ORVESTO 88-I
                SSD 0427

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 88-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1987, våren och sommaren 1988 genomfördes sju omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  19.950 personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret.
  Urvalet har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 19.950 personer har 910 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 26 avlidna,
  9 som flyttat ur riket, 21 som vistas utomlands, 23 i
  militärtjänst, 172 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 22 ej svensktalande, 74 okända men
  skrivna å kommun, 27 under sjukhusvård, 269 sjuka i hemmet
  samt 1267 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.040
  personer varav 5.444, utgörande 30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 3.120 personer, "Tidsbrist" 461, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 599 och "Ej anträffbar" 2.533.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1988 13.683
  personer istället för 12.596 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 16 oktober 1987 - 15 juni 1988

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1988-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0427 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Kön 26 Ålder 27 Civilstånd 28 Hushållsposition 29 Sysselsättning 30 Utbildning 31 Ortsstorlek 32 Boendeform 33 Hushållsmedlemmar under 2 år 34 Hushållsmedlemmar 2-6 år 35 Hushållsmedlemmar 7-10 år 36 Hushållsmedlemmar 11-14 år 37 Hushållsmedlemmar 15-19 år 38 Hushållsmedlemmar 20-45 år 39 Hushållsmedlemmar 46-70 år 40 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 41 Totalt antal hushållsmedlemmar 42 Personlig inkomst 43 Hushållets totala inkomsten 44 Körkort för personbil 45 Medlem i facket 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2 år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2 år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Surfingbräda 58 Innehav: Mikrovågsugn 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: CD-spelare 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Matberedare 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo 174 Favör 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Lindex 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnia 194 Andra butiken: Färgsam 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonalds 200 Andra butiker: Clock 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsokostbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Handelsträdgård 207 Byggmaterielaffär 208 Reklam på bio 209 Reklam på taxi 210 Reklam på idrottsplatser 211 Tåg på sträckor över 10 mil 212 Tunnelbana 213 Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 244 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 245 Läsfrekvenser: Året Runt 246 Läsfrekvenser: Den nya HUSMODERN 247 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 248 Läsfrekvenser: Hänt Extra 249 Läsfrekvenser: Dam 250 Läsfrekvenser: Damernas 251 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 252 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 253 Läsfrekvenser: Kvinna 254 Läsfrekfenser: Frida 255 Läsfrekvenser: Veckans Novell 256 Läsfrekvenser: OKEJ 257 Läsfrekvenser: Starlet 258 Läsfrekvenser: Revyn 259 Läsfrekvenser: Clic 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Land 262 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 263 Läsfrekvenser: Vi 264 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 265 Läsfrekvenser: Allt om Mat 266 Läsfrekvenser: Glad i Mat 267 Läsfrekvenser: Hälsa 268 Läsfrekvenser: Må Bra 269 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 270 Läsfrekvenser: Månadens Journal 271 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 272 Läsfrekvenser: Sköna Hem 273 Läsfrekvenser: Vår Bostad 274 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 275 Läsfrekvenser: Hund 276 Läsfrekvenser: Lektyr 277 Läsfrekvenser: Stopp 278 Läsfrekvenser: Fib Aktuellt 279 Läsfrekvenser: Allt om MC 280 Läsfrekvenser: MC-nytt 281 Läsfrekvenser: Bilsport 282 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 283 Läsfrekvenser: Wheel Drive 284 Läsfrekvenser: Power magazine 285 Läsfrekvenser: Automobil 286 Läsfrekvenser: Classic motor 287 Läsfrekvenser: Trailer 288 Läsfrekvenser: Motor 289 Läsfrekvenser: Vi bilägare 290 Läsfrekvenser: Båtnytt 291 Läsfrekvenser: På kryss 292 Läsfrekvenser: Båtägare 293 Läsfrekvenser: Båtliv 294 Läsfrekvenser: Jakt & Vapen 295 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 296 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 297 Läsfrekvenser: Jakt 298 Läsfrekvenser: Foto 299 Läsfrekvenser: Elektronik 300 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 301 Läsfrekvenser: Ny Teknik 302 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 303 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 304 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 305 Läsfrekvenser: Fabriksarbetaren 306 Läsfrekvenser: LO Tidningen 307 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 308 Läsfrekvenser: Sia 309 Läsfrekvenser: Statsanställd 310 Läsfrekvenser: Hifi & Musik 311 Läsfrekvenser: Turist 312 Läsfrekvenser: Motion 313 Läsfrekvenser: I Form 314 Läsfrekvenser: Åka skidor 315 Läsfrekvenser: Surf 316 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 317 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 318 Läsfrekvenser: Aktiespararen 319 Läsfrekvenser: Dina Pengar 320 Läsfrekvenser: Privata Affärer 321 Läsfrekvenser: Sunt 322 Läsfrekvenser: Agent X9 323 Läsfrekvenser: Buster 324 Läsfrekvenser: Fantomen 325 Läsfrekvenser: Kalle Anka 326 Läsfrekvenser: Knasen 327 Läsfrekvenser: Fridolf 328 Läsfrekvenser: 91:an 329 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 330 Affischpelare 331 Affischtavlor 332 Baksidesskyltar 333 Sidoskyltar 334 Förarplatsskyltar 335 Jag köper: Skönhetsartiklar 336 Jag köper: Tandkräm 337 Jag köper: Tvål 338 Jag köper: Maskindiskmedel 339 Jag köper: Handdiskmedel 340 Jag köper: Rengöringsmedel 341 Jag köper: Tvättmedel 342 Jag köper: Golvvårdsmedel 343 Jag köper: Kaffe 344 Jag köper: Öl 345 Inköpsvanor: Andel egna inköp 346 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 347 Familjemedlem medlem i Konsum?

VAR 1 SSD STUDY NR 0427              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0427


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1699 5. Sverige Nu P-7005 (16/10 1987 - 16/12 1987) 1820 6. Sverige Nu P-7006 (09/11 1987 - 31/12 1987) 1850 7. Sverige Nu P-7007 (26/11 1987 - 04/02 1987)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5064 1. Svarat utan påminnelse 142 2. Svarat efter första påminnelsen 163 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 889 01. Stockholm/Södertälje 22 02. Norrtälje 28 03. Enköping 112 04. Uppsala 55 05. Nyköping 40 06. Katrineholm 64 07. Eskilstuna 52 08. Mjölby/Motala 100 09. Linköping 99 10. Norrköping 79 11. Jönköping 21 12. Tranås 59 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 51 14. Värnamo 28 15. Ljungby 87 16. Växjö 27 17. Västervik 17 18. Hultsfred/Vimmerby 36 19. Oskarshamn 87 20. Kalmar/Nybro 42 21. Visby 53 22. Karlskrona 41 23. Karlshamn 68 24. Kristianstad 47 25. Hässleholm 35 26. Ängelholm 130 27. Helsingborg/Landskrona 299 28. Malmö/Lund/Trelleborg 58 29. Ystad/Simrishamn 30 30. Eslöv 71 31. Halmstad 54 32. Falkenberg/Varberg 464 33. Göteborg/Alingsås 84 34. Uddevalla 68 35. Trollhättan/Vänersborg 115 36. Borås 58 37. Lidköping/Skara 28 38. Falköping 50 39. Skövde 27 40. Mariestad 25 41. Kristinehamn/Filipstad 103 42. Karlstad 31 43. Säffle/Åmål 27 44. Arvika 124 45. Örebro 23 46. Karlskoga 31 47. Lindesberg 107 48. Västerås 34 49. Köping 17 50. Fagersta 29 51. Sala 104 52. Borlänge/Falun 27 53. Avesta/Hedemora 30 54. Ludvika 31 55. Mora 135 56. Gävle/Sandviken 49 57. Bollnäs/Söderhamn 41 58. Hudiksvall/Ljusdal 91 59. Sundsvall 40 60. Härnösand/Kramfors 20 61. Sollefteå 41 62. Örnsköldsvik 84 63. Östersund 84 64. Umeå 55 65. Skellefteå 28 66. Lycksele 36 67. Piteå 77 68. Luleå/Boden 26 69. Haparanda/Kalix 36 70. Kiruna/Gällivare 8 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 17. 1917 . . 72. 1972 8 99. Uppgift saknas Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 44 78 74 94 88 82 93 80 95 74 70 91 85 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 93 75 96 71 77 85 86 78 106 89 89 90 119 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 125 116 120 119 123 110 113 105 108 102 102 92 104 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 119 116 89 91 81 103 102 104 120 105 82 110 81 Kod: 69 70 71 72 99 Frek: 101 120 110 86 8
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 910 01. Stockholms län 163 03. Uppsala län 160 04. Södermanlands län 253 05. Östergötlands län 200 06. Jönköpings län 115 07. Kronobergs län 167 08. Kalmar län 42 09. Gotlands län 94 10. Blekinge län 189 11. Kristianstads län 477 12. Malmöhus län 163 13. Hallands län 452 14. Göteborgs o. Bohus län 257 15. Älvsborgs län 172 16. Skaraborgs län 167 17. Värmlands län 178 18. Örebro län 188 19. Västmanlands län 192 20. Kopparbergs län 203 21. Gävleborgs län 193 22. Västernorrlans län 84 23. Jämtlands län 167 24. Västerbottens län 175 25. Norrbottens län 8 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 16 0114. Upplands-Väsby 15 0115. Vallentuna 17 0117. Österåker 7 0120. Värmdö 40 0123. Järfälla 12 0125. Ekerö 41 0126. Huddinge 33 0127. Botkyrka 8 0128. Salem 39 0136. Haninge 22 0138. Tyresö 13 0139. Upplands-Bro 41 0160. Täby 18 0162. Danderyd 33 0163. Sollentuna 359 0180. Stockholm 49 0181. Södertälje 38 0182. Nacka 9 0183. Sundbyberg 30 0184. Solna 18 0186. Lidingö 3 0187. Vaxholm 22 0188. Norrtälje 15 0191. Sigtuna 12 0192. Nynäshamn 5 0305. Håbo 6 0319. Älvkarleby 16 0360. Tierp 103 0380. Uppsala 23 0381. Enköping 10 0382. Östhammar 8 0428. Vingåker 44 0480. Nyköping 11 0481. Oxelösund 13 0482. Flen 20 0483. Katrineholm 48 0484. Eskilstuna 16 0486. Strängnäs 1 0509. Ödeshög 3 0512. Ydre 5 0513. Kinda 3 0560. Boxholm 9 0561. Åtvidaberg 14 0562. Finspång 6 0563. Valdemarsvik 85 0580. Linköping 71 0581. Norrköping 7 0582. Söderköping 27 0583. Motala 5 0584. Vadstena 16 0586. Mjölby 4 0604. Aneby 3 0617. Gnosjö 24 0662. Gislaved 9 0665. Vaggeryd 62 0680. Jönköping 18 0682. Nässjö 25 0683. Värnamo 8 0684. Sävsjö 20 0685. Vetlanda 13 0686. Eksjö 14 0687. Tranås 5 0760. Uppvidinge 4 0761. Lessebo 8 0763. Tingsryd 17 0764. Alvesta 12 0765. Älmhult 10 0767. Markaryd 41 0780. Växjö 18 0781. Ljungby 5 0821. Högsby 7 0834. Torsås 11 0840. Mörbylånga 10 0860. Hultsfred 8 0861. Mönsterås 5 0862. Emmaboda 40 0880. Kalmar 15 0881. Nybro 22 0882. Oskarshamn 27 0883. Västervik 7 0884. Vimmerby 9 0885. Borgholm 42 0980. Gotland 9 1060. Olofström 39 1080. Karlskrona 14 1081. Ronneby 24 1082. Karlshamn 8 1083. Sölvesborg 8 1121. Östra Göinge 8 1137. Örkelljunga 8 1160. Tomelilla 11 1162. Bromölla 10 1163. Osby 5 1165. Perstorp 9 1166. Klippan 12 1167. Åstorp 5 1168. Båstad 49 1180. Kristianstad 11 1181. Simrishamn 21 1182. Ängelholm 32 1183. Hässleholm 7 1214. Svalöv 15 1230. Staffanstorp 11 1231. Burlöv 19 1233. Vellinge 8 1260. Bjuv 18 1261. Kävlinge 12 1262. Lomma 9 1263. Svedala 11 1264. Skurup 9 1265. Sjöbo 7 1266. Hörby 8 1267. Höör 133 1280. Malmö 57 1281. Lund 20 1282. Landskrona 60 1283. Helsingborg 14 1284. Höganäs 15 1285. Eslöv 19 1286. Ystad 24 1287. Trelleborg 8 1315. Hylte 51 1380. Halmstad 13 1381. Laholm 21 1382. Falkenberg 33 1383. Varberg 37 1384. Kungsbacka 18 1401. Härryda 16 1402. Partille 6 1407. Öckerö 9 1415. Stenungsund 11 1419. Tjörn 12 1421. Orust 4 1427. Sotenäs 7 1430. Munkedal 7 1435. Tanum 257 1480. Göteborg 33 1481. Mölndal 24 1482. Kungälv 12 1484. Lysekil 31 1485. Uddevalla 