SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA
               STUDENT 1994
            SOM-undersökningen 1994
                SSD 0485

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
              Lennart Nilsson
  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               April 1995

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i STUDENT-SOM 1994 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen,institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får STUDENT-SOM 1994 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1994 var den nionde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
  
   För att fånga upp åsikter och vanor hos dagens
  studentgeneration
   genomfördes en liknande undersökning bland studenterna på

  Göteborgs universitet.

   Huvudansvariga för STUDENT-SOM 1994 är Sören Holmberg
   Lennart Weibull och Lennart Nilsson. Administrativ
   forskningsassistent var Anna Rönström, Institutionen för
   journalistik och masskommunikation.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Urvalet utgjordes av grundstudenter vid
  Förvaltningshögskolan,
   Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för
   journalistik och masskommunikation.

   Frågeformuläret kom att omfatta 49 frågor, vilket motsvarar
  356
   variabler.Formuläret uppdelades i sju sammanhållna block av
   frågor: massmedia; politik och samhälle; energi, kärnkraft oc
   miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritidsintressen;
   bakgrund; samt kurs/linje.

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 325 (2) FÖRKUNSKAP      49 (3) LOC 124 WIDTH
  1
                            (4) MD=9

   (6) F.44 Anser Du Dig att ha tillräckligt goda förkunskaper
  för att    klara studierna?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    101  1.  Ja, mycket goda
    209  2.  Ja, ganska goda
     46  3.  Varken goda eller dåliga
     3  4.  Nej, ganska dåliga
     0  5.  Nej, mycket dåliga

     4  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0485 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Lokalnyheter i radio 6 Dagens Eko i riksradion 7 Aktuellt i Kanal 1 8 Rapport i TV 2 9 Regionala nyheter i TV 2 10 Morgon-TV i TV 2 11 Nyheterna i TV4 12 Morgon-TV i TV4 13 Lokala nyheter i TV4 14 3-minutersnyheterna i TV3 15 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 16 Prenumeration på morgontidning 17 Läser hos bekant 18 Lånar av bekant 19 Läser på arbetet/skolan 20 Läser på bibliotek 21 Köper lösnummer 22 Läser på annat sätt 23 Namn på dem som omkommit i en bussolycka 24 Namn på mordmisstänkt 25 Namn på politiker med falskdeklaration 26 Namn på idrottsman som tog anabola steroider 27 Namn på företagsledare som anhållits för rattfylleri 28 Namn på misstänkt för narkotikabrott 29 Namn på förälder i vårdnadstvist 30 Namn på politiker med rattfylleri 31 Namn på företagsledare med falskdeklaration 32 Namn på drabbad av skadegörelse 33 Förtroende för: Regeringen 34 Förtroende för: Polisen 35 Förtroende för: Sjukvården 36 Förtroende för: Försvaret 37 Förtroende för: Riksdagen 38 Förtroende för: Bankerna 39 Förtroende för: Dagspressen 40 Förtroende för: Fackliga organisationer 41 Förtroende för: Radio och TV 42 Förtroende för: Grundskolan 43 Förtroende för: Storföretagen 44 Förtroende för: Svenska kyrkan 45 Förtroende för: Domstolarna 46 Intresse för politik 47 Viktigaste samhällsproblem, 1 48 Viktigaste samhällsproblem, 2 49 Viktigaste samhällsproblem, 3 50 Placering på vänster-högerskalan 51 Bästa parti 52 Partianhängare 53 Medlemskap i EU 54 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 55 Sveriges framtida förhållande till EU 56 Centerpartiet 57 Moderata samlingspartiet 58 Vänsterpartiet 59 Folkpartiet 60 Socialdemokraterna 61 Miljöpartiet de gröna 62 Kristdemokratiska samhällspartiet 63 Ny Demokrati 64 Olof Johansson 65 Carl Bildt 66 Gudrun Schyman 67 Bengt Westerberg 68 Ingvar Carlsson 69 Birger Schlaug 70 Alf Svensson 71 Vivianne Franzen 72 Mona Sahlin 73 Anne Wibble 74 Ingvar Carlsson: Ärlig 75 Ingvar Carlsson: Pålitlig 76 Ingvar Carlsson: Inspirerande 77 Ingvar Carlsson: Kunnig 78 Ingvar Carlsson: Sympatisk 79 Ingvar Carlsson: Stark ledare 80 Carl Bildt: Ärlig 81 Carl Bildt: Pålitlig 82 Carl Bildt: Inspirerande 83 Carl Bildt: Kunnig 84 Carl Bildt: Sympatisk 85 Carl Bildt: Stark ledare 86 Gudrun Schyman: Ärlig 87 Gudrun Schyman: Pålitlig 88 Gudrun Schyman: Inspirerande 89 Gudrun Schyman: Kunnig 90 Gudrun Schyman: Sympatisk 91 Gudrun Schyman: Stark ledare 92 Mona Sahlin: Ärlig 93 Mona Sahlin: Pålitlig 94 Mona Sahlin: Inspirerande 95 Mona Sahlin: Kunnig 96 Mona Sahlin: Sympatisk 97 Mona Sahlin: Stark ledare 98 Anne Wibble: Ärlig 99 Anne Wibble: Pålitlig 100 Anne Wibble: Inspirerande 101 Anne Wibble: Kunnig 102 Anne Wibble: Sympatisk 103 Anne Wibble: Stark ledare 104 Tävlingsprogram i TV 105 Röstar på centerpartiet 106 Röstar på moderaterna 107 Röstar på vänsterpartiet 108 Röstar på folkpartiet 109 Röstar på socialdemokraterna 110 Röstar på miljöpartiet 111 Röstar på kds 112 Röstar på Ny Demokrati 113 Åsikt om kärnkraftanvändning 114 Bestämd uppfattning om kärnkraften 115 Muslimska invandrare: Kyrkor 116 Muslimska invandrare: Skolor 117 Muslimska invandrare: Tidningar 118 Muslimska invandrare: Politiska församlingar 119 Muslimska invandrare: Godkänt språk 120 Muslimska invandrare: Kulturella organisationer 121 Muslimska invandrare: Politiska partier 122 Finska invandrare: Kyrkor 123 Finska invandrare: Skolor 124 Finska invandrare: Tidningar 125 Finska invandrare: Politiska församlingar 126 Finska invandrare: Godkänt språk 127 Finska invandrare: Kulturella organisationer 128 Finska invandrare: Politiska partier 129 Samer: Kyrkor 130 Samer: Skolor 131 Samer: Tidningar 132 Samer: Politiska församlingar 133 Samer: Godkänt språk 134 Samer: Kulturella organisationer 135 Samer: Politiska partier 136 Ingvar Carlsson: Flärdfri 137 Ingvar Carlsson: Sanningsenlig 138 Ingvar Carlsson: Klarsynt 139 Ingvar Carlsson: Skämtsam 140 Ingvar Carlsson: Klok och vis 141 Ingvar Carlsson: Hänsynsfull 142 Carl Bildt: Flärdfri 143 Carl Bildt: Sanningsenlig 144 Carl Bildt: Klarsynt 145 Carl Bildt: Skämtsam 146 Carl Bildt: Klok och vis 147 Carl Bildt: Hänsynsfull 148 Gudrun Schyman: Flärdfri 149 Gudrun Schyman: Sanningsenlig 150 Gudrun Schyman: Klarsynt 151 Gudrun Schyman: Skämtsam 152 Gudrun Schyman: Klok och vis 153 Gudrun Schyman: Hänsynsfull 154 Mona Sahlin: Flärdfri 155 Mona Sahlin: Sanningsenlig 156 Mona Sahlin: Klarsynt 157 Mona Sahlin: Skämtsam 158 Mona Sahlin: Klok och vis 159 Mona Sahlin: Hänsynsfull 160 Anne Wibble: Flärdfri 161 Anne Wibble: Sanningsenlig 162 Anne Wibble: Klarsynt 163 Anne Wibble: Skämtsam 164 Anne Wibble: Klok och vis 165 Anne Wibble: Hänsynsfull 166 Tävlingsprogram i TV 167 Röstar på centerpartiet i riksdagsvalet 1998 168 Röstar på moderaterna i riksdagsvalet 1998 169 Röstar på vänsterpartiet i riksdagsvalet 1998 170 Röstar på folkpartiet i riksdagsvalet 1998 171 Röstar på socialdemokraterna i riksdagsvalet 1998 172 Röstar på miljöpartiet i riksdagsvalet 1998 173 Röstar på kds i riksdagsvalet 1998 174 Röstar på Ny Demokrati i riksdagsvalet 1998 175 EU-medlemskaps innebörd för miljön 176 EU-medlemskaps innebörd för arbetsmarknade 177 EU-medlemskaps innebörd för social trygghet 178 EU-medlemskaps innebörd för ekonomisk utveckling 179 EU-medlemskaps innebörd för kvinnornas livsvillkor 180 Informerad om Sveriges förhållande till EU 181 Tillåtet i Sverige: Pornografiska filmer i TV 182 Tillåtet i Sverige: Aga som barnuppfostringsmetod 183 Tillåtet i Sverige: Muslimer bygger moskeer 184 Tillåtet i Sverige: Homosexuella lärare 185 Tillåtet i Sverige: Invandrare i kommunala val 186 Tillåtet i Sverige: Tjänstemän avslöjar hemligheter 187 Tillåtet i Sverige: Dödsstraff för mord 188 Tillåtet i Sverige: Rasistiska organisationer 189 Tillåtet i Sverige: Polisavlyssning 190 Tillåtet i Sverige: Ateistiska lärare 191 Tillåtet i Sverige: Fackföreningars strejk 192 Tillåtet i Sverige: Högextrema partier 193 Tillåtet i Sverige: Vänsterextrema partier 194 Tillåtet i Sverige: Forskning om genteknik 195 Tillåtet i Sverige: Utvisning efter grova brott 196 Bli medlem i EU 197 Ta emot fler flyktingar 198 Stå utanför EU 199 Minska u-hjälpen 200 Delta i FN:s fredsbevarande operationer 201 Föra alliansfri politik i fredstid 202 Söka medlemskap i NATO 203 Hjälpa invandrare att anpassa sig 204 Minska den offentliga sektorn 205 Ta emot färre flyktingar i Sverige 206 Minska finansmarknadens inflytande 207 Privatisering av statlig affärsverksamhet 208 Privatisering av äldreomsorgen 209 Öka antalet privatskolor 210 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 211 Bevara invandrarnas nationella traditioner 212 Könskvotering till offentliga styrelser 213 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 214 Allmänt intryck av Kanal 1 215 Allmänt intryck av TV 2 216 Allmänt intryck av TV3 217 Allmänt intryck av TV4 218 Allmänt intryck av Femman (TV5) 219 Allmänt intryck av Z-TV 220 Allmänt intryck av TV6 221 Allmänt intryck av TV21 222 Underhållningsprogram 223 Nyhetsprogram 224 Dokumentär- och samhällsprogram 225 Sportprogram 226 Kulturprogram 227 Djur- och naturprogram 228 Tittar på kanal 1 229 Tittar på TV 2 230 Tittar på TV 3 231 Tittar på TV4 232 Tittar på Femman (TV5) 233 Tittar på Nyhetskanalen CNN 234 Tittar på MTV 235 Tittar på Filmnet 236 Tittar på TV 1000 237 Tittar på Eurosport 238 Tittar på lokal kabel-TV 239 Friluftsliv 240 Motion eller idrott 241 Biobesök 242 Gått på teater 243 Läst bok 244 Diskuterat politik 245 Gudstjänstbesök 246 Trägårdsarbete 247 Läst veckotidning 248 Läst direktreklam 249 Spelat på tips, lotto eller V65 250 Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid 251 Rest utomlands 252 Hyrt videofilm 253 Spelat in TV-program på video 254 Köpt grammofonskiva/CD-skiva 255 Skrivit på persondator 256 Rökt/snusat 257 Druckit sprit/vin/starköl 258 Medlemskap i idrottsförening 259 Medlemskap i miljöorganisation 260 Medlemskap i politiskt parti 261 Medlemskap i annan förening 262 Uppväxtsort 263 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 264 Ensamstående eller samboende 265 Födelseår 266 Kön 267 Tillgång till TV-apparat 268 Tillgång till telefon 269 Tillgång till telefonsvarare 270 Tillgång till mobiltelefon 271 Tillgång till Text-TV 272 Tillgång till video 273 Tillgång till kabel-TV 274 Tillgång till parabolantenn 275 Tillgång till persondator 276 Tillgång till mikrovågsugn 277 Tillgång till fax 278 Tillgång till CD-spelare 279 Tillgång till bil 280 Bil årsmodell 281 Tillgång till fritidshus 282 Det senaste årets förändring i privatekonomin 283 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 284 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 285 Det kommande årets förändring i privatekonomin 286 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 287 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 288 Nuvarande grundkurs/linje 1 289 Nuvarande grundkurs/linje 2 290 Utbildningsbakgrund: 3-årigt gymnasium 291 Utbildningsbakgrund: 2-årigt gymnasium 292 Utbildningsbakgrund: Folkhögskola 293 Utbildningsbakgrund: Annat 294 Tidigare kurser på universitetet 1 295 Tidigare kurser på universitetet 2 296 Tidigare kurser på universitetet 3 297 Tidigare kurser på universitetet 4 298 Tidigare lästa poäng 299 Planer att gå vidare i ämnet 300 Studenternas inflytande 301 Krav på studenter 302 Åsikt om kursen: Teoretisk 303 Åsikt om kursen: Svårighet 304 Åsikt om kursen: Intressant 305 Åsikt om kursen: Krävande 306 Åsikt om kursen: Nyttig 307 Åsikt om kursen: Omfattande 308 Åsikt om kursen: Undervisning 309 Åsikt om kursen: Tentamina 310 Åsikt om kursen: Information 311 Åsikt om kursen: Lärarkontakt 312 Åsikt om kursen: Organisation 313 Åsikt om kursen: Studerandeservice 314 Åsikt om kursen: Studentsammanhållning 315 Ytterligare kommentarer om kursen 316 Jämförelse med tidigare kurser: Teoretisk 317 Jämförelse med tidigare kurser: Svår 318 Jämförelse med tidigare kurser: Intressant 319 Jämförelse med tidigare kurser: Nyttig 320 Jämförelse med tidigare kurser: Omfattande 321 Jämförelse med tidigare kurser: Bra undervisning 322 Jämförelse med tidigare kurser: Tentamensformer 323 Jämförelse med tidigare kurser: Bra information 324 Jämförelse med tidigare kurser: Bra expedition 325 Förkunskaper 326 Bemötandet på institutionen 327 Bott utomlands 328 Antal månader utomlands 1 329 Land 1 330 Antal månader utomlands 2 331 Land 2 332 Studier utomlands 333 Arbete utomlands 334 Annat utomlands 335 Behärskat språk: Engelska 336 Behärskat språk: Tyska 337 Behärskat språk: Franska 338 Behärskat språk: Spanska 339 Behärskat språk: Annat 340 Arbete efter studier: Administration 341 Arbete efter studier: Utredningsverksamhet 342 Arbete efter studier: Ekonomi 343 Arbete efter studier: Undervisning 344 Arbete efter studier: Information 345 Arbete efter studier: Undersökningsverksamhet 346 Arbete efter studier: Journalistik 347 Arbete efter studier: Forskning 348 Arbete efter studier: Politik 349 Arbete efter studier: Organisation 350 Arbete efter studier: Annat 351 Arbete efter studier: I statlig tjänst 352 Arbete efter studier: I kommunal tjänst 353 Arbete efter studier: I privat tjänst 354 Arbete efter studier: I Sverige 355 Arbete efter studier: I utlandet 356 Övriga synpunkter

VAR 1 SSD STUDY NR 0485              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0485


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 LOKALNYHETER RADIO 1 Loc 12 width 1 MD=9 1 Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av program i radio och TV? 1(1) Lokalnyheter i radio 46 1. Dagligen 15 2. 5-6 ggr/vecka 30 3. 3-4 ggr/vecka 42 4. 1-2 ggr/vecka 136 5. Mer sällan 82 6. Aldrig 12 9. Uppgift saknas
VAR 6 DAGENS EKO 1 Loc 13 width 1 MD=9 1(2) Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 97 1. Dagligen 48 2. 5-6 ggr/vecka 48 3. 3-4 ggr/vecka 50 4. 1-2 ggr/vecka 78 5. Mer sällan 38 6. Aldrig 4 9. Uppgift saknas
VAR 7 AKTUELLT 1 Loc 14 width 1 MD=9 1(3) Aktuellt i Kanal 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 61 1. Dagligen 76 2. 5-6 ggr/vecka 112 3. 3-4 ggr/vecka 79 4. 1-2 ggr/vecka 25 5. Mer sällan 7 6. Aldrig 3 9. Uppgift saknas
VAR 8 RAPPORT 1 Loc 15 width 1 MD=9 1(4) Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 45 1. Dagligen 74 2. 5-6 ggr/vecka 100 3. 3-4 ggr/vecka 86 4. 1-2 ggr/vecka 44 5. Mer sällan 9 6. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 9 REGIONALA NYHETER 1 Loc 16 width 1 MD=9 1(5) Regionala nyheter i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 9 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 33 3. 3-4 ggr/vecka 102 4. 1-2 ggr/vecka 142 5. Mer sällan 58 6. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 10 MORGON-TV I TV 2 1 Loc 17 width 1 MD=9 1(6) Morgon-TV i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 5 1. Dagligen 6 2. 5-6 ggr/vecka 9 3. 3-4 ggr/vecka 15 4. 1-2 ggr/vecka 96 5. Mer sällan 221 6. Aldrig 11 9. Uppgift saknas
