POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE
            Invandrare från Turkiet
                SSD 0459

              Primärforskare
               Tomas Hammar
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet under
  ledning av Tomas Hammar. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Forskningsprojektet "Politisk resocialisation av invandrare"
  (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare
  och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida.
  Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till
  samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenhet av
  invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat
  politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt
  beteende; företrädare och krav; samt information om det
  svenska administrativa och politiska systemet.

  Urvalspopulationen bestod av personer i åldersgruppen 18 - 67
  år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland,
  Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som
  erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som var
  medborgare i något annat land än något av ovanstående.
  Dessutom undersöktes en jämförelsegrupp av infödda svenskar i
  åldersgruppen 18-67 år.

  Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under
  våren 1975 - våren 1976. I anslutning till denna intervju
  fick respondenten fylla i en enkät där man bland annat fick
  ange om man instämde eller ej i ett trettiotal allmänna
  påståenden samt ett antal påståenden som gällde den egna
  invandrargruppen. Därutöver innehöll enkäten ett antal
  faktafrågor.

  Bland de som deltog i den inledande intervjun drogs ett nytt
  urval som intervjuades omedelbart efter valet i september
  1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i
  Sverige.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Tung, R.K.C. (1981): 'Exit-voice catastrophes. Dilemma between
  migration and participation'. Stockholm Studies in Politics
  18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen.
  Alpay, S. (1980): 'Turkar i Stockholm. En studie av
  invandrare, politik och samhälle'. Stockholm Studies in
  Politics 16. Stockholm: Liber.

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  The research project 'Political Resocialization of Immigrants'
  (PRI) examines political interest and participation among
  immigrants. The aim of the project was to study immigrant's
  relations to community and politics; their living conditions;
  experiences of immigration to Sweden; factors possible to
  stimulate increasing political commitment; political attitudes
  and political behaviour; representatives and demands;
  information about the Swedish administrative and political
  system.

  More than 2 500 interviews were conducted in 1975-1976 with
  random samples of immigrants born in Finland, Yugoslavia,
  Poland and Turkey, and a comparison group of Swedish citizens
  in the 18-67 age group and domiciled in Stockholm
  municipality.

  Stratified samples drawn from among the respondents from the
  first-wave survey were reinterviewed in an election survey
  during the weeks following the municipal elections of
  September 1976, in which immigrants participated for the first
  time.

  The first-wave interview included questions on: time of moving
  to Sweden and Stockholm respectively; places of living;
  language spoken by the respondent, and language spoken by
  partner and children; newspaper read (Swedish and from native
  country) and news listened to (Swedish and from other
  countries); how the respondent would act in a situation when
  there is a risk of unemployment; circle of friends;
  organizational membership and activities; knowledge of who to
  address in Stockholm in different situations; contacts with
  authorities; important problems in society; interest in
  Swedish politics; participation in elections in native country
  and in Sweden; comparison of the personal situation in a
  number of areas at present and when living in native country;
  own situation compared with other immigrants and with Swedes
  respectively; present and earlier occupation; placement in a
  'pyramid of society' in native country and in Sweden;
  organizational activities of parents; religiosity, own and
  parents'.

  In connection with this interview the respondent had to fill
  in a questionnaire, in which she/he had to state if she/he
  agreed or not with a number of general statements and a number
  of statements concerning her/his own nationality.

  The election survey included questions about election programs
  in radio and television, study circles discussing the
  election, information pamphlets, political meetings, knowledge
  of candidates, voting, important issues in the election
  campaign, political parties with special interest in issues
  concerning immigrants, attempts to influence other people how
  to vote, comparison between Swedish political parties and
  parties in the native country, interest in election turn-out,
  and when the respondent decided to vote/not to vote.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 4594 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 004 4 ID-nummer 5 Deltagande i intervjuundersökningen 6 Typ av undersökning 7 Intervjuare 8 Intervjudatum 9 Intervjumånad 10 Ålder 11 Kön 12 Nationalitet 13 Starttid intervju 14 År flyttat till Sverige 15 År flyttat till Stockholm 16 Tidigare bostadsort 17 Antal andra bostadsorter senaste 10 åren 18 Modersmål 19 Språk IP talar 20 Annat talat språk, 1 21 Annat talat språk, 2 22 Antal övriga språk 23 Civilstånd 24 Makes modersmål 25 Språk make/maka talar 26 Antal barn 27 Antal barn hemma 28 Barn i Sverige 29 Barnens språk 30 Turkisk tidning, 1 31 Turkisk tidning, 2 32 Turkisk tidning, 3 33 Svenskspråkig tidning, 1 34 Svenskspråkig tidning, 2 35 Svenskspråkig tidning, 3 36 Intressantast tidningsinnehåll 37 Näst intressantast tidningsinnehåll 38 Tredje intressantaste tidningsinnehåll 39 Nyhetssändningar från Turkiets Radio 40 Nyheter på turkiska i Sveriges Radio 41 Nyheter på svenska i Sveriges Radio 42 Nyheter i svensk TV 43 Nyheter från andra länder 44 Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 45 Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 46 Ta kontakt med personer som har något att säga till om 47 Gå hem till folk för att få dem att ställa upp 48 Skriva på namninsamling 49 Gå på föreningsmöte där frågan diskuteras 50 Arbeta politiskt på fritiden 51 Delta i demonstration 52 Tala med vänner 53 Flytta till plats inom Sverige med bättre arbetsmöjligheter 54 Flytta tillbaka till Turkiet om det finns bättre arbetsmöjligheter 55 Flytta till annat land 56 Ingen aktivitet för att ändra situationen 57 Annan aktivitet för att påverka situationen 58 Möjlighet påverka de som bestämmer i stat och kommun 59 Besök hos bekanta senaste året 60 Besök hos bekanta från Turkiet senaste året 61 Träffar arbetskamrater på fritiden 62 Träffar arbetskamrater från Turkiet på fritiden 63 Personer att tala med om personliga frågor 64 Turkar att tala med om personliga frågor 65 Kontakt med andra människor i Sverige 66 Bekanta i Sverige vid inflyttning 67 Antal besök i Turkiet de senaste två åren 68 Mest hemma i Turkiet eller i Sverige 69 Medlem i invandrarförening 70 Invandrarförening 71 Antal möten i invandrarförening 72 Yttrat sig på möte i invandrarförening 73 Medlem i fackförening 74 Fackförening 75 Antal fackföreningsmöten senaste året 76 Yttrat sig på fackföreningsmöte 77 Medlem i svensk förening 78 Svensk förening, 1 79 Svensk förening, 2 80 Antal möten i svensk förening senaste året 81 Yttrat sig på möte i svensk förening 82 Demonstrerat i Sverige 83 Demonstration, 1 84 Demonstration, 2 85 Jämkning av skatt 86 Besvär med hyresvärd 87 Dåligt behandlad på arbetsförmedlingen 88 Får mindre lön än man har rätt till 89 Tolkhjälp i viktig fråga 90 Situation där tolkhjälp behövs 91 Felaktigt behandlad av myndighet 92 Felbehandlande myndighet 93 Försök få rättelse i myndighets beslut 94 Aktivitet för att få rättelse 95 Möjlighet att få myndighet att ändra beslut 96 Behandlad av polis 97 Behandlad av hyresvärd 98 Behandlad av läkare 99 Behandlad av ombudsman 100 Behandlad av förmän och arbetsledare 101 Behandlad av arbetskamrater 102 Läser nyhetsartiklar i svenska tidningar 103 Läser nyhetsartiklar i turkiska tidningar 104 Diskuterar svensk politik 105 Diskuterar turkisk politik 106 Föräldrar diskuterade viktiga händelser med barnen 107 Viktigaste samhällsproblemet i Sverige 108 Följer svensk politik 109 Följer turkisk politik 110 Medborgarskap 111 Makes medborgarskap 112 Rösträtt i Turkiet för turkiska medborgare bosatta utomlands 113 Delta i turkiska val om bosatta utomlands hade rösträtt 114 Deltog i svenska valet 1973 115 Tänker rösta i kommunalvalet 1976 116 Möjligheter att tjäna mycket pengar 117 Möjligheter att trivas med arbetet 118 Möjligheter att använda fritiden bra 119 Möjligheter att förbättra samhället 120 Möjligheter att vinna uppskattning 121 Möjligheter att få en lämplig bostad 122 Möjligheter att ha frihet säga vad man tänker 123 Möjligheter att trivas överhuvudtaget 124 Den egna situationen jämförd med andra invandrares 125 Den egna situationen jämför med svenskarnas 126 Polisens behandling av invandrare 127 Nuvarande placering på "önskningarnas stege" 128 Placering på "önskningarnas stege" i Turkiet 129 Placering på "önskningarnas stege" om fem år 130 Viktigaste önskningar, 1 131 Viktigaste önskningar, 2 132 Födelseår 133 Barndomsort 134 Antal skolår i Turkiet 135 Antal skolår i Sverige 136 Utbildning i Turkiet 137 Utbildning i Sverige 138 Deltagit i svensk språkkurs 139 Användning av turkisk utbildning 140 Använd turkisk utbildning 141 Sysselsättning 142 Yrke 143 Yrkets titel 144 Yrke i Turkiet 145 Arbetsledare i Sverige 146 Arbetsledare i Turkiet 147 Näringsgren 148 Arbetslös under senaste bosättningsåret i Turkiet 149 Placering i samhällspyramiden i Turkiet 150 Placering i samhällspyramiden i Sverige 151 Tillhör socialgrupp 152 Socialgrupp 153 Fars yrke 154 Aktiv i ungdomsorganisation i Turkiet 155 Föräldrar aktiva i förening 156 Föräldrarnas förening 157 Föräldrar aktiva i fackförening 158 Föräldrar aktiva i politiskt parti 159 Föräldrar religiösa 160 Egen religion 161 Sekttillhörighet 162 Religiös 163 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 1 164 Viktig orsak till att flytta till Sverige, 2 165 Planerar att stanna i Sverige 166 Lätt eller svårt flytta från Sverige 167 Försvårar flyttning 168 Sluttid muntlig del 169 Andra närvarande vid intervjun 170 Andra påverkat intervjun 171 Intervjuplats 172 Intervjuförhållanden 173 Svårighet komma överens om tid 174 Förstått frågorna 175 Intresserad av politik 176 Levnadsstandard 177 Kommentar från intervjuaren 178 Födelseort 179 Barndomsort 180 Senaste bostadsort i Turkiet 181 Turkiska barn bör läsa hemspråk i skolan 182 Svenskar anser sig vara förmer än turkar bosatta i Sverige 183 Statens bästa före enskildas intressen 184 Familjen har skyldighet att hjälpa sina medlemmar 185 Hatar människor för deras åsikters skull 186 Bäst om var och en tänker på sig själv 187 Många får socialhjälp som inte har lust att arbeta 188 Ingen kritik och debatt efter beslut 189 Samhället ska ta hand om alkoholister 190 Vilda strejker lämpliga 191 Näringslivet bör slippa inblandning från staten 192 Svensk moral passar inte för turkar 193 Gruppmedlemmar får inte ha för olika åsikter 194 Lagarna för milda 195 Viktigare för turkar att bevara egen kultur än att anpassa sig 196 Barnen förstörs genom avsaknad av disciplin i skolan 197 En turk kan endast vara lycklig i Turkiet 198 Alkoholister ska spärras in 199 Högre lön och bättre bostad rättvis belöning för den som nått hög ställning 200 Följa majoriteten i politiska beslut 201 Demokratin i fara om staten styr näringslivet 202 Protester får ej hindra genomförandet av riksdagsbeslut 203 Svenska regeringen tar för mycket hänsyn till vänster 204 Naturligt att en del har det bättre än andra 205 Turkiska vänner viktigast för turkar 206 Mer gemensamt med svenskar 207 För många politiska partier i Sverige 208 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi 209 Förbjuda partier som vill avskaffa val 210 Kompromiss ett svek mot de egna 211 Möjlighet att påverka fackförening 212 Möjlighet att påverka företag 213 Möjlighet att påverka myndigheter 214 Möjlighet att påverka riksdagsmän 215 Riksdagens partispärr 216 Invandrarservice i Stockholm 217 Största fackliga organisation i Sverige 218 Rösträttsålder i Sverige 219 Tage Erlanders tidigare ställning 220 Ansvar för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm 221 Partifärg Svenska Dagbladet 222 Partifärg Aftonbladet 223 Beslutar om kommunalskatt 224 Kännedom turkiska regeringspartier 225 Kännedom Turkiets statsminister 226 Kännedom Turkiets utrikesminister 227 Kännedom Turkiets president 228 Kännedom Sveriges statsminister 229 Kännedom Sveriges utrikesminister 230 Kännedom Sveriges finansminister 231 Sluttid skriftlig del 232 Ny urvalscell 233 Ankomst till Sverige 234 Politisk aktivitet 235 Utbildningens längd 236 Yrkets status 237 Erfarenhet av Sverige 238 Inställning till intervju 239 Socialgrupp 240 Deltagande i valintervju 241 Intervjuare valintervju 242 Intervjudatum valintervju 243 Intervjumånad valintervju 244 Starttid valintervju 245 Intervjuplats valintervju 246 Valprogram i TV och radio 247 Antal valprogram 248 Valprogram, 1 249 Valprogram, 2 250 Valprogram, 3 251 Deltagit i studiekurs om valet 252 Valbroschyr: Valet i Sverige 253 Valbroschyr: ABC om VAL 254 Invandrartidningen nr. 26/76 255 Valbroschyr: Information för invandrare 256 Läst valmaterial från de politiska partierna 257 Valmaterial från Vänsterpartiet kommunisterna 258 Valmaterial från Socialdemokraterna 259 Valmaterial från Centerpartiet 260 Valmaterial från Folkpartiet 261 Valmaterial från Moderata samlingspartiet 262 Valmaterial från andra borgerliga partier 263 Valmaterial från andra socialistiska partier 264 Deltagit i valmöte 265 Typ av valmöte, 1 266 Typ av valmöte, 2 267 Teknisk valkunskap 268 Kännedom om vad partierna vill 269 Valfrågor i Stockholm 270 Kännedom om kandidater i valet 271 Antal nämnda kandidater 272 Antal nämnda partiledare och regeringsledamöter 273 Antal nämnda riksdagskandidater 274 Antal nämnda lokala kandidater 275 Riktiga partikombinationer 276 Felaktiga partikombinationer 277 Borgerliga partier 278 Socialistiska partier 279 Kandidatkännedom kommunfullmäktige och landsting 280 Antal nämnda kommunfullmäktige- och landstingskandidater 281 Antal nämnda landstingskandidater 282 Antal nämnda kommunfullmäktigekandidater 283 Riktiga partikombinationer 284 Felaktiga partikombinationer 285 Borgerliga partier 286 Socialistiska partier 287 Kännedom invandrare som kandiderar 288 Antal nämnda invandrarkandidater 289 Röstning kommunfullmäktigevalet 1976 290 Röstning landstingsvalet 1976 291 Röstning riksdagsvalet 1976 292 Förekomst av viktig fråga i valet 293 Viktig valfråga, 1 294 Viktig valfråga, 2 295 Viktig valfråga, 3 296 Förekomst av viktig Stockholmsfråga i valet 297 Viktig Stockholmsfråga, 1 298 Viktig Stockholmsfråga, 2 299 Parti med intresse för invandrarfrågor 300 Parti intresserat av invandrarfrågor 301 Uppmuntrat andra rösta på bestämt parti 302 Uppmuntrat familjen rösta på bestämt parti 303 Uppmuntrat vänner rösta på bestämt parti 304 Uppmuntrat på arbetsplatsen att rösta på bestämt parti 305 Uppmuntrat i förening att rösta på bestämt parti 306 Uppmuntrat i andra sammanhang att rösta på bestämt parti 307 Blivit uppmuntrad att rösta på bestämt parti 308 Sammanhang för uppmuntran, 1 309 Sammanhang för uppmuntran, 2 310 Intresse för valresultatet 311 Kommentar till intresse för valutgången 312 Invandrarnas rösträtt i riksdagsval 313 Kommentar till invandrares rösträtt i riksdagsval 314 Större kunskap om Sverige genom valkampanjen 315 Större oro för framtiden genom valresultatet 316 Rösträtten ger större möjlighet att påverka 317 Valet har gett större förtroende för Sverige 318 Jämföra partier i Sverige och i andra länder 319 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 1 320 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 1 321 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 2 322 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 2 323 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 3 324 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 3 325 Jämförelse mellan partier: Parti i Sverige, 4 326 Jämförelse mellan partier: Parti i annat land, 4 327 Röstat i politiskt val i Turkiet 328 Partival vid senaste valet i Turkiet 329 Medlem i politiskt parti 330 Lätt eller svårt välja parti 331 Partianhängare 332 Bästa parti 333 Tidpunkt för röstbeslut 334 Svårt att välja parti om man hade deltagit i valet 335 Bästa parti för person som ej deltagit i valet 336 Tidpunkt för beslut att inte rösta 337 Anledning att ej delta i valet 338 Sluttid valintervju 339 Civilstånd 340 År för inträde i angivet civilstånd 341 Kod i röstlängd 1976 342 Vikt 1 343 Vikt 2 344 Vikt 3 345 Vikt 4

