GÖTEBORGS KOMMUN: PERSONALSTATISTIK
               November 1993
                SSD 0499

              Göteborgs kommun

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i GÖTEBORGS KOMMUN: PERSONALSTATISTIK NOVEMBER
  1993 samlades ursprungligen in av Göteborgs kommuns
  ADB-kontor. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 8  (2)ÅLDERSINTERVALL      (3)LOC 23 WIDTH 1
                        (4)

   (6) Åldersintervall

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     7559 1.   - 25 år
     15527 2.  26 - 35 år
     17405 3.  36 - 45 år
     12694 4.  46 - 55 år
     4861 5.  56 -

   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0499 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Uppgiftsmånad 6 Förvaltning 7 Födelseår 8 Åldersintervall 9 Kön 10 Befattning - kod 11 Befattning - text 12 Personalkategori 13 Verksamhet 14 Heltidsanställd 15 Deltidsanställd 16 Timanställd 17 Tjänstledighet 1 18 Tjänstledighet 2 19 Minsta anställningsform 20 Högsta sysselsättningsgrad 21 Sammanlagd sysselsättningsgrad

VAR 1 SSD STUDY NR 0499              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0499


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 UPPGIFTSMÅNAD Loc 14 width 4 Uppgiftsmånad 58046 9311. November 1993
VAR 6 FÖRVALTNING Loc 18 width 3 Förvaltning 266 010. Kommunledningen 35 020. Revisorskollegiet 13 033. Näringslivssekretariatet 336 040. ADB- och servicekontoret 10 041. Inköpskommitten 58 042. Invandrarnämnden 23 043. Konsumentnämnden 7 051. Göteborgs kommun sjuk:s förtroendenämnd 1920 101. SDF Gunnared 1388 102. SDF Lärjedalen 1282 103. SDF Kortedala 1153 104. SDF Bergsjön 1074 105. SDF Härlanda 1599 106. SDF Örgryte 1721 107. SDF Centrum 1858 108. SDF Linnestaden 1790 109. SDF Majorna 1235 110. SDF Högsbo 809 111. SDF Älvsborg 929 112. SDF Frölunda 1216 113. SDF Askim 1766 114. SDF Tynnered 383 115. SDF Styrsö 909 116. SDF Torslanda 1477 117. SDF Biskopsgården 1467 118. SDF Lundby 648 119. SDF Tuve-Säve 1196 120. SDF Backa 516 121. SDF Kärra-Rödbo 1 152. Valnämnden 12 191. Överförmyndarnämnden 342 200. Fastighetskontoret 164 220. Lokalförsörjningsnämnden 357 300. Stadsbyggnadskontoret 50 315. Botaniska trädgården 544 390. Fritidsförvaltningen 62 400. Trafikkontoret 96 444. Färdtjänst 289 540. VA-verket totalt 614 560. Renhållningsverket 59 601. Göteborgs folkhögskola 17 608. Friluftsskolan 3586 611. Utbildningsnämnden 10 660. Kulturnämnden 222 670. Nämnden för stadsbiblioteket 306 684. Göteborgs museer 797 720. Sociala institutionsnämnden 7 770. Omsorgsnämnden 128 800. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 22132 803. SVF Göteborgs sjukvård 1040 884. Folktandvård 125 890. Förvaltningshälsovård 2 920. Västsveriges EG-kontor
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 21 width 2 Födelseår 07. 1907 . . 77. 1977 Kod: 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 1 1 1 3 3 1 8 3 5 5 12 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 12 12 14 21 59 350 453 711 741 793 822 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 830 978 1055 1083 1146 1086 1138 1404 1517 1577 1710 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 1708 1698 1844 1780 1710 1698 1713 1767 1744 1743 1763 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 1735 1696 1538 1536 1451 1491 1448 1465 1404 1298 1186 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 1104 985 895 807 548 374 213 112 30 7
VAR 8 ÅLDERSINTERVALL Loc 23 width 1 Åldersintervall 7559 1. - 25 år 15527 2. 26 - 35 år 17405 3. 36 - 45 år 12694 4. 46 - 55 år 4861 5. 56 -
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 11333 1. Man 46713 2. Kvinna
