SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1993
            SOM-undersökningen 1993
                SSD 0465

              Huvudansvariga
     Sören Holmberg, Lennart Nilsson och Lennart Weibull
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               November 1994

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
              S-405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
    ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1993 samlades ursprungligen in
  av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen,institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Nilsson
  och Lennart Weibull.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN 1993 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1993 var den åttonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
   År 1993 genomfördes även en andra SOM-undersökning, den s k
   Väst-SOM, inriktad på Göteborg med kranskommuner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1993 är Sören Holmberg
   Lennart Weibull och Lennart Nilsson. Administrativ
   forskningsassistent var Anna Rönström, Institutionen för
   journalistik och masskommunikation. Fältarbetet genomfördes
   av SIFO-Ronneby med Lena Vogelius som ansvarig.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
   orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM93 är en
   riksrepresentativ undersökning och omfattar personer 15-80
   år, kyrkobokförda i riket. Avgränsningarna av de yngsta och
   äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretiska
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 800 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet
   för samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på

  urvalet är densamma som för SOM86. Skillnaden i en
   jämförelse med SOM87 och SOM88 ligger i att
   undersökningspopulationen för dessa endast omfattar svenska
   medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen.
   Formuläret uppdelades i sex sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, energi, kärnkraft och
   miljö, Sveriges förhållande till omvärlden, boende,
   kommunala förhållanden och fritid samt bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik,
   energi, kärnkraft och miljö samt Sveriges förhållande till
   omvärlden. Mot slutet av formuläret återfanns enklare frågor
   om boende, kommunala förhållanden och fritid. Allra sist låg
   de enklaste frågorna om svarspersonernas egna förhållanden.
   Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med egna
   synpunkter på undersökningen.

   Den 15 oktober 1993 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Två dagar senare skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 26 oktober.Ytterligare två identiska utskick skulle göras
   i november, men eftersom inströmningen varit så god ändrades
   den planen.

   Telefonanmaningar till samtliga som ej svarat genomfördes
   mellan den 18 och 29 november. Den 10 december startades en
   ny runda med telefonanmaningar och den 23 december skickades
   en ny omgång enkäter med svarskuvert ut till dem som
   accepterat att fylla i formuläret, samt till dem som man
   inte lyckades nå per telefon.

   Svarsfrekvensen uppgick till 70 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1993
                   Antal

   Bruttourval           2800
   Bortdefinierade          143
   Därav:
   - Sjukdom, institutionell vård,
    postretur och utlandsvistelse  105
   - Avlidna             2
   - Ej svensktalande         10
   - Ej kommunicerbar         24
  

   Nettourval            2657
   Svar               1857
   Bortfall             800

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Medier och opinion i Sverige
    Weibull, Lennart SOM-undersökningen 1993
    Nilsson, Lennart SOM-rapport 11
            Statsvetenskapliga institutionen,
            Institutionen för journalistik och
            masskommunikation
     Förvaltningshögskolan
            Göteborgs universitet, 1993

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 106 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 15 (3) LOC 124 WIDTH
  1
               (4) MD=9

   (6) F.15 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    206  1.  Mycket intresserad
    804  2.  Ganska intresserad
    704  3.  Inte särskilt intresserad
    126  4.  Inte alls intresserad

     17  0.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0465 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Riksområde 7 H-region 8 Län 9 Bostadsort 10 Civilstånd 11 Kön 12 Lokalradionyheter 13 Dagens Eko i riksradion 14 Aktuellt i Kanal 1 15 Rapport i TV 2 16 Regionala nyheter i TV 2 17 Morgon-TV i TV 2 18 Nyheterna i TV4 19 Morgon-TV i TV4 20 Lokala nyheter i TV4 21 3-minutersnyheterna i TV3 22 Läser morgontidning 23 Morgontidning 1 24 Morgontidning 2 25 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 26 Prenumeration på morgontidning 27 Tillgång till morgontidning: Läser hos bekant 28 Tillgång till morgontidning: Lånar av bekant 29 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/skolan 30 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 31 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 32 Tillgång till morgontidning: Läser på annat sätt 33 Upphöra med prenumeration 34 Upphör prenumeration: Allt har blivit dyrt 35 Upphör prenumeration: Prenumerationspriset har höjts 36 Upphör prenumeration: Får information i radio och TV 37 Upphör prenumeration: Tidningsutdelningen sköts dåligt 38 Upphör prenumeration: Ingen tid att läsa 39 Upphör prenumeration: Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 40 Upphör prenumeration: Lånar av bekant/granne 41 Upphör prenumeration: Ej passande politisk linje 42 Upphör prenumeration: Innehållet var inte tillräckligt bra 43 Upphör prenumeration: Innehåller för lite annonser 44 Upphör prenumeration: Flyttade från orten 45 Upphör prenumeration: Tidningen har blivit förändrad 46 Upphör prenumeration: Dålig bevakning av kommunens händelser 47 Lästid före klockan 8 48 Lästid kl 8-12 49 Lästid kl 12-17 50 Lästid efter klockan 17 51 Läser fler morgontidningar 52 Läser aftonbladet 53 Läser expressen 54 Läser Idag 55 Utländsk dagstidning 56 Utländsk tidskrift 57 Förtroende för regeringen 58 Förtroende för polisen 59 Förtroende för sjukvården 60 Förtroende för försvaret 61 Förtroende för riksdagen 62 Förtroende för bankerna 63 Förtroende för dagspressen 64 Förtroende för fackliga organisationer 65 Förtroende för radio och TV 66 Förtroende för grundskolan 67 Förtroende för storföretagen 68 Förtroende för svenska kyrkan 69 Förtroende för den lokala morgonpressen 70 Förtroende för morgonpressen i Stockholm 71 Förtroende för kvällspressen 72 Förtroende för kanal 1/TV 2 73 Förtroende för TV4 74 Förtroende för riksradion 75 Förtroende för P4 76 Nyheter från Stockholmsområdet 77 Nyheter från Göteborgsområdet 78 Nyheter från Norrland 79 Nyheter från Danmark 80 Nyheter från Norge 81 Nyheter från Finland 82 Nyheter från Estland 83 Nyheter från Litauen 84 Nyheter från Polen 85 Nyheter från Tyskland 86 Nyheter från Storbitannien 87 Nyheter från Mellanöstern och Israel 88 Nyheter från Ryssland 89 Nyheter från Indien 90 Nyheter från Japan 91 Nyheter från USA 92 Besökt annat land 93 Besökt Danmark 94 Besökt Norge 95 Besökt Finland 96 Besökt Estland 97 Besökt Litauen 98 Besökt Polen 99 Besökt Tyskland 100 Besökt England 101 Besökt Mellanöstern och Israel 102 Besökt Ryssland 103 Besökt Indien 104 Besökt Japan 105 Besökt USA 106 Intresse för politik 107 Samhällsproblem 108 Viktigaste samhällsproblem, 1 109 Viktigaste samhällsproblem, 2 110 Viktigaste samhällsproblem, 3 111 Minska den offentliga sektorn 112 Minska försvarsutgifterna 113 Behålla kärnkraften även efter år 2010 114 Miljövänligt samhälle 115 Ta emot färre flyktingar i Sverige 116 Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet 117 Privatisering av statlig affärsverksamhet 118 Privatisering av äldreomsorgen 119 Öka antalet privatskolor 120 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 121 Införa vårdnadsbidrag 122 Könskvotering till offentliga styrelser 123 Förstatliga banker och försäkringsbolag 124 Ge män företräde till arbete 125 Omdöme om regeringen 126 Intresserad av ekonomisk politik 127 Intresserad av flyktingpolitik 128 Intresserad av utrikespolitik 129 Intresserad av familjepolitik 130 Intresserad av EG-politik 131 Intresserad av miljöpolitik 132 Intresserad av sysselsättningspolitik 133 Intresserad av kriminalpolitik 134 Placering på vänster-högerskalan 135 Medlemskap i EG 136 Bestämd uppfattning om EG-medlemskap 137 Inställning till Centerpartiet 138 Inställning till Moderata samlingspartiet 139 Inställning till Vänsterpartiet 140 Inställning till Folkpartiet 141 Inställning till Socialdemokraterna 142 Inställning till Miljöpartiet de gröna 143 Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 144 Inställning till Ny Demokrati 145 Inställning till Olof Johansson 146 Inställning till Carl Bildt 147 Inställning till Gudrun Schyman 148 Inställning till Bengt Westerberg 149 Inställning till Ingvar Carlsson 150 Inställning till Birger Schlaug 151 Inställning till Alf Svensson 152 Inställning till Ian Wachtmeister 153 Ingvar Carlsson: Ärlig 154 Ingvar Carlsson: Pålitlig 155 Ingvar Carlsson: Inspirerande 156 Ingvar Carlsson: Kunnig 157 Ingvar Carlsson: Sympatisk 158 Ingvar Carlsson: Stark ledare 159 Carl Bildt: Ärlig 160 Carl Bildt: Pålitlig 161 Carl Bildt: Inspirerande 162 Carl Bildt: Kunnig 163 Carl Bildt: Sympatisk 164 Carl Bildt: Stark ledare 165 Gudrun Schyman: Ärlig 166 Gudrun Schyman: Pålitlig 167 Gudrun Schyman: Inspirerande 168 Gudrun Schyman: Kunnig 169 Gudrun Schyman: Sympatisk 170 Gudrun Schyman: Stark ledare 171 Ingvar Carlsson: Arg 172 Ingvar Carlsson: Förhoppningsfull 173 Ingvar Carlsson: Rädd 174 Ingvar Carlsson: Stolt 175 Ingvar Carlsson: Upprörd 176 Ingvar Carlsson: Sympatiskt inställd 177 Ingvar Carlsson: Obehagligt berörd 178 Carl Bildt: Arg 179 Carl Bildt: Förhoppningsfull 180 Carl Bildt: Rädd 181 Carl Bildt: Stolt 182 Carl Bildt: Upprörd 183 Carl Bildt: Sympatiskt inställd 184 Carl Bildt: Obehagligt berörd 185 Gudrun Schyman: Arg 186 Gudrun Schyman: Förhoppningsfull 187 Gudrun Schyman: Rädd 188 Gudrun Schyman: Stolt 189 Gudrun Schyman: Upprörd 190 Gudrun Schyman: Sympatiskt inställd 191 Gudrun Schyman: Obehagligt berörd 192 Bästa parti 193 Partianhängare 194 Näst bästa parti 195 Föräldraförsäkring 196 Kommunala daghem 197 Barnbidrag 198 Region- eller länsparlament bör inrättas 199 Landstingen bör avskaffas 200 Kommunalförbund bör överta olika uppgifter 201 Ny regional indelning 202 Nöjd: Barnomsorg 203 Nöjd: Skola 204 Nöjd: Barnavårdscentral 205 Nöjd: Vårdcentral 206 Nöjd: Sjukhusvård 207 Nöjd: Privatläkare 208 Nöjd: Folktandvård 209 Nöjd: Privattandläkare 210 Nöjd: Äldreomsorg 211 Nöjd: Socialvård 212 Nöjd: Kollektivtrafik 213 Nöjd: Idrottsanläggningar 214 Nöjd: Bibliotek 215 Nöjd: Kulturutbud 216 Nöjd: Miljövård 217 Nöjd: Bostadstillgång 218 Åsikt om kärnkraftanvändning 219 Bestämd uppfattning om kärnkraften 220 Åsikt om kärnkraftavveckling 221 Hantering av kärnkraftens avfall på kort sikt 222 Hantering av kärnkraftens avfall på lång sikt 223 Kommunens rätt att avvisa slutförvaring av kärnkraftens avfall 224 Inställning till placering av kärnkraftens avfall i egen kommun 225 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 226 Risk för fler cancerfall 227 Risk för ökade miljöskador 228 Risk för ärftliga skador 229 Svårighet med avfallshantering 230 Risk för fler atomvapenmakter 231 Risk för olyckor vid driften av kärnkraftverk 232 Risk för olyckor vid transporter av kärnavfall 233 Risk för olyckor vid förvaring av kärnavfall 234 Risk för sabotage och terroraktioner 235 Förtroende för miljöorganisationer 236 Förtroende för kärnkraftsindustrin 237 Förtroende för regeringen 238 Förtroende för forskare 239 Förtroende för journalister 240 Förtroende för statliga myndigheter 241 Hot mot miljön: Utsläpp från industrier 242 Hot mot miljön: Avgaser från biltrafiken 243 Hot mot miljön: Oljeutsläpp vid kusterna 244 Hot mot miljön: Hantering av industriutsläpp 245 Hot mot miljön: Hantering av hushållsavfall 246 Hot mot miljön: Utrotning av djur- och växtarter 247 Hot mot miljön: Kemikalier i jordbruket 248 Hot mot miljön: Hantering av kärnkraftsavfall 249 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 250 Gör själv för miljön: Sänker hastigheten 251 Gör själv för miljön: Köper drycker i engångsflaskor 252 Gör själv för miljön: Går eller cyklar 253 Gör själv för miljön: Sorterar hushållsavfall 254 Gör själv för miljön: Äter biodynamiskt odlade grönsaker 255 Gör själv för miljön: Handlar miljömärkta varor 256 Miljöåtgärd: Sänka hastigheten på vägarna 257 Miljöåtgärd: Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar 258 Miljöåtgärd: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 259 Miljöåtgärd: Lagstifta om sortering av hushållsavfall 260 Miljöåtgärd: Förbjuda kemiska bekämpningsmedel 261 Miljöåtgärd: Förbjuda optiska vitmedel 262 Miljöåtgärd: Stoppa planerna på Öresundsbron 263 Risk för svenska folkets hälsa: Rökning 264 Risk för svenska folkets hälsa: Alkohol 265 Risk för svenska folkets hälsa: Narkotika 266 Risk för svenska folkets hälsa: Aids 267 Risk för svenska folkets hälsa: Övervikt 268 Risk för svenska folkets hälsa: Våld och övergrepp 269 Risk för svenska folkets hälsa: Kärnkraften 270 Risk för svenska folkets hälsa: Bildskärmsarbete 271 Risk för svenska folkets hälsa: Arbetslöshet 272 Risk för svenska folkets hälsa: Ensamhet 273 Risk för svenska folkets hälsa: Skador i arbetslivet 274 Risk för svenska folkets hälsa: Trafikolyckor 275 Risk för svenska folkets hälsa: Bilavgaser 276 Risk för svenska folkets hälsa: Kemikalier i livsmedel 277 Risk för svenska folkets hälsa: Allergier 278 Risk för egen hälsa: Rökning 279 Risk för egen hälsa: Alkohol 280 Risk för egen hälsa: Narkotika 281 Risk för egen hälsa: Aids 282 Risk för egen hälsa: Övervikt 283 Risk för egen hälsa: Våld och övergrepp 284 Risk för egen hälsa: Kärnkraften 285 Risk för egen hälsa: Bildskärmsarbete 286 Risk för egen hälsa: Arbetslöshet 287 Risk för egen hälsa: Ensamhet 288 Risk för egen hälsa: Skador i arbetslivet 289 Risk för egen hälsa: Trafikolyckor 290 Risk för egen hälsa: Bilavgaser 291 Risk för egen hälsa: Kemikalier i livsmedel 292 Risk för egen hälsa: Allergier 293 Oroande: Terrorism 294 Oroande: Miljöförstöring 295 Oroande: Ekonomisk kris 296 Oroande: Situationen i Ryssland 297 Oroande: Ökade antal flyktingar 298 Oroande: Spridning av kriget på Balkan 299 Oroande: Stor arbetslöshet 300 Skäl för uppehållstillstånd: Fattigdom 301 Skäl för uppehållstillstånd: Sjukdom 302 Skäl för uppehållstillstånd: Anhöriga som redan bor här 303 Skäl för uppehållstillstånd: Krig i hemlandet 304 Skäl för uppehållstillstånd: Religion 305 Skäl för uppehållstillstånd: Politisk åsikt 306 För många utlänningar i Sverige 307 Invandrarna skall fritt kunna utöva sin religion 308 En del folkslag är mer intelligenta än andra 309 Gå med i en organisation som arbetar mot rasism 310 Invandrare ingift i familjen 311 EG-medlemskaps innebörd för miljön 312 EG-medlemskaps innebörd för arbetsmarknaden 313 EG-medlemskaps innebörd för social trygghet 314 EG-medlemskaps innebörd för ekonomisk utveckling 315 EG-medlemskaps innebörd för svensk neutralitet 316 Bli medlem i EG 317 Ta emot fler flyktingar 318 Stå utanför EG 319 Inte medverka i europeiskt försvarssamarbete 320 Minska u-hjälpen 321 Inte delta i FN:s fredsbevarande operationer 322 Totalförbud mot export av vapen 323 Informerad om Sveriges förhållande till EG 324 Inställning till EG: Vänsterpartiet 325 Inställning till EG: Folkpartiet 326 Inställning till EG: Socialdemokraterna 327 Inställning till EG: Miljöpartiet 328 Inställning till EG: Moderaterna 329 Inställning till EG: Centerpartiet 330 Inställning till EG: Kds 331 Inställning till EG: Ny Demokrati 332 Funderat på att flytta från Sverige 333 Land vid frivillig flyttning 334 Tvingad flytta 335 Flyttland vid tvång att flytta 336 Underhållningsprogram 337 Nyhetsprogram 338 Dokumentär- och samhällsprogram 339 Sportprogram 340 Kulturprogram 341 Djur- och naturprogram 342 Tittar på kanal 1 343 Tittar på TV 2 344 Tittar på TV 3 345 Tittar på TV4 346 Tittar på TV5 Nordic 347 Tittar på Nyhetskanalen CNN 348 Tittar på MTV 349 Tittar på Filmnet 350 Tittar på TV 1000 351 Tittar på Eurosport 352 Tittar på lokal kabel-TV 353 Ägnad tid: Morgontidning 354 Ägnad tid: Radio 355 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 356 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 357 Aktiviteter senaste året: Biobesök 358 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 359 Aktiviteter senaste året: Läst bok 360 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 361 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 362 Aktiviteter senaste året: Trädgårdsarbete 363 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 364 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 365 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto, V65 366 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub 367 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 368 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 369 Aktiviteter senaste året: Spelat in TV-program 370 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 371 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 372 Aktiviteter senaste året: Skrivit dagbok 373 Medlemskap i idrottsförening 374 Medlemskap i miljöorganisation 375 Medlemskap i politiskt parti 376 Medlemskap i annan förening 377 Viktiga värden: En ren värld 378 Viktiga värden: Teknisk utveckling 379 Viktiga värden: Ett behagligt liv 380 Viktiga värden: Ett spännande liv 381 Viktiga värden: Självförverkligande 382 Viktiga värden: En värld i fred 383 Viktiga värden: En vacker värld 384 Viktiga värden: Jämlikhet 385 Viktiga värden: Familjetrygghet 386 Viktiga värden: Frihet 387 Viktiga värden: Lycka 388 Viktiga värden: Inre harmoni 389 Viktiga värden: Kärlek 390 Viktiga värden: Landets säkerhet 391 Viktiga värden: Ett liv fullt av njutning 392 Viktiga värden: Frälsning 393 Viktiga värden: Självaktning 394 Viktiga värden: Socialt anseende 395 Viktiga värden: Sann vänskap 396 Viktiga värden: Visdom 397 Viktiga värden: Rättvisa 398 Viktiga värden: Makt 399 Viktiga värden: Hälsa 400 Viktiga värden: Rikedom 401 Viktiga värden: Ärlighet 402 Bostadsort 403 Boendetid 404 Uppväxtsort 405 Bostad 406 Födelseår 407 Kön 408 Medborgarskap 409 Ensamstående eller samboende 410 Utbildning 411 Arbetsmarknadsgrupp 412 Yrkesarbetande 413 Yrke 414 Heltids- eller deltidsarbete 415 Subjektiv yrkesgrupp 416 Statlig, kommunal eller privat tjänst 417 Medlem i fackförening 418 Antal familjemedlemmar 419 Barn 1-3 år 420 Barn 4-6 år 421 Barn 7-16 år 422 Inga barn i hushållet 423 Hushållets årsinkomst 424 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 425 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 426 Tillgång till TV-apparat 427 Tillgång till telefon 428 Tillgång till telefonsvarare 429 Tillgång till mobiltelefon 430 Tillgång till Text-TV 431 Tillgång till video 432 Tillgång till kabel-TV 433 Tillgång till parabolantenn 434 Tillgång till persondator 435 Tillgång till mikrovågsugn 436 Tillgång till fax 437 Tillgång till CD-spelare 438 Tillgång till bil 439 Bil 1: Märke/modell 440 Bil 1: Årsmodell 441 Bil 2: Märke/modell 442 Bil 2: Årsmodell 443 Bil 3: Märke/modell 444 Bil 3: Årsmodell 445 Tillgång till fritidshus 446 Det senaste årets förändring i privatekonomin 447 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 448 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 449 Det kommande årets förändring i privatekonomin 450 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 451 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 452 Bästa parti: Vänsterparti 453 Bästa parti: Socialdemokraterna 454 Bästa parti: Centerpartiet 455 Bästa parti: Folkpartiet liberalerna 456 Bästa parti: Moderata samlingspartiet 457 Bästa parti: Kds 458 Bästa parti: Miljöpartiet de gröna 459 Bästa parti: Ny Demokrati 460 Synpunkt på frågeformulär 1 461 Synpunkt på frågeformulär 2

VAR 1 SSD STUDY NR 0465              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0465


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 November 1994
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 2 MD=99 Födelseår 13. 1913 . . 78. 1978 9 99. Uppgift saknas Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 9 18 15 21 13 13 21 27 24 18 20 27 25 29 21 19 30 24 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 22 20 23 23 25 18 21 28 25 22 32 33 41 40 36 44 36 40 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 34 32 34 33 31 30 33 27 32 29 34 39 34 36 34 36 33 40 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 99 Frek: 33 27 29 27 29 25 32 28 28 30 30 26 9
VAR 6 RIKSOMRÅDE Loc 15 width 1 MD=9 Riksområde 320 1. Stockholm (Stockholms län) 311 2. Östra mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 192 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 264 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 398 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län) 178 6. Norra mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 83 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 102 8. Övre Norrland (Västerbottens län) 9 9. Uppgift saknas
VAR 7 H-REGION Loc 16 width 1 H-region 314 1. Stockholm, Södertälje A-region 575 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 444 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 141 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kmeters radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 107 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 167 8. Göteborgs A-region 109 9. Malmö/Lund/Trelleborg
