ORVESTO 91-I
                SSD 0433

              Primärforskare
               Testologen AB
                Box 2050
              191 02 Sollentuna

             Första SSD-Upplagan
               April 1996

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ORVESTO 91-I samlades ursprungligen in av
  TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
  återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  BAKGRUND

  Ingemar Lindberg:
  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s.k. single -source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa data
  direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
  olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
  otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
  information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
  medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
  typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
  ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
  kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
  blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
  med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
  Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

  Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
  tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
  den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
  "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
  tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
  för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
  omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
  med logotyper.

  Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
  i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
  exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
  utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
  förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
  periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
  Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
  Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
  (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
  beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
  marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
  publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
  per år bör detta problem elimineras.

   Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
  länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
  i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
  sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
  användning av logotyper bör i princip eliminera den.

  Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
  vintern 1990, våren och sommaren 1991 genomfördes åtta
  omgångar "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa åtta
  omgångar 14.198 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits systematiskt
  ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 14.198 personer har 1.763 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 21 avlidna,
  7 som flyttat ur riket, 13 som vistas utomlands, 14 i
  militärtjänst, 101 bortresta utomlands under
  undersökningsperioden, 15 ej svensktalande, 136 okända men
  skrivna å kommun, 27 under sjukhusvård, 82 sjuka i hemmet samt
  1347 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda gruppen
  har definierats med utgångspunkt från en specialstudie som
  utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
  målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de åtta omgångarna utgör således 18.187
  personer varav 5.799, utgörande 32%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
  undersökningen" 2.967 personer, "Tidsbrist" 596, "Ingen
  kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 890 och "Ej anträffbar" 2.693.

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
  därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
  och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
  väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande  1991 13.802
  personer istället för 12.388 faktiskt insända godkända
  formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den viktade
  svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Fältarbetet pågick under tiden 8 oktober 1990 - 19 juni 1991.

  Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1991-I
  utgiven av Testologen AB.

  SUMMARY IN ENGLISH

   The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
  daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
  and trade union press. The target groups are defined
  demographically, and geographically, and by interests,
  purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
  new report is published every sixth month with updated
  information.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
  ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
  displayed.]

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0433 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län 10 Kommun 11 Tidning 1 12 Läsfrekvenser: Tidning 1 13 Tidning 2 14 Läsfrekvenser: Tidning 2 15 Tidning 3 16 Läsfrekvenser: Tidning 3 17 Tidning 4 18 Läsfrekvenser: Tidning 4 19 Tidning 5 20 Läsfrekvenser: Tidning 5 21 Tidning 6 22 Läsfrekvenser: Tidning 6 23 Tidning 7 24 Läsfrekvenser: Tidning 7 25 Gratistidningar i malmöregionen AT-arbetartidningen 26 Gratistidningar i malmöregionen Sydsvenska Dagbladet Extra 27 Kön 28 Ålder 29 Civilstånd 30 Hushållsposition 31 Sysselsättning 32 Utbildning 33 Ortsstorlek 34 Körkort för personbil ? 35 Boendeform 36 Hushållsmedlemmar under 2 år 37 Hushållsmedlemmar 2-6 år 38 Hushållsmedlemmar 7-10 år 39 Hushållsmedlemmar 11-14 år 40 Hushållsmedlemmar 15-19 år 41 Hushållsmedlemmar 20-45 år 42 Hushållsmedlemmar 46-70 år 43 Hushållsmedlemmar 70 år eller äldre 44 Totalt antal hushållsmedlemmar 45 Personlig inkomst 46 Hushållets totala inkomsten 47 Arbetar du inom privat eller offentlig sektor? 48 Är du medlem i något fackförbund som är anslutet till LO, TCO, SACO eller annan centralorganisation? 49 Innehav: Villa/radhus/kedjehus 50 Innehav: Fritidshus 51 Innehav: Husvagn 52 Innehav: Fabriksny personbil (högst 2år) 53 Innehav: Begagnad personbil (över 2år) 54 Innehav: Bilradio/bilstereo 55 Innehav: Mobiltelefon 56 Innehav: Segelbåt 57 Innehav: Motorbåt 58 Innehav: Roddbåt/eka eller dylikt 59 Innehav: Utombordsmotor 60 Innehav: Surfingbräda 61 Innehav: Mikrovågsugn 62 Innehav: Videobandspelare 63 Innehav: Videokamera 64 Innehav: Färg TV, med fjärrkontroll 65 Innehav: Färg TV, utan fjärrkontroll 66 Innehav: Stereoanläggning 67 Innehav: CD-spelare 68 Innehav: Hemdator 69 Innehav: Skrivmaskin 70 Innehav: Enkel bildkamera 71 Innehav: Automatisk småbildskamera 72 Innehav: Systemkamera 73 Innehav: Frysbox/frysskåp 74 Innehav: Diskmaskin 75 Innehav: Tvättmaskin 76 Innehav: Torktumlare 77 Innehav: Elektrisk symaskin 78 Innehav: Elektrisk kaffebryggare 79 Innehav: Matberedare 80 Innehav: Spisfläkt 81 Innehav: Dammsugare 82 Innehav: Bastu 83 Innehav: Braskamin 84 Innehav: Släpkärra 85 Innehav: Motorgräsklippare 86 Innehav: Elektrisk rakapparat 87 Innehav: Brandvarnare 88 Innehav: Hund 89 Innehav: Katt 90 Innehav: Antal TV-apparater i hushållet 91 Intresse: Miljövårdsfrågor 92 Intresse: Hälsonyttig mat 93 Intresse: Sjukdomar och hälsa 94 Intresse: Bantningstips 95 Intresse: Hushålla ekonomiskt 96 Intresse: Energisparande 97 Intresse: Sociala rättigheter 98 Intresse: Skattefrågor 99 Intresse: Samlevnadsfrågor 100 Intresse: Vidareutbildning 101 Intresse: Religionsfrågor 102 Intresse: Arbetsmarknaden 103 Intresse: Villa/Eget hem 104 Intresse: Fritidshus 105 Intresse: Personbilar 106 Intresse: Heminredning 107 Intresse: Modenyheter 108 Intresse: Matvarunyheter 109 Intresse: Barnavård 110 Intresse: Skönhetsvård 111 Intresse: Stereoanläggningar 112 Intresse: Hushållsmaskiner 113 Intresse: Fotoutrustningar 114 Intresse: Motorcyklar 115 Intresse: Krukväxter 116 Intresse: Hårvård 117 Intresse: Hundar 118 Intresse: Katter 119 Intresse: Motionera 120 Intresse: Se på sport 121 Intresse: Laga mat 122 Intresse: Pröva nya maträtter 123 Intresse: Baka 124 Intresse: Ha gäster 125 Intresse: Köra bil 126 Intresse: Jobba med bilar 127 Intresse: Arbeta i trädgården 128 Intresse: Fotografera 129 Intresse: Smalfilma 130 Intresse: Sportfiska 131 Intresse: Popmusik 132 Intresse: Klassisk musik 133 Intresse: Gå på teater 134 Intresse: Gå på konstutställning 135 Intresse: Läsa böcker 136 Intresse: Läsa populärtidningar 137 Intresse: Sticka 138 Intresse: Sy kläder 139 Intresse: Handarbeta 140 Intresse: Träffa nya människor 141 Intresse: Snickra 142 Intresse: Måla hemma 143 Intresse: Jaga 144 Intresse: Friluftsliv 145 Intresse: Åka slalom 146 Intresse: Åka motorbåt 147 Intresse: Segla 148 Intresse: Campa 149 Intresse: Semestra utomlands 150 Intresse: Semestra i Sverige 151 Intresse: Pröva nya produkter 152 Intresse: Vara bortbjuden 153 Intresse: Gå på diskotek 154 Intresse: Gå på restaurang 155 Intresse: Gå på kvällskurser 156 Intresse: Windsurfing 157 Intresse: Köpa på postorder 158 Penningutlägg: Tips 159 Penningutlägg: Lotto 160 Penningutlägg: Penninglotter 161 Penningutlägg: V65 162 Penningutlägg: Bingo 163 Penningutlägg: Bensin 164 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 165 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 166 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 167 Penningutlägg: Nöjen 168 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 169 Penningutlägg: Böcker 170 Penningutlägg: Tobak 171 Penningutlägg: Vin och sprit 172 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 173 Penningutlägg: Möbler 174 Penningutlägg: Leksaker 175 ICA 176 Konsum 177 Vivo 178 Metro 179 Annan butik 180 Livsmedelsavdelning i Domus 181 Livsmedelsavdelning i NK 182 Livsmedelsavdelning i Åhlens 183 Livsmedelsavdelning i Obs 184 Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 185 Varuhus och stormarknader Domus (ej livsmedelsavdelning) 186 Varuhus och stormarknader NK (ej livsmedelsavdelningen) 187 Varuhus och stormarknader Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 188 Varuhus och stormarknader Obs (ej livsmedelsavdelning) 189 Varuhus och stormarknader B & W (ej livsmedelsavdelning) 190 Andra butiker: Hennes & Mauritz 191 Andra butiker: Kapp-Ahl 192 Andra butiker: Gulins 193 Andra butiker: Lindex 194 Andra butiker: Ikea 195 Andra butiker: Expert Foto 196 Andra butiker: Expert Radio/TV 197 Andra butiker: Järnhandel 198 Andra butiker: Färgaffär 199 Andra butiker: Pressbyrån 200 Andra butiker: Annan kiosk 201 Andra butiker: Tobaksaffär 202 Andra butiker: Bar/Självservering 203 Andra butiker: Mac Donalds 204 Andra butiker: Clock 205 Andra butiker: Bensinstation 206 Andra butiker: Postkontor 207 Andra butiker: Bankkontor 208 Andra butiker: Hälsobutik 209 Andra butiker: Apotek 210 Andra butiker: Plantskola/Handelsträdgård 211 Andra butiker: Byggmaterielaffär 212 Andra butiker: Golv/Mattbutik 213 Andra butiker: Kök/Badrumsbutik 214 Reklam på bio 215 Reklam på taxi 216 Reklam på idrottsplatser 217 Åker du tunnelbana 218 Hur ofta åker du taxi 219 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 221 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 223 Läsfrekvenser: Dagens Industri 224 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 226 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 227 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 228 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 229 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 230 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: iDAG 231 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: iDAG 232 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 233 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 234 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 235 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 236 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Helsingborgs Dagblad 237 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Helsingborgs Dagblad 238 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 239 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 240 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda 241 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 242 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 243 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 244 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 245 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 246 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 247 Läsfrekvenser: Allers 248 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 249 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 250 Läsfrekvenser: Året Runt 251 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 252 Läsfrekvenser: Land 253 Läsfrekvenser: Vi 254 Läsfrekvenser: Röster i Radio TV 255 Läsfrekvenser: TV 256 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 257 Läsfrekvenser: Hänt I Veckan 258 Läsfrekvenser: Dam 259 Läsfrekvenser: Damernas 260 Läsfrekvenser: Elle 261 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 262 Läsfrekvenser: Clic 263 Läsfrekvenser: Madame 264 Läsfrekvenser: Journalen 265 Läsfrekvenser: Diva 266 Läsfrekfenser: Frida 267 Läsfrekvenser: Veckans Novell 268 Läsfrekvenser: OKEJ 269 Läsfrekvenser: Vecko Revyn 270 Läsfrekvenser: CHILI 271 Läsfrekvenser: SLITZ 272 Läsfrekvenser: Allt om mat 273 Läsfrekvenser: Glad i mat 274 Läsfrekvenser: Gourmet 275 Läsfrekvenser: Vi föräldrar 276 Läsfrekvenser: Föräldrar & barn 277 Läsfrekvenser: Kvinna Nu 278 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 279 Läsfrekvenser: Antikbörsen 280 Läsfrekvenser: Allt i hemmet 281 Läsfrekvenser: Hus & Hem 282 Läsfrekvenser: 101 ideer 283 Läsfrekvenser: Gör så här 284 Läsfrekvenser: Vår Bostad 285 Läsfrekvenser: Det Bästa 286 Läsfrekvenser: Hälsa 287 Läsfrekvenser: Må Bra 288 Läsfrekvenser: I form 289 Läsfrekvenser: Prima liv 290 Läsfrekvenser: Hund 291 Läsfrekvenser: Jakt 292 Läsfrekvenser: Jaktmarker & fiskevatten 293 Läsfrekvenser: Svensk Jakt 294 Läsfrekvenser: Sportfiske 295 Läsfrekvenser: Husvagn & Camping 296 Läsfrekvenser: På kryss 297 Läsfrekvenser: Båtnytt 298 Läsfrekvenser: Båtägare 299 Läsfrekvenser: Båtar 300 Läsfrekvenser: Fakta 301 Läsfrekvenser: Illustrerad vetenskap 302 Läsfrekvenser: Golf 303 Läsfrekvenser: Allt om MC 304 Läsfrekvenser: Bike 305 Läsfrekvenser: Bil & MC 306 Läsfrekvenser: Automobil 307 Läsfrekvenser: Bilvärlden 308 Läsfrekvenser: Motor 309 Läsfrekvenser: MotorFöraren 310 Läsfrekvenser: Vi bilägare 311 Läsfrekvenser: Classic motor 312 Läsfrekvenser: Bilsport 313 Läsfrekvenser: Wheels Magazine 314 Läsfrekvenser: Wheel Drive 315 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 316 Läsfrekvenser: Motorbörsen 317 Läsfrekvenser: Trailer 318 Läsfrekvenser: Teknik 319 Läsfrekvenser: Dator 320 Läsfrekvenser: Elektronik 321 Läsfrekvenser: Ny Teknik 322 Läsfrekvenser: Aktuell fotografi 323 Läsfrekvenser: Foto 324 Läsfrekvenser: Z 325 Läsfrekvenser: TIME 326 Läsfrekvenser: Affärsvärlden 327 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 328 Läsfrekvenser: Aktiespararen 329 Läsfrekvenser: Dina Pengar 330 Läsfrekvenser: Privata Affärer 331 Läsfrekvenser: Sunt förnuft 332 Läsfrekvenser: Mitt i politiken 333 Läsfrekvenser: Byggnadsarbetaren 334 Läsfrekvenser: Kommunal Arbetaren 335 Läsfrekvenser: Kommun aktuellt 336 Läsfrekvenser: Metallarbetaren 337 Läsfrekvenser: Sia 338 Läsfrekvenser: Statsanställd 339 Läsfrekvenser: Lärarnas tidning 340 Läsfrekvenser: Skol 341 Läsfrekvenser: Agent X9 342 Läsfrekvenser: Buster 343 Läsfrekvenser: Fantomen 344 Läsfrekvenser: Kalle Anka 345 Läsfrekvenser: Knasen 346 Läsfrekvenser: Fridolf 347 Läsfrekvenser: 91:an 348 Läsfrekvenser: Seriemagasinet 349 Läsfrekvenser: Gula Tidningen 350 Läsfrekvenser: Film Net 351 Läsfrekvenser: Upp & Ner 352 Läsfrekvenser: Hälso 353 Läsfrekvenser: Kvinnor & Ekonomi 354 Läsfrekvenser: Röda Korset 355 Affischpelare 356 Affischtavlor 357 Baksidesskyltar 358 Sidoskyltar 359 Förarplatsskyltar 360 Inköpsvanor: Andel egna inköp 361 Inköpsvanor: Andel egna inköp av livsmedel i Konsum/Servus/Domus/Obs 362 Andel egna inköp: Är någon familjemedlem medlem i Konsum? 363 Jag köper: Skönhetsartiklar 364 Jag köper: Tandkräm 365 Jag köper: Tvål 366 Jag köper: Maskindiskmedel 367 Jag köper: Handdiskmedel 368 Jag köper: Allrengöringsmedel 369 Jag köper: Tvättmedel 370 Jag köper: Golvvårdsmedel 371 Jag köper: Kaffe 372 Jag köper: Öl 373 Kan Du se: Svensk Kanal 1 374 Kan Du se: Svensk TV 2 375 Kan Du se: TV 3 376 Kan Du se: TV 4 377 Kan Du se: Nordic Channel 378 Kan Du se: Dansk TV 2 379 Kan Du se: MTV 380 Kan Du se: Eurosport 381 Kan Du se: Super Channel 382 Kan Du se: BBC 383 Kan Du se: CNN 384 Kan Du se: Film Net 385 Kan Du se: SF Succe 386 Kan Du se: TV 1000 387 Hur ofta brukar du titta på: Svensk Kanal 1 388 Hur ofta brukar du titta på: Svensk TV 2 389 Hur ofta brukar du titta på: TV 3 390 Hur ofta brukar du titta på: TV 4 391 Hur ofta brukar du titta på: Nordic Channel 392 Hur ofta brukar du titta på: Dansk TV 2 393 Hur ofta brukar du titta på: MTV 394 Hur ofta brukar du titta på: Eurosport 395 Hur ofta brukar du titta på: Super Channel 396 Hur ofta brukar du titta på: BBC 397 Hur ofta brukar du titta på: CNN 398 Hur ofta brukar du titta på: Film Net 399 Hur ofta brukar du titta på: SF Succe 400 Hur ofta brukar du titta på: TV 1000 401 Måndag-Torsdag 402 Fredag 403 Lördag 404 Söndag 405 Svensk TV (1 el. 2) 406 TV 3 407 TV 4 408 MTV 409 Eurosport 410 Annan satelitkanal

VAR 1 SSD STUDY NR 0433              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0433


