ORVESTO 90-II
                SSD 0432

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
              September 1997

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 90-II samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1989 och våren 1990 genomfördes sju omgångar + Skåne
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa sju omgångar
  18.151 personer (Orvesto 1990 I + Orvesto 1990 II) 15-70 år
  upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits
  systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 18.151 personer har 1.799 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 28 avlidna,
  14 som flyttat ur riket, 46 som vistas utomlands, 23 i
  militärtjänst, 136 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 26 ej svensktalande, 92 okända men
  skrivna å kommun, 42 under sjukhusvård, 179 sjuka i hemmet
  samt 1.213 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
  gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
  som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sju omgångarna utgör således 18.151
  personer varav 5.535, utgörande 30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 2.881 personer, "Tidsbrist" 500, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 941 och "Ej anträffbar" 2.426.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande perioden oktober
  1989- juni 1990 13.600 personer istället för 12.616 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 2 oktober 1989 - 19 juni 1990.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1990
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0432 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Kön 26 Ålder 27 Civilstånd 28 Hushållsposition 29 Sysselsättning 30 Utbildning 31 Ortsstorlek 32 Har Du själv körkort för personbil? 33 Boendeform 34 Hushållsmedlemmar under 2 år 35 Hushållsmedlemmar 2-6 år 36 Hushållsmedlemmar 7-10 år 37 Hushållsmedlemmar 11-14 år 38 Hushållsmedlemmar 15-19 år 39 Hushållsmedlemmar 20-45 år 40 Hushållsmedlemmar 46-70 år 41 Hushållsmedlemmar över 70 år 42 Totalt antal hushållsmedlemmar 43 Personlig inkomst 44 Hushållets totala inkomsten 45 Medlem i facket 46 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 47 Innehav: Fritidshus 48 Innehav: Husvagn 49 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 50 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 51 Innehav: Bilradio/bilstereo 52 Innehav: Mobiltelefon 53 Innehav: Segelbåt 54 Innehav: Motorbåt 55 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 56 Innehav: Utombordsmotor 57 Innehav: Surfingbräda 58 Innehav: Mikrovågsugn 59 Innehav: Videobandspelare 60 Innehav: Videokamera 61 Innehav: Färg TV, vanlig 62 Innehav: Text TV 63 Innehav: Stereoanläggning 64 Innehav: CD-spelare 65 Innehav: Hemdator 66 Innehav: Skrivmaskin 67 Innehav: Enkel bildkamera 68 Innehav: Automatisk småbildskamera 69 Innehav: Systemkamera 70 Innehav: Frysbox/frysskåp 71 Innehav: Diskmaskin 72 Innehav: Tvättmaskin 73 Innehav: Torktumlare 74 Innehav: Elektrisk symaskin 75 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 76 Innehav: Matberedare 77 Innehav: Spisfläkt 78 Innehav: Dammsugare 79 Innehav: Bastu 80 Innehav: Braskamin 81 Innehav: Släpkärra 82 Innehav: Motorgräsklippare 83 Innehav: Elektrisk rakapparat 84 Innehav: Brandvarnare 85 Innehav: Hund 86 Innehav: Katt 87 Intresse: Miljövårdsfrågor 88 Intresse: Hälsonyttig mat 89 Intresse: Sjukdomar och hälsa 90 Intresse: Bantningstips 91 Intresse: Hushålla ekonomiskt 92 Intresse: Energisparande 93 Intresse: Sociala rättigheter 94 Intresse: Skattefrågor 95 Intresse: Samlevnadsfrågor 96 Intresse: Vidareutbildning 97 Intresse: Religionsfrågor 98 Intresse: Arbetsmarknaden 99 Intresse: Villa/Eget hem 100 Intresse: Fritidshus 101 Intresse: Personbilar 102 Intresse: Heminredning 103 Intresse: Modenyheter 104 Intresse: Matvarunyheter 105 Intresse: Barnavård 106 Intresse: Skönhetsvård 107 Intresse: Stereoanläggningar 108 Intresse: Hushållsmaskiner 109 Intresse: Fotoutrustningar 110 Intresse: Motorcyklar 111 Intresse: Krukväxter 112 Intresse: Hårvård 113 Intresse: Hundar 114 Intresse: Katter 115 Intresse: Motionera 116 Intresse: Se på sport 117 Intresse: Laga mat 118 Intresse: Pröva nya maträtter 119 Intresse: Baka 120 Intresse: Ha gäster 121 Intresse: Köra bil 122 Intresse: Jobba med bilar 123 Intresse: Arbeta i trädgården 124 Intresse: Fotografera 125 Intresse: Smalfilma 126 Intresse: Sportfiska 127 Intresse: Popmusik 128 Intresse: Klassisk musik 129 Intresse: Gå på teater 130 Intresse: Gå på konstutställning 131 Intresse: Läsa böcker 132 Intresse: Läsa populärtidningar 133 Intresse: Sticka 134 Intresse: Sy kläder 135 Intresse: Handarbeta 136 Intresse: Träffa nya människor 137 Intresse: Snickra 138 Intresse: Måla hemma 139 Intresse: Jaga 140 Intresse: Friluftsliv 141 Intresse: Åka slalom 142 Intresse: Åka motorbåt 143 Intresse: Segla 144 Intresse: Campa 145 Intresse: Semestra utomlands 146 Intresse: Semestra i Sverige 147 Intresse: Pröva nya produkter 148 Intresse: Vara bortbjuden 149 Intresse: Gå på diskotek 150 Intresse: Gå på restaurang 151 Intresse: Gå på kvällskurser 152 Intresse: Windsurfing 153 Intresse: Köpa på postorder 154 Penningutlägg: Tips 155 Penningutlägg: Lotto 156 Penningutlägg: Penninglotter 157 Penningutlägg: V65 158 Penningutlägg: Bingo 159 Penningutlägg: Bensin 160 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 161 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 162 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 163 Penningutlägg: Nöjen 164 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 165 Penningutlägg: Böcker 166 Penningutlägg: Tobak 167 Penningutlägg: Vin och sprit 168 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 169 Penningutlägg: Möbler 170 Penningutlägg: Leksaker 171 ICA 172 Konsum 173 Vivo 174 Metro 175 Annan butik 176 Livsmedelsavdelning i Domus 177 Livsmedelsavdelning i NK 178 Livsmedelsavdelning i Åhlens 179 Livsmedelsavdelning i Obs 180 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 181 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 182 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 183 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 184 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 185 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 186 Andra butiker: Hennes & Mauritz 187 Andra butiker: Kapp-Ahl 188 Andra butiker: Gulins 189 Andra butiker: Lindex 190 Andra butiker: Ikea 191 Andra butiker: Expert Foto 192 Andra butiker: Expert Radio/TV 193 Andra butiker: Järnhandel 194 Andra butiken: Färgaffär 195 Andra butiker: Pressbyrån 196 Andra butiker: Annan kiosk 197 Andra butiker: Tobaksaffär 198 Andra butiker: Bar/Självservering 199 Andra butiker: MacDonald's 200 Andra butiker: Clock 201 Andra butiker: Bensinstation 202 Andra butiker: Postkontor 203 Andra butiker: Bankkontor 204 Andra butiker: Hälsotbutik 205 Andra butiker: Apotek 206 Andra butiker: Handelsträdgård 207 Byggmaterielaffär 208 Reklam på bio 209 Reklam på taxi 210 Reklam på idrottsplatser 211 Tåg på sträckor över 10 mil 212 Tunnelbana 213 Taxi 214 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 218 Läsfrekvenser: Dagens Industri 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 225 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT 226 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT 227 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 228 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 229 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 230 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 231 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 232 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 233 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 234 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 236 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 237 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 238 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 239 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 240 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 241 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 242 Läsfrekvenser: Allers 243 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 244 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 245 Läsfrekvenser: Året Runt 246 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 247 Läsfrekvenser: Hänt Extra 248 Läsfrekvenser: Dam 249 Läsfrekvenser: Damernas 250 Läsfrekvenser: Elle 251 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 252 Läsfrekvenser: Clic 253 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 254 Läsfrekfenser: Frida 255 Läsfrekvenser: Veckans Novell 256 Läsfrekvenser: OKEJ 257 Läsfrekvenser: Starlet 258 Läsfrekvenser: Revyn 259 Läsfrekvenser: Kvinna 260 Läsfrekvenser: Det Bästa 261 Läsfrekvenser: Land 262 Läsfrekvenser: Vi 263 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 264 Läsfrekvenser: På TV 265 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 266 Läsfrekvenser: Antikbörsen 267 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 268 Läsfrekvenser: Hus & Hem 269 Läsfrekvenser: Time 270 Läsfrekvenser: Månadens Journal 271 Läsfrekvenser: Allt om Mat 272 Läsfrekvenser: Glad i Mat 273 Läsfrekvenser: Gourmet 274 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 275 Läsfrekvenser: Hälsa 276 Läsfrekvenser: Må Bra 277 Läsfrekvenser: Friluftsliv 278 Läsfrekvenser: IForm 279 Läsfrekvenser: Allt om MC 280 Läsfrekvenser: Bil&MC 281 Läsfrekvenser: Bilsport 282 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 283 Läsfrekvenser: Wheel Drive 284 Läsfrekvenser: Bilvärlden 285 Läsfrekvenser: Automobil 286 Läsfrekvenser: Motorbörsen 287 Läsfrekvenser: Trailer 288 Läsfrekvenser: Motor 289 Läsfrekvenser: Vi bilägare 290 Läsfrekvenser: Motorföraren 291 Läsfrekvenser: Husvagn & Camping 292 Läsfrekvenser: Båtägare 293 Läsfrekvenser: Båtnytt 294 Läsfrekvenser: På kryss 295 Läsfrekvenser: Båtar 296 Läsfrekvenser: Åka skidor 297 Läsfrekvenser: Slitz 298 Läsfrekvenser: Foto 299 Läsfrekvenser: Fakta 300 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 301 Läsfrekvenser: Ny Teknik 302 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 303 Läsfrekvenser: Dator 304 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 305 Läsfrekvenser: Byggnads Arbetaren 306 Läsfrekvenser: Politiken 307 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 308 Läsfrekvenser: Sia 309 Läsfrekvenser: Statsanställd 310 Läsfrekvenser: Vår bostad 311 Läsfrekvenser: Sportfiskaren 312 Läsfrekvenser: Hund 313 Läsfrekvenser: Jakt 314 Läsfrekvenser: Jaktmarker & fiskevatten 315 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 316 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 317 Läsfrekvenser: Veckans affärer 318 Läsfrekvenser: 101 ideer 319 Läsfrekvenser: Aktiespararen 320 Läsfrekvenser: Dina Pengar 321 Läsfrekvenser: Privata Affärer 322 Läsfrekvenser: Z 323 Läsfrekvenser: Agent X9 324 Läsfrekvenser: Buster 325 Läsfrekvenser: Fantomen 326 Läsfrekvenser: Kalle Anka 327 Läsfrekvenser: Knasen 328 Läsfrekvenser: Fridolf 329 Läsfrekvenser: 91:an 330 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 331 Affischpelare 332 Affischtavlor 333 Baksidesskyltar 334 Sidoskyltar 335 Förarplatsskyltar 336 Jag köper: Skönhetsartiklar 337 Jag köper: Tandkräm 338 Jag köper: Tvål 339 Jag köper: Maskindiskmedel 340 Jag köper: Handdiskmedel 341 Jag köper: Allrengöringsmedel 342 Jag köper: Tvättmedel 343 Jag köper: Golvvårdsmedel 344 Jag köper: Kaffe 345 Jag köper: Öl

VAR 1 SSD STUDY NR 0432              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0432


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1880 1. Sverige Nu (17/01 1990 - 06/03 1990) 1728 2. Sverige Nu (20/03 1990 - 29/05 1990) 1769 3. Sverige Nu (27/04 1990 - 19/06 1990) 1842 8. Sverige Nu (17/01 1990 - 06/03 1990) 1680 9. Skåne
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 8522 1. Svarat utan påminnelse 156 2. Svarat efter första påminnelsen 221 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 1205 01. Stockholm/Södertälje 36 02. Norrtälje 45 03. Enköping 160 04. Uppsala 81 05. Nyköping 52 06. Katrineholm 89 07. Eskilstuna 82 08. Mjölby/Motala 129 09. Linköping 146 10. Norrköping 110 11. Jönköping 29 12. Tranås 85 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 60 14. Värnamo 30 15. Ljungby 118 16. Växjö 39 17. Västervik 28 18. Hultsfred/Vimmerby 40 19. Oskarshamn 106 20. Kalmar/Nybro 53 21. Visby 78 22. Karlskrona 53 23. Karlshamn 248 24. Kristianstad 162 25. Hässleholm 153 26. Ängelholm 564 27. Helsingborg/Landskrona 1071 28. Malmö/Lund/Trelleborg 214 29. Ystad/Simrishamn 140 30. Eslöv 99 31. Halmstad 75 32. Falkenberg/Varberg 604 33. Göteborg/Alingsås 120 34. Uddevalla 109 35. Trollhättan/Vänersborg 150 36. Borås 82 37. Lidköping/Skara 39 38. Falköping 63 39. Skövde 30 40. Mariestad 37 41. Kristinehamn/Filipstad 161 42. Karlstad 41 43. Säffle/Åmål 37 44. Arvika 159 45. Örebro 37 46. Karlskoga 47 47. Lindesberg 133 48. Västerås 47 49. Köping 20 50. Fagersta 31 51. Sala 143 52. Borlänge/Falun 37 53. Avesta/Hedemora 38 54. Ludvika 29 55. Mora 167 56. Gävle/Sandviken 68 57. Bollnäs/Söderhamn 59 58. Hudiksvall/Ljusdal 114 59. Sundsvall 53 60. Härnösand/Kramfors 25 61. Sollefteå 52 62. Örnsköldsvik 121 63. Östersund 117 64. Umeå 84 65. Skellefteå 37 66. Lycksele 54 67. Piteå 93 68. Luleå/Boden 32 69. Haparanda/Kalix 49 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 19. . . 75. Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 28 152 157 132 137 139 138 153 141 127 130 149 128 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 148 132 129 131 131 112 136 155 142 161 181 204 210 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 203 174 192 172 205 167 178 178 169 170 166 155 176 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 151 157 135 169 150 166 178 177 178 164 190 150 144 Kod: 71 72 73 74 75 Frek: 184 166 207 208 37
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 MD=99 Län 1241 01. Stockholms stad 231 03. Uppsala län 222 04. Södermanlands län 363 05. Östergötlands län 264 06. Jönköpings län 147 07. Kronobergs län 213 08. Kalmar län 53 09. Gotlands län 132 10. Blekinge län 721 11. Kristianstads län 1830 12. Malmöhus län 211 13. Hallands län 588 14. Göteborgs o. Bohus län 378 15. Älvsborgs län 232 16. Skaraborgs län 252 17. Värmlands län 243 18. Örebro län 231 19. Västmanlands län 247 20. Kopparbergs län 268 21. Gävleborgs län 244 22. Västernorrlans län 121 23. Jämtlands län 238 24. Västerbottens län 228 25. Norrbottens län 1 99. Uppgift saknas
