VÄGAR OCH TRAFIK
               VÅREN 1994
                SSD 0572

              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Vägar och trafik våren 1994 samlades
  ursprungligen in av Nielsen Marketing Research (NMR) på
  uppdrag av Vägverket. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket känner ett allt större behov av att "pejla" hur de
  produkter och tjänster som Vägverket tillhandahåller,
  uppfattas av brukarna och intressenterna. Detta gäller bl.a
  vägutformning, trafikledning, vägmiljötjänster, väg- och
  trafikledningsservice, väglagstjänster och underhåll.
  1993 beslutade man att under en treårsperiod, två gånger per
  år genomföra en undersökning vars syfte är att löpande mäta
  och följa upp allmänhetens erfarenheter och användning av våra
  vägar samt att undersöka hur Vägverkets produkter och tjänster
  uppfattas av användarna.

  Undersökningen har genomförts som en postal enkätundersökning
  av Nielsen Marketing Research (NMR) på uppdrag av Vägverket.
  En dryg vecka efter utsändning av frågeformulär har en första
  påminnelse i form av postkort sänts ut. Efter ytterligare ca
  tio dagar har ett nytt frågeformulär sänts ut till ännu inte
  svarande respondenter. En tredje påminnelse innebärande en
  kort intervju har därefter genomförts per telefon.
  Undersökningens målgrupp har definierats som den svenska
  allmänheten i åldern 16-74 år.
  Urvalet har utgjorts av ett obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret/DAFA Spar och omfattat 3 150 namn,
  fördelat med 450 per var och en av Vägverkets sju väg- och
  trafikregioner.

  Totalt sändes 3 150 frågeformulär ut. Efter telefonpåminnelse
  kunde konstateras ett s.k. legalt bortfall på 120 individer.
  Nettourvalet utgör alltså 3 030. Antalet insända kompletta
  formulär utgjorde 2 198, dvs. svarsprocenten uppgick till 71%.
  Efter telefonpåminnelse/intervju för flertalet frågor, nåddes
  svarsprocenten 85%.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - erfarenheter som motorfordonsförare
  - fordonsanvändningen
  - användning av olika vägar
  - vägverkets inriktning
  - risker i trafiken
  - trafikmiljön
  - informationskanaler om väg- och väderförhållanden
  - vintertrafik
  - värdering av Vägverket

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Urval:      3 150 slumpmässigt utvalda personer i
           åldrarna 16-74 år
  Fältarbetsperiod: 28 mars: Utsändning av frågeformulär och
                brev
           13 april: Utsändning av första påminnelsen
                i form av postkort
           25 april: Utsändning av andra påminnelsen i
                form av nytt frågeformulär och
                brev
           10-24 maj: Telefonintervjuer
  Metod:      Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Svarsfrekvens:  85%
  Standardvägning: Det finns inte någon viktvariabel

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 6  (2)KÖRKORT FÖR PERSONBIL 1  (3)LOC 14 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 2 Har Du körkort för personbil?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2131 1.  Ja
      422 5.  Nej

     10 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0572 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Intervju 6 Körkort för personbil 7 Antal år innehaft körkort 8 Körsträcka under ett år 9 Körsträcka under vinterhalvåret 10 Typ av bil 11 Kört cykel senaste 12 månaderna 12 Kört moped senaste 12 månaderna 13 Kört motorcykel senaste 12 månaderna 14 Kört personbil senaste 12 månaderna 15 Kört lätt lastbil senaste 12 månaderna 16 Kört tung lastbil senaste 12 månaderna 17 Kört buss senaste 12 månaderna 18 Beroende av tillgång till bil 19 Bilanvändning om 5 år 20 Orsak ökad bilanvändning: Har körkort/äger bil 21 Orsak ökad bilanvändning: Sämre kollektivtrafik 22 Orsak ökad bilanvändning: Längre till jobbet 23 Orsak ökad bilanvändning: Annat, 1 24 Orsak ökad bilanvändning: Annat, 2 25 Orsak ökad bilanvändning: Annat, 3 26 Orsak ökad bilanvändning: Annat, 4 27 Orsak ökad bilanvändning: Annat, 5 28 Orsak ökad bilanvändning: Annat, 6 29 Orsak minskad bilanvändning: Ekonomin 30 Orsak minskad bilanvändning: Miljöhänsyn 31 Orsak minskad bilanvändning: Närmare till jobbet 32 Orsak minskad bilanvändning: Mer allmänna kommunikationsmedel 33 Orsak minskad bilanvändning: Mer samåkning 34 Orsak minskad bilanvändning: Blir pensionär/för gammal 35 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 1 36 Orsak minskad bilanvändning: Annat, 2 37 Orsak minskad bilanvändning: Annat 3 38 Nationella vägar: Privatbil/tjänstebil 39 Nationella vägar: Yrkesfordon 40 Nationella vägar: Bussresenär 41 Nationella vägar: Cyklist/mopedist 42 Nationella vägar: MC-åkare 43 Nationella vägar: Fotgängare 44 Regionala vägar: Privatbil/tjänstebil 45 Regionala vägar: Yrkesfordon 46 Regionala vägar: Bussresenär 47 Regionala vägar: Cyklist/mopedist 48 Regionala vägar: MC-åkare 49 Regionala vägar: Fotgängare 50 Övriga statliga vägar: Privatbil/tjänstebil 51 Övriga statliga vägar: Yrkesfordon 52 Övriga statliga vägar: Bussresenär 53 Övriga statliga vägar: Cyklist/mopedist 54 Övriga statliga vägar: MC-åkare 55 Övriga statliga vägar: Fotgängare 56 Betyg: Nationella vägar 57 Betyg: Regionala vägar 58 Betyg: Övriga statliga vägar 59 Bilismen i storstäderna 60 Nationella vägar: Ny- och ombyggnad 61 Nationella vägar: Underhåll 62 Nationella vägar: Vinterväghållning 63 Regionala vägar: Ny- och ombyggnad 64 Regionala vägar: Underhåll 65 Regionala vägar: Vinterväghållning 66 Övriga statliga vägar: Ny- och ombyggnad 67 Övriga statliga vägar: Underhåll 68 Övriga statliga vägar: Vinterväghållning 69 Upplevd risk med bil: Mörker 70 Upplevd risk med bil: Vinterväglag 71 Upplevd risk med bil: Vägkorsningar 72 Upplevd risk med bil: Fotgängare 73 Upplevd risk med bil: Andra trafikanter 74 Upplevd risk med bil: Smala och krokiga vägar 75 Upplevd risk med bil: Viltfara 76 Upplevd risk med bil: Avsaknad av linjemarkering 77 Upplevd risk med bil: Avsaknad av reflexstolpar 78 Upplevd risk med bil: Järnvägskorsningar 79 Upplevd risk med bil: Rondeller 80 Upplevd risk med bil: Arbeten på väg 81 Upplevd risk