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1695 5. Sverige Nu P-0005 (08/10 1990 - 29/11 1990) 1696 6. Sverige Nu P-0006 (29/10 1990 - 20/12 1990) 1718 7. Sverige Nu P-0007 (21/11 1990 - 26/02 1991)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 4864 1. Svarat utan påminnelse 31 2. Svarat efter första påminnelsen 214 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 A-region 852 01. Stockholm/Södertälje 25 02. Norrtälje 29 03. Enköping 128 04. Uppsala 47 05. Nyköping 38 06. Katrineholm 75 07. Eskilstuna 61 08. Mjölby/Motala 93 09. Linköping 103 10. Norrköping 104 11. Jönköping 16 12. Tranås 50 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 38 14. Värnamo 27 15. Ljungby 83 16. Växjö 27 17. Västervik 20 18. Hultsfred/Vimmerby 26 19. Oskarshamn 68 20. Kalmar/Nybro 45 21. Visby 59 22. Karlskrona 36 23. Karlshamn 70 24. Kristianstad 46 25. Hässleholm 30 26. Ängelholm 131 27. Helsingborg/Landskrona 273 28. Malmö/Lund/Trelleborg 52 29. Ystad/Simrishamn 29 30. Eslöv 69 31. Halmstad 53 32. Falkenberg/Varberg 401 33. Göteborg/Alingsås 70 34. Uddevalla 76 35. Trollhättan/Vänersborg 113 36. Borås 55 37. Lidköping/Skara 28 38. Falköping 46 39. Skövde 27 40. Mariestad 31 41. Kristinehamn/Filipstad 122 42. Karlstad 24 43. Säffle/Åmål 24 44. Arvika 120 45. Örebro 28 46. Karlskoga 37 47. Lindesberg 94 48. Västerås 32 49. Köping 15 50. Fagersta 26 51. Sala 96 52. Borlänge/Falun 26 53. Avesta/Hedemora 28 54. Ludvika 31 55. Mora 108 56. Gävle/Sandviken 45 57. Bollnäs/Söderhamn 39 58. Hudiksvall/Ljusdal 70 59. Sundsvall 30 60. Härnösand/Kramfors 16 61. Sollefteå 36 62. Örnsköldsvik 80 63. Östersund 81 64. Umeå 57 65. Skellefteå 26 66. Lycksele 35 67. Piteå 74 68. Luleå/Boden 21 69. Haparanda/Kalix 38 70. Kiruna/Gällivare
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 20. . . 75. Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 56 80 81 71 72 83 76 67 84 76 63 72 80 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 83 81 63 85 90 70 99 92 89 93 111 126 122 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 124 109 118 114 88 97 108 89 92 86 82 106 107 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 99 76 80 87 88 93 106 108 97 95 85 102 80 Kod: 72 73 74 75 Frek: 109 101 112 106
VAR 9 LÄN Loc 20 width 2 Län 877 01. Stockholms stad 167 03. Uppsala län 160 04. Södermanlands län 259 05. Östergötlands län 192 06. Jönköpings län 110 07. Kronobergs län 142 08. Kalmar län 45 09. Gotlands län 95 10. Blekinge län 186 11. Kristianstads län 445 12. Malmöhus län 153 13. Hallands län 376 14. Göteborgs o. Bohus län 264 15. Älvsborgs län 174 16. Skaraborgs län 186 17. Värmlands län 185 18. Örebro län 167 19. Västmanlands län 181 20. Kopparbergs län 181 21. Gävleborgs län 152 22. Västernorrlans län 80 23. Jämtlands län 164 24. Västerbottens län 168 25. Norrbottens län
VAR 10 KOMMUN Loc 22 width 4 MD=9999 Kommun 28 0114. Upplands-Väsby 14 0115. Vallentuna 17 0117. Österåker 12 0120. Värmdö 37 0123. Järfälla 12 0125. Ekerö 49 0126. Huddinge 32 0127. Botkyrka 10 0128. Salem 35 0136. Haninge 20 0138. Tyresö 13 0139. Upplands-Bro 33 0160. Täby 12 0162. Danderyd 36 0163. Sollentuna 323 0180. Stockholm 44 0181. Södertälje 34 0182. Nacka 19 0183. Sundbyberg 23 0184. Solna 16 0186. Lidingö 3 0187. Vaxholm 25 0188. Norrtälje 18 0191. Sigtuna 12 0192. Nynäshamn 5 0305. Håbo 2 0319. Älvkarleby 9 0360. Tierp 113 0380. Uppsala 23 0381. Enköping 15 0382. Östhammar 7 0428. Vingåker 38 0480. Nyköping 9 0481. Oxelösund 10 0482. Flen 21 0483. Katrineholm 65 0484. Eskilstuna 10 0486. Strängnäs 3 0509. Ödeshög 3 0512. Ydre 6 0513. Kinda 5 0560. Boxholm 11 0561. Åtvidaberg 17 0562. Finspång 5 0563. Valdemarsvik 76 0580. Linköping 74 0581. Norrköping 6 0582. Söderköping 25 0583. Motala 8 0584. Vadstena 20 0586. Mjölby 5 0604. Aneby 5 0617. Gnosjö 14 0662. Gislaved 10 0665. Vaggeryd 81 0680. Jönköping 15 0682. Nässjö 19 0683. Värnamo 8 0684. Sävsjö 15 0685. Vetlanda 12 0686. Eksjö 8 0687. Tranås 5 0760. Uppvidinge 5 0761. Lessebo 12 0763. Tingsryd 14 0764. Alvesta 4 0765. Älmhult 8 0767. Markaryd 43 0780. Växjö 19 0781. Ljungby 6 0821. Högsby 6 0834. Torsås 7 0840. Mörbylånga 11 0860. Hultsfred 6 0861. Mönsterås 7 0862. Emmaboda 30 0880. Kalmar 12 0881. Nybro 14 0882. Oskarshamn 27 0883. Västervik 10 0884. Vimmerby 6 0885. Borgholm 45 0980. Gotland 8 1060. Olofström 40 1080. Karlskrona 19 1081. Ronneby 18 1082. Karlshamn 10 1083. Sölvesborg 6 1121. Östra Göinge 5 1137. Örkelljunga 8 1160. Tomelilla 10 1162. Bromölla 10 1163. Osby 7 1165. Perstorp 11 1166. Klippan 8 1167. Åstorp 5 1168. Båstad 54 1180. Kristianstad 13 1181. Simrishamn 20 1182. Ängelholm 29 1183. Hässleholm 0 1207. Färs 5 1214. Svalöv 13 1230. Staffanstorp 14 1231. Burlöv 18 1233. Vellinge 6 1260. Bjuv 14 1261. Kävlinge 14 1262. Lomma 9 1263. Svedala 9 1264. Skurup 8 1265. Sjöbo 11 1266. Hörby 5 1267. Höör 123 1280. Malmö 47 1281. Lund 21 1282. Landskrona 66 1283. Helsingborg 14 1284. Höganäs 13 1285. Eslöv 14 1286. Ystad 21 1287. Trelleborg 7 1315. Hylte 51 1380. Halmstad 11 1381. Laholm 26 1382. Falkenberg 27 1383. Varberg 31 1384. Kungsbacka 10 1401. Härryda 20 1402. Partille 8 1407. Öckerö 13 1415. Stenungsund 10 1419. Tjörn 8 1421. Orust 5 1427. Sotenäs 7 1430. Munkedal 5 1435. Tanum 202 1480. Göteborg 25 1481. Mölndal 22 1482. Kungälv 8 1484. Lysekil 28 1485. Uddevalla 5 1486. Strömstad 4 1504. Dals Ed 4 1507. Färgelanda 14 1521. Ale 21 1524. Lerum 7 1527. Vårgårda 8 1552. Tranemo 9 1561. Mellerud 8 1562. Lilla Edet 22 1563. Mark 4 1565. Svenljunga 7 1566. Herrljunga 24 1580. Vänersborg 29 1581. Trollhättan 18 1582. Alingsås 62 1583. Borås 12 1584. Ulricehamn 6 1585. Åmål 5 1602. Grästorp 4 1603. Essunga 6 1622. Mullsjö 7 1623. Habo 4 1637. Karlsborg 7 1643. Gullspång 10 1660. Vara 8 1661. Götene 7 1662. Tibro 4 1663. Töreboda 16 1680. Mariestad 21 1681. Lidköping 12 1682. Skara 30 1683. Skövde 5 1684. Hjo 8 1685. Tidaholm 20 1686. Falköping 9 1715. Kil 5 1730. Eda 8 1737. Torsby 3 1760. Storfors 10 1761. Hammarö 4 1762. Munkfors 9 1763. Forshaga 8 1764. Grums 3 1765. Årjäng 10 1766. Sunne 54 1780. Karlstad 22 1781. Kristinehamn 6 1782. Filipstad 11 1783. Hagfors 15 1784. Arvika 9 1785. Säffle 6 1860. Laxå 14 1861. Hallsberg 7 1862. Degerfors 8 1863. Hällefors 4 1864. Ljusnarsberg 83 1880. Örebro 9 1881. Kumla 8 1882. Askersund 21 1883. Karlskoga 8 1884. Nora 17 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 7 1907. Surahammar 10 1917. Heby 5 1960. Kungsör 11 1961. Hallstahammar 4 1962. Norberg 76 1980. Västerås 16 1981. Sala 9 1982. Fagersta 18 1983. Köping 9 1984. Arboga 4 2021. Vansbro 9 2023. Malung 7 2026. Gagnef 8 2029. Leksand 6 2031. Rättvik 5 2034. Orsa 5 2039. Älvdalen 10 2061. Smedjebacken 12 2062. Mora 29 2080. Falun 34 2081. Borlänge 8 2082. Säter 9 2083. Hedemora 17 2084. Avesta 18 2085. Ludvika 5 2101. Ockelbo 5 2104. Hofors 8 2121. Ovanåker 5 2132. Nordanstig 13 2161. Ljusdal 58 2180. Gävle 29 2181. Sandviken 19 2182. Söderhamn 18 2183. Bollnäs 21 2184. Hudiksvall 6 2260. Ånge 14 2262. Timrå 15 2280. Härnösand 50 2281. Sundsvall 15 2282. Kramfors 16 2283. Sollefteå 36 2284. Örnsköldsvik 3 2303. Ragunda 4 2305. Bräcke 9 2309. Krokom 8 2313. Strömsund 5 2321. Åre 4 2326. Berg 8 2361. Härjedalen 39 2380. Östersund 5 2401. Nordmaling 2 2403. Bjurholm 4 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 3 2418. Malå 5 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 2 2425. Dorotea 6 2460. Vännäs 5 2462. Vilhelmina 2 2463. Åsele 60 2480. Umeå 10 2481. Lycksele 52 2482. Skellefteå 6 2505. Arvidsjaur 2 2506. Arjeplog 4 2510. Jokkmokk 3 2513. Överkalix 11 2514. Kalix 3 2518. Övertorneå 4 2521. Pajala 12 2523. Gällivare 6 2560. Älvsbyn 53 2580. Luleå 21 2581. Piteå 17 2582. Boden 4 2583. Haparanda 22 2584. Kiruna 5 9999. Uppgift saknas
VAR 11 TIDNING 1 24 Loc 26 width 3 MD= 0 24 Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Inga nr". 24.1 Tidning 1 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar. 65 001. Alingsås Tidning (3) 157 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 12 003. Arboga Tidning (5) 4 004. Arvika Nyheter (3) 7 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 28 006. Barometern (6) 3 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 8 008. Bergslagsposten (6) 34 009. Blekinge Läns Tidning (6) 172 010. Bohusläningen (6) 7 011. Borlänge Tidning (6) 112 012. Borås Tidning (6) 10 013. Bärgslagbladet (5) 34 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 142 015. Dala-Demokraten (6) 27 016. Elfsborgs Läns (3) 44 017. Enköpings-Posten (5) 24 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 7 019. Fagersta-Posten (3) 27 020. Falköpings Tidning (4) 14 021. Falu-Kuriren (6) 5 022. Filipstads Tidning (3) 87 023. Folkbladet (6) 112 024. Folket (6) 5 025. Fryksdalsbygden (2) 18 026. Gefle Dagblad (6) 7 027. Gotlands Allehanda (6) 42 028. Gotlandas Tidningar (6) 99 029. Hallands Nyheter (6) 57 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 114 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 10 033. Hjo Tidning (2) 8 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 55 035. Hälsinge Kuriren (6) 57 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 9 038. Karlskoga Tidning (6) 11 039. Katrineholms-Kuriren (6) 78 040. Kristianstadsbladet (6) 66 041. Kronobergaren (1) 4 042. Laholms Tidning (6) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 4 045. Ljusnan (6) 4 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 64 048. Länstidningen, Södertälje (5) 84 049. Länstidningen, Östersund (6) 30 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 3 052. Mora Tidning (3) 14 053. Motala Tidning (6) 56 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 8 055. Norra Halland (2) 30 056. Norra Skåne (6) 11 057. Norra Västerbotten (6) 11 058. Norrbottens-Kuriren (6) 129 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 98 060. Norrtelje Tidning (5) 10 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 35 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 70 063. Nya Norrland (6) 20 064. Nynäshamns-Posten (2) 39 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 10 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 33 067. Piteå-Tidningen (6) 0 068. Provinstidningen Dalsland (3) 19 069. Sala Allehanda (6) 32 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 12 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 2 072. Skövde Nyheter (6) 8 074. Smålands Dagblad (6) 77 075. Smålands Folkblad (6) 34 076. Smålands Posten (6) 15 077. Smålands Tidningen (6) 7 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 21 080. Sundsvalls Tidning (6) 84 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 4 082. Säffle-Tidningen (3) 46 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 2 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 36 088. Trelleborgs Allehanda (6) 17 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 1 090. Ulricehamns Tidning (3) 9 091. Vetlanda-Posten (6) 4 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 160 093. Värmlands Folkblad (3) 27 094. Värnamo Nyheter (4) 106 096. Västerbottens Folkblad (6) 18 097. Västerbottens-Kuriren (6) 3 098. Västernorrlands Allehanda (6) 21 099. Västerviks-Tidningen (6) 0 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 57 102. Ystads Allehanda (6) 0 103. Ölandsbladet (3) 106 104. Örebro-Kuriren (6) 7 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 3 106. Östersunds-Posten (6) 76 107. Östgöten (6) 58 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 1 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 7 133. Mersmak (6) (G) 11 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 15 137. Härjedalen (1) 53 138. Västmanlands Folkblad (1) 35 139. Karlskoga-Kuriren (6) 236 140. Nöjesguiden (6) (G) 115 141. HSB-Nytt (6) (G) 60 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 27 143. Vi Hyresgäster (G) 26 201. Västra Haninge (100) (G) 1 202. Bromma (100) (G) 10 204. Järfälla (100) (G) 6 205. Västerort (100) (G) 15 207. Sollentuna (100) (G) 13 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 15 209. Täby (100) (G) 2 210. Vallentuna (100) (G) 3 211. Danderyd (100) (G) 3 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 0 216. City-Nytt (10) (G) 823 000. Frågan ej tillämplig
VAR 12 LÄSFREKVENSER TIDN 1 24 Loc 29 width 1 MD=0 24.1.a Läsfrekvenser: Tidning 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 1510 2. Nästan inga nr 578 3. C:a ett nr av fyra 230 4. C:a två nr av fyra 158 5. C:a tre nr av fyra 446 6. Nästan alla nr 1362 7. Alla nr 823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 TIDNING 2 24 Loc 30 width 3 MD= 0 24.2 Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 2 001. Alingsås Tidning (3) 2 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 12 003. Arboga Tidning (5) 30 004. Arvika Nyheter (3) 18 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 66 006. Barometern (6) 13 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 43 008. Bergslagsposten (6) 57 009. Blekinge Läns Tidning (6) 22 010. Bohusläningen (6) 38 011. Borlänge Tidning (6) 26 012. Borås Tidning (6) 14 013. Bärgslagbladet (5) 3 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 10 015. Dala-Demokraten (6) 35 016. Elfsborgs Läns (3) 11 017. Enköpings-Posten (5) 68 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 6 019. Fagersta-Posten (3) 15 020. Falköpings Tidning (4) 56 021. Falu-Kuriren (6) 13 022. Filipstads Tidning (3) 2 023. Folkbladet (6) 10 024. Folket (6) 22 025. Fryksdalsbygden (2) 62 026. Gefle Dagblad (6) 30 027. Gotlands Allehanda (6) 8 028. Gotlandas Tidningar (6) 39 029. Hallands Nyheter (6) 64 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 21 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 5 033. Hjo Tidning (2) 32 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 19 035. Hälsinge Kuriren (6) 57 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 7 037. Karlshamns Allehanda (6) 20 038. Karlskoga Tidning (6) 18 039. Katrineholms-Kuriren (6) 16 040. Kristianstadsbladet (6) 2 041. Kronobergaren (1) 3 042. Laholms Tidning (6) 11 044. Ljusdals-Posten (4) 12 045. Ljusnan (6) 11 046. Ludvika Tidning (4) 26 047. Lysekilsposten (4) 13 048. Länstidningen, Södertälje (5) 19 049. Länstidningen, Östersund (6) 13 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 11 052. Mora Tidning (3) 24 053. Motala Tidning (6) 76 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 13 055. Norra Halland (2) 33 056. Norra Skåne (6) 64 057. Norra Västerbotten (6) 92 058. Norrbottens-Kuriren (6) 11 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 18 060. Norrtelje Tidning (5) 12 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 17 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 18 063. Nya Norrland (6) 5 064. Nynäshamns-Posten (2) 6 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 17 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 29 067. Piteå-Tidningen (6) 5 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 39 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 36 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 20 072. Skövde Nyheter (6) 11 074. Smålands Dagblad (6) 7 075. Smålands Folkblad (6) 38 076. Smålands Posten (6) 14 077. Smålands Tidningen (6) 17 078. Smålänningen (5) 8 079. Strömstads Tidning (3) 51 080. Sundsvalls Tidning (6) 8 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 14 082. Säffle-Tidningen (3) 22 083. Södermanlands Nyheter (6) 1 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 4 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 6 086. Tranås Tidning (6) 6 087. Tranås Posten (6) 4 088. Trelleborgs Allehanda (6) 22 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 15 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 7 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 6 093. Värmlands Folkblad (3) 7 094. Värnamo Nyheter (4) 32 096. Västerbottens Folkblad (6) 52 097. Västerbottens-Kuriren (6) 28 098. Västernorrlands Allehanda (6) 9 099. Västerviks-Tidningen (6) 4 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 17 102. Ystads Allehanda (6) 5 103. Ölandsbladet (3) 36 104. Örebro-Kuriren (6) 19 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 44 106. Östersunds-Posten (6) 34 107. Östgöten (6) 26 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 1 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 11 133. Mersmak (6) (G) 33 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 8 137. Härjedalen (1) 15 138. Västmanlands Folkblad (1) 3 139. Karlskoga-Kuriren (6) 91 140. Nöjesguiden (6) (G) 69 141. HSB-Nytt (6) (G) 63 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 62 143. Vi Hyresgäster (G) 28 201. Västra Haninge (100) (G) 8 202. Bromma (100) (G) 1 203. Södra Järfälla (100) (G) 12 204. Järfälla (100) (G) 13 205. Västerort (100) (G) 4 206. Norra Järfälla (100) (G) 14 207. Sollentuna (100) (G) 12 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 15 209. Täby (100) (G) 6 210. Vallentuna (100) (G) 3 211. Danderyd (100) (G) 11 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 0 216. City-Nytt (10) (G) 2392 000. Frågan ej tillämplig
VAR 14 LÄSFREKVENSER TIDN 2 24 Loc 33 width 1 MD=0 24.2a Läsfrekvenser: Tidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Inga nr 991 2. Nästan inga nr 366 3. C:a ett nr av fyra 187 4. C:a två nr av fyra 109 5. C:a tre nr av fyra 292 6. Nästan alla nr 770 7. Alla nr 2392 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 TIDNING 3 24 Loc 34 width 3 MD= 0 24.3 Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 2 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 1 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 8 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 19 006. Barometern (6) 10 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 13 008. Bergslagsposten (6) 11 009. Blekinge Läns Tidning (6) 2 010. Bohusläningen (6) 9 011. Borlänge Tidning (6) 5 012. Borås Tidning (6) 10 013. Bärgslagbladet (5) 1 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 13 016. Elfsborgs Läns (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 11 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 3 019. Fagersta-Posten (3) 5 020. Falköpings Tidning (4) 50 021. Falu-Kuriren (6) 8 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 1 024. Folket (6) 7 025. Fryksdalsbygden (2) 21 026. Gefle Dagblad (6) 10 027. Gotlands Allehanda (6) 1 028. Gotlandas Tidningar (6) 10 029. Hallands Nyheter (6) 12 030. Hallandsposten (6) 16 031. Haparandabladet (3) 10 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 2 033. Hjo Tidning (2) 11 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 2 035. Hälsinge Kuriren (6) 14 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 12 037. Karlshamns Allehanda (6) 15 038. Karlskoga Tidning (6) 20 039. Katrineholms-Kuriren (6) 10 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 9 042. Laholms Tidning (6) 16 044. Ljusdals-Posten (4) 16 045. Ljusnan (6) 7 046. Ludvika Tidning (4) 11 047. Lysekilsposten (4) 5 048. Länstidningen, Södertälje (5) 3 049. Länstidningen, Östersund (6) 5 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 20 052. Mora Tidning (3) 8 053. Motala Tidning (6) 14 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 15 055. Norra Halland (2) 24 056. Norra Skåne (6) 21 057. Norra Västerbotten (6) 27 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 8 060. Norrtelje Tidning (5) 6 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 12 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 8 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 14 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 3 067. Piteå-Tidningen (6) 8 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 20 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 26 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 18 072. Skövde Nyheter (6) 9 074. Smålands Dagblad (6) 2 075. Smålands Folkblad (6) 27 076. Smålands Posten (6) 14 077. Smålands Tidningen (6) 15 078. Smålänningen (5) 5 079. Strömstads Tidning (3) 19 080. Sundsvalls Tidning (6) 1 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 5 082. Säffle-Tidningen (3) 16 083. Södermanlands Nyheter (6) 7 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 6 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 4 086. Tranås Tidning (6) 5 087. Tranås Posten (6) 2 088. Trelleborgs Allehanda (6) 20 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 5 090. Ulricehamns Tidning (3) 5 091. Vetlanda-Posten (6) 9 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 13 094. Värnamo Nyheter (4) 9 096. Västerbottens Folkblad (6) 42 097. Västerbottens-Kuriren (6) 20 098. Västernorrlands Allehanda (6) 13 099. Västerviks-Tidningen (6) 5 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 2 102. Ystads Allehanda (6) 18 103. Ölandsbladet (3) 5 104. Örebro-Kuriren (6) 17 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 20 106. Östersunds-Posten (6) 2 107. Östgöten (6) 5 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 0 133. Mersmak (6) (G) 11 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 4 138. Västmanlands Folkblad (1) 1 139. Karlskoga-Kuriren (6) 65 140. Nöjesguiden (6) (G) 25 141. HSB-Nytt (6) (G) 28 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 34 143. Vi Hyresgäster (G) 28 201. Västra Haninge (100) (G) 4 202. Bromma (100) (G) 16 204. Järfälla (100) (G) 8 205. Västerort (100) (G) 3 206. Norra Järfälla (100) (G) 12 207. Sollentuna (100) (G) 13 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 11 209. Täby (100) (G) 9 210. Vallentuna (100) (G) 10 211. Danderyd (100) (G) 5 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 0 216. City-Nytt (10) (G) 3785 000. Frågan ej tillämplig