VAR 10 BEFATTNING Loc 25 width 4 Befattning - kod 1 0001. Stadsdirektör 4 0005. Överförmyndare 9 0006. Kommunalråd 1 0009. Finanschef 14 0020. Stadssekreterare 4 0022. Finanssekreterare 6 0028. Politisk sekreterare 2 0034. Hyressekreterare 1 0045. Chefsjurist 1 0052. Stadsjurist fö 22 0055. Stadsdelschef 3 0060. Stadsjurist 4 0061. Stadsombudsman 24 0063. Kanslichef 1 0073. Stadsjurist, biträdande 12 0077. Kommunalrådssekreterare 1 0081. Internkonsult 30 0090. Sekreterare 45 0091. Informationssekreterare 14 0093. Informationsassistent 2 0096. Utrustningssekreterare 1 0097. Utrustningskonsulent 1 0111. Stadsnotarie 3 0114. Kanslijurist 2 0117. Biståndsbedömare 7 0121. Konsult 2 0125. Boutredare 1 0204. Arbetsrättsjurist 2 0207. Jurist 1 0213. Sjukhusjurist 3 0239. Systemförvaltare 1 0273. Systemoperatör 1 0287. Systemutvecklare 6 0295. Systemansvarig/utvecklingsledare 7 0299. Biträdande systemansvarig/utvecklingsledare 1 0301. Förhandlingschef 36 0311. Sektionschef 1 0314. Pensionskonsult 8 0321. Lönesekreterare 1 0322. Pensionssekreterare 6 0329. Förhandlare 1 0335. Upphandlingsledare 3 0343. Delområdeschef 1 0345. Primärområdeschef 5 0347. Programområdeschef 1 0355. Utbildningskonsulent 3 0362. Budgetrådgivare 1 0365. Lönesamordnare 1 0377. Utrednings-/Utvecklingssekreterare 1 0378. Personalsamordnare 5 0390. Pensionsassistent 8 0407. Utvecklingschef 1 0410. Utredningschef 30 0411. Utredningsledare 71 0412. Utredningssekreterare 25 0421. Utredare 12 0422. Uppdragsledare 7 0423. Uppdragsledare, biträdande 1 0424. Projektsamordnare 9 0429. Projektanställd 1 0431. Marknadsansvar 1 0436. Marknadsanalytiker 1 0446. Samhällsplanerare 1 0447. Samhällsplanerare 30 0448. Resultatenhetschef 1 0450. Jämställdhetshandläggare 1 0451. Org. konsulent 5 0456. Avdelningssekreterare 9 0459. Verksamhetsområdeschef 1 0474. Remiteringssekreterare 89 0480. Utredningsassistent 1 0492. Trafikekonom 1 0495. Ek. samordnare 1 0501. Revisionsdir. 1 0511. Revisionschef, biträdande 7 0520. Revisor fö 22 0530. Revisor 1 0700. Datachef 3 0701. ADB-chef 7 0704. Utvecklingsledare 3 0705. Servicechef 1 0713. Produktionsledare 63 0715. Projektledare 9 0718. Datakonsulent 2 0719. Projektledare, biträdande 9 0721. Projektsekreterare 75 0730. Systemanalytiker 6 0733. Systemman 1 0738. ADB-konsult 18 0750. Programmerare 1 0753. Datatekniker 7 0767. Operatör fö 3 0769. Chefsoperatör 1 0772. Dataoperatör 2 0773. Stansoperatör 8 0776. Operatör 2 0786. ADB-sekreterare 8 0791. ADB-samordnare 2 0796. Metodutvecklare 23 0798. Systemanalytiker fö 2 0901. Företagskonsult 7 0903. Konsumentsekreterare 8 0906. Marknadsförare 2 0941. Säkerhetsintendent 1 0942. Systemansvarig 3 0945. Datakonsult 5 0975. Skuldsanerare 1 1000. Sjukvårdsdirektör 2 1001. Överläkare grupp A 10 1004. Överläkare/högskolelektor 2 1005. Sjukhusdirektör 193 1007. Överläkare, biträdande 3 1009. FH överläkare 421 1020. Avdelningsläkare 340 1024. Överläkare 5 1027. Klinikchef 332 1033. Underläkare 1 1038. Överläkare biträdande/Lärare i sjdlä 3 1047. Distriktsv. chef 2 1050. Stadsläkare 3 1052. Sjukhusgenetiker 1 1057. Distriktsbarnläkare 1 1058. Sjukhushistolog 1 1059. Yrkestoxikolog 3 1062. Distriktsläkare gr A 178 1063. Distriktsläkare 3 1072. Skolläkare 10 1075. FHV läkare 2 1076. Läkare 1 1084. Chefsöverläkare 2 1085. Tekn. audiolog 9 1088. Överläkare, biträdande/Högskolelektor 50 1090. Överläkare/Professor 5 1096. Överläkare/Klin. lärare 10 1097. Överläkare, biträdande/Klinl. 1 1098. Obdukt./Biop. 4 1099. Klin. amanuens 6 1109. Divisionsföreståndare 9 1112. Koordinator 1 1114. Sjuksköterska med cen 3 1116. Distriktssköterska natt 19 1118. Sektionsledare natt 233 1120. Sektionsledare 1 1126. Sjuksköterska/stoma 34 1128. Skolsköterska m u 2 1129. Epedemisjuksköterska 24 1130. Röntgenassistent 9 1131. Sjuksköterska/röntgenassistent 1 1133. Hygiensköterska 695 1134. Sjuksköterska natt 2870 1137. Sjuksköterska 1 1146. Sjuksköterska/fö msk 1 1147. Msk fö/Sjuksköterska 195 1151. Distriktssköterska 59 1152. Skolsköterska 72 1154. Sjuksköterska vid BVC 488 1161. Laboratorieassistent 28 1162. Laboratorieassistent natt 1 1163. Ass. medicin/Tekn. 3 1166. Oftamologassistent 38 1167. Operationsassistent 19 1169. Radioterapiassistent 1 1178. Hjälpmedelskonsulent 3 1182. Ortopist 1 1185. Skolhälsovårdsassistent 7 1187. Hjälpmedelskonsulent biträdande 720 1189. Behandlingsassistent 14 1190. Cytologassistent 21 1193. Klinikadminis. 