SERVICEUNDERSÖKNINGEN:
          BARNOMSORG I FEM TYPKOMMUNER 1993
                SSD 0486

              Primärforskare
         Lars Strömberg och Lennart Nilsson
      Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
             Göteborgs universitet
        © Copyright by
  

        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SERVICEUNDERSÖKNINGEN: BARNOMSORG I FEM
  TYPKOMMUNER 1993 samlades ursprungligen in inom ett
  forskningsprojekt vid Centrum för forskning om offentlig
  sektor vid Göteborgs universitet under ledning av Lars
  Strömberg och Lennart Nilsson. Varken SSD eller
  primärforskaren bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie är en del i ett större forskningsprojekt
  'Demokrati i förändring' som finansieras av
  Humanistiska-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR)'.
  Syftet med undersökningen är att undersöka om det finns några
  skillnader i erfarenheter av och åsikter om barnomsorg i och
  mellan olika kommuner.

  Ansvariga för undersökningen var Lars Strömberg och Lennart
  Nilsson. Vicki Johansson har varit undersökningsledare.

  Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp,
  Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i
  Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från
  den kommungruppsindelning som gjordes för programmets
  medborgarundersökning. Frågeformuläret sändes ut till
  vårdnadshavare för ett namngivet barn mellan ett och sex år. I
  hälften av fallen uppmanades kvinnor besvara frågorna och i
  hälften männen. I de fall vårdnadshavaren var ensamstående
  uppmanades denna, oberoende av kön, besvara frågorna.

  
               PUBLIKATIONER

  Johansson, V. (1994): Samhällets omsorgsstruktur under
  förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan
  omsorgsformer i fyra kommuner. Arbetsrapport. Göteborg:
  Statsvetenskapliga institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 70  (2)LÄMNAR TILL BARNOMS.  22 (3)LOC 1382 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 22 Hur ofta är det Du som lämnar barnet till den/de som
     ger Ditt barn omsorg?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      382 1.  Alltid
      436 2.  För det mesta
      225 3.  Varannan gång
      267 4.  Inte så ofta
      76 5.  Aldrig

      456 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variable list


1 SSD Study NR 0486 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Enkätens ankomstdatum 6 Kommun 7 Barnets kön 8 Barnets födelseår 9 Kön 10 Civilstånd 11 Antal vuxna i hushållet 12 Antal barn i hushållet 13 Födelseår barn 1 14 Födelseår barn 2 15 Födelseår barn 3 16 Födelseår barn 4 17 Födelseår barn 5 18 Födelseår barn 6 19 Födelseår barn 7 20 Födelseår barn 8 21 Familjetyp 22 Annan familjetyp - specificering 23 Avstånd till barnets mormor 24 Avstånd till barnets morfar 25 Avstånd till barnets farmor 26 Avstånd till barnets farfar 27 Barnets umgänge med mormor 28 Barnets umgänge med morfar 29 Barnets umgänge med farmor 30 Barnets umgänge med farfar 31 Barnomsorg: Ej aktuell 32 Barnomsorg: Själv kommunal dagmamma 33 Barnomsorg: Maka/make/sambo 34 Barnomsorg: Föräldrar/svärföräldrar 35 Barnomsorg: Grannar/vänner 36 Barnomsorg: Kommunalt daghem 37 Barnomsorg: Kommunal dagmamma 38 Barnomsorg: Privat dagmamma 39 Barnomsorg: Privat daghem 40 Barnomsorg: Föräldrakooperativt daghem 41 Barnomsorg: Annat sätt 42 Barnomsorg: Annat sätt - specificering 43 Barnomsorg andra barnet: Ej aktuellt 44 Barnomsorg andra barnet: Kommunal daghem 45 Barnomsorg andra barnet: Kommunal dagmamma 46 Barnomsorg andra barnet: Privat dagmamma 47 Barnomsorg andra barnet: Föräldrakooperativt daghem 48 Barnomsorg andra barnet: Maka/make/sambo 49 Barnomsorg andra barnet: Föräldrar/svärföräldrar 50 Barnomsorg andra barnet: Annat sätt 51 Barnomsorg andra barnet: Annat sätt - specificering 52 Barnomsorgsformen är den man önskar 53 Önskad barnomsorgsform - specificering 54 Barnomsorgen har den omfattning och de tider man önskar 55 Annan omfattning - specificering 56 Står i kö för kommunal barnomsorg 57 Heltids- eller deltidsplats 58 Förtroende för personal inom barnomsorgen 59 Avstånd till barnomsorgen 60 Miljön i det område barnomsorgen ligger 61 Information om vad barnet gjort under dagen 62 Innehållet i verksamheten 63 Kontakten med personal inom barnomsorgen 64 Förändringar i barngruppen 65 Förändringar i barngruppen - specificering 66 Positiva eller negativa förändringar i barngruppen 67 Positiv förändring i barngruppen - specificering 68 Negativ förändring i barngruppen - specificering 69 Tillräcklig information om förändringar inom barnomsorgen 70 Lämnar barnet till barnomsorgen 71 Hämtar barnet från barnomsorgen 72 Hemma med sjukt barn 73 Plockar ihop extrakläder 74 Går på föräldramöte 75 Föräldramöte: Annat - specificering 76 Månadskostnad för barnomsorg 77 Kostnad barnomsorg - specificering 78 Hjälp utanför barnomsorgstid: Maka/make/sambo 79 Hjälp utanför barnomsorgstid: Barnets andra förälder 80 Hjälp utanför barnomsorgstid: Barnets syskon 81 Hjälp utanför barnomsorgstid: Barnets mor- eller farföräldrar 82 Hjälp utanför barnomsorgstid: Grannar, vänner, eget syskon 83 Hjälp utanför barnomsorgstid: Ingen 84 Hjälp utanför barnomsorgstid: Annan 85 Hjälp utanför barnomsorgstid: Annan - specificering 86 Hjälp kvällstid: Maka/make/sambo 87 Hjälp kvällstid: Barnets andra förälder 88 Hjälp kvällstid: Barnets syskon 89 Hjälp kvällstid: Barnets mor eller farföräldrar 90 Hjälp kvällstid: Grannar, vänner, eget syskon 91 Hjälp kvällstid: Ingen 92 Hjälp kvällstid: Annan 93 Hjälp kvällstid: Annan - specificering 94 Besöker kommunens öppna förskolor 95 Öppna förskolan öppen på tider som passar 96 Lämpliga öppettider för öppna förskolan 97 Annan öppettid - specificering 98 Barnet deltar inte i gruppverksamhet för barn 99 Barnet deltar i musikgrupp 100 Barnet deltar i kyrkans barntimma 101 Barnet deltar i barnorganisation 102 Barnet deltar i scouterna 103 Barnet deltar i friluftsverksamhet 104 Barnet deltar i gymnastikgrupp 105 Barnet deltar i annan gruppverksamhet för barn 106 Annan gruppverksamhet - specificering 107 Barnomsorgens utformning: Kommunala dagmammor 108 Barnomsorgens utformning: Kommunala daghem 109 Barnomsorgens utformning: Föräldrakooperativa daghem 110 Barnomsorgens utformning: Personalkooperativa daghem 111 Barnomsorgens utformning: Föreningsdrivna daghem 112 Barnomsorgens utformning: Privata daghem 113 Barnomsorgens utformning: Privata dagmammor 114 Kommunalt och statligt stöd: Barnomsorg bedriven av föräldrakooperativ 115 Kommunalt och statligt stöd: Barnomsorg bedriven av personalkooperativ 116 Kommunalt och statligt stöd: Barnomsorg bedriven av barn- och ungdomsorganisationer 117 Kommunalt och statligt stöd: Barnomsorg bedriven av kyrkor/studieförbund 118 Kommunalt och statligt stöd: Barnomsorg bedriven av privata företag 119 Kommunalt och statligt stöd: Annat 120 Kommunalt och statligt stöd: Annat - specificering 121 Förlänga föräldraförsäkringen 122 Införa vårdnadsbidrag 123 Höja barnbidragen 124 Behovspröva barnbidraget 125 Minska ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till 80% 126 Förkorta föräldraledigheten 127 Kvotera föräldraledigheten 128 Öka antalet kommunala barnomsorgsplatser 129 Viktigast att genomföra i stödet till småbarnsföräldrar 130 Viktigast att genomföra i stödet till småbarnsföräldrar - specificering 131 Minst viktigt att genomföra i stödet till småbarnsföräldrar 132 Minst viktigt att genomföra i stödet till småbarnsföräldrar - specificering 133 Barnomsorg som helhet 134 Fungerar bra inom barnomsorgen 135 Fungerar bra inom barnomsorgen - specificering 136 Fungerar dåligt inom barnomsorgen 137 Fungerar dåligt inom barnomsorgen - specificering 138 Alla barn skall få lika bra omsorg 139 Barn med större behov skall få bättre omsorg 140 De som betalar mer skatt skall få bättre omsorg 141 Tror alla barn få lika bra omsorg 142 Tror barn med större behov får bättre omsorg 143 Tror de som betalar mer får bättre omsorg 144 Betala för barnomsorg även om man inte utnyttjar den 145 Betala mer för barnomsorg om man utnyttjar den 146 Betala barnomsorg endast om man utnyttjar den 147 Besökt barnavårdscentral senaste halvåret 148 Besökt barnmedicinsk mottagning senaste halvåret 149 Besökt sjukhus akut senaste halvåret 150 Besökt sjukhus ej akut