med bil: Vattenplaning 82 Upplevd risk med cykel: Mörker 83 Upplevd risk med cykel: Vinterväglag 84 Upplevd risk med cykel: Vägkorsningar 85 Upplevd risk med cykel: Fotgängare 86 Upplevd risk med cykel: Andra trafikanter 87 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 1 88 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 2 89 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 3 90 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 1 91 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 2 92 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 3 93 Hot mot miljön: Kärnkraften 94 Hot mot miljön: Industriutsläpp 95 Hot mot miljön: Oljeutsläpp 96 Hot mot miljön: Bilismen 97 Hot mot miljön: Växthuseffekt 98 Hot mot miljön: Uttunning av ozonskiktet 99 Hot mot miljön: Avfallshantering 100 Köper miljöanpassade produkter 101 Sorterar sopor 102 Kör mindre bil - åker kollektivt eller cyklar 103 Sänker temperaturen inomhus 104 Medlem i en miljöorganisation 105 Kör bil på ett miljöanpassat sätt 106 Miljöanpassad körning: Accelererar försiktigt 107 Miljöanpassad körning: Kör på blyfri bensin 108 Miljöanpassad körning: Kör så lite som möjligt 109 Miljöanpassad körning: Använder katalysator 110 Miljöanpassad körning: Sköter bilen så väl som möjligt 111 Miljöanpassad körning: Använder miljöanpassade bilvårdsprodukter 112 Miljöanpassad körning: Håller låg och jämn hastighet 113 Miljöanpassad körning: Väljer speciella däck 114 Miljöanpassad körning: Annat, 1 115 Miljöanpassad körning: Annat, 2 116 Miljöanpassad körning: Annat, 3 117 Katalysatorn har effekt på alla bilavgaser 118 Bilismen är största källan till kvävedioxid 119 Kvävedioxid bidrar till försurningen 120 Bilismens andel av luftföroreningar minskar 121 Körsättet kan påverka avgasutsläpp 122 Motorvärmare minskar bilens avgaser 123 Förekomst i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 124 Förekomst i trafikmiljön: Avgaser 125 Förekomst i trafikmiljön: Buller 126 Förekomst i trafikmiljön: Trafikrisker 127 Besvärande i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 128 Besvärande i trafikmiljön: Avgaser 129 Besvärande i trafikmiljön: Buller 130 Besvärande i trafikmiljön: Trafikrisker 131 Känner till trafikinformation: Radions P3 132 Känner till trafikinformation: Radio P4 133 Känner till trafikinformation: Annan radiokanal 134 Känner till trafikinformation: Text TV/TV 135 Känner till trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 136 Känner till trafikinformation: Vägsvar 137 Känner till trafikinformation: RDS-radio 138 Känner till trafikinformation: Polisen 139 Använder för trafikinformation: Radio P3 140 Använder för trafikinformation: Radio P4 141 Använder för trafikinformation: Annan radiokanal 142 Använder för trafikinformation: Text-TV/TV 143 Använder för trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 144 Använder för trafikinformation: Vägsvar 145 Använder för trafikinformation: RDS-radio 146 Använder för trafikinformation: Polisen 147 Behov av Vägverkets telefontjänst 148 Antal kontakt med Vägverkets kundcentral 149 Saltning av vintervägar 150 Däcktyp under vinter: Sommardäck 151 Däcktyp under vinter: Dubbdäck 152 Däcktyp under vinter: Odubbade vinterdäck 153 Kontakt med Vägverket 154 Vägverkets sätt att fungera: Effektivitet 155 Vägverkets sätt att fungera: Öppenhet/ärlighet 156 Vägverkets sätt att fungera: Kunnig personal 157 Vägverkets sätt att fungera: Möjlighet få kontakt med 158 Vägverkets sätt att fungera: Personligt bemötande 159 Vägverkets sätt att fungera: I trafiksäkerhetsfrågor 160 Vägverkets sätt att fungera: I miljöfrågor 161 Vägverkets sätt att fungera: Totalt sätt 162 Ålder när barn kan cykla ensam på gator med biltrafik 163 Stoppad av polisen i nykterhetskontroll 164 Ytterligare synpunkter på Vägverket 165 Kön 166 Ålder 167 Bostadsort 168 Län 169 Hushållsstorlek 170 Barn under 16 år i hushållet

VAR 1 SSD STUDY NR 0572              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0572


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 INTERVJU Loc 13 width 1 Intervju 2198 1. Postal 365 9. Telefonintervju
VAR 6 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 1 Loc 14 width 1 MD=9 A. DINA ERFARENHETER SOM TRAFIKANT: 1 Har Du körkort för personbil? 2131 1. Ja 422 5. Nej 10 9. Uppgift saknas
VAR 7 ANTAL ÅR KÖRKORT 2 Loc 15 width 2 MD=99 2 Hur många år har Du haft körkort? 01. 1 år . . 65. 65 år 455 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 49 59 41 28 41 53 49 38 50 63 40 54 29 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 56 55 49 39 46 39 86 41 57 45 38 84 47 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 48 46 52 94 43 60 36 27 50 38 31 33 27 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 60 17 29 16 17 22 16 16 16 3 14 5 3 Kod: 53 54 55 56 58 65 99 Frek: 1 4 3 3 1 1 455
VAR 8 KÖRSTRÄCKA ETT ÅR 3 Loc 17 width 4 3 Ungefär hur många mil har Du själv kört personbil under de senaste 12 månaderna? Valid-n=2563 Min=0 Max=9999 Mean=1127.9 St.Dev=1348.1
VAR 9 KÖRSTRÄCKA VINTER 3 Loc 21 width 4 3(1) Ungefär hur många mil har Du själv kört personbil under senaste vinterhalvåret (oktober-mars)? Valid-n=2563 Min=0 Max=8027 Mean=470.5 St.Dev=692.3
VAR 10 TYP AV BIL 4 Loc 25 width 1 MD=9 4 Vilken typ av bil kör Du oftast? 790 1. Stor (SAAB 9000, Volvo 740/850, Ford Scorpio, etc) 808 2. Medelstor (SAAB 900, Volvo 460, Audi 80, etc) 447 3. Liten (Ford Fiesta, VW Golf, Mazda 326, etc) 518 9. Uppgift saknas
VAR 11 CYKEL SENASTE 12 MÅN 5 Loc 26 width 1 MD=9 5 Hur ofta har Du kört olika fordon de senaste 12 månaderna? 5(1) Cykel 279 1. Varje dag 520 2. Flera ggr/vecka 213 3. 1 gång/vecka 224 4. Ett par ggr/månad 228 5. Någon gång/månad 414 6. Mer sällan 385 7. Inte alls 25 8. Vet inte 275 9. Uppgift saknas
VAR 12 MOPED SENASTE 12 MÅN 5 Loc 27 width 1 MD=9 5(2) <Kört senaste 12 månaderna> Moped <Se F.5 för fullständig frågetext> 11 1. Varje dag 19 2. Flera ggr/vecka 7 3. 1 gång/vecka 15 4. Ett par ggr/månad 15 5. Någon gång/månad 77 6. Mer sällan 1704 7. Inte alls 22 8. Vet inte 693 9. Uppgift saknas
