka 138 6. 3-4 gånger/vecka 34 7. Minst 5 gånger/vecka 151 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4070 1. Aldrig 762 2. Någon gång/år 198 3. Någon gång/kvartal 137 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 233 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1882 1. Aldrig 1372 2. Någon gång/år 742 3. Någon gång/kvartal 868 4. Någon gång/månad 314 5. 1-2 gånger/vecka 66 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 173 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2381 1. Aldrig 1352 2. Någon gång/år 665 3. Någon gång/kvartal 665 4. Någon gång/månad 167 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 3036 1. Aldrig 1156 2. Någon gång/år 536 3. Någon gång/kvartal 408 4. Någon gång/månad 102 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 712 1. Aldrig 1457 2. Någon gång/år 1068 3. Någon gång/kvartal 1466 4. Någon gång/månad 464 5. 1-2 gånger/vecka 84 6. 3-4 gånger/vecka 25 7. Minst 5 gånger/vecka 162 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 2803 1. Aldrig 1406 2. Någon gång/år 468 3. Någon gång/kvartal 375 4. Någon gång/månad 82 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 293 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1054 1. Aldrig 1409 2. Någon gång/år 1001 3. Någon gång/kvartal 1306 4. Någon gång/månad 377 5. 1-2 gånger/vecka 68 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 202 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1734 1. Aldrig 1631 2. Någon gång/år 907 3. Någon gång/kvartal 820 4. Någon gång/månad 136 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 191 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 2646 1. Aldrig 1368 2. Någon gång/år 626 3. Någon gång/kvartal 482 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 216 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1074 1. Aldrig 1664 2. Någon gång/år 1216 3. Någon gång/kvartal 1093 4. Någon gång/månad 208 5. 1-2 gånger/vecka 28 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 147 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1214 1. Aldrig 1657 2. Någon gång/år 1242 3. Någon gång/kvartal 999 4. Någon gång/månad 164 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 137 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 2384 1. Aldrig 1384 2. Någon gång/år 838 3. Någon gång/kvartal 557 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 207 9. Uppgift saknas
VAR 189 IKEA 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1424 1. Aldrig 2861 2. Någon gång/år 788 3. Någon gång/kvartal 188 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 161 9. Uppgift saknas
VAR 190 EXPERT FOTO 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 2516 1. Aldrig 1720 2. Någon gång/år 710 3. Någon gång/kvartal 251 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 199 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 2712 1. Aldrig 1802 2. Någon gång/år 453 3. Någon gång/kvartal 220 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 197 9. Uppgift saknas
VAR 192 JÄRNHANDEL 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 799 1. Aldrig 2425 2. Någon gång/år 1251 3. Någon gång/kvartal 751 4. Någon gång/månad 94 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 104 9. Uppgift saknas
VAR 193 FÄRGHANDEL 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 661 1. Aldrig 2715 2. Någon gång/år 1364 3. Någon gång/kvartal 535 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 107 9. Uppgift saknas
VAR 194 PRESSBYRÅN 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 742 1. Aldrig 1349 2. Någon gång/år 987 3. Någon gång/kvartal 1383 4. Någon gång/månad 631 5. 1-2 gånger/vecka 161 6. 3-4 gånger/vecka 55 7. Minst 5 gånger/vecka 130 9. Uppgift saknas
VAR 195 ANNAN KIOSK 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 492 1. Aldrig 1079 2. Någon gång/år 802 3. Någon gång/kvartal 1486 4. Någon gång/månad 1055 5. 1-2 gånger/vecka 242 6. 3-4 gånger/vecka 115 7. Minst 5 gånger/vecka 167 9. Uppgift saknas
VAR 196 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1638 1. Aldrig 1083 2. Någon gång/år 703 3. Någon gång/kvartal 945 4. Någon gång/månad 707 5. 1-2 gånger/vecka 132 6. 3-4 gånger/vecka 56 7. Minst 5 gånger/vecka 174 9. Uppgift saknas
VAR 197 MACDONALDS 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonalds <Se F.16 för fullständig frågetext> 3164 1. Aldrig 1152 2. Någon gång/år 486 3. Någon gång/kvartal 390 4. Någon gång/månad 72 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 167 9. Uppgift saknas
VAR 198 CLOCK 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 3671 1. Aldrig 984 2. Någon gång/år 345 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 219 9. Uppgift saknas
VAR 199 BAR/GATUKÖK 16 Loc 250 width 1 MD=9 16.29 Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan hamburgerrestaurang/gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 2029 1. Aldrig 1524 2. Någon gång/år 812 3. Någon gång/kvartal 697 4. Någon gång/månad 173 5. 1-2 gånger/vecka 19 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 200 BENSINSTATION 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 638 1. Aldrig 373 2. Någon gång/år 386 3. Någon gång/kvartal 1641 4. Någon gång/månad 1992 5. 1-2 gånger/vecka 209 6. 3-4 gånger/vecka 66 7. Minst 5 gånger/vecka 133 9. Uppgift saknas
