POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE
             Invandrare från Polen
                SSD 0459

              Primärforskare
               Tomas Hammar
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet under
  ledning av Tomas Hammar. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Forskningsprojektet "Politisk resocialisation av invandrare"
  (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare
  och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida.
  Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till
  samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenhet av
  invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat
  politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt
  beteende; företrädare och krav; samt information om det
  svenska administrativa och politiska systemet.

  Urvalspopulationen bestod av personer i åldersgruppen 18 - 67
  år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland,
  Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som
  erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som var
  medborgare i något annat land än något av ovanstående.
  Dessutom undersöktes en jämförelsegrupp av infödda svenskar i
  åldersgruppen 18-67 år.

  Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under
  våren 1975 - våren 1976. I anslutning till denna intervju
  fick respondenten fylla i en enkät där man bland annat fick
  ange om man instämde eller ej i ett trettiotal allmänna
  påståenden samt ett antal påståenden som gällde den egna
  invandrargruppen. Därutöver innehöll enkäten ett antal
  faktafrågor.

  Bland de som deltog i den inledande intervjun drogs ett nytt
  urval som intervjuades omedelbart efter valet i september
  1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i
  Sverige.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Tung, R.K.C. (1981): 'Exit-voice catastrophes. Dilemma between
  migration and participation'. Stockholm Studies in Politics
  18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen.
  Alpay, S. (1980): 'Turkar i Stockholm. En studie av
  invandrare, politik och samhälle'. Stockholm Studies in
  Politics 16. Stockholm: Liber.

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  The research project 'Political Resocialization of Immigrants'
  (PRI) examines political interest and participation among
  immigrants. The aim of the project was to study immigrant's
  relations to community and politics; their living conditions;
  experiences of immigration to Sweden; factors possible to
  stimulate increasing political commitment; political attitudes
  and political behaviour; representatives and demands;
  information about the Swedish administrative and political
  system.

  More than 2 500 interviews were conducted in 1975-1976 with
  random samples of immigrants born in Finland, Yugoslavia,
  Poland and Turkey, and a comparison group of Swedish citizens
  in the 18-67 age group and domiciled in Stockholm
  municipality.

  Stratified samples drawn from among the respondents from the
  first-wave survey were reinterviewed in an election survey
  during the weeks following the municipal elections of
  September 1976, in which immigrants participated for the first
  time.

  The first-wave interview included questions on: time of moving
  to Sweden and Stockholm respectively; places of living;
  language spoken by the respondent, and language spoken by
  partner and children; newspaper read (Swedish and from native
  country) and news listened to (Swedish and from other
  countries); how the respondent would act in a situation when
  there is a risk of unemployment; circle of friends;
  organizational membership and activities; knowledge of who to
  address in Stockholm in different situations; contacts with
  authorities; important problems in society; interest in
  Swedish politics; participation in elections in native country
  and in Sweden; comparison of the personal situation in a
  number of areas at present and when living in native country;
  own situation compared with other immigrants and with Swedes
  respectively; present and earlier occupation; placement in a
  'pyramid of society' in native country and in Sweden;
  organizational activities of parents; religiosity, own and
  parents'.

  In connection with this interview the respondent had to fill
  in a questionnaire, in which she/he had to state if she/he
  agreed or not with a number of general statements and a number
  of statements concerning her/his own nationality.

  The election survey included questions about election programs
  in radio and television, study circles discussing the
  election, information pamphlets, political meetings, knowledge
  of candidates, voting, important issues in the election
  campaign, political parties with special interest in issues
  concerning immigrants, attempts to influence other people how
  to vote, comparison between Swedish political parties and
  parties in the native country, interest in election turn-out,
  and when the respondent decided to vote/not to vote.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 4591 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Deltagande i intervjuundersökningen 6 Typ av undersökning 7 Intervjuare 8 Intervjudatum 9 Intervjumånad 10 Ålder 11 Kön 12 Nationalitet 13 Starttid intervju 14 År flyttat till Sverige 15 År flyttat till Stockholm 16 Tidigare bostadsort 17 Antal andra bostadsorter senaste 10 åren 18 Modersmål 19 Språk IP talar 20 Annat talat språk, 1 21 Annat talat språk, 2 22 Antal språk 23 Civilstånd 24 Makes modersmål 25 Språk make/maka talar 26 Antal barn 27 Antal barn hemma 28 Barnens språk 29 Polsk tidning, 1 30 Polsk tidning, 2 31 Polsk tidning, 3 32 Svenskspråkig tidning, 1 33 Svenskspråkig tidning, 2 34 Svenskspråkig tidning, 3 35 Intressantast tidningsinnehåll 36 Näst intressantast tidningsinnehåll 37 Tredje intressantaste tidningsinnehåll 38 Nyhetssändningar från Polens Radio 39 Nyheter på svenska i Sveriges Radio 40 Nyheter i svensk TV 41 Nyheter från andra länder 42 Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 43 Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 44 Ta kontakt med personer som har något att säga till om 45 Gå hem till folk och få dem att ställa upp 46 Skriva på namninsamling 47 Gå på föreningsmöte där frågan diskuteras 48 Arbeta politiskt på fritiden 49 Delta i demonstration 50 Tala med vänner 51 Flytta till plats inom Sverige med bättre arbetsmöjligheter 52 Flytta tillbaka till Polen om det finns bättre arbetsmöjligheter 53 Flytta till annat land 54 Ingen aktivitet för att ändra situationen 55 Annan aktivitet för att påverka situationen 56 Möjlighet påverka de som bestämmer i stat och kommun 57 Besök hos bekanta senaste året 58 Besök hos bekanta från Polen senaste året 59 Träffar arbetskamrater på fritiden 60 Träffar arbetskamrater från Polen på fritiden 61 Personer att tala med om personliga frågor 62 Polacker att tala med om personliga frågor 63 Kontakt med andra människor i Sverige 64 Bekanta i Sverige vid inflyttning 65 Antal besök i Polen de senaste två åren 66 Mest hemma i Polen eller i Sverige 67 Medlem i invandrarförening 68 Invandrarförening 69 Antal möten i invandrarförening 70 Yttrat sig på möte i invandrarförening 71 Medlem i fackförening 72 Fackförening 73 Antal fackföreningsmöten senaste året 74 Yttrat sig på fackföreningsmöte 75 Medlem i svensk förening 76 Svensk förening, 1 77 Svensk förening, 2 78 Antal möten i svensk förening senaste året 79 Yttrat sig på möte i svensk förening 80 Demonstrerat i Sverige 81 Demonstration, 1 82 Demonstration, 2 83 Jämkning av skatt 84 Besvär med hyresvärd 85 Dåligt behandlad på arbetsförmedlingen 86 Får mindre lön än vad man har rätt till 87 Tolk hjälp i viktig fråga 88 Situation där tolkhjälp behövs 89 Felaktigt behandlad av myndighet 90 Felbehandlande myndighet 91 Försök få rättelse i myndighets beslut 92 Aktivitet för att få rättelse 93 Möjlighet att få myndighet att ändra beslut 94 Behandlad av polis 95 Behandlad av hyresvärd 96 Behandlad av läkare 97 Behandlad av ombudsman 98 Behandlad av förmän och arbetsledare 99 Behandlad av arbetskamrater 100 Läser nyhetsartiklar i svenska tidningar 101 Läser nyhetsartiklar i polska tidningar 102 Diskuterar svensk politik 103 Diskuterar polsk politik 104 Föräldrar diskuterade viktiga händelser med barnen 105 Viktigaste samhällsproblemet i Sverige 106 Följer svensk politik 107 Följer polsk politik 108 Medborgarskap 109 Makes medborgarskap 110 Delta i polskt val 111 Deltog i polska riksdagsvalet 1972 112 Deltog i svenska valet 1973 113 Tänker rösta i kommunalvalet 1976 114 Möjligheter att tjäna mycket pengar 115 Möjligheter att trivas med arbetet 116 Möjligheter att använda fritiden bra 117 Möjligheter att förbättra samhället 118 Möjligheter att vinna uppskattning 119 Möjligheter att få en lämplig bostad 120 Möjligheter att ha frihet säga vad man tänker 121 Möjligheter att trivas överhuvudtaget 122 Den egna situationen jämförd med andra invandrares 123 Den egna situationen jämförd med svenskarnas 124 Polisens behandling av invandrare 125 Nuvarande placering på "önskningarnas stege" 126 Placering på "önskningarnas stege" i Polen 127 Placering på "önskningarnas stege" om fem år 128 Viktigaste önskningar, 1 129 Viktigaste önskningar, 2 130 Födelseår 131 Barndomsort 132 Antal skolår i Polen 133 Antal skolår i Sverige 134 Utbildning i Polen 135 Utbildning i Sverige 136 Deltagit i svensk språkkurs 137 Användning av polsk utbildning 138 Använd polsk utbildning 139 Sysselsättning 140 Yrke 141 Yrkets titel 142 Yrke i Polen 143 Arbetsledare i Sverige 144 Arbetsledare i Polen 145 Näringsgren 146 AMS-läger 147 Arbetslös under senaste bosättningsåret i Polen 148 Placering i samhällspyramiden i Polen 149 Placering i samhällspyramiden i Sverige 150 Tillhör socialgrupp 151 Socialgrupp 152 Fars yrke 153 Aktiv i ungdomsorganisation i Polen 154 Föräldrar aktiva i organisation 155 Föräldrarnas förening 156 Föräldrar aktiva i fackförening 157 Föräldrar aktiva i politiskt parti 158 Föräldrar religiösa 159 Egen religion 160 Religiös 161 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 1 162 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 2 163 Planerar att stanna i Sverige 164 Lätt eller svårt flytta från Sverige 165 Försvårar flyttning 166 Sluttid muntlig del 167 Andra närvarande vid intervjun 168 Andra påverkat intervjun 169 Intervjuplats 170 Intervjuförhållanden 171 Svårighet komma överens om tid 172 Förstått frågorna 173 Intresserad av politik 174 Levnadsstandard 175 Kommentar från intervjuaren 176 Födelseort 177 Barndomsort 178 Polska barn bör läsa hemspråk i skolan 179 Judiska barn bör läsa hebreiska i skolan 180 Svenskar anser sig vara förmer än polacker bosatta i Sverige 181 Svenskar anser sig vara förmer än polska judar bosatta i Sverige 182 Statens bästa före enskildas intressen 183 Familjen har skyldighet att hjälpa sina medlemmar 184 Hatar människor för deras åsikters skull 185 Bäst om var och en tänker på sig själv 186 Många får socialhjälp som inte har lust att arbeta 187 Ingen kritik och debatt efter beslut 188 Samhället ska ta hand om alkoholister 189 Vilda strejker lämpliga 190 Näringslivet bör slippa inblandning från staten 191 Svensk moral passar inte för polacker 192 Svensk moral passar inte för judar från Polen 193 Gruppmedlemmar får inte ha för olika åsikter 194 Lagarna för milda 195 Viktigare för polacker att bevara egen kultur än att anpassa sig 196 Viktigare för judar från Polen att bevara egen kultur än att anpassa sig 197 Barnen förstörs genom avsaknad av disciplin i skolan 198 En polack kan endast vara lycklig i Polen 199 En jude kan endast vara lycklig i Israel 200 Alkoholister ska spärras in 201 Rättvis belöning för den som nått hög ställning 202 Följa majoriteten i politiska beslut 203 Demokratin i fara om staten styr näringslivet 204 Protester får ej hindra genomförandet av riksdagsbeslut 205 Svenska regeringen tar för mycket hänsyn till vänster 206 Naturligt att en del har bättre 207 Polska vänner viktigast för polacker 208 Polska vänner viktigast för judar från Polen 209 Mer gemensamt med svenskar 210 För många politiska partier i Sverige 211 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi 212 Förbjuda partier som vill avskaffa val 213 Kompromiss ett svek mot de egna 214 Möjlighet att påverka fackförening 215 Möjlighet att påverka företag 216 Möjlighet att påverka myndigheter 217 Möjlighet att påverka riksdagsmän 218 Riksdagens partispärr 219 Invandrarservice i Stockholm 220 Största fackliga organisation i Sverige 221 Rösträttsålder i Sverige 222 Tage Erlanders tidigare ställning 223 Ansvar för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm 224 Partifärg Svenska Dagbladet 225 Partifärg Aftonbladet 226 Beslutar om kommunalskatt 227 Kännedom Polens länsförvaltning 228 Kännedom Polens stadsförvaltning 229 Kännedom Polens distriktsförvaltning 230 Kännedom Polens kommunförvaltning 231 Kännedom Polens statsminister 232 Kännedom Polens utrikesminister 233 Kännedom förste sekreterare i Polens kommunistpartiet 234 Kännedom Sveriges statsminister 235 Kännedom Sveriges utrikesminister 236 Kännedom Sveriges finansminister 237 Sluttid skriftlig del 238 Ny urvalscell 239 Ankomst till Sverige 240 Politisk aktivitet 241 Utbildningens längd 242 Yrkets status 243 Erfarenhet av Sverige 244 Inställning till intervju 245 Socialgrupp 246 Deltagande i valintervju 247 Intervjuare valintervjun 248 Intervjudatum valintervju 249 Intervjumånad valintervju 250 Starttid valintervju 251 Intervjuplats valintervju 252 Valprogram i TV och radio 253 Antal valprogram 254 Valprogram, 1 255 Valprogram, 2 256 Valprogram, 3 257 Deltagit i studiekurs om valet 258 Studiekurs, 1 259 Studiekurs, 2 260 Valbroschyr: Valet i Sverige 261 Valbroschyr: ABC om VAL 262 Invandrartidningen nr. 26/76 263 Valbroschyr: Information för invandrare 264 Läst valmaterial från de politiska partierna 265 Valmaterial från Vänsterpartiet kommunisterna 266 Valmaterial från Socialdemokraterna 267 Valmaterial från Centerpartiet 268 Valmaterial från Folkpartiet 269 Valmaterial från Moderata samlingspartiet 270 Valmaterial från andra borgerliga partier 271 Valmaterial från andra socialistiska partier 272 Deltagit i valmöte 273 Typ av valmöte, 1 274 Typ av valmöte, 2 275 Teknisk valkunskap 276 Kännedom om vad partierna vill 277 Valfrågor i Stockholm 278 Kännedom om kandidater i valet 279 Antal nämnda kandidater 280 Antal nämnda partiledare och regeringsledamöter 281 Antal nämnda riksdagskandidater 282 Antal nämnda lokala kandidater 283 Riktiga partikombinationer 284 Felaktiga partikombinationer 285 Borgerliga partier 286 Socialistiska partier 287 Kandidatkännedom kommunfullmäktige och landsting 288 Antal nämnda kommunfullmäktige- och landstingskandidater 289 Antal nämnda landstingskandidater 290 Antal nämnda kommunfullmäktigekandidater 291 Riktiga partikombinationer 292 Felaktiga partikombinationer 293 Borgerliga partier 294 Socialistiska partier 295 Kännedom invandrare som kandiderar 296 Antal nämnda invandrarkandidater 297 Invandrarkandidats nationalitet, 1 298 Invandrarkandidats nationalitet, 2 299 Riktiga partikombinationer 300 Felaktiga partikombinationer 301 Borgerliga partier 302 Socialistiska partier 303 Röstning kommunfullmäktigevalet 1976 304 Röstning landstingsvalet 1976 305 Röstning riksdagsvalet 1976 306 Förekomst av viktig fråga i valet 307 Viktig valfråga, 1 308 Viktig valfråga, 2 309 Viktig valfråga, 3 310 Förekomst av viktig Stockholmsfråga i valet 311 Viktig Stockholmsfråga, 1 312 Viktig Stockholmsfråga, 2 313 Viktig Stockholmsfråga, 3 314 Parti med intresse för invandrarfrågor 315 Parti intresserat av invandrarfrågor 316 Uppmuntrat andra rösta på bestämt parti 317 Uppmuntrat familjen rösta på bestämt parti 318 Uppmuntrat vänner rösta på bestämt parti 319 Uppmuntrat på arbetsplatsen att rösta på bestämt parti 320 Uppmuntrat i förening att rösta på bestämt parti 321 Uppmuntrat i andra sammanhang att rösta på bestämt parti 322 Annat sammanhang 323 Blivit uppmuntrad att rösta på bestämt parti 324 Sammanhang för uppmuntran, 1 325 Sammanhang för uppmuntran, 2 326 Intresse för valresultatet 327 Kommentar till intresse för valutgången 328 Invandrarnas rösträtt i riksdagsval 329 Kommentar till invandrares rösträtt i riksdagsval 330 Större kunskap om Sverige genom valkampanjen 331 Större oro för framtiden genom valresultatet 332 Rösträtten ger större möjlighet att påverka 333 Valet har gett större förtroende för Sverige 334 Jämföra partier i Sverige och i andra länder 335 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 1 336 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 1 337 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 2 338 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 2 339 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 3 340 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 3 341 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 4 342 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 4 343 Medlem i politiskt parti 344 Lätt eller svårt välja parti 345 Partianhängare 346 Bästa parti 347 Tidpunkt för röstbeslut 348 Svårt välja parti om man deltagit i valet 349 Bästa parti för den som ej deltog i valet 350 Tidpunkt för beslut att inte rösta 351 Anledning att ej delta i valet 352 Bostadsstandard 353 Antal rum 354 Sluttid valintervju 355 Civilstånd 356 År för inträde i angivet civilstånd 357 Kod i röstlängd 1976 358 Vikt 1 359 Vikt 2 360 Vikt 3 361 Vikt 4

VAR 1 SSD STUDY NR 4591              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 4591


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 1. Invandrare från Polen 2. Invandrare från Finland 3. Invandrare från Jugoslavien 4. Invandrare från Turkiet 5. Infödda svenskar 6. Totalt
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 DELTAGANDE INTERVJU Loc 13 width 1 MD=9 Deltagande i intervjuundersökningen 520 1. Intervjuad 57 2. Bortdefinierad 102 3. Vägrar 11 4. Intervju omöjlig att genomföra 19 5. Försvunnen 21 6. Kontakt omöjlig 4 9. Uppgift saknas
VAR 6 TYP AV UNDERSÖKNING Loc 14 width 1 Typ av undersökning 170 1. Endast stor intervju 216 2. Stor intervju och postenkät 138 3. Stor intervju och valintervju 210 4. Bortfall i stor intervju
VAR 7 INTERVJUARE Loc 15 width 2 MD= 0 Intervjuare 10. . . 71. 214 00. Bortfall Kod: 10 27 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 1 8 12 53 30 39 74 8 35 20 8 10 6 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 0 Frek: 22 21 13 40 15 4 8 22 13 20 38 214
VAR 8 INTERVJUDATUM Loc 17 width 2 MD= 0 Intervjudatum 01. 1 . . 31. 31 214 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 24 15 13 18 21 15 23 15 15 23 10 17 17 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 19 15 8 19 11 18 16 28 21 17 19 16 16 Kod: 27 28 29 30 31 0 Frek: 18 17 22 12 2 214
VAR 9 INTERVJUMÅNAD Loc 19 width 2 MD= 0 Intervjumånad 1 01. Januari 0 02. Februari 1 03. Mars 134 04. April 268 05. Maj 68 06. Juni 17 07. Juli 8 08. Augusti 12 09. September 7 10. Oktober 4 11. November 0 12. December 214 00. Bortfall
VAR 10 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 Ålder 20. 20 år . . 68. 68 år 4 99. Uppgift saknas Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 6 7 13 20 17 22 30 23 36 54 40 26 16 29 28 24 17 16 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 15 19 15 19 14 12 9 8 10 10 16 8 11 6 8 13 16 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 99 Frek: 8 9 8 6 7 4 11 1 8 8 7 3 4 4
VAR 11 KÖN Loc 23 width 1 MD=9 Kön 320 1. Man 410 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 12 NATIONALITET Loc 24 width 2 MD=99 Nationalitet 464 01. Polsk medborgare 132 02. Statslös 21 67. Naturaliserad svensk medborgare 1967 10 68. Naturaliserad svensk medborgare 1968 6 69. Naturaliserad svensk medborgare 1969 9 70. Naturaliserad svensk medborgare 1970 20 71. Naturaliserad svensk medborgare 1971 19 72. Naturaliserad svensk medborgare 1972 21 73. Naturaliserad svensk medborgare 1973 27 74. Naturaliserad svensk medborgare 1974 1 75. Naturaliserad svensk medborgare 1975 4 99. Uppgift saknas
