ORVESTO 90-I
                SSD 0431

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
              September 1997

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 90-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1989 och våren 1990 genomfördes sju omgångar "Sverige
  Nu" + Skåne. Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  18.151 personer (Orvesto 1990 I + Orvesto 1990 II) 15-70 år
  upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits
  systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 18.151 personer har 1.799 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 28 avlidna,
  14 som flyttat ur riket, 46 som vistas utomlands, 23 i
  militärtjänst, 136 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 26 ej svensktalande, 92 okända men
  skrivna å kommun, 42 under sjukhusvård, 179 sjuka i hemmet
  samt 1.213 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.151
  personer varav 5.535, utgörande 30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 2.881 personer, "Tidsbrist" 500, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 941 och "Ej anträffbar" 2.426.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande perioden oktober
  1989- juni 1990 13.600 personer istället för 12.616 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 2 oktober 1989 - 19 juni 1990.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1990-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0431 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Kön 26 Ålder 27 Civilstånd 28 Hushållsposition 29 Sysselsättning 30 Utbildning 31 Ortsstorlek 32 Har Du själv körkort för personbil? 33 Boendeform 34 Hushållsmedlemmar under 2 år 35 Hushållsmedlemmar 2-6 år 36 Hushållsmedlemmar 7-10 år 37 Hushållsmedlemmar 11-14 år 38 Hushållsmedlemmar 15-19 år 39 Hushållsmedlemmar 20-45 år 40 Hushållsmedlemmar 46-70 år 41 Hushållsmedlemmar över 70 år 42 Totalt antal hushållsmedlemmar 43 Personlig inkomst 44 Hushållets totala inkomsten 45 Medlem i facket 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Surfingbräda 58 Innehav: Mikrovågsugn 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: CD-spelare 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Matberedare 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo 174 Metro 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Lindex 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnhandel 194 Andra butiken: Färgaffär 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonald's 200 Andra butiker: Clock 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsotbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Handelsträdgård 207 Byggmaterielaffär 208 Reklam på bio 209 Reklam på taxi 210 Reklam på idrottsplatser 211 Tåg på sträckor över 10 mil 212 Tunnelbana 213 Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 244 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 245 Läsfrekvenser: Året Runt 246 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 247 Läsfrekvenser: Hänt Extra 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Elle 251 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 252 Läsfrekvenser: Clic 253 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 254 Läsfrekfenser: Frida 255 Läsfrekvenser: Veckans Novell 256 Läsfrekvenser: OKEJ 257 Läsfrekvenser: Starlet 258 Läsfrekvenser: Revyn 259 Läsfrekvenser: Kvinna 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Land 262 Läsfrekvenser: Vi 263 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 264 Läsfrekvenser: På TV 265 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 266 Läsfrekvenser: Antikbörsen 267 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 268 Läsfrekvenser: Hus & Hem 269 Läsfrekvenser: Time 270 Läsfrekvenser: Månadens Journal 271 Läsfrekvenser: Allt om Mat 272 Läsfrekvenser: Glad i Mat 273 Läsfrekvenser: Gourmet 274 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 275 Läsfrekvenser: Hälsa 276 Läsfrekvenser: Må Bra 277 Läsfrekvenser: Friluftsliv 278 Läsfrekvenser: IForm 279 Läsfrekvenser: Allt om MC 280 Läsfrekvenser: Bil&MC 281 Läsfrekvenser: Bilsport 282 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 283 Läsfrekvenser: Wheel Drive 284 Läsfrekvenser: Bilvärlden 285 Läsfrekvenser: Automobil 286 Läsfrekvenser: Motorbörsen 287 Läsfrekvenser: Trailer 288 Läsfrekvenser: Motor 289 Läsfrekvenser: Vi bilägare 290 Läsfrekvenser: Motorföraren 291 Läsfrekvenser: Husvagn & Camping 292 Läsfrekvenser: Båtägare 293 Läsfrekvenser: Båtnytt 294 Läsfrekvenser: På kryss 295 Läsfrekvenser: Båtar 296 Läsfrekvenser: Åka skidor 297 Läsfrekvenser: Slitz 298 Läsfrekvenser: Foto 299 Läsfrekvenser: Fakta 300 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 301 Läsfrekvenser: Ny Teknik 302 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 303 Läsfrekvenser: Dator 304 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 305 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 306 Läsfrekvenser: Politiken 307 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 308 Läsfrekvenser: Sia 309 Läsfrekvenser: Statsanställd 310 Läsfrekvenser: Vår bostad 311 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 312 Läsfrekvenser: Hund 313 Läsfrekvenser: Jakt 314 Läsfrekvenser: Jaktmarker & fiskevatten 315 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 316 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 317 Läsfrekvenser: Veckans affärer 318 Läsfrekvenser: 101 ideer 319 Läsfrekvenser: Aktiespararen 320 Läsfrekvenser: Dina Pengar 321 Läsfrekvenser: Privata Affärer 322 Läsfrekvenser: Z 323 Läsfrekvenser: Agent X9 324 Läsfrekvenser: Buster 325 Läsfrekvenser: Fantomen 326 Läsfrekvenser: Kalle Anka 327 Läsfrekvenser: Knasen 328 Läsfrekvenser: Fridolf 329 Läsfrekvenser: 91:an 330 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 331 Affischpelare 332 Affischtavlor 333 Baksidesskyltar 334 Sidoskyltar 335 Förarplatsskyltar 336 Jag köper: Skönhetsartiklar 337 Jag köper: Tandkräm 338 Jag köper: Tvål 339 Jag köper: Maskindiskmedel 340 Jag köper: Handdiskmedel 341 Jag köper: Allrengöringsmedel 342 Jag köper: Tvättmedel 343 Jag köper: Golvvårdsmedel 344 Jag köper: Kaffe 345 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0431              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0431


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1852 5. Sverige Nu (02/10 1989 - 30/11 1989) 1823 6. Sverige Nu (06/11 1989 - 20/12 1989) 1713 7. Sverige Nu (24/11 1989 - 26/01 1990)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 5127 1. Svarat utan påminnelse 109 2. Svarat efter första påminnelsen 152 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 902 01. Stockholm/Södertälje 34 02. Norrtälje 27 03. Enköping 113 04. Uppsala 62 05. Nyköping 39 06. Katrineholm 79 07. Eskilstuna 56 08. Mjölby/Motala 89 09. Linköping 103 10. Norrköping 83 11. Jönköping 20 12. Tranås 70 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 46 14. Värnamo 26 15. Ljungby 91 16. Växjö 28 17. Västervik 22 18. Hultsfred/Vimmerby 30 19. Oskarshamn 77 20. Kalmar/Nybro 39 21. Visby 54 22. Karlskrona 34 23. Karlshamn 70 24. Kristianstad 52 25. Hässleholm 36 26. Ängelholm 142 27. Helsingborg/Landskrona 262 28. Malmö/Lund/Trelleborg 49 29. Ystad/Simrishamn 27 30. Eslöv 81 31. Halmstad 47 32. Falkenberg/Varberg 458 33. Göteborg/Alingsås 81 34. Uddevalla 78 35. Trollhättan/Vänersborg 123 36. Borås 54 37. Lidköping/Skara 35 38. Falköping 46 39. Skövde 30 40. Mariestad 27 41. Kristinehamn/Filipstad 105 42. Karlstad 26 43. Säffle/Åmål 24 44. Arvika 119 45. Örebro 33 46. Karlskoga 29 47. Lindesberg 101 48. Västerås 29 49. Köping 16 50. Fagersta 23 51. Sala 102 52. Borlänge/Falun 34 53. Avesta/Hedemora 29 54. Ludvika 32 55. Mora 131 56. Gävle/Sandviken 49 57. Bollnäs/Söderhamn 48 58. Hudiksvall/Ljusdal 94 59. Sundsvall 36 60. Härnösand/Kramfors 17 61. Sollefteå 41 62. Örnsköldsvik 86 63. Östersund 86 64. Umeå 62 65. Skellefteå 34 66. Lycksele 48 67. Piteå 66 68. Luleå/Boden 29 69. Haparanda/Kalix 37 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 19. . . 74. Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 57 99 85 105 75 97 84 79 85 97 79 81 80 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 80 77 74 77 77 73 89 94 91 103 117 112 97 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 128 114 137 117 113 123 109 100 103 102 101 99 96 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 101 95 92 85 95 100 104 108 101 101 98 90 87 Kod: 71 72 73 74 Frek: 100 113 123 89
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 Län 936 01. Stockholms stad 163 03. Uppsala län 180 04. Södermanlands län 250 05. Östergötlands län 206 06. Jönköpings län 116 07. Kronobergs län 157 08. Kalmar län 39 09. Gotlands län 88 10. Blekinge län 194 11. Kristianstads län 444 12. Malmöhus län 163 13. Hallands län 447 14. Göteborgs o. Bohus län 269 15. Älvsborgs län 180 16. Skaraborgs län 168 17. Värmlands län 181 18. Örebro län 169 19. Västmanlands län 197 20. Kopparbergs län 205 21. Gävleborgs län 188 22. Västernorrlans län 86 23. Jämtlands län 182 24. Västerbottens län 180 25. Norrbottens län
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 21 0114. Upplands-Väsby 12 0115. Vallentuna 22 0117. Österåker 12 0120. Värmdö 33 0123. Järfälla 11 0125. Ekerö 42 0126. Huddinge 38 0127. Botkyrka 8 0128. Salem 35 0136. Haninge 20 0138. Tyresö 11 0139. Upplands-Bro 30 0160. Täby 18 0162. Danderyd 36 0163. Sollentuna 364 0180. Stockholm 50 0181. Södertälje 39 0182. Nacka 11 0183. Sundbyberg 29 0184. Solna 21 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 34 0188. Norrtälje 20 0191. Sigtuna 14 0192. Nynäshamn 9 0305. Håbo 5 0319. Älvkarleby 18 0360. Tierp 96 0380. Uppsala 18 0381. Enköping 17 0382. Östhammar 7 0428. Vingåker 53 0480. Nyköping 9 0481. Oxelösund 12 0482. Flen 20 0483. Katrineholm 63 0484. Eskilstuna 16 0486. Strängnäs 4 0509. Ödeshög 2 0512. Ydre 9 0513. Kinda 2 0560. Boxholm 9 0561. Åtvidaberg 15 0562. Finspång 6 0563. Valdemarsvik 71 0580. Linköping 75 0581. Norrköping 7 0582. Söderköping 25 0583. Motala 7 0584. Vadstena 18 0586. Mjölby 6 0604. Aneby 9 0617. Gnosjö 15 0662. Gislaved 7 0665. Vaggeryd 65 0680. Jönköping 22 0682. Nässjö 22 0683. Värnamo 9 0684. Sävsjö 26 0685. Vetlanda 13 0686. Eksjö 12 0687. Tranås 6 0760. Uppvidinge 6 0761. Lessebo 7 0763. Tingsryd 15 0764. Alvesta 11 0765. Älmhult 7 0767. Markaryd 45 0780. Växjö 19 0781. Ljungby 4 0821. Högsby 3 0834. Torsås 8 0840. Mörbylånga 10 0860. Hultsfred 10 0861. Mönsterås 9 0862. Emmaboda 40 0880. Kalmar 12 0881. Nybro 16 0882. Oskarshamn 28 0883. Västervik 12 0884. Vimmerby 5 0885. Borgholm 39 0980. Gotland 9 1060. Olofström 34 1080. Karlskrona 20 1081. Ronneby 16 1082. Karlshamn 8 1083. Sölvesborg 10 1121. Östra Göinge 7 1137. Örkelljunga 9 1160. Tomelilla 7 1162. Bromölla 13 1163. Osby 3 1165. Perstorp 8 1166. Klippan 9 1167. Åstorp 7 1168. Båstad 53 1180. Kristianstad 10 1181. Simrishamn 22 1182. Ängelholm 36 1183. Hässleholm 7 1214. Svalöv 13 1230. Staffanstorp 9 1231. Burlöv 18 1233. Vellinge 13 1260. Bjuv 9 1261. Kävlinge 11 1262. Lomma 9 1263. Svedala 8 1264. Skurup 9 1265. Sjöbo 8 1266. Hörby 2 1267. Höör 122 1280. Malmö 48 1281. Lund 22 1282. Landskrona 69 1283. Helsingborg 14 1284. Höganäs 17 1285. Eslöv 13 1286. Ystad 23 1287. Trelleborg 7 1315. Hylte 56 1380. Halmstad 18 1381. Laholm 21 1382. Falkenberg 26 1383. Varberg 35 1384. Kungsbacka 17 1401. Härryda 22 1402. Partille 7 1407. Öckerö 15 1415. Stenungsund 7 1419. Tjörn 6 1421. Orust 8 1427. Sotenäs 7 1430. Munkedal 8 1435. Tanum 243 1480. Göteborg 34 1481. Mölndal 23 1482. Kungälv 12 1484. Lysekil 33 1485. Uddevalla 5 1486. Strömstad 1 1504. Dals Ed 2 1507. Färgelanda 15 1521. Ale 23 1524. Lerum 5 1527. Vårgårda 7 1552. Tranemo 8 1561. Mellerud 7 1562. Lilla Edet 20 1563. Mark 8 1565. Svenljunga 6 1566. Herrljunga 25 1580. Vänersborg 34 1581. Trollhättan 12 1582. Alingsås 65 1583. Borås 17 1584. Ulricehamn 5 1585. Åmål 4 1602. Grästorp 1 1603. Essunga 6 1622. Mullsjö 5 1623. Habo 6 1637. Karlsborg 5 1643. Gullspång 10 1660. Vara 7 1661. Götene 8 1662. Tibro 8 1663. Töreboda 17 1680. Mariestad 24 1681. Lidköping 12 1682. Skara 25 1683. Skövde 7 1684. Hjo 10 1685. Tidaholm 25 1686. Falköping 7 1715. Kil 4 1730. Eda 11 1737. Torsby 2 1760. Storfors 6 1761. Hammarö 4 1762. Munkfors 5 1763. Forshaga 4 1764. Grums 3 1765. Årjäng 10 1766. Sunne 54 1780. Karlstad 15 1781. Kristinehamn 10 1782. Filipstad 5 1783. Hagfors 17 1784. Arvika 11 1785. Säffle 5 1860. Laxå 13 1861. Hallsberg 6 1862. Degerfors 6 1863. Hällefors 4 1864. Ljusnarsberg 81 1880. Örebro 9 1881. Kumla 11 1882. Askersund 27 1883. Karlskoga 5 1884. Nora 14 1885. Lindesberg 4 1904. Skinnskatteberg 9 1907. Surahammar 11 1917. Heby 2 1960. Kungsör 10 1961. Hallstahammar 7 1962. Norberg 82 1980. Västerås 12 1981. Sala 5 1982. Fagersta 16 1983. Köping 11 1984. Arboga 6 2021. Vansbro 5 2023. Malung 9 2026. Gagnef 8 2029. Leksand 5 2031. Rättvik 4 2034. Orsa 7 2039. Älvdalen 6 2061. Smedjebacken 16 2062. Mora 38 2080. Falun 31 2081. Borlänge 5 2082. Säter 14 2083. Hedemora 20 2084. Avesta 23 2085. Ludvika 4 2101. Ockelbo 10 2104. Hofors 12 2121. Ovanåker 7 2132. Nordanstig 10 2161. Ljusdal 67 2180. Gävle 27 2181. Sandviken 19 2182. Söderhamn 18 2183. Bollnäs 31 2184. Hudiksvall 10 2260. Ånge 15 2262. Timrå 19 2280. Härnösand 69 2281. Sundsvall 17 2282. Kramfors 17 2283. Sollefteå 41 2284. Örnsköldsvik 4 2303. Ragunda 6 2305. Bräcke 8 2309. Krokom 10 2313. Strömsund 7 2321. Åre 1 2326. Berg 9 2361. Härjedalen 41 2380. Östersund 2 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 4 2404. Vindeln 6 2409. Robertsfors 5 2417. Norsjö 3 2418. Malå 7 2421. Storuman 3 2422. Sorsele 3 2425. Dorotea 3 2460. Vännäs 6 2462. Vilhelmina 5 2463. Åsele 68 2480. Umeå 10 2481. Lycksele 54 2482. Skellefteå 6 2505. Arvidsjaur 3 2506. Arjeplog 2 2510. Jokkmokk 5 2513. Överkalix 14 2514. Kalix 5 2518. Övertorneå 7 2521. Pajala 16 2523. Gällivare 7 2560. Älvsbyn 44 2580. Luleå 32 2581. Piteå 20 2582. Boden 5 2583. Haparanda 14 2584. Kiruna 10 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD=998 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 44 001. Alingsås Tidning (3) 172 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 9 003. Arboga Tidning (5) 4 004. Arvika Nyheter (3) 6 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 31 006. Barometern (6) 9 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 8 008. Bergslagsposten (6) 30 009. Blekinge Läns Tidning (6) 200 010. Bohusläningen (6) 10 011. Borlänge Tidning (6) 93 012. Borås Tidning (6) 15 013. Bärgslagbladet (6) 45 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 167 015. Dala-Demokraten (6) 28 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 47 017. Enköpings-Posten (5) 20 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 5 019. Fagersta-Posten (3) 42 020. Falköpings Tidning (4) 17 021. Falu-Kuriren (6) 11 022. Filipstads Tidning (3) 88 023. Folkbladet (6) 124 024. Folket (6) 5 025. Fryksdalsbygden (2) 19 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 45 028. Gotlands Tidningar (6) 104 029. Hallands Nyheter (6) 69 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 116 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 11 033. Hjo Tidning (2) 8 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 69 035. Hälsinge Kuriren (6) 39 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 4 038. Karlskoga Tidning (6) 16 039. Katrineholms-Kuriren (6) 85 040. Kristianstadsbladet (6) 81 041. Kronobergaren (1) 0 042. Laholms Tidning (6) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 8 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 84 048. Länstidningen, Södertälje (5) 70 049. Länstidningen, Östersund (6) 37 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 4 052. Mora Tidning (3) 14 053. Motala Tidning (6) 55 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 10 055. Norra Halland (2) 32 056. Norra Skåne (6) 19 057. Norra Västerbotten (6) 20 058. Norrbottens-Kuriren (6) 145 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 108 060. Norrtelje Tidning (5) 4 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 37 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 75 063. Nya Norrland (6) 20 064. Nynäshamns-Posten (2) 34 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 19 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 30 067. Piteå-Tidningen (6) 1 068. Provinstidningen Dalsland (3) 20 069. Sala Allehanda (6) 31 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 13 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 9 074. Smålands Dagblad (6) 91 075. Smålands Folkblad (6) 34 076. Smålands Posten (6) 14 077. Smålands Tidningen (6) 7 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 25 080. Sundsvalls Tidning (6) 94 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 5 082. Säffle-Tidningen (3) 41 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 1 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 10 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 45 088. Trelleborgs Allehanda (6) 18 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 9 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 141 093. Värmlands Folkblad (3) 22 094. Värnamo Nyheter (4) 122 096. Västerbottens Folkblad (6) 12 097. Västerbottens-Kuriren (6) 6 098. Västernorrlands Allehanda (6) 17 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 52 101. Västgöta-Demokraten (1) 53 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet (3) 105 104. Örebro-Kuriren (6) 8 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 9 106. Östersunds-Posten (6) 74 107. Östgöten (6) 69 108. Östra Småland (6) 160 133. Storstaden (20) (G) 7 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 14 137. Härjedalen (1) 47 138. Västmanlands Folkblad (1) 48 139. Karlskoga-Kuriren (6) 324 140. Nöjesguiden (10) (G) 45 141. HSB-Nytt 22 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 16 143. Vi hyresgäster 806 998. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1714 2. Nästan inga nr 681 3. C:a ett nr av fyra 229 4. C:a två nr av fyra 139 5. C:a tre nr av fyra 425 6. Nästan alla nr 1392 7. Alla nr 806 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD=998 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 9 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 11 003. Arboga Tidning (5) 30 004. Arvika Nyheter (3) 23 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 69 006. Barometern (6) 10 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 34 008. Bergslagsposten (6) 61 009. Blekinge Läns Tidning (6) 25 010. Bohusläningen (6) 44 011. Borlänge Tidning (6) 53 012. Borås Tidning (6) 14 013. Bärgslagbladet (6) 4 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 18 015. Dala-Demokraten (6) 44 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 4 017. Enköpings-Posten (5) 62 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 4 019. Fagersta-Posten (3) 13 020. Falköpings Tidning (4) 66 021. Falu-Kuriren (6) 7 022. Filipstads Tidning (3) 2 023. Folkbladet (6) 11 024. Folket (6) 21 025. Fryksdalsbygden (2) 77 026. Gefle Dagblad (6) 31 027. Gotlands Allehanda (6) 5 028. Gotlands Tidningar (6) 35 029. Hallands Nyheter (6) 68 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparandabladet (3) 24 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 8 033. Hjo Tidning (2) 33 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 26 035. Hälsinge Kuriren (6) 51 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 5 037. Karlshamns Allehanda (6) 13 038. Karlskoga Tidning (6) 9 039. Katrineholms-Kuriren (6) 19 040. Kristianstadsbladet (6) 2 041. Kronobergaren (1) 15 042. Laholms Tidning (6) 7 044. Ljusdals-Posten (4) 14 045. Ljusnan (6) 14 046. Ludvika Tidning (4) 32 047. Lysekilsposten (4) 12 048. Länstidningen, Södertälje (5) 31 049. Länstidningen, Östersund (6) 8 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 6 052. Mora Tidning (3) 27 053. Motala Tidning (6) 75 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 13 055. Norra Halland (2) 46 056. Norra Skåne (6) 71 057. Norra Västerbotten (6) 88 058. Norrbottens-Kuriren (6) 11 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 11 060. Norrtelje Tidning (5) 11 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 25 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 20 063. Nya Norrland (6) 6 064. Nynäshamns-Posten (2) 8 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 16 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 46 067. Piteå-Tidningen (6) 5 068. Provinstidningen Dalsland (3) 11 069. Sala Allehanda (6) 52 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 31 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 15 072. Skövde Nyheter (6) 27 074. Smålands Dagblad (6) 5 075. Smålands Folkblad (6) 52 076. Smålands Posten (6) 13 077. Smålands Tidningen (6) 23 078. Smålänningen (5) 10 079. Strömstads Tidning (3) 61 080. Sundsvalls Tidning (6) 13 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 12 082. Säffle-Tidningen (3) 33 083. Södermanlands Nyheter (6) 2 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 5 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 9 087. Tranås Posten (6) 6 088. Trelleborgs Allehanda (6) 21 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 14 090. Ulricehamns Tidning (3) 9 091. Vetlanda-Posten (6) 8 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 13 093. Värmlands Folkblad (3) 21 094. Värnamo Nyheter (4) 48 096. Västerbottens Folkblad (6) 58 097. Västerbottens-Kuriren (6) 28 098. Västernorrlands Allehanda (6) 10 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 3 101. Västgöta-Demokraten (1) 15 102. Ystads Allehanda (6) 4 103. Ölandsbladet (3) 33 104. Örebro-Kuriren (6) 19 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 41 106. Östersunds-Posten (6) 53 107. Östgöten (6) 25 108. Östra Småland (6) 204 133. Storstaden (20) (G) 29 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 4 137. Härjedalen (1) 17 138. Västmanlands Folkblad (1) 5 139. Karlskoga-Kuriren (6) 127 140. Nöjesguiden (10) (G) 81 141. HSB-Nytt 67 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 40 143. Vi hyresgäster 2336 998. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 1206 2. Nästan inga nr 394 3. C:a ett nr av fyra 174 4. C:a två nr av fyra 112 5. C:a tre nr av fyra 280 6. Nästan alla nr 884 7. Alla nr 2336 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD=998 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 6 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 4 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 18 006. Barometern (6) 14 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 16 008. Bergslagsposten (6) 10 009. Blekinge Läns Tidning (6) 5 010. Bohusläningen (6) 15 011. Borlänge Tidning (6) 16 012. Borås Tidning (6) 13 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 11 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 3 017. Enköpings-Posten (5) 12 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 5 019. Fagersta-Posten (3) 7 020. Falköpings Tidning (4) 67 021. Falu-Kuriren (6) 9 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 1 024. Folket (6) 3 025. Fryksdalsbygden (2) 22 026. Gefle Dagblad (6) 6 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlands Tidningar (6) 10 029. Hallands Nyheter (6) 22 030. Hallandsposten (6) 14 031. Haparandabladet (3) 7 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 5 033. Hjo Tidning (2) 15 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 6 035. Hälsinge Kuriren (6) 13 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 13 037. Karlshamns Allehanda (6) 19 038. Karlskoga Tidning (6) 14 039. Katrineholms-Kuriren (6) 13 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 9 042. Laholms Tidning (6) 20 044. Ljusdals-Posten (4) 11 045. Ljusnan (6) 13 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 6 048. Länstidningen, Södertälje (5) 7 049. Länstidningen, Östersund (6) 5 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 21 052. Mora Tidning (3) 10 053. Motala Tidning (6) 19 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 19 055. Norra Halland (2) 24 056. Norra Skåne (6) 24 057. Norra Västerbotten (6) 38 058. Norrbottens-Kuriren (6) 3 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 5 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 5 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 7 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 3 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 9 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 6 067. Piteå-Tidningen (6) 8 068. Provinstidningen Dalsland (3) 7 069. Sala Allehanda (6) 22 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 30 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 24 072. Skövde Nyheter (6) 9 074. Smålands Dagblad (6) 4 075. Smålands Folkblad (6) 30 076. Smålands Posten (6) 17 077. Smålands Tidningen (6) 11 078. Smålänningen (5) 8 079. Strömstads Tidning (3) 32 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 4 082. Säffle-Tidningen (3) 11 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 21 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 11 090. Ulricehamns Tidning (3) 7 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 16 094. Värnamo Nyheter (4) 15 096. Västerbottens Folkblad (6) 41 097. Västerbottens-Kuriren (6) 20 098. Västernorrlands Allehanda (6) 12 099. Västerviks-Tidningen (6) 6 100. Västgötabladet (4) 1 101. Västgöta-Demokraten (1) 9 102. Ystads Allehanda (6) 22 103. Ölandsbladet (3) 7 104. Örebro-Kuriren (6) 19 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 25 106. Östersunds-Posten (6) 5 107. Östgöten (6) 5 108. Östra Småland (6) 50 133. Storstaden (20) (G) 30 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 3 138. Västmanlands Folkblad (1) 1 139. Karlskoga-Kuriren (6) 49 140. Nöjesguiden (10) (G) 73 141. HSB-Nytt 83 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 50 143. Vi hyresgäster 3877 998. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 694 2. Nästan inga nr 217 3. C:a ett nr av fyra 91 4. C:a två nr av fyra 55 5. C:a tre nr av fyra 123 6. Nästan alla nr 330 7. Alla nr 3877 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD=998 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 1 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 1 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 5 008. Bergslagsposten (6) 5 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 7 011. Borlänge Tidning (6) 3 012. Borås Tidning (6) 6 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 4 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 5 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 5 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 19 021. Falu-Kuriren (6) 2 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 13 026. Gefle Dagblad (6) 4 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 4 029. Hallands Nyheter (6) 8 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparandabladet (3) 2 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 10 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 3 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 11 038. Karlskoga Tidning (6) 2 039. Katrineholms-Kuriren (6) 5 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 9 042. Laholms Tidning (6) 9 044. Ljusdals-Posten (4) 17 045. Ljusnan (6) 6 046. Ludvika Tidning (4) 4 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen, Södertälje (5) 1 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 7 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 9 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 7 055. Norra Halland (2) 10 056. Norra Skåne (6) 13 057. Norra Västerbotten (6) 23 058. Norrbottens-Kuriren (6) 2 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 3 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 4 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 8 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 12 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 10 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 17 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 18 072. Skövde Nyheter (6) 2 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 29 076. Smålands Posten (6) 12 077. Smålands Tidningen (6) 8 078. Smålänningen (5) 0 079. Strömstads Tidning (3) 17 080. Sundsvalls Tidning (6) 3 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 4 082. Säffle-Tidningen (3) 8 083. Södermanlands Nyheter (6) 13 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 8 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 3 090. Ulricehamns Tidning (3) 9 091. Vetlanda-Posten (6) 6 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 3 094. Värnamo Nyheter (4) 2 096. Västerbottens Folkblad (6) 25 097. Västerbottens-Kuriren (6) 10 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 1 102. Ystads Allehanda (6) 3 103. Ölandsbladet (3) 2 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 13 106. Östersunds-Posten (6) 3 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 4 133. Storstaden (20) (G) 8 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 1 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 23 140. Nöjesguiden (10) (G) 28 141. HSB-Nytt 50 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 35 143. Vi hyresgäster 4687 998. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 373 2. Nästan inga nr 96 3. C:a ett nr av fyra 34 4. C:a två nr av fyra 27 5. C:a tre nr av fyra 52 6. Nästan alla nr 118 7. Alla nr 4687 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD=998 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 8 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 1 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 1 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 4 020. Falköpings Tidning (4) 6 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 4 025. Fryksdalsbygden (2) 10 026. Gefle Dagblad (6) 3 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 3 030. Hallandsposten (6) 3 031. Haparandabladet (3) 1 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 2 033. Hjo Tidning (2) 5 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 3 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 5 042. Laholms Tidning (6) 4 044. Ljusdals-Posten (4) 9 045. Ljusnan (6) 7 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 2 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 3 053. Motala Tidning (6) 3 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 2 055. Norra Halland (2) 5 056. Norra Skåne (6) 5 057. Norra Västerbotten (6) 10 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 1 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 2 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 1 068. Provinstidningen Dalsland (3) 3 069. Sala Allehanda (6) 4 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 7 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 6 072. Skövde Nyheter (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 4 076. Smålands Posten (6) 7 077. Smålands Tidningen (6) 10 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 13 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 3 083. Södermanlands Nyheter (6) 6 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 2 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 4 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 3 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 3 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 12 097. Västerbottens-Kuriren (6) 9 098. Västernorrlands Allehanda (6) 2 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 1 102. Ystads Allehanda (6) 10 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 8 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 6 106. Östersunds-Posten (6) 2 107. Östgöten (6) 3 108. Östra Småland (6) 0 133. Storstaden (20) (G) 1 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 17 140. Nöjesguiden (10) (G) 7 141. HSB-Nytt 18 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 29 143. Vi hyresgäster 5031 998. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 202 2. Nästan inga nr 52 3. C:a ett nr av fyra 23 4. C:a två nr av fyra 10 5. C:a tre nr av fyra 18 6. Nästan alla nr 51 7. Alla nr 5031 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD=998 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 3 006. Barometern (6) 0 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 1 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 2 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 3 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 3 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 4 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 2 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 1 042. Laholms Tidning (6) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 6 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 3 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 1 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 0 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 4 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 2 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 4 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 1 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 5 068. Provinstidningen Dalsland (3) 2 069. Sala Allehanda (6) 2 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 5 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 7 072. Skövde Nyheter (6) 2 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 3 076. Smålands Posten (6) 2 077. Smålands Tidningen (6) 3 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 9 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 3 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 2 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 0 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 4 091. Vetlanda-Posten (6) 2 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 4 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 12 097. Västerbottens-Kuriren (6) 5 098. Västernorrlands Allehanda (6) 1 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 1 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 4 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 7 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 1 133. Storstaden (20) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 9 140. Nöjesguiden (10) (G) 1 141. HSB-Nytt 2 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 15 143. Vi hyresgäster 5198 998. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 114 2. Nästan inga nr 21 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 5 5. C:a tre nr av fyra 10 6. Nästan alla nr 30 7. Alla nr 5198 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD=998 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 0 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 4 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 0 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 1 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 1 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 1 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 1 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 2 042. Laholms Tidning (6) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 0 045. Ljusnan (6) 0 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 0 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 1 055. Norra Halland (2) 0 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 3 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 0 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 0 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 0 068. Provinstidningen Dalsland (3) 2 069. Sala Allehanda (6) 0 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 1 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 3 072. Skövde Nyheter (6) 1 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 1 076. Smålands Posten (6) 1 077. Smålands Tidningen (6) 5 078. Smålänningen (5) 0 079. Strömstads Tidning (3) 3 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 4 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 2 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 3 087. Tranås Posten (6) 0 088. Trelleborgs Allehanda (6) 1 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 1 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 0 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 4 097. Västerbottens-Kuriren (6) 3 098. Västernorrlands Allehanda (6) 0 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 1 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 2 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 8 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 133. Storstaden (20) (G) 1 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 9 140. Nöjesguiden (10) (G) 0 141. HSB-Nytt 1 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 3 143. Vi hyresgäster 5296 998. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 61 2. Nästan inga nr 14 3. C:a ett nr av fyra 7 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 2 6. Nästan alla nr 4 7. Alla nr 5296 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖN 1 Loc 54 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 2611 1. Man 2777 2. Kvinna
VAR 26 ÅLDER 2 Loc 55 width 2 (2) Hur gammal är Du? 329 00. 15-17 år 190 01. 18-19 år 502 02. 20-24 år 473 03. 25-29 år 491 04. 30-34 år 547 05. 35-39 år 609 06. 40-44 år 505 07. 45-49 år 421 08. 50-54 år 390 09. 55-59 år 414 10. 60-64 år 517 11. 65 år och äldre
VAR 27 CIVILSTÅND 3 Loc 57 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1335 1. Ogift 3649 2. Gift eller sammanboende 390 3. Änka/änkling/frånskild 14 9. Uppgift saknas
VAR 28 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 58 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1695 1. Husfar 1948 2. Husmor 677 3. Son/Dotter 193 4. Annan hushållsmedlem 812 5. Ensamboende 63 9. Uppgift saknas
VAR 29 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 59 width 1 MD=9 (5) Är Du: 2827 1. Förvärvsarbetande på heltid 895 2. Förvärvsarbetande på deltid 175 3. Hemmafru 566 4. Studerande 703 5. Pensionär 176 6. Annan sysselsättning 46 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTBILDNING 6 Loc 60 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1420 1. Folkskola 822 2. Grund-, enhets-, realskola eller motsvarande 341 3. Fack-, flick-, folkhögskola eller motsvarande 1706 4. Gymnasium eller motsvarande 1007 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 92 9. Uppgift saknas
VAR 31 ORTSSTORLEK 7 Loc 61 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 252 1. Under 200 invånare 522 2. 200 - 1.999 invånare 520 3. 2.000 - 4.999 invånare 459 4. 5.000 - 9.999 invånare 740 5. 10.000 -24.999 invånare 669 6. 25.000 -49.999 invånare 730 7. 50.000 -99.999 invånare 1169 8. 100.000 och däröver 327 9. Uppgift saknas
VAR 32 KÖRKORT FÖR PERSONBIL Loc 62 width 1 MD=9 Har Du själv körkort för personbil? 4287 0. Ja 995 1. Nej 106 9. Uppgift saknas
VAR 33 BOENDEFORM 8 Loc 63 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 649 0. Bostadsrättslägenhet 11 1. Andelslägenhet 1403 2. Hyrd lägenhet 2710 3. Egen villa/radhus 130 4. Hyrd villa/radhus 259 5. Jordbruksfastighet 86 6. Inneboende 83 7. Annan bostadsform 57 9. Uppgift saknas
VAR 34 UNDER 2 ÅR 9 Loc 64 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 4. 43 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4929 390 24 1 1 43
VAR 35 2-6 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 43 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 4621 541 164 15 3 1 43
VAR 36 7-10 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 2. 43 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 4652 604 89 43
VAR 37 11-14 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 43 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4526 715 103 1 43
VAR 38 15-19 ÅR 9 Loc 68 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 5. 42 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 4019 1031 269 20 5 2 42
VAR 39 20-45 ÅR 9 Loc 69 width 2 MD=99 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 05. 1 09. 43 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 9 99 Frek: 1922 1237 2081 83 18 3 1 43
VAR 40 46-70 ÅR 9 Loc 71 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 42 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 2708 934 1699 5 42
VAR 41 ÖVER 70 ÅR 9 Loc 72 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar över 70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 43 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 5178 133 33 1 43
VAR 42 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 73 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 41 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 791 1893 942 1180 413 87 21 15 5 41
VAR 43 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 75 width 2 MD=99 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1493 00. Under 90 000 1199 01. 90 000-120 000 1142 02. 120 000-150 000 635 03. 150 000-180 000 352 04. 180 000-210 000 122 05. 210 000-240 000 90 06. 240 000-270 000 44 07. 270 000-300 000 28 08. 300 000-330 000 50 09. Över 330 000 233 99. Uppgift saknas
VAR 44 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 77 width 2 MD=99 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 633 00. Under 120 000 450 01. 120 000-150 000 432 02. 150 000-180 000 530 03. 180 000-210 000 572 04. 210 000-240 000 645 05. 240 000-270 000 440 06. 270 000-300 000 318 07. 300 000-330 000 202 08. 330 000-360 000 440 09. Över 360 000 726 99. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I FACKET 12 Loc 79 width 1 MD=9 (12) Är Du medlem i något av följande fackförbund? 680 1. Kommunalarbetareförbundet 350 2. Metallarbetareförbundet 303 3. Statsanställdas Förbund 123 4. Byggnadsarbetareförbundet 99 5. Fabriksarbetareförbundet 3666 6. Inget av dem 167 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 2852 1. Finns i hushållet 227 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 30 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2279 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1289 1. Finns i hushållet 114 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3983 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 465 1. Finns i hushållet 48 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4869 5. Ej markerat
VAR 49 NY PERSONBIL 13 Loc 83 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1206 1. Finns i hushållet 503 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 117 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3562 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2902 1. Finns i hushållet 277 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 269 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1940 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3683 1. Finns i hushållet 201 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 110 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1394 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 477 1. Finns i hushållet 182 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4722 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 196 1. Finns i hushållet 53 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5136 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 609 1. Finns i hushållet 124 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4645 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1033 1. Finns i hushållet 102 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4251 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1033 1. Finns i hushållet 78 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4265 5. Ej markerat
VAR 57 SURFINGBRÄDA 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 346 1. Finns i hushållet 72 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4961 5. Ej markerat
VAR 58 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1997 1. Finns i hushållet 757 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2623 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2761 1. Finns i hushållet 409 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 34 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2184 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 433 1. Finns i hushållet 299 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4651 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4052 1. Finns i hushållet 92 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 84 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1160 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2241 1. Finns i hushållet 345 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2787 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3953 1. Finns i hushållet 146 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 93 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1196 5. Ej markerat
VAR 64 CD-SPELARE 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.19) CD-spelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 834 1. Finns i hushållet 498 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4048 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 747 1. Finns i hushållet 235 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4398 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2337 1. Finns i hushållet 96 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2946 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2515 1. Finns i hushållet 35 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2824 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2199 1. Finns i hushållet 81 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3095 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1405 1. Finns i hushållet 78 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3891 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4742 1. Finns i hushållet 81 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 61 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 504 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2505 1. Finns i hushållet 264 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 43 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2576 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4010 1. Finns i hushållet 158 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 74 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1146 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1334 1. Finns i hushållet 240 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 11 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3803 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3836 1. Finns i hushållet 147 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1381 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4116 1. Finns i hushållet 85 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 42 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1145 5. Ej markerat
VAR 76 MATBEREDARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.31) Matberedare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2974 1. Finns i hushållet 313 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2088 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4181 1. Finns i hushållet 103 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 29 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1075 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4946 1. Finns i hushållet 54 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 93 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 295 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 931 1. Finns i hushållet 133 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4321 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 795 1. Finns i hushållet 166 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4426 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 115 width 1 MD=5 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 715 1. Finns i hushållet 95 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4577 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2636 1. Finns i hushållet 99 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2626 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 117 width 1 MD=5 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3497 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 50 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1770 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3586 1. Finns i hushållet 235 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 21 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1546 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 119 width 1 MD=5 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 907 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4324 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 120 width 1 MD=5 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1052 1. Finns i hushållet 85 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4246 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 45 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 126 4. Varken-eller, vet ej 1263 5. Något intresserad 2111 6. Ganska intresserad 1455 7. Mycket intresserad 90 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 279 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller, vet ej 1363 5. Något intresserad 1821 6. Ganska intresserad 1178 7. Mycket intresserad 112 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 242 3. Något ointresserad 298 4. Varken-eller, vet ej 1424 5. Något intresserad 1761 6. Ganska intresserad 1256 7. Mycket intresserad 143 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1534 1. Mycket ointresserad 660 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 439 4. Varken-eller, vet ej 1270 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 151 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 99 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 268 4. Varken-eller, vet ej 1135 5. Något intresserad 1976 6. Ganska intresserad 1396 7. Mycket intresserad 131 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 122 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 263 3. Något ointresserad 399 4. Varken-eller, vet ej 1325 5. Något intresserad 1822 6. Ganska intresserad 1158 7. Mycket intresserad 113 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 286 3. Något ointresserad 518 4. Varken-eller, vet ej 1454 5. Något intresserad 1600 6. Ganska intresserad 1082 7. Mycket intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 252 3. Något ointresserad 416 4. Varken-eller, vet ej 1419 5. Något intresserad 1589 6. Ganska intresserad 1199 7. Mycket intresserad 129 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 305 3. Något ointresserad 684 4. Varken-eller, vet ej 1691 5. Något intresserad 1462 6. Ganska intresserad 682 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 277 2. Ganska ointresserad 322 3. Något ointresserad 632 4. Varken-eller, vet ej 1543 5. Något intresserad 1351 6. Ganska intresserad 860 7. Mycket intresserad 168 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1235 1. Mycket ointresserad 700 2. Ganska ointresserad 542 3. Något ointresserad 701 4. Varken-eller, vet ej 1143 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 322 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 261 2. Ganska ointresserad 336 3. Något ointresserad 579 4. Varken-eller, vet ej 1691 5. Något intresserad 1532 6. Ganska intresserad 626 7. Mycket intresserad 184 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 330 4. Varken-eller, vet ej 797 5. Något intresserad 1580 6. Ganska intresserad 2084 7. Mycket intresserad 164 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 725 1. Mycket ointresserad 433 2. Ganska ointresserad 392 3. Något ointresserad 869 4. Varken-eller, vet ej 1112 5. Något intresserad 826 6. Ganska intresserad 840 7. Mycket intresserad 191 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 293 2. Ganska ointresserad 316 3. Något ointresserad 423 4. Varken-eller, vet ej 1495 5. Något intresserad 1398 6. Ganska intresserad 993 7. Mycket intresserad 137 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 268 3. Något ointresserad 300 4. Varken-eller, vet ej 1438 5. Något intresserad 1656 6. Ganska intresserad 1202 7. Mycket intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 495 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 443 4. Varken-eller, vet ej 1439 5. Något intresserad 1159 6. Ganska intresserad 655 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 404 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 566 4. Varken-eller, vet ej 1581 5. Något intresserad 1258 6. Ganska intresserad 595 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 488 1. Mycket ointresserad 398 2. Ganska ointresserad 445 3. Något ointresserad 707 4. Varken-eller, vet ej 1251 5. Något intresserad 1066 6. Ganska intresserad 868 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 922 1. Mycket ointresserad 488 2. Ganska ointresserad 491 3. Något ointresserad 637 4. Varken-eller, vet ej 1418 5. Något intresserad 934 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 540 2. Ganska ointresserad 575 3. Något ointresserad 591 4. Varken-eller, vet ej 1611 5. Något intresserad 789 6. Ganska intresserad 441 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 369 2. Ganska ointresserad 504 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller, vet ej 1995 5. Något intresserad 1181 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 148 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 851 1. Mycket ointresserad 589 2. Ganska ointresserad 643 3. Något ointresserad 722 4. Varken-eller, vet ej 1540 5. Något intresserad 627 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 154 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2194 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 714 4. Varken-eller, vet ej 731 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 163 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 551 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 405 3. Något ointresserad 397 4. Varken-eller, vet ej 1369 5. Något intresserad 1297 6. Ganska intresserad 910 7. Mycket intresserad 92 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 371 3. Något ointresserad 438 4. Varken-eller, vet ej 1494 5. Något intresserad 1404 6. Ganska intresserad 878 7. Mycket intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 962 1. Mycket ointresserad 472 2. Ganska ointresserad 429 3. Något ointresserad 513 4. Varken-eller, vet ej 1115 5. Något intresserad 889 6. Ganska intresserad 877 7. Mycket intresserad 131 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1318 1. Mycket ointresserad 513 2. Ganska ointresserad 461 3. Något ointresserad 573 4. Varken-eller, vet ej 1039 5. Något intresserad 651 6. Ganska intresserad 690 7. Mycket intresserad 143 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 257 3. Något ointresserad 264 4. Varken-eller, vet ej 1588 5. Något intresserad 1633 6. Ganska intresserad 1114 7. Mycket intresserad 121 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 745 1. Mycket ointresserad 380 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 247 4. Varken-eller, vet ej 1144 5. Något intresserad 1072 6. Ganska intresserad 1330 7. Mycket intresserad 114 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 299 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller, vet ej 1334 5. Något intresserad 1769 6. Ganska intresserad 1289 7. Mycket intresserad 82 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 248 3. Något ointresserad 275 4. Varken-eller, vet ej 1233 5. Något intresserad 1724 6. Ganska intresserad 1442 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 500 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 431 3. Något ointresserad 392 4. Varken-eller, vet ej 1200 5. Något intresserad 1351 6. Ganska intresserad 1042 7. Mycket intresserad 107 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 289 4. Varken-eller, vet ej 1435 5. Något intresserad 2036 6. Ganska intresserad 1103 7. Mycket intresserad 120 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 461 4. Varken-eller, vet ej 921 5. Något intresserad 1571 6. Ganska intresserad 1628 7. Mycket intresserad 125 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1918 1. Mycket ointresserad 490 2. Ganska ointresserad 470 3. Något ointresserad 594 4. Varken-eller, vet ej 941 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 143 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 677 1. Mycket ointresserad 390 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 429 4. Varken-eller, vet ej 1303 5. Något intresserad 1293 6. Ganska intresserad 766 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 621 1. Mycket ointresserad 399 2. Ganska ointresserad 460 3. Något ointresserad 530 4. Varken-eller, vet ej 1799 5. Något intresserad 975 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2088 1. Mycket ointresserad 545 2. Ganska ointresserad 500 3. Något ointresserad 1202 4. Varken-eller, vet ej 560 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 172 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1900 1. Mycket ointresserad 414 2. Ganska ointresserad 347 3. Något ointresserad 632 4. Varken-eller, vet ej 912 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1177 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 426 4. Varken-eller, vet ej 1063 5. Något intresserad 1024 6. Ganska intresserad 953 7. Mycket intresserad 153 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 955 1. Mycket ointresserad 449 2. Ganska ointresserad 501 3. Något ointresserad 509 4. Varken-eller, vet ej 1427 5. Något intresserad 948 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 701 1. Mycket ointresserad 389 2. Ganska ointresserad 431 3. Något ointresserad 555 4. Varken-eller, vet ej 1517 5. Något intresserad 1124 6. Ganska intresserad 536 7. Mycket intresserad 135 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1284 1. Mycket ointresserad 547 2. Ganska ointresserad 485 3. Något ointresserad 652 4. Varken-eller, vet ej 1179 5. Något intresserad 694 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 322 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller, vet ej 1212 5. Något intresserad 1417 6. Ganska intresserad 1608 7. Mycket intresserad 101 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 340 3. Något ointresserad 382 4. Varken-eller, vet ej 1641 5. Något intresserad 1335 6. Ganska intresserad 729 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2232 1. Mycket ointresserad 340 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 351 4. Varken-eller, vet ej 769 5. Något intresserad 727 6. Ganska intresserad 602 7. Mycket intresserad 139 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2295 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 278 3. Något ointresserad 445 4. Varken-eller, vet ej 802 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 164 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2093 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 269 3. Något ointresserad 393 4. Varken-eller, vet ej 724 5. Något intresserad 705 6. Ganska intresserad 721 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 108 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 283 4. Varken-eller, vet ej 1256 5. Något intresserad 2050 6. Ganska intresserad 1338 7. Mycket intresserad 112 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1100 1. Mycket ointresserad 461 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 593 4. Varken-eller, vet ej 1251 5. Något intresserad 952 6. Ganska intresserad 516 7. Mycket intresserad 131 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 754 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 386 3. Något ointresserad 503 4. Varken-eller, vet ej 1622 5. Något intresserad 1171 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 131 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3050 1. Mycket ointresserad 345 2. Ganska ointresserad 246 3. Något ointresserad 734 4. Varken-eller, vet ej 322 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 253 3. Något ointresserad 302 4. Varken-eller, vet ej 1392 5. Något intresserad 1588 6. Ganska intresserad 1148 7. Mycket intresserad 149 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1827 1. Mycket ointresserad 326 2. Ganska ointresserad 244 3. Något ointresserad 620 4. Varken-eller, vet ej 721 5. Något intresserad 751 6. Ganska intresserad 741 7. Mycket intresserad 158 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1261 1. Mycket ointresserad 348 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 648 4. Varken-eller, vet ej 1197 5. Något intresserad 822 6. Ganska intresserad 624 7. Mycket intresserad 163 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1675 1. Mycket ointresserad 451 2. Ganska ointresserad 351 3. Något ointresserad 974 4. Varken-eller, vet ej 784 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 440 7. Mycket intresserad 172 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1090 1. Mycket ointresserad 383 2. Ganska ointresserad 370 3. Något ointresserad 521 4. Varken-eller, vet ej 1348 5. Något intresserad 905 6. Ganska intresserad 606 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 344 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 339 4. Varken-eller, vet ej 851 5. Något intresserad 1253 6. Ganska intresserad 2183 7. Mycket intresserad 134 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 151 4. Varken-eller, vet ej 907 5. Något intresserad 1909 6. Ganska intresserad 2029 7. Mycket intresserad 106 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 248 3. Något ointresserad 670 4. Varken-eller, vet ej 1769 5. Något intresserad 1484 6. Ganska intresserad 715 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller, vet ej 1365 5. Något intresserad 1937 6. Ganska intresserad 1311 7. Mycket intresserad 142 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2200 1. Mycket ointresserad 433 2. Ganska ointresserad 375 3. Något ointresserad 561 4. Varken-eller, vet ej 632 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 225 3. Något ointresserad 265 4. Varken-eller, vet ej 1519 5. Något intresserad 1671 6. Ganska intresserad 1043 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 770 1. Mycket ointresserad 464 2. Ganska ointresserad 597 3. Något ointresserad 817 4. Varken-eller, vet ej 1530 5. Något intresserad 798 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 171 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2555 1. Mycket ointresserad 421 2. Ganska ointresserad 306 3. Något ointresserad 1013 4. Varken-eller, vet ej 518 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 147 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1441 1. Mycket ointresserad 589 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 621 4. Varken-eller, vet ej 1396 5. Något intresserad 560 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 137 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2605 01. 0 kronor 1826 02. Under 500 kronor 445 03. 501-1000 kronor 182 04. 1001-2000 kronor 99 05. 2001-3000 kronor 31 06. 3001-4000 kronor 16 07. 4001-5000 kronor 11 08. 5001-6000 kronor 15 09. Över 6000 kronor 158 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2283 01. 0 kronor 2140 02. Under 500 kronor 531 03. 501-1000 kronor 196 04. 1001-2000 kronor 65 05. 2001-3000 kronor 9 06. 3001-4000 kronor 6 07. 4001-5000 kronor 5 08. 5001-6000 kronor 6 09. Över 6000 kronor 147 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2747 01. 0 kronor 2195 02. Under 500 kronor 211 03. 501-1000 kronor 43 04. 1001-2000 kronor 7 05. 2001-3000 kronor 1 06. 3001-4000 kronor 2 07. 4001-5000 kronor 0 08. 5001-6000 kronor 1 09. Över 6000 kronor 181 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3969 01. 0 kronor 824 02. Under 500 kronor 170 03. 501-1000 kronor 85 04. 1001-2000 kronor 69 05. 2001-3000 kronor 17 06. 3001-4000 kronor 13 07. 4001-5000 kronor 12 08. 5001-6000 kronor 14 09. Över 6000 kronor 215 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4753 01. 0 kronor 310 02. Under 500 kronor 56 03. 501-1000 kronor 29 04. 1001-2000 kronor 16 05. 2001-3000 kronor 9 06. 3001-4000 kronor 3 07. 4001-5000 kronor 7 08. 5001-6000 kronor 9 09. Över 6000 kronor 196 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1094 01. 0 kronor 297 02. Under 500 kronor 294 03. 501-1000 kronor 413 04. 1001-2000 kronor 418 05. 2001-3000 kronor 390 06. 3001-4000 kronor 468 07. 4001-5000 kronor 475 08. 5001-6000 kronor 1303 09. Över 6000 kronor 236 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 41 01. 0 kronor 187 02. Under 500 kronor 668 03. 501-1000 kronor 1147 04. 1001-2000 kronor 1136 05. 2001-3000 kronor 801 06. 3001-4000 kronor 516 07. 4001-5000 kronor 331 08. 5001-6000 kronor 387 09. Över 6000 kronor 174 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1483 01. 0 kronor 1764 02. Under 500 kronor 918 03. 501-1000 kronor 559 04. 1001-2000 kronor 224 05. 2001-3000 kronor 96 06. 3001-4000 kronor 54 07. 4001-5000 kronor 25 08. 5001-6000 kronor 57 09. Över 6000 kronor 208 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1217 01. 0 kronor 2509 02. Under 500 kronor 947 03. 501-1000 kronor 330 04. 1001-2000 kronor 126 05. 2001-3000 kronor 35 06. 3001-4000 kronor 10 07. 4001-5000 kronor 4 08. 5001-6000 kronor 11 09. Över 6000 kronor 199 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 261 01. 0 kronor 1263 02. Under 500 kronor 1189 03. 501-1000 kronor 925 04. 1001-2000 kronor 565 05. 2001-3000 kronor 275 06. 3001-4000 kronor 189 07. 4001-5000 kronor 118 08. 5001-6000 kronor 365 09. Över 6000 kronor 238 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2080 01. 0 kronor 234 02. Under 500 kronor 201 03. 501-1000 kronor 235 04. 1001-2000 kronor 374 05. 2001-3000 kronor 378 06. 3001-4000 kronor 386 07. 4001-5000 kronor 368 08. 5001-6000 kronor 883 09. Över 6000 kronor 249 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1031 01. 0 kronor 2328 02. Under 500 kronor 1052 03. 501-1000 kronor 506 04. 1001-2000 kronor 174 05. 2001-3000 kronor 51 06. 3001-4000 kronor 31 07. 4001-5000 kronor 13 08. 5001-6000 kronor 21 09. Över 6000 kronor 181 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3343 01. 0 kronor 372 02. Under 500 kronor 341 03. 501-1000 kronor 281 04. 1001-2000 kronor 207 05. 2001-3000 kronor 164 06. 3001-4000 kronor 165 07. 4001-5000 kronor 123 08. 5001-6000 kronor 230 09. Över 6000 kronor 162 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1029 01. 0 kronor 1283 02. Under 500 kronor 1082 03. 501-1000 kronor 804 04. 1001-2000 kronor 444 05. 2001-3000 kronor 215 06. 3001-4000 kronor 128 07. 4001-5000 kronor 95 08. 5001-6000 kronor 146 09. Över 6000 kronor 162 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2144 01. 0 kronor 2261 02. Under 500 kronor 510 03. 501-1000 kronor 167 04. 1001-2000 kronor 71 05. 2001-3000 kronor 20 06. 3001-4000 kronor 14 07. 4001-5000 kronor 4 08. 5001-6000 kronor 4 09. Över 6000 kronor 193 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1169 01. 0 kronor 986 02. Under 500 kronor 1005 03. 501-1000 kronor 858 04. 1001-2000 kronor 524 05. 2001-3000 kronor 257 06. 3001-4000 kronor 147 07. 4001-5000 kronor 68 08. 5001-6000 kronor 146 09. Över 6000 kronor 228 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2648 01. 0 kronor 1247 02. Under 500 kronor 680 03. 501-1000 kronor 368 04. 1001-2000 kronor 173 05. 2001-3000 kronor 53 06. 3001-4000 kronor 20 07. 4001-5000 kronor 7 08. 5001-6000 kronor 22 09. Över 6000 kronor 170 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 222 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 124 1. Aldrig 398 2. Någon gång/år 332 3. Någon gång/kvartal 1222 4. Någon gång/månad 2219 5. 1-2 gånger/vecka 799 6. 3-4 gånger/vecka 212 7. Minst 5 gånger/vecka 82 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 421 1. Aldrig 766 2. Någon gång/år 564 3. Någon gång/kvartal 1484 4. Någon gång/månad 1507 5. 1-2 gånger/vecka 412 6. 3-4 gånger/vecka 112 7. Minst 5 gånger/vecka 122 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2275 1. Aldrig 1082 2. Någon gång/år 453 3. Någon gång/kvartal 684 4. Någon gång/månad 443 5. 1-2 gånger/vecka 108 6. 3-4 gånger/vecka 43 7. Minst 5 gånger/vecka 300 9. Uppgift saknas
VAR 174 METRO 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Metro <Se F.16 för fullständig frågetext> 3998 1. Aldrig 552 2. Någon gång/år 170 3. Någon gång/kvartal 212 4. Någon gång/månad 83 5. 1-2 gånger/vecka 33 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 336 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 874 1. Aldrig 1308 2. Någon gång/år 690 3. Någon gång/kvartal 1232 4. Någon gång/månad 753 5. 1-2 gånger/vecka 175 6. 3-4 gånger/vecka 78 7. Minst 5 gånger/vecka 278 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1129 1. Aldrig 1304 2. Någon gång/år 798 3. Någon gång/kvartal 1218 4. Någon gång/månad 620 5. 1-2 gånger/vecka 118 6. 3-4 gånger/vecka 42 7. Minst 5 gånger/vecka 159 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4086 1. Aldrig 762 2. Någon gång/år 166 3. Någon gång/kvartal 127 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 220 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1822 1. Aldrig 1491 2. Någon gång/år 807 3. Någon gång/kvartal 785 4. Någon gång/månad 235 5. 1-2 gånger/vecka 52 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 184 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2188 1. Aldrig 1371 2. Någon gång/år 694 3. Någon gång/kvartal 741 4. Någon gång/månad 213 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 2966 1. Aldrig 1170 2. Någon gång/år 506 3. Någon gång/kvartal 421 4. Någon gång/månad 126 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 188 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 795 1. Aldrig 1534 2. Någon gång/år 1074 3. Någon gång/kvartal 1368 4. Någon gång/månad 381 5. 1-2 gånger/vecka 71 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 152 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 2804 1. Aldrig 1406 2. Någon gång/år 489 3. Någon gång/kvartal 376 4. Någon gång/månad 62 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 240 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1023 1. Aldrig 1506 2. Någon gång/år 1034 3. Någon gång/kvartal 1227 4. Någon gång/månad 355 5. 1-2 gånger/vecka 55 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 183 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1574 1. Aldrig 1684 2. Någon gång/år 897 3. Någon gång/kvartal 869 4. Någon gång/månad 193 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 2650 1. Aldrig 1361 2. Någon gång/år 618 3. Någon gång/kvartal 464 4. Någon gång/månad 96 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 194 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 964 1. Aldrig 1730 2. Någon gång/år 1212 3. Någon gång/kvartal 1152 4. Någon gång/månad 180 5. 1-2 gånger/vecka 24 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 123 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 995 1. Aldrig 1751 2. Någon gång/år 1248 3. Någon gång/kvartal 1112 4. Någon gång/månad 150 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 117 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 1872 1. Aldrig 1624 2. Någon gång/år 939 3. Någon gång/kvartal 707 4. Någon gång/månad 67 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 189 LINDEX 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 2082 1. Aldrig 1359 2. Någon gång/år 856 3. Någon gång/kvartal 823 4. Någon gång/månad 91 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 171 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1169 1. Aldrig 2812 2. Någon gång/år 980 3. Någon gång/kvartal 272 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 0 7. Minst 5 gånger/vecka 139 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 2328 1. Aldrig 1876 2. Någon gång/år 725 3. Någon gång/kvartal 275 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 155 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 2535 1. Aldrig 1929 2. Någon gång/år 487 3. Någon gång/kvartal 232 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 161 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNHANDEL 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnhandel <Se F.16 för fullständig frågetext> 721 1. Aldrig 2517 2. Någon gång/år 1303 3. Någon gång/kvartal 635 4. Någon gång/månad 78 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 111 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGAFFÄR 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 722 1. Aldrig 2786 2. Någon gång/år 1306 3. Någon gång/kvartal 396 4. Någon gång/månad 42 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 121 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 755 1. Aldrig 1401 2. Någon gång/år 1032 3. Någon gång/kvartal 1307 4. Någon gång/månad 587 5. 1-2 gånger/vecka 133 6. 3-4 gånger/vecka 50 7. Minst 5 gånger/vecka 123 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 455 1. Aldrig 1119 2. Någon gång/år 854 3. Någon gång/kvartal 1523 4. Någon gång/månad 950 5. 1-2 gånger/vecka 225 6. 3-4 gånger/vecka 110 7. Minst 5 gånger/vecka 152 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1637 1. Aldrig 1137 2. Någon gång/år 724 3. Någon gång/kvartal 880 4. Någon gång/månad 648 5. 1-2 gånger/vecka 137 6. 3-4 gånger/vecka 62 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 742 1. Aldrig 1560 2. Någon gång/år 1158 3. Någon gång/kvartal 1035 4. Någon gång/månad 350 5. 1-2 gånger/vecka 220 6. 3-4 gånger/vecka 169 7. Minst 5 gånger/vecka 154 9. Uppgift saknas
VAR 199 MACDONALD'S 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 2514 1. Aldrig 1384 2. Någon gång/år 703 3. Någon gång/kvartal 531 4. Någon gång/månad 96 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 135 9. Uppgift saknas
VAR 200 CLOCK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> 3550 1. Aldrig 1054 2. Någon gång/år 347 3. Någon gång/kvartal 209 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 157 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 594 1. Aldrig 323 2. Någon gång/år 390 3. Någon gång/kvartal 1789 4. Någon gång/månad 1892 5. 1-2 gånger/vecka 212 6. 3-4 gånger/vecka 79 7. Minst 5 gånger/vecka 109 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 80 1. Aldrig 399 2. Någon gång/år 943 3. Någon gång/kvartal 2883 4. Någon gång/månad 833 5. 1-2 gånger/vecka 79 6. 3-4 gånger/vecka 85 7. Minst 5 gånger/vecka 86 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 194 1. Aldrig 490 2. Någon gång/år 1013 3. Någon gång/kvartal 2860 4. Någon gång/månad 641 5. 1-2 gånger/vecka 50 6. 3-4 gånger/vecka 42 7. Minst 5 gånger/vecka 98 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOBUTIK 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsobutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2509 1. Aldrig 1636 2. Någon gång/år 668 3. Någon gång/kvartal 410 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 130 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 221 1. Aldrig 1645 2. Någon gång/år 2108 3. Någon gång/kvartal 1265 4. Någon gång/månad 61 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 82 9. Uppgift saknas
VAR 206 HANDELSTRÄDGÅRD 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Handelsträdgård <Se F.16 för fullständig frågetext> 1451 1. Aldrig 2511 2. Någon gång/år 928 3. Någon gång/kvartal 354 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 118 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATAFFÄR 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1841 1. Aldrig 2262 2. Någon gång/år 775 3. Någon gång/kvartal 300 4. Någon gång/månad 48 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 138 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 1285 1. Aldrig 1360 2. Någon gång/år 657 3. Någon gång/kvartal 570 4. Någon gång/månad 58 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 25 7. Minst 5 gånger/vecka 1417 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1758 1. Aldrig 1167 2. Någon gång/år 563 3. Någon gång/kvartal 584 4. Någon gång/månad 451 5. 1-2 gånger/vecka 257 6. 3-4 gånger/vecka 385 7. Minst 5 gånger/vecka 223 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 1968 1. Aldrig 1087 2. Någon gång/år 533 3. Någon gång/kvartal 680 4. Någon gång/månad 463 5. 1-2 gånger/vecka 177 6. 3-4 gånger/vecka 245 7. Minst 5 gånger/vecka 235 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 2460 1. Aldrig 1796 2. Någon gång/år 429 3. Någon gång/kvartal 191 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 428 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 2804 1. Aldrig 1516 2. Någon gång/år 314 3. Någon gång/kvartal 210 4. Någon gång/månad 89 5. 1-2 gånger/vecka 62 6. 3-4 gånger/vecka 184 7. Minst 5 gånger/vecka 209 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 264 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1722 1. Aldrig 2058 2. Någon gång/år 853 3. Någon gång/kvartal 449 4. Någon gång/månad 91 5. 1-2 gånger/vecka 38 6. 3-4 gånger/vecka 51 7. Minst 5 gånger/vecka 126 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 1967 1. Inga nummer 1755 2. Nästan inga nummer 600 3. Ca ett nummer av fyra 259 4. Ca två nummer av fyra 146 5. Ca tre nummer av fyra 346 6. Nästan alla nummer 170 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1929 1. Inga nummer 1671 2. Nästan inga nummer 520 3. Ca ett nummer av fyra 235 4. Ca två nummer av fyra 167 5. Ca tre nummer av fyra 448 6. Nästan alla nummer 216 7. Alla nummer 202 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1502 1. Inga nummer 1734 2. Nästan inga nummer 772 3. Ca ett nummer av fyra 314 4. Ca två nummer av fyra 214 5. Ca tre nummer av fyra 468 6. Nästan alla nummer 213 7. Alla nummer 171 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1477 1. Inga nummer 1626 2. Nästan inga nummer 658 3. Ca ett nummer av fyra 304 4. Ca två nummer av fyra 226 5. Ca tre nummer av fyra 654 6. Nästan alla nummer 276 7. Alla nummer 167 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 230 4230 1. Inga nummer 520 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 52 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 69 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3113 1. Inga nummer 1119 2. Nästan inga nummer 286 3. Ca ett nummer av fyra 107 4. Ca två nummer av fyra 77 5. Ca tre nummer av fyra 171 6. Nästan alla nummer 352 7. Alla nummer 163 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3168 1. Inga nummer 1089 2. Nästan inga nummer 205 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 71 5. Ca tre nummer av fyra 175 6. Nästan alla nummer 417 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3858 1. Inga nummer 841 2. Nästan inga nummer 151 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 211 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3977 1. Inga nummer 754 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 216 7. Alla nummer 183 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4282 1. Inga nummer 442 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 291 7. Alla nummer 123 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4265 1. Inga nummer 409 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 111 6. Nästan alla nummer 298 7. Alla nummer 147 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4278 1. Inga nummer 536 2. Nästan inga nummer 179 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 148 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4237 1. Inga nummer 524 2. Nästan inga nummer 154 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 63 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4376 1. Inga nummer 444 2. Nästan inga nummer 189 3. Ca ett nummer av fyra 72 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 79 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 144 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4331 1. Inga nummer 446 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 41 5. Ca tre nummer av fyra 102 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4651 1. Inga nummer 337 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 111 7. Alla nummer 135 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4721 1. Inga nummer 281 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 116 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5070 1. Inga nummer 128 2. Nästan inga nummer 15 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 32 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 232 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5058 1. Inga nummer 114 2. Nästan inga nummer 9 3. Ca ett nummer av fyra 3 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 5 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 159 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4714 1. Inga nummer 290 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 152 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4684 1. Inga nummer 272 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 155 7. Alla nummer 164 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5012 1. Inga nummer 121 2. Nästan inga nummer 20 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 84 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5073 1. Inga nummer 94 2. Nästan inga nummer 14 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4982 1. Inga nummer 124 2. Nästan inga nummer 43 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4964 1. Inga nummer 162 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 75 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5039 1. Inga nummer 105 2. Nästan inga nummer 27 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4959 1. Inga nummer 166 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 79 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3465 1. Inga nummer 1161 2. Nästan inga nummer 302 3. Ca ett nummer av fyra 84 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 104 6. Nästan alla nummer 154 7. Alla nummer 80 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3104 1. Inga nummer 1362 2. Nästan inga nummer 331 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 141 6. Nästan alla nummer 218 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3049 1. Inga nummer 1320 2. Nästan inga nummer 350 3. Ca ett nummer av fyra 120 4. Ca två nummer av fyra 56 5. Ca tre nummer av fyra 146 6. Nästan alla nummer 279 7. Alla nummer 68 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3210 1. Inga nummer 1334 2. Nästan inga nummer 317 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 184 7. Alla nummer 63 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÅRET RUNT 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2684 1. Inga nummer 1622 2. Nästan inga nummer 443 3. Ca ett nummer av fyra 134 4. Ca två nummer av fyra 61 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 257 7. Alla nummer 64 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3062 1. Inga nummer 1584 2. Nästan inga nummer 361 3. Ca ett nummer av fyra 109 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 86 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 70 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT EXTRA 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4248 1. Inga nummer 724 2. Nästan inga nummer 160 3. Ca ett nummer av fyra 64 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 77 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3753 1. Inga nummer 1171 2. Nästan inga nummer 194 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 70 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4002 1. Inga nummer 964 2. Nästan inga nummer 181 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 70 9. Uppgift saknas
VAR 250 ELLE 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elle <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4809 1. Inga nummer 349 2. Nästan inga nummer 71 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 251 FEMINA 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin Antal nr/år c:a 12 4447 1. Inga nummer 560 2. Nästan inga nummer 116 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 73 9. Uppgift saknas
VAR 252 CLIC 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4823 1. Inga nummer 335 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 78 9. Uppgift saknas
VAR 253 ICA-KURIREN 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 2640 1. Inga nummer 1314 2. Nästan inga nummer 435 3. Ca ett nummer av fyra 149 4. Ca två nummer av fyra 95 5. Ca tre nummer av fyra 228 6. Nästan alla nummer 458 7. Alla nummer 69 9. Uppgift saknas
VAR 254 FRIDA 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4932 1. Inga nummer 222 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 255 VECKANS NOVELL 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4904 1. Inga nummer 248 2. Nästan inga nummer 76 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 256 OKEJ 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4743 1. Inga nummer 366 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 257 STARLET 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5074 1. Inga nummer 141 2. Nästan inga nummer 42 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 258 REVYN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4289 1. Inga nummer 679 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 73 9. Uppgift saknas
VAR 259 KVINNA 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 5081 1. Inga nummer 160 2. Nästan inga nummer 31 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4316 1. Inga nummer 558 2. Nästan inga nummer 117 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 74 6. Nästan alla nummer 181 7. Alla nummer 70 9. Uppgift saknas
VAR 261 LAND 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 3433 1. Inga nummer 856 2. Nästan inga nummer 280 3. Ca ett nummer av fyra 102 4. Ca två nummer av fyra 69 5. Ca tre nummer av fyra 164 6. Nästan alla nummer 427 7. Alla nummer 57 9. Uppgift saknas
VAR 262 VI 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4108 1. Inga nummer 764 2. Nästan inga nummer 162 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 156 7. Alla nummer 69 9. Uppgift saknas
VAR 263 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4001 1. Inga nummer 989 2. Nästan inga nummer 164 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 264 PÅ TV 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4825 1. Inga nummer 308 2. Nästan inga nummer 84 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 265 ANTIK & AUKTION 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4835 1. Inga nummer 288 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 50 7. Alla nummer 76 9. Uppgift saknas
VAR 266 ANTIKBÖRSEN 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antikbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5117 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 30 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 267 ALLT I HEMMET 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 3861 1. Inga nummer 969 2. Nästan inga nummer 246 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 66 9. Uppgift saknas
VAR 268 HUS & HEM 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hus & Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4423 1. Inga nummer 527 2. Nästan inga nummer 155 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 73 9. Uppgift saknas
VAR 269 TIME 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Time <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5063 1. Inga nummer 174 2. Nästan inga nummer 38 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 270 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4905 1. Inga nummer 283 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 77 9. Uppgift saknas
VAR 271 ALLT OM MAT 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3576 1. Inga nummer 1079 2. Nästan inga nummer 327 3. Ca ett nummer av fyra 91 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 140 7. Alla nummer 68 9. Uppgift saknas
VAR 272 GLAD I MAT 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4615 1. Inga nummer 436 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 273 GOURMET 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gourmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4973 1. Inga nummer 224 2. Nästan inga nummer 48 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 274 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4331 1. Inga nummer 566 2. Nästan inga nummer 180 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 107 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 275 HÄLSA 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4411 1. Inga nummer 577 2. Nästan inga nummer 179 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 276 MÅ BRA 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4357 1. Inga nummer 637 2. Nästan inga nummer 179 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 69 9. Uppgift saknas
VAR 277 FRILUFTSLIV 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Friluftsliv <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4888 1. Inga nummer 232 2. Nästan inga nummer 60 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 78 9. Uppgift saknas
VAR 278 I FORM 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: IForm <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4932 1. Inga nummer 213 2. Nästan inga nummer 58 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 79 9. Uppgift saknas
VAR 279 ALLT OM MC 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4821 1. Inga nummer 314 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 280 BIL&MC 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bil&MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4862 1. Inga nummer 331 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 6 7. Alla nummer 73 9. Uppgift saknas
VAR 281 BILSPORT 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4391 1. Inga nummer 526 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 67 9. Uppgift saknas
VAR 282 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4793 1. Inga nummer 318 2. Nästan inga nummer 93 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 27 7. Alla nummer 84 9. Uppgift saknas
VAR 283 WHEEL DRIVE 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5010 1. Inga nummer 194 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 8 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 284 BILVÄRLDEN 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5061 1. Inga nummer 170 2. Nästan inga nummer 52 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 4 6. Nästan alla nummer 8 7. Alla nummer 72 9. Uppgift saknas
VAR 285 AUTOMOBIL 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4917 1. Inga nummer 233 2. Nästan inga nummer 76 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 286 MOTORBÖRSEN 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4824 1. Inga nummer 255 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 76 9. Uppgift saknas
VAR 287 TRAILER 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4993 1. Inga nummer 200 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 19 7. Alla nummer 78 9. Uppgift saknas
VAR 288 MOTOR 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4609 1. Inga nummer 297 2. Nästan inga nummer 110 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 193 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 289 VI BILÄGARE 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3812 1. Inga nummer 714 2. Nästan inga nummer 224 3. Ca ett nummer av fyra 69 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 115 6. Nästan alla nummer 344 7. Alla nummer 76 9. Uppgift saknas
VAR 290 MOTORFÖRAREN 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorföraren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4962 1. Inga nummer 186 2. Nästan inga nummer 60 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 52 7. Alla nummer 81 9. Uppgift saknas
VAR 291 HUSVAGN & CAMPING 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husvagn & Camping <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4927 1. Inga nummer 190 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 78 9. Uppgift saknas
VAR 292 BÅTÄGARE 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4768 1. Inga nummer 314 2. Nästan inga nummer 114 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 293 BÅTNYTT 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4647 1. Inga nummer 401 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 294 PÅ KRYSS 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 5058 1. Inga nummer 148 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 76 9. Uppgift saknas
VAR 295 BÅTAR 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 5040 1. Inga nummer 172 2. Nästan inga nummer 58 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 79 9. Uppgift saknas
VAR 296 ÅKA SKIDOR 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Åka skidor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4820 1. Inga nummer 298 2. Nästan inga nummer 104 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 27 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 297 SLITZ 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Slitz <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 5085 1. Inga nummer 145 2. Nästan inga nummer 37 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 79 9. Uppgift saknas
VAR 298 FOTO 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4692 1. Inga nummer 418 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 72 9. Uppgift saknas
VAR 299 FAKTA 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fakta <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 5021 1. Inga nummer 162 2. Nästan inga nummer 49 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 70 9. Uppgift saknas
VAR 300 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4030 1. Inga nummer 655 2. Nästan inga nummer 235 3. Ca ett nummer av fyra 83 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 192 7. Alla nummer 66 9. Uppgift saknas
VAR 301 NY TEKNIK 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4469 1. Inga nummer 456 2. Nästan inga nummer 141 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 113 7. Alla nummer 78 9. Uppgift saknas
VAR 302 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4144 1. Inga nummer 721 2. Nästan inga nummer 242 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 72 9. Uppgift saknas
VAR 303 DATOR 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dator <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 5017 1. Inga nummer 187 2. Nästan inga nummer 46 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 79 9. Uppgift saknas
VAR 304 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 4446 1. Inga nummer 188 2. Nästan inga nummer 102 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 146 6. Nästan alla nummer 327 7. Alla nummer 74 9. Uppgift saknas
VAR 305 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5013 1. Inga nummer 92 2. Nästan inga nummer 34 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 107 7. Alla nummer 72 9. Uppgift saknas
VAR 306 POLITIKEN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Politiken <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 5057 1. Inga nummer 113 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 47 7. Alla nummer 77 9. Uppgift saknas
VAR 307 METALLARBETAREN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 35 4615 1. Inga nummer 229 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 202 7. Alla nummer 69 9. Uppgift saknas
VAR 308 SIA 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 5108 1. Inga nummer 69 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 77 9. Uppgift saknas
VAR 309 STATSANSTÄLLD 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 33 4787 1. Inga nummer 136 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 199 7. Alla nummer 79 9. Uppgift saknas
VAR 310 VÅR BOSTAD 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 3458 1. Inga nummer 625 2. Nästan inga nummer 294 3. Ca ett nummer av fyra 118 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 246 6. Nästan alla nummer 498 7. Alla nummer 64 9. Uppgift saknas
VAR 311 SPORTFISKAREN 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 4811 1. Inga nummer 264 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 57 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 312 HUND 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4791 1. Inga nummer 235 2. Nästan inga nummer 78 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 112 7. Alla nummer 84 9. Uppgift saknas
VAR 313 JAKT 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4860 1. Inga nummer 225 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 80 9. Uppgift saknas
VAR 314 JAKTMARK & FISKEVATTEN17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4778 1. Inga nummer 255 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 89 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 315 SVENSK JAKT 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4720 1. Inga nummer 254 2. Nästan inga nummer 95 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 146 7. Alla nummer 72 9. Uppgift saknas
VAR 316 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 4733 1. Inga nummer 347 2. Nästan inga nummer 105 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 78 9. Uppgift saknas
VAR 317 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 43 4254 1. Inga nummer 566 2. Nästan inga nummer 241 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 75 9. Uppgift saknas
VAR 318 101 IDEER 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 101 ideer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4658 1. Inga nummer 348 2. Nästan inga nummer 125 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 83 9. Uppgift saknas
VAR 319 AKTIESPARAREN 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4802 1. Inga nummer 255 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 79 9. Uppgift saknas
VAR 320 DINA PENGAR 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4689 1. Inga nummer 302 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 110 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 321 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4832 1. Inga nummer 265 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 82 9. Uppgift saknas
VAR 322 Z 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Z <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4568 1. Inga nummer 457 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 28 6. Nästan alla nummer 53 7. Alla nummer 80 9. Uppgift saknas
VAR 323 AGENT X9 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 4632 1. Inga nummer 398 2. Nästan inga nummer 138 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 60 9. Uppgift saknas
VAR 324 BUSTER 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4857 1. Inga nummer 324 2. Nästan inga nummer 76 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 70 9. Uppgift saknas
VAR 325 FANTOMEN 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4095 1. Inga nummer 751 2. Nästan inga nummer 234 3. Ca ett nummer av fyra 86 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 52 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 69 9. Uppgift saknas
VAR 326 KALLE ANKA 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3408 1. Inga nummer 1105 2. Nästan inga nummer 386 3. Ca ett nummer av fyra 141 4. Ca två nummer av fyra 63 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 135 7. Alla nummer 65 9. Uppgift saknas
VAR 327 KNASEN 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4202 1. Inga nummer 712 2. Nästan inga nummer 214 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 72 9. Uppgift saknas
VAR 328 FRIDOLF 17 Loc 379 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3999 1. Inga nummer 891 2. Nästan inga nummer 237 3. Ca ett nummer av fyra 96 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 69 9. Uppgift saknas
VAR 329 91:AN 17 Loc 380 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3742 1. Inga nummer 1034 2. Nästan inga nummer 290 3. Ca ett nummer av fyra 108 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 67 9. Uppgift saknas
VAR 330 SERIEMAGASINET 17 Loc 381 width 1 MD=9 (17.117) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4580 1. Inga nummer 458 2. Nästan inga nummer 136 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 70 9. Uppgift saknas
VAR 331 AFFISCHPELARE 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 191 0. Aldrig 563 1. Någon dag per år 416 2. Någon dag per kvartal 783 3. Någon dag per månad 763 4. Ca 1 dag per vecka 733 5. 2-3 dagar per vecka 812 6. 4-5 dagar per vecka 966 7. 6-7 dagar per vecka 161 9. Uppgift saknas
VAR 332 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 383 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 308 0. Aldrig 644 1. Någon dag per år 503 2. Någon dag per kvartal 997 3. Någon dag per månad 756 4. Ca 1 dag per vecka 724 5. 2-3 dagar per vecka 626 6. 4-5 dagar per vecka 654 7. 6-7 dagar per vecka 176 9. Uppgift saknas
VAR 333 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 384 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 203 0. Aldrig 381 1. Någon dag per år 302 2. Någon dag per kvartal 728 3. Någon dag per månad 716 4. Ca 1 dag per vecka 882 5. 2-3 dagar per vecka 987 6. 4-5 dagar per vecka 1024 7. 6-7 dagar per vecka 165 9. Uppgift saknas
VAR 334 SIDOSKYLTAR 18 Loc 385 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 151 0. Aldrig 373 1. Någon dag per år 295 2. Någon dag per kvartal 725 3. Någon dag per månad 717 4. Ca 1 dag per vecka 881 5. 2-3 dagar per vecka 1017 6. 4-5 dagar per vecka 1067 7. 6-7 dagar per vecka 162 9. Uppgift saknas
VAR 335 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 386 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 1422 0. Aldrig 1276 1. Någon dag per år 604 2. Någon dag per kvartal 697 3. Någon dag per månad 310 4. Ca 1 dag per vecka 263 5. 2-3 dagar per vecka 391 6. 4-5 dagar per vecka 253 7. 6-7 dagar per vecka 172 9. Uppgift saknas
VAR 336 SKÖNHETSARTIKLAR 19 Loc 387 width 1 MD=9 (19) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (19.1) Skönhetsartiklar 1271 1. Aldrig 1685 2. Någon gång /år 1282 3. Någon gång/kvartal 922 4. Någon gång/månad 61 5. Någon gång/vecka eller oftare 167 9. Uppgift saknas
VAR 337 TANDKRÄM 19 Loc 388 width 1 MD=9 (19.2) Tandkräm <Se F.(19) för fullständig frågetext> 379 1. Aldrig 514 2. Någon gång /år 1579 3. Någon gång/kvartal 2697 4. Någon gång/månad 170 5. Någon gång/vecka eller oftare 49 9. Uppgift saknas
VAR 338 TVÅL 19 Loc 389 width 1 MD=9 (19.3) Tvål <Se F.(19) för fullständig frågetext> 375 1. Aldrig 508 2. Någon gång /år 1528 3. Någon gång/kvartal 2687 4. Någon gång/månad 204 5. Någon gång/vecka eller oftare 86 9. Uppgift saknas
VAR 339 MASKINDISKMEDEL 19 Loc 390 width 1 MD=9 (19.4) Maskindiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 2987 1. Aldrig 507 2. Någon gång /år 945 3. Någon gång/kvartal 781 4. Någon gång/månad 16 5. Någon gång/vecka eller oftare 152 9. Uppgift saknas
VAR 340 HANDDISKMEDEL 19 Loc 391 width 1 MD=9 (19.5) Handdiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 805 1. Aldrig 826 2. Någon gång /år 1898 3. Någon gång/kvartal 1727 4. Någon gång/månad 63 5. Någon gång/vecka eller oftare 69 9. Uppgift saknas
VAR 341 ALLRENGÖRINGSMEDEL 19 Loc 392 width 1 MD=9 (19.6) Allrengöringsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 932 1. Aldrig 1234 2. Någon gång /år 1911 3. Någon gång/kvartal 1179 4. Någon gång/månad 40 5. Någon gång/vecka eller oftare 92 9. Uppgift saknas
VAR 342 TVÄTTMEDEL 19 Loc 393 width 1 MD=9 (19.7) Tvättmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 760 1. Aldrig 677 2. Någon gång /år 1860 3. Någon gång/kvartal 1935 4. Någon gång/månad 92 5. Någon gång/vecka eller oftare 64 9. Uppgift saknas
VAR 343 GOLVVÅRDSMEDEL 19 Loc 394 width 1 MD=9 (19.8) Golvvårdsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1735 1. Aldrig 1715 2. Någon gång /år 1223 3. Någon gång/kvartal 545 4. Någon gång/månad 14 5. Någon gång/vecka eller oftare 156 9. Uppgift saknas
VAR 344 KAFFE 19 Loc 395 width 1 MD=9 (19.9) Kaffe <Se F.(19) för fullständig frågetext> 596 1. Aldrig 375 2. Någon gång /år 844 3. Någon gång/kvartal 2573 4. Någon gång/månad 953 5. Någon gång/vecka eller oftare 47 9. Uppgift saknas
VAR 345 ÖL 19 Loc 396 width 1 MD=9 (19.10) Öl <Se F.(19) för fullständig frågetext> 829 1. Aldrig 640 2. Någon gång /år 845 3. Någon gång/kvartal 1922 4. Någon gång/månad 1062 5. Någon gång/vecka eller oftare 90 9. Uppgift saknas