VAR 11 NYHETER I TV4 1 Loc 18 width 1 MD=9 1(7) Nyheterna i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 35 1. Dagligen 51 2. 5-6 ggr/vecka 108 3. 3-4 ggr/vecka 81 4. 1-2 ggr/vecka 59 5. Mer sällan 24 6. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 12 MORGON-TV I TV4 1 Loc 19 width 1 MD=9 1(8) Morgon TV i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 12 1. Dagligen 9 2. 5-6 ggr/vecka 14 3. 3-4 ggr/vecka 22 4. 1-2 ggr/vecka 101 5. Mer sällan 199 6. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 13 LOKALA NYHETER TV4 1 Loc 20 width 1 MD=9 1(9) Lokala nyheter i TV4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 3 2. 5-6 ggr/vecka 4 3. 3-4 ggr/vecka 28 4. 1-2 ggr/vecka 127 5. Mer sällan 192 6. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 14 3-MIN. NYHETER I TV3 1 Loc 21 width 1 MD=9 1(10) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 5 1. Dagligen 8 2. 5-6 ggr/vecka 22 3. 3-4 ggr/vecka 54 4. 1-2 ggr/vecka 91 5. Mer sällan 176 6. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 15 MORGONTIDNINGSLÄSNING 2 Loc 22 width 1 MD GE 9 2 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 236 1. 7 dagar 29 2. 6 dagar 30 3. 5 dagar 21 4. 4 dagar 11 5. 3 dagar 13 6. 2 dagar 17 7. 1 dag 6 9. Uppgift saknas
VAR 16 PREN MORGONTIDNING 3 Loc 23 width 1 MD=9 3 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 300 1. Ja 61 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 17 LÄSER HOS BEKANT 3 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 3(1) Läser hos bekant <Se F.3 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 39 5. Ej markerat 299 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 18 LÅNAR AV BEKANT 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) Lånar av bekant <Se F.3 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 59 5. Ej markerat 299 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 19 LÄSER ARBETET/SKOLAN 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) Läser på arbetet/skolan <Se F.3 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 47 5. Ej markerat 299 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 20 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) Läser på bibliotek <Se F.3 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 52 5. Ej markerat 299 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 21 KÖPER LÖSNUMMER 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) Köper lösnummer <Se F.3 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 35 5. Ej markerat 299 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 22 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) Läser på annat sätt <Se F.3 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 53 5. Ej markerat 299 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 23 OMKOMNA I BUSSOLYCKA 4 Loc 30 width 1 MD=9 4 När dagspressen skriver om brott, olyckor och människors personliga förhållanden riskerar man ibland att kränka eller skada de berörda personerna och deras anhöriga. Men å andra sidan kan händelsen ha ett så stort allmänt intresse att den ändå bör publiceras. Hur anser Du personligen att tidningarna bör behandla namnet på berörda personer i följande tänkbara nyhetshändelser? 4(1) Namn på barn och vuxna som omkommit i en bussolycka 43 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 301 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 10 5. Nyheten skall inte redovisas alls 6 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 24 MORDMISSTÄNKT 4 Loc 31 width 1 MD=9 4(2) Namn på en person som anhållits misstänkt för mord <Se F.4 för fullständig frågetext> 18 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 327 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 13 5. Nyheten skall inte redovisas alls 4 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 25 POLITIKER FALSKDEKL. 4 Loc 32 width 1 MD=9 4(3) Namn på en politiker som är åtalad för falskdeklaration <Se F.4 för fullständig frågetext> 209 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 128 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 16 5. Nyheten skall inte redovisas alls 9 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 26 IDR.MAN ANAB.STEROID 4 Loc 33 width 1 MD=9 4(4) Namn på känd idrottsman misstänkt för att ha tagit anabola steroider <Se F.4 för fullständig frågetext> 99 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 231 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 27 5. Nyheten skall inte redovisas alls 5 8. Vet inte 1 9. Uppgift saknas
VAR 27 FÖRETAGSLED RATTFYLL 4 Loc 34 width 1 MD=9 4(5) Namn på en företagsledare som anhållits för rattfylleri <Se F.4 för fullständig frågetext> 77 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 184 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 85 5. Nyheten skall inte redovisas alls 13 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 28 NARKOTIKABROTT 4 Loc 35 width 1 MD=9 4(6) Namn på en person som anhållits misstänkt för narkotikabrott <Se F.4 för fullständig frågetext> 27 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 289 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 39 5. Nyheten skall inte redovisas alls 5 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 29 VÅRDNADSTVIST 4 Loc 36 width 1 MD=9 4(7) Namn på en förälder som söker få rätt i en vårdnadstvist <Se F.4 för fullständig frågetext> 29 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 143 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 167 5. Nyheten skall inte redovisas alls 20 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 30 POLITIKER RATTFYLLERI 4 Loc 37 width 1 MD=9 4(8) Namn på en politiker som åtalats för rattfylleri <Se F.4 för fullständig frågetext> 155 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 153 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 40 5. Nyheten skall inte redovisas alls 12 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 31 FÖRETAGSLED FALSKDEKL 4 Loc 38 width 1 MD=9 4(9) Namn på en företagsledare som är åtalad för falskadeklaration <Se F.4 för fullständig frågetext> 145 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 160 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 41 5. Nyheten skall inte redovisas alls 14 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 32 SKADEGÖRELSEDRABBAD 4 Loc 39 width 1 MD=9 4(10) Namn på en villaägare som drabbats av skadegörelse <Se F.4 för fullständig frågetext> 78 1. Nyheten skall redovisas utan inskränkningar 181 3. Nyheten skall redovisas men utan namn 76 5. Nyheten skall inte redovisas alls 26 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 33 FÖRTROENDE REGERINGEN 5 Loc 40 width 1 MD=9 5 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsintitutioner och grupper sköter sitt arbete? 5(1) Regeringen 23 1. Mycket stort förtroende 156 2. Ganska stort förtroende 122 3. Varken stort eller litet förtroende 46 4. Ganska litet förtroende 14 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 34 FÖRTROENDE POLISEN 5 Loc 41 width 1 5(2) Polisen <Se F.5 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket stort förtroende 214 2. Ganska stort förtroende 76 3. Varken stort eller litet förtroende 24 4. Ganska litet förtroende 9 5. Mycket litet förtroende
VAR 35 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 5 Loc 42 width 1 5(3) Sjukvården <Se F.5 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket stort förtroende 196 2. Ganska stort förtroende 51 3. Varken stort eller litet förtroende 11 4. Ganska litet förtroende 3 5. Mycket litet förtroende
VAR 36 FÖRTROENDE FÖRSVARET 5 Loc 43 width 1 MD=9 5(4) Försvaret <Se F.5 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort förtroende 82 2. Ganska stort förtroende 156 3. Varken stort eller litet förtroende 66 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 37 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 5 Loc 44 width 1 MD=9 5(5) Riksdagen <Se F.5 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort förtroende 179 2. Ganska stort förtroende 110 3. Varken stort eller litet förtroende 35 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 38 FÖRTROENDE BANKERNA 5 Loc 45 width 1 MD=9 5(6) Bankerna <Se F.5 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 65 2. Ganska stort förtroende 126 3. Varken stort eller litet förtroende 119 4. Ganska litet förtroende 40 5. Mycket litet förtroende 4 9. Uppgift saknas
VAR 39 FÖRTROENDE DAGSPRESS 5 Loc 46 width 1 MD=9 5(7) Dagspressen <Se F.5 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 150 2. Ganska stort förtroende 120 3. Varken stort eller litet förtroende 72 4. Ganska litet förtroende 10 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 40 FÖRTROENDE FACKET 5 Loc 47 width 1 MD=9 5(8) Fackliga organisationer <Se F.5 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket stort förtroende 75 2. Ganska stort förtroende 162 3. Varken stort eller litet förtroende 85 4. Ganska litet förtroende 35 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 41 FÖRTROENDE RADIO/TV 5 Loc 48 width 1 MD=9 5(9) Radio och TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort förtroende 167 2. Ganska stort förtroende 132 3. Varken stort eller litet förtroende 39 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 42 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 5 Loc 49 width 1 MD=9 5(10) Grundskolan <Se F.5 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stort förtroende 191 2. Ganska stort förtroende 108 3. Varken stort eller litet förtroende 33 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 43 FÖRTROENDE STORFÖRET. 5 Loc 50 width 1 5(11) Storföretagen <Se F.5 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket stort förtroende 119 2. Ganska stort förtroende 155 3. Varken stort eller litet förtroende 50 4. Ganska litet förtroende 24 5. Mycket litet förtroende
VAR 44 FÖRTROENDE SV KYRKA 5 Loc 51 width 1 MD=9 5(12) Svenska kyrkan <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort förtroende 115 2. Ganska stort förtroende 155 3. Varken stort eller litet förtroende 49 4. Ganska litet förtroende 24 5. Mycket litet förtroende 2 9. Uppgift saknas
VAR 45 FÖRTROENDE DOMSTOLEN 5 Loc 52 width 1 MD=9 5(13) Domstolarna <Se F.5 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket stort förtroende 187 2. Ganska stort förtroende 65 3. Varken stort eller litet förtroende 22 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 1 9. Uppgift saknas
VAR 46 INTRESSE FÖR POLITIK 6 Loc 53 width 1 6 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 146 1. Mycket intresserad 175 2. Ganska intresserad 36 3. Inte särskilt intresserad 6 4. Inte alls intresserad
VAR 47 SAMHÄLLSPROBLEM 1 7 Loc 54 width 3 MD=999 7 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 7(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 0 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 0 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 35 020. Sveriges ekonomi 17 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, frihandel, fri konkurrens 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Finanskrisen, bankkrascher, krispaket 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 1 025. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 027. Bensinpriset 1 028. Lågkonjunkturen 15 029. Budgetunderskottet 1 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 1 035. Privatiseringar 2 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Minska bidragen 1 044. Välfärdssamhället, tryggheten 2 045. Nedskärningar i offentlig service 3 047. Fördelningsfrågor 0 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 0 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 4 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralen 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 1 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 2 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 3 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 2 103. Kulturfrågor 0 104. Grundskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 110. Fritid/idrott 1 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. 0 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 47 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogar och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 4 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 181. Ungdomsbrottslighet 4 182. Våld på gator och torg 0 183. Lag och ordning 0 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 1 192. Abort 0 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 0 194. Hederlighet 0 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam-TV-kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 0 226. EG 0 227. Neutralitet 1 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjet 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 82 240. Sysselsättning, arbetslöshet 2 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 0 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 1 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 0 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 1 271. Marknadsekonomi 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 4 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 1 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 7 310. Invandrarpolitik 3 315. Flyktingfrågor 10 316. Rasism, främlingsfientlighet 0 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, klasskamp, revolution 1 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 2 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 5 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 0 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömmen om partier) 0 360. Förtroende för partier och politiker 1 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 0 380. Klassamhället (gruppreferenser) 0 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 77 400. EU-allmänt 0 401. EES-avtalet 1 402. Miljön-EU 0 403. Ekonomin-EU 1 404. Sysselsättningen-EU 0 405. Jordbruket-EU 0 406. Sociala tryggheten-EU 0 407. Jämställdheten-EU 0 408. Den militära säkerheten-EU 1 409. Den nationella självständigheten-EU 0 410. Möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 411. Droger/narkotika-EU 0 412. Freden i Europa-EU 0 413. Matkvaliteten-EU 0 414. Offentlighetsprincipen-EU 0 415. Flyktingar-EU 0 416. Demokratin-EU 0 417. Allmänsrätten-EU 0 418. Risk för att Sverige isoleras 0 419. Medlemsavgiften-EU 0 420. EU-annan sakfråga 0 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 0 598. Alla frågor 4 599. Övrigt 8 999. Uppgift saknas
