KLUVNA SVENSKAR POSITIVA
               TILL EG 1990
                SSD 0444

          Svenska Arbetsgivareföreningen
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

    Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
    gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
    Datatjänst. Materialet i KLUVNA SVENSKAR POSITIVA TILL EG
    1990 samlades ursprungligen in av SIFO efter beställning
    från Svenska Arbetsgivareföreningen. Varken SSD eller
    primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
    som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KLUVNA SVENSKAR POSITIVA
  TILL EG 1990 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid
  skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Svenska
  Arbetsgivareföreningen under perioden 12 december 1990.
  Frågorna ingick i SIFO-buss 90090 och utfördes i form av
  telefonintervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0444 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medlem i fackförening 9 Medborgarskap 10 Sysselsättning 11 Arbetsgivare 12 Inkomst i hushållet 13 Intresserad av händelser inom EG 14 Intresserad av händelser inom Östeuropa 15 Tidpunkt för Sveriges medlemskap i EG 16 Samtalat om EG 17 Son/dotter tar arbete utanför Norden 18 Sverige på efterkälken utanför EG 19 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 1 20 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 2 21 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 3 22 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 4 23 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 5 24 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 6 25 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 7 26 Göra något för att Sverige kommer med i EG, 8 27 Göra något för att Sverige kommer med i EG,9 28 Levnadsstandarden om Sverige tillhörde EG 29 Social välfärd om Sverige tillhörde EG 30 Arbetsmarknad om Sverige tillhörde EG 31 Skyddet av vår miljö om Sverige tillhörde EG 32 Fri arbetsmarknad i Europa 33 Arbetsmiljön om Sverige tillhörde EG 34 Matpriserna om Sverige tillhörde EG 35 Europeer köper fastigheter och mark i Sverige 36 Jämställdhet om Sverige tillhörde EG 37 Risken att Sverige angrips om vi tillhörde EG 38 Ansökan om medlemskap i EG 39 Antal hushåll

VAR 1 SSD STUDY NR 0444              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0444


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 OKTOBER 1993
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN BS1 Loc 13 width 1 MD=9 BS1 Kön 959 1. Man 1064 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 6 BOSTADSORT BS2 Loc 14 width 1 MD=9 BS2 Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i... 419 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 1084 2. På en ort med MER ÄN 3000 invånare 489 3. På en ort med MINDRE än 3000 invånare 34 9. Uppgift saknas
VAR 7 ÅLDER BS3 Loc 15 width 2 MD=99 BS3 Hur gammal är Du? 48 01. 16-17 år 111 02. 18-20 år 111 03. 21-23 år 217 04. 24-29 år 344 05. 30-39 år 422 06. 40-49 år 416 07. 50-64 år 239 08. 65-74 år 115 09. 75 år eller äldre 3 99. Ej svar
VAR 8 FACKFÖRENINGSMEDLEM BS7 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 BS7 (OM ANSTÄLLD:) Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 426 1. Ja, LO 355 2. Ja, TCO (t ex HTF, SIF, SKTF) 93 3. Ja, SACO/SR (t ex CF, SSR, STF) 56 4. Ja, annan 181 5. Nej 898 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 9 MEDBORGARSKAP BS4 Loc 18 width 1 MD=9 BS4 Är Du svensk medborgare? 1924 1. Ja 70 5. Nej 32 9. Uppgift saknas