VAR 8 LÄN Loc 17 width 2 MD=99 Län 320 01. Stockholms län 63 03. Uppsala län 60 04. Södermanlands län 88 05. Östergötlands län 86 06. Jönköpings län 35 07. Kronobergs län 60 08. Kalmar län 11 09. Gotlands län 34 10. Blekinge län 65 11. Kristianstads län 165 12. Malmöhus län 68 13. Hallands län 161 14. Göteborgs och Bohus län 99 15. Älvsborgs län 70 16. Skaraborgs län 59 17. Värmlands län 51 18. Örebro län 49 19. Västmanlands län 65 20. Kopparbergs län 54 21. Gävleborgs län 48 22. Västernorrlands län 35 23. Jämtlands län 49 24. Västerbottens län 53 25. Norrbotten län 9 99. Uppgift saknas
VAR 9 BOSTADSORT Loc 19 width 1 MD=9 Bostadsort 360 1. Ren landsbygd 667 2. Mindre tätort 580 3. Stad eller större tätort 220 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 30 9. Uppgift saknas
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 Civilstånd 918 1. Ogift 452 2. Gift man 478 7. Gift kvinna 9 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 Kön 904 1. Man 944 2. Kvinna 9 9. Uppgift saknas
VAR 12 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalnyheter i radion 698 1. Dagligen 136 2. 5-6 ggr/vecka 176 3. 3-4 ggr/vecka 200 4. 1-2 ggr/vecka 348 5. Mer sällan 189 6. Aldrig 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 DAGENS EKO 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 393 1. Dagligen 143 2. 5-6 ggr/vecka 214 3. 3-4 ggr/vecka 212 4. 1-2 ggr/vecka 439 5. Mer sällan 248 6. Aldrig 195 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 AKTUELLT 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) Aktuellt i Kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 343 1. Dagligen 267 2. 5-6 ggr/vecka 438 3. 3-4 ggr/vecka 409 4. 1-2 ggr/vecka 223 5. Mer sällan 45 6. Aldrig 119 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 RAPPORT 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 430 1. Dagligen 300 2. 5-6 ggr/vecka 381 3. 3-4 ggr/vecka 370 4. 1-2 ggr/vecka 228 5. Mer sällan 41 6. Aldrig 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) Regionala nyheter i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 292 1. Dagligen 190 2. 5-6 ggr/vecka 275 3. 3-4 ggr/vecka 310 4. 1-2 ggr/vecka 458 5. Mer sällan 158 6. Aldrig 161 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 MORGON-TV I TV 2 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) Morgon-TV i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 30 1. Dagligen 23 2. 5-6 ggr/vecka 74 3. 3-4 ggr/vecka 96 4. 1-2 ggr/vecka 315 5. Mer sällan 1043 6. Aldrig 263 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 NYHETERNA I TV4 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 189 1. Dagligen 184 2. 5-6 ggr/vecka 380 3. 3-4 ggr/vecka 404 4. 1-2 ggr/vecka 342 5. Mer sällan 165 6. Aldrig 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 MORGON-TV I TV4 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) Morgon-TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 54 1. Dagligen 38 2. 5-6 ggr/vecka 76 3. 3-4 ggr/vecka 100 4. 1-2 ggr/vecka 308 5. Mer sällan 1022 6. Aldrig 246 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LOKALA NYHETER I TV4 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 52 1. Dagligen 26 2. 5-6 ggr/vecka 107 3. 3-4 ggr/vecka 169 4. 1-2 ggr/vecka 493 5. Mer sällan 770 6. Aldrig 227 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 3-MINUTERSNYHETER TV3 1 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 33 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 109 3. 3-4 ggr/vecka 120 4. 1-2 ggr/vecka 336 5. Mer sällan 993 6. Aldrig 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 LÄSER MORGONTIDNING 2 Loc 32 width 1 MD=9 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 1586 1. Läser morgontidning regelbundet 222 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 49 9. Uppgift saknas
VAR 23 MORGONTIDNING 1 2 Loc 33 width 3 MD= 0 or GE 999 2 Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning.) 2(1) Morgontidning 1 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 1 130. 0 201. Aftonbladet 10 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 49 203. Arbetet 5 204. Dagbladet Nya Samhället 9 205. Dala-Demokraten 6 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 2 207. Folket 6 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 2 209. Karlskuga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 12 211. Länstidningen (Östersund) 15 212. Norrländska Socialdemokraten 6 213. Nya Norrland 2 214. Oskarshamns-Nyheterna 7 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 12 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 9 218. Hälsinge-Kuriren 7 219. Värmlands Folkblad 9 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 1 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 3 224. Örebro-Kuriren 6 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 2 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 1 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 235. Östgöten 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 1 301. Blekinge-Posten 1 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 23 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 12 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 1 310. Kinda-Posten 3 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 5 313. Länstidningen Södertälje 1 314. Länstidningen Östergötland 2 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 1 317. Norra Halland/Nordhalland 14 318. Norra Skåne 2 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 9 323. Skånska Dagbladet 1 324. Smålandsbygdens Tidning 12 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 7 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlands-Bygden 0 329. Västerbygden 1 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 11 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästriklands Tidning 4 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 1 403. Bergslagsposten 16 404. Blekinge Läns Tidning 27 405. Bohuslänningen 3 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 19 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 19 410. Falu-Kuriren 11 411. Gefle Dagblad 2 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 145 414. Göteborgs-Posten 21 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 8 417. Katrineholms-Kuriren 21 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 9 421. Ljusnan 1 422. Mellersta Skåne 6 423. Motala Tidning 34 424. Nerikes Allehanda 13 425. Norra Västerbotten 13 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 5 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 16 430. Smålands-Tidningen 6 432. Strengnes Tidning 19 433. Sundsvalls Tidning 56 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 3 438. Tranås Tidning 5 439. Trelleborgs Allehanda 36 440. Uppsala Nya Tidning 3 441. Vadstena Skänninge Tidning 27 442. Vestmanlands Läns Tidning 7 443. Vetlanda Posten 32 444. Västerbottens Kuriren 10 445. Ystads Allehanda 11 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 22 501. Barometern 32 502. Borås Tidning 6 503. Enköpings-Posten 6 504. Falköpings-Tidning 1 505. Filipstads Tidning 2 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 1 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 24 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 30 514. Nya Wermlandstidningen 7 515. Oskarshamns-Tidning 26 516. Smålandsposten 67 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 1 519. Ulricehamns Tidning 7 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 44 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 0 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 7 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 4 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 1 608. Landskrona-Posten 3 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 24 610. Nordvästra Skånes Tidningar 11 611. Norrbottens-Kuriren 10 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 14 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 3 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 0 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 3 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 4 803. Borlänge Tidning 1 804. Dagen 210 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 6 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 3 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 33 812. Helsingborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 1 814. Härjedalen 1 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 33 817. Jönköpings-Posten 3 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 0 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 0 822. Lilla Edet-Posten 3 823. Ljusdals-Posten 8 824. Ludvika Tidning 1 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 9 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 0 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 4 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 2 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 3 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 2 838. Södra Dalarnas Tidning 6 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 17 842. Värnamo Nyheter 1 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 0 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 2 852. Dagens Industri 0 855. Stenungssundsposten 2 889. 3 890. Lokal annonstidning 0 891. Utländsk dagstidning 1 918. 218 000. Frågan ej tillämplig 23 999. Uppgift saknas
VAR 24 MORGONTIDNING 2 2 Loc 36 width 3 MD= 0 or GE 999 2(2) Morgontidning 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 175 995. Läser ej tidning regelbundet 1549 000. Frågan ej tillämplig 21 999. Uppgift saknas Kod: 201 202 203 205 207 210 211 215 220 224 225 Frek: 1 1 7 2 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 228 233 323 328 333 400 403 406 410 414 418 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 1 1 6 1 Kod: 424 433 434 440 445 501 504 506 512 513 514 Frek: 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 515 517 522 534 601 606 611 613 616 805 808 Frek: 2 17 2 1 1 1 1 2 3 15 3 Kod: 824 826 852 889 995 0 999 Frek: 3 1 3 2 175 1549 21
VAR 25 MORGONTIDNINGSLÄSNING 3 Loc 39 width 1 MD=9 3 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 561 1. 7 dagar 655 2. 6 dagar 144 3. 5 dagar 81 4. 4 dagar 100 5. 3 dagar 57 6. 2 dagar 42 7. 1 dag 217 9. Uppgift saknas
VAR 26 PREN MORGONTIDNING 4 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 4 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1394 1. Ja 387 5. Nej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 63 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 LÄSER HOS BEKANT 4 Loc 41 width 1 MD=0 4(1) Läser hos bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 346 5. Ej markerat 1457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÅNAR AV BEKANT 4 Loc 42 width 1 MD=0 4(2) Lånar av bekant <Se F.4 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 373 5. Ej markerat 1457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄSER ARBETET/SKOLAN 4 Loc 43 width 1 MD=0 4(3) Läser på arbetet/skolan <Se F.4 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 232 5. Ej markerat 1457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 4 Loc 44 width 1 MD=0 4(4) Läser på bibliotek <Se F.4 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 375 5. Ej markerat 1457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 KÖPER LÖSNUMMER 4 Loc 45 width 1 MD=0 4(5) Köper lösnummer <Se F.4 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 294 5. Ej markerat 1457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 4 Loc 46 width 1 MD=0 4(6) Läser på annat sätt <Se F.4 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 355 5. Ej markerat 1457 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 UPPHÖRA PRENUMERATION 5 Loc 47 width 1 MD=9 5 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? 119 1. Ja, flera gånger 251 2. Ja, någon enstaka gång 1063 3. Nej 308 5. Prenumererar ej på någon tidning 21 8. Tveksam, vet ej 95 9. Uppgift saknas
VAR 34 ALLT HAR BLIVIT DYRT 6 Loc 48 width 1 MD=0 6 Av vilken anledning har Du funderat på att upphöra med Din prenumeration? (fler än ett svar kan anges) 6(1) Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till 164 1. Markerat 209 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 PREN PRIS HAR HÖJTS 6 Loc 49 width 1 MD=0 6(2) Prenumerationspriset har höjts <Se F.6 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 267 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 FÅR INFO I RADIO/TV 6 Loc 50 width 1 MD=0 6(3) Jag får lokal information i radio och TV <Se F.6 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 326 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 DÅLIG TIDN UTDELNING 6 Loc 51 width 1 MD=0 6(4) Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.6 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 350 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 INGEN TID ATT LÄSA 6 Loc 52 width 1 MD=0 6(5) Jag har inte tid att läsa den <Se F.6 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 310 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 TILLGÅNG ARBETE/SKOLA 6 Loc 53 width 1 MD=0 6(6) Jag har tillgång till tidningen på arbetet/ i skolan <Se F.6 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 314 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LÅNAR AV GRANNE 6 Loc 54 width 1 MD=0 6(7) Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.6 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 362 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 POLITISK LINJE 6 Loc 55 width 1 MD=0 6(8) Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.6 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 350 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 EJ BRA INNEHÅLL 6 Loc 56 width 1 MD=0 6(9) Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.6 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 309 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 FÖR LITE ANNONSER 6 Loc 57 width 1 MD=0 6(10) Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.6 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 367 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 FLYTTADE FRÅN ORTEN 6 Loc 58 width 1 MD=0 6(11) Jag flyttade från orten <Se F.6 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 371 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 TIDNINGEN FÖRÄNDRAD 6 Loc 59 width 1 MD=0 6(12) Tidningen har blivit så förändrad <Se F.6 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 356 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 DÅLIG BEVAKNING 6 Loc 60 width 1 MD=0 6(13) För dålig bevakning av vad som händer i min kommun <Se F.6 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 331 5. Ej markerat 1484 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄSNING FÖRE KL 08.00 7 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 7 Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? 7(1) Före kl 08.00 174 01. 0 minuter 118 02. Ca 5 minuter 224 03. Ca 10 minuter 207 04. Ca 15 minuter 161 05. Ca 20 minuter 38 06. Ca 25 minuter 133 07. Ca 30 minuter 25 08. Ca 35 minuter 27 09. Ca 40 minuter 20 10. Ca 45 minuter 4 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 30 13. Ca 60 minuter 13 14. Över 60 minuter 558 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 LÄSNING 08.00-12.00 7 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 7(2) Kl 08.00-12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 256 01. 0 minuter 42 02. Ca 5 minuter 107 03. Ca 10 minuter 113 04. Ca 15 minuter 100 05. Ca 20 minuter 24 06. Ca 25 minuter 95 07. Ca 30 minuter 9 08. Ca 35 minuter 17 09. Ca 40 minuter 18 10. Ca 45 minuter 11 11. Ca 50 minuter 2 12. Ca 55 minuter 19 13. Ca 60 minuter 12 14. Över 60 minuter 908 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 LÄSNING 12.00-17.00 7 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 7(3) Kl 12.00-17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 277 01. 0 minuter 57 02. Ca 5 minuter 56 03. Ca 10 minuter 57 04. Ca 15 minuter 47 05. Ca 20 minuter 11 06. Ca 25 minuter 33 07. Ca 30 minuter 4 08. Ca 35 minuter 5 09. Ca 40 minuter 5 10. Ca 45 minuter 2 11. Ca 50 minuter 0 12. Ca 55 minuter 7 13. Ca 60 minuter 4 14. Över 60 minuter 1168 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 LÄSNING EFTER KL 17.00 7 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 7(4) Efter kl 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 01. 0 minuter 150 02. Ca 5 minuter 142 03. Ca 10 minuter 137 04. Ca 15 minuter 116 05. Ca 20 minuter 33 06. Ca 25 minuter 86 07. Ca 30 minuter 14 08. Ca 35 minuter 9 09. Ca 40 minuter 9 10. Ca 45 minuter 3 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 9 13. Ca 60 minuter 5 14. Över 60 minuter 865 00. Uppgift saknas på delfrågan 124 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 LÄSER FLER MORGONTIDN 8 Loc 69 width 1 MD=9 8 Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 327 1. Ja 1438 5. Nej 92 9. Uppgift saknas
VAR 52 AFTONBLADET 9 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 9 Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? 9(1) Aftonbladet 96 1. 6-7 dagar/vecka 104 2. 3-5 dagar/vecka 221 3. 1-2 dagar/vecka 469 4. Mer sällan 594 5. Aldrig 353 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 53 EXPRESSEN 9 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) Expressen <Se F.9 för fullständig frågetext> 131 1. 6-7 dagar/vecka 156 2. 3-5 dagar/vecka 259 3. 1-2 dagar/vecka 572 4. Mer sällan 465 5. Aldrig 254 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 54 IDAG 9 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) Idag (GT/Kvällsposten) <Se F.9 för fullständig frågetext> 48 1. 6-7 dagar/vecka 57 2. 3-5 dagar/vecka 144 3. 1-2 dagar/vecka 272 4. Mer sällan 876 5. Aldrig 440 0. Uppgift saknas på delfrågan 20 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 55 UTLÄNDSK DAGSTIDNING 10 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 10 Läser Du någon utländsk tidning eller tidskrift? 10(1) Dagstidning 7 1. 6-7 dagar/vecka 10 2. 3-5 dagar/vecka 20 3. 1-2 dagar/vecka 160 4. Mer sällan 1427 5. Aldrig 167 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 56 UTLÄNDSK TIDSKRIFT 10 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) Annan tidning eller tidskrift <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 1. 6-7 dagar/vecka 20 2. 3-5 dagar/vecka 125 3. 1-2 dagar/vecka 375 4. Mer sällan 1154 5. Aldrig 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 57 FÖRTROENDE REGERINGEN 11 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 11 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsintitutioner och grupper sköter sitt arbete? 11(1) Regeringen 53 1. Mycket stort förtroende 346 2. Ganska stort förtroende 563 3. Varken stort eller litet förtroende 452 4. Ganska litet förtroende 405 5. Mycket litet förtroende 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 58 FÖRTROENDE POLISEN 11 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) Polisen <Se F.11 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket stort förtroende 923 2. Ganska stort förtroende 500 3. Varken stort eller litet förtroende 137 4. Ganska litet förtroende 61 5. Mycket litet förtroende 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 59 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 11 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 11(3) Sjukvården <Se F.11 för fullständig frågetext> 409 1. Mycket stort förtroende 962 2. Ganska stort förtroende 314 3. Varken stort eller litet förtroende 101 4. Ganska litet förtroende 37 5. Mycket litet förtroende 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 60 FÖRTROENDE FÖRSVARET 11 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 11(4) Försvaret <Se F.11 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket stort förtroende 480 2. Ganska stort förtroende 748 3. Varken stort eller litet förtroende 290 4. Ganska litet förtroende 147 5. Mycket litet förtroende 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 61 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 11 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 11(5) Riksdagen <Se F.11 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 334 2. Ganska stort förtroende 814 3. Varken stort eller litet förtroende 390 4. Ganska litet förtroende 227 5. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 62 FÖRTROENDE BANKERNA 11 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 11(6) Bankerna <Se F.11 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket stort förtroende 269 2. Ganska stort förtroende 519 3. Varken stort eller litet förtroende 569 4. Ganska litet förtroende 402 5. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 63 FÖRTROENDE DAGSPRESS 11 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 11(7) Dagspressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stort förtroende 480 2. Ganska stort förtroende 847 3. Varken stort eller litet förtroende 333 4. Ganska litet förtroende 95 5. Mycket litet förtroende 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 64 FÖRTROENDE FACKET 11 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 11(8) Fackliga organisationer <Se F.11 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket stort förtroende 318 2. Ganska stort förtroende 705 3. Varken stort eller litet förtroende 438 4. Ganska litet förtroende 269 5. Mycket litet förtroende 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 65 FÖRTROENDE RADIO/TV 11 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 11(9) Radio och TV <Se F.11 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket stort förtroende 838 2. Ganska stort förtroende 704 3. Varken stort eller litet förtroende 121 4. Ganska litet förtroende 22 5. Mycket litet förtroende 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 66 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 11 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 11(10) Grundskolan <Se F.11 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket stort förtroende 764 2. Ganska stort förtroende 671 3. Varken stort eller litet förtroende 164 4. Ganska litet förtroende 53 5. Mycket litet förtroende 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 67 FÖRTROENDE STORFÖRET. 