VAR 48 SAMHÄLLSPROBLEM 2 7 Loc 57 width 3 MD= 0 or GE 999 7(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 28 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas Kod: 2 7 20 21 28 29 30 35 40 44 45 47 60 Frek: 1 1 41 11 1 16 3 2 4 4 3 6 2 Kod: 70 80 85 100 103 107 111 115 160 172 180 181 182 Frek: 7 1 3 6 2 1 3 1 44 1 7 3 6 Kod: 190 220 222 224 230 240 271 295 310 315 316 338 344 Frek: 2 2 4 2 7 55 1 3 7 2 4 2 2 Kod: 350 360 380 400 416 599 0 999 Frek: 1 1 1 39 1 12 28 7
VAR 49 SAMHÄLLSPROBLEM 3 7 Loc 60 width 3 MD= 0 or GE 999 7(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.7 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 97 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas Kod: 7 20 21 29 30 40 44 45 47 60 70 77 80 Frek: 1 15 6 5 3 5 4 2 6 1 5 1 1 Kod: 85 100 103 107 111 120 151 160 180 182 183 191 200 Frek: 1 4 1 1 3 1 1 47 4 3 1 1 1 Kod: 210 220 222 224 230 233 240 241 250 260 261 280 295 Frek: 1 1 2 2 4 1 22 1 1 1 1 1 2 Kod: 300 310 315 316 330 335 344 350 360 370 380 390 400 Frek: 1 8 5 10 1 4 2 1 1 1 2 1 41 Kod: 420 599 0 999 Frek: 1 16 97 7
VAR 50 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 8 Loc 63 width 1 MD=9 8 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 40 1. Klart till vänster 92 2. Något till vänster 79 3. Varken till vänster eller höger 99 4. Något till höger 52 5. Klart till höger 1 9. Uppgift saknas
VAR 51 BÄSTA PARTI 9 Loc 64 width 2 MD=99 9(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? 38 01. Vänstpartiet 59 02. Socialdemokraterna 14 03. Centerpartiet 72 04. Folkpartiet liberalerna 83 05. Moderata samlingspartiet 12 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 65 07. Miljöpartiet de gröna 0 08. Ny Demokrati 8 09. Annat parti 1 98. Mer än ett svarsalternativ 11 99. Uppgift saknas
VAR 52 PARTIANHÄNGARE 9 Loc 66 width 1 MD=9 9(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 59 1. Ja, mycket övertygad 134 3. Ja, något övertygad 157 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 53 MEDLEMSKAP I EU 10 Loc 67 width 1 10 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EU? 205 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 131 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 27 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan
VAR 54 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 10 Loc 68 width 1 MD=9 10(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 201 1. Bestämd uppfattning 152 2. Mera tveksam 10 9. Uppgift saknas
VAR 55 SVERIGE-EU 11 Loc 69 width 1 MD=9 11 I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till EU. Vilket av nedanstående förslag stämmer bäst överens med Din uppfattning? 18 1. Sverige bör inte vara med i EU och det nu gällande EES-avtalet bör sägas upp 106 2. Sverige bör inte vara med i EU men bör bibehålla ett EES-avtal med EU 81 3. Sverige bör vara med i EU, men avstå från sådana saker som t ex försvarssamarbete och gemensam valuta 104 4. Sverige bör vara med i EU i enlighet med det framförhandlade avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsländer 27 5. Sverige bör vara med i EU och på sikt verka för ett förenande av EU:s medlemsländer till ett Europas förenta stater 25 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 2 9. Uppgift saknas
VAR 56 OMDÖME CENTERPARTIET 12 Loc 70 width 2 MD=99 12 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 12(1) Centerpartiet 9 01. Ogillar starkt 6 02. 18 03. 23 04. 29 05. 106 06. Varken gillar eller ogillar 63 07. 50 08. 44 09. 9 10. 5 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 57 OMDÖME MODERATERNA 12 Loc 72 width 2 MD=99 12(2) Moderata samlingspartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 01. Ogillar starkt 43 02. 35 03. 22 04. 18 05. 30 06. Varken gillar eller ogillar 18 07. 40 08. 36 09. 42 10. 18 11. Gillar starkt 2 99. Uppgift saknas
VAR 58 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 12 Loc 74 width 2 MD=99 12(3) Vänsterpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 01. Ogillar starkt 33 02. 31 03. 29 04. 27 05. 37 06. Varken gillar eller ogillar 32 07. 37 08. 40 09. 22 10. 13 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 59 OMDÖME FOLKPARTIET 12 Loc 76 width 2 MD=99 12(4) Folkpartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 7 01. Ogillar starkt 10 02. 20 03. 22 04. 38 05. 51 06. Varken gillar eller ogillar 51 07. 56 08. 59 09. 41 10. 7 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 60 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 12 Loc 78 width 2 12(5) Socialdemokraterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 31 01. Ogillar starkt 26 02. 25 03. 34 04. 31 05. 53 06. Varken gillar eller ogillar 51 07. 37 08. 41 09. 27 10. 7 11. Gillar starkt
VAR 61 OMDÖME MILJÖPARTIET 12 Loc 80 width 2 MD=99 12(6) Miljöpartiet de gröna <Se F.12 för fullständig frågetext> 23 01. Ogillar starkt 13 02. 16 03. 19 04. 27 05. 59 06. Varken gillar eller ogillar 51 07. 50 08. 54 09. 36 10. 13 11. Gillar starkt 2 99. Uppgift saknas
VAR 62 OMDÖME KDS 12 Loc 82 width 2 MD=99 12(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.12 för fullständig frågetext> 93 01. Ogillar starkt 34 02. 27 03. 28 04. 31 05. 70 06. Varken gillar eller ogillar 28 07. 22 08. 17 09. 10 10. 2 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 63 OMDÖME NY DEMOKRATI 12 Loc 84 width 2 12(8) Ny Demokrati <Se F.12 för fullständig frågetext> 252 01. Ogillar starkt 30 02. 25 03. 14 04. 7 05. 18 06. Varken gillar eller ogillar 6 07. 6 08. 3 09. 2 10. 0 11. Gillar starkt
VAR 64 OMDÖME OLOF JOHANSSON 12 Loc 86 width 2 MD=99 12(9) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.12 för fullständig frågetext> 18 01. Ogillar starkt 14 02. 19 03. 25 04. 24 05. 112 06. Varken gillar eller ogillar 42 07. 45 08. 38 09. 22 10. 3 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 65 OMDÖME CARL BILDT 12 Loc 88 width 2 12(10) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 01. Ogillar starkt 15 02. 18 03. 21 04. 22 05. 16 06. Varken gillar eller ogillar 34 07. 27 08. 42 09. 53 10. 58 11. Gillar starkt
VAR 66 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 12 Loc 90 width 2 MD=99 12(11) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 01. Ogillar starkt 14 02. 19 03. 23 04. 23 05. 51 06. Varken gillar eller ogillar 44 07. 39 08. 45 09. 40 10. 24 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 67 OMDÖME B WESTERBERG 12 Loc 92 width 2 MD=99 12(12) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.12 för fullständig frågetext> 16 01. Ogillar starkt 12 02. 14 03. 20 04. 23 05. 65 06. Varken gillar eller ogillar 55 07. 42 08. 54 09. 41 10. 20 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 68 OMDÖME INGV. CARLSSON 12 Loc 94 width 2 12(13) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 01. Ogillar starkt 16 02. 32 03. 33 04. 32 05. 72 06. Varken gillar eller ogillar 39 07. 37 08. 47 09. 19 10. 3 11. Gillar starkt
VAR 69 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 12 Loc 96 width 2 12(14) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.12 för fullständig frågetext> 29 01. Ogillar starkt 11 02. 16 03. 21 04. 22 05. 91 06. Varken gillar eller ogillar 29 07. 49 08. 40 09. 39 10. 16 11. Gillar starkt
VAR 70 OMDÖME ALF SVENSSON 12 Loc 98 width 2 MD=99 12(15) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.12 för fullständig frågetext> 73 01. Ogillar starkt 18 02. 35 03. 34 04. 29 05. 70 06. Varken gillar eller ogillar 28 07. 27 08. 22 09. 14 10. 12 11. Gillar starkt 1 99. Uppgift saknas
VAR 71 OMDÖME V FRANZEN 12 Loc 100 width 2 MD=99 12(16) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Vivianne Franzen <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 01. Ogillar starkt 42 02. 13 03. 23 04. 13 05. 28 06. Varken gillar eller ogillar 1 07. 1 08. 1 09. 0 10. 0 11. Gillar starkt 2 99. Uppgift saknas
VAR 72 OMDÖME MONA SAHLIN 12 Loc 102 width 2 12(17) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Mona Sahlin <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 01. Ogillar starkt 26 02. 14 03. 22 04. 26 05. 53 06. Varken gillar eller ogillar 46 07. 41 08. 35 09. 35 10. 17 11. Gillar starkt
VAR 73 OMDÖME ANNE WIBBLE 12 Loc 104 width 2 12(18) Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Anne Wibble <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 01. Ogillar starkt 22 02. 26 03. 20 04. 22 05. 83 06. Varken gillar eller ogillar 31 07. 42 08. 37 09. 21 10. 13 11. Gillar starkt
VAR 74 CARLSSON: ÄRLIG 13 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 13(1) På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos ledande politiker. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Gudrun Schyman, Mona Sahlin och Anne Wibble? 13(1) Ingvar Carlsson: Ärlig DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v74-103). JÄMFÖR v136-v165 23 1. Stämmer mycket bra 97 2. Stämmer ganska bra 46 3. Stämmer ganska dåligt 10 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 75 CARLSSON: PÅLITLIG 13 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Ingvar Carlsson: Pålitlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer mycket bra 83 2. Stämmer ganska bra 58 3. Stämmer ganska dåligt 13 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 76 CARLSSON: INSPIRERAR 13 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Ingvar Carlsson: Inspirerande <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 0 1. Stämmer mycket bra 10 2. Stämmer ganska bra 72 3. Stämmer ganska dåligt 95 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 77 CARLSSON: KUNNIG 13 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Ingvar Carlsson: Kunnig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 30 1. Stämmer mycket bra 115 2. Stämmer ganska bra 30 3. Stämmer ganska dåligt 4 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 78 CARLSSON: SYMPATISK 13 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Ingvar Carlsson: Sympatisk <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer mycket bra 87 2. Stämmer ganska bra 59 3. Stämmer ganska dåligt 27 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 79 CARLSSON: STARK 13 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Ingvar Carlsson: Stark ledare <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 11 1. Stämmer mycket bra 61 2. Stämmer ganska bra 76 3. Stämmer ganska dåligt 31 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 80 BILDT: ÄRLIG 13 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 13(7) Carl Bildt: Ärlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 17 1. Stämmer mycket bra 92 2. Stämmer ganska bra 51 3. Stämmer ganska dåligt 17 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 81 BILDT: PÅLITLIG 13 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 13(8) Carl Bildt: Pålitlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer mycket bra 86 2. Stämmer ganska bra 51 3. Stämmer ganska dåligt 19 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 82 BILDT: INSPIRERARANDE 13 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) Carl Bildt: Inspirerande <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer mycket bra 68 2. Stämmer ganska bra 46 3. Stämmer ganska dåligt 44 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 83 BILDT: KUNNIG 13 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) Carl Bildt: Kunnig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 122 1. Stämmer mycket bra 47 2. Stämmer ganska bra 6 3. Stämmer ganska dåligt 5 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 84 BILDT: SYMPATISK 13 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) Carl Bildt: Sympatisk <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 13 1. Stämmer mycket bra 42 2. Stämmer ganska bra 79 3. Stämmer ganska dåligt 45 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 85 BILDT: STARK LEDARE 13 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) Carl Bildt: Stark ledare <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 86 1. Stämmer mycket bra 69 2. Stämmer ganska bra 19 3. Stämmer ganska dåligt 5 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 86 SCHYMAN: ÄRLIG 13 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) Gudrun Schyman: Ärlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 28 1. Stämmer mycket bra 94 2. Stämmer ganska bra 40 3. Stämmer ganska dåligt 13 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 87 SCHYMAN: PÅLITLIG 13 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) Gudrun Schyman: Pålitlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 14 1. Stämmer mycket bra 81 2. Stämmer ganska bra 66 3. Stämmer ganska dåligt 15 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 88 SCHYMAN: INSPIRERANDE 13 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 13(15) Gudrun Schyman: Inspirerande <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 28 1. Stämmer mycket bra 62 2. Stämmer ganska bra 55 3. Stämmer ganska dåligt 32 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 89 SCHYMAN: KUNNIG 13 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 13(16) Gudrun Schyman: Kunnig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 20 1. Stämmer mycket bra 84 2. Stämmer ganska bra 53 3. Stämmer ganska dåligt 18 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 90 SCHYMAN: SYMPATISK 13 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 13(17) Gudrun Schyman: Sympatisk <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 32 1. Stämmer mycket bra 83 2. Stämmer ganska bra 42 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 91 SCHYMAN: STARK LEDARE 13 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 13(18) Gudrun Schyman: Stark ledare <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 13 1. Stämmer mycket bra 67 2. Stämmer ganska bra 76 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 92 SAHLIN: ÄRLIG 13 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 13(19) Mona Sahlin: Ärlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 26 1. Stämmer mycket bra 87 2. Stämmer ganska bra 49 3. Stämmer ganska dåligt 16 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 93 SAHLIN: PÅLITLIG 13 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 13(20) Mona Sahlin: Pålitlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 15 1. Stämmer mycket bra 80 2. Stämmer ganska bra 62 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 94 SAHLIN: INSPIRERANDE 13 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 13(21) Mona Sahlin: Inspirerande <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer mycket bra 72 2. Stämmer ganska bra 60 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 95 SAHLIN: KUNNIG 13 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 13(22) Mona Sahlin: Kunnig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer mycket bra 96 2. Stämmer ganska bra 37 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 96 SAHLIN: SYMPATISK 13 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 13(23) Mona Sahlin: Sympatisk <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 25 1. Stämmer mycket bra 81 2. Stämmer ganska bra 53 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 97 SAHLIN: STARK LEDARE 13 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 13(24) Mona Sahlin: Stark ledare <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer mycket bra 76 2. Stämmer ganska bra 56 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 98 WIBBLE: ÄRLIG 13 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 13(25) Anne Wibble: Ärlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer mycket bra 87 2. Stämmer ganska bra 50 3. Stämmer ganska dåligt 17 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 99 WIBBLE: PÅLITLIG 13 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 13(26) Anne Wibble: Pålitlig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer mycket bra 79 2. Stämmer ganska bra 58 3. Stämmer ganska dåligt 19 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 100 WIBBLE: INSPIRERANDE 13 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 13(27) Anne Wibble: Inspirerande <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 4 1. Stämmer mycket bra 27 2. Stämmer ganska bra 77 3. Stämmer ganska dåligt 69 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 101 WIBBLE: KUNNIG 13 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 13(28) Anne Wibble: Kunnig <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 74 1. Stämmer mycket bra 72 2. Stämmer ganska bra 17 3. Stämmer ganska dåligt 13 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 102 WIBBLE: SYMPATISK 13 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 13(29) Anne Wibble: Sympatisk <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 7 1. Stämmer mycket bra 55 2. Stämmer ganska bra 71 3. Stämmer ganska dåligt 44 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 103 WIBBLE: STARK LEDARE 13 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 13(30) Anne Wibble: Stark ledare <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 9 1. Stämmer mycket bra 51 2. Stämmer ganska bra 82 3. Stämmer ganska dåligt 34 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 104 TÄVLINGSPROGRAM 14 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 14(1) Antag att Du medverkar i ett tävlingsprogram i TV. Programledaren, som är känd för att vara fullständigt hederlig, har placerat en ny bil bakom en av tre dörrar. Bakom var och en av de andra två dörrarna finns det en get. "Börja med att peka mot en dörr" säger programledaren. "Sedan kommer jag att öppna en av de andra dörrarna bakom vilken det finns en get. Efter att jag har visat Dig geten får Du göra Ditt slutgiltiga val, och Du vinner vad som finns bakom den dörren." Du börjar med att peka på dörr 1. Därefter visar programledaren att bakom dörr 3 finns en get. Vad skulle Ditt slutgiltiga val bli? Skulle Du stå fast vid dörr 1 eller byta till dörr 2? DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA. JÄMFÖR v166 144 1. Stå fast vid dörr 1 31 2. Byta till dörr 2 182 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 105 CENTERPARTIET 15 Loc 137 width 2 MD= 0 or GE 99 15(1) Ange för vart och ett av partierna hur sannolikt det är att Du kommer att rösta på partiet i ett riksdagsval under Din livstid. 15(1) Centerpartiet DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v105-v112). JÄMFÖR v167-v174 37 01. Helt uteslutet 29 02. 26 03. 18 04. 14 05. 23 06. 50 procents sannolikhet 8 07. 6 08. 11 09. 1 10. 6 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 106 MODERATERNA 15 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 99 15(2) Moderaterna <Se F.15(1) för fullständig frågetext> 59 01. Helt uteslutet 17 02. 13 03. 9 04. 6 05. 10 06. 50 procents sannolikhet 4 07. 10 08. 16 09. 11 10. 25 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 107 VÄNSTERPARTIET 15 Loc 141 width 2 MD= 0 or GE 99 15(3) Vänsterpartiet <Se F.15(1) för fullständig frågetext> 71 01. Helt uteslutet 16 02. 14 03. 14 04. 4 05. 15 06. 50 procents sannolikhet 10 07. 4 08. 8 09. 6 10. 16 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 108 FOLKPARTIET 15 Loc 143 width 2 MD= 0 or GE 99 15(4) Folkpartiet <Se F.15(1) för fullständig frågetext> 17 01. Helt uteslutet 16 02. 18 03. 14 04. 9 05. 23 06. 50 procents sannolikhet 8 07. 16 08. 20 09. 15 10. 23 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 109 SOCIALDEMOKRATERNA 15 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 15(5) Socialdemokraterna <Se F.15(1) för fullständig frågetext> 35 01. Helt uteslutet 16 02. 18 03. 17 04. 12 05. 21 06. 50 procents sannolikhet 7 07. 16 08. 9 09. 7 10. 21 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 110 MILJÖPARTIET 15 Loc 147 width 2 MD= 0 or GE 99 15(6) Miljöpartiet <Se F.15(1) för fullständig frågetext> 25 01. Helt uteslutet 14 02. 14 03. 16 04. 10 05. 18 06. 50 procents sannolikhet 18 07. 8 08. 12 09. 21 10. 23 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 111 KDS 15 Loc 149 width 2 MD= 0 or GE 99 15(7) Kds <Se F.15(1) för fullständig frågetext> 97 01. Helt uteslutet 21 02. 14 03. 11 04. 12 05. 5 06. 50 procents sannolikhet 2 07. 2 08. 7 09. 2 10. 7 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 112 NY DEMOKRATI 15 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 99 15(8) Ny Demokrati <Se F.15(1) för fullständig frågetext> 152 01. Helt uteslutet 11 02. 5 03. 3 04. 1 05. 1 06. 50 procents sannolikhet 1 07. 0 08. 5 09. 0 10. 1 11. Helt säkert 182 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 113 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 16 Loc 153 width 1 16(1) År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 13 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 36 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 135 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 78 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 71 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 30 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan
VAR 114 KÄRNKRAFT: STYRKA 16 Loc 154 width 1 MD=9 16(2) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 208 1. Bestämd uppfattning 142 2. Mera tveksam 13 9. Uppgift saknas
VAR 115 MUSLIMER KYRKA 17 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 17 Bör följande grupper i samhället ha rätt till egna: 17(1) Muslimska invandrare: Kyrkor eller motsvarande 332 1. Ja 27 5. Nej 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 MUSLIMER SKOLA 17 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) Muslimska invandrare: Skolor <Se F.17 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 266 5. Nej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 MUSLIMER TIDNING 17 Loc 157 width 1 MD=9 17(3) Muslimska invandrare: Tidningar <Se F.17 för fullständig frågetext> 343 1. Ja 17 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 118 MUSLIMER POL. FÖRSAML 17 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) Muslimska invandrare: Representanter i politiska församlingar <Se F.17 för fullständig frågetext> 220 1. Ja 133 5. Nej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 MUSLIMER SPRÅK 17 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) Muslimska invandrare: Officiellt godkänt språk <Se F.17 för fullständig frågetext> 86 1. Ja 267 5. Nej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 MUSLIMER KULTURORG 17 Loc 160 width 1 MD=9 17(6) Muslimska invandrare: Kulturella organisationer <Se F.17 för fullständig frågetext> 350 1. Ja 10 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 121 MUSLIMER POL. PARTI 17 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) Muslimska invandrare: Politiska partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 221 1. Ja 138 5. Nej 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 FINLÄNDARE KYRKA 17 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) Finska invandrare: Kyrkor eller motsvarande <Se F.17 för fullständig frågetext> 338 1. Ja 20 5. Nej 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 FINLÄNDARE SKOLA 17 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) Finska invandrare: Skolor <Se F.17 för fullständig frågetext> 117 1. Ja 240 5. Nej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 FINLÄNDARE TIDNING 17 Loc 164 width 1 MD=9 17(10) Finska invandrare: Tidningar <Se F.17 för fullständig frågetext> 349 1. Ja 11 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 125 FINLÄNDARE POL FÖRSAM 17 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 17(11) Finska invandrare: Representanter i politiska församlingar <Se F.17 för fullständig frågetext> 247 1. Ja 106 5. Nej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 FINLÄNDARE SPRÅK 17 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 17(12) Finska invandrare: Officiellt godkänt språk <Se F.17 för fullständig frågetext> 122 1. Ja 231 5. Nej 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 FINLÄNDARE KULTURORG 17 Loc 167 width 1 MD=9 17(13) Finska invandrare: Kulturella organisationer <Se F.17 för fullständig frågetext> 353 1. Ja 7 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 128 FINLÄNDARE POL PARTI 17 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 17(14) Finska invandrare: Politiska partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 237 1. Ja 121 5. Nej 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 SAMER KYRKA 17 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 17(15) Samer: Kyrkor eller motsvarande <Se F.17 för fullständig frågetext> 351 1. Ja 8 5. Nej 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 SAMER SKOLA 17 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 17(16) Samer: Skolor <Se F.17 för fullständig frågetext> 221 1. Ja 137 5. Nej 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 SAMER TIDNING 17 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 17(17) Samer: Tidningar <Se F.17 för fullständig frågetext> 352 1. Ja 7 5. Nej 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 SAMER POL FÖRSAMLING 17 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 17(18) Samer: Representanter i politiska församlingar <Se F.17 för fullständig frågetext> 303 1. Ja 51 5. Nej 6 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 SAMER SPRÅK 17 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 17(19) Samer: Officiellt godkänt språk <Se F.17 för fullständig frågetext> 263 1. Ja 92 5. Nej 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 SAMER KULTURORG 17 Loc 174 width 1 MD=9 17(20) Samer: Kulturella organisationer <Se F.17 för fullständig frågetext> 358 1. Ja 2 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 135 SAMER POL PARTI 17 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 17(21) Samer: Politiska partier <Se F.17 för fullständig frågetext> 301 1. Ja 57 5. Nej 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 CARLSSON: FLÄRDFRI 13 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 8 13(2) På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos ledande politiker. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Gudrun Schyman, Mona Sahlin och Anne Wibble? 13(1) Ingvar Carlsson: Flärdfri DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v136-165). JÄMFÖR v74-v103 53 1. Stämmer mycket bra 81 2. Stämmer ganska bra 29 3. Stämmer ganska dåligt 7 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 CARLSSON: SANNINGSENL 13 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 8 13(2) Ingvar Carlsson: Sanningsenlig <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 9 1. Stämmer mycket bra 82 2. Stämmer ganska bra 66 3. Stämmer ganska dåligt 18 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 CARLSSON: KLARSYNT 13 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 8 13(3) Ingvar Carlsson: Klarsynt <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 11 1. Stämmer mycket bra 83 2. Stämmer ganska bra 59 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 CARLSSON: SKÄMTSAM 13 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 8 13(4) Ingvar Carlsson: Skämtsam <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 3 1. Stämmer mycket bra 22 2. Stämmer ganska bra 79 3. Stämmer ganska dåligt 71 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 CARLSSON: KLOK 13 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 8 13(5) Ingvar Carlsson: Klok och vis <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer mycket bra 76 2. Stämmer ganska bra 71 3. Stämmer ganska dåligt 23 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 CARLSSON: HÄNSYNSFULL 13 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 8 13(6) Ingvar Carlsson: Hänsynsfull <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 16 1. Stämmer mycket bra 99 2. Stämmer ganska bra 46 3. Stämmer ganska dåligt 15 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 BILDT: FLÄRDFRI 13 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 8 13(7) Carl Bildt: Flärdfri <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 28 1. Stämmer mycket bra 62 2. Stämmer ganska bra 58 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 8 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 BILDT: SANNINGSENLIG 13 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 8 13(8) Carl Bildt: Sanningsenlig <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 22 1. Stämmer mycket bra 101 2. Stämmer ganska bra 41 3. Stämmer ganska dåligt 13 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 BILDT: KLARSYNT 13 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 8 13(9) Carl Bildt: Klarsynt <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 68 1. Stämmer mycket bra 72 2. Stämmer ganska bra 26 3. Stämmer ganska dåligt 10 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 BILDT: SKÄMTSAM 13 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 8 13(10) Carl Bildt: Skämtsam <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 18 1. Stämmer mycket bra 47 2. Stämmer ganska bra 76 3. Stämmer ganska dåligt 36 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 BILDT: KLOK 13 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 8 13(11) Carl Bildt: Klok och vis <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 50 1. Stämmer mycket bra 66 2. Stämmer ganska bra 41 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 BILDT: HÄNSYNSFULL 13 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 8 13(12) Carl Bildt: Hänsynsfull <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 7 1. Stämmer mycket bra 33 2. Stämmer ganska bra 85 3. Stämmer ganska dåligt 52 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 SCHYMAN: FLÄRDFRI 13 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 8 13(13) Gudrun Schyman: Flärdfri <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 35 1. Stämmer mycket bra 63 2. Stämmer ganska bra 55 3. Stämmer ganska dåligt 14 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 SCHYMAN: SANNINGSENL. 