VAR 16 LÄSFREKVENSER TIDN 3 24 Loc 37 width 1 MD=0 24.3a Läsfrekvenser: Tidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 1. Inga nr 578 2. Nästan inga nr 172 3. C:a ett nr av fyra 74 4. C:a två nr av fyra 57 5. C:a tre nr av fyra 137 6. Nästan alla nr 305 7. Alla nr 3785 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 TIDNING 4 24 Loc 38 width 3 MD= 0 24.4 Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 2 003. Arboga Tidning (5) 1 004. Arvika Nyheter (3) 1 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 2 006. Barometern (6) 8 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 4 008. Bergslagsposten (6) 7 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 3 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 4 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 1 015. Dala-Demokraten (6) 2 016. Elfsborgs Läns (3) 1 017. Enköpings-Posten (5) 7 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 4 019. Fagersta-Posten (3) 2 020. Falköpings Tidning (4) 9 021. Falu-Kuriren (6) 3 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 2 025. Fryksdalsbygden (2) 10 026. Gefle Dagblad (6) 4 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 3 029. Hallands Nyheter (6) 5 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 2 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 2 033. Hjo Tidning (2) 4 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 4 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 2 037. Karlshamns Allehanda (6) 7 038. Karlskoga Tidning (6) 6 039. Katrineholms-Kuriren (6) 3 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 4 042. Laholms Tidning (6) 7 044. Ljusdals-Posten (4) 15 045. Ljusnan (6) 9 046. Ludvika Tidning (4) 2 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen, Södertälje (5) 1 049. Länstidningen, Östersund (6) 6 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 12 052. Mora Tidning (3) 2 053. Motala Tidning (6) 9 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 7 055. Norra Halland (2) 5 056. Norra Skåne (6) 9 057. Norra Västerbotten (6) 12 058. Norrbottens-Kuriren (6) 1 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 3 060. Norrtelje Tidning (5) 4 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 2 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 4 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 2 067. Piteå-Tidningen (6) 7 068. Provinstidningen Dalsland (3) 6 069. Sala Allehanda (6) 10 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 22 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 16 072. Skövde Nyheter (6) 1 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 17 076. Smålands Posten (6) 5 077. Smålands Tidningen (6) 11 078. Smålänningen (5) 1 079. Strömstads Tidning (3) 13 080. Sundsvalls Tidning (6) 3 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 1 082. Säffle-Tidningen (3) 9 083. Södermanlands Nyheter (6) 2 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 5 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 6 087. Tranås Posten (6) 0 088. Trelleborgs Allehanda (6) 4 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 4 090. Ulricehamns Tidning (3) 0 091. Vetlanda-Posten (6) 5 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 6 094. Värnamo Nyheter (4) 4 096. Västerbottens Folkblad (6) 18 097. Västerbottens-Kuriren (6) 4 098. Västernorrlands Allehanda (6) 7 099. Västerviks-Tidningen (6) 5 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 1 102. Ystads Allehanda (6) 6 103. Ölandsbladet (3) 1 104. Örebro-Kuriren (6) 12 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 10 106. Östersunds-Posten (6) 1 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 1 133. Mersmak (6) (G) 1 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 1 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 30 140. Nöjesguiden (6) (G) 7 141. HSB-Nytt (6) (G) 13 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 21 143. Vi Hyresgäster (G) 10 201. Västra Haninge (100) (G) 7 202. Bromma (100) (G) 2 203. Södra Järfälla (100) (G) 8 204. Järfälla (100) (G) 3 205. Västerort (100) (G) 1 206. Norra Järfälla (100) (G) 5 207. Sollentuna (100) (G) 8 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 1 209. Täby (100) (G) 2 210. Vallentuna (100) (G) 7 211. Danderyd (100) (G) 9 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 0 216. City-Nytt (10) (G) 4516 000. Frågan ej tillämplig
VAR 18 LÄSFREKVENSER TIDN 4 24 Loc 41 width 1 MD=0 24.4a Läsfrekvenser: Tidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 321 2. Nästan inga nr 74 3. C:a ett nr av fyra 39 4. C:a två nr av fyra 15 5. C:a tre nr av fyra 47 6. Nästan alla nr 97 7. Alla nr 4516 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 TIDNING 5 24 Loc 42 width 3 MD= 0 24.5 Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 3 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 2 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns (3) 2 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 4 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 7 026. Gefle Dagblad (6) 1 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 2 030. Hallandsposten (6) 1 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 3 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 1 035. Hälsinge Kuriren (6) 2 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 2 038. Karlskoga Tidning (6) 1 039. Katrineholms-Kuriren (6) 2 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 3 042. Laholms Tidning (6) 4 044. Ljusdals-Posten (4) 8 045. Ljusnan (6) 1 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 2 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 2 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 2 052. Mora Tidning (3) 1 053. Motala Tidning (6) 1 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 2 055. Norra Halland (2) 1 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 6 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 6 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 1 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 4 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 3 068. Provinstidningen Dalsland (3) 5 069. Sala Allehanda (6) 4 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 8 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 8 072. Skövde Nyheter (6) 3 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 3 076. Smålands Posten (6) 5 077. Smålands Tidningen (6) 6 078. Smålänningen (5) 3 079. Strömstads Tidning (3) 6 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 2 082. Säffle-Tidningen (3) 2 083. Södermanlands Nyheter (6) 4 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 3 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 2 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 1 088. Trelleborgs Allehanda (6) 10 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 3 090. Ulricehamns Tidning (3) 1 091. Vetlanda-Posten (6) 1 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 5 094. Värnamo Nyheter (4) 2 096. Västerbottens Folkblad (6) 9 097. Västerbottens-Kuriren (6) 5 098. Västernorrlands Allehanda (6) 3 099. Västerviks-Tidningen (6) 5 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 2 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 3 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 12 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 1 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 0 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 1 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 14 140. Nöjesguiden (6) (G) 2 141. HSB-Nytt (6) (G) 3 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 7 143. Vi Hyresgäster (G) 2 201. Västra Haninge (100) (G) 1 202. Bromma (100) (G) 1 203. Södra Järfälla (100) (G) 7 204. Järfälla (100) (G) 2 205. Västerort (100) (G) 3 206. Norra Järfälla (100) (G) 2 207. Sollentuna (100) (G) 4 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 4 209. Täby (100) (G) 0 210. Vallentuna (100) (G) 3 211. Danderyd (100) (G) 4 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 0 216. City-Nytt (10) (G) 4829 000. Frågan ej tillämplig
VAR 20 LÄSFREKVENSER TIDN 5 24 Loc 45 width 1 MD=0 24.5a Läsfrekvenser: Tidning 5 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 158 2. Nästan inga nr 49 3. C:a ett nr av fyra 9 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 19 6. Nästan alla nr 37 7. Alla nr 4829 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 TIDNING 6 24 Loc 46 width 3 MD= 0 24.6 Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 1 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 2 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 2 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 1 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 1 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 2 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 1 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 1 037. Karlshamns Allehanda (6) 0 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 0 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 1 042. Laholms Tidning (6) 0 044. Ljusdals-Posten (4) 5 045. Ljusnan (6) 0 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 0 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 0 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 0 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 1 056. Norra Skåne (6) 2 057. Norra Västerbotten (6) 2 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 1 060. Norrtelje Tidning (5) 2 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 1 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 0 069. Sala Allehanda (6) 6 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 3 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 6 072. Skövde Nyheter (6) 1 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 6 076. Smålands Posten (6) 4 077. Smålands Tidningen (6) 2 078. Smålänningen (5) 0 079. Strömstads Tidning (3) 2 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 1 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 1 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 1 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 0 088. Trelleborgs Allehanda (6) 2 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 3 090. Ulricehamns Tidning (3) 2 091. Vetlanda-Posten (6) 1 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 1 094. Värnamo Nyheter (4) 1 096. Västerbottens Folkblad (6) 8 097. Västerbottens-Kuriren (6) 1 098. Västernorrlands Allehanda (6) 1 099. Västerviks-Tidningen (6) 2 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 1 102. Ystads Allehanda (6) 4 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 5 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 6 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 0 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 1 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 0 139. Karlskoga-Kuriren (6) 15 140. Nöjesguiden (6) (G) 0 141. HSB-Nytt (6) (G) 1 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 2 143. Vi Hyresgäster (G) 2 201. Västra Haninge (100) (G) 0 202. Bromma (100) (G) 0 203. Södra Järfälla (100) (G) 1 204. Järfälla (100) (G) 2 205. Västerort (100) (G) 1 206. Norra Järfälla (100) (G) 2 207. Sollentuna (100) (G) 1 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 2 209. Täby (100) (G) 3 210. Vallentuna (100) (G) 0 211. Danderyd (100) (G) 3 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 0 216. City-Nytt (10) (G) 4971 000. Frågan ej tillämplig
VAR 22 LÄSFREKVENSER TIDN 6 24 Loc 49 width 1 MD=0 24.6a Läsfrekvenser: Tidning 6 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 74 2. Nästan inga nr 23 3. C:a ett nr av fyra 10 4. C:a två nr av fyra 4 5. C:a tre nr av fyra 10 6. Nästan alla nr 17 7. Alla nr 4971 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 TIDNING 7 24 Loc 50 width 3 MD= 0 24.7 Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 0 001. Alingsås Tidning (3) 0 002. Arbetarbladet (Gävle) (6) 0 003. Arboga Tidning (5) 0 004. Arvika Nyheter (3) 0 005. Avesta Tidning/Avesta Posten (3) 0 006. Barometern (6) 1 007. Bengtsfors-tidningen/Dalslänningen (2) 0 008. Bergslagsposten (6) 0 009. Blekinge Läns Tidning (6) 0 010. Bohusläningen (6) 0 011. Borlänge Tidning (6) 0 012. Borås Tidning (6) 0 013. Bärgslagbladet (5) 0 014. Dagbladet Nya Samhället (6) 0 015. Dala-Demokraten (6) 0 016. Elfsborgs Läns (3) 0 017. Enköpings-Posten (5) 1 018. Eskilstuna-Kuriren (6) 0 019. Fagersta-Posten (3) 0 020. Falköpings Tidning (4) 0 021. Falu-Kuriren (6) 0 022. Filipstads Tidning (3) 0 023. Folkbladet (6) 0 024. Folket (6) 0 025. Fryksdalsbygden (2) 1 026. Gefle Dagblad (6) 0 027. Gotlands Allehanda (6) 0 028. Gotlandas Tidningar (6) 0 029. Hallands Nyheter (6) 0 030. Hallandsposten (6) 0 031. Haparandabladet (3) 0 032. Helsingborgs Dagblad, vardagar (6) 0 033. Hjo Tidning (2) 0 034. Hudiksvalls-Tidningen (6) 0 035. Hälsinge Kuriren (6) 0 036. Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda (6) 0 037. Karlshamns Allehanda (6) 1 038. Karlskoga Tidning (6) 0 039. Katrineholms-Kuriren (6) 1 040. Kristianstadsbladet (6) 0 041. Kronobergaren (1) 2 042. Laholms Tidning (6) 1 044. Ljusdals-Posten (4) 0 045. Ljusnan (6) 2 046. Ludvika Tidning (4) 1 047. Lysekilsposten (4) 1 048. Länstidningen, Södertälje (5) 0 049. Länstidningen, Östersund (6) 0 050. Mariestads-Tidningen (5) 0 051. Mellersta Skåne (6) 0 052. Mora Tidning (3) 0 053. Motala Tidning (6) 0 054. Nordvästra Skånes Tidningar (6) 0 055. Norra Halland (2) 1 056. Norra Skåne (6) 1 057. Norra Västerbotten (6) 0 058. Norrbottens-Kuriren (6) 0 059. Norrl. Socialdemokraten (6) 0 060. Norrtelje Tidning (5) 1 061. Nya Kristinehamns-Posten (3) 0 062. Nya Läns-Tidn./Nya Lidköpingstidningen (3) 0 063. Nya Norrland (6) 0 064. Nynäshamns-Posten (2) 0 065. Oskarshamns Nyheterna (6) 0 066. Oskarshamns-Tidningen (6) 0 067. Piteå-Tidningen (6) 2 068. Provinstidningen Dalsland (3) 1 069. Sala Allehanda (6) 0 070. Skaraborgs Läns Allehanda (6) 4 071. Skaraborgs Läns Tidning (6) 5 072. Skövde Nyheter (6) 0 074. Smålands Dagblad (6) 0 075. Smålands Folkblad (6) 3 076. Smålands Posten (6) 0 077. Smålands Tidningen (6) 3 078. Smålänningen (5) 2 079. Strömstads Tidning (3) 2 080. Sundsvalls Tidning (6) 0 081. Sydöstran (Sydöstra Sv. Dagblad) (6) 0 082. Säffle-Tidningen (3) 0 083. Södermanlands Nyheter (6) 0 084. Södra Dalarnes Tidning (3) 0 085. Sölvesborgs-Tidningen (6) 0 086. Tranås Tidning (6) 1 087. Tranås Posten (6) 0 088. Trelleborgs Allehanda (6) 0 089. Trollhättans Tidning/Lilla Edet-Posten(4) 0 090. Ulricehamns Tidning (3) 0 091. Vetlanda-Posten (6) 1 092. Vimmerby Tidning/Kinda-Posten (6) 0 093. Värmlands Folkblad (3) 4 094. Värnamo Nyheter (4) 0 096. Västerbottens Folkblad (6) 1 097. Västerbottens-Kuriren (6) 2 098. Västernorrlands Allehanda (6) 0 099. Västerviks-Tidningen (6) 3 100. Västgötabladet (4) 0 101. Borås Nyheter (1) 0 102. Ystads Allehanda (6) 2 103. Ölandsbladet (3) 0 104. Örebro-Kuriren (6) 2 105. Örnsköldsviks Allehanda (6) 8 106. Östersunds-Posten (6) 0 107. Östgöten (6) 0 108. Östra Småland (6) 0 111. Mitt i Botkyrka/Salem (45) (G) 0 112. Mitt i Huddinge (45) (G) 0 113. DN Runt Stan: Skärholmen (45) (G) 0 114. DN Runt Stan: Farsta (45) (G) 0 115. DN Runt Stan: Haninge (45) (G) 0 116. DN Runt Stan: Nacka (45) (G) 0 117. DN Runt Stan: Åkersberga (45) (G) 0 118. DN Runt Stan: Täby (45) (G) 0 119. DN Runt Stan: Lidingö (45) (G) 0 120. DN Runt Stan: Järfälla (45) (G) 0 121. DN Runt Stan: Vällingby (45) (G) 0 122. DN Runt Stan: Sollentuna (45) (G) 0 123. DN Runt Stan: Sundbyberg (45) (G) 0 124. Norrort-Sollentuna/Upplands Väsby/Norra Järva (44) (G) 0 125. Norrort-Danderyds Tidning/Vaxholms Tidning (44) (G) 0 126. Västerort-Mälaröarnas Nyheter (44) (G) 0 127. Järfälla Nyheter (44) (G) 0 128. Sundbybergs och Solna Tidning (44) (G) 0 129. Lidingö Tidning (prenum.) (26) (G) 0 130. Söder-Posten (44) (G) 0 131. Söder-Nyheterna (44) (G) 0 132. Söder-Kuriren (10) (G) 0 133. Mersmak (6) (G) 0 134. Ultra (6) (G) 0 135. Södertälje-Kuriren (44) (G) 0 136. Bergslags-Kuriren (6) 0 137. Härjedalen (1) 0 138. Västmanlands Folkblad (1) 1 139. Karlskoga-Kuriren (6) 2 140. Nöjesguiden (6) (G) 0 141. HSB-Nytt (6) (G) 1 142. Tidningen Stockholm (Utg. av Stockholms stad) (G) 0 143. Vi Hyresgäster (G) 1 201. Västra Haninge (100) (G) 0 202. Bromma (100) (G) 0 203. Södra Järfälla (100) (G) 1 204. Järfälla (100) (G) 0 205. Västerort (100) (G) 2 206. Norra Järfälla (100) (G) 0 207. Sollentuna (100) (G) 0 208. Solna-Sundbyberg (100) (G) 0 209. Täby (100) (G) 2 210. Vallentuna (100) (G) 3 211. Danderyd (100) (G) 1 212. Vaxholm-Österåker (100) (G) 0 215. Uppsala Demokraten (1) 0 216. City-Nytt (10) (G) 5034 000. Frågan ej tillämplig
VAR 24 LÄSFREKVENSER TIDN 7 24 Loc 53 width 1 MD=0 24.7a Läsfrekvenser: Tidning 7 <Se F.24 för fullständig frågetext> 0 1. Inga nr 37 2. Nästan inga nr 12 3. C:a ett nr av fyra 3 4. C:a två nr av fyra 2 5. C:a tre nr av fyra 9 6. Nästan alla nr 12 7. Alla nr 5034 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 GRATIS TIDN MALMÖ 1 25 Loc 54 width 1 MD=9 25 Gratistidningar i malmöregionen. Av de nummer som ges ut brukar jag läsa 25.1 AT-arbetartidningen 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 4520 1. Inga nr 46 2. Nästan inga nr 28 3. C:a ett nr av fyra 24 4. C:a två nr av fyra 8 5. C:a tre nr av fyra 51 6. Nästan alla nr 37 7. Alla nr 395 9. Uppgift saknas
VAR 26 GRATIS TIDN MALMÖ 2 25 Loc 55 width 1 MD=9 25.2 Sydsvenska Dagbladet Extra <Se F.25 för fullständig frågetext> 1. Siffran (X) anger upplagan antal/vecka 2. Siffran (XX) anger upplagan antal/år 3. (G) = gratis utdelade tidningar För fullständig tidningslista se variabel 11 5102 1. Inga nr 0 2. Nästan inga nr 0 3. C:a ett nr av fyra 0 4. C:a två nr av fyra 0 5. C:a tre nr av fyra 0 6. Nästan alla nr 1 7. Alla nr 6 9. Uppgift saknas
VAR 27 KÖN 1 Loc 56 width 1 Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. (1) Är Du: 2543 1. Man 2566 2. Kvinna
VAR 28 ÅLDER 2 Loc 57 width 2 MD=99 (2) Ålder 377 00. 60-64 år 748 01. 65 år och äldre 193 02. 18-19 år 489 03. 20-24 år 450 04. 25-29 år 478 05. 30-34 år 470 06. 35-39 år 556 07. 40- 44 år 539 08. 45-49 år 436 09. 50-54 år 372 10. 55-59 år 1 99.
VAR 29 CIVILSTÅND 3 Loc 59 width 1 MD=9 (3) Är Du: 1282 1. Ogift 3401 2. Gift eller sammanboende 411 3. Änka/änkling/frånskild 15 9. Uppgift saknas
VAR 30 HUSHÅLLSPOSITION 4 Loc 60 width 1 MD=9 (4) Är Du: 1630 1. Husfar 1803 2. Husmor 627 3. Son/Dotter 185 4. Annan hushållsmedlem 818 5. Ensamboende 46 9. Uppgift saknas
VAR 31 SYSSELSÄTTNING 5 Loc 61 width 1 MD=9 (5) Är Du: 2704 1. Förvärvsarbetande på heltid 857 2. Förvärvsarbetande på deltid 118 3. Hemmafru 586 4. Studerande 608 5. Pensionär 163 6. Annan sysselsättning 73 9. Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 6 Loc 62 width 1 MD=9 (6) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? 1282 1. Folkskola 757 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 316 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1624 4. Gymnasium eller motsvarande 988 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 142 9. Uppgift saknas
VAR 33 ORTSSTORLEK 7 Loc 63 width 1 MD=9 (7) Hur stor är den ort där Du bor? 207 1. Under 200 invånare 488 2. 200 - 1.999 invånare 469 3. 2.000 - 4.999 invånare 441 4. 5.000 - 9.999 invånare 716 5. 10.000 - 24.999 invånare 657 6. 25.000 - 49.999 invånare 649 7. 50.000 - 99.999 invånare 1095 8. 100.000 och däröver 387 9. Uppgift saknas
VAR 34 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 8 Loc 64 width 1 MD=9 (8) Har du körkort för personbil ? 4061 0. Ja 966 1. Nej 82 9. Uppgift saknas
VAR 35 BOENDEFORM 9 Loc 65 width 1 MD=9 (9) Bor Du i: 636 0. Bostadsrättslägenhet 10 1. Insatslägenhet 1314 2. Hyrd lägenhet 2563 3. Egen villa/radhus 118 4. Hyrd villa/radhus 231 5. Jordbruksfastighet 79 6. Inneboende 71 7. Annan bostadsform 87 9. Uppgift saknas
VAR 36 UNDER 2 ÅR 10 Loc 66 width 1 MD=9 (10) Hushållets sammansättning. Hur många personer består Ditt hushåll normalt av? OBS! Räkna även med Dig själv. (10.1) Antal hushållsmedlemmar under 2 år 0. . . 3. 53 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 9 Frek: 4679 357 20 53
VAR 37 2-6 ÅR 10 Loc 67 width 1 MD=9 (10.2) Antal hushållsmedlemmar 2 -6 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 4. 53 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4356 520 172 8 53
VAR 38 7-10 ÅR 10 Loc 68 width 1 MD=9 (10.3) Antal hushållsmedlemmar 7-10 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 53 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4386 579 86 5 53
VAR 39 11-14 ÅR 10 Loc 69 width 1 MD=9 (10.4) Antal hushållsmedlemmar 11-14 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 52 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4305 659 87 6 52
VAR 40 15-19 ÅR 10 Loc 70 width 1 MD=9 (10.5) Antal hushållsmedlemmar 15-19 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 52 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 3781 991 270 15 52
VAR 41 20-45 ÅR 10 Loc 71 width 2 MD=99 (10.6) Antal hushållsmedlemmar i 20-45 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 06. 52 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 1839 1227 1889 83 16 1 2 52
VAR 42 46-70 ÅR 10 Loc 73 width 2 MD=99 (10.7) Antal hushållsmedlemmar 46-70 år <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 04. 53 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 2555 914 1578 8 1 53
VAR 43 70 ÅR ELLER ÄLDRE 10 Loc 75 width 1 MD=9 (10.8) Antal hushållsmedlemmar 70 år eller äldre <Se F.(10) för fullständig frågetext> 0. . . 3. 53 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 4922 108 25 1 53
VAR 44 TOTALT ANTAL PERSONER 10 Loc 76 width 2 MD=99 (10.9) Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.(10) för fullständig frågetext> 00. . . 09. 52 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 828 1765 860 1063 410 97 26 5 3 52
VAR 45 INKOMST-PERSONLIG 11 Loc 78 width 2 MD=99 (11) Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i de rutor, som motsvarar Din personliga inkomst samt hushållets totala. Studiemedel, räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna gäller årsinkomsten innan skatt dragits. (11.1) Inkomst i kronor per år: Din personliga 1149 00. Under 90 000 878 01. 90 000-120 000 1021 02. 120 000-150 000 705 03. 150 000-180 000 449 04. 180 000-210 000 231 05. 210 000-240 000 102 06. 240 000-270 000 61 07. 270 000-300 000 27 08. 300 000-330 000 86 09. Över 330 000 400 99. Uppgift saknas
VAR 46 HUSHÅLL TOT INKOMSTEN 11 Loc 80 width 2 MD=99 (11.2) Inkomst i kronor per år: Hushållets totala <Se F.(11) för fullständig frågetext> 445 00. Under 120 000 396 01. 120 000-150 000 354 02. 150 000-180 000 378 03. 180 000-210 000 428 04. 210 000-240 000 481 05. 240 000-270 000 456 06. 270 000-300 000 387 07. 300 000-330 000 284 08. 330 000-360 000 640 09. Över 360 000 860 99. Uppgift saknas
VAR 47 ARB. INOM PRIVAT EL OFFE Loc 82 width 1 MD=9 (12) Arbetar du inom privat eller offentlig sektor? 1644 1. Ja 2012 5. Nej 1453 9. Uppgift saknas
