GÖTEBORGS KOMMUN: PERSONALSTATISTIK
                Mars 1989
                SSD 0497

              Göteborgs kommun
        © Copyright by
  

        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i GÖTEBORGS KOMMUN: PERSONALSTATISTIK MARS 1989
  samlades ursprungligen in av Göteborgs kommuns ADB-kontor.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

   
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 6  (2)ÅLDERSINTERVALL      (3)LOC 17 WIDTH 1
                        (4)

   (6) Åldersintervall

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     9474 1.   - 25 år
     18685 2.  26 - 35 år
     19346 3.  36 - 45 år
     12801 4.  46 - 55 år
     8129 5.  56 -

   ............................................................

  (1) Variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variable list


1 SSD Study NR 0497 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Förvaltning 6 Åldersintervall 7 Kön 8 Befattning - kod 9 Befattning - text 10 Personalkategori 11 Heltidsanställd 12 Deltidsanställd 13 Timanställd 14 Tjänstledighet 1 15 Tjänstledighet 2 16 Minsta anställningsform 17 Högsta sysselsättningsgrad 18 Sammanlagd sysselsättningsgrad

VAR 1 SSD STUDY NR 0497              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0497


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1988
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 FÖRVALTNING Loc 14 width 3 Förvaltning 273 010. Kommunledningen 1218 017. Askims kommundelsnämnd 1834 018. Tynnered-Näsets kommundelsnämnd 5 019. Styrsö kommundelsnämnd 36 020. Revisorskollegiet 18 033. Näringslivssekretariatet 334 040. ADB- och servicekontoret 2 041. Inköpskommitten 49 042. Invandrarnämnden 3 051. Göteborgs kommun sjuk:s förtroendenämnd 645 171. Brand- och civilförsvarsnämnden 16 191. Överförmyndarnämnden 913 203. Fastighetskontoret totalt 59 288. Bostadsförmedlingen 438 300. Stadsbyggnadskontoret 1076 313. Gatukontoret totalt 46 315. Botaniska trädgården 1407 380. Fritidsförvaltningen 353 546. VA-verket totalt 780 560. Renhållningsverket 10010 600. Skolförvaltningen 82 601. Göteborgs folkhögskola 19 608. Friluftsskolan 481 671. Stadsbiblioteket 349 684. Göteborgs museer 1 687. Konstnämnden 2 696. Arbetarinstitutet 1 697. Nämnden för Frölunda kulturhus 17833 700. Socialförvaltningen 629 720. Sociala institutionsnämnden 989 780. Omsorgsstyrelsen 124 800. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 26978 803. SVF Sjukvårdsförvaltningen totalt 1041 884. Folktandvård 279 885. Odontologiska klinikerna 112 890. Förvaltningshälsovård
VAR 6 ÅLDERSINTERVALL Loc 17 width 1 Åldersintervall 9474 1. - 25 år 18685 2. 26 - 35 år 19346 3. 36 - 45 år 12801 4. 46 - 55 år 8129 5. 56 -
VAR 7 KÖN Loc 18 width 1 Kön 14808 1. Man 53627 2. Kvinna
VAR 8 BEFATTNING Loc 19 width 5 Befattning - kod 1 00001. Stadsdirektör 5 00005. Överförmyndare 11 00006. Kommunalråd 1 00009. Finanschef 10 00020. Stadssekreterare 2 00021. Finanssekreterare fö 3 00022. Finanssekreterare 8 00028. Politisk sekreterare 1 00034. Hyressekreterare 2 00041. Kommundelschef 1 00045. Chefsjurist 1 00052. Stadsjurist fö 4 00054. Kommunjurist 5 00060. Stadsjurist 6 00061. Stadsombudsman 5 00063. Kanslichef 1 00079. Sekreterare m uh 1 00080. Sekreterare fö 65 00090. Sekreterare 39 00091. Informationssekreterare 17 00093. Informationsassistent 1 00096. Utrustningssekreterare 2 00114. Kanslijurist 16 00121. Konsult 2 00125. Boutredare 1 00201. Jurist 1:e 1 00204. Arbetsrättsjurist 3 00207. Jurist 2 00273. Systemoperatör 50 00311. Sektionschef 4 00320. Förhandlingssekreterare 11 00321. Lönesekreterare 8 00350. Sektionschef biträdande 5 00390. Pensionsassistent 11 00407. Utvecklingschef 2 00410. Utredningschef 30 00411. Utredningsledare 88 00412. Utredningssekreterare 6 00421. Utredare 17 00422. Uppdragsledare 7 00423. Uppdragsledare, biträdande 3 00440. Organisationssekreterare 80 00480. Utredningsassistent 1 00501. Revisionsdir. 