VALU-95
     SVT:s vallokalsundersökning EU-parlamentsvalet 1995
                SSD 0568

              Primärforskare

               Hans Hernborn
             Sveriges Television

              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

           Torbjörn Thedeen, Per Näsman
           Kungliga Tekniska Högskolan

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i VALU-95 - SVT:S VALLOKALSUNDERSÖKNING
  EU-PARLAMENTSVALET 1995 samlades ursprungligen in av Sveriges
  Television. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar
  ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti
  de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor.
  Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal
  länder för prognos- och analysändamål. Den första
  vallokalundersökningen i Sverige genomfördes av Sveriges
  Television (SVT) i samarbete med Stockholms universitet och
  Göteborgs universitet vid riksdagsvalet 1991 (VALU-91). Den nu
  aktuella VALU-95 är den första vallokalsundersökningen i
  Sverige som genomförts i samband med val till Europeiska
  Unionens parlament. Sveriges Television genomförde
  undersökningen i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan
  (KTH) och Göteborgs universitet.

  Huvudsyftet med VALU-95 var att ge ett analysunderlag för den
  valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen,
  samt för andra eftervalsanalyser. Projektledare för VALU-95
  var kanalrådet Hans Hernborn, Sveriges Television.
  Forskningsingenjör Per Näsman och professor Torbjörn Thedéen,
  Kungliga Tekniska Högskolan, svarade för den statistiska
  undersökningsplanen. Per Näsman svarade också för den
  praktiska uppläggningen av VALU-95. Professor Sören Holmberg,
  Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet,
  svarade för utformningen av enkätformuläret och för den
  valsociologiska tolkningen av resultaten.

               URVALSPLAN

  I VALU-95 delades Sverige (valkretsarna) in i fyra geografiska
  regioner, grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg,
  Stockholm och Sundsvall. I var och en av regionerna
  engagerades en högskolelärare som regional
  undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som
  arbetsledare för de totalt 88 fältombuden som genomförde
  undersökningen i vallokalerna respektive postkontoren.
  Respektive högskolas institution för statistik utgjorde
  rekryteringsunderlag för undersökningsledarna och fältombuden.
  Samtliga undersökningsledare och fältombud har således
  kunskaper i statistisk metodik.

  Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid
  riksdagsvalet 1994 från Posten (Nils Johnson) valdes 10
  postkontor ut för att ingå i VALU-95. Vid de utvalda
  postkontoren fick de som poströstade under ett slumpmässigt
  valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under måndagen,
  tisdagen, torsdagen eller fredagen före valdagen fylla i
  enkäten. Förmiddagspasset var tre timmar och
  eftermiddagspasset en timma. Startpunkten för respektive pass
  valdes slumpmässigt.

  Vid de utvalda postkontoren insamlades 828 svarsenkäter.
  Andelen som vägrade fylla i enkäten var cirka 40 %. Siffran
  baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen
  kontroll av antalet vägrare eller kartläggning av deras
  bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant
  uppgav huvuddelen av vägrarna tidsbrist som motivet för vägran
  Under valdagen genomfördes VALU-95 vid 30 vallokaler.
  Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet
  med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade.
  Detta innebär till exempel att det i de två
  norrlandsregionerna utvaldes färre valdistrikt än i de övriga
  regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt
  stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt
  läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-95.
  På detta sätt kom 30 valdistrikt att utväljas. För varje
  valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass om två timmar
  och ett eftermiddagspass om en timma. Passens startpunkt
  valdes slumpmässigt. I vallokalerna insamlades 2618
  svarsenkäter. Andelen vägrare bedöms av fältombuden som
  genomgående lägre än vid postlokalerna. Data från postkontor
  och valdistrikt överfördes av ett teleföretag till SVTs
  VALU-system. Samtliga data från samtliga enkätsvar överfördes
  i tid och helt utan problem.

  
                RESULTAT

  A) Totala antalet svarsenkäter i VALU-95 blev alltså 3446,
  vilka låg till grund för analyser i valvakan. Svarsfrekvensen
  bedömdes totalt till cirka 70 procent. Internbortfallet vid
  enskilda frågor varierade men var i de flesta fall lägre än 5
  procent. Resultatet av frågan om typ av valsedel visade sig ej
  överensstämma med slutresultatet, sannolikt därför att frågan
  uppfattats olika av respondenterna.

