POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE
            Invandrare från Finland
                SSD 0459

              Primärforskare
               Tomas Hammar
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet under
  ledning av Tomas Hammar. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Forskningsprojektet "Politisk resocialisation av invandrare"
  (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare
  och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida.
  Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till
  samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenhet av
  invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat
  politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt
  beteende; företrädare och krav; samt information om det
  svenska administrativa och politiska systemet.

  Urvalspopulationen bestod av personer i åldersgruppen 18 - 67
  år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland,
  Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som
  erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som var
  medborgare i något annat land än något av ovanstående.
  Dessutom undersöktes en jämförelsegrupp av infödda svenskar i
  åldersgruppen 18-67 år.

  Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under
  våren 1975 - våren 1976. I anslutning till denna intervju
  fick respondenten fylla i en enkät där man bland annat fick
  ange om man instämde eller ej i ett trettiotal allmänna
  påståenden samt ett antal påståenden som gällde den egna
  invandrargruppen. Därutöver innehöll enkäten ett antal
  faktafrågor.

  Bland de som deltog i den inledande intervjun drogs ett nytt
  urval som intervjuades omedelbart efter valet i september
  1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i
  Sverige.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Tung, R.K.C. (1981): 'Exit-voice catastrophes. Dilemma between
  migration and participation'. Stockholm Studies in Politics
  18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen.
  Alpay, S. (1980): 'Turkar i Stockholm. En studie av
  invandrare, politik och samhälle'. Stockholm Studies in
  Politics 16. Stockholm: Liber.

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  The research project 'Political Resocialization of Immigrants'
  (PRI) examines political interest and participation among
  immigrants. The aim of the project was to study immigrant's
  relations to community and politics; their living conditions;
  experiences of immigration to Sweden; factors possible to
  stimulate increasing political commitment; political attitudes
  and political behaviour; representatives and demands;
  information about the Swedish administrative and political
  system.

  More than 2 500 interviews were conducted in 1975-1976 with
  random samples of immigrants born in Finland, Yugoslavia,
  Poland and Turkey, and a comparison group of Swedish citizens
  in the 18-67 age group and domiciled in Stockholm
  municipality.

  Stratified samples drawn from among the respondents from the
  first-wave survey were reinterviewed in an election survey
  during the weeks following the municipal elections of
  September 1976, in which immigrants participated for the first
  time.

  The first-wave interview included questions on: time of moving
  to Sweden and Stockholm respectively; places of living;
  language spoken by the respondent, and language spoken by
  partner and children; newspaper read (Swedish and from native
  country) and news listened to (Swedish and from other
  countries); how the respondent would act in a situation when
  there is a risk of unemployment; circle of friends;
  organizational membership and activities; knowledge of who to
  address in Stockholm in different situations; contacts with
  authorities; important problems in society; interest in
  Swedish politics; participation in elections in native country
  and in Sweden; comparison of the personal situation in a
  number of areas at present and when living in native country;
  own situation compared with other immigrants and with Swedes
  respectively; present and earlier occupation; placement in a
  'pyramid of society' in native country and in Sweden;
  organizational activities of parents; religiosity, own and
  parents'.

  In connection with this interview the respondent had to fill
  in a questionnaire, in which she/he had to state if she/he
  agreed or not with a number of general statements and a number
  of statements concerning her/his own nationality.

  The election survey included questions about election programs
  in radio and television, study circles discussing the
  election, information pamphlets, political meetings, knowledge
  of candidates, voting, important issues in the election
  campaign, political parties with special interest in issues
  concerning immigrants, attempts to influence other people how
  to vote, comparison between Swedish political parties and
  parties in the native country, interest in election turn-out,
  and when the respondent decided to vote/not to vote.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 4592 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Deltagande i intervjuundersökningen 6 Typ av undersökning 7 Intervjuare 8 Intervjudatum 9 Intervjumånad 10 Ålder 11 Kön 12 Nationalitet 13 Starttid intervju 14 År flyttat till Sverige 15 År flyttat till Stockholm 16 Tidigare bostadsort 17 Antal andra bostadsorter senaste 10 åren 18 Modersmål 19 Språk IP talar 20 Annat talat språk, 1 21 Annat talat språk, 2 22 Civilstånd 23 Språk make/maka talar 24 Antal barn 25 Antal barn hemma 26 Barnens språk 27 Finsk tidning, 1 28 Finsk tidning, 2 29 Finsk tidning, 3 30 Svenskspråkig tidning, 1 31 Svenskspråkig tidning, 2 32 Svenskspråkig tidning, 3 33 Intressantast tidningsinnehåll 34 Näst intressantast tidningsinnehåll 35 Tredje intressantaste tidningsinnehåll 36 Nyhetssändningar från Finlands Radio 37 Nyheter på finska i Sveriges Radio 38 Nyheter på svenska i Sveriges Radio 39 Nyheter i svensk TV 40 Nyheter från andra länder 41 Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 42 Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 43 Ta kontakt med personer som har något att säga till om 44 Gå hem till folk för att få dem att ställa upp 45 Skriva på namninsamling 46 Gå på föreningsmöte där frågan diskuteras 47 Arbeta politiskt på fritiden 48 Delta i demonstration 49 Tala med vänner 50 Flytta till plats inom Sverige med bättre arbetsmöjligheter 51 Flytta tillbaka till Finland om det finns bättre arbetsmöjligheter 52 Flytta till annat land 53 Ingen aktivitet för att ändra situationen 54 Annan aktivitet för att påverka situationen 55 Möjlighet påverka de som bestämmer i stat och kommun 56 Besök hos bekanta senaste året 57 Besök hos bekanta från Finland senaste året 58 Träffar arbetskamrater på fritiden 59 Träffar arbetskamrater från Finland på fritiden 60 Personer att tala med om personliga frågor 61 Finländare att tala med om personliga frågor 62 Kontakt med andra människor i Sverige 63 Bekanta i Sverige vid inflyttning 64 Antal besök i Finland de senaste två åren 65 Mest hemma i Finland eller i Sverige 66 Medlem i invandrarförening 67 Invandrarförening 68 Antal möten i invandrarförening 69 Yttrat sig på möte i invandrarförening 70 Medlem i fackförening 71 Fackförening 72 Antal fackföreningsmöten senaste året 73 Yttrat sig på fackföreningsmöte 74 Medlem i svensk förening 75 Svensk förening, 1 76 Svensk förening, 2 77 Antal möten i svensk förening senaste året 78 Yttrat sig på möte i svensk förening 79 Demonstrerat i Sverige 80 Demonstration, 1 81 Demonstration, 2 82 Jämkning av skatt 83 Besvär med hyresvärd 84 Dåligt behandlad på arbetsförmedlingen 85 Får mindre lön än man har rätt till 86 Tolkhjälp i viktig fråga 87 Situation där tolkhjälp behövs 88 Felaktigt behandlad av myndigheter 89 Felbehandlande myndighet 90 Försök få rättelse i myndighets beslut 91 Aktivitet för att få rättelse 92 Möjlighet att få myndighet att ändra beslut 93 Behandlad av polis 94 Behandlad av hyresvärd 95 Behandlad av läkare 96 Behandlad av ombudsman 97 Behandlad av förmän och arbetsledare 98 Behandlad av arbetskamrater 99 Läser nyhetsartiklar i svenska tidningar 100 Läser nyhetsartiklar i finska tidningar 101 Diskuterar svensk politik 102 Diskuterar finsk politik 103 Föräldrar diskuterade viktiga händelser med barnen 104 Viktigaste samhällsproblemet i Sverige 105 Följer svensk politik 106 Följer finsk politik 107 Medborgarskap 108 Makes medborgarskap 109 Delta i finskt val 110 Deltog i finska riksdagsvalet 1972 111 Deltog i svenska valet 1973 112 Tänker rösta i kommunalvalet 1976 113 Möjligheter att tjäna mycket pengar 114 Möjligheter att trivas med arbetet 115 Möjligheter att använda fritiden bra 116 Möjligheter att förbättra samhället 117 Möjligheter att vinna uppskattning 118 Möjligheter att få en lämplig bostad 119 Möjligheter att ha frihet säga vad man tänker 120 Möjligheter att trivas överhuvudtaget 121 Den egna situationen jämförd med andra invandrares 122 Den egna situationen jämförd med svenskarnas 123 Polisens behandling av invandrare 124 Nuvarande placering på "önskningarnas stege" 125 Placering på "önskningarnas stege" i Finland 126 Placering på "önskningarnas stege" om fem år 127 Viktigaste önskningar, 1 128 Viktigaste önskningar, 2 129 Födelseår 130 Barndomsort 131 Antal skolår i Finland 132 Antal skolår i Sverige 133 Utbildning i Finland 134 Utbildning i Sverige 135 Deltagit i svensk språkkurs 136 Användning av finsk utbildning 137 Använd finsk utbildning 138 Sysselsättning 139 Yrke 140 Yrkets titel 141 Yrke i Finland 142 Arbetsledare i Sverige 143 Arbetsledare i Finland 144 Näringsgren 145 Arbetslös under senaste bosättningsåret i Finland 146 Placering i samhällspyramiden i Finland 147 Placering i samhällspyramiden i Sverige 148 Tillhör socialgrupp 149 Socialgrupp 150 Fars yrke 151 Aktiv i ungdomsorganisation i Finland 152 Föräldrar aktiva i förening 153 Föräldrarnas förening 154 Föräldrar aktiva i fackförening 155 Föräldrar aktiva i politiskt parti 156 Föräldrar religiösa 157 Egen religion 158 Religiös 159 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 1 160 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 2 161 Planerar att stanna i Sverige 162 Lätt eller svårt flytta från Sverige 163 Försvårar flyttning 164 Sluttid muntlig del 165 Andra närvarande vid intervjun 166 Andra påverkat intervjun 167 Intervjuplats 168 Intervjuförhållanden 169 Svårighet komma överens om tid 170 Förstått frågorna 171 Intresserad av politik 172 Levnadsstandard 173 Kommentar från intervjuare 174 Finska barn bör läsa hemspråk i skolan 175 Svenskar anser sig vara förmer än finländare bosatta i Sverige 176 Statens bästa före enskildas intressen 177 Familjen har skyldighet att hjälpa sina medlemmar 178 Hatar människor för deras åsikters skull 179 Bäst om var och en tänker på sig själv 180 Många får socialhjälp som inte har lust att arbeta 181 Ingen kritik och debatt efter beslut 182 Samhället ska ta hand om alkoholister 183 Vilda strejker lämpliga 184 Näringslivet bör slippa inblandning från staten 185 Svensk moral passar inte för finländare 186 Gruppmedlemmar får inte ha för olika åsikter 187 Lagarna för milda 188 Viktigare för finländare att bevara egen kultur än att anpassa sig 189 Barnen förstörs genom avsaknad av disciplin i skolan 190 En finländare kan endast vara lycklig i Finland 191 Alkoholister ska spärras in 192 Högre lön och bättre bostad rättvis belöning för den som nått hög ställning 193 Följa majoriteten i politiska beslut 194 Demokratin i fara om staten styr näringslivet 195 Protester får ej hindra genomförandet av riksdagsbeslut 196 Svenska regeringen tar för mycket hänsyn till vänster 197 Naturligt att en del har det bättre än andra 198 Finska vänner viktigast för finländare 199 Mer gemensamt med svenskar 200 För många politiska partier i Sverige 201 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi 202 Förbjuda partier som vill avskaffa val 203 Kompromiss ett svek mot de egna 204 Möjlighet att påverka facket 205 Möjlighet att påverka företag 206 Möjlighet att påverka myndigheter 207 Möjlighet att påverka riksdagsmän 208 Riksdagens partispärr 209 Invandrarservice i Stockholm 210 Största fackliga organisation i Sverige 211 Rösträttsålder i Sverige 212 Tage Erlanders tidigare ställning 213 Ansvar för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm 214 Partifärg Svenska Dagbladet 215 Partifärg Aftonbladet 216 Beslutar om kommunalskatt 217 Kännedom finska regeringspartier 218 Kännedom Finlands statsminister 219 Kännedom Finlands utrikesminister 220 Kännedom Finlands president 221 Kännedom Sveriges statsminister 222 Kännedom Sveriges utrikesminister 223 Kännedom Sveriges finansminister 224 Sluttid skriftlig del 225 Ny urvalscell 226 Ankomst till Sverige 227 Politisk aktivitet 228 Utbildningens längd 229 Yrkets status 230 Erfarenhet av Sverige 231 Inställning till intervju 232 Socialgrupp 233 Deltagande i valintervju 234 Intervjuare valintervju 235 Intervjudatum valintervju 236 Intervjumånad valintervju 237 Starttid valintervju 238 Intervjuplats valintervju 239 Valprogram i TV och radio 240 Antal valprogram 241 Valprogram, 1 242 Valprogram, 2 243 Valprogram, 3 244 Deltagit i studiekurs om valet 245 Studiekurs 246 Valbroschyr: Valet i Sverige 247 Valbroschyr: ABC om VAL 248 Invandrartidningen nr. 26/76 249 Valbroschyr: Information för invandrare 250 Läst valmaterial från de politiska partierna 251 Valmaterial från Vänsterpartiet kommunisterna 252 Valmaterial från Socialdemokraterna 253 Valmaterial från Centerpartiet 254 Valmaterial från Folkpartiet 255 Valmaterial från Moderata samlingspartiet 256 Valmaterial från andra borgerliga partier 257 Valmaterial från andra socialistiska partier 258 Deltagit i valmöte 259 Typ av valmöte 260 Teknisk valkunskap 261 Kännedom om vad partierna vill 262 Valfrågor i Stockholm 263 Kännedom om kandidater i valet 264 Antal nämnda kandidater 265 Antal nämnda partiledare och regeringsledamöter 266 Antal nämnda riksdagskandidater 267 Antal nämnda lokala kandidater 268 Riktiga partikombinationer 269 Felaktiga partikombinationer 270 Borgerliga partier 271 Socialistiska partier 272 Kandidatkännedom kommunfullmäktige och landsting 273 Antal nämnda kommunfullmäktige- och landstingskandidater 274 Antal nämnda landstingskandidater 275 Antal nämnda kommunfullmäktigekandidater 276 Riktiga partikombinationer 277 Felaktiga partikombinationer 278 Borgerliga partier 279 Socialistiska partier 280 Kännedom invandrare som kandiderar 281 Antal nämnda invandrarkandidater 282 Invandrarkandidats nationalitet, 1 283 Invandrarkandidats nationalitet, 2 284 Riktiga partikombinationer 285 Felaktiga partikombinationer 286 Borgerliga partier 287 Socialistiska partier 288 Röstning kommunfullmäktigevalet 1976 289 Röstning landstingsvalet 1976 290 Röstning riksdagsvalet 1976 291 Förekomst av viktig fråga i valet 292 Viktig valfråga, 1 293 Viktig valfråga, 2 294 Viktig valfråga, 3 295 Förekomst av viktig Stockholmsfråga i valet 296 Viktig Stockholmsfråga, 1 297 Viktig Stockholmsfråga, 2 298 Viktig Stockholmsfråga, 3 299 Parti med intresse för invandrarfrågor 300 Parti intresserat av invandrarfrågor 301 Uppmuntrat andra rösta på bestämt parti 302 Uppmuntrat familjen rösta på bestämt parti 303 Uppmuntrat vänner rösta på bestämt parti 304 Uppmuntrat på arbetsplatsen att rösta på bestämt parti 305 Uppmuntrat i förening att rösta på bestämt parti 306 Uppmuntrat i andra sammanhang att rösta på bestämt parti 307 Annat sammanhang 308 Blivit uppmuntrad att rösta på bestämt parti 309 Sammanhang för uppmuntran, 1 310 Sammanhang för uppmuntran, 2 311 Intresse för valresultat 312 Kommentar till intresse för valutgången 313 Invandrares rösträtt i riksdagsval 314 Kommentar till invandrares rösträtt i riksdagsval 315 Större kunskap om Sverige genom valkampanjen 316 Större oro för framtiden genom valresultatet 317 Rösträtten ger större möjlighet att påverka 318 Valet har gett större förtroende för Sverige 319 Jämföra partier i Sverige och i andra länder 320 Jämförelse mellan partier: Parti Sverige, 1 321 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 1 322 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 2 323 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 2 324 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 3 325 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 3 326 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 4 327 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 4 328 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 5 329 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 5 330 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 6 331 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 6 332 Röstat i politiskt val i Finland 333 Partival vid senaste valet i Finland 334 Medlem i politiskt parti 335 Lätt eller svårt välja parti 336 Partianhängare 337 Bästa parti 338 Tidpunkt för röstbeslut 339 Svårt välja parti om man hade deltagit i valet 340 Bästa parti för person som ej deltagit i valet 341 Tidpunkt för beslut att inte rösta 342 Anledning att ej delta i valet 343 Sluttid valintervju 344 Civilstånd 345 År för inträde i angivet civilstånd 346 Kod i röstlängd 1976 347 Vikt 1 348 Vikt 2 349 Vikt 3 350 Vikt 4

VAR 1 SSD STUDY NR 4592              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 4592


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 1. Invandrare från Polen 2. Invandrare från Finland 3. Invandrare från Jugoslavien 4. Invandrare från Turkiet 5. Infödda svenskar 6. Totalt
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 DELTAGANDE INTERVJU Loc 13 width 1 MD=9 Deltagande i intervjuundersökningen 941 1. Intervjuad 72 2. Bortdefinierad 93 3. Vägrar 11 4. Intervju omöjlig att genomföra 57 5. Försvunnen 27 6. Kontakt omöjlig 2 7. Tappat bort formulär 3 9. Uppgift saknas
VAR 6 TYP AV UNDERSÖKNING Loc 14 width 1 Typ av undersökning 251 1. Endast stor intervju 504 2. Stor intervju och postenkät 189 3. Stor intervju och valintervju 262 4. Bortfall i stor intervju
VAR 7 INTERVJUARE Loc 15 width 2 MD= 0 or GE 99 Intervjuare 01. . . 37. 264 00. Bortfall 21 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 18 10 8 20 9 5 32 6 41 5 1 71 3 Kod: 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 Frek: 1 70 127 16 31 25 20 44 38 26 4 116 59 Kod: 30 31 32 33 34 35 37 0 99 Frek: 5 22 11 43 23 10 1 264 21
VAR 8 INTERVJUDATUM Loc 17 width 2 MD= 0 or GE 99 Intervjudatum 01. 1 . . 31. 31 265 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 7 23 26 39 32 24 17 14 30 40 47 36 47 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 20 45 48 31 21 15 37 39 42 29 25 22 36 Kod: 27 28 29 30 31 0 99 Frek: 26 50 43 20 8 265 2
VAR 9 INTERVJUMÅNAD Loc 19 width 2 MD= 0 or GE 99 Intervjumånad 10 01. Januari 7 02. Februari 8 03. Mars 220 04. April 352 05. Maj 177 06. Juni 6 07. Juli 5 08. Augusti 57 09. September 58 10. Oktober 30 11. November 9 12. December 265 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 10 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 Ålder 20. 20 år . . 68. 68 år 4 99. Uppgift saknas Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 15 18 22 28 33 50 46 54 64 55 60 42 43 31 33 30 29 28 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 33 28 26 32 26 18 28 22 24 22 28 20 23 20 15 19 14 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 99 Frek: 14 10 12 10 11 10 9 9 7 6 5 7 5 4
VAR 11 KÖN Loc 23 width 1 MD=9 Kön 487 1. Man 715 2. Kvinna 4 9. Uppgift saknas
VAR 12 NATIONALITET Loc 24 width 2 MD=99 Nationalitet 981 01. Finsk medborgare 13 67. Naturaliserad svensk medborgare 1967 18 68. Naturaliserad svensk medborgare 1968 65 69. Naturaliserad svensk medborgare 1969 29 70. Naturaliserad svensk medborgare 1970 19 71. Naturaliserad svensk medborgare 1971 21 72. Naturaliserad svensk medborgare 1972 26 73. Naturaliserad svensk medborgare 1973 28 74. Naturaliserad svensk medborgare 1974 2 75. Naturaliserad svensk medborgare 1975 4 99. Uppgift saknas