VAR 1 SSD STUDY NR 4594              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 4594


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 004 Loc 6 width 3 1. Invandrare från Polen 2. Invandrare från Finland 3. Invandrare från Jugoslavien 4. Invandrare från Turkiet 5. Infödda svenskar 6. Totalt
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 DELTAGANDE INTERVJU Loc 13 width 1 Deltagande i intervjuundersökningen 265 1. Intervjuad 40 2. Bortdefinierad 30 3. Vägrar 2 4. Intervju omöjlig att genomföra 5 5. Försvunnen 20 6. Kontakt omöjlig
VAR 6 TYP AV UNDERSÖKNING Loc 14 width 1 Typ av undersökning 114 1. Endast stor intervju 73 2. Stor intervju och postenkät 78 3. Stor intervju och valintervju 97 4. Bortfall i stor intervju
VAR 7 INTERVJUARE Loc 15 width 2 MD= 0 Intervjuare 01. . . 23. 97 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 4 16 21 15 15 25 6 4 4 6 23 20 17 35 4 6 2 4 Kod: 19 20 21 22 23 0 Frek: 22 10 3 2 1 97
VAR 8 INTERVJUDATUM Loc 17 width 2 MD= 0 Intervjudatum 01. 1 . . 31. 31 97 00. Bortfall Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 4 12 11 4 10 10 8 11 14 11 9 15 17 8 10 8 7 8 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 Frek: 8 7 11 7 5 6 13 9 7 9 3 3 97
VAR 9 INTERVJUMÅNAD Loc 19 width 2 MD= 0 Intervjumånad 0 01. Januari 3 02. Februari 141 03. Mars 61 04. April 44 05. Maj 16 06. Juni 0 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 0 11. November 0 12. December 97 00. Bortfall
VAR 10 ÅLDER Loc 21 width 2 Ålder 19. 19 år . . 63. 63 år Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 20 18 20 12 12 14 7 14 7 12 6 8 9 8 13 9 11 7 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 Frek: 12 15 12 12 7 8 15 11 9 9 7 5 7 6 5 3 2 2 Kod: 56 57 58 59 63 Frek: 2 1 2 1 2
VAR 11 KÖN Loc 23 width 1 Kön 228 1. Man 134 2. Kvinna
VAR 12 NATIONALITET Loc 24 width 2 Nationalitet 350 01. Turkisk medborgare 1 68. Naturaliserad svensk medborgare 1968 1 70. Naturaliserad svensk medborgare 1970 1 71. Naturaliserad svensk medborgare 1971 2 72. Naturaliserad svensk medborgare 1972 4 74. Naturaliserad svensk medborgare 1974 3 75. Naturaliserad svensk medborgare 1975
VAR 13 STARTTID INTERVJU Loc 26 width 4 MD= 0 Starttid intervju 0900. Kl. 9.00 . . 2235. Kl. 22.35 97 0000. Bortfall Kod: 900 930 945 950 1000 1015 1020 1030 1031 1040 1100 Frek: 1 1 2 1 5 2 3 5 1 1 4 Kod: 1105 1110 1115 1120 1130 1135 1145 1150 1200 1205 1215 Frek: 1 3 4 1 1 1 2 1 5 1 3 Kod: 1225 1230 1240 1245 1250 1300 1305 1310 1315 1320 1330 Frek: 3 1 1 5 1 4 1 2 3 1 8 Kod: 1345 1350 1400 1405 1410 1415 1420 1430 1440 1445 1450 Frek: 2 1 5 1 3 7 3 8 1 1 1 Kod: 1455 1500 1505 1515 1520 1530 1545 1550 1555 1600 1610 Frek: 3 7 2 5 1 7 5 3 1 7 2 Kod: 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1700 1705 1710 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 1 7 1 1 Kod: 1715 1720 1725 1730 1740 1745 1800 1805 1810 1815 1820 Frek: 3 3 1 5 1 2 7 1 1 6 2 Kod: 1830 1835 1845 1850 1855 1900 1915 1920 1925 1930 1945 Frek: 8 1 6 1 1 5 2 1 2 3 4 Kod: 2000 2005 2010 2015 2030 2035 2040 2045 2100 2105 2115 Frek: 6 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 Kod: 2155 2235 0 Frek: 1 1 97
VAR 14 ÅR INFLYTTAD SVERIGE 1 Loc 30 width 2 MD= 0 1 Vilket år flyttade du till Sverige? 32. 1932 . . 76. 1976 1 88. Kommer inte ihåg 97 00. Bortfall Kod: 32 50 53 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 1 2 1 2 2 5 2 5 8 19 44 9 9 19 17 22 26 26 Kod: 74 75 76 88 0 Frek: 29 15 1 1 97
VAR 15 ÅR FLYTTAT TILL STHLM 2 Loc 32 width 2 MD= 0 2 Vilket år flyttade du till Stockholms kommun? 32. 1932 . . 76. 1976 1 88. Kommer inte ihåg 97 00. Bortfall Kod: 32 50 53 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 1 2 1 1 1 1 5 4 8 19 44 9 9 17 18 22 24 28 Kod: 74 75 76 88 0 Frek: 32 17 1 1 97
VAR 16 TIDIGARE BOSTADSORT 3 Loc 34 width 2 MD= 0 or GE 99 3 Var bodde du förut innan du flyttade hit? 5 01. Stockholms län 5 03. Uppsala län 0 04. Södermanlands län 0 05. Östergötlands län 2 06. Jönköpings län 0 07. Kronobergs län 0 08. Kalmar län 0 09. Gotlands län 0 10. Blekinge län 0 11. Kristianstads län 0 12. Malmöhus län 1 13. Hallands län 2 14. Göteborgs och Bohus län 0 15. Älvsborgs län 0 16. Skaraborgs län 0 17. Värmlands län 0 18. Örebro län 0 19. Västmanlands län 0 20. Kopparbergs län 0 21. Gävleborgs län 1 22. Västernorrlands län 0 23. Jämtlands län 1 24. Västerbottens län 0 25. Norrbottens län 1 26. Ort i Turkiet 14 31. Ort i Turkiet 1 35. Ort i Turkiet 9 39. Ort i Turkiet 1 40. Ort i Turkiet 3 41. Ort i Turkiet 4 46. Ort i Turkiet 7 52. Ort i Turkiet 1 56. Ort i Turkiet 49 59. Ort i Turkiet 8 60. Ort i Turkiet 2 63. Ort i Turkiet 3 65. Ort i Turkiet 1 66. Ort i Turkiet 94 67. Ort i Turkiet 1 71. Ort i Turkiet 3 73. Ort i Turkiet 14 75. Ort i Turkiet 4 79. Ort i Turkiet 2 80. Ort i Turkiet 2 82. Ort i Turkiet 23 95. Vet land men ej ort 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 17 ANDRA BOSTADSORTER 4 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur många andra platser har du bott på mer än 6 månader under de senaste 10 åren? 42 1. 1 plats 16 2. 2 platser 8 3. 3 platser 1 4. 4 platser 194 7. Ingen annan plats 99 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 18 MODERSMÅL 5 Loc 37 width 2 MD= 0 5 Vilket är ditt modersmål? 3 01. Svenska 1 24. Makedonska 3 26. Grekiska 227 40. Turkiska 4 41. Armeniska 17 42. Kurdiska 3 43. Assyriska 1 44. Arabiska 2 45. Lazca 2 46. Tatarca 1 47. Cerheze 98 00. Bortfall
VAR 19 SPRÅK IP TALAR 6 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 6 Vilket eller vilka språk talar du själv? 37 1. Bara modersmål 120 2. Modersmål och lite svenska 73 3. Modersmål och ganska bra svenska 16 4. Båda språken lika bra 15 5. Svenska och ganska bra modersmål 3 6. Svenska och lite modersmål 97 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 20 ANNAT TALAT SPRÅK, 1 7 Loc 40 width 2 MD= 0 7 Vilka andra språk kan du tala? 7(1) Annat talat språk, 1 2 02. Finska 15 04. Tyska 1 26. Grekiska 31 40. Turkiska 3 42. Kurdiska 2 44. Arabiska 39 50. Engelska 16 51. Franska 0 52. Spanska 0 53. Italienska 1 57. Norska 155 85. Inga andra 97 00. Bortfall
VAR 21 ANNAT TALAT SPRÅK, 2 7 Loc 42 width 2 MD= 0 7(2) Annat talat språk, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 20 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 02. Finska . . 53. Italienska 224 85. Inga andra 97 00. Bortfall Kod: 4 26 40 42 44 50 51 52 53 85 0 Frek: 7 2 2 2 2 17 6 1 2 224 97
VAR 22 ANTAL ÖVRIGA SPRÅK 7 Loc 44 width 1 MD=0 7(3) Antal övriga språk <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Ett språk 27 2. Två språk 10 3. Tre språk 3 4. Fyra språk 1 5. Fem språk 155 7. Inga andra 97 0. Bortfall
VAR 23 CIVILSTÅND 8 Loc 45 width 1 MD=0 8 Vilket är ditt civilstånd? 31 1. Ogift 16 2. Sammanboende 187 3. Gift, bor tillsammans 5 4. Gift, bor inte tillsammans 6 5. Änka/änkling 9 6. Frånskild 11 7. Gift, maka/make i hemlandet 97 0. Bortfall
VAR 24 MAKES MODERSMÅL 9A Loc 46 width 2 MD= 0 9a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket språk har din make/maka som sitt modersmål? 30 01. Svenska 4 02. Finska 1 24. Makedonska 1 26. Grekiska 161 40. Turkiska 4 41. Armeniska 12 42. Kurdiska 1 43. Assyriska 1 44. Arabiska 1 45. Lazca 4 46. Tatarca 1 56. Danska 141 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 25 SPRÅK MAKE TALAR 9B Loc 48 width 1 MD=0 or GE 8 9b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket eller vilka språk talar din make/maka? 46 1. Bara modersmålet 86 2. Modersmålet och lite svenska 32 3. Modersmål och ganska bra svenska 8 4. Båda språken lika bra 20 5. Svenska och ganska bra modersmål 12 6. Svenska och lite modersmål 17 7. Bara svenska 97 0. Bortfall 43 8. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 26 ANTAL BARN 10 Loc 49 width 2 MD= 0 10 Hur många barn har du? 40 01. Ett barn 66 02. Två barn 22 03. Tre barn 21 04. Fyra barn 13 05. Fem barn 12 06. Sex barn 9 07. Sju barn 3 08. Åtta barn 2 09. Nio barn 1 10. Tio barn 1 11. Elva barn 1 12. Tolv barn 74 55. Inga barn 97 00. Bortfall
VAR 27 ANTAL BARN HEMMA 11 Loc 51 width 2 MD= 0 11(1) (HAR BARN) Hur många av dem bor i ditt hem? 49 01. Ett barn bor hemma 62 02. Två barn bor hemma 19 03. Tre barn bor hemma 24 04. Fyra barn bor hemma 8 05. Fem barn bor hemma 4 06. Sex barn bor hemma 2 07. Sju barn bor hemma 1 08. Åtta barn bor hemma 22 55. Inga barn bor hemma 171 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 28 BARN I SVERIGE 11 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 8 11(2) (HAR BARN) Hur många av dem bor i Sverige? 50 1. Ett barn bor i Sverige 59 2. Två barn bor i Sverige 17 3. Tre barn bor i Sverige 20 4. Fyra barn bor i Sverige 13 5. Fem barn bor i Sverige 8 6. Sex barn bor i Sverige 4 7. Sju barn bor i Sverige 97 0. Bortfall 89 8. Frågan ej tillämplig/Inget barn bor i Sverige 5 9. Uppgift saknas
VAR 29 BARNENS SPRÅK 12 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 12 (HAR BARN SOM BOR HEMMA) Vilket eller vilka språk talar dina barn, som bor i ditt hem? 34 1. Bara modersmålet 29 2. Modersmålet och lite svenska 33 3. Modersmål och ganska bra svenska 20 4. Båda språken lika bra 19 5. Svenska och ganska bra modersmål 11 6. Svenska och lite modersmål 9 7. Bara svenska 97 0. Bortfall 110 9. Frågan ej tillämplig
VAR 30 TURKISK TIDNING 1 13 Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 99 13 Vilka turkiska tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper regelbundet? 13(1) Turkisk tidning, 1 38 01. Rikstidning: Hurriyet 55 02. Rikstidning: Killiyet 1 03. Rikstidning: Tercuman 31 04. Rikstidning: Cumhuriyet 3 05. Rikstidning: Gunaydin 0 06. Rikstidning: Politika 1 07. Etnisk dagstidning: Marmara (armenisk) 1 08. Etnisk dagstidning: Kathimerini (grekisk) 2 09. Övrig dagstidning: Is Gazetesi (Is Bankasi) 0 21. Populärtidskrift: Carsaf 2 22. Populärtidskrift: Hayat 0 23. Populärtidskrift: Fotoroman 0 24. Litterär tidskrift: Turk Dili 0 25. Litterär tidskrift: Varlik 0 26. Politisk tidskrift: Kitle 0 27. Politisk tidskrift: Özgur Insan 0 28. Politisk tidskrift: Özgurluk Yolu 130 55. Inga 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 31 TURKISK TIDNING 2 13 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 99 13(2) Turkisk tidning, 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 30 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Hurriyet . . 28. Politisk tidskrift: Özgurluk Yolu 222 55. Inga 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 22 23 24 26 27 55 0 99 Frek: 10 18 8 2 1 1 1 1 222 97 1
VAR 32 TURKISK TIDNING 3 13 Loc 59 width 2 MD= 0 or GE 99 13(3) Turkisk tidning, 3 <Se F.13 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 30 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Hurriyet . . 28. Politisk tidskrift: Özgurluk Yolu 256 55. Inga 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 6 8 21 25 28 55 0 99 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 256 97 1
VAR 33 SVENSK TIDNING 1 14 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 14 Vilka svenskspråkiga tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper du regelbundet? 14(1) Svenskspråkig tidning, 1 85 01. Rikstidning: Dagens Nyheter 1 02. Rikstidning: Svenska dagbladet 0 07. Rikstidning: Ny Dag 2 09. Rikstidning: Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 27 11. Kvällstidning: Expressen 13 12. Kvällstidning: Aftonbladet 1 19. Lokalpress 0 36. Fackliga tidskrift: Annan facklig tidskrift 0 40. Yrkes- och branschtidskrift: Personer med viss yrkesutbildning 1 60. Populärpress: Damtidning 1 61. Populärpress: Herrtidning 0 66. Populärpress: Det Bästa 0 75. Övriga: För invandrare 133 85. Ingen tidning 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 34 SVENSK TIDNING 2 14 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 14(2) Svenskspråkig tidning, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 33 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 75. Övriga: För invandrare 215 85. Ingen tidning/Ingen ytterligare tidning 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 7 11 12 60 61 75 85 0 99 Frek: 8 1 1 23 13 1 1 1 215 97 1
VAR 35 SVENSK TIDNING 3 14 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 14(3) Svenskspråkig tidning, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 33 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 75. Övriga: För invandrare 250 85. Ingen tidning/Ingen ytterligare tidning 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 11 12 36 40 60 66 85 0 99 Frek: 1 1 1 7 1 1 1 1 250 97 1
VAR 36 INTR TIDN. INNEHÅLL 1 15 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 15 När du läser en daglig tidning, vad läser du då? Här är en lista med några saker som står i en tidning. Vad är det som är mest intressant för dig att läsa? 22 01. Familjenyheter 17 02. Annonser 8 03. Politik i Sverige 23 04. Sportnyheter 6 05. Handelsrapporter 53 06. Politik i Turkiet 12 07. Olyckor 19 08. Politik i andra länder 10 09. Kultur 2 10. Serier 7 11. Kända personer 1 14. Första sidan/rubriker 3 15. Allt 3 17. Andra svar 78 55. Läser inga tidningar 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 37 INTR TIDN. INNEHÅLL 2 16 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 16 Vad kommer därnäst? 8 01. Familjenyheter 6 02. Annonser 26 03. Politik i Sverige 16 04. Sportnyheter 12 05. Handelsrapporter 26 06. Politik i Turkiet 24 07. Olyckor 24 08. Politik i andra länder 19 09. Kultur 4 10. Serier 8 11. Kända personer 0 12. Politik i allmänhet/ledare 1 15. Allt 2 17. Andra svar 9 50. Läser inga fler saker 79 55. Läser inga tidningar 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 38 INTR TIDN. INNEHÅLL 3 17 Loc 71 width 2 MD= 0 or GE 99 17 Vad kommer sedan? 6 01. Familjenyheter 11 02. Annonser 22 03. Politik i Sverige 16 04. Sportnyheter 7 05. Handelsrapporter 17 06. Politik i Turkiet 13 07. Olyckor 18 08. Politik i andra länder 26 09. Kultur 9 10. Serier 12 11. Kända personer 1 15. Allt 1 17. Andra svar 18 50. Läser inga fler saker 86 55. Läser inga tidningar 97 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 39 NYHETER TURKISK RADIO 18 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 18 För att få veta vad som händer kan man skaffa sig nyheter på olika sätt. 18A Hur ofta hör du på nyhetssändningar från Turkiets Radio? 59 1. Varje dag 33 2. Flera gånger per vecka 85 3. Någon gång 82 4. Aldrig 102 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 40 NYHETER TURKISKA I SR 18 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 18B Hur ofta hör du på nyheter på turkiska i Sveriges Radio? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Varje dag 41 2. Flera gånger per vecka 55 3. Någon gång 156 4. Aldrig 103 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 41 NYHETER PÅ SVENSKA SR 18 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 18C Hur ofta hör du på nyheter på svenska i Sveriges Radio? <Se F.18 för fullständig frågetext> 56 1. Varje dag 10 2. Flera gånger per vecka 63 3. Någon gång 130 4. Aldrig 102 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 42 NYHETER I SVENSK TV 18 Loc 76 width 1 MD=0 18D Hur ofta ser du på nyheter i svensk TV? <Se F.18 för fullständig frågetext> 150 1. Varje dag 11 2. Flera gånger per vecka 45 3. Någon gång 55 4. Aldrig 101 0. Bortfall
VAR 43 NYHETER ANDRA LÄNDER 18 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 18E Hur ofta hör du på nyheter i radiosändningar från andra länder? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1 1. Varje dag 5 2. Flera gånger per vecka 21 3. Någon gång 230 4. Aldrig 103 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 44 VIKTIGT PROBLEM 1 19 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 99 19 Är det något samhällsproblem här i Sverige som du själv tycker är särskilt viktigt? 19(1) Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 6 10. Familjeproblem 7 11. Uppfostran (barn-föräldrar) 4 12. Ungdomsproblem 1 13. Ungdomsbrottslighet 0 16. Ungdomar - alkohol, narkotika 2 18. Könsroller/kvinnosaken 1 25. Bostadsservice 2 27. Tråkigheten i Sverige 15 28. Personliga kontakter/isolering/utstötta 10 29. Svenska vanor 0 30. Socialvård 2 31. Barn (stugor/tillsyn) 1 32. Åldringsvård 1 34. Sjukvård 8 36. Alkohol 3 37. Narkotika 0 40. Utbildning - Kultur 1 41. Undervisning 3 42. Skolservice/dålig skola/stora klasser 1 44. Lika chanser, jämlikhet 4 53. Socialbidrag, slapphet 5 55. Priser/inflation 8 56. Skatter 1 59. Social orättvisa i Sverige 1 62. Kapitalism/socialism/kommunist 1 63. Imperialism 2 65. Arbetslöshet/full sysselsättning, arbetsmarknad 2 68. Miljöförstöring 0 69. Kärnkraft 1 71. Regeringen 2 81. Invandrare - barn 9 83. Fördomar/diskriminering 6 84. Kultur/skola 7 90. Förhållande invandrare - svenskar 2 91. Pension för invandrare 0 92. Invandrarpolitik 95 96. Inget 43 98. Vet ej 102 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 45 VIKTIGT PROBLEM 2 19 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 99 19(1) Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 44 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 10. Familjeproblem . . 92. Invandrarpolitik 182 96. Inget/Inget ytterligare 43 98. Vet ej 99 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 10 12 16 28 29 30 32 36 37 55 62 65 69 Frek: 4 2 1 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 Kod: 81 83 84 90 91 92 96 98 0 99 Frek: 1 3 3 1 2 1 182 43 99 3