  B) Utgående från VALU-95 beräknades med hjälp av viktning en
  prognos för slutresultatet av det svenska EU-parlamentsvalet.
  Prognosen, vilken SVT publicerade efter vallokalernas
  stängning klockan 20:00, redovisas i nedanstående tabell
  tillsammans med valmyndighetens officiella slutliga
  röstsammanräkning uttryckt i procent.

         m  c   fp  kds mp  s  v  övriga

  Prognos   21,8 7,3  5,2 3,8 17,2 29,9 11,9 2,9
  Valresultat 23,2 7,2  4,8 3,9 17,2 28,1 12,9 2,7

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 22  (2)FÖRTROENDE POLITIKER 13 (3)LOC 35 WIDTH 1
                       (4)MD=9

   (6) 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för
  svenska politiker?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      139 1.  Mycket stort
     1379 2.  Ganska stort
     1392 3.  Ganska litet
      457 4.  Mycket litet

      79 9.  Uppgift saknas
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0568 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Huvudort 6 Vallokalsröstning eller poströstning 7 Distrikt 8 Kön 9 Födelseår 10 Parti EU-parlamentsvalet 1995 11 Typ av valsedel 12 Personröstning 13 Tidpunkt röstbeslut 14 Parti riksdagsvalet 1994 15 Parti om val idag 16 Alternativ vid folkomröstningen 1994 17 Inställning till det svenska medlemskapet i EU 18 Inställning till EU som förbundsstat 19 Sverige bör gå ut ur EU eller förbli medlem 20 Förtroende för svenska politiker 21 Placering vänster-högerskalan 22 Medlem i fackförening 23 Arbetsmarknadsgrupp 24 Yrkesgrupp 25 Statlig, kommunal eller privat tjänst 26 Betydelse: Partiernas politik i EU-frågor 27 Betydelse: Partiernas insatser i svensk politik 28 Betydelse: Lojalitet med parti 29 Betydelse: Kandidaterna på valsedlarna 30 Betydelse: Miljön 31 Betydelse: Ekonomin 32 Betydelse: Sysselsättningen 33 Betydelse: Jordbruket 34 Betydelse: Freden i Europa 35 Betydelse: Nationella självständigheten 36 Betydelse: Drogpolitiken 37 Betydelse: Demokratin 38 Betydelse: Valutafrågan 39 Betydelse: Försvarsfråga 40 Inställning till gemensam EU-valuta 41 Inställning till att snabbt uppta nya medlemmar i EU 42 Inställning till svenskt deltagande i EU:s försvarssamarbete

VAR 1 SSD STUDY NR 0568              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0568


