SVENSK VALUNDERSÖKNING 1994
                SSD 0570

              Primärforskare
              Mikael Gilljam,
              Sören Holmberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1994 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har därefter
  genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957 års
  folkomröstning i pensionsfrågan, 1980 års folkomröstning i
  kärnkraftsfrågan samt 1994 års folkomröstning om ett svenskt
  EU-medlemskap.

  Valundersökningen 1994 var således den trettonde
  riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av vissa
  registerdata. Intervjuerna med de slumpvis utvalda väljarna
  genomfördes av Statistiska centralbyråns intervjuare.
  Ansvariga för arbetet inom SCB har varit Antti Ahtiainen,
  Michael Nilsson och Olle Johansson.

  Valundersökningarna ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Arbetet med 1994 års valundersökning leddes
  gemensamt av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. Per Hedberg
  var forskningsassistent med ansvar för kodning, filbyggande
  och databearbetningar. Kodningen av intervjuformulären
  utfördes av Sophie Johansson och Anders Thelander. Sekreterare
  för forskningsprojektet var Anna-Gun Andersson.

  Undersökningarna har sedan valet 1960 finansierats av
  riksdagen via anslaget till valstatistiken.

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen som
  var röstberättigad i riksdagsvalet 1994. Med denna avgränsning
  utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen 1994, utländska
  medborgare samt personer som på grund av omyndigförklaring
  eller annat hinder ej äger rösträtt. I målpopulationen ingår
  även röstberättigade utlandssvenskar, men dessa ingår
  emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna sattes
  vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att personer
  över 80 år ej kontaktades för intervju. Det egentliga
  intervjuurvalet omfattar sålunda födelseårsklasserna 1914-1976

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny form
  av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel. Hälften av
  de som var med i undersökningen 1973 återintervjuades 1976,
  medan den andra urvalshälften ersattes med nya
  intervjupersoner. Denna "nya" hälft återintervjuades sedan vid
  valundersökningen 1979. Sett över en serie undersökningar
  kommer varje person att intervjuas två gånger.
  Valundersökningen 1994 kan alltså ses som steg två i panelen
  1991-1994 och som första steget i panelen 1994-1998. Den
  rullande paneluppläggningen gör det möjligt att studera
  individuella förändringar samtidigt som ett alltför stort
  bortfall, vanligt vid flerstegs panelundersökningar, undviks.

  Nettourvalet vid 1994 års undersökning omfattar totalt 3 341
  personer och består av tre delurval, benämnda P91, T94 och P94

  DELURVAL P91, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1991 års val. Delurvalet omfattar
  sammanlagt 1 491 personer.
  DELURVAL T94, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1994, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  1994. Delurvalet T94 omfattar 136 personer.
  DELURVAL P94, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1 714 personer.

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet personer
  kontaktades före valet, medan den andra halvan intervjuades
  efter valet. Fältarbetet startade den 22 augusti och pågick
  till mitten av november. De allra flesta intervjuerna gjordes
  vid hembesök hos urvalspersonerna. Vissa svårkontaktade och
  upptagna personer intervjuades per telefon.

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om hur
  intervjupersonerna röstat i de olika valen, om huruvida de
  följt partiledarutfrågningarna och partiledardebatten i TV och
  hur de upplevde valrörelsen.

  Den postenkät som skickades ut till de personer som
  intervjuades för folkomröstningen den 18 november 1994
  skickades även ut till de personer som deltog i
  valundersökningen. De 684 personer som var bortfall i
  valundersökningen fick inte enkäten.

  Andelen intervjuade personer utgör 80 procent av nettourvalet.
  Den helt dominerande bortfallsanledningen är vägran att medge
  intervju. Bortfallet finns medtaget i denna datafil.

  Nettourval          3 341

  Intervjuer          2 657
  - Fullständigt formulär   2 297
  - Förkortat formulär      237
  - Extremt förkortat formulär  123

  Bortfall            684

  Det totala bortfallet 1994 blev 20 procent. För att minska
  bortfallet har man sedan valundersökningen 1979 tillåtit
  intervjuarna i eftervalsetappen att genomföra förkortade eller
  extremt förkortade intervjuer med personer som var ovilliga
  att ställa upp eller som hade ont om tid.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1994. I samband med urvalsdragningen
  överfördes vissa folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst. Från
  kommunstatistiska publikationer överfördes information om den
  intervjuades kommun: kommunens storlek och tätortsgrad.

  
               PUBLIKATIONER

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Gilljam, M. & Holmberg, S. (1995): Väljarnas val. Rapport 15.
  Stockholm: Norstedts
  Gilljam, M. & Holmberg, S. (1995): "Så röstade väljarna".
  Allmänna valen 1994. Del 3 (SOS). Stockholm: SCB

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 22  (2)INTRESSE FÖR POLITIK 4  (3)LOC 35 WIDTH 1
                       (4)MD=6 or GE 9

   (6) 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
     Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in
     på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket
     intresserad,ganska intresserad, inte särskilt
     intresserad eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      269 1.  Mycket intresserad
     1192 2.  Ganska intresserad
      900 3.  Inte särskilt intresserad
      173 4.  Inte alls intresserad

      123 0.  Uppgift saknas
      684 9.  Bortfall
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0570 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Delurval 6 Urvalsetapp 7 Intervjuetapp 8 Intervjutyp 9 SCB:s resultatkod 10 Intervjuvecka 11 Födelseår 12 Kön 13 Läser nyheter och artiklar om politik i tidningen 14 Läsmängd rikspolitik 15 Läsmängd lokalpolitik 16 Läsmängd utrikespolitik 17 Ser på Rapport i TV2 18 Ser på Aktuellt i Kanal 1 19 Lyssnar på Ekots långa nyhetssändningar 20 Ser på Nyheterna i TV 4 21 Ser på nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3 22 Intresse för politik 23 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta 24 Viktig fråga för partival vid riksdagsvalet 25 Viktig fråga i valet 1 26 Viktig fråga i valet 2 27 Viktig fråga i valet 3 28 Viktig fråga i valet 4 29 Viktig fråga i valet 5 30 Vänsterpartiet minst 4 procent i valet 31 Miljöpartiet minst 4 procent i valet 32 Kristdemokratiska samhällspartiet minst 4 procent i valet 33 Ny demokrati minst 4 procent i valet 34 Regeringspartier - traditionella riksdagspartier 35 Regeringspartier - nya och mindre partier 36 Sysselsättning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 37 Sysselsättning: Bra politik - nya och mindre partier 38 Sysselsättning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 39 Sysselsättning: Nya och mindre partier med dålig politik 40 Miljö: Bra politik - traditionella riksdagspartier 41 Miljö: Bra politik - nya och mindre partier 42 Miljö: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 43 Miljö: Nya och mindre partier med dålig politik 44 Skatter: Bra politik - traditionella riksdagspartier 45 Skatter: Bra politik - nya och mindre partier 46 Skatter: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 47 Skatter: Dålig politik - nya och mindre partier 48 Sveriges ekonomi: Bra politik - traditionella riksdagspartier 49 Sveriges ekonomi: Bra politik - nya och mindre partier 50 Sveriges ekonomi: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 51 Sveriges ekonomi: Dålig politik - nya och mindre partier 52 Energi och kärnkraft: Bra politik - traditionella riksdagspartier 53 Energi och kärnkraft: Bra politik - nya och mindre partier 54 Energi och kärnkraft: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 55 Energi och kärnkraft: Dålig politik - nya och mindre partier 56 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - traditionella riksdagspartier 57 Utrikes- och säkerhetspolitik: Bra politik - nya och mindre partier 58 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 59 Utrikes- och säkerhetspolitik: Dålig politik - nya och mindre partier 60 Social trygghet: Bra politik - traditionella riksdagspartier 61 Social trygghet: Bra politik - nya och mindre partier 62 Social trygghet: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 63 Social trygghet: Dålig politik - nya och mindre partier 64 Barnomsorg: Bra politik - traditionella riksdagspartier 65 Barnomsorg: Bra politik - nya och mindre partier 66 Barnomsorg: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 67 Barnomsorg: Dålig politik - nya och mindre partier 68 EU: Bra politik - traditionella riksdagspartier 69 EU: Bra politik - nya och mindre partier 70 EU: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 71 EU: Dålig politik - nya och mindre partier 72 Flyktingfrågor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 73 Flyktingfrågor: Bra politik - nya och mindre partier 74 Flyktingfrågor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 75 Flyktingfrågor: Dålig politik - nya och mindre partier 76 Lag och ordning: Bra politik - traditionella riksdagspartier 77 Lag och ordning: Bra politik - nya och mindre partier 78 Lag och ordning: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 79 Lag och ordning: Dålig politik - nya och mindre partier 80 Jämställdhet: Bra politik - traditionella riksdagspartier 81 Jämställdhet: Bra politik - nya och mindre partier 82 Jämställdhet: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 83 Jämställdhet: Dålig politik - nya och mindre partier 84 Skol- och utbildningsfrågor: Bra politik - traditionella riksdagspartier 85 Skol- och utbildningsfrågor: Bra politik - nya och mindre partier 86 Skol- och utbildningsfrågor: Dålig politik - traditionella riksdagspartier 87 Skol- och utbildningsfrågor: Dålig politik - nya och mindre partier 88 Inställning till Centerpartiet 89 Inställning till Moderata samlingspartiet 90 Inställning till Vänsterpartiet 91 Inställning till Folkpartiet 92 Inställning till Socialdemokraterna 93 Inställning till Miljöpartiet 94 Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 95 Inställning till Ny demokrati 96 Inställning till Olof Johansson 97 Inställning till Carl Bildt 98 Inställning till Gudrun Schyman 99 Inställning till Bengt Westerberg 100 Inställning till Ingvar Carlsson 101 Inställning till Birger Schlaug 102 Inställning till Alf Svensson 103 Inställning till Vivianne Franzen 104 Inställning till Anne Wibble 105 Inställning till Mona Sahlin 106 Inställning till Maria-Pia Boethius 107 Inställning till Svenska Arbetsgivareföreningen 108 Inställning till LO 109 Inställning till TCO 110 Inställning till SACO 111 Inställning till LRF 112 Inställning till kampanjorganisationen Ja till Europa 113 Inställning till kampanjorganisationen Nej till EU 114 Inställning till miljörörelsen 115 Inställning till kvinnorörelsen 116 Inställning till organisationer för homosexuella 117 Inställning till svenska kyrkan 118 Inställning till frikyrkorna 119 Inställning till flyktingar 120 Förtroende för svenska politiker 121 Borgerliga partierna som regeringspartier 1976-1982 122 Socialdemokraterna som regeringsparti 1982-1991 123 Borgerliga partierna som regeringspartier 1991-1994 124 Borgerliga partierna som regeringspartier 1994-1998 125 Socialdemokraterna som regeringsparti 1994-1998 126 Minska den offentliga sektorn 127 Minska försvarsutgifterna 128 Minska de sociala bidragen 129 Höja skatten på höga inkomster 130 Privatisera statliga företag och affärsverk 131 Minska inkomstskillnaderna i samhället 132 Minska de sociala välfärdsutgifterna 133 Öka det ekonomiska stödet till invandrarkultur 134 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 135 Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 136 Höja vin- och spritpriserna 137 Förbjuda alla former av pornografi 138 Begränsa rätten till fri abort 139 Avskaffa vårdnadsbidraget 140 Ta emot färre flyktingar i Sverige 141 Minska u-hjälpen 142 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 143 Behålla kärnkraften efter år 2010 144 Stoppa planerna att bygga Öresundsbron 145 Slutförvara avfallet från kärnkraften i berggrunden 146 Införa personval 147 Införa könskvotering till höga chefsbefattningar 148 Bekämpa arbetslösheten eller inflationen i första hand 149 Bestämd uppfattning om bekämpning av arbetslösheten eller inflationen 150 Inställning till kärnkraften 151 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan 152 Inställning till ett svenskt EU-medlemskap 153 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 154 För ett medlemskap i EU - traditionella riksdagspartier 155 För ett medlemskap i EU - nya och mindre partier 156 Emot ett medlemskap i EU - traditionella riksdagspartier 157 Emot ett medlemskap i EU - nya och mindre partier 158 Skäl för/emot EU-medlemskap, 1 - norsk/finsk indelning 159 Skäl för/emot EU-medlemskap, 2 - norsk/finsk indelning 160 Skäl för/emot EU-medlemskap, 3 - norsk/finsk indelning 161 Skäl för/emot EU-medlemskap, 4 - norsk/finsk indelning 162 Skäl för/emot EU-medlemskap, 5 - norsk/finsk indelning 163 Skäl för/emot EU-medlemskap, 1 164 Skäl för/emot EU-medlemskap, 2 165 Skäl för/emot EU-medlemskap, 3 166 Skäl för/emot EU-medlemskap, 4 167 Skäl för/emot EU-medlemskap, 5 168 Sveriges framtida förhållande till EU 169 Statlig kontroll över näringslivet 170 Sociala reformer 171 Partierna bara intresserade av folks röster 172 Riksdagsledamöternas hänsyn till vad folk tycker 173 Viktigaste målsättningen för samhällsutvecklingen 174 Näst viktigaste målsättningen för samhällsutvecklingen 175 Minst viktiga målsättningen för samhällsutvecklingen 176 Samhällsform: Privat företagsamhet och marknadsekonomi 177 Samhällsform: Socialistisk 178 Samhällsform: Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 179 Samhällsform: Miljövänlig 180 Samhällsform: Avancerad teknik 181 Samhällsform: Kristna värden 182 Samhällsform: Lag och ordning 183 Samhällsform: Jämställdhet mellan män och kvinnor 184 Samhällsform: Svenska värden 185 Samhällsform: Familjens ställning 186 Samhällsform: Mångkulturell 187 Oroande inför framtiden: Miljöförstöringen 188 Oroande inför framtiden: Ekonomisk kris 189 Oroande inför framtiden: Situationen i Ryssland 190 Oroande inför framtiden: Ökat antal flyktingar 191 Oroande inför framtiden: Stor arbetslöshet 192 Oroande inför framtiden: Tilltagande våldsbrottslighet 193 Oroande inför framtiden: Sverige dras in i krig 194 Oroande inför framtiden: Sverige mindre demokratiskt 195 Självisk-osjälvisk: Människor i allmänhet 196 Självisk-osjälvisk: UP 197 Tilltro: Människor i allmänhet 198 Vet sitt bästa: Människor i allmänhet 199 Partianhängare 200 Partipreferens 201 Partiidentifikation 202 Närmaste parti 203 Näst bästa parti 204 Vänster-högerskalan: Folkpartiet 205 Vänster-högerskalan: Socialdemokraterna 206 Vänster-högerskalan: Moderata samlingspartiet 207 Vänster-högerskalan: Vänsterpartiet 208 Vänster-högerskalan: Centerpartiet 209 Vänster-högerskalan: Miljöpartiet 210 Vänster-högerskalan: Kristdemokratiska samhällspartiet 211 Vänster-högerskalan: Ny demokrati 212 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 213 Grön dimension: Centerpartiet 214 Grön dimension: Socialdemokraterna 215 Grön dimension: Moderata samlingspartiet 216 Grön dimension: Vänsterpartiet 217 Grön dimension: Folkpartiet 218 Grön dimension: Miljöpartiet 219 Grön dimension: Kristdemokratiska samhällspartiet 220 Grön dimension: Ny Demokrati 221 Grön dimension: UP själv 222 Inställning till EU: Folkpartiet 223 Inställning till EU: Socialdemokraterna 224 Inställning till EU: Moderaterna 225 Inställning till EU: Vänsterpartiet 226 Inställning till EU: Centerpartiet 227 Inställning till EU: Miljöpartiet 228 Inställning till EU: Kristdemokratiska samhällspartiet 229 Inställning till EU: Ny demokrati 230 Inställning till EU: UP själv 231 Inställning till flyktingar: Folkpartiet 232 Inställning till flyktingar: Socialdemokraterna 233 Inställning till flyktingar: Moderata samlingspartiet 234 Inställning till flyktingar: Vänsterpartiet 235 Inställning till flyktingar: Centerpartiet 236 Inställning till flyktingar: Miljöpartiet 237 Inställning till flyktingar: Kristdemokratiska samhällspartiet 238 Inställning till flyktingar: Ny demokrati 239 Inställning till flyktingar: UP själv 240 Jämställdhet: Folkpartiet 241 Jämställdhet: Socialdemokraterna 242 Jämställdhet: Moderaterna 243 Jämställdhet: Vänsterpartiet 244 Jämställdhet: Centerpartiet 245 Jämställdhet: Miljöpartiet 246 Jämställdhet: Kristdemokratiska samhällspartiet 247 Jämställdhet: Ny demokrati 248 Jämställdhet: UP själv 249 Avsikt att rösta 1994 250 Parti UP tänker rösta på 251 Röstade vid valet 1994 252 Partival vid riksdagsvalet 1994 253 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1994 254 Partival vid landstingsvalet 1994 255 Tidpunkt för röstbeslut 256 Parti om UP röstat 257 Röstskäl: Politik till fördel för egna yrkesgruppen 258 Röstskäl: Bra partiledare 259 Röstskäl: Anhängare av partiet 260 Röstskäl: Bra politik i många aktuella frågor 261 Röstskäl: Partiet har kompetenta personer 262 Röstskäl: Partiet har en bra ideologi 263 Röstskäl: Röstar alltid på partiet 264 Röstskäl: Bra riksdagskandidater 265 Valdeltagande i riksdagsvalet 1991 266 Partival vid riksdagsvalet 1991 267 Röstavsikt i folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 268 Alternativ i folkomröstningen 269 Troligt alternativ i folkomröstningen 270 Alternativ om UP skulle rösta i folkomröstningen 271 Läst artikel eller intervju med riksdagsledamot 272 Varit på möte eller sammankomst med riksdagsledamot 273 Skrivit brev eller annan kontakt med riksdagsledamot 274 Kännedom om namn på partiernas valsedlar 275 Riksdagskandidat 1: Parti 276 Riksdagskandidat 1: Kön 277 Riksdagskandidat 1: Partiledare 278 Riksdagskandidat 2: Parti 279 Riksdagskandidat 2: Kön 280 Riksdagskandidat 2: Partiledare 281 Riksdagskandidat 3: Parti 282 Riksdagskandidat 3: Kön 283 Riksdagskandidat 3: Partiledare 284 Riksdagskandidat 4: Parti 285 Riksdagskandidat 4: Kön 286 Riksdagskandidat 4: Partiledare 287 Andra beslut om hälften av politikerna vore kvinnor 288 Partitillhörighet Birgit Friggebo 289 Partitillhörighet Göran Persson 290 Partitillhörighet Karl Erik Olsson 291 Partitillhörighet Lars Tobisson 292 Partitillhörighet Marianne Samuelsson 293 Partitillhörighet Johan Lönnroth 294 Partitillhörighet Inger Davidson 295 Kunskap: Sjukersättningens andel av lönen 296 Kunskap: Antal riksdagsledamöter 297 Kunskap: Arbetslöshetens storlek 298 Kunskap: Andel av befolkningen födda utomlands 299 Kunskap: Kärnkraftavfallets slutförvaring 300 Kunskap: Spanien medlem i EU 301 Läst valbroschyr 302 Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier 303 Läst valbroschyr - nya och mindre partier 304 Besökt valmöte 305 Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier 306 Besökt valmöte - nya och mindre partier 307 Besök av valarbetare 308 Besök av valarbetare - traditionella riksdagspartier 309 Besök av valarbetare - nya och mindre partier 310 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen 311 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier 312 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - nya och mindre partier 313 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 314 Såg partiledardebatten i TV 315 Valfråga: Socialdemokraterna 1 316 Valfråga: Socialdemokraterna 2 317 Valfråga: Socialdemokraterna 3 318 Valfråga: Socialdemokraterna 4 319 Valfråga: Socialdemokraterna 5 320 Valfråga: Folkpartiet 1 321 Valfråga: Folkpartiet 2 322 Valfråga: Folkpartiet 3 323 Valfråga: Folkpartiet 4 324 Valfråga: Folkpartiet 5 325 Valfråga: Moderata samlingspartiet 1 326 Valfråga: Moderata samlingspartiet 2 327 Valfråga: Moderata samlingspartiet 3 328 Valfråga: Moderata samlingspartiet 4 329 Valfråga: Moderata samlingspartiet 5 330 Valfråga: Centerpartiet 1 331 Valfråga: Centerpartiet 2 332 Valfråga: Centerpartiet 3 333 Valfråga: Centerpartiet 4 334 Valfråga: Centerpartiet 5 335 Valfråga: Vänsterpartiet 1 336 Valfråga: Vänsterpartiet 2 337 Valfråga: Vänsterpartiet 3 338 Valfråga: Vänsterpartiet 4 339 Valfråga: Vänsterpartiet 5 340 Valfråga: Miljöpartiet 1 341 Valfråga: Miljöpartiet 2 342 Valfråga: Miljöpartiet 3 343 Valfråga: Miljöpartiet 4 344 Valfråga: Miljöpartiet 5 345 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 1 346 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 2 347 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 3 348 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 4 349 Valfråga: Kristdemokratiska samhällspartiet 5 350 Valfråga: Ny demokrati 1 351 Valfråga: Ny demokrati 2 352 Valfråga: Ny demokrati 3 353 Valfråga: Ny demokrati 4 354 Valfråga: Ny demokrati 5 355 Arbetsmarknadsgrupp 356 Tidigare förvärvsarbetande 357 Tid sedan senaste förvärvsarbete 358 Yrke 359 Heltids- eller deltidsarbete 360 Näringsgren 361 Yrkesgrupp 362 Statlig, kommunal eller privat tjänst 363 Räknar sig till viss samhällsklass 364 Självuppskattad samhällsklass 365 Arbetarklass eller medelklass 366 Studerande 367 Heltids- eller deltidsstudier 368 Skolutbildning 369 Arbetsmarknadsproblem 370 Försökt få arbete utan att lyckas 371 Försökt få arbeta heltid men endast fått deltid 372 Tvingats ta arbete under sina kvalifikationer 373 Friställd och fått nytt jobb inom en månad 374 Friställd och arbetslös mer än en månad 375 Genomgått AMS-utbildning 376 Förtidspensionerad delvis av arbetsmarknadsskäl 377 Beredskapsarbete 378 Annat arbetsmarknadsproblem 379 Arbetsmarknadsproblem i familjen 380 De senaste årens förändring i privatekonomin 381 De senaste årens förändring i den svenska ekonomin 382 De kommande årens förändring i privatekonomin 383 De kommande årens förändring i den svenska ekonomin 384 Medlem i facklig organisation 385 Facklig organisationstillhörighet 386 Aktiv medlem i facklig organisation 387 Medlem i politiskt parti eller organisation 388 Partimedlemskap 389 Medlemskap i politisk organisation 390 Aktiv medlem i politiskt parti eller organisation 391 Senaste året: Kontaktat politiker 392 Senaste året: Kontaktat tjänsteman 393 Senaste året: Burit kampanjmärke 394 Senaste året: Skrivit under namninsamling 395 Senaste året: Deltagit i demonstration 396 Senaste året: Bidragit ekonomiskt 397 Senaste året: Kontaktat massmedia 398 Kyrkobesök 399 Kyrka eller samfund 400 Annan kyrka eller samfund 401 Civilstånd 402 Make/maka: Arbetsmarknadsgrupp 403 Make/maka: Tidigare förvärvsarbetande 404 Make/maka: Yrke 405 Make/maka: Heltids- eller deltidsarbete 406 Make/maka: Näringsgren 407 Make/maka: Yrkesgrupp 408 Make/maka: Statlig, kommunal eller privat tjänst 409 Subjektiv klasstillhörighet 410 Uppväxtort 411 Bostadstyp 412 Hyr eller äger bostaden 413 Hemmavarande barn under 18 år 414 Hemmavarande barn 1: Kön 415 Hemmavarande barn 1: Ålder 416 Hemmavarande barn 2: Kön 417 Hemmavarande barn 2: Ålder 418 Hemmavarande barn 3: Kön 419 Hemmavarande barn 3: Ålder 420 Bostadsort 421 Önskar få "REDOGÖRELSE 91" 422 Önskar få "REDOGÖRELSE 94" 423 Besvarat enkäten 424 TV gynnade Vänsterpartiet 425 TV gynnade Socialdemokraterna 426 TV gynnade Centerpartiet 427 TV gynnade Folkpartiet 428 TV gynnade Moderata samlingspartiet 429 TV gynnade Kristdemokratiska samhällspartiet 430 TV gynnade Miljöpartiet 431 TV gynnade Ny demokrati 432 Valrörelsen 1994: Intressant och spännande 433 Valrörelsen 1994: För mycket partikäbbel 434 Valrörelsen 1994: Konfliktfylld och aggressiv 435 Valrörelsen 1994: Klara partiskillnader 436 Valrörelsen 1994: Koncentrerad på partiledarna 437 Valrörelsen 1994: Saklig och informativ 438 Valrörelsen 1994: Svårbegriplig debatt i massmedia 439 Valrörelsen 1994: Inställning till Vänsterpartiet 440 Valrörelsen 1994: Inställning till Socialdemokraterna 441 Valrörelsen 1994: Inställning till Centerpartiet 442 Valrörelsen 1994: Inställning till Folkpartiet 443 Valrörelsen 1994: Inställning till Moderata samlingspartiet 444 Valrörelsen 1994: Inställning till Kristdemokratiska samhällspartiet 445 Valrörelsen 1994: Inställning till Miljöparitet 446 Valrörelsen 1994: Inställning till Ny demokrati 447 Valrörelsen 1994: Förtroende för politikerna 448 Valrörelsen 1994: Förtroende för journalisterna 449 Valrörelsen 1994: Förtroende för opinionsinstituten 450 Önskar redogörelse av resultat 451 Besvarat EU-enkäten 452 Alternativ vid folkomröstningen om EU-medlemskap 453 Antal nämnda skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan 454 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 1 455 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 2 456 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 3 457 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 4 458 Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 5 459 Tidpunkt för röstbeslut i EU-frågan 460 Förändrat inställning under folkomröstningskampanjen 461 Lätt eller svårt bestämma hur man skulle rösta i folkomröstningen 462 Sveriges framtida förhållande till EU 463 Inställning till folkomröstning i EU-frågan 464 Allmän inställning till folkomröstningar 465 Folkomröstningen genomfördes på ett rättvist sätt 466 Bästa parti 467 Förtroende för svenska politiker 468 Senaste året: Deltagit i EU-demonstration 469 Senaste året: Burit kampanjknapp 470 Senaste året: Stött folkomröstningsorganisation 471 Senaste året: Varit på arrangemang om EU-frågor 472 Senaste året: Skrivit under namninsamling som gällt EU-frågan 473 Senaste året: Kontaktat politiker angående EU-fråga 474 Senaste året: Kontaktat massmedia i EU-fråga 475 Senaste året: Försökt övertyga någon annan i EU-frågan 476 Såg på slutdebatten i TV 477 Makes/makas röstning i folkomröstningen 478 Lämnat kommentar till undersökningen i enkäten 479 Önskat redogörelse för undersökningen 480 Åldersindelning - tre kategorier 481 Åldersindelning - sju kategorier 482 Bostadsort 4-ställig 483 Yrkessektor 484 Yrkesgruppstillhörighet 485 Kunskapsindex 1: Antal rätt 486 Kunskapsindex 2: Antal rätt 487 Kunskapsindex 1+2: Antal rätt 488 Kunskapsindex 5-ställigt 489 Offentlig/privat anställning 490 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 491 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 492 Utbildning - tre kategorier 493 Röstning i riksdagsvalet 1994 - sammanfattning 494 Röstning i kommunfullmäktigevalet 1994 - sammanfattning 495 Röstning i landstingsvalet 1994 - sammanfattning 496 Tidpunkt för röstningsbeslut - kontrollerad 497 Poströstning 1994 498 Röstning 1991 - kontrollerad minnesdata 499 Inkomst 500 Inkomst 5-ställig, 1991 års indelning 501 Inkomst 5-ställig, 1994 års indelning 502 EU-index 5-ställigt 503 Postmaterialist/materialist-index 504 Civilstånd 505 År för svenskt medborgarskap 506 Senaste invandringsår 507 Inkomst 1993 508 Mantalsår 509 Län 510 Riksdagsvalkrets 511 Valdeltagande i valkretsen 512 Röstat i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU 513 Röstat i riksdagsvalet 1994 514 Röstat landstingsvalet 1994 515 Röstat i kommunalfullmäktigevalet 1994 516 Poströstning 1994 517 Viktig sakfråga för partival: Skatter 518 Viktig sakfråga för partival: Ekonomi 519 Viktig sakfråga för partival: Vänster/höger-ideologi 520 Viktig sakfråga för partival: Socialpolitik och sjukvård 521 Viktig sakfråga för partival: Pensioner och äldrevård 522 Viktig sakfråga för partival: Moral - alkohol/narkotika - religion 523 Viktig sakfråga för partival: Familjepolitik 524 Viktig sakfråga för partival: Utbildning, skola, forskning 525 Viktig sakfråga för partival: Bostadspolitik 526 Viktig sakfråga för partival: Regionala frågor och jordbruk 527 Viktig sakfråga för partival: Miljöfrågor 528 Viktig sakfråga för partival: Internationella frågor 529 Viktig sakfråga för partival: Sysselsättning 530 Viktig sakfråga för partival: Energi och kärnkraft 531 Viktig sakfråga för partival: Löntagarfonder 532 Viktig sakfråga för partival: Offentlig sektor/systemskifte 533 Viktig sakfråga för partival: Politiska affärer/rättssamhälle 534 Viktig sakfråga för partival: EU-frågan 535 Viktig sakfråga för partival: Invandring- och flyktingfrågor 536 Viktig sakfråga för partival: Lag och ordning 537 Viktig sakfråga för partival: Kultur och fritid 538 Viktig sakfråga för partival: Byråkrati/pampvälde 539 Viktig sakfråga för partival: Kommunikationer 540 Viktig sakfråga för partival: Massmedier 541 Viktig sakfråga för partival: Arbetsliv och semester 542 Viktig sakfråga för partival: Näringsliv 543 Viktig sakfråga för partival: Arbetsplatsdemokrati 544 Viktig sakfråga för partival: Jämställdhet mellan kvinnor och män 545 Viktig sakfråga för partival: Grön/grå-ideologi 546 Viktig sakfråga för partival: Framtidstro och hopp för ungdomen 547 Viktig sakfråga för partival: Övriga sakfrågor 548 Viktig sakfråga för partival: Regeringsfrågan

VAR 1 SSD STUDY NR 0570              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0570