1 1197. Sjukvårdsföreståndare 6 1199. Klinikföreståndare natt 1 1200. Klinikföreståndare 485 1202. Avdelningsföreståndare 157 1210. Avdelningsföreståndare, biträdande 12 1214. Sjukhusföreståndare biträdande 1 1215. Avdelningsföreståndare/Översköterska 20 1218. Vårdutvecklare 1 1219. Hemsjukvårdsföreståndare 108 1229. Habiliteringsassistent 16 1230. Sjukhemsföreståndare 1 1236. Habiliter. föreståndare 9 1256. Verksamhetsledare 1 1257. Epidemiologiassistent 3 1258. Akutrekryterare 192 1276. Barnmorska 47 1277. Barnmorska natt 46 1281. Barnmorska i ö v 232 1300. Psykolog 5 1303. Chefpsykolog 2 1308. Psykolog fö 1 1309. Handl. i psykoter. 2 1310. Psykolog ej leg. 2 1316. Psykologchef 1 1330. Hörselpedagog fö 4 1331. Hörselvårdsföreståndare 1 1336. Rygginstruktör 5 1337. Företagsgymnast 15 1340. Chefgymnast 261 1341. Sjukgymnast 12 1343. Chefarbetsterapeut 1 1344. Cheflogoped 25 1345. Logoped 31 1347. Sjukgymnast fö 1 1348. Hörselpedagog 55 1349. Distriktsjukgymnast 41 1350. Arbetsterapeut fö 26 1353. Distr. arbetsterapeut 1 1358. Chefgymnast biträdande 4 1361. Synpedagog 1 1363. Hörselvårdskonsulent 34 1364. Hörselvårdsassistent 12 1368. Talpedagog m u 3 1369. Talpedagog 25 1371. Ortopedtekniker 244 1373. Arbetsterapeut 2 1375. Terapeut 2 1376. Chefsterapeut biträdande 1 1377. Ortoped skom mäst 1 1379. Chefsterapeut fö 1 1381. Distriktsjukgymnast fö 11 1385. Arbetsinstruktör 1 1388. Ortoped skom mäst biträdande 8 1389. Ortopedskotekniker 3 1393. Sjukgymnast m u 2 1399. Afasipedagog 2 1410. Stadsveterinär 1 1500. Tandvårdsdirektör 1 1501. Tandvårdschef 7 1504. Cheftandläkare 6 1505. Övertandläkare 7 1507. Övertandläkare/Klinikchef 4 1508. Klinikchef sjukhus 1 1509. Övertandläkare/Klinikchef biträdande 33 1515. Övertandläkare biträdande 2 1519. Distrikttandläkare fö m u 15 1523. Distrikttandläkare fö 13 1530. Tandläkare 14 1532. Tandläkare sjukhus 129 1533. Distrikttandläkare 21 1535. Distrikttandläkare m u 43 1537. Assistenttandläkare 2 1538. Specialtandläkare 5 1539. Konsulttandläkare 14 1540. Distrikttandläkare/Klinikchef biträdande 5 1543. AT-tandläkare 1 1551. Tandtekniker fö 2 1560. Tandtekniker 1 1562. Sjukhustandtekniker 60 1570. Tandhygienist 37 1581. Övertandsköterska 2 1583. Tandsköterska fö 1 1586. Tandsköterska fö mu 3 1587. Övertandsköterska m u 355 1590. Tandsköterska 66 1593. Tandsköterska m u 3 1594. Tandsköterska/Kanslist 38 1599. Tandvårdsbiträde 154 1600. Skötare fö 5 1601. Skötare fö natt 39 1604. Vårdare m u 91 1607. Vårdare natt 1050 1610. Skötare 308 1615. Skötare natt 1 1616. Skötare/Undersköterska 1 1619. Mentalskötare natt/Undersköterska natt 24 1620. Överskötare 206 1629. Habiliteringspersonal 2 1630. Obduktionstekniker fö 2 1635. Optiker 1 1640. Röntgenbiträde 1 1641. Obduktionstekniker 13 1644. Steriliseringsbiträde 3681 1650. Undersköterska 1238 1652. Vårdare 1588 1653. Sjukvårdsbiträde 953 1654. Vårdbiträde 33 1655. Jourbiträde 182 1656. Arbetsterapibiträde 9 1662. Gruppledare/Undersköterska 752 1665. Undersköterska natt 120 1668. Vårdbiträde natt 285 1669. Sjukvårdsbiträde natt 4694 1676. Vårdbiträde hemtjänst 128 1684. Vårdbiträde hemtjänst natt 1 1685. Boendeassistent hemtjänst 207 1689. Gruppledare i hemtjänst 1 1700. Milj./Hälsosk.direktör 7 1702. Yrkeshygieniker fö 3 1703. Yrkeshygieniker 2 1709. Biolog 56 1726. Milj/hälsosk. inspektör 1 1735. Miljöv. planeringssekreterare 1 1739. Miljöinformatör 1 1746. Epidemiolog 1 1747. Smittskyddssekreterare 1 1769. Hygienkonsulent 1 1772. Djurskyddsinspektör 3 1776. Hälsoinformatör 1 1785. Djurskyddsinspektör fö 10 1786. Friskvårdskonsulent 3 1787. Friskvårdsassistent 2 1788. Friskvårdare 1 1797. Miljöplanerare 3 1820. Korsettsömmerska 6 1862. Habiliteringsans. 