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Mars 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 VALU-95 - SVT:s vallokalsundersökning EU-parlamentsvalet 1995
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 HUVUDORT Loc 13 width 1 Huvudort 1379 0. Stockholm 380 1. Lund 943 2. Göteborg 744 3. Sundsvall
VAR 6 VALLOKAL EL POSTRÖST Loc 14 width 1 Vallokalsröstning eller poströstning 828 1. Poströstning 2618 2. Vallokal
VAR 7 DISTRIKT Loc 15 width 3 Distrikt 155 001. Posten Stockholm 10 124 005. Posten Norrtälje 50 007. Posten Solna 1 136 009. Trångsund 4 104 011. Sollentuna 15 236 013. S:t Göran 11 134 015. Farsta 1 67 017. Östhammar 1 83 019. Borg 1 200 021. Västerås 11 90 023. Hofors 1 37 101. Posten Kristianstad 1 46 105. Posten Lund 1 28 107. Gladhammar 45 109. Brännaregården 83 111. Skälderviken 33 113. Sjöbo 1 21 115. Slottsstaden 1 53 117. Eslöv 6 34 119. Ullareds 165 201. Posten Göteborg 1 43 205. Posten Mölndal 1 53 207. Flygeby-Näsby 132 209. Skärhamn 1 69 211. Johanneberg 6 127 213. S:t Pauli 1 155 215. Trollhättan 1 50 217. Säffle 7 149 219. Karlsäng 79 301. Posten Boden 1 59 305. Posten Sundsvall 1 70 307. Posten Östersund 1 104 309. Ånge 1 28 311. Härnosand 25 103 313. Sveg 2 75 315. Bjurholm 81 317. Holmsund södra 53 319. Luleå 6 55 321. Stadsön 3 37 323. Alterdalen
VAR 8 KÖN 1 Loc 18 width 1 MD=9 1 Är Du kvinna eller man? 1677 1. Kvinna 1631 2. Man 138 9. Uppgift saknas
VAR 9 FÖDELSEÅR 2 Loc 19 width 4 MD=9999 2 Vilket år är Du född? 1903. 1903 . . 1977. 1977 336 9999. Uppgift saknas Kod: 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Frek: 1 2 1 3 5 2 5 10 10 10 16 Kod: 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 Frek: 12 15 16 22 27 33 33 13 41 38 35 Kod: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Frek: 39 29 42 34 37 40 47 69 37 29 38 Kod: 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 Frek: 34 40 48 46 36 49 56 54 64 47 64 Kod: 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 Frek: 60 69 65 63 54 52 65 47 50 51 58 Kod: 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Frek: 50 55 64 69 70 58 57 62 65 64 55 Kod: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 9999 Frek: 65 70 67 63 59 41 69 44 336
VAR 10 PARTI EU-PARL VAL 1995 3 Loc 23 width 2 MD=99 3 Vilket parti röstade Du på idag? 801 01. Moderaterna 182 02. Centerpartiet 219 03. Folkpartiet 109 04. Kds 872 05. Socialdemokraterna 478 06. Vänsterpartiet 591 07. Miljöpartiet 95 08. Annat parti 49 09. Blankt 50 99. Uppgift saknas
VAR 11 TYP AV VALSEDEL 4 Loc 25 width 1 MD=9 4 Vilken typ av valsedel röstade Du på? 1435 1. På en valsedel med EU-positiv kandidat överst 1194 2. På en valsedel med en EU-negativ/EU-kritisk kandidat överst 513 3. På en valsedel utan kandidatnamn 209 8. Vet inte 95 9. Uppgift saknas
VAR 12 PERSONRÖSTNING 5 Loc 26 width 1 MD=9 5 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel? 1729 1. Ja 1655 5. Nej 62 9. Uppgift saknas
VAR 13 TIDPUNKT RÖSTBESLUT 6 Loc 27 width 1 MD=9 6 När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i EU-parlamentsvalet? 635 1. Idag 801 2. Under senaste veckan 563 3. Tidigare under valrörelsen 1395 4. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 52 9. Uppgift saknas
VAR 14 PARTI RIKSDAGSVAL 1994 7 Loc 28 width 2 MD=99 7 Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1994? 838 01. Moderaterna 209 02. Centerpartiet 301 03. Folkpartiet 129 04. Kds 1228 05. Socialdemokraterna 324 06. Vänsterpartiet 208 07. Miljöpartiet 24 08. Annat parti 27 09. Blankt 26 10. Röstade ej 86 11. Ej röstberättigad 1994 46 99. Uppgift saknas
VAR 15 PARTI OM RD-VAL IDAG 8 Loc 30 width 1 MD=9 8 Vilket parti skulle Du rösta på om det var riksdagsval idag? 877 1. Moderaterna 170 2. Centerpartiet 225 3. Folkpartiet 103 4. Kds 962 5. Socialdemokraterna 513 6. Vänsterpartiet 340 7. Miljöpartiet 91 8. Annat parti 165 9. Uppgift saknas