VAR 13 MOTORCYKEL SEN. 12 MÅN 5 Loc 28 width 1 MD=9 5(3) <Kört senaste 12 månaderna> Motorcykel <Se F.5 för fullständig frågetext> 7 1. Varje dag 28 2. Flera ggr/vecka 9 3. 1 gång/vecka 16 4. Ett par ggr/månad 14 5. Någon gång/månad 65 6. Mer sällan 1356 7. Inte alls 13 8. Vet inte 1055 9. Uppgift saknas
VAR 14 BIL SENASTE 12 MÅN 5 Loc 29 width 1 MD=9 5(4) <Kört senaste 12 månaderna> Personbil <Se F.5 för fullständig frågetext> 1003 1. Varje dag 753 2. Flera ggr/vecka 133 3. 1 gång/vecka 78 4. Ett par ggr/månad 45 5. Någon gång/månad 63 6. Mer sällan 300 7. Inte alls 6 8. Vet inte 182 9. Uppgift saknas
VAR 15 LÄTT LASTBIL 12 MÅN 5 Loc 30 width 1 MD=9 5(5) <Kört senaste 12 månaderna> Lätt lastbil <Se F.5 för fullständig frågetext> 43 1. Varje dag 48 2. Flera ggr/vecka 20 3. 1 gång/vecka 30 4. Ett par ggr/månad 43 5. Någon gång/månad 159 6. Mer sällan 1172 7. Inte alls 11 8. Vet inte 1037 9. Uppgift saknas
VAR 16 TUNG LASTBIL 12 MÅN 5 Loc 31 width 1 MD=9 5(6) <Kört senaste 12 månaderna> Tung lastbil <Se F.5 för fullständig frågetext> 23 1. Varje dag 20 2. Flera ggr/vecka 5 3. 1 gång/vecka 19 4. Ett par ggr/månad 28 5. Någon gång/månad 55 6. Mer sällan 1347 7. Inte alls 13 8. Vet inte 1053 9. Uppgift saknas
VAR 17 BUSS SENASTE 12 MÅN 5 Loc 32 width 1 MD=9 5(7) <Kört senaste 12 månaderna> Buss <Se F.5 för fullständig frågetext> 15 1. Varje dag 20 2. Flera ggr/vecka 9 3. 1 gång/vecka 7 4. Ett par ggr/månad 12 5. Någon gång/månad 36 6. Mer sällan 1391 7. Inte alls 17 8. Vet inte 1056 9. Uppgift saknas
VAR 18 BEROENDE AV BIL 6 Loc 33 width 1 MD=9 B. FORDONSANVÄNDNING 6 Hur beroende är Du själv av att ha tillgång till bil? 1057 1. Helt beroende 779 2. Ganska beroende 384 3. Inte särskilt beroende 268 4. Inte alls beroende 75 9. Uppgift saknas
VAR 19 BILANVÄNDNING OM 5 ÅR 7 Loc 34 width 1 MD=9 7 Tror Du att Du och Ditt hushåll om fem år kommer att använda bil i hushållet mer eller mindre än nu? Antag att kostnaderna för att använda bil är på samma nivå som nu. 126 1. Mycket mer 419 2. Något mer 1636 3. Som nu 224 4. Något mindre 72 5. Mycket mindre 86 9. Uppgift saknas
VAR 20 MER BIL ÄGA KÖRKORT 8 Loc 35 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT MER ELLER MYCKET MER PÅ FRÅGA 7: 8 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mer? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) 8(1) Att jag eller annan i hushållet kommer att ha körkort/äga bil 273 1. Markerat 2290 5. Ej markerat
VAR 21 MER BIL FÄRRE BUSS 8 Loc 36 width 1 8(2) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Att möjligheterna att använda allmänna kommunikationsmedel blir sämre <Se F.8 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 2492 5. Ej markerat
VAR 22 MER BIL ARBETET 8 Loc 37 width 1 8(3) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Ändrade arbetsförhållanden/kommer att få längre till jobbet <Se F.8 för fullständig frågetext> 198 1. Markerat 2365 5. Ej markerat
VAR 23 MER BIL ANNAN ORSAK 1 8 Loc 38 width 1 8(4) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat 1 <Se F.8 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 2491 5. Ej markerat
VAR 24 MER BIL ANNAN ORSAK 2 8 Loc 39 width 1 8(5) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat 2 <Se F.8 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 2515 5. Ej markerat
VAR 25 MER BIL ANNAN ORSAK 3 8 Loc 40 width 1 8(6) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat 3 <Se F.8 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 2552 5. Ej markerat
VAR 26 MER BIL ANNAN ORSAK 4 8 Loc 41 width 1 8(7) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat 4 <Se F.8 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2558 5. Ej markerat
VAR 27 MER BIL ANNAN ORSAK 5 8 Loc 42 width 1 8(8) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat 5 <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 2562 5. Ej markerat
VAR 28 MER BIL ANNAN ORSAK 6 8 Loc 43 width 1 8(9) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat 6 <Se F.8 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 2517 5. Ej markerat
VAR 29 FÄRRE BIL EKONOMIN 9 Loc 44 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT ELLER MYCKET MINDRE PÅ FRÅGA 7: 9 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mindre? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) 9(1) Ekonomin 79 1. Markerat 2484 5. Ej markerat
VAR 30 FÄRRE BIL MILJÖN 9 Loc 45 width 1 9(2) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Miljön <Se F.9 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 2501 5. Ej markerat
VAR 31 FÄRRE BIL NÄRA JOBBET 9 Loc 46 width 1 9(3) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi kommer att flytta/får närmare till jobbet <Se F.9 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 2512 5. Ej markerat
VAR 32 FÄRRE BIL MER BUSS/TÅG 9 Loc 47 width 1 9(4) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja använda allmänna kommunikationsmedel som buss och tåg i större utsträckning <Se F.9 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 2511 5. Ej markerat
VAR 33 FÄRRE BIL SAMÅKNING 9 Loc 48 width 1 9(5) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja samåka i större utsträckning <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 2547 5. Ej markerat
VAR 34 FÄRRE BIL FÖR GAMMAL 9 Loc 49 width 1 9(6) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi då är pensionär/för gammal <Se F.9 för fullständig frågetext> 151 1. Markerat 2412 5. Ej markerat
VAR 35 FÄRRE BIL ANNAT, 1 9 Loc 50 width 1 9(7) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat, 1 <Se F.9 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 2540 5. Ej markerat
VAR 36 FÄRRE BIL ANNAT, 2 9 Loc 51 width 1 9(8) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat, 2 <Se F.9 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 2545 5. Ej markerat
VAR 37 FÄRRE BIL ANNAT, 3 9 Loc 52 width 1 9(9) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat, 3 <Se F.9 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2548 5. Ej markerat