VAR 46 KONT. OPINIONSLEDARE 20 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 20 Jag skall nu fråga dig vad du själv skulle göra i en speciell situation. Jag har flera förslag på vad man skulle kunna göra. Varje förslag har jag här på kort. Och min fråga är: Är det mycket möjligt, troligt, föga troligt eller inte troligt att du skulle göra så här? För varje svar finns det en ruta på den här svarsskivan. Du tar alltså ett kort från mig och placerar i den ruta du tycker passar bäst. Den situation jag tänker på är följande: Det är stor risk för arbetslöshet, men de som styr i stat och kommun gör ingenting åt det, om inte många människor säger ifrån. Du och många andra kommer också alldeles orättvist att få det sämre. Vad skulle du göra i en sådan situation? 20A Skulle du ta kontakt med personer som har något att säga till om och tala om för dem hur du ser på frågan? 78 1. Mycket möjligt 62 2. Troligt 28 3. Föga troligt 52 4. Inte troligt 129 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 47 GÅ HEM TILL FOLK 20 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 20B Skulle du gå hem till folk och försöka få dem att ställa upp? <Se F.20 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket möjligt 54 2. Troligt 38 3. Föga troligt 85 4. Inte troligt 120 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 48 NAMNINSAMLING 20 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 20C Skulle du skriva på om man ordnade namninsamling? <Se F.20 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket möjligt 69 2. Troligt 16 3. Föga troligt 32 4. Inte troligt 117 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 49 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTE 20 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 20D Skulle du gå på föreningsmöten där man diskuterade frågan? <Se F.20 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket möjligt 68 2. Troligt 37 3. Föga troligt 46 4. Inte troligt 121 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 50 ARBETA POLITISKT 20 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 20E Skulle du arbeta extra på fritiden för det politiska parti som har den bästa lösningen i den här situationen? <Se F.20 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket möjligt 60 2. Troligt 29 3. Föga troligt 83 4. Inte troligt 119 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 51 DELTA I DEMONSTRATION 20 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 20F Skulle du delta i en demonstration? <Se F.20 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket möjligt 57 2. Troligt 31 3. Föga troligt 83 4. Inte troligt 117 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 52 TALA MED VÄNNER 20 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 20G Skulle du tala med vänner om saken? <Se F.20 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket möjligt 57 2. Troligt 17 3. Föga troligt 42 4. Inte troligt 116 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 53 FLYTTA INOM SVERIGE 20 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 20H Skulle du flytta till någon annan plats i Sverige, där det finns bättre arbetsmöjligheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket möjligt 72 2. Troligt 31 3. Föga troligt 70 4. Inte troligt 119 0. Bortfall 10 9. Uppgift saknas
VAR 54 FLYTTA TILL TURKIET 20 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 20I Skulle du flytta till Turkiet om det finns bättre arbetsmöjligheter där? <Se F.20 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket möjligt 40 2. Troligt 20 3. Föga troligt 47 4. Inte troligt 115 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 55 FLYTTA ANNAT LAND 20 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 20J Skulle du flytta till något annat land? <Se F.20 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket möjligt 27 2. Troligt 45 3. Föga troligt 147 4. Inte troligt 115 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 56 INGEN AKTIVITET 20 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 20K Skulle du göra ingenting alls? <Se F.20 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket möjligt 27 2. Troligt 42 3. Föga troligt 139 4. Inte troligt 125 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 57 ANNAN AKTIVITET 21 Loc 93 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Är det någonting annat som du kunde tänka dig att göra? 1 06. Sjukskriva sig 1 07. Arbetslöshetskassa 7 10. Söka nytt jobb/extrajobb 6 11. Söka nytt yrke 1 13. Studera 3 14. Arbeta på egen hand/eget företag 1 19. Strejka 1 20. Arbeta politiskt 5 23. Aktivera grupper/org. 1 24. Skriva tidning/TV etc. 1 32. Skaffa bättre kunskaper i yrket 1 33. Ockupera arbetsplatsen 186 55. Inget annat 3 77. Annat svar 39 88. Vet inte 99 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 58 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 22 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vad tror du om möjligheterna att med olika medel påverka dem som bestämmer i stat och kommun? Är möjligheterna stora eller små? 8 1. Mycket stora 42 2. Ganska stora 26 3. Ganska små 48 4. Mycket små 56 5. Inga alls 178 0. Bortfall/Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 59 BESÖK HOS BEKANTA 23 Loc 96 width 2 MD=90 or GE 99 Jag skall nu fråga dig hur många människor du träffar på fritiden. Först frågar jag efter alla du brukar träffa och sedan hur många av dem som är från Turkiet. Det är bra om du säger hur många de är genom att ge ett ungefärligt antal: en, två, tre osv. 23 Hur många bekanta har du varit hemma hos det senaste året? 8 00. Inga 01. 1 bekant . . 70. 70 bekanta 8 77. Fler än 70 bekanta 9 88. Vet inte 97 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 20 25 30 35 Frek: 8 4 13 13 15 31 19 4 11 4 35 4 1 20 20 7 14 1 Kod: 40 50 60 70 77 88 90 99 Frek: 4 17 1 1 8 9 97 1
VAR 60 BESÖK TURKISK BEKANTA 24 Loc 98 width 2 MD=90 or GE 99 24 Hur många av dem är från Turkiet? 18 00. Inga från Turkiet 01. 1 från Turkiet . . 50. 50 från Turkiet 8 77. Fler än 50 från Turkiet 9 88. Vet inte 97 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 19 20 25 Frek: 18 12 22 18 23 35 11 6 13 5 18 1 3 1 16 1 11 3 Kod: 30 40 45 50 77 88 90 99 Frek: 13 4 2 11 8 9 97 1
VAR 61 ARBETSKAMRATER FRITID 25 Loc 100 width 2 MD=90 25 Hur många av dina arbetskamrater träffar du på din fritid? 89 00. Inga 01. 1 arbetskamrat . . 50. 50 arbetskamrater 1 77. Fler än 50 arbetskamrater 4 88. Vet inte 115 90. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 Frek: 89 20 28 34 9 17 14 4 3 1 13 1 3 Kod: 20 25 30 50 77 88 90 Frek: 3 1 1 1 1 4 115
VAR 62 TURK ARB.KAMR FRITID 26 Loc 102 width 2 MD=90 or GE 99 26 Hur många av dem är från Turkiet? 132 00. Inga från Turkiet 01. 1 från Turkiet . . 25. 25 från Turkiet 2 77. Fler än 25 från Turkiet 4 88. Vet inte 116 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 Frek: 132 23 17 23 6 11 8 2 1 11 1 2 1 Kod: 25 77 88 90 99 Frek: 1 2 4 116 1
VAR 63 PERSONLIGA FRÅGOR 27 Loc 104 width 2 MD=90 or GE 99 27 Hur många människor här i Sverige utanför din familj kan du tala med om mycket personliga frågor? 117 00. Inga 01. 1 människa . . 20. 20 människor 4 88. Vet inte 97 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 88 Frek: 117 32 37 33 13 11 6 2 2 3 1 2 4 Kod: 90 99 Frek: 97 2
VAR 64 PERS FRÅGOR TURKIET 28 Loc 106 width 2 MD=90 or GE 99 28 Hur många av dem är från Turkiet? 132 00. Inga 01. 1 från Turkiet . . 15. 15 från Turkiet 3 88. Vet inte 99 90. Bortfall 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 10 15 88 90 99 Frek: 132 33 40 23 13 8 1 1 4 2 3 99 3 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 10 15 88 90 99 Frek: 132 33 40 23 13 8 1 1 4 2 3 99 3
VAR 65 KONTAKT MED ANDRA 29 Loc 108 width 1 MD=0 29 Helt allmänt, tycker du att du har för lite kontakt med andra människor här i Sverige? 12 1. Alldeles för mycket 12 2. Något för mycket 83 3. Lagom 102 4. Något för lite 44 5. Alldeles för lite 7 6. Ingen 102 0. Bortfall
VAR 66 BEKANTA I SVERIGE 30 Loc 109 width 1 MD=0 30 När du först flyttade till Sverige, hade du då några bekanta eller släktingar att komma till? 53 1. Släktingar och bekanta 93 2. Släktingar 60 3. Bekanta 59 5. Nej, inga 97 0. Bortfall
VAR 67 BESÖKT TURKIET 31 Loc 110 width 2 MD=90 31 Hur många gånger har du besökt Turkiet under de senaste två åren? 65 00. Aldrig 01. En gång . . 30. 30 gånger 97 90. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 16 30 90 Frek: 65 119 57 15 2 4 1 1 1 97
VAR 68 LAND MEST HEMMA I 32 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 32 Om du var på besök i Turkiet hur tror du då att du skulle känna dig nu? Mer hemma i Turkiet eller i Sverige? 64 1. Hemma i Turkiet 19 2. Mer hemma i Turkiet än i Sverige 66 3. Lika hemma i Turkiet som i Sverige 28 4. Mer hemma i Sverige än i Turkiet 74 5. Hemma i Sverige 5 7. Ingendera 103 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 69 MEDL INVANDRARFÖREN. 33 Loc 113 width 1 MD=0 En del människor är med i en eller flera föreningar. Andra är det inte. Jag skall nu fråga dig om några föreningar här i Sverige. 33 Är du medlem i någon förening för invandrare från Turkiet i Sverige? 34 1. Ja 229 5. Nej 99 0. Bortfall
VAR 70 INVANDRARFÖRENING 34 Loc 114 width 2 MD= 0 or GE 99 34 (MEDLEM I INVANDRARFÖRENING) Vilken? 12 51. Turkisk-Svensk förening i Rinkeby 12 52. Turkisk Socialdemokratisk förening i Rinkeby 1 54. Turkiska föreningen i Botkyrka 1 55. Isvec Turkiyeli Ilericiler Birligi 1 56. Turkiyeliler Dayanisma Birligi 1 57. Armeniska föreningen 1 58. Isvec Turkiyeli Ögretmen ve Egitmenler Dernegi 1 59. Turk Isciler Cemiyeti 1 60. KOMEL (Kurt Ögrenci Teskilati-Isvec Subesi) 326 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 71 MÖTEN INVANDRARFÖREN 35 Loc 116 width 2 MD= 0 or GE 90 35 (MEDLEM I INVANDRARFÖRENING) Hur många möten har du varit på under senaste året? 01. Ett möte . . 30. 30 möten 2 35. Fler än 30 möten 6 55. Inget 99 00. Bortfall 229 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 6 10 15 30 35 55 0 90 99 Frek: 4 5 6 3 1 3 1 2 2 6 99 229 1 Kod: 1 2 3 5 6 10 15 30 35 55 0 90 99 Frek: 4 5 6 3 1 3 1 2 2 6 99 229 1
VAR 72 YTTRAT INVANDRARFÖREN 36 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 36 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 22 1. Ja 7 5. Nej 332 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 73 MEDLEM I FACKFÖRENING 37 Loc 119 width 1 MD=0 37 Är du medlem i någon fackförening? 107 1. Ja 157 5. Nej 98 0. Bortfall
VAR 74 FACKFÖRENING 38 Loc 120 width 3 MD= 0 or GE 999 38 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Vilken? 18 100. LO, utan uppgift om förbund 1 104. Elektrikerförbundet 1 106. Fastighetsanställdas förbund 3 109. Grafiska fackförbundet 2 111. Handelsanställdas förbund 6 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 3 113. Kommunalarbetareförbundet 2 115. Livsmedelsarbetareförbundet 8 116. Metallindustriarbetarförbundet 2 117. Musikerförbundet 3 123. Statsanställdas förbund 1 124. Transportarbetareförbundet 1 202. Arbetsledareförbundet 1 209. Handelstjänstemannaförbundet 5 211. Industritjänstemannaförbundet 1 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 1 216. Lärarförbundet 1 222. Teaterförbundet 2 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 2 302. Arkitektförbundet 1 320. Sveriges läkarförbund 17 888. Vet inte 259 000. Bortfall/Frågan ej tillämplig 21 999. Uppgift saknas
VAR 75 ANTAL FACKMÖTEN 39 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 90 39 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Hur många möten har du varit på under det senaste året? 7 01. Ett möte 8 02. 2 möten 5 03. 3 möten 2 04. 4 möten 2 05. 5 möten 1 06. 6 möten 2 10. 10 möten 79 55. Inget 98 00. Bortfall 157 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 76 YTTRAT FACKFÖRENING 40 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 40 (DELTAGIT I MÖTE) När du var på möte senaste gången, yttrade du dig då? 13 1. Ja 15 5. Nej 332 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 77 MEDLEM SV. FÖRENING 41 Loc 126 width 1 MD=0 41 Är du medlem i någon svensk förening? 14 1. Ja 251 5. Nej 97 0. Bortfall
VAR 78 SVENSK FÖRENING 1 42 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 99 42 (MEDLEM I SVENSK FÖRENING) Vilken/vilka? 42(1) Svensk förening, 1 1 01. Idrott, bollsport, gymnastik 1 03. Bilar, motororg., segelflyg 2 04. Jakt/fiske 0 11. Allmän sällskap umgänge 1 23. Yrkeskår 1 30. Bostadsrätt/villa förening 5 31. Hyresgästförening 2 61. Vänsterpartiet kommunisterna 0 75. Förening för kontakt med annat land 1 78. Motståndsrörelse under krig 97 00. Bortfall 251 99. Frågan ej tillämplig
VAR 79 SVENSK FÖRENING 2 42 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 99 42(2) Svensk förening, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 78 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Idrott, bollsport, gymnastik . . 75. Förening för kontakt med annat land 12 77. Ingen mer 97 00. Bortfall 251 99. Frågan ej tillämplig Kod: 11 75 77 0 99 Frek: 1 1 12 97 251
VAR 80 MÖTEN SVENSK FÖRENING 43 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 43 (MEDLEM SVENSK FÖRENING) Hur många möten har du varit på under senaste året? 1 1. Ett möte 2 2. 2 möten 1 3. 3 möten 3 5. 5 möten 7 7. Inget 97 0. Bortfall 251 9. Frågan ej tillämplig
VAR 81 YTTRAT SVENSK FÖREN. 44 Loc 132 width 1 MD=0 44 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 5 1. Ja 2 5. Nej 355 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 82 DEMONSTR. I SVERIGE 45 Loc 133 width 1 MD=0 45 Har du någon gång deltagit i någon demonstration i Sverige? 44 1. Ja 219 5. Nej 99 0. Bortfall
VAR 83 DEMONSTRATION 1 46 Loc 134 width 2 MD= 0 or GE 90 46 (DELTAGIT I DEMONSTRATION) Vilken/vilka? 46(1) Demonstration, 1 1 10. Internationella 6 11. FNL 0 12. Spanien 0 13. Chile 4 24. Mot turkiska kommunister 6 25. Visum 2 30. Arbetsmarknad 1 43. Miljö 9 61. 1:a maj 1 65. Mot fascismen i Turkiet 2 71. Cypern 1 73. Iran 103 00. Bortfall 219 90. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 84 DEMONSTRATION 2 46 Loc 136 width 2 MD= 0 or GE 90 46(2) Demonstration, 2 <Se F.46 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 83 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 10. Internationella . . 73. Iran 27 77. Inga andra 103 00. Bortfall 219 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 13 65 73 77 0 90 99 Frek: 3 1 2 1 1 27 103 219 5
VAR 85 JÄMKNING AV SKATT 47 Loc 138 width 2 MD= 0 47 Här kommer nu några frågor om vart en person ska vända sig här i Stockholm i olika situationer. Frågan är alltså: 47A Vart vänder man sig för att få hjälp om man vill ha jämkning av den skatt som dras från lönen? 1 01. Invandrarverket 0 02. Regeringen 14 03. Riksskatteverket 121 12. Skattemyndighet 3 13. Lokal skattemyndighet 1 17. Kommunen 1 19. Försäkringskassan 4 27. Immigrant service 13 33. Lokal fackförening 3 50. Arbetsgivare 1 53. Personalkontoret/lönekontoret 2 67. Revisor 1 70. Landsman i Sverige 0 71. Arbetskamrat 2 73. Bekant, vän 3 77. Make 3 80. Andra svar 92 88. Vet inte 97 00. Bortfall
VAR 86 BESVÄR MED HYRESVÄRD 47 Loc 140 width 2 MD= 0 47B Vart vänder man sig för att få hjälp om hyresvärden säger att man inte får bo kvar i den bostad man hyr? <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 01. Invandrarverket 4 15. Socialbyrå 87 16. Bostadsförmedling 3 17. Kommunen 7 20. Polisen 2 21. Hyresnämnd 5 27. Immigrant service 1 33. Lokal fackförening 30 37. Hyresgästförening 3 50. Arbetsgivare 1 51. Direktör, företagschef 1 56. Fastighetsägare 1 57. Hyresvärd/vice värd 7 64. Advokat 4 73. Bekant, vän 3 77. Make 2 80. Andra svar 102 88. Vet inte 98 00. Bortfall
