POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE
           Invandrare från Jugoslavien
                SSD 0459

              Primärforskare
               Tomas Hammar
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet under
  ledning av Tomas Hammar. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Forskningsprojektet "Politisk resocialisation av invandrare"
  (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare
  och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida.
  Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till
  samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenhet av
  invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat
  politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt
  beteende; företrädare och krav; samt information om det
  svenska administrativa och politiska systemet.

  Urvalspopulationen bestod av personer i åldersgruppen 18 - 67
  år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland,
  Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som
  erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som var
  medborgare i något annat land än något av ovanstående.
  Dessutom undersöktes en jämförelsegrupp av infödda svenskar i
  åldersgruppen 18-67 år.

  Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under
  våren 1975 - våren 1976. I anslutning till denna intervju
  fick respondenten fylla i en enkät där man bland annat fick
  ange om man instämde eller ej i ett trettiotal allmänna
  påståenden samt ett antal påståenden som gällde den egna
  invandrargruppen. Därutöver innehöll enkäten ett antal
  faktafrågor.

  Bland de som deltog i den inledande intervjun drogs ett nytt
  urval som intervjuades omedelbart efter valet i september
  1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i
  Sverige.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Tung, R.K.C. (1981): 'Exit-voice catastrophes. Dilemma between
  migration and participation'. Stockholm Studies in Politics
  18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen.
  Alpay, S. (1980): 'Turkar i Stockholm. En studie av
  invandrare, politik och samhälle'. Stockholm Studies in
  Politics 16. Stockholm: Liber.

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  The research project 'Political Resocialization of Immigrants'
  (PRI) examines political interest and participation among
  immigrants. The aim of the project was to study immigrant's
  relations to community and politics; their living conditions;
  experiences of immigration to Sweden; factors possible to
  stimulate increasing political commitment; political attitudes
  and political behaviour; representatives and demands;
  information about the Swedish administrative and political
  system.

  More than 2 500 interviews were conducted in 1975-1976 with
  random samples of immigrants born in Finland, Yugoslavia,
  Poland and Turkey, and a comparison group of Swedish citizens
  in the 18-67 age group and domiciled in Stockholm
  municipality.

  Stratified samples drawn from among the respondents from the
  first-wave survey were reinterviewed in an election survey
  during the weeks following the municipal elections of
  September 1976, in which immigrants participated for the first
  time.

  The first-wave interview included questions on: time of moving
  to Sweden and Stockholm respectively; places of living;
  language spoken by the respondent, and language spoken by
  partner and children; newspaper read (Swedish and from native
  country) and news listened to (Swedish and from other
  countries); how the respondent would act in a situation when
  there is a risk of unemployment; circle of friends;
  organizational membership and activities; knowledge of who to
  address in Stockholm in different situations; contacts with
  authorities; important problems in society; interest in
  Swedish politics; participation in elections in native country
  and in Sweden; comparison of the personal situation in a
  number of areas at present and when living in native country;
  own situation compared with other immigrants and with Swedes
  respectively; present and earlier occupation; placement in a
  'pyramid of society' in native country and in Sweden;
  organizational activities of parents; religiosity, own and
  parents'.

  In connection with this interview the respondent had to fill
  in a questionnaire, in which she/he had to state if she/he
  agreed or not with a number of general statements and a number
  of statements concerning her/his own nationality.

  The election survey included questions about election programs
  in radio and television, study circles discussing the
  election, information pamphlets, political meetings, knowledge
  of candidates, voting, important issues in the election
  campaign, political parties with special interest in issues
  concerning immigrants, attempts to influence other people how
  to vote, comparison between Swedish political parties and
  parties in the native country, interest in election turn-out,
  and when the respondent decided to vote/not to vote.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 4593 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 003 4 ID-nummer 5 Deltagande i intervjuundersökningen 6 Typ av undersökning 7 Intervjuare 8 Intervjudatum 9 Intervjumånad 10 Ålder 11 Kön 12 Nationalitet 13 Starttid intervju 14 År flyttat till Sverige 15 År flyttat till Stockholm 16 Tidigare bostadsort 17 Antal andra bostadsorter senaste 10 åren 18 Modersmål 19 Språk IP talar 20 Annat talat språk, 1 21 Annat talat språk, 2 22 Antal övriga språk 23 Civilstånd 24 Makes modersmål 25 Språk make/maka talar 26 Antal barn 27 Antal barn hemma 28 Barnens språk 29 Jugoslavisk tidning, 1 30 Jugoslavisk tidning, 2 31 Jugoslavisk tidning, 3 32 Svenskspråkig tidning, 1 33 Svenskspråkig tidning, 2 34 Svenskspråkig tidning, 3 35 Intressantast tidningsinnehåll 36 Näst intressantast tidningsinnehåll 37 Tredje intressantaste tidningsinnehåll 38 Nyhetssändningar från Jugoslaviens Radio 39 Nyheter på jugoslaviska i Sveriges Radio 40 Nyheter på svenska i Sveriges Radio 41 Nyheter i svensk TV 42 Nyheter från andra länder 43 Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 44 Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 45 Ta kontakt med personer som har något att säga till om 46 Gå hem till folk för att få dem att ställa upp 47 Skriva på namninsamling 48 Gå på föreningsmöte där frågan diskuteras 49 Arbeta politiskt på fritiden 50 Delta i demonstration 51 Tala med vänner 52 Flytta till plats inom Sverige med bättre arbetsmöjligheter 53 Flytta tillbaka till Jugoslavien om det finns bättre arbetsmöjligheter 54 Flytta till annat land 55 Ingen aktivitet för att ändra situationen 56 Annan aktivitet för att påverka situationen 57 Möjlighet påverka de som bestämmer i stat och kommun 58 Besök hos bekanta senaste året 59 Besök hos bekanta från Jugoslavien senaste året 60 Träffar arbetskamrater på fritiden 61 Träffar arbetskamrater från Jugoslavien på fritiden 62 Personer att tala med om personliga frågor 63 Jugoslaver att tala med om personliga frågor 64 Kontakt med andra människor i Sverige 65 Bekanta i Sverige vid inflyttning 66 Antal besök i Jugoslavien de senaste två åren 67 Mest hemma i Jugoslavien eller i Sverige 68 Medlem i invandrarförening 69 Invandrarförening 70 Antal möten i invandrarförening 71 Yttrat sig på möte i invandrarförening 72 Medlem i fackförening 73 Fackförening 74 Antal fackföreningsmöten senaste året 75 Yttrat sig på fackföreningsmöte 76 Medlem i svensk förening 77 Svensk förening, 1 78 Svensk förening, 2 79 Antal möten i svensk förening senaste året 80 Yttrat sig på möte i svensk förening 81 Demonstrerat i Sverige 82 Demonstration, 1 83 Demonstration, 2 84 Jämkning av skatt 85 Besvär med hyresvärd 86 Dåligt behandlad på arbetsförmedlingen 87 Får mindre lön än man har rätt till 88 Tolkhjälp i viktig fråga 89 Situation där tolkhjälp behövs 90 Felaktigt behandlad av myndighet 91 Felbehandlande myndighet 92 Försök få rättelse i myndighets beslut 93 Aktivitet för att få rättelse 94 Möjlighet att få myndighet att ändra beslut 95 Behandlad av polis 96 Behandlad av hyresvärd 97 Behandlad av läkare 98 Behandlad av ombudsman 99 Behandlad av förmän och arbetsledare 100 Behandlad av arbetskamrater 101 Läser nyhetsartiklar i svenska tidningar 102 Läser nyhetsartiklar i jugoslaviska tidningar 103 Diskuterar svensk politik 104 Diskuterar jugoslavisk politik 105 Föräldrar diskuterade viktiga händelser med barnen 106 Viktigaste samhällsproblemet i Sverige 107 Följer svensk politik 108 Följer jugoslavisk politik 109 Medborgarskap 110 Makes medborgarskap 111 Delta i jugoslaviskt val 112 Deltog i senaste allmänna valet i Jugoslavien 113 Deltog i svenska valet 1973 114 Tänker rösta i kommunalvalet 1976 115 Möjligheter att tjäna mycket pengar 116 Möjligheter att trivas med arbetet 117 Möjligheter att använda fritiden bra 118 Möjligheter att förbättra samhället 119 Möjligheter att vinna uppskattning 120 Möjligheter att få en lämplig bostad 121 Möjligheter att ha frihet säga vad man tänker 122 Möjligheter att trivas överhuvudtaget 123 Den egna situationen jämförd med andra invandrares 124 Den egna situationen jämförd med svenskarnas 125 Polisens behandling av invandrare 126 Nuvarande placering på "önskningarnas stege" 127 Placering på "önskningarnas stege" i Jugoslavien 128 Placering på "önskningarnas stege" om fem år 129 Viktigaste önskningar, 1 130 Viktigaste önskningar, 2 131 Födelseår 132 Barndomsort 133 Antal skolår i Jugoslavien 134 Antal skolår i Sverige 135 Utbildning i Jugoslavien 136 Utbildning i Sverige 137 Deltagit i svensk språkkurs 138 Användning av jugoslavisk utbildning 139 Använd jugoslavisk utbildning 140 Sysselsättning 141 Yrke 142 Yrkets titel 143 Yrke i Jugoslavien 144 Arbetsledare i Sverige 145 Arbetsledare i Jugoslavien 146 Näringsgren 147 Arbetslös under senaste bosättningsåret i Jugoslavien 148 Placering i samhällspyramiden i Jugoslavien 149 Placering i samhällspyramiden i Sverige 150 Tillhör socialgrupp 151 Socialgrupp 152 Fars yrke 153 Aktiv i ungdomsorganisation i Jugoslavien 154 Föräldrar aktiva i förening 155 Föräldrarnas förening 156 Föräldrar aktiva i fackförening 157 Föräldrar aktiva i politiskt parti 158 Föräldrar religiösa 159 Egen religion 160 Religiös 161 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 1 162 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 2 163 Planerar att stanna i Sverige 164 Lätt eller svårt flytta från Sverige 165 Försvårar flyttning 166 Sluttid muntlig del 167 Andra närvarande vid intervjun 168 Andra påverkat intervjun 169 Intervjuplats 170 Intervjuförhållanden 171 Svårighet komma överens om tid 172 Förstått frågorna 173 Intresserad av politik 174 Jugoslaviska barn bör läsa hemspråk i skolan 175 Svenskar anser sig vara förmer än jugoslaver bosatta i Sverige 176 Statens bästa före enskildas intressen 177 Familjen har skyldighet att hjälpa sina medlemmar 178 Hatar människor för deras åsikters skull 179 Bäst om var och en tänker på sig själv 180 Många får socialhjälp som inte har lust att arbeta 181 Ingen kritik och debatt efter beslut 182 Samhället ska ta hand om alkoholister 183 Vilda strejker lämpliga 184 Näringslivet bör slippa inblandning från staten 185 Svensk moral passar inte för jugoslaver 186 Gruppmedlemmar får inte ha för olika åsikter 187 Lagarna för milda 188 Viktigare för jugoslaver att bevara egen kultur än att anpassa sig 189 Barnen förstörs genom avsaknad av disciplin i skolan 190 En jugoslav kan endast vara lycklig i Jugoslavien 191 Alkoholister ska spärras in 192 Högre lön och bättre bostad rättvis belöning för den som nått hög ställning 193 Följa majoriteten i politiska beslut 194 Demokratin i fara om staten styr näringslivet 195 Protester får ej hindra genomförandet av riksdagsbeslut 196 Svenska regeringen tar för mycket hänsyn till vänster 197 Naturligt att en del har det bättre än andra 198 Jugoslaviska vänner viktigast för jugoslaver 199 Mer gemensamt med svenskar 200 För många politiska partier i Sverige 201 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi 202 Förbjuda partier som vill avskaffa val 203 Kompromiss ett svek mot de egna 204 Möjlighet att påverka fackförening 205 Möjlighet att påverka företag 206 Möjlighet att påverka myndigheter 207 Möjlighet att påverka riksdagsmän 208 Riksdagens partispärr 209 Invandrarservice i Stockholm 210 Största fackliga organisation i Sverige 211 Rösträttsålder i Sverige 212 Tage Erlanders tidigare ställning 213 Ansvar för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm 214 Partifärg Svenska Dagbladet 215 Partifärg Aftonbladet 216 Beslutar om kommunalskatt 217 Betydelse BAS 218 Största politiska organisation i Jugoslavien 219 Kännedom fackföreningsordförande 220 Kännedom kommunalfullmäktiges ordförande 221 Kännedom Jugoslaviens statsminister 222 Kännedom Jugoslaviens utrikesminister 223 Kännedom Jugoslaviens president 224 Kännedom Sveriges statsminister 225 Kännedom Sveriges utrikesminister 226 Kännedom Sveriges finansminister 227 Sluttid skriftlig del 228 Kommentar till skriftliga delen 229 Ny urvalscell 230 Ankomst till Sverige 231 Politisk aktivitet 232 Utbildningens längd 233 Yrkets status 234 Erfarenhet av Sverige 235 Inställning till intervju 236 Socialgrupp 237 Deltagande i valintervju 238 Intervjuare valintervju 239 Intervjudatum valintervju 240 Intervjumånad valintervju 241 Starttid valintervju 242 Intervjuplats valintervju 243 Valprogram i TV och radio 244 Antal valprogram 245 Valprogram, 1 246 Valprogram, 2 247 Valprogram, 3 248 Deltagit i studiekurs om valet 249 Valbroschyr: Valet i Sverige 250 Valbroschyr: ABC om VAL 251 Invandrartidningen nr. 26/76 252 Valbroschyr: Information för invandrare 253 Läst valmaterial från de politiska partierna 254 Valmaterial från Vänsterpartiet kommunisterna 255 Valmaterial från Socialdemokraterna 256 Valmaterial från Centerpartiet 257 Valmaterial från Folkpartiet 258 Valmaterial från Moderata samlingspartiet 259 Valmaterial från andra borgerliga partier 260 Valmaterial från andra socialistiska partier 261 Deltagit i valmöte 262 Typ av valmöte, 1 263 Typ av valmöte, 2 264 Teknisk valkunskap 265 Kännedom om vad partierna vill 266 Valfrågor i Stockholm 267 Kännedom om kandidater i valet 268 Antal nämnda kandidater 269 Antal nämnda partiledare och regeringsledamöter 270 Antal nämnda riksdagskandidater 271 Antal nämnda lokala kandidater 272 Riktiga partikombinationer 273 Felaktiga partikombinationer 274 Borgerliga partier 275 Socialistiska partier 276 Kandidatkännedom kommunfullmäktige och landsting 277 Antal nämnda kommunfullmäktige- och landstingskandidater 278 Antal nämnda landstingskandidater 279 Antal nämnda kommunfullmäktigekandidater 280 Riktiga partikombinationer 281 Felaktiga partikombinationer 282 Borgerliga partier 283 Socialistiska partier 284 Kännedom invandrare som kandiderar 285 Antal nämnda invandrarkandidater 286 Invandrarkandidats nationalitet, 1 287 Invandrarkandidats nationalitet, 2 288 Riktiga partikombinationer 289 Felaktiga partikombinationer 290 Borgerliga partier 291 Socialistiska partier 292 Röstning kommunfullmäktigevalet 1976 293 Röstning landstingsvalet 1976 294 Röstning riksdagsvalet 1976 295 Förekomst av viktig fråga i valet 296 Viktig valfråga, 1 297 Viktig valfråga, 2 298 Viktig valfråga, 3 299 Förekomst av viktig Stockholmsfråga i valet 300 Viktig Stockholmsfråga, 1 301 Viktig Stockholmsfråga, 2 302 Viktig Stockholmsfråga, 3 303 Parti med intresse för invandrarfrågor 304 Parti intresserat av invandrarfrågor 305 Uppmuntrat andra rösta på bestämt parti 306 Uppmuntrat familjen rösta på bestämt parti 307 Uppmuntrat vänner rösta på bestämt parti 308 Uppmuntrat på arbetsplatsen att rösta på bestämt parti 309 Uppmuntrat i förening att rösta på bestämt parti 310 Uppmuntrat i andra sammanhang att rösta på bestämt parti 311 Annat sammanhang 312 Blivit uppmuntrad att rösta på bestämt parti 313 Sammanhang för uppmuntran 314 Intresse för valresultatet 315 Invandrarnas rösträtt i riksdagsval 316 Kommentar till invandrares rösträtt i riksdagsval 317 Större kunskap om Sverige genom valkampanjen 318 Större oro för framtiden genom valresultatet 319 Rösträtten ger större möjlighet att påverka 320 Valet har gett större förtroende för Sverige 321 Jämföra partier i Sverige och i andra länder 322 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 1 323 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 1 324 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 2 325 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 2 326 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 3 327 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 3 328 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 4 329 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 4 330 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 5 331 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 5 332 Röstat i politiska val i Jugoslavien 333 Senaste gången röstat i Jugoslavien 334 Medlem i politiskt parti 335 Lätt eller svårt välja parti 336 Partianhängare 337 Bästa parti 338 Tidpunkt för röstbeslut 339 Svårt att välja parti om man hade deltagit i valet 340 Bästa parti för person som ej deltagit i valet 341 Tidpunkt för beslut att inte rösta 342 Anledning att ej delta i valet 343 Sluttid valintervju 344 Civilstånd 345 År för inträde i angivet civilstånd 346 Kod i röstlängd 1976 347 Vikt 1 348 Vikt 2 349 Vikt 3 350 Vikt 4

VAR 1 SSD STUDY NR 4593              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 4593


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 003 Loc 6 width 3 1. Invandrare från Polen 2. Invandrare från Finland 3. Invandrare från Jugoslavien 4. Invandrare från Turkiet 5. Infödda svenskar 6. Totalt
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 DELTAGANDE INTERVJU Loc 13 width 1 Deltagande i intervjuundersökningen 476 1. Intervjuad 59 2. Bortdefinierad 69 3. Vägrar 4 4. Intervju omöjlig att genomföra 20 5. Försvunnen 22 6. Kontakt omöjlig 14 8. Militärtjänst
VAR 6 TYP AV UNDERSÖKNING Loc 14 width 1 Typ av undersökning 157 1. Endast stor intervju 198 2. Stor intervju och postenkät 121 3. Stor intervju och valintervju 188 4. Bortfall i stor intervju
VAR 7 INTERVJUARE Loc 15 width 2 MD= 0 Intervjuare 01. . . 17. 188 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 55 29 98 12 2 38 49 7 33 13 12 37 35 Kod: 14 15 16 17 0 Frek: 47 6 1 2 188
