FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1994
                SSD 0496

              Primärforskare
              Mikael Gilljam,
              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLKOMRÖSTNINGSUNDERSÖKNINGEN 1994 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har därefter
  genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957 års
  folkomröstning i pensionsfrågan, 1980 års folkomröstning i
  kärnkraftsfrågan samt 1994 års folkomröstning om ett svenskt
  EU-medlemskap.

  Folkomröstningsundersökningen 1994 genomfördes i samarbete
  mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
  universitet och Statistiska centralbyrån i Stockholm och
  Örebro. Undersökningen ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Arbetet med 1994 års folkomröstning leddes gemensamt
  av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. Per Hedberg och Henrik
  Oscarsson har haft ansvaret för kodning, filbyggande och
  databearbetningar. Intervjuarbetet har genomförts av
  Statistiska centralbyråns intervjuare. Lars-Gunnar Holmström i
  Örebro och Olle Johansson i Stockholm har ansvarat för arbetet
  inom SCB.

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Folkomröstningsundersökningen 1994 är en panelundersökning med
  besöksintervjuer före folkomröstningen och brevenkäter direkt
  efteråt. Populationen utgörs av röstberättigade svenska
  medborgare boende i Sverige i åldrarna 18-80 år.

  Folkomröstningensundersökningen bygger på ett obundet
  slumpmässigt urval på 2 700 personer. 2 181 (81%) av de
  utvalda personerna ställde upp och lät sig intervjuas före
  folkomröstningen. Av dessa var det 374 upptagna eller
  svåranträffade personer som endast ställde upp för en
  förkortad telefonintervju. Av de förkortade intervjuerna var
  det 154 som endast omfattade frågor om röstning i
  riksdagsvalet och i folkomröstningen. Intervjuerna genomfördes
  under perioden 10 oktober till 12 november. En genomsnittlig
  besöksintervju tog ungefär 50 minuter att genomföra. De
  personer som ställde upp för intervju fick även besvara en
  kort brevenkät derekt efter folkomröstningen.

  
               PUBLIKATIONER

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Gilljam, M. & Holmberg, S. (1996): 'Ett knappt ja till EU'.
  Rapport 16 i Statistiska centralbyråns skriftserie
  Valundersökningar. Stockholm: Norstedts

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 17  (2)INTRESSE FÖR POLITIK 3  (3)LOC 29 WIDTH 1
                       (4)MD=6 or GE 9

   (6) 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
     Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in
     på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket
     intresserad,ganska intresserad, inte särskilt
     intresserad eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      228 1.  Mycket intresserad
      937 2.  Ganska intresserad
      714 3.  Inte särskilt intresserad
      145 4.  Inte alls intresserad
       1 8.  Vill ej svara

      156 6.  Uppgift saknas
      519 9.  Bortfall
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0496 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Intervjutyp 6 Bortfall 7 Intervjudatum 8 Kön 9 Födelseår 10 Civilstånd 11 EU-frågor i dagstidningarna 12 Ser på Rapport i TV 2 13 Ser på Aktuellt i Kanal 1 14 Lyssnar på Ekots långa nyhetssändningar 15 Ser på Nyheterna i TV 4 16 Ser på nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3 17 Intresse för politik 18 Intresse för EU-frågan 19 Inställning till ett svenskt EU-medlemskap 20 Bestämd uppfattning om svenskt EU-medlemskap 21 Antal nämnda skäl för/emot EU-medlemskap 22 Skäl för/emot EU-medlemskap, 1 23 Skäl för/emot EU-medlemskap, 2 24 Skäl för/emot EU-medlemskap, 3 25 Skäl för/emot EU-medlemskap, 4 26 Skäl för/emot EU-medlemskap, 5 27 Skäl för motsatt ställningstagande till EU-medlemskap 28 Antal nämnda skäl för motsatt ställningstagande till EU-medlemskap 29 Skäl för motsatt ställningstagande i EU-frågan, 1 30 Skäl för motsatt ställningstagande i EU-frågan, 2 31 Skäl för motsatt ställningstagande i EU-frågan, 3 32 Skäl för motsatt ställningstagande i EU-frågan, 4 33 Skäl för motsatt ställningstagande i EU-frågan, 5 34 Förändrad inställning till ett svenskt EU-medlemskap 35 Antal nämnda skäl för ändrad inställning till EU-medlemskap 36 Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 1 37 Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 2 38 Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 3 39 Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 4 40 Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 5 41 Folkomröstningsalternativ: Moderata samlingspartiet 42 Folkomröstningsalternativ: Vänsterpartiet 43 Folkomröstningsalternativ: Folkpartiet 44 Folkomröstningsalternativ: Centerpartiet 45 Folkomröstningsalternativ: Socialdemokraterna 46 Folkomröstningsalternativ: Miljöpartiet 47 Folkomröstningsalternativ: Kristdemokratiska samhällspartiet 48 Folkomröstningsalternativ: Ny demokrati 49 Inställning i EU-frågan: Folkpartiet 50 Inställning i EU-frågan: Socialdemokraterna 51 Inställning i EU-frågan: Moderata samlingspartiet 52 Inställning i EU-frågan: Vänsterpartiet 53 Inställning i EU-frågan: Centerpartiet 54 Inställning i EU-frågan: Miljöpartiet 55 Inställning i EU-frågan: Kristdemokratiska samhällspartiet 56 Inställning i EU-frågan: Ny demokrati 57 Inställning i EU-frågan: UP 58 Sveriges framtida förhållande till EU 59 Sannolikhet att EU utvecklas till förbundsstat 60 Inställning till en europeisk förbundsstat 61 EU-medlemskaps betydelse för miljön 62 EU-medlemskaps betydelse för ekonomin 63 EU-medlemskaps betydelse för sysselsättningen 64 EU-medlemskaps betydelse för jordbruket 65 EU-medlemskaps betydelse för sociala tryggheten 66 EU-medlemskaps betydelse för jämställdheten mellan könen 67 EU-medlemskaps betydelse för den militära säkerheten 68 EU-medlemskaps betydelse för den nationella självständigheten 69 EU-medlemskaps betydelse för möjligheten att påverka utvecklingen i EU 70 Inställning till folkomröstning i EU-frågan 71 Allmän inställning till folkomröstningar 72 EU-kunskap: Antal medlemmar i EU 73 EU-kunskap: EU-kommissionens högkvarter 74 EU-kunskap: Antal svenska röster i EU:s ministerråd 75 Resultat av folkomröstningen i Finland 76 Troligt resultat av folkomröstningen i Sverige 77 Troligt resultat av folkomröstningen i Norge 78 Betydelse för EU-ställningstagande: Familjen 79 Betydelse för EU-ställningstagande: Vänner 80 Betydelse för EU-ställningstagande: Arbetskamrater/skolkamrater 81 Betydelse för EU-ställningstagande: Politiskt parti 82 Betydelse för EU-ställningstagande: Tidning 83 Betydelse för EU-ställningstagande: TV-program 84 Betydelse för EU-ställningstagande: Ja till Europa 85 Betydelse för EU-ställningstagande: Nej till EU 86 Avsikt att rösta vid folkomröstningen 87 Alternativ UP tänker rösta på 88 Närmaste alternativ för osäker 89 Alternativ om UP skulle rösta 90 Inställning till centerpartiet 91 Inställning till moderata samlingspartiet 92 Inställning till vänsterpartiet 93 Inställning till folkpartiet 94 Inställning till socialdemokraterna 95 Inställning till miljöpartiet 96 Inställning till kds - kristdemokratiska samhällspartiet 97 Inställning till ny demokrati 98 Minska den offentliga sektorn 99 Minska finansmarknadens inflytande på politiken 100 Ökat ekonomiskt stöd till invandrarkultur 101 Bedriva mer sjukvård i privat regi 102 Ta emot färre flyktingar i Sverige 103 Minska u-hjälpen 104 Höja vin- och spritpriserna 105 Begränsa rätten till fri abort 106 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 107 Behålla kärnkraften efter år 2010 108 Öka det nordiska samarbetet 109 Förtroende för svenska politiker 110 Partierna bara intresserade av folks röster 111 Riksdagsledamöternas hänsyn till vad folk tycker 112 Genom att rösta kan man vara med och bestämma 113 Rösta enda möjligheten att påverka politiken 114 Samhällsform: Privat företagsamhet och marknadsekonomi 115 Samhällsform: Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 116 Samhällsform: Miljövänligt 117 Samhällsform: Jämställdhet mellan män och kvinnor 118 Samhällsform: Svenska värden 119 Samhällsform: Mångkulturellt 120 Samhällsform: Internationell inriktning 121 Stolt över att vara svensk 122 Partianhängare 123 Bästa parti 124 Övertygad partianhängare 125 Närmaste parti 126 Näst bästa parti 127 Röstade i riksdagsvalet 1994 128 Partival riksdagsvalet 1994 129 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 130 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 131 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 132 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 133 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 134 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet 135 Vänster-högerskalan: Kristdemokratiska samhällspartiet 136 Vänster-högerskalan: Ny demokrati 137 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 138 Arbetsmarknadsgrupp 139 Tidigare förvärvsarbetande 140 Senaste förvärvsarbete 141 Yrke 142 Hel- eller deltidsarbete 143 Näringsgren 144 Påverkan på branschen om Sverige blir medlem i EU 145 Påverkan på branschen om Sverige inte blir medlem i EU 146 Yrkesgrupp 147 Statlig, kommunal eller privat tjänst 148 Studier syftande till examen eller yrkesutbildning 149 Hel- eller deltidsstudier 150 Skolutbildning 151 Försökt få arbete utan att lyckas 152 Försökt få arbeta heltid men endast fått deltid 153 Tvingats ta arbete under sina kvalifikationer 154 Friställd och fått nytt jobb inom en månad 155 Friställd och arbetslös mer än en månad 156 Genomgått AMS-utbildning 157 Förtidspensionerad delvis av arbetsmarknadsskäl 158 Beredskapsarbete 159 Arbetsmarknadsproblem i familjen 160 De senaste årens förändring i privatekonomin 161 De senaste årens förändring i den svenska ekonomin 162 De kommande årens förändring i privatekonomin 163 De kommande årens förändring i den svenska ekonomin 164 Svenskt EU-medlemskaps påverkan på UP:s privatekonomi 165 Medlem i facklig organisation 166 Facklig organisation 167 Aktiv medlem i facklig organisation 168 Medlem i politiskt parti eller organisation 169 Politiskt parti 170 Politisk organisation 171 Aktiv medlem i politiskt parti eller organisation 172 Kyrkobesöksfrekvens 173 Kyrka eller samfund 174 Annan kyrka eller samfund 175 Språkkunskaper: Engelska 176 Språkkunskaper: Tyska 177 Språkkunskaper: Franska 178 Språkkunskaper: Spanska 179 Språkkunskaper: Andra språk 180 Besökt land i Europa utanför Norden 181 Besökt land utanför Europa 182 Civilstånd 183 Subjektiv klasstillhörighet 184 Uppväxtort 185 Hemmavarande barn under 18 år 186 Antal hemmavarande barn under 18 år 187 Hemmavarande barn 1: Kön 188 Hemmavarande barn 1: Ålder 189 Hemmavarande barn 2: Kön 190 Hemmavarande barn 2: Ålder 191 Hemmavarande barn 3: Kön 192 Hemmavarande barn 3: Ålder 193 Hemmavarande barn 4: Kön 194 Hemmavarande barn 4: Ålder 195 Bostadsort 196 Intervjuns längd 197 Bortfall i enkätundersökningen 198 Alternativ vid folkomröstningen om EU-medlemskap 199 Antal nämnda skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan 200 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 1 201 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 2 202 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 3 203 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 4 204 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 5 205 Tidpunkt för röstbeslut 206 Förändrat inställning under folkomröstningskampanjen 207 Lätt eller svårt bestämma hur man skulle rösta i folkomröstningen 208 Sveriges framtida förhållande till EU 209 Inställning till folkomröstning i EU-frågan 210 Allmän inställning till folkomröstningar 211 Folkomröstningen genomfördes på ett rättvist sätt 212 Bästa parti 213 Förtroende för svenska politiker 214 Senaste året: Deltagit i EU-demonstration 215 Senaste året: Burit kampanjknapp 216 Senaste året: Stött folkomröstningsorganisation 217 Senaste året: Varit på arrangemang om EU-frågor 218 Senaste året: Skrivit under namninsamling som gällt EU-frågan 219 Senaste året: Kontaktat politiker angående EU-fråga 220 Senaste året: Kontaktat massmedia i EU-fråga 221 Senaste året: Försökt övertyga någon annan i EU-frågan 222 Såg på slutdebatten i TV 223 Makes/makas röstning i folkomröstningen 224 Lämnat kommentar till undersökningen i enkäten 225 Önskat redogörelse för undersökningen 226 Riksområde 227 Födelselän 228 Senaste invandringsår 229 År för svenskt medborgarskap 230 Län 231 Valdeltagande i länet 232 Riksdagsvalkrets 233 Valdeltagande i valkretsen 234 Röstat i folkomröstningen 1994 235 Röstat i riksdagsvalet 1994 236 Röstat i landstingsvalet 1994 237 Röstat i kommunalvalet 1994 238 Poströstat i folkomröstningen 1994 239 Röstningsintention i folkomröstningen 240 Röstning i folkomröstningen - kontrollerad 241 Åsiktsförändring oktober - november 242 Röstning i riksdagsvalet 1994 - kontrollerad 243 Partival riksdagsvalet 1994 - kontrollerad 244 Ålder på valdagen 245 Ålder - 3 kategorier 246 Ålder - 7 kategorier 247 Yrkets sektor 248 Yrkesgruppstillhörighet 249 Offentlig eller privat anställning 250 Facklig tillhörighet 251 Sammanräknad inkomst 1993 252 Inkomst - 5 lika stora kategorier 253 Inkomst - normalfördelad 254 Partiidentifikationens riktning 255 Partiidentifikationens styrka 256 Utbildning - 3 kategorier 257 Antal rätt på kunskapsfrågorna 258 Problem på arbetsmarknaden - Egna 259 Problem på arbetsmarknaden - Egna eller annan familjemedlems

VAR 1 SSD STUDY NR 0496              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0496


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Folkomröstningsundersökningen 1994
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 INTERVJUTYP Loc 13 width 1 1805 1. Fullständig intervju 2 2. Ofullständig intervju (intervjusvar saknas för frågorna 1-32) 220 3. Förkortad intervju 154 4. Extremt förkortad intervju 519 5. Bortfall
VAR 6 BORTFALL Loc 14 width 1 Bortfall 1919 1. Besvarat enkäten 262 2. Intervjuad, men ej besvarat enkäten 519 3. Ej intervjuad
VAR 7 INTERVJUDATUM Loc 15 width 4 MD=9996 or GE 9999 Intervjudatum 1003. Måndag 3 oktober 1994 . . 1112. Lördag 12 november 1994 1 9996. Uppgift saknas 519 9999. Bortfall Kod: 1003 1006 1007 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 Frek: 1 2 7 42 58 86 91 48 3 3 147 Kod: 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 Frek: 145 119 113 62 4 6 155 130 113 99 39 Kod: 1029 1030 1031 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 Frek: 7 4 94 90 79 64 30 2 5 83 76 Kod: 1109 1110 1111 1112 9996 9999 Frek: 70 54 42 7 1 519
VAR 8 KÖN Loc 19 width 1 Kön 1333 1. Man 1367 2. Kvinna
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 20 width 2 Födelseår 14. 1914 . . 76. 1976 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 21 25 30 27 29 54 45 32 36 30 37 40 28 41 35 42 38 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 40 32 36 39 33 44 40 34 37 40 42 54 59 68 57 54 48 43 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 71 54 38 48 53 44 47 50 51 43 48 55 42 52 51 48 53 56 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 38 53 51 38 39 50 49 52 35
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 Civilstånd 855 1. Ogift 696 2. Gift man 16 3. Gift kvinna, ej sammanboende med make 265 4. Frånskild 150 5. Änka/änkling 674 7. Gift kvinna 42 8. Barn under 18 år 2 9. Fosterbarn under 18 år