VAR 13 STARTTID INTERVJU Loc 26 width 4 MD= 0 Starttid intervju 0845. Kl. 8.45 . . 2245. Kl. 22.45 214 0000. Bortfall Kod: 845 850 900 915 925 930 945 950 955 1000 1005 Frek: 1 1 6 1 1 3 1 2 1 12 4 Kod: 1010 1015 1020 1030 1040 1045 1050 1100 1105 1110 1115 Frek: 5 4 3 6 3 1 3 16 2 3 3 Kod: 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 Frek: 2 1 7 1 2 3 1 1 17 1 5 Kod: 1214 1215 1220 1225 1230 1235 1245 1250 1255 1300 1310 Frek: 1 1 2 1 3 1 2 1 1 10 5 Kod: 1315 1320 1330 1340 1350 1355 1400 1405 1410 1420 1430 Frek: 4 2 5 1 3 1 6 1 3 1 7 Kod: 1440 1445 1450 1455 1500 1505 1510 1515 1520 1530 1535 Frek: 2 1 3 2 8 3 3 2 1 2 2 Kod: 1540 1545 1550 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1640 Frek: 1 3 2 12 1 2 8 5 2 2 2 Kod: 1645 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1730 1740 1745 1755 Frek: 2 2 14 2 4 4 1 8 5 3 2 Kod: 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1840 1845 1850 1855 Frek: 23 3 2 4 3 1 8 4 3 2 1 Kod: 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1940 1945 1950 1955 Frek: 21 1 8 12 4 1 24 4 2 4 1 Kod: 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2035 2040 2045 2050 2055 Frek: 21 2 4 7 2 13 3 2 4 1 1 Kod: 2100 2105 2110 2120 2125 2130 2140 2145 2205 2215 2230 Frek: 6 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 2245 0 Frek: 1 214
VAR 14 ÅR INFLYTTAD I SVERIGE 1 Loc 30 width 2 MD= 0 1 Vilket år flyttade du till Sverige? 45. 1945 . . 75. 1975 214 00. Bortfall Kod: 45 46 47 48 49 50 52 54 55 56 57 58 59 Frek: 5 2 3 2 1 1 1 2 1 1 5 8 1 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 5 5 4 8 16 14 21 29 40 102 57 56 63 Kod: 73 74 75 0 Frek: 40 25 2 214
VAR 15 ÅR FLYTTAT TILL STHLM 2 Loc 32 width 2 MD= 0 2 Vilket år flyttade du till Stockholms kommun? 45. 1945 . . 75. 1975 214 00. Bortfall Kod: 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 Frek: 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 4 10 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 1 3 3 4 5 12 12 19 23 27 57 90 47 Kod: 72 73 74 75 0 Frek: 63 62 55 7 214
VAR 16 TIDIGARE BOSTADSORT 3 Loc 34 width 2 MD= 0 or GE 99 3 Var bodde du förut innan du flyttade hit? 66 01. Ort i Stockholms län 12 03. Ort i Uppsala län 10 04. Ort i Södermanlands län 4 05. Ort i Östergötlands län 2 06. Ort i Jönköpings län 11 07. Ort i Kronobergs län 1 08. Ort i Kalmar län 0 09. Ort i Gotlands län 11 10. Ort i Blekinge län 4 11. Ort i Kristianstads län 25 12. Ort i Malmöhus län 5 13. Ort i Hallands län 17 14. Ort i Göteborgs och Bohus län 0 15. Ort i Älvsborgs län 1 16. Ort i Skaraborgs län 1 17. Ort i Värmlands län 3 18. Ort i Örebro län 10 19. Ort i Västmanlands län 2 20. Ort i Kopparbergs län 3 21. Ort i Gävleborgs län 2 22. Ort i Västernorrlands län 2 23. Ort i Jämtlands län 1 24. Ort i Västerbottens län 4 25. Ort i Norrbottens län 1 40. Ort i Polen 173 79. Ort i Polen 3 80. Ort i Polen 4 81. Ort i Polen 38 82. Ort i Polen 8 83. Ort i Polen 2 84. Ort i Polen 6 86. Ort i Polen 1 88. Ort i Polen 2 89. Ort i Polen 6 90. Ort i Polen 2 91. Ort i Polen 2 92. Ort i Polen 17 93. Ort i Polen 3 94. Ort i Polen 9 95. Ort i Polen 3 96. Ort i Polen 254 00. Bortfall/Uppgift saknas 3 99. Uppgift saknas
VAR 17 ANDRA BOSTADSORTER 4 Loc 36 width 2 MD= 0 4 Hur många andra platser har du bott på mer än 6 månader under de senaste 10 åren? 01. 1 plats . . 12. 12 platser 224 55. Inga andra 214 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 7 8 10 12 55 0 Frek: 166 75 32 16 2 1 1 2 1 224 214
VAR 18 MODERSMÅL 5 Loc 38 width 2 MD= 0 or GE 99 5 Vilket är ditt modersmål? 2 01. Svenska 2 03. Ryska 4 04. Tyska 8 05. Romani 1 08. Finska + annat språk 486 10. Polska 6 11. Jiddisch 4 14. Polsk-jiddisch 3 15. Jiddisch-polska 1 16. Polsk-ryska 1 26. Grekiska 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 19 SPRÅK IP TALAR 6 Loc 40 width 1 MD=0 6 Vilket eller vilka språk talar du själv? Till intervjuaren: Om IP anger svenska som sitt modersmål, använd svarskort 1a. På svarskort 1a står "polska" överallt där svarskort 1 har "svenska". 7 1. Bara modersmål 111 2. Modersmål och lite svenska 253 3. Modersmål och ganska bra svenska 134 4. Båda språken lika bra 11 5. Svenska och ganska bra modersmål 3 6. Svenska och lite modersmål 215 0. Bortfall
VAR 20 ANNAT TALAT SPRÅK, 1 7 Loc 41 width 2 MD= 0 7 Vilka andra språk kan du tala? 7(1) Annat talat språk, 1 1 01. Svenska 0 02. Finska 79 03. Ryska 95 04. Tyska 3 05. Romani 1 09. Polsk-romani 17 10. Polska 2 11. Jiddisch 1 18. Hebreiska 1 20. Serbiska 1 22. Serbokroatiska 0 23. Slovenska 1 45. Afrikanskt språk 215 50. Engelska 22 51. Franska 0 52. Spanska 3 53. Italienska 0 70. Ungerska 0 80. Esperanto 78 90. Inga andra 214 00. Bortfall
VAR 21 ANNAT TALAT SPRÅK 2 7 Loc 43 width 2 MD= 0 7(2) Annat talat språk, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 20 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Svenska . . 80. Esperanto 279 90. Inga andra 214 00. Bortfall Kod: 2 3 4 5 9 11 18 22 23 50 51 52 53 Frek: 2 82 64 3 1 3 2 1 2 42 32 2 2 Kod: 70 80 90 0 Frek: 2 1 279 214
VAR 22 ANTAL SPRÅK 7 Loc 45 width 1 MD=9 7(3) Antal språk <Se F.7 för fullständig frågetext> 80 0. Inga andra 198 1. Ett språk 163 2. Två språk 54 3. Tre språk 19 4. Fyra språk 4 5. Fem språk 2 6. Sex språk 214 9. Bortfall
VAR 23 CIVILSTÅND 8 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 8 Vilket är ditt civilstånd? 100 1. Ogift 50 2. Sammanboende 279 3. Gift, bor tillsammans 23 4. Gifta, bor inte tillsammans 15 5. Änka/änkling 51 6. Frånskild 1 7. Skenäktenskap gift/bor med någon annan 214 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 24 MAKES MODERSMÅL 9A Loc 47 width 2 MD= 0 or GE 90 9a Vilket språk har din make/maka som sitt modersmål? 152 01. Svenska 4 02. Finska 4 03. Ryska 5 04. Tyska 8 05. Romani 188 10. Polska 4 11. Jiddisch 3 14. Polsk-jiddisch 1 15. Jiddisch-polska 1 18. Rysk-polska 2 20. Serbiska 1 22. Serbokroatiska 2 23. Slovenska 1 26. Grekiska 1 44. Arabiska 2 50. Engelska 1 56. Danska 1 60. Estniska 3 70. Ungerska 1 71. Tjeckiska 214 00. Bortfall 133 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 25 SPRÅK MAKE TALAR 9B Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 9 Vilket eller vilka språk talar din maka/make? Till intervjuaren: Om modersmål är svenska använd svarskort 1a. Där står det polska istället för svenska. 119 1. Bara modersmålet 76 2. Modersmålet och lite svenska 112 3. Modersmål och ganska bra svenska 53 4. Båda språken lika bra 5 5. Svenska och ganska bra modersmål 3 6. Svenska och lite modersmål 12 7. Bara svenska 350 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 26 ANTAL BARN 10 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 99 10 Hur många barn har du? 128 01. Ett barn 94 02. Två barn 19 03. Tre barn 4 04. Fyra barn 4 05. Fem barn 1 06. Sex barn 269 55. Inga barn 214 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 27 ANTAL BARN HEMMA 11 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 90 11 (HAR BARN) Hur många av dem bor i ditt hem? 127 01. Ett barn bor hemma 43 02. Två barn bor hemma 6 03. Tre barn bor hemma 3 04. Fyra barn bor hemma 3 05. Fem barn bor hemma 63 55. Inga barn bor hemma 214 00. Bortfall 272 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 28 BARNENS SPRÅK 12 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 12 (HAR BARN) Vilket eller vilka språk talar dina barn, som bor i ditt hem? 11 1. Bara modersmål 12 2. Polska och lite svenska 16 3. Polska och ganska bra svenska 58 4. Båda språken lika bra 17 5. Svenska och ganska bra polska 14 6. Svenska och lite polska 22 7. Bara svenska 579 0. Frågan ej tillämplig/Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 29 POLSK TIDNING 1 13 Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 99 13 Vilka polskspråkiga tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper regelbundet? 13(1) Polsk tidning, 1 18 01. Rikstidning: Zycie Warszawy 2 02. Rikstidning: Trybuna Ludu 3 03. Rikstidning: Slowo Powszechne 1 09. Rikstidning: Utan titel 2 11. Kvällstidning: Ekspress Wieczorny 1 12. Kvällstidning: Kurier Polski 1 20. Lokal dagstidning: Kurier Szczecinski 3 21. Lokal dagstidning: Gazeta Bialostocka 0 22. Lokal dagstidning: Dziennik Baltycki 2 23. Lokal dagstidning: Glos Wybrzeza 1 29. Folk Sztyme 2 34. Forum 1 35. Zycie Literackie 28 36. Politisk tidskrift: Polityka 5 37. Politisk tidskrift: Kultura 6 39. Politisk tidskrift: Tygodnik Powszechny, Za i przeciw Tygodnik Katolicki 0 40. Yrkes- och branschtidskrift: Viss yrkesutbildning 0 41. Yrkes- och branschtidskrift: Affärer inom viss bransch 0 42. Yrkes- och branschtidskrift: Utbildning, skola 0 43. Yrkes- och branschtidskrift: Uppfostran, barn 2 44. Yrkes- och branschtidskrift: Konstutövare 0 45. Yrkes- och branschtidskrift: Allmän kultur 0 46. Yrkes- och branschtidskrift: Vetenskap 1 47. Yrkes- och branschtidskrift: Teknik 0 48. Yrkes- och branschtidskrift: Religion 1 49. Yrkes- och branschtidskrift: Annan 0 50. Intressen: Motor 1 51. Intressen: Båtar 12 52. Intressen: Idrott 0 53. Intressen: Mat 0 54. Intressen: Villa, bostad 0 55. Intressen: Djur, natur 5 56. Intressen: Film/foto 0 57. Intressen: Musik 1 59. Intressen: Annan 14 60. Populärpress: Dam 1 61. Populärpress: Herr 0 62. Populärpress: Familj 0 63. Populärpress: Barn 0 64. Populärpress: Ungdom 0 65. Populärpress: Populärvetenskaplig 58 66. Populärpress: Illustrerat magasin 3 67. Populärpress: Litterär tidskrift 1 68. Populärpress: Korsord 2 69. Populärpress: Annan 0 70. Övriga: Övriga föreningar 0 71. Övriga: Konsumentblad 0 72. Övriga: Producentblad (koop) 0 73. Övriga: Hembygdsblad 0 74. Övriga: Annonsblad 3 75. Övriga: Etnisk grupp mm 0 76. Övriga: Porr 4 77. Övriga: Satir 4 78. Övriga: Magazyn Polski 9 79. Övriga: Polen 26 80. Tryckt utanför Polen: Kultura Paryska 0 81. Tryckt utanför Polen: Aneks 1 82. Tryckt utanför Polen: Krzyzowka 1 83. Tryckt utanför Polen: Nowiny Kurier 0 84. Tryckt utanför Polen: Wiadomosci 1 85. Tryckt utanför Polen: Na antenie 1 86. Tryckt utanför Polen: Przeglad 1 87. Tryckt utanför Polen: Jednosc 2 88. Tryckt utanför Polen: Orzel Polski 1 89. Tryckt utanför Polen: För polska myndigheterna 0 90. Tryckt utanför Polen: Dziennik Polski 0 91. Tryckt utanför Polen: Robotnik 3 92. Tryckt utanför Polen: Przewodnik Katolicki 0 93. Tryckt utanför Polen: Gosc Niedzielny 1 94. Tryckt utanför Polen: Annan 1 95. För sjuka människor 2 96. Annan 279 97. Inga 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 30 POLSK TIDNING 2 13 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 99 13(2) Polsk tidning, 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 29 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Zycie Warszawy . . 96. Annan 366 97. Inga 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 11 12 20 22 35 36 37 39 40 43 44 Frek: 1 1 4 1 2 3 1 21 8 4 1 1 1 Kod: 45 51 52 55 56 57 60 62 63 64 65 66 67 Frek: 2 1 2 1 2 2 17 1 1 1 1 28 7 Kod: 69 77 79 80 81 83 84 85 86 87 91 92 93 Frek: 3 9 2 6 1 1 3 1 1 2 1 2 2 Kod: 94 96 97 0 99 Frek: 1 2 366 214 2
VAR 31 POLSK TIDNING 3 13 Loc 59 width 2 MD= 0 or GE 99 13(3) Polsk tidning, 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 29 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Zycie Warszawy . . 96. Annan 413 97. Inga 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 2 22 23 29 35 36 37 39 40 43 44 46 47 Frek: 1 1 1 1 1 3 4 4 2 1 2 2 2 Kod: 50 52 55 56 57 59 60 62 63 64 66 67 68 Frek: 4 4 1 4 2 2 12 3 1 1 15 5 1 Kod: 69 75 77 78 79 80 81 82 84 85 88 90 97 Frek: 1 1 3 4 1 6 1 1 2 1 1 3 413 Kod: 0 99 Frek: 214 2
VAR 32 SVENSK TIDNING 1 14 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 14 Vilka svenskspråkiga tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper du regelbundet? 14(1) Svenskspråkig tidning, 1 314 01. Rikstidningar: Dagens Nyheter 52 02. Rikstidningar: Svenska dagbladet 0 04. Rikstidningar: Arbetet 0 06. Rikstidningar: Sydsvenska Dagbladet 21 09. Rikstidningar: Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 26 11. Kvällstidningar: Expressen 17 12. Kvällstidningar: Aftonbladet 5 14. Kvällstidningar: Både Expressen och Aftonbladet 0 23. Övriga tidningar: Socialdemokratisk tidning 0 27. Övriga tidningar: Vänstertidskrift 0 28. Övriga tidningar: Ord och Bild 1 30. Fackliga tidskrifter: LO 0 31. Fackliga tidskrifter: TCO 0 32. Fackliga tidskrifter: SACO 0 36. Fackliga tidskrifter: Annan 0 40. Yrkes- och branschtidskrift: Viss yrkesutbildning 0 41. Yrkes- och branschtidskrift: Affärer inom viss bransch 0 42. Yrkes- och branschtidskrift: Utbildning, skola 0 43. Yrkes- och branschtidskrift: Uppfostran, barn 0 44. Yrkes- och branschtidskrift: Konstutövare 0 45. Yrkes- och branschtidskrift: Allmän kultur 1 46. Yrkes- och branschtidskrift: Vetenskap 0 47. Yrkes- och branschtidskrift: Teknik 1 48. Yrkes- och branschtidskrift: Religion 0 50. Intressen: Motor 0 51. Intressen: Båtar 0 52. Intressen: Idrott 0 53. Intressen: Mat 0 54. Intressen: Villa, bostad 0 55. Intressen: Djur/natur 3 56. Intressen: Övriga intressen 1 57. Intressen: Film/foto 0 58. Intressen: Fiskare 1 59. Intressen: Politisk veckotidning/Vi, Vecko-Journalen 7 60. Populärpress: Dam 2 61. Populärpress: Herr 7 62. Populärpress: Familj 1 63. Populärpress: Barn 0 64. Populärpress: Ungdom 2 66. Populärpress: Det Bästa 0 67. Populärpress: Veckans Affärer 0 68. Populärpress: Korsord 0 69. Populärpress: Annan 0 71. Övriga: Konsumentblad 0 74. Övriga: Nationell grupp 2 75. Övriga: Invandrare 0 76. Övriga: Handikappade 0 77. Övriga: Studenttidning 0 78. Övriga: Utrikespolitik 2 82. Dagstidning utan angivet namn 0 83. Veckotidning utan angivet namn 0 86. Andra allmänna svar 53 95. Ingen tidning 214 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 33 SVENSK TIDNING 2 14 Loc 63 width 2 MD= 0 14(2) Svenskspråkig tidning, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 32 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidningar: Dagens Nyheter . . 78. Övriga: Utrikespolitik 1 86. Andra allmänna svar 227 95. Ingen tidning/ingen ytterligare tidning 214 00. Bortfall Kod: 1 2 9 11 12 14 28 30 31 36 40 43 44 Frek: 5 18 1 77 23 18 4 1 2 2 11 6 4 Kod: 45 46 47 48 50 52 53 54 56 57 58 59 60 Frek: 2 3 7 2 7 1 5 1 1 8 2 4 31 Kod: 61 62 64 66 67 68 69 71 74 75 76 77 78 Frek: 2 16 1 4 7 2 5 2 2 2 1 1 1 Kod: 86 95 0 Frek: 1 227 214
VAR 34 SVENSK TIDNING 3 14 Loc 65 width 2 MD= 0 14(3) Svenskspråkig tidning, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 32 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidningar: Dagens Nyheter . . 78. Övriga: Utrikespolitik 1 83. Veckotidning utan angivet namn 2 86. Andra allmänna svar 400 95. Ingen tidning/ingen ytterligare tidning 214 00. Bortfall Kod: 1 4 6 11 12 23 27 30 31 32 40 41 42 Frek: 2 1 4 4 4 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 44 45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59 Frek: 1 2 6 1 6 3 1 1 1 1 1 3 2 Kod: 60 61 62 66 67 68 69 75 77 78 83 86 95 Frek: 27 2 15 5 2 1 4 5 1 1 1 2 400 Kod: 0 Frek: 214
VAR 35 INTR TIDN.INNEHÅLL, 1 15 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 15 När du läser en daglig tidning, vad läser du då? Här är en lista med några saker som står i en tidning. Vad är det som är mest intressant för dig att läsa? 13 01. Familjenyheter 29 02. Annonser 55 03. Politik i Sverige 37 04. Sportnyheter 27 05. Handelsrapporter 32 06. Politik i Polen 29 07. Olyckor 205 08. Politik i andra länder 43 09. Kultur 8 10. Serier 15 11. Kända personer 1 17. Andra svar 17 55. Läser inga tidningar 7 88. Vet inte 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 36 INTR TIDN.INNEHÅLL, 2 16 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 16 Vad kommer därnäst? 7 01. Familjenyheter 20 02. Annonser 95 03. Politik i Sverige 33 04. Sportnyheter 37 05. Handelsrapporter 48 06. Politik i Polen 25 07. Olyckor 91 08. Politik i andra länder 81 09. Kultur 11 10. Serier 36 11. Kända personer 3 15. Läser inga fler saker 3 17. Andra svar 17 55. Läser inga tidningar 10 88. Vet inte 214 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 37 INTR TIDN.INNEHÅLL, 3 17 Loc 71 width 2 MD= 0 or GE 99 17 Vad kommer sedan? 12 01. Familjenyheter 38 02. Annonser 40 03. Politik i Sverige 34 04. Sportnyheter 45 05. Handelsrapporter 61 06. Politik i Polen 20 07. Olyckor 59 08. Politik i andra länder 86 09. Kultur 20 10. Serier 52 11. Kända personer 19 15. Läser inga fler saker 1 17. Andra svar 18 55. Läser inga tidningar 13 88. Vet inte 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 38 NYHETER POLENS RADIO 18 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 18 För att få veta vad som händer kan man skaffa sig nyheter på olika sätt. 18A Hur ofta hör du på nyhetssändningar från Polens Radio? 84 1. Varje dag 41 2. Flera gånger per vecka 153 3. Någon gång 237 4. Aldrig 214 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 39 NYHETER SVENSKA SR 18 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 18B Hur ofta hör du på nyheter på svenska i Sveriges Radio? <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Varje dag 43 2. Flera gånger per vecka 87 3. Någon gång 76 4. Aldrig 214 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 40 NYHETER I SVENSK TV 18 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 18C Hur ofta ser du på nyheter i svensk TV? <Se F.18 för fullständig frågetext> 347 1. Varje dag 77 2. Flera gånger per vecka 61 3. Någon gång 33 4. Aldrig 214 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 41 NYHETER ANDRA LÄNDER 18 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 18D Hur ofta hör du nyheter i radiosändningar från andra länder? <Se F.18 för fullständig frågetext> 20 1. Varje dag 13 2. Flera gånger per vecka 119 3. Någon gång 358 4. Aldrig 214 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 42 VIKTIGT PROBLEM, 1 19 Loc 77 width 2 MD= 0 or GE 99 19 Är det något samhällsproblem här i Sverige som du själv tycker är särskilt viktigt? 19(1) Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 5 01. Brottslighet, domstolar & straffmätning 1 02. Polis 0 03. Rättssäkerhet 3 04. Busliv/kan ej gå ut 8 05. Missbruk av sociala förmåner 1 06. Fångvård/kriminalvård 4 08. För slappt/brist på samhällets disciplin 1 09. Storstadsproblem (trafikproblem) 1 10. Familjeproblem 35 11. Uppfostran (barn-föräldrar) 15 12. Ungdomsproblem 0 13. Ungdomsbrottslighet 1 16. Ungdom, alkohol och narkotika 8 18. Könsroller/kvinnosaken 3 19. Generationsklyftan 4 20. Bostadsproblem 1 27. Tråkigheten i Sverige 18 28. Personliga kontakter/isolering/utstötta 2 29. Svenska vanor 14 30. Socialvård 10 31. Barn (barnstugor/barntillsyn) 4 32. Åldringsvård 3 33. Läkarvård 14 34. Sjukvård 2 35. Tandvård 5 36. Alkohol 10 37. Narkotika 1 39. Handikappen 1 40. Utbildning - Kultur 10 41. Undervisningen 0 42. Skolservice/dålig skola/stora klasser 3 44. Lika chanser, jämlikhet 1 46. Radio/TV 0 47. Teater, konst mm 2 48. Kulturlivet 1 49. Småborgerlighet 1 52. Pensioner 1 54. Inkomst/standard 4 55. Priser/inflation 16 56. Skatter 1 57. Hyror 14 60. Ekonomisk politik 3 62. Kapitalism/socialism/kommunism 19 65. Arbetslöshet/full sysselsättning, arbetsmarknad 2 66. Arbetsförhållanden/6-timmars arbetsdag 3 68. Miljöförstöring 4 69. Kärnkraft 13 70. Politiken i Sverige 1 71. Regeringen 6 72. Vänstervridningen/småföretagare 0 73. Högervridning 2 74. Byråkratin 1 75. Pampvälde/kommunalpolitik 1 78. Svenskar ej glada åt sitt land/svenskar ej lyckliga människor trots all rikedom 2 79. Nationalistisk atmosfär 22 80. Invandrare 7 83. Fördomar/diskriminering 0 84. Invandrare - kultur/skola 0 85. Invandrare - jobb att ha 3 86. Språkproblem/tolkn./svårt att vara invandrare 5 87. Tillstånd/medborg./arbetstillstånd 0 88. Invandrarnas röst/inflytande 12 90. Förhållande invandrare -svenskar 0 91. Pension för invandrare 2 92. Invandrarpolitik 1 93. Invandrarnas goda situation i Sverige 5 94. Svårt att klassificera 4 95. Allt viktigt 146 96. Inget (viktigt) mer, inget 25 98. Vet ej 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 43 VIKTIGT PROBLEM, 2 19 Loc 79 width 2 MD= 0 or GE 99 19(2) Viktigt problem 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 42 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Brottslighet, domstolar & straffmätning . . 96. Inget (viktigt) mer, inget 25 98. Vet ej 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 8 11 12 13 16 18 28 30 31 Frek: 1 1 1 3 3 11 4 1 3 4 3 3 1 Kod: 33 34 36 37 41 42 44 47 48 56 60 65 66 Frek: 3 1 4 5 3 2 1 1 1 1 2 5 1 Kod: 68 70 71 72 73 74 79 80 84 85 87 88 90 Frek: 1 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 1 5 Kod: 91 92 94 95 96 98 0 99 Frek: 2 2 4 5 386 25 214 2
