VALU-94EU
      SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994
                SSD 0567

              Primärforskare

               Hans Hernborn
             Sveriges Television

              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

           Torbjörn Thedeen, Per Näsman
           Kungliga Tekniska Högskolan

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i VALU-94EU - SVT:S VALLOKALSUNDERSÖKNING
  FOLKOMRÖSTNINGEN 1994 samlades ursprungligen in av Sveriges
  Television. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar
  ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti
  de röstat på, dels ett antal valsociologiska frågor.
  Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal
  länder för prognos- och analysändamål. Den första
  vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes av Sveriges
  Television (SVT) i samarbete med Stockholms universitet (SU)
  och Göteborgs universitet (GU) vid riksdagsvalet 1991
  (VALU-91). Vid riksdagsvalet 1994 genomförde Sveriges
  Television i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  och Göteborgs universitet VALU-94. Den nu aktuella
  undersökningen VALU-94EU är den första vallokalsundersökningen
  i Sverige som genomförts i samband med en folkomröstning.
  Sveriges Television genomförde undersökningen i samarbete med
  Kungliga Tekniska Högskolan och Göteborgs universitet.

  Huvudsyftet med VALU-94EU var att ge ett analysunderlag för
  den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen,
  samt för andra eftervalsanalyser. Projektledare för VALU-94EU
  var kanalrådet Hans Hernborn, Sveriges Television.
  Forskningsingenjör Per Näsman och professor Torbjörn Thedéen,
  Kungliga Tekniska Högskolan, svarade för den statistiska
  undersökningsplanen. Per Näsman svarade också för den
  praktiska uppläggningen av VALU-94EU. Professor Sören
  Holmberg, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
  universitet, svarade för utformningen av enkätformuläret och
  för den valsociologiska tolkningen av resultaten.

               URVALSPLAN

  I VALU-94EU delades Sverige (valkretsarna) in i sex
  geografiska regioner, grupperade kring högskolestäderna Lund,
  Göteborg, Växjö, Stockholm, Sundsvall och Luleå. I var och en
  av regionerna engagerades en högskolelärare som regional
  undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som
  arbetsledare för de totalt 148 fältombud som genomförde
  undersökningen i vallokalerna respektive postkontoren.
  Respektive högskolas institution för statistik utgjorde
  rekryteringsunderlag för undersökningsledarna och fältombuden.
  Samtliga undersökningsledare och fältombud hade således
  kunskaper i statistisk metodik.

  Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid
  riksdagsvalet 1994 från Posten (Nils Johnson) valdes 18
  postkontor ut för att ingå i VALU-94EU. Vid de utvalda
  postkontoren fick de som poströstade under ett slumpmässigt
  valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under onsdagen,
  torsdagen eller fredagen före valdagen fylla i enkäten.
  Förmiddagspasset var tre timmar och eftermiddagspasset en
  timma. Startpunkten för respektive pass valdes slumpmässigt.

  Andelen som vägrade fylla i enkäten var cirka 40 %. Siffran
  baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen
  kontroll av antalet vägrare eller kartläggning av deras
  bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant
  uppgav huvuddelen av vägrarna tidsbrist som motivet för vägran

  Under valdagen genomfördes VALU-94EU vid 45 vallokaler.
  Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet
  med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade.
  Detta innebär till exempel att det i de två
  norrlandsregionerna utvaldes färre valdistrikt än i de övriga
  regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt
  stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt
  läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i
  VALU-94EU. På detta sätt kom 45 valdistrikt att utväljas. För
  varje valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass om två
  timmar och ett eftermiddagspass om en timma. Passens
  startpunkt valdes slumpmässigt.

  Andelen vägrare bedömdes av fältombuden som genomgående lägre
  än vid postlokalerna.

  I Stockholmsområdets valdistrikt ställdes extra frågor om det
  regionala, så kallade, Dennispaketet (trafikpolitiskt beslut).
  För att få tillräckligt underlag för analys av dessa frågor
  utvaldes slumpmässigt ytterligare en timme. De 229 enkäter som
  insamlades under denna extra timme ingick inte i underlaget
  vid prognostiseringen av resultatet i folkomröstningen om EU.