VAR 8 INTERVJUDATUM Loc 17 width 2 MD= 0 or GE 99 Intervjudatum 01. 1 . . 31. 31 188 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 12 15 25 21 17 18 15 17 20 14 19 13 14 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 21 22 6 16 29 9 11 14 13 14 12 15 12 Kod: 27 28 29 30 31 0 99 Frek: 9 14 19 7 10 188 3
VAR 9 INTERVJUMÅNAD Loc 19 width 2 MD= 0 or GE 99 Intervjumånad 112 01. Januari 144 02. Februari 133 03. Mars 44 04. April 28 05. Maj 9 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 1 10. Oktober 1 11. November 2 12. December 188 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 10 ÅLDER Loc 21 width 2 Ålder 20. 20 år . . 68. 68 år Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 12 10 11 22 12 19 25 25 20 22 24 20 32 29 29 35 34 29 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 30 26 25 18 19 10 13 13 15 15 7 11 10 2 3 5 7 2 Kod: 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 4 2 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1
VAR 11 KÖN Loc 23 width 1 Kön 382 1. Man 282 2. Kvinna
VAR 12 NATIONALITET Loc 24 width 2 Nationalitet 616 01. Jugoslavisk medborgare 6 67. Naturaliserad svensk medborgare 1967 1 68. Naturaliserad svensk medborgare 1968 3 69. Naturaliserad svensk medborgare 1969 4 70. Naturaliserad svensk medborgare 1970 4 71. Naturaliserad svensk medborgare 1971 6 72. Naturaliserad svensk medborgare 1972 6 73. Naturaliserad svensk medborgare 1973 8 74. Naturaliserad svensk medborgare 1974 10 75. Naturaliserad svensk medborgare 1975
VAR 13 STARTTID INTERVJU Loc 26 width 4 MD= 0 or GE 9999 Starttid intervju 0900. Kl. 9.00 . . 2330. Kl. 23.30 188 0000. Bortfall 1 9999. Uppgift saknas Kod: 900 915 930 945 950 1000 1010 1015 1030 1035 1045 Frek: 1 1 4 1 1 4 4 6 7 1 7 Kod: 1050 1100 1110 1115 1120 1125 1130 1140 1145 1150 1155 Frek: 2 8 2 5 2 2 7 1 1 2 2 Kod: 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1240 1245 1255 1300 Frek: 10 1 2 5 1 1 6 1 4 1 6 Kod: 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1340 1345 1350 1355 1400 Frek: 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 8 Kod: 1405 1415 1420 1430 1435 1445 1450 1500 1505 1510 1515 Frek: 1 2 4 10 3 1 3 9 1 6 2 Kod: 1520 1525 1530 1540 1545 1555 1600 1610 1620 1630 1650 Frek: 3 1 4 2 1 3 10 5 2 7 3 Kod: 1700 1710 1715 1720 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 Frek: 13 4 4 5 11 1 2 6 3 1 20 Kod: 1810 1815 1820 1825 1830 1840 1845 1850 1900 1905 1915 Frek: 3 11 9 1 21 2 4 3 19 1 6 Kod: 1920 1925 1930 1935 1936 1940 1945 1950 1955 1976 2000 Frek: 6 2 16 1 1 6 2 3 2 5 19 Kod: 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2045 2050 2055 2100 Frek: 3 1 4 1 2 6 1 4 1 2 5 Kod: 2115 2125 2130 2145 2205 2330 0 9999 Frek: 3 3 2 1 1 1 188 1
VAR 14 ÅR INFLYTTAD I SVERIGE 1 Loc 30 width 2 MD= 0 1 Vilket år flyttade du till Sverige? 50. 1950 . . 75. 1975 1 88. Kommer inte ihåg 188 00. Bortfall Kod: 50 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 2 1 3 4 6 5 6 19 98 64 42 30 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 88 0 Frek: 42 97 21 14 9 9 2 1 188
VAR 15 ÅR FLYTTAT TILL STHLM 2 Loc 32 width 2 MD= 0 2 Vilket år flyttade du till Stockholms kommun? 53. 1953 . . 75. 1975 1 88. Kommer inte ihåg 188 00. Bortfall Kod: 53 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 1 2 3 2 2 4 6 14 68 57 45 27 41 Kod: 70 71 72 73 74 75 88 0 Frek: 94 30 34 19 15 11 1 188
VAR 16 TIDIGARE BOSTADSORT 3 Loc 34 width 2 MD= 0 or GE 99 3 Var bodde du förut innan du flyttade hit? 17 01. Ort i Stockholms län 6 03. Ort i Uppsala län 6 04. Ort i Södermanlands län 6 05. Ort i Östergötlands län 4 06. Ort i Jönköpings län 2 07. Ort i Kronobergs län 2 08. Ort i Kalmar län 1 09. Ort i Gotlands län 0 10. Ort i Blekinge län 0 11. Ort i Kristianstads län 5 12. Ort i Malmöhus län 0 13. Ort i Hallands län 0 14. Ort i Göteborgs och Bohus län 0 15. Ort i Älvsborgs län 0 16. Ort i Skaraborgs län 0 17. Ort i Värmlands län 7 18. Ort i Örebro län 15 19. Ort i Västmanlands län 0 20. Ort i Kopparbergs län 4 21. Ort i Gävleborgs län 0 22. Ort i Västernorrlands län 0 23. Ort i Jämtlands län 0 24. Ort i Västerbottens län 1 25. Ort i Norrbottens län 1 40. Ort i Jugoslavien 208 41. Ort i Jugoslavien 50 42. Ort i Jugoslavien 15 43. Ort i Jugoslavien 31 44. Ort i Jugoslavien 6 45. Ort i Jugoslavien 6 46. Ort i Jugoslavien 2 47. Ort i Jugoslavien 46 48. Ort i Jugoslavien 221 00. Bortfall/Uppgift saknas 2 99. Uppgift saknas
VAR 17 ANDRA BOSTADSORTER 4 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur många andra platser har du bott på mer än 6 månader under de senaste 10 åren 105 1. 1 plats 38 2. 2 platser 12 3. 3 platser 0 4. 4 platser 1 5. 5 platser 1 6. 6 platser 312 7. Ingen annan plats 188 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 18 MODERSMÅL 5 Loc 37 width 2 MD= 0 or GE 99 5 Vilket är ditt modersmål? 19 20. Serbiska 24 21. Kroatiska 358 22. Serbokroatiska 20 23. Slovenska 10 24. Makedonska 2 25. Albanska 21 28. Kroatisk-serbiska 1 53. Italienska 5 55. Rumänska 9 70. Ungerska 1 71. Tjeckiska 188 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 19 SPRÅK IP TALAR 6 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 6 Vilket eller vilka språk talar du själv? 8 1. Bara modersmål 151 2. Modersmål och lite svenska 196 3. Modersmål och ganska bra svenska 109 4. Båda språken lika bra 7 5. Svenska och ganska bra modersmål 1 6. Svenska och lite modersmål 3 7. Bara svenska 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 20 ANNAT TALAT SPRÅK, 1 7 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 7 Vilka andra språk kan du tala? 7(1) Annat talat språk, 1 0 01. Svenska 0 02. Finska 33 03. Ryska 70 04. Tyska 3 10. Polska 1 12. Ukrainska 17 22. Serbokroatiska 2 23. Slovenska 1 24. Makedonska 2 25. Albanska 1 26. Grekiska 2 27. Bulgariska 56 50. Engelska 22 51. Franska 1 52. Spanska 16 53. Italienska 12 55. Rumänska 1 56. Danska 1 57. Norska 10 70. Ungerska 0 80. Esperanto 221 85. Inga andra 188 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 21 ANNAT TALAT SPRÅK, 2 7 Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 99 7(2) Annat talat språk, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 20 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Svenska . . 80. Esperanto 366 85. Inga andra 188 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 10 22 27 50 51 52 53 57 70 Frek: 1 1 12 28 2 1 3 34 4 2 11 1 5 Kod: 80 85 0 99 Frek: 1 366 188 4
VAR 22 ANTAL ÖVRIGA SPRÅK 7 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 7(3) Antal övriga språk <Se F.7 för fullständig frågetext> 138 1. Ett språk 73 2. Två språk 27 3. Tre språk 4 4. Fyra språk 1 5. Fem språk 1 6. Sex språk eller flera 228 7. Inga andra 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 23 CIVILSTÅND 8 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 8 Vilket är ditt civilstånd? 58 1. Ogift 30 2. Sammanboende 297 3. Gift, bor tillsammans 33 4. Gift, bor inte tillsammans 6 5. Änka/änkling 51 6. Frånskild 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 24 MAKES MODERSMÅL 9A Loc 46 width 2 MD= 0 or GE 90 9a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket språk har din make/maka som sitt modersmål? 44 01. Svenska 7 02. Finska 1 03. Ryska 1 04. Tyska 2 10. Polska 1 12. Ukrainska 1 17. Polsk-tyska 8 20. Serbiska 10 21. Kroatiska 239 22. Serbokroatiska 9 23. Slovenska 6 24. Makedoniska 3 25. Albanska 1 26. Grekiska 2 27. Bulgariska 14 28. Kroatisk-serbiska 1 52. Spanska 3 55. Rumänska 1 57. Norska 5 70. Ungerska 4 71. Tjeckiska 188 00. Bortfall 112 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 25 SPRÅK MAKE TALAR 6 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 9b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket eller vilka språk talar din make/maka? 15 1. Bara modersmålet 126 2. Modersmålet och lite svenska 116 3. Modersmål och ganska bra svenska 45 4. Båda språken lika bra 7 5. Svenska och ganska bra modersmål 13 6. Svenska och lite modersmål 36 7. Bara svenska 304 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 26 ANTAL BARN 10 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 10 Hur många barn har du? 152 1. Ett barn 162 2. Två barn 31 3. Tre barn 7 4. Fyra barn 5 5. Fem barn 118 7. Inga barn 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 27 ANTAL BARN HEMMA 11 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 90 11 (HAR BARN) Hur många av dem bor i ditt hem? 136 01. Ett barn bor hemma 107 02. Två barn bor hemma 18 03. Tre barn bor hemma 3 04. Fyra barn bor hemma 3 05. Fem barn bor hemma 103 55. Inga barn bor hemma 188 00. Bortfall 105 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 28 BARNENS SPRÅK 12 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 12 (HAR BARN SOM BOR HEMMA) Vilket eller vilka språk talar dina barn, som bor i ditt hem? 41 1. Bara modersmål 40 2. Modersmål och lite svenska 44 3. Modersmål och lite svenska 96 4. Båda språken lika bra 23 5. Svenska och ganska bra modersmål 18 6. Svenska och lite modersmål 25 7. Bara svenska 375 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 29 JUGOSLAVISK TIDNING 1 13 Loc 53 width 2 MD= 0 or GE 99 13 Vilka jugoslaviskspråkiga tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper regelbundet? 13(1) Jugoslavisk tidning, 1 68 01. Politika, Borba, Vjesnik, Delo, Hova Makedonija, Oslobodenje, Vecernje Novosti, Politika Ekspro 0 02. Nesigurno, ali je list vjerojatz slicnog karaktera kao 1 96 03. Vjesnik u srijedu, Nedeljski dnevnik, Ilustrovana politika 5 04. YU-novosti, Rodna gruda Jugoslavenski list, Mi u Svedskoj, Recnaroda, itd. 80 05. Tjedni pregled, Nase novine 29 06. Enigna, Duga, GIK, Zuli, Tempo,Arena, Zena, Start, Jana itd, Sportske novosti, Knjizerne novine 3 07. List koncilja, Kula strazara, Frobudi se, Hasa luc, Kana itd. 194 55. Inga 188 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 30 JUGOSLAVISK TIDNING 2 13 Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 90 13(2) Jugoslavisk tidning, 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 29 FÖR FULLSTÄNDIG VARIABELBESKRIVNING 01. Politika, Borba, Vjesnik, Delo, Hova Makedonija, Oslobodenje, Vecernje Novosti, Politika Ekspro . . 07. List koncilja, Kula strazara, Frobudi se, Hasa luc, Kana itd. 188 00. Bortfall 336 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 0 90 99 Frek: 38 50 1 16 32 2 188 336 1
VAR 31 JUGOSLAVISK TIDNING 3 13 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 90 13(3) Jugoslavisk tidning, 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 29 FÖR FULLSTÄNDIG VARIABELBESKRIVNING 01. Politika, Borba, Vjesnik, Delo, Hova Makedonija, Oslobodenje, Vecernje Novosti, Politika Ekspro . . 07. List koncilja, Kula strazara, Frobudi se, Hasa luc, Kana itd. 188 00. Bortfall 417 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 6 7 0 90 99 Frek: 5 1 14 10 25 3 188 417 1
VAR 32 SVENSK TIDNING 1 14 Loc 59 width 2 MD= 0 or GE 99 14 Vilka svenskspråkiga tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper du regelbundet? 14(1) Svenskspråkig tidning, 1 144 01. Rikstidning: Dagens Nyheter 4 02. Rikstidning: Svenska Dagbladet 1 09. Rikstidning: Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 49 11. Kvällstidning: Expressen 68 12. Kvällstidning: Aftonbladet 1 14. Kvällstidning: Både Expressen och Aftonbladet 8 19. Lokalpress (Järva nyheter, Västerort) 0 28. Övriga tidningar: Ord och Bild 2 36. Facklig tidskrift: Annan facklig tidskrift 1 40. Yrkes- och branschtidskrift: Personer med viss yrkesutbildning 0 42. Yrkes- och branschtidskrift: Utbildningsfrågor, skola 0 46. Yrkes- och branschtidskrift: Vetenskap 0 47. Yrkes- och branschtidskrift: Teknik 1 48. Yrkes- och branschtidskrift: Religion 2 50. Intressen: Motor 0 51. Intressen: Båtar 0 56. Intressen: Övriga intressen 0 59. Intressen: Politisk veckotidning/Vi, Vecko-Journalen 3 60. Populärpress: Damtidning 1 61. Populärpress: Herrtidning 14 62. Populärpress: Familjetidning 3 69. Populärpress: Annan 0 71. Övriga: Konsumentblad 2 83. Veckotidning utan angivet namn 165 85. Ingen tidning 188 00. Bortfall 7 99. Uppgift saknas
VAR 33 SVENSK TIDNING 2 14 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 14(2) Svenskspråkig tidning, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 32 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 71. Övriga: Konsumentblad 1 83. Veckotidning utan angivet namn 323 85. Ingen tidning/ingen ytterligare tidning 188 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 10 11 12 14 19 28 36 47 50 51 56 Frek: 20 1 2 49 38 3 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 59 60 61 62 69 83 85 0 99 Frek: 1 8 4 10 2 1 323 188 5
VAR 34 SVENSK TIDNING 3 14 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 14(2) Svenskspråkig tidning, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 32 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 69. Populärpress: Annan 1 71. Övriga: Konsumentblad 3 83. Veckotidning utan angivet namn 415 85. Ingen tidning/ingen ytterligare tidning 188 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas Kod: 1 11 12 42 46 47 50 56 59 60 61 62 69 Frek: 9 9 6 1 1 1 4 1 2 5 9 3 1 Kod: 71 83 85 0 99 Frek: 1 3 415 188 5
VAR 35 INTR TIDN. INNEHÅLL 1 15 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 15 När du läser en daglig tidning, vad läser du då? Här är en lista med några saker som står i en tidning. Vad är det som är mest intressant för dig att läsa? 32 01. Familjenyheter 51 02. Annonser 45 03. Politik i Sverige 126 04. Sportnyheter 14 05. Handelsrapporter 36 06. Politik i Jugoslavien 43 07. Olyckor 39 08. Politik i andra länder 18 09. Kultur 11 10. Serier 10 11. Kända personer 5 15. Allt 40 55. Läser inga tidningar 3 88. Vet inte 188 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 36 INTR TIDN. INNEHÅLL 2 16 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 16 Vad kommer därnäst? 12 01. Familjenyheter 53 02. Annonser 30 03. Politik i Sverige 50 04. Sportnyheter 23 05. Handelsrapporter 50 06. Politik i Jugoslavien 66 07. Olyckor 47 08. Politik i andra länder 29 09. Kultur 16 10. Serier 20 11. Kända personer 2 13. Insändarspalten 2 15. Allt 24 50. Läser inga fler saker 39 55. Läser inga tidningar 7 88. Vet inte 188 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 37 INTR TIDN. INNEHÅLL 3 17 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 17 Vad kommer sedan? 22 01. Familjenyheter 46 02. Annonser 21 03. Politik i Sverige 37 04. Sportnyheter 29 05. Handelsrapporter 30 06. Politik i Jugoslavien 41 07. Olyckor 32 08. Politik i andra länder 43 09. Kultur 14 10. Serier 34 11. Kända personer 4 15. Allt 49 50. Läser inga fler saker 46 55. Läser inga tidningar 22 88. Vet inte 188 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 38 NYHETER JUGOSL. RADIO 18 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 18 För att få veta vad som händer kan man skaffa sig nyheter på olika sätt. 18A Hur ofta hör du på nyhetssändningar från Jugoslaviens Radio? 37 1. Varje dag 59 2. Flera gånger per vecka 205 3. Någon gång 164 4. Aldrig 188 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 39 NYHETER JUGOSL. I SR 18 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 18B Hur ofta hör du på nyheter på jugoslaviska i Sveriges Radio? <Se F.18 för fullständig frågetext> 21 1. Varje dag 58 2. Flera gånger per vecka 189 3. Någon gång 193 4. Aldrig 188 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 40 NYHETER PÅ SVENSKA SR 18 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 18C Hur ofta hör du på nyheter på svenska i Sveriges Radio? <Se F.18 för fullständig frågetext> 204 1. Varje dag 53 2. Flera gånger per vecka 115 3. Någon gång 91 4. Aldrig 188 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 41 NYHETER I SVENSK TV 18 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 18D Hur ofta ser du på nyheter i svensk TV? <Se F.18 för fullständig frågetext> 331 1. Varje dag 60 2. Flera gånger per vecka 63 3. Någon gång 18 4. Aldrig 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 42 NYHETER ANDRA LÄNDER 18 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 18E Hur ofta hör du på nyheter i radiosändningar från andra länder? <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 1. Varje dag 6 2. Flera gånger per vecka 55 3. Någon gång 398 4. Aldrig 188 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 43 VIKTIGT PROBLEM 1 19 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 99 19 Är det något samhällsproblem här i Sverige som du själv tycker är särskilt viktigt? 19(1) Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 15 01. Brottslighet 1 03. Rättssäkerhet 4 05. Missbruk av sociala förmåner 4 08. För slappt/brist på samhällets disciplin 2 09. Storstadsproblem (trafikproblem) 2 10. Familjeproblem 19 11. Uppfostran (barn-föräldrar) 10 12. Ungdomsproblem 1 13. Ungdomsbrottslighet 1 14. Skilsmässor 8 16. Ungdomar - alkohol, narkotika 2 18. Könsroller/kvinnosaken 4 20. Bostadsproblem 24 28. Personliga kontakter/isolering/utstötta 2 29. Svenska vanor 2 30. Socialvård 7 31. Barn (barnstugor/tillsyn) 2 32. Åldringsvård 3 33. Läkarvård 1 34. Sjukvård 28 36. Alkohol 8 37. Narkotika 2 40. Utbildning - Kultur 2 41. Undervisning 2 42. Skolservice/dålig skola/stora klasser 2 44. Lika chanser, jämlikhet 2 46. Radio/TV 3 53. Socialbidrag, slapphet 19 55. Priser/inflation 34 56. Skatter 1 57. Hyror 2 60. Ekonomisk politik 1 62. Kapitalism/socialism/kommunism 1 64. Låga inkomster/löneskillnader 14 65. Arbetslöshet/full sysselsättning, arbetsmarknad 4 66. Arbetsförhållanden/6-timmars arbetsdag 5 70. Politiken i Sverige 1 74. Byråkratin 1 79. Nationalistisk atmosfär 2 80. Invandrare 6 83. Fördomar/diskriminering 4 86. Språkproblem/tolkning/svårt att vara invandrare 3 88. Invandrarnas röst/inflytande 19 90. Förhållande invandrare - svenskar 2 91. Pension för invandrare 8 92. Invandrarpolitik 3 95. Allt är viktigt 110 96. Ingen viktig fråga 188 00. Bortfall 11 99. Uppgift saknas
VAR 44 VIKTIGT PROBLEM 2 19 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 99 19(2) Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 43 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Brottslighet . . 95. Allt är viktigt 285 96. Ingen viktig fråga/Ingen ytterligare viktig fråga 55 98. Vet ej 188 00. Bortfall 8 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 5 9 11 12 14 16 18 20 21 28 29 Frek: 5 1 4 1 5 5 2 8 2 1 1 14 5 Kod: 30 31 32 33 36 37 38 40 42 44 53 55 56 Frek: 1 2 1 1 6 15 1 2 3 2 3 2 4 Kod: 58 59 60 62 64 65 68 70 72 77 78 81 83 Frek: 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 86 88 90 92 95 96 98 0 99 Frek: 3 1 2 5 2 285 55 188 8