VAR 13 STARTTID INTERVJU Loc 26 width 4 MD= 0 or GE 9999 Starttid intervju 0606. Kl. 6.06 . . 2150. Kl. 21.50 265 0000. Bortfall 10 9999. Uppgift saknas Kod: 606 745 800 815 824 830 855 900 910 920 930 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 932 935 945 950 955 958 1000 1005 1010 1015 1020 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 2 2 4 2 Kod: 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1103 1105 1110 1115 Frek: 8 1 2 2 1 1 6 1 4 5 4 Kod: 1125 1130 1135 1138 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 Frek: 1 8 2 1 1 2 3 1 7 2 4 Kod: 1215 1219 1220 1225 1230 1240 1245 1250 1255 1300 1305 Frek: 2 1 2 3 5 1 6 4 1 12 5 Kod: 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400 Frek: 5 2 4 2 7 1 2 6 4 3 12 Kod: 1405 1410 1415 1418 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1500 Frek: 3 6 4 1 2 7 4 4 5 3 20 Kod: 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1600 Frek: 1 7 10 4 2 8 2 4 5 1 16 Kod: 1601 1605 1607 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 Frek: 1 5 1 3 12 7 1 12 3 5 9 Kod: 1650 1655 1700 1702 1705 1708 1710 1715 1720 1725 1730 Frek: 6 2 24 1 5 1 10 13 13 4 21 Kod: 1735 1740 1745 1747 1750 1755 1758 1800 1805 1810 1815 Frek: 4 8 12 1 15 9 1 67 19 10 15 Kod: 1820 1825 1830 1833 1835 1840 1845 1846 1850 1855 1900 Frek: 11 7 19 1 13 5 8 1 10 5 38 Kod: 1904 1905 1906 1908 1910 1915 1920 1922 1923 1925 1930 Frek: 1 12 1 1 15 14 12 1 1 5 25 Kod: 1935 1940 1942 1945 1950 1955 2000 2005 2010 2015 2017 Frek: 3 3 1 5 8 5 18 5 5 10 1 Kod: 2020 2025 2030 2040 2045 2050 2055 2100 2115 2130 2150 Frek: 6 3 4 1 3 4 1 4 2 2 1 Kod: 0 9999 Frek: 265 10
VAR 14 ÅR INFLYTTAD I SVERIGE 1 Loc 30 width 2 MD= 0 or GE 99 1 Vilket år flyttade du till Sverige? 14. 1914 . . 75. 1975 265 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 14 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 1 1 1 2 2 1 5 6 3 4 19 19 24 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 21 10 22 20 23 21 36 25 29 45 31 22 31 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 0 Frek: 33 39 42 49 68 90 61 37 33 33 26 3 265 Kod: 99 Frek: 3
VAR 15 ÅR FLYTTAT TILL STHLM 2 Loc 32 width 2 MD= 0 or GE 99 2 Vilket år flyttade du till Stockholms kommun? 43. 1943 . . 75. 1975 265 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 1 1 2 1 5 12 16 21 23 8 18 18 24 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 14 27 18 22 36 36 26 31 28 35 37 37 61 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 0 99 Frek: 109 71 57 42 42 49 10 265 3
VAR 16 TIDIGARE BOSTADSORT 3 Loc 34 width 2 MD= 0 3 Var bodde du förut innan du flyttade hit? 107 01. Stockholms län 11 03. Uppsala län 11 04. Södermanlands län 13 05. Östergötlands län 1 06. Jönköpings län 2 07. Kronobergs län 3 08. Kalmar län 1 09. Gotlands län 1 10. Blekinge län 1 11. Kristianstads län 7 12. Malmöhus län 0 13. Hallands län 9 14. Göteborgs och Bohus län 9 15. Älvsborgs län 2 16. Skaraborgs län 4 17. Värmlands län 2 18. Örebro län 16 19. Västmanlands län 9 20. Kopparbergs län 8 21. Gävleborgs län 5 22. Västernorrlands län 2 23. Jämtlands län 2 24. Västerbottens län 8 25. Norrbottens län 8 40. Orter i Finland 196 41. Orter i Finland 93 42. Orter i Finland 52 43. Orter i Finland 24 44. Orter i Finland 25 45. Orter i Finland 65 46. Orter i Finland 28 47. Orter i Finland 21 51. Orter i Finland 18 52. Orter i Finland 16 53. Orter i Finland 10 54. Orter i Finland 1 57. Orter i Finland 70 61. Orter i Finland 11 62. Orter i Finland 19 71. Orter i Finland 7 72. Orter i Finland 23 73. Orter i Finland 285 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 17 ANDRA BOSTADSORTER 4 Loc 36 width 2 MD= 0 or GE 99 4 Hur många andra platser har du bott på mer än 6 månader under de senaste 10 åren? 204 01. 1 plats 91 02. 2 platser 53 03. 3 platser 24 04. 4 platser 5 05. 5 platser 7 06. 6 platser 2 07. 7 platser 1 08. 8 platser 2 10. 10 platser 542 77. Ingen annan plats 265 00. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 18 MODERSMÅL 5 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 5 Vilket är ditt modersmål? 305 1. Svenska 630 2. Finska 1 3. Ryska 1 6. Lapska 265 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 19 SPRÅK IP TALAR 6 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 6 Vilket eller vilka språk talar du själv? 24 1. Endast finska 129 2. Finska och lite svenska 253 3. Finska och ganska bra svenska 242 4. Båda språken lika bra 91 5. Svenska och ganska bra finska 96 6. Svenska och lite finska 105 7. Endast svenska 265 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 20 ANNAT TALAT SPRÅK, 1 7 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 7 Vilka andra språk kan du tala? 7(1) Annat talat språk, 1 1 03. Ryska 88 04. Tyska 2 05. Romani 1 06. Lapska 0 18. Hebreiska 2 26. Grekiska 370 50. Engelska 3 51. Franska 5 52. Spanska 0 53. Italienska 1 56. Danska 2 57. Norska 6 60. Estniska 458 85. Inga andra 265 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 21 ANNAT TALAT SPRÅK, 2 7 Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 99 7(2) Annat talat språk, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 20 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 03. Ryska . . 60. Estniska 731 85. Inga andra 265 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 6 18 26 50 51 52 53 56 85 0 99 Frek: 2 113 1 1 1 63 15 10 1 1 731 265 2 Kod: 3 4 6 18 26 50 51 52 53 56 85 0 99 Frek: 2 113 1 1 1 63 15 10 1 1 731 265 2
VAR 22 CIVILSTÅND 8 Loc 44 width 1 MD=0 8 Vilket är ditt civilstånd? 266 1. Ogift 161 2. Sammanboende 363 3. Gift, bor tillsammans 27 4. Gift, bor inte tillsammans 19 5. Änka/änkling 105 6. Frånskild 265 0. Bortfall
VAR 23 SPRÅK MAKE TALAR 9 Loc 45 width 1 MD=0 9 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket eller vilka språk talar din maka/make? 16 1. Endast finska 65 2. Finska och lite svenska 78 3. Finska och ganska bra svenska 78 4. Båda språken lika bra 32 5. Svenska och ganska bra finska 36 6. Svenska och lite finska 230 7. Endast svenska 671 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 24 ANTAL BARN 10 Loc 46 width 2 MD= 0 10 Hur många barn har du? 264 01. Ett barn 175 02. Två barn 68 03. Tre barn 33 04. Fyra barn 7 05. Fem barn 4 06. Sex barn 2 07. Sju barn 1 08. Åtta barn 387 55. Inga barn 265 00. Bortfall
VAR 25 ANTAL BARN HEMMA 11 Loc 48 width 2 MD= 0 or GE 99 11 (HAR BARN) Hur många av dem bor i ditt hem? 226 01. Ett barn bor hemma 147 02. Två barn bor hemma 34 03. Tre barn bor hemma 13 04. Fyra barn bor hemma 2 05. Fem barn bor hemma 1 06. Sex barn bor hemma 131 55. Inga barn bor hemma 265 00. Bortfall 387 99. Frågan ej tillämplig
VAR 26 BARNENS SPRÅK 12 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 12 (HAR BARN SOM BOR HEMMA) Vilket eller vilka språk talar dina barn, som bor i ditt hem? 24 1. Endast finska 19 2. Finska och lite svenska 12 3. Finska och ganska bra svenska 60 4. Båda språken lika bra 51 5. Svenska och ganska bra finska 39 6. Svenska och lite finska 183 7. Endast svenska 815 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 27 FINSK TIDNING 1 13 Loc 51 width 2 MD=99 13 Vilka finskspråkiga tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper regelbundet? 13(1) Finsk tidning, 1 KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 558 00. Inga 01. . . 98. 265 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 8 9 10 20 22 24 26 29 40 Frek: 558 65 2 2 6 6 1 6 6 4 18 1 4 Kod: 41 43 47 48 49 59 60 61 62 64 66 67 69 Frek: 1 1 10 4 1 1 48 34 82 4 2 3 1 Kod: 71 72 77 78 80 81 82 84 85 93 95 97 98 Frek: 1 8 23 10 17 2 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 99 Frek: 265
VAR 28 FINSK TIDNING 2 13 Loc 53 width 2 MD=99 13(2) Finsk tidning, 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 707 00. Inga 01. . . 98. 265 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 7 9 10 11 24 29 43 45 46 Frek: 707 11 3 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1 Kod: 47 48 52 56 58 60 61 62 63 64 66 67 69 Frek: 10 8 1 1 1 30 35 58 3 9 5 5 3 Kod: 72 73 77 78 80 81 82 84 85 93 95 98 99 Frek: 5 1 4 3 9 4 2 1 1 3 1 1 265 Kod: 72 73 77 78 80 81 82 84 85 93 95 98 99 Frek: 5 1 4 3 9 4 2 1 1 3 1 1 265
VAR 29 FINSK TIDNING 3 13 Loc 55 width 2 MD=99 Finsk tidning, 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 814 00. Inga 01. . . 98. 265 99. Bortfall Kod: 0 1 5 8 9 24 27 29 36 41 47 48 53 Frek: 814 7 1 1 2 1 1 2 1 1 5 4 2 Kod: 54 56 60 61 62 63 64 66 69 72 77 78 80 Frek: 1 2 13 16 26 3 10 2 3 6 1 2 6 Kod: 81 85 93 98 99 Frek: 3 2 2 1 265
VAR 30 SVENSK TIDNING 1 14 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 99 14 Vilka svenskspråkiga tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper du regelbundet? 14(1) Svenskspråkig tidning, 1 476 01. Rikstidning: Dagens Nyheter 12 02. Rikstidning: Svenska Dagbladet 0 04. Rikstidning: Arbetet 1 05. Rikstidning: Dagen 0 07. Rikstidning: Ny Dag 10 09. Rikstidning: Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 154 11. Kvällstidning: Expressen 97 12. Kvällstidning: Aftonbladet 17 14. Kvällstidning: Både Expressen och Aftonbladet 2 19. Lokalpress (Järva nyheter, Västerort) 1 24. Övriga tidningar: Vänsterpartiet kommunisternas 0 26. Övriga tidningar: Andra partiers 1 27. Övriga tidningar: Vänstertidskrifter 0 28. Övriga tidningar: Ord och Bild 4 30. Fackliga tidskrifter: LO-förbund 0 31. Fackliga tidskrifter: TCO 0 32. Fackliga tidskrifter: SACO 0 36. Fackliga tidskrifter: Annan facklig tidskrift 0 40. Yrkes- och branschtidskrift: Personer med viss yrkesutbildning 0 41. Yrkes- och branschtidskrift: Affärer inom viss bransch 0 42. Yrkes- och branschtidskrift: Utbildningsfrågor, skola 2 43. Yrkes- och branschtidskrift: Uppfostran, barn 0 44. Yrkes- och branschtidskrift: Konstutövare 0 45. Yrkes- och branschtidskrift: Allmän kultur 0 46. Yrkes- och branschtidskrift: Vetenskap 1 47. Yrkes- och branschtidskrift: Teknik 0 48. Yrkes- och branschtidskrift: Religion 1 49. Yrkes- och branschtidskrift: Annan 0 50. Intressen: Motor 0 51. Intressen: Båtar 1 52. Intressen: Idrott 1 53. Intressen: Mat 1 54. Intressen: Villa, bostad 1 55. Intressen: Djur/natur 0 56. Intressen: Övriga intressen 1 57. Intressen: Film/foto 0 58. Intressen: Fiskare 3 59. Intressen: Politisk veckotidning/Vi, Vecko-Journalen 14 60. Populärpress: Damtidning 7 61. Populärpress: Herrtidning 19 62. Populärpress: Familjetidning 0 63. Populärpress: Barntidning 0 64. Populärpress: Ungdomstidning 4 66. Populärpress: Det bästa 0 67. Populärpress: Veckans Affärer 2 69. Populärpress: Annan 2 71. Övriga: Konsumentblad 0 77. Övriga: Studenttidning 3 82. Dagstidning utan angivet namn 3 83. Veckotidning utan angivet namn 99 85. Ingen tidning 265 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 31 SVENSK TIDNING 2 14 Loc 59 width 2 MD= 0 14(2) Svenskspråkig tidning, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 30 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 77. Övriga: Studenttidning 1 82. Dagstidning utan angivet namn 11 83. Veckotidning utan angivet namn 345 85. Inga 265 00. Bortfall Kod: 1 2 4 5 7 9 11 12 14 16 19 24 27 Frek: 42 11 1 1 2 1 166 104 33 1 5 3 5 Kod: 28 30 31 32 40 41 42 43 46 47 48 49 50 Frek: 2 4 3 1 2 3 1 3 2 11 2 1 7 Kod: 51 53 54 55 56 58 59 60 61 62 66 67 69 Frek: 3 3 2 2 2 1 12 48 10 54 8 4 4 Kod: 71 77 82 83 85 0 Frek: 13 1 1 11 345 265
VAR 32 SVENSK TIDNING 3 14 Loc 61 width 2 MD= 0 14(3) Svenskspråkig tidning, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 30 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 77. Övriga: Studenttidning 9 83. Veckotidning utan angivet namn 1 84. Andra allmänna svar 613 85. Ingen tidning/ingen ytterligare tidning 265 00. Bortfall Kod: 1 2 5 9 11 12 14 19 24 26 27 28 30 Frek: 10 2 1 1 17 31 7 5 2 1 6 1 2 Kod: 31 32 36 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 Frek: 2 2 1 6 2 5 2 4 2 5 1 5 3 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 1 1 3 2 2 1 1 13 50 15 58 1 1 Kod: 66 67 69 71 83 84 85 0 Frek: 14 3 10 16 9 1 613 265
VAR 33 INTR TIDN.INNEHÅLL 1 15 Loc 63 width 2 MD= 0 15 När du läser en daglig tidning, vad läser du då? Här är en lista med några saker som står i en tidning. Vad är det som är mest intressant för dig att läsa? 53 01. Familjenyheter 121 02. Annonser 117 03. Politik i Sverige 182 04. Sportnyheter 20 05. Handelsrapporter 44 06. Politik i Finland 99 07. Olyckor 87 08. Politik i andra länder 68 09. Kultur 30 10. Serier 47 11. Kända personer 17 12. Politik i allmänhet/ledare 11 15. Allt 20 55. Läser inga tidningar 25 88. Vet inte 265 00. Bortfall
VAR 34 INTR TIDN.INNEHÅLL 2 16 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 16 Vad kommer därnäst? 32 01. Familjenyheter 91 02. Annonser 104 03. Politik i Sverige 89 04. Sportnyheter 32 05. Handelsrapporter 68 06. Politik i Finland 128 07. Olyckor 125 08. Politik i andra länder 79 09. Kultur 37 10. Serier 60 11. Kända personer 12 12. Politik i allmänhet/ledare 0 15. Allt 18 50. Läser inga fler saker 19 55. Läser inga tidningar 43 88. Vet inte 265 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 35 INTR TIDN.INNEHÅLL 3 17 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 17 Vad kommer sedan? 33 01. Familjenyheter 85 02. Annonser 99 03. Politik i Sverige 77 04. Sportnyheter 25 05. Handelsrapporter 76 06. Politik i Finland 103 07. Olyckor 93 08. Politik i andra länder 86 09. Kultur 54 10. Serier 72 11. Kända personer 1 12. Politik i allmänhet/ledare 2 15. Allt 27 50. Läser inga fler saker 21 55. Läser inga tidningar 81 88. Vet inte 265 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 36 NYHETER FINSK RADIO 18 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 18 För att få veta vad som händer kan man skaffa sig nyheter på olika sätt. 18A Hur ofta hör du på nyhetssändningar från Finlands Radio? 68 1. Varje dag 43 2. Flera gånger per vecka 236 3. Någon gång 585 4. Aldrig 265 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 37 NYHETER FINSKA I SR 18 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 18B Hur ofta hör du på nyheter på finska i Sveriges Radio? <Se F.18 för fullständig frågetext> 109 1. Varje dag 63 2. Flera gånger per vecka 313 3. Någon gång 444 4. Aldrig 265 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 38 NYHETER PÅ SVENSKA SR 18 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 18C Hur ofta hör du på nyheter på svenska i Sveriges Radio? <Se F.18 för fullständig frågetext> 569 1. Varje dag 98 2. Flera gånger per vecka 150 3. Någon gång 112 4. Aldrig 265 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 39 NYHETER I SVENSK TV 18 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 18D Hur ofta hör du på nyheter i svensk TV? <Se F.18 för fullständig frågetext> 639 1. Varje dag 141 2. Flera gånger per vecka 107 3. Någon gång 43 4. Aldrig 265 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 40 NYHETER ANDRA LÄNDER 18 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 18E Hur ofta hör du på nyheter i radiosändningar från andra länder? <Se F.18 för fullständig frågetext> 4 1. Varje dag 7 2. Flera gånger per vecka 89 3. Någon gång 832 4. Aldrig 265 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 41 VIKTIGT PROBLEM, 1 19 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 99 19 Är det något samhällsproblem här i Sverige som du själv tycker är särskilt viktigt? 19(1) Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 21 01. Brottslighet, domstolar & straffmätning 0 02. Polis 3 03. Rättssäkerhet 8 04. Busliv/kan ej gå ut 26 05. Missbruk av sociala förmåner 1 06. Fångvård/kriminalvård 0 07. Maktlöshet 1 08. För slappt/brist på samhällets disciplin 1 10. Familjeproblem 9 11. Uppfostran 16 12. Ungdomsproblem 5 13. Ungdomsbrottslighet 3 14. Skilsmässor 1 15. Mobbing 5 16. Ungdom, alkohol och narkotika 12 18. Könsroller/kvinnosaken 4 20. Bostadsproblem 10 24. Samhällsplanering el. närmiljö 2 25. Bostadsservice 1 26. Fritidsmöjligheter 6 28. Personliga kontakter/isolering/utstötta 17 30. Socialvård 56 31. Barn 12 32. Åldringsvård 0 33. Läkarvård 9 34. Sjukvård 1 35. Tandvård 9 36. Alkohol 8 37. Narkotika 1 38. Självmord 0 40. Utbildning - Kultur 14 41. Undervisningen 3 42. Skolservice/dålig skola/stora klasser 3 44. Lika chanser, jämlikhet 1 50. Ekonomi, enskild 7 51. Löner 4 52. Pensioner 7 53. Socialbidrag, slapphet 2 54. Inkomst/standard 16 55. Priser/inflation 32 56. Skatter 4 57. Hyror 4 58. För stora krav 5 61. Samhället dåligt 12 62. Kapitalism/socialism/kommunism 4 64. Låginkomster/löneskillnader 18 65. Arbetslöshet/full sysselsättning, arbetsmarknad 5 66. Arbetsförhållanden/6-timmars arbetsdag 1 67. Ulandshjälp 7 68. Miljöförstöring 5 69. Kärnkraft 2 70. Politiken i Sverige 2 71. Regeringen 7 72. Vänstervridningen/småföretagare 7 74. Byråkratin 1 75. Pampvälde/kommunalpolitik 2 76. Fackliga organisationer 1 77. Inflytande 28 80. Invandrare 1 81. Invandrare - barn 17 83. Fördomar/diskriminering 4 84. Kultur/skola 0 85. Invandrare - jobb att ha 19 86. Språkproblem/tolkn./svårt att vara invandrare 1 87. Tillstånd/medborg./arbetstillstånd 17 88. Invandrarnas röst/inflytande 4 89. För många invandrare till Sverige/utlänningar stör mm 15 90. Förhållande invandrare-svenskar 1 92. Invandrarpolitik 1 93. Invandrarnas goda situation i Sverige 16 94. Svårt att klassificera 3 95. Allt viktigt 271 96. Ingen viktig fråga 109 98. Vet ej 265 00. Bortfall 10 99. Uppgift saknas
VAR 42 VIKTIGT PROBLEM, 2 19 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 99 19(2) Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 41 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Brottslighet, domstolar & straffmätning . . 96. Ingen viktig fråga 110 98. Vet ej 265 00. Bortfall 10 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 16 18 Frek: 8 4 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 5 Kod: 20 30 31 32 33 34 36 37 40 41 51 52 53 Frek: 1 2 7 1 1 2 4 2 1 3 3 2 2 Kod: 55 56 57 58 61 62 65 66 68 70 74 80 83 Frek: 2 3 2 1 4 1 1 6 1 1 2 4 4 Kod: 84 85 86 88 89 90 92 93 94 95 96 98 0 Frek: 1 1 4 2 4 3 2 1 7 3 693 110 265 Kod: 99 Frek: 10
VAR 43 KONT. OPINIONSLEDARE 20 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 20 Jag skall nu fråga dig vad du själv skulle göra i en speciell situation. Jag har flera förslag på vad man skulle kunna göra. Varje förslag har jag här på kort. Och min fråga är: Är det mycket möjligt, troligt, föga troligt eller inte troligt att du skulle göra så här? För varje svar finns det en ruta på den här svarsskivan. Du tar alltså ett kort från mig och placerar i den ruta du tycker passar bäst. Den situation jag tänker på är följande: Det är stor risk för arbetslöshet, men de som styr i stat och kommun gör ingenting åt det, om inte många människor säger ifrån. Du och många andra kommer också alldeles orättvist att få det sämre. Vad skulle du göra i en sådan situation? 20A Skulle du ta kontakt med personer som har något att säga till om och tala om för dem hur du ser på frågan? 225 1. Mycket möjligt 216 2. Troligt 229 3. Föga troligt 240 4. Inte troligt 18 8. Vet ej 265 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 44 GÅ HEM TILL FOLK 20 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 20B Skulle du gå hem till folk och försöka få dem att ställa upp? <Se F.20 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket möjligt 96 2. Troligt 237 3. Föga troligt 515 4. Inte troligt 14 8. Vet ej 265 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 45 NAMNINSAMLING 20 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 20C Skulle du skriva på om man ordnade en namninsamling? <Se F.20 för fullständig frågetext> 425 1. Mycket möjligt 332 2. Troligt 57 3. Föga troligt 102 4. Inte troligt 12 8. Vet ej 265 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 46 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTE 20 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 20D Skulle du gå på föreningsmöten där man diskuterade frågan? <Se F.20 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket möjligt 325 2. Troligt 110 3. Föga troligt 181 4. Inte troligt 10 8. Vet ej 265 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 47 ARBETA POLITISKT 20 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 29E Skulle du arbeta extra på fritiden för det politiska parti som har den bästa lösningen i den här situationen? <Se F.20 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket möjligt 166 2. Troligt 205 3. Föga troligt 403 4. Inte troligt 22 8. Vet ej 265 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 48 DELTA I DEMONSTRATION 20 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 20F Skulle du delta i en demonstration? <Se F.20 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket möjligt 146 2. Troligt 150 3. Föga troligt 481 4. Inte troligt 11 8. Vet ej 265 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 49 TALA MED VÄNNER 20 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 20G Skulle du tala med vänner om saken? <Se F.20 för fullständig frågetext> 560 1. Mycket möjligt 293 2. Troligt 23 3. Föga troligt 46 4. Inte troligt 5 8. Vet ej 265 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 50 FLYTTA INOM SVERIGE 20 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 20H Skulle du flytta till någon annan plats i Sverige, där det finns bättre arbetsmöjligheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket möjligt 199 2. Troligt 153 3. Föga troligt 322 4. Inte troligt 21 8. Vet ej 265 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 51 FLYTTA TILL FINLAND 20 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 20I Skulle du flytta till Finland om det finns bättre arbetsmöjligheter där? <Se F.20 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket möjligt 151 2. Troligt 159 3. Föga troligt 387 4. Inte troligt 26 8. Vet ej 265 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 52 FLYTTA ANNAT LAND 20 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 20J Skulle du flytta till något annat land? <Se F.20 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket möjligt 123 2. Troligt 137 3. Föga troligt 535 4. Inte troligt 19 8. Vet ej 265 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 53 INGEN AKTIVITET 20 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 20K Skulle du göra ingenting alls? <Se F.20 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket möjligt 54 2. Troligt 119 3. Föga troligt 660 4. Inte troligt 21 8. Vet ej 265 0. Bortfall 43 9. Uppgift saknas