VAR 11 LÄSER OM EU-FRÅGOR 1 Loc 23 width 1 MD=6 or GE 9 1 Hur mycket brukar Du läsa om EU-frågor i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 132 1. Läser det mesta av det som finns av nyheter och artiklar om EU-frågor 526 2. Läser ganska mycket av det som finns av nyheter och artiklar om EU-frågor 1024 3. Läser något, men inte särskilt mycket av det som finns av nyheter och artiklar om EU-frågor 120 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om EU-frågor 2 7. Annat svar 1 8. Vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 12 SER PÅ RAPPORT 2 Loc 24 width 1 MD=6 or GE 9 2 När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på (... NYHETSPROGRAM)? (VISA SVARSKORT) 2A Hur ofta brukar Du se på Rapport i TV2? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 635 1. 6-7 dagar i veckan 577 2. 3-5 dagar i veckan 329 3. 1-2 dagar i veckan 202 4. Mera sällan 59 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 13 SER PÅ AKTUELLT 2 Loc 25 width 1 MD=6 or GE 9 2B Hur ofta brukar Du se på Aktuellt i TV:s Kanal 1? <Se F.2 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 437 1. 6-7 dagar i veckan 618 2. 3-5 dagar i veckan 447 3. 1-2 dagar i veckan 246 4. Mera sällan 54 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 14 LYSSNAR PÅ LÅNGA EKOT 2 Loc 26 width 1 MD=6 or GE 9 2C Hur ofta brukar Du lyssna på Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? <Se F.2 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 255 1. 6-7 dagar i veckan 235 2. 3-5 dagar i veckan 205 3. 1-2 dagar i veckan 508 4. Mera sällan 599 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 15 SER PÅ NYHETERNA TV 4 2 Loc 27 width 1 MD=6 or GE 9 2D Hur ofta brukar Du se på Nyheterna i TV 4? <Se F.2 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 340 1. 6-7 dagar i veckan 535 2. 3-5 dagar i veckan 466 3. 1-2 dagar i veckan 338 4. Mera sällan 122 5. Aldrig 4 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 16 SER PÅ 3 MINUTER TV3 2 Loc 28 width 1 MD=6 or GE 9 2E Hur ofta brukar Du se på nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3? <Se F.2 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 45 1. 6-7 dagar i veckan 85 2. 3-5 dagar i veckan 139 3. 1-2 dagar i veckan 394 4. Mera sällan 1137 5. Aldrig 5 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 17 INTRESSE FÖR POLITIK 3 Loc 29 width 1 MD=6 or GE 9 3 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 228 1. Mycket intresserad 937 2. Ganska intresserad 714 3. Inte särskilt intresserad 145 4. Inte alls intresserad 1 8. Vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 18 INTRESSE FÖR EU-FRÅGAN 4 Loc 30 width 1 MD=6 or GE 9 4 Hur pass intresserad är Du av EU-frågan? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av EU-frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 382 1. Mycket intresserad 1106 2. Ganska intresserad 470 3. Inte särskilt intresserad 63 4. Inte alls intresserad 4 8. Vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 19 SVENSKT EU-MEDLEMSKAP 6 Loc 31 width 1 MD=6 or GE 9 6A Är Du huvudsak för eller emot ett svenskt medlemskap i EU eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 794 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EU 448 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 766 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EU 17 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 20 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 6 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 6 6B (ÅSIKT I EU-FRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 1020 1. Bestämd uppfattning 537 2. Mera tveksam 3 5. Vet inte/vill ej svara 465 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 21 ANT SKÄL FÖR/EMOT EU 7 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 6 7 (TILL UP SOM PÅ FRÅGA 6A UPPGAV ATT HAN ELLER HON I HUVUDSAK ÄR FÖR ELLER I HUVUDSAK EMOT ETT SVENSKT MEDLEMSKAP I EU - SVARSALTERNATIV 1 ELLER 2) Vilka är de viktigaste skälen till att Du är för/emot ett svenskt medlemskap i EU? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR) Är det något ytterligare skäl Du vill nämna? UP SOM SAGT SIG VARA I HUVUDSAK FÖR ETT SVENSKT MEDLEMSKAP I EU FRÅGAS OM SINA SKÄL FÖR DETTA. UP SOM SAGT SIG VARA I HUVUDSAK EMOT ETT SVENSKT MEDLEMSKAP I EU FRÅGAS OM SINA SKÄL FÖR DETTA 613 1. Ett nämnt skäl 507 2. Två nämnda skäl 287 3. Tre nämnda skäl 102 4. Fyra nämnda skäl 60 5. Fem nämnda skäl 456 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 22 SKÄL FÖR/EMOT EU 1 7 Loc 34 width 3 MD= 0 or GE 996 7(1) Skäl för/emot EU-medlemskap, 1 <Se F.7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 100 001. Ekonomi, allmänt 2 002. Inflation, priser, löner, levnadsstandard 6 003. Räntor och valutakurs 0 004. Offentliga utgifter 6 005. Monetär union, gemensam valuta 63 006. Investeringar, bra/dåligt för svensk företagsamhet 45 007. Handel, export, tullar och handelshinder 32 008. Medlemsavgift till EU 12 009. EES-avtalet 25 020. Sysselsättning, allmänt 53 021. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 030. Skattefrågor 1 040. Näringsliv, allmänt 6 041. Konkurrens 0 050. Regionala frågor, allmänt 5 051. Regionala frågor inom Sverige 0 052. Regionala frågor inom EU 16 060. Jordbruk, allmänt 0 061. Jordbruk inom Sverige 0 062. Jordbruk inom EU 1 070. Fiske, allmänt 0 071. Fiske inom Sverige 0 072. Fiske inom EU 2 080. Transporter och kommunikationer (även telekommunikation och data) 8 090. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen 0 091. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg 0 092. Ekonomiska bidrag 0 093. Pensionssystem, pensioner 1 094. Anställningstrygghet 1 095. Jämlikhet, löneskillnader 0 096. Arbetsmiljö 2 100. Sjuk- och hälsovård, allmänt 0 101. Allergier 27 110. Miljö- och energifrågor, allmänt (även naturvård och djurförsök) 0 111. Miljö- och energifrågor inom Sverige 0 112. Miljö- och energifrågor inom EU 5 120. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt 7 121. Djuruppfödning och djurhållning 56 122. Livsmedels-/matkvalitet, samt varu- och livsmedelspriser 6 130. Utbildning, allmänt 17 140. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt 2 141. Invandring och flyktingfrågor 1 142. Kultur 3 143. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 0 144. Religion 0 145. Språk/språkproblem 31 150. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt 3 151. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning 28 152. Narkotika/droger 4 153. Alkohol/Systembolaget 1 154. Rabies 0 155. AIDS 8 160. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 1 161. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 0 162. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i politiken 0 163. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i hemmet 68 170. Demokrati och inflytande, allmänt 45 171. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU 10 172. EU:s möjligheter till inflytande inom Sverige 0 173. Fackföreningars inflytande, arbetsplatsdemokrati 0 174. Makten över finansmarknaden 61 175. Samarbete 8 180. Allemansrätten 1 181. Sommarstugor/fastigheter 6 190. Offentlighetsprincipen 11 200. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 9 201. Neutralitet/alliansfrihet 49 202. Fred 10 203. Gemensamt försvar, militärt samarbete 62 210. Nationell självständighet och identitet, suveränitet 14 220. Politisk union, allmänt 4 221. Europas förenta stater 24 230. EU-organisationen, allmänt 34 231. Byråkrati, lobbying 30 232. Centralisering, geografiska avstånd 1 233. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat 1 240. Alternativ till EU 7 250. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 2 251. Protektionism (rika mot fattiga) 0 252. Solidaritet (och bistånd) 0 253. Ny stormakt 242 260. Sverige blir isolerat. Sverige kan inte stå utanför. Sverige måste vara med. 9 300. Övriga sakskäl för och emot ett medlemskap i EU 19 305. Hänvisningar till framtida generationer 76 310. För/emot medlemskap i EU utan preciseringar 4 400. Ideologiska skäl 3 410. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Ja till Europa 1 411. Förtroende/misstroende/påverkan kampanjorganisationer för Nej till EU 1 412. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 8 413. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 0 414. Förtroende/misstroende/påverkan - fackliga organisationer och företrädare 0 415. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 2 416. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 0 420. Påverkan - familj 0 421. Påverkan - vänner 0 422. Påverkan - arbets/studiekamrater 0 423. Påverkan - övriga 16 430. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 32 431. Vet för lite för att ta ställning. Fått för lite tid. Fått för lite eller för dålig information för att ta ställning 0 432. Missnöje med folkomröstningsinstitutet 0 433. Ej intresserad av EU-frågan 11 434. Övrigt 100 888. Vet inte/vill ej svara 456 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall
VAR 23 SKÄL FÖR/EMOT EU 2 7 Loc 37 width 3 MD= 0 or GE 996 7(2) Skäl för/emot EU-medlemskap, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1069 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 7 8 9 20 21 50 Frek: 69 1 4 8 41 46 17 9 29 46 2 Kod: 51 60 71 90 93 95 96 100 110 120 121 Frek: 3 10 2 21 1 1 1 3 51 7 16 Kod: 122 130 140 141 143 150 151 152 153 160 161 Frek: 42 18 6 8 3 27 4 41 2 10 1 Kod: 162 170 171 172 174 175 180 181 190 200 201 Frek: 1 37 34 8 3 27 8 2 9 11 8 Kod: 202 203 210 220 230 231 232 240 250 251 252 Frek: 55 17 25 4 9 11 18 2 15 2 3 Kod: 253 260 300 305 310 400 410 412 413 430 431 Frek: 1 45 4 8 21 1 1 1 2 3 9 Kod: 434 0 996 999 Frek: 1 1069 156 519
VAR 24 SKÄL FÖR/EMOT EU 3 7 Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 996 7(3) Skäl för/emot EU-medlemskap, 3 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1576 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 3 5 6 7 8 9 20 21 30 41 Frek: 28 7 2 10 17 14 3 13 37 1 5 Kod: 60 71 80 90 100 101 110 120 121 122 130 Frek: 5 1 2 10 2 1 19 4 11 27 8 Kod: 140 141 142 150 151 152 153 155 160 161 170 Frek: 2 2 6 19 4 19 2 1 12 3 18 Kod: 171 172 173 175 180 181 200 201 202 203 210 Frek: 14 2 1 8 4 1 8 3 11 6 8 Kod: 220 221 230 231 232 233 240 250 260 300 305 Frek: 1 1 8 6 6 2 1 3 11 7 7 Kod: 310 412 413 414 430 431 434 0 996 999 Frek: 3 1 4 1 2 1 3 1576 156 519
VAR 25 SKÄL FÖR/MOT EU 4 7 Loc 43 width 3 MD= 0 or GE 996 7(4) Skäl för/emot EU-medlemskap, 4 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1863 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 7 8 9 20 21 51 Frek: 10 3 3 3 4 4 3 3 4 11 1 Kod: 60 61 90 95 101 110 120 122 130 142 145 Frek: 2 1 1 1 1 11 7 6 3 2 1 Kod: 150 152 153 160 170 171 175 180 181 190 200 Frek: 10 7 1 6 8 3 1 3 1 2 3 Kod: 201 202 203 210 220 230 231 232 251 252 260 Frek: 3 4 3 1 1 2 1 2 1 1 3 Kod: 305 310 413 430 434 0 996 999 Frek: 3 3 1 1 2 1863 156 519
VAR 26 SKÄL FÖR/EMOT EU 5 7 Loc 46 width 3 MD= 0 or GE 996 7(5) Skäl för/emot EU-medlemskap, 5 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1965 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 3 5 6 7 20 21 60 110 121 122 Frek: 4 3 3 2 1 2 3 3 5 2 4 Kod: 130 141 152 153 160 171 175 181 200 201 202 Frek: 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 Kod: 203 230 231 232 250 253 300 305 310 0 996 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1965 156 Kod: 999 Frek: 519
VAR 27 MOTSATTA SKÄL FINNS 8 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 6 8A Tycker Du att det finns viktiga skäl som talar för/emot ett svenskt medlemskap i EU eller finns det inga viktiga skäl för/emot ett svenskt EU-medlemskap? UP SOM SAGT SIG VARA FÖR ETT SVENSKT EU-MEDLEMSKAP FRÅGAS OM EVENTUELLA SKÄL EMOT ETT MEDLEMSKAP. UP SOM SAGT SIG VARA EMOT ETT SVENSKT EU-MEDLEMSKAP FRÅGAS OM EVENTUELLA SKÄL FÖR ETT MEDLEMSKAP FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 202 1. Up för EU-medlemskap, tycker inte det finns viktiga skäl emot 461 2. Up för EU-medlemskap, tycker också det finns viktiga skäl emot 353 3. Up emot EU-medlemskap, tycker också det finns viktiga skäl för 237 4. Up emot EU-medlemskap, tycker inte det finns viktiga skäl för 149 5. Vet inte/vill ej svara 403 0. Frågan ej tillämplig 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 28 ANT MOTSATTA SKÄL 8 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 6 8A(1) (MOTSATTA SKÄL FINNS) Antal nämnda motsatta skäl FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 449 1. Ett nämnt skäl 253 2. Två nämnda skäl 96 3. Tre nämnda skäl 14 4. Fyra nämnda skäl 4 5. Fem nämnda skäl 989 0. Frågan ej tillämplig 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 29 MOTSATT SKÄL EU 1 8 Loc 51 width 3 MD= 0 or GE 996 8B Vilka är, enligt Din mening, de viktigaste skälen för/emot ett svenskt EU-medlemskap? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR) Är det något ytterligare skäl Du vill nämna? 8B(1) Motsatt skäl till EU-medlemskap, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 49 001. Ekonomi, allmänt 2 002. Inflation, priser, löner, levnadsstandard 9 003. Räntor och valutakurs 0 004. Offentliga utgifter 3 005. Monetär union, gemensam valuta 28 006. Investeringar, bra/dåligt för svensk företagsamhet 67 007. Handel, export, tullar och handelshinder 26 008. Medlemsavgift till EU 3 009. EES-avtalet 19 020. Sysselsättning, allmänt 16 021. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 0 030. Skattefrågor 0 040. Näringsliv, allmänt 3 041. Konkurrens 0 050. Regionala frågor, allmänt 1 051. Regionala frågor inom Sverige 0 052. Regionala frågor inom EU 10 060. Jordbruk, allmänt 1 061. Jordbruk inom Sverige 0 062. Jordbruk inom EU 1 070. Fiske, allmänt 0 071. Fiske inom Sverige 0 072. Fiske inom EU 1 080. Transporter och kommunikationer (även telekommunikation och data) 4 090. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen 0 091. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg 0 092. Ekonomiska bidrag 0 093. Pensionssystem, pensioner 0 094. Anställningstrygghet 0 095. Jämlikhet, löneskillnader 0 096. Arbetsmiljö 1 100. Sjuk- och hälsovård, allmänt 0 101. Allergier 37 110. Miljö- och energifrågor, allmänt (även naturvård och djurförsök) 0 111. Miljö- och energifrågor inom Sverige 0 112. Miljö- och energifrågor inom EU 2 120. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt 5 121. Djuruppfödning och djurhållning 41 122. Livsmedels-/matkvalitet, samt varu- och livsmedelspriser 12 130. Utbildning, allmänt 1 140. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt 3 141. Invandring och flyktingfrågor 1 142. Kultur 4 143. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 0 144. Religion 0 145. Språk/språkproblem 27 150. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt 2 151. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning 46 152. Narkotika/droger 2 153. Alkohol/Systembolaget 0 154. Rabies 0 155. AIDS 9 160. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 1 161. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 0 162. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i politiken 0 163. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i hemmet 36 170. Demokrati och inflytande, allmänt 16 171. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU 5 172. EU:s möjligheter till inflytande inom Sverige 0 173. Fackföreningars inflytande, arbetsplatsdemokrati 0 174. Makten över finansmarknaden 29 175. Samarbete 4 180. Allemansrätten 1 181. Sommarstugor/fastigheter 10 190. Offentlighetsprincipen 13 200. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 6 201. Neutralitet/alliansfrihet 32 202. Fred 12 203. Gemensamt försvar, militärt samarbete 28 210. Nationell självständighet och identitet, suveränitet 3 220. Politisk union, allmänt 0 221. Europas förenta stater 5 230. EU-organisationen, allmänt 52 231. Byråkrati, lobbying 17 232. Centralisering, geografiska avstånd 0 233. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat 0 240. Alternativ till EU 3 250. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 4 251. Protektionism (rika mot fattiga) 0 252. Solidaritet (och bistånd) 0 253. Ny stormakt 48 260. Sverige blir isolerat. Sverige kan inte stå utanför. Sverige måste vara med. 8 300. Övriga sakskäl för och emot ett medlemskap i EU 2 305. Hänvisningar till framtida generationer 1 310. För/emot medlemskap i EU utan preciseringar 0 400. Ideologiska skäl 0 410. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Ja till Europa 0 411. Förtroende/misstroende/påverkan kampanjorganisationer för Nej till EU 1 412. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 1 413. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 0 414. Förtroende/misstroende/påverkan - fackliga organisationer och företrädare 0 415. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 0 416. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 0 420. Påverkan - familj 0 421. Påverkan - vänner 0 422. Påverkan - arbets/studiekamrater 0 423. Påverkan - övriga 2 430. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 4 431. Vet för lite för att ta ställning. Fått för lite tid. Fått för lite eller för dålig information för att ta ställning 0 432. Missnöje med folkomröstningsinstitutet 0 433. Ej intresserad av EU-frågan 3 434. Övrigt 33 888. Vet inte/vill ej svara 989 000. Frågan ej tillämplig 376 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall
VAR 30 MOTSATT SKÄL EU 2 8 Loc 54 width 3 MD= 0 or GE 996 8B(2) Motsatt skäl till EU-medlemskap, 2 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1438 000. Frågan ej tillämplig 376 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 7 8 9 20 21 30 Frek: 14 1 2 3 6 17 11 1 12 11 2 Kod: 41 50 51 60 80 90 101 110 120 121 122 Frek: 2 1 1 8 1 3 1 27 3 5 26 Kod: 130 140 141 142 150 151 152 153 160 170 171 Frek: 9 1 4 3 18 3 24 2 4 20 7 Kod: 172 173 174 175 180 181 190 200 201 202 203 Frek: 2 1 1 10 8 1 8 7 1 8 10 Kod: 210 230 231 232 233 250 251 260 300 305 413 Frek: 6 4 16 7 2 1 3 7 7 1 2 Kod: 431 0 996 999 Frek: 1 1438 376 519
VAR 31 MOTSATT SKÄL EU 3 8 Loc 57 width 3 MD= 0 or GE 996 8B(3) Motsatt skäl till EU-medlemskap, 3 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1691 000. Frågan ej tillämplig 376 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 3 5 6 7 8 20 41 50 60 90 Frek: 5 1 2 1 7 5 3 1 1 2 1 Kod: 96 110 120 121 122 130 143 150 151 152 160 Frek: 1 3 5 3 9 2 3 7 2 11 2 Kod: 170 175 180 190 200 201 202 203 220 231 232 Frek: 5 3 6 2 1 1 4 1 1 2 2 Kod: 233 250 252 300 431 0 996 999 Frek: 2 3 1 2 1 1691 376 519
VAR 32 MOTSATT SKÄL EU 4 8 Loc 60 width 3 MD= 0 or GE 996 8B(4) Motsatt skäl till EU-medlemskap, 4 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1787 000. Frågan ej tillämplig 376 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 60 70 140 141 150 151 152 170 181 190 200 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 231 232 250 300 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1787 376 519
VAR 33 MOTSATT SKÄL EU 4 8 Loc 63 width 3 MD= 0 or GE 996 8B(5) Motsatt skäl till EU-medlemskap, 5 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 29 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1801 000. Frågan ej tillämplig 376 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 122 171 200 434 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1801 376 519