13 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 8 13(14) Gudrun Schyman: Sanningsenlig <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 16 1. Stämmer mycket bra 84 2. Stämmer ganska bra 55 3. Stämmer ganska dåligt 15 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 SCHYMAN: KLARSYNT 13 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 8 13(15) Gudrun Schyman: Karsynt <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 15 1. Stämmer mycket bra 65 2. Stämmer ganska bra 59 3. Stämmer ganska dåligt 31 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 SCHYMAN: SKÄMTSAM 13 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 8 13(16) Gudrun Schyman: Skämtsam <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 4 1. Stämmer mycket bra 59 2. Stämmer ganska bra 79 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 SCHYMAN: KLOK 13 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 8 13(17) Gudrun Schyman: Klok och vis <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer mycket bra 55 2. Stämmer ganska bra 80 3. Stämmer ganska dåligt 27 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 12 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 SCHYMAN: HÄNSYNSFULL 13 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 8 13(18) Gudrun Schyman: Hänsynsfull <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 19 1. Stämmer mycket bra 79 2. Stämmer ganska bra 51 3. Stämmer ganska dåligt 16 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 SAHLIN: FLÄRDFRI 13 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 8 13(19) Mona Sahlin: Flärdfri <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 14 1. Stämmer mycket bra 83 2. Stämmer ganska bra 50 3. Stämmer ganska dåligt 22 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 11 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 SAHLIN: SANNINGSENLIG 13 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 8 13(20) Mona Sahlin: Sanningsenlig <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 14 1. Stämmer mycket bra 85 2. Stämmer ganska bra 54 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 182 0. Frågan ej tillämplig 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 SAHLIN: KLARSYNT 13 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 8 13(21) Mona Sahlin: Klarsynt <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 20 1. Stämmer mycket bra 77 2. Stämmer ganska bra 52 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 SAHLIN: SKÄMTSAM 13 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 8 13(22) Mona Sahlin: Skämtsam <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stämmer mycket bra 56 2. Stämmer ganska bra 84 3. Stämmer ganska dåligt 28 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 SAHLIN: KLOK 13 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 8 13(23) Mona Sahlin: Klok och vis <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 9 1. Stämmer mycket bra 65 2. Stämmer ganska bra 72 3. Stämmer ganska dåligt 28 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 SAHLIN: HÄNSYNSFULL 13 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 8 13(24) Mona Sahlin: Hänsynsfyll <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 17 1. Stämmer mycket bra 95 2. Stämmer ganska bra 37 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 WIBBLE: FLÄRDFRI 13 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 8 13(25) Anne Wibble: Flärdfri <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 30 1. Stämmer mycket bra 69 2. Stämmer ganska bra 47 3. Stämmer ganska dåligt 21 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 WIBBLE: SANNINGSENLIG 13 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 8 13(26) Anne Wibble: Sanningsenlig <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer mycket bra 83 2. Stämmer ganska bra 47 3. Stämmer ganska dåligt 15 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 12 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 WIBBLE: KLARSYNT 13 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 8 13(27) Anne Wibble: Klarsynt <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 36 1. Stämmer mycket bra 79 2. Stämmer ganska bra 43 3. Stämmer ganska dåligt 11 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 11 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 WIBBLE: SKÄMTSAM 13 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 8 13(28) Anne Wibble: Skämtsam <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 1 1. Stämmer mycket bra 17 2. Stämmer ganska bra 77 3. Stämmer ganska dåligt 76 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 WIBBLE: KLOK 13 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 8 13(29) Anne Wibble: Klok och vis <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer mycket bra 78 2. Stämmer ganska bra 52 3. Stämmer ganska dåligt 16 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 WIBBLE: HÄNSYNSFULL 13 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 8 13(30) Anne Wibble: Flärdfri <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 4 1. Stämmer mycket bra 47 2. Stämmer ganska bra 91 3. Stämmer ganska dåligt 28 4. Stämmer mycket dåligt 181 0. Frågan ej tillämplig 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 TÄVLINGSPROGRAM 14 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) Antag att Du medverkar i ett tävlingsprogram i TV. Programledaren, som är känd för att vara fullständigt hederlig, har placerat en ny bil bakom en av tre dörrar. Bakom var och en av de andra två dörrarna finns det en get. "Börja med att peka mot en dörr" säger programledaren. "Sedan kommer jag att öppna en av de andra dörrarna bakom vilken det finns en get. Efter att jag har visat Dig geten får Du göra Ditt slutgiltiga val, och Du vinner vad som finns bakom den dörren." Du börjar med att peka på dörr 1. Därefter visar programledaren att bakom dörr 3 finns en get. Vad skulle Ditt slutgiltiga val bli? Skulle Du stå fast vid dörr 1 eller byta till dörr 2? DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA. JÄMFÖR v104 152 1. Stå fast vid dörr 1 20 2. Byta till dörr 2 181 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 167 CENTERPARTIET 15 Loc 207 width 2 MD= 0 or GE 99 15(2) Ange för vart och ett av partierna hur sannolikt det är att Du kommer att rösta på partiet i riksdagsvalet 1998. 15(1) Centerpartiet DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v167-v174). JÄMFÖR v105-v112 78 01. Helt uteslutet 24 02. 22 03. 15 04. 6 05. 22 06. 50 procents sannolikhet 2 07. 4 08. 7 09. 1 10. 0 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 168 MODERATERNA 15 Loc 209 width 2 MD= 0 15(2) Moderaterna <Se F.15(2) för fullständig frågetext> 69 01. Helt uteslutet 7 02. 20 03. 5 04. 9 05. 25 06. 50 procents sannolikhet 3 07. 6 08. 20 09. 8 10. 10 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig
VAR 169 VÄNSTERPARTIET 15 Loc 211 width 2 MD= 0 or GE 99 15(3) Vänsterpartiet <Se F.15(2) för fullständig frågetext> 95 01. Helt uteslutet 17 02. 6 03. 9 04. 10 05. 10 06. 50 procents sannolikhet 1 07. 6 08. 16 09. 8 10. 2 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 170 FOLKPARTIET 15 Loc 213 width 2 MD= 0 or GE 99 15(4) Folkpartiet <Se F.15(2) för fullständig frågetext> 51 01. Helt uteslutet 20 02. 16 03. 10 04. 14 05. 32 06. 50 procents sannolikhet 8 07. 10 08. 13 09. 4 10. 2 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 171 SOCIALDEMOKRATERNA 15 Loc 215 width 2 MD= 0 or GE 99 15(5) Socialdemokraterna <Se F.15(2) för fullständig frågetext> 56 01. Helt uteslutet 25 02. 14 03. 10 04. 8 05. 33 06. 50 procents sannolikhet 8 07. 8 08. 11 09. 5 10. 3 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 172 MILJÖPARTIET 15 Loc 217 width 2 MD= 0 or GE 99 15(6) Miljöpartiet <Se F.15(2) för fullständig frågetext> 59 01. Helt uteslutet 27 02. 14 03. 13 04. 12 05. 17 06. 50 procents sannolikhet 5 07. 12 08. 12 09. 8 10. 1 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 173 KDS 15 Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 99 15(7) Kds <Se F.15(2) för fullständig frågetext> 128 01. Helt uteslutet 20 02. 8 03. 3 04. 2 05. 6 06. 50 procents sannolikhet 1 07. 1 08. 7 09. 3 10. 1 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 174 NY DEMOKRATI 15 Loc 221 width 2 MD= 0 or GE 99 15(8) Ny Demokrati <Se F.15(2) för fullständig frågetext> 164 01. Helt uteslutet 3 02. 2 03. 4 04. 2 05. 1 06. 50 procents sannolikhet 0 07. 0 08. 5 09. 0 10. 0 11. Helt säkert 181 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 175 EU: MILJÖN 18 Loc 223 width 1 MD=9 18 Vad tror Du att ett svenskt EU-medlemskap skulle innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? 18(1) Miljön 9 1. Stor förbättring 67 2. Viss förbättring 121 3. Varken förbättring eller försämring 116 4. Viss försämring 46 5. Stor försämring 4 9. Uppgift saknas
VAR 176 EU: ARBETSMARKNADEN 18 Loc 224 width 1 MD=9 18(2) Arbetsmarknaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 27 1. Stor förbättring 143 2. Viss förbättring 97 3. Varken förbättring eller försämring 64 4. Viss försämring 27 5. Stor försämring 5 9. Uppgift saknas
VAR 177 EU: SOCIAL TRYGGHET 18 Loc 225 width 1 MD=9 18(3) Sociala tryggheten <Se F.18 för fullständig frågetext> 2 1. Stor förbättring 20 2. Viss förbättring 147 3. Varken förbättring eller försämring 130 4. Viss försämring 60 5. Stor försämring 4 9. Uppgift saknas
VAR 178 EU: EKON UTVECKLING 18 Loc 226 width 1 MD=9 18(4) Ekonomiska utvecklingen <Se F.18 för fullständig frågetext> 66 1. Stor förbättring 184 2. Viss förbättring 83 3. Varken förbättring eller försämring 18 4. Viss försämring 7 5. Stor försämring 5 9. Uppgift saknas
VAR 179 EU: KVINNORNAS LIV 18 Loc 227 width 1 MD=9 18(5) Kvinnornas livsvillkor <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 1. Stor förbättring 30 2. Viss förbättring 192 3. Varken förbättring eller försämring 93 4. Viss försämring 39 5. Stor försämring 4 9. Uppgift saknas
VAR 180 INFO SVERIGE - EU 19 Loc 228 width 1 19 Hur pass informerad tycker Du att Du personligen är i frågor som gäller Sveriges förhållande till EU? 48 1. Mycket välinformerad 249 2. Ganska välinformerad 64 3. Ganska oinformerad 2 4. Helt oinformerad
VAR 181 PORNOGRAF FILM I TV 20 Loc 229 width 1 MD=9 20 Anser Du att följande saker bör vara tillåtna i Sverige? 20(1) Pornografiska filmer i TV 206 1. Ja, bör vara tillåtet 143 5. Nej, bör inte vara tillåtet 14 9. Uppgift saknas
VAR 182 AGA BARN 20 Loc 230 width 1 MD=9 20(2) Aga som barnuppfostringsmetod <Se F.20 för fullständig frågetext> 9 1. Ja, bör vara tillåtet 350 5. Nej, bör inte vara tillåtet 4 9. Uppgift saknas
VAR 183 BYGGA MOSKE 20 Loc 231 width 1 MD=9 20(3) Muslimer bygger moskeer <Se F.20 för fullständig frågetext> 323 1. Ja, bör vara tillåtet 33 5. Nej, bör inte vara tillåtet 7 9. Uppgift saknas
VAR 184 HOMOSEXUELL LÄRARE 20 Loc 232 width 1 MD=9 20(4) Homosexuella lärare i grundskolan <Se F.20 för fullständig frågetext> 329 1. Ja, bör vara tillåtet 32 5. Nej, bör inte vara tillåtet 2 9. Uppgift saknas
VAR 185 INVANDRARE KOMMUNVAL 20 Loc 233 width 1 MD=9 20(5) Invandrare rösta i kommunala val <Se F.20 för fullständig frågetext> 315 1. Ja, bör vara tillåtet 45 5. Nej, bör inte vara tillåtet 3 9. Uppgift saknas
VAR 186 AVSLÖJA HEMLIGHET 20 Loc 234 width 1 MD=9 20(6) Statliga och kommunala tjänstemän anonymt avslöja hemligheter till journalister <Se F.20 för fullständig frågetext> 189 1. Ja, bör vara tillåtet 160 5. Nej, bör inte vara tillåtet 14 9. Uppgift saknas
VAR 187 DÖDSSTRAFF 20 Loc 235 width 1 MD=9 20(7) Dödsstraff för mord <Se F.20 för fullständig frågetext> 38 1. Ja, bör vara tillåtet 319 5. Nej, bör inte vara tillåtet 6 9. Uppgift saknas
VAR 188 RASIST ORGANISATION 20 Loc 236 width 1 MD=9 20(8) Rasistiska organisationer <Se F.20 för fullständig frågetext> 115 1. Ja, bör vara tillåtet 240 5. Nej, bör inte vara tillåtet 8 9. Uppgift saknas
VAR 189 POLISAVLYSSNING 20 Loc 237 width 1 MD=9 20(9) Polisavlyssning med dolda mikrofoner som ett led i brottsbekämpning <Se F.20 för fullständig frågetext> 248 1. Ja, bör vara tillåtet 106 5. Nej, bör inte vara tillåtet 9 9. Uppgift saknas
VAR 190 ATEISTISK LÄRARE 20 Loc 238 width 1 MD=9 20(10) Ateistiska lärare i religionundervisningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 327 1. Ja, bör vara tillåtet 35 5. Nej, bör inte vara tillåtet 1 9. Uppgift saknas
VAR 191 STREJK 20 Loc 239 width 1 MD=9 20(11) Fackföreningars strejk <Se F.20 för fullständig frågetext> 347 1. Ja, bör vara tillåtet 13 5. Nej, bör inte vara tillåtet 3 9. Uppgift saknas
VAR 192 HÖGEXTREMA PARTIER 20 Loc 240 width 1 MD=9 20(12) Högextrema partier <Se F.20 för fullständig frågetext> 276 1. Ja, bör vara tillåtet 83 5. Nej, bör inte vara tillåtet 4 9. Uppgift saknas
VAR 193 VÄNSTEREXTREM PARTI 20 Loc 241 width 1 MD=9 20(13) Vänsterextrema partier <Se F.20 för fullständig frågetext> 286 1. Ja, bör vara tillåtet 72 5. Nej, bör inte vara tillåtet 5 9. Uppgift saknas
VAR 194 GENTEKNIK ARVSANLAG 20 Loc 242 width 1 MD=9 20(14) Forskning om genteknik och arvsanlag <Se F.20 för fullständig frågetext> 312 1. Ja, bör vara tillåtet 44 5. Nej, bör inte vara tillåtet 7 9. Uppgift saknas
VAR 195 UTVISNING EFTER BROTT 20 Loc 243 width 1 MD=9 20(15) Invandrare som fått svenskt medborgarskap kunna utvisas efter grova brott <Se F.20 för fullständig frågetext> 176 1. Ja, bör vara tillåtet 185 5. Nej, bör inte vara tillåtet 2 9. Uppgift saknas