1 00511. Revisionschef, biträdande 19 00520. Revisor fö 12 00530. Revisor 1 00621. Statistiker 1 00700. Datachef 2 00701. ADB-chef 1 00705. Servicechef 2 00707. Metodchef 1 00713. Produktionsledare 34 00715. Projektledare 3 00719. Projektledare, biträdande 1 00721. Projektsekreterare 76 00730. Systemanalytiker 5 00733. Systemman 27 00750. Programmerare 6 00767. Operatör fö 3 00769. Chefsoperatör 11 00773. Stansoperatör 7 00776. Operatör 2 00791. ADB-samordnare 1 00796. Metodutvecklare 1 00797. Regionchef 20 00798. Systemanalytiker fö 1 00800. Brandchef 1 00810. Brandchef vice fö 3 00811. Brandchef vice 3 00815. Brandinspektör fö 4 00821. Brandinspektör 5 00824. Brandingenjör fö 11 00825. Brandingenjör 1 00836. Brandteleförman 1 00837. Larmingenjör 8 00838. Brandmästare fö 22 00841. Brandmästare 76 00850. Brandförman 4 00858. Brandteletekniker 1 00859. Ambulansförman 401 00860. Brandman 1 00865. Larmassistent 8 00903. Konsumentsekreterare 1 00906. Marknadsförare 1 00941. Säkerhetsintendent 1 00943. ADB-samordnare biträdande 2 01000. Sjukvårdsdirektör 241 01001. Överläkare grupp A 220 01007. Överläkare, biträdande 3 01009. FH överläkare 2 01011. Poliklinikläkare 1 01016. Laboratorieläkare 421 01020. Avdelningsläkare 2 01023. Överläkare grupp B 45 01024. Överläkare 452 01033. Underläkare 1 01040. Stadsläkare fö 4 01047. Distriktsv. chef 2 01050. Stadsläkare 1 01052. Sjukhusgenetiker 1 01058. Sjukhushistolog 1 01059. Yrkestoxikolog 5 01060. Distriktsläkare gr B 88 01062. Distriktsläkare gr A 37 01063. Distriktsläkare 7 01068. Distriktsläkare gr A/B 3 01069. Distriktsläkare biträdande 1 01071. Socialläkare 10 01072. Skolläkare 13 01075. FHV läkare 2 01076. Läkare 4 01085. Tekn. audiolog 49 01090. Överläkare/Professor 1 01091. Professor/Överläkare biträdande 10 01096. Överläkare/Klin. lärare 23 01097. Överläkare, biträdande/Klinl. 8 01099. Klin. amanuens 2 01110. Översköterska 6 01114. Sjuksköterska med cen 1 01116. Distriktssköterska natt 7 01118. Sektionsledare natt 178 01120. Sektionsledare 1 01126. Sjuksköterska/stoma 40 01128. Skolsköterska m u 2 01129. Epedemisjuksköterska 98 01130. Röntgenassistent 34 01131. Sjuksköterska/röntgenassistent 1 01132. Hygiensköterska/Assistent 586 01134. Sjuksköterska natt 2492 01137. Sjuksköterska 73 01146. Sjuksköterska/fö msk 93 01147. Msk fö/Sjuksköterska 202 01151. Distriktssköterska 56 01152. Skolsköterska 89 01154. Sjuksköterska vid BVC 1 01157. Dispensärsköterska 1 01159. Kommunsjuksköterska 524 01161. Laboratorieassistent 22 01162. Laboratorieassistent natt 3 01163. Ass. medicin/Tekn. 8 01166. Oftamologassistent 58 01167. Operationsassistent 11 01168. Laboratorieassistent/Tekniker 30 01169. Radioterapiassistent 1 01177. Hjälpmedelschef 1 01178. Hjälpmedelskonsulent 5 01182. Ortopist 1 01185. Skolhälsovårdsassistent 5 01187. Hjälpmedelskonsulent biträdande 408 01189. Behandlingsassistent 20 01190. Cytologassistent 80 01193. Klinikadminis. 1 01197. Sjukvårdsföreståndare 12 01199. Klinikföreståndare natt 4 01200. Klinikföreståndare 539 01202. Avdelningsföreståndare 135 01210. Avdelningsföreståndare, biträdande 11 01214. Sjukhusföreståndare biträdande 24 01215. Avdelningsföreståndare/Översköterska 1 01220. Klinikadministratör biträdande 45 01229. Habiliteringsassistent 14 01230. Sjukhemsföreståndare 2 01250. Hosp. sjuksköterska dag 136 01276. Barnmorska 46 01277. Barnmorska natt 44 01281. Barnmorska i ö v 245 01300. Psykolog 3 01303. Chefpsykolog 5 01308. Psykolog fö 1 01309. Handl. i psykoter. 