VAR 201 POSTKONTOR 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 65 1. Aldrig 359 2. Någon gång/år 739 3. Någon gång/kvartal 2884 4. Någon gång/månad 1148 5. 1-2 gånger/vecka 90 6. 3-4 gånger/vecka 76 7. Minst 5 gånger/vecka 77 9. Uppgift saknas
VAR 202 BANKKONTOR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 207 1. Aldrig 467 2. Någon gång/år 832 3. Någon gång/kvartal 2867 4. Någon gång/månad 854 5. 1-2 gånger/vecka 64 6. 3-4 gånger/vecka 38 7. Minst 5 gånger/vecka 109 9. Uppgift saknas
VAR 203 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2725 1. Aldrig 1461 2. Någon gång/år 667 3. Någon gång/kvartal 391 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 132 9. Uppgift saknas
VAR 204 APOTEK 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 221 1. Aldrig 1676 2. Någon gång/år 2107 3. Någon gång/kvartal 1301 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 74 9. Uppgift saknas
VAR 205 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 333 1. Aldrig 1740 2. Någon gång/år 1816 3. Någon gång/kvartal 1324 4. Någon gång/månad 126 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 86 9. Uppgift saknas
VAR 206 BYGGMATERIAFFÄR 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1742 1. Aldrig 2211 2. Någon gång/år 887 3. Någon gång/kvartal 394 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 132 9. Uppgift saknas
VAR 207 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 2017 1. Aldrig 1852 2. Någon gång/år 796 3. Någon gång/kvartal 590 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 122 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1746 1. Aldrig 836 2. Någon gång/år 487 3. Någon gång/kvartal 664 4. Någon gång/månad 652 5. 1-2 gånger/vecka 314 6. 3-4 gånger/vecka 579 7. Minst 5 gånger/vecka 160 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 2141 1. Aldrig 1254 2. Någon gång/år 569 3. Någon gång/kvartal 647 4. Någon gång/månad 452 5. 1-2 gånger/vecka 98 6. 3-4 gånger/vecka 89 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 210 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 2783 1. Aldrig 1926 2. Någon gång/år 408 3. Någon gång/kvartal 153 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 117 9. Uppgift saknas
VAR 211 TUNNELBANA 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 3297 1. Aldrig 1203 2. Någon gång/år 230 3. Någon gång/kvartal 187 4. Någon gång/månad 99 5. 1-2 gånger/vecka 79 6. 3-4 gånger/vecka 217 7. Minst 5 gånger/vecka 126 9. Uppgift saknas
VAR 212 TAXI 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1520 1. Aldrig 2373 2. Någon gång/år 873 3. Någon gång/kvartal 479 4. Någon gång/månad 71 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 90 9. Uppgift saknas
VAR 213 AFTONBLADET 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 2012 1. Inga nummer 1752 2. Nästan inga nummer 626 3. Ca ett nummer av fyra 252 4. Ca två nummer av fyra 129 5. Ca tre nummer av fyra 330 6. Nästan alla nummer 173 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1978 1. Inga nummer 1667 2. Nästan inga nummer 526 3. Ca ett nummer av fyra 225 4. Ca två nummer av fyra 153 5. Ca tre nummer av fyra 416 6. Nästan alla nummer 214 7. Alla nummer 259 9. Uppgift saknas
VAR 215 EXPRESSEN 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1430 1. Inga nummer 1708 2. Nästan inga nummer 789 3. Ca ett nummer av fyra 344 4. Ca två nummer av fyra 212 5. Ca tre nummer av fyra 464 6. Nästan alla nummer 261 7. Alla nummer 230 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1406 1. Inga nummer 1569 2. Nästan inga nummer 695 3. Ca ett nummer av fyra 320 4. Ca två nummer av fyra 264 5. Ca tre nummer av fyra 620 6. Nästan alla nummer 347 7. Alla nummer 217 9. Uppgift saknas
VAR 217 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 220 4414 1. Inga nummer 404 2. Nästan inga nummer 128 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 56 7. Alla nummer 270 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS NYHETER 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3091 1. Inga nummer 1159 2. Nästan inga nummer 282 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 61 5. Ca tre nummer av fyra 167 6. Nästan alla nummer 360 7. Alla nummer 223 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3176 1. Inga nummer 1015 2. Nästan inga nummer 224 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 201 6. Nästan alla nummer 441 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 220 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3893 1. Inga nummer 799 2. Nästan inga nummer 169 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 216 7. Alla nummer 204 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4033 1. Inga nummer 705 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 223 7. Alla nummer 246 9. Uppgift saknas
VAR 222 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4170 1. Inga nummer 463 2. Nästan inga nummer 118 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 91 6. Nästan alla nummer 364 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4159 1. Inga nummer 440 2. Nästan inga nummer 97 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 99 6. Nästan alla nummer 381 7. Alla nummer 204 9. Uppgift saknas