VAR 38 NATIONELL VÄG PRIVAT 10 Loc 53 width 1 MD=9 C. ANVÄNDNING AV OLIKA VÄGAR Vi ber Dig att ta fram de två kartor som bifogats, kartan över hela Sverige, som visar de nationella vägarna, kartan över Din region, som visar de regionala vägarna 10a Hur ofta använder Du de nationella vägarna, de röda vägarna på Sverigekartan? 10a(1) Som förare/passagerare i privatbil/tjänstebil 322 1. Varje dag 544 2. Någon/några ggr/vecka 661 3. Någon/några ggr/månad 523 4. Mer sällan 37 5. Aldrig 476 9. Uppgift saknas
VAR 39 NATION. VÄG YRKESBIL 10 Loc 54 width 1 MD=9 10a(2) <Användning nationella vägar> Som förare/passagerare i yrkesfordon inkl. taxi <Se F.10a för fullständig frågetext> 42 1. Varje dag 41 2. Någon/några ggr/vecka 63 3. Någon/några ggr/månad 414 4. Mer sällan 736 5. Aldrig 1267 9. Uppgift saknas
VAR 40 NATIONELL VÄG RESENÄR 10 Loc 55 width 1 MD=9 10a(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.10a för fullständig frågetext> 44 1. Varje dag 52 2. Någon/några ggr/vecka 99 3. Någon/några ggr/månad 576 4. Mer sällan 560 5. Aldrig 1232 9. Uppgift saknas
VAR 41 NATIONELL VÄG CYKEL 10 Loc 56 width 1 MD=9 10a(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist/mopedist <Se F.10a för fullständig frågetext> 7 1. Varje dag 31 2. Någon/några ggr/vecka 35 3. Någon/några ggr/månad 210 4. Mer sällan 1009 5. Aldrig 1271 9. Uppgift saknas
VAR 42 NATIONELL VÄG MC-ÅK 10 Loc 57 width 1 MD=9 10a(5) <Användning nationella vägar> Som MC-åkare <Se F.10a för fullständig frågetext> 5 1. Varje dag 15 2. Någon/några ggr/vecka 26 3. Någon/några ggr/månad 80 4. Mer sällan 1139 5. Aldrig 1298 9. Uppgift saknas
VAR 43 NATION VÄG FOTGÄNGARE 10 Loc 58 width 1 MD=9 10a(6) <Användning nationella vägar> Som fotgängare <Se F.10a för fullständig frågetext> 19 1. Varje dag 20 2. Någon/några ggr/vecka 24 3. Någon/några ggr/månad 149 4. Mer sällan 1050 5. Aldrig 1301 9. Uppgift saknas
VAR 44 REGIONAL VÄG PERS.BIL 10 Loc 59 width 1 MD=9 10b Hur ofta använder Du de regionala vägarna, de röda vägarna på regionkartan? 10b(1) Som förare/passagerare i privatbil/tjänstebil 395 1. Varje dag 619 2. Någon/några ggr/vecka 555 3. Någon/några ggr/månad 480 4. Mer sällan 46 5. Aldrig 468 9. Uppgift saknas
VAR 45 REGIONAL VÄG YRKESBIL 10 Loc 60 width 1 MD=9 10b(2) <Användning nationella vägar> Som förare/passagerare i yrkesfordon inkl. taxi <Se F.10b för fullständig frågetext> 51 1. Varje dag 47 2. Någon/några ggr/vecka 92 3. Någon/några ggr/månad 379 4. Mer sällan 731 5. Aldrig 1263 9. Uppgift saknas
VAR 46 REGIONAL VÄG RESENÄR 10 Loc 61 width 1 MD=9 10b(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.10b för fullständig frågetext> 42 1. Varje dag 70 2. Någon/några ggr/vecka 124 3. Någon/några ggr/månad 506 4. Mer sällan 591 5. Aldrig 1230 9. Uppgift saknas
VAR 47 REGIONAL VÄG CYKEL 10 Loc 62 width 1 MD=9 10b(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist/mopedist <Se F.10b för fullständig frågetext> 24 1. Varje dag 68 2. Någon/några ggr/vecka 79 3. Någon/några ggr/månad 304 4. Mer sällan 841 5. Aldrig 1247 9. Uppgift saknas
VAR 48 REGIONAL VÄG MC-ÅKARE 10 Loc 63 width 1 MD=9 10b(5) <Användning nationella vägar> Som MC-åkare <Se F.10b för fullständig frågetext> 4 1. Varje dag 21 2. Någon/några ggr/vecka 20 3. Någon/några ggr/månad 88 4. Mer sällan 1135 5. Aldrig 1295 9. Uppgift saknas
VAR 49 REGION VÄG FOTGÄNGARE 10 Loc 64 width 1 MD=9 10b(6) <Användning nationella vägar> Som fotgängare <Se F.10b för fullständig frågetext> 40 1. Varje dag 57 2. Någon/några ggr/vecka 53 3. Någon/några ggr/månad 225 4. Mer sällan 910 5. Aldrig 1278 9. Uppgift saknas
VAR 50 ÖVRIG VÄG PRIVAT 10 Loc 65 width 1 MD=9 10c Hur ofta använder Du de övriga statliga vägar på landsbygden? De vägar som inte är rödmarkerade eller inte finns med kartorna, dvs de mindre vägarna på landsbygden. 10c(1) Som förare/passagerare i privatbil/tjänstebil 534 1. Varje dag 622 2. Någon/några ggr/vecka 440 3. Någon/några ggr/månad 434 4. Mer sällan 52 5. Aldrig 481 9. Uppgift saknas
VAR 51 ÖVRIG VÄG YRKESFORDON 10 Loc 66 width 1 MD=9 10c(2) <Användning övriga statliga vägar> Som förare/passagerare i yrkesfordon inkl. taxi <Se F.10c för fullständig frågetext> 52 1. Varje dag 52 2. Någon/några ggr/vecka 87 3. Någon/några ggr/månad 392 4. Mer sällan 709 5. Aldrig 1271 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÖVRIG VÄG BUSSRESENÄR 10 Loc 67 width 1 MD=9 10c(3) <Användning övriga statliga vägar> Som bussresenär <Se F.10c för fullständig frågetext> 61 1. Varje dag 75 2. Någon/några ggr/vecka 100 3. Någon/några ggr/månad 421 4. Mer sällan 651 5. Aldrig 1255 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÖVRIG VÄG CYKEL 10 Loc 68 width 1 MD=9 10c(4) <Användning övriga statliga vägar> Som cyklist/mopedist <Se F.10c för fullständig frågetext> 62 1. Varje dag 165 2. Någon/några ggr/vecka 197 3. Någon/några ggr/månad 411 4. Mer sällan 521 5. Aldrig 1207 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÖVRIG VÄG MC-ÅKARE 10 Loc 69 width 1 MD=9 10c(5) <Användning övriga statliga vägar> Som MC-åkare <Se F.10c för fullständig frågetext> 8 1. Varje dag 22 2. Någon/några ggr/vecka 31 3. Någon/några ggr/månad 82 4. Mer sällan 1122 5. Aldrig 1298 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÖVRIG VÄG FOTGÄNGARE 10 Loc 70 width 1 MD=9 10c(6) <Användning övriga statliga vägar> Som fotgängare <Se F.10c för fullständig frågetext> 151 1. Varje dag 190 2. Någon/några ggr/vecka 139 3. Någon/några ggr/månad 295 4. Mer sällan 538 5. Aldrig 1250 9. Uppgift saknas
VAR 56 BETYG NATIONELLA VÄG 11 Loc 71 width 1 MD=9 11 Vilket sammanfattande betyg vill Du sätta på olika vägtyperna idag? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA! 11(1) Betyg: De nationella vägarna (Sverigekartan) 442 1. Mycket bra 1322 2. Ganska bra 229 3. Varken/eller 95 4. Ganska dåliga 20 5. Mycket dåliga 455 9. Uppgift saknas
VAR 57 BETYG REGIONALA VÄGAR 11 Loc 72 width 1 MD=9 11(2) Betyg: De regionala vägarna (Regionkartan) <Se F.11 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket bra 1086 2. Ganska bra 447 3. Varken/eller 299 4. Ganska dåliga 74 5. Mycket dåliga 484 9. Uppgift saknas
VAR 58 ÖVRIGA STATLIGA VÄGAR 11 Loc 73 width 1 MD=9 11(3) Betyg: Övriga statliga vägar på landsbygden <Se F.11 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra 587 2. Ganska bra 578 3. Varken/eller 586 4. Ganska dåliga 241 5. Mycket dåliga 526 9. Uppgift saknas