5 1486. Strömstad 4 1504. Dals Ed 7 1507. Färgelanda 14 1521. Ale 18 1524. Lerum 5 1527. Vårgårda 8 1552. Tranemo 5 1561. Mellerud 10 1562. Lilla Edet 24 1563. Mark 5 1565. Svenljunga 5 1566. Herrljunga 19 1580. Vänersborg 31 1581. Trollhättan 16 1582. Alingsås 58 1583. Borås 15 1584. Ulricehamn 6 1585. Åmål 3 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 3 1622. Mullsjö 4 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 4 1643. Gullspång 9 1660. Vara 10 1661. Götene 12 1662. Tibro 8 1663. Töreboda 15 1680. Mariestad 23 1681. Lidköping 11 1682. Skara 28 1683. Skövde 5 1684. Hjo 9 1685. Tidaholm 19 1686. Falköping 6 1715. Kil 2 1730. Eda 11 1737. Torsby 1 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 8 1763. Forshaga 7 1764. Grums 8 1765. Årjäng 7 1766. Sunne 47 1780. Karlstad 17 1781. Kristinehamn 7 1782. Filipstad 9 1783. Hagfors 16 1784. Arvika 13 1785. Säffle 6 1860. Laxå 14 1861. Hallsberg 3 1862. Degerfors 6 1863. Hällefors 6 1864. Ljusnarsberg 86 1880. Örebro 12 1881. Kumla 6 1882. Askersund 20 1883. Karlskoga 4 1884. Nora 15 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 7 1907. Surahammar 13 1917. Heby 5 1960. Kungsör 13 1961. Hallstahammar 4 1962. Norberg 86 1980. Västerås 17 1981. Sala 11 1982. Fagersta 16 1983. Köping 14 1984. Arboga 4 2021. Vansbro 10 2023. Malung 4 2026. Gagnef 10 2029. Leksand 8 2031. Rättvik 3 2034. Orsa 3 2039. Älvdalen 11 2061. Smedjebacken 15 2062. Mora 37 2080. Falun 31 2081. Borlänge 10 2082. Säter 12 2083. Hedemora 15 2084. Avesta 19 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 9 2104. Hofors 11 2121. Ovanåker 6 2132. Nordanstig 14 2161. Ljusdal 73 2180. Gävle 29 2181. Sandviken 21 2182. Söderhamn 17 2183. Bollnäs 21 2184. Hudiksvall 12 2260. Ånge 14 2262. Timrå 22 2280. Härnösand 65 2281. Sundsvall 18 2282. Kramfors 20 2283. Sollefteå 42 2284. Örnsköldsvik 3 2303. Ragunda 3 2305. Bräcke 12 2309. Krokom 14 2313. Strömsund 7 2321. Åre 5 2326. Berg 8 2361. Härjedalen 32 2380. Östersund 7 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 3 2404. Vindeln 5 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 3 2418. Malå 5 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 3 2425. Dorotea 7 2460. Vännäs 5 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 60 2480. Umeå 10 2481. Lycksele 49 2482. Skellefteå 4 2505. Arvidsjaur 2 2506. Arjeplog 3 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 13 2514. Kalix 5 2518. Övertorneå 8 2521. Pajala 16 2523. Gällivare 5 2560. Älvsbyn 51 2580. Luleå 25 2581. Piteå 22 2582. Boden 7 2583. Haparanda 12 2584. Kiruna 19 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 54 001. Alingsås Tidning (3) 184 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 16 003. Arboga Tidning (5) 7 004. Arvika Nyheter (3) 2 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 35 006. Barometern (6) 4 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 10 008. Bergslagsposten (6) 18 009. Blekinge Läns Tidning (6) 212 010. Bohusläningen (6) 4 011. Borlänge Tidning (6) 85 012. Borås Tidning (6) 15 013. Bärgslagbladet (6) 43 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 161 015. Dala-Demokraten (6) 29 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 44 017. Enköpings-Posten (5) 27 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 5 019. Fagersta-Posten (3) 35 020. Falköpings Tidning (4) 20 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 94 023. Folkbladet (6) 115 024. Folket (6) 6 025. Fryksdalsbygden (2) 16 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 42 028. Gotlands Tidningar (6) 109 029. Hallands Nyheter (6) 64 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 129 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 9 033. Hjo Tidning (2) 6 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 59 035. Hälsinge Kuriren (6) 35 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 6 038. Karlskoga Tidning (6) 9 039. Katrineholms-Kuriren (6) 80 040. Kristianstadsbladet (6) 70 041. Kronobergaren (1) 1 042. Laholms Tidning (6) 3 044. Ljusdals-Posten (4) 7 045. Ljusnan (6) 4 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 71 048. Länstidningen, Södertälje (5) 93 049. Länstidningen, Östersund (6) 36 050. Mariestads-Tidningen (5) 17 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 22 053. Motala Tidning (6) 61 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 19 055. Norra Halland (2) 20 056. Norra Skåne (6) 15 057. Norra Västerbotten (6) 11 058. Norrbottens-Kuriren (6) 145 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 100 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 31 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 72 063. Nya Norrland (6) 22 064. Nynäshamns-Posten (2) 33 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 13 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 23 067. Piteå-Tidningen (6) 1 068. Provinstidningen Dalsland (3) 26 069. Sala Allehanda (6) 24 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 9 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 1 072. Skövde Nyheter (6) 11 074. Smålands Dagblad (6) 81 075. Smålands Folkblad (6) 38 076. Smålands Posten (6) 12 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 36 080. Sundsvalls Tidning (6) 107 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 9 082. Säffle-Tidningen (3) 42 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 0 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 42 088. Trelleborgs Allehanda (6) 16 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 10 091. Vetlanda-Posten (6) 6 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 144 093. Värmlands Folkblad (3) 21 094. Värnamo Nyheter (4) 108 096. Västerbottens Folkblad (6) 19 097. Västerbottens-Kuriren (6) 5 098. Västernorrlands Allehanda (6) 19 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 51 101. Västgöta-Demokraten (1) 57 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet (3) 112 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 1 106. Östersunds-Posten (6) 67 107. Östgöten (6) 76 108. Östra Småland (6) 192 133. Storstaden (20) (G) 14 134. Ultra (6) (G) 19 136. Bergslags-Kuriren (6) 11 137. Härjedalen (1) 34 138. Västmanlands Folkblad (1) 25 139. Karlskoga-Kuriren (6) 221 140. Nöjesguiden (10) (G) 907 000. Frågan ej tillämplig 72 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 3 1. Inga nr 1597 2. Nästan inga nr 611 3. C:a ett nr av fyra 243 4. C:a två nr av fyra 142 5. C:a tre nr av fyra 397 6. Nästan alla nr 1393 7. Alla nr 914 0. Frågan ej tillämplig 69 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 2506 000. Frågan ej tillämplig 69 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 6 6 7 29 21 88 8 21 87 20 31 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 62 16 3 22 40 10 48 8 13 63 15 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 2 17 16 76 34 6 35 61 5 17 6 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 Frek: 26 32 38 10 12 20 21 11 5 20 11 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 33 24 28 15 5 7 23 80 16 44 59 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 84 14 7 10 22 34 8 4 17 49 2 Kod: 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 7 50 31 13 8 7 32 19 13 11 61 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 11 15 28 6 8 2 5 4 35 9 7 Kod: 92 93 94 96 97 98 99 100 102 103 104 Frek: 4 9 21 23 58 28 14 3 21 6 27 Kod: 105 106 107 108 133 134 136 137 138 139 140 Frek: 21 44 48 21 243 40 4 10 28 1 48 Kod: 0 999 Frek: 2506 69
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1008 2. Nästan inga nr 392 3. C:a ett nr av fyra 180 4. C:a två nr av fyra 101 5. C:a tre nr av fyra 277 6. Nästan alla nr 833 7. Alla nr 2509 0. Frågan ej tillämplig 69 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 4015 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 4 1 8 18 19 15 12 4 16 14 6 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 Frek: 10 6 16 6 5 45 2 4 5 39 7 Kod: 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 17 25 15 9 8 4 10 23 6 17 14 Kod: 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 10 9 13 9 6 5 8 10 7 23 10 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 25 12 17 13 50 3 5 5 7 9 4 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 74 76 77 Frek: 2 16 8 6 5 26 26 21 9 29 8 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 21 6 32 1 6 15 11 5 4 2 2 Kod: 89 90 91 92 94 96 97 98 99 100 102 Frek: 21 11 7 7 6 21 39 27 2 5 9 Kod: 103 104 105 106 107 108 133 134 136 137 138 Frek: 23 6 15 27 4 9 51 49 1 1 5 Kod: 140 0 999 Frek: 9 4015 68
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 583 2. Nästan inga nr 176 3. C:a ett nr av fyra 74 4. C:a två nr av fyra 45 5. C:a tre nr av fyra 86 6. Nästan alla nr 318 7. Alla nr 4018 0. Frågan ej tillämplig 69 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 4728 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Uppgift saknas Kod: 3 5 6 7 8 9 11 12 13 16 17 Frek: 2 3 5 9 1 4 3 2 7 6 1 Kod: 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 Frek: 3 6 2 18 2 1 2 16 1 2 11 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 Frek: 4 2 1 13 1 6 1 4 3 12 9 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 5 9 7 7 6 2 4 1 10 4 6 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 Frek: 6 13 13 18 1 1 2 7 1 1 12 Kod: 67 68 69 70 71 72 74 76 77 78 79 Frek: 2 8 6 7 18 20 1 15 5 11 1 Kod: 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 12 2 9 4 5 1 4 2 7 3 6 Kod: 92 94 96 97 98 99 100 102 103 105 106 Frek: 4 6 4 21 11 4 8 7 13 8 19 Kod: 107 133 134 138 140 0 999 Frek: 2 8 7 1 2 4728 68
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 333 2. Nästan inga nr 79 3. C:a ett nr av fyra 23 4. C:a två nr av fyra 7 5. C:a tre nr av fyra 33 6. Nästan alla nr 99 7. Alla nr 4728 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 5021 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Uppgift saknas Kod: 7 8 9 11 13 16 18 20 21 24 25 Frek: 2 3 3 2 2 1 3 2 7 1 1 Kod: 26 29 30 31 32 33 34 36 38 42 44 Frek: 7 2 2 4 2 1 3 1 1 4 6 Kod: 45 46 47 48 50 52 54 55 56 57 58 Frek: 5 2 2 1 2 6 7 3 6 2 15 Kod: 61 66 68 69 70 71 72 74 76 77 78 Frek: 3 2 9 4 12 4 9 4 6 8 5 Kod: 80 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 Frek: 6 4 2 4 2 1 1 4 4 3 8 Kod: 96 97 98 99 100 102 103 105 106 108 133 Frek: 3 16 9 5 3 2 4 10 8 1 1 Kod: 134 0 999 Frek: 2 5021 68
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 175 2. Nästan inga nr 38 3. C:a ett nr av fyra 13 4. C:a två nr av fyra 6 5. C:a tre nr av fyra 10 6. Nästan alla nr 35 7. Alla nr 5022 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 5149 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Uppgift saknas Kod: 7 18 19 21 26 28 29 30 31 33 34 Frek: 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 36 37 42 44 45 46 47 52 56 57 58 Frek: 2 1 1 2 6 1 1 3 4 2 2 Kod: 60 61 62 69 70 71 72 74 76 77 78 Frek: 1 1 3 2 2 9 8 1 9 3 3 Kod: 79 80 83 84 85 87 90 91 94 97 98 Frek: 4 5 1 3 1 1 1 5 1 11 6 Kod: 99 100 103 105 106 138 0 999 Frek: 3 3 4 5 13 1 5149 68
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nummer 90 2. Nästan inga nr 18 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 5 6. Nästan alla nr 27 7. Alla nr 5149 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 24 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 001. Alingsås Tidning (3) . . 140. Nöjesguiden 5228 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Uppgift saknas Kod: 21 26 30 31 39 42 44 45 50 54 57 Frek: 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 58 61 65 68 69 70 71 72 76 77 80 Frek: 2 1 1 1 4 2 2 7 1 2 1 Kod: 83 85 87 88 89 90 91 92 94 98 100 Frek: 1 3 3 1 2 1 2 5 2 6 1 Kod: 103 105 106 0 999 Frek: 3 3 2 5228 68