senaste halvåret 151 Alla skall få lika bra vård 152 De sjukaste skall få bättre vård 153 De som betalar mer skall få bättre vård 154 Tror alla får lika bra vård 155 Tror de sjukaste får bättre vård 156 Tror de som betalar mer får bättre vård 157 Betala för sjukvård även om man inte utnyttjar den 158 Betala mer för sjukvård om man utnyttjar den 159 Betala för sjukvård endast om man utnyttjar den 160 Kommunens service: Barnomsorg 161 Kommunens service: Skola 162 Kommunens service: Barnavårdscentral 163 Kommunens service: Vårdcentral 164 Kommunens service: Sjukhusvård 165 Kommunens service: Privatläkare 166 Kommunens service: Folktandvård 167 Kommunens service: Privattandläkare 168 Kommunens service: Bibliotek 169 Kommunens service: Idrottsanläggningar 170 Kommunens service: Kollektivtrafik 171 Kommunens service: Äldreomsorg 172 Kommunens service: Socialvård 173 Kommunens service: Miljövård 174 Kommunens service: Tillgång på bostäder 175 Kommunens service: Färdtjänst 176 Kommunens service: Möjligheten att få arbete 177 Serviceområde mest angeläget att satsa på 178 Serviceområde man i första hand kan minska på 179 Omdöme om den kommunala servicen totalt 180 Sänkt kommunalskatt angelägnare än utbyggd service 181 Barnomsorgsresurserna används på ett bra sätt 182 Sjukvårdsresurserna används på ett bra sätt 183 Svårt nå rätt person inom barnomsorgen 184 Tjänstemännen inom barnomsorgen hjälpsamma 185 Svårbegripliga skrivelser från barnomsorgen 186 Tjänstemännen effektiva inom barnomsorgen 187 Sysselsättning 188 Annan sysselsättning - specificering 189 Makes sysselsättning 190 Make: Annan sysselsättning - specificering 191 Arbetstid: Dagtid 192 Arbetstid: Kvällar 193 Arbetstid: Nätter 194 Arbetstid: Förmiddagar 195 Arbetstid: Eftermiddagar 196 Arbetstid: Annat 197 Arbetstid: Annat - specificering 198 Makes arbetstid: Dagtid 199 Makes arbetstid: Kvällar 200 Makes arbetstid: Nätter 201 Makes arbetstid: Förmiddag 202 Makes arbetstid: Eftermiddag 203 Makes arbetstid: Annat 204 Makes arbetstid: Annat - specificering 205 Facklig organisation 206 Annan facklig organisation - specificering 207 Makes fackliga organisation 208 Make annan fackliga organisation - specificering 209 Sektor 210 Annan sektor - specificering 211 Makes sektor 212 Make: Annan sektor - specificering 213 Yrke 214 Makes yrke 215 Utbildning 216 Makes utbildning 217 Bostadstyp 218 Annan bostad - specificering 219 Födelseår 220 Hushållets inkomst 221 Parti med bäst barnomsorgspolitik i kommunen 222 Annat parti med bäst barnomsorgspolitik - specificering 223 Röstning om det vore kommunalval idag 224 Annat parti i kommunalval - specificering 225 Kön

VAR 1 SSD STUDY NR 0486              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0486


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 ENKÄTENS ANKOMSTDATUM Loc 14 width 4 MD=9999 Enkätens ankomstdatum 0103. 3 januari 1994 . . 0510. 10 maj 1994 1125. 25 november 1993 . . 1227. 27 december 1993 2 9999. Uppgift saknas Kod: 103 110 118 120 124 126 127 131 201 204 209 Frek: 14 2 2 79 52 22 17 9 13 13 1 Kod: 210 214 215 218 221 223 225 228 229 302 303 Frek: 29 8 6 6 5 3 1 108 1 27 25 Kod: 304 308 309 310 311 317 322 324 325 329 406 Frek: 56 1 45 12 8 15 7 2 16 16 2 Kod: 407 408 411 414 418 419 420 425 426 509 510 Frek: 12 4 1 1 5 3 3 2 2 1 1 Kod: 1125 1126 1130 1201 1203 1204 1206 1207 1208 1209 1210 Frek: 1 10 68 229 103 1 48 176 257 86 53 Kod: 1213 1214 1215 1216 1217 1220 1222 1223 1227 9999 Frek: 35 30 27 9 5 19 10 7 8 2
VAR 6 KOMMUN Loc 18 width 1 Kommun 254 1. Grästorp 417 2. Lidköping 415 3. Luleå 386 4. Kävlinge 370 5. Sdn centrum (Göteborg)
VAR 7 BARNETS KÖN Loc 19 width 1 Barnets kön 943 1. Pojke 868 2. Flicka 31 3. Oidentifierbart
VAR 8 BARNETS FÖDELSEÅR Loc 20 width 2 Barnets födelseår 299 87. 1987 305 88. 1988 283 89. 1989 338 90. 1990 346 91. 1991 271 92. 1992
VAR 9 KÖN Loc 22 width 1 Kön 924 1. Man 918 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND 1 Loc 23 width 1 MD=9 1 Vilket är Ditt civilstånd? 1620 1. Gift/sammanboende 221 2. Ensamstående 1 9. Uppgift saknas
VAR 11 ANTAL VUXNA I HUSHÅLL 2 Loc 24 width 1 MD=9 2 Hur många personer omfattar Ditt hushåll? 2(1) Vuxna 221 1. En vuxna 1612 2. Två vuxna 5 3. Tre vuxna 1 4. Fyra vuxna 3 9. Uppgift saknas
VAR 12 ANTAL BARN I HUSHÅLLET 2 Loc 25 width 1 MD GE 9 2(2) Barn <Se F.2 för fullständig frågetext> 496 1. Ett barn 865 2. Två barn 384 3. Tre barn 76 4. Fyra barn 17 5. Fem barn 1 6. Sex barn 1 8. Åtta barn 2 9. Uppgift saknas
VAR 13 FÖDELSEÅR BARN 1 3 Loc 26 width 2 MD=99 3 Vilket/vilka år är hemmaboende barn födda? 3(1) Födelseår barn 1 68. 1968 . . 92. 1992 2 99. Uppgift saknas Kod: 68 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 1 3 4 10 16 28 32 34 43 49 49 59 89 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 99 Frek: 91 111 118 158 177 164 211 223 170 2
VAR 14 FÖDELSEÅR BARN 2 3 Loc 28 width 2 MD= 0 or GE 99 3(2) Födelseår barn 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 72. 1972 . . 94. 1994 498 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 1 1 1 3 3 10 7 18 24 34 33 38 46 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 0 99 Frek: 55 144 152 143 165 134 171 151 9 498 1
VAR 15 FÖDELSEÅR BARN 3 3 Loc 30 width 2 MD= 0 or GE 99 3(3) Födelseår barn 3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 78. 1978 . . 94. 1994 1366 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 1 1 2 1 5 5 4 13 13 60 48 Kod: 89 90 91 92 93 94 0 99 Frek: 65 71 75 60 47 4 1366 1
VAR 16 FÖDELSEÅR BARN 4 3 Loc 32 width 2 MD= 0 or GE 99 3(4) Födelseår barn 4 <Se F.3 för fullständig frågetext> 83. 1983 . . 93. 1993 1746 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 83 86 87 88 89 90 91 92 93 0 99 Frek: 1 1 12 11 15 10 19 14 11 1746 2 Kod: 83 86 87 88 89 90 91 92 93 0 99 Frek: 1 1 12 11 15 10 19 14 11 1746 2
VAR 17 FÖDELSEÅR BARN 5 3 Loc 34 width 2 MD= 0 or GE 99 3(5) Födelseår barn 5 <Se F.3 för fullständig frågetext> 85. 1985 . . 93. 1993 1821 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 85 88 89 90 91 92 93 0 99 Frek: 1 1 2 2 1 5 7 1821 2
VAR 18 FÖDELSEÅR BARN 6 3 Loc 36 width 2 MD= 0 or GE 99 3(6) Födelseår barn 6 <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 87. 1987 1 92. 1992 1839 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 19 FÖDELSEÅR BARN 7 3 Loc 38 width 2 MD= 0 or GE 99 3(7) Födelseår barn 7 <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 89. 1989 1840 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 20 FÖDELSEÅR BARN 8 3 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 3(8) Födelseår barn 8 <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 91. 1991 1840 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 21 FAMILJETYP 4 Loc 42 width 1 MD=9 4 Vilken av följande familjetyper skulle Du säga att Du tillhör? 1398 1. Tvåvuxenfamilj med gemensamma barn 13 2. Tvåvuxenfamilj utan gemensamma barn men med barn från tidigare förhållanden 193 3. Tvåvuxenfamilj med gemensamma barn och med barn från tidigare förhållanden 219 4. Envuxenfamilj med barn 14 7. Annat 5 9. Uppgift saknas
VAR 22 ANNAN FAMILJETYP SPEC 4 Loc 43 width 100 alphabetic 4(1) Annan familjetyp - specificering <Se F.4 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 23 AVSTÅND BARNETS MORMOR 5 Loc 143 width 1 MD=9 5 Om barnets mor- och farföräldrar är i livet, hur långt bort bor de? 5(1) Barnets mormor 593 1. I samma område/stad/samhälle 246 2. Inom två mil men inte i samma stad/samhälle 254 3. Två till fem mil härifrån 569 4. Mer än fem mil härifrån 166 5. Är ej i livet 14 9. Uppgift saknas
VAR 24 AVSTÅND BARNETS MORFAR 5 Loc 144 width 1 MD=9 5(2) Barnets morfar <Se F.5 för fullständig frågetext> 502 1. I samma område/stad/samhälle 221 2. Inom två mil men inte i samma stad/samhälle 220 3. Två till fem mil härifrån 528 4. Mer än fem mil härifrån 352 5. Är ej livet 19 9. Uppgift saknas
VAR 25 AVSTÅND BARNETS FARMOR 5 Loc 145 width 1 MD=9 5(3) Barnets farmor <Se F.5 för fullständig frågetext> 654 1. I samma område/stad/samhälle 243 2. Inom två mil men inte i samma stad/samhälle 216 3. Två till fem mil härifrån 536 4. Mer än fem mil härifrån 171 5. Är ej livet 22 9. Uppgift saknas
VAR 26 AVSTÅND BARNETS FARFAR 5 Loc 146 width 1 MD=9 5(4) Barnets farfar <Se F.5 för fullständig frågetext> 534 1. I samma område/stad/samhälle 199 2. Inom två mil men inte i samma stad/samhälle 164 3. Två till fem mil härifrån 465 4. Mer än fem mil härifrån 449 5. Är ej livet 31 9. Uppgift saknas