VAR 45 KONTAKT OPINIONSLED 20 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 20 Jag skall nu fråga dig vad du själv skulle göra i en speciell situation. Jag har flera förslag på vad man skulle kunna göra. Varje förslag har jag här på kort. Och min fråga är: Är det mycket möjligt, troligt, föga troligt eller inte troligt att du skulle göra så här? För varje svar finns det en ruta på den här svarsskivan. Du tar alltså ett kort från mig och placerar i den ruta du tycker passar bäst. Den situation jag tänker på är följande: Det är stor risk för arbetslöshet, men de som styr i stat och kommun gör ingenting åt det, om inte många människor säger ifrån. Du och många andra kommer också alldeles orättvist att få det sämre. Vad skulle du göra i en sådan situation? 20A Skulle du ta kontakt med personer som har något att säga till om och tala om för dem hur du ser på frågan? 129 1. Mycket möjligt 75 2. Troligt 56 3. Föga troligt 172 4. Inte troligt 26 8. Vet ej 188 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 46 GÅ HEM TILL FOLK 20 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 20B Skulle du gå hem till folk och försöka få dem att ställa upp? <Se F.20 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket möjligt 34 2. Troligt 67 3. Föga troligt 322 4. Inte troligt 12 8. Vet ej 188 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 47 NAMNINSAMLING 20 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 20C Skulle du skriva på om man ordnade en namninsamling? <Se F.20 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket möjligt 81 2. Troligt 44 3. Föga troligt 137 4. Inte troligt 22 8. Vet ej 188 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 48 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTE 20 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 20D Skulle du gå på föreningsmöten där man diskuterade frågan? <Se F.20 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket möjligt 93 2. Troligt 63 3. Föga troligt 137 4. Inte troligt 13 8. Vet ej 188 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 49 ARBETA POLITISKT 20 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 20E Skulle du arbeta extra på fritiden för det politiska parti som har den bästa lösningen i den här situationen? <Se F.20 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket möjligt 92 2. Troligt 54 3. Föga troligt 167 4. Inte troligt 24 8. Vet ej 188 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 50 DELTA I DEMONSTRATION 20 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 20F Skulle du delta i en demonstration? <Se F.20 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket möjligt 60 2. Troligt 61 3. Föga troligt 249 4. Inte troligt 9 8. Vet ej 188 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 51 TALA MED VÄNNER 20 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 20G Skulle du tala med vänner om saken? <Se F.20 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket möjligt 89 2. Troligt 16 3. Föga troligt 59 4. Inte troligt 8 8. Vet ej 188 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 52 FLYTTA INOM SVERIGE 20 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 20H Skulle du flytta till någon annan plats i Sverige, där det finns bättre arbetsmöjligheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket möjligt 101 2. Troligt 61 3. Föga troligt 163 4. Inte troligt 19 8. Vet ej 188 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 53 FLYTTA TILL JUGOSL. 20 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 20I Skulle du flytta till Jugoslavien om det finns bättre arbetsmöjligheter där? <Se F.20 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket möjligt 75 2. Troligt 38 3. Föga troligt 94 4. Inte troligt 11 8. Vet ej 188 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 54 FLYTTA ANNAT LAND 20 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 20J Skulle du flytta till något annat land? <Se F.20 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket möjligt 54 2. Troligt 44 3. Föga troligt 318 4. Inte troligt 11 8. Vet ej 188 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 55 INGEN AKTIVITET 20 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 20K Skulle du göra ingenting alls? <Se F.20 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket möjligt 6 2. Troligt 37 3. Föga troligt 352 4. Inte troligt 27 8. Vet ej 188 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 56 ANNAN AKTIVITET 21 Loc 91 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Är det någonting annat som du kunde tänka dig att göra? 1 03. Spara/leva sparsamt 3 04. Gå till socialbyrå 1 07. Arbetslöshetskassa 3 09. Gå till facket 23 10. Söka nytt jobb/extrajobb 11 11. Söka nytt yrke 4 12. Omskolning/AMS 10 14. Arbeta på egen hand/eget företag 1 15. Att städa (hos svenskarna) 1 19. Strejka 1 20. Arbeta politiskt 1 22. Agitera själv 1 23. Aktivera grupper/org. 1 24. Skriva tidning/TV etc. 3 25. Ge pengar/hjälpa andra 1 28. Gå till regeringen/AMS 1 50. Omöjligt att hända i Sverige 10 77. Annat svar 24 88. Vet inte 551 00. Bortfall/Ingenting annat 12 99. Uppgift saknas
VAR 57 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 22 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vad tror du om möjligheterna att med olika medel påverka dem som bestämmer i stat och kommun? Är möjligheterna stora eller små? 7 1. Mycket stora 48 2. Ganska stora 59 3. Ganska små 188 4. Mycket små 108 5. Inga alls 62 8. Vet inte 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 58 BESÖK HOS BEKANTA 23 Loc 94 width 2 MD=90 or GE 99 Jag skall nu fråga dig hur många människor du träffar på fritiden. Först frågar jag efter alla du brukar träffa och sedan hur många av dem som är från Jugoslavien. Det är bra om du säger hur många det är genom att ge ett ungefärligt antal: en, två, tre osv. 23 Hur många bekanta har du varit hemma hos det senaste året? 17 00. Inga 01. 1 bekant . . 70. 70 bekanta 3 77. Fler än 70 bekanta 20 88. Vet inte 188 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 17 9 25 34 36 44 28 10 13 2 85 1 8 Kod: 13 14 15 18 20 25 30 35 40 48 50 60 70 Frek: 1 1 29 1 52 14 13 1 8 1 14 2 1 Kod: 77 88 90 99 Frek: 3 20 188 3
VAR 59 BESÖK JUGOSL. BEKANTA 24 Loc 96 width 2 MD=90 or GE 99 24 Hur många av dem är från Jugoslavien? 33 00. Inga från Jugoslavien 01. 1 från Jugoslavien . . 50. 50 från Jugoslavien 4 77. Fler än 50 från Jugoslavien 17 88. Vet inte 188 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 33 24 43 50 45 45 30 13 19 4 49 2 9 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 21 25 30 32 38 40 Frek: 2 2 28 1 1 2 24 1 7 11 1 1 2 Kod: 48 50 77 88 90 99 Frek: 1 2 4 17 188 3
VAR 60 ARBETSKAMRATER FRITID 25 Loc 98 width 2 MD=90 or GE 99 25 Hur många av dina arbetskamrater träffar du på din fritid? 196 00. Inga 01. 1 arbetskamrat . . 50. 50 arbetskamrater 9 88. Vet inte 188 90. Bortfall 8 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 Frek: 196 29 50 43 25 23 18 3 5 33 2 14 11 Kod: 25 30 50 88 90 99 Frek: 2 4 1 9 188 8
VAR 61 JUG ARBETSKAMR FRITID 25 Loc 100 width 2 MD=90 or GE 99 26 Hur många av dem är från Jugoslavien? 256 00. Inga 01. 1 från Jugoslavien . . 26. 26 från Jugoslavien 7 88. Vet inte 188 90. Bortfall 9 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15 Frek: 256 41 41 32 18 16 9 4 7 14 1 2 11 Kod: 16 19 20 25 26 88 90 99 Frek: 2 1 3 1 1 7 188 9
VAR 62 PERSONLIGA FRÅGOR 27 Loc 102 width 2 MD=90 or GE 99 27 Hur många människor här i Sverige utanför din familj kan du tala med om mycket personliga frågor? 192 00. Inga 01. 1 människa . . 50. 50 människor 10 88. Vet inte 188 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 Frek: 192 48 71 51 24 31 10 1 5 21 1 2 3 Kod: 40 42 50 88 90 99 Frek: 1 1 2 10 188 2
VAR 63 PERS FRÅGOR JUGOSL. 27 Loc 104 width 2 MD=90 or GE 99 28 Hur många av dem är från Jugoslavien? 215 00. Inga från Jugoslavien 01. 1 från Jugoslavien . . 40. 40 från Jugoslavien 7 88. Vet inte 188 90. Bortfall 6 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 Frek: 215 71 67 41 22 19 7 3 3 1 10 1 1 Kod: 30 40 88 90 99 Frek: 1 1 7 188 6
VAR 64 KONTAKT MED ANDRA 29 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 29 Helt allmänt, tycker du att du har för lite kontakt med andra människor här i Sverige? 12 1. Alldeles för mycket 8 2. Något för mycket 248 3. Lagom 95 4. Något för lite 100 5. Alldeles för lite 9 6. Ingen 2 8. Vet inte 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 65 BEKANTA I SVERIGE 30 Loc 107 width 1 MD=0 30 När du först flyttade till Sverige, hade du då några bekanta eller släktingar att komma till? 35 1. Släktingar och bekanta 178 2. Släktingar 110 3. Bekanta 153 5. Nej, inga 188 0. Bortfall
VAR 66 BESÖKT JUGOSLAVIEN 31 Loc 108 width 2 MD= 0 31 Hur många gånger har du besökt Jugoslavien under de senaste två åren? 01. 1 gång . . 24. 24 gånger 73 55. Aldrig 3 88. Minns inte 188 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 24 55 88 0 Frek: 79 209 64 31 7 3 3 3 1 73 3 188
VAR 67 LAND MEST HEMMA I 32 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 32 Om du var på besök i Jugoslavien hur tror du då att du skulle känna dig nu? Mer hemma i Jugoslavien eller i Sverige? 61 1. Hemma i Jugoslavien 158 2. Mer hemma i Jugoslavien än i Sverige 116 3. Lika hemma i Jugoslavien som i Sverige 105 4. Mer hemma i Sverige än i Jugoslavien 13 5. Hemma i Sverige 7 8. Vet inte 203 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 68 MEDL INVANDRARFÖREN. 33 Loc 111 width 1 MD=0 En del människor är med i en eller flera föreningar. Andra är det inte. Jag skall nu fråga dig om några föreningar här i Sverige. 33 Är du medlem i någon förening för invandrare från Jugoslavien i Sverige? 60 1. Ja 416 5. Nej 188 0. Bortfall
VAR 69 INVANDRARFÖRENING 34 Loc 112 width 2 MD= 0 or GE 90 34 (MEDLEM I INVANDRARFÖRENING) Vilken? 37 41. Udruzenja Jugoslavena u Stockholm 9 42. Slovenksega Kluba 2 43. Jugoslavisk idrottsförening 10 44. Övriga 1 77. Andra, allmänna 188 00. Bortfall 416 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 70 MÖTEN INVANDRARFÖREN. 35 Loc 114 width 2 MD= 0 or GE 90 35 (MEDLEM INVANDRARFÖRENING) Hur många möten har du varit på under senaste året? 01. Ett möte . . 20. 20 möten 22 55. Inget 4 88. Minns inte 188 00. Bortfall 414 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 12 15 20 55 88 0 90 Frek: 10 7 6 3 1 1 3 1 2 22 4 188 414 Kod: 99 Frek: 2
VAR 71 YTTRAT INVANDRARFÖREN 36 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 7 36 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 22 1. Ja 17 5. Nej 1 6. Minns inte 188 0. Bortfall 433 7. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 72 MEDLEM I FACKFÖRENING 37 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 37 Är du medlem i någon fackförening? 294 1. Ja 181 5. Nej 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 73 FACKFÖRENING 38 Loc 118 width 3 MD= 0 or GE 900 38 (MEDLEM I FACKFÖRENING:) Vilken? 97 100. LO, utan uppgift om förbund 2 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 1 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 2 105. Fabriksarbetareförbundet 1 107. Frisörarbetarförbundet 5 109. Grafiska fackförbundet 5 111. Handelsanställdas förbund 21 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 13 113. Kommunalarbetareförbundet 2 114. Lantarbetareförbundet 9 115. Livsmedelsarbetareförbundet 44 116. Metallindustriarbetarförbundet 5 123. Statsanställdas förbund 7 124. Transportarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 2 200. TCO, utan uppgift om förbund 3 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 8 211. Industritjänstemannaförbundet 2 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 2 216. Lärarförbundet 2 221. Statstjänstemannaförbundet 5 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 17 888. Vet inte 190 000. Bortfall 182 900. Frågan ej tillämplig 36 999. Uppgift saknas
VAR 74 ANTAL FACKMÖTEN 39 Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 90 39 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Hur många möten har du varit på under det senaste året? 01. Ett möte . . 10. Tio möten 216 55. Inget 3 88. Minns inte 188 00. Bortfall 181 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 55 88 0 90 Frek: 22 22 9 9 4 4 1 1 2 216 3 188 181 Kod: 99 Frek: 2
VAR 75 YTTRAT FACKFÖRENING 40 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 7 40 (DELTAGIT I MÖTE) När du var på möte senaste gången, yttrade du dig då? 36 1. Ja 61 5. Nej 2 6. Minns inte 188 0. Bortfall 376 7. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 76 MEDL. SVENSK FÖRENING 41 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 41 Är du medlem i någon svensk förening? 73 1. Ja 401 5. Nej 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 77 SVENSK FÖRENING 1 42 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 90 42 (MEDLEM I SVENSK FÖRENING) Vilken/vilka? 42(1) Svensk förening, 1 8 01. Idrott, bollsport, gymnastik 2 03. Bilar, motororg., segelflyg 3 04. Jakt/fiske 1 09. Ryttarklubb 1 10. Dans 6 20. Facklig organisation 6 23. Yrkeskår 1 25. Handelsförening 29 28. Konsumentförening, KF, OK 0 30. Bostadsrätts-, villaförening 5 31. Hyresgästförening 1 43. Musik, orkester 2 44. Religiös församling/kyrka 1 45. Schack/bridge/spel 1 46. Nykterhetsförening 1 47. Filatelistförening 1 49. Språkcirklar, -förening 1 50. Handikapporganisation 1 61. Socialdemokratisk förening 1 73. Organisation för ulandshjälp 1 75. Svårt att identifiera 1 77. Annat svar 188 00. Bortfall 400 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 78 SVENSK FÖRENING 2 42 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 90 42(2) Svensk förening, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 77 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Idrott, bollsport, gymnastik . . 73. Organisation för ulandshjälp 65 85. Ingen mer 188 00. Bortfall 400 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 4 23 28 30 31 45 85 0 90 99 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 65 188 400 1
VAR 79 MÖTEN SVENSK FÖRENING 43 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 90 43 (MEDLEM SVENSK FÖRENING) Hur många möten har du varit på under senaste året? 01. Ett . . 30. Trettio 46 55. Inget 188 00. Bortfall 403 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 8 10 12 30 55 0 90 Frek: 6 6 4 2 2 1 1 2 1 1 46 188 403 Kod: 99 Frek: 1
VAR 80 YTTRAT SVENSK FÖREN. 44 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 7 44 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 19 1. Ja 12 5. Nej 2 6. Minns inte 188 0. Bortfall 441 7. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 81 DEMONSTR. I SVERIGE 45 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 45 Har du någon gång deltagit i någon demonstration i Sverige? 53 1. Ja 419 5. Nej 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 82 DEMONSTRATION 1 46 Loc 133 width 2 MD= 0 or GE 90 46 (DELTAGIT I DEMONSTRATION) Vilken/vilka? 46(1) Demonstration, 1 1 10. Internationella 2 11. FNL 1 12. Spanien 5 17. Östeuropa, andra länder 1 28. Freden 1 29. Mot decentralisering 1 30. Arbetsmarknad 1 33. Arbetstid 2 34. Höjda AMS-bidrag 1 44. Utbildning 24 54. För Jugoslavien, Rolvsic 9 61. 1:a maj 1 74. Kurdisk demonstration 188 00. Bortfall 420 90. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 83 DEMONSTRATION 2 46 Loc 135 width 2 MD= 0 or GE 90 46(2) Demonstration, 2 <Se F.46 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 82 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 10. Internationella . . 74. Kurdisk demonstration 1 75. Diverse 232 00. Bortfall/Inga ytterligare 421 90. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 11 61 75 0 90 99 Frek: 1 3 1 232 421 6
VAR 84 JÄMKNING AV SKATT 47 Loc 137 width 2 MD= 0 47 Här kommer nu några frågor om vart en person ska vända sig här i Stockholm i olika situationer. Frågan är alltså: 47A Vart vänder man sig för att få hjälp om man vill ha jämkning av den skatt som dras från lönen? 1 02. Regeringen 3 03. Riksskatteverket 1 09. Annan central myndighet 1 10. Länsstyrelsen 307 12. Skattemyndighet 3 13. Lokal skattemyndighet 12 27. Immigrant service 1 29. Annan lokal myndighet 1 30. LO 30 33. Lokal fackförening 2 50. Arbetsgivare 1 53. Personalkontoret/lönekontoret 2 54. Förman i arbetet 1 58. Ombudsman 2 64. Advokat 1 65. Pressen 1 67. Revisor 1 74. Släkting 2 80. Andra svar 103 88. Vet inte 188 00. Bortfall
VAR 85 BESVÄR MED HYRESVÄRD 47 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 99 47B Vart vänder man sig för att få hjälp om hyresvärden säger att man inte får bo kvar i den bostad man hyr (dvs. vid uppsägning från bostaden). <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 09. Annan central myndighet 1 10. Länsstyrelsen 9 15. Socialbyrå 124 16. Bostadsförmedling 7 17. Kommunen 2 20. Polisen 37 21. Hyresnämnd 14 27. Immigrant service 3 29. Annan lokal myndighet 12 33. Lokal fackförening 1 36. Skattebetalarförening 96 37. Hyresgästförening 10 39. Annan svensk förening 3 50. Arbetsgivare 1 55. Annan på arbetsplats (ej facket) 9 57. Hyresvärd/vice värd 1 58. Ombudsman 3 64. Advokat 1 65. Pressen 1 68. Förening 3 73. Bekant, vän 1 74. Släkting 1 79. Annan person 7 80. Andra svar 2 81. Kämpa själv 2 82. Ingenstans 1 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 119 88. Vet inte 188 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 86 DÅLIG BEHANDLING AF 47 Loc 141 width 2 MD= 0 or GE 99 47C Vart vänder man sig för att få hjälp om man blir orättvist behandlad av tjänstemännen på arbetsförmedlingen bara därför att man inte är svensk och talar svenska med brytning? <Se F.47 för fullständig frågetext> 20 01. Invandrarverket 5 04. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS 10 07. Justitieombudsmannen JO 5 09. Annan central myndighet 4 10. Länsstyrelsen 4 15. Socialbyrå 4 17. Kommunen 2 20. Polisen 6 22. Domstol 13 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 7 25. Arbetsdomstolen AD 1 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 28 27. Immigrant service 2 29. Annan lokal myndighet 1 30. LO 1 31. Annan central organisation 75 33. Lokal fackförening 1 45. Kristen demokratisk samling 1 50. Arbetsgivare 4 51. Direktör, företagschef 2 52. Personalchef 4 54. Förman i arbetet 1 55. Annan på arbetsplats (ej facket) 1 57. Hyresvärd/vice värd 1 58. Ombudsman 2 59. Ind. lek. tolk 2 61. Hemlandsambassad 8 64. Advokat 7 65. Pressen 2 68. Förening 4 73. Bekant, vän 8 80. Andra svar 6 81. Kämpa själv 19 82. Ingenstans 1 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 2 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 205 88. Vet inte 188 00. Bortfall 7 99. Uppgift saknas