VAR 48 MEDLEM I FACKFÖRBUND? Loc 83 width 1 MD=9 1367 0. Ja, till LO 776 1. Ja, till TCO 245 2. Ja, till SACO 545 3. Ja, till annan 808 4. Nej, ej medlem 1368 9. Uppgift saknas
VAR 49 VILLA 13 Loc 84 width 1 MD=5 (13) Vad finns i Ditt hushåll? Och vad tror Du eller Ditt hushåll kommer att köpa under de närmaste 2 åren? (13.1) Villa/radhus/kedjehus 2654 1. Finns i hushållet 223 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2220 5. Ej markerat
VAR 50 FRITIDSHUS 13 Loc 85 width 1 MD=5 (13.2) Fritidshus <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1107 1. Finns i hushållet 104 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3893 5. Ej markerat
VAR 51 HUSVAGN 13 Loc 86 width 1 (13.3) Husvagn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 473 1. Finns i hushållet 67 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4566 5. Ej markerat
VAR 52 NY PERSONBIL 13 Loc 87 width 1 (13.4) Fabriksny personbil (högst 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 932 1. Finns i hushållet 425 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 67 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3685 5. Ej markerat
VAR 53 BEG PERSONBIL 13 Loc 88 width 1 (13.5) Begagnad personbil (över 2år) <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2642 1. Finns i hushållet 345 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 169 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1953 5. Ej markerat
VAR 54 BILRAD/ BILSTEREO 13 Loc 89 width 1 (13.6) Bilradio/bilstereo <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3262 1. Finns i hushållet 200 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 70 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1577 5. Ej markerat
VAR 55 MOBILTELEFON 13 Loc 90 width 1 (13.7) Mobiltelefon <Se F.(13) för fullständig frågetext> 570 1. Finns i hushållet 213 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4316 5. Ej markerat
VAR 56 SEGELBÅT 13 Loc 91 width 1 (13.8) Segelbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 192 1. Finns i hushållet 57 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4854 5. Ej markerat
VAR 57 MOTORBÅT 13 Loc 92 width 1 (13.9) Motorbåt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 582 1. Finns i hushållet 93 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4430 5. Ej markerat
VAR 58 RODDBÅT/EKA 13 Loc 93 width 1 (13.10) Roddbåt/eka eller dylikt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 862 1. Finns i hushållet 105 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4140 5. Ej markerat
VAR 59 UTOMBORDSMOTOR 13 Loc 94 width 1 (13.11) Utombordsmotor <Se F.(13) för fullständig frågetext> 892 1. Finns i hushållet 102 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4105 5. Ej markerat
VAR 60 SURFINGBRÄDA 13 Loc 95 width 1 (13.12) Surfingbräda <Se F.(13) för fullständig frågetext> 330 1. Finns i hushållet 51 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4726 5. Ej markerat
VAR 61 MIKROVÅGSUGN 13 Loc 96 width 1 (13.13) Mikrovågsugn <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2294 1. Finns i hushållet 666 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 7 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2142 5. Ej markerat
VAR 62 VIDEOBANDSPELARE 13 Loc 97 width 1 (13.14) Videobandspelare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2788 1. Finns i hushållet 351 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1943 5. Ej markerat
VAR 63 VIDEOKAMERA 13 Loc 98 width 1 (13.15) Videokamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 505 1. Finns i hushållet 358 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4238 5. Ej markerat
VAR 64 FÄRG TV, MED FJÄRRKONTRO Loc 99 width 1 (13.16) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3443 1. Finns i hushållet 252 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 51 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1363 5. Ej markerat
VAR 65 FÄRG TV, UTAN FJÄRRKONTR Loc 100 width 1 (13.17) Färg TV, vanlig <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1338 1. Finns i hushållet 27 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3739 5. Ej markerat
VAR 66 STEREOANLÄGGNING 13 Loc 101 width 1 (13.18) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3642 1. Finns i hushållet 162 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 55 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1250 5. Ej markerat
VAR 67 CD-SPELARE 13 Loc 102 width 1 (13.19) Stereoanläggning <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1164 1. Finns i hushållet 415 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3526 5. Ej markerat
VAR 68 HEMDATOR 13 Loc 103 width 1 (13.20) Hemdator <Se F.(13) för fullständig frågetext> 774 1. Finns i hushållet 217 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4113 5. Ej markerat
VAR 69 SKRIVMASKIN 13 Loc 104 width 1 (13.21) Skrivmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2092 1. Finns i hushållet 105 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2909 5. Ej markerat
VAR 70 ENKEL BILDKAMERA 13 Loc 105 width 1 (13.22) Enkel bildkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2316 1. Finns i hushållet 32 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2758 5. Ej markerat
VAR 71 AUT SMÅBILDSKAMERA 13 Loc 106 width 1 (13.23) Automatisk småbildskamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2043 1. Finns i hushållet 71 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 5 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2990 5. Ej markerat
VAR 72 SYSTEMKAMERA 13 Loc 107 width 1 (13.24) Systemkamera <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1235 1. Finns i hushållet 86 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3780 5. Ej markerat
VAR 73 FRYSBOX/FRYSSKÅP 13 Loc 108 width 1 (13.25) Frysbox/frysskåp <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4286 1. Finns i hushållet 77 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 44 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 702 5. Ej markerat
VAR 74 DISKMASKIN 13 Loc 109 width 1 (13.26) Diskmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2400 1. Finns i hushållet 236 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 26 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2447 5. Ej markerat
VAR 75 TVÄTTMASKIN 13 Loc 110 width 1 (13.27) Tvättmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3727 1. Finns i hushållet 141 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 37 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1204 5. Ej markerat
VAR 76 TORKTUMLARE 13 Loc 111 width 1 (13.28) Torktumlare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 1307 1. Finns i hushållet 267 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3523 5. Ej markerat
VAR 77 ELEKTRISK SYMASKIN 13 Loc 112 width 1 (13.29) Elektrisk symaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3439 1. Finns i hushållet 152 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 10 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1508 5. Ej markerat
VAR 78 EL KAFFEBRYGGARE 13 Loc 113 width 1 (13.30) Elektrisk kaffebryggare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3785 1. Finns i hushållet 90 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 28 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1206 5. Ej markerat
VAR 79 MATBEREDARE 13 Loc 114 width 1 (13.31) Elektrisk köksmaskin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3004 1. Finns i hushållet 218 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 6 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1881 5. Ej markerat
VAR 80 SPISFLÄKT 13 Loc 115 width 1 (13.32) Spisfläkt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3735 1. Finns i hushållet 112 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 27 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1235 5. Ej markerat
VAR 81 DAMMSUGARE 13 Loc 116 width 1 (13.33) Dammsugare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 4454 1. Finns i hushållet 57 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 61 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 537 5. Ej markerat
VAR 82 BASTU 13 Loc 117 width 1 (13.34) Bastu <Se F.(13) för fullständig frågetext> 846 1. Finns i hushållet 122 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 0 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4141 5. Ej markerat
VAR 83 BRASKAMIN 13 Loc 118 width 1 (13.35) Braskamin <Se F.(13) för fullständig frågetext> 715 1. Finns i hushållet 164 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4228 5. Ej markerat
VAR 84 SLÄPKÄRRA 13 Loc 119 width 1 (13.36) Släpkärra <Se F.(13) för fullständig frågetext> 619 1. Finns i hushållet 119 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4370 5. Ej markerat
VAR 85 MOTORGRÄSKLIPPARE 13 Loc 120 width 1 (13.37) Motorgräsklippare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 2393 1. Finns i hushållet 93 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 12 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 2611 5. Ej markerat
VAR 86 ELEKTRISK RAKAPP 13 Loc 121 width 1 (13.38) Elektrisk rakapparat <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3130 1. Finns i hushållet 59 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 14 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1906 5. Ej markerat
VAR 87 BRANDVARNARE 13 Loc 122 width 1 (13.39) Brandvarnare <Se F.(13) för fullständig frågetext> 3286 1. Finns i hushållet 209 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 8 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1606 5. Ej markerat
VAR 88 HUND 13 Loc 123 width 1 (13.40) Hund <Se F.(13) för fullständig frågetext> 823 1. Finns i hushållet 140 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 3 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4143 5. Ej markerat
VAR 89 KATT 13 Loc 124 width 1 (13.41) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 986 1. Finns i hushållet 54 2. Kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 1 3. Finns i hushållet, kommer troligen att köpas i hush. närmaste 2 åren 4068 5. Ej markerat
VAR 90 ANT TV-APP. I HUSHÅLL13 Loc 125 width 2 MD=99 (13.42) Katt <Se F.(13) för fullständig frågetext> 76 00. Inga TV-apparater 1934 01. 1 TV-apparat 1579 02. 2 TV-apparater 449 03. 3 TV-apparater 108 04. 4 TV-apparater 30 05. 5 TV-apparater 6 06. 6 TV-apparater 4 07. 7 TV-apparater 0 08. 8 TV-apparater 7 09. 9 TV-apparater 916 99. Uppgift saknas
VAR 91 MILJÖVÅRDSFRÅGOR 14 Loc 127 width 1 MD=9 (14) Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? (14.1) Miljövårdsfrågor 43 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller, vet ej 1332 5. Något intresserad 2073 6. Ganska intresserad 1073 7. Mycket intresserad 102 9. Uppgift saknas
VAR 92 HÄLSONYTTIG MAT 14 Loc 128 width 1 MD=9 (14.2) Hälsonyttig mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 275 2. Ganska ointresserad 285 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller, vet ej 1363 5. Något intresserad 1783 6. Ganska intresserad 924 7. Mycket intresserad 104 9. Uppgift saknas
VAR 93 SJUKDOMAR OCH HÄLSA 14 Loc 129 width 1 MD=9 (14.3) Sjukdomar och hälsa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 258 3. Något ointresserad 309 4. Varken-eller, vet ej 1364 5. Något intresserad 1697 6. Ganska intresserad 1053 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 94 BANTNINGSTIPS 14 Loc 130 width 1 MD=9 (14.4) Bantningstips <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1481 1. Mycket ointresserad 612 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 419 4. Varken-eller, vet ej 1226 5. Något intresserad 515 6. Ganska intresserad 263 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 95 HUSHÅLLA EKONOMISKT 14 Loc 131 width 1 MD=9 (14.5) Hushålla ekonomiskt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller, vet ej 1060 5. Något intresserad 1871 6. Ganska intresserad 1403 7. Mycket intresserad 118 9. Uppgift saknas
VAR 96 ENERGISPARANDE 14 Loc 132 width 1 MD=9 (14.6) Energisparande <Se F.(14) för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 363 4. Varken-eller, vet ej 1203 5. Något intresserad 1727 6. Ganska intresserad 1174 7. Mycket intresserad 127 9. Uppgift saknas
VAR 97 SOCIALA RÄTTIGHETER 14 Loc 133 width 1 MD=9 (14.7) Sociala rättigheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 274 3. Något ointresserad 501 4. Varken-eller, vet ej 1443 5. Något intresserad 1496 6. Ganska intresserad 884 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 98 SKATTEFRÅGOR 14 Loc 134 width 1 MD=9 (14.8) Skattefrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 270 3. Något ointresserad 370 4. Varken-eller, vet ej 1388 5. Något intresserad 1472 6. Ganska intresserad 1081 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 99 SAMLEVNADSFRÅGOR 14 Loc 135 width 1 MD=9 (14.9) Samlevnadsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 358 3. Något ointresserad 725 4. Varken-eller, vet ej 1550 5. Något intresserad 1268 6. Ganska intresserad 559 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 100 VIDAREUTBILDNING 14 Loc 136 width 1 MD=9 (14.10) Vidareutbildning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 267 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 602 4. Varken-eller, vet ej 1415 5. Något intresserad 1232 6. Ganska intresserad 789 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 101 RELIGIONSFRÅGOR 14 Loc 137 width 1 MD=9 (14.11) Religionsfrågor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1136 1. Mycket ointresserad 731 2. Ganska ointresserad 565 3. Något ointresserad 666 4. Varken-eller, vet ej 1016 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 315 7. Mycket intresserad 147 9. Uppgift saknas
VAR 102 ARBETSMARKNADEN 14 Loc 138 width 1 MD=9 (14.12) Arbetsmarknaden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 253 2. Ganska ointresserad 334 3. Något ointresserad 542 4. Varken-eller, vet ej 1581 5. Något intresserad 1389 6. Ganska intresserad 634 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 103 VILLA/EGET HEM 14 Loc 139 width 1 MD=9 (14.13) Villa/Eget hem <Se F.(14) för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 347 4. Varken-eller, vet ej 814 5. Något intresserad 1445 6. Ganska intresserad 1924 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 104 FRITIDSHUS 14 Loc 140 width 1 MD=9 (14.14) Fritidshus <Se F.(14) för fullständig frågetext> 726 1. Mycket ointresserad 440 2. Ganska ointresserad 416 3. Något ointresserad 863 4. Varken-eller, vet ej 941 5. Något intresserad 701 6. Ganska intresserad 787 7. Mycket intresserad 235 9. Uppgift saknas
VAR 105 PERSONBILAR 14 Loc 141 width 1 MD=9 (14.15) Personbilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 310 2. Ganska ointresserad 332 3. Något ointresserad 421 4. Varken-eller, vet ej 1462 5. Något intresserad 1236 6. Ganska intresserad 812 7. Mycket intresserad 139 9. Uppgift saknas
VAR 106 HEMINREDNING 14 Loc 142 width 1 MD=9 (14.16) Heminredning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 261 2. Ganska ointresserad 263 3. Något ointresserad 285 4. Varken-eller, vet ej 1281 5. Något intresserad 1548 6. Ganska intresserad 1142 7. Mycket intresserad 133 9. Uppgift saknas
VAR 107 MODENYHETER 14 Loc 143 width 1 MD=9 (14.17) Modenyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 605 1. Mycket ointresserad 515 2. Ganska ointresserad 445 3. Något ointresserad 428 4. Varken-eller, vet ej 1309 5. Något intresserad 1021 6. Ganska intresserad 634 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 108 MATVARUNYHETER 14 Loc 144 width 1 MD=9 (14.18) Matvarunyheter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 409 2. Ganska ointresserad 489 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller, vet ej 1453 5. Något intresserad 1215 6. Ganska intresserad 546 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 109 BARNAVÅRD 14 Loc 145 width 1 MD=9 (14.19) Barnavård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 487 1. Mycket ointresserad 383 2. Ganska ointresserad 437 3. Något ointresserad 749 4. Varken-eller, vet ej 1132 5. Något intresserad 1013 6. Ganska intresserad 708 7. Mycket intresserad 200 9. Uppgift saknas
VAR 110 SKÖNHETSVÅRD 14 Loc 146 width 1 MD=9 (14.20) Skönhetsvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 907 1. Mycket ointresserad 529 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 592 4. Varken-eller, vet ej 1301 5. Något intresserad 838 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 152 9. Uppgift saknas
VAR 111 STEREOANLÄGGNINGAR 14 Loc 147 width 1 MD=9 (14.21) Stereoanläggningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 656 1. Mycket ointresserad 528 2. Ganska ointresserad 571 3. Något ointresserad 572 4. Varken-eller, vet ej 1455 5. Något intresserad 774 6. Ganska intresserad 392 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 112 HUSHÅLLSMASKINER 14 Loc 148 width 1 MD=9 (14.22) Hushållsmaskiner <Se F.(14) för fullständig frågetext> 324 1. Mycket ointresserad 348 2. Ganska ointresserad 511 3. Något ointresserad 481 4. Varken-eller, vet ej 1822 5. Något intresserad 1136 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 151 9. Uppgift saknas
VAR 113 FOTOUTRUSTNINGAR 14 Loc 149 width 1 MD=9 (14.23) Fotoutrustningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 744 1. Mycket ointresserad 586 2. Ganska ointresserad 648 3. Något ointresserad 706 4. Varken-eller, vet ej 1394 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 182 9. Uppgift saknas
VAR 114 MOTORCYKLAR 14 Loc 150 width 1 MD=9 (14.24) Motorcyklar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2006 1. Mycket ointresserad 507 2. Ganska ointresserad 426 3. Något ointresserad 686 4. Varken-eller, vet ej 657 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 183 9. Uppgift saknas
VAR 115 KRUKVÄXTER 14 Loc 151 width 1 MD=9 (14.25) Krukväxter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 569 1. Mycket ointresserad 407 2. Ganska ointresserad 413 3. Något ointresserad 367 4. Varken-eller, vet ej 1272 5. Något intresserad 1189 6. Ganska intresserad 784 7. Mycket intresserad 108 9. Uppgift saknas
VAR 116 HÅRVÅRD 14 Loc 152 width 1 MD=9 (14.26) Hårvård <Se F.(14) för fullständig frågetext> 401 1. Mycket ointresserad 341 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 414 4. Varken-eller, vet ej 1337 5. Något intresserad 1336 6. Ganska intresserad 735 7. Mycket intresserad 145 9. Uppgift saknas
VAR 117 HUNDAR 14 Loc 153 width 1 MD=9 (14.27) Hundar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 960 1. Mycket ointresserad 437 2. Ganska ointresserad 391 3. Något ointresserad 471 4. Varken-eller, vet ej 1016 5. Något intresserad 826 6. Ganska intresserad 858 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 118 KATTER 14 Loc 154 width 1 MD=9 (14.28) Katter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1304 1. Mycket ointresserad 451 2. Ganska ointresserad 440 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller, vet ej 959 5. Något intresserad 632 6. Ganska intresserad 658 7. Mycket intresserad 159 9. Uppgift saknas
VAR 119 MOTIONERA 14 Loc 155 width 1 MD=9 (14.29) Motionera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 247 3. Något ointresserad 250 4. Varken-eller, vet ej 1425 5. Något intresserad 1584 6. Ganska intresserad 1101 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 120 SE PÅ SPORT 14 Loc 156 width 1 MD=9 (14.30) Se på sport <Se F.(14) för fullständig frågetext> 788 1. Mycket ointresserad 372 2. Ganska ointresserad 349 3. Något ointresserad 249 4. Varken-eller, vet ej 1063 5. Något intresserad 1010 6. Ganska intresserad 1173 7. Mycket intresserad 105 9. Uppgift saknas
VAR 121 LAGA MAT 14 Loc 157 width 1 MD=9 (14.31) Laga mat <Se F.(14) för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 281 3. Något ointresserad 220 4. Varken-eller, vet ej 1271 5. Något intresserad 1720 6. Ganska intresserad 1164 7. Mycket intresserad 85 9. Uppgift saknas
VAR 122 PRÖVA NYA MATRÄTTER 14 Loc 158 width 1 MD=9 (14.32) Pröva nya maträtter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 247 4. Varken-eller, vet ej 1179 5. Något intresserad 1692 6. Ganska intresserad 1328 7. Mycket intresserad 117 9. Uppgift saknas
VAR 123 BAKA 14 Loc 159 width 1 MD=9 (14.33) Baka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 464 1. Mycket ointresserad 320 2. Ganska ointresserad 438 3. Något ointresserad 401 4. Varken-eller, vet ej 1191 5. Något intresserad 1214 6. Ganska intresserad 974 7. Mycket intresserad 107 9. Uppgift saknas
VAR 124 HA GÄSTER 14 Loc 160 width 1 MD=9 (14.34) Ha gäster <Se F.(14) för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller, vet ej 1374 5. Något intresserad 2019 6. Ganska intresserad 957 7. Mycket intresserad 122 9. Uppgift saknas
VAR 125 KÖRA BIL 14 Loc 161 width 1 MD=9 (14.35) Köra bil <Se F.(14) för fullständig frågetext> 381 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 460 4. Varken-eller, vet ej 976 5. Något intresserad 1491 6. Ganska intresserad 1388 7. Mycket intresserad 115 9. Uppgift saknas
VAR 126 JOBBA MED BILAR 14 Loc 162 width 1 MD=9 (14.36) Jobba med bilar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1857 1. Mycket ointresserad 466 2. Ganska ointresserad 453 3. Något ointresserad 550 4. Varken-eller, vet ej 855 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 127 ARBETA I TRÄDGÅRDEN 14 Loc 163 width 1 MD=9 (14.37) Arbeta i trädgården <Se F.(14) för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 381 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 419 4. Varken-eller, vet ej 1296 5. Något intresserad 1206 6. Ganska intresserad 716 7. Mycket intresserad 134 9. Uppgift saknas
VAR 128 FOTOGRAFERA 14 Loc 164 width 1 MD=9 (14.38) Fotografera <Se F.(14) för fullständig frågetext> 609 1. Mycket ointresserad 381 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 512 4. Varken-eller, vet ej 1669 5. Något intresserad 909 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 161 9. Uppgift saknas
VAR 129 SMALFILMA 14 Loc 165 width 1 MD=9 (14.39) Smalfilma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1965 1. Mycket ointresserad 523 2. Ganska ointresserad 437 3. Något ointresserad 1151 4. Varken-eller, vet ej 513 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 215 9. Uppgift saknas