VAR 44 KONTAKT OPINIONSLED. 20 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 20 Jag ska nu fråga dig vad du själv skulle göra i en speciell situation. Jag har flera förslag på vad man skulle kunna göra. Varje förslag har jag här på kort. Och min fråga är: Är det mycket möjligt, troligt, föga troligt eller inte troligt att du skulle göra så här? För varje svar finns det en ruta på den här svarsskivan. (SÄTT SKIVAN FRAMFÖR IP) Du tar alltså ett kort från mig och placerar i den ruta du tycker passar bäst. Den situationen jag tänker på är följande: Det är stor risk för arbetslöshet, men de som styr i stat och kommun gör ingenting åt det, om inte många människor säger ifrån. Du och många andra kommer också alldeles orättvist att få det sämre. Vad skulle du göra i en sådan situation? 20A Skulle du ta kontakt med personer som har något att säga till om och tala om för dem hur du ser på frågan? 83 1. Mycket möjligt 193 2. Troligt 118 3. Föga troligt 102 4. Inte troligt 11 8. Vet ej 214 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 45 GÅ HEM TILL FOLK 20 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 20B Skulle du gå hem till folk och försöka få dem att ställa upp? <Se F.20 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket möjligt 42 2. Troligt 101 3. Föga troligt 341 4. Inte troligt 10 8. Vet ej 214 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 46 NAMNINSAMLING 20 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 20C Skulle du skriva på om man ordnade en namninsamling? <Se F.20 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket möjligt 187 2. Troligt 66 3. Föga troligt 77 4. Inte troligt 10 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 47 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTE 20 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 20D Skulle du gå på föreningsmöten där man diskuterade frågan? <Se F.20 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket möjligt 205 2. Troligt 87 3. Föga troligt 94 4. Inte troligt 12 8. Vet ej 214 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 48 ARBETA POLITISKT 20 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 20E Skulle du arbeta extra på fritiden för det politiska parti som har den bästa lösningen i den här situationen? <Se F.20 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket möjligt 142 2. Troligt 132 3. Föga troligt 164 4. Inte troligt 12 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 49 DELTA I DEMONSTRATION 20 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 20f Skulle du delta i en demonstration? <Se F.20 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket möjligt 90 2. Troligt 139 3. Föga troligt 213 4. Inte troligt 214 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 50 TALA MED VÄNNER 20 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 20G Skulle du tala med vänner om saken? <Se F.20 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket möjligt 187 2. Troligt 34 3. Föga troligt 41 4. Inte troligt 9 8. Vet ej 214 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 51 FLYTTA INOM SVERIGE 20 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 20H Skulle du flytta till någon annan plats i Sverige, där det finns bättre arbetsmöjligheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket möjligt 153 2. Troligt 125 3. Föga troligt 123 4. Inte troligt 9 8. Vet ej 214 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 52 FLYTTA TILL POLEN 20 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 20I Skulle du flytta till Polen om det finns bättre arbetsmöjligheter där? <Se F.20 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket möjligt 57 2. Troligt 87 3. Föga troligt 310 4. Inte troligt 12 8. Vet ej 214 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 53 FLYTTA ANNAT LAND 20 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 20J Skulle du flytta till något annat land? <Se F.20 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket möjligt 98 2. Troligt 135 3. Föga troligt 219 4. Inte troligt 11 8. Vet ej 214 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 54 INGEN AKTIVITET 20 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 20K Skulle du göra ingenting alls? <Se F.20 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket möjligt 65 2. Troligt 69 3. Föga troligt 313 4. Inte troligt 13 8. Vet ej 214 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 55 ANNAN AKTIVITET 21 Loc 92 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Är det någonting annat som du kunde tänka dig att göra? 1 06. Sjukskriva sig 2 09. Gå till facket 21 10. Söka nytt jobb/extrajobb 7 11. Söka nytt yrke 8 12. Omskolning/AMS 3 13. Studera 9 14. Arbeta på egen hand/eget företag 1 15. Att städa (hos svenskarna) 4 16. Om man vill jobba hittar man alltid ett arbete 1 17. Mygla till sig jobb/utnyttja egna kontakter (mygel) 1 19. Strejka 1 20. Arbeta politisk 4 21. Informera sig själv 1 22. Agitera själv 5 23. Aktivera grupper/org. 7 24. Skriva till tidning/TV etc. 2 25. Ge pengar/hjälpa andra 1 26. Fackförenings möte 9 27. Byta ut styrelsen/regeringen, regeringsparti, rösta på annat parti 6 28. Gå till regeringen/AMS 3 29. Utlänningar kan inte göra något/maktlöshet 1 30. Att bygga upp ett eget parti/förening 1 31. Att skriva brev till Palme 2 80. Stimulera samhällets handel/näring/produktion 1 81. Omfördela inkomsterna i samhället 1 82. Sänka lönerna 2 83. Sänka pensionsåldern 1 84. Socialisera näringslivet 2 85. Minska arbetstiden 1 88. Bygga upp utskott för arbetslösa 8 89. Andra samhällsåtgärder 1 90. Tvångsåtgärder 2 93. Låta svenska myndigheterna göra något 3 94. Omöjligt att hända i Sverige 13 95. Annat svar 568 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 56 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 22 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vad tror du om möjligheterna att med olika medel påverka dem som bestämmer i stat och kommun? Är möjligheterna stora eller små? 24 1. Mycket stora 208 2. Ganska stora 143 3. Ganska små 60 4. Mycket små 36 5. Inga alls 46 8. Vet inte 214 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 57 BESÖK HOS BEKANTA 23 Loc 95 width 2 MD=90 or GE 99 Jag skall nu fråga dig hur många människor du träffar på fritiden. Först frågar jag efter alla du brukar träffa och sedan hur många av dem som är från Polen. Det är bra om du säger hur många de är genom att ge ett ungefärligt antal: en två, tre osv. 23 Hur många bekanta har du varit hemma hos det senaste året? 18 00. Inga 01. 1 bekant . . 50. 50 bekanta 16 77. Fler än 50 bekanta 214 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 18 12 22 26 26 52 26 14 25 2 82 5 14 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25 26 27 30 Frek: 2 3 30 2 1 4 56 1 3 12 1 1 36 Kod: 35 40 44 50 77 90 99 Frek: 1 4 1 18 16 214 4
VAR 58 BESÖK POLSKA BEKANTA 24 Loc 97 width 2 MD=90 or GE 99 24 Hur många av dem är från Polen? 70 00. Inga från Polen 01. 1 från Polen . . 50. 50 från Polen 6 77. Fler än 50 bekanta från Polen 214 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 70 53 58 56 47 49 21 15 24 1 34 1 12 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 25 28 29 30 35 40 Frek: 4 1 17 3 2 2 18 8 2 1 5 1 2 Kod: 45 47 50 77 90 99 Frek: 1 1 1 6 214 4
VAR 59 ARBETSKAMRATER FRITID 25 Loc 99 width 2 MD=90 or GE 97 25 Hur många av dina arbetskamrater träffar du på din fritid? 214 00. Inga 01. 1 arbetskamrat . . 20. 20 arbetskamrater 1 77. Fler än 20 arbetskamrater 1 88. Vet inte 2 99. Uppgift saknas 214 90. Bortfall 45 97. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Frek: 214 54 70 40 20 30 10 3 4 1 11 1 1 Kod: 15 17 18 20 77 88 99 90 97 Frek: 6 1 1 4 1 1 2 214 45
VAR 60 POL ARBETSKAMR FRITID 26 Loc 101 width 2 MD=90 or GE 97 26 Hur många av dem är från Polen? 375 00. Inga 01. 1 från Polen . . 20. 20 från Polen 1 88. Vet inte 214 90. Bortfall 45 97. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 15 18 20 88 Frek: 375 53 19 8 1 7 1 3 2 1 1 1 1 Kod: 90 97 99 Frek: 214 45 2
VAR 61 PERSONLIGA FRÅGOR 27 Loc 103 width 2 MD=90 or GE 99 27 Hur många människor här i Sverige utanför din familj kan du tala med om mycket personliga frågor? 124 00. Inga 01. 1 människa . . 50. 50 människor 1 88. Vet inte 214 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 Frek: 124 60 82 59 34 59 19 4 8 1 37 4 1 Kod: 15 20 22 25 30 40 50 88 90 99 Frek: 4 9 1 1 6 1 1 1 214 4
VAR 62 PERS FRÅGOR POLEN 28 Loc 105 width 2 MD=90 or GE 99 28 Hur många av dem är från Polen? 210 00. Inga 01. En från Polen . . 20. 20 från Polen 6 77. Fler än 20 från Polen 1 88. Vet inte 214 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 Frek: 210 89 84 44 25 17 13 3 6 1 9 2 2 Kod: 16 20 77 88 90 99 Frek: 2 2 6 1 214 4
VAR 63 KONTAKT MED ANDRA 29 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 29 Helt allmänt, tycker du att du har för lite kontakt med andra människor här i Sverige? 4 1. Alldeles för mycket 11 2. Något för mycket 252 3. Lagom 141 4. Något för lite 104 5. Alldeles för lite 2 6. Ingen 5 8. Vet inte 214 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 64 BEKANTA I SVERIGE 30 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 30 När du först flyttade till Sverige, hade du då några bekanta eller släktingar att komma till? 28 1. Ja, släktingar och bekanta 148 2. Ja, släktingar 157 3. Ja, bekanta 184 5. Nej, inga 214 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 65 BESÖKT POLEN 31 Loc 109 width 2 MD=90 or GE 99 31 Hur många gånger har du besökt Polen under de senaste två åren? 330 00. Aldrig 01. 1 gång . . 20. 20 gånger 214 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 90 99 Frek: 330 58 57 26 24 11 5 3 2 1 1 214 2 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 90 99 Frek: 330 58 57 26 24 11 5 3 2 1 1 214 2
VAR 66 LAND MEST HEMMA I 32 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 32 Om du var på besök i Polen hur tror du då att du skulle känna dig nu? Mer hemma i Polen eller i Sverige? 47 1. Hemma i Polen 61 2. Mer hemma i Polen än i Sverige 93 3. Lika hemma i Polen som i Sverige 174 4. Mer hemma i Sverige än i Polen 83 5. Hemma i Sverige 49 8. Vet inte 221 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 67 MEDL INVANDRARFÖREN. 33 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 En del människor är med i en eller flera föreningar. Andra är det inte. Jag skall nu fråga dig om några föreningar här i Sverige. 33 Är du medlem i någon förening för invandrare från Polen i Sverige? 62 1. Ja 457 5. Nej 214 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 68 INVANDRARFÖRENING 34 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 90 34 (MEDLEM I INVANDRARFÖRENING) Vilken? 19 30. Föreningen Polska Judar i Sverige 20 31. Polska sällskapet Ogniwo 2 32. Föreningen för Polska Kombatanter 3 33. Polska Föreningen för tidigare politisk fångar 10 34. Judiska klubben "Babel" 1 35. Sällskapet för Vänner till "Kultura" 1 36. Polska monarkister 1 38. Annat 3 70. Invandrarnas Kulturcentrum 1 71. Immigrantinstitutet 214 00. Bortfall 458 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 69 MÖTEN INVANDRARFÖREN. 35 Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 90 35 (MEDLEM INVANDRARFÖRENING) Hur många möten har du varit på under senaste året? 01. Ett möte . . 52. 52 möten 20 55. Inget 4 88. Minns inte 214 00. Bortfall 458 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 30 50 Frek: 7 11 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 52 55 88 0 90 99 Frek: 1 20 4 214 458 1
VAR 70 YTTRAT INVANDRARFÖREN 36 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 7 36 När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 25 1. Ja 15 5. Nej 214 0. Bortfall 457 7. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 71 MEDLEM I FACKFÖRENING 37 Loc 118 width 1 MD=0 37 Är du medlem i någon fackförening? 252 1. Ja 266 5. Nej 2 8. Vet ej 214 0. Bortfall
VAR 72 FACKFÖRENING 38 Loc 119 width 3 MD= 0 or GE 900 38 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Vilken? 33 100. LO, utan uppgift om förbund 2 103. Byggnadsarbetareförbundet 2 106. Fastighetsanställdas förbund 1 107. Frisörarbetarförbundet 3 109. Grafiska förbundet 10 111. Handelsanställdas förbund 10 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 15 113. Kommunalarbetarförbundet 21 116. Metallindustriarbetarförbundet 7 117. Musikerförbundet 2 120. Sjöfolksförbundet 2 123. Statsanställdas förbund 3 124. Transportarbetareförbundet 23 200. TCO, utan uppgift om förbund 1 202. Arbetsledareförbundet 1 203. Bankmannaförbundet 1 205. Fartygsbefälsföreningen 1 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 2 209. Handelstjänstemannaförbundet 7 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 23 211. Industritjänstemannaförbundet 4 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 3 216. Lärarförbundet 8 221. Statstjänstemannaförbundet 2 222. Teaterförbundet 27 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 6 302. Arkitektförbundet 14 320. Sveriges läkarförbund 1 777. Tolkförening STOF 221 000. Bortfall 266 900. Frågan ej tillämplig 12 999. Uppgift saknas
VAR 73 ANTAL FACKMÖTEN 39 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 90 39 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Hur många möten har du varit på under det senaste året? 01. Ett möte . . 12. 12 möten 143 55. Inget 214 00. Bortfall 266 90. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 8 9 10 12 55 0 90 Frek: 41 31 24 8 2 1 1 2 1 143 214 266
VAR 74 YTTRAT FACKFÖRENING 40 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 40 (DELTAGIT I MÖTE) När du var på möte senaste gången, yttrade du dig då? 38 1. Ja 74 5. Nej 214 0. Bortfall 408 9. Frågan ej tillämplig
VAR 75 MEDL. SVENSK FÖRENING 41 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 41 Är du medlem i någon svensk förening? 131 1. Ja 388 5. Nej 214 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 76 SVENSK FÖRENING 1 42 Loc 126 width 2 MD= 0 or GE 90 42 (MEDLEM SVENSK FÖRENING) Vilken/vilka? 42(1) Svensk förening, 1 11 01. Idrott, bollsport, gymnastik 1 02. Båtsport 5 03. Bilar, motororg., segelflyg 6 04. Jakt/fiske 0 05. Natur/miljö 1 08. Foto/film 1 09. Ryttarklubb 6 18. Jakt 1 20. Facklig org. 30 21. Studentkår 1 22. Branschförening 15 23. Yrkeskår 1 24. Hantverksförening 1 27. Skattebetalare 0 28. Konsumentförening, KF, OK 5 30. Bostadsrättsförening 1 31. Hyresgästförening 1 33. Föräldraförening (skola/daghem) 3 36. Skolförening 2 40. Allmän kulturell 1 41. Konst/museer 1 43. Musik, orkester 8 44. Religiös församling/kyrka 3 45. Schack/bridge/spel 1 49. Språkcirklar, förening 1 50. Handikapp (+stöd) 2 51. Blinda/döva 1 54. Övriga sjukdomar 1 60. Vänsterpartiet kommunisterna 2 61. Socialdemokraterna 1 63. Bondeförbundet/center/agrarer 1 64. Moderat/höger/nat. saml. parti 0 67. Arbetarparti (-rörelsen) 2 73. Organisation för ulandshjälp 4 74. Förening för kontakt med Polen 2 75. Förening för kontakt med annat land 2 80. Nationell/etnisk även judisk 3 81. Röda Korset/Rädda Barnen 1 83. Amnesty international 2 85. Svårt att identifiera 214 00. Bortfall 386 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 77 SVENSK FÖRENING 2 42 Loc 128 width 2 MD= 0 or GE 90 42(2) Svensk förening, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 76 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Idrott, bollsport, gymnastik . . 83. Amnesty international 108 85. Ingen mer 214 00. Bortfall 392 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 8 20 21 23 27 28 40 44 45 Frek: 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 85 0 90 99 Frek: 108 214 392 3
VAR 78 MÖTEN SVENSK FÖRENING 43 Loc 130 width 2 MD= 0 or GE 90 43 (MEDLEM SVENSK FÖRENING) Hur många möten har du varit på under senaste året? 01. Ett möte . . 50. 50 möten 77 55. Inget 1 77. Medlem i mer än en förening 214 00. Bortfall 387 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 8 10 12 20 24 50 55 Frek: 23 8 5 2 3 2 1 4 2 2 1 1 77 Kod: 77 0 90 99 Frek: 1 214 387 1
VAR 79 YTTRAT SVENSK FÖREN. 44 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 7 44 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 27 1. Ja 26 5. Nej 214 0. Bortfall 465 7. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 80 DEMONSTR. I SVERIGE 45 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 45 Har du någon gång deltagit i någon demonstration i Sverige? 111 1. Ja 407 5. Nej 214 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 81 DEMONSTRATION 1 46 Loc 134 width 2 MD= 0 or GE 90 46 (DELTAGIT I DEMONSTRATION) Vilken/vilka? 46(1) Demonstration, 1 9 11. FNL 1 13. Chile 15 15. Judar i Sovjetunionen 1 16. Polen 7 18. Tjeckoslovakien 4 19. Sovjetunionen 15 20. Israel 1 22. Mot judarnas förföljelse 2 23. Mot arabiska terrorister 2 24. Mot turkiska kommunister 1 26. Etiopien 2 28. Freden 1 30. Arbetsmarknad 1 31. Löner 3 34. Höjda AMS-bidrag (socialbidrag) 2 36. Ändrade studiemedelsvillkor 4 41. Barnstugor 2 43. Miljö 1 44. Utbildning 0 50. Kärnkraft 29 61. 1:a maj 1 83. Omöjligt att identifiera 2 84. Diverse utan förteckning 214 00. Bortfall 407 90. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 82 DEMONSTRATION 2 46 Loc 136 width 2 MD= 0 or GE 90 46(2) Demonstration, 2 <Se F.46 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 81 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 11. FNL . . 61. 1:a maj 2 84. Diverse utan förteckning 291 00. Bortfall 416 90. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 11 15 18 19 20 22 50 84 0 90 99 Frek: 5 1 2 1 5 2 1 2 291 416 8
VAR 83 JÄMKNING AV SKATT 47 Loc 138 width 2 MD= 0 47 Här kommer nu några frågor om vart en person ska vända sig här i Stockholm i olika situationer. Frågan är alltså: 47A Vart vänder man sig för att få hjälp om man vill ha jämkning av den skatt som dras från lönen? 2 01. Invandrarverket 60 03. Riksskatteverket 1 09. Annan central myndighet 2 10. Länsstyrelsen 245 12. Skattemyndighet (allmänna skattehuset) 85 13. Lokal skattemyndighet 2 14. Taxeringsnämnd 2 17. Kommunen 2 19. Försäkringskassan 1 20. Polisen 1 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 2 27. Immigrant service 2 30. LO 1 32. Fackförbund 4 33. Lokal fackförening 5 50. Arbetsgivare 2 52. Personalchef 1 53. Personalkontoret/lönekontoret 2 58. Ombudsman 1 71. Arbetskamrat 1 77. Make 2 79. Annan person 3 80. Andra svar 91 88. Vet inte 214 00. Bortfall
VAR 84 BESVÄR MED HYRESVÄRD 47 Loc 140 width 2 MD= 0 47B Vart vänder man sig för att få hjälp om hyresvärden säger att man inte får bo kvar i den bostad man hyr (dvs vid uppsägning från bostaden) <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 01. Invandrarverket 2 06. Bostadsstyrelsen 1 10. Länsstyrelsen 5 15. Socialbyrå 60 16. Bostadsförmedling 10 17. Kommunen 1 18. Rättshjälp 7 20. Polisen 28 21. Hyresnämnd 4 27. Immigrant service 1 29. Annan lokal myndighet 1 33. Lokal fackförening 177 37. Hyresgästförening 5 56. Fastighetsägare 30 57. Hyresvärd/vice värd 1 58. Ombudsman 7 64. Advokat 1 65. Pressen 2 74. Släkting (barnen) 6 77. Make 3 79. Annan person 19 80. Andra svar 2 83. Skulle aldrig göra någonting/Aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 2 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt 144 88. Vet inte 214 00. Bortfall
VAR 85 DÅLIG BEHANDLING AF 47 Loc 142 width 2 MD= 0 or GE 99 47C Vart vänder man sig för att få hjälp om man blir orättvist behandlad av tjänstemännen på arbetsförmedlingen bara därför att man inte är svensk och talar svenska med brytning? <Se F.47 för fullständig frågetext> 43 01. Invandrarverket 37 04. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS 1 05. Socialstyrelsen 13 07. Justitieombudsmannen JO 2 11. Skattemyndighet (allmänna skattehuset) 5 15. Socialbyrå 1 18. Rättshjälpen 5 20. Polisen 3 22. Domstol 5 23. Invandrarbyrå 67 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 2 25. Arbetsdomstolen AD 12 27. Immigrant service 1 30. LO 3 32. Fackförbund 21 33. Lokal fackförening 2 50. Arbetsgivare 1 51. Direktör, företagschef 2 52. Personalchef 1 53. Personalkontoret/lönekontoret 1 55. Annan på arbetsplats (ej facket) 3 58. Ombudsman 1 60. Hemlandskonsulat 8 64. Advokat 11 65. Pressen 1 76. Svenskkurs 5 77. Make 2 78. Annat 3 79. Annan person 10 80. Andra svar 9 82. Ingenstans 1 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 12 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 223 88. Vet inte 214 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 86 FÅR FÖR LITE LÖN 47 Loc 144 width 2 MD= 0 47D Vart vänder man sig för att få hjälp om arbetsgivaren betalar ut mindre lön än vad man har rätt till? <Se F.47 för fullständig frågetext> 3 01. Invandrarverket 1 04. Arbetsmarknadsstyrelsen 1 05. Socialstyrelsen 1 09. Annan central myndighet 2 12. Skattemyndighet (allm. skattehuset) 1 15. Socialbyrå 1 17. Kommunen 2 18. Rättshjälpen 5 20. Polisen 3 22. Domstol 6 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 7 25. Arbetsdomstolen AD 2 27. Immigrant service 7 30. LO 1 31. Annan central organisation 11 32. Fackförbund 180 33. Lokal fackförening 4 39. Annan svensk förening 75 50. Arbetsgivare 10 51. Direktör, företagschef 16 52. Personalchef 49 53. Personalkontoret/lönekontoret 4 58. Ombudsman 1 60. Hemlandskonsulat 8 64. Advokat 2 65. Pressen 1 73. Bekant, vän 1 74. Släkting (barnen) 1 77. Make 1 78. Annat 1 79. Annan person 7 80. Andra svar 2 82. Ingenstans 1 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 4 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 98 88. Vet inte 214 00. Bortfall