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 39 2. Nästan inga nr 6 3. C:a ett nr av fyra 6 4. C:a två nr av fyra 1 5. C:a tre nr av fyra 4 6. Nästan alla nr 17 7. Alla nr 5228 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖN 1 Loc 54 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 2649 1. Man 2715 2. Kvinna 5 9. Uppgift saknas
VAR 26 ÅLDER 2 Loc 55 width 2 MD=99 (2) Hur gammal är Du? 317 00. 15-17 år 184 01. 18-19 år 529 02. 20-24 år 475 03. 25-29 år 531 04. 30-34 år 542 05. 35-39 år 599 06. 40-44 år 492 07. 45-49 år 401 08. 50-54 år 423 09. 55-59 år 419 10. 60-64 år 449 11. 65 år och äldre 8 99. Uppgift saknas
VAR 27 CIVILSTÅND 3 Loc 57 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1291 1. Ogift 3640 2. Gift eller sammanboende 407 3. Änka/änkling/frånskild 31 9. Uppgift saknas
VAR 28 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 58 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1724 1. Husfar 1906 2. Husmor 639 3. Son/Dotter 200 4. Annan hushållsmedlem 823 5. Ensamboende 77 9. Uppgift saknas
VAR 29 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 59 width 1 MD=9 (5) Är Du: 2797 1. Förvärvsarbetande på heltid 924 2. Förvärvsarbetande på deltid 187 3. Hemmafru 566 4. Studerande 615 5. Pensionär 218 6. Annan sysselsättning 62 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTBILDNING 6 Loc 60 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1558 1. Folkskola 850 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 381 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1566 4. Gymnasium eller motsvarande 918 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 96 9. Uppgift saknas
VAR 31 ORTSSTORLEK 7 Loc 61 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 249 1. Under 200 invånare 600 2. 200 - 1.999 invånare 504 3. 2.000 - 4.999 invånare 470 4. 5.000 - 9.999 invånare 708 5. 10.000 - 24.999 invånare 663 6. 25.000 -49.999 invånare 703 7. 50.000 - 99.999 invånare 1121 8. 100.000 och däröver 351 9. Uppgift saknas
VAR 32 BOENDEFORM 8 Loc 62 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 661 0. Bostadsrättslägenhet 14 1. Andelslägenhet 1369 2. Hyrd lägenhet 2681 3. Egen villa/radhus 141 4. Hyrd villa/radhus 281 5. Jordbruksfastighet 89 6. Inneboende 68 7. Annan bostadsform 65 9. Uppgift saknas
VAR 33 UNDER 2 ÅR 9 Loc 63 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 22 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4948 378 20 1 22
VAR 34 2-6 ÅR 9 Loc 64 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4623 565 152 6 2 21
VAR 35 7-10 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 7. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4674 584 87 3 21
VAR 36 11-14 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4462 773 112 1 21
VAR 37 15-19 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4065 997 259 26 1 21
VAR 38 20-45 ÅR 9 Loc 68 width 2 MD=99 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 21 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 99 Frek: 1833 1252 2122 127 12 2 21
VAR 39 46-70 ÅR 9 Loc 70 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 20 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 2842 838 1662 5 2 20
VAR 40 70 ÅR ELLER ÄLDRE 9 Loc 71 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 21 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 5200 124 24 21
VAR 41 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 72 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 20 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 3 803 1863 979 1153 443 76 21 5 3 20
VAR 42 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 74 width 2 MD=99 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1134 00. Under 60 000 952 01. 60 000-90 000 1493 02. 90 000-120 000 906 03. 120 000-150 000 275 04. 150 000-180 000 154 05. 180 000-210 000 58 06. 210 000-240 000 33 07. 240 000-270 000 19 08. 270 000-300 000 49 09. Över 300 000 296 99. Uppgift saknas
VAR 43 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 76 width 2 MD=99 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 234 00. Under 60 000 297 01. 60 000-90 000 621 02. 90 000-120 000 559 03. 120 000-150 000 557 04. 150 000-180 000 714 05. 180 000-210 000 602 06. 210 000-240 000 415 07. 240 000-270 000 273 08. 270 000-300 000 417 09. Över 300 000 680 99. Uppgift saknas
VAR 44 KÖRKORT PERSONBIL 11 Loc 78 width 1 MD=9 (11) Har Du själv körkort för personbil? 4233 0. Ja 1081 1. Nej 55 9. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I FACKET 12 Loc 79 width 1 MD=9 (12) Är Du medlem i något av följande fackförbund? 696 1. Kommunalarbetareförbundet 334 2. Metallarbetareförbundet 331 3. Statsanställdas Förbund 121 4. Byggnadsarbetareförbundet 105 5. Fabriksarbetareförbundet 3590 6. Inget av dem 192 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 80 width 1 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 2752 1. Finns i hushållet 224 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2382 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 81 width 1 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1229 1. Finns i hushållet 114 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4023 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 82 width 1 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 435 1. Finns i hushållet 73 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4857 5. Ej markerat
VAR 49 NY PERSONBIL 13 Loc 83 width 1 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2 år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1067 1. Finns i hushållet 402 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 63 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3837 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 13 Loc 84 width 1 (13.5) Begagnad personbil (över 2 år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2856 1. Finns i hushållet 375 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 239 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1899 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 85 width 1 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3448 1. Finns i hushållet 241 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 87 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1593 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 86 width 1 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 313 1. Finns i hushållet 97 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4957 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 87 width 1 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 224 1. Finns i hushållet 59 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5084 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 88 width 1 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 594 1. Finns i hushållet 87 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4676 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 89 width 1 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1008 1. Finns i hushållet 99 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4252 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 90 width 1 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 991 1. Finns i hushållet 87 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4285 5. Ej markerat
VAR 57 SURFINGBRÄDA 13 Loc 91 width 1 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 358 1. Finns i hushållet 65 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4942 5. Ej markerat
VAR 58 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 92 width 1 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 779 1. Finns i hushållet 872 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3714 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 93 width 1 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1917 1. Finns i hushållet 503 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2939 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 94 width 1 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 181 1. Finns i hushållet 229 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4959 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 95 width 1 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4130 1. Finns i hushållet 112 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 76 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1051 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 96 width 1 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1449 1. Finns i hushållet 296 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3620 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 97 width 1 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3974 1. Finns i hushållet 133 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 67 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1195 5. Ej markerat
VAR 64 CD-SPELARE 13 Loc 98 width 1 (13.19) CD-spelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 291 1. Finns i hushållet 372 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4703 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 99 width 1 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 552 1. Finns i hushållet 181 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4633 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 100 width 1 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2339 1. Finns i hushållet 116 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2899 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 101 width 1 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2618 1. Finns i hushållet 32 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2712 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 102 width 1 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1897 1. Finns i hushållet 106 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3353 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 103 width 1 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1330 1. Finns i hushållet 90 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3938 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 104 width 1 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4631 1. Finns i hushållet 91 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 67 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 580 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 105 width 1 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2359 1. Finns i hushållet 246 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 20 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2744 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 106 width 1 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3965 1. Finns i hushållet 147 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 47 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1210 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 107 width 1 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1042 1. Finns i hushållet 280 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4040 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 108 width 1 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3781 1. Finns i hushållet 156 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 22 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1410 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 109 width 1 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3959 1. Finns i hushållet 93 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 32 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1285 5. Ej markerat