8 01310. Psykolog ej leg. 1 01330. Hörselpedagog fö 1 01332. Arbetsterapeut fö m u 5 01336. Rygginstruktör 10 01340. Chefgymnast 284 01341. Sjukgymnast 11 01343. Chefarbetsterapeut 1 01344. Cheflogoped 21 01345. Logoped 31 01347. Sjukgymnast fö 1 01348. Hörselpedagog 37 01349. Distriktsjukgymnast 42 01350. Arbetsterapeut fö 22 01353. Distr. arbetsterapeut 3 01358. Chefgymnast biträdande 3 01361. Synpedagog 1 01363. Hörselvårdskonsulent 36 01364. Hörselvårdsassistent 8 01368. Talpedagog m u 26 01371. Ortopedtekniker 207 01373. Arbetsterapeut 2 01376. Chefsterapeut biträdande 1 01377. Ortoped skom mäst 1 01379. Chefsterapeut fö 6 01384. Kursledare 1 01385. Arbetsinstruktör 1 01388. Ortoped skom mäst biträdande 7 01389. Ortopedskotekniker 2 01392. Chefgymnast m u 2 01393. Sjukgymnast m u 1 01397. Hörselpedagog m u 1 01398. Hörsellärare m u 3 01399. Afasipedagog 1 01401. Stadsveterinär fö 1 01410. Stadsveterinär 1 01500. Tandvårdsdirektör 1 01501. Tandvårdschef 9 01504. Cheftandläkare 17 01505. Övertandläkare 1 01507. Övertandläkare/Klinikchef 5 01508. Klinikchef sjukhus 1 01509. Övertandläkare/Klinikchef biträdande 41 01515. Övertandläkare biträdande 1 01517. Övertandläkare biträdande/Klinikchef biträdande 10 01519. Distrikttandläkare fö m u 15 01523. Distrikttandläkare fö 2 01526. Distrikttandläkare/Klinikchef m u 13 01530. Tandläkare 12 01532. Tandläkare sjukhus 152 01533. Distrikttandläkare 32 01535. Distrikttandläkare m u 58 01537. Assistenttandläkare 2 01538. Specialtandläkare 4 01539. Konsulttandläkare 15 01540. Distrikttandläkare/Klinikchef biträdande 5 01543. AT-tandläkare 6 01551. Tandtekniker fö 1 01553. Tandteknikerchef 27 01560. Tandtekniker 3 01562. Sjukhustandtekniker 49 01570. Tandhygienist 48 01581. Övertandsköterska 5 01583. Tandsköterska fö 1 01586. Tandsköterska fö mu 7 01587. Övertandsköterska m u 419 01590. Tandsköterska 103 01593. Tandsköterska m u 5 01594. Tandsköterska/Kanslist 88 01599. Tandvårdsbiträde 68 01600. Skötare fö 9 01601. Skötare fö natt 42 01607. Vårdare natt 1849 01610. Skötare 11 01612. Skötare/Barnskötare 12 01613. Undersköterska/Skötare 362 01615. Skötare natt 1 01619. Mentalskötare natt/Undersköterska natt 37 01620. Överskötare 65 01629. Habiliteringspersonal 2 01630. Obduktionstekniker fö 3 01635. Optiker 1 01640. Röntgenbiträde 3 01641. Obduktionstekniker 11 01644. Steriliseringsbiträde 2 01648. Audiometris m u 3524 01650. Undersköterska 817 01652. Vårdare 3806 01653. Sjukvårdsbiträde 852 01654. Vårdbiträde 283 01656. Arbetsterapibiträde 10 01662. Gruppledare/Undersköterska 1 01663. Undersköterska/Barnskötare 3 01664. Undersköterska/Barnskötare natt 806 01665. Undersköterska natt 90 01668. Vårdbiträde natt 494 01669. Sjukvårdsbiträde natt 5231 01676. Vårdbiträde hemtjänst 117 01684. Vårdbiträde hemtjänst natt 2 01685. Boendeassistent hemtjänst 251 01689. Gruppledare i hemtjänst 2 01702. Yrkeshygieniker fö 5 01703. Yrkeshygieniker 2 01704. Yrkeshygieniker/Ergonom 1 01705. Hälsovårdsdirektör 1 01708. Provtagare/Infor 2 01709. Biolog 1 01718. Hälsoskyddsintendent 43 01729. Hälsoskyddsinspektör 2 01734. Miljösekreterare 1 01735. Miljöv. planeringssekreterare 1 01739. Miljöinformatör 1 01744. Miljöexpert 1 01746. Epidemiolog 4 01749. Miljö- och hälsoskyddskemist 1 01772. Djurskyddsinspektör 1 01774. Miljövårdsplaneringsassistent 3 01776. Hälsoinformatör 1 01782. Hälsovårdsbiträde 1 01785. Djurskyddsinspektör fö 4 01820. Korsettsömmerska 1 02000. Skoldirektör 1 02002. Utbildningschef 1 02009. Trainee 9 02030. Skolinspektör 4 02031. Driftinspektör 2 02039. SYO-konsulent 1 02040. Studieledare fö 6 02044. Utbildningsledare 2 02049. AV-tekniker 1 02050. Utbildningskonsulent 1 02065. Utbildningsassistent 5 02067. Utbildningsman 44 02069. Skolvärd 8 02077. Studieledare 1 02080. Lektor 1 02109. Lärare ungdomsvårdsskola öb 10 02114. Lärare uppdragsutbildning 76 02117. SFI-lärare 4 02137. Anpassningslärare 7 