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Svensk valundersökning 1994
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 ID-nummer
VAR 5 DELURVAL Loc 15 width 2 MD=99 Delurval Anm. Delurval P91 utgörs av personer som ingår i panelen 1991-1994, dvs personer som även kontaktades vid 1991 års valundersökning. Delurval T94, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1994. Delurval P94 utgörs av personer i panelen 1994-1998, dvs personer som även kommer att kontaktas 1998. 1491 14. Delurval P91 136 15. Delurval T94 1713 16. Delurval P94 1 99. Uppgift saknas
VAR 6 URVALSETAPP Loc 17 width 1 MD=9 Urvalsetapp 1672 1. Etapp A: Avsedd att intervjuas före valet 1668 2. Etapp B: Avsedd att intervjuas efter valet 1 9. Uppgift saknas
VAR 7 INTERVJUETAPP Loc 18 width 1 MD=9 Intervjuetapp 1149 1. A-formulär: Intervjuad före valet 1508 2. B-formulär: Intervjuad efter valet 684 9. Bortfall
VAR 8 INTERVJUTYP Loc 19 width 1 Intervjutyp 1149 1. Intervjuad före valet 1102 2. Intervjuad efter valet: Besöksintervju 46 3. Intervjuad efter valet: Telefonintervju 237 4. Intervjuad efter valet: Förkortad intervju 123 5. Intervjuad efter valet: Extremt förkortad intervju 2 6. Ej deltagit i förvalsintervjuerna, men svarat på enkäten 682 9. Bortfall i både intervju och enkät
VAR 9 SCB:S RESULTATKOD Loc 20 width 1 MD=9 SCB:s resultatkod 1978 1. Besöksintervju 454 2. Telefonintervju 242 3. Brevenkät 78 4. Bortfall: Förhindrad medverkan 180 5. Bortfall: Oanträffad 405 6. Bortfall: Avböjd medverkan 4 9. Uppgift saknas
VAR 10 INTERVJUVECKA Loc 21 width 2 MD=99 Intervjuvecka 177 34. Vecka 34: 22-28 augusti 369 35. Vecka 35: 29 augusti - 4 september 344 36. Vecka 36: 5-11 september 265 37. Vecka 37: 12-18 september 167 38. Vecka 38: 19-25 september 379 39. Vecka 39: 26 september - 2 oktober 346 40. Vecka 40: 3-9 oktober 364 41. Vecka 41: 10-16 oktober 211 42. Vecka 42: 17-23 oktober 257 43. Vecka 43: 24-30 oktober 157 44. Vecka 44: 31 oktober - 6 november 136 45. Vecka 45: 7-13 november 57 46. Vecka 46: 14-20 november 112 99. Uppgift saknas
VAR 11 FÖDELSEÅR Loc 23 width 2 MD=99 Födelseår 14. 1914 . . 76. 1976 1 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 22 27 39 33 37 33 39 54 41 48 34 51 38 37 38 42 37 48 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 29 40 46 40 50 44 48 55 46 48 75 55 62 66 78 58 62 69 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 48 51 61 53 51 53 66 60 69 60 54 53 55 71 68 85 82 59 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 99 Frek: 63 65 57 55 64 74 88 58 48 1
VAR 12 KÖN Loc 25 width 1 MD=9 Kön 1713 1. Man 1627 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 13 LÄSER OM POL I TIDNING 1 Loc 26 width 1 MD=6 or GE 9 1 Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 362 1. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 703 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 1100 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 127 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 4 7. Annat svar 1 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 14 LÄSMÄNGD RIKSPOLITIK 2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 6 2 När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om: (VISA SVARSKORT) 2A Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om rikspolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 214 1. Läser i stort sett allt 993 2. Läser ganska mycket 861 3. Läser inte särskilt mycket 100 4. Läser ingenting/nästan ingenting 2 5. Vet inte/vill ej svara 127 0. Frågan ej tillämplig 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 15 LÄSMÄNGD LOKALPOLITIK 2 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 6 2B Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om lokalpolitik/kommunala frågor? <Se F.2 för fullständig frågetext> 362 1. Läser i stort sett allt 979 2. Läser ganska mycket 706 3. Läser inte särskilt mycket 121 4. Läser ingenting/nästan ingenting 2 5. Vet inte/vill ej svara 127 0. Frågan ej tillämplig 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 16 LÄSMÄNGD UTRIKESPOL 2 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 6 2C Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om politik i andra länder/utlandssidorna? <Se F.2 för fullständig frågetext> 122 1. Läser i stort sett allt 580 2. Läser ganska mycket 1003 3. Läser inte särskilt mycket 464 4. Läser ingenting/nästan ingenting 1 5. Vet inte/vill ej svara 127 0. Frågan ej tillämplig 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 17 SER PÅ RAPPORT 3 Loc 30 width 1 MD=6 or GE 9 3 När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på (... NYHETSPROGRAM)? (VISA SVARSKORT) 3A Hur ofta brukar Du se på Rapport i TV2? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 774 1. 6-7 dagar i veckan 684 2. 3-5 dagar i veckan 463 3. 1-2 dagar i veckan 289 4. Mera sällan 84 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 18 SER PÅ AKTUELLT 3 Loc 31 width 1 MD=6 or GE 9 3B Hur ofta brukar Du se på Aktuellt i TV:s Kanal 1? <Se F.3 för fullständig frågetext> 496 1. 6-7 dagar i veckan 769 2. 3-5 dagar i veckan 589 3. 1-2 dagar i veckan 358 4. Mera sällan 80 5. Aldrig 5 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 19 LYSSNAR PÅ LÅNGA EKOT 3 Loc 32 width 1 MD=6 or GE 9 3C Hur ofta brukar Du lyssna på Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? <Se F.3 för fullständig frågetext> 269 1. 6-7 dagar i veckan 310 2. 3-5 dagar i veckan 273 3. 1-2 dagar i veckan 768 4. Mera sällan 674 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 20 SER PÅ NYHETERNA TV 4 3 Loc 33 width 1 MD=6 or GE 9 3D Hur ofta brukar Du se på Nyheterna i TV 4? <Se F.3 för fullständig frågetext> 392 1. 6-7 dagar i veckan 669 2. 3-5 dagar i veckan 588 3. 1-2 dagar i veckan 491 4. Mera sällan 151 5. Aldrig 6 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 21 SER PÅ 3 MINUTER TV3 3 Loc 34 width 1 MD=6 or GE 9 3E Hur ofta brukar Du se på nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3? <Se F.3 för fullständig frågetext> 61 1. 6-7 dagar i veckan 127 2. 3-5 dagar i veckan 174 3. 1-2 dagar i veckan 489 4. Mera sällan 1444 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 22 INTRESSE FÖR POLITIK 4 Loc 35 width 1 MD=6 or GE 9 4 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 269 1. Mycket intresserad 1192 2. Ganska intresserad 900 3. Inte särskilt intresserad 173 4. Inte alls intresserad 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 23 DISKUTERAR POLITIK 5 Loc 36 width 1 MD=6 or GE 9 5 Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 259 1. Mycket ofta 881 2. Ganska ofta 1039 3. Inte särskilt ofta 114 4. Inte alls 1 7. Annat svar 3 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 24 VIKTIG FRÅGA FÖR P-VAL 6 Loc 37 width 1 MD=6 or GE 9 6 Om Du tänker på valet i år. Är/Var det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du tänker rösta/röstade på vid riksdagsvalet den 18 september? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det ytterligare någon fråga som är/var viktig för Dig när Du väljer/valde parti i riksdagsvalet? Vilken eller vilka ytterligare frågor? FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ OM DEN STÄLLDES I FÖR- ELLER EFTERVALSETAPPEN. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 714 1. Ja, flera viktiga frågor 1078 2. Ja, en viktig fråga 438 5. Nej, ingen fråga viktig 33 7. Röstade inte i riksdagsvalet 34 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 25 VIKTIG FRÅGA I VALET 1 6 Loc 38 width 3 MD= 0 or GE 996 6(1) Viktig fråga i valet 1 <Se F.6 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 60 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 0 002. Lägre skatter 1 003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 0 004. Marginalskatt 0 005. Skattereformen 0 006. Moms på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 1 009. Indirekta skatter/punktskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 1 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag) 1 012. Värnskatt 0 013. Skatteväxling 247 020. Sveriges ekonomi 7 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, handelsbalans, fri konkurrens 5 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 0 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 028. Lågkonjunkturen 56 029. Budgetunderskottet, statsskulden 3 030. Offentlig sektor 2 031. Nedskärningar i offentlig service 0 035. Privatiseringar 37 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 2 042. Sociala bidrag 7 044. Välfärdssamhället, social trygghet 19 047. Fördelningspolitik 45 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. ATP-fonderna 0 052. Privata pensionsförsäkringar 36 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 46 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 1 072. Husläkarsystem 7 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. AIDS-problemet 13 078. Karensdag för vård av sjukt barn 0 080. Alkohol/narkotika bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 83 085. Familjepolitik/barnomsorg 16 086. Vårdnadsbidrag/barnomsorgspeng/barnkonto 0 087. Privat baromsorg 4 089. Förlängd föräldraförsäkring 0 091. Pappaledighet 0 092. Barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 1 096. Sextimmars arbetsdag - kortade arbetstid 21 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 0 103. Grundskolan 0 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 1 107. Högskola/forskning 0 108. Egen dator i skolan 2 110. Fritid/idrott 2 111. Ungdomens framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 6 120. Bostadspolitik allmänt 1 121. Villaägar ekonomi 0 122. Bostadsrätters ekonomi 2 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostadsbrist - ungdomar 0 126. Boendemiljö 2 130. Decentralisering - lokaliseringspolitik - regionalpolitik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 7 140. Jordbrukspolitik, mat 0 143. Livsmedelssubventioner 1 144. Matpriser 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 0 154. Förbudspolitik 169 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 169. Miljöavgifter, miljöskatt 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsningar, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 6 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 0 176. Bensinpriset 1 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 181. Ungdomsbrottslighet 0 182. Våld på gator och torg 2 183. Lag och ordning 0 184. Stig Bergling-affären 9 190. Religion, moral och etik, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Pornografi och prostitution 1 192. Abort 0 193. Genmanipulation 0 194. Hederlighet 0 200. Massmedia - Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam TV kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna... 1 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 3 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 9 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 0 225. U-båtskränkningar 0 226. Neutralitet/alliansfrihet 103 227. EU-allmänt 0 228. EES-avtalet 0 229. Motiveringar för och emot EU 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Tidigare Jugoslavien 0 235. Mellan Östern 0 236. USA 589 240. Sysselsättning, arbetslöshet 15 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 2 244. Arbetsmiljö 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar (alla måste ställa upp) 4 247. A-kassa, arbetslöshetsersättning och karensdagar därmed 2 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 11 251. Företagens villkor (gäller även småföretag) 3 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 7 261. Kärnkraft 1 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 2 271. Marknadsekonomi 1 272. Kontroll över marknaden/valutareglering 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 5 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 0 297. Jämställdhet mellan män och kvinnor i politiken 0 298. Jämställdheten mellan män och kvinnor i hemmet 0 300. Rättssamhället/rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 17 310. Invandrarpolitik 8 311. Flyktingfrågor 0 312. Rasism, främlingsfientlighet 4 315. Framtiden 4 320. Övriga sakfrågor 7 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. konservatism, traditioner, det gamla 4 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 0 338. Mer demokrati, mot diktatur 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik/högerextremism 0 341. Radikalism 2 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 9 344. Rättvisa 0 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 4 346. Valfrihet, frihet 2 347. Demokratiska fri- och rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet ... (äganderätt) 0 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 0 351. Partipolitiskt samarbete 2 360. Förtroende för partier och politiker 0 370. Partiledare 1 380. Klassamhället (gruppreferenser) 14 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 0 391. Röd- grönt regeringsalternativ 0 392. Blocköverskridande regeringsalternativ 0 395. S-fp som regeringsalternativ 3 500. Lokala och kommunala frågor 2 598. Svaret = alla frågor 6 599. Övrigt 0 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 33 777. Röstade inte 34 888. Vet inte/vill ej svara 438 000. Frågan ej tillämplig 368 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall
VAR 26 VIKTIG FRÅGA I VALET 2 6 Loc 41 width 3 MD= 0 or GE 996 6(2) Viktig fråga i valet 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 25 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 33 777. Röstade inte 34 888. Vet inte/vill ej svara 823 000. Frågan ej tillämplig 362 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 9 12 20 21 22 25 26 29 30 31 35 Frek: 83 1 2 1 187 8 1 1 2 50 1 2 1 Kod: 40 42 44 47 50 60 70 71 73 75 78 85 86 Frek: 74 4 6 21 20 48 67 3 4 1 5 99 6 Kod: 89 92 95 96 100 106 107 110 120 123 130 140 160 Frek: 2 1 1 4 42 1 2 1 8 2 2 2 159 Kod: 164 169 170 172 180 183 190 192 210 220 222 224 226 Frek: 1 1 1 16 2 5 1 1 1 3 5 1 1 Kod: 227 229 230 240 241 243 247 250 251 260 261 280 281 Frek: 108 1 2 216 6 1 4 2 4 9 9 1 1 Kod: 295 310 311 315 320 330 331 335 336 344 346 350 360 Frek: 9 15 12 5 3 6 1 2 1 4 4 3 2 Kod: 370 390 500 599 777 888 0 996 999 Frek: 1 4 3 2 33 34 823 362 684
VAR 27 VIKTIG FRÅGA I VALET 3 6 Loc 44 width 3 MD= 0 or GE 996 6(3) Viktig fråga i valet 3 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 25 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 33 777. Röstade inte 34 888. Vet inte/vill ej svara 1486 000. Frågan ej tillämplig 361 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 7 9 12 20 21 24 25 28 29 30 Frek: 29 1 1 2 68 4 4 1 2 15 1 Kod: 35 40 42 44 47 50 51 60 69 70 73 Frek: 2 56 3 7 12 15 1 28 1 45 2 Kod: 78 80 85 86 89 96 100 111 115 120 123 Frek: 4 1 57 2 2 2 38 1 1 4 1 Kod: 130 140 160 162 170 172 180 182 183 190 220 Frek: 3 4 83 1 2 1 2 1 5 2 4 Kod: 222 224 227 230 240 241 251 260 261 264 281 Frek: 6 2 52 1 64 1 3 5 7 1 2 Kod: 295 300 310 311 315 320 330 335 336 344 346 Frek: 14 1 19 17 1 4 4 2 1 5 2 Kod: 347 350 360 390 500 599 777 888 0 996 999 Frek: 1 2 1 1 1 2 33 34 1486 361 684 Kod: 347 350 360 390 500 599 777 888 0 996 999 Frek: 1 2 1 1 1 2 33 34 1486 361 684
VAR 28 VIKTIG FRÅGA I VALET 4 6 Loc 47 width 3 MD= 0 or GE 996 6(4) Viktig fråga i valet 4 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 25 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 33 777. Röstade inte 34 888. Vet inte/vill ej svara 1933 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 20 21 29 30 35 40 42 44 47 50 Frek: 12 17 3 3 2 1 35 1 1 2 5 Kod: 60 70 71 73 85 86 100 110 130 160 180 Frek: 19 12 1 2 22 3 28 1 2 22 1 Kod: 183 190 220 222 224 227 230 240 241 247 250 Frek: 2 2 2 4 3 26 1 22 2 1 2 Kod: 260 261 295 310 311 312 315 320 330 336 360 Frek: 5 2 6 2 9 1 1 1 1 1 1 Kod: 370 390 777 888 0 996 999 Frek: 3 2 33 34 1933 360 684
VAR 29 VIKTIG FRÅGA I VALET 5 6 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 996 6(5) Viktig fråga i valet 5 <Se F.6 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 25 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 33 777. Röstade inte 34 888. Vet inte/vill ej svara 2106 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 20 21 24 40 42 44 47 50 60 70 Frek: 4 5 1 1 8 1 2 2 2 4 6 Kod: 85 86 100 106 110 160 183 190 220 222 224 Frek: 7 1 8 1 1 10 4 1 1 1 1 Kod: 227 240 241 250 251 260 295 311 335 344 347 Frek: 21 9 1 1 1 1 5 6 1 2 1 Kod: 370 500 599 777 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 33 34 2106 360 684
VAR 30 VÄNSTERPARTI MINST 4% 7 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 8 7A Hur tror att det kommer att gå för vänsterpartiet, miljöpartiet, kristdemokratiska samhällspartiet och ny demokrati i riksdagsvalet? 7AA Tror Du att vänsterpartiet kommer att få minst fyra procent i valet och därmed komma in i riksdagen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 823 1. Ja 220 5. Nej 102 6. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 31 MILJÖPARTIET MINST 4% 7 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 8 7AB Tror Du att miljöpartiet kommer att få minst fyra procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.7A för fullständig frågetext> 668 1. Ja 392 5. Nej 85 6. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 32 KRISTDEM MINST 4% 7 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 8 7AC Tror Du att kds - kristdemokratiska samhällspartiet kommer att få minst fyra procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.7A för fullständig frågetext> 627 1. Ja 384 5. Nej 134 6. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 33 NY DEMOKRATI MINST 4% 7 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 8 7AD Tror Du att ny demokrati kommer att få minst fyra procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.7A för fullständig frågetext> 49 1. Ja 1048 5. Nej 48 6. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 34 REGERINGSPARTIER 1 7 Loc 57 width 2 MD=90 or GE 96 7B Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? (TILLÄGGSFRÅGA) Skulle Du vilja ha med något mer parti i regeringen? 7B(1) Regeringspartier - traditionella riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 16 00. Endast nya och mindre partier nämnda 6 11. Vänsterpartiet 290 12. Socialdemokraterna 19 13. Centerpartiet 13 14. Folkpartiet 62 15. Moderata samlingspartiet 112 20. V-S 4 21. V-C 1 22. V-Fp 32 24. S-C 88 25. S-Fp 29 26. S-M 16 27. C-Fp 16 28. C-M 35 29. Fp-M 6 30. V-S-C 17 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 21 36. S-C-Fp 5 37. S-C-M 9 38. S-Fp-M 137 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 17 43. S-C-Fp-M 6 50. V-S-C-Fp-M 2 62. Socialistisk 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 12 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 3 77. Stark enpartiregering 30 80. Samlingsregering 10 81. Alla (riksdags)partier 4 83. Inga partier 1 85. Arbetarklassen, arbetarna, låginkomsttagarna 121 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 35 REGERINGSPARTIER 2 7 Loc 59 width 2 MD=90 or GE 96 7B(2) Regeringspartier - små och nya partier <Se F.7B för fullständig frågetext> 727 00. Inga nya och mindre partier nämnda 10 60. Ny demokrati 118 61. Miljöpartiet - de gröna 148 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 2 64. Övriga rikspartier 13 70. Kds-Mp 3 71. Kds-Nyd 4 74. Mp-Nyd 1 80. Kds-Mp-Nyd 121 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 36 SYSSELSÄTTN: BRA-1 8 Loc 61 width 2 MD=96 or GE 99 8 Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som har varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. (VISA SVARSKORT) Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)? Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)? 8(1.1) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 19 00. Endast nya och mindre partier nämnda 37 11. Vänsterpartiet 618 12. Socialdemokraterna 25 13. Centerpartiet 22 14. Folkpartiet 202 15. Moderata samlingspartiet 97 20. V-S 1 21. V-C 12 24. S-C 32 25. S-Fp 40 26. S-M 2 27. C-Fp 9 28. C-M 40 29. Fp-M 3 30. V-S-C 6 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 4 36. S-C-Fp 3 37. S-C-M 4 38. S-Fp-M 33 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 7 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 86 81. Alla (riksdags)partier 441 95. Inga partier 544 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 37 SYSSELSÄTTN: BRA-2 8 Loc 63 width 2 MD=96 or GE 99 8(1.2) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1217 00. Inga nya och mindre partier nämnda 5 60. Ny demokrati 45 61. Miljöpartiet - de gröna 42 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 1 71. Kds-Nyd 1 74. Mp-Nyd 441 95. Inga partier 544 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 38 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-1 8 Loc 65 width 2 MD=96 or GE 99 8(1.3) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 152 00. Endast nya och mindre partier nämnda 107 11. Vänsterpartiet 88 12. Socialdemokraterna 18 13. Centerpartiet 18 14. Folkpartiet 376 15. Moderata samlingspartiet 33 20. V-S 4 21. V-C 3 22. V-Fp 3 23. V-M 3 26. S-M 8 27. C-Fp 8 28. C-M 11 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 32. V-S-M 54 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 2 42. V-C-Fp-M 4 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 103 81. Alla (riksdags)partier 488 95. Inga partier 809 98. Vet inte/vill ej svara 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 39 SYSSELSÄTTN: DÅLIG-2 8 Loc 67 width 2 MD=96 or GE 99 8(1.4) Sysselsättningsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 669 00. Inga nya och mindre partier nämnda 86 60. Ny demokrati 108 61. Miljöpartiet - de gröna 85 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 9 70. Kds-Mp 22 71. Kds-Nyd 17 74. Mp-Nyd 3 80. Kds-Mp-Nyd 488 95. Inga partier 809 98. Vet inte/vill ej svara 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 40 MILJÖFRÅGOR: BRA-1 8 Loc 69 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.1) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 739 00. Endast nya och mindre partier nämnda 130 11. Vänsterpartiet 77 12. Socialdemokraterna 593 13. Centerpartiet 14 14. Folkpartiet 34 15. Moderata samlingspartiet 11 20. V-S 54 21. V-C 1 23. V-M 30 24. S-C 5 25. S-Fp 5 26. S-M 16 27. C-Fp 8 28. C-M 5 29. Fp-M 4 30. V-S-C 1 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 2 38. S-Fp-M 4 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 3 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 79 81. Alla (riksdags)partier 143 95. Inga partier 331 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 41 MILJÖFRÅGOR: BRA-2 8 Loc 71 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.2) Miljöfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 474 00. Inga nya och mindre partier nämnda 6 60. Ny demokrati 1315 61. Miljöpartiet - de gröna 15 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 9 70. Kds-Mp 2 74. Mp-Nyd 2 80. Kds-Mp-Nyd 143 95. Inga partier 331 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 42 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 73 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.3) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 120 00. Endast nya och mindre partier nämnda 22 11. Vänsterpartiet 48 12. Socialdemokraterna 24 13. Centerpartiet 11 14. Folkpartiet 386 15. Moderata samlingspartiet 4 20. V-S 3 21. V-C 1 22. V-Fp 1 23. V-M 2 25. S-Fp 60 26. S-M 1 27. C-Fp 3 28. C-M 17 29. Fp-M 1 31. V-S-Fp 1 35. V-Fp-M 1 37. S-C-M 15 38. S-Fp-M 15 39. C-Fp-M 2 42. V-C-Fp-M 10 43. S-C-Fp-M 8 44. V-S-Fp-M 16 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 53 81. Alla (riksdags)partier 633 95. Inga partier 838 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 43 MILJÖFRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 75 width 2 MD=96 or GE 99 8(2.4) Miljöfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 607 00. Inga nya och mindre partier nämnda 104 60. Ny demokrati 39 61. Miljöpartiet - de gröna 36 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 70. Kds-Mp 37 71. Kds-Nyd 1 74. Mp-Nyd 1 80. Kds-Mp-Nyd 633 95. Inga partier 838 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 44 SKATTEFRÅGOR: BRA-1 8 Loc 77 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.1) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 22 00. Endast nya och mindre partier nämnda 44 11. Vänsterpartiet 514 12. Socialdemokraterna 20 13. Centerpartiet 67 14. Folkpartiet 452 15. Moderata samlingspartiet 91 20. V-S 7 24. S-C 38 25. S-Fp 27 26. S-M 11 27. C-Fp 12 28. C-M 54 29. Fp-M 1 30. V-S-C 2 31. V-S-Fp 7 36. S-C-Fp 2 38. S-Fp-M 48 39. C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 19 81. Alla (riksdags)partier 281 95. Inga partier 573 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 45 SKATTEFRÅGOR: BRA-2 8 Loc 79 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.2) Skattefrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1337 00. Inga nya och mindre partier nämnda 16 60. Ny demokrati 29 61. Miljöpartiet - de gröna 54 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 1 70. Kds-Mp 5 71. Kds-Nyd 281 95. Inga partier 573 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 46 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 81 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.3) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 55 00. Endast nya och mindre partier nämnda 140 11. Vänsterpartiet 238 12. Socialdemokraterna 9 13. Centerpartiet 25 14. Folkpartiet 555 15. Moderata samlingspartiet 126 20. V-S 2 21. V-C 3 22. V-Fp 4 23. V-M 2 24. S-C 4 25. S-Fp 9 26. S-M 1 27. C-Fp 5 28. C-M 20 29. Fp-M 2 30. V-S-C 3 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 2 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 1 37. S-C-M 55 39. C-Fp-M 2 42. V-C-Fp-M 3 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 62. Socialistisk 4 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 84 81. Alla (riksdags)partier 238 95. Inga partier 701 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 47 SKATTEFRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 83 width 2 MD=96 or GE 99 8(3.4) Skattefrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1138 00. Inga nya och mindre partier nämnda 63 60. Ny demokrati 87 61. Miljöpartiet - de gröna 47 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 3 70. Kds-Mp 9 71. Kds-Nyd 9 74. Mp-Nyd 2 80. Kds-Mp-Nyd 238 95. Inga partier 701 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 48 EKONOMI: BRA-1 8 Loc 85 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.1) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 25 00. Endast nya och mindre partier nämnda 20 11. Vänsterpartiet 477 12. Socialdemokraterna 24 13. Centerpartiet 36 14. Folkpartiet 322 15. Moderata samlingspartiet 40 20. V-S 12 24. S-C 31 25. S-Fp 50 26. S-M 5 27. C-Fp 18 28. C-M 73 29. Fp-M 3 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 6 36. S-C-Fp 6 37. S-C-M 13 38. S-Fp-M 64 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 13 43. S-C-Fp-M 3 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 68 81. Alla (riksdags)partier 351 95. Inga partier 633 98. Vet inte/vill ej svara 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 49 EKONOMI: BRA-2 8 Loc 87 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.2) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1190 00. Inga nya och mindre partier nämnda 18 60. Ny demokrati 33 61. Miljöpartiet - de gröna 63 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 3 70. Kds-Mp 4 71. Kds-Nyd 351 95. Inga partier 633 98. Vet inte/vill ej svara 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 50 EKONOMI: DÅLIG-1 8 Loc 89 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.3) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 150 00. Endast nya och mindre partier nämnda 207 11. Vänsterpartiet 131 12. Socialdemokraterna 8 13. Centerpartiet 27 14. Folkpartiet 298 15. Moderata samlingspartiet 83 20. V-S 7 21. V-C 4 22. V-Fp 5 23. V-M 1 24. S-C 4 25. S-Fp 4 26. S-M 4 27. C-Fp 7 28. C-M 22 29. Fp-M 3 31. V-S-Fp 1 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 1 36. S-C-Fp 79 39. C-Fp-M 3 42. V-C-Fp-M 3 43. S-C-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 1 62. Socialistisk 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 6 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 146 81. Alla (riksdags)partier 297 95. Inga partier 790 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 51 EKONOMI: DÅLIG-2 8 Loc 91 width 2 MD=96 or GE 99 8(4.4) Frågor som rör Sveriges ekonomi: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 827 00. Inga nya och mindre partier nämnda 91 60. Ny demokrati 153 61. Miljöpartiet - de gröna 82 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 7 70. Kds-Mp 21 71. Kds-Nyd 19 74. Mp-Nyd 10 80. Kds-Mp-Nyd 297 95. Inga partier 790 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 52 ENERGI: BRA-1 8 Loc 93 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.1) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 174 00. Endast nya och mindre partier nämnda 52 11. Vänsterpartiet 137 12. Socialdemokraterna 494 13. Centerpartiet 29 14. Folkpartiet 200 15. Moderata samlingspartiet 11 20. V-S 65 21. V-C 1 22. V-Fp 33 24. S-C 13 25. S-Fp 73 26. S-M 7 27. C-Fp 2 28. C-M 37 29. Fp-M 3 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 2 36. S-C-Fp 4 37. S-C-M 44 38. S-Fp-M 5 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 5 43. S-C-Fp-M 3 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 70. Oberoende 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 16 81. Alla (riksdags)partier 208 95. Inga partier 673 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 53 ENERGI: BRA-2 8 Loc 95 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.2) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 979 00. Inga nya och mindre partier nämnda 5 60. Ny demokrati 404 61. Miljöpartiet - de gröna 21 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 2 70. Kds-Mp 2 71. Kds-Nyd 1 74. Mp-Nyd 1 80. Kds-Mp-Nyd 208 95. Inga partier 673 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 54 ENERGI: DÅLIG-1 8 Loc 97 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.3) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 147 00. Endast nya och mindre partier nämnda 51 11. Vänsterpartiet 43 12. Socialdemokraterna 209 13. Centerpartiet 8 14. Folkpartiet 265 15. Moderata samlingspartiet 9 20. V-S 54 21. V-C 1 22. V-Fp 3 23. V-M 4 24. S-C 3 25. S-Fp 44 26. S-M 3 27. C-Fp 3 28. C-M 27 29. Fp-M 4 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 33. V-C-Fp 3 34. V-C-M 3 35. V-Fp-M 1 37. S-C-M 32 38. S-Fp-M 7 39. C-Fp-M 3 42. V-C-Fp-M 8 43. S-C-Fp-M 12 44. V-S-Fp-M 7 50. V-S-C-Fp-M 61 81. Alla (riksdags)partier 2 91. Kärnkraftsmotståndare 327 95. Inga partier 951 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 55 ENERGI DÅLIG-2 8 Loc 99 width 2 MD=96 or GE 99 8(5.4) Energi och kärnkraftsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 634 00. Inga nya och mindre partier nämnda 61 60. Ny demokrati 260 61. Miljöpartiet - de gröna 24 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 7 70. Kds-Mp 25 71. Kds-Nyd 2 74. Mp-Nyd 6 80. Kds-Mp-Nyd 327 95. Inga partier 951 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 56 SÄKERHETSPOL: BRA-1 8 Loc 101 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.1) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 18 00. Endast nya och mindre partier nämnda 14 11. Vänsterpartiet 287 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 28 14. Folkpartiet 342 15. Moderata samlingspartiet 16 20. V-S 3 24. S-C 21 25. S-Fp 71 26. S-M 2 27. C-Fp 1 28. C-M 31 29. Fp-M 1 31. V-S-Fp 3 36. S-C-Fp 4 37. S-C-M 15 38. S-Fp-M 37 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 25 43. S-C-Fp-M 4 50. V-S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 139 81. Alla (riksdags)partier 192 95. Inga partier 1031 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 57 SÄKERHETSPOL: BRA-2 8 Loc 103 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.2) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 989 00. Inga nya och mindre partier nämnda 3 60. Ny demokrati 19 61. Miljöpartiet - de gröna 55 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 3 70. Kds-Mp 2 71. Kds-Nyd 1 74. Mp-Nyd 1 80. Kds-Mp-Nyd 192 95. Inga partier 1031 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 58 SÄKERHETSPOL: DÅLIG-1 8 Loc 105 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.3) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 115 00. Endast nya och mindre partier nämnda 203 11. Vänsterpartiet 44 12. Socialdemokraterna 20 13. Centerpartiet 16 14. Folkpartiet 139 15. Moderata samlingspartiet 28 20. V-S 3 21. V-C 1 22. V-Fp 6 23. V-M 1 24. S-C 1 25. S-Fp 5 26. S-M 4 27. C-Fp 2 28. C-M 5 29. Fp-M 1 33. V-C-Fp 2 36. S-C-Fp 14 39. C-Fp-M 4 40. V-S-C-Fp 5 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 43 81. Alla (riksdags)partier 415 95. Inga partier 1216 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 59 SÄKERHETSPOL: DÅLIG-2 8 Loc 107 width 2 MD=96 or GE 99 8(6.4) Frågor som rör svensk utrikes- och säkerhetspolitik: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 431 00. Inga nya och mindre partier nämnda 65 60. Ny demokrati 96 61. Miljöpartiet - de gröna 31 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 6 70. Kds-Mp 15 71. Kds-Nyd 12 74. Mp-Nyd 10 80. Kds-Mp-Nyd 415 95. Inga partier 1216 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 60 SOC TRYGGHET: BRA-1 8 Loc 109 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.1) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 61 00. Endast nya och mindre partier nämnda 51 11. Vänsterpartiet 772 12. Socialdemokraterna 27 13. Centerpartiet 220 14. Folkpartiet 63 15. Moderata samlingspartiet 161 20. V-S 1 21. V-C 6 22. V-Fp 23 24. S-C 178 25. S-Fp 12 26. S-M 15 27. C-Fp 4 28. C-M 18 29. Fp-M 8 30. V-S-C 53 31. V-S-Fp 2 32. V-S-M 26 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 5 38. S-Fp-M 18 39. C-Fp-M 10 40. V-S-C-Fp 6 43. S-C-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 1 62. Socialistisk 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 40 81. Alla (riksdags)partier 146 95. Inga partier 365 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 61 SOC TRYGGHET: BRA-2 8 Loc 111 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.2) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1567 00. Inga nya och mindre partier nämnda 12 60. Ny demokrati 39 61. Miljöpartiet - de gröna 162 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 5 70. Kds-Mp 1 74. Mp-Nyd 146 95. Inga partier 365 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 62 SOC TRYGGHET: DÅLIG-1 8 Loc 113 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.3) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 124 00. Endast nya och mindre partier nämnda 34 11. Vänsterpartiet 47 12. Socialdemokraterna 5 13. Centerpartiet 23 14. Folkpartiet 818 15. Moderata samlingspartiet 20 20. V-S 1 24. S-C 5 25. S-Fp 5 26. S-M 22 28. C-M 26 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 2 38. S-Fp-M 70 39. C-Fp-M 9 42. V-C-Fp-M 4 43. S-C-Fp-M 5 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 39 81. Alla (riksdags)partier 374 95. Inga partier 659 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 63 SOC TRYGGHET: DÅLIG-2 8 Loc 115 width 2 MD=96 or GE 99 8(7.4) Frågor som rör social trygghet: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 928 00. Inga nya och mindre partier nämnda 191 60. Ny demokrati 23 61. Miljöpartiet - de gröna 80 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 3 70. Kds-Mp 26 71. Kds-Nyd 5 74. Mp-Nyd 8 80. Kds-Mp-Nyd 374 95. Inga partier 659 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 64 BARNOMSORG: BRA-1 8 Loc 117 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.1) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 161 00. Endast nya och mindre partier nämnda 62 11. Vänsterpartiet 408 12. Socialdemokraterna 37 13. Centerpartiet 276 14. Folkpartiet 81 15. Moderata samlingspartiet 103 20. V-S 1 21. V-C 8 22. V-Fp 1 23. V-M 5 24. S-C 95 25. S-Fp 16 26. S-M 13 27. C-Fp 7 28. C-M 30 29. Fp-M 22 31. V-S-Fp 5 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 3 38. S-Fp-M 25 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 6 43. S-C-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 68 81. Alla (riksdags)partier 156 95. Inga partier 702 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 65 BARNOMSORG: BRA-2 8 Loc 119 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.2) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1121 00. Inga nya och mindre partier nämnda 4 60. Ny demokrati 26 61. Miljöpartiet - de gröna 279 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 6 70. Kds-Mp 1 71. Kds-Nyd 1 74. Mp-Nyd 156 95. Inga partier 702 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 66 BARNOMSORG: DÅLIG-1 8 Loc 121 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.3) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 121 00. Endast nya och mindre partier nämnda 29 11. Vänsterpartiet 118 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 23 14. Folkpartiet 380 15. Moderata samlingspartiet 42 20. V-S 1 23. V-M 1 24. S-C 3 25. S-Fp 10 26. S-M 1 27. C-Fp 19 28. C-M 20 29. Fp-M 2 31. V-S-Fp 1 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 48 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 8 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 4 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 58 81. Alla (riksdags)partier 386 95. Inga partier 1000 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 67 BARNOMSORG: DÅLIG-2 8 Loc 123 width 2 MD=96 or GE 99 8(8.4) Frågor som rör barnomsorg: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 650 00. Inga nya och mindre partier nämnda 66 60. Ny demokrati 18 61. Miljöpartiet - de gröna 143 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 5 70. Kds-Mp 18 71. Kds-Nyd 5 74. Mp-Nyd 6 80. Kds-Mp-Nyd 386 95. Inga partier 1000 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 68 EU-FRÅGOR: BRA-1 8 Loc 125 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.1) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 85 00. Endast nya och mindre partier nämnda 247 11. Vänsterpartiet 86 12. Socialdemokraterna 40 13. Centerpartiet 15 14. Folkpartiet 238 15. Moderata samlingspartiet 6 20. V-S 12 21. V-C 2 24. S-C 3 25. S-Fp 148 26. S-M 1 27. C-Fp 4 28. C-M 30 29. Fp-M 2 36. S-C-Fp 7 37. S-C-M 101 38. S-Fp-M 15 39. C-Fp-M 93 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 46 81. Alla (riksdags)partier 3 94. EU-vänner 225 95. Inga partier 886 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 69 EU-FRÅGOR: BRA-2 8 Loc 127 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.2) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 818 00. Inga nya och mindre partier nämnda 10 60. Ny demokrati 247 61. Miljöpartiet - de gröna 86 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 