VAR 196 BLI MEDLEM I EU 21 Loc 244 width 1 MD=9 21 Hur ställer Du Dig till följande förslag? 21(1) Sverige bör bli medlem i EU även om det betyder minskad politisk självständighet 38 1. Mycket bra förslag 77 2. Ganska bra förslag 54 3. Varken bra eller dåligt förslag 90 4. Ganska dåligt förslag 102 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 197 TA EMOT FLYKTINGAR 21 Loc 245 width 1 MD=9 21(2) Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.21 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket bra förslag 78 2. Ganska bra förslag 113 3. Varken bra eller dåligt förslag 68 4. Ganska dåligt förslag 47 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 198 STÅ UTANFÖR EU 21 Loc 246 width 1 MD=9 21(3) Sverige bör stå utanför EU även om det skulle innebära en försämrad ekonomi <Se F.21 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket bra förslag 39 2. Ganska bra förslag 68 3. Varken bra eller dåligt förslag 89 4. Ganska dåligt förslag 127 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 199 MINSKA U-HJÄLPEN 21 Loc 247 width 1 MD=9 21(4) Minska u-hjälpen <Se F.21 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra förslag 31 2. Ganska bra förslag 76 3. Varken bra eller dåligt förslag 107 4. Ganska dåligt förslag 136 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 200 FN:S FREDSBEVARANDE 21 Loc 248 width 1 MD=9 21(5) Sverige bör delta i FN:s fredsbevarande operationer även om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.21 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra förslag 138 2. Ganska bra förslag 90 3. Varken bra eller dåligt förslag 36 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 201 ALLIANSFRI POLITIK 21 Loc 249 width 1 MD=9 21(6) Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.21 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket bra förslag 89 2. Ganska bra förslag 44 3. Varken bra eller dåligt förslag 44 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 202 MEDLEMSKAP I NATO 21 Loc 250 width 1 MD=9 21(7) Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra förslag 31 2. Ganska bra förslag 73 3. Varken bra eller dåligt förslag 96 4. Ganska dåligt förslag 153 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 203 HJÄLP ANPASSNING 21 Loc 251 width 1 MD GE 9 21(8) Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att anpassa sig till svensk kultur och tradition <Se F.21 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket bra förslag 132 2. Ganska bra förslag 38 3. Varken bra eller dåligt förslag 4 4. Ganska dåligt förslag 5 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 204 OFFENTLIG SEKTOR 21 Loc 252 width 1 MD=9 21(9) Minska den offentliga sektorn <Se F.21 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket bra förslag 88 2. Ganska bra förslag 81 3. Varken bra eller dåligt förslag 88 4. Ganska dåligt förslag 61 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 205 FÄRRE FLYKTINGAR 21 Loc 253 width 1 MD=9 21(10) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.21 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket bra förslag 38 2. Ganska bra förslag 98 3. Varken bra eller dåligt förslag 87 4. Ganska dåligt förslag 96 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 206 FINANSMARK INFLYTANDE 21 Loc 254 width 1 MD=9 21(11) Minska finansmarknadens inflytande på politiken <Se F.21 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket bra förslag 103 2. Ganska bra förslag 107 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 14 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 207 PRIVAT AFFÄRSVERKSAM 21 Loc 255 width 1 MD=9 21(12) Överföra statlig affärsverksamhet, t ex Telia/Televerket i privata händer <Se F.21 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket bra förslag 111 2. Ganska bra förslag 93 3. Varken bra eller dåligt förslag 67 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 208 PRIVAT ÄLDREOMSORG 21 Loc 256 width 1 MD=9 21(13) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra förslag 61 2. Ganska bra förslag 79 3. Varken bra eller dåligt förslag 102 4. Ganska dåligt förslag 103 5. Mycket dåligt förslag 4 9. Uppgift saknas
VAR 209 FLER PRIVATSKOLOR 21 Loc 257 width 1 MD=9 21(14) Öka antalet privatskolor <Se F.21 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket bra förslag 76 2. Ganska bra förslag 113 3. Varken bra eller dåligt förslag 81 4. Ganska dåligt förslag 60 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 210 SJUKVÅRD I PRIV REGI 21 Loc 258 width 1 MD=9 21(15) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.21 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra förslag 69 2. Ganska bra förslag 83 3. Varken bra eller dåligt förslag 102 4. Ganska dåligt förslag 85 5. Mycket dåligt förslag 3 9. Uppgift saknas
VAR 211 NATIONELLA TRADITION 21 Loc 259 width 1 MD=9 21(16) Invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att bevara sin nationella tradition och kultur <Se F.21 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket bra förslag 107 2. Ganska bra förslag 116 3. Varken bra eller dåligt förslag 64 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 212 KÖNSKVOTERING 21 Loc 260 width 1 MD GE 9 21(17) Införa könskvotering till offentliga styrelser och nämnder <Se F.21 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket bra förslag 67 2. Ganska bra förslag 88 3. Varken bra eller dåligt förslag 96 4. Ganska dåligt förslag 80 5. Mycket dåligt förslag 1 9. Uppgift saknas
VAR 213 HÖJA SKATTEN 21 Loc 261 width 1 MD=9 21(18) Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.21 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket bra förslag 78 2. Ganska bra förslag 81 3. Varken bra eller dåligt förslag 87 4. Ganska dåligt förslag 73 5. Mycket dåligt förslag 2 9. Uppgift saknas
VAR 214 ALLM INTRYCK: KANAL 1 22 Loc 262 width 1 MD=9 22 Vilket är Ditt allmänna intryck av de svenska TV-kanalerna? 22(1) Kanal 1 62 1. Mycket positivt 222 2. Ganska positivt 57 3. Varken positivt eller negativt 10 4. Ganska negativt 5 5. Mycket negativt 4 8. Ingen uppfattning 3 9. Uppgift saknas
VAR 215 ALLM INTRYCK: TV 2 22 Loc 263 width 1 MD=9 22(2) TV 2 <Se F.22 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket positivt 216 2. Ganska positivt 62 3. Varken positivt eller negativt 11 4. Ganska negativt 4 5. Mycket negativt 5 8. Ingen uppfattning 3 9. Uppgift saknas
VAR 216 ALLM INTRYCK: TV3 22 Loc 264 width 1 MD=9 22(3) TV3 <Se F.22 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket positivt 57 2. Ganska positivt 72 3. Varken positivt eller negativt 117 4. Ganska negativt 59 5. Mycket negativt 45 8. Ingen uppfattning 6 9. Uppgift saknas
VAR 217 ALLM INTRYCK: TV4 22 Loc 265 width 1 MD=9 22(4) TV4 <Se F.22 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket positivt 173 2. Ganska positivt 70 3. Varken positivt eller negativt 45 4. Ganska negativt 6 5. Mycket negativt 7 8. Ingen uppfattning 4 9. Uppgift saknas
VAR 218 ALLM INTRYCK: FEMMAN 22 Loc 266 width 1 MD=9 22(5) Femman (TV5) <Se F.22 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket positivt 23 2. Ganska positivt 76 3. Varken positivt eller negativt 95 4. Ganska negativt 59 5. Mycket negativt 99 8. Ingen uppfattning 5 9. Uppgift saknas
VAR 219 ALLM INTRYCK: Z-TV 22 Loc 267 width 1 MD=9 22(6) Z-TV <Se F.22 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket positivt 55 2. Ganska positivt 72 3. Varken positivt eller negativt 52 4. Ganska negativt 30 5. Mycket negativt 137 8. Ingen uppfattning 6 9. Uppgift saknas
VAR 220 ALLM INTRYCK: TV6 22 Loc 268 width 1 MD=9 22(7) TV6 <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket positivt 12 2. Ganska positivt 52 3. Varken positivt eller negativt 42 4. Ganska negativt 55 5. Mycket negativt 194 8. Ingen uppfattning 7 9. Uppgift saknas
VAR 221 ALLM INTRYCK: TV21 22 Loc 269 width 1 MD=9 22(8) TV21 <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 2 2. Ganska positivt 39 3. Varken positivt eller negativt 35 4. Ganska negativt 93 5. Mycket negativt 187 8. Ingen uppfattning 7 9. Uppgift saknas
VAR 222 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 23 Loc 270 width 1 MD=9 23 Hur mycket brukar Du se på följande typer av TV-program? 23(1) Underhållningsprogram 3 1. Allt/i stort sett allt 110 2. Ganska mycket 193 3. Inte särskilt mycket 55 4. Ingenting/nästan inget alls 2 9. Uppgift saknas
VAR 223 NYHETSPROGRAM 23 Loc 271 width 1 MD=9 23(2) Nyhetsprogram <Se F.23 för fullständig frågetext> 56 1. Allt/i stort sett allt 263 2. Ganska mycket 40 3. Inte särskilt mycket 3 4. Ingenting/nästan inget alls 1 9. Uppgift saknas
VAR 224 DOKUMENTÄRPROGRAM 23 Loc 272 width 1 MD=9 23(3) Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.23 för fullständig frågetext> 36 1. Allt/i stort sett allt 233 2. Ganska mycket 83 3. Inte särskilt mycket 10 4. Ingenting/nästan inget alls 1 9. Uppgift saknas
VAR 225 SPORTPROGRAM 23 Loc 273 width 1 MD=9 23(4) Sportprogram <Se F.23 för fullständig frågetext> 31 1. Allt/i stort sett allt 83 2. Ganska mycket 95 3. Inte särskilt mycket 153 4. Ingenting/nästan inget alls 1 9. Uppgift saknas
VAR 226 KULTURPROGRAM 23 Loc 274 width 1 MD=9 23(5) Kulturprogram <Se F.23 för fullständig frågetext> 8 1. Allt/i stort sett allt 114 2. Ganska mycket 164 3. Inte särskilt mycket 76 4. Ingenting/nästan inget alls 1 9. Uppgift saknas
VAR 227 NATURPROGRAM 23 Loc 275 width 1 MD=9 23(6) Djur- och naturprogram <Se F.23 för fullständig frågetext> 5 1. Allt/i stort sett allt 100 2. Ganska mycket 158 3. Inte särskilt mycket 99 4. Ingenting/nästan inget alls 1 9. Uppgift saknas
VAR 228 TITTAR PÅ KANAL 1 23 Loc 276 width 1 MD=9 24 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 24(1) Kanal 1 127 1. Dagligen 97 2. 5-6 ggr/vecka 71 3. 3-4 ggr/vecka 42 4. 1-2 ggr/vecka 12 5. Mer sällan 2 6. Aldrig 11 7. Har ej tillgång 1 9. Uppgift saknas
VAR 229 TITTAR PÅ TV 2 24 Loc 277 width 1 MD=9 24(2) TV 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 122 1. Dagligen 90 2. 5-6 ggr/vecka 82 3. 3-4 ggr/vecka 45 4. 1-2 ggr/vecka 10 5. Mer sällan 2 6. Aldrig 11 7. Har ej tillgång 1 9. Uppgift saknas
VAR 230 TITTAR PÅ TV 3 24 Loc 278 width 1 MD=9 24(3) TV 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 25 1. Dagligen 36 2. 5-6 ggr/vecka 56 3. 3-4 ggr/vecka 69 4. 1-2 ggr/vecka 55 5. Mer sällan 14 6. Aldrig 101 7. Har ej tillgång 7 9. Uppgift saknas
VAR 231 TITTAR PÅ TV4 24 Loc 279 width 1 MD=9 24(4) TV4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 96 1. Dagligen 83 2. 5-6 ggr/vecka 97 3. 3-4 ggr/vecka 45 4. 1-2 ggr/vecka 22 5. Mer sällan 2 6. Aldrig 13 7. Har ej tillgång 5 9. Uppgift saknas
VAR 232 TITTAR PÅ FEMMAN 24 Loc 280 width 1 MD=9 24(5) Femman (TV5) <Se F.24 för fullständig frågetext> 10 1. Dagligen 15 2. 5-6 ggr/vecka 25 3. 3-4 ggr/vecka 56 4. 1-2 ggr/vecka 85 5. Mer sällan 35 6. Aldrig 133 7. Har ej tillgång 4 9. Uppgift saknas
VAR 233 TITTAR PÅ CNN 24 Loc 281 width 1 MD=9 24(6) Nyhetskanalen CNN <Se F.24 för fullständig frågetext> 8 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 5 3. 3-4 ggr/vecka 8 4. 1-2 ggr/vecka 27 5. Mer sällan 54 6. Aldrig 249 7. Har ej tillgång 5 9. Uppgift saknas
VAR 234 TITTAR PÅ MTV 24 Loc 282 width 1 MD=9 24(7) MTV <Se F.24 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 20 2. 5-6 ggr/vecka 23 3. 3-4 ggr/vecka 46 4. 1-2 ggr/vecka 61 5. Mer sällan 43 6. Aldrig 131 7. Har ej tillgång 8 9. Uppgift saknas
VAR 235 TITTAR PÅ FILMNET 24 Loc 283 width 1 MD=9 24(8) Filmnet <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 2 2. 5-6 ggr/vecka 1 3. 3-4 ggr/vecka 5 4. 1-2 ggr/vecka 4 5. Mer sällan 56 6. Aldrig 290 7. Har ej tillgång 3 9. Uppgift saknas
VAR 236 TITTAR PÅ TV 1000 24 Loc 284 width 1 MD=9 24(9) TV 1000 <Se F.24 för fullständig frågetext> 6 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 6 3. 3-4 ggr/vecka 14 4. 1-2 ggr/vecka 8 5. Mer sällan 57 6. Aldrig 269 7. Har ej tillgång 2 9. Uppgift saknas
VAR 237 TITTAR PÅ EUROSPORT 24 Loc 285 width 1 MD=9 24(10) Eurosport <Se F.24 för fullständig frågetext> 15 1. Dagligen 5 2. 5-6 ggr/vecka 20 3. 3-4 ggr/vecka 21 4. 1-2 ggr/vecka 65 5. Mer sällan 75 6. Aldrig 158 7. Har ej tillgång 4 9. Uppgift saknas
VAR 238 TITTAR PÅ LOKAL-TV 24 Loc 286 width 1 MD=9 24(11) Lokal kabel-TV <Se F.24 för fullständig frågetext> 5 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 3 3. 3-4 ggr/vecka 5 4. 1-2 ggr/vecka 63 5. Mer sällan 113 6. Aldrig 169 7. Har ej tillgång 4 9. Uppgift saknas
VAR 239 IDKAT FRILUFTSLIV 25 Loc 287 width 1 MD=9 25 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 62(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 29 1. Flera gånger i veckan 74 2. Någon gång i veckan 117 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 38 6. Någon gång under året 12 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 240 MOTION ELLER IDROTT 25 Loc 288 width 1 MD=9 25(2) Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.25 för fullständig frågetext> 127 1. Flera gånger i veckan 101 2. Någon gång i veckan 66 3. Någon gång i månaden 24 4. Någon gång i kvartalet 19 5. Någon gång i halvåret 13 6. Någon gång under året 11 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 241 GÅTT PÅ BIO 25 Loc 289 width 1 MD=9 25(3) Gått på bio <Se F.25 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 26 2. Någon gång i veckan 168 3. Någon gång i månaden 101 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 13 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 242 GÅTT PÅ TEATER 25 Loc 290 width 1 MD=9 25(4) Gått på teater <Se F.25 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 1 2. Någon gång i veckan 20 3. Någon gång i månaden 65 4. Någon gång i kvartalet 87 5. Någon gång i halvåret 94 6. Någon gång under året 94 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 243 LÄST BOK 25 Loc 291 width 1 MD=9 25(5) Läst någon bok <Se F.25 för fullständig frågetext> 158 1. Flera gånger i veckan 74 2. Någon gång i veckan 76 3. Någon gång i månaden 30 4. Någon gång i kvartalet 15 5. Någon gång i halvåret 8 6. Någon gång under året 0 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 244 DISKUTERAT POLITIK 25 Loc 292 width 1 MD=9 25(6) Diskuterat politik <Se F.25 för fullständig frågetext> 152 1. Flera gånger i veckan 131 2. Någon gång i veckan 57 3. Någon gång i månaden 10 4. Någon gång i kvartalet 4 5. Någon gång i halvåret 6 6. Någon gång under året 2 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 245 BESÖKT GUDSTJÄNST 25 Loc 293 width 1 MD=9 25(7) Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.25 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 17 3. Någon gång i månaden 19 4. Någon gång i kvartalet 39 5. Någon gång i halvåret 106 6. Någon gång under året 166 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 246 TRÄGÅRDSARBETE 25 Loc 294 width 1 MD=9 25(8) Sysslat med trägårdsarbetet <Se F.25 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 47 3. Någon gång i månaden 50 4. Någon gång i kvartalet 47 5. Någon gång i halvåret 67 6. Någon gång under året 135 7. Ingen gång 4 9. Uppgift saknas
VAR 247 LÄST VECKOTIDNING 25 Loc 295 width 1 MD=9 25(9) Läst veckotidningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Flera gånger i veckan 54 2. Någon gång i veckan 122 3. Någon gång i månaden 54 4. Någon gång i kvartalet 30 5. Någon gång i halvåret 45 6. Någon gång under året 37 7. Ingen gång 4 9. Uppgift saknas