02141. Vävinstruktör 5 02145. Handledare 1 02164. Utbildningssamordnare 2 02174. Musikledare 118 02176. Musiklärare 1 02182. Musikledare biträdande 2 02183. Musikhandledare 1 02193. Lärare estetiska ämnen 1 02205. Chef huvudbibliotek 2 02211. Bibliotekschef 80 02220. Bibliotek fö 152 02230. Bibliotekarie 1 02249. Mediachef 2 02255. Bibliotekskonsulent 1 02262. Mediakonsulent 1 02269. Programsekreterare 48 02282. Biblioteksassistent 9 02300. Museichef 1 02302. Stadsarkivarie 1 02303. Överintendent 1 02311. Arkivarie fö 8 02320. Antikvarie 2 02321. Arkivarie 1 02322. Museilektor 1 02323. Museiintendent 3 02328. Utställningsf. giv 2 02330. Konservator fö 1 02334. Museilärare 9 02340. Konservator 21 02342. Museitekniker 3 02350. Konservatorassistent 18 02351. Museiassistent 1 02357. Teknisk intendent 4 02359. Konservator tekn. 1 02363. Akvarietekniker fö 7 02365. Museibiträde 1 02366. Akvarietekniker 49 02410. Intendent 1 02425. Evenemangschef 1 02431. Intendent biträdande 15 02450. Fritidskonsulent 6 02452. Idrottsinstruktör 2 02459. Föreningssekreterare 575 02461. Fritidsassistent 1 02466. Föreningsassistent 2 02471. Vaktchef 31 02482. Fritidssekreterare 1 02483. Kultursekreterare 1 02486. Sporthallsföreståndare 1 02496. Informatör 1 02504. Friluftsint. 1 02522. Fritidsgårdsföreståndare 2 02532. Fritidsgårdsföreståndare biträdande 4 02600. Badföreståndare 13 02610. Badmästare fö 60 02630. Badmästare 11 02633. Simlärare 43 02665. Badvaktmästare 17 02670. Baderska 3 02671. Badbiträde 1 03001. Socialdirektör 11 03002. Socialchef 132 03010. Kretschef 1 03035. Bostadsförmedlingschef 4 03041. Teamchef 3 03051. Socialdirektör biträdande 2 03060. Distriktschef 18 03066. Socialsekreterare fö 5 03083. Boendesekreterare 27 03090. Avdelningschef 3 03091. Avdelningschef biträdande 877 03094. Socialsekreterare 4 03145. Familjehemssekreterare 7 03152. Familjerådgivare 34 03182. Gruppledare 1 03186. Metodhandledare 4 03187. Metodutvecklare 1 03205. Kundservicechef 4 03220. Chefskurator 18 03225. Gruppkurator 1 03250. Eftervårdskons. 11 03251. Flyktingkonsulent 1 03252. Flyktingsamordnare 24 03254. Flyktingassistent 257 03303. Kurator 60 03304. Skolkurator 1 03307. Kurator fö 13 03324. Jourhemsassistent 2 03378. Invandrarkonsulent 16 03379. Invandrarsekreterare 23 03380. Hemterapeut 1 03389. Familjeterapeut 210 03391. Elevassistent 2 03393. Invandrarassistent 1 03411. Tolkchef 350 03425. Hemtjänstassistent 1 03426. Hemtjänstassistent natt 77 03439. Barnomsorgsassistent 4 03448. Fotvårdsassistent 2 03450. Tolk 1 03452. Dövtolk fö 2 03453. Teckentolk fö 9 03454. Tolkförmedlare 11 03457. Teckentolk 818 03465. Fritidspedagog 7 03481. Yrkeshandledare 9 03536. Vårdbiträde fö öppenvård 47 03540. Hemvårdarinna 1 03547. Sysselsättn. sam. 83 03551. Fotvårdsspecialist 44 03611. Föreståndare områdesansvar 1978 03641. Förskollärare 362 03642. Förskollärare m u 6 03643. Förstadielärare 3 03644. Förskol/Fritids 20 03655. Barnvårdare 146 03670. Hemspråkstränare 3094 03680. Barnskötare 236 03683. Barnskötare natt 237 03685. Barnskötare m u 5 03688. Barnskötare/Undersköterska 1 03689. Barnskötare/Undersköterska natt 1155 03690. Dagbarnvårdare 4 04220. Trafikinspektör 125 04235. Trafikövervakare 1 04261. Förare buss 5 04600. Förrådsmästare 8 04601. Förrådsföreståndare 1 04602. Materialchef 1 04605. Förrådschef 2 04608. Förrådskonsulent 1 04640. Magasinsföreståndare 2 04645. Förrådsinköpare 1 04670. Materialtekniker 8 04680. Förrådsförman 3 04700. Förrådsman 1 04704. Inventerare 53 04720. Förrådsarbetare 1 05001. Byggnadschef 1 05005. Stadsingenjör 1 05007. Gatudirektör 3 05015. Byggledare 1 05020. Stadsbyggnadsdirektör 1 05021. Stadsarkitekt 10 05040. Teknisk chef 5 05054. Driftchef 2 05056. Produktionschef 3 05064. Byggnadsledare 9 05072. Överingenjör 