VAR 27 BARNET TRÄFFAR MORMOR 6 Loc 147 width 1 MD=9 6 Hur ofta brukar Ditt barn träffa sina mor- och farföräldrar? 6(1) Barnets mormor 62 1. Dagligen 252 2. Flera gånger i veckan 485 3. Någon gång i veckan 417 4. Någon gång i månaden 241 5. Någon gång i kvartalet 136 6. Någon gång under året 48 7. Mer sällan eller aldrig 169 8. Är ej i livet 32 9. Uppgift saknas
VAR 28 BARNET TRÄFFAR MORFAR 6 Loc 148 width 1 MD=9 6(2) Barnets morfar <Se F.6 för fullständig frågetext> 35 1. Dagligen 185 2. Flera gånger i veckan 394 3. Någon gång i veckan 382 4. Någon gång i månaden 208 5. Någon gång i kvartalet 152 6. Någon gång under året 97 7. Mer sällan eller aldrig 352 8. Är ej i livet 37 9. Uppgift saknas
VAR 29 BARNET TRÄFFAR FARMOR 6 Loc 149 width 1 MD=9 6(3) Barnets farmor <Se F.6 för fullständig frågetext> 32 1. Dagligen 168 2. Flera gånger i veckan 408 3. Någon gång i veckan 485 4. Någon gång i månaden 254 5. Någon gång i kvartalet 191 6. Någon gång under året 98 7. Mer sällan eller aldrig 168 8. Är ej i livet 38 9. Uppgift saknas
VAR 30 BARNET TRÄFFAR FARFAR 6 Loc 150 width 1 MD=9 6(4) Barnets farfar <Se F.6 för fullständig frågetext> 27 1. Dagligen 140 2. Flera gånger i veckan 306 3. Någon gång i veckan 380 4. Någon gång i månaden 219 5. Någon gång i kvartalet 177 6. Någon gång under året 102 7. Mer sällan eller aldrig 444 8. Är ej i livet 47 9. Uppgift saknas
VAR 31 BARNOMS 1: EJ AKTUELLT 7 Loc 151 width 1 MD=9 7 Hur är barnomsorgen ordnad för Ditt barn då Du ARBETAR eller STUDERAR? Fler än ett alternativ kan markeras 7(1) Ej aktuellt 190 1. Markerat 1642 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 32 BARNOMS 1: SJÄLV DAGM 7 Loc 152 width 1 MD=9 7(2) Är själv kommunal dagmamma <Se F.7 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1813 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 33 BARNOMS 1: PARTNER 7 Loc 153 width 1 MD=9 7(3) Min maka/make/sambo <Se F.7 för fullständig frågetext> 311 1. Markerat 1521 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 34 BARNOMS 1: MOR-/FARFÖR 7 Loc 154 width 1 MD=9 7(4) Mina föräldrar/svärföräldrar <Se F.7 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 1604 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 35 BARNOMS 1: VÄNNER 7 Loc 155 width 1 MD=9 7(5) Grannar/vänner <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1777 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 36 BARNOMS 1: KOM DAGHEM 7 Loc 156 width 1 MD=9 7(6) Kommunalt daghem <Se F.7 för fullständig frågetext> 1050 1. Markerat 782 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 37 BARNOMS 1: KOM DAGM. 7 Loc 157 width 1 MD=9 7(7) Kommunal dagmamma <Se F.7 för fullständig frågetext> 254 1. Markerat 1578 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 38 BARNOMS 1: PRIV DAGM. 7 Loc 158 width 1 MD=9 7(8) Privat dagmamma <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 1792 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 39 BARNOMS 1: PRIV DAGHEM 7 Loc 159 width 1 MD=9 7(9) Privat daghem <Se F.7 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 1820 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 40 BARNOMS 1: KOOP DAGHEM 7 Loc 160 width 1 MD=9 7(10) Föräldrakooperativt daghem <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1789 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 41 BARNOMS 1: ANNAT SÄTT 7 Loc 161 width 1 MD=9 7(11) Annat sätt <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 1670 5. Ej markerat 10 9. Uppgift saknas
VAR 42 BARNOMS 1: ANNAT SPEC Loc 162 width 191 alphabetic 7(12) Annat sätt - specificering <Se F.7 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 43 BARNOMS 2: EJ AKTUELLT 8 Loc 353 width 1 MD=0 8 Om Du har fler barn, hur är barnomsorgen ordnad för de andra barnen? 8(1) Ej aktuellt 754 1. Markerat 792 5. Ej markerat 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 BARNOMS 2: KOM DAGHEM 8 Loc 354 width 1 MD=0 8(2) Kommunalt daghem <Se F.8 för fullständig frågetext> 318 1. Markerat 1228 5. Ej markerat 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 BARNOMS 2: KOM DAGM. 8 Loc 355 width 1 MD=0 8(3) Kommunal dagmamma <Se F.8 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 1420 5. Ej markerat 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 BARNOMS 2: PRIV DAGM. 8 Loc 356 width 1 MD=0 8(4) Privat dagmamma <Se F.8 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1524 5. Ej markerat 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 BARNOMS 2: KOOP DAGHEM 8 Loc 357 width 1 MD=0 8(5) Föräldrakooperativt daghem <Se F.8 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1529 5. Ej markerat 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 BARNOMS 2: PARTNER 8 Loc 358 width 1 MD=0 8(6) Min maka/make/sambo <Se F.8 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 1398 5. Ej markerat 296 0. Uppgift saknas
VAR 49 BARNOMS 2: MOR-/FARFÖR 8 Loc 359 width 1 MD=0 (7) Mina föräldrar/svärföräldrar <Se F.8 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 1470 5. Ej markerat 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 BARNOMS 2: ANNAT 8 Loc 360 width 1 MD=0 8(8) Annat sätt <Se F.8 för fullständig frågetext> 287 1. Markerat 1259 5. Ej markerat 296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 BARNOMS 2: ANNAT SPEC. 8 Loc 361 width 100 alphabetic 8(9) Annat sätt - specificering <Se F.8 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 52 ÖNSKAD BARNOMSORGSFORM 9 Loc 461 width 1 MD=9 9 Har Du den barnomsorgsform Du vill ha för Ditt barn? 1540 1. Ja 216 5. Nej, jag skulle vilja ha annan barnomsorgsform 86 9. Uppgift saknas
VAR 53 BARNOMSORGSFORM SPEC 9 Loc 462 width 200 alphabetic 9(1) Önskad barnomsorgsform - specificering <Se F.9 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 54 ÖNSKAD OMFATTNING 10 Loc 662 width 1 MD=9 10 Har Du barnomsorg för Ditt barn i den omfattning och på de tider Du önskar? 1559 1. Ja 161 5. Nej, jag skulle behöva barnomsorg på följande tider (t ex natt, kväll, helg) 122 9. Uppgift saknas
VAR 55 ANNAN OMFATTNING SPEC 10 Loc 663 width 100 alphabetic 10(1) Annan omfattning - specificering <Se F.10 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 56 KÖ KOM. BARNOMSORG 11 Loc 763 width 1 MD=9 11 Om Du ej har kommunal barnomsorg för Ditt barn, står Du i kö för att få kommunal barnomsorg? 204 1. Ja, i kö för kommunal barnomsorg 536 5. Nej 1102 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 57 BARNOMS HEL-/DELTID 12 Loc 764 width 1 MD=0 Nu följer några frågor till Dig som har barnomsorgen ordnad utanför hemmet. Om Ditt barn har omsorg i hemmet fortsätt till fråga 29 12 Har Du heltids- eller deltidsplats för Ditt barn? 860 1. Heltid 521 2. Deltid 461 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 58 FÖRTROENDE PERSONAL 13 Loc 765 width 1 MD=0 13 Vilket förtroende har Du för den/de personer som ger Ditt barn omsorg? 814 1. Mycket stort förtroende 530 2. Ganska stort förtroende 35 3. Ganska litet förtroende 5 4. Mycket litet förtroende 458 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 59 AVSTÅND BARNOMSORG 14 Loc 766 width 1 MD=0 14 Hur upplever Du avståndet till barnomsorgen? 635 1. Det är mycket kort 571 2. Det är ganska kort 160 3. Det är ganska långt 20 4. Det är mycket långt 456 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 60 MILJÖN 15 Loc 767 width 1 MD=0 15 Hur upplever Du miljön i det område barnomsorgen ligger (med utgångspunkt från buller, trafik m m)? 625 1. Den är mycket bra 604 2. Den är ganska bra 140 3. Den är ganska dålig 21 4. Den är mycket dålig 452 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 61 INFO OM BARNETS DAG 16 Loc 768 width 1 MD=9 16 Ger den/de som ger Ditt barn omsorg Dig information om vad barnet gjort under dagen? 336 1. Ja, alltid 721 2. Ja, oftast 303 3. Nej, inte så ofta 25 4. Nej, aldrig 457 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 62 VERKSAMHETENS INNEH 17 Loc 769 width 1 MD=0 17 Vad tycker Du om innehållet i den verksamhet som anordnas av den/de som ger Ditt barn omsorg? 629 1. Det är mycket bra 653 2. Det är ganska bra 84 3. Det är ganska dåligt 9 4. Det är mycket dåligt 467 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 63 KONTAKT MED PERSONAL 18 Loc 770 width 1 MD=0 18 Hur är kontakten mellan Dig och den/de som ger Ditt barn omsorg? 