4 1864. Avdelningslärare 4 1876. Divisionsföreståndare biträdande 4 1877. Sektionsföreståndare 2 1878. Sektionsföreståndare biträdande 2 1942. Överskötare biträdande 2 1952. Friskvårdssekreterare 1 2000. Skoldirektör 1 2002. Utbildningschef 12 2003. Rektor/Skolhuschef 1 2010. Skoldirektör biträdande 3 2011. Skolchef biträdande 16 2018. SYO-funktionär 1 2031. Driftinspektör 69 2039. SYO-konsulent 1 2040. Studieledare fö 9 2044. Utbildningsledare 14 2058. Förskolekonsulent 2 2065. Utbildningsassistent 1 2067. Utbildningsman 34 2069. Skolvärd 137 2070. Rektor 73 2072. Studierektor 8 2077. Studieledare 81 2080. Lektor 16 2081. Rektor biträdande 4 2085. Skolledare biträdande 1602 2090. Adjunkt 2 2109. Lärare ungdomsvårdsskola öb 100 2114. Lärare uppdragsutbildning 276 2116. Hemspråkslärare 132 2117. SFI-lärare 72 2131. Lärare hälso och sjukvård 11 2132. Lärare barnavård 5 2137. Anpassningslärare 1 2141. Vävinstruktör 2 2145. Handledare 10 2173. Intagningsassistent 17 2174. Musikledare 146 2176. Musiklärare 1 2184. Musiker 1 2205. Chef huvudbibliotek 6 2211. Bibliotekschef 65 2220. Bibliotek fö 133 2230. Bibliotekarie 1 2248. Undervisningskonsulent 1 2249. Mediachef 2 2255. Bibliotekskonsulent 4 2256. Kulturkonsulent 1 2262. Mediakonsulent 1 2269. Programsekreterare 5 2272. Biblioteksassistent fö 1 2273. Kulturarbetare 143 2282. Biblioteksassistent 9 2300. Museichef 1 2302. Stadsarkivarie 1 2309. Museidirektör 1 2310. Antikvarie fö 2 2311. Arkivarie fö 1 2316. Akvarieföreståndare 1 2319. Evertebratzoolog 7 2320. Antikvarie 4 2321. Arkivarie 1 2322. Museilektor 1 2323. Museiintendent 4 2328. Utställningsf. giv 3 2330. Konservator fö 1 2334. Museilärare 9 2340. Konservator 18 2342. Museitekniker 12 2351. Museiassistent 1 2356. Illustratör 1 2357. Teknisk intendent 4 2359. Konservator tekn. 4 2365. Museibiträde 1 2366. Akvarietekniker 2 2370. Undervisningsintendent 1 2372. Stadsarkivarie bitr. 1 2375. Textilkonservator 27 2407. Verksamhetschef 39 2410. Intendent 1 2421. Kulturchef 132 2433. Enhetschef 11 2450. Fritidskonsulent 2 2452. Idrottsinstruktör 2 2456. Föreningskonsulent 1 2459. Föreningssekreterare 328 2461. Fritidsassistent 2 2466. Föreningsassistent 2 2471. Vaktchef 10 2482. Fritidssekreterare 5 2483. Kultursekreterare 1 2486. Sporthallsföreståndare 9 2491. Kulturassistent 8 2496. Informatör 13 2500. Ungdomskonsulent 2 2522. Fritidsgårdsföreståndare 1 2532. Fritidsgårdsföreståndare biträdande 8 2576. Uthyrare 1 2585. Chef fritidsenhet 4 2600. Badföreståndare 2 2604. Badintendent 13 2610. Badmästare fö 1 2612. Badvaktmästare fö 60 2630. Badmästare 9 2633. Simlärare 22 2665. Badvaktmästare 5 2670. Baderska 3 2671. Badbiträde 1 2732. Elevsamordnare 1 2855. Arenachef 4 2864. Förest./Fritidsv. 3 2866. Fritidsass./Samordnare 3 2868. Fritidsföreståndare 982 2901. Lågstadielärare (T) 866 2902. Mellanstadielärare (T) 34 2906. Lärare Ma-So (S) 31 2909. Lärare övr (S) 86 2913. Lärare Te (A) 59 2914. Lärare Ek (A) 1 2915. Lärare övr (A) 14 2916. Lärare Be (Y) 46 2917. Lärare Ba (Y) 39 2918. Lärare Et (Y) 38 2920. Lärare Fo (Y) 13 2921. Lärare Li (Y) 48 2922. Lärare rest/st (Y) 1 2923. Lärare Pr (Y) 9 2924. Lärare Tr (Y) 17 2925. Lärare Ve/it (Y) 39 2926. Lärare hantverk 64 2927. Lärare Hk (Y) 62 2929. Lärare Om (Y) 44 2930. Lärare Bu (Y) 2 2931. Lärare övriga yrkesämnen 200 2932. Lärare idrott 88 2933. Lärare musik 79 2934. Lärare bild 117 2935. Lärare slöjd tm 117 2936. Lärare slöjd textil 105 2937. Lärare hushållsämnen 459 2938. Lärare special 629 2940. Lärare övr. 2 2942. Lärare teater 2 2943. Lärare dans 19 2951. Lärare särskola nr. 2 30 2952. Lärare särskola nr. 3 33 2953. Lärare