POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE
              Infödda svenskar
                SSD 0459

              Primärforskare
               Tomas Hammar
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i POLITISK RESOCIALISATION AV INVANDRARE samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet under
  ledning av Tomas Hammar. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Forskningsprojektet "Politisk resocialisation av invandrare"
  (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare
  och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida.
  Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till
  samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenhet av
  invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat
  politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt
  beteende; företrädare och krav; samt information om det
  svenska administrativa och politiska systemet.

  Urvalspopulationen bestod av personer i åldersgruppen 18 - 67
  år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland,
  Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som
  erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som var
  medborgare i något annat land än något av ovanstående.
  Dessutom undersöktes en jämförelsegrupp av infödda svenskar i
  åldersgruppen 18-67 år.

  Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under
  våren 1975 - våren 1976. I anslutning till denna intervju
  fick respondenten fylla i en enkät där man bland annat fick
  ange om man instämde eller ej i ett trettiotal allmänna
  påståenden samt ett antal påståenden som gällde den egna
  invandrargruppen. Därutöver innehöll enkäten ett antal
  faktafrågor.

  Bland de som deltog i den inledande intervjun drogs ett nytt
  urval som intervjuades omedelbart efter valet i september
  1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i
  Sverige.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Tung, R.K.C. (1981): 'Exit-voice catastrophes. Dilemma between
  migration and participation'. Stockholm Studies in Politics
  18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen.
  Alpay, S. (1980): 'Turkar i Stockholm. En studie av
  invandrare, politik och samhälle'. Stockholm Studies in
  Politics 16. Stockholm: Liber.

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  The research project 'Political Resocialization of Immigrants'
  (PRI) examines political interest and participation among
  immigrants. The aim of the project was to study immigrant's
  relations to community and politics; their living conditions;
  experiences of immigration to Sweden; factors possible to
  stimulate increasing political commitment; political attitudes
  and political behaviour; representatives and demands;
  information about the Swedish administrative and political
  system.

  More than 2 500 interviews were conducted in 1975-1976 with
  random samples of immigrants born in Finland, Yugoslavia,
  Poland and Turkey, and a comparison group of Swedish citizens
  in the 18-67 age group and domiciled in Stockholm
  municipality.

  Stratified samples drawn from among the respondents from the
  first-wave survey were reinterviewed in an election survey
  during the weeks following the municipal elections of
  September 1976, in which immigrants participated for the first
  time.

  The first-wave interview included questions on: time of moving
  to Sweden and Stockholm respectively; places of living;
  language spoken by the respondent, and language spoken by
  partner and children; newspaper read (Swedish and from native
  country) and news listened to (Swedish and from other
  countries); how the respondent would act in a situation when
  there is a risk of unemployment; circle of friends;
  organizational membership and activities; knowledge of who to
  address in Stockholm in different situations; contacts with
  authorities; important problems in society; interest in
  Swedish politics; participation in elections in native country
  and in Sweden; comparison of the personal situation in a
  number of areas at present and when living in native country;
  own situation compared with other immigrants and with Swedes
  respectively; present and earlier occupation; placement in a
  'pyramid of society' in native country and in Sweden;
  organizational activities of parents; religiosity, own and
  parents'.

  In connection with this interview the respondent had to fill
  in a questionnaire, in which she/he had to state if she/he
  agreed or not with a number of general statements and a number
  of statements concerning her/his own nationality.

  The election survey included questions about election programs
  in radio and television, study circles discussing the
  election, information pamphlets, political meetings, knowledge
  of candidates, voting, important issues in the election
  campaign, political parties with special interest in issues
  concerning immigrants, attempts to influence other people how
  to vote, comparison between Swedish political parties and
  parties in the native country, interest in election turn-out,
  and when the respondent decided to vote/not to vote.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 106  (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66 (3)LOC 170 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 66 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
  politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      107 1.  Nästan allt
      228 2.  En hel del
      96 3.  Något
      50 4.  Mycket lite
      35 5.  Inte alls

      214 0.  Bortfall
       4 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 4595 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 005 4 ID-nummer 5 Deltagande i intervjuundersökningen 6 Typ av undersökning 7 Intervjuare 8 Intervjudatum 9 Intervjumånad 10 Ålder 11 Kön 12 Starttid intervju 13 Barndomsort 14 År flyttat till Stockholm 15 Tidigare bostadsort 16 Antal andra bostadsorter senaste 10 åren 17 Modersmål 18 Annat talat språk, 1 19 Annat talat språk, 2 20 Antal övriga språk 21 Civilstånd 22 Makes modersmål 23 Makes övriga språk, 1 24 Makes övriga språk, 2 25 Makes barndomsort 26 Antal barn 27 Antal barn hemma 28 Tidning, 1 29 Tidning, 2 30 Tidning, 3 31 Intressantast tidningsinnehåll 32 Näst intressantast tidningsinnehåll 33 Tredje intressantaste tidningsinnehåll 34 Nyheter i radio 35 Nyheter i TV 36 Nyheter från andra länder 37 Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 38 Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 39 Ta kontakt med personer som har något att säga till om 40 Gå hem till folk för att få dem att ställa upp 41 Skriva på namninsamling 42 Gå på föreningsmöte där frågan diskuteras 43 Arbeta politiskt på fritiden 44 Delta i demonstration 45 Tala med vänner 46 Flytta till plats inom Sverige med bättre arbetsmöjligheter 47 Flytta till annat land 48 Ingen aktivitet för att ändra situationen 49 Annan aktivitet för att påverka situationen 50 Möjlighet påverka de som bestämmer i stat och kommun 51 Endast de som folk vill ha till grannar får flytta till stadsdelen 52 Grannförhållande 53 Besök hos bekanta senaste året 54 Besök hos bekanta invandrare senaste året 55 Träffar arbetskamrater på fritiden 56 Träffar arbetskamrater som är invandrare på fritiden 57 Personer att tala med om personliga frågor 58 Invandrare att tala med om personliga frågor 59 Kontakt med andra människor 60 Bekanta i Stockholm vid inflyttning 61 Utlandsresor de senaste två åren 62 Besökt annat land senaste två åren, 1 63 Besökt annat land senaste två åren, 2 64 Besökt annat land senaste två åren, 3 65 Medlem i fackförening 66 Fackförening 67 Antal fackföreningsmöten senaste året 68 Yttrat sig på fackföreningsmöte 69 Medlem i annan förening 70 Annan förening, 1 71 Annan förening, 2 72 Antal möten i annan förening senaste året 73 Yttrat sig på möte i annan förening 74 Demonstrerat 75 Demonstration, 1 76 Demonstration, 2 77 Jämkning av skatt 78 Besvär med hyresvärd 79 Dålig behandlad på arbetsförmedlingen 80 Får mindre lön än man har rätt till 81 Felaktigt behandlad av myndighet 82 Felbehandlande myndighet 83 Försök få rättelse i myndighets beslut 84 Aktivitet för att få rättelse 85 Möjlighet att få myndighet att ändra beslut 86 Behandlad av polis 87 Behandlad av hyresvärd 88 Behandlad av läkare 89 Behandlad av ombudsman 90 Behandlad av förmän och arbetsledare 91 Behandlad av arbetskamrater 92 Läser nyhetsartiklar 93 Diskuterar svensk politik 94 Föräldrar diskuterade viktiga händelser med barnen 95 Viktigaste samhällsproblemet i Sverige 96 Följer svensk politik 97 Makes medborgarskap 98 Rösta om det vore val den här månaden 99 Deltog i valet 1973 100 Invandrare som grundskollärare 101 Invandrare som arbetsledare 102 Invandrare som riksdagsman 103 Invandrare som polis 104 Invandrare som ombudsman i fackförening 105 Invandrare som domare 106 Möjlighet jämföra situationen nu med innan man flyttade till Stockholm 107 Möjligheter att tjäna mycket pengar 108 Möjligheter att trivas med arbete 109 Möjligheter att använda fritiden bra 110 Möjligheter att förbättra samhället 111 Möjligheter att vinna uppskattning 112 Möjligheter att få en lämplig bostad 113 Möjligheter att ha frihet säga vad man tänker 114 Möjligheter att trivas överhuvudtaget 115 Den egna situationen jämförd med svenskars i allmänhet 116 Den egna situationen jämförd med invandrares i allmänhet 117 Polisens behandling av invandrare 118 Nuvarande placering på "önskningarnas stege" 119 Placering på "önskningarnas stege" för fem år sedan 120 Placering på "önskningarnas stege" om fem år 121 Viktigaste önskningar, 1 122 Viktigaste önskningar, 2 123 Födelseår 124 Antal skolår 125 Utbildning 126 Användning av utbildning 127 Använd utbildning 128 Arbete åt Stockholmare i första hand 129 Sysselsättning 130 Yrke 131 Yrkets titel 132 Trygghet i anställningen 133 Tidigare yrke 134 Arbetsledare 135 Arbetsledare tidigare 136 Arbete åt svenskar i första hand 137 Näringsgren 138 Arbetslös 139 Arbetslöshetsperiod 140 År för arbetslöshet 141 Placering i samhällspyramiden innan flyttning till Stockholm 142 Placering i samhällspyramiden nu 143 Tillhör socialgrupp 144 Socialgrupp 145 Fars yrke 146 Aktiv i ungdomsorganisation 147 Föräldrar aktiva i förening 148 Föräldrarnas förening 149 Föräldrarna aktiva i fackförening 150 Föräldrarna aktiva i politiskt parti 151 Föräldrar religiösa 152 Religiös 153 Viktig orsak till att flytta till Stockholm, 1 154 Viktig orsak till att flytta till Stockholm, 2 155 Reaktion om eget barn tänker gifta sig med invandrare 156 Råd till barn som tänker gifta sig med invandrare 157 Invandrare som grannar 158 Planerar att stanna i bostadsområdet 159 Lätt eller svårt flytta från bostadsområdet 160 Försvårar flyttning 161 Funderat på att flytta utomlands 162 Anledning att flytta utomlands 163 Sluttid muntlig del 164 Andra närvarande vid intervjun 165 Andra påverkat intervjun 166 Intervjuplats 167 Intervjuförhållanden 168 Svårighet komma överens om tid 169 Förstått frågorna 170 Kommentar från intervjuare 171 Statens bästa före enskildas intressen 172 Familjen har skyldighet att hjälpa sina medlemmar 173 Utländsk moral passar inte för svenskar 174 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi 175 Kompromiss ett svek mot de egna 176 Hatar människor för deras åsikters skull 177 Bäst om var och en tänker på sig själv 178 Många får socialhjälp som inte har lust att arbeta 179 Ingen kritik och debatt efter beslut 180 Samhället ska ta hand om alkoholister 181 Vilda strejker lämpliga 182 Näringslivet bör slippa inblandning från staten 183 Invandrarbarn bör läsa hemspråk i skolan 184 Gruppmedlemmar får inte ha för olika åsikter 185 Lagarna för milda 186 Viktigare bevara egen kultur än anpassa sig 187 Barnen förstörs genom avsaknad av disciplin i skolan 188 En svensk kan endast vara lycklig i Sverige 189 Alkoholister ska spärras in 190 Högre lön och bättre bostad rättvis belöning för den som nått hög ställning 191 Följa majoriteten i politiska beslut 192 Demokratin i fara om staten styr näringslivet 193 Protester får ej hindra genomförandet av riksdagsbeslut 194 Svenska regeringen tar för mycket hänsyn till vänster 195 Naturligt att en del har det bättre än andra 196 Svenska vänner viktigast för svenskar 197 Mer gemensamt med vänner man fått på senare tid 198 För många politiska partier i Sverige 199 Svenskar i allmänhet förmer än invandrare i Sverige 200 Förbjuda partier som vill avskaffa val 201 Invandrarbarns modersmål är svenska 202 Möjlighet att påverka fackförening 203 Möjlighet att påverka företag 204 Möjlighet att påverka myndigheter 205 Möjlighet att påverka riksdagsmän 206 Riksdagens partispärr 207 Invandrarservice i Stockholm 208 Största fackliga organisation 209 Rösträttsålder i Sverige 210 Tage Erlanders tidigare ställning 211 Ansvar för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm 212 Partifärg Svenska Dagbladet 213 Partifärg Aftonbladet 214 Beslutar om kommunalskatt 215 Helsingforsavtalet 216 Kännedom polsk politiker 217 Kännedom finsk politiker 218 Kännedom jugoslavisk politiker 219 Kännedom turkisk politiker 220 Kännedom Sveriges statsminister 221 Kännedom Sveriges utrikesminister 222 Kännedom Sveriges finansminister 223 Sluttid skriftlig del 224 Ny urvalscell 225 Åldersgrupp 226 Följer politik 227 Utbildningens längd 228 Yrkets status 229 Inställning till intervju 230 Socialgrupp 231 Deltagande i valintervju 232 Intervjuare valintervju 233 Intervjudatum valintervju 234 Intervjumånad valintervju 235 Starttid valintervju 236 Intervjuplats valintervju 237 Valprogram i TV och radio 238 Antal valprogram 239 Antal valprogram (inkl. postenkät) 240 Valprogram, 1 241 Valprogram, 2 242 Valprogram, 3 243 Läst valmaterial från de politiska partierna 244 Valmaterial från Vänsterpartiet kommunisterna 245 Valmaterial från Socialdemokraterna 246 Valmaterial från Centerpartiet 247 Valmaterial från Folkpartiet 248 Valmaterial från Moderata samlingspartiet 249 Valmaterial från andra borgerliga partier 250 Valmaterial från andra socialistiska partier 251 Deltagit i valmöte 252 Typ av valmöte, 1 253 Typ av valmöte, 2 254 Teknisk valkunskap 255 Kännedom vad partierna vill 256 Valfrågor i Stockholm 257 Kännedom kandidater i valet 258 Antal nämnda kandidater 259 Antal nämnda partiledare och regeringsledamöter 260 Riksdagskandidater 261 Lokala kandidater 262 Riktiga partikombinationer 263 Felaktiga partikombinationer 264 Borgerliga partier 265 Socialistiska partier 266 Kandidatkännedom kommunfullmäktige och landsting 267 Antal nämnda kommunfullmäktigekandidater 268 Nämnda landstingskandidater 269 Nämnda kommunfullmäktigekandidater 270 Riktiga partikombinationer 271 Felaktiga partikombinationer 272 Borgerliga partier 273 Socialistiska partier 274 Röstning kommunfullmäktigevalet 275 Röstning landstingsvalet 276 Röstning riksdagsvalet 277 Förekomst av viktig fråga i valet 278 Viktig valfråga, 1 279 Viktig valfråga, 2 280 Viktig valfråga, 3 281 Förekomst av viktig Stockholmsfråga i valet 282 Viktig Stockholmsfråga, 1 283 Viktig Stockholmsfråga, 2 284 Viktig Stockholmsfråga, 3 285 Uppmuntrat andra rösta på bestämt parti 286 Uppmuntrat familjen rösta på bestämt parti 287 Uppmuntrat vänner rösta på bestämt parti 288 Uppmuntrat på arbetsplatsen att rösta på bestämt parti 289 Uppmuntrat i förening att rösta på bestämt parti 290 Uppmuntrat i annat sammanhang att rösta på bestämt parti 291 Annat sammanhang 292 Blivit uppmuntrad att rösta på bestämt parti 293 Sammanhang för uppmuntran, 1 294 Sammanhang för uppmuntran, 2 295 Intresse för valresultat 296 Kommentar till intresse för valutgången 297 Medlem i politiskt parti 298 Röstat i tidigare val 299 Parti i tidigare val 300 Större kunskap om samhället genom valkampanjen 301 Större oro för framtiden genom valutgången 302 Större möjlighet påverka genom valet 303 Valet har gett större förtroende för samhälle 304 Parti med intresse för invandrarfrågor 305 Parti intresserat av invandrarfrågor 306 Invandrares rösträtt i kommunala val 307 Kommentar till rösträtt i kommunala val 308 Invandrare valbara till landsting och kommunfullmäktige 309 Kännedom invandrare som kandiderar 310 Antal nämnda invandrarkandidater 311 Invandrarkandidats nationalitet 312 Riktiga partikombinationer 313 Felaktiga partikombinationer 314 Borgerliga partier 315 Socialistiska partier 316 Invandrares rösträtt i riksdagsval 317 Kommentar till rösträtt i riksdagsval 318 Invandrare valbara till riksdag 319 Lätt eller svårt välja parti 320 Partianhängare 321 Bästa parti 322 Tidpunkt för röstbeslut 323 Svårt välja parti om man hade deltagit i valet 324 Bästa parti för person som ej deltagit i valet 325 Tidpunkt för beslut att inte rösta 326 Anledning att ej delta i valet 327 Sluttid valintervju 328 Civilstånd 329 År för inträde i angivet civilstånd 330 Kod i röstlängd 1976 331 Vikt 1 332 Vikt 2 333 Vikt 3 334 Vikt 4

VAR 1 SSD STUDY NR 4595              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 4595


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 005 Loc 6 width 3 1. Invandrare från Polen 2. Invandrare från Finland 3. Invandrare från Jugoslavien 4. Invandrare från Turkiet 5. Infödda svenskar 6. Totalt
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 DELTAGANDE INTERVJU Loc 13 width 1 MD=9 Deltagande i intervjuundersökningen 472 1. Intervjuad 15 2. Bortdefinierad 43 3. Vägrar 8 4. Intervju omöjlig att genomföra 18 6. Kontakt omöjlig 1 7. Tappat bort formulär 1 9. Uppgift saknas
VAR 6 TYP AV UNDERSÖKNING Loc 14 width 1 Typ av undersökning 98 1. Endast stor intervju 250 2. Stor intervju och postenkät 125 3. Stor intervju och valintervju 85 4. Bortfall i stor intervju
VAR 7 INTERVJUARE Loc 15 width 2 MD= 0 Intervjuare 01. . . 24. 86 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 20 7 8 24 15 54 25 6 35 30 12 22 18 18 1 6 76 21 Kod: 19 20 21 22 23 24 0 Frek: 7 31 28 4 2 2 86
VAR 8 INTERVJUDATUM Loc 17 width 2 MD= 0 Intervjudatum 01. 1 . . 31. 31 92 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 14 17 18 37 20 10 6 13 14 29 10 32 20 13 18 7 16 10 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 Frek: 27 19 15 10 9 15 18 15 16 5 6 4 3 92
VAR 9 INTERVJUMÅNAD Loc 19 width 2 MD= 0 Intervjumånad 65 01. Januari 30 02. Februari 25 03. Mars 9 04. April 5 05. Maj 2 06. Juni 5 07. Juli 0 08. Augusti 0 09. September 0 10. Oktober 257 11. November 71 12. December 89 00. Bortfall
VAR 10 ÅLDER Loc 21 width 2 Ålder 18. 18 år . . 68. 68 år Kod: 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 1 10 12 12 13 14 12 14 26 27 28 27 26 26 23 21 16 15 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 16 14 15 14 13 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 4 4 4 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 5 6 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4
VAR 11 KÖN Loc 23 width 1 Kön 275 1. Man 283 2. Kvinna