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 34 0114. Upplands-Väsby 12 0115. Vallentuna 22 0117. Österåker 18 0120. Värmdö 47 0123. Järfälla 16 0125. Ekerö 62 0126. Huddinge 47 0127. Botkyrka 8 0128. Salem 57 0136. Haninge 31 0138. Tyresö 15 0139. Upplands-Bro 50 0160. Täby 22 0162. Danderyd 44 0163. Sollentuna 474 0180. Stockholm 62 0181. Södertälje 49 0182. Nacka 24 0183. Sundbyberg 35 0184. Solna 31 0186. Lidingö 6 0187. Vaxholm 36 0188. Norrtälje 22 0191. Sigtuna 17 0192. Nynäshamn 13 0305. Håbo 8 0319. Älvkarleby 18 0360. Tierp 140 0380. Uppsala 32 0381. Enköping 20 0382. Östhammar 7 0428. Vingåker 69 0480. Nyköping 12 0481. Oxelösund 17 0482. Flen 28 0483. Katrineholm 68 0484. Eskilstuna 21 0486. Strängnäs 5 0509. Ödeshög 6 0512. Ydre 9 0513. Kinda 7 0560. Boxholm 10 0561. Åtvidaberg 29 0562. Finspång 7 0563. Valdemarsvik 110 0580. Linköping 93 0581. Norrköping 17 0582. Söderköping 36 0583. Motala 9 0584. Vadstena 25 0586. Mjölby 7 0604. Aneby 9 0617. Gnosjö 25 0662. Gislaved 11 0665. Vaggeryd 85 0680. Jönköping 34 0682. Nässjö 26 0683. Värnamo 11 0684. Sävsjö 21 0685. Vetlanda 19 0686. Eksjö 16 0687. Tranås 8 0760. Uppvidinge 10 0761. Lessebo 12 0763. Tingsryd 17 0764. Alvesta 8 0765. Älmhult 7 0767. Markaryd 62 0780. Växjö 23 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 6 0834. Torsås 11 0840. Mörbylånga 12 0860. Hultsfred 13 0861. Mönsterås 13 0862. Emmaboda 48 0880. Kalmar 19 0881. Nybro 21 0882. Oskarshamn 39 0883. Västervik 16 0884. Vimmerby 9 0885. Borgholm 52 0980. Gotland 11 1060. Olofström 54 1080. Karlskrona 25 1081. Ronneby 27 1082. Karlshamn 15 1083. Sölvesborg 37 1121. Östra Göinge 25 1137. Örkelljunga 31 1160. Tomelilla 27 1162. Bromölla 36 1163. Osby 10 1165. Perstorp 48 1166. Klippan 29 1167. Åstorp 35 1168. Båstad 184 1180. Kristianstad 50 1181. Simrishamn 93 1182. Ängelholm 116 1183. Hässleholm 35 1214. Svalöv 47 1230. Staffanstorp 36 1231. Burlöv 69 1233. Vellinge 33 1260. Bjuv 64 1261. Kävlinge 46 1262. Lomma 43 1263. Svedala 36 1264. Skurup 36 1265. Sjöbo 39 1266. Hörby 34 1267. Höör 466 1280. Malmö 200 1281. Lund 89 1282. Landskrona 278 1283. Helsingborg 52 1284. Höganäs 67 1285. Eslöv 62 1286. Ystad 98 1287. Trelleborg 9 1315. Hylte 70 1380. Halmstad 20 1381. Laholm 30 1382. Falkenberg 45 1383. Varberg 37 1384. Kungsbacka 17 1401. Härryda 27 1402. Partille 8 1407. Öckerö 16 1415. Stenungsund 11 1419. Tjörn 11 1421. Orust 8 1427. Sotenäs 10 1430. Munkedal 10 1435. Tanum 339 1480. Göteborg 33 1481. Mölndal 23 1482. Kungälv 14 1484. Lysekil 46 1485. Uddevalla 15 1486. Strömstad 5 1504. Dals Ed 6 1507. Färgelanda 25 1521. Ale 25 1524. Lerum 9 1527. Vårgårda 15 1552. Tranemo 8 1560. Bengtsfors 8 1561. Mellerud 11 1562. Lilla Edet 29 1563. Mark 6 1565. Svenljunga 8 1566. Herrljunga 37 1580. Vänersborg 49 1581. Trollhättan 34 1582. Alingsås 73 1583. Borås 19 1584. Ulricehamn 11 1585. Åmål 4 1602. Grästorp 6 1603. Essunga 7 1622. Mullsjö 7 1623. Habo 5 1637. Karlsborg 4 1643. Gullspång 13 1660. Vara 13 1661. Götene 13 1662. Tibro 9 1663. Töreboda 17 1680. Mariestad 35 1681. Lidköping 15 1682. Skara 39 1683. Skövde 6 1684. Hjo 9 1685. Tidaholm 30 1686. Falköping 12 1715. Kil 7 1730. Eda 11 1737. Torsby 5 1760. Storfors 9 1761. Hammarö 5 1762. Munkfors 8 1763. Forshaga 13 1764. Grums 8 1765. Årjäng 13 1766. Sunne 79 1780. Karlstad 25 1781. Kristinehamn 7 1782. Filipstad 11 1783. Hagfors 22 1784. Arvika 17 1785. Säffle 5 1860. Laxå 17 1861. Hallsberg 8 1862. Degerfors 11 1863. Hällefors 5 1864. Ljusnarsberg 108 1880. Örebro 20 1881. Kumla 9 1882. Askersund 29 1883. Karlskoga 11 1884. Nora 20 1885. Lindesberg 4 1904. Skinnskatteberg 8 1907. Surahammar 14 1917. Heby 8 1960. Kungsör 13 1961. Hallstahammar 6 1962. Norberg 112 1980. Västerås 17 1981. Sala 10 1982. Fagersta 25 1983. Köping 14 1984. Arboga 10 2021. Vansbro 9 2023. Malung 9 2026. Gagnef 9 2029. Leksand 12 2031. Rättvik 5 2034. Orsa 6 2039. Älvdalen 11 2061. Smedjebacken 9 2062. Mora 50 2080. Falun 43 2081. Borlänge 10 2082. Säter 15 2083. Hedemora 22 2084. Avesta 27 2085. Ludvika 5 2101. Ockelbo 12 2104. Hofors 12 2121. Ovanåker 8 2132. Nordanstig 18 2161. Ljusdal 86 2180. Gävle 38 2181. Sandviken 26 2182. Söderhamn 30 2183. Bollnäs 33 2184. Hudiksvall 11 2260. Ånge 17 2262. Timrå 30 2280. Härnösand 86 2281. Sundsvall 23 2282. Kramfors 25 2283. Sollefteå 52 2284. Örnsköldsvik 8 2303. Ragunda 7 2305. Bräcke 12 2309. Krokom 16 2313. Strömsund 6 2321. Åre 8 2326. Berg 11 2361. Härjedalen 53 2380. Östersund 9 2401. Nordmaling 2 2403. Bjurholm 7 2404. Vindeln 8 2409. Robertsfors 5 2417. Norsjö 5 2418. Malå 5 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 3 2425. Dorotea 6 2460. Vännäs 10 2462. Vilhelmina 4 2463. Åsele 85 2480. Umeå 14 2481. Lycksele 73 2482. Skellefteå 8 2505. Arvidsjaur 2 2506. Arjeplog 6 2510. Jokkmokk 4 2513. Överkalix 14 2514. Kalix 5 2518. Övertorneå 7 2521. Pajala 23 2523. Gällivare 7 2560. Älvsbyn 67 2580. Luleå 37 2581. Piteå 20 2582. Boden 9 2583. Haparanda 19 2584. Kiruna 2 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD=998 or GE 999 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 93 001. Alingsås Tidning (3) 258 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 13 003. Arboga Tidning (5) 15 004. Arvika Nyheter (3) 6 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 56 006. Barometern (6) 5 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 12 008. Bergslagsposten (6) 73 009. Blekinge Läns Tidning (6) 273 010. Bohusläningen (6) 10 011. Borlänge Tidning (6) 120 012. Borås Tidning (6) 21 013. Bärgslagbladet (6) 60 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 188 015. Dala-Demokraten (6) 40 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 74 017. Enköpings-Posten (5) 21 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 3 019. Fagersta-Posten (3) 59 020. Falköpings Tidning (4) 33 021. Falu-Kuriren (6) 6 022. Filipstads Tidning (3) 124 023. Folkbladet (6) 163 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 21 026. Gefle Dagblad (6) 2 027. Gotlands Allehanda (6) 61 028. Gotlands Tidningar (6) 159 029. Hallands Nyheter (6) 127 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 479 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 8 033. Hjo Tidning (2) 13 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 82 035. Hälsinge Kuriren (6) 64 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 4 037. Karlshamns Allehanda (6) 8 038. Karlskoga Tidning (6) 16 039. Katrineholms-Kuriren (6) 284 040. Kristianstadsbladet (6) 119 041. Kronobergaren (1) 3 042. Laholms Tidning (6) 2 044. Ljusdals-Posten (4) 6 045. Ljusnan (6) 7 046. Ludvika Tidning (4) 0 047. Lysekilsposten (4) 94 048. Länstidningen, Södertälje (5) 103 049. Länstidningen, Östersund (6) 39 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 23 053. Motala Tidning (6) 251 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 11 055. Norra Halland (2) 94 056. Norra Skåne (6) 19 057. Norra Västerbotten (6) 13 058. Norrbottens-Kuriren (6) 196 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 139 060. Norrtelje Tidning (5) 7 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 55 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 96 063. Nya Norrland (6) 41 064. Nynäshamns-Posten (2) 49 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 17 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 39 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 26 069. Sala Allehanda (6) 36 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 3 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 13 074. Smålands Dagblad (6) 119 075. Smålands Folkblad (6) 47 076. Smålands Posten (6) 22 077. Smålands Tidningen (6) 9 078. Smålänningen (5) 4 079. Strömstads Tidning (3) 41 080. Sundsvalls Tidning (6) 161 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 11 082. Säffle-Tidningen (3) 61 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 9 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 164 088. Trelleborgs Allehanda (6) 25 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 11 091. Vetlanda-Posten (6) 6 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 219 093. Värmlands Folkblad (3) 21 094. Värnamo Nyheter (4) 160 096. Västerbottens Folkblad (6) 19 097. Västerbottens-Kuriren (6) 7 098. Västernorrlands Allehanda (6) 31 099. Västerviks-Tidningen (6) 0 100. Västgötabladet (4) 56 101. Västgöta-Demokraten (1) 222 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet (3) 164 104. Örebro-Kuriren (6) 15 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 4 106. Östersunds-Posten (6) 125 107. Östgöten (6) 112 108. Östra Småland (6) 154 133. Storstaden (20) (G) 9 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 24 137. Härjedalen (1) 54 138. Västmanlands Folkblad (1) 50 139. Karlskoga-Kuriren (6) 505 140. Nöjesguiden (10) (G) 91 141. HSB-Nytt 39 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 29 143. Vi hyresgäster 1519 998. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 2828 2. Nästan inga nr 984 3. C:a ett nr av fyra 345 4. C:a två nr av fyra 223 5. C:a tre nr av fyra 642 6. Nästan alla nr 2352 7. Alla nr 1519 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD=998 or GE 999 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 11 001. Alingsås Tidning (3) 3 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 9 003. Arboga Tidning (5) 49 004. Arvika Nyheter (3) 21 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 118 006. Barometern (6) 20 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 61 008. Bergslagsposten (6) 113 009. Blekinge Läns Tidning (6) 47 010. Bohusläningen (6) 52 011. Borlänge Tidning (6) 66 012. Borås Tidning (6) 28 013. Bärgslagbladet (6) 8 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 25 015. Dala-Demokraten (6) 48 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 14 017. Enköpings-Posten (5) 80 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 11 019. Fagersta-Posten (3) 21 020. Falköpings Tidning (4) 66 021. Falu-Kuriren (6) 17 022. Filipstads Tidning (3) 8 023. Folkbladet (6) 9 024. Folket (6) 21 025. Fryksdalsbygden (2) 111 026. Gefle Dagblad (6) 48 027. Gotlands Allehanda (6) 16 028. Gotlands Tidningar (6) 53 029. Hallands Nyheter (6) 105 030. Hallandsposten (6) 7 031. Haparandabladet (3) 51 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 7 033. Hjo Tidning (2) 40 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 43 035. Hälsinge Kuriren (6) 72 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 16 037. Karlshamns Allehanda (6) 25 038. Karlskoga Tidning (6) 24 039. Katrineholms-Kuriren (6) 68 040. Kristianstadsbladet (6) 2 041. Kronobergaren (1) 19 042. Laholms Tidning (6) 7 044. Ljusdals-Posten (4) 21 045. Ljusnan (6) 16 046. Ludvika Tidning (4) 42 047. Lysekilsposten (4) 19 048. Länstidningen, Södertälje (5) 40 049. Länstidningen, Östersund (6) 13 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 14 052. Mora Tidning (3) 40 053. Motala Tidning (6) 285 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 11 055. Norra Halland (2) 145 056. Norra Skåne (6) 80 057. Norra Västerbotten (6) 114 058. Norrbottens-Kuriren (6) 16 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 16 060. Norrtelje Tidning (5) 15 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 33 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 36 063. Nya Norrland (6) 6 064. Nynäshamns-Posten (2) 8 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 29 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 61 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 22 069. Sala Allehanda (6) 63 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 50 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 26 072. Skövde Nyheter (6) 27 074. Smålands Dagblad (6) 7 075. Smålands Folkblad (6) 75 076. Smålands Posten (6) 26 077. Smålands Tidningen (6) 21 078. Smålänningen (5) 15 079. Strömstads Tidning (3) 82 080. Sundsvalls Tidning (6) 21 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 21 082. Säffle-Tidningen (3) 29 083. Södermanlands Nyheter (6) 8 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 11 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 10 087. Tranås Posten (6) 26 088. Trelleborgs Allehanda (6) 36 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 17 090. Ulricehamns Tidning (3) 6 091. Vetlanda-Posten (6) 12 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 12 093. Värmlands Folkblad (3) 36 094. Värnamo Nyheter (4) 40 096. Västerbottens Folkblad (6) 82 097. Västerbottens-Kuriren (6) 39 098. Västernorrlands Allehanda (6) 18 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 2 101. Västgöta-Demokraten (1) 65 102. Ystads Allehanda (6) 16 103. Ölandsbladet (3) 42 104. Örebro-Kuriren (6) 24 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 61 106. Östersunds-Posten (6) 52 107. Östgöten (6) 38 108. Östra Småland (6) 247 133. Storstaden (20) (G) 28 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 5 137. Härjedalen (1) 25 138. Västmanlands Folkblad (1) 1 139. Karlskoga-Kuriren (6) 231 140. Nöjesguiden (10) (G) 102 141. HSB-Nytt 91 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 53 143. Vi hyresgäster 4262 998. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1961 2. Nästan inga nr 625 3. C:a ett nr av fyra 251 4. C:a två nr av fyra 140 5. C:a tre nr av fyra 366 6. Nästan alla nr 1288 7. Alla nr 4262 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD=998 or GE 999 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 1 001. Alingsås Tidning (3) 1 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 7 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 8 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 22 006. Barometern (6) 20 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 12 008. Bergslagsposten (6) 22 009. Blekinge Läns Tidning (6) 7 010. Bohusläningen (6) 18 011. Borlänge Tidning (6) 26 012. Borås Tidning (6) 14 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 28 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 6 017. Enköpings-Posten (5) 18 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 9 019. Fagersta-Posten (3) 8 020. Falköpings Tidning (4) 65 021. Falu-Kuriren (6) 8 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 2 024. Folket (6) 9 025. Fryksdalsbygden (2) 42 026. Gefle Dagblad (6) 5 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlands Tidningar (6) 24 029. Hallands Nyheter (6) 28 030. Hallandsposten (6) 17 031. Haparandabladet (3) 28 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 3 033. Hjo Tidning (2) 18 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 6 035. Hälsinge Kuriren (6) 23 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 20 037. Karlshamns Allehanda (6) 14 038. Karlskoga Tidning (6) 26 039. Katrineholms-Kuriren (6) 26 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (1) 28 042. Laholms Tidning (6) 23 044. Ljusdals-Posten (4) 16 045. Ljusnan (6) 9 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 5 048. Länstidningen, Södertälje (5) 9 049. Länstidningen, Östersund (6) 5 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 25 052. Mora Tidning (3) 12 053. Motala Tidning (6) 68 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 10 055. Norra Halland (2) 73 056. Norra Skåne (6) 37 057. Norra Västerbotten (6) 42 058. Norrbottens-Kuriren (6) 4 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 5 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 11 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 14 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 17 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 9 067. Piteå-Tidningen (6) 11 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 31 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 37 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 26 072. Skövde Nyheter (6) 18 074. Smålands Dagblad (6) 3 075. Smålands Folkblad (6) 54 076. Smålands Posten (6) 30 077. Smålands Tidningen (6) 25 078. Smålänningen (5) 8 079. Strömstads Tidning (3) 42 080. Sundsvalls Tidning (6) 2 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 15 082. Säffle-Tidningen (3) 23 083. Södermanlands Nyheter (6) 8 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 17 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 7 086. Tranås Tidning (6) 6 087. Tranås Posten (6) 14 088. Trelleborgs Allehanda (6) 28 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 15 090. Ulricehamns Tidning (3) 14 091. Vetlanda-Posten (6) 11 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 20 094. Värnamo Nyheter (4) 28 096. Västerbottens Folkblad (6) 52 097. Västerbottens-Kuriren (6) 30 098. Västernorrlands Allehanda (6) 18 099. Västerviks-Tidningen (6) 13 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 36 102. Ystads Allehanda (6) 28 103. Ölandsbladet (3) 12 104. Örebro-Kuriren (6) 26 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 38 106. Östersunds-Posten (6) 15 107. Östgöten (6) 5 108. Östra Småland (6) 55 133. Storstaden (20) (G) 41 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 7 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 122 140. Nöjesguiden (10) (G) 93 141. HSB-Nytt 93 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 60 143. Vi hyresgäster 6620 998. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 1153 2. Nästan inga nr 283 3. C:a ett nr av fyra 130 4. C:a två nr av fyra 62 5. C:a tre nr av fyra 174 6. Nästan alla nr 471 7. Alla nr 6620 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD=998 or GE 999 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 3 003. Arboga Tidning (5) 2 004. Arvika Nyheter (3) 3 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 3 006. Barometern (6) 13 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 5 008. Bergslagsposten (6) 6 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 4 011. Borlänge Tidning (6) 4 012. Borås Tidning (6) 4 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 9 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 10 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 2 019. Fagersta-Posten (3) 5 020. Falköpings Tidning (4) 26 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 18 026. Gefle Dagblad (6) 7 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 4 029. Hallands Nyheter (6) 12 030. Hallandsposten (6) 4 031. Haparandabladet (3) 6 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 21 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 8 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 5 037. Karlshamns Allehanda (6) 8 038. Karlskoga Tidning (6) 6 039. Katrineholms-Kuriren (6) 18 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (1) 18 042. Laholms Tidning (6) 18 044. Ljusdals-Posten (4) 14 045. Ljusnan (6) 8 046. Ludvika Tidning (4) 6 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen, Södertälje (5) 4 049. Länstidningen, Östersund (6) 6 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 10 052. Mora Tidning (3) 4 053. Motala Tidning (6) 22 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 4 055. Norra Halland (2) 35 056. Norra Skåne (6) 24 057. Norra Västerbotten (6) 34 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 12 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 7 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 1 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 9 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 3 067. Piteå-Tidningen (6) 11 068. Provinstidningen Dalsland (3) 9 069. Sala Allehanda (6) 11 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 27 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 22 072. Skövde Nyheter (6) 6 074. Smålands Dagblad (6) 1 075. Smålands Folkblad (6) 31 076. Smålands Posten (6) 24 077. Smålands Tidningen (6) 25 078. Smålänningen (5) 5 079. Strömstads Tidning (3) 18 080. Sundsvalls Tidning (6) 2 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 6 082. Säffle-Tidningen (3) 17 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 13 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 8 086. Tranås Tidning (6) 9 087. Tranås Posten (6) 5 088. Trelleborgs Allehanda (6) 12 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 8 090. Ulricehamns Tidning (3) 9 091. Vetlanda-Posten (6) 7 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 10 094. Värnamo Nyheter (4) 5 096. Västerbottens Folkblad (6) 24 097. Västerbottens-Kuriren (6) 13 098. Västernorrlands Allehanda (6) 5 099. Västerviks-Tidningen (6) 5 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 11 102. Ystads Allehanda (6) 7 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 17 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 26 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 5 108. Östra Småland (6) 4 133. Storstaden (20) (G) 8 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 3 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 68 140. Nöjesguiden (10) (G) 32 141. HSB-Nytt 51 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 44 143. Vi hyresgäster 7800 998. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 603 2. Nästan inga nr 142 3. C:a ett nr av fyra 70 4. C:a två nr av fyra 27 5. C:a tre nr av fyra 80 6. Nästan alla nr 171 7. Alla nr 7800 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD=998 or GE 999 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 1 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 6 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 2 008. Bergslagsposten (6) 3 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 1 012. Borås Tidning (6) 3 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 1 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 5 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 4 019. Fagersta-Posten (3) 1 020. Falköpings Tidning (4) 3 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 12 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 2 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 2 031. Haparandabladet (3) 3 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 6 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 5 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 3 038. Karlskoga Tidning (6) 3 039. Katrineholms-Kuriren (6) 3 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 9 042. Laholms Tidning (6) 5 044. Ljusdals-Posten (4) 24 045. Ljusnan (6) 6 046. Ludvika Tidning (4) 5 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 6 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 13 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 1 055. Norra Halland (2) 17 056. Norra Skåne (6) 6 057. Norra Västerbotten (6) 22 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 2 060. Norrtelje Tidning (5) 3 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 7 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 2 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 1 067. Piteå-Tidningen (6) 6 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 9 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 12 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 15 072. Skövde Nyheter (6) 2 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 14 076. Smålands Posten (6) 7 077. Smålands Tidningen (6) 24 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 14 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 5 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 7 087. Tranås Posten (6) 6 088. Trelleborgs Allehanda (6) 7 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 5 090. Ulricehamns Tidning (3) 4 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 10 094. Värnamo Nyheter (4) 2 096. Västerbottens Folkblad (6) 18 097. Västerbottens-Kuriren (6) 8 098. Västernorrlands Allehanda (6) 6 099. Västerviks-Tidningen (6) 7 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 7 102. Ystads Allehanda (6) 9 103. Ölandsbladet (3) 1 104. Örebro-Kuriren (6) 9 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 7 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 3 108. Östra Småland (6) 0 133. Storstaden (20) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 34 140. Nöjesguiden (10) (G) 6 141. HSB-Nytt 18 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 19 143. Vi hyresgäster 8356 998. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 316 2. Nästan inga nr 63 3. C:a ett nr av fyra 27 4. C:a två nr av fyra 12 5. C:a tre nr av fyra 31 6. Nästan alla nr 88 7. Alla nr 8356 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD=998 or GE 999 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 2 006. Barometern (6) 3 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 1 008. Bergslagsposten (6) 1 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 1 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 1 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 2 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 5 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 1 025. Fryksdalsbygden (2) 4 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 1 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 3 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 1 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 2 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 9 042. Laholms Tidning (6) 3 044. Ljusdals-Posten (4) 7 045. Ljusnan (6) 3 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 4 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 9 056. Norra Skåne (6) 0 057. Norra Västerbotten (6) 7 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 1 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 4 068. Provinstidningen Dalsland (3) 4 069. Sala Allehanda (6) 7 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 9 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 11 072. Skövde Nyheter (6) 3 074. Smålands Dagblad (6) 1 075. Smålands Folkblad (6) 4 076. Smålands Posten (6) 4 077. Smålands Tidningen (6) 4 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 5 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 2 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 5 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 0 086. Tranås Tidning (6) 4 087. Tranås Posten (6) 3 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 2 090. Ulricehamns Tidning (3) 3 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 6 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 21 097. Västerbottens-Kuriren (6) 6 098. Västernorrlands Allehanda (6) 1 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 4 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 3 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 13 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 133. Storstaden (20) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 23 140. Nöjesguiden (10) (G) 0 141. HSB-Nytt 3 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 11 143. Vi hyresgäster 8623 998. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 159 2. Nästan inga nr 49 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 18 6. Nästan alla nr 32 7. Alla nr 8623 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD=998 or GE 999 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (6) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns Allehanda (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 0 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 4 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlands Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 6 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 0 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 1 041. Kronobergaren (1) 5 042. Laholms Tidning (6) 0 044. Ljusdals-Posten (4) 2 045. Ljusnan (6) 0 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 1 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 2 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 3 055. Norra Halland (2) 1 056. Norra Skåne (6) 0 057. Norra Västerbotten (6) 1 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 1 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 0 069. Sala Allehanda (6) 0 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 4 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 9 072. Skövde Nyheter (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 1 076. Smålands Posten (6) 3 077. Smålands Tidningen (6) 1 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 4 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 1 083. Södermanlands Nyheter (6) 5 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 0 087. Tranås Posten (6) 1 088. Trelleborgs Allehanda (6) 1 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 0 090. Ulricehamns Tidning (3) 0 091. Vetlanda-Posten (6) 3 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 2 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 6 097. Västerbottens-Kuriren (6) 3 098. Västernorrlands Allehanda (6) 2 099. Västerviks-Tidningen (6) 1 100. Västgötabladet (4) 0 101. Västgöta-Demokraten (1) 3 102. Ystads Allehanda (6) 1 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 6 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 6 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 0 133. Storstaden (20) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 14 140. Nöjesguiden (10) (G) 0 141. HSB-Nytt 0 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) 1 143. Vi hyresgäster 8767 998. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 73 2. Nästan inga nr 14 3. C:a ett nr av fyra 8 4. C:a två nr av fyra 3 5. C:a tre nr av fyra 9 6. Nästan alla nr 19 7. Alla nr 8767 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 25 KÖN 1 Loc 54 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 4306 1. Man 4593 2. Kvinna
VAR 26 ÅLDER 2 Loc 55 width 2 (2) Hur gammal är Du? 522 00. 15-17 år 355 01. 18-19 år 838 02. 20-24 år 841 03. 25-29 år 782 04. 30-34 år 881 05. 35-39 år 924 06. 40-44 år 931 07. 45-49 år 674 08. 50-54 år 673 09. 55-59 år 690 10. 60-64 år 788 11. 65 år och äldre
VAR 27 CIVILSTÅND 3 Loc 57 width 1 MD=9 (3) Är Du: 2309 1. Ogift 5908 2. Gift eller sammanboende 662 3. Änka/änkling/frånskild 20 9. Uppgift saknas
VAR 28 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 58 width 1 MD=9 (4) Är Du: 2721 1. Husfar 3197 2. Husmor 1113 3. Son/Dotter 304 4. Annan hushållsmedlem 1468 5. Ensamboende 96 9. Uppgift saknas
VAR 29 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 59 width 1 MD=9 (5) Är Du: 4596 1. Förvärvsarbetande på heltid 1566 2. Förvärvsarbetande på deltid 227 3. Hemmafru 985 4. Studerande 1092 5. Pensionär 341 6. Annan sysselsättning 92 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTBILDNING 6 Loc 60 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 2247 1. Folkskola 1429 2. Grund-, enhets-, realskola eller motsvarande 594 3. Fack-, flick-, folkhögskola eller motsvarande 2791 4. Gymnasium eller motsvarande 1668 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 170 9. Uppgift saknas
VAR 31 ORTSSTORLEK 7 Loc 61 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 443 1. Under 200 invånare 872 2. 200 - 1.999 invånare 819 3. 2.000 - 4.999 invånare 827 4. 5.000 - 9.999 invånare 1251 5. 10.000 -24.999 invånare 1086 6. 25.000 -49.999 invånare 1124 7. 50.000 -99.999 invånare 1979 8. 100.000 och däröver 498 9. Uppgift saknas
VAR 32 KÖRKORT FÖR PERSONBIL Loc 62 width 1 MD=9 Har Du själv körkort för personbil? 7026 0. Ja 1756 1. Nej 117 9. Uppgift saknas
VAR 33 BOENDEFORM 8 Loc 63 width 1 MD=9 (8) Bor Du i: 1100 0. Bostadsrättslägenhet 22 1. Andelslägenhet 2161 2. Hyrd lägenhet 4471 3. Egen villa/radhus 265 4. Hyrd villa/radhus 486 5. Jordbruksfastighet 168 6. Inneboende 123 7. Annan bostadsform 103 9. Uppgift saknas
VAR 34 UNDER 2 ÅR 9 Loc 64 width 1 MD=9 (9) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (9.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 74 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 8176 614 34 1 74
VAR 35 2-6 ÅR 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 76 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 7629 929 248 16 1 76
VAR 36 7-10 ÅR 9 Loc 66 width 1 MD=9 (9.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 75 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 7736 961 125 2 75
VAR 37 11-14 ÅR 9 Loc 67 width 1 MD=9 (9.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 74 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 7553 1124 146 2 74
VAR 38 15-19 ÅR 9 Loc 68 width 1 MD=9 (9.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 74 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 6553 1720 509 39 4 74
VAR 39 20-45 ÅR 9 Loc 69 width 2 MD=99 (9.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 06. 1 09. 71 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 3164 2154 3340 147 16 4 2 1 71
VAR 40 46-70 ÅR 9 Loc 71 width 1 MD=9 (9.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 73 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 9 Frek: 4447 1551 2809 18 1 73
VAR 41 ÖVER 70 ÅR 9 Loc 72 width 1 MD=9 (9.8) Antal hushållsmedlemmar över 70 år <Se F.(9) för fullständig frågetext> 0. . . 2. 75 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 8554 220 50 75