VAR 10 SYSSELSÄTTNING BS5 Loc 19 width 2 MD=99 BS5 Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 571 01. Arbetare 557 02. Tjänsteman 167 03. Egen företagare 432 04. Pensionär 149 05. Studerande 65 06. Hemarbetande 17 07. Sjukskriven 30 08. Annat 29 09. Ej svar, tveksam, vet ej 2 10. Jordbrukare 7 99. Uppgift saknas
VAR 11 ARBETSGIVARE BS6 Loc 21 width 1 MD=0 BS6 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 548 1. Privat 574 2. Stat, kommun, landsting 6 8. Tveksam, vet ej 898 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 INKOMST BN3 Loc 22 width 2 BN3 Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i hela hushållet? Räkna ihop inkomsterna för alla: Make/maka, hemmavarande barn och också din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiebidrag och allt annat. Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka. - 33 01. - 59999 år - 4999 mån -1149 vec 24 02. 60000- 69999 år 5000- 5749 mån 1150-1349 vec 32 03. 70000- 89999 år 5750- 7499 mån 1350-1749 vec 64 04. 90000-119999 år 7500- 9999 mån 1750-2299 vec 98 05. 120000-149999 år 10000-12499 mån 2300-2899 vec 102 06. 150000-174999 år 12500-14599 mån 2900-3499 vec 294 07. 175000-249999 år 14600-20799 mån 3500-4999 vec 251 08. 250000-299999 år 20800-24999 mån 5000-5799 vec 359 09. 300000-399999 år 25000-33332 mån 5800-7699 vec 86 10. 400000-499999 år 33333-41666 mån 7700-9599 vec 98 11. 500000- år 41667- mån 9600- vec 376 88. Kan inte säga/Ej svar 209 99. Uppgfift saknas
VAR 13 INTRESSERAD AV EG A2 Loc 24 width 1 MD=9 A2 Hur intresserad är Du av att följa vad som händer inom EG - Europeiska Gemenskapen? Är Du... 416 1. Mycket intresserad 1153 2. Ganska intresserad 322 3. Ganska ointresserad 92 4. Mycket ointresserad 39 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 14 INTRESSE ÖSTEUROPA A3 Loc 25 width 1 MD=9 A3 Hur intresserad är Du av att följa händelser inom Östeuropa? 546 1. Mycket intresserad 1129 2. Ganska intresserad 270 3. Ganska ointresserad 62 4. Mycket ointresserad 15 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 15 MEDLEM I EG A4 Loc 26 width 1 MD=9 A4 Tror Du att Sverige kommer att bli medlem i EG före år 2000, någon gång efter år 2000 eller tror Du inte att Sverige någonsin blir medlem av EG? 1743 1. Före år 2000 132 3. Efter år 2000 38 5. Blir inte medlem 109 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 16 SAMTAL OM EG A5 Loc 27 width 1 MD=9 A5 Har Du samtalat med någon hemma eller på arbetsplatsen om EG under den senaste tiden eller har Du inte gjort det? 414 1. Ja, talat ofta om EG 863 3. Ja, talat om EG 728 5. Nej, inte talat om EG 17 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 17 ARBETE I EUROPA A6 Loc 28 width 1 MD=9 A6 Om Du hade en son eller dotter som funderade på att ta ett arbete i något land i Europa utanför Norden, skulle Du uppmuntra eller försöka avstyra honom eller henne från att göra det? 1323 1. Uppmuntra 312 5. Avstyra 387 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 18 SVERIGE UTANFÖR EG A7 Loc 29 width 1 MD=9 A7 Tror Du att Sverige kan komma att hamna på efterkälken om vi står utanför EG eller tror Du inte det? 1328 1. Ja, kan hamna på efterkälken 410 5. Nej, tror inte det 284 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 19 GÖRA NGT FÖR EG,1 A8 Loc 30 width 2 MD=99 A8 Skulle Du kunna tänka Dig att göra något av följande för att Sverige skall komma med i EG? A8(1) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 1 852 01. Tala med dem Du känner om EG 113 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 138 03. Deltaga i en studiecirkel om EG 41 04. Tala med Din politiker 21 05. Skriva insändare i tidningarna 3 06. Gå med i en aktionsgrupp 68 07. Skriva på protestlistor 13 08. Demonstrera 8 09. Gå med i ett parti 672 55. Inte göra något av detta 93 88. Tveksam, vet ej 4 99. Uppgift saknas