VAR 87 DÅLIG BEHANDLAD AF 47 Loc 142 width 2 MD= 0 or GE 99 47C Vart vänder man sig för att få hjälp om man blir orättvist behandlad av tjänstemännen på arbetsförmedlingen bara därför att man inte är svensk och talar svenska med brytning? <Se F.47 för fullständig frågetext> 19 01. Invandrarverket 1 02. Regeringen 7 04. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS 1 07. Justitieombudsmannen JO 3 15. Socialbyrå 1 17. Kommunen 1 20. Polisen 1 23. Invandrarbyrå 7 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 4 26. Tolkservice, -byrå, -förmedling 17 27. Immigrant service 1 31. Annan central organisation 21 33. Lokal fackförening 2 51. Direktör, företagschef 14 52. Personalchef 8 59. Ind. lek. tolk 1 60. Hemlandskonsulat 1 65. Pressen 6 73. Bekant, vän 1 74. Släkting 4 77. Make 2 80. Andra svar 3 82. Ingenstans 137 88. Vet inte 97 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 88 FÅR FÖR LITE LÖN 47 Loc 144 width 2 MD= 0 or GE 99 47D Vart vänder man sig för att få hjälp om arbetsgivaren betalar ut mindre lön än vad man har rätt till? <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 01. Invandrarverket 1 11. Länsarbetsnämnd 1 12. Skattemyndighet 2 15. Socialbyrå 1 16. Bostadsförmedling 1 20. Polisen 5 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 1 25. Arbetsdomstolen AD 1 27. Immigrant service 1 30. LO 1 32. Fackförbund 155 33. Lokal fackförening 4 50. Arbetsgivare 1 51. Direktör, företagschef 1 52. Personalchef 3 53. Personalkontoret/lönekontoret 3 73. Bekant, vän 3 77. Make 1 80. Andra svar 1 81. Kämpa själv 76 88. Vet inte 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 89 TOLKHJÄLP 47 Loc 146 width 2 MD= 0 or GE 99 47E Vart vänder man sig om man behöver tolk i en viktig fråga? <Se F.47 för fullständig frågetext> 31 01. Invandrarverket 3 15. Socialbyrå 1 17. Kommunen 3 20. Polisen 10 23. Invandrarbyrå 25 26. Tolkservice, tolkbyrå, tolkförmedling 103 27. Immigrant service 1 33. Lokal fackförening 1 34. Turkisk förening 1 35. Annan invandrarförening 3 60. Hemlandskonsulat 1 61. Hemlandsambassad 19 73. Bekant, vän 1 74. Släkting 6 80. Andra svar 1 84. Frågan inte aktuell/kan aldrig inträffa/osannolikt i Sverige 54 88. Vet inte 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 90 SITUATION MED TOLK 48 Loc 148 width 2 MD= 0 48 Är det någon situation här i Sverige i vilken du är i behov av att få hjälp av en tolk? I vilken situation? 1 04. Skattemyndighet 1 06. Socialbyrå 72 08. Sjukhus 8 09. Domstol 1 10. Arbetsförmedling 3 11. Myndigheter 8 14. Polis 1 31. Vid större köp, i affärer 1 32. Självdeklaration 1 36. I samband med handlings översättning 3 37. Legala ärenden 18 40. I alla ärenden 2 50. Ja, men utan angiven situation 144 55. Behöver ej tolk 98 00. Bortfall
VAR 91 FEL BEHANDL. AV MYND 49 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 49 Har du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet i Sverige? 68 1. Ja 192 5. Nej 101 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 92 FELBEHANDL MYNDIGHET 50 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 90 50 (FELAKTIGT BEHANDLAD) Av vilken eller vilka myndigheter? 2 03. AMS 3 05. Invandrarverket 14 09. Arbetsgivare 3 11. Sjukhus 1 13. Riksbanken 1 14. Studiemedelnämnd 2 21. Allmän försäkringskassa 6 22. Arbetsförmedling 1 23. Barnavårdsnämnd 1 25. Bostadsförmedling 3 28. Domstol 4 35. Skattemyndighet 1 36. Skola/lärare/rektor 1 37. Socialbyrå 13 38. Polis 4 39. Trafik 1 42. Facket 98 00. Bortfall 195 90. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 93 FÖRSÖK FÅ RÄTTELSE 51 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 51 Försökte du få rättelse i myndighetens beslut? 68 1. Ja 193 5. Nej 98 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 94 AKTIVITET FÅ RÄTTELSE 52 Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 90 52 (FÖRSÖKTE FÅ RÄTTELSE) Hur gjorde du då? 32 12. Klagade hos myndigheten/talade med/sa ifrån osv. 2 13. Överklagade, besvär till högre myndighet 9 14. Rättegång inför domstol 1 16. Regeringen 3 17. Annat svar 5 22. Gå och prata 6 27. Fackförening 1 28. Tolk 1 55. Till pressen 2 56. Advokat 1 57. Demonstrerade 1 58. Skrev till kungen 97 00. Bortfall 194 90. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 95 MÖJLIGT ÄNDRA BESLUT 53 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 53 Vad tror du i allmänhet om möjligheten att lyckas få en myndighet att ändra sitt beslut? Är möjligheterna stora eller små? 18 1. Mycket stora 67 2. Ganska stora 33 3. Ganska små 47 4. Mycket små 29 5. Inga alls 164 0. Bortfall/Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 96 BEHANDLAD POLIS 54 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 54 Tänk dig att någon som är i din situation går till polisen - blir han behandlad sämre eller bättre än andra av polisen? 2 1. Mycket bättre 21 2. Bättre 129 3. Lika bra 55 4. Sämre 10 5. Mycket sämre 2 7. Det beror på människan 141 0. Bortfall/Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 97 BEHANDLAD HYRESVÄRD 55 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 55 Om någon i din situation går till en hyresvärd - blir han behandlad sämre eller bättre än andra ? 2 1. Mycket bättre 19 2. Bättre 135 3. Lika bra 44 4. Sämre 4 5. Mycket sämre 3 7. Det beror på människan 152 0. Bortfall/Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 98 BEHANDLAD LÄKARE 56 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 56 Och hur är det med en läkare? 5 1. Mycket bättre 23 2. Bättre 188 3. Lika bra 22 4. Sämre 5 5. Mycket sämre 1 7. Det beror på människan 115 0. Bortfall/Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 99 BEHANDLAD OMBUDSMAN 57 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 57 Tänk nu på hur det är på arbetsplatsen - hur blir någon i din situation behandlad av en ombudsman i fackföreningen, sämre eller bättre än andra? 1 1. Mycket bättre 16 2. Bättre 126 3. Lika bra 38 4. Sämre 11 5. Mycket sämre 1 7. Det beror på människan 164 0. Bortfall/Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 100 BEHANDLAD FÖRMAN 58 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 58 Och hur är det med förman eller arbetsledare? 5 1. Mycket bättre 14 2. Bättre 127 3. Lika bra 53 4. Sämre 19 5. Mycket sämre 2 7. Det beror på människan 136 0. Bortfall/Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 101 BEHANDLAD ARBETSKAMR. 59 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 59 Hur är det med arbetskamraterna? Behandlad de någon i din situation sämre eller bättre än andra? 5 1. Mycket bättre 19 2. Bättre 159 3. Lika bra 41 4. Sämre 5 5. Mycket sämre 4 7. Det beror på människan 126 0. Bortfall/Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 102 NYHETER SVENSKA TIDN. 60 Loc 163 width 1 MD=0 60 Hur ofta läser du nyhetsartiklar i svenska tidningar? 76 1. Varje dag 28 2. Flera gånger per vecka 48 3. Någon gång 96 4. Aldrig 114 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 103 NYHETER TURKISK TIDN. 61 Loc 164 width 1 MD=0 61 Hur ofta läser du nyhetsartiklar i turkiska tidningar? 62 1. Varje dag 42 2. Flera gånger per vecka 57 3. Någon gång 93 4. Aldrig 108 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 104 DISK. SVENSK POLITIK 62 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 62 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om svensk politik? Vilket alternativ passar i ditt fall? 41 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 65 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 73 3. Jag brukar lyssna, men jag deltar aldrig i diskussionen 57 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 123 0. Bortfall/Vet inte, politik diskuteras aldrig 3 9. Uppgift saknas
VAR 105 DISK. TURKISK POLITIK 63 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 63 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om politik i Turkiet? Vilket alternativ passar i ditt fall? 78 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 56 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 68 3. Jag brukar lyssna, men jag deltar aldrig i diskussionen 42 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 116 0. Bortfall/Vet inte, politik diskuteras aldrig 2 9. Uppgift saknas
VAR 106 FÖRÄLDR DISK POLITIK 64 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 64 Hur var det i din barndom? När det kom viktiga nyheter, hur ofta diskuterade dina föräldrar det som hänt med barnen? 13 1. Mycket ofta 23 2. Ofta 68 3. Sällan 139 4. Nästan aldrig 118 0. Bortfall/Minns inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 107 VIKTIGT SAMHÄLLSPROBL 65 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 99 65 Här är en lista med några av de samhällsproblem som diskuteras mest nu för tiden. Vilken av de här frågorna tycker du är den viktigaste frågan i Sverige? 45 01. Arbetslöshet 6 02. Miljövård 7 03. Socialvård 62 04. Skatteproblem 5 05. Företagens stora inflytande 23 06. Förhållandet invandrare - svenskar 10 07. Brottsligheten 50 08. Stigande priser 3 09. Vilda strejker 4 10. Maktkoncentration 8 77. Andra 134 00. Bortfall/Vet inte 5 99. Uppgift saknas
VAR 108 FÖLJER SVENSK POLITIK 66 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk politik? 12 1. Nästan helt 38 2. En hel del 54 3. Något 31 4. Mycket lite 129 5. Inte alls 97 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 109 FÖLJER TURKISK POLIT. 67 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 67 Hur mycket följer du med vad som händer i turkiskt politik? 31 1. Nästan helt 51 2. En hel del 49 3. Något 44 4. Mycket lite 88 5. Inte alls 98 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 110 MEDBORGARSKAP 68 Loc 172 width 2 MD= 0 68 Vilket medborgarskap har du? 7 01. Svenskt 257 05. Turkiskt 1 14. Grekisk 97 00. Bortfall
VAR 111 MAKES MEDBORGARSKAP 69 Loc 174 width 2 MD= 0 or GE 90 69 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket medborgarskap har din make/maka? 33 01. Svenskt 5 02. Finskt 186 05. Turkiskt 1 14. Grekiskt 97 00. Bortfall 40 90. Frågan ej tillämplig
VAR 112 RÖSTRÄTT TURKISKA VAL 70 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 70 Vill du att turkiska medborgare utomlands får rösta i turkiska val? 227 1. Ja 25 5. Nej 108 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 113 DELTA I TURKISKT VAL 71 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 7 71 (RÖSTRÄTT FÖR TURKAR BOSATTA UTOMLANDS) Skulle du rösta då? 219 1. Ja 8 5. Nej 108 0. Bortfall 25 7. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 114 RÖSTADE I VALET 1973 72 Loc 178 width 1 MD=0 72 (SVENSK MEDBORGARE) Röstade du i valet i Sverige i september 1973? 3 1. Ja 6 5. Nej 353 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 115 RÖSTA KOMMUNALVAL-76 73 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 73 Om du har rösträtt i kommunalvalet 1976, kommer du då att rösta? 133 1. Ja, absolut 75 2. Ja, jag tror det 15 3. Nej, jag tror inte det 18 4. Nej, absolut inte 1 7. Beror på min man 15 8. Vet inte 104 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 116 TJÄNA MYCKET PENGAR 74 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 74 Om du jämför hur du och din familj har det nu i Stockholm med hur ni hade det tidigare i Turkiet anser du att du har det bättre eller sämre än du hade det tidigare? Jag ska fråga om några olika förhållanden. 74A Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att tjäna mycket pengar? 50 1. Mycket bättre 146 2. Bättre 38 3. Lika bra 16 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 3 8. Vet inte 103 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 117 TRIVAS MED ARBETE 74 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 74B Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att trivas med arbetet? <Se F.74 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bättre 107 2. Bättre 30 3. Lika bra 42 4. Sämre 11 5. Mycket sämre 10 8. Vet inte 136 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 118 ANVÄNDA FRITIDEN BRA 74 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 74C Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att använda fritiden på ett bra sätt? <Se F.74 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket bättre 73 2. Bättre 45 3. Lika bra 90 4. Sämre 28 5. Mycket sämre 10 8. Vet inte 99 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 119 FÖRBÄTTRA SAMHÄLLET 74 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 74D Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att göra något aktivt för att förbättra samhället? <Se F.74 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bättre 69 2. Bättre 43 3. Lika bra 65 4. Sämre 19 5. Mycket sämre 49 8. Vet inte 103 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 120 VINNA UPPSKATTNING 74 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 74E Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att vinna uppskattning och andra människors förtroende? <Se F.74 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket bättre 66 2. Bättre 47 3. Lika bra 81 4. Sämre 21 5. Mycket sämre 34 8. Vet inte 99 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 121 LÄMPLIG BOSTAD 74 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 74F Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att få en lämplig bostad? <Se F.74 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket bättre 129 2. Bättre 33 3. Lika bra 52 4. Sämre 11 5. Mycket sämre 4 8. Vet inte 99 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 122 YTTRANDEFRIHET 74 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 74G Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att frihet säga vad du tänker? <Se F.74 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bättre 99 2. Bättre 50 3. Lika bra 33 4. Sämre 14 5. Mycket sämre 18 8. Vet inte 100 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 123 TRIVAS ÖVERHUVUDTAGET 74 Loc 187 width 1 MD=0 74H Om du jämför hur du hade det i Turkiet hur är det med dina möjligheter att trivas överhuvudtaget? <Se F.74 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bättre 97 2. Bättre 65 3. Lika bra 53 4. Sämre 16 5. Mycket sämre 7 8. Vet inte 100 0. Bortfall
VAR 124 SIT: EGEN-ANDRA INV. 75 Loc 188 width 1 MD=0 75 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur invandrare har det här i allmänhet, anser du då att du har det sämre eller bättre? 19 1. Mycket bättre 92 2. Bättre 114 3. Lika bra 17 4. Sämre 0 5. Mycket sämre 22 8. Vet inte 98 0. Bortfall
VAR 125 SIT: EGEN-SVENSKARS 76 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 76 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur svenskar har det, har du det då sämre eller bättre? 16 1. Mycket bättre 58 2. Bättre 73 3. Lika bra 83 4. Sämre 15 5. Mycket sämre 17 8. Vet inte 97 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 126 POLIS BEHANDL INVANDR 77 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 77 Om du tänker på invandrare i allmänhet - anser du att polisen behandlar dem sämre eller bättre än polisen behandlar svenskar? 2 1. Mycket bättre 7 2. Bättre 101 3. Lika bra 92 4. Sämre 13 5. Mycket sämre 48 8. Vet inte 97 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 127 PLAC ÖNSKESTEGE NU 78 Loc 191 width 2 MD=90 or GE 99 78 Jag ska visa dig en stege, som vi kallar för "önskningarnas stege". Högst upp står en 10:a, och där alla dina önskningar uppfyllda. Längst ner står en nolla, och där är inga önskningar uppfyllda. 78a Jag vill fråga dig var tycker du att du själv står idag på stegen? 10 00. Inga önskningar uppfyllda 5 01. 7 02. 22 03. 19 04. 83 05. 16 06. 27 07. 24 08. 14 09. 25 10. Alla önskningar uppfyllda 108 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 128 PLAC ÖNSKESTEGE TURK. 78 Loc 193 width 2 MD=90 or GE 99 78b Jag vill fråga dig var stod du när du var i Turkiet? <Se F.78 för fullständig frågetext> 29 00. Inga önskningar uppfyllda 10 01. 35 02. 40 03. 28 04. 46 05. 12 06. 13 07. 10 08. 8 09. 18 10. Alla önskningar uppfyllda 111 90. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 129 PLAC ÖNSKESTEGE 5 ÅR 78 Loc 195 width 2 MD=90 or GE 99 78c Var tror du att du kommer stå om fem år? <Se F.78 för fullständig frågetext> 1 00. Inga önskningar uppfyllda 2 01. 0 02. 5 03. 7 04. 15 05. 12 06. 31 07. 30 08. 22 09. 64 10. Alla önskningar uppfyllda 169 90. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 130 VIKTIGASTE ÖNSKNING 1 79 Loc 197 width 2 MD= 0 or GE 99 79 När du tänker på det här sättet, vilka önskningar är de viktigaste för dig? 79(1) Viktigaste önskningar, 1 DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 11 10. 1 11. 23 13. 6 14. 5 16. 2 17. 1 22. 1 24. 4 27. 1 28. 11 30. 6 31. 2 32. 13 33. 8 36. 4 38. 3 40. 10 46. 1 49. 1 52. 1 53. 1 54. 35 60. 1 61. 12 64. 1 66. 1 67. Att bo i en lugn tyst miljö/flytta till landet 1 69. Att lära sig språket bra 1 70. Ekonomisk jämlikhet i världen 1 71. Fred i världen 2 73. Socialism i hemlandet 1 80. Arbete 7 81. Utbildning 1 82. Slippa lumpen 3 83. Yrke 1 84. Bli kvitt skulder 5 85. Att studera, att läsa/få kunskap 12 90. Övriga önskningar 2 91. Nationell separation 1 92. Köpa mark i hemlandet 2 93. Att invandrare får det bättre i Sverige/hjälpa invandrare 131 00. Bortfall/Uppgift saknas 25 99. Uppgift saknas
VAR 131 VIKTIGASTE ÖNSKNING 2 79 Loc 199 width 2 MD= 0 or GE 99 79(2) Viktigaste önskningar, 2 <Se F.79 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 130 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING. DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS. 10. . . 90. Övriga önskningar 135 95. Inga fler önskningar 131 00. Bortfall/Uppgift saknas 15 99. Uppgift saknas Kod: 10 11 13 14 16 17 22 27 28 30 31 32 33 Frek: 5 2 6 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 Kod: 38 40 42 46 60 64 70 81 83 85 90 95 0 Frek: 3 3 1 5 8 7 1 2 2 4 12 135 131 Kod: 99 Frek: 15
VAR 132 FÖDELSEÅR 80 Loc 201 width 2 MD= 0 80 Nu ska jag helt enkelt be att få fråga dig lite om vad du gör nu och vad du gjort tidigare. Men först vill jag fråga: Vilket år är du född? 13. 1913 . . 58. 1958 107 00. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 13 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 2 1 1 2 2 4 7 2 2 6 7 4 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 8 12 4 4 6 9 13 9 4 7 7 11 8 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 4 6 4 7 5 16 4 13 9 8 12 10 13 Kod: 58 0 Frek: 1 107