VAR 87 FÅR FÖR LITE LÖN 47 Loc 143 width 2 MD= 0 or GE 99 47D Vart vänder man sig för att få hjälp om arbetsgivaren betalar ut mindre lön än vad man har rätt till? <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 01. Invandrarverket 1 09. Annan central myndighet 1 10. Länsstyrelsen 1 12. Skattemyndighet 1 15. Socialbyrå 6 27. Immigrant service 10 30. LO 1 31. Annan central organisation 7 32. Fackförbund 300 33. Lokal fackförening 1 42. Centerpartiet 23 50. Arbetsgivare 6 51. Direktör, företagschef 11 52. Personalchef 23 53. Personalkontoret/lönekontoret 9 54. Förman i arbetet 1 58. Ombudsman 1 64. Advokat 1 67. Revisor 8 80. Andra svar 2 81. Kämpa själv 5 82. Ingenstans 54 88. Vet inte 188 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 88 TOLKHJÄLP 47 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 47E Vart vänder man sig om man behöver tolk i en viktig fråga? <Se F.47 för fullständig frågetext> 44 01. Invandrarverket 3 09. Annan central myndighet 1 12. Skattemyndighet 3 15. Socialbyrå 5 17. Kommunen 1 18. Rättshjälpen 4 20. Polisen 9 23. Invandrarbyrå 1 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 2 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 267 27. Immigrant service 1 33. Lokal fackförening 1 38. Tolkförening 2 39. Annan svensk förening 1 55. Annan på arbetsplats 4 59. Ind.lek. tolk 2 60. Hemlands konsulat 4 61. Hemlandsambassad 4 64. Advokat 3 65. Pressen 2 68. Förening 2 70. Landsman i Sverige 14 73. Bekant, vän 6 74. Släkting 5 77. Make 3 79. Annan person 3 80. Andra svar 1 81. Kämpa själv 2 82. Ingenstans 16 83. Skulle aldrig göra någonting/aldrig vända mig till någon/behöver ingen hjälp 57 88. Vet inte 188 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 89 SITUATION MED TOLK 48 Loc 147 width 2 MD= 0 or GE 99 48 Är det någon situation här i Sverige i vilken du är i behov av att få hjälp av en tolk? I vilken situation? 7 03. Advokat 1 04. Skattemyndighet 1 05. Försäkringskassa 26 08. Sjukhus 31 09. Domstol 1 10. Arbetsförmedlingen 43 11. Myndigheter (allmänt) 1 12. Arbetsplats 4 15. Polis 1 19. Annan myndighet 4 30. Uträtta ärenden 5 32. Självdeklaration 4 33. När man måste fylla i blankett 3 34. När man måste skriva något 2 36. I samband med handlings översättning 11 37. Legala ärenden 3 40. I alla ärenden 6 50. Ja, men utan angiven situation 303 55. Behöver ej tolk 1 77. Andra svar 15 88. Vet inte 188 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 90 FEL BEHANDL AV MYND 49 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 49 Har du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet i Sverige? 80 1. Ja 393 5. Nej 2 8. Vet inte 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 91 FELBEHANDL MYNDIGHET 50 Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 90 50 (FELAKTIGT BEHANDLAD) Av vilken eller vilka myndigheter? 1 04. Socialstyrelsen 1 05. Invandrarverket 0 06. JO 3 07. Annan central myndighet 6 09. Arbetsgivare 1 10. Länsstyrelsen 2 11. Sjukhus 2 12. Annan läns nivå 3 15. Riksbanken 1 19. Olika förbund 2 21. Allmän försäkringskassa 2 22. Arbetsförmedling 3 23. Barnavårdsnämnd 3 25. Bostadsförmedling 4 28. Domstol 1 32. Läkare/sköterska 1 33. Pastorsexpedition 13 35. Skattemyndighet 1 36. Skola/lärare/rektor 22 38. Polis 2 39. Trafik 1 40. Annan kommunal myndighet 2 42. Facket 188 00. Bortfall 395 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 92 FÖRSÖK FÅ RÄTTELSE 51 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 7 51 Försökte du få rättelse i myndighetens beslut? 64 1. Ja 17 5. Nej 188 0. Bortfall 393 7. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 93 AKTIVITET FÅ RÄTTELSE 52 Loc 153 width 2 MD= 0 or GE 90 52 (FÖRSÖKTE FÅ RÄTTELSE) Hur gjorde du då? 20 13. Överklagade, besvär till högre myndighet 7 14. Rättegång inför domstol 6 17. Annat svar 13 22. Gå och prata 2 23. Bråka 2 24. Rättshjälpen 4 25. Ny ansökan 2 26. Till polisen 3 27. Fackförening 3 56. Advokat 1 58. Skrev till kungen 188 00. Bortfall 412 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 94 MÖJLIGT ÄNDRA BESLUT 53 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 53 Vad tror du i allmänhet om möjligheten att lyckas få en myndighet att ändra sitt beslut? Är möjligheterna stora eller små? 10 1. Mycket stora 76 2. Ganska stora 70 3. Ganska små 155 4. Mycket små 62 5. Inga alls 97 8. Vet inte 188 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 95 BEHANDLAD POLIS 54 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 54 Tänk dig att någon som är i din situation går till polisen - blir han behandlad sämre eller bättre än andra av polisen? 0 1. Mycket bättre 6 2. Bättre 359 3. Lika bra 41 4. Sämre 6 5. Mycket sämre 61 8. Vet inte 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 96 BEHANDLAD HYRESVÄRD 55 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 55 Om någon i din situation går till en hyresvärd - blir han behandlad sämre eller bättre än andra? 3 1. Mycket bättre 11 2. Bättre 313 3. Lika bra 65 4. Sämre 7 5. Mycket sämre 1 7. Det beror på människan 73 8. Vet inte 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 97 BEHANDLAD LÄKARE 56 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 56 Och hur är det med en läkare? 2 1. Mycket bättre 8 2. Bättre 386 3. Lika bra 29 4. Sämre 6 5. Mycket sämre 42 8. Vet inte 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 98 BEHANDLAD OMBUDSMAN 57 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 57 Tänk nu på hur det är på arbetsplatsen - hur blir någon i din situation behandlad av en ombudsman i fackföreningen, sämre eller bättre än andra? 2 1. Mycket bättre 16 2. Bättre 340 3. Lika bra 35 4. Sämre 7 5. Mycket sämre 73 8. Vet inte 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 99 BEHANDLAD FÖRMAN 58 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 58 Och hur är det med förmän eller arbetsledare? 6 1. Mycket bättre 63 2. Bättre 288 3. Lika bra 47 4. Sämre 18 5. Mycket sämre 51 8. Vet inte 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 100 BEHANDLAD ARBETSKAMR. 59 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 59 Hur är det med arbetskamraterna? Behandlar de någon i din situation sämre eller bättre än andra? 2 1. Mycket bättre 19 2. Bättre 351 3. Lika bra 43 4. Sämre 17 5. Mycket sämre 1 7. Det beror på människan 36 8. Vet inte 188 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 101 NYHETER SVENSKA TIDN. 60 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 60 Hur ofta läser du nyhetsartiklar i svenska tidningar? 201 1. Varje dag 56 2. Flera gånger per vecka 130 3. Någon gång 85 4. Aldrig 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 102 NYHETER JUGOSL TIDN. 61 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 61 Hur ofta läser du nyhetsartiklar i jugoslaviska tidningar? 29 1. Varje dag 109 2. Flera gånger per vecka 269 3. Någon gång 67 4. Aldrig 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 103 DISK. SVENSK POLITIK 62 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 62 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om svensk politik? Vilket alternativ passar i ditt fall? 81 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 106 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 152 3. Jag brukar lyssna, men jag deltar aldrig i diskussionen 129 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 6 8. Vet inte, politik diskuteras aldrig 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 104 DISK. JUGOSL. POLITIK 63 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 63 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om politik i Jugoslavien? Vilket alternativ passar i ditt fall? 105 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 99 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 154 3. Jag brukar lyssna, men jag deltar aldrig i diskussionen 108 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 7 8. Vet inte, politik diskuteras aldrig 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 105 FÖRÄLDR DISK. POLITIK 64 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 64 Hur var det i din barndom? När det kom viktiga nyheter, hur ofta diskuterade dina föräldrar då det som hänt med varandra och barnen? 36 1. Mycket ofta 80 2. Ofta 127 3. Sällan 201 4. Nästan aldrig 30 8. Minns inte 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 106 VIKT. SAMHÄLLSPROBLEM 65 Loc 167 width 2 MD= 0 or GE 99 65 Här är en lista med några av de samhällsproblem som diskuteras mest nu för tiden. Vilken av de här frågorna tycker du är den viktigaste frågan i Sverige? 127 01. Arbetslöshet 14 02. Miljövård 21 03. Socialvård 89 04. Skatteproblem 2 05. Företagens stora inflytande 49 06. Förhållandet invandrare-svenskar 50 07. Brottsligheten 84 08. Stigande priser 3 09. Vilda strejker 9 10. Maktkoncentration 26 88. Vet inte 188 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 107 FÖLJER SVENSK POLITIK 66 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk politik? 48 1. Nästan allt 75 2. En hel del 126 3. Något 113 4. Mycket lite 113 5. Inte alls 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 108 FÖLJER JUGOSL POLITIK 67 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 67 Hur mycket följer du med vad som händer i jugoslavisk politik? 27 1. Nästan allt 64 2. En hel del 151 3. Något 128 4. Mycket lite 103 5. Inte alls 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 109 MEDBORGARSKAP 68 Loc 171 width 2 MD= 0 68 Vilket medborgarskap har du? 41 01. Svenskt 1 02. Finskt 430 04. Jugoslaviskt 4 10. Statslös 188 00. Bortfall
VAR 110 MAKES MEDBORGARSKAP 69 Loc 173 width 2 MD= 0 or GE 90 69 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket medborgarskap har din make/maka? 59 01. Svenskt 6 02. Finskt 2 03. Polskt 291 04. Jugoslaviskt 1 10. Statslös 1 11. Tjeckiskt 1 17. Albanskt 1 20. Bolivianskt 1 26. Spanskt 1 27. Österrikiskt 188 00. Bortfall 111 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 111 DELTA JUGOSLAV. VAL 70 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 70 Om det var val till riksdagen i Jugoslavien den här månaden skulle du rösta då? 201 1. Ja, absolut 139 2. Ja, jag tror det 36 3. Nej, jag tror inte det 31 4. Nej, absolut inte 17 8. Vet inte 237 0. Bortfall/Ingen rösträtt 3 9. Uppgift saknas
VAR 112 ALLM. VAL JUGOSLAVIEN 71 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 71 Röstade du i det senaste allmänna valet i Jugoslavien? 326 1. Ja 102 5. Nej 3 8. Minns inte 224 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 113 RÖSTADE I VALET 1973 72 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 7 72 (SVENSK MEDBORGARE) Röstade du i valet i Sverige i september 1973? 19 1. Ja 12 5. Nej 199 0. Bortfall 433 7. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 114 RÖSTA KOMMUNALVAL -76 73 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 73 Om du har rösträtt i kommunalvalet 1976, kommer du då att rösta? 229 1. Ja, absolut 127 2. Ja, jag tror det 42 3. Nej, jag tror inte det 35 4. Nej, absolut inte 2 6. Tänker lämna Sverige 37 8. Vet inte 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 115 TJÄNA MYCKET PENGAR 74 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 74 Om du jämför hur du och din familj har det nu i Stockholm med hur ni hade tidigare i Jugoslavien, anser du att du har det bättre eller sämre än du hade det i tidigare? Jag ska fråga om några olika förhållanden. 74A Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien hur är det med dina möjligheter att tjäna mycket pengar? 110 1. Mycket bättre 258 2. Bättre 53 3. Lika bra 19 4. Sämre 5 5. Mycket sämre 17 8. Vet inte 188 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 116 TRIVAS MED ARBETET 74 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 74B Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien hur är det med dina möjligheter att trivas med arbetet? <Se F.74 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket bättre 168 2. Bättre 94 3. Lika bra 68 4. Sämre 33 5. Mycket sämre 29 8. Vet inte 188 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 117 ANVÄNDA FRITIDEN BRA 74 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 74C Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien hur är det med dina möjligheter att använda fritiden på ett bra sätt? <Se F.74 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket bättre 66 2. Bättre 60 3. Lika bra 157 4. Sämre 150 5. Mycket sämre 10 8. Vet inte 188 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 118 FÖRBÄTTRA SAMHÄLLET 74 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 74D Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien hur är det med dina möjligheter att göra något aktivt för att förbättra samhället? <Se F.74 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bättre 51 2. Bättre 108 3. Lika bra 94 4. Sämre 90 5. Mycket sämre 94 8. Vet inte 188 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 119 VINNA UPPSKATTNING 74 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 74E Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien, hur är det med dina möjligheter att vinna uppskattning och andra människors förtroende? <Se F.74 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket bättre 62 2. Bättre 172 3. Lika bra 99 4. Sämre 73 5. Mycket sämre 26 8. Vet inte 188 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 120 LÄMPLIG BOSTAD 74 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 74F Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien, hur är det med dina möjligheter att få en lämplig bostad? <Se F.74 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket bättre 192 2. Bättre 52 3. Lika bra 8 4. Sämre 8 5. Mycket sämre 24 8. Vet inte 188 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 121 YTTRANDEFRIHET 74 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 74G Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien hur är det med dina möjligheter att frihet säga vad du tänker? <Se F.74 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket bättre 115 2. Bättre 189 3. Lika bra 22 4. Sämre 8 5. Mycket sämre 35 8. Vet inte 188 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 122 TRIVAS ÖVERHUVUDTAGET 74 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 74H Om du jämför hur du hade det i Jugoslavien hur är det med dina möjligheter att trivas överhuvudtaget? <Se F.74 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket bättre 104 2. Bättre 126 3. Lika bra 113 4. Sämre 68 5. Mycket sämre 9 8. Vet inte 188 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 123 SIT: EGEN-ANDRA INV. 75 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 75 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur invandrare har det här i allmänhet, anser du då att du har det sämre eller bättre? 69 1. Mycket bättre 114 2. Bättre 249 3. Lika bra 14 4. Sämre 1 5. Mycket sämre 27 8. Vet inte 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 124 SIT: EGEN-SVENSKARS 75 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 76 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur svenskar har det, har du det då sämre eller bättre? 18 1. Mycket bättre 37 2. Bättre 226 3. Lika bra 144 4. Sämre 30 5. Mycket sämre 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 125 POLIS BEHANDL INVANDR 77 Loc 189 width 1 MD=0 77 Om du tänker på invandrare i allmänhet - anser du att polisen behandlar dem sämre eller bättre än polisen behandlar svenskar? 0 1. Mycket bättre 8 2. Bättre 266 3. Lika bra 103 4. Sämre 28 5. Mycket sämre 71 8. Vet inte 188 0. Bortfall
VAR 126 PLAC ÖNSKESTEGE NU 78 Loc 190 width 2 MD=90 or GE 99 78 Jag ska visa dig en stege, som vi kallar för "önskningarnas stege". Högst upp står en 10:a, och där är alla dina önskningar uppfyllda. Längst ner står en nolla, och där är inga önskningar uppfyllda. 78a Jag vill fråga dig var tycker du att du själv står idag på stegen? 11 00. Inga önskningar uppfyllda 3 01. 12 02. 36 03. 44 04. 187 05. 56 06. 47 07. 34 08. 12 09. 21 10. Alla önskningar uppfyllda 10 88. Vet inte 188 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 127 PLAC ÖNSKESTEGE JUGOS 78 Loc 192 width 2 MD=90 or GE 99 78b Jag vill fråga dig var stod du när du var i Jugoslavien? <Se F.78 för fullständig frågetext> 19 00. Inga önskningar uppfyllda 31 01. 48 02. 57 03. 57 04. 130 05. 41 06. 27 07. 23 08. 11 09. 14 10. Alla önskningar uppfyllda 14 88. Vet inte 188 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 128 PLAC ÖNSKESTEGE 5 ÅR 78 Loc 194 width 2 MD=90 or GE 99 78c Var tror du att du kommer att stå om fem år? <Se F.78 för fullständig frågetext> 5 00. Inga önskningar uppfyllda 0 01. 5 02. 9 03. 8 04. 45 05. 35 06. 64 07. 85 08. 44 09. 91 10. Alla önskningar uppfyllda 82 88. Vet inte 188 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 129 VIKTIGASTE ÖNSKNING 1 79 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 79 När du tänker på det här sättet, vilka önskningar är de viktigaste för dig? 79(1) Viktigaste önskningar, 1 DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 2 02. 3 05. 1 06. 11 08. 8 09. 5 10. 2 11. 7 12. 39 13. 5 14. 79 16. 9 17. 7 18. 1 20. 2 22. 1 24. 1 25. 4 27. 4 28. 9 30. 8 31. 2 32. 10 33. 9 34. 18 36. 3 38. 2 40. 5 41. 2 42. 3 46. 2 47. 1 48. 2 49. 1 51. 5 52. 3 54. 1 59. 58 60. 7 64. 1 66. 1 67. Att bo i en lugn tyst miljö/flytta till landet 3 69. Att lära sig språket bra 4 70. Ekonomisk jämlikhet i världen 6 71. Fred i världen 1 74. Demokrati 1 75. Förändringar i samhället 1 76. Frihet 6 80. Arbete 13 81. Utbildning 2 85. Att studera, att läsa/få kunskap 1 87. Rösträtt i Sverige 14 90. Övriga önskningar 1 93. Att invandrare får det bättre i Sverige/hjälpa invandrare 52 98. Vet inte 188 00. Bortfall 27 99. Uppgift saknas
VAR 130 VIKTIGASTE ÖNSKNING 2 79 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 79(2) Viktigaste önskningar, 2 <Se F.79 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 129 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING. DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 01. . . 93. Att invandrare får det bättre i Sverige/hjälpa invandrare 49 98. Vet inte 242 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas Kod: 8 10 11 13 14 16 17 18 27 28 30 31 33 Frek: 4 2 2 22 2 11 14 2 3 1 6 2 9 Kod: 34 36 38 40 41 47 49 50 51 52 57 59 60 Frek: 6 3 5 3 7 1 1 2 1 2 1 2 19 Kod: 64 67 69 71 74 80 81 84 88 90 93 98 0 Frek: 2 2 2 8 1 6 2 1 1 193 3 49 242 Kod: 99 Frek: 19