VAR 54 ANNAN AKTIVITET 21 Loc 89 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Är det någonting annat som du kunde tänka dig att göra? 4 01. Be till Gud/hoppas 4 02. Segla/fördriva tiden 2 03. Spara/leva sparsamt 1 04. Gå till socialbyrå 1 06. Sjukskriva sig 1 07. Arbetslöshetskassa 1 09. Gå till facket 20 10. Söka nytt jobb/extrajobb 27 11. Söka nytt yrke 15 12. Omskolning/AMS 4 13. Studera 18 14. Arbeta på egen hand/eget företag 3 16. Om man vill jobba hittar man alltid ett arbete 1 17. Mygla till sig jobb/utnyttja egna kontakter 9 20. Arbeta politiskt 3 21. Informera sig själv 10 22. Agitera själv 4 23. Aktivera grupper/org. 27 24. Skriva till tidning/TV etc. 1 25. Ge pengar/hjälpa andra 4 26. Fackföreningsmöte 1 27. Byta ut styrelsen/regeringen, regeringsparti, rösta på annat parti 2 28. Gå till regeringen/AMS 2 80. Stimulera samhällets handel/näring/produktion 1 82. Sänka lönerna 2 85. Minska arbetstiden 7 95. Annat svar 1001 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 30 99. Uppgift saknas
VAR 55 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 22 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vad tror du om möjligheterna att med olika medel påverka dem som bestämmer i stat och kommun? Är möjligheterna stora eller små? 15 1. Mycket stora 144 2. Ganska stora 377 3. Ganska små 278 4. Mycket små 85 5. Inga alls 30 8. Vet inte 265 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 56 BESÖK HOS BEKANTA 23 Loc 92 width 2 MD=90 or GE 99 Jag skall nu fråga dig hur många människor du träffar på fritiden. Först frågar jag efter alla du brukar träffa och sedan hur många av dem som är från Finland. Det är bra om du säger hur många dom är genom att ge ett ungefärligt antal: en, två, tre osv. 23 Hur många bekanta har du varit hemma hos det senaste året? 20 00. Inga 01. 1 bekant . . 70. 70 bekanta 21 77. Fler än 70 bekanta 20 88. Vet inte 265 90. Bortfall 5 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 20 10 20 27 32 70 37 18 33 4 217 2 17 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 30 33 Frek: 3 4 67 1 1 3 143 2 1 1 31 56 1 Kod: 35 40 45 50 60 70 77 88 90 99 Frek: 4 15 3 48 3 1 21 20 265 5
VAR 57 BESÖK FINSKA BEKANTA 24 Loc 94 width 2 MD=90 or GE 99 24 Hur många av dem är från Finland? 98 00. Inga från Finland 01. 1 från Finland . . 60. 60 från Finland 4 77. Fler än 60 från Finland 11 88. Vet inte 265 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 98 74 107 89 63 108 45 25 35 15 97 2 8 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 35 Frek: 10 4 35 1 4 7 1 35 1 13 2 13 2 Kod: 37 40 42 50 60 77 88 90 99 Frek: 1 10 1 7 4 4 11 265 9
VAR 58 ARBETSKAMRATER FRITID 25 Loc 96 width 2 MD=90 or GE 97 25 Hur många av dina arbetskamrater träffar du på din fritid? 341 00. Inga 01. 1 arbetskamrat . . 50. 50 arbetskamrater 2 77. Fler än 50 arbetskamrater 6 88. Vet inte 2 99. Uppgift saknas 265 90. Bortfall 65 97. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 Frek: 341 100 108 91 57 60 17 5 7 1 42 4 10 Kod: 18 20 25 30 48 50 77 88 99 90 97 Frek: 1 14 1 4 1 2 2 6 2 265 65
VAR 59 FINL ARB.KAMR FRITID 26 Loc 98 width 2 MD=90 or GE 97 26 Hur många av dem är från Finland? 246 00. Inga 01. 1 från Finland . . 30. 30 från Finland 2 77. Fler än 30 från Finland 6 88. Vet inte 3 99. Uppgift saknas 265 90. Bortfall 404 97. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 Frek: 246 100 59 41 19 27 6 2 3 1 11 1 5 Kod: 20 25 30 77 88 99 90 97 Frek: 3 1 1 2 6 3 265 404
VAR 60 PERSONLIGA FRÅGOR 27 Loc 100 width 2 MD=90 or GE 99 27 Hur många människor här i Sverige utanför din familj kan du tala med om mycket personliga frågor? 190 00. Inga 01. 1 människa . . 50. 50 människor 7 77. Fler än 50 människor 26 88. Vet inte 265 90. Bortfall 16 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 Frek: 190 117 179 129 89 81 29 4 3 42 1 4 1 Kod: 15 20 25 30 40 50 77 88 90 99 Frek: 6 7 3 4 1 2 7 26 265 16
VAR 61 PERS FRÅGOR FINLAND 28 Loc 102 width 2 MD=90 or GE 97 28 Hur många av dem är från Finland? 176 00. Inga 01. 1 från Finland . . 30. 30 från Finland 6 77. Fler än 30 från Finland 27 88. Vet inte 15 99. Uppgift saknas 265 90. Bortfall 188 97. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 20 30 Frek: 176 203 140 84 36 34 11 6 3 7 1 3 1 Kod: 77 88 99 90 97 Frek: 6 27 15 265 188
VAR 62 KONTAKT MED ANDRA 29 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 29 Helt allmänt, tycker du att du har för lite kontakt med andra människor här i Sverige? 13 1. Alldeles för mycket 55 2. Något för mycket 651 3. Lagom 142 4. Något för lite 76 5. Alldeles för lite 1 6. Ingen 265 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 63 BEKANTA I SVERIGE 30 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 30 När du först flyttade till Sverige, hade du då några bekanta eller släktingar att komma till? 78 1. Släktingar och bekanta 306 2. Släktingar 204 3. Bekanta 351 5. Nej, inga 265 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 64 BESÖKT FINLAND 31 Loc 106 width 2 MD=90 or GE 99 31 Hur många gånger har du besökt Finland under de senaste två åren? 59 00. Aldrig 01. En gång . . 50. 50 gånger 6 77. Fler än 50 gånger 3 88. Vet ej 265 90. Bortfall 5 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 59 81 160 99 143 82 64 36 50 4 70 2 16 Kod: 14 15 16 18 19 20 24 25 30 35 40 48 50 Frek: 2 14 2 1 1 15 4 3 3 3 4 1 8 Kod: 77 88 90 99 Frek: 6 3 265 5
VAR 65 LAND MEST HEMMA I 32 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 32 Om du var på besök i Finland hur tror du då att du skulle känna dig nu? Mer hemma i Finland eller i Sverige? 31 1. Hemma i Finland 146 2. Mer hemma i Finland än i Sverige 237 3. Lika hemma i Finland som i Sverige 430 4. Mer hemma i Sverige än i Finland 87 5. Hemma i Sverige 8 8. Vet inte 266 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 66 MEDL INVANDRARFÖREN. 33 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 En del människor är med i en eller flera föreningar. Andra är det inte. Jag skall nu fråga dig om några föreningar här i Sverige. 33 Är du medlem i någon förening för invandrare i Sverige? 104 1. Ja 836 5. Nej 265 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 67 INVANDRARFÖRENING 34 Loc 110 width 2 MD= 0 or GE 90 34 (MEDLEM I INVANDRARFÖRENING) Vilken? 61 01. Finsk förening RFFF Suomi seura 1 02. Finlandssvensk förening 3 04. Finsk zigenarförening 1 05. Annan förening för hela Finland 3 06. Svenska österbottningarna 6 07. Åländsk förening (gille) 7 08. Åboland (Nyland) 2 10. Annan finskspråkig regionförening 1 11. Finsk församling 5 13. Frireligiös finsk församling 1 14. Annan religiös förening 4 15. Finsk idrottsorganisation 2 19. Annan finsk organisation 1 23. Finsk socialdemokratiskt organisation 1 24. Finsk Vpk-organisation 3 25. Annan finsk partiorganisation 1 26. Tolkförening 265 00. Bortfall 835 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 68 MÖTEN INVANDRARFÖREN. 35 Loc 112 width 2 MD= 0 or GE 90 35 Hur många möten har du varit på under senaste året? 01. Ett möte . . 50. 50 möten 49 55. Inget 4 77. Fler än 50 möten 265 00. Bortfall 835 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 18 20 Frek: 12 6 3 8 2 1 2 2 2 1 1 1 2 Kod: 30 50 55 77 0 90 99 Frek: 4 3 49 4 265 835 3
VAR 69 YTTRAT INVANDRARFÖREN 36 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 7 36 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 38 1. Ja 18 5. Nej 265 0. Bortfall 883 7. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 70 MEDLEM I FACKFÖRENING 37 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 37 Är du medlem i någon fackförening? 541 1. Ja 398 5. Nej 265 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 71 FACKFÖRENING 38 Loc 116 width 3 MD= 0 or GE 900 38 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Vilken? 44 100. LO, utan uppgift om förbund 3 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 19 103. Byggnadsarbetareförbundet 2 104. Elektrikerförbundet 13 105. Fabriksarbetareförbundet 17 106. Fastighetsanställdas förbund 1 107. Frisörarbetarförbundet 2 108. Försäkringsanställdas förbund 8 109. Grafiska fackförbundet 21 111. Handelsanställdas förbund 26 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 81 113. Kommunalarbetarförbundet 2 114. Lantarbetareförbundet 19 115. Livsmedelsarbetareförbundet 74 116. Metallindustriarbetarförbundet 4 117. Musikerförbundet 5 118. Målareförbundet 5 120. Sjöfolksförbundet 21 123. Statsanställdas förbund 8 124. Transportarbetareförbundet 2 125. Träindustriarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 3 199. SAC 21 200. TCO, utan uppgift om förbund 4 202. Arbetsledareförbundet 8 203. Bankmannaförbundet 1 205. Fartygsbefälsföreningen 1 206. Folkhögskolans lärarförening 4 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 12 209. Handelstjänstemannaförbundet 16 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 30 211. Industritjänstemannaförbundet 1 212. Journalistförbundet 9 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 1 215. Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet 3 216. Lärarförbundet 4 221. Statstjänstemannaförbundet 2 222. Teaterförbundet 14 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 1 302. Arkitektförbundet 1 306. Ingenjörsförbundet 1 320. Sveriges läkarförbund 3 777. Annan fackförening 269 000. Bortfall 398 900. Frågan ej tillämplig 21 999. Uppgift saknas
VAR 72 ANTAL FACKMÖTEN 39 Loc 119 width 2 MD= 0 or GE 90 39 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Hur många möten har du varit på under det senaste året? 01. Ett möte . . 30. 30 möten 1 35. Fler än 30 möten 329 55. Inget 265 00. Bortfall 398 90. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 14 20 27 Frek: 66 64 29 13 10 8 2 2 3 1 2 1 1 Kod: 30 35 55 0 90 99 Frek: 1 1 329 265 398 10
VAR 73 YTTRAT FACKFÖRENING 40 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 7 40 (DELTAGIT I MÖTE) När du var på möte senaste gången yttrade du dig då? 104 1. Ja 103 5. Nej 265 0. Bortfall 398 7. Frågan ej tillämplig 336 9. Uppgift saknas
VAR 74 MEDL. SVENSK FÖRENING 41 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 41 Är du medlem i någon svensk förening? 170 1. Ja 767 5. Nej 265 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 75 SVENSK FÖRENING 1 42 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 90 42 (MEDLEM SVENSK FÖRENING) Vilken/vilka? 42(1) Svensk förening, 1 37 01. Idrott, bollsport, gymnastik 4 02. Båtsport 4 03. Bilar, motororg., segelflyg 2 04. Jakt/fiske 3 05. Natur/miljö 3 06. Trädgård 4 07. Djur 3 08. Foto/film 4 10. Dans 1 11. Allmän sällskap umgänge 2 12. Ordenssällskap 0 14. Adelshus/ridderskap 1 15. Rotary/Lions/Frimurare m. fl. 2 20. Facklig organisation 1 21. Studentgård 3 22. Branschförening 6 23. Yrkeskår 2 24. Hantverksförening 1 25. Handelsförening 1 26. Aktiesparare 1 27. Skattebetalare 9 28. Konsumentförening, KF, OK 7 30. Bostadsrätts-, villaförening 12 31. Hyresgästförening 1 32. Byalag 8 33. Föräldraförening 1 35. Scouter/unga örnar 2 36. Skolförening 2 37. Pensionärsförening 2 38. Kvinnoförening 5 41. Konst/museer 1 43. Musik, orkester 5 44. Religiös församling, kyrka 2 45. Schack/bridge/spel 1 46. Nykterhet 3 50. Handikapp 2 51. Blinda/döva 1 53. Polio 5 60. Vänsterpartiet kommunisterna 1 64. Moderat/höger/nat. saml. parti 1 67. Arbetarparti/-rörelsen 1 72. Solidaritet (org. för allm. utrikesfrågor) 1 74. Förening för kontakt med Finland 5 75. Förening för kontakt med annat land 1 77. Försvarsorganisation och f.d. 2 79. Annan politisk förening 1 80. Nationell/etnisk även judisk 1 81. Röda Korset/Rädda Barnen 3 84. Kombattantförening/krigsveteran 1 85. Oidentifierad 1 87. Annat svar 265 00. Bortfall 764 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 76 SVENSK FÖRENING 2 42 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 90 42 (MEDLEM SVENSK FÖRENING) Vilken/vilka? 42(2) Svensk förening, 2 SE VARIABEL 75 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Idrott, bollsport, gymnastik . . 85. Oidentifierad 123 86. Ingen mer 3 87. Annat svar 265 00. Bortfall 766 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 7 8 10 12 14 23 25 26 28 Frek: 5 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 Kod: 31 36 38 41 43 45 50 51 72 75 79 86 87 Frek: 6 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 123 3 Kod: 0 90 99 Frek: 265 766 4
VAR 77 MÖTEN SVENSK FÖRENING 43 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 90 43 (MEDLEM SVENSK FÖRENING) Hur många möten har du varit på senaste året? 01. Ett möte . . 50. 50 möten 4 51. Fler än 50 möten 77 55. Inget 265 00. Bortfall 765 90. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 40 Frek: 21 10 7 2 6 6 2 6 9 4 5 5 1 Kod: 50 51 55 0 90 99 Frek: 4 4 77 265 765 7
VAR 78 YTTRAT SVENSK FÖREN. 44 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 7 44 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 63 1. Ja 28 5. Nej 265 0. Bortfall 842 7. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 79 DEMONSTR. I SVERIGE 45 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 45 Har du någon gång deltagit i någon demonstration i Sverige? 120 1. Ja 818 5. Nej 265 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 80 DEMONSTRATION 1 46 Loc 131 width 2 MD= 0 or GE 90 46 (DELTAGIT I DEMONSTRATION) Vilken/Vilka? 46(1) Demonstration, 1 3 10. Internationella 36 11. FNL 3 12. Spanien 0 13. Chile 0 14. EEC 1 17. Östeuropa, andra länder 2 18. Tjeckoslovakien 1 21. Grekland 1 22. Mot judarnas förföljelse 3 28. Freden 1 30. Arbetsmarknad 3 31. Löner 4 34. Höjda AMS-bidrag 2 35. Priserna 0 40. Kvinnan 4 41. Barnstugor 1 42. Bostad 3 43. Miljö 2 44. Utbildning 1 47. Porr 1 50. Kärnkraft 2 51. Djurskydd 1 52. Mot motortrafik 37 61. 1:a maj 1 63. IB-affären 1 83. Omöjligt att identifiera 265 00. Bortfall 818 90. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 81 DEMONSTRATION 2 46 Loc 133 width 2 MD= 0 or GE 90 46(2) Demonstration, 2 <Se F.46 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 80 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 10. Internationella . . 63. IB-affären 1 84. Diverse utan förteckning 340 00. Bortfall/Inga fler 818 90. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas Kod: 10 11 13 14 21 34 35 40 41 42 43 44 50 Frek: 2 7 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 61 84 0 90 99 Frek: 11 1 340 818 10
VAR 82 JÄMKNING AV SKATT 47 Loc 135 width 2 MD= 0 or GE 99 47 Här kommer nu några frågor om vart en person ska vända sig här i Stockholm i olika situationer. Frågan är alltså: 47A Vart vänder man sig för att få hjälp om man vill ha jämkning av den skatt som dras från lönen? 1 01. Invandrarverket 2 02. Regeringen 3 03. Riksskatteverket 2 09. Annan central myndighet 5 10. Länsstyrelsen 449 12. Skattemyndighet 114 13. Lokal skattemyndighet 29 14. Taxeringsnämnd 1 15. Socialbyrå 2 17. Kommunen 2 18. Rättshjälpen 1 19. Försäkringskassan 1 21. Hyresnämnd 6 23. Invandrarbyrå 1 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 1 27. Immigrant service 2 29. Annan lokal myndighet 31 33. Lokal fackförening 1 34. Finsk förening 1 36. Skattebetalarförening 75 50. Arbetsgivare 1 51. Direktör, företagschef 1 52. Personalchef 85 53. Personalkontoret 13 54. Förman i arbetet 3 55. Anna på arbetsplats 2 64. Advokat 3 73. Bekant, vän 2 74. Släkting 1 80. Andra svar 1 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 1 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 93 88. Vet inte 265 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 83 BESVÄR MED HYRESVÄRD 47 Loc 137 width 2 MD= 0 or GE 90 47B Vart vänder man sig för att få hjälp om hyresvärden säger att man inte får bo kvar i den bostad man hyr? (dvs. vid uppsägning från bostaden) <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 01. Invandrarverket 1 02. Regeringen 1 06. Bostadsstyrelsen 16 15. Socialbyrå 44 16. Bostadsförmedling 3 17. Kommunen 7 18. Rättshjälpen 1 20. Polisen 159 21. Hyresnämnd 3 22. Domstol 18 23. Invandrarbyrå 1 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 1 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 3 27. Immigrant service 2 29. Annan lokal myndighet 1 33. Lokal fackförening 1 34. Finsk förening 430 37. Hyresgästförening 8 39. Annan svensk förening 4 50. Arbetsgivare 2 53. Personalkontoret 1 54. Förman i arbetet 1 55. Anna på arbetsplats 10 56. Fastighetsägare 16 57. Hyresvärd/vice värd 1 59. Ind. lek. tolk 8 64. Advokat 1 73. Bekant, vän 1 74. Släkting 2 79. Annan person 5 80. Andra svar 2 82. Ingenstans 9 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 6 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 161 88. Vet inte 265 00. Bortfall 5 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 84 DÅLIG BEHANDLING AF 47 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 99 47C Vart vänder man sig för att få hjälp om man blir orättvist behandlad av tjänstemännen på arbetsförmedlingen bara därför att man inte är svensk och talar svenska med brytning? <Se F.47 för fullständig frågetext> 60 01. Invandrarverket 4 02. Regeringen 8 04. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS 20 07. Justitieombudsmannen JO 3 09. Annan central myndighet 3 10. Länsstyrelse 3 11. Skattemyndighet 7 15. Socialbyrå 5 18. Rättshjälpen 4 20. Polisen 2 22. Domstol 39 23. Invandrarbyrå 90 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 3 25. Arbetsdomstolen AD 7 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 6 27. Immigrant service 3 29. Annan lokal myndighet 2 32. Fackförbund 47 33. Lokal fackförening 5 34. Finsk förening 1 35. Annan invandrarförening 1 37. Hyresgästförening 1 46. Annat parti 3 51. Direktör, företagschef 2 52. Personalchef 4 54. Förman i arbetet 1 55. Anna på arbetsplats 8 60. Hemlandskonsulat 4 61. Hemlandsambassad 4 64. Advokat 9 65. Pressen 1 67. Revisor 2 70. Landsman i Sverige 4 73. Bekant, vän 1 74. Släkting 47 75. Till anställda själva 1 76. Svenskkurs 1 79. Annan person 4 80. Andra svar 2 82. Ingenstans 24 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 9 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 471 88. Vet inte 265 00. Bortfall 15 99. Uppgift saknas