VAR 59 BILISM I STORSTÄDERNA 12 Loc 74 width 1 MD=9 12 Tycker Du att bilismen i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö) ska begränsas, vara som den är eller ska man tillåta en ökning? 1254 1. Begränsas 718 2. Vara som den är 60 3. Tillåtna ökning 481 8. Vet ej 50 9. Uppgift saknas
VAR 60 NATION.VÄG OMBYGGNAD 13 Loc 75 width 1 MD=9 D. VÄGVERKETS INRIKTNING 13 Hur mycket tycker Du att Vägverket ska satsa på ny- och ombyggnad, på underhåll resp. vinterväghållning på de olika vägtyperna (se kartorna)? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA! 13(1.1) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Ny- och ombyggnad 259 1. Mycket mer 547 2. Något mer 969 3. Som idag 130 4. Något mindre 77 5. Mycket mindre 581 9. Uppgift saknas
VAR 61 NATION.VÄG UNDERHÅLL 13 Loc 76 width 1 MD=9 13(1.2) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Underhåll (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.13 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket mer 809 2. Något mer 725 3. Som idag 12 4. Något mindre 6 5. Mycket mindre 510 9. Uppgift saknas
VAR 62 NATION.VÄG SNÖRÖJNING 13 Loc 77 width 1 MD=9 13(1.3) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.13 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket mer 437 2. Något mer 1217 3. Som idag 70 4. Något mindre 30 5. Mycket mindre 543 9. Uppgift saknas
VAR 63 REGION.VÄG OMBYGGNAD 13 Loc 78 width 1 MD=9 13(2.1) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Ny- och ombyggnad <Se F.13 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket mer 671 2. Något mer 854 3. Som idag 76 4. Något mindre 52 5. Mycket mindre 561 9. Uppgift saknas
VAR 64 REGION.VÄG UNDERHÅLL 13 Loc 79 width 1 MD=9 13(2.2) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Underhåll (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.13 för fullständig frågetext> 654 1. Mycket mer 843 2. Något mer 552 3. Som idag 13 4. Något mindre 4 5. Mycket mindre 497 9. Uppgift saknas
VAR 65 REGION.VÄG SNÖRÖJNING 13 Loc 80 width 1 MD=9 13(2.3) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.13 för fullständig frågetext> 375 1. Mycket mer 545 2. Något mer 1009 3. Som idag 66 4. Något mindre 32 5. Mycket mindre 536 9. Uppgift saknas
VAR 66 ÖVRIG VÄG OMBYGGNAD 13 Loc 81 width 1 MD=9 13(3.1) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Ny- och ombyggnad <Se F.13 för fullständig frågetext> 524 1. Mycket mer 614 2. Något mer 756 3. Som idag 57 4. Något mindre 33 5. Mycket mindre 579 9. Uppgift saknas
VAR 67 ÖVRIG VÄG UNDERHÅLL 13 Loc 82 width 1 MD=9 13(3.2) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Underhåll (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.13 för fullständig frågetext> 849 1. Mycket mer 753 2. Något mer 443 3. Som idag 14 4. Något mindre 2 5. Mycket mindre 502 9. Uppgift saknas
VAR 68 ÖVRIG VÄG SNÖRÖJNING 13 Loc 83 width 1 MD=9 13(3.3) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.13 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket mer 597 2. Något mer 812 3. Som idag 54 4. Något mindre 30 5. Mycket mindre 528 9. Uppgift saknas
VAR 69 RISK-BIL: MÖRKER 14 Loc 84 width 1 MD=9 E. RISKER I TRAFIKEN 14a Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du kör bil? 14a(1) Mörker 368 1. Mycket riskabelt 1151 2. Ganska riskabelt 591 3. Inte särskilt riskabelt 294 5. Kör ej bil 19 8. Vet ej 140 9. Uppgift saknas
VAR 70 RISK-BIL: VINTERVÄG 14 Loc 85 width 1 MD=9 14a(2) <Upplevd risk med bil> Vinterväglag <Se F.14a för fullständig frågetext> 586 1. Mycket riskabelt 1130 2. Ganska riskabelt 399 3. Inte särskilt riskabelt 269 5. Kör ej bil 17 8. Vet ej 162 9. Uppgift saknas
VAR 71 RISK-BIL: VÄGKORSNING 14 Loc 86 width 1 MD=9 14a(3) <Upplevd risk med bil> Vägkorsningar <Se F.14a för fullständig frågetext> 321 1. Mycket riskabelt 1059 2. Ganska riskabelt 717 3. Inte särskilt riskabelt 263 5. Kör ej bil 25 8. Vet ej 178 9. Uppgift saknas
VAR 72 RISK-BIL: FOTGÄNGARE 14 Loc 87 width 1 MD=9 14a(4) <Upplevd risk med bil> Oväntat beteende från fotgängare <Se F.14a för fullständig frågetext> 761 1. Mycket riskabelt 871 2. Ganska riskabelt 453 3. Inte särskilt riskabelt 259 5. Kör ej bil 48 8. Vet ej 171 9. Uppgift saknas
VAR 73 RISK-BIL: TRAFIKANTER 14 Loc 88 width 1 MD=9 14a(5) <Upplevd risk med bil> Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare <Se F.14a för fullständig frågetext> 917 1. Mycket riskabelt 932 2. Ganska riskabelt 241 3. Inte särskilt riskabelt 259 5. Kör ej bil 42 8. Vet ej 172 9. Uppgift saknas
VAR 74 RISK-BIL: SMALA VÄGAR 14 Loc 89 width 1 MD=9 14a(6) <Upplevd risk med bil> Smala och krokiga vägar <Se F.14a för fullständig frågetext> 295 1. Mycket riskabelt 970 2. Ganska riskabelt 845 3. Inte särskilt riskabelt 262 5. Kör ej bil 21 8. Vet ej 170 9. Uppgift saknas
VAR 75 RISK-BIL: VILTFARA 14 Loc 90 width 1 MD=9 14a(7) <Upplevd risk med bil> Faran för vilt <Se F.14a för fullständig frågetext> 776 1. Mycket riskabelt 1049 2. Ganska riskabelt 299 3. Inte särskilt riskabelt 256 5. Kör ej bil 27 8. Vet ej 156 9. Uppgift saknas
VAR 76 RISK-BIL:EJ LINJEMARK 14 Loc 91 width 1 MD=9 14a(8) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av linjemarkering <Se F.14a för fullständig frågetext> 484 1. Mycket riskabelt 739 2. Ganska riskabelt 843 3. Inte särskilt riskabelt 261 5. Kör ej bil 60 8. Vet ej 176 9. Uppgift saknas
VAR 77 RISK-BIL: EJ REFLEX 14 Loc 92 width 1 MD=9 14a(9) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av reflexstolpar <Se F.14a för fullständig frågetext> 446 1. Mycket riskabelt 927 2. Ganska riskabelt 696 3. Inte särskilt riskabelt 261 5. Kör ej bil 61 8. Vet ej 172 9. Uppgift saknas
VAR 78 RISK-BIL: JÄRNVÄG 14 Loc 93 width 1 MD=9 14a(10) <Upplevd risk med bil> Järnvägskorsningar <Se F.14a för fullständig frågetext> 339 1. Mycket riskabelt 765 2. Ganska riskabelt 988 3. Inte särskilt riskabelt 259 5. Kör ej bil 42 8. Vet ej 170 9. Uppgift saknas
VAR 79 RISK-BIL: RONDELL 14 Loc 94 width 1 MD=9 14a(11) <Upplevd risk med bil> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.14a för fullständig frågetext> 94 1. Mycket riskabelt 485 2. Ganska riskabelt 1508 3. Inte särskilt riskabelt 262 5. Kör ej bil 39 8. Vet ej 175 9. Uppgift saknas