6 05083. Planeringschef 1 05085. Projektchef 5 05090. Verkstadschef 9 05095. Gruppchef 2 05104. Byggledare biträdande 2 05131. Driftchef biträdande 2 05132. Produktchef biträdande 1 05139. Verkstadschef biträdande 3 05140. Sjukhusfysiker 7 05145. Kemist fö 12 05147. Kemist 1 05148. Röntgenfysiker 15 05150. Sjukhusfysiker biträdande 1 05160. Arkitekt fö 1 05162. Chefsarkitekt 8 05172. Distriktarkitekt 3 05173. Inredningsarkitekt 40 05175. Arkitekt 8 05176. Landskapsarkitekt 18 05200. Ingenjör fö 1 05202. Planeringsingenjör fö 3 05211. Distriktsingenjör fö 12 05260. Byråingenjör 1 05261. Kanslist 31 05263. Planeringsingenjör 5 05280. Trädgårdsingenjör 3 05292. Mätingenjör 3 05301. Arbetsingenjör 17 05330. Planerare 2 05336. Utvecklingsingenjör 15 05340. Byggnadsingenjör 15 05354. VVS-ingenjör 5 05361. Elingenjör 22 05400. Driftingenjör 2 05405. Driftledare 12 05430. Distriktschef 1 05445. Upphandlingsingenjör 2 05465. Marknadsingenjör 6 05475. Kontrollrumsingenjör 1 05491. Trafikingenjör 1 05510. Maskiningenjör 1 05541. Försäljningsingenjör 2 05560. Arbetsstudieingenjör 12 05590. Skyddsingenjör 4 05591. Säkerhetsingenjör 7 05601. Distriktsingenjör 456 05622. Ingenjör 2 05661. Distriktingenjör 2 05662. Planeringsingenjör biträdande 20 05700. Driftingenjör biträdande 128 05730. Ingenjör biträdande 3 05731. Underingenjör 9 05735. Driftassistent 17 05737. Planeringsassistent 3 05815. Perfusionist 1 05820. Ortopedteknisk chef 1 05825. Medicinteknisk chef 4 05830. Ortopedteknisk chef biträdande 5 05835. Ortopedingenjör 17 06025. Inspektör 9 06030. Byggnadsinspektör 31 06080. Inspektor 3 06081. Inspektor fö 2 06121. Inspektor biträdande 1 06226. Inform.tekniker 2 06230. Drifttekniker fö 6 06241. Mätningstekniker 2 06281. Byggnadstekniker 24 06292. Planeringstekniker 1 06293. Produktionstekniker 16 06300. Tekniker 1 06301. VVS-tekniker 1 06307. Ljudtekniker 8 06311. Servicetekniker 14 06314. Drifttekniker 3 06322. Röntgentekniker 13 06323. Instrumenttekniker 1 06355. Driftoperatör 23 06365. Instituttekniker 1 06401. Driftmästare fö 1 06404. Verkmästare fö 97 06420. Arbetsledare 1 06421. Mästare 1 06422. Parkverkmästare 62 06440. Verkmästare 11 06448. Mätningsledare 2 06460. Driftmästare 1 06511. Transportmästare 2 06514. Transportledare 3 06516. Transportchef 35 06530. Platschef 1 06538. Beställningsfaktor 1 06550. Faktor 1 06551. Faktor biträdande 2 06562. Verkmästare biträdande 35 06600. Förman 8 06601. Arbetsförman 75 06607. Lagförman osa 6 06611. Distriktförman 2 06640. Depåförman 12 06721. Transportförman 1 06760. Skogsförman 3 06782. Arbetsledare biträdande 15 06785. Mätningsledare biträdande 2 06823. Maskinchef 1 06830. Maskinist fö 3 06844. Driftselektriker fö 3 06858. Elmontör 7 06860. Elektriker 11 06861. Driftselektriker 5 06876. Rörinst. montör 7 06878. Rörläggare 31 06883. Vattenrörläggare 1 06910. Maskinist värme 4 06911. Driftmaskinist 8 06940. Maskinist 19 06970. Fastighetsskötare 1 07001. Prefekt 1 07014. Naturvårdssekreterare 5 07022. Trädgårdstekniker 1 07030. Parkchef 7 07040. Trädgårdsmästare 1 07053. Palmhusvärd 4 07057. Mättekniker 3 07058. Miljövårdstekniker 1 07067. Djurparksföreståndare 1 07090. Trädgårdselev 1 07100. Fastighetsdirektör 1 07101. Fastighetschef 1 07115. Byggnadsvårdsint. 