VAR 130 SPORTFISKA 14 Loc 166 width 1 MD=9 (14.40) Sportfiska <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1779 1. Mycket ointresserad 386 2. Ganska ointresserad 335 3. Något ointresserad 582 4. Varken-eller, vet ej 812 5. Något intresserad 576 6. Ganska intresserad 479 7. Mycket intresserad 160 9. Uppgift saknas
VAR 131 POPMUSIK 14 Loc 167 width 1 MD=9 (14.41) Popmusik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1085 1. Mycket ointresserad 294 2. Ganska ointresserad 298 3. Något ointresserad 425 4. Varken-eller, vet ej 1033 5. Något intresserad 953 6. Ganska intresserad 856 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 132 KLASSISK MUSIK 14 Loc 168 width 1 MD=9 (14.42) Klassisk musik <Se F.(14) för fullständig frågetext> 946 1. Mycket ointresserad 434 2. Ganska ointresserad 447 3. Något ointresserad 496 4. Varken-eller, vet ej 1321 5. Något intresserad 854 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 165 9. Uppgift saknas
VAR 133 GÅ PÅ TEATER 14 Loc 169 width 1 MD=9 (14.43) Gå på teater <Se F.(14) för fullständig frågetext> 702 1. Mycket ointresserad 349 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 518 4. Varken-eller, vet ej 1385 5. Något intresserad 1091 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 155 9. Uppgift saknas
VAR 134 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLN. 14 Loc 170 width 1 MD=9 (14.44) Gå på konstutställning <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1211 1. Mycket ointresserad 540 2. Ganska ointresserad 517 3. Något ointresserad 616 4. Varken-eller, vet ej 1071 5. Något intresserad 648 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 173 9. Uppgift saknas
VAR 135 LÄSA BÖCKER 14 Loc 171 width 1 MD=9 (14.45) Läsa böcker <Se F.(14) för fullständig frågetext> 318 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 278 3. Något ointresserad 221 4. Varken-eller, vet ej 1085 5. Något intresserad 1318 6. Ganska intresserad 1570 7. Mycket intresserad 97 9. Uppgift saknas
VAR 136 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR 14 Loc 172 width 1 MD=9 (14.46) Läsa populärtidningar <Se F.(14) för fullständig frågetext> 369 1. Mycket ointresserad 344 2. Ganska ointresserad 366 3. Något ointresserad 387 4. Varken-eller, vet ej 1504 5. Något intresserad 1257 6. Ganska intresserad 702 7. Mycket intresserad 180 9. Uppgift saknas
VAR 137 STICKA 14 Loc 173 width 1 MD=9 (14.47) Sticka <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2155 1. Mycket ointresserad 337 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 346 4. Varken-eller, vet ej 723 5. Något intresserad 636 6. Ganska intresserad 521 7. Mycket intresserad 157 9. Uppgift saknas
VAR 138 SY KLÄDER 14 Loc 174 width 1 MD=9 (14.48) Sy kläder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2218 1. Mycket ointresserad 401 2. Ganska ointresserad 271 3. Något ointresserad 404 4. Varken-eller, vet ej 717 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 139 HANDARBETA 14 Loc 175 width 1 MD=9 (14.49) Handarbeta <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2017 1. Mycket ointresserad 342 2. Ganska ointresserad 257 3. Något ointresserad 333 4. Varken-eller, vet ej 720 5. Något intresserad 646 6. Ganska intresserad 635 7. Mycket intresserad 159 9. Uppgift saknas
VAR 140 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 14 Loc 176 width 1 MD=9 (14.50) Träffa nya människor <Se F.(14) för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 236 4. Varken-eller, vet ej 1214 5. Något intresserad 1920 6. Ganska intresserad 1273 7. Mycket intresserad 132 9. Uppgift saknas
VAR 141 SNICKRA 14 Loc 177 width 1 MD=9 (14.51) Snickra <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1051 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 393 3. Något ointresserad 551 4. Varken-eller, vet ej 1105 5. Något intresserad 929 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 162 9. Uppgift saknas
VAR 142 MÅLA HEMMA 14 Loc 178 width 1 MD=9 (14.52) Måla hemma <Se F.(14) för fullständig frågetext> 701 1. Mycket ointresserad 345 2. Ganska ointresserad 405 3. Något ointresserad 479 4. Varken-eller, vet ej 1432 5. Något intresserad 1148 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 169 9. Uppgift saknas
VAR 143 JAGA 14 Loc 179 width 1 MD=9 (14.53) Jaga <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2808 1. Mycket ointresserad 331 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 709 4. Varken-eller, vet ej 301 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 198 9. Uppgift saknas
VAR 144 FRILUFTSLIV 14 Loc 180 width 1 MD=9 (14.54) Friluftsliv <Se F.(14) för fullständig frågetext> 340 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 225 3. Något ointresserad 308 4. Varken-eller, vet ej 1293 5. Något intresserad 1545 6. Ganska intresserad 1054 7. Mycket intresserad 167 9. Uppgift saknas
VAR 145 ÅKA SLALOM 14 Loc 181 width 1 MD=9 (14.55) Åka slalom <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1657 1. Mycket ointresserad 320 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 610 4. Varken-eller, vet ej 693 5. Något intresserad 700 6. Ganska intresserad 719 7. Mycket intresserad 183 9. Uppgift saknas
VAR 146 ÅKA MOTORBÅT 14 Loc 182 width 1 MD=9 (14.56) Åka motorbåt <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1185 1. Mycket ointresserad 372 2. Ganska ointresserad 338 3. Något ointresserad 610 4. Varken-eller, vet ej 1096 5. Något intresserad 754 6. Ganska intresserad 588 7. Mycket intresserad 166 9. Uppgift saknas
VAR 147 SEGLA 14 Loc 183 width 1 MD=9 (14.57) Segla <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1536 1. Mycket ointresserad 439 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 920 4. Varken-eller, vet ej 771 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 189 9. Uppgift saknas
VAR 148 CAMPA 14 Loc 184 width 1 MD=9 (14.58) Campa <Se F.(14) för fullständig frågetext> 984 1. Mycket ointresserad 380 2. Ganska ointresserad 349 3. Något ointresserad 502 4. Varken-eller, vet ej 1261 5. Något intresserad 935 6. Ganska intresserad 523 7. Mycket intresserad 175 9. Uppgift saknas
VAR 149 SEMESTRA UTOMLANDS 14 Loc 185 width 1 MD=9 (14.59) Semestra utomlands <Se F.(14) för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller, vet ej 797 5. Något intresserad 1217 6. Ganska intresserad 2120 7. Mycket intresserad 131 9. Uppgift saknas
VAR 150 SEMESTRA I SVERIGE 14 Loc 186 width 1 MD=9 (14.60) Semestra i Sverige <Se F.(14) för fullständig frågetext> 102 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller, vet ej 982 5. Något intresserad 1906 6. Ganska intresserad 1684 7. Mycket intresserad 110 9. Uppgift saknas
VAR 151 PRÖVA NYA PRODUKTER 14 Loc 187 width 1 MD=9 (14.61) Pröva nya produkter <Se F.(14) för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 258 3. Något ointresserad 674 4. Varken-eller, vet ej 1626 5. Något intresserad 1362 6. Ganska intresserad 645 7. Mycket intresserad 208 9. Uppgift saknas
VAR 152 VARA BORTBJUDEN 14 Loc 188 width 1 MD=9 (14.62) Vara bortbjuden <Se F.(14) för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller, vet ej 1247 5. Något intresserad 1826 6. Ganska intresserad 1272 7. Mycket intresserad 146 9. Uppgift saknas
VAR 153 GÅ PÅ DISKOTEK 14 Loc 189 width 1 MD=9 (14.63) Gå på diskotek <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1997 1. Mycket ointresserad 447 2. Ganska ointresserad 365 3. Något ointresserad 526 4. Varken-eller, vet ej 607 5. Något intresserad 502 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 202 9. Uppgift saknas
VAR 154 GÅ PÅ RESTAURANG 14 Loc 190 width 1 MD=9 (14.64) Gå på restaurang <Se F.(14) för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller, vet ej 1410 5. Något intresserad 1553 6. Ganska intresserad 1045 7. Mycket intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 155 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER 14 Loc 191 width 1 MD=9 (14.65) Gå på kvällskurser <Se F.(14) för fullständig frågetext> 714 1. Mycket ointresserad 452 2. Ganska ointresserad 525 3. Något ointresserad 811 4. Varken-eller, vet ej 1429 5. Något intresserad 777 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 185 9. Uppgift saknas
VAR 156 WINDSURFING 14 Loc 192 width 1 MD=9 (14.66) Windsurfing <Se F.(14) för fullständig frågetext> 2373 1. Mycket ointresserad 429 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 991 4. Varken-eller, vet ej 433 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 201 9. Uppgift saknas
VAR 157 KÖPA PÅ POSTORDER 14 Loc 193 width 1 MD=9 (14.67) Köpa på postorder <Se F.(14) för fullständig frågetext> 1265 1. Mycket ointresserad 577 2. Ganska ointresserad 473 3. Något ointresserad 573 4. Varken-eller, vet ej 1377 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 147 9. Uppgift saknas
VAR 158 TIPS 15 Loc 194 width 2 MD=99 (15) Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? (15.1) Tips 2550 01. 0 kronor 1644 02. Under 500 kronor 412 03. 501 - 1000 kronor 198 04. 1001 - 2000 kronor 70 05. 2001 - 3000 kronor 43 06. 3001 - 4000 kronor 12 07. 4001 - 6000 kronor 7 08. 6001- 10000 kronor 6 09. Över 10000 kronor 167 99. Uppgift saknas
VAR 159 LOTTO 15 Loc 196 width 2 MD=99 (15.2) Lotto <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2213 01. 0 kronor 1954 02. Under 500 kronor 521 03. 501 - 1000 kronor 189 04. 1001 - 2000 kronor 54 05. 2001 - 3000 kronor 19 06. 3001 - 4000 kronor 10 07. 4001 - 6000 kronor 4 08. 6001- 10000 kronor 1 09. Över 10000 kronor 144 99. Uppgift saknas
VAR 160 PENNINGLOTTER 15 Loc 198 width 2 MD=99 (15.3) Penninglotter <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2496 01. 0 kronor 2121 02. Under 500 kronor 234 03. 501 - 1000 kronor 48 04. 1001 - 2000 kronor 8 05. 2001 - 3000 kronor 4 06. 3001 - 4000 kronor 2 07. 4001 - 6000 kronor 0 08. 6001- 10000 kronor 1 09. Över 10000 kronor 195 99. Uppgift saknas
VAR 161 V65 15 Loc 200 width 2 MD=99 (15.4) V65 <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3761 01. 0 kronor 750 02. Under 500 kronor 164 03. 501 - 1000 kronor 98 04. 1001 - 2000 kronor 34 05. 2001 - 3000 kronor 22 06. 3001 - 4000 kronor 25 07. 4001 - 6000 kronor 11 08. 6001- 10000 kronor 17 09. Över 10000 kronor 227 99. Uppgift saknas
VAR 162 BINGO 15 Loc 202 width 2 MD=99 (15.5) Bingo <Se F.(15) för fullständig frågetext> 4486 01. 0 kronor 293 02. Under 500 kronor 59 03. 501 - 1000 kronor 21 04. 1001 - 2000 kronor 9 05. 2001 - 3000 kronor 11 06. 3001 - 4000 kronor 5 07. 4001 - 6000 kronor 5 08. 6001- 10000 kronor 4 09. Över 10000 kronor 216 99. Uppgift saknas
VAR 163 BENSIN 15 Loc 204 width 2 MD=99 (15.6) Bensin <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1025 01. 0 kronor 251 02. Under 500 kronor 230 03. 501 - 1000 kronor 299 04. 1001 - 2000 kronor 314 05. 2001 - 3000 kronor 300 06. 3001 - 4000 kronor 603 07. 4001 - 6000 kronor 924 08. 6001- 10000 kronor 884 09. Över 10000 kronor 279 99. Uppgift saknas
VAR 164 KLÄDER TILL DIG 15 Loc 206 width 2 MD=99 (15.7) Kläder till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 30 01. 0 kronor 174 02. Under 500 kronor 597 03. 501 - 1000 kronor 1068 04. 1001 - 2000 kronor 1081 05. 2001 - 3000 kronor 842 06. 3001 - 4000 kronor 644 07. 4001 - 6000 kronor 354 08. 6001- 10000 kronor 142 09. Över 10000 kronor 177 99. Uppgift saknas
VAR 165 SPORTUTRUSTN TILL DIG 15 Loc 208 width 2 MD=99 (15.8) Sportutrustning till Dig själv <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1409 01. 0 kronor 1545 02. Under 500 kronor 915 03. 501 - 1000 kronor 523 04. 1001 - 2000 kronor 251 05. 2001 - 3000 kronor 110 06. 3001 - 4000 kronor 70 07. 4001 - 6000 kronor 27 08. 6001- 10000 kronor 35 09. Över 10000 kronor 224 99. Uppgift saknas
VAR 166 KOSMETIKA/SKÖNHET 15 Loc 210 width 2 MD=99 (15.9) Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1167 01. 0 kronor 2289 02. Under 500 kronor 909 03. 501 - 1000 kronor 347 04. 1001 - 2000 kronor 121 05. 2001 - 3000 kronor 40 06. 3001 - 4000 kronor 11 07. 4001 - 6000 kronor 9 08. 6001- 10000 kronor 3 09. Över 10000 kronor 213 99. Uppgift saknas
VAR 167 NÖJEN 15 Loc 212 width 2 MD=99 (15.10) Nöjen <Se F.(15) för fullständig frågetext> 216 01. 0 kronor 1137 02. Under 500 kronor 1059 03. 501 - 1000 kronor 862 04. 1001 - 2000 kronor 588 05. 2001 - 3000 kronor 313 06. 3001 - 4000 kronor 315 07. 4001 - 6000 kronor 180 08. 6001- 10000 kronor 180 09. Över 10000 kronor 259 99. Uppgift saknas
VAR 168 UTLANDSRESOR 15 Loc 214 width 2 MD=99 (15.11) Utlandsresor under fritiden <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1882 01. 0 kronor 220 02. Under 500 kronor 162 03. 501 - 1000 kronor 244 04. 1001 - 2000 kronor 317 05. 2001 - 3000 kronor 380 06. 3001 - 4000 kronor 599 07. 4001 - 6000 kronor 570 08. 6001- 10000 kronor 466 09. Över 10000 kronor 269 99. Uppgift saknas
VAR 169 BÖCKER 15 Loc 216 width 2 MD=99 (15.12) Böcker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1032 01. 0 kronor 2036 02. Under 500 kronor 1038 03. 501 - 1000 kronor 480 04. 1001 - 2000 kronor 188 05. 2001 - 3000 kronor 67 06. 3001 - 4000 kronor 36 07. 4001 - 6000 kronor 17 08. 6001- 10000 kronor 11 09. Över 10000 kronor 204 99. Uppgift saknas
VAR 170 TOBAK 15 Loc 218 width 2 MD=99 (15.13) Tobak <Se F.(15) för fullständig frågetext> 3122 01. 0 kronor 312 02. Under 500 kronor 265 03. 501 - 1000 kronor 254 04. 1001 - 2000 kronor 241 05. 2001 - 3000 kronor 181 06. 3001 - 4000 kronor 254 07. 4001 - 6000 kronor 243 08. 6001- 10000 kronor 54 09. Över 10000 kronor 183 99. Uppgift saknas
VAR 171 VIN OCH SPRIT 15 Loc 220 width 2 MD=99 (15.14) Vin och sprit <Se F.(15) för fullständig frågetext> 961 01. 0 kronor 1086 02. Under 500 kronor 988 03. 501 - 1000 kronor 773 04. 1001 - 2000 kronor 453 05. 2001 - 3000 kronor 266 06. 3001 - 4000 kronor 228 07. 4001 - 6000 kronor 100 08. 6001- 10000 kronor 56 09. Över 10000 kronor 198 99. Uppgift saknas
VAR 172 HÄLSOKOSTARTIKLAR 15 Loc 222 width 2 MD=99 (15.15) Hälsokostartiklar <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2016 01. 0 kronor 2065 02. Under 500 kronor 502 03. 501 - 1000 kronor 178 04. 1001 - 2000 kronor 56 05. 2001 - 3000 kronor 19 06. 3001 - 4000 kronor 15 07. 4001 - 6000 kronor 5 08. 6001- 10000 kronor 2 09. Över 10000 kronor 251 99. Uppgift saknas
VAR 173 MÖBLER 15 Loc 224 width 2 MD=99 (15.16) Möbler <Se F.(15) för fullständig frågetext> 1055 01. 0 kronor 871 02. Under 500 kronor 918 03. 501 - 1000 kronor 779 04. 1001 - 2000 kronor 545 05. 2001 - 3000 kronor 310 06. 3001 - 4000 kronor 179 07. 4001 - 6000 kronor 98 08. 6001- 10000 kronor 72 09. Över 10000 kronor 282 99. Uppgift saknas
VAR 174 LEKSAKER 15 Loc 226 width 2 MD=99 (15.17) Leksaker <Se F.(15) för fullständig frågetext> 2503 01. 0 kronor 1037 02. Under 500 kronor 632 03. 501 - 1000 kronor 416 04. 1001 - 2000 kronor 184 05. 2001 - 3000 kronor 84 06. 3001 - 4000 kronor 40 07. 4001 - 6000 kronor 9 08. 6001- 10000 kronor 2 09. Över 10000 kronor 202 99. Uppgift saknas
VAR 175 ICA 16 Loc 228 width 1 MD=9 16 Hur ofta Du besöker affärer m.m. Var vänlig ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svar med ett kryss på varje rad! (16.1) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: ICA 86 1. Aldrig 326 2. Någon gång/år 311 3. Någon gång/kvartal 1211 4. Någon gång/månad 2132 5. 1-2 gånger/vecka 761 6. 3-4 gånger/vecka 201 7. Minst 5 gånger/vecka 81 9. Uppgift saknas
VAR 176 KONSUM 16 Loc 229 width 1 MD=9 (16.2) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Konsum <Se F.16 för fullständig frågetext> 386 1. Aldrig 678 2. Någon gång/år 564 3. Någon gång/kvartal 1456 4. Någon gång/månad 1438 5. 1-2 gånger/vecka 357 6. 3-4 gånger/vecka 93 7. Minst 5 gånger/vecka 137 9. Uppgift saknas
VAR 177 VIVO 16 Loc 230 width 1 MD=9 (16.3) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Vivo <Se F.16 för fullständig frågetext> 2091 1. Aldrig 994 2. Någon gång/år 430 3. Någon gång/kvartal 674 4. Någon gång/månad 441 5. 1-2 gånger/vecka 121 6. 3-4 gånger/vecka 28 7. Minst 5 gånger/vecka 330 9. Uppgift saknas
VAR 178 METRO 16 Loc 231 width 1 MD=9 (16.4) Hur ofta besöker Du livsmedelsbutiker: Metro <Se F.16 för fullständig frågetext> 3782 1. Aldrig 518 2. Någon gång/år 149 3. Någon gång/kvartal 183 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 400 9. Uppgift saknas
VAR 179 ANNAN BUTIK 16 Loc 232 width 1 MD=9 (16.5) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Annan butik <Se F.16 för fullständig frågetext> 796 1. Aldrig 1136 2. Någon gång/år 664 3. Någon gång/kvartal 1232 4. Någon gång/månad 727 5. 1-2 gånger/vecka 160 6. 3-4 gånger/vecka 55 7. Minst 5 gånger/vecka 339 9. Uppgift saknas
VAR 180 LIVSMEDELSAVD I DOMUS 16 Loc 233 width 1 MD=9 (16.6) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 1125 1. Aldrig 1237 2. Någon gång/år 755 3. Någon gång/kvartal 1097 4. Någon gång/månad 594 5. 1-2 gånger/vecka 106 6. 3-4 gånger/vecka 24 7. Minst 5 gånger/vecka 171 9. Uppgift saknas
VAR 181 LIVSMEDELSAVD I NK 16 Loc 234 width 1 MD=9 (16.7) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 3910 1. Aldrig 689 2. Någon gång/år 155 3. Någon gång/kvartal 78 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 249 9. Uppgift saknas
VAR 182 LIVSMEDELSAV I ÅHLENS 16 Loc 235 width 1 MD=9 (16.8) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 1783 1. Aldrig 1384 2. Någon gång/år 736 3. Någon gång/kvartal 727 4. Någon gång/månad 237 5. 1-2 gånger/vecka 41 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 193 9. Uppgift saknas
VAR 183 LIVSMEDELSAVD I OBS 16 Loc 236 width 1 MD=9 (16.9) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1935 1. Aldrig 1305 2. Någon gång/år 738 3. Någon gång/kvartal 716 4. Någon gång/månad 213 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 183 9. Uppgift saknas
VAR 184 LIVSMEDELSAVD I B & W 16 Loc 237 width 1 MD=9 (16.10) Hur ofta besöker Du affärer m.m: Livsmedelsavdelning i B& W(Bra, Wessels) <Se F.16 för fullständig frågetext> 2722 1. Aldrig 1123 2. Någon gång/år 515 3. Någon gång/kvartal 423 4. Någon gång/månad 122 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 192 9. Uppgift saknas
VAR 185 EJ LIVS DOMUS 16 Loc 238 width 1 MD=9 (16.11) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Domus <Se F.16 för fullständig frågetext> 767 1. Aldrig 1467 2. Någon gång/år 1057 3. Någon gång/kvartal 1205 4. Någon gång/månad 356 5. 1-2 gånger/vecka 51 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 195 9. Uppgift saknas
VAR 186 EJ LIVS NK 16 Loc 239 width 1 MD=9 (16.12) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) NK <Se F.16 för fullständig frågetext> 2714 1. Aldrig 1284 2. Någon gång/år 472 3. Någon gång/kvartal 299 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 279 9. Uppgift saknas
VAR 187 EJ LIVS ÅHLENS 16 Loc 240 width 1 MD=9 (16.13) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Åhlens <Se F.16 för fullständig frågetext> 962 1. Aldrig 1470 2. Någon gång/år 1006 3. Någon gång/kvartal 1156 4. Någon gång/månad 260 5. 1-2 gånger/vecka 51 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 198 9. Uppgift saknas
VAR 188 EJ LIVS OBS 16 Loc 241 width 1 MD=9 (16.14) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) Obs <Se F.16 för fullständig frågetext> 1389 1. Aldrig 1551 2. Någon gång/år 960 3. Någon gång/kvartal 866 4. Någon gång/månad 147 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 182 9. Uppgift saknas
VAR 189 EJ LIVS B & W 16 Loc 242 width 1 MD=9 (16.15) Hur ofta besöker Du varuhus och stormarknader (ej livsmedelsavdelning) B & W <Se F.16 för fullständig frågetext> 2439 1. Aldrig 1315 2. Någon gång/år 616 3. Någon gång/kvartal 430 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 213 9. Uppgift saknas
VAR 190 HENNES & MAURITZ 16 Loc 243 width 1 MD=9 (16.16) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hennes & Mauritz <Se F.16 för fullständig frågetext> 880 1. Aldrig 1732 2. Någon gång/år 1177 3. Någon gång/kvartal 984 4. Någon gång/månad 162 5. 1-2 gånger/vecka 21 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 149 9. Uppgift saknas
VAR 191 KAPP-AHL 16 Loc 244 width 1 MD=9 (16.17) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kapp-Ahl <Se F.16 för fullständig frågetext> 896 1. Aldrig 1715 2. Någon gång/år 1245 3. Någon gång/kvartal 971 4. Någon gång/månad 139 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 124 9. Uppgift saknas
VAR 192 GULINS 16 Loc 245 width 1 MD=9 (16.18) Hur ofta besöker Du andra butiker: Gulins <Se F.16 för fullständig frågetext> 1629 1. Aldrig 1524 2. Någon gång/år 1010 3. Någon gång/kvartal 673 4. Någon gång/månad 77 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 190 9. Uppgift saknas
VAR 193 LINDEX 16 Loc 246 width 1 MD=9 (16.19) Hur ofta besöker Du andra butiker: Lindex <Se F.16 för fullständig frågetext> 1810 1. Aldrig 1348 2. Någon gång/år 912 3. Någon gång/kvartal 739 4. Någon gång/månad 98 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 192 9. Uppgift saknas
VAR 194 IKEA 16 Loc 247 width 1 MD=9 (16.20) Hur ofta besöker Du andra butiker: Ikea <Se F.16 för fullständig frågetext> 1073 1. Aldrig 2652 2. Någon gång/år 934 3. Någon gång/kvartal 264 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 0 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 195 EXPERT FOTO 16 Loc 248 width 1 MD=9 (16.21) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Foto <Se F.16 för fullständig frågetext> 2171 1. Aldrig 1807 2. Någon gång/år 671 3. Någon gång/kvartal 232 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 200 9. Uppgift saknas
VAR 196 EXPERT RADIO/TV 16 Loc 249 width 1 MD=9 (16.22) Hur ofta besöker Du andra butiker: Expert Radio/TV <Se F.16 för fullständig frågetext> 2336 1. Aldrig 1876 2. Någon gång/år 459 3. Någon gång/kvartal 214 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 196 9. Uppgift saknas
VAR 197 JÄRNHANDEL 16 Loc 250 width 1 MD=9 (16.23) Hur ofta besöker Du andra butiker: Järnhandel <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 771 1. Aldrig 2336 2. Någon gång/år 1162 3. Någon gång/kvartal 616 4. Någon gång/månad 71 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 133 9. Uppgift saknas
VAR 198 FÄRGAFFÄR 16 Loc 251 width 1 MD=9 (16.24) Hur ofta besöker Du andra butiker: Färgaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 748 1. Aldrig 2642 2. Någon gång/år 1114 3. Någon gång/kvartal 420 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 142 9. Uppgift saknas
