SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1994
             SOM-undersökningen
              Västsverige 1994
                SSD 0493

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Nilsson
              Lennart Weibull

  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Januari 1996

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1994 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, institutionen för
  journalistik och masskommunikation och förvaltningshögskolan
  vid Göteborgs universitet, under ledning av Sören Holmberg,
  Lennart Weibull och Lennart Nilsson.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får SOM-UNDERSÖKNINGEN Västsverige 1994 förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

  
                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. Fr o m juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikatio
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1994 var den trettonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
   År 1994 genomfördes även en andra SOM-undersökning, den s k
   Väst-SOM, inriktad på Göteborg med kranskommuner.
  
   Huvudansvariga för SOM-undersökningen Västsverige 1994
   är Sören Holmberg Lennart Nilsson och Lennart Weibull.
   Administrativ forskningsassistent var Anna Rönström,
   Institutionen för journalistik och masskommunikation.
   Fältarbetet genomfördes av Långedrags Informationskonsult
   AB med Ingela Strid som ansvarig.

  
                  II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Syftet med Väst-SOM är dels att belysa opinioner i Västsverig
   och deras utveckling över tid, dels studera hur dessa
  förhåller
   sig till opinionerna i Sverige som helhet.
   SOM94 Västsverige omfattar personer 15-80 år, kyrkobokförda i
   Göteborg och elva kranskommuner. Avgränsningarna av de yngsta
   och äldsta grupperna har gjorts på grundval av både teoretisk
   och metodologiska bedömningar. Urvalet på 2 800 personer är
   ett obundet slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för
   samtliga i populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet
   är densamma som för SOM86. Skillnaden i en jämförelse med
   SOM87 och SOM88 ligger i att undersökningspopulationen för
   dessa endast omfattar svenska medborgare.

   Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
   samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
   omfatta 89 frågor, vilket motsvarar 445 variabler.
   Formuläret uppdelades i fem sammanhållna block av frågor:
   massmedier, politik och samhälle, Göteborgs kommun,energi,
   kärnkraft och miljö, fritid och boende, samt
   bakgrundsuppgifter.

   Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
   ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
   och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik
   och samhälle, energi, kärnkraft och miljö. Mot slutet av
   formuläret återfanns enklare frågor om boende och fritid.
   Allra sist låg de enklaste frågorna om svarspersonernas egna
   förhållanden. Avslutningsvis fick svarspersonerna komma med
   egna synpunkter på undersökningen.

   Den 17 oktober 1994 skickades ett frågeformulär ut
   tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
   svarskuvert. Tre dagar senare skickades ett påminnelsekort
   ut. Ett påminnelsebrev,samtliga innehållande frågeformulär,
   svarskuvert och en anmodan att sända in enkäten, skickades ut
   den 27 oktober.Ytterligare två formulär med följebrev och
   svarskuvert skickades ut den 17 november och den 1 december.

   Telefonanmaningar till genomfördes kontinuerligt mellan den 9
   november 1994 och den 9 januari 1995.
   Fältarbetet avslutades den 9 januari 1995.
   Svarsfrekvensen uppgick till 60,3 procent.

   ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
   SOM-UNDERSÖKNINGEN 1994
                   Antal

   Bruttourval           2800
   Bortdefinierade          161
   - Sjukdom, institutionell vård,
    postretur och utlandsvistelse
   - Avlidna
   - Ej svensktalande
   - Ej kommunicerbar
  

   Nettourval            2639
   Svar               1591
   Bortfall             1048

   För ytterligare information om undersökningen se:

    Holmberg, Sören Västsvensk horisont
    Weibull, Lennart SOM-rapport 14
    Nilsson, Lennart SOM-institutet
            Göteborgs universitet, 1995
  

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 107 (2) INTRESSE FÖR POLITIK 20 (3) LOC 129 WIDTH
  1
               (4) MD=9

   (6) 20 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    187  1.  Mycket intresserad
    701  2.  Ganska intresserad
    582  3.  Inte särskilt intresserad
     98  4.  Inte alls intresserad

     23  9.  Uppgift saknas
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0493 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Kommun 7 Födelseår 8 Läser Göteborgs-Posten 9 Läser Arbetet/Nyheterna 10 Läser Idag 11 Läser Dagens Nyheter 12 Läser Svenska Dagbladet 13 Läser Dagens Industri 14 Läser Aftonbladet 15 Läser Expressen 16 Läser Annan tidning, 1 17 Läser Annan tidning, 2 18 Tidning 1 19 Tidning 2 20 Sättet att läsa morgontidning 21 Radio Göteborg 22 City Radio 23 P1 i riksradion 24 P2 i riksradion 25 P3 i riksradion 26 Radio Energy (NRJ) 27 Radio Z 28 Radio Rix 29 Classic Radio 30 Övrig närradio 31 Aktuellt i Kanal 1 32 Rapport i TV 2 33 Västnytt i TV 2 34 Morgon-TV i TV 2 35 Nyheterna i TV4 36 Morgon-TV i TV 4 37 3-minutersnyheterna i TV3 38 5-minutersnyheterna i Femman 39 Tittar på Kanal 1 40 Tittar på TV 2 41 Tittar på TV3 42 Tittar på TV4 43 Tittar på Femman (TV5) 44 Tittar på CNN 45 Tittar på MTV 46 Tittar på Filmnet 47 Tittar på TV1000 48 Tittar på Eurosport 49 Tittar på Kollevisionen 50 Tittar på Kanal Göteborg i TV4 51 Tittar på TV21 52 Prenumererar ej morgontidning 53 Prenumererar på Göteborgs-Posten 54 Prenumererar på Arbetet/Nyheterna 55 Prenumererar på Dagens Nyheter 56 Prenumererar på Svenska Dagbladet 57 Prenumererar på Dagens Industri 58 Prenumererar på annan tidning 59 Tidning 1 60 Tidning 2 61 Byter/lånar av granne/bekant 62 Läser på bibliotek 63 Läser på arbetet/skolan 64 Har tidningen gratis 65 Köper lösnummer 66 Läser på annt sätt 67 Har ej tillgång till tidning 68 Upphöra med prenumeration 69 Upphöra med prenumeration: Arbetet/Nyheterna 70 Upphöra med prenumeration: Göteborgs-Posten 71 Upphöra med prenumeration: Dagens Nyheter 72 Upphöra med prenumeration: Svenska Dagbladet 73 Upphöra med prenumeration: Dagens Industri 74 Upphöra med prenumeration: Annan tidning 75 Upphöra med prenumeration: Tidning 76 Viktigt innehåll: Sport 77 Viktigt innehåll: Insändare 78 Viktigt innehåll: Inrikesnyheter 79 Viktigt innehåll: Ekonomi och handel 80 Viktigt innehåll: Ledare 81 Viktigt innehåll: Nyheter från den egna kommunen 82 Viktigt innehåll: Nyheter från hela Västsverige 83 Viktigt innehåll: Utrikesnyheter 84 Viktigt innehåll: Kultur 85 Viktigt innehåll: Kommunalpolitik 86 Viktigt innehåll: Nöjen 87 Viktigt innehåll: Om radio/TV-program 88 Viktigt innehåll: Annonser 89 Läser: G-P Nordost 90 Läser: G-P Nordväst 91 Läser: G-P Sydväst 92 Läser: G-P Angered 93 Läser: G-P Partille 94 Läser: G-P Mölndal 95 Läser: G-P Härryda 96 Läser: G-P Bohuslän 97 Läser om kommunala frågor 98 Tillförlitlig: Radio Göteborg P4 99 Tillförlitlig: City 107 100 Tillförlitlig: P1 i riksradion 101 Tillförlitlig: P3 i riksradion 102 Tillförlitlig: Västnytt i TV 2 103 Tillförlitlig: Kanal Göteborg i TV4 104 Tillförlitlig: Göteborgs-Posten 105 Tillförlitlig: Arbetet/Nyheterna 106 Tillförlitlig: Idag 107 Intresse för politik 108 Intresse för politik i egen kommun 109 Samhällsproblem 1 110 Samhällsproblem 2 111 Samhällsproblem 3 112 Bästa parti 113 Partianhängare 114 Minska den offentliga sektorn 115 Genomföra val vid olika tidpunkter 116 Överföra kommunala affärsverk i privata händer 117 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 118 Införa vårdnadsbidrag 119 Öka antalet privatskolor 120 Privatisering av äldreomsorgen 121 Införa bilavgifter 122 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 123 Omdöme om kommunstyrelsen 124 Medlemskap i EU 125 EU-medlemskaps inverkan på Sverige 126 EU-medlemskaps inverkan på Västsverige 127 EU-medlemskaps inverkan på kommunen 128 EU-medlemskaps inverkan på hushållet 129 Förtroende för: Rikspolitiker 130 Förtroende för: Kommunens politiker 131 Förtroende för: Kommunens tjänstemän 132 Förtroende för: Lärare 133 Förtroende för: Läkare 134 Förtroende för: Journalister i TV 135 Förtroende för: Journalister i dagspressen 136 Förtroende för: Socialarbetare 137 Förtroende för: Företagsledare 138 Förtroende för: Fackliga ledare 139 Förtroende för: Poliser 140 Förtroende för: Bankdirektörer 141 Förtroende för: Präster 142 Förtroende för: Domare 143 Förtroende för: Advokater 144 Utnyttjar själv: Barnomsorg 145 Utnyttjar själv: Skola 146 Utnyttjar själv: Barnavårdscentral 147 Utnyttjar själv: Vårdcentral 148 Utnyttjar själv: Sjukhusvård 149 Utnyttjar själv: Privatläkare 150 Utnyttjar själv: Folktandvård 151 Utnyttjar själv: Privattandläkare 152 Utnyttjar själv: Äldreomsorg 153 Utnyttjar själv: Socialvård 154 Utnyttjar själv: Kollektivtrafik 155 Utnyttjar själv: Idrottsanläggningar 156 Utnyttjar själv: Bibliotek 157 Utnyttjar själv: Kulturaktiviteter 158 Utnyttjar själv: Fritidsverksamhet 159 Nära anhörig utnyttjar: Barnomsorg 160 Nära anhörig utnyttjar: Skola 161 Nära anhörig utnyttjar: Barnavårdscentral 162 Nära anhörig utnyttjar: Vårdcentral 163 Nära anhörig utnyttjar: Sjukhusvård 164 Nära anhörig utnyttjar: Privatläkare 165 Nära anhörig utnyttjar: Folktandvård 166 Nära anhörig utnyttjar: Privattandläkare 167 Nära anhörig utnyttjar: Äldreomsorg 168 Nära anhörig utnyttjar: Socialvård 169 Nära anhörig utnyttjar: Kollektivtrafik 170 Nära anhörig utnyttjar: Idrottsanläggningar 171 Nära anhörig utnyttjar: Bibliotek 172 Nära anhörig utnyttjar: Kulturaktiviteter 173 Nära anhörig utnyttjar: Fritidsverksamhet 174 Arbetar själv inom: Barnomsorg 175 Arbetar själv inom: Skola 176 Arbetar själv inom: Barnavårdscentral 177 Arbetar själv inom: Vårdcentral 178 Arbetar själv inom: Sjukhusvård 179 Arbetar själv inom: Privatläkare 180 Arbetar själv inom: Folktandvård 181 Arbetar själv inom: Privattandläkare 182 Arbetar själv inom: Äldreomsorg 183 Arbetar själv inom: Socialvård 184 Arbetar själv inom: Kollektivtrafik 185 Arbetar själv inom: Idrottsanläggningar 186 Arbetar själv inom: Bibliotek 187 Arbetar själv inom: Kulturaktiviteter 188 Arbetar själv inom: Fritidsverksamhet 189 Nöjd: Barnomsorg 190 Nöjd: Skola 191 Nöjd: Barnavårdscentral 192 Nöjd: Vårdcentral 193 Nöjd: Sjukhusvård 194 Nöjd: Privatläkare 195 Nöjd: Folktandvård 196 Nöjd: Privattandläkare 197 Nöjd: Äldreomsorg 198 Nöjd: Socialvård 199 Nöjd: Kollektivtrafik 200 Nöjd: Idrottsanläggningar 201 Nöjd: Bibliotek 202 Nöjd: Kulturaktiviteter 203 Nöjd: Fritidsverksamhet 204 Nöjd: Miljövård 205 Nöjd: Bostadstillgång 206 Nöjd: Gator och vägar 207 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 208 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 209 Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 210 Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 211 Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 212 Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 213 Omdöme om den kommunala servicen 214 Försök att påverka kommunal verksamhet 215 Påverka barnomsorg 216 Påverka fritidsfrågor/kultur 217 Påverka grundskola 218 Påverka hälso- och sjukvård 219 Påverka socialvård 220 Påverka äldreomsorg 221 Påverka annan verksamhet 222 Annan verksamhet 223 Sättet att påverka: Kontakt med personal 224 Sättet att påverka: Kontakt med tjänstemän 225 Sättet att påverka: Kontakt med politiker 226 Sättet att påverka: Kontakt med massmedia 227 Sättet att påverka: Arbete i ett parti 228 Sättet att påverka: Arbete i annan organisation 229 Sättet att påverka: Protestlista, demonstration 230 Sättet att påverka: Annat 231 Kommuns ekonomi 232 Läser "Vårt Göteborg" 233 Åsikt om "Vårt Göteborg" 234 I "Vårt Göteborg" läser om: Kultur 235 I "Vårt Göteborg" läser om: Sjukvård/hälsovård 236 I "Vårt Göteborg" läser om: Trafik 237 I "Vårt Göteborg" läser om: Miljöfrågor 238 I "Vårt Göteborg" läser om: Skola/undervisning 239 I "Vårt Göteborg" läser om: Invandrafrågor 240 I "Vårt Göteborg" läser om: Stadsplaneringsfrågor 241 Kännedom om stadsdelsnämnd 242 Stadsdelsnämnd 243 SDN ansvarar för: Arbetsförmedlingen 244 SDN ansvarar för: Barnomsorgen 245 SDN ansvarar för: Biblioteken 246 SDN ansvarar för: Grundskolan 247 SDN ansvarar för: Gymnasieskolan 248 SDN ansvarar för: Hemtjänsten 249 SDN ansvarar för: Kollektivtrafik 250 SDN ansvarar för: Polisen 251 Antal stadsdelsnämnder 252 SDN: Lättare att komma i kontakt med politikerna 253 SDN: Kommunala verksamheten blivit dyrare 254 SDN: Kommunala servicen blivit bättre 255 Kostnad för kollektivtrafik 256 Centerpartiet 257 Moderata samlingspartiet 258 Vänsterpartiet 259 Folkpartiet 260 Socialdemokraterna 261 Miljöpartiet de gröna 262 Kristdemokratiska samhällspartiet 263 Ny Demokrati 264 Eva Selin 265 Johnny Magnusson 266 Roger Andreasson 267 Rune Zachrisson 268 Göran Johansson 269 Claes Roxbergh 270 Ture Jacobsson 271 Kerstin Svensson 272 Margita Björklund 273 Göran Johansson: Ärlig 274 Göran Johansson: Pålitlig 275 Göran Johansson: Inspirerande 276 Göran Johansson: Kunnig 277 Göran Johansson: Sympatisk 278 Göran Johansson: Stark ledare 279 Johnny Magnusson: Ärlig 280 Johnny Magnusson: Pålitlig 281 Johnny Magnusson: Inspirerande 282 Johnny Magnusson: Kunnig 283 Johnny Magnusson: Sympatisk 284 Johnny Magnusson: Stark ledare 285 Intresserad av miljöfrågor 286 Tillgång till Miljökatalogen Göteborgsdelen 287 Utnyttja Miljökatalogen 288 Öka den kommunala miljövården 289 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 290 Handla miljövänliga produkter 291 Bygga ut kollektivtrafiken 292 Miljövänliga lastbilar i innerstäderna 293 Viktiga miljöfrågor: Boendemiljö 294 Viktiga miljöfrågor: Buller 295 Viktiga miljöfrågor: Energisparande 296 Viktiga miljöfrågor: Havsmiljö 297 Viktiga miljöfrågor: Hushållets kemikalieanvändning 298 Viktiga miljöfrågor: Industriutsläpp 299 Viktiga miljöfrågor: Kollektivtrafiken 300 Viktiga miljöfrågor: Kompostering 301 Viktiga miljöfrågor: Livsmedel 302 Viktiga miljöfrågor: Luftföroreningar 303 Viktiga miljöfrågor: Miljöinformation till hushållen 304 Viktiga miljöfrågor: Miljöundervisning i skolorna 305 Viktiga miljöfrågor: Naturmiljöer - parker 306 Viktiga miljöfrågor: Nedskräpning på gator och torg 307 Viktiga miljöfrågor: Privatbilism 308 Viktiga miljöfrågor: Sopsortering 309 Viktiga miljöfrågor: Miljövänlig varudistribution 310 Beredd att göra: Sortera sopor 311 Beredd att göra: Arbeta i miljöorganisation 312 Beredd att göra: Avstå från miljöfarliga varor 313 Beredd att göra: Betala mer skatt till miljöändamål 314 Beredd att göra: Kompostera 315 Beredd att göra: Lämna in miljöfarligt avfall 316 Beredd att göra: Minska bilåkandet 317 Beredd att göra: Spara energi i hemmet 318 Beredd att göra: Välja ekologiskt livsmedel 319 Beredd att göra: Välja miljömärkta varor 320 Lyssnar på radio kl 5-6 321 Lyssnar på radio kl 6-7 322 Lyssnar på radio kl 7-8 323 Lyssnar på radio kl 8-9 324 Lyssnar på radio kl 9-10 325 Tittar på morgon-TV kl 5-6 326 Tittar på morgon-TV kl 6-7 327 Tittar på morgon-TV kl 7-8 328 Tittar på morgon-TV kl 8-9 329 Tittar på morgon-TV kl 9-10 330 Läser morgontidning kl 5-6 331 Läser morgontidning kl 6-7 332 Läser morgontidning kl 7-8 333 Läser morgontidning kl 8-9 334 Läser morgontidning kl 9-10 335 Ägnar mer tid åt morgontidning 336 Ägnar mer tid åt radio 337 Ser aldrig på morgon-TV 338 Friluftsliv 339 Motion eller idrott 340 Biobesök 341 Teaterbesök 342 Läst bok 343 Diskuterat politik 344 Gudstjänstbesök 345 Trädgårdsarbete 346 Läst veckotidning 347 Spelat på tips, lotto eller V65 348 Köpt penning-, bingolotter 349 Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid 350 Rest utomlands 351 Hyrt videofilm 352 Spelat in TV-program på video 353 Köpt grammafonskiva/CD-skiva 354 Skrivit på persondator 355 Rökt/snusat 356 Druckit sprit/vin/starköl 357 Besökt: Gamla Ullevi 358 Besökt: Gunnebo slott 359 Besökt: Göteborgs Operan 360 Besökt: Konserthuset 361 Besökt: Liseberg 362 Besökt: Lödöse Museum 363 Besökt: Marstrand 364 Besökt: Nya Ullevi 365 Besökt: Nääs 366 Besökt: Scandinavium 367 Besökt: Stadsteatern 368 Besökt: Stora Teatern 369 Besökt: Tjolöholms slott 370 Besökt: Uddevalla museum 371 Besökt: Åby Travbana 372 Favoritlag i fotboll 373 Fotbollslag 374 Bostadsort 375 Bostad 376 Boendetyp 377 Kommun 378 Boendetid 379 Uppväxtort 380 Åsikt om boende i kommunen 381 Åsikt om boende på område inom kommunen 382 Färdsätt till arbetet: Till fots 383 Färdsätt till arbetet: Cykel 384 Färdsätt till arbetet: Moped 385 Färdsätt till arbetet: Bil som förare 386 Färdsätt till arbetet: Bil som passagerare 387 Färdsätt till arbetet: Buss 388 Färdsätt till arbetet: Spårvagn 389 Färdsätt till arbetet: Tåg 390 Färdsätt till arbetet: Båt/färja 391 Färdsätt till arbetet: Annat 392 Färdsätt till arbetet: Arbetar ej 393 Födelseår 394 Kön 395 Medborgarskap 396 Civilstånd 397 Utbildning 398 Arbetsmarknadsgrupp 399 Yrkesarbetande 400 Yrke 401 Heltids- eller deltidsarbete 402 Subjektiv yrkesgrupp 403 Statlig, kommunal eller privat tjänst 404 Medlem i fackförening 405 Antal familjemedlemmar 406 Barn 1-3 år 407 Barn 4-6 år 408 Barn 7-16 år 409 Inga barn under 16 år 410 Vårdnadsbidrag 411 Hushållets årsinkomst 412 Subjektiv klasstillhörighet nuvarande familj 413 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 414 Tillgång till TV 415 Antal TV-apparater 416 Tillgång till telefon 417 Antal telefoner 418 Tillgång till telefonsvarare 419 Tillgång till mobiltelefon 420 Tillgång till Text-TV 421 Tillgång till video 422 Tillgång till kabel-TV 423 Tillgång till parabolantenn 424 Tillgång till persondator 425 Tillgång till speldator 426 Tillgång till mikrovågsugn 427 Tillgång till fax 428 Tillgång till CD-spelare 429 Tillgång till bil 430 Bil 1: Märke 431 Bil 1: Årsmodell 432 Bil 2: Märke 433 Bil 2: Årsmodell 434 Bil 3: Märke 435 Bil 3: Årsmodell 436 Det senaste årets förändring i privatekonomin 437 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 438 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomin 439 Det kommande årets förändring i privatekonomin 440 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 441 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomin 442 Partival i riksdagsval om det vore val nu 443 Annat parti i riksdagsvalet 444 Partival i kommunfullmäktigeval om det vore val nu 445 Annat parti i kommunfullmäktigevalet