             TELETEKNISKT BORTFALL

  Till SVTs VALU-system överfördes i tid under valkvällen
  enkätsvar från 1528 väljare i postkontor och 3173 i
  valdistrikt, sammanlagt 4701 väljare. På grund av fel hos det
  teleföretag som anlitats för överföring av data blev 25
  enkäter från postkontoret Luleå 1 ej inrapporterade i tid
  under valkvällen. Inte heller inrapporterades 788 från
  valdistrikten. Från valdistrikten Djura och Sundsvall 2 blev
  bortfallet totalt. En stor andel av väljarenkäterna från
  norrland kom på detta sätt att inte ingå i prognosunderlaget.

  
                RESULTAT

  A) Totala antalet enkäter i VALU-94EU blev 5514, varav 4701
  låg till grund för analyser i valvakan. Svarsfrekvensen
  bedömdes till totalt cirka 65 procent och internbortfallet var
  cirka 10 procent. Samtliga dessa svarsenkäter jämte de 229
  extra enkäterna från Stockholmsdistrikten ingår i den databas
  som lämnats till Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Av
  variabelbeskrivningen framgår hur de tre grupperna kan
  särskiljas.

   B) Utgående från 4 701 svarsenkäter beräknades med hjälp av
  viktning en prognos för utgången av folkomröstningen. Syftet
  med prognosen, vilken SVT publicerade efter vallokalernas
  stängning klockan 20:00, var att i första hand klargöra
  huruvida omröstningen resulterat i ett klart ja eller nej, i
  andra hand att precisera andelen röster för ja respektive nej.
  Prognosen gav 57,6 % för ja, 41,0 % för nej och 1.4 % för
  blankt. Valmyndigheten RSV fastställde senare det officiella
  slutresultatet till 52.3 % för ja, 46.8 % för nej och 0.9 %
  för blankt.

  Prognosen gav tillräckligt säkert besked om vilket av
  folkomröstningsalternativen som erhållit flest röster. Däremot
  var prognosen missvisande i preciseringen av procentandelarna.
  Orsakerna torde vara röstskillnaderna glesbygd-tätort,
  bortfallets sammansättning och den försenade inrapporteringen
  av 813 svarsenkäter.

  Folkomröstningar, där man som här saknar jämförelsebakgrund,
  är betydligt svårare att prognostisera än till exempel
  riksdagsval där man utgår från partiernas förändringar från
  föregående val. En förhandsskattning av denna potentiella
  missvisning uppgick till 3-4 procentenheter. Inte heller för
  beräkning av opinionsskillnaden mellan tätort och landsbygd
  förelåg tillförlitligt förhandsunderlag. I efterhand kunde
  konstateras att glesbygdsdistrikten ej var tillräckligt
  representerade i urvalet. Beträffande bortfallet har fältombud
  rapporterat att nej-anhängarna kan ha vägrat att svara på
  enkäten i större utsträckning än ja-anhängarna. Om exempel ja
  i bortfallet var 46 % och andelen nej 53 % har andelen ja i
  prognosen överskattats med två procentenheter. En skattning av
  bortfallet genom det teletekniska felet indikerar att
  missvisningen härav är 1,0-1,5-procentenheter.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 30  (2)FÖRTROENDE EU BESLUTSPROC 23 (3)LOC 45 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (6) 23 Hur stort förtroende har Du för beslutsprocesserna i
  EU?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      290 1.  Mycket stort
     2196 2.  Ganska stort
     1625 3.  Ganska litet
     1374 4.  Mycket litet