VAR 87 TOLK HJÄLP 47 Loc 146 width 2 MD= 0 or GE 99 47E Vart vänder man sig om man behöver tolk i en viktigt fråga? <Se F.47 för fullständig frågetext> 78 01. Invandrarverket 1 10. Länsstyrelsen 9 15. Socialbyrå 4 17. Kommunen 4 18. Rättshjälpen 1 19. Försäkringskassan 9 20. Polisen 2 22. Domstol 19 23. Invandrarbyrå 12 24. Arbetsförmedling överordnad /chef 27 26. Tolkservice, tolkbyrå. tolkförmedling 111 27. Immigrant service 6 33. Lokal fackförening 12 38. Tolkförening 1 50. Arbetsgivare 59 59. Ind. lek. tolk 6 60. Hemlandskonsulat 2 61. Hemlandsambassad 8 64. Advokat 2 68. Förening 1 69. Mosaisk förening 14 73. Bekant, vän 4 74. Släkting (barnen) 5 77. Make 1 78. Annat 1 79. Annan person 13 80. Universitet 3 82. Ingenstans 13 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 91 88. Vet inte 214 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 88 SITUATION MED TOLK 48 Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 99 48 Är det någon situation här i Sverige i vilken du är i behov av att få hjälp av en tolk? I vilken situation? 1 03. Advokat 2 06. Socialbyrå 2 07. Bostadsförmedling 9 08. Sjukhus 12 09. Domstol 1 10. Arbetsförmedling 1 11. Myndighet (allmänt) 2 12. Arbetsplats 2 13. I samband med jobbsökandet 3 15. Polis 7 30. Uträtta ärenden 6 32. Självdeklaration 5 33. När man måste fylla i blankett 2 34. När man måste skriva något 2 35. Egen kreativitet 22 36. I samband med handlings översättning 6 37. Legala ärenden 1 38. Under diskussion 3 40. I alla ärenden 422 55. Inget behov 2 77. Andra svar 216 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 89 FEL BEHANDL AV MYND 49 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 49 Har du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet i Sverige? 93 1. Ja 421 5. Nej 3 8. Vet ej 214 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 90 FELBEHANDL MYNDIGHET 50 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 90 50 (FELAKTIGT BEHANDLAD) Av vilken eller vilka myndigheter? 1 02. Regeringen 4 03. AMS 3 04. Socialstyrelsen 3 05. Invandrarverket 1 06. JO 2 07. Annan central myndighet 3 08. Universitetet 2 09. Arbetsgivare 2 10. Länsstyrelsen 1 12. Annan länsnivå 1 14. Studiemedelsnämnd 1 15. Försäkringsbolag 1 19. Olika förbund 4 21. Allmän försäkringskassa 13 22. Arbetsförmedling 1 23. Barnavårdsnämnd 4 25. Bostadsförmedling 5 28. Domstol 1 31. Militär myndighet 12 35. Skattemyndighet 6 38. Polis 3 39. Trafik (trafikpolis) 2 40. Annan kommunal myndighet 1 45. Flera myndigheter 2 88. Vet ej 214 00. Bortfall 424 90. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 91 FÖRSÖK FÅ RÄTTELSE 51 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 51 Försökte du få rättelse i myndighetens beslut? 141 1. Ja 372 5. Nej 214 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 92 AKTIVITET FÅ RÄTTELSE 52 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 90 52 (FÖRSÖKTE FÅ RÄTTELSE) Hur gjorde du då? 78 12. Klagade hos myndigheten/talade med/sa ifrån osv. 34 13. Överklagade, besvär till högre myndighet 3 15. JO eller JK 4 17. Annat svar 1 22. Gå och prata 1 23. Bråka 1 24. Rättshjälpen 8 25. Ny ansökan 1 26. Till polisen 2 56. Advokat 4 87. Dåliga svar 214 00. Bortfall 374 90. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 93 MÖJLIGT ÄNDRA BESLUT 53 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 53 Vad tror du i allmänhet om möjligheten att lyckas få en myndighet att ändra sitt beslut? Är möjligheterna stora eller små? 31 1. Mycket stora 272 2. Ganska stora 113 3. Ganska små 28 4. Mycket små 12 5. Inga alls 62 8. Vet inte 214 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 94 BEHANDLAD POLIS 54 Loc 157 width 1 MD=0 54 Tänk dig att någon som är i din situation går till polisen - blir han behandlad sämre eller bättre än andra av polisen? 4 1. Mycket bättre 21 2. Bättre 404 3. Lika bra 54 4. Sämre 5 5. Mycket sämre 32 8. Vet inte 214 0. Bortfall
VAR 95 BEHANDLAD HYRESVÄRD 55 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 55 Om någon i din situation går till en hyresvärd - blir han behandlad sämre eller bättre än andra? 1 1. Mycket bättre 12 2. Bättre 284 3. Lika bra 157 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 62 8. Vet inte 214 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 96 BEHANDLAD LÄKARE 56 Loc 159 width 1 MD=0 56 Och hur är det med läkare? 9 1. Mycket bättre 32 2. Bättre 414 3. Lika bra 40 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 22 8. Vet inte 214 0. Bortfall
VAR 97 BEHANDLAD OMBUDSMAN 57 Loc 160 width 1 MD=0 57 Tänk nu på hur det är på arbetsplatsen - hur blir någon i din situation behandlad av en fackföreningsombudsman, sämre eller bättre än andra? 1 1. Mycket bättre 24 2. Bättre 324 3. Lika bra 82 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 86 8. Vet inte 214 0. Bortfall
VAR 98 BEHANDLAD FÖRMAN 58 Loc 161 width 1 MD=0 58 Och hur är det med förmän och arbetsledare? 7 1. Mycket bättre 38 2. Bättre 314 3. Lika bra 96 4. Sämre 4 5. Mycket sämre 61 8. Vet inte 214 0. Bortfall
VAR 99 BEHANDLAD ARBETSKAMR. 59 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 59 Hur är det med arbetskamraterna? Behandlar de någon i din situation sämre eller bättre än andra? 5 1. Mycket bättre 35 2. Bättre 319 3. Lika bra 100 4. Sämre 4 5. Mycket sämre 55 8. Vet inte 214 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 100 NYHETER SVENSKA TIDN. 60 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 60 Jag frågade dig förut om tidningar. Nu skulle jag vilja veta: Hur ofta läser du nyhetsartiklar i svenska tidningar? 370 1. Varje dag 79 2. Flera gånger per vecka 52 3. Någon gång 11 4. Aldrig 7 7. Läser aldrig svenska tidningar 214 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 101 NYHETER POLSKA TIDN. 61 Loc 164 width 1 MD=0 61 Hur ofta läser du nyhetsartiklar i polska tidningar? 24 1. Varje dag 59 2. Flera gånger per vecka 246 3. Någon gång 171 4. Aldrig 20 7. Läser aldrig polska tidningar 214 0. Bortfall
VAR 102 DISK. SVENSK POLITIK 62 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 62 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om svensk politik? Vilket alternativ passar i ditt fall? 158 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 210 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 81 3. Jag brukar lyssna, men deltar aldrig i diskussionen 49 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 18 8. Vet inte; politik diskuteras aldrig 214 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 103 DISK. POLSK POLITIK 63 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 63 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om politik i Polen? Vilket alternativ passar i ditt fall? 223 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 145 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 60 3. Jag brukar lyssna, men deltar aldrig i diskussion 54 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 31 8. Vet inte; politik diskuteras aldrig 214 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 104 FÖRÄLDR DISK. POLITIK 64 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 64 Hur var det i din barndom? När det kom viktiga nyheter hur ofta diskuterade dina föräldrar då det som hänt med varandra och barnen? 75 1. Mycket ofta 112 2. Ofta 132 3. Sällan 170 4. Nästan aldrig 25 8. Minns inte 214 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 105 VIKTIGT SAMHÄLLSPROBL 65 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 99 65 Här är en lista med några av de samhällsproblem som diskuteras mest nu för tiden. Vilken av de här frågorna tycker du är den viktigaste frågan i Sverige? 68 01. Arbetslöshet 69 02. Miljövård 37 03. Socialvård 79 04. Skatteproblem 20 05. Företagens stora inflytande 28 06. Förhållandet invandrare - svenskar 71 07. Brottsligheten 87 08. Stigande priser 9 09. Vilda strejker 28 10. Maktkoncentration 1 77. Andra 19 88. Vet inte 214 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 106 FÖLJER SVENSK POLITIK 66 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk politik? 107 1. Nästan allt 228 2. En hel del 96 3. Något 50 4. Mycket lite 35 5. Inte alls 214 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 107 FÖLJER POLSK POLITIK 67 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 67 Hur mycket följer du med vad som händer i polsk politik? 53 1. Nästan allt 121 2. En hel del 148 3. Något 101 4. Mycket lite 92 5. Inte alls 214 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 108 MEDBORGARSKAP 68 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 68 Vilket medborgarskap har du? 99 1. Svenskt 313 2. Polskt 106 3. Statslös 214 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 109 MAKES MEDBORGARSKAP 69 Loc 173 width 2 MD= 0 or GE 90 69 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket medborgarskap har din make/maka? 203 01. Svenskt 3 02. Finskt 96 03. Polskt 2 04. Jugoslaviskt 1 09. Danskt 55 10. Statslös 1 11. Tjeckiskt 1 12. Tyskt 2 13. Ungerskt 1 14. Grekiskt 3 15. USA 1 16. Engelskt 1 33. Israeliskt 214 00. Bortfall 147 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 110 DELTA I POLSKT VAL 70 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 70 Om det var val till riksdagen i Polen den här månaden, skulle du rösta då? 57 1. Ja, absolut 39 2. Ja, jag tror det 98 3. Nej, jag tror inte det 147 4. Nej, absolut inte 6 8. Vet inte 381 0. Bortfall/Ej rösträtt 6 9. Uppgift saknas
VAR 111 POL RIKSDAGSVAL 1972 71 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 7 71 (POLSK MEDBORGARE) Röstade du i riksdagsvalet i Polen 1972? 96 1. Ja 248 5. Nej 3 6. Minns inte 302 0. Bortfall/Ej rösträtt 80 7. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 112 RÖSTADE I VALET 1973 72 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 7 72 (SVENSK MEDBORGARE) Röstade du i valet i Sverige i september 1973? 54 1. Ja 15 5. Nej 245 0. Bortfall 417 7. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 113 RÖSTA KOMMUNALVAL-76 73 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 73 Om du har rösträtt i kommunalvalet 1976, kommer du då att rösta? 269 1. Ja, absolut 146 2. Ja, jag tror det 60 3. Nej, jag tror inte det 17 4. Nej, absolut inte 2 7. Tänker lämna Sverige 23 8. Vet inte 214 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 114 TJÄNA MYCKET PENGAR 74 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 74 Om du jämför hur du och din familj har det nu i Stockholm med hur ni hade det tidigare i Polen, anser du att du har det bättre eller sämre än du hade det tidigare? Jag ska fråga om några olika förhållanden. 74A Om du jämför hur du hade det i Polen, hur är det med dina möjligheter att tjäna mycket pengar? 161 1. Mycket bättre 187 2. Bättre 58 3. Lika bra 61 4. Sämre 20 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 115 TRIVAS MED ARBETET 74 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 74B Om du jämför hur du hade det i Polen, hur är det med dina möjligheter att trivas med arbetet? <Se F.74 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket bättre 132 2. Bättre 111 3. Lika bra 102 4. Sämre 40 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 116 ANVÄNDA FRITIDEN BRA 74 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 74C Om du jämför hur du hade det i Polen, hur är det med dina möjligheter att använda fritiden på ett bra sätt? <Se F.74 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket bättre 158 2. Bättre 95 3. Lika bra 115 4. Sämre 31 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 117 FÖRBÄTTRA SAMHÄLLET 74 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 74D Om du jämför hur du hade det i Polen, hur är det med dina möjligheter att göra något aktivt för att förbättra samhället? <Se F.47 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bättre 82 2. Bättre 111 3. Lika bra 98 4. Sämre 34 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 63 9. Uppgift saknas
VAR 118 VINNA UPPSKATTNING 74 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 74E Om du jämför hur du hade det i Polen, hur är det med dina möjligheter att vinna uppskattning och andra människors förtroende? <Se F.74 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bättre 87 2. Bättre 220 3. Lika bra 108 4. Sämre 19 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 119 LÄMPLIG BOSTAD 74 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 74F Om du jämför hur du hade det i Polen, hur är det med dina möjligheter att få en lämplig bostad? <Se F.74 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket bättre 146 2. Bättre 36 3. Lika bra 9 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 120 YTTRANDEFRIHET 74 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 74G Om du jämför hur du hade i Polen, hur är det med dina möjligheter att ha frihet att säga vad du tänker? <Se F.74 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket bättre 141 2. Bättre 66 3. Lika bra 9 4. Sämre 1 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 121 TRIVAS ÖVERHUVUDTAGET 74 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 74H Om du jämför hur du hade det i Polen, hur är det med dina möjligheter att trivas överhuvudtaget? <Se F.74 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket bättre 158 2. Bättre 114 3. Lika bra 64 4. Sämre 13 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 122 SIT: EGEN-ANDRA INV. 75 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 75 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur invandrare har det här i allmänhet, anser du då att du har det sämre eller bättre? 50 1. Mycket bättre 202 2. Bättre 182 3. Lika bra 34 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 123 SIT: EGEN-SVENSKARS 76 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 76 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur svenskar har det, har du det då sämre eller bättre? 9 1. Mycket bättre 66 2. Bättre 234 3. Lika bra 155 4. Sämre 29 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 124 POLIS BEHANDL INVAN. 77 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 77 Om du tänker på invandrare i allmänhet - anser du att polisen behandlar dem sämre eller bättre än polisen behandlar svenskar? 0 1. Mycket bättre 8 2. Bättre 261 3. Lika bra 148 4. Sämre 7 5. Mycket sämre 214 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 125 PLAC ÖNSKESTEGE NU 78 Loc 190 width 2 MD=90 or GE 99 78 Jag ska visa dig en stege, som vi kallar för "önskningarnas stege". Högst upp står en 10:a, och där alla dina önskningar uppfyllda. Längst ner står en nolla, och där är inga önskningar uppfyllda. 78a Jag vill fråga dig var tycker du att du själv står idag på stegen? 6 00. Inga önskningar uppfyllda 14 01. 14 02. 32 03. 55 04. 130 05. 58 06. 79 07. 59 08. 23 09. 33 10. Alla önskningar uppfyllda 11 88. Vet inte 214 90. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 126 PLAC ÖNSKESTEGE POLEN 78 Loc 192 width 2 MD=90 or GE 99 78b Jag vill fråga dig var stod du när du var i Polen? <Se F.78 för fullständig frågetext> 32 00. Inga önskningar uppfyllda 32 01. 59 02. 54 03. 66 04. 88 05. 35 06. 35 07. 36 08. 17 09. 21 10. Alla önskningar uppfyllda 36 88. Vet inte 214 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 127 PLAC ÖNSKESTEGE 5 ÅR 78 Loc 194 width 2 MD=90 78c Var tror du att du kommer att stå om fem år? <Se F.78 för fullständig frågetext> 4 00. Inga önskningar uppfyllda 0 01. 7 02. 4 03. 10 04. 37 05. 43 06. 53 07. 100 08. 48 09. 103 10. Alla önskningar uppfyllda 101 88. Vet inte 214 90. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 128 VIKTIGASTE ÖNSKNING 1 79 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 79 När du tänker på det här sättet, vilka önskningar är de viktigaste för dig? 79(1) Viktigaste önskningar, 1 DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 1 01. 2 03. 3 04. 3 05. 3 07. 35 09. 17 10. 5 11. 3 12. 28 13. 2 14. 1 15. 65 16. 38 17. 5 18. 6 19. 4 20. 1 23. 2 24. 10 25. 4 27. 9 28. 3 29. 20 30. 9 31. 5 32. 3 33. 4 34. 1 35. 5 36. 1 37. 1 38. 1 39. 8 40. 43 41. 2 42. 1 44. 1 45. 2 46. 11 47. 13 49. 3 51. 8 52. 10 58. 1 59. 2 61. 1 62. 1 63. 3 66. 2 67. Att bo i en lugn tyst miljö/flytta till landet 2 69. Att lära sig språket bra 2 70. Ekonomisk jämlikhet i världen 3 71. Fred i världen 1 74. Demokrati 8 76. Frihet 1 79. Gott ekonomisk läge i landet 16 80. Arbete 9 81. Utbildning 1 82. Slippa lumpen 4 83. Yrke 1 84. Bli kvitt skulder 8 85. Att studera, att läsa/få kunskap 1 86. Att icke vara tvungen att jobba 6 90. Övriga önskningar 3 95. Alla önskningar uppfylla 23 98. Vet inte 214 00. Bortfall 19 99. Uppgift saknas
VAR 129 VIKTIGASTE ÖNSKNING 2 79 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 79(2) Viktigaste önskningen, 2 <Se F.79 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 128 FÖR KODBESKRIVNING. DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 01. . . 90. Övriga önskningar 4 95. Alla önskningar uppfyllda 214 96. Ingen ytterligare önskning 214 00. Bortfall 18 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 2 1 4 3 1 2 7 10 1 1 17 1 1 Kod: 16 17 18 19 21 22 25 27 28 29 30 31 33 Frek: 15 38 2 2 1 3 4 3 5 3 12 4 1 Kod: 34 35 36 37 40 41 42 43 46 47 49 51 52 Frek: 8 1 3 2 2 13 4 1 2 2 10 2 13 Kod: 53 58 60 61 63 66 68 69 71 75 76 80 83 Frek: 1 9 1 3 8 2 1 1 5 1 4 12 2 Kod: 86 89 90 95 96 0 99 Frek: 2 1 1 4 214 214 18
VAR 130 FÖDELSEÅR 80 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 80 Nu ska jag helt enkelt be att få fråga dig lite om vad du gör nu och vad du gjort tidigare. Men först vill jag fråga: Vilket år är du född? 08. 1908 . . 56. 1956 214 00. Bortfall 10 99. Uppgift saknas Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 3 5 6 4 1 7 3 6 5 6 7 6 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 7 12 6 5 5 6 4 13 7 5 7 6 6 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 9 14 8 12 12 12 11 18 19 19 13 20 30 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0 99 Frek: 38 25 18 15 19 13 15 10 6 5 214 10
VAR 131 BARNDOMSORT 82 Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 82 I vilken ort föddes du? 6 01. Ort i Sverige 27. Ort i Polen . . 96. Ort i Polen 226 00. Bortfall/Oklart var 6 99. Uppgift saknas Kod: 1 27 29 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 6 7 4 6 2 3 237 11 9 44 28 19 3 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 0 99 Frek: 16 9 6 3 5 16 7 22 18 13 8 226 6 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 0 99 Frek: 16 9 6 3 5 16 7 22 18 13 8 226 6
VAR 132 ANT SKOLÅR I POLEN 83 Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 83 Hur många år har du gått i skola i Polen? 03. 3 år . . 23. 23 år 214 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 5 4 3 4 28 17 21 26 74 57 50 49 53 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 0 99 Frek: 58 34 15 7 3 1 3 2 214 6
VAR 133 ANT SKOLÅR I SVERIGE 84 Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 84 Hur många år har du gått i skolan i Sverige? 01. 1 år . . 14. 14 år 320 55. Har inte gått i svensk skola 2 88. Vet inte 214 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 Frek: 37 36 39 35 26 12 4 1 2 2 1 1 1 Kod: 55 88 0 99 Frek: 320 2 214 1
