MAJORITET MOT SVENSK
             EG-ANSLUTNING 1992
                SSD 0446

              Göteborgs-Posten
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i MAJORITET MOT SVENSK
     EG-ANSLUTNING 1992 samlades ursprungligen in
     av SIFO efter en beställning från Göteborgs-Posten.
     Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar för analyser
     och tolkningar som presenteras i denna (publikation)

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får MAJORITET MOT SVENSK
  EG-ANSLUTNING 1992 förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av
  Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992.
  Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av
  telefonintervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0446 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Bostadsort 7 Ålder 8 Medborgarskap 9 Sysselsättning 10 Arbetsgivare 11 Medlem i fackförening 12 Partival i riksdagsvalet 1991 13 Hushållsinkomst 14 Rösta till att Sverige blir medlem i EG 15 Social trygghet om Sverige tillhörde EG 16 Miljöpolitik om Sverige tillhörde EG 17 Personlig ekonomi om Sverige tillhörde EG 18 Sysselsättning om Sverige tillhörde EG

VAR 1 SSD STUDY NR 0446              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0446


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN 21 Loc 13 width 1 21 Kön 486 1. Man 514 2. Kvinna
VAR 6 BOSTADSORT 22 Loc 14 width 1 MD=9 22 Vilken typ av bostadsort bor Du i? Bor Du i...? 250 1. Stockholm, Göteborg eller Malmö 478 2. På en ort med mer än 3000 invånare 257 3. På en ort med mindre än 3000 invånare 15 9. Uppgift saknas
VAR 7 ÅLDER 23 Loc 15 width 2 MD=99 23 Hur gammal är Du? 24 01. 16-17 år 41 02. 18-20 år 59 03. 21-23 år 121 04. 24-29 år 186 05. 30-39 år 173 06. 40-49 år 218 07. 50-64 år 123 08. 65-74 år 44 09. 75 år eller äldre 11 99. Ej svar
VAR 8 MEDBORGARSKAP 24 Loc 17 width 1 24 Är Du svensk medborgare? 966 1. Ja 34 5. Nej
VAR 9 SYSSELSÄTTNING 25 Loc 18 width 2 25 Vad har Du för sysselsättning? Är Du arbetare, tjänsteman, egen företagare, hemarbetande eller vad? 292 01. Arbetare 228 02. Tjänsteman 76 03. Egen företagare 227 04. Pensionär 82 05. Studerande 28 06. Hemarbetande 5 07. Sjukskriven 0 08. Jordbrukare 1 09. Arbetslös 61 10. Annat
VAR 10 ARBETSGIVARE 26 Loc 20 width 1 MD=0 26 Är Du anställd i privat tjänst eller av stat, kommun eller landsting? 260 1. Privat 259 2. Stat, kommun, landsting 6 8. Tveksam, vet ej 475 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 FACKFÖRENINGSMEDLEM 27 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 27 Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO? 246 1. Ja, LO 195 2. Ja, TCO (t ex HTF, SIF, SKTF) 39 3. Ja, SACO 19 4. Ja, annan 98 5. Nej 393 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 12 PARTI RIKSDAGSVAL 126 Loc 22 width 2 MD=99 126 Hur var det i riksdagsvalet 1991? Vilket parti röstade Du på då? 214 01. MODERATA SAMLINGSPARTIET 92 02. FOLKPARTIET 57 03. CENTERPARTIET 42 04. KDS 308 05. SOCIALDEMOKRATERNA 40 06. VÄNSTERPARTIET 22 07. MILJÖPARTIET DE GRÖNA 37 08. NY DEMOKRATI 1 09. Annat parti 13 10. Var för ung då 1 11. Utländsk medborgare då 85 55. Röstade inte eller röstade blankt 10 88. Minns ej 27 89. Vägrar svara 51 99. Uppgift saknas
VAR 13 INKOMST 92 Loc 24 width 2 92 Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i HELA HUSHÅLLET? Räkna ihop inkomsterna för alla: Make/maka, hemmavarande barn och också Din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiebidrag och allt annat. Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka. 27 01. Upp till 59.999/år Upp till 4.999/må Upp till 1.149/v 9 02. 60.000- 69.999/år 5.000- 5.749/må 1.150-1.349/v 42 03. 70.000- 89.999/år 5.750- 7.499/må 1.350-1.749/v 57 04. 90.000-119.999/år 7.500- 9.999/må 1.750-2.299/v 100 05. 120.000-149.999/år 10.000-12.499/må 2.300-2.899/v 66 06. 150.000-174.999/år 12.500-14.599/må 2.900-3.499/v 166 07. 175.000-249.999/år 14.600-20.799/må 3.500-4.999/v 116 08. 250.000-299.999/år 20.800-24.999/må 5.000-5.799/v 185 09. 300.000-399.999/år 25.000-33.332/må 5.800-7.699/v 56 10. 400.000-499.999/år 33.333-41.666/må 7.700-9.599/v 46 11. 500.000- /år 41.667- /må 9.600- /v 107 88. Kan inte säga 23 99. Ej svar
VAR 14 RÖSTA EG-MEDLEM 1101 Loc 26 width 1 1101 Om det vore folkomröstning i EG-frågan idag, skulle Du då rösta ja eller nej till att Sverige blir medlem i EG? 322 1. Skulle rösta ja 505 5. Skulle rösta nej 173 8. Tveksam, vet ej
VAR 15 SOCIAL TRYGGHET-EG 1102 Loc 27 width 1 1102 Hur tror Du att den sociala tryggheten förändras om Sverige går med i EG? Tror Du att den blir bättre, sämre eller blir det ingen skillnad? 65 1. Bättre 287 3. Ingen skillnad 577 5. Sämre 71 8. Tveksam, vet ej
VAR 16 MILJÖPOLITIK-EG 1103 Loc 28 width 1 1103 Hur tror Du att miljöpolitiken förändras om Sverige går med i EG? Tror Du att den blir bättre, sämre eller blir det ingen skillnad? 126 1. Bättre 301 3. Ingen skillnad 512 5. Sämre 61 8. Tveksam, vet ej
VAR 17 PRIVAT EKONOMI-EG 1104 Loc 29 width 1 1104 Hur tror Du att Din personliga ekonomi förändras om Sverige går med i EG? Tror Du att den blir bättre, sämre eller blir det ingen skillnad? 147 1. Bättre 537 3. Ingen skillnad 221 5. Sämre 95 8. Tveksam, vet ej
VAR 18 SYSSELSÄTTNING-EG 1105 Loc 30 width 1 1105 Hur tror Du att sysselsättningen förändras om Sverige går med i EG? Tror Du att den blir bättre, sämre eller blir det ingen skillnad? 272 1. Bättre 249 3. Ingen skillnad 395 5. Sämre 84 8. Tveksam, vet ej