särskola nr. 4 13 2954. Lärare särskola nr. 5 7 2955. Lärare särskola nr. 6 24 2956. Lärare särskola nr. 7 11 2958. Lärare särskola nr. 9 6 2961. Lärare särskola nr. 12 3 2962. Lärare särskola nr. 13 5 2964. Lärare särskola spec. 2 2971. Pedagogisk handledare 42 2982. Folkhögskolelärare 5 2983. Lärare årskurs 1-7 2 2984. Lärare årskurs 4-9 3 2996. Lärare i ADB 8 2997. Lärare prakt/est 18 2998. Musiklärare musiklinje 2 3002. Socialchef 3 3003. Chef hems. och omsorg 18 3010. Kretschef 1 3013. Chef förs./skola 4 3041. Teamchef 1 3053. Chef biträdande förs./skola 1 3058. Chef barnomsorg 4 3060. Distriktschef 43 3066. Socialsekreterare fö 2 3083. Boendesekreterare 1 3085. Handläggare 31 3090. Avdelningschef 828 3094. Socialsekreterare 3 3098. Områdessekreterare 12 3109. Områdeschef hemtjänst 1 3112. Specialpedagog 34 3128. Avdelningsföreståndare/teamledare 7 3129. Verksamhetssekreterare 1 3138. Konsulent ungdomsverksamhet 3 3140. Handikappsekreterare 3 3142. Vårdplansföreståndare 4 3145. Familjehemssekreterare 7 3150. Familjerättssekreterare 11 3152. Familjerådgivare 1 3180. Distriktschef biträdande 18 3182. Gruppledare 1 3184. Samordnare 1 3186. Metodhandledare 1 3187. Metodutvecklare 1 3188. Vårdprogramsekreterare 6 3220. Chefskurator 15 3225. Gruppkurator 6 3238. Omsorgskonsulent 2 3240. Familjerättsassistent 1 3245. Alkoholrådgivare 5 3248. Teamledare 15 3251. Flyktingkonsulent 1 3252. Flyktingsamordnare 2 3253. Flyktingsekreterare 1 3254. Flyktingassistent 12 3300. Socialassistent 233 3303. Kurator 56 3304. Skolkurator 5 3306. Jourassistent 15 3324. Jourhemsassistent 6 3329. Områdesassistent 3 3377. Handikappkonsulent 2 3378. Invandrarkonsulent 11 3379. Invandrarsekreterare 20 3380. Hemterapeut 1 3389. Familjeterapeut 198 3391. Elevassistent 1 3393. Invandrarassistent 1 3411. Tolkchef 1 3418. Barnomsorgschef 249 3425. Hemtjänstassistent 1 3426. Hemtjänstassistent natt 27 3439. Barnomsorgsassistent 1 3448. Fotvårdsassistent 15 3454. Tolkförmedlare 2 3456. Dövtolk 1 3460. Fritidsledare 799 3465. Fritidspedagog 1 3477. Teckenvårdskonsulent 53 3481. Yrkeshandledare 9 3483. Grupphandledare 4 3536. Vårdbiträde fö öppenvård 13 3540. Hemvårdarinna 10 3541. Vårdare särskild 42 3551. Fotvårdsspecialist 40 3555. Anhörigvårdare 1 3590. Medhjälpare 75 3611. Föreståndare områdesansvar 1934 3641. Förskollärare 175 3642. Förskollärare m u 3 3643. Förstadielärare 23 3646. Resurspedagog 4 3655. Barnvårdare 37 3670. Hemspråkstränare 2800 3680. Barnskötare 162 3683. Barnskötare natt 126 3685. Barnskötare m u 801 3690. Dagbarnvårdare 1 3805. Omsorgsdirektör 1 3821. Verksamh. utv. oms. 2 3930. Teckenspråktolk fö 4 3931. Teckenspråktolk 4 3935. Dövblindtolk 1 3939. Vuxendövtolk fö 4 4070. Driftplanerare 1 4206. Trafikdirektör 1 4237. Mätningsassistent 2 4255. Trafikanalytiker 3 4600. Förrådsmästare 5 4601. Förrådsföreståndare 2 4608. Förrådskonsulent 1 4627. Materialadministrativ chef 13 4637. Förvaltare 1 4640. Magasinsföreståndare 2 4645. Förrådsinköpare 1 4670. Materialtekniker 6 4680. Förrådsförman 3 4700. Förrådsman 43 4720. Förrådsarbetare 1 5005. Stadsingenjör 4 5015. Byggledare 1 5021. Stadsarkitekt 4 5040. Teknisk chef 1 5052. Renhållningschef 4 5054. Driftchef 3 5056. Produktionschef 3 5072. Överingenjör 8 5083. Planeringschef 2 5085. Projektchef 3 5090. Verkstadschef 4 5095. Gruppchef 15 5140. Sjukhusfysiker 1 5142. Mikrobiolog 7 5145. Kemist fö 15 5147. Kemist 1 5148. Röntgenfysiker 4 5152. Sjukhusfysiker fö 4 5153. Chefsfysiker 1 5162. Chefsarkitekt 10 5172. Distriktarkitekt 1 5173. Inredningsarkitekt 28 5175. Arkitekt 6 5176. Landskapsarkitekt 4 5200. Ingenjör fö 1 5211. Distriktsingenjör fö 1 5230. Driftingenjör fö 8 5260. Byråingenjör 16 5263. Planeringsingenjör 5 5280. Trädgårdsingenjör 1 5287. Miljöingenjör 4 5288. Rektor/Huschef 4 5292. Mätingenjör 1 5301. Arbetsingenjör 3 5317. El/Styringenjör 1 5326. Ekolog 25 5330. Planerare 11 5332. Byggingenjör 2 5336. Utvecklingsingenjör 2 5340. Byggnadsingenjör 3 5344. Fastighetsingenjör 14 5354. VVS-ingenjör 6 5361. Elingenjör 1 5369. Energiingenjör 14 5384. Dataingenjör 1 5388. Systemingenjör 23 5400. Driftingenjör 2 5405. Driftledare 10 5430. Distriktschef 1 5446. Upphandlingschef 1 5447. Gaturenhållningschef 6 5475. Kontrollrumsingenjör 12 5491. Trafikingenjör 1 5520. Skyddsingenjör fö 7 5590. Skyddsingenjör 3 5591. Säkerhetsingenjör 7 5601. Distriktsingenjör 277 5622. Ingenjör 1 5661. Distriktingenjör 2 5662. Planeringsingenjör biträdande 14 5700. Driftingenjör biträdande 74 5730. Ingenjör biträdande 6 5735. Driftassistent 10 5737. Planeringsassistent 1 5811. Perfusionist fö 9 5815. Perfusionist 1 5820. Ortopedteknisk chef 2 5825. Medicinteknisk chef 4 5830. Ortopedteknisk chef biträdande 6 5835. Ortopedingenjör 8 6030. Byggnadsinspektör 1 6080. Inspektor 4 6230. Drifttekniker fö 1 6235. Instrumenttekniker fö 1 6241. Mätningstekniker 10 6292. Planeringstekniker 1 6293. Produktionstekniker 12 6300. Tekniker 1 6307. Ljudtekniker 4 6311. Servicetekniker 18 6314. Drifttekniker 13 6323. Instrumenttekniker 1 6355. Driftoperatör 20 6365. Instituttekniker 1 6376. Arkivtekniker 1 6378. Säkerhetstekniker 59 6402. Transportplanerare 74 6420. Arbetsledare 2 6431. Arbetsledare fastighetssköt. 19 6440. Verkmästare 2 6448. Mätningsledare 1 6511. Transportmästare 4 6516. Transportchef 1 6522. Transportchef biträdande 9 6530. Platschef 1 6538. Beställningsfaktor 1 6550. Faktor 30 6600. Förman 7 6601. Arbetsförman 34 6607. Lagförman osa 4 6630. Driftförman 11 6721. Transportförman 1 6782. Arbetsledare biträdande 12 6785. Mätningsledare biträdande 1 6823. Maskinchef 1 6844. Driftselektriker fö 21 6860. Elektriker 10 6861. Driftselektriker 54 6878. Rörläggare 11 6900. Mätarmontör 18 6970. Fastighetsskötare 1 7000. Stadsträdgårdsmästare 1 7001. Prefekt 1 7014. Naturvårdssekreterare 1 7021. Trädgårdskonsulent 9 7022. Trädgårdstekniker 1 7028. Parkintendent 5 7029. Parkkonsult 3 7040. Trädgårdsmästare 1 7051. Växthusföreståndare 2 7057. Mättekniker 1 7067. Djurparksföreståndare 1 7100. Fastighetsdirektör 12 7101. Fastighetschef 1 7110. Fastighetschef biträdande 1 7115. Byggnadsvårdsint. 20 7121. Intendent fö 3 7124. Distriktsförvaltare 1 7135. Lantmätare 1 7142. Lokalplanerare 2 7144. Entreprenadledare 5 7146. Byggkontrollant 1 7151. Jordbruksförvaltare 5 7158. Distriktslantmätare 1 7160. Skogsförvaltare 6 7162. Bostadsförvaltare 1 7167. Chef fast/fritid 1 7201. Laboratoriechef 16 7202. Laboratorieingenjör 23 7203. Laboratorietekniker 1 7204. Laboratorieingenjör biträdande 26 7250. Konsulent 31 7280. Instruktör 1 7320. Byggnadskontrollant 1 7328. Mätningskontrollant 6 7340. Kontrollant 1 7405. Konstruktör 1 7409. Blankettkonstruktör 4 7478. Stationsföreståndare 18 7480. Fotograf 1 7481. Röntgenfotograf 1 7485. Reprotekniker 1 7490. Kopist 2 7498. Typograf 1 7499. Skärare 3 7503. Tryckoperatör 1 7509. Instrumentmakare fö 68 7542. Reparatör 21 7545. Spolare 2 7550. Hantverkare 4 7565. Ortopedsadelmakare 197 7570. Hantverkare 7 7575. Tryckare 4 7578. Bokbindare 24 7585. Snickare 2 7587. Målare 3 7588. Sömmerska 7 7591. Yrkesarbetare 1 7594. Anläggningsarbetare 7 7596. Trädgårdsarbetare fö 117 7598. Verkstadsarbetare 2 7601. Murare 1 7610. Bokbinderibiträde 6 7628. Park- och trädgårdsarbetare 3 7630. Växthusarbetare 66 7632. Idrottsplatsarbetare 315 7633. Renhållningsarbetare 6 7634. Parkarbetare 25 7636. Trädgårdsarbetare 21 7640. Transportarbetare 12 7651. Chaufför 8 7654. Djurskötare 36 7655. Bilförare 1 7693. Hjälpare 1 7704. Tekniskt biträde 18 7740. Laboratoriebiträde fö 29 7750. Laboratoriebiträde 2 7751. Laboratoriebiträde natt 2 7760. Laboratoriearbetare 1 7771. Fotografibiträde 2 7930. Fönsterputsare 1 8000. Utrustningsled. 1 8001. Omsorgschef 1 8007. Säkerhetschef 1 8010. Försörjningschef biträdande 46 8013. Områdeschef 1 8014. Invandrarchef 19 8015. Klinikintendent 21 8016. Ekonomiintendent 4 8018. Försörjningschef 2 8020. Näringskonsulent 3 8024. Kostkonsulent 2 8025. Chefdietist 1 8027. Klinikintendent fö 26 8030. Dietist 1 8036. Primärvårdsföreståndare 1 8039. Sjukhuschef biträdande 321 8040. Föreståndare 2 8046. Elevhemsföreståndare 1 8047. Internatföreståndare 2 8050. Ekonomiföreståndare 37 8051. Kostchef 2 8052. Kökschef 4 8060. Husmor 1 8090. Hushållstekniker 22 8092. Värdinna 1 8094. Restaurangchef 1 8095. Säkerhetsassistent 1 8102. Boendechef 1 8103. Dagcenterchef 7 8106. Vårdcentralföreståndare 3 8108. Vårdcentralföreståndare biträdande 13 8110. Föreståndare biträdande 48 8123. Kostchef biträdande 20 8132. Institutionschef 8 8133. Institutionschef biträdande 3 8143. Dukningsledare 1 8145. Bagare 17 8149. Serveringsbiträde 3 8150. Husfru 64 8151. Kokerska fö 623 8153. Kock/Kokerska 76 8154. Kokerska till husmor 39 8155. Kokerska skola 1 8174. Konditor 1 8176. Huschef biträdande 1 8187. Kallskänka 1 8191. Centralkökschef 1 8196. Föreståndare/Husmor 4 8211. Köksbiträde 2160 8212. Ekonomibiträde 66 8216. Ekonomiarbetare 7 8219. Sömnadsbiträde 482 8220. Skolmåltidsbiträde 35 8231. Städledare 11 8240. Städinspektör 1 8241. Städintendent 2 8250. Städassistent 281 8260. Städare 1 8261. Förv. städare beting 8 8264. Instr. städare 72 8273. Instr. städare skola 308 8274. Gruppstädare 13 8275. Patrullstädare 129 8277. Förv. städare ej beting 1 8288. Skolstädare ej beting 1 8300. Tvättföreståndare 2 8341. Tvättmaskinskötare 88 8342. Tvättbiträde 4 8345. Maskintvättare 13 8604. Nämndsekreterare 1 8700. Administrativ koordinator 1 8750. Programchef 1 8977. Präst 8 9000. Direktör 2 9002. Ekonomidirektör 27 9003. Ekonomichef 19 9009. Administrativ chef 27 9010. Byråchef 58 9014. Planeringsled. 1 9017. Direktör biträdande 305 9021. Byråsekreterare 6 9029. Bostadssekreterare 2 9030. Fastighetssekreterare 2 9031. Skolsekreterare 46 9032. Planeringssekreterare 1 9035. Byråintendent 7 9037. Utbildningssekreterare 1 9049. Sekreterare/Byråchef 1 9052. Hyreschef 1 9053. Förvaltningssekreterare 3 9059. Ekonomikonsult 2 9061. Utredningsman 1 9064. Planeringsledare/Controller 7 9066. Controller 7 9069. Servicechef 10 9071. Informationschef 1 9072. Journalist 1 9075. Informationschef biträdande 3 9082. Biträdande chef 25 9086. Utvecklingssekreterare 7 9097. Upphandlingssekreterare 1 9103. Bokföringschef 14 9104. Chef 2 9105. Förvaltningschef 1 9106. Förvaltningschef biträdande 2 9109. Budgetledare 1 9110. Budgetchef 8 9113. Budgetsekreterare 2 9114. Redovisningsledare 1 9116. Ekonomichef biträdande 112 9118. Ekonomisekreterare 4 9120. Kamrer 42 9124. Ekonom 3 9127. Redovisningssekreterare 1 9140. Kontorschef 2 9142. Inköpschef 4 9143. Inköpsledare 1 9145. Försäljningschef 3 9146. Redovisningschef 32 9148. Personalchef 21 9150. Personalint. 6 9152. Personaladministratör 123 9164. Personalsekreterare 17 9181. Personalkonsulent 3 9189. Redaktör 8 9199. Personalutvecklare 1 9203. Arkivföreståndare 18 9205. Inköpare 2 9208. Marknadschef 2 9224. Affärsbiträde 1 9229. Försäljare 1 9235. Direktörsassistent 1 9237. Marknadsassistent 1 9239. Personalassistent fö 2 9252. Projektassistent 1 9264. Förvaltningsassistent 3 9269. Utvecklare 755 9270. Byråassistent 9 9280. Löneassistent fö 234 9281. Löneassistent 95 9282. Personalassistent 11 9288. Personal/Löneassistent 44 9292. Klinikassistent 10 9299. Ekonomiassistent 316 9306. Assistent 1 9310. Fastighetsassistent 39 9311. Teknisk assistent 2 9320. Förrådsassistent 1 9321. Inköpsassistent 103 9322. Ekonomiassistent 8 9323. Redovisningsassistent 1 9324. Serviceassistent 3 9334. Avdelningsassistent 1 9356. Sekretariatsledare 13 9377. Divisionsassistent 2 9460. Stadskassör 2 9474. Kassaföreståndare 15 9487. Biljettkassör 10 9502. Avdelningschefssekreterare 1 9503. Byråassistent/Chefssekreterare 11 9505. Chefssekreterare 1 9508. Förv. chefssekreterare 2 9521. Kanslist/Assistent 3 9522. Kanslist/Byråassistent 2 9537. Receptionist fö 3 9548. Kurssekreterare 1 9549. Teleföreståndare 1015 9552. Kanslist 1 9553. Föreståndare/Kanslist 2 9554. Kanslist/Telefonist 3 9560. Registrator 39 9564. Receptionist 10 9567. Telefonist/Receptionist 1 9571. Receptionssamordnare 30 9580. Kontorist 791 9588. Läkarsekreterare 1 9655. Praktikant 2 9671. Telefonist fö 167 9680. Telefonist 2 9691. Arbetsbiträde 5 9740. Avläsare 20 9802. Vaktmästare fö 1 9807. Tillsyningsman fö 3 9808. Vaktmästare fö/Kanslist 6 9810. Expeditionsförman 13 9825. Tillsynsman 30 9834. Vaktmästare/Hantverkare 292 9840. Vaktmästare 9 9842. Vaktmästare/Kanslist 14 9843. Kontorsvaktmästare/Kanslist 1 9851. Vaktmästare fö/Assistent 152 9860. Skolvaktmästare 79 9865. Patientvaktmästare 19 9871. Vaktmästare akutmottagning 36 9873. Postvaktmästare 3 9876. Vaktmästare/Fastighetsskötare 4 9881. Servicelagschef 15 9914. Kontorsvaktmästare 2 9917. Lokalvårdare 54 9929. Vakt 4 9931. Parkvakt 5 9950. Portvakt 2 9963. Kabinettvakt 3 9980. Överstäderska 6 9987. Projekt 21 9999. Tillfällig personal
VAR 11 BEFATTNING - TEXT Loc 29 width 18 alphabetic Befattning - text Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 12 PERSONALKATEGORI Loc 47 width 2 Personalkategori 6565 01. Administrativ personal 6519 02. Barnomsorgspersonal 393 03. Bibliotekspersonal 561 04. Fritidspersonal 521 05. Hantverkare/anläggningsarbetare 8245 06. Hemservice- och omsorgspersonal 5315 07. Kök, städ, transport m m 1584 08. Läkare 6945 09. Lärare 90 10. Museipersonal 86 11. Psykologer (SDN) 315 12. Renhållningsarbetare 5278 13. Sjuksköterskor 8513 14. Sjukvårdspersonal 1882 15. Sjukvårdspersonal, övriga 517 16. Skolpersonal, övriga 2117 17. Socialvårdspersonal 890 18. Tandvårdspersonal 1368 19. Teknisk personal 342 20. Övrig personal
VAR 13 VERKSAMHET Loc 49 width 2 Verksamhet 31710 00. Ingen verksamhet angiven 7166 01. Barnomsorg 241 02. Bibliotek 78 03. Boende omvårdnad 1609 04. Central administration mm 483 05. Fritid 5545 06. Grundskola 1479 07. Individ- och familjeomsorg 79 08. Resurs 8885 09. Social hemservice och omsorg 771 10. Stadsdelsförvaltning, övrigt
VAR 14 HELTIDSANSTÄLLD Loc 51 width 1 Heltidsanställd 27541 0. Ej heltidsanställd 30505 1. Heltidsanställd
VAR 15 DELTIDSANSTÄLLD Loc 52 width 1 Deltidsanställd 42947 0. Ej deltidsanställd 15099 1. Deltidsanställd
VAR 16 TIMANSTÄLLD Loc 53 width 1 Timanställd 51627 0. Ej timanställd 6419 1. Timanställd
VAR 17 TJÄNSTLEDIGHET 1 Loc 54 width 1 Tjänstledighet 1 - ATP-grundande frånvaro. Medräknade i det officiella antalet anställda. I denna grupp ingår långtidssjukskrivna och föräldralediga (första delen). 56361 0. Ej tjänstledighet 1 1685 1. Tjänstledighet 1
VAR 18 TJÄNSTLEDIGHET 2 Loc 55 width 1 Tjänstledighet 2 - Ej ATP-grundande frånvaro. Ej medräknade i det officiella antalet anställda. I denna grupp ingår helt tjänstlediga utan lön, t ex tjänstlediga för studier, föräldralediga (senare delen). 53708 0. Ej tjänstledighet 2 4338 1. Tjänstledighet 2
VAR 19 MINSTA ANSTÄLLNINGSFORM Loc 56 width 1 Minsta anställningsform 47521 1. Tillsvidareanställning 49 2. Visstidsförordnande 4773 3. Förordnad för bestämd tid 2778 4. Förordnad för bestämd uppgift 2925 6. Intermittent timanställd
VAR 20 HÖGSTA SYSSELSÄTTNINGSGR Loc 57 width 7 2 decimal places Högsta sysselsättningsgrad - för personer med flera anställningar anges här sysselsättningsgrad för tjänst med högsta sysselsättningsgrad Valid-n=58046 Min=0 Max=4.07 Mean=0.8 St.Dev=0.3
VAR 21 SAMMANLAGD SYSSELS.GRAD Loc 64 width 7 2 decimal places Sammanlagd sysselsättningsgrad - summering av samtliga anställningar Valid-n=58046 Min=0 Max=4.07 Mean=0.8 St.Dev=0.3