VAR 1 SSD STUDY NR 0493              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0493


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 november 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön 809 1. Man 782 2. Kvinna
VAR 6 KOMMUN Loc 14 width 4 Kommun 110 1384. Kungsbacka 49 1401. Härryda 65 1402. Partille 18 1407. Öckerö 46 1415. Stenungsund 24 1419. Tjörn 905 1480. Göteborg 122 1481. Mölndal 106 1482. Kungälv 51 1521. Ale 68 1524. Lerum 27 1562. Lilla Edet
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår 14. 1914 . . 79. 1979 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 6 13 11 14 14 16 17 17 14 21 18 17 16 22 21 15 22 18 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 22 20 17 22 23 29 22 22 24 22 29 28 32 35 37 26 29 29 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 27 22 20 32 29 26 24 29 26 28 27 19 34 27 38 27 37 40 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 30 26 29 25 31 25 28 27 25 28 28 17
VAR 8 LÄSER GP 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 1 Läser eller tittar Du personligen i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 1(1) Göteborgs-Posten 1079 1. 6-7 dagar per vecka 130 2. 4-5 dagar per vecka 129 3. 2-3 dagar per vecka 149 4. Mer sällan 28 5. Aldrig 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LÄSER ARBETET 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) Arbetet/Nyheterna <Se F.1 för fullständig frågetext> 74 1. 6-7 dagar per vecka 20 2. 4-5 dagar per vecka 38 3. 2-3 dagar per vecka 223 4. Mer sällan 662 5. Aldrig 561 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER IDAG 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) Idag <Se F.1 för fullständig frågetext> 108 1. 6-7 dagar per vecka 97 2. 4-5 dagar per vecka 285 3. 2-3 dagar per vecka 533 4. Mer sällan 197 5. Aldrig 358 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER DAGENS NYHETER 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) Dagens Nyheter <Se F.1 för fullständig frågetext> 21 1. 6-7 dagar per vecka 8 2. 4-5 dagar per vecka 16 3. 2-3 dagar per vecka 246 4. Mer sällan 698 5. Aldrig 589 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LÄSER SV. DAGBLADET 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) Svenska Dagbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 28 1. 6-7 dagar per vecka 6 2. 4-5 dagar per vecka 22 3. 2-3 dagar per vecka 216 4. Mer sällan 720 5. Aldrig 586 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER DAGENS INDUSTRI 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 1(6) Dagens Industri <Se F.1 för fullständig frågetext> 39 1. 6-7 dagar per vecka 41 2. 4-5 dagar per vecka 54 3. 2-3 dagar per vecka 226 4. Mer sällan 651 5. Aldrig 567 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER AFTONBLADET 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 1(7) Aftonbladet <Se F.1 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 dagar per vecka 20 2. 4-5 dagar per vecka 83 3. 2-3 dagar per vecka 451 4. Mer sällan 460 5. Aldrig 534 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER EXPRESSEN 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 1(8) Expressen <Se F.1 för fullständig frågetext> 28 1. 6-7 dagar per vecka 23 2. 4-5 dagar per vecka 75 3. 2-3 dagar per vecka 495 4. Mer sällan 419 5. Aldrig 538 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER ANNAN TIDNING,1 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 1(9) Annan tidning, 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 19 1. 6-7 dagar per vecka 20 2. 4-5 dagar per vecka 46 3. 2-3 dagar per vecka 34 4. Mer sällan 0 5. Aldrig 1459 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LÄSER ANNAN TIDNING,2 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 1(10) Annan tidning, 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. 6-7 dagar per vecka 5 2. 4-5 dagar per vecka 4 3. 2-3 dagar per vecka 5 4. Mer sällan 0 5. Aldrig 1562 0. Uppgift saknas på delfrågan 13 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 TIDNING 1 1 Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 999 1(12) Tidning 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 001. Dagens Industri 0 002. Dagens Nyheter (söndag) 0 005. Morgonposten 0 007. Göteborgs-Posten (söndag) 0 008. Petrus 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 1 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 0 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 0 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 1 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 5 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 21 317. Norra Halland/Nordhalland 1 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 0 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 1 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 0 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 0 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 0 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 14 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 0 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 1 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 0 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 2 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 0 424. Nerikes Allehanda 0 425. Norra Västerbotten 0 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 0 433. Sundsvalls Tidning 1 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 0 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 0 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 0 501. Barometern 1 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 1 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 2 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 1 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 0 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 0 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 1 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 1 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 0 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 1 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 3 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 0 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 4 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 2 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 0 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 9 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 11 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 7 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 3 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 7 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 3 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 3 852. Stenungsunds-Posten 0 890. Lokal annonstidning 8 891. Utländsk dagstidning 1468 000. Frågan ej tillämplig 5 999. Uppgift saknas
VAR 19 TIDNING 2 1 Loc 33 width 3 MD= 0 or GE 999 1(13) Tidning 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 001. Dagens Industri . . 891. Utländsk dagstidning 1574 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 305 317 401 405 409 820 822 828 846 891 0 Frek: 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1574 Kod: 999 Frek: 1
VAR 20 TIDNINGSLÄSNING 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Om Du tänker på hur Du brukar läsa en morgontidning, vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst på Dig? 320 1. Läser det mesta i tidningen 1006 2. Bläddrar igenom hela tidningen och läser sådant som intresserar mig 182 3. Går bara in på de områden som intresserar mig och läser ganska lite i övrigt 49 4. Läser aldrig någon morgontidning 34 9. Uppgift saknas
VAR 21 RADIO GÖTEBORG 3 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 3 Hur ofta brukar Du ta del av följande typer av radiokanaler? 3(1) Radio Göteborg 389 1. 6-7 dagar per vecka 190 2. 4-5 dagar per vecka 198 3. 2-3 dagar per vecka 342 4. Mer sällan 288 5. Aldrig 169 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 CITY RADIO 3 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 3(2) City Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 83 1. 6-7 dagar per vecka 104 2. 4-5 dagar per vecka 156 3. 2-3 dagar per vecka 334 4. Mer sällan 516 5. Aldrig 383 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 P1 I RIKSRADION 3 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 3(3) P1 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 198 1. 6-7 dagar per vecka 74 2. 4-5 dagar per vecka 114 3. 2-3 dagar per vecka 336 4. Mer sällan 513 5. Aldrig 341 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 P2 I RIKSRADION 3 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 3(4) P2 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 40 1. 6-7 dagar per vecka 34 2. 4-5 dagar per vecka 75 3. 2-3 dagar per vecka 361 4. Mer sällan 650 5. Aldrig 416 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 P3 I RIKSRADION 3 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 3(5) P3 i riksradion <Se F.3 för fullständig frågetext> 179 1. 6-7 dagar per vecka 173 2. 4-5 dagar per vecka 261 3. 2-3 dagar per vecka 419 4. Mer sällan 229 5. Aldrig 315 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 RADIO ENERGY 3 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 3(6) Radi Energy (NRJ) <Se F.3 för fullständig frågetext> 129 1. 6-7 dagar per vecka 119 2. 4-5 dagar per vecka 134 3. 2-3 dagar per vecka 209 4. Mer sällan 599 5. Aldrig 386 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 RADIO Z 3 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 3(7) Radio Z <Se F.3 för fullständig frågetext> 45 1. 6-7 dagar per vecka 66 2. 4-5 dagar per vecka 99 3. 2-3 dagar per vecka 269 4. Mer sällan 678 5. Aldrig 419 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 RADIO RIX 3 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 3(8) Radio Rix <Se F.3 för fullständig frågetext> 23 1. 6-7 dagar per vecka 37 2. 4-5 dagar per vecka 94 3. 2-3 dagar per vecka 250 4. Mer sällan 735 5. Aldrig 437 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 CLASSIC RADIO 3 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 3(9) Classic Radio <Se F.3 för fullständig frågetext> 24 1. 6-7 dagar per vecka 25 2. 4-5 dagar per vecka 37 3. 2-3 dagar per vecka 155 4. Mer sällan 892 5. Aldrig 443 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 ÖVRIG NÄRRADIO 3 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 3(10) Övrig närradio <Se F.3 för fullständig frågetext> 26 1. 6-7 dagar per vecka 23 2. 4-5 dagar per vecka 54 3. 2-3 dagar per vecka 252 4. Mer sällan 784 5. Aldrig 437 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 AKTUELLT 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av nyhetsprogram i TV? 4(1) Aktuellt i Kanal 1 414 1. Dagligen 265 2. 5-6 ggr/vecka 309 3. 3-4 ggr/vecka 271 4. 1-2 ggr/vecka 170 5. Mer sällan 26 6. Aldrig 129 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 RAPPORT 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) Rapport i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 466 1. Dagligen 264 2. 5-6 ggr/vecka 314 3. 3-4 ggr/vecka 246 4. 1-2 ggr/vecka 179 5. Mer sällan 28 6. Aldrig 87 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 VÄSTNYTT 4 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 4(3) Västnytt i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 297 1. Dagligen 168 2. 5-6 ggr/vecka 238 3. 3-4 ggr/vecka 242 4. 1-2 ggr/vecka 347 5. Mer sällan 112 6. Aldrig 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 MORGON-TV I TV 2 4 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 4(4) Morgon i TV 2 <Se F.4 för fullständig frågetext> 25 1. Dagligen 22 2. 5-6 ggr/vecka 34 3. 3-4 ggr/vecka 71 4. 1-2 ggr/vecka 282 5. Mer sällan 778 6. Aldrig 372 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 NYHETERNA I TV4 4 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 4(5) Nyheterna i TV4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 176 1. Dagligen 213 2. 5-6 ggr/vecka 340 3. 3-4 ggr/vecka 260 4. 1-2 ggr/vecka 255 5. Mer sällan 115 6. Aldrig 225 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 MORGON-TV I TV 4 4 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 4(6) Morgon i TV 4 <Se F.4 för fullständig frågetext> 59 1. Dagligen 38 2. 5-6 ggr/vecka 50 3. 3-4 ggr/vecka 83 4. 1-2 ggr/vecka 269 5. Mer sällan 746 6. Aldrig 339 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 3-MIN.NYHETER I TV3 4 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 4(7) 3-minutersnyheterna i TV3 <Se F.4 för fullständig frågetext> 41 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 77 3. 3-4 ggr/vecka 126 4. 1-2 ggr/vecka 331 5. Mer sällan 629 6. Aldrig 351 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 5-MIN.NYHETER I FEMMAN 4 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 4(8) 5-minutersnyheterna i Femman <Se F.4 för fullständig frågetext> 26 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 43 3. 3-4 ggr/vecka 71 4. 1-2 ggr/vecka 225 5. Mer sällan 835 6. Aldrig 371 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 TITTAR PÅ KANAL 1 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 5 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 5(1) Kanal 1 660 1. Dagligen 321 2. 5-6 ggr/vecka 267 3. 3-4 ggr/vecka 175 4. 1-2 ggr/vecka 76 5. Mer sällan 7 6. Aldrig 3 7. Har ej tillgång 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 TITTAR PÅ TV 2 5 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) TV 2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 669 1. Dagligen 335 2. 5-6 ggr/vecka 272 3. 3-4 ggr/vecka 170 4. 1-2 ggr/vecka 67 5. Mer sällan 7 6. Aldrig 3 7. Har ej tillgång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 TITTAR PÅ TV3 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) TV3 <Se F.5 för fullständig frågetext> 227 1. Dagligen 154 2. 5-6 ggr/vecka 227 3. 3-4 ggr/vecka 180 4. 1-2 ggr/vecka 151 5. Mer sällan 60 6. Aldrig 397 7. Har ej tillgång 183 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 TITTAR PÅ TV4 5 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 5(4) TV4 <Se F.5 för fullständig frågetext> 591 1. Dagligen 322 2. 5-6 ggr/vecka 296 3. 3-4 ggr/vecka 183 4. 1-2 ggr/vecka 90 5. Mer sällan 11 6. Aldrig 19 7. Har ej tillgång 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 TITTAR PÅ FEMMAN 5 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 5(5) Femman (TV5) <Se F.5 för fullständig frågetext> 126 1. Dagligen 73 2. 5-6 ggr/vecka 126 3. 3-4 ggr/vecka 147 4. 1-2 ggr/vecka 226 5. Mer sällan 146 6. Aldrig 497 7. Har ej tillgång 238 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 TITTAR PÅ CNN 5 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 5(6) Nyhetskanalen CNN <Se F.5 för fullständig frågetext> 18 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 27 3. 3-4 ggr/vecka 43 4. 1-2 ggr/vecka 156 5. Mer sällan 272 6. Aldrig 774 7. Har ej tillgång 282 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 TITTAR PÅ MTV 5 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 5(7) MTV <Se F.5 för fullständig frågetext> 62 1. Dagligen 26 2. 5-6 ggr/vecka 67 3. 3-4 ggr/vecka 92 4. 1-2 ggr/vecka 258 5. Mer sällan 311 6. Aldrig 469 7. Har ej tillgång 294 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 TITTAR PÅ FILMNET 5 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 5(8) Filmnet <Se F.5 för fullständig frågetext> 13 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 28 3. 3-4 ggr/vecka 33 4. 1-2 ggr/vecka 27 5. Mer sällan 232 6. Aldrig 944 7. Har ej tillgång 286 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 TITTAR PÅ TV1000 5 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 5(9) TV1000 <Se F.5 för fullständig frågetext> 17 1. Dagligen 13 2. 5-6 ggr/vecka 32 3. 3-4 ggr/vecka 50 4. 1-2 ggr/vecka 46 5. Mer sällan 215 6. Aldrig 930 7. Har ej tillgång 276 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 TITTAR PÅ EUROSPORT 5 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 5(10) Eurosport <Se F.5 för fullständig frågetext> 73 1. Dagligen 40 2. 5-6 ggr/vecka 94 3. 3-4 ggr/vecka 140 4. 1-2 ggr/vecka 270 5. Mer sällan 258 6. Aldrig 468 7. Har ej tillgång 236 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 49 TITTAR PÅ KOLLEVISION 5 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 5(11) Kollevisionen <Se F.5 för fullständig frågetext> 6 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 12 3. 3-4 ggr/vecka 49 4. 1-2 ggr/vecka 171 5. Mer sällan 437 6. Aldrig 622 7. Har ej tillgång 275 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 50 TITTAR PÅ KANAL GBG 5 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 5(12) Kanal Göteborg i TV4 <Se F.5 för fullständig frågetext> 50 1. Dagligen 29 2. 5-6 ggr/vecka 75 3. 3-4 ggr/vecka 151 4. 1-2 ggr/vecka 371 5. Mer sällan 335 6. Aldrig 304 7. Har ej tillgång 264 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 51 TITTAR PÅ TV21 5 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 5(13) TV21 <Se F.5 för fullständig frågetext> 4 1. Dagligen 3 2. 5-6 ggr/vecka 20 3. 3-4 ggr/vecka 66 4. 1-2 ggr/vecka 222 5. Mer sällan 369 6. Aldrig 623 7. Har ej tillgång 272 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 52 PREN EJ MORGONTIDNING 6 Loc 68 width 1 MD=9 6 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 6(1) Nej 318 1. Markerat 1269 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 53 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 69 width 1 MD=9 6(2) Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 1185 1. Markerat 402 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 54 PREN ARBETET 6 Loc 70 width 1 MD=9 6(3) Ja, på Arbetet/Nyheterna <Se F.6 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1513 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 55 PREN DAGENS NYHETER 6 Loc 71 width 1 MD=9 6(4) Ja, på Dagens Nyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1559 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 56 PREN SVENSKA DAGBLADET 6 Loc 72 width 1 MD=9 6(5) Ja, på Svenska Dagbladet <Se F.6 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1549 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 57 PREN DAGENS INDUSTRI 6 Loc 73 width 1 MD=9 6(6) Ja, på Dagens Industri <Se F.6 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 1535 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 58 PREN ANNAN TIDNING 6 Loc 74 width 1 MD=9 6(7) Ja, på annan tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 1509 5. Ej markerat 4 9. Uppgift saknas
VAR 59 TIDNING 1 6 Loc 75 width 3 MD= 0 or GE 999 6(8) Tidning 1 <Se F.6 för fullständig frågetext> 0 001. Dagens Industri 2 002. Dagens Nyheter (söndag) 0 005. Morgonposten 0 007. Göteborgs-Posten (söndag) 1 008. Petrus 0 102. Arbetar-Tidningen Ny dag 0 103. Folkviljan 0 104. Smålands-Folket 0 105. Blekinge Folkblad 0 106. Nya Wärmland 0 201. Aftonbladet 0 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 0 203. Arbetet 0 204. Dagbladet Nya Samhället 1 205. Dala-Demokraten 0 206. Folkbladet Östgöten - Östergötlands Folkblad 0 207. Folket 0 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 0 209. Karlskoga-Kuriren 0 210. Kronobergaren/Sunnebo tidning 0 211. Länstidningen (Östersund) 0 212. Norrländska Socialdemokraten 0 213. Nya Norrland 0 214. Oskarshamns-Nyheterna 0 215. Piteå-Tidningen 0 216. Smålands Folkblad/Höglandet 0 217. Sydöstra Sveriges Dagblad/Sydöstran 0 218. Hälsinge-Kuriren 0 219. Värmlands Folkblad 0 220. Västerbottens Folkblad 0 221. Västerviks-Demokraten 0 222. Västgöta-Demokraten 0 223. Västmanlands Folkblad - Folkbladet för Västmanland 0 224. Örebro-Kuriren 0 225. Östra Småland 0 226. Stockholms-Tidningen 0 227. Aftontidningen 0 228. Morgontidningen Socialdemokraten 0 229. Skånska Socialdemokraten-Nyheterna 0 230. Ny Tid 0 231. Kuriren 0 233. Östgöten 0 234. Östergötlands Folkblad 0 236. Skaraborgaren 0 237. Aurora 0 301. Blekinge-Posten 0 302. Dalabygden 0 303. DB - Aktuella Journalen 0 304. Gävle Dalabygden 5 305. Hallands Nyheter 0 306. Haningebladet 0 307. Hudiksvalls-Tidningen 0 308. Hälsinglands Tidning 0 309. Kalmar Läns Tidning 0 310. Kinda-Posten 0 311. Laholms Tidning 0 312. Läns-Posten (Örebro) 0 313. Länstidningen Södertälje 0 314. Länstidningen Östergötland 0 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 0 316. Nord-Sverige 17 317. Norra Halland/Nordhalland 1 318. Norra Skåne 0 319. Norrtelje Tidning 0 320. Nynäshamns-Posten 0 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 0 322. Skaraborgs-Bygden 0 323. Skånska Dagbladet 0 324. Smålandsbygdens Tidning 0 325. Södermanlands Nyheter 0 326. Sörmlandsbygden 0 327. Vimmerby Tidning 0 328. Värmlandsbygden 0 329. Västerbygden 0 330. Västmanlands Nyheter 0 331. Uddevalla-Posten 0 332. Växjö-Bladet 0 333. Östersunds-Posten 0 334. Upplands Nyheter 0 335. Västerbottningen 0 336. Älvsborgs-Posten 0 337. Gästrikslands Tidning 0 401. Alingsås Tidning 0 402. Arboga Tidning 0 403. Bergslagsposten 0 404. Blekinge Läns Tidning 7 405. Bohuslänningen 0 406. Bergslagsbladet med Arboga Tidning 0 407. Elfsborgs Läns Tidning 0 408. Eskilstuna-Kuriren 0 409. Expressen 0 410. Falu-Kuriren 0 411. Gefle Dagblad 0 412. GT 0 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 414. Göteborgs-Posten 0 415. Hallands-Posten 0 416. Karlstads-Tidningen 0 417. Katrineholms-Kuriren 0 418. Kristianstadsbladet 0 419. Kvällsposten 0 420. Lerums Tidning 0 421. Ljusnan 0 422. Mellersta Skåne 0 423. Motala Tidning 0 424. Nerikes Allehanda 0 425. Norra Västerbotten 0 426. Nya Länstidningen/Nya Lidköpings-Tidningen 0 427. Provinstidningen Dalsland 0 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 0 429. Smålands Dagblad 0 430. Smålands-Tidningen 0 432. Strengnes Tidning 0 433. Sundsvalls Tidning 1 434. Sydsvenska Dagbladet 0 435. Sydöstra Götalands Tidningar 0 436. Södra Sveriges Tidningar 0 437. Sölvesborgs-Tidningen 0 438. Tranås Tidning 0 439. Trelleborgs Allehanda 0 440. Uppsala Nya Tidning 0 441. Vadstena Skännings Tidning 0 442. Vestmanlands Läns Tidning 0 443. Vetlanda Posten 0 444. Västerbottens Kuriren 0 445. Ystads Allehanda 0 446. Örnsköldsviks Allehanda 0 447. Afton-Tidningen 0 448. Svenska Morgonbladet 0 449. Lunds Dagblad 0 450. Varbergs Tidning 0 451. Hudiksvallsposten 0 452. Söderhamns Tidning 0 453. Jämtlands Tidning 0 454. Hudiksvalls Nyheter 0 501. Barometern 1 502. Borås Tidning 0 503. Enköpings-Posten 1 504. Falköpings-Tidning 0 505. Filipstads Tidning 0 506. Gotlands Allehanda 0 507. Haparandabladet 0 509. Hjo Tidning 0 510. Mariestads-Tidningen/Tidning för Skaraborgs län 0 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 1 514. Nya Wermlandstidningen 0 515. Oskarshamns-Tidning 0 516. Smålandsposten 0 517. Svenska Dagbladet 0 518. Tranås-Posten 0 519. Ulricehamns Tidning 0 520. Västerviks-Tidningen 0 521. Östgöta-Bladet 0 522. Östgöta Correspondenten 0 523. Norrlands-Posten 0 524. Älvsborgs Nyheter 0 525. Östergötlands Dagblad 0 526. Smålands Allahanda 1 527. Halland - Hallands Dagblad 0 528. Aftonposten 0 529. Östhammars Tidning 0 530. Sundsvallsposten 0 531. Sölvesborgs-Bladet 0 532. Westgöten 0 533. Köpinge-Posten 0 534. Nordsvenska Dagbladet 0 535. Karlsborgstidningen 0 601. Arvika Nyheter 0 602. Engelholms Tidning 0 603. Eslövs Tidning 0 604. Gotlänningen 0 605. Höganäs Tidning 0 606. Karlhamns Allehanda 0 607. Klippans Tidning 0 608. Landskrona-Posten 0 609. Ljungby Tidningen - Älmhults Tidning - Smålänningen 0 610. Nordvästra Skånes Tidningar 0 611. Norrbottens-Kuriren 0 612. Skaraborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 1 613. Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidning) 0 614. Västernorrlands Allehanda 0 615. Västgöta-Bladet 0 616. Ölandsbladet 0 617. Öresunds-Posten 0 701. Arbetaren 0 702. Gnistan 0 703. Internationalen 1 704. Proletären 0 705. Norrskensflamman 0 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtfors-Tidningen Dalslänningen 0 803. Borlänge Tidning 2 804. Dagen 0 805. Dagens Nyheter 0 806. Danderyds Tidning 0 807. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet 0 808. Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 0 809. Fagersta-Posten 0 810. Finn Sanomat 0 811. Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 0 812. Helsinborgs Dagblad 0 813. Huddinge-Posten 0 814. Härjedalen 0 815. Järfälla Nyheter 0 816. Järva Nyheter 0 817. Jönköpings-Posten 0 818. Karlskoga Tidning 0 819. Klarälvsbygden 6 820. Kungälvs-Posten 0 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 5 822. Lilla Edet-Posten 0 823. Ljusdals-Posten 0 824. Ludvika Tidning 0 825. Lysekilposten med Orust-Tjörn 0 826. Mora Tidning 0 827. Mälaröarnas Nyheter 3 828. Mölndals-Posten 0 829. Norrort 0 830. Nybro Tidning 0 831. Sala Allehanda 0 832. Sandvikens Tidning 0 833. Sigtuna-Märsta-Posten 2 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 0 835. Sundbybergs och Solna Tidning 0 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 0 837. Säters Tidning 0 838. Södra Dalarnas Tidning 4 839. Trollhättans Tidning 0 840. Trosa Tidning 0 841. Vaxholms Tidning 0 842. Värnamo Nyheter 0 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 0 844. Väsby-Nytt 0 845. Västerort 3 846. Kungsbacka Tidning 0 847. Tempus 0 848. Alternativet 0 849. Göteborgs-Trakten 0 850. Stockholms Läns Södertälje Tidning 0 851. Annonsbladet (Helsingborg) 0 852. Stenungsunds-Posten 0 890. Lokal annonstidning 7 891. Utländsk dagstidning 1509 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas
VAR 60 TIDNING 2 6 Loc 78 width 3 MD= 0 or GE 999 6(9) Tidning 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 001. Dagens Industri . . 891. Utländsk dagstidning 1579 000. Frågan ej tillämplig 5 999. Uppgift saknas Kod: 305 317 822 846 891 0 999 Frek: 1 1 2 2 1 1579 5
VAR 61 LÅNAR AV BEKANT 8 Loc 81 width 1 MD=9 8 Om Du brukar läsa någon morgontidning som Du inte prenumererar på, hur har Du då tillgång till den? 8(1) Byter/lånar av granne/bekant 126 1. Markerat 1291 5. Ej markerat 174 9. Uppgift saknas
VAR 62 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 8 Loc 82 width 1 MD=9 8(2) Läser den på bibliotek <Se F.8 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 1336 5. Ej markerat 174 9. Uppgift saknas
VAR 63 LÄSER ARBETET/SKOLAN 8 Loc 83 width 1 MD=9 8(3) Läser den i skolan/på arbetet <Se F.8 för fullständig frågetext> 512 1. Markerat 905 5. Ej markerat 174 9. Uppgift saknas
VAR 64 GRATIS TIDNING 8 Loc 84 width 1 MD=9 8(4) Har tidningen gratis <Se F.8 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1379 5. Ej markerat 174 9. Uppgift saknas
VAR 65 KÖPER LÖSNUMMER 8 Loc 85 width 1 MD=9 8(5) Köper lösnummer <Se F.8 för fullständig frågetext> 317 1. Markerat 1100 5. Ej markerat 174 9. Uppgift saknas
VAR 66 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 8 Loc 86 width 1 MD=9 8(6) Annat sätt <Se F.8 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 1321 5. Ej markerat 174 9. Uppgift saknas
VAR 67 HAR EJ TILLGÅNG 8 Loc 87 width 1 MD=9 8(7) Har ej tillgång till tidning på annat sätt <Se F.8 för fullständig frågetext> 487 1. Markerat 930 5. Ej markerat 174 9. Uppgift saknas
VAR 68 UPPHÖRA PRENUMERATION 9 Loc 88 width 1 MD=9 9 Har Du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Du nu har, eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret? 111 1. Ja, flera gånger 174 2. Ja, någon enstaka gång 927 3. Nej 337 5. Prenumererar ej någon tidning 12 8. Tveksam, vet ej 30 9. Uppgift saknas
VAR 69 UPPHÖR ARBETET 9 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 9(1) Om ja, på vilken/vilka har Du funderat på att upphöra med prenumeration? 9(1) Arbetet/Nyheterna 7 1. Markerat 171 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig 148 9. Uppgift saknas
VAR 70 UPPHÖR G-P 9 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) Göteborgs-Posten <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 156 1. Markerat 22 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig 148 9. Uppgift saknas
VAR 71 UPPHÖR DAGENS NYHETER 9 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) Dagens Nyheter <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 173 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig 148 9. Uppgift saknas
VAR 72 UPPHÖR SV DAGBLADET 9 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) Svenska Dagbladet <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 176 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig 148 9. Uppgift saknas
VAR 73 UPPHÖR DAGENS INDUSTRI 9 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) Dagens Industri <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 176 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig 148 9. Uppgift saknas
VAR 74 UPPHÖR ANNAN TIDNING 9 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) Annan tidning <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 172 5. Ej markerat 1265 0. Frågan ej tillämplig 148 9. Uppgift saknas
VAR 75 UPPHÖR TIDNING 9 Loc 95 width 3 MD= 0 or GE 999 9(7) Tidning <Se F.9(1) för fullständig frågetext> 1 305. Hallands Nyheter 2 317. Norra Halland/Nordhalland 1 405. Bohuslänningen 1 434. Sydsvenska Dagbladet 3 822. Lilla Edet-Posten 1 839. Trollhättans Tidning 1550 000. Frågan ej tillämplig 32 999. Uppgift saknas
VAR 76 VIKTIG: SPORT 11 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 11 Hur viktiga anser Du personligen att nedanstående typer av tidningsinnehåll är? Markera för varje innehållstyp hur viktigt Du anser det vara att Din lokala morgontidning innehåller just detta. 11(1) Sport 294 1. Mycket viktigt 287 2. Ganska viktigt 252 3. Något viktigt 78 4. Varken eller/vet ej 104 5. Något oviktigt 184 6. Ganska oviktigt 222 7. Mycket oviktigt 133 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 VIKTIG: INSÄNDARE 11 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 11(2) Insändare <Se F.11 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket viktigt 388 2. Ganska viktigt 365 3. Något viktigt 164 4. Varken eller/vet ej 109 5. Något oviktigt 133 6. Ganska oviktigt 103 7. Mycket oviktigt 152 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 VIKTIG: INRIKESNYHET 11 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 11(3) Inrikesnyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 838 1. Mycket viktigt 362 2. Ganska viktigt 87 3. Något viktigt 27 4. Varken eller/vet ej 17 5. Något oviktigt 30 6. Ganska oviktigt 89 7. Mycket oviktigt 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 VIKTIG: EKONOMI 11 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 11(4) Ekonomi och handel <Se F.11 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket viktigt 461 2. Ganska viktigt 291 3. Något viktigt 106 4. Varken eller/vet ej 56 5. Något oviktigt 65 6. Ganska oviktigt 71 7. Mycket oviktigt 126 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 VIKTIG: LEDARE 11 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 11(5) Ledare <Se F.11 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket viktigt 309 2. Ganska viktigt 326 3. Något viktigt 230 4. Varken eller/vet ej 110 5. Något oviktigt 115 6. Ganska oviktigt 113 7. Mycket oviktigt 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 VIKTIG: NYHET KOMMUN 11 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 11(6) Nyheter från den egna kommunen <Se F.11 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket viktigt 484 2. Ganska viktigt 146 3. Något viktigt 40 4. Varken eller/vet ej 22 5. Något oviktigt 44 6. Ganska oviktigt 81 7. Mycket oviktigt 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 VIKTIG: NYHET VÄSTSV 11 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 11(7) Nyheter från hela Västsverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket viktigt 522 2. Ganska viktigt 185 3. Något viktigt 49 4. Varken eller/vet ej 33 5. Något oviktigt 45 6. Ganska oviktigt 84 7. Mycket oviktigt 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 VIKTIG: UTRIKESNYHET 11 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 11(8) Utrikesnyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 666 1. Mycket viktigt 455 2. Ganska viktigt 143 3. Något viktigt 39 4. Varken eller/vet ej 28 5. Något oviktigt 43 6. Ganska oviktigt 82 7. Mycket oviktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 VIKTIG: KULTUR 11 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 11(9) Kultur <Se F.11 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket viktigt 355 2. Ganska viktigt 342 3. Något viktigt 121 4. Varken eller/vet ej 108 5. Något oviktigt 100 6. Ganska oviktigt 98 7. Mycket oviktigt 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 VIKTIG: KOMMUNALPOL 11 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 11(10) Kommunalpolitik <Se F.11 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket viktigt 444 2. Ganska viktigt 317 3. Något viktigt 136 4. Varken eller/vet ej 99 5. Något oviktigt 69 6. Ganska oviktigt 68 7. Mycket oviktigt 137 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 86 VIKTIG: NÖJEN 11 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 11(11) Nöjen <Se F.11 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket viktigt 438 2. Ganska viktigt 411 3. Något viktigt 82 4. Varken eller/vet ej 81 5. Något oviktigt 71 6. Ganska oviktigt 47 7. Mycket oviktigt 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 87 VIKTIG: TV-PROGRAM 11 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 11(12) Om radio- och TV-program <Se F.11 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket viktigt 469 2. Ganska viktigt 235 3. Något viktigt 54 4. Varken eller/vet ej 43 5. Något oviktigt 59 6. Ganska oviktigt 101 7. Mycket oviktigt 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 88 VIKTIG: ANNONSER 11 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 11(13) Annonser <Se F.11 för fullständig frågetext> 285 1. Mycket viktigt 398 2. Ganska viktigt 355 3. Något viktigt 119 4. Varken eller/vet ej 91 5. Något oviktigt 94 6. Ganska oviktigt 107 7. Mycket oviktigt 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 37 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 89 LÄSER: G-P NORDOST 17 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 8 17 Läser eller tittar Du personligen i någon av G-P:s lokaltidningar- och i så fall hur ofta? 17(1) G-P Nordost 59 1. Varje vecka 25 2. Någon gång i månaden 37 3. Mer sällan 139 4. Aldrig 704 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 431 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 90 LÄSER: G-P NORDVÄST 17 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 8 17(2) G-P Nordväst <Se F.17 för fullständig frågetext> 149 1. Varje vecka 35 2. Någon gång i månaden 35 3. Mer sällan 136 4. Aldrig 651 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 389 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 91 LÄSER: G-P SYDVÄST 17 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 8 17(3) G-P Sydväst <Se F.17 för fullständig frågetext> 178 1. Varje vecka 58 2. Någon gång i månaden 57 3. Mer sällan 123 4. Aldrig 628 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 351 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 92 LÄSER: G-P ANGERED 17 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 8 17(4) G-P Angered <Se F.17 för fullständig frågetext> 28 1. Varje vecka 20 2. Någon gång i månaden 20 3. Mer sällan 134 4. Aldrig 725 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 468 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 93 LÄSER: G-P PARTILLE 17 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 8 17(5) G-P Partille <Se F.17 för fullständig frågetext> 59 1. Varje vecka 16 2. Någon gång i månaden 19 3. Mer sällan 137 4. Aldrig 714 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 450 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 94 LÄSER: G-P MÖLNDAL 17 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 8 17(6) G-P Mölndal <Se F.17 för fullständig frågetext> 82 1. Varje vecka 28 2. Någon gång i månaden 25 3. Mer sällan 133 4. Aldrig 709 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 418 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 95 LÄSER: G-P HÄRRYDA 17 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 8 17(7) G-P Härryda <Se F.17 för fullständig frågetext> 38 1. Varje vecka 8 2. Någon gång i månaden 17 3. Mer sällan 137 4. Aldrig 728 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 467 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 96 LÄSER: G-P BOHUSLÄN 17 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 8 17(8) G-P Bohuslän <Se F.17 för fullständig frågetext> 132 1. Varje vecka 39 2. Någon gång i månaden 37 3. Mer sällan 134 4. Aldrig 654 5. Har inte tillgång till tidningen 116 0. Frågan ej tillämplig 399 8. Uppgift saknas på delfrågan 80 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 KOMMUNALA FRÅGOR 18 Loc 119 width 1 MD=9 18 Hur mycket brukar Du läsa om kommunalpolitik, kommunala frågor och kommunal service i den lokala morgon- och/eller kvällstidning Du brukar läsa? 145 1. Allt/nästan allt 525 2. Ganska mycket 619 3. Inte särskilt mycket 245 4. Nästan ingenting 57 9. Uppgift saknas
VAR 98 TILLFÖRL. RADIO GBG 19 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 19 Om Du tänker på sådant som händer i Din kommun hur tillförlitlig bedömer Du följande mediers rapportering vara? 19(1) Radio Göteborg P4 194 1. Mycket tillförlitlig 579 2. Ganska tillförlitlig 54 3. Inte särskilt tillförlitlig 23 4. Mindre tillförlitlig 21 5. Inte alls tillförlitlig 564 8. Har ingen 111 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 TILLFÖRL CITY 107 19 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) City 107 <Se F.19 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket tillförlitlig 196 2. Ganska tillförlitlig 100 3. Inte särskilt tillförlitlig 65 4. Mindre tillförlitlig 54 5. Inte alls tillförlitlig 854 8. Har ingen 230 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 TILLFÖRLITLIG P1 19 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 19(3) P1 i riksradion <Se F.19 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket tillförlitlig 352 2. Ganska tillförlitlig 49 3. Inte särskilt tillförlitlig 28 4. Mindre tillförlitlig 26 5. Inte alls tillförlitlig 666 8. Har ingen 189 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 TILLFÖRLITLIG P3 19 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 19(4) P3 i riksradion <Se F.19 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket tillförlitlig 459 2. Ganska tillförlitlig 82 3. Inte särskilt tillförlitlig 45 4. Mindre tillförlitlig 30 5. Inte alls tillförlitlig 550 8. Har ingen 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 TILLFÖRLITL VÄSTNYTT 19 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 19(5) Västnytt i TV 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> 479 1. Mycket tillförlitlig 690 2. Ganska tillförlitlig 26 3. Inte särskilt tillförlitlig 19 4. Mindre tillförlitlig 12 5. Inte alls tillförlitlig 226 8. Har ingen 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 TILLFÖRLITL KANAL GBG 19 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 19(6) Kanal Göteborg i TV4 <Se F.19 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket tillförlitlig 464 2. Ganska tillförlitlig 62 3. Inte särskilt tillförlitlig 32 4. Mindre tillförlitlig 23 5. Inte alls tillförlitlig 593 8. Har ingen 153 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 TILLFÖRLITLIG GP 19 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) Göteborgs-Posten <Se F.19 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket tillförlitlig 833 2. Ganska tillförlitlig 69 3. Inte särskilt tillförlitlig 30 4. Mindre tillförlitlig 21 5. Inte alls tillförlitlig 162 8. Har ingen 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 TILLFÖRLITLIG ARBETET 19 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) Arbetet/Nyheterna <Se F.19 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket tillförlitlig 246 2. Ganska tillförlitlig 47 3. Inte särskilt tillförlitlig 23 4. Mindre tillförlitlig 25 5. Inte alls tillförlitlig 889 8. Har ingen 219 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 TILLFÖRLITLIG IDAG 19 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 19(9) Idag <Se F.19 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket tillförlitlig 387 2. Ganska tillförlitlig 191 3. Inte särskilt tillförlitlig 120 4. Mindre tillförlitlig 72 5. Inte alls tillförlitlig 502 8. Har ingen 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 INTRESSE FÖR POLITIK 20 Loc 129 width 1 MD=9 20 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 187 1. Mycket intresserad 701 2. Ganska intresserad 582 3. Inte särskilt intresserad 98 4. Inte alls intresserad 23 9. Uppgift saknas
VAR 108 INTRESSE EGEN KOMMUN 21 Loc 130 width 1 MD=9 21 Hur pass intresserad är Du i av politiken i Din kommun? 157 1. Mycket intresserad 641 2. Ganska intresserad 672 3. Inte särskilt intresserad 99 4. Inte alls intresserad 22 9. Uppgift saknas
VAR 109 SAMHÄLLSPROBLEM 1 22 Loc 131 width 3 MD= 0 or GE 999 22 Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i Din kommun idag? Ange högst tre frågor/problem. 22(1) Samhällsproblem 1 47 001. Skatten i kommunen 0 002. Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 1 003. Andra skatter 1 010. Avgifter och taxor 187 020. Kommunens ekonomi 0 021. Sveriges ekonomi 0 022. Ekonomi övrigt 4 030. Offentlig sektor 1 031. Privatisering/avreglering 2 040. Kommunal service allmänt 16 050. Sociala frågor 0 051. Socialbidrag 5 055. Fördelningsfrågor 0 056. Segregationen 67 060. Äldreomsorg (allmänt) 2 061. Hemtjänsten 0 062. Färdtjänsten 1 063. Pensioner 125 070. Sjukvården allmänt 0 071. Vårdcentraler 1 072. Husläkare 1 073. Privat sjukvård 1 077. Handikappfrågor 0 078. Omsorgen om psykiskt handikappade 102 080. Skolan 1 081. Grundskolan 0 082. Gymnasieskolan 0 083. Skolpeng 2 084. Fristående skolor/privatskolor 4 088. Alkohol/narkotika/droger 88 090. Barnomsorgen 0 091. Vårdnadsbidrag 3 092. Daghem/familjedaghem 0 093. Privat barnomsorg 1 094. Barnfamiljernas ekonomi 4 100. Kultur 0 101. Bibliotek 0 102. Teater 6 110. Fritids/idrottsfrågor 1 111. Bidrag till föreningar 0 112. Idrottsanläggningar 7 113. Ungdomsfrågor 0 114. Musikskolan 19 120. Kommunikation/trafik (allmänt) 19 121. Kollektivtrafik 3 122. Bilar/privatbilism 1 123. Vägtullar 0 124. P-lisor/parkering 1 125. Riksväg 45 1 126. Järnväg/dubbelspår 3 130. Gator/vägar/renhållning 0 131. Parkering 9 140. Bostäder (allmänt) 0 141. Tillgång till bostäder 0 142. Hyror 2 145. Stadsplanefrågor 111 150. Miljöfrågor 3 160. Politiker (allmänt) 3 161. Bristande förtroende för den kommunala ledningen 1 170. Byråkrati 2 175. Information till medborgarna 9 180. Nedskärningar allmänt 2 181. Nedskärningar inom äldreomsorgen 3 182. Nedskärningar inom barnomsorgen 4 183. Nedskärningar inom sjukvården 9 184. Nedskärningar inom skolan 0 185. Nedskärningar inom kultur 0 186. Nedskärningar inom fritid 0 187. Nedskärningar inom miljövård 0 188. Nedskärningar bland personalen 0 189. Nedskärningar inom social välfärd 0 190. Nedskärningar arbetsmarknadsåtgärder 0 191. Nedskärningar inom ungdomsverksamheten 3 195. Nedskärningar inom fler än två områden 4 200. Lokal fråga Göteborg SDN 0 201. Lokal fråga Göteborg övrigt 0 202. Lokal fråga Ale 0 203. Lokal fråga Härryda 0 204. Lokal fråga Kungsbacka 0 205. Lokal fråga Kungälv 1 206. Lokal fråga Lerum 1 207. Lokal fråga Lilla Edet 0 208. Lokal fråga Mölndal 3 209. Lokal fråga Partille 0 210. Lokal fråga Stenungsund 0 211. Lokal fråga Tjörn 0 212. Lokal fråga Öckerö 0 213. Lokal fråga Okänd kommun 237 220. Syssesättning 4 230. Näringslivet i kommunen (varvet etc) 8 235. Lag och ordning/brottslighet 1 236. Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 24 240. Invandrar/flyktingfrågor 2 241. Främlingsfientlighet 0 250. Regionfrågor 3 260. Utrikes/internationella frågor 39 500. Övrigt 1 505. Övriga rikspolitiska frågor 0 506. Omsorg (allmänt, ej specifierat) 1 510. Svaret=alla frågor är viktiga 1 511. Inget är viktigt 29 995. Vet ej 19 000. Frågan ej tillämplig 324 999. Uppgift saknas