VAR 134 UTBILDNING I POLEN 85 Loc 208 width 2 MD= 0 or GE 99 85 Vilken utbildning har du fått i Polen? 39 01. Folkskola av gammal typ eller motsvarande (1-7 års studier) 22 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbrutet gymnasium av gammal typ 18 03. Avslutad grundskola av ny typ eller realexamen (8 års skola som fullbordats) 51 04. Grundskola eller realexamen samt flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 116 05. Studentexamensnivån ("matura") = 4-årigt gymnasium + 2-årigt lyceum av gammal typ, eller 4-årigt lyceum av ny typ eller 4-5 årigt "technikum" (12-13 års studier) 127 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 132 07. Universitetsexamen eller motsvarande 1 08. Doktorsstudier 12 55. Ingen utbildning 214 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 135 UTBILDNING I SVERIGE 86 Loc 210 width 2 MD= 0 or GE 99 86 Vilken utbildning har du fått i Sverige 1 01. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 0 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 5 03. Avslutad grundskola eller realexamen (9 års skola som fullbordats) 6 04. Grundskola eller realexamen eller flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 12 05. Studentexamensnivån = 2- eller 3-årigt gymnasium med examen, avslutat gymnasiestudier (12-13 års studier) 6 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 49 07. Universitetsexamen eller motsvarande 5 08. Doktorsstudier 31 10. Yrkesutbildning 1-2 år 23 11. Läser språk på universitetet 57 12. Studerande på universitetet 13 13. Yrkesutbildning mindre än 1 år 1 14. Yrkesutbildning mer än 2 år 4 16. Andra konstnärliga utbildningar 3 20. Allmän utbildning vid gymnasium (t.ex. språk på vuxengymn.), folkhögskola, grundskola 1 21. Allmän utbildning vid universitet (t ex. "proppen" i juridik, yrk-kurs) 302 55. Ingen utbildning 214 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 136 SVENSK SPRÅKKURS 87 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 87 Kan du säga ungefär hur många timmar du har deltagit i svenska språkkurser? 31 1. 1-50 timmar 31 2. 51-100 timmar 14 3. 101-150 timmar 43 4. 151-200 timmar 312 5. 200 och mer 88 7. Ej deltagit i svensk språkkurs 214 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 137 ANVÄND. POLSK UTB. 88 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 88 I det yrke som du har nu i Sverige, har du användning av den utbildning du har fått i Polen? 166 1. Ja, yrkesutbildning 78 2. Ja, allmän utbildning 114 3. Nej, yrkesutbildning 71 4. Nej, allmän utbildning 84 6. Ingen utbildning i Polen 5 7. Vet inte 214 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 138 ANV POLSK UTBILDNING 89 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 97 89 Vilken utbildning tänker du på? 3 03. Jordbruk (lantmanna, traktorförare) 2 04. Jordbruk (agronom) 2 05. Byggnads (murare, målare, rör-, el-) 15 06. Byggnads (ingenjör, arkitekt, ritare) 10 07. Industri (svarvare, montör) 18 08. Verkstadsindustri (ingenjör, konstruktör, ritare) 1 10. Transport (sjöbefäls-) 4 11. Handel (butik, köpmanna, biträdes) 14 12. Handel (handelsgym, civilekonom) 3 13. Vård (sjukvårdsbiträde, barnsköterska) 11 14. Vård (sjuksköterska) 22 15. Vård (läkare, tandläkare, veterinär) 17 16. Service (hotell, restaurang, frisör) 3 17. Service (högre utbildning) 7 18. Kontor (kontorist, maskinskriv.) 2 19. Kontor (revisor, bokföring) 13 20. Offentlig (jurist) 6 21. Offentlig (socionom) 1 22. Offentlig (officer) 1 23. Offentlig (annan) 23 24. Konstnärlig (varje slag) 2 25. Vetenskap (doktorsexamen) 1 26. Hem (hushållskurs, husmoderskurs) 3 30. Yrkeserfarenhet: Hantverk (kock) 1 31. Yrkeserfarenhet: Jordbruk/skogsbruk 2 32. Yrkeserfarenhet: Byggnads 2 33. Yrkeserfarenhet: Industri 3 34. Yrkeserfarenhet: Transport/handel 4 35. Yrkeserfarenhet: Vård 2 36. Yrkeserfarenhet: Service 1 37. Yrkeserfarenhet: Kontor 1 38. Yrkeserfarenhet: Offentlig 5 39. Yrkeserfarenhet: Konst/vetenskap 2 40. Yrkeserfarenhet: Sjömansyrke 13 41. Yrkeserfarenhet: Pedagogisk utbildning eller lärarutbildning 1 42. Yrkeserfarenhet: Idkare 1 43. Yrkeserfarenhet: Järnvägen 2 69. Yrkeserfarenhet: Fotograf 11 70. Yrkeserfarenhet: Språk 3 80. Allmän utbildning: Yrkeskola, ej specificerad 9 82. Allmän utbildning: Mellan (real) skola 9 83. Allmän utbildning: Läroverk/gymnasieskola 34 84. Allmän utbildning: Avslutad studentexamen 14 85. Allmän utbildning: Universitetsstudier 12 86. Allmän utbildning: Universitetsexamen 1 87. Allmän utbildning: Folkskola el. dyl., grundskola 31 88. Allmän utbildning: Gymnasieskola - teknisk linje 2 89. Allmän utbildning: Gymnasieskola - humanistisk linje 4 90. Allmän utbildning: Gymnasieskola - naturvetenskaplig linje 18 91. Allmän utbildning 17 92. Allmän utbildning: Teknisk högskola 3 93. Allmän utbildning: Kunna läsa/skriva 8 94. Allmän utbildning: Gymnasieskola - ekonomisk linje 2 95. Allmän utbildning: Annat svar, alla utbildningar 214 00. Bortfall 82 97. Frågan ej tillämplig 36 99. Uppgift saknas
VAR 139 SYSSELSÄTTNING 90 Loc 216 width 2 MD= 0 or GE 99 90 Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande? 314 01. Anställd, förvärvsarbetar 19 02. Egen företagare 33 03. Arbetar i hemmet (hemmaman/hemmafru) 76 04. Studerande 6 05. Arbetslös 7 06. Pensionär, långtidssjukskriven 10 07. Anställd freelancer/annan sysselsättning 1 08. Anställda - deltid 5 09. Omskolningskurs 27 10. Anställd arkivarbetare 4 11. Anställd vid polsk (svensk) företag 1 13. Hjälper make i eget företag 4 14. Hemmafru på grund av 11 3 15. I Sverige för en kort tid 5 16. Missionsverksamhet 2 17. Arbetar hemma för att sälja något 2 20. Socialbidrag 214 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 140 YRKE 91 Loc 218 width 2 MD= 0 or GE 97 91 (OM ANSTÄLLD ELLER FÖRETAGARE) I vilket yrke arbetar du för närvarande? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 94. 214 00. Bortfall 109 97. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 3 5 6 9 10 12 13 17 20 21 24 25 27 Frek: 22 6 8 1 4 21 8 6 2 4 2 27 12 Kod: 30 31 32 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 Frek: 6 4 5 7 5 4 1 5 11 2 17 13 34 Kod: 49 51 55 56 57 59 62 63 65 66 69 70 71 Frek: 7 3 4 9 1 11 1 3 3 1 2 4 6 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 Frek: 6 5 2 6 2 1 5 6 1 2 2 17 4 Kod: 87 88 89 90 91 94 0 97 99 Frek: 1 30 6 10 1 6 214 109 6
VAR 141 YRKETS TITEL Loc 220 width 12 alphabetic Yrkets titel Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 142 YRKE I POLEN 92 Loc 232 width 2 MD= 0 or GE 97 92 Vilket yrke hade du innan du flyttade till Sverige? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 95. 214 00. Bortfall 160 97. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17 20 21 Frek: 20 5 6 8 1 3 4 16 3 1 14 3 6 Kod: 24 25 26 27 29 30 31 32 36 37 39 40 41 Frek: 10 37 1 18 2 9 1 2 19 24 1 1 3 Kod: 43 44 46 47 48 49 51 55 56 59 60 62 63 Frek: 2 20 8 11 19 3 1 2 1 7 1 1 7 Kod: 64 65 66 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 Frek: 1 4 1 4 4 2 1 1 2 1 5 2 4 Kod: 80 84 87 88 89 90 94 95 0 97 99 Frek: 2 1 1 5 3 5 2 2 214 160 6
VAR 143 ARBETSLED. I SVERIGE 93 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 7 93 (FÖRVÄRVSARBETAR) Leder du någon annans arbete på din arbetsplats här i Sverige? 93 1. Ja 318 5. Nej 214 0. Bortfall 105 7. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 144 ARBETSLED. I POLEN 94 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 7 94 Gjorde du det i Polen? 150 1. Ja 226 5. Nej 214 0. Bortfall 137 7. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 145 NÄRINGSGREN 95 Loc 236 width 2 MD= 0 or GE 99 95 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken näringsgren arbetar du? 7 01. Jordbruk, skogsbruk, fiske 82 02. Tillverkningsindustri, gruvdrift 21 03. Byggnads- och anläggningsverksamhet 63 04. Handel och samfärdsel 47 05. Undervisning, vetenskaplig verksamhet 1 06. Religiös verksamhet 27 07. Konstnärlig verksamhet och massmedia 83 08. Sjuk- och socialvård 59 09. Personlig service, hotell, restaurang 19 11. Andra tjänster 319 00. Frågan ej tillämplig/Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 146 AMS-LÄGER Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 IP i AMS-läger 53 1. Ja 365 5. Nej 214 0. Bortfall 102 9. Uppgift saknas
VAR 147 ARBETSLÖS I POLEN 96 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 7 96 Var du arbetslös under det senaste året du bodde i Polen? 40 1. Ja 363 5. Nej 214 0. Bortfall 114 7. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 148 PLAC PYRAMID POLEN 97 Loc 240 width 2 MD=90 or GE 99 97 Man säger ibland att samhället är som en pyramid, som på det här kortet, med dem som har det allra bäst och som är mest privilegierade och mest uppskattade i toppen och med dem som är sämst ställda, minst gynnade eller mest nertrampade i botten. Om du skulle peka var i den pyramiden stod du och din familj när ni bodde i Polen? 14 00. Minst privilegierade 12 01. 15 02. 27 03. 42 04. 115 05. 57 06. 88 07. 53 08. 28 09. 30 10. Mest privilegierade 23 88. Vet inte 214 90. Bortfall 16 99. Uppgift saknas
VAR 149 PLAC PYRAMID SVERIGE 98 Loc 242 width 2 MD=90 or GE 99 98 Och nu i Sverige, var befinner du och din familj er nu? 9 00. Minst privilegierade 17 01. 32 02. 55 03. 56 04. 132 05. 57 06. 61 07. 31 08. 17 09. 10 10. Mest privilegierade 26 88. Vet inte 214 90. Bortfall 17 99. Uppgift saknas
VAR 150 TILLHÖR SOCIALGRUPP 99 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 99 Det talas ofta om olika sociala grupper och samhällsklasser och de flesta människor brukar säga att de hör till någon sådan grupp eller klass. Räknar du dig själv till någon av dem? 247 1. Ja 229 5. Nej 36 8. Vet inte 214 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 151 SOCIALGRUPP 100 Loc 245 width 2 MD= 0 or GE 90 100 (OM JA PÅ FRÅGA 99) Till vilken? 1 01. De vanliga människorna 5 02. Utlänningar i Sverige 3 03. Invandrare 1 09. Fritänkare 1 12. Underklassen 2 13. Proletariatet 1 14. Gruppen som har dåligt 1 16. Neger 2 17. Tungarbete 1 19. Bondeklass 10 20. Arbetarna 36 21. Arbetarklassen 3 22. Socialgrupp III 1 32. Kontorist 7 34. Tjänstemannen 22 40. Medelklass 11 43. Socialgrupp II 3 45. II, Småborgare 2 50. Övre medelklass 1 51. God medelklass 3 52. Studerande 2 59. Uppskattade 1 60. Överklass 3 61. Högre samhällsklass 15 62. Socialgrupp I 2 63. Privilegierade 88 64. Intelligenta 10 66. Akademiker 1 68. Filmfolk 1 70. Kapitalister 1 73. Nunna 1 77. Andra svar 6 88. Vet inte 214 00. Bortfall 257 90. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 152 FARS YRKE 101 Loc 247 width 2 MD= 0 Nu skall jag be att få fråga dig om hur det var när du var barn. 101 Vad hade din far eller motsvarande för yrke? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 99. 214 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 17 Frek: 2 7 20 16 7 7 5 5 3 10 42 1 4 Kod: 18 19 20 21 24 25 26 27 29 32 36 37 40 Frek: 1 3 10 19 16 14 3 23 4 1 32 45 33 Kod: 41 42 44 45 47 49 52 54 55 57 59 60 61 Frek: 16 3 9 3 1 4 1 1 4 8 3 2 3 Kod: 62 63 64 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 9 15 8 2 2 23 2 5 2 4 1 3 1 Kod: 77 78 79 80 81 83 89 90 91 94 96 97 98 Frek: 1 3 7 2 2 1 1 16 1 1 2 2 10 Kod: 99 0 Frek: 3 214
VAR 153 AKTIV I UNGDOMSORG. 102 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 102 Vad du själv aktiv medlem i någon ungdomsorganisation i Polen? 199 1. Ja 310 5. Nej 214 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 154 FÖRÄLDR. AKTIVA ORG. 103 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 103 Anser du att dina föräldrar var aktiva i någon förening eller organisation? 128 1. Ja 358 5. Nej 28 8. Vet ej 214 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 155 FÖRÄLDRARS FÖRENING 104 Loc 251 width 2 MD= 0 or GE 90 104 (FÖRÄLDRAR AKTIVA I FÖRENING) Vilken? 2 01. Idrott, bollsport, gymnastik 1 03. Bilar/motororg./segelflyg 2 05. Natur/miljö 1 07. Djur 1 09. Ryttarklubb 1 14. Adelshus/ridderskap 1 16. Korp 1 18. Jakt 5 23. Yrkeskår 2 24. Hantverksförening 2 35. Scouter/unga örnar 1 36. Skolförening 4 38. Kvinnoförening 3 40. Allmän kulturell 1 44. Religiös/församling/kyrka 1 48. Andra hobbyföreningar 1 50. Handikapp (+stöd) 5 55. Välgörenhetsföreningar 27 60. Vänsterpartiet kommunisterna 9 61. Socialdemokraterna 3 63. Bondeförbund/center/agrarer 1 64. Moderat/höger/nat. saml.parti 1 66. Annat pol. parti, ej namngivet 2 68. Politiska judiska partier 1 70. Kommunala uppdrag 1 71. Andra allmänna uppdrag 2 75. Förening för kontakt med annat land 4 77. Försvarsorg. och f.d. 19 78. Motståndsrörelse under krig 1 79. Annan politisk förening 4 80. Nationell/etnisk även judisk 2 81. Röda Korset/Rädda Barn 5 84. Kombattantförening/krigsveteran 1 85. Annat svar 46 88. Vet inte 214 00. Bortfall 346 90. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 156 FÖRÄLDR. FACKFÖREN. 105 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 105 Var de aktiva i någon fackförening? 83 1. Ja 362 5. Nej 66 8. Vet inte 214 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 157 FÖRÄLDR. POL. PARTI 106 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 106 Var de aktiva i något politiskt parti? 93 1. Ja 390 5. Nej 25 8. Vet inte 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 158 FÖRÄLDRAR RELIGIÖSA 107 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 107 Anser du att dina föräldrar var religiösa? 298 1. Ja 27 2. Ja, mor 4 3. Ja, far 1 4. Ja, båda 167 5. Nej 15 8. Vet inte 214 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 159 EGEN RELIGION 108 Loc 256 width 2 MD= 0 or GE 99 108 Vilken är din egen religion? 2 01. Ateist (ingen Gud) 1 05. Egen religion 14 10. Luthersk-evangelisk 332 20. Romersk-katolsk 29 30. Mosaisk 128 55. Har ingen religion 4 88. Vet inte 214 00. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 160 RELIGIÖS 109 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 109 Anser du själv att du är religiös? 188 1. Ja 294 5. Nej 17 8. Vet inte 214 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 161 ORSAK FLYTTA 1 110 Loc 259 width 2 MD= 0 or GE 99 110 Vilka var de viktigaste orsakerna till att du flyttade till Sverige? Nämn gärna flera orsaker. 22 01. Följt med föräldrar/syskon/barn 18 02. Flyttat till föräldrar/syskon/barn 9 03. Följt med make/fästman etc. 83 04. Flyttat till make/fästman etc. 1 05. Följt med bekanta och släktingar 2 06. Flyttat till bekanta och släktingar 5 07. Släkten från Sverige 15 09. Kärlek 4 10. Skilsmässa i hemlandet 16 11. Personliga skäl 2 12. Komma från familjen 5 13. Stå på egna ben 2 16. Diskriminerad i Polen 51 17. Rasism i Polen 1 18. Trivs inte i Polen 21 19. Familjeskäl 18 20. Äventyr/pröva nytt/se lite 1 21. Byta miljö 3 22. Börja livet på nytt 1 23. Möjligheter att utveckla sig 2 24. Möjligheter att resa 1 25. Lära svenska språket 7 26. Egna utbildningsmöjligheter 1 27. Barns utbildningsmöjligheter 1 29. Möjligheten att hjälpa familjen ekonomiskt 0 31. Möjligheter att få köpa saker som man drömt om 0 32. Barnens framtid 7 33. Möjligheter att få läkarvård 4 34. Hjälp till barnens hushåll/passa barn 4 41. Inget arbete/arbetslös 1 43. Dåligt arbete 1 44. Dålig ekonomi 0 45. Konkurs 3 46. Bostadsproblem 1 47. Familjen saknas i hemlandet 0 50. Bättre arbete 3 51. För att få arbete 2 52. Mer betalt/bättre lön/tjäna pengar 7 54. Bättre levnadsförhållanden/standard 1 55. Bostad 1 56. Sociala förmåner 1 57. Bättre proviantering 4 58. Bättre perpektiv-arbete, kunskap 18 60. Ekonomiska skäl 11 61. Skickad av arbetsgivare m.m. 1 62. Praktik 0 63. Sommarjobb (för studerande) 1 65. Kontrakt (avtal) värvad 1 66. Bara för studier 0 67. Att leva i lugn/trygghet 4 68. Dåligt i Polen 3 69. Fascinerad av västerländska länder/Sverige 0 70. Lära känna politiska förhållanden i Sverige 8 71. Frihet och demokrati-brist på i Polen 3 72. Besviken på det politiska systemet i Polen 1 73. Hatar kommunism 7 74. Känna sig fri 10 75. Bort från politiska förhållandet i Polen 34 76. Politisk flykting 3 77. Politiska, samhälleliga struktur 9 78. Kriget 1 79. Krigsbarn, evakuerad 2 80. Riskerar straff i Polen 0 81. Ville inte göra militärtjänst 3 82. Påtryckningar 2 83. Isolationskänsla 8 89. Turistresa och sedan stannade jag 6 90. Ödet, slumpen 2 91. Alla andra åkte till Sverige 1 92. Vill bo i Sverige 1 93. Passet förlängdes inte 2 95. Annat, svårt att klassificera 214 00. Bortfall 46 99. Uppgift saknas
VAR 162 ORSAK FLYTTA 2 110 Loc 261 width 2 MD= 0 or GE 99 <Se F.110 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 161 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Följt med föräldrar/syskon/barn . . 95. Annat, svårt att klassificera 302 96. Ingen ytterligare orsak 214 00. Bortfall 46 99. Uppgift saknas Kod: 2 4 6 7 9 11 13 16 17 18 19 20 21 Frek: 4 9 1 1 3 4 4 1 15 1 5 9 2 Kod: 22 23 24 26 27 29 31 32 33 44 45 46 50 Frek: 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 1 1 Kod: 52 54 56 58 60 61 63 67 68 69 70 71 72 Frek: 1 8 1 2 11 2 1 1 3 3 2 4 5 Kod: 73 74 75 76 77 79 81 82 83 89 90 93 95 Frek: 1 6 6 13 3 1 1 3 2 2 4 1 1 Kod: 96 0 99 Frek: 302 214 46
VAR 163 STANNA I SVERIGE 111 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 111 Tänker du stanna i Sverige eller flytta från Sverige? 367 1. Stanna i Sverige 55 2. Flytta någon gång 24 3. Flytta inom 1-5 år 4 4. Flytta inom ett år 17 7. Beror på arbetsmarknaden 47 8. Vet inte 214 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 164 SVÅRT FLYTTA FRÅN SV 112 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 112 Det kan finnas hinder som gör det svårt att flytta från Sverige. Skulle det vara lätt eller svårt för dig att flytta? 198 1. Lätt 266 5. Svårt 48 8. Vet inte 214 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 165 FÖRSVÅRAR FLYTTNING 113 Loc 265 width 2 MD= 0 or GE 90 113 (SVÅRT FLYTTA) Vad är det som gör flyttning svår? 2 01. Barnens skull/barnen flyttar inte 55 03. Familjens skull 8 04. Vännerna är i Sverige (bekanta) 2 05. Inga bekanta i Polen (vänner) 15 07. Ålder 2 08. Familjemedlemmar talar ej polska 10 09. Giftermål med svensk/svenska 6 10. Sverige är hemlandet 16 11. Känner mig hemma här 1 13. Jag är svensk 9 15. Språkproblem 10 16. Tycker om landet 1 20. Känslomässiga skäl 6 21. Ångest för att flytta 27 22. Svårt att börja nytt liv 40 23. Van att bo här(bott här länge) 6 24. Trivs bra/vill inte flytta 4 25. Bekvämlighet 6 30. Levnadsstandard 1 31. Tjänar mer pengar 2 32. Har skulder i Sverige 1 33. Hus i Sverige 3 36. Har ej råd (pengar, dålig ekonomi) 4 40. Arbete eget/makes 2 42. Har egen firma 2 46. Studier 3 49. Ingenstans kan man mer uppnå 2 50. Trygghet i Sverige 3 51. Pension 4 52. Sociala förmåner 1 54. Irriterad i Polen 2 55. Levnadsförhållanden i Sverige 1 60. Politiska förhållandet i Polen 2 61. Politiska flykting 3 65. Demokratiska förhållandet i Sverige 1 71. Svårt att få bostad i Polen 5 80. Visumsvårigheten 3 81. Personliga skäl 1 85. Allt 47 88. Vet inte 214 00. Bortfall 192 90. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 166 SLUTTID MUNTLIG DEL Loc 267 width 4 MD= 0 Sluttid muntlig del 0925. Kl. 9.25 . . 2345. Kl. 23.45 214 0000. Bortfall Kod: 925 940 945 955 1000 1005 1030 1035 1040 1045 1050 Frek: 1 1 2 1 3 1 5 2 2 5 5 Kod: 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 Frek: 1 6 1 4 2 6 3 2 3 2 5 Kod: 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1230 1235 1240 1245 Frek: 5 2 10 1 3 1 2 6 2 4 2 Kod: 1250 1255 1300 1305 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 Frek: 6 3 9 1 5 2 1 6 1 4 2 Kod: 1350 1355 1400 1415 1420 1425 1430 1440 1445 1450 1455 Frek: 3 2 8 1 2 1 5 3 3 1 1 Kod: 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 Frek: 5 1 1 2 3 1 1 1 3 6 1 Kod: 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1640 1645 1650 Frek: 2 3 2 3 3 2 2 1 3 5 3 Kod: 1655 1658 1700 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 Frek: 1 1 12 1 3 2 3 4 1 3 6 Kod: 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1840 1845 Frek: 3 1 9 2 4 5 1 1 7 6 7 Kod: 1850 1855 1900 1905 1910 1912 1915 1920 1925 1930 1935 Frek: 5 2 7 1 1 1 3 7 2 11 2 Kod: 1940 1945 1950 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Frek: 5 8 3 16 4 7 7 10 2 18 3 Kod: 2040 2045 2050 2055 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130 Frek: 6 4 5 4 8 3 2 6 6 2 11 Kod: 2135 2140 2145 2155 2200 2205 2210 2215 2230 2240 2245 Frek: 2 1 5 3 4 2 1 1 4 1 1 Kod: 2250 2255 2305 2315 2345 0 Frek: 1 1 1 1 1 214
VAR 167 ANDRA NÄRVARANDE INT1 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 FRÅGOR TILL INTERVJUAREN ATT BESVARAS EFTER INTERVJUN Int:1 Var några andra personer än ip närvarande vid intervjun? 32 1. Flera personer 95 2. Endast maka/make 8 3. Äldre barn, inga vuxna 29 4. Små barn under 6 år 308 5. Nej, ingen 36 7. Annat 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 168 ANDRA PÅVERKAT INT1 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 6 Int:1b (ANDRA PERSONER NÄRVARANDE) Har andra personer påverkat intervjun? På vad sätt? 44 1. Ja 5 3. Vet ej 148 5. Nej 15 9. Uppgift saknas 214 0. Bortfall 308 6. Frågan ej tillämplig