VAR 85 FÅR FÖR LITE LÖN 47 Loc 141 width 2 MD= 0 or GE 99 47D Vart vänder man sig för att få hjälp om arbetsgivaren betalar ut mindre lön än vad man har rätt till? <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 07. Justitieombudsmannen JO 2 10. Länsstyrelse 1 12. Skattemyndighet 1 14. Taxeringsnämnd 4 18. Rättshjälpen 1 20. Polisen 2 23. Invandrarbyrå 4 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 3 25. Arbetsdomstolen AD 1 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 1 27. Immigrant service 6 30. Lo 1 31. Annan central organisation 44 32. Fackförbund 603 33. Lokal fackförening 1 37. Hyresgästförening 1 38. Tolkförening 82 50. Arbetsgivare 5 51. Direktör, företagschef' 7 52. Personalchef 33 53. Personalkontoret/lönekontoret 15 54. Förman i arbetet 1 58. Ombudsman 2 64. Advokat 1 75. Till anställda själva 6 80. Andra svar 1 82. Ingenstans 7 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 8 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 91 88. Vet inte 265 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 86 TOLKHJÄLP 47 Loc 143 width 2 MD= 0 or GE 90 47E Vart vänder man sig om man behöver tolk i en viktigt fråga? <Se F.47 för fullständig frågetext> 132 01. Invandrarverket 2 09. Annan central myndighet 1 10. Länsstyrelsen 1 12. Skattemyndighet 17 15. Socialbyrå 7 17. Kommunen 6 18. Rättshjälpen 8 20. Polisen 248 23. Invandrarbyrå 1 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 62 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 47 27. Immigrant service 3 29. Annan lokal myndighet 1 32. Fackförbund 4 33. Lokal fackförening 17 34. Finsk förening 3 38. Tolkförening 3 50. Arbetsgivare 2 54. Förman i arbetet 6 55. Annan på arbetsplatsen 8 58. Ombudsman 14 60. Hemlandskonsulat 20 61. Hemlandsambassad 3 64. Advokat 1 65. Pressen 5 66. Församling 3 70. Landsman i Sverige 6 71. Arbetskamrat 33 73. Bekant, vän 9 74. Släkting 2 75. Till anställda själva 1 78. Universitetet 0 79. Annan person 1 80. Andra svar 3 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 6 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 235 88. Vet inte 265 00. Bortfall 14 90. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 87 SITUATION MED TOLK 48 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 48 Är det någon situation här i Sverige i vilken du är i behov av att få hjälp av en tolk? I vilken situation? 2 03. Advokat 1 04. Skattemyndighet 1 06. Socialbyrå 60 08. Sjukhus 62 09. Domstol 1 10. Arbetsförmedlingen 29 11. Myndigheter 1 12. Arbetsplats 1 20. Fackförening 12 30. Uträtta ärenden 1 31. Vid större köp, i affärer 1 32. Självdeklaration 11 33. När man måste fylla i blankett 1 34. När man måste skriva något 3 37. Legala ärenden 2 39. Andra svar 2 40. I alla ärenden 1 50. Ja, men utan angiven situation 735 55. Behöver ej tolk 9 88. Vet ej 266 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 88 FEL BEHANDL AV MYND 49 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 49 Har du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet i Sverige? 103 1. Ja 823 5. Nej 10 8. Vet inte 265 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 89 FELBEHANDL MYNDIGHET 50 Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 90 50 (FELAKTIGT BEHANDLAD) Av vilken eller vilka myndigheter? 1 03. AMS 1 05. Invandrarverket 5 07. Annan central myndighet 1 08. Universitet 1 10. Länsstyrelsen 3 11. Sjukhus 1 19. Olika förbund 6 20. Kommunala myndighet 8 21. Allmän försäkringskassa 3 22. Arbetsförmedling 2 23. Barnavårdsnämnd 5 25. Bostadsförmedling 2 26. Byggnadsnämnd 4 28. Domstol 4 31. Militär myndighet 1 32. Läkare/sköterska 1 33. Pastorsexpedition 15 35. Skattemyndighet 1 36. Skola/lärare/rektor 4 37. Socialbyrå 26 38. Polis 3 39. Trafik 2 40. Annan kommunal myndighet 3 88. Vet ej 265 00. Bortfall 831 90. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 90 FÖRSÖK FÅ RÄTTELSE 51 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 7 51 Försökte du få rättelse i myndighetens beslut? 60 1. Ja 47 5. Nej 265 0. Bortfall 830 7. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 91 AKTIVITET FÅ RÄTTELSE 52 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 90 52 (FÖRSÖKTE FÅ RÄTTELSE) Hur gjorde du då? 36 12. Klagade hos myndigheten/talade med/sa ifrån osv. 12 13. Överklagade, besvär till högre myndighet 3 14. Rättegång inför domstol 1 18. Ingenting 1 23. Bråka 5 77. Annat svar 1 88. Kommer inte ihåg 265 00. Bortfall 877 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 92 MÖJLIGT ÄNDRA BESLUT 53 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 53 Vad tror du i allmänhet om möjligheten att lyckas få en myndighet att ändra sitt beslut? Är möjligheterna stora eller små? 33 1. Mycket stora 201 2. Ganska stora 360 3. Ganska små 224 4. Mycket små 42 5. Inga alls 75 8. Vet inte 265 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 93 BEHANDLAD POLIS 54 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 54 Tänk dig någon som är i din situation går till polisen - blir han behandlad sämre eller bättre än andra av polisen? 2 1. Mycket bättre 15 2. Bättre 732 3. Lika bra 111 4. Sämre 10 5. Mycket sämre 66 8. Vet inte 265 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 94 BEHANDLAD HYRESVÄRD 55 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 55 Om någon i din situation går till en hyresvärd - blir han behandlad sämre eller bättre än andra? 2 1. Mycket bättre 15 2. Bättre 698 3. Lika bra 137 4. Sämre 6 5. Mycket sämre 77 8. Vet inte 265 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 95 BEHANDLAD LÄKARE 56 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 56 Och hur är det med en läkare? 4 1. Mycket bättre 20 2. Bättre 825 3. Lika bra 50 4. Sämre 8 5. Mycket sämre 31 8. Vet inte 265 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 96 BEHANDLAD OMBUDSMAN 57 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 57 Tänk nu på hur det är på arbetsplatsen - hur blir någon i din situation behandlad av en ombudsman i fackföreningen, sämre eller bättre än andra? 4 1. Mycket bättre 16 2. Bättre 710 3. Lika bra 71 4. Sämre 5 5. Mycket sämre 123 8. Vet inte 265 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 97 BEHANDLAD FÖRMAN 58 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 58 Och hur är det med förmän eller arbetsledare? 4 1. Mycket bättre 42 2. Bättre 769 3. Lika bra 73 4. Sämre 2 5. Mycket sämre 38 8. Vet inte 265 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 98 BEHANDLAD ARBETSKAMR. 59 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 59 Hur är det med arbetskamraterna? Behandlar de någon i din situation sämre eller bättre än andra? 2 1. Mycket bättre 20 2. Bättre 781 3. Lika bra 88 4. Sämre 1 5. Mycket sämre 38 8. Vet inte 265 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 99 NYHETER SVENSKA TIDN. 60 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 60 Hur ofta läser du nyhetsartiklar i svenska tidningar? 657 1. Varje dag 146 2. Flera gånger per vecka 85 3. Någon gång 44 4. Aldrig 6 7. Läser aldrig svenska tidningar 265 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 100 NYHETER FINSKA TIDN. 61 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 61 Hur ofta läser du nyhetsartiklar i finska tidningar? 56 1. Varje dag 88 2. Flera gånger per vecka 419 3. Någon gång 269 4. Aldrig 107 7. Läser aldrig finska tidningar 265 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 101 DISK. SVENSK POLITIK 62 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 62 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om svensk politik? Vilket alternativ passar i ditt fall? 290 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 328 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 183 3. Jag brukar lyssna, men jag deltar aldrig i diskussionen 107 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 27 8. Vet inte; politik diskuteras aldrig 265 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 102 DISK. FINSK POLITIK 63 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 63 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om politik i Finland? Vilket alternativ passar i ditt fall? 271 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 297 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 202 3. Jag brukar lyssna, men jag deltar aldrig i diskussionen 113 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 50 8. Vet inte; politik diskuteras aldrig 265 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 103 FÖRÄLDR DISK. POLITIK 64 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 64 Hur var det i din barndom? När det kom viktiga nyheter, hur ofta diskuterade dina föräldrar det som hänt med barnen? 81 1. Mycket ofta 209 2. Ofta 319 3. Sällan 278 4. Nästan aldrig 45 8. Minns inte 265 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 104 VIKTIGT SAMHÄLLSPROBL 65 Loc 165 width 2 MD= 0 or GE 99 65 Här en lista med några av de samhällsproblem som diskuteras mest nu för tiden. Vilken av de här frågorna tycker du är den viktigaste frågan i Sverige? 131 01. Arbetslöshet 114 02. Miljövård 59 03. Socialvård 99 04. Skatteproblem 39 05. Företagens stora inflytande 94 06. Förhållandet invandrare-svenskar 113 07. Brottsligheten 210 08. Stigande priser 8 09. Vilda strejker 43 10. Maktkoncentration 1 11. Flera/alla är viktiga 25 88. Vet inte 265 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 105 FÖLJER SVENSK POLITIK 66 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk politik? 109 1. Nästan allt 294 2. En hel del 279 3. Något 175 4. Mycket lite 80 5. Inte alls 265 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 106 FÖLJER FINSK POLITIK 67 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 67 Hur mycket följer du med vad som händer i finsk politik? 31 1. Nästan allt 108 2. En hel del 309 3. Något 332 4. Mycket lite 157 5. Inte alls 265 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 107 MEDBORGARSKAP 68 Loc 169 width 2 MD= 0 or GE 99 68 Vilket medborgarskap har du? 202 01. Svenskt 735 02. Finskt 1 14. Grekisk 265 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 108 MAKES MEDBORGARSKAP 69 Loc 171 width 2 MD= 0 or GE 90 69 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket medborgarskap har din make/maka? 264 01. Svenskt 255 02. Finskt 4 03. Polskt 2 09. Danskt 4 14. Grekiskt 1 15. USA 2 16. Engelskt 1 18. Kanadensiskt 1 19. Norskt 1 21. Tunisiskt 1 25. Italienskt 1 26. Spanskt 2 27. Österrikiskt 1 29. Japanskt 1 30. Portugisiskt 1 31. Algeriskt 1 32. Sovjetiskt 2 33. Israeliskt 1 35. Estniskt 265 00. Bortfall 394 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 109 DELTA I FINSKT VAL 70 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 70 Om det var val till riksdagen i Finland den här månaden skulle du rösta då? 131 1. Ja, absolut 118 2. Ja, jag tror det 209 3. Nej, jag tror inte det 159 4. Nej, absolut inte 12 8. Vet inte 573 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 110 FINSKA VALET 1972 71 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 71 Röstade du i riksdagsvalet i Finland 1972? 104 1. Ja 516 5. Nej 582 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 111 RÖSTADE I VALET 1973 72 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 72 (SVENSK MEDBORGARE) Röstade du i valet i Sverige i september 1973? 123 1. Ja 45 5. Nej 1033 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 112 RÖSTA KOMMUNALVAL-76 73 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 73 Om du har rösträtt i kommunalvalet 1976, kommer du då att rösta? 398 1. Ja, absolut 314 2. Ja, jag tror det 125 3. Nej, jag tror inte det 63 4. Nej, absolut inte 5 7. Tänker lämna Sverige 28 8. Vet inte 265 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 113 TJÄNA MYCKET PENGAR 74 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 74 Om du jämför hur du och din familj har det nu i Stockholm med hur ni hade det tidigare i Finland, anser du att du har det bättre eller sämre än du hade det tidigare? Jag ska fråga om några olika förhållanden. 74A Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att tjäna mycket pengar? 257 1. Mycket bättre 442 2. Bättre 116 3. Lika bra 24 4. Sämre 10 5. Mycket sämre 31 8. Vet inte 265 0. Bortfall 61 9. Uppgift saknas
VAR 114 TRIVAS MED ARBETE 74 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 74B Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att trivas med arbetet? <Se F.74 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket bättre 224 2. Bättre 416 3. Lika bra 79 4. Sämre 4 5. Mycket sämre 52 8. Vet inte 265 0. Bortfall 89 9. Uppgift saknas
VAR 115 ANVÄNDA FRITIDEN BRA 74 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 74C Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att använda fritiden på ett bra sätt? <Se F.74 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bättre 184 2. Bättre 433 3. Lika bra 188 4. Sämre 15 5. Mycket sämre 36 8. Vet inte 265 0. Bortfall 40 9. Uppgift saknas
VAR 116 FÖRBÄTTRA SAMHÄLLET 74 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 74D Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att göra något aktivt för att förbättra samhället? <Se F.74 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bättre 145 2. Bättre 365 3. Lika bra 157 4. Sämre 21 5. Mycket sämre 184 8. Vet inte 265 0. Bortfall 56 9. Uppgift saknas
VAR 117 VINNA UPPSKATTNING 74 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 74E Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att vinna uppskattning och andra människors förtroende? <Se F.74 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket bättre 97 2. Bättre 541 3. Lika bra 147 4. Sämre 16 5. Mycket sämre 89 8. Vet inte 265 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 118 LÄMPLIG BOSTAD 74 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 74F Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att få en lämplig bostad? <Se F.74 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket bättre 475 2. Bättre 164 3. Lika bra 52 4. Sämre 5 5. Mycket sämre 51 8. Vet inte 265 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 119 YTTRANDEFRIHET 74 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 74G Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att ha frihet säga vad du tänker? <Se F.74 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bättre 200 2. Bättre 576 3. Lika bra 58 4. Sämre 4 5. Mycket sämre 41 8. Vet inte 265 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 120 TRIVAS ÖVERHUVUDTAGET 74 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 74H Om du jämför hur du hade det i Finland, hur är det med dina möjligheter att trivas överhuvudtaget? <Se F.74 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket bättre 250 2. Bättre 476 3. Lika bra 96 4. Sämre 12 5. Mycket sämre 28 8. Vet inte 265 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 121 SIT: EGEN-ANDRA INV. 75 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 75 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur invandrare har det här i allmänhet, anser du då att du har det sämre eller bättre? 87 1. Mycket bättre 506 2. Bättre 279 3. Lika bra 21 4. Sämre 2 5. Mycket sämre 41 8. Vet inte 265 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 122 SIT: EGEN-SVENSKARS 76 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 76 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur svenskar har det, har du det då sämre eller bättre? 3 1. Mycket bättre 52 2. Bättre 684 3. Lika bra 168 4. Sämre 9 5. Mycket sämre 18 8. Vet inte 265 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 123 POLIS BEHANDL INVANDR 77 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 77 Om du tänker på invandrare i allmänhet - anser du att polisen behandlar dem sämre eller bättre än polisen behandlar svenskar? 0 1. Mycket bättre 3 2. Bättre 415 3. Lika bra 343 4. Sämre 18 5. Mycket sämre 155 8. Vet inte 265 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 124 PLAC ÖNSKESTEGE NU 78 Loc 188 width 2 MD=90 or GE 99 78 Jag ska visa dig en stege, som vi kallar för "önskningarnas stege". Högst upp står en 10:a, och där är alla dina önskningar uppfyllda. Längst ner står en nolla, och där är inga önskningar uppfyllda. 78a Jag vill fråga dig var tycker du att du själv står idag på stegen? 12 00. Inga önskningar uppfyllda 6 01. 9 02. 29 03. 58 04. 232 05. 137 06. 178 07. 140 08. 39 09. 60 10. Alla önskningar uppfyllda 24 88. Vet inte 265 90. Bortfall 17 99. Uppgift saknas
VAR 125 PLAC ÖNSKESTEGE FINL. 78 Loc 190 width 2 MD=90 or GE 99 78b Jag vill fråga dig var stod du när du var i Finland? <Se F.78 för fullständig frågetext> 64 00. Inga önskningar uppfyllda 58 01. 87 02. 101 03. 110 04. 182 05. 74 06. 69 07. 46 08. 16 09. 32 10. Alla önskningar uppfyllda 82 88. Vet inte 265 90. Bortfall 20 99. Uppgift saknas
VAR 126 PLAC ÖNSKESTEGE 5 ÅR 78 Loc 192 width 2 MD=90 or GE 99 78c Var tror du att du kommer att stå om fem år? <Se F.78 för fullständig frågetext> 11 00. Inga önskningar uppfyllda 3 01. 8 02. 15 03. 18 04. 106 05. 71 06. 134 07. 211 08. 108 09. 116 10. Alla önskningar uppfyllda 119 88. Vet inte 265 90. Bortfall 21 99. Uppgift saknas
VAR 127 VIKTIGASTE ÖNSKNING 1 79 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 99 79 När du tänker på det här sättet, vilka önskningar är de viktigaste för dig? 79(1) Viktigaste önskningar, 1 DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 1 01. 3 03. 4 05. 1 06. 0 07. 0 09. 1 10. 2 11. 7 12. 32 13. 3 14. 2 15. 169 16. 11 17. 2 20. 0 21. 7 22. 10 25. 2 26. 12 28. 30 30. 11 31. 1 32. 72 33. 45 34. 36 36. 7 37. 4 38. 1 39. 31 40. 15 41. 5 42. 1 43. 0 44. 2 45. 2 46. 3 47. 7 48. 11 49. 2 50. 6 51. 0 52. 3 53. 2 54. 2 55. 2 56. 0 57. 0 58. 13 60. 4 62. 2 64. 2 65. 1 66. 0 67. 7 69. Att lära sig språket bra 5 70. Ekonomisk jämlikhet i världen 7 71. Fred i världen 1 72. Solidaritet u-land 2 73. Socialism i hemlandet 1 74. Demokrati 4 75. Förändringar i samhället 1 76. Frihet 1 77. Gamla goda samhället,("politiskt") brottslighet skulle ta slut 2 78. Borgerligt samhälle/att tillhöra borgerlig miljö 3 79. Gott ekonomisk läge i landet 64 80. Arbete 30 81. Utbildning 1 82. Slippa lumpen 21 83. Yrke 1 84. Bli kvitt skulder 2 85. Att studera, att läsa/få kunskap 2 87. Rösträtt i Sverige 2 88. Få arbeta som motsvarar utbildningen 6 90. Övriga önskningar 2 95. Alla önskningar uppfyllda 54 96. Ingen önskning nämnd 118 98. Vet inte 265 00. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 128 VIKTIGASTE ÖNSKNING 2 79 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 79(2) Viktigaste önskningar, 2 <Se F.79 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 127 FÖR KODBESKRIVNING. DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS. 01. . . 90. Övriga önskningar 504 96. Ingen önskning nämnd 265 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 Frek: 1 7 3 1 2 1 7 7 4 22 1 52 17 Kod: 20 21 22 25 28 30 31 32 33 34 36 37 38 Frek: 2 2 3 2 6 14 5 1 38 33 8 11 5 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 Frek: 3 15 10 8 4 1 4 2 6 4 1 6 8 Kod: 53 55 56 57 58 60 63 64 67 69 70 71 74 Frek: 1 1 1 3 1 2 1 2 2 4 1 3 2 Kod: 75 76 77 79 80 81 83 85 87 88 90 96 0 Frek: 4 1 1 1 55 8 4 2 1 2 3 504 265 Kod: 99 Frek: 4
VAR 129 FÖDELSEÅR 80 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 80 Nu ska jag helt enkelt be att få fråga dig lite om vad du gör nu och vad du gjort tidigare. Men först vill jag fråga: Vilket år är du född? 08. 1908 . . 56. 1956 265 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 5 4 4 3 5 6 7 7 6 8 7 7 15 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 7 9 14 12 15 14 15 25 16 19 16 19 14 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 23 24 18 21 28 23 23 25 28 26 35 36 48 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0 99 Frek: 38 50 40 42 45 24 16 18 14 13 265 4
VAR 130 BARNDOMSORT 82 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 82 Var bodde du huvuddelen av din barndom? 16 01. Ort i Stockholms län 1 03. Ort i Uppsala län 1 04. Ort i Södermanlands län 0 05. Ort i Östergötlands län 0 06. Ort i Jönköpings län 0 07. Ort i Kronobergs län 0 08. Ort i Kalmar län 1 09. Ort i Gotlands län 0 10. Ort i Blekinge län 0 11. Ort i Kristianstads län 1 12. Ort i Malmöhus län 0 13. Ort i Hallands län 0 14. Ort i Göteborgs och Bohus län 1 15. Ort i Älvsborgs län 0 16. Ort i Skaraborgs län 1 17. Ort i Värmlands län 0 18. Ort i Örebro län 1 19. Ort i Västmanlands län 1 20. Ort i Kopparbergs län 0 21. Ort i Gävleborgs län 2 22. Ort i Västernorrlands län 0 23. Ort i Jämtlands län 0 24. Ort i Västerbottens län 3 25. Ort i Norrbottens län 26 40. Ort i Finland 180 41. Ort i Finland 86 42. Ort i Finland 56 43. Ort i Finland 30 44. Ort i Finland 37 45. Ort i Finland 79 46. Ort i Finland 42 47. Ort i Finland 38 51. Ort i Finland 36 52. Ort i Finland 35 53. Ort i Finland 27 54. Ort i Finland 111 61. Ort i Finland 30 62. Ort i Finland 1 70. Ort i Finland 33 71. Ort i Finland 14 72. Ort i Finland 41 73. Ort i Finland 269 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 131 ANT SKOLÅR I FINLAND 83 Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 83 Hur många år har du gått i skola i Finland? 01. 1 år . . 21. 21 år 265 00. Bortfall 34 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 6 9 9 25 10 87 81 230 115 81 74 67 44 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 0 99 Frek: 30 14 11 7 2 1 3 1 265 34