VAR 42 TOTALT ANTAL PERSONER 9 Loc 73 width 2 MD=99 (9.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(9) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 69 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 1397 3012 1658 1890 671 154 31 13 4 69
VAR 43 INKOMST-PERSONLIG 10 Loc 75 width 2 MD=99 (10) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (10.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 2353 00. Under 90 000 1742 01. 90 000-120 000 1836 02. 120 000-150 000 1103 03. 150 000-180 000 649 04. 180 000-210 000 306 05. 210 000-240 000 179 06. 240 000-270 000 67 07. 270 000-300 000 60 08. 300 000-330 000 114 09. Över 330 000 490 99. Uppgift saknas
VAR 44 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 10 Loc 77 width 2 MD=99 (10.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(10) för fullständig frågetext> 994 00. Under 120 000 773 01. 120 000-150 000 693 02. 150 000-180 000 751 03. 180 000-210 000 866 04. 210 000-240 000 912 05. 240 000-270 000 765 06. 270 000-300 000 672 07. 300 000-330 000 411 08. 330 000-360 000 857 09. Över 360 000 1205 99. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM I FACKET 12 Loc 79 width 1 MD=9 (12) Är Du medlem i något av följande fackförbund? 1158 1. Kommunalarbetareförbundet 518 2. Metallarbetareförbundet 448 3. Statsanställdas Förbund 194 4. Byggnadsarbetareförbundet 194 5. Fabriksarbetareförbundet 6112 6. Inget av dem 275 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILLA 13 Loc 80 width 1 MD=5 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 4676 1. Finns i hushållet 361 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 28 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3834 5. Ej markerat
VAR 47 FRITIDSHUS 13 Loc 81 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1831 1. Finns i hushållet 147 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6916 5. Ej markerat
VAR 48 HUSVAGN 13 Loc 82 width 1 MD=5 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 743 1. Finns i hushållet 88 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8059 5. Ej markerat
VAR 49 NY PERSONBIL 13 Loc 83 width 1 MD=5 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1847 1. Finns i hushållet 756 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 164 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6132 5. Ej markerat
VAR 50 BEG PERSONBIL 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4629 1. Finns i hushållet 540 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 427 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3303 5. Ej markerat
VAR 51 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5745 1. Finns i hushållet 319 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 156 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2679 5. Ej markerat
VAR 52 MOBILTELEFON 13 Loc 86 width 1 MD=5 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 883 1. Finns i hushållet 278 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 9 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7729 5. Ej markerat
VAR 53 SEGELBÅT 13 Loc 87 width 1 MD=5 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 285 1. Finns i hushållet 62 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8548 5. Ej markerat
VAR 54 MOTORBÅT 13 Loc 88 width 1 MD=5 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 857 1. Finns i hushållet 158 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7872 5. Ej markerat
VAR 55 RODDBÅT/EKA 13 Loc 89 width 1 MD=5 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1375 1. Finns i hushållet 132 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7380 5. Ej markerat
VAR 56 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 90 width 1 MD=5 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1400 1. Finns i hushållet 95 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7392 5. Ej markerat
VAR 57 SURFINGBRÄDA 13 Loc 91 width 1 MD=5 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 490 1. Finns i hushållet 100 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8299 5. Ej markerat
VAR 58 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 92 width 1 MD=5 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3670 1. Finns i hushållet 1078 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 25 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4126 5. Ej markerat
VAR 59 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 93 width 1 MD=5 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4844 1. Finns i hushållet 564 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 53 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3438 5. Ej markerat
VAR 60 VIDEOKAMERA 13 Loc 94 width 1 MD=5 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 780 1. Finns i hushållet 520 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7591 5. Ej markerat
VAR 61 FÄRG TV 13 Loc 95 width 1 MD=5 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6512 1. Finns i hushållet 134 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 132 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2121 5. Ej markerat
VAR 62 TEXT TV 13 Loc 96 width 1 MD=5 (13.17) Text TV <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3979 1. Finns i hushållet 455 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4441 5. Ej markerat
VAR 63 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 97 width 1 MD=5 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6540 1. Finns i hushållet 220 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 137 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2002 5. Ej markerat
VAR 64 CD-SPELARE 13 Loc 98 width 1 MD=5 (13.19) CD-spelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1731 1. Finns i hushållet 706 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6450 5. Ej markerat
VAR 65 HEMDATOR 13 Loc 99 width 1 MD=5 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1398 1. Finns i hushållet 329 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7165 5. Ej markerat
VAR 66 SKRIVMASKIN 13 Loc 100 width 1 MD=5 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3971 1. Finns i hushållet 151 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4762 5. Ej markerat
VAR 67 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 101 width 1 MD=5 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4331 1. Finns i hushållet 51 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4502 5. Ej markerat
VAR 68 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 102 width 1 MD=5 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3478 1. Finns i hushållet 136 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 18 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5267 5. Ej markerat
VAR 69 SYSTEMKAMERA 13 Loc 103 width 1 MD=5 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2235 1. Finns i hushållet 113 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 23 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6528 5. Ej markerat
VAR 70 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 104 width 1 MD=5 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 7820 1. Finns i hushållet 105 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 100 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 874 5. Ej markerat
VAR 71 DISKMASKIN 13 Loc 105 width 1 MD=5 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4213 1. Finns i hushållet 417 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 57 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4212 5. Ej markerat
VAR 72 TVÄTTMASKIN 13 Loc 106 width 1 MD=5 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6584 1. Finns i hushållet 240 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 110 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1965 5. Ej markerat
VAR 73 TORKTUMLARE 13 Loc 107 width 1 MD=5 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2319 1. Finns i hushållet 395 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 13 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6172 5. Ej markerat
VAR 74 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 108 width 1 MD=5 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6252 1. Finns i hushållet 225 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 24 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2398 5. Ej markerat
VAR 75 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 109 width 1 MD=5 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6873 1. Finns i hushållet 120 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 70 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1836 5. Ej markerat
VAR 76 MATBEREDARE 13 Loc 110 width 1 MD=5 (13.31) Matberedare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5172 1. Finns i hushållet 365 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 15 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3347 5. Ej markerat
VAR 77 SPISFLÄKT 13 Loc 111 width 1 MD=5 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 6795 1. Finns i hushållet 158 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 50 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1896 5. Ej markerat
VAR 78 DAMMSUGARE 13 Loc 112 width 1 MD=5 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 8101 1. Finns i hushållet 88 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 136 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 574 5. Ej markerat
VAR 79 BASTU 13 Loc 113 width 1 MD=5 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1369 1. Finns i hushållet 186 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7338 5. Ej markerat
VAR 80 BRASKAMIN 13 Loc 114 width 1 MD=5 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1319 1. Finns i hushållet 223 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7355 5. Ej markerat
VAR 81 SLÄPKÄRRA 13 Loc 115 width 1 MD=5 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1044 1. Finns i hushållet 125 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7729 5. Ej markerat
VAR 82 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 116 width 1 MD=5 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4214 1. Finns i hushållet 174 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 49 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4462 5. Ej markerat
VAR 83 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 117 width 1 MD=5 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5719 1. Finns i hushållet 77 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 49 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3054 5. Ej markerat
VAR 84 BRANDVARNARE 13 Loc 118 width 1 MD=5 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 5984 1. Finns i hushållet 356 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 26 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2533 5. Ej markerat
VAR 85 HUND 13 Loc 119 width 1 MD=5 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1620 1. Finns i hushållet 269 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 16 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6994 5. Ej markerat
VAR 86 KATT 13 Loc 120 width 1 MD=5 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1807 1. Finns i hushållet 127 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6963 5. Ej markerat
VAR 87 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 121 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 83 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 300 3. Något ointresserad 217 4. Varken-eller, vet ej 2232 5. Något intresserad 3580 6. Ganska intresserad 2155 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 88 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 122 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 279 1. Mycket ointresserad 470 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 361 4. Varken-eller, vet ej 2272 5. Något intresserad 3046 6. Ganska intresserad 1886 7. Mycket intresserad 128 9. Uppgift saknas
VAR 89 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 123 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 295 2. Ganska ointresserad 392 3. Något ointresserad 475 4. Varken-eller, vet ej 2285 5. Något intresserad 2966 6. Ganska intresserad 2110 7. Mycket intresserad 210 9. Uppgift saknas
VAR 90 BANTNINGSTIPS 14 Loc 124 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2580 1. Mycket ointresserad 1089 2. Ganska ointresserad 713 3. Något ointresserad 700 4. Varken-eller, vet ej 2062 5. Något intresserad 1016 6. Ganska intresserad 517 7. Mycket intresserad 222 9. Uppgift saknas
VAR 91 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 125 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 274 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 370 4. Varken-eller, vet ej 1978 5. Något intresserad 3183 6. Ganska intresserad 2440 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 92 ENERGISPARANDE 14 Loc 126 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 327 2. Ganska ointresserad 360 3. Något ointresserad 649 4. Varken-eller, vet ej 2171 5. Något intresserad 2937 6. Ganska intresserad 2077 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 93 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 362 2. Ganska ointresserad 469 3. Något ointresserad 892 4. Varken-eller, vet ej 2461 5. Något intresserad 2588 6. Ganska intresserad 1680 7. Mycket intresserad 186 9. Uppgift saknas
VAR 94 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 329 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 521 3. Något ointresserad 660 4. Varken-eller, vet ej 2331 5. Något intresserad 2483 6. Ganska intresserad 2014 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 418 2. Ganska ointresserad 567 3. Något ointresserad 1183 4. Varken-eller, vet ej 2678 5. Något intresserad 2345 6. Ganska intresserad 1146 7. Mycket intresserad 274 9. Uppgift saknas
VAR 96 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 454 1. Mycket ointresserad 459 2. Ganska ointresserad 534 3. Något ointresserad 1042 4. Varken-eller, vet ej 2511 5. Något intresserad 2190 6. Ganska intresserad 1470 7. Mycket intresserad 239 9. Uppgift saknas
VAR 97 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2085 1. Mycket ointresserad 1214 2. Ganska ointresserad 900 3. Något ointresserad 1130 4. Varken-eller, vet ej 1897 5. Något intresserad 899 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 180 9. Uppgift saknas
VAR 98 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 317 1. Mycket ointresserad 417 2. Ganska ointresserad 599 3. Något ointresserad 935 4. Varken-eller, vet ej 2837 5. Något intresserad 2490 6. Ganska intresserad 1050 7. Mycket intresserad 254 9. Uppgift saknas
VAR 99 VILLA/EGET HEM 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 276 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 260 3. Något ointresserad 516 4. Varken-eller, vet ej 1297 5. Något intresserad 2674 6. Ganska intresserad 3467 7. Mycket intresserad 200 9. Uppgift saknas
VAR 100 FRITIDSHUS 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1286 1. Mycket ointresserad 790 2. Ganska ointresserad 699 3. Något ointresserad 1458 4. Varken-eller, vet ej 1758 5. Något intresserad 1324 6. Ganska intresserad 1285 7. Mycket intresserad 299 9. Uppgift saknas
VAR 101 PERSONBILAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 691 1. Mycket ointresserad 517 2. Ganska ointresserad 575 3. Något ointresserad 648 4. Varken-eller, vet ej 2453 5. Något intresserad 2315 6. Ganska intresserad 1505 7. Mycket intresserad 195 9. Uppgift saknas
VAR 102 HEMINREDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 531 4. Varken-eller, vet ej 2395 5. Något intresserad 2623 6. Ganska intresserad 2081 7. Mycket intresserad 176 9. Uppgift saknas