19 07121. Intendent fö 3 07123. Fastighetsintendent 2 07142. Lokalplanerare 2 07144. Entreprenadledare 1 07146. Byggkontrollant 1 07155. Ladugårdsförman 1 07157. Befallningsman 5 07158. Distriktslantmätare 3 07200. Laboratorieföreståndare 2 07201. Laboratoriechef 18 07202. Laboratorieingenjör 22 07203. Laboratorietekniker 1 07204. Laboratorieingenjör biträdande 4 07240. Konsulent fö 56 07250. Konsulent 52 07280. Instruktör 1 07300. Chefskontrollant 6 07320. Byggnadskontrollant 16 07340. Kontrollant 1 07380. Kontrollant biträdande 1 07400. Kartograf 1 07405. Konstruktör 2 07409. Blankettkonstruktör 1 07470. Tryckerichef 5 07478. Stationsföreståndare 24 07480. Fotograf 4 07481. Röntgenfotograf 1 07490. Kopist 6 07503. Tryckoperatör 1 07509. Instrumentmakare fö 36 07539. Mätarjusterare 118 07542. Reparatör 19 07545. Spolare 1 07550. Hantverkare 6 07565. Ortopedsadelmakare 1 07567. Tapetserare 4 07568. Frisör 261 07570. Hantverkare 8 07575. Tryckare 5 07578. Bokbindare 43 07585. Snickare 9 07587. Målare 5 07588. Sömmerska 4 07589. Timmerman 24 07591. Yrkesarbetare 125 07594. Anläggningsarbetare 9 07596. Trädgårdsarbetare fö 209 07598. Verkstadsarbetare 7 07599. Hantlangare 7 07601. Murare 1 07611. Tryckeribiträde 2 07627. Plantskolearbetare 3 07628. Park- och trädgårdsarbetare 84 07632. Idrottsplatsarbetare 370 07633. Renhållningsarbetare 137 07634. Parkarbetare 23 07636. Trädgårdsarbetare 6 07640. Transportarbetare 5 07646. Grävmaskinförare 2 07648. Väghyvelförare 6 07649. Traktorförare 10 07651. Chaufför 13 07654. Djurskötare 31 07655. Bilförare 1 07659. Djurhusföreståndare 12 07661. Metallarbetare 29 07671. Stensättare 2 07677. Grundundersökare 15 07680. Servicearbetare 1 07693. Hjälpare 2 07704. Tekniskt biträde 69 07750. Laboratoriebiträde 2 07751. Laboratoriebiträde natt 2 07760. Laboratoriearbetare 2 07771. Fotografibiträde 2 07820. Trafikräknare 1 07908. Ungdomslagsarbetare 19 07930. Fönsterputsare 12 07950. Truckförare 6 07970. Maskinskötare/Spr bas 2 07971. Maskinskötare ej sprb 16 07972. Asfaltläggare/maskinskötare 9 07980. Armerare 1 08000. Utrustningsled. 1 08006. Vårdchef 1 08010. Försörjningschef biträdande 1 08012. Vårdchef biträdande 1 08014. Invandrarchef 46 08015. Klinikintendent 7 08016. Ekonomiintendent 4 08018. Försörjningschef 4 08020. Näringskonsulent 1 08025. Chefdietist 1 08027. Klinikintendent fö 30 08030. Dietist 1 08034. Omsorgsdirektör biträdande 1 08039. Sjukhuschef biträdande 533 08040. Föreståndare 2 08041. Ålderdomshemsföreståndare 3 08046. Elevhemsföreståndare 2 08047. Internatföreståndare 11 08050. Ekonomiföreståndare 28 08051. Kostchef 1 08056. Ekonomiföreståndare C 3 08060. Husmor 1 08090. Hushållstekniker 2 08094. Restaurangchef 5 08102. Boendechef 4 08103. Dagcenterchef 25 08110. Föreståndare biträdande 1 08116. Internatföreståndare biträdande 2 08120. Ekonomiföreståndare biträdande 59 08123. Kostchef biträdande 4 08143. Dukningsledare 3 08150. Husfru 74 08151. Kokerska fö 718 08153. Kock/Kokerska 79 08154. Kokerska till husmor 42 08155. Kokerska skola 8 08211. Köksbiträde 3353 08212. Ekonomibiträde 122 08216. Ekonomiarbetare 15 08219. Sömnadsbiträde 628 08220. Skolmåltidsbiträde 28 08231. Städledare 17 08240. Städinspektör 1 08241. Städintendent 1 08243. Städinstruktör 6 08250. Städassistent 150 08260. Städare 3 08261. Förv. städare beting 5 08262. Skolstädare beting 26 08264. Instr. städare 90 08273. Instr. städare skola 730 08274. Gruppstädare 42 08275. Patrullstädare 425 08277. Förv. städare ej beting 1 08300. Tvättföreståndare 3 08341. Tvättmaskinskötare 136 08342. Tvättbiträde 5 08345. Maskintvättare 4 08604. Nämndsekreterare 1 08610. Ordförande 2 08660. Terapiarbetstagare 1 08700. Administrativ koordinator 6 09000. Direktör 11 09003. Ekonomichef 1 09005. Personaldirektör 24 09009. Administrativ chef 42 09010. Byråchef 1 09012. Byråsekreterare fö 32 09014. Planeringsled. 