VAR 110 SAMHÄLLSPROBLEM 2 22 Loc 134 width 3 MD= 0 or GE 999 22(2) Samhällsproblem 2 <Se F.22 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 1 995. Vet ej 191 000. Frågan ej tillämplig 396 999. Uppgift saknas Kod: 1 10 20 21 22 30 31 40 50 51 55 60 61 Frek: 24 3 79 1 2 10 2 9 19 1 3 117 2 Kod: 62 63 70 71 72 77 78 80 81 83 84 88 90 Frek: 3 1 129 1 2 2 1 101 1 1 1 3 74 Kod: 92 93 100 101 110 112 113 120 121 122 123 124 126 Frek: 6 1 11 1 11 1 6 33 33 4 1 1 2 Kod: 130 140 141 142 145 150 160 161 170 177 180 181 182 Frek: 4 9 2 2 5 66 5 1 2 1 6 1 9 Kod: 183 184 191 195 200 201 203 208 210 220 230 235 236 Frek: 7 3 2 1 1 1 1 1 2 84 6 7 4 Kod: 240 241 250 260 500 995 0 999 Frek: 30 1 2 7 27 1 191 396
VAR 111 SAMHÄLLSPROBLEM 3 22 Loc 137 width 3 MD= 0 or GE 999 22(3) Samhällsproblem 3 <Se F.22 för fullständig frågetext> 001. Skatten i kommunen . . 510. Svaret=alla frågor är viktiga 1 995. Vet ej 407 000. Frågan ej tillämplig 501 999. Uppgift saknas Kod: 1 3 10 20 21 22 30 31 40 50 51 55 60 Frek: 19 1 1 42 1 2 3 3 2 13 2 2 59 Kod: 63 70 73 77 80 88 90 92 100 101 110 111 112 Frek: 2 70 1 3 74 4 33 2 17 1 7 1 2 Kod: 113 120 121 124 130 140 141 142 145 150 160 170 180 Frek: 10 27 17 1 1 9 1 3 2 83 1 3 1 Kod: 181 182 183 184 189 191 195 200 201 204 205 206 209 Frek: 1 2 3 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 Kod: 220 230 235 236 240 241 250 260 350 500 505 995 0 Frek: 58 3 13 3 20 2 1 3 1 30 1 1 407 Kod: 999 Frek: 501
VAR 112 BÄSTA PARTI 23 Loc 140 width 2 MD=99 23 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 120 01. Vänsterpartiet 595 02. Socialdemokraterna 72 03. Centerpartiet 128 04. Folkpartiet liberalerna 370 05. Moderata samlingspartiet 42 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 76 07. Miljöpartiet de gröna 8 08. Ny Demokrati 36 09. Annat parti 47 98. Fler än ett parti 97 99. Uppgift saknas
VAR 113 PARTIANHÄNGARE 23 Loc 142 width 1 MD=9 23(1) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 370 1. Ja, mycket övertygad 676 3. Ja, något övertygad 429 5. Nej 116 9. Uppgift saknas
VAR 114 MINSKA OFFENT SEKTOR 24 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 24 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 24(1) Minska den offentliga sektorn 227 1. Mycket bra förslag 301 2. Ganska bra förslag 311 3. Varken bra eller dåligt förslag 281 4. Ganska dåligt förslag 330 5. Mycket dåligt förslag 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 VAL OLIKA TIDPUNKTER 24 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) Genomföra val till riksdagen och kommunen/landstinget vid olika tidpunkter <Se F.24 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket bra förslag 218 2. Ganska bra förslag 418 3. Varken bra eller dåligt förslag 304 4. Ganska dåligt förslag 338 5. Mycket dåligt förslag 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 AFFÄRSVERK PRIV REGI 24 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) Överföra kommunala affärsverk, t ex energiverk, i privata händer <Se F.24 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket bra förslag 285 2. Ganska bra förslag 286 3. Varken bra eller dåligt förslag 357 4. Ganska dåligt förslag 414 5. Mycket dåligt förslag 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 SJUKVÅRD I PRIV REGI 24 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.24 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket bra förslag 282 2. Ganska bra förslag 262 3. Varken bra eller dåligt förslag 363 4. Ganska dåligt förslag 462 5. Mycket dåligt förslag 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 INFÖRA VÅRDNADSBIDRAG 24 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) Införa vårdnadsbidrag <Se F.24 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket bra förslag 213 2. Ganska bra förslag 334 3. Varken bra eller dåligt förslag 209 4. Ganska dåligt förslag 291 5. Mycket dåligt förslag 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 FLER PRIVATSKOLOR 24 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) Öka antalet privatskolor <Se F.24 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket bra förslag 252 2. Ganska bra förslag 406 3. Varken bra eller dåligt förslag 314 4. Ganska dåligt förslag 366 5. Mycket dåligt förslag 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 PRIVAT ÄLDREOMSORG 24 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.24 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket bra förslag 215 2. Ganska bra förslag 288 3. Varken bra eller dåligt förslag 353 4. Ganska dåligt förslag 561 5. Mycket dåligt förslag 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 BILAVGIFT 24 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 24(8) Införa bilavgifter för att bekosta vägar och kollektivtrafik <Se F.24 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket bra förslag 240 2. Ganska bra förslag 249 3. Varken bra eller dåligt förslag 316 4. Ganska dåligt förslag 563 5. Mycket dåligt förslag 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 SKATTEHÖJNING 24 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 24(9) Höja kommunalskatten hellre än att minska den kommunala servicen <Se F.24 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket bra förslag 548 2. Ganska bra förslag 334 3. Varken bra eller dåligt förslag 194 4. Ganska dåligt förslag 157 5. Mycket dåligt förslag 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 OMDÖME KOMMUNSTYRELSE 25 Loc 152 width 1 MD=9 25 Hur tycker Du att kommunstyrelsen i Din kommun sköter sin uppgift? 30 1. Mycket bra 418 2. Ganska bra 737 3. Varken bra eller dåligt 266 4. Ganska dåligt 67 5. Mycket dåligt 73 9. Uppgift saknas
VAR 124 MEDLEMSKAP I EU 26 Loc 153 width 1 MD=9 26 Vad är Din åsikt om ett svenskt medlemskap i EU? 698 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EG 306 3. Har ingen bestämt åsikt i frågan 556 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EG 31 9. Uppgift saknas
VAR 125 EU-MEDLEM: SVERIGE 27 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 27A Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EU i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Sverige 684 1. Huvudsakligen till fördel 374 3. Varken fördel eller nackdel 421 5. Huvudsakligen till nackdel 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 EU-MEDLEM:VÄSTSVERIGE 27 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 27B Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EU i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Västsverige 592 1. Huvudsakligen till fördel 439 3. Varken fördel eller nackdel 361 5. Huvudsakligen till nackdel 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 EU-MEDLEM: KOMMUNEN 27 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 27C Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EU i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Din kommun 477 1. Huvudsakligen till fördel 564 3. Varken fördel eller nackdel 357 5. Huvudsakligen till nackdel 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 EU-MEDLEM: HUSHÅLL 27 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 27D Skulle enligt Din bedömning ett svenskt medlemskap i EU i huvudsak vara till fördel eller till nackdel för Dig och Ditt hushåll 381 1. Huvudsakligen till fördel 608 3. Varken fördel eller nackdel 414 5. Huvudsakligen till nackdel 94 0. Uppgift saknas på delfrågan 94 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 FÖRTRO RIKSPOLITIKER 28 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 28 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 28(1) Rikspolitiker 35 1. Mycket stort förtroende 398 2. Ganska stort förtroende 559 3. Varken stort eller litet förtroende 381 4. Ganska litet förtroende 122 5. Mycket litet förtroende 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 FÖRTRO KOMMUNPOLITIK 28 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 28(2) Kommunens politiker <Se F.28 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket stort förtroende 358 2. Ganska stort förtroende 603 3. Varken stort eller litet förtroende 375 4. Ganska litet förtroende 130 5. Mycket litet förtroende 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 FÖRTRO TJÄNSTEMÄN 28 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 28(3) Kommunens tjänstemän <Se F.28 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stort förtroende 286 2. Ganska stort förtroende 665 3. Varken stort eller litet förtroende 354 4. Ganska litet förtroende 161 5. Mycket litet förtroende 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 FÖRTRO LÄRARE 28 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 28(4) Lärare <Se F.28 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket stort förtroende 729 2. Ganska stort förtroende 428 3. Varken stort eller litet förtroende 110 4. Ganska litet förtroende 32 5. Mycket litet förtroende 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 FÖRTRO LÄKARE 28 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 28(5) Läkare <Se F.28 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket stort förtroende 844 2. Ganska stort förtroende 228 3. Varken stort eller litet förtroende 81 4. Ganska litet förtroende 15 5. Mycket litet förtroende 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 FÖRTRO TV-JOURNALIST 28 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 28(6) Journalister i TV <Se F.28 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket stort förtroende 485 2. Ganska stort förtroende 587 3. Varken stort eller litet förtroende 249 4. Ganska litet förtroende 100 5. Mycket litet förtroende 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 FÖRTRO JOURNALISTER 28 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 28(7) Journalister i dagspressen <Se F.28 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket stort förtroende 444 2. Ganska stort förtroende 649 3. Varken stort eller litet förtroende 254 4. Ganska litet förtroende 97 5. Mycket litet förtroende 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 FÖRTRO SOCIALARBETARE 28 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 28(8) Socialarbetare <Se F.28 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket stort förtroende 457 2. Ganska stort förtroende 616 3. Varken stort eller litet förtroende 213 4. Ganska litet förtroende 105 5. Mycket litet förtroende 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 FÖRTRO FÖRETAGSLEDARE 28 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 28(9) Företagsledare <Se F.28 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket stort förtroende 571 2. Ganska stort förtroende 608 3. Varken stort eller litet förtroende 163 4. Ganska litet förtroende 57 5. Mycket litet förtroende 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 FÖRTRO FACKLEDARE 28 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 28(10) Fackliga ledare <Se F.28 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 329 2. Ganska stort förtroende 602 3. Varken stort eller litet förtroende 336 4. Ganska litet förtroende 157 5. Mycket litet förtroende 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 FÖRTRO POLISER 28 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 28(11) Poliser <Se F.28 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket stort förtroende 770 2. Ganska stort förtroende 310 3. Varken stort eller litet förtroende 96 4. Ganska litet förtroende 46 5. Mycket litet förtroende 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 FÖRTRO BANKDIREKTÖR 28 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 28(12) Bankdirektörer <Se F.28 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort förtroende 228 2. Ganska stort förtroende 520 3. Varken stort eller litet förtroende 365 4. Ganska litet förtroende 337 5. Mycket litet förtroende 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 FÖRTRO PRÄSTER 28 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 28(13) Präster <Se F.28 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket stort förtroende 551 2. Ganska stort förtroende 480 3. Varken stort eller litet förtroende 96 4. Ganska litet förtroende 89 5. Mycket litet förtroende 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 FÖRTRO DOMARE 28 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 28(14) Domare vid tings-/hovrätt <Se F.28 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket stort förtroende 626 2. Ganska stort förtroende 455 3. Varken stort eller litet förtroende 106 4. Ganska litet förtroende 67 5. Mycket litet förtroende 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 FÖRTRO ADVOKATER 28 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 28(15) Advokater <Se F.28 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket stort förtroende 485 2. Ganska stort förtroende 608 3. Varken stort eller litet förtroende 191 4. Ganska litet förtroende 89 5. Mycket litet förtroende 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 UP: BARNOMSORG 29 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 29 Ange nedan vilka former av service Du eller någon anhörig utnyttjar, och om Du själv arbetar inom något av dessa områden. 29(1) Utnyttjar själv: Barnomsorg 179 1. Ja 1121 5. Nej 219 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 UP: SKOLA 29 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) Utnyttjar själv: Skola <Se F.29 för fullständig frågetext> 336 1. Ja 923 5. Nej 260 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 UP: BARNAVÅRDSCENTRAL 29 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) Utnyttjar själv: Barnavårdscentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 220 1. Ja 1040 5. Nej 259 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 UP: VÅRDCENTRAL 29 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) Utnyttjar själv: Vårdcentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 962 1. Ja 423 5. Nej 134 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 UP: SJUKHUSVÅRD 29 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) Utnyttjar själv: Sjukhusvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 739 1. Ja 573 5. Nej 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 UP: PRIVATLÄKARE 29 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) Utnyttjar själv: Privatläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 527 1. Ja 794 5. Nej 198 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 UP: FOLKTANDVÅRD 29 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 29(7) Utnyttjar själv: Folktandvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 690 1. Ja 655 5. Nej 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 UP: PRIVATTANDLÄKARE 29 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 29(8) Utnyttjar själv: Privattandläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 784 1. Ja 600 5. Nej 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 UP: ÄLDREOMSORG 29 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 29(9) Utnyttjar själv: Äldreomsorg <Se F.29 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 1241 5. Nej 259 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 UP: SOCIALVÅRD 29 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 29(10) Utnyttjar själv: Socialvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 1281 5. Nej 204 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 UP: KOLLEKTIVTRAFIK 29 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 29(11) Utnyttjar själv: Kollektivtrafik <Se F.29 för fullständig frågetext> 850 1. Ja 544 5. Nej 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 UP: IDROTTSANLÄGGN 29 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 29(12) Utnyttjar själv: Idrottsanläggningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 613 1. Ja 730 5. Nej 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 UP: BIBLIOTEK 29 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 29(12) Utnyttjar själv: Bibliotek <Se F.29 för fullständig frågetext> 938 1. Ja 468 5. Nej 113 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 UP: KULTURAKTIVITET 29 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 29(14) Utnyttjar själv: Kulturaktiviteter <Se F.29 för fullständig frågetext> 645 1. Ja 714 5. Nej 160 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 UP: FRITIDSVERKSAMHET 29 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 29(15) Utnyttjar själv: Fritidsverksamhet <Se F.29 för fullständig frågetext> 563 1. Ja 779 5. Nej 177 0. Uppgift saknas på delfrågan 72 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 ANH: BARNOMSORG 29 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 29(16) Nära anhörig utnyttjar: Barnomsorg <Se F.29 för fullständig frågetext> 432 1. Ja 688 5. Nej 186 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 ANH: SKOLA 29 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 29(17) Nära anhörig utnyttjar: Skola <Se F.29 för fullständig frågetext> 696 1. Ja 448 5. Nej 162 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 ANH: BARNAVÅRDSCENTR 29 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 29(18) Nära anhörig utnyttjar: Barnavårdscentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 468 1. Ja 641 5. Nej 197 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 ANH: VÅRDCENTRAL 29 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 29(19) Nära anhörig utnyttjar: Vårdcentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 769 1. Ja 283 5. Nej 254 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 ANH: SJUKHUSVÅRD 29 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 29(20) Nära anhörig utnyttjar: Sjukhusvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 656 1. Ja 384 5. Nej 266 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 ANH: PRIVATLÄKARE 29 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 29(21) Nära anhörig utnyttjar: Privatläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 427 1. Ja 591 5. Nej 288 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 ANH: FOLKTANDVÅRD 29 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 29(22) Nära anhörig utnyttjar: Folktandvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 719 1. Ja 336 5. Nej 251 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 ANH: PRIVATTANDLÄKARE 29 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 29(23) Nära anhörig utnyttjar: Privattandläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 649 1. Ja 395 5. Nej 262 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 ANH: ÄLDREOMSORG 29 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 29(24) Nära anhörig utnyttjar: Äldreomsorg <Se F.29 för fullständig frågetext> 226 1. Ja 848 5. Nej 232 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 ANH: SOCIALVÅRD 29 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 29(25) Nära anhörig utnyttjar: Socialvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 89 1. Ja 954 5. Nej 263 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 ANH: KOLLEKTIVTRAFIK 29 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 29(26) Nära anhörig utnyttjar: Kollektivtrafik <Se F.29 för fullständig frågetext> 817 1. Ja 289 5. Nej 200 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 ANH: IDROTTSANLÄGGN 29 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 29(27) Nära anhörig utnyttjar: Idrottsanläggningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 666 1. Ja 430 5. Nej 210 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 ANH: BIBLIOTEK 29 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 29(28) Nära anhörig utnyttjar: Bibliotek <Se F.29 för fullständig frågetext> 812 1. Ja 277 5. Nej 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 ANH: KULTURAKTIVITET 29 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 29(29) Nära anhörig utnyttjar: Kulturaktiviteter <Se F.29 för fullständig frågetext> 596 1. Ja 464 5. Nej 246 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 ANH: FRITIDSVERKSAM 29 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 29(30) Nära anhörig utnyttjar: Fritidsverksamhet <Se F.29 för fullständig frågetext> 610 1. Ja 473 5. Nej 223 0. Uppgift saknas på delfrågan 285 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 ARB: BARNOMSORG 29 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 29(31) Arbetar själv inom: Barnomsorg <Se F.29 för fullständig frågetext> 57 1. Ja 990 5. Nej 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 ARB: SKOLA 29 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 29(32) Arbetar själv inom: Skola <Se F.29 för fullständig frågetext> 78 1. Ja 942 5. Nej 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 ARB: BARNAVÅRDSCENTR 29 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 29(33) Arbetar själv inom: Barnavårdscentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 1006 5. Nej 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 ARB: VÅRDCENTRAL 29 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 29(34) Arbetar själv inom: Vårdcentral <Se F.29 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 987 5. Nej 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 ARB: SJUKHUSVÅRD 29 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 29(35) Arbetar själv inom: Sjukhusvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 81 1. Ja 937 5. Nej 109 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 ARB: PRIVATLÄKARE 29 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 29(36) Arbetar själv inom: Privatläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 985 5. Nej 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 ARB: FOLKTANDVÅRD 29 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 29(37) Arbetar själv inom: Folktandvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 999 5. Nej 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 ARB: PRIVATTANDLÄKARE 29 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 29(38) Arbetar själv inom: Privattandläkare <Se F.29 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 996 5. Nej 121 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 ARB: ÄLDREOMSORG 29 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 29(39) Arbetar själv inom: Äldreomsorg <Se F.29 för fullständig frågetext> 66 1. Ja 964 5. Nej 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 ARB: SOCIALVÅRD 29 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 29(40) Arbetar själv inom: Socialvård <Se F.29 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 993 5. Nej 111 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 ARB: KOLLEKTIVTRAFIK 29 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 29(41) Arbetar själv inom: Kollektivtrafik <Se F.29 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 993 5. Nej 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 ARB: IDROTTSANLÄGGN 29 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 29(42) Arbetar själv inom: Idrottsanläggningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 993 5. Nej 116 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 ARB: BIBLIOTEK 29 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 29(43) Arbetar själv inom: Bibliotek <Se F.29 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 1002 5. Nej 117 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 ARB: KULTURAKTIVITET 29 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 29(44) Arbetar själv inom: Kulturaktiviteter <Se F.29 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 989 5. Nej 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 ARB: FRITIDSVERKSAM 29 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 29(45) Arbetar själv inom: Fritidsverksamhet <Se F.29 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 985 5. Nej 115 0. Uppgift saknas på delfrågan 464 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 NÖJD BARNOMSORG 30 Loc 218 width 1 MD=9 30 Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande områden? 30(1) Barnomsorg 83 1. Mycket nöjd 286 2. Ganska nöjd 236 3. Varken nöjd eller missnöjd 79 4. Ganska missnöjd 36 5. Mycket missnöjd 746 8. Vet ej 125 9. Uppgift saknas
VAR 190 NÖJD SKOLA 30 Loc 219 width 1 MD=9 30(2) Skola <Se F.30 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket nöjd 425 2. Ganska nöjd 274 3. Varken nöjd eller missnöjd 123 4. Ganska missnöjd 35 5. Mycket missnöjd 522 8. Vet ej 117 9. Uppgift saknas
VAR 191 NÖJD BARNAVÅRDSCENTR 30 Loc 220 width 1 MD=9 30(3) Barnavårdscentral <Se F.30 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket nöjd 275 2. Ganska nöjd 219 3. Varken nöjd eller missnöjd 14 4. Ganska missnöjd 8 5. Mycket missnöjd 814 8. Vet ej 133 9. Uppgift saknas
VAR 192 NÖJD VÅRDCENTRAL 30 Loc 221 width 1 MD=9 30(4) Vårdcentral <Se F.30 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket nöjd 605 2. Ganska nöjd 270 3. Varken nöjd eller missnöjd 97 4. Ganska missnöjd 32 5. Mycket missnöjd 260 8. Vet ej 90 9. Uppgift saknas
VAR 193 NÖJD SJUKHUSVÅRD 30 Loc 222 width 1 MD=9 30(5) Sjukhusvård <Se F.30 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket nöjd 573 2. Ganska nöjd 269 3. Varken nöjd eller missnöjd 76 4. Ganska missnöjd 18 5. Mycket missnöjd 288 8. Vet ej 108 9. Uppgift saknas
VAR 194 NÖJD PRIVATLÄKARE 30 Loc 223 width 1 MD=9 30(6) Privatläkare <Se F.30 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket nöjd 318 2. Ganska nöjd 202 3. Varken nöjd eller missnöjd 22 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 711 8. Vet ej 128 9. Uppgift saknas
VAR 195 NÖJD FOLKTANDVÅRD 30 Loc 224 width 1 MD=9 30(7) Folktandvård <Se F.30 för fullständig frågetext> 276 1. Mycket nöjd 415 2. Ganska nöjd 223 3. Varken nöjd eller missnöjd 35 4. Ganska missnöjd 24 5. Mycket missnöjd 487 8. Vet ej 131 9. Uppgift saknas
VAR 196 NÖJD PRIVATTANDLÄKARE 30 Loc 225 width 1 MD=9 30(8) Privattandläkare <Se F.30 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket nöjd 320 2. Ganska nöjd 138 3. Varken nöjd eller missnöjd 13 4. Ganska missnöjd 13 5. Mycket missnöjd 605 8. Vet ej 119 9. Uppgift saknas
VAR 197 NÖJD ÄLDREOMSORG 30 Loc 226 width 1 MD=9 30(9) Äldreomsorg <Se F.30 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket nöjd 138 2. Ganska nöjd 209 3. Varken nöjd eller missnöjd 96 4. Ganska missnöjd 65 5. Mycket missnöjd 905 8. Vet ej 134 9. Uppgift saknas
VAR 198 NÖJD SOCIALVÅRD 30 Loc 227 width 1 MD=9 30(10) Socialvård <Se F.30 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket nöjd 75 2. Ganska nöjd 219 3. Varken nöjd eller missnöjd 53 4. Ganska missnöjd 47 5. Mycket missnöjd 1027 8. Vet ej 150 9. Uppgift saknas
VAR 199 NÖJD KOLLEKTIVTRAFIK 30 Loc 228 width 1 MD=9 30(11) Kollektivtrafik <Se F.30 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket nöjd 538 2. Ganska nöjd 334 3. Varken nöjd eller missnöjd 188 4. Ganska missnöjd 94 5. Mycket missnöjd 210 8. Vet ej 93 9. Uppgift saknas
VAR 200 NÖJD IDROTTSANLÄGGN 30 Loc 229 width 1 MD=9 30(12) Idrottsanläggningar <Se F.30 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket nöjd 495 2. Ganska nöjd 304 3. Varken nöjd eller missnöjd 41 4. Ganska missnöjd 15 5. Mycket missnöjd 465 8. Vet ej 132 9. Uppgift saknas
VAR 201 NÖJD BIBLIOTEK 30 Loc 230 width 1 MD=9 30(13) Bibliotek <Se F.30 för fullständig frågetext> 368 1. Mycket nöjd 595 2. Ganska nöjd 216 3. Varken nöjd eller missnöjd 31 4. Ganska missnöjd 14 5. Mycket missnöjd 259 8. Vet ej 108 9. Uppgift saknas
VAR 202 NÖJD KULTURAKTIVITET 30 Loc 231 width 1 MD=9 30(14) Kulturaktiviteter <Se F.30 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket nöjd 429 2. Ganska nöjd 345 3. Varken nöjd eller missnöjd 37 4. Ganska missnöjd 12 5. Mycket missnöjd 517 8. Vet ej 141 9. Uppgift saknas
VAR 203 NÖJD FRITIDSVERKSAM 30 Loc 232 width 1 MD=9 30(15) Fritidsverksamhet <Se F.30 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket nöjd 402 2. Ganska nöjd 340 3. Varken nöjd eller missnöjd 58 4. Ganska missnöjd 19 5. Mycket missnöjd 540 8. Vet ej 128 9. Uppgift saknas
VAR 204 NÖJD MILJÖVÅRD 30 Loc 233 width 1 MD=9 30(16) Miljövård <Se F.30 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket nöjd 302 2. Ganska nöjd 523 3. Varken nöjd eller missnöjd 177 4. Ganska missnöjd 83 5. Mycket missnöjd 339 8. Vet ej 129 9. Uppgift saknas
VAR 205 NÖJD BOSTADSTILLGÅNG 30 Loc 234 width 1 MD=9 30(17) Tillgång på bostäder <Se F.30 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket nöjd 386 2. Ganska nöjd 403 3. Varken nöjd eller missnöjd 128 4. Ganska missnöjd 62 5. Mycket missnöjd 419 8. Vet ej 112 9. Uppgift saknas
VAR 206 NÖJD GATOR OCH VÄGAR 30 Loc 235 width 1 MD=9 30(18) Gator och vägar <Se F.30 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket nöjd 534 2. Ganska nöjd 475 3. Varken nöjd eller missnöjd 221 4. Ganska missnöjd 101 5. Mycket missnöjd 87 8. Vet ej 100 9. Uppgift saknas
VAR 207 SATSNING PÅ SERVICE,1 31 Loc 236 width 2 MD=99 31 Om ökade satsningar på servicen skall göras i Din kommun, vilket av serviceområdena anser Du att det är mest angeläget att satsa på? (vg ange en av siffrorna 1-18 i fråga 30) 31(1) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 1 156 01. Barnomsorg 314 02. Skola 2 03. Barnavårdscentralen 35 04. Vårdcentral 198 05. Sjukhusvård 4 06. Privatläkare 4 07. Folktandvård 2 08. Privattandläkare 270 09. Äldreomsorg 12 10. Socialvård 108 11. Kollektivtrafik 26 12. Idrottsanläggningar 7 13. Bibliotek 17 14. Kulturaktiviteter 40 15. Fritidsverksamhet 121 16. Miljövård 28 17. Tillgång på bostäder 51 18. Gator och vägar 196 99. Uppgift saknas
VAR 208 SATSNING PÅ SERVICE,2 31 Loc 238 width 2 MD=99 31(2) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 2 <Se F.31 för fullständig frågetext> 8 01. Barnomsorg 43 02. Skola 1 03. Barnavårdscentralen 8 04. Vårdcentral 25 05. Sjukhusvård 0 06. Privatläkare 1 07. Folktandvård 0 08. Privattandläkare 34 09. Äldreomsorg 3 10. Socialvård 11 11. Kollektivtrafik 4 12. Idrottsanläggningar 1 13. Bibliotek 2 14. Kulturaktiviteter 7 15. Fritidsverksamhet 8 16. Miljövård 0 17. Tillgång på bostäder 6 18. Gator och vägar 1429 99. Uppgift saknas
VAR 209 SATSNING PÅ SERVICE,3 31 Loc 240 width 2 MD=99 31(3) Ökade satsningar på servicen i kommunen, 3 <Se F.31 för fullständig frågetext> 3 01. Barnomsorg 6 02. Skola 3 03. Barnavårdscentralen 6 04. Vårdcentral 12 05. Sjukhusvård 2 06. Privatläkare 1 07. Folktandvård 0 08. Privattandläkare 20 09. Äldreomsorg 1 10. Socialvård 8 11. Kollektivtrafik 4 12. Idrottsanläggningar 0 13. Bibliotek 1 14. Kulturaktiviteter 4 15. Fritidsverksamhet 4 16. Miljövård 4 17. Tillgång på bostäder 4 18. Gator och vägar 1508 99. Uppgift saknas
VAR 210 NEDSKÄRNING SERVICE,1 32 Loc 242 width 2 MD=99 32 Om nedskärningar av servicen skall genomföras i Din kommun, vilket av serviceområdena tycker Du att det i första hand skall minskas på? (vg ange en av siffrorna 1-18 i fråga 30) 32(1) Nedskärningar av servicen i kommunen, 1 32 01. Barnomsorg 1 02. Skola 2 03. Barnavårdscentralen 15 04. Vårdcentral 10 05. Sjukhusvård 196 06. Privatläkare 12 07. Folktandvård 102 08. Privattandläkare 8 09. Äldreomsorg 149 10. Socialvård 13 11. Kollektivtrafik 184 12. Idrottsanläggningar 29 13. Bibliotek 243 14. Kulturaktiviteter 57 15. Fritidsverksamhet 7 16. Miljövård 56 17. Tillgång på bostäder 116 18. Gator och vägar 359 99. Uppgift saknas
VAR 211 NEDSKÄRNING SERVICE,2 32 Loc 244 width 2 MD=99 32(2) Nedskärningar av servicen i kommunen, 2 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1 01. Barnomsorg 0 02. Skola 2 03. Barnavårdscentralen 2 04. Vårdcentral 1 05. Sjukhusvård 2 06. Privatläkare 3 07. Folktandvård 26 08. Privattandläkare 0 09. Äldreomsorg 6 10. Socialvård 3 11. Kollektivtrafik 5 12. Idrottsanläggningar 6 13. Bibliotek 15 14. Kulturaktiviteter 7 15. Fritidsverksamhet 1 16. Miljövård 3 17. Tillgång på bostäder 3 18. Gator och vägar 1505 99. Uppgift saknas
VAR 212 NEDSKÄRNING SERVICE,3 32 Loc 246 width 2 MD=99 32(3) Nedskärningar av servicen i kommunen, 3 <Se F.32 för fullständig frågetext> 0 01. Barnomsorg 0 02. Skola 1 03. Barnavårdscentralen 0 04. Vårdcentral 2 05. Sjukhusvård 1 06. Privatläkare 0 07. Folktandvård 2 08. Privattandläkare 1 09. Äldreomsorg 4 10. Socialvård 1 11. Kollektivtrafik 4 12. Idrottsanläggningar 1 13. Bibliotek 10 14. Kulturaktiviteter 4 15. Fritidsverksamhet 0 16. Miljövård 2 17. Tillgång på bostäder 3 18. Gator och vägar 1555 99. Uppgift saknas
VAR 213 KOMMUNAL SERVICE 33 Loc 248 width 1 MD=9 33 Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerar i Din kommun? 42 1. Mycket bra 688 2. Ganska bra 507 3. Varken bra eller dåligt 92 4. Ganska dåligt 14 5. Mycket dåligt 201 8. Vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 214 ÄNDRA KOMM.VERKSAM 34 Loc 249 width 1 MD=9 34 Har Du under det senaste året försökt påvärka eller förändra någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet? 185 1. Ja, som privatperson 92 2. Ja, i mitt arbete 28 3. Ja, både privat och i mitt arbete 1238 5. Nej 48 9. Uppgift saknas
VAR 215 PÅVERKA BARNOMSORG 34 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 34(1) Om Du som privatperson försökt påverka eller förändra, vilken verksamhet avsåg det? 34(1) Barnomsorg 78 1. Markerat 366 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 216 PÅVERKA FRITID/KULTUR 34 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) Fritidsfrågor/kultur <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 395 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 217 PÅVERKA GRUNDSKOLA 34 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) Grundskola <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 374 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 218 PÅVERKA SJUKVÅRD 34 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) Hälso- och sjukvård <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 396 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 219 PÅVERKA SOCIALVÅRD 34 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) Socialvård <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 425 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 220 PÅVERKA ÄLDREOMSORG 34 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) Äldreomsorg <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 389 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 221 PÅVERKA ANNAN VERKS. 34 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 34(7) Annan verksamhet <Se F.34(1) för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 356 5. Ej markerat 1084 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 222 ANNAN VERKSAMHET 34 Loc 257 width 35 alphabetic 34(8) Annan verksamhet, 1 <Se F.34(1) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 223 KONTAKT PERSONAL 34 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) På vilket sätt försökte Du påverka eller förändra? (Flera alternativ kan anges) 34(9) Tog kontakt med personal 93 1. Markerat 347 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 224 KONTAKT TJÄNSTEMÄN 34 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 34(10) Tog kontakt med tjänstemän <Se F.34(2) för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 319 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 225 KONTAKT POLITIKER 34 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 34(11) Tog kontakt med politiker <Se F.34(2) för fullständig frågetext> 102 1. Markerat 338 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 226 KONTAKT MASSMEDIA 34 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 34(12) Tog kontakt med tidning, radio eller TV <Se F.34(2) för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 409 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 227 ARBETE I PARTI 34 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 34(13) Arbetade i ett parti <Se F.34(2) för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 424 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 228 ARBETE I ORGANISATION 34 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 34(14) Arbetade i annan organisation <Se F.34(2) för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 406 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 229 PROTESTLISTA 34 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 34(15) Skrev på protestlista eller deltog i demonstration <Se F.34(2) för fullständig frågetext> 119 1. Markerat 321 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 230 PÅVERKA PÅ ANNAT SÄTT 34 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 34(16) På annat sätt <Se F.34(2) för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 378 5. Ej markerat 1085 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 231 KOMMUNS EKONOMI 35 Loc 300 width 1 MD=9 35 Vad anser Du om Din egen kommuns ekonomi? Har kommunen: 23 1. Mycket god ekonomi 169 2. Ganska god ekonomi 223 3. Varken god eller dålig ekonomi 378 4. Ganska dålig ekonomi 527 5. Mycket dålig ekonomi 236 8. Vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 232 LÄSER VÅRT GÖTEBORG 36 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 36 Göteborgs kommun ger fem gånger om året ut tidningen "Vårt Göteborg". Hur mycket av den brukar Du ta del av? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 136 1. Läser varje nummer noggrant 106 2. Läser enstaka nummer 242 3. Läser enstaka artiklar i varje nummer 181 4. Bläddrar bara igenom tidningen 219 5. Läser aldrig tidningen 674 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 233 ÅSIKT VÅRT GÖTEBORG 37 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 37 Om Du tänker på sådant som händer i Göteborg hur tillförlitlig bedömer Du då att tidningen "Vårt Göteborg" är? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 62 1. Mycket tillförlitlig 369 2. Ganska tillförlitlig 35 3. Inte särskilt tillförlitlig 11 4. Mindre tillförlitlig 6 5. Inte alls tillförlitlig 171 8. Har ingen uppfattning 892 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 234 LÄSER KULTUR 38 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 8 38 Vad brukar Du läsa om i "Vårt Göteborg"? 38(1) Kultur FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 177 1. Oftast 282 3. Ibland 103 5. Aldrig 892 0. Frågan ej tillämplig 82 8. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 LÄSER SJUKVÅRD 38 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 8 38(2) Sjukvård/hälsovård <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 264 1. Oftast 276 3. Ibland 63 5. Aldrig 892 0. Frågan ej tillämplig 41 8. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 LÄSER TRAFIK 38 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 8 38(3) Trafik <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 235 1. Oftast 291 3. Ibland 57 5. Aldrig 892 0. Frågan ej tillämplig 61 8. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 LÄSER MILJÖFRÅGOR 38 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 8 38(4) Miljöfrågor <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 230 1. Oftast 299 3. Ibland 54 5. Aldrig 892 0. Frågan ej tillämplig 61 8. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 LÄSER SKOLA 38 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 8 38(5) Skola/undervisning <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 177 1. Oftast 277 3. Ibland 106 5. Aldrig 892 0. Frågan ej tillämplig 84 8. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 LÄSER INVANDRARFRÅGOR 38 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 8 38(6) Invandrarfrågor <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 134 1. Oftast 295 3. Ibland 146 5. Aldrig 893 0. Frågan ej tillämplig 68 8. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 LÄSER STADSPLANERING 38 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 8 38(7) Stadsplaneringsfrågor <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 216 1. Oftast 284 3. Ibland 84 5. Aldrig 893 0. Frågan ej tillämplig 59 8. Uppgift saknas på delfrågan 55 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 KÄNNEDOM OM SDN 39 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 39 Känner Du till vilken stadsdelsnämnd (SDN) Du tillhör? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 639 1. Ja 223 5. Nej 674 0. Frågan ej tillämplig 55 9. Uppgift saknas
VAR 242 STADSDELSNÄMND 39 Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 99 39(1) Stadsdelsnämnd <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 20 01. Gunnared 13 02. Lärjedalen 34 03. Kortedala 12 04. Bergsjön 25 05. Härlanda 45 06. Örgryte 67 07. Centrum 43 08. Linnestaden 35 09. Majorna 14 10. Högsbo 31 11. Älvsborg 20 12. Frölunda 47 13. Askim 39 14. Tynnered 9 15. Styrsö 24 16. Torslanda 26 17. Biskopsgården 38 18. Lundby 19 19. Tuve-Säve 48 20. Backa 13 21. Kärra-Rödbo 897 00. Frågan ej tillämplig 72 99. Uppgift saknas
VAR 243 SDN: ARBETSFÖRMEDLING 40 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 8 40 Vilka verksamheter har stadsdelsnämnderna (SDN) idag ansvar för? 40(1) Arbetsförmedlingen FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 37 1. SDN ansvarar för 430 5. SDN ansvarar inte för 339 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 38 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 SDN: BARNOMSORG 40 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 8 40(2) Barnomsorgen <Se F.40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 549 1. SDN ansvarar för 12 5. SDN ansvarar inte för 253 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 30 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 SDN: BIBLIOTEK 40 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 8 40(3) Biblioteken <Se F.40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 427 1. SDN ansvarar för 79 5. SDN ansvarar inte för 302 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 SDN: GRUNDSKOLA 40 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 8 40(4) Grundskolan <Se F.40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 449 1. SDN ansvarar för 65 5. SDN ansvarar inte för 293 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 37 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 SDN: GYMNASIET 40 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 8 40(5) Gymnasieskolan <Se F.40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 184 1. SDN ansvarar för 252 5. SDN ansvarar inte för 355 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 53 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 SDN: HEMTJÄNST 40 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 8 40(6) Hemtjänsten <Se F.40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 551 1. SDN ansvarar för 12 5. SDN ansvarar inte för 262 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 19 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 SDN: KOLLEKTIVTRAFIK 40 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 8 40(7) Kollektivtrafik <Se F.40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 24 1. SDN ansvarar för 490 5. SDN ansvarar inte för 278 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 52 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 SDN: POLIS 40 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 8 40(8) Polisen <Se F.40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 10 1. SDN ansvarar för 513 5. SDN ansvarar inte för 274 7. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 47 8. Uppgift saknas på delfrågan 73 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 ANTAL SDN 41 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 41 Göteborg är idag indelat i 21 stadsdelar med egna nämnder. Vad anser Du om antalet stadsdelsnämnder? Bör det finnas: FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 4 1. Fler stadsdelsnämnder 132 2. Lagom antal som det är idag 173 3. Färre stadsdelsnämnder 305 4. Inga stadsdelsnämnder alls 266 8. Ingen åsikt 674 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 252 SDN-POLITIKERNA 42 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 8 42 Anser Du att stadsdelsnämnderna: 42(1) Gör det lättare att komma i kontakt med politikerna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 45 1. Ja, utan tvekan 92 2. Ja, i någon mån 143 3. Kanske 185 4. Nej, knappast 112 5. Nej, inte alls 279 6. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 20 8. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 SDN-KOMMUNVERKSAMHET 42 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 8 42(2) Gör att den kommunala verksamheten blivit dyrare? <Se F.42 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 343 1. Ja, utan tvekan 105 2. Ja, i någon mån 118 3. Kanske 30 4. Nej, knappast 14 5. Nej, inte alls 253 6. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 SDN-KOMMUNAL SERVICE 42 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 8 42(3) Gör att den kommunala servicen blivit bättre <Se F.42 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD TILL DEM SOM BOR I GÖTEBORGS KOMMUN 20 1. Ja, utan tvekan 73 2. Ja, i någon mån 139 3. Kanske 247 4. Nej, knappast 125 5. Nej, inte alls 250 6. Vet ej 674 0. Frågan ej tillämplig 22 8. Uppgift saknas på delfrågan 41 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 KOLLEKTIVTRAFIK 43 Loc 325 width 1 MD=9 43 Kostnaderna för kollektivtrafiken betalas idag till hälften av skattebetalarna genom skatter och till hälften av resenärerna direkt genom biljetter och kort etc. Tycker Du att resenärerna bör betala mer genom biljetter och kort, samma andel som idag eller att mer skall betalas genom skatter? 50 1. Mycket mer genom biljetter och kort 103 2. Något mer genom biljetter och kort 448 3. Samma andel som idag 178 4. Något mer genom skatt 92 5. Mycket mer genom skatt 720 9. Uppgift saknas