VAR 103 MODENYHETER 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1008 1. Mycket ointresserad 839 2. Ganska ointresserad 716 3. Något ointresserad 686 4. Varken-eller, vet ej 2447 5. Något intresserad 1880 6. Ganska intresserad 1135 7. Mycket intresserad 188 9. Uppgift saknas
VAR 104 MATVARUNYHETER 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 565 1. Mycket ointresserad 695 2. Ganska ointresserad 805 3. Något ointresserad 856 4. Varken-eller, vet ej 2613 5. Något intresserad 2023 6. Ganska intresserad 1128 7. Mycket intresserad 214 9. Uppgift saknas
VAR 105 BARNAVÅRD 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 892 1. Mycket ointresserad 696 2. Ganska ointresserad 691 3. Något ointresserad 1206 4. Varken-eller, vet ej 2098 5. Något intresserad 1692 6. Ganska intresserad 1366 7. Mycket intresserad 258 9. Uppgift saknas
VAR 106 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1519 1. Mycket ointresserad 883 2. Ganska ointresserad 771 3. Något ointresserad 972 4. Varken-eller, vet ej 2431 5. Något intresserad 1455 6. Ganska intresserad 660 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 107 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1239 1. Mycket ointresserad 931 2. Ganska ointresserad 969 3. Något ointresserad 978 4. Varken-eller, vet ej 2517 5. Något intresserad 1286 6. Ganska intresserad 783 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 108 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 532 1. Mycket ointresserad 678 2. Ganska ointresserad 845 3. Något ointresserad 803 4. Varken-eller, vet ej 3126 5. Något intresserad 2073 6. Ganska intresserad 640 7. Mycket intresserad 202 9. Uppgift saknas
VAR 109 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1433 1. Mycket ointresserad 1024 2. Ganska ointresserad 1044 3. Något ointresserad 1154 4. Varken-eller, vet ej 2441 5. Något intresserad 1120 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 110 MOTORCYKLAR 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3631 1. Mycket ointresserad 876 2. Ganska ointresserad 730 3. Något ointresserad 1135 4. Varken-eller, vet ej 1197 5. Något intresserad 564 6. Ganska intresserad 554 7. Mycket intresserad 212 9. Uppgift saknas
VAR 111 KRUKVÄXTER 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 918 1. Mycket ointresserad 631 2. Ganska ointresserad 687 3. Något ointresserad 624 4. Varken-eller, vet ej 2243 5. Något intresserad 2099 6. Ganska intresserad 1560 7. Mycket intresserad 137 9. Uppgift saknas
VAR 112 HÅRVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 675 1. Mycket ointresserad 566 2. Ganska ointresserad 618 3. Något ointresserad 701 4. Varken-eller, vet ej 2303 5. Något intresserad 2335 6. Ganska intresserad 1539 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 113 HUNDAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1599 1. Mycket ointresserad 713 2. Ganska ointresserad 657 3. Något ointresserad 829 4. Varken-eller, vet ej 1775 5. Något intresserad 1498 6. Ganska intresserad 1650 7. Mycket intresserad 178 9. Uppgift saknas
VAR 114 KATTER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2236 1. Mycket ointresserad 782 2. Ganska ointresserad 759 3. Något ointresserad 913 4. Varken-eller, vet ej 1605 5. Något intresserad 1173 6. Ganska intresserad 1239 7. Mycket intresserad 192 9. Uppgift saknas
VAR 115 MOTIONERA 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 294 2. Ganska ointresserad 484 3. Något ointresserad 420 4. Varken-eller, vet ej 2455 5. Något intresserad 2744 6. Ganska intresserad 1958 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 116 SE PÅ SPORT 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1460 1. Mycket ointresserad 651 2. Ganska ointresserad 536 3. Något ointresserad 428 4. Varken-eller, vet ej 1845 5. Något intresserad 1707 6. Ganska intresserad 2104 7. Mycket intresserad 168 9. Uppgift saknas
VAR 117 LAGA MAT 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 347 1. Mycket ointresserad 328 2. Ganska ointresserad 491 3. Något ointresserad 363 4. Varken-eller, vet ej 2192 5. Något intresserad 2914 6. Ganska intresserad 2158 7. Mycket intresserad 106 9. Uppgift saknas
VAR 118 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 272 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 403 4. Varken-eller, vet ej 2041 5. Något intresserad 2782 6. Ganska intresserad 2522 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 119 BAKA 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 886 1. Mycket ointresserad 579 2. Ganska ointresserad 812 3. Något ointresserad 667 4. Varken-eller, vet ej 1921 5. Något intresserad 2096 6. Ganska intresserad 1803 7. Mycket intresserad 135 9. Uppgift saknas
VAR 120 HA GÄSTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 331 3. Något ointresserad 426 4. Varken-eller, vet ej 2268 5. Något intresserad 3498 6. Ganska intresserad 1854 7. Mycket intresserad 154 9. Uppgift saknas
VAR 121 KÖRA BIL 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 719 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 298 3. Något ointresserad 818 4. Varken-eller, vet ej 1575 5. Något intresserad 2584 6. Ganska intresserad 2495 7. Mycket intresserad 181 9. Uppgift saknas
VAR 122 JOBBA MED BILAR 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3240 1. Mycket ointresserad 867 2. Ganska ointresserad 754 3. Något ointresserad 989 4. Varken-eller, vet ej 1481 5. Något intresserad 802 6. Ganska intresserad 571 7. Mycket intresserad 195 9. Uppgift saknas
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1020 1. Mycket ointresserad 602 2. Ganska ointresserad 676 3. Något ointresserad 667 4. Varken-eller, vet ej 2203 5. Något intresserad 2160 6. Ganska intresserad 1416 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 124 FOTOGRAFERA 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1064 1. Mycket ointresserad 687 2. Ganska ointresserad 750 3. Något ointresserad 861 4. Varken-eller, vet ej 2897 5. Något intresserad 1695 6. Ganska intresserad 756 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 125 SMALFILMA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3439 1. Mycket ointresserad 957 2. Ganska ointresserad 709 3. Något ointresserad 1994 4. Varken-eller, vet ej 999 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 235 9. Uppgift saknas
VAR 126 SPORTFISKA 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3288 1. Mycket ointresserad 696 2. Ganska ointresserad 580 3. Något ointresserad 1079 4. Varken-eller, vet ej 1407 5. Något intresserad 925 6. Ganska intresserad 727 7. Mycket intresserad 197 9. Uppgift saknas
VAR 127 POPMUSIK 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1916 1. Mycket ointresserad 491 2. Ganska ointresserad 490 3. Något ointresserad 726 4. Varken-eller, vet ej 1773 5. Något intresserad 1745 6. Ganska intresserad 1556 7. Mycket intresserad 202 9. Uppgift saknas
VAR 128 KLASSISK MUSIK 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1739 1. Mycket ointresserad 740 2. Ganska ointresserad 778 3. Något ointresserad 817 4. Varken-eller, vet ej 2350 5. Något intresserad 1526 6. Ganska intresserad 755 7. Mycket intresserad 194 9. Uppgift saknas
VAR 129 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1204 1. Mycket ointresserad 694 2. Ganska ointresserad 687 3. Något ointresserad 884 4. Varken-eller, vet ej 2467 5. Något intresserad 1847 6. Ganska intresserad 942 7. Mycket intresserad 174 9. Uppgift saknas
VAR 130 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2092 1. Mycket ointresserad 914 2. Ganska ointresserad 937 3. Något ointresserad 986 4. Varken-eller, vet ej 1934 5. Något intresserad 1187 6. Ganska intresserad 671 7. Mycket intresserad 178 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÄSA BÖCKER 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 583 1. Mycket ointresserad 336 2. Ganska ointresserad 485 3. Något ointresserad 374 4. Varken-eller, vet ej 1941 5. Något intresserad 2210 6. Ganska intresserad 2834 7. Mycket intresserad 136 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 696 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 630 3. Något ointresserad 633 4. Varken-eller, vet ej 2610 5. Något intresserad 2199 6. Ganska intresserad 1318 7. Mycket intresserad 210 9. Uppgift saknas
VAR 133 STICKA 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3791 1. Mycket ointresserad 562 2. Ganska ointresserad 437 3. Något ointresserad 525 4. Varken-eller, vet ej 1282 5. Något intresserad 1123 6. Ganska intresserad 1012 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 134 SY KLÄDER 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3925 1. Mycket ointresserad 635 2. Ganska ointresserad 525 3. Något ointresserad 599 4. Varken-eller, vet ej 1273 5. Något intresserad 932 6. Ganska intresserad 814 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 135 HANDARBETA 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3527 1. Mycket ointresserad 601 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 550 4. Varken-eller, vet ej 1225 5. Något intresserad 1152 6. Ganska intresserad 1213 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 136 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 259 3. Något ointresserad 421 4. Varken-eller, vet ej 2040 5. Något intresserad 3380 6. Ganska intresserad 2311 7. Mycket intresserad 142 9. Uppgift saknas
VAR 137 SNICKRA 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1913 1. Mycket ointresserad 747 2. Ganska ointresserad 768 3. Något ointresserad 969 4. Varken-eller, vet ej 2004 5. Något intresserad 1507 6. Ganska intresserad 796 7. Mycket intresserad 195 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÅLA HEMMA 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1230 1. Mycket ointresserad 601 2. Ganska ointresserad 662 3. Något ointresserad 836 4. Varken-eller, vet ej 2585 5. Något intresserad 1995 6. Ganska intresserad 794 7. Mycket intresserad 196 9. Uppgift saknas
VAR 139 JAGA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 5164 1. Mycket ointresserad 578 2. Ganska ointresserad 382 3. Något ointresserad 1169 4. Varken-eller, vet ej 554 5. Något intresserad 342 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 140 FRILUFTSLIV 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 652 1. Mycket ointresserad 326 2. Ganska ointresserad 414 3. Något ointresserad 512 4. Varken-eller, vet ej 2289 5. Något intresserad 2659 6. Ganska intresserad 1857 7. Mycket intresserad 190 9. Uppgift saknas
VAR 141 ÅKA SLALOM 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3191 1. Mycket ointresserad 539 2. Ganska ointresserad 410 3. Något ointresserad 1112 4. Varken-eller, vet ej 1129 5. Något intresserad 1096 6. Ganska intresserad 1218 7. Mycket intresserad 204 9. Uppgift saknas
VAR 142 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2195 1. Mycket ointresserad 635 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 1138 4. Varken-eller, vet ej 1818 5. Något intresserad 1313 6. Ganska intresserad 1037 7. Mycket intresserad 199 9. Uppgift saknas
VAR 143 SEGLA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2772 1. Mycket ointresserad 778 2. Ganska ointresserad 627 3. Något ointresserad 1599 4. Varken-eller, vet ej 1325 5. Något intresserad 847 6. Ganska intresserad 733 7. Mycket intresserad 218 9. Uppgift saknas
VAR 144 CAMPA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1753 1. Mycket ointresserad 665 2. Ganska ointresserad 627 3. Något ointresserad 865 4. Varken-eller, vet ej 2232 5. Något intresserad 1595 6. Ganska intresserad 946 7. Mycket intresserad 216 9. Uppgift saknas
VAR 145 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 526 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 225 3. Något ointresserad 537 4. Varken-eller, vet ej 1330 5. Något intresserad 2096 6. Ganska intresserad 3795 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 146 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller, vet ej 1508 5. Något intresserad 3345 6. Ganska intresserad 3261 7. Mycket intresserad 126 9. Uppgift saknas
VAR 147 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 248 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 1098 4. Varken-eller, vet ej 2902 5. Något intresserad 2524 6. Ganska intresserad 1235 7. Mycket intresserad 218 9. Uppgift saknas
VAR 148 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 266 3. Något ointresserad 378 4. Varken-eller, vet ej 2126 5. Något intresserad 3320 6. Ganska intresserad 2216 7. Mycket intresserad 160 9. Uppgift saknas
VAR 149 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 3531 1. Mycket ointresserad 691 2. Ganska ointresserad 653 3. Något ointresserad 963 4. Varken-eller, vet ej 1094 5. Något intresserad 913 6. Ganska intresserad 843 7. Mycket intresserad 211 9. Uppgift saknas
VAR 150 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 537 1. Mycket ointresserad 279 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 405 4. Varken-eller, vet ej 2435 5. Något intresserad 2784 6. Ganska intresserad 1891 7. Mycket intresserad 181 9. Uppgift saknas
VAR 151 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1334 1. Mycket ointresserad 782 2. Ganska ointresserad 927 3. Något ointresserad 1325 4. Varken-eller, vet ej 2582 5. Något intresserad 1307 6. Ganska intresserad 422 7. Mycket intresserad 220 9. Uppgift saknas
VAR 152 WINDSURFING 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 4244 1. Mycket ointresserad 686 2. Ganska ointresserad 577 3. Något ointresserad 1679 4. Varken-eller, vet ej 837 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 224 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2321 1. Mycket ointresserad 955 2. Ganska ointresserad 751 3. Något ointresserad 985 4. Varken-eller, vet ej 2408 5. Något intresserad 957 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 154 TIPS 15 Loc 188 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 4410 01. 0 kronor 2869 02. Under 500 kronor 749 03. 501-1000 kronor 382 04. 1001-2000 kronor 148 05. 2001-3000 kronor 59 06. 3001-4000 kronor 33 07. 4001-5000 kronor 23 08. 5001-6000 kronor 18 09. Över 6000 kronor 208 99. Uppgift saknas
VAR 155 LOTTO 15 Loc 190 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3818 01. 0 kronor 3427 02. Under 500 kronor 957 03. 501-1000 kronor 342 04. 1001-2000 kronor 107 05. 2001-3000 kronor 44 06. 3001-4000 kronor 21 07. 4001-5000 kronor 6 08. 5001-6000 kronor 7 09. Över 6000 kronor 170 99. Uppgift saknas
VAR 156 PENNINGLOTTER 15 Loc 192 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4563 01. 0 kronor 3623 02. Under 500 kronor 365 03. 501-1000 kronor 71 04. 1001-2000 kronor 18 05. 2001-3000 kronor 4 06. 3001-4000 kronor 3 07. 4001-5000 kronor 6 08. 5001-6000 kronor 2 09. Över 6000 kronor 244 99. Uppgift saknas
VAR 157 V65 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 6790 01. 0 kronor 1216 02. Under 500 kronor 264 03. 501-1000 kronor 144 04. 1001-2000 kronor 90 05. 2001-3000 kronor 42 06. 3001-4000 kronor 26 07. 4001-5000 kronor 17 08. 5001-6000 kronor 37 09. Över 6000 kronor 273 99. Uppgift saknas
VAR 158 BINGO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 7978 01. 0 kronor 458 02. Under 500 kronor 97 03. 501-1000 kronor 47 04. 1001-2000 kronor 22 05. 2001-3000 kronor 10 06. 3001-4000 kronor 13 07. 4001-5000 kronor 6 08. 5001-6000 kronor 16 09. Över 6000 kronor 252 99. Uppgift saknas
VAR 159 BENSIN 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1938 01. 0 kronor 481 02. Under 500 kronor 486 03. 501-1000 kronor 582 04. 1001-2000 kronor 647 05. 2001-3000 kronor 598 06. 3001-4000 kronor 664 07. 4001-5000 kronor 773 08. 5001-6000 kronor 2372 09. Över 6000 kronor 358 99. Uppgift saknas
VAR 160 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 88 01. 0 kronor 319 02. Under 500 kronor 1021 03. 501-1000 kronor 1848 04. 1001-2000 kronor 1908 05. 2001-3000 kronor 1330 06. 3001-4000 kronor 878 07. 4001-5000 kronor 546 08. 5001-6000 kronor 721 09. Över 6000 kronor 240 99. Uppgift saknas
