SVENSKARNA,
             EG OCH SNUSET 1991
                SSD 0445

              United Brands
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i SVENSKARNA, EG OCH
     SNUSET 1991 samlades ursprungligen in av SIFO
     efter en beställning från United Brands. Varken SSD
     eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
     tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSKARNA, EG OCH SNUSET
  1991 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid
  skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands
  under
  perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085
  och utfördes i form
  av telefonintervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0445 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening 12 Partival i riksdagsvalet 1991 13 Regeringens och riksdagens inflytande i Sverige om vi gick med i EG 14 Regeringens och riksdagens inflytande i Europa om vi gick med i EG 15 Ansökan on medlemskap i EG 16 Använder snus själv 17 Andra människor använder snus 18 EG fattar beslut om snusfrågor 19 EG förbjuder snus inom EG 20 Förbjud av snus påverkar medlemskapet i EG 21 Beslutsrätten om användningen av snus 22 Viktigt att behålla beslutsrätten om snus

VAR 1 SSD STUDY NR 0445              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0445


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN 21 Loc 13 width 1 21 Kön 456 1. Man 544 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT 22 Loc 14 width 1 MD=9 22 Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 239 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 520 2. På en ort med mer än 3000 invånare 219 3. På en ort med mindre än 3000 invånare 22 9. Uppgift saknas
VAR 7 ÅLDER 23 Loc 15 width 2 MD=99 23 Hur gammal är Du? 24 01. 16-17 år 34 02. 18-20 år 48 03. 21-23 år 106 04. 24-29 år 159 05. 30-39 år 196 06. 40-49 år 190 07. 50-64 år 142 08. 65-74 år 98 09. 75 år eller äldre 3 99. Ej svar
VAR 8 MEDBORGARSKAP 24 Loc 17 width 1 24 Är Du svensk medborgare? 965 1. Ja 35 5. Nej
VAR 9 SYSSELSÄTTNING 25 Loc 18 width 2 25 Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 291 01. Arbetare 249 02. Tjänsteman 66 03. Egen företagare 266 04. Pensionär 64 05. Studerande 29 06. Hemarbetande 3 07. Sjukskriven 2 08. Jordbrukare 0 09. Arbetslös 30 10. Annat
VAR 10 ARBETSGIVARE 26 Loc 20 width 1 MD=0 26 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 255 1. Privat 279 2. Stat, kommun, landsting 9 8. Tveksam, vet ej 457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM 27 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 27 Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO? 233 1. Ja, LO 150 2. Ja, TCO (t ex HTF, SIF, SKTF) 49 3. Ja, SACO 32 4. Ja, annan 132 5. Nej 393 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 12 PARTI RIKSDAGSVAL 126 Loc 22 width 2 126 Hur var det i riksdagsvalet 1991? Vilket parti röstade Du på då? 181 01. MODERATA SAMLINGSPARTIET 82 02. FOLKPARTIET 65 03. CENTERPARTIET 16 04. KDS 366 05. SOCIALDEMOKRATERNA 34 06. VÄNSTERPARTIET 43 07. MILJÖPARTIET DE GRÖNA 59 08. NY DEMOKRATI 2 09. Annat parti 21 10. Var för ung då 1 11. Utländsk medborgare då 91 55. Röstade inte eller röstade blankt 19 88. Minns ej 20 89. Vägrar svara
VAR 13 INFLYTANDE SVERIGE 415 Loc 24 width 1 415 Tror Du att den svenska regeringen och riksdagen skulle få större eller mindre inflytande över utvecklingen i Sverige om vi gick med i EG? 21 1. Mycket större inflytande 135 2. Något större inflytande 162 3. Ungefär samma som nu 340 4. Något mindre inflytande 116 5. Mycket mindre inflytande 226 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 INFLYTANDE EUROPA 416 Loc 25 width 1 416 Tror Du att den svenska regeringen och riksdagen skulle få större eller mindre inflytande över utvecklingen i Europa om vi gick med i EG? 34 1. Mycket större inflytande 450 2. Något större inflytande 205 3. Ungefär samma som nu 124 4. Något mindre inflytande 30 5. Mycket mindre inflytande 157 8. Tveksam, vet ej
VAR 15 MEDLEMSKAP I EG 417 Loc 26 width 1 417 Tycker Du att Sverige skall ansöka om medlemskap i EG eller tycker Du inte det? 592 1. Ja, bör ansöka om medlemskap 218 5. Nej, bör inte ansöka om medlemskap 190 8. Tveksam, vet ej
VAR 16 ANVÄNDER SNUS SJÄLV 418 Loc 27 width 1 418 Nu skall jag ställa ett par frågor om något typiskt svenskt, nämligen snus. Använder Du själv snus? 91 1. Ja, varje dag 20 3. Ja, men mera sällan 887 5. Nej, aldrig 2 8. Tveksam, vet ej
VAR 17 ANDRA ANVÄNDER SNUS 419 Loc 28 width 1 MD=0 419 Vad tycker Du om att andra människor som Du träffar använder snus? 652 1. Har inget emot att man snusar i min närvaro 215 5. Är emot att man snusar i min närvaro 20 8. Tveksam, vet ej 113 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 EG BESLUTAR OM SNUS 420 Loc 29 width 1 420 Det finns ett förslag inom EG om att förbjuda användningen av snus av svensk typ. Om Sverige blir medlem i EG skulle ett sådant förbud också kunna gälla hos oss. Tycker Du att det är bra eller dåligt att EG fattar beslut som skall gälla i alla medlemsländer i en sådan fråga? 111 1. Bra 46 3. Varken bra eller dåligt 790 5. Dåligt 53 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 FÖRBJUDA SNUS I EG 421 Loc 30 width 1 421 Om EG skulle förbjuda användningen av snus inom EG, vore det ett bra eller dåligt beslut? 155 1. Bra 57 3. Varken bra eller dåligt 740 5. Dåligt 48 8. Tveksam, vet ej
VAR 20 SNUS-MEDLEMSKAP 422 Loc 31 width 1 422 Om EG skulle förbjuda användningen av snus inom EG, skulle det påverka din uppfattning om ett svenskt medlemskap i EG positivt eller negativt, eller skulle det inte alls påverka din uppfattning om svenskt medlemskap? 9 1. Mycket positivt 15 2. Ganska positivt 112 3. Ganska negativt 95 4. Mycket negativt 718 5. Skulle inte påverka min uppfattning 51 8. Tveksam, vet ej
VAR 21 BESLUTSRÄTT OM SNUS 423 Loc 32 width 1 423 Bör Sverige när vi ansöker om medlemskap i EG, förbehålla oss själva rätten att besluta om användningen av snus i Sverige, eller bör vi överlåta den beslutsrätten till EG? 810 1. Bör förbehålla oss själva beslutsrätten 108 5. Bör överlåta beslutsrätten till EG 82 8. Tveksam, vet ej
VAR 22 SVENSK BESLUTSRÄTT 332 Loc 33 width 1 MD=0 332 Hur viktigt är det att vi behåller beslutsrätten i denna fråga i Sverige? 323 1. Mcket viktigt 260 2. Ganska viktigt 179 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt 11 8. Tveksam, vet ej 190 0. Frågan ej tillämplig