VAR 12 STARTTID INTERVJU Loc 24 width 4 MD= 0 Starttid intervju 0840. Kl. 8.40 . . 2150. Kl. 21.50 88 0000. Bortfall Kod: 840 845 900 915 930 935 940 950 958 1000 1005 Frek: 1 1 3 1 1 2 1 3 1 7 7 Kod: 1010 1015 1020 1025 1035 1040 1050 1100 1105 1115 1120 Frek: 3 1 3 3 1 2 1 3 5 2 2 Kod: 1130 1140 1145 1150 1200 1205 1225 1230 1240 1245 1250 Frek: 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 Kod: 1255 1300 1305 1310 1320 1325 1330 1335 1340 1350 1355 Frek: 1 5 5 2 4 1 5 1 2 1 2 Kod: 1400 1405 1415 1420 1430 1440 1450 1455 1500 1505 1510 Frek: 3 6 2 3 5 1 3 1 9 2 3 Kod: 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 Frek: 4 4 2 4 2 2 3 1 2 6 4 Kod: 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1645 1650 1655 1700 1705 Frek: 6 2 2 2 3 2 5 1 2 5 5 Kod: 1710 1715 1720 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 Frek: 5 3 3 11 4 6 2 7 2 15 5 Kod: 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1848 1850 1855 Frek: 5 10 6 5 8 7 2 7 1 5 3 Kod: 1856 1900 1905 1907 1910 1915 1918 1920 1925 1930 1935 Frek: 1 18 9 1 6 6 1 6 2 5 5 Kod: 1940 1941 1945 1947 1950 1955 1956 1958 2000 2005 2006 Frek: 3 1 3 1 9 4 1 1 7 6 1 Kod: 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2100 Frek: 5 6 2 2 7 4 3 2 1 1 1 Kod: 2110 2115 2118 2130 2135 2150 0 Frek: 1 1 1 2 1 1 88
VAR 13 BARNDOMSORT 2 Loc 28 width 2 MD= 0 2 Var bodde du huvuddelen av din barndom (upp till 15 års ålder)? 296 01. Ort i Stockholms län 9 03. Ort i Uppsala län 13 04. Ort i Södermanlands län 11 05. Ort i Östergötlands län 9 06. Ort i Jönköpings län 0 07. Ort i Kronobergs län 11 08. Ort i Kalmar län 3 09. Ort i Gotlands län 3 10. Ort i Blekinge län 4 11. Ort i Kristianstads län 10 12. Ort i Malmöhus län 3 13. Ort i Hallands län 5 14. Ort i Göteborgs och Bohus län 6 15. Ort i Älvsborgs län 1 16. Ort i Skaraborgs län 9 17. Ort i Värmlands län 4 18. Ort i Örebro län 10 19. Ort i Västmanlands län 6 20. Ort i Kopparbergs län 22 21. Ort i Gävleborgs län 16 22. Ort i Västernorrlands län 5 23. Ort i Jämtlands län 6 24. Ort i Västerbottens län 9 25. Ort i Norrbottens län 87 00. Bortfall
VAR 14 ÅR INFLYTTAD STHLM 3 Loc 30 width 2 MD= 0 or GE 99 3 Vilket år flyttade du till Stockholms kommun? 14. 1914 . . 75. 1975 293 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 14 17 19 25 27 28 29 30 31 34 35 36 37 Frek: 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 3 4 2 8 6 8 6 6 6 3 6 6 4 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 4 5 7 6 9 6 2 8 9 9 4 10 6 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 0 99 Frek: 5 7 6 7 14 9 8 5 10 11 7 293 2 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 0 99 Frek: 5 7 6 7 14 9 8 5 10 11 7 293 2
VAR 15 TIDIGARE BOSTADSORT 4 Loc 32 width 2 MD= 0 or GE 99 4 Var bodde du förut innan du flyttade hit? 66 01. Stockholms län 16 03. Uppsala län 15 04. Södermanlands län 14 05. Östergötlands län 7 06. Jönköpings län 1 07. Kronobergs län 9 08. Kalmar län 3 09. Gotlands län 4 10. Blekinge län 3 11. Kristianstads län 12 12. Malmöhus län 4 13. Hallands län 12 14. Göteborgs och Bohus län 4 15. Älvsborgs län 4 16. Skaraborgs län 9 17. Värmlands län 7 18. Örebro län 9 19. Västmanlands län 8 20. Kopparbergs län 21 21. Gävleborgs län 15 22. Västernorrlands län 5 23. Jämtlands län 5 24. Västerbottens län 6 25. Norrbottens län 290 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 16 ANDRA BOSTADSORTER 5 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 5 Hur många andra platser har du bott på mer än 6 månader under de senaste 10 åren? 87 1. 1 plats 35 2. 2 platser 14 3. 3 platser 5 4. 4 platser 7 5. 5 platser 1 6. Fler än 5 platser 317 7. Ingen annan plats 86 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 17 MODERSMÅL 6 Loc 35 width 1 MD=0 6 Vilket är ditt modersmål? 471 1. Svenska 1 4. Tyska 86 0. Bortfall
VAR 18 ANNAT TALAT SPRÅK, 1 7 Loc 36 width 2 MD= 0 7 Vilka utländska språk kan du tala? 7(1) Annat talat språk, 1 0 01. Svenska 1 02. Finska 0 03. Ryska 43 04. Tyska 345 50. Engelska 10 51. Franska 1 52. Spanska 1 53. Italienska 0 57. Norska 0 58. Holländska 0 60. Estniska 71 85. Inga andra 86 00. Bortfall
VAR 19 ANNAT TALAT SPRÅK, 2 7 Loc 38 width 2 MD= 0 7(2) Annat talat språk, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 18 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Svenska . . 60. Estniska 222 85. Inga andra 86 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 50 51 52 53 57 58 60 85 0 Frek: 1 2 1 152 49 34 5 2 2 1 1 222 86 Kod: 1 2 3 4 50 51 52 53 57 58 60 85 0 Frek: 1 2 1 152 49 34 5 2 2 1 1 222 86
VAR 20 ANTAL ÖVRIGA SPRÅK 7 Loc 40 width 1 MD=0 7(3) Antal övriga språk <Se F.7 för fullständig frågetext> 150 1. Ett språk 142 2. Två språk 84 3. Tre språk 16 4. Fyra språk 7 5. Fem språk 2 6. Sex språk och flera 71 7. Inga andra 86 0. Bortfall
VAR 21 CIVILSTÅND 8 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 8 Vilket är ditt civilstånd? 140 1. Ogift 76 2. Sammanboende 202 3. Gift, bor tillsammans 7 4. Gift, bor inte tillsammans 12 5. Änka/änkling 33 6. Frånskild 1 7. Skenäktenskap, gift/bor med någon annan 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 22 MAKES MODERSMÅL 9 Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 99 9 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket är din makas/makes modersmål? 271 01. Svenska 4 02. Finska 1 03. Ryska 3 04. Tyska 1 44. Arabiska 2 52. Spanska 1 57. Norska 1 70. Ungerska 1 82. Japanska 271 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 23 MAKES ÖVR. SPRÅK 1 10 Loc 44 width 2 MD= 0 or GE 99 10 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket eller vilka andra språk talar din maka/make? 10(1) Makes övriga språk, 1 8 01. Svenska 0 02. Finska 27 04. Tyska 1 22. Serbokroatiska 197 50. Engelska 3 51. Franska 2 52. Spanska 1 53. Italienska 1 54. Portugisiska 1 57. Norska 44 85. Inga andra 271 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 24 MAKES ÖVR. SPRÅK 2 10 Loc 46 width 2 MD= 0 or GE 99 10(2) Makes övriga språk, 2 <Se F.10 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 23 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Svenska . . 57. Norska 140 85. Inga andra 270 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 50 51 52 53 85 0 99 Frek: 3 1 93 35 11 2 1 140 270 2
VAR 25 MAKES BARNDOMSORT 11 Loc 48 width 2 MD= 0 or GE 99 11 Var bodde din maka/make huvuddelen av sin barndom (till 15 år)? 161 01. Ort i Stockholms län 7 03. Ort i Uppsala län 8 04. Ort i Södermanlands län 8 05. Ort i Östergötlands län 6 06. Ort i Jönköpings län 0 07. Ort i Kronobergs län 5 08. Ort i Kalmar län 4 09. Ort i Gotlands län 1 10. Ort i Blekinge län 6 11. Ort i Kristianstads län 2 12. Ort i Malmöhus län 0 13. Ort i Hallands län 3 14. Ort i Göteborgs och Bohus län 6 15. Ort i Älvsborgs län 3 16. Ort i Skaraborgs län 0 17. Ort i Värmlands län 5 18. Ort i Örebro län 3 19. Ort i Västmanlands län 5 20. Ort i Kopparbergs län 8 21. Ort i Gävleborgs län 5 22. Ort i Västernorrlands län 4 23. Ort i Jämtlands län 7 24. Ort i Västerbottens län 6 25. Ort i Norrbottens län 5 40. Ort utanför Sverige 276 00. Bortfall/Uppgift saknas 14 99. Uppgift saknas
VAR 26 ANTAL BARN 12 Loc 50 width 2 MD= 0 12 Hur många barn har du? 105 01. Ett barn 106 02. Två barn 40 03. Tre barn 12 04. Fyra barn 3 05. Fem barn 2 06. Sex barn 1 08. Åtta barn 202 55. Inga barn 87 00. Bortfall
VAR 27 ANTAL BARN HEMMA 13 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 99 13 (HAR BARN) Hur många av dem bor i ditt hem? 98 01. Ett barn bor hemma 78 02. Två barn bor hemma 21 03. Tre barn bor hemma 1 04. Fyra barn bor hemma 2 05. Fem barn bor hemma 1 07. Sju barn bor hemma 70 55. Inga barn bor hemma 286 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 28 TIDNING 1 14 Loc 54 width 2 MD= 0 14 Vilka tidningar och tidskrifter prenumererar du på eller köper du regelbundet? 14(1) Tidning, 1 273 01. Rikstidning: Dagens Nyheter 30 02. Rikstidning: Svenska Dagbladet 0 03. Rikstidning: Göteborgsposten 0 04. Rikstidning: Arbetet 0 05. Rikstidning: Dagen 0 07. Rikstidning: Ny Dag 17 09. Rikstidning: Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 49 11. Kvällstidning: Expressen 32 12. Kvällstidning: Aftonbladet 6 14. Kvällstidning: Både Expressen och Aftonbladet 3 19. Lokalpress (Järva nyheter, Västerort) 1 20. Övriga tidningar: Moderat tidning 0 21. Övriga tidningar: Folkpartitidning 1 22. Övriga tidningar: Centertidning 0 26. Övriga tidningar: Annat partis tidning 1 27. Övriga tidningar: Vänstertidskrifter 0 28. Övriga tidningar: Ord och Bild 0 30. Fackliga tidningar: LO 0 31. Fackliga tidningar: TCO 0 32. Fackliga tidningar: SACO 1 40. Yrkes- och branschtidskrift: Viss yrkesutbildning 1 41. Yrkes- och branschtidskrift: Affärer inom viss bransch 0 43. Yrkes- och branschtidskrift: Uppfostran, barn 0 44. Yrkes- och branschtidskrift: Konstutövare 0 45. Yrkes- och branschtidskrift: Allmän kultur 0 46. Yrkes- och branschtidskrift: Vetenskap 1 47. Yrkes- och branschtidskrift: Teknik 1 48. Yrkes- och branschtidskrift: Religion 1 50. Intressen: Motor 1 51. Intressen: Båtar 0 52. Intressen: Idrott 0 53. Intressen: Mat 0 54. Intressen: Villa, bostad 0 55. Intressen: Djur/natur 0 56. Intressen: Övriga intressen 1 57. Intressen: Film/foto 0 58. Intressen: Fiskare 3 59. Intressen: Politisk veckotidning/Vi, Vecko-Journalen 6 60. Populärpress: Dam 4 61. Populärpress: Herr 11 62. Populärpress: Familj 1 63. Populärpress: Barn 3 64. Populärpress: Ungdom 1 66. Populärpress: Det bästa 1 67. Populärpress: Veckans affärer 0 69. Populärpress: Annan 1 70. Övriga: Övriga föreningar 3 71. Övriga: Konsumentblad 1 79. Debatt 0 81. Utländska tidskrifter 1 82. Dagstidning utan angivet namn 0 83. Veckotidning utan angivet namn 0 84. Månadstidskrift utan angivet namn 0 85. Ej namngivna facktidskrifter 1 86. Andra allmänna svar 15 95. Ingen tidning 86 00. Bortfall
VAR 29 TIDNING 2 14 Loc 56 width 2 MD= 0 14(2) Tidning, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 28 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 81. Utländska tidskrifter 3 82. Dagstidning utan angivet namn 2 83. Veckotidning utan angivet namn 0 84. Månadstidskrift utan angivet namn 2 85. Ej namngivna facktidskrifter 2 86. Andra allmänna svar 120 95. Ingen tidning/ingen ytterligare tidning 86 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 7 11 12 14 19 20 21 22 Frek: 25 4 1 1 1 1 62 36 22 7 1 1 1 Kod: 27 28 30 31 32 40 41 43 45 46 47 50 51 Frek: 10 1 2 6 9 6 2 6 1 4 3 12 5 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 4 3 5 2 1 3 1 22 10 3 18 3 2 Kod: 66 67 69 70 71 79 81 82 83 85 86 95 0 Frek: 4 5 3 3 13 2 6 3 2 2 2 120 86 Kod: 66 67 69 70 71 79 81 82 83 85 86 95 0 Frek: 4 5 3 3 13 2 6 3 2 2 2 120 86
VAR 30 TIDNING 3 14 Loc 58 width 2 MD= 0 14(3) Tidning, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 28 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Rikstidning: Dagens Nyheter . . 81. Utländska tidskrifter 4 82. Dagstidning utan angivet namn 5 83. Veckotidning utan angivet namn 1 84. Månadstidskrift utan angivet namn 5 85. Ej namngivna facktidskrifter 3 86. Andra allmänna svar 240 95. Ingen tidning/ingen ytterligare tidning 86 00. Bortfall Kod: 1 3 7 11 12 14 19 20 21 26 27 28 30 Frek: 8 1 1 11 11 1 5 1 3 2 8 1 4 Kod: 31 32 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52 Frek: 9 6 9 3 8 1 1 1 6 1 8 3 5 Kod: 53 54 55 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 Frek: 4 4 3 2 12 13 2 13 2 4 3 6 1 Kod: 71 79 81 82 83 84 85 86 95 0 Frek: 17 1 9 4 5 1 5 3 240 86
VAR 31 INTR TIDN.INNEHÅLL 1 15 Loc 60 width 2 MD= 0 15 När du läser en daglig tidning, vad läser du då? Här är en lista med några saker som står i en tidning. Vad är det som är mest intressant för dig att läsa? 45 01. Familjenyheter 34 02. Annonser 114 03. Politik i Sverige 83 04. Sportnyheter 24 05. Handelsrapporter 14 06. Politik i hemlandet 20 07. Olyckor 48 08. Politik i andra länder 44 09. Kultur 8 10. Serier 2 11. Kända personer 4 12. Politik i allmänhet/ledare 9 13. Allt 5 15. Första sidan/rubriker 3 77. Andra svar 101 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 32 INTR TIDN.INNEHÅLL 2 16 Loc 62 width 2 MD= 0 16 Vad kommer därnäst? 21 01. Familjenyheter 45 02. Annonser 94 03. Politik i Sverige 42 04. Sportnyheter 17 05. Handelsrapporter 37 06. Politik i hemlandet 39 07. Olyckor 65 08. Politik i andra länder 44 09. Kultur 11 10. Serier 14 11. Kända personer 5 12. Politik i allmänhet/ledare 2 13. Allt 1 15. Första sidan/rubriker 2 17. Andra svar 12 50. Läser inga fler saker 107 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 33 INTR TIDN.INNEHÅLL 3 17 Loc 64 width 2 MD= 0 17 Vad kommer sedan? 24 01. Familjenyheter 39 02. Annonser 64 03. Politik i Sverige 35 04. Sportnyheter 17 05. Handelsrapporter 26 06. Politik i hemlandet 40 07. Olyckor 72 08. Politik i andra länder 55 09. Kultur 21 10. Serier 19 11. Kända personer 3 12. Politik i allmänhet/ledare 0 13. Allt 1 14. Insändarspalten 3 15. Första sidan/rubriker 1 17. Andra svar 20 50. Läser inga fler saker 118 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 34 NYHETER I RADIO 18 Loc 66 width 1 MD=0 18 För att få veta vad som händer kan man skaffa sig nyheter på olika sätt. 18A Hur ofta hör du på nyhetssändningar i radio? 316 1. Varje dag 56 2. Flera gånger per vecka 78 3. Någon gång 22 4. Aldrig 86 0. Bortfall
VAR 35 NYHETER I TV 18 Loc 67 width 1 MD=0 18B Hur ofta hör du på nyheter i TV? <Se F.18 för fullständig frågetext> 278 1. Varje dag 119 2. Flera gånger per vecka 64 3. Någon gång 9 4. Aldrig 88 0. Bortfall
VAR 36 NYHETER ANDRA LÄNDER 18 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 18C Hur ofta hör du på nyheter i radiosändningar från andra länder? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1 1. Varje dag 7 2. Flera gånger per vecka 53 3. Någon gång 408 4. Aldrig 87 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 37 VIKTIGT PROBLEM, 1 19 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 19 Är det något samhällsproblem här i Sverige som du själv tycker är särskilt viktigt? 19(1) Viktigt svenskt samhällsproblem, 1 10 01. Brottslighet, domstolar & straffmätning 1 02. Polis 5 04. Busliv/kan ej gå ut 6 05. Missbruk av sociala förmåner 2 06. Fångvård/kriminalvård 1 08. För slappt/brist på samhällets disciplin 1 09. Storstadsproblem (trafikproblem) 3 10. Familjeproblem 3 11. Uppfostran (barn-föräldrar) 19 12. Ungdomsproblem 4 13. Ungdomsbrottslighet 2 14. Skilsmässor 1 15. Mobbing 1 16. Ungdom, alkohol och narkotika 14 18. Könsroller/kvinnosaken 2 19. Generationsklyftan 8 20. Bostadsproblem 2 23. Resor till arbetet 6 24. Samhällsplanering, närmiljö 1 25. Bostadsservice 1 26. Fritidsmöjligheter 5 28. Personliga kontakter/isolering/utstötta 1 29. Svenska vanor 20 30. Socialvård 39 31. Barn (barnstugor/barntillsyn) 21 32. Åldringsvård 19 34. Sjukvård 6 36. Alkohol 10 37. Narkotika 2 39. Handikappen 5 40. Utbildning - Kultur 2 41. Undervisningen 6 42. Skolservice/dålig skola/stora klasser 9 44. Lika chanser, jämlikhet 0 46. Radio - TV 1 48. Kulturlivet 0 51. Löner 0 52. Pensioner 3 53. Socialbidrag, slapphet 1 54. Inkomst/standard 2 55. Priser/inflation 25 56. Skatter 1 57. Hyror 0 58. För stora krav 1 59. Social orättvisa i Sverige 5 60. Ekonomisk politik 1 61. Samhället dåligt 3 62. Kapitalism/socialism/kommunism 5 64. Låginkomster/löneskillnader 18 65. Arbetslöshet/full sysselsättning, arbetsmarknad 10 66. Arbetsförhållanden/6-timmars arbetsdag 22 68. Miljöförstöring 0 69. Kärnkraft 2 70. Politiken i Sverige 1 71. Regeringen 3 72. Vänstervridning/småföretagare 0 73. Högervridning 2 74. Byråkratin 2 75. Pampvälde/kommunalpolitik 2 76. Fackliga organisationer 4 77. Inflytande (närdemokrati) 6 80. Invandrare 0 81. Invandrare - barn 2 89. För många invandrare till Sverige/utlänningarna stör m.m. 0 92. Invandrarpolitik 1 93. Invandrarnas goda situation i Sverige 50 96. Inget 51 98. Vet ej 91 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 38 VIKTIGT PROBLEM, 2 19 Loc 71 width 2 MD= 0 or GE 99 19(2) Viktigt svenskt samhällsproblem, 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 37 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Brottslighet, domstolar & straffmätning . . 93. Invandrarnas goda situation i Sverige 259 96. Inget (mer) 51 98. Vet ej 88 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 5 6 8 10 11 12 13 16 18 20 Frek: 1 1 8 1 3 1 2 1 5 3 3 3 5 Kod: 23 24 26 28 30 31 32 34 36 37 40 41 42 Frek: 2 5 1 3 4 13 10 9 3 5 2 2 4 Kod: 44 46 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 Frek: 5 1 1 1 1 1 3 8 1 1 1 3 1 Kod: 64 65 66 68 69 70 71 72 73 77 81 92 96 Frek: 2 7 1 4 1 2 1 2 1 4 1 1 259 Kod: 98 0 99 Frek: 51 88 5
VAR 39 KONT. OPINIONSLEDARE 20 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 20 Jag ska nu fråga dig vad du själv skulle göra i en speciell situation. Jag har flera förslag på vad man skulle kunna göra. Varje förslag har jag här på kort. Och min fråga är: Är det mycket möjligt, troligt, föga troligt eller inte troligt att du skulle göra så här? För varje svar finns det en ruta på den här svarsskivan. Du tar alltså ett kort från mig och placerar i den ruta du tycker passar bäst. Den situation jag tänker på är följande: Det är stor risk för arbetslöshet, men de som styr i stat och kommun gör ingenting åt det, om inte många människor säger ifrån. Du och många andra kommer också alldeles orättvis att få det sämre. Vad skulle du göra i en sådan situation? 20A Skulle du ta kontakt med personer som har något att säga till om och tala om för dem hur du ser på frågan? 