VAR 169 INTERVJUPLATS INT2 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 Int:2 Var ägde intervjun rum? 361 1. Lägenhet 19 2. Hyresrum 19 3. Radhus 18 4. Villa 31 5. Arbetsplats 58 6. Annan plats 214 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 170 INTERVJUFÖRHÅLLANDE INT3 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 Int:3 Ip villig eller ovillig? Ville ip bli intervjuad? 248 1. Ja, mycket gärna 179 2. Ja, utan protest 55 3. Ja, efter protest 18 4. Ja, men mycket ogärna 5 7. Annat 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 171 TID FÖR INTERVJU INT4 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 Int:4 Har ip haft svårt att få tid för intervjun? 17 1. Tacksam för något att göra 181 2. Tiden inget problem 216 3. Brått som alla andra 89 4. Mycket ont om tid 2 7. Annat 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 172 FÖRSTÅTT FRÅGORNA INT5 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 Int:5 Anser du att ip har förstått frågorna i intervjun? 331 1. Fullständigt 117 2. Något så när 38 3. Knappast tillfredsställande 12 4. Mycket ofullständigt 7 5. Inte alls 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 173 INTRESSERAD AV POL. INT6 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 Int:6 Anser du att ip visat sig vara intresserad av politik? 38 1. Mycket stort intresse 117 2. Stort intresse 195 3. Litet intresse 148 4. Mycket litet intresse 214 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 174 LEVNADSSTANDARD INT7 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 Int:7 Vilken standard lever ip på? 22 1. Mycket hög 113 2. Hög 274 3. Normal 57 4. Låg 9 5. Mycket låg 21 8. Vet inte 214 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 175 KOMMENTAR INT8 Loc 279 width 1 MD=0 Int:8 Något som kan ha stört intervjun eller påverkat intervjuresultatet? 1 1. IP var berusad 6 2. IP var analfabet 6 3. Ip var sjuk 4 4. IP var nervös, sjuk deppad 2 5. IP var inte klok 5 6. IP utan anknytning till Polen 496 7. Ingen kommentar 214 0. Bortfall
VAR 176 FÖDELSEORT Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 Födelseort 97 1. By 9 2. Vanlig stad (högst 10 000 invånare) 13 3. Vanlig stad (över 10 000 invånare) 33 4. Distriktscenter (högst 25 000 invånare) 86 5. Distriktscenter (över 25 000 invånare) 56 6. Länscenter 211 7. Länscenter exkl. 1 8. Andra länder 214 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 177 BARNDOMSORT Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 Barndomsort 69 1. By 7 2. Vanlig stad (högst 10 000 invånare) 13 3. Vanlig stad (över 10 000 invånare) 30 4. Distriktscenter (högst 25 000 invånare) 80 5. Distriktscenter (över 25 000 invånare) 67 6. Länscenter 238 7. Länscenter exkl. 2 8. Andra länder 214 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 178 HEMSPRÅK I SKOLAN S1 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 Först kommer ett antal påståenden. De är varken felaktiga eller riktiga. Några människor tycker att de stämmer, andra tycker att de inte stämmer. Du har fyra möjligheter att svara: stämmer helt, stämmer i stort, stämmer knappast, stämmer absolut inte. Sätt kryss i den ruta som bäst svarar mot vad du tycker. S:1A Polska barn bör läsa polska språket i skolan, även om det tar tid från andra skolämnen. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 197 1. Stämmer helt 113 2. Stämmer i stort 82 3. Stämmer knappast 58 4. Stämmer absolut inte 20 8. Vet ej 250 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 179 HEBREISKA I SKOLAN S1 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 S:1B Judiska barn bör läsa hebreiska språket i skolan även om det tar tid från andra skolämnen. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 30 1. Stämmer helt 36 2. Stämmer i stort 27 3. Stämmer knappast 12 4. Stämmer absolut inte 19 8. Vet ej 597 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 180 SV FÖRMER ÄN POL S2 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 S:2A Svenskarna anser sig vara förmer än i Sverige bosatta polacker. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 144 1. Stämmer helt 137 2. Stämmer i stort 112 3. Stämmer knappast 53 4. Stämmer absolut inte 30 8. Vet ej 246 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 181 SV FÖRMER ÄN POL JUD S2 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 S:2B Svenskarna anser sig vara förmer än i Sverige bosatta judar från Polen. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 31 1. Stämmer helt 31 2. Stämmer i stort 27 3. Stämmer knappast 12 4. Stämmer absolut inte 29 8. Vet ej 592 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 182 STATENS BÄSTA FÖRST S3 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 S:3 Statens bästa måste gå före den enskildas intressen. 155 1. Stämmer helt 182 2. Stämmer i stort 105 3. Stämmer knappast 59 4. Stämmer absolut inte 11 8. Vet ej 214 0. Bortfall 8 9. Frågan ej tillämplig
VAR 183 FAMILJ SKYLDIG HJÄLPA S4 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 S:4 Släkt och familj har skyldighet att alltid hjälpa sina medlemmar när de behöver det. 268 1. Stämmer helt 151 2. Stämmer i stort 62 3. Stämmer knappast 29 4. Stämmer absolut inte 2 8. Vet ej 214 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 184 HATAR FÖR ÅSIKTER S5 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 S:5 Det finns en hel rad människor som jag hatar för deras åsikters skull. 55 1. Stämmer helt 62 2. Stämmer i stort 124 3. Stämmer knappast 251 4. Stämmer absolut inte 19 8. Vet ej 214 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 185 TÄNKA PÅ SIG SJÄLV S6 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 S:6 Om var och en tänker på sig själv blir det bäst för alla i samhället. 34 1. Stämmer helt 35 2. Stämmer i stort 129 3. Stämmer knappast 308 4. Stämmer absolut inte 6 8. Vet ej 214 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 186 SOCIALHJÄLP S7 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 S:7 Många får socialhjälp bara för att de inte har lust att arbeta. 143 1. Stämmer helt 96 2. Stämmer i stort 154 3. Stämmer knappast 113 4. Stämmer absolut inte 6 8. Vet ej 214 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 187 EJ KRITIK EFT. BESLUT S8 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 S:8 När beslut har fattats i en politisk fråga, ska all kritik och debatt upphöra. 78 1. Stämmer helt 71 2. Stämmer i stort 155 3. Stämmer knappast 190 4. Stämmer absolut inte 17 8. Vet ej 214 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 188 TA HAND OM ALKOHOLIST S9 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 S:9 Det är hela samhället och inte den enskilda familjen som ska ta hand om den som dricker så mycket att han inte kan arbeta. 270 1. Stämmer helt 135 2. Stämmer i stort 55 3. Stämmer knappast 36 4. Stämmer absolut inte 12 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 189 VILDA STREJKER S10 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 S:10 Vilda strejker är lämpliga när arbetarna kämpar för att få igenom sina krav mot arbetsgivaren. 66 1. Stämmer helt 135 2. Stämmer i stort 161 3. Stämmer knappast 110 4. Stämmer absolut inte 36 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 190 NÄRINGSLIV OCH STAT S11 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 S:11 Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. 29 1. Stämmer helt 86 2. Stämmer i stort 180 3. Stämmer knappast 172 4. Stämmer absolut inte 42 8. Vet ej 214 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 191 POLSK OCH SV MORAL S12 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 S:12A Den svenska moralen passar inte för polacker. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 70 1. Stämmer helt 69 2. Stämmer i stort 158 3. Stämmer knappast 147 4. Stämmer absolut inte 27 8. Vet ej 250 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 192 JUDISK OCH SV MORAL S12 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 S:12B Den svenska moralen passar inte för judar från Polen. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 8 1. Stämmer helt 15 2. Stämmer i stort 40 3. Stämmer knappast 36 4. Stämmer absolut inte 25 8. Vet ej 598 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 193 GRUPPENS ÅSIKTER S13 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 S:13 En grupp får inte tillåta att dess medlemmar har olika åsikter. Gör man det, går gruppen sönder. 106 1. Stämmer helt 135 2. Stämmer i stort 129 3. Stämmer knappast 96 4. Stämmer absolut inte 43 8. Vet ej 214 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 194 FÖR MILDA LAGAR S14 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 S:14 Brottsligheten bara ökar och ökar. Vi har för milda lagar, och domstolarna dömer för milt. 196 1. Stämmer helt 113 2. Stämmer i stort 99 3. Stämmer knappast 91 4. Stämmer absolut inte 9 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 195 BEVARA EGEN KULTUR S15 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 S:15A Det är viktigare för polacker att bevara sin egen kultur än att anpassa sig till den svenska kulturen. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 65 1. Stämmer helt 110 2. Stämmer i stort 177 3. Stämmer knappast 76 4. Stämmer absolut inte 30 8. Vet ej 253 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 196 BEVARA JUDISK KULTUR S15 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 S:15B Det är viktigare för judar från Polen att bevara sin egen kultur än att anpassa sig till den svenska kulturen. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 10 1. Stämmer helt 30 2. Stämmer i stort 33 3. Stämmer knappast 17 4. Stämmer absolut inte 28 8. Vet ej 599 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 197 EJ DISCIPLIN I SKOLA S16 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 S:16 Barnen förstörs genom att skolan inte har någon disciplin på eleverna. 202 1. Stämmer helt 123 2. Stämmer i stort 108 3. Stämmer knappast 56 4. Stämmer absolut inte 20 8. Vet ej 214 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 198 POLACK LYCKL I POLEN S17 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 S:17A En polack kan endast vara lycklig i Polen. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 23 1. Stämmer helt 54 2. Stämmer i stort 162 3. Stämmer knappast 211 4. Stämmer absolut inte 18 8. Vet ej 252 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 199 JUDE LYCKL I ISRAEL S17 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 S:17B En jude kan endast vara lycklig i Israel. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 50 1. Stämmer absolut inte 40 2. Stämmer knappast 8 3. Stämmer i stort 6 4. Stämmer helt 17 8. Vet ej 598 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 200 ALKOHOLISTER S18 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 S:18 Alkoholister behöver inte vård och kuratorer. De ska spärras in. 51 1. Stämmer helt 38 2. Stämmer i stort 133 3. Stämmer knappast 276 4. Stämmer absolut inte 9 8. Vet ej 214 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 201 RÄTTVIS BELÖNING S19 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 S:19 Högre lön och bättre bostad är rättvis belöning för den som har nått en hög ställning. 158 1. Stämmer helt 188 2. Stämmer i stort 90 3. Stämmer knappast 58 4. Stämmer absolut inte 12 8. Vet ej 214 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 202 FÖLJA MAJORITET S20 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 S:20 Man ska alltid rätta sig efter de politiska beslut som har fått flest röster. 127 1. Stämmer helt 191 2. Stämmer i stort 98 3. Stämmer knappast 79 4. Stämmer absolut inte 10 8. Vet ej 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 203 DEMOKRATIN I FARA S21 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 S:21 Demokratin är i fara om staten styr näringslivet. 56 1. Stämmer helt 142 2. Stämmer i stort 158 3. Stämmer knappast 84 4. Stämmer absolut inte 65 8. Vet ej 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 204 PROTEST EJ HINDER S22 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 S:22 Demonstrationer och protester får aldrig hindra att risdagens beslut genomförs. 58 1. Stämmer helt 114 2. Stämmer i stort 184 3. Stämmer knappast 97 4. Stämmer absolut inte 51 8. Vet ej 214 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 205 HÄNSYN TILL VÄNSTER S23 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 S:23 Svenska regeringen tar alldeles för mycket hänsyn till vänster och inte tillräckligt till majoriteten av folket. 99 1. Stämmer helt 102 2. Stämmer i stort 146 3. Stämmer knappast 79 4. Stämmer absolut inte 79 8. Vet ej 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 206 VISSA HAR DET BÄTTRE S24 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 S:24 Det är en naturlig sak att en del människor har det bättre än andra. Så måste det alltid vara. 180 1. Stämmer helt 159 2. Stämmer i stort 91 3. Stämmer knappast 61 4. Stämmer absolut inte 14 8. Vet ej 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 207 POLSKA VÄNNER VIKT. S25 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 S:25A Det är viktigare för en polack att ha polska vänner i Sverige än att få många svenska vänner. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 25 1. Stämmer helt 50 2. Stämmer i stort 164 3. Stämmer knappast 189 4. Stämmer absolut inte 26 8. Vet ej 262 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 208 POLSKA VÄNNER VIKT. S25 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 S:25B Det är viktigare för judar från Polen att ha vänner från Polen i Sverige än att få många svenska vänner. ETT ANTAL PÅSTÅENDEN FANNS I TVÅ VERSIONER, A OCH B. IP FICK VÄLJA DEN VERSION SOM PASSADE BÄST. 9 1. Stämmer helt 18 2. Stämmer i stort 46 3. Stämmer knappast 29 4. Stämmer absolut inte 25 8. Vet ej 591 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 209 GEMENSAMT MED SVENSK S26 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 S:26 Numera tycker jag att jag har mer gemensamt med svenskar än med många som bor kvar i Polen. 139 1. Stämmer helt 126 2. Stämmer i stort 114 3. Stämmer knappast 97 4. Stämmer absolut inte 27 8. Vet ej 214 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 210 FÖR MÅNGA PARTIER S27 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 S:27 Det finns för många politiska partier i Sverige. Det räcker med ett parti som kan förena alla människor. 39 1. Stämmer helt 38 2. Stämmer i stort 96 3. Stämmer knappast 289 4. Stämmer absolut inte 41 8. Vet ej 214 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 211 PRIVAT ÄGANDERÄTT S28 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 S:28 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi? 28 1. Stämmer helt 48 2. Stämmer i stort 137 3. Stämmer knappast 256 4. Stämmer absolut inte 34 8. Vet ej 214 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 212 AVSKAFFA VAL S29 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 S:29 Partier som vill avskaffa val bör förbjudas. 196 1. Stämmer helt 74 2. Stämmer i stort 81 3. Stämmer knappast 118 4. Stämmer absolut inte 34 8. Vet ej 214 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 213 KOMPROMISS ETT SVEK S30 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 S:30 Den som gör kompromiss med sina politiska motståndare sviker därmed sina egna 49 1. Stämmer helt 71 2. Stämmer i stort 192 3. Stämmer knappast 127 4. Stämmer absolut inte 63 8. Vet ej 214 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 214 PÅVERKA FACKET S31 Loc 318 width 1 MD=0 S:31 Anser du att du och dina vänner har möjligheter att påverka dem som beslutar, eller menar du att ni inte har det? S:31(1) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller fackförening? 17 1. Mycket stora 71 2. Ganska stora 111 3. Ganska små 119 4. Mycket små 159 8. Vet ej 214 0. Bortfall 43 9. Uppgift saknas
VAR 215 PÅVERKA FÖRETAG S31 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(2) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller företag? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stora 81 2. Ganska stora 139 3. Ganska små 117 4. Mycket små 126 8. Vet ej 214 0. Bortfall 39 9. Uppgift saknas
VAR 216 PÅVERKA MYNDIGHET S31 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(3) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller myndigheter? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stora 42 2. Ganska stora 129 3. Ganska små 136 4. Mycket små 164 8. Vet ej 214 0. Bortfall 42 9. Uppgift saknas
VAR 217 PÅVERKA RIKSDAGSMÄN S31 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(4) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller riksdagsmän? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stora 21 2. Ganska stora 77 3. Ganska små 162 4. Mycket små 205 8. Vet ej 214 0. Bortfall 49 9. Uppgift saknas
VAR 218 PARTISPÄRR S32 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer en annan sorts frågor. Till varje fråga finns det flera olika förslag till svar. Ett av dessa svar är riktigt och de övriga är fel. Sätt ett kryss för det svar som du tror är riktigt i rutan till höger. S:32 För att vinna plats i riksdagen måste ett politiskt parti nå upp till en viss procent av väljarnas röster i hela landet. Hur många procent är det? 18 1. 2% 161 2. 4% (rätt svar) 36 3. 6% 14 4. 8% 18 5. 10% 253 8. Vet ej 215 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 219 INVANDRARSERVICE S33 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 S:33 Till tjänst för invandrare har Stockholms kommun en särskild expedition som kan ge råd och anvisningar och hjälpa till med att skaffa tolkar. Vilken av följande är detta? 12 1. Invandrarnas kulturcentrum 302 2. Immigrantservice (rätt svar) 7 3. Informationsnämnden 101 4. Invandrarverket 14 5. Immigrant institutet 68 8. Vet ej 215 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 220 STÖRSTA FACKLIGA ORG S34 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 S:34 Vilken är den största fackliga organisationen i Sverige? 4 1. TCO 378 2. LO (rätt svar) 18 3. SACO 0 4. KF 0 5. SR 104 8. Vet ej 214 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 221 RÖSTRÄTTSÅLDER S35 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 S:35 Vid vilken ålder har man rösträtt i allmänna val i Sverige? 79 1. 21 år 51 2. 20 år 10 3. 19 år 280 4. 18 år (rätt svar) 4 5. 17 år 80 8. Vet ej 215 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 222 TAGE ERLANDER S36 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 S:36 Numera är Tage Erlander riksdagsledamot och skriver sina memoarer. Men vad hade han för ställning för några år sedan? 14 1. Riksdagens talman 376 2. Statsminister (rätt svar) 5 3. Ordförande i moderata samlingspartiet 5 4. Riksbankschef 105 8. Vet ej 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 223 KOLL. TRAF O SJUKV. S37 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 S:37 Vem har ansvaret för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm? 168 1. Stockholms kommun 35 2. Staten 218 3. Stockholms läns landsting (rätt svar) 7 4. Kommunförbundet 2 5. Statsföretag AB 75 8. Vet ej 214 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 224 PARTIFÄRG SVD S38 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 S:38 Med vilket politiskt parti sympatiserar Svenska Dagbladet. 7 1. Vänsterpartiet kommunisterna 48 2. Socialdemokraterna 53 3. Centerpartiet 29 4. Folkpartiet 235 5. Moderaterna (rätt svar) 131 8. Vet ej 215 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 225 PARTIFÄRG AB S39 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 S:39 Med vilket politiskt parti sympatiserar Aftonbladet? 29 1. Vänsterpartiet kommunisterna 271 2. Socialdemokraterna (rätt svar) 18 3. Centerpartiet 26 4. Folkpartiet 14 5. Moderaterna 144 8. Vet ej 214 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 226 BESLUTAR KOMMUNSKATT S40 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 S:40 Vem beslutar om hur mycket skatt Stockholms kommun ska ta upp av alla sina skattebetalare? 