      258 9.  Uppgift saknas
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0567 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Huvudort 6 Vallokalsröstning eller poströstning 7 Distrikt 8 Kön 9 Födelseår 10 Alternativ vid folkomröstningen 1994 11 Tidpunkt röstbeslut 12 Alternativ som får flest röster vid folkomröstningen 13 Folkomröstningen rättvist genomförd 14 Betydelse: Miljön 15 Betydelse: Ekonomin 16 Betydelse: Sysselsättningen 17 Betydelse: Jordbruket 18 Betydelse: Sociala tryggheten 19 Betydelse: Jämställdheten mellan kvinnor och män 20 Betydelse: Nationella säkerheten 21 Betydelse: Möjlighet påverka utvecklingen i EU 22 Betydelse: Freden i Europa 23 Betydelse: Nationella självständigheten 24 Betydelse: Kvaliten på maten 25 Betydelse: Drogpolitiken 26 Betydelse: Demokratin 27 Betydelse: Offentlighetsprincipen 28 Förändrat inställning under folkomröstningskampanjen 29 EU utvecklat till europeisk förbundsstat 30 Förtroende för beslutsprocesserna i EU 31 Inställning till folkomröstningar i framtiden 32 Placering vänster-högerskalan 33 Parti om riksdagsval idag 34 Parti riksdagsvalet 1994 35 Medlem i fackförening 36 Arbetsmarknadsgrupp 37 Yrkesgrupp 38 Statlig, kommunal eller privat tjänst 39 Kyrkobesök 40 Troligt resultat vid folkomröstningen i Norge 41 Dennispaketet: Västerleden 42 Dennispaketet: Österleden 43 Inställning till Dennispaketets genomförande 44 Ingick i SVT:s prognos på valkvällen 45 Ingick i systemet

VAR 1 SSD STUDY NR 0567              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0567