VAR 76 EL KÖKSMASKIN 13 Loc 110 width 1 (13.31) Matberedare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3460 1. Finns i hushållet 178 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1721 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 111 width 1 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3948 1. Finns i hushållet 109 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 29 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1283 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 112 width 1 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4890 1. Finns i hushållet 59 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 71 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 349 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 113 width 1 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 886 1. Finns i hushållet 140 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4343 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 114 width 1 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 692 1. Finns i hushållet 168 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4508 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 115 width 1 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 679 1. Finns i hushållet 96 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4594 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 116 width 1 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2503 1. Finns i hushållet 130 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2712 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 117 width 1 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3457 1. Finns i hushållet 79 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 25 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1808 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 118 width 1 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3043 1. Finns i hushållet 421 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1890 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 119 width 1 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 952 1. Finns i hushållet 147 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4269 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 120 width 1 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1070 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4225 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 57 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller, vet ej 1450 5. Något intresserad 1998 6. Ganska intresserad 1265 7. Mycket intresserad 110 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 300 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller, vet ej 1476 5. Något intresserad 1727 6. Ganska intresserad 1002 7. Mycket intresserad 115 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 258 3. Något ointresserad 299 4. Varken-eller, vet ej 1381 5. Något intresserad 1773 6. Ganska intresserad 1209 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1549 1. Mycket ointresserad 720 2. Ganska ointresserad 414 3. Något ointresserad 471 4. Varken-eller, vet ej 1205 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller, vet ej 1195 5. Något intresserad 2040 6. Ganska intresserad 1365 7. Mycket intresserad 125 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 267 3. Något ointresserad 412 4. Varken-eller, vet ej 1412 5. Något intresserad 1681 6. Ganska intresserad 1100 7. Mycket intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 296 3. Något ointresserad 503 4. Varken-eller, vet ej 1536 5. Något intresserad 1659 6. Ganska intresserad 918 7. Mycket intresserad 151 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 259 2. Ganska ointresserad 320 3. Något ointresserad 435 4. Varken-eller, vet ej 1490 5. Något intresserad 1540 6. Ganska intresserad 998 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 264 2. Ganska ointresserad 308 3. Något ointresserad 654 4. Varken-eller, vet ej 1645 5. Något intresserad 1458 6. Ganska intresserad 692 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 274 2. Ganska ointresserad 328 3. Något ointresserad 577 4. Varken-eller, vet ej 1570 5. Något intresserad 1355 6. Ganska intresserad 825 7. Mycket intresserad 178 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1165 1. Mycket ointresserad 793 2. Ganska ointresserad 545 3. Något ointresserad 623 4. Varken-eller, vet ej 1191 5. Något intresserad 564 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 139 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 234 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 470 4. Varken-eller, vet ej 1741 5. Något intresserad 1522 6. Ganska intresserad 716 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 293 4. Varken-eller, vet ej 792 5. Något intresserad 1562 6. Ganska intresserad 2139 7. Mycket intresserad 177 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 757 1. Mycket ointresserad 487 2. Ganska ointresserad 412 3. Något ointresserad 782 4. Varken-eller, vet ej 1018 5. Något intresserad 816 6. Ganska intresserad 866 7. Mycket intresserad 231 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 356 1. Mycket ointresserad 304 2. Ganska ointresserad 287 3. Något ointresserad 354 4. Varken-eller, vet ej 1529 5. Något intresserad 1379 6. Ganska intresserad 995 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 246 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller, vet ej 1412 5. Något intresserad 1702 6. Ganska intresserad 1230 7. Mycket intresserad 135 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 518 2. Ganska ointresserad 405 3. Något ointresserad 403 4. Varken-eller, vet ej 1444 5. Något intresserad 1189 6. Ganska intresserad 702 7. Mycket intresserad 147 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 312 1. Mycket ointresserad 423 2. Ganska ointresserad 517 3. Något ointresserad 543 4. Varken-eller, vet ej 1521 5. Något intresserad 1232 6. Ganska intresserad 655 7. Mycket intresserad 166 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 487 1. Mycket ointresserad 395 2. Ganska ointresserad 388 3. Något ointresserad 694 4. Varken-eller, vet ej 1277 5. Något intresserad 1134 6. Ganska intresserad 796 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 894 1. Mycket ointresserad 545 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 619 4. Varken-eller, vet ej 1403 5. Något intresserad 923 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 153 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 670 1. Mycket ointresserad 568 2. Ganska ointresserad 561 3. Något ointresserad 504 4. Varken-eller, vet ej 1611 5. Något intresserad 858 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 393 2. Ganska ointresserad 512 3. Något ointresserad 492 4. Varken-eller, vet ej 1856 5. Något intresserad 1311 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 140 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 811 1. Mycket ointresserad 613 2. Ganska ointresserad 623 3. Något ointresserad 643 4. Varken-eller, vet ej 1510 5. Något intresserad 706 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2185 1. Mycket ointresserad 539 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 657 4. Varken-eller, vet ej 755 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 478 1. Mycket ointresserad 391 2. Ganska ointresserad 367 3. Något ointresserad 316 4. Varken-eller, vet ej 1362 5. Något intresserad 1330 6. Ganska intresserad 1022 7. Mycket intresserad 103 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 343 2. Ganska ointresserad 350 3. Något ointresserad 392 4. Varken-eller, vet ej 1427 5. Något intresserad 1452 6. Ganska intresserad 890 7. Mycket intresserad 132 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 993 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 480 4. Varken-eller, vet ej 1062 5. Något intresserad 866 6. Ganska intresserad 979 7. Mycket intresserad 143 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1331 1. Mycket ointresserad 489 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 513 4. Varken-eller, vet ej 990 5. Något intresserad 690 6. Ganska intresserad 727 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 275 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller, vet ej 1596 5. Något intresserad 1583 6. Ganska intresserad 1158 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 738 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller, vet ej 1100 5. Något intresserad 1127 6. Ganska intresserad 1436 7. Mycket intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller, vet ej 1345 5. Något intresserad 1733 6. Ganska intresserad 1329 7. Mycket intresserad 86 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller, vet ej 1221 5. Något intresserad 1738 6. Ganska intresserad 1432 7. Mycket intresserad 115 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 518 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 413 3. Något ointresserad 391 4. Varken-eller, vet ej 1192 5. Något intresserad 1267 6. Ganska intresserad 1109 7. Mycket intresserad 105 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller, vet ej 1461 5. Något intresserad 2133 6. Ganska intresserad 1022 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 499 4. Varken-eller, vet ej 929 5. Något intresserad 1549 6. Ganska intresserad 1520 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1869 1. Mycket ointresserad 463 2. Ganska ointresserad 436 3. Något ointresserad 508 4. Varken-eller, vet ej 985 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 183 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 342 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 385 4. Varken-eller, vet ej 1361 5. Något intresserad 1329 6. Ganska intresserad 785 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 657 1. Mycket ointresserad 419 2. Ganska ointresserad 434 3. Något ointresserad 480 4. Varken-eller, vet ej 1790 5. Något intresserad 991 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 156 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2070 1. Mycket ointresserad 572 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 1141 4. Varken-eller, vet ej 582 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 229 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1829 1. Mycket ointresserad 395 2. Ganska ointresserad 340 3. Något ointresserad 571 4. Varken-eller, vet ej 956 5. Något intresserad 595 6. Ganska intresserad 514 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1192 1. Mycket ointresserad 332 2. Ganska ointresserad 326 3. Något ointresserad 435 4. Varken-eller, vet ej 1057 5. Något intresserad 962 6. Ganska intresserad 896 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 990 1. Mycket ointresserad 454 2. Ganska ointresserad 480 3. Något ointresserad 457 4. Varken-eller, vet ej 1444 5. Något intresserad 935 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 706 1. Mycket ointresserad 391 2. Ganska ointresserad 456 3. Något ointresserad 528 4. Varken-eller, vet ej 1470 5. Något intresserad 1141 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1251 1. Mycket ointresserad 533 2. Ganska ointresserad 539 3. Något ointresserad 639 4. Varken-eller, vet ej 1197 5. Något intresserad 686 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 274 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 250 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller, vet ej 1180 5. Något intresserad 1477 6. Ganska intresserad 1692 7. Mycket intresserad 99 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 415 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 365 3. Något ointresserad 387 4. Varken-eller, vet ej 1682 5. Något intresserad 1207 6. Ganska intresserad 728 7. Mycket intresserad 220 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2144 1. Mycket ointresserad 285 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 306 4. Varken-eller, vet ej 653 5. Något