VAR 224 GT 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4261 1. Inga nummer 542 2. Nästan inga nummer 194 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 76 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 197 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4231 1. Inga nummer 556 2. Nästan inga nummer 164 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 95 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 210 9. Uppgift saknas
VAR 226 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4363 1. Inga nummer 459 2. Nästan inga nummer 177 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 78 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 185 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4281 1. Inga nummer 469 2. Nästan inga nummer 155 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 45 5. Ca tre nummer av fyra 116 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 194 9. Uppgift saknas
VAR 228 ARBETET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4642 1. Inga nummer 308 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 142 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4738 1. Inga nummer 246 2. Nästan inga nummer 71 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 128 7. Alla nummer 200 9. Uppgift saknas
VAR 230 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5057 1. Inga nummer 140 2. Nästan inga nummer 18 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 2 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5049 1. Inga nummer 120 2. Nästan inga nummer 15 3. Ca ett nummer av fyra 3 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 3 6. Nästan alla nummer 47 7. Alla nummer 198 9. Uppgift saknas
VAR 232 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4727 1. Inga nummer 271 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 185 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4727 1. Inga nummer 271 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 185 9. Uppgift saknas
VAR 234 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 285 width 1 MD GE 9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4985 1. Inga nummer 119 2. Nästan inga nummer 27 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 101 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 235 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 286 width 1 MD GE 9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5078 1. Inga nummer 74 2. Nästan inga nummer 19 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 236 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 287 width 1 MD GE 9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4971 1. Inga nummer 129 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 93 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 237 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 288 width 1 MD GE 9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4951 1. Inga nummer 159 2. Nästan inga nummer 34 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 238 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 289 width 1 MD GE 9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4987 1. Inga nummer 130 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 239 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 290 width 1 MD GE 9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4990 1. Inga nummer 142 2. Nästan inga nummer 12 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 240 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3473 1. Inga nummer 1124 2. Nästan inga nummer 300 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 118 6. Nästan alla nummer 169 7. Alla nummer 130 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLERS 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3094 1. Inga nummer 1345 2. Nästan inga nummer 377 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 250 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 242 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2950 1. Inga nummer 1317 2. Nästan inga nummer 427 3. Ca ett nummer av fyra 121 4. Ca två nummer av fyra 72 5. Ca tre nummer av fyra 152 6. Nästan alla nummer 285 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3121 1. Inga nummer 1336 2. Nästan inga nummer 316 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 127 6. Nästan alla nummer 267 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 244 ÅRET RUNT 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2432 1. Inga nummer 1698 2. Nästan inga nummer 525 3. Ca ett nummer av fyra 140 4. Ca två nummer av fyra 92 5. Ca tre nummer av fyra 146 6. Nästan alla nummer 304 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 245 HUSMODERN 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3724 1. Inga nummer 1187 2. Nästan inga nummer 256 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3279 1. Inga nummer 1504 2. Nästan inga nummer 311 3. Ca ett nummer av fyra 84 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 247 SAXONS 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3907 1. Inga nummer 1013 2. Nästan inga nummer 204 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 54 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3758 1. Inga nummer 1155 2. Nästan inga nummer 222 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 44 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3824 1. Inga nummer 1027 2. Nästan inga nummer 227 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 250 FEMINA 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4231 1. Inga nummer 725 2. Nästan inga nummer 133 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 251 ICA-KURIREN 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 2653 1. Inga nummer 1190 2. Nästan inga nummer 417 3. Ca ett nummer av fyra 160 4. Ca två nummer av fyra 96 5. Ca tre nummer av fyra 251 6. Nästan alla nummer 563 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 252 KVINNA 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5098 1. Inga nummer 152 2. Nästan inga nummer 14 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 6 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 253 FRIDA 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4912 1. Inga nummer 240 2. Nästan inga nummer 68 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 25 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 254 VECKANS NOVELL 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4779 1. Inga nummer 349 2. Nästan inga nummer 82 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 255 OKEJ 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4613 1. Inga nummer 383 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 29 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 256 STARLET 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5057 1. Inga nummer 180 2. Nästan inga nummer 23 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 10 7. Alla nummer 138 9. Uppgift saknas
VAR 257 REVYN 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3850 1. Inga nummer 950 2. Nästan inga nummer 266 3. Ca ett nummer av fyra 86 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 258 DET BÄSTA 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4307 1. Inga nummer 600 2. Nästan inga nummer 113 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 63 6. Nästan alla nummer 187 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 259 LAND 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 3304 1. Inga nummer 881 2. Nästan inga nummer 286 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 74 5. Ca tre nummer av fyra 186 6. Nästan alla nummer 509 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 260 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3700 1. Inga nummer 1210 2. Nästan inga nummer 213 3. Ca ett nummer av fyra 64 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 261 VI 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4100 1. Inga nummer 630 2. Nästan inga nummer 154 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 111 6. Nästan alla nummer 239 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 262 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4421 1. Inga nummer 508 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 111 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 263 ALLT OM MAT 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3636 1. Inga nummer 996 2. Nästan inga nummer 327 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 166 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 264 GLAD I MAT 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4765 1. Inga nummer 291 2. Nästan inga nummer 78 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 117 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 265 HÄLSA 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4652 1. Inga nummer 434 2. Nästan inga nummer 120 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 266 MÅ BRA 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4659 1. Inga nummer 449 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 267 ANTIK & AUKTION 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4883 1. Inga nummer 253 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 57 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 268 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4923 1. Inga nummer 239 2. Nästan inga nummer 66 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 50 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 269 BO BRA 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bo Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4285 1. Inga nummer 621 2. Nästan inga nummer 176 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 270 SKÖNA HEM 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4664 1. Inga nummer 403 2. Nästan inga nummer 97 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 271 VÅR BOSTAD 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 3677 1. Inga nummer 613 2. Nästan inga nummer 224 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 61 5. Ca tre nummer av fyra 199 6. Nästan alla nummer 467 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 272 FOTBOLL 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4738 1. Inga nummer 228 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 146 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 273 LEKTYR 