11 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 11(11) Storföretagen <Se F.11 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 403 2. Ganska stort förtroende 831 3. Varken stort eller litet förtroende 348 4. Ganska litet förtroende 159 5. Mycket litet förtroende 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 FÖRTROENDE SV KYRKA 11 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 11(12) Svenska kyrkan <Se F.11 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket stort förtroende 436 2. Ganska stort förtroende 783 3. Varken stort eller litet förtroende 257 4. Ganska litet förtroende 217 5. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 FÖRTRO LOK MORG.PRESS 12 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 12 Hur stort förtroende har Du för nedanstående massmedier? 12(1) Den lokala morgonpressen 124 1. Mycket stort förtroende 795 2. Ganska stort förtroende 679 3. Varken stort eller litet förtroende 115 4. Ganska litet förtroende 47 5. Mycket litet förtroende 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 FÖRTRO STH MORG.PRESS 12 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) Den lokala morgonpressen <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket stort förtroende 365 2. Ganska stort förtroende 827 3. Varken stort eller litet förtroende 149 4. Ganska litet förtroende 128 5. Mycket litet förtroende 307 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 FÖRTRO KVÄLLSPRESS 12 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) Kvällspressen <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket stort förtroende 226 2. Ganska stort förtroende 647 3. Varken stort eller litet förtroende 487 4. Ganska litet förtroende 329 5. Mycket litet förtroende 118 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 FÖRTRO KANAL 1/TV2 12 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) Sveriges Television (Kanal 1/TV 2) <Se F.12 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket stort förtroende 963 2. Ganska stort förtroende 541 3. Varken stort eller litet förtroende 58 4. Ganska litet förtroende 25 5. Mycket litet förtroende 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 FÖRTROENDE TV4 12 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 12(5) TV4 <Se F.12 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket stort förtroende 816 2. Ganska stort förtroende 622 3. Varken stort eller litet förtroende 97 4. Ganska litet förtroende 41 5. Mycket litet förtroende 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 FÖRTROENDE RIKSRADIO 12 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) Riksradion <Se F.12 för fullständig frågetext> 276 1. Mycket stort förtroende 940 2. Ganska stort förtroende 480 3. Varken stort eller litet förtroende 50 4. Ganska litet förtroende 23 5. Mycket litet förtroende 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 FÖRTROENDE P4 12 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 12(7) P4 (fd lokalradion) <Se F.12 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket stort förtroende 650 2. Ganska stort förtroende 748 3. Varken stort eller litet förtroende 123 4. Ganska litet förtroende 66 5. Mycket litet förtroende 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 NYHETER FRÅN STHLM 13 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 13 När det gäller nyheter om aktuella händelser, hur viktigt anser Du personligen det vara att få nyheter från följande områden/länder? 13(1) Inom Sverige: Stockholmsområdet 556 1. Mycket viktigt 798 2. Ganska viktigt 349 3. Inte särskilt viktigt 69 4. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 13 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Inom Sverige: Götebogrgsområdet <Se F.13 för fullständig frågetext> 425 1. Mycket viktigt 771 2. Ganska viktigt 475 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 NYHETER FRÅN NORRLAND 13 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Inom Sverige: Norrland <Se F.13 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket viktigt 757 2. Ganska viktigt 487 3. Inte särskilt viktigt 100 4. Inte alls viktigt 74 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 NYHETER FRÅN DANMARK 13 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Inom Norden: Danmark <Se F.13 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket viktigt 1030 2. Ganska viktigt 419 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 NYHETER FRÅN NORGE 13 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Inom Norden: Norge <Se F.13 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket viktigt 1045 2. Ganska viktigt 415 3. Inte särskilt viktigt 80 4. Inte alls viktigt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 NYHETER FRÅN FINLAND 13 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Inom Norden: Finland <Se F.13 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket viktigt 977 2. Ganska viktigt 468 3. Inte särskilt viktigt 99 4. Inte alls viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 NYHETER FRÅN ESTLAND 13 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) Inom Europa: Estland <Se F.13 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket viktigt 890 2. Ganska viktigt 550 3. Inte särskilt viktigt 126 4. Inte alls viktigt 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 NYHETER FRÅN LITAUEN 13 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) Inom Europa: Litauen <Se F.13 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket viktigt 877 2. Ganska viktigt 566 3. Inte särskilt viktigt 125 4. Inte alls viktigt 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 NYHETER FRÅN POLEN 13 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) Inom Europa: Polen <Se F.13 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket viktigt 825 2. Ganska viktigt 639 3. Inte särskilt viktigt 127 4. Inte alls viktigt 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 NYHETER FRÅN TYSKLAND 13 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) Inom Europa: Tyskland <Se F.13 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket viktigt 1025 2. Ganska viktigt 352 3. Inte särskilt viktigt 75 4. Inte alls viktigt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 NYHETER FRÅN STORBRIT 13 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) Inom Europa: Storbritannien <Se F.13 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket viktigt 994 2. Ganska viktigt 398 3. Inte särskilt viktigt 85 4. Inte alls viktigt 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 NYHETER FRÅN ISRAEL 13 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Övriga världen: Mellanöstern och Israel <Se F.13 för fullständig frågetext> 305 1. Mycket viktigt 882 2. Ganska viktigt 448 3. Inte särskilt viktigt 114 4. Inte alls viktigt 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 NYHETER FRÅN RYSSLAND 13 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) Övriga världen: Ryssland <Se F.13 för fullständig frågetext> 430 1. Mycket viktigt 933 2. Ganska viktigt 308 3. Inte särskilt viktigt 86 4. Inte alls viktigt 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 NYHETER FRÅN INDIEN 13 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) Övriga världen: Indien <Se F.13 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket viktigt 663 2. Ganska viktigt 748 3. Inte särskilt viktigt 194 4. Inte alls viktigt 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 NYHETER FRÅN JAPAN 13 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 13(15) Övriga världen: Japan <Se F.13 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket viktigt 791 2. Ganska viktigt 608 3. Inte särskilt viktigt 135 4. Inte alls viktigt 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 NYHETER FRÅN USA 13 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 13(16) Övriga världen: USA <Se F.13 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket viktigt 957 2. Ganska viktigt 304 3. Inte särskilt viktigt 69 4. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 BESÖKT ANNAT LAND 14 Loc 110 width 1 MD=9 14 Har Du någon gång besökt något eller några av de länder som nämns i fråga 13? 1704 1. Ja 122 5. Nej 31 9. Uppgift saknas
VAR 93 BESÖKT DANMARK 14 Loc 111 width 1 MD=9 14(1) Besökt Danmark <Se F.14 för fullständig frågetext> 1554 1. Ja 284 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 94 BESÖKT NORGE 14 Loc 112 width 1 MD=9 14(2) Besökt Norge <Se F.14 för fullständig frågetext> 1478 1. Ja 360 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 95 BESÖKT FINLAND 14 Loc 113 width 1 MD=9 14(3) Besökt Finland <Se F.14 för fullständig frågetext> 1152 1. Ja 686 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 96 BESÖKT ESTLAND 14 Loc 114 width 1 MD=9 14(4) Besökt Estland <Se F.14 för fullständig frågetext> 114 1. Ja 1724 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 97 BESÖKT LITAUEN 14 Loc 115 width 1 MD=9 14(5) Besökt Litauen <Se F.14 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 1809 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 98 BESÖKT POLEN 14 Loc 116 width 1 MD=9 14(6) Besökt Polen <Se F.14 för fullständig frågetext> 241 1. Ja 1597 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 99 BESÖKT TYSKLAND 14 Loc 117 width 1 MD=9 14(7) Besökt Tyskland <Se F.14 för fullständig frågetext> 1263 1. Ja 575 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 100 BESÖKT ENGLAND 14 Loc 118 width 1 MD=9 14(8) Besökt England <Se F.14 för fullständig frågetext> 840 1. Ja 998 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 101 BESÖKT ISRAEL 14 Loc 119 width 1 MD=9 14(9) Besökt Mellanöstern och Israel <Se F.14 för fullständig frågetext> 211 1. Ja 1627 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 102 BESÖKT RYSSLAND 14 Loc 120 width 1 MD=9 14(10) Besökt Ryssland <Se F.14 för fullständig frågetext> 248 1. Ja 1590 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 103 BESÖKT INDIEN 14 Loc 121 width 1 MD=9 14(11) Besökt Indien <Se F.14 för fullständig frågetext> 55 1. Ja 1783 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 104 BESÖKT JAPAN 14 Loc 122 width 1 MD=9 14(12) Besökt Japan <Se F.14 för fullständig frågetext> 63 1. Ja 1775 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 105 BESÖKT USA 14 Loc 123 width 1 MD=9 14(13) Besökt USA <Se F.14 för fullständig frågetext> 443 1. Ja 1395 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 106 INTRESSE FÖR POLITIK 15 Loc 124 width 1 MD=9 15 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 206 1. Mycket intresserad 804 2. Ganska intresserad 704 3. Inte särskilt intresserad 126 4. Inte alls intresserad 17 9. Uppgift saknas
VAR 107 SAMHÄLLSPROBLEM 16 Loc 125 width 1 16 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 1648 1. Svar på frågan 209 5. Inget svar på frågan
VAR 108 SAMHÄLLSPROBLEM 1 16 Loc 126 width 3 MD= 0 or GE 999 16(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.16 för fullständig frågetext> 9 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 3 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 1 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 2 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 188 020. Sveriges ekonomi 33 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, frihandel, fri konkurrens 1 022. Lönenivå, lönepolitik 4 023. Finanskrisen, bankkrascher, krispaket 1 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 1 025. Prisstegringar, inflation 4 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 027. Bensinpriset 1 028. Lågkonjunkturen 5 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 1 035. Privatiseringar 12 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Minska bidragen 5 044. Välfärdssamhället, tryggheten 7 047. Fördelningsfrågor 12 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 53 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 110 070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralen 0 077. Aids-problemet 8 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 39 085. Familjepolitik/barnomsorg 1 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 1 089. Föräldraförsäkring 2 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 10 100. Utbildningspolitik, forskning 1 101. Mer disciplin och ordning i skolan 1 102. Betygen i skolan 0 103. Kulturfrågor 25 104. Grundskolan 1 110. Fritid/idrott 5 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 0 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 1 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 4 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 1 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 1 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 1 153. Personlig integritet, personnummer 94 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogar och jordbruk 1 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 1 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 28 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 4 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 2 194. Hederlighet 1 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam-TV-kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 3 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 2 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 7 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 1 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 32 226. EG 1 227. Neutralitet 0 228. EES-avtalet 34 229. EU 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjet 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 712 240. Sysselsättning, arbetslöshet 8 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 3 246. Arbetsmoral, ansvar etc 2 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 2 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 8 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 290. Löntagarfonder 2 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 89 310. Invandrarpolitik 38 315. Flyktingfrågor 20 316. Rasism, främlingsfientlighet 0 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, klasskamp, revolution 2 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 0 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 1 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 2 344. Rättvisa 2 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 4 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 2 380. Klassamhället (gruppreferenser) 5 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 1 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 0 598. Alla frågor 3 599. Övrigt 0 995. Det finns inte något viktigt samhällsproblem 2 000. Frågan ej tillämplig 180 999. Svar saknas på hela frågan
VAR 109 SAMHÄLLSPROBLEM 2 16 Loc 129 width 3 MD= 0 or GE 999 16(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 183 000. Frågan ej tillämplig 181 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 7 20 21 22 23 24 25 26 28 30 Frek: 7 1 1 1 163 36 6 10 1 2 4 1 12 Kod: 40 42 44 47 50 60 70 71 80 85 95 97 100 Frek: 20 1 14 6 19 96 198 2 9 60 1 1 20 Kod: 101 103 104 110 111 120 123 140 144 150 151 153 160 Frek: 1 1 52 1 13 5 7 1 2 2 1 1 105 Kod: 161 162 167 172 180 190 194 200 210 220 222 224 226 Frek: 1 1 1 3 64 5 3 1 1 2 7 1 24 Kod: 229 240 241 246 250 260 261 295 300 302 310 315 316 Frek: 21 233 4 2 6 7 5 2 2 1 93 52 44 Kod: 320 335 344 350 360 380 390 522 599 0 999 Frek: 1 2 2 1 8 3 3 1 2 183 181
VAR 110 SAMHÄLLSPROBLEM 3 16 Loc 132 width 3 MD= 0 or GE 999 16(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 497 000. Frågan ej tillämplig 181 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 7 20 21 22 23 24 25 26 30 35 40 Frek: 13 2 3 76 20 2 3 1 4 1 7 1 14 Kod: 42 44 47 50 51 60 70 71 80 85 87 89 92 Frek: 2 8 10 21 2 107 96 1 16 66 1 1 3 Kod: 100 101 103 104 105 110 111 120 121 123 130 140 151 Frek: 33 1 1 32 2 1 12 2 1 3 2 1 3 Kod: 160 161 170 172 180 190 222 224 225 226 229 230 233 Frek: 118 1 2 1 70 6 8 2 1 31 22 2 1 Kod: 240 241 246 250 260 261 264 280 295 300 302 310 315 Frek: 143 6 3 2 3 6 1 1 1 2 2 68 46 Kod: 316 320 335 336 338 344 350 360 380 390 599 0 999 Frek: 30 1 4 1 2 2 4 1 4 5 1 497 181 Kod: 316 320 335 336 338 344 350 360 380 390 599 0 999 Frek: 30 1 4 1 2 2 4 1 4 5 1 497 181
VAR 111 MINSKA OFFENT SEKTOR 17 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 17 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 17(1) Minska den offentliga sektorn 251 1. Mycket bra förslag 340 2. Ganska bra förslag 378 3. Varken bra eller dåligt förslag 382 4. Ganska dåligt förslag 401 5. Mycket dåligt förslag 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 112 MINSKA FÖRSVARSUTG 17 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) Minska försvarsutgifterna <Se F.17 för fullständig frågetext> 456 1. Mycket bra förslag 525 2. Ganska bra förslag 419 3. Varken bra eller dåligt förslag 265 4. Ganska dåligt förslag 120 5. Mycket dåligt förslag 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 BEHÅLL KÄRNKRAFTEN 17 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.17 för fullständig frågetext> 338 1. Mycket bra förslag 365 2. Ganska bra förslag 391 3. Varken bra eller dåligt förslag 286 4. Ganska dåligt förslag 404 5. Mycket dåligt förslag 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 17 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.17 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket bra förslag 620 2. Ganska bra förslag 436 3. Varken bra eller dåligt förslag 220 4. Ganska dåligt förslag 78 5. Mycket dåligt förslag 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 FÄRRE FLYKTINGAR 17 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.17 för fullständig frågetext> 625 1. Mycket bra förslag 438 2. Ganska bra förslag 390 3. Varken bra eller dåligt förslag 205 4. Ganska dåligt förslag 147 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 17 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan könen <Se F.17 för fullständig frågetext> 752 1. Mycket bra förslag 551 2. Ganska bra förslag 410 3. Varken bra eller dåligt förslag 53 4. Ganska dåligt förslag 28 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 17 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia/Televerket i privata händer <Se F.17 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket bra förslag 420 2. Ganska bra förslag 473 3. Varken bra eller dåligt förslag 338 4. Ganska dåligt förslag 354 5. Mycket dåligt förslag 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 PRIVAT ÄLDREOMSORG 17 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.17 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket bra förslag 230 2. Ganska bra förslag 368 3. Varken bra eller dåligt förslag 456 4. Ganska dåligt förslag 645 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 FLER PRIVATSKOLOR 17 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) Öka antalet privatskolor <Se F.17 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket bra förslag 254 2. Ganska bra förslag 489 3. Varken bra eller dåligt förslag 464 4. Ganska dåligt förslag 478 5. Mycket dåligt förslag 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 SJUKVÅRD I PRIV REGI 17 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 17(10) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.17 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket bra förslag 293 2. Ganska bra förslag 400 3. Varken bra eller dåligt förslag 455 4. Ganska dåligt förslag 516 5. Mycket dåligt förslag 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 VÅRDNADSBIDRAG 17 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 17(11) Införa vårdnadsbidrag <Se F.17 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket bra förslag 437 2. Ganska bra förslag 462 3. Varken bra eller dåligt förslag 250 4. Ganska dåligt förslag 363 5. Mycket dåligt förslag 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 KÖNSKVOTERING 17 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 17(12) Införa könskvotering till offentliga styrelser och nämnder <Se F.17 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket bra förslag 298 2. Ganska bra förslag 580 3. Varken bra eller dåligt förslag 345 4. Ganska dåligt förslag 386 5. Mycket dåligt förslag 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 FÖRSTATLIGA BANKER 17 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 17(13) Överföra banker och försäkringsbolag i samhällets ägo <Se F.17 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket bra förslag 265 2. Ganska bra förslag 617 3. Varken bra eller dåligt förslag 378 4. Ganska dåligt förslag 346 5. Mycket dåligt förslag 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 MÄN FRAMFÖR KVINNOR 17 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 17(14) Vid arbetslöshet - ge män företräde till arbete framför gifta kvinnor vars män redan har arbete <Se F.17 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket bra förslag 238 2. Ganska bra förslag 301 3. Varken bra eller dåligt förslag 339 4. Ganska dåligt förslag 764 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 OMDÖME OM REGERINGEN 18 Loc 149 width 1 MD=9 18 Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 58 1. Mycket bra 420 2. Ganska bra 477 3. Varken bra eller dåligt 504 4. Ganska dåligt 375 5. Mycket dåligt 23 9. Uppgift saknas