intresserad 688 6. Ganska intresserad 876 7. Mycket intresserad 217 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2197 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 386 4. Varken-eller, vet ej 775 5. Något intresserad 564 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 251 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2033 1. Mycket ointresserad 341 2. Ganska ointresserad 237 3. Något ointresserad 341 4. Varken-eller, vet ej 705 5. Något intresserad 680 6. Ganska intresserad 804 7. Mycket intresserad 228 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 229 4. Varken-eller, vet ej 1260 5. Något intresserad 2053 6. Ganska intresserad 1373 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1098 1. Mycket ointresserad 432 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 570 4. Varken-eller, vet ej 1172 5. Något intresserad 962 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 682 1. Mycket ointresserad 336 2. Ganska ointresserad 399 3. Något ointresserad 479 4. Varken-eller, vet ej 1552 5. Något intresserad 1257 6. Ganska intresserad 479 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2985 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 233 3. Något ointresserad 710 4. Varken-eller, vet ej 340 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 221 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 252 4. Varken-eller, vet ej 1310 5. Något intresserad 1692 6. Ganska intresserad 1163 7. Mycket intresserad 170 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1881 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 622 4. Varken-eller, vet ej 680 5. Något intresserad 677 6. Ganska intresserad 745 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1225 1. Mycket ointresserad 361 2. Ganska ointresserad 331 3. Något ointresserad 595 4. Varken-eller, vet ej 1175 5. Något intresserad 858 6. Ganska intresserad 637 7. Mycket intresserad 187 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1630 1. Mycket ointresserad 412 2. Ganska ointresserad 369 3. Något ointresserad 892 4. Varken-eller, vet ej 835 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 209 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1052 1. Mycket ointresserad 346 2. Ganska ointresserad 377 3. Något ointresserad 434 4. Varken-eller, vet ej 1400 5. Något intresserad 966 6. Ganska intresserad 606 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 317 4. Varken-eller, vet ej 865 5. Något intresserad 1251 6. Ganska intresserad 2126 7. Mycket intresserad 154 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 124 4. Varken-eller, vet ej 970 5. Något intresserad 2026 6. Ganska intresserad 1930 7. Mycket intresserad 111 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 273 3. Något ointresserad 620 4. Varken-eller, vet ej 1772 5. Något intresserad 1478 6. Ganska intresserad 724 7. Mycket intresserad 179 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 210 4. Varken-eller, vet ej 1316 5. Något intresserad 2008 6. Ganska intresserad 1265 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2213 1. Mycket ointresserad 453 2. Ganska ointresserad 386 3. Något ointresserad 519 4. Varken-eller, vet ej 631 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 216 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 338 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 252 3. Något ointresserad 244 4. Varken-eller, vet ej 1469 5. Något intresserad 1678 6. Ganska intresserad 1039 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 732 1. Mycket ointresserad 462 2. Ganska ointresserad 573 3. Något ointresserad 731 4. Varken-eller, vet ej 1615 5. Något intresserad 806 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2525 1. Mycket ointresserad 400 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 942 4. Varken-eller, vet ej 551 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 216 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1324 1. Mycket ointresserad 539 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 583 4. Varken-eller, vet ej 1526 5. Något intresserad 597 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 144 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2245 01. 0 kronor 1644 02. Under 250 kronor 539 03. 251- 500 kronor 419 04. 501-1000 kronor 223 05. 1001-2000 kronor 73 06. 2001-3000 kronor 24 07. 3001-4000 kronor 7 08. 4001-5000 kronor 17 09. Över 5000 kronor 178 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1701 01. 0 kronor 1852 02. Under 250 kronor 808 03. 251- 500 kronor 524 04. 501-1000 kronor 254 05. 1001-2000 kronor 68 06. 2001-3000 kronor 17 07. 3001-4000 kronor 7 08. 4001-5000 kronor 8 09. Över 5000 kronor 130 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2515 01. 0 kronor 1889 02. Under 250 kronor 546 03. 251- 500 kronor 178 04. 501-1000 kronor 33 05. 1001-2000 kronor 11 06. 2001-3000 kronor 1 07. 3001-4000 kronor 2 08. 4001-5000 kronor 6 09. Över 5000 kronor 188 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3810 01. 0 kronor 730 02. Under 250 kronor 212 03. 251- 500 kronor 164 04. 501-1000 kronor 128 05. 1001-2000 kronor 53 06. 2001-3000 kronor 24 07. 3001-4000 kronor 15 08. 4001-5000 kronor 23 09. Över 5000 kronor 210 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4739 01. 0 kronor 241 02. Under 250 kronor 53 03. 251- 500 kronor 42 04. 501-1000 kronor 29 05. 1001-2000 kronor 16 06. 2001-3000 kronor 8 07. 3001-4000 kronor 4 08. 4001-5000 kronor 16 09. Över 5000 kronor 221 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1097 01. 0 kronor 195 02. Under 250 kronor 152 03. 251- 500 kronor 270 04. 501-1000 kronor 392 05. 1001-2000 kronor 447 06. 2001-3000 kronor 466 07. 3001-4000 kronor 568 08. 4001-5000 kronor 1470 09. Över 5000 kronor 312 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 37 01. 0 kronor 68 02. Under 250 kronor 212 03. 251- 500 kronor 695 04. 501-1000 kronor 1357 05. 1001-2000 kronor 1198 06. 2001-3000 kronor 682 07. 3001-4000 kronor 410 08. 4001-5000 kronor 535 09. Över 5000 kronor 175 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1455 01. 0 kronor 1124 02. Under 250 kronor 929 03. 251- 500 kronor 804 04. 501-1000 kronor 493 05. 1001-2000 kronor 173 06. 2001-3000 kronor 88 07. 3001-4000 kronor 35 08. 4001-5000 kronor 49 09. Över 5000 kronor 219 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1282 01. 0 kronor 1758 02. Under 250 kronor 1112 03. 251- 500 kronor 657 04. 501-1000 kronor 220 05. 1001-2000 kronor 53 06. 2001-3000 kronor 25 07. 3001-4000 kronor 12 08. 4001-5000 kronor 9 09. Över 5000 kronor 241 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 255 01. 0 kronor 760 02. Under 250 kronor 898 03. 251- 500 kronor 1097 04. 501-1000 kronor 807 05. 1001-2000 kronor 525 06. 2001-3000 kronor 245 07. 3001-4000 kronor 134 08. 4001-5000 kronor 384 09. Över 5000 kronor 264 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2290 01. 0 kronor 98 02. Under 250 kronor 92 03. 251- 500 kronor 157 04. 501-1000 kronor 262 05. 1001-2000 kronor 348 06. 2001-3000 kronor 395 07. 3001-4000 kronor 373 08. 4001-5000 kronor 1054 09. Över 5000 kronor 300 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 973 01. 0 kronor 1619 02. Under 250 kronor 1119 03. 251- 500 kronor 784 04. 501-1000 kronor 430 05. 1001-2000 kronor 136 06. 2001-3000 kronor 53 07. 3001-4000 kronor 26 08. 4001-5000 kronor 29 09. Över 5000 kronor 200 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3175 01. 0 kronor 254 02. Under 250 kronor 208 03. 251- 500 kronor 303 04. 501-1000 kronor 358 05. 1001-2000 kronor 268 06. 2001-3000 kronor 219 07. 3001-4000 kronor 177 08. 4001-5000 kronor 229 09. Över 5000 kronor 178 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1081 01. 0 kronor 763 02. Under 250 kronor 793 03. 251- 500 kronor 945 04. 501-1000 kronor 760 05. 1001-2000 kronor 393 06. 2001-3000 kronor 160 07. 3001-4000 kronor 121 08. 4001-5000 kronor 158 09. Över 5000 kronor 195 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2236 01. 0 kronor 1718 02. Under 250 kronor 639 03. 251- 500 kronor 358 04. 501-1000 kronor 114 05. 1001-2000 kronor 34 06. 2001-3000 kronor 21 07. 3001-4000 kronor 7 08. 4001-5000 kronor 13 09. Över 5000 kronor 229 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1246 01. 0 kronor 494 02. Under 250 kronor 536 03. 251- 500 kronor 930 04. 501-1000 kronor 823 05. 1001-2000 kronor 479 06. 2001-3000 kronor 214 07. 3001-4000 kronor 126 08. 4001-5000 kronor 213 09. Över 5000 kronor 308 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2703 01. 0 kronor 801 02. Under 250 kronor 614 03. 251- 500 kronor 557 04. 501-1000 kronor 311 05. 1001-2000 kronor 108 06. 2001-3000 kronor 31 07. 3001-4000 kronor 10 08. 4001-5000 kronor 20 09. Över 5000 kronor 214 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 222 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 124 1. Aldrig 419 2. Någon gång/år 379 3. Någon gång/kvartal 1161 4. Någon gång/månad 2166 5. 1-2 gånger/vecka 817 6. 3-4 gånger/vecka 223 7. Minst 5 gånger/vecka 80 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 447 1. Aldrig 710 2. Någon gång/år 542 3. Någon gång/kvartal 1502 4. Någon gång/månad 1486 5. 1-2 gånger/vecka 450 6. 3-4 gånger/vecka 100 7. Minst 5 gånger/vecka 132 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2457 1. Aldrig 1072 2. Någon gång/år 419 3. Någon gång/kvartal 562 4. Någon gång/månad 379 5. 1-2 gånger/vecka 95 6. 3-4 gånger/vecka 29 7. Minst 5 gånger/vecka 356 9. Uppgift saknas
VAR 174 FAVÖR 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Favör <Se F.16 för fullständig frågetext> 3140 1. Aldrig 900 2. Någon gång/år 306 3. Någon gång/kvartal 353 4. Någon gång/månad 236 5. 1-2 gånger/vecka 50 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 369 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 776 1. Aldrig 1353 2. Någon gång/år 697 3. Någon gång/kvartal 1254 4. Någon gång/månad 737 5. 1-2 gånger/vecka 175 6. 3-4 gånger/vecka 57 7. Minst 5 gånger/vecka 320 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1048 1. Aldrig 1280 2. Någon gång/år 798 3. Någon gång/kvartal 1249 4. Någon gång/månad 655 5. 1-2 gånger/vecka 148 6. 3-4 gånger/vecka 28 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 3926 1. Aldrig 805 2. Någon gång/år 202 3. Någon gång/kvartal 148 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 244 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1752 1. Aldrig 1359 2. Någon gång/år 757 3. Någon gång/kvartal 932 4. Någon gång/månad 319 5. 1-2 gånger/vecka 60 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2231 1. Aldrig 1334 2. Någon gång/år 731 3. Någon gång/kvartal 670 4. Någon gång/månad 194 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 193 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 2920 1. Aldrig 1141 2. Någon gång/år 519 3. Någon gång/kvartal 443 4. Någon gång/månad 134 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 197 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 710 1. Aldrig 1453 2. Någon gång/år 1129 3. Någon gång/kvartal 1341 4. Någon gång/månad 479 5. 1-2 gånger/vecka 63 6. 3-4 gånger/vecka 27 7. Minst 5 gånger/vecka 167 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 2691 1. Aldrig 1424 2. Någon gång/år 478 3. Någon gång/kvartal 395 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 287 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 981 1. Aldrig 1417 2. Någon gång/år 1060 3. Någon gång/kvartal 1263 4. Någon gång/månad 368 5. 1-2 gånger/vecka 64 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 201 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1641 1. Aldrig 1566 2. Någon gång/år 950 3. Någon gång/kvartal 838 4. Någon gång/månad 148 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 211 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 2575 1. Aldrig 1308 2. Någon gång/år 628 3. Någon gång/kvartal 508 4. Någon gång/månad 108 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 226 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 994 1. Aldrig 1677 2. Någon gång/år 1253 3. Någon gång/kvartal 1074 4. Någon gång/månad 188 5. 1-2 gånger/vecka 25 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 149 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1000 1. Aldrig 1755 2. Någon gång/år 1264 3. Någon gång/kvartal 1037 4. Någon gång/månad 162 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 128 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 2108 1. Aldrig 1465 2. Någon gång/år 899 3. Någon gång/kvartal 609 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 213 9. Uppgift saknas