VAR 131 FÖDELSEÅR 80 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 80 Nu ska jag helt enkelt be att få fråga dig lite om vad du gör nu och vad du gjort tidigare. Men först vill jag fråga: Vilket år är du född? 08. 1908 . . 56. 1956 188 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 8 9 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23 24 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 2 7 6 6 12 11 11 12 6 15 14 18 20 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 21 20 31 27 22 18 22 15 21 15 14 18 15 Kod: 51 52 53 54 55 56 0 99 Frek: 13 8 13 7 9 5 188 1
VAR 132 BARNDOMSORT 82 Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 82 Var bodde du huvuddelen av din barndom? 1 40. Ort i Jugoslavien 214 41. Ort i Jugoslavien 77 42. Ort i Jugoslavien 19 43. Ort i Jugoslavien 71 44. Ort i Jugoslavien 8 45. Ort i Jugoslavien 12 46. Ort i Jugoslavien 7 47. Ort i Jugoslavien 58 48. Ort i Jugoslavien 194 00. Bortfall/Uppgift saknas 3 99. Uppgift saknas
VAR 133 ANT SKOLÅR I JUGOSL. 83 Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 83 Hur många år har du gått i skola i Jugoslavien? 01. 1 år . . 21. 21 år 15 55. Har ej gått i skola i Jugoslavien 188 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 2 3 65 6 29 27 71 21 23 60 71 12 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 55 0 99 Frek: 25 11 18 6 2 3 1 2 15 188 2
VAR 134 ANT. SKOLÅR I SVERIGE 84 Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 84 Hur många år har du gått i skola i Sverige? 01. 1 år . . 21. 21 år 399 55. Har ej gått i skola i Sverige 188 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 21 55 0 Frek: 25 13 15 4 1 8 2 1 2 1 1 399 188 Kod: 99 Frek: 4
VAR 135 UTBILDNING I JUGOSL. 85 Loc 208 width 2 MD= 0 or GE 99 85 Vilken utbildning har du fått i Jugoslavien? 112 01. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 69 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning, antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 45 03. Avslutad grundskola eller realexamen; 9-årig skola som fullbordats 39 04. Grundskola eller realexamen samt ett eller flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 116 05. Studentexamensnivå = 2- eller 3-årigt gymnasium med examen; avslutat gymnasiestudium (12-13 års studier) 29 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 27 07. Universitetsexamen eller motsvarande 1 10. Annan utbildning 36 55. Ingen utbildning 188 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 136 UTBILDNING I SVERIGE 86 Loc 210 width 2 MD= 0 or GE 99 86 Vilken utbildning har du fått i Sverige? 1 01. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 4 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning, antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 1 03. Avslutad grundskola eller realexamen; 9-årig skola som fullbordats 1 04. Grundskola eller realexamen samt ett eller flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 7 05. Studentexamensnivå = 2- eller 3-årigt gymnasium med examen; avslutat gymnasiestudier (12-13 års studier) 3 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 3 07. Universitetsexamen eller motsvarande 13 10. Yrkesutbildning 1-2 år 1 12. Studerande på universitetet 14 13. Yrkesutbildning mindre än 2 år 6 14. Yrkesutbildning mer än 2 år 20 15. Diverse kortvariga kurser 2 16. Andra konstnärliga utbildningar 4 20. Allmän utbildning vid gymnasium (t.ex. språk på vuxengymn.) folkhögskola, grundskola 7 21. Allmän utbildning vid universitet (t ex."proppen" juridik, yrk-kurs) 16 50. Annan utbildning 366 55. Ingen utbildning 188 00. Bortfall 7 99. Uppgift saknas
VAR 137 SVENSK SPRÅKKURS 87 Loc 212 width 1 MD=0 87 Kan du säga ungefär hur många timmar du har deltagit i svenska språkkurser? 84 1. 1-50 timmar 35 2. 51-100 timmar 18 3. 101-150 timmar 16 4. 151-200 timmar 85 5. 200 och mer 238 7. Inga 188 0. Bortfall
VAR 138 ANVÄNDN. JUGOSL UTB. 88 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 7 88 I det yrke som du har nu i Sverige, har du användning av den utbildning du har fått i Jugoslavien? 205 1. Ja 226 5. Nej 188 0. Bortfall 34 7. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 139 ANV JUGOSL UTBILDNING 89 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 97 89 Vilken utbildning tänker du på? 2 01. Hantverk (konditor, skräddare, snickare) 1 03. Jordbruk (lantmanna, traktorförare) 1 04. Jordbruk (agronom) 2 06. Byggnads (ingenjör, arkitekt, ritare) 4 07. Industri (svarvare, montör) 2 08. Verkstadsindustri (ingenjör, konstruktör, ritare) 2 09. Transport (sjöman, körkort, trafikkort) 1 11. Handel (butik, köpmanna, biträde) 2 12. Handel (handelsgymnasium, civilekonom) 9 14. Vård (sjuksköterska) 1 15. Vård (läkare, tandläkare) 9 16. Service (hotell, restaurang, frisör) 6 18. Kontor (kontorist, maskinskrivning) 1 23. Offentlig (officer) 1 24. Konstnärlig (varje slag) 1 25. Vetenskap (doktorsexamen) 1 26. Hem (hushållskurs, husmoderskurs) 2 27. Sömmerska (skräddare) 10 30. Yrkeserfarenhet: Hantverk (kock) 4 31. Yrkeserfarenhet: Jordbruk/skogsbruk 2 32. Yrkeserfarenhet: Byggnads 4 33. Yrkeserfarenhet: Industri 2 34. Yrkeserfarenhet: Transport/handel 2 36. Yrkeserfarenhet: Service 1 37. Yrkeserfarenhet: Kontor 1 38. Yrkeserfarenhet: Offentlig 1 40. Yrkeserfarenhet: Sjömansyrke 1 70. Yrkeserfarenhet: Språk 11 79. Att kunna läsa och skriva 69 80. Allmän utbildning: Yrkeskola, ej specificerad 1 81. Allmän utbildning: Folkhögskola 4 82. Allmän utbildning: Mellan (real) skola 16 83. Allmän utbildning: Läroverk/gymnasieskola 3 84. Allmän utbildning: Avslutad studentexamen 11 85. Allmän utbildning: Universitetsstudier 10 86. Allmän utbildning: Universitetsexamen 36 87. Allmän utbildning: Folkskola el. dyl., grundskola 11 88. Allmän utbildning: Gymnasieskola - teknisk linje 3 89. Allmän utbildning: Gymnasieskola - humanistisk linje 1 90. Allmän utbildning: Gymnasieskola - naturvetenskaplig linje 32 91. Allmän utbildning 2 92. Allmän utbildning: Teknisk högskola 11 94. Allmän utbildning: Gymnasieskola 9 95. Allmän utbildning: Annat svar, alla utbildningar 6 96. Vet inte/vill inte svara 188 00. Bortfall 44 97. Frågan ej tillämplig 120 99. Uppgift saknas
VAR 140 SYSSELSÄTTNING 90 Loc 216 width 1 MD=0 90 Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande? 402 1. Anställd, förvärvsarbetar 30 2. Egen företagare 6 3. Arbetar i hemmet (hemmaman/-fru) 7 4. Studerande 25 5. Arbetslös 4 6. Pensionär, långtidssjukskriven 2 7. Anställd - freelancer/annan sysselsättning 188 0. Bortfall
VAR 141 YRKE 91 Loc 217 width 2 MD= 0 or GE 97 91 I vilket yrke arbetar du för närvarande? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 96. 188 00. Bortfall 42 97. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 9 10 12 13 17 19 20 21 25 Frek: 1 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 4 1 Kod: 27 30 31 32 37 39 41 43 46 47 48 49 50 Frek: 8 6 2 9 2 2 4 4 28 9 4 2 1 Kod: 51 54 55 59 61 62 63 64 65 69 70 71 72 Frek: 1 2 1 1 4 2 2 22 2 14 12 4 53 Kod: 73 74 75 78 79 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 2 9 2 21 5 6 47 13 39 2 18 1 28 Kod: 91 95 96 0 97 99 Frek: 1 11 1 188 42 3
VAR 142 YRKETS TITEL Loc 219 width 12 alphabetic Yrkets titel Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 143 YRKE I JUGOSLAVIEN 92 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 97 92 Vilket yrke hade du innan du flyttade till Sverige? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 03. . . 95. 27 96. 188 00. Borfall 28 97. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 10 12 13 17 21 24 25 27 28 Frek: 1 1 1 1 2 3 3 3 10 5 7 9 18 Kod: 30 32 36 37 39 43 46 47 48 49 51 53 54 Frek: 10 13 1 18 1 3 12 11 9 1 1 17 1 Kod: 55 59 60 61 62 63 64 65 69 70 71 72 73 Frek: 2 1 6 4 4 26 14 4 18 1 11 20 3 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 83 84 86 88 89 90 Frek: 7 7 1 1 14 13 22 1 1 1 1 3 14 Kod: 91 92 93 94 95 96 0 97 99 Frek: 38 3 9 2 2 27 188 28 5
VAR 144 ARBETSLED. I SVERIGE 93 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 7 93 (FÖRVÄRVSARBETAR) Leder du någon annans arbete på din arbetsplats här i Sverige? 73 1. Ja 380 5. Nej 190 0. Bortfall 20 7. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 145 ARBETSLED. I JUGOSL. 93 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 6 94 Gjorde du det i Jugoslavien? 101 1. Ja 342 5. Nej 188 0. Bortfall 31 6. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 146 NÄRINGSGREN 95 Loc 235 width 2 MD= 0 95 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken näringsgren arbetar du? 2 01. Jordbruk, skogsbruk, fiske 130 02. Tillverkningsindustri, gruvdrift 15 03. Byggnads- och anläggningsverksamhet 46 04. Handel och samfärdsel 14 05. Undervisning, vetenskaplig verksamhet 13 07. Konstnärlig verksamhet och massmedia 39 08. Sjuk- och socialvård 156 09. Personlig service, hotell, restaurang 2 10. Bevakningstjänster 26 11. Andra tjänster 221 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 147 ARBETSLÖS I JUGOSL. 96 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 96 Var du arbetslös under det senaste året du bodde i Jugoslavien? 128 1. Ja 311 5. Nej 188 0. Bortfall 37 9. Uppgift saknas
VAR 148 PLAC PYRAMID JUGOSL. 97 Loc 238 width 2 MD=90 or GE 99 97 Man säger ibland att samhället är som pyramid, som på det här kortet, men dem som har det allra bäst och som är mest privilegierade och mest uppskattade i toppen och med dem som är sämst ställda, minst gynnade eller mest nertrampade i botten. Om du skulle peka var i den här pyramiden stod du och din familj när ni bodde i Jugoslavien? 17 00. Minst privilegierade 9 01. 18 02. 37 03. 51 04. 153 05. 48 06. 42 07. 37 08. 11 09. 23 10. Mest privilegierade 19 88. Vet inte 188 90. Bortfall 11 99. Uppgift saknas
VAR 149 PLAC PYRAMID SVERIGE 97 Loc 240 width 2 MD=90 or GE 99 98 Och nu i Sverige, var befinner du och din familj er nu? 14 00. Minst privilegierade 11 01. 23 02. 32 03. 69 04. 151 05. 64 06. 35 07. 23 08. 12 09. 14 10. Mest privilegierade 14 88. Vet inte 188 90. Bortfall 14 99. Uppgift saknas
VAR 150 TILLHÖR SOCIALGRUPP 99 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 99 Det talas ofta om olika sociala grupper och samhällsklasser och de flesta människor brukar säga att de hör till någon sådan grupp eller klass. Räknar du dig själv till någon av dem? 216 1. Ja 205 5. Nej 51 8. Vet inte 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 151 SOCIALGRUPP 100 Loc 243 width 2 MD= 0 or GE 90 100 (OM JA PÅ FRÅGA 99) Till vilken? 1 10. De sämsta 3 11. Lägsta gruppen 1 12. Underklassen 1 13. Proletariatet 1 15. Låginkomsttagarna 2 18. Socialist 143 21. Arbetarklassen 2 22. Socialgrupp III 2 30. Lägre medelklass 49 40. Medelklass 1 42. Borgare 5 43. Socialgrupp II 1 62. Socialgrupp I 188 00. Bortfall 252 90. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 152 FARS YRKE 101 Loc 245 width 2 MD= 0 or GE 99 Nu skall jag be att få fråga dig om hur det var när du var barn. 101 Vad hade din far eller motsvarande för yrke? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 03. . . 95. 5 96. Ingen far eller motsvarande 6 98. Vet inte 188 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 7 9 11 14 17 19 21 24 25 27 28 Frek: 2 1 1 1 3 2 1 3 14 2 4 7 2 Kod: 29 30 32 36 37 38 39 41 42 44 46 47 49 Frek: 7 1 2 1 33 2 3 1 1 1 6 3 6 Kod: 52 54 55 57 59 60 61 62 63 64 65 69 70 Frek: 1 5 1 17 2 16 1 16 10 10 4 15 1 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 85 89 Frek: 3 4 2 5 2 1 2 4 14 131 3 2 2 Kod: 90 92 93 94 95 96 98 0 99 Frek: 40 6 30 1 2 5 6 188 2
VAR 153 AKTIV I UNGDOMSORG. 102 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 102 Vad du själv aktiv medlem i någon ungdomsorganisation i Jugoslavien? 220 1. Ja 251 5. Nej 188 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 154 FÖRÄLDR. AKTIVA ORG. 103 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 103 Anser du att dina föräldrar var aktiva i någon förening eller organisation? 139 1. Ja 284 5. Nej 49 8. Vet inte 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 155 FÖRÄLDRARS FÖRENING 104 Loc 249 width 2 MD= 0 or GE 90 104 (FÖRÄLDRAR AKTIVA I FÖRENING) Föräldrars förening eller organisation? 3 04. Jakt/fiske 7 20. Facklig organisation 4 23. Yrkeskår 1 24. Hantverksförening 4 28. Konsumentförening, KF, OK 1 43. Musik, orkester 40 60. Kommunistpartiet 1 61. Socialdemokraterna 1 63. Bondeförbundet/center/agrarer 3 70. Kommunala uppdrag 1 71. Andra allmänna uppdrag 8 78. Motståndsrörelse under krig 36 79. Annan politisk förening 1 82. Frivillig brandkår 4 84. Kombattantförening/krigsveteran 5 85. Oidentifierad 54 88. Vet ej 188 00. Bortfall 294 90. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 156 FÖRÄLDR. FACKFÖREN. 105 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 105 Var de aktiva i någon fackförening? 130 1. Ja 271 5. Nej 72 8. Vet inte 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 157 FÖRÄLDR. POL. PARTI 105 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 106 Var de aktiva i något politiskt parti? 92 1. Ja 335 5. Nej 43 8. Vet inte 188 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 158 FÖRÄLDRAR RELIGIÖSA 107 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 107 Anser du att dina föräldrar var religiösa? 275 1. Ja 172 5. Nej 26 8. Vet inte 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 159 EGEN RELIGION 108 Loc 254 width 2 MD= 0 or GE 99 108 Vilken är din egen religion? 1 11. Protestant 3 16. Jehovas vittne 3 18. Kristen 1 19. Andra som finns i Sverige (frikyrka) 106 20. Romersk-katolsk 134 21. Ortodox 128 22. Grekisk-katolsk 14 31. Islam 83 55. Har ingen religion 188 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 160 RELIGIÖS 109 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 109 Anser du att du själv är religiös? 156 1. Ja 273 5. Nej 43 8. Vet inte 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 161 ORSAK FLYTTA 1 110 Loc 257 width 2 MD= 0 or GE 99 110 Vilka var de viktigaste orsakerna till att du flyttade till Sverige? Nämn gärna flera orsaker. 110(1) Viktig orsak till att flytta till Sverige, 1 10 01. Följt med föräldrar/syskon/barn 14 02. Flyttat till föräldrar/syskon/barn 7 03. Följt med make/fästman etc. 43 04. Flyttat till make/fästman etc. 2 05. Följt med bekanta och släktingar 7 06. Flyttat till bekanta och släktingar 5 09. Kärlek 2 10. Skilsmässa i Jugoslavien 9 11. Personliga skäl 1 12. Komma från familjen 2 13. Stå på egna ben 0 14. Skolproblem i Jugoslavien 0 18. Trivs inte i Jugoslavien 13 19. Familjeskäl 62 20. Äventyr/pröva nytt/se lite 4 21. Byta miljö 1 22. Börja livet på nytt 4 23. Möjligheter att utveckla sig 1 25. Lära svenska språket 1 26. Egna utbildningsmöjligheter 1 27. Barns utbildningsmöjligheter 4 33. Möjligheter att få läkarvård 26 35. Nyfikenhet 5 38. Bättre kulturutbud 4 40. Bort från jordbruk 26 41. Inget arbete/arbetslös 2 42. Dålig lön 3 43. Dåligt arbete 1 44. Dålig ekonomi 12 46. Bostadsproblem 1 47. Familjen saknas i Jugoslavien 1 48. Familjens ekonomiska problem, arbetslös etc. 2 50. Bättre arbete 18 51. För att få arbete 24 52. Mer betalt/bättre lön/tjäna pengar 15 54. Bättre levnadsförhållanden/standard 11 55. Bostad 1 56. Sociala förmåner 1 57. Bättre proviantering 1 58. Bättre perspektiv - arbete, kunskap 3 59. Spara pengar 87 60. Ekonomiska skäl 1 61. Skickad av arbetsgivare m. m. 0 62. Praktik 0 67. Att leva i lugn/trygghet 0 68. Dåligt i Jugoslavien 1 69. Fascinerad av västerländska länder/Sverige 1 70. Lära känna politiska förhållanden i Sverige 0 71. Brist på frihet och demokrati i Jugoslavien 2 74. Känna sig fri 3 76. Politisk flykting 5 77. Politisk, samhällelig struktur 4 89. Turistresa och sedan stannade jag 8 90. Ödet, slumpen 1 91. Alla andra åkte till Sverige 0 95. Annat 10 98. Vet inte 188 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 162 ORSAK FLYTTA 2 110 Loc 259 width 2 MD= 0 or GE 99 110(2) Viktig orsak till att flytta till Sverige, 2 <Se F.110 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 161 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Följt med föräldrar/syskon/barn . . 95. Annat 306 96. Ingen ytterligare orsak 8 98. Vet inte 188 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 10 11 14 18 19 20 21 Frek: 2 3 1 1 2 1 1 4 1 1 3 16 2 Kod: 22 25 26 27 33 35 40 41 42 44 46 47 48 Frek: 2 1 2 2 1 15 1 10 2 1 1 1 1 Kod: 51 52 54 55 58 59 60 62 67 68 71 74 89 Frek: 5 18 12 6 5 2 18 1 1 1 2 1 2 Kod: 90 91 95 96 98 0 99 Frek: 2 1 4 306 8 188 3
VAR 163 STANNA I SVERIGE 111 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 111 Tänker du stanna i Sverige eller flytta från Sverige? 14 1. Flytta inom ett år 73 2. Flytta inom 1-5 år 106 3. Flytta någon gång 99 4. Stanna i Sverige 41 6. Beror på arbetsmarknaden 142 8. Vet inte 188 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 164 SVÅRT FLYTTA FRÅN SV 112 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 112 Det kan finnas hinder som gör det svårt att flytta från Sverige. Skulle det vara lätt eller svårt för dig att flytta? 216 1. Lätt 163 5. Svårt 88 8. Vet inte 188 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 165 FÖRSVÅRAR FLYTTNING 113 Loc 263 width 2 MD= 0 or GE 90 113 (SVÅRT FLYTTA) Vad är det som gör flyttning svår? 36 01. Barnens skull/barnen flyttar inte 9 03. Familjens skull 3 04. Vännerna/bekanta är i Sverige 1 05. Inga vänner/bekanta i Jugoslavien 1 06. Arbetskamrater i Sverige 2 07. Ålder 6 09. Giftermål med svensk 1 12. Svensk medborgare 2 20. Känslomässiga skäl 1 21. Ångest för att flytta 11 22. Svårt att börja nytt liv 33 23. Van att bo här/bott här länge 5 24. Trivs bra/vill inte flytta 3 25. Bekvämlighet 2 30. Levnadsstandard 2 31. Tjänar mer pengar 9 40. Eget/makes arbete 2 41. Likvärdigt arbete finns ej 1 42. Har egen firma 1 43. Nytt tillstånd för yrkesutövande 4 45. Arbetslöshet i hemlandet 6 50. Trygghet i Sverige 1 51. Pension 15 59. Arbete+bostadsproblem i Jugoslavien 2 60. Politiska förhållanden i Jugoslavien 1 71. Svårt att få bostad i Jugoslavien 1 76. Vill ej göra militärtjänst i Jugoslavien 1 81. Personliga skäl 48 88. Vet inte 188 00. Bortfall 251 90. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 166 SLUTTID MUNTLIG DEL Loc 265 width 4 MD= 0 or GE 9999 Sluttid för muntlig del 0030. Kl. 00.30 . . 2250. Kl. 22.50 188 0000. Bortfall 22 9999. Uppgift saknas Kod: 30 1000 1010 1015 1030 1045 1050 1055 1100 1105 1115 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 4 Kod: 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1146 1150 1155 1200 1205 Frek: 3 1 6 2 4 3 1 1 5 2 3 Kod: 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 Frek: 3 2 4 2 5 2 2 1 1 2 7 Kod: 1310 1315 1320 1330 1340 1345 1348 1350 1355 1400 1410 Frek: 4 3 1 7 2 3 1 1 2 3 6 Kod: 1415 1430 1435 1440 1450 1455 1500 1510 1515 1520 1525 Frek: 2 4 1 3 2 4 6 2 4 1 2 Kod: 1530 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1607 1610 1615 1620 Frek: 5 2 5 1 1 6 2 1 3 4 4 Kod: 1625 1630 1645 1650 1655 1660 1700 1705 1710 1720 1725 Frek: 2 3 4 4 1 1 6 1 2 4 1 Kod: 1730 1735 1740 1745 1755 1800 1802 1805 1810 1815 1820 Frek: 6 1 1 4 3 7 1 3 4 5 3 Kod: 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910 1915 Frek: 2 8 1 4 7 3 2 10 5 7 7 Kod: 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 2000 2005 2010 Frek: 9 3 12 1 4 7 2 3 12 2 6 Kod: 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2100 Frek: 1 4 2 3 9 1 7 5 3 1 13 Kod: 2105 2106 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 Frek: 2 1 1 4 7 2 6 1 1 1 3 Kod: 2155 2200 2210 2220 2235 2240 2245 2250 0 9999 Frek: 1 1 1 5 1 1 2 1 188 22