89 1. Mycket möjligt 149 2. Troligt 146 3. Föga troligt 83 4. Inte troligt 89 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 40 GÅ HEM TILL FOLK 20 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 20B Skulle du gå hem till folk och försöka få dem att ställa upp? <Se F.20 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket möjligt 80 2. Troligt 143 3. Föga troligt 192 4. Inte troligt 89 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 41 NAMNINSAMLING 20 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 20C Skulle du skriva på om man ordnade en namninsamling? <Se F.20 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket möjligt 162 2. Troligt 18 3. Föga troligt 36 4. Inte troligt 94 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 42 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTE 20 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 20D Skulle du gå på föreningsmöten där man diskuterade frågan? <Se F.20 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket möjligt 156 2. Troligt 63 3. Föga troligt 58 4. Inte troligt 89 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 43 ARBETA POLITISKT 20 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 20E Skulle du arbeta extra på fritiden för det politiska parti som har den bästa lösningen i den här situationen? <Se F.20 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket möjligt 108 2. Troligt 141 3. Föga troligt 160 4. Inte troligt 89 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 44 DELTA I DEMONSTRATION 20 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 20F Skulle du delta i en demonstration? <Se F.20 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket möjligt 110 2. Troligt 75 3. Föga troligt 164 4. Inte troligt 89 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 45 TALA MED VÄNNER 20 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 20G Skulle du tala med vänner om saken? <Se F.20 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket möjligt 128 2. Troligt 13 3. Föga troligt 11 4. Inte troligt 87 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 46 FLYTTA INOM SVERIGE 20 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 20H Skulle du flytta till någon annan plats i Sverige, där det finns bättre arbetsmöjligheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket möjligt 119 2. Troligt 94 3. Föga troligt 144 4. Inte troligt 89 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 47 FLYTTA ANNAT LAND 20 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 20I Skulle du flytta till något annat land? <Se F.20 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket möjligt 62 2. Troligt 101 3. Föga troligt 273 4. Inte troligt 88 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 48 INGEN AKTIVITET 20 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 20J Skulle du göra ingenting alls? <Se F.20 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket möjligt 28 2. Troligt 64 3. Föga troligt 356 4. Inte troligt 90 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 49 ANNAN AKTIVITET 21 Loc 83 width 2 MD= 0 or GE 99 21 Är det någonting annat som du kunde tänka dig att göra? 2 01. Be till Gud/hoppas 1 03. Spara/leva sparsamt 1 04. Gå till socialbyrå 1 05. Vara arg för sig själv 6 09. Gå till facket 33 10. Söka nytt jobb/extrajobb 9 11. Söka nytt yrke 8 12. Omskolning/AMS 3 13. Studera 8 14. Arbeta på egen hand/eget företag 2 16. Om man vill jobba hittar man alltid ett arbete 6 17. Mygla till sig jobb/utnyttja egna kontakter (mygel) 1 18. Att ändra livsstil ("gröna vågen") 2 19. Strejka 7 20. Arbeta politiskt 5 21. Informera sig själv 3 22. Agitera själv 6 23. Aktivera grupper/organisationer 13 24. Skriva till tidning/TV etc. 5 26. Fackföreningsmöte 5 27. Byta ut styrelsen/regeringen/regeringsparti, rösta på annat parti 2 28. Gå till regeringen/AMS 3 30. Att bygga upp ett eget parti/förening 2 40. Stimulera samhällets handel/näring/produktion 1 49. Andra samhällsåtgärder 253 55. Ingenting annat 19 77. Annat svar 60 88. Vet inte 86 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 50 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 22 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vad tror du om möjligheterna att med olika medel påverka dem som bestämmer i stat och kommun? Är möjligheterna stora eller små? 21 1. Mycket stora 147 2. Ganska stora 210 3. Ganska små 62 4. Mycket små 21 5. Inga alls 95 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 51 ÖNSKADE GRANNAR 23 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 23 Några tycker att bara de, bör få flytta hit till ... (IP:S STADSDEL), som folk här vill ha som grannar. Tycker du det också? 6 1. Ja, absolut 15 2. Ja 22 3. Ja, med tvekan 31 4. Nej, med tvekan 138 5. Nej 254 6. Nej, absolut inte 91 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 52 GRANNFÖRHÅLLANDE 24 Loc 87 width 1 MD=0 24 I ett bostadsområde vill vi gärna ha grannar som vi kan umgås med och ungdomar som är bra kamrater till våra egna barn. Tycker du att förhållandena mellan grannar i det här bostadsområdet är ... 54 1. Bästa tänkbara 102 2. Mycket bra 164 3. Bra 96 4. Varken bra eller dåliga 18 5. Dåliga 14 6. Mycket dåliga 2 7. Värsta tänkbara 108 0. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 53 BESÖK HOS BEKANTA 23 Loc 88 width 2 MD=90 or GE 99 Jag skall nu fråga dig hur många människor du träffar på fritiden. Först frågar jag efter alla du brukar träffa, och sedan hur många av dem som är invandrare. Det är bra om du säger hur många de är genom att ge mig ett ungefärligt antal: en, två, tre osv. 23 Hur många bekanta har du varit hemma hos det senaste året? 3 00. Inga 01. 1 bekant . . 70. 70 bekanta 11 77. Fler än 70 bekanta 9 88. Vet inte 86 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 Frek: 3 3 6 4 15 17 11 7 13 5 84 9 4 2 51 4 3 1 Kod: 20 24 25 30 35 40 45 50 65 70 77 88 90 99 Frek: 91 1 34 31 9 16 2 22 1 2 11 9 86 1
VAR 54 BESÖK INV. BEKANTA 26 Loc 90 width 2 MD=90 or GE 99 26 Hur många av dem är invandrare? 257 00. Inga 01. 1 invandrare . . 30. 30 invandrare 2 88. Vet inte 87 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 19 Frek: 257 80 45 29 22 13 4 1 3 6 3 1 1 Kod: 20 30 88 90 99 Frek: 2 1 2 87 1
VAR 55 ARBETSKAMRATER FRITID 27 Loc 92 width 2 MD=90 27 Hur många av dina arbetskamrater träffar du på din fritid? 138 00. Inga 01. 1 arbetskamrat . . 60. 60 arbetskamrater 5 88. Vet inte 130 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Frek: 138 54 62 36 24 32 14 6 5 2 24 1 3 Kod: 15 20 25 30 50 60 88 90 Frek: 13 4 1 2 1 1 5 130
VAR 56 INV ARBETSKAMR FRITID 28 Loc 94 width 2 MD=90 or GE 99 28 Hur många av dem är invandrare? 235 00. Inga 01. 1 invandrare . . 10. 10 invandrare 2 88. Vet inte 269 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 88 90 99 Frek: 235 26 11 4 3 3 1 1 1 1 2 269 1 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 88 90 99 Frek: 235 26 11 4 3 3 1 1 1 1 2 269 1
VAR 57 PERSONLIGA FRÅGOR 29 Loc 96 width 2 MD=90 or GE 99 29 Hur många människor utanför din familj kan du tala med om mycket personliga frågor? 58 00. Inga 01. 1 människa . . 25. 25 människor 7 88. Vet inte 86 90. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 20 25 88 90 Frek: 58 41 91 81 44 69 18 8 3 1 34 1 1 4 9 1 7 86 Kod: 99 Frek: 1
VAR 58 PERS FRÅGOR INVANDR. 30 Loc 98 width 2 MD=90 or GE 99 30 Hur många av dem är invandrare? 348 00. Inga 01. 1 invandrare . . 06. 6 invandrare 4 88. Vet ej 148 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 88 90 99 Frek: 348 38 10 4 2 2 1 4 148 1
VAR 59 KONTAKT MED ANDRA 31 Loc 100 width 1 MD=0 31 Helt allmänt, tycker du att du har för lite kontakt med andra människor? 6 1. Alldeles för mycket 32 2. Något för mycket 289 3. Lagom 113 4. Något för lite 31 5. Alldeles för lite 0 6. Ingen 87 0. Bortfall
VAR 60 BEKANTA I STOCKHOLM 32 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 32 (OM FLYTTAT TILL STOCKHOLM) När du först flyttade till Stockholm, hade du några släktingar eller bekanta att komma till? 80 1. Ja, bekanta och släktingar 87 2. Ja, släktingar 32 3. Ja, bekanta 48 5. Nej, inga 7 7. Annat svar 300 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 61 UTLANDSRESOR 33 Loc 102 width 2 MD=90 33 Hur många gånger har du varit utomlands under de två senaste åren? 115 00. Ingen 01. 1 gång . . 20. 20 gånger 87 90. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Frek: 115 79 92 67 34 23 15 12 7 5 10 1 1 Kod: 15 16 20 90 Frek: 1 1 8 87
VAR 62 UTLANDSBESÖK, 1 34 Loc 104 width 2 MD= 0 or GE 99 34 (OM NÅGON GÅNG UTOMLANDS) I vilka länder? 34(1) Besökt annat land senaste två åren, 1 12 01. Norden 26 02. Danmark 28 03. Norge 53 04. Finland 3 05. Island 1 06. Belgien 13 07. Frankrike 18 08. Grekland 2 09. Irland 15 10. Italien 2 11. Nederländerna 3 12. Portugal 3 13. Schweiz 63 14. Spanien 29 15. Storbritannien 26 16. Västtyskland 8 17. Österrike 2 18. Europa (utom öst), Malta 0 20. Östeuropa 2 22. Jugoslavien 7 23. Polen 1 25. Tjeckoslovakien 1 26. Ungern 2 27. Östtyskland 0 28. Albanien 2 30. Sovjetunionen 7 42. Cypern 2 47. Israel 1 48. Japan 1 49. Libanon 0 50. Thailand 0 51. Turkiet 0 52. Kina 1 60. Afrika 1 63. Etiopien 1 64. Kenya 1 66. Marocko 4 67. Tunisien 1 68. Gambia 0 69. Angola 0 70. Nordamerika 0 72. Mexico 14 73. USA 0 80. Sydamerika 0 84. Västindien 201 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 63 UTLANDSBESÖK, 2 34 Loc 106 width 2 MD= 0 34(2) Besökt annat land senaste två åren, 2 <Se F.34 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 62 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Norden . . 84. Västindien 122 85. Inga andra länder 202 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 19 9 19 3 20 17 21 2 4 6 31 16 16 Kod: 17 18 22 23 25 26 27 28 30 47 48 49 50 Frek: 9 2 2 2 1 3 1 1 4 1 1 3 1 Kod: 51 60 61 66 67 68 69 70 73 80 84 85 0 Frek: 1 2 1 2 3 1 1 1 5 2 1 122 202 Kod: 51 60 61 66 67 68 69 70 73 80 84 85 0 Frek: 1 2 1 2 3 1 1 1 5 2 1 122 202
VAR 64 UTLANDSBESÖK, 3 34 Loc 108 width 2 MD= 0 34(3) Besökt annat land senaste två åren, 3 <Se F.34 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 62 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Norden . . 84. Västindien 209 85. Inga andra länder 201 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 2 7 3 14 1 12 6 1 11 2 1 4 23 Kod: 15 16 17 20 22 25 27 30 42 50 51 52 60 Frek: 9 17 4 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 66 67 68 72 73 85 0 Frek: 2 3 2 2 8 209 201
VAR 65 MEDLEM I FACKFÖRENING 35 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 35 En del människor är med i en eller flera föreningar. Andra är det inte. Jag vill först fråga dig: Är du medlem i någon fackförening? 269 1. Ja 202 5. Nej 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 66 FACKFÖRENING 36 Loc 111 width 3 MD= 0 or GE 900 36 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Vilken? 7 100. LO, utan uppgift om förbund 8 103. Byggnadsarbetareförbundet 2 105. Fabriksarbetareförbundet 2 106. Fastighetsanställdas förbund 1 108. Försäkringsanställdas förbund 5 109. Grafiska fackförbundet 10 111. Handelsanställdas förbund 1 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 28 113. Kommunalarbetarförbundet 2 115. Livsmedelsarbetareförbundet 6 116. Metallindustriarbetarförbundet 1 118. Målareförbundet 13 123. Statsanställdas förbund 2 124. Transportarbetareförbundet 1 125. Träindustriarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 1 199. SAC 15 200. TCO, utan uppgift om förbund 1 201. Apotekstjänstemannaförbundet 11 202. Arbetsledareförbundet 13 203. Bankmannaförbundet 6 204. Facklärarförbundet 4 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 10 209. Handelstjänstemannaförbundet 7 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 31 211. Industritjänstemannaförbundet 3 212. Journalistförbundet 16 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 6 216. Lärarförbundet 3 219. Polisförbundet 11 221. Statstjänstemannaförbundet 3 222. Teaterförbundet 25 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 2 320. Sveriges läkarförbund 89 000. Bortfall 202 900. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas
VAR 67 ANTAL FACKMÖTEN 37 Loc 114 width 2 MD= 0 or GE 90 37 (MEDLEM I FACKFÖRENING) Hur många möten har du varit på under det senaste året? 01. 1 möte . . 30. 30 möten 1 35. Fler än 30 möten 133 55. Inget 86 00. Bortfall 202 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 Frek: 36 19 26 12 14 5 2 2 2 9 1 2 3 Kod: 30 35 55 0 90 99 Frek: 1 1 133 86 202 2
VAR 68 YTTRAT FACKFÖRENING 38 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 38 (DELTAGIT I MÖTE) När du var på möte senaste gången, yttrade du dig då? 74 1. Ja 61 5. Nej 421 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 69 MEDL. ANNAN FÖRENING 39 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 39 Är du medlem i någon annan förening? 247 1. Ja 224 5. Nej 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 70 ANNAN FÖRENING 1 40 Loc 118 width 2 MD= 0 or GE 90 40 (MEDLEM I ANNAN FÖRENING) Vilken/vilka? 40(1) Annan förening, 1 65 01. Idrott, bollsport, gymnastik 10 02. Båtsport 7 03. Bilar, motororg., segelflyg 1 04. Jakt/fiske 3 05. Natur/miljö 1 06. Trädgård 2 07. Djur 0 08. Foto/film 1 09. Ryttarklubb 5 11. Allmän sällskap umgänge 1 12. Ordenssällskap 1 15. Rotary/Lions/Frimurare m. fl. 4 20. Facklig organisation 3 21. Studentkår 4 22. Branschförening 16 23. Yrkeskår 1 27. Skattebetalare 12 28. Konsumentförening, KF, OK 8 30. Bostadsrätts-, villaförening 18 31. Hyresgästförening 2 32. Byalag 11 33. Föräldraförening (skola/daghem) 1 34. Ungdomsförening 3 35. Scouter/unga örnar 2 36. Skolförening 0 37. Pensionärsförening 5 40. Allmän kulturell 7 41. Konst/museer 0 43. Musik, orkester 8 44. Religiös församling, kyrka 3 45. Schack/bridge/spel 3 46. Nykterhet 0 48. Andra hobbyföreningar 1 51. Blinda/döva 2 53. Polio 1 54. Övriga sjukdom 2 59. KRUM 2 60. Vänsterpartiet kommunisterna 4 61. Socialdemokraterna 1 62. Liberala, folkpartiet 2 63. Bondeförbundet/center/agrarer 6 64. Moderat/höger/nat. saml. parti 1 71. Andra allmänna uppdrag 2 72. Solidaritet (org. för allm. utrikesfrågor) 3 75. Förening för kontakt med annat land 3 77. Försvarsorganisation och f.d. 4 81. Röda korset/Rädda Barnen 3 83. Amnesty International 86 00. Bortfall 224 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 71 ANNAN FÖRENING 2 40 Loc 120 width 2 MD= 0 or GE 90 40(2) Annan förening, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 70 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Idrott, bollsport, gymnastik . . 83. Amnesty International 232 00. Bortfall/Inga fler 225 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 20 21 Frek: 13 2 6 2 4 1 1 1 2 2 1 3 1 Kod: 22 23 27 28 30 31 32 33 36 37 40 41 43 Frek: 1 7 6 11 7 6 1 2 1 1 2 3 1 Kod: 44 46 48 54 75 77 81 0 90 99 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 232 225 5
VAR 72 MÖTEN ANNAN FÖRENING 41 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 90 41 (MEDLEM I SVENSK FÖRENING) Hur många möten har du varit på under senaste året? 01. 1 möte . . 50. 50 möten 12 51. Fler än 50 möten 95 55. Inget 87 00. Bortfall 221 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 17 Frek: 28 31 12 10 15 7 2 3 14 2 1 6 1 Kod: 19 20 25 40 50 51 55 0 90 99 Frek: 1 3 1 2 3 12 95 87 221 1
VAR 73 YTTRAT ANNAN FÖREN. 42 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 42 (DELTAGIT I MÖTE) När du senaste gången var på ett möte, yttrade du dig då? 107 1. Ja 41 5. Nej 5 7. Annat svar 404 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 74 DEMONSTRERAT 43 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 43 Har du någon gång deltagit i någon demonstration? 143 1. Ja 327 5. Nej 86 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 75 DEMONSTRATION 1 44 Loc 126 width 2 MD= 0 or GE 90 44 (DELTAGIT I DEMONSTRATION) Vilken/vilka? 44(1) Demonstration, 1 37 11. FNL 12 12. Spanien 4 13. Chile 2 17. Östeuropa, andra länder 1 19. Sovjetunionen 1 20. Israel 0 24. USA 1 29. Mot centralisering 1 30. Arbetsmarknad 1 31. Löner 1 34. Höjda AMS-bidrag (socialbidrag) 0 40. Kvinnan 0 41. Barnstugor 5 43. Miljö 5 44. Utbildning 4 45. Religion 1 47. Porr 1 48. Ungdomsgårdarna 3 49. Vård 3 50. Kärnkraft 1 51. Djurskydd 1 52. Mot motortrafik 1 60. Socialism 47 61. 1:a maj 0 62. Annan partipolitisk 2 63. IB-affären 1 64. IRA-demonstration 4 70. Yrkesdemonstration 86 00. Bortfall 327 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 76 DEMONSTRATION 2 44 Loc 128 width 2 MD= 0 or GE 90 44(2) Demonstration, 2 <Se F.44 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 75 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 11. FNL . . 70. Yrkesdemonstration 180 00. Bortfall/Inga fler 328 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 13 24 40 41 43 44 45 61 62 0 90 Frek: 17 6 2 1 1 1 3 2 1 10 1 180 328 Kod: 99 Frek: 5
VAR 77 JÄMKNING AV SKATT 45 Loc 130 width 2 MD= 0 45 Här kommer nu några frågor om vart en person ska vända sig här i Stockholm i olika situationer. Frågan är alltså: 45A Vart vänder man sig för att få hjälp om man vill ha jämkning av den skatt som dras från lönen? 8 03. Riksskatteverket 1 09. Annan central myndighet 9 10. Länsstyrelsen 293 12. Skattemyndighet (allmänna skattehuset) 113 13. Lokal skattemyndighet 3 14. Taxeringsnämnd 1 17. Kommunen 1 19. Försäkringskassan 1 22. Domstol 1 26. Tolkservice, byrå, tolkförmedling 3 29. Annan lokal myndighet 5 50. Arbetsgivare 6 53. Personalkontoret 1 77. Make 1 80. Andra svar 25 88. Vet inte 86 00. Bortfall
VAR 78 BESVÄR MED HYRESVÄRD 45 Loc 132 width 2 MD= 0 45B Vart vänder man sig för att få hjälp om hyresvärden säger att man inte få bo kvar i den bostad som man hyr (dvs vid uppsägning från bostaden)? <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 05. Socialstyrelsen 1 10. Länsstyrelsen 14 16. Bostadsförmedling 2 18. Rättshjälp 124 21. Hyresnämnd 1 29. Annan lokal myndighet 5 31. Annan central organisation 251 37. Hyresgästförening 4 39. Annan svensk förening 1 56. Fastighetsägare 11 57. Hyresvärd/vice värd 7 64. Advokat 1 66. Församling 1 77. Make 2 79. Annan person 4 80. Andra svar 42 88. Vet inte 86 00. Bortfall
VAR 79 DÅLIG BEHANDLING AF 45 Loc 134 width 2 MD= 0 or GE 99 45C Vart vänder man sig för att få hjälp om man blir orättvist behandlad av tjänstemännen på arbetsförmedlingen bara därför att man inte ser ut som andra eller inte talar precis som andra? <Se F.45 för fullständig frågetext> 1 01. Invandrarverket 1 02. Regeringen 17 04. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS 1 05. Socialstyrelsen 64 07. Justitieombudsmannen JO 5 09. Annan central myndighet 5 10. Länsstyrelsen 6 11. Skattemyndighet (allmänna skattehuset) 10 15. Socialbyrå 1 17. Kommunen 3 18. Rättshjälpen 6 20. Polisen 2 22. Domstol 85 24. Arbetsförmedling överordnad/chef 2 25. Arbetsdomstolen AD 4 29. Annan lokal myndighet 1 31. Annan central organisation 23 33. Lokal fackförening 1 50. Arbetsgivare 1 52. Personalchef 1 54. Förman i arbetet 2 64. Advokat 4 65. Pressen 2 75. Till anställda själva 1 77. Make 1 79. Annan person 6 80. Andra svar 2 81. Ingenstans 211 88. Vet inte 86 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 80 FÅR FÖR LITE LÖN 45 Loc 136 width 2 MD= 0 45D Vart vänder man sig för att få hjälp om arbetsgivaren betalar ut mindre lön än vad man har rätt till? <Se F.45 för fullständig frågetext> 2 09. Annan central myndighet 1 12. Skattemyndighet (allmänna skattehuset) 1 15. Socialbyrå 1 18. Rättshjälpen 1 20. Polisen 9 25. Arbetsdomstolen AD 1 29. Annan lokal myndighet 5 32. Fackförbund 312 33. Lokal fackförening 1 39. Annan svensk förening 54 50. Arbetsgivare 3 51. Direktör, företagschef 29 53. Personalkontoret/lönekontoret 1 54. Förman i arbetet 4 64. Advokat 1 75. Till anställda själva 1 79. Annan person 1 80. Andra svar 44 88. Vet inte 86 00. Bortfall
VAR 81 FEL BEHANDL AV MYND 46 Loc 138 width 1 MD=0 46 Har du någon gång blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet? 112 1. Ja 356 5. Nej 90 0. Bortfall
VAR 82 FELBEHANDL MYNDIGHET 47 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 90 47 (FELAKTIGT BEHANDLAD) Av vilken eller vilka myndighet? 1 03. AMS 1 04. Socialstyrelsen 6 07. Annan central myndighet 3 09. Arbetsgivare 2 10. Länsstyrelsen 1 11. Sjukhus 1 14. Studiemedelsnämnd 2 20. Kommunala myndigheter 11 21. Allmän försäkringskassa 3 22. Arbetsförmedling 5 23. Barnavårdsnämnd 8 25. Bostadsförmedling 3 28. Domstol 38 35. Skattemyndighet 2 36. Skola/lärare/rektor 3 37. Socialbyrå 15 38. Polis 2 39. Trafik 2 40. Annan kommunal myndighet 86 00. Bortfall 359 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 83 FÖRSÖK FÅ RÄTTELSE 48 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 48 Har du någon gång försökt få rättelse i myndighetens beslut? 157 1. Ja 260 5. Nej 86 0. Bortfall 55 9. Uppgift saknas
VAR 84 AKTIVITET FÅ RÄTTELSE 49 Loc 142 width 2 MD= 0 or GE 90 49 (FÖRSÖKTE FÅ RÄTTELSE) Hur gjorde du då? 95 12. Klagade hos myndigheten/talade med/sa ifrån osv. 44 13. Överklagade, besvär till högre myndighet 6 14. Rättegång inför domstol 1 15. JO eller JK 5 17. Annat svar 1 18. Ingenting 2 22. Gå och prata 1 27. Fackförening 3 56. Advokat 86 00. Bortfall 263 90. Frågan ej tillämplig 51 99. Uppgift saknas