VAR 132 ANT SKOLÅR I SVERIGE 84 Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 84 Hur många år har du gått i skola i Sverige? 01. 1 år . . 18. 18 år 686 55. Har inte gått i svensk skola 265 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 72 50 45 23 13 7 3 8 6 4 5 10 3 Kod: 14 18 55 0 99 Frek: 1 1 686 265 4
VAR 133 UTBILDNING I FINLAND 85 Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 85 Vilken utbildning har du fått i Finland? 339 01. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 226 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 106 03. Avslutad grundskola eller realexamen; 9 års skola som fullbordats 80 04. Grundskola eller realexamen samt ett eller flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 80 05. Studentexamensnivån = 2- eller 3 årigt gymnasium med examen; avslutat gymnasiesstudier (12-13 års studier) 32 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 36 07. Universitetsexamen eller motsvarande 38 55. Ingen utbildning 265 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 134 UTBILDNING I SVERIGE 86 Loc 208 width 2 MD= 0 or GE 99 86 Vilken utbildning har du fått i Sverige? 5 01. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 10 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 11 03. Avslutad grundskola eller realexamen; 9 års skola som fullbordats 8 04. Grundskola eller realexamen samt ett eller flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 21 05. Studentexamensnivån = 2- eller 3 årigt gymnasium med examen; avslutat gymnasiesstudier (12-13 års studier) 3 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 15 07. Universitetsexamen eller motsvarande 60 10. Yrkesutbildning 1-2 år 8 12. Studerande på universitet 103 13. Yrkesutbildning mindre än 1 år 36 14. Yrkesutbildning mer än 2 år 1 16. Andra konstnärliga utbildningar 2 17. Konstfack 42 20. Allmän utbildning vid gymnasium (t. ex. språk på vuxengymn.), folkhögskola, grundskola 17 21. Allmän utbildning vid universitet (t.ex. "proppen" i juridik, yrk-kurs) 586 55. Ingen utbildning 9 96. Annan utbildning 265 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 135 SVENSK SPRÅKKURS 87 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 87 Kan du säga ungefär hur många timmar du har deltagit i svenska språkkurser? 123 1. 1-50 timmar 31 2. 51-100 timmar 22 3. 101-150 timmar 11 4. 151-200 timmar 67 5. 200 och mer 298 6. Svenskspråkig 385 7. Inga 265 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 136 ANVÄNDN. FINSK UTB. 88 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 7 88 I det yrke som du har nu i Sverige, har du användning av den utbildning du har fått i hemlandet? 144 1. Ja, allmän utbildning 164 2. Ja, yrkesutbildning 151 3. Nej, allmän utbildning 122 4. Nej, yrkesutbildning 6 6. Vet inte 265 0. Bortfall 349 7. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 137 ANV FINSK UTBILDNING 89 Loc 212 width 2 MD= 0 or GE 97 89 Vilken utbildning tänker du på? 13 01. Hantverk (konditor, skräddare, snickare) 3 03. Jordbruk (lantmanna, traktorförare) 1 04. Jordbruk (agronom) 12 05. Byggnads (murare, målare, rör-, el-) 5 06. Byggnads (ingenjör, arkitekt, ritare) 12 07. Industri (svarvare, montör) 7 08. Verkstadsindustri (ingenjör, konstruktör, ritare) 6 09. Transport (sjöman-, körkort, trafikkort) 1 10. Transport, (sjöbefäls-) 35 11. Handel (butik, köpmanna, biträdes) 32 12. Handel (handelsgymnasium, civilekonom) 25 13. Vård (sjukvårdsbiträde, barnsköterska) 7 14. Vård (sjuksköterska) 1 15. Vård (läkare, tandläkare, veterinär) 25 16. Service (hotell, restaurang, frisör) 2 17. Service (högre utbildning) 16 18. Kontor (kontorist, maskinskrivning) 7 19. Kontor (revisor, bokföring) 3 21. Offentlig (socionom) 3 22. Offentlig (officer) 1 23. Offentlig (annan) 8 24. Konstnärlig (varje slag) 1 25. Vetenskap (doktorsexamen) 13 26. Hem (hushållskurs, husmoderskurs) 1 27. Sömmerska, skräddare 12 30. Yrkeserfarenhet: Hantverk (kock) 6 31. Yrkeserfarenhet: Jordbruk/skogsbruk 5 32. Yrkeserfarenhet: Byggnads 11 33. Yrkeserfarenhet: Industri 17 34. Yrkeserfarenhet: Transport/handel 2 36. Yrkeserfarenhet: Service 3 37. Yrkeserfarenhet: Kontor 4 41. Yrkeserfarenhet: Pedagogisk utbildning eller lärarutbildning 14 70. Yrkeserfarenhet: Språk 16 80. Allmän utbildning: Yrkesskola, ej specificerad 15 81. Allmän utbildning: Folkhögskola 53 82. Allmän utbildning: Mellan (real) skola 10 83. Allmän utbildning: Läroverk/gymnasieskola 33 84. Allmän utbildning: Avslutad studentexamen 7 85. Allmän utbildning: Universitetsstudier 7 86. Allmän utbildning: Universitetsexamen 104 87. Allmän utbildning: Folkskola e. dyl., grundskola 2 88. Allmän utbildning: Gymnasieskola - teknisk linje 1 89. Allmän utbildning: Gymnasieskola - humanistisk linje 1 91. Allmän utbildning 265 00. Bortfall 363 97. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 138 SYSSELSÄTTNING 90 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 99 90 Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande? 716 01. Anställd, förvärvsarbetar 36 02. Egen företagare 47 03. Arbetar i hemmet 43 04. Studerande 13 05. Arbetslös 52 06. Pensionär, långtidssjukskriven 11 08. Anställd - deltid 7 09. Omskolningskurs 1 10. Anställd arkivarbetare 1 17. Arbetar hemma för att sälja något 12 18. Tjänstledig 265 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 139 YRKE 91 Loc 216 width 2 MD= 0 or GE 97 91 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilket yrke arbetar du för närvarande? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 90. 265 00. Bortfall 147 97. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas Kod: 3 5 6 8 9 12 13 17 20 24 25 27 30 Frek: 1 3 1 2 4 1 9 1 12 5 11 9 14 Kod: 31 32 36 37 39 40 41 43 44 45 46 47 48 Frek: 7 7 1 6 9 1 15 32 6 2 30 37 79 Kod: 49 50 51 54 55 59 60 61 62 63 64 65 69 Frek: 17 9 9 9 6 12 1 4 6 7 13 4 3 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 Frek: 29 2 22 6 11 5 18 1 25 9 3 4 13 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 0 97 99 Frek: 46 26 3 2 106 10 36 265 147 12
VAR 140 YRKETS TITEL Loc 218 width 12 alphabetic Yrkets titel Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 141 YRKE I FINLAND 92 Loc 230 width 2 MD= 0 or GE 97 92 Vilket yrke hade du innan du flyttade till Sverige? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 90. 265 00. Bortfall 308 97. Frågan ej tillämplig 20 99. Uppgift saknas Kod: 3 5 8 9 11 13 17 20 24 25 27 28 29 Frek: 1 2 2 1 1 6 1 4 7 1 1 3 1 Kod: 30 31 32 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 7 4 2 1 8 12 8 4 5 7 2 32 78 Kod: 48 49 51 52 53 54 55 57 59 60 61 62 63 Frek: 67 10 6 2 3 2 2 1 5 2 5 8 20 Kod: 64 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 17 12 1 12 1 10 4 5 7 20 15 18 15 Kod: 80 81 83 84 85 87 88 89 90 0 97 99 Frek: 21 3 3 3 8 1 36 44 23 265 308 20
VAR 142 ARBETSLED. I SVERIGE 93 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 6 93 (FÖRVÄRVSARBETAR) Leder du någon annans arbete på din arbetsplats här i Sverige? 186 1. Ja 616 5. Nej 2 9. Uppgift saknas 265 0. Bortfall 137 6. Frågan ej tillämplig
VAR 143 ARBETSLED. I FINLAND 94 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 6 94 (FÖRVÄRVSARBETADE I FINLAND) Gjorde du det i Finland? 121 1. Ja 527 5. Nej 265 0. Bortfall 283 6. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 144 NÄRINGSGREN 95 Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 99 95 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken näringsgren arbetar du? 24 01. Jordbruk, skogsbruk, fiske 118 02. Tillverkningsindustri, gruvdrift 65 03. Byggnads- och anläggningsverksamhet 175 04. Handel och samfärdsel 34 05. Undervisning, vetenskaplig verksamhet 2 06. Religiös verksamhet 26 07. Konstnärlig verksamhet och massmedia 160 08. Sjuk- och socialvård 92 09. Personlig service, hotell, restaurang 4 10. Bevakningstjänster 95 11. Andra tjänster 406 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 145 ARBETSLÖS I FINLAND 96 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 6 96 (FÖRVÄRVSARBETADE I FINLAND) Var du arbetslös under det senaste året du bodde i Finland? 102 1. Ja 648 5. Nej 265 0. Bortfall 186 6. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 146 PLAC PYRAMID FINLAND 97 Loc 237 width 2 MD=90 or GE 99 97 Man säger ibland att samhället mär som en pyramid, som på det här kortet, med dem som har det allra bäst och som är mest privilegierade och mest uppskattade i toppen och med dem som är sämst ställda, minst gynnade eller mest nertrampade i botten. Om du skulle peka: var i den här pyramiden stod du och din familj när ni bodde i Finland? 49 00. Minst privilegierade 40 01. 71 02. 112 03. 101 04. 254 05. 78 06. 71 07. 33 08. 14 09. 11 10. Mest privilegierad 83 88. Vet inte 265 90. Bortfall 24 99. Uppgift saknas
VAR 147 PLAC PYRAMID SVERIGE 98 Loc 239 width 2 MD=90 or GE 99 98 Och nu i Sverige, var befinner du och din familj er nu? 27 00. Minst privilegierade 23 01. 39 02. 55 03. 89 04. 286 05. 139 06. 115 07. 53 08. 18 09. 13 10. Mest privilegierad 57 88. Vet inte 265 90. Bortfall 27 99. Uppgift saknas
VAR 148 TILLHÖR SOCIALGRUPP 99 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 99 Det talas ofta om olika sociala grupper och samhällsklasser och de flesta människor brukar säga att de hör till någon sådan grupp eller klass. Räknar du dig själv till någon av dem? 373 1. Ja 479 5. Nej 61 8. Vet inte 265 0. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 149 SOCIALGRUPP 100 Loc 242 width 2 MD= 0 or GE 90 100 (OM JA PÅ FRÅGA 99) Till vilken? 5 01. De vanliga människorna 3 10. De sämsta 3 11. Lägsta gruppen 7 12. Underklassen 3 13. Proletariatet 1 14. Gruppen som har det dåligt 3 15. Låginkomsttagarna 1 17. Tungarbete 1 18. Socialist 36 20. Arbetarna 88 21. Arbetarklassen 37 22. Socialgrupp III 6 23. Klass III 6 30. Lägre medelklass 1 32. Kontorist 1 33. Knegare 1 34. Tjänstemannen 93 40. Medelklass 8 41. Klass II 3 42. Borgare 19 43. Socialgrupp II 5 44. Medelsvensson 4 45. II, småborgare 4 50. Övre medelklass 2 51. God medelklass 4 52. Studerande 2 60. Överklass 1 61. Högre samhällsklass 8 62. Socialgrupp I 1 63. Privilegierade 1 64. Intelligentia 4 65. Ämbetsmannaklass 3 77. Andra svar 30 88. Vet inte 265 00. Bortfall 510 90. Frågan ej tillämplig 36 99. Uppgift saknas
VAR 150 FARS YRKE 101 Loc 244 width 2 MD= 0 or GE 99 101 Vad hade din far eller motsvarande för yrke? KODSCHEMA SAKNAS 01. . . 95. 6 97. Ingen far eller motsvarande 8 98. Vet inte 265 00. Bortfall 13 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Frek: 3 1 3 1 1 4 1 1 2 5 3 10 4 Kod: 20 21 24 25 27 29 32 37 39 40 41 42 43 Frek: 17 20 26 10 9 5 7 4 12 243 34 16 1 Kod: 45 46 47 48 49 52 54 57 59 60 61 62 63 Frek: 18 2 6 9 5 5 24 7 3 13 12 47 19 Kod: 64 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 7 1 6 10 4 10 8 11 9 45 5 25 21 Kod: 80 81 82 83 84 85 88 89 90 94 95 97 98 Frek: 33 15 1 6 1 4 2 48 26 1 2 6 8 Kod: 0 99 Frek: 265 13
VAR 151 AKTIV I UNGDOMSORG. 102 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 7 102 Vad du själv aktiv medlem i någon ungdomsorganisation i Finland? 337 1. Ja 580 5. Nej 265 0. Bortfall 21 7. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 152 FÖRÄLDR. AKTIVA ORG. 103 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 103 Anser du att dina föräldrar var aktiva i någon förening eller organisation? 278 1. Ja 596 5. Nej 63 8. Vet inte 265 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 153 FÖRÄLDRARS FÖRENING 104 Loc 248 width 2 MD= 0 or GE 90 104 (FÖRÄLDRAR AKTIVA I FÖRENING:) Föräldrarnas förening eller organisation? 15 01. Idrott, bollsport, gymnastik 1 02. Båtsport 1 03. Bilar/motororg./segelflyg 6 04. Jakt/fiske 1 06. Trädgård 1 08. Foto/film 1 10. Dans 1 11. Allmän sällskap umgänge 1 13. Släktförening 6 15. Rotary/Lions/frimurare m.fl. 23 20. Facklig organisation 1 21. Studentkår 7 22. Branschförening 4 23. Yrkeskår 5 25. Handelsförening 1 28. Konsumentförening 2 29. Producentförening 2 30. Bostadsrättsförening/villaförening 1 31. Hyresgästförening 1 32. Byalag 5 34. Ungdomsförening 1 36. Skolförening 1 37. Pensionärsförening 19 38. Kvinnoförening 1 41. Konst/museer 2 42. Teater/litteratur 9 43. Musik, orkester 21 44. Religiös/församling/kyrka 1 46. Nykterhet 1 50. Handikapp (+stöd) 1 55. Välgörenhetsföreningar 9 60. Vänsterpartiet kommunisterna 15 61. Socialdemokraterna 13 63. Bondeförbundet/center/agrarer 1 64. Moderat/höger/nat. saml. parti 1 66. Annat pol. parti, ej namngivet 7 67. Arbetarparti/-rörelsen 23 70. Kommunala uppdrag 1 71. Andra allmänna uppdrag 2 75. Förening för kontakt med annat land 14 77. Försvarsorg. och f.d. 1 78. Motståndsrörelse under krig 11 79. Annan politisk förening 3 80. Nationell/etnisk även judisk 3 81. Röda Korset/Rädda Barnen 1 82. Frivillig brandkår 3 84. Kombattantförening/krigsveteran 79 88. Vet inte 265 00. Bortfall 602 90. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 154 FÖRÄLDR. FACKFÖREN. 105 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 105 Var de aktiva i någon fackförening? 173 1. Ja 655 5. Nej 106 8. Vet inte 265 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 155 FÖRÄLDR. POL. PARTI 106 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 106 Var de aktiva i något politiskt parti? 159 1. Ja 676 5. Nej 96 8. Vet inte 265 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 156 FÖRÄLDRAR RELIGIÖSA 107 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 107 Anser du att dina föräldrar var religiösa? 388 1. Ja 510 5. Nej 36 8. Vet inte 265 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 157 EGEN RELIGION 108 Loc 253 width 2 MD= 0 or GE 99 108 Vilken är din egen religion? 12 01. Ateist (ingen Gud) 2 04. Icke troende 9 05. Egen religion 718 10. Luthersk-evangelisk 25 11. Protestant 10 14. Pingstvän 8 16. Jehovas vittne 4 19. Andra som finns i Sverige (frikyrka) 2 20. Romersk-katolsk 8 21. Ortodox 4 22. Grekisk-katolsk 6 30. Mosaisk 112 55. Har ingen religion 265 00. Bortfall 21 99. Uppgift saknas
VAR 158 RELIGIÖS 109 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 109 Anser du att du själv är religiös? 259 1. Ja 614 5. Nej 42 8. Vet inte 265 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 159 ORSAK FLYTTA 1 110 Loc 256 width 2 MD= 0 or GE 99 110 Vilka var de viktigaste orsakerna till att du flyttade till Sverige? Nämn gärna flera orsaker. 110(1) Viktig orsak till att flytta till Sverige, 1 54 01. Följt med föräldrar/syskon/barn 28 02. Flyttat till föräldrar/syskon/barn 13 03. Följt med make/fästman etc. 42 04. Flyttat till make/fästman etc. 1 05. Följt med bekanta och släktingar 5 06. Flyttat till bekanta och släktingar 1 07. Släkten från Sverige 1 08. Hör kulturellt till Sverige 2 09. Kärlek 22 10. Skilsmässa i Finland 2 11. Personliga skäl 15 12. Komma från familjen 12 13. Stå på egna ben 5 14. Skolproblem i Finland 12 15. Språkproblem i Finland 4 16. Diskriminerad i Finland 8 18. Trivs inte i Finland 20 19. Familjeskäl 136 20. Äventyr/pröva nytt/se lite 15 21. Byta miljö 5 22. Börja livet på nytt 1 23. Möjligheter att utveckla sig 45 25. Lära svenska språket 29 26. Egna utbildningsmöjligheter 1 27. Barns utbildningsmöjligheter 0 28. Fritidsmöjligheter 2 29. Möjligheter att hjälpa familjen ekonomiskt 1 40. Bort från jordbruk 93 41. Inget arbete/arbetslös etc. 9 42. Dålig lön 3 43. Dåligt arbete 6 44. Dålig ekonomi 0 45. Konkurs 11 46. Bostadsproblem 0 48. Familjens ekonomiska problem, arbetslös etc. 32 50. Bättre arbete 91 51. För att få arbete 46 52. Mer betalt/bättre lön 0 53. Deltidsarbete 25 54. Bättre levnadsförhållanden/standard 4 55. Bostad 2 56. Sociala förmåner 26 60. Ekonomiska skäl 1 61. Skickad av arbetsgivare m. m. 1 62. Praktik 11 63. Sommarjobb (för studerande) 8 64. Semester 1 65. Kontrakt (avtal) värvad 0 66. Bara för studier 1 68. Dåligt i Finland 1 71. Brist på frihet och demokrati i Finland 1 76. Politisk flykting 7 78. Kriget 9 79. Krigsbarn, evakuerad 3 89. Turistresa och sedan stannade jag 29 90. Ödet, slumpen 0 91. Alla andra åkte till Sverige 4 95. Annat, svårt att klassificera 17 98. Vet inte 265 00. Bortfall 17 99. Uppgift saknas
VAR 160 ORSAK FLYTTA 2 110 Loc 258 width 2 MD= 0 or GE 99 110(2) Viktig orsak till att flytta till Sverige, 2 <Se F.110 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 159 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Följt med föräldrar/syskon/barn . . 95. Annat, svårt att klassificera 548 96. Inget mer 16 98. Vet inte 265 00. Bortfall 17 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 18 Frek: 11 1 10 3 1 3 1 7 4 3 10 6 7 Kod: 19 20 21 22 23 25 26 27 28 40 41 42 43 Frek: 5 55 13 1 5 15 13 1 2 1 19 2 1 Kod: 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 60 62 Frek: 3 2 12 2 7 22 51 1 15 13 4 9 6 Kod: 65 66 71 78 79 89 90 91 95 96 98 0 99 Frek: 1 2 1 1 2 1 3 1 1 548 16 265 17 Kod: 65 66 71 78 79 89 90 91 95 96 98 0 99 Frek: 1 2 1 1 2 1 3 1 1 548 16 265 17
VAR 161 STANNA I SVERIGE 111 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 111 Tänker du stanna i Sverige eller flytta från Sverige? 563 1. Stanna i Sverige 191 2. Flytta någon gång 39 3. Flytta inom 1-5 år 15 4. Flytta inom ett år 31 7. Beror på arbetsmarknaden 94 8. Vet inte 265 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 162 SVÅRT FLYTTA FRÅN SV 112 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 112 Det kan finnas hinder som gör det svårt att flytta från Sverige. Skulle det vara lätt eller svårt för dig att flytta? 391 1. Lätt 501 5. Svårt 39 8. Vet inte 265 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 163 FÖRSVÅRAR FLYTTNING 113 Loc 262 width 2 MD= 0 or GE 90 113 (SVÅRT FLYTTA) Vad är det som gör flyttning svår? 64 01. Barnens skull/barnen flyttar inte 8 02. Make/maka vill inte/flyttar inte 44 03. Familjens skull 29 04. Vännerna är i Sverige (bekanta) 7 05. Inga bekanta i Finland (vänner) 6 07. Ålder 24 08. Familjemedlemmar talar ej finska 12 09. Giftermål med svensk/svenska 4 10. Sverige är hemlandet 27 11. Känner mig hemma här 2 12. Svensk medborgare 2 13. Jag är svensk 15 14. Kan ej finska 6 15. Språkproblem 11 20. Känslomässiga skäl 3 21. Ångest för att flytta 23 22. Svårt att börja nytt liv 29 23. Van att bo här/bott här länge 22 24. Trivs bra/vill inte flytta 1 25. Bekvämlighet 18 30. Levnadsstandard 6 31. Tjänar mer pengar 4 32. Har skulder i Sverige 1 33. Hus i Sverige 1 34. Sommarstuga i Sverige 3 35. Inflationen i Finland 5 36. Har ej råd (pengar, ekonomi dålig) 29 40. Arbete eget/makes 3 41. Likvärdigt arbete finns ej 2 42. Har egen firma 2 44. Utbildningsmöjligheter i Sverige 19 45. Arbetslöshet i Finland 3 46. Studier 2 47. Intressen finns i Sverige 1 49. Ingenstans kan man mer uppnå 7 50. Trygghet i Sverige 5 51. Pension 2 52. Sociala förmåner 2 53. Kan få vård 1 55. Levnadsförhållandena i Sverige 3 60. Politiska förhållanden i Finland 4 70. Känner ej till förhållanden i Finland 28 71. Svårt att få bostad i Finland 43 88. Vet inte 265 00. Bortfall 395 90. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 164 SLUTTID MUNTLIG DEL Loc 264 width 4 MD= 0 or GE 9999 Sluttid för muntlig del 0835. Kl. 8.35 . . 2250. Kl. 22.50 265 0000. Bortfall 37 9999. Uppgift saknas Kod: 835 900 905 915 935 940 950 955 1010 1015 1016 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1107 1115 1117 Frek: 2 2 4 3 3 1 3 4 1 5 1 Kod: 1120 1130 1135 1140 1145 1146 1149 1153 1155 1200 1205 Frek: 4 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 Kod: 1210 1211 1215 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1258 Frek: 8 1 6 3 6 1 1 3 2 3 1 Kod: 1300 1305 1306 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 Frek: 4 3 1 2 1 4 3 7 1 2 5 Kod: 1350 1355 1358 1400 1405 1410 1415 1418 1420 1425 1430 Frek: 6 3 1 11 3 3 3 1 4 2 8 Kod: 1435 1440 1445 1450 1452 1455 1500 1505 1510 1515 1520 Frek: 2 3 5 3 1 1 4 5 5 5 5 Kod: 1521 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1609 Frek: 1 3 5 6 3 5 5 6 13 2 1 Kod: 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1642 1645 1648 1650 Frek: 4 7 2 1 6 4 3 1 5 1 3 Kod: 1651 1654 1655 1700 1705 1707 1710 1715 1720 1725 1730 Frek: 1 1 5 13 4 1 5 3 3 3 14 Kod: 1735 1737 1740 1742 1745 1746 1748 1750 1751 1755 1758 Frek: 5 1 8 1 8 1 1 6 1 7 1 Kod: 1800 1805 1807 1810 1811 1815 1820 1825 1830 1835 1840 Frek: 16 7 1 16 1 8 9 5 16 14 26 Kod: 1842 1843 1845 1846 1850 1852 1855 1900 1901 1903 1905 Frek: 2 1 22 1 21 1 6 20 1 1 9 Kod: 1910 1914 1915 1916 1918 1920 1925 1930 1931 1935 1940 Frek: 18 1 17 1 1 13 5 15 1 8 19 Kod: 1944 1945 1950 1951 1952 1955 1958 2000 2005 2006 2010 Frek: 1 10 20 1 1 6 1 12 7 1 16 Kod: 2014 2015 2019 2020 2025 2026 2028 2030 2032 2035 2040 Frek: 1 18 1 6 5 1 1 13 1 5 6 Kod: 2045 2050 2055 2100 2105 2108 2110 2113 2115 2120 2125 Frek: 17 5 3 9 5 1 5 1 4 3 2 Kod: 2130 2140 2145 2150 2200 2215 2225 2250 0 9999 Frek: 5 2 2 1 3 2 1 1 265 37