2 64. Övriga rikspartier 1 70. Kds-Mp 18 71. Kds-Nyd 4 80. Kds-Mp-Nyd 225 95. Inga partier 886 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 70 EU-FRÅGOR: DÅLIG-3 8 Loc 129 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.3) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 108 00. Endast nya och mindre partier nämnda 327 11. Vänsterpartiet 26 12. Socialdemokraterna 50 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 92 15. Moderata samlingspartiet 9 20. V-S 47 21. V-C 1 22. V-Fp 1 23. V-M 1 24. S-C 28 26. S-M 11 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 31. V-S-Fp 2 33. V-C-Fp 1 36. S-C-Fp 3 37. S-C-M 42 38. S-Fp-M 14 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 116 43. S-C-Fp-M 4 44. V-S-Fp-M 5 50. V-S-C-Fp-M 105 81. Alla (riksdags)partier 5 93. EU-motståndare 3 94. EU-vänner 213 95. Inga partier 1073 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 71 EU-FRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 131 width 2 MD=96 or GE 99 8(9.4) Frågor som rör den europeiska unionen EU: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 482 00. Inga nya och mindre partier nämnda 39 60. Ny demokrati 361 61. Miljöpartiet - de gröna 44 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 4 70. Kds-Mp 63 71. Kds-Nyd 5 74. Mp-Nyd 13 80. Kds-Mp-Nyd 213 95. Inga partier 1073 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 72 FLYKTINGFR: BRA-1 8 Loc 133 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.1) Flyktingfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 279 00. Endast nya och mindre partier nämnda 36 11. Vänsterpartiet 177 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 198 14. Folkpartiet 141 15. Moderata samlingspartiet 21 20. V-S 2 21. V-C 10 22. V-Fp 2 24. S-C 48 25. S-Fp 25 26. S-M 6 27. C-Fp 3 28. C-M 13 29. Fp-M 1 30. V-S-C 24 31. V-S-Fp 1 35. V-Fp-M 5 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 7 38. S-Fp-M 19 39. C-Fp-M 6 40. V-S-C-Fp 1 42. V-C-Fp-M 16 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 34 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 64 81. Alla (riksdags)partier 372 95. Inga partier 769 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 73 FLYKTINGFR: BRA-2 8 Loc 135 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.2) Flyktingfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 728 00. Inga nya och mindre partier nämnda 249 60. Ny demokrati 30 61. Miljöpartiet - de gröna 111 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 3 64. Övriga rikspartier 7 65. Övriga partier, ej riks 26 70. Kds-Mp 1 71. Kds-Nyd 1 78. Nyd-Öp 372 95. Inga partier 769 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 74 FLYKTINGFR: DÅLIG-1 8 Loc 137 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.3) Flyktingfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 608 00. Endast nya och mindre partier nämnda 32 11. Vänsterpartiet 70 12. Socialdemokraterna 9 13. Centerpartiet 138 14. Folkpartiet 114 15. Moderata samlingspartiet 3 20. V-S 1 21. V-C 8 22. V-Fp 1 24. S-C 8 25. S-Fp 7 26. S-M 3 27. C-Fp 11 28. C-M 4 29. Fp-M 4 31. V-S-Fp 2 32. V-S-M 1 34. V-C-M 3 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 3 38. S-Fp-M 8 39. C-Fp-M 1 40. V-S-C-Fp 2 41. V-S-C-M 2 42. V-C-Fp-M 7 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 26 50. V-S-C-Fp-M 168 81. Alla (riksdags)partier 241 95. Inga partier 810 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 75 FLYKTINGFR: DÅLIG-2 8 Loc 139 width 2 MD=96 or GE 99 8(10.4) Flyktingfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 489 00. Inga nya och mindre partier nämnda 646 60. Ny demokrati 18 61. Miljöpartiet - de gröna 42 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 6 64. Övriga rikspartier 3 65. Övriga partier, ej riks 22 70. Kds-Mp 9 71. Kds-Nyd 2 74. Mp-Nyd 4 78. Nyd-Öp 5 80. Kds-Mp-Nyd 241 95. Inga partier 810 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 76 LAG O ORDN: BRA-1 8 Loc 141 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.1) Frågor som rör lag och ordning: Partiet som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 28 00. Endast nya och mindre partier nämnda 9 11. Vänsterpartiet 176 12. Socialdemokraterna 2 13. Centerpartiet 24 14. Folkpartiet 726 15. Moderata samlingspartiet 14 20. V-S 2 24. S-C 17 25. S-Fp 38 26. S-M 3 27. C-Fp 2 28. C-M 22 29. Fp-M 3 31. V-S-Fp 2 32. V-S-M 4 36. S-C-Fp 2 37. S-C-M 8 38. S-Fp-M 49 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 7 43. S-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 4 50. V-S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 124 81. Alla (riksdags)partier 228 95. Inga partier 797 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 77 LAG O ORDN: BRA-2 8 Loc 143 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.2) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1154 00. Inga nya och mindre partier nämnda 40 60. Ny demokrati 8 61. Miljöpartiet - de gröna 64 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 65. Övriga partier, ej riks 1 70. Kds-Mp 3 71. Kds-Nyd 1 78. Nyd-Öp 228 95. Inga partier 797 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 78 LAG O ORDN: DÅLIG-1 8 Loc 145 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.3) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 100 00. Endast nya och mindre partier nämnda 56 11. Vänsterpartiet 171 12. Socialdemokraterna 8 13. Centerpartiet 11 14. Folkpartiet 140 15. Moderata samlingspartiet 40 20. V-S 1 22. V-Fp 1 23. V-M 1 24. S-C 6 25. S-Fp 4 26. S-M 3 27. C-Fp 2 28. C-M 3 29. Fp-M 1 30. V-S-C 2 31. V-S-Fp 1 33. V-C-Fp 2 36. S-C-Fp 5 39. C-Fp-M 8 40. V-S-C-Fp 3 42. V-C-Fp-M 1 43. S-C-Fp-M 80 81. Alla (riksdags)partier 503 95. Inga partier 1144 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 79 LAG O ORDN: DÅLIG-2 8 Loc 147 width 2 MD=96 or GE 99 8(11.4) Frågor som rör lag och ordning: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 487 00. Inga nya och mindre partier nämnda 89 60. Ny demokrati 35 61. Miljöpartiet - de gröna 19 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 5 70. Kds-Mp 5 71. Kds-Nyd 4 74. Mp-Nyd 5 80. Kds-Mp-Nyd 503 95. Inga partier 1144 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 80 JÄMSTÄLLDHET: BRA-1 8 Loc 149 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.1) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 44 00. Endast nya och mindre partier nämnda 65 11. Vänsterpartiet 453 12. Socialdemokraterna 26 13. Centerpartiet 220 14. Folkpartiet 31 15. Moderata samlingspartiet 87 20. V-S 25 22. V-Fp 9 24. S-C 133 25. S-Fp 16 26. S-M 9 27. C-Fp 13 29. Fp-M 2 30. V-S-C 53 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 35. V-Fp-M 14 36. S-C-Fp 9 38. S-Fp-M 6 39. C-Fp-M 6 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 6 43. S-C-Fp-M 5 50. V-S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 175 81. Alla (riksdags)partier 178 95. Inga partier 706 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 81 JÄMSTÄLLDHET: BRA-2 8 Loc 151 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.2) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1263 00. Inga nya och mindre partier nämnda 5 60. Ny demokrati 80 61. Miljöpartiet - de gröna 56 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 3 64. Övriga rikspartier 5 70. Kds-Mp 1 80. Kds-Mp-Nyd 178 95. Inga partier 706 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 82 JÄMSTÄLLDHET: DÅLIG-1 8 Loc 153 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.3) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 151 00. Endast nya och mindre partier nämnda 12 11. Vänsterpartiet 28 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 18 14. Folkpartiet 308 15. Moderata samlingspartiet 4 20. V-S 1 21. V-C 3 22. V-Fp 4 26. S-M 20 28. C-M 8 29. Fp-M 1 31. V-S-Fp 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 2 34. V-C-M 25 39. C-Fp-M 3 41. V-S-C-M 10 42. V-C-Fp-M 1 44. V-S-Fp-M 3 50. V-S-C-Fp-M 1 62. Socialistisk 1 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 66 81. Alla (riksdags)partier 545 95. Inga partier 1067 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 83 JÄMSTÄLLDHET: DÅLIG-2 8 Loc 155 width 2 MD=96 or GE 99 8(12.4) Frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 402 00. Inga nya och mindre partier nämnda 86 60. Ny demokrati 12 61. Miljöpartiet - de gröna 146 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 70. Kds-Mp 23 71. Kds-Nyd 2 74. Mp-Nyd 13 80. Kds-Mp-Nyd 545 95. Inga partier 1067 98. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 84 SKOLFRÅGOR: BRA-1 8 Loc 157 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.1) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en bra politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 21 00. Endast nya och mindre partier nämnda 24 11. Vänsterpartiet 450 12. Socialdemokraterna 18 13. Centerpartiet 102 14. Folkpartiet 263 15. Moderata samlingspartiet 80 20. V-S 1 21. V-C 3 22. V-Fp 2 23. V-M 13 24. S-C 47 25. S-Fp 32 26. S-M 5 27. C-Fp 5 28. C-M 54 29. Fp-M 1 30. V-S-C 3 31. V-S-Fp 1 33. V-C-Fp 9 36. S-C-Fp 1 37. S-C-M 13 38. S-Fp-M 42 39. C-Fp-M 8 40. V-S-C-Fp 1 41. V-S-C-M 2 43. S-C-Fp-M 2 44. V-S-Fp-M 1 50. V-S-C-Fp-M 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 57 81. Alla (riksdags)partier 215 95. Inga partier 818 98. Vet inte/vill ej svara 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 85 SKOLFRÅGOR: BRA-2 8 Loc 159 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.2) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en bra politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 1143 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 60. Ny demokrati 21 61. Miljöpartiet - de gröna 91 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga rikspartier 2 70. Kds-Mp 2 71. Kds-Nyd 2 80. Kds-Mp-Nyd 215 95. Inga partier 818 98. Vet inte/vill ej svara 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 86 SKOLFRÅGOR: DÅLIG-1 8 Loc 161 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.3) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en dålig politik - traditionella riksdagspartier <Se F.8 för fullständig frågetext> 44 00. Endast nya och mindre partier nämnda 40 11. Vänsterpartiet 118 12. Socialdemokraterna 12 13. Centerpartiet 18 14. Folkpartiet 384 15. Moderata samlingspartiet 46 20. V-S 2 21. V-C 1 22. V-Fp 2 23. V-M 2 25. S-Fp 1 26. S-M 5 28. C-M 14 29. Fp-M 1 31. V-S-Fp 1 34. V-C-M 2 37. S-C-M 47 39. C-Fp-M 2 40. V-S-C-Fp 6 42. V-C-Fp-M 2 43. S-C-Fp-M 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 65 81. Alla (riksdags)partier 413 95. Inga partier 1063 98. Vet inte/vill ej svara 363 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 87 SKOLFRÅGOR: DÅLIG-2 8 Loc 163 width 2 MD=96 or GE 99 8(13.4) Skol- och utbildningsfrågor: Partier som har en dålig politik - nya och mindre partier <Se F.8 för fullständig frågetext> 660 00. Inga nya och mindre partier nämnda 51 60. Ny demokrati 18 61. Miljöpartiet - de gröna 53 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 4 70. Kds-Mp 20 71. Kds-Nyd 3 74. Mp-Nyd 9 80. Kds-Mp-Nyd 413 95. Inga partier 1063 98. Vet inte/vill ej svara 363 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 88 INSTÄLLN CENTERN 9 Loc 165 width 2 MD=96 or GE 99 9A På det här kortet finns en slags skala. (VISA SVARSKORT) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffrorna om Du gillar de olika partierna. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar. Ju mer Du ogillar något parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar eller ogillar ett parti. 9AA Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 44 00. -5 Ogillar starkt 36 01. -4 117 02. -3 113 03. -2 116 04. -1 666 05. 0 Varken gillar eller ogillar 385 06. +1 366 07. +2 266 08. +3 88 09. +4 51 10. +5 Gillar starkt 49 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 89 INSTÄLLN MODERATERNA 9 Loc 167 width 2 MD=96 or GE 99 9AB Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.9A för fullständig frågetext> 335 00. -5 Ogillar starkt 187 01. -4 199 02. -3 159 03. -2 119 04. -1 256 05. 0 Varken gillar eller ogillar 145 06. +1 225 07. +2 289 08. +3 240 09. +4 113 10. +5 Gillar starkt 30 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 90 INSTÄLLN VÄNSTERPARTI 9 Loc 169 width 2 MD=96 or GE 99 9AC Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.9A för fullständig frågetext> 295 00. -5 Ogillar starkt 152 01. -4 188 02. -3 177 03. -2 176 04. -1 437 05. 0 Varken gillar eller ogillar 251 06. +1 230 07. +2 181 08. +3 122 09. +4 46 10. +5 Gillar starkt 42 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 91 INSTÄLLN FOLKPARTIET 9 Loc 171 width 2 MD=96 or GE 99 9AD Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.9A för fullständig frågetext> 68 00. -5 Ogillar starkt 49 01. -4 90 02. -3 145 03. -2 175 04. -1 516 05. 0 Varken gillar eller ogillar 377 06. +1 410 07. +2 276 08. +3 117 09. +4 30 10. +5 Gillar starkt 44 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 92 INSTÄLLN SOCIALDEM 9 Loc 173 width 2 MD=96 or GE 99 9AE Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.9A för fullständig frågetext> 48 00. -5 Ogillar starkt 62 01. -4 88 02. -3 112 03. -2 130 04. -1 237 05. 0 Varken gillar eller ogillar 205 06. +1 269 07. +2 373 08. +3 413 09. +4 333 10. +5 Gillar starkt 27 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 93 INSTÄLLN MILJÖPARTIET 9 Loc 175 width 2 MD=96 or GE 99 9AF Var skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.9A för fullständig frågetext> 90 00. -5 Ogillar starkt 77 01. -4 94 02. -3 108 03. -2 110 04. -1 509 05. 0 Varken gillar eller ogillar 433 06. +1 360 07. +2 261 08. +3 150 09. +4 65 10. +5 Gillar starkt 40 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 94 INSTÄLLN KRISTDEM 9 Loc 177 width 2 MD=96 or GE 99 9AG Var skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.9A för fullständig frågetext> 185 00. -5 Ogillar starkt 125 01. -4 186 02. -3 209 03. -2 193 04. -1 617 05. 0 Varken gillar eller ogillar 267 06. +1 225 07. +2 146 08. +3 63 09. +4 28 10. +5 Gillar starkt 53 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 95 INSTÄLLN NY DEMOKRATI 9 Loc 179 width 2 MD=96 or GE 99 9AH Var skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.9A för fullständig frågetext> 897 00. -5 Ogillar starkt 195 01. -4 225 02. -3 157 03. -2 149 04. -1 358 05. 0 Varken gillar eller ogillar 125 06. +1 82 07. +2 37 08. +3 21 09. +4 10 10. +5 Gillar starkt 41 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 96 INSTÄLLN O JOHANSSON 9 Loc 181 width 2 MD=96 or GE 99 9B Om Du skulle använda samma skala för partiledarna och några andra ledande politiker, var skulle Du placera: 9BA Var skulle Du placera Olof Johansson? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 66 00. -5 Ogillar starkt 48 01. -4 111 02. -3 137 03. -2 124 04. -1 626 05. 0 Varken gillar eller ogillar 325 06. +1 368 07. +2 268 08. +3 103 09. +4 37 10. +5 Gillar starkt 84 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 97 INSTÄLLN CARL BILDT 9 Loc 183 width 2 MD=96 or GE 99 9BB Var skulle Du placera Carl Bildt? <Se F.9B för fullständig frågetext> 299 00. -5 Ogillar starkt 126 01. -4 141 02. -3 134 03. -2 123 04. -1 207 05. 0 Varken gillar eller ogillar 161 06. +1 242 07. +2 316 08. +3 297 09. +4 211 10. +5 Gillar starkt 40 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 98 INSTÄLLN G SCHYMAN 9 Loc 185 width 2 MD=96 or GE 99 9BC Var skulle Du placera Gudrun Schyman? <Se F.9B för fullständig frågetext> 110 00. -5 Ogillar starkt 73 01. -4 112 02. -3 133 03. -2 156 04. -1 556 05. 0 Varken gillar eller ogillar 292 06. +1 322 07. +2 258 08. +3 120 09. +4 69 10. +5 Gillar starkt 96 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 99 INSTÄLLN B WESTERBERG 9 Loc 187 width 2 MD=96 or GE 99 9BD Var skulle Du placera Bengt Westerberg? <Se F.9B för fullständig frågetext> 74 00. -5 Ogillar starkt 60 01. -4 90 02. -3 147 03. -2 137 04. -1 423 05. 0 Varken gillar eller ogillar 377 06. +1 439 07. +2 309 08. +3 151 09. +4 40 10. +5 Gillar starkt 50 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 100 INSTÄLLN I CARLSSON 9 Loc 189 width 2 MD=96 or GE 99 9BE Var skulle Du placera Ingvar Carlsson? <Se F.9B för fullständig frågetext> 50 00. -5 Ogillar starkt 52 01. -4 77 02. -3 103 03. -2 114 04. -1 286 05. 0 Varken gillar eller ogillar 284 06. +1 380 07. +2 420 08. +3 287 09. +4 214 10. +5 Gillar starkt 30 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 101 INSTÄLLN B SCHLAUG 9 Loc 191 width 2 MD=96 or GE 99 9BF Var skulle Du placera Birger Schlaug? <Se F.9B för fullständig frågetext> 79 00. -5 Ogillar starkt 70 01. -4 86 02. -3 115 03. -2 117 04. -1 671 05. 0 Varken gillar eller ogillar 352 06. +1 322 07. +2 213 08. +3 100 09. +4 41 10. +5 Gillar starkt 131 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 102 INSTÄLLN ALF SVENSSON 9 Loc 193 width 2 MD=96 or GE 99 9BG Var skulle Du placera Alf Svensson? <Se F.9B för fullständig frågetext> 138 00. -5 Ogillar starkt 91 01. -4 152 02. -3 185 03. -2 181 04. -1 555 05. 0 Varken gillar eller ogillar 318 06. +1 282 07. +2 205 08. +3 91 09. +4 40 10. +5 Gillar starkt 59 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 103 INSTÄLLN V FRANSEN 9 Loc 195 width 2 MD=96 or GE 99 9BH Var skulle Du placera Vivianne Franzen? <Se F.9B för fullständig frågetext> 602 00. -5 Ogillar starkt 191 01. -4 202 02. -3 180 03. -2 159 04. -1 572 05. 0 Varken gillar eller ogillar 123 06. +1 64 07. +2 30 08. +3 10 09. +4 9 10. +5 Gillar starkt 155 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 104 INSTÄLLN ANNE WIBBLE 9 Loc 197 width 2 MD=96 or GE 99 9BI Var skulle Du placera Anne Wibble? <Se F.9B för fullständig frågetext> 225 00. -5 Ogillar starkt 116 01. -4 190 02. -3 214 03. -2 186 04. -1 424 05. 0 Varken gillar eller ogillar 241 06. +1 294 07. +2 188 08. +3 115 09. +4 39 10. +5 Gillar starkt 65 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 105 INSTÄLLN MONA SAHLIN 9 Loc 199 width 2 MD=96 or GE 99 9BJ Var skulle Du placera Mona Sahlin? <Se F.9B för fullständig frågetext> 69 00. -5 Ogillar starkt 41 01. -4 73 02. -3 81 03. -2 91 04. -1 295 05. 0 Varken gillar eller ogillar 285 06. +1 352 07. +2 367 08. +3 326 09. +4 263 10. +5 Gillar starkt 54 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 106 INSTÄLLN M-P BOETHIUS 9 Loc 201 width 2 MD=96 or GE 99 9BK Var skulle Du placera Maria-Pia Boethius? <Se F.9B för fullständig frågetext> 71 00. -5 Ogillar starkt 52 01. -4 75 02. -3 98 03. -2 112 04. -1 817 05. 0 Varken gillar eller ogillar 247 06. +1 228 07. +2 164 08. +3 93 09. +4 47 10. +5 Gillar starkt 293 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 107 INSTÄLLN SAF 9 Loc 203 width 2 MD=96 or GE 99 9C Om Du skulle använda samma skala för några olika grupper och organisationer, var skulle Du placera: 9CA Var skulle Du placera SAF - Svenska Arbetsgivareföreningen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 52 00. -5 Ogillar starkt 45 01. -4 84 02. -3 98 03. -2 109 04. -1 811 05. 0 Varken gillar eller ogillar 206 06. +1 257 07. +2 191 08. +3 68 09. +4 20 10. +5 Gillar starkt 356 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 108 INSTÄLLN LO 9 Loc 205 width 2 MD=96 or GE 99 9CB Var skulle Du placera LO - Landsorganisationen? <Se F.9C för fullständig frågetext> 32 00. -5 Ogillar starkt 33 01. -4 89 02. -3 139 03. -2 157 04. -1 540 05. 0 Varken gillar eller ogillar 312 06. +1 352 07. +2 270 08. +3 116 09. +4 65 10. +5 Gillar starkt 192 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 109 INSTÄLLN TCO 9 Loc 207 width 2 MD=96 or GE 99 9CC Var skulle Du placera TCO - Tjänstemännens Centralorganisation? <Se F.9C för fullständig frågetext> 20 00. -5 Ogillar starkt 14 01. -4 47 02. -3 67 03. -2 98 04. -1 885 05. 0 Varken gillar eller ogillar 321 06. +1 302 07. +2 170 08. +3 55 09. +4 14 10. +5 Gillar starkt 304 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 110 INSTÄLLN SACO 9 Loc 209 width 2 MD=96 or GE 99 9CD Var skulle Du placera SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation? <Se F.9C för fullständig frågetext> 4 00. -5 Ogillar starkt 10 01. -4 28 02. -3 52 03. -2 92 04. -1 1029 05. 0 Varken gillar eller ogillar 283 06. +1 179 07. +2 119 08. +3 37 09. +4 14 10. +5 Gillar starkt 450 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 111 INSTÄLLN LRF 9 Loc 211 width 2 MD=96 or GE 99 9CE Var skulle Du placera LRF - Lantbrukarnas Riksförbund? 23 00. -5 Ogillar starkt 21 01. -4 54 02. -3 95 03. -2 122 04. -1 870 05. 0 Varken gillar eller ogillar 286 06. +1 268 07. +2 139 08. +3 53 09. +4 20 10. +5 Gillar starkt 346 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 112 INSTÄLLN JA TILL EUROP 9 Loc 213 width 2 MD=96 or GE 99 9CF Var skulle Du placera kampanjorganisationen Ja till Europa? <Se F.9C för fullständig frågetext> 221 00. -5 Ogillar starkt 55 01. -4 126 02. -3 129 03. -2 122 04. -1 645 05. 0 Varken gillar eller ogillar 171 06. +1 207 07. +2 174 08. +3 73 09. +4 87 10. +5 Gillar starkt 287 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 113 INSTÄLLN NEJ TILL EU 9 Loc 215 width 2 MD=96 or GE 99 9CG Var skulle Du placera kampanjorganisationen Nej till EU? <Se F.9C för fullständig frågetext> 112 00. -5 Ogillar starkt 45 01. -4 99 02. -3 107 03. -2 150 04. -1 693 05. 0 Varken gillar eller ogillar 202 06. +1 161 07. +2 151 08. +3 76 09. +4 213 10. +5 Gillar starkt 288 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 114 INSTÄLLN MILJÖRÖRELSEN 9 Loc 217 width 2 MD=96 or GE 99 9CH Var skulle Du placera miljörörelsen? <Se F.9C för fullständig frågetext> 13 00. -5 Ogillar starkt 12 01. -4 35 02. -3 53 03. -2 35 04. -1 362 05. 0 Varken gillar eller ogillar 300 06. +1 506 07. +2 426 08. +3 234 09. +4 173 10. +5 Gillar starkt 148 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 115 INSTÄLLN KVINNORÖRELSE 9 Loc 219 width 2 MD=96 or GE 99 9CI Var skulle Du placera kvinnorörelsen? <Se F.9C för fullständig frågetext> 32 00. -5 Ogillar starkt 14 01. -4 56 02. -3 58 03. -2 73 04. -1 643 05. 0 Varken gillar eller ogillar 295 06. +1 369 07. +2 307 08. +3 143 09. +4 97 10. +5 Gillar starkt 210 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 116 INSTÄLLN HOMOSEX ORG 9 Loc 221 width 2 MD=96 or GE 99 9CJ Var skulle Du placera organisationer för homosexuella? <Se F.9C för fullständig frågetext> 214 00. -5 Ogillar starkt 65 01. -4 106 02. -3 100 03. -2 68 04. -1 931 05. 0 Varken gillar eller ogillar 173 06. +1 155 07. +2 127 08. +3 54 09. +4 27 10. +5 Gillar starkt 277 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 117 INSTÄLLN SV KYRKAN 9 Loc 223 width 2 MD=96 or GE 99 9CK Var skulle Du placera svenska kyrkan (=statskyrkan)? <Se F.9C för fullständig frågetext> 38 00. -5 Ogillar starkt 28 01. -4 63 02. -3 108 03. -2 100 04. -1 763 05. 0 Varken gillar eller ogillar 333 06. +1 313 07. +2 252 08. +3 116 09. +4 88 10. +5 Gillar starkt 95 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 118 INSTÄLLN FRIKYRKORNA 9 Loc 225 width 2 MD=96 or GE 99 9CL Var skulle Du placera frikyrkorna? <Se F.9C för fullständig frågetext> 119 00. -5 Ogillar starkt 85 01. -4 138 02. -3 153 03. -2 175 04. -1 805 05. 0 Varken gillar eller ogillar 238 06. +1 204 07. +2 131 08. +3 68 09. +4 47 10. +5 Gillar starkt 134 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 119 INSTÄLLN FLYKTINGAR 9 Loc 227 width 2 MD=96 or GE 99 9CM Var skulle Du placera flyktingar som har kommit till Sverige? <Se F.9C för fullständig frågetext> 73 00. -5 Ogillar starkt 34 01. -4 77 02. -3 91 03. -2 99 04. -1 696 05. 0 Varken gillar eller ogillar 290 06. +1 309 07. +2 297 08. +3 120 09. +4 66 10. +5 Gillar starkt 145 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 120 FÖRTROENDE POLITIKER 10 Loc 229 width 1 MD=6 or GE 9 10 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 34 1. Mycket stort förtroende 879 2. Ganska stort förtroende 1256 3. Ganska litet förtroende 337 4. Mycket litet förtroende 28 8. Vet inte/vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 121 BORGERLIG REG 76-82 11 Loc 230 width 2 MD=90 or GE 99 11A Jag skall nu fråga hur Du tycker de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier 1976-1982, hur socialdemokraterna skötte sig som regeringsparti mellan 1982-1991 och hur de borgerliga partierna har skött sig som regeringspartier sedan 1991. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT) 11AA Hur tycker Du de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan valen 1976 och 1982? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 76 00. -5 Dåligt 64 01. -4 114 02. -3 136 03. -2 78 04. -1 204 05. 0 Varken bra eller dåligt 72 06. +1 82 07. +2 54 08. +3 14 09. +4 12 10. +5 Bra 243 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 122 SOCIALDEM REG 82-91 11 Loc 232 width 2 MD=90 or GE 99 11AB Hur tycker Du socialdemokraterna skötte sig som regeringsparti mellan valen 1982 och 1991? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 49 00. -5 Dåligt 42 01. -4 92 02. -3 134 03. -2 101 04. -1 172 05. 0 Varken bra eller dåligt 123 06. +1 149 07. +2 137 08. +3 57 09. +4 26 10. +5 Bra 67 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 123 BORGERLIG REG 91-94 11 Loc 234 width 2 MD=90 or GE 99 11AC Hur tycker Du de borgerliga partierna har skött sig som regeringspartier sedan valet 1991? <Se F.11A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 143 00. -5 Dåligt 91 01. -4 120 02. -3 103 03. -2 81 04. -1 144 05. 0 Varken bra eller dåligt 114 06. +1 153 07. +2 109 08. +3 53 09. +4 17 10. +5 Bra 21 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 124 BORGERLIG REG 94-98 11 Loc 236 width 2 MD=90 or GE 99 11B Om Du ser framåt och använder samma skala: 11BA Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste fyra åren om de vinner valet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 124 00. -5 Dåligt 74 01. -4 93 02. -3 108 03. -2 67 04. -1 141 05. 0 Varken bra eller dåligt 104 06. +1 125 07. +2 147 08. +3 82 09. +4 34 10. +5 Bra 50 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 125 SOCIALDEM REG 94-98 11 Loc 238 width 2 MD=90 or GE 99 11BB Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti under de närmaste fyra åren om de vinner valet? <Se F.11B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 16 00. -5 Dåligt 17 01. -4 49 02. -3 51 03. -2 71 04. -1 166 05. 0 Varken bra eller dåligt 186 06. +1 221 07. +2 196 08. +3 82 09. +4 50 10. +5 Bra 44 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 126 MINSKA OFF SEKTOR 12 Loc 240 width 1 MD=6 or GE 9 12 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT) 12A Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att minska den offentliga sektorn? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 233 1. Mycket bra förslag 457 2. Ganska bra förslag 362 3. Varken bra eller dåligt förslag 695 4. Ganska dåligt förslag 480 5. Mycket dåligt förslag 70 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 127 MINSKA FÖRSVARSUTG. 12 Loc 241 width 1 MD=6 or GE 9 12B Vilken är Din åsikt om förslaget att minska försvarsutgifterna? <Se F.12 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket bra förslag 866 2. Ganska bra förslag 422 3. Varken bra eller dåligt förslag 396 4. Ganska dåligt förslag 134 5. Mycket dåligt förslag 53 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 128 MINSKA SOCIALA BIDRAG 12 Loc 242 width 1 MD=6 or GE 9 12C Vilken är Din åsikt om förslaget att minska de sociala bidragen? <Se F.12 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket bra förslag 642 2. Ganska bra förslag 553 3. Varken bra eller dåligt förslag 621 4. Ganska dåligt förslag 237 5. Mycket dåligt förslag 38 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 129 HÖJA SKATTEN 12 Loc 243 width 1 MD=6 or GE 9 12D Vilken är Din åsikt om förslaget att höja skatten på höga inkomster? <Se F.12 för fullständig frågetext> 868 1. Mycket bra förslag 854 2. Ganska bra förslag 247 3. Varken bra eller dåligt förslag 210 4. Ganska dåligt förslag 93 5. Mycket dåligt förslag 25 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 130 SÄLJA STATL FÖRETAG 12 Loc 244 width 1 MD=6 or GE 9 12E Vilken är Din åsikt om förslaget att sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket bra förslag 536 2. Ganska bra förslag 538 3. Varken bra eller dåligt förslag 559 4. Ganska dåligt förslag 390 5. Mycket dåligt förslag 115 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 131 MINSKA INKOMSTSKILLN. 12 Loc 245 width 1 MD=6 or GE 9 12F Vilken är Din åsikt om förslaget att minska inkomstskillnaderna i samhället? <Se F.12 för fullständig frågetext> 585 1. Mycket bra förslag 799 2. Ganska bra förslag 426 3. Varken bra eller dåligt förslag 351 4. Ganska dåligt förslag 81 5. Mycket dåligt förslag 55 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 132 MINSKA SOC VÄLF UTG 12 Loc 246 width 1 MD=6 or GE 9 12G Vilken är Din åsikt om förslaget att drastiskt minska de sociala välfärdsutgifterna för att minska budgetunderskottet och statsskulden? <Se F.12 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket bra förslag 533 2. Ganska bra förslag 462 3. Varken bra eller dåligt förslag 673 4. Ganska dåligt förslag 379 5. Mycket dåligt förslag 108 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 133 STÖD INVANDRARKULTUR 12 Loc 247 width 1 MD=6 or GE 9 12H Vilken är Din åsikt om förslaget att öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur? <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bra förslag 182 2. Ganska bra förslag 537 3. Varken bra eller dåligt förslag 808 4. Ganska dåligt förslag 662 5. Mycket dåligt förslag 72 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 134 MERA PRIVAT SJUKVÅRD 12 Loc 248 width 1 MD=6 or GE 9 12I Vilken är Din åsikt om förslaget att bedriva mer av sjukvården i privat regi? <Se F.12 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket bra förslag 389 2. Ganska bra förslag 533 3. Varken bra eller dåligt förslag 773 4. Ganska dåligt förslag 418 5. Mycket dåligt förslag 68 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 135 6-TIMMARS ARBETSDAG 12 Loc 249 width 1 MD=6 or GE 9 12J Vilken är Din åsikt om förslaget att införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? <Se F.12 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket bra förslag 692 2. Ganska bra förslag 391 3. Varken bra eller dåligt förslag 443 4. Ganska dåligt förslag 269 5. Mycket dåligt förslag 65 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 136 HÖJA VIN O SPRITPRIS 12 Loc 250 width 1 MD=6 or GE 9 12K Vilken är Din åsikt om förslaget att höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och alkoholskadorna i samhället? <Se F.12 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket bra förslag 298 2. Ganska bra förslag 414 3. Varken bra eller dåligt förslag 728 4. Ganska dåligt förslag 575 5. Mycket dåligt förslag 37 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 137 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 12 Loc 251 width 1 MD=6 or GE 9 12L Vilken är Din åsikt om förslaget att förbjuda alla former av pornografi? <Se F.12 för fullständig frågetext> 759 1. Mycket bra förslag 423 2. Ganska bra förslag 460 3. Varken bra eller dåligt förslag 440 4. Ganska dåligt förslag 171 5. Mycket dåligt förslag 44 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 138 BEGRÄNSA FRI ABORT 12 Loc 252 width 1 MD=6 or GE 9 12M Vilken är Din åsikt om förslaget att begränsa rätten till fri abort? <Se F.12 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket bra förslag 183 2. Ganska bra förslag 268 3. Varken bra eller dåligt förslag 606 4. Ganska dåligt förslag 1086 5. Mycket dåligt förslag 62 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 139 AVSKAFFA VÅRDNADSBIDR 12 Loc 253 width 1 MD=6 or GE 9 12N Vilken är Din åsikt om förslaget att avskaffa vårdnadsbidraget? <Se F.12 för fullständig frågetext> 541 1. Mycket bra förslag 365 2. Ganska bra förslag 392 3. Varken bra eller dåligt förslag 461 4. Ganska dåligt förslag 366 5. Mycket dåligt förslag 172 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 140 FÄRRE FLYKTINGAR 12 Loc 254 width 1 MD=6 or GE 9 12O Vilken är Din åsikt om förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige? <Se F.12 för fullständig frågetext> 518 1. Mycket bra förslag 682 2. Ganska bra förslag 524 3. Varken bra eller dåligt förslag 355 4. Ganska dåligt förslag 152 5. Mycket dåligt förslag 66 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 141 MINSKA U-HJÄLPEN 12 Loc 255 width 1 MD=6 or GE 9 12P Vilken är Din åsikt om förslaget att minska U-hjälpen? <Se F.12 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket bra förslag 478 2. Ganska bra förslag 560 3. Varken bra eller dåligt förslag 680 4. Ganska dåligt förslag 301 5. Mycket dåligt förslag 69 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 142 STOPPA PRIVATBILISM 12 Loc 256 width 1 MD=6 or GE 9 12Q Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa privatbilismen i innerstäderna? <Se F.12 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket bra förslag 826 2. Ganska bra förslag 439 3. Varken bra eller dåligt förslag 427 4. Ganska dåligt förslag 210 5. Mycket dåligt förslag 78 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 143 BEHÅLLA KÄRNKRAFTEN 12 Loc 257 width 1 MD=6 or GE 9 12R Vilken är Din åsikt om förslaget att behålla kärnkraften, även efter år 2010? <Se F.12 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket bra förslag 550 2. Ganska bra förslag 443 3. Varken bra eller dåligt förslag 412 4. Ganska dåligt förslag 404 5. Mycket dåligt förslag 128 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 144 STOPPA ÖRESUNDSBRON 12 Loc 258 width 1 MD=6 or GE 9 12S Vilken är Din åsikt om förslaget att stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund? <Se F.12 för fullständig frågetext> 738 1. Mycket bra förslag 367 2. Ganska bra förslag 386 3. Varken bra eller dåligt förslag 391 4. Ganska dåligt förslag 292 5. Mycket dåligt förslag 123 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 145 SLUTFÖRVARA AVFALLET 12 Loc 259 width 1 MD=6 or GE 9 12T Vilken är Din åsikt om förslaget att slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska berggrunden? <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket bra förslag 466 2. Ganska bra förslag 536 3. Varken bra eller dåligt förslag 313 4. Ganska dåligt förslag 593 5. Mycket dåligt förslag 202 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 146 INFÖRA PERSONVAL 12 Loc 260 width 1 MD=6 or GE 9 12U Vilken är Din åsikt om förslaget att öka möjligheten att välja inte bara parti utan också personer i svenska val? <Se F.12 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket bra förslag 931 2. Ganska bra förslag 416 3. Varken bra eller dåligt förslag 203 4. Ganska dåligt förslag 73 5. Mycket dåligt förslag 110 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 147 INFÖRA KÖNSKVOTERING 12 Loc 261 width 1 MD=6 or GE 9 12V Vilken är Din åsikt om förslaget att införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun? <Se F.12 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket bra förslag 468 2. Ganska bra förslag 471 3. Varken bra eller dåligt förslag 549 4. Ganska dåligt förslag 442 5. Mycket dåligt förslag 104 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 148 ARB.LÖSHET-INFLATION 13 Loc 262 width 1 MD=6 or GE 9 13A Anser Du att vi i Sverige i första hand bör bekämpa arbetslösheten eller anser Du att vi i första hand bör bekämpa inflationen (löne- och prisstegringarna) eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1675 1. Arbetslösheten 320 2. Inflationen (löne- och prisstegringarna) 241 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 31 4. Båda lika viktiga att bekämpa (OBS. Inget alternativ på svarskortet. Svaret angivet under (annat svar") 30 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 149 ARB.LÖS-INFL: STYRKA 13 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 6 13B (ÅSIKT OM ARBETSLÖSHET - INFLATION) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1595 1. Bestämd uppfattning 420 2. Mera tveksam 11 5. Vet inte/vill ej svara 271 0. Frågan ej tillämplig 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 150 ÅSIKT KÄRNKRAFT 14 Loc 264 width 1 MD=6 or GE 9 14A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 913 1. I huvudsak för kärnkraften 516 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 858 5. I huvudsak emot kärnkraften 10 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 151 KÄRNKRAFT: STYRKA 14 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 6 14B (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1386 1. Bestämd uppfattning 378 2. Mera tveksam 7 3. Annat svar 3 5. Vet inte/vill ej svara 523 0. Frågan ej tillämplig 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 152 SVENSKT EU-MEDLEMSKAP 15 Loc 266 width 1 MD=6 or GE 9 15A Är Du i huvudsak för eller emot ett svenskt medlemskap i EU eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 893 1. I huvudsak för ett svenskt medlemskap i EU 671 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 942 5. I huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EU 28 8. Vet inte/vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 153 EU-MEDL: STYRKA 15 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 6 15B (ÅSIKT I EU-FRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1351 1. Bestämd uppfattning 483 2. Mera tveksam 1 5. Vet inte/vill ej svara 699 0. Frågan ej tillämplig 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 154 PARTIER FÖR EU-1 15 Loc 268 width 2 MD=96 or GE 99 15C Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt medlemskap i EU? 15C(1) För ett medlemskap i EU - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1 00. Endast nya och mindre partier nämnda 1 11. Vänsterpartiet 58 12. Socialdemokraterna 3 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 142 15. Moderata samlingspartiet 3 20. V-S 2 24. S-C 7 25. S-Fp 434 26. S-M 7 28. C-M 64 29. Fp-M 1 30. V-S-C 2 31. V-S-Fp 6 32. V-S-M 4 36. S-C-Fp 53 37. S-C-M 457 38. S-Fp-M 48 39. C-Fp-M 1 42. V-C-Fp-M 785 43. S-C-Fp-M 17 44. V-S-Fp-M 44 50. V-S-C-Fp-M 3 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 80. Samlingsregering 31 81. Alla (riksdags)partier 1 83. Inga partier 350 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 125 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 155 PARTIER FÖR EU-2 15 Loc 270 width 2 MD=96 or GE 99 15C(2) För ett medlemskap i EU - nya och mindre partier <Se F.15C för fullständig frågetext> 1136 00. Inga nya och mindre partier nämnda 156 60. Ny demokrati 4 61. Miljöpartiet 422 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 9 70. Kds-Mp 417 71. Kds-Nyd 3 74. Mp-Nyd 35 80. Kds-Mp-Nyd 350 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 125 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 156 PARTIER EMOT EU-1 15 Loc 272 width 2 MD=96 or GE 99 15D Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt medlemskap i EU? 15D(1) Emot ett medlemskap i EU - traditionella riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 271 00. Endast nya och mindre partier nämnda 1218 11. Vänsterpartiet 18 12. Socialdemokraterna 150 13. Centerpartiet 10 14. Folkpartiet 9 15. Moderata samlingspartiet 16 20. V-S 172 21. V-C 5 22. V-Fp 3 23. V-M 6 24. S-C 2 26. S-M 4 27. C-Fp 5 30. V-S-C 3 33. V-C-Fp 4 43. S-C-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 1 51. EU-motståndare 2 81. Alla (riksdags)partier 25 83. Inga partier 608 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 123 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 157 PARTIER EMOT EU-2 15 Loc 274 width 2 MD=96 or GE 99 15D(2) Emot ett medlemskap i EU - nya och mindre partier <Se F.15D för fullständig frågetext> 394 00. Inga nya och mindre partier nämnda 3 60. Ny demokrati 1464 61. Miljöpartiet 20 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 64. Övriga riksdagspartier 26 70. Kds-Mp 2 71. Kds-Nyd 12 74. Mp-Nyd 3 76. Mp-Öp 1 80. Kds-Mp-Nyd 608 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 123 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 158 SKÄL FÖR/EMOT EU, 1 N 16 Loc 276 width 2 MD= 0 or GE 96 16 (ÅSIKT I EU-FRÅGAN) Vilka är de viktigaste skälen till att Du är för/emot ett svenskt medlemskap i EU? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något ytterligare skäl Du vill nämna? 16(1.1) Skäl för/emot EU-medlemskap, 1 - norsk/finsk indelning UP SOM SAGT SIG VARA I HUVUDSAK FÖR ETT SVENSKT MEDLEMSKAP I EU FRÅGAS OM SINA SKÄL FÖR DETTA. UP SOM SAGT SIG VARA I HUVUDSAK EMOT ETT SVENSKT MEDLEMSKAP I EU FRÅGAS OM SINA SKÄL FÖR DETTA. Frågan har kodats i två omgångar. Den första innehåller ett tiotal kategorier och har sitt ursprung i den norska och finska kategoriindelningen (158-V162). Den andra kategoriindelningen är betydligt mer omfattande och är gjord vid valforskningsprogrammet i Göteborg (V163-V167). 673 01. Demokrati, självstyre, samarbete inom EU och Europa, internationella åtagelser 88 02. Fred och militär säkerhet 75 03. Miljö 33 04. Primärnäringar, regionalpolitik, "bosetting" 420 05. Ekonomi, näringsliv, handel och industri 23 06. Välfärdsstaten, social trygghet, sociala problem, jämställdhet mellan könen 47 07. Moral, religion, språk, kultur, forskning och utbildning 84 08. Invandring/flyktingfrågor, gränskontroll, kriminalitet, narkotika 78 09. "Stemningsargument". Utvecklingsoptimism/pessimism, förtroende och misstroende för partier och politiker 42 10. Övrigt 168 55. Inga argument för/emot EU 97 88. Vet inte/vill ej svara 824 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 159 SKÄL FÖR/EMOT EU, 2 N 16 Loc 278 width 2 MD= 0 or GE 96 16(1.2) Skäl för/emot EU-medlemskap, 2 - norsk/finsk indelning <Se F.16 för fullständig frågetext> 197 01. Demokrati, självstyre, samarbete inom EU och Europa, internationella åtagelser 53 02. Fred och militär säkerhet 63 03. Miljö 14 04. Primärnäringar, regionalpolitik, "bosetting" 232 05. Ekonomi, näringsliv, handel och industri 22 06. Välfärdsstaten, social trygghet, sociala problem, jämställdhet mellan könen 29 07. Moral, religion, språk, kultur, forskning och utbildning 81 08. Invandring/flyktingfrågor, gränskontroll, kriminalitet, narkotika 27 09. "Stemningsargument". Utvecklingsoptimism/pessimism, förtroende och misstroende för partier och politiker 22 10. Övrigt 168 55. Inga argument för/emot EU 96 88. Vet inte/vill ej svara 1648 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 160 SKÄL FÖR/EMOT EU, 3 N 16 Loc 280 width 2 MD= 0 or GE 96 16(1.3) Skäl för/emot EU-medlemskap, 3 - norsk/finsk indelning <Se F.16 för fullständig frågetext> 42 01. Demokrati, självstyre, samarbete inom EU och Europa, internationella åtagelser 17 02. Fred och militär säkerhet 38 03. Miljö 1 04. Primärnäringar, regionalpolitik, "bosetting" 88 05. Ekonomi, näringsliv, handel och industri 9 06. Välfärdsstaten, social trygghet, sociala problem, jämställdhet mellan könen 16 07. Moral, religion, språk, kultur, forskning och utbildning 35 08. Invandring/flyktingfrågor, gränskontroll, kriminalitet, narkotika 10 09. "Stemningsargument". Utvecklingsoptimism/pessimism, förtroende och misstroende för partier och politiker 14 10. Övrigt 168 55. Inga argument för/emot EU 96 88. Vet inte/vill ej svara 2118 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 161 SKÄL FÖR/EMOT EU, 4 N 16 Loc 282 width 2 MD= 0 or GE 96 16(1.4) Skäl för/emot EU-medlemskap, 4 - norsk/finsk indelning <Se F.16 för fullständig frågetext> 6 01. Demokrati, självstyre, samarbete inom EU och Europa, internationella åtagelser 2 02. Fred och militär säkerhet 9 03. Miljö 3 04. Primärnäringar, regionalpolitik, "bosetting" 19 05. Ekonomi, näringsliv, handel och industri 3 06. Välfärdsstaten, social trygghet, sociala problem, jämställdhet mellan könen 7 07. Moral, religion, språk, kultur, forskning och utbildning 3 08. Invandring/flyktingfrågor, gränskontroll, kriminalitet, narkotika 1 09. "Stemningsargument". Utvecklingsoptimism/pessimism, förtroende och misstroende för partier och politiker 1 10. Övrigt 168 55. Inga argument för/emot EU 96 88. Vet inte/vill ej svara 2334 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 162 SKÄL FÖR/EMOT EU, 5 N 16 Loc 284 width 2 MD= 0 or GE 96 16(1.5) Skäl för/emot EU-medlemskap, 5 - norsk/finsk indelning <Se F.16 för fullständig frågetext> 2 01. Demokrati, självstyre, samarbete inom EU och Europa, internationella åtagelser 1 02. Fred och militär säkerhet 1 03. Miljö 1 04. Primärnäringar, regionalpolitik, "bosetting" 3 05. Ekonomi, näringsliv, handel och industri 1 06. Välfärdsstaten, social trygghet, sociala problem, jämställdhet mellan könen 2 07. Moral, religion, språk, kultur, forskning och utbildning 0 08. Invandring/flyktingfrågor, gränskontroll, kriminalitet, narkotika 0 09. "Stemningsargument". Utvecklingsoptimism/pessimism, förtroende och misstroende för partier och politiker 0 10. Övrigt 168 55. Inga argument för/emot EU 96 88. Vet inte/vill ej svara 2377 00. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 163 SKÄL FÖR/EMOT EU, 1 16 Loc 286 width 3 MD= 0 or GE 996 16(2.1) Skäl för/emot EU-medlemskap, 1 <Se F.16 för fullständig frågetext> 108 001. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EU-medlemskap gynnar de rika förts.) 3 002. Inflation, priser, löner, levnadsstandard 3 003. Räntor och valutakurser 0 004. Offentliga utgifter 4 005. Monetär union, gemensam valuta 59 006. Investeringar, bra/dåligt för svensk företagsamhet 55 007. Handel, export, tullar och handelshinder 61 008. Medlemsavgift till EU 11 009. EES-avtalet 19 020. Sysselsättning, allmänt 98 021. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 0 030. Skattefrågor 1 040. Näringsliv, allmänt 2 041. Konkurrens 1 050. Regionala frågor, allmänt 11 051. Regionala frågor inom Sverige 0 052. Regionala frågor inom EU 13 060. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 7 061. Jordbruk inom Sverige 0 062. Jordbruk inom EU 1 070. Fiske, allmänt 1 071. Fiske inom Sverige 0 072. Fiske inom EU 2 080. Transporter och kommunikationer (avser även telekommunikation och data) 14 090. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen 0 091. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg 0 094. Anställningstrygghet 0 095. Jämlikhet, löneskillnader 0 096. Arbetsmiljö 0 100. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 0 101. Allergier 33 110. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 0 111. Miljö- och energifrågor inom Sverige 0 112. Miljö- och energifrågor inom EU 4 120. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt 10 121. Djuruppfödning och djurhållning 33 122. Livsmedels-/matkvalitet, samt varu- och livsmedelspriser 14 130. Utbildning, allmänt (Grundskola, högre utbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 19 140. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (även allmänna utsagor om att vi hör till Europa) 5 141. Invandring och flyktingfrågor 6 142. Kultur 15 143. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 0 144. Religion 1 145. Språk/språkproblem 49 150. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 3 151. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning 18 152. Narkotika/droger 2 153. Alkohol/systembolaget 1 154. Rabies 1 155. AIDS 6 160. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 1 161. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 0 162. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i politiken 0 163. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i hemmet 116 170. Demokrati och inflytande, allmänt 44 171. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU 25 172. EU:s möjligheter till inflytande inom Sverige 0 173. Fackföreningarnas inflytande, arbetsplatsdemokrati 0 174. Makten över finansmarknaden 33 175. Samarbete 4 180. Allemansrätten 0 181. Sommarstugor/fastigheter 4 190. Offentlighetsprincipen 9 200. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 7 201. Neutralitet/alliansfrihet 59 202. Fred 11 203. Gemensamt försvar, militärt samarbete 84 210. Nationell självständighet och identitet, suveränitet 15 220. Politisk union, allmänt 4 221. Europas förenta stater 27 230. EU-organisationen, allmänt (hit förs även resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU-medlemskap) 24 231. Byråkrati, lobbying 37 232. Centralisering, geografiska avstånd 2 233. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat (ej medlemsavgiften) 2 240. Alternativ till EU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 8 250. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 3 251. Protektionism (rika mot fattiga) 0 252. Solidaritet och bistånd 3 253. Ny stormakt 257 260. Sverige blir isolerat, Sverige kan inte stå utanför, Sverige måste vara med. 8 300. Övriga sakskäl för och emot ett medlemskap i EU 4 305. Hänvisningar till framtida generationer 49 310. För/emot medlemskap i EU utan preciseringar. EU är bra, EU är dåligt 6 400. Ideologiska skäl 0 410. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Ja till Europa 0 411. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Nej till EU 0 412. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 6 413. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 0 414. Förtroende/misstroende/påverkan - fackliga organisationer och företrädare 0 415. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 1 416. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 0 420. Påverkan - familj 0 421. Påverkan - vänner 0 422. Påverkan - arbets/studiekamrater 0 423. Påverkan - övriga 2 430. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 36 431. Vet för lite för att ta ställning. Fått för lite tid. Fått för lite eller för dålig information för att ta ställning. 0 432. Missnöje med folkomröstningsinstitutet 0 433. Ej intresserad av EU-frågan 4 434. Övrigt 168 555. Inga argument för/emot EU 71 888. Vet inte/vill ej svara 824 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall
VAR 164 SKÄL FÖR/EMOT EU, 2 16 Loc 289 width 3 MD= 0 or GE 996 16(2.2) Skäl för/emot EU-medlemskap, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 168 555. Inga argument för/emot EU 71 888. Vet inte/vill ej svara 1645 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 686 999. Bortfall Kod: 1 2 5 6 7 8 9 20 21 30 40 Frek: 53 4 6 37 41 17 4 13 57 1 1 Kod: 41 51 60 61 80 90 95 100 110 111 120 Frek: 2 4 7 2 2 7 1 2 22 1 9 Kod: 121 122 130 140 141 142 143 150 151 152 153 Frek: 7 29 17 5 4 3 3 40 4 39 1 Kod: 160 161 170 171 172 175 180 181 190 200 201 Frek: 5 1 41 21 11 23 4 1 2 9 2 Kod: 202 203 210 220 221 230 231 232 233 240 250 Frek: 25 19 22 4 1 10 16 16 2 2 6 Kod: 251 252 253 260 300 305 310 413 416 431 434 Frek: 4 1 1 38 9 3 15 2 2 1 2 Kod: 555 888 0 996 999 Frek: 168 71 1645 5 686
VAR 165 SKÄL FÖR/EMOT EU, 3 16 Loc 292 width 3 MD= 0 or GE 996 16(2.3) Skäl för/emot EU-medlemskap, 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 168 555. Inga argument för/emot EU 71 888. Vet inte/vill ej svara 2145 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 5 6 7 8 9 20 21 41 60 Frek: 16 1 4 12 8 11 3 5 16 2 1 Kod: 61 80 90 91 95 100 110 111 120 121 122 Frek: 1 2 3 1 1 1 15 1 3 7 16 Kod: 130 141 142 143 150 151 152 153 160 170 171 Frek: 15 1 2 2 18 4 12 2 5 8 1 Kod: 172 174 175 180 181 200 201 202 203 210 220 Frek: 3 1 4 6 1 5 2 3 9 2 2 Kod: 230 231 232 250 252 253 260 300 305 310 400 Frek: 4 2 1 1 1 1 7 5 1 3 1 Kod: 413 434 555 888 0 996 999 Frek: 1 2 168 71 2145 5 684
VAR 166 SKÄL FÖR/EMOT EU, 4 16 Loc 295 width 3 MD= 0 or GE 996 16(2.4) Skäl för/emot EU-medlemskap, 4 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 168 555. Inga argument för/emot EU 71 888. Vet inte/vill ej svara 2355 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 5 6 7 8 20 21 30 51 60 100 Frek: 2 2 2 4 4 2 4 1 1 2 1 Kod: 110 120 122 130 145 150 152 160 170 171 175 Frek: 6 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 180 200 202 230 231 260 305 310 434 555 888 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 168 71 Kod: 0 996 999 Frek: 2355 5 684
VAR 167 SKÄL FÖR/EMOT EU, 5 16 Loc 298 width 3 MD= 0 or GE 996 16(2.5) Skäl för/emot EU-medlemskap, 5 <Se F.16 för fullständig frågetext> 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 168 555. Inga argument för/emot EU 71 888. Vet inte/vill ej svara 2402 000. Frågan ej tillämplig 5 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 5 21 60 110 122 140 150 153 200 231 310 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 555 888 0 996 999 Frek: 168 71 2402 5 684
VAR 168 FÖRHÅLLANDE TILL EU 17 Loc 301 width 1 MD=6 or GE 9 17 I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till EU. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 157 1. Sverige bör inte vara med i EU, och det nu gällande EES-avtalet bör sägas upp 602 2. Sverige bör inte vara med i EU, men bör bibehålla ett EES-avtal med EU 336 3. Sverige bör vara med i EU, men avstå från sådana saker som t ex försvarssamarbete och gemensamt valuta 354 4. Sverige bör vara med i EU i enlighet med det framförhandlade avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater 231 5. Sverige bör vara med i EU och på sikt verka för ett förenade av EU:s medlemsländer till ett Europas förenta stater 488 7. Ingen bestämd åsikt i frågan 129 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 169 STATLIG KONTROLL 18 Loc 302 width 1 MD=6 or GE 9 18 Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA SVARSKORT) Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. 18A De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 622 1. Instämmer helt 1097 2. Instämmer i stort sett 274 3. I stort sett motsatt åsikt 89 4. Helt motsatt åsikt 215 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 170 SOCIALA REFORMER 18 Loc 303 width 1 MD=6 or GE 9 18B Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna <Se F.18 för fullständig frågetext> 486 1. Instämmer helt 980 2. Instämmer i stort sett 502 3. I stort sett motsatt åsikt 174 4. Helt motsatt åsikt 155 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 171 RÖSTER INTE ÅSIKTER 19 Loc 304 width 1 MD=6 or GE 9 19 Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. (VISA SVARSKORT) Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 19A Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 557 1. Instämmer helt 1037 2. Instämmer i stort sett 523 3. I stort sett motsatt åsikt 106 4. Helt motsatt åsikt 74 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 172 RD-LED HÄNSYN FOLK 19 Loc 305 width 1 MD=6 or GE 9 19B De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.19 för fullständig frågetext> 580 1. Instämmer helt 1068 2. Instämmer i stort sett 503 3. I stort sett motsatt åsikt 72 4. Helt motsatt åsikt 74 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 173 VIKT MÅL SAMHUTVECKL 20 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 20 Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de närmaste åren. På det här kortet finns det olika målsättningar som många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för. (VISA SVARSKORT) 20A Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 425 1. Upprätthålla lag och ordning 388 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 135 3. Bekämpa prisstegringarna 178 4. Skydda yttrandefriheten 23 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 174 NÄST VIKT MÅL SAMHUTV 20 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 20B Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste? <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 319 1. Upprätthålla lag och ordning 256 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 241 3. Bekämpa prisstegringarna 289 4. Skydda yttrandefriheten 44 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 175 MINST VIKT MÅL SAMUTV 20 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 20C Vilken målsättning är enligt Din mening den minst viktiga? <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 99 1. Upprätthålla lag och ordning 224 2. Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 403 3. Bekämpa prisstegringarna 268 4. Skydda yttrandefriheten 155 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 176 SAMH: MARKNADSEKONOMI 21 Loc 309 width 2 MD=96 or GE 99 21 På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. (VISA SVARSKORT) 21A Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 111 00. Mycket dåligt förslag 60 01. 109 02. 145 03. 132 04. 472 05. Varken bra eller dåligt förslag 253 06. 312 07. 314 08. 91 09. 220 10. Mycket bra förslag 78 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 177 SAMH: SOCIALISTISKT 21 Loc 311 width 2 MD=96 or GE 99 21B Vad anser Du om förslaget att satsa på ett socialistiskt samhälle <Se F.21 för fullständig frågetext> 500 00. Mycket dåligt förslag 127 01. 209 02. 213 03. 170 04. 460 05. Varken bra eller dåligt förslag 141 06. 152 07. 100 08. 25 09. 88 10. Mycket bra förslag 112 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 178 SAMH: HÖG TILLVÄXT 21 Loc 313 width 2 MD=96 or GE 99 21C Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 00. Mycket dåligt förslag 18 01. 28 02. 53 03. 87 04. 336 05. Varken bra eller dåligt förslag 306 06. 368 07. 440 08. 127 09. 439 10. Mycket bra förslag 77 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 179 SAMH: MILJÖVÄNLIGT 21 Loc 315 width 2 MD=96 or GE 99 21D Vad anser Du om förslaget att satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.21 för fullständig frågetext> 77 00. Mycket dåligt förslag 41 01. 133 02. 206 03. 182 04. 558 05. Varken bra eller dåligt förslag 283 06. 281 07. 227 08. 90 09. 159 10. Mycket bra förslag 60 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 180 SAMH: AVANCERAD TEKN 21 Loc 317 width 2 MD=96 or GE 99 21E Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv <Se F.21 för fullständig frågetext> 134 00. Mycket dåligt förslag 64 01. 141 02. 185 03. 178 04. 489 05. Varken bra eller dåligt förslag 268 06. 253 07. 245 08. 109 09. 155 10. Mycket bra förslag 76 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 181 SAMH: KRISTNA VÄRDEN 21 Loc 319 width 2 MD=96 or GE 99 21F Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll <Se F.21 för fullständig frågetext> 274 00. Mycket dåligt förslag 177 01. 299 02. 214 03. 130 04. 577 05. Varken bra eller dåligt förslag 161 06. 142 07. 110 08. 36 09. 115 10. Mycket bra förslag 62 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 182 SAMH: LAG OCH ORDNING 21 Loc 321 width 2 MD=96 or GE 99 21G Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer lag och ordning <Se F.21 för fullständig frågetext> 44 00. Mycket dåligt förslag 37 01. 49 02. 77 03. 74 04. 410 05. Varken bra eller dåligt förslag 329 06. 375 07. 351 08. 140 09. 377 10. Mycket bra förslag 34 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 183 SAMH: JÄMSTÄLLDHET 21 Loc 323 width 2 MD=96 or GE 99 21H Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.21 för fullständig frågetext> 16 00. Mycket dåligt förslag 7 01. 10 02. 25 03. 24 04. 325 05. Varken bra eller dåligt förslag 216 06. 414 07. 415 08. 174 09. 640 10. Mycket bra förslag 31 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 184 SAMH: SVENSKA VÄRDEN 21 Loc 325 width 2 MD=96 or GE 99 21I Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden <Se F.21 för fullständig frågetext> 29 00. Mycket dåligt förslag 18 01. 43 02. 68 03. 66 04. 531 05. Varken bra eller dåligt förslag 273 06. 358 07. 390 08. 132 09. 331 10. Mycket bra förslag 58 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 185 SAMH: FAM STÄLLNING 21 Loc 327 width 2 MD=96 or GE 99 21J Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 00. Mycket dåligt förslag 10 01. 24 02. 27 03. 45 04. 361 05. Varken bra eller dåligt förslag 258 06. 439 07. 442 08. 156 09. 456 10. Mycket bra förslag 72 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 186 SAMH: MÅNGKULTURELLT 21 Loc 329 width 2 MD=96 or GE 99 21K Vad anser Du om förslaget att satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt <Se F.21 för fullständig frågetext> 124 00. Mycket dåligt förslag 65 01. 128 02. 165 03. 163 04. 534 05. Varken bra eller dåligt förslag 234 06. 276 07. 233 08. 99 09. 212 10. Mycket bra förslag 64 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 187 OROANDE: MILJÖFÖRSTÖR 22 Loc 331 width 1 MD=6 or GE 9 22 Om Du tänker på läget i Sverige, hur oroande uppfattar Du att följande saker är inför framtiden? (VISA SVARSKORT) 22A Miljöförstöringen 1002 1. Mycket oroande 993 2. Ganska oroande 280 3. Inte särskilt oroande 12 4. Inte alls oroande 10 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 188 OROANDE: EKON KRIS 22 Loc 332 width 1 MD=6 or GE 9 22B <Oroande inför framtiden> Ekonomisk kris <Se F.22 för fullständig frågetext> 1030 1. Mycket oroande 945 2. Ganska oroande 286 3. Inte särskilt oroande 12 4. Inte alls oroande 24 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 189 OROANDE: RYSSLAND 22 Loc 333 width 1 MD=6 or GE 9 22C <Oroande inför framtiden> Situationen i Ryssland <Se F.22 för fullständig frågetext> 554 1. Mycket oroande 935 2. Ganska oroande 626 3. Inte särskilt oroande 87 4. Inte alls oroande 95 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 190 OROANDE: FLYKTINGAR 22 Loc 334 width 1 MD=6 or GE 9 22D <Oroande inför framtiden> Ökat antal flyktingar <Se F.22 för fullständig frågetext> 488 1. Mycket oroande 949 2. Ganska oroande 697 3. Inte särskilt oroande 127 4. Inte alls oroande 36 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 191 OROANDE: ARBETSLÖSHET 22 Loc 335 width 1 MD=6 or GE 9 22E <Oroande inför framtiden> Stor arbetslöshet <Se F.22 för fullständig frågetext> 1516 1. Mycket oroande 661 2. Ganska oroande 103 3. Inte särskilt oroande 6 4. Inte alls oroande 11 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 192 OROANDE: VÅLDSBROTT 22 Loc 336 width 1 MD=6 or GE 9 22F <Oroande inför framtiden> Tilltagande våldsbrottslighet <Se F.22 för fullständig frågetext> 1432 1. Mycket oroande 701 2. Ganska oroande 143 3. Inte särskilt oroande 12 4. Inte alls oroande 9 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 193 OROANDE: SVERIGE KRIG 22 Loc 337 width 1 MD=6 or GE 9 22G <Oroande inför framtiden> Att Sverige dras in i krig <Se F.22 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket oroande 225 2. Ganska oroande 988 3. Inte särskilt oroande 702 4. Inte alls oroande 30 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 194 OROANDE: SVERIGE DEM 22 Loc 338 width 1 MD=6 or GE 9 22H <Oroande inför framtiden> Att Sverige blir mindre demokratiskt <Se F.22 för fullständig frågetext> 368 1. Mycket oroande 562 2. Ganska oroande 902 3. Inte särskilt oroande 372 4. Inte alls oroande 93 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 195 SJÄLVISKSKALA: ALLMÄN 23 Loc 339 width 2 MD=90 or GE 99 23A Det finns olika uppfattningar om vad som kännetecknar den mänskliga naturen, dvs hur människor är i allmänhet. Var någonstans på en skala från 0 till 10 skulle Du placera människor i allmänhet när det gäller hur osjälviska eller själviska de är? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 4 00. Osjälviska 3 01. 14 02. 58 03. 45 04. 284 05. 143 06. 250 07. 194 08. 50 09. 56 10. Själviska 48 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 196 SJÄLVISKSKALA: UP 23 Loc 341 width 2 MD=90 or GE 99 23B Var någonstans på samma skala skulle Du placera Dig själv? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 16 00. Osjälviska 20 01. 63 02. 99 03. 127 04. 350 05. 139 06. 163 07. 76 08. 24 09. 18 10. Själviska 54 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 197 TILLTROSKALA: ALLMÄN 23 Loc 343 width 2 MD=90 or GE 99 23C Var någonstans på en skala från 0 till 10 skulle Du placera människor i allmänhet när det gäller om det inte går att lita på eller om det går att lita på människor? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 20 00. Går inte att lita på 16 01. 40 02. 70 03. 92 04. 281 05. 139 06. 234 07. 166 08. 45 09. 22 10. Går att lita på 24 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 198 VET SITT BÄSTA: ALLM 23 Loc 345 width 2 MD=90 or GE 99 23D Var någonstans på en skala från 0 till 10 skulle Du placera människor i allmänhet när det gäller om det inte vet eller om de vet vad som är bäst för dem själva? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 10 00. Vet inte vad som är bäst för dem själva 9 01. 25 02. 67 03. 89 04. 326 05. 116 06. 161 07. 151 08. 69 09. 49 10. Vet vad som är bäst för dem själva 77 88. Vet inte/vill ej svara 1508 90. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 199 PARTIANHÄNGARE 24 Loc 347 width 1 MD=6 or GE 9 24A Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som tex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist, kds:are eller nydemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1187 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 102 3. Vet inte/tveksam 1239 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 6 8. Vill inte svara 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 200 PARTIPREFERENS 24 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 96 24B (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 42 01. Vänsterpartiet 677 02. Socialdemokraterna 91 03. Centerpartiet 54 04. Folkpartiet 240 05. Moderata samlingspartiet 31 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet 20 07. Miljöpartiet - de gröna 4 08. Ny demokrati 3 09. Annat parti 24 88. Vet inte/vill ej svara 1347 00. Frågan ej tillämplig 124 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 201 PARTIIDENTIFIKATION 24 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 6 24C (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 613 1. Ja, starkt övertygad 551 5. Nej, inte starkt övertygad 1370 0. Frågan ej tillämplig 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 202 NÄRMASTE PARTI 24 Loc 351 width 2 MD= 0 or GE 96 24D (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 67 01. Vänsterpartiet 399 02. Socialdemokraterna 91 03. Centerpartiet 126 04. Folkpartiet 216 05. Moderata samlingspartiet 31 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet 84 07. Miljöpartiet - de gröna 24 08. Ny demokrati 3 09. Annat parti 306 88. Vet inte/vill ej svara 1187 00. Frågan ej tillämplig 123 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 203 NÄST BÄSTA PARTI 25 Loc 353 width 2 MD= 0 or GE 99 25 (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? 296 01. Vänsterpartiet 252 02. Socialdemokraterna 267 03. Centerpartiet 435 04. Folkpartiet 210 05. Moderata samlingspartiet 124 06. Kds - kristdemokratiska samhällspartiet 234 07. Miljöpartiet - de gröna 42 08. Ny demokrati 13 09. Annat parti 341 88. Vet inte/vill ej svara 443 00. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 204 VH-SKALA: FOLKPARTIET 26 Loc 355 width 2 MD=96 or GE 99 26A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT) På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att parti står desto högre siffra väljer Du. 26AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 7 00. Långt till vänster 6 01. 30 02. 78 03. 178 04. 620 05. Varken vänster eller höger 545 06. 473 07. 158 08. 30 09. 13 10. Långt till höger 159 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 205 VH-SKALA: SOCIALDEM 26 Loc 357 width 2 MD=96 or GE 99 26AB Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Socialdemokraterna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 105 00. Långt till vänster 169 01. 415 02. 574 03. 495 04. 269 05. Varken vänster eller höger 77 06. 26 07. 15 08. 9 09. 13 10. Långt till höger 130 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 206 VH-SKALA: MODERATERNA 26 Loc 359 width 2 MD=96 or GE 99 26AC Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 7 00. Långt till vänster 2 01. 8 02. 15 03. 18 04. 45 05. Varken vänster eller höger 64 06. 118 07. 474 08. 515 09. 899 10. Långt till höger 132 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 207 VH-SKALA: VÄNSTERP 26 Loc 361 width 2 MD=96 or GE 99 26AD Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 744 00. Långt till vänster 656 01. 445 02. 199 03. 58 04. 41 05. Varken vänster eller höger 9 06. 4 07. 3 08. 1 09. 4 10. Långt till höger 133 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 208 VH-SKALA: CENTPARTIET 26 Loc 363 width 2 MD=96 or GE 99 26AE Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 7 00. Långt till vänster 5 01. 19 02. 48 03. 130 04. 667 05. Varken vänster eller höger 671 06. 419 07. 134 08. 23 09. 15 10. Långt till höger 159 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 209 VH-SKALA: MILJÖPARTI 26 Loc 365 width 2 MD=96 or GE 99 26AF Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.26A för fullständig frågetext> 47 00. Långt till vänster 120 01. 241 02. 354 03. 452 04. 673 05. Varken vänster eller höger 114 06. 37 07. 13 08. 4 09. 10 10. Långt till höger 232 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 210 VH-SKALA: KRISTDEM 26 Loc 367 width 2 MD=96 or GE 99 26AG Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.26A för fullständig frågetext> 11 00. Långt till vänster 19 01. 31 02. 34 03. 69 04. 356 05. Varken vänster eller höger 516 06. 499 07. 333 08. 158 09. 68 10. Långt till höger 203 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 211 VH-SKALA: NY DEMOKR 26 Loc 369 width 2 MD=96 or GE 99 26AH Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.26A för fullständig frågetext> 30 00. Långt till vänster 25 01. 15 02. 33 03. 46 04. 346 05. Varken vänster eller höger 129 06. 212 07. 237 08. 344 09. 586 10. Långt till höger 294 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 212 VH-SKALA: UP 26 Loc 371 width 2 MD=96 or GE 99 26B Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.26A för fullständig frågetext> 63 00. Långt till vänster 72 01. 175 02. 256 03. 280 04. 560 05. Varken vänster eller höger 220 06. 281 07. 168 08. 59 09. 49 10. Långt till höger 114 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 213 GRÖNSKALA: CENTERN 27 Loc 373 width 2 MD=96 or GE 99 27A Det talas ibland om en ny grön dimension i svensk politik. Kan Du med hjälp av skalan på det här kortet ange var Du tycker att de politiska partierna står på den gröna dimensionen. (VISA SVARSKORT) 27AA Vi börjar med centerpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 00. Inte alls åt det gröna hållet 2 01. 18 02. 47 03. 68 04. 202 05. 288 06. 594 07. 554 08. 150 09. 87 10. Mycket långt åt det gröna hållet 281 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 214 GRÖNSKALA: SOCIALDEM 27 Loc 375 width 2 MD=96 or GE 99 27AB <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.27A för fullständig frågetext> 21 00. Inte alls åt det gröna hållet 32 01. 59 02. 162 03. 273 04. 733 05. 425 06. 208 07. 75 08. 10 09. 13 10. Mycket långt åt det gröna hållet 286 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 215 GRÖNSKALA: MODERATER 27 Loc 377 width 2 MD=96 or GE 99 27AC <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.27A för fullständig frågetext> 131 00. Inte alls åt det gröna hållet 136 01. 273 02. 331 03. 369 04. 413 05. 206 06. 78 07. 29 08. 12 09. 11 10. Mycket långt åt det gröna hållet 308 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 216 GRÖNSKALA: VÄNSTERP 27 Loc 379 width 2 MD=96 or GE 99 27AD <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.27A för fullständig frågetext> 38 00. Inte alls åt det gröna hållet 34 01. 80 02. 157 03. 202 04. 431 05. 328 06. 322 07. 208 08. 75 09. 18 10. Mycket långt åt det gröna hållet 404 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 217 GRÖNSKALA: FOLKPARTI 27 Loc 381 width 2 MD=96 or GE 99 27AE <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.27A för fullständig frågetext> 22 00. Inte alls åt det gröna hållet 27 01. 56 02. 175 03. 286 04. 696 05. 433 06. 191 07. 47 08. 7 09. 1 10. Mycket långt åt det gröna hållet 356 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 218 GRÖNSKALA: MILJÖPARTI 27 Loc 383 width 2 MD=96 or GE 99 27AF <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.27A för fullständig frågetext> 3 00. Inte alls åt det gröna hållet 10 01. 8 02. 14 03. 16 04. 47 05. 48 06. 120 07. 323 08. 462 09. 1036 10. Mycket långt åt det gröna hållet 210 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 219 GRÖNSKALA: KRISTDEM 27 Loc 385 width 2 MD=96 or GE 99 27AG <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samlingspartiet? <Se F.27A för fullständig frågetext> 34 00. Inte alls åt det gröna hållet 61 01. 107 02. 185 03. 253 04. 581 05. 325 06. 203 07. 86 08. 13 09. 7 10. Mycket långt åt det gröna hållet 442 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 220 GRÖNSKALA: NY DEMOKR 27 Loc 387 width 2 MD=96 or GE 99 27AH <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.27A för fullständig frågetext> 268 00. Inte alls åt det gröna hållet 187 01. 298 02. 297 03. 232 04. 330 05. 67 06. 38 07. 24 08. 7 09. 10 10. Mycket långt åt det gröna hållet 539 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 221 GRÖNSKALA: UP 27 Loc 389 width 2 MD=96 or GE 99 27B <Grön dimension> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.27A för fullständig frågetext> 15 00. Inte alls åt det gröna hållet 12 01. 19 02. 50 03. 91 04. 467 05. 365 06. 473 07. 368 08. 132 09. 138 10. Mycket långt åt det gröna hållet 167 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 222 EU-SKALA: FOLKPARTIET 28 Loc 391 width 2 MD=96 or GE 99 28A På nästa skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i EU-frågan. (VISA SVARSKORT) 28AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 1 01. 6 02. 27 03. 30 04. 203 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 242 06. 443 07. 413 08. 177 09. 200 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 554 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 223 EU-SKALA: SOCIALDEM 28 Loc 393 width 2 MD=96 or GE 99 28AB <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.28A för fullständig frågetext> 2 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 3 01. 4 02. 11 03. 32 04. 177 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 216 06. 442 07. 486 08. 227 09. 337 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 360 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 224 EU-SKALA: MODERATERNA 28 Loc 395 width 2 MD=96 or GE 99 28AC <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.28A för fullständig frågetext> 1 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 0 01. 1 02. 5 03. 7 04. 28 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 24 06. 74 07. 254 08. 394 09. 1179 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 330 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 225 EU-SKALA: VÄNSTERP 28 Loc 397 width 2 MD=96 or GE 99 28AD <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.28A för fullständig frågetext> 690 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 272 01. 283 02. 194 03. 98 04. 143 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 44 06. 24 07. 13 08. 3 09. 8 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 525 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 226 EU-SKALA: CENTERN 28 Loc 399 width 2 MD=96 or GE 99 28AE <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.28A för fullständig frågetext> 44 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 34 01. 98 02. 139 03. 152 04. 484 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 344 06. 273 07. 144 08. 44 09. 56 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 485 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 227 EU-SKALA: MILJÖPARTI 28 Loc 401 width 2 MD=96 or GE 99 28AF <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.28A för fullständig frågetext> 761 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 291 01. 285 02. 170 03. 100 04. 122 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 22 06. 17 07. 12 08. 4 09. 5 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 508 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 228 EU-SKALA: KRISTDEM 28 Loc 403 width 2 MD=96 or GE 99 28AG <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.28A för fullständig frågetext> 15 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 11 01. 32 02. 48 03. 63 04. 348 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 336 06. 306 07. 259 08. 108 09. 114 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 657 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 229 EU-SKALA: NY DEMOKR 28 Loc 405 width 2 MD=96 or GE 99 28AH <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.28A för fullständig frågetext> 20 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 12 01. 31 02. 28 03. 44 04. 197 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 117 06. 217 07. 238 08. 217 09. 429 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 747 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 230 EU-SKALA: UP 28 Loc 407 width 2 MD=96 or GE 99 28B <Inställning i EU-frågan> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.28A för fullständig frågetext> 348 00. Mycket negativ till ett svenskt EU-medlemskap 127 01. 132 02. 118 03. 88 04. 460 05. Varken positiv eller negativ till ett svenskt EU-medlemskap 141 06. 190 07. 248 08. 105 09. 158 10. Mycket positiv till ett svenskt EU-medlemskap 182 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 231 FLYKTSKALA: FOLKPARTI 29 Loc 409 width 2 MD=96 or GE 99 29A På den här skalan vill vi att Du placerar de olika partierna efter hur Du uppfattar deras inställning till hur många flyktingar Sverige bör ta emot. (VISA SVARSKORT) 29AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 9 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 3 01. 20 02. 61 03. 96 04. 248 05. 220 06. 304 07. 401 08. 207 09. 271 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 457 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 232 FLYKTSKALA: SOCIALDEM 29 Loc 411 width 2 MD=96 or GE 99 29AB <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.29A för fullständig frågetext> 4 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 3 01. 9 02. 35 03. 74 04. 319 05. 393 06. 507 07. 382 08. 100 09. 72 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 399 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 233 FLYKTSKALA: MODERATER 29 Loc 413 width 2 MD=96 or GE 99 29AC <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.29A för fullständig frågetext> 46 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 69 01. 159 02. 267 03. 330 04. 410 05. 258 06. 169 07. 99 08. 33 09. 24 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 433 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 234 FLYKTSKALA: VÄNSTERP 29 Loc 415 width 2 MD=96 or GE 99 29AD <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.29A för fullständig frågetext> 13 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 26 01. 51 02. 107 03. 125 04. 341 05. 184 06. 263 07. 235 08. 124 09. 96 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 732 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 235 FLYKTSKALA: CENTERN 29 Loc 417 width 2 MD=96 or GE 99 29AE <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.29A för fullständig frågetext> 7 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 7 01. 40 02. 104 03. 187 04. 591 05. 362 06. 276 07. 87 08. 18 09. 16 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 602 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 236 FLYKTSKALA: MILJÖP 29 Loc 419 width 2 MD=96 or GE 99 29AF <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.29A för fullständig frågetext> 14 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 7 01. 49 02. 74 03. 112 04. 427 05. 209 06. 232 07. 145 08. 59 09. 43 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 926 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 237 FLYKTSKALA: KRISTDEM 29 Loc 421 width 2 MD=96 or GE 99 29AG <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.29A för fullständig frågetext> 13 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 18 01. 43 02. 80 03. 100 04. 243 05. 276 06. 392 07. 321 08. 148 09. 122 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 541 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 238 FLYKTSKALA: NY DEMOKR 29 Loc 423 width 2 MD=96 or GE 99 29AH <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.29A för fullständig frågetext> 849 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 361 01. 340 02. 184 03. 79 04. 49 05. 16 06. 11 07. 2 08. 1 09. 3 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 402 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 239 FLYKTSKALA: UP 29 Loc 425 width 2 MD=96 or GE 99 29B <Inställning till flyktingmottagning> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.29A för fullständig frågetext> 198 00. Vi bör vara restriktiva när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 102 01. 196 02. 241 03. 195 04. 484 05. 195 06. 252 07. 192 08. 81 09. 78 10. Vi bör vara generösa när det gäller hur många flyktingar vi tar emot i Sverige 83 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 240 JÄMSKALA: FOLKPARTIET 30 Loc 427 width 2 MD=96 or GE 99 30A Vi skulle också vilja att Du placerar partierna på skalan efter hur stor tonvikt Du anser att de lägger vid frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor? (VISA SVARSKORT) 30AA Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 3 01. 22 02. 59 03. 87 04. 278 05. 199 06. 344 07. 430 08. 194 09. 178 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 497 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 241 JÄMSKALA: SOCIALDEM 30 Loc 429 width 2 MD=96 or GE 99 30AB <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.30A för fullständig frågetext> 3 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 3 01. 10 02. 19 03. 34 04. 163 05. 259 06. 435 07. 492 08. 285 09. 193 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 401 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 242 JÄMSKALA: MODERATER 30 Loc 431 width 2 MD=96 or GE 99 30AC <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.30A för fullständig frågetext> 45 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 47 01. 127 02. 221 03. 298 04. 446 05. 298 06. 206 07. 100 08. 25 09. 22 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 462 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 243 JÄMSKALA: VÄNSTERP 30 Loc 433 width 2 MD=96 or GE 99 30AD <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet? <Se F.30A för fullständig frågetext> 7 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 6 01. 20 02. 59 03. 95 04. 274 05. 219 06. 318 07. 346 08. 218 09. 166 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 569 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 244 JÄMSKALA: CENTERN 30 Loc 435 width 2 MD=96 or GE 99 30AE <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.30A för fullständig frågetext> 7 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 2 01. 25 02. 97 03. 142 04. 580 05. 348 06. 338 07. 147 08. 27 09. 21 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 563 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 245 JÄMSKALA: MILJÖPARTI 30 Loc 437 width 2 MD=96 or GE 99 30AF <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.30A för fullständig frågetext> 7 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 5 01. 22 02. 48 03. 62 04. 309 05. 253 06. 366 07. 326 08. 139 09. 110 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 650 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 246 JÄMSKALA: KRISTDEM 30 Loc 439 width 2 MD=96 or GE 99 30AG <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet? <Se F.30A för fullständig frågetext> 35 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 74 01. 132 02. 193 03. 206 04. 373 05. 228 06. 241 07. 159 08. 53 09. 37 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 566 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 247 JÄMSKALA: NY DEMOKR 30 Loc 441 width 2 MD=96 or GE 99 30AH <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera ny demokrati? <Se F.30A för fullständig frågetext> 126 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 102 01. 167 02. 222 03. 223 04. 394 05. 124 06. 109 07. 56 08. 14 09. 15 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 745 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 248 JÄMSKALA: UP 30 Loc 443 width 2 MD=96 or GE 99 30B <Inställning till jämställdhet mellan män och kvinnor> Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? <Se F.30A för fullständig frågetext> 32 00. Lägger mycket liten vikt vid jämställdhet 21 01. 30 02. 56 03. 52 04. 401 05. 225 06. 385 07. 446 08. 202 09. 347 10. Lägger mycket stor vikt vid jämställdhet 100 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 249 RÖSTAVSIKT 1994 31 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 I:31A Tänker Du rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1086 1. Ja 39 3. Kanske/vet inte 23 5. Nej 1 8. Vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 250 RÖSTAVSIKT PARTI 31 Loc 446 width 2 MD= 0 or GE 99 I:31B (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet? (TVEKSAM ELLER TÄNKER INTE RÖSTA) Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så fall rösta på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 49 01. Vänsterpartiet 447 02. Socialdemokraterna 59 03. Centerpartiet 64 04. Folkpartiet 162 05. Moderata samlingspartiet 29 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 24 07. Miljöpartiet - de gröna 8 08. Ny demokrati 2 09. Annat parti 23 10. Blankt 260 88. Har inte bestämt sig/vet ej 22 89. Vill ej svara 1508 00. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 251 RÖSTADE 1994 31 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 II:31A Röstade Du vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1377 1. Ja 7 2. Ja, men inte i alla valen 122 5. Nej, röstade inte i något av valen 2 8. Vägrar svara 1149 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 252 PARTI RD-VALET 1994 31 Loc 449 width 2 MD=99 II:31B/E:1 (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. 151 01. Vänsterpartiet 1068 02. Socialdemokraterna 191 03. Centerpartiet 177 04. Folkpartiet 460 05. Moderata samlingspartiet 93 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 123 07. Miljöpartiet - de gröna 24 08. Ny Demokrati 8 09. Annat parti 54 10. Blankt 156 55. Röstade inte 7 88. Vet inte 59 89. Vill ej svara 770 99. Bortfall
VAR 253 PARTI KOM-VALET 1994 31 Loc 451 width 2 MD=96 or GE 99 II:31C/E:2 Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 136 01. Vänsterpartiet 968 02. Socialdemokraterna 266 03. Centerpartiet 154 04. Folkpartiet 437 05. Moderata samlingspartiet 63 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 132 07. Miljöpartiet - de gröna 17 08. Ny Demokrati 65 09. Annat parti 66 10. Blankt 199 55. Röstade inte 9 88. Vet inte 58 89. Vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 770 99. Bortfall
VAR 254 PARTI LST-VALET 1994 31 Loc 453 width 2 MD= 0 or GE 99 II:31D/E:3 Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP I GÖTEBORG, MALMÖ ELLER PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTING). 119 01. Vänsterpartiet 953 02. Socialdemokraterna 209 03. Centerpartiet 157 04. Folkpartiet 389 05. Moderata samlingspartiet 66 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 95 07. Miljöpartiet - de gröna 11 08. Ny Demokrati 39 09. Annat parti 73 10. Blankt 265 55. Röstade inte 39 88. Vet inte 60 89. Vill ej svara 96 00. Frågan ej tillämplig 770 99. Bortfall
VAR 255 TID FÖR RÖST BESLUT 31 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 6 II:31E/E:4 (RÖSTADE) När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 629 1. Under sista veckan före valet 505 2. Tidigare under hösten och sommaren 1156 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 15 5. Vet inte/vill ej svara 154 0. Frågan ej tillämplig 200 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 256 MÖJLIGT PARTI 31 Loc 456 width 2 MD= 0 or GE 99 II:31F (RÖSTADE INTE I RIKSDAGSVALET) Vilket parti skulle Du ha röstat på, om Du hade röstat? (OM TVEKSAM) Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 5 01. Vänsterpartiet 40 02. Socialdemokraterna 6 03. Centerpartiet 3 04. Folkpartiet 19 05. Moderata samlingspartiet 0 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 9 07. Miljöpartiet - de gröna 4 08. Ny Demokrati 5 09. Annat parti 13 10. Blankt 20 89. Vill ej svara 2533 00. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 257 RÖSTSKÄL: EGET YRKE 32 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 6 32 (AVSER RÖSTA/RÖSTADE) Du säger att Du tänker rösta på/röstade på (...PARTI) vid årets riksdagsval. Hur viktigt är/var följande skäl vid Ditt val av parti? (VISA SVARSKORT) Om Du använder ett av svaren på kortet, hur viktigt är/var det att: 32A Partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 324 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 666 2. Ganska viktigt skäl 482 3. Inte särskilt viktigt skäl 349 4. Inte alls viktigt skäl 36 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 258 RÖSTSKÄL: PARTILEDARE 32 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 6 32B <Viktigt för partival> Partiet har en bra partiledare? <Se F.32 för fullständig frågetext> 379 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 845 2. Ganska viktigt skäl 485 3. Inte särskilt viktigt skäl 134 4. Inte alls viktigt skäl 14 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 259 RÖSTSKÄL: ANHÄNGARE 32 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 6 32C <Viktigt för partival> Jag känner mig som anhängare av partiet? <Se F.32 för fullständig frågetext> 294 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 577 2. Ganska viktigt skäl 593 3. Inte särskilt viktigt skäl 375 4. Inte alls viktigt skäl 18 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 260 RÖSTSKÄL: BRA POLITIK 32 Loc 461 width 1 MD=0 or GE 6 32D <Viktigt för partival> Partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats under den senaste tiden? <Se F.32 för fullständig frågetext> 596 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 1055 2. Ganska viktigt skäl 146 3. Inte särskilt viktigt skäl 19 4. Inte alls viktigt skäl 41 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 261 RÖSTSKÄL: KOMPETENS 32 Loc 462 width 1 MD=0 or GE 6 32E <Viktigt för partival> Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik? <Se F.32 för fullständig frågetext> 572 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 913 2. Ganska viktigt skäl 237 3. Inte särskilt viktigt skäl 57 4. Inte alls viktigt skäl 78 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 262 RÖSTSKÄL: BRA IDEOLOG 32 Loc 463 width 1 MD=0 or GE 6 32F <Viktigt för partival> Partiet har en bra politisk ideologi? <Se F.32 för fullständig frågetext> 764 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 840 2. Ganska viktigt skäl 157 3. Inte särskilt viktigt skäl 31 4. Inte alls viktigt skäl 65 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 263 RÖSTSKÄL: VANA 32 Loc 464 width 1 MD=0 or GE 6 32G <Viktigt för partival> Jag brukar alltid rösta på partiet? <Se F.32 för fullständig frågetext> 384 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 279 2. Ganska viktigt skäl 455 3. Inte särskilt viktigt skäl 699 4. Inte alls viktigt skäl 40 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 264 RÖSTSKÄL: BRA RD-KAND 32 Loc 465 width 1 MD=0 or GE 6 32H <Viktigt för partival> Partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets? <Se F.32 för fullständig frågetext> 161 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 490 2. Ganska viktigt skäl 491 3. Inte särskilt viktigt skäl 485 4. Inte alls viktigt skäl 230 5. Vet inte/vill ej svara 442 0. Frågan ej tillämplig 358 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 265 RÖSTADE RD-VAL 1991 33 Loc 466 width 1 MD=0 or GE 9 33A (FÖDD FÖRE 16 SEPTEMBER 1973) Röstade Du vid riksdagsvalet 1991? 2283 1. Ja 8 3. Minns inte säkert, men troligen 152 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 5 8. Vet inte/vill ej svara 245 0. Frågan ej tillämplig 648 9. Bortfall
VAR 266 PARTIVAL RD-VAL 1991 33 Loc 467 width 2 MD= 0 or GE 99 33B (RÖSTADE 1991) Vilket parti röstade Du på vid valet 1991? 77 01. Vänsterpartiet 865 02. Socialdemokraterna 177 03. Centerpartiet 232 04. Folkpartiet 516 05. Moderata samlingspartiet 100 06. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 73 07. Miljöpartiet - de gröna 113 08. Ny demokrati 46 09. Annat parti 34 10. Röstade blankt 63 88. Vet inte/vill ej svara 361 00. Frågan ej tillämplig 684 99. Bortfall
VAR 267 RÖSTAVSIKT EU-FOLKOMR 35 Loc 469 width 1 MD=9 35A Tänker Du rösta vid folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap senare i år? 2301 1. Ja, tänker rösta 270 3. Kanske, vet inte säkert 70 5. Nej, tänker inte rösta 16 8. Vill ej svara 684 9. Bortfall
VAR 268 ALTERNATIV EU-FOLKOMR 35 Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 35B (TÄNKER RÖSTA) Vilket alternativ tänker Du rösta på? 891 1. Ja-alternativet 841 2. Nej-alternativet 12 3. Tänker rösta blankt 547 4. Har inte bestämt sig/vet ej 10 8. Vill ej svara 356 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 269 TROLIGT ALT EU-FOMR 35 Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 35C (HAR INTE BESTÄMT SIG) Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på? 217 1. Ja-alternativet 205 2. Nej-alternativet 15 3. Lutar åt att rösta blankt 132 8. Vet ej/vill ej svara 2088 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 270 ALT OM RÖSTA EU-FOMR 35 Loc 472 width 1 MD=0 or GE 9 35D (TÄNKER INTE RÖSTA/VET INTE SÄKERT) Om Du skulle rösta, vilket alternativ skulle Du då rösta på? 61 1. Ja-alternativet 74 2. Nej-alternativet 9 3. Skulle rösta blankt 180 4. Har inte bestämt sig/vet ej 22 5. Tänker inte rösta i folkomröstningen 10 8. Vill ej svara 2301 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 271 LÄST ART/INT RD-LED 36 Loc 473 width 1 MD=6 or GE 9 36 Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och riksdagsledamöterna. (VISA SVARSKORT) 36A Har Du under de senaste åren läst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1613 1. Ja 648 5. Nej 36 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 272 MÖTE MED RD-LEDAMOT 36 Loc 474 width 1 MD=6 or GE 9 36B Har Du under de senaste åren varit på möte eller sammankomst där någon riksdagsledamot framträtt? <Se F.36 för fullständig frågetext> 499 1. Ja 1790 5. Nej 8 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 273 KONTAKT RD-LEDAMOT 36 Loc 475 width 1 MD=6 or GE 9 36C Har Du under de senaste åren skrivit brev eller på annat sätt haft kontakt med någon riksdagsledamot? <Se F.36 för fullständig frågetext> 212 1. Ja 2081 5. Nej 4 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 274 KÄNNEDOM RDKAND ANTAL 37 Loc 476 width 1 MD=6 or GE 9 37 Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som står/stod på partiernas valsedlar i Din valkrets inför riksdagsvalet? Vilket parti tillhör han/hon? Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? Vilket parti tillhör han/hon? (ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 64 0. Ja, men ej nämnt kandidat/kandidater 452 1. Ja, en kandidat nämnd 310 2. Ja, två kandidater nämnda 107 3. Ja, tre kandidater nämnda 79 4. Ja, fyra kandidater nämnda 1283 5. Nej, känner ej till något namn/vet inte/vill ej svara 364 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 275 RIKSDAGSKAND 1: PARTI 37 Loc 477 width 2 MD= 0 or GE 96 37(1.1) Riksdagskandidat 1: Parti <Se F.37 för fullständig frågetext> 24 09. Miljöpartiet - de gröna 4 10. Ny demokrati 30 11. Vänsterpartiet 414 22. Socialdemokraterna 126 33. Centerpartiet 67 44. Folkpartiet 197 55. Moderata samlingspartiet 27 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 82. Skånepartiet 27 87. Parti ej nämnt 2 88. Vet inte 1283 00. Frågan ej tillämplig 457 96. Uppgift saknas 682 99. Bortfall
VAR 276 RIKSDAGSKAND 1: KÖN 37 Loc 479 width 1 MD=0 or GE 6 37(1.2) Riksdagskandidat 1: Kön <Se F.37 för fullständig frågetext> 637 1. Man 282 2. Kvinna 1283 0. Frågan ej tillämplig 457 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 277 RIKSDAGSKAND 1: P-LED 37 Loc 480 width 1 MD=0 or GE 6 37(1.3) Riksdagskandidat 1: Partiledare <Se F.37 för fullständig frågetext> 72 1. Ja 876 5. Nej 1283 0. Frågan ej tillämplig 428 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 278 RIKSDAGSKAND 2: PARTI 37 Loc 481 width 2 MD= 0 or GE 96 37(2.1) Riksdagskandidat 2: Parti <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 09. Miljöpartiet - de gröna 5 10. Ny demokrati 19 11. Vänsterpartiet 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna, revolutionärerna 177 22. Socialdemokraterna 70 33. Centerpartiet 43 44. Folkpartiet 112 55. Moderata samlingspartiet 20 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 25 87. Parti ej nämnt 1735 00. Frågan ej tillämplig 442 96. Uppgift saknas 682 99. Bortfall
VAR 279 RIKSDAGSKAND 2: KÖN 37 Loc 483 width 1 MD=0 or GE 6 37(2.2) Riksdagskandidat 2: Kön <Se F.37 för fullständig frågetext> 299 1. Man 184 2. Kvinna 1735 0. Frågan ej tillämplig 441 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 280 RIKSDAGSKAND 2: P-LED 37 Loc 484 width 1 MD=0 or GE 6 37(2.3) Riksdagskandidat 2: Partiledare <Se F.37 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 474 5. Nej 1735 0. Frågan ej tillämplig 428 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 281 RIKSDAGSKAND 3: PARTI 37 Loc 485 width 2 MD= 0 or GE 96 37(3.1) Riksdagskandidat 3: Parti <Se F.37 för fullständig frågetext> 4 09. Miljöpartiet - de gröna 2 10. Ny demokrati 8 11. Vänsterpartiet 39 22. Socialdemokraterna 19 33. Centerpartiet 15 44. Folkpartiet 36 55. Moderata samlingspartiet 9 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 15 87. Parti ej nämnt 2045 00. Frågan ej tillämplig 467 96. Uppgift saknas 682 99. Bortfall
VAR 282 RIKSDAGSKAND 3: KÖN 37 Loc 487 width 1 MD=0 or GE 6 37(3.2) Riksdagskandidat 3: Kön <Se F.37 för fullständig frågetext> 116 1. Man 49 2. Kvinna 2045 0. Frågan ej tillämplig 449 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 283 RIKSDAGSKAND 3: P-LED 37 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 6 37(3.3) Riksdagskandidat 3: Partiledare <Se F.37 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 174 5. Nej 2045 0. Frågan ej tillämplig 428 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 284 RIKSDAGSKAND 4: PARTI 37 Loc 489 width 2 MD= 0 or GE 96 37(4.1) Riksdagskandidat 4: Parti <Se F.37 för fullständig frågetext> 9 09. Miljöpartiet - de gröna 2 11. Vänsterpartiet 1 16. Arbetarpartiet kommunisterna 21 22. Socialdemokraterna 10 33. Centerpartiet 11 44. Folkpartiet 18 55. Moderata samlingspartiet 5 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 2152 00. Frågan ej tillämplig 430 96. Uppgift saknas 682 99. Bortfall
VAR 285 RIKSDAGSKAND 4: KÖN 37 Loc 491 width 1 MD=0 or GE 6 37(4.2) Riksdagskandidat 4: Kön <Se F.37 för fullständig frågetext> 45 1. Man 28 2. Kvinna 2152 0. Frågan ej tillämplig 434 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 286 RIKSDAGSKAND 4: P-LED 37 Loc 492 width 1 MD=0 or GE 6 37(4.3) Riksdagskandidat 4: Partiledare <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 72 5. Nej 2152 0. Frågan ej tillämplig 428 6. Uppgift saknas 682 9. Bortfall
VAR 287 ANDRA BESLUT 50% KVIN 38 Loc 493 width 1 MD=6 or GE 9 38 Tror Du att det skulle fattas andra politiska beslut om hälften av politikerna vore kvinnor? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1615 1. Ja, det skulle fattas andra beslut 227 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 419 5. Nej, det skulle inte fattas andra beslut 4 7. Annat svar 32 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 288 PARTI BIRGIT FRIGGEBO 39 Loc 494 width 2 MD=96 or GE 99 39 Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti som var och en av dem tillhör? (VISA SVARSKORT) 39A Jag börjar med Birgit Friggebo. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 09. Miljöpartiet - de gröna 2 10. Ny Demokrati 4 11. Vänsterpartiet 152 22. Socialdemokraterna 37 33. Centerpartiet 1567 44. Folkpartiet (rätt parti) 77 55. Moderata samlingspartiet 0 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 451 88. Vet inte/vill ej svara 365 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 289 PARTI GÖRAN PERSSON 39 Loc 496 width 2 MD=96 or GE 99 39B <Partitillhörighet> Göran Persson <Se F.39 för fullständig frågetext> 1 09. Miljöpartiet - de gröna 2 10. Ny Demokrati 1 11. Vänsterpartiet 1751 22. Socialdemokraterna (rätt parti) 9 33. Centerpartiet 9 44. Folkpartiet 21 55. Moderata samlingspartiet 2 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 500 88. Vet inte/vill ej svara 364 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 290 PARTI K-E OLSSON 39 Loc 498 width 2 MD=96 or GE 99 39C <Partitillhörighet> Karl Erik Olsson <Se F.39 för fullständig frågetext> 5 09. Miljöpartiet - de gröna 8 10. Ny Demokrati 3 11. Vänsterpartiet 32 22. Socialdemokraterna 1055 33. Centerpartiet (rätt parti) 77 44. Folkpartiet 17 55. Moderata samlingspartiet 3 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1094 88. Vet inte/vill ej svara 366 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 291 PARTI LARS TOBISSON 39 Loc 500 width 2 MD=96 or GE 99 39D <Partillhörighet> Lars Tobisson <Se F.39 för fullständig frågetext> 5 09. Miljöpartiet - de gröna 3 10. Ny Demokrati 3 11. Vänsterpartiet 38 22. Socialdemokraterna 12 33. Centerpartiet 36 44. Folkpartiet 1335 55. Moderata samlingspartiet (rätt parti) 7 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 857 88. Vet inte/vill ej svara 364 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 292 PARTI M SAMUELSSON 39 Loc 502 width 2 MD=96 or GE 99 39E <Partitillhörighet> Marianne Samuelsson <Se F.39 för fullständig frågetext> 358 09. Miljöpartiet - de gröna (rätt parti) 49 10. Ny Demokrati 19 11. Vänsterpartiet 35 22. Socialdemokraterna 15 33. Centerpartiet 16 44. Folkpartiet 23 55. Moderata samlingspartiet 43 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1737 88. Vet inte/vill ej svara 365 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 293 PARTI JOHAN LÖNNROTH 39 Loc 504 width 2 MD=96 or GE 99 39F <Partitillhörighet> Johan Lönnroth <Se F.39 för fullständig frågetext> 13 09. Miljöpartiet - de gröna 48 10. Ny Demokrati 242 11. Vänsterpartiet (rätt parti) 17 22. Socialdemokraterna 11 33. Centerpartiet 11 44. Folkpartiet 23 55. Moderata samlingspartiet 18 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1913 88. Vet inte/vill ej svara 364 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 294 PARTI INGER DAVIDSON 39 Loc 506 width 2 MD=96 or GE 99 39G <Partitillhörighet> Inger Davidson <Se F.39 för fullständig frågetext> 12 09. Miljöpartiet - de gröna 14 10. Ny Demokrati 11 11. Vänsterpartiet 58 22. Socialdemokraterna 36 33. Centerpartiet 33 44. Folkpartiet 37 55. Moderata samlingspartiet 845 66. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet (rätt parti) 1249 88. Vet inte/vill ej svara 365 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 295 KUNSK: SJUKERSÄTTNING 40 Loc 508 width 1 MD=6 or GE 9 40 På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. (VISA SVARSKORT) 40A Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från den första sjukdagen FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 228 1. Riktigt påstående 1860 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 9 7. Vill ej svara 200 8. Känner inte till/vet ej 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 296 KUNSK: ANTAL RD-LEDAM 40 Loc 509 width 1 MD=6 or GE 9 40B Sveriges riksdag har 349 ledamöter <Se F.40 för fullständig frågetext> 1583 1. Riktigt påstående (rätt svar) 171 5. Felaktigt påstående 12 7. Vill ej svara 531 8. Känner inte till/vet ej 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 297 KUNSK: ARBETSLÖSHET 40 Loc 510 width 1 MD=6 or GE 9 40C Den öppna arbetslösheten i Sverige är idag mindre än 5 procent <Se F.40 för fullständig frågetext> 53 1. Riktigt påstående 2102 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 8 7. Vill ej svara 134 8. Känner inte till/vet ej 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 298 KUNSK: UTRIKES FÖDDA 40 Loc 511 width 1 MD=6 or GE 9 40D Cirka 10 procent av alla som bor i Sverige är födda utomlands <Se F.40 för fullständig frågetext> 1042 1. Riktigt påstående (rätt svar) 556 5. Felaktigt påstående 13 7. Vill ej svara 686 8. Känner inte till/vet ej 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 299 KUNSK: KÄRNAVFALL 40 Loc 512 width 1 MD=6 or GE 9 40E Riksdagen har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras utomlands <Se F.40 för fullständig frågetext> 240 1. Riktigt påstående 1338 5. Felaktigt påstående (rätt svar) 16 7. Vill ej svara 703 8. Känner inte till/vet ej 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 300 KUNSK: SPANIEN I EU 40 Loc 513 width 1 MD=6 or GE 9 40F Spanien är medlem i EU <Se F.40 för fullständig frågetext> 1591 1. Riktigt påstående (rätt svar) 191 5. Felaktigt påstående 9 7. Vill ej svara 506 8. Känner inte till/vet ej 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 301 LÄST VALBROSCHYRER 41 Loc 514 width 1 MD=0 or GE 8 41A Inför årets val, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 673 1. Ja 467 5. Nej 8 6. Vet inte/vill ej svara 1149 0. Frågan ej tillämplig 360 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 302 LÄST VALBROSCHYR-1 41 Loc 515 width 2 MD=90 or GE 96 41A(1) Läst valbroschyr - traditionella riksdagspartier <Se F.41A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 14 00. Endast nya och mindre partier nämnda 7 11. Vänsterpartiet 51 12. Socialdemokraterna 50 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 22 15. Moderata samlingspartiet 15 20. V-S 3 21. V-C 2 22. V-Fp 1 23. V-M 25 24. S-C 12 25. S-Fp 32 26. S-M 12 27. C-Fp 14 28. C-M 10 29. Fp-M 2 30. V-S-C 4 31. V-S-Fp 4 32. V-S-M 2 33. V-C-Fp 4 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 11 36. S-C-Fp 31 37. S-C-M 33 38. S-Fp-M 3 39. C-Fp-M 3 40. V-S-C-Fp 4 41. V-S-C-M 1 42. V-C-Fp-M 34 43. S-C-Fp-M 6 44. V-S-Fp-M 28 50. V-S-C-Fp-M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 182 81. Alla (riksdags)partier 33 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 6 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 1624 90. Frågan ej tillämplig 366 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 303 LÄST VALBROSCHYR-2 41 Loc 517 width 2 MD=90 or GE 96 41A(2) Läst valbroschyr - nya och mindre partier <Se F.41A för fullständig frågetext> 453 00. Inga nya och mindre partier nämnda 12 60. Ny demokrati 69 61. Miljöpartiet - de gröna 38 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 63. Övriga kommunistiska partier 4 64. Övriga rikspartier 8 65. Övriga partier, ej riks 24 70. Kds-Mp 7 71. Kds-Nyd 5 74. Mp-Nyd 1 76. Mp-Öp 1 78. Nyd-Öp 4 80. Kds-Mp-Nyd 1 82. Kds-Mp-Öp 33 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 6 88. Vet inte/vill ej svara 1624 90. Frågan ej tillämplig 366 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 304 BESÖKT VALMÖTE 41 Loc 519 width 1 MD=0 or GE 8 41B Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 121 1. Ja 1023 5. Nej 4 6. Vet inte/vill ej svara 1149 0. Frågan ej tillämplig 360 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 305 BESÖKT VALMÖTE-1 41 Loc 520 width 2 MD=90 or GE 96 41B(1) Besökt valmöte - traditionella riksdagspartier <Se F.41B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 4 00. Endast nya och mindre partier nämnda 1 11. Vänsterpartiet 41 12. Socialdemokraterna 5 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 15 15. Moderata samlingspartiet 4 20. V-S 1 22. V-Fp 1 23. V-M 1 24. S-C 1 25. S-Fp 9 26. S-M 2 28. C-M 3 29. Fp-M 1 30. V-S-C 1 32. V-S-M 1 33. V-C-Fp 1 34. V-C-M 1 35. V-Fp-M 2 37. S-C-M 4 38. S-Fp-M 1 39. C-Fp-M 1 41. V-S-C-M 2 43. S-C-Fp-M 2 50. V-S-C-Fp-M 11 81. Alla (riksdags)partier 1 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 2176 90. Frågan ej tillämplig 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 306 BESÖKT VALMÖTE-2 41 Loc 522 width 2 MD=90 or GE 96 41B(2) Besökt valmöte - nya och mindre partier <Se F.41B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 92 00. Inga nya och mindre partier nämnda 5 60. Ny demokrati 9 61. Miljöpartiet - de gröna 10 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 2 65. Övriga partier, ej riks 1 73. Kds-Öp 1 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 2176 90. Frågan ej tillämplig 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 307 BESÖK AV VALARBETARE 41 Loc 524 width 1 MD=0 or GE 8 41C Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet eller blev Du uppringd från något parti? (VISA SVARSKORT) (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 11 1. Ja, personligt besök i hemmet 84 2. Ja, blev uppringd 1 3. Ja, både personligt besök och uppringd 1049 5. Nej 3 6. Vet inte/vill ej svara 1149 0. Frågan ej tillämplig 360 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 308 BESÖK VALARBETARE-1 41 Loc 525 width 2 MD=90 or GE 96 41C(1) Besök av valarbetare - traditionella riksdagspartier <Se F.41C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 2 00. Endast nya och mindre partier nämnda 22 12. Socialdemokraterna 1 13. Centerpartiet 1 14. Folkpartiet 53 15. Moderata samlingspartiet 1 21. V-C 7 26. S-M 1 29. Fp-M 1 36. S-C-Fp 1 43. S-C-Fp-M 3 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 3 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 2201 90. Frågan ej tillämplig 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 309 BESÖK VALARBETARE-2 41 Loc 527 width 2 MD=90 or GE 96 41C(2) Besök av valarbetare - nya och mindre partier <Se F.41C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 87 00. Inga nya och mindre partier nämnda 2 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 1 63. Övriga kommunistiska partier 3 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 3 88. Vet inte/vill ej svara 2201 90. Frågan ej tillämplig 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 310 KONT VALARB ARBPLATS 41 Loc 529 width 1 MD=0 or GE 8 41D Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare på Din arbetsplats? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 77 1. Ja 1062 5. Nej 9 6. Vet inte/vill ej svara 1149 0. Frågan ej tillämplig 360 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 311 KONT VALARB ARBPL-1 41 Loc 530 width 2 MD=90 or GE 96 41D(1) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - traditionella riksdagspartier <Se F.41D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 5 00. Endast nya och mindre partier nämnda 2 11. Vänsterpartiet 31 12. Socialdemokraterna 4 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 8 15. Moderata samlingspartiet 2 20. V-S 1 21. V-C 1 25. S-Fp 3 26. S-M 1 29. Fp-M 2 37. S-C-M 1 40. V-S-C-Fp 1 50. V-S-C-Fp-M 8 81. Alla (riksdags)partier 1 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 1 88. Vet inte/vill ej svara/minns ej 2220 90. Frågan ej tillämplig 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 312 KONT VALARB ARBPL-2 41 Loc 532 width 2 MD=90 or GE 96 41D(2) Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - nya och mindre partier <Se F.41D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 65 00. Inga nya och mindre partier nämnda 1 60. Ny demokrati 3 61. Miljöpartiet - de gröna 2 62. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 2 65. Övriga partier, ej riks 1 73. Kds-Öp 1 85. Kommer inte ihåg från vilket parti 1 88. Vet inte/vill ej svara 2220 90. Frågan ej tillämplig 361 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 313 FÖRSÖKT ÖVERTYGA 41 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 8 41E Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 168 1. Ja 976 5. Nej 2 6. Vet inte/vill ej svara 2 7. Annat svar 1149 0. Frågan ej tillämplig 360 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 314 SÅG PARTILEDARDEBATT 42 Loc 535 width 1 MD=6 or GE 9 42/E:5 Såg Du den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 18 september? (VISA SVARSKORT) UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 501 1. Ja, såg hela partiledardebatten 935 2. Ja, såg en del av partiledardebatten 768 5. Nej, såg inte partiledardebatten 7 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 770 9. Bortfall
VAR 315 VALFRÅGA SOCIALDEM 1 43 Loc 536 width 3 MD= 0 or GE 996 43 Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. (STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA FÖR VARJE PARTI) Kan Du säga vilka saker som (... PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR) Kan Du nämna något ytterligare som (... PARTI) lade tonvikt vid? 43(1.1) Socialdemokraterna - Valfråga 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 20 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 002. Lägre skatter 3 003. Högre skatter för de rika/höginkomsttagare 0 004. Marginalskatt 0 005. Skattereformen 0 006. Moms på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 2 009. Indirekta skatter/punktskatter/aktieskatt 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor 4 012. Värnskatt 1 013. Skatteväxling 61 020. Sveriges ekonomi 4 021. Finans- och valutapolitik, räntenivåer, utlandslån 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Handelspolitik, frihandel, handelsbalans, fri konkurrens 9 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 1 025. Priser, allmänt. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 1 028. Lågkonjunkturen 60 029. Budgetunderskottet, statsskulden 0 030. Offentlig sektor 0 031. Nedskärningar i offentlig service 2 035. Privatiseringar 2 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Sociala bidrag 1 044. Välfärdssamhället, social trygghet 2 047. Fördelningspolitik 0 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonderna 0 052. Privata pensionsförsäkringar 0 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 3 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 3 072. Husläkarsystem 13 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralerna 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. AIDS-problemet 25 078. Karensdag för vård av sjukt barn 0 080. Alkohol/narkotika. Bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjuda bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 2 085. Familjepolitik/barnomsorg 18 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 091. Pappaledighet 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag - kortare arbetstid 0 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 0 103. Grundskolan 0 104. Gymnasieskolan 0 105. Privata/fristående skolor 1 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 108. Egen dator i skolan 0 110. Fritid/idrott 1 111. Ungdomens och barns framtid och problem 1 112. Bidrag till föreningar 0 115. Kulturfrågor 0 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägar ekonomi 0 122. Bostadsrätters ekonomi 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostadsbrist - ungdomar 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering / lokaliseringspolitik / regionalpolitik 0 140. Jordbrukspolitik, mat 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personligt integritet, personnummer 0 154. Förbudspolitik 0 160. Miljö/miljövård, naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 169. Miljöavgifter, miljöskatt 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 0 176. Bensinpriset 0 180. Kriminalvård, polisväsende, brottslighet 0 181. Ungdomsbrottslighet 0 182. Våld på gator och torg 0 183. Lag och ordning 0 184. Stig Bergling-affären 0 190. Religion, moral och etik, kyrka-stat, kristen fostran i skolan 0 191. Pornografi och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation 0 194. Hederlighet 0 200. Massmedia 0 201. Reklam TV 0 202. Nya reklam-TV kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna... 0 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 0 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 0 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp, bistånd, u-landsfrågor 0 225. U-båtskränkningar 0 226. Neutralitet/alliansfrihet 8 227. EU - allmänt 0 228. EES-avtalet 0 229. Motiveringar för och emot EU 0 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/tidigare Sovjetunionen 0 234. Tidigare Jugoslavien 0 235. Mellan Östern 0 236. USA 676 240. Sysselsättning, arbetslöshet 4 241. Ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 244. Arbetsmiljö 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar 2 247. A-kassa, arbetslöshetsersättning och karensdagar därmed 0 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 0 251. Företagens villkor 0 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 0 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 0 272. Kontroll över marknaden/valutareglering 0 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 4 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 0 296. Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 1 297. Jämställdhet mellan män och kvinnor i politiken 0 298. Jämställdhet mellan män och kvinnor i hemmet 0 300. Rättssamhället/rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 0 310. Invandrarpolitik 0 311. Flyktingfrågor 0 312. Rasism, främlingsfientlighet 0 315. Framtiden 0 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, traditioner, de gamla 1 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 0 338. Mer demokrati, mot diktatur 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik/högerextremism 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi, icke-tillväxt, ekologisk balans 0 344. Rättvisa 0 345. Icke-grönt, materialism, för tillväxt, betongpolitik 0 346. Valfrihet, frihet 0 347. Demokratiska fri- och rättigheter, yttrandefrihet, mötesfrihet.... (äganderätt) 6 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 1 351. Partipolitiskt samarbete 1 360. Förtroende för partier och politik 0 370. Partiledare 0 380. Klassamhället 2 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 0 391. Röd - grönt regeringsalternativ 0 392. Blocköverskridande regeringsalternativ 0 395. S-Fp som regeringsalternativ 1 500. Lokala och kommunala frågor 0 598. Svaret=alla frågor 0 599. Övrigt 1 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 199 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall
VAR 316 VALFRÅGA SOCIALDEM 2 43 Loc 539 width 3 MD= 0 or GE 996 43(1.2) Socialdemokraterna - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 199 888. Vet inte/vill ej svara 1550 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 3 9 12 20 21 22 24 25 29 31 Frek: 29 5 4 3 102 13 1 4 4 132 1 Kod: 35 40 42 44 47 50 60 70 73 78 85 Frek: 4 10 1 8 3 8 1 7 10 17 7 Kod: 86 100 105 106 160 170 172 227 240 241 247 Frek: 21 3 1 3 4 1 1 9 111 3 1 Kod: 251 281 295 297 310 311 335 344 350 390 888 Frek: 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 199 Kod: 0 996 999 Frek: 1550 360 684
VAR 317 VALFRÅGA SOCIALDEM 3 43 Loc 542 width 3 MD= 0 or GE 996 43(1.3) Socialdemokraterna - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 199 888. Vet inte/vill ej svara 1927 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 3 12 20 24 25 29 30 31 35 40 Frek: 15 1 2 24 1 2 7 2 2 3 5 Kod: 42 44 47 50 60 70 72 73 78 85 86 Frek: 1 3 6 1 6 6 1 2 12 3 16 Kod: 100 120 160 170 227 240 241 281 295 335 344 Frek: 1 1 4 1 7 19 2 2 7 2 1 Kod: 350 360 888 0 996 999 Frek: 2 1 199 1927 360 684
VAR 318 VALFRÅGA SOCIALDEM 4 43 Loc 545 width 3 MD= 0 or GE 996 43(1.4) Socialdemokraterna - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 199 888. Vet inte/vill ej svara 2071 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 12 20 35 40 60 73 78 85 86 160 Frek: 4 1 1 1 2 1 1 2 3 5 1 Kod: 180 227 251 272 344 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 199 2071 360 684
VAR 319 VALFRÅGA SOCIALDEM 5 43 Loc 548 width 3 MD= 0 or GE 996 43(1.5) Socialdemokraterna - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 199 888. Vet inte/vill ej svara 2088 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 24 50 70 78 86 100 240 295 888 0 996 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 199 2088 360 Kod: 999 Frek: 684
VAR 320 VALFRÅGA FOLKPARTI 1 43 Loc 551 width 3 MD= 0 or GE 996 43(2.1) Folkpartiet - Valfråga 1 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 621 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 12 20 21 22 24 29 40 44 50 60 Frek: 4 1 54 1 1 5 40 18 13 1 11 Kod: 63 70 71 72 73 78 85 86 89 91 100 Frek: 3 21 2 6 4 2 34 33 1 7 6 Kod: 106 108 111 160 170 172 191 222 227 240 251 Frek: 1 15 1 1 1 1 2 2 6 116 7 Kod: 295 310 311 330 344 346 350 351 370 390 392 Frek: 22 14 13 1 1 3 3 11 1 6 8 Kod: 393 599 600 888 0 996 999 Frek: 18 1 4 621 1149 360 684
VAR 321 VALFRÅGA FOLKPARTI 2 43 Loc 554 width 3 MD= 0 or GE 996 43(2.2) Folkpartiet - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 621 888. Vet inte/vill ej svara 1470 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 20 21 24 25 29 30 40 44 50 60 Frek: 3 31 1 2 1 27 2 7 2 5 7 Kod: 63 70 73 78 85 86 91 100 108 222 227 Frek: 1 10 2 1 14 11 6 2 1 2 3 Kod: 240 250 251 295 310 311 351 390 392 888 0 Frek: 41 2 4 11 2 2 1 1 1 621 1470 Kod: 996 999 Frek: 360 684
VAR 322 VALFRÅGA FOLKPARTI 3 43 Loc 557 width 3 MD= 0 or GE 996 43(2.3) Folkpartiet - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 621 888. Vet inte/vill ej svara 1607 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 12 20 25 29 30 31 40 42 60 70 73 Frek: 1 3 1 1 1 1 5 3 3 2 1 Kod: 85 86 91 100 108 227 240 295 310 311 333 Frek: 9 2 1 5 1 3 10 4 4 3 1 Kod: 351 390 392 393 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 1 621 1607 360 684
VAR 323 VALFRÅGA FOLKPARTI 4 43 Loc 560 width 3 MD= 0 or GE 996 43(2.4) Folkpartiet - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 621 888. Vet inte/vill ej svara 1667 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 40 85 91 227 240 392 888 0 996 999 Frek: 3 1 1 1 2 1 621 1667 360 684
VAR 324 VALFRÅGA FOLKPARTI 5 43 Loc 563 width 3 MD= 0 or GE 996 43(2.5) Folkpartiet - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 621 888. Vet inte/vill ej svara 1676 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 888 0 996 999 Frek: 621 1676 360 684
VAR 325 VALFRÅGA MODERATER 1 43 Loc 566 width 3 MD= 0 or GE 996 43(3.1) Moderata samlingspartiet - Valfråga 1 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 387 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 9 13 20 21 23 24 25 28 29 Frek: 66 12 1 2 219 4 1 16 3 1 82 Kod: 31 35 40 44 73 78 86 100 106 120 160 Frek: 3 16 2 2 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 172 180 183 222 227 240 250 251 271 298 300 Frek: 1 2 4 1 78 168 6 26 5 1 1 Kod: 311 315 331 342 345 346 347 350 351 390 391 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 8 2 8 1 Kod: 599 600 888 0 996 999 Frek: 2 1 387 1149 360 684
VAR 326 VALFRÅGA MODERATER 2 43 Loc 569 width 3 MD= 0 or GE 996 43(3.2) Moderata samlingspartiet - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 387 888. Vet inte/vill ej svara 1564 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 3 9 12 20 21 23 24 25 29 Frek: 34 2 1 1 1 63 9 1 9 4 43 Kod: 30 31 35 40 44 50 70 78 86 105 140 Frek: 1 1 9 1 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 160 172 183 222 227 240 247 250 251 271 281 Frek: 1 2 2 5 33 87 1 4 7 2 1 Kod: 311 346 350 599 888 0 996 999 Frek: 1 4 4 2 387 1564 360 684
VAR 327 VALFRÅGA MODERATER 3 43 Loc 572 width 3 MD= 0 or GE 996 43(3.3) Moderata samlingspartiet - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 387 888. Vet inte/vill ej svara 1808 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 20 21 24 25 29 31 35 42 70 Frek: 10 1 8 1 3 1 9 1 2 3 1 Kod: 85 86 100 183 222 227 240 250 251 336 346 Frek: 3 2 3 1 1 20 18 3 5 1 2 Kod: 350 390 888 0 996 999 Frek: 2 1 387 1808 360 684
VAR 328 VALFRÅGA MODERATER 4 43 Loc 575 width 3 MD= 0 or GE 996 43(3.4) Moderata samlingspartiet - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 387 888. Vet inte/vill ej svara 1896 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 20 25 29 35 40 100 227 240 251 346 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 888 0 996 999 Frek: 387 1896 360 684
VAR 329 VALFRÅGA MODERATER 5 43 Loc 578 width 3 MD= 0 or GE 996 43(3.5) Moderata samlingspartiet - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 387 888. Vet inte/vill ej svara 1907 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 100 153 227 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 387 1907 360 684
VAR 330 VALFRÅGA CENTERN 1 43 Loc 581 width 3 MD= 0 or GE 996 43(4.1) Centerpartiet - Valfråga 1 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 605 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 20 24 28 29 44 50 85 86 130 Frek: 3 1 39 3 1 15 1 1 3 3 1 Kod: 140 160 170 172 222 224 227 240 251 261 295 Frek: 8 158 1 133 2 1 23 78 2 37 1 Kod: 330 343 350 351 390 500 600 888 0 996 999 Frek: 2 1 10 3 4 1 7 605 1149 360 684 Kod: 330 343 350 351 390 500 600 888 0 996 999 Frek: 2 1 10 3 4 1 7 605 1149 360 684
VAR 331 VALFRÅGA CENTERN 2 43 Loc 584 width 3 MD= 0 or GE 996 43(4.2) Centerpartiet - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 605 888. Vet inte/vill ej svara 1476 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 20 21 25 29 40 44 50 70 85 Frek: 1 1 23 1 1 19 3 1 1 1 2 Kod: 86 130 140 160 172 227 240 251 261 311 343 Frek: 1 3 7 39 32 15 38 3 19 2 1 Kod: 370 390 888 0 996 999 Frek: 1 1 605 1476 360 684
VAR 332 VALFRÅGA CENTERN 3 43 Loc 587 width 3 MD= 0 or GE 996 43(4.3) Centerpartiet - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 605 888. Vet inte/vill ej svara 1646 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 20 29 31 40 60 85 100 140 160 172 Frek: 1 6 4 1 2 1 2 1 1 7 4 Kod: 227 240 260 261 347 351 599 888 0 996 999 Frek: 4 5 1 3 1 1 1 605 1646 360 684 Kod: 227 240 260 261 347 351 599 888 0 996 999 Frek: 4 5 1 3 1 1 1 605 1646 360 684
VAR 333 VALFRÅGA CENTERN 4 43 Loc 590 width 3 MD= 0 or GE 996 43(4.4) Centerpartiet - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 605 888. Vet inte/vill ej svara 1683 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 20 60 85 160 229 260 261 500 888 0 996 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 605 1683 360 Kod: 999 Frek: 684
VAR 334 VALFRÅGA CENTERN 5 43 Loc 593 width 3 MD= 0 or GE 996 43(4.5) Centerpartiet - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 605 888. Vet inte/vill ej svara 1692 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 888 0 996 999 Frek: 605 1692 360 684
VAR 335 VALFRÅGA VÄNSTERP 1 43 Loc 596 width 3 MD= 0 or GE 996 43(5.1) Vänsterpartiet - Valfråga 1 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 555 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 3 9 20 22 24 29 30 31 35 40 Frek: 13 4 1 20 2 3 8 4 3 1 19 Kod: 42 44 47 50 60 70 73 78 85 86 96 Frek: 5 7 7 2 2 6 4 1 3 2 34 Kod: 160 172 192 227 229 240 241 247 261 270 272 Frek: 26 2 1 101 1 240 1 5 2 1 1 Kod: 295 310 311 335 339 344 350 351 380 390 599 Frek: 22 3 1 11 1 6 5 2 3 3 2 Kod: 600 888 0 996 999 Frek: 2 555 1149 360 684
VAR 336 VALFRÅGA VÄNSTERP 2 43 Loc 599 width 3 MD= 0 or GE 996 43(5.2) Vänsterpartiet - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 555 888. Vet inte/vill ej svara 1483 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 3 20 21 22 25 29 30 31 40 42 Frek: 11 2 25 1 1 2 11 4 3 10 1 Kod: 44 47 50 60 70 73 78 85 86 96 100 Frek: 5 5 1 2 5 4 2 7 1 14 1 Kod: 106 160 172 222 227 240 247 261 295 311 330 Frek: 1 13 1 6 28 49 8 3 15 2 1 Kod: 332 335 344 350 370 888 0 996 999 Frek: 2 6 3 2 1 555 1483 360 684
VAR 337 VALFRÅGA VÄNSTERP 3 43 Loc 602 width 3 MD= 0 or GE 996 43(5.3) Vänsterpartiet - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 555 888. Vet inte/vill ej svara 1655 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 3 20 22 28 29 30 40 42 47 60 Frek: 6 2 1 2 1 4 2 1 2 1 2 Kod: 70 73 85 86 96 100 160 222 227 229 240 Frek: 2 1 3 1 7 1 8 2 19 1 4 Kod: 247 261 295 332 335 344 390 888 0 996 999 Frek: 2 1 6 1 2 1 1 555 1655 360 684 Kod: 247 261 295 332 335 344 390 888 0 996 999 Frek: 2 1 6 1 2 1 1 555 1655 360 684
VAR 338 VALFRÅGA VÄNSTERP 4 43 Loc 605 width 3 MD= 0 or GE 996 43(5.4) Vänsterpartiet - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 555 888. Vet inte/vill ej svara 1730 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 20 22 60 70 100 160 172 240 311 888 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 555 Kod: 0 996 999 Frek: 1730 360 684
VAR 339 VALFRÅGA VÄNSTERP 5 43 Loc 608 width 3 MD= 0 or GE 996 43(5.5) Vänsterpartiet - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 555 888. Vet inte/vill ej svara 1739 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 70 85 227 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 555 1739 360 684
VAR 340 VALFRÅGA MILJÖPARTI 1 43 Loc 611 width 3 MD= 0 or GE 996 43(6.1) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 1 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 340 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 13 20 21 29 40 96 111 160 162 166 Frek: 1 9 7 2 3 2 11 1 552 1 1 Kod: 169 172 174 176 227 229 240 260 261 264 272 Frek: 1 25 1 1 104 4 28 3 35 1 6 Kod: 295 311 315 350 370 600 888 0 996 999 Frek: 1 1 1 4 1 1 340 1149 360 684
VAR 341 VALFRÅGA MILJÖPARTI 2 43 Loc 614 width 3 MD= 0 or GE 996 43(6.2) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 340 888. Vet inte/vill ej svara 1686 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 9 13 20 21 25 29 30 40 47 73 Frek: 4 1 7 13 1 1 7 1 1 1 1 Kod: 85 96 111 160 167 169 170 172 176 227 229 Frek: 2 17 1 54 1 2 4 13 1 68 3 Kod: 240 261 264 295 320 330 331 335 350 391 500 Frek: 29 24 2 2 2 1 1 2 1 1 2 Kod: 888 0 996 999 Frek: 340 1686 360 684
VAR 342 VALFRÅGA MILJÖPARTI 3 43 Loc 617 width 3 MD= 0 or GE 996 43(6.3) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 340 888. Vet inte/vill ej svara 1884 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 13 20 29 50 70 85 96 106 160 169 Frek: 2 1 5 1 1 1 1 4 1 5 2 Kod: 170 172 227 240 251 260 261 272 295 311 347 Frek: 2 5 17 9 1 2 7 2 2 1 1 Kod: 888 0 996 999 Frek: 340 1884 360 684
VAR 343 VALFRÅGA MILJÖPARTI 4 43 Loc 620 width 3 MD= 0 or GE 996 43(6.4) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 340 888. Vet inte/vill ej svara 1946 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 25 96 100 160 169 227 251 261 320 500 888 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 340 Kod: 0 996 999 Frek: 1946 360 684
VAR 344 VALFRÅGA MILJÖPARTI 5 43 Loc 623 width 3 MD= 0 or GE 996 43(6.5) Miljöpartiet - de gröna - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 340 888. Vet inte/vill ej svara 1956 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 240 888 0 996 999 Frek: 1 340 1956 360 684
VAR 345 VALFRÅGA KRISTDEM 1 43 Loc 626 width 3 MD= 0 or GE 996 43(7.1) KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 1 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 586 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 2 13 20 24 29 40 42 44 50 60 Frek: 1 1 1 17 2 7 12 1 1 2 6 Kod: 70 73 78 85 86 89 100 105 106 111 160 Frek: 1 2 1 152 195 1 1 1 1 2 1 Kod: 170 172 180 183 190 192 220 224 240 241 251 Frek: 1 1 1 1 46 17 1 12 37 2 1 Kod: 295 310 311 320 335 344 346 347 350 351 390 Frek: 3 2 13 1 2 1 1 1 3 1 2 Kod: 600 888 0 996 999 Frek: 3 586 1149 360 684
VAR 346 VALFRÅGA KRISTDEM 2 43 Loc 629 width 3 MD= 0 or GE 996 43(7.2) KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 586 888. Vet inte/vill ej svara 1529 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 20 25 29 40 47 50 60 70 73 85 Frek: 1 19 1 11 7 1 1 3 3 1 20 Kod: 86 100 105 183 190 192 224 227 240 251 298 Frek: 28 3 1 1 27 5 6 2 25 2 1 Kod: 311 320 330 350 888 0 996 999 Frek: 8 1 1 3 586 1529 360 684
VAR 347 VALFRÅGA KRISTDEM 3 43 Loc 632 width 3 MD= 0 or GE 996 43(7.3) KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 586 888. Vet inte/vill ej svara 1659 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 20 24 29 40 60 70 85 86 89 100 160 Frek: 5 1 3 1 2 1 6 6 1 1 1 Kod: 183 190 224 227 240 251 295 310 320 390 888 Frek: 1 8 1 2 6 1 1 1 2 1 586 Kod: 0 996 999 Frek: 1659 360 684
VAR 348 VALFRÅGA KRISTDEM 4 43 Loc 635 width 3 MD= 0 or GE 996 43(7.4) KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 586 888. Vet inte/vill ej svara 1702 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 40 85 86 100 190 224 240 888 0 996 999 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 586 1702 360 684 Kod: 40 85 86 100 190 224 240 888 0 996 999 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 586 1702 360 684
VAR 349 VALFRÅGA KRISTDEM 5 43 Loc 638 width 3 MD= 0 or GE 996 43(7.5) KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 586 888. Vet inte/vill ej svara 1710 000. Frågan ej tillämplig 360 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 85 888 0 996 999 Frek: 1 586 1710 360 684
VAR 350 VALFRÅGA NY DEMOKR 1 43 Loc 641 width 3 MD= 0 or GE 996 43(8.1) Ny demokrati - Valfråga 1 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 717 888. Vet inte/vill ej svara 1149 000. Frågan ej tillämplig 359 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 9 20 29 31 35 40 42 50 85 86 Frek: 7 1 22 7 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 131 150 183 191 224 227 229 240 251 271 281 Frek: 1 1 2 1 3 3 1 15 7 2 1 Kod: 310 311 312 320 330 335 345 350 352 360 370 Frek: 71 215 4 3 1 1 3 13 23 1 5 Kod: 390 599 600 888 0 996 999 Frek: 1 1 7 717 1149 359 684
VAR 351 VALFRÅGA NY DEMOKR 2 43 Loc 644 width 3 MD= 0 or GE 996 43(8.2) Ny demokrati - Valfråga 2 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 717 888. Vet inte/vill ej svara 1464 000. Frågan ej tillämplig 359 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 9 20 21 24 29 30 31 35 42 44 Frek: 4 1 14 1 3 3 1 1 1 2 1 Kod: 50 70 85 162 180 183 224 227 240 251 271 Frek: 2 2 2 1 2 2 5 1 9 10 1 Kod: 300 310 311 345 346 350 352 599 600 888 0 Frek: 1 14 22 1 1 2 5 1 1 717 1464 Kod: 996 999 Frek: 359 684
VAR 352 VALFRÅGA NY DEMOKR 3 43 Loc 647 width 3 MD= 0 or GE 996 43(8.3) Ny demokrati - Valfråga 3 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 717 888. Vet inte/vill ej svara 1559 000. Frågan ej tillämplig 359 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 1 7 29 31 40 86 172 182 240 271 310 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 311 352 888 0 996 999 Frek: 5 1 717 1559 359 684
VAR 353 VALFRÅGA NY DEMOKR 4 43 Loc 650 width 3 MD= 0 or GE 996 43(8.4) Ny demokrati - Valfråga 4 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 717 888. Vet inte/vill ej svara 1578 000. Frågan ej tillämplig 359 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 160 251 888 0 996 999 Frek: 1 2 717 1578 359 684
VAR 354 VALFRÅGA NY DEMOKR 5 43 Loc 653 width 3 MD= 0 or GE 996 43(8.5) Ny demokrati - Valfråga 5 <Se F.43 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 315. FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 600. Partiet lade inte tonvikt vid några saker under valrörelsen 717 888. Vet inte/vill ej svara 1580 000. Frågan ej tillämplig 359 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall Kod: 281 888 0 996 999 Frek: 1 717 1580 359 684
VAR 355 ARBETSMARKNADSGRUPP 44 Loc 656 width 2 MD=96 or GE 99 44A Nu vill jag ställa några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupperna på det här kortet tillhör Du? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1536 01. Förvärvsarbetande 40 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 11 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 186 04. Arbetslös 417 05. Ålderspensionär 95 06. Förtidspensionär 33 07. Hemarbetande 212 08. Studerande 3 88. Vet inte/vill ej svara 124 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 356 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 44 Loc 658 width 1 MD=0 or GE 8 44B (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 786 1. Ja 170 5. Nej 1 7. Vill ej svara 1577 0. Frågan ej tillämplig 123 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 357 SENASTE FÖRVÄRVSARB 44 Loc 659 width 1 MD=0 or GE 8 44C (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Hur länge sedan är det Du senast förvärvsarbetade? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 172 1. Mindre än 1 år sedan 237 2. 1-3 år sedan 210 3. 4-10 år sedan 178 4. Mer än 10 år sedan 5 7. Annat svar 1732 0. Frågan ej tillämplig 123 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 358 YRKE 44 Loc 660 width 3 MD= 0 or GE 998 44D Vilket yrke har/hade Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen med? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 15 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 23 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 75 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 45 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 9 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 4 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 59 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 62 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 101 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 032. Pedagogiskt arbete: innehavare av bilskola 8 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 32 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 77 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 7 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 6 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 8 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 2 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 3 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 3 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 4 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 20 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 27 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 8 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 6 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 6 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 43 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 9 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Religiöst arbete: biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 6 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks- arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 6 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 154. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 12 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 4 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 18 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 20 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 16 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 16 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 11 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 2 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 19 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 15 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 232. Annat kontorsarbete: företagare 33 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 86 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 39 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 2 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 3 315. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete; även: reklamkonsulent 14 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 17 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 11 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 61 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 333. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 3 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 6 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 8 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 9 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 25 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 344; även reklamkonsulent 32 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 6 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 56 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 1 421. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: godsägare 15 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat arbete 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 19 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat arbete 3 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 2 445. Skogsarbete: kvalificerat arbete 3 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 16 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 502. Gruv- och stenbrytningsarbete: företagare med mindre företag 2 506. Gruv- och stenbrytningsarbete: förman 4 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 9 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 43 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga 1 632. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: företagare med mindre fartyg 3 638. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: däcksmanskap 4 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 18 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 30 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 8 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 11 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 16 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 3 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 7 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 7 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 18 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 99 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 6 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 34 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 2 766. Träarbete: förman/arbetsledare 55 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 14 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 4 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 5 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 32 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 14 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 24 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 2 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 3 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 8 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 2 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 22 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 9 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 7 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 45 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 5 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 3 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 18 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 5 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 29 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 3 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 10 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 10 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 2 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 62 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 3 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 6 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 50 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 7 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 10 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Övrigt servicearbete: fotograf 33 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 4 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl; arbetsledare/förman vid vårdanstalt 9 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 958. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 6 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 26 967. Hemsystrar m fl: hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem 49 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 26 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 13 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 987. Militärt arbete: underbefäl 2 988. Militärt arbete: övrig militär personal (manskap) 1 996. Studerande 3 997. Vet ej/vill ej svara 171 000. Frågan ej tillämplig 128 998. Uppgift saknas 684 999. Bortfall
VAR 359 HEL- ELLER DELTIDSARB 44 Loc 663 width 1 MD=0 or GE 6 44E (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1885 1. Heltid 476 2. Deltid 1 5. Vill ej svara 172 0. Frågan ej tillämplig 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 360 NÄRINGSGREN 44 Loc 664 width 3 MD= 0 or GE 996 44F (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 88 001. Jordbruk, jakt 32 002. Skogsbruk 4 013. Malmbrytning 1 019. Annan brytning och utvinning 36 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 21 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 67 023. Trävarutillverkning 27 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 50 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 39 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 193 033. Verkstadsvarutillverkning 37 034. Tillverkning av elektriska produkter 1 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 33 039. Annan tillverkning 19 041. El-, gas- och värmeförsörjning 3 042. Vattenförsörjning 136 051. Byggnadsverksamhet 15 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 19 053. Elektrisk installation 73 061. Partihandel och varuförmedling 4 062. Partihandel med transportmedel, bränsle och drivmedel, varuförmedling av transportmedel , bränsle och drivmedel 150 063. Detaljhandel 18 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 74 065. Restaurang- och hotellverksamhet 51 071. Samfärdsel 37 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 15 073. Sjötransport 9 074. Luftfart 57 075. Post- och telekommunikation 30 081. Bank- och annan finansverksamhet 18 082. Försäkringsverksamhet 101 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 15 085. Teknisk uppdragsverksamhet 1 086. Bevakningsverksamhet 89 087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 47 088. Försvarsverksamhet, polisverksamhet 25 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 146 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 9 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 6 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 425 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 27 094. Intresseorganisationer, ideella och kulturella organisationer 4 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 1 096. Politiska organisationer 51 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 42 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 1 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o d 2 887. Vägrar svara 11 888. Vet inte 174 000. Frågan ej tillämplig 123 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall
VAR 361 YRKESGRUPP 44 Loc 667 width 2 MD= 0 or GE 96 44G Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna Du hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 577 01. Tjänsteman 324 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 50 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 989 04. Arbetare 135 05. Arbetare med arbetsledande funktion 5 06. Egenanställd arbetare 53 07. Jordbrukare: ingen anställd 9 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 99 09. Företagare: ingen anställd 84 10. Företagare: 1-9 anställda 27 11. Företagare: 10 eller fler anställda 10 88. Vet inte/vill ej svara 172 00. Frågan ej tillämplig 123 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 362 OFF/PRIVAT TJÄNST 44 Loc 669 width 1 MD=0 or GE 6 44H (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 272 1. Statlig 612 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1475 3. Privat 172 0. Frågan ej tillämplig 126 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 363 TILLHÖR SAMHÄLLSKLASS 45 Loc 670 width 1 MD=6 or GE 9 45A Man talat ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp som Du brukar räkna Dig till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Obs. att 52 personer med förkortat formulär av misstag fått denna fråga. Dessa personer kan sorteras bort med hjälp av variabel 8. 1097 1. Ja 1042 5. Nej 22 7. Vägrar svara 187 8. Vet inte 309 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 364 SAMHÄLLSKLASS 45 Loc 671 width 1 MD=0 or GE 9 45B (RÄKNAR SIG TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Du då på? 453 1. Arbetarklass 508 2. Medelklass 122 7. Annan klass eller grupp 14 8. Vet inte/vill ej svara 1560 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 365 ARBETAR-/MEDELKLASS 45 Loc 672 width 1 MD=0 or GE 9 45C (EJ UPPGETT KLASS) Man talar ibland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser Du att Du skulle kunna räknas till? 412 1. Arbetarklass 570 2. Medelklass 198 3. Ingen av dessa två 23 4. Annat svar 19 7. Vägrar svara 143 8. Vet inte 1292 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 366 STUDERANDE 46 Loc 673 width 1 MD=6 or GE 9 46A(1) Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 334 1. Ja 2198 5. Nej 2 8. Vägrar svara 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 367 HEL- EL DELTIDSSTUD 46 Loc 674 width 1 MD=0 or GE 6 46A(2) (STUDERAR) Studerar Du på heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 222 1. Heltid 111 2. Deltid 2200 0. Frågan ej tillämplig 124 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 368 SKOLUTBILDNING 46 Loc 675 width 2 MD=96 or GE 99 46B Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Du någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 459 01. Folkskolenivå: enbart 6- eller 7-årig folkskola 194 02. Grundskolenivå: 8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 268 03. Yrkesskolenivå: yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning 137 04. Realskolenivå: realskola, flickskola, folkhögskola etc 489 05. Gymnasienivå: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 413 06. Studentnivå: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium eller handelsgymnasium, studerande på denna nivå 568 07. Universitetsnivå: universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 4 88. Vet inte/vill ej svara 124 96. Uppgift saknas 685 99. Bortfall
VAR 369 ARBETSMARKNADSPROBLEM 47 Loc 677 width 2 MD=96 or GE 99 47A Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat ut för på arbetsmarknaden. Har Du personligen under de senaste två tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) (OM JA:) Vilket av dessa problem har Du råkat ut för? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 253 01. Ett problem 54 02. Två problem 51 03. Tre problem 58 04. Fyra problem 102 05. Fem problem 8 06. Sex problem 19 07. Sju problem 53 08. Åtta problem 38 09. Nio problem 1641 55. Inga problem 19 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 685 99. Bortfall
VAR 370 EJ FÅTT ARBETE 47 Loc 679 width 1 MD=6 or GE 9 47A(1) Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två tre senaste åren, men inte fått något <Se F.47A för fullständig frågetext> 258 1. Markerat 2020 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 371 EJ FÅTT HELTIDSARBETE 47 Loc 680 width 1 MD=6 or GE 9 47A(2) Försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid <Se F.47A för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 2197 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 372 OKVALIFICERAT ARBETE 47 Loc 681 width 1 MD=6 or GE 9 47A(3) Tvingats ta ett arbete under mina kvalifikationer <Se F.47A för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 2183 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 373 FRISTÄLLD - NYTT JOBB 47 Loc 682 width 1 MD=6 or GE 9 47A(4) Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad <Se F.47A för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 2194 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 374 FRISTÄLLD - ARBETSLÖS 47 Loc 683 width 1 MD=6 or GE 9 47A(5) Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös mer än en månad <Se F.47A för fullständig frågetext> 196 1. Markerat 2082 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 375 AMS-UTBILDNING 47 Loc 684 width 1 MD=6 or GE 9 47A(6) Genomgått AMS-utbildning <Se F.47A för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 2232 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 376 FÖRTIDSPENSIONERAD 47 Loc 685 width 1 MD=6 or GE 9 47A(7) Blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl <Se F.47A för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 2257 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 377 BEREDSKAPSARBETE 47 Loc 686 width 1 MD=6 or GE 9 47A(8) Sysslat med beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU <Se F.47A för fullständig frågetext> 160 1. Markerat 2118 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 378 ANNAT ARB.MARKN PROB 47 Loc 687 width 1 MD=6 or GE 9 47A(9) Råkat ut för annat problem på arbetsmarknaden <Se F.47A för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 2233 5. Ej markerat 19 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 379 FAMILJ ARB.MARKN PROB 47 Loc 688 width 1 MD=6 or GE 9 47 Är det någon eller några i Din familj som under de senaste två tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 741 1. Ja, någon i Up:s familj har råkat ut för problem 1537 5. Nej, ingen har drabbats 18 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 380 PRIV EK SENASTE ÅREN 48 Loc 689 width 1 MD=6 or GE 9 48A Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre år sedan, har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 498 1. Förbättras 927 3. Förblivit ungefär densamma 846 5. Försämrats 25 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 381 SV EKON SENASTE ÅREN 48 Loc 690 width 1 MD=6 or GE 9 48B Hur har enligt Din uppfattning den svenska ekonomin förändrats under de två tre senaste åren. Har den förbättras, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 92 1. Förbättras 162 3. Förblivit ungefär densamma 1977 5. Försämrats 65 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 382 PRIV EK NÄRMASTE ÅREN 49 Loc 691 width 1 MD=6 or GE 9 49A Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras under de närmaste två tre åren? Kommer den att förbättras, förbli ungefär densamma eller kommer den att försämras? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 580 1. Förbättras 1077 3. Förblivit ungefär densamma 516 5. Försämrats 123 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 383 SV EKON NÄRMASTE ÅREN 49 Loc 692 width 1 MD=6 or GE 9 49B Hur tror Du att den svenska ekonomin kommer att förändras under de närmaste två tre åren? Kommer den att förbättras, förbli ungefär densamma eller kommer den att försämras? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1159 1. Förbättras 653 3. Förblivit ungefär densamma 318 5. Försämrats 166 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 384 FACKLIGT MEDLEMSKAP 50 Loc 693 width 1 MD=6 or GE 9 50A(1) Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1663 1. Ja 868 5. Nej 2 8. Vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 385 FACKLIG ORGANISATION 50 Loc 694 width 3 MD= 0 or GE 996 50A(2) (OM JA:) Vilken organisation är Du medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 47 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 3 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 61 103. Byggnadsarbetareförbundet 15 104. Elektrikerförbundet 13 106. Fastighetsanställdas förbund 4 108. Försäkringsanställdas förbund 18 109. Grafiska fackförbundet 57 111. Handelsanställdas förbund 24 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 249 113. Kommunalarbetareförbundet 11 114. Lantarbetareförbundet 17 115. Livsmedelsarbetareförbundet 144 116. Metallindustriarbetarförbundet 3 117. Musikerförbundet 7 118. Målareförbundet 14 119. Pappersindustriarbetareförbundet 9 120. Sjöfolksförbundet 8 121. Skogsarbetareförbundet 78 123. Statsanställdas förbund 31 124. Transportarbetareförbundet 22 125. Träindustriarbetareförbundet 10 200. TCO, utan uppgift om förbund 32 202. Arbetsledareförbundet 17 203. Bankmannaförbundet 1 204. Facklärarförbundet 2 206. Folkhögskolans lärarförening 3 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 8 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 77 209. Handelstjänstemannaförbundet 26 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 153 211. Industritjänstemannaförbundet 6 212. Journalistförbundet 56 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 80 216. Lärarförbundet 6 217. Maskinbefälsförbundet 12 219. Polisförbundet 45 221. Statstjänstemannaförbundet 3 222. Teaterförbundet 1 224. Tulltjänstemannaförbundet 5 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 2 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 2 302. Arkitektförbundet 8 303. Civilekonomernas riksförbund 6 304. DIK-förbundet - akademiker inom dokumentation, information och kultur 1 306. Ingenjörsförbundet 14 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 6 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 27 309. Lärarnas riksförbund 1 311. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 2 312. Skolledarförbundet 6 314. Svenska officersförbundet 4 315. Svenska prästförbundet 30 316. Sveriges civilingenjörsförbundet 1 317. Sveriges farmaceutförbund 1 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 16 320. Sveriges läkarförbund 4 321. Sveriges naturvetareförbund 4 322. Sveriges psykologförbund 15 323. Sveriges socionomers riksförbund 3 324. Sveriges tandläkarförbund 2 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund 1 326. Sveriges veterinärförbund 7 328. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 64 400. Företagare - eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 5 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 37 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens förbund (JUF) 3 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse även: hushållningssällskap. Om Up också är medlem av LRF används kod 610 10 777. Annan organisation 869 000. Frågan ej tillämplig 127 996. Uppgift saknas 684 999. Bortfall