838 1. Mycket bra 493 2. Ganska bra 44 3. Ganska dåligt 5 4. Mycket dåligt 462 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 64 FÖRÄNDRING BARNGRUPP 19 Loc 771 width 1 MD=0 19 Har det under den tid Du haft barnomsorg utom hemmet skett några förändringar i barngruppen vad gäller t ex öppettider, personaltäthet, barngruppstorlek, mat? 672 1. Ja 685 5. Nej 485 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 65 FÖRÄNDRINGAR SPEC 19 Loc 772 width 200 alphabetic 19(1) Förändring i barngruppen - specificering <Se F.19 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 66 POS/NEG FÖRÄNDRINGAR 20 Loc 972 width 1 MD=0 20 (FÖRÄNDRING I BARNOMSORGEN) Om några förändringar genomförts har dessa förändringar påverkat Dig eller Ditt barn positivt eller negativt? 59 1. Positivt 44 3. Både positivt och negativt 315 5. Negativt 267 7. Jag upplever vare sig någon positiv eller negativ effekt av förändringen 1157 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 67 POS. FÖRÄNDRING SPEC 20 Loc 973 width 150 alphabetic 20(1) Positiv förändring i barngruppen - specificering <Se F.20 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 68 NEG. FÖRÄNDRING SPEC 20 Loc 1123 width 255 alphabetic 20(2) Negativ förändring i barngruppen - specificering <Se F.20 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 69 INFO OM FÖRÄNDRINGAR 21 Loc 1378 width 1 MD=9 21 (FÖRÄNDRING I BARNOMSORGEN) Anser Du att Du har fått tillräcklig information om de förändringar som genomförts? 165 1. Ja, definitivt 369 2. Ja, i stort sett 117 3. Nej, knappast 46 4. Nej, definitivt inte 1145 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 70 LÄMNAR TILL BARNOMS. 22 Loc 1379 width 1 MD=9 22 Hur ofta är det Du som lämnar barnet till den/de som ger Ditt barn omsorg? 382 1. Alltid 436 2. För det mesta 225 3. Varannan gång 267 4. Inte så ofta 76 5. Aldrig 456 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 71 HÄMTAR FRÅN BARNOMS. 23 Loc 1380 width 1 MD=0 23 Hur ofta är det Du som hämtar barnet från den/de som ger Ditt barn omsorg? 262 1. Alltid 504 2. För det mesta 257 3. Varannan gång 312 4. Inte så ofta 54 5. Aldrig 453 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 72 HEMMA MED SJUKT BARN 24 Loc 1381 width 1 MD=0 24 Hur ofta är det Du som är hemma då barnet är sjukt? 305 1. Alltid 376 2. För det mesta 404 3. Varannan gång 238 4. Inte så ofta 65 5. Aldrig 454 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 73 ORDNAR EXTRAKLÄDER 25 Loc 1382 width 1 MD=0 25 Hur ofta är det Du som plockar ihop extrakläder för barnet att ta med sig till barnomsorgen? 673 1. Alltid 206 2. För det mesta 78 3. Varannan gång 264 4. Inte så ofta 169 5. Aldrig 452 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 74 GÅR PÅ FÖRÄLDRAMÖTE 26 Loc 1383 width 1 MD=0 26 Om det är föräldramöte vem brukar VANLIGTVIS gå på detta? 375 1. Enbart jag själv 657 3. Både jag själv och min maka/make/sambo 129 5. Enbart min maka/make/sambo 202 7. Annat 479 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 75 FÖRÄLDRAMÖTE AN SPEC 26 Loc 1384 width 50 alphabetic 26(1) Föräldramöte: Annat - specificering <Se F.26 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 76 KOSTNAD BARNOMSORG 27 Loc 1434 width 4 MD= 0 27 Hur mycket betalar Du per månad för den barnomsorg Ditt/Dina barn får? 575 0000. Frågan ej tillämplig Valid-n=1267 Min=2 Max=5400 Mean=1398.4 St.Dev=661.0
VAR 77 KOSTNAD BARNOMS. SPEC 27 Loc 1438 width 100 alphabetic 27 Kostnad för barnomsorg - specificering <Se F.27 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 78 HJÄLP: PARTNER 28 Loc 1538 width 1 MD GE 9 28 Om Du måste uträtta ett ärende under tid då Du inte har tillgång till barnomsorg av vem brukar Du då få hjälp? Fler än ett alternativ kan markeras. 28(1) Maka/make/sambo 1371 1. Markerat 456 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 79 HJÄLP: ANDRA FÖRÄLDER 28 Loc 1539 width 1 MD=9 28(2) Barnets andra förälder (om annan än maka/make/sambo) <Se F.28 för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 1710 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 80 HJÄLP: BARNETS SYSKON 28 Loc 1540 width 1 MD=9 28(3) Barnets syskon <Se F.28 för fullständig frågetext> 300 1. Markerat 1527 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 81 HJÄLP: MOR-/FARFÖRÄLD 28 Loc 1541 width 1 MD=9 28(4) Barnets mor- eller farföräldrar <Se F.28 för fullständig frågetext> 1117 1. Markerat 710 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 82 HJÄLP: GRANNAR/VÄNNER 28 Loc 1542 width 1 MD=9 28(5) Grannar, vänner, eget syskon <Se F.28 för fullständig frågetext> 674 1. Markerat 1153 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 83 HJÄLP: INGEN 28 Loc 1543 width 1 MD=9 28(6) Ingen, får stanna hemma eller ta med mig barnet/barnen <Se F.28 för fullständig frågetext> 417 1. Markerat 1410 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 84 HJÄLP: ANNAN 28 Loc 1544 width 1 MD=9 28(7) Annan <Se F.28 för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 1712 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 85 HJÄLP: ANNAN SPEC 28 Loc 1545 width 100 alphabetic 28(8) Annan - specificering <Se F.28 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 86 KVÄLL: PARTNER 29 Loc 1645 width 1 MD=9 29 Om Du vill gå ut en kväll (för att t ex dansa, idrotta, gå på en studiecirkel) av vem får Du då hjälp? Fler än ett alternativ kan markeras. 29(1) Maka/make/sambo 1428 1. Markerat 407 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 87 KVÄLL: ANDRA FÖRÄLDER 29 Loc 1646 width 1 MD GE 9 29(2) Barnets andra förälder (om annan än maka/make/sambo) <Se F.29 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1726 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 88 KVÄLL: BARNETS SYSKON 29 Loc 1647 width 1 MD=9 29(3) Barnets syskon <Se F.29 för fullständig frågetext> 184 1. Markerat 1651 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 89 KVÄLL: MOR-/FARFÖRÄLD 29 Loc 1648 width 1 MD=9 29(4) Barnets mor- eller farföräldrar <Se F.29 för fullständig frågetext> 1163 1. Markerat 672 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 90 KVÄLL: GRANNAR/VÄNNER 29 Loc 1649 width 1 MD=9 29(5) Grannar, vänner, eget syskon <Se F.29 för fullständig frågetext> 601 1. Markerat 1234 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 91 KVÄLL: INGEN 29 Loc 1650 width 1 MD=9 29(6) Ingen, får stanna hemma eller ta med mig barnet/barnen <Se F.29 för fullständig frågetext> 188 1. Markerat 1647 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 92 KVÄLL: ANNAN 29 Loc 1651 width 1 MD=9 29(7) Annan <Se F.29 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 1701 5. Ej markerat 7 9. Uppgift saknas
VAR 93 KVÄLL: ANNAN SPEC 29 Loc 1652 width 100 alphabetic 29(8) Annan - specificering <Se F.29 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 94 BESÖK ÖPPNA FÖRSKOLOR 30 Loc 1752 width 1 MD=9 30 Brukar Du och Ditt barn besöka kommunens öppna förskolor? 108 1. Ofta 80 2. Ja, ganska ofta 286 3. Ja, ibland 1348 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 95 FÖRSKOLOR ÖPPNA 31 Loc 1753 width 1 MD=9 31 Är de öppna förskolorna i Din kommun öppna på tider som passar Dig och Ditt barn? 570 1. Ja 266 5. Nej 945 8. Vet ej 61 9. Uppgift saknas
VAR 96 ÖPPET ÖPPNA FÖRSKOLA 32 Loc 1754 width 1 MD=9 32 När bör de öppna förskolorna var öppna? 266 1. Förmiddagar 154 2. Eftermiddagar 987 3. För- och eftermiddagar 157 4. Annat 278 9. Uppgift saknas
VAR 97 ANNAN ÖPPETTID SPEC 32 Loc 1755 width 100 alphabetic 32(1) Annan öppettid - specificering <Se F.32 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 98 INGEN GRUPPVERKSAMHET 33 Loc 1855 width 1 MD=9 33 Deltar Ditt barn i någon gruppverksamhet för barn? 33(1) Nej 950 1. Markerat 860 5. Ej markerat 32 9. Uppgift saknas