VAR 80 RISK-BIL: VÄGARBETE 14 Loc 95 width 1 MD=9 14a(12) <Upplevd risk med bil> Arbeten på väg <Se F.14a för fullständig frågetext> 385 1. Mycket riskabelt 909 2. Ganska riskabelt 818 3. Inte särskilt riskabelt 260 5. Kör ej bil 23 8. Vet ej 168 9. Uppgift saknas
VAR 81 RISK-BIL: VATTENPLAN 14 Loc 96 width 1 MD=9 14a(13) <Upplevd risk med bil> Vattenplaning <Se F.14a för fullständig frågetext> 941 1. Mycket riskabelt 841 2. Ganska riskabelt 327 3. Inte särskilt riskabelt 259 5. Kör ej bil 34 8. Vet ej 161 9. Uppgift saknas
VAR 82 RISK-CYKEL: MÖRKER 14 Loc 97 width 1 MD=9 14b Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du cyklar? 14b(1) Mörker 536 1. Mycket riskabelt 714 2. Ganska riskabelt 502 3. Inte särskilt riskabelt 469 5. Cyklar ej 69 8. Vet ej 273 9. Uppgift saknas
VAR 83 RISK-CYKEL: VINTERVÄG 14 Loc 98 width 1 MD=9 14b(2) <Upplevd risk med cykel> Vinterväglag <Se F.14b för fullständig frågetext> 834 1. Mycket riskabelt 519 2. Ganska riskabelt 194 3. Inte särskilt riskabelt 586 5. Cyklar ej 79 8. Vet ej 351 9. Uppgift saknas
VAR 84 RISK-CYKEL: KORSNING 14 Loc 99 width 1 MD=9 14b(3) <Upplevd risk med cykel> Vägkorsningar <Se F.14b för fullständig frågetext> 410 1. Mycket riskabelt 856 2. Ganska riskabelt 545 3. Inte särskilt riskabelt 352 5. Cyklar ej 48 8. Vet ej 352 9. Uppgift saknas
VAR 85 RISK-CYKEL:FOTGÄNGARE 14 Loc 100 width 1 MD=9 14b(4) <Upplevd risk med cykel> Oväntat beteende från fotgängare <Se F.14b för fullständig frågetext> 257 1. Mycket riskabelt 564 2. Ganska riskabelt 956 3. Inte särskilt riskabelt 348 5. Cyklar ej 77 8. Vet ej 361 9. Uppgift saknas
VAR 86 RISK-CYKEL: TRAFIKANT 14 Loc 101 width 1 MD=9 14b(5) <Upplevd risk med cykel> Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare <Se F.14b för fullständig frågetext> 690 1. Mycket riskabelt 786 2. Ganska riskabelt 313 3. Inte särskilt riskabelt 347 5. Cyklar ej 79 8. Vet ej 348 9. Uppgift saknas
VAR 87 BIL-MEST RISKABLA 1 15 Loc 102 width 2 MD=99 15 Vilka av ovanstående punkter tycker Du är mest riskabla? SKRIV UT MOTSVARANDE TVÅ SIFFROR SOM FINNS TILL VÄNSTER OM RESPEKTIVE RISKMOMENT ENLIGT OVAN 15a(1) Som bilförare: I första hand 241 01. Mörker 406 02. Vinterväglag 87 03. Vägkorsningar 117 04. Oväntat beteende från fotgängare 425 05. Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare 41 06. Smala och krokiga vägar 309 07. Faran för vilt 61 08. Avsaknad av linjemarkering 14 09. Avsaknad av reflexstolpar 13 10. Järnvägskorsningar 10 11. Cirkulationsplatser (Rondeller) 23 12. Arbeten på väg 148 13. Vattenplaning 668 99. Uppgift saknas
VAR 88 BIL-MEST RISKABLA 2 15 Loc 104 width 2 MD=99 15a(2) Som bilförare: I andra hand <Se F.15 för fullständig frågetext> 151 01. Mörker 288 02. Vinterväglag 110 03. Vägkorsningar 199 04. Oväntat beteende från fotgängare 309 05. Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare 72 06. Smala och krokiga vägar 313 07. Faran för vilt 94 08. Avsaknad av linjemarkering 50 09. Avsaknad av reflexstolpar 39 10. Järnvägskorsningar 28 11. Cirkulationsplatser (Rondeller) 47 12. Arbeten på väg 183 13. Vattenplaning 680 99. Uppgift saknas
VAR 89 BIL-MEST RISKABLA 3 15 Loc 106 width 2 MD=99 15a(3) Som bilförare: I tredje hand <Se F.15 för fullständig frågetext> 152 01. Mörker 181 02. Vinterväglag 121 03. Vägkorsningar 135 04. Oväntat beteende från fotgängare 210 05. Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare 87 06. Smala och krokiga vägar 304 07. Faran för vilt 96 08. Avsaknad av linjemarkering 86 09. Avsaknad av reflexstolpar 62 10. Järnvägskorsningar 38 11. Cirkulationsplatser (Rondeller) 96 12. Arbeten på väg 291 13. Vattenplaning 704 99. Uppgift saknas
VAR 90 CYKEL-MEST RISKABLA 1 15 Loc 108 width 2 MD=99 15b(1) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I första hand <Se F.15 för fullständig frågetext> 355 01. Mörker 532 02. Vinterväglag 203 03. Vägkorsningar 60 04. Oväntat beteende från fotgängare 462 05. Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare 13 06. Smala och krokiga vägar 3 07. Faran för vilt 0 08. Avsaknad av linjemarkering 3 09. Avsaknad av reflexstolpar 2 10. Järnvägskorsningar 10 11. Cirkulationsplatser (Rondeller) 1 12. Arbeten på väg 3 13. Vattenplaning 916 99. Uppgift saknas
VAR 91 CYKEL-MEST RISKABLA 2 15 Loc 110 width 2 MD=99 15b(2) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I andra hand <Se F.15 för fullständig frågetext> 304 01. Mörker 362 02. Vinterväglag 361 03. Vägkorsningar 179 04. Oväntat beteende från fotgängare 338 05. Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare 22 06. Smala och krokiga vägar 5 07. Faran för vilt 5 08. Avsaknad av linjemarkering 3 09. Avsaknad av reflexstolpar 7 10. Järnvägskorsningar 19 11. Cirkulationsplatser (Rondeller) 3 12. Arbeten på väg 1 13. Vattenplaning 954 99. Uppgift saknas
VAR 92 CYKEL-MEST RISKABLA 3 15 Loc 112 width 2 MD=99 15b(3) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I tredje hand <Se F.15 för fullständig frågetext> 269 01. Mörker 211 02. Vinterväglag 373 03. Vägkorsningar 197 04. Oväntat beteende från fotgängare 415 05. Oväntat beteende från andra trafikanter än fotgängare 26 06. Smala och krokiga vägar 7 07. Faran för vilt 3 08. Avsaknad av linjemarkering 2 09. Avsaknad av reflexstolpar 8 10. Järnvägskorsningar 23 11. Cirkulationsplatser (Rondeller) 8 12. Arbeten på väg 5 13. Vattenplaning 1016 99. Uppgift saknas
VAR 93 MILJÖHOT KÄRNKRAFT 16 Loc 114 width 1 MD=9 F. NÅGRA FRÅGOR OM MILJÖN 16 Anser Du att någon av följande faktorer utgör ett stort hot mot miljön i Sverige idag? 16(1) Kärnkraften 1076 1. Ja 902 5. Nej 438 8. Vet ej 147 9. Uppgift saknas
VAR 94 MILJÖHOT IND.UTSLÄPP 16 Loc 115 width 1 MD=9 16(2) <Hot mot miljön> Industriutsläppen <Se F.16 för fullständig frågetext> 2111 1. Ja 173 5. Nej 183 8. Vet ej 96 9. Uppgift saknas
VAR 95 MILJÖHOT OLJEUTSLÄPP 16 Loc 116 width 1 MD=9 16(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläppen <Se F.16 för fullständig frågetext> 1903 1. Ja 259 5. Nej 246 8. Vet ej 155 9. Uppgift saknas