VAR 199 PRESSBYRÅN 16 Loc 252 width 1 MD=9 (16.25) Hur ofta besöker Du andra butiker: Pressbyrån <Se F.16 för fullständig frågetext> 758 1. Aldrig 1347 2. Någon gång/år 944 3. Någon gång/kvartal 1247 4. Någon gång/månad 492 5. 1-2 gånger/vecka 116 6. 3-4 gånger/vecka 50 7. Minst 5 gånger/vecka 155 9. Uppgift saknas
VAR 200 ANNAN KIOSK 16 Loc 253 width 1 MD=9 (16.26) Hur ofta besöker Du andra butiker: Annan kiosk <Se F.16 för fullständig frågetext> 443 1. Aldrig 1018 2. Någon gång/år 847 3. Någon gång/kvartal 1373 4. Någon gång/månad 924 5. 1-2 gånger/vecka 218 6. 3-4 gånger/vecka 105 7. Minst 5 gånger/vecka 181 9. Uppgift saknas
VAR 201 TOBAKSAFFÄR 16 Loc 254 width 1 MD=9 (16.27) Hur ofta besöker Du andra butiker: Tobaksaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1511 1. Aldrig 1036 2. Någon gång/år 703 3. Någon gång/kvartal 883 4. Någon gång/månad 582 5. 1-2 gånger/vecka 156 6. 3-4 gånger/vecka 67 7. Minst 5 gånger/vecka 171 9. Uppgift saknas
VAR 202 BAR/SJÄLVSERVERING 16 Loc 255 width 1 MD=9 (16.28) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bar/Självservering <Se F.16 för fullständig frågetext> 652 1. Aldrig 1450 2. Någon gång/år 1196 3. Någon gång/kvartal 957 4. Någon gång/månad 324 5. 1-2 gånger/vecka 188 6. 3-4 gånger/vecka 140 7. Minst 5 gånger/vecka 202 9. Uppgift saknas
VAR 203 MAC DONALDS 16 Loc 256 width 1 MD=9 (16.29) Hur ofta besöker Du andra butiker: Mac Donalds <Se F.16 för fullständig frågetext> 2178 1. Aldrig 1311 2. Någon gång/år 745 3. Någon gång/kvartal 610 4. Någon gång/månad 90 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 163 9. Uppgift saknas
VAR 204 CLOCK 16 Loc 257 width 1 MD=9 (16.30) Hur ofta besöker Du andra butiker: Clock <Se F.16 för fullständig frågetext> Fel i Skåne 3343 1. Aldrig 934 2. Någon gång/år 369 3. Någon gång/kvartal 229 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 182 9. Uppgift saknas
VAR 205 BENSINSTATION 16 Loc 258 width 1 MD=9 (16.31) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bensinstation <Se F.16 för fullständig frågetext> 538 1. Aldrig 332 2. Någon gång/år 390 3. Någon gång/kvartal 1626 4. Någon gång/månad 1828 5. 1-2 gånger/vecka 198 6. 3-4 gånger/vecka 68 7. Minst 5 gånger/vecka 129 9. Uppgift saknas
VAR 206 POSTKONTOR 16 Loc 259 width 1 MD=9 (16.32) Hur ofta besöker Du andra butiker: Postkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 85 1. Aldrig 365 2. Någon gång/år 942 3. Någon gång/kvartal 2707 4. Någon gång/månad 790 5. 1-2 gånger/vecka 63 6. 3-4 gånger/vecka 64 7. Minst 5 gånger/vecka 93 9. Uppgift saknas
VAR 207 BANKKONTOR 16 Loc 260 width 1 MD=9 (16.33) Hur ofta besöker Du andra butiker: Bankkontor <Se F.16 för fullständig frågetext> 162 1. Aldrig 492 2. Någon gång/år 1022 3. Någon gång/kvartal 2649 4. Någon gång/månad 619 5. 1-2 gånger/vecka 37 6. 3-4 gånger/vecka 30 7. Minst 5 gånger/vecka 98 9. Uppgift saknas
VAR 208 HÄLSOBUTIK 16 Loc 261 width 1 MD=9 (16.34) Hur ofta besöker Du andra butiker: Hälsobutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2384 1. Aldrig 1551 2. Någon gång/år 636 3. Någon gång/kvartal 355 4. Någon gång/månad 35 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 144 9. Uppgift saknas
VAR 209 APOTEK 16 Loc 262 width 1 MD=9 (16.35) Hur ofta besöker Du andra butiker: Apotek <Se F.16 för fullständig frågetext> 198 1. Aldrig 1541 2. Någon gång/år 2009 3. Någon gång/kvartal 1219 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 73 9. Uppgift saknas
VAR 210 PLANTSK./HANDELSTRÄDG 16 Loc 263 width 1 MD=9 (16.36) Hur ofta besöker Du andra butiker: Plantskola/Handelsträdgård <Se F.16 för fullständig frågetext> 1541 1. Aldrig 2466 2. Någon gång/år 699 3. Någon gång/kvartal 230 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 147 9. Uppgift saknas
VAR 211 BYGGMATERIELAFFÄR 16 Loc 264 width 1 MD=9 (16.37) Hur ofta besöker Du andra butiker: Byggmaterielaffär <Se F.16 för fullständig frågetext> 1722 1. Aldrig 2187 2. Någon gång/år 695 3. Någon gång/kvartal 275 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 154 9. Uppgift saknas
VAR 212 GOLV/MATTBUTIK 16 Loc 265 width 1 MD=9 (16.38) Hur ofta besöker Du andra butiker: Golv/Mattbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2047 1. Aldrig 2563 2. Någon gång/år 254 3. Någon gång/kvartal 57 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 167 9. Uppgift saknas
VAR 213 KÖK/BADRUMSBUTIK 16 Loc 266 width 1 MD=9 (16.39) Hur ofta besöker Du andra butiker: Kök/Badrumsbutik <Se F.16 för fullständig frågetext> 2275 1. Aldrig 2406 2. Någon gång/år 192 3. Någon gång/kvartal 56 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 165 9. Uppgift saknas
VAR 214 REKLAM PÅ BIO 16 Loc 267 width 1 MD=9 (16.40) Hur ofta ser Du reklam på bio 1790 1. Aldrig 1725 2. Någon gång/år 765 3. Någon gång/kvartal 591 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 gånger/vecka 20 6. 3-4 gånger/vecka 23 7. Minst 5 gånger/vecka 139 9. Uppgift saknas
VAR 215 REKLAM PÅ TAXI 16 Loc 268 width 1 MD=9 (16.41) Hur ofta ser Du reklam på taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1672 1. Aldrig 774 2. Någon gång/år 416 3. Någon gång/kvartal 544 4. Någon gång/månad 619 5. 1-2 gånger/vecka 339 6. 3-4 gånger/vecka 572 7. Minst 5 gånger/vecka 173 9. Uppgift saknas
VAR 216 REKLAM IDROTTSPLATSER 16 Loc 269 width 1 MD=9 (16.42) Hur ofta ser Du reklam på idrottsplatser <Se F.16 för fullständig frågetext> 1949 1. Aldrig 1182 2. Någon gång/år 540 3. Någon gång/kvartal 608 4. Någon gång/månad 408 5. 1-2 gånger/vecka 115 6. 3-4 gånger/vecka 124 7. Minst 5 gånger/vecka 183 9. Uppgift saknas
VAR 217 ÅKER DU TUNNELBANA 16 Loc 270 width 1 MD=9 (16.43) Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.16 för fullständig frågetext> 3064 1. Aldrig 1125 2. Någon gång/år 228 3. Någon gång/kvartal 202 4. Någon gång/månad 104 5. 1-2 gånger/vecka 57 6. 3-4 gånger/vecka 201 7. Minst 5 gånger/vecka 128 9. Uppgift saknas
VAR 218 ÅKER DU TAXI 16 Loc 271 width 1 MD=9 (16.44) Hur ofta åker Du taxi <Se F.16 för fullständig frågetext> 1479 1. Aldrig 2238 2. Någon gång/år 743 3. Någon gång/kvartal 440 4. Någon gång/månad 72 5. 1-2 gånger/vecka 23 6. 3-4 gånger/vecka 16 7. Minst 5 gånger/vecka 98 9. Uppgift saknas
VAR 219 AFTONBLADET 17 Loc 272 width 1 MD=9 (17) Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall du inte alls läser en tidning kryssa för svarsalternativet "Inga Nr" (17.1) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Aftonbladet Antal nr/år c:a 300 1922 1. Inga nummer 1657 2. Nästan inga nummer 612 3. Ca ett nummer av fyra 214 4. Ca två nummer av fyra 123 5. Ca tre nummer av fyra 303 6. Nästan alla nummer 133 7. Alla nummer 145 9. Uppgift saknas
VAR 220 AFTONBLADET 17 Loc 273 width 1 MD=9 (17.2) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Aftonbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1897 1. Inga nummer 1582 2. Nästan inga nummer 515 3. Ca ett nummer av fyra 213 4. Ca två nummer av fyra 151 5. Ca tre nummer av fyra 379 6. Nästan alla nummer 167 7. Alla nummer 205 9. Uppgift saknas
VAR 221 EXPRESSEN 17 Loc 274 width 1 MD=9 (17.3) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 1433 1. Inga nummer 1613 2. Nästan inga nummer 777 3. Ca ett nummer av fyra 280 4. Ca två nummer av fyra 194 5. Ca tre nummer av fyra 445 6. Nästan alla nummer 186 7. Alla nummer 181 9. Uppgift saknas
VAR 222 EXPRESSEN 17 Loc 275 width 1 MD=9 (17.4) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Expressen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 1436 1. Inga nummer 1481 2. Nästan inga nummer 677 3. Ca ett nummer av fyra 304 4. Ca två nummer av fyra 220 5. Ca tre nummer av fyra 564 6. Nästan alla nummer 249 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 223 DAGENS INDUSTRI 17 Loc 276 width 1 MD=9 (17.5) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa : Dagens Industri <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3946 1. Inga nummer 479 2. Nästan inga nummer 195 3. Ca ett nummer av fyra 56 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 96 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 231 9. Uppgift saknas
VAR 224 DAGENS NYHETER 17 Loc 277 width 1 MD=9 (17.6) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3011 1. Inga nummer 1018 2. Nästan inga nummer 256 3. Ca ett nummer av fyra 101 4. Ca två nummer av fyra 60 5. Ca tre nummer av fyra 168 6. Nästan alla nummer 325 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 225 DAGENS NYHETER 17 Loc 278 width 1 MD=9 (17.7) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Dagens Nyheter <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3113 1. Inga nummer 909 2. Nästan inga nummer 193 3. Ca ett nummer av fyra 73 4. Ca två nummer av fyra 62 5. Ca tre nummer av fyra 178 6. Nästan alla nummer 362 7. Alla nummer 219 9. Uppgift saknas
VAR 226 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 279 width 1 MD=9 (17.8) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3708 1. Inga nummer 737 2. Nästan inga nummer 145 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 87 6. Nästan alla nummer 183 7. Alla nummer 170 9. Uppgift saknas
VAR 227 SVENSKA DAGBLADET 17 Loc 280 width 1 MD=9 (17.9) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Svenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3806 1. Inga nummer 663 2. Nästan inga nummer 106 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 22 5. Ca tre nummer av fyra 80 6. Nästan alla nummer 189 7. Alla nummer 208 9. Uppgift saknas
VAR 228 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 281 width 1 MD=9 (17.10) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4036 1. Inga nummer 403 2. Nästan inga nummer 91 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 97 6. Nästan alla nummer 268 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 229 GÖTEBORGS-POSTEN 17 Loc 282 width 1 MD=9 (17.11) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Göteborgs-Posten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3978 1. Inga nummer 386 2. Nästan inga nummer 86 3. Ca ett nummer av fyra 40 4. Ca två nummer av fyra 30 5. Ca tre nummer av fyra 95 6. Nästan alla nummer 288 7. Alla nummer 206 9. Uppgift saknas
VAR 230 IDAG 17 Loc 283 width 1 MD=9 (17.12) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: iDAG <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 3626 1. Inga nummer 640 2. Nästan inga nummer 292 3. Ca ett nummer av fyra 124 4. Ca två nummer av fyra 78 5. Ca tre nummer av fyra 112 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 173 9. Uppgift saknas
VAR 231 IDAG 17 Loc 284 width 1 MD=9 (17.13) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: iDAG <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 3580 1. Inga nummer 613 2. Nästan inga nummer 266 3. Ca ett nummer av fyra 125 4. Ca två nummer av fyra 80 5. Ca tre nummer av fyra 166 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 185 9. Uppgift saknas
VAR 232 ARBETET 17 Loc 285 width 1 MD=9 (17.14) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4392 1. Inga nummer 313 2. Nästan inga nummer 63 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 112 7. Alla nummer 158 9. Uppgift saknas
VAR 233 ARBETET 17 Loc 286 width 1 MD=9 (17.15) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Arbetet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4450 1. Inga nummer 270 2. Nästan inga nummer 46 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 99 7. Alla nummer 187 9. Uppgift saknas
VAR 234 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 287 width 1 MD=9 (17.16) Av de nummer som ges av brukar jag läsa vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4442 1. Inga nummer 272 2. Nästan inga nummer 45 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 130 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 235 SYDSVENSKA DAGBLADET 17 Loc 288 width 1 MD=9 (17.17) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4431 1. Inga nummer 238 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 147 7. Alla nummer 178 9. Uppgift saknas
VAR 236 HELSINGBORGS DAGBLAD 17 Loc 289 width 1 MD=9 (17.18) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Helsingborgs Dagblad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4767 1. Inga nummer 87 2. Nästan inga nummer 12 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 160 9. Uppgift saknas
VAR 237 HELSINGBORGS DAGBLAD 17 Loc 290 width 1 MD=9 (17.19) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Helsingborgs Dagblad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4762 1. Inga nummer 76 2. Nästan inga nummer 10 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 180 9. Uppgift saknas
VAR 238 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 291 width 1 MD=9 (17.20) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa vardagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4760 1. Inga nummer 107 2. Nästan inga nummer 15 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 177 9. Uppgift saknas
VAR 239 SKÅNSKA DAGBLADET 17 Loc 292 width 1 MD=9 (17.21) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa söndagsnummer av: Skånska Dagbladet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 50 4753 1. Inga nummer 97 2. Nästan inga nummer 7 3. Ca ett nummer av fyra 4 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 31 7. Alla nummer 204 9. Uppgift saknas
VAR 240 NERIKES ALLEHANDA 17 Loc 293 width 1 MD GE 9 (17.22) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nerikes Allehanda <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4689 1. Inga nummer 112 2. Nästan inga nummer 15 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 94 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 241 NORRKÖPINGS TIDNINGAR 17 Loc 294 width 1 MD GE 9 (17.23) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Norrköpings Tidningar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4778 1. Inga nummer 78 2. Nästan inga nummer 18 3. Ca ett nummer av fyra 7 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 155 9. Uppgift saknas
VAR 242 NYA WERMLANDS TIDN 17 Loc 295 width 1 MD GE 9 (17.24) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Nya Wermlands Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4647 1. Inga nummer 144 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 4 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 150 9. Uppgift saknas
VAR 243 UPSALA NYA TIDNING 17 Loc 296 width 1 MD GE 9 (17.25) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upsala Nya Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4673 1. Inga nummer 124 2. Nästan inga nummer 32 3. Ca ett nummer av fyra 5 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 25 6. Nästan alla nummer 86 7. Alla nummer 156 9. Uppgift saknas
VAR 244 VESTMANLANDS LÄNS TIDN17 Loc 297 width 1 MD GE 9 (17.26) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vestmanlands Läns Tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4713 1. Inga nummer 113 2. Nästan inga nummer 19 3. Ca ett nummer av fyra 8 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 157 9. Uppgift saknas
VAR 245 ÖSTGÖTA CORRESP 17 Loc 298 width 1 MD GE 9 (17.27) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Östgöta Correspondenten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 300 4679 1. Inga nummer 131 2. Nästan inga nummer 23 3. Ca ett nummer av fyra 9 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 154 9. Uppgift saknas
VAR 246 ALLAS VECKOTIDN 17 Loc 299 width 1 MD=9 (17.28) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allas veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3314 1. Inga nummer 1030 2. Nästan inga nummer 289 3. Ca ett nummer av fyra 92 4. Ca två nummer av fyra 42 5. Ca tre nummer av fyra 94 6. Nästan alla nummer 120 7. Alla nummer 128 9. Uppgift saknas
VAR 247 ALLERS 17 Loc 300 width 1 MD=9 (17.29) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allers <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3062 1. Inga nummer 1167 2. Nästan inga nummer 315 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 48 5. Ca tre nummer av fyra 113 6. Nästan alla nummer 202 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 248 HEMMETS JOURNAL 17 Loc 301 width 1 MD=9 (17.30) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Journal <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3108 1. Inga nummer 1084 2. Nästan inga nummer 305 3. Ca ett nummer av fyra 96 4. Ca två nummer av fyra 61 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 212 7. Alla nummer 126 9. Uppgift saknas
VAR 249 HEMMETS VECKOTIDNING 17 Loc 302 width 1 MD=9 (17.31) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hemmets Veckotidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3112 1. Inga nummer 1143 2. Nästan inga nummer 295 3. Ca ett nummer av fyra 95 4. Ca två nummer av fyra 43 5. Ca tre nummer av fyra 107 6. Nästan alla nummer 198 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 250 ÅRET RUNT 17 Loc 303 width 1 MD=9 (17.32) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Året Runt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2640 1. Inga nummer 1492 2. Nästan inga nummer 371 3. Ca ett nummer av fyra 118 4. Ca två nummer av fyra 64 5. Ca tre nummer av fyra 116 6. Nästan alla nummer 204 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 251 ICA-KURIREN 17 Loc 304 width 1 MD=9 (17.33) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa av: ICA- Kuriren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 46 2555 1. Inga nummer 1239 2. Nästan inga nummer 394 3. Ca ett nummer av fyra 155 4. Ca två nummer av fyra 106 5. Ca tre nummer av fyra 195 6. Nästan alla nummer 353 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 252 LAND 17 Loc 305 width 1 MD=9 (17.34) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Land <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 48 3310 1. Inga nummer 771 2. Nästan inga nummer 240 3. Ca ett nummer av fyra 82 4. Ca två nummer av fyra 49 5. Ca tre nummer av fyra 150 6. Nästan alla nummer 404 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 253 VI 17 Loc 306 width 1 MD=9 (17.35) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 45 4107 1. Inga nummer 569 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 118 7. Alla nummer 122 9. Uppgift saknas
VAR 254 RÖSTER I RADIO TV 17 Loc 307 width 1 MD=9 (17.36) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röster i Radio TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3945 1. Inga nummer 812 2. Nästan inga nummer 103 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 76 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 255 TV 17 Loc 308 width 1 MD=9 (17.37) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TV <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4494 1. Inga nummer 325 2. Nästan inga nummer 60 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 256 HÄNT I VECKAN 17 Loc 309 width 1 MD=9 (17.38) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 2990 1. Inga nummer 1388 2. Nästan inga nummer 328 3. Ca ett nummer av fyra 104 4. Ca två nummer av fyra 53 5. Ca tre nummer av fyra 65 6. Nästan alla nummer 68 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 257 HÄNT EXTRA 17 Loc 310 width 1 MD=9 (17.39) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hänt I Veckan <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3949 1. Inga nummer 677 2. Nästan inga nummer 185 3. Ca ett nummer av fyra 66 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 54 6. Nästan alla nummer 25 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 258 DAM 17 Loc 311 width 1 MD=9 (17.40) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dam <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3615 1. Inga nummer 997 2. Nästan inga nummer 191 3. Ca ett nummer av fyra 59 4. Ca två nummer av fyra 29 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 51 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 259 DAMERNAS 17 Loc 312 width 1 MD=9 (17.41) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Damernas <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3855 1. Inga nummer 818 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 53 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 39 7. Alla nummer 127 9. Uppgift saknas
VAR 260 ELLE 17 Loc 313 width 1 MD=9 (17.42) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elle <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4538 1. Inga nummer 313 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 120 9. Uppgift saknas
VAR 261 FEMINA 17 Loc 314 width 1 MD=9 (17.43) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Femina Månadens Magasin <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4243 1. Inga nummer 489 2. Nästan inga nummer 86 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 118 9. Uppgift saknas
VAR 262 CLIC 17 Loc 315 width 1 MD=9 (17.44) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Clic <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4558 1. Inga nummer 306 2. Nästan inga nummer 69 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 263 MADAME 17 Loc 316 width 1 MD=9 (17.45) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Madame <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4748 1. Inga nummer 158 2. Nästan inga nummer 26 3. Ca ett nummer av fyra 6 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 29 7. Alla nummer 124 9. Uppgift saknas
VAR 264 JOURNALEN 17 Loc 317 width 1 MD=9 (17.46) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Journalen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4564 1. Inga nummer 299 2. Nästan inga nummer 52 3. Ca ett nummer av fyra 22 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 28 7. Alla nummer 121 9. Uppgift saknas