VAR 85 MÖJLIGT ÄNDRA BESLUT 50 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 50 Vad tror du i allmänhet om möjligheten att lyckas få en myndighet att ändra sitt beslut? Är möjligheterna stora eller små? 13 1. Mycket stora 126 2. Ganska stora 201 3. Ganska små 103 4. Mycket små 4 5. Inga alls 105 0. Bortfall/Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 86 BEHANDLAD POLIS 51 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 51 Tänk dig att någon som har det som du, går till polisen - blir han behandlad sämre eller bättre än andra av polisen? 8 1. Mycket bättre 45 2. Bättre 365 3. Lika bra 24 4. Sämre 1 5. Mycket sämre 110 0. Bortfall/Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 87 BEHANDLAD HYRESVÄRD 52 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 52 Om någon som har det som du går till en hyresvärd - blir han behandlad sämre eller bättre än andra? 6 1. Mycket bättre 52 2. Bättre 355 3. Lika bra 28 4. Sämre 0 5. Mycket sämre 108 0. Bortfall/Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 88 BEHANDLAD LÄKARE 53 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 53 Och hur är det om någon som har det som du går till en läkare? 10 1. Mycket bättre 38 2. Bättre 396 3. Lika bra 9 4. Sämre 0 5. Mycket sämre 99 0. Bortfall/Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 89 BEHANDLAD OMBUDSMAN 54 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 54 Tänk nu på hur det är på arbetsplatsen - hur blir någon i din situation behandlad av en ombudsman i fackföreningen, sämre eller bättre än andra? 3 1. Mycket bättre 32 2. Bättre 331 3. Lika bra 28 4. Sämre 0 5. Mycket sämre 149 0. Bortfall/Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 90 BEHANDLAD FÖRMAN 55 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 55 Och hur är det med förman eller arbetsledare? 5 1. Mycket bättre 44 2. Bättre 324 3. Lika bra 24 4. Sämre 1 5. Mycket sämre 146 0. Bortfall/Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 91 BEHANDLAD ARBETSKAMR. 56 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 56 Hur är det med arbetskamraterna? Behandlar de någon i din situation sämre eller bättre än andra? 0 1. Mycket bättre 30 2. Bättre 376 3. Lika bra 18 4. Sämre 2 5. Mycket sämre 120 0. Bortfall/Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 92 LÄSER NYHETSARTIKLAR 57 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 57 Jag frågade dig förut om tidningar. Hur ofta läser du nyhetsartiklar i tidningar? 375 1. Varje dag 76 2. Flera gånger per vecka 20 3. Någon gång 0 4. Aldrig 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 93 DISK. SVENSK POLITIK 58 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 58 Vad brukar du göra när folk som du är tillsammans med börjar tala om svensk politik? Vilket alternativ passar i ditt fall? 240 1. För det mesta deltar jag i diskussionen och säger vad jag tycker 155 2. Någon gång säger jag min åsikt i saken 59 3. Jag brukar lyssna, men jag deltar aldrig i diskussionen 14 4. Jag lyssnar knappt när folk pratar politik 87 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 94 FÖRÄLDR DISK. POLITIK 59 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 59 Hur var det i din barndom? När det kom viktiga nyheter, hur ofta diskuterade dina föräldrar det som hänt med barnen? 36 1. Mycket ofta 102 2. Ofta 178 3. Sällan 139 4. Nästan aldrig 102 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 95 VIKTIGT SAMHÄLLSPROBL 65 Loc 154 width 2 MD= 0 60 Här är en lista med några av de samhällsproblem som diskuteras mest nu för tiden. Vilken av de här frågorna tycker du är den viktigaste frågan i Sverige? 115 01. Arbetslöshet 93 02. Miljövård 45 03. Socialvård 33 04. Skatteproblem 8 05. Företagens stora inflytande 2 06. Förhållandet invandrare-svenskar 43 07. Brottsligheten 45 08. Stigande priser 5 09. Vilda strejker 45 10. Maktkoncentration 33 77. Andra 91 00. Bortfall
VAR 96 FÖLJER SVENSK POLITIK 61 Loc 156 width 1 MD=0 61 Hur mycket följer du med vad som händer i svensk politik? 38 1. Nästan allt 216 2. En hel del 162 3. Något 50 4. Mycket lite 6 5. Inte alls 86 0. Bortfall
VAR 97 MAKES MEDBORGARSKAP 62 Loc 157 width 2 MD= 0 or GE 99 62 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket medborgarskap har din make/maka? 278 01. Svenskt 2 02. Finskt 2 12. Tyskt 1 19. Norskt 1 27. Österrikiskt 1 29. Japanskt 1 34. Libanesiskt 1 40. Argentinskt 270 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 98 RÖSTA OM VAL NU 63 Loc 159 width 1 MD=0 63 Om det var val till riksdagen den här månaden skulle du rösta då? 350 1. Ja, absolut 81 2. Ja, jag tror det 28 3. Nej, jag tror inte det 6 4. Nej, absolut inte 1 5. Inte rösträtt 92 0. Bortfall
VAR 99 RÖSTADE I VALET 1973 64 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 64 Röstade du i valet i september 1973? 413 1. Ja 32 5. Nej 25 7. Ej rösträtt 86 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 100 INV. GRUNDSKOLLÄRARE 65 Loc 161 width 2 MD= 0 or GE 99 65 En del människor säger "NEJ" till att invandrare får sådana poster som är viktiga för oss alla. Andra säger "JA". Vad tycker du? På det här svarskortet finns sex olika svar. 65A Säger du "JA" eller "NEJ" till att ha invandrare som lärare i grundskolan? 176 10. Ja, absolut (inget förbehåll) 2 11. Ja, absolut (svensk medborgare) 6 12. Ja, absolut (måste kunna svenska) 1 13. Ja, absolut (personlig vikt) 4 15. Ja, absolut (om kvalificerad) 2 19. Ja, absolut (annat förbehåll) 170 20. Ja (inget förbehåll) 8 22. Ja (måste kunna svenska) 2 23. Ja (personligt vikt) 1 24. Ja (viss nationalitet) 11 25. Ja (om kvalificerad) 1 26. Ja (ej viss nationalitet) 2 27. Ja (svenskarna först) 37 30. Ja, med tvekan (inget förbehåll) 1 32. Ja, med tvekan (måste kunna svenska) 1 35. Ja, med tvekan (om kvalificerad) 1 38. Ja, med tvekan (dålig erfarenhet) 1 39. Ja, med tvekan (annat förbehåll) 13 40. Nej, med tvekan (inget förbehåll) 1 49. Nej, med tvekan (annat förbehåll) 16 50. Nej (inget förbehåll) 1 52. Nej (måste kunna svenska) 7 60. Nej, absolut inte (inget förbehåll) 1 82. Vet inte (måste kunna svenska) 1 85. Vet inte (om kvalificerad) 90 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 101 INV. ARBETSLEDARE 65 Loc 163 width 2 MD= 0 or GE 99 65B Säger du "JA" eller "NEJ" till att ha invandrare som arbetsledare? <Se F.65 för fullständig frågetext> 168 10. Ja, absolut (inget förbehåll) 2 11. Ja, absolut (svensk medborgare) 7 12. Ja, absolut (måste kunna svenska) 2 13. Ja, absolut (personlig vikt) 4 15. Ja, absolut (om kvalificerad) 1 19. Ja, absolut (annat förbehåll) 196 20. Ja (inget förbehåll) 4 22. Ja (måste kunna svenska) 3 23. Ja (personligt vikt) 11 25. Ja (om kvalificerad) 1 26. Ja (ej viss nationalitet) 31 30. Ja, med tvekan (inget förbehåll) 1 32. Ja, med tvekan (måste kunna svenska) 1 35. Ja, med tvekan (om kvalificerad) 2 37. Ja, med tvekan (svenskar först) 8 40. Nej, med tvekan (inget förbehåll) 1 42. Nej, med tvekan (måste kunna svenska) 1 49. Nej, med tvekan (annat förbehåll) 14 50. Nej (inget förbehåll) 1 55. Nej (om kvalificerad) 6 60. Nej, absolut inte (inget förbehåll) 1 68. Nej, absolut inte (dålig erfarenhet) 1 82. Vet inte (måste kunna svenska) 90 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 102 INV. RIKSDAGSMAN 65 Loc 165 width 2 MD= 0 or GE 99 65C Säger du "JA" eller "NEJ" till att ha invandrare som riksdagsman? <Se F.65 för fullständig frågetext> 128 10. Ja, absolut (inget förbehåll) 2 11. Ja, absolut (svensk medborgare) 4 12. Ja, absolut (måste kunna svenska) 2 13. Ja, absolut (personlig vikt) 2 15. Ja, absolut (om kvalificerad) 146 20. Ja (inget förbehåll) 1 21. Ja (svenska medborgare) 6 22. Ja (måste kunna svenska) 1 23. Ja (personligt vikt) 6 25. Ja (om kvalificerad) 1 26. Ja (ej viss nationalitet) 59 30. Ja, med tvekan (inget förbehåll) 3 32. Ja, med tvekan (måste kunna svenska) 1 33. Ja, med tvekan (personlig vikt) 2 35. Ja, med tvekan (om kvalificerad) 1 37. Ja, med tvekan (svenskar först) 1 38. Ja, med tvekan (dålig erfarenhet) 29 40. Nej, med tvekan (inget förbehåll) 2 42. Nej, med tvekan (måste kunna svenska) 1 49. Nej, med tvekan (annat förbehåll) 40 50. Nej (inget förbehåll) 3 52. Nej (måste kunna svenska) 3 55. Nej (om kvalificerad) 21 60. Nej, absolut inte (inget förbehåll) 1 67. Nej, absolut inte (svenskar först) 1 82. Vet inte (måste kunna svenska) 1 89. Vet inte (annat förbehåll) 89 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 103 INV. POLIS 65 Loc 167 width 2 MD= 0 or GE 99 65D Säger du "JA" eller "NEJ" till att ha invandrare som polis? <Se F.65 för fullständig frågetext> 153 10. Ja, absolut (inget förbehåll) 2 11. Ja, absolut (svensk medborgare) 5 12. Ja, absolut (måste kunna svenska) 1 13. Ja, absolut (personlig vikt) 2 15. Ja, absolut (om kvalificerad) 1 19. Ja, absolut (annat förbehåll) 177 20. Ja (inget förbehåll) 4 22. Ja (måste kunna svenska) 4 23. Ja (personligt vikt) 10 25. Ja (om kvalificerad) 2 26. Ja (ej viss nationalitet) 1 27. Ja (svenskarna först) 1 29. Ja (annat förbehåll) 42 30. Ja, med tvekan (inget förbehåll) 1 32. Ja, med tvekan (måste kunna svenska) 2 35. Ja, med tvekan (om kvalificerad) 1 36. Ja, med tvekan (ej viss nationalitet) 1 37. Ja, med tvekan (svenskar först) 1 38. Ja, med tvekan (dålig erfarenhet) 13 40. Nej, med tvekan (inget förbehåll) 1 42. Nej, med tvekan (måste kunna svenska) 1 45. Nej, med tvekan (om kvalificerad) 1 49. Nej, med tvekan (annat förbehåll) 22 50. Nej (inget förbehåll) 2 52. Nej (måste kunna svenska) 13 60. Nej, absolut inte (inget förbehåll) 1 82. Vet inte (måste kunna svenska) 91 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 104 INV. FACKOMBUDSMAN 65 Loc 169 width 2 MD= 0 or GE 99 65E Säger du "JA" eller "NEJ" till att ha invandrare som ombudsman i fackförening? <Se F.65 för fullständig frågetext> 163 10. Ja, absolut (inget förbehåll) 2 11. Ja, absolut (svensk medborgare) 5 12. Ja, absolut (måste kunna svenska) 2 13. Ja, absolut (personlig vikt) 3 15. Ja, absolut (om kvalificerad) 1 19. Ja, absolut (annat förbehåll) 187 20. Ja (inget förbehåll) 7 22. Ja (måste kunna svenska) 3 23. Ja (personligt vikt) 9 25. Ja (om kvalificerad) 1 27. Ja (svenskarna först) 1 28. Ja (dålig erfarenhet) 1 29. Ja (annat förbehåll) 28 30. Ja, med tvekan (inget förbehåll) 1 32. Ja, med tvekan (måste kunna svenska) 2 35. Ja, med tvekan (om kvalificerad) 1 36. Ja, med tvekan (ej viss nationalitet) 1 37. Ja, med tvekan (svenskar först) 11 40. Nej, med tvekan (inget förbehåll) 1 42. Nej, med tvekan (måste kunna svenska) 1 49. Nej, med tvekan (annat förbehåll) 19 50. Nej (inget förbehåll) 1 55. Nej (om kvalificerad) 11 60. Nej, absolut inte (inget förbehåll) 1 82. Vet inte (måste kunna svenska) 92 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 105 INV. DOMARE 65 Loc 171 width 2 MD= 0 or GE 99 65F Säger du "JA" eller "NEJ" till att ha invandrare som domare? <Se F.65 för fullständig frågetext> 138 10. Ja, absolut (inget förbehåll) 2 11. Ja, absolut (svensk medborgare) 6 12. Ja, absolut (måste kunna svenska) 1 13. Ja, absolut (personlig vikt) 3 15. Ja, absolut (om kvalificerad) 170 20. Ja (inget förbehåll) 3 22. Ja (måste kunna svenska) 3 23. Ja (personligt vikt) 9 25. Ja (om kvalificerad) 38 30. Ja, med tvekan (inget förbehåll) 2 32. Ja, med tvekan (måste kunna svenska) 1 35. Ja, med tvekan (om kvalificerad) 1 36. Ja, med tvekan (ej viss nationalitet) 2 37. Ja, med tvekan (svenskar först) 18 40. Nej, med tvekan (inget förbehåll) 2 42. Nej, med tvekan (måste kunna svenska) 1 43. Nej, med tvekan (personligt vikt) 1 45. Nej, med tvekan (om kvalificerad) 1 48. Nej, med tvekan (dålig erfarenhet) 1 49. Nej, med tvekan (annat förbehåll) 38 50. Nej (inget förbehåll) 1 52. Nej (måste kunna svenska) 3 55. Nej (om kvalificerad) 19 60. Nej, absolut inte (inget förbehåll) 1 82. Vet inte (måste kunna svenska) 1 84. Vet inte (vissa nationalitet) 1 89. Vet inte (annat förbehåll) 90 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 106 JMF NU - INNAN FLYTT 66 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 66 Kan du jämföra hur du och din familj har det nu i Stockholm, med hur det var innan du flyttade hit? 136 1. Ja, det går bra 36 2. Ja, men svårt 55 3. Nej, andra skäl 31 4. Nej, kommer inte ihåg 210 5. Nej, alltid bott i Stockholm 87 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 107 TJÄNA MYCKET PENGAR 67 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 67 (NEJ PÅ FRÅGA 66) Om du i stället jämför hur du och din familj har det med hur det var för ungefär fem år sedan anser du då att du har det bättre eller sämre än du hade det tidigare? Jag ska fråga om några olika förhållanden. (JA PÅ FRÅGA 66) Om du då jämför hur du och din familj har det med hur det var innan du flyttade till Stockholm anser du då att du har det bättre eller sämre än du hade det tidigare? Jag ska fråga om några olika förhållanden. 67A Om du jämför på det här sättet hur är det med dina möjligheter att tjäna mycket pengar? 128 1. Mycket bättre 162 2. Bättre 107 3. Lika bra 49 4. Sämre 9 5. Mycket sämre 13 8. Vet inte 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 108 TRIVAS MED ARBETE 67 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 67B Hur är det med dina möjligheter att trivas med arbete? <Se F.67 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket bättre 123 2. Bättre 186 3. Lika bra 34 4. Sämre 4 5. Mycket sämre 48 8. Vet inte 86 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 109 ANVÄNDA FRITIDEN BRA 67 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 67C Hur är det med dina möjligheter att använda fritiden på ett bra sätt? <Se F.67 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket bättre 133 2. Bättre 175 3. Lika bra 75 4. Sämre 12 5. Mycket sämre 4 8. Vet inte 86 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 110 FÖRBÄTTRA SAMHÄLLET 67 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 67D Hur är det med dina möjligheter att göra något aktivt för att förbättra samhället? <Se F.67 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bättre 141 2. Bättre 200 3. Lika bra 65 4. Sämre 6 5. Mycket sämre 18 8. Vet inte 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 111 VINNA UPPSKATTNING 67 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 67E Hur är det med dina möjligheter att vinna uppskattning och andra människors förtroende? <Se F.67 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket bättre 100 2. Bättre 288 3. Lika bra 36 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 15 8. Vet inte 86 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 112 LÄMPLIG BOSTAD 67 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 67F Hur är det med dina möjligheter att få en lämplig bostad? <Se F.67 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket bättre 177 2. Bättre 119 3. Lika bra 67 4. Sämre 21 5. Mycket sämre 18 8. Vet inte 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 113 YTTRANDEFRIHET 67 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 67G Hur är det med dina möjligheter att ha frihet säga vad du tänker? <Se F.67 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bättre 108 2. Bättre 305 3. Lika bra 14 4. Sämre 2 5. Mycket sämre 4 8. Vet inte 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 114 TRIVAS ÖVERHUVUDTAGET 67 Loc 181 width 1 MD=0 67(8) Hur är det med dina möjligheter att trivas överhuvudtaget? <Se F.67 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket bättre 132 2. Bättre 223 3. Lika bra 50 4. Sämre 4 5. Mycket sämre 4 8. Vet inte 86 0. Bortfall
VAR 115 SIT: EGEN-ANDRA SV. 68 Loc 182 width 1 MD=0 68 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur svenskar i allmänhet har det, har du det då sämre eller bättre? 25 1. Mycket bättre 212 2. Bättre 207 3. Lika bra 23 4. Sämre 0 5. Mycket sämre 5 8. Vet inte 86 0. Bortfall
VAR 116 SIT: EGEN - INV. 69 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 69 Om du jämför din situation här i Stockholm med hur invandrare har det här i allmänhet, anser du då att du har det sämre eller bättre? 113 1. Mycket bättre 268 2. Bättre 50 3. Lika bra 9 4. Sämre 3 5. Mycket sämre 27 8. Vet inte 86 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 117 POLIS BEHANDL INVANDR 70 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 70 Om du tänker på invandrare i allmänhet - anser du att polisen behandlar dem sämre eller bättre än polisen behandlar svenskar? 1 1. Mycket bättre 4 2. Bättre 194 3. Lika bra 198 4. Sämre 9 5. Mycket sämre 64 8. Vet inte 86 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 118 PLAC ÖNSKESTEGE NU 71 Loc 185 width 2 MD=90 or GE 99 71 Jag ska visa dig en stege, som vi kallar för "önskningarnas stege". Högst upp står en 10:a och där alla dina önskningar uppfyllda. Längst ner står en nolla och där är inga önskningar uppfyllda. 71A Jag vill fråga dig var tycker du att du själv står idag på stegen? 4 00. Inga önskningar uppfyllda 5 01. 5 02. 23 03. 32 04. 110 05. 95 06. 83 07. 51 08. 22 09. 25 10. Alla önskningar uppfyllda 97 90. Bortfall/Vet inte 6 99. Uppgift saknas
VAR 119 PLAC ÖNSKESTEGE FÖRUT 71 Loc 187 width 2 MD=90 or GE 99 71B Var stod du för ungefär fem år sedan? <Se F.71 för fullständig frågetext> 9 00. Inga önskningar uppfyllda 23 01. 36 02. 65 03. 70 04. 115 05. 42 06. 46 07. 22 08. 11 09. 13 10. Alla önskningar uppfyllda 99 90. Bortfall/Vet inte 7 99. Uppgift saknas
VAR 120 PLAC ÖNSKESTEGE 5 ÅR 71 Loc 189 width 2 MD=90 or GE 99 71C Var tror du att du kommer att stå om fem år? <Se F.71 för fullständig frågetext> 3 00. Inga önskningar uppfyllda 3 01. 6 02. 6 03. 7 04. 50 05. 53 06. 95 07. 113 08. 46 09. 42 10. Alla önskningar uppfyllda 126 90. Bortfall/Vet inte 8 99. Uppgift saknas
VAR 121 VIKTIGASTE ÖNSKNING 1 72 Loc 191 width 2 MD= 0 or GE 99 72 När du tänker på det här sättet, vilka önskningar är de allra viktigaste för dig? 72(1) Viktigaste önskningar, 1 DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 1 01. 1 02. 6 03. 1 04. 1 06. 2 07. 4 09. 4 10. 0 11. 2 12. 18 13. 1 14. 0 15. 107 16. 30 17. 3 19. 5 20. 2 21. 3 22. 1 24. 3 25. 8 28. 5 30. 1 31. 0 32. 22 33. 20 34. 7 36. 6 37. 0 38. 2 39. 32 40. 11 41. 4 42. 1 45. 1 46. 5 48. 3 49. 1 50. 3 51. 5 52. 3 53. 2 55. 1 56. 2 57. 6 58. 0 59. 1 60. 6 62. 2 67. Att bo i en lugn tyst miljö/flytta till landet 3 70. Ekonomisk jämlikhet i världen 6 71. Fred i världen 0 73. Socialism i hemlandet 0 74. Demokrati 4 75. Förändringar i samhället 1 76. Frihet 1 79. Gott ekonomisk läge i landet 21 80. Arbete 14 81. Utbildning 1 82. Slippa lumpen 1 84. Bli kvitt skulder 2 85. Att studera, att läsa/få kunskap 1 86. Att icke vara tvungen att jobba 1 88. Få arbeta som motsvarar utbildningen 1 89. Att byta regeringsparti 8 90. Övriga önskningar 3 95. Alla önskningar uppfyllda 114 00. Bortfall/Vet inte 21 99. Uppgift saknas
VAR 122 VIKTIGASTE ÖNSKNING 2 72 Loc 193 width 2 MD= 0 or GE 99 72(2) Viktigaste önskningar, 2 <Se F.72 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 121 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING. DELAR AV KODSCHEMAT SAKNAS 01. . . 90. Övriga önskningar 192 96. Ingen önskning nämnd 90 00. Bortfall/Vet inte 2 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 4 1 1 3 1 5 2 25 4 3 21 18 Kod: 19 20 22 25 28 30 31 32 33 34 36 37 38 Frek: 2 2 3 3 5 8 4 1 20 18 4 2 2 Kod: 39 40 41 42 48 50 51 52 53 55 57 58 59 Frek: 1 18 7 3 1 2 2 5 2 1 1 3 1 Kod: 62 70 71 73 74 75 79 80 81 85 88 90 96 Frek: 3 3 10 2 1 5 1 30 3 1 4 1 192 Kod: 0 99 Frek: 90 2