VAR 167 ANDRA NÄRVARANDE INT1 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 FRÅGOR TILL INTERVJUAREN ATT BESVARAS EFTER INTERVJUN Int:1 Var några andra personer än ip närvarande vid intervjun? 97 1. Flera personer 108 2. Endast maka/make 11 3. Äldre barn, inga vuxna 41 4. Små barn under 6 år 180 5. Nej, ingen 18 7. Annat 188 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 168 ANDRA PÅVERKAT INT1 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 Int:1b (ANDRA PERSONER NÄRVARANDE) Har andra personer påverkat intervjun? På vad sätt? 47 1. Ja 8 3. Vet ej 351 5. Nej 188 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 169 INTERVJUPLATS INT2 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 Int:2 Var ägde intervjun rum? 396 1. Lägenhet 3 2. Hyresrum 5 3. Radhus 4 4. Villa 22 5. Arbetsplats 25 6. Annan plats 188 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 170 INTERVJUFÖRHÅLLANDE INT3 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 Int:3 Ip villig eller ovillig? Ville ip bli intervjuad? 208 1. Ja, mycket gärna 185 2. Ja, utan protest 35 3. Ja, efter protest 12 4. Ja, men mycket ogärna 10 5. Annat 188 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 171 TID FÖR INTERVJU INT4 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 Int:4 Har ip haft svårt att få tid för intervjun? 43 1. Tacksam för något att göra 210 2. Tiden inget problem 123 3. Brått som alla andra 74 4. Mycket ont om tid 4 7. Annat 188 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 172 FÖRSTÅTT FRÅGORNA INT5 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 Int:5 Anser du att ip har förstått frågorna i intervjun? 257 1. Fullständigt 129 2. Något så när 45 3. Knappast tillfredsställande 16 4. Mycket ofullständigt 5 5. Inte alls 188 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 173 INTRESSERAD AV POL. INT6 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 Int:6 Anser du att ip visat sig vara intresserad av politik? 16 1. Mycket stort intresse 60 2. Stort intresse 163 3. Litet intresse 193 4. Mycket litet intresse 188 0. Bortfall 44 9. Uppgift saknas
VAR 174 HEMSPRÅK I SKOLAN S1 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 Först kommer ett antal påståenden. De är varken felaktiga eller riktiga. Några människor tycker att de stämmer, andra tycker inte att de stämmer. Du har fyra möjligheter att svara: stämmer helt, stämmer i stort, stämmer knappast, stämmer absolut inte. Sätt kryss i den ruta som bäst svarar mot vad du tycker. S:1 Jugoslaviska barn bör läsa jugoslaviska språket i skolan, även om det tar tid från andra skolämnen. 348 1. Stämmer helt 90 2. Stämmer i stort 23 3. Stämmer knappast 8 4. Stämmer absolut inte 4 8. Vet ej 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 175 SVENSKAR FÖRMER S2 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 S:2 Svenskarna anser sig vara för mer än i Sverige bosatta jugoslaver. 210 1. Stämmer helt 156 2. Stämmer i stort 76 3. Stämmer knappast 29 4. Stämmer absolut inte 2 8. Vet ej 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 176 STATENS BÄSTA FÖRST S3 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 S:3 Statens bästa måste gå före den enskildas intressen. 190 1. Stämmer helt 155 2. Stämmer i stort 61 3. Stämmer knappast 22 4. Stämmer absolut inte 35 8. Vet ej 188 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 177 FAMILJ SKYLDIG HJÄLPA S4 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 S:4 Släkt och familj har skyldighet att alltid hjälpa sina medlemmar när de behöver det. 309 1. Stämmer helt 126 2. Stämmer i stort 31 3. Stämmer knappast 5 4. Stämmer absolut inte 3 8. Vet ej 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 178 HATAR FÖR ÅSIKTER S5 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 S:5 Det finns en hel rad människor som jag hatar för deras åsikters skull. 35 1. Stämmer helt 57 2. Stämmer i stort 197 3. Stämmer knappast 172 4. Stämmer absolut inte 5 8. Vet ej 188 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 179 TÄNKA PÅ SIG SJÄLV S6 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 S:6 Om var och en tänker på sig själv blir det bäst för alla i samhället. 66 1. Stämmer helt 61 2. Stämmer i stort 162 3. Stämmer knappast 170 4. Stämmer absolut inte 8 8. Vet ej 188 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 180 SOCIALHJÄLP S7 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 S:7 Många får socialhjälp bara för att de inte har lust att arbeta. 167 1. Stämmer helt 104 2. Stämmer i stort 116 3. Stämmer knappast 72 4. Stämmer absolut inte 10 8. Vet ej 188 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 181 EJ KRITIK EFT. BESLUT S8 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 S:8 När beslut har fattats i en politisk fråga, ska all kritik och debatt upphöra. 61 1. Stämmer helt 77 2. Stämmer i stort 192 3. Stämmer knappast 99 4. Stämmer absolut inte 25 8. Vet ej 188 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 182 TA HAND OM ALKOHOLIST S9 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 S:9 Det är hela samhället och inte den enskilda familjen som ska ta hand om dem som dricker så mycket att han inte kan arbeta. 114 1. Stämmer helt 126 2. Stämmer i stort 151 3. Stämmer knappast 53 4. Stämmer absolut inte 12 8. Vet ej 201 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 183 VILDA STREJKER S10 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 S:10 Vilda strejker är lämpliga när arbetarna kämpar för att få igenom sina krav mot arbetsgivaren. 89 1. Stämmer helt 130 2. Stämmer i stort 152 3. Stämmer knappast 67 4. Stämmer absolut inte 23 8. Vet ej 189 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 184 NÄRINGSLIV OCH STAT S11 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 S:11 Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. 54 1. Stämmer helt 83 2. Stämmer i stort 206 3. Stämmer knappast 78 4. Stämmer absolut inte 35 8. Vet ej 189 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 185 SVENSK MORAL S12 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 S:12 Den svenska moralen passar inte för jugoslaver. 165 1. Stämmer helt 156 2. Stämmer i stort 99 3. Stämmer knappast 31 4. Stämmer absolut inte 14 8. Vet ej 190 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 186 SAMMA ÅSIKT I GRUPP S13 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 S:13 En grupp får inte tillåta att dess medlemmar har alltför olika åsikter. Gör man det, går gruppen sönder. 124 1. Stämmer helt 127 2. Stämmer i stort 122 3. Stämmer knappast 35 4. Stämmer absolut inte 38 8. Vet ej 189 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 187 LAGARNA FÖR MILDA S14 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 S:14 Brottsligheten bara ökar och ökar. Vi har för milda lagar och domstolarna dömer för milt. 239 1. Stämmer helt 128 2. Stämmer i stort 53 3. Stämmer knappast 30 4. Stämmer absolut inte 18 8. Vet ej 188 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 188 BEVARA EGEN KULTUR S15 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 S:15 Det är viktigare för jugoslaver att bevara sin egen kultur än att anpassa sig till den svenska kulturen. 184 1. Stämmer helt 148 2. Stämmer i stort 101 3. Stämmer knappast 19 4. Stämmer absolut inte 9 8. Vet ej 195 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 189 EJ DISCIPLIN I SKOLA S16 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 S:16 Barnen förstörs genom att skolan inte har någon disciplin på eleverna. 252 1. Stämmer helt 130 2. Stämmer i stort 56 3. Stämmer knappast 18 4. Stämmer absolut inte 8 8. Vet ej 190 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 190 JUG. LYCKL I JUGOSL. S17 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 S:17 En jugoslav kan endast vara lycklig i Jugoslavien. 114 1. Stämmer helt 80 2. Stämmer i stort 197 3. Stämmer knappast 75 4. Stämmer absolut inte 3 8. Vet ej 188 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 191 SPÄRRA IN ALKOHOLIST S18 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 S:18 Alkoholister behöver inte vård och kuratorer. De ska spärras in. 62 1. Stämmer helt 38 2. Stämmer i stort 213 3. Stämmer knappast 147 4. Stämmer absolut inte 11 8. Vet ej 188 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 192 RÄTTVIS BELÖNING S19 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 S:19 Högre lön och bättre bostad är rättvis belöning för den som har nått en hög ställning. 68 1. Stämmer helt 104 2. Stämmer i stort 187 3. Stämmer knappast 96 4. Stämmer absolut inte 13 8. Vet ej 189 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 193 FÖLJA MAJORITETEN S20 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 S:20 Man ska alltid rätta sig efter de politiska beslut som har fått flest röster. 118 1. Stämmer helt 142 2. Stämmer i stort 134 3. Stämmer knappast 37 4. Stämmer absolut inte 25 8. Vet ej 189 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 194 FARA FÖR DEMOKRATIN S21 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 S:21 Demokratin är i fara om staten styr näringslivet. 57 1. Stämmer helt 124 2. Stämmer i stort 173 3. Stämmer knappast 34 4. Stämmer absolut inte 53 8. Vet ej 189 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 195 PROTEST EJ HINDRA S22 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 S:22 Demonstrationer och protester får aldrig hindra att riksdagens beslut genomförs. 79 1. Stämmer helt 101 2. Stämmer i stort 172 3. Stämmer knappast 66 4. Stämmer absolut inte 36 8. Vet ej 188 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 196 HÄNSYN TILL VÄNSTER S23 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 S:23 Svenska regeringen tar alldeles för mycket hänsyn till vänster och inte tillräckligt till majoriteten av folket. 43 1. Stämmer helt 72 2. Stämmer i stort 194 3. Stämmer knappast 59 4. Stämmer absolut inte 67 8. Vet ej 189 0. Bortfall 40 9. Uppgift saknas
VAR 197 VISSA HAR DET BÄTTRE S24 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 S:24 Det är en naturlig sak att en del människor har det bättre än andra. Så måste det alltid vara. 183 1. Stämmer helt 164 2. Stämmer i stort 90 3. Stämmer knappast 26 4. Stämmer absolut inte 5 8. Vet ej 188 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 198 JUGOSLAVISKA VÄNNER S25 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 S:25 Det är viktigare för jugoslaver att ha jugoslaviska vänner i Sverige än att få många svenska vänner. 80 1. Stämmer helt 103 2. Stämmer i stort 212 3. Stämmer knappast 64 4. Stämmer absolut inte 6 8. Vet ej 192 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 199 GEMENSAMT MED SVENSK S26 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 S:26 Numera tycker jag att jag har mer gemensamt med svenskar än med många som bor kvar i Jugoslavien. 71 1. Stämmer helt 144 2. Stämmer i stort 170 3. Stämmer knappast 79 4. Stämmer absolut inte 2 8. Vet ej 193 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 200 FÖR MÅNGA PARTIER S27 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 S:27 Det finns för många politiska partier i Sverige. Det räcker med ett parti som kan förena alla människor. 114 1. Stämmer helt 85 2. Stämmer i stort 155 3. Stämmer knappast 70 4. Stämmer absolut inte 36 8. Vet ej 188 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 201 PRIVAT ÄGANDERÄTT S28 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 S:28 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi. 77 1. Stämmer helt 72 2. Stämmer i stort 216 3. Stämmer knappast 61 4. Stämmer absolut inte 31 8. Vet ej 191 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 202 AVSKAFFA VAL S29 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 S:29 Partier som vill avskaffa val bör förbjudas. 153 1. Stämmer helt 98 2. Stämmer i stort 109 3. Stämmer knappast 37 4. Stämmer absolut inte 44 8. Vet ej 188 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 203 KOMPROMISS ETT SVEK S30 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 S:30 Den som gör kompromiss med sina politiska motståndare sviker därmed sina egna. 80 1. Stämmer helt 126 2. Stämmer i stort 126 3. Stämmer knappast 32 4. Stämmer absolut inte 65 8. Vet ej 191 0. Bortfall 44 9. Uppgift saknas
VAR 204 PÅVERKA FACKET S31 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 S:31 Anser du att du och dina vänner har möjligheter att påverka dem som beslutar, eller menar du att ni inte har det? S:31(1) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller fackförening? 29 1. Mycket stora 80 2. Ganska stora 86 3. Ganska små 157 4. Mycket små 112 8. Vet ej 188 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 205 PÅVERKA FÖRETAG S31 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(2) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller företag? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stora 67 2. Ganska stora 97 3. Ganska små 171 4. Mycket små 110 8. Vet ej 188 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 206 PÅVERKA MYNDIGHET S31 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(3) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller myndigheter? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stora 26 2. Ganska stora 62 3. Ganska små 214 4. Mycket små 147 8. Vet ej 188 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 207 PÅVERKA RIKSDAGSMÄN S31 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(4) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller riksdagsmän? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket stora 20 2. Ganska stora 53 3. Ganska små 198 4. Mycket små 172 8. Vet ej 188 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 208 PARTISPÄRR S32 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer en annan sorts frågor. Till varje fråga finns det flera olika förslag till svar. Ett av dessa svar är riktigt och de övriga är fel. Sätt ett kryss för det svar som du tror är riktigt i rutan till höger. S:32 För att vinna plats i riksdagen måste ett politiskt parti nå upp till en viss procent av väljarnas röster i hela landet. Hur många procent är det? 11 1. 2% 137 2. 4% (rätt svar) 33 3. 6% 13 4. 8% 24 5. 10% 249 8. Vet ej 189 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 209 INVANDRARSERVICE S33 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 S:33 Till tjänst för invandrare har Stockholms kommun en särskild expedition som kan ge råd och anvisningar och hjälpa till med att skaffa tolkar. Vilken av följande är detta? 5 1. Invandrarnas kulturcentrum 322 2. Immigrantservice (rätt svar) 10 3. Informationsnämnden 74 4. Invandrarverket 9 5. Immigrant institutet 52 8. Vet ej 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 210 STÖRSTA FACKLIGA ORG S34 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 S:34 Vilken är den största fackliga organisationen i Sverige? 1 1. TCO 351 2. LO (rätt svar) 4 3. SACO 1 4. KF 0 5. SR 116 8. Vet ej 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 211 RÖSTRÄTTSÅLDER S35 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 S:35 Vid vilken ålder har man rösträtt i allmänna val i Sverige? 36 1. 21 år 37 2. 20 år 13 3. 19 år 285 4. 18 år (rätt svar) 3 5. 17 år 98 8. Vet ej 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 212 TAGE ERLANDER S36 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 S:36 Numera är Tage Erlander riksdagsledamot och skriver sina memoarer. Men vad hade han för ställning för några år sedan? 4 1. Riksdagens talman 291 2. Statsminister (rätt svar) 3 3. Ordförande i moderata samlingspartiet 1 4. Riksbankschef 0 5. Överbefälhavare 173 8. Vet ej 188 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 213 KOLL.TRAF O SJUKV. S37 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 S:37 Vem har ansvaret för kollektiv trafik och sjukvård i Stockholm? 87 1. Stockholms kommun 20 2. Staten 224 3. Stockholms läns landsting (rätt svar) 5 4. Kommunförbundet 2 5. Statsföretag AB 133 8. Vet ej 188 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 214 PARTIFÄRG SVD S38 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 S:38 Med vilket politisk parti sympatiserar Svenska Dagbladet. 7 1. Vänsterpartiet kommunisterna 47 2. Socialdemokraterna 20 3. Centerpartiet 21 4. Folkpartiet 126 5. Moderaterna (rätt svar) 247 8. Vet ej 188 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 215 PARTIFÄRG AB S38 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 S:39 Med vilket politiskt parti sympatiserar Aftonbladet? 17 1. Vänsterpartiet kommunisterna 176 2. Socialdemokraterna (rätt svar) 8 3. Centerpartiet 19 4. Folkpartiet 17 5. Moderaterna 231 8. Vet ej 188 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 216 BESLUTAR KOM.SKATT S40 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 S:40 Vem beslutar om hur mycket skatt Stockholms kommun ska ta upp av alla sina skattebetalare? 36 1. Kommunförbundet 82 2. Kommunstyrelsen 79 3. Kommunfullmäktige (rätt svar) 50 4. Riksdagen 16 5. Kommunministern 208 8. Vet ej 188 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 217 BETYDELSE BAS S41 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 S:41a Vad betyder BAS? 107 1. Rätt svar 6 5. Fel svar 354 8. Vet ej 188 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 218 STÖRSTA POL ORG S41 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 S:41b Vilken är den största politiska organisationen i Jugoslavien? 69 1. Rätt svar 216 5. Fel svar 176 8. Vet ej 188 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 219 FACKFÖRENINGSORDF. S41 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 S:41c Känner du namnet på fackföreningens ordförande? 56 1. Rätt svar 25 5. Fel svar 376 8. Vet ej 188 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 220 KOMMUNALFULLM. ORDF S41 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 S:41d Känner du till namnet på kommunalfullmäktigeordförande på den ort du sist bodde i Jugoslavien? 