VAR 161 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2598 01. 0 kronor 2867 02. Under 500 kronor 1560 03. 501-1000 kronor 863 04. 1001-2000 kronor 361 05. 2001-3000 kronor 161 06. 3001-4000 kronor 93 07. 4001-5000 kronor 47 08. 5001-6000 kronor 84 09. Över 6000 kronor 265 99. Uppgift saknas
VAR 162 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2039 01. 0 kronor 3961 02. Under 500 kronor 1699 03. 501-1000 kronor 618 04. 1001-2000 kronor 210 05. 2001-3000 kronor 63 06. 3001-4000 kronor 21 07. 4001-5000 kronor 8 08. 5001-6000 kronor 17 09. Över 6000 kronor 263 99. Uppgift saknas
VAR 163 NÖJEN 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 411 01. 0 kronor 1994 02. Under 500 kronor 1931 03. 501-1000 kronor 1508 04. 1001-2000 kronor 975 05. 2001-3000 kronor 528 06. 3001-4000 kronor 330 07. 4001-5000 kronor 198 08. 5001-6000 kronor 693 09. Över 6000 kronor 331 99. Uppgift saknas
VAR 164 UTLANDSRESOR 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3116 01. 0 kronor 406 02. Under 500 kronor 350 03. 501-1000 kronor 444 04. 1001-2000 kronor 652 05. 2001-3000 kronor 665 06. 3001-4000 kronor 637 07. 4001-5000 kronor 560 08. 5001-6000 kronor 1696 09. Över 6000 kronor 373 99. Uppgift saknas
VAR 165 BÖCKER 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1769 01. 0 kronor 3709 02. Under 500 kronor 1703 03. 501-1000 kronor 869 04. 1001-2000 kronor 340 05. 2001-3000 kronor 109 06. 3001-4000 kronor 54 07. 4001-5000 kronor 34 08. 5001-6000 kronor 56 09. Över 6000 kronor 256 99. Uppgift saknas
VAR 166 TOBAK 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 5444 01. 0 kronor 623 02. Under 500 kronor 507 03. 501-1000 kronor 492 04. 1001-2000 kronor 403 05. 2001-3000 kronor 295 06. 3001-4000 kronor 233 07. 4001-5000 kronor 227 08. 5001-6000 kronor 440 09. Över 6000 kronor 235 99. Uppgift saknas
VAR 167 VIN OCH SPRIT 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1772 01. 0 kronor 2038 02. Under 500 kronor 1712 03. 501-1000 kronor 1334 04. 1001-2000 kronor 762 05. 2001-3000 kronor 389 06. 3001-4000 kronor 229 07. 4001-5000 kronor 152 08. 5001-6000 kronor 285 09. Över 6000 kronor 226 99. Uppgift saknas
VAR 168 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3601 01. 0 kronor 3657 02. Under 500 kronor 885 03. 501-1000 kronor 323 04. 1001-2000 kronor 99 05. 2001-3000 kronor 37 06. 3001-4000 kronor 11 07. 4001-5000 kronor 9 08. 5001-6000 kronor 13 09. Över 6000 kronor 264 99. Uppgift saknas
VAR 169 MÖBLER 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1864 01. 0 kronor 1581 02. Under 500 kronor 1614 03. 501-1000 kronor 1404 04. 1001-2000 kronor 958 05. 2001-3000 kronor 445 06. 3001-4000 kronor 271 07. 4001-5000 kronor 134 08. 5001-6000 kronor 304 09. Över 6000 kronor 324 99. Uppgift saknas
VAR 170 LEKSAKER 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4518 01. 0 kronor 1920 02. Under 500 kronor 1077 03. 501-1000 kronor 674 04. 1001-2000 kronor 323 05. 2001-3000 kronor 108 06. 3001-4000 kronor 38 07. 4001-5000 kronor 14 08. 5001-6000 kronor 25 09. Över 6000 kronor 202 99. Uppgift saknas
VAR 171 ICA 16 Loc 222 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 186 1. Aldrig 653 2. Någon gång/år 583 3. Någon gång/kvartal 1971 4. Någon gång/månad 3640 5. 1-2 gånger/vecka 1359 6. 3-4 gånger/vecka 390 7. Minst 5 gånger/vecka 117 9. Uppgift saknas
VAR 172 KONSUM 16 Loc 223 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 749 1. Aldrig 1261 2. Någon gång/år 956 3. Någon gång/kvartal 2511 4. Någon gång/månad 2330 5. 1-2 gånger/vecka 703 6. 3-4 gånger/vecka 192 7. Minst 5 gånger/vecka 197 9. Uppgift saknas
VAR 173 VIVO 16 Loc 224 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 4092 1. Aldrig 1675 2. Någon gång/år 678 3. Någon gång/kvartal 1036 4. Någon gång/månad 692 5. 1-2 gånger/vecka 210 6. 3-4 gånger/vecka 53 7. Minst 5 gånger/vecka 463 9. Uppgift saknas
VAR 174 METRO 16 Loc 225 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Metro <Se F.16 för fullständig frågetext> 6843 1. Aldrig 800 2. Någon gång/år 261 3. Någon gång/kvartal 279 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 38 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 540 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANNAN BUTIK 16 Loc 226 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 1317 1. Aldrig 2106 2. Någon gång/år 1109 3. Någon gång/kvartal 2218 4. Någon gång/månad 1263 5. 1-2 gånger/vecka 317 6. 3-4 gånger/vecka 120 7. Minst 5 gånger/vecka 449 9. Uppgift saknas
VAR 176 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 227 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1943 1. Aldrig 2249 2. Någon gång/år 1343 3. Någon gång/kvartal 1878 4. Någon gång/månad 1015 5. 1-2 gånger/vecka 194 6. 3-4 gånger/vecka 54 7. Minst 5 gånger/vecka 223 9. Uppgift saknas
VAR 177 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 228 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 6722 1. Aldrig 1322 2. Någon gång/år 278 3. Någon gång/kvartal 202 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 332 9. Uppgift saknas
VAR 178 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 3218 1. Aldrig 2379 2. Någon gång/år 1211 3. Någon gång/kvartal 1325 4. Någon gång/månad 428 5. 1-2 gånger/vecka 67 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 256 9. Uppgift saknas
VAR 179 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 3577 1. Aldrig 2239 2. Någon gång/år 1263 3. Någon gång/kvartal 1183 4. Någon gång/månad 352 5. 1-2 gånger/vecka 33 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 243 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 4625 1. Aldrig 2069 2. Någon gång/år 893 3. Någon gång/kvartal 815 4. Någon gång/månad 231 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 246 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1330 1. Aldrig 2628 2. Någon gång/år 1796 3. Någon gång/kvartal 2116 4. Någon gång/månad 618 5. 1-2 gånger/vecka 112 6. 3-4 gånger/vecka 32 7. Minst 5 gånger/vecka 267 9. Uppgift saknas
VAR 182 EJ LIVS NK 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 4570 1. Aldrig 2376 2. Någon gång/år 847 3. Någon gång/kvartal 621 4. Någon gång/månad 109 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 359 9. Uppgift saknas
VAR 183 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1727 1. Aldrig 2496 2. Någon gång/år 1767 3. Någon gång/kvartal 2023 4. Någon gång/månad 503 5. 1-2 gånger/vecka 73 6. 3-4 gånger/vecka 15 7. Minst 5 gånger/vecka 295 9. Uppgift saknas
VAR 184 EJ LIVS OBS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 2608 1. Aldrig 2762 2. Någon gång/år 1560 3. Någon gång/kvartal 1410 4. Någon gång/månad 283 5. 1-2 gånger/vecka 27 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 238 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS B & W 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 4070 1. Aldrig 2409 2. Någon gång/år 1100 3. Någon gång/kvartal 854 4. Någon gång/månad 190 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 264 9. Uppgift saknas
VAR 186 HENNES & MAURITZ 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 1597 1. Aldrig 2862 2. Någon gång/år 2111 3. Någon gång/kvartal 1820 4. Någon gång/månad 301 5. 1-2 gånger/vecka 40 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 187 KAPP-AHL 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 1661 1. Aldrig 2969 2. Någon gång/år 2105 3. Någon gång/kvartal 1737 4. Någon gång/månad 235 5. 1-2 gånger/vecka 30 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 158 9. Uppgift saknas
VAR 188 GULINS 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 3120 1. Aldrig 2546 2. Någon gång/år 1732 3. Någon gång/kvartal 1130 4. Någon gång/månad 123 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 234 9. Uppgift saknas
VAR 189 LINDEX 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 3356 1. Aldrig 2226 2. Någon gång/år 1525 3. Någon gång/kvartal 1393 4. Någon gång/månad 170 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 216 9. Uppgift saknas
VAR 190 IKEA 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1758 1. Aldrig 4735 2. Någon gång/år 1743 3. Någon gång/kvartal 445 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 191 EXPERT FOTO 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 3917 1. Aldrig 3139 2. Någon gång/år 1162 3. Någon gång/kvartal 445 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 210 9. Uppgift saknas
VAR 192 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 4133 1. Aldrig 3250 2. Någon gång/år 858 3. Någon gång/kvartal 382 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 221 9. Uppgift saknas
VAR 193 JÄRNHANDEL 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnhandel <Se F.16 för fullständig frågetext> 1390 1. Aldrig 4146 2. Någon gång/år 2009 3. Någon gång/kvartal 1055 4. Någon gång/månad 118 5. 1-2 gånger/vecka 25 6. 3-4 gånger/vecka 16 7. Minst 5 gånger/vecka 140 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÄRGAFFÄR 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1371 1. Aldrig 4661 2. Någon gång/år 1911 3. Någon gång/kvartal 714 4. Någon gång/månad 70 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 150 9. Uppgift saknas
VAR 195 PRESSBYRÅN 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 1274 1. Aldrig 2489 2. Någon gång/år 1723 3. Någon gång/kvartal 2095 4. Någon gång/månad 879 5. 1-2 gånger/vecka 199 6. 3-4 gånger/vecka 77 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 196 ANNAN KIOSK 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 784 1. Aldrig 1976 2. Någon gång/år 1422 3. Någon gång/kvartal 2462 4. Någon gång/månad 1490 5. 1-2 gånger/vecka 397 6. 3-4 gånger/vecka 169 7. Minst 5 gånger/vecka 199 9. Uppgift saknas
VAR 197 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 2669 1. Aldrig 1936 2. Någon gång/år 1140 3. Någon gång/kvartal 1630 4. Någon gång/månad 1026 5. 1-2 gånger/vecka 200 6. 3-4 gånger/vecka 92 7. Minst 5 gånger/vecka 206 9. Uppgift saknas
VAR 198 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 1233 1. Aldrig 2588 2. Någon gång/år 2089 3. Någon gång/kvartal 1725 4. Någon gång/månad 517 5. 1-2 gånger/vecka 280 6. 3-4 gånger/vecka 236 7. Minst 5 gånger/vecka 231 9. Uppgift saknas
VAR 199 MACDONALD'S 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: MacDonald's <Se F.16 för fullständig frågetext> 4084 1. Aldrig 2359 2. Någon gång/år 1191 3. Någon gång/kvartal 923 4. Någon gång/månad 135 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 200 CLOCK 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> 6002 1. Aldrig 1707 2. Någon gång/år 559 3. Någon gång/kvartal 358 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 194 9. Uppgift saknas
VAR 201 BENSINSTATION 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 1076 1. Aldrig 603 2. Någon gång/år 642 3. Någon gång/kvartal 2885 4. Någon gång/månad 3081 5. 1-2 gånger/vecka 331 6. 3-4 gånger/vecka 123 7. Minst 5 gånger/vecka 158 9. Uppgift saknas
VAR 202 POSTKONTOR 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 156 1. Aldrig 614 2. Någon gång/år 1512 3. Någon gång/kvartal 4803 4. Någon gång/månad 1464 5. 1-2 gånger/vecka 146 6. 3-4 gånger/vecka 100 7. Minst 5 gånger/vecka 104 9. Uppgift saknas
VAR 203 BANKKONTOR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 306 1. Aldrig 776 2. Någon gång/år 1669 3. Någon gång/kvartal 4704 4. Någon gång/månad 1177 5. 1-2 gånger/vecka 88 6. 3-4 gånger/vecka 67 7. Minst 5 gånger/vecka 112 9. Uppgift saknas
VAR 204 HÄLSOBUTIK 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsobutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 4191 1. Aldrig 2702 2. Någon gång/år 1123 3. Någon gång/kvartal 643 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 164 9. Uppgift saknas
VAR 205 APOTEK 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 352 1. Aldrig 2716 2. Någon gång/år 3469 3. Någon gång/kvartal 2168 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 94 9. Uppgift saknas
VAR 206 HANDELSTRÄDGÅRD 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Handelsträdgård <Se F.16 för fullständig frågetext> 2411 1. Aldrig 4116 2. Någon gång/år 1521 3. Någon gång/kvartal 625 4. Någon gång/månad 65 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 148 9. Uppgift saknas
VAR 207 BYGGMATAFFÄR 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 3115 1. Aldrig 3779 2. Någon gång/år 1207 3. Någon gång/kvartal 514 4. Någon gång/månad 78 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 168 9. Uppgift saknas
VAR 208 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta ser Du reklam på bio <Se F.16 för fullständig frågetext> 3161 1. Aldrig 3025 2. Någon gång/år 1361 3. Någon gång/kvartal 1050 4. Någon gång/månad 84 5. 1-2 gånger/vecka 22 6. 3-4 gånger/vecka 33 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 209 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 3046 1. Aldrig 1457 2. Någon gång/år 752 3. Någon gång/kvartal 1029 4. Någon gång/månad 1049 5. 1-2 gånger/vecka 513 6. 3-4 gånger/vecka 844 7. Minst 5 gånger/vecka 209 9. Uppgift saknas
VAR 210 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 3615 1. Aldrig 2080 2. Någon gång/år 848 3. Någon gång/kvartal 1107 4. Någon gång/månad 657 5. 1-2 gånger/vecka 186 6. 3-4 gånger/vecka 185 7. Minst 5 gånger/vecka 221 9. Uppgift saknas
VAR 211 TÅG ÖVER 10 MIL 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta åker Du tåg på sträckor över 10 mil <Se F.16 för fullständig frågetext> 4768 1. Aldrig 3010 2. Någon gång/år 651 3. Någon gång/kvartal 237 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 25 7. Minst 5 gånger/vecka 141 9. Uppgift saknas
VAR 212 TUNNELBANA 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 5622 1. Aldrig 1947 2. Någon gång/år 381 3. Någon gång/kvartal 297 4. Någon gång/månad 124 5. 1-2 gånger/vecka 96 6. 3-4 gånger/vecka 281 7. Minst 5 gånger/vecka 151 9. Uppgift saknas
VAR 213 TAXI 16 Loc 264 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 2600 1. Aldrig 3811 2. Någon gång/år 1404 3. Någon gång/kvartal 807 4. Någon gång/månad 103 5. 1-2 gånger/vecka 21 6. 3-4 gånger/vecka 29 7. Minst 5 gånger/vecka 124 9. Uppgift saknas
VAR 214 AFTONBLADET 17 Loc 265 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 3873 1. Inga nummer 2718 2. Nästan inga nummer 898 3. Ca ett nummer av fyra 322 4. Ca två nummer av fyra 208 5. Ca tre nummer av fyra 447 6. Nästan alla nummer 215 7. Alla nummer 218 9. Uppgift saknas
VAR 215 AFTONBLADET 17 Loc 266 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3801 1. Inga nummer 2615 2. Nästan inga nummer 783 3. Ca ett nummer av fyra 319 4. Ca två nummer av fyra 216 5. Ca tre nummer av fyra 574 6. Nästan alla nummer 277 7. Alla nummer 314 9. Uppgift saknas
VAR 216 EXPRESSEN 17 Loc 267 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 2996 1. Inga nummer 2806 2. Nästan inga nummer 1132 3. Ca ett nummer av fyra 469 4. Ca två nummer av fyra 285 5. Ca tre nummer av fyra 664 6. Nästan alla nummer 294 7. Alla nummer 253 9. Uppgift saknas
VAR 217 EXPRESSEN 17 Loc 268 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3021 1. Inga nummer 2620 2. Nästan inga nummer 1015 3. Ca ett nummer av fyra 425 4. Ca två nummer av fyra 332 5. Ca tre nummer av fyra 809 6. Nästan alla nummer 405 7. Alla nummer 272 9. Uppgift saknas
VAR 218 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 269 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 230 7006 1. Inga nummer 825 2. Nästan inga nummer 319 3. Ca ett nummer av fyra 127 4. Ca två nummer av fyra 66 5. Ca tre nummer av fyra 166 6. Nästan alla nummer 107 7. Alla nummer 283 9. Uppgift saknas
VAR 219 DAGENS NYHETER 17 Loc 270 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5536 1. Inga nummer 1763 2. Nästan inga nummer 374 3. Ca ett nummer av fyra 128 4. Ca två nummer av fyra 94 5. Ca tre nummer av fyra 248 6. Nästan alla nummer 529 7. Alla nummer 227 9. Uppgift saknas