VAR 123 FÖDELSEÅR 73 Loc 195 width 2 MD= 0 73 Nu ska jag helt enkelt be att få fråga dig lite om vad du gör nu och vad du gjort tidigare. Men först vill jag fråga: Vilket år är du född? 08. 1908 . . 58. 1958 86 00. Bortfall Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 3 4 3 3 4 2 4 5 4 5 3 3 6 4 3 2 4 11 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 7 7 9 5 6 7 5 6 6 10 12 14 11 13 12 14 17 19 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 0 Frek: 24 23 26 24 22 23 12 11 13 11 11 9 9 1 86
VAR 124 ANTAL SKOLÅR 74 Loc 197 width 2 MD= 0 74 Hur många år har du gått i skola? 05. 5 år . . 28. 28 år 86 00. Bortfall Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 1 20 37 59 61 44 47 37 38 38 22 21 17 12 7 4 1 2 Kod: 23 24 28 0 Frek: 2 1 1 86
VAR 125 UTBILDNING 75 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 75 Vilken utbildning har du fått? 70 1. Folkskola eller motsvarande (1-7 års studier) 74 2. Folkskola samt någon fortsatt utbildning antigen av yrkesutbildningstyp eller som folkhögskola, avbruten realskola 58 3. Avslutad grundskola eller realexamen; 9 års skola som fullbordats 93 4. Grundskola eller realexamen samt ett eller flera års fortsatta studier utan examen (10-11 års studier) 47 5. Studentexamensnivån = 2- eller 3-årigt gymnasium med examen; avslutat gymnasiestudier (12-13 års studier) 50 6. Studentexamen eller motsvarande plus dessutom ett eller flera års fortsatta studier utan examen (13-15 års studier) 78 7. Universitetsexamen eller motsvarande 1 8. Annan utbildning 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 126 ANVÄNDNING AV UTBILD. 76 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 76 Har du användning för din utbildning i det yrke som du har nu? 124 1. Ja, allmän utbildning 191 2. Ja, yrkesutbildning 56 3. Nej, allmän utbildning 27 4. Nej, yrkesutbildning 156 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 127 ANVÄND UTBILDNING 77 Loc 201 width 2 MD= 0 77 Vilken utbildning tänker du på? 15 01. Hantverk (konditor, skräddare, snickare) 2 02. Hantverk (högre utbildning) 2 03. Jordbruk (lantmanna, traktorförare) 8 05. Byggnads (murare, målare, rör-, el-) 17 06. Byggnads (ingenjör, arkitekt, ritare) 8 07. Industri (svarvare, montör) 16 08. Verkstadsindustri (ingenjör, konstruktör, ritare) 2 09. Transport (sjöman,-, körkort, trafikkort) 2 10. Transport (sjöbefäls-) 4 11. Handel (butik, köpmanna, biträdes) 14 12. Handel (handelsgymnasium, civilekonom) 20 13. Vård (sjukvårdsbiträde, barnsköterska) 8 14. Vård (sjuksköterska) 6 15. Vård (läkare, tandläkare, veterinär) 3 16. Service (hotell, restaurang, frisör) 1 17. Service (högre utbildning) 43 18. Kontor (kontorist, maskinskriverska) 8 19. Kontor (revisor, bokföring) 1 20. Offentligt (jurist) 4 21. Offentligt (socionom) 7 23. Offentlig (annan) 12 24. Konstnärlig (varje slag) 5 26. Hem (hushållskurs, husmoderskurs) 2 27. Sömmerska (skräddare) 1 30. Yrkeserfarenhet: Hantverk (kock) 3 32. Yrkeserfarenhet: Byggnads 1 38. Yrkeserfarenhet: Offentlig 13 41. Yrkeserfarenhet: Pedagogisk utbildning eller lärarutbildning 4 70. Yrkeserfarenhet: Språk 1 79. Att kunna läsa och skriva 7 80. Allmän utbildning: Yrkeskola ej specificerad 3 81. Allmän utbildning: Folkhögskola 12 82. Allmän utbildning: Mellan (real) skola 5 83. Allmän utbildning: Läroverk/gymnasieskola 16 84. Allmän utbildning: Avslutad studentexamen 10 85. Allmän utbildning: Universitetsstudier 27 86. Allmän utbildning: Universitetsexamen 54 87. Allmän utbildning: Folkskola el. dyl., grundskola 5 88. Allmän utbildning: Gymnasieskola - teknisk linje 1 90. Allmän utbildning: Gymnasieskola - naturvetenskaplig linje 16 91. Allmän utbildning 3 94. Allmän utbildning: Gymnasieskola - ekonomisk linje 2 95. Allmän utbildning: Annat svar, alla utbildningar 164 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 128 STHLMARE ARB. FÖRST 78 Loc 203 width 1 MD=0 78 Ibland söker många arbete samtidigt. Några av dem är från Stockholm, andra flyttar hit från andra områden. Är det viktigt eller inte viktigt att se till att Stockholmare får arbete först? 49 1. Mycket viktigt 151 2. Ganska viktigt 136 3. Inte så viktigt 125 4. Helt oviktigt 11 8. Vet ej 86 0. Bortfall
VAR 129 SYSSELSÄTTNING 79 Loc 204 width 1 MD=0 79 Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande? 371 1. Anställd, förvärvsarbetar 29 2. Egen företagare 24 3. Arbetar i hemmet (hemmaman, hemmafru) 27 4. Studerande 2 5. Arbetslös 16 6. Pensionär/långtidssjukskriven 3 7. Annan sysselsättning 86 0. Bortfall
VAR 130 YRKE 80 Loc 205 width 2 MD= 0 or GE 99 80 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilket yrke arbetar du för närvarande? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 90. 86 00. Bortfall 67 99. Frågan ej tillämplig Kod: 3 6 7 9 10 12 13 17 19 20 21 24 25 26 27 30 31 32 Frek: 6 2 1 3 1 8 27 2 5 12 5 4 13 1 16 2 2 5 Kod: 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 57 59 61 Frek: 9 3 22 5 4 2 11 1 3 5 65 11 5 7 9 3 35 2 Kod: 62 63 64 65 69 70 72 73 74 76 78 79 81 83 84 85 87 88 Frek: 2 1 2 3 5 6 1 2 1 3 10 7 2 7 4 3 1 19 Kod: 89 90 0 99 Frek: 3 6 86 67
VAR 131 YRKETS TITEL Loc 207 width 12 alphabetic Yrkets titel Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 132 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 81 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 6 81 Hur är det ditt arbete (eller ev. med din makes arbete) när det gäller trygghet i anställningen på långt sikt? Är anställningen säker eller osäker? 129 1. Mycket säker 173 2. Säker 47 3. Varken säker eller osäker 35 4. Osäker 32 5. Mycket osäker 93 0. Bortfall 36 6. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 133 TIDIGARE YRKE 82 Loc 220 width 2 MD= 0 or GE 97 82 Har du tidigare arbetat i något annat yrke? Vilket då? KODSCHEMA SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 01. . . 90. 144 95. Nej 86 00. Bortfall 20 97. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 13 17 21 24 25 27 28 30 36 37 38 39 40 Frek: 3 2 3 3 3 6 1 2 2 2 2 7 3 Kod: 43 44 46 47 48 49 50 51 54 57 59 60 62 Frek: 2 5 7 26 44 16 1 1 1 4 34 1 3 Kod: 64 65 69 70 72 74 75 77 78 79 80 81 82 Frek: 3 2 2 2 3 3 1 5 8 22 10 1 2 Kod: 83 84 85 88 89 90 95 0 97 99 Frek: 1 3 4 27 15 8 144 86 20 2
VAR 134 ARBETSLEDARE 83 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 83 (FÖRVÄRVSARBETAR) Leder du för närvarande någon annans arbete på din arbetsplats? 132 1. Ja 270 5. Nej 153 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 135 ARBETSLEDARE TIDIGARE 84 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 84 Har du gjort det tidigare? 192 1. Ja 227 5. Nej 127 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 136 SVENSK ARBETE FÖRST 85 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 85 Bland den som söker arbete, finns ofta både svenskar och invandrare. Tycker du att det är viktigt eller inte viktigt att se till att svenskarna får arbete först? 62 1. Mycket viktigt 159 2. Ganska viktigt 132 3. Inte så viktigt 99 4. Helt oviktigt 98 0. Bortfall/Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 137 NÄRINGSGREN 86 Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 99 96 I vilken näringsgren arbetar du? 2 01. Jordbruk, skogsbruk, fiske 40 02. Tillverkningsindustri, gruvdrift 47 03. Byggnads- och anläggningsverksamhet 112 04. Handel och samfärdsel 35 05. Undervisning, vetenskaplig verksamhet 2 06. Religiös verksamhet 37 07. Konstnärlig verksamhet och massmedia 63 08. Sjuk- och socialvård 19 09. Personlig service, hotell, restaurang 6 10. Bevakningstjänster 44 11. Andra tjänster 85 00. Bortfall 66 99. Frågan ej tillämplig
VAR 138 ARBETSLÖS 87 Loc 227 width 1 MD=0 87 Har du varit arbetslös under någon period i ditt liv? 98 1. Ja 367 5. Nej 93 0. Bortfall
VAR 139 ARBETSLÖSHETSPERIOD 88 Loc 228 width 2 MD= 0 or GE 90 88 Vilken period, när, hur lång tid? 88(1) Arbetslöshetsperiod 01. 1 månad . . 60. 60 månader 89 00. Bortfall 371 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 Frek: 14 14 9 8 3 9 1 5 1 3 15 1 2 Kod: 18 24 35 44 60 0 90 99 Frek: 3 1 1 1 3 89 371 4
VAR 140 ÅR FÖR ARBETSLÖSHET 88 Loc 230 width 2 MD= 0 or GE 90 88(2) År IP varit arbetslös <Se F.88 för fullständig frågetext> 25. 1925 . . 76. 1976 89 00. Bortfall 372 90. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 25 30 33 53 54 56 58 60 62 65 67 68 69 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 4 5 4 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 0 90 99 Frek: 8 8 12 6 10 12 4 89 372 8
VAR 141 PYRAMID FÖRE FLYTTN. 89 Loc 232 width 2 MD=90 or GE 99 89 Man säger ibland att samhället är som en pyramid, som på det här kortet, med dem som har det allra bäst och som är mest privilegerade och mest uppskattade i toppen och med dem som är sämst ställda, minst gynnade eller mest nertrampade i botten. (OM INFLYTTAD TILL STOCKHOLM) Om du skulle peka ut var du och din familj fanns i den här pyramiden innan ni kom till Stockholm, var skulle du sätta ett kryss? (ÖVRIGA) Om du skulle peka ut var du och din familj fanns i den här pyramiden för fem år sedan, var skulle du sätta ett kryss? 10 00. Minst privilegierad 14 01. 36 02. 57 03. 58 04. 125 05. 58 06. 40 07. 29 08. 8 09. 4 10. Mest privilegierad 109 90. Bortfall/Vet inte 10 99. Uppgift saknas
VAR 142 PLAC PYRAMID NU 90 Loc 234 width 2 MD=90 or GE 99 90 Och var befinner du och din familj er nu? 6 00. Minst privilegierad 5 01. 8 02. 21 03. 41 04. 148 05. 75 06. 75 07. 43 08. 13 09. 7 10. Mest privilegierad 106 90. Bortfall/Vet inte 10 99. Uppgift saknas
VAR 143 TILLHÖR SOCIALGRUPP 91 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 91 Det talas ofta om olika sociala grupper och samhällsklasser, och de flesta människor brukar säga att de hör till någon sådan grupp eller klass. Räknar du dig själv till någon av dem? 185 1. Ja 275 5. Nej 95 0. Bortfall/Uppgift saknas 3 9. Uppgift saknas
VAR 144 SOCIALGRUPP 92 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 90 92 (OM JA PÅ FRÅGA 99) Till vilken? 1 11. Lägsta gruppen 1 12. Underklassen 3 20. Arbetarna 20 21. Arbetarklassen 17 22. Socialgrupp III 1 31. Lönearbetare 1 33. Knegare 1 34. Tjänstemannen 47 40. Medelklass 47 43. Socialgrupp II 5 44. Medelsvensson 2 45. II, småborgare 10 50. Övre medelklass 1 51. God medelklass 1 60. Överklass 3 61. Högre samhällsklass 24 62. Socialgrupp I 2 77. Andra svar 10 88. Vet inte 86 00. Bortfall 272 90. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 145 FARS YRKE 93 Loc 239 width 2 MD= 0 or GE 99 Nu ska jag be att få fråga dig om hur det var när du var barn. 93 Vad hade din far eller motsvarande för yrke? KODSCHEMA SAKNAS 01. . . 95. 87 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 17 19 20 21 24 25 27 Frek: 8 1 3 1 8 3 7 1 4 12 4 2 2 18 23 11 30 3 Kod: 29 30 32 36 37 39 40 41 44 45 46 47 48 49 54 57 59 60 Frek: 4 1 1 8 14 8 22 5 4 12 5 2 5 8 9 15 18 2 Kod: 61 62 63 64 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Frek: 5 8 5 8 3 8 4 1 3 4 6 1 15 2 14 33 16 1 Kod: 83 85 88 89 90 95 0 99 Frek: 6 4 2 12 20 1 87 5
VAR 146 AKTIV I UNGDOMSORG. 94 Loc 241 width 1 MD=0 94 Var du själv aktiv medlem i någon ungdomsorganisation? 212 1. Ja 260 5. Nej 86 0. Bortfall
VAR 147 FÖRÄLDRAR AKTIVA 95 Loc 242 width 1 MD=0 95 Anser du att dina föräldrar (motsvarande) var aktiva i någon förening eller organisation? 160 1. Ja 297 5. Nej 101 0. Bortfall/Vet inte
VAR 148 FÖRÄLDRARNAS FÖRENING 96 Loc 243 width 2 MD= 0 or GE 90 96 (FÖRÄLDRAR AKTIVA I FÖRENING) I vilken? 21 01. Idrott, bollsport, gymnastik 2 02. Båtsport 1 03. Bilar/motororg./segelflyg 1 04. Jakt/fiske 1 06. Trägård 1 07. Djur 1 09. Ryttarklubb 4 12. Ordenssällskap 8 15. Rotary/Lions/frimurare m. fl. 26 20. Facklig org. 2 22. Branschförening 6 23. Yrkeskår 1 33. Föräldraförening 1 34. Ungdomsförening 1 35. Scouter/unga örnar 3 38. Kvinnoförening 3 40. Allmän kulturell 3 41. Konst/museer 6 43. Musik, orkester 12 44. Religiös/församling/kyrka 3 46. Nykterhet 1 55. Välgörenhetsförening 3 60. Vänsterpartiet kommunisterna 14 61. Socialdemokraterna 2 62. Liberaler, folkpartiet 2 63. Bondeförbundet/centern 2 64. Moderat/höger/nat. saml. parti 4 66. Annat pol. parti, ej namngivet 7 67. Arbetarparti/-rörelsen 4 70. Kommunala uppdrag 5 77. Försvarsorg. och f.d. 1 78. Motståndsrörelse under krig 2 79. Annan politisk förening 1 81. Röda Korset/Rädda Barnen 18 88. Vet inte 86 00. Bortfall 297 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 149 FÖRÄLDR. FACKFÖREN 97 Loc 245 width 1 MD=0 97 Var de aktiva i någon fackförening? 108 1. Ja 325 5. Nej 125 0. Bortfall/Vet inte
VAR 150 FÖRÄLDR. POL. PARTI 98 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 98 Var de aktiva i något politiskt parti? 70 1. Ja 382 5. Nej 105 0. Bortfall/Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 151 FÖRÄLDRAR RELIGIÖSA 99 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 99 Anser du att dina föräldrar var religiösa? 44 1. Ja, båda 38 2. Ja, mor 15 3. Ja, far 368 5. Nej 6 8. Vet inte 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 152 RELIGIÖS 100 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 100 Anser du att du själv är religiös? 48 1. Ja 385 5. Nej 121 0. Bortfall/Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 153 ORSAK FLYTTA 1 101 Loc 249 width 2 MD= 0 101 Vilka var de viktigaste orsakerna till att du flyttade till Stockholm? Nämn gärna flera orsaker. 101(1) Viktig orsak till att flytta till Stockholm, 1 46 01. Följt med föräldrar/syskon/barn 6 02. Flyttat till föräldrar/syskon/barn 10 03. Följt med make/fästman etc. 9 04. Flyttat till make/fästman etc. 1 05. Följt med bekanta och släktingar 5 06. Flyttat till bekanta och släktingar 1 07. Släkten från Stockholm 1 08. Hör kulturellt till Stockholm 5 10. Skilsmässa 3 12. Komma från familjen 0 13. Stå på egna ben 0 18. Trivdes inte 4 19. Familjeskäl 8 20. Äventyr/pröva nytt/se lite 3 21. Byta miljö 1 22. Börja livet på nytt 1 23. Möjligheter att utveckla sig 35 26. Egna utbildningsmöjligheter 2 28. Fritidsmöjligheter 6 37. Komma närmare arbetet 3 38. Bättre kulturutbud 20 41. Inget arbete/arbetslös 1 43. Dåligt arbete 0 46. Bostadsproblem 1 48. Familjens ekonomiska problem, arbetslös etc. 3 50. Bättre arbete 59 51. För att få arbete 2 52. Mer betalt/bättre lön/tjäna pengar 0 54. Bättre levnadsförhållanden/standard 7 55. Bostad 0 56. Sociala förmåner 2 60. Ekonomiska skäl 2 61. Skickad av arbetsgivare m. m. 1 65. Kontrakt (avtal) värvad 5 92. Vill bo i Stockholm 1 95. Annat, svårt att klassificera 304 00. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 154 ORSAK FLYTTA 2 101 Loc 251 width 2 MD= 0 101(2) Viktig orsak till att flytta till Stockholm, 2 <Se F.101 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 153 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Följt med föräldrar/syskon/barn . . 92. Vill bo i Stockholm 487 00. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 4 6 7 12 13 18 19 20 21 26 28 Frek: 1 4 6 6 1 2 1 1 2 7 3 3 1 Kod: 37 38 46 50 51 52 54 55 56 92 0 Frek: 1 3 2 2 13 1 3 5 1 2 487
VAR 155 BARN GIFT INVANDRARE 102 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 102 Tänk dig att du hade en son eller dotter som tänkte gifta sig med en invandrare. Vad skulle du göra? 46 1. Uppmuntra det 83 2. Stödja det 209 3. Acceptera det 57 4. Finna mig i det 35 5. Avråda 9 6. Försöka hindra det 115 0. Bortfall/Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 156 RÅD TILL BARNET 103 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 103 Vad skulle du i ett sådant fall säga till din son eller dotter? Vilket av följande skulle det vara viktigast för dig att tala om? Skulle du tala om: 2 1. "Du slipper den gråa vardagen" /bra att göra nya upplevelser/ 240 2. "Bara det är en bra människa" /personliga egenskaper viktigast/ 127 3. "Bestäm själv, det är inte min sak" /föräldrar ska inte bestämma om barns äktenskap/ 2 4. "Vad skulle folk säga" /problem som kan uppstå på grund av släktingars och bekantas motstånd/ 79 5. "Lika barn leker bäst" /problem som kan uppstå när makar har olika moral, kultur och sedvanor/ 14 7. Annat svar 92 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 157 INVANDRARE GRANNAR 104 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 104 Några tycker att bara de invandrare, bör få flytta hit till ... (IP:S STADSDELSNAMN), som folk här vill ha som grannar. Tycker du det också? 8 1. Ja, absolut 27 2. Ja 22 3. Ja, med tvekan 31 4. Nej, med tvekan 185 5. Nej 187 6. Nej, absolut inte 94 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 158 STANNA I BOSTADSOMR. 105 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 105 Tänker du stanna i det här bostadsområdet eller flytta härifrån? 190 1. Stanna här 143 2. Flytta någon gång 70 3. Flytta inom 1-5 år 47 4. Flytta inom ett år 6 7. Beror på arbetsmarknaden 101 0. Bortfall/Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 159 SVÅRT FLYTTA FR OMR 106 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 106 Det kan finnas hinder som gör det svårt att flytta härifrån. Skulle det vara lätt eller svårt för dig att flytta? 285 1. Lätt 164 5. Svårt 108 0. Bortfall/Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 160 FÖRSVÅRAR FLYTTNING 107 Loc 258 width 2 MD= 0 or GE 99 107 (SVÅRT FLYTTA) Vad är det som skulle kunna göra det svårt? 12 01. Barnens skull/barnen flyttar inte 2 02. Make/maka vill inte/flyttar inte 3 03. Familjens skull 3 04. Vännerna finns i bostadsområdet 1 07. Ålder 2 11. Känner mig hemma här 6 20. Känslomässiga skäl 1 21. Ångest att flytta 8 22. Svårt att börja nytt liv 17 23. Van att bo här/bott här länge 58 24. Trivs bra/vill inte flytta 7 25. Bekvämlighet 3 33. Hus i bostadsområdet 4 36. Har ej råd (pengar, ekonomi dålig) 1 39. 9 40. Arbete eget/makes 1 41. Likvärdigt arbete finns ej 2 42. Har egen firma 3 45. Arbetslöshet 1 46. Studier 4 56. Tillgång till daghem/barntillsyn 4 57. Tillgång till annan social service 4 58. Längre/sämre arbetsresor 1 71. Svårt att få bostad 18 72. 10 88. Vet inte 370 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 161 FLYTTA UTOMLANDS 108 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 108 Har du någon gång funderat på att flytta utomlands för att arbeta eller bo där en längre tid? 2 1. Jag ska flytta, bestämd tid 5 2. Jag ska flytta, men vet ej när det ska bli 111 3. Ja, allvarligt tänkt på 128 4. Ja, någon gång, löst 42 5. Nej, inte på allvar 183 6. Nej, aldrig 86 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 162 ANLEDNING FLYTTA 109 Loc 261 width 2 MD= 0 109 Vad är det som skulle kunna få dig att flytta utomlands? 9 01. Har släktingar/bekanta i landet i fråga 56 03. Byta miljö/pröva något nytt/äventyrslust 29 04. Lära sig nya saker/utveckla sig 104 05. Möjlighet till bättre arbete/ett bra jobb/trevligt jobb (för egen eller makes del) 4 06. Bättre levnadsförhållanden i det aktuella landet 1 07. Lättare att leva i ett annat land 6 08. Tjäna (mycket) pengar/bli rik 7 11. Politiskt arbete utomlands/biståndsarbete/hjälpa andra 17 12. Klimatet 2 19. Om det är nödvändigt för arbete/studierna 2 20. Vantrivs i Sverige 3 21. Har dåligt arbete i Sverige/försämrade arbetsförhållanden 2 24. För höga skatter i Sverige 7 29. Övriga familjen vill flytta - flyttar med 26 30. Försämrade levnadsförhållanden i Sverige 3 31. Personliga problem, skilsmässa e. dyl., brott 41 55. Ingenting 3 77. Annat svar 16 88. Vet inte 220 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 163 SLUTTID FÖR MUNTLIG DEL Loc 263 width 4 MD= 0 Sluttid för muntlig del 0037. Kl. 0.37 . . 2345. Kl. 23.45 91 0000. Bortfall Kod: 37 945 953 955 1000 1015 1020 1025 1030 1035 1040 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Kod: 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1132 Frek: 1 2 1 4 2 3 3 1 1 1 1 Kod: 1135 1147 1150 1155 1200 1203 1205 1210 1215 1220 1235 Frek: 2 1 2 3 2 1 2 4 3 3 1 Kod: 1245 1250 1300 1305 1325 1330 1340 1345 1350 1353 1355 Frek: 1 2 4 2 1 1 4 1 4 1 1 Kod: 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1440 1442 1445 1455 Frek: 5 1 2 3 1 4 2 5 1 2 1 Kod: 1500 1503 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 Frek: 2 1 1 1 6 2 3 2 1 1 1 Kod: 1548 1550 1555 1600 1603 1605 1608 1615 1620 1625 1630 Frek: 1 7 2 3 2 2 1 1 3 1 4 Kod: 1635 1640 1645 1650 1652 1655 1700 1705 1710 1715 1720 Frek: 1 7 5 2 1 4 4 1 4 1 4 Kod: 1725 1730 1731 1735 1740 1742 1745 1746 1750 1755 1800 Frek: 2 6 1 2 1 1 2 1 4 3 5 Kod: 1805 1810 1812 1815 1820 1824 1825 1830 1831 1833 1835 Frek: 1 1 1 3 4 1 2 8 2 2 6 Kod: 1840 1844 1845 1850 1855 1900 1902 1905 1910 1915 1920 Frek: 8 1 6 5 5 7 1 4 3 7 7 Kod: 1923 1925 1927 1930 1935 1938 1940 1941 1945 1950 1952 Frek: 1 8 1 7 6 1 8 1 8 3 1 Kod: 1955 2000 2002 2003 2005 2010 2012 2015 2018 2020 2024 Frek: 6 4 1 1 9 7 1 4 1 6 1 Kod: 2025 2030 2035 2040 2044 2045 2048 2050 2055 2100 2110 Frek: 3 5 3 3 1 4 1 9 4 7 6 Kod: 2115 2120 2123 2125 2130 2135 2145 2155 2200 2210 2220 Frek: 6 1 1 6 6 2 1 1 1 1 1 Kod: 2235 2244 2310 2345 0 Frek: 2 1 1 1 91
VAR 164 ANDRA NÄRVARANDE INT1 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 Int:1 Var några andra personer än ip närvarande vid intervjun? FRÅGOR TILL INTERVJUAREN ATT BESVARAS EFTER INTERVJUN 17 1. Flera personer 45 2. Endast maka/make 9 3. Äldre barn, inga vuxna 42 4. Små barn under 6 år 323 5. Nej, ingen 33 7. Annat 86 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 165 ANDRA PÅVERKAT INT1 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 Int:1b (ANDRA PERSONER NÄRVARANDE) Har andra personer påverkat intervjun? På vad sätt? 24 1. Ja 93 5. Nej 16 8. Vet inte 415 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 166 INTERVJUPLATS INT2 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 Int:2 Var ägde intervjun rum? 332 1. Lägenhet 1 2. Hyresrum 28 3. Radhus 48 4. Villa 36 5. Arbetsplats 110 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 167 INTERVJUFÖRHÅLLANDE INT3 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 Int:3 Ip villig eller ovillig? Ville ip bli intervjuad? 210 1. Ja, mycket gärna 183 2. Ja, utan protest 35 3. Ja, efter protest 16 4. Ja, men mycket ogärna 11 7. Annat 92 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 168 TID FÖR INTERVJU INT4 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 Int:4 Var det svårt att komma överens om tid för intervjun? 12 1. Tacksam för något att göra 278 2. Tiden inget problem 59 3. Brått som alla andra 61 4. Mycket ont om tid 30 7. Annat 104 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 169 FÖRSTÅTT FRÅGORNA INT5 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 Int:5 Samma attitydfrågor kan passa olika bra vid olika intervjuer. Hur tycker du att frågorna har passat här? 2 1. Inte alls 11 2. Mycket ofullständigt 47 3. Knappast tillfredsställande 280 4. Något så när 111 5. Fullständigt 86 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 170 KOMMENTAR INTERVJUARE Loc 273 width 1 Int:a Något som kan ha stört intervjun eller påverkat intervjuresultatet? 82 1. Ja 177 5. Nej 299 9. Ingen kommentar
VAR 171 STATENS BÄSTA FÖRST S1 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 Först kommer ett antal påståenden. De är varken felaktiga eller riktiga. Några människor tycker att de stämmer, andra tycker inte att de stämmer. Du har fyra möjligheter att svara: stämmer helt, stämmer i stort, stämmer knappast, stämmer absolut inte. Sätt kryss i den ruta som bäst svarar mot vad du tycker. S:1 Statens bästa måste gå före den enskildas intressen. 27 1. Stämmer helt 160 2. Stämmer i stort 141 3. Stämmer knappast 122 4. Stämmer absolut inte 4 7. Annat svar 13 8. Vet inte 88 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 172 FAMILJ SKYLDIG HJÄLPA S2 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 S:2 Släkt och familj har skyldighet att alltid hjälpa sina medlemmar när de behöver det. 73 1. Stämmer helt 174 2. Stämmer i stort 161 3. Stämmer knappast 54 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 4 8. Vet inte 88 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 173 UTLÄNDSK MORAL S3 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 S:3 Utländsk moral passar inte för svenskar. 26 1. Stämmer helt 108 2. Stämmer i stort 226 3. Stämmer knappast 87 4. Stämmer absolut inte 5 7. Annat svar 16 8. Vet inte 87 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 174 PRIVAT ÄGANDERÄTT S4 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 S:4 Privat äganderätt skadar samhällets ekonomi. 44 1. Stämmer helt 82 2. Stämmer i stort 186 3. Stämmer knappast 140 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 15 8. Vet inte 87 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 175 KOMPROMISS ETT SVEK S5 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 S:5 Den som gör en kompromiss med sina politiska motståndare sviker därmed sina egna. 38 1. Stämmer helt 124 2. Stämmer i stort 205 3. Stämmer knappast 81 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 19 8. Vet inte 87 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 176 HATAR FÖR ÅSIKTER S6 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 S:6 Det finns en hel rad människor som jag hatar för deras åsikters skull. 16 1. Stämmer helt 23 2. Stämmer i stort 129 3. Stämmer knappast 295 4. Stämmer absolut inte 3 8. Vet inte 86 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 177 TÄNKA PÅ SIG SJÄLV S7 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 S:7 Om var och en tänker på sig själv blir det bäst för alla i samhället. 7 1. Stämmer helt 7 2. Stämmer i stort 118 3. Stämmer knappast 331 4. Stämmer absolut inte 2 8. Vet inte 87 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 178 SOCIALHJÄLP S8 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 S:8 Många får socialhjälp bara för att de inte har lust att arbeta. 60 1. Stämmer helt 99 2. Stämmer i stort 196 3. Stämmer knappast 99 4. Stämmer absolut inte 3 7. Annat svar 8 8. Vet inte 87 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 179 EJ KRITIK EFT. BESLUT S9 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 S:9 När beslut har fattats i en politisk fråga, ska all kritik och debatt upphöra. 12 1. Stämmer helt 32 2. Stämmer i stort 113 3. Stämmer knappast 301 4. Stämmer absolut inte 8 8. Vet inte 86 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 180 TA HAND OM ALKOHOL. S10 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 S:10 Det är hela samhället och inte den enskilda familjen som ska ta hand om den som dricker så mycket att han inte kan arbeta. 156 1. Stämmer helt 190 2. Stämmer i stort 77 3. Stämmer knappast 26 4. Stämmer absolut inte 6 7. Annat svar 8 8. Vet inte 89 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 181 VILDA STREJKER S11 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 S:11 Vilda strejker är lämpliga när arbetarna kämpar för att få igenom sina krav mot arbetsgivaren. 68 1. Stämmer helt 114 2. Stämmer i stort 165 3. Stämmer knappast 104 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 13 8. Vet inte 86 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 182 NÄRINGSLIV OCH STAT S12 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 S:12 Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. 20 1. Stämmer helt 115 2. Stämmer i stort 230 3. Stämmer knappast 83 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 16 8. Vet inte 87 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 183 HEMSPRÅK I SKOLAN S13 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 S:13 Invandrarbarn bör läsa sitt modersmål i skolan även om det tar tid från andra skolämnen. 175 1. Stämmer helt 161 2. Stämmer i stort 74 3. Stämmer knappast 37 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 19 8. Vet inte 87 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 184 SAMMA ÅSIKT I GRUPP S14 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 S:14 En grupp får inte tillåta att dess medlemmar har alltför olika åsikter. Gör man det, går gruppen sönder. 43 1. Stämmer helt 170 2. Stämmer i stort 170 3. Stämmer knappast 63 4. Stämmer absolut inte 3 7. Annat svar 18 8. Vet inte 87 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 185 LAGARNA FÖR MILDA S15 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 S:15 Brottsligheten bara ökar och ökar. Vi har för milda lagar och domstolarna dömer för milt. 67 1. Stämmer helt 122 2. Stämmer i stort 144 3. Stämmer knappast 127 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 6 8. Vet inte 87 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 186 BEVARA EGEN KULTUR S16 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 S:16 Det är viktigare för svenskar att bevara sin egen kultur än att anpassa sig till andra länders kultur. 105 1. Stämmer helt 173 2. Stämmer i stort 135 3. Stämmer knappast 40 4. Stämmer absolut inte 3 7. Annat svar 11 8. Vet inte 87 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 187 EJ DISCIPLIN I SKOLA S17 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 S:17 Barnen förstörs genom att skolan inte har någon disciplin på eleverna. 64 1. Stämmer helt 109 2. Stämmer i stort 194 3. Stämmer knappast 89 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 6 8. Vet inte 91 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 188 LYCKLIG I HEMLANDET S18 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 S:18 En svensk kan endast vara lycklig i Sverige. 5 1. Stämmer helt 13 2. Stämmer i stort 138 3. Stämmer knappast 309 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 2 8. Vet inte 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 189 SPÄRRA IN ALKOHOLIST S19 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 S:19 Alkoholister behöver inte vård och kuratorer. De ska spärras in. 2 1. Stämmer helt 7 2. Stämmer i stort 60 3. Stämmer knappast 394 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 4 8. Vet inte 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 190 RÄTTVIS BELÖNING S20 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 S:20 Högre lön och bättre bostad är rättvis belöning för den som har nått en hög ställning. 37 1. Stämmer helt 125 2. Stämmer i stort 154 3. Stämmer knappast 133 4. Stämmer absolut inte 8 7. Annat svar 8 8. Vet inte 89 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 191 FÖLJA MAJORITETEN S21 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 S:21 Man ska alltid rätta sig efter de politiska beslut som har fått flest röster. 46 1. Stämmer helt 171 2. Stämmer i stort 137 3. Stämmer knappast 101 4. Stämmer absolut inte 11 8. Vet inte 87 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 192 FARA FÖR DEMOKRATIN S22 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 S:22 Demokratin är i fara om staten styr näringslivet. 54 1. Stämmer helt 141 2. Stämmer i stort 174 3. Stämmer knappast 68 4. Stämmer absolut inte 3 7. Annat svar 24 8. Vet inte 89 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 193 PROTEST EJ HINDRA S23 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 S:23 Demonstrationer och protester får aldrig hindra att riksdagens beslut genomförs. 44 1. Stämmer helt 99 2. Stämmer i stort 172 3. Stämmer knappast 130 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 20 8. Vet inte 87 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 194 HÄNSYN TILL VÄNSTER S24 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 S:24 Svenska regeringen tar alldeles för mycket hänsyn till vänstern och inte tillräckligt till majoriteten av folket. 44 1. Stämmer helt 90 2. Stämmer i stort 184 3. Stämmer knappast 117 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 28 8. Vet inte 89 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 195 VISSA HAR DET BÄTTRE S25 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 S:25 Det är en naturlig sak att en del människor har det bättre än andra. Så måste det alltid vara. 60 1. Stämmer helt 169 2. Stämmer i stort 116 3. Stämmer knappast 112 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 9 8. Vet inte 86 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 196 SVENSKA VÄNNER S26 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 S:26 Det är viktigare att ha svenska vänner än att ha vänner bland invandrare. 7 1. Stämmer helt 19 2. Stämmer i stort 180 3. Stämmer knappast 252 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 6 8. Vet inte 87 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 197 GEMENSAMT NYA VÄNNER S27 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 S:27 Numera tycker jag att jag har mer gemensamt med vänner jag fått på senare tid än med mina barndomsvänner. 135 1. Stämmer helt 193 2. Stämmer i stort 87 3. Stämmer knappast 43 4. Stämmer absolut inte 4 7. Annat svar 4 8. Vet inte 87 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 198 FÖR MÅNGA PARTIER S28 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 S:28 Det finns för många politiska partier i Sverige. Det räcker med ett parti som kan förena alla människor. 17 1. Stämmer helt 21 2. Stämmer i stort 101 3. Stämmer knappast 317 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 7 8. Vet inte 87 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 199 SVENSKAR FÖRMER S29 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 S:29 Svenskar är i allmänhet förmer än invandrare i Sverige. 24 1. Stämmer helt 99 2. Stämmer i stort 118 3. Stämmer knappast 208 4. Stämmer absolut inte 17 8. Vet inte 86 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 200 AVSKAFFA VAL S30 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 S:30 Partier som vill avskaffa politiska val bör förbjudas. 222 1. Stämmer helt 47 2. Stämmer i stort 76 3. Stämmer knappast 97 4. Stämmer absolut inte 1 7. Annat svar 22 8. Vet inte 87 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 201 SVENSKA ÄR MODERSMÅL S31 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 S:31 Alla invandrarbarn i Sverige bör från början få lära sig att svenska är deras modersmål. 46 1. Stämmer helt 92 2. Stämmer i stort 150 3. Stämmer knappast 165 4. Stämmer absolut inte 2 7. Annat svar 10 8. Vet inte 87 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 202 PÅVERKA FACKET S32 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 S:32 Anser du att du och dina vänner har möjligheter att påverka dem som beslutar, eller menar du att ni inte har det? S:32(1) Har ni stora eller små möjligheter att påverka när det gäller fackförening? 42 1. Mycket stora 198 2. Ganska stora 124 3. Ganska små 53 4. Mycket små 44 8. Vet inte 86 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 203 PÅVERKA FÖRETAG S32 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 S:32(2) Har ni stora eller små möjligheter att påverka när det gäller företag? <Se F.S:32 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stora 120 2. Ganska stora 182 3. Ganska små 106 4. Mycket små 37 8. Vet inte 86 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 204 PÅVERKA MYNDIGHET S32 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 S:32(3) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller myndigheter? <Se F.S:32 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stora 79 2. Ganska stora 206 3. Ganska små 137 4. Mycket små 1 7. Annat svar 26 8. Vet inte 87 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 205 PÅVERKA RIKSDAGSMÄN S32 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 S:32(4) Har ni stora eller små möjligheter att påverka, när det gäller riksdagsmän? <Se F.S:32 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stora 84 2. Ganska stora 172 3. Ganska små 142 4. Mycket små 1 7. Annat svar 40 8. Vet inte 88 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 206 PARTISPÄRR S33 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 Nu kommer en annan sorts frågor. Till varje fråga finns det flera olika förslag till svar. Ett av dessa svar är riktigt och de övriga är fel. Sätt ett kryss för det svar som du tror är riktigt i rutan till höger. S:33 För att vinna plats i riksdagen måste ett politiskt parti nå upp till en viss procent av väljarnas röster i hela landet. Hur många procent är det? 9 1. 2% 276 2. 4% (rätt svar) 29 3. 6% 19 4. 8% 18 5. 10% 110 8. Vet ej 93 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 207 INVANDRARSERVICE S34 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 S:34 Till tjänst för invandrare har Stockholms kommun en särskild expedition som kan ge råd och anvisningar och hjälpa till med att skaffa tolkar. Vilken av följande är detta? 5 1. Invandrarnas kulturcentrum 133 2. Immigrantservice (rätt svar) 14 3. Informationsnämnden 243 4. Invandrarverket 1 5. Immigrant institutet 1 7. Annat svar 67 8. Vet ej 90 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 208 STÖRSTA FACKLIGA ORG S35 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 S:35 Vilken är den största fackliga organisationen i Sverige? 13 1. TCO 423 2. LO (rätt svar) 8 3. SACO 0 4. KF 0 5. SR 2 7. Annat svar 20 8. Vet inte 88 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 209 RÖSTRÄTTSÅLDER S36 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 S:36 Vid vilken ålder har man rösträtt i allmänna val i Sverige? 14 1. 21 år 118 2. 20 år 11 3. 19 år 311 4. 18 år (rätt svar) 0 5. 17 år 1 7. Annat svar 12 8. Vet inte 87 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 210 TAGE ERLANDER S37 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 S:37 Numera är Tage Erlander pensionär och skriver sina memoarer. Men vad hade han för ställning för några år sedan? 7 1. Riksdagens talman 457 2. Statsminister (rätt svar) 0 3. Ordförande i moderata samlingspartiet 0 4. Riksbankschef 0 5. Överbefälhavare 3 8. Vet inte 86 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 211 KOLL. TRAF O SJUKV. S38 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 S:38 Vem har ansvaret för kollektivtrafik och sjukvård i Stockholm? 58 1. Stockholms kommun 9 2. Staten 379 3. Stockholms läns landsting (rätt svar) 1 4. Kommunförbundet 0 5. Statsföretag AB 5 7. Annat svar 14 8. Vet inte 87 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 212 PARTIFÄRG SVD S39 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 S:39 Med vilket politiskt parti sympatiserar Svenska Dagbladet? 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 7 2. Socialdemokraterna 12 3. Centern 26 4. Folkpartiet 372 5. Moderaterna (rätt svar) 1 7. Annat svar 43 8. Vet inte 89 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 213 PARTIFÄRG AB S40 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 S:40 Med vilket politiskt parti sympatiserar Aftonbladet? 