VAR 99 MUSIKGRUPP 33 Loc 1856 width 1 MD=0 or GE 9 33(2) Ja, i musikgrupp <Se F.33 för fullständig frågetext> 92 1. Markerat 774 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 100 KYRKANS BARNTIMMA 33 Loc 1857 width 1 MD=0 or GE 9 33(3) Ja, i kyrkans barntimma <Se F.33 för fullständig frågetext> 311 1. Markerat 555 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 101 BARNORGANISATION 33 Loc 1858 width 1 MD=0 or GE 9 33(4) Ja, i barnorganisation (t ex Vi Unga, Unga Ö rnar) <Se F.33 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 849 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 102 SCOUTERNA 33 Loc 1859 width 1 MD=0 or GE 9 33(5) Ja, i scouterna <Se F.33 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 826 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 103 FRILUFTSVERKSAMHET 33 Loc 1860 width 1 MD=0 or GE 9 33(6) Ja, i friluftsverksamhet (t ex mulleskola) <Se F.33 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 779 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 104 GYMNASTIKGRUPP 33 Loc 1861 width 1 MD=0 or GE 9 33(7) Ja, i gymnastikgrupp <Se F.33 för fullständig frågetext> 248 1. Markerat 618 5. Ej markerat 944 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 105 ANNAN GRUPPVERKSAMHET 33 Loc 1862 width 1 MD=0 or GE 9 33(8) Annat <Se F.33 för fullständig frågetext> 405 1. Markerat 462 5. Ej markerat 943 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 106 ANNAN GRUPPVERKS SPEC 33 Loc 1863 width 150 alphabetic 33 Annan gruppverksamhet - specificering <Se F.33 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 107 UTFORM KOM DAGMAMMOR 34 Loc 2013 width 1 MD=9 34 Hur tycker Du att barnomsorgen i Din kommun bör utformas i förhållande till hur den ser ut i dag? 34(1) Kommunala dagmammor 472 1. Bör öka 463 3. Bör vara som nu 85 5. Bör minskas 678 8. Vet ej/ingen åsikt 144 9. Uppgift saknas
VAR 108 UTFORM KOM DAGHEM 34 Loc 2014 width 1 MD=9 34(2) Kommunala daghem <Se F.34 för fullständig frågetext> 716 1. Bör öka 645 3. Bör vara som nu 82 5. Bör minskas 327 8. Vet ej/ingen åsikt 72 9. Uppgift saknas
VAR 109 UTFORM F-KOOP DAGHEM 34 Loc 2015 width 1 MD=9 34(3) Föräldrakooperativa daghem <Se F.34 för fullständig frågetext> 412 1. Bör öka 170 3. Bör vara som nu 73 5. Bör minskas 1004 8. Vet ej/ingen åsikt 183 9. Uppgift saknas
VAR 110 UTFORM P-KOOP DAGHEM 34 Loc 2016 width 1 MD=9 34(4) Personalkooperativa daghem <Se F.34 för fullständig frågetext> 319 1. Bör öka 116 3. Bör vara som nu 82 5. Bör minskas 1132 8. Vet ej/ingen åsikt 193 9. Uppgifts saknas
VAR 111 UTFORM FÖREN. DAGHEM 34 Loc 2017 width 1 MD=9 34(5) Föreningsdrivna daghem <Se F.34 för fullständig frågetext> 223 1. Bör öka 113 3. Bör vara som nu 115 5. Bör minskas 1181 8. Vet ej/ingen åsikt 210 9. Uppgift saknas
VAR 112 UTFORM PRIVATA DAGHEM 34 Loc 2018 width 1 MD=9 34(6) Privata daghem <Se F.34 för fullständig frågetext> 353 1. Bör öka 129 3. Bör vara som nu 220 5. Bör minskas 943 8. Vet ej/ingen åsikt 197 9. Uppgift saknas
VAR 113 UTFORM PRIV DAGMAMMOR 34 Loc 2019 width 1 MD=9 34(7) Privata dagmammor <Se F.34 för fullständig frågetext> 201 1. Bör öka 210 3. Bör vara som nu 309 5. Bör minskas 931 8. Vet ej/ingen åsikt 191 9. Uppgift saknas
VAR 114 STÖD FÖRÄLDRAKOOP. 35 Loc 2020 width 1 MD=9 35 Bör kommunerna och staten ekonomiskt stödja andra som vill driva barnomsorg? 35(1) Föräldrakooperativ 1013 1. Ja 185 5. Nej 567 8. Vet ej/ingen åsikt 77 9. Uppgift saknas
VAR 115 STÖD PERSONALKOOP. 35 Loc 2021 width 1 MD=9 35(2) Personalkooperativ <Se F.35 för fullständig frågetext> 797 1. Ja 231 5. Nej 700 8. Vet ej/ingen åsikt 114 9. Uppgift saknas
VAR 116 STÖD BARN-/UNGDOMSORG 35 Loc 2022 width 1 MD=9 35(3) Barn- och ungdomsorganisationer <Se F.35 för fullständig frågetext> 777 1. Ja 278 5. Nej 662 8. Vet ej/ingen åsikt 125 9. Uppgift saknas
VAR 117 STÖD KYRKOR/STUDFÖRB. 35 Loc 2023 width 1 MD=9 35(4) Kyrkor/studieförbund <Se F.35 för fullständig frågetext> 571 1. Ja 456 5. Nej 682 8. Vet ej/ingen åsikt 133 9. Uppgift saknas
VAR 118 STÖD PRIVATA FÖRETAG 35 Loc 2024 width 1 MD=9 35(5) Privata företag <Se F.35 för fullständig frågetext> 449 1. Ja 603 5. Nej 659 8. Vet ej/ingen åsikt 131 9. Uppgift saknas
VAR 119 STÖD ANNAT 35 Loc 2025 width 1 MD=9 35(6) Annat <Se F.35 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 1740 5. Ej markerat 39 9. Uppgift saknas
VAR 120 STÖD ANNAT SPEC 35 Loc 2026 width 100 alphabetic 35 Annat - specificering <Se F.35 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 121 FÖRLÄNGA FÖRÄLDRAFÖRS 36 Loc 2126 width 1 MD=9 36 I samhället diskuteras förändringar av stödet till småbarnsföräldrar. Hur ser Du på de förslag som framförts? 36(1) Förlänga föräldraförsäkringen med tre månader 1093 1. Mycket bra förslag 402 2. Ganska bra förslag 126 3. Ganska dåligt förslag 62 4. Mycket dåligt förslag 113 8. Vet ej/ingen åsikt 46 9. Uppgift saknas
VAR 122 INFÖRA VÅRDNADSBIDRAG 36 Loc 2127 width 1 MD=9 36(2) Införa ett vårdnadsbidrag för barn upp till tre år om 2000 kr/mån <Se F.36 för fullständig frågetext> 1093 1. Mycket bra förslag 402 2. Ganska bra förslag 126 3. Ganska dåligt förslag 62 4. Mycket dåligt förslag 113 8. Vet ej/ingen åsikt 46 9. Uppgift saknas
VAR 123 HÖJA BARNBIDRAGET 36 Loc 2128 width 1 MD=9 36(3) Höja barnbidraget <Se F.36 för fullständig frågetext> 992 1. Mycket bra förslag 379 2. Ganska bra förslag 186 3. Ganska dåligt förslag 111 4. Mycket dåligt förslag 113 8. Vet ej/ingen åsikt 61 9. Uppgift saknas
VAR 124 BEHOVSPRÖVA BARNBIDR 36 Loc 2129 width 1 MD=9 36(4) Behovspröva barnbidraget efter inkomst <Se F.36 för fullständig frågetext> 751 1. Mycket bra förslag 440 2. Ganska bra förslag 185 3. Ganska dåligt förslag 327 4. Mycket dåligt förslag 93 8. Vet ej/ingen åsikt 46 9. Uppgift saknas
VAR 125 MINSKA FÖRÄLDRAFÖRSÄK 36 Loc 2130 width 1 MD=9 36(5) Minska ersättningsnivån i föräldraförsäkringen (från 90 till 80%) <Se F.36 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra förslag 104 2. Ganska bra förslag 258 3. Ganska dåligt förslag 1331 4. Mycket dåligt förslag 63 8. Vet ej/ingen åsikt 41 9. Uppgift saknas
VAR 126 FÖRKORTA FÖRÄLDRALED. 36 Loc 2131 width 1 MD=9 36(6) Förkorta föräldraledigheten med tre månader <Se F.36 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra förslag 16 2. Ganska bra förslag 129 3. Ganska dåligt förslag 1593 4. Mycket dåligt förslag 51 8. Vet ej/ingen åsikt 43 9. Uppgift saknas
VAR 127 KVOTERA FÖRÄLDRALEDIG 36 Loc 2132 width 1 MD=9 36(7) Kvotera föräldraledighet (varje förälder måste vara hemma minst en månad) <Se F.36 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket bra förslag 228 2. Ganska bra förslag 244 3. Ganska dåligt förslag 1005 4. Mycket dåligt förslag 96 8. Vet ej/ingen åsikt 44 9. Uppgift saknas
VAR 128 ÖKA KOM. BARNOMSORGP. 36 Loc 2133 width 1 MD=9 36(8) Öka antalet kommunala barnomsorgsplatser <Se F.36 för fullständig frågetext> 859 1. Mycket bra förslag 439 2. Ganska bra förslag 80 3. Ganska dåligt förslag 82 4. Mycket dåligt förslag 324 8. Vet ej/ingen åsikt 58 9. Uppgift saknas
VAR 129 FÖRÄLDRSTÖD VIKTIGAST 37 Loc 2134 width 1 37 Vilket av förslagen i fråga 36 anser Du vara viktigast att genomföra och vilket av förslagen anser Du vara minst viktigt att genomföra? 37(1) Viktigast att genomföra 459 1. Förlänga föräldraförsäkringen med tre månader 165 2. Införa ett vårdnadsbidrag för barn upp till tre år om 2000 kr/mån 267 3. Höja barnbidraget 311 4. Behovspröva barnbidragen efter inkomst 13 5. Minska ersättningsnivån i föräldraförsäkringen (från 90 till 80%) 1 6. Förkorta föräldraledigheten med tre månader 46 7. Kvoterad föräldraledighet (varje förälder måste vara hemma minst en månad) 392 8. Öka antalet kommunala barnomsorgsplatser 188 9. Annat
VAR 130 FÖRÄLDRSTÖD VIKT SPEC 37 Loc 2135 width 150 alphabetic 37(2) Viktigast att genomföra - specificering <Se F.37 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 131 FÖRÄLDSTÖD MINST VIKT 37 Loc 2285 width 1 37(3) Minst viktigt att genomföra <Se F.37 för fullständig frågetext> 33 1. Förlänga föräldraförsäkringen med tre månader 334 2. Införa ett vårdnadsbidrag för barn upp till tre år om 2000 kr/mån 20 3. Höja barnbidraget 53 4. Behovspröva barnbidragen efter inkomst 223 5. Minska ersättningsnivån i föräldraförsäkringen (från 90 till 80%) 338 6. Förkorta föräldraledigheten med tre månader 537 7. Kvoterad föräldraledighet (varje förälder måste vara hemma minst en månad) 203 8. Öka antalet kommunala barnomsorgsplatser 101 9. Annat
VAR 132 FSTÖD MINST VIKT SPEC 37 Loc 2286 width 100 alphabetic 37(4) Annat minst viktigt att genomföra - specificering <Se F.37 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 133 BARNOMSORG SOM HELHET 38 Loc 2386 width 1 MD=9 38 Hur tycker Du att barnomsorgen som helhet fungerar för Ditt barn? Vg svara oavsett hur barnomsorgen är ordnad idag. 975 1. Mycket bra 682 2. Ganska bra 87 3. Varken bra eller dåligt 43 4. Ganska dåligt 16 5. Mycket dåligt 39 9. Uppgift saknas