VAR 34 FÖRÄNDRAD INSTÄLLN EU 9 Loc 66 width 2 MD=96 or GE 99 9A Hur har Din inställning till ett svenskt EU-medlemskap förändrats under det senaste året? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 363 01. Hela tiden varit positiv till ett svenskt EU-medlemskap 324 02. Hela tiden varit negativ till ett svenskt EU-medlemskap 393 03. Hela tiden varit osäker om Sverige bör bli medlem i EU 87 04. Varit EU-negativ - men blivit EU-positiv 220 05. Varit osäker - men blivit EU-positiv 42 06. Varit EU-positiv - men blivit EU-negativ 181 07. Varit osäker - men blivit EU-negativ 93 08. Varit EU-positiv - men blivit osäker 103 09. Varit EU-negativ - men blivit osäker 37 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 35 ANTAL SKÄL ÄNDRAD INST 9 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 6 9B (ÄNDRAT INSTÄLLNING) Vad var det som fick Dig att ändra inställning i frågan om ett svenskt EU-medlemskap? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 552 1. Ett svar 127 2. Två svar 25 3. Tre svar 2 4. Fyra svar 2 5. Fem svar 1135 0. Frågan ej tillämplig 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 36 SKÄL ÄNDRAD INST EU 1 9 Loc 69 width 3 MD= 0 or GE 996 9B(1) Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 1 <Se F.9B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 23 001. Ekonomi, allmänt 0 002. Inflation, priser, löner, levnadsstandard 3 003. Räntor och valutakurs 0 004. Offentliga utgifter 1 005. Monetär union, gemensam valuta 15 006. Investeringar, bra/dåligt för svensk företagsamhet 7 007. Handel, export, tullar och handelshinder 15 008. Medlemsavgift till EU 6 009. EES-avtalet 0 020. Sysselsättning, allmänt 19 021. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 0 030. Skattefrågor 0 040. Näringsliv, allmänt 0 041. Konkurrens 3 050. Regionala frågor, allmänt 2 051. Regionala frågor inom Sverige 0 052. Regionala frågor inom EU 10 060. Jordbruk, allmänt 0 061. Jordbruk inom Sverige 0 062. Jordbruk inom EU 0 070. Fiske, allmänt 1 071. Fiske inom Sverige 0 072. Fiske inom EU 0 080. Transporter och kommunikationer (även telekommunikation och data) 5 090. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen 1 091. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg 0 092. Ekonomiska bidrag 0 093. Pensionssystem, pensioner 0 094. Anställningstrygghet 0 095. Jämlikhet, löneskillnader 0 096. Arbetsmiljö 2 100. Sjuk- och hälsovård, allmänt 0 101. Allergier 10 110. Miljö- och energifrågor, allmänt (även naturvård och djurförsök) 0 111. Miljö- och energifrågor inom Sverige 0 112. Miljö- och energifrågor inom EU 4 120. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt 5 121. Djuruppfödning och djurhållning 12 122. Livsmedels-/matkvalitet, samt varu- och livsmedelspriser 2 130. Utbildning, allmänt 0 140. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt 2 141. Invandring och flyktingfrågor 0 142. Kultur 0 143. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 0 144. Religion 0 145. Språk/språkproblem 8 150. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt 1 151. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning 12 152. Narkotika/droger 1 153. Alkohol/Systembolaget 0 154. Rabies 0 155. AIDS 4 160. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 0 161. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 0 162. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i politiken 0 163. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i hemmet 10 170. Demokrati och inflytande, allmänt 5 171. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU 0 172. EU:s möjligheter till inflytande inom Sverige 0 173. Fackföreningars inflytande, arbetsplatsdemokrati 1 174. Makten över finansmarknaden 2 175. Samarbete 4 180. Allemansrätten 0 181. Sommarstugor/fastigheter 6 190. Offentlighetsprincipen 3 200. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 2 201. Neutralitet/alliansfrihet 4 202. Fred 3 203. Gemensamt försvar, militärt samarbete 5 210. Nationell självständighet och identitet, suveränitet 1 220. Politisk union, allmänt 0 221. Europas förenta stater 10 230. EU-organisationen, allmänt 7 231. Byråkrati, lobbying 6 232. Centralisering, geografiska avstånd 0 233. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat 0 240. Alternativ till EU 1 250. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 0 251. Protektionism (rika mot fattiga) 0 252. Solidaritet (och bistånd) 0 253. Ny stormakt 66 260. Sverige blir isolerat. Sverige kan inte stå utanför. Sverige måste vara med. 1 300. Övriga sakskäl för och emot ett medlemskap i EU 4 305. Hänvisningar till framtida generationer 38 310. För/emot medlemskap i EU utan preciseringar 1 400. Ideologiska skäl 5 410. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Ja till Europa 2 411. Förtroende/misstroende/påverkan kampanjorganisationer för Nej till EU 3 412. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 17 413. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 0 414. Förtroende/misstroende/påverkan - fackliga organisationer och företrädare 41 415. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 8 416. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 7 420. Påverkan - familj 7 421. Påverkan - vänner 5 422. Påverkan - arbets/studiekamrater 3 423. Påverkan - övriga 164 425. Information 3 430. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 19 431. Vet för lite för att ta ställning. Fått för lite tid. Fått för lite eller för dålig information för att ta ställning 0 432. Missnöje med folkomröstningsinstitutet 0 433. Ej intresserad av EU-frågan 15 434. Övrigt 55 888. Vet inte/vill ej svara 1135 000. Frågan ej tillämplig 338 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall
VAR 37 SKÄL ÄNDRAD INST EU 2 9 Loc 72 width 3 MD= 0 or GE 996 9B(2) Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 2 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1687 000. Frågan ej tillämplig 338 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 5 6 7 8 20 21 60 90 100 101 Frek: 5 1 7 5 4 1 11 2 2 1 1 Kod: 110 120 121 122 130 143 151 152 153 160 170 Frek: 8 4 5 3 2 2 1 7 1 2 4 Kod: 171 173 175 181 190 200 201 202 203 210 230 Frek: 8 2 1 1 2 3 2 4 2 3 4 Kod: 231 233 251 260 300 301 305 310 410 412 413 Frek: 6 1 1 5 1 1 2 5 1 1 3 Kod: 415 416 420 421 425 434 0 996 999 Frek: 4 1 4 1 6 2 1687 338 519
VAR 38 SKÄL ÄNDRAD INST EU 3 9 Loc 75 width 3 MD= 0 or GE 996 9B(3) Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 3 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1814 000. Frågan ej tillämplig; Tillhör Statskyrkan 338 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 7 8 21 51 60 110 122 143 150 151 Frek: 2 1 1 2 1 3 3 4 1 1 1 Kod: 152 170 180 200 220 230 251 413 431 0 996 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1814 338 Kod: 999 Frek: 519
VAR 39 SKÄL ÄNDRAD INST EU 4 9 Loc 78 width 3 MD= 0 or GE 996 9B(4) Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 4 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1839 000. Frågan ej tillämplig 338 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 21 152 153 170 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1839 338 519
VAR 40 SKÄL ÄNDRAD INST EU 5 9 Loc 81 width 3 MD= 0 or GE 996 9B(5) Skäl till ändrad inställning i EU-frågan, 5 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1841 000. Frågan ej tillämplig 338 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 21 152 0 996 999 Frek: 1 1 1841 338 519
VAR 41 JA/NEJ EU: MODERATER 10 Loc 84 width 1 MD=6 or GE 9 10 Hur ställer sig de politiska partierna till alternativen i folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap? 10(1) Vi börjar med moderata samlingspartiet. Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder moderata samlingspartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1653 1. Ja 24 5. Nej 2 7. Stöder inte något alternativ 164 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 42 JA/NEJ EU: VÄNSTERP 10 Loc 85 width 1 MD=6 or GE 9 10(2) Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder vänsterpartiet? <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 85 1. Ja 1438 5. Nej 9 7. Stöder inte något alternativ 311 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 43 JA/NEJ EU: FOLKPARTI 10 Loc 86 width 1 MD=6 or GE 9 10(3) Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder folkpartiet? <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1392 1. Ja 73 5. Nej 28 7. Stöder inte något alternativ 350 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 44 JA/NEJ EU: CENTERN 10 Loc 87 width 1 MD=6 or GE 9 10(4) Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder centerpartiet? <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1004 1. Ja 402 5. Nej 88 7. Stöder inte något alternativ 349 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 45 JA/NEJ EU: SOCIALDEM 10 Loc 88 width 1 MD=6 or GE 9 10(5) Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder socialdemokraterna? <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1622 1. Ja 29 5. Nej 67 7. Stöder inte något alternativ 125 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 46 JA/NEJ EU: MILJÖPARTI 10 Loc 89 width 1 MD=6 or GE 9 10(6) Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder miljöpartiet - de gröna? <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 54 1. Ja 1559 5. Nej 6 7. Stöder inte något alternativ 224 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 47 JA/NEJ EU: KRISTDEM 10 Loc 90 width 1 MD=6 or GE 9 10(7) Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1136 1. Ja 160 5. Nej 16 7. Stöder inte något alternativ 531 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 48 JA/NEJ EU: NY DEMOKR 10 Loc 91 width 1 MD=6 or GE 9 10(8) Vilket av alternativen Ja eller Nej stöder ny demokrati? <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1165 1. Ja 123 5. Nej 6 7. Stöder inte något alternativ 549 8. Vet inte/vill ej svara 338 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 49 EU-SKALA: FOLKPARTIET 11 Loc 92 width 2 MD=96 or GE 99 11A På den här skalan vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i EU-frågan. Ju mer negativt till ett svenskt medlemskap i EU Du tycker att ett parti är desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer positivt till ett svenskt medlemskap Du tycker att ett parti är desto högre siffra väljer Du. (VISA SVARSKORT) 11AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 6 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 5 01. 21 02. 41 03. 36 04. 222 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 130 06. 343 07. 446 08. 142 09. 133 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 318 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 50 EU-SKALA: SOCIALDEM 11 Loc 94 width 2 MD=96 or GE 99 11AB Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 0 01. 4 02. 14 03. 22 04. 167 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 213 06. 308 07. 408 08. 203 09. 342 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 161 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 51 EU-SKALA: MODERATERNA 11 Loc 96 width 2 MD=96 or GE 99 11AC Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 2 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 1 01. 5 02. 5 03. 6 04. 17 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 9 06. 30 07. 125 08. 327 09. 1124 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 192 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 52 EU-SKALA: VÄNSTERP 11 Loc 98 width 2 MD=96 or GE 99 11AD Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 625 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 314 01. 277 02. 124 03. 73 04. 77 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 32 06. 24 07. 18 08. 4 09. 4 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 271 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 53 EU-SKALA: CENTERN 11 Loc 100 width 2 MD=96 or GE 99 11AE Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 42 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 29 01. 79 02. 118 03. 169 04. 398 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 296 06. 227 07. 139 08. 34 09. 28 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 284 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 54 EU-SKALA: MILJÖPARTI 11 Loc 102 width 2 MD=96 or GE 99 11AF Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 825 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 352 01. 219 02. 81 03. 38 04. 42 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 14 06. 13 07. 11 08. 3 09. 6 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 239 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 55 EU-SKALA: KRISTDEM 11 Loc 104 width 2 MD=96 or GE 99 11AG Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 24 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 24 01. 49 02. 73 03. 75 04. 240 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 179 06. 278 07. 276 08. 109 09. 81 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 435 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 56 EU-SKALA: NY DEMOKR 11 Loc 106 width 2 MD=96 or GE 99 11AH Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 27 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 31 01. 40 02. 26 03. 21 04. 107 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 66 06. 129 07. 223 08. 228 09. 429 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 516 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 57 EU-SKALA: UP 11 Loc 108 width 2 MD=96 or GE 99 11B Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 176 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 99 01. 122 02. 128 03. 125 04. 364 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 127 06. 202 07. 199 08. 114 09. 128 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 59 88. Vet inte/vill ej svara 338 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 58 SVERIGES FÖRHÅLLAN EU 12 Loc 110 width 1 MD=6 or GE 9 12 I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållanden till EU. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 56 1. Sverige bör inte vara med i EU och det nu gällande EES-avtalet bör sägas upp 638 2. Sverige bör inte vara med EU men bör bibehålla ett EES-avtal med EU 337 3. Sverige bör vara med i EU men avstå från sådana saker som t ex försvarssamarbetet och gemensam valuta 407 4. Sverige bör vara med i EU i enlighet med det framförhandlade avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsländer 175 5. Sverige bör vara med i EU och på sikt verka för ett förenade av EU:s medlemsländer till ett Europas förenta stater 361 7. Ingen bestämd åsikt i frågan 50 8. Vet inte/vill ej svara 157 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 59 TROL EU FÖRBUNDSSTAT 13 Loc 111 width 2 MD=96 or GE 99 13 Hur sannolikt tror Du att det är att EU utvecklar sig till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? Du kan svara med hjälp av den här skalan. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 89 00. Mycket liten sannolikhet 65 01. 162 02. 180 03. 132 04. 278 05. 161 06. 219 07. 205 08. 59 09. 114 10. Mycket stor sannolikhet 141 88. Vet inte/vill ej svara 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 60 INST EU FÖRBUNDSSTAT 14 Loc 113 width 2 MD=96 or GE 99 14 Tycker Du att det är positivt eller negativt att EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 274 00. Mycket negativt 137 01. 200 02. 196 03. 116 04. 290 05. 120 06. 100 07. 106 08. 31 09. 59 10. Mycket positivt 176 88. Vet inte/vill ej svara 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 61 EU MEDL: MILJÖN 15 Loc 115 width 1 MD=6 or GE 9 15 Vad tror Du att ett svenskt medlemskap i EU kommer att innebära för utvecklingen i Sverige inom följande områden? (VISA SVARSKORT) 15A Miljön FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 40 1. Stor förbättring 391 2. Viss förbättring 598 3. Varken förbättring eller försämring 574 4. Viss försämring 143 5. Stor försämring 59 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 62 EU MEDL: EKONOMIN 15 Loc 116 width 1 MD=6 or GE 9 15B <EU-medlemskaps betydelse för> Ekonomin <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 162 1. Stor förbättring 780 2. Viss förbättring 415 3. Varken förbättring eller försämring 257 4. Viss försämring 97 5. Stor försämring 94 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 63 EU MEDL: SYSSELSÄTTN. 