VAR 20 GÖRA NGT FÖR EG,2 A8 Loc 32 width 2 MD= 0 A8(2) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 2 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om EG 373 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 214 03. Deltaga i en studiecirkel om EG 102 04. Tala med Din politiker 48 05. Skriva insändare i tidningarna 14 06. Gå med i en aktionsgrupp 105 07. Skriva på protestlistor 9 08. Demonstrera 10 09. Gå med i ett parti 1 55. Inte göra något av detta 4 88. Tveksam, vet ej 1146 00. Frågan ej tillämplig
VAR 21 GÖRA NGT FÖR EG,3 A8 Loc 34 width 2 MD= 0 A8(3) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 3 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om EG 12 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 172 03. Deltaga i en studiecirkel om EG 138 04. Tala med Din politiker 42 05. Skriva insändare i tidningarna 27 06. Gå med i en aktionsgrupp 141 07. Skriva på protestlistor 27 08. Demonstrera 17 09. Gå med i ett parti 2 88. Tveksam, vet ej 1448 00. Frågan ej tillämplig
VAR 22 GÖRA NGT FÖR EG,4 A8 Loc 36 width 1 MD=0 A8(4) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 4 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 1. Tala med dem Du känner om EG 6 2. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 2 3. Deltaga i en studiecirkel om EG 111 4. Tala med Din politiker 36 5. Skriva insändare i tidningarna 25 6. Gå med i en aktionsgrupp 130 7. Skriva på protestlistor 26 8. Demonstrera 38 9. Gå med i ett parti 1652 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 GÖRA NGT FÖR EG,5 A8 Loc 37 width 1 MD=0 A8(5) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 5 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 1. Tala med dem Du känner om EG 3 2. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 3 3. Deltaga i en studiecirkel om EG 11 4. Tala med Din politiker 50 5. Skriva insändare i tidningarna 25 6. Gå med i en aktionsgrupp 50 7. Skriva på protestlistor 31 8. Demonstrera 37 9. Gå med i ett parti 1816 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 GÖRA NGT FÖR EG,6 A8 Loc 38 width 1 MD=0 A8(6) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 6 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 1. Tala med dem Du känner om EG 4 2. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 3. Deltaga i en studiecirkel om EG 7 4. Tala med Din politiker 0 5. Skriva insändare i tidningarna 25 6. Gå med i en aktionsgrupp 32 7. Skriva på protestlistor 14 8. Demonstrera 33 9. Gå med i ett parti 1911 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 GÖRA NGT FÖR EG,7 A8 Loc 39 width 1 MD=0 A8(7) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 7 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 1. Tala med dem Du känner om EG 0 2. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 3. Deltaga i en studiecirkel om EG 0 4. Tala med Din politiker 3 5. Skriva insändare i tidningarna 0 6. Gå med i en aktionsgrupp 24 7. Skriva på protestlistor 14 8. Demonstrera 19 9. Gå med i ett parti 1966 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 GÖRA NGT FÖR EG,8 A8 Loc 40 width 1 MD=0 A8(8) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 8 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 1. Tala med dem Du känner om EG 1 2. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 3. Deltaga i en studiecirkel om EG 0 4. Tala med Din politiker 0 5. Skriva insändare i tidningarna 0 6. Gå med i en aktionsgrupp 0 7. Skriva på protestlistor 20 8. Demonstrera 15 9. Gå med i ett parti 1990 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 GÖRA NGT FÖR EG,9 A8 Loc 41 width 1 MD=0 A8(9) Göra något för att Sverige skall komma med i EG, 9 <Se F.A8 för fullständig frågetext> 0 1. Tala med dem Du känner om EG 3 2. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 1 3. Deltaga i en studiecirkel om EG 0 4. Tala med Din politiker 0 5. Skriva insändare i tidningarna 1 6. Gå med i en aktionsgrupp 0 7. Skriva på protestlistor 0 8. Demonstrera 18 9. Gå med i ett parti 2003 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LEVNADSSTANDARD-EG A9 Loc 42 width 1 MD=9 A9 Tror Du att vi skulle få högre eller lägre levnadsstandard i Sverige om vi tillhörde EG? 606 1. Högre 681 3. Varken högre eller lägre 430 5. Lägre 305 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 29 SOCIAL VÄLFÄRD-EG A10 Loc 43 width 1 MD=9 A10 Tror Du att vi skulle få bättre eller sämre social välfärd i Sverige om vi tillhörde EG? 339 1. Bättre social välfärd 647 3. Varken bättre eller sämre 704 5. Sämre social välfärd 332 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 30 ARBETE INOM EG A11 Loc 44 width 1 MD=9 A11 Tror Du att det skulle bli fler ellr färre jobb i Sverige om vi tillhörde EG eller skulle det inte vara någon skillnad? 498 1. Fler 654 3. Ingen skillnad 609 5. Färre 261 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 31 MILJÖ - EG A12 Loc 45 width 1 MD=9 A12 Tror Du att det vore bra eller dåligt för skyddet av vår miljö om Sverige tillhörde EG? Vore det... 118 1. Mycket bra 726 2. Ganska bra 593 3. Ganska dåligt 150 4. Mycket dåligt 435 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 32 JOBB I EUROPA A13 Loc 46 width 1 MD=9 A13 Inom EG kommer det att bli en helt fri arbetsmarknad, dvs man skall kunna ta ett arbete i ett annat land utan att behöva söka arbetstillstånd. Tycker Du att det vore bra eller dåligt om Sverige också ingick i denna fria arbetsmarknad? 1302 1. Bra om Sverige ingick 133 3. Varken bra eller dåligt om Sverige ingick 379 5. Dåligt om Sverige ingick 208 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 33 ARBETSMILJÖ-EG A14 Loc 47 width 1 MD=9 A14 Och vad tror Du om arbetsmiljön? Skulle den bli bättre eller sämre om Sverige tillhörde EG? 337 1. Bättre 798 3. Varken bättre eller sämre 574 5. Sämre 313 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 34 MATPRIS - EG A15 Loc 48 width 1 MD=9 A15 Och vad tror Du om matpriserna? Skulle det blir högre eller lägre matpriser i Sverige om vi tillhörde EG? 87 1. Högre 178 3. Varken högre eller lägre 1614 5. Lägre 143 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 35 EUROPEER KÖPER MARK A16 Loc 49 width 1 MD=9 A16 Tycker Du att det vore bra eller dåligt om människor från andra europeiska länder fritt fick köpa fastigheter och mark i Sverige? Vore det... 38 1. Mucket bra 423 2. Ganska bra 803 3. Ganska dåligt 574 4. Mycket dåligt 184 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 36 JÄMSTÄLLDHET-EG A17 Loc 50 width 1 MD=9 A17 Tror Du att det skulle bli mer eller mindre jämställdhet mellan män och kvinnor i Sverige om vi tillhörde EG? 183 1. Mer 1140 3. Varken mer eller mindre 479 5. Mindre 220 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 37 SVERIGE ANGRIPS-EG A18 Loc 51 width 1 MD=9 A18 Tror Du att risken att Sverige angrips av någon främmande makt skulle bli större eller mindre om Sverige tillhörde EG? 290 1. Större 1001 3. Varken större eller mindre 473 5. Mindre 258 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 38 ANSöKAN TILL EG A19 Loc 52 width 1 MD=9 A19 Tycker Du att Sverige skall ansöka om medlemskap i EG eller tycker Du inte det? 1363 1. Ja, bör ansöka om medlemskap 306 5. Nej, bör inte ansöka om medlemskap 353 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 39 ANTAL HUSHÅLL Loc 53 width 1 1102 1. Hushåll 924 2. Dubbletter