VAR 189 LINDEX 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 2325 1. Aldrig 1279 2. Någon gång/år 827 3. Någon gång/kvartal 654 4. Någon gång/månad 70 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 205 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1299 1. Aldrig 2870 2. Någon gång/år 813 3. Någon gång/kvartal 220 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 152 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 2309 1. Aldrig 1874 2. Någon gång/år 694 3. Någon gång/kvartal 295 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 2564 1. Aldrig 1880 2. Någon gång/år 456 3. Någon gång/kvartal 231 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 189 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNIA 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnia <Se F.16 för fullständig frågetext> 1134 1. Aldrig 2498 2. Någon gång/år 991 3. Någon gång/kvartal 534 4. Någon gång/månad 67 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 128 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGSAM 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgsam <Se F.16 för fullständig frågetext> 2780 1. Aldrig 1735 2. Någon gång/år 464 3. Någon gång/kvartal 142 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 223 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 731 1. Aldrig 1411 2. Någon gång/år 1002 3. Någon gång/kvartal 1313 4. Någon gång/månad 596 5. 1-2 gånger/vecka 128 6. 3-4 gånger/vecka 51 7. Minst 5 gånger/vecka 137 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 430 1. Aldrig 1049 2. Någon gång/år 806 3. Någon gång/kvartal 1545 4. Någon gång/månad 1018 5. 1-2 gånger/vecka 246 6. 3-4 gånger/vecka 122 7. Minst 5 gånger/vecka 153 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1472 1. Aldrig 1089 2. Någon gång/år 702 3. Någon gång/kvartal 1006 4. Någon gång/månad 716 5. 1-2 gånger/vecka 143 6. 3-4 gånger/vecka 68 7. Minst 5 gånger/vecka 173 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 717 1. Aldrig 1597 2. Någon gång/år 1170 3. Någon gång/kvartal 1035 4. Någon gång/månad 326 5. 1-2 gånger/vecka 188 6. 3-4 gånger/vecka 161 7. Minst 5 gånger/vecka 175 9. Uppgift saknas
VAR 199 MACDONALDS 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonalds <Se F.16 för fullständig frågetext> 2767 1. Aldrig 1278 2. Någon gång/år 601 3. Någon gång/kvartal 462 4. Någon gång/månad 78 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 165 9. Uppgift saknas
VAR 200 CLOCK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> 3467 1. Aldrig 1059 2. Någon gång/år 352 3. Någon gång/kvartal 238 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 185 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 573 1. Aldrig 351 2. Någon gång/år 380 3. Någon gång/kvartal 1625 4. Någon gång/månad 2008 5. 1-2 gånger/vecka 210 6. 3-4 gånger/vecka 83 7. Minst 5 gånger/vecka 139 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 77 1. Aldrig 347 2. Någon gång/år 847 3. Någon gång/kvartal 2893 4. Någon gång/månad 976 5. 1-2 gånger/vecka 81 6. 3-4 gånger/vecka 70 7. Minst 5 gånger/vecka 78 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 172 1. Aldrig 462 2. Någon gång/år 941 3. Någon gång/kvartal 2839 4. Någon gång/månad 745 5. 1-2 gånger/vecka 66 6. 3-4 gånger/vecka 48 7. Minst 5 gånger/vecka 96 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOKOSTBUTIK 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsokostbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2587 1. Aldrig 1488 2. Någon gång/år 693 3. Någon gång/kvartal 411 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 144 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 208 1. Aldrig 1670 2. Någon gång/år 2094 3. Någon gång/kvartal 1266 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 74 9. Uppgift saknas
VAR 206 BLOMSTERAFFÄR 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Handelsträdgård <Se F.16 för fullständig frågetext> 315 1. Aldrig 1719 2. Någon gång/år 1832 3. Någon gång/kvartal 1297 4. Någon gång/månad 110 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 85 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATAFFÄR 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1706 1. Aldrig 2144 2. Någon gång/år 888 3. Någon gång/kvartal 407 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 126 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 1977 1. Aldrig 1819 2. Någon gång/år 769 3. Någon gång/kvartal 609 4. Någon gång/månad 52 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 124 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1657 1. Aldrig 818 2. Någon gång/år 488 3. Någon gång/kvartal 638 4. Någon gång/månad 715 5. 1-2 gånger/vecka 319 6. 3-4 gånger/vecka 583 7. Minst 5 gånger/vecka 151 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 2062 1. Aldrig 1204 2. Någon gång/år 515 3. Någon gång/kvartal 703 4. Någon gång/månad 475 5. 1-2 gånger/vecka 126 6. 3-4 gånger/vecka 93 7. Minst 5 gånger/vecka 191 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 2676 1. Aldrig 1951 2. Någon gång/år 410 3. Någon gång/kvartal 151 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 121 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 3154 1. Aldrig 1260 2. Någon gång/år 255 3. Någon gång/kvartal 173 4. Någon gång/månad 117 5. 1-2 gånger/vecka 81 6. 3-4 gånger/vecka 207 7. Minst 5 gånger/vecka 122 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 264 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1410 1. Aldrig 2345 2. Någon gång/år 915 3. Någon gång/kvartal 490 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 gånger/vecka 17 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 89 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 1992 1. Inga nummer 1765 2. Nästan inga nummer 601 3. Ca ett nummer av fyra 213 4. Ca två nummer av fyra 149 5. Ca tre nummer av fyra 323 6. Nästan alla nummer 150 7. Alla nummer 176 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1885 1. Inga nummer 1692 2. Nästan inga nummer 542 3. Ca ett nummer av fyra 236 4. Ca två nummer av fyra 162 5. Ca tre nummer av fyra 417 6. Nästan alla nummer 206 7. Alla nummer 229 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1404 1. Inga nummer 1715 2. Nästan inga nummer 777 3. Ca ett nummer av fyra 332 4. Ca två nummer av fyra 209 5. Ca tre nummer av fyra 486 6. Nästan alla nummer 254 7. Alla nummer 192 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1390 1. Inga nummer 1556 2. Nästan inga nummer 658 3. Ca ett nummer av fyra 326 4. Ca två nummer av fyra 240 5. Ca tre nummer av fyra 632 6. Nästan alla nummer 347 7. Alla nummer 220 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 230 4245 1. Inga nummer 438 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 102 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 277 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3025 1. Inga nummer 1147 2. Nästan inga nummer 270 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 68 5. Ca tre nummer av fyra 195 6. Nästan alla nummer 387 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3044 1. Inga nummer 1058 2. Nästan inga nummer 243 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 58 5. Ca tre nummer av fyra 202 6. Nästan alla nummer 443 7. Alla nummer 248 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3799 1. Inga nummer 813 2. Nästan inga nummer 171 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 238 7. Alla nummer 184 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3947 1. Inga nummer 710 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 80 6. Nästan alla nummer 239 7. Alla nummer 234 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4145 1. Inga nummer 464 2. Nästan inga nummer 105 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 345 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4158 1. Inga nummer 405 2. Nästan inga nummer 89 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 114 6. Nästan alla nummer 346 7. Alla nummer 204 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4196 1. Inga nummer 522 2. Nästan inga nummer 206 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4163 1. Inga nummer 512 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 103 6. Nästan alla nummer 75 7. Alla nummer 225 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4308 1. Inga nummer 448 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 86 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 168 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4270 1. Inga nummer 427 2. Nästan inga nummer 152 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 121 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4567 1. Inga nummer 327 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 136 7. Alla nummer 166 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4624 1. Inga nummer 273 2. Nästan inga nummer 58 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 142 7. Alla nummer 203 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4992 1. Inga nummer 145 2. Nästan inga nummer 17 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 156 9. Uppgift saknas
VAR 232 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4966 1. Inga nummer 129 2. Nästan inga nummer 14 3. Ca ett nummer av fyra 4 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 203 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4614 1. Inga nummer 281 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 148 7. Alla nummer 188 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4614 1. Inga nummer 281 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 148 7. Alla nummer 188 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 286 width 1 MD GE 9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4944 1. Inga nummer 122 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 287 width 1 MD GE 9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5022 1. Inga nummer 96 2. Nästan inga nummer 17 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 150 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 288 width 1 MD GE 9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4911 1. Inga nummer 148 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 143 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 289 width 1 MD GE 9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4912 1. Inga nummer 157 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 290 width 1 MD GE 9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4964 1. Inga nummer 123 2. Nästan inga nummer 28 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 291 width 1 MD GE 9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4914 1. Inga nummer 143 2. Nästan inga nummer 27 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 150 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3432 1. Inga nummer 1066 2. Nästan inga nummer 351 3. Ca ett nummer av fyra 89 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 107 6. Nästan alla