15 Loc 117 width 1 MD=6 or GE 9 15C <EU-medlemskaps betydelse för> Sysselsättningen <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 93 1. Stor förbättring 630 2. Viss förbättring 553 3. Varken förbättring eller försämring 347 4. Viss försämring 106 5. Stor försämring 76 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 64 EU MEDL: JORDBRUKET 15 Loc 118 width 1 MD=6 or GE 9 15D <EU-medlemskaps betydelse för> Jordbruket <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 104 1. Stor förbättring 454 2. Viss förbättring 465 3. Varken förbättring eller försämring 531 4. Viss försämring 118 5. Stor försämring 133 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 65 EU MEDL: SOC TRYGGHET 15 Loc 119 width 1 MD=6 or GE 9 15E <EU-medlemskaps betydelse för> Sociala tryggheten <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 10 1. Stor förbättring 103 2. Viss förbättring 732 3. Varken förbättring eller försämring 649 4. Viss försämring 215 5. Stor försämring 96 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 66 EU MEDL: JÄMSTÄLLDHET 15 Loc 120 width 1 MD=6 or GE 9 15F <EU-medlemskaps betydelse för> Jämställdheten mellan män och kvinnor <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 26 1. Stor förbättring 197 2. Viss förbättring 872 3. Varken förbättring eller försämring 474 4. Viss försämring 157 5. Stor försämring 79 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 67 EU MEDL: MIL SÄKERHET 15 Loc 121 width 1 MD=6 or GE 9 15G <EU-medlemskaps betydelse för> Den militära säkerheten <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 137 1. Stor förbättring 667 2. Viss förbättring 533 3. Varken förbättring eller försämring 237 4. Viss försämring 89 5. Stor försämring 142 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 68 EU MEDL: NAT SJÄLVST 15 Loc 122 width 1 MD=6 or GE 9 15H <EU-medlemskaps betydelse för> Den nationella självständigheten <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 10 1. Stor förbättring 83 2. Viss förbättring 409 3. Varken förbättring eller försämring 768 4. Viss försämring 432 5. Stor försämring 103 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 69 EU MEDL: PÅVERKA EU 15 Loc 123 width 1 MD=6 or GE 9 15I <EU-medlemskaps betydelse för> Möjligheten att påverka utvecklingen i EU <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 253 1. Stor förbättring 721 2. Viss förbättring 389 3. Varken förbättring eller försämring 201 4. Viss försämring 144 5. Stor försämring 97 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 70 FOLKOMR EU-FRÅGAN 16 Loc 124 width 1 MD=6 or GE 9 16A Tycker Du att det hade varit bättre om regering och riksdag hade beslutat om ett ja eller nej till svenskt EU-medlemskap utan folkomröstning eller anser Du att det var bäst att ordna folkomröstning i det här fallet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 438 1. Bättre om regering och riksdag beslutat utan folkomröstning 1527 5. Bäst att ordna folkomröstning i det här fallet 17 7. Annat svar 43 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 71 FOLKOMRÖSTN ALLMÄNT 16 Loc 125 width 1 MD=6 or GE 9 16B Vad tycker Du om folkomröstningar mer allmänt? Tycker Du att vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden eller tycker Du att vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills eller tycker Du att vi inte skall ha några alls utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut utan folkomröstningar? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 617 1. Vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden 1246 2. Vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills 133 3. Vi skall inte ha några folkomröstningar utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut utan folkomröstningar 4 7. Annat svar 25 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 72 KUNSK: ANTAL EU-MEDL 17 Loc 126 width 1 MD=6 or GE 9 17 Kan Du säga hur många länder som idag är medlemmar av EU? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 97 1. 6 länder 422 2. 9 länder 967 3. 12 länder (rätt svar) 74 4. 15 länder 245 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 73 KUNSK: EU-HÖGKVARTER 18 Loc 127 width 1 MD=6 or GE 9 18 Vet Du i vilken stad EU-kommissionen har sitt högkvarter? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 12 1. Paris 90 2. Strasbourg 8 3. Bonn 1637 4. Bryssel (rätt svar) 58 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 74 KUNSK: SV RÖSTER I EU 19 Loc 128 width 1 MD=6 or GE 9 19 Kommer Du ihåg hur många röster Sverige föreslås få i EU:s ministerråd om Sverige blir medlem av EU? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 335 2. 2 röster 305 3. 3 röster 743 4. 4 röster (rätt svar) 67 5. 5 röster 355 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 75 JA/NEJ I FINLAND 20 Loc 129 width 1 MD=6 or GE 9 20 Fick Ja-sidan eller Nej-sidan flest röster i folkomröstningen om EU-medlemskap i Finland? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1501 1. Ja-sidan fick flest röster 44 5. Nej-sidan fick flest röster 260 8. Kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 76 JA/NEJ I SVERIGE 21 Loc 130 width 1 MD=6 or GE 9 21 Tror Du att Ja-sidan eller Nej-sidan kommer att få flest röster i folkomröstningen om EU-medlemskap i Sverige? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1380 1. Ja-sidan får flest röster 303 5. Nej-sidan får flest röster 122 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 77 JA/NEJ I NORGE 22 Loc 131 width 1 MD=6 or GE 9 22 Tror Du att Ja-sidan eller Nej-sidan kommer att få flest röster i folkomröstningen om EU-medlemskap i Norge i slutet av november? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 631 1. Ja-sidan får flest röster 985 5. Nej-sidan får flest röster 189 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 78 EU PÅVERKAN: FAMILJEN 25 Loc 132 width 1 MD=6 or GE 9 25 Hur stor betydelse har följande gruppers och personers ställningstaganden och argumentering haft för Ditt eget ställningstagande i frågan om ett svenskt EU-medlemskap? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) 25A Din familj FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 130 1. Mycket stor betydelse 331 2. Ganska stor betydelse 613 3. Inte särskilt stor betydelse 708 4. Ingen betydelse alls 23 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 79 EU PÅVERKAN: VÄNNER 25 Loc 133 width 1 MD=6 or GE 9 25B <Betydelse för eget ställningstagande i EU-frågan> Dina närmaste vänner <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 45 1. Mycket stor betydelse 253 2. Ganska stor betydelse 749 3. Inte särskilt stor betydelse 729 4. Ingen betydelse alls 29 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 80 EU PÅVERKAN: ARB/SKOL 25 Loc 134 width 1 MD=6 or GE 9 25C <Betydelse för eget ställningstagande i EU-frågan> Dina arbetskamrater/skolkamrater <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 29 1. Mycket stor betydelse 220 2. Ganska stor betydelse 580 3. Inte särskilt stor betydelse 798 4. Ingen betydelse alls 178 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 81 EU PÅVERKAN: PARTI 25 Loc 135 width 1 MD=6 or GE 9 25D <Betydelse för eget ställningstagande i EU-frågan> Det politiska parti Du sympatiserar med <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 75 1. Mycket stor betydelse 391 2. Ganska stor betydelse 557 3. Inte särskilt stor betydelse 752 4. Ingen betydelse alls 30 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 82 EU PÅVERKAN: TIDNING 25 Loc 136 width 1 MD=6 or GE 9 25E <Betydelse för eget ställningstagande i EU-frågan> Den tidning Du vanligtvis läser <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 50 1. Mycket stor betydelse 378 2. Ganska stor betydelse 632 3. Inte särskilt stor betydelse 712 4. Ingen betydelse alls 33 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 83 EU PÅVERKAN: TV-PROG 25 Loc 137 width 1 MD=6 or GE 9 25F <Betydelse för eget ställningstagande i EU-frågan> TV-program <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 114 1. Mycket stor betydelse 751 2. Ganska stor betydelse 545 3. Inte särskilt stor betydelse 369 4. Ingen betydelse alls 26 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 84 EU PÅVERKAN: JA-ORG 25 Loc 138 width 1 MD=6 or GE 9 25G <Betydelse för eget ställningstagande i EU-frågan> Kampanjorganisationen Ja till Europa <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 38 1. Mycket stor betydelse 184 2. Ganska stor betydelse 520 3. Inte särskilt stor betydelse 1026 4. Ingen betydelse alls 37 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 85 EU PÅVERKAN: NEJ-ORG 25 Loc 139 width 1 MD=6 or GE 9 25H <Betydelse för eget ställningstagande i EU-frågan> Kampanjorganisationen Nej till EU <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 53 1. Mycket stor betydelse 214 2. Ganska stor betydelse 492 3. Inte särskilt stor betydelse 1008 4. Ingen betydelse alls 38 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 86 TÄNKER RÖSTA FOLKOMR 26 Loc 140 width 1 MD=6 or GE 9 26A Tänker Du rösta vid folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap senare i år? 2015 1. Ja, tänker rösta 108 3. Kanske, vet inte säkert 47 5. Nej, tänker inte rösta 7 8. Vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 87 RÖST ALTERNATIV F-OMR 26 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 6 26B (TÄNKER RÖSTA) Vilket alternativ tänker Du rösta på? 842 1. Ja-alternativet 745 2. Nej-alternativet 9 3. Tänker rösta blankt 407 4. Har inte bestämt sig/vet ej 12 5. Vill ej svara 162 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 88 NÄRMASTE ALTERNATIV 26 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 6 26C (TÄNKER RÖSTA MEN OSÄKER HUR) Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på? 168 1. Ja-alternativet 141 2. Nej-alternativet 11 3. Lutar åt att rösta blankt 97 4. Vet ej/vill ej svara 2 5. Vägrar svara 1758 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 89 ALTERNATIV OM RÖSTAR 26 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 8 26D (TÄNKER INTE RÖSTA/OSÄKER) Om Du skulle rösta, vilket alternativ skulle Du då rösta på? 26 1. Ja-alternativet 39 2. Nej-alternativet 6 3. Skulle rösta blankt 72 4. Har inte bestämt sig/vet ej 18 5. Tänker inte rösta i folkomröstningen 1 6. Vill ej svara 2015 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 90 INSTÄLLN CENTERN 27 Loc 144 width 2 MD=96 or GE 99 27 På det här kortet finns en slags skala. (VISA SVARSKORT) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffrorna om Du gillar de olika partierna. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar. Ju mer Du ogillar något parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar eller ogillar ett parti. 27A Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 24 00. -5 Ogillar starkt 32 01. -4 89 02. -3 133 03. -2 111 04. -1 595 05. 0 Varken gillar eller ogillar 234 06. 1 254 07. 2 169 08. 3 77 09. 4 36 10. 5 Gillar starkt 51 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 91 INSTÄLLN MODERATERNA 27 Loc 146 width 2 MD=96 or GE 99 27B Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 297 00. -5 Ogillar starkt 166 01. -4 146 02. -3 108 03. -2 73 04. -1 221 05. 0 Varken gillar eller ogillar 111 06. 1 149 07. 2 209 08. 3 176 09. 4 99 10. 5 Gillar starkt 50 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 92 INSTÄLLN VÄNSTERPARTI 27 Loc 148 width 2 MD=96 or GE 99 27C Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 236 00. -5 Ogillar starkt 139 01. -4 153 02. -3 157 03. -2 122 04. -1 325 05. 0 Varken gillar eller ogillar 178 06. 1 167 07. 2 143 08. 3 88 09. 4 42 10. 5 Gillar starkt 55 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 93 INSTÄLLN FOLKPARTIET 27 Loc 150 width 2 MD=96 or GE 99 27D Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 59 00. -5 Ogillar starkt 60 01. -4 105 02. -3 121 03. -2 148 04. -1 444 05. 0 Varken gillar eller ogillar 258 06. 1 249 07. 2 202 08. 3 80 09. 4 22 10. 5 Gillar starkt 57 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 94 INSTÄLLN SOCIALDEM 27 Loc 152 width 2 MD=96 or GE 99 27E Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 44 00. -5 Ogillar starkt 50 01. -4 72 02. -3 82 03. -2 90 04. -1 256 05. 0 Varken gillar eller ogillar 161 06. 1 229 07. 2 306 08. 3 253 09. 4 222 10. 5 Gillar starkt 40 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 95 INSTÄLLN MILJÖPARTIET 27 Loc 154 width 2 MD=96 or GE 99 27F Var skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 88 00. -5 Ogillar starkt 69 01. -4 98 02. -3 100 03. -2 73 04. -1 371 05. 0 Varken gillar eller ogillar 263 06. 1 290 07. 2 217 08. 3 120 09. 4 62 10. 5 Gillar starkt 54 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 96 INSTÄLLN KRISTDEM 27 Loc 156 width 2 MD=96 or GE 99 27G Var skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 167 00. -5 Ogillar starkt 113 01. -4 139 02. -3 161 03. -2 143 04. -1 541 05. 0 Varken gillar eller ogillar 183 06. 1 146 07. 2 87 08. 3 48 09. 4 8 10. 5 Gillar starkt 69 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 97 INSTÄLLN NY DEMOKRATI 27 Loc 158 width 2 MD=96 or GE 99 27H Var skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.27 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 710 00. -5 Ogillar starkt 158 01. -4 124 02. -3 110 03. -2 87 04. -1 337 05. 0 Varken gillar eller ogillar 85 06. 1 42 07. 2 36 08. 3 19 09. 4 7 10. 5 Gillar starkt 90 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 98 MINSKA OFF SEKTOR 28 Loc 160 width 1 MD=6 or GE 9 28 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN) 28A Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att minska den offentliga sektorn? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 143 1. Mycket bra förslag 325 2. Ganska bra förslag 295 3. Varken bra eller dåligt förslag 534 4. Ganska dåligt förslag 458 5. Mycket dåligt förslag 50 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 99 MINSKA MARKN INFLYT 28 Loc 161 width 1 MD=6 or GE 9 28B Vilken är Din åsikt om förslaget att minska finansmarknadens inflytande på politiken? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 267 1. Mycket bra förslag 615 2. Ganska bra förslag 420 3. Varken bra eller dåligt förslag 252 4. Ganska dåligt förslag 52 5. Mycket dåligt förslag 199 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 100 EK STÖD INVANDRARKULT 28 Loc 162 width 1 MD=6 or GE 9 28C Vilken är Din åsikt om förslaget att öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 31 1. Mycket bra förslag 228 2. Ganska bra förslag 499 3. Varken bra eller dåligt förslag 606 4. Ganska dåligt förslag 387 5. Mycket dåligt förslag 54 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 101 PRIV SJUKVÅRDEN 28 Loc 163 width 1 MD=6 or GE 9 28D Vilken är Din åsikt om förslaget att bedriva mer av sjukvården i privat regi? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 76 1. Mycket bra förslag 343 2. Ganska bra förslag 370 3. Varken bra eller dåligt förslag 640 4. Ganska dåligt förslag 337 5. Mycket dåligt förslag 39 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 102 FÄRRE FLYKTINGAR 28 Loc 164 width 1 MD=6 or GE 9 28E Vilken är Din åsikt om förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 307 1. Mycket bra förslag 508 2. Ganska bra förslag 472 3. Varken bra eller dåligt förslag 339 4. Ganska dåligt förslag 131 5. Mycket dåligt förslag 48 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 103 MINSKA U-HJÄLP 28 Loc 165 width 1 MD=6 or GE 9 28F Vilken är Din åsikt om förslaget att minska u-hjälpen? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 98 1. Mycket bra förslag 303 2. Ganska bra förslag 467 3. Varken bra eller dåligt förslag 605 4. Ganska dåligt förslag 280 5. Mycket dåligt förslag 52 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 104 HÖJA VIN- O SPRITPRIS 28 Loc 166 width 1 MD=6 or GE 9 28G Vilken är Din åsikt om förslaget att höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och alkoholskadorna i samhället? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 179 1. Mycket bra förslag 244 2. Ganska bra förslag 363 3. Varken bra eller dåligt förslag 538 4. Ganska dåligt förslag 450 5. Mycket dåligt förslag 31 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 105 BEGRÄNSA ABORTRÄTT 28 Loc 167 width 1 MD=6 or GE 9 28H Vilken är Din åsikt om förslaget att begränsa rätten till fri abort? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 50 1. Mycket bra förslag 134 2. Ganska bra förslag 176 3. Varken bra eller dåligt förslag 490 4. Ganska dåligt förslag 886 5. Mycket dåligt förslag 69 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 106 STOPPA PRIVATBILISM 28 Loc 168 width 1 MD=6 or GE 9 28I Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa privatbilismen i innerstäderna? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 241 1. Mycket bra förslag 663 2. Ganska bra förslag 270 3. Varken bra eller dåligt förslag 407 4. Ganska dåligt förslag 172 5. Mycket dåligt förslag 52 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 107 KÄRNKRAFT EFTER 2010 28 Loc 169 width 1 MD=6 or GE 9 28J Vilken är Din åsikt om förslaget att behålla kärnkraften, även efter år 2010? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 297 1. Mycket bra förslag 469 2. Ganska bra förslag 312 3. Varken bra eller dåligt förslag 326 4. Ganska dåligt förslag 324 5. Mycket dåligt förslag 77 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 108 ÖKAT NORDISKT SAMARB 28 Loc 170 width 1 MD=6 or GE 9 28K Vilken är Din åsikt om förslaget att öka samarbetet mellan de nordiska länderna, t ex i form av ett nordiskt statsförbund, istället för att gå med i EU? <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 399 1. Mycket bra förslag 483 2. Ganska bra förslag 272 3. Varken bra eller dåligt förslag 334 4. Ganska dåligt förslag 204 5. Mycket dåligt förslag 113 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 109 FÖRTROENDE POLITIKER 29 Loc 171 width 1 MD=6 or GE 9 29 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 34 1. Mycket stort förtroende 753 2. Ganska stort förtroende 949 3. Ganska litet förtroende 260 4. Mycket litet förtroende 29 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 110 RÖSTER INTE ÅSIKTER 30 Loc 172 width 1 MD=6 or GE 9 30 Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. (VISA SVARSKORT) Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 30A Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 317 1. Instämmer helt 837 2. Instämmer i stort sett 517 3. I stort sett motsatt åsikt 80 4. Helt motsatt åsikt 54 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 111 RD-LED HÄNSYN FOLK 30 Loc 173 width 1 MD=6 or GE 9 30B De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 328 1. Instämmer helt 843 2. Instämmer i stort sett 516 3. I stort sett motsatt åsikt 62 4. Helt motsatt åsikt 56 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 112 BESTÄMMA GENOM RÖST 30 Loc 174 width 1 MD=6 or GE 9 30C Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 377 1. Instämmer helt 874 2. Instämmer i stort sett 410 3. I stort sett motsatt åsikt 95 4. Helt motsatt åsikt 49 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 113 RÖST ENDA PÅVERKAN 30 Loc 175 width 1 MD=6 or GE 9 30D Folk som jag kan visserligen rösta men något annat kan man inte göra för att påverka politiken <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 363 1. Instämmer helt 556 2. Instämmer i stort sett 524 3. I stort sett motsatt åsikt 318 4. Helt motsatt åsikt 44 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 114 SAMH: MARKNADSEKONOMI 31 Loc 176 width 2 MD=96 or GE 99 31 På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra var Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. (VISA SVARSKORT) 31A Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 70 00. Mycket dåligt förslag 35 01. 