VAR 386 AKTIV I FACKLIG ORG. 50 Loc 697 width 1 MD=0 or GE 8 50B Är Du aktiv medlem av ... (ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 327 1. Ja, aktiv 1332 5. Nej, inte aktiv 3 7. Annat svar 871 0. Frågan ej tillämplig 124 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 387 MEDL POL PARTI EL ORG 51 Loc 698 width 1 MD=6 or GE 9 51A Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? (OM JA:) Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem i? 265 1. Ja, medlem i parti eller partipolitisk underorganisation 6 2. Ja, medlem i icke-partianknuten politisk organisation 2258 5. Nej 4 8. Vet inte/vill ej svara 124 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 388 PARTIMEDLEMSKAP 51 Loc 699 width 2 MD= 0 or GE 96 51A(1) <Medlemskap> Parti <Se F.51A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 3 10. Lokala partier 5 11. Vänsterpartiet 122 12. Socialdemokraterna 41 13. Centerpartiet 17 14. Folkpartiet 37 15. Moderata samlingspartiet 5 16. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 3 17. Miljöpartiet - de gröna 1 19. Annat kommunistiskt parti 1 20. Annat icke-kommunistiskt parti 1 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 33 95. Ej medlem i politiskt parti 2262 00. Frågan ej tillämplig 126 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 389 MEDLEM POLITISK ORG 51 Loc 701 width 2 MD= 0 or GE 96 51A(2) <Medlemskap> Politisk organisation <Se F.51A för fullständig frågetext> 3 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 10 23. Centerns kvinnoförbund 2 24. Folkpartiets kvinnoförbund 1 25. Moderata kvinnoförbundet 3 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 2 33. Centerns ungdomsförbund 1 34. Liberala ungdomsförbundet 5 35. Moderata ungdomsförbundet 1 42. Socialdemokratisk studentorganisation 1 50. Religiösa organisationer 3 70. Övriga organisationer 1 72. Greenpeace 1 74. Kampanjorganisationen Nej till EU 235 95. Ej medlem i politisk organisation 2262 00. Frågan ej tillämplig 126 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 390 AKTIV PARTI/POL ORG 51 Loc 703 width 1 MD=0 or GE 6 51B Är Du aktiv medlem av ... (PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 105 1. Ja, aktiv 166 5. Nej, inte aktiv 2262 0. Frågan ej tillämplig 124 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 391 KONTAKTAT POLITIKER 52 Loc 704 width 1 MD=0 or GE 9 52 Det finns olika sätt att söka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i samhället. Har Du under det senaste året gjort något av följande? Jag menar då sådant som Du gjort för något ändamål som inte bara rör Dig själv eller Din familj. (VISA SVARSKORT) 52A Har Du under det senaste året kontaktat politiker? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 141 1. Ja 1006 5. Nej 2 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 392 KONTAKTAT TJÄNSTEMAN 52 Loc 705 width 1 MD=0 or GE 9 52B Har Du under det senaste året kontaktat tjänsteman i stat eller kommun? <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 223 1. Ja 923 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 393 BURIT KAMPANJMÄRKE 52 Loc 706 width 1 MD=0 or GE 9 52C Har Du under det senaste året burit eller satt upp kampanjmärke? <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 122 1. Ja 1024 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 394 SKRIVIT PÅ NAMNINSAML 52 Loc 707 width 1 MD=0 or GE 9 52D Har Du under det senaste året skrivit under namninsamling? <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 509 1. Ja 633 5. Nej 7 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 395 DELTAGIT I DEMONSTRAT 52 Loc 708 width 1 MD=0 or GE 9 52E Har Du under det senaste året deltagit i demonstration? <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 131 1. Ja 1015 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 396 EKONOMISKA BIDRAG 52 Loc 709 width 1 MD=0 or GE 9 52F Har Du under det senaste året bidragit ekonomiskt eller samlat in pengar? <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 404 1. Ja 742 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 397 KONTAKTAT MASSMEDIA 52 Loc 710 width 1 MD=0 or GE 9 52G Har Du under det senaste året kontaktat eller medverkat i massmedia? <Se F.52 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 107 1. Ja 1039 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej tillämplig 684 9. Bortfall
VAR 398 KYRKOBESÖK 53 Loc 711 width 1 MD=6 or GE 9 53A Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? (VISA SVARSKORT) SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T EX RADIO- OCH TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 204 1. Minst en gång i månaden 581 2. Några gånger om året 929 3. Mera sällan 814 4. Aldrig 5 8. Vet inte/vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 399 KYRKA ELLER SAMFUND 53 Loc 712 width 1 MD=0 or GE 6 53B (BESÖKER KYRKA/SAMFUND) Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan kyrka eller samfund? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1520 1. Statskyrkan 121 2. Frikyrka 32 3. Annan kyrka eller samfund 34 4. Annat svar 7 5. Vet inte/vill ej svara 820 0. Frågan ej tillämplig 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 400 ANNAN KYRKA/SAMFUND 53 Loc 713 width 2 MD= 0 or GE 96 53B(1) Annan kyrka eller samfund <Se F.53B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 33 01. Petrus (Syftar på tidningen med följande utgivare: Örebromissionen, Svenska Alliansmissionen, Pingstförsamlingen, Helgelseförbundet och Korskyrkan) 55 02. Sändaren (Syftar på tidningen med följande utgivare: Svenska missionsförbundet, Svenska baptistkyrkan och Svenska metodistkyrkan) 10 03. EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) 4 04. Frälsningsarmen 47 05. Annat kristet samfund (Lestadianer, Livets ord, Adventister och allmänt svar "frikyrkan") 9 06. Den ortodoxa kyrkan (Syriska och Grekisk ortodoxa kyrkan) 13 07. Den katolska kyrkan 8 08. Icke-kristna samfund (Judiska församlingen, Jehovas vittne, Mormoner, "synagoga", "moskee") 1 88. Vet inte/vill ej svara 2353 00. Frågan ej tillämplig 124 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 401 CIVILSTÅND 54 Loc 715 width 1 MD=6 or GE 9 54 När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1683 1. Gift/sammanboende 140 2. Ensamstående: änka/änkling 707 3. Ensamstående: ogift/frånskild 3 8. Vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 402 MA: ARBMARKNADSGRUPP 55 Loc 716 width 2 MD= 0 or GE 96 55A Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1202 01. Förvärvsarbetande 9 02. Har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 5 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 100 04. Arbetslös 293 05. Ålderspensionär 76 06. Förtidspensionär 49 07. Hemarbetande 73 08. Studerande 11 88. Vill ej svara 708 00. Frågan ej tillämplig 131 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 403 MA: TIDIGARE FÖRV.ARB 55 Loc 718 width 1 MD=0 or GE 8 55B (MAKE/SAMMANBOENDE EJ FÖRVÄRVSARBETANDE) Har han/hon tidigare förvärvsarbetat? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 553 1. Ja 46 5. Nej 8 6. Vill ej svara 1919 0. Frågan ej tillämplig 131 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 404 MA: YRKE 55 Loc 719 width 3 MD= 0 or GE 998 55C (MAKE/SAMMANBOENDE FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Din make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 8 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 14 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 65 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 35 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 9 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 2 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare - sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat 49 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 72 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 56 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Pedagogiskt arbete: innehavare av bilskola 4 034. Pedagogiskt arbete: arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 21 035. Pedagogiskt arbete: ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 70 036. Pedagogiskt arbete: klasslärare och övriga lärare 5 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 3 043. Litterärt och konstnärligt arbete: utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterärt och konstnärligt arbete: yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 4 045. Litterärt och konstnärligt arbete: övriga 2 047. Litterärt och konstnärligt arbete: rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete 3 052. Biologiskt arbete: kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 6 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 12 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 22 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 4 075. Personalmän m fl: personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 14 076. Personalmän m fl: personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: företagare med kvalificerad kompetens 8 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 25 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: programmerare 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Religiöst arbete: biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Religiöst arbete: pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 8 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 3 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete 1 154. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 155. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 156. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 10 165. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 17 166. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 10 171. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 8 174. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 9 175. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: företagare 18 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 6 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 27 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 232. Annat kontorsarbete: företagare 26 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 81 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 268. 24 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 2 314. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 315. Parti- och detaljhandelsföretag: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete; även: reklamkonsulent 8 316. Parti- och detaljhandelsföretag: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 317. Parti- och detaljhandelsföretag: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 15 318. Parti- och detaljhandelsföretag: biträdesarbete i affär 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 44 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 3 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 8 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 15 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 344; även reklamkonsulent 17 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 10 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare(agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 45 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 3 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 6 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 9 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 2 445. Skogsarbete: kvalificerat arbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 6 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 8 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 38 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga 2 635. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Sjöbefälsarbete, däcks- och maskinmanskapsarbete: övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 18 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 25 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 7 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 1 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 13 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 4 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 7 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 8 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 101 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 4 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 25 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 28 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 5 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 4 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 4 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 30 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 7 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 24 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 7 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 3 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 22 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 3 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 4 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 33 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 1 915. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrigt kvalificerat arbete 3 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 8 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 5 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 44 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 4 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 38 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 7 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Övrigt servicearbete: fotograf 20 948. Övrigt servicearbete: övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: kvalificerat polisbefälsarbete 7 957. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl: vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 966. Hemsystrar m fl: föreståndare 12 967. Hemsystrar m fl: hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem 57 968. Hemsystrar m fl: hemsamarit, åldringsvårdarinna 14 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 984. Militärt arbete: officerare med befattning som överste eller högre befattning 5 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Militärt arbete: underofficerare (kompaniofficerare) 2 988. Militärt arbete: övrig militär personal (manskap) 4 997. Vägrar svara 761 000. Frågan ej tillämplig 137 998. Uppgift saknas 684 999. Bortfall
VAR 405 MA: HEL-/DELTIDSARB 55 Loc 722 width 1 MD=0 or GE 6 55D Arbetar/arbetare han/hon heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1346 1. Heltid 417 2. Deltid 1 5. Vill ej svara 770 0. Frågan ej tillämplig 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 406 MA: NÄRINGSGREN 55 Loc 723 width 3 MD= 0 or GE 996 55E Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 65 001. Jordbruk, jakt 17 002. Skogsbruk 1 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 6 013. Malmbrytning 1 019. Annan brytning och utvinning 34 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 21 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 33 023. Trävarutillverkning 27 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 20 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 28 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 122 033. Verkstadsvarutillverkning 34 034. Tillverkning av elektriska produkter 7 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 23 039. Annan tillverkning 10 041. El-, gas- och värmeförsörjning 1 042. Vattenförsörjning 95 051. Byggnadsverksamhet 14 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 13 053. Elektrisk installation 57 061. Partihandel och varuförmedling 7 062. Partihandel med transportmedel, bränsle och drivmedel, varuförmedling av transportmedel , bränsle och drivmedel 98 063. Detaljhandel 13 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 42 065. Restaurang- och hotellverksamhet 35 071. Samfärdsel 23 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 7 073. Sjötransport 10 074. Luftfart 39 075. Post- och telekommunikation 23 081. Bank- och annan finansverksamhet 20 082. Försäkringsverksamhet 82 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 1 084. Drivande av datacentral 9 085. Teknisk uppdragsverksamhet 1 086. Bevakningsverksamhet 85 087. Offentlig förvaltning och brandskyddsverksamhet 35 088. Försvarsverksamhet, polisverksamhet 21 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 113 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 7 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 4 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 349 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 18 094. Intresseorganisationer, ideella och kulturella organisationer 6 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 1 096. Politiska organisationer 29 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 36 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 4 887. Vägrar svara 17 888. Vet inte 769 000. Frågan ej tillämplig 123 996. Uppgift saknas 685 999. Bortfall
VAR 407 MA: YRKESGRUPP 55 Loc 726 width 2 MD= 0 or GE 96 55F Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din make/maka/sammanboende hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 501 01. Tjänsteman 212 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 25 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 739 04. Arbetare 71 05. Arbetare med arbetsledande funktion 3 06. Egenanställd arbetare 43 07. Jordbrukare: ingen anställd 6 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 71 09. Företagare: ingen anställd 61 10. Företagare: 1-9 anställda 16 11. Företagare: 10 eller fler anställda 16 77. Annat svar 770 00. Frågan ej tillämplig 123 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 408 MA: OFF/PRIV TJÄNST 55 Loc 728 width 1 MD=0 or GE 6 55G Arbetar/arbetare Din make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller privat tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 221 1. Statlig 482 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1033 3. Privat 20 4. Annat svar 8 5. Vill ej svara 770 0. Frågan ej tillämplig 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 409 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 56 Loc 729 width 1 MD=6 or GE 9 56 Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1245 1. Arbetarfamilj 598 2. Tjänstemannafamilj 233 3. Högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 106 4. Jordbrukarfamilj 183 5. Företagarfamilj 168 8. Vet inte/vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 410 UPPVÄXTORT 57 Loc 730 width 1 MD=7 or GE 9 57 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 804 1. Ren landsbygd i Sverige 615 2. Mindre tätort i Sverige 611 3. Stad eller större tätort i Sverige 396 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 37 5. Annat land i Norden 67 6. Land utanför Norden 3 8. Vet inte/vill ej svara 123 7. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 411 BOSTADSTYP 58 Loc 731 width 1 MD=6 or GE 9 58A UP:s nuvarande bostad FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 369 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1159 2. Villa eller radhus i småhusområde 286 3. Lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 715 4. Lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 4 8. Vet inte/vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 412 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 58 Loc 732 width 1 MD=6 or GE 9 58B Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 852 1. Hyr bostaden 1619 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 58 7. Annat svar 4 8. Vill ej svara 123 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 413 HEMMAVARANDE BARN 59 Loc 733 width 1 MD=8 or GE 9 59 Har Du några hemmavarande barn under 18 år? (OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1727 0. Nej 323 1. Ett barn 326 2. Två barn 115 3. Tre barn 25 4. Fyra barn 8 5. Fem barn 2 6. Sex barn 131 8. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 414 BARN 1: KÖN 59 Loc 734 width 1 MD=0 or GE 6 59(1.1) Kön 1:a barn <Se F.59 för fullständig frågetext> 413 1. Pojke 386 2. Flicka 1728 0. Frågan ej tillämplig 130 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 415 BARN 1: ÅLDER 59 Loc 735 width 2 MD= 0 or GE 96 59(1.2) <Hemmavarande barn> Ålder 1:a barn <Se F.59 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 1728 00. Frågan ej tillämplig 130 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 158 88 70 55 62 36 36 29 27 33 21 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 25 31 29 37 28 34 1728 130 684
VAR 416 BARN 2: KÖN 59 Loc 737 width 1 MD=0 or GE 6 59(1.2) <Hemmavarande barn> Kön 2:a barn <Se F.59 för fullständig frågetext> 241 1. Pojke 235 2. Flicka 2057 0. Frågan ej tillämplig 124 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 417 BARN 2: ÅLDER 59 Loc 738 width 2 MD= 0 or GE 96 59(2.2) <Hemmavarande barn> Ålder 2:a barn <Se F.59 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 2057 00. Frågan ej tillämplig 124 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 3 27 28 38 51 43 29 40 36 22 21 Kod: 12 13 14 15 16 17 0 96 99 Frek: 23 20 27 22 18 28 2057 124 684
VAR 418 BARN 3: KÖN 59 Loc 740 width 1 MD=0 or GE 6 59(1.3) <Hemmavarande barn> Kön 3:e barn <Se F.59 för fullständig frågetext> 76 1. Pojke 74 2. Flicka 2383 0. Frågan ej tillämplig 124 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 419 BARN 3: ÅLDER 59 Loc 741 width 2 MD= 0 or GE 96 59(2.3) <Hemmavarande barn> Ålder 3:e barn <Se F.59 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 17. 17 år 2383 00. Frågan ej tillämplig 124 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 8 10 16 13 12 7 13 8 17 8 4 Kod: 15 16 17 0 96 99 Frek: 11 12 11 2383 124 684
VAR 420 UP:S BOSTADSORT Loc 743 width 1 MD=6 or GE 9 Var bor UP? 423 1. Ren landsbygd 600 2. Mindre tätort 1503 3. Stad eller större tätort 4 8. Vägrar svara 127 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 421 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 91 Loc 744 width 1 MD=6 or GE 9 Önskar få "REDOGÖRELSE 91" 504 1. Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 91" 2026 5. Ej markerat 123 6. Uppgift saknas 688 9. Bortfall
VAR 422 ÖNSKAR FÅ REDOGÖRELSE 94 Loc 745 width 1 MD=6 or GE 9 Önskar få "REDOGÖRELSE 94" 1470 1. Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 94" (klar 1995) 1060 5. Ej markerat 123 6. Uppgift saknas 688 9. Bortfall
VAR 423 BESVARAT ENKÄTEN Loc 746 width 1 MD=0 Besvarat enkäten - Postenkäten skickades ut till de personer som intervjuades före valet. I materialet finns dessutom två enkäter som besvarats av personer som inte ställt upp för intervju. Se variabel 8 1064 1. Ja 88 5. Nej 2189 0. Ej tillämplig
VAR 424 TV GYNNADE VÄNSTERP E7 Loc 747 width 1 MD=6 or GE 9 E:7 Tycker Du att det samlade programutbudet i Sveriges Television (Kanal 1 och TV 2) inför valet gynnade eller missgynnade något eller några av partierna? E:7(1) Vänsterpartiet FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 87 1. Gynnades i TV 781 3. Varken gynnades eller missgynnades 23 5. Missgynnades i TV 172 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 425 TV GYNNADE SOCIALDEM E7 Loc 748 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(2) <TV:s programutbud inför valet> Socialdemokraterna <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 137 1. Gynnades i TV 747 3. Varken gynnades eller missgynnades 26 5. Missgynnades i TV 153 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 426 TV GYNNADE CENTERN E7 Loc 749 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(3) <TV:s programutbud inför valet> Centerpartiet <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 19 1. Gynnades i TV 824 3. Varken gynnades eller missgynnades 47 5. Missgynnades i TV 173 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 427 TV GYNNADE FOLKPARTI E7 Loc 750 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(4) <TV:s programutbud inför valet> Folkpartiet <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 53 1. Gynnades i TV 810 3. Varken gynnades eller missgynnades 26 5. Missgynnades i TV 174 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 428 TV GYNNADE MODERATER E7 Loc 751 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(5) <TV:s programutbud inför valet> Moderata samlingspartiet <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 112 1. Gynnades i TV 760 3. Varken gynnades eller missgynnades 24 5. Missgynnades i TV 167 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 429 TV GYNNADE KRISTDEM E7 Loc 752 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(6) <TV:s programutbud inför valet> KdS - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 28 1. Gynnades i TV 760 3. Varken gynnades eller missgynnades 103 5. Missgynnades i TV 172 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 430 TV GYNNADE MILJÖPARTI E7 Loc 753 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(7) <TV:s programutbud inför valet> Miljöpartiet - de gröna <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 123 1. Gynnades i TV 737 3. Varken gynnades eller missgynnades 29 5. Missgynnades i TV 174 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 431 TV GYNNADE NY DEMOKR E7 Loc 754 width 1 MD=6 or GE 9 E:7(8) <TV:s programutbud inför valet> Ny demokrati <Se F.E:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 10 1. Gynnades i TV 687 3. Varken gynnades eller missgynnades 198 5. Missgynnades i TV 168 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 432 VALRÖRELSE: INTRESS E9 Loc 755 width 1 MD=6 or GE 9 E:9 Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? Kryssa för de beteckningar som bäst stämmer överens med Din uppfattning. Fler än en beteckning kan anges. E:9(1) Intressant och spännande FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 216 1. Markerat 844 5. Ej markerat 3 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 433 VALRÖRELSE: KÄBBEL E9 Loc 756 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(2) <Årets valrörelse> För mycket parti-käbbel <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 655 1. Markerat 405 5. Ej markerat 3 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 434 VALRÖRELSE: AGGRESSIV E9 Loc 757 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(3) <Årets valrörelse> Alltför konfliktfylld och aggressiv <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 193 1. Markerat 867 5. Ej markerat 3 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 435 VALRÖRELSE: P-SKILLN E9 Loc 758 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(4) <Årets valrörelse> Klara skillnader mellan partierna <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 191 1. Markerat 869 5. Ej markerat 3 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 436 VALRÖRELSE: PARTILED E9 Loc 759 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(5) <Årets valrörelse> Alltför koncentrerad på partiledarna <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 354 1. Markerat 706 5. Ej markerat 3 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 437 VALRÖRELSE: SAKLIG E9 Loc 760 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(6) <Årets valrörelse> Saklig och informativ <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 110 1. Markerat 950 5. Ej markerat 3 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 438 VALRÖRELSE: SVÅRBEGR E9 Loc 761 width 1 MD=6 or GE 9 E:9(7) <Årets valrörelse> Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV <Se F.E:9 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 184 1. Markerat 876 5. Ej markerat 3 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 439 INSTÄLLN: VÄNSTERP E9 Loc 762 width 1 MD=6 or GE 9 E:10 Har Din inställning till partierna förändrats under årets valrörelse? E:10(1) Vänsterpartiet FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 92 1. Mycket mer positiv 291 2. Något mer positiv 514 3. Varken mer positiv eller mer negativ 64 4. Något mer negativ 50 5. Mycket mer negativ 52 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 440 INSTÄLLN: SOCIALDEM E9 Loc 763 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(2) <Förändrad inställning under valrörelsen> Socialdemokraterna <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 98 1. Mycket mer positiv 219 2. Något mer positiv 518 3. Varken mer positiv eller mer negativ 146 4. Något mer negativ 50 5. Mycket mer negativ 32 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 441 INSTÄLLN: CENTERN E9 Loc 764 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(3) <Förändrad inställning under valrörelsen> Centerpartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 17 1. Mycket mer positiv 102 2. Något mer positiv 682 3. Varken mer positiv eller mer negativ 161 4. Något mer negativ 48 5. Mycket mer negativ 53 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 442 INSTÄLLN: FOLKPARTIET E9 Loc 765 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(4) <Förändrad inställning under valrörelsen> Folkpartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 24 1. Mycket mer positiv 132 2. Något mer positiv 553 3. Varken mer positiv eller mer negativ 198 4. Något mer negativ 94 5. Mycket mer negativ 62 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 443 INSTÄLLN: MODERATERNA E9 Loc 766 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(5) <Förändrad inställning under valrörelsen> Moderata samlingspartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 39 1. Mycket mer positiv 119 2. Något mer positiv 515 3. Varken mer positiv eller mer negativ 172 4. Något mer negativ 166 5. Mycket mer negativ 52 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 444 INSTÄLLN: KRISTDEM E9 Loc 767 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(6) <Förändrad inställning under valrörelsen> KdS - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 26 1. Mycket mer positiv 92 2. Något mer positiv 566 3. Varken mer positiv eller mer negativ 204 4. Något mer negativ 118 5. Mycket mer negativ 57 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 445 INSTÄLLN: MILJÖPARTI E9 Loc 768 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(7) <Förändrad inställning under valrörelsen> Miljöpartiet - de gröna <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 90 1. Mycket mer positiv 333 2. Något mer positiv 458 3. Varken mer positiv eller mer negativ 76 4. Något mer negativ 56 5. Mycket mer negativ 50 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 446 INSTÄLLN: NY DEMOKR E9 Loc 769 width 1 MD=6 or GE 9 E:10(8) <Förändrad inställning under valrörelsen> Ny demokrati <Se F.E:10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 7 1. Mycket mer positiv 25 2. Något mer positiv 353 3. Varken mer positiv eller mer negativ 157 4. Något mer negativ 466 5. Mycket mer negativ 55 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 447 FÖRTR POLITIKERNA E10 Loc 770 width 1 MD=6 or GE 9 E:11 Har Ditt förtroende för följande grupper och institutioner förändrats under årets valrörelse? E:11(1) Politikerna FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 5 1. Förtroendet har ökat mycket 76 2. Förtroendet har ökat något 673 3. Förtroendet har varken ökat eller minskat 200 4. Förtroendet har minskat något 87 5. Förtroendet har minskat mycket 22 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 448 FÖRTR JOURNALISTERNA E10 Loc 771 width 1 MD=6 or GE 9 E:11(2) <Förändrat förtroende under valrörelsen> Journalisterna <Se F.E:11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 3 1. Förtroendet har ökat mycket 47 2. Förtroendet har ökat något 695 3. Förtroendet har varken ökat eller minskat 174 4. Förtroendet har minskat något 112 5. Förtroendet har minskat mycket 32 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 449 FÖRTR OPINIONSINSTIT E10 Loc 772 width 1 MD=6 or GE 9 E:11(3) <Förändrat förtroende under valrörelsen> Opinionsinstituten <Se F.E:11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 10 1. Förtroendet har ökat mycket 92 2. Förtroendet har ökat något 698 3. Förtroendet har varken ökat eller minskat 150 4. Förtroendet har minskat något 81 5. Förtroendet har minskat mycket 32 6. Uppgift saknas 2278 9. Bortfall
VAR 450 ÖNSKAR REDOGÖRELSE Loc 773 width 1 MD=9 Vi vill gärna sända Dig en redogörelse för våra resultat. Om Du önskar få en rapport om undersökningsresultaten, kan Du beställa den genom att ange Ditt namn och adress här nedan. Om Du inte önskar någon redogörelse behöver Du naturligtvis inte fylla i namn och adress. FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 563 1. Önskar redogörelse 500 5. Önskar ej redogörelse 2278 9. Bortfall
VAR 451 BESVARAT EU-ENKÄTEN Loc 774 width 1 MD=0 Besvarat EU-enkäten Postenkäten i folkomröstningen gick dels ut till de personer som intervjuades för folkomröstningen den 18 november 1994 och dels till de personer som deltog i valundersökningen 1994. De personer som var bortfall i valundersökningen fick inte enkäten. 2344 1. Besvarat EU-enkäten 313 5. Ej besvarat EU-enkäten 684 0. Ej tillämplig
VAR 452 ALTERNATIV I FOLKOMR F1 Loc 775 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:1 Vilket alternativ röstade Du på i folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap? 1160 1. Jag röstade ja till ett svenskt EU-medlemskap 32 3. Jag röstade blankt 1019 5. Jag röstade nej till ett svenskt EU-medlemskap 118 7. Jag röstade inte i folkomröstningen 15 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 453 ANTAL SKÄL RÖST FOMR F2 Loc 776 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:2 Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade ja/röstade nej/röstade blankt/inte röstade i folkomröstningen 853 1. Ett skäl nämnt 515 2. Två skäl nämnda 381 3. Tre skäl nämnda 187 4. Fyra skäl nämnda 131 5. Fem skäl nämnda 277 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 454 SKÄL EU-RÖST 1 F2 Loc 777 width 3 MD=996 or GE 999 FUE:2(1) Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 1 <Se F.FUE:2 för fullständig frågetext> 158 001. Ekonomi, allmänt (Hit har även allmänna utsagor om att ett EU-medlemskap gynnar de rika förts.) 1 002. Inflation, priser, löner, levnadsstandard 20 003. Räntor och valutakurser 0 004. Offentliga utgifter 2 005. Monetär union, gemensam valuta 61 006. Investeringar, bra/dåligt för svensk företagsamhet 13 007. Handel, export, tullar och handelshinder 67 008. Medlemsavgift till EU 14 009. EES-avtalet 8 020. Sysselsättning, allmänt 96 021. Arbetslöshet, antal arbetstillfällen, arbetsmarknad, arbetsmarknadens storlek 1 030. Skattefrågor 0 040. Näringsliv, allmänt 4 041. Konkurrens 3 050. Regionala frågor, allmänt 8 051. Regionala frågor inom Sverige 0 052. Regionala frågor inom EU 13 060. Jordbruk, allmänt (avser även skogsbruk) 1 061. Jordbruk inom Sverige 0 062. Jordbruk inom EU 0 070. Fiske, allmänt 0 071. Fiske inom Sverige 0 072. Fiske inom EU 1 080. Transporter och kommunikationer (avser även telekommunikation och data) 11 090. Social trygghet, den svenska välfärdsmodellen 3 091. Omsorgsfrågor, t ex barn- och äldreomsorg 0 094. Anställningstrygghet 0 095. Jämlikhet, löneskillnader 0 096. Arbetsmiljö 1 100. Sjuk- och hälsovård, allmänt (även äldre- och långvård) 0 101. Allergier 58 110. Miljö- och energifrågor, allmänt (hit förs även naturvård och djurförsök) 0 111. Miljö- och energifrågor inom Sverige 0 112. Miljö- och energifrågor inom EU 2 120. Konsumentfrågor och varuvillkor, allmänt 12 121. Djuruppfödning och djurhållning 33 122. Livsmedels-/matkvalitet, samt varu- och livsmedelspriser 2 130. Utbildning, allmänt (Grundskola, högre utbildning, forskning, utbildningsstandard, student och lärarutbildning...) 13 140. Mellanfolkligt utbyte och förståelse, allmänt (även allmänna utsagor om att vi hör till Europa) 4 141. Invandring och flyktingfrågor 1 142. Kultur 13 143. "Svensk självgodhet". Svenskar är som andra, ingen särart. 0 144. Religion 1 145. Språk/språkproblem 27 150. Bra/dåligt öppna gränser, allmänt (även rättsliga frågor/gemensamt polisväsende, smittskydd) 0 151. Kriminalitet, illegala vapen, lag och ordning 32 152. Narkotika/droger 2 153. Alkohol/systembolaget 1 154. Rabies 0 155. AIDS 4 160. Jämställdhet mellan män och kvinnor, allmänt 1 161. Jämställdhet mellan män och kvinnor, på arbetsmarknaden 0 162. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i politiken 0 163. Jämställdhet mellan män och kvinnor, i hemmet 121 170. Demokrati och inflytande, allmänt 87 171. Sveriges möjligheter till påverkan inom EU 7 172. EU:s möjligheter till inflytande inom Sverige 0 173. Fackföreningarnas inflytande, arbetsplatsdemokrati 2 174. Makten över finansmarknaden 69 175. Samarbete 1 180. Allemansrätten 1 181. Sommarstugor/fastigheter 12 190. Offentlighetsprincipen 9 200. Utrikes- och säkerhetspolitik, allmänt 14 201. Neutralitet/alliansfrihet 144 202. Fred 10 203. Gemensamt försvar, militärt samarbete 90 210. Nationell självständighet och identitet, suveränitet 26 220. Politisk union, allmänt 2 221. Europas förenta stater 22 230. EU-organisationen, allmänt (hit förs även resonemang om Sveriges möjligheter att utträda ur ett EU-medlemskap) 23 231. Byråkrati, lobbying 40 232. Centralisering, geografiska avstånd 3 233. Organisationens ekonomi, bidragssystem ospecificerat (ej medlemsavgiften) 2 240. Alternativ till EU (exempelvis nordiskt samarbete eller samarbete i andra former) 4 250. EU:s relationer till övriga världen, allmänt 5 251. Protektionism (rika mot fattiga) 2 252. Solidaritet och bistånd 3 253. Ny stormakt 260 260. Sverige blir isolerat, Sverige kan inte stå utanför, Sverige måste vara med. 3 300. Övriga sakskäl för och emot ett medlemskap i EU 24 305. Hänvisningar till framtida generationer 178 310. För/emot medlemskap i EU utan preciseringar. EU är bra, EU är dåligt 6 400. Ideologiska skäl 1 410. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Ja till Europa 0 411. Förtroende/misstroende/påverkan - kampanjorganisationer för Nej till EU 2 412. Förtroende/misstroende/påverkan - näringsliv 24 413. Förtroende/misstroende/påverkan - politiker, partier 0 414. Förtroende/misstroende/påverkan - fackliga organisationer och företrädare 0 415. Förtroende/misstroende/påverkan - massmedia 13 416. Förtroende/misstroende/påverkan - övriga 9 420. Påverkan - familj 1 421. Påverkan - vänner 0 422. Påverkan - arbets/studiekamrater 2 423. Påverkan - övriga 72 430. Osäker/kan ej ta ställning, allmänt 56 431. Vet för lite för att ta ställning. Fått för lite tid. Fått för lite eller för dålig information för att ta ställning. 1 432. Missnöje med folkomröstningsinstitutet 6 433. Ej intresserad av EU-frågan 18 434. Övrigt 277 996. Uppgift saknas 997 999. Bortfall