VAR 16 ALT FOLKOMRÖSTN 1994 9 Loc 31 width 1 MD=9 9 Vilket alternativ röstade Du på i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU? 1935 1. Jag röstade ja 1324 2. Jag röstade nej 32 3. Ja röstade blankt 46 4. Jag röstade inte 77 5. Jag var inte röstberättigad 32 9. Uppgift saknas
VAR 17 FÖR/MOT EU-MEDLEMSKAP 10 Loc 32 width 1 MD=9 10 Är Du idag i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU? 1638 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 1582 2. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 182 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 44 9. Uppgift saknas
VAR 18 EU FÖRBUNDSSTAT 11 Loc 33 width 1 MD=9 11 Tycker Du det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta staterna? 341 1. Mycket positivt 658 2. Ganska positivt 611 3. Varken positivt eller negativt 757 4. Ganska negativt 993 5. Mycket negativt 86 9. Uppgift saknas
VAR 19 SVERIGE LÄMNA EU 12 Loc 34 width 1 MD=9 12 Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller ska Sverige förbli medlem i EU? 1277 1. Sverige skall gå ut ur EU 1748 2. Sverige skall förbli medlem i EU 357 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 64 9. Uppgift saknas
VAR 20 FÖRTROENDE POLITIKER 13 Loc 35 width 1 MD=9 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 139 1. Mycket stort 1379 2. Ganska stort 1392 3. Ganska litet 457 4. Mycket lite 79 9. Uppgift saknas
VAR 21 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 14 Loc 36 width 1 MD=9 14 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 564 1. Klart till vänster 876 2. Något till vänster 726 3. Varken till vänster eller höger 784 4. Något till höger 410 5. Klart till höger 86 9. Uppgift saknas
VAR 22 MEDLEM FACKFÖRENING 15 Loc 37 width 1 MD=9 15 Är Du medlem i någon fackförening? 818 1. Ja, LO-förbund 809 2. Ja, TCO-förbund 439 3. Ja, SACO-förbund 1245 5. Nej 135 9. Uppgift saknas
VAR 23 ARBETSMARKNADSGRUPP 16 Loc 38 width 1 MD=9 16 Vilken av de här grupperna tillhör Du just nu? 2002 1. Förvärvsarbetande 24 2. Har beredskapsarbete/ALU/ungdomspraktik 15 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 143 4. Arbetslös 580 5. Ålderspensionär 120 6. Förtidspensionär 38 7. Hemarbetande 378 8. Studerande 146 9. Uppgift saknas
VAR 24 YRKESGRUPP 17 Loc 39 width 2 MD=99 17 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 1146 01. Tjänsteman 577 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 136 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 776 04. Arbetare 123 05. Arbetare med arbetsledande funktion 27 06. Egenanställd arbetare 24 07. Jordbrukare: ingen anställd 1 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 88 09. Företagare: ingen anställd 66 10. Företagare: 1-9 anställda 16 11. Företagare: 10 eller fler anställda 201 12. Aldrig yrkesarbetat 265 99. Uppgift saknas
VAR 25 OFF EL PRIV TJÄNST 18 Loc 41 width 1 MD=9 18 Arbetar/arbetare Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 534 1. Statlig 918 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1483 3. Privat 193 4. Aldrig yrkesarbetat 318 9. Uppgift saknas
VAR 26 VIKT POL EU-FRÅGOR 19 Loc 42 width 1 MD=9 19 Vilken betydelse har följande skäl för hur Du röstade idag i EU-parlamentsvalet? 19(1) Partiernas politik i EU-frågor 1303 1. Mycket stor 994 2. Ganska stor 357 3. Varken stor eller liten 116 4. Ganska liten 117 5. Mycket liten 559 9. Uppgift saknas
VAR 27 VIKT INSATS SV POL 19 Loc 43 width 1 MD=9 19(2) <Betydelse för röstbeslut> Partiernas insatser i svensk politik <Se F.19 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket stor 1012 2. Ganska stor 551 3. Varken stor eller liten 196 4. Ganska liten 166 5. Mycket liten 856 9. Uppgift saknas
VAR 28 VIKT LOJALITET PARTI 19 Loc 44 width 1 MD=9 19(3) <Betydelse för röstbeslut> Gammal vana/lojalitet med mitt parti <Se F.19 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket stor 522 2. Ganska stor 537 3. Varken stor eller liten 326 4. Ganska liten 886 5. Mycket liten 941 9. Uppgift saknas