VAR 265 DIVA 17 Loc 318 width 1 MD=9 (17.47) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Diva <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4897 1. Inga nummer 68 2. Nästan inga nummer 7 3. Ca ett nummer av fyra 1 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 6 6. Nästan alla nummer 5 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 266 FRIDA 17 Loc 319 width 1 MD=9 (17.48) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Frida <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4626 1. Inga nummer 216 2. Nästan inga nummer 76 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 17 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 267 VECKANS NOVELL 17 Loc 320 width 1 MD=9 (17.49) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Novell <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4616 1. Inga nummer 236 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 268 OKEJ 17 Loc 321 width 1 MD=9 (17.50) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: OKEJ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4486 1. Inga nummer 318 2. Nästan inga nummer 120 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 15 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 269 VECKO REVYN 17 Loc 322 width 1 MD=9 (17.51) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vecko Revyn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3719 1. Inga nummer 905 2. Nästan inga nummer 217 3. Ca ett nummer av fyra 74 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 38 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 270 CHILI 17 Loc 323 width 1 MD=9 (17.52) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: CHILI <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4900 1. Inga nummer 57 2. Nästan inga nummer 19 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 3 6. Nästan alla nummer 5 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 271 SLITZ 17 Loc 324 width 1 MD=9 (17.53) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: SLITZ <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4780 1. Inga nummer 134 2. Nästan inga nummer 41 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 8 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 272 ALLT OM MAT 17 Loc 325 width 1 MD=9 (17.54) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 16 3406 1. Inga nummer 962 2. Nästan inga nummer 329 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 50 5. Ca tre nummer av fyra 64 6. Nästan alla nummer 105 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 273 GLAD I MAT 17 Loc 326 width 1 MD=9 (17.55) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om mat <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4247 1. Inga nummer 505 2. Nästan inga nummer 123 3. Ca ett nummer av fyra 39 4. Ca två nummer av fyra 23 5. Ca tre nummer av fyra 27 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 274 GOURMET 17 Loc 327 width 1 MD=9 (17.56) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gourmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 6 4654 1. Inga nummer 230 2. Nästan inga nummer 61 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 2 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 119 9. Uppgift saknas
VAR 275 VI FÖRÄLDRAR 17 Loc 328 width 1 MD=9 (17.57) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi föräldrar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4098 1. Inga nummer 562 2. Nästan inga nummer 148 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 88 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 276 FÖRÄLDRAR & BARN 17 Loc 329 width 1 MD=9 (17.58) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Föräldrar & barn <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4771 1. Inga nummer 136 2. Nästan inga nummer 36 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 14 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 277 KVINNA NU 17 Loc 330 width 1 MD=9 (17.59) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kvinna Nu <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4767 1. Inga nummer 157 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 12 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 13 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 278 ANTIK & AUKTION 17 Loc 331 width 1 MD=9 (17.60) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antik & Auktion <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4522 1. Inga nummer 300 2. Nästan inga nummer 75 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 44 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 279 ANTIKBÖRSEN 17 Loc 332 width 1 MD=9 (17.61) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Antikbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4763 1. Inga nummer 157 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 6 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 280 ALLT I HEMMET 17 Loc 333 width 1 MD=9 (17.62) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt i hemmet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 3606 1. Inga nummer 914 2. Nästan inga nummer 244 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 24 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 85 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 281 HUS & HEM 17 Loc 334 width 1 MD=9 (17.63) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hus & Hem <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4170 1. Inga nummer 489 2. Nästan inga nummer 159 3. Ca ett nummer av fyra 58 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 31 6. Nästan alla nummer 64 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 282 101 IDEER 17 Loc 335 width 1 MD=9 (17.64) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 101 ideer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4320 1. Inga nummer 438 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 283 GÖR SÅ HÄR 17 Loc 336 width 1 MD=9 (17.65) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gör så här <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4579 1. Inga nummer 217 2. Nästan inga nummer 54 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 30 6. Nästan alla nummer 95 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 284 VÅR BOSTAD 17 Loc 337 width 1 MD=9 (17.66) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vår Bostad <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4320 1. Inga nummer 438 2. Nästan inga nummer 88 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 80 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 285 DET BÄSTA 17 Loc 338 width 1 MD=9 (17.67) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Det Bästa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4121 1. Inga nummer 483 2. Nästan inga nummer 117 3. Ca ett nummer av fyra 34 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 171 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 286 HÄLSA 17 Loc 339 width 1 MD=9 (17.68) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälsa <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4219 1. Inga nummer 526 2. Nästan inga nummer 134 3. Ca ett nummer av fyra 48 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 36 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 287 MÅ BRA 17 Loc 340 width 1 MD=9 (17.69) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Må Bra <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4137 1. Inga nummer 573 2. Nästan inga nummer 149 3. Ca ett nummer av fyra 49 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 288 I FORM 17 Loc 341 width 1 MD=9 (17.70) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: I form <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4621 1. Inga nummer 223 2. Nästan inga nummer 62 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 47 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 289 PRIMA LIV 17 Loc 342 width 1 MD=9 (17.71) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Prima liv <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4855 1. Inga nummer 91 2. Nästan inga nummer 16 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 9 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 290 HUND 17 Loc 343 width 1 MD=9 (17.72) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hund <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4495 1. Inga nummer 232 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 53 6. Nästan alla nummer 101 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 291 JAKT 17 Loc 344 width 1 MD=9 (17.73) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4461 1. Inga nummer 261 2. Nästan inga nummer 107 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 35 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 292 JAKTMARK & FISKEVATT 17 Loc 345 width 1 MD=9 (17.74) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Jaktmarker & fiskevatten <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4378 1. Inga nummer 317 2. Nästan inga nummer 115 3. Ca ett nummer av fyra 44 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 92 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 293 SVENSK JAKT 17 Loc 346 width 1 MD=9 (17.75) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Svensk Jakt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4411 1. Inga nummer 226 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 35 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 163 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 294 SPORTFISKE 17 Loc 347 width 1 MD=9 (17.76) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sportfiske <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 4397 1. Inga nummer 342 2. Nästan inga nummer 122 3. Ca ett nummer av fyra 41 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 295 HUSVAGN & CAMPING 17 Loc 348 width 1 MD=9 (17.77) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Husvagn & Camping <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4572 1. Inga nummer 253 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 13 5. Ca tre nummer av fyra 23 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 296 PÅ KRYSS 17 Loc 349 width 1 MD=9 (17.78) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: På kryss <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 9 4769 1. Inga nummer 124 2. Nästan inga nummer 38 3. Ca ett nummer av fyra 10 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 16 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 297 BÅTNYTT 17 Loc 350 width 1 MD=9 (17.79) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtnytt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4326 1. Inga nummer 382 2. Nästan inga nummer 143 3. Ca ett nummer av fyra 43 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 34 6. Nästan alla nummer 58 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 298 BÅTÄGARE 17 Loc 351 width 1 MD=9 (17.80) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4518 1. Inga nummer 288 2. Nästan inga nummer 98 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 38 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 299 BÅTAR 17 Loc 352 width 1 MD=9 (17.81) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Båtar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4653 1. Inga nummer 217 2. Nästan inga nummer 67 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 13 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 300 FAKTA 17 Loc 353 width 1 MD=9 (17.82) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fakta <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4739 1. Inga nummer 133 2. Nästan inga nummer 50 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 301 ILLUSTRERAD VETENSKAP 17 Loc 354 width 1 MD=9 (17.83) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Illustrerad vetenskap <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 3877 1. Inga nummer 586 2. Nästan inga nummer 227 3. Ca ett nummer av fyra 70 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 59 6. Nästan alla nummer 158 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 302 GOLF 17 Loc 355 width 1 MD=9 (17.84) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Golf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4652 1. Inga nummer 90 2. Nästan inga nummer 35 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 139 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 303 ALLT OM MC 17 Loc 356 width 1 MD=9 (17.85) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Allt om MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4509 1. Inga nummer 307 2. Nästan inga nummer 118 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 17 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 304 BIKE 17 Loc 357 width 1 MD=9 (17.86) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bike <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4678 1. Inga nummer 199 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 17 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 305 BIL & MC 17 Loc 358 width 1 MD=9 (17.87) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bil & MC <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4633 1. Inga nummer 263 2. Nästan inga nummer 66 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 7 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 306 AUTOMOBIL 17 Loc 359 width 1 MD=9 (17.88) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Automobil <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4621 1. Inga nummer 247 2. Nästan inga nummer 81 3. Ca ett nummer av fyra 16 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 307 BILVÄRLDEN 17 Loc 360 width 1 MD=9 (17.89) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 4 4772 1. Inga nummer 158 2. Nästan inga nummer 45 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 4 6. Nästan alla nummer 5 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 308 MOTOR 17 Loc 361 width 1 MD=9 (17.90) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4347 1. Inga nummer 303 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 33 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 160 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 309 MOTORFÖRAREN 17 Loc 362 width 1 MD=9 (17.91) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: MotorFöraren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4648 1. Inga nummer 180 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 4 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 73 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 310 VI BILÄGARE 17 Loc 363 width 1 MD=9 (17.92) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Vi bilägare <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 3651 1. Inga nummer 602 2. Nästan inga nummer 238 3. Ca ett nummer av fyra 78 4. Ca två nummer av fyra 37 5. Ca tre nummer av fyra 101 6. Nästan alla nummer 299 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 311 CLASSIC MOTOR 17 Loc 364 width 1 MD=9 (17.93) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Classic motor <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4690 1. Inga nummer 193 2. Nästan inga nummer 50 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 8 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 312 BILSPORT 17 Loc 365 width 1 MD=9 (17.94) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Bilsport <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 24 4295 1. Inga nummer 362 2. Nästan inga nummer 184 3. Ca ett nummer av fyra 61 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 33 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 313 WHEELS MAGAZINE 17 Loc 366 width 1 MD=9 (17.95) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheels Magazine <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4543 1. Inga nummer 275 2. Nästan inga nummer 94 3. Ca ett nummer av fyra 30 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 14 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 107 9. Uppgift saknas
VAR 314 WHEEL DRIVE 17 Loc 367 width 1 MD=9 (17.96) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Wheel Drive <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4704 1. Inga nummer 182 2. Nästan inga nummer 56 3. Ca ett nummer av fyra 20 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 11 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 315 TEKNIKENS VÄRLD 17 Loc 368 width 1 MD=9 (17.97) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknikens Värld <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 25 3778 1. Inga nummer 756 2. Nästan inga nummer 238 3. Ca ett nummer av fyra 85 4. Ca två nummer av fyra 35 5. Ca tre nummer av fyra 50 6. Nästan alla nummer 61 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 316 MOTORBÖRSEN 17 Loc 369 width 1 MD=9 (17.98) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Motorbörsen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4516 1. Inga nummer 239 2. Nästan inga nummer 112 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 24 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 317 TRAILER 17 Loc 370 width 1 MD=9 (17.99) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Trailer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4739 1. Inga nummer 162 2. Nästan inga nummer 51 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 10 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 318 TEKNIK 17 Loc 371 width 1 MD=9 (17.100) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4415 1. Inga nummer 437 2. Nästan inga nummer 95 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 10 6. Nästan alla nummer 8 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 319 DATOR 17 Loc 372 width 1 MD=9 (17.101) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dator <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 20 4778 1. Inga nummer 153 2. Nästan inga nummer 29 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 320 ELEKTRONIK 17 Loc 373 width 1 MD=9 (17.102) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Elektronik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4705 1. Inga nummer 184 2. Nästan inga nummer 57 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 5 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 22 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 321 NY TEKNIK 17 Loc 374 width 1 MD=9 (17.103) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Ny Teknik <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4433 1. Inga nummer 295 2. Nästan inga nummer 96 3. Ca ett nummer av fyra 28 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 40 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 322 AKTUELL FOTOGRAFI 17 Loc 375 width 1 MD=9 (17.104) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktuell fotografi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4572 1. Inga nummer 278 2. Nästan inga nummer 72 3. Ca ett nummer av fyra 21 4. Ca två nummer av fyra 14 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 29 7. Alla nummer 104 9. Uppgift saknas
VAR 323 FOTO 17 Loc 376 width 1 MD=9 (17.105) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Foto <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4566 1. Inga nummer 281 2. Nästan inga nummer 82 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 21 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 324 Z 17 Loc 377 width 1 MD=9 (17.106) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Z <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4222 1. Inga nummer 526 2. Nästan inga nummer 137 3. Ca ett nummer av fyra 52 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 33 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 325 TIME 17 Loc 378 width 1 MD=9 (17.107) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: TIME <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 4757 1. Inga nummer 153 2. Nästan inga nummer 40 3. Ca ett nummer av fyra 15 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 9 6. Nästan alla nummer 16 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 326 AFFÄRSVÄRLDEN 17 Loc 379 width 1 MD=9 (17.108) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Affärsvärlden <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 42 4536 1. Inga nummer 262 2. Nästan inga nummer 93 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 16 5. Ca tre nummer av fyra 29 6. Nästan alla nummer 29 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 327 VECKANS AFFÄRER 17 Loc 380 width 1 MD=9 (17.109) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Veckans Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 41 4110 1. Inga nummer 487 2. Nästan inga nummer 202 3. Ca ett nummer av fyra 63 4. Ca två nummer av fyra 33 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 60 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 328 AKTIESPARAREN 17 Loc 381 width 1 MD=9 (17.110) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Aktiespararen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 11 4555 1. Inga nummer 215 2. Nästan inga nummer 82 3. Ca ett nummer av fyra 27 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 32 6. Nästan alla nummer 71 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 329 DINA PENGAR 17 Loc 382 width 1 MD=9 (17.111) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Dina Pengar <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4437 1. Inga nummer 257 2. Nästan inga nummer 90 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 26 5. Ca tre nummer av fyra 46 6. Nästan alla nummer 121 7. Alla nummer 103 9. Uppgift saknas
VAR 330 PRIVATA AFFÄRER 17 Loc 383 width 1 MD=9 (17.112) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Privata Affärer <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4594 1. Inga nummer 216 2. Nästan inga nummer 76 3. Ca ett nummer av fyra 32 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 19 6. Nästan alla nummer 49 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 331 SUNT FÖRNUFT 17 Loc 384 width 1 MD=9 (17.113) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sunt förnuft <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4618 1. Inga nummer 136 2. Nästan inga nummer 47 3. Ca ett nummer av fyra 29 4. Ca två nummer av fyra 15 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 116 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 332 MITT I POLITIKEN 17 Loc 385 width 1 MD=9 (17.114) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Mitt i politiken <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 21 4782 1. Inga nummer 110 2. Nästan inga nummer 39 3. Ca ett nummer av fyra 24 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 6 6. Nästan alla nummer 37 7. Alla nummer 101 9. Uppgift saknas
VAR 333 BYGGNADSARBETAREN 17 Loc 386 width 1 MD=9 (17.115) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Byggnadsarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 4732 1. Inga nummer 91 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 7 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 106 7. Alla nummer 105 9. Uppgift saknas