81 1. Rätt svar 381 8. Vet ej 188 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 221 JUGOSLAV STATSMIN S42 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 S:42a Känner du till namnet på Jugoslaviens statsminister? 169 1. Rätt svar 40 5. Fel svar 255 8. Vet ej 188 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 222 JUGOSL UTRIKESMIN S42 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 S:42b Känner du till namnet på Jugoslaviens utrikesminister? 134 1. Rätt svar 14 5. Fel svar 309 8. Vet ej 188 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 223 JUGOSL PRESIDENT S42 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 S:42c Känner du till namnet på Jugoslaviens president? 464 1. Rätt svar 1 5. Fel svar 8 8. Vet ej 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 224 SVERIGES STATSMIN. S43 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 S:43a Känner du till namnet på Sveriges statsminister? 454 1. Rätt svar 3 5. Fel svar 17 8. Vet ej 188 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 225 SVERIGES UTRIKESMIN. S43 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 S:43b Känner du till namnet på Sveriges utrikesminister? 144 1. Rätt svar 16 5. Fel svar 303 8. Vet ej 188 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 226 SVERIGES FINANSMIN. S43 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 S:43c Känner du till namnet på Sveriges finansminister? 390 1. Rätt svar 1 5. Fel svar 82 8. Vet ej 188 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 227 SLUTTID SKRIFTLIG DEL Loc 329 width 4 MD= 0 or GE 9999 Sluttid skriftlig del 0105. Kl. 01.05 . . 2320. Kl. 23.20 188 0000. Bortfall 33 9999. Uppgift saknas Kod: 105 1020 1040 1045 1100 1115 1120 1130 1140 1145 1148 Frek: 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 1 Kod: 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 Frek: 1 8 1 2 2 2 1 4 3 4 4 Kod: 1250 1255 1300 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1345 1350 Frek: 1 1 5 5 1 3 1 6 5 1 1 Kod: 1355 1400 1405 1410 1415 1424 1425 1430 1435 1440 1445 Frek: 1 4 2 1 3 1 1 8 1 1 2 Kod: 1450 1455 1500 1505 1510 1515 1520 1530 1545 1550 1600 Frek: 1 1 1 3 4 3 3 2 3 3 7 Kod: 1605 1608 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 Frek: 2 1 2 1 6 1 3 2 2 2 5 Kod: 1700 1705 1710 1715 1716 1720 1725 1730 1740 1745 1750 Frek: 4 1 2 4 1 5 1 3 1 3 2 Kod: 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1822 1825 1830 1835 1840 Frek: 1 4 2 3 2 3 1 4 5 3 2 Kod: 1845 1850 1855 1900 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 Frek: 6 3 2 8 4 6 3 3 14 3 8 Kod: 1945 1950 1955 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2045 Frek: 6 5 3 13 6 4 9 2 9 5 5 Kod: 2050 2055 2060 2100 2105 2110 2114 2115 2120 2125 2130 Frek: 2 2 1 12 3 4 1 8 4 1 8 Kod: 2135 2136 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2218 2220 Frek: 1 1 3 7 2 1 9 2 2 1 1 Kod: 2222 2225 2230 2235 2240 2245 2300 2305 2310 2315 2320 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 Kod: 0 9999 Frek: 188 33
VAR 228 KOMMENTAR SKRIFTLIG DEL Loc 333 width 1 MD=0 SJ Kommentar till skriftliga delen 21 1. Intervjuare fyllde i formuläret 1 2. Annan person fyllde i formuläret 35 3. Delvis tveksam kvalitet 18 4. Genomgående tveksam kvalitet 401 5. Ingen kommentar 188 0. Bortfall
VAR 229 NY URVALSCELL Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 Ny urvalscell 119 1. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 18 2. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 90 3. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 14 4. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker rösta 73 5. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 30 6. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 83 7. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 37 8. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker rösta 188 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 230 ANKOMST TILL SVERIGE Loc 335 width 1 MD=0 Ankomst till Sverige 183 1. Ny (ankomst 1969-1973) 281 5. Gammal (ankomst före 1969) 200 0. Bortfall
VAR 231 POLITISK AKTIVITET Loc 336 width 1 MD=0 Politisk aktivitet 229 1. Tänker rösta 247 5. Tänker ej rösta 188 0. Bortfall
VAR 232 UTBILDNINGENS LÄNGD Loc 337 width 1 MD=0 Utbildningens längd 240 1. Låg 233 5. Hög (10 år eller mera) 191 0. Bortfall
VAR 233 YRKETS STATUS Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkets status 350 1. Låg (kod 46,60-96) 81 5. Hög (övriga) 188 0. Bortfall 45 9. Uppgift saknas
VAR 234 ERFARENHET AV SVERIGE Loc 339 width 1 MD=0 Erfarenhet av Sverige (språkkunskap + antal år i Sverige) 223 1. Ja (ankomstår före 1969, språkkunskap 4-7) 241 5. Nej 200 0. Bortfall
VAR 235 INSTÄLLNING INTERVJU Loc 340 width 1 MD=0 Ville bli intervjuad 393 1. Ja 83 5. Nej 188 0. Bortfall
VAR 236 SOCIALGRUPP Loc 341 width 1 MD=0 Socialgrupp 375 1. III (Yrke låg eller MD och utbildning låg) 101 2. I+II (Yrke hög eller om MD och utbildning hög) 188 0. Bortfall
VAR 237 DELTAGANDE VALINTERVJU Loc 342 width 2 MD= 0 Deltagande i valintervju 121 11. Valintervju: Intervjuad 4 12. Valintervju: Bortdefinierad 8 13. Valintervju: Vägrar 4 14. Valintervju: Omöjlig att genomföra 7 16. Valintervju: Kontakt omöjlig 99 21. Postenkät: Besvarat enkäten 3 22. Postenkät: Bortdefinierad 5 23. Postenkät: Vägrar 127 28. Postenkät: Ej svar 99 30. Postenkät besvarad per telefon 187 00. Bortfall i storintervju
VAR 238 INTERVJUARE VALINTERVJU Loc 344 width 2 MD= 0 Intervjuare valintervju 03. . . 17. 543 00. Bortfall Kod: 3 5 6 7 9 14 17 0 Frek: 65 10 17 3 15 2 9 543
VAR 239 INTERVJUDATUM VALINT. Loc 346 width 2 MD= 0 Datum valintervju 01. 1 . . 31. 31 545 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 15 17 Frek: 3 6 5 4 8 1 1 1 3 2 1 2 1 Kod: 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 Frek: 1 10 10 11 12 6 7 7 5 3 2 7 545 Kod: 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 Frek: 1 10 10 11 12 6 7 7 5 3 2 7 545
VAR 240 INTERVJUMÅNAD VALINT. Loc 348 width 2 MD= 0 Intervjumånad valintervju 78 09. September 42 10. Oktober 1 11. November 543 00. Bortfall
VAR 241 STARTTID VALINTERVJU Loc 350 width 4 MD= 0 Starttid valintervju 1000. Kl. 10.00 . . 2300. Kl. 23.00 546 0000. Bortfall Kod: 1000 1015 1025 1030 1040 1055 1100 1115 1120 1130 1140 Frek: 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 1145 1200 1220 1300 1345 1355 1400 1410 1430 1435 1445 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 1450 1515 1545 1600 1610 1630 1645 1650 1655 1700 1705 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 1720 1730 1740 1745 1750 1800 1805 1810 1815 1820 1830 Frek: 2 4 5 2 2 8 2 2 3 1 1 Kod: 1845 1900 1905 1910 1915 1920 1930 1935 1940 1945 1950 Frek: 2 5 1 1 1 2 2 1 1 3 1 Kod: 2000 2005 2009 2015 2020 2025 2030 2040 2045 2100 2130 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 Kod: 2200 2250 2300 0 Frek: 2 1 1 546
VAR 242 INTERVJUPLATS VALINT. Loc 354 width 1 MD=0 Intervjuplats för valintervjun 104 1. IP:s hem 5 2. Arbetsplats 4 4. Allmän lokal 2 5. Intervjuarens hem 1 6. Telefon 548 0. Bortfall
VAR 243 VALPROGR. I TV/RADIO VI1 Loc 355 width 1 MD=0 VI:1 TV och radio har haft flera specialprogram före valet i år? Hörde du några sådana program i TV eller radio under den sista månaden före valet? 91 1. Ja 26 5. Nej 547 0. Bortfall
VAR 244 ANTAL VALPROGRAM VI1 Loc 356 width 2 MD= 0 VI:1(1) Hur många program? 01. 1 program . . 21. 21 program 3 25. Många/flera program 5 88. Minns ej 582 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 10 12 20 21 25 88 Frek: 4 4 11 4 12 7 2 19 1 9 1 3 5 Kod: 0 Frek: 582
VAR 245 VALPROGRAM, 1 VI1 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1a Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 4 1. Specificerade program kategori I (partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer". 7 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 4 3. Ospecificerade program kategori I (som i kod 1 men utan att namnge person) 5 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 43 5. Nyhetssändningar 22 6. Invandrarprogram 572 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 246 VALPROGRAM, 2 VI2 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1b Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 1 1. Specificerade program kategori I (partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer". 6 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 7 3. Ospecificerade program kategori I (som i kod 1 men utan att namnge person) 0 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 16 5. Nyhetssändningar 10 6. Invandrarprogram 617 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 247 VALPROGRAM, 3 VI3 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1c Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 0 1. Specificerade program kategori I (partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer". 1 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 3 3. Ospecificerade program kategori I (som i kod 1 men utan att namnge person) 1 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentariskt om innehållet, t ex. om IP säger något om familjepolitik) 2 5. Nyhetssändningar 5 6. Invandrarprogram 645 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 248 STUDIEKURS OM VALET VI2 Loc 361 width 1 MD=0 VI:2 Har du deltagit i någon studiekurs om valet? 0 1. Ja 121 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 249 VALET I SVERIGE VI3 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3 Här har jag några informationsbroschyrer som har skickats ut före valet. Jag skulle vilja veta om du känner igen eller har läst de här. VISA BROSCHYRERNA! VI:3(1) Först är det "Valet i Sverige" (Riksskatteverket) FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 81 1. Har läst 149 3. Känner igen 71 5. Känner ej igen 8 8. Vet ej 346 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 250 ABC OM VAL VI3 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3(2) "ABC om VAL" (invandrarverket) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 71 1. Har läst 156 3. Känner igen 70 5. Känner ej igen 9 8. Vet ej 346 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 251 INVANDRARTIDN. 26/76 VI3 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3(3) De här sidorna av invandrartidningen Nr 26/76 <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 119 1. Har läst 134 3. Känner igen 48 5. Känner ej igen 9 8. Vet ej 345 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 252 INFO FÖR INVANDRARE VI3 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3(4) "Information för invandrare" (landstinget) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 64 1. Har läst 139 3. Känner igen 89 5. Känner ej igen 11 8. Vet ej 348 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 253 LÄST VALMATERIAL 4 Loc 366 width 1 MD=0 VI:4 Har du läst något valmaterial från de politiska partierna? 59 1. Ja 62 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 254 VALMATERIAL VPK VI4 Loc 367 width 1 MD=0 VI:4 Från vilka partier? VI:4a Vänsterpartiet kommunisterna 38 1. Ja 83 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 255 VALMATERIAL SOC.DEM VI4 Loc 368 width 1 MD=0 VI:4b Socialdemokraterna <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 65 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 256 VALMATERIAL CENTERN VI4 Loc 369 width 1 MD=0 VI:4c Centerpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 87 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 257 VALMATERIAL FOLKP. VI4 Loc 370 width 1 MD=0 VI:4d Folkpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 87 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 258 VALMATERIAL MODERAT VI4 Loc 371 width 1 MD=0 VI:4e Moderata samlingspartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 90 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 259 VALMATERIAL BORG. VI4 Loc 372 width 1 MD=0 VI:4f(1) Andra borgerliga partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 113 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 260 VALMATERIAL SOC. VI4 Loc 373 width 1 MD=0 VI:4f(2) Andra socialistiska partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 116 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 261 DELTAGIT VALMÖTEN VI5 Loc 374 width 1 MD=0 VI:5 Har du varit på något eller några politiska möten där det varit diskussion om frågor i det här valet? 8 1. Ja 111 5. Nej 545 0. Bortfall
VAR 262 TYP AV VALMÖTE, 1 VI5 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 7 VI:5a Vilka möten? <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 1 1. Arbetsplats möte/fackförening 3 2. Politiskt parti/förening 2 4. Gatumöten 2 6. Övriga 1 9. Uppgift saknas 544 0. Bortfall 111 7. Frågan ej tillämplig
VAR 263 TYP AV VALMÖTE, 2 VI5 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 VI:5b Vilka möten? <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 1 2. Politiskt parti/förening 1 6. Övriga 544 0. Bortfall 118 9. Frågan ej tillämplig
VAR 264 TEKNISK VALKUNSKAP VI6 Loc 377 width 1 MD=0 VI:6a Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta rent tekniskt, hur man gör när man röstar? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 66 1. 239 3. 2 7. 12 8. 345 0. Bortfall
VAR 265 PARTIERNAS VILJA VI6 Loc 378 width 1 MD=0 VI:6b Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vad de politiska partierna vill göra? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 95 1. 203 3. 3 7. 17 8. 346 0. Bortfall
VAR 266 STOCKHOLMSFRÅGOR VI6 Loc 379 width 1 MD=0 VI:6c Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vilka frågor valet gällde här i Stockholm? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 154 1. 140 3. 3 7. 20 8. 347 0. Bortfall
VAR 267 KANDIDATKÄNNEDOM VI7 Loc 380 width 1 MD=0 VI:7 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i valet? (OM JA) Kommer du ihåg någon mer? Känner du till fler? Vilket parti är det? 57 1. Ja 64 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 268 ANTAL NÄMNDA KAND VI7 Loc 381 width 1 MD=9 VI:7 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i valet? Kommer du ihåg någon mer? Känner du till fler? Vilket parti är det? VI:7(1) Antal nämnda personer 64 0. Ingen kandidat 10 1. En 7 2. Två 4 3. Tre 29 4. Fyra 6 5. Fem 1 6. Sex 543 9. Bortfall
VAR 269 PARTILED O REG.MEDL VI7 Loc 382 width 1 MD=9 VI:7(2) Därav partiledare och regeringsledamöter <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 63 0. Inga 10 1. En 7 2. Två 6 3. Tre 27 4. Fyra 6 5. Fem 2 6. "Partiledarna" 543 9. Bortfall
VAR 270 RIKSDAGSKANDIDATER VI7 Loc 383 width 1 MD=9 VI:7(3) Därav riksdagskandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 64 0. Inga 10 1. En 7 2. Två 4 3. Tre 29 4. Fyra 6 5. Fem 1 6. Sex 543 9. Bortfall
VAR 271 LOKALA KANDIDATER VI7 Loc 384 width 1 MD=9 VI:7(4) Därav lokala kandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 121 0. Inga 543 9. Bortfall
VAR 272 RIKTIGA PARTIKOMB. VI7 Loc 385 width 1 MD=9 VI:7(5) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 68 0. Inga 9 1. En 6 2. Två 4 3. Tre 27 4. Fyra 6 5. Fem 1 6. Sex 543 9. Bortfall
VAR 273 FEL PARTIKOMB. VI7 Loc 386 width 1 MD=9 VI:7(6) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 118 0. Inga 3 1. En 543 9. Bortfall
VAR 274 BORGERLIGA PARTIER VI7 Loc 387 width 1 MD=9 VI:7(7) Därav borgerliga partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 74 0. Inga 10 1. En 6 2. Två 31 3. Tre 543 9. Bortfall
VAR 275 SOC. PARTIER VI7 Loc 388 width 1 MD=9 VI:7(8) Därav socialistiska partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 67 0. Inga 40 1. En 10 2. Två 3 3. Tre 1 4. Fyra 543 9. Bortfall
VAR 276 KANDIDATKÄNNEDOM KF VI8 Loc 389 width 1 MD=0 VI:8 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i kommunfullmäktige- eller landstingsvalen i Stockholm? 8 1. Ja 113 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 277 ANTAL NÄMNDA KAND. VI8 Loc 390 width 1 MD=9 VI:8(1) Nämnda personer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 113 0. Inga 6 1. En 1 2. Två 1 3. Tre 543 9. Bortfall
VAR 278 LANDSTINGSKANDIDATER VI8 Loc 391 width 1 MD=9 VI:8(2) Därav landstingskandidater <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 116 0. Inga 4 1. En 1 2. Två 0 3. Tre 543 9. Bortfall
VAR 279 KF-KANDIDATER VI8 Loc 392 width 1 MD=9 VI:8(3) Därav kommunfullmäktige <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 117 0. Inga 3 1. En 1 2. Två 543 9. Bortfall
VAR 280 RIKTIGA PARTIKOMB. VI8 Loc 393 width 1 MD=9 VI:8(4) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 113 0. Inga 6 1. En 1 2. Två 1 3. Tre 543 9. Bortfall
VAR 281 FELAKTIGA PARTIKOMB. VI8 Loc 394 width 1 MD=9 VI:8(5) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 121 0. Inga 543 9. Bortfall
VAR 282 BORGERLIGA PARTIER VI8 Loc 395 width 1 MD=9 VI:8(6) Därav borgerliga partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 121 0. Inga 543 9. Bortfall
VAR 283 SOC. PARTIER VI8 Loc 396 width 1 MD=9 VI:8(7) Därav socialistiska partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 113 0. Inga 6 1. En 1 2. Två 1 3. Tre 543 9. Bortfall
VAR 284 INVANDRARKANDIDAT VI 9 Loc 397 width 1 MD=0 VI:9 Kommer du ihåg namnet på någon invandrare som ställde upp i något av valen? 18 1. Ja 103 5. Nej 543 0. Bortfall
VAR 285 ANT. INVANDRARKAND. VI9 Loc 398 width 1 MD=9 VI:9(1) Antal personer <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 112 0. Inga 8 1. En 1 2. Två 543 9. Bortfall
VAR 286 NATIONALITET KAND. 1 VI9 Loc 399 width 1 MD=9 VI:9(2) Invandrarkandidats nationalitet, 1 <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 104 0. Inga 5 2. Finländare 9 3. Jugoslav 3 5. Grek 543 9. Bortfall
VAR 287 NATIONALITET KAND. 2 VI9 Loc 400 width 1 MD=9 VI:9(3) Invandrarkandidats nationalitet, 2 <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 118 0. Inga 1 2. Finländare 1 3. Jugoslav 1 5. Grek 543 9. Bortfall
VAR 288 RIKTIG PARTIKOMB. VI9 Loc 401 width 1 MD=9 VI:9(4) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 114 0. Inga 7 1. En 543 9. Bortfall
VAR 289 FELAKTIG PARTIKOMB. VI9 Loc 402 width 1 MD=9 VI:9(5) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 119 0. Inga 1 1. En 1 2. Två 543 9. Bortfall
VAR 290 BORGERLIGA PARTIER VI9 Loc 403 width 1 MD=9 VI:9(6) Därav borgerliga partier <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 121 0. Inga 543 9. Bortfall
VAR 291 SOC. PARTIER VI9 Loc 404 width 1 MD=9 VI:9(7) Därav socialistiska partier <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 112 0. Inga 8 1. En 1 2. Två 543 9. Bortfall