251 09021. Byråsekreterare 2 09022. Amanuens 1 09028. Personalchef biträdande 52 09032. Planeringssekreterare 2 09035. Byråintendent 11 09037. Utbildningssekreterare 1 09049. Sekreterare/Byråchef 1 09053. Förvaltningssekreterare 8 09061. Utredningsman 1 09062. Kommunekonom 1 09066. Controller 1 09067. Chefsekonom 10 09071. Informationschef 1 09074. Förrådssekreterare 1 09075. Informationschef biträdande 32 09086. Utvecklingssekreterare 3 09103. Bokföringschef 21 09104. Chef 2 09109. Budgetledare 3 09110. Budgetchef 1 09112. Budget/Redovisningschef 25 09113. Budgetsekreterare 1 09114. Redovisningsledare 1 09116. Ekonomichef biträdande 53 09118. Ekonomisekreterare 4 09120. Kamrer 3 09123. Budgetassistent 4 09124. Ekonom 4 09142. Inköpschef 3 09143. Inköpsledare 8 09146. Redovisningschef 15 09148. Personalchef 10 09150. Personalint. 1 09152. Personaladministratör 76 09164. Personalsekreterare 1 09173. Debiteringschef 30 09181. Personalkonsulent 1 09187. Redaktör biträdande 4 09189. Redaktör 1 09192. Skyddsinstruktör 4 09199. Personalutvecklare 15 09205. Inköpare 1 09207. Inköpschef biträdande 1 09208. Marknadschef 4 09224. Affärsbiträde 2 09227. Utställningsassistent 1 09236. Assistent fö 1 09263. Kamrersassistent 1005 09270. Byråassistent 5 09273. Bostadsassistent 8 09280. Löneassistent fö 199 09281. Löneassistent 118 09282. Personalassistent 1 09289. Faktorassistent 67 09292. Klinikassistent 1 09299. Ekonomiassistent 1 09305. Adm. assistent 440 09306. Assistent 77 09311. Teknisk assistent 2 09320. Förrådsassistent 6 09321. Inköpsassistent 20 09322. Ekonomiassistent 2 09323. Redovisningsassistent 1 09324. Serviceassistent 2 09460. Stadskassör 2 09465. Kassör 20 09487. Biljettkassör 1 09521. Kanslist/Assistent 6 09522. Kanslist/Byråassistent 40 09533. Kanslist/Löneassistent 2863 09552. Kanslist 4 09553. Föreståndare/Kanslist 2 09554. Kanslist/Telefonist 2 09555. Kanslist natt 1 09559. Biträdande Föreståndare/Kanslist 2 09560. Registrator 15 09564. Receptionist 14 09580. Kontorist 36 09588. Läkarsekreterare 4 09654. Aspirant 2 09655. Praktikant 1 09671. Telefonist fö 1 09673. Televakt fö 197 09680. Telefonist 3 09742. Mätaravläsare 26 09802. Vaktmästare fö 3 09807. Tillsyningsman fö 4 09808. Vaktmästare fö/Kanslist 8 09810. Expeditionsförman 24 09825. Tillsynsman 512 09840. Vaktmästare 8 09842. Vaktmästare/Kanslist 22 09843. Kontorsvaktmästare/Kanslist 1 09854. Expeditionsvaktmästare 273 09860. Skolvaktmästare 16 09914. Kontorsvaktmästare 2 09917. Lokalvårdare 85 09929. Vakt 5 09931. Parkvakt 8 09935. Broförare 9 09950. Portvakt 4 09963. Kabinettvakt 13 09980. Överstäderska 2 09988. Org. förändring 41 09999. Tillfällig personal 1087 99001. Lärare Kl Lågstadiet gr 996 99002. Lärare Kl Mellanstadiet gr 275 99003. Lärare specialundervisning 1-6 292 99004. Lärare specialundervisning 4-9 151 99005. Lärare idrott 64 99006. Lärare musik 66 99007. Lärare bild 124 99008. Lärare trä-metall 139 99009. Lärare textilslöjd 112 99010. Lärare hemskunskap 13 99011. Lärare barnkunskap 870 99016. Adjunkt 1 99017. Lärare allmänna ämnen 87 99018. Lärare allmänna ämnen 40 99019. Lärare ma-tk-fy-ke 30 99020. Lärare maskinskrivning 1 99021. Lärare två ämnen 5-11 392 99022. Lärare hemspråk 22 99023. Lärare övnings och andra ämnen 6 99050. Lärare 1-grut- 48 99085. Rektor 80 99086. Studierektor 2 99096. Yrkeslärare 691 99099. Lärare övrig 17 99101. Lärare damkläder 8 99102. Lärare herrkläder 4 99104. Lärare betongteknik 1 99105. Lärare byggnad-plåt 20 99106. Lärare byggnad-trä 2 99108. Lärare golvläggare 2 99109. Lärare murare 12 99110. Lärare målare 7 99111. Lärare värme-sanitet 16 99112. Lärare elektriker 4 99113. Lärare kontorsmask. 8 99114. Lärare styr-regler. 15 99116. Lärare telereparatörer 33 99117. Lärare bilmekaniker 4 99119. Lärare maskinmekaniker 8 99120. Lärare reservdelsp. 8 99121. Lärare bageri-konditori 4 99122. Lärare charkuteri 21 99123. Lärare restaurang 11 99124. Lärare servering 16 99125. Lärare storhushåll 1 99128. Lärare livsmedelst. 