VAR 96 MILJÖHOT BILISM 16 Loc 117 width 1 MD=9 16(4) <Hot mot miljön> Bilismen <Se F.16 för fullständig frågetext> 1482 1. Ja 642 5. Nej 289 8. Vet ej 150 9. Uppgift saknas
VAR 97 MILJÖHOT VÄXTHUSEFF. 16 Loc 118 width 1 MD=9 16(5) <Hot mot miljön> Växthuseffekten <Se F.16 för fullständig frågetext> 1269 1. Ja 408 5. Nej 691 8. Vet ej 195 9. Uppgift saknas
VAR 98 MILJÖHOT OZONSKIKT 16 Loc 119 width 1 MD=9 16(6) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.16 för fullständig frågetext> 1713 1. Ja 282 5. Nej 439 8. Vet ej 129 9. Uppgift saknas
VAR 99 MILJÖHOT AVFALLSHANT 16 Loc 120 width 1 MD=9 16(7) <Hot mot miljön> Avfallshanteringen <Se F.16 för fullständig frågetext> 1378 1. Ja 498 5. Nej 514 8. Vet ej 173 9. Uppgift saknas
VAR 100 KÖPER MILJÖANPASSAD 17 Loc 121 width 1 MD=9 17 Instämmer Du i eller instämmer Du inte i följande påståenden? 17(1) Jag köper miljöanpassade produkter 1757 1. Instämmer 474 5. Instämmer inte 235 8. Vet ej 97 9. Uppgift saknas
VAR 101 SORTERAR SOPOR 17 Loc 122 width 1 MD=9 17(2) Jag sorterar sopor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1236 1. Instämmer 1128 5. Instämmer inte 86 8. Vet ej 113 9. Uppgift saknas
VAR 102 KÖR MINDRE BIL 17 Loc 123 width 1 MD=9 17(3) Jag kör mindre bil - försöker åka kollektivt eller cykla <Se F.17 för fullständig frågetext> 977 1. Instämmer 1284 5. Instämmer inte 145 8. Vet ej 157 9. Uppgift saknas
VAR 103 SÄNKT HUSTEMPERATUR 17 Loc 124 width 1 MD=9 17(4) Jag har sänkt temperaturen inomhus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1124 1. Instämmer 1156 5. Instämmer inte 157 8. Vet ej 126 9. Uppgift saknas
VAR 104 MEDLEM I MILJÖORG 17 Loc 125 width 1 MD=9 17(5) Jag är medlem i en miljöorganisation <Se F.17 för fullständig frågetext> 223 1. Instämmer 2106 5. Instämmer inte 67 8. Vet ej 167 9. Uppgift saknas
VAR 105 KÖR MILJÖANPASSAD 17 Loc 126 width 1 MD=9 17(6) Jag kör bil på ett miljöanpassat sätt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1314 1. Instämmer 625 5. Instämmer inte 435 8. Vet ej 189 9. Uppgift saknas
VAR 106 GASAR MJUKT 18 Loc 127 width 1 18 Vad menar Du med att köra på ett miljöanpassat sätt? FLERA SVAR MÖJLIGA 18(1) Accelererar försiktigt, gasar mjukt 1383 1. Markerat 1180 5. Ej markerat
VAR 107 KÖR PÅ BLYFRI BENSIN 18 Loc 128 width 1 18(2) <Miljöanpassad körning> Kör på blyfri bensin <Se F.18 för fullständig frågetext> 1605 1. Markerat 958 5. Ej markerat
VAR 108 KÖR LITE SOM MÖJLIGT 18 Loc 129 width 1 18(3) <Miljöanpassad körning> Kör så lite som möjligt <Se F.18 för fullständig frågetext> 958 1. Markerat 1605 5. Ej markerat
VAR 109 ANVÄNDER KATALYSATOR 18 Loc 130 width 1 18(4) <Miljöanpassad körning> Använder katalysator <Se F.18 för fullständig frågetext> 1239 1. Markerat 1324 5. Ej markerat
VAR 110 SKÖTER BILEN VÄL 18 Loc 131 width 1 18(5) <Miljöanpassad körning> Försöker sköta bilen så väl som möjligt <Se F.18 för fullständig frågetext> 984 1. Markerat 1579 5. Ej markerat
VAR 111 MILJÖVÄNLIG BILVÅRD 18 Loc 132 width 1 18(6) <Miljöanpassad körning> Använder miljöanpassade bilvårdsprodukter och tillbehör <Se F.18 för fullständig frågetext> 831 1. Markerat 1732 5. Ej markerat
VAR 112 LÅG HASTIGHET 18 Loc 133 width 1 18(7) <Miljöanpassad körning> Försöker hålla låg och jämn hastighet <Se F.18 för fullständig frågetext> 1044 1. Markerat 1519 5. Ej markerat
VAR 113 SPECIELLA DÄCK 18 Loc 134 width 1 18(8) <Miljöanpassad körning> Väljer speciella däck <Se F.18 för fullständig frågetext> 454 1. Markerat 2109 5. Ej markerat
VAR 114 ANNAT SÄTT 1 18 Loc 135 width 1 18(9) <Miljöanpassad körning> Annat sätt 1 <Se F.18 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 2515 5. Ej markerat
VAR 115 ANNAT SÄTT 2 18 Loc 136 width 1 18(10) <Miljöanpassad körning> Annat sätt 2 <Se F.18 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 2451 5. Ej markerat
VAR 116 ANNAT SÄTT 3 18 Loc 137 width 1 18(11) <Miljöanpassad körning> Annat sätt 3 <Se F.18 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2559 5. Ej markerat
VAR 117 KATALYSATORS EFFEKT 19 Loc 138 width 1 MD=9 19 Instämmer Du eller instämmer Du inte i följande påståenden? 19(1) Katalysatorn har effekt på alla bilavgaser 1002 1. Instämmer 484 5. Instämmer inte 979 8. Vet ej 98 9. Uppgift saknas
VAR 118 BILISM KVÄVEDIOXID 19 Loc 139 width 1 MD=9 19(2) Bilismen är den största enskilda källan till kvävedioxid <Se F.19 för fullständig frågetext> 676 1. Instämmer 509 5. Instämmer inte 1251 8. Vet ej 127 9. Uppgift saknas
VAR 119 FÖRSURNINGEN 19 Loc 140 width 1 MD=9 19(3) Kvävedioxid bidrar till försurningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1464 1. Instämmer 96 5. Instämmer inte 847 8. Vet ej 156 9. Uppgift saknas
VAR 120 MINSKAD LUFTFÖROREN 19 Loc 141 width 1 MD=9 19(4) Bilismens andel av luftföroreningar minskar <Se F.19 för fullständig frågetext> 928 1. Instämmer 551 5. Instämmer inte 926 8. Vet ej 158 9. Uppgift saknas
VAR 121 PÅVERKA AVGASUTSLÄPP 19 Loc 142 width 1 MD=9 19(5) Du kan påverka bilens avgasutsläpp genom Ditt körsätt <Se F.19 för fullständig frågetext> 2122 1. Instämmer 68 5. Instämmer inte 265 8. Vet ej 108 9. Uppgift saknas
VAR 122 MOTOVÄRMARE EFFEKT 19 Loc 143 width 1 MD=9 19(6) Motorvärmare minskar bilens avgaser även vid plusgrader utomhus <Se F.19 för fullständig frågetext> 1268 1. Instämmer 221 5. Instämmer inte 955 8. Vet ej 119 9. Uppgift saknas
VAR 123 FREKV: NEDSMUTSNING 20 Loc 144 width 1 MD=9 20 Det finns omständigheter som kan upplevas som obehagliga eller besvärande i och kring Din bostad. a. Hur ofta upplever Du besvär/obehag där Du bor, som förorsakas av biltrafiken? b. Hur besvärande upplever Du dessa obehag? 20a(1) Hur ofta: Damm och nedsmutsning 299 1. Ofta 851 3. Då och då 881 5. Aldrig 532 9. Uppgift saknas
VAR 124 FREKVENS: AVGASER 20 Loc 145 width 1 MD=9 20a(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Avgaser <Se F.20 för fullständig frågetext> 205 1. Ofta 688 3. Då och då 1109 5. Aldrig 561 9. Uppgift saknas
VAR 125 FREKVENS: BULLER 20 Loc 146 width 1 MD=9 20a(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Buller <Se F.20 för fullständig frågetext> 265 1. Ofta 766 3. Då och då 991 5. Aldrig 541 9. Uppgift saknas