VAR 455 SKÄL EU-RÖST 2 F2 Loc 780 width 3 MD= 0 or GE 996 FUE:2(2) Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 2 <Se F.FUE:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 454 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 853 000. Frågan ej tillämplig 277 996. Uppgift saknas 997 999. Bortfall Kod: 1 2 3 5 6 7 8 9 20 21 30 41 51 Frek: 120 1 16 7 48 17 38 2 6 110 5 8 5 Kod: 60 90 91 93 95 100 101 110 111 120 121 122 130 Frek: 12 15 2 2 2 3 2 76 2 7 14 41 10 Kod: 140 141 142 143 150 151 152 153 154 160 170 171 172 Frek: 10 4 4 5 32 1 33 3 1 5 58 52 3 Kod: 174 175 180 190 200 201 202 203 210 220 221 230 231 Frek: 1 41 3 14 18 18 65 13 29 8 2 10 23 Kod: 232 233 240 250 251 252 260 300 305 310 400 410 412 Frek: 27 3 1 8 11 2 40 2 20 29 2 1 2 Kod: 413 416 420 422 430 431 434 0 996 999 Frek: 11 9 1 1 1 2 14 853 277 997
VAR 456 SKÄL EU-RÖST 3 F2 Loc 783 width 3 MD= 0 or GE 996 FUE:2(3) Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 3 <Se F.FUE:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 454 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1368 000. Frågan ej tillämplig 277 996. Uppgift saknas 997 999. Bortfall Kod: 1 3 5 6 7 8 9 20 21 30 41 Frek: 68 10 5 13 7 15 4 8 58 2 3 Kod: 50 51 60 61 90 91 100 101 110 120 121 Frek: 1 3 8 1 13 3 3 1 59 1 11 Kod: 122 130 131 140 141 142 143 150 151 152 153 Frek: 24 8 1 6 5 5 2 27 3 19 1 Kod: 160 161 170 171 172 174 175 180 181 190 191 Frek: 14 2 25 22 2 1 27 1 1 6 1 Kod: 200 201 202 203 210 220 221 230 231 232 233 Frek: 8 5 43 11 10 7 2 6 14 9 7 Kod: 240 250 251 252 253 260 300 305 310 400 411 Frek: 4 4 7 1 2 18 1 7 10 1 1 Kod: 412 413 416 421 422 431 432 434 0 996 999 Frek: 1 3 4 1 1 3 1 7 1368 277 997 Kod: 412 413 416 421 422 431 432 434 0 996 999 Frek: 1 3 4 1 1 3 1 7 1368 277 997
VAR 457 SKÄL EU-RÖST 4 F2 Loc 786 width 3 MD= 0 or GE 996 FUE:2(4) Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 4 <Se F.FUE:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 454 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1749 000. Frågan ej tillämplig 277 996. Uppgift saknas 997 999. Bortfall Kod: 1 3 5 6 7 8 9 20 21 30 41 Frek: 23 2 2 9 6 14 1 1 18 2 3 Kod: 51 60 70 90 91 95 110 113 120 121 122 Frek: 4 6 1 9 1 2 28 1 1 2 15 Kod: 130 140 142 144 150 151 152 153 154 160 170 Frek: 7 2 3 1 12 3 12 2 2 5 9 Kod: 171 175 180 190 200 201 202 203 210 220 230 Frek: 10 10 2 2 2 7 20 4 4 2 3 Kod: 231 232 233 250 251 260 300 305 310 330 410 Frek: 7 4 4 2 3 4 2 4 3 1 1 Kod: 412 413 416 434 0 996 999 Frek: 1 4 2 1 1749 277 997
VAR 458 SKÄL EU-RÖST 5 F2 Loc 789 width 3 MD= 0 or GE 996 FUE:2(5) Skäl för slutligt ställningstagande i EU-frågan, 5 <Se F.FUE:2 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 454 001. Ekonomi, allmänt . . 434. Övrigt 1936 000. Frågan ej tillämplig 277 996. Uppgift saknas 997 999. Bortfall Kod: 1 3 6 7 8 9 21 41 51 60 90 Frek: 6 1 4 2 3 1 10 1 1 6 2 Kod: 95 110 120 121 122 130 140 141 150 152 160 Frek: 3 12 1 1 6 2 2 1 5 2 2 Kod: 170 171 172 173 174 175 190 200 201 202 203 Frek: 6 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 Kod: 230 231 232 233 250 251 252 253 260 300 305 Frek: 1 1 3 1 5 5 1 1 2 1 2 Kod: 310 400 416 421 432 434 0 996 999 Frek: 4 1 1 1 1 2 1936 277 997
VAR 459 TIDPUNKT RÖSTBESLUT F3 Loc 792 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:3 När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen? 158 1. På valdagen 414 2. Under sista veckan före folkomröstningen 325 3. Tidigare under folkomröstningskampanjen (efter riksdagsvalet den 18 september) 468 4. Tidigare under 1994 855 5. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 92 7. Röstade inte i folkomröstningen 32 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 460 FÖRÄNDR UNDER KAMPANJ F4 Loc 793 width 2 MD=96 or GE 99 FUE:4 Hur har Din inställning till ett svenskt EU-medlemskap förändrats under folkomröstningskampanjen (efter valet den 18 september)? 655 01. Hela tiden varit positiv till ett svenskt EU-medlemskap 668 02. Hela tiden varit negativ till ett svenskt EU-medlemskap 354 03. Hela tiden varit osäker om Sverige bör bli medlem i EU 56 04. Varit EU-negativ - men blivit EU-positiv 234 05. Varit osäker - men blivit EU-positiv 33 06. Varit EU-positiv - men blivit EU-negativ 155 07. Varit osäker - men blivit EU-negativ 75 08. Varit EU-positiv - men blivit osäker 65 09. Varit EU-negativ - men blivit osäker 49 96. Uppgift saknas 997 99. Bortfall
VAR 461 SVÅRT BESTÄMMA SIG F5 Loc 795 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:5 Tyckte Du att det var lätt eller svårt att bestämma Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen? 693 1. Mycket lätt 658 2. Ganska lätt 483 3. Ganska svårt 390 4. Mycket svårt 88 5. Röstade inte 32 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 462 SVERIGES FÖRHÅLLAN EU F6 Loc 796 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:6 I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till EU. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? 118 1. Sverige bör inte vara med i EU och det gällande EES-avtalet bör sägas upp 684 2. Sverige bör inte vara med i EU men bör bibehålla ett EES-avtal med EU 410 3. Sverige bör vara med i EU men avstå från sådana saker som t ex försvarssamarbete och gemensam valuta 474 4. Sverige bör vara med i EU i enlighet med det framförhandlade avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsländer 197 5. Sverige bör vara med i EU och på sikt verka för ett förenande av EU:s medlemsländer till ett Europas förenta stater 417 8. Har ingen bestämd åsikt 44 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 463 FOLKOMR EU-FRÅGAN F7 Loc 797 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:7 Tycker Du att det hade varit bättre om regering och riksdag hade beslutat om ett ja eller nej till svenskt EU-medlemskap utan folkomröstning eller anser Du att det var bäst att ordna folkomröstning i det här fallet? 506 1. Bättre om regering och riksdag hade beslutat utan folkomröstning 1779 5. Bäst att ordna folkomröstning i det här fallet 59 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 464 FOLKOMRÖSTN ALLMÄNT F8 Loc 798 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:8 Vad tycker Du om folkomröstningar mer allmänt? Tycker Du att vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden eller tycker Du att vi skall vara sparsamma med folkomröstningar i framtiden som vi varit hittills eller tycker Du att vi inte skall ha några alls utan överlåta åt regering och riksdag att fatta beslut utan folkomröstningar? 781 1. Vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden 1396 3. Vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills 115 5. Vi skall inte ha några alls utan överlåta åt regering och riksdag att fatta beslut utan folkomröstningar 52 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 465 FOLKOMRÖSTN RÄTTVIS F9 Loc 799 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:9 Tycker Du att folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU på det hela taget genomfördes på ett rättvist sätt eller gynnades något av alternativen? 1091 1. Ja-sidan gynnades 1145 3. Folkomröstningen genomfördes på ett rättvist sätt 20 5. Nej-sidan gynnades 88 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 466 BÄSTA PARTI F10 Loc 800 width 2 MD=96 or GE 99 FUE:10 Vilket parti tycker Du bäst om idag? 185 01. Vänsterpartiet 903 02. Socialdemokraterna 166 03. Centerpartiet 135 04. Folkpartiet 464 05. Moderata samlingspartiet 60 06. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 132 07. Miljöpartiet - de gröna 16 08. Ny demokrati 16 09. Annat parti 267 96. Uppgift saknas 997 99. Bortfall
VAR 467 FÖRTROENDE POLITIKER F11 Loc 802 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:11 Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 40 1. Mycket stort förtroende 951 2. Ganska stort förtroende 984 3. Ganska litet förtroende 328 4. Mycket litet förtroende 41 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 468 SEN ÅR: EU-DEMONSTR F12 Loc 803 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(1) Har Du under det senaste året deltagit i någon demonstration som gällt EU? 21 1. Ja 2149 5. Nej 174 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 469 SEN ÅR: KAMPANJKNAPP F12 Loc 804 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(2) Har Du under det senaste året burit kampanjknapp som gällt Ja eller Nej till svenskt medlemskap i EU? 173 1. Ja 1992 5. Nej 179 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 470 SEN ÅR: FOLKOMRORG F12 Loc 805 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(3) Har Du under det senaste året stött någon folkomröstningsorganisation genom att bli medlem, lämna ekonomiskt bidrag och/eller köpa material eller tidning? 95 1. Ja 2050 5. Nej 199 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 471 SEN ÅR: EU-ARRANGEM F12 Loc 806 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(4) Har Du under det senaste året varit på föredrag, möte eller annat arrangemang om EU-frågor? 536 1. Ja 1659 5. Nej 149 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 472 SEN ÅR: EU-NAMNINSAM F12 Loc 807 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(5) Har Du under det senaste året skrivit under namninsamling som gällt EU-frågan? 90 1. Ja 2058 5. Nej 196 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 473 SEN ÅR: KONT POL EU F12 Loc 808 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(6) Har Du under det senaste året kontaktat politiker i någon fråga som rör EU? 21 1. Ja 2149 5. Nej 174 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 474 SEN ÅR: KONT MASS EU F12 Loc 809 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(7) Har Du under det senaste året kontaktat eller medverkat i massmedia i någon fråga som rör EU? 21 1. Ja 2149 5. Nej 174 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 475 SEN ÅR: FÖRS ÖVERTYG F12 Loc 810 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:12(8) Har Du under det senaste året försökt övertyga någon att rösta på något alternativ i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU? 21 1. Ja 2149 5. Nej 174 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 476 EU SLUTBEBATTEN I TV F13 Loc 811 width 1 MD=6 or GE 9 FUE:13 Såg Du slutdebatten i TV fredagen före folkomröstningen den 13 november? 551 1. Ja, jag såg hela slutdebatten 943 2. Ja, jag såg en del av slutdebatten 815 5. Nej, jag såg inte slutdebatten 35 6. Uppgift saknas 997 9. Bortfall
VAR 477 MA: RÖSTN FOLKOMRÖST F14 Loc 812 width 1 MD=0 or GE 9 FUE:14 (GIFT/SAMBO) Vilket alternativ i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU tror Du att Din make/maka/sammanboende röstade på? 775 1. Ja-alternativet 700 2. Nej-alternativet 13 3. Blankt 78 4. Röstade inte i folkomröstningen 29 5. Ej röstberättigad i folkomröstningen 749 0. Frågan ej tillämplig 997 9. Bortfall
VAR 478 LÄMNAT KOMMENTAR I ENKÄT Loc 813 width 1 MD=9 Om Du vill lämna ytterligare upplysningar eller göra någon kommentar beträffande undersökningen kan Du göra det här. 216 1. Lämnat upplysning/kommentar 2128 5. Ej lämnat upplysning/kommentar 997 9. Bortfall
VAR 479 ÖNSKAR REDOGÖRELSE Loc 814 width 1 MD=9 Vi vill gärna sända Dig en redogörelse för våra resultat. Om Du önskar få en rapport om undersökningsresultaten, kan Du beställa den genom att ange Ditt namn och adress här nedan. Om Du inte önskar någon redogörelse behöver Du naturligtvis inte fylla i namn och adress. 903 1. Önskar redogörelse 1441 5. Önskar inte redogörelse 997 9. Bortfall
VAR 480 ÅLDER 3 GRUPPER Loc 815 width 1 MD=9 Åldersindelning - tre kategorier 866 1. 18-30 år 1707 2. 31-60 år 767 3. 61-80 år 1 9. Uppgift saknas
VAR 481 ÅLDER 7 GRUPPER Loc 816 width 1 MD=9 Åldersindelning - sju kategorier 228 1. 18-21 år (förstagångsväljare) 638 2. 21-30 år 592 3. 31-40 år 608 4. 41-50 år 507 5. 51-60 år 394 6. 61-70 år 373 7. 71-80 år 1 9. Uppgift saknas
VAR 482 BOSTADSORT Loc 817 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadsort 4-ställig. Variabeln bygger på intervjuarnas klassificering i V420 (1-3) och registerdata från SCB (4). 423 1. Ren landsbygd 600 2. Mindre tätort 1143 3. Stad eller större tätort 360 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 4 8. Vet inte/vill ej svara 127 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 483 YRKESSEKTOR Loc 818 width 2 MD= 0 or GE 96 Yrkessektor 144 01. Jordbruk 683 02. Produktion: Tillverkning etc. 689 03. Cirkulation: Handel, samfärd etc. 459 04. Reproduktion: Vård, utbildning, kultur etc. 319 05. Förvaltning 195 06. Studerande 3 88. Vet inte/vill ej svara 40 00. Ej tillämplig 125 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 484 YRKESGRUPPSTILLHÖRIGHET Loc 820 width 2 MD= 0 or GE 96 Yrkesgruppstillhörighet 359 01. Industriarbetare 571 02. Övrig arbetare 189 03. Lägre tjänstemän 520 04. Tjänstemän i mellanställning 405 05. Högre tjänstemän och storföretagare 170 06. Småföretagare 80 07. Jordbrukare 195 08. Studerande 3 88. Vet inte/vill ej svara 40 00. Ej tillämplig 125 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 485 KUNSKINDEX 1: ANTAL RÄTT Loc 822 width 2 MD=96 or GE 99 Kunskapsindex 1: Antal rätt på frågorna 39A-G 98 00. Inget rätt 273 01. Ett rätt 264 02. Två rätt 339 03. Tre rätt 376 04. Fyra rätt 377 05. Fem rätt 176 06. Sex rätt 127 07. Sju rätt 266 88. Vet inte/vill ej svara 364 96. Uppgift saknas 681 99. Bortfall
VAR 486 KUNSKINDEX 2: ANTAL RÄTT Loc 824 width 2 MD=96 or GE 99 Kunskapsindex 2: Antal rätt på frågorna 40A-F 5 00. Inget rätt 61 01. Ett rätt 172 02. Två rätt 408 03. Tre rätt 613 04. Fyra rätt 673 05. Fem rätt 345 06. Sex rätt 14 88. Vet inte/vill ej svara 366 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 487 KUNSKINDEX 1+2: ANT RÄTT Loc 826 width 2 MD=96 or GE 99 Kunskapsindex 1+2: Antal rätt på frågorna 39A-G och 40A-F 3 00. Inget rätt 39 01. Ett rätt 80 02. Två rätt 114 03. Tre rätt 188 04. Fyra rätt 231 05. Fem rätt 238 06. Sex rätt 259 07. Sju rätt 296 08. Åtta rätt 279 09. Nio rätt 240 10. Tio rätt 182 11. Elva rätt 95 12. Tolv rätt 43 13. Tretton rätt 10 88. Vet inte/vill ej svara 360 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 488 KUNSKAPSINDEX 5 GRUPPER Loc 828 width 1 MD=6 or GE 9 Kunskapsindex 5-ställigt - Indexet bygger på samtliga 13 kunskapsfrågor. Har UP svarat "vet inte/vill ej svara" på samtliga 13 frågor lämnas de utanför indexet. Det räcker således att ha besvarat en av de 13 frågorna, rätt eller fel, för att ingå i indexet. 236 1. Mycket låg kunskap (0-3 rätt) 419 2. Ganska låg kunskap (4-5 rätt) 1072 3. Varken låg eller hög kunskap (6-9 rätt) 422 4. Ganska hög kunskap (10-11 rätt) 138 5. Mycket hög kunskap (12-13 rätt) 10 8. Vet inte/vill ej svara 360 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 489 OFF/PRIV ANSTÄLLNING Loc 829 width 1 MD=0 or GE 6 Offentlig/privat anställning. Bygger på fråga 44H (V362). 884 1. Offentlig 1475 2. Privat 172 0. Ej tillämplig 126 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 490 PIPA-PARTIIDENT RIKTNING Loc 830 width 2 MD=96 or GE 99 PIPA Partiidentifikationens riktning - sammanfattning. Bygger på frågorna 24A-D (V199-V202). 109 01. Vänsterpartiet 1076 02. Socialdemokraterna 182 03. Centerpartiet 180 04. Folkpartiet 456 05. Moderaterna 62 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 104 07. Miljöpartiet - de gröna 28 08. Ny demokrati 6 09. Övriga partier 330 88. Vet inte/vill ej svara 124 96. Uppgift saknas 684 99. Bortfall
VAR 491 PISA-PARTIIDENT STYRKA Loc 832 width 1 MD=6 or GE 9 PISA Partiidentifikationens styrka - sammanfattning. Bygger på frågorna 24A-D (V199-V202). 613 1. Stark partiidentifikation 574 2. Svag partiidentifikation 1041 3. Enbart partipreferens 306 4. Ingen partipreferens 123 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 492 UTBILDNING 3 GRUPPER Loc 833 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning - tre kategorier. Bygger på fråga 46B (V368). 921 1. Låg utbildning (V369 1-3) 626 2. Varken låg eller hög utbildning (V369 4-5) 981 3. Hög utbildning (V369 6-7) 4 8. Vet inte/vill ej svara 124 6. Uppgift saknas 685 9. Bortfall
VAR 493 RÖSTN RD-VALET 1994 SMFN Loc 834 width 2 MD=99 Röstning i riksdagsvalet 1994 - sammanfattning. Bygger på intervjufråga 31B/E:1 (V252) korrigerade med uppgifter om valdeltagande från röstlängden (V513). 155 01. Vänsterpartiet 1075 02. Socialdemokraterna 200 03. Centerpartiet 180 04. Folkpartiet 477 05. Moderata samlingspartiet 95 06. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 121 07. Miljöpartiet - de gröna 25 08. Ny Demokrati 8 09. Övriga partier 47 10. Röstade blankt 65 18. Röstade men uppgift saknas om parti 211 55. Röstade inte 682 99. Bortfall
VAR 494 RÖSTN KOMVALET 1994 SMFN Loc 836 width 2 MD=96 or GE 99 Röstning i kommunfullmäktigevalet 1994 - sammanfattning. Bygger på intervjufråga 31C/E:2 (V253) korrigerade med uppgifter om valdeltagande från röstlängden (V515). 133 01. Vänsterpartiet 944 02. Socialdemokraterna 265 03. Centerpartiet 154 04. Folkpartiet 434 05. Moderata samlingspartiet 63 06. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 126 07. Miljöpartiet - de gröna 17 08. Ny Demokrati 65 09. Övriga partier 57 10. Röstade blankt 112 18. Röstade men uppgift saknas om parti 232 55. Röstade inte 56 89. Vill ej svara 1 96. Uppgift saknas 682 99. Bortfall
VAR 495 RÖSTN LSTVALET 1994 SMFN Loc 838 width 2 MD= 0 or GE 99 Röstning i landstingsvalet 1994 - sammanfattning. Bygger på intervjufråga 31D/E:3 (V254) korrigerade med uppgifter om valdeltagande från röstlängden (V514). 116 01. Vänsterpartiet 920 02. Socialdemokraterna 206 03. Centerpartiet 157 04. Folkpartiet 386 05. Moderata samlingspartiet 64 06. KdS-Kristdemokratiska samhällspartiet 90 07. Miljöpartiet - de gröna 10 08. Ny Demokrati 39 09. Övriga partier 59 10. Röstade blankt 113 18. Röstade men uppgift saknas om parti 225 55. Röstade inte 54 89. Vill ej svara 220 00. Frågan ej tillämplig 682 99. Bortfall
VAR 496 TID RÖSTBESLUT KONTR Loc 840 width 1 MD=6 or GE 9 Tidpunkt för röstningsbeslut - kontrollerad 612 1. Under sista veckan före valet 497 2. Tidigare under hösten och sommaren 1134 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 20 4. Röstade men uppgift saknas om tidpunkt för beslut 194 5. Röstade inte 114 6. Uppgift saknas 770 9. Bortfall
VAR 497 POSTRÖSTNING 1994 Loc 841 width 1 MD=9 Poströstning 1994 1227 1. Poströstade 1740 5. Poströstade inte 372 7. Röstade inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 498 RÖSTN 1991 MINNESD KONTR Loc 842 width 2 MD= 0 or GE 99 Röstning 1991 - kontrollerad minnesdata. Bygger på fråga 33A-B (V265-V266) och uppgifter från röstlängden. 75 01. Vänsterpartiet 836 02. Socialdemokraterna 173 03. Centerpartiet 227 04. Folkpartiet 509 05. Moderata samlingspartiet 99 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 70 07. Miljöpartiet - de gröna 110 08. Ny Demokrati 43 09. Övriga partier 34 10. Röstade blankt 60 18. Röstade men uppgift saknas om parti 212 55. Röstade inte 209 00. Ej röstberättigad 1991 684 99. Bortfall
VAR 499 INKOMST Loc 844 width 3 MD=999 Inkomst i tiotusental kronor 001. 10 000 kronor . . 120. 1 200 000 kronor 1 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 290 60 52 95 91 113 90 117 119 132 170 174 201 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 213 187 179 157 123 108 96 92 63 56 48 40 37 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 32 25 19 12 13 9 12 3 10 10 4 10 5 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 6 5 6 2 5 6 2 2 2 2 3 2 4 Kod: 53 54 56 57 59 60 62 63 71 77 79 80 94 Frek: 3 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 98 109 111 118 120 999 Frek: 1 1 1 1 1 1
VAR 500 INKOMST 5-STÄLLIG 1991 Loc 847 width 1 MD=9 Inkomst 5-ställig, 1991 års indelning Inkomstvariabelns indelningsintervaller är identiska med 1991 års valundersökning. Data från 1994 års valundersökning. 452 1. 0 - 59 999 kronor 411 2. 60 000 - 109 999 kronor 741 3. 110 000 - 159 999 kronor 557 4. 160 000 - 209 999 kronor 496 5. 210 000 kronor - 684 9. Bortfall
VAR 501 INKOMST 5-STÄLLIG 1994 Loc 848 width 1 MD=9 Inkomst 5-ställig, 1994 års indelning Inkomstvariabelns indelningsintervaller är nya för 1994 års valundersökning. 388 1. 0 - 49 999 kronor 475 2. 50 000 - 109 999 kronor 832 3. 110 000 - 165 999 kronor 540 4. 166 000 - 219 999 kronor 422 5. 220 000 kronor - 684 9. Bortfall
VAR 502 EU-INDEX 5-STÄLLIGT Loc 849 width 1 MD=6 or GE 9 EU-index 5-ställigt Bygger på svaren i frågorna 15A-B, variablerna 153-154. 646 1. Starkt för svenskt EU-medlemskap 246 2. För ett svenskt EU-medlemskap med tvekan 671 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 237 4. Mot ett svenskt EU-medlemskap med tvekan 705 5. Starkt emot ett svenskt EU-medlemskap 28 8. Vet inte/vill ej svara 124 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 503 POST-/MATERIALIST-INDEX Loc 850 width 1 MD=0 or GE 9 Postmaterialist/materialist-index (Inglehart). Bygger på fråga 20A-B (V173-V174). De som svarat vet inte/vill ej svara på någon av dessa variabler får värdet 8 i indexet. 200 1. Rena materialister 702 3. Blandning materialister - postmaterialister 203 5. Rena postmaterialister 44 8. Vet inte/vill ej svara 1508 0. Frågan ej ställd i eftervalsundersökningen 684 9. Bortfall
VAR 504 CIVILSTÅND Loc 851 width 1 MD=9 Civilstånd 1177 1. Ogift 812 2. Gift man 24 3. Gift kvinna, ej sammanboende med make 322 4. Frånskild 193 5. Änka/änkling 756 7. Gift kvinna, sammanboende med make 56 8. Barn under 18 år 1 9. Uppgift saknas
VAR 505 ÅR SVENSK MEDBORGARE Loc 852 width 2 MD= 0 År för svenskt medborgarskap 66. 1966 . . 94. 1994 3128 00. Ej tillämplig Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 4 1 5 7 8 6 8 9 12 9 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 11 11 5 4 7 8 4 9 10 7 7 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 0 Frek: 4 8 6 14 10 16 2 3128
VAR 506 SENASTE INVANDRINGSÅR Loc 854 width 2 MD= 0 Senaste invandringsår 68. 1968 . . 93. 1993 3191 00. Ej tillämplig Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 3 9 13 3 6 5 3 7 13 12 3 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 7 7 8 6 1 9 1 15 7 7 3 Kod: 93 0 Frek: 2 3191
VAR 507 INKOMST 1993 Loc 856 width 4 MD=9999 Inkomst i 1000-tal 1993 61 0000. 0 kronor 0001. 1 000 kronor . . 1208. 1 208 000 kronor 1 9999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 61 24 18 12 14 12 15 10 9 10 14 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 15 8 8 10 11 6 8 13 12 7 3 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 4 7 9 10 4 3 6 7 5 4 5 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 1 6 6 3 4 7 11 3 5 6 6 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 7 18 15 16 10 9 12 12 10 15 7 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 7 6 10 6 6 9 11 13 11 10 10 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 11 17 11 10 3 16 8 11 14 8 8 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 10 5 7 11 16 16 12 10 8 15 10 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 9 10 9 6 16 13 15 10 11 12 13 Kod: 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Frek: 14 15 15 13 11 9 15 16 14 11 13 Kod: 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Frek: 12 23 16 21 9 18 16 15 19 21 22 Kod: 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Frek: 12 23 15 15 16 20 8 17 26 16 18 Kod: 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Frek: 24 26 7 21 23 20 24 22 14 32 20 Kod: 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Frek: 21 19 16 27 21 18 25 20 22 17 16 Kod: 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Frek: 21 23 21 17 18 12 19 21 25 16 16 Kod: 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Frek: 17 16 13 15 21 19 15 23 15 10 18 Kod: 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 Frek: 9 15 12 21 14 8 10 18 12 10 15 Kod: 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Frek: 9 14 13 15 16 12 12 6 7 8 11 Kod: 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Frek: 8 13 14 5 13 7 8 9 9 7 11 Kod: 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Frek: 13 5 11 10 12 13 8 5 12 13 3 Kod: 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Frek: 4 6 13 4 9 4 9 5 4 5 8 Kod: 231 232 233 234 235 236 238 239 240 241 242 Frek: 6 7 7 6 8 4 3 7 4 4 3 Kod: 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 Frek: 8 3 1 4 6 8 7 5 3 4 5 Kod: 254 255 256 257 259 260 261 262 263 264 265 Frek: 3 2 8 6 4 4 2 4 4 4 1 Kod: 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 Frek: 6 3 6 3 2 2 5 4 3 4 4 Kod: 277 278 279 280 281 282 283 284 286 287 288 Frek: 1 3 4 3 1 2 3 4 4 2 2 Kod: 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 300 Frek: 4 2 4 2 3 1 3 2 1 1 3 Kod: 302 303 304 307 309 310 311 313 314 318 319 Frek: 1 4 1 1 2 1 2 2 2 5 1 Kod: 322 323 325 326 328 329 330 331 333 334 335 Frek: 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 336 337 338 339 343 344 347 351 352 353 354 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 Kod: 355 356 360 361 363 364 365 366 368 369 370 Frek: 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 373 375 376 380 384 385 386 388 389 395 397 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 Kod: 398 399 401 403 404 408 410 414 415 417 420 Frek: 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 422 425 427 428 433 438 442 443 444 445 447 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 451 452 454 456 458 462 466 475 479 483 487 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 490 495 502 508 509 518 519 522 523 527 533 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 537 539 540 541 546 547 568 569 571 573 591 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 600 605 626 637 715 777 795 809 940 987 1095 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1115 1187 1208 9999 Frek: 1 1 1 1
VAR 508 MANTALSÅR Loc 860 width 2 MD=99 Mantalsår 67. 1967 . . 95. 1995 1 99. Uppgift saknas Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 42 13 12 9 69 16 35 48 41 101 63 69 73 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 85 67 63 100 120 124 116 116 138 226 165 218 288 Kod: 93 94 95 99 Frek: 310 334 279 1
VAR 509 LÄN Loc 862 width 2 MD=99 Län 606 01. Stockholms län 110 03. Uppsala län 90 04. Södermanlands län 165 05. Östergötlands län 123 06. Jönköpings län 61 07. Kronobergs län 96 08. Kalmar län 23 09. Gotlands län 60 10. Blekinge län 117 11. Kristianstads län 318 12. Malmöhus län 103 13. Hallands län 274 14. Göteborgs och Bohus län 167 15. Älvsborgs län 104 16. Skaraborgs län 106 17. Värmlands län 110 18. Örebro län 101 19. Västmanlands län 111 20. Kopparbergs län 115 21. Gävleborgs län 105 22. Västernorrlands län 65 23. Jämtlands län 101 24. Västerbottens län 109 25. Norrbottens län 1 99. Uppgift saknas
VAR 510 RIKSDAGSVALKRETS Loc 864 width 2 MD=99 Riksdagsvalkrets 251 01. Stockholms kommun 355 02. Stockholms län 110 03. Uppsala län 90 04. Södermanlands län 165 05. Östergötlands län 123 06. Jönköpings län 61 07. Kronobergs län 96 08. Kalmar län 23 09. Gotlands län 60 10. Blekinge län 117 11. Kristianstads län 90 12. Malmö kommun 100 13. Malmöhus läns norra 128 14. Malmöhus läns södra 103 15. Hallands län 169 16. Göteborgs kommun 105 17. Göteborgs och Bohus län 96 18. Älvsborgs läns norra 71 19. Älvsborgs läns södra 104 20. Skaraborgs län 106 21. Värmlands län 110 22. Örebro län 101 23. Västmanlands län 111 24. Kopparbergs län 115 25. Gävleborgs län 105 26. Västernorrlands län 65 27. Jämtlands län 101 28. Västerbottens län 109 29. Norrbottens län 1 99. Uppgift saknas
VAR 511 VALDELT I VALKRETSEN Loc 866 width 3 MD=999 Valdeltagande i valkretsen 845. 84.5 procent . . 892. 89.2 procent 1 999. Uppgift saknas Kod: 845 852 853 854 856 858 861 865 866 870 871 872 873 Frek: 90 228 284 251 65 100 23 101 106 101 105 310 355 Kod: 874 876 877 878 880 882 883 892 999 Frek: 309 121 165 201 103 71 123 128 1
VAR 512 RÖSTAT FOLKOMRÖSTNING EU Loc 869 width 1 MD=9 Röstat i folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU 2902 1. Röstade i folkomröstningen 437 5. Röstade inte i folkomröstningen 2 9. Uppgift saknas
VAR 513 RÖSTAT RIKSDAGSVAL 1994 Loc 870 width 1 MD=9 Röstat i riksdagsvalet 1994 2967 1. Röstade i riksdagsvalet 1994 372 5. Röstade inte i riksdagsvalet 1994 2 9. Uppgift saknas
VAR 514 RÖSTAT LANDSTINGSVAL -94 Loc 871 width 1 MD=0 or GE 9 Röstat landstingsvalet 1994 2685 1. Röstade i landstingsvalet 1994 373 5. Röstade inte i landstingsvalet 1994 282 0. Ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 515 RÖSTAT KOMMUNALVAL 1994 Loc 872 width 1 MD=9 Röstat kommunalfullmäktigevalet 1994 2940 1. Röstade i kommunfullmäktigevalet 1994 399 5. Röstade inte i kommunfullmäktigevalet 1994 2 9. Uppgift saknas
VAR 516 POSTRÖSTNING 1994 Loc 873 width 1 MD=9 Poströstning 1994 1284 1. Poströstade 2055 5. Poströstade inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 517 VF1: SKATTER Loc 874 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Skatter (Kodkategori 1-13 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 195 1. Nämnt sakområde 2061 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 518 VF2: EKONOMI Loc 875 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Ekonomi (Kodkategori 20-26, 28, 250-251 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 683 1. Nämnt sakområde 1573 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 519 VF3: IDEOLOGI Loc 876 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Vänster/höger-ideologi (Kodkategori 30-31, 270-272, 330-342, 344, 346-347 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 79 1. Nämnt sakområde 2177 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 520 VF4: SOCIALPOL, SJUKVÅRD Loc 877 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Socialpolitik och sjukvård (Kodkategori 30-31, 40-42, 44, 47, 70-78, 247 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 485 1. Nämnt sakområde 1771 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 521 VF5: PENSIONSFRÅGOR Loc 878 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Pensioner och äldrevård (Kodkategori 50-52, 60, 63, 68-69 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 212 1. Nämnt sakområde 2044 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 522 VF6: MORAL-DROGER-REL Loc 879 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Moral - alkohol/narkotika - religion (Kodkategori 80, 190-194 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 18 1. Nämnt sakområde 2238 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 523 VF7: FAMILJEPOLITIK Loc 880 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Familjepolitik (Kodkategori 85-87, 89, 91-92, 95-96 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 301 1. Nämnt sakområde 1955 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 524 VF8: UTBILDNING Loc 881 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Utbildning, skola, forskning (Kodkategori 100-108 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 142 1. Nämnt sakområde 2114 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 525 VF9: BOSTADSPOLITIK Loc 882 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Bostadspolitik (Kodkategori 120-126 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 24 1. Nämnt sakområde 2232 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 526 VF10: REGIONALA FRÅGOR Loc 883 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Regionala frågor och jordbruk (Kodkategori 130-131, 140, 143-144 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 23 1. Nämnt sakområde 2233 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 527 VF11: MILJÖFRÅGOR Loc 884 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Miljöfrågor (Kodkategori 160-169, 172 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 460 1. Nämnt sakområde 1796 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 528 VF12: INTERNATIONELLT Loc 885 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Internationella frågor, utrikes- och säkerhetspolitik (Kodkategori 1-13 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 51 1. Nämnt sakområde 2205 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 529 VF13: SYSSELSÄTTNING Loc 886 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Sysselsättning (Kodkategori 240-242 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 922 1. Nämnt sakområde 1334 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 530 VF14: ENERGI, KÄRNKRAFT Loc 887 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Energi och kärnkraft (Kodkategori 260-261, 264 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 46 1. Nämnt sakområde 2210 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 531 VF15: LÖNTAGARFONDER Loc 888 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Löntagarfonder (Kodkategori 290 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 0 1. Nämnt sakområde 2256 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 532 VF16: OFFENTLIG SEKTOR Loc 889 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Offentlig sektor/systemskifte (Kodkategori 30-31, 35 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 17 1. Nämnt sakområde 2239 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 533 VF17: POLITISKA AFFÄRER Loc 890 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Politiska affärer/rättssamhälle (Kodkategori 300-302 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 1 1. Nämnt sakområde 2255 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 534 VF18: EU-FRÅGAN Loc 891 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: EU-frågan (Kodkategori 227-229 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 311 1. Nämnt sakområde 1945 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 535 VF19: INVANDRING Loc 892 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Invandring- och flyktingfrågor (Kodkategori 310-312 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 106 1. Nämnt sakområde 2150 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 536 VF20: LAG OCH ORDNING Loc 893 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Lag och ordning (Kodkategori 180-184 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 25 1. Nämnt sakområde 2231 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 537 VF21: KULTUR OCH FRITID Loc 894 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Kultur och fritid (Kodkategori 110, 112, 115 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 6 1. Nämnt sakområde 2250 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 538 VF22: BYRÅKRATI Loc 895 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Byråkrati/"pampvälde" (Kodkategori 150-151, 153-154 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 0 1. Nämnt sakområde 2256 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 539 VF23: KOMMUNIKATIONER Loc 896 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Kommunikationer (Kodkategori 170-171, 173-176 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 4 1. Nämnt sakområde 2252 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 540 VF24: MASSMEDIER Loc 897 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Massmedier (Kodkategori 200-202, 204 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 0 1. Nämnt sakområde 2256 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 541 VF25: ARBETSLIV/SEMESTER Loc 898 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Arbetsliv och semester (Kodkategori 244-246 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 0 1. Nämnt sakområde 2256 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 542 VF26: NÄRINGSLIV Loc 899 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Näringsliv (Kodkategori 250-251 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 26 1. Nämnt sakområde 2230 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 543 VF27: ARBETSPLATSDEMOKR Loc 900 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Arbetsplatsdemokrati/mbl (Kodkategori 280-281 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 4 1. Nämnt sakområde 2252 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 544 VF28: JÄMSTÄLLDHET Loc 901 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Jämställdhet mellan kvinnor och män (Kodkategori 295-298 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 39 1. Nämnt sakområde 2217 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 545 VF29: GRÖN IDEOLOGI Loc 902 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Grön ideologi (Kodkategori 343, 345 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 0 1. Nämnt sakområde 2256 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 546 VF30: FRAMTIDSTRO Loc 903 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Framtidstro och hopp för ungdomen (Kodkategori 111, 315 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 14 1. Nämnt sakområde 2242 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 547 VF31: ÖVRIGA SAKFRÅGOR Loc 904 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Övriga sakfrågor (Kodkategori 320 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 11 1. Nämnt sakområde 2245 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall
VAR 548 VF32: REGERINGSFRÅGAN Loc 905 width 1 MD=0 or GE 6 Viktig sakfråga för partival: Regeringsfrågan (Kodkategori 390-392 i V25-V29) BYGGER PÅ SVAREN PÅ FRÅGA 6, SE VARIABLERNA 25-29 21 1. Nämnt sakområde 2235 5. Ej nämnt sakområde 33 0. Röstade inte i riksdagsvalet 368 6. Uppgift saknas 684 9. Bortfall