VAR 126 INTRESSE EKONOM POL 19 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 19 Hur pass intresserad är Du av följande politiska områden? 19(1) Ekonomisk politik 499 1. Mycket intresserad 872 2. Ganska intresserad 367 3. Inte särskilt intresserad 78 4. Inte alls intresserad 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 INTRESSE FLYKTINGPOL 19 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) Flyktingpolitik <Se F.19 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket intresserad 835 2. Ganska intresserad 532 3. Inte särskilt intresserad 105 4. Inte alls intresserad 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 INTRESSE UTRIKESPOL 19 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 19(3) Utrikespolitik <Se F.19 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket intresserad 751 2. Ganska intresserad 656 3. Inte särskilt intresserad 117 4. Inte alls intresserad 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 INTRESSE FAMILJEPOL 19 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 19(4) Familjepolitik <Se F.19 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket intresserad 863 2. Ganska intresserad 497 3. Inte särskilt intresserad 87 4. Inte alls intresserad 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 INTRESSE EG-POLITIK 19 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 19(5) EG-politik <Se F.19 för fullständig frågetext> 364 1. Mycket intresserad 753 2. Ganska intresserad 532 3. Inte särskilt intresserad 158 4. Inte alls intresserad 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 INTRESSE MILJÖPOLITIK 19 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 19(6) Miljöpolitik <Se F.19 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket intresserad 917 2. Ganska intresserad 369 3. Inte särskilt intresserad 51 4. Inte alls intresserad 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 INTRESSE SYSSELS.POL 19 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) Sysselsättningspolitik <Se F.19 för fullständig frågetext> 625 1. Mycket intresserad 862 2. Ganska intresserad 270 3. Inte särskilt intresserad 51 4. Inte alls intresserad 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 INTRESSE KRIMINALPOL 19 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) Kriminalpolitik <Se F.19 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket intresserad 767 2. Ganska intresserad 617 3. Inte särskilt intresserad 99 4. Inte alls intresserad 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 20 Loc 158 width 1 MD=9 20 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 173 1. Klart till vänster 432 2. Något till vänster 641 3. Varken till vänster eller höger 399 4. Något till höger 161 5. Klart till höger 51 9. Uppgift saknas
VAR 135 MEDLEMSKAP I EG 21 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 21 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EG? 552 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 730 3. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 554 5. Har ingen bestämd åsikt i frågan 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 EG-MEDLEMSKAP: STYRKA 21 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 21(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 846 1. Bestämd uppfattning 909 2. Mera tveksam 92 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 OMDÖME CENTERPARTIET 22 Loc 161 width 2 MD= 0 or GE 99 22 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 22(1) Centerpartiet 91 01. Ogillar starkt 53 02. 104 03. 118 04. 123 05. 754 06. Varken gillar eller ogillar 196 07. 159 08. 107 09. 38 10. 25 11. Gillar starkt 46 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 OMDÖME MODERATERNA 22 Loc 163 width 2 MD= 0 or GE 99 22(2) Moderata samlingspartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 448 01. Ogillar starkt 117 02. 124 03. 85 04. 74 05. 285 06. Varken gillar eller ogillar 107 07. 148 08. 152 09. 131 10. 94 11. Gillar starkt 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 22 Loc 165 width 2 MD= 0 or GE 99 22(3) Vänsterpartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 389 01. Ogillar starkt 159 02. 144 03. 125 04. 109 05. 452 06. Varken gillar eller ogillar 123 07. 105 08. 93 09. 35 10. 24 11. Gillar starkt 56 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 OMDÖME FOLKPARTIET 22 Loc 167 width 2 MD= 0 or GE 99 22(4) Folkpartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 168 01. Ogillar starkt 82 02. 106 03. 111 04. 131 05. 509 06. Varken gillar eller ogillar 215 07. 205 08. 141 09. 63 10. 21 11. Gillar starkt 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 22 Loc 169 width 2 MD= 0 or GE 99 22(5) Socialdemokraterna <Se F.22 för fullständig frågetext> 106 01. Ogillar starkt 64 02. 97 03. 88 04. 105 05. 339 06. Varken gillar eller ogillar 160 07. 171 08. 227 09. 180 10. 225 11. Gillar starkt 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 OMDÖME MILJÖPARTIET 22 Loc 171 width 2 MD= 0 or GE 99 22(6) Miljöpartiet de gröna <Se F.22 för fullständig frågetext> 180 01. Ogillar starkt 78 02. 112 03. 95 04. 95 05. 595 06. Varken gillar eller ogillar 201 07. 166 08. 112 09. 62 10. 52 11. Gillar starkt 66 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 OMDÖME KDS 22 Loc 173 width 2 MD= 0 or GE 99 22(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.22 för fullständig frågetext> 275 01. Ogillar starkt 97 02. 122 03. 127 04. 122 05. 560 06. Varken gillar eller ogillar 165 07. 120 08. 93 09. 40 10. 24 11. Gillar starkt 69 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 OMDÖME NY DEMOKRATI 22 Loc 175 width 2 MD= 0 or GE 99 22(8) Ny Demokrati <Se F.22 för fullständig frågetext> 668 01. Ogillar starkt 113 02. 115 03. 91 04. 74 05. 326 06. Varken gillar eller ogillar 123 07. 92 08. 74 09. 39 10. 49 11. Gillar starkt 50 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 OMDÖME OLOF JOHANSSON 22 Loc 177 width 2 MD= 0 or GE 99 22(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.22 för fullständig frågetext> 144 01. Ogillar starkt 62 02. 127 03. 140 04. 149 05. 650 06. Varken gillar eller ogillar 202 07. 146 08. 98 09. 30 10. 17 11. Gillar starkt 49 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 OMDÖME CARL BILDT 22 Loc 179 width 2 MD= 0 or GE 99 22(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.22 för fullständig frågetext> 434 01. Ogillar starkt 99 02. 107 03. 71 04. 86 05. 267 06. Varken gillar eller ogillar 114 07. 153 08. 147 09. 172 10. 122 11. Gillar starkt 42 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 22 Loc 181 width 2 MD= 0 or GE 99 22(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.22 för fullständig frågetext> 262 01. Ogillar starkt 113 02. 156 03. 134 04. 103 05. 598 06. Varken gillar eller ogillar 144 07. 92 08. 97 09. 37 10. 16 11. Gillar starkt 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 OMDÖME B WESTERBERG 22 Loc 183 width 2 MD= 0 or GE 99 22(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 205 01. Ogillar starkt 74 02. 109 03. 124 04. 135 05. 372 06. Varken gillar eller ogillar 244 07. 199 08. 174 09. 88 10. 38 11. Gillar starkt 52 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 OMDÖME INGV. CARLSSON 22 Loc 185 width 2 MD= 0 or GE 99 22(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.22 för fullständig frågetext> 118 01. Ogillar starkt 49 02. 96 03. 106 04. 102 05. 348 06. Varken gillar eller ogillar 214 07. 190 08. 218 09. 163 10. 175 11. Gillar starkt 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 22 Loc 187 width 2 MD= 0 or GE 99 22(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.22 för fullständig frågetext> 228 01. Ogillar starkt 105 02. 147 03. 108 04. 156 05. 680 06. Varken gillar eller ogillar 134 07. 81 08. 54 09. 42 10. 15 11. Gillar starkt 64 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 OMDÖME ALF SVENSSON 22 Loc 189 width 2 MD= 0 or GE 99 22(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.22 för fullständig frågetext> 227 01. Ogillar starkt 97 02. 112 03. 117 04. 126 05. 515 06. Varken gillar eller ogillar 182 07. 170 08. 126 09. 61 10. 34 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 OMDÖME I WACHTMEISTER 22 Loc 191 width 2 MD= 0 or GE 99 22(16) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ian Wachtmeister <Se F.22 för fullständig frågetext> 557 01. Ogillar starkt 120 02. 121 03. 86 04. 90 05. 303 06. Varken gillar eller ogillar 159 07. 109 08. 107 09. 60 10. 55 11. Gillar starkt 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 CARLSSON: ÄRLIG 23 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 23 På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Gudrun Schyman? 23(1) Ingvar Carlsson: Ärlig 289 1. Stämmer mycket bra 966 2. Stämmer ganska bra 356 3. Stämmer ganska dåligt 123 4. Stämmer mycket dåligt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 CARLSSON: PÅLITLIG 23 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) Ingvar Carlsson: Pålitlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 246 1. Stämmer mycket bra 870 2. Stämmer ganska bra 465 3. Stämmer ganska dåligt 136 4. Stämmer mycket dåligt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 CARLSSON: INSPIRERAR 23 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.23 för fullständig frågetext> 75 1. Stämmer mycket bra 395 2. Stämmer ganska bra 817 3. Stämmer ganska dåligt 412 4. Stämmer mycket dåligt 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 CARLSSON: KUNNIG 23 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.23 för fullständig frågetext> 410 1. Stämmer mycket bra 1032 2. Stämmer ganska bra 225 3. Stämmer ganska dåligt 51 4. Stämmer mycket dåligt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 CARLSSON: SYMPATISK 23 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) Ingvar Carlsson: Sympatisk <Se F.23 för fullständig frågetext> 283 1. Stämmer mycket bra 858 2. Stämmer ganska bra 438 3. Stämmer ganska dåligt 144 4. Stämmer mycket dåligt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 CARLSSON: STARK 23 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) Ingvar Carlsson: Stark ledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 192 1. Stämmer mycket bra 646 2. Stämmer ganska bra 674 3. Stämmer ganska dåligt 220 4. Stämmer mycket dåligt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 102 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 BILDT: ÄRLIG 23 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) Carl Bildt: Ärlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 228 1. Stämmer mycket bra 679 2. Stämmer ganska bra 531 3. Stämmer ganska dåligt 276 4. Stämmer mycket dåligt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 BILDT: PÅLITLIG 23 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) Carl Bildt: Pålitlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 180 1. Stämmer mycket bra 620 2. Stämmer ganska bra 615 3. Stämmer ganska dåligt 298 4. Stämmer mycket dåligt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 BILDT: INSPIRERARANDE 23 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) Carl Bildt: Inspirerande <Se F.23 för fullständig frågetext> 121 1. Stämmer mycket bra 468 2. Stämmer ganska bra 702 3. Stämmer ganska dåligt 403 4. Stämmer mycket dåligt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 BILDT: KUNNIG 23 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) Carl Bildt: Kunnig <Se F.23 för fullständig frågetext> 635 1. Stämmer mycket bra 764 2. Stämmer ganska bra 188 3. Stämmer ganska dåligt 131 4. Stämmer mycket dåligt 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 BILDT: SYMPATISK 23 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) Carl Bildt: Sympatisk <Se F.23 för fullständig frågetext> 143 1. Stämmer mycket bra 498 2. Stämmer ganska bra 649 3. Stämmer ganska dåligt 412 4. Stämmer mycket dåligt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 BILDT: STARK LEDARE 23 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 23(12) Carl Bildt: Stark ledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 434 1. Stämmer mycket bra 714 2. Stämmer ganska bra 374 3. Stämmer ganska dåligt 199 4. Stämmer mycket dåligt 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 111 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 SCHYMAN: ÄRLIG 23 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 23(13) Gudrun Schyman: Ärlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 128 1. Stämmer mycket bra 748 2. Stämmer ganska bra 487 3. Stämmer ganska dåligt 192 4. Stämmer mycket dåligt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 269 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 SCHYMAN: PÅLITLIG 23 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 23(14) Gudrun Schyman: Pålitlig <Se F.23 för fullständig frågetext> 73 1. Stämmer mycket bra 633 2. Stämmer ganska bra 624 3. Stämmer ganska dåligt 215 4. Stämmer mycket dåligt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 269 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 SCHYMAN: INSPIRERANDE 23 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 23(15) Gudrun Schyman: Inspirerande <Se F.23 för fullständig frågetext> 58 1. Stämmer mycket bra 429 2. Stämmer ganska bra 744 3. Stämmer ganska dåligt 318 4. Stämmer mycket dåligt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 269 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 SCHYMAN: KUNNIG 23 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 23(16) Gudrun Schyman: Kunnig <Se F.23 för fullständig frågetext> 95 1. Stämmer mycket bra 761 2. Stämmer ganska bra 522 3. Stämmer ganska dåligt 175 4. Stämmer mycket dåligt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 269 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 SCHYMAN: SYMPATISK 23 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 23(17) Gudrun Schyman: Sympatisk <Se F.23 för fullständig frågetext> 110 1. Stämmer mycket bra 636 2. Stämmer ganska bra 568 3. Stämmer ganska dåligt 240 4. Stämmer mycket dåligt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 269 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 SCHYMAN: STARK LEDARE 23 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 23(18) Gudrun Schyman: Stark ledare <Se F.23 för fullständig frågetext> 61 1. Stämmer mycket bra 411 2. Stämmer ganska bra 756 3. Stämmer ganska dåligt 328 4. Stämmer mycket dåligt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 269 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 CARLSSON: ARG 24 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 24 Har Ingvar Carlsson, Carl Bildt eller Gudrun Schyman på grund av sin personlighet eller sitt agerande någon gång fått Dig att känna Dig ... 24(1) Ingvar Carlsson: Arg 953 1. Ja 753 5. Nej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 CARLSSON: FÖRHOPPNING 24 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) Ingvar Carlsson: Förhoppningsfull <Se F.24 för fullständig frågetext> 881 1. Ja 812 5. Nej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 CARLSSON: RÄDD 24 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) Ingvar Carlsson: Rädd <Se F.24 för fullständig frågetext> 351 1. Ja 1322 5. Nej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 CARLSSON: STOLT 24 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) Ingvar Carlsson: Stolt <Se F.24 för fullständig frågetext> 391 1. Ja 1278 5. Nej 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 CARLSSON: UPPRÖRD 24 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) Ingvar Carlsson: Upprörd <Se F.24 för fullständig frågetext> 946 1. Ja 733 5. Nej 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 CARLSSON: SYMPATI 24 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) Ingvar Carlsson: Sympatiskt inställd <Se F.24 för fullständig frågetext> 878 1. Ja 803 5. Nej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 CARLSSON: OBEHAG 24 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) Ingvar Carlsson: Obehagligt berörd <Se F.24 för fullständig frågetext> 506 1. Ja 1161 5. Nej 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 117 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 BILDT: ARG 24 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) Carl Bildt: Arg <Se F.24 för fullständig frågetext> 1162 1. Ja 544 5. Nej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 BILDT: FÖRHOPPNING 24 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 24(9) Carl Bildt: Förhoppningsfull <Se F.24 för fullständig frågetext> 715 1. Ja 971 5. Nej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 BILDT: RÄDD 24 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 24(10) Carl Bildt: Rädd <Se F.24 för fullständig frågetext> 616 1. Ja 1054 5. Nej 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 BILDT: STOLT 24 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 24(11) Carl Bildt: Stolt <Se F.24 för fullständig frågetext> 316 1. Ja 1342 5. Nej 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 BILDT: UPPRÖRD 24 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 24(12) Carl Bildt: Upprörd <Se F.24 för fullständig frågetext> 1066 1. Ja 610 5. Nej 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 BILDT: SYMPATI 24 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 24(13) Carl Bildt: Sympatiskt inställd <Se F.24 för fullständig frågetext> 648 1. Ja 1027 5. Nej 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 BILDT: OBEHAG 24 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 24(14) Carl Bildt: Obehagligt berörd <Se F.24 för fullständig frågetext> 738 1. Ja 933 5. Nej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 121 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 SCHYMAN: ARG 24 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 24(15) Gudrun Schyman: Arg <Se F.24 för fullständig frågetext> 596 1. Ja 975 5. Nej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 SCHYMAN: FÖRHOPPNING 24 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 24(16) Gudrun Schyman: Förhoppningsfull <Se F.24 för fullständig frågetext> 297 1. Ja 1254 5. Nej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 SCHYMAN: RÄDD 24 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 24(17) Gudrun Schyman: Rädd <Se F.24 för fullständig frågetext> 285 1. Ja 1269 5. Nej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 SCHYMAN: STOLT 24 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 24(18) Gudrun Schyman: Stolt <Se F.24 för fullständig frågetext> 108 1. Ja 1438 5. Nej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 SCHYMAN: UPPRÖRD 24 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 24(19) Gudrun Schyman: Upprörd <Se F.24 för fullständig frågetext> 567 1. Ja 983 5. Nej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 SCHYMAN: SYMPATI 24 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 24(20) Gudrun Schyman: Sympatiskt inställd <Se F.24 för fullständig frågetext> 424 1. Ja 1134 5. Nej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 SCHYMAN: OBEHAG 24 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 24(21) Gudrun Schyman: Obehagligt berörd <Se F.24 för fullständig frågetext> 402 1. Ja 1149 5. Nej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 260 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 BÄSTA PARTI 25 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 25(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? 51 1. Vänsterpartiet 772 2. Socialdemokraterna 92 3. Centerpartiet 149 4. Folkpartiet liberalerna 370 5. Moderata samlingspartiet 61 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 53 7. Miljöpartiet de gröna 110 8. Ny Demokrati 133 9. Annat parti 66 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 193 PARTIANHÄNGARE 25 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 25(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 453 1. Ja, mycket övertygad 696 3. Ja, något övertygad 600 5. Nej 78 9. Uppgift saknas på hela frågan 30 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 194 NÄST BÄSTA PARTI 26 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 26 Vilket parti tycker Du näst bäst om idag? 191 1. Vänsterpartiet 269 2. Socialdemokraterna 186 3. Centerpartiet 411 4. Folkpartiet liberalerna 163 5. Moderata samlingspartiet 111 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 133 7. Miljöpartiet de gröna 156 8. Ny Demokrati 236 9. Annat parti 1 0. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 195 FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING 27 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 27 Allmänt sett, hur mycket anser Du att staten och kommunerna skall satsa på följande familjepolitiska stödformer? 27(1) Föräldraförsäkring 293 1. Mycket mer än nu 445 2. Litet mer än nu 801 3. Oförändrat 135 4. Litet mindre än nu 43 5. Mycket mindre än nu 44 6. Inte alls 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 KOMMUNALA DAGHEM 27 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 27(2) Kommunala daghem <Se F.27 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket mer än nu 517 2. Litet mer än nu 623 3. Oförändrat 123 4. Litet mindre än nu 64 5. Mycket mindre än nu 35 6. Inte alls 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 BARNBIDRAG 27 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 27(3) Barnbidrag <Se F.27 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket mer än nu 385 2. Litet mer än nu 844 3. Oförändrat 115 4. Litet mindre än nu 57 5. Mycket mindre än nu 43 6. Inte alls 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 54 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 REGION/LÄNSPARLAMENT 28 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 28 Vad tycker Du om nedanstående förslag om den regionala indelningen av Sverige? 