9 1. Vänsterpartiet kommunisterna 399 2. Socialdemokraterna (rätt svar) 6 3. Centern 13 4. Folkpartiet 6 5. Moderaterna 1 7. Annat svar 27 8. Vet inte 92 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 214 BESLUTAR KOM. SKATT S41 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 S:41 Vem beslutar om hur mycket skatt Stockholms kommun ska ta upp av alla sina skattebetalare? 11 1. Kommunförbundet 42 2. Kommunstyrelse 279 3. Kommunfullmäktige (rätt svar) 71 4. Riksdagen 0 5. Kommunministern 2 7. Annat svar 59 8. Vet inte 89 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 215 HELSINGFORSAVTALET S42 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 S:42 Under sommaren 1975 undertecknades ett internationellt avtal i Helsingfors? Vad gällde avtalet? 73 1. Handel mellan stater i Öst- och Västeuropa 219 2. Säkerheten i Europa (rätt svar) 0 3. Europeisk flygsäkerhet 5 4. Lagstiftning om multinationella företag 24 5. Bistånd till u-länderna 2 7. Annat svar 134 8. Vet inte 97 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 216 POLSK POLITIKER S43 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 S:43 Här är en lista med namn på åtta politiker i olika länder (Sorsa, Karamanlis, Podgorny, Tito, Ecevit, Gierek, Sadat, Kadar). Vilka av dem är från de fyra länderna nedan. Sätt rätt bokstav i rutan bredvid landet. S:43(1) Polen 183 1. Rätt svar (Gierek) 133 5. Fel svar 152 8. Vet ej 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 217 FINSK POLITIKER S43 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 S:43(2) Finland <Se F.S:43 för fullständig frågetext> 309 1. Rätt svar (Sorsa) 29 5. Fel svar 130 8. Vet ej 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 218 JUGOSLAVISK POL. S43 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 S:43(3) Jugoslavien <Se F.S:43 för fullständig frågetext> 332 1. Rätt svar (Tito) 41 5. Fel svar 95 8. Vet ej 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 219 TURKISK POLITIKER S43 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 S:43(4) Turkiet <Se F.S:43 för fullständig frågetext> 177 1. Rätt svar (Ecevit) 135 5. Fel svar 156 8. Vet ej 86 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 220 SVERIGES STATSMIN. S44 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 S:44a Känner du namnet på Sveriges statsminister? 458 1. Rätt svar 1 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 2 5. Fel svar 6 8. Vet ej 86 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 221 SVERIGES UTRIKESMIN. S44 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 S:44b Känner du till namnet på Sveriges utrikesminister? 201 1. Rätt svar 2 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 108 5. Fel svar 156 8. Vet ej 86 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 222 SVERIGES FINANSMIN. S44 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 S:44c Känner du till namnet på Sveriges finansminister? 422 1. Rätt svar 2 3. Ändrat namn som ändå visar att ip tänkt på rätt person 9 5. Fel svar 34 8. Vet ej 86 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 223 SLUTTID SKRIFTLIG DEL Loc 326 width 4 MD= 0 Sluttid skriftlig del 0045. Kl. 0.45 . . 2330. Kl. 23.30 132 0000. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 45 55 955 1005 1010 1025 1030 1040 1045 1055 1100 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1 Kod: 1105 1110 1115 1117 1120 1125 1130 1135 1145 1150 1200 Frek: 1 3 1 1 2 1 2 1 4 1 2 Kod: 1204 1205 1210 1215 1218 1220 1225 1230 1235 1240 1245 Frek: 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 1250 1255 1300 1305 1310 1313 1315 1320 1330 1335 1345 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 1355 1400 1405 1410 1414 1415 1420 1425 1430 1435 1440 Frek: 1 5 1 3 1 2 3 2 3 1 1 Kod: 1442 1445 1450 1455 1500 1505 1515 1525 1530 1535 1540 Frek: 1 3 3 2 1 1 2 2 4 1 5 Kod: 1544 1545 1555 1600 1603 1604 1610 1612 1615 1620 1625 Frek: 1 2 1 3 2 1 5 1 3 2 2 Kod: 1630 1635 1640 1645 1647 1650 1655 1700 1705 1710 1715 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 8 3 3 3 Kod: 1720 1730 1735 1740 1745 1748 1750 1755 1757 1800 1805 Frek: 6 5 3 3 3 1 2 1 1 3 3 Kod: 1810 1815 1817 1820 1824 1825 1830 1833 1835 1836 1840 Frek: 2 2 1 2 1 2 2 1 4 1 2 Kod: 1842 1844 1845 1846 1847 1850 1852 1855 1856 1900 1905 Frek: 1 1 8 1 2 6 1 4 1 6 7 Kod: 1910 1915 1919 1920 1925 1930 1933 1935 1940 1945 1950 Frek: 1 8 1 7 3 7 1 5 4 9 5 Kod: 1952 1955 2000 2002 2005 2006 2008 2010 2012 2015 2020 Frek: 1 5 5 1 4 1 1 5 1 2 5 Kod: 2021 2022 2025 2030 2033 2035 2040 2045 2050 2052 2055 Frek: 1 2 5 5 1 5 4 3 5 1 1 Kod: 2100 2102 2105 2107 2110 2115 2118 2120 2122 2125 2130 Frek: 5 2 4 1 3 4 1 4 1 3 5 Kod: 2135 2140 2145 2150 2155 2205 2210 2213 2215 2220 2240 Frek: 5 3 5 2 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 2245 2250 2330 0 Frek: 1 1 1 132
VAR 224 NY URVALSCELL Loc 330 width 1 MD=0 Ny urvalscell 56 1. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 84 2. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 27 3. Ej integrerad (ung-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 134 4. Ej integrerad (ung-Sv)/högt yrke/tänker rösta 24 5. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker ej rösta 53 6. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker ej rösta 14 7. Integrerad (gammal-Sv)/lågt yrke/tänker rösta 80 8. Integrerad (gammal-Sv)/högt yrke/tänker rösta 86 0. Bortfall
VAR 225 ÅLDERSGRUPP Loc 331 width 1 MD=0 Åldersgrupp 302 1. Under 30 år 171 5. 30 år och äldre 85 0. Bortfall
VAR 226 FÖLJER POLITIK Loc 332 width 1 MD=0 Följer politik 256 1. Ja 217 5. Nej/Uppgift saknas 85 0. Bortfall
VAR 227 UTBILDNINGENS LÄNGD Loc 333 width 1 MD=0 Utbildningens längd 178 1. Låg 295 5. Hög (10 år eller mera) 85 0. Bortfall
VAR 228 YRKETS STATUS Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 Yrkets status 93 1. Låg (kod 46, 60-96) 313 5. Hög (övriga) 85 0. Bortfall 67 9. Uppgift saknas
VAR 229 INSTÄLLNING INTERVJU Loc 335 width 1 MD=0 Ville bli intervjuade 394 1. Ja 78 5. Nej 86 0. Bortfall
VAR 230 SOCIALGRUPP Loc 336 width 1 MD=0 Socialgrupp 121 1. III (Yrke låg eller MD och utbildning låg) 352 2. I + II (Yrke hög eller om MD och utbildning hög) 85 0. Bortfall
VAR 231 DELTAGANDE VALINTERVJU Loc 337 width 2 MD= 0 Deltagande i valintervju 125 11. Valintervju: Intervjuad 4 12. Valintervju: Bortdefinierad 10 13. Valintervju: Vägrar 4 17. Valintervju: Kontakt omöjlig 250 21. Postenkät: Besvarat enkät 18 23. Postenkät: Vägrar 61 28. Postenkät: Ej svar 86 00. Bortfall i storintervju
VAR 232 INTERVJUARE VALINTERVJU Loc 339 width 2 MD= 0 Intervjuare valintervju 01. . . 25. 433 00. Bortfall Kod: 4 5 6 10 17 23 24 25 0 Frek: 53 7 17 1 24 1 17 5 433
VAR 233 INTERVJUDATUM VALINT. Loc 341 width 2 MD= 0 Intervjudatum valintervju 01. 1 . . 31. 31 441 00. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Frek: 4 4 2 4 11 5 5 7 4 2 4 5 3 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 1 1 1 2 3 3 5 7 6 4 6 8 8 Kod: 30 0 Frek: 2 441
VAR 234 INTERVJUMÅNAD VALINT. Loc 343 width 2 MD= 0 Intervjumånad valintervju 33 09. September 83 10. Oktober 1 11. November 441 00. Bortfall
VAR 235 STARTTID VALINTERVJU Loc 345 width 4 MD= 0 Starttid valintervju 0900. Kl. 9.00 . . 2155. Kl. 21.55 436 0000. Bortfall Kod: 900 905 935 1000 1010 1045 1100 1145 1220 1252 1303 Frek: 1 1 1 4 1 4 3 1 1 1 1 Kod: 1305 1400 1455 1505 1538 1545 1555 1600 1620 1625 1650 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 1700 1705 1710 1720 1730 1731 1745 1750 1755 1800 1810 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1846 1850 1855 1900 Frek: 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 5 Kod: 1903 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1933 1935 1937 1940 Frek: 1 2 1 4 5 1 4 1 1 1 3 Kod: 1945 1950 1955 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2035 2045 Frek: 1 2 2 3 4 1 1 1 4 1 1 Kod: 2053 2055 2100 2110 2120 2135 2145 2155 0 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 436
VAR 236 INTERVJUPLATS VALINT. Loc 349 width 1 MD=0 Intervjuplats valintervju 1 1. IP:s hem 2 2. Arbetsplats 45 5. Intervjuares hem 75 6. Telefon 435 0. Bortfall
VAR 237 VALPROGRAM RADIO/TV VI1 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1 TV och radio har haft flera specialprogram före valet i år. Hörde du några sådana program i TV eller radio under den sista månaden före valet? 109 1. Ja 15 5. Nej 432 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 238 ANTAL VALPROGRAM VI1 Loc 351 width 2 MD= 0 or GE 90 VI:1(1) Hur många program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 01. 1 program . . 20. 20 program 6 50. Många/flera 6 55. Alla 6 88. Minns ej 433 00. Bortfall 16 90. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 Frek: 9 2 16 9 20 2 2 7 1 17 1 4 1 Kod: 50 55 88 0 90 Frek: 6 6 6 433 16
VAR 239 ANTAL VALPROGRAM VI+PE1 Loc 353 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:1+PE TV och radio hade en del program med politiska diskussioner eller utfrågningar av partiledare under den sista månaden före valet i år. En del lyssnade på många sådana program. Andra hade inte tid eller tyckte inte de var så intressanta. Hörde du på något eller några sådana program i TV eller radio under sista månaden före valet? FRÅGAN ÄVEN STÄLLD I POSTENKÄTEN 23 01. Ett program 77 02. 2 eller 3 program 104 03. 4 eller 5 program 45 04. 6 eller 7 program 86 05. 8 eller flera program 32 55. Nej, jag hörde inget sådant program på radio eller TV 1 77. Annat svar 6 88. Minns ej 183 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas
VAR 240 VALPROGRAM, 1 VI1 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1a Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 18 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer"). 10 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 51 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 1 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 1 7. Övriga/lite av varje 469 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 241 VALPROGRAM, 2 VI1 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1b Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 14 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer"). 11 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 29 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 1 4. Ospecificerade program kategori II (fragmentariskt om innehållet, t.ex. om IP säger något om familjepolitik) 2 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 1 6. Invandrarprogram 24 8. Inga fler 468 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 242 VALPROGRAM, 3 VI1 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 VI:1c Vilka program? <Se F.VI:1 för fullständig frågetext> 7 1. Specificerade program kategori I (Partiledardebatter, dueller, utfrågningar, partiledarnas "rundturer"). 6 2. Specificerade program kategori II (Valextra, slutdebatten, Skandinavium) 13 3. Ospecificerade program kategori I (Som i kod 1 men utan att namnge person) 1 4. Ospecificerade program kategori II (fragmentariskt om innehållet, t.ex. om IP säger något om familjepolitik) 3 5. Nyhetssändningar (ordinarie) 51 8. Inga fler 468 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 243 LÄST VALMATERIAL VI2 Loc 358 width 1 MD=0 VI:2 Har du läst något valmaterial från de politiska partierna? 72 1. Ja 53 5. Nej 433 0. Bortfall
VAR 244 VALMATERIAL VPK VI2 Loc 359 width 1 MD=0 VI:2 Från vilka partier? VI:2a Vänsterpartiet kommunisterna 50 1. Ja 76 5. Nej 432 0. Bortfall
VAR 245 VALMATERIAL SOC.DEM VI2 Loc 360 width 1 MD=0 VI:2b Socialdemokraterna <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 61 1. Ja 65 5. Nej 432 0. Bortfall
VAR 246 VALMATERIAL CENTERN VI2 Loc 361 width 1 MD=0 VI:2c Centerpartiet <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 60 1. Ja 66 5. Nej 432 0. Bortfall
VAR 247 VALMATERIAL FOLKP. VI2 Loc 362 width 1 MD=0 VI:2d Folkpartiet <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 54 1. Ja 72 5. Nej 432 0. Bortfall
VAR 248 VALMATERIAL MODERAT VI2 Loc 363 width 1 MD=0 VI:2e Moderata samlingspartiet <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 57 1. Ja 69 5. Nej 432 0. Bortfall
VAR 249 VALMATERIAL BORG. VI2 Loc 364 width 1 MD=0 VI:2f(1) Andra borgerliga partier <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 115 5. Nej 432 0. Bortfall
VAR 250 VALMATERIAL SOC. VI2 Loc 365 width 1 MD=0 VI:2f(2) Andra socialistiska partier <Se F.VI:2 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 117 5. Nej 432 0. Bortfall
VAR 251 DELTAGIT VALMÖTE VI3 Loc 366 width 1 MD=0 VI:3 Har du varit på något eller några politiska möten där det varit diskussion om frågor i det här valet? 7 1. Ja 118 5. Nej 433 0. Bortfall
VAR 252 TYP AV VALMÖTE 1 VI3 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3a Vilka möten? <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> 2 1. Arbetsplatsmöte/fackförening 3 2. Politiskt parti/förening 2 4. Gatumöten 432 0. Bortfall 119 9. Frågan ej tillämplig
VAR 253 TYP AV VALMÖTE 2 VI3 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 VI:3b Vilka möten? <Se F.VI:3 för fullständig frågetext> 1 2. Politiskt parti/förening 433 0. Bortfall 124 9. Frågan ej tillämplig
VAR 254 TEKNISK VALKUNSKAP VI4 Loc 369 width 1 MD=0 VI:4a Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta rent tekniskt hur man gör när man röstar? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 47 1. 303 3. 9 4. 6 7. 10 8. 183 0. Bortfall
VAR 255 PARTIERNAS VILJA VI4 Loc 370 width 1 MD=0 VI:4b Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vad de politiska partierna vill göra? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 76 1. 8 2. 272 3. 2 4. 2 6. 5 7. 9 8. 184 0. Bortfall
VAR 256 STOCKHOLMSFRÅGA VI4 Loc 371 width 1 MD=0 VI:4c Om du tänker på information av alla slag som du har fått till valet, tycker du att du har fått veta vilka frågor valet gällde här i Stockholm? KODSCHEMA SAKNAS. FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 162 1. 8 2. 185 3. 1 4. 1 6. 5 7. 10 8. 186 0. Bortfall
VAR 257 KANDIDATKÄNNEDOM VI5 Loc 372 width 1 MD=0 VI:5 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i valet? (OM JA) Kommer du ihåg någon mer? Känner du till fler? Vilket parti är det? 107 1. Ja 17 5. Nej 434 0. Bortfall
VAR 258 ANTAL NÄMNDA KAND VI5 Loc 373 width 1 MD=9 VI:5(1) Antal nämnda personer <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 30 0. Ingen kandidat 5 1. En 5 2. Två 11 3. Tre 32 4. Fyra 23 5. Fem 11 6. Sex 8 7. Sju 433 9. Bortfall
VAR 259 PARTILED O REG.MEDL VI5 Loc 374 width 1 MD=9 VI:5(2) Därav partiledare och regeringsledamöter <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 29 0. Ingen kandidat 3 1. En 4 2. Två 8 3. Tre 18 4. Fyra 29 5. Fem 34 6. "Partiledarna" 433 9. Bortfall
VAR 260 RIKSDAGSKANDIDATER VI5 Loc 375 width 1 MD=9 VI:5(3) Därav riksdagskandidater <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 32 0. Ingen kandidat 3 1. En 5 2. Två 12 3. Tre 32 4. Fyra 21 5. Fem 12 6. Sex 8 7. Sju 433 9. Bortfall
VAR 261 LOKALA KANDIDATER VI5 Loc 376 width 1 MD=9 VI:5(4) Därav lokala kandidater <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 121 0. Ingen kandidat 4 1. En 433 9. Bortfall
VAR 262 RIKTIGA PARTIKOMB. VI5 Loc 377 width 1 MD=9 VI:5(5) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 35 0. Ingen 6 1. En 6 2. Två 13 3. Tre 24 4. Fyra 22 5. Fem 12 6. Sex 6 7. Sju 434 9. Bortfall
VAR 263 FEL PARTIKOMB. VI5 Loc 378 width 1 MD=9 VI:5(6) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 118 0. Ingen 5 1. En 1 3. Tre 434 9. Bortfall
VAR 264 BORGERLIGA PARTIER VI5 Loc 379 width 1 MD=9 VI:5(7) Därav borgerliga partier <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 34 0. Ingen 9 1. En 12 2. Två 51 3. Tre 15 4. Fyra 2 5. Fem 1 6. Sex 434 9. Bortfall
VAR 265 SOC. PARTIER VI5 Loc 380 width 1 MD=9 VI:5(8) Därav socialistiska partier <Se F.VI:5 för fullständig frågetext> 52 0. Ingen 24 1. En 35 2. Två 7 3. Tre 6 4. Fyra 434 9. Bortfall
VAR 266 LOKALA KANDIDATER 6 Loc 381 width 1 MD=0 VI:6 Kommer du ihåg namnet på någon av de kandidater som ställde upp i kommunfullmäktige- eller landstingsvalen i Stockholm? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 50 1. Ja 75 5. Nej 433 0. Bortfall
VAR 267 ANTAL NÄMNDA KF-KAND VI6 Loc 382 width 1 MD=9 VI:6(1) Antal nämnda kandidater till kommunfullmäktige- eller landstingsvalen i Stockholm <Se F.VI:6 för fullständig frågetext> 76 0. Ingen kandidat 12 1. En 9 2. Två 18 3. Tre 8 4. Fyra 3 5. Fem 432 9. Bortfall
VAR 268 LANDSTINGSKANDIDATER VI6 Loc 383 width 1 MD=9 VI:6(2) Därav landstingskandidater <Se F.VI:6 för fullständig frågetext> 112 0. Ingen kandidat 10 1. En 1 2. Två 2 3. Tre 433 9. Bortfall
VAR 269 KF-KANDIDATER VI6 Loc 384 width 1 MD=9 VI:6(3) Därav kommunfullmäktigekandidater <Se F.VI:6 för fullständig frågetext> 81 0. Ingen kandidat 13 1. En 10 2. Två 14 3. Tre 6 4. Fyra 1 5. Fem 433 9. Bortfall
VAR 270 RIKTIG PARTIKOMB. VI6 Loc 385 width 1 MD=9 VI:6(4) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:6 för fullständig frågetext> 84 0. Ingen 10 1. En 10 2. Två 13 3. Tre 7 4. Fyra 2 5. Fem 432 9. Bortfall
VAR 271 FELAKTIGA PARTIKOMB. VI6 Loc 386 width 1 MD=9 VI:6(5) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:6 för fullständig frågetext> 117 0. Ingen 6 1. En 2 2. Två 1 3. Tre 432 9. Bortfall
VAR 272 BORGERLIGA PARTIER VI6 Loc 387 width 1 MD=9 VI:6(6) Därav borgerliga partier <Se F.VI:6 för fullständig frågetext> 86 0. Inga 13 1. En 20 2. Två 6 3. Tre 1 4. Fyra 432 9. Bortfall
VAR 273 SOC PARTIER VI6 Loc 388 width 1 MD=9 VI:6(8) Därav socialistiska partier <Se F.VI:6 för fullständig frågetext> 86 0. Inga 29 1. En 9 2. Två 2 3. Tre 432 9. Bortfall
VAR 274 RÖST KOMMUNVAL VI7 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 VI:7 Vi hade ju tre val i samtidigt: Val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. VI:7a Med vilket parti röstade du i kommunfullmäktigevalet? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 32 1. Vänsterpartiet kommunisterna 117 2. Socialdemokraterna 44 3. Centerpartiet 36 4. Folkpartiet 77 5. Moderata samlingspartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 4 7. Sveriges kommunistiska arbetarförbund 13 8. Röstade ej 183 0. Bortfall 48 9. Uppgift saknas
VAR 275 RÖST LANDSTINGSVAL VI7 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 VI:7b Med vilket parti röstade du i landstingsvalet? <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 32 1. Vänsterpartiet kommunisterna 124 2. Socialdemokraterna 44 3. Centerpartiet 36 4. Folkpartiet 75 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 3 7. Sveriges kommunistiska arbetarförbund 12 8. Röstade ej 183 0. Bortfall 47 9. Uppgift saknas
VAR 276 RÖST RIKSDAGSVAL VI7 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 VI:7c Med vilket parti röstade du i riksdagsvalet? <Se F.VI:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 34 1. Vänsterpartiet kommunisterna 117 2. Socialdemokraterna 51 3. Centerpartiet 39 4. Folkpartiet 74 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 2 7. Sveriges kommunistiska arbetarförbund 11 8. Röstade ej 183 0. Bortfall 46 9. Uppgift saknas