VAR 133 BARNDOMSORT 82 Loc 203 width 2 MD= 0 82 Var bodde du huvuddelen av din barndom? 26. Ort i Turkiet . . 88. Ort i Turkiet 107 00. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 26 29 31 32 35 39 41 46 47 48 50 52 53 Frek: 5 1 13 1 2 7 4 6 1 1 2 12 2 Kod: 57 58 59 60 63 64 65 66 67 70 72 73 75 Frek: 1 1 40 6 3 1 4 2 98 2 3 3 16 Kod: 76 78 79 80 81 82 83 86 88 0 Frek: 1 1 4 5 1 2 1 1 2 107
VAR 134 ANT SKOLÅR I TURKIET 83 Loc 205 width 2 MD= 0 83 Hur många år har du gått i skolan i Turkiet? 01. 1 år . . 21. 21 år 63 55. Har ej gått i skola i Turkiet 97 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 4 1 7 4 62 8 14 16 8 14 15 10 6 10 6 5 6 1 Kod: 19 20 21 55 0 Frek: 2 2 1 63 97
VAR 135 ANT SKOLÅR I SVERIGE 84 Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 99 84 Hur många år har du gått i skola i Sverige? 01. 1 år . . 10. 10 år 210 55. Har ej gått i skola i Sverige 97 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 0 99 Frek: 17 18 4 4 3 4 1 1 1 1 210 97 1
VAR 136 UTBILDNING I TURKIET 85 Loc 209 width 2 MD= 0 85 Vilken utbildning har du fått i Turkiet? 72 01. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 21 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 18 03. Avslutad grundskola eller realexamen; 9 års skola som fullbordats 13 04. Grundskola eller realexamen samt ett eller flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 30 05. Studentexamensnivå = 2- eller 3-årigt gymnasium med examen; avslutat gymnasiestudium (12-13 års studier) 14 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 13 07. Universitetsexamen eller motsvarande 3 50. Annan utbildning 28 55. Ingen utbildning 53 77. Analfabet 97 00. Bortfall
VAR 137 UTBILDNING I SVERIGE 86 Loc 211 width 2 MD= 0 or GE 99 86 Vilken utbildning har du fått i Sverige? 2 01. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 8 02. Folkskola samt någon fortsatt utbildning antingen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 5 03. Avslutad grundskola eller realexamen; 9 års skola som fullbordats 3 05. Studentexamensnivå = 2- eller 3-årigt gymnasium med examen; avslutat gymnasiestudium (12-13 års studier) 3 06. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 6 07. Universitetsexamen eller motsvarande 8 10. Yrkesutbildning 1-2 år 3 11. Läser språk på universitetet 2 13. Yrkesutbildning mindre än 1 år 4 14. Yrkesutbildning mer än 2 år 12 18. Analfabetkurs 3 20. Allmän utbildning vid gymnasium, folkhögskola, grundskola 3 50. Annan utbildning 200 55. Ingen utbildning 97 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 138 SVENSK SPRÅKKURS 87 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 87 Kan du säga hur många timmar du har deltagit i svenska språkkurser? 29 1. 1-50 timmar 14 2. 51-100 timmar 11 3. 101-150 timmar 22 4. 151-200 timmar 74 5. 200 och mer 110 7. Inga 101 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 139 ANVÄNDN. TURKISK UTB. 88 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 88 I det yrke som du har nu i Sverige, har du användning av den utbildning du har fått i Turkiet? 76 1. Ja 120 5. Nej 165 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 140 ANV TURK UTBILDNING 89 Loc 215 width 2 MD= 0 or GE 97 89 Vilken utbildning tänker du på? 2 01. Hantverk (konditor, skräddare, snickare) 1 05. Byggnads (murare, målare, rör-, el-) 2 06. Byggnads (ingenjör, arkitekt, ritare) 1 07. Industri (svarvare, montör) 1 14. Vård (sjuksköterska) 1 24. Konstnärlig (varje slag) 2 30. Yrkeserfarenhet: Hantverk (kock) 1 33. Yrkeserfarenhet: Industri 2 41. Yrkeserfarenhet: Pedagogisk utbildning eller lärarutbildning 1 70. Yrkeserfarenhet: Språk 4 80. Allmän utbildning: Yrkeskola ej specificerad 1 81. Allmän utbildning: Folkhögskola 4 82. Allmän utbildning: Mellan (real) skola 1 83. Allmän utbildning: Läroverk/gymnasieskola 12 84. Allmän utbildning: Avslutad studentexamen 1 85. Allmän utbildning: Universitetsstudier 8 86. Allmän utbildning: Universitetsexamen 18 87. Allmän utbildning: Folkskola el. dyl., grundskola 4 91. Allmän utbildning 9 93. Allmän utbildning: Kunna läsa/skriva 2 95. Allmän utbildning: Annat svar, alla utbildningar 98 00. Bortfall 183 97. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 141 SYSSELSÄTTNING 90 Loc 217 width 2 MD= 0 or GE 99 90 Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande? 205 01. Anställd, förvärvsarbetar 17 02. Egen företagare 11 03. Arbetar i hemmet (hemmaman/hemmafru) 10 04. Studerande 7 05. Arbetslös 7 06. Pensionär, långtidssjukskriven 2 09. Omskolningskurs 1 11. Anställd vid turkisk (svensk) företag 99 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 142 YRKE 91 Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 97 91 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilket yrke arbetar du för närvarande? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 90. 97 00. Bortfall 37 97. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 6 12 19 20 21 25 27 28 32 39 41 44 46 47 48 49 Frek: 2 1 4 2 1 2 4 1 8 2 3 3 1 4 9 2 3 5 Kod: 59 63 64 65 69 70 71 73 75 78 79 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 1 3 11 1 1 6 3 1 1 5 8 45 5 32 6 6 9 24 Kod: 0 97 99 Frek: 97 37 3
VAR 143 YRKETS TITEL Loc 221 width 12 alphabetic Yrkets titel Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 144 YRKE I TURKIET 92 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 97 92 Vilket yrke hade du innan du flyttade till Sverige? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 95. 97 00. Bortfall 119 97. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 6 11 19 20 21 24 27 30 31 32 37 Frek: 1 2 6 1 2 1 10 1 3 1 1 1 3 Kod: 39 40 41 42 44 46 48 49 50 58 59 61 62 Frek: 2 22 1 2 2 3 1 5 1 1 1 3 1 Kod: 63 64 65 69 71 73 74 75 78 79 80 88 89 Frek: 14 4 2 2 5 1 1 3 4 9 13 1 2 Kod: 90 91 94 95 0 97 99 Frek: 2 1 1 1 97 119 2
VAR 145 ARBETSLED. I SVERIGE 93 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 93 (FÖRVÄRVSARBETAR) Leder du någon annans arbete på din arbetsplats här i Sverige? 32 1. Ja 198 5. Nej 129 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 146 ARBETSLED. I TURKIET 94 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 94 Gjorde du det i hemlandet? 61 1. Ja 104 5. Nej 195 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 147 NÄRINGSGREN 95 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 90 95 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken näringsgren arbetar du? 61 02. Tillverkningsindustri, gruvdrift 7 03. Byggnads- och anläggningsverksamhet 38 04. Handel och samfärdsel 27 05. Undervisning, vetenskaplig verksamhet 1 06. Religiös verksamhet 7 07. Konstnärlig verksamhet och massmedia 16 08. Sjuk- och socialvård 72 09. Personlig service, hotell, restaurang 3 11. Andra tjänster 1 12. Sjukpensionär, hemarbetande 97 00. Bortfall 30 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 148 ARBETSLÖS I TURKIET 96 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 96 Var du arbetslös under det senaste året du bodde i Turkiet? 50 1. Ja 136 5. Nej 175 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 149 PLAC PYRAMID TURKIET 97 Loc 240 width 2 MD=90 97 Man säger ibland att samhället är som en pyramid, som på det här kortet, men dem som har det allra bäst och som är mest privilegierade och mest uppskattade i toppen och med dem som är sämst ställda, minst gynnade eller mest nertrampade i botten. Om du skulle peka: Var i den här pyramiden stod du och din familj när ni bodde i Turkiet? 11 00. Minst privilegierad 13 01. 31 02. 25 03. 27 04. 68 05. 25 06. 20 07. 14 08. 10 09. 8 10. Mest privilegierad 110 90. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 150 PLAC PYRAMID SVERIGE 98 Loc 242 width 2 MD=90 98 Och nu i Sverige, var befinner du och din familj er nu? 13 00. Minst privilegierad 13 01. 21 02. 28 03. 31 04. 65 05. 31 06. 26 07. 10 08. 9 09. 7 10. Mest privilegierad 108 90. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 151 TILLHÖR SOCIALGRUPP 99 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 99 Det talas ofta om olika sociala grupper och samhällsklasser och de flesta människor brukar säga att de hör till någon sådan grupp eller klass. Räknar du dig själv till någon av dem? 94 1. Ja 136 5. Nej 130 0. Bortfall/Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 152 SOCIALGRUPP 100 Loc 245 width 2 MD= 0 or GE 90 100 (OM JA PÅ FRÅGA 99) Till vilken? 1 01. De vanliga människorna 1 02. Utlänningar i Sverige 1 03. Invandrare 2 13. Proletariatet 5 18. Socialist 9 19. Bondeklass 29 20. Arbetarna 17 21. Arbetarklassen 3 22. Socialgrupp III 2 34. Tjänstemannen 8 40. Medelklass 2 42. Borgare 2 43. Socialgrupp II 1 44. Medelsvensson 1 50. Övre medelklass 3 52. Studerande 1 64. Intelligentia 1 71. Rika 1 72. Socialdemokrat 1 88. Vet inte 99 00. Bortfall 167 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 153 FARS YRKE 101 Loc 247 width 2 MD= 0 or GE 99 Nu skall jag be att få fråga dig om hur det var när du var barn. 101 Vad hade din far eller motsvarande för yrke? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 90. 98 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 11 12 14 19 20 21 22 24 26 27 32 36 37 39 40 Frek: 3 1 6 8 3 3 6 4 22 1 1 1 2 1 1 11 3 89 Kod: 41 42 44 49 50 56 58 59 61 62 63 64 69 70 77 78 79 80 Frek: 1 3 1 2 2 1 2 2 1 8 4 7 4 1 2 7 5 28 Kod: 88 89 90 0 99 Frek: 1 6 8 98 2
VAR 154 AKTIV I UNGDOMSORG. 102 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 102 Vad du själv aktiv medlem i någon ungdomsorganisation i Turkiet? 24 1. Ja 238 5. Nej 98 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 155 FÖRÄLDR. AKTIVA ORG.103 Loc 250 width 1 MD=0 103 Anser du att dina föräldrar var aktiva i någon förening eller organisation? 3 1. Ja, båda 5 2. Ja, mor 13 3. Ja, far 236 5. Nej 105 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 156 FÖRÄLDRARS FÖRENING 104 Loc 251 width 2 MD= 0 or GE 90 104 (FÖRÄLDRAR AKTIVA I FÖRENING) Föräldrars förening eller organisation? 1 01. Idrott, bollsport, gymnastik 1 18. Jakt 1 20. Facklig organisation 4 23. Yrkeskår 1 40. Allmän kulturell 4 55. Välgörenhetsföreningar 1 64. Moderat/höger/nat. saml. parti 1 66. Annat ej namngivet politiskt parti 2 69. CHP 1 70. Kommunala uppdrag 9 88. Vet ej 97 00. Bortfall 236 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 157 FÖRÄLDR. FACKFÖREN. 105 Loc 253 width 1 MD=0 105 Var de aktiva i någon fackförening? 3 1. Ja, båda 5 2. Ja, mor 20 3. Ja, far 217 5. Nej 117 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 158 FÖRÄLDR POL. PARTI 106 Loc 254 width 1 MD=0 106 Var de aktiva i något politiskt parti? 7 1. Ja, båda 4 2. Ja, mor 24 3. Ja, far 213 5. Nej 114 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 159 FÖRÄLDRAR RELIGIÖSA 107 Loc 255 width 1 MD=0 107 Anser du att dina föräldrar var religiösa? 194 1. Ja, båda 29 2. Ja, mor 7 3. Ja, far 27 5. Nej 105 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 160 EGEN RELIGION 108 Loc 256 width 2 MD= 0 108(1) Vilken är din egen religion? 3 21. Ortodox 1 27. Armenisk-katolsk 4 28. Assyrisk-katolsk 3 29. Annan kristen 236 31. Islam 13 55. Har ingen religion 3 77. Annat svar 99 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 161 SEKTTILLHÖRIGHET 108 Loc 258 width 1 MD=0 108(2) Vilken sekt tillhör du? 7 1. Islam 15 2. Sunnite 7 3. Aleinte (Shii) 129 4. Hanefi 1 5. Safi 22 6. Har ingen religion 13 7. Annat svar 52 8. Vet inte 116 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 162 RELIGIÖS 109 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 109 Anser du att du själv är religiös? 133 1. Ja 110 5. Nej 6 8. Vet inte 102 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 163 ORSAK FLYTTA 1 110 Loc 260 width 2 MD= 0 or GE 99 110 Vilka var de viktigaste orsakerna till att du flyttade till Sverige? Nämn gärna flera orsaker. 110(1) Viktig orsak till att flytta till Sverige, 1 11 01. Följt med föräldrar/syskon/barn 13 02. Flyttat till föräldrar/syskon/barn 11 03. Följt med make/fästman etc. 32 04. Flyttat till make/fästman 2 06. Flyttat till bekanta och släktingar 2 09. Kärlek 1 10. Skilsmässa i hemlandet 0 13. Stå på egna ben 1 16. Diskriminerad i Turkiet 1 17. Rasism i Turkiet 5 18. Trivs inte i Turkiet 3 19. Familjeskäl 8 20. Äventyr/pröva nytt/se lite 1 21. Byta miljö 2 23. Möjligheter att utveckla sig 4 26. Egna utbildningsmöjligheter 2 27. Barns utbildningsmöjligheter 2 29. Möjligheten att hjälpa familjen ekonomiskt 1 35. Nyfikenhet 1 36. Skulder i Turkiet 6 41. Inget arbete/arbetslös 21 44. Dålig ekonomi 1 45. Konkurs 1 47. Familjen saknas i Turkiet 0 48. Familjens ekonomiska problem, arbetslös etc. 9 49. Fattigdom i allmänhet 3 50. Bättre arbete 10 51. För att få arbete 26 52. Mer betalt/bättre lön/tjäna pengar 13 54. Bättre levnadsförhållanden/standard 6 58. Bättre perspektiv - arbete, kunskap 5 59. Spara pengar 8 60. Ekonomiska skäl 1 61. Skickad av arbetsgivare m. m. 2 62. Praktik 2 65. Kontrakt (avtal) värvad 9 66. Bara för studier 1 67. Att leva i lugn/trygghet 4 69. Fascinerad av västerländska länder/Sverige 1 71. Brist på frihet och demokrati i Turkiet 1 75. Bort från politiska förhållanden i Turkiet 1 77. Politisk, samhällelig struktur 2 81. Vill inte göra militärtjänst 2 89. Turistresa och sedan stannade jag 2 90. Ödet, slumpen 5 95. Annat 4 98. Vet inte 97 00. Bortfall 16 99. Uppgift saknas
VAR 164 ORSAK FLYTTA 2 110 Loc 262 width 2 MD= 0 or GE 99 110(2) Viktig orsak till att flytta till Sverige, 2 <Se F.110 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 163 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Följt med föräldrar/syskon/barn . . 95. Annat 4 98. Vet inte 291 00. Bortfall/Inget mer 16 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 13 20 26 27 41 44 48 50 51 52 54 Frek: 1 2 2 6 6 2 1 2 1 6 2 3 7 Kod: 58 60 66 69 95 98 0 99 Frek: 2 1 2 4 1 4 291 16
VAR 165 STANNA I SVERIGE 111 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 111 Tänker du stanna i Sverige eller flytta från Sverige? 10 1. Flytta inom ett år 22 2. Flytta inom 1-5 år 125 3. Flytta någon gång 59 4. Stanna i Sverige 20 6. Beror på arbetsmarknaden 125 0. Bortfall/Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 166 HINDER ATT FLYTTA 112 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 112 Det kan finnas hinder som gör det svårt att flytta från Sverige. Skulle det vara lätt eller svårt för dig att flytta? 116 1. Lätt 123 5. Svårt 119 0. Bortfall/Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 167 FÖRSVÅRAR FLYTTNING 113 Loc 266 width 2 MD= 0 or GE 99 113 (SVÅRT FLYTTA) Vad är det som gör flyttning svår? 12 01. Barnens skull/barnen flyttar inte 1 02. Make/maka vill inte/flyttar inte 4 09. Giftermål med svensk/svenska 1 11. Känner mig hemma 3 22. Svårt att börja nytt liv 21 23. Van att bo här/bott här länge 12 24. Trivs bra/vill inte flytta 4 25. Bekvämlighet 9 30. Levnadsstandard 4 31. Tjänar mer pengar 2 36. Har ej råd (pengar, ekonomi dålig) 9 40. Arbete eget/makes 4 42. Har egen firma 13 45. Arbetslöshet i hemlandet 2 46. Studier 1 51. Pension 2 52. Sociala förmåner 1 54. Irriterad i Turkiet 1 55. Levnadsförhållandena i Sverige 3 60. Politiska förhållanden i Turkiet 2 66. Otrygghet i Turkiet 1 73. Ingen familj i Turkiet 1 74. Kvinnans ställning i Turkiet 1 80. Visumsvårigheten 1 81. Personliga skäl 1 85. Allt 26 88. Vet inte 207 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 168 SLUTTID FÖR MUNTLIG DEL Loc 268 width 4 MD= 0 Sluttid för muntlig del 0955. Kl. 9.55 . . 2400. Kl. 24.00 97 0000. Bortfall Kod: 955 1035 1045 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 Kod: 1140 1145 1150 1155 1200 1210 1215 1220 1230 1240 1245 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 3 Kod: 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1350 Frek: 3 4 1 4 1 2 1 2 1 2 2 Kod: 1355 1400 1405 1415 1420 1425 1430 1445 1450 1455 1500 Frek: 1 5 2 1 4 1 4 3 1 1 6 Kod: 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 Frek: 2 3 7 3 4 1 4 1 2 1 4 Kod: 1605 1610 1615 1620 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 Frek: 1 2 4 2 3 3 3 2 1 2 6 Kod: 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1740 1745 1750 1755 1800 Frek: 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 3 Kod: 1805 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1855 1900 1910 1915 Frek: 2 3 1 4 2 2 3 1 6 1 2 Kod: 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 2000 2005 2015 Frek: 1 2 5 2 2 3 1 2 6 2 2 Kod: 2020 2025 2030 2040 2045 2050 2055 2100 2105 2110 2125 Frek: 1 1 5 1 2 2 1 6 2 1 3 Kod: 2130 2135 2140 2145 2155 2200 2210 2220 2230 2340 2400 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 0 Frek: 97
VAR 169 ANDRA NÄRVARANDE INT1 Loc 272 width 1 MD=0 FRÅGOR TILL INTERVJUAREN ATT BESVARAS EFTER INTERVJUN Int:1 Var några andra personer än ip närvarande vid intervjun? 30 1. Flera personer 54 2. Endast maka/make 12 3. Äldre barn, inga vuxna 28 4. Små barn under 6 år 91 5. Nej, ingen 46 7. Annat 101 0. Bortfall