VAR 248 LÄST DIREKTREKLAM 25 Loc 296 width 1 MD=9 25(10) Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.25 för fullständig frågetext> 55 1. Flera gånger i veckan 132 2. Någon gång i veckan 57 3. Någon gång i månaden 28 4. Någon gång i kvartalet 16 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 46 7. Ingen gång 8 9. Uppgift saknas
VAR 249 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 25 Loc 297 width 1 MD=9 25(11) Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.25 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 38 2. Någon gång i veckan 40 3. Någon gång i månaden 34 4. Någon gång i kvartalet 15 5. Någon gång i halvåret 52 6. Någon gång under året 178 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 250 RESTAURANG KVÄLLSTID 25 Loc 298 width 1 MD=9 25(12) Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.25 för fullständig frågetext> 48 1. Flera gånger i veckan 156 2. Någon gång i veckan 106 3. Någon gång i månaden 32 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 3 6. Någon gång under året 8 7. Ingen gång 2 9. Uppgift saknas
VAR 251 REST UTOMLANDS 25 Loc 299 width 1 25(13) Rest utomlands <Se F.25 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 9 3. Någon gång i månaden 63 4. Någon gång i kvartalet 97 5. Någon gång i halvåret 126 6. Någon gång under året 67 7. Ingen gång
VAR 252 HYRT VIDEOFILM 25 Loc 300 width 1 MD=9 25(14) Hyrt videofilm <Se F.25 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 16 2. Någon gång i veckan 118 3. Någon gång i månaden 85 4. Någon gång i kvartalet 43 5. Någon gång i halvåret 45 6. Någon gång under året 54 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 253 SPELAT IN TV-PROGRAM 25 Loc 301 width 1 25(15) Spelat in TV-program på video <Se F.25 för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger i veckan 42 2. Någon gång i veckan 84 3. Någon gång i månaden 42 4. Någon gång i kvartalet 20 5. Någon gång i halvåret 30 6. Någon gång under året 127 7. Ingen gång
VAR 254 KÖPT CD SKIVA 25 Loc 302 width 1 25(16) Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.25 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 15 2. Någon gång i veckan 119 3. Någon gång i månaden 94 4. Någon gång i kvartalet 51 5. Någon gång i halvåret 36 6. Någon gång under året 40 7. Ingen gång
VAR 255 SKRIVIT PÅ DATOR 25 Loc 303 width 1 MD=9 25(17) Skrivit på persondator <Se F.25 för fullständig frågetext> 113 1. Flera gånger i veckan 64 2. Någon gång i veckan 78 3. Någon gång i månaden 39 4. Någon gång i kvartalet 27 5. Någon gång i halvåret 19 6. Någon gång under året 22 7. Ingen gång 1 9. Uppgift saknas
VAR 256 RÖKT/SNUSAT 25 Loc 304 width 1 25(18) Rökt/snusat <Se F.25 för fullständig frågetext> 108 1. Flera gånger i veckan 23 2. Någon gång i veckan 19 3. Någon gång i månaden 12 4. Någon gång i kvartalet 5 5. Någon gång i halvåret 29 6. Någon gång under året 167 7. Ingen gång
VAR 257 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 25 Loc 305 width 1 25(19) Druckit sprit/vin/starköl <Se F.25 för fullständig frågetext> 46 1. Flera gånger i veckan 170 2. Någon gång i veckan 98 3. Någon gång i månaden 21 4. Någon gång i kvartalet 5 5. Någon gång i halvåret 5 6. Någon gång under året 18 7. Ingen gång
VAR 258 MEDLEM IDROTTSFÖREN 26 Loc 306 width 1 MD=9 26 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 26(1) Idrotts- eller friluftsförening 90 1. Medlem 18 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 25 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 218 5. Icke medlem 12 9. Uppgift saknas
VAR 259 MEDLEM MILJÖORG 26 Loc 307 width 1 MD=9 26(2) Miljöorganisation <Se F.26 för fullständig frågetext> 32 1. Medlem 2 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 2 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 306 5. Icke medlem 21 9. Uppgift saknas
VAR 260 MEDLEM POL PARTI 26 Loc 308 width 1 MD=9 26(3) Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.26 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 13 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 306 5. Icke medlem 20 9. Uppgift saknas
VAR 261 MEDLEM ANNAN FÖRENING 26 Loc 309 width 1 MD=9 26(4) Annan förening <Se F.26 för fullständig frågetext> 94 1. Medlem 31 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 48 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 169 5. Icke medlem 21 9. Uppgift saknas
VAR 262 UPPVÄXTSORT 27 Loc 310 width 1 27 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Dig. 43 1. Ren landsbygd i Sverige 90 2. Mindre tätort i Sverige 58 3. Stad eller större tätort i Sverige 157 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 7 5. Annat land i Norden 8 6. Land utanför Norden
VAR 263 KLASSTILLHÖRIGHET 28 Loc 311 width 1 MD=9 28 Om Du skulle beskriva Din familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 67 1. Arbetarfamilj 8 2. Jordbrukarfamilj 122 3. Tjänstemannafamilj 130 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 32 5. Egen företagare 4 9. Uppgift saknas
VAR 264 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 29 Loc 312 width 1 MD=9 29 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 232 1. Ensamstående 102 2. Samboende 28 3. Gift 1 9. Uppgift saknas
VAR 265 FÖDELSEÅR 30 Loc 313 width 4 30 Vilket år är Du född? 1940. 1940 . . 1975. 1975 4 9999. Uppgift saknas Kod: 1940 1942 1943 1944 1946 1948 1950 1953 1955 1956 1957 Frek: 1 4 1 1 1 2 3 1 3 1 3 Kod: 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Frek: 1 2 4 3 7 8 8 9 16 22 19 Kod: 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 9999 Frek: 27 32 36 32 46 38 28 4
VAR 266 KÖN 31 Loc 317 width 1 MD=9 31 Är Du man eller kvinna? 166 1. Man 196 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 267 UTRUSTN. TV-APPARAT 32 Loc 318 width 1 32 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än en ruta). 32(1) TV-apparat/er 22 0. Har ej tillgång 236 1. En TV-apparat 72 2. Två TV-apparater 24 3. Tre TV-apparater 4 4. Fyra TV-apparater 3 5. Fem TV-apparater 2 6. Sex TV-apparater
VAR 268 UTRUSTN. TELEFON 32 Loc 319 width 2 MD=99 32(2) Telefon/er <Se F.32 för fullständig frågetext> 5 00. Har ej tillgång 129 01. En telefon 108 02. 58 03. 35 04. 9 05. 12 06. 3 07. 2 08. 0 09. 0 10. 0 11. 0 12. Tolv telefoner 2 99. Uppgift saknas
VAR 269 UTRUSTN. TEL.SVARARE 32 Loc 321 width 1 32(3) Telefonsvarare <Se F.32 för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 200 5. Ej markerat
VAR 270 UTRUSTN. MOBILTEL 32 Loc 322 width 1 32(4) Mobiltelefon <Se F.32 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 316 5. Ej markerat
VAR 271 UTRUSTN. TEXT-TV 32 Loc 323 width 1 32(5) Text-TV <Se F.32 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 209 5. Ej markerat
VAR 272 UTRUSTN. VIDEO 32 Loc 324 width 1 32(6) Video <Se F.32 för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 180 5. Ej markerat
VAR 273 UTRUSTN. KABEL-TV 32 Loc 325 width 1 32(7) Kabel-TV <Se F.32 för fullständig frågetext> 188 1. Markerat 175 5. Ej markerat
VAR 274 UTRUSTN. PARABOLANT 32 Loc 326 width 1 32(8) Parabolantenn <Se F.32 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 336 5. Ej markerat
VAR 275 UTRUSTN. PERSONDATOR 32 Loc 327 width 1 32(9) Persondator <Se F.32 för fullständig frågetext> 185 1. Markerat 178 5. Ej markerat
VAR 276 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 32 Loc 328 width 1 32(10) Mikrovågsugn <Se F.32 för fullständig frågetext> 187 1. Markerat 176 5. Ej markerat
VAR 277 UTRUSTN. FAX 32 Loc 329 width 1 32(11) Fax <Se F.32 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 332 5. Ej markerat
VAR 278 UTRUSTN. CD-SPELARE 32 Loc 330 width 1 32(12) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.32 för fullständig frågetext> 303 1. Markerat 60 5. Ej markerat
VAR 279 UTRUSTN. BIL 32 Loc 331 width 2 MD=99 32(13) Bilmärke <Se F.32 för fullständig frågetext> 209 00. Har ej tillgång 50 01. Volvo 15 02. Saab 11 03. Ford 14 04. Volkswagen 6 05. Opel 8 06. Toyota 4 07. Mazda 7 08. Mercedes 7 09. BMW 3 10. Fiat 0 11. Corsa 1 12. Peugot 8 13. Nissan 5 14. Audi 1 15. Mitsubishi 1 16. Datsun 0 17. Vaz 1 18. Citroen 0 19. Renault 4 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 0 24. Chevrolet 0 25. DAF 0 26. Lada 1 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 0 29. Lancia 0 30. Porsche 3 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 1 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 1 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 0 46. Subari 0 47. Jeep 0 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 1 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 0 58. Checrolet 0 59. Hyundai 0 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 1 99. Uppgift saknas
VAR 280 BIL ÅRSMODELL 32 Loc 333 width 2 MD= 0 32(14) Bil: Årsmodell <Se F.32 för fullständig frågetext> 65. 1965 . . 95. 1995 218 00. Frågan ej tillämplig Kod: 65 67 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 Frek: 1 1 1 3 3 4 1 1 4 5 2 4 3 Kod: 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Frek: 5 1 7 8 14 22 10 15 11 9 4 4 2 Kod: 0 Frek: 218
VAR 281 UTRUSTN. FRITIDSHUS 32 Loc 335 width 1 32(15) Fritidshus <Se F.32 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 295 5. Ej markerat
VAR 282 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 33 Loc 336 width 1 MD=9 33 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under senaste året? 33(1) Din egen ekonomiska situation 71 1. Förbättrats 193 3. Förblivit ungefär densamma 98 5. Försämrats 1 9. Uppgift saknas
VAR 283 FÖRÄNDRATS KOM EKON 33 Loc 337 width 1 MD=9 33(2) Ekonomin i Din kommun <Se F.33 för fullständig frågetext> 8 1. Förbättrats 141 3. Förblivit ungefär densamma 204 5. Försämrats 10 9. Uppgift saknas
VAR 284 FÖRÄNDRATS SV EKON 33 Loc 338 width 1 MD=9 33(3) Den svenska ekonomin <Se F.33 för fullständig frågetext> 52 1. Förbättrats 84 3. Förblivit ungefär densamma 224 5. Försämrats 3 9. Uppgift saknas
VAR 285 FÖRÄNDRING EGEN EKO 33 Loc 339 width 1 33(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 33(4) Din egen ekonomiska situation 63 1. Förbättras 248 3. Förbli ungefär densamma 52 5. Försämras
VAR 286 FÖRÄNDRING KOM EKON 33 Loc 340 width 1 MD=9 33(5) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 56 1. Förbättras 225 3. Förbli ungefär densamma 73 5. Försämras 9 9. Uppgift saknas
VAR 287 FÖRÄNDRING SV EKON 33 Loc 341 width 1 MD=9 33(6) Den svenska ekonomin <Se F.33(1) för fullständig frågetext> 157 1. Förbättras 155 3. Förbli ungefär densamma 49 5. Försämras 2 9. Uppgift saknas
VAR 288 NUVARANDE LINJE 1 34 Loc 342 width 2 MD=99 34 Vilken grundkurs/linje går Du nu? 38 01. MKV helfart 32 02. MKV halvfart 22 03. Journalistlinjen 100 poäng 24 04. Journalistlinjen 40 poäng 77 05. Förvaltningslinjen 50 06. Statsvetenskap helfart 44 07. Internationell politik (kväll) 42 08. Samhällsvetarlinjen 18 09. Samhällskunskap (grundskollärarlinjen) 12 10. Samhällskunskap (fristående kurs) 4 99. Uppgift saknas
VAR 289 NUVARANDE LINJE 2 35 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 35 Vilken grundkurs/linje går Du nu? 15 01. MKV helfart 26 02. MKV halvfart 1 03. Journalistlinjen 100 poäng 3 04. Journalistlinjen 40 poäng 72 05. Förvaltningslinjen 17 06. Statsvetenskap helfart 35 07. Internationell politik (kväll) 25 08. Samhällsvetarlinjen 14 09. Samhällskunskap (grundskollärarlinjen) 8 10. Samhällskunskap (fristående kurs) 146 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 290 BAKGRUND 3 ÅR GYMN 36 Loc 346 width 1 36 Vilken utbildningsbakgrund har Du? 36(1) 3-årigt gymnasium 319 1. Markerat 44 5. Ej markerat
VAR 291 BAKGRUND 2 ÅR GYMN 36 Loc 347 width 1 36(2) 2-årigt gymnasium <Se F.36 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 338 5. Ej markerat
VAR 292 BAKGRUND FOLKHÖGSKOLA 36 Loc 348 width 1 36(3) Folkhögskola <Se F.36 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 352 5. Ej markerat
VAR 293 BAKGRUND ANNAT 36 Loc 349 width 1 36(4) Annat <Se F.36 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 330 5. Ej markerat
VAR 294 TIDIGARE UNIV.KURS 1 37 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 99 37 Vilka kurser har Du tidigare följt på universitetet? 37(1) Kurs 1 3 01. ADB, Administrativ databehandling 1 02. Administrativ teknik 0 03. Allmän språkvetenskap och fonetik 2 04. Antikens kultur och samhällsliv 1 05. Arkeologi, särskilt nordeuropeisk 0 06. Biblioteks- och informationsvetenskap 0 07. Biologi 0 08. Bioteknik 1 09. Danska 1 10. Dramatik 0 11. Ekonomisk geografi 5 12. Ekonomisk historia 13 13. Engelska 2 14. Etnologi 0 15. Filmvetenskap 2 16. Filosofi 0 17. Finska 11 18. Franska 0 19. Fysik 11 20. Företagsekonomi 0 21. Geografi 0 22. Geovetenskap 2 23. Handelsrätt 12 24. Historia 1 25. Humanekologi 0 26. Humanteknologi 4 27. Ide- och lärdomshistoria 0 28. Informationsbehandling, datalogi 0 29. Informationsbehandling, numerisk analys 0 30. Internationell politik 7 31. Internationella relationer 0 32. Isländska 0 33. Italienska 0 34. Kemi 1 35. Konstvetenskap 1 36. Kulturgeografi 0 37. Kvinnostudier 0 38. Latinamerikakunskap 9 39. Litteraturvetenskap 1 40. Matematik 0 41. Matematisk statistik 9 42. Medie- och kommunikationsvetenskap 2 43. Miljövetenskap- Miljövård 2 44. Musikvetenskap 6 45. Nationalekonomi 0 46. Naturgeografi 0 47. Nederländska 0 48. Nordiska språk 0 49. Norska 1 50. Pedagogik 0 51. Praktisk filosofi 8 52. Psykologi 4 53. Religionsvetenskap 1 54. Ryska 0 55. Samhällskunskap 2 56. Socialantropologi 0 57. Socialt arbete, grundkurs 0 58. Socialt arbete, vidareutbildning för Socionomer 3 59. Sociologi 0 60. Sociologi: Migration och etnicitet 4 61. Spanska 0 62. Språkvetenskaplig databehandling 0 63. Statistik 12 64. Statskunskap 2 65. Svenska 0 66. Svenska som andraspråk 0 67. Teoretisk filosofi 4 68. Tyska 5 69. U-landskunskap 0 70. Vetenskapsteori 0 71. Öst- och Sydöstasienkunskap 0 75. Två eller fler kurser (utöver de tre redan kodade) 21 76. Övrigt 76 77. Linje 2 78. Chalmers 93 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 295 TIDIGARE UNIV.KURS 2 37 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 99 37(2) Kurs 2 <Se F.37 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 203 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 7 9 11 12 13 14 16 18 20 21 23 Frek: 2 1 1 1 1 4 15 1 1 6 10 3 2 Kod: 24 25 27 28 31 33 37 39 42 45 48 50 52 Frek: 1 4 3 1 8 2 1 3 4 6 1 4 3 Kod: 53 54 55 56 59 63 64 65 68 69 70 71 76 Frek: 4 1 1 5 4 1 7 3 3 4 1 1 15 Kod: 77 0 99 Frek: 5 203 16
VAR 296 TIDIGARE UNIV.KURS 3 37 Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 99 37(3) Kurs 3 <Se F.37 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 262 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 10 12 13 16 18 20 23 24 25 27 30 Frek: 1 1 1 2 4 3 2 2 4 2 1 2 2 Kod: 31 33 39 42 43 45 48 50 51 52 53 55 56 Frek: 7 1 1 4 1 4 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 59 61 63 64 65 68 69 70 76 77 0 99 Frek: 2 1 4 6 2 1 2 1 7 7 262 15