44 1. Kommunförbundet 126 2. Kommunstyrelse 119 3. Kommunfullmäktige (rätt svar) 29 4. Riksdagen 28 5. Kommunministern 158 8. Vet ej 214 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 227 POLSK LÄNSFÖRVALTN. S41 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 S:41 Den lokala förvaltningen i Polen har omorganiserats. S:41(1) Vad kallas de som i det nya systemet står i spetsen för ett län. 134 1. Rätt svar (Wojewodztwo) 15 3. F.d. rätt svar 13 5. Fel svar 346 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 228 POLSK STADSFÖRVALTN. S41 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 S:41(2) Vad kallas de som i det nya systemet står i spetsen för en stad. <Se F.S:41 för fullständig frågetext> 68 1. Rätt svar (Miasto) 18 3. F.d. rätt svar 40 5. Fel svar 382 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 229 POLSK DISTRIKTSFÖRV. S41 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 S:41(3) Vad kallas de som i det nya systemet står i spetsen för ett distrikt. <Se F.S:41 för fullständig frågetext> 19 1. Rätt svar (Powiat) 19 3. F.d. rätt svar 42 5. Fel svar 427 8. Vet ej 215 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 230 POLSK KOMMUNFÖRV. S41 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 S:41(4) Vad kallas de som i det nya systemet står i spetsen för en kommun. <Se F.S:41 för fullständig frågetext> 27 1. Rätt svar (Gmina) 19 3. F.d. rätt svar 68 5. Fel svar 394 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 231 POLENS STATSMIN. S42 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 S:42a Känner du till namnet på Polens statsminister? 298 1. Rätt svar 7 2. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 6 3. Rätt svar för f.d. minister 43 5. Fel svar 154 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 232 POLENS UTRIKESMIN S42 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 S:42b Känner du till namnet på Polens utrikesminister? 134 1. Rätt svar 10 2. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 6 3. Rätt svar för f.d. minister 18 5. Fel svar 340 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 233 FÖRSTE SEKRETER. KP S42 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 S:42c Känner du till namnet på förste sekreterare i kommunistpartiet (PZPR)? 431 1. Rätt svar 1 2. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 1 5. Fel svar 75 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 234 SVERIGES STATSMIN. S43 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 S:43a Känner du till namnet på Sveriges statsminister? 485 1. Rätt svar 1 2. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 0 5. Fel svar 22 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 235 SVERIGES UTRIKESMIN. S43 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 S:43b Känner du till namnet på Sveriges utrikesminister? 209 1. Rätt svar 9 4. Rätt svar för f.d. minister 7 5. Fel svar 283 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 236 SVERIGES FINANSMIN. S43 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 S:43c Känner du till namnet på Sveriges finansminister? 423 1. Rätt svar 9 2. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt rätt person 4 5. Fel svar 72 8. Vet ej 214 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 237 SLUTTID SKRIFTLIG DEL Loc 341 width 4 MD= 0 Sluttid skriftlig del 0945. Kl. 9.45 . . 2400. Kl. 24.00 214 0000. Bortfall Kod: 945 950 1000 1020 1030 1045 1050 1055 1100 1105 1106 Frek: 1 1 2 2 2 2 3 2 6 2 1 Kod: 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 Frek: 2 2 2 2 11 2 1 2 1 2 11 Kod: 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 Frek: 1 4 2 2 1 8 1 3 4 4 1 Kod: 1300 1305 1310 1315 1320 1330 1335 1340 1345 1350 1400 Frek: 6 4 2 7 6 3 3 1 4 2 6 Kod: 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1450 1455 1500 1505 Frek: 4 3 4 1 4 1 2 2 2 8 1 Kod: 1510 1515 1520 1525 1530 1540 1545 1550 1600 1610 1615 Frek: 2 1 2 1 4 2 4 1 7 2 1 Kod: 1620 1630 1635 1645 1650 1700 1705 1710 1715 1720 1725 Frek: 3 6 2 2 6 1 1 4 5 8 1 Kod: 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 Frek: 2 3 1 5 4 1 3 4 3 1 7 Kod: 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910 1915 Frek: 1 8 1 4 6 1 1 8 1 8 5 Kod: 1920 1925 1930 1940 1945 1950 2000 2005 2010 2015 2020 Frek: 4 2 8 4 5 8 11 2 5 7 6 Kod: 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2100 2105 2110 2115 Frek: 3 15 5 4 10 4 5 11 3 4 11 Kod: 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2210 2215 Frek: 7 2 7 1 6 4 6 4 6 3 2 Kod: 2220 2225 2230 2245 2300 2310 2330 2400 0 Frek: 2 1 7 3 1 2 5 1 214
VAR 238 NY URVALSCELL Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 Ny urvalscell 67 1. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 114 2. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 56 3. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 99 4. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker rösta 11 5. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 37 6. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 36 7. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 73 8. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker rösta 214 0. Bortfall i stor intervju 27 9. Uppgift saknas
VAR 239 ANKOMST TILL SVERIGE Loc 346 width 1 MD=0 Ankomst till Sverige 318 1. Ny (ankomst 1969-1973) 175 5. Gammal (ankomst före 1969) 241 0. Bortfall
VAR 240 POLITISK AKTIVITET Loc 347 width 1 MD=0 Politiskt aktivitet 269 1. Tänker rösta 251 5. Tänker ej rösta 214 0. Bortfall
VAR 241 UTBILDNINGENS LÄNGD Loc 348 width 1 MD=0 Utbildningens längd 86 1. Låg 427 5. Hög (10 år eller mera) 221 0. Bortfall
VAR 242 YRKETS STATUS Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkets status 150 1. Låg (kod 46, 60-96) 255 5. Hög (övriga) 214 0. Bortfall 115 9. Uppgift saknas
VAR 243 ERFARENHET AV SVERIGE Loc 350 width 1 MD=0 Erfarenhet av Sverige (språkkunskap + antal år i Sverige) 157 1. Ja (ankomstår före 1969, språkkunskap 4-7) 336 5. Nej 241 0. Bortfall
VAR 244 INSTÄLLNING INTERVJU Loc 351 width 1 MD=0 Ville bli intervjuade 426 1. Ja 94 5. Nej 214 0. Bortfall
VAR 245 SOCIALGRUPP Loc 352 width 1 MD=0 Socialgrupp 183 1. III (Yrke låg eller MD och utbildning låg) 337 2. I+II (Yrke hög eller MD och utbildning hög) 214 0. Bortfall
VAR 246 DELTAGANDE VALINTERVJU Loc 353 width 2 MD= 0 Deltagande i valintervju 138 11. Valintervju: Intervjuad 22 13. Valintervju: Vägrar 2 14. Valintervju: Omöjlig att genomföra 3 16. Valintervju: Kontakt omöjlig 194 21. Postenkät: Besvarat enkät 9 22. Postenkät: Bortdefinierad 31 23. Postenkät: Vägrar 14 24. Postenkät: Per telefon lovat skicka enkät, men aldrig gjort det 4 25. Postenkät: Omöjlig att genomföra pga sjukdom, analfabetism mm 7 26. Postenkät: Försvunnen 73 28. Postenkät: Ej svar 5 29. Postenkät: Uppgift saknas 22 30. Postenkät besvarad per telefon 210 00. Bortfall i stor intervju
VAR 247 INTERVJUARE VALINTERVJU Loc 355 width 2 MD= 0 Intervjuare valintervjun 01. . . 24. 596 00. Bortfall Kod: 1 2 3 5 24 0 Frek: 47 47 23 17 4 596
VAR 248 DATUM VALINTERVJU Loc 357 width 2 MD= 0 Datum valintervju 01. 1 . . 31. 31 596 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 6 4 4 1 2 2 3 4 4 3 7 2 Kod: 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 1 4 2 2 5 1 8 7 7 5 10 14 11 Kod: 29 30 0 Frek: 8 8 596
VAR 249 INTERVJUMÅNAD VALINT. Loc 359 width 2 MD= 0 Intervjumånad valintervju 1 08. Augusti 59 09. September 76 10. Oktober 2 11. November 596 00. Bortfall
VAR 250 STARTTID VALINTERVJU Loc 361 width 4 MD= 0 Starttid valintervju 0930. Kl. 9.30 . . 2200. Kl. 22.00 596 0000. Bortfall Kod: 930 953 1000 1005 1015 1030 1100 1105 1110 1122 1130 Frek: 1 1 8 1 3 2 4 1 1 1 2 Kod: 1150 1200 1215 1220 1235 1300 1310 1315 1325 1400 1415 Frek: 1 6 1 1 1 4 1 1 1 3 2 Kod: 1435 1440 1512 1530 1536 1545 1600 1610 1625 1640 1695 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 1700 1710 1715 1730 1745 1750 1800 1810 1815 1820 1825 Frek: 3 1 3 3 2 1 7 1 3 2 2 Kod: 1830 1845 1847 1855 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 Frek: 2 1 1 1 9 2 1 3 2 1 3 Kod: 1941 1945 2000 2015 2030 2035 2045 2050 2100 2115 2120 Frek: 1 2 5 1 1 1 1 1 4 2 1 Kod: 2135 2136 2200 0 Frek: 1 1 2 596
VAR 251 INTERVJUPLATS VALINT. Loc 365 width 1 MD=9 Intervjuplats valintervju 87 1. IP:s hem 12 2. Arbetsplats 3 3. Universitet 8 4. Allmän lokal 1 5. Intervjuandes hem 18 6. Telefon 1 7. Annan plats 604 9. Bortfall
VAR 252 VALPROGRAM RADIO/TV VI1 Loc 366 width 1 MD=0 VI:1 TV och radio har haft flera specialprogram före valet i år. Hörde du några sådana program i TV eller radio under den sista månaden före valet? 115 1. Ja 22 5. Nej 597 0. Bortfall
VAR 253 ANTAL VALPROGRAM VI1 Loc 367 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:1(1) Hur många program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 01. 1 program . . 50. 50 program 2 51. Många/flera 3 55. Alla 621 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 15 20 30 Frek: 2 11 13 8 25 3 1 4 14 2 6 5 1 Kod: 40 50 51 55 0 99 Frek: 1 1 2 3 621 11
VAR 254 VALPROGRAM, 1 VI1 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1a Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 37 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer") 25 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 28 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 2 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 9 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 618 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 255 VALPROGRAM, 2 VI1 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1b Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 18 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer") 24 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 10 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 4 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 7 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 4 6. Invandrarprogram 34 7. Inga fler 618 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 256 VALPROGRAM, 3 VI1 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1c Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 13 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer") 5 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 4 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 2 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 3 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 1 6. Invandrarprogram 73 7. Inga fler 618 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 257 STUDIEKURS OM VALET VI2 Loc 372 width 1 MD=0 VI:2 Har du deltagit i någon studiekurs om valet? 1 1. Ja 137 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 258 STUDIEKURS 1 VI2 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 VI:2(1) I vilken kurs? <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 0 1. ABF 0 2. Medborgarskolan 0 3. Vuxenskolan 1 4. Övriga/partiernas 596 0. Bortfall 137 9. Frågan ej tillämplig
VAR 259 STUDIEKURS 2 VI2 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 VI:2(2) I vilken kurs? <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 0 1. ABF 0 2. Medborgarskolan 0 3. Vuxenskolan 1 4. Övriga/partiernas 596 0. Bortfall 137 9. Frågan ej tillämplig
VAR 260 VALET I SVERIGE VI3 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3 Jag skulle vilja veta om du känner igen eller har läst de här. VISA BROSCHYRERNA! VI:3a Först är det "Valet i Sverige" (Riksskatteverket) FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 108 1. Har läst 81 2. Känner igen 110 3. Känner ej igen 4 4. Har ej fått 37 5. Har ej fått, svensk medborgare 380 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 261 ABC OM VAL VI3 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3b ABC om VAL (Invandrarverket) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 118 1. Har läst 84 2. Känner igen 97 3. Känner ej igen 2 4. Har ej fått 37 5. Har ej fått, svensk medborgare 380 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 262 INVANDRARTIDN. 26/76 VI3 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3c De här sidorna av invandrartidningen nr. 26/76 <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 101 1. Har läst 87 2. Känner igen 108 3. Känner ej igen 4 4. Har ej fått 37 5. Har ej fått, svensk medborgare 380 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 263 INFO FÖR INVANDRARE VI3 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3a Information för invandrare (landstinget) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 72 1. Har läst 60 2. Känner igen 148 3. Känner ej igen 18 4. Har ej fått 37 5. Har ej fått, svensk medborgare 381 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 264 LÄST VALMATERIAL VI4 Loc 379 width 1 MD=0 VI:4 Har du läst något valmaterial från de politiska partierna? 80 1. Ja 56 5. Nej 598 0. Bortfall
VAR 265 VALMATERIAL VPK VI4 Loc 380 width 1 MD=0 VI:4 (OM JA) Från vilka partier? VI:4a Vänsterpartiet kommunisterna 28 1. Ja 104 5. Nej 602 0. Bortfall
VAR 266 VALMATERIAL SOC.DEM VI4 Loc 381 width 1 MD=0 VI:4b Socialdemokraterna (SAP) <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 61 1. Ja 71 5. Nej 602 0. Bortfall
VAR 267 VALMATERIAL CENTERN VI4 Loc 382 width 1 MD=0 VI:4c Centerpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 86 5. Nej 602 0. Bortfall
VAR 268 VALMATERIAL FOLKP. VI4 Loc 383 width 1 MD=0 VI:4d Folkpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 49 1. Ja 83 5. Nej 602 0. Bortfall
VAR 269 VALMATERIAL MODERAT VI4 Loc 384 width 1 MD=0 VI:4e Moderata samlingspartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 76 5. Nej 602 0. Bortfall
VAR 270 VALMATERIAL BORG. VI4 Loc 385 width 1 MD=0 VI:4f(1) Andra borgerliga partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 123 5. Nej 602 0. Bortfall
VAR 271 VALMATERIAL SOC VI4 Loc 386 width 1 MD=0 VI:4f(2) Andra socialistiska partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 125 5. Nej 602 0. Bortfall
VAR 272 DELTAGIT VALMÖTE VI5 Loc 387 width 1 MD=0 VI:5 Har du varit på något eller några politiska möten där det varit diskussion om frågor i det här valet? 19 1. Ja 119 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 273 VALMÖTE 1 VI5 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 VI:5a Vilka möten? <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 3 1. Arbetsplatsmöte/fackförening 1 2. Politiskt parti/förening 14 4. Gatumöten 1 5. Invandrarförening 596 0. Bortfall 119 9. Frågan ej tillämplig
VAR 274 VALMÖTE 2 VI5 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 VI:5b Vilka möten? <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 2 1. Arbetsplatsmöte/fackförening 1 2. Politiskt parti/förening 2 4. Gatumöten 0 5. Invandrarförening 596 0. Bortfall 133 9. Frågan ej tillämplig
VAR 275 TEKNISK VALKUNSKAP VI6 Loc 390 width 1 MD=0 VI:6a Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta rent tekniskt hur man gör när man röstar? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 1. . . 8. 381 0. Bortfall Kod: 1 2 3 4 6 8 0 Frek: 33 2 304 1 1 12 381
VAR 276 PARTIERNAS VILJA VI6 Loc 391 width 1 MD=0 VI:6b Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vad de politiska partierna vill göra? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 1. . . 8. 381 0. Bortfall Kod: 1 2 3 8 0 Frek: 57 19 260 17 381
VAR 277 STOCKHOLMSFRÅGOR VI6 Loc 392 width 1 MD=0 VI:6c Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vilka frågor valet gällde här i Stockholm? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 1. . . 8. 380 0. Bortfall Kod: 1 2 3 5 7 8 0 Frek: 88 12 237 2 1 14 380
VAR 278 KANDIDATKÄNNEDOM VI7 Loc 393 width 1 MD=0 VI:7 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i valet? (OM JA) Kommer du ihåg någon mer? Känner du till fler? Vilket parti är det? 111 1. Ja 27 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 279 ANTAL NÄMNDA KAND VI7 Loc 394 width 1 MD=9 VI:7(1) Antal nämnda kandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 45 0. Ingen kandidat 9 1. En kandidat 11 2. Två kandidater 8 3. Tre kandidater 45 4. Fyra kandidater 8 5. Fem kandidater 6 6. Sex kandidater 3 7. Sju kandidater 599 9. Bortfall
VAR 280 PARTILED O REG.MEDL VI7 Loc 395 width 1 MD=9 VI:7(2) Därav partiledare och regeringsledamöter <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 29 0. Inga 7 1. En 12 2. Två 8 3. Tre 44 4. Fyra 11 5. Fem 24 6. "Partiledarna" 3 7. "Regeringen" 596 9. Bortfall
VAR 281 RIKSDAGSKANDIDATER 7 Loc 396 width 1 MD=9 VI:7(3) Därav riksdagskandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 46 0. Inga 7 1. En 12 2. Två 8 3. Tre 44 4. Fyra 8 5. Fem 7 6. Sex 4 7. Sju 598 9. Bortfall
VAR 282 LOKALA KANDIDATER VI7 Loc 397 width 1 MD=9 VI:7(4) Därav lokala kandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 135 0. Inga 2 1. En 1 2. Två 596 9. Bortfall
VAR 283 RIKTIGA PARTIKOMB. VI7 Loc 398 width 1 MD=9 VI:7(5) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 53 0. Inga 13 1. En 6 2. Två 10 3. Tre 38 4. Fyra 7 5. Fem 5 6. Sex 3 7. Sju 599 9. Bortfall
VAR 284 FEL PARTIKOMB. VI7 Loc 399 width 1 MD=9 VI:7(6) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 127 0. Inga 10 1. En 1 2. Två 596 9. Bortfall
VAR 285 BORGERLIGA PARTIER VI7 Loc 400 width 1 MD=9 VI:7(7) Därav borgerliga partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 50 0. Inget 7 1. Ett 24 2. Två 51 3. Tre 4 4. Fyra 2 6. Sex 596 9. Bortfall
VAR 286 SOC. PARTIER VI7 Loc 401 width 1 MD=9 VI:7(8) Därav socialistiska partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 57 0. Inget 49 1. Ett 22 2. Två 5 3. Tre 2 4. Fyra 3 5. Fem 596 9. Bortfall
VAR 287 KANDIDATKÄNNEDOM KF VI8 Loc 402 width 1 MD=0 VI:8 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i kommunfullmäktige - eller landstingsvalen i Stockholm? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 14 1. Ja 124 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 288 ANTAL NÄMNDA KF-KAND VI8 Loc 403 width 1 MD=9 VI:8(1) Antal nämnda kandidater till kommunfullmäktige eller landstingsvalen i Stockholm <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 124 0. Inga 6 1. En 4 2. Två 3 3. Tre 1 4. Fyra 596 9. Bortfall
VAR 289 LANDSTINGSKAND. VI8 Loc 404 width 1 MD=9 VI:8(2) Därav landstingskandidater <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 125 0. Inga 6 1. En 7 2. Två 596 9. Bortfall
VAR 290 KF-KANDIDATER VI8 Loc 405 width 1 MD=9 VI:8(3) Därav kommunfullmäktige <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 132 0. Inga 5 1. En 1 2. Två 596 9. Bortfall
VAR 291 RIKTIG PARTIKOMB. VI8 Loc 406 width 1 MD=9 VI:8(4) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 124 0. Inga 6 1. En 4 2. Två 4 3. Tre 596 9. Bortfall
VAR 292 FELAKTIG PARTIKOMB. VI8 Loc 407 width 1 MD=9 VI:8(5) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 137 0. Inga 1 1. En 596 9. Bortfall
VAR 293 BORGERLIGA PARTIER VI8 Loc 408 width 1 MD=9 VI:8(6) Därav borgerliga partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 126 0. Inga 6 1. En 6 2. Två 596 9. Bortfall
VAR 294 SOC. PARTIER VI8 Loc 409 width 1 MD=9 VI:8(7) Därav socialistiska partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 130 0. Passar ej/inga 7 1. En 1 2. Två 381 8. Vill ej svara 215 9. Bortfall
VAR 295 INVANDRARKANDIDAT VI9 Loc 410 width 1 MD=0 VI:9 Kommer du ihåg namnet på någon invandrare som ställde upp i något av valen? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 12 1. Ja 126 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 296 ANT INVANDRARKAND. VI9 Loc 411 width 1 MD=9 VI:9(1) Antal nämnda invandrarkandidater <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 137 0. Inga 1 1. En 596 9. Bortfall
VAR 297 NATIONALITET KAND. 1 VI9 Loc 412 width 1 MD=9 VI:9(2) Invandrarkandidats nationalitet, 1 <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 126 0. Inga 5 2. Finländare 2 3. Jugoslav 2 5. Grek 3 6. Övrig 596 9. Bortfall
VAR 298 NATIONALITET KAND. 2 VI9 Loc 413 width 1 MD=9 VI:9(3) Invandrarkandidats nationalitet, 2 <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 137 0. Inga 1 2. Finländare 596 9. Bortfall
VAR 299 RIKTIG PARTIKOMB. VI9 Loc 414 width 1 MD=9 VI:9(4) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 137 0. Inga 1 1. En 596 9. Bortfall
VAR 300 FELAKTIG PARTIKOMB. VI9 Loc 415 width 1 MD=9 VI:9(5) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 138 0. Inga 596 9. Bortfall
VAR 301 BORGERLIGA PARTIER VI9 Loc 416 width 1 MD=9 VI:9(6) Därav borgerliga partier <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 137 0. Inga 1 1. En 596 9. Bortfall
VAR 302 SOC. PARTIER VI9 Loc 417 width 1 MD=9 VI:9(7) Därav socialistiska partier <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 138 0. Inga 596 9. Bortfall