VAR 256 OMDÖME CENTERPARTIET 44 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 90 44 Var skulle Du personligen vilja placera de lokala partierna i Göteborg på nedanstående skala? 44(1) Centerpartiet 56 01. Ogillar starkt 26 02. 54 03. 49 04. 28 05. 378 06. Varken gillar eller ogillar 73 07. 61 08. 45 09. 10 10. 9 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 52 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 OMDÖME MODERATERNA 44 Loc 328 width 2 MD= 0 or GE 90 44(2) Moderata samlingspartiet <Se F.44 för fullständig frågetext> 193 01. Ogillar starkt 50 02. 49 03. 33 04. 25 05. 148 06. Varken gillar eller ogillar 38 07. 59 08. 69 09. 75 10. 63 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 39 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 44 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 90 44(3) Vänsterpartiet <Se F.44 för fullständig frågetext> 170 01. Ogillar starkt 47 02. 55 03. 37 04. 24 05. 205 06. Varken gillar eller ogillar 46 07. 54 08. 68 09. 49 10. 35 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 51 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 OMDÖME FOLKPARTIET 44 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 90 44(4) Folkpartiet <Se F.44 för fullständig frågetext> 69 01. Ogillar starkt 27 02. 38 03. 41 04. 45 05. 262 06. Varken gillar eller ogillar 94 07. 76 08. 82 09. 33 10. 23 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 51 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 44 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 90 44(5) Socialdemokraterna <Se F.44 för fullständig frågetext> 68 01. Ogillar starkt 28 02. 32 03. 36 04. 37 05. 181 06. Varken gillar eller ogillar 55 07. 70 08. 86 09. 102 10. 124 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 22 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 OMDÖME MILJÖPARTIET 44 Loc 336 width 2 MD= 0 or GE 90 44(6) Miljöpartiet de gröna <Se F.44 för fullständig frågetext> 77 01. Ogillar starkt 32 02. 37 03. 39 04. 35 05. 230 06. Varken gillar eller ogillar 86 07. 86 08. 80 09. 52 10. 37 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 50 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 OMDÖME KDS 44 Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 90 44(7) Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.44 för fullständig frågetext> 163 01. Ogillar starkt 64 02. 55 03. 34 04. 43 05. 269 06. Varken gillar eller ogillar 52 07. 41 08. 38 09. 24 10. 10 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 48 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 OMDÖME NY DEMOKRATI 44 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 90 44(8) Ny Demokrati <Se F.44 för fullständig frågetext> 436 01. Ogillar starkt 55 02. 38 03. 23 04. 18 05. 161 06. Varken gillar eller ogillar 24 07. 14 08. 12 09. 5 10. 9 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 46 90. Uppgift saknas på delfrågan 76 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 OMDÖME EVA SELIN 44 Loc 342 width 2 MD= 0 or GE 90 44(9) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Eva Selin <Se F.44 för fullständig frågetext> 8 01. Ogillar starkt 3 02. 6 03. 6 04. 4 05. 149 06. Varken gillar eller ogillar 10 07. 17 08. 9 09. 564 -6. 3 10. 2 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 48 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 OMDÖME J MAGNUSSON 44 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 90 44(10) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Johnny Magnusson <Se F.44 för fullständig frågetext> 86 01. Ogillar starkt 26 02. 32 03. 23 04. 22 05. 197 06. Varken gillar eller ogillar 50 07. 54 08. 64 09. 181 -6. 34 10. 25 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 35 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 OMDÖME R ANDREASSON 44 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 90 44(11) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Roger Andreasson <Se F.44 för fullständig frågetext> 18 01. Ogillar starkt 5 02. 7 03. 7 04. 9 05. 166 06. Varken gillar eller ogillar 9 07. 11 08. 20 09. 500 -6. 14 10. 8 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 55 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 OMDÖME R ZACHRISSON 44 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 90 44(12) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Rune Zachrisson <Se F.44 för fullständig frågetext> 27 01. Ogillar starkt 14 02. 26 03. 18 04. 26 05. 217 06. Varken gillar eller ogillar 42 07. 34 08. 26 09. 336 -6. 12 10. 4 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 47 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 OMDÖME G JOHANSSON 44 Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 90 44(13) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Göran Johansson <Se F.44 för fullständig frågetext> 35 01. Ogillar starkt 12 02. 17 03. 18 04. 18 05. 167 06. Varken gillar eller ogillar 42 07. 78 08. 96 09. 105 -6. 102 10. 126 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 13 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 OMDÖME CLAES ROXBERGH 44 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 90 44(14) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Claes Roxbergh <Se F.44 för fullständig frågetext> 25 01. Ogillar starkt 9 02. 17 03. 9 04. 15 05. 208 06. Varken gillar eller ogillar 22 07. 32 08. 20 09. 401 -6. 12 10. 6 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 53 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 OMDÖME TURE JACOBSSON 44 Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 90 44(15) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Ture Jacobsson <Se F.44 för fullständig frågetext> 12 01. Ogillar starkt 2 02. 5 03. 2 04. 9 05. 149 06. Varken gillar eller ogillar 7 07. 6 08. 4 09. 576 -6. 1 10. 2 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 54 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 OMDÖME K SVENSSON 44 Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 90 44(16) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Kerstin Svensson <Se F.44 för fullständig frågetext> 20 01. Ogillar starkt 10 02. 3 03. 12 04. 13 05. 151 06. Varken gillar eller ogillar 22 07. 16 08. 14 09. 492 -6. 17 10. 11 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 48 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 OMDÖME M BJÖRKLUND 44 Loc 358 width 2 MD= 0 or GE 90 44(17) Om Du skulle använda samma skala för några kommunala politiker i Göteborg, var skulle Du placera Margita Björklund <Se F.44 för fullständig frågetext> 21 01. Ogillar starkt 8 02. 13 03. 17 04. 19 05. 179 06. Varken gillar eller ogillar 36 07. 39 08. 38 09. 385 -6. 21 10. 6 11. Gillar starkt 674 00. Frågan ej tillämplig 47 90. Uppgift saknas på delfrågan 88 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 JOHANSSON: ÄRLIG 45 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 8 45 På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos politikerna. Hur bra tycker Du att de stämmer in på Göran Johansson och Johnny Magnusson? 45(1) Göran Johansson: Ärlig 193 1. Stämmer mycket bra 350 2. Stämmer ganska bra 91 3. Stämmer ganska dåligt 28 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 23 8. Uppgift saknas på delfrågan 232 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 JOHANSSON: PÅLITLIG 45 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 8 45(2) Göran Johansson: Pålitlig <Se F.45 för fullständig frågetext> 166 1. Stämmer mycket bra 357 2. Stämmer ganska bra 101 3. Stämmer ganska dåligt 29 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 32 8. Uppgift saknas på delfrågan 232 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 JOHANSSON: INSPIRERAR 45 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 8 45(3) Göran Johansson: Inspirerande <Se F.45 för fullständig frågetext> 114 1. Stämmer mycket bra 254 2. Stämmer ganska bra 205 3. Stämmer ganska dåligt 66 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 46 8. Uppgift saknas på delfrågan 232 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 JOHANSSON: KUNNIG 45 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 8 45(4) Göran Johansson: Kunnig <Se F.45 för fullständig frågetext> 213 1. Stämmer mycket bra 356 2. Stämmer ganska bra 69 3. Stämmer ganska dåligt 19 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 232 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 JOHANSSON: SYMPATISK 45 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 8 45(5) Göran Johansson: Sympatisk <Se F.45 för fullständig frågetext> 162 1. Stämmer mycket bra 307 2. Stämmer ganska bra 130 3. Stämmer ganska dåligt 50 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 232 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 JOHANSSON: STARK 45 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 8 45(6) Göran Johansson: Stark ledare <Se F.45 för fullständig frågetext> 259 1. Stämmer mycket bra 313 2. Stämmer ganska bra 72 3. Stämmer ganska dåligt 18 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 23 8. Uppgift saknas på delfrågan 232 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 MAGNUSSON: ÄRLIG 45 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 8 45(7) Johnny Magnusson: Ärlig <Se F.45 för fullständig frågetext> 73 1. Stämmer mycket bra 282 2. Stämmer ganska bra 158 3. Stämmer ganska dåligt 65 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 20 8. Uppgift saknas på delfrågan 319 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 MAGNUSSON: PÅLITLIG 45 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 8 45(8) Johnny Magnusson: Pålitlig <Se F.45 för fullständig frågetext> 61 1. Stämmer mycket bra 267 2. Stämmer ganska bra 179 3. Stämmer ganska dåligt 69 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 22 8. Uppgift saknas på delfrågan 319 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 MAGNUSSON: INSPIRERAR 45 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 8 45(9) Johnny Magnusson: Inspirerande <Se F.45 för fullständig frågetext> 46 1. Stämmer mycket bra 179 2. Stämmer ganska bra 256 3. Stämmer ganska dåligt 89 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 319 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 MAGNUSSON: KUNNIG 45 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 8 45(10) Johnny Magnusson: Kunnig <Se F.45 för fullständig frågetext> 105 1. Stämmer mycket bra 344 2. Stämmer ganska bra 91 3. Stämmer ganska dåligt 35 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 23 8. Uppgift saknas på delfrågan 319 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 MAGNUSSON: SYMPATISK 45 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 8 45(11) Johnny Magnusson: Sympatisk <Se F.45 för fullständig frågetext> 72 1. Stämmer mycket bra 255 2. Stämmer ganska bra 169 3. Stämmer ganska dåligt 80 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 22 8. Uppgift saknas på delfrågan 319 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 MAGNUSSON: STARK 45 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 8 45(12) Johnny Magnusson: Stark ledare <Se F.45 för fullständig frågetext> 80 1. Stämmer mycket bra 277 2. Stämmer ganska bra 170 3. Stämmer ganska dåligt 49 4. Stämmer mycket dåligt 674 0. Frågan ej tillämplig 22 8. Uppgift saknas på delfrågan 319 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 INTRESSERAD AV MILJÖ 46 Loc 372 width 1 MD=9 46 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 314 1. Mycket intresserad 936 2. Ganska intresserad 257 3. Inte särskilt intresserad 18 4. Inte alls intresserad 66 9. Uppgift saknas
VAR 286 TILLGÅNG MILJÖKATALOG 47 Loc 373 width 1 MD=9 47 Har Du i Ditt hushåll tillgång till Miljökatalogen Göteborgsdelen? 727 1. Ja 779 5. Nej 85 9. Uppgift saknas
VAR 287 UTNYTTJA MILJÖKATALOG 47 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 47(1) Om ja, har det hänt att Du utnyttjat den? <Se F.47 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket ofta 129 2. Ganska ofta 380 3. Inte särskilt ofta 247 4. Inte alls 727 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 288 ÖKA KOMMUN MILJÖVÅRD 48 Loc 375 width 1 MD=9 48 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som gäller miljön i Din kommun. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 48(1) Öka den kommunala miljövården även om det innebär skattehöjningar 207 1. Mycket bra förslag 522 2. Ganska bra förslag 478 3. Varken bra eller dåligt förslag 200 4. Ganska dåligt förslag 81 5. Mycket dåligt förslag 103 9. Uppgift saknas
VAR 289 STOPPA PRIVATBILISMEN 48 Loc 376 width 1 MD=9 48(2) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.48 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket bra förslag 354 2. Ganska bra förslag 305 3. Varken bra eller dåligt förslag 318 4. Ganska dåligt förslag 247 5. Mycket dåligt förslag 103 9. Uppgift saknas
VAR 290 MILJÖVÄNLIG PRODUKT 48 Loc 377 width 1 MD=9 48(3) Öka informationen om var man kan handla miljövänliga produkter <Se F.48 för fullständig frågetext> 603 1. Mycket bra förslag 617 2. Ganska bra förslag 216 3. Varken bra eller dåligt förslag 34 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 103 9. Uppgift saknas
VAR 291 KOLLEKTIVTRAFIK 48 Loc 378 width 1 MD=9 48(4) Bygga ut kollektivtrafiken <Se F.48 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket bra förslag 549 2. Ganska bra förslag 237 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 88 9. Uppgift saknas
VAR 292 MILJÖVÄNLIG LASTBIL 48 Loc 379 width 1 MD=9 48(5) Bara tillåta miljövänliga lastbilar i innerstäderna <Se F.48 för fullständig frågetext> 621 1. Mycket bra förslag 478 2. Ganska bra förslag 245 3. Varken bra eller dåligt förslag 99 4. Ganska dåligt förslag 54 5. Mycket dåligt förslag 94 9. Uppgift saknas
VAR 293 BOENDEMILJÖ 49 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 49 Hur viktigt anser Du personligen att det är att Din kommun arbetar med följande miljöfrågor? 49(1) Boendemiljö 832 1. Mycket viktigt 567 2. Ganska viktigt 75 3. Inte särskilt viktigt 9 4. Inte alls viktigt 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 BULLER 49 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 49(2) Buller <Se F.49 för fullständig frågetext> 696 1. Mycket viktigt 608 2. Ganska viktigt 167 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 ENERGISPARANDE 49 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 49(3) Energisparande <Se F.49 för fullständig frågetext> 811 1. Mycket viktigt 597 2. Ganska viktigt 64 3. Inte särskilt viktigt 9 4. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 HAVSMILJÖ 49 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 49(4) Havsmiljö <Se F.49 för fullständig frågetext> 844 1. Mycket viktigt 466 2. Ganska viktigt 93 3. Inte särskilt viktigt 51 4. Inte alls viktigt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 KEMIKALIEANVÄNDNING 49 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 49(5) Hushållets kemikalieanvändning <Se F.49 för fullständig frågetext> 773 1. Mycket viktigt 588 2. Ganska viktigt 106 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 INDUSTRIUTSLÄPP 49 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 49(6) Industriutsläpp <Se F.49 för fullständig frågetext> 1187 1. Mycket viktigt 260 2. Ganska viktigt 30 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 KOLLEKTIVTRAFIKEN 49 Loc 386 width 1 MD=9 49(7) Kollektivtrafiken <Se F.49 för fullständig frågetext> 835 1. Mycket viktigt 552 2. Ganska viktigt 82 3. Inte särskilt viktigt 8 4. Inte alls viktigt 114 9. Uppgift saknas
VAR 300 KOMPOSTERING 49 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 49(8) Kompostering <Se F.49 för fullständig frågetext> 474 1. Mycket viktigt 611 2. Ganska viktigt 330 3. Inte särskilt viktigt 53 4. Inte alls viktigt 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 LIVSMEDEL 49 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 49(9) Livsmedel <Se F.49 för fullständig frågetext> 718 1. Mycket viktigt 584 2. Ganska viktigt 148 3. Inte särskilt viktigt 25 4. Inte alls viktigt 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 LUFTFÖRORENINGAR 49 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 49(10) Luftföroreningar <Se F.49 för fullständig frågetext> 1100 1. Mycket viktigt 341 2. Ganska viktigt 29 3. Inte särskilt viktigt 8 4. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 MILJÖINFORMATION 49 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 49(11) Miljöinformation till hushållen <Se F.49 för fullständig frågetext> 739 1. Mycket viktigt 606 2. Ganska viktigt 119 3. Inte särskilt viktigt 12 4. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 MILJÖUNDERVISNING 49 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 49(12) Miljöundervisning i skolorna <Se F.49 för fullständig frågetext> 948 1. Mycket viktigt 469 2. Ganska viktigt 52 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 NATURMILJÖER 49 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 49(13) Naturmiljöer - parker <Se F.49 för fullständig frågetext> 726 1. Mycket viktigt 608 2. Ganska viktigt 133 3. Inte särskilt viktigt 9 4. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 NEDSKRÄPNING 49 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 49(14) Nedskräpning på gator och torg <Se F.49 för fullständig frågetext> 783 1. Mycket viktigt 594 2. Ganska viktigt 110 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 PRIVATBILISM 49 Loc 394 width 1 MD=9 49(15) Privatbilism <Se F.49 för fullständig frågetext> 475 1. Mycket viktigt 704 2. Ganska viktigt 252 3. Inte särskilt viktigt 35 4. Inte alls viktigt 125 9. Uppgift saknas
VAR 308 SOPSORTERING 49 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 49(16) Sopsortering <Se F.49 för fullständig frågetext> 696 1. Mycket viktigt 630 2. Ganska viktigt 142 3. Inte särskilt viktigt 14 4. Inte alls viktigt 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 MILJÖVÄNLIG VARUDISTR 49 Loc 396 width 1 MD=9 49(17) Miljövänlig varudistribution <Se F.49 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket viktigt 684 2. Ganska viktigt 186 3. Inte särskilt viktigt 27 4. Inte alls viktigt 121 9. Uppgift saknas
VAR 310 PERS: SORTERA SOPOR 50 Loc 397 width 2 MD=90 or GE 99 50 I vilken utsträckning är Du personligen beredd att göra följande saker för att bidra till en bättre miljö i Din kommun? 50(1) Sortera sopor 63 00. Inte alls beredd att göra 26 01. 31 02. 35 03. 32 04. 127 05. 62 06. 100 07. 154 08. 85 09. 788 10. I mycket hög grad beredd att göra 33 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 PERS: AKTIV MILJÖORG 50 Loc 399 width 2 MD=90 or GE 99 50(2) Arbeta aktivt i en miljöorganisation <Se F.50 för fullständig frågetext> 475 00. Inte alls beredd att göra 110 01. 169 02. 136 03. 80 04. 200 05. 64 06. 56 07. 55 08. 26 09. 90 10. I mycket hög grad beredd att göra 75 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 PERS: EJ MILJÖFARLIGA 50 Loc 401 width 2 MD=90 or GE 99 50(3) Avstå från miljöfarliga varor <Se F.50 för fullständig frågetext> 44 00. Inte alls beredd att göra 14 01. 37 02. 61 03. 70 04. 151 05. 89 06. 116 07. 198 08. 145 09. 540 10. I mycket hög grad beredd att göra 71 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 PERS: HÖGRE SKATT 50 Loc 403 width 2 MD=90 or GE 99 50(14) Betala högre skatt om pengarna används till miljöändamål <Se F.50 för fullständig frågetext> 221 00. Inte alls beredd att göra 78 01. 104 02. 118 03. 110 04. 250 05. 116 06. 117 07. 122 08. 58 09. 180 10. I mycket hög grad beredd att göra 62 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 PERS: KOMPOSTERA 50 Loc 405 width 2 MD=90 or GE 99 50(5) Kompostera <Se F.50 för fullständig frågetext> 165 00. Inte alls beredd att göra 49 01. 85 02. 79 03. 64 04. 139 05. 68 06. 86 07. 127 08. 86 09. 531 10. I mycket hög grad beredd att göra 57 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 PERS: LÄMNA IN AVFALL 50 Loc 407 width 2 MD=90 or GE 99 50(6) Lämna in miljöfarligt avfall <Se F.50 för fullständig frågetext> 23 00. Inte alls beredd att göra 12 01. 19 02. 19 03. 30 04. 58 05. 51 06. 61 07. 134 08. 147 09. 952 10. I mycket hög grad beredd att göra 30 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 PERS: MINSKA BILANV 50 Loc 409 width 2 MD=90 or GE 99 50(7) Minska bilåkandet <Se F.50 för fullständig frågetext> 244 00. Inte alls beredd att göra 59 01. 96 02. 103 03. 78 04. 220 05. 86 06. 96 07. 148 08. 73 09. 273 10. I mycket hög grad beredd att göra 60 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 PERS: ENERGISPARANDE 50 Loc 411 width 2 MD=90 or GE 99 50(8) Spara energi i hemmet <Se F.50 för fullständig frågetext> 47 00. Inte alls beredd att göra 24 01. 32 02. 71 03. 53 04. 183 05. 109 06. 161 07. 204 08. 158 09. 454 10. I mycket hög grad beredd att göra 40 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 PERS: EKOLOGISK MAT 50 Loc 413 width 2 MD=90 or GE 99 50(9) Välja ekologiskt producerade livsmedel <Se F.50 för fullständig frågetext> 72 00. Inte alls beredd att göra 33 01. 55 02. 68 03. 67 04. 221 05. 109 06. 149 07. 199 08. 129 09. 387 10. I mycket hög grad beredd att göra 47 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 PERS: MILJÖMÄRKT VARA 50 Loc 415 width 2 MD=90 or GE 99 50(10) Välja miljömärkta varor <Se F.50 för fullständig frågetext> 46 00. Inte alls beredd att göra 21 01. 37 02. 44 03. 50 04. 166 05. 83 06. 137 07. 215 08. 169 09. 539 10. I mycket hög grad beredd att göra 29 90. Uppgift saknas på delfrågan 55 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 RADIO KL 5.00-6.00 54 Loc 417 width 1 54 I vilken utsträckning tar Du del av radio,TV och morgontidning på morgonen? (Ange för varje tidsintervall om Du någon gång inom detta lyssnar på radio, tittar på morgon-TV och/eller läser morgontidning.) 54(1) Lyssnar på radio 05.00-06.00 249 1. Markerat 1342 5. Ej markerat