VAR 277 VIKTIG FRÅGA I VALET 8 Loc 392 width 1 MD=0 VI:8 Var det i valet någon fråga som var särskilt viktigt för dig? 87 1. Ja 32 5. Nej 3 7. Allt lika viktigt 436 0. Bortfall
VAR 278 VIKTIG VALFRÅGA 1 VI8 Loc 393 width 2 MD=90 or GE 99 VI:8(1) Vilken fråga? <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> 1 00. Ekonomiska, allmänt 6 01. Skatter moms, allmänt 1 02. Småföretagarproblem 1 04. Arbetsgivaravgifterna 8 05. Sysselsättning 2 06. Meidnerfonderna 8 07. Socialisering, allmänt 0 08. Marksocialisering 1 09. Inflation 3 20. Miljöfrågor, allmänt 39 21. Kärnkraft 1 22. Arbetsmiljö 0 26. Rättssäkerheten 1 27. Jämställdhet/jämlikhet 0 28. Klassmedvetenhet 0 29. Kollektivtrafik 1 31. Regeringsskifte 0 32. Maktkoncentration 1 34. Fackföreningar för starka 0 35. Decentralisering 0 36. Polis 0 37. Brottslighet 1 38. Ökat inflytande för fackföreningar/inflytande i företagen 1 39. Löntagarfrågor 1 50. Utrikespolitik, allmänt 0 58. Stormaktspolitik 0 59. Försvaret 0 60. Socialpolitik, allmänt 0 61. Bidrag 0 62. Bostadsfrågor 3 63. Pensioner/åldringsvård 1 64. Barnavård/daghem 1 65. 6-timmars arbetsdag för föräldrar 0 67. Kvinnofrågor 3 69. Handikapproblem 2 70. Familjepolitik 0 72. Utbildning för sjukvård 219 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 252 99. Uppgift saknas
VAR 279 VIKTIG VALFRÅGA 2 VI8 Loc 395 width 2 MD=90 or GE 99 VI:8(2) Vilken fråga? <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 278 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 72. Utbildning för sjukvård 30 85. Inga fler 219 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 251 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 6 7 8 9 20 21 27 28 Frek: 6 2 2 1 1 6 1 1 1 3 10 3 1 Kod: 29 37 38 58 60 61 62 63 64 67 69 70 85 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 3 30 Kod: 90 99 Frek: 219 251
VAR 280 VIKTIG VALFRÅGA 3 VI8 Loc 397 width 2 MD=90 or GE 99 VI:8(3) Vilken fråga? <Se F.VI:8 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 278 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Ekonomiska, allmänt . . 72. Utbildning för sjukvård 60 85. Inga fler 219 90. Bortfall/Frågan ej tillämplig 251 99. Uppgift saknas Kod: 1 4 5 6 7 20 21 26 32 35 36 38 59 Frek: 4 1 1 5 2 2 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 60 69 85 90 99 Frek: 1 2 60 219 251
VAR 281 VIKTIG STHLMSFRÅGA VI9 Loc 399 width 1 MD=0 VI:9 Var det i valet någon fråga som främst gällde Stockholm som var särskilt viktig för dig? 56 1. Ja 57 5. Nej 445 0. Bortfall
VAR 282 STOCKHOLMSFRÅGA 1 VI9 Loc 400 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:9(1) Vilken fråga? <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> 12 01. Munchenbryggeriet 3 02. Daghem 11 03. Trafik/sanering/kollektivtrafik 9 04. Sjukvård 1 05. 50-kort 6 07. Rivning av hus 0 08. Tomträtt 2 10. Bostadsmiljö/närmiljö 1 11. Bostadshyra 2 13. Åldringsvård/lokalproblem i Stockholm 1 20. Bostadspolitik 0 21. Kärnkraftsfrågan 2 22. Familjepolitik 1 23. Lag och rätt/brottslighet 1 24. Arbetstillfällen i kommunen/utlokalisering av industrier 3 25. Ekonomiska frågor/skattepolitiken 1 30. Arbetarna skulle segra 1 60. Socialpolitik, allmänt 0 70. Allmän socialpolitik 434 00. Bortfall 67 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 283 STOCKHOLMSFRÅGA 2 VI9 Loc 402 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:9(2) Vilken fråga? <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 282 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Munchenbryggeriet . . 70. Allmän socialpolitik 434 00. Bortfall 99 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 7 8 10 13 21 23 70 0 99 Frek: 2 1 5 4 3 3 2 2 1 1 1 434 99 Kod: 1 2 3 4 7 8 10 13 21 23 70 0 99 Frek: 2 1 5 4 3 3 2 2 1 1 1 434 99
VAR 284 STOCKHOLMSFRÅGA 3 VI9 Loc 404 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:9(3) Vilken fråga? <Se F.VI:9 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 282 FÖR FULLSTÄNDIGT KODSCHEMA 01. Munchenbryggeriet . . 70. Allmän socialpolitik 434 00. Bortfall 115 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 10 23 25 0 99 Frek: 2 1 2 2 1 1 434 115
VAR 285 FÖRSÖKT PÅVERKA VI10 Loc 406 width 1 MD=0 VI:10 Har du inför det här valet i några av följande sammanhang försökt uppmuntra andra människor att rösta på något bestämt politiskt parti? 44 1. Ja 80 5. Nej 434 0. Bortfall
VAR 286 PÅVERKA FAMILJEN VI10 Loc 407 width 1 MD=0 VI:10a Har du gjort det inom familjen? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 97 5. Nej 434 0. Bortfall
VAR 287 PÅVERKA VÄNNER VI10 Loc 408 width 1 MD=0 Vi:10b Har du gjort det med vänner och bekanta? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 95 5. Nej 434 0. Bortfall
VAR 288 PÅVERKA ARBETSPLATS VI10 Loc 409 width 1 MD=0 VI:10c Har du gjort det på arbetsplatsen? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 109 5. Nej 434 0. Bortfall
VAR 289 PÅVERKA I FÖRENING VI10 Loc 410 width 1 MD=0 VI:10d Har du gjort det i någon förening eller organisation? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> 4 1. Ja 120 5. Nej 434 0. Bortfall
VAR 290 PÅVERKA ANDRA VI10 Loc 411 width 1 MD=0 VI:10e Har du gjort det i andra sammanhang? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 117 5. Nej 434 0. Bortfall
VAR 291 ANNAT SAMMANHANG VI10 Loc 412 width 1 MD=0 VI:10e(1) I vilka sammanhang? <Se F.VI:10 för fullständig frågetext> 5 1. Tillfälliga sällskap 1 7. Annat 552 0. Bortfall
VAR 292 PÅVERKAD HUR RÖSTA VI11 Loc 413 width 1 MD=0 VI:11 Är det någon som har uppmuntrat dig att rösta på ett bestämt parti? 30 1. Ja 93 5. Nej 435 0. Bortfall
VAR 293 UPPMUNTRAD, 1 VI11 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 VI:11(1) I vilket sammanhang? 3 1. Tillfälliga sällskap 1 2. Grannar 4 4. Familjen 9 5. Vänner/bekanta 6 6. Arbetsplats 3 7. Förening/organisation 528 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 294 UPPMUNTRAD, 2 VI11 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 VI:11(2) I vilket sammanhang? 1 1. Tillfälliga sällskap 1 5. Vänner/bekanta 2 6. Arbetsplats 2 7. Förening/organisation 20 8. Inga andra 528 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 295 INTR. VALRESULTAT VI12 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 VI:12 När det var val i år, brydde du dig personligen mycket om vilka partier som vann eller förlorade, eller tyckte du att det inte spelade så stor roll för din egen del? 87 1. Brydde sig personligen mycket om 3 3. Brydde sig lite om/spelade viss roll 28 5. Tyckte inte det spelade så stor roll 437 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 296 KOMMENTAR INTRESSE VI12 Loc 417 width 2 MD= 0 VI:12(1) Kommentar till intresse för valutgången <Se F.VI:12 för fullständig frågetext> 12 01. Önskar regeringsskifte 4 02. Önskar ej regeringsskifte 2 03. Regimskifte utan bra eller dålig 1 04. Bra med socialdemokraterna i opposition 2 10. Tidigare regimen bra 1 50. Ingen skillnad på regeringen 1 60. Ej intresserad av politik 1 61. Intresserad av svensk politik 0 77. Annat 98 85. Ingen kommentar 436 00. Bortfall
VAR 297 MEDLEM POL. PARTI VI13 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 VI:13 Är du eller har du någon gång varit medlem i ett politiskt parti? 80 1. Ja, jag är 13 5. Nej 434 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 298 RÖSTAT TIDIGARE VAL VI14 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 VI:14(1) Har du någon gång tidigare röstat i ett politiskt val? 106 1. Ja 4 5. Nej 434 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 299 PARTI TIDIGARE VAL VI14 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 8 VI:14(2) (RÖSTAT TIDIGARE) Vilket parti röstade du med i det senaste valet du deltog i? 8 1. Vänsterpartiet kommunisterna 46 2. Socialdemokraterna 15 3. Centerpartiet 8 4. Folkpartiet 12 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Sveriges kommunistiska parti 446 0. Bortfall 4 8. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 300 KUNSKAP OM SVERIGE VI15 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 VI:15a Anser du att valkampanjen i årets val har gett dig större kunskaper om samhället? 30 1. Ja 29 3. Tveksamt 64 5. Nej 434 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 301 ORO FÖR FRAMTIDEN VI15 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 VI:15b Anser du att valresultatet har gett dig större oro för din framtid? 33 1. Ja 18 3. Tveksamt 72 5. Nej 434 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 302 MÖJLIGHET PÅVERKA VI15 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 VI:15c Anser du att valet har gett dig möjlighet att påverka dem som bestämmer i samhället? 27 1. Ja 30 3. Tveksamt 64 5. Nej 1 7. Inte förändrats 434 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 303 FÖRTR. FÖR SVERIGE VI15 Loc 425 width 1 MD=0 or GE 9 VI:15d Anser du att valet som en helhet har gett dig större förtroende för det svenska samhället? 33 1. Ja 24 3. Tveksamt 62 5. Nej 1 7. Inte förändrats 434 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 304 PARTI INTR. INVANDR VI16 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 VI:16(1) Tycker du att något av de svenska politiska partierna i valkampanjen har visat större intresse än andra partier för invandrarfrågor? 40 1. Ja 53 5. Nej 459 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 305 PARTI INVANDR. FR VI16 Loc 427 width 1 MD=0 VI:16(2) (OM JA) Vilket parti? 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 29 2. Socialdemokraterna 1 3. Centerpartiet 4 4. Folkpartiet 1 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Sveriges kommunistiska parti 1 8. Socialistiska partier 517 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 306 RÖSTRÄTT KOM. VAL VI17 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 VI:17 Invandrare har för första gången fått rösta i kommunala val. Tycker du att det är riktigt? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 303 1. Klart ja 10 3. Tveksam 49 5. Klart nej 183 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 307 KOMMENTAR RÖSTRÄTT VI17 Loc 429 width 2 MD= 0 VI:17(1) Varför tycker du det? <Se F.VI:17 för fullständig frågetext> 5 02. Om man betalar skatt 7 04. Det är rättvist/naturligt 5 05. Bara efter längre tid 76 11. Bor här/arbetar här 3 12. Hjälper till att bygga vårt svenska samhälle 4 21. Endast om svensk medborgare 6 23. Om kompetent, aktiv 1 25. Förstår ej svenska förhållanden 1 27. Tillräckligt många för att ha något att säga till om 2 70. 3 års bosättning ok 1 71. 3 år för lite 1 72. Utlänningar har inget i Sverige att göra 2 73. Svenskar i utlandet ej rösträtt 1 74. Utlänningar måste bli "svenska", anpassa sig 1 75. Röstfiske 1 77. Nordbor 5 85. Ingen kommentar 436 00. Bortfall
VAR 308 INVANDRARE VALBARA VI18 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 VI:18 Invandrare har också kunnat väljas till landsting och kommunfullmäktige. Tycker du att det är riktigt? 98 1. Klart ja 10 3. Tveksam 0 5. Klart nej 11 8. Vet ej 435 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 309 INVANDRARKANDIDAT VI19 Loc 432 width 1 MD=0 VI:19 Kommer du ihåg namnet på någon invandrare som ställde upp i något av valen? (OM JA) Någon mer? Vilket parti är det? 11 1. Ja 112 5. Nej 435 0. Bortfall
VAR 310 ANTAL INVAND. KAND. 19 Loc 433 width 1 MD=9 VI:19(1) Antal nämnda invandrarkandidater <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 118 0. Ingen 6 1. En 434 9. Bortfall
VAR 311 NATIONALITET KAND. VI19 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 VI:19(2) Invandrarkandidats nationalitet <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 1 1. Polack 2 2. Finländare 1 3. Jugoslav 2 7. Övrig 434 0. Bortfall 118 9. Frågan ej tillämplig
VAR 312 RIKTIGA PARTIKOMB. VI19 Loc 435 width 1 MD=9 VI:19(3) Därav riktiga partikombinationer <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 119 0. Ingen 5 1. En 434 9. Bortfall
VAR 313 FEL KOMBINATION 19 Loc 436 width 1 MD=9 VI:19(4) Därav felaktiga partikombinationer <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 122 0. Ingen 2 1. En 434 9. Bortfall
VAR 314 BORGERLIGA PARTIER VI19 Loc 437 width 1 MD=9 VI:19(5) Därav borgerliga partier <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 121 0. Ingen 3 1. En 434 9. Bortfall
VAR 315 SOC. PARTIER VI19 Loc 438 width 1 MD=9 VI:19() Därav socialistiska partier <Se F.VI:19 för fullständig frågetext> 118 0. Ingen 6 1. En 434 9. Bortfall
VAR 316 RÖSTRÄTT RIKSDAG VI21 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 VI:20 Tycker du att invandrare, även om de inte är svenska medborgare, bör få rösta i riksdagsval? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 187 1. Klart ja 18 3. Tveksam 150 5. Klart nej 12 8. Vet ej 183 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 317 KOMMENTAR RÖSTRÄTT VI20 Loc 440 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:20(1) Varför tycker du det? <Se F.VI:20 för fullständig frågetext> 1 01. Samma plikter, samma rätt 2 02. Om man betalar skatt 2 04. Det är rättvist/naturligt 17 05. Bara efter längre tid 2 06. Ingen skillnad, om till kommun också till riksdag 1 10. Har inte funderat på 13 11. Bor här/arbetar här 1 20. De flesta tänker lämna Sverige 45 21. Endast om svensk medborgare 3 22. Inblandning av andra länders politik 6 23. Om kompetent, aktiv 6 25. Förstår ej svenska förhållanden 4 26. Bör hålla på det "svenska" 0 27. Tillräckligt många för att ha något att säga till om 1 28. I framtiden kanske 1 31. För viktigt 13 55. Ingen kommentar 437 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 318 INV VALBARA RIKSDAG VI21 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 VI:21 Tycker du att invandrare bör kunna väljas till riksdagen? FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 209 1. Klart ja 16 3. Tveksam 128 5. Klart nej 13 8. Vet ej 183 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 319 SVÅRT VÄLJA PARTI VI22 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 VI:22 (RÖSTAT) Du sa förut att du deltog i valet. Tycker du att det var lätt eller svårt att välja parti? 94 1. Lätt 25 5. Svårt 438 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 320 PARTIANHÄNGARE 23 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 VI:23(1) (RÖSTAT MED SAMMA PARTI I 2-3 VAL) Du sa att de röstade på ... (PARTI). Brukar du betrakta dig som socialdemokrat / folkpartist / moderat / centerpartist / kommunist / kristen demokrat? 57 1. Ja 21 3. Svårt att säga 21 5. Nej 450 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 321 BÄSTA PARTI VI23 Loc 445 width 2 MD= 0 or GE 99 VI:23(2) (RÖSTAT BARA I ETT VAL/SPLITVOTE/VILL INTE SÄGA) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 1 01. Vänsterpartiet kommunisterna 5 02. Socialdemokraterna 1 03. Centerpartiet 2 04. Folkpartiet 1 06. Kristen demokratisk samling 1 07. Sveriges kommunistiska parti 3 08. Socialistiska partier 1 09. Borgerliga partier 2 10. Inget parti 529 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 322 TIDPUNKT RÖSTBESLUT VI24 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 8 VI:24 (RÖSTADE) När bestämde du dig för hur du skulle rösta? Var det... FRÅGAN INGICK ÄVEN I EFTERVALSENKÄTEN 65 1. Under sista veckan före valet 53 2. Tidigare under sommaren 243 3. Visste sedan länge hur man skulle rösta 3 7. Annat svar 187 0. Bortfall 5 8. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 323 SVÅRT VÄLJA PARTI VI25 Loc 448 width 1 MD=0 VI:25 (EJ RÖSTAT) Du sa förut att du inte deltog i valet. Om du hade deltagit i valet, skulle det då ha varit lätt eller svårt att välja parti? 3 1. Lätt 1 5. Svårt 554 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 324 BÄSTA PARTI EJ RÖST VI26 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 VI:26 (EJ RÖSTAT) Vilket politiskt parti tycker du egentligen bäst om? 2 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 5. Moderata samlingspartiet 554 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 325 BESLUT EJ RÖSTA VI27 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 VI:27 (EJ RÖSTAT) När bestämde du dig för att inte deltaga i valet? Var det .... 3 1. Under sista veckan före valet 0 2. Tidigare under sommaren 1 3. Visste sedan länge att man inte skulle rösta 1 7. Annat svar 434 0. Bortfall 119 9. Frågan ej tillämplig
VAR 326 ANLEDNING EJ RÖSTA VI28 Loc 451 width 2 MD= 0 VI:28 (EJ RÖSTAT) Till slut vill jag fråga varför du inte deltog i valet? 2 10. Visste ej vem rösta på 1 11. Endast röstat kommunalt/endast rösträtt kommunalt 1 15. Tekniska, allmänt/bortrest i utlandet 1 33. Ej intresserad av svensk politik 553 00. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 327 SLUTTID VALINTERVJU Loc 453 width 4 MD= 0 Sluttid valintervju 0910. Kl. 9.10 . . 2220. Kl. 22.20 442 0000. Bortfall Kod: 910 950 1012 1015 1018 1020 1100 1105 1115 1158 1200 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 1220 1239 1308 1312 1320 1412 1505 1520 1556 1602 1605 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 1610 1635 1640 1705 1710 1720 1723 1730 1740 1746 1805 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 Kod: 1810 1820 1826 1830 1832 1835 1840 1845 1850 1855 1900 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 5 Kod: 1905 1908 1910 1914 1915 1920 1925 1930 1932 1935 1940 Frek: 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 Kod: 1942 1944 1945 1950 1955 1958 2000 2003 2005 2008 2010 Frek: 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 2015 2018 2020 2025 2030 2036 2039 2045 2047 2105 2110 Frek: 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 Kod: 2120 2123 2135 2147 2200 2220 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 442
VAR 328 CIVILSTÅND Loc 457 width 1 MD=9 Civilstånd 233 1. Ogift 126 2. Gift man 10 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 56 4. Skild 15 5. Änka/änkling 117 7. Gift kvinna sammanboende med mannen 1 9. Uppgift saknas
VAR 329 ÅR NUV. CIVILSTÅND Loc 458 width 2 MD= 0 År för inträde i angivet civilstånd 30. 1930 . . 75. 1975 234 00. Frågan ej tillämplig Kod: 30 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 1 2 1 1 2 6 2 3 1 4 1 4 4 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 4 3 8 5 6 9 5 8 7 11 2 8 11 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 7 4 10 8 9 11 9 8 10 11 18 16 18 Kod: 73 74 75 0 Frek: 18 27 21 234
VAR 330 KOD I RÖSTLÄNGD 1976 Loc 460 width 1 MD=9 Kod i röstlängd 1976 44 0. Ej deltagit i valet 3 1. Vallokalröstning: Deltagit i 1 val 1 2. Vallokalröstning: Deltagit i 2 val 349 3. Vallokalröstning: Deltagit i 3 val 0 4. Poströstning: Deltagit i 1 val 0 5. Poströstning: Deltagit i 2 val 135 6. Poströstning: Deltagit i 3 val 7 8. Ej hittad i röstlängden, finns ej i röstlängden 19 9. Uppgift saknas
VAR 331 VIKT 1: VI+PE VARS(N=P1) Loc 461 width 5 3 decimal places Vikt 1: Valintervju + postenkät vars (N = panel 1) Valid-n=558 Min=0 Max=1.5 Mean=0.8 St.Dev=0.6
VAR 332 VIKT 2: VI+PE VARS(N=P2) Loc 466 width 5 3 decimal places Vikt 2: Valintervju + postenkät vars (N = panel 2) Valid-n=558 Min=0 Max=1.192 Mean=0.7 St.Dev=0.5
VAR 333 VIKT 3: VARS(N=P1) Loc 471 width 5 3 decimal places Vikt 3: Vars (N = panel 1) Valid-n=558 Min=0 Max=5.599 Mean=0.8 St.Dev=1.7
VAR 334 VIKT 4: VARS(N=P2) Loc 476 width 5 3 decimal places Vikt 4: Vars (N = panel 2) Valid-n=558 Min=0 Max=1.483 Mean=0.2 St.Dev=0.5