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Mars 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 VALU-94EU - SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 HUVUDORT Loc 13 width 1 Huvudort 1602 1. Stockholm 970 2. Växjö 741 3. Lund 1122 4. Göteborg 765 5. Sundsvall 543 6. Luleå
VAR 6 VALLOKAL EL POSTRÖST Loc 14 width 1 Vallokalsröstning eller poströstning 1553 1. Poströstning 4190 2. Vallokalsröstning
VAR 7 DISTRIKT Loc 15 width 4 Distrikt 118 1101. Posten Uppsala City 61 1102. Posten Norrtälje 113 1103. Posten Katrineholm 102 1201. Vallokal Johannes 1 151 1202. Vallokal Farsta 7 170 1203. Vallokal Hässelby 14 151 1204. Vallokal Skärholmen 5 142 1205. Vallokal Täby 7 47 1206. Vallokal Nynäshamn 7 134 1207. Vallokal Domkyrko 9 173 1208. Vallokal 01 Danmark 80 1209. Vallokal Baggetorp 160 1210. Vallokal Nyköping 14 125 2101. Posten Nässjö 66 2102. Posten Tranås 86 2103. Posten Nybro 38 2201. Vallokal Johannelund 5 92 2202. Vallokal Hedvig 2 67 2203. Vallokal Mjölby 2 73 2204. Vallokal Gränna 2 92 2205. Vallokal Tingsryd 2 91 2206. Vallokal Skogslyckan 4 240 2207. Vallokal Kalmar 7 149 3101. Posten Lund 1 76 3102. Posten Ängelholm 1 46 3103. Posten Landskrona 1 62 3201. Vallokal Hällaryd 48 3202. Vallokal Sölvesborg 1 56 3203. Vallokal Rya 92 3204. Vallokal Åstorp 7 92 3205. Vallokal Åhus 1 59 3206. Vallokal Möllevången 4 61 3207. Vallokal Landskrona 11 121 4101. Posten V.Frölunda 1 130 4102. Posten Göteborg 7 85 4103. Posten Mölndal 1 118 4201. Vallokal Kvibille 95 4202. Vallokal Kortedala 3 158 4203. Vallokal Norum 5 38 4204. Vallokal Kungälv 4 55 4205. Vallokal Kinna 2 130 4206. Vallokal Skara 3 60 4207. Vallokal Munkfors södra 132 4208. Vallokal Hagfors 3 76 5101. Posten Övik 1 101 5102. Posten Härnösand 1 67 5103. Posten Sollefteå 1 161 5201. Vallokal Gagnef 1 65 5202. Vallokal Djura 66 5203. Vallokal Avesta 4 37 5204. Vallokal Harmånger 2 122 5205. Vallokal Staffan 3 29 5206. Vallokal Sundsvall 2 41 5207. Vallokal Sollefteå 8 75 6101. Posten Luleå 1 31 6102. Posten Piteå 1 27 6103. Posten Älvsbyn 105 6201. Vallokal Östersund 10 92 6202. Vallokal Sofiehem 50 6203. Vallokal Bodbyn 91 6204. Vallokal Töre 57 6205. Vallokal Vidsel 15 6206. Vallokal Luleå 5
VAR 8 KÖN Loc 19 width 1 MD=9 1 Är Du kvinna eller man? 2667 1. Kvinna 2852 2. Man 224 9. Uppgift saknas
VAR 9 FÖDELSEÅR 2 Loc 20 width 4 MD=9999 2 Vilket år är Du född? 1896. 1896 . . 1976. 1976 325 9999. Uppgift saknas Kod: 1896 1901 1902 1903 1904 1905 1907 1908 1909 1910 1911 Frek: 1 1 2 2 1 3 1 5 3 2 3 Kod: 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 Frek: 8 7 14 14 21 22 34 33 34 55 49 Kod: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Frek: 49 64 46 42 56 53 62 60 72 71 64 Kod: 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Frek: 70 66 74 66 72 69 78 92 88 107 91 Kod: 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Frek: 116 112 86 109 114 106 86 101 113 93 81 Kod: 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Frek: 96 115 116 85 95 94 88 136 129 106 112 Kod: 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 9999 Frek: 118 117 120 151 140 161 157 134 113 91 325 Kod: 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 9999 Frek: 118 117 120 151 140 161 157 134 113 91 325
VAR 10 ALT FOLKOMRÖSTN 1994 3 Loc 24 width 1 MD=9 3 Vilket alternativ röstade Du på i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU? 3217 1. Jag röstade ja 2351 2. Jag röstade nej 68 3. Jag röstade blankt 107 9. Uppgift saknas
VAR 11 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 4 Loc 25 width 1 MD=9 4 När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen? 607 1. Idag 1188 2. Under senaste veckan 745 3. Tidigare under folkomröstningskampanjen (efter riksdagsvalet 18 september) 1099 4. Tidigare under 1994 2030 5. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 74 9. Uppgift saknas