VAR 126 FREKVENS: TRAFIKRISK 20 Loc 147 width 1 MD=9 20a(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Trafikrisker <Se F.20 för fullständig frågetext> 276 1. Ofta 905 3. Då och då 821 5. Aldrig 561 9. Uppgift saknas
VAR 127 BESVÄR: NEDSMUTSNING 20 Loc 148 width 1 MD=9 20b(1) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Damm och nedsmutsning <Se F.20 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket besvärande 404 2. Ganska besvärande 701 3. Inte särskilt besvärande 624 4. Inte alls besvärande 716 9. Uppgift saknas
VAR 128 BESVÄR: AVGASER 20 Loc 149 width 1 MD=9 20b(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Avgaser <Se F.20 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket besvärande 300 2. Ganska besvärande 596 3. Inte särskilt besvärande 791 4. Inte alls besvärande 759 9. Uppgift saknas
VAR 129 BESVÄR: BULLER 20 Loc 150 width 1 MD=9 20b(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Buller <Se F.20 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket besvärande 310 2. Ganska besvärande 692 3. Inte särskilt besvärande 700 4. Inte alls besvärande 734 9. Uppgift saknas
VAR 130 BESVÄR: TRAFIKRISKER 20 Loc 151 width 1 MD=9 20b(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Trafikrisker <Se F.20 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket besvärande 377 2. Ganska besvärande 682 3. Inte särskilt besvärande 601 4. Inte alls besvärande 723 9. Uppgift saknas
VAR 131 KÄNNER RADIO P3 21 Loc 152 width 1 MD=9 G. INFORMATION OCH INFORMATIONSKANALER 21 a. Känner Du till följande informationskanaler rörande trafik-, väderleks- och väglagsinformation och i så fall b. hur ofta brukar Du använda Dig av dessa? 21a(1) <Känner till trafikinformation> Radions P3 361 1. Markerat 1526 5. Ej markerat 676 9. Uppgift saknas
VAR 132 KÄNNER RADIO P 4 21 Loc 153 width 1 MD=9 21a(2) <Känner till trafikinformation> Radions P4 <Se F.21 för fullständig frågetext> 434 1. Markerat 1564 5. Ej markerat 565 9. Uppgift saknas
VAR 133 KÄNNER ANNAN KANAL 21 Loc 154 width 1 MD=9 21a(3) <Känner till trafikinformation> Annan radiokanal <Se F.21 för fullständig frågetext> 609 1. Markerat 326 5. Ej markerat 1628 9. Uppgift saknas
VAR 134 KÄNNER TEXT-TV 21 Loc 155 width 1 MD=9 21a(4) <Känner till trafikinformation> Text TV/TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 544 1. Markerat 1220 5. Ej markerat 799 9. Uppgift saknas
VAR 135 KÄNNER TIC 21 Loc 156 width 1 MD=9 21a(5) <Känner till trafikinformation> Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1346 1. Markerat 412 5. Ej markerat 805 9. Uppgift saknas
VAR 136 KÄNNER VÄGSVAR 21 Loc 157 width 1 MD=9 21a(6) <Känner till trafikinformation> "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1394 1. Markerat 363 5. Ej markerat 806 9. Uppgift saknas
VAR 137 KÄNNER RDS-RADIO 21 Loc 158 width 1 MD=9 21a(7) <Känner till trafikinformation> RDS-radio <Se F.21 för fullständig frågetext> 1165 1. Markerat 594 5. Ej markerat 804 9. Uppgift saknas
VAR 138 KÄNNER POLISEN 21 Loc 159 width 1 MD=9 21a(8) <Känner till trafikinformation> Polisen <Se F.21 för fullständig frågetext> 867 1. Markerat 912 5. Ej markerat 784 9. Uppgift saknas
VAR 139 ANVÄND RADIO P3 21 Loc 160 width 1 MD=9 21b(1) <Använder för trafikinformation> Radions P3 <Se F.21 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ofta 415 2. Ganska ofta 697 3. Inte särskilt ofta 507 4. Aldrig 735 9. Uppgift saknas
VAR 140 ANVÄND RADIO P4 21 Loc 161 width 1 MD=9 21b(2) <Använder för trafikinformation> Radions P4 <Se F.21 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ofta 449 2. Ganska ofta 575 3. Inte särskilt ofta 515 4. Aldrig 659 9. Uppgift saknas
VAR 141 ANVÄND ANNAN KANAL 21 Loc 162 width 1 MD=9 21b(3) <Använder för trafikinformation> Annan radiokanal <Se F.21 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ofta 128 2. Ganska ofta 91 3. Inte särskilt ofta 573 4. Aldrig 1636 9. Uppgift saknas
VAR 142 ANVÄND TEXT-TV 21 Loc 163 width 1 MD=9 21b(4) <Använder för trafikinformation> Text-TV/TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ofta 267 2. Ganska ofta 477 3. Inte särskilt ofta 779 4. Aldrig 887 9. Uppgift saknas
VAR 143 ANVÄND TIC 21 Loc 164 width 1 MD=9 21b(5) <Använder för trafikinformation> Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.21 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket ofta 35 2. Ganska ofta 128 3. Inte särskilt ofta 1335 4. Aldrig 1042 9. Uppgift saknas
VAR 144 ANVÄND VÄGSVAR 21 Loc 165 width 1 MD=9 21b(6) <Använder för trafikinformation> "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket ofta 7 2. Ganska ofta 81 3. Inte särskilt ofta 1411 4. Aldrig 1059 9. Uppgift saknas
VAR 145 ANVÄND RDS-RADIO 21 Loc 166 width 1 MD=9 21b(7) <Använder för trafikinformation> RDS-radio <Se F.21 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ofta 65 2. Ganska ofta 98 3. Inte särskilt ofta 1303 4. Aldrig 1010 9. Uppgift saknas
VAR 146 ANVÄND POLISEN 21 Loc 167 width 1 MD=9 21b(8) <Använder för trafikinformation> Polisen <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket ofta 18 2. Ganska ofta 200 3. Inte särskilt ofta 1406 4. Aldrig 933 9. Uppgift saknas
VAR 147 BEHOV KUNDCENTRAL 22 Loc 168 width 1 MD=9 22 Vi antar att Vägverket har en bemannad "kundcentral" dit Du skulle kunna ringa för en låg kostnad när som helst under hela dygnet. Där skulle Du t.ex. kunna lämna synpunkter på Vägverket, diskutera väg- och trafikfrågor och ställa frågor. Hur stort behov känner Du av en sådan kundtjänst? 99 1. Mycket stort behov 398 2. Ganska stort behov 1380 3. Inte något särskilt behov 634 4. Inte något som helst behov 52 9. Uppgift saknas
VAR 148 KONTAKT KUNDCENTRAL 23 Loc 169 width 3 23 Hur många gånger per år tror Du att Du skulle kontakta en sådan Vägverkets "kundcentral"? Valid-n=2563 Min=0 Max=200 Mean=2.3 St.Dev=6.6
VAR 149 SALTNING VINTERVÄG 24 Loc 172 width 1 MD=9 H. VINTERTRAFIK 24 Vilken är Din allmänna inställning till saltning av vintervägar? Jag tycker saltning av vintervägar är: 226 1. Mycket bra 567 2. Ganska bra 432 3. Varken bra eller dåligt 474 4. Ganska dåligt 804 5. Mycket dåligt 60 9. Uppgift saknas
VAR 150 VINTERTