ORVESTO 87-II
                SSD 0426

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 87-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1986, våren och sommaren 1987 genomfördes sju omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  19.950 personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret.
  Urvalet har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 19.950 personer har 1.871 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 36 avlidna,
  5 som flyttat ur riket, 20 som vistas utomlands, 22 i
  militärtjänst, 170 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 20 ej svensktalande, 80 okända men
  skrivna å kommun, 25 under sjukhusvård, 274 sjuka i hemmet
  samt 1219 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.079
  personer varav 5.452, utgörande 30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.184 personer, "Tidsbrist" 462, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 587 och "Ej anträffbar" 2.438.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1987 13.708
  personer istället för 12.627 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 21 oktober 1986 - 17 juni 1987

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1987-II
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0426 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Kön 28 Ålder 29 Civilstånd 30 Hushållsposition 31 Sysselsättning 32 Utbildning 33 Ortsstorlek 34 Boendeform 35 Hushållsmedlemmar under 2 år 36 Hushållsmedlemmar 2-6 år 37 Hushållsmedlemmar 7-10 år 38 Hushållsmedlemmar 11-14 år 39 Hushållsmedlemmar 15-19 år 40 Hushållsmedlemmar 20-45 år 41 Hushållsmedlemmar 46-70 år 42 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 43 Totalt antal hushållsmedlemmar 44 Personlig inkomst 45 Hushållets totala inkomsten 46 Körkort för personbil 47 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 48 Innehav: Fritidshus 49 Innehav: Husvagn 50 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 51 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 52 Innehav: Bilradio/bilstereo 53 Innehav: Mobiltelefon 54 Innehav: Segelbåt 55 Innehav: Motorbåt 56 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 57 Innehav: Utombordsmotor 58 Innehav: Surfingbräda 59 Innehav: Mikrovågsugn 60 Innehav: Videobandspelare 61 Innehav: Videokamera 62 Innehav: Färg TV, vanlig 63 Innehav: Text TV 64 Innehav: Stereoanläggning 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Elektrisk köksmaskin 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo 174 Favör 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Ikea 190 Andra butiker: Expert Foto 191 Andra butiker: Expert Radio/TV 192 Andra butiker: Järnia 193 Andra butiken: Färgsam 194 Andra butiker: Pressbyrån 195 Andra butiker: Annan kiosk 196 Andra butiker: Tobaksaffär 197 Andra butiker: MacDonalds 198 Andra butiker: Clock 199 Andra butiker: Annan hamburgerrestaurang/gatukök 200 Andra butiker: Bensinstation 201 Andra butiker: Postkontor 202 Andra butiker: Bankkontor 203 Andra butiker: Hälsokostbutik 204 Andra butiker: Apotek 205 Andra butiker: Blomsteraffär 206 Andra butiker: Byggmaterielaffär 207 Reklam på bio 208 Reklam på taxi 209 Reklam på idrottsplatser 210 Tåg på sträckor över 10 mil 211 Tunnelbana 212 Taxi 213 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 214 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser: Dagens Industri 218 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 227 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 229 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 231 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 235 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 236 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 237 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 238 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 239 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 240 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 241 Läsfrekvenser: Allers 242 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 243 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 244 Läsfrekvenser: Året Runt 245 Läsfrekvenser: Husmodern 246 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 247 Läsfrekvenser: Saxons 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 251 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 252 Läsfrekvenser: Kvinna 253 Läsfrekfenser: Frida 254 Läsfrekvenser: Veckans Novell 255 Läsfrekvenser: OKEJ 256 Läsfrekvenser: Starlet 257 Läsfrekvenser: Revyn 258 Läsfrekvenser: Det Bästa 259 Läsfrekvenser: Land 260 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 261 Läsfrekvenser: Vi 262 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 263 Läsfrekvenser: Allt om Mat 264 Läsfrekvenser: Glad i Mat 265 Läsfrekvenser: Hälsa 266 Läsfrekvenser: Må Bra 267 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 268 Läsfrekvenser: Månadens Journal 269 Läsfrekvenser: Bo Bra 270 Läsfrekvenser: Sköna Hem 271 Läsfrekvenser: Vår Bostad 272 Läsfrekvenser: Fotboll 273 Läsfrekvenser: Lektyr 274 Läsfrekvenser: Stopp 275 Läsfrekvenser: Fib Aktuellt 276 Läsfrekvenser: Allt om MC 277 Läsfrekvenser: MC-nytt 278 Läsfrekvenser: Bilsport 279 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 280 Läsfrekvenser: Wheel Drive 281 Läsfrekvenser: Power magazine 282 Läsfrekvenser: Classic motor 283 Läsfrekvenser: Trailer 284 Läsfrekvenser: Motor 285 Läsfrekvenser: Vi bilägare 286 Läsfrekvenser: Båtnytt 287 Läsfrekvenser: På kryss 288 Läsfrekvenser: Båtägare 289 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 290 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 291 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 292 Läsfrekvenser: Jakt 293 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 294 Läsfrekvenser: Foto 295 Läsfrekvenser: Elektronik 296 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 297 Läsfrekvenser: Ny Teknik 298 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 299 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 300 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 301 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 302 Läsfrekvenser: LO Tidningen 303 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 304 Läsfrekvenser: Sia 305 Läsfrekvenser: Statsanställd 306 Läsfrekvenser: HTF tidningen 307 Läsfrekvenser: Turist 308 Läsfrekvenser: Outlook 309 Läsfrekvenser: Res 310 Läsfrekvenser: Scanorama 311 Läsfrekvenser: Hund sport 312 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 313 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 314 Läsfrekvenser: Ledarskap 315 Läsfrekvenser: Aktiespararen 316 Läsfrekvenser: Dina Pengar 317 Läsfrekvenser: Privata Affärer 318 Läsfrekvenser: Sunt 319 Läsfrekvenser: Agent X9 320 Läsfrekvenser: Buster 321 Läsfrekvenser: Fantomen 322 Läsfrekvenser: Kalle Anka 323 Läsfrekvenser: Knasen 324 Läsfrekvenser: Fridolf 325 Läsfrekvenser: 91:an 326 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 327 Affischpelare 328 Affischtavlor 329 Baksidesskyltar 330 Sidoskyltar 331 Förarplatsskyltar 332 Inköpsvanor: Andel egna inköp 333 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 334 Andel egna inköp: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 335 Jag köper: Skönhetsartiklar 336 Jag köper: Tandkräm 337 Jag köper: Tvål 338 Jag köper: Maskindiskmedel 339 Jag köper: Handdiskmedel 340 Jag köper: Rengöringsmedel 341 Jag köper: Tvättmedel 342 Jag köper: Golvvårdsmedel 343 Jag köper: Kaffe 344 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0426              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0426


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1851 1. Sverige Nu P-7001 (06/03 1987 - 28/04 1987) 1728 2. Sverige Nu P-7002 (07/04 1987 - 04/06 1987) 1759 3. Sverige Nu P-7003 (04/05 1987 - 17/06 1987) 1915 4. Sverige Nu P-6454 (Skåne) 1844 8. Sverige Nu P-6008 (19/12 1986 - 06/03 1987)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 8714 1. Svarat utan påminnelse 156 2. Svarat efter första påminnelsen 227 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 1173 01. Stockholm/Södertälje 36 02. Norrtälje 40 03. Enköping 155 04. Uppsala 75 05. Nyköping 44 06. Katrineholm 104 07. Eskilstuna 75 08. Mjölby/Motala 140 09. Linköping 138 10. Norrköping 124 11. Jönköping 30 12. Tranås 80 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 60 14. Värnamo 34 15. Ljungby 128 16. Växjö 34 17. Västervik 36 18. Hultsfred/Vimmerby 43 19. Oskarshamn 112 20. Kalmar/Nybro 45 21. Visby 64 22. Karlskrona 46 23. Karlshamn 277 24. Kristianstad 203 25. Hässleholm 153 26. Ängelholm 585 27. Helsingborg/Landskrona 1222 28. Malmö/Lund/Trelleborg 222 29. Ystad/Simrishamn 133 30. Eslöv 87 31. Halmstad 77 32. Falkenberg/Varberg 613 33. Göteborg/Alingsås 98 34. Uddevalla 104 35. Trollhättan/Vänersborg 169 36. Borås 75 37. Lidköping/Skara 41 38. Falköping 62 39. Skövde 32 40. Mariestad 41 41. Kristinehamn/Filipstad 127 42. Karlstad 34 43. Säffle/Åmål 43 44. Arvika 153 45. Örebro 44 46. Karlskoga 38 47. Lindesberg 144 48. Västerås 44 49. Köping 13 50. Fagersta 29 51. Sala 133 52. Borlänge/Falun 37 53. Avesta/Hedemora 37 54. Ludvika 42 55. Mora 163 56. Gävle/Sandviken 66 57. Bollnäs/Söderhamn 58 58. Hudiksvall/Ljusdal 125 59. Sundsvall 46 60. Härnösand/Kramfors 17 61. Sollefteå 57 62. Örnsköldsvik 132 63. Östersund 128 64. Umeå 87 65. Skellefteå 48 66. Lycksele 56 67. Piteå 102 68. Luleå/Boden 34 69. Haparanda/Kalix 49 70. Kiruna/Gällivare 1 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 16. 1916 . . 72. 1972 1 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 42 119 118 135 148 163 128 129 144 131 143 147 139 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 122 119 150 126 133 143 129 161 144 145 166 155 178 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 164 185 197 199 213 193 209 189 169 157 183 163 173 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 176 181 165 166 169 176 175 135 158 190 209 186 214 Kod: 68 69 70 71 72 99 Frek: 185 186 191 197 86 1
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 1209 01. Stockholms stad 219 03. Uppsala län 224 04. Södermanlands län 355 05. Östergötlands län 275 06. Jönköpings län 162 07. Kronobergs län 225 08. Kalmar län 45 09. Gotlands län 111 10. Blekinge län 799 11. Kristianstads län 1991 12. Malmöhus län 211 13. Hallands län 580 14. Göteborgs o. Bohus län 378 15. Älvsborgs län 232 16. Skaraborgs län 222 17. Värmlands län 233 18. Örebro län 229 19. Västmanlands län 248 20. Kopparbergs län 263 21. Gävleborgs län 246 22. Västernorrlans län 131 23. Jämtlands län 262 24. Västerbottens län 242 25. Norrbottens län 1 42. 1 49. 1 71. 2 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 29 0114. Upplands-Väsby 17 0115. Vallentuna 25 0117. Österåker 11 0120. Värmdö 42 0123. Järfälla 18 0125. Ekerö 52 0126. Huddinge 38 0127. Botkyrka 11 0128. Salem 52 0136. Haninge 27 0138. Tyresö 20 0139. Upplands-Bro 49 0160. Täby 18 0162. Danderyd 48 0163. Sollentuna 468 0180. Stockholm 64 0181. Södertälje 47 0182. Nacka 24 0183. Sundbyberg 44 0184. Solna 25 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 36 0188. Norrtälje 20 0191. Sigtuna 19 0192. Nynäshamn 10 0305. Håbo 5 0319. Älvkarleby 19 0360. Tierp 136 0380. Uppsala 29 0381. Enköping 19 0382. Östhammar 1 0384. 8 0428. Vingåker 62 0480. Nyköping 13 0481. Oxelösund 17 0482. Flen 20 0483. Katrineholm 82 0484. Eskilstuna 22 0486. Strängnäs 4 0509. Ödeshög 3 0512. Ydre 5 0513. Kinda 4 0560. Boxholm 10 0561. Åtvidaberg 15 0562. Finspång 10 0563. Valdemarsvik 125 0580. Linköping 101 0581. Norrköping 11 0582. Söderköping 39 0583. Motala 10 0584. Vadstena 18 0586. Mjölby 7 0604. Aneby 13 0617. Gnosjö 25 0662. Gislaved 12 0665. Vaggeryd 96 0680. Jönköping 29 0682. Nässjö 22 0683. Värnamo 12 0684. Sävsjö 21 0685. Vetlanda 18 0686. Eksjö 20 0687. Tranås 8 0760. Uppvidinge 6 0761. Lessebo 13 0763. Tingsryd 19 0764. Alvesta 14 0765. Älmhult 10 0767. Markaryd 68 0780. Växjö 24 0781. Ljungby 7 0821. Högsby 7 0834. Torsås 13 0840. Mörbylånga 18 0860. Hultsfred 12 0861. Mönsterås 9 0862. Emmaboda 55 0880. Kalmar 20 0881. Nybro 24 0882. Oskarshamn 34 0883. Västervik 18 0884. Vimmerby 8 0885. Borgholm 45 0980. Gotland 9 1060. Olofström 49 1080. Karlskrona 15 1081. Ronneby 27 1082. Karlshamn 11 1083. Sölvesborg 45 1121. Östra Göinge 26 1137. Örkelljunga 37 1160. Tomelilla 34 1162. Bromölla 40 1163. Osby 17 1165. Perstorp 44 1166. Klippan 36 1167. Åstorp 34 1168. Båstad 196 1180. Kristianstad 53 1181. Simrishamn 92 1182. Ängelholm 145 1183. Hässleholm 1 1207. Färs 31 1214. Svalöv 46 1230. Staffanstorp 43 1231. Burlöv 72 1233. Vellinge 36 1260. Bjuv 58 1261. Kävlinge 55 1262. Lomma 49 1263. Svedala 35 1264. Skurup 41 1265. Sjöbo 38 1266. Hörby 34 1267. Höör 585 1280. Malmö 219 1281. Lund 93 1282. Landskrona 280 1283. Helsingborg 67 1284. Höganäs 60 1285. Eslöv 57 1286. Ystad 91 1287. Trelleborg 7 1315. Hylte 62 1380. Halmstad 18 1381. Laholm 33 1382. Falkenberg 45 1383. Varberg 46 1384. Kungsbacka 21 1401. Härryda 26 1402. Partille 9 1407. Öckerö 19 1415. Stenungsund 14 1419. Tjörn 10 1421. Orust 8 1427. Sotenäs 9 1430. Munkedal 10 1435. Tanum 320 1480. Göteborg 53 1481. Mölndal 26 1482. Kungälv 13 1484. Lysekil 34 1485. Uddevalla 8 1486. Strömstad 4 1504. Dals Ed 6 1507. Färgelanda 21 1521. Ale 28 1524. Lerum 7 1527. Vårgårda 13 1552. Tranemo 8 1561. Mellerud 11 1562. Lilla Edet 31 1563. Mark 8 1565. Svenljunga 11 1566. Herrljunga 35 1580. Vänersborg 47 1581. Trollhättan 23 1582. Alingsås 86 1583. Borås 20 1584. Ulricehamn 9 1585. Åmål 6 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 8 1622. Mullsjö 8 1623. Habo 7 1637. Karlsborg 4 1643. Gullspång 12 1660. Vara 9 1661. Götene 10 1662. Tibro 7 1663. Töreboda 21 1680. Mariestad 34 1681. Lidköping 16 1682. Skara 36 1683. Skövde 9 1684. Hjo 13 1685. Tidaholm 28 1686. Falköping 8 1715. Kil 11 1730. Eda 11 1737. Torsby 2 1760. Storfors 9 1761. Hammarö 4 1762. Munkfors 6 1763. Forshaga 5 1764. Grums 7 1765. Årjäng 15 1766. Sunne 56 1780. Karlstad 26 1781. Kristinehamn 13 1782. Filipstad 13 1783. Hagfors 25 1784. Arvika 11 1785. Säffle 6 1860. Laxå 15 1861. Hallsberg 10 1862. Degerfors 5 1863. Hällefors 6 1864. Ljusnarsberg 109 1880. Örebro 14 1881. Kumla 9 1882. Askersund 33 1883. Karlskoga 6 1884. Nora 20 1885. Lindesberg 4 1904. Skinnskatteberg 10 1907. Surahammar 12 1917. Heby 8 1960. Kungsör 16 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 117 1980. Västerås 17 1981. Sala 8 1982. Fagersta 28 1983. Köping 8 1984. Arboga 5 2021. Vansbro 11 2023. Malung 8 2026. Gagnef 12 2029. Leksand 9 2031. Rättvik 7 2034. Orsa 7 2039. Älvdalen 11 2061. Smedjebacken 17 2062. Mora 46 2080. Falun 43 2081. Borlänge 10 2082. Säter 14 2083. Hedemora 23 2084. Avesta 25 2085. Ludvika 8 2101. Ockelbo 10 2104. Hofors 11 2121. Ovanåker 11 2132. Nordanstig 13 2161. Ljusdal 81 2180. Gävle 39 2181. Sandviken 31 2182. Söderhamn 25 2183. Bollnäs 34 2184. Hudiksvall 13 2260. Ånge 19 2262. Timrå 28 2280. Härnösand 93 2281. Sundsvall 18 2282. Kramfors 18 2283. Sollefteå 57 2284. Örnsköldsvik 10 2303. Ragunda 8 2305. Bräcke 12 2309. Krokom 20 2313. Strömsund 7 2321. Åre 9 2326. Berg 13 2361. Härjedalen 52 2380. Östersund 7 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 7 2404. Vindeln 10 2409. Robertsfors 7 2417. Norsjö 4 2418. Malå 10 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 2 2425. Dorotea 12 2460. Vännäs 11 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 88 2480. Umeå 19 2481. Lycksele 76 2482. Skellefteå 7 2505. Arvidsjaur 4 2506. Arjeplog 6 2510. Jokkmokk 5 2513. Överkalix 16 2514. Kalix 5 2518. Övertorneå 6 2521. Pajala 18 2523. Gällivare 11 2560. Älvsbyn 68 2580. Luleå 35 2581. Piteå 28 2582. Boden 8 2583. Haparanda 25 2584. Kiruna 1 4210. 1 4980. 1 7111. 12 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 74 001. Alingsås Tidning (3) 223 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 15 003. Arboga Tidning (5) 16 004. Arvika Nyheter (3) 5 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 68 006. Barometern (6) 5 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 12 008. Bergslagsposten (6) 70 009. Blekinge Läns Tidning (6) 262 010. Bohusläningen (6) 7 011. Borlänge Tidning (6) 103 012. Borås Tidning (6) 19 013. Bärgslagbladet (5) 62 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 215 015. Dala-Demokraten (6) 42 016. Elfsborgs Läns (3) 64 017. Enköpings-Posten (5) 26 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 5 019. Fagersta-Posten (3) 51 020. Falköpings Tidning (4) 19 021. Falu-Kuriren (6) 10 022. Filipstads Tidning (3) 134 023. Folkbladet (6) 188 024. Folket (6) 7 025. Fryksdalsbygden (2) 20 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 50 028. Gotlandas Tidningar (6) 165 029. Hallands Nyheter (6) 111 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 534 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 16 033. Hjo Tidning (2) 7 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 105 035. Hälsinge Kuriren (6) 51 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 20 037. Karlshamns Allehanda (6) 3 038. Karlskoga Tidning (6) 13 039. Katrineholms-Kuriren (6) 333 040. Kristianstadsbladet (6) 148 041. Kronobergaren (1) 3 042. Laholms Tidning (6) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 8 045. Ljusnan (6) 2 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 83 048. Länstidningen, Södertälje (5) 138 049. Länstidningen, Östersund (6) 38 050. Mariestads-Tidningen (5) 41 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 23 053. Motala Tidning (6) 223 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 25 055. Norra Halland (2) 117 056. Norra Skåne (6) 20 057. Norra Västerbotten (6) 10 058. Norrbottens-Kuriren (6) 204 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 168 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 40 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 92 063. Nya Norrland (6) 34 064. Nynäshamns-Posten (2) 80 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 16 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 44 067. Piteå-Tidningen (6) 6 068. Provinstidningen Dalsland (3) 25 069. Sala Allehanda (6) 32 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 9 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 6 072. 17 074. Smålands Dagblad (6) 152 075. Smålands Folkblad (6) 46 076. Smålands Posten (6) 20 077. Smålands Tidningen (6) 15 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 40 080. Sundsvalls Tidning (6) 170 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 8 082. Säffle-Tidningen (3) 50 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 14 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 175 088. Trelleborgs Allehanda (6) 22 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 12 091. Vetlanda-Posten (6) 8 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 195 093. Värmlands Folkblad (3) 26 094. Värnamo Nyheter (4) 183 096. Västerbottens Folkblad (6) 13 097. Västerbottens-Kuriren (6) 6 098. Västernorrlands Allehanda (6) 25 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 93 101. Västgöta-Demokraten (1) 227 102. Ystads Allehanda (6) 3 103. Ölandsbladet (3) 148 104. Örebro-Kuriren (6) 10 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 6 106. Östersunds-Posten (6) 132 107. Östgöten (6) 112 108. Östra Småland (6) 1 110. 54 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 49 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 54 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 73 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 42 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 40 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 10 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 53 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 20 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 42 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 72 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 55 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 42 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 22 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 9 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 21 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 2 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 5 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 3 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 30 130. Söder-Posten (44) (G) 21 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 19 132. Söder-Kuriren (10) (G) 58 133. Storstaden (20) (G) 7 134. Ultra (6) (G) 6 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 45 136. Bergslags-Kuriren (6) 18 137. Härjedalen (1) 54 138. Västmanlands Folkblad (1) 47 139. Karlskoga-Kuriren (6) 0 140. Nöjesguiden (3) 1366 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 2828 2. Nästan inga nr 993 3. C:a ett nr av fyra 333 4. C:a två nr av fyra 250 5. C:a tre nr av fyra 712 6. Nästan alla nr 2576 7. Alla nr 1366 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 3882 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 10 2 13 45 24 130 20 34 97 31 63 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 113 29 3 30 54 14 109 5 18 85 21 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 2 11 19 117 42 10 64 117 3 55 10 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 Frek: 47 30 102 11 22 26 76 1 19 5 27 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 16 43 25 48 23 32 10 40 354 23 175 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 103 119 24 14 16 29 45 6 13 31 64 Kod: 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 Frek: 4 23 65 33 25 19 16 82 14 24 12 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 79 31 13 41 7 6 7 9 29 40 9 Kod: 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 Frek: 9 8 14 23 57 99 31 28 6 5 87 Kod: 103 104 105 106 107 108 111 112 113 114 115 Frek: 10 61 19 68 56 38 21 19 29 23 25 Kod: 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Frek: 11 29 23 11 28 20 24 24 72 33 58 Kod: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Frek: 34 34 15 72 91 20 141 18 41 2 6 Kod: 138 0 999 Frek: 27 3882 38
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1956 2. Nästan inga nr 611 3. C:a ett nr av fyra 277 4. C:a två nr av fyra 179 5. C:a tre nr av fyra 534 6. Nästan alla nr 1620 7. Alla nr 3882 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 6340 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 3 7 2 11 31 17 30 37 2 18 18 Kod: 13 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 Frek: 10 25 4 13 11 11 77 7 7 41 9 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 1 27 37 18 30 7 14 7 29 21 17 Kod: 39 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 19 40 37 23 26 6 11 11 6 8 25 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 39 12 63 18 95 40 58 4 10 8 19 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 Frek: 16 2 2 19 11 12 11 36 45 22 36 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 2 34 26 40 9 66 2 3 28 10 12 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 94 96 97 98 Frek: 9 5 19 36 16 14 10 23 21 68 39 Kod: 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 111 Frek: 21 11 4 30 36 9 19 29 7 17 5 Kod: 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Frek: 3 10 3 6 1 4 10 3 4 7 6 Kod: 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Frek: 11 37 31 13 26 21 5 53 54 20 247 Kod: 134 135 137 138 0 999 Frek: 44 17 4 10 6340 38
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1210 2. Nästan inga nr 344 3. C:a ett nr av fyra 146 4. C:a två nr av fyra 105 5. C:a tre nr av fyra 249 6. Nästan alla nr 665 7. Alla nr 6340 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 7699 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 2 2 3 8 17 5 10 3 6 2 12 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 Frek: 5 1 10 2 7 25 1 2 16 4 4 Kod: 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 Frek: 21 6 7 2 12 15 6 8 4 14 1 Kod: 42 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 Frek: 19 14 14 11 3 3 6 13 16 8 28 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 Frek: 13 29 14 34 2 3 7 7 3 2 13 Kod: 67 68 69 70 71 72 74 76 77 78 79 Frek: 3 7 12 18 33 19 11 36 23 26 1 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 21 1 6 17 9 25 8 5 9 16 8 Kod: 91 92 94 95 96 97 98 99 100 102 103 Frek: 10 12 22 1 9 38 25 7 10 26 6 Kod: 104 105 106 108 112 113 114 115 116 117 118 Frek: 3 31 23 3 2 2 3 2 2 1 4 Kod: 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Frek: 2 1 1 4 7 16 12 9 7 4 13 Kod: 131 132 133 134 135 0 999 Frek: 25 15 132 45 6 7699 38
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 695 2. Nästan inga nr 159 3. C:a ett nr av fyra 65 4. C:a två nr av fyra 41 5. C:a tre nr av fyra 130 6. Nästan alla nr 271 7. Alla nr 7698 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 8405 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 6 7 9 11 12 13 16 17 Frek: 1 2 1 1 2 4 6 3 4 1 3 Kod: 18 19 20 21 25 26 27 29 30 31 32 Frek: 3 1 2 7 3 13 1 4 3 2 4 Kod: 33 34 36 37 38 39 40 42 44 45 46 Frek: 1 4 5 3 1 1 7 10 5 12 7 Kod: 47 48 50 51 52 54 55 56 57 58 61 Frek: 3 2 2 18 9 14 4 11 5 10 4 Kod: 62 64 65 66 68 69 70 71 72 76 77 Frek: 4 1 1 8 11 8 11 19 19 22 9 Kod: 78 79 80 82 83 84 85 87 88 89 90 Frek: 10 3 18 3 3 9 10 6 2 4 5 Kod: 91 92 94 96 97 98 99 100 102 103 105 Frek: 2 4 8 3 15 19 5 6 7 11 12 Kod: 106 111 112 114 115 116 119 121 122 123 124 Frek: 29 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 Kod: 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Frek: 4 3 5 5 3 13 7 5 47 24 5 Kod: 137 0 999 Frek: 1 8405 38
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 347 2. Nästan inga nr 82 3. C:a ett nr av fyra 36 4. C:a två nr av fyra 21 5. C:a tre nr av fyra 46 6. Nästan alla nr 122 7. Alla nr 8405 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 8753 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas Kod: 4 5 7 9 10 13 16 17 18 19 20 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 Kod: 21 26 27 29 30 31 32 34 36 37 38 Frek: 2 2 1 2 2 3 1 4 1 3 1 Kod: 39 40 42 44 45 46 47 50 51 52 54 Frek: 2 1 5 1 3 3 1 2 3 5 8 Kod: 55 56 57 58 60 61 62 66 68 69 70 Frek: 2 7 1 6 1 2 1 1 1 5 4 Kod: 71 72 74 76 77 78 79 80 82 84 85 Frek: 8 11 5 8 6 3 2 7 1 1 5 Kod: 86 88 89 90 91 92 94 97 98 99 100 Frek: 2 3 7 1 4 4 5 12 5 6 4 Kod: 102 103 104 105 106 112 113 115 116 119 122 Frek: 1 6 1 12 17 1 2 1 1 1 1 Kod: 124 125 128 130 131 132 133 134 135 0 999 Frek: 2 3 3 4 4 3 17 10 2 8753 38 Kod: 124 125 128 130 131 132 133 134 135 0 999 Frek: 2 3 3 4 4 3 17 10 2 8753 38
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 182 2. Nästan inga nr 36 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 10 5. C:a tre nr av fyra 18 6. Nästan alla nr 51 7. Alla nr 8753 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 8887 000. Frågan ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas Kod: 7 11 12 13 17 18 21 26 27 30 31 Frek: 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 5 Kod: 32 33 38 40 42 44 45 47 48 51 52 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 2 1 5 2 Kod: 53 54 55 56 58 60 61 64 68 69 70 Frek: 1 2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 71 72 76 77 78 80 84 85 86 87 88 Frek: 4 8 5 4 5 4 3 2 2 2 1 Kod: 89 90 92 94 97 98 99 100 102 103 105 Frek: 1 2 5 5 3 4 1 2 5 3 4 Kod: 106 113 121 123 129 130 131 132 133 134 135 Frek: 11 2 1 1 3 3 2 1 12 3 1 Kod: 0 999 Frek: 8887 38
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 88 2. Nästan inga nr 22 3. C:a ett nr av fyra 7 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 14 6. Nästan alla nr 33 7. Alla nr 8887 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖ 1 25 Loc 54 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 7759 1. Inga nr 225 2. Nästan inga nr 114 3. C:a ett nr av fyra 83 4. C:a två nr av fyra 66 5. C:a tre nr av fyra 206 6. Nästan alla nr 250 7. Alla nr 394 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra <Se F.25 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 7695 1. Inga nr 318 2. Nästan inga nr 131 3. C:a ett nr av fyra 74 4. C:a två nr av fyra 68 5. C:a tre nr av fyra 171 6. Nästan alla nr 219 7. Alla nr 421 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 4540 1. Man 4555 2. Kvinna 2 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 MD=99 (2) Ålder 557 01. 15-17 år 402 02. 18-19 år 917 03. 20-24 år 856 04. 25-29 år 863 05. 30-34 år 907 06. 35-39 år 988 07. 40- 44 år 793 08. 45-49 år 684 09. 50-54 år 676 10. 55-59 år 693 11. 60-64 år 759 12. 65 år och äldre 2 99. Uppgift saknas
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2452 1. Ogift 5934 2. Gift eller sammanboende 692 3. Änka/änkling/frånskild 19 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2884 1. Husfar 3199 2. Husmor 1261 3. Son/Dotter 274 4. Annan hushållsmedlem 1426 5. Ensamboende 53 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 (5) Är Du: 4629 1. Förvärvsarbetande på heltid 1623 2. Förvärvsarbetande på deltid 325 3. Hemmafru 1063 4. Studerande 1066 5. Pensionär 350 6. Annan sysselsättning 41 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2533 1. Folkskola 1602 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 737 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 2626 4. Gymnasium eller motsvarande 1491 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 108 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 439 1. Under 200 invånare 916 2. 200 - 1.999 invånare 903 3. 2.000 - 4.999 invånare 905 4. 5.000 - 9.999 invånare 1269 5. 10.000 - 24.999 invånare 1077 6. 25.000 - 49.999 invånare 1081 7. 50.000 - 99.999 invånare 2035 8. 100.000 och däröver 472 9. Uppgift saknas
VAR 34 BOENDEFORM 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 773 0. Bostadsrättslägenhet 324 1. Insatslägenhet 2216 2. Hyrd lägenhet 4691 3. Egen villa/radhus 257 4. Hyrd villa/radhus 523 5. Jordbruksfastighet 127 6. Inneboende 120 7. Annan bostadsform 66 9. Uppgift saknas
VAR 35 UNDER 2 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 41 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 8369 649 33 5 41
VAR 36 2-6 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 6. 41 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 Frek: 7879 950 217 5 1 3 1 41
VAR 37 7-10 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 39 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7904 1008 142 3 1 39
VAR 38 11-14 ÅR 9 Loc 68 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 40 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 7606 1268 179 4 40
VAR 39 15-19 ÅR 9 Loc 69 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 7. 37 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 7 9 Frek: 6659 1808 558 33 1 1 37
VAR 40 20-45 ÅR 9 Loc 70 width 1 MD=9 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 8. 37 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 9 Frek: 2993 2305 3544 177 35 4 1 1 37
VAR 41 46-70 ÅR 9 Loc 71 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 36 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 4702 1551 2798 8 1 1 36
VAR 42 70 ÅR ELLER ÄLDRE 9 Loc 72 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 39 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 9 Frek: 8809 206 41 1 1 39
VAR 43 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 73 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 24 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 16 1405 2832 1811 2111 730 129 29 7 3 24
VAR 44 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 75 width 1 MD=9 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2151 0. Under 60 000 1811 1. 60 000- 90 000 2459 2. 90 000-120 000 1361 3. 120 000-150 000 424 4. 150 000-180 000 192 5. 180 000-210 000 92 6. 210 000-240 000 65 7. 240 000-270 000 94 8. Över 270 000 448 9. Uppgift saknas
VAR 45 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 76 width 1 MD=9 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 388 0. Under 60 000 610 1. 60 000- 90 000 1063 2. 90 000-120 000 974 3. 120 000-150 000 1090 4. 150 000-180 000 1270 5. 180 000-210 000 1003 6. 210 000-240 000 636 7. 240 000-270 000 919 8. Över 270 000 1144 9. Uppgift saknas
VAR 46 KÖRKORT PERSONBIL 11 Loc 77 width 1 MD=9 (11) Har Du själv körkort för personbil? 7075 1. Ja 1972 5. Nej 50 9. Uppgift saknas
VAR 47 VILLA 13 Loc 78 width 1 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4805 1. Finns i hushållet 332 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3936 5. Ej markerat
VAR 48 FRITIDSHUS 13 Loc 79 width 1 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1962 1. Finns i hushållet 163 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6969 5. Ej markerat
VAR 49 HUSVAGN 13 Loc 80 width 1 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 674 1. Finns i hushållet 144 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8274 5. Ej markerat
VAR 50 NY PERSONBIL 13 Loc 81 width 1 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1407 1. Finns i hushållet 551 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 70 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7069 5. Ej markerat
VAR 51 BEG PERSONBIL 13 Loc 82 width 1 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5331 1. Finns i hushållet 597 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 483 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2686 5. Ej markerat
VAR 52 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 83 width 1 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5798 1. Finns i hushållet 415 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 138 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2746 5. Ej markerat
VAR 53 MOBILTELEFON 13 Loc 84 width 1 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 436 1. Finns i hushållet 157 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8502 5. Ej markerat
VAR 54 SEGELBÅT 13 Loc 85 width 1 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 306 1. Finns i hushållet 88 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8698 5. Ej markerat
VAR 55 MOTORBÅT 13 Loc 86 width 1 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 894 1. Finns i hushållet 153 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8043 5. Ej markerat
VAR 56 RODDBÅT/EKA 13 Loc 87 width 1 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1606 1. Finns i hushållet 169 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7314 5. Ej markerat
VAR 57 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 88 width 1 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1463 1. Finns i hushållet 160 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7459 5. Ej markerat
VAR 58 SURFINGBRÄDA 13 Loc 89 width 1 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 549 1. Finns i hushållet 170 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8371 5. Ej markerat
VAR 59 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 90 width 1 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 982 1. Finns i hushållet 1142 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6966 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 91 width 1 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2997 1. Finns i hushållet 743 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 31 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5326 5. Ej markerat
VAR 61 VIDEOKAMERA 13 Loc 92 width 1 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 283 1. Finns i hushållet 235 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8576 5. Ej markerat
VAR 62 FÄRG TV 13 Loc 93 width 1 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6960 1. Finns i hushållet 189 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 125 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1823 5. Ej markerat
VAR 63 TEXT TV 13 Loc 94 width 1 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2166 1. Finns i hushållet 484 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6440 5. Ej markerat
VAR 64 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 95 width 1 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6592 1. Finns i hushållet 226 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 128 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2151 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 96 width 1 (13.19) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 894 1. Finns i hushållet 334 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7858 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 97 width 1 (13.20) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4091 1. Finns i hushållet 234 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 29 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4743 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 98 width 1 (13.21) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4751 1. Finns i hushållet 80 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4242 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 99 width 1 (13.22) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3146 1. Finns i hushållet 139 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5797 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 100 width 1 (13.23) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2168 1. Finns i hushållet 128 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6787 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 101 width 1 (13.24) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7812 1. Finns i hushållet 175 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 96 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1014 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 102 width 1 (13.25) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4002 1. Finns i hushållet 403 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 42 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4650 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 103 width 1 (13.26) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6590 1. Finns i hushållet 261 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 99 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2147 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 104 width 1 (13.27) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1900 1. Finns i hushållet 420 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6771 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 105 width 1 (13.28) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6277 1. Finns i hushållet 252 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 28 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2540 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 106 width 1 (13.29) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6893 1. Finns i hushållet 144 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 80 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1980 5. Ej markerat
VAR 76 EL KÖKSMASKIN 13 Loc 107 width 1 (13.30) Elektrisk köksmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5812 1. Finns i hushållet 270 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 25 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2990 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 108 width 1 (13.31) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6753 1. Finns i hushållet 187 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 38 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2119 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 109 width 1 (13.32) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 8286 1. Finns i hushållet 107 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 116 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 588 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 110 width 1 (13.33) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1555 1. Finns i hushållet 215 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7322 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 111 width 1 (13.34) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1139 1. Finns i hushållet 275 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7682 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 112 width 1 (13.35) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1064 1. Finns i hushållet 168 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7864 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 113 width 1 (13.36) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3994 1. Finns i hushållet 257 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 53 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4793 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 114 width 1 (13.37) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5943 1. Finns i hushållet 122 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 59 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2973 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 115 width 1 (13.38) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4795 1. Finns i hushållet 554 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3733 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 116 width 1 (13.39) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1682 1. Finns i hushållet 258 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 17 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7140 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 117 width 1 (13.40) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1768 1. Finns i hushållet 122 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7197 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 118 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 119 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 380 3. Något ointresserad 327 4. Varken-eller, vet ej 2465 5. Något intresserad 3273 6. Ganska intresserad 2078 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 119 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 329 1. Mycket ointresserad 532 2. Ganska ointresserad 526 3. Något ointresserad 407 4. Varken-eller, vet ej 2445 5. Något intresserad 2891 6. Ganska intresserad 1780 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 120 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 333 2. Ganska ointresserad 412 3. Något ointresserad 477 4. Varken-eller, vet ej 2315 5. Något intresserad 2981 6. Ganska intresserad 2128 7. Mycket intresserad 263 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2656 1. Mycket ointresserad 1060 2. Ganska ointresserad 677 3. Något ointresserad 705 4. Varken-eller, vet ej 2108 5. Något intresserad 980 6. Ganska intresserad 582 7. Mycket intresserad 329 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 265 2. Ganska ointresserad 368 3. Något ointresserad 410 4. Varken-eller, vet ej 1983 5. Något intresserad 3260 6. Ganska intresserad 2403 7. Mycket intresserad 207 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 297 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 528 3. Något ointresserad 717 4. Varken-eller, vet ej 2323 5. Något intresserad 2751 6. Ganska intresserad 1882 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 396 2. Ganska ointresserad 549 3. Något ointresserad 819 4. Varken-eller, vet ej 2638 5. Något intresserad 2546 6. Ganska intresserad 1641 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 380 1. Mycket ointresserad 460 2. Ganska ointresserad 611 3. Något ointresserad 732 4. Varken-eller, vet ej 2497 5. Något intresserad 2380 6. Ganska intresserad 1773 7. Mycket intresserad 264 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 308 1. Mycket ointresserad 447 2. Ganska ointresserad 634 3. Något ointresserad 1070 4. Varken-eller, vet ej 2742 5. Något intresserad 2415 6. Ganska intresserad 1132 7. Mycket intresserad 349 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 466 1. Mycket ointresserad 483 2. Ganska ointresserad 628 3. Något ointresserad 953 4. Varken-eller, vet ej 2514 5. Något intresserad 2284 6. Ganska intresserad 1469 7. Mycket intresserad 300 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2073 1. Mycket ointresserad 1286 2. Ganska ointresserad 970 3. Något ointresserad 1093 4. Varken-eller, vet ej 1843 5. Något intresserad 974 6. Ganska intresserad 609 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 284 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 789 4. Varken-eller, vet ej 2781 5. Något intresserad 2573 6. Ganska intresserad 1362 7. Mycket intresserad 330 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 339 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 255 3. Något ointresserad 541 4. Varken-eller, vet ej 1302 5. Något intresserad 2535 6. Ganska intresserad 3587 7. Mycket intresserad 297 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1351 1. Mycket ointresserad 809 2. Ganska ointresserad 761 3. Något ointresserad 1341 4. Varken-eller, vet ej 1782 5. Något intresserad 1318 6. Ganska intresserad 1334 7. Mycket intresserad 401 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 690 1. Mycket ointresserad 552 2. Ganska ointresserad 520 3. Något ointresserad 644 4. Varken-eller, vet ej 2459 5. Något intresserad 2314 6. Ganska intresserad 1644 7. Mycket intresserad 274 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 269 1. Mycket ointresserad 338 2. Ganska ointresserad 454 3. Något ointresserad 482 4. Varken-eller, vet ej 2343 5. Något intresserad 2811 6. Ganska intresserad 2175 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1035 1. Mycket ointresserad 766 2. Ganska ointresserad 700 3. Något ointresserad 656 4. Varken-eller, vet ej 2307 5. Något intresserad 2056 6. Ganska intresserad 1328 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 582 1. Mycket ointresserad 696 2. Ganska ointresserad 827 3. Något ointresserad 861 4. Varken-eller, vet ej 2631 5. Något intresserad 2084 6. Ganska intresserad 1157 7. Mycket intresserad 259 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 844 1. Mycket ointresserad 675 2. Ganska ointresserad 722 3. Något ointresserad 1111 4. Varken-eller, vet ej 2105 5. Något intresserad 1855 6. Ganska intresserad 1442 7. Mycket intresserad 343 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1555 1. Mycket ointresserad 905 2. Ganska ointresserad 784 3. Något ointresserad 933 4. Varken-eller, vet ej 2310 5. Något intresserad 1564 6. Ganska intresserad 773 7. Mycket intresserad 273 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1264 1. Mycket ointresserad 853 2. Ganska ointresserad 1007 3. Något ointresserad 881 4. Varken-eller, vet ej 2608 5. Något intresserad 1433 6. Ganska intresserad 784 7. Mycket intresserad 267 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 612 1. Mycket ointresserad 673 2. Ganska ointresserad 885 3. Något ointresserad 914 4. Varken-eller, vet ej 3032 5. Något intresserad 2038 6. Ganska intresserad 693 7. Mycket intresserad 250 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1445 1. Mycket ointresserad 977 2. Ganska ointresserad 1117 3. Något ointresserad 1089 4. Varken-eller, vet ej 2531 5. Något intresserad 1126 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 313 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3582 1. Mycket ointresserad 865 2. Ganska ointresserad 768 3. Något ointresserad 1047 4. Varken-eller, vet ej 1264 5. Något intresserad 668 6. Ganska intresserad 571 7. Mycket intresserad 332 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 835 1. Mycket ointresserad 602 2. Ganska ointresserad 619 3. Något ointresserad 559 4. Varken-eller, vet ej 2195 5. Något intresserad 2174 6. Ganska intresserad 1950 7. Mycket intresserad 163 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 659 1. Mycket ointresserad 580 2. Ganska ointresserad 614 3. Något ointresserad 640 4. Varken-eller, vet ej 2276 5. Något intresserad 2444 6. Ganska intresserad 1661 7. Mycket intresserad 223 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1640 1. Mycket ointresserad 782 2. Ganska ointresserad 636 3. Något ointresserad 734 4. Varken-eller, vet ej 1894 5. Något intresserad 1526 6. Ganska intresserad 1622 7. Mycket intresserad 263 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2273 1. Mycket ointresserad 821 2. Ganska ointresserad 766 3. Något ointresserad 830 4. Varken-eller, vet ej 1721 5. Något intresserad 1201 6. Ganska intresserad 1199 7. Mycket intresserad 286 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 336 2. Ganska ointresserad 445 3. Något ointresserad 360 4. Varken-eller, vet ej 2605 5. Något intresserad 2742 6. Ganska intresserad 1998 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1172 1. Mycket ointresserad 536 2. Ganska ointresserad 499 3. Något ointresserad 346 4. Varken-eller, vet ej 1921 5. Något intresserad 1866 6. Ganska intresserad 2567 7. Mycket intresserad 190 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ointresserad 348 2. Ganska ointresserad 459 3. Något ointresserad 322 4. Varken-eller, vet ej 2104 5. Något intresserad 2960 6. Ganska intresserad 2414 7. Mycket intresserad 147 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 335 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 423 3. Något ointresserad 400 4. Varken-eller, vet ej 1909 5. Något intresserad 2860 6. Ganska intresserad 2662 7. Mycket intresserad 212 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 831 1. Mycket ointresserad 591 2. Ganska ointresserad 756 3. Något ointresserad 618 4. Varken-eller, vet ej 1905 5. Något intresserad 2205 6. Ganska intresserad 1997 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 323 3. Något ointresserad 388 4. Varken-eller, vet ej 2248 5. Något intresserad 3550 6. Ganska intresserad 1995 7. Mycket intresserad 224 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 761 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 298 3. Något ointresserad 796 4. Varken-eller, vet ej 1562 5. Något intresserad 2529 6. Ganska intresserad 2611 7. Mycket intresserad 325 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3141 1. Mycket ointresserad 818 2. Ganska ointresserad 706 3. Något ointresserad 948 4. Varken-eller, vet ej 1529 5. Något intresserad 926 6. Ganska intresserad 702 7. Mycket intresserad 327 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1042 1. Mycket ointresserad 576 2. Ganska ointresserad 683 3. Något ointresserad 648 4. Varken-eller, vet ej 2136 5. Något intresserad 2245 6. Ganska intresserad 1533 7. Mycket intresserad 234 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1070 1. Mycket ointresserad 648 2. Ganska ointresserad 795 3. Något ointresserad 858 4. Varken-eller, vet ej 2992 5. Något intresserad 1623 6. Ganska intresserad 835 7. Mycket intresserad 276 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3333 1. Mycket ointresserad 964 2. Ganska ointresserad 803 3. Något ointresserad 1942 4. Varken-eller, vet ej 1098 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 380 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3142 1. Mycket ointresserad 702 2. Ganska ointresserad 587 3. Något ointresserad 1090 4. Varken-eller, vet ej 1453 5. Något intresserad 962 6. Ganska intresserad 866 7. Mycket intresserad 295 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2071 1. Mycket ointresserad 547 2. Ganska ointresserad 491 3. Något ointresserad 703 4. Varken-eller, vet ej 1664 5. Något intresserad 1691 6. Ganska intresserad 1645 7. Mycket intresserad 285 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1793 1. Mycket ointresserad 738 2. Ganska ointresserad 849 3. Något ointresserad 772 4. Varken-eller, vet ej 2333 5. Något intresserad 1554 6. Ganska intresserad 801 7. Mycket intresserad 257 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1298 1. Mycket ointresserad 682 2. Ganska ointresserad 755 3. Något ointresserad 884 4. Varken-eller, vet ej 2437 5. Något intresserad 1861 6. Ganska intresserad 938 7. Mycket intresserad 242 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2243 1. Mycket ointresserad 870 2. Ganska ointresserad 961 3. Något ointresserad 990 4. Varken-eller, vet ej 1922 5. Något intresserad 1151 6. Ganska intresserad 697 7. Mycket intresserad 263 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 485 3. Något ointresserad 360 4. Varken-eller, vet ej 2000 5. Något intresserad 2321 6. Ganska intresserad 2890 7. Mycket intresserad 174 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 776 1. Mycket ointresserad 641 2. Ganska ointresserad 620 3. Något ointresserad 697 4. Varken-eller, vet ej 2814 5. Något intresserad 2018 6. Ganska intresserad 1150 7. Mycket intresserad 381 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3591 1. Mycket ointresserad 460 2. Ganska ointresserad 366 3. Något ointresserad 547 4. Varken-eller, vet ej 1062 5. Något intresserad 1160 6. Ganska intresserad 1564 7. Mycket intresserad 347 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3696 1. Mycket ointresserad 646 2. Ganska ointresserad 519 3. Något ointresserad 635 4. Varken-eller, vet ej 1281 5. Något intresserad 956 6. Ganska intresserad 957 7. Mycket intresserad 407 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3374 1. Mycket ointresserad 584 2. Ganska ointresserad 463 3. Något ointresserad 573 4. Varken-eller, vet ej 1178 5. Något intresserad 1177 6. Ganska intresserad 1394 7. Mycket intresserad 354 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 258 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 265 3. Något ointresserad 420 4. Varken-eller, vet ej 2085 5. Något intresserad 3303 6. Ganska intresserad 2383 7. Mycket intresserad 217 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1841 1. Mycket ointresserad 687 2. Ganska ointresserad 809 3. Något ointresserad 895 4. Varken-eller, vet ej 1992 5. Något intresserad 1662 6. Ganska intresserad 935 7. Mycket intresserad 276 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1179 1. Mycket ointresserad 570 2. Ganska ointresserad 713 3. Något ointresserad 776 4. Varken-eller, vet ej 2614 5. Något intresserad 2110 6. Ganska intresserad 874 7. Mycket intresserad 261 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 5066 1. Mycket ointresserad 581 2. Ganska ointresserad 397 3. Något ointresserad 1139 4. Varken-eller, vet ej 602 5. Något intresserad 429 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 350 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 285 2. Ganska ointresserad 418 3. Något ointresserad 484 4. Varken-eller, vet ej 2171 5. Något intresserad 2697 6. Ganska intresserad 2140 7. Mycket intresserad 283 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3185 1. Mycket ointresserad 545 2. Ganska ointresserad 460 3. Något ointresserad 1133 4. Varken-eller, vet ej 1052 5. Något intresserad 1063 6. Ganska intresserad 1327 7. Mycket intresserad 332 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2147 1. Mycket ointresserad 623 2. Ganska ointresserad 551 3. Något ointresserad 1080 4. Varken-eller, vet ej 1820 5. Något intresserad 1426 6. Ganska intresserad 1140 7. Mycket intresserad 310 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2782 1. Mycket ointresserad 724 2. Ganska ointresserad 590 3. Något ointresserad 1557 4. Varken-eller, vet ej 1304 5. Något intresserad 922 6. Ganska intresserad 877 7. Mycket intresserad 341 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1682 1. Mycket ointresserad 516 2. Ganska ointresserad 612 3. Något ointresserad 782 4. Varken-eller, vet ej 2251 5. Något intresserad 1719 6. Ganska intresserad 1234 7. Mycket intresserad 301 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 600 1. Mycket ointresserad 252 2. Ganska ointresserad 288 3. Något ointresserad 592 4. Varken-eller, vet ej 1404 5. Något intresserad 2039 6. Ganska intresserad 3680 7. Mycket intresserad 242 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller, vet ej 1497 5. Något intresserad 3206 6. Ganska intresserad 3535 7. Mycket intresserad 181 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 462 3. Något ointresserad 1039 4. Varken-eller, vet ej 2800 5. Något intresserad 2594 6. Ganska intresserad 1390 7. Mycket intresserad 280 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 284 3. Något ointresserad 370 4. Varken-eller, vet ej 2249 5. Något intresserad 3270 6. Ganska intresserad 2259 7. Mycket intresserad 225 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3599 1. Mycket ointresserad 723 2. Ganska ointresserad 601 3. Något ointresserad 899 4. Varken-eller, vet ej 1142 5. Något intresserad 933 6. Ganska intresserad 876 7. Mycket intresserad 324 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 643 1. Mycket ointresserad 312 2. Ganska ointresserad 430 3. Något ointresserad 433 4. Varken-eller, vet ej 2548 5. Något intresserad 2691 6. Ganska intresserad 1791 7. Mycket intresserad 249 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1359 1. Mycket ointresserad 744 2. Ganska ointresserad 942 3. Något ointresserad 1315 4. Varken-eller, vet ej 2558 5. Något intresserad 1394 6. Ganska intresserad 495 7. Mycket intresserad 290 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4094 1. Mycket ointresserad 660 2. Ganska ointresserad 530 3. Något ointresserad 1681 4. Varken-eller, vet ej 979 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 335 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2273 1. Mycket ointresserad 946 2. Ganska ointresserad 786 3. Något ointresserad 938 4. Varken-eller, vet ej 2516 5. Något intresserad 1028 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 223 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 185 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 3913 01. 0 kronor 2705 02. Under 250 kronor 922 03. 251- 500 kronor 706 04. 501-1000 kronor 391 05. 1001-2000 kronor 117 06. 2001-3000 kronor 40 07. 3001-4000 kronor 19 08. 4001-5000 kronor 15 09. Över 5000 kronor 269 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 187 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3036 01. 0 kronor 3141 02. Under 250 kronor 1315 03. 251- 500 kronor 884 04. 501-1000 kronor 360 05. 1001-2000 kronor 97 06. 2001-3000 kronor 26 07. 3001-4000 kronor 10 08. 4001-5000 kronor 10 09. Över 5000 kronor 218 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 189 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4351 01. 0 kronor 3111 02. Under 250 kronor 884 03. 251- 500 kronor 316 04. 501-1000 kronor 74 05. 1001-2000 kronor 25 06. 2001-3000 kronor 5 07. 3001-4000 kronor 3 08. 4001-5000 kronor 5 09. Över 5000 kronor 323 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 191 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 6603 01. 0 kronor 1204 02. Under 250 kronor 357 03. 251- 500 kronor 254 04. 501-1000 kronor 160 05. 1001-2000 kronor 69 06. 2001-3000 kronor 31 07. 3001-4000 kronor 21 08. 4001-5000 kronor 32 09. Över 5000 kronor 366 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 193 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 8040 01. 0 kronor 389 02. Under 250 kronor 88 03. 251- 500 kronor 83 04. 501-1000 kronor 55 05. 1001-2000 kronor 20 06. 2001-3000 kronor 21 07. 3001-4000 kronor 12 08. 4001-5000 kronor 24 09. Över 5000 kronor 365 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 195 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2051 01. 0 kronor 332 02. Under 250 kronor 308 03. 251- 500 kronor 447 04. 501-1000 kronor 731 05. 1001-2000 kronor 762 06. 2001-3000 kronor 820 07. 3001-4000 kronor 917 08. 4001-5000 kronor 2272 09. Över 5000 kronor 457 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 197 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 113 01. 0 kronor 146 02. Under 250 kronor 421 03. 251- 500 kronor 1329 04. 501-1000 kronor 2299 05. 1001-2000 kronor 2008 06. 2001-3000 kronor 1127 07. 3001-4000 kronor 655 08. 4001-5000 kronor 702 09. Över 5000 kronor 297 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 199 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2555 01. 0 kronor 1914 02. Under 250 kronor 1566 03. 251- 500 kronor 1337 04. 501-1000 kronor 816 05. 1001-2000 kronor 301 06. 2001-3000 kronor 105 07. 3001-4000 kronor 49 08. 4001-5000 kronor 86 09. Över 5000 kronor 368 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 201 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2279 01. 0 kronor 2996 02. Under 250 kronor 1836 03. 251- 500 kronor 986 04. 501-1000 kronor 415 05. 1001-2000 kronor 107 06. 2001-3000 kronor 34 07. 3001-4000 kronor 11 08. 4001-5000 kronor 16 09. Över 5000 kronor 417 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 203 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 444 01. 0 kronor 1309 02. Under 250 kronor 1593 03. 251- 500 kronor 1830 04. 501-1000 kronor 1424 05. 1001-2000 kronor 824 06. 2001-3000 kronor 375 07. 3001-4000 kronor 233 08. 4001-5000 kronor 614 09. Över 5000 kronor 451 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 205 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3806 01. 0 kronor 241 02. Under 250 kronor 178 03. 251- 500 kronor 331 04. 501-1000 kronor 521 05. 1001-2000 kronor 648 06. 2001-3000 kronor 673 07. 3001-4000 kronor 614 08. 4001-5000 kronor 1580 09. Över 5000 kronor 505 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 207 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1771 01. 0 kronor 2754 02. Under 250 kronor 1845 03. 251- 500 kronor 1285 04. 501-1000 kronor 700 05. 1001-2000 kronor 212 06. 2001-3000 kronor 102 07. 3001-4000 kronor 40 08. 4001-5000 kronor 58 09. Över 5000 kronor 330 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 209 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 5415 01. 0 kronor 424 02. Under 250 kronor 375 03. 251- 500 kronor 567 04. 501-1000 kronor 533 05. 1001-2000 kronor 461 06. 2001-3000 kronor 371 07. 3001-4000 kronor 315 08. 4001-5000 kronor 335 09. Över 5000 kronor 301 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 211 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1944 01. 0 kronor 1355 02. Under 250 kronor 1442 03. 251- 500 kronor 1623 04. 501-1000 kronor 1216 05. 1001-2000 kronor 557 06. 2001-3000 kronor 285 07. 3001-4000 kronor 163 08. 4001-5000 kronor 234 09. Över 5000 kronor 278 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 213 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3796 01. 0 kronor 2922 02. Under 250 kronor 1115 03. 251- 500 kronor 557 04. 501-1000 kronor 208 05. 1001-2000 kronor 68 06. 2001-3000 kronor 38 07. 3001-4000 kronor 14 08. 4001-5000 kronor 23 09. Över 5000 kronor 356 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 215 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2285 01. 0 kronor 839 02. Under 250 kronor 1025 03. 251- 500 kronor 1615 04. 501-1000 kronor 1354 05. 1001-2000 kronor 713 06. 2001-3000 kronor 310 07. 3001-4000 kronor 168 08. 4001-5000 kronor 295 09. Över 5000 kronor 493 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 217 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4711 01. 0 kronor 1324 02. Under 250 kronor 1035 03. 251- 500 kronor 915 04. 501-1000 kronor 508 05. 1001-2000 kronor 161 06. 2001-3000 kronor 59 07. 3001-4000 kronor 16 08. 4001-5000 kronor 17 09. Över 5000 kronor 351 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 219 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 258 1. Aldrig 797 2. Någon gång/år 616 3. Någon gång/kvartal 2081 4. Någon gång/månad 3558 5. 1-2 gånger/vecka 1316 6. 3-4 gånger/vecka 376 7. Minst 5 gånger/vecka 95 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 220 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 796 1. Aldrig 1301 2. Någon gång/år 958 3. Någon gång/kvartal 2566 4. Någon gång/månad 2411 5. 1-2 gånger/vecka 692 6. 3-4 gånger/vecka 192 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 221 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 4539 1. Aldrig 1761 2. Någon gång/år 660 3. Någon gång/kvartal 884 4. Någon gång/månad 526 5. 1-2 gånger/vecka 126 6. 3-4 gånger/vecka 63 7. Minst 5 gånger/vecka 538 9. Uppgift saknas
VAR 174 FAVÖR 16 Loc 222 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 4743 1. Aldrig 1722 2. Någon gång/år 623 3. Någon gång/kvartal 793 4. Någon gång/månad 503 5. 1-2 gånger/vecka 144 6. 3-4 gånger/vecka 52 7. Minst 5 gånger/vecka 517 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1360 1. Aldrig 2353 2. Någon gång/år 1188 3. Någon gång/kvartal 2078 4. Någon gång/månad 1187 5. 1-2 gånger/vecka 276 6. 3-4 gånger/vecka 104 7. Minst 5 gånger/vecka 551 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1878 1. Aldrig 2197 2. Någon gång/år 1363 3. Någon gång/kvartal 2030 4. Någon gång/månad 1062 5. 1-2 gånger/vecka 228 6. 3-4 gånger/vecka 72 7. Minst 5 gånger/vecka 267 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 6541 1. Aldrig 1408 2. Någon gång/år 396 3. Någon gång/kvartal 252 4. Någon gång/månad 76 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 405 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 3075 1. Aldrig 2258 2. Någon gång/år 1301 3. Någon gång/kvartal 1508 4. Någon gång/månad 529 5. 1-2 gånger/vecka 106 6. 3-4 gånger/vecka 30 7. Minst 5 gånger/vecka 290 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3966 1. Aldrig 2242 2. Någon gång/år 1162 3. Någon gång/kvartal 1080 4. Någon gång/månad 312 5. 1-2 gånger/vecka 37 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 285 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4737 1. Aldrig 2007 2. Någon gång/år 970 3. Någon gång/kvartal 818 4. Någon gång/månad 239 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 308 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1362 1. Aldrig 2451 2. Någon gång/år 1795 3. Någon gång/kvartal 2323 4. Någon gång/månad 726 5. 1-2 gånger/vecka 130 6. 3-4 gånger/vecka 37 7. Minst 5 gånger/vecka 273 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4603 1. Aldrig 2329 2. Någon gång/år 853 3. Någon gång/kvartal 719 4. Någon gång/månad 139 5. 1-2 gånger/vecka 26 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 424 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1853 1. Aldrig 2401 2. Någon gång/år 1675 3. Någon gång/kvartal 2105 4. Någon gång/månad 612 5. 1-2 gånger/vecka 102 6. 3-4 gånger/vecka 36 7. Minst 5 gånger/vecka 313 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2943 1. Aldrig 2716 2. Någon gång/år 1556 3. Någon gång/kvartal 1298 4. Någon gång/månad 236 5. 1-2 gånger/vecka 32 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 307 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 4140 1. Aldrig 2347 2. Någon gång/år 1171 3. Någon gång/kvartal 894 4. Någon gång/månad 196 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 333 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1742 1. Aldrig 2813 2. Någon gång/år 2117 3. Någon gång/kvartal 1789 4. Någon gång/månad 340 5. 1-2 gånger/vecka 52 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 233 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 2021 1. Aldrig 2914 2. Någon gång/år 2003 3. Någon gång/kvartal 1647 4. Någon gång/månad 260 5. 1-2 gånger/vecka 33 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 214 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 3911 1. Aldrig 2438 2. Någon gång/år 1369 3. Någon gång/kvartal 920 4. Någon gång/månad 115 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 327 9. Uppgift saknas
VAR 189 IKEA 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 2204 1. Aldrig 4860 2. Någon gång/år 1443 3. Någon gång/kvartal 334 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 229 9. Uppgift saknas
VAR 190 EXPERT FOTO 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 4110 1. Aldrig 3054 2. Någon gång/år 1167 3. Någon gång/kvartal 416 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 295 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4529 1. Aldrig 3013 2. Någon gång/år 773 3. Någon gång/kvartal 378 4. Någon gång/månad 70 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 324 9. Uppgift saknas
VAR 192 JÄRNHANDEL 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 2196 1. Aldrig 3947 2. Någon gång/år 1706 3. Någon gång/kvartal 918 4. Någon gång/månad 101 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 207 9. Uppgift saknas
VAR 193 FÄRGHANDEL 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 4323 1. Aldrig 3058 2. Någon gång/år 983 3. Någon gång/kvartal 363 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 322 9. Uppgift saknas
VAR 194 PRESSBYRÅN 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1277 1. Aldrig 2439 2. Någon gång/år 1708 3. Någon gång/kvartal 2168 4. Någon gång/månad 968 5. 1-2 gånger/vecka 220 6. 3-4 gånger/vecka 99 7. Minst 5 gånger/vecka 218 9. Uppgift saknas
VAR 195 ANNAN KIOSK 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 829 1. Aldrig 1846 2. Någon gång/år 1459 3. Någon gång/kvartal 2447 4. Någon gång/månad 1653 5. 1-2 gånger/vecka 422 6. 3-4 gånger/vecka 185 7. Minst 5 gånger/vecka 256 9. Uppgift saknas
VAR 196 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2552 1. Aldrig 1887 2. Någon gång/år 1235 3. Någon gång/kvartal 1692 4. Någon gång/månad 1128 5. 1-2 gånger/vecka 206 6. 3-4 gånger/vecka 116 7. Minst 5 gånger/vecka 281 9. Uppgift saknas
VAR 197 MACDONALDS 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonalds <Se F.16 för fullständig frågetext> 4873 1. Aldrig 2111 2. Någon gång/år 931 3. Någon gång/kvartal 744 4. Någon gång/månad 138 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 271 9. Uppgift saknas
VAR 198 CLOCK 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 2410 1. Aldrig 2624 2. Någon gång/år 1675 3. Någon gång/kvartal 1280 4. Någon gång/månad 401 5. 1-2 gånger/vecka 245 6. 3-4 gånger/vecka 174 7. Minst 5 gånger/vecka 288 9. Uppgift saknas
VAR 199 BAR/GATUKÖK 16 Loc 247 width 1 MD=9 16.29 Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan hamburgerrestaurang/gatukök <Se F.16 för fullständig frågetext> 2316 1. Aldrig 2931 2. Någon gång/år 1739 3. Någon gång/kvartal 1472 4. Någon gång/månad 352 5. 1-2 gånger/vecka 49 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 221 9. Uppgift saknas
VAR 200 BENSINSTATION 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1189 1. Aldrig 622 2. Någon gång/år 606 3. Någon gång/kvartal 2654 4. Någon gång/månad 3358 5. 1-2 gånger/vecka 345 6. 3-4 gånger/vecka 101 7. Minst 5 gånger/vecka 222 9. Uppgift saknas
VAR 201 POSTKONTOR 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 187 1. Aldrig 620 2. Någon gång/år 1262 3. Någon gång/kvartal 4789 4. Någon gång/månad 1862 5. 1-2 gånger/vecka 137 6. 3-4 gånger/vecka 111 7. Minst 5 gånger/vecka 129 9. Uppgift saknas
VAR 202 BANKKONTOR 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 373 1. Aldrig 814 2. Någon gång/år 1473 3. Någon gång/kvartal 4695 4. Någon gång/månad 1418 5. 1-2 gånger/vecka 98 6. 3-4 gånger/vecka 75 7. Minst 5 gånger/vecka 151 9. Uppgift saknas
VAR 203 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4344 1. Aldrig 2452 2. Någon gång/år 1163 3. Någon gång/kvartal 822 4. Någon gång/månad 89 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 217 9. Uppgift saknas
VAR 204 APOTEK 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 415 1. Aldrig 2847 2. Någon gång/år 3465 3. Någon gång/kvartal 2158 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 111 9. Uppgift saknas
VAR 205 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Blomsteraffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 625 1. Aldrig 2756 2. Någon gång/år 2950 3. Någon gång/kvartal 2354 4. Någon gång/månad 250 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 145 9. Uppgift saknas
VAR 206 BYGGMATERIAFFÄR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 3028 1. Aldrig 3557 2. Någon gång/år 1482 3. Någon gång/kvartal 713 4. Någon gång/månad 72 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 206 9. Uppgift saknas
VAR 207 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 3437 1. Aldrig 3019 2. Någon gång/år 1342 3. Någon gång/kvartal 979 4. Någon gång/månad 90 5. 1-2 gånger/vecka 18 6. 3-4 gånger/vecka 24 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2814 1. Aldrig 1457 2. Någon gång/år 810 3. Någon gång/kvartal 1097 4. Någon gång/månad 1126 5. 1-2 gånger/vecka 532 6. 3-4 gånger/vecka 996 7. Minst 5 gånger/vecka 265 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3481 1. Aldrig 2069 2. Någon gång/år 902 3. Någon gång/kvartal 1198 4. Någon gång/månad 752 5. 1-2 gånger/vecka 209 6. 3-4 gånger/vecka 181 7. Minst 5 gånger/vecka 305 9. Uppgift saknas
VAR 210 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 4688 1. Aldrig 3129 2. Någon gång/år 743 3. Någon gång/kvartal 291 4. Någon gång/månad 63 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 154 9. Uppgift saknas
VAR 211 TUNNELBANA 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5711 1. Aldrig 2017 2. Någon gång/år 388 3. Någon gång/kvartal 288 4. Någon gång/månad 139 5. 1-2 gånger/vecka 100 6. 3-4 gånger/vecka 266 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 212 TAXI 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2492 1. Aldrig 3951 2. Någon gång/år 1486 3. Någon gång/kvartal 836 4. Någon gång/månad 133 5. 1-2 gånger/vecka 29 6. 3-4 gånger/vecka 29 7. Minst 5 gånger/vecka 141 9. Uppgift saknas
VAR 213 AFTONBLADET 17 Loc 261 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3797 1. Inga nummer 2876 2. Nästan inga nummer 886 3. Ca ett nummer av fyra 361 4. Ca två nummer av fyra 199 5. Ca tre nummer av fyra 440 6. Nästan alla nummer 246 7. Alla nummer 292 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 262 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3738 1. Inga nummer 2697 2. Nästan inga nummer 810 3. Ca ett nummer av fyra 347 4. Ca två nummer av fyra 226 5. Ca tre nummer av fyra 568 6. Nästan alla nummer 293 7. Alla nummer 418 9. Uppgift saknas
VAR 215 EXPRESSEN 17 Loc 263 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 2942 1. Inga nummer 2819 2. Nästan inga nummer 1112 3. Ca ett nummer av fyra 516 4. Ca två nummer av fyra 295 5. Ca tre nummer av fyra 681 6. Nästan alla nummer 343 7. Alla nummer 389 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 264 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 2868 1. Inga nummer 2673 2. Nästan inga nummer 1007 3. Ca ett nummer av fyra 490 4. Ca två nummer av fyra 334 5. Ca tre nummer av fyra 892 6. Nästan alla nummer 464 7. Alla nummer 369 9. Uppgift saknas
VAR 217 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 220 7289 1. Inga nummer 691 2. Nästan inga nummer 261 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 146 6. Nästan alla nummer 128 7. Alla nummer 423 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS NYHETER 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5485 1. Inga nummer 1788 2. Nästan inga nummer 401 3. Ca ett nummer av fyra 146 4. Ca två nummer av fyra 92 5. Ca tre nummer av fyra 276 6. Nästan alla nummer 547 7. Alla nummer 362 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5545 1. Inga nummer 1651 2. Nästan inga nummer 330 3. Ca ett nummer av fyra 132 4. Ca två nummer av fyra 82 5. Ca tre nummer av fyra 310 6. Nästan alla nummer 617 7. Alla nummer 430 9. Uppgift saknas
VAR 220 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6580 1. Inga nummer 1312 2. Nästan inga nummer 244 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 340 7. Alla nummer 354 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6766 1. Inga nummer 1180 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 338 7. Alla nummer 396 9. Uppgift saknas
VAR 222 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7190 1. Inga nummer 752 2. Nästan inga nummer 154 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 130 6. Nästan alla nummer 442 7. Alla nummer 317 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7214 1. Inga nummer 678 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 132 6. Nästan alla nummer 452 7. Alla nummer 377 9. Uppgift saknas
VAR 224 GT 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7385 1. Inga nummer 782 2. Nästan inga nummer 248 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 61 5. Ca tre nummer av fyra 103 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 341 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7282 1. Inga nummer 800 2. Nästan inga nummer 233 3. Ca ett nummer av fyra 103 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 130 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 382 9. Uppgift saknas
VAR 226 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6176 1. Inga nummer 1160 2. Nästan inga nummer 610 3. Ca ett nummer av fyra 231 4. Ca två nummer av fyra 133 5. Ca tre nummer av fyra 273 6. Nästan alla nummer 184 7. Alla nummer 330 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6000 1. Inga nummer 1107 2. Nästan inga nummer 545 3. Ca ett nummer av fyra 213 4. Ca två nummer av fyra 157 5. Ca tre nummer av fyra 420 6. Nästan alla nummer 320 7. Alla nummer 335 9. Uppgift saknas
VAR 228 ARBETET 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7042 1. Inga nummer 808 2. Nästan inga nummer 204 3. Ca ett nummer av fyra 93 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 108 6. Nästan alla nummer 501 7. Alla nummer 297 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7153 1. Inga nummer 701 2. Nästan inga nummer 181 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 95 6. Nästan alla nummer 507 7. Alla nummer 352 9. Uppgift saknas
VAR 230 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8048 1. Inga nummer 428 2. Nästan inga nummer 75 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 160 7. Alla nummer 304 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 8068 1. Inga nummer 375 2. Nästan inga nummer 63 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 160 7. Alla nummer 355 9. Uppgift saknas
VAR 232 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7140 1. Inga nummer 646 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 136 6. Nästan alla nummer 574 7. Alla nummer 321 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7140 1. Inga nummer 646 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 136 6. Nästan alla nummer 574 7. Alla nummer 321 9. Uppgift saknas
VAR 234 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 282 width 1 MD GE 9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8525 1. Inga nummer 159 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 137 7. Alla nummer 199 9. Uppgift saknas
VAR 235 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 283 width 1 MD GE 9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8621 1. Inga nummer 121 2. Nästan inga nummer 24 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 101 7. Alla nummer 202 9. Uppgift saknas
VAR 236 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 284 width 1 MD GE 9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8497 1. Inga nummer 191 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 113 7. Alla nummer 200 9. Uppgift saknas
VAR 237 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 285 width 1 MD GE 9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8465 1. Inga nummer 218 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 117 7. Alla nummer 195 9. Uppgift saknas
VAR 238 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 286 width 1 MD GE 9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8557 1. Inga nummer 142 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 115 7. Alla nummer 197 9. Uppgift saknas
VAR 239 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 287 width 1 MD GE 9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8475 1. Inga nummer 216 2. Nästan inga nummer 32 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 127 7. Alla nummer 199 9. Uppgift saknas
VAR 240 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5928 1. Inga nummer 1784 2. Nästan inga nummer 496 3. Ca ett nummer av fyra 144 4. Ca två nummer av fyra 79 5. Ca tre nummer av fyra 190 6. Nästan alla nummer 275 7. Alla nummer 201 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLERS 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5230 1. Inga nummer 2219 2. Nästan inga nummer 593 3. Ca ett nummer av fyra 171 4. Ca två nummer av fyra 89 5. Ca tre nummer av fyra 217 6. Nästan alla nummer 392 7. Alla nummer 186 9. Uppgift saknas
VAR 242 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4733 1. Inga nummer 2252 2. Nästan inga nummer 756 3. Ca ett nummer av fyra 221 4. Ca två nummer av fyra 144 5. Ca tre nummer av fyra 291 6. Nästan alla nummer 541 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5201 1. Inga nummer 2192 2. Nästan inga nummer 585 3. Ca ett nummer av fyra 185 4. Ca två nummer av fyra 98 5. Ca tre nummer av fyra 233 6. Nästan alla nummer 441 7. Alla nummer 162 9. Uppgift saknas
VAR 244 ÅRET RUNT 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4255 1. Inga nummer 2776 2. Nästan inga nummer 795 3. Ca ett nummer av fyra 254 4. Ca två nummer av fyra 139 5. Ca tre nummer av fyra 255 6. Nästan alla nummer 481 7. Alla nummer 142 9. Uppgift saknas
VAR 245 HUSMODERN 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husmodern <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6351 1. Inga nummer 1938 2. Nästan inga nummer 346 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5129 1. Inga nummer 2704 2. Nästan inga nummer 597 3. Ca ett nummer av fyra 177 4. Ca två nummer av fyra 96 5. Ca tre nummer av fyra 118 6. Nästan alla nummer 127 7. Alla nummer 149 9. Uppgift saknas
VAR 247 SAXONS 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Saxons <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6711 1. Inga nummer 1633 2. Nästan inga nummer 318 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6269 1. Inga nummer 1966 2. Nästan inga nummer 356 3. Ca ett nummer av fyra 109 4. Ca två nummer av fyra 66 5. Ca tre nummer av fyra 80 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6415 1. Inga nummer 1753 2. Nästan inga nummer 353 3. Ca ett nummer av fyra 146 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 101 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 250 FEMINA 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7060 1. Inga nummer 1193 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 206 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 251 ICA-KURIREN 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4554 1. Inga nummer 1973 2. Nästan inga nummer 710 3. Ca ett nummer av fyra 279 4. Ca två nummer av fyra 158 5. Ca tre nummer av fyra 435 6. Nästan alla nummer 845 7. Alla nummer 143 9. Uppgift saknas
VAR 252 KVINNA 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8488 1. Inga nummer 321 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 189 9. Uppgift saknas
VAR 253 FRIDA 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8201 1. Inga nummer 422 2. Nästan inga nummer 121 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 188 9. Uppgift saknas
VAR 254 VECKANS NOVELL 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 8003 1. Inga nummer 579 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 186 9. Uppgift saknas
VAR 255 OKEJ 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7675 1. Inga nummer 724 2. Nästan inga nummer 226 3. Ca ett nummer av fyra 97 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 256 STARLET 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8457 1. Inga nummer 291 2. Nästan inga nummer 68 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 193 9. Uppgift saknas
VAR 257 REVYN 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6477 1. Inga nummer 1583 2. Nästan inga nummer 433 3. Ca ett nummer av fyra 145 4. Ca två nummer av fyra 93 5. Ca tre nummer av fyra 107 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 185 9. Uppgift saknas
VAR 258 DET BÄSTA 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7121 1. Inga nummer 1004 2. Nästan inga nummer 220 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 125 6. Nästan alla nummer 333 7. Alla nummer 185 9. Uppgift saknas
VAR 259 LAND 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 5691 1. Inga nummer 1377 2. Nästan inga nummer 467 3. Ca ett nummer av fyra 168 4. Ca två nummer av fyra 88 5. Ca tre nummer av fyra 299 6. Nästan alla nummer 864 7. Alla nummer 143 9. Uppgift saknas
VAR 260 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5963 1. Inga nummer 2235 2. Nästan inga nummer 403 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 135 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 261 VI 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 7028 1. Inga nummer 964 2. Nästan inga nummer 272 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 66 5. Ca tre nummer av fyra 135 6. Nästan alla nummer 379 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 262 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7354 1. Inga nummer 867 2. Nästan inga nummer 266 3. Ca ett nummer av fyra 93 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 99 6. Nästan alla nummer 186 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 263 ALLT OM MAT 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 5987 1. Inga nummer 1726 2. Nästan inga nummer 598 3. Ca ett nummer av fyra 160 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 130 6. Nästan alla nummer 262 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 264 GLAD I MAT 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7796 1. Inga nummer 619 2. Nästan inga nummer 177 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 152 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 265 HÄLSA 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7661 1. Inga nummer 775 2. Nästan inga nummer 248 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 266 MÅ BRA 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7504 1. Inga nummer 906 2. Nästan inga nummer 283 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 267 ANTIK & AUKTION 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8052 1. Inga nummer 500 2. Nästan inga nummer 171 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 180 9. Uppgift saknas
VAR 268 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8139 1. Inga nummer 475 2. Nästan inga nummer 122 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 269 BO BRA 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bo Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7201 1. Inga nummer 1062 2. Nästan inga nummer 296 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 134 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 270 SKÖNA HEM 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 7733 1. Inga nummer 687 2. Nästan inga nummer 220 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 125 7. Alla nummer 181 9. Uppgift saknas
VAR 271 VÅR BOSTAD 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 6142 1. Inga nummer 1039 2. Nästan inga nummer 367 3. Ca ett nummer av fyra 172 4. Ca två nummer av fyra 100 5. Ca tre nummer av fyra 370 6. Nästan alla nummer 752 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 272 FOTBOLL 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fotboll <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7903 1. Inga nummer 394 2. Nästan inga nummer 185 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 120 6. Nästan alla nummer 196 7. Alla nummer 184 9. Uppgift saknas
VAR 273 LEKTYR 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7234 1. Inga nummer 1242 2. Nästan inga nummer 298 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 274 STOPP 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7534 1. Inga nummer 1017 2. Nästan inga nummer 228 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 275 FIB AKTUELLT 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fib Aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7168 1. Inga nummer 1306 2. Nästan inga nummer 286 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 276 ALLT OM MC 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8020 1. Inga nummer 594 2. Nästan inga nummer 171 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 277 MC-NYTT 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8038 1. Inga nummer 572 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 278 BILSPORT 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 7349 1. Inga nummer 869 2. Nästan inga nummer 342 3. Ca ett nummer av fyra 124 4. Ca två nummer av fyra 66 5. Ca tre nummer av fyra 86 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 279 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8054 1. Inga nummer 510 2. Nästan inga nummer 155 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 280 WHEEL DRIVE 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 8427 1. Inga nummer 310 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 281 POWER MAGAZINE 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8530 1. Inga nummer 248 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 282 CLASSIC MOTOR 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Classic motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8486 1. Inga nummer 251 2. Nästan inga nummer 66 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 174 9. Uppgift saknas
VAR 283 TRAILER 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8263 1. Inga nummer 381 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 284 MOTOR 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7763 1. Inga nummer 514 2. Nästan inga nummer 160 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 308 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 285 VI BILÄGARE 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 6112 1. Inga nummer 1269 2. Nästan inga nummer 493 3. Ca ett nummer av fyra 139 4. Ca två nummer av fyra 79 5. Ca tre nummer av fyra 206 6. Nästan alla nummer 633 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 286 BÅTNYTT 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 7747 1. Inga nummer 705 2. Nästan inga nummer 239 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 287 PÅ KRYSS 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8451 1. Inga nummer 275 2. Nästan inga nummer 75 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 288 BÅTÄGARE 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8113 1. Inga nummer 490 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 289 JAKT & VAPEN 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8161 1. Inga nummer 410 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 290 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8032 1. Inga nummer 440 2. Nästan inga nummer 176 3. Ca ett nummer av fyra 64 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 291 SVENSK JAKT 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7996 1. Inga nummer 365 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 261 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 292 JAKT 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8270 1. Inga nummer 331 2. Nästan inga nummer 119 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 106 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 293 SPORTFISKAREN 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8147 1. Inga nummer 422 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 294 FOTO 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7709 1. Inga nummer 813 2. Nästan inga nummer 197 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 295 ELEKTRONIK 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8236 1. Inga nummer 413 2. Nästan inga nummer 130 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 184 9. Uppgift saknas