VAR 134 BRA INOM BARNOMS 39 Loc 2387 width 1 MD=9 39 Är det något särskilt som Du anser fungerar bra? 741 1. Ja 971 5. Nej 130 9. Uppgift saknas
VAR 135 BRA INOM BARNOMS SPEC 39 Loc 2388 width 255 alphabetic 39(1) Fungerar bra inom barnomsorgen - specificering <Se F.39 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 136 DÅLIGT INOM BARNOMS 40 Loc 2643 width 1 MD=9 40 Är det något särskilt som Du anser fungerar dåligt? 521 1. Ja 1208 5. Nej 113 9. Uppgift saknas
VAR 137 DÅL INOM BARNOM SPEC 40 Loc 2644 width 255 alphabetic 40(1) Fungerar dåligt inom barnomsorgen - specificering <Se F.40 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 138 TYCKER: LIKA OMSORG 41 Loc 2899 width 1 MD=9 41 Hur TYCKER Du att barnomsorg skall fördelas mellan olika barngrupper? I vilken utsträckning tycker Du att vart och ett av nedanstående förslag skall tillämpas? 41a Alla barn skall få lika bra omsorg 1511 1. Bör alltid tillämpas 229 2. Bör tillämpas för det mesta 35 3. Bör tillämpas ibland 8 4. Bör sällan tillämpas 27 5. Bör aldrig tillämpas 32 9. Uppgift saknas
VAR 139 TYCKER: EFTER BEHOV 41 Loc 2900 width 1 MD=9 41b Yngre barn med större behov skall få bättre omsorg än andra barn <Se F.41 för fullständig frågetext> 303 1. Bör alltid tillämpas 292 2. Bör tillämpas för det mesta 589 3. Bör tillämpas ibland 173 4. Bör sällan tillämpas 385 5. Bör aldrig tillämpas 100 9. Uppgift saknas
VAR 140 TYCKER: EFTER BETALN 41 Loc 2901 width 1 MD=9 41c Barns vars föräldrar betalar mer skall få bättre omsorg än barn vars föräldrar betalar mindre <Se F.41 för fullständig frågetext> 25 1. Bör alltid tillämpas 10 2. Bör tillämpas för det mesta 37 3. Bör tillämpas ibland 80 4. Bör sällan tillämpas 1636 5. Bör aldrig tillämpas 54 9. Uppgift saknas
VAR 141 TROR: LIKA OMSORG 42 Loc 2902 width 1 MD=9 42 Hur TROR Du att barnomsorg fördelas mellan olika barngrupper? 42a Alla barn får lika bra omsorg 303 1. Tillämpas alltid 976 2. Tillämpas för det mesta 282 3. Tillämpas ibland 148 4. Tillämpas sällan 64 5. Tillämpas aldrig 69 9. Uppgift saknas
VAR 142 TROR: EFTER BEHOV 42 Loc 2903 width 1 MD=9 42b Yngre barn med större behov får bättre omsorg än andra barn <Se F.42 för fullständig frågetext> 81 1. Tillämpas alltid 518 2. Tillämpas för det mesta 744 3. Tillämpas ibland 267 4. Tillämpas sällan 117 5. Tillämpas aldrig 115 9. Uppgift saknas
VAR 143 TROR: EFTER BETALN 42 Loc 2904 width 1 MD=9 42c Barn vars föräldrar betalar mer får bättre omsorg än barn vars föräldrar betalar mindre <Se F.42 för fullständig frågetext> 29 1. Tillämpas alltid 61 2. Tillämpas för det mesta 267 3. Tillämpas ibland 495 4. Tillämpas sällan 888 5. Tillämpas aldrig 102 9. Uppgift saknas
VAR 144 BARNOMS: BET UTAN ANV 43 Loc 2905 width 1 MD=9 43 Under vilka omständigheter är Du beredd att betala för barnomsorg? 43a Jag är beredd att betala för barnomsorgen även om mitt/mina barn inte behöver nyttja den. 176 1. Ja, absolut 519 2. Ja, i viss mån 205 3. Tveksamt 252 4. Nej, knappast 640 5. Nej, absolut inte 50 9. Uppgift saknas
VAR 145 BARNOMS: BET MER ANV 43 Loc 2906 width 1 MD=9 43b Alla ska vara med och betala för barnomsorgen men jag är beredd att betala mer om mitt/mina barn nyttjar den <Se F.43 för fullständig frågetext> 597 1. Ja, absolut 462 2. Ja, i viss mån 230 3. Tveksamt 182 4. Nej, knappast 317 5. Nej, absolut inte 54 9. Uppgift saknas
VAR 146 BARNOMS: BET NYTTJAR 43 Loc 2907 width 1 MD=9 43c Jag är bara beredd att betala för den barnomsorg mitt/mina barn nyttjar. <Se F.43 för fullständig frågetext> 992 1. Ja, absolut 283 2. Ja, i viss mån 125 3. Tveksamt 191 4. Nej, knappast 204 5. Nej, absolut inte 47 9. Uppgift saknas
VAR 147 BESÖKT BVC 44 Loc 2908 width 1 MD=9 44 Har Ditt barn under det senaste halvåret besökt någon barnavårdscentral, barnmedicinsk mottagning eller akutsjukhus? 44(1) Barnavårdscentral 1159 1. Markerat 419 5. Ej markerat 264 9. Uppgift saknas
VAR 148 BESÖKT BARNMEDICIN 44 Loc 2909 width 1 MD=9 44(2) Barnmedicinsk mottagning <Se F.44 för fullständig frågetext> 479 1. Markerat 1099 5. Ej markerat 264 9. Uppgift saknas
VAR 149 BESÖKT SJUKHUS AKUT 44 Loc 2910 width 1 MD=9 44(3) Sjukhus akut <Se F.44 för fullständig frågetext> 438 1. Markerat 1140 5. Ej markerat 264 9. Uppgift saknas
VAR 150 BESÖKT SJUKHUS 44 Loc 2911 width 1 MD=9 44(4) Sjukhus ej akut <Se F.44 för fullständig frågetext> 343 1. Markerat 1235 5. Ej markerat 264 9. Uppgift saknas
VAR 151 TYCKER ALLA LIKA VÅRD 45 Loc 2912 width 1 MD=9 45 Hur TYCKER Du att sjukvård skall fördelas mellan olika grupper? I vilken utsträckning tycker Du att vart och ett av nedanstående förslag skall tillämpas? 45a Alla skall få lika bra vård 1608 1. Bör alltid tillämpas 175 2. Bör tillämpas för det mesta 12 3. Bör tillämpas ibland 4 4. Bör sällan tillämpas 18 5. Bör aldrig tillämpas 25 9. Uppgift saknas
VAR 152 TYCKER SJUKARE BÄTTRE 45 Loc 2913 width 1 MD=9 45b De som är sjukare skall få bättre vård än de som är mindre sjuka <Se F.45 för fullständig frågetext> 405 1. Bör alltid tillämpas 347 2. Bör tillämpas för det mesta 480 3. Bör tillämpas ibland 138 4. Bör sällan tillämpas 366 5. Bör aldrig tillämpas 106 9. Uppgift saknas
VAR 153 TYCKER BET MER BÄTTRE 45 Loc 2914 width 1 MD=9 45c De som betalar mer skall få bättre vård än de som betalar mindre <Se F.45 för fullständig frågetext> 19 1. Bör alltid tillämpas 11 2. Bör tillämpas för det mesta 76 3. Bör tillämpas ibland 122 4. Bör sällan tillämpas 1571 5. Bör aldrig tillämpas 43 9. Uppgift saknas
VAR 154 TROR ALLA LIKA VÅRD 46 Loc 2915 width 1 MD=9 46 Hur TROR Du att sjukvård fördelas mellan olika grupper? 46a Alla får lika bra vård 287 1. Tillämpas alltid 1048 2. Tillämpas för det mesta 278 3. Tillämpas ibland 130 4. Tillämpas sällan 49 5. Tillämpas aldrig 50 9. Uppgift saknas
VAR 155 TROR SJUKARE BÄTTRE 46 Loc 2916 width 1 MD=9 46 De som är sjukare får bättre vård än de som är mindre sjuka <Se F.46 för fullständig frågetext> 147 1. Tillämpas alltid 652 2. Tillämpas för det mesta 569 3. Tillämpas ibland 259 4. Tillämpas sällan 111 5. Tillämpas aldrig 104 9. Uppgift saknas
VAR 156 TROR BET MER BÄTTRE 46 Loc 2917 width 1 MD=9 46c De som betalar mer får bättre vård än de som betalar mindre <Se F.46 för fullständig frågetext> 107 1. Tillämpas alltid 179 2. Tillämpas för det mesta 492 3. Tillämpas ibland 494 4. Tillämpas sällan 493 5. Tillämpas aldrig 77 9. Uppgift saknas
VAR 157 SJUKV: BET UTAN ANV 47 Loc 2918 width 1 MD=9 47 Under vilka omständigheter är Du beredd att betala för sjukvård? 47a Jag är beredd att betala för sjukvården, även om jag inte behöver nyttja den 816 1. Ja, absolut 672 2. Ja, i viss mån 99 3. Tveksamt 83 4. Nej, knappast 126 5. Nej, absolut inte 46 9. Uppgift saknas
VAR 158 SJUKV: BET MER ANV 47 Loc 2919 width 1 MD=9 47b Alla skall vara med och betala för sjukvården, men jag är beredd att betala mer om jag nyttjar den <Se F.47 för fullständig frågetext> 570 1. Ja, absolut 745 2. Ja, i viss mån 222 3. Tveksamt 118 4. Nej, knappast 137 5. Nej, absolut inte 50 9. Uppgift saknas
VAR 159 SJUKV: BET NYTTJAR 47 Loc 2920 width 1 MD=9 47c Jag är bara beredd att betala för den sjukvård jag själv nyttjar <Se F.47 för fullständig frågetext> 389 1. Ja, absolut 340 2. Ja, i viss mån 167 3. Tveksamt 302 4. Nej, knappast 597 5. Nej, absolut inte 47 9. Uppgift saknas
VAR 160 SERVICE: BARNOMSORG 48 Loc 2921 width 1 MD=9 48 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden? 48a Barnomsorg 455 1. Mycket nöjd 801 2. Ganska nöjd 229 3. Varken nöjd eller missnöjd 103 4. Ganska nöjd 61 5. Mycket missnöjd 165 8. Vet ej/ingen åsikt 28 9. Uppgift saknas
VAR 161 SERVICE: SKOLA 48 Loc 2922 width 1 MD=9 48b Skola <Se F.48 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket nöjd 508 2. Ganska nöjd 211 3. Varken nöjd eller missnöjd 64 4. Ganska nöjd 29 5. Mycket missnöjd 690 8. Vet ej/ingen åsikt 56 9. Uppgift saknas
VAR 162 SERVICE: BVC 48 Loc 2923 width 1 MD=9 48c Barnavårdscentral <Se F.48 för fullständig frågetext> 621 1. Mycket nöjd 775 2. Ganska nöjd 263 3. Varken nöjd eller missnöjd 60 4. Ganska nöjd 35 5. Mycket missnöjd 49 8. Vet ej/ingen åsikt 39 9. Uppgift saknas
VAR 163 SERVICE: VÅRDCENTRAL 48 Loc 2924 width 1 MD=9 48d Vårdcentral <Se F.48 för fullständig frågetext> 429 1. Mycket nöjd 740 2. Ganska nöjd 325 3. Varken nöjd eller missnöjd 126 4. Ganska nöjd 70 5. Mycket missnöjd 128 8. Vet ej/ingen åsikt 24 9. Uppgift saknas