VAR 29 VIKT KANDIDATER 19 Loc 45 width 1 MD=9 19(4) <Betydelse för röstbeslut> Kandidaterna på valsedlarna <Se F.19 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket stor 615 2. Ganska stor 496 3. Varken stor eller liten 318 4. Ganska liten 661 5. Mycket liten 919 9. Uppgift saknas
VAR 30 BETYDELSE MILJÖN 23 Loc 46 width 1 MD=9 23 Och vilken betydelse har följande frågor för hur Du röstade idag? 23(1) Miljön 1669 1. Mycket stor 919 2. Ganska stor 299 3. Varken stor eller liten 46 4. Ganska liten 41 5. Mycket liten 472 9. Uppgift saknas
VAR 31 BETYDELSE EKONOMIN 23 Loc 47 width 1 MD=9 23(2) <Betydelse för röstbeslut> Ekonomin <Se F.23 för fullständig frågetext> 1577 1. Mycket stor 939 2. Ganska stor 289 3. Varken stor eller liten 42 4. Ganska liten 49 5. Mycket liten 550 9. Uppgift saknas
VAR 32 BETYDELSE SYSSELSÄTTN 23 Loc 48 width 1 MD=9 23(3) <Betydelse för röstbeslut> Sysselsättningen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1549 1. Mycket stor 901 2. Ganska stor 340 3. Varken stor eller liten 60 4. Ganska liten 61 5. Mycket liten 535 9. Uppgift saknas
VAR 33 BETYDELSE JORDBRUKET 23 Loc 49 width 1 MD=9 23(4) <Betydelse för röstbeslut> Jordbruket <Se F.23 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket stor 698 2. Ganska stor 845 3. Varken stor eller liten 324 4. Ganska liten 250 5. Mycket liten 710 9. Uppgift saknas
VAR 34 BETYDELSE FREDEN EUR 23 Loc 50 width 1 MD=9 23(5) <Betydelse för röstbeslut> Freden i Europa <Se F.23 för fullständig frågetext> 1956 1. Mycket stor 594 2. Ganska stor 296 3. Varken stor eller liten 48 4. Ganska liten 56 5. Mycket liten 496 9. Uppgift saknas
VAR 35 BETYDELSE SJÄLVSTÄND 23 Loc 51 width 1 MD=9 23(6) <Betydelse för röstbeslut> Den nationella självständigheten <Se F.23 för fullständig frågetext> 1343 1. Mycket stor 675 2. Ganska stor 556 3. Varken stor eller liten 136 4. Ganska liten 87 5. Mycket liten 649 9. Uppgift saknas
VAR 36 BETYDELSE DROGPOLITIK 23 Loc 52 width 1 MD=9 23(7) <Betydelse för röstbeslut> Drogpolitiken (alkohol, narkotika etc) <Se F.23 för fullständig frågetext> 1287 1. Mycket stor 710 2. Ganska stor 541 3. Varken stor eller liten 163 4. Ganska liten 115 5. Mycket liten 630 9. Uppgift saknas
VAR 37 BETYDELSE DEMOKRATIN 23 Loc 53 width 1 MD=9 23(8) <Betydelse för röstbeslut> Demokratin <Se F.23 för fullständig frågetext> 1701 1. Mycket stor 696 2. Ganska stor 363 3. Varken stor eller liten 48 4. Ganska liten 52 5. Mycket liten 586 9. Uppgift saknas
VAR 38 BETYDELSE VALUTAN 23 Loc 54 width 1 MD=9 23(9) <Betydelse för röstbeslut> Valutafrågan <Se F.23 för fullständig frågetext> 908 1. Mycket stor 825 2. Ganska stor 746 3. Varken stor eller liten 172 4. Ganska liten 134 5. Mycket liten 661 9. Uppgift saknas
VAR 39 BETYDELSE FÖRSVARET 23 Loc 55 width 1 MD=9 23(10) <Betydelse för röstbeslut> Försvarsfrågan <Se F.23 för fullständig frågetext> 972 1. Mycket stor 741 2. Ganska stor 703 3. Varken stor eller liten 231 4. Ganska liten 174 5. Mycket liten 625 9. Uppgift saknas
VAR 40 GEMENSAM EU-VALUTA 33 Loc 56 width 1 MD=9 Vad är Din åsikt om följande förslag som förekommit i debatten om EU? 33 Införa en gemensam EU-valuta 343 1. Mycket bra förslag 557 2. Ganska bra förslag 721 3. Varken bra eller dåligt förslag 574 4. Ganska dåligt förslag 993 5. Mycket dåligt förslag 258 9. Uppgift saknas
VAR 41 NYA EU-MEDLEMMAR 34 Loc 57 width 1 MD=9 34 Fortast möjligt uppta länder som Polen, Tjeckien och Ungern som medlemmar i EU 553 1. Mycket bra förslag 787 2. Ganska bra förslag 1072 3. Varken bra eller dåligt förslag 357 4. Ganska dåligt förslag 348 5. Mycket dåligt förslag 329 9. Uppgift saknas
VAR 42 EU:S FÖRSVARSSAMARB 35 Loc 58 width 1 MD=9 35 Sverige skall delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete 406 1. Mycket bra förslag 500 2. Ganska bra förslag 580 3. Varken bra eller dåligt förslag 505 4. Ganska dåligt förslag 1178 5. Mycket dåligt förslag 277 9. Uppgift saknas