VAR 296 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7154 1. Inga nummer 824 2. Nästan inga nummer 342 3. Ca ett nummer av fyra 120 4. Ca två nummer av fyra 66 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 291 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 297 NY TEKNIK 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7545 1. Inga nummer 657 2. Nästan inga nummer 242 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 109 6. Nästan alla nummer 216 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 298 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6589 1. Inga nummer 1413 2. Nästan inga nummer 496 3. Ca ett nummer av fyra 166 4. Ca två nummer av fyra 77 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 108 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 299 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 8438 1. Inga nummer 177 2. Nästan inga nummer 69 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 154 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 300 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 8633 1. Inga nummer 98 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 301 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 7070 1. Inga nummer 392 2. Nästan inga nummer 205 3. Ca ett nummer av fyra 111 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 312 6. Nästan alla nummer 758 7. Alla nummer 169 9. Uppgift saknas
VAR 302 LO TIDNINGEN 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 8257 1. Inga nummer 255 2. Nästan inga nummer 93 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 165 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 303 METALLARBETAREN 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 7760 1. Inga nummer 331 2. Nästan inga nummer 155 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 173 6. Nästan alla nummer 398 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 304 SIA 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8552 1. Inga nummer 125 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 131 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 305 STATSANSTÄLLD 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 8113 1. Inga nummer 198 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 115 6. Nästan alla nummer 336 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 306 HTF TIDNINGEN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: HTF tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 18 Fel i Skåne 8131 1. Inga nummer 503 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 307 TURIST 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7819 1. Inga nummer 452 2. Nästan inga nummer 146 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 110 6. Nästan alla nummer 315 7. Alla nummer 172 9. Uppgift saknas
VAR 308 OUTLOOK 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Outlook <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 8763 1. Inga nummer 63 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 25 7. Alla nummer 181 9. Uppgift saknas
VAR 309 RES 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Res <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8430 1. Inga nummer 262 2. Nästan inga nummer 77 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 79 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 310 SCANORAMA 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Scanorama <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8556 1. Inga nummer 184 2. Nästan inga nummer 75 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 311 HUND SPORT 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8022 1. Inga nummer 430 2. Nästan inga nummer 143 3. Ca ett nummer av fyra 62 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 76 6. Nästan alla nummer 154 7. Alla nummer 179 9. Uppgift saknas
VAR 312 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 7791 1. Inga nummer 585 2. Nästan inga nummer 258 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 313 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 6938 1. Inga nummer 1002 2. Nästan inga nummer 459 3. Ca ett nummer av fyra 173 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 138 6. Nästan alla nummer 151 7. Alla nummer 156 9. Uppgift saknas
VAR 314 LEDARSKAP 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ledarskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8513 1. Inga nummer 215 2. Nästan inga nummer 76 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 189 9. Uppgift saknas
VAR 315 AKTIESPARAREN 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 8117 1. Inga nummer 380 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 160 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 316 DINA PENGAR 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 7884 1. Inga nummer 500 2. Nästan inga nummer 192 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 186 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 317 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7982 1. Inga nummer 475 2. Nästan inga nummer 196 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 104 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 318 SUNT 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8341 1. Inga nummer 230 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 161 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 319 AGENT X9 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 7535 1. Inga nummer 780 2. Nästan inga nummer 301 3. Ca ett nummer av fyra 113 4. Ca två nummer av fyra 55 5. Ca tre nummer av fyra 70 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 175 9. Uppgift saknas
VAR 320 BUSTER 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7907 1. Inga nummer 683 2. Nästan inga nummer 181 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 185 9. Uppgift saknas
VAR 321 FANTOMEN 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6605 1. Inga nummer 1349 2. Nästan inga nummer 475 3. Ca ett nummer av fyra 167 4. Ca två nummer av fyra 96 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 118 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 322 KALLE ANKA 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5633 1. Inga nummer 1890 2. Nästan inga nummer 662 3. Ca ett nummer av fyra 224 4. Ca två nummer av fyra 132 5. Ca tre nummer av fyra 169 6. Nästan alla nummer 226 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 323 KNASEN 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6966 1. Inga nummer 1155 2. Nästan inga nummer 433 3. Ca ett nummer av fyra 156 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 88 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 324 FRIDOLF 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6285 1. Inga nummer 1671 2. Nästan inga nummer 548 3. Ca ett nummer av fyra 213 4. Ca två nummer av fyra 72 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 325 91:AN 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6095 1. Inga nummer 1822 2. Nästan inga nummer 551 3. Ca ett nummer av fyra 217 4. Ca två nummer av fyra 87 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 326 SERIEMAGASINET 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7462 1. Inga nummer 897 2. Nästan inga nummer 287 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 63 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 327 AFFISCHPELARE 18 Loc 375 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 319 0. Aldrig 992 1. Någon dag per år 798 2. Någon dag per kvartal 1353 3. Någon dag per månad 1308 4. Ca 1 dag per vecka 1206 5. 2-3 dagar per vecka 1319 6. 4-5 dagar per vecka 1635 7. 6-7 dagar per vecka 167 9. Uppgift saknas
VAR 328 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 376 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 463 0. Aldrig 1089 1. Någon dag per år 927 2. Någon dag per kvartal 1674 3. Någon dag per månad 1330 4. Ca 1 dag per vecka 1182 5. 2-3 dagar per vecka 1062 6. 4-5 dagar per vecka 1159 7. 6-7 dagar per vecka 211 9. Uppgift saknas
VAR 329 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 377 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 391 0. Aldrig 710 1. Någon dag per år 580 2. Någon dag per kvartal 1292 3. Någon dag per månad 1200 4. Ca 1 dag per vecka 1472 5. 2-3 dagar per vecka 1563 6. 4-5 dagar per vecka 1698 7. 6-7 dagar per vecka 191 9. Uppgift saknas
VAR 330 SIDOSKYLTAR 18 Loc 378 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 260 0. Aldrig 673 1. Någon dag per år 593 2. Någon dag per kvartal 1236 3. Någon dag per månad 1171 4. Ca 1 dag per vecka 1511 5. 2-3 dagar per vecka 1651 6. 4-5 dagar per vecka 1829 7. 6-7 dagar per vecka 173 9. Uppgift saknas
VAR 331 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 379 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 2372 0. Aldrig 2098 1. Någon dag per år 986 2. Någon dag per kvartal 1221 3. Någon dag per månad 565 4. Ca 1 dag per vecka 501 5. 2-3 dagar per vecka 688 6. 4-5 dagar per vecka 446 7. 6-7 dagar per vecka 220 9. Uppgift saknas
VAR 332 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 380 width 1 MD=9 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv? 1347 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1776 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 1212 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 918 3. Gör mer än hälften av alla inköp 3789 4. Gör alla eller nästan alla inköp 55 9. Uppgift saknas
VAR 333 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 381 width 1 MD=9 20 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv? 1799 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedele o dyl. själv 2986 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1696 2. Köper mindre än hälften själv i Konsum/Servus/Domus/Obs 933 3. Köper ungefär hälften själv i Konsum/Servus/Domus/Obs 754 4. Köper mer än hälften själv i Konsum/Servus/Domus/Obs 791 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 138 9. Uppgift saknas
VAR 334 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 382 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga de övriga familjemedlemmarna. 4397 1. Ja 4248 2. Nej 452 9. Uppgift saknas
VAR 335 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 383 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 2549 1. Aldrig 2744 2. Någon gång /år 2047 3. Någon gång/kvartal 1373 4. Någon gång/månad 94 5. Någon gång/vecka eller oftare 290 9. Uppgift saknas
VAR 336 TANDKRÄM 22 Loc 384 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 865 1. Aldrig 1377 2. Någon gång /år 2685 3. Någon gång/kvartal 3827 4. Någon gång/månad 239 5. Någon gång/vecka eller oftare 104 9. Uppgift saknas
VAR 337 TVÅL 22 Loc 385 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 857 1. Aldrig 1351 2. Någon gång /år 2677 3. Någon gång/kvartal 3809 4. Någon gång/månad 261 5. Någon gång/vecka eller oftare 142 9. Uppgift saknas
VAR 338 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 386 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 5301 1. Aldrig 977 2. Någon gång /år 1522 3. Någon gång/kvartal 960 4. Någon gång/månad 34 5. Någon gång/vecka eller oftare 303 9. Uppgift saknas
VAR 339 HANDDISKMEDEL 22 Loc 387 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1640 1. Aldrig 1570 2. Någon gång /år 3080 3. Någon gång/kvartal 2586 4. Någon gång/månad 83 5. Någon gång/vecka eller oftare 138 9. Uppgift saknas
VAR 340 RENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 388 width 1 MD=9 (22.6) Rengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1521 1. Aldrig 1965 2. Någon gång /år 3137 3. Någon gång/kvartal 2255 4. Någon gång/månad 68 5. Någon gång/vecka eller oftare 151 9. Uppgift saknas
VAR 341 TVÄTTMEDEL 22 Loc 389 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1531 1. Aldrig 1389 2. Någon gång /år 2962 3. Någon gång/kvartal 2985 4. Någon gång/månad 119 5. Någon gång/vecka eller oftare 111 9. Uppgift saknas
VAR 342 GOLVVÅRDSMEDEL 22 Loc 390 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 3012 1. Aldrig 2899 2. Någon gång /år 1952 3. Någon gång/kvartal 918 4. Någon gång/månad 34 5. Någon gång/vecka eller oftare 282 9. Uppgift saknas
VAR 343 KAFFE 22 Loc 391 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1174 1. Aldrig 885 2. Någon gång /år 1632 3. Någon gång/kvartal 4003 4. Någon gång/månad 1321 5. Någon gång/vecka eller oftare 82 9. Uppgift saknas
VAR 344 ÖL 22 Loc 392 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1790 1. Aldrig 1365 2. Någon gång /år 1605 3. Någon gång/kvartal 2918 4. Någon gång/månad 1294 5. Någon gång/vecka eller oftare 125 9. Uppgift saknas