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4237 1. Inga nummer 781 2. Nästan inga nummer 192 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 274 STOPP 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4444 1. Inga nummer 624 2. Nästan inga nummer 150 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 275 FIB AKTUELLT 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fib Aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4190 1. Inga nummer 825 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 276 ALLT OM MC 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4747 1. Inga nummer 358 2. Nästan inga nummer 115 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 277 MC-NYTT 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4766 1. Inga nummer 343 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 278 BILSPORT 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4372 1. Inga nummer 485 2. Nästan inga nummer 212 3. Ca ett nummer av fyra 93 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 63 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 279 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4783 1. Inga nummer 299 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 130 9. Uppgift saknas
VAR 280 WHEEL DRIVE 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 5016 1. Inga nummer 191 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 281 POWER MAGAZINE 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5058 1. Inga nummer 164 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 282 CLASSIC MOTOR 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Classic motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5051 1. Inga nummer 160 2. Nästan inga nummer 32 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 283 TRAILER 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4917 1. Inga nummer 238 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 284 MOTOR 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4622 1. Inga nummer 299 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 183 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 285 VI BILÄGARE 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3428 1. Inga nummer 829 2. Nästan inga nummer 319 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 151 6. Nästan alla nummer 445 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 286 BÅTNYTT 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 4601 1. Inga nummer 424 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 287 PÅ KRYSS 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5030 1. Inga nummer 165 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 288 BÅTÄGARE 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4785 1. Inga nummer 286 2. Nästan inga nummer 112 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 289 JAKT & VAPEN 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4800 1. Inga nummer 281 2. Nästan inga nummer 98 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 290 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4706 1. Inga nummer 318 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 93 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 291 SVENSK JAKT 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4687 1. Inga nummer 270 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 177 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 292 JAKT 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4892 1. Inga nummer 215 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 81 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 293 SPORTFISKAREN 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4830 1. Inga nummer 288 2. Nästan inga nummer 97 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 294 FOTO 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4640 1. Inga nummer 438 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 295 ELEKTRONIK 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4950 1. Inga nummer 229 2. Nästan inga nummer 74 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 296 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4402 1. Inga nummer 453 2. Nästan inga nummer 161 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 153 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 297 NY TEKNIK 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4494 1. Inga nummer 426 2. Nästan inga nummer 145 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 121 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 298 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3875 1. Inga nummer 916 2. Nästan inga nummer 280 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 299 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 4999 1. Inga nummer 106 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 101 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 300 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 5161 1. Inga nummer 65 2. Nästan inga nummer 19 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 301 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 4206 1. Inga nummer 239 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 64 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 