VAR 170 ANDRA PÅVERKAT INT1 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 6 Int:1b (ANDRA PERSONER NÄRVARANDE) Har andra personer påverkat intervjun? På vad sättet? 31 1. Ja 141 5. Nej 102 0. Bortfall 76 6. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 171 INTERVJUPLATS INT2 Loc 274 width 1 MD=0 Int:2 Var ägde intervjun rum? 208 1. Lägenhet 19 2. Hyresrum 4 3. Radhus 1 4. Villa 14 5. Arbetsplats 15 6. Annan plats 101 0. Bortfall
VAR 172 INTERVJUFÖRHÅLLANDE INT3 Loc 275 width 1 MD=0 Int:3 Ip villig eller ovillig? Ville ip bli intervjuad? 49 1. Ja, mycket gärna 169 2. Ja, utan protest 15 3. Ja, efter protest 18 4. Ja, men mycket ogärna 9 7. Annat 102 0. Bortfall
VAR 173 ÖVERENSKOMMELSE OM TID Loc 276 width 1 MD=0 Int:4 Har ip haft svårt att få tid för intervjun? 5 1. Tacksam för något att göra 176 2. Tiden inget problem 58 3. Brått som alla andra 20 4. Mycket ont om tid 1 7. Annat 102 0. Bortfall
VAR 174 FÖRSTÅTT FRÅGORNA INT5 Loc 277 width 1 MD=0 Int:5 Anser du att ip har förstått frågorna i intervjun? 65 1. Fullständigt 83 2. Något så när 61 3. Knappast tillfredsställande 41 4. Mycket ofullständigt 10 5. Inte alls 102 0. Bortfall
VAR 175 INTRESSERAD AV POL. INT6 Loc 278 width 1 MD=0 Int:6 Anser du att ip visat sig vara intresserad av politik? 21 1. Mycket stort intresse 56 2. Stort intresse 41 3. Litet intresse 142 4. Mycket litet intresse 102 0. Bortfall
VAR 176 LEVNADSSTANDARD INT7 Loc 279 width 1 MD=0 Int:7 Vilken standard lever ip på? 5 1. Mycket hög 45 2. Hög 147 3. Normal 49 4. Låg 11 5. Mycket låg 105 0. Bortfall
VAR 177 KOMMENTAR INT8 Loc 280 width 1 MD=0 Int:8 Något som kan ha stört intervjun eller påverkat intervjuresultatet? 58 2. IP var analfabet 1 3. IP var sjuk 7 4. IP var nervös, sjuk, deppad 3 8. Annat 293 0. Bortfall/Ingen kommentar
VAR 178 FÖDELSEORT Loc 281 width 1 MD=0 Födelseort 48 1. By 119 4. Distriktcenter 50 5. Storstad 43 6. Länscenter 1 8. Andra länder 101 0. Bortfall
VAR 179 BARNDOMSORT Loc 282 width 1 MD=0 Barndomsort 49 1. By 110 4. Distriktcenter 60 5. Storstad 41 6. Länscenter 1 8. Andra länder 101 0. Bortfall
VAR 180 SENASTE BOST.ORT TURKIET Loc 283 width 1 MD=0 Senaste bostadsort i Turkiet 31 1. By 97 4. Distriktcenter 76 5. Storstad 41 6. Länscenter 18 8. Andra länder 99 0. Bortfall
VAR 181 HEMSPRÅK I SKOLAN S1 Loc 284 width 1 MD=0 Först kommer ett antal påståenden. De är varken felaktiga eller riktiga. Några människor tycker att de stämmer, andra tycker att de inte stämmer. Du har fyra möjligheter att svara: stämmer helt, stämmer i stort, stämmer knappast, stämmer absolut inte. Sätt kryss i den ruta som bäst svarar mot vad du tycker. S:1 Turkiska barn bör läsa turkiska språket i skolan, även om det tar tid från andra skolämnen. 230 1. Stämmer helt 24 2. Stämmer i stort 2 3. Stämmer knappast 5 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 2 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 182 SVENSKAR FÖRMER S2 Loc 285 width 1 MD=0 S:2 Svenskarna anser sig vara för mer än i Sverige bosatta turkar. 150 1. Stämmer helt 65 2. Stämmer i stort 27 3. Stämmer knappast 12 4. Stämmer absolut inte 11 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 183 STATENS BÄSTA FÖRST S3 Loc 286 width 1 MD=0 S:3 Statens bästa måste gå före den enskildas intressen. 132 1. Stämmer helt 50 2. Stämmer i stort 29 3. Stämmer knappast 12 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 41 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 184 FAMILJ SKYLDIG HJÄLPA S4 Loc 287 width 1 MD=0 S:4 Släkt och familj har skyldighet att alltid hjälpa sina medlemmar när de behöver det. 242 1. Stämmer helt 18 2. Stämmer i stort 3 3. Stämmer knappast 0 4. Stämmer absolut inte 1 8. Vet ej 98 0. Bortfall
VAR 185 HATAR FÖR ÅSIKTER S5 Loc 288 width 1 MD=0 S:5 Det finns en hel rad människor som jag hatar för deras åsikters skull. 60 1. Stämmer helt 57 2. Stämmer i stort 46 3. Stämmer knappast 94 4. Stämmer absolut inte 8 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 186 TÄNKA PÅ SIG SJÄLV S6 Loc 289 width 1 MD=0 S:6 Om var och en tänker på sig själv blir det bäst för alla i samhället. 45 1. Stämmer helt 26 2. Stämmer i stort 39 3. Stämmer knappast 139 4. Stämmer absolut inte 16 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 187 SOCIALHJÄLP S7 Loc 290 width 1 MD=0 S:7 Många får socialhjälp bara för att de inte har lust att arbeta? 54 1. Stämmer helt 61 2. Stämmer i stort 54 3. Stämmer knappast 84 4. Stämmer absolut inte 1 5. Annat svar 10 8. Vet ej 98 0. Bortfall
VAR 188 EJ KRITIK EFT. BESLUT S8 Loc 291 width 1 MD=0 S:8 När beslut har fattats i en politisk fråga, ska all kritik och debatt upphöra. 65 1. Stämmer helt 42 2. Stämmer i stort 48 3. Stämmer knappast 58 4. Stämmer absolut inte 52 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 189 TA HAND OM ALKOHOLIST S9 Loc 292 width 1 MD=0 S:9 Det är hela samhället och inte den enskilda familjen som ska ta hand om dem som dricker så mycket att han inte kan arbeta. 106 1. Stämmer helt 49 2. Stämmer i stort 25 3. Stämmer knappast 66 4. Stämmer absolut inte 3 7. Annat svar 14 8. Vet ej 99 0. Bortfall
VAR 190 VILDA STREJKER S10 Loc 293 width 1 MD=0 S:10 Vilda strejker är lämpliga när arbetarna kämpar för att få igenom sina krav mot arbetsgivaren. 54 1. Stämmer helt 37 2. Stämmer i stort 32 3. Stämmer knappast 99 4. Stämmer absolut inte 43 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 191 NÄRINGSLIV OCH STAT S11 Loc 294 width 1 MD=0 S:11 Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. 19 1. Stämmer helt 12 2. Stämmer i stort 25 3. Stämmer knappast 156 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 51 8. Vet ej 98 0. Bortfall
VAR 192 SVENSK MORAL S12 Loc 295 width 1 MD=0 S:12 Den svenska moralen passar inte för turkar. 199 1. Stämmer helt 46 2. Stämmer i stort 5 3. Stämmer knappast 8 4. Stämmer absolut inte 7 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 193 SAMMA ÅSIKT I GRUPP S13 Loc 296 width 1 MD=0 S:13 En grupp får inte tillåta att dess medlemmar har alltför olika åsikter. Gör man det, går gruppen sönder. 86 1. Stämmer helt 62 2. Stämmer i stort 27 3. Stämmer knappast 34 4. Stämmer absolut inte 56 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 194 LAGARNA FÖR MILDA S14 Loc 297 width 1 MD=0 S:14 Brottsligheten bara ökar och ökar. Vi har för milda lagar och domstolarna dömer för milt. 114 1. Stämmer helt 65 2. Stämmer i stort 16 3. Stämmer knappast 30 4. Stämmer absolut inte 40 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 195 BEVARA EGEN KULTUR S15 Loc 298 width 1 MD=0 S:15 Det är viktigare för turkar att bevara sin egen kultur än att anpassa sig till den svenska kulturen. 155 1. Stämmer helt 50 2. Stämmer i stort 29 3. Stämmer knappast 15 4. Stämmer absolut inte 16 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 196 EJ DISCIPLIN I SKOLA S16 Loc 299 width 1 MD=0 S:16 Barnen förstörs genom att skolan inte har någon disciplin på eleverna. 156 1. Stämmer helt 52 2. Stämmer i stort 24 3. Stämmer knappast 21 4. Stämmer absolut inte 12 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 197 TURK LYCKL I TURKIET S17 Loc 300 width 1 MD=0 S:17 En turk kan endast vara lycklig i Turkiet. 118 1. Stämmer helt 45 2. Stämmer i stort 48 3. Stämmer knappast 47 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 5 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 198 SPÄRRA IN ALKOHOLIST S18 Loc 301 width 1 MD=0 S:18 Alkoholister behöver inte vård och kuratorer. De ska spärras in. 49 1. Stämmer helt 18 2. Stämmer i stort 38 3. Stämmer knappast 139 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 19 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 199 RÄTTVIS BELÖNING S19 Loc 302 width 1 MD=0 S:19 Högre lön och bättre bostad är rättvis belöning för den som har nått en hög ställning. 115 1. Stämmer helt 78 2. Stämmer i stort 26 3. Stämmer knappast 18 4. Stämmer absolut inte 27 8. Vet ej 98 0. Bortfall
VAR 200 FÖLJA MAJORITETEN S20 Loc 303 width 1 MD=0 S:20 Man ska alltid rätta sig efter de politiska beslut som har fått flest röster. 91 1. Stämmer helt 37 2. Stämmer i stort 41 3. Stämmer knappast 56 4. Stämmer absolut inte 40 8. Vet ej 97 0. Bortfall
VAR 201 FARA FÖR DEMOKRATIN S21 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 S:21 Demokratin är i fara om staten styr näringslivet. 21 1. Stämmer helt 27 2. Stämmer i stort 47 3. Stämmer knappast 95 4. Stämmer absolut inte 70 8. Vet ej 97 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 202 PROTEST EJ HINDRA S22 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 S:22 Demonstrationer och protester får aldrig hindra att riksdagen beslut genomförs. 56 1. Stämmer helt 48 2. Stämmer i stort 38 3. Stämmer knappast 56 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 61 8. Vet ej 97 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 203 HÄNSYN TILL VÄNSTER S23 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 S:23 Svenska regeringen tar alldeles för mycket hänsyn till vänster och inte tillräckligt till majoriteten av folket. 43 1. Stämmer helt 21 2. Stämmer i stort 59 3. Stämmer knappast 63 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 72 8. Vet ej 97 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 204 VISSA HAR DET BÄTTRE S24 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 S:24 Det är naturlig sak att en del människor har det bättre än andra. Så måste det alltid vara. 47 1. Stämmer helt 51 2. Stämmer i stort 38 3. Stämmer knappast 102 4. Stämmer absolut inte 20 8. Vet ej 99 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 205 TURKISKA VÄNNER VIKT S25 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 S:25 Det är viktigare för turkar att ha turkiska vänner i Sverige än att få många svenska vänner. 84 1. Stämmer helt 57 2. Stämmer i stort 53 3. Stämmer knappast 49 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 14 8. Vet ej 98 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 206 GEMENSAMT MED SVENSK S26 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 S:26 Numera tycker jag att jag har mer gemensamt med svenskar än med många som bor kvar i Turkiet. 37 1. Stämmer helt 50 2. Stämmer i stort 62 3. Stämmer knappast 91 4. Stämmer absolut inte 19 8. Vet ej 98 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 207 FÖR MÅNGA PARTIER S27 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 S:27 Det finns för många politiska partier i Sverige. Det räcker med ett parti som kan förena alla människor. 31 1. Stämmer helt 22 2. Stämmer i stort 31 3. Stämmer knappast 123 4. Stämmer absolut inte 53 8. Vet ej 97 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 208 PRIVAT ÄGANDERÄTT S28 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 S:28 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi? 53 1. Stämmer helt 36 2. Stämmer i stort 45 3. Stämmer knappast 60 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 55 8. Vet ej 97 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 209 AVSKAFFA VAL S29 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 S:29 Partier som vill avskaffa politiska val bör förbjudas. 81 1. Stämmer helt 26 2. Stämmer i stort 16 3. Stämmer knappast 77 4. Stämmer absolut inte 50 8. Vet ej 97 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 210 KOMPROMISS ETT SVEK S30 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 S:30 Den som gör en kompromiss med sina politiska motståndare sviker därmed sina egna. 75 1. Stämmer helt 22 2. Stämmer i stort 53 3. Stämmer knappast 40 4. Stämmer absolut inte 60 8. Vet ej 97 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 211 PÅVERKA FACKET S31 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 S:31 Anser du att du och dina vänner har möjligheter att påverka dem som beslutar, eller menar du att ni inte har det? S:31(1) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller fackförening? 12 1. Mycket stora 42 2. Ganska stora 30 3. Ganska små 54 4. Mycket små 2 7. Annat svar 107 8. Vet ej 98 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 212 PÅVERKA FÖRETAG S31 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(2) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller företag? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket stora 26 2. Ganska stora 36 3. Ganska små 66 4. Mycket små 3 7. Annat svar 104 8. Vet ej 98 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 213 PÅVERKA MYNDIGHET S31 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(3) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller myndigheter? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket stora 26 2. Ganska stora 35 3. Ganska små 70 4. Mycket små 2 7. Annat svar 101 8. Vet ej 98 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 214 PÅVERKA RIKSDAGSMÄN S31 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 S:31(4) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller riksdagsmän? <Se F.S:31 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket stora 20 2. Ganska stora 21 3. Ganska små 68 4. Mycket små 2 7. Annat svar 125 8. Vet ej 98 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 215 PARTISPÄRR S32 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer en annan sorts frågor. Till varje fråga finns det flera olika förslag till svar. Ett av dessa svar är riktigt och de övriga är fel. Sätt ett kryss för det svar som du tror är riktigt i rutan till höger. S:32 För att vinna plats i riksdagen måste ett politiskt parti nå upp till en viss procent av väljarnas röster i hela landet. Hur många procent är det? 3 1. 2% 29 2. 4% (rätt svar) 17 3. 6% 17 4. 8% 10 5. 10% 179 8. Vet ej 100 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 216 INVANDRARSERVICE S33 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 S:33 Till tjänst för invandrare har Stockholms kommun en särskild expedition som kan ge råd och anvisningar och hjälpa till med att skaffa tolkar. Vilken av följande är detta? 6 1. Invandrarnas kulturcentrum 122 2. Immingrantservice (rätt svar) 5 3. Informationsnämnden 57 4. Invandrarverket 4 5. Immigrant institutet 4 7. Annat svar 60 8. Vet ej 97 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 217 STÖRSTA FACKL. ORG S34 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 S:34 Vilken är den största fackliga organisationen i Sverige? 1 1. TCO 113 2. LO (rätt svar) 6 3. SACO 1 4. KF 1 5. SR 1 7. Annat svar 135 8. Vet ej 97 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 218 RÖSTRÄTTSÅLDER S35 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 S:35 Vid vilken ålder har man rösträtt i allmänna val i Sverige? 14 1. 21 år 27 2. 20 år 6 3. 19 år 123 4. 18 år (rätt svar) 0 5. 17 år 88 8. Vet ej 97 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 219 TAGE ERLANDER S36 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 S:36 Numera är Tage Erlander riksdagsledamot och skriver sina memoarer. Men vad hade han för ställning för några år sedan? 2 1. Riksdagens talman 80 2. Statsminister (rätt svar) 0 3. Ordförande i moderata samlingspartiet 1 4. Riksbankschef 1 5. Överbefälhavare 173 8. Vet ej 99 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 220 KOLL. TRAF O SJUKV. S37 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 S:37 Vem har ansvaret för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm? 40 1. Stockholms kommun 11 2. Staten 75 3. Stockholms läns landsting (rätt svar) 3 4. Kommunförbundet 6 5. Statsföretag AB 1 7. Annat svar 122 8. Vet ej 98 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 221 PARTIFÄRG SVD S38 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 S:38 Med vilket politiskt parti sympatiserar Svenska Dagbladet? 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 18 2. Socialdemokraterna 8 3. Centerpartiet 5 4. Folkpartiet 41 5. Moderaterna (rätt svar) 3 7. Annat svar 181 8. Vet ej 97 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 222 PARTIFÄRG AB S39 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 S:39 Med vilket politiskt parti sympatiserar Aftonbladet? 9 1. Vänsterpartiet kommunisterna 76 2. Socialdemokraterna (rätt svar) 2 3. Center partiet 5 4. Folkpartiet 1 5. Moderaterna 1 7. Annat svar 165 8. Vet ej 97 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 223 BESLUTAR KOM. SKATT S40 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 S:40 Vem beslutar om hur mycket skatt Stockholms kommun ska ta upp av alla sina skattebetalare? 14 1. Kommunförbundet 23 2. Kommunstyrelsen 39 3. Kommunfullmäktige (rätt svar) 21 4. Riksdagen 8 5. Kommunministern 151 8. Vet ej 101 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 224 PARTIER TURKISK REG. S41 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 S:41 Vilka partier deltar i den turkiska regeringen? 22 1. Ett rätt 14 2. Två rätt 20 3. Tre rätt 77 4. Fyra rätt 8 5. Absolut fel 43 7. Annat svar 77 8. Vet ej 97 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 225 TURKIETS STATSMIN. S42 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 S:42a Känner du till namnet på Turkiets statsminister? 235 1. Rätt svar 2 3. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 2 5. Fel svar 22 8. Vet ej 97 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 226 TURKIETS UTRIKESMIN S42 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 S:42b Känner du till namnet på Turkiets utrikesminister? 173 1. Rätt svar 2 3. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 6 5. Fel svar 80 8. Vet ej 97 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 227 TURKIETS PRESIDENT S42 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 S:42c Känner du till namnet på Turkiets president? 150 1. Rätt svar 3 3. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 6 5. Fel svar 101 8. Vet ej 98 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 228 SVERIGES STATSMIN. S43 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 S:43a Känner du till namnet på Sveriges statsminister? 233 1. Rätt svar 2 3. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 2 5. Fel svar 24 8. Vet ej 97 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 229 SVERIGES UTRIKESMIN. S43 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 S:43b Känner du till namnet på Sveriges utrikesminister? 44 1. Rätt svar 2 3. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 5 5. Fel svar 208 8. Vet ej 99 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 230 SVERIGES FINANSMIN. S43 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 S:43c Känner du till namnet på Sveriges finansminister? 95 1. Rätt svar 13 3. Ändrat namn som ändå visar att IP tänkt på rätt person 1 5. Fel svar 152 8. Vet ej 97 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 231 SLUTTID SKRIFTLIG DEL Loc 334 width 4 MD= 0 Sluttid skriftlig del 0200. Kl. 02.00 . . 2400. Kl. 24.00 98 0000. Bortfall Kod: 200 1010 1100 1110 1115 1130 1135 1140 1150 1155 1200 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 Kod: 1205 1215 1220 1230 1235 1255 1300 1305 1310 1315 1330 Frek: 1 2 1 1 3 2 3 2 2 3 6 Kod: 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 Frek: 1 3 3 1 2 1 1 4 5 1 3 Kod: 1440 1445 1455 1500 1510 1515 1520 1530 1540 1545 1550 Frek: 1 3 1 2 2 1 1 6 5 2 6 Kod: 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1630 1635 1640 1645 1650 Frek: 2 3 2 3 4 1 7 1 1 2 4 Kod: 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1755 1800 1805 Frek: 1 3 4 5 2 2 4 2 1 8 2 Kod: 1810 1815 1820 1830 1845 1850 1855 1900 1905 1920 1925 Frek: 1 1 3 4 2 3 1 7 4 2 1 Kod: 1930 1940 1945 1950 1955 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Frek: 2 2 1 3 2 5 1 2 5 1 1 Kod: 2030 2035 2045 2100 2105 2115 2130 2140 2150 2200 2210 Frek: 8 2 4 3 1 5 4 1 3 3 3 Kod: 2215 2220 2225 2230 2240 2255 2400 0 Frek: 2 1 3 1 1 1 1 98
VAR 232 NY URVALSCELL Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 Ny urvalscell 73 01. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 12 02. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 60 03. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 11 04. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker rösta 12 05. Integrerad (gammal-Sv /lågt yrke/tänker ej rösta 16 06. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 25 07. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 13 08. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker rösta 97 00. Bortfall 43 99. Uppgift saknas
VAR 233 ANKOMST TILL SVERIGE Loc 340 width 1 MD=0 Ankomst till Sverige 110 1. Ny (ankomst 1969-1973) 109 5. Gammal (ankomst före 1969) 143 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 234 POLITISK AKTIVITET Loc 341 width 1 MD=0 Politiskt aktivitet 133 1. Tänker rösta i valet 132 5. Tänker ej rösta i valet 97 0. Bortfall
VAR 235 UTBILDNINGENS LÄNGD Loc 342 width 1 MD=0 Utbildningens längd 187 1. Låg 78 5. Hög (10 år eller mera) 97 0. Bortfall
VAR 236 YRKETS STATUS Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkets status 176 1. Låg (kod 46, 60-96) 49 5. Hög (övriga) 97 0. Bortfall 40 9. Uppgift saknas
VAR 237 ERFARENHET AV SVERIGE Loc 344 width 1 MD=0 Erfarenhet av Sverige (språkkunskap + antal år i Sverige) 66 1. Ja (ankomstår före 1969, språkkunskap 4-7) 156 5. Nej 140 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 238 INSTÄLLNING INTERVJU Loc 345 width 1 MD=0 Ville bli intervjuad 218 1. Ja 47 5. Nej 97 0. Bortfall
VAR 239 SOCIALGRUPP Loc 346 width 1 MD=0 Socialgrupp 206 1. III (Yrke låg eller MD och utbildning låg) 59 2. I + II (Yrke hög eller om MD och utbildning hög) 97 0. Bortfall
VAR 240 DELTAGANDE VALINTERVJU Loc 347 width 2 MD= 0 Deltagande i valintervju 78 11. Valintervju: Intervjuad 8 12. Valintervju: Bortdefinierad 8 13. Valintervju: Vägrar 3 16. Valintervju: Försvunnen 8 17. Valintervju: Kontakt omöjlig 64 21. Postenkät: Besvarat enkät 1 23. Postenkät: Vägrar 2 26. Postenkät: Försvunnen 82 28. Postenkät: Ej svar 2 29. Postenkät: Uppgift saknas 9 30. Besvarat postenkät per telefon 97 00. Bortfall i storintervju
VAR 241 INTERVJUARE VALINTERVJU Loc 349 width 1 MD=0 VI Intervjuare valintervju 1. . . 5. 284 0. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 0 Frek: 25 18 23 9 3 284
VAR 242 INTERVJUDATUM VALINT. Loc 350 width 2 MD= 0 VI Intervjudatum valintervju 01. 1 . . 31. 31 284 00. Bortfall Kod: 1 2 3 7 9 10 11 16 17 19 20 21 22 Frek: 2 6 4 3 2 6 2 1 2 1 2 3 4 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 Frek: 4 6 2 15 2 5 2 3 1 284
VAR 243 INTERVJUMÅNAD VALINT. Loc 352 width 2 MD= 0 VI Intervjumånad valintervju 40 09. September 37 10. Oktober 1 11. November 284 00. Bortfall
VAR 244 STARTTID VALINTERVJU Loc 354 width 4 MD= 0 VI Starttid valintervju 0030. Kl. 0.30 . . 2215. Kl. 22.15 285 0000. Bortfall Kod: 30 830 950 1000 1010 1020 1035 1040 1045 1105 1110 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 1130 1155 1200 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1245 1255 Frek: 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 Kod: 1300 1310 1330 1340 1400 1430 1445 1500 1515 1530 1540 Frek: 2 1 2 1 5 2 1 2 1 2 1 Kod: 1600 1620 1630 1635 1645 1700 1725 1730 1800 1810 1840 Frek: 2 1 1 1 3 3 2 1 2 1 2 Kod: 1850 1900 1915 1930 2200 2215 0 Frek: 1 1 1 2 1 1 285
VAR 245 INTERVJUPLATS VALINT. Loc 358 width 1 MD=0 VI Intervjuplats valintervju 59 1. IP:s hem 6 2. Arbetsplats 1 5. Intervjuarens hem 11 6. Telefon 1 7. Annan plats 284 0. Bortfall
VAR 246 VALPROGRAM RADIO/TV VI1 Loc 359 width 1 MD=0 VI:1 TV och radio har haft flera specialprogram före valet i år. Hörde du några sådana program i TV eller radio under den sista månaden före valet? 50 1. Ja 26 5. Nej 286 0. Bortfall
VAR 247 ANTAL VALPROGRAM VI1 Loc 360 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:1(1) Hur många program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 01. 1 program . . 20. 20 program 4 21. Fler än tjugo program 8 50. Många/flera 2 55. Alla 5 88. Minns ej 237 00. Bortfall 75 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 21 50 55 Frek: 1 5 8 3 3 2 1 3 4 1 4 8 2 Kod: 88 0 99 Frek: 5 237 75
VAR 248 VALPROGRAM 1 VI1 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1a Vilka program, 1 <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 20 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer" 13 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 3 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 3 4. Ospecificerade program kategori II (Fragmentarisk om innehållet, t.ex. om IP säger något om familjepolitik) 1 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 4 6. Invandrarprogram 237 0. Bortfall 81 9. Uppgift saknas
VAR 249 VALPROGRAM, 2 VI1 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1b Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 10 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer" 3 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 7 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 6 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 19 7. Inga fler 236 0. Bortfall 81 9. Uppgift saknas
VAR 250 VALPROGRAM, 3 VI1 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1c Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 7 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer" 2 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 1 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 2 6. Invandrarprogram 33 7. Inga fler 236 0. Bortfall 81 9. Uppgift saknas
VAR 251 STUDIEKURS OM VALET VI2 Loc 365 width 1 MD=0 VI:2 Har du deltagit i någon studiekurs om valet? 0 1. Ja 78 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 252 VALET I SVERIGE VI3 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3 Jag skulle vilja veta om du känner igen eller har läst de här. VISA BROSCHYRERNA! VI:3a Först är det "Valet i Sverige" (Riksskatteverket) FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 49 1. Har läst 44 2. Känner igen 52 3. Känner ej igen 211 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 253 ABC OM VAL VI3 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3b ABC om VAL (invandrarverket) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 50 1. Har läst 43 2. Känner igen 50 3. Känner ej igen 211 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 254 INVANDRARTIDN. 26/76 VI3 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3c De här sidorna av invandrartidningen Nr.26/76 <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 60 1. Har läst 44 2. Känner igen 41 3. Känner ej igen 211 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 255 INFO FÖR INVANDRARE VI3 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3d Information för invandrare (landstinget) <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 43 1. Har läst 31 2. Känner igen 69 3. Känner ej igen 211 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 256 LÄST VALMATERIAL VI4 Loc 370 width 1 MD=0 VI:4 Har du läst något valmaterial från politiska partierna? 36 1. Ja 42 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 257 VALMATERIAL VPK VI4 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 VI:4 Från vilka partier? VI:4a Vänsterpartiet kommunisterna 16 1. Ja 61 5. Nej 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 258 VALMATERIAL SOC.DEM VI4 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 VI:4b Socialdemokraterna <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 33 1. Ja 44 5. Nej 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 259 VALMATERIAL CENTERN VI4 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 VI:4c Centerpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 57 5. Nej 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 260 VALMATERIAL FOLKP. VI4 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 VI:4d Folkpartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 57 5. Nej 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 261 VALMATERIAL MODERAT VI4 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 VI:4e Moderata samlingspartiet <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 60 5. Nej 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 262 VALMATERIAL BORG. VI4 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 VI:4f(1) Andra borgerliga partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 76 5. Nej 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 263 VALMATERIAL SOC. VI4 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 VI:4f(2) Andra socialistiska partier <Se F.VI:4 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 73 5. Nej 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 264 DELTAGIT VALMÖTE VI5 Loc 378 width 1 MD=0 VI:5 Har du varit på något eller några politiska möten där det varit diskussion om frågor i det här valet? 15 1. Ja 63 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 265 TYP AV VALMÖTE 1 VI5 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 6 VI:5a Vilka möten? <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 6 2. Politiskt parti/förening 1 3. Yrkets vägnar 3 4. Gatumöten 3 5. Invandrarförening 285 0. Bortfall 63 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 266 TYP AV VALMÖTE 2 VI5 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 6 VI:5b Vilka möten? <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 1 2. Politiskt parti/förening 285 0. Bortfall 75 6. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 267 TEKNISK VALKUNSKAP VI6 Loc 381 width 1 MD=0 VI:6a Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta rent tekniskt hur man gör när man röstar? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 39 1. 108 3. 4 8. 211 0. Bortfall
VAR 268 PARTIERNAS VILJA VI6 Loc 382 width 1 MD=0 VI:6b Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vad de politiska partierna vill göra? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 55 1. 1 2. 92 3. 3 8. 211 0. Bortfall
VAR 269 STOCKHOLMSFRÅGOR VI6 Loc 383 width 1 MD=0 VI:6c Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vilka frågor valet gällde här i Stockholm? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN. 85 1. 61 3. 5 8. 211 0. Bortfall
VAR 270 KANDIDATKÄNNEDOM VI7 Loc 384 width 1 MD=0 VI:7 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i valet? (OM JA) Kommer du ihåg någon mer? Känner du till fler? Vilket parti är det? 56 1. Ja 22 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 271 ANTAL NÄMNDA KAND VI7 Loc 385 width 1 MD=9 VI:7(1) Antal nämnda personer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 26 0. Ingen kandidat 6 1. En 12 2. Två 5 3. Tre 27 4. Fyra 2 5. Fem 284 9. Bortfall
VAR 272 PARTILED O REG.MEDL VI7 Loc 386 width 1 MD=9 VI:7(2) Därav partiledare och regeringsledamöter <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 22 0. Inga 6 1. En 13 2. Två 5 3. Tre 26 4. Fyra 2 5. Fem 4 6. "Partiledarna" 284 9. Bortfall
VAR 273 RIKSDAGSKANDIDATER VI7 Loc 387 width 1 MD=9 VI:7(3) Därav riksdagskandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 26 0. Inga 6 1. En 12 2. Två 5 3. Tre 27 4. Fyra 2 5. Fem 284 9. Bortfall
VAR 274 LOKALA KANDIDATER VI7 Loc 388 width 1 MD=9 VI:7(4) Därav lokala kandidater <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 78 0. Inga 284 9. Bortfall
VAR 275 RIKTIGA PARTIKOMB. VI7 Loc 389 width 1 MD=9 VI:7(5) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 26 0. Inga 10 1. En 10 2. Två 4 3. Tre 26 4. Fyra 2 5. Fem 284 9. Bortfall
VAR 276 FEL PARTIKOMB. VI7 Loc 390 width 1 MD=9 VI:7(6) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 71 0. Inga 7 1. En 284 9. Bortfall
VAR 277 BORGERLIGA PARTIER 7 Loc 391 width 1 MD=9 VI:7(7) Därav borgerliga partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 33 0. Inga 11 1. En 9 2. Två 24 3. Tre 1 4. Fyra 284 9. Bortfall
VAR 278 SOCIALISTISKA PARTIER 7 Loc 392 width 1 MD=9 VI:7(8) Därav socialistiska partier <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> 30 0. Inga 40 1. En 7 2. Två 1 4. Fyra 284 9. Bortfall
VAR 279 KANDIDATKÄNNEDOM KF VI8 Loc 393 width 1 MD=0 VI:8 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i kommunfullmäktige- eller landstingsvalen i Stockholm? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 3 1. Ja 75 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 280 ANTAL NÄMNDA KF-KAND VI8 Loc 394 width 1 MD=9 VI:8(1) Antal nämnda kandidater till kommunfullmäktige eller landstingsvalen i Stockholm <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 76 0. Inga 2 1. En 284 9. Bortfall
VAR 281 LANDSTINGSKANDIDATER VI8 Loc 395 width 1 MD=9 VI:8(2) Därav landstingskandidater <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 78 0. Inga 284 9. Bortfall
VAR 282 KF-KANDIDATER VI8 Loc 396 width 1 MD=9 VI:8(3) Därav kommunfullmäktigekandidater <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 77 0. Inga 1 1. En 284 9. Bortfall
VAR 283 RIKTIGA PARTIKOMB. VI8 Loc 397 width 1 MD=9 VI:8(4) Riktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 77 0. Inga 1 1. En 284 9. Bortfall
VAR 284 FELAKTIGA PARTIKOMB. VI8 Loc 398 width 1 MD=9 VI:8(5) Felaktiga partikombinationer <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 77 0. Inga 1 1. En 284 9. Bortfall
VAR 285 BORGERLIGA PARTIER VI8 Loc 399 width 1 MD=9 VI:8(6) Borgerliga partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 77 0. Inga 1 1. En 284 9. Bortfall
VAR 286 SOC. PARTIER VI8 Loc 400 width 1 MD=9 VI:8(7) Socialistiska partier <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 78 0. Inga 284 9. Bortfall
VAR 287 INVANDRARKANDIDAT VI9 Loc 401 width 1 MD=0 VI:9 Kommer du ihåg namnet på någon invandrare som ställde upp i något av valen? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 1 1. Ja 77 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 288 ANT INVANDRARKAND. VI9 Loc 402 width 1 MD=9 VI:9(a) Antal nämnda invandrarkandidater <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 78 0. Inga 284 9. Bortfall
VAR 289 RÖST KOMMUNVAL VI10 Loc 403 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10 Vi hade ju tre val i samtidigt: Val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag VI:10a Med vilket parti röstade du i kommunfullmäktigevalet? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 9 01. Vänsterpartiet kommunisterna 46 02. Socialdemokraterna 7 03. Centerpartiet 1 04. Folkpartiet 7 05. Moderata samlingspartiet 2 10. Borgerliga partier 33 50. Röstade ej 33 55. Ej rösträtt 213 00. Bortfall 11 99. Uppgift saknas