VAR 321 RADIO KL 6.00-7.00 54 Loc 418 width 1 54(2) Lyssnar på radio 06.00-07.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 524 1. Markerat 1067 5. Ej markerat
VAR 322 RADIO KL 7.00-8.00 54 Loc 419 width 1 54(3) Lyssnar på radio 07.00-08.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 614 1. Markerat 977 5. Ej markerat
VAR 323 RADIO KL 8.00-9.00 54 Loc 420 width 1 54(4) Lyssnar på radio 08.00-09.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 513 1. Markerat 1078 5. Ej markerat
VAR 324 RADIO KL 9.00-10.00 54 Loc 421 width 1 54(5) Lyssnar på radio 09.00-10.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 474 1. Markerat 1117 5. Ej markerat
VAR 325 TV KL 5.00-6.00 54 Loc 422 width 1 54(6) Tittar på morgon-TV 05.00-06.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1585 5. Ej markerat
VAR 326 TV KL 6.00-7.00 54 Loc 423 width 1 54(7) Tittar på morgon-TV 06.00-07.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 1487 5. Ej markerat
VAR 327 TV KL 7.00-8.00 54 Loc 424 width 1 54(8) Tittar på morgon-TV 07.00-08.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 1395 5. Ej markerat
VAR 328 TV KL 8.00-9.00 54 Loc 425 width 1 54(9) Tittar på morgon-TV 08.00-09.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 1460 5. Ej markerat
VAR 329 TV KL 9.00-10.00 54 Loc 426 width 1 54(10) Tittar på morgon-TV 09.00-10.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 1532 5. Ej markerat
VAR 330 TIDNING KL 5.00-6.00 54 Loc 427 width 1 54(11) Läser morgontidning 05.00-06.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 217 1. Markerat 1374 5. Ej markerat
VAR 331 TIDNING KL 6.00-7.00 54 Loc 428 width 1 54(12) Läser morgontidning 06.00-07.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 444 1. Markerat 1147 5. Ej markerat
VAR 332 TIDNING KL 7.00-8.00 54 Loc 429 width 1 54(13) Läser morgontidning 07.00-08.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 506 1. Markerat 1085 5. Ej markerat
VAR 333 TIDNING KL 8.00-9.00 54 Loc 430 width 1 54(14) Läser morgontidning 08.00-09.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 295 1. Markerat 1296 5. Ej markerat
VAR 334 TIDNING KL 9.00-10.00 54 Loc 431 width 1 54(15) Läser morgontidning 09.00-10.00 <Se F.54 för fullständig frågetext> 253 1. Markerat 1338 5. Ej markerat
VAR 335 MER TID MORGONTIDNING 55 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 8 55 Hur har Dina morgonvaror förändrats sedan morgon-TV startade? Ägnar Du morgontidning och radio mer eller mindre tid än tidigare 55(1) Morgontidning 9 1. Mycket mer 21 2. Något mer 319 3. Ungefär lika mycket 42 4. Något mindre 33 5. Mycket mindre 1105 0. Frågan ej tillämplig 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 MER TID RADIO 55 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 8 55(2) Radio <Se F.55 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket mer 19 2. Något mer 271 3. Ungefär lika mycket 69 4. Något mindre 59 5. Mycket mindre 1105 0. Frågan ej tillämplig 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 36 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 337 ALDRIG MORGON-TV 55 Loc 434 width 1 MD=9 55(3) Ser aldrig på morgon-TV <Se F.55 för fullständig frågetext> 1105 1. Markerat 450 5. Ej markerat 36 9. Uppgift saknas
VAR 338 IDKAT FRILUFTSLIV 61 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 61 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 61(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 240 1. Flera gånger i veckan 388 2. Någon gång i veckan 370 3. Någon gång i månaden 173 4. Någon gång i kvartalet 96 5. Någon gång i halvåret 149 6. Någon gång under året 75 7. Ingen gång 73 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 MOTION ELLER IDROTT 61 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 61(2) Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.61 för fullständig frågetext> 384 1. Flera gånger i veckan 402 2. Någon gång i veckan 189 3. Någon gång i månaden 72 4. Någon gång i kvartalet 50 5. Någon gång i halvåret 136 6. Någon gång under året 267 7. Ingen gång 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 GÅTT PÅ BIO 61 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 61(3) Gått på bio <Se F.61 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 20 2. Någon gång i veckan 228 3. Någon gång i månaden 275 4. Någon gång i kvartalet 200 5. Någon gång i halvåret 329 6. Någon gång under året 451 7. Ingen gång 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 GÅTT PÅ TEATER 61 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 61(4) Gått på teater <Se F.61 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 34 3. Någon gång i månaden 139 4. Någon gång i kvartalet 186 5. Någon gång i halvåret 404 6. Någon gång under året 737 7. Ingen gång 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 342 LÄST BOK 61 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 61(5) Läst någon bok <Se F.61 för fullständig frågetext> 353 1. Flera gånger i veckan 158 2. Någon gång i veckan 278 3. Någon gång i månaden 216 4. Någon gång i kvartalet 136 5. Någon gång i halvåret 217 6. Någon gång under året 167 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 DISKUTERAT POLITIK 61 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 61(6) Diskuterat politik <Se F.61 för fullständig frågetext> 240 1. Flera gånger i veckan 390 2. Någon gång i veckan 345 3. Någon gång i månaden 107 4. Någon gång i kvartalet 82 5. Någon gång i halvåret 181 6. Någon gång under året 149 7. Ingen gång 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 BESÖKT GUDSTJÄNST 61 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 61(7) Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.61 för fullständig frågetext> 23 1. Flera gånger i veckan 58 2. Någon gång i veckan 76 3. Någon gång i månaden 74 4. Någon gång i kvartalet 112 5. Någon gång i halvåret 380 6. Någon gång under året 798 7. Ingen gång 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 TRÄDGÅRDSARBETE 61 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 61(8) Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.61 för fullständig frågetext> 201 1. Flera gånger i veckan 337 2. Någon gång i veckan 259 3. Någon gång i månaden 119 4. Någon gång i kvartalet 102 5. Någon gång i halvåret 148 6. Någon gång under året 359 7. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 LÄST VECKOTIDNING 61 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 61(9) Läst veckotidningar <Se F.61 för fullständig frågetext> 161 1. Flera gånger i veckan 408 2. Någon gång i veckan 376 3. Någon gång i månaden 178 4. Någon gång i kvartalet 89 5. Någon gång i halvåret 171 6. Någon gång under året 149 7. Ingen gång 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 61 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 61(10) Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.61 för fullständig frågetext> 96 1. Flera gånger i veckan 349 2. Någon gång i veckan 236 3. Någon gång i månaden 118 4. Någon gång i kvartalet 68 5. Någon gång i halvåret 155 6. Någon gång under året 500 7. Ingen gång 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 KÖPT BINGOLOTTO 61 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 61(11) Köpt penning-, bingolotter e.d. <Se F.61 för fullständig frågetext> 47 1. Flera gånger i veckan 251 2. Någon gång i veckan 310 3. Någon gång i månaden 158 4. Någon gång i kvartalet 89 5. Någon gång i halvåret 206 6. Någon gång under året 470 7. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 RESTAURANG KVÄLLSTID 61 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 61(12) Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.61 för fullständig frågetext> 38 1. Flera gånger i veckan 132 2. Någon gång i veckan 358 3. Någon gång i månaden 242 4. Någon gång i kvartalet 191 5. Någon gång i halvåret 250 6. Någon gång under året 309 7. Ingen gång 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 REST UTOMLANDS 61 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 61(13) Rest utomlands <Se F.61 för fullständig frågetext> 3 1. Flera gånger i veckan 8 2. Någon gång i veckan 25 3. Någon gång i månaden 123 4. Någon gång i kvartalet 251 5. Någon gång i halvåret 613 6. Någon gång under året 503 7. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 HYRT VIDEOFILM 61 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 61(14) Hyrt videofilm <Se F.61 för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger i veckan 61 2. Någon gång i veckan 262 3. Någon gång i månaden 200 4. Någon gång i kvartalet 125 5. Någon gång i halvåret 179 6. Någon gång under året 676 7. Ingen gång 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 SPELAT IN TV-PROGRAM 61 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 61(15) Spelat in TV-program på video <Se F.61 för fullständig frågetext> 127 1. Flera gånger i veckan 245 2. Någon gång i veckan 322 3. Någon gång i månaden 134 4. Någon gång i kvartalet 84 5. Någon gång i halvåret 128 6. Någon gång under året 478 7. Ingen gång 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 KÖPT CD-SKIVA 61 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 61(16) Köpt grammafonskiva/CD-skiva <Se F.61 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 25 2. Någon gång i veckan 251 3. Någon gång i månaden 290 4. Någon gång i kvartalet 182 5. Någon gång i halvåret 241 6. Någon gång under året 526 7. Ingen gång 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 SKRIVIT PÅ DATOR 61 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 61(17) Skrivit på persondator <Se F.61 för fullständig frågetext> 378 1. Flera gånger i veckan 119 2. Någon gång i veckan 101 3. Någon gång i månaden 56 4. Någon gång i kvartalet 31 5. Någon gång i halvåret 71 6. Någon gång under året 751 7. Ingen gång 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 RÖKT/SNUSAT 61 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 61(18) Rökt/snusat <Se F.61 för fullständig frågetext> 476 1. Flera gånger i veckan 52 2. Någon gång i veckan 31 3. Någon gång i månaden 14 4. Någon gång i kvartalet 11 5. Någon gång i halvåret 40 6. Någon gång under året 905 7. Ingen gång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 61 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 61(19) Druckit sprit/vin/starköl <Se F.61 för fullständig frågetext> 94 1. Flera gånger i veckan 436 2. Någon gång i veckan 532 3. Någon gång i månaden 140 4. Någon gång i kvartalet 62 5. Någon gång i halvåret 114 6. Någon gång under året 156 7. Ingen gång 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 BESÖK GAMLA ULLEVI 62 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 62 Har Du under det senaste året besökt någon av följande anläggningar eller utflyktsmål? 62(1) Gamla Ullevi 74 1. Ja, flera gånger 205 2. Ja, någon gång 266 3. Nej, men skulle gärna vilja 951 4. Nej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 BESÖK GUNNEBO SLOTT 62 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) Gunnebo slott <Se F.62 för fullständig frågetext> 48 1. Ja, flera gånger 234 2. Ja, någon gång 265 3. Nej, men skulle gärna vilja 937 4. Nej 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 BESÖK GÖTEBORGS OPERA 62 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 62(3) Göteborgs Operan <Se F.62 för fullständig frågetext> 22 1. Ja, flera gånger 147 2. Ja, någon gång 558 3. Nej, men skulle gärna vilja 763 4. Nej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 BESÖK KONSERTHUS 62 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 62(4) Konserthuset <Se F.62 för fullständig frågetext> 64 1. Ja, flera gånger 229 2. Ja, någon gång 338 3. Nej, men skulle gärna vilja 854 4. Nej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 BESÖK LISEBERG 62 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 62(5) Liseberg <Se F.62 för fullständig frågetext> 292 1. Ja, flera gånger 738 2. Ja, någon gång 106 3. Nej, men skulle gärna vilja 398 4. Nej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 BESÖK LÖDÖSE MUSEUM 62 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 62(6) Lödöse Museum <Se F.62 för fullständig frågetext> 14 1. Ja, flera gånger 74 2. Ja, någon gång 302 3. Nej, men skulle gärna vilja 1082 4. Nej 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 BESÖK MARSTRAND 62 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 62(7) Marstrand <Se F.62 för fullständig frågetext> 206 1. Ja, flera gånger 518 2. Ja, någon gång 184 3. Nej, men skulle gärna vilja 583 4. Nej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 BESÖK NYA ULLEVI 62 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 62(8) Nya Ullevi <Se F.62 för fullständig frågetext> 76 1. Ja, flera gånger 281 2. Ja, någon gång 217 3. Nej, men skulle gärna vilja 914 4. Nej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 BESÖK NÄÄS 62 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 9 62(9) Nääs <Se F.62 för fullständig frågetext> 59 1. Ja, flera gånger 344 2. Ja, någon gång 204 3. Nej, men skulle gärna vilja 879 4. Nej 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 BESÖK SCANDINAVIUM 62 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 9 62(10) Scandinavium <Se F.62 för fullständig frågetext> 95 1. Ja, flera gånger 460 2. Ja, någon gång 191 3. Nej, men skulle gärna vilja 743 4. Nej 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 BESÖK STADSTEATERN 62 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 62(11) Stadsteatern <Se F.62 för fullständig frågetext> 47 1. Ja, flera gånger 288 2. Ja, någon gång 280 3. Nej, men skulle gärna vilja 872 4. Nej 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 BESÖK STORA TEATERN 62 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 9 62(12) Stora Teatern <Se F.62 för fullständig frågetext> 41 1. Ja, flera gånger 194 2. Ja, någon gång 265 3. Nej, men skulle gärna vilja 984 4. Nej 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 BESÖK TJOLÖHOLM SLOTT 62 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 62(13) Tjolöholms slott <Se F.62 för fullständig frågetext> 61 1. Ja, flera gånger 310 2. Ja, någon gång 243 3. Nej, men skulle gärna vilja 879 4. Nej 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 BESÖK UDDEVALL MUSEUM 62 Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 62(14) Uddevalla museum <Se F.62 för fullständig frågetext> 34 1. Ja, flera gånger 161 2. Ja, någon gång 205 3. Nej, men skulle gärna vilja 1089 4. Nej 64 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 BESÖK ÅBY TRAVBANA 62 Loc 468 width 1 MD=0 or GE 9 62(15) Åby Travbana <Se F.62 för fullständig frågetext> 38 1. Ja, flera gånger 118 2. Ja, någon gång 113 3. Nej, men skulle gärna vilja 1214 4. Nej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 38 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 FAVORITLAG I FOTBOLL 63 Loc 469 width 1 MD=9 63 Har Du något favoritlag i fotboll? 860 1. Ja 689 5. Nej 42 9. Uppgift saknas
VAR 373 FOTBOLLSLAG 63 Loc 470 width 2 MD= 0 or GE 99 63(1) Fotbollslag <Se F.63 för fullständig frågetext> 607 01. IFK Göteborg 85 02. ÖIS 69 03. GAIS 4 04. Västra Frölunda 6 05. Häcken 0 06. Jitex 0 07. GAIS damlag 3 08. Annat lag i Göteborg 9 09. Annat lag i IP:s hemkommun 76 10. Övrigt 689 00. Frågan ej tillämplig 43 99. Uppgift saknas
VAR 374 BOSTADSORT 64 Loc 472 width 1 MD=9 64 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 198 1. Ren landsbygd 593 2. Mindre tätort 762 3. Stad eller större tätort 38 9. Uppgift saknas
VAR 375 BOSTAD 65 Loc 473 width 1 MD=9 65 Hur bor Du för närvarande? 143 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 668 2. I villa eller radhus i småhusområde 747 3. I lägenhet i flerfamiljhus 33 9. Uppgift saknas
VAR 376 BOENDETYP 66 Loc 474 width 1 MD=9 66 Hyr eller äger Du eller någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 595 1. Hyr bostaden 964 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 32 9. Uppgift saknas
VAR 377 KOMMUN 67 Loc 475 width 4 67 I vilken kommun bor Du? 1 0123. Järfälla 107 1384. Kungsbacka 49 1401. Härryda 62 1402. Partille 18 1407. Öckerö 41 1415. Stenungsund 23 1419. Tjörn 883 1480. Göteborg 125 1481. Mölndal 104 1482. Kungälv 1 1485. Uddevalla 47 1521. Ale 68 1524. Lerum 27 1562. Lilla Edet 1 1563. Mark 34 9999. Uppgift saknas
VAR 378 BOENDETID 68 Loc 479 width 1 MD=9 68 Hur länge har Du bott här i kommunen? 491 1. Har alltid bott här 116 2. Har alltid bott här bortsett från korta perioder, tex studier på annan ort 560 3. Inflyttad, har bott här mer än 10 år 137 4. Inflyttad, har bott här 6 till 10 år 210 5. Inflyttad, har bott här 1 till 5 år 48 6. Inflyttad, har bott här mindre än ett år 29 9. Uppgift saknas
VAR 379 UPPVÄXTORT 69 Loc 480 width 2 MD=99 69 Var någonstans har Du vuxit upp? 241 01. Ren landsbygd i Sverige 321 02. Mindre tätort i Sverige 210 03. Stad eller större tätort i Sverige 590 04. Stockholm, Göteborg eller Malmö 51 05. Annat land i Norden 96 06. Land utanför Norden 39 98. Fler än en markering 43 99. Uppgift saknas
VAR 380 ÅSIKT BOENDE KOMMUN 70 Loc 482 width 2 MD=90 or GE 99 70 Allmänt sett, hur bra tycker Du det är att bo i... 70(1) Den kommun Du bor i 592 00. Mycket bra 330 01. 183 02. 77 03. 31 04. 154 05. Varken bra eller dåligt 13 06. 14 07. 16 08. 5 09. 7 10. Mycket dåligt 43 90. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 ÅSIKT BOENDE OMRÅDE 70 Loc 484 width 2 MD=90 or GE 99 70(2) Det område inom kommunen där Du bor <Se F.70 för fullständig frågetext> 752 00. Mycket bra 258 01. 119 02. 52 03. 20 04. 97 05. Varken bra eller dåligt 19 06. 17 07. 14 08. 13 09. 14 10. Mycket dåligt 90 90. Uppgift saknas på delfrågan 126 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 FÄRDSÄTT: TILL FOTS 71 Loc 486 width 1 MD=9 71 Vilket/vilka av dessa färdsätt använde Du Din senaste arbetsdag/skoldag för att ta Dig till arbetet/skolan? (Kombinationer av färdmedel kan anges, genom att Du markerar med flera kryss.) 71(1) Till fots 223 1. Markerat 1314 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 383 FÄRDSÄTT: CYKEL 71 Loc 487 width 1 MD=9 71(2) Cykel <Se F.71 för fullständig frågetext> 205 1. Markerat 1332 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 384 FÄRDSÄTT: MOPED 71 Loc 488 width 1 MD=9 71(3) Moped <Se F.71 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1514 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 385 FÄRDSÄTT: BILFÖRARE 71 Loc 489 width 1 MD=9 71(4) Bil som förare <Se F.71 för fullständig frågetext> 667 1. Markerat 870 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 386 FÄRDSÄTT: PASSAGERARE 71 Loc 490 width 1 MD=9 71(5) Bil som passagerare <Se F.71 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 1382 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 387 FÄRDSÄTT: BUSS 71 Loc 491 width 1 MD=9 71(6) Buss <Se F.71 för fullständig frågetext> 323 1. Markerat 1214 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 388 FÄRDSÄTT: SPÅRVAGN 71 Loc 492 width 1 MD=9 71(7) Spårvagn <Se F.71 för fullständig frågetext> 274 1. Markerat 1263 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 389 FÄRDSÄTT: TÅG 71 Loc 493 width 1 MD=9 71(8) Tåg <Se F.71 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 1489 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 390 FÄRDSÄTT: BÅT/FÄRJA 71 Loc 494 width 1 MD=9 71(9) Båt/färja <Se F.71 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 1491 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 391 FÄRDSÄTT: ANNAT 71 Loc 495 width 1 MD=9 71(10) Annat <Se F.71 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1515 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 392 FÄRDSÄTT: ARBETAR EJ 71 Loc 496 width 1 MD=9 71(11) Arbetar ej / går ej i skolan <Se F.71 för fullständig frågetext> 177 1. Markerat 1360 5. Ej markerat 54 9. Uppgift saknas
VAR 393 FÖDELSEÅR 72 Loc 497 width 4 72 Vilket år är Du född? 1914. 1914 . . 1979. 1979 22 9999. Uppgift saknas Kod: 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Frek: 7 12 11 12 12 15 16 16 14 22 17 Kod: 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Frek: 18 14 21 20 14 23 18 20 19 20 23 Kod: 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Frek: 23 28 22 22 23 21 29 27 30 37 38 Kod: 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Frek: 26 29 30 27 22 20 33 29 25 21 29 Kod: 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Frek: 26 29 28 17 34 27 35 25 36 41 30 Kod: 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Frek: 26 30 25 29 26 28 27 23 27 28 17 Kod: 9999 Frek: 22
VAR 394 KÖN 73 Loc 501 width 1 MD=9 73 Är Du man eller kvinna? 800 1. Man 768 2. Kvinna 23 9. Uppgift saknas