87 02. 117 03. 85 04. 326 05. Varken bra eller dåligt förslag 170 06. 267 07. 315 08. 88 09. 186 10. Mycket bra förslag 59 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 115 SAMH: HÖG EK TILLVÄXT 31 Loc 178 width 2 MD=96 or GE 99 31B Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 15 00. Mycket dåligt förslag 16 01. 31 02. 47 03. 42 04. 240 05. Varken bra eller dåligt förslag 186 06. 302 07. 396 08. 145 09. 316 10. Mycket bra förslag 69 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 116 SAMH: MILJÖVÄNLIGT 31 Loc 180 width 2 MD=96 or GE 99 31C Vad anser Du om förslaget att satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 35 00. Mycket dåligt förslag 23 01. 66 02. 113 03. 114 04. 461 05. Varken bra eller dåligt förslag 199 06. 230 07. 249 08. 108 09. 160 10. Mycket bra förslag 47 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 117 SAMH: JÄMSTÄLLDHET 31 Loc 182 width 2 MD=96 or GE 99 31D Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 4 00. Mycket dåligt förslag 3 01. 4 02. 16 03. 18 04. 258 05. Varken bra eller dåligt förslag 98 06. 196 07. 333 08. 191 09. 662 10. Mycket bra förslag 22 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 118 SAMH: SVENSKA VÄRDEN 31 Loc 184 width 2 MD=96 or GE 99 31E Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 21 00. Mycket dåligt förslag 15 01. 34 02. 60 03. 54 04. 350 05. Varken bra eller dåligt förslag 153 06. 234 07. 347 08. 160 09. 335 10. Mycket bra förslag 42 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 119 SAMH: MÅNGKULTURELLT 31 Loc 186 width 2 MD=96 or GE 99 31F Vad anser Du om förslaget att satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder, med andra religioner och levnadssätt <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 78 00. Mycket dåligt förslag 46 01. 105 02. 125 03. 137 04. 416 05. Varken bra eller dåligt förslag 175 06. 238 07. 208 08. 81 09. 141 10. Mycket bra förslag 55 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 120 SAMH: INTERNATIONELLT 31 Loc 188 width 2 MD=96 or GE 99 31G Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av gränser mellan folk och länder <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 31 00. Mycket dåligt förslag 27 01. 57 02. 97 03. 109 04. 440 05. Varken bra eller dåligt förslag 197 06. 256 07. 269 08. 99 09. 147 10. Mycket bra förslag 76 88. Vet inte 376 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 121 STOLT ATT VARA SVENSK 32 Loc 190 width 1 MD=6 or GE 9 32 Hur stolt är Du över att vara svensk? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 929 1. Mycket stolt 672 2. Ganska stolt 161 3. Inte särskilt stolt 22 4. Inte alls stolt 21 8. Vet inte/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 122 PARTIANHÄNGARE 33 Loc 191 width 1 MD=6 or GE 9 33A Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist, kds:are eller nydemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 924 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 40 3. Vet inte/tveksam 1055 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 7 8. Vill inte svara 155 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 123 BÄSTA PARTI 33 Loc 192 width 2 MD= 0 or GE 96 33B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 40 01. Vänsterpartiet 490 02. Socialdemokraterna 78 03. Centerpartiet 57 04. Folkpartiet 191 05. Moderata samlingspartiet 23 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet 15 07. Miljöpartiet - de gröna 2 08. Ny demokrati 2 09. Annat parti 26 88. Vet inte/vill ej svara 1102 00. Frågan ej tillämplig 155 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 124 ÖVERTYGAD ANHÄNGARE 33 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 6 33C (ANGETT PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 469 1. Ja, starkt övertygad 429 5. Nej, inte starkt övertygad 1128 0. Frågan ej tillämplig 155 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 125 NÄRMASTE PARTI 33 Loc 195 width 2 MD= 0 or GE 96 33D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 61 01. Vänsterpartiet 335 02. Socialdemokraterna 69 03. Centerpartiet 86 04. Folkpartiet 175 05. Moderata samlingspartiet 28 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet 66 07. Miljöpartiet - de gröna 13 08. Ny demokrati 7 09. Annat parti 262 88. Vet inte/vill ej svara 924 00. Frågan ej tillämplig 155 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 126 NÄST BÄSTA PARTI 34 Loc 197 width 2 MD= 0 or GE 96 34 (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 255 01. Vänsterpartiet 231 02. Socialdemokraterna 179 03. Centerpartiet 317 04. Folkpartiet 163 05. Moderata samlingspartiet 79 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet 209 07. Miljöpartiet - de gröna 41 08. Ny demokrati 2 09. Annat parti 1 34. Centerpartiet + Folkpartiet 1 37. Centerpartiet + Miljöpartiet - de gröna 1 47. Folkpartiet + Miljöpartiet - de gröna 1 48. Folkpartiet + Ny demokrati 1 51. Moderata samlingspartiet + Vänsterpartiet 257 88. Vet inte/vill ej svara 288 00. Frågan ej tillämplig 155 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 127 RÖSTADE RD-VAL 1994 35 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 8 35A Röstade Du vid riksdagsvalet 1994? 2028 1. Ja 141 5. Nej, röstade inte/up tror inte up röstade 7 6. Vet inte/vill ej svara 4 0. Frågan ej tillämplig (ej röstberättigad) 1 8. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 128 PARTI RD-VAL 1994 35 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 96 35B Vilket parti röstade Du på vid riksdagsvalet 1994? 115 01. Vänsterpartiet 880 02. Socialdemokraterna 154 03. Centerpartiet 135 04. Folkpartiet 402 05. Moderata samlingspartiet 67 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 100 07. Miljöpartiet - de gröna 16 08. Ny demokrati 11 09. Annat parti 37 10. Röstade blankt 111 88. Vet inte/vill ej svara 151 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 129 VH-SKALA: FOLKPARTIET 36 Loc 202 width 2 MD=96 or GE 99 36A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT) På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att ett parti står desto högre siffra väljer Du. 36AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 6 00. Långt till vänster 1 01. 14 02. 50 03. 112 04. 446 05. Varken vänster eller höger 409 06. 407 07. 190 08. 36 09. 10 10. Långt till höger 125 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 130 VH-SKALA: SOCIALDEM 36 Loc 204 width 2 MD=96 or GE 99 36AB Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 89 00. Långt till vänster 125 01. 261 02. 425 03. 380 04. 258 05. Varken vänster eller höger 85 06. 40 07. 20 08. 15 09. 10 10. Långt till höger 98 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 131 VH-SKALA: MODERATERNA 36 Loc 206 width 2 MD=96 or GE 99 36AC Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 0 00. Långt till vänster 3 01. 6 02. 10 03. 7 04. 23 05. Varken vänster eller höger 16 06. 67 07. 232 08. 460 09. 873 10. Långt till höger 109 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 132 V-H SKALA: VÄNSTERP 36 Loc 208 width 2 MD=96 or GE 99 36AD Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 682 00. Långt till vänster 515 01. 277 02. 146 03. 56 04. 29 05. Varken vänster eller höger 2 06. 1 07. 4 08. 0 09. 0 10. Långt till höger 94 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 133 V-H SKALA: CENTERN 36 Loc 210 width 2 MD=96 or GE 99 36AE Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1 00. Långt till vänster 3 01. 21 02. 42 03. 82 04. 522 05. Varken vänster eller höger 527 06. 349 07. 122 08. 10 09. 12 10. Långt till höger 115 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 134 V-H SKALA: MILJÖPARTI 36 Loc 212 width 2 MD=96 or GE 99 36AF Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 47 00. Långt till vänster 115 01. 257 02. 337 03. 365 04. 395 05. Varken vänster eller höger 87 06. 27 07. 18 08. 6 09. 2 10. Långt till höger 150 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 135 V-H SKALA: KRISTDEM 36 Loc 214 width 2 MD=96 or GE 99 36AG Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 9 00. Långt till vänster 14 01. 18 02. 42 03. 56 04. 248 05. Varken vänster eller höger 369 06. 381 07. 309 08. 147 09. 45 10. Långt till höger 168 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 136 V-H SKALA: NY DEMOKR 36 Loc 216 width 2 MD=96 or GE 99 36AH Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera ny demokrati <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 21 00. Långt till vänster 16 01. 22 02. 14 03. 33 04. 193 05. Varken vänster eller höger 93 06. 143 07. 210 08. 265 09. 560 10. Långt till höger 236 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 137 V-H SKALA: UP 36 Loc 218 width 2 MD=96 or GE 99 36B Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 46 00. Långt till vänster 60 01. 129 02. 196 03. 202 04. 441 05. Varken vänster eller höger 154 06. 226 07. 176 08. 42 09. 43 10. Långt till höger 91 88. Vet inte 375 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 138 ARBETSMARKNADSGRUPP 38 Loc 220 width 2 MD=96 or GE 99 38A Nu vill jag ställa några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilken av grupperna på det här kortet tillhör Du? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 1255 01. Förvärvsarbetande 27 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 8 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 131 04. Arbetslös 334 05. Ålderspensionär 86 06. Förtidspensionär 32 07. Hemarbetande 151 08. Studerande 1 88. Vet inte/vill ej svara 156 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 139 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 38 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 6 38B (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 642 1. Ja 101 5. Nej 1282 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Vill ej svara
VAR 140 SENAST FÖRVÄRVSARB 38 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 6 38C (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Hur länge sedan är det Du senast förvärvsarbetade? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 122 1. Mindre än 1 år sedan 179 2. 1-3 år sedan 206 3. 4-10 år sedan 135 4. Mer än 10 år sedan 1383 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 141 YRKE 38 Loc 224 width 3 MD= 0 or GE 999 38D (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Du? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen med? FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE" 11 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 7 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 55 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 49 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 2 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 1 025. Hälso- och sjukvårdsarbete: kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 55 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 61 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 70 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Pedagogiskt arbete: innehavare av bilskola 4 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 39 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 67 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 10 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 1 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt(biträdes)arbete 1 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 6 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 2 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 14 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 21 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 3 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 14 076. Personalmän m fl: Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 6 082. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 26 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 5 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 6 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 4 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 124. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: journalistisk yrkesutövare med ställning som avdelningschef eller liknande 8 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 6 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 4 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete 5 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 9 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 12 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 10 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 12 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 3 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 11 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 13 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 17 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 23 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 232. Annat kontorsarbete: företagare 18 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 65 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 28 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 3 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 2 315. Parti- och detaljhandelsföretag: Försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 314; även reklamkonsulent 13 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 9 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 14 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 64 328. Affärsbiträden m fl: Biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 8 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/-reklamavdelning 8 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 344; även reklamkonsulent 18 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 347. Övrigt försäljningsarbete: Bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 40 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 6 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 6 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 17 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 6 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 2 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 10 448. Skogsarbete: manuellt arbete 3 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 16 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 2 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 33 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga 4 635. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: däcksmanskap 1 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 17 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 24 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 7 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 14 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 14 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 8 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 91 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 8 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 26 758. Elektroarbete: manuellt arbete 3 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 40 768. Träarbete: manuellt arbete 2 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 10 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 6 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 7 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 37 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 6 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 17 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 7 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 12 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 8 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 5 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 6 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 5 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 29 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre arbete 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 4 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 2 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 10 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 4 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 15 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 3 912. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: företagare med mindre företag 2 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 5 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 9 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 9 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 7 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik-/flygvärdinna, barnsköterska 53 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 4 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 59 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 17 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 5 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 23 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 2 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: Kvalificerat polisbefälsarbete 3 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 5 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 50 967. Hemsystrar m fl: hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 32 968. Hemsystrar m fl: hemsystrar, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 10 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde 3 985. Militärt arbete: övriga officerare 13 998. Vet ej/vill ej svara 780 999. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 142 HEL- ELLER DELTIDSARB 38 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 6 38E (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 1484 1. Heltid 440 2. Deltid 101 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 143 NÄRINGSGREN 38 Loc 228 width 3 MD=999 38F (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 67 001. Jordbruk, jakt 14 002. Skogsbruk 1 003. Fiske, fiskevård 4 013. Malmbrytning 1 019. Annan brytning och utvinning 37 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 21 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 33 023. Trävarutillverkning 23 024. Massa-, pappers- och papperstillverkning, grafisk produktion 29 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 34 026. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen utom metaller 3 027. Petroleumraffinering 115 033. Verkstadsvarutillverkning 41 034. Tillverkning av elektriska produkter 6 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 10 039. Annan tillverkning 12 041. El-, gas- och värmeförsörjning 2 042. Vattenförsörjning 125 051. Byggnadsverksamhet 12 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 17 053. Elektrisk installation 62 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel och varuförmedling med transportmedel, bränsle och drivmedel 123 063. Detaljhandel 16 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 51 065. Restaurang- och hotellverksamhet 30 071. Samfärdsel 47 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 14 073. Sjötransport 8 074. Luftfart 51 075. Post- och telekommunikation 21 081. Bank- och annan finansverksamhet 17 082. Försäkringsverksamhet 100 083. Fastighetsförvaltning och - förmedling, uppdragsverksamhet 11 085. Teknisk uppdragsverksamhet 82 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 21 088. Försvarsverksamhet 19 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 132 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 5 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 7 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 359 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 25 094. Intresseorganisationer 5 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 49 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 52 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 7 888. Vet ej/vill ej svara 776 999. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 144 PÅVERKAN BRANSCH: JA 39 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 8 39A (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Kommer ett svenskt medlemskap i EU, enligt Din mening, att förbättra, försämra eller varken förbättra eller försämra möjligheterna att upprätthålla produktionen och bevara arbetstillfällena i Din bransch? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 527 1. Förbättra 928 3. Varken förbättra eller försämra 272 5. Försämra 197 6. Vet inte 101 0. Frågan ej tillämplig 156 8. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 145 PÅVERKAN BRANSCH: NEJ 39 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 8 39B (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Kommer ett svenskt nej till EU-medlemskap, enligt Din mening, att förbättra, försämra eller varken förbättra eller försämra möjligheterna att upprätthålla produktionen och bevara arbetstillfällena i Din bransch? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 92 1. Förbättra 1253 3. Varken förbättra eller försämra 367 5. Försämra 212 6. Vet inte 101 0. Frågan ej tillämplig 156 8. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 146 YRKESGRUPP 40 Loc 233 width 2 MD= 0 or GE 96 40A (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna Du hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 456 01. Tjänsteman 275 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 37 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 770 04. Arbetare 114 05. Arbetare med arbetsledande funktion 11 06. Egenanställd arbetare 46 07. Jordbrukare: ingen anställd 8 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 88 09. Företagare: ingen anställd 78 10. Företagare: 1-9 anställda 20 11. Företagare: 10 eller fler anställda 21 88. Vill ej svara 101 00. Frågan ej tillämplig 156 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 147 OFF/PRIVAT TJÄNST 40 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 6 40B (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 232 1. Statlig 528 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1161 3. Privat 1 4. Annat svar 2 5. Vet inte 101 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 148 BEDRIVER STUDIER 41 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 6 41A Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 38A SVARAT "STUDERANDE" SKALL ENDAST HA TILLÄGGSFRÅGAN - FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 108 1. Ja 1766 5. Nej 151 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 149 HEL- EL DELTIDSSTUD 41 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 6 41A(1) (STUDERAR) Studerar Du på heltid eller deltid? <Se F.41A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 158 1. Heltid 89 2. Deltid 1778 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 150 SKOLUTBILDNING 41 Loc 238 width 2 MD=96 or GE 99 41B Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Du? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR) Har Du någon annan praktisk eller teoretiskt utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 358 01. Folkskolenivå: enbart 6- eller 7-årig folkskola 180 02. Grundskolenivå: 8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 227 03. Yrkesskolenivå: yrkes- och lärlingskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning 110 04. Realskolenivå: realskola, flickskola, folkhögskola, etc 394 05. Gymnasienivå: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 281 06. Studentnivå: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium eller handelsgymnasium, studerande på denna nivå 470 07. Universitetsnivå: universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 5 88. Vet inte/vill ej svara 156 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 151 EJ FÅTT ARBETE 42 Loc 240 width 1 MD=6 or GE 9 42A Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat ut för på arbetsmarknaden. Har Du personligen under de senaste två tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) (OM JA) Vilket av dessa problem har Du råkat ut för? 42A(1) Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två tre senaste åren, men inte fått något FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 192 1. Markerat 1612 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 152 EJ FÅTT HELTID 42 Loc 241 width 1 MD=6 or GE 9 42A(2) Försök få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 70 1. Markerat 1734 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 153 OKVALIFICERAT ARBETE 42 Loc 242 width 1 MD=6 or GE 9 42A(3) Tvingats ta ett arbete under mina kvalifikationer <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 68 1. Markerat 1736 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 154 FRISTÄLLD - NYTT JOBB 42 Loc 243 width 1 MD=6 or GE 9 42A(4) Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 66 1. Markerat 1738 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 155 FRISTÄLLD - ARBETSLÖS 42 Loc 244 width 1 MD=6 or GE 9 42A(5) Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös mer än en månad <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 161 1. Markerat 1643 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 156 AMS-UTBILDNING 42 Loc 245 width 1 MD=6 or GE 9 42A(6) Genomgått AMS-utbildning <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 42 1. Markerat 1762 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 157 FÖRTIDSPENSIONERAD 42 Loc 246 width 1 MD=6 or GE 9 42A(7) Blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 15 1. Markerat 1789 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 158 BEREDSKAPSARBETE 42 Loc 247 width 1 MD=6 or GE 9 42A(8) Sysslat med beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 118 1. Markerat 1686 5. Ej markerat 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 159 FAMILJ ARB.MARKN PROB 42 Loc 248 width 1 MD=6 or GE 9 42B Är det någon eller några i Din familj som under de senaste två tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 523 1. Ja, någon i UP:s familj har råkat ut för problem 1271 5. Nej, ingen har drabbats 12 8. Vet inte/vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 160 PRIV EK SENASTE ÅREN 43 Loc 249 width 1 MD=6 or GE 9 43A Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre år sedan, har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 436 1. Förbättrats 745 3. Förblivit ungefär densamma 616 5. Försämrats 1 7. Annat svar 16 8. Vet inte/vill ej svara 367 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 161 SV EKON SENASTE ÅREN 43 Loc 250 width 1 MD=6 or GE 9 43B Hur har enligt Din uppfattning den svenska ekonomin förändrats under de två tre senaste åren. Har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 93 1. Förbättrats 122 3. Förblivit ungefär densamma 1555 5. Försämrats 44 8. Vet inte/vill ej svara 367 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 162 PRIV EKON KOMMANDE ÅR 44 Loc 251 width 1 MD=6 or GE 9 44A Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste två tre åren? Kommer den att förbättras, förbli ungefär densamma eller kommer den att försämras? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 493 1. Förbättrats 852 3. Förblivit ungefär densamma 394 5. Försämrats 75 8. Vet inte/vill ej svara 367 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 163 SV EKON KOMMANDE ÅR 44 Loc 252 width 1 MD=6 or GE 9 44B Hur tror Du att den svenska ekonomin kommer att förändras under de närmaste två tre åren? Kommer den att förbättras, förbli ungefär densamma eller kommer den att försämras? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 909 1. Förbättrats 496 3. Förblivit ungefär densamma 294 5. Försämrats 115 8. Vet inte/vill ej svara 367 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 164 EU-MEDL PRIVATEKONOMI 45 Loc 253 width 1 MD=6 or GE 9 45 Hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste två tre åren om Sverige blir medlem i EU? Kommer den att förbättras, förbli ungefär densamma eller kommer den att försämras? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 302 1. Förbättrats 1046 3. Förblivit ungefär densamma 271 5. Försämrats 195 8. Vet inte/vill ej svara 367 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 165 MEDLEM FACKLIG ORG 46 Loc 254 width 1 MD=6 or GE 9 46A(1) Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 1345 1. Ja 677 5. Nej 3 8. Vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 166 FACKLIG ORGANISATION 46 Loc 255 width 3 MD= 0 or GE 996 46A(2) (MEDLEM) Vilken organisation är Du medlem av? <Se F.46A(1) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 1 100. LO utan uppgift om förbund 25 101. Industrifacket (Industriarbetarförbundet) 3 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 55 103. Byggnadsarbetarförbundet 11 104. Elektrikerförbundet 15 106. Fastighetsanställdas förbund 5 108. Försäkringsanställdas förbund 11 109. Grafiska fackförbundet 55 111. Handelsanställdas förbund 20 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 213 113. Kommunalarbetarförbundet 2 114. Lantarbetarförbundet 14 115. Livsmedelsarbetarförbundet 102 116. Metallindustriarbetarförbundet 1 117. Musikerförbundet 4 118. Målareförbundet 11 119. Pappersindustriarbetarförbundet 6 120. Sjöfolksförbundet 6 121. Skogsarbetarförbundet 73 123. Statsanställdas förbund 23 124. Transportarbetareförbundet 23 125. Träindustriarbetarförbundet 7 199. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) 3 200. TCO, utan uppgift om organisation 25 202. Sveriges arbetsledarförbund/Ledarna 16 203. Bankmannaförbundet/Finansförbundet 4 204. Farmaciaförbundet 2 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 7 208. Försäkringsmannaförbundet 50 209. Handelstjänstemannaförbundet 39 210. Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund/Vårdförbundet 113 211. Svenska industritjänstemannaförbundet 7 212. Svenska journalistförbundet 61 213. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 70 216. Lärarförbundet 2 217. Officerarnas riksförbund 5 219. Svenska polisförbundet 43 221. Statstjänstemannaförbundet 3 222. Svenska teaterförbundet 2 223. Tullmannaförbundet/tull och kust 1 224. Sveriges yrkesmusikerförbund 5 300. SACO, utan uppgift om organisation 4 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 4 302. Arkitektförbundet 5 303. Civilekonomers riksförbund 5 304. Akademiker inom dokumentation, information och kultur 2 306. Ingenjörsförbundet 14 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 19 309. Lärarnas riksförbund 2 311. SACO:s allmänna akademikerförbund 1 314. Sveriges officersförbund 3 315. Svenska kyrkans personalförbund/Svenska prästförbundet 11 316. Sveriges civilingenjörsförbund 7 320. Sveriges läkarförbund 4 321. Sveriges naturvetareförbund 2 322. Sveriges psykologförbund 7 323. Sveriges socionomers riksförbund 2 324. Sveriges tandläkareförbund 7 325. Sveriges universitetslärarförbund 58 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer 7 500. Icke-fackliga organisationer för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning. 30 610. LRF. Även Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 2 620. Organisationer inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse. Även hushållningssällskap. 6 888. Vet inte 678 000. Frågan ej tillämplig 155 996. Uppgift saknas 521 999. Bortfall
VAR 167 AKTIV I FACKLIG ORG 46 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 8 46B (MEDLEM) Är Du aktiv medlem av (...ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 292 1. Ja, aktiv 1052 5. Nej, inte aktiv 1 6. Vet inte/vill ej svara 680 0. Frågan ej tillämplig 156 8. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 168 MEDLEM POL PARTI/ORG 47 Loc 259 width 1 MD=6 or GE 9 47A Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? (OM JA) Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem i? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 193 1. Ja 1828 5. Nej 4 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 169 MEDL POLITISKT PARTI 47 Loc 260 width 2 MD= 0 or GE 96 47A(1) <Medlem i> Politiskt parti <Se F.47A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 3 10. Lokala partier 2 11. Vänsterpartiet 74 12. Socialdemokraterna 36 13. Centerpartiet 10 14. Folkpartiet 31 15. Moderata samlingspartiet 8 16. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 2 17. Miljöpartiet - de gröna 0 18. Ny demokrati 1 19. Annat kommunistiskt parti 2 20. Annat icke-kommunistiskt parti 6 88. Vet inte/vill ej svara 1850 00. Frågan ej tillämplig 156 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 170 MEDL POLITISK ORG 47 Loc 262 width 2 MD= 0 or GE 96 47A(2) <Medlem i> Politisk organisation <Se F.47A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 3 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 9 23. Centerns kvinnoförbund 5 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 1 37. Grön Ungdom 3 70. Övriga organisationer 6 88. Vet inte 1998 00. Frågan ej tillämplig 156 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 171 MEDLEM AV ORGANISATION Loc 264 width 1 MD=0 or GE 6 47B (MEDLEM I POLITISKT PARTI/ORGANISATION) Är Du aktiv medlem av (...PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 86 1. Ja, aktiv 107 5. Nej, inte aktiv 1832 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 172 KYRKOBESÖK 48 Loc 265 width 1 MD=6 or GE 9 48A Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T EX RADIO- OCH TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT 189 1. Minst en gång i månaden 477 2. Några gånger om året 732 3. Mera sällan 620 4. Aldrig 7 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 173 KYRKA/SAMFUND 48 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 6 48B (BESÖKER KYRKA/SAMFUND) Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan kyrka eller samfund? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 1264 1. Statskyrkan 85 2. Frikyrka 20 3. Annan kyrka eller samfund 19 4. Annat svar 10 5. Vet inte/vill ej svara 627 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 174 ANNAN KYRKA/SAMFUND 48 Loc 267 width 2 MD= 0 or GE 96 48B(1) Annan kyrka eller samfund <Se F.48B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 34 01. Petrus (Syftar på tidningen med följande utgivare: Örebromissionen, Svenska Alliansmissionen, Pingstförsamlingen, Helgelseförbundet och Korskyrkan) 34 02. Sändaren (Syftar på tidningen med följande utgivare: Svenska missionsförbundet, Svenska baptistkyrkan och Svenska Metodistkyrkan) 7 03. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) 1 04. Frälsningsarmen 30 05. Annat kristet samfund (Lestadianer, Livets Ord, Adventister och allmänt svar "frikyrkan") 4 06. Den ortodoxa kyrkan (Syriska och Grekiska ortodoxa kyrkan) 8 07. Den katolska kyrkan 7 08. Icke-kristna samfund (Judiska församlingen, Jehovas vittnen, Mormoner, "synagoga", "moskee") 9 88. Vet inte/vill ej svara 1891 00. Frågan ej tillämplig 156 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 175 SPRÅKKUNSKAP ENGELSKA 49 Loc 269 width 1 MD=6 or GE 9 49 Här kommer en fråga om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa en enkel text på följande språk? (VISA SVARSKORT) 49A Vi börjar med engelska. Kan Du läsa en enkel text på engelska? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1213 1. Ja, utan problem 309 3. Ja, med vissa svårigheter 283 5. Nej 1 8. Vet inte/vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 176 SPRÅKKUNSKAP TYSKA 49 Loc 270 width 1 MD=6 or GE 9 49B Kan Du läsa en enkel text på tyska? <Se F.49 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 441 1. Ja, utan problem 517 3. Ja, med vissa svårigheter 846 5. Nej 2 8. Vet inte/vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 177 SPRÅKKUNSKAP FRANSKA 49 Loc 271 width 1 MD=6 or GE 9 49C Kan Du läsa en enkel text på franska? <Se F.49 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 86 1. Ja, utan problem 220 3. Ja, med vissa svårigheter 1499 5. Nej 1 8. Vet inte/vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 178 SPRÅKKUNSKAP SPANSKA 49 Loc 272 width 1 MD=6 or GE 9 49D Kan Du läsa en enkel text på spanska? <Se F.49 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 44 1. Ja, utan problem 132 3. Ja, med vissa svårigheter 1628 5. Nej 2 8. Vet inte/vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 179 SPRÅKKUNSKAP ANNAT 49 Loc 273 width 1 MD=6 or GE 9 49E Andra språk som up spontant uppger sig kunna läsa utan problem: <Se F.49 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 181 1. Andra språk 1625 5. Inga andra språk 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 180 BESÖKT LAND I EUROPA 50 Loc 274 width 1 MD=6 or GE 9 50A Hur många gånger under de två tre senaste åren har Du besökt något land i Europa utanför Norden? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 608 1. Ingen gång 573 2. 1-2 gånger 409 3. 3-5 gånger 213 4. Fler än 5 gånger 3 8. Vet inte/vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 181 LAND UTANFÖR EUROPA 50 Loc 275 width 1 MD=6 or GE 9 50B Hur många gånger under de två tre senaste åren har Du besökt något land utanför Europa? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1404 1. Ingen gång 321 2. 1-2 gånger 54 3. 3-5 gånger 24 4. Fler än 5 gånger 3 8. Vet inte/vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 182 CIVILSTÅND 51 Loc 276 width 1 MD=6 or GE 9 51 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAD INTERVJU 1224 1. Gift/sammanboende 101 2. Ensamstående: änka/änkling 480 3. Ensamstående: ogift/frånskild 1 8. Vill ej svara 375 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 183 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 55 Loc 277 width 1 MD=6 or GE 9 55 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 957 1. Arbetarfamilj 496 2. Tjänstemannafamilj 220 3. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 87 4. Jordbrukarfamilj 184 5. Företagarfamilj 80 8. Vet inte/vill ej svara 157 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 184 UPPVÄXTORT 56 Loc 278 width 1 MD=7 or GE 9 56 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 624 1. Ren landsbygd i Sverige 449 2. Mindre tätort i Sverige 563 3. Stad eller större tätort i Sverige 303 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 26 5. Annat land i Norden 57 6. Land utanför Norden 3 8. Vet inte/vill ej svara 156 7. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 185 HEMMAVARANDE BARN 58 Loc 279 width 1 MD=6 or GE 9 58 Har Du några hemmavarande barn under 18 år? (OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 681 1. Ja 1342 5. Nej 2 8. Vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 186 ANT HEMMAVARANDE BARN 58 Loc 280 width 1 MD=6 or GE 9 58(1) Antal hemmavarande barn under 18 år <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 1354 0. Inget barn 252 1. 1 barn 302 2. 2 barn 90 3. 3 barn 27 4. 4 barn 2 5. 5 barn 154 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 187 BARN 1: KÖN 58 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 6 58(1.1) Hemmavarande barn 1: Kön <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 348 1. Pojke 323 2. Flicka 1354 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 188 BARN 1: ÅLDER 58 Loc 282 width 2 MD= 0 or GE 96 58(1.2) Hemmavarande barn 1: Ålder <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 01. 1 år . . 17. 17 år 1354 00. Frågan ej tillämplig 155 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 112 75 51 64 35 33 39 28 27 32 30 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 32 25 21 26 16 26 1354 155 519
VAR 189 BARN 2: KÖN 58 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 6 58(2.1) Hemmavarande barn 2: Kön <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 218 1. Pojke 200 2. Flicka 1606 0. Frågan ej tillämplig 157 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 190 BARN 2: ÅLDER 58 Loc 285 width 2 MD= 0 or GE 96 58(2.2) Hemmavarande barn 2: Ålder <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 01. 1 år . . 17. 17 år 1606 00. Frågan ej tillämplig 158 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 2 13 33 26 35 34 32 27 29 25 17 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 25 18 33 28 16 24 1606 158 519
VAR 191 BARN 3: KÖN 58 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 6 58(3.1) Hemmavarande barn 3: Kön <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 62 1. Pojke 55 2. Flicka 1908 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 192 BARN 3: ÅLDER 58 Loc 288 width 2 MD= 0 or GE 96 58(3.2) Hemmavarande barn 3: Ålder <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 01. 1 år . . 17. 17 år 1908 00. Frågan ej tillämplig 155 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 2 6 7 11 10 8 8 14 9 6 13 Kod: 15 16 17 0 96 99 Frek: 11 12 1 1908 155 519
VAR 193 BARN 4: KÖN 58 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 6 58(4.1) Hemmavarande barn 4: Kön <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 10 1. Pojke 19 2. Flicka 1998 0. Frågan ej tillämplig 154 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 194 BARN 4: ÅLDER 58 Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 96 58(4.2) Hemmavarande barn 4: Ålder <Se F.58 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAD INTERVJU 01. 1 år . . 17. 17 år 1998 00. Frågan ej tillämplig 154 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall Kod: 5 6 7 8 10 13 14 15 16 17 0 Frek: 1 2 2 3 3 4 3 6 2 3 1998 Kod: 96 99 Frek: 154 519
VAR 195 BOSTADSORT Loc 293 width 1 MD=9 (INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER AVSLUTAD INTERVJU) Var bor UP? 404 1. Ren landsbygd 483 2. Mindre tätort 984 3. Stad eller större tätort 302 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 8 7. Annat svar 519 9. Bortfall
VAR 196 INTERVJUNS LÄNGD Loc 294 width 3 MD=996 or GE 999 Intervjuns längd i minuter. Frågan bygger på information om tider för intervjuernas påbörjan och slutförande och på skriftliga kommentarer från SCB:s intervjuare. 001. 1 minut . . 145. 145 minuter 193 996. Uppgift saknas 519 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 5 17 4 8 2 1 3 1 29 5 12 3 Kod: 14 15 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 6 53 3 3 38 1 2 1 48 1 2 3 7 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 Frek: 188 4 9 4 3 238 5 7 8 278 4 6 7 Kod: 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 1 269 1 7 4 211 3 2 5 1 83 1 2 Kod: 58 60 64 65 66 70 71 72 75 77 80 85 90 Frek: 1 163 1 48 1 42 1 1 36 1 18 13 20 Kod: 91 95 98 100 102 105 110 115 120 125 130 135 145 Frek: 1 6 1 7 1 4 3 1 3 1 2 1 1 Kod: 996 999 Frek: 193 519
VAR 197 BORTFALL ENKÄT Loc 297 width 1 Bortfall i enkätundersökningen 1919 1. Besvarat enkäten 781 5. Ej besvarat enkäten
VAR 198 ALTERNATIV I FOLKOMR E1 Loc 298 width 1 MD=6 or GE 9 E:1 Vilket alternativ röstade Du på i folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap? 951 1. Jag röstade ja till ett svenskt EU-medlemskap 32 3. Jag röstade blankt 827 5. Jag röstade nej till ett svenskt EU-medlemskap 100 7. Jag röstade inte i folkomröstningen 9 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 199 ANTAL SKÄL RÖST E2 Loc 299 width 1 MD=6 or GE 9 E:2 Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade ja/röstade nej/röstade blankt/inte röstade i Om Du röstade ja, anger Du Dina skäl för att Du röstade ja. Om Du röstade nej, anger Du Dina skäl för att Du röstade nej. Om Du röstade blankt, anger Du Dina skäl för att Du röstade blankt. Om Du inte röstade, anger Du Dina skäl för att Du inte röstade. 684 1. Ett svar 452 2. Två svar 342 3. Tre svar 136 4. Fyra svar 101 5. Fem svar 204 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 200 SKÄL EU-RÖST 1 E2 Loc 300 width 3 MD=996 or GE 999 E:2(1) <Slutligt ställningstagande i EU-frågan> Viktigaste skäl 1 <Se F.E:2 för fullständig frågetext> 125 001. Ekonomi, allmänt 2 002. Inflation, priser, löner, levnadsstandard 7 003. Räntor och valutakurs 2 005. Monetär union, gemensam valuta 30 006. Investeringar, bra/dåligt för svensk företagsamhet 26 007. Handel, export, tullar och handelshinder 37 008. Medlemsavgift till EU 7 009. EES-avtalet 30 020. Sysselsättning, allmänt 41 021. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 040. Näringsliv, allmänt 1 050. Regionala frågor, allmänt 8 051. Regionala frågor inom Sverige 3 060. Jordbruk, allmänt 1 061. Jordbruk inom Sverige 1 071. Fiske inom Sverige 10 090. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen 1 093. Pensionssystem, pensioner 1 100. Sjuk- och hälsovård, allmänt 45 110. Miljö- och energifrågor, allmänt (även naturvård och djurförsök) 1 111. Miljö- och energifrågor inom Sverige 1 120. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt 3 121. Djuruppfödning och djurhållning 42 122. Livsmedels-/matkvalitet, samt varu- och livsmedelspriser 3 130. Utbildning, allmänt 12 140. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt 4 141. Invandring och flyktingfrågor 2 142. Kultur 2 143. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 1 144. Religion 27 150. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt 3 151. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning 24 152. Narkotika/droger 9 160. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 2 162. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i politiken 143 170. Demokrati och inflytande, allmänt 67 171. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU 17 172. EU:s möjligheter till inflytande inom Sverige 58 175. Samarbete 4 180. Allemansrätten 3 181. Sommarstugor/fastigheter 7 190. Offentlighetsprincipen 11 200. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 13 201. Neutralitet/alliansfrihet 135 202. Fred 8 203. Gemensamt försvar, militärt samarbete 76 210. Nationell självständighet och identitet, suveränitet 14 220. Politisk union, allmänt 8 221. Europas förenta stater 17 230. EU-organisationen, allmänt 29 231. Byråkrati, lobbying 18 232. Centralisering, geografiska avstånd 5 250. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 6 251. Protektionism (rika mot fattiga) 4 252. Solidaritet (och bistånd) 2 253. Ny stormakt 217 260. Sverige blir isolerat. Sverige kan inte stå utanför. Sverige måste vara med. 17 300. Övriga sakskäl för och emot ett medlemskap i EU 25 305. Hänvisningar till framtida generationer 113 310. För/emot medlemskap i EU utan preciseringar 4 400. Ideologiska skäl 2 410. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Ja till Europa 2 411. Förtroende/misstroende/påverkan kampanjorganisationer för Nej till EU 7 412. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 16 413. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 1 415. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 3 416. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 2 423. Påverkan - övriga 52 430. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 66 431. Vet för lite för att ta ställning. Fått för lite tid. Fått för lite eller för dålig information för att ta ställning 2 432. Missnöje med folkomröstningsinstitutet 26 434. Övrigt 204 996. Uppgift saknas 781 999. Bortfall
VAR 201 SKÄL EU-RÖST 2 E2 Loc 303 width 3 MD= 0 or GE 996 E:2(2) <Slutligt ställningstagande i EU-frågan> Viktigaste skäl 2 <Se F.E:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 200 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 684 000. Frågan ej tillämplig 204 996. Uppgift saknas 781 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 7 8 9 11 20 21 30 40 Frek: 87 4 12 1 26 32 33 4 1 32 51 1 3 Kod: 41 51 60 70 80 90 100 110 111 120 121 122 130 Frek: 1 6 18 1 1 18 1 70 3 1 7 30 8 Kod: 140 141 142 143 150 151 152 153 160 161 162 170 171 Frek: 4 2 6 2 16 3 33 4 7 1 1 66 43 Kod: 172 174 175 180 190 200 201 202 203 205 210 211 220 Frek: 10 3 43 5 4 18 13 61 12 1 22 1 2 Kod: 221 230 231 232 233 250 251 252 253 260 300 305 310 Frek: 1 8 33 16 4 2 5 2 1 46 15 15 15 Kod: 400 410 411 412 413 416 420 431 432 434 0 996 999 Frek: 7 2 2 3 10 1 1 3 1 3 684 204 781 Kod: 400 410 411 412 413 416 420 431 432 434 0 996 999 Frek: 7 2 2 3 10 1 1 3 1 3 684 204 781
VAR 202 SKÄL EU-RÖST 3 E2 Loc 306 width 3 MD= 0 or GE 996 E:2(3) <Slutligt ställningstagande i EU-frågan> Viktigaste skäl 3 <Se F.E:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 200 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1136 000. Frågan ej tillämplig 204 996. Uppgift saknas 781 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 7 8 17 20 21 30 Frek: 38 4 4 6 15 10 17 1 29 45 2 Kod: 41 51 60 90 93 100 110 111 112 120 121 Frek: 1 5 5 13 1 2 51 2 1 2 10 Kod: 122 130 140 141 142 150 152 153 160 170 171 Frek: 24 6 1 6 4 16 17 3 11 21 22 Kod: 172 174 175 180 181 190 200 201 202 203 210 Frek: 4 2 11 2 1 7 11 10 30 6 7 Kod: 220 221 230 231 232 233 250 251 252 260 300 Frek: 3 3 3 11 9 2 5 8 3 17 6 Kod: 305 310 400 411 412 413 430 431 434 0 996 Frek: 6 6 1 2 1 2 2 1 2 1136 204 Kod: 999 Frek: 781
VAR 203 SKÄL EU-RÖST 4 E2 Loc 309 width 3 MD= 0 or GE 996 E:2(4) <Slutligt ställningstagande i EU-frågan> Viktigaste skäl 4 <Se F.E:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 200 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1478 000. Frågan ej tillämplig 204 996. Uppgift saknas 781 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 7 8 20 21 40 52 Frek: 11 4 5 3 3 3 9 3 11 1 1 Kod: 60 61 70 90 96 100 110 111 112 121 122 Frek: 4 1 1 10 1 1 22 1 1 5 9 Kod: 130 141 142 143 150 152 153 160 162 170 171 Frek: 3 3 2 2 2 15 4 6 1 4 6 Kod: 173 175 180 190 200 201 202 203 210 220 221 Frek: 1 4 2 3 6 6 15 6 2 3 1 Kod: 230 231 232 250 251 252 253 260 300 400 431 Frek: 2 5 5 3 2 2 1 4 2 3 1 Kod: 0 996 999 Frek: 1478 204 781
VAR 204 SKÄL EU-RÖST 5 E2 Loc 312 width 3 MD= 0 or GE 996 E:2(5) <Slutligt ställningstagande i EU-frågan> Viktigaste skäl 5 <Se F.E:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 200 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1614 000. Frågan ej tillämplig 204 996. Uppgift saknas 781 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 7 8 20 21 41 51 60 Frek: 7 1 2 2 3 1 4 6 1 1 3 Kod: 90 110 111 120 121 122 130 141 142 144 150 Frek: 4 8 1 1 1 3 1 1 2 1 4 Kod: 152 160 170 171 174 175 190 200 201 202 203 Frek: 2 5 2 1 2 3 2 4 3 4 1 Kod: 210 220 221 251 252 260 300 305 400 0 996 Frek: 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1614 204 Kod: 999 Frek: 781
VAR 205 TIDPUNKT RÖSTBESLUT E3 Loc 315 width 1 MD=6 or GE 9 E:3 När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen? 117 1. På valdagen 337 2. Under sista veckan före folkomröstningen 308 3. Tidigare under folkomröstningskampanjen (efter riksdagsvalet den 18 september) 437 4. Tidigare under 1994 627 5. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 75 7. Röstade inte folkomröstningen 18 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 206 FÖRÄNDR UNDER KAMPANJ E4 Loc 316 width 2 MD=96 or GE 99 E:4 Hur har Din inställning till ett svenskt EU-medlemskap förändrats under folkomröstningskampanjen (efter valet den 18 september)? 539 01. Hela tiden varit positiv till ett svenskt EU-medlemskap 501 02. Hela tiden varit negativ till ett svenskt EU-medlemskap 282 03. Hela tiden varit osäker om Sverige bör bli medlem i EU 50 04. Varit EU-negativ - men blivit EU-positiv 199 05. Varit osäker - men blivit EU-positiv 45 06. Varit EU-positiv - men blivit EU-negativ 165 07. Varit osäker - men blivit EU-negativ 38 08. Varit EU-positiv - men blivit osäker 67 09. Varit EU-negativ - men blivit osäker 33 96. Uppgift saknas 781 99. Bortfall