28(1) Region- eller länsparlament bör inrättas 89 1. Mycket bra förslag 323 2. Ganska bra förslag 314 3. Ganska dåligt förslag 235 4. Mycket dåligt förslag 744 5. Ingen åsikt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 LANDSTINGEN 28 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) Landstingen bör avskaffas <Se F.28 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket bra förslag 332 2. Ganska bra förslag 323 3. Ganska dåligt förslag 350 4. Mycket dåligt förslag 403 5. Ingen åsikt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 KOMMUNALFÖRBUND 28 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) Kommunalförbund (ett mer organiserat samarbete mellan kommunerna) bör överta olika uppgifter från landstingen och länsstyrelserna <Se F.28 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket bra förslag 551 2. Ganska bra förslag 234 3. Ganska dåligt förslag 170 4. Mycket dåligt förslag 553 5. Ingen åsikt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 NY REGIONAL INDELNING 28 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) Nuvarande länsindelning bör ersättas med en ny regional indelning <Se F.28 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket bra förslag 291 2. Ganska bra förslag 298 3. Ganska dåligt förslag 283 4. Mycket dåligt förslag 728 5. Ingen åsikt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 NÖJD BARNOMSORG 29 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 29 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden: 29(1) Barnomsorg 132 1. Mycket nöjd 490 2. Ganska nöjd 453 3. Varken nöjd eller missnöjd 131 4. Ganska missnöjd 59 5. Mycket missnöjd 526 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 NÖJD SKOLA 29 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) Skola <Se F.29 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket nöjd 668 2. Ganska nöjd 370 3. Varken nöjd eller missnöjd 185 4. Ganska missnöjd 56 5. Mycket missnöjd 347 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 29 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) Barnavårdscentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket nöjd 531 2. Ganska nöjd 362 3. Varken nöjd eller missnöjd 41 4. Ganska missnöjd 10 5. Mycket missnöjd 589 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 NÖJD VÅRDCENTRAL 29 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) Vårdcentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket nöjd 802 2. Ganska nöjd 337 3. Varken nöjd eller missnöjd 126 4. Ganska missnöjd 54 5. Mycket missnöjd 100 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 NÖJD SJUKHUSVÅRD 29 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) Sjukhusvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket nöjd 773 2. Ganska nöjd 293 3. Varken nöjd eller missnöjd 148 4. Ganska missnöjd 66 5. Mycket missnöjd 127 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 NÖJD PRIVATLÄKARE 29 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) Privatläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket nöjd 428 2. Ganska nöjd 421 3. Varken nöjd eller missnöjd 44 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 637 8. Vet ej 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 NÖJD FOLKTANDVÅRD 29 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 29(7) Folktandvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket nöjd 627 2. Ganska nöjd 303 3. Varken nöjd eller missnöjd 51 4. Ganska missnöjd 20 5. Mycket missnöjd 372 8. Vet ej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 29 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 29(8) Privattandläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket nöjd 474 2. Ganska nöjd 299 3. Varken nöjd eller missnöjd 38 4. Ganska missnöjd 27 5. Mycket missnöjd 529 8. Vet ej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 NÖJD ÄLDREOMSORG 29 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 29(9) Äldreomsorg <Se F.29 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket nöjd 347 2. Ganska nöjd 393 3. Varken nöjd eller missnöjd 327 4. Ganska missnöjd 169 5. Mycket missnöjd 500 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 NÖJD SOCIALVÅRD 29 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 29(10) Socialvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket nöjd 220 2. Ganska nöjd 481 3. Varken nöjd eller missnöjd 188 4. Ganska missnöjd 121 5. Mycket missnöjd 735 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 29 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 29(11) Kollektivtrafik <Se F.29 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket nöjd 572 2. Ganska nöjd 442 3. Varken nöjd eller missnöjd 271 4. Ganska missnöjd 173 5. Mycket missnöjd 181 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 29 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 29(12) Idrottsanläggningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket nöjd 705 2. Ganska nöjd 412 3. Varken nöjd eller missnöjd 118 4. Ganska missnöjd 57 5. Mycket missnöjd 268 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 NÖJD BIBLIOTEK 29 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 29(13) Bibliotek <Se F.29 för fullständig frågetext> 451 1. Mycket nöjd 795 2. Ganska nöjd 334 3. Varken nöjd eller missnöjd 55 4. Ganska missnöjd 29 5. Mycket missnöjd 148 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 NÖJD KULTURUTBUD 29 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 29(14) Kulturutbud <Se F.29 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket nöjd 648 2. Ganska nöjd 529 3. Varken nöjd eller missnöjd 120 4. Ganska missnöjd 40 5. Mycket missnöjd 252 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 NÖJD MILJÖVÅRD 29 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 29(15) Miljövård <Se F.29 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket nöjd 427 2. Ganska nöjd 698 3. Varken nöjd eller missnöjd 253 4. Ganska missnöjd 75 5. Mycket missnöjd 269 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 29 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 29(16) Tillgång på bostäder <Se F.29 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket nöjd 645 2. Ganska nöjd 418 3. Varken nöjd eller missnöjd 125 4. Ganska missnöjd 68 5. Mycket missnöjd 275 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 30 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 30(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 123 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 216 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 424 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 429 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 392 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 243 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 KÄRNKRAFT: STYRKA 30 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 1094 1. Bestämd uppfattning 662 2. Mera tveksam 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 KÄRNKRAFT BORTA 2010 31 Loc 260 width 1 MD=9 31 Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 39 1. Ja, absolut 182 2. Ja, troligen 1301 3. Nej, troligen inte 319 4. Nej, absolut inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 221 KÄRNKRAFTAVFALL-KORT 32 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 32 Tror Du att vi i Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt? 32(1) På kort sikt (de närmaste 50 åren) 1132 1. Ja 649 5. Nej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 KÄRNKRAFTAVFALL-LÄNGE 32 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 32(2) På lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor och miljö) <Se F.32 för fullständig frågetext> 846 1. Ja 900 5. Nej 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 AVVISA KÄRNKR.AVFALL 33 Loc 263 width 1 MD=9 33 Riksdagen har bestämt att kärnkraftens högaktiva avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, sk kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan? 970 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 315 5. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 536 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 36 9. Uppgift saknas
VAR 224 AVFALL EGEN KOMMUN 34 Loc 264 width 1 MD=9 34 Hur ställer Du Dig till placering av ett slutförvar för kärnkraftens högaktiva avfall i Din egen kommun? 31 1. Mycket positiv 101 2. Ganska positiv 542 3. Varken positiv eller negativ 298 4. Ganska negativ 846 5. Mycket negativ 39 9. Uppgift saknas
VAR 225 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 35 Loc 265 width 2 MD= 0 or GE 99 35 Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 35(1) Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige? 401 01. Mycket liten risk 285 02. 295 03. 128 04. 237 05. 93 06. 95 07. 78 08. 27 09. 153 10. Mycket stor risk 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 RISK CANCERFALL 35 Loc 267 width 2 MD= 0 or GE 99 35(2) Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.35 för fullständig frågetext> 344 01. Mycket liten risk 261 02. 253 03. 132 04. 193 05. 121 06. 132 07. 109 08. 55 09. 188 10. Mycket stor risk 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 RISK MILJÖSKADOR 35 Loc 269 width 2 MD= 0 or GE 99 35(3) Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.35 för fullständig frågetext> 375 01. Mycket liten risk 237 02. 215 03. 129 04. 198 05. 97 06. 120 07. 108 08. 66 09. 243 10. Mycket stor risk 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 35 Loc 271 width 2 MD= 0 or GE 99 35(4) Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.35 för fullständig frågetext> 323 01. Mycket liten risk 226 02. 219 03. 134 04. 198 05. 120 06. 105 07. 129 08. 74 09. 244 10. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 RISK AVFALLSHANTERING 35 Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 99 35(5) Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.35 för fullständig frågetext> 350 01. Mycket liten risk 212 02. 188 03. 98 04. 202 05. 101 06. 102 07. 132 08. 103 09. 298 10. Mycket stor risk 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 RISK FLER ATOMVAPEN 35 Loc 275 width 2 MD= 0 or GE 99 35(6) Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att allt fler länder skaffar sig atomvapen <Se F.35 för fullständig frågetext> 236 01. Mycket liten risk 109 02. 176 03. 108 04. 232 05. 109 06. 120 07. 163 08. 95 09. 436 10. Mycket stor risk 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 49 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 RISK DRIFTOLYCKA 35 Loc 277 width 2 MD= 0 or GE 99 35(7) Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid driften av kärnkraftverk i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 372 01. Mycket liten risk 300 02. 327 03. 142 04. 233 05. 88 06. 83 07. 91 08. 24 09. 121 10. Mycket stor risk 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 63 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 RISK TRANSPORTOLYCKA 35 Loc 279 width 2 MD= 0 or GE 99 35(8) Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid transporter av kärnavfallet i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 197 01. Mycket liten risk 249 02. 278 03. 161 04. 269 05. 146 06. 134 07. 132 08. 58 09. 159 10. Mycket stor risk 11 00. Uppgift saknas på delfrågan 63 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 RISK FÖRVARINGSOLYCKA 35 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 99 35(9) Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för olyckor vid förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 297 01. Mycket liten risk 265 02. 245 03. 142 04. 228 05. 108 06. 116 07. 113 08. 75 09. 190 10. Mycket stor risk 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 63 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 RISK SABOTAGE 35 Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 99 35(10) Om Du skulle använda samma skala för följande risker, hur stor är risken för sabotage/terroraktivitet vid transporter eller förvaring av kärnavfallet i Sverige <Se F.35 för fullständig frågetext> 185 01. Mycket liten risk 222 02. 244 03. 179 04. 265 05. 125 06. 128 07. 131 08. 67 09. 236 10. Mycket stor risk 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 63 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 FÖRTROENDE MILJÖGRUPP 36 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 36 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? 36(1) Miljöorganisationer 337 1. Mycket stort 882 2. Ganska stort 429 3. Ganska litet 135 4. Mycket litet 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 FÖRTROENDE KRAFTSIND 36 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 36(2) Kärnkraftsindustrin <Se F.36 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket stort 715 2. Ganska stort 663 3. Ganska litet 264 4. Mycket litet 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 FÖRTROENDE REGERINGEN 36 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 36(3) Regeringen <Se F.36 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket stort 669 2. Ganska stort 802 3. Ganska litet 221 4. Mycket litet 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 FÖRTROENDE FORSKARE 36 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) Forskare <Se F.36 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket stort 974 2. Ganska stort 249 3. Ganska litet 54 4. Mycket litet 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 FÖRTROENDE JOURNALIST 36 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) Journalister <Se F.36 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket stort 465 2. Ganska stort 882 3. Ganska litet 357 4. Mycket litet 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 FÖRTROENDE MYNDIGHET 36 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 36(6) Statliga myndigheter <Se F.36 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket stort 722 2. Ganska stort 780 3. Ganska litet 195 4. Mycket litet 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 HOT INDUSTRIUTSLÄPP 37 Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 99 37 Nedanstående lista omfattar ett antal miljöproblem. Hur allvarliga hot mot miljön i Sverige anser Du att dessa problem är? 37(1) Utsläpp från industrier 20 01. Mycket litet hot 27 02. 70 03. 92 04. 218 05. 145 06. 234 07. 343 08. 171 09. 489 10. Mycket stort hot 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 HOT BILAVGASER 37 Loc 293 width 2 MD= 0 or GE 99 37(2) Avgaser från biltrafiken <Se F.37 för fullständig frågetext> 22 01. Mycket litet hot 28 02. 89 03. 120 04. 223 05. 190 06. 219 07. 363 08. 165 09. 384 10. Mycket stort hot 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 HOT OLJEUTSLÄPP 37 Loc 295 width 2 MD= 0 or GE 99 37(3) Oljeutsläpp vid kusterna <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 01. Mycket litet hot 27 02. 73 03. 98 04. 199 05. 173 06. 219 07. 304 08. 219 09. 478 10. Mycket stort hot 19 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 HOT UTSLÄPPSHANTERING 37 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 37(4) Hantering av industriutsläpp <Se F.37 för fullständig frågetext> 15 01. Mycket litet hot 30 02. 68 03. 113 04. 221 05. 197 06. 276 07. 312 08. 217 09. 349 10. Mycket stort hot 24 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 HOT HUSHÅLLSAVFALL 37 Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 99 37(5) Hantering av hushållsavfall <Se F.37 för fullständig frågetext> 115 01. Mycket litet hot 146 02. 239 03. 206 04. 355 05. 222 06. 189 07. 159 08. 70 09. 95 10. Mycket stort hot 26 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 HOT UTROTNING AV DJUR 37 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 37(6) Utrotning av djur- och växtarter <Se F.37 för fullständig frågetext> 55 01. Mycket litet hot 92 02. 138 03. 150 04. 241 05. 176 06. 200 07. 230 08. 137 09. 370 10. Mycket stort hot 33 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 HOT KEMIKALIEANVÄNDN 37 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 37(7) Användandet av kemikalier i jordbruket <Se F.37 för fullständig frågetext> 27 01. Mycket litet hot 32 02. 85 03. 91 04. 195 05. 193 06. 223 07. 319 08. 225 09. 411 10. Mycket stort hot 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 HOT KÄRNKRAFTSAVFALL 37 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 37(8) Hantering av kärnkraftens högaktiva avfall <Se F.37 för fullständig frågetext> 104 01. Mycket litet hot 115 02. 157 03. 116 04. 181 05. 132 06. 151 07. 199 08. 174 09. 471 10. Mycket stort hot 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 HOT TUNN OZONSKIKT 37 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 37(9) Uttunningen av ozonskiktet <Se F.37 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket litet hot 23 02. 49 03. 49 04. 122 05. 91 06. 142 07. 223 08. 278 09. 815 10. Mycket stort hot 12 00. Uppgift saknas på delfrågan 35 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 PERS: SÄNKT HASTIGHET 38 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 38 Hur ofta gör Du personligen nedanstående saker? 38(1) Av miljöskäl, sänker hastigheten vid bilkörning 58 1. Alltid 101 2. Mycket ofta 209 3. Ganska ofta 475 4. Ibland 595 5. Aldrig 389 6. Kör aldrig bil 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 PERS: ENGÅNGSFLASKOR 38 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 38(2) Köper drycker i engångsflaskor <Se F.38 för fullständig frågetext> 70 1. Alltid 119 2. Mycket ofta 192 3. Ganska ofta 1046 4. Ibland 383 5. Aldrig 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 PERS: GÅR/CYKLAR 38 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 38(3) Väljer att gå eller cykla istället för motordriven transport (bil, buss etc) <Se F.38 för fullständig frågetext> 102 1. Alltid 345 2. Mycket ofta 342 3. Ganska ofta 704 4. Ibland 321 5. Aldrig 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 PERS: SORTERAR AVFALL 38 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 38(4) Sorterar hushållsavfall <Se F.38 för fullständig frågetext> 312 1. Alltid 251 2. Mycket ofta 315 3. Ganska ofta 476 4. Ibland 459 5. Aldrig 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 PERS: BIODYN ODLAT 38 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 38(5) Äter biodynamiskt odlade grönsaker <Se F.38 för fullständig frågetext> 52 1. Alltid 181 2. Mycket ofta 235 3. Ganska ofta 831 4. Ibland 513 5. Aldrig 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 PERS: KÖP MILJÖMÄRKT 38 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 38(6) Handlar miljömärkta varor <Se F.38 för fullständig frågetext> 111 1. Alltid 400 2. Mycket ofta 505 3. Ganska ofta 716 4. Ibland 86 5. Aldrig 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 SÄNKA HASTIGHETEN 39 Loc 315 width 1 MD=0 39 Nedanstående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 39(1) Sänka hastigheten på vägarna 242 1. Mycket bra förslag 378 2. Ganska bra förslag 470 3. Varken bra eller dåligt förslag 432 4. Ganska dåligt förslag 298 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas
VAR 257 FÖRBJUDA PLASTFLASKOR 39 Loc 316 width 1 MD=0 39(2) Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar <Se F.39 för fullständig frågetext> 706 1. Mycket bra förslag 608 2. Ganska bra förslag 315 3. Varken bra eller dåligt förslag 133 4. Ganska dåligt förslag 57 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas
VAR 258 STOPPA PRIVATBILISM 39 Loc 317 width 1 MD=0 39(3) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.39 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket bra förslag 515 2. Ganska bra förslag 450 3. Varken bra eller dåligt förslag 342 4. Ganska dåligt förslag 181 5. Mycket dåligt förslag 46 0. Uppgift saknas
VAR 259 LAG OM KÄLLSORTERING 39 Loc 318 width 1 MD=0 39(4) Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.39 för fullständig frågetext> 494 1. Mycket bra förslag 683 2. Ganska bra förslag 377 3. Varken bra eller dåligt förslag 174 4. Ganska dåligt förslag 87 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas
VAR 260 FÖRBJUDA BEKÄMPNINGSM 39 Loc 319 width 1 MD=0 39(5) Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.39 för fullständig frågetext> 779 1. Mycket bra förslag 606 2. Ganska bra förslag 302 3. Varken bra eller dåligt förslag 94 4. Ganska dåligt förslag 41 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas
VAR 261 FÖRB OPTISKA VITMEDEL 39 Loc 320 width 1 MD=0 39(6) Förbjuda tvättmedel som innehåller optiska vitmedel <Se F.39 för fullständig frågetext> 786 1. Mycket bra förslag 682 2. Ganska bra förslag 273 3. Varken bra eller dåligt förslag 59 4. Ganska dåligt förslag 20 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas
VAR 262 STOPPA ÖRESUNDSBRON 39 Loc 321 width 1 MD=0 39(7) Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund <Se F.39 för fullständig frågetext> 614 1. Mycket bra förslag 189 2. Ganska bra förslag 542 3. Varken bra eller dåligt förslag 235 4. Ganska dåligt förslag 237 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas
VAR 263 FOLK: RÖKNING 40 Loc 322 width 2 MD= 0 or GE 99 40 Om Du ser till Sverige idag, vad anser Du om följande risker för det svenska folkets liv och hälsa? 40(1) Rökning 20 01. Mycket liten risk 19 02. 40 03. 56 04. 172 05. 111 06. 191 07. 321 08. 192 09. 701 10. Mycket stor risk 16 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 FOLK: ALKOHOL 40 Loc 324 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2) Alkohol <Se F.40 för fullständig frågetext> 21 01. Mycket liten risk 37 02. 74 03. 103 04. 240 05. 180 06. 235 07. 308 08. 189 09. 429 10. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 FOLK: NARKOTIKA 40 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 99 40(3) Narkotika <Se F.40 för fullständig frågetext> 10 01. Mycket liten risk 17 02. 47 03. 45 04. 91 05. 90 06. 100 07. 157 08. 163 09. 1106 10. Mycket stor risk 13 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 FOLK: AIDS 40 Loc 328 width 2 MD= 0 or GE 99 40(4) Aids <Se F.40 för fullständig frågetext> 25 01. Mycket liten risk 71 02. 99 03. 93 04. 154 05. 125 06. 148 07. 152 08. 129 09. 822 10. Mycket stor risk 21 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 FOLK: ÖVERVIKT 40 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 40(5) Övervikt <Se F.40 för fullständig frågetext> 35 01. Mycket liten risk 62 02. 108 03. 122 04. 292 05. 261 06. 292 07. 333 08. 116 09. 195 10. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 FOLK: VÅLD 40 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 99 40(6) Våld och övergrepp <Se F.40 för fullständig frågetext> 13 01. Mycket liten risk 52 02. 98 03. 116 04. 185 05. 198 06. 242 07. 272 08. 201 09. 435 10. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 FOLK: KÄRNKRAFTEN 40 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 40(7) Kärnkraften <Se F.40 för fullständig frågetext> 215 01. Mycket liten risk 195 02. 226 03. 154 04. 235 05. 143 06. 150 07. 144 08. 104 09. 237 10. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 FOLK: BILDSKÄRMSARB 40 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 99 40(8) Bildkärmsarbete <Se F.40 för fullständig frågetext> 107 01. Mycket liten risk 193 02. 226 03. 204 04. 374 05. 179 06. 177 07. 138 08. 71 09. 108 10. Mycket stor risk 62 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 FOLK: ARBETSLÖSHET 40 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 40(9) Arbetslöshet <Se F.40 för fullständig frågetext> 16 01. Mycket liten risk 29 02. 63 03. 100 04. 192 05. 156 06. 213 07. 299 08. 226 09. 510 10. Mycket stor risk 35 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 FOLK: ENSAMHET 40 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 40(10) Ensamhet <Se F.40 för fullständig frågetext> 35 01. Mycket liten risk 61 02. 101 03. 127 04. 237 05. 157 06. 235 07. 313 08. 207 09. 334 10. Mycket stor risk 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 FOLK: ARBETSSKADA 40 Loc 342 width 2 MD= 0 or GE 99 40(11) Skador i arbetslivet <Se F.40 för fullständig frågetext> 33 01. Mycket liten risk 91 02. 213 03. 225 04. 351 05. 255 06. 227 07. 193 08. 81 09. 139 10. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 FOLK: TRAFIKOLYCKOR 40 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 40(2) Trafikolyckor <Se F.40 för fullständig frågetext> 18 01. Mycket liten risk 68 02. 126 03. 188 04. 336 05. 223 06. 247 07. 259 08. 129 09. 213 10. Mycket stor risk 32 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 FOLK: BILAVGASER 40 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 99 40(3) Avgaser från biltrafiken <Se F.40 för fullständig frågetext> 24 01. Mycket liten risk 73 02. 125 03. 156 04. 281 05. 236 06. 242 07. 264 08. 158 09. 252 10. Mycket stor risk 28 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 FOLK: KEMIKALIER 40 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 40(4) Kemikalier i livsmedel <Se F.40 för fullständig frågetext> 26 01. Mycket liten risk 84 02. 124 03. 127 04. 236 05. 203 06. 222 07. 266 08. 199 09. 325 10. Mycket stor risk 27 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 FOLK: ALLERGIER 40 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 99 40(15) Allergier <Se F.40 för fullständig frågetext> 30 01. Mycket liten risk 36 02. 85 03. 89 04. 200 05. 198 06. 258 07. 318 08. 233 09. 367 10. Mycket stor risk 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 18 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 SJÄLV: RÖKNING 41 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 99 41 Vad anser Du om följande risker för Ditt eget liv och hälsa? 41(1) Rökning 942 01. Mycket liten risk 120 02. 85 03. 45 04. 110 05. 61 06. 57 07. 83 08. 67 09. 240 10. Mycket stor risk 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 SJÄLV: ALKOHOL 41 Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 99 41(2) Alkohol <Se F.41 för fullständig frågetext> 889 01. Mycket liten risk 232 02. 198 03. 100 04. 119 05. 51 06. 45 07. 39 08. 24 09. 110 10. Mycket stor risk 18 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 SJÄLV: NARKOTIKA 41 Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 99 41(3) Narkotika <Se F.41 för fullständig frågetext> 1504 01. Mycket liten risk 24 02. 16 03. 3 04. 11 05. 5 06. 7 07. 8 08. 13 09. 211 10. Mycket stor risk 23 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 SJÄLV: AIDS 41 Loc 358 width 2 MD= 0 or GE 99 41(4) Aids <Se F.41 för fullständig frågetext> 1274 01. Mycket liten risk 127 02. 78 03. 22 04. 53 05. 26 06. 6 07. 10 08. 11 09. 189 10. Mycket stor risk 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 SJÄLV: ÖVERVIKT 41 Loc 360 width 2 MD= 0 or GE 99 41(5) Övervikt <Se F.41 för fullständig frågetext> 806 01. Mycket liten risk 250 02. 189 03. 105 04. 155 05. 71 06. 60 07. 60 08. 26 09. 78 10. Mycket stor risk 25 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 SJÄLV: VÅLD 41 Loc 362 width 2 MD= 0 or GE 99 41(6) Våld och övergrepp <Se F.41 för fullständig frågetext> 415 01. Mycket liten risk 223 02. 259 03. 171 04. 271 05. 110 06. 66 07. 86 08. 43 09. 150 10. Mycket stor risk 31 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 SJÄLV: KÄRNKRAFTEN 41 Loc 364 width 2 MD= 0 or GE 99 41(7) Kärnkraften <Se F.41 för fullständig frågetext> 494 01. Mycket liten risk 214 02. 227 03. 142 04. 230 05. 116 06. 78 07. 78 08. 50 09. 151 10. Mycket stor risk 45 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 SJÄLV: BILDSKÄRMSARB 41 Loc 366 width 2 MD= 0 or GE 99 41(8) Bildskärmsarbete <Se F.41 för fullständig frågetext> 946 01. Mycket liten risk 204 02. 143 03. 84 04. 134 05. 73 06. 58 07. 53 08. 21 09. 62 10. Mycket stor risk 47 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 SJÄLV: ARBETSLÖSHET 41 Loc 368 width 2 MD= 0 or GE 99 41(9) Arbetslöshet <Se F.41 för fullständig frågetext> 619 01. Mycket liten risk 146 02. 143 03. 109 04. 235 05. 102 06. 89 07. 88 08. 69 09. 186 10. Mycket stor risk 39 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 SJÄLV: ENSAMHET 41 Loc 370 width 2 MD= 0 or GE 99 41(10) Ensamhet <Se F.41 för fullständig frågetext> 677 01. Mycket liten risk 248 02. 185 03. 99 04. 193 05. 84 06. 74 07. 66 08. 46 09. 119 10. Mycket stor risk 34 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 SJÄLV: ARBETSSKADOR 41 Loc 372 width 2 MD= 0 or GE 99 41(11) Skador i arbetslivet <Se F.41 för fullständig frågetext> 518 01. Mycket liten risk 217 02. 199 03. 122 04. 244 05. 105 06. 102 07. 102 08. 56 09. 106 10. Mycket stor risk 54 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 SJÄLV: TRAFIKOLYCKOR 41 Loc 374 width 2 MD= 0 or GE 99 41(12) Trafikolyckor <Se F.41 för fullständig frågetext> 101 01. Mycket liten risk 123 02. 216 03. 179 04. 451 05. 203 06. 158 07. 139 08. 58 09. 161 10. Mycket stor risk 36 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 SJÄLV: BILAVGASER 41 Loc 376 width 2 MD= 0 or GE 99 41(13) Avgaser från biltrafiken <Se F.41 för fullständig frågetext> 189 01. Mycket liten risk 198 02. 278 03. 189 04. 308 05. 162 06. 134 07. 127 08. 67 09. 144 10. Mycket stor risk 29 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 SJÄLV: KEMIKALIER 41 Loc 378 width 2 MD= 0 or GE 99 41(14) Kemikalier i livsmedel <Se F.41 för fullständig frågetext> 150 01. Mycket liten risk 190 02. 208 03. 177 04. 313 05. 180 06. 135 07. 158 08. 98 09. 196 10. Mycket stor risk 20 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 SJÄLV: ALLERGIER 41 Loc 380 width 2 MD= 0 or GE 99 41(15) Allergier <Se F.41 för fullständig frågetext> 339 01. Mycket liten risk 236 02. 218 03. 132 04. 247 05. 118 06. 124 07. 127 08. 81 09. 181 10. Mycket stor risk 22 00. Uppgift saknas på delfrågan 32 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 ORO: TERRORISM 42 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 42 Om Du ser till läget i världen idag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden? 42(1) Terrorism 565 1. Mycket oroande 747 2. Ganska oroande 453 3. Inte särskilt oroande 55 4. Inte alls oroande 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 ORO: MILJÖFÖRSTÖRING 42 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 42(2) Miljöförstöring <Se F.42 för fullständig frågetext> 947 1. Mycket oroande 729 2. Ganska oroande 136 3. Inte särskilt oroande 9 4. Inte alls oroande 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 ORO: EKONOMISK KRIS 42 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 42(3) Ekonomisk kris <Se F.42 för fullständig frågetext> 673 1. Mycket oroande 914 2. Ganska oroande 216 3. Inte särskilt oroande 11 4. Inte alls oroande 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 ORO: RYSSLAND 42 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 42(4) Situationen i Ryssland <Se F.42 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket oroande 889 2. Ganska oroande 327 3. Inte särskilt oroande 31 4. Inte alls oroande 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 ORO: FLER FLYKTINGAR 42 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 42(5) Ökade antal flyktingar <Se F.42 för fullständig frågetext> 703 1. Mycket oroande 719 2. Ganska oroande 351 3. Inte särskilt oroande 56 4. Inte alls oroande 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 ORO: KRIGET PÅ BALKAN 42 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 42(6) Spridning av kriget på Balkan <Se F.42 för fullständig frågetext> 465 1. Mycket oroande 828 2. Ganska oroande 481 3. Inte särskilt oroande 41 4. Inte alls oroande 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 ORO: ARBETSLÖSHET 42 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 42(7) Stor arbetslöshet <Se F.42 för fullständig frågetext> 1099 1. Mycket oroande 592 2. Ganska oroande 126 3. Inte särskilt oroande 16 4. Inte alls oroande 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 FLYKTING: FATTIGDOM 43 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 43 Vilken vikt tycker Du att följande omständigheter skall ha för att flyktingar skall få uppehållstillstånd i Sverige? 43(1) Fattigdom 157 1. Mycket stor vikt 334 2. Ganska stor vikt 647 3. Ganska liten vikt 664 4. Mycket liten vikt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 FLYKTING: SJUKDOM 43 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 43(2) Sjukdom <Se F.43 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket stor vikt 608 2. Ganska stor vikt 560 3. Ganska liten vikt 360 4. Mycket liten vikt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 FLYKTING: ANHÖRIGA 43 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) Anhöriga som redan bor här <Se F.43 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket stor vikt 471 2. Ganska stor vikt 574 3. Ganska liten vikt 587 4. Mycket liten vikt 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 FLYKTING: KRIG HEMMA 43 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 43(4) Krig i hemlandet <Se F.43 för fullständig frågetext> 859 1. Mycket stor vikt 620 2. Ganska stor vikt 205 3. Ganska liten vikt 135 4. Mycket liten vikt 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 FLYKTING: RELIGION 43 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 43(5) Förföljda för sin religion <Se F.43 för fullständig frågetext> 597 1. Mycket stor vikt 535 2. Ganska stor vikt 382 3. Ganska liten vikt 286 4. Mycket liten vikt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 FLYKTING: POLITISK 43 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 9 43(6) Förföljda för sin politiska åsikt <Se F.43 för fullständig frågetext> 689 1. Mycket stor vikt 583 2. Ganska stor vikt 326 3. Ganska liten vikt 212 4. Mycket liten vikt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 MÅNGA UTLÄNNINGAR 44 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 44 I den allmänna debatten om flyktingar och invandringen har det förekommit många olika åsikter. Vad är Din åsikt om följande påståenden? 44(1) Det finns för många utlänningar i Sverige 598 1. Instämmer helt 318 2. Instämmer i stort sett 500 3. Instämmer delvis 330 4. Instämmer inte alls 83 8. Vet ej 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 FRI RELIGIONUTÖVNING 44 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 44(2) Invandrarna i Sverige skall fritt kunna utöva sin religion här <Se F.44 för fullständig frågetext> 329 1. Instämmer helt 380 2. Instämmer i stort sett 580 3. Instämmer delvis 460 4. Instämmer inte alls 69 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 INTELLIGENT FOLKSLAG 44 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 9 44(3) En del folkslag är mer intelligenta än andra <Se F.44 för fullständig frågetext> 68 1. Instämmer helt 76 2. Instämmer i stort sett 225 3. Instämmer delvis 1143 4. Instämmer inte alls 293 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 ARBETA MOT RASISM 44 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 44(4) Jag kan tänka mig att gå med i en organisation som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet <Se F.44 för fullständig frågetext> 306 1. Instämmer helt 279 2. Instämmer i stort sett 320 3. Instämmer delvis 520 4. Instämmer inte alls 388 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 INVANDRARE I FAMILJEN 44 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 44(5) Jag skulle inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen <Se F.44 för fullständig frågetext> 234 1. Instämmer helt 129 2. Instämmer i stort sett 327 3. Instämmer delvis 776 4. Instämmer inte alls 347 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 EG: MILJÖN 45 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 45 Vad tror Du att ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? 45(1) Miljön 24 1. Stor förbättring 126 2. Viss förbättring 713 3. Varken förbättring eller försämring 607 4. Viss försämring 322 5. Stor försämring 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 EG: ARBETSMARKNADEN 45 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 45(2) Arbetsmarknaden <Se F.45 för fullständig frågetext> 77 1. Stor förbättring 438 2. Viss förbättring 494 3. Varken förbättring eller försämring 472 4. Viss försämring 310 5. Stor försämring 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 EG: SOCIAL TRYGGHET 45 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) Sociala tryggheten <Se F.45 för fullständig frågetext> 13 1. Stor förbättring 68 2. Viss förbättring 602 3. Varken förbättring eller försämring 699 4. Viss försämring 406 5. Stor försämring 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 EG: EKON UTVECKLING 45 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) Ekonomiska utvecklingen <Se F.45 för fullständig frågetext> 132 1. Stor förbättring 614 2. Viss förbättring 548 3. Varken förbättring eller försämring 335 4. Viss försämring 168 5. Stor försämring 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 EG: SV NEUTRALITET 45 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) Tilltron till svensk neutralitet <Se F.45 för fullständig frågetext> 22 1. Stor förbättring 57 2. Viss förbättring 550 3. Varken förbättring eller försämring 589 4. Viss försämring 571 5. Stor försämring 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 BLI MEDLEM I EG 46 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 46(1) Sverige bör bli medlem i EG även om det betyder minskad politisk självständighet 82 1. Mycket bra förslag 186 2. Ganska bra förslag 419 3. Varken bra eller dåligt förslag 520 4. Ganska dåligt förslag 595 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 TA EMOT FLYKTINGAR 46 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.46 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket bra förslag 157 2. Ganska bra förslag 476 3. Varken bra eller dåligt förslag 466 4. Ganska dåligt förslag 643 5. Mycket dåligt förslag 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 STÅ UTANFÖR EG 46 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) Sverige bör stå utanför EG även om det skulle innebära en försämrad ekonomi <Se F.46 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket bra förslag 339 2. Ganska bra förslag 565 3. Varken bra eller dåligt förslag 387 4. Ganska dåligt förslag 291 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 INGET FÖRSVARSSAMARB 46 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) Sverige bör inte under några villkor medverka i något europeiskt försvarssamarbete <Se F.46 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket bra förslag 298 2. Ganska bra förslag 563 3. Varken bra eller dåligt förslag 332 4. Ganska dåligt förslag 208 5. Mycket dåligt förslag 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 MINSKA U-HJÄLPEN 46 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) Minska u-hjälpen <Se F.46 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket bra förslag 333 2. Ganska bra förslag 560 3. Varken bra eller dåligt förslag 416 4. Ganska dåligt förslag 285 5. Mycket dåligt förslag 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 FN:S FREDSBEVARANDE 46 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) Sverige skall inte delta i FN:s fredsbevarande operationer om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.46 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket bra förslag 327 2. Ganska bra förslag 512 3. Varken bra eller dåligt förslag 464 4. Ganska dåligt förslag 264 5. Mycket dåligt förslag 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 FÖRBUD VAPENEXPORT 46 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 46(7) Sverige bör införa totalförbud mot export av vapen <Se F.46 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket bra förslag 290 2. Ganska bra förslag 460 3. Varken bra eller dåligt förslag 355 4. Ganska dåligt förslag 281 5. Mycket dåligt förslag 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 INFO SVERIGE - EG 47 Loc 412 width 1 MD=9 47 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EG? 39 1. Mycket välinformerad 540 2. Ganska välinformerad 1134 3. Ganska oinformerad 117 4. Helt oinformerad 27 9. Uppgift saknas
VAR 324 EG: VÄNSTERPARTIET 48 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 48 Enligt Din mening, vilken inställning har de olika partierna till ett svenskt medlemskap i EG? 48(1) Vänsterpartiet 26 1. Mycket positiv 122 2. Något positiv 286 3. Varken positiv eller negativ 326 4. Något negativ 766 5. Mycket negativ 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 EG: FOLKPARTIET 48 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 48(2) Folkpartiet liberalerna <Se F.48 för fullständig frågetext> 525 1. Mycket positiv 654 2. Något positiv 276 3. Varken positiv eller negativ 57 4. Något negativ 10 5. Mycket negativ 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 EG: SOCIALDEMOKRATER 48 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 48(3) Socialdemokraterna <Se F.48 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket positiv 651 2. Något positiv 283 3. Varken positiv eller negativ 77 4. Något negativ 26 5. Mycket negativ 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 EG: MILJÖPARTIET 48 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 48(4) Miljöpartiet de gröna <Se F.48 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket positiv 60 2. Något positiv 294 3. Varken positiv eller negativ 348 4. Något negativ 771 5. Mycket negativ 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 EG: MODERATERNA 48 Loc 417 width 1 MD=0 or GE 9 48(5) Moderaterna <Se F.48 för fullständig frågetext> 1336 1. Mycket positiv 111 2. Något positiv 103 3. Varken positiv eller negativ 8 4. Något negativ 13 5. Mycket negativ 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 EG: CENTERPARTIET 48 Loc 418 width 1 MD=0 or GE 9 48(6) Centerpartiet <Se F.48 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket positiv 549 2. Något positiv 461 3. Varken positiv eller negativ 259 4. Något negativ 66 5. Mycket negativ 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 EG: KDS 48 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 48(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.48 för fullständig frågetext> 309 1. Mycket positiv 563 2. Något positiv 470 3. Varken positiv eller negativ 136 4. Något negativ 35 5. Mycket negativ 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 EG: NY DEMOKRATI 48 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 48(8) Ny Demokrati <Se F.48 för fullständig frågetext> 820 1. Mycket positiv 363 2. Något positiv 233 3. Varken positiv eller negativ 70 4. Något negativ 42 5. Mycket negativ 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 253 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 FLYTTA FRÅN SVERIGE 49 Loc 421 width 1 MD=9 49 Har Du någon gång funderat på att flytta från Sverige till något annat land? 409 1. Ja 1418 5. Nej 30 9. Uppgift saknas
VAR 333 FRIVILLIGT FLYTTLAND 49 Loc 422 width 3 MD= 0 or GE 999 49(1) Land vid frivillig flyttning <Se F.49 för fullständig frågetext> 1 103. Belgien 21 105. Danmark 2 106. Estland 12 107. Finland 19 108. Frankrike 13 109. Grekland 1 110. Irland 1 111. Island 10 112. Italien 1 116. Litauen 5 120. Nederländerna 26 121. Norge 5 122. Polen 3 123. Portugal 4 126. Schweiz 21 128. Spanien 30 129. Storbritannien 10 131. Tyskland 6 133. Österrike 1 200. Asien 1 201. Afganistan 1 210. Indien 2 213. Iran 3 214. Israel 1 215. Japan 1 219. Kina 1 222. Libanon 1 223. Malaysia 2 232. Singapore 1 238. Thailand 2 239. Turkiet 2 241. Hong Kong 1 242. Tadsjikistan 1 300. Afrika 1 311. Egypten 1 312. Ekvatorialguinea 1 343. Sydafrika 1 347. Tunisien 1 352. Eritrea 15 405. Canada 1 407. Cuba 2 409. Dominikanska republiker 83 423. USA 2 503. Brasilien 3 504. Chile 1 505. Colombia 1 512. Venezuela 54 601. Australien 15 605. Nya Zeeland 1432 000. Frågan ej tillämplig 31 999. Uppgift saknas
VAR 334 TVINGAD FLYTTA 50 Loc 425 width 1 50 Om Du skulle vara tvungen att flytta från Sverige till något annat land - vilket land skulle Du då välja? 1652 1. Svar 205 5. Ej svar
VAR 335 FLYTTLAND TVÅNG 50 Loc 426 width 3 MD= 0 or GE 999 50(1) Flyttland om tvungen att flytta <Se F.50 för fullständig frågetext> 2 103. Belgien 182 105. Danmark 4 106. Estland 40 107. Finland 64 108. Frankrike 38 109. Grekland 2 110. Irland 9 111. Island 31 112. Italien 1 113. Jugoslavien 1 116. Litauen 3 119. Monaco 8 120. Nederländerna 409 121. Norge 5 122. Polen 6 123. Portugal 1 125. San Marino 35 126. Schweiz 66 128. Spanien 96 129. Storbritannien 1 130. Tjeckoslovakien 52 131. Tyskland 1 132. Ungern 35 133. Österrike 1 134. Kroatien 1 135. Bosnien 2 136. Makedonien 1 201. Afganistan 1 208. Filippinerna 1 209. Förenade arabemiraten 1 213. Iran 2 214. Israel 1 219. Kina 1 222. Libanon 1 223. Malaysia 3 232. Singapore 1 238. Thailand 6 239. Turkiet 1 242. Tadsjikistan 1 300. Afrika 1 312. Ekvatorialguinea 1 329. Marocko 1 344. Tanzania 2 347. Tunisien 1 352. Eritrea 2 402. Bahamas 46 405. Canada 2 407. Cuba 1 409. Dominikanska republiken 1 415. Jamaica 1 419. S:t Chistopher och Nevis 1 421. S:t Vincent och Grenada 3 422. Trinidad och Tobago 212 423. USA 1 425. 1 500. Sydamerika 1 503. Brasilien 2 504. Chile 175 601. Australien 1 604. Nauru 39 605. Nya Zeeland 68 000. Frågan ej tillämplig 177 999. Uppgift saknas