VAR 220 DAGENS NYHETER 17 Loc 271 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5687 1. Inga nummer 1586 2. Nästan inga nummer 305 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 77 5. Ca tre nummer av fyra 265 6. Nästan alla nummer 599 7. Alla nummer 301 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6585 1. Inga nummer 1311 2. Nästan inga nummer 249 3. Ca ett nummer av fyra 81 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 119 6. Nästan alla nummer 296 7. Alla nummer 212 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6726 1. Inga nummer 1194 2. Nästan inga nummer 176 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 127 6. Nästan alla nummer 313 7. Alla nummer 273 9. Uppgift saknas
VAR 223 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7281 1. Inga nummer 646 2. Nästan inga nummer 133 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 131 6. Nästan alla nummer 412 7. Alla nummer 197 9. Uppgift saknas
VAR 224 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7244 1. Inga nummer 615 2. Nästan inga nummer 119 3. Ca ett nummer av fyra 54 4. Ca två nummer av fyra 46 5. Ca tre nummer av fyra 144 6. Nästan alla nummer 428 7. Alla nummer 249 9. Uppgift saknas
VAR 225 GT 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 5826 1. Inga nummer 614 2. Nästan inga nummer 253 3. Ca ett nummer av fyra 122 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 115 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 1869 9. Uppgift saknas
VAR 226 GT 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: GT <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 5798 1. Inga nummer 565 2. Nästan inga nummer 231 3. Ca ett nummer av fyra 108 4. Ca två nummer av fyra 61 5. Ca tre nummer av fyra 155 6. Nästan alla nummer 72 7. Alla nummer 1909 9. Uppgift saknas
VAR 227 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6550 1. Inga nummer 960 2. Nästan inga nummer 520 3. Ca ett nummer av fyra 185 4. Ca två nummer av fyra 105 5. Ca tre nummer av fyra 205 6. Nästan alla nummer 109 7. Alla nummer 265 9. Uppgift saknas
VAR 228 KVÄLLSPOSTEN 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Kvällsposten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 6463 1. Inga nummer 909 2. Nästan inga nummer 430 3. Ca ett nummer av fyra 199 4. Ca två nummer av fyra 131 5. Ca tre nummer av fyra 299 6. Nästan alla nummer 193 7. Alla nummer 275 9. Uppgift saknas
VAR 229 ARBETET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7141 1. Inga nummer 731 2. Nästan inga nummer 183 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 438 7. Alla nummer 204 9. Uppgift saknas
VAR 230 ARBETET 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7271 1. Inga nummer 632 2. Nästan inga nummer 137 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 436 7. Alla nummer 264 9. Uppgift saknas
VAR 231 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 8101 1. Inga nummer 353 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 136 7. Alla nummer 190 9. Uppgift saknas
VAR 232 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 8104 1. Inga nummer 321 2. Nästan inga nummer 42 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 234 9. Uppgift saknas
VAR 233 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 7187 1. Inga nummer 587 2. Nästan inga nummer 151 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 54 5. Ca tre nummer av fyra 143 6. Nästan alla nummer 485 7. Alla nummer 231 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 7065 1. Inga nummer 571 2. Nästan inga nummer 150 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 167 6. Nästan alla nummer 564 7. Alla nummer 258 9. Uppgift saknas
VAR 235 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6710 1. Inga nummer 174 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 121 7. Alla nummer 1806 9. Uppgift saknas
VAR 236 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6844 1. Inga nummer 113 2. Nästan inga nummer 13 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 1806 9. Uppgift saknas
VAR 237 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6671 1. Inga nummer 185 2. Nästan inga nummer 49 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 1801 9. Uppgift saknas
VAR 238 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6665 1. Inga nummer 220 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 103 7. Alla nummer 1805 9. Uppgift saknas
VAR 239 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6765 1. Inga nummer 147 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 102 7. Alla nummer 1803 9. Uppgift saknas
VAR 240 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 6684 1. Inga nummer 193 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 121 7. Alla nummer 1806 9. Uppgift saknas
VAR 241 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5866 1. Inga nummer 1734 2. Nästan inga nummer 486 3. Ca ett nummer av fyra 155 4. Ca två nummer av fyra 85 5. Ca tre nummer av fyra 171 6. Nästan alla nummer 269 7. Alla nummer 133 9. Uppgift saknas
VAR 242 ALLERS 17 Loc 293 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5348 1. Inga nummer 1962 2. Nästan inga nummer 566 3. Ca ett nummer av fyra 203 4. Ca två nummer av fyra 101 5. Ca tre nummer av fyra 219 6. Nästan alla nummer 386 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 243 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 294 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5226 1. Inga nummer 1946 2. Nästan inga nummer 594 3. Ca ett nummer av fyra 189 4. Ca två nummer av fyra 114 5. Ca tre nummer av fyra 244 6. Nästan alla nummer 469 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 244 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 295 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5475 1. Inga nummer 1953 2. Nästan inga nummer 503 3. Ca ett nummer av fyra 172 4. Ca två nummer av fyra 94 5. Ca tre nummer av fyra 221 6. Nästan alla nummer 361 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÅRET RUNT 17 Loc 296 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4624 1. Inga nummer 2546 2. Nästan inga nummer 680 3. Ca ett nummer av fyra 199 4. Ca två nummer av fyra 117 5. Ca tre nummer av fyra 216 6. Nästan alla nummer 419 7. Alla nummer 98 9. Uppgift saknas
VAR 246 HÄNT I VECKAN 17 Loc 297 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5103 1. Inga nummer 2584 2. Nästan inga nummer 564 3. Ca ett nummer av fyra 185 4. Ca två nummer av fyra 78 5. Ca tre nummer av fyra 146 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 100 9. Uppgift saknas
VAR 247 HÄNT EXTRA 17 Loc 298 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt Extra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6938 1. Inga nummer 1188 2. Nästan inga nummer 331 3. Ca ett nummer av fyra 120 4. Ca två nummer av fyra 59 5. Ca tre nummer av fyra 82 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 248 DAM 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6343 1. Inga nummer 1774 2. Nästan inga nummer 367 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 81 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 249 DAMERNAS 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6691 1. Inga nummer 1501 2. Nästan inga nummer 329 3. Ca ett nummer av fyra 100 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 57 6. Nästan alla nummer 78 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 250 ELLE 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elle <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7888 1. Inga nummer 634 2. Nästan inga nummer 124 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 44 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 251 FEMINA 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin Antal nr/år c:a 12 7231 1. Inga nummer 984 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 72 6. Nästan alla nummer 179 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 252 CLIC 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7945 1. Inga nummer 594 2. Nästan inga nummer 111 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 253 ICA-KURIREN 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 4417 1. Inga nummer 2134 2. Nästan inga nummer 749 3. Ca ett nummer av fyra 253 4. Ca två nummer av fyra 164 5. Ca tre nummer av fyra 353 6. Nästan alla nummer 723 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 254 FRIDA 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8143 1. Inga nummer 387 2. Nästan inga nummer 105 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 43 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 255 VECKANS NOVELL 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8110 1. Inga nummer 435 2. Nästan inga nummer 110 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 256 OKEJ 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7878 1. Inga nummer 598 2. Nästan inga nummer 167 3. Ca ett nummer av fyra 55 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 257 STARLET 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Starlet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8353 1. Inga nummer 270 2. Nästan inga nummer 70 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 258 REVYN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6702 1. Inga nummer 1486 2. Nästan inga nummer 351 3. Ca ett nummer av fyra 114 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 259 KVINNA 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kvinna <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8397 1. Inga nummer 261 2. Nästan inga nummer 63 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 260 DET BÄSTA 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7247 1. Inga nummer 828 2. Nästan inga nummer 207 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 93 6. Nästan alla nummer 293 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 261 LAND 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 49 5919 1. Inga nummer 1193 2. Nästan inga nummer 433 3. Ca ett nummer av fyra 133 4. Ca två nummer av fyra 103 5. Ca tre nummer av fyra 290 6. Nästan alla nummer 745 7. Alla nummer 83 9. Uppgift saknas
VAR 262 VI 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 7049 1. Inga nummer 1026 2. Nästan inga nummer 274 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 39 5. Ca tre nummer av fyra 90 6. Nästan alla nummer 248 7. Alla nummer 100 9. Uppgift saknas
VAR 263 RÖSTER I RADIO & TV 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio & TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 6707 1. Inga nummer 1596 2. Nästan inga nummer 239 3. Ca ett nummer av fyra 50 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 135 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 264 PÅ TV 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7892 1. Inga nummer 586 2. Nästan inga nummer 118 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 265 ANTIK & AUKTION 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7907 1. Inga nummer 525 2. Nästan inga nummer 152 3. Ca ett nummer av fyra 45 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 47 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 266 ANTIKBÖRSEN 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antikbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8400 1. Inga nummer 256 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 267 ALLT I HEMMET 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i Hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 6357 1. Inga nummer 1578 2. Nästan inga nummer 450 3. Ca ett nummer av fyra 127 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 143 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 268 HUS & HEM 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hus & Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7296 1. Inga nummer 894 2. Nästan inga nummer 280 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 74 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 269 TIME 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Time <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 8325 1. Inga nummer 339 2. Nästan inga nummer 60 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 12 6. Nästan alla nummer 26 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 270 MÅNADENS JOURNAL 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Månadens Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8091 1. Inga nummer 427 2. Nästan inga nummer 116 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 74 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 271 ALLT OM MAT 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 5862 1. Inga nummer 1766 2. Nästan inga nummer 584 3. Ca ett nummer av fyra 167 4. Ca två nummer av fyra 73 5. Ca tre nummer av fyra 123 6. Nästan alla nummer 206 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 272 GLAD I MAT 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Glad i Mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7553 1. Inga nummer 753 2. Nästan inga nummer 229 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 62 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 273 GOURMET 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gourmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8204 1. Inga nummer 373 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 131 9. Uppgift saknas
VAR 274 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi Föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7240 1. Inga nummer 866 2. Nästan inga nummer 278 3. Ca ett nummer av fyra 90 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 175 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 275 HÄLSA 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7321 1. Inga nummer 936 2. Nästan inga nummer 300 3. Ca ett nummer av fyra 75 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 77 7. Alla nummer 100 9. Uppgift saknas
VAR 276 MÅ BRA 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7214 1. Inga nummer 1044 2. Nästan inga nummer 300 3. Ca ett nummer av fyra 86 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 45 6. Nästan alla nummer 65 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 277 FRILUFTSLIV 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Friluftsliv <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8098 1. Inga nummer 390 2. Nästan inga nummer 109 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 278 I FORM 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: IForm <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8136 1. Inga nummer 379 2. Nästan inga nummer 93 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 279 ALLT OM MC 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7891 1. Inga nummer 554 2. Nästan inga nummer 179 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 143 9. Uppgift saknas
VAR 280 BIL&MC 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bil&MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 8042 1. Inga nummer 527 2. Nästan inga nummer 146 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 281 BILSPORT 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 7325 1. Inga nummer 838 2. Nästan inga nummer 339 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 57 5. Ca tre nummer av fyra 68 6. Nästan alla nummer 70 7. Alla nummer 98 9. Uppgift saknas
VAR 282 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7959 1. Inga nummer 515 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 65 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 41 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 283 WHEEL DRIVE 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8267 1. Inga nummer 336 2. Nästan inga nummer 101 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 24 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 284 BILVÄRLDEN 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8319 1. Inga nummer 333 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 285 AUTOMOBIL 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8158 1. Inga nummer 415 2. Nästan inga nummer 120 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 27 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 286 MOTORBÖRSEN 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7925 1. Inga nummer 440 2. Nästan inga nummer 204 3. Ca ett nummer av fyra 89 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 102 9. Uppgift saknas