196 6. Nästan alla nummer 445 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 302 LO TIDNINGEN 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 4933 1. Inga nummer 160 2. Nästan inga nummer 68 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 69 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 303 METALLARBETAREN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 4581 1. Inga nummer 228 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 95 6. Nästan alla nummer 237 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 304 SIA 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5098 1. Inga nummer 73 2. Nästan inga nummer 34 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 305 STATSANSTÄLLD 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 4828 1. Inga nummer 111 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 195 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 306 HTF TIDNINGEN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: HTF tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 Fel i Skåne 5126 1. Inga nummer 69 2. Nästan inga nummer 19 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 307 TURIST 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4685 1. Inga nummer 231 2. Nästan inga nummer 86 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 69 6. Nästan alla nummer 198 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 308 OUTLOOK 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Outlook <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 5214 1. Inga nummer 50 2. Nästan inga nummer 13 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 309 RES 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Res <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4990 1. Inga nummer 195 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 310 SCANORAMA 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Scanorama <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5093 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 44 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 8 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 311 HUND SPORT 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4824 1. Inga nummer 246 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 90 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 312 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 4696 1. Inga nummer 334 2. Nästan inga nummer 151 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 313 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4210 1. Inga nummer 551 2. Nästan inga nummer 272 3. Ca ett nummer av fyra 103 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 73 6. Nästan alla nummer 70 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 314 LEDARSKAP 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ledarskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5107 1. Inga nummer 118 2. Nästan inga nummer 32 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 315 AKTIESPARAREN 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4845 1. Inga nummer 248 2. Nästan inga nummer 74 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 79 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 316 DINA PENGAR 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4709 1. Inga nummer 315 2. Nästan inga nummer 100 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 104 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 317 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4805 1. Inga nummer 284 2. Nästan inga nummer 98 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 318 SUNT 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4966 1. Inga nummer 135 2. Nästan inga nummer 46 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 96 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 319 AGENT X9 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 4477 1. Inga nummer 506 2. Nästan inga nummer 165 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 320 BUSTER 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4728 1. Inga nummer 401 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 321 FANTOMEN 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3909 1. Inga nummer 838 2. Nästan inga nummer 285 3. Ca ett nummer av fyra 119 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 322 KALLE ANKA 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3363 1. Inga nummer 1172 2. Nästan inga nummer 368 3. Ca ett nummer av fyra 135 4. Ca två nummer av fyra 66 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 138 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 323 KNASEN 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4129 1. Inga nummer 702 2. Nästan inga nummer 248 3. Ca ett nummer av fyra 92 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 324 FRIDOLF 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3786 1. Inga nummer 1011 2. Nästan inga nummer 292 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 325 91:AN 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3597 1. Inga nummer 1133 2. Nästan inga nummer 324 3. Ca ett nummer av fyra 111 4. Ca två nummer av fyra 70 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 326 SERIEMAGASINET 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4454 1. Inga nummer 530 2. Nästan inga nummer 162 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 327 AFFISCHPELARE 18 Loc 378 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 227 0. Aldrig 611 1. Någon dag per år 470 2. Någon dag per kvartal 847 3. Någon dag per månad 820 4. Ca 1 dag per vecka 723 5. 2-3 dagar per vecka 742 6. 4-5 dagar per vecka 874 7. 6-7 dagar per vecka 124 9. Uppgift saknas
VAR 328 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 379 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 319 0. Aldrig 626 1. Någon dag per år 535 2. Någon dag per kvartal 997 3. Någon dag per månad 872 4. Ca 1 dag per vecka 712 5. 2-3 dagar per vecka 614 6. 4-5 dagar per vecka 616 7. 6-7 dagar per vecka 147 9. Uppgift saknas
VAR 329 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 380 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 277 0. Aldrig 468 1. Någon dag per år 366 2. Någon dag per kvartal 767 3. Någon dag per månad 726 4. Ca 1 dag per vecka 908 5. 2-3 dagar per vecka 911 6. 4-5 dagar per vecka 896 7. 6-7 dagar per vecka 119 9. Uppgift saknas
VAR 330 SIDOSKYLTAR 18 Loc 381 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 200 0. Aldrig 480 1. Någon dag per år 359 2. Någon dag per kvartal 733 3. Någon dag per månad 733 4. Ca 1 dag per vecka 895 5. 2-3 dagar per vecka 962 6. 4-5 dagar per vecka 958 7. 6-7 dagar per vecka 118 9. Uppgift saknas
VAR 331 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 1484 0. Aldrig 1252 1. Någon dag per år 582 2. Någon dag per kvartal 696 3. Någon dag per månad 343 4. Ca 1 dag per vecka 296 5. 2-3 dagar per vecka 400 6. 4-5 dagar per vecka 247 7. 6-7 dagar per vecka 138 9. Uppgift saknas
VAR 332 ANDEL EGNA INKÖP 20 Loc 383 width 1 MD=9 821 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1026 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 743 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 579 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2229 4. Gör alla eller nästan alla inköp 40 9. Uppgift saknas
VAR 333 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 21 Loc 384 width 1 MD=9 1101 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1709 1. Köper inget eller endast en liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 981 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 570 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 495 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 497 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 85 9. Uppgift saknas
VAR 334 MEDLEM I KONSUM 22 Loc 385 width 1 MD=9 2731 1. Ja 2427 2. Nej 280 9. Uppgift saknas
VAR 335 SKÖNHETSARTIKLAR 19 Loc 386 width 1 MD=9 (19) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (19.1) Skönhetsartiklar 1498 1. Aldrig 1738 2. Någon gång /år 1176 3. Någon gång/kvartal 745 4. Någon gång/månad 48 5. Någon gång/vecka eller oftare 233 9. Uppgift saknas
VAR 336 TANDKRÄM 19 Loc 387 width 1 MD=9 (19.2) Tandkräm <Se F.(19) för fullständig frågetext> 509 1. Aldrig 851 2. Någon gång /år 1598 3. Någon gång/kvartal 2276 4. Någon gång/månad 125 5. Någon gång/vecka eller oftare 79 9. Uppgift saknas
VAR 337 TVÅL 19 Loc 388 width 1 MD=9 (19.3) Tvål <Se F.(19) för fullständig frågetext> 497 1. Aldrig 806 2. Någon gång /år 1582 3. Någon gång/kvartal 2281 4. Någon gång/månad 151 5. Någon gång/vecka eller oftare 121 9. Uppgift saknas
VAR 338 MASKINDISKMEDEL 19 Loc 389 width 1 MD=9 (19.4) Maskindiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 3176 1. Aldrig 588 2. Någon gång /år 881 3. Någon gång/kvartal 581 4. Någon gång/månad 13 5. Någon gång/vecka eller oftare 199 9. Uppgift saknas
VAR 339 HANDDISKMEDEL 19 Loc 390 width 1 MD=9 (19.5) Handdiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 996 1. Aldrig 936 2. Någon gång /år 1809 3. Någon gång/kvartal 1546 4. Någon gång/månad 39 5. Någon gång/vecka eller oftare 112 9. Uppgift saknas
VAR 340 RENGÖRINGSMEDEL 19 Loc 391 width 1 MD=9 (19.6) Rengöringsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 926 1. Aldrig 1164 2. Någon gång /år 1910 3. Någon gång/kvartal 1294 4. Någon gång/månad 33 5. Någon gång/vecka eller oftare 111 9. Uppgift saknas
VAR 341 TVÄTTMEDEL 19 Loc 392 width 1 MD=9 (19.7) Tvättmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 912 1. Aldrig 842 2. Någon gång /år 1770 3. Någon gång/kvartal 1737 4. Någon gång/månad 81 5. Någon gång/vecka eller oftare 96 9. Uppgift saknas
VAR 342 GOLVVÅRDSMEDEL 19 Loc 393 width 1 MD=9 (19.8) Golvvårdsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1793 1. Aldrig 1762 2. Någon gång /år 1154 3. Någon gång/kvartal 538 4. Någon gång/månad 14 5. Någon gång/vecka eller oftare 177 9. Uppgift saknas
VAR 343 KAFFE 19 Loc 394 width 1 MD=9 (19.9) Kaffe <Se F.(19) för fullständig frågetext> 680 1. Aldrig 529 2. Någon gång /år 912 3. Någon gång/kvartal 2450 4. Någon gång/månad 799 5. Någon gång/vecka eller oftare 68 9. Uppgift saknas
VAR 344 ÖL 19 Loc 395 width 1 MD=9 (19.10) Öl <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1054 1. Aldrig 786 2. Någon gång /år 936 3. Någon gång/kvartal 1759 4. Någon gång/månad 795 5. Någon gång/vecka eller oftare 108 9. Uppgift saknas