VAR 292 RÖST KOMMUNVAL VI10 Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10 Vi hade ju tre val i samtidigt: Val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. VI:10(1) Med vilket parti röstade du i kommunfullmäktigevalet? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 19 01. Vänsterpartiet kommunisterna 123 02. Socialdemokraterna 7 03. Centerpartiet 6 04. Folkpartiet 4 05. Moderata samlingspartiet 1 06. Kristen demokratiska samling 1 07. Sveriges kommunistiska parti 92 50. Röstade ej 12 55. Ej rösträtt 350 00. Bortfall 49 99. Uppgift saknas
VAR 293 RÖST LANDSTINGSVAL VI10 Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10(2) Med vilket parti röstade du i landstingsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 15 01. Vänsterpartiet kommunisterna 124 02. Socialdemokraterna 6 03. Centerpartiet 6 04. Folkpartiet 4 05. Moderata samlingspartiet 1 06. Kristen demokratiska samling 90 50. Röstade ej 17 55. Ej rösträtt 351 00. Bortfall 50 99. Uppgift saknas
VAR 294 RÖST RIKSDAGSVAL VI10 Loc 409 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10(3) Med vilket parti röstade du i riksdagsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 22 02. Socialdemokraterna 2 03. Centerpartiet 3 04. Folkpartiet 3 05. Moderata samlingspartiet 11 50. Röstade ej 239 55. Ej rösträtt 347 00. Bortfall 37 99. Uppgift saknas
VAR 295 VIKT. FRÅGA I VALET VI11 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 VI:11 Var det i valet någon fråga som var särskilt viktig för dig? 60 1. Ja 49 5. Nej 554 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 296 VIKTIG VALFRÅGA 1 VI11 Loc 412 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(1) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> 1 00. Ekonomiska, allmänt 11 01. Skatter, moms, allmänt 1 02. Småföretagarproblem 3 03. Ändra skattesystemet 2 05. Sysselsättning 1 06. Meidnerfonderna 1 07. Socialisering, allmänt 0 20. Miljöfrågor, allmänt 15 21. Kärnkraft 1 30. Maktproblematik 1 33. Pampar/byråkrati 7 40. Invandrarproblem, allmänt 4 45. Hemspråk i skolan 3 60. Socialpolitik, allmänt 1 62. Bostadsfrågor 2 64. Barnavård/daghem 0 65. 6-timmars arbetsdag för föräldrar 3 66. Barnuppfostran/skola 0 68. Längre semester 0 70. Familjepolitik 3 71. Sjukvård 1 73. Övriga 592 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 297 VIKTIG VALFRÅGA 2 VI11 Loc 414 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(2) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 296 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 71. Sjukvård 45 80. Inga fler 592 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 5 6 20 21 40 60 62 64 65 66 80 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 45 Kod: 90 99 Frek: 592 9
VAR 298 VIKTIG VALFRÅGA 3 VI11 Loc 416 width 2 MD=90 or GE 99 VI:11(3) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 296 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 71. Sjukvård 57 80. Inga fler 592 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas Kod: 21 60 64 68 70 80 90 99 Frek: 2 1 1 1 1 57 592 9
VAR 299 VIKTIG STHLMSFRÅGA VI12 Loc 418 width 1 MD=0 VI:12 Vad det i valet någon fråga som främst gällde Stockholm som var särskilt viktig för dig? 37 1. Ja 66 5. Nej 561 0. Bortfall
VAR 300 STOCKHOLMSFRÅGA 1 VI12 Loc 419 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(1) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> 1 01. Munchenbryggeriet 5 02. Daghem 6 03. Trafik/sanering/kollektivtrafik 0 04. Sjukvård 2 05. 50-kort 1 08. Tomträtt 1 09. Bidragspolitik 2 10. Bostadsmiljö/närmiljö 2 12. Kommunalskatt 1 20. Bostadspolitik 5 70. Allmän socialpolitik 3 71. Skattefrågor 7 72. Modersmål för barn 1 75. Andra 610 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 301 STOCKHOLMSFRÅGA 2 VI12 Loc 421 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(2) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 300 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Munchenbryggeriet . . 72. Modersmål för barn 1 75. Andra 22 85. Inga andra 610 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 10 70 71 75 85 0 99 Frek: 4 1 2 1 2 4 1 1 22 610 16
VAR 302 STOCKHOLMSFRÅGA 3 VI12 Loc 423 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:12(3) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 300 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Munchenbryggeriet . . 72. Modersmål för barn 1 75. Andra 34 85. Inga andra 610 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 10 70 71 75 85 0 99 Frek: 1 1 1 1 34 610 16
VAR 303 PARTI INTR. INVANDR VI13 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 VI:13 Tycker du att något av de svenska politiska partierna i valkampanjen har visat större intresse än andra för invandrarfrågor? 72 1. Ja 26 5. Nej 564 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 304 PARTI INVANDR. FR VI13 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 7 VI:13(1) Vilket parti? <Se F.VI:13 för fullständig frågetext> 11 1. Vänsterpartiet kommunisterna 57 2. Socialdemokraterna 2 3. Centerpartiet 1 4. Folkpartiet 545 0. Bortfall 39 7. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 305 FÖRSÖKT PÅVERKA VI14 Loc 427 width 1 MD=0 VI:14 Har du inför här valet i några av följande sammanhang försökt uppmuntra andra människor att rösta på något bestämt politiskt parti? 21 1. Ja 99 5. Nej 544 0. Bortfall
VAR 306 PÅVERKA FAMILJEN VI14 Loc 428 width 1 MD=0 VI:14a Har du gjort det inom familjen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 109 5. Nej 544 0. Bortfall
VAR 307 PÅVERKA VÄNNER VI14 Loc 429 width 1 MD=0 VI:14b Har du gjort det med vänner och bekanta? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 104 5. Nej 545 0. Bortfall
VAR 308 PÅVERKA ARBETSPLATS VI14 Loc 430 width 1 MD=0 VI:14c Har du gjort det på arbetsplatsen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 108 5. Nej 544 0. Bortfall
VAR 309 PÅVERKA FÖRENING VI14 Loc 431 width 1 MD=0 VI:14d Har du gjort det i någon förening eller organisation? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 119 5. Nej 544 0. Bortfall
VAR 310 PÅVERKA ANDRA VI14 Loc 432 width 1 MD=0 14e Har du gjort det i andra sammanhang? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 118 5. Nej 545 0. Bortfall
VAR 311 ANNAT SAMMANHANG VI14 Loc 433 width 1 MD=0 VI:14e(1) Annat sammanhang <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 1 1. Tillfälliga sällskap 663 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 312 PÅVERKAD HUR RÖSTA VI15 Loc 434 width 1 MD=0 VI:15 Är det någon som har uppmuntrat dig att rösta på ett bestämt parti? 14 1. Ja 104 5. Nej 546 0. Bortfall
VAR 313 PÅVERKAD SAMMANHANG VI15 Loc 435 width 1 MD=0 VI:15(1) Vilket sammanhang? <Se F.VI:15 för fullständig frågetext> 1 2. Grannar 1 3. Landsmän 3 4. Familjen 2 5. Vänner/bekanta 5 6. Arbetsplats 2 7. Förening/organisation 650 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 314 INTR. VALRESULTAT VI16 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 VI:16 När det var val i år, brydde du dig personligen mycket om vilka partier som vann eller förlorare, eller tyckte du att det inte spelade så stor roll för din egen del? 96 1. Brydde sig personligen mycket om 21 3. Brydde sig lite om/spelade viss roll 2 5. Tyckte inte spelade så stor roll 1 7. Annat 543 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 315 RÖSTRÄTT RD-VAL VI17 Loc 437 width 1 MD=0 VI:17 Tycker du att invandrare, även om de inte är svenska medborgare, bör få rösta i riksdagsval? 75 1. Klart ja 28 3. Tveksamt 18 5. Klart nej 543 0. Bortfall
VAR 316 KOMMENTAR RÖSTRÄTT VI17 Loc 438 width 2 MD= 0 VI:17(1) Varför tycker du det? <Se F.VI:17 för fullständig frågetext> 17 01. Samma plikter, samma rätt 6 04. Det är rättvist/naturligt 4 05. Bara efter längre tid 13 06. Ingen skillnad, om till kommun också till riksdagsval 14 08. Jämlikhet, ökade rättigheter, makt/inflytande 14 09. Mot kommunal rösträtt för invandrare 1 10. Har inte funderat på 4 11. Bor här/arbetar här 4 13. De flesta invandrare saknar kompetens 2 14. De flesta invandrare saknar intresse 3 16. De är främmande 3 20. De flesta tänker lämna Sverige 4 21. Endast om svensk medborgare 1 22. Inblandning av andra länders politik 1 23. Om kompetent, aktiv 1 25. Förstår ej svenska förhållanden 3 29. Andra 2 41. Ej politiskt intresserad 13 55. Inga kommentarer 554 00. Bortfall
VAR 317 KUNSKAP OM SVERIGE VI18 Loc 440 width 1 MD=0 VI:18a Anser du att valkampanjen i årets val har gett dig större kunskaper om samhället? 52 1. Klart ja 38 3. Tveksamt 28 5. Klart nej 2 7. Inte förändrats 544 0. Bortfall
VAR 318 ORO FÖR FRAMTIDEN VI18 Loc 441 width 1 MD=0 VI:18b Anser du att valresultatet har gett större oro för din framtid? 50 1. Klart ja 33 3. Tveksamt 35 5. Klart nej 2 7. Inte förändrats 544 0. Bortfall
VAR 319 MÖJLIGHET PÅVERKA VI18 Loc 442 width 1 MD=0 VI:18c Anser du att rösträtten har gett större möjligheter att påverka dem som bestämmer i samhället? 62 1. Klart ja 33 3. Tveksamt 25 5. Klart nej 544 0. Bortfall
VAR 320 FÖRTR. FÖR SVERIGE VI18 Loc 443 width 1 MD=0 VI:18d Anser du att valet som en helhet har gett dig större förtroende för det svenska samhället? 15 1. Klart ja 51 3. Tveksamt 53 5. Klart nej 545 0. Bortfall
VAR 321 JÄMFÖRA PARTIER VI19 Loc 444 width 1 MD=0 VI:19 Finns det något eller några politiska partier i Sverige som du känner igen väl, därför att det finns ungefär samma partier i ditt hemland eller i annat land där du har bott? 71 1. Ja 37 5. Nej 13 8. Minns ej 543 0. Bortfall
VAR 322 SVENSKT PARTI, 1 VI19 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19a(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 1 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 31 1. Vänsterpartiet kommunisterna 38 2. Socialdemokraterna 1 5. Moderata samlingspartiet 1 7. Sveriges kommunistiska partiet 543 0. Bortfall 50 9. Frågan ej tillämplig
VAR 323 PARTI ANNAT LAND, 1 VI19 Loc 446 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19a(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 1 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 69 40. Jugoslaviskt parti: SKJ (Kom.) 1 60. Amerikanskt parti: Republikanerna 1 64. Övriga länder 543 00. Bortfall 50 99. Frågan ej tillämplig
VAR 324 SVENSKT PARTI, 2 VI19 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19b(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 1 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 7 1. Vänsterpartiet kommunisterna 8 2. Socialdemokraterna 1 6. Kristen demokratisk samling 543 0. Bortfall 105 9. Frågan ej tillämplig
VAR 325 PARTI ANNAT LAND, 2 VI19 Loc 449 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19b(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 2 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 13 40. Jugoslaviskt parti: SKJ (Kom.) 1 60. Amerikanskt parti: Republikanerna 1 62. Tyskt parti 1 64. Övriga länder 543 00. Bortfall 105 99. Frågan ej tillämplig
VAR 326 SVENSKT PARTI, 3 VI19 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19c(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 2 4. Folkpartiet 1 5. Moderata samlingspartiet 543 0. Bortfall 118 9. Frågan ej tillämplig
VAR 327 PARTI ANNAT LAND, 3 VI19 Loc 452 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19c(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 60. Amerikanskt parti: Republikanerna 1 62. Tyskt parti 1 64. Övriga länder 543 00. Bortfall 118 99. Frågan ej tillämplig
VAR 328 SVENSKT PARTI, 4 VI19 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19d(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 3. Centerpartiet 1 7. Sveriges kommunistiska partiet 543 0. Bortfall 119 9. Frågan ej tillämplig
VAR 329 PARTI ANNAT LAND, 4 VI19 Loc 455 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19d(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 40. Jugoslaviskt parti: SKJ (Kom.) 1 41. Jugoslaviskt parti: HSS (bondepartiet) 543 00. Bortfall 119 99. Frågan ej tillämplig
VAR 330 SVENSKT PARTI, 5 VI19 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19e(1) Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 5 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 5. Moderata samlingspartiet 1 7. Sveriges kommunistiska partiet 543 0. Bortfall 119 9. Frågan ej tillämplig
VAR 331 PARTI ANNAT LAND, 5 VI19 Loc 458 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19e(2) Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 5 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 42. Jugoslaviskt parti: SRP (folkpartiet) 543 00. Bortfall 120 99. Frågan ej tillämplig
VAR 332 RÖSTAT JUGOSLAVIEN VI20 Loc 460 width 1 MD=0 VI:20 Har du någon gång röstat i ett politiskt val i Jugoslavien? 96 1. Ja 23 5. Nej 2 8. Minns ej 543 0. Bortfall
VAR 333 SENAST RÖSTN JUGOSL VI20 Loc 461 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:20(1) När var det sista gången? 50. 1950 . . 72. 1972 14 88. Minns ej 552 00. Bortfall 22 99. Frågan ej tillämplig Kod: 50 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 1 3 1 2 6 17 10 9 3 11 4 4 3 Kod: 72 88 0 99 Frek: 2 14 552 22
VAR 334 MEDLEM POL. PARTI VI21 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 VI:21 Är du eller har du någon gång varit medlem i ett politiskt parti? 6 1. Ja, jag är 12 3. Ja, jag har varit 98 5. Nej 543 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 335 SVÅRT VÄLJA PARTI VI22 Loc 464 width 1 MD=0 VI:22 (RÖSTAT) Tycker du att det var lätt eller svårt att välja parti? 73 1. Lätt 5 5. Svårt 586 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 336 PARTIANHÄNGARE VI23 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(1) (RÖSTAT MED SAMMA PARTI I 2-3 VAL) Du sa att du röstade på ... (PARTI). Brukar du betrakta dig som socialdemokrat / folkpartist / moderat / centerpartist / kommunist / kristen demokrat? 30 1. Ja 8 5. Nej 9 8. Svårt att säga 601 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 337 BÄSTA PARTI VI23 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(2) (RÖSTAT BARA I ETT VAL/SPLITVOTE/VILL INTE SÄGA) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 5 1. Vänsterpartiet kommunisterna 34 2. Socialdemokraterna 1 6. Kristen demokratisk samling 607 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 338 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 24 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 VI:24 (RÖSTADE) När bestämde du dig för hur du skulle rösta? Var det... FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 30 1. Under sista veckan före valet 33 2. Tidigare under sommaren 141 3. Visste sedan länge hur man skulle rösta 6 7. Annat svar 11 8. Vet ej 437 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 339 SVÅRT VÄLJA PARTI VI25 Loc 468 width 1 MD=0 VI:25 (EJ RÖSTAT) Du sa förut att du inte deltog i valet. Om du hade deltagit i valet, skulle det ha varit lätt eller svårt att välja parti? 36 1. Lätt 7 5. Svårt 621 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 340 BÄSTA PARTI EJ RÖST VI26 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 VI:26 (EJ RÖSTAT) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 4 1. Vänsterpartiet kommunisterna 31 2. Socialdemokraterna 1 5. Moderata samlingspartiet 620 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 341 BESLUT EJ RÖSTA VI27 Loc 470 width 1 MD=0 VI:27 (EJ RÖSTAT) När bestämde du dig för att inte deltaga i valet? Var det... 15 1. Under sista veckan före valet 6 2. Tidigare under sommaren 13 3. Visste sedan länge att man inte skulle rösta 6 7. Annat svar 624 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 342 ANLEDNING EJ RÖSTA VI28 Loc 471 width 2 MD=99 VI:28 (EJ RÖSTAT) Till slut vill jag fråga varför du inte deltog i valet? 1 00. Personliga, allmänt 2 03. Lättja 1 05. Sjuk (andra skäl) 11 15. Tekniska, allmänt/bortrest i utlandet 5 16. Ej röstkort 2 29. Känner inte till politiskt program 11 33. Ej intresserad av svensk politik 3 35. Ip:s röst har ingen betydelse 1 36. Tror inte på partiernas valprogram 3 90. Andra 3 94. Ej rösträtt 621 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 343 SLUTTID VALINTERVJU Loc 473 width 4 MD= 0 Sluttid valintervju 1005. Kl. 10.05 . . 2305. Kl. 23.05 546 0000. Bortfall Kod: 1005 1020 1030 1035 1040 1045 1105 1115 1120 1130 1135 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 1140 1152 1200 1215 1230 1235 1320 1355 1405 1415 1430 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 1445 1452 1500 1505 1545 1600 1615 1640 1657 1700 1705 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 1710 1712 1715 1717 1720 1740 1750 1755 1800 1810 1815 Frek: 2 1 1 1 1 2 3 4 4 3 3 Kod: 1819 1820 1830 1835 1840 1845 1855 1905 1910 1915 1920 Frek: 1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1925 1930 1932 1935 1940 1945 1950 1957 2000 2005 2010 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 2015 2020 2030 2035 2045 2050 2055 2100 2105 2115 2135 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 2150 2215 2230 2305 0 Frek: 1 1 1 1 546
VAR 344 CIVILSTÅND Loc 477 width 1 Civilstånd 162 1. Ogift 236 2. Gift man 36 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 60 4. Skild 9 5. Änka/änkling 161 7. Gift kvinna sammanboende med mannen
VAR 345 ÅR NUV. CIVILSTÅND Loc 478 width 2 MD= 0 or GE 99 År för inträde i angivet civilstånd 30. 1930 . . 75. 1975 162 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 30 31 32 36 39 40 41 42 43 44 46 47 48 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 5 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 2 2 2 5 6 15 9 7 7 13 15 11 7 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 11 6 25 16 19 29 31 32 36 30 42 26 49 Kod: 75 0 99 Frek: 20 162 3
VAR 346 KOD I RÖSTLÄNGD 1976 Loc 480 width 1 MD=9 Kod i röstlängd 1976 246 0. Ej deltagit i valet 1 1. Vallokalsröstning: Deltagit i 1 val 233 2. Vallokalsröstning: Deltagit i 2 val 33 3. Vallokalsröstning: Deltagit i 3 val 0 4. Poströstning: Deltagit i 1 val 50 5. Poströstning: Deltagit i 2 val 11 6. Poströstning: Deltagit i 3 val 33 7. Ej rösträtt 18 8. Ej hittad i röstlängden, finns ej i röstlängden, flyttat 39 9. Uppgift saknas
VAR 347 VIKT 1: VI+PE VARS(N=P1) Loc 481 width 5 3 decimal places Vikt 1: Valintervju + postenkät vars (N = panel 1) Valid-n=664 Min=0 Max=1.622 Mean=0.7 St.Dev=0.8
VAR 348 VIKT 2: VI+PE VA(N=P2+3) Loc 486 width 5 3 decimal places Vikt 2: Valintervju + postenkät vars (N = panel 2+3) Valid-n=664 Min=0 Max=1.084 Mean=0.5 St.Dev=0.5
VAR 349 VIKT 3: VARS(N=P1) Loc 491 width 5 3 decimal places Vikt 3: Vars (N = panel 1) Valid-n=664 Min=0 Max=6.998 Mean=0.7 St.Dev=1.7
VAR 350 VIKT 4: VARS(N=P3) Loc 496 width 5 3 decimal places Vikt 4: Vars (N = panel 3) Valid-n=664 Min=0 Max=1.825 Mean=0.2 St.Dev=0.4