VAR 12 ALT FLEST RÖSTER 5 Loc 26 width 1 MD=9 5 Tror Du att Ja-sidan eller Nej-sidan kommer att få flest röster i dagens folkomröstning? 4218 1. Ja-sidan får flest röster 1373 2. Nej-sidan får flest röster 152 9. Uppgift saknas
VAR 13 RÄTTVIS FOLKOMRÖSTNING 6 Loc 27 width 1 MD=9 6 Tycker Du att folkomröstningen på det hela taget genomfördes på ett rättvist sätt eller gynnades något av alternativen? 3168 1. Folkomröstningen genomfördes på ett rättvist sätt 2169 2. Ja-sidan gynnades 193 3. Nej-sidan gynnades 213 9. Uppgift saknas
VAR 14 BETYDELSE MILJÖN 7 Loc 28 width 1 MD=9 7-20 Vilken betydelse har följande frågor för hur Du röstade idag om ett svenskt EU-medlemskap? 7 Miljön 2542 1. Mycket stor 1885 2. Ganska stor 827 3. Varken stor eller liten 133 4. Ganska liten 71 5. Mycket liten 285 9. Uppgift saknas
VAR 15 BETYDELSE EKONOMIN 8 Loc 29 width 1 MD=9 8 <Betydelse för röstbeslut> Ekonomin <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2990 1. Mycket stor 1620 2. Ganska stor 662 3. Varken stor eller liten 106 4. Ganska liten 67 5. Mycket liten 298 9. Uppgift saknas
VAR 16 BETYDELSE SYSSELSÄTTN 9 Loc 30 width 1 MD=9 9 <Betydelse för röstbeslut> Sysselsättningen <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2762 1. Mycket stor 1604 2. Ganska stor 788 3. Varken stor eller liten 136 4. Ganska liten 79 5. Mycket liten 374 9. Uppgift saknas
VAR 17 BETYDELSE JORDBRUKET 10 Loc 31 width 1 MD=9 10 <Betydelse för röstbeslut> Jordbruket <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 1001 1. Mycket stor 1518 2. Ganska stor 1795 3. Varken stor eller liten 523 4. Ganska liten 353 5. Mycket liten 553 9. Uppgift saknas
VAR 18 BETYDELSE SOC TRYGGH 11 Loc 32 width 1 MD=9 11 <Betydelse för röstbeslut> Sociala tryggheten <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2139 1. Mycket stor 1505 2. Ganska stor 1203 3. Varken stor eller liten 287 4. Ganska liten 129 5. Mycket liten 480 9. Uppgift saknas
VAR 19 BETYDELSE JÄMSTÄLLDH 12 Loc 33 width 1 MD=9 12 <Betydelse för röstbeslut> Jämställdheten mellan kvinnor och män <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 1597 1. Mycket stor 1296 2. Ganska stor 1697 3. Varken stor eller liten 453 4. Ganska liten 264 5. Mycket liten 436 9. Uppgift saknas
VAR 20 BETYDELSE SÄKERHETEN 13 Loc 34 width 1 MD=9 13 <Betydelse för röstbeslut> Den nationella säkerheten <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2121 1. Mycket stor 1525 2. Ganska stor 1103 3. Varken stor eller liten 306 4. Ganska liten 174 5. Mycket liten 514 9. Uppgift saknas
VAR 21 BETYDELSE PÅVERKA EU 14 Loc 35 width 1 MD=9 14 <Betydelse för röstbeslut> Möjligheten att påverka utvecklingen i EU <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2204 1. Mycket stor 1282 2. Ganska stor 976 3. Varken stor eller liten 439 4. Ganska liten 414 5. Mycket liten 428 9. Uppgift saknas
VAR 22 BETYDELSE FREDEN EUR 15 Loc 36 width 1 MD=9 15 <Betydelse för röstbeslut> Freden i Europa <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2788 1. Mycket stor 1198 2. Ganska stor 953 3. Varken stor eller liten 245 4. Ganska liten 187 5. Mycket liten 372 9. Uppgift saknas
VAR 23 BETYDELSE SJÄLVSTÄND 16 Loc 37 width 1 MD=9 16 <Betydelse för röstbeslut> Den nationella självständigheten <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2187 1. Mycket stor 1314 2. Ganska stor 1369 3. Varken stor eller liten 277 4. Ganska liten 166 5. Mycket liten 430 9. Uppgift saknas