VAR 290 RÖST LANDSTINGSVAL VI10 Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10b Med vilket parti röstade du i landstingsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 9 01. Vänsterpartiet kommunisterna 46 02. Socialdemokraterna 7 03. Centerpartiet 1 04. Folkpartiet 7 05. Moderata samlingspartiet 2 10. Borgerliga partier 33 50. Röstade ej 31 55. Ej rösträtt 214 00. Bortfall 12 99. Uppgift saknas
VAR 291 RÖST RIKSDAGSVAL VI10 Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:10c Med vilket parti röstade du i riksdagsvalet? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 1 01. Vänsterpartiet kommunisterna 5 02. Socialdemokraterna 1 03. Centerpartiet 0 04. Folkpartiet 1 05. Moderata samlingspartiet 4 50. Röstade ej 126 55. Ej rösträtt 213 00. Bortfall 11 99. Uppgift saknas
VAR 292 VIKT. FRÅGA I VALET VI11 Loc 409 width 1 MD=0 VI:11 Var det i valet någon fråga som var särskilt viktig för dig? 49 1. Ja 23 5. Nej 6 8. Vet ej 284 0. Bortfall
VAR 293 VIKTIG VALFRÅGA 1 VI11 Loc 410 width 2 MD=90 VI:11(1) Vilken fråga? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> 73 00. Ekonomiska, allmänt 11 01. Skatter, moms, allmänt 0 02. Småföretagarproblem 1 03. Ändra skattesystemet 1 04. Arbetsgivaravgifterna 2 06. Meidnerfonderna 1 07. Socialisering, allmänt 0 08. Marksocialisering 1 09. Inflation 21 21. Kärnkraft 1 30. Maktproblematik 0 33. Pampar/byråkrati 0 35. Decentralisering 0 36. Polis 6 40. Invandrarproblem, allmänt 0 50. Utrikespolitik, allmänt 1 60. Socialpolitik, allmänt 1 63. Pensioner/åldringsvård 1 66. Barnuppfostran/skola 0 67. Kvinnofrågor 1 70. Familjepolitik 240 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 294 VIKTIG VALFRÅGA 2 VI11 Loc 412 width 2 MD=90 VI:11(2) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 293 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 70. Familjepolitik 22 80. Inga fler 313 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 6 7 8 9 21 33 35 36 50 60 67 Frek: 2 7 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 Kod: 70 80 90 Frek: 1 22 313
VAR 295 VIKTIG VALFRÅGA 3 VI11 Loc 414 width 2 MD=90 VI:11(3) Vilken eller vilka frågor? <Se F.VI:11 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 293 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 70. Familjepolitik 45 80. Inga fler 313 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 2 21 35 50 80 90 Frek: 1 1 1 1 45 313
VAR 296 VIKTIG STHLMSFRÅGA VI12 Loc 416 width 1 MD=0 VI:12 Var det i valet någon fråga som främst gällde Stockholm som var särskilt viktig för dig? 10 1. Ja 58 5. Nej 6 8. Vet ej 288 0. Bortfall
VAR 297 STOCKHOLMSFRÅGA 1 VI12 Loc 417 width 2 MD= 0 VI:12(1) Vilken fråga? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> 2 01. Munchenbryggeriet 3 02. Daghem 4 03. Trafik/sanering/kollektivtrafik 1 10. Bostadsmiljö/närmiljö 1 13. Åldringsvård/lokalproblem i Stockholm 351 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 298 STOCKHOLMSFRÅGA 2 VI12 Loc 419 width 2 MD= 0 VI:12(2) Vilken fråga? <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 297 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Munchenbryggeriet . . 13. Åldringsvård/lokalproblem i Stockholm 9 80. Inga andra 351 00. Bortfall Kod: 2 3 80 0 Frek: 1 1 9 351
VAR 299 PARTI INTR. INVANDR VI13 Loc 421 width 1 MD=0 VI:13 Tycket du att något av de svenska politiska partierna i valkampanjen har visat större intresse än andra partier för invandrarfrågor? 39 1. Ja 30 5. Nej 2 7. Alla partier 4 8. Vet ej 287 0. Bortfall
VAR 300 PARTI INVANDR.FR VI13 Loc 422 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:13(1) Vilket parti? <Se F.VI:13 för fullständig frågetext> 3 01. Vänsterpartiet kommunisterna 29 02. Socialdemokraterna 1 03. Centerpartiet 4 04. Folkpartiet 1 11. Socialistiska partier 1 99. Uppgift saknas 285 00. Bortfall 38 90. Frågan ej tillämplig
VAR 301 FÖRSÖKT PÅVERKA VI14 Loc 424 width 1 MD=0 VI:14 Har du inför här valet i några av följande sammanhang försökt uppmuntra andra människor att rösta på något bestämt politiskt parti? 22 1. Ja 56 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 302 PÅVERKA FAMILJEN VI14 Loc 425 width 1 MD=0 VI:14a Har du gjort det inom familjen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 68 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 303 PÅVERKA VÄNNER VI14 Loc 426 width 1 MD=0 VI:14b Har du gjort det med vänner och bekanta? <Se F.14 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 61 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 304 PÅVERKA ARBETSPLATS VI14 Loc 427 width 1 MD=0 VI:14c Har du gjort det på arbetsplatsen? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 69 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 305 PÅVERKA FÖRENING VI14 Loc 428 width 1 MD=0 VI:14d Har du gjort det i någon förening eller organisation? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 76 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 306 PÅVERKA ANDRA VI14 Loc 429 width 1 MD=0 VI:14e Har du gjort det i andra sammanhang? <Se F.VI:14 för fullständig frågetext> 0 1. Ja 78 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 307 PÅVERKAD HUR RÖSTA VI15 Loc 430 width 1 MD=0 VI:15 Är det någon som har uppmuntrat dig att rösta på ett bestämt parti? 14 1. Ja 64 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 308 UPPMUNTRAD, 1 VI15 Loc 431 width 2 MD= 0 VI:15(1) Vilken sammanhang? <Se F.VI:15 för fullständig frågetext> 1 01. Tillfälliga sällskap 4 04. Familjen 6 05. Vänner/bekanta 2 06. Arbetsplats 1 77. Annat 348 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 309 UPPMUNTRAD, 2 VI15 Loc 433 width 2 MD= 0 VI:15(2) Vilken sammanhang <Se F.VI:15 för fullständig frågetext> 1 08. Gatuagitator 12 55. Inga andra 349 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 310 INTR. VALRESULTAT VI16 Loc 435 width 1 MD=0 VI:16 När det var val i år, brydde du dig personligen mycket om vilka partier som vann eller förlorare, eller tyckte du att det inte spelade så stor roll för din egen del? 35 1. Brydde sig personligen mycket om 3 3. Brydde sig lite om/spelade viss roll 39 5. Tyckte inte spelade så stor roll 1 7. Annat 284 0. Bortfall
VAR 311 KOMMENTAR INTRESSE VI16 Loc 436 width 2 MD= 0 VI:16(1) Kommentar till intresse för valutgången <Se F.VI:16 för fullständig frågetext> 7 01. Önskar regeringsskifte 13 02. Önskar ej regeringsskifte 2 50. Ingen skillnad på regeringen 1 61. Intresserad av svensk politik 1 77. Annat 53 85. Inga kommentarer 285 00. Bortfall
VAR 312 RÖSTRÄTT RIKSDAG VI17 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 VI:17 Tycker du att invandrare, även om de inte är svenska medborgare, bör få rösta i riksdagsval? 47 1. Klart ja 14 3. Tveksam 12 5. Klart nej 284 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 313 KOMMENTAR RÖSTRÄTT VI17 Loc 439 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:17(1) Varför tycker du det? <Se F.VI:17 för fullständig frågetext> 1 02. Samma plikter, samma rätt 1 03. Endast riksdagsval viktigt 4 04. Det är rättvist/naturligt 6 05. Bara efter längre tid 5 06. Ingen skillnad, om till kommun också till riksdagsval 4 08. Jämlikhet/ökade rättigheter, makt/inflytande 14 11. Bor här/arbetar här 1 12. Hjälper till att bygga vårt svenska samhälle 2 13. De flesta invandrare saknar kompetens 2 20. De flesta tänker lämna Sverige 3 21. Endast om svensk medborgare 1 24. Rösträtt ingen betydelse 3 25. Förstår ej svenska förhållanden 2 26. Bör hålla på det "svenska" 1 50. Inte i något annan land heller 2 75. Röstfiske 307 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 314 KUNSKAP OM SVERIGE VI18 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18a Anser du att valkampanjen i årets val har gett dig större kunskaper om samhället? 42 1. Klart ja 9 3. Tveksamt 25 5. Klart nej 1 7. Inte förändrats 284 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 315 ORO FÖR FRAMTIDEN VI18 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18b Anser du att valresultatet har gett större oro för din framtid? 20 1. Klart ja 10 3. Tveksamt 44 5. Klart nej 286 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 316 MÖJLIGHET PÅVERKA VI18 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18c Anser du att valet har gett dig möjligheter att påverka dem som bestämmer i samhället? 44 1. Klart ja 9 3. Tveksamt 17 5. Klart nej 286 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 317 FÖRTR. FÖR SVERIGE VI18 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18d Anser du att valet som en helhet har gett dig större förtroende för det svenska samhället? 25 1. Klart ja 16 3. Tveksamt 30 5. Klart nej 287 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 318 JÄMFÖRA PARTIER VI19 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19 Finns det något eller några politiska partier i Sverige som du känner igen väl, därför att det finns ungefär samma partier i ditt hemland eller i annat land där du har bott? 40 1. Ja 32 5. Nej 285 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 319 SVENSKT PARTI, 1 VI19 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19a(1) Svenska partier 1 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 29 2. Socialdemokraterna 2 3. Centerpartiet 2 4. Folkpartiet 4 5. Moderata samlingspartiet 286 0. Bortfall 38 9. Frågan ej tillämplig
VAR 320 PARTI ANNAT LAND, 1 VI19 Loc 447 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19b(1) Andra länders partier 1 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 02. Socialdemokraterna 34 50. Turkiskt parti: CHP (soc.dem.) 2 51. Turkiskt parti: TKP (pro-Moskva kommunister) 3 55. Turkiskt parti: AP (höger DP:s fortsättn.) 284 00. Bortfall 38 99. Frågan ej tillämplig
VAR 321 SVENSKT PARTI, 2 VI19 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19a(2) Svenska partier 2 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 2 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 4. Folkpartiet 3 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 1 8. Kommunistisk arbetare förbundet 286 0. Bortfall 68 9. Frågan ej tillämplig
VAR 322 PARTI ANNAT LAND, 2 VI19 Loc 450 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19b(2) Andra länders partier 2 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 2 53. Turkiskt parti: TIP (soc.) 4 55. Turkiskt parti: AP (höger DP:s fortsättn.) 1 56. Turkiskt parti: MSP (höger religiös) 2 59. Turkiskt parti: Nationella fronten ("front ingår fascist o. höger) 284 00. Bortfall 69 99. Frågan ej tillämplig
VAR 323 SVENSKT PARTI, 3 VI19 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19a(3) Svenska partier 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Socialdemokraterna 1 4. Folkpartiet 74 0. Frågan ej tillämplig 285 9. Bortfall
VAR 324 PARTI ANNAT LAND, 3 VI19 Loc 453 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19b(3) Andra länders partier 3 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 50. Turkiskt parti: CHP (soc.dem.) 1 51. Turkiskt parti: TKP (pro-Moskva kommunister) 1 54. Turkiskt parti: GGP (höger) 284 00. Bortfall 75 99. Frågan ej tillämplig
VAR 325 SVENSKT PARTI, 4 VI19 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19(4) Svenska partier 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 2. Socialdemokraterna 1 6. Kristen demokratisk samling 284 0. Bortfall 76 9. Frågan ej tillämplig
VAR 326 PARTI ANNAT LAND, 4 VI19 Loc 456 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:19(4) Andra länders partier 4 <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 52. Turkiskt parti: DP (1946-1960 högerparti) 1 56. Turkiskt parti: MSP (höger religiös) 284 00. Bortfall 76 99. Frågan ej tillämplig
VAR 327 RÖSTAT TIDIGARE 20 Loc 458 width 1 MD=0 VI:20 Har du någon gång tidigare röstat i ett politiskt val? 39 1. Ja 39 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 328 PARTI TURKISKT VAL VI20 Loc 459 width 2 MD= 0 VI:20a Vilket parti röstade du med i det senaste valet du deltog i ? 28 50. CHP (Soc.dem.) 5 52. DP (1946-1960 högerparti) 1 53. TIP (soc.) 5 55. AP (Höger DP:s fortsättn.) 323 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 329 MEDLEM POL. PARTI 21 Loc 461 width 1 MD=0 VI:21 Är du eller har du någon gång varit medlem i ett politiskt parti ? 7 1. Ja, jag är 8 3. Ja, jag har varit 63 5. Nej 284 0. Bortfall
VAR 330 SVÅRT VÄLJA PARTI VI22 Loc 462 width 1 VI:22 Tycker du att det var lätt eller svårt att välja parti? 41 1. Lätt 10 2. Svårt 238 5. Passar ej, ej röstat 73 9. MD
VAR 331 PARTIANHÄNGARE VI23 Loc 463 width 1 MD=0 VI:23(1) (RÖSTAT MED SAMMA PARTI I 2-3 VAL) Brukar du betrakta dig som socialdemokrat / folkpartist / moderat / centerpartist / kommunist / kristen demokrat? 21 1. Ja 5 3. Svårt att säga 19 5. Nej 317 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 332 BÄSTA PARTI VI23 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(2) (RÖSTAT BARA I ETT VAL/SPLITVOTE/VILL INTE SÄGA) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2 2. Socialdemokraterna 1 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Socialistiska partier 1 7. Inget parti 355 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 333 TIDPUNKT RÖSTBESLUT VI24 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 VI:24 När bestämde du dig för hur du skulle rösta? Var det... FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 33 1. Under sista veckan före valet 10 2. Tidigare under sommaren 45 3. Visste sedan länge hur man skulle rösta 34 4. Röstade inte i något av valen 26 7. Annat svar 211 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 334 SVÅRT VÄLJA PARTI VI25 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 VI:25 (EJ RÖSTAT) Du sa förut att du inte deltog i valet. Om du hade deltagit i valet, skulle det då ha varit lätt eller svårt att välja parti? 17 1. Lätt 4 5. Svårt 339 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 335 BÄSTA PARTI EJ RÖST VI26 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 VI:26 (EJ RÖSTAT) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 12 2. Socialdemokraterna 4 3. Centerpartiet 2 8. Inget parti 339 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 336 BESLUT EJ RÖSTA VI27 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 VI:27 När bestämde du dig för att inte deltaga i valet? Var det... 5 1. Under sista veckan före valet 1 2. Tidigare under sommaren 5 3. Visste sedan länge hur man skulle rösta 65 7. Annat svar 285 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 337 ANLEDNING EJ RÖSTA VI28 Loc 469 width 2 MD=99 VI:28 (EJ RÖSTAT) Till slut vill jag fråga varför du inte deltog i valet. 78 00. Personliga, allmänt 284 99. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 338 SLUTTID VALINTERVJU Loc 471 width 4 MD= 0 Sluttid för valintervju 0045. Kl. 0.45 . . 2235. Kl. 22.35 287 0000. Bortfall Kod: 45 840 1000 1015 1020 1035 1050 1055 1105 1110 1115 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 1120 1140 1150 1205 1210 1215 1225 1235 1240 1245 1250 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 Kod: 1300 1305 1310 1315 1330 1340 1345 1350 1415 1430 1445 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 Kod: 1510 1515 1530 1540 1550 1610 1615 1630 1640 1650 1700 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 1715 1720 1735 1740 1755 1815 1825 1830 1900 1910 1925 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1945 2030 2215 2235 0 Frek: 1 1 1 1 287
VAR 339 CIVILSTÅND Loc 475 width 1 Civilstånd 75 1. Ogift 155 2. Gift man 14 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 11 4. Skild 5 5. Änka/änkling 102 7. Gift kvinna sammanboende med mannen
VAR 340 ÅR NUV. CIVILSTÅND Loc 476 width 2 MD= 0 or GE 99 År för inträde i angivet civilstånd 25. 1925 . . 76. 1976 75 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 25 33 36 39 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 5 6 5 6 1 1 5 11 3 3 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 5 9 2 16 6 9 7 11 8 5 8 4 12 13 6 12 23 18 Kod: 74 75 76 0 99 Frek: 29 25 1 75 3
VAR 341 KOD I RÖSTLÄNGD 1976 Loc 478 width 1 MD=9 Kod i röstlängd 1976 126 0. Ej deltagit i valet 0 1. Vallokalsröstning: Deltagit i 1 val 116 2. Vallokalsröstning: Deltagit i 2 val 7 3. Vallokalsröstning: Deltagit i 3 val 0 4. Poströstning: Deltagit i 1 val 10 5. Poströstning: Deltagit i 2 val 4 6. Poströstning: Deltagit i 3 val 35 7. Ej rösträtt 51 8. Ej hittad i röstlängden, finns ej i röstlängden, flyttat 13 9. Uppgift saknas
VAR 342 VIKT 1: VI+PE VARS(N=P1) Loc 479 width 5 3 decimal places Vikt 1: Valintervju + postenkät vars(N = panel 1) Valid-n=362 Min=0 Max=2.687 Mean=0.7 St.Dev=0.9
VAR 343 VIKT 2: VI+PE VA(N=P2+3) Loc 484 width 5 3 decimal places Vikt 2: Valintervju + postenkät vars(N = panel 2+3) Valid-n=362 Min=0 Max=1.531 Mean=0.4 St.Dev=0.5
VAR 344 VIKT 3: VARS(N=P1) Loc 489 width 5 3 decimal places Vikt 3: Vars(N = panel 1) Valid-n=362 Min=0 Max=6.083 Mean=0.6 St.Dev=1.4
VAR 345 VIKT 4: VARS(N=P3) Loc 494 width 5 3 decimal places Vikt 4: Vars(N = panel 3) Valid-n=362 Min=0 Max=2.137 Mean=0.2 St.Dev=0.5