nummer 149 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3108 1. Inga nummer 1276 2. Nästan inga nummer 373 3. Ca ett nummer av fyra 94 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 138 6. Nästan alla nummer 225 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2852 1. Inga nummer 1304 2. Nästan inga nummer 382 3. Ca ett nummer av fyra 139 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 170 6. Nästan alla nummer 330 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3111 1. Inga nummer 1304 2. Nästan inga nummer 346 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 114 6. Nästan alla nummer 213 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÅRET RUNT 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2468 1. Inga nummer 1650 2. Nästan inga nummer 502 3. Ca ett nummer av fyra 135 4. Ca två nummer av fyra 78 5. Ca tre nummer av fyra 171 6. Nästan alla nummer 264 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 246 DEN NYA HUSMODERN 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Den nya HUSMODERN <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4027 1. Inga nummer 879 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT I VECKAN 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3049 1. Inga nummer 1561 2. Nästan inga nummer 349 3. Ca ett nummer av fyra 117 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 248 HÄNT EXTRA 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4247 1. Inga nummer 684 2. Nästan inga nummer 146 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAM 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3695 1. Inga nummer 1111 2. Nästan inga nummer 235 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 250 DAMERNAS 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3826 1. Inga nummer 966 2. Nästan inga nummer 241 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 50 7. Alla nummer 125 9. Uppgift saknas
VAR 251 FEMINA 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4228 1. Inga nummer 640 2. Nästan inga nummer 145 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 111 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 252 ICA-KURIREN 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 2601 1. Inga nummer 1205 2. Nästan inga nummer 406 3. Ca ett nummer av fyra 162 4. Ca två nummer av fyra 112 5. Ca tre nummer av fyra 257 6. Nästan alla nummer 526 7. Alla nummer 100 9. Uppgift saknas
VAR 253 KVINNA 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4961 1. Inga nummer 221 2. Nästan inga nummer 22 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 130 9. Uppgift saknas
VAR 254 FRIDA 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4867 1. Inga nummer 239 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 255 VECKANS NOVELL 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4797 1. Inga nummer 295 2. Nästan inga nummer 74 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 256 OKEJ 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4604 1. Inga nummer 398 2. Nästan inga nummer 133 3. Ca ett nummer av fyra 51 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 257 STARLET 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5008 1. Inga nummer 171 2. Nästan inga nummer 30 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 5 6. Nästan alla nummer 13 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 258 REVYN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4004 1. Inga nummer 777 2. Nästan inga nummer 234 3. Ca ett nummer av fyra 87 4. Ca två nummer av fyra 47 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 259 CLIC 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4823 1. Inga nummer 289 2. Nästan inga nummer 63 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4187 1. Inga nummer 609 2. Nästan inga nummer 159 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 164 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 261 LAND 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 3268 1. Inga nummer 884 2. Nästan inga nummer 262 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 75 5. Ca tre nummer av fyra 199 6. Nästan alla nummer 484 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 262 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3605 1. Inga nummer 1251 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 263 VI 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4134 1. Inga nummer 616 2. Nästan inga nummer 143 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 208 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 264 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4287 1. Inga nummer 548 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 113 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 265 ALLT OM MAT 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3594 1. Inga nummer 998 2. Nästan inga nummer 310 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 47 5. Ca tre nummer av fyra 84 6. Nästan alla nummer 131 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 266 GLAD I MAT 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4606 1. Inga nummer 362 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 90 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 267 HÄLSA 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4443 1. Inga nummer 494 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 268 MÅ BRA 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4360 1. Inga nummer 590 2. Nästan inga nummer 151 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 269 ANTIK & AUKTION 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4742 1. Inga nummer 323 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 270 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4808 1. Inga nummer 273 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 271 ALLT I HEMMET 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 3959 1. Inga nummer 846 2. Nästan inga nummer 229 3. Ca ett nummer av fyra 76 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 272 SKÖNA HEM 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sköna Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4572 1. Inga nummer 409 2. Nästan inga nummer 100 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 273 VÅR BOSTAD 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 3392 1. Inga nummer 689 2. Nästan inga nummer 269 3. Ca ett nummer av fyra 120 4. Ca två nummer av fyra 83 5. Ca tre nummer av fyra 230 6. Nästan alla nummer 473 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 274 SPORTFISKAREN 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4735 1. Inga nummer 301 2. Nästan inga nummer 95 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 134 9. Uppgift saknas
VAR 275 HUND 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4744 1. Inga nummer 231 2. Nästan inga nummer 87 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 276 LEKTYR 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lektyr <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4269 1. Inga nummer 721 2. Nästan inga nummer 181 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 277 STOPP 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Stopp <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4474 1. Inga nummer 576 2. Nästan inga nummer 129 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 278 FIB AKTUELLT 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fib Aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4258 1. Inga nummer 729 2. Nästan inga nummer 169 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 279 ALLT OM MC 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4717 1. Inga nummer 363 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 10 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 280 MC-NYTT 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MC-nytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4747 1. Inga nummer 342 2. Nästan inga nummer 100 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 5 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 281 BILSPORT 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4291 1. Inga nummer 531 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 282 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4711 1. Inga nummer 312 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 283 WHEEL DRIVE 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4950 1. Inga nummer 201 2. Nästan inga nummer 44 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 284 POWER MAGAZINE 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Power magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4995 1. Inga nummer 168 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 285 AUTOMOBIL 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4852 1. Inga nummer 246 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 286 CLASSIC MOTOR 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Classic motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4964 1. Inga nummer 178 2. Nästan inga nummer 49 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 287 TRAILER 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4866 1. Inga nummer 232 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 288 MOTOR 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4569 1. Inga nummer 293 2. Nästan inga nummer 92 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 167 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 289 VI BILÄGARE 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3588 1. Inga nummer 729 2. Nästan inga nummer 301 3. Ca ett nummer av fyra 88 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 147 6. Nästan alla nummer 357 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 290 BÅTNYTT 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 14 4552 1. Inga nummer 386 2. Nästan inga nummer 165 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 291 PÅ KRYSS 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 4884 1. Inga nummer 203 2. Nästan inga nummer 59 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 292 BÅTÄGARE 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4710 1. Inga nummer 321 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 293 BÅTLIV 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtliv <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 5 4878 1. Inga nummer 191 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 294 JAKT & VAPEN 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt & Vapen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4746 1. Inga nummer 253 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 295 JAKTMARKER & FISKEVAT 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & Fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4663 1. Inga nummer 277 2. Nästan inga nummer 117 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 296 SVENSK JAKT 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4643 1. Inga nummer 257 2. Nästan inga nummer 100 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 158 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 297 JAKT 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4831 1. Inga nummer 202 2. Nästan inga nummer 71 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 79 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 298 FOTO 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4503 1. Inga nummer 443 2. Nästan inga nummer 157 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 23 7. Alla nummer 153 9. Uppgift saknas
VAR 299 ELEKTRONIK 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4828 1. Inga nummer 238 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 300 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4117 1. Inga nummer 508 2. Nästan inga nummer 222 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 162 7. Alla nummer 148 9. Uppgift saknas
VAR 301 NY TEKNIK 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4375 1. Inga nummer 450 2. Nästan inga nummer 140 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 66 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 156 9. Uppgift saknas
VAR 302 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3876 1. Inga nummer 792 2. Nästan inga nummer 314 3. Ca ett nummer av fyra 110 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 46 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 303 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 4884 1. Inga nummer 131 2. Nästan inga nummer 38 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 304 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 19 4200 1. Inga nummer 208 2. Nästan inga nummer 110 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 198 6. Nästan alla nummer 398 7. Alla nummer 140 9. Uppgift saknas
VAR 305 FABRIKSARBETAREN 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fabriksarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 5056 1. Inga nummer 56 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 151 9. Uppgift saknas
VAR 306 LO TIDNINGEN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: LO Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 40 4863 1. Inga nummer 138 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 70 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 307 METALLARBETAREN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 38 4525 1. Inga nummer 205 2. Nästan inga nummer 95 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 96 6. Nästan alla nummer 216 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 308 SIA 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5009 1. Inga nummer 63 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 309 STATSANSTÄLLD 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 4722 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 44 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 206 7. Alla nummer 139 9. Uppgift saknas
VAR 310 HIFI & MUSIK 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hifi & Musik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4751 1. Inga nummer 307 2. Nästan inga nummer 92 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 149 9. Uppgift saknas
VAR 311 TURIST 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Turist <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4603 1. Inga nummer 254 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 192 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 312 MOTION 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4917 1. Inga nummer 158 2. Nästan inga nummer 61 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 149 9. Uppgift saknas
VAR 313 I FORM 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: I Form <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4864 1. Inga nummer 156 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 69 7. Alla nummer 149 9. Uppgift saknas
VAR 314 ÅKA SKIDOR 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Åka skidor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 5 4758 1. Inga nummer 257 2. Nästan inga nummer 93 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 149 9. Uppgift saknas
VAR 315 SURF 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Surf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 5 4946 1. Inga nummer 152 2. Nästan inga nummer 59 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 148 9. Uppgift saknas
VAR 316 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 4508 1. Inga nummer 388 2. Nästan inga nummer 160 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 36 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 161 9. Uppgift saknas
VAR 317 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4059 1. Inga nummer 586 2. Nästan inga nummer 271 3. Ca ett nummer av fyra 99 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 66 7. Alla nummer 151 9. Uppgift saknas
VAR 318 AKTIESPARAREN 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4712 1. Inga nummer 235 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 319 DINA PENGAR 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4585 1. Inga nummer 259 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 320 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4667 1. Inga nummer 281 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 321 SUNT 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4898 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 322 AGENT X9 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 4417 1. Inga nummer 462 2. Nästan inga nummer 190 3. Ca ett nummer av fyra 57 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 153 9. Uppgift saknas
VAR 323 BUSTER 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4713 1. Inga nummer 363 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 13 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 324 FANTOMEN 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3926 1. Inga nummer 792 2. Nästan inga nummer 257 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 151 9. Uppgift saknas
VAR 325 KALLE ANKA 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3219 1. Inga nummer 1169 2. Nästan inga nummer 412 3. Ca ett nummer av fyra 140 4. Ca två nummer av fyra 70 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 122 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 326 KNASEN 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4068 1. Inga nummer 712 2. Nästan inga nummer 232 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 44 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 327 FRIDOLF 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3715 1. Inga nummer 999 2. Nästan inga nummer 303 3. Ca ett nummer av fyra 99 4. Ca två nummer av fyra 47 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 23 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 328 91:AN 17 Loc 379 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3542 1. Inga nummer 1099 2. Nästan inga nummer 344 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 146 9. Uppgift saknas
VAR 329 SERIEMAGASINET 17 Loc 380 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4365 1. Inga nummer 538 2. Nästan inga nummer 176 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 330 AFFISCHPELARE 18 Loc 381 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 194 0. Aldrig 537 1. Någon dag per år 437 2. Någon dag per kvartal 844 3. Någon dag per månad 691 4. Ca 1 dag per vecka 758 5. 2-3 dagar per vecka 791 6. 4-5 dagar per vecka 960 7. 6-7 dagar per vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 331 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 269 0. Aldrig 576 1. Någon dag per år 520 2. Någon dag per kvartal 978 3. Någon dag per månad 794 4. Ca 1 dag per vecka 732 5. 2-3 dagar per vecka 650 6. 4-5 dagar per vecka 683 7. 6-7 dagar per vecka 167 9. Uppgift saknas
VAR 332 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 383 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 234 0. Aldrig 362 1. Någon dag per år 340 2. Någon dag per kvartal 676 3. Någon dag per månad 702 4. Ca 1 dag per vecka 860 5. 2-3 dagar per vecka 991 6. 4-5 dagar per vecka 1035 7. 6-7 dagar per vecka 169 9. Uppgift saknas
VAR 333 SIDOSKYLTAR 18 Loc 384 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 240 0. Aldrig 379 1. Någon dag per år 336 2. Någon dag per kvartal 691 3. Någon dag per månad 653 4. Ca 1 dag per vecka 874 5. 2-3 dagar per vecka 1008 6. 4-5 dagar per vecka 1016 7. 6-7 dagar per vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 334 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 385 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 1359 0. Aldrig 1225 1. Någon dag per år 606 2. Någon dag per kvartal 680 3. Någon dag per månad 322 4. Ca 1 dag per vecka 298 5. 2-3 dagar per vecka 416 6. 4-5 dagar per vecka 274 7. 6-7 dagar per vecka 189 9. Uppgift saknas
VAR 335 SKÖNHETSARTIKLAR 19 Loc 386 width 1 MD=9 (19) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (19.1) Skönhetsartiklar 1363 1. Aldrig 1594 2. Någon gång /år 1332 3. Någon gång/kvartal 861 4. Någon gång/månad 50 5. Någon gång/vecka eller oftare 169 9. Uppgift saknas
VAR 336 TANDKRÄM 19 Loc 387 width 1 MD=9 (19.2) Tandkräm <Se F.(19) för fullständig frågetext> 356 1. Aldrig 562 2. Någon gång /år 1528 3. Någon gång/kvartal 2705 4. Någon gång/månad 171 5. Någon gång/vecka eller oftare 47 9. Uppgift saknas
VAR 337 TVÅL 19 Loc 388 width 1 MD=9 (19.3) Tvål <Se F.(19) för fullständig frågetext> 361 1. Aldrig 530 2. Någon gång /år 1500 3. Någon gång/kvartal 2656 4. Någon gång/månad 235 5. Någon gång/vecka eller oftare 87 9. Uppgift saknas
VAR 338 MASKINDISKMEDEL 19 Loc 389 width 1 MD=9 (19.4) Maskindiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 3037 1. Aldrig 479 2. Någon gång /år 931 3. Någon gång/kvartal 747 4. Någon gång/månad 17 5. Någon gång/vecka eller oftare 158 9. Uppgift saknas
VAR 339 HANDDISKMEDEL 19 Loc 390 width 1 MD=9 (19.5) Handdiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 775 1. Aldrig 765 2. Någon gång /år 1861 3. Någon gång/kvartal 1826 4. Någon gång/månad 66 5. Någon gång/vecka eller oftare 76 9. Uppgift saknas
VAR 340 RENGÖRINGSMEDEL 19 Loc 391 width 1 MD=9 (19.6) Rengöringsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 684 1. Aldrig 989 2. Någon gång /år 1975 3. Någon gång/kvartal 1598 4. Någon gång/månad 37 5. Någon gång/vecka eller oftare 86 9. Uppgift saknas
VAR 341 TVÄTTMEDEL 19 Loc 392 width 1 MD=9 (19.7) Tvättmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 684 1. Aldrig 646 2. Någon gång /år 1851 3. Någon gång/kvartal 2052 4. Någon gång/månad 79 5. Någon gång/vecka eller oftare 57 9. Uppgift saknas
VAR 342 GOLVVÅRDSMEDEL 19 Loc 393 width 1 MD=9 (19.8) Golvvårdsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1454 1. Aldrig 1754 2. Någon gång /år 1329 3. Någon gång/kvartal 644 4. Någon gång/månad 27 5. Någon gång/vecka eller oftare 161 9. Uppgift saknas
VAR 343 KAFFE 19 Loc 394 width 1 MD=9 (19.9) Kaffe <Se F.(19) för fullständig frågetext> 589 1. Aldrig 383 2. Någon gång /år 808 3. Någon gång/kvartal 2601 4. Någon gång/månad 942 5. Någon gång/vecka eller oftare 46 9. Uppgift saknas
VAR 344 ÖL 19 Loc 395 width 1 MD=9 (19.10) Öl <Se F.(19) för fullständig frågetext> 911 1. Aldrig 666 2. Någon gång /år 906 3. Någon gång/kvartal 1841 4. Någon gång/månad 969 5. Någon gång/vecka eller oftare 76 9. Uppgift saknas
VAR 345 ANDEL EGNA INKÖP 20 Loc 396 width 1 MD=9 Inköpsvanor (20) Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? 787 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 975 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 832 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 568 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2163 4. Gör alla eller nästan alla inköp 44 9. Uppgift saknas
VAR 346 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 21 Loc 397 width 1 MD=9 (21) Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 947 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1756 1. Köper inget eller endast en liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1006 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 587 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 499 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 485 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 89 9. Uppgift saknas
VAR 347 MEDLEM I KONSUM 22 Loc 398 width 1 MD=9 (22) Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2703 1. Ja 2494 2. Nej 172 9. Uppgift saknas