VAR 165 ANDRA NÄRVARANDE INT1 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 Int:1 Var några andra personer än ip närvarande vid intervjun? 77 1. Flera personer 124 2. Endast maka/make 19 3. Äldre barn, inga vuxna 94 4. Små barn under 6 år 562 5. Nej, ingen 52 7. Annat 265 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 166 ANDRA PÅVERKAT INT1 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 6 Int:1b (ANDRA PERSONER NÄRVARANDE) Har andra personer påverkat intervjun? På vad sätt? 62 1. Ja 277 5. Nej 265 0. Bortfall 568 6. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 167 INTERVJUPLATS INT2 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 Int:2 Var ägde intervjun rum? 727 1. Lägenhet 79 2. Hyresrum 18 3. Radhus 37 4. Villa 21 5. Arbetsplats 45 6. Annan plats 265 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 168 INTERVJUFÖRHÅLLANDE INT3 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 Int:3 Ip villig eller ovillig? Ville ip bli intervjuad? 278 1. Ja, mycket gärna 487 2. Ja, utan protest 110 3. Ja, efter protest 28 4. Ja, men mycket ogärna 21 7. Annat 265 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 169 TID FÖR INTERVJU INT4 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 Int:4 Har ip haft svårt att få tid för intervjun? 22 1. Tacksam för något att göra 572 2. Tiden inget problem 229 3. Brått som alla andra 79 4. Mycket ont om tid 22 7. Annat 265 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 170 FÖRSTÅTT FRÅGORNA INT5 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 Int:5 Anser du att ip har förstått frågorna i intervjun? 560 1. Fullständigt 303 2. Något så när 45 3. Knappast tillfredsställande 12 4. Mycket ofullständigt 2 5. Inte alls 1 7. Annat 265 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 171 INTRESSERAD AV POL. INT6 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 Int:6 Anser du att ip visat sig vara intresserad av politik? 37 1. Mycket stort intresse 179 2. Stort intresse 458 3. Litet intresse 243 4. Mycket litet intresse 1 7. Annat 265 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 172 LEVNADSSTANDARD INT7 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 Int:7 Vilken standard lever ip på? 13 1. Mycket hög 148 2. Hög 625 3. Normal 89 4. Låg 16 5. Mycket låg 14 8. Vet inte 265 0. Bortfall 36 9. Uppgift saknas
VAR 173 KOMMENTAR INT8 Loc 276 width 1 MD=0 Int:8 Något som kan ha stört intervjun eller påverkat intervjuresultatet? 10 1. Ip var berusad 1 2. Ip var analfabet 2 3. Ip var sjuk 4 4. Ip var nervös, sjuk, deppad 95 8. Annat 829 9. Ingen kommentar 265 0. Bortfall
VAR 174 HEMSPRÅK I SKOLAN S1 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 Först kommer ett antal påståenden. De är varken felaktiga eller riktiga. Några människor tycker att de stämmer, andra tycker inte att de stämmer. Du har fyra möjligheter att svara: stämmer helt, stämmer i stort, stämmer knappast, stämmer absolut inte. Sätt kryss i den ruta som bäst svarar mot vad du tycker. S:1 Finska barn bör läsa finska språket i skolan, även om det tar tid från andra skolämnen. 382 1. Stämmer helt 309 2. Stämmer i stort sett 137 3. Stämmer knappast 83 4. Stämmer absolut inte 20 8. Vet ej 266 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 175 SVENSKAR FÖRMER S2 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 S:2 Svenskar anser sig vara förmer än i Sverige bosatta finländare. 266 1. Stämmer helt 357 2. Stämmer i stort sett 227 3. Stämmer knappast 63 4. Stämmer absolut inte 18 8. Vet ej 265 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 176 STATENS BÄSTA FÖRST S3 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 S:3 Statens bästa måste gå före den enskildas intressen. 155 1. Stämmer helt 238 2. Stämmer i stort sett 291 3. Stämmer knappast 169 4. Stämmer absolut inte 76 8. Vet ej 266 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 177 FAMILJ SKYLDIG HJÄLPA S4 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 S:4 Släkt och familj har skyldighet att alltid hjälpa sina medlemmar när de behöver det. 228 1. Stämmer helt 259 2. Stämmer i stort sett 292 3. Stämmer knappast 137 4. Stämmer absolut inte 15 8. Vet ej 265 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 178 HATAR FÖR ÅSIKTER S5 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 S:5 Det finns en hel rad människor som jag hatar för deras åsikters skull. 77 1. Stämmer helt 101 2. Stämmer i stort sett 268 3. Stämmer knappast 463 4. Stämmer absolut inte 21 8. Vet ej 265 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 179 TÄNKA PÅ SIG SJÄLV S6 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 S:6 Om var och en tänker på sig själv blir det bäst för alla i samhället. 36 1. Stämmer helt 51 2. Stämmer i stort sett 284 3. Stämmer knappast 542 4. Stämmer absolut inte 17 8. Vet ej 265 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 180 SOCIALHJÄLP S7 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 S:7 Många får socialhjälp bara för att de inte har lust att arbeta. 310 1. Stämmer helt 220 2. Stämmer i stort sett 240 3. Stämmer knappast 142 4. Stämmer absolut inte 17 8. Vet ej 265 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ KRITIK EFT. BESLUT S8 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 S:8 När beslut har fattats i en politisk fråga, ska all kritik och debatt upphöra. 95 1. Stämmer helt 101 2. Stämmer i stort sett 255 3. Stämmer knappast 406 4. Stämmer absolut inte 73 8. Vet ej 265 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 182 TA HAND OM ALKOHOLIST S9 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 S:9 Det är hela samhället och inte den enskilda familjen som ska ta hand om dem som dricker så mycket att han inte kan arbeta. 432 1. Stämmer helt 271 2. Stämmer i stort sett 105 3. Stämmer knappast 88 4. Stämmer absolut inte 29 8. Vet ej 267 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 183 VILDA STREJKER S10 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 S:10 Vilda strejker är lämpliga när arbetarna kämpar för att få igenom sina krav mot arbetsgivaren. 206 1. Stämmer helt 270 2. Stämmer i stort sett 251 3. Stämmer knappast 153 4. Stämmer absolut inte 49 8. Vet ej 266 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 184 NÄRINGSLIV OCH STAT S11 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 S:11 Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. 56 1. Stämmer helt 165 2. Stämmer i stort sett 406 3. Stämmer knappast 209 4. Stämmer absolut inte 94 8. Vet ej 265 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 185 SVENSK MORAL S12 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 S:12 Den svenska moralen passar inte för finländare. 100 1. Stämmer helt 146 2. Stämmer i stort sett 354 3. Stämmer knappast 270 4. Stämmer absolut inte 50 8. Vet ej 269 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 186 SAMMA ÅSIKT I GRUPP S13 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 S:13 En grupp får inte tillåta att dess medlemmar har alltför olika åsikter. Gör man det, går gruppen sönder. 173 1. Stämmer helt 241 2. Stämmer i stort sett 281 3. Stämmer knappast 147 4. Stämmer absolut inte 82 8. Vet ej 265 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 187 LAGARNA FÖR MILDA S14 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 S:14 Brottsligheten bara ökar och ökar. Vi har för milda lagar och domstolarna dömer för milt. 332 1. Stämmer helt 228 2. Stämmer i stort sett 196 3. Stämmer knappast 139 4. Stämmer absolut inte 28 8. Vet ej 266 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 188 BEVARA EGEN KULTUR S15 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 S:15 Det är viktigare för finländare att bevara sin egen kultur än att anpassa sig till den svenska kulturen. 190 1. Stämmer helt 258 2. Stämmer i stort sett 303 3. Stämmer knappast 136 4. Stämmer absolut inte 33 8. Vet ej 268 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 189 EJ DISCIPLIN I SKOLA S16 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 S:16 Barnen förstörs genom att skolan inte har någon disciplin på eleverna. 286 1. Stämmer helt 226 2. Stämmer i stort sett 270 3. Stämmer knappast 101 4. Stämmer absolut inte 40 8. Vet ej 265 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 190 FINL LYCKL I FINLAND S17 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 S:17 En finländare kan endast vara lycklig i Finland. 55 1. Stämmer helt 63 2. Stämmer i stort sett 278 3. Stämmer knappast 512 4. Stämmer absolut inte 16 8. Vet ej 265 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 191 SPÄRRA IN ALKOHOLIST S18 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 S:18 Alkoholister behöver inte vård och kuratorer. De ska spärras in. 40 1. Stämmer helt 48 2. Stämmer i stort sett 220 3. Stämmer knappast 593 4. Stämmer absolut inte 21 8. Vet ej 267 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 192 RÄTTVIS BELÖNING S19 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 S:19 Högre lön och bättre bostad är rättvis belöning för den som har nått en hög ställning. 98 1. Stämmer helt 220 2. Stämmer i stort sett 295 3. Stämmer knappast 260 4. Stämmer absolut inte 50 8. Vet ej 265 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 193 FÖLJA MAJORITETEN S20 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 S:20 Man ska alltid rätta sig efter de politiska beslut som har fått flest röster. 85 1. Stämmer helt 178 2. Stämmer i stort sett 346 3. Stämmer knappast 235 4. Stämmer absolut inte 75 8. Vet ej 265 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 194 FARA FÖR DEMOKRATIN S21 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 S:21 Demokratin är i fara om staten styr näringslivet. 85 1. Stämmer helt 196 2. Stämmer i stort sett 357 3. Stämmer knappast 128 4. Stämmer absolut inte 153 8. Vet ej 265 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 195 PROTEST EJ HINDRA S22 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 S:22 Demonstrationer och protester får aldrig hindra att riksdagens beslut genomförs. 133 1. Stämmer helt 163 2. Stämmer i stort sett 295 3. Stämmer knappast 214 4. Stämmer absolut inte 114 8. Vet ej 265 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 196 HÄNSYN TILL VÄNSTER S23 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 S:23 Svenska regeringen tar alldeles för mycket hänsyn till vänster och inte tillräckligt till majoriteten av folket. 108 1. Stämmer helt 146 2. Stämmer i stort sett 361 3. Stämmer knappast 156 4. Stämmer absolut inte 146 8. Vet ej 267 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 197 VISSA HAR DET BÄTTRE S24 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 S:24 Det är en naturlig sak att en del människor har det bättre än andra. Så måste det alltid vara. 184 1. Stämmer helt 264 2. Stämmer i stort sett 253 3. Stämmer knappast 191 4. Stämmer absolut inte 25 8. Vet ej 267 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 198 FINSKA VÄNNER S25 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 S:25 Det är viktigare för finländare att ha finska vänner i Sverige än att få många svenska vänner. 60 1. Stämmer helt 118 2. Stämmer i stort sett 391 3. Stämmer knappast 333 4. Stämmer absolut inte 16 8. Vet ej 266 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 199 GEMENSAMT MED SVENSK S26 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 S:26 Numera tycker jag att jag har mer gemensamt med svenskar än med många som bor kvar i Finland. 264 1. Stämmer helt 311 2. Stämmer i stort sett 200 3. Stämmer knappast 111 4. Stämmer absolut inte 29 8. Vet ej 266 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 200 FÖR MÅNGA PARTIER S27 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 S:27 Det finns för många politiska partier i Sverige. Det räcker med ett parti som kan förena alla människor. 63 1. Stämmer helt 98 2. Stämmer i stort sett 276 3. Stämmer knappast 398 4. Stämmer absolut inte 69 8. Vet ej 265 0. Bortfall 37 9. Uppgift saknas
VAR 201 PRIVAT ÄGANDERÄTT S28 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 S:28 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi? 90 1. Stämmer helt 164 2. Stämmer i stort sett 324 3. Stämmer knappast 228 4. Stämmer absolut inte 97 8. Vet ej 265 0. Bortfall 38 9. Uppgift saknas
VAR 202 AVSKAFFA VAL S29 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 S:29 Partier som vill avskaffa politiska val bör förbjudas. 296 1. Stämmer helt 139 2. Stämmer i stort sett 192 3. Stämmer knappast 145 4. Stämmer absolut inte 131 8. Vet ej 265 0. Bortfall 38 9. Uppgift saknas
VAR 203 KOMPROMISS ETT SVEK S30 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 S:30 Den som gör kompromiss med sina politiska motståndare sviker därmed sina egna. 99 1. Stämmer helt 161 2. Stämmer i stort sett 381 3. Stämmer knappast 114 4. Stämmer absolut inte 147 8. Vet ej 266 0. Bortfall 38 9. Uppgift saknas
VAR 204 PÅVERKA FACKET S31 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 S:31 Anser du att du och dina vänner har möjligheter att påverka dem som beslutar, eller menar du att ni inte har det? S:31(1) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller fackförening? 71 1. Mycket stora 337 2. Ganska stora 268 3. Ganska små 129 4. Mycket små 81 8. Vet ej 265 0. Bortfall 55 9. Uppgift saknas
VAR 205 PÅVERKA FÖRETAG S31 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(2) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller företag? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket stora 103 2. Ganska stora 282 3. Ganska små 335 4. Mycket små 127 8. Vet ej 265 0. Bortfall 73 9. Uppgift saknas
VAR 206 PÅVERKA MYNDIGHET S31 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(3) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller myndigheter? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket stora 119 2. Ganska stora 315 3. Ganska små 297 4. Mycket små 114 8. Vet ej 265 0. Bortfall 68 9. Uppgift saknas
VAR 207 PÅVERKA RIKSDAGSMÄN S31 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(4) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller riksdagsmän? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stora 93 2. Ganska stora 236 3. Ganska små 353 4. Mycket små 167 8. Vet ej 265 0. Bortfall 72 9. Uppgift saknas
VAR 208 PARTISPÄRR S32 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer en annan sorts frågor. Till varje fråga finns det flera olika förslag till svar. Ett av dessa svar är riktigt och de övriga är fel. Sätt ett kryss för det svar som du tror är riktigt i rutan till höger. S:32 För att vinna plats i riksdagen måste ett politiskt parti nå upp till en viss procent av väljarnas röster i hela landet. Hur många procent är det? 35 1. 2% 235 2. 4% (rätt svar) 81 3. 6% 42 4. 8% 39 5. 10% 456 8. Vet ej 266 0. Bortfall 52 9. Uppgift saknas
VAR 209 INVANDRARSERVICE S33 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 S:33 Till tjänst för invandrare har Stockholms kommun en särskild expedition som kan ge råd och anvisningar och hjälpa till med att skaffa tolkar. Vilken av följande är detta? 7 1. Invandrarnas kulturcentrum 443 2. Immigrantservice (rätt svar) 7 3. Informationsnämnden 297 4. Invandrarverket 16 5. Immigrant institutet 137 8. Vet ej 267 0. Bortfall 32 9. Uppgift saknas
VAR 210 STÖRSTA FACKLIGA ORG S34 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 S:34 Vilken är den största fackliga organisationen i Sverige? 6 1. TCO 771 2. LO (rätt svar) 9 3. SACO 2 4. KF 1 5. SR 121 8. Vet ej 265 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 211 RÖSTRÄTTSÅLDER S35 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 S:35 Vid vilken ålder har man rösträtt i allmänna val i Sverige? 52 1. 21 år 254 2. 20 år 21 3. 19 år 474 4. 18 år (rätt svar) 2 5. 17 år 108 8. Vet ej 265 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 212 TAGE ERLANDER S36 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 S:36 Numera är Tage Erlander riksdagsledamot och skriver sina memoarer. Men vad hade han för ställning för några år sedan? 9 1. Riksdagen talman 795 2. Statsminister (rätt svar) 4 3. Ordförande i moderata samlingspartiet 5 4. Riksbankschef 0 5. Överbefälhavare 104 8. Vet ej 266 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 213 KOLL. TRAF O SJUKV. S37 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 S:37 Vem har ansvaret för kollektiv trafik och sjukvård i Stockholm? 212 1. Stockholms kommun 68 2. Staten 512 3. Stockholms läns landsting (rätt svar) 9 4. Kommunförbundet 3 5. Statsföretag AB 109 8. Vet ej 269 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 214 PARTIFÄRG SVD S38 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 S:38 Med vilket politiskt parti sympatiserar Svenska Dagbladet. 12 1. Vänsterpartiet kommunisterna 50 2. Socialdemokraterna 65 3. Centerpartiet 69 4. Folkpartiet 432 5. Moderaterna (rätt svar) 278 8. Vet ej 265 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 215 PARTIFÄRG AB S39 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 S:39 Med vilket politiskt parti sympatiserar Aftonbladet? 46 1. Vänsterpartiet kommunisterna 597 2. Socialdemokraterna (rätt svar) 15 3. Centerpartiet 20 4. Folkpartiet 14 5. Moderaterna 213 8. Vet ej 265 0. Bortfall 36 9. Uppgift saknas
VAR 216 BESLUTAR KOM. SKATT S40 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 S:40 Vem beslutar om hur mycket skatt Stockholms kommun ska ta upp av alla sina skattebetalare? 31 1. Kommunförbundet 179 2. Kommunstyrelsen 316 3. Kommunfullmäktige (rätt svar) 120 4. Riksdagen 18 5. Kommunministern 243 8. Vet ej 265 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 217 FINLANDS REGERING 41 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 S:41 Sedan september 1972 har Finland haft samma regering. Vilka partier deltar i regeringen? 32 1. Bara socialdemokrater 96 2. Centerpartiet och socialdemokrater 105 3. Centerpartiet, socialdemokrater och demokratiska förbundet för Finlands folk 270 4. Centerpartiet, socialdemokrater och två andra 6 5. Bara tjänstemän och experter 379 8. Vet ej 265 0. Bortfall 53 9. Uppgift saknas
VAR 218 FINSK STATSMIN S42 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 S:42a Känner du till namnet på Finlands statsminister? 577 1. Rätt svar 3 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 55 5. Fel svar 286 8. Vet ej 265 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 219 FINLANDS UTRIKESMIN S42 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 S:42b Känner du till namnet på Finlands utrikesminister? 387 1. Rätt svar 1 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 62 5. Fel svar 471 8. Vet ej 265 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 220 FINLANDS PRESIDENT S42 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 S:42c Känner du till namnet på Finlands president? 894 1. Rätt svar 7 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 0 5. Fel svar 20 8. Vet ej 265 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVERIGES STATSMIN. S43 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 S:43a Känner du till namnet på Sveriges statsminister? 852 1. Rätt svar 6 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 2 5. Fel svar 61 8. Vet ej 265 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVERIGES UTRIKESMIN. S43 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 S:43b Känner du till namnet på Sveriges utrikesminister? 241 1. Rätt svar 1 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 82 5. Fel svar 597 8. Vet ej 265 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 223 SVERIGES FINANSMIN. S43 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 S:43c Känner du till namnet på Sveriges finansminister? 634 1. Rätt svar 11 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 25 5. Fel svar 251 8. Vet ej 265 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 224 SLUTTID SKRIFTLIG DEL Loc 327 width 4 MD= 0 or GE 9999 Sluttid skriftlig del 0110. Kl. 1.10 . . 2320. Kl. 23.20 265 0000. Bortfall 125 9999. Uppgift saknas Kod: 110 845 915 925 930 950 1000 1010 1033 1045 1055 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 1058 1100 1105 1115 1120 1125 1127 1130 1135 1140 1150 Frek: 1 5 1 4 2 2 1 4 4 2 1 Kod: 1200 1205 1210 1212 1215 1219 1220 1225 1228 1230 1235 Frek: 3 1 2 1 2 1 4 1 1 9 1 Kod: 1240 1245 1250 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1334 Frek: 3 4 3 8 1 2 3 4 2 3 1 Kod: 1335 1340 1342 1345 1350 1355 1400 1405 1410 1412 1415 Frek: 2 5 1 3 3 2 5 1 2 1 2 Kod: 1417 1420 1425 1430 1432 1435 1440 1445 1450 1455 1500 Frek: 2 5 4 7 1 5 2 4 3 1 7 Kod: 1506 1507 1510 1515 1520 1524 1525 1530 1535 1538 1540 Frek: 1 1 3 4 3 1 4 6 3 1 3 Kod: 1545 1550 1555 1559 1600 1605 1607 1610 1615 1620 1625 Frek: 5 3 3 1 9 1 1 8 6 3 2 Kod: 1630 1635 1640 1645 1650 1652 1655 1658 1700 1705 1708 Frek: 7 2 4 6 4 1 1 1 5 6 1 Kod: 1710 1712 1715 1720 1722 1725 1730 1735 1740 1745 1750 Frek: 3 1 5 6 2 5 7 4 5 6 7 Kod: 1755 1758 1800 1801 1804 1805 1810 1812 1815 1820 1825 Frek: 6 1 10 1 1 4 4 1 15 10 5 Kod: 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1856 1858 1900 1901 1902 Frek: 12 3 10 12 16 12 1 1 21 1 1 Kod: 1905 1907 1910 1912 1913 1915 1916 1919 1920 1924 1925 Frek: 16 1 10 2 1 17 1 1 5 1 11 Kod: 1928 1930 1932 1934 1935 1940 1945 1948 1950 1955 2000 Frek: 1 22 1 1 8 7 7 1 13 7 20 Kod: 2002 2005 2009 2010 2015 2019 2020 2022 2024 2025 2030 Frek: 1 12 1 6 12 1 6 1 1 6 23 Kod: 2035 2039 2040 2045 2050 2055 2059 2100 2105 2110 2115 Frek: 9 1 6 9 12 7 1 13 3 5 8 Kod: 2120 2125 2130 2135 2140 2142 2145 2150 2155 2200 2205 Frek: 4 3 8 3 1 1 4 1 2 1 2 Kod: 2210 2215 2230 2240 2248 2315 2320 0 9999 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 265 125