VAR 164 SERVICE: SJUKHUSVÅRD 48 Loc 2925 width 1 MD=9 48e Sjukhusvård <Se F.48 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket nöjd 760 2. Ganska nöjd 273 3. Varken nöjd eller missnöjd 78 4. Ganska nöjd 25 5. Mycket missnöjd 273 8. Vet ej/ingen åsikt 44 9. Uppgift saknas
VAR 165 SERVICE: PRIVATLÄKARE 48 Loc 2926 width 1 MD=9 48f Privatläkare <Se F.48 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket nöjd 332 2. Ganska nöjd 162 3. Varken nöjd eller missnöjd 16 4. Ganska nöjd 11 5. Mycket missnöjd 995 8. Vet ej/ingen åsikt 45 9. Uppgift saknas
VAR 166 SERVICE: FOLKTANDVÅRD 48 Loc 2927 width 1 MD=9 48g Folktandvård <Se F.48 för fullständig frågetext> 483 1. Mycket nöjd 693 2. Ganska nöjd 262 3. Varken nöjd eller missnöjd 52 4. Ganska nöjd 34 5. Mycket missnöjd 298 8. Vet ej/ingen åsikt 20 9. Uppgift saknas
VAR 167 SERVICE: PRIVATTANDL. 48 Loc 2928 width 1 MD=9 48h Privattandläkare <Se F.48 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket nöjd 368 2. Ganska nöjd 114 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska nöjd 14 5. Mycket missnöjd 862 8. Vet ej/ingen åsikt 41 9. Uppgift saknas
VAR 168 SERVICE: BIBLIOTEK 48 Loc 2929 width 1 MD=9 48i Bibliotek <Se F.48 för fullständig frågetext> 655 1. Mycket nöjd 702 2. Ganska nöjd 203 3. Varken nöjd eller missnöjd 46 4. Ganska nöjd 11 5. Mycket missnöjd 204 8. Vet ej/ingen åsikt 21 9. Uppgift saknas
VAR 169 SERVICE: IDROTTSANL 48 Loc 2930 width 1 MD=9 48j Idrottsanläggningar <Se F.48 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket nöjd 725 2. Ganska nöjd 276 3. Varken nöjd eller missnöjd 64 4. Ganska nöjd 27 5. Mycket missnöjd 337 8. Vet ej/ingen åsikt 19 9. Uppgift saknas
VAR 170 SERVICE: KOLL.TRAFIK 48 Loc 2931 width 1 MD=9 48k Kollektivtrafik <Se F.48 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket nöjd 493 2. Ganska nöjd 350 3. Varken nöjd eller missnöjd 274 4. Ganska nöjd 209 5. Mycket missnöjd 317 8. Vet ej/ingen åsikt 20 9. Uppgift saknas
VAR 171 SERVICE: ÄLDREOMSORG 48 Loc 2932 width 1 MD=9 48l Äldreomsorg <Se F.48 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket nöjd 221 2. Ganska nöjd 250 3. Varken nöjd eller missnöjd 199 4. Ganska nöjd 109 5. Mycket missnöjd 973 8. Vet ej/ingen åsikt 22 9. Uppgift saknas
VAR 172 SERVICE: SOCIALVÅRD 48 Loc 2933 width 1 MD=9 48m Socialvård <Se F.48 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket nöjd 144 2. Ganska nöjd 248 3. Varken nöjd eller missnöjd 81 4. Ganska nöjd 81 5. Mycket missnöjd 1220 8. Vet ej/ingen åsikt 31 9. Uppgift saknas
VAR 173 SERVICE: MILJÖVÅRD 48 Loc 2934 width 1 MD=9 48n Miljövård <Se F.48 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket nöjd 331 2. Ganska nöjd 442 3. Varken nöjd eller missnöjd 241 4. Ganska nöjd 119 5. Mycket missnöjd 607 8. Vet ej/ingen åsikt 28 9. Uppgift saknas
VAR 174 SERVICE: BOSTÄDER 48 Loc 2935 width 1 MD=9 48o Tillgång på bostäder <Se F.48 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket nöjd 583 2. Ganska nöjd 344 3. Varken nöjd eller missnöjd 98 4. Ganska nöjd 48 5. Mycket missnöjd 529 8. Vet ej/ingen åsikt 25 9. Uppgift saknas
VAR 175 SERVICE: FÄRDTJÄNST 48 Loc 2936 width 1 MD=9 48p Färdtjänst <Se F.48 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket nöjd 115 2. Ganska nöjd 157 3. Varken nöjd eller missnöjd 68 4. Ganska nöjd 55 5. Mycket missnöjd 1381 8. Vet ej/ingen åsikt 25 9. Uppgift saknas
VAR 176 SERVICE: ARBETE 48 Loc 2937 width 1 MD=9 48q Möjligheten att få arbete <Se F.48 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket nöjd 65 2. Ganska nöjd 252 3. Varken nöjd eller missnöjd 370 4. Ganska nöjd 674 5. Mycket missnöjd 437 8. Vet ej/ingen åsikt 26 9. Uppgift saknas
VAR 177 SATSA PÅ KOM SERVICE 49 Loc 2938 width 150 alphabetic 49 Om ökade satsningar skall göras i Din kommun, vilka serviceområden anser Du det är mest angeläget att satsa på? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 178 MINSKA PÅ KOM SERVICE 50 Loc 3088 width 150 alphabetic 50 Om nedskärningar skall genomföras i Din kommun, vilka serviceområden tycker Du att det i första hand skall minskas på? Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 179 KOMMUNAL SERVICE 51 Loc 3238 width 1 MD=9 51 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? 74 1. Mycket bra 1024 2. Ganska bra 482 3. Varken bra eller dåligt 100 4. Ganska dåligt 12 5. Mycket dåligt 113 8. Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 180 KOM SKATT VS SERVICE 52 Loc 3239 width 1 MD=9 52 Här kan Du läsa tre påståenden om servicen och skatten. Vad tycker Du om dessa påståenden - instämmer Du eller har Du motsatt uppfattning? 52a Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen 123 1. Instämmer helt 367 2. Instämmer i stort sett 672 3. I stort sett motsatt åsikt 589 4. Helt motsatt åsikt 91 9. Uppgift saknas
VAR 181 ANV BARNOMS.RESURSER 52 Loc 3240 width 1 MD=9 52b Resurserna till barnomsorgen används på ett bra sätt <Se F.52 för fullständig frågetext> 112 1. Instämmer helt 1121 2. Instämmer i stort sett 362 3. I stort sett motsatt åsikt 126 4. Helt motsatt åsikt 121 9. Uppgift saknas
VAR 182 ANV SJUKVÅRDSRESURSER 52 Loc 3241 width 1 MD=9 52c Resurserna till sjukvården används på ett bra sätt <Se F.52 för fullständig frågetext> 104 1. Instämmer helt 984 2. Instämmer i stort sett 444 3. I stort sett motsatt åsikt 175 4. Helt motsatt åsikt 135 9. Uppgift saknas
VAR 183 SVÅRT NÅ RÄTT PERSON 53 Loc 3242 width 1 MD=9 53 Om Du tänker på Dina kontakter med kommunen under det senaste året, vad tycker Du om kontakterna med tjänstemännen inom barnomsorgen? 53(1) Jag har haft svårt att komma fram till rätt person när jag kontaktat kommunen 163 1. Stämmer mycket bra 312 2. Stämmer ganska bra 277 3. Stämmer ganska dåligt 372 4. Stämmer mycket dåligt 684 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 184 TJÄNSTEMÄN HJÄLPSAMMA 53 Loc 3243 width 1 MD=9 53(2) Kommunens tjänstemän har varit hjälpsamma och lyssnat på vad jag haft att säga <Se F.53 för fullständig frågetext> 180 1. Stämmer mycket bra 551 2. Stämmer ganska bra 188 3. Stämmer ganska dåligt 164 4. Stämmer mycket dåligt 715 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 44 9. Uppgift saknas
VAR 185 SVÅRBEGRIP SKRIVELSER 53 Loc 3244 width 1 MD=9 53(3) Skrivelser och andra meddelanden från kommunen har varit svårbegripliga <Se F.53 för fullständig frågetext> 108 1. Stämmer mycket bra 291 2. Stämmer ganska bra 438 3. Stämmer ganska dåligt 402 4. Stämmer mycket dåligt 556 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 186 TJÄNSTEMÄN EFFEKTIVA 53 Loc 3245 width 1 MD=9 53(4) Kommunens tjänstemän har arbetat effektivt och jag har snabbt fått besked <Se F.53 för fullständig frågetext> 119 1. Stämmer mycket bra 452 2. Stämmer ganska bra 299 3. Stämmer ganska dåligt 249 4. Stämmer mycket dåligt 678 8. Har ej varit i kontakt/vet ej 45 9. Uppgift saknas
VAR 187 SYSSELSÄTTNING 54 Loc 3246 width 1 MD=9 54 Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst med Din nuvarande sysselsättning? Om Du är gift eller sammanboende, vilket alternativ stämmer bäst med Din makas/makes eller sambos sysselsättning? 54(1) Din egen sysselsättning 794 1. Förvärvsarbetande heltid 375 2. Förvärvsarbetande deltid 30 3. Hemarbetande 166 4. Föräldraledig 137 5. Arbetslös 101 6. Studerande 220 7. Annat 19 9. Uppgift saknas
VAR 188 ANNAN SYSSELSÄTT SPEC 54 Loc 3247 width 50 alphabetic 54(2) Annan sysselsättning - specificering <Se F.54 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 189 MAKES SYSSELSÄTTNING 54 Loc 3297 width 1 MD=0 54(3) Din makas/makes eller sambos sysselsättning <Se F.54 för fullständig frågetext> 922 1. Förvärvsarbetande heltid 264 2. Förvärvsarbetande deltid 26 3. Hemarbetande 95 4. Föräldraledig 97 5. Arbetslös 96 6. Studerande 106 7. Annat 236 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 190 MAKE AN SYSSELS SPEC 54 Loc 3298 width 50 alphabetic 54(4) Makas/makes eller sambos annan sysselsättning - specificering <Se F.54 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 191 ARBTID: DAGTID 55 Loc 3348 width 1 MD=9 55 Under vilken del av dygnet arbetar Du vanligtvis? Om Du är gift eller sammanboende under vilken del av dygnet arbetar vanligtvis Din make/maka eller sambo? 55(1.1) Du själv - Dagtid 1175 1. Vardagar 25 2. Helger 306 3. Vardagar/helger 218 5. Ej markerat 118 9. Uppgift saknas