VAR 303 RÖST KOMMUNVAL VI10 Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10 Vi hade ju tre val i samtidigt: Val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. VI:10a Med vilket parti röstade du i kommunfullmäktigevalet? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 9 01. Vänsterpartiet kommunisterna 92 02. Socialdemokraterna 17 03. Centerpartiet 56 04. Folkpartiet 50 05. Moderata samlingspartiet 1 06. Kristen demokratiska samling 1 07. Sveriges kommunistiska parti 2 09. Annat 1 10. Borgerliga partier 1 15. Inget parti 59 50. Röstade ej 27 55. Ej rösträtt 380 00. Bortfall 38 99. Uppgift saknas
VAR 304 RÖST LANDSTINGSVAL VI10 Loc 420 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10b Med vilket parti röstade du i landstingsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 9 01. Vänsterpartiet kommunisterna 88 02. Socialdemokraterna 15 03. Centerpartiet 57 04. Folkpartiet 53 05. Moderata samlingspartiet 1 06. Kristen demokratiska samling 1 07. Sveriges kommunistiska parti 1 09. Annat 1 10. Borgerliga partier 1 15. Inget parti 60 50. Röstade ej 27 55. Ej rösträtt 380 00. Bortfall 40 99. Uppgift saknas
VAR 305 RÖST RIKSDAGSVAL VI10 Loc 422 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10c Med vilket parti röstade du i riksdagsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 1 01. Vänsterpartiet kommunisterna 32 02. Socialdemokraterna 13 03. Centerpartiet 29 04. Folkpartiet 25 05. Moderata samlingspartiet 0 06. Kristen demokratiska samling 0 07. Sveriges kommunistiska parti 0 09. Annat 11 50. Röstade ej 203 55. Ej rösträtt 380 00. Bortfall 40 99. Uppgift saknas
VAR 306 VIKT. FRÅGA I VALET VI11 Loc 424 width 1 MD=0 VI:11 Var det i valet någon fråga som var särskilt viktig för dig? 81 1. Ja 45 5. Nej 608 0. Bortfall
VAR 307 VIKTIG VALFRÅGA 1 VI11 Loc 425 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(1) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> 0 00. Ekonomiska, allmänt 18 01. Skatter, moms, allmänt 2 02. Småföretagarproblem 1 04. Arbetsgivaravgifterna 1 05. Sysselsättning 0 06. Meidnerfonderna 6 07. Socialisering, allmänt 2 11. Arbetsmarknadsproblem 0 12. Jämlikhet 17 21. Kärnkraft 1 24. Kulturpolitik 0 31. Regeringsskifte 1 32. Maktkoncentration 1 33. Pampar/byråkrati 0 34. Fackföreningar för starka 1 35. Decentralisering 0 36. Polis 3 40. Invandrarproblem, allmänt 1 41. Arbetsmiljö, invandrare 0 42. Diskriminering 0 43. Underhållning/film etc. för invandrare 1 44. Hjälp till invandrare 1 49. Andra invandrarproblem 0 50. Utrikespolitik, allmänt 2 51. Mellanöstern 0 52. Östeuropa 1 54. U-länder 2 60. Socialpolitik, allmänt 1 61. Bidrag 0 62. Bostadsfrågor 2 63. Pensioner/åldringsvård 4 64. Barnavård/daghem 2 65. 6-timmars arbetsdag för föräldrar 1 66. Barnuppfostran/skola 0 67. Kvinnofrågor 0 68. Längre semester 2 69. Handikapp problem 3 70. Familjepolitik 2 71. Sjukvård 1 72. Utbildning för sjukvård 0 77. Övriga 642 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 308 VIKTIG VALFRÅGA 2 VI11 Loc 427 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(2) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 307 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 72. Utbildning för sjukvård 2 77. Övriga 28 85. Inga fler 642 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 7 21 31 32 34 36 42 51 52 54 60 Frek: 5 3 5 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 62 64 65 67 68 69 70 71 77 85 90 99 Frek: 2 3 5 4 1 1 1 2 2 28 642 12
VAR 309 VIKTIG VALFRÅGA 3 VI11 Loc 429 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(3) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 307 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 72. Utbildning för sjukvård 0 77. Övriga 58 85. Inga fler 642 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 6 21 33 35 36 43 50 60 62 64 Frek: 1 3 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 68 70 85 90 99 Frek: 1 1 58 642 12
VAR 310 VIKTIG STHLMSFRÅGA VI12 Loc 431 width 1 MD=0 VI:12 Var det i valet någon fråga som främst gällde Stockholm som var särskilt viktig för dig? 40 1. Ja 74 5. Nej 620 0. Bortfall
VAR 311 STOCKHOLMSFRÅGA 1 VI12 Loc 432 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(1) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> 7 01. Munchenbryggeriet 5 02. Daghem 8 03. Trafik/sanering/kollektivtrafik 3 04. Sjukvård 2 05. 50-kort 2 06. Privatskolor 1 07. Rivning av hus 1 09. Bidragspolitik 1 11. Bostadshyra 3 12. Kommunalskatt 3 13. Åldringsvård/lokalproblem i Stockholm 0 16. Bromma, flygplan 1 17. Birkastan 2 20. Bostadspolitik 0 77. Andra 671 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 24 99. Uppgift saknas
VAR 312 STOCKHOLMSFRÅGA 2 VI12 Loc 434 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(2) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 311 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Munchenbryggeriet . . 20. Bostadspolitik 1 77. Andra 26 80. Inga andra 671 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 24 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 6 7 12 20 77 80 0 99 Frek: 1 5 2 1 1 1 1 1 26 671 24
VAR 313 STOCKHOLMSFRÅGA 3 VI12 Loc 436 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(3) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 311 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Munchenbryggeriet . . 20. Bostadspolitik 0 77. Andra 34 80. Inga andra 671 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 24 99. Uppgift saknas Kod: 2 6 8 16 20 80 0 99 Frek: 1 1 1 1 1 34 671 24
VAR 314 PARTI INTR. INVANDR VI13 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 VI:13 Tycker du att något av de svenska politiska partierna i valkampanjen har visat större intresse än andra partier för invandrarfrågor? 56 1. Ja 56 5. Nej 621 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 315 PARTI INVANDR. FR VI13 Loc 439 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:13a Vilket parti? <Se F.VI:13 för fullständig frågetext> 40 02. Socialdemokraterna 1 03. Centerpartiet 6 04. Folkpartiet 5 05. Moderata samlingspartiet 3 10. Alla partier 2 55. Inget parti 598 00. Bortfall 60 90. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas
VAR 316 FÖRSÖKT PÅVERKA VI14 Loc 441 width 1 MD=0 VI:14 Har du inför här valet i några av följande sammanhang försökt uppmuntra andra människor att rösta på något bestämt politiskt parti? 40 1. Ja 98 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 317 PÅVERKA FAMILJEN VI14 Loc 442 width 1 MD=0 VI:14a Har du gjort det inom familjen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 114 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 318 PÅVERKA VÄNNER VI14 Loc 443 width 1 MD=0 VI:14b Har du gjort det med vänner och bekanta? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 110 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 319 PÅVERKA ARBETSPLATS VI14 Loc 444 width 1 MD=0 VI:14c Har du gjort det på arbetsplatsen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 122 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 320 PÅVERKA I FÖRENING VI14 Loc 445 width 1 MD=0 VI:14d Har du gjort det i någon förening eller organisation? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 131 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 321 PÅVERKA ANDRA VI14 Loc 446 width 1 MD=0 VI:14e Har du gjort det i andra sammanhang? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 137 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 322 ANNAT SAMMANHANG VI14 Loc 447 width 1 MD=0 VI:14e(1) I vilket sammanhang ? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 1 3. Grannar 2 5. Inga andra 731 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 323 PÅVERKAD HUR RÖSTA VI15 Loc 448 width 1 MD=0 VI:15 Är det någon som har uppmuntrat dig att rösta på ett bestämt parti? 56 1. Ja 82 5. Nej 596 0. Bortfall
VAR 324 UPPMUNTRAD, 1 VI15 Loc 449 width 2 MD= 0 VI:15(1) I vilket sammanhang? <Se F.VI:15 för fullständig frågetext> 2 02. Grannar 3 03. Landsmän 9 04. Familjen 22 05. Vänner/bekanta 13 06. Arbetsplats 1 07. Förening/organisation 1 08. Gatuagitator 4 10. Valarbetare 679 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 325 UPPMUNTRAD, 2 VI15 Loc 451 width 2 MD= 0 VI:15(2) I vilket sammanhang? <Se F.VI:15 för fullständig frågetext> 1 02. Grannar 1 04. Familjen 3 05. Vänner/bekanta 2 06. Arbetsplats 1 07. Förening/organisation 3 08. Gatuagitator 1 10. Valarbetare 42 55. Inga andra 680 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 326 INTR. VALRESULTAT VI16 Loc 453 width 1 MD=0 VI:16 När det var val i år, brydde du dig personligen mycket om vilka partier som vann eller förlorade, eller tyckte du att det inte spelade så stor roll för din egen del? 81 1. Brydde sig personligen mycket om 6 3. Brydde sig lite om/spelade viss roll 50 5. Tyckte inte spelade så stor roll 1 7. Annat 596 0. Bortfall
VAR 327 KOMMENTAR INTRESSE V16 Loc 454 width 2 MD= 0 VI:16(1) Kommentar till intresse för valutgången <Se F.VI:16 för fullständig frågetext> 14 01. Önskar regeringsskifte 17 02. Önskar ej regeringsskifte 1 21. Vill ej ha kärnkraft 1 57. Vill ej att den extremistiska högern vinner 1 58. Borgerliga ska göra ordning 1 60. Ej intresserad av politik 3 77. Annat 100 85. Inga kommentarer 596 00. Bortfall
VAR 328 RÖSTRÄTT RIKSDAG VI17 Loc 456 width 1 MD=0 VI:17 Tycker du att invandrare, även om de inte är svenska medborgare, bör få rösta i riksdagsval? 43 1. Ja 21 3. Tveksam 64 5. Nej 10 8. Vet ej 596 0. Bortfall
VAR 329 KOMMENTAR RÖSTRÄTT VI17 Loc 457 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:17(1) Varför tycker du det? <Se F.VI:17 för fullständig frågetext> 9 01. Samma plikter, samma rätt 1 02. Om man betalar skatt 2 04. Det är rättvist/naturligt 12 05. Bara efter längre tid 3 06. Ingen skillnad, om till kommun också till riksdag 10 07. Om man bor längre tid 6 10. Har inte funderat på 11 11. Bor här/arbetar här 2 12. Hjälper till att bygga vårt svenska samhälle 29 13. De flesta invandrare saknar kompetens 4 14. De flesta invandrare saknar intresse 3 16. De är främmande 9 20. De flesta tänker lämna Sverige 7 21. Endast om svensk medborgare 6 22. Inblandning av andra länders politik 2 24. Rösträtt ingen betydelse 3 26. Bör hålla på det "svenska" 2 29. Andra 3 30. Måste vara någon skillnad 1 41. Ej politiskt intresserad 1 55. Inga kommentarer 601 00. Bortfall 7 99. Uppgift saknas
VAR 330 KUNSKAP OM SVERIGE VI18 Loc 459 width 1 MD=0 VI:18a Anser du att valkampanjen i årets val har gett dig större kunskaper om Sverige? 54 1. Ja 10 3. Tveksamt 66 5. Nej 6 7. Inte förändrats 598 0. Bortfall
VAR 331 ORO FÖR FRAMTIDEN VI18 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18b Anser du att valresultatet har gett dig större oro för din framtid? 37 1. Ja 7 3. Tveksamt 92 5. Nej 1 7. Inte förändrats 596 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 332 MÖJLIGHET PÅVERKA VI18 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18c Anser du att rösträtten har gett större möjligheter att påverka dem som bestämmer i samhället? 51 1. Ja 25 3. Tveksamt 60 5. Nej 1 7. Inte förändrats 596 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 333 FÖRTR. FÖR SVERIGE VI18 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18d Anser du att valet som en helhet har gett dig större förtroende för Sverige? 48 1. Ja 21 3. Tveksamt 52 5. Nej 15 7. Alltid förtroende 596 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 334 JÄMFÖRA PARTIER 19 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19 Finns det något eller några politiska partier i Sverige som du känner igen väl, därför att det finns ungefär samma partier i ditt hemland eller i annat land där du har bott? (OM JA) Vilket parti? 39 1. Ja 91 5. Nej 596 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 335 SVENSKT PARTI 1 VI19 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19a(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 1 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 11 1. Vänsterpartiet kommunisterna 19 2. Socialdemokraterna 2 4. Folkpartiet 2 5. Moderata samlingspartiet 5 7. Sveriges kommunistiska parti 596 0. Bortfall 99 9. Frågan ej tillämplig
VAR 336 PARTI ANNAT LAND, 1 VI19 Loc 465 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19a(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 1 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 25 30. Polskt parti: PZPR (komm.) 2 31. Polskt parti: ZSL (bondepartiet) 1 32. Polskt parti: SD (småföretagar.) 1 33. Polskt parti: PPS (vänster soc.dem.) 3 34. Polskt parti: PPS (soc.dem.) 1 35. Polskt parti: Andra soc. 3 36. Polskt parti: PPS före kriget (soc.) 2 60. USA: Republikanerna 1 61. RFI-soc. 596 00. Bortfall 99 99. Frågan ej tillämplig
VAR 337 SVENSKT PARTI 2 VI19 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19b(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 2 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Socialdemokraterna 2 3. Centerpartiet 1 4. Folkpartiet 0 7. Sveriges kommunistiska parti 596 0. Bortfall 131 9. Frågan ej tillämplig
VAR 338 PARTI ANNAT LAND, 2 VI19 Loc 468 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19b(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 2 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 3 30. Polskt parti: PZPR (komm.) 1 31. Polskt parti: ZSL (bondepartiet) 1 37. Polskt parti: PSL (högerbondepartiet) 1 60. USA: Republikanerna 1 61. RFI-soc. 628 00. Bortfall 99 99. Frågan ej tillämplig
VAR 339 SVENSKT PARTI 3 VI19 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19c(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 4. Folkpartiet 596 0. Bortfall 137 9. Frågan ej tillämplig
VAR 340 PARTI ANNAT LAND, 3 VI19 Loc 471 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19c(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 32. Polskt parti: SD (småföretagar.) 634 00. Bortfall 99 99. Frågan ej tillämplig
VAR 341 SVENSKT PARTI 4 VI19 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19d(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 596 0. Bortfall 137 9. Frågan ej tillämplig
VAR 342 PARTI ANNAT LAND, 4 VI19 Loc 474 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19d(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 30. Polskt parti: PZPR (komm.) 634 00. Bortfall 99 99. Frågan ej tillämplig
VAR 343 MEDLEM POL. PARTI VI21 Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 VI:21 Är du eller har du någon gång varit medlem i ett politiskt parti? 5 1. Ja, jag är medlem 5 2. Ja, jag har varit medlem 121 5. Nej 597 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 344 SVÅRT VÄLJA PARTI VI22 Loc 477 width 1 MD=0 VI:22 (RÖSTAT) Tycker du att det var lätt eller svårt att välja parti? 81 1. Lätt 1 3. Tveksam/mitt i mellan 21 5. Svårt 631 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 345 PARTIANHÄNGARE VI23 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(1) (RÖSTAT MED SAMMA PARTI I 2-3 VAL) Du sa att du röstade på ...(PARTI). Brukar du betrakta dig som socialdemokrat / folkpartist / moderat / centerpartist / kommunist / kristen demokrat? 45 1. Ja 18 3. Svårt att säga 22 5. Nej 633 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 346 BÄSTA PARTI VI23 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(2) (RÖSTAT BARA I ETT VAL/SPLITVOTE/VILL INTE SÄGA) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 29 2. Socialdemokraterna 3 3. Centerpartiet 8 4. Folkpartiet 11 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Borgerliga partier 6 7. Svårt att säga 4 8. Inget parti 655 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 347 TIDPUNKT RÖSTBESLUT VI24 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 9 VI:24 (RÖSTADE) När bestämde du dig för hur du skulle rösta? Var det ... FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 44 1. Under sista veckan före valet 59 2. Tidigare under sommaren 160 3. Visste sedan länge hur man skulle rösta 48 4. Röstade inte i något av valen 8 5. Annat svar 382 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 348 SVÅRT VÄLJA PARTI VI25 Loc 481 width 1 MD=0 or GE 9 VI:25 (EJ RÖSTAT) Du sa förut att du inte deltog i valet. Om du hade deltagit i valet, skulle det då ha varit lätt eller svårt att välja parti? 25 1. Lätt 8 5. Svårt 700 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 349 BÄSTA PARTI EJ RÖST VI26 Loc 482 width 1 MD=0 or GE 9 VI:26 (EJ RÖSTAT) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 18 2. Socialdemokraterna 1 3. Centerpartiet 3 4. Folkpartiet 3 5. Moderata samlingspartiet 4 6. Borgerliga partier 4 8. Inget parti 700 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 350 BESLUT EJ RÖSTA VI27 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 9 VI:27 (EJ RÖSTAT) När bestämde du dig för att inte deltaga i valet? Var det ... 5 1. Under sista veckan före valet 4 2. Tidigare under sommaren 11 3. Visste sedan länge att man inte skulle rösta 3 5. Annat svar 10 8. Vet ej 596 0. Bortfall 105 9. Frågan ej tillämplig
VAR 351 ANLEDNING EJ RÖSTA VI28 Loc 484 width 2 MD=99 VI:28 (EJ RÖSTAT) Till slut vill jag fråga varför du inte deltog i valet? 3 00. Personliga, allmänt 1 01. Ej politisk intresserad 2 02. Barnomsorg/meningslöst att rösta 1 05. Sjuk 4 15. Tekniska, allmänt/bortrest i utlandet 1 16. Ej röstkort 3 29. Känner inte till politiskt program 4 31. Ej rösträtt i riksdagsval 4 33. Ej intresserad av svensk politik 2 34. Är anarkist 3 35. Ip:s röst har ingen betydelse 1 36. Tror inte på partiernas valprogram 705 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 352 BOSTADSSTANDARD Loc 486 width 1 MD=9 Bostadsstandard 7 1. Villa, radhus 43 2. Modern bostad 12 3. Omodern bostad 7 5. Studentbostad 9 6. Insatslägenhet 656 9. Uppgift saknas
VAR 353 ANTAL RUM Loc 487 width 1 MD=9 Antal rum 10 1. Ett rum 21 2. Två rum 30 3. Tre rum 2 4. Fyra rum 671 9. Uppgift saknas
VAR 354 SLUTTID VALINTERVJU Loc 488 width 4 MD= 0 Sluttid valintervju 1000. Kl. 10.00 . . 2217. Kl. 22.17 596 0000. Bortfall Kod: 1000 1015 1030 1042 1047 1100 1115 1120 1130 1140 1145 Frek: 1 6 5 1 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 1150 1215 1220 1230 1240 1255 1315 1330 1331 1345 1410 Frek: 1 4 3 1 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 1415 1420 1425 1435 1445 1500 1530 1540 1545 1555 1610 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1620 1625 1635 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1725 1730 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 1745 1800 1805 1810 1815 1820 1830 1835 1840 1845 1900 Frek: 2 4 1 1 4 1 5 2 2 1 2 Kod: 1903 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1945 2000 2010 2015 Frek: 1 3 6 2 1 2 3 3 2 3 3 Kod: 2030 2045 2055 2100 2105 2115 2120 2130 2135 2145 2152 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 2205 2210 2217 0 Frek: 2 1 1 596
VAR 355 CIVILSTÅND Loc 492 width 1 MD=9 Civilstånd 214 1. Ogift 160 2. Gift man 49 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 73 4. Skild 16 5. Änka/änkling 216 7. Gift kvinna sammanboende med mannen 2 8. Barn under 18 år 4 9. Uppgift saknas
VAR 356 ÅR NUV. CIVILSTÅND Loc 493 width 2 MD= 0 År för inträde i angivet civilstånd 31. 1931 . . 75. 1975 220 00. Frågan ej tillämplig Kod: 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 1 1 3 1 1 3 4 5 2 3 1 10 6 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 Frek: 13 8 5 4 5 5 8 3 4 2 7 8 6 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 7 13 13 8 15 16 15 24 28 39 36 47 50 Kod: 74 75 0 Frek: 67 17 220
VAR 357 KOD I RÖSTLÄNGD 1976 Loc 495 width 1 MD=9 Kod i röstlängd 1976 165 0. Ej deltagit i valet 1 1. Vallokalsröstning: Deltagit i 1 val 161 2. Vallokalsröstning: Deltagit i 2 val 127 3. Vallokalsröstning: Deltagit i 3 val 0 4. Poströstning: Deltagit i 1 val 55 5. Poströstning: Deltagit i 2 val 40 6. Poströstning: Deltagit i 3 val 68 7. Ej rösträtt 42 8. Ej hittad i röstlängden, finns ej i röstlängden, flyttat 75 9. Uppgift saknas
VAR 358 VIKT 1: VI+PE VARS(N=P1) Loc 496 width 5 3 decimal places Vikt 1: Valintervju + postenkät vars(N = panel 1) Valid-n=734 Min=0 Max=1.833 Mean=0.7 St.Dev=0.8
VAR 359 VIKT 2: VI+PE VA(N=P2+3) Loc 501 width 5 3 decimal places Vikt 2: Valintervju + postenkät vars(N = panel 2+3) Valid-n=734 Min=0 Max=1.234 Mean=0.5 St.Dev=0.5
VAR 360 VIKT 3: VARS(N=P1) Loc 506 width 5 3 decimal places Vikt 3: Vars(N = panel 1) Valid-n=734 Min=0 Max=6.333 Mean=0.7 St.Dev=1.5
VAR 361 VIKT 4: VARS(N=P3) Loc 511 width 5 3 decimal places Vikt 4: Vars(N = panel 3) Valid-n=734 Min=0 Max=1.773 Mean=0.2 St.Dev=0.4