VAR 225 NY URVALSCELL Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 99 Ny urvalscell 149 01. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 39 02. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 59 03. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 43 04. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker rösta 125 05. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 61 06. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 62 07. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 82 08. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker rösta 82 09. Svensk 70 10. Svensk 64 11. Svensk 76 12. Svensk 264 00. Bortfall i stor intervju 30 99. Uppgift saknas
VAR 226 ANKOMST TILL SVERIGE Loc 333 width 1 MD=0 Ankomst till Sverige 254 1. Ny (ankomst 1969-1973) 655 5. Gammal (ankomst före 1969) 297 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 227 POLITISK AKTIVITET Loc 334 width 1 MD=0 Politisk aktivitet 398 1. Tänker rösta i valet 543 5. Tänker ej rösta i valet 265 0. Bortfall
VAR 228 UTBILDNINGENS LÄNGD Loc 335 width 1 MD=0 Utbildningens längd 601 1. Låg 335 5. Hög (10 år eller mera) 270 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 229 YRKETS STATUS Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkets status 447 1. Låg (kod 46, 60-96) 337 5. Hög (övriga) 265 0. Bortfall 157 9. Uppgift saknas
VAR 230 ERFARENHET AV SVERIGE Loc 337 width 1 MD=0 Erfarenhet av Sverige (språkkunskap + antal år i Sverige) 330 1. Ja (ankomstår före 1969, språkkunskap 4-7) 290 5. Nej 292 7. Svenskar 294 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 231 INSTÄLLNING INTERVJU Loc 338 width 1 MD=0 Ville bli intervjuade 765 1. Ja 176 5. Nej 265 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 232 SOCIALGRUPP Loc 339 width 1 MD=0 Socialgrupp 561 1. III (Yrke låg eller MD och utbildning låg) 380 2. I + II (Yrke hög eller om MD och utbildning hög) 265 0. Bortfall
VAR 233 DELTAGANDE VALINTERVJU Loc 340 width 2 MD= 0 Deltagande i valintervju 189 11. Valintervju: Intervjuad 10 12. Valintervju: Bortdefinierad 7 13. Valintervju: Vägrar 1 15. Valintervju: Omöjlig att genomföra 13 16. Valintervju: Försvunnen 2 17. Valintervju: Kontakt omöjlig 406 21. Postenkät: Besvarat enkät 12 22. Postenkät: Bortdefinierade 9 23. Postenkät: Vägrar 23 26. Postenkät: Försvunnen 174 28. Postenkät: Ej svar 98 30. Besvarat postenkät per telefon 262 00. Bortfall i storintervju
VAR 234 INTERVJUARE VALINTERVJU Loc 342 width 1 MD=0 Intervjuare valintervju 1. . . 7. 1017 0. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 0 Frek: 51 24 44 2 25 13 30 1017
VAR 235 INTERVJUDATUM VALINT. Loc 343 width 2 MD= 0 Intervjudatum valintervju 01. 1 . . 31. 31 1029 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 5 4 3 6 3 9 6 2 3 1 11 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 3 2 5 2 4 3 4 4 15 15 17 Kod: 23 24 25 26 27 29 30 31 0 Frek: 11 10 6 7 2 10 2 2 1029
VAR 236 INTERVJUMÅNAD VALINT. Loc 345 width 2 MD= 0 Intervjumånad valintervju 0 01. Januari 0 02. Februari 2 03. Mars 0 04. April 0 05. Maj 0 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 72 09. September 93 10. Oktober 4 11. November 6 12. December 1029 00. Bortfall
VAR 237 STARTTID VALINTERVJU Loc 347 width 4 MD= 0 Starttid valintervju 1005. Kl. 10.05 . . 2150. Kl. 21.50 1025 0000. Bortfall Kod: 1005 1020 1040 1050 1100 1108 1110 1120 1130 1145 1200 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 1210 1220 1230 1250 1300 1310 1345 1400 1410 1420 1425 Frek: 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 1430 1435 1440 1450 1452 1500 1505 1506 1515 1520 1525 Frek: 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 Kod: 1530 1535 1545 1547 1600 1610 1615 1620 1625 1630 1645 Frek: 1 1 1 1 7 1 2 2 1 3 2 Kod: 1650 1700 1710 1713 1715 1725 1730 1735 1740 1745 1750 Frek: 1 10 2 1 4 1 9 1 2 1 2 Kod: 1758 1800 1810 1815 1820 1825 1830 1840 1845 1855 1900 Frek: 1 10 2 7 3 2 6 1 1 1 16 Kod: 1905 1910 1915 1925 1930 1932 1935 1940 1945 1950 1955 Frek: 1 2 1 1 6 1 2 2 1 4 1 Kod: 2000 2030 2035 2135 2140 2150 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 1025
VAR 238 INTERVJUPLATS VALINT. Loc 351 width 1 MD=0 Intervjuplats valintervju 121 1. IP:s hem 1 2. Arbetsplats 8 4. Allmän lokal 9 6. Telefon 1067 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 239 VALPROGRAM RADIO/TV VI1 Loc 352 width 1 MD=0 VI:1 TV och radio har haft flera specialprogram före valet i år. Hörde du några sådana program i TV eller radio under den sista månaden före valet? 164 1. Ja 25 5. Nej 1017 0. Bortfall
VAR 240 ANTAL VALPROGRAM VI1 Loc 353 width 2 MD= 0 VI:1(1) Hur många program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 01. 1 program . . 20. 20 program 10 50. Många/flera 5 88. Minns ej 1050 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 Frek: 4 16 22 9 31 12 10 7 16 7 7 Kod: 50 88 0 Frek: 10 5 1050
VAR 241 VALPROGRAM, 1 VI1 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1a Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 21 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer"). 37 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 49 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 15 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 9 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 2 6. Invandrarprogram 1 7. Övriga/lite av varje 1046 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 242 VALPROGRAM, 2 VI1 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1b Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 7 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer"). 9 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 11 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 10 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 5 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 5 6. Invandrarprogram 87 8. Inga fler 1045 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 243 VALPROGRAM, 3 VI1 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1c Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 3 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer"). 3 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 2 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 3 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 1 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 1 6. Invandrarprogram 121 8. Inga fler 1045 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 244 STUDIEKURS OM VALET VI2 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 VI:2(1) Har du deltagit i någon studiekurs om valet? 3 1. Ja 185 5. Nej 1017 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 245 STUDIEKURS VI2 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 VI:2(2) Vilken kurs? <Se F.VI:2(1) för fullständig frågetext> 0 1. ABF 0 2. Medborgarskolan 0 3. Vuxenskolan 3 4. Övriga/partiernas 1017 0. Bortfall 186 9. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VALET I SVERIGE VI3 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3 Jag skulle vilja veta om du känner igen eller har läst de här. VISA BROSCHYRERNA! VI:3a Först är det "Valet i Sverige" (Riksskatteverket) FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 233 1. Har läst 224 2. Känner igen 203 3. Känner ej igen 515 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 247 ABC OM VAL VI3 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3b ABC om VAL (invandrarverket) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 199 1. Har läst 218 2. Känner igen 239 3. Känner ej igen 517 0. Bortfall 33 9. Uppgift saknas
VAR 248 INVANDRARTIDN. 26/76 VI3 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3c De här sidorna av invandrartidningen Nr 26/76 <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 200 1. Har läst 219 2. Känner igen 235 3. Känner ej igen 518 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 249 INFO FÖR INVANDRARE VI3 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3d Information för invandrare (landstinget) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 139 1. Har läst 164 2. Känner igen 350 3. Känner ej igen 516 0. Bortfall 37 9. Uppgift saknas
VAR 250 LÄST VALMATERIAL VI4 Loc 364 width 1 MD=0 VI:4 Har du läst något valmaterial från de politiska partierna? 115 1. Ja 71 5. Nej 1020 0. Bortfall
VAR 251 VALMATERIAL VPK VI4 Loc 365 width 1 MD=0 VI:4 Från vilka partier? VI:4a Vänsterpartiet kommunisterna 80 1. Ja 105 5. Nej 1021 0. Bortfall
VAR 252 VALMATERIAL SOC.DEM VI4 Loc 366 width 1 MD=0 VI:4b Socialdemokraterna <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 97 1. Ja 88 5. Nej 1021 0. Bortfall
VAR 253 VALMATERIAL CENTERN VI4 Loc 367 width 1 MD=0 VI:4c Centerpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 84 1. Ja 101 5. Nej 1021 0. Bortfall
VAR 254 VALMATERIAL FOLKP. VI4 Loc 368 width 1 MD=0 VI:4d Folkpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 76 1. Ja 109 5. Nej 1021 0. Bortfall
VAR 255 VALMATERIAL MODERAT VI4 Loc 369 width 1 MD=0 VI:4e Moderata samlingspartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 75 1. Ja 110 5. Nej 1021 0. Bortfall
VAR 256 VALMATERIAL BORG. VI4 Loc 370 width 1 MD=0 VI:4f(1) Andra borgerliga partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 172 5. Nej 1021 0. Bortfall
VAR 257 VALMATERIAL SOC VI4 Loc 371 width 1 MD=0 VI:4f(2) Andra socialistiska partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 175 5. Nej 1022 0. Bortfall
VAR 258 DELTAGIT VALMÖTE VI5 Loc 372 width 1 MD=0 VI:5 Har du varit på något eller några politiska möten där det varit diskussion om frågor i det här valet? 6 1. Ja 183 5. Nej 1017 0. Bortfall
VAR 259 TYP AV VALMÖTE VI5 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 VI:5a Vilka möten? <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 2 1. Arbetsplatsmöte/fackförening 1 2. Politiskt parti/förening 2 4. Gatumöten 1017 0. Bortfall 184 9. Frågan ej tillämplig
VAR 260 TEKNISK VALKUNSKAP VI6 Loc 374 width 1 MD=0 VI:6a Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta rent tekniskt hur man gör när man röstar? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 71 1. 1 2. 593 3. 1 5. 26 8. 514 0. Bortfall
VAR 261 PARTIERNAS VILJA VI6 Loc 375 width 1 MD=0 VI:6b Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vad de politiska partierna vill göra? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 113 1. 1 2. 542 3. 1 5. 35 8. 514 0. Bortfall
VAR 262 STOCKHOLMSFRÅGOR VI6 Loc 376 width 1 MD=0 VI:6c Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vilka frågor valet gällde här i Stockholm? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 210 1. 2 2. 436 3. 1 5. 43 8. 514 0. Bortfall
VAR 263 KANDIDATKÄNNEDOM VI7 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 VI:7 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i valet? (OM JA) Kommer du ihåg någon mer? Känner du till fler? Vilket parti är det? 163 1. Ja 25 5. Nej 1016 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 264 ANTAL NÄMNDA KAND VI7 Loc 378 width 1 MD=9 VI:7(1) Antal nämnda kandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 31 0. Ingen kandidat 9 1. En 10 2. Två 14 3. Tre 115 4. Fyra 11 5. Fem 1016 9. Bortfall
VAR 265 PARTILED O REG.MEDL VI7 Loc 379 width 1 MD=9 VI:7(2) Därav partiledare och regeringsledamöter <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 31 0. Ingen kandidat 10 1. En 14 2. Två 19 3. Tre 102 4. Fyra 9 5. Fem 5 6. "Partiledarna" 1016 9. Bortfall
VAR 266 RIKSDAGSKANDIDATER VI7 Loc 380 width 1 MD=9 VI:7(3) Därav riksdagskandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 32 0. Ingen kandidat 11 1. En 13 2. Två 17 3. Tre 107 4. Fyra 10 5. Fem 1016 9. Bortfall
VAR 267 LOKALA KANDIDATER VI7 Loc 381 width 1 MD=9 VI:7(4) Därav lokala kandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 179 0. Ingen kandidat 10 1. En 1 2. Två 1016 9. Bortfall
VAR 268 RIKTIGA PARTIKOMB. VI7 Loc 382 width 1 MD=9 VI:7(5) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 33 0. Ingen 12 1. En 9 2. Två 14 3. Tre 111 4. Fyra 11 5. Fem 1016 9. Bortfall
VAR 269 FEL PARTIKOMB. VI7 Loc 383 width 1 MD=9 VI:7(6) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 183 0. Ingen 4 1. En 3 2. Två 1016 9. Bortfall
VAR 270 BORGERLIGA PARTIER VI7 Loc 384 width 1 MD=9 VI:7(7) Därav borgerliga partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 43 0. Ingen 15 1. En 37 2. Två 95 3. Tre 1016 9. Bortfall
VAR 271 SOC. PARTIER VI7 Loc 385 width 1 MD=9 VI:7(8) Därav socialistiska partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 39 0. Ingen 110 1. En 38 2. Två 2 3. Tre 1 4. Fyra 1016 9. Bortfall
VAR 272 KANDIDATKÄNNEDOM KF VI8 Loc 386 width 1 MD=0 VI:8 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i kommunfullmäktige- eller landstingsvalen i Stockholm? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 33 1. Ja 157 5. Nej 1016 0. Bortfall
VAR 273 ANTAL NÄMNDA KF-KAND VI8 Loc 387 width 1 MD=9 VI:8(1) Antal nämnda kandidater till kommunfullmäktige- eller landstingsvalen i Stockholm <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 157 0. Ingen 17 1. En 9 2. Två 6 3. Tre 1 4. Fyra 1016 9. Bortfall
VAR 274 LANDSTINGSKANDIDATER VI8 Loc 388 width 1 MD=9 VI:8(2) Därav landstingskandidater <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 185 0. Ingen 4 1. En 1 2. Två 1016 9. Bortfall
VAR 275 KF-KANDIDATER VI8 Loc 389 width 1 MD=9 VI:8(3) Därav kommunfullmäktigekandidater <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 164 0. Ingen 12 1. En 10 2. Två 4 3. Tre 1016 9. Bortfall
VAR 276 RIKTIG PARTIKOMB. VI8 Loc 390 width 1 MD=9 VI:8(4) Riktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 161 0. Ingen 13 1. En 9 2. Två 6 3. Tre 1 4. Fyra 1016 9. Bortfall
VAR 277 FELAKTIGA PARTIKOMB. VI8 Loc 391 width 1 MD=9 VI:8(5) Felaktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 187 0. Ingen 3 1. En 1016 9. Bortfall
VAR 278 BORGERLIGA PARTIER VI8 Loc 392 width 1 MD=9 VI:8(6) Borgerliga partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 168 0. Ingen 17 1. En 4 2. Två 1 3. Tre 1016 9. Bortfall
VAR 279 SOC. PARTIER VI8 Loc 393 width 1 MD=9 VI:8(7) Socialistiska partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 172 0. Ingen 17 1. En 1 2. Två 1016 9. Bortfall
VAR 280 INVANDRARKANDIDAT VI9 Loc 394 width 1 MD=0 VI:9 Kommer du ihåg namnet på någon invandrare som ställde upp i något av valen? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 35 1. Ja 155 5. Nej 1016 0. Bortfall
VAR 281 ANT INVANDRARKAND. VI9 Loc 395 width 1 MD=9 VI:9(1) Antal nämnda invandrarkandidater <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 155 0. Ingen 26 1. En 8 2. Två 1 3. Tre 1016 9. Bortfall
VAR 282 NATIONALITET KAND. 1 VI9 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 VI:9(2) Invandrarkandidats nationalitet, 1 <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 35 2. Finländare 1016 0. Bortfall 155 9. Frågan ej tillämplig
VAR 283 NATIONALITET KAND. 2 VI9 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 VI:9(3) Invandrarkandidats nationalitet, 2 <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 34 2. Finländare 1 5. Grek 1016 0. Bortfall 155 9. Frågan ej tillämplig
VAR 284 RIKTIGA PARTIKOMB. VI9 Loc 398 width 1 MD=9 VI:9(4) Riktiga partikombinationer <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 160 0. Ingen 21 1. En 8 2. Två 1 3. Tre 1016 9. Bortfall
VAR 285 FELAKTIG PARTIKOMB. VI9 Loc 399 width 1 MD=9 VI:9(5) Felaktiga partikombinationer <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 190 0. Ingen 1016 9. Bortfall
VAR 286 BORGERLIGA PARTIER VI9 Loc 400 width 1 MD=9 VI:9(6) Borgerliga partier <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 179 0. Ingen 11 1. En 1016 9. Bortfall
VAR 287 SOC. PARTIER VI9 Loc 401 width 1 MD=9 VI:9(7) Socialistiska partier <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 167 0. Ingen 22 1. En 1 2. Två 1016 9. Bortfall
VAR 288 RÖST KOMMUNVAL VI10 Loc 402 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10 Vi hade ju tre val i samtidigt: Val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. VI:10a Med vilket parti röstade du i kommunfullmäktigevalet? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 46 01. Vänsterpartiet kommunisterna 190 02. Socialdemokraterna 50 03. Centerpartiet 44 04. Folkpartiet 57 05. Moderata samlingspartiet 3 06. Kristen demokratisk samling 1 07. Sveriges kommunistiska parti 3 08. Kommunistiska arbetarförbundet 2 09. Annat parti 174 50. Röstade ej 36 55. Ej rösträtt 2 77. Annat svar 67 88. Vill ej svara 512 00. Bortfall 19 99. Uppgift saknas
VAR 289 RÖST LANDSTINGSVAL VI10 Loc 404 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10b Med vilket parti röstade du i landstingsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 44 01. Vänsterpartiet kommunisterna 185 02. Socialdemokraterna 50 03. Centerpartiet 46 04. Folkpartiet 54 05. Moderata samlingspartiet 3 06. Kristen demokratisk samling 1 07. Sveriges kommunistiska parti 4 08. Kommunistiska arbetarförbundet 2 09. Annat parti 175 50. Röstade ej 40 55. Ej rösträtt 2 77. Annat svar 68 88. Vill ej svara 512 00. Bortfall 20 99. Uppgift saknas
VAR 290 RÖST KOMMUNVAL VI10 Loc 406 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10c Med vilket parti röstade du i riksdagsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 10 01. Vänsterpartiet kommunisterna 59 02. Socialdemokraterna 24 03. Centerpartiet 21 04. Folkpartiet 22 05. Moderata samlingspartiet 6 08. Kommunistiska arbetarförbundet 1 09. Annat parti 46 50. Röstade ej 412 55. Ej rösträtt 2 77. Annat svar 39 88. Vill ej svara 512 00. Bortfall 52 99. Uppgift saknas
VAR 291 VIKT. FRÅGA I VALET VI11 Loc 408 width 1 MD=0 VI:11 Var det i valet någon frågan som var särskilt viktig för dig? 103 1. Ja 83 5. Nej 1020 0. Bortfall
VAR 292 VIKTIG VALFRÅGA 1 VI11 Loc 409 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(1) Vilken fråga? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> 1 00. Ekonomiska, allmänt 9 01. Skatter, moms, allmänt 1 02. Småföretagarproblem 0 03. Ändra skattesystemet 1 04. Arbetsgivaravgifterna 2 05. Sysselsättning 1 06. Meidnerfonderna 5 07. Socialisering, allmänt 0 09. Inflation 1 11. Arbetsmarknadsproblem 2 12. Jämlikhet 0 20. Miljöfrågor, allmänt 40 21. Kärnkraft 0 22. Arbetsmiljö 1 23. Kollektivanslutning 0 25. Arbetsplatsdemokrati 0 28. Kulturpolitik 0 29. Kollektivtrafik 1 30. Maktproblematik 3 31. Regeringsskifte 0 33. Pampar/byråkrati 1 39. Löntagarfrågor 2 40. Invandrarproblem, allmänt 2 60. Socialpolitik, allmänt 0 61. Bidrag 1 62. Bostadsfrågor 2 63. Pensioner/åldringsvård 10 64. Barnavård/daghem 2 65. 6-timmars arbetsdag för föräldrar 1 66. Barnuppfostran/skola 7 67. Kvinnofrågor 2 68. Längre semester 4 71. Sjukvård 0 72. Utbildning för sjukvård 1 77. Övriga 1098 90. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 293 VIKTIG VALFRÅGA 2 VI11 Loc 411 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(2) Vilken fråga? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 292 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 72. Utbildning för sjukvård 60 85. Inga fler 1098 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 9 12 21 22 25 Frek: 5 1 1 1 3 3 1 1 6 1 1 Kod: 28 29 33 60 61 62 63 64 67 68 72 Frek: 1 2 1 4 1 1 2 2 1 4 1 Kod: 85 90 99 Frek: 60 1098 4