VAR 334 KOMMUNAL ARBETAREN 17 Loc 387 width 1 MD=9 (17.116) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommunal Arbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 4147 1. Inga nummer 180 2. Nästan inga nummer 99 3. Ca ett nummer av fyra 67 4. Ca två nummer av fyra 44 5. Ca tre nummer av fyra 134 6. Nästan alla nummer 341 7. Alla nummer 97 9. Uppgift saknas
VAR 335 KOMMUN AKTUELLT 17 Loc 388 width 1 MD=9 (17.117) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kommun aktuellt <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 42 4605 1. Inga nummer 154 2. Nästan inga nummer 65 3. Ca ett nummer av fyra 19 4. Ca två nummer av fyra 20 5. Ca tre nummer av fyra 49 6. Nästan alla nummer 87 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 336 METALLARBETAREN 17 Loc 389 width 1 MD=9 (17.118) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Metallarbetaren <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 37 4418 1. Inga nummer 175 2. Nästan inga nummer 92 3. Ca ett nummer av fyra 42 4. Ca två nummer av fyra 21 5. Ca tre nummer av fyra 78 6. Nästan alla nummer 181 7. Alla nummer 102 9. Uppgift saknas
VAR 337 SIA 17 Loc 390 width 1 MD=9 (17.119) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Sia <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 22 4800 1. Inga nummer 74 2. Nästan inga nummer 25 3. Ca ett nummer av fyra 13 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 22 6. Nästan alla nummer 59 7. Alla nummer 113 9. Uppgift saknas
VAR 338 STATSANSTÄLLD 17 Loc 391 width 1 MD=9 (17.120) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Statsanställd <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 33 4569 1. Inga nummer 93 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 11 5. Ca tre nummer av fyra 61 6. Nästan alla nummer 180 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 339 LÄRARNAS TIDNING 17 Loc 392 width 1 MD=9 (17.121) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Lärarnas tidning <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 34 4720 1. Inga nummer 73 2. Nästan inga nummer 22 3. Ca ett nummer av fyra 18 4. Ca två nummer av fyra 19 5. Ca tre nummer av fyra 51 6. Nästan alla nummer 100 7. Alla nummer 106 9. Uppgift saknas
VAR 340 SKOL 17 Loc 393 width 1 MD=9 (17.122) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Skol <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 30 4806 1. Inga nummer 79 2. Nästan inga nummer 33 3. Ca ett nummer av fyra 14 4. Ca två nummer av fyra 9 5. Ca tre nummer av fyra 15 6. Nästan alla nummer 44 7. Alla nummer 109 9. Uppgift saknas
VAR 341 AGENT X9 17 Loc 394 width 1 MD=9 (17.123) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Agent X9 <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 13 4301 1. Inga nummer 399 2. Nästan inga nummer 158 3. Ca ett nummer av fyra 38 4. Ca två nummer av fyra 25 5. Ca tre nummer av fyra 37 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 116 9. Uppgift saknas
VAR 342 BUSTER 17 Loc 395 width 1 MD=9 (17.124) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Buster <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 4555 1. Inga nummer 307 2. Nästan inga nummer 79 3. Ca ett nummer av fyra 25 4. Ca två nummer av fyra 3 5. Ca tre nummer av fyra 11 6. Nästan alla nummer 12 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 343 FANTOMEN 17 Loc 396 width 1 MD=9 (17.125) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fantomen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3828 1. Inga nummer 712 2. Nästan inga nummer 230 3. Ca ett nummer av fyra 80 4. Ca två nummer av fyra 36 5. Ca tre nummer av fyra 58 6. Nästan alla nummer 48 7. Alla nummer 117 9. Uppgift saknas
VAR 344 KALLE ANKA 17 Loc 397 width 1 MD=9 (17.126) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kalle Anka <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 52 3069 1. Inga nummer 1131 2. Nästan inga nummer 358 3. Ca ett nummer av fyra 148 4. Ca två nummer av fyra 70 5. Ca tre nummer av fyra 117 6. Nästan alla nummer 108 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 345 KNASEN 17 Loc 398 width 1 MD=9 (17.127) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Knasen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3943 1. Inga nummer 647 2. Nästan inga nummer 212 3. Ca ett nummer av fyra 79 4. Ca två nummer av fyra 32 5. Ca tre nummer av fyra 42 6. Nästan alla nummer 40 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 346 FRIDOLF 17 Loc 399 width 1 MD=9 (17.128) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Fridolf <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3766 1. Inga nummer 892 2. Nästan inga nummer 212 3. Ca ett nummer av fyra 68 4. Ca två nummer av fyra 28 5. Ca tre nummer av fyra 21 6. Nästan alla nummer 10 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 347 91:AN 17 Loc 400 width 1 MD=9 (17.129) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: 91:an <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 26 3566 1. Inga nummer 975 2. Nästan inga nummer 261 3. Ca ett nummer av fyra 77 4. Ca två nummer av fyra 40 5. Ca tre nummer av fyra 44 6. Nästan alla nummer 35 7. Alla nummer 111 9. Uppgift saknas
VAR 348 SERIEMAGASINET 17 Loc 401 width 1 MD=9 (17.130) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Seriemagasinet <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4544 1. Inga nummer 223 2. Nästan inga nummer 86 3. Ca ett nummer av fyra 36 4. Ca två nummer av fyra 17 5. Ca tre nummer av fyra 26 6. Nästan alla nummer 45 7. Alla nummer 132 9. Uppgift saknas
VAR 349 GULA TIDNINGEN 17 Loc 402 width 1 MD=9 (17.131) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Gula Tidningen <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 150 3869 1. Inga nummer 837 2. Nästan inga nummer 216 3. Ca ett nummer av fyra 47 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 18 6. Nästan alla nummer 4 7. Alla nummer 108 9. Uppgift saknas
VAR 350 FILM NET 17 Loc 403 width 1 MD=9 (17.132) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Film Net <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4346 1. Inga nummer 279 2. Nästan inga nummer 80 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 27 5. Ca tre nummer av fyra 43 6. Nästan alla nummer 194 7. Alla nummer 114 9. Uppgift saknas
VAR 351 UPP & NER 17 Loc 404 width 1 MD=9 (17.133) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Upp & Ner <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 10 4462 1. Inga nummer 283 2. Nästan inga nummer 145 3. Ca ett nummer av fyra 46 4. Ca två nummer av fyra 18 5. Ca tre nummer av fyra 20 6. Nästan alla nummer 6 7. Alla nummer 129 9. Uppgift saknas
VAR 352 HÄLSO 17 Loc 405 width 1 MD=9 (17.134) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Hälso <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 12 4604 1. Inga nummer 261 2. Nästan inga nummer 73 3. Ca ett nummer av fyra 23 4. Ca två nummer av fyra 10 5. Ca tre nummer av fyra 8 6. Nästan alla nummer 20 7. Alla nummer 110 9. Uppgift saknas
VAR 353 KVINNOR & EKONOMI 17 Loc 406 width 1 MD=9 (17.135) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Kvinnor & Ekonomi <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 8 4835 1. Inga nummer 101 2. Nästan inga nummer 21 3. Ca ett nummer av fyra 11 4. Ca två nummer av fyra 6 5. Ca tre nummer av fyra 7 6. Nästan alla nummer 13 7. Alla nummer 115 9. Uppgift saknas
VAR 354 RÖDA KORSET 17 Loc 407 width 1 MD=9 (17.136) Av de nummer som ges ut brukar jag läsa: Röda Korset <Se F.(17) för fullständig frågetext> Antal nr/år c:a 7 4590 1. Inga nummer 161 2. Nästan inga nummer 53 3. Ca ett nummer av fyra 26 4. Ca två nummer av fyra 12 5. Ca tre nummer av fyra 48 6. Nästan alla nummer 107 7. Alla nummer 112 9. Uppgift saknas
VAR 355 AFFISCHPELARE 18 Loc 408 width 1 MD=9 (18) Utomhusreklam. Hur ofta kan Du se reklam på följande slag av reklamplatser? (18.1) Affischpelare 182 0. Aldrig 485 1. Någon dag per år 384 2. Någon dag per kvartal 726 3. Någon dag per månad 701 4. Ca 1 dag per vecka 704 5. 2-3 dagar per vecka 783 6. 4-5 dagar per vecka 929 7. 6-7 dagar per vecka 215 9. Uppgift saknas
VAR 356 AFFISCHTAVLOR 18 Loc 409 width 1 MD=9 (18.2) Affischtavlor <Se F.(18) för fullständig frågetext> 285 0. Aldrig 581 1. Någon dag per år 523 2. Någon dag per kvartal 930 3. Någon dag per månad 802 4. Ca 1 dag per vecka 604 5. 2-3 dagar per vecka 567 6. 4-5 dagar per vecka 582 7. 6-7 dagar per vecka 235 9. Uppgift saknas
VAR 357 BAKSIDESSKYLTAR 18 Loc 410 width 1 MD=9 (18.3) Baksidesskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 176 0. Aldrig 335 1. Någon dag per år 323 2. Någon dag per kvartal 664 3. Någon dag per månad 646 4. Ca 1 dag per vecka 889 5. 2-3 dagar per vecka 909 6. 4-5 dagar per vecka 965 7. 6-7 dagar per vecka 202 9. Uppgift saknas
VAR 358 SIDOSKYLTAR 18 Loc 411 width 1 MD=9 (18.4) Sidoskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 132 0. Aldrig 333 1. Någon dag per år 330 2. Någon dag per kvartal 641 3. Någon dag per månad 659 4. Ca 1 dag per vecka 886 5. 2-3 dagar per vecka 949 6. 4-5 dagar per vecka 972 7. 6-7 dagar per vecka 207 9. Uppgift saknas
VAR 359 FÖRARPLATSSKYLTAR 18 Loc 412 width 1 MD=9 (18.5) Förarplatsskyltar <Se F.(18) för fullständig frågetext> 1299 0. Aldrig 1187 1. Någon dag per år 527 2. Någon dag per kvartal 662 3. Någon dag per månad 317 4. Ca 1 dag per vecka 264 5. 2-3 dagar per vecka 378 6. 4-5 dagar per vecka 242 7. 6-7 dagar per vecka 233 9. Uppgift saknas
VAR 360 ANDEL EGNA INKÖP 19 Loc 413 width 1 MD=9 19 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv? 779 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 886 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 715 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 530 4. Gör mer än hälften av alla inköp 2087 5. Gör alla eller nästan alla inköp 112 9. Uppgift saknas
VAR 361 ANDEL EGNA LIVSMEDKÖP 20 Loc 414 width 1 MD=9 20 Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra dagligvaror gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 953 1. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o dyl. själv 1626 2. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 968 3. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 508 4. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 5. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 464 6. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 167 9. Uppgift saknas
VAR 362 MEDLEM I KONSUM 21 Loc 415 width 1 MD=9 21 Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2690 1. Ja 2237 2. Nej 182 9. Uppgift saknas
VAR 363 SKÖNHETSARTIKLAR 22 Loc 416 width 1 MD=9 (22) Ange så noggrant som möjligt hur ofta Du själv köper nedanstående produkter. Var vänlig svara med kryss på varje rad! (22.1) Skönhetsartiklar 1188 1. Aldrig 1632 2. Någon gång /år 1253 3. Någon gång/kvartal 782 4. Någon gång/månad 44 5. Någon gång/vecka eller oftare 210 9. Uppgift saknas
VAR 364 TANDKRÄM 22 Loc 417 width 1 MD=9 (22.2) Tandkräm <Se F.(22) för fullständig frågetext> 368 1. Aldrig 486 2. Någon gång /år 1506 3. Någon gång/kvartal 2500 4. Någon gång/månad 165 5. Någon gång/vecka eller oftare 84 9. Uppgift saknas
VAR 365 TVÅL 22 Loc 418 width 1 MD=9 (22.3) Tvål <Se F.(22) för fullständig frågetext> 384 1. Aldrig 483 2. Någon gång /år 1459 3. Någon gång/kvartal 2476 4. Någon gång/månad 188 5. Någon gång/vecka eller oftare 119 9. Uppgift saknas
VAR 366 MASKINDISKMEDEL 22 Loc 419 width 1 MD=9 (22.4) Maskindiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 2688 1. Aldrig 520 2. Någon gång /år 941 3. Någon gång/kvartal 748 4. Någon gång/månad 19 5. Någon gång/vecka eller oftare 193 9. Uppgift saknas
VAR 367 HANDDISKMEDEL 22 Loc 420 width 1 MD=9 (22.5) Handdiskmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 730 1. Aldrig 765 2. Någon gång /år 1844 3. Någon gång/kvartal 1613 4. Någon gång/månad 44 5. Någon gång/vecka eller oftare 113 9. Uppgift saknas
VAR 368 ALLRENGÖRINGSMEDEL 22 Loc 421 width 1 MD=9 (22.6) Allrengöringsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 803 1. Aldrig 1158 2. Någon gång /år 1876 3. Någon gång/kvartal 1119 4. Någon gång/månad 33 5. Någon gång/vecka eller oftare 120 9. Uppgift saknas
VAR 369 TVÄTTMEDEL 22 Loc 422 width 1 MD=9 (22.7) Tvättmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 685 1. Aldrig 653 2. Någon gång /år 1768 3. Någon gång/kvartal 1840 4. Någon gång/månad 74 5. Någon gång/vecka eller oftare 89 9. Uppgift saknas
VAR 370 GOLVVÅRDSMEDEL 22 Loc 423 width 1 MD=9 (22.8) Golvvårdsmedel <Se F.(22) för fullständig frågetext> 1469 1. Aldrig 1682 2. Någon gång /år 1188 3. Någon gång/kvartal 560 4. Någon gång/månad 18 5. Någon gång/vecka eller oftare 192 9. Uppgift saknas
VAR 371 KAFFE 22 Loc 424 width 1 MD=9 (22.9) Kaffe <Se F.(22) för fullständig frågetext> 588 1. Aldrig 361 2. Någon gång /år 789 3. Någon gång/kvartal 2432 4. Någon gång/månad 866 5. Någon gång/vecka eller oftare 73 9. Uppgift saknas
VAR 372 ÖL 22 Loc 425 width 1 MD=9 (22.10) Öl <Se F.(22) för fullständig frågetext> 791 1. Aldrig 598 2. Någon gång /år 751 3. Någon gång/kvartal 1860 4. Någon gång/månad 1007 5. Någon gång/vecka eller oftare 102 9. Uppgift saknas
VAR 373 SVENSK KANAL 1 23 Loc 426 width 1 MD=9 (23) Vilka TV-kanaler har Du möjlighet att se i Ditt hushåll? (23.1) Kan Du se: Svensk Kanal 1 5002 1. Ja 37 2. Nej 70 9. Uppgift saknas
VAR 374 SVENSK TV 2 23 Loc 427 width 1 MD=9 (23.2) Kan Du se: Svensk TV 2 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 5000 1. Ja 40 2. Nej 69 9. Uppgift saknas
VAR 375 TV 3 23 Loc 428 width 1 MD=9 (23.3) Kan Du se: TV 3 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1909 1. Ja 3127 2. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 376 TV 4 23 Loc 429 width 1 MD=9 (23.4) Kan Du se: TV 4 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1589 1. Ja 3444 2. Nej 76 9. Uppgift saknas
VAR 377 NORDIC CHANNEL 23 Loc 430 width 1 MD=9 (23.5) Kan Du se: Nordic Channel <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1386 1. Ja 3648 2. Nej 75 9. Uppgift saknas
VAR 378 DANSK TV 2 23 Loc 431 width 1 MD=9 (23.6) Kan Du se: Dansk TV 2 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 532 1. Ja 4500 2. Nej 77 9. Uppgift saknas
VAR 379 MTV 23 Loc 432 width 1 MD=9 (23.7) Kan Du se: MTV <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1612 1. Ja 3421 2. Nej 76 9. Uppgift saknas
VAR 380 EUROSPORT 23 Loc 433 width 1 MD=9 (23.8) Kan Du se: Eurosport <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1784 1. Ja 3252 2. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 381 SUPER CHANNEL 23 Loc 434 width 1 MD=9 (23.9) Kan Du se: Super Channel <Se F.(23) för fullständig frågetext> 1424 1. Ja 3606 2. Nej 79 9. Uppgift saknas
VAR 382 BBC 23 Loc 435 width 1 MD=9 (23.10) Kan Du se: BBC <Se F.(23) för fullständig frågetext> 388 1. Ja 4641 2. Nej 80 9. Uppgift saknas
VAR 383 CNN 23 Loc 436 width 1 MD=9 (23.11) Kan Du se: CNN <Se F.(23) för fullständig frågetext> 533 1. Ja 4496 2. Nej 80 9. Uppgift saknas
VAR 384 FILM NET 23 Loc 437 width 1 MD=9 (23.12) Kan Du se: Film Net <Se F.(23) för fullständig frågetext> 477 1. Ja 4552 2. Nej 80 9. Uppgift saknas
VAR 385 SF SUCCE 23 Loc 438 width 1 MD=9 (23.13) Kan Du se: SF Succe <Se F.(23) för fullständig frågetext> 195 1. Ja 4832 2. Nej 82 9. Uppgift saknas
VAR 386 TV 1000 23 Loc 439 width 1 MD=9 (23.14) Kan Du se: TV 1000 <Se F.(23) för fullständig frågetext> 314 1. Ja 4713 2. Nej 82 9. Uppgift saknas
VAR 387 SVENSK KANAL 1 Loc 440 width 1 MD=9 24 Hur ofta brukar Du titta på olika TV-kanaler? (24.1) Hur ofta tittar Du på: Svensk Kanal 1? 2917 1. Dagligen 748 2. 5-6 ggr/vecka 597 3. 3-4 ggr/vecka 299 4. 1-2 ggr/vecka 42 5. Ngn gång/månad 64 6. Mer sällan 35 7. Aldrig 407 9. Uppgift saknas
VAR 388 SVENSK TV 2 Loc 441 width 1 MD=9 (24.2) Hur ofta brukar Du titta på: Svensk TV 2? <Se F.24 för fullständig frågetext> 2725 1. Dagligen 703 2. 5-6 ggr/vecka 557 3. 3-4 ggr/vecka 278 4. 1-2 ggr/vecka 38 5. Ngn gång/månad 53 6. Mer sällan 34 7. Aldrig 721 9. Uppgift saknas
VAR 389 TV 3 Loc 442 width 1 MD=9 (24.3) Hur ofta brukar Du titta på: TV 3? <Se F.24 för fullständig frågetext> 649 1. Dagligen 260 2. 5-6 ggr/vecka 342 3. 3-4 ggr/vecka 286 4. 1-2 ggr/vecka 63 5. Ngn gång/månad 52 6. Mer sällan 45 7. Aldrig 3412 9. Uppgift saknas
VAR 390 TV 4 Loc 443 width 1 MD=9 (24.4) Hur ofta brukar Du titta på: TV 4? <Se F.24 för fullständig frågetext> 322 1. Dagligen 143 2. 5-6 ggr/vecka 190 3. 3-4 ggr/vecka 399 4. 1-2 ggr/vecka 118 5. Ngn gång/månad 123 6. Mer sällan 104 7. Aldrig 3710 9. Uppgift saknas
VAR 391 NORDIC CHANNEL Loc 444 width 1 MD=9 (24.5) Hur ofta brukar Du titta på: Nordic Channel <Se F.24 för fullständig frågetext> 222 1. Dagligen 84 2. 5-6 ggr/vecka 135 3. 3-4 ggr/vecka 312 4. 1-2 ggr/vecka 190 5. Ngn gång/månad 169 6. Mer sällan 106 7. Aldrig 3891 9. Uppgift saknas
VAR 392 DANSK TV 2 Loc 445 width 1 MD=9 (24.6) Hur ofta brukar Du titta på: Dansk TV 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 97 1. Dagligen 33 2. 5-6 ggr/vecka 62 3. 3-4 ggr/vecka 105 4. 1-2 ggr/vecka 55 5. Ngn gång/månad 53 6. Mer sällan 104 7. Aldrig 4600 9. Uppgift saknas
VAR 393 MTV Loc 446 width 1 MD=9 (24.7) Hur ofta brukar Du titta på: MTV <Se F.24 för fullständig frågetext> 296 1. Dagligen 104 2. 5-6 ggr/vecka 138 3. 3-4 ggr/vecka 237 4. 1-2 ggr/vecka 161 5. Ngn gång/månad 245 6. Mer sällan 240 7. Aldrig 3688 9. Uppgift saknas
VAR 394 EUROSPORT Loc 447 width 1 MD=9 (24.8) Hur ofta brukar Du titta på: Eurosport <Se F.24 för fullständig frågetext> 303 1. Dagligen 112 2. 5-6 ggr/vecka 186 3. 3-4 ggr/vecka 314 4. 1-2 ggr/vecka 179 5. Ngn gång/månad 240 6. Mer sällan 243 7. Aldrig 3532 9. Uppgift saknas
VAR 395 SUPER CHANNEL Loc 448 width 1 MD=9 (24.9) Hur ofta brukar Du titta på: Super Channel <Se F.24 för fullständig frågetext> 142 1. Dagligen 47 2. 5-6 ggr/vecka 97 3. 3-4 ggr/vecka 222 4. 1-2 ggr/vecka 192 5. Ngn gång/månad 313 6. Mer sällan 207 7. Aldrig 3889 9. Uppgift saknas
VAR 396 BBC Loc 449 width 1 MD=9 (24.10) Hur ofta brukar Du titta på: BBC <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 26 3. 3-4 ggr/vecka 50 4. 1-2 ggr/vecka 59 5. Ngn gång/månad 75 6. Mer sällan 120 7. Aldrig 4724 9. Uppgift saknas
VAR 397 CNN Loc 450 width 1 MD=9 (24.11) Hur ofta brukar Du titta på: CNN <Se F.24 för fullständig frågetext> 60 1. Dagligen 27 2. 5-6 ggr/vecka 34 3. 3-4 ggr/vecka 69 4. 1-2 ggr/vecka 56 5. Ngn gång/månad 102 6. Mer sällan 142 7. Aldrig 4619 9. Uppgift saknas
VAR 398 FILM NET Loc 451 width 1 MD=9 (24.12) Hur ofta brukar Du titta på: Film Net <Se F.24 för fullständig frågetext> 103 1. Dagligen 40 2. 5-6 ggr/vecka 75 3. 3-4 ggr/vecka 74 4. 1-2 ggr/vecka 30 5. Ngn gång/månad 25 6. Mer sällan 110 7. Aldrig 4652 9. Uppgift saknas
VAR 399 SF SUCCE Loc 452 width 1 MD=9 (24.13) Hur ofta brukar Du titta på: SF Succe <Se F.24 för fullständig frågetext> 24 1. Dagligen 14 2. 5-6 ggr/vecka 32 3. 3-4 ggr/vecka 24 4. 1-2 ggr/vecka 6 5. Ngn gång/månad 9 6. Mer sällan 104 7. Aldrig 4896 9. Uppgift saknas
VAR 400 TV 1000 24 Loc 453 width 1 MD=9 (24.14) Hur ofta brukar Du titta på: TV 1000 <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 1. Dagligen 28 2. 5-6 ggr/vecka 41 3. 3-4 ggr/vecka 43 4. 1-2 ggr/vecka 11 5. Ngn gång/månad 18 6. Mer sällan 122 7. Aldrig 4807 9. Uppgift saknas
VAR 401 MÅNDAG-TORSDAG 25 Loc 454 width 2 MD=99 25 Hur lång tid sammanlagt tittar Du på TV en genomsnittlig dag? (25.1) Måndag - Torsdag 101 00. Inte alls 63 01. Högst 5 min 111 02. 5 - 15 min 296 03. 15 min - 1/2 tim 1073 04. 1/2 - 1 tim 1723 05. 1 - 2 tim 960 06. 2 - 3 tim 402 07. 3 - 4 tim 159 08. 4 - 5 tim 77 09. Mer än 5 tim 144 99. Uppgift saknas
VAR 402 FREDAG 25 Loc 456 width 2 MD=99 (25.2) Fredag <Se F.25 för fullständig frågetext> 118 00. Inte alls 37 01. Högst 5 min 58 02. 5 - 15 min 138 03. 15 min - 1/2 tim 510 04. 1/2 - 1 tim 1343 05. 1 - 2 tim 1522 06. 2 - 3 tim 758 07. 3 - 4 tim 282 08. 4 - 5 tim 116 09. Mer än 5 tim 227 99. Uppgift saknas
VAR 403 LÖRDAG 25 Loc 458 width 2 MD=99 (25.3) Lördag <Se F.25 för fullständig frågetext> 126 00. Inte alls 29 01. Högst 5 min 60 02. 5 - 15 min 115 03. 15 min - 1/2 tim 417 04. 1/2 - 1 tim 1160 05. 1 - 2 tim 1466 06. 2 - 3 tim 916 07. 3 - 4 tim 391 08. 4 - 5 tim 239 09. Mer än 5 tim 190 99. Uppgift saknas
VAR 404 SÖNDAG 25 Loc 460 width 2 MD=99 (25.4) Söndag <Se F.25 för fullständig frågetext> 91 00. Inte alls 31 01. Högst 5 min 58 02. 5 - 15 min 133 03. 15 min - 1/2 tim 611 04. 1/2 - 1 tim 1488 05. 1 - 2 tim 1253 06. 2 - 3 tim 728 07. 3 - 4 tim 330 08. 4 - 5 tim 189 09. Mer än 5 tim 197 99. Uppgift saknas
VAR 405 SVENSK TV (1 EL. 2) 26 Loc 462 width 2 MD=99 26 Hur lång tid sammanlagt tittar Du på följande TV-kanaler en genomsnittlig dag? (26.1) Svensk TV (1 el. 2) 86 00. Inte alls 85 01. Högst 5 min 182 02. 5 - 15 min 464 03. 15 min - 1/2 tim 1243 04. 1/2 - 1 tim 1573 05. 1 - 2 tim 803 06. 2 - 3 tim 280 07. 3 - 4 tim 79 08. 4 - 5 tim 35 09. Mer än 5 tim 279 99. Uppgift saknas
VAR 406 TV 3 26 Loc 464 width 2 MD=99 (26.2) TV 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> 2009 00. Inte alls 96 01. Högst 5 min 178 02. 5 - 15 min 349 03. 15 min - 1/2 tim 574 04. 1/2 - 1 tim 415 05. 1 - 2 tim 119 06. 2 - 3 tim 37 07. 3 - 4 tim 9 08. 4 - 5 tim 11 09. Mer än 5 tim 1312 99. Uppgift saknas
VAR 407 TV 4 26 Loc 466 width 2 MD=99 (26.3) TV 4 <Se F.26 för fullständig frågetext> 2325 00. Inte alls 199 01. Högst 5 min 249 02. 5 - 15 min 310 03. 15 min - 1/2 tim 346 04. 1/2 - 1 tim 138 05. 1 - 2 tim 17 06. 2 - 3 tim 13 07. 3 - 4 tim 2 08. 4 - 5 tim 10 09. Mer än 5 tim 1500 99. Uppgift saknas
VAR 408 MTV 26 Loc 468 width 2 MD=99 (26.4) MTV <Se F.26 för fullständig frågetext> 2466 00. Inte alls 324 01. Högst 5 min 242 02. 5 - 15 min 232 03. 15 min - 1/2 tim 145 04. 1/2 - 1 tim 75 05. 1 - 2 tim 22 06. 2 - 3 tim 10 07. 3 - 4 tim 7 08. 4 - 5 tim 17 09. Mer än 5 tim 1569 99. Uppgift saknas
VAR 409 EUROSPORT 26 Loc 470 width 2 MD=99 (26.5) Eurosport <Se F.26 för fullständig frågetext> 2426 00. Inte alls 281 01. Högst 5 min 243 02. 5 - 15 min 288 03. 15 min - 1/2 tim 253 04. 1/2 - 1 tim 121 05. 1 - 2 tim 24 06. 2 - 3 tim 7 07. 3 - 4 tim 5 08. 4 - 5 tim 8 09. Mer än 5 tim 1453 99. Uppgift saknas
VAR 410 ANNAN SATELITKANAL 26 Loc 472 width 2 MD=99 (26.6) Annan satelitkanal <Se F.26 för fullständig frågetext> 2416 00. Inte alls 176 01. Högst 5 min 185 02. 5 - 15 min 246 03. 15 min - 1/2 tim 234 04. 1/2 - 1 tim 158 05. 1 - 2 tim 66 06. 2 - 3 tim 14 07. 3 - 4 tim 5 08. 4 - 5 tim 12 09. Mer än 5 tim 1597 99. Uppgift saknas