VAR 297 TIDIGARE UNIV.KURS 4 37 Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 99 37(4) Kurs 4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 307 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas Kod: 11 12 13 16 20 23 24 42 45 50 52 55 59 Frek: 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 64 75 76 77 0 99 Frek: 1 11 8 4 307 15
VAR 298 TIDIGARE POÄNG 38 Loc 358 width 1 MD=9 38 Hur många poäng har Du tidigare läst på universitetet innan Du började på denna kurs/linje? 105 1. O poäng 40 2. 1-20 poäng 71 3. 21-60 poäng 42 4. 61-100 poäng 101 5. 101 poäng eller mer 4 9. Uppgift saknas
VAR 299 PLANERADE POÄNG 39 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 39 Hur långt avser Du att gå vidare i ämnet? Besvaras endast av Dig som läser fristående kurs. 47 1. Inte mera 65 2. 21-40 poäng, men inte mera 41 3. 41-60 poäng, men inte mera 38 4. 61-80 poäng, (magisternivå) men inte mera 14 5. Forskarutbildning 116 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Uppgift saknas
VAR 300 STUDENTERS INFLYTANDE 40 Loc 360 width 1 MD=9 40 Bedöm studenternas inflytande på utbildningens mål, innehåll och former utifrån Din erfarenhet till exempel när det gäller att föra in förändringar. 5 1. Mycket stort inflytande 43 2. Stort inflytande 188 3. Varken stort eller ringa 107 4. Ringa 12 5. Inget 8 9. Uppgift saknas
VAR 301 KRAV PÅ STUDENTER 41 Loc 361 width 1 MD=9 41 Hur bedömer Du kraven på Dig som student med avseende på studietakt, uppsatser, examination m ?m 9 1. Alldeles för höga 53 2. Något för höga 253 3. Lagom 39 4. Något för låga 5 5. Alldeles för låga 4 9. Uppgift saknas
VAR 302 KURS TEORETISK 42 Loc 362 width 1 MD=9 42 Ange hur Du upplevt Din grundkurs/linje så långt som Du hittils har läst den? Ringa in något av värdena mellan 1 och 6 på nedanstående skala 42(1) Teoretisk/Praktisk 3 1. Praktisk 21 2. 34 3. 44 4. 122 5. 134 6. Teoretisk 5 9. Uppgift saknas
VAR 303 KURS SVÅRIGHET 42 Loc 363 width 1 MD=9 42(2) Svår/Lätt <Se F.42 för fullständig frågetext> 5 1. Lätt 53 2. 110 3. 140 4. 41 5. 8 6. Svår 6 9. Uppgift saknas
VAR 304 KURS INTRESSANT 42 Loc 364 width 1 MD=9 42(3) Intressant/Ointressant <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 1. Ointressant 6 2. 27 3. 66 4. 143 5. 115 6. Intressant 5 9. Uppgift saknas
VAR 305 KURS KRÄVANDE 42 Loc 365 width 1 MD=9 42(4) Krävande/Kravlös <Se F.42 för fullständig frågetext> 2 1. Kravlös 23 2. 71 3. 125 4. 100 5. 37 6. Krävande 5 9. Uppgift saknas
VAR 306 KURS NYTTIG 42 Loc 366 width 1 MD=9 42(5) Nyttig/Onyttig <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 1. Onyttig 9 2. 26 3. 64 4. 156 5. 102 6. Nyttig 5 9. Uppgift saknas
VAR 307 KURS OMFATTANDE 42 Loc 367 width 1 MD=9 42(6) Omfattande <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 1. "Tunn" 11 2. 52 3. 136 4. 108 5. 48 6. Omfattande 7 9. Uppgift saknas
VAR 308 KURS UNDERVISNING 42 Loc 368 width 1 MD=9 42(7) Undervisning <Se F.42 för fullständig frågetext> 4 1. Dålig undervisning 9 2. 46 3. 128 4. 133 5. 38 6. Bra undervisning 5 9. Uppgift saknas
VAR 309 KURS TENTAMINA 42 Loc 369 width 1 MD=9 42(8) Tentamina <Se F.42 för fullständig frågetext> 7 1. Dåliga tentamina 30 2. 79 3. 108 4. 85 5. 29 6. Bra tentamina 25 9. Uppgift saknas
VAR 310 KURS INFORMATION 42 Loc 370 width 1 MD=9 42(9) Information <Se F.42 för fullständig frågetext> 14 1. Dålig information 37 2. 83 3. 129 4. 77 5. 16 6. Bra information 7 9. Uppgift saknas
VAR 311 KURS LÄRARKONTAKT 42 Loc 371 width 1 MD=9 42(10) Lärarkontakt <Se F.42 för fullständig frågetext> 16 1. Dålig lärarkontakt 46 2. 103 3. 117 4. 59 5. 17 6. Bra lärarkontakt 5 9. Uppgift saknas
VAR 312 KURS ORGANISATION 42 Loc 372 width 1 MD=9 42(11) Organisation <Se F.42 för fullständig frågetext> 11 1. Dålig organisation 44 2. 93 3. 125 4. 66 5. 17 6. Bra organisation 7 9. Uppgift saknas
VAR 313 KURS STUD SERVICE 42 Loc 373 width 1 MD=9 42(12) Studerandeservice <Se F.42 för fullständig frågetext> 18 1. Dålig studerandeservive 52 2. 100 3. 115 4. 56 5. 14 6. Bra studerandeservice 8 9. Uppgift saknas
VAR 314 KURS SAMMANHÅLLNING 42 Loc 374 width 1 MD=9 42(13) Studentsammanhållning <Se F.42 för fullständig frågetext> 26 1. Dålig studentsammanhållning 63 2. 84 3. 88 4. 70 5. 27 6. Bra studentsammanhållning 5 9. Uppgift saknas
VAR 315 KOMMENTAR OM KURSEN 42 Loc 375 width 1 MD=9 42(14) Har Du några ytterligare kommentarer? <Se F.42 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 332 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 316 JÄMFÖR TEORETISK 43 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 43 Om Du jämför den kurs/linje Du nu går med andra kurser Du läst på universitetet, hur värderar Du den i följande avseenden? Om Du inte tidigare läst på universitetet, gå vidare till fråga 49. 43(1) Teoretisk 32 1. Betydligt mera 49 2. Något mera 98 3. Samma 38 4. Något mindre 28 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 317 JÄMFÖR SVÅR 43 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 43(2) Svår <Se F.43 för fullständig frågetext> 14 1. Betydligt mera 41 2. Något mera 102 3. Samma 69 4. Något mindre 19 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 318 JÄMFÖR INTRESSANT 43 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 43(3) Intressant <Se F.43 för fullständig frågetext> 59 1. Betydligt mera 72 2. Något mera 88 3. Samma 19 4. Något mindre 6 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 319 JÄMFÖR NYTTIG 43 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 43(4) Nyttig <Se F.43 för fullständig frågetext> 54 1. Betydligt mera 78 2. Något mera 99 3. Samma 10 4. Något mindre 4 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 320 JÄMFÖR OMFATTANDE 43 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 43(5) Omfattande <Se F.43 för fullständig frågetext> 23 1. Betydligt mera 69 2. Något mera 98 3. Samma 43 4. Något mindre 9 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 321 JÄMFÖR UNDERVISNING 43 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 43(6) Bra undervisning <Se F.43 för fullständig frågetext> 28 1. Betydligt mera 77 2. Något mera 97 3. Samma 38 4. Något mindre 4 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 322 JÄMFÖR TENTAMEN 43 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 43(7) Tentamensformer <Se F.43 för fullständig frågetext> 10 1. Betydligt mera 57 2. Något mera 126 3. Samma 35 4. Något mindre 11 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 323 JÄMFÖR INFORMATION 43 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 43(8) Bra information <Se F.43 för fullständig frågetext> 14 1. Betydligt mera 58 2. Något mera 123 3. Samma 37 4. Något mindre 10 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 324 JÄMFÖR EXPEDITION 43 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 43(9) Bra expedition <Se F.43 för fullständig frågetext> 20 1. Betydligt mera 50 2. Något mera 130 3. Samma 33 4. Något mindre 11 5. Betydligt mindre 103 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 325 FÖRKUNSKAP 44 Loc 385 width 1 MD=9 44 Anser Du Dig ha tillräckligt goda förkunskaper för att klara studierna? 101 1. Ja, mycket goda 209 2. Ja, ganska goda 46 3. Varken goda eller dåliga 3 4. Nej, ganska dåliga 0 5. Nej, mycket dåliga 4 9. Uppgift saknas
VAR 326 BEMÖTANDE PÅ INSTITUT 46 Loc 386 width 1 MD=9 46 Kände Du Dig välkommen och positivt bemött på institutionen? 114 1. Ja, mycket 180 2. Ja, ganska 53 3. Varken eller 11 4. Nej, inte särskilt 3 5. Nej, inte alls 2 9. Uppgift saknas
VAR 327 BOTT UTOMLANDS 47 Loc 387 width 1 MD=9 47 Har Du under minst tre månader bott utomlands i ett och samma land? 178 1. Ja 178 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 328 BOENDETID UTOMLANDS 1 47 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 99 47(1) Antal månader utomlands, 1 <Se F.47 för fullständig frågetext> 03. 3 månader . . 60. 60 månader 179 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 24 18 9 21 6 3 11 18 6 26 2 2 4 Kod: 17 18 20 23 24 25 29 30 36 44 60 0 99 Frek: 1 3 3 1 4 1 1 3 2 1 2 179 12 Kod: 17 18 20 23 24 25 29 30 36 44 60 0 99 Frek: 1 3 3 1 4 1 1 3 2 1 2 179 12
VAR 329 LANDETS NAMN 1 47 Loc 390 width 3 MD= 0 or GE 999 47(2) Landets namn, 1 <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 103. Belgien 1 105. Danmark 1 107. Finland 39 108. Frankrike 2 109. Grekland 3 110. Irland 1 111. Island 3 112. Italien 1 117. Luxemburg 1 120. Nederländerna 2 121. Norge 2 123. Portugal 4 126. Schweiz 15 128. Spanien 21 129. Storbritannien 1 130. Tjeckoslovakien 12 131. Tyskland 1 133. Österrike 1 210. Indien 1 211. Indonesien 1 219. Kina 1 232. Singapore 1 238. Thailand 1 304. Botswana 1 308. Centralafrika 1 321. Kenya 1 340. Somalia 1 343. Sydafrika 1 344. Tanzania 1 348. Uganda 1 402. Bahamas 1 405. Canada 1 416. Mexiko 36 423. USA 1 500. Sydamerika 1 501. Argentina 1 503. Brasilien 1 506. Ecuador 9 601. Australien 1 605. Nya Zeeland 178 000. Frågan ej tillämplig 8 999. Uppgift saknas
VAR 330 BOENDETID UTOMLANDS 2 47 Loc 393 width 2 MD= 0 or GE 99 47(3) Antal månader utomlands, 2 <Se F.47 för fullständig frågetext> 03. 3 månader . . 48. 48 månader 320 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 24 Frek: 3 1 5 1 2 2 5 1 1 1 2 1 3 Kod: 32 39 42 48 0 99 Frek: 1 1 2 1 320 10
VAR 331 LANDETS NAMN 2 47 Loc 395 width 3 MD= 0 or GE 999 47(4) Landets namn, 2 <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 103. Belgien 3 108. Frankrike 1 111. Island 1 112. Italien 1 126. Schweiz 5 129. Storbritannien 1 131. Tyskland 1 211. Indonesien 1 344. Tanzania 1 350. Zambia 1 405. Canada 1 416. Mexiko 2 601. Australien 15 700. Mer än ett land angivet 318 000. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas
VAR 332 STUDIER UTOMLANDS 47 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 47(5) Vad sysslade Du med? Studier <Se F.47 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 66 5. Ej markerat 175 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 333 ARBETE UTOMLANDS 47 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 9 47(6) Vad sysslade Du med? Arbete <Se F.47 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 100 5. Ej markerat 175 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 334 ANNAT UTOMLANDS 47 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 47(7) Vad sysslade Du med? Annat <Se F.47 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 136 5. Ej markerat 175 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 335 KUNSKAP ENGELSKA 48 Loc 401 width 1 MD=9 48 Vilket/vilka språk behärskar Du så att Du kan föra ett vardagligt samtal? 48(1) Engelska 357 1. Markerat 2 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 336 KUNSKAP TYSKA 48 Loc 402 width 1 MD=9 48(2) Tyska <Se F.48 för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 241 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 337 KUNSKAP FRANSKA 48 Loc 403 width 1 MD=9 48(3) Franska <Se F.48 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 272 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 338 KUNSKAP SPANSKA 48 Loc 404 width 1 MD=9 48(4) Spanska <Se F.48 för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 328 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 339 KUNSKAP ANNAT SPRÅK 48 Loc 405 width 1 MD=9 48(5) Annat <Se F.48 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 310 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 340 ARBETE ADMINISTRATION 49 Loc 406 width 1 MD=9 49 Efter mina studier hoppas jag få arbeta med 49(1) Område: Administration 39 1. Markerat 319 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 341 ARBETE UTREDN.VERKSAM 49 Loc 407 width 1 MD=9 49(2) Område: Utredningsverksamhet <Se F.49 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 299 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 342 ARBETE EKONOMI 49 Loc 408 width 1 MD=9 49(3) Område: Ekonomi <Se F.49 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 300 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 343 ARBETE UNDERVISNING 49 Loc 409 width 1 MD=9 49(4) Område: Undervisning <Se F.49 för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 297 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 344 ARBETE INFORMATION 49 Loc 410 width 1 MD=9 49(5) Område: Information <Se F.49 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 263 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 345 ARBETE UNDERSÖKNING 49 Loc 411 width 1 MD=9 49(6) Område: Undersökningsverksamhet <Se F.49 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 335 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 346 ARBETE JOURNALISTIK 49 Loc 412 width 1 MD=9 49(7) Område: Journalistik <Se F.49 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 273 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 347 ARBETE FORSKNING 49 Loc 413 width 1 MD=9 49(8) Område: Forskning <Se F.49 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 319 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 348 ARBETE POLITIK 49 Loc 414 width 1 MD=9 49(9) Område: Politik <Se F.49 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 296 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 349 ARBETE ORGANISATION 49 Loc 415 width 1 MD=9 49(10) Område: Organisation <Se F.49 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 304 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 350 ARBETE ANNAT 49 Loc 416 width 1 MD=9 49(11) Område: Annat <Se F.49 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 311 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 351 ARBETE STATLIGT 49 Loc 417 width 1 MD=9 49(12) Sektor: I statlig tjänst <Se F.49 för fullständig frågetext> 120 1. Markerat 238 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 352 ARBETE KOMMUNALT 49 Loc 418 width 1 MD=9 49(13) Sektor: I kommunal tjänst <Se F.49 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 299 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 353 ARBETE PRIVAT 49 Loc 419 width 1 MD=9 49(14) Sektor: I privat tjänst <Se F.49 för fullständig frågetext> 226 1. Markerat 132 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 354 ARBETE I SVERIGE 49 Loc 420 width 1 MD=9 49(15) Land: I Sverige <Se F.49 för fullständig frågetext> 243 1. Markerat 115 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 355 ARBETE UTOMLANDS 49 Loc 421 width 1 MD=9 49(16) Land: I utlandet <Se F.49 för fullständig frågetext> 157 1. Markerat 201 5. Ej markerat 5 9. Uppgift saknas
VAR 356 ÖVRIGA SYNPUNKTER Loc 422 width 1 Övriga synpunkter 30 1. Markerat 333 5. Ej markerat