10 99133. Lärare verkstadssnickare 9 99135. Lärare plåt-svets 28 99136. Lärare verkstadsmekanik 41 99137. Lärare kontorsk. mm 13 99138. Lärare D/K-kunskap 28 99141. Lärare bostad/miljö 4 99142. Lärare textil-sömnad 2 99143. Lärare textil-vävning 6 99145. Lärare vårdkunskap 17 99146. Lärare barn-ungdom 57 99149. Lärare idrott 21 99150. Lärare musik 14 99151. Lärare bild 84 99152. Lektor allmänna ämnen 768 99153. Adjunkt allmänna ämnen 11 99154. Lektor ekonomiska ämnen 80 99155. Adjunkt ekonomiska ämnen 43 99156. Lektor tekniska ämnen 94 99157. Adjunkt tekniska ämnen 18 99159. Adjunkt allmänna ekonomiska ämnen 1 99160. Lektor allmänna tekniska ämnen 14 99161. ADjunkt allmänna tekniska ämnen 44 99162. Lärare industri-hantverk 1 99163. Lärare jord-skogsbruk 4 99164. Lärare vårdyrken 11 99166. Lärare handel-kontor 1 99167. Adjunkt allmänna ämnen 4 99170. Lärare allmänna ämnen 6 99171. Lärare ekonomiska ämnen 5 99172. Lärare fackteori 1 99173. Lärare kontorskunskap 15 99180. Lärare ADB-utbildning 3 99182. Lärare övnings och a ämnen 16 99183. Lärare allm musikl. 22 99184. Lärare maskintekn. du 4 99185. Lärare social service 18 99285. Rektor 63 99286. Studierektor 6 99287. Studierektorarv. 4 99299. Lärare övrig 1 99511. Rektor 63 99513. Ämneslärare 2 99601. Lärare förskoleundervisning 25 99602. Lärare grund l-m 32 99603. Lärare grund m-h 31 99604. Lärare träningsskola l-m 12 99605. Lärare träningsskola m-h 8 99606. Lärare talundervisning 18 99607. Lärare ämnen 5-11 13 99609. Lärare industri-hantverk 6 99612. Lärare husligt arbete 3 99613. Lärare handel-kontor 4 99615. Lärare syn-hörsel 1 99616. Lärare i hemspråk 3 99685. Rektor 1 99686. Studierektor 71 99820. SYO-funktionär
VAR 9 BEFATTNING - TEXT Loc 24 width 18 alphabetic Befattning - text Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 10 PERSONALKATEGORI Loc 42 width 2 Personalkategori 7323 01. Administrativ personal 7674 02. Barnomsorgspersonal 451 03. Bibliotekspersonal 852 04. Fritidspersonal 951 05. Hantverkare/anläggningsarbetare 7866 06. Hemservice- och omsorgspersonal 7735 07. Kök, städ, transport m m 1645 08. Läkare 7524 09. Lärare 103 10. Museipersonal 57 11. Psykologer (Soc. och KDN) 370 12. Renhållningsarbetare 4856 13. Sjuksköterskor 12224 14. Sjukvårdspersonal 2106 15. Sjukvårdspersonal, övriga 587 16. Skolpersonal, övriga 1730 17. Socialvårdspersonal 1157 18. Tandvårdspersonal 2059 19. Teknisk personal 524 20. Brandpersonal 641 21. Övrig personal
VAR 11 HELTIDSANSTÄLLD Loc 44 width 1 Heltidsanställd 35813 0. Ej heltidsanställd 32622 1. Heltidsanställd
VAR 12 DELTIDSANSTÄLLD Loc 45 width 1 Deltidsanställd 48928 0. Ej deltidsanställd 19507 1. Deltidsanställd
VAR 13 TIMANSTÄLLD Loc 46 width 1 Timanställd 59978 0. Ej timanställd 8457 1. Timanställd
VAR 14 TJÄNSTLEDIGHET 1 Loc 47 width 1 Tjänstledighet 1 - ATP-grundande frånvaro. Medräknade i det officiella antalet anställda. I denna grupp ingår långtidssjukskrivna och föräldralediga (första delen). 65806 0. Ej tjänstledighet 1 2629 1. Tjänstledighet 1
VAR 15 TJÄNSTLEDIGHET 2 Loc 48 width 1 Tjänstledighet 2 - Ej ATP-grundande frånvaro. Ej medräknade i det officiella antalet anställda. I denna grupp ingår helt tjänstlediga utan lön, t ex tjänstlediga för studier, föräldralediga (senare delen). 63215 0. Ej tjänstledighet 2 5220 1. Tjänstledighet 2
VAR 16 MINSTA ANSTÄLLNINGSFORM Loc 49 width 1 Minsta anställningsform 49524 1. Tillsvidareanställning 485 2. Visstidsförordnande 12285 3. Förordnad för bestämd tid 2326 4. Förordnad för bestämd uppgift 3815 6. Intermittent timanställd
VAR 17 HÖGSTA SYSSELSÄTTNINGSGR Loc 50 width 7 2 decimal places Högsta sysselsättningsgrad - för personer med flera anställningar anges här sysselsättningsgrad för tjänst med högsta sysselsättningsgrad Valid-n=68435 Min=0 Max=5.03 Mean=0.7 St.Dev=0.3
VAR 18 SAMMANLAGD SYSSELS.GRAD Loc 57 width 7 2 decimal places Sammanlagd sysselsättningsgrad - summering av samtliga anställningar Valid-n=68435 Min=0 Max=5.03 Mean=0.7 St.Dev=0.3