VAR 207 SVÅRT BESTÄMMA SIG E5 Loc 318 width 1 MD=6 or GE 9 E:5 Tyckte Du att det var lätt eller svårt att bestämma Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen? 480 1. Mycket lätt 602 2. Ganska lätt 415 3. Ganska svårt 325 4. Mycket svårt 75 5. Röstade inte 22 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 208 SVERIGES FÖRHÅLLAN EU E6 Loc 319 width 1 MD=6 or GE 9 E:6 I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till EU. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? 77 1. Sverige bör inte vara med i EU och det nu gällande EES-avtalet bör sägas upp 579 2. Sverige bör inte vara med i EU men bör bibehålla ett EES-avtal med EU 322 3. Sverige bör vara med i EU men avstå från sådana saker som t ex försvarssamarbete och gemensam valuta 421 4. Sverige bör vara med i EU i enlighet med det framförhandlade avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsländer 158 5. Sverige bör vara med i EU och på sikt verka för ett förenande av EU:s medlemsländer till ett Europas förenta stater 326 8. Har ingen bestämd åsikt 36 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 209 FOLKOMR EU-FRÅGAN E7 Loc 320 width 1 MD=6 or GE 9 E:7 Tycker Du att det hade varit bättre om regering och riksdag hade beslutat om ett ja eller nej till svenskt EU-medlemskap utan folkomröstning eller anser Du att det var bäst att ordna folkomröstning i det här fallet? 426 1. Bättre om regering och riksdag hade beslutat utan folkomröstning 1460 5. Bäst att ordna folkomröstning i det här fallet 33 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 210 FOLKOMRÖSTN ALLMÄNT E8 Loc 321 width 1 MD=6 or GE 9 E:8 Vad tycker Du om folkomröstningar mer allmänt? Tycker Du att vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden eller tycker Du att vi skall vara sparsamma med folkomröstningar i framtiden som vi varit hittills eller tycker Du att vi inte skall ha några alls utan överlåta åt regering och riksdag att fatta beslut utan folkomröstningar? 552 1. Vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden 1230 3. Vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills 109 5. Vi skall inte ha några alls utan överlåta åt regering och riksdag att fatta beslut utan folkomröstningar 28 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 211 FOLKOMRÖSTN RÄTTVIS E9 Loc 322 width 1 MD=6 or GE 9 E:9 Tycker Du att folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU på det hela taget genomfördes på ett rättvist sätt eller gynnades något av alternativen? 881 1. Ja-sidan gynnades 953 3. Folkomröstningen genomfördes på ett rättvist sätt 10 5. Nej-sidan gynnades 75 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 212 BÄSTA PARTI E10 Loc 323 width 2 MD=96 or GE 99 E:10 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 156 01. Vänsterpartiet 703 02. Socialdemokraterna 124 03. Centerpartiet 115 04. Folkpartiet 391 05. Moderata samlingspartiet 52 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 120 07. Miljöpartiet - de gröna 18 08. Ny demokrati 13 09. Annat parti 227 96. Uppgift saknas 781 99. Bortfall
VAR 213 FÖRTROENDE POLITIKER E11 Loc 325 width 1 MD=6 or GE 9 E:11 Allmänt sett, hur stor förtroende har Du för svenska politiker? 31 1. Mycket stor förtroende 767 2. Ganska stort förtroende 804 3. Ganska litet förtroende 279 4. Mycket liten förtroende 38 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 214 SEN ÅR: EU-DEMONSTR E12 Loc 326 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(1) Har Du under det senaste året deltagit i någon demonstration som gällt EU? 11 1. Ja 1774 5. Nej 134 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 215 SEN ÅR: KAMPANJKNAPP E12 Loc 327 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(2) Har Du under det senaste året burit kampanjknapp som gällt Ja eller Nej till svenskt medlemskap i EU? 119 1. Ja 1658 5. Nej 142 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 216 SEN ÅR: FOLKOMRORG E12 Loc 328 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(3) Har Du under det senaste året stött någon folkomröstningsorganisation genom att bli medlem, lämna ekonomiskt bidrag och/eller köpa material eller tidning? 74 1. Ja 1693 5. Nej 152 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 217 SEN ÅR: EU-ARRANGEM E12 Loc 329 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(4) Har Du under det senaste året varit på föredrag, möte eller annat arrangemang om EU-frågor? 428 1. Ja 1374 5. Nej 117 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 218 SEN ÅR: EU-NAMNINSAM E12 Loc 330 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(5) Har Du under det senaste året skrivit under namninsamling som gällt EU-frågan? 70 1. Ja 1697 5. Nej 152 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 219 SEN ÅR: KONT POL EU E12 Loc 331 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(6) Har Du under det senaste året kontaktat politiker i någon fråga som rör EU? 66 1. Ja 1692 5. Nej 161 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 220 SEN ÅR: KONT MASS EU E12 Loc 332 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(7) Har Du under det senaste året kontaktat eller medverkat i massmedia i någon fråga som rör EU? 43 1. Ja 1701 5. Nej 175 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 221 SEN ÅR: FÖRS ÖVERTYG E12 Loc 333 width 1 MD=6 or GE 9 E:12(8) Har Du under det senaste året försökt övertyga någon att rösta på något alternativ i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU? 532 1. Ja 1286 5. Nej 101 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 222 SLUTDEBATTEN I TV E12 Loc 334 width 1 MD=6 or GE 9 E:13 Såg Du slutdebatten i TV fredagen före folkomröstningen den 13 november? 458 1. Ja, jag såg hela slutdebatten 761 2. Ja, jag såg en del av slutdebatten 671 5. Nej, jag såg inte slutdebatten 29 6. Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 223 MAKE/MAKAS RÖSTNING E14 Loc 335 width 1 MD=6 or GE 9 E:14 (GIFT/SAMBO) Vilket alternativ i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU tror Du att Din make/maka/sammanboende röstade på? 639 1. Ja-alternativet 549 2. Nej-alternativet 16 3. Blankt 65 4. Röstade inte i folkomröstningen 21 5. Ej röstberättigad i folkomröstningen 629 6. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas 781 9. Bortfall
VAR 224 LÄMNAT KOMMENTAR I ENKÄT Loc 336 width 1 MD=9 Om Du vill lämna ytterligare upplysningar eller göra några kommentarer beträffande undersökningen kan Du göra det här 200 1. Lämnat upplysning/kommentar 1719 5. Ej lämnat upplysning/kommentar 781 9. Bortfall
VAR 225 ÖNSKAR REDOGÖRELSE Loc 337 width 1 MD=9 Vi vill gärna sända Dig en redogörelse för våra resultat. Om Du önskar få en rapport om undersökningsresultaten, kan Du beställa den genom att ange Ditt namn och adress här nedan. Om Du inte önskar någon redogörelse behöver Du naturligtvis inte fylla i namn och adress. 954 1. Önskar redogörelse 965 5. Önskar ingen redogörelse 781 9. Bortfall
VAR 226 RIKSOMRÅDE Loc 338 width 1 Riksområde 511 1. Stockholm (Stockholms län) 456 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 243 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 388 4. Sydsverige (Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län) 538 5. Västsverige (Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län) 271 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län) 130 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 163 8. Övre Norrland (Västerbottens län)
VAR 227 FÖDELSELÄN Loc 339 width 2 Födelselän 268 01. Stockholms stad 110 02. Stockholms län 53 03. Uppsala län 75 04. Södermanlands län 121 05. Östergötlands län 102 06. Jönköpings län 58 07. Kronobergs län 70 08. Kalmar län 23 09. Gotlands län 45 10. Blekinge län 99 11. Kristianstads län 213 12. Malmöhus län 55 13. Hallands län 192 14. Göteborgs och Bohus län 113 15. Älvsborgs län 99 16. Skaraborgs län 95 17. Värmlands län 81 18. Örebro län 75 19. Västmanlands län 99 20. Kopparbergs län 104 21. Gävleborgs län 122 22. Västernorrlands län 50 23. Jämtlands län 90 24. Västerbottens län 112 25. Norrbottens län 176 30. Utanför Sverige
VAR 228 INVANDRINGSÅR Loc 341 width 2 MD= 0 Senaste invandringsår 68. 1968 . . 93. 1993 2582 00. Frågan ej tillämplig Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 4 5 7 7 2 4 2 9 6 7 4 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 6 5 3 5 2 4 6 3 7 9 2 Kod: 90 92 93 0 Frek: 4 3 2 2582
VAR 229 ÅR SVENSKT MEDBORGARSKAP Loc 343 width 2 MD= 0 År för svenskt medborgarskap 1 51. 1951 67. 1967 . . 94. 1994 2528 00. Frågan ej tillämplig Kod: 51 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 3 3 3 3 4 3 6 10 7 9 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 5 8 9 3 7 9 6 7 10 3 8 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 0 Frek: 2 3 3 8 9 12 8 2528
VAR 230 LÄN Loc 345 width 2 Län 511 01. Stockholms län 87 03. Uppsala län 81 04. Södermanlands län 128 05. Östergötlands län 95 06. Jönköpings län 58 07. Kronobergs län 69 08. Kalmar län 21 09. Gotlands län 51 10. Blekinge län 94 11. Kristianstads län 243 12. Malmöhus län 81 13. Hallands län 238 14. Göteborgs och Bohus län 132 15. Älvsborgs län 87 16. Skaraborgs län 88 17. Värmlands län 83 18. Örebro län 77 19. Västmanlands län 90 20. Kopparbergs län 93 21. Gävleborgs län 86 22. Västernorrlands län 44 23. Jämtlands län 82 24. Västerbottens län 81 25. Norrbottens län
VAR 231 VALDELTAGANDE I LÄNET Loc 347 width 3 Valdeltagande i länet 852. 85.2% . . 883. 88.3% Kod: 852 853 856 861 863 865 866 867 870 871 872 874 876 Frek: 184 93 44 21 238 588 88 243 82 86 239 249 109 Kod: 877 880 883 Frek: 128 213 95
VAR 232 VALKRETS Loc 350 width 2 Valkretstillhörighet 214 01. Stockholms kommun 297 02. Stockholms läns 87 03. Uppsala läns 81 04. Södermanlands läns 128 05. Östergötlands läns 95 06. Jönköpings läns 58 07. Kronobergs läns 69 08. Kalmar läns 21 09. Gotlands läns 51 10. Blekinge läns 94 11. Kristianstads läns 71 12. Malmö kommun 79 13. Malmöhus läns norra 93 14. Malmöhus läns södra 81 15. Hallands läns 137 16. Göteborgs kommun 101 17. Göteborgs och Bohus läns 77 18. Älvsborgs läns norra 55 19. Älvsborgs läns södra 87 20. Skaraborgs läns 88 21. Värmlands läns 83 22. Örebro läns 77 23. Västmanlands läns 90 24. Kopparbergs läns 93 25. Gävleborgs läns 86 26. Västernorrlands läns 44 27. Jämtlands läns 82 28. Västerbottens läns 81 29. Norrbottens läns
VAR 233 VALDELTAGANDE VALKRETSEN Loc 352 width 3 Valdeltagande i valkretsen 845. 84.5% . . 892. 89.2% Kod: 845 852 853 854 856 858 861 865 866 870 871 872 873 Frek: 71 184 230 214 44 79 21 77 88 82 86 239 297 Kod: 874 876 877 878 880 882 883 892 Frek: 249 109 128 178 81 55 95 93
VAR 234 RÖSTAT FOLKOMRÖSTN 1994 Loc 355 width 1 Röstat i folkomröstningen 1994 2344 1. Röstat 356 5. Ej röstat
VAR 235 RÖSTAT RIKSDAGSVAL 1994 Loc 356 width 1 Röstat i riksdagsvalet 1994 2386 1. Röstat 314 5. Ej röstat
VAR 236 RÖSTAT LANDSTINGSVAL -94 Loc 357 width 1 Röstat i landstingsvalet 1994 2163 1. Röstat 537 5. Ej röstat
VAR 237 RÖSTAT KOMMUNALVAL 1994 Loc 358 width 1 Röstat i kommunalvalet 1994 2361 1. Röstat 339 5. Ej röstat
VAR 238 POSTRÖSTAT FOLKOMR 1994 Loc 359 width 1 Poströstat i folkomröstningen 1994 235 1. Röstat 2465 5. Ej röstat
VAR 239 RÖSTNINGSINTENT FOMR Loc 360 width 1 MD=6 or GE 9 Röstningsintention i folkomröstningen. Bygger på svaren i frågorna 26A-D 1036 1. Ja 925 2. Nej 26 3. Blankt 18 4. Tänker inte rösta i folkomröstningen 172 8. Vill ej svara 4 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 240 RÖSTNING FOLKOMR KONTR Loc 361 width 1 MD=9 Röstning i folkomröstningen. Bygger på fråga 1 i eftervalsenkäten. Kontrollerad mot röstlängden. 927 1. Ja 806 2. Nej 27 3. Blankt 147 4. Röstade inte i folkomröstningen enligt röstlängden 12 8. Vill ej svara 781 9. Bortfall
VAR 241 RÖRLIGHET OKT-NOV Loc 362 width 2 MD=99 Åsiktsförändring oktober - november. UP:s svar i intervjuundersökningen innan folkomröstningen och enkätsvar efter folkomröstningen. 814 01. Tänkte rösta ja - röstade ja 59 02. Tänkte rösta blankt/visste inte - röstade ja 53 03. Tänkte rösta nej - röstade ja 72 04. Tänkte rösta ja - röstade nej 49 05. Tänkte rösta blankt/visste inte - röstade nej 684 06. Tänkte rösta nej - röstade nej 59 07. Tänkte rösta ja - röstade blankt/röstade inte 63 08. Tänkte rösta nej - röstade blankt/röstade inte 52 09. Tänkte rösta blankt/visste inte - röstade blankt/röstade inte 795 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 242 RÖSTNING RD-VAL 94 KONTR Loc 364 width 1 MD=0 or GE 8 Röstning i riksdagsvalet 1994. Bygger på svaren i fråga 35A. Valdeltagande kontrollerat i röstlängden 1979 1. Röstade 185 5. Röstade inte 5 6. Vet inte/vill ej svara 4 0. Frågan ej tillämplig (ej röstberättigad) 8 8. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 243 PARTI RD-VAL 1994 KONTR Loc 365 width 2 MD= 0 or GE 96 Partival riksdagsvalet 1994. Bygger på svaren i fråga 35B. Valdeltagande kontrollerat i röstlängden 113 01. Vänsterpartiet 853 02. Socialdemokraterna 153 03. Centerpartiet 130 04. Folkpartiet 396 05. Moderata samlingspartiet 67 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 98 07. Miljöpartiet - de gröna 15 08. Ny demokrati 10 09. Annat parti 36 10. Röstade blankt 185 55. Röstade inte 120 88. Vet inte/vill ej svara 4 00. Frågan ej tillämplig (ej röstberättigad) 1 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 244 ÅLDER PÅ VALDAGEN Loc 367 width 2 Ålder på valdagen 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 41 52 46 49 40 39 52 52 40 54 56 48 48 51 42 59 44 46 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 48 55 45 44 50 52 36 62 64 41 51 55 54 73 52 57 42 36 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 39 35 42 40 36 40 34 34 37 39 42 40 34 31 36 39 28 39 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 29 52 52 26 25 31 24 20
VAR 245 ÅLDER 3 KATEGORIER Loc 369 width 1 Ålder - 3 kategorier 617 1. 18-30 år 1425 2. 31-60 år 658 3. 61-80 år
VAR 246 ÅLDER 7 KATEGORIER Loc 370 width 1 Ålder - 7 kategorier 147 1. 18-21 år (förstagångsväljare) 470 2. 22-30 år 484 3. 31-40 år 540 4. 41-50 år 401 5. 51-60 år 360 6. 61-70 år 298 7. 71-80 år
VAR 247 YRKETS SEKTOR Loc 371 width 1 MD=9 Yrkets sektor 96 1. Jordbruk 479 2. Produktion: tillverkning etc 527 3. Cirkulation: handel, samfärd etc 451 4. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc 271 5. Förvaltning 151 6. Studerande 725 9. Bortfall
VAR 248 YRKESGRUPPSTILLHÖRIGHET Loc 372 width 1 MD=9 Yrkesgruppstillhörighet 251 1. Industriarbetare 444 2. Övriga arbetare 237 3. Lägre tjänstemän 446 4. Tjänstemän i mellanställning 234 5. Högre tjänstemän och storföretagare 154 6. Småföretagare 58 7. Jordbrukare 151 8. Studerande 725 9. Bortfall
VAR 249 OFF/PRIV ANSTÄLLNING Loc 373 width 1 MD=0 or GE 6 Offentlig eller privat anställning 760 1. Offentlig 1161 2. Privat 1 3. Annat svar 2 5. Vet inte 101 0. Frågan ej tillämplig 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 250 FACKLIG TILLHÖRIGHET Loc 374 width 1 MD=0 or GE 8 Facklig tillhörighet 686 1. LO 453 2. TCO 104 3. SACO 58 4. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer 30 5. LRF 10 6. Övrigt 6 7. Vet inte 678 0. Frågan ej tillämplig 154 8. Uppgift saknas 521 9. Bortfall
VAR 251 SAMMANRÄKN INKOMST 1993 Loc 375 width 4 Sammanräknad inkomst 1993 (i tusental kronor) 0000. 0 kronor . . 4358. 4 358 000 kronor Valid-n=2700 Min=0 Max=4358 Mean=144.5 St.Dev=132.0
VAR 252 INKOMST FEM LIKSTORA KAT Loc 379 width 1 Inkomst - 5 kategorier 20-20-20-20-20. Kategoriseringen är gjord så att varje inkomstgrupp är lika stor (20 procent av urvalet) 527 1. 20% 540 2. 20% 531 3. 20% 551 4. 20% 551 5. 20%
VAR 253 INKOMST NORMALFÖRDELNING Loc 380 width 1 Inkomst - 5 kategorier 10-20-40-20-10. Kategoriseringen är gjord så att variabeln visar en normalfördelad inkomstfördelning 267 1. 10% 536 2. 20% 1079 3. 40% 546 4. 20% 272 5. 10%
VAR 254 PARTIIDENT RIKTNING Loc 381 width 2 MD=96 or GE 99 Partiidentifikationens riktning. Konstruerad med hjälp av fråga 33A-D 101 01. Vänsterpartiet 825 02. Socialdemokraterna 147 03. Centerpartiet 143 04. Folkpartiet 366 05. Moderata samlingspartiet 51 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 81 07. Miljöpartiet - de gröna 15 08. Ny demokrati 9 09. Övriga partier 288 88. Vet inte 155 96. Uppgift saknas 519 99. Bortfall
VAR 255 PARTIIDENT STYRKA Loc 383 width 1 MD=6 or GE 9 Partiidentifikationens styrka 469 1. Stark partiidentifikation 455 2. Svag partiidentifikation 840 3. Enbart partipreferens 262 4. Ingen partipreferens 155 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 256 UTBILDNING 3 KATEGORIER Loc 384 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning - 3 kategorier 765 1. Låg utbildning 504 2. Varken låg eller hög utbildning 751 3. Hög utbildning 5 8. Vet inte 156 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 257 ANT RÄTT KUNSKAPSFRÅGOR Loc 385 width 1 MD=6 or GE 9 Antal rätt på kunskapsfrågorna (frågorna 17-19) 78 0. Inget rätt 570 1. Ett rätt 694 2. Två rätt 463 3. Tre rätt 376 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 258 ARBMARKNPROB: EGNA Loc 386 width 1 MD=6 or GE 9 Egna problem på arbetsmarknaden - sammanfattning av fråga 42A 455 1. Arbetsmarknadsproblem - egna 1349 5. Inga arbetsmarknadsproblem - egna 377 6. Uppgift saknas 519 9. Bortfall
VAR 259 ARBMARKNPROB: EGNA/FAM Loc 387 width 1 MD=6 Egna eller annan familjemedlems problem på arbetsmarknaden - sammanfattning av fråga 42A-B 809 1. Arbetsmarknadsproblem - egna eller annan familjemedlem 1507 5. Inga arbetsmarknadsproblem - egna eller annan familjemedlem 8 8. Vet ej/vill ej svara 376 6. Uppgift saknas