VAR 192 ARBTID: KVÄLLAR 55 Loc 3349 width 1 MD=9 55(1.2) Du själv - Kvällar <Se F.55 för fullständig frågetext> 136 1. Vardagar 23 2. Helger 231 3. Vardagar/helger 1333 5. Ej markerat 119 9. Uppgift saknas
VAR 193 ARBTID: NÄTTER 55 Loc 3350 width 1 MD=9 55(1.3) Du själv - Nätter <Se F.55 för fullständig frågetext> 26 1. Vardagar 20 2. Helger 113 3. Vardagar/helger 1563 5. Ej markerat 120 9. Uppgift saknas
VAR 194 ARBTID: FÖRMIDDAG 55 Loc 3351 width 1 MD=9 55(1.4) Du själv - Förmiddagar <Se F.55 för fullständig frågetext> 108 1. Vardagar 20 2. Helger 88 3. Vardagar/helger 1507 5. Ej markerat 119 9. Uppgift saknas
VAR 195 ARBTID: EFTERMIDDAG 55 Loc 3352 width 1 MD=9 55(1.5) Du själv - Eftermiddagar <Se F.55 för fullständig frågetext> 88 1. Vardagar 10 2. Helger 80 3. Vardagar/helger 1545 5. Ej markerat 119 9. Uppgift saknas
VAR 196 ARBTID: ANNAT 55 Loc 3353 width 1 MD=9 55(1.6) Du själv - Annat <Se F.55 för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 1593 5. Ej markerat 118 9. Uppgift saknas
VAR 197 ARBTID: ANNAT SPEC 55 Loc 3354 width 50 alphabetic 55(1.7) Du själv - Annat, specificering <Se F.55 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 198 MA ARBTID: DAGTID 55 Loc 3404 width 1 MD=0 55(2.1) Din makas/makes/sambos arbetstid - Dagtid <Se F.55 för fullständig frågetext> 1064 1. Vardagar 13 2. Helger 266 3. Vardagar/helger 159 5. Ej markerat 340 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 199 MA ARBTID: KVÄLLAR 55 Loc 3405 width 1 MD=0 55(2.2) Din makas/makes/sambos arbetstid - Kvällar <Se F.55 för fullständig frågetext> 173 1. Vardagar 26 2. Helger 151 3. Vardagar/helger 1151 5. Ej markerat 341 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 200 MA ARBTID: NÄTTER 55 Loc 3406 width 1 MD=0 55(2.3) Din makas/makes/sambos arbetstid - Nätter <Se F.55 för fullständig frågetext> 29 1. Vardagar 12 2. Helger 85 3. Vardagar/helger 1375 5. Ej markerat 341 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 201 MA ARBTID: FÖRMIDDAG 55 Loc 3407 width 1 MD=0 55(2.4) Din makas/makes/sambos arbetstid - Förmiddag <Se F.55 för fullständig frågetext> 80 1. Vardagar 22 2. Helger 62 3. Vardagar/helger 1337 5. Ej markerat 341 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 202 MA ARBTID: EFTERMIDD. 55 Loc 3408 width 1 MD=0 55(2.5) Din makas/makes/sambos arbetstid - Eftermiddag <Se F.55 för fullständig frågetext> 73 1. Vardagar 14 2. Helger 65 3. Vardagar/helger 1349 5. Ej markerat 341 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 203 MA ARBTID: ANNAT 55 Loc 3409 width 1 MD=0 55(2.6) Din makas/makes/sambos arbetstid - Annat <Se F.55 för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 1414 5. Ej markerat 341 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 204 MA ARBTID: ANNAT SPEC 55 Loc 3410 width 50 alphabetic 55(2.7) Din makas/makes/sambos arbetstid - Annat, specificering <Se F.55 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 205 FACKLIG ORGANISATION 56 Loc 3460 width 1 MD=9 56 Om Du är fackligt organiserad i vilket fackförbund är Du medlem? Om Din maka/make/sambo är fackligt organiserad i vilket fackförbund är hon/han medlem? 56(1) Din egen facktillhörighet 672 1. LO 378 2. TCO 184 3. SACO 242 4. Annat 366 9. Uppgift saknas
VAR 206 ANNAN FACKL ORG SPEC 56 Loc 3461 width 25 alphabetic 56(2) Annan facklig organisation - specificering <Se F.56 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 207 MAKES FACKLIGA ORG. 56 Loc 3486 width 1 MD=0 56(3) Din makas/makes/sambos facktillhörighet <Se F.56 för fullständig frågetext> 593 1. LO 283 2. TCO 176 3. SACO 168 4. Annat 622 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 208 MA AN FACKL ORG SPEC 56 Loc 3487 width 25 alphabetic 56(4) Make/maka/sambo annan fackliga organisation - specificering <Se F.56 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 209 OFF/PRIV SEKTOR 57 Loc 3512 width 1 MD=9 57 Arbetar Du i statlig, landstingskommunal, kommunal eller privat tjänst? Om Du är gift eller sammanboende, arbetar Din maka/make/sambo i statlig, landstingskommunal, kommunal eller privat tjänst? 57(1) Du själv 184 1. Statlig 166 2. Landstingskommunal 443 3. Kommunal 557 4. Privat 130 5. Egen företagare 148 6. Annat 214 9. Uppgift saknas
VAR 210 ANNAN SEKTOR SPEC 57 Loc 3513 width 25 alphabetic 57(2) Annan sektor - specificering <Se F.57 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 211 MAKE OFF/PRIV SEKTOR 57 Loc 3538 width 1 MD=0 57(3) Din maka/make/sambo <Se F.57 för fullständig frågetext> 193 1. Statlig 114 2. Landstingskommunal 287 3. Kommunal 592 4. Privat 160 5. Egen företagare 88 6. Annat 408 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 212 MAKE AN SEKTOR SPEC 57 Loc 3539 width 100 alphabetic 57(4) Make/maka/sambo annan sektor - specificering <Se F.57 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 213 YRKE SPEC 58 Loc 3639 width 75 alphabetic 58 Vilket yrke har Du? Om Du är gift eller sammanboende vilket yrke har Din maka/make eller sambo? 58(1) Ditt yrke Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 214 MAKES YRKE SPEC 58 Loc 3714 width 75 alphabetic 58(2) Din makas/makes/sambos yrke <Se F.58 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 215 UTBILDNING 59 Loc 3789 width 1 MD=9 59 Vilken utbildning har Du? Om Du är gift eller sammanboende vilken utbildning har Din maka/make eller sambo? 59(1) Din egen utbildning 248 1. Grundskola/folkskola 971 2. Yrkesskola, fackskola, realexamen, institut, folkhögskola, gymnasium 605 3. Universitets- eller högskoleutbildning 18 9. Uppgift saknas
VAR 216 MAKES UTBILDNING 59 Loc 3790 width 1 MD=9 59(2) Din makas/makes/sambos utbildning <Se F.59 för fullständig frågetext> 235 1. Grundskola/folkskola 832 2. Yrkesskola, fackskola, realexamen, institut, folkhögskola, gymnasium 530 3. Universitets- eller högskoleutbildning 245 9. Uppgift saknas
VAR 217 BOSTADSTYP 60 Loc 3791 width 1 MD=9 60 Hur bor Du? 915 1. Villa 170 2. Radhus 471 3. Flerfamiljshus 271 4. Annat 15 9. Uppgift saknas
VAR 218 ANNAN BOSTAD SPEC. 60 Loc 3792 width 50 alphabetic 60(1) Annan bostad - specificering <Se F.60 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 219 FÖDELSEÅR 61 Loc 3842 width 2 MD=99 61 Vilket år är Du född? 33. 1933 . . 74. 1974 79 99. Uppgift saknas Kod: 33 36 37 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 1 1 1 2 2 1 5 4 5 8 12 14 19 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 33 58 53 65 75 101 112 116 99 128 102 110 93 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 99 Frek: 94 98 78 84 67 49 38 21 7 6 1 79
VAR 220 HUSHÅLLETS INKOMST 62 Loc 3844 width 1 MD=9 62 Vilken inkomst har hushållet per månad? Räkna den sammanlagda inkomsten efter skatt för alla i hushållet. Med inkomst menar vi lön, pension, inkomst av eget företag/jordbruk samt bidrag av olika slag. 22 1. 1 - 5000 kr/mån 42 2. 5001 - 7000 kr/mån 79 3. 7001 - 9000 kr/mån 157 4. 9001 - 11000 kr/mån 388 5. 11001 - 15000 kr/mån 669 6. 15001 - 20000 kr/mån 422 7. 20001 - 63 9. Uppgift saknas
VAR 221 BÄST BARNOMSORGSPOL 63 Loc 3845 width 2 MD=99 63 Vilket parti i Din kommun tycker Du har bäst barnomsorgspolitik? 83 01. Vänsterpartiet 318 02. Socialdemokraterna 35 03. Centerpartiet 35 04. Folkpartiet liberalerna 56 05. Moderata samlingspartiet 43 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet 10 07. Miljöpartiet de gröna 7 08. Ny demokrati 41 09. Annat parti 1166 88. Vet ej/ingen åsikt 48 99. Uppgift saknas
VAR 222 ANNAT PARTI SPEC 63 Loc 3847 width 25 alphabetic 63(1) Annat parti med bäst barnomsorgspolitik - specificering <Se F.63 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 223 PARTIVAL KOM IDAG 64 Loc 3872 width 2 MD=99 64 Om det var val idag, vilket parti skulle Du rösta på i kommunalvalet? 96 01. Vänsterpartiet 688 02. Socialdemokraterna 75 03. Centerpartiet 92 04. Folkpartiet liberalerna 178 05. Moderata samlingspartiet 43 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 82 07. Miljöpartiet de gröna 32 08. Ny demokrati 110 09. Annat parti 258 88. Vet ej/ingen åsikt 188 99. Uppgift saknas
VAR 224 PARTIVAL KOM SPEC 64 Loc 3874 width 25 alphabetic 64(1) Annat parti i kommunalval - specificering <Se F.64 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 225 KÖN 65 Loc 3899 width 1 MD=9 65 Jag som svarat på frågorna är kvinna/man 671 1. Man 1147 2. Kvinna 19 3. Båda markerade 5 9. Uppgift saknas