VAR 24 BETYDELSE MATKVALITEN 17 Loc 38 width 1 MD=9 17 <Betydelse för röstbeslut> Kvaliten på maten <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2058 1. Mycket stor 1315 2. Ganska stor 1396 3. Varken stor eller liten 352 4. Ganska liten 235 5. Mycket liten 387 9. Uppgift saknas
VAR 25 BETYDELSE DROGPOLITIK 18 Loc 39 width 1 MD=9 18 <Betydelse för röstbeslut> Drogpolitiken (alkohol, narkotika etc) <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2158 1. Mycket stor 1233 2. Ganska stor 1361 3. Varken stor eller liten 375 4. Ganska liten 257 5. Mycket liten 359 9. Uppgift saknas
VAR 26 BETYDELSE DEMOKRATIN 19 Loc 40 width 1 MD=9 19 <Betydelse för röstbeslut> Demokratin <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 2718 1. Mycket stor 1354 2. Ganska stor 1061 3. Varken stor eller liten 165 4. Ganska liten 108 5. Mycket liten 337 9. Uppgift saknas
VAR 27 BETYDELSE OFF.PRINCIP 20 Loc 41 width 1 MD=9 20 <Betydelse för röstbeslut> Offentlighetsprincipen <Se F.7-20 för fullständig frågetext> 1860 1. Mycket stor 1318 2. Ganska stor 1618 3. Varken stor eller liten 320 4. Ganska liten 211 5. Mycket liten 416 9. Uppgift saknas
VAR 28 FÖRÄNDRAD INSTÄLLNING 21 Loc 42 width 2 MD=99 21 Hur har Din inställning till ett svenskt EU-medlemskap förändrats under folkomröstningskampanjen (efter valet den 18 september)? 1646 01. Hela tiden varit positiv till ett svenskt EU-medlemskap 315 02. Varit osäker - men blivit EU-positiv 145 03. Varit EU-negativ - men blivit EU-positiv 52 04. Varit EU-positiv - men blivit osäker 745 05. Hela tiden varit osäker om Sverige bör bli medlem i EU 42 06. Varit EU-negativ - men blivit osäker 64 07. Varit EU-positiv - men blivit EU-negativ 179 08. Varit osäker - men blivit EU-negativ 1158 09. Hela tiden varit negativ till ett svenskt EU-medlemskap 1397 99. Uppgift saknas
VAR 29 EU FÖRBUNDSSTAT 22 Loc 44 width 1 MD=9 22 Tycker Du det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater? 658 1. Mycket positivt 1134 2. Ganska positivt 1413 3. Varken positivt eller negativt 1164 4. Ganska negativt 1048 5. Mycket negativt 326 9. Uppgift saknas
VAR 30 FÖRTR EU BESLUTSPROC 23 Loc 45 width 1 MD=9 23 Hur stort förtroende har Du för beslutsprocesserna i EU? 290 1. Mycket stort 2196 2. Ganska stort 1625 3. Ganska litet 1374 4. Mycket litet 258 9. Uppgift saknas
VAR 31 FRAMTIDA FOLKOMRÖSTN 24 Loc 46 width 1 MD=9 24 Vad tycker Du om folkomröstningar i framtiden? 2473 1. Vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor 2593 2. Vi skall vara sparsamma med folkomröstningar 412 3. Vi skall inte ha några alls utan överlåta åt riksdagen att fatta beslut utan folkomröstningar 265 9. Uppgift saknas
VAR 32 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 25 Loc 47 width 1 MD=9 25 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 696 1. Klart till vänster 1308 2. Något till vänster 1534 3. Varken till vänster eller höger 1208 4. Något till höger 681 5. Klart till höger 316 9. Uppgift saknas
VAR 33 PARTI OM RD-VAL IDAG 26 Loc 48 width 2 MD=99 26 Vilket parti skulle Du rösta på om det var riksdagsval idag? 1366 01. Moderaterna 310 02. Centerpartiet 450 03. Folkpartiet 149 04. Kds 2077 05. Socialdemokraterna 473 06. Vänsterpartiet 42 07. Ny Demokrati 363 08. Miljöpartiet 137 09. Annat parti 376 99. Uppgift saknas
VAR 34 PARTI RD-VAL 1994 27 Loc 50 width 2 MD=99 27 Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet i september i år? 1308 11. Moderaterna 313 12. Centerpartiet 453 13. Folkpartiet 200 14. Kds 2184 15. Socialdemokraterna 420 16. Vänsterpartiet 43 17. Ny Demokrati 310 18. Miljöpartiet 25 19. Annat parti 97 20. Blankt 112 21. Röstade ej 23 22. Ej röstberättigad 255 99. Uppgift saknas
VAR 35 MEDLEM FACKFÖRENING 28 Loc 52 width 1 MD=9 28 Är Du medlem i någon fackförening? 1633 1. Ja, LO-förbund 1239 2. Ja, TCO-förbund 595 3. Ja, SACO-förbund 1872 5. Nej 404 9. Uppgift saknas
VAR 36 ARBETSMARKNADSGRUPP 29 Loc 53 width 1 MD=9 29 Vilken av de här grupperna tillhör Du just nu? 3312 1. Förvärvsarbetande 142 2. Har beredskapsarbete/ALU/ungdomspraktik 50 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 312 4. Arbetslös 687 5. Ålderspensionär 193 6. Förtidspensionär 96 7. Hemarbetande 644 8. Studerande 307 9. Uppgift saknas
VAR 37 YRKESGRUPP 30 Loc 54 width 2 MD=99 30 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 1569 01. Tjänsteman 749 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 181 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 1729 04. Arbetare 269 05. Arbetare med arbetsledande funktion 57 06. Egenanställd arbetare 48 07. Jordbrukare: ingen anställd 13 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 138 09. Företagare: ingen anställd 130 10. Företagare: 1-9 anställda 34 11. Företagare: 10 eller fler anställda 375 12. Aldrig yrkesarbetat 451 99. Uppgift saknas
VAR 38 OFF EL PRIV TJÄNST 31 Loc 56 width 1 MD=9 31 Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 758 1. Statlig 1488 2. Kommunal (även landstingskommunal) 2653 3. Privat 351 4. Aldrig yrkesarbetat 493 9. Uppgift saknas
VAR 39 KYRKOBESÖK 32 Loc 57 width 1 MD=9 32 Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i svenska kyrkan eller någon frikyrka eller annan kyrka eller samfund eller lyssna på radio- eller TV-gudstjänst eller sjukhusandakt? 465 1. Minst en gång i månaden 1116 2. Några gånger om året 2059 3. Mera sällan 1880 4. Aldrig 223 9. Uppgift saknas
VAR 40 FOLKOMRÖSTNING NORGE 33 Loc 58 width 1 MD=9 33 Vilken sida tror Du kommer att få flest röster i den norska folkomröstningen om två veckor? 1802 1. Ja-sidan får flest röster 3537 2. Nej-sidan får flest röster 404 9. Uppgift saknas
VAR 41 DENNISPAKET VÄSTERLED 34 Loc 59 width 1 MD=9 34-36 Vad tycker Du om det så kallade Dennispaketet? 34 Västerleden FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLMSOMRÅDETS VALDISTRIKT 196 1. Västerleden bör byggas 216 5. Västerleden bör inte byggas 260 8. Har ingen bestämd åsikt 5071 9. Uppgift saknas
VAR 42 DENNISPAKET ÖSTERLED 35 Loc 60 width 1 MD=9 35 <Dennispaketet> Österleden <Se F.34-36 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLMSOMRÅDETS VALDISTRIKT 174 1. Österleden bör byggas 200 5. Österleden bör inte byggas 288 8. Har ingen bestämd åsikt 5081 9. Uppgift saknas
VAR 43 DENNISPAKETET 36 Loc 61 width 1 MD=9 36 Dennispaketet bör: <Se F.34-36 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLMSOMRÅDETS VALDISTRIKT 182 1. Genomföras 124 3. Omförhandlas 132 5. Ej genomföras 78 7. Bli föremål för lokal/regional folkomröstning 178 8. Har ingen bestämd åsikt 5049 9. Uppgift saknas
VAR 44 INGICK I SVT:S PROGNOS Loc 62 width 1 På grund av fel hos det teleföretag som anlitades för överföring av data blev ett antal enkäter ej inrapporterade i tid för att kunna ingå i den prognos SVT publicerade på valkvällen. I Stockholmsområdet valdistrikt ställdes extra frågor om det regionala, så kallade, Dennispaketet (trafikpolitiskt beslut). För att få tillräckligt underlag för analys av dessa frågor utvaldes slumpmässigt ytterligare en timme. De 229 enkäter som insamlades under denna timme ingick inte i underlaget vid prognostiseringen av resultatet i folkomröstningen om EU. 4701 1. Med i prognosen 1042 2. Ej med i prognosen
VAR 45 INGICK I SYSTEMET Loc 63 width 1 På grund av fel hos det teleföretag som anlitades för överföring av data blev ett antal enkäter ej inrapporterade i tid för att kunna ingå i den prognos SVT publicerade på valkvällen. 4930 1. Med i systemet 813 2. Ej med i systemet