VAR 395 MEDBORGARSKAP 74 Loc 502 width 1 MD=9 74 Är Du svensk medborgare? 1492 1. Ja 74 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 396 CIVILSTÅND 75 Loc 503 width 1 MD=9 75 Är Du ensamstående, samboende eller gift? 483 1. Ensamstående 258 2. Samboende 798 3. Gift 52 9. Uppgift saknas
VAR 397 UTBILDNING 76 Loc 504 width 2 MD=99 76 Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 253 01. Folkskola 12 02. Enhetskola 107 03. Grundskola 147 04. Yrkesskola 189 05. Tvåårigt gymnasium/Fackskola 232 06. Minst treårigt gymnasium 82 07. Flickskola/realexamen 50 08. Folkhögskola 81 09. Studentexamen 404 10. Högskola/universitet 34 99. Uppgift saknas
VAR 398 ARBETSMARKNADSGRUPP 77 Loc 506 width 2 MD=99 77 Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 825 01. Förvärvsarbetande 26 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 8 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 88 04. Arbetslös 242 05. Ålderspensionär 72 06. Förtidspensionär 28 07. Hemarbetande 210 08. Studerande 44 98. Fler än en markering 48 99. Uppgift saknas
VAR 399 YRKESARBETAR 78 Loc 508 width 1 MD=9 78 Vilket yrke har/hade Du? 1408 1. Yrkesarbetar/yrkesarbetat 132 5. Har aldrig yrkesarbetat 51 9. Uppgift saknas
VAR 400 YRKE 78 Loc 509 width 3 MD= 0 or GE 999 78(1) Yrke <Se F.78 för fullständig frågetext> 12 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 20 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 65 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskingsarbete 43 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 14 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso-och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 0 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 49 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 37 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 37 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 16 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 49 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 0 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 11 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 0 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 0 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 13 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 17 066. Socialvårdtjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 7 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 5 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete:företagare med kvalificerad kompetens 4 084. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 25 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Programmerare 0 091. Advokater: företagare med kvalificerad kompetens 0 092. Domstoljurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 2 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 3 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare inom yrkesområdet 0 124. Journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 7 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 0 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 0 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom museigruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 9 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 3 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 0 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 11 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 12 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 10 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 11 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 5 175. Ensiklt näringsliv och organisationer: kamrer 0 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare inom dessa yrkesområden 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontursarbete; förmånsfunktion; förrådsman 9 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 82 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 36 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 5 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 11 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 313. Parti- och detaljhandelsföretag: näringsidkare med ambulerande försäljning 3 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 0 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 0 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 4 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 53 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete:arbetsledning som förman eller motsvarande 2 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilfölsäljare, demonstratör 3 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 4 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 11 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 22 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 11 347. Övrigt försäljningsarbete: detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 4 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 2 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 0 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdledning: manuellt arbete 1 422. Företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 0 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 9 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 0 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 0 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 2 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 4 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 0 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 24 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 3 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 6 638. Däckmanskap 0 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 7 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 24 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 5 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 0 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 12 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 0 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks- smides och gjuteriarbete: manuellt arbete 0 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 2 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 3 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 80 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 5 752. Elktroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 19 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 762. Träarbete: företagare med mindre företag 0 766. Träarbete: förman/arbetsledare 14 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 8 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 0 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 0 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 30 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 12 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemist och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 2 817. 3 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 0 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 0 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 7 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 0 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 4 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 15 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 2 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 0 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 5 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 0 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager och förrådsarbete: förman/arbetsledare 18 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 912. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: företagare med mindre företag inom yrkesgruppen 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 0 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 0 917. Brandman 2 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 4 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 2 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 9 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 27 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 0 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 34 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 4 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 4 947. Övrigt servicearbete: fotograf 15 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 4 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 7 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 0 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 0 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 3 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 28 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 0 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 7 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Militärt arbete: underofficerare 1 987. Militärt arbete: underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Övrig militär personal 1 992. Obefintlig eller oklassificerbar yrke 19 994. Oklassificerbar yrkesbeteckning: mindre företagare 3 995. Hemarbetande 18 996. Studerande 13 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 121 000. Frågan ej tillämplig 78 999. Uppgift saknas
VAR 401 HELTID/DELTIDSARBETE 79 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 9 79 Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1084 1. Heltid 266 2. Deltid 132 0. Frågan ej tillämplig 109 9. Uppgift saknas
VAR 402 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 80 Loc 513 width 2 MD= 0 or GE 99 80 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 387 01. Tjänsteman 196 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 49 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 491 04. Arbetare 75 05. Arbetare med arbetsledande funktion 20 06. Egenanställd arbetare 9 07. Jordbrukare: ingen anställd 0 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 39 09. Företagare: ingen anställd 47 10. Företagare: 1-9 anställda 13 11. Företagare: 10 eller fler anställda 41 98. Fler än en markering 133 00. Frågan ej tillämplig 91 99. Uppgift saknas
VAR 403 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 81 Loc 515 width 1 MD=0 or GE 9 81 Arbetar/arbetade Du i stalig, kommunal eller privat tjänst? 177 1. Statlig 383 2. Kommunal (även landstingskommunal) 803 3. Privat 132 0. Frågan ej tillämplig 96 9. Uppgift saknas
VAR 404 MEDLEM FACKFÖRENING 82 Loc 516 width 1 MD=0 or GE 9 82 Är Du medlem i någon fackförening? 430 1. Ja, LO-förbund 324 2. Ja, TCO-förbund 120 3. Ja, SACO-förbund 1 4. SAC 434 5. Nej 132 0. Frågan ej tillämplig 150 9. Uppgift saknas
VAR 405 ANTAL FAMILJEMEDLEM 83 Loc 517 width 2 MD=99 83 Hur många personer ingår i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)? 271 01. 1 person 582 02. 2 personer 244 03. 3 personer 334 04. 4 personer 96 05. 5 personer 16 06. 6 personer 5 07. 7 personer 1 08. 8 personer 1 09. 9 personer 1 11. 11 personer 40 99. Uppgift saknas
VAR 406 BARN 1-3 ÅR 83 Loc 519 width 1 MD=9 83A Har Du barn i Ditt hushåll i följande åldrar? 83A(1) 1-3 år 183 1. Markerat 1168 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 407 BARN 4-6 ÅR 83 Loc 520 width 1 MD=9 83A(2) 4-6 år <Se F.83A för fullständig frågetext> 161 1. Markerat 1190 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 408 BARN 7-16 ÅR 83 Loc 521 width 1 MD=9 83A(2) 7-16 år <Se F.83A för fullständig frågetext> 319 1. Markerat 1032 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 409 INGA BARN UNDER 16 ÅR 83 Loc 522 width 1 MD=9 83A(4) Inga barn under 16 år i hushållet <Se F.83A för fullständig frågetext> 860 1. Markerat 491 5. Ej markerat 240 9. Uppgift saknas
VAR 410 VÅRDNADSBIDRAG 84 Loc 523 width 1 MD=0 or GE 9 84 Har Du under hösten 1994 fått vårdnadsbidrag för något eller några av barnen? 114 1. Ja 373 5. Nej 993 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Uppgift saknas
VAR 411 HUSHÅLLSINKOMST 85 Loc 524 width 2 MD=99 85 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 159 01. 100 000 kr eller mindre 161 02. 101 000 - 150 000 kr 190 03. 151 000 - 200 000 kr 197 04. 201 000 - 250 000 kr 178 05. 251 000 - 300 000 kr 179 06. 301 000 - 350 000 kr 134 07. 351 000 - 400 000 kr 97 08. 401 000 - 450 000 kr 70 09. 451 000 - 500 000 kr 101 10. Över 500 000 kr 125 99. Uppgift saknas
VAR 412 KLASSTILLHÖRIGHET 86 Loc 526 width 1 MD=9 86 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj och den familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 86(1) Din nuvarande familj 568 1. Arbetarfamilj 16 2. Jordbrukarfamilj 421 3. Tjänstemannafamilj 232 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 130 5. Egen företagare 74 8. Fler än en markering 150 9. Uppgift saknas
VAR 413 KLASS UNDER UPPVÄXT 86 Loc 527 width 1 MD=9 86(2) Din familj Du växte upp i <Se F.86 för fullständig frågetext> 724 1. Arbetarfamilj 103 2. Jordbrukarfamilj 286 3. Tjänstemannafamilj 122 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 189 5. Egen företagare 59 8. Fler än en markering 108 9. Uppgift saknas
VAR 414 UTRUSTN. TV 87 Loc 528 width 1 MD=9 87 Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? 87(1) TV-apparat/er 1517 1. Markerat 31 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 415 ANTAL TV 87 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 8 87(2) Antal TV-apparat/er <Se F.87 för fullständig frågetext> 683 1. En TV-apparat 581 2. Två TV-apparater 187 3. Tre TV-apparater 42 4. Fyra TV-apparater 4 5. Fem TV-apparater 1 6. Sex TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 31 0. Frågan ej tillämplig 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 UTRUSTN. TELEFON 87 Loc 530 width 1 MD=9 87(3) Telefon/er <Se F.87 för fullständig frågetext> 1520 1. Markerat 28 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 417 ANTAL TELEFONER 87 Loc 531 width 2 MD= 0 or GE 98 87(4) Antal telefoner <Se F.87 för fullständig frågetext> 304 01. En telefon 450 02. Två telefoner 347 03. Tre telefoner 221 04. Fyra telefoner 100 05. Fem telefoner 40 06. Sex telefoner 22 07. Sju telefoner 12 08. Åtta telefoner 28 00. Frågan ej tillämplig 24 98. Uppgift saknas på delfrågan 43 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 418 UTRUSTN. TEL.SVARARE 87 Loc 533 width 1 MD=9 87(5) Telefonsvarare <Se F.87 för fullständig frågetext> 450 1. Markerat 1098 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 419 UTRUSTN. MOBILTEL 87 Loc 534 width 1 MD=9 87(6) Mobiltelefon <Se F.87 för fullständig frågetext> 367 1. Markerat 1181 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 420 UTRUSTN. TEXT-TV 87 Loc 535 width 1 MD=9 87(7) Text-TV <Se F.87 för fullständig frågetext> 1035 1. Markerat 513 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 421 UTRUSTN. VIDEO 87 Loc 536 width 1 MD=9 87(8) Video <Se F.87 för fullständig frågetext> 1120 1. Markerat 428 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 422 UTRUSTN. KABEL-TV 87 Loc 537 width 1 MD=9 87(9) Kabel-TV <Se F.87 för fullständig frågetext> 731 1. Markerat 817 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 423 UTRUSTN. PARABOLANT 87 Loc 538 width 1 MD=9 87(10) Parabolantenn <Se F.87 för fullständig frågetext> 241 1. Markerat 1307 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 424 UTRUSTN. PERSONDATOR 87 Loc 539 width 1 MD=9 87(11) Persondator <Se F.87 för fullständig frågetext> 406 1. Markerat 1142 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 425 UTRUSTN. SPELDATOR 87 Loc 540 width 1 MD=9 87(12) Speldator <Se F.87 för fullständig frågetext> 236 1. Markerat 1312 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 426 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 87 Loc 541 width 1 MD=9 87(13) Mikrovågsugn <Se F.87 för fullständig frågetext> 975 1. Markerat 573 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 427 UTRUSTN. FAX 87 Loc 542 width 1 MD=9 87(14) Fax <Se F.87 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 1405 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 428 UTRUSTN. CD-SPELARE 87 Loc 543 width 1 MD=9 87(15) CD-spelare (Compact Disc) <Se F.87 för fullständig frågetext> 1002 1. Markerat 546 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 429 UTRUSTN. BIL 87 Loc 544 width 1 MD=9 87(16) Bil <Se F.87 för fullständig frågetext> 1186 1. Markerat 362 5. Ej markerat 43 9. Uppgift saknas
VAR 430 BIL 1: MÄRKE 87 Loc 545 width 2 MD= 0 or GE 99 87(17) Bil 1: Märke <Se F.87 för fullständig frågetext> 401 01. Volvo 141 02. Saab 86 03. Ford 78 04. Folka 73 05. Opel 47 06. Toyota 67 07. Mazda 40 08. Mercedes 22 09. BMW 11 10. Fiat 7 11. Corsa (Opel) 13 12. Peugot 44 13. Nissan 39 14. Audi 14 15. Mitsubishi 0 16. Datsun 0 17. Vaz 8 18. Citroen 25 19. Renault 13 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 3 24. Chevrolet 0 25. DAF 2 26. Lada (Vaz) 2 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 1 29. Lancia 1 30. Porsche 7 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 0 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 0 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 4 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 4 46. Subari 0 47. Jeep 2 48. Dodge 0 49. Daimler 1 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 1 57. Buick 0 58. Chevrolet 2 59. Hyundai 1 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 1 65. Seat 9 97. Ospecifiserad bil 361 00. Frågan ej tillämplig 60 99. Uppgift saknas
VAR 431 BIL 1: ÅRSMODELL 87 Loc 547 width 2 MD=99 87(18) Bil 1: Årsmodell <Se F.87 för fullständig frågetext> 63. 1963 . . 87. 1987 498 88. 1988/Frågan ej tillämplig 89. 1989 . . 95. 1995 97 99. Uppgift saknas Kod: 63 64 66 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 2 1 2 2 5 2 8 5 2 12 16 30 22 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 32 39 50 54 71 82 96 498 95 85 77 86 50 Kod: 94 95 99 Frek: 52 18 97
VAR 432 BIL 2: MÄRKE 87 Loc 549 width 2 MD= 0 87(19) Bil 2: Märke <Se F.87 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1 97. Ospecificerad bil 1431 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 36 9 15 21 12 6 6 7 4 2 3 Kod: 12 13 14 15 18 19 20 24 29 31 34 Frek: 1 11 3 4 1 8 1 2 1 1 1 Kod: 42 46 48 60 97 0 Frek: 1 1 1 1 1 1431
VAR 433 BIL 2: ÅRSMODELL 87 Loc 551 width 2 MD= 0 or GE 99 87(20) Bil 2: Årsmodell <Se F.87 för fullständig frågetext> 57. 1957 . . 95. 1995 1396 00. Frågan ej tillämplig 65 99. Uppgift saknas Kod: 57 62 67 70 71 75 77 78 79 80 81 Frek: 1 1 1 3 1 1 3 3 7 2 3 Kod: 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 Frek: 5 7 9 9 6 14 13 9 8 10 5 Kod: 94 95 0 99 Frek: 8 1 1396 65
VAR 434 BIL 3: MÄRKE 87 Loc 553 width 2 MD= 0 87(21) Bil 3: Märke <Se F.87 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 65. Seat 1589 00. Frågan ej tillämplig Kod: 3 0 Frek: 2 1589
VAR 435 BIL 3: ÅRSMODELL 87 Loc 555 width 2 MD= 0 or GE 99 87(22) Bil 3: Årsmodell <Se F.87 för fullständig frågetext> 1 76. 1976 1 84. 1984 1534 00. Frågan ej tillämplig 55 99. Uppgift saknas
VAR 436 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 88 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 9 88 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under det senaste året? 88(1) Din egen ekonomiska situation 224 1. Förbättrats 713 3. Förblivit ungefär densamma 588 5. Försämrats 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 FÖRÄNDRATS KOM EKON 88 Loc 558 width 1 MD=0 or GE 9 88(2) Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.88 för fullständig frågetext> 23 1. Förbättrats 458 3. Förblivit ungefär densamma 958 5. Försämrats 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 438 FÖRÄNDRATS SV EKON 88 Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 88(3) Den svenska ekonomin <Se F.88 för fullständig frågetext> 72 1. Förbättrats 215 3. Förblivit ungefär densamma 1164 5. Försämrats 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 61 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 439 FÖRÄNDRING EGEN EKON 88 Loc 560 width 1 MD=0 or GE 9 88(1) Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året? 88(4) Din egen ekonomiska situation 275 1. Förbättras 824 3. Förbli ungefär densamma 420 5. Försämras 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 440 FÖRÄNDRING KOM EKON 88 Loc 561 width 1 MD=0 or GE 9 88(5) Den ekonomiska situationen i Din kommun <Se F.88(1) för fullständig frågetext> 209 1. Förbättras 793 3. Förbli ungefär densamma 459 5. Försämras 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 441 FÖRÄNDRING SV EKON 88 Loc 562 width 1 MD=0 or GE 9 88(6) Den svenska ekonomin <Se F.88(1) för fullständig frågetext> 404 1. Förbättras 548 3. Förbli ungefär densamma 512 5. Försämras 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 67 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 442 RÖSTA RIKSDAGSVAL 89 Loc 563 width 2 MD=99 89 Om det var val idag vilket parti skulle Du rösta på? 89(1) I riksdagsvalet 98 01. Vänsterpartiet 539 02. Socialdemokraterna 58 03. Centerpartiet 127 04. Folkpartiet liberalerna 313 05. Moderata samlingspartiet 44 06. Kds 56 07. Miljöpartiet de gröna 10 08. Ny Demokrati 3 09. Annat parti 38 10. Röstade blankt 99 11. Ej röstberättigad 45 55. Röstade ej 161 99. Uppgift saknas
VAR 443 ANNAT I RIKSDAGSVAL 89 Loc 565 width 1 MD=0 89(2) Annat parti i riksdagsvalet <Se F.89 för fullständig frågetext> 3 1. Sverige Demokrater 1588 0. Frågan ej tillämplig
VAR 444 RÖSTA KOMMUNVAL 89 Loc 566 width 2 MD=99 89(3) I kommunfullmäktigevalet <Se F.89 för fullständig frågetext> 82 01. Vänsterpartiet 499 02. Socialdemokraterna 75 03. Centerpartiet 122 04. Folkpartiet liberalerna 301 05. Moderata samlingspartiet 30 06. Kds 62 07. Miljöpartiet de gröna 8 08. Ny Demokrati 17 09. Annat parti 40 10. Röstade blankt 80 11. Ej röstberättigad 76 55. Röstade ej 2 98. Fler än ett kryss 197 99. Uppgift saknas
VAR 445 ANNAT I KOMMUNFULLM 89 Loc 568 width 1 MD=0 89(4) Annat parti i kommunfullmäktigevalet <Se F.89 för fullständig frågetext> 1 1. Folkviljan 1 2. Framtid 1 3. Hemligt 6 4. KPML(R) 1 5. Medborgarparti 4 6. Pensionärsparti 3 7. Sverige Demokraterna 1574 0. Frågan ej tillämplig