VAR 336 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 51 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 51 Hur mycket brukar Du se på följande typer av TV-program? 51(1) Underhållningsprogram 86 1. Allt/i stort sett allt 992 2. Ganska mycket 643 3. Inte särskilt mycket 105 4. Ingenting/nästan inget alls 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 NYHETSPROGRAM 51 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 51(2) Nyhetsprogram <Se F.51 för fullständig frågetext> 308 1. Allt/i stort sett allt 1215 2. Ganska mycket 292 3. Inte särskilt mycket 30 4. Ingenting/nästan inget alls 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 338 DOKUMENTÄRPROGRAM 51 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 51(3) Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.51 för fullständig frågetext> 102 1. Allt/i stort sett allt 897 2. Ganska mycket 692 3. Inte särskilt mycket 129 4. Ingenting/nästan inget alls 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 SPORTPROGRAM 51 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 51(4) Sportprogram <Se F.51 för fullständig frågetext> 221 1. Allt/i stort sett allt 543 2. Ganska mycket 600 3. Inte särskilt mycket 465 4. Ingenting/nästan inget alls 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 KULTURPROGRAM 51 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 51(5) Kulturprogram <Se F.51 för fullständig frågetext> 45 1. Allt/i stort sett allt 471 2. Ganska mycket 870 3. Inte särskilt mycket 437 4. Ingenting/nästan inget alls 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 NATURPROGRAM 51 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 51(6) Djur- och naturprogram <Se F.51 för fullständig frågetext> 243 1. Allt/i stort sett allt 964 2. Ganska mycket 510 3. Inte särskilt mycket 123 4. Ingenting/nästan inget alls 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 TITTAR PÅ KANAL 1 52 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 52 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 52(1) Kanal 1 872 1. Dagligen 337 2. 5-6 ggr/vecka 335 3. 3-4 ggr/vecka 179 4. 1-2 ggr/vecka 67 5. Mer sällan 10 6. Aldrig 18 7. Har ej tillgång 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 TITTAR PÅ TV 2 52 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 52(2) TV 2 <Se F.52 för fullständig frågetext> 906 1. Dagligen 353 2. 5-6 ggr/vecka 321 3. 3-4 ggr/vecka 157 4. 1-2 ggr/vecka 55 5. Mer sällan 11 6. Aldrig 13 7. Har ej tillgång 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 TITTAR PÅ TV 3 52 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 52(3) TV 3 <Se F.52 för fullständig frågetext> 226 1. Dagligen 132 2. 5-6 ggr/vecka 209 3. 3-4 ggr/vecka 231 4. 1-2 ggr/vecka 169 5. Mer sällan 122 6. Aldrig 658 7. Har ej tillgång 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 TITTAR PÅ TV4 52 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 52(4) TV4 <Se F.52 för fullständig frågetext> 749 1. Dagligen 304 2. 5-6 ggr/vecka 379 3. 3-4 ggr/vecka 213 4. 1-2 ggr/vecka 88 5. Mer sällan 24 6. Aldrig 48 7. Har ej tillgång 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 TITTAR PÅ NORDIC 52 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 52(5) TV5 Nordic <Se F.52 för fullständig frågetext> 105 1. Dagligen 59 2. 5-6 ggr/vecka 108 3. 3-4 ggr/vecka 170 4. 1-2 ggr/vecka 237 5. Mer sällan 251 6. Aldrig 805 7. Har ej tillgång 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 TITTAR PÅ CNN 52 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 52(6) Nyhetskanalen CNN <Se F.52 för fullständig frågetext> 34 1. Dagligen 20 2. 5-6 ggr/vecka 50 3. 3-4 ggr/vecka 80 4. 1-2 ggr/vecka 192 5. Mer sällan 380 6. Aldrig 982 7. Har ej tillgång 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 TITTAR PÅ MTV 52 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 52(7) MTV <Se F.52 för fullständig frågetext> 89 1. Dagligen 49 2. 5-6 ggr/vecka 57 3. 3-4 ggr/vecka 104 4. 1-2 ggr/vecka 271 5. Mer sällan 437 6. Aldrig 727 7. Har ej tillgång 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 TITTAR PÅ FILMNET 52 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 52(8) Filmnet <Se F.52 för fullständig frågetext> 25 1. Dagligen 14 2. 5-6 ggr/vecka 32 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 36 5. Mer sällan 391 6. Aldrig 1191 7. Har ej tillgång 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 TITTAR PÅ TV 1000 52 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 52(9) TV 1000 <Se F.52 för fullständig frågetext> 43 1. Dagligen 25 2. 5-6 ggr/vecka 40 3. 3-4 ggr/vecka 70 4. 1-2 ggr/vecka 60 5. Mer sällan 358 6. Aldrig 1130 7. Har ej tillgång 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 TITTAR PÅ EUROSPORT 52 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 52(10) Eurosport <Se F.52 för fullständig frågetext> 78 1. Dagligen 44 2. 5-6 ggr/vecka 113 3. 3-4 ggr/vecka 111 4. 1-2 ggr/vecka 240 5. Mer sällan 360 6. Aldrig 793 7. Har ej tillgång 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 TITTAR PÅ LOKAL-TV 52 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 52(11) Lokal kabel-TV <Se F.52 för fullständig frågetext> 53 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 45 3. 3-4 ggr/vecka 93 4. 1-2 ggr/vecka 217 5. Mer sällan 417 6. Aldrig 879 7. Har ej tillgång 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 ÄGNAD TID: MORGONTIDN 59 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 59 Hur har Dina morgonvanor förändrats sedan morgon-TV startade? Ägnar Du morgontidning och radio mer eller mindre tid än tidigare? 59(1) Morgontidning 22 1. Mycket mer 31 2. Något mer 618 3. Ungefär lika mycket 44 4. Något mindre 50 5. Mycket mindre 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 1049 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 ÄGNAD TID: RADIO 59 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 59(2) Radio <Se F.59 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket mer 28 2. Något mer 539 3. Ungefär lika mycket 102 4. Något mindre 89 5. Mycket mindre 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 1049 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 IDKAT FRILUFTSLIV 60 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 60 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 60(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 279 1. Flera gånger i veckan 428 2. Någon gång i veckan 479 3. Någon gång i månaden 185 4. Någon gång i kvartalet 108 5. Någon gång i halvåret 201 6. Någon gång under året 118 7. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 MOTION ELLER IDROTT 60 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 60(2) Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.60 för fullständig frågetext> 471 1. Flera gånger i veckan 466 2. Någon gång i veckan 253 3. Någon gång i månaden 104 4. Någon gång i kvartalet 56 5. Någon gång i halvåret 148 6. Någon gång under året 292 7. Ingen gång 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 GÅTT PÅ BIO 60 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 60(3) Gått på bio <Se F.60 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 208 3. Någon gång i månaden 276 4. Någon gång i kvartalet 193 5. Någon gång i halvåret 352 6. Någon gång under året 760 7. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 GÅTT PÅ TEATER 60 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 60(4) Gått på teater <Se F.60 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 29 3. Någon gång i månaden 147 4. Någon gång i kvartalet 169 5. Någon gång i halvåret 472 6. Någon gång under året 996 7. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 LÄST BOK 60 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 60(5) Läst någon bok <Se F.60 för fullständig frågetext> 326 1. Flera gånger i veckan 179 2. Någon gång i veckan 347 3. Någon gång i månaden 268 4. Någon gång i kvartalet 162 5. Någon gång i halvåret 282 6. Någon gång under året 259 7. Ingen gång 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 DISKUTERAT POLITIK 60 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 60(6) Diskuterat politik <Se F.60 för fullständig frågetext> 209 1. Flera gånger i veckan 393 2. Någon gång i veckan 377 3. Någon gång i månaden 149 4. Någon gång i kvartalet 131 5. Någon gång i halvåret 256 6. Någon gång under året 297 7. Ingen gång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 BESÖKT GUDSTJÄNST 60 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 60(7) Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.60 för fullständig frågetext> 32 1. Flera gånger i veckan 75 2. Någon gång i veckan 95 3. Någon gång i månaden 111 4. Någon gång i kvartalet 164 5. Någon gång i halvåret 454 6. Någon gång under året 886 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 TRÄDGÅRDSARBETE 60 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 60(8) Sysslat med trädgårdsarbetet <Se F.60 för fullständig frågetext> 277 1. Flera gånger i veckan 407 2. Någon gång i veckan 363 3. Någon gång i månaden 142 4. Någon gång i kvartalet 119 5. Någon gång i halvåret 164 6. Någon gång under året 338 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 LÄST VECKOTIDNING 60 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 60(9) Läst veckotidningar <Se F.60 för fullständig frågetext> 197 1. Flera gånger i veckan 497 2. Någon gång i veckan 410 3. Någon gång i månaden 182 4. Någon gång i kvartalet 117 5. Någon gång i halvåret 219 6. Någon gång under året 210 7. Ingen gång 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 LÄST DIREKTREKLAM 60 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 60(10) Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.60 för fullständig frågetext> 439 1. Flera gånger i veckan 770 2. Någon gång i veckan 215 3. Någon gång i månaden 74 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 134 6. Någon gång under året 131 7. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 60 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 60(11) Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.60 för fullständig frågetext> 110 1. Flera gånger i veckan 480 2. Någon gång i veckan 297 3. Någon gång i månaden 132 4. Någon gång i kvartalet 83 5. Någon gång i halvåret 178 6. Någon gång under året 541 7. Ingen gång 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 RESTAURANG KVÄLLSTID 60 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 60(12) Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.60 för fullständig frågetext> 34 1. Flera gånger i veckan 132 2. Någon gång i veckan 336 3. Någon gång i månaden 317 4. Någon gång i kvartalet 215 5. Någon gång i halvåret 299 6. Någon gång under året 486 7. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 REST UTOMLANDS 60 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 60(13) Rest utomlands <Se F.60 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 8 2. Någon gång i veckan 31 3. Någon gång i månaden 95 4. Någon gång i kvartalet 230 5. Någon gång i halvåret 707 6. Någon gång under året 746 7. Ingen gång 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 HYRT VIDEOFILM 60 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 60(14) Hyrt videofilm <Se F.60 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 51 2. Någon gång i veckan 263 3. Någon gång i månaden 207 4. Någon gång i kvartalet 161 5. Någon gång i halvåret 202 6. Någon gång under året 924 7. Ingen gång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 SPELAT IN TV-PROGRAM 60 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 60(15) Spelat in TV-program på video <Se F.60 för fullständig frågetext> 124 1. Flera gånger i veckan 267 2. Någon gång i veckan 359 3. Någon gång i månaden 171 4. Någon gång i kvartalet 90 5. Någon gång i halvåret 111 6. Någon gång under året 688 7. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 RÖKT/SNUSAT 60 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 60(16) Rökt/snusat <Se F.60 för fullständig frågetext> 520 1. Flera gånger i veckan 58 2. Någon gång i veckan 43 3. Någon gång i månaden 19 4. Någon gång i kvartalet 18 5. Någon gång i halvåret 65 6. Någon gång under året 1092 7. Ingen gång 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 60 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 60(17) Druckit sprit/vin/starköl <Se F.60 för fullständig frågetext> 87 1. Flera gånger i veckan 420 2. Någon gång i veckan 599 3. Någon gång i månaden 200 4. Någon gång i kvartalet 86 5. Någon gång i halvåret 158 6. Någon gång under året 275 7. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 SKRIVIT DAGBOK 60 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 60(18) Skrivit dagbok <Se F.60 för fullständig frågetext> 166 1. Flera gånger i veckan 74 2. Någon gång i veckan 54 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 63 6. Någon gång under året 1406 7. Ingen gång 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 MEDLEM IDROTTSFÖREN 61 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 61 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 61(1) Idrotts- eller friluftsförening 419 1. Medlem 65 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 137 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1074 5. Icke medlem 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 MEDLEM MILJÖORG 61 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 61(2) Miljöorganisation <Se F.61 för fullständig frågetext> 136 1. Medlem 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 3 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1545 5. Icke medlem 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 MEDLEM POL PARTI 61 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 61(3) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.61 för fullständig frågetext> 139 1. Medlem 30 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 31 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1482 5. Icke medlem 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 MEDLEM ANNAN FÖRENING 61 Loc 469 width 1 MD=0 or GE 9 61(4) Annan förening <Se F.61 för fullständig frågetext> 409 1. Medlem 133 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 205 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 925 5. Icke medlem 140 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 EN REN VÄRLD 62 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 62 Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? 62(1) En ren värld 1287 1. Mycket viktigt 509 2. Ganska viktigt 30 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 TEKNISK UTVECKLING 62 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) Teknisk utveckling <Se F.62 för fullständig frågetext> 528 1. Mycket viktigt 861 2. Ganska viktigt 286 3. Varken viktigt eller oviktigt 116 4. Inte särskilt viktigt 19 5. Inte alls viktigt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 BEHAGLIGT LIV 62 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 62(3) Ett behagligt liv <Se F.62 för fullständig frågetext> 1041 1. Mycket viktigt 624 2. Ganska viktigt 112 3. Varken viktigt eller oviktigt 29 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 SPÄNNANDE LIV 62 Loc 473 width 1 MD=0 or GE 9 62(4) Ett spännande liv <Se F.62 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket viktigt 708 2. Ganska viktigt 418 3. Varken viktigt eller oviktigt 131 4. Inte särskilt viktigt 31 5. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 62 Loc 474 width 1 MD=0 or GE 9 62(5) Självförverkligande <Se F.62 för fullständig frågetext> 559 1. Mycket viktigt 811 2. Ganska viktigt 323 3. Varken viktigt eller oviktigt 72 4. Inte särskilt viktigt 18 5. Inte alls viktigt 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 EN VÄRLD I FRED 62 Loc 475 width 1 MD=0 or GE 9 62(6) En värld i fred <Se F.62 för fullständig frågetext> 1551 1. Mycket viktigt 243 2. Ganska viktigt 27 3. Varken viktigt eller oviktigt 11 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 EN VACKER VÄRLD 62 Loc 476 width 1 MD=0 or GE 9 62(7) En vacker värld <Se F.62 för fullständig frågetext> 990 1. Mycket viktigt 623 2. Ganska viktigt 167 3. Varken viktigt eller oviktigt 24 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 JÄMLIKHET 62 Loc 477 width 1 MD=0 or GE 9 62(8) Jämlikhet <Se F.62 för fullständig frågetext> 855 1. Mycket viktigt 685 2. Ganska viktigt 212 3. Varken viktigt eller oviktigt 44 4. Inte särskilt viktigt 14 5. Inte alls viktigt 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 FAMILJETRYGGHET 62 Loc 478 width 1 MD=0 or GE 9 62(9) Familjetrygghet <Se F.62 för fullständig frågetext> 1444 1. Mycket viktigt 340 2. Ganska viktigt 26 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 FRIHET 62 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 62(10) Frihet <Se F.62 för fullständig frågetext> 1521 1. Mycket viktigt 273 2. Ganska viktigt 29 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 LYCKA 62 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 9 62(11) Lycka <Se F.62 för fullständig frågetext> 1262 1. Mycket viktigt 479 2. Ganska viktigt 66 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 INRE HARMONI 62 Loc 481 width 1 MD=0 or GE 9 62(12) Inre harmoni <Se F.62 för fullständig frågetext> 1395 1. Mycket viktigt 384 2. Ganska viktigt 27 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 KÄRLEK 62 Loc 482 width 1 MD=0 or GE 9 62(13) Kärlek <Se F.62 för fullständig frågetext> 1400 1. Mycket viktigt 374 2. Ganska viktigt 36 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 LANDETS SÄKERHET 62 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 9 62(14) Landets säkerhet <Se F.62 för fullständig frågetext> 1283 1. Mycket viktigt 439 2. Ganska viktigt 70 3. Varken viktigt eller oviktigt 20 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 LIV FULLT AV NJUTNING 62 Loc 484 width 1 MD=0 or GE 9 62(15) Ett liv fullt av njutning <Se F.62 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket viktigt 591 2. Ganska viktigt 411 3. Varken viktigt eller oviktigt 190 4. Inte särskilt viktigt 66 5. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 FRÄLSNING 62 Loc 485 width 1 MD=0 or GE 9 62(16) Frälsning <Se F.62 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket viktigt 173 2. Ganska viktigt 495 3. Varken viktigt eller oviktigt 375 4. Inte särskilt viktigt 598 5. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 SJÄLVAKTNING 62 Loc 486 width 1 MD=0 or GE 9 62(17) Självaktning <Se F.62 för fullständig frågetext> 776 1. Mycket viktigt 697 2. Ganska viktigt 244 3. Varken viktigt eller oviktigt 44 4. Inte särskilt viktigt 21 5. Inte alls viktigt 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 SOCIALT ANSEENDE 62 Loc 487 width 1 MD=0 or GE 9 62(18) Socialt anseende <Se F.62 för fullständig frågetext> 368 1. Mycket viktigt 696 2. Ganska viktigt 539 3. Varken viktigt eller oviktigt 138 4. Inte särskilt viktigt 50 5. Inte alls viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 SANN VÄNSKAP 62 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 9 62(19) Sann vänskap <Se F.62 för fullständig frågetext> 1375 1. Mycket viktigt 405 2. Ganska viktigt 31 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 VISDOM 62 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 9 62(20) Visdom <Se F.62 för fullständig frågetext> 659 1. Mycket viktigt 810 2. Ganska viktigt 280 3. Varken viktigt eller oviktigt 34 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 RÄTTVISA 62 Loc 490 width 1 MD=0 or GE 9 62(21) Rättvisa <Se F.62 för fullständig frågetext> 1444 1. Mycket viktigt 326 2. Ganska viktigt 29 3. Varken viktigt eller oviktigt 8 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 MAKT 62 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 9 62(22) Makt <Se F.62 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket viktigt 290 2. Ganska viktigt 728 3. Varken viktigt eller oviktigt 442 4. Inte särskilt viktigt 225 5. Inte alls viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 HÄLSA 62 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 9 62(23) Hälsa <Se F.62 för fullständig frågetext> 1631 1. Mycket viktigt 168 2. Ganska viktigt 18 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 RIKEDOM 62 Loc 493 width 1 MD=0 or GE 9 62(24) Rikedom <Se F.62 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket viktigt 573 2. Ganska viktigt 694 3. Varken viktigt eller oviktigt 284 4. Inte särskilt viktigt 90 5. Inte alls viktigt 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 ÄRLIGHET 62 Loc 494 width 1 MD=0 or GE 9 62(25) Ärlighet <Se F.62 för fullständig frågetext> 1589 1. Mycket viktigt 219 2. Ganska viktigt 15 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 BOSTADSORT 63 Loc 495 width 1 MD=9 63 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 360 1. Ren landsbygd 667 2. Mindre tätort 800 3. Stad eller större tätort 30 9. Uppgift saknas
VAR 403 BOENDETID 64 Loc 496 width 1 MD=9 64 Hur länge har Du bott i den kommun där Du bor nu?Uppgift saknas 528 1. Har alltid bott här 192 2. Född i kommunen, har alltid bott här bortsett från kortare perioder, tex studier på annan ort 712 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 140 4. Inflyttad, har bott här 6-10 år 205 5. Inflyttad, har bott här 1-5 år 46 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 34 9. Uppgift saknas
VAR 404 UPPVÄXTSORT 65 Loc 497 width 1 MD=9 65 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Dig. 520 1. Ren landsbygd i Sverige 515 2. Mindre tätort i Sverige 418 3. Stad eller större tätort i Sverige 246 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 54 5. Annat land i Norden 74 6. Land utanför Norden 30 9. Uppgift saknas
VAR 405 BOSTAD 66 Loc 498 width 1 MD=9 66 Hur bor Du för närvarande? 316 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 804 2. I villa eller radhus i småhusområde 720 3. I lägenhet i flerfamiljhus 17 9. Uppgift saknas
VAR 406 FÖDELSEÅR 67 Loc 499 width 4 MD= 99 67 Vilket år är Du född? 1913. År 1913 . . 1978. År 1978 24 0099. Uppgift saknas Kod: 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 Frek: 9 18 15 22 12 14 20 25 22 18 20 Kod: 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Frek: 27 25 29 23 18 28 25 21 21 22 23 Kod: 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Frek: 26 18 20 28 26 22 32 32 38 38 33 Kod: 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 Frek: 45 34 39 33 33 33 29 33 29 32 29 Kod: 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Frek: 32 30 34 40 30 35 32 36 36 38 34 Kod: 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Frek: 26 29 28 32 26 37 27 27 31 27 27 Kod: 99 Frek: 24
VAR 407 KÖN 68 Loc 503 width 1 MD=9 68 Är Du man eller kvinna? 928 1. Man 920 2. Kvinna 9 9. Uppgift saknas
VAR 408 MEDBORGARSKAP 69 Loc 504 width 1 MD=9 69 Är Du svensk medborgare? 1767 1. Ja 80 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 409 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 70 Loc 505 width 1 MD=9 70 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 599 1. Ensamstående 311 2. Samboende 917 3. Gift 30 9. Uppgift saknas
VAR 410 UTBILDNING 71 Loc 506 width 2 MD=99 71 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 372 01. Folkskola 15 02. Enhetskola 175 03. Grundskola 159 04. Yrkesskola 242 05. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 219 06. Minst treårigt gymnasium 106 07. Flickskola/realexamen 54 08. Folkhögskola 69 09. Studentexamen 352 10. Högskola/universitet 94 99. Uppgift saknas
VAR 411 ARBETSMARKNADSGRUPP 72 Loc 508 width 1 MD=9 72 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 972 1. Förvärvsarbetande 20 2. Har beredskapsarbete 17 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 137 4. Arbetslös 313 5. Ålderspensionär 83 6. Förtidspensionär 50 7. Hemarbetande 207 8. Studerande 58 9. Uppgift saknas
VAR 412 YRKESARBETAR 73 Loc 509 width 1 MD=9 73 Vilket yrke har/hade Du? 1629 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 162 5. Har aldrig yrkesarbetat 66 9. Uppgift saknas
VAR 413 YRKE 73 Loc 510 width 3 MD=999 73(1) Yrke <Se F.73 för fullständig frågetext> 6 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 21 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 60 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 32 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 9 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 020. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 023. 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 53 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 69 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 37 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 7 032. Innehavare av bilskola 7 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 14 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 53 036. Klasslärare och övriga lärare 2 037. 7 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 9 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 4 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 3 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 11 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 10 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 5 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 6 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 1 082. 4 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 10 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Programmerare 2 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 117. 2 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 1 123. 4 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 132. 2 133. Forskning- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv och museiarbete: översättare, ej anställd 0 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 6 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 11 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 5 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 6 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 7 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 11 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 26 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 8 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 10 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 2 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmånsfunktion; förrådsman 11 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 13 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 98 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 228. 2 232. Annat kontorsarbete: företagare 1 235. 42 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 8 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 3 238. 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 6 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet /avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 3 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 0 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 10 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 74 328. Biträdesarbete i affär 4 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 0 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 6 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 14 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 0 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 27 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 8 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 7 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 5 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 429. 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 3 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 449. 1 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman inom yrkesområdet 3 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 1 512. 13 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 25 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 0 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 637. 4 638. Däckmanskap 1 640. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 2 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 6 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 30 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 7 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 14 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 9 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 739. 4 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 3 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 90 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 0 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 20 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 26 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 8 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 30 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: föratagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 17 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 817. 5 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 823. 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 9 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 8 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 14 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 0 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 6 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 12 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 5 889. 0 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 0 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 4 917. Brandman 6 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 3 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 9 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 10 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 41 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 46 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 0 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 7 947. Övrigt servicearbete: fotograf 17 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 951. 7 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 10 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 3 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 40 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 1 974. 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 7 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 4 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Militärt arbete: underofficerare 0 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Övrig militär personal 27 994. Mindre företagare (ospecificerad inriktning, mindre än 10 anställda) 187 995. Hemarbetande 1 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 58 999. Uppgift saknas
VAR 414 HELTID/DELTIDSARB 74 Loc 513 width 1 MD=9 74 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1254 1. Heltid 341 2. Deltid 262 9. Uppgift saknas
VAR 415 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 75 Loc 514 width 2 MD=99 75 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 419 01. Tjänsteman 185 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 40 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 651 04. Arbetare 88 05. Arbetare med arbetsledande funktion 28 06. Egenanställd arbetare 26 07. Jordbrukare: ingen anställd 8 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 60 09. Företagare: ingen anställd 55 10. Företagare: 1-9 anställda 26 11. Företagare: 10 eller fler anställda 271 99. Uppgift saknas
VAR 416 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 76 Loc 516 width 1 MD=9 76 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 238 1. Statlig 439 2. Kommunal (även landstingskommunal) 902 3. Privat 278 9. Uppgift saknas
VAR 417 MEDLEM FACKFÖRENING 77 Loc 517 width 1 MD=9 77 Är Du medlem i någon fackförening? 598 1. Ja, LO-förbund 343 2. Ja, TCO-förbund 125 3. Ja, SACO-förbund 556 5. Nej 235 9. Uppgift saknas
VAR 418 ANTAL FAMILJEMEDLEM 78 Loc 518 width 2 MD= 0 or GE 99 78 Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 337 01. En person 686 02. Två personer 316 03. Tre personer 317 04. Fyra personer 136 05. Fem personer 27 06. Sex personer 5 07. Sju personer 5 08. Åtta personer 2 10. Tio personer 1 11. Elva personer 15 00. Uppgift saknas på delfrågan 10 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 419 BARN 1-3 ÅR 78 Loc 520 width 1 MD=9 78(1) Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar? 78(1)a 1-3 år 224 1. Markerat 1623 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 420 BARN 4-6 ÅR 78 Loc 521 width 1 MD=9 78(1)b 4-6 år <Se F.78(1) för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 1664 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 421 BARN 7-16 ÅR 78 Loc 522 width 1 MD=9 78(1)c 7-16 år <Se F.78(1) för fullständig frågetext> 444 1. Markerat 1403 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 422 INGA BARN 78 Loc 523 width 1 MD=9 78(1)d Inga barn i hushållet <Se F.78(1) för fullständig frågetext> 1078 1. Markerat 769 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 423 HUSHÅLLSINKOMST 79 Loc 524 width 2 MD=99 79 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 211 01. 100 000 eller mindre 287 02. 101 000 - 150 000 285 03. 151 000 - 200 000 230 04. 201 000 - 250 000 218 05. 251 000 - 300 000 203 06. 301 000 - 350 000 116 07. 351 000 - 400 000 80 08. 401 000 - 450 000 43 09. 451 000 - 500 000 81 10. över 500 000 103 99. Uppgift saknas
VAR 424 KLASSTILLHÖRIGHET 80 Loc 526 width 1 MD=9 80 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 80(1) Din nuvarande familj 801 1. Arbetarfamilj 76 2. Jordbrukarfamilj 463 3. Tjänstemannafamilj 187 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 174 5. Egen företagare 156 9. Uppgift saknas
VAR 425 KLASS UNDER UPPVÄXT 80 Loc 527 width 1 MD=9 80(2) Din familj Du växte upp i <Se F.80 för fullständig frågetext> 921 1. Arbetarfamilj 251 2. Jordbrukarfamilj 268 3. Tjänstemannafamilj 108 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 191 5. Egen företagare 118 9. Uppgift saknas
VAR 426 UTRUSTN. TV-APPARAT 81 Loc 528 width 1 MD=9 81 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta). 81(1) TV-apparat/er 1755 1. Markerat 92 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 427 UTRUSTN. TELEFON 81 Loc 529 width 1 MD=9 81(2) Telefon/er <Se F.81 för fullständig frågetext> 1761 1. Markerat 86 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 428 UTRUSTN. TEL.SVARARE 81 Loc 530 width 1 MD=9 81(3) Telefonsvarare <Se F.81 för fullständig frågetext> 428 1. Markerat 1419 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 429 UTRUSTN. MOBILTEL 81 Loc 531 width 1 MD=9 81(4) Mobiltelefon <Se F.81 för fullständig frågetext> 351 1. Markerat 1496 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 430 UTRUSTN. TEXT-TV 81 Loc 532 width 1 MD=9 81(5) Text-TV <Se F.81 för fullständig frågetext> 1207 1. Markerat 640 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 431 UTRUSTN. VIDEO 81 Loc 533 width 1 MD=9 81(6) Video <Se F.81 för fullständig frågetext> 1270 1. Markerat 577 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 432 UTRUSTN. KABEL-TV 81 Loc 534 width 1 MD=9 81(7) Kabel-TV <Se F.81 för fullständig frågetext> 719 1. Markerat 1128 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 433 UTRUSTN. PARABOLANT 81 Loc 535 width 1 MD=9 81(8) Parabolantenn <Se F.81 för fullständig frågetext> 292 1. Markerat 1555 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 434 UTRUSTN. PERSONDATOR 81 Loc 536 width 1 MD=9 81(9) Persondator <Se F.81 för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 1486 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 435 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 81 Loc 537 width 1 MD=9 81(10) Mikrovågsugn <Se F.81 för fullständig frågetext> 1165 1. Markerat 682 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 436 UTRUSTN. FAX 81 Loc 538 width 1 MD=9 81(11) Fax <Se F.81 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 1724 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 437 UTRUSTN. CD-SPELARE 81 Loc 539 width 1 MD=9 81(12) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.81 för fullständig frågetext> 979 1. Markerat 868 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 438 UTRUSTN. BIL 81 Loc 540 width 1 MD=9 81(13) Bil <Se F.81 för fullständig frågetext> 1378 1. Markerat 469 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 439 BIL 1: MÄRKE/MODELL 81 Loc 541 width 2 MD= 0 81(14) Bil 1: Märke/modell <Se F.81 för fullständig frågetext> 436 01. Volvo 195 02. Saab 134 03. Ford 103 04. Folka 105 05. Opel 72 06. Toyota 80 07. Mazda 64 08. Mercedes 26 09. BMW 19 10. Fiat 1 11. Corsa (Opel) 26 12. Peugot 28 13. Nissan 74 14. Audi 21 15. Mitsubishi 6 16. Datsun 0 17. Vaz 14 18. Citroen 12 19. Renault 19 20. Honda 0 21. Hatzu 1 22. Simca 0 23. Skoda 8 24. Chevrolet 0 25. DAF 7 26. Lada (Vaz) 9 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 2 29. Lancia 1 30. Porsche 9 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 2 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 1 37. Isuzu 1 38. Talbot 0 39. Aston Martin 1 40. Stanza 0 41. Plymoth 0 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 2 46. Subari 0 47. Jeep 2 48. Dodge 0 49. Daimler 1 50. Range Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 1 53. Pontiac 2 54. Ferrari 0 55. BMC MG 1 56. Daihatzu 0 57. Auto Bianchi 0 58. Buick 0 59. Camaro 0 60. Hyndai 2 61. Chrystler 0 62. Elnag Husbil 1 63. Lincoln 368 00. Frågan ej tillämplig
VAR 440 BIL 1: ÅRSMODELL 81 Loc 543 width 2 MD= 0 81(15) Bil 1: Årsmodell <Se F.81 för fullständig frågetext> 46. 1946 . . 94. 1994 401 00. Frågan ej tillämplig Kod: 46 59 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 1 1 1 1 1 3 2 4 2 3 6 13 12 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 20 25 29 18 49 42 45 83 68 76 94 112 105 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 0 Frek: 202 106 121 89 62 53 7 401
VAR 441 BIL 2: MÄRKE/MODELL 81 Loc 545 width 2 MD= 0 or GE 99 81(16) Bil 2: Märke/modell <Se F.81 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 63. Lincoln 1338 00. Frågan ej tillämplig 368 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 24 11 16 20 16 11 6 6 5 9 1 Kod: 13 14 15 17 18 19 20 24 26 30 31 Frek: 4 4 3 1 2 1 2 3 1 1 2 Kod: 34 46 0 99 Frek: 1 1 1338 368
VAR 442 BIL 2: ÅRSMODELL 81 Loc 547 width 2 MD= 0 or GE 99 81(17) Bil 2: Årsmodell <Se F.81 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 93. 1993 1340 00. Frågan ej tillämplig 372 99. Uppgift saknas Kod: 58 59 69 70 73 75 77 78 79 80 81 Frek: 1 1 1 1 1 6 3 4 4 7 12 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 7 10 9 5 17 13 15 9 9 3 6 Kod: 93 0 99 Frek: 1 1340 372
VAR 443 BIL 3: MÄRKE/MODELL 81 Loc 549 width 2 MD= 0 or GE 99 81(18) Bil 3: Märke/modell <Se F.81 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 63. Lincoln 1479 00. Frågan ej tillämplig 366 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 6 7 8 14 18 30 34 0 99 Frek: 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1479 366 Kod: 1 2 6 7 8 14 18 30 34 0 99 Frek: 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1479 366
VAR 444 BIL 3: ÅRSMODELL 81 Loc 551 width 2 MD= 0 or GE 99 81(19) Bil 3: Årsmodell <Se F.81 för fullständig frågetext> 58. 1958 . . 93. 1993 1479 00. Frågan ej tillämplig 367 99. Uppgift saknas Kod: 58 72 82 83 84 85 88 89 92 0 99 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1479 367 Kod: 58 72 82 83 84 85 88 89 92 0 99 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1479 367
VAR 445 UTRUSTN. FRITIDSHUS 81 Loc 553 width 1 MD=9 81(20) Fritidshus <Se F.81 för fullständig frågetext> 468 1. Markerat 1379 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 446 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 82 Loc 554 width 1 MD=0 or GE 9 82 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under senaste året? 82(1) Din egen ekonomiska situation 280 1. Förbättrats 833 3. Förblivit ungefär densamma 728 5. Försämrats 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 447 FÖRÄNDRATS KOM EKON 82 Loc 555 width 1 MD=0 or GE 9 82(2) Ekonomin i Din kommun <Se F.82 för fullständig frågetext> 33 1. Förbättrats 478 3. Förblivit ungefär densamma 1246 5. Försämrats 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 448 FÖRÄNDRATS SV EKON 82 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 82(3) Den svenska ekonomin <Se F.82 för fullständig frågetext> 29 1. Förbättrats 113 3. Förblivit ungefär densamma 1627 5. Försämrats 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 449 FÖRÄNDRING EGEN EKO 82 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 9 82(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 82(4) Din egen ekonomiska situation 243 1. Förbättrats 1101 3. Förblivit ungefär densamma 489 5. Försämrats 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 450 FÖRÄNDRING KOM EKON 82 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 9 82(5) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.82(1) för fullständig frågetext> 97 1. Förbättrats 835 3. Förblivit ungefär densamma 840 5. Försämrats 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 451 FÖRÄNDRING SV EKON 82 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 82(6) Den svenska ekonomin <Se F.82(1) för fullständig frågetext> 288 1. Förbättrats 604 3. Förblivit ungefär densamma 888 5. Försämrats 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 452 BÄST: VÄNSTERPARTI 83 Loc 560 width 1 MD=9 83 Vilket eller vilka partier anser Du har bäst politik när det gäller att lösa Sveriges ekonomiska problem? (Fler en ett parti kan markeras) 83(1) Vänsterpartiet 158 1. Markerat 1492 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 453 BÄST: SOCIALDEMOKRAT 83 Loc 561 width 1 MD=9 83(2) Socialdemokraterna <Se F.83 för fullständig frågetext> 1087 1. Markerat 563 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 454 BÄST: CENTERPARTI 83 Loc 562 width 1 MD=9 83(3) Centerpartiet <Se F.83 för fullständig frågetext> 245 1. Markerat 1405 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 455 BÄST: FOLKPARTI 83 Loc 563 width 1 83(4) Folkpartiet liberalerna <Se F.83 för fullständig frågetext> 485 1. Markerat 1165 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 456 BÄST: MODERATERNA 83 Loc 564 width 1 MD=9 83(5) Moderata samlingspartiet <Se F.83 för fullständig frågetext> 648 1. Markerat 1002 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 457 BÄST: KDS 83 Loc 565 width 1 MD=9 83(6) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.83 för fullständig frågetext> 140 1. Markerat 1510 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 458 BÄST: MILJÖPARTIET 83 Loc 566 width 1 MD=9 83(7) Miljöpartiet de gröna <Se F.83 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 1592 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 459 BÄST: NY DEMOKRATI 83 Loc 567 width 1 MD=9 83(8) Ny Demokrati <Se F.83 för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 1420 5. Ej markerat 207 9. Uppgift saknas
VAR 460 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 1 Loc 568 width 1 MD=9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla Dina frågor. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 1180 1. Jag tyckte inte det var några större problem att svara 378 5. Jag tyckte att frågorna nummer ... var svåra att svara på 299 9. Uppgift saknas
VAR 461 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 2 Loc 569 width 1 Andra synpunkter på undersökningen 465 1. Markerat 1392 5. Ej markerat