VAR 294 VIKTIG VALFRÅGA 3 VI11 Loc 413 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(3) Vilken fråga? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 292 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 72. Utbildning för sjukvård 92 85. Inga fler 1098 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 7 11 21 25 27 49 63 64 67 71 85 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 92 Kod: 90 99 Frek: 1098 4
VAR 295 VIKTIG STHLMSFRÅGA VI12 Loc 415 width 1 MD=0 VI:12 Var det i valet någon fråga som främst gällde Stockholm som var särskilt viktig för dig? 67 1. Ja 101 5. Nej 1038 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 296 STOCKHOLMSFRÅGA 1 VI12 Loc 416 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(1) Vilken fråga? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> 1 01. Munchenbryggeriet 13 02. Daghem 12 03. Trafik/sanering/kollektivtrafik 10 04. Sjukvård 1 05. 50-kort 2 07. Rivning av hus 3 10. Bostadsmiljö/närmiljö 1 11. Bostadshyra 4 12. Kommunalskatt 0 14. Lönepolitik 2 15. 1 16. Bromma, flygplan 5 20. Bostadspolitik 2 21. Kärnkraftsfrågan 0 22. Familjepolitik 1 23. Lag o. rätt/brottslighet 3 25. Ekonomiska frågor/skattepolitiken 1 60. Socialpolitik, allmänt 2 71. Skattefrågor 1 72. Modersmål för barn 0 73. Barnpassning 1 80. Socialisering 1 90. Andra 1117 00. Bortfall 22 99. Uppgift saknas
VAR 297 STOCKHOLMSFRÅGA 2 VI12 Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(2) Vilken fråga? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> 01. Munchenbryggeriet . . 90. Andra 47 95. Inga andra 1117 00. Bortfall 21 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 10 12 20 22 25 Frek: 1 2 5 2 1 1 1 2 3 1 1 Kod: 90 95 0 99 Frek: 1 47 1117 21
VAR 298 STOCKHOLMSFRÅGA 3 VI12 Loc 420 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(3) Vilken fråga? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> 01. Munchenbryggeriet . . 90. Andra 62 95. Inga andra 1117 00. Bortfall 21 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 14 73 90 95 0 99 Frek: 1 2 1 1 1 62 1117 21
VAR 299 PARTI INTR. INVANDR VI13 Loc 422 width 1 MD=0 VI:13 Tycker du att något av de svenska politiska partierna i valkampanjen har visat större intresse än andra partier för invandrarfrågor? 73 1. Ja 92 5. Nej 1041 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 300 PARTI INVANDR. FR VI13 Loc 423 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:13a Vilken parti? <Se F.VI:13 för fullständig frågetext> 10 01. Vänsterpartiet kommunisterna 51 02. Socialdemokraterna 3 03. Centerpartiet 5 04. Folkpartiet 1 07. Sveriges kommunistiska parti 2 31. Socialistiska partier 22 88. Minns ej 1017 00. Bortfall 92 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 301 FÖRSÖKT PÅVERKA VI14 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 VI:14 Har du inför här valet i några av följande sammanhang försökt uppmuntra andra människor att rösta på något bestämt politiskt parti? 46 1. Ja 142 5. Nej 1017 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 302 PÅVERKA FAMILJEN VI14 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 VI:14a Har du gjort det inom familjen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 25 1. Ja 162 5. Nej 1018 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 303 PÅVERKA VÄNNER VI14 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 VI:14b Har du gjort det med vänner och bekanta? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 36 1. Ja 152 5. Nej 1017 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 304 PÅVERKA ARBETSPLATS VI14 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 VI:14c Har du gjort det på arbetsplatsen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 166 5. Nej 1017 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 305 PÅVERKA I FÖRENING VI14 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 VI:14d Har du gjort det i någon förening eller organisation? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 183 5. Nej 1017 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 306 PÅVERKA ANDRA VI14 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 VI:14e Har du gjort det i andra sammanhang? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 183 5. Nej 1019 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 307 ANNAT SAMMANHANG VI14 Loc 431 width 1 MD=0 VI:14e(1) I vilket sammanhang? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 2 1. Tillfälliga sällskap 1 5. Appellmöte 1203 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 308 PÅVERKAD HUR RÖSTA VI15 Loc 432 width 1 MD=0 VI:15 Är det någon som har uppmuntrat dig att rösta på ett bestämt parti? 60 1. Ja 129 5. Nej 1017 0. Bortfall
VAR 309 UPPMUNTRAD, 1 VI15 Loc 433 width 2 MD= 0 VI:15(1) I vilket sammanhang? <Se F.VI:15 för fullständig frågetext> 1 01. Tillfälliga sällskap 10 04. Familjen 17 05. Vänner/bekanta 27 06. Arbetsplats 1 07. Förening/organisation 1 10. Valarbetare 1 11. Föräldrar/i skolan 1 77. Annat 1147 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 310 UPPMUNTRAD, 2 VI15 Loc 435 width 2 MD= 0 VI:15(2) I vilket sammanhang? <Se F.VI:15 för fullständig frågetext> 2 04. Familjen 1 05. Vänner/bekanta 1 06. Arbetsplats 1 08. Gatuagitator 55 55. Inga andra 1146 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 311 INTR. VALRESULTAT VI16 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 VI:16 När det var val i år, brydde du dig personligen mycket om vilka partier som vann eller förlorare, eller tyckte du att det inte spelade så stor roll för din egen del? 121 1. Brydde sig personligen mycket om 1 3. Brydde sig lite om/spelade viss roll 51 5. Tyckte inte spelade så stor roll 13 7. Annat 1017 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 312 KOMMENTAR INTRESSE V16 Loc 438 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:16(1) Kommentar till intresse för valutgången <Se F.VI:16 för fullständig frågetext> 2 01. Önskar regeringsskifte 1 02. Önskar ej regeringsskifte 9 04. Bra med socialdemokraterna i opposition 1 21. Vill ej ha kärnkraft 1 50. Ingen skillnad på regeringen 1 54. Skulle önskat att egen linje ändå vinner 1 77. Annat 172 85. Ingen kommentar 1017 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 313 RÖSTRÄTT RIKSDAG VI17 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 VI:17 Tycker du att invandrare, även om de inte är svenska medborgare, bör få rösta i riksdagsval? 113 1. Klart ja 50 3. Tveksam 25 5. Klart nej 1016 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 314 KOMMENTAR RÖSTRÄTT VI17 Loc 441 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:17(1) Varför tycker du det? <Se F.VI:17 för fullständig frågetext> 23 01. Samma plikter, samma rätt 8 02. Om man betalar skatt 2 03. Endast riksdagsval viktigt 4 04. Det är rättvist/naturligt 35 05. Bara efter längre tid 7 06. Ingen skillnad, om till kommun också till riksdagsval 5 07. Om man bor längre tid 2 08. Jämlikhet/ökade rättigheter, makt/inflytande 16 11. Bor här/arbetar här 3 12. Hjälper till att bygga vårt svenska samhälle 1 13. De flesta invandrare saknar kompetens 1 14. De flesta invandrare saknar intresse 1 19. De som vill 4 20. De flesta tänker lämna Sverige 4 21. Endast om svensk medborgare 7 23. Om kompetent, aktiv 1 25. Förstår ej svenska förhållanden 1 26. Bör hålla på det "svenska" 6 29. Andra 1 50. Inte i något annat land heller 1 51. Blir mera intresserade av svenska samhället 5 52. Att ha möjlighet att påverka 4 53. För skandinaviska medborgare 46 55. Inga kommentarer 1016 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 315 KUNSKAP OM SVERIGE VI18 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18a Anser du att valkampanjen i årets val har gett dig större kunskaper om samhället? 62 1. Klart ja 56 3. Tveksamt 70 5. Klart nej 1016 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 316 ORO FÖR FRAMTIDEN VI18 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18b Anser du att valresultatet har gett större oro för din framtid? 44 1. Klart ja 31 3. Tveksamt 110 5. Klart nej 2 7. Inte förändrats 1017 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 317 MÖJLIGHET PÅVERKA VI18 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18c Anser du att rösträtten har gett större möjligheter att påverka dem som bestämmer i samhället? 128 1. Klart ja 43 3. Tveksamt 17 5. Klart nej 1 7. Inte förändrats 1016 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 318 FÖRTR. FÖR SVERIGE VI18 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18d Anser du att valet som en helhet har gett dig större förtroende för det svenska samhället? 65 1. Klart ja 66 3. Tveksamt 55 5. Klart nej 1018 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 319 JÄMFÖRA PARTIER VI19 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19 Finns det något eller några politiska partier i Sverige som du känner igen väl, därför att det finns ungefär samma partier i ditt hemland eller i annat land där du har bott? (OM JA) Vilket parti? 108 1. Ja 39 5. Nej 1017 0. Bortfall 42 9. Uppgift saknas
VAR 320 SVENSKT PARTI 1 VI19 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19a(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 1 <Se F.19 för fullständig frågetext> 9 1. Vänsterpartiet kommunisterna 51 2. Socialdemokraterna 18 3. Centerpartiet 8 4. Folkpartiet 19 5. Moderata samlingspartiet 1016 0. Bortfall 85 9. Frågan ej tillämplig
VAR 321 PARTI ANNAT LAND, 1 VI19 Loc 449 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:19a(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 1 <Se F.19 för fullständig frågetext> 9 01. Demokraattinen liitto 51 02. Suomen soaiaalidemokraattinen puolue 17 03. Keskusta puolue 4 04. Ruotsalainen kansanpuolue 19 05. Kansallinen kokoomus 5 07. Liberaalinen kansanpuolue 1016 00. Bortfall 82 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 322 SVENSKT PARTI 2 VI19 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19b(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 2 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 9 1. Vänsterpartiet kommunisterna 19 2. Socialdemokraterna 27 3. Centerpartiet 12 4. Folkpartiet 16 5. Moderata samlingspartiet 1016 0. Bortfall 107 9. Frågan ej tillämplig
VAR 323 PARTI ANNAT LAND, 2 VI19 Loc 452 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:19b(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 2 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 8 01. Demokraattinen liitto 20 02. Suomen soaiaalidemokraattinen puolue 27 03. Keskusta puolue 3 04. Ruotsalainen kansanpuolue 15 05. Kansallinen kokoomus 1 06. Kansallinen edistyspuolue 9 07. Liberaalinen kansanpuolue 1016 00. Bortfall 106 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 324 SVENSKT PARTI 3 VI19 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19c(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 8 1. Vänsterpartiet kommunisterna 3 2. Socialdemokraterna 22 3. Centerpartiet 16 4. Folkpartiet 16 5. Moderata samlingspartiet 1016 0. Bortfall 125 9. Frågan ej tillämplig
VAR 325 PARTI ANNAT LAND, 3 VI19 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:19c(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 8 01. Demokraattinen liitto 3 02. Suomen soaiaalidemokraattinen puolue 21 03. Keskusta puolue 6 04. Ruotsalainen kansanpuolue 16 05. Kansallinen kokoomus 11 07. Liberaalinen kansanpuolue 1016 00. Bortfall 124 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 326 SVENSKT PARTI 4 VI19 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19d(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 13 1. Vänsterpartiet kommunisterna 13 2. Socialdemokraterna 4 3. Centerpartiet 7 4. Folkpartiet 8 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 1016 0. Bortfall 143 9. Frågan ej tillämplig
VAR 327 PARTI ANNAT LAND, 4 VI19 Loc 458 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:19d(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 13 01. Demokraattinen liitto 13 02. Suomen soaiaalidemokraattinen puolue 4 03. Keskusta puolue 8 05. Kansallinen kokoomus 7 07. Liberaalinen kansanpuolue 2 09. Kristillinen liitto 1016 00. Bortfall 142 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 328 SVENSKT PARTI 5 VI19 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19e(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 5 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 14 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2 2. Socialdemokraterna 1 3. Centerpartiet 6 4. Folkpartiet 5 5. Moderata samlingspartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Sveriges kommunistiska parti 1016 0. Bortfall 158 9. Frågan ej tillämplig
VAR 329 PARTI ANNAT LAND, 5 VI19 Loc 461 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:19e(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 5 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 15 01. Demokraattinen liitto 2 02. Suomen soaiaalidemokraattinen puolue 1 03. Keskusta puolue 1 04. Ruotsalainen kansanpuolue 5 05. Kansallinen kokoomus 5 07. Liberaalinen kansanpuolue 3 09. Kristillinen liitto 1016 00. Bortfall 157 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 330 SVENSKT PARTI 6 VI19 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19f(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 6 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 4 6. Kristen demokratisk samling 1016 0. Bortfall 185 9. Frågan ej tillämplig
VAR 331 PARTI ANNAT LAND, 6 VI19 Loc 464 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:19f(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 6 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 01. Demokraattinen liitto 4 09. Kristillinen liitto 1016 00. Bortfall 184 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 332 RÖSTAT I FINLAND VI20 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 VI:20 Har du någon gång röstat i ett politiskt val i Finland? 95 1. Ja 90 5. Nej 1018 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 333 PARTI FINSKT VAL VI20 Loc 467 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:20a (DELTAGIT I FINSKT VAL) Vilket parti röstade du med i det senaste valet du deltog i ? 17 01. Demokraattinen Liitto - SKDL 21 02. Suomen sosialidemokraattinen 5 03. Keskustapuolue 13 04. Ruotsalainen Kansanpuolue 10 05. Kansallinen Kokoomus 5 07. Liberaalinen Kansanpuolue 1 08. Sociaalidemokraatit Liitto 5 88. Minns ej 1025 00. Bortfall 93 90. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 334 MEDLEM POL. PARTI VI21 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 VI:21 Är du eller har du någon gång varit medlem i ett politiskt parti? 9 1. Ja, jag är medlem 12 2. Ja, jag har varit medlem 163 5. Nej 1016 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 335 SVÅRT VÄLJA PARTI VI22 Loc 470 width 1 MD=0 VI:22 (RÖSTAT) Tycker du att det var lätt eller svårt att välja parti? 106 1. Lätt 1 3. Tveksam/mittemellan 32 5. Svårt 1067 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 336 PARTIANHÄNGARE VI23 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(1) (RÖSTAT MED SAMMA PARTI I 2-3 VAL) Du sa att du röstade på ... (PARTI). Brukar du betrakta dig som socialdemokrat / folkpartist / moderat / centerpartist / kommunist / kristen demokrat? 65 1. Ja 21 3. Svårt att säga 17 5. Nej 1074 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 337 BÄSTA PARTI VI23 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(2) (RÖSTAT BARA I ETT VAL/SPLITVOTE/VILL INTE SÄGA) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 2 1. Vänsterpartiet kommunisterna 4 2. Socialdemokraterna 2 3. Centerpartiet 4 4. Folkpartiet 4 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Socialistiska partier 25 8. Vill ej svara 1157 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 338 TIDPUNKT RÖSTBESLUT VI24 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 7 VI:24 (RÖSTADE) När bestämde du dig för hur du skulle rösta? Var det ... FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 76 1. Under sista veckan före valet 72 2. Tidigare under sommaren 330 3. Visste sedan länge hur man skulle rösta 150 4. Röstade inte i något av valen 2 5. Annat svar 514 0. Bortfall 51 7. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 339 SVÅRT VÄLJA PARTI VI25 Loc 474 width 1 MD=0 VI:25 (EJ RÖSTAT) Du sa förut att du inte deltog i valet. Om du hade deltagit i valet, skulle det då ha varit lätt eller svårt att välja parti? 38 1. Lätt 12 5. Svårt 1156 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 340 BÄSTA PARTI EJ RÖST VI26 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 VI:26 (EJ RÖSTAT) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 20 2. Socialdemokraterna 5 3. Centerpartiet 1 4. Folkpartiet 1 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Borgerliga partier 1 7. Annat 1 8. Inget parti 1161 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 341 BESLUT EJ RÖSTA VI27 Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 VI:27 (EJ RÖSTAT) När bestämde du dig för att inte deltaga i valet? Var det ... 19 1. Under sista veckan före valet 2 2. Tidigare under sommaren 15 3. Visste sedan länge att man inte skulle rösta 5 7. Annat svar 1020 0. Bortfall 145 9. Frågan ej tillämplig
VAR 342 ANLEDNING EJ RÖSTA VI28 Loc 477 width 2 MD=90 or GE 99 VI:28 (EJ RÖSTAT) Till slut vill jag fråga varför du inte deltog i valet? 2 00. Personliga, allmänt 1 01. Ej politiskt intresserad 2 03. Lättja 1 04. Vågade inte 5 05. Sjuk 3 10. Visste ej vem rösta på 1 11. Endast röstat kommunalt/endast rösträtt kommunalt 6 15. Tekniska, allmänt/bortrest i utlandet 1 16. Ej röstkort 4 29. Känner inte till politiskt program 2 30. Politiska skäl 3 31. Ej rösträtt i riksdagsval 3 33. Ej intresserad av svensk politik 3 35. IP:s röst har ingen betydelse 1 37. Var osäker 8 55. Ej rösträtt 1 77. Andra 1156 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 343 SLUTTID VALINTERVJU Loc 479 width 4 MD= 0 Sluttid valintervju 1030. Kl. 10.30 . . 2210. Kl. 22.10 1028 0000. Bortfall Kod: 1030 1100 1108 1110 1120 1130 1150 1201 1215 1225 1250 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 1300 1310 1320 1330 1335 1400 1420 1430 1435 1437 1445 Frek: 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 1450 1455 1500 1505 1510 1515 1530 1535 1540 1545 1555 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 Kod: 1600 1620 1625 1626 1630 1635 1637 1645 1650 1655 1700 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 1705 1710 1720 1730 1732 1740 1745 1750 1755 1800 1805 Frek: 1 2 5 7 1 1 2 4 4 4 1 Kod: 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1857 Frek: 4 4 5 1 6 1 3 4 3 1 1 Kod: 1900 1908 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1947 Frek: 3 1 2 3 5 1 6 2 1 2 1 Kod: 1950 2000 2005 2010 2015 2030 2038 2055 2100 2200 2203 Frek: 3 6 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 2210 0 Frek: 1 1028
VAR 344 CIVILSTÅND Loc 483 width 1 MD=9 Civilstånd 533 1. Ogift 196 2. Gift man 34 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 140 4. Skild 24 5. Änka/änkling 274 7. Gift kvinna sammanboende med mannen 5 9. Uppgift saknas
VAR 345 ÅR NUV. CIVILSTÅND Loc 484 width 2 MD= 0 År för inträde i angivet civilstånd 35. 1935 . . 75. 1975 539 00. Frågan ej tillämplig Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 1 2 2 1 1 3 5 4 2 2 5 5 10 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 8 6 4 8 15 15 11 12 14 13 15 15 12 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 21 27 21 28 24 38 32 36 40 50 28 39 34 Kod: 74 75 0 Frek: 49 9 539
VAR 346 KOD I RÖSTLÄNGD 1976 Loc 486 width 1 MD=9 Kod i röstlängd 1976 391 0. Ej deltagit i valet 0 1. Vallokalröstning: Deltagit i 1 val 272 2. Vallokalröstning: Deltagit i 2 val 141 3. Vallokalröstning: Deltagit i 3 val 1 4. Poströstning: Deltagit i 1 val 104 5. Poströstning: Deltagit i 2 val 55 6. Poströstning: Deltagit i 3 val 76 7. Ej rösträtt 59 8. Ej hittad i röstlängden, finns ej i röstlängden, flyttat 107 9. Uppgift saknas
VAR 347 VIKT 1: VI+PE VARS(N=P1) Loc 487 width 5 3 decimal places Vikt 1: Valintervju + postenkät vars(N = panel 1) Valid-n=1206 Min=0 Max=1.471 Mean=0.8 St.Dev=0.7
VAR 348 VIKT 2: VI+PE VA(N=P2+3) Loc 492 width 5 3 decimal places Vikt 2: Valintervju + postenkät vars(N = panel 2+3) Valid-n=1206 Min=0 Max=1.078 Mean=0.6 St.Dev=0.5
VAR 349 VIKT 3: VARS(N=P1) Loc 497 width 5 3 decimal places Vikt 3: Vars(N = panel 1) Valid-n=1206 Min=0 Max=9.311 Mean=0.8 St.Dev=1.9
VAR 350 VIKT 4: VARS(N=P3) Loc 502 width 5 3 decimal places Vikt 4: Vars(N = panel 3) Valid-n=1206 Min=0 Max=1.929 Mean=0.2 St.Dev=0.4