VAR 287 TRAILER 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8274 1. Inga nummer 311 2. Nästan inga nummer 104 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 34 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 288 MOTOR 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7533 1. Inga nummer 551 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 38 5. Ca tre nummer av fyra 119 6. Nästan alla nummer 320 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 289 VI BILÄGARE 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 6555 1. Inga nummer 1066 2. Nästan inga nummer 366 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 181 6. Nästan alla nummer 459 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 290 MOTORFÖRAREN 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorföraren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8216 1. Inga nummer 321 2. Nästan inga nummer 83 3. Ca ett nummer av fyra 31 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 82 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 291 HUSVAGN & CAMPING 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husvagn & Camping <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8085 1. Inga nummer 400 2. Nästan inga nummer 128 3. Ca ett nummer av fyra 37 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 91 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 292 BÅTÄGARE 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7926 1. Inga nummer 523 2. Nästan inga nummer 153 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 55 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 293 BÅTNYTT 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7766 1. Inga nummer 604 2. Nästan inga nummer 219 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 294 PÅ KRYSS 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 8465 1. Inga nummer 187 2. Nästan inga nummer 46 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 295 BÅTAR 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8381 1. Inga nummer 235 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 18 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 296 ÅKA SKIDOR 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Åka skidor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8049 1. Inga nummer 457 2. Nästan inga nummer 156 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 297 SLITZ 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Slitz <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 8387 1. Inga nummer 234 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 13 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 298 FOTO 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7759 1. Inga nummer 669 2. Nästan inga nummer 207 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 42 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 299 FAKTA 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fakta <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 8261 1. Inga nummer 290 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 98 9. Uppgift saknas
VAR 300 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 6597 1. Inga nummer 1102 2. Nästan inga nummer 447 3. Ca ett nummer av fyra 155 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 136 6. Nästan alla nummer 286 7. Alla nummer 96 9. Uppgift saknas
VAR 301 NY TEKNIK 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 7474 1. Inga nummer 686 2. Nästan inga nummer 231 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 51 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 172 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 302 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6753 1. Inga nummer 1238 2. Nästan inga nummer 418 3. Ca ett nummer av fyra 140 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 98 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 303 DATOR 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dator <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 8274 1. Inga nummer 297 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 304 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 7142 1. Inga nummer 393 2. Nästan inga nummer 179 3. Ca ett nummer av fyra 112 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 286 6. Nästan alla nummer 606 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 305 BYGGNADS ARBETAREN 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnads Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8266 1. Inga nummer 175 2. Nästan inga nummer 68 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 85 6. Nästan alla nummer 164 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 306 POLITIKEN 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Politiken <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 8378 1. Inga nummer 182 2. Nästan inga nummer 76 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 39 6. Nästan alla nummer 83 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 307 METALLARBETAREN 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 35 7760 1. Inga nummer 324 2. Nästan inga nummer 161 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 144 6. Nästan alla nummer 323 7. Alla nummer 99 9. Uppgift saknas
VAR 308 SIA 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 8472 1. Inga nummer 110 2. Nästan inga nummer 42 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 95 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 309 STATSANSTÄLLD 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 33 8042 1. Inga nummer 180 2. Nästan inga nummer 100 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 126 6. Nästan alla nummer 284 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 310 VÅR BOSTAD 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 5704 1. Inga nummer 932 2. Nästan inga nummer 513 3. Ca ett nummer av fyra 229 4. Ca två nummer av fyra 141 5. Ca tre nummer av fyra 399 6. Nästan alla nummer 890 7. Alla nummer 91 9. Uppgift saknas
VAR 311 SPORTFISKAREN 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiskaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 7918 1. Inga nummer 460 2. Nästan inga nummer 186 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 31 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 96 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 312 HUND 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 7837 1. Inga nummer 433 2. Nästan inga nummer 168 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 69 6. Nästan alla nummer 185 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 313 JAKT 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 8045 1. Inga nummer 351 2. Nästan inga nummer 139 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 314 JAKTMARK & FISKEVATTEN17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7949 1. Inga nummer 369 2. Nästan inga nummer 166 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 60 6. Nästan alla nummer 151 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 315 SVENSK JAKT 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7896 1. Inga nummer 348 2. Nästan inga nummer 137 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 71 6. Nästan alla nummer 248 7. Alla nummer 102 9. Uppgift saknas
VAR 316 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 44 7832 1. Inga nummer 535 2. Nästan inga nummer 202 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 41 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 317 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 43 7086 1. Inga nummer 893 2. Nästan inga nummer 414 3. Ca ett nummer av fyra 152 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 98 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 92 9. Uppgift saknas
VAR 318 101 IDEER 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 101 ideer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7681 1. Inga nummer 599 2. Nästan inga nummer 213 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 64 6. Nästan alla nummer 143 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 319 AKTIESPARAREN 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7934 1. Inga nummer 400 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 77 6. Nästan alla nummer 146 7. Alla nummer 102 9. Uppgift saknas
VAR 320 DINA PENGAR 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 7760 1. Inga nummer 458 2. Nästan inga nummer 197 3. Ca ett nummer av fyra 71 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 73 6. Nästan alla nummer 211 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 321 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 7985 1. Inga nummer 427 2. Nästan inga nummer 170 3. Ca ett nummer av fyra 60 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 322 Z 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Z <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 7541 1. Inga nummer 762 2. Nästan inga nummer 226 3. Ca ett nummer av fyra 97 4. Ca två nummer av fyra 34 5. Ca tre nummer av fyra 56 6. Nästan alla nummer 84 7. Alla nummer 99 9. Uppgift saknas
VAR 323 AGENT X9 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 7628 1. Inga nummer 683 2. Nästan inga nummer 257 3. Ca ett nummer av fyra 93 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 55 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 88 9. Uppgift saknas
VAR 324 BUSTER 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 8114 1. Inga nummer 501 2. Nästan inga nummer 108 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 94 9. Uppgift saknas
VAR 325 FANTOMEN 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6809 1. Inga nummer 1259 2. Nästan inga nummer 383 3. Ca ett nummer av fyra 106 4. Ca två nummer av fyra 65 5. Ca tre nummer av fyra 83 6. Nästan alla nummer 107 7. Alla nummer 87 9. Uppgift saknas
VAR 326 KALLE ANKA 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 5675 1. Inga nummer 1812 2. Nästan inga nummer 588 3. Ca ett nummer av fyra 239 4. Ca två nummer av fyra 132 5. Ca tre nummer av fyra 135 6. Nästan alla nummer 232 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 327 KNASEN 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7004 1. Inga nummer 1078 2. Nästan inga nummer 386 3. Ca ett nummer av fyra 143 4. Ca två nummer av fyra 73 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 62 7. Alla nummer 95 9. Uppgift saknas
VAR 328 FRIDOLF 17 Loc 379 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6637 1. Inga nummer 1462 2. Nästan inga nummer 441 3. Ca ett nummer av fyra 127 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 30 7. Alla nummer 89 9. Uppgift saknas
VAR 329 91:AN 17 Loc 380 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 6268 1. Inga nummer 1693 2. Nästan inga nummer 455 3. Ca ett nummer av fyra 183 4. Ca två nummer av fyra 76 5. Ca tre nummer av fyra 81 6. Nästan alla nummer 57 7. Alla nummer 86 9. Uppgift saknas
VAR 330 SERIEMAGASINET 17 Loc 381 width 1 MD=9 (17.117) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 7591 1. Inga nummer 759 2. Nästan inga nummer 245 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 97 9. Uppgift saknas
VAR 331 AFFISCHPELARE 18 Loc 382 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 318 0. Aldrig 894 1. Någon dag per år 749 2. Någon dag per kvartal 1313 3. Någon dag per månad 1225 4. Ca 1 dag per vecka 1207 5. 2-3 dagar per vecka 1279 6. 4-5 dagar per vecka 1662 7. 6-7 dagar per vecka 252 9. Uppgift saknas
VAR 332 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 383 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 572 0. Aldrig 1146 1. Någon dag per år 895 2. Någon dag per kvartal 1661 3. Någon dag per månad 1233 4. Ca 1 dag per vecka 1148 5. 2-3 dagar per vecka 909 6. 4-5 dagar per vecka 1051 7. 6-7 dagar per vecka 284 9. Uppgift saknas
VAR 333 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 384 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 339 0. Aldrig 639 1. Någon dag per år 602 2. Någon dag per kvartal 1255 3. Någon dag per månad 1171 4. Ca 1 dag per vecka 1413 5. 2-3 dagar per vecka 1578 6. 4-5 dagar per vecka 1643 7. 6-7 dagar per vecka 259 9. Uppgift saknas
VAR 334 SIDOSKYLTAR 18 Loc 385 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 250 0. Aldrig 617 1. Någon dag per år 607 2. Någon dag per kvartal 1288 3. Någon dag per månad 1123 4. Ca 1 dag per vecka 1400 5. 2-3 dagar per vecka 1628 6. 4-5 dagar per vecka 1723 7. 6-7 dagar per vecka 263 9. Uppgift saknas
VAR 335 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 386 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 2434 0. Aldrig 2178 1. Någon dag per år 927 2. Någon dag per kvartal 1113 3. Någon dag per månad 499 4. Ca 1 dag per vecka 434 5. 2-3 dagar per vecka 621 6. 4-5 dagar per vecka 418 7. 6-7 dagar per vecka 275 9. Uppgift saknas
VAR 336 SKÖNHETSARTIKLAR 19 Loc 387 width 1 MD=9 (19) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (19.1) Skönhetsartiklar 2138 1. Aldrig 2726 2. Någon gång /år 2229 3. Någon gång/kvartal 1514 4. Någon gång/månad 90 5. Någon gång/vecka eller oftare 202 9. Uppgift saknas
VAR 337 TANDKRÄM 19 Loc 388 width 1 MD=9 (19.2) Tandkräm <Se F.(19) för fullständig frågetext> 660 1. Aldrig 843 2. Någon gång /år 2552 3. Någon gång/kvartal 4516 4. Någon gång/månad 268 5. Någon gång/vecka eller oftare 60 9. Uppgift saknas
VAR 338 TVÅL 19 Loc 389 width 1 MD=9 (19.3) Tvål <Se F.(19) för fullständig frågetext> 654 1. Aldrig 855 2. Någon gång /år 2470 3. Någon gång/kvartal 4469 4. Någon gång/månad 319 5. Någon gång/vecka eller oftare 132 9. Uppgift saknas
VAR 339 MASKINDISKMEDEL 19 Loc 390 width 1 MD=9 (19.4) Maskindiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 4848 1. Aldrig 810 2. Någon gång /år 1687 3. Någon gång/kvartal 1290 4. Någon gång/månad 32 5. Någon gång/vecka eller oftare 232 9. Uppgift saknas
VAR 340 HANDDISKMEDEL 19 Loc 391 width 1 MD=9 (19.5) Handdiskmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1373 1. Aldrig 1303 2. Någon gång /år 3198 3. Någon gång/kvartal 2818 4. Någon gång/månad 103 5. Någon gång/vecka eller oftare 104 9. Uppgift saknas
VAR 341 ALLRENGÖRINGSMEDEL 19 Loc 392 width 1 MD=9 (19.6) Allrengöringsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1509 1. Aldrig 2023 2. Någon gång /år 3231 3. Någon gång/kvartal 1971 4. Någon gång/månad 46 5. Någon gång/vecka eller oftare 119 9. Uppgift saknas
VAR 342 TVÄTTMEDEL 19 Loc 393 width 1 MD=9 (19.7) Tvättmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1287 1. Aldrig 1079 2. Någon gång /år 3096 3. Någon gång/kvartal 3207 4. Någon gång/månad 146 5. Någon gång/vecka eller oftare 84 9. Uppgift saknas
VAR 343 GOLVVÅRDSMEDEL 19 Loc 394 width 1 MD=9 (19.8) Golvvårdsmedel <Se F.(19) för fullständig frågetext> 2741 1. Aldrig 2903 2. Någon gång /år 2104 3. Någon gång/kvartal 921 4. Någon gång/månad 29 5. Någon gång/vecka eller oftare 201 9. Uppgift saknas
VAR 344 KAFFE 19 Loc 395 width 1 MD=9 (19.9) Kaffe <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1045 1. Aldrig 680 2. Någon gång /år 1402 3. Någon gång/kvartal 4171 4. Någon gång/månad 1539 5. Någon gång/vecka eller oftare 62 9. Uppgift saknas
VAR 345 ÖL 19 Loc 396 width 1 MD=9 (19.10) Öl <Se F.(19) för fullständig frågetext> 1499 1. Aldrig 989 2. Någon gång /år 1422 3. Någon gång/kvartal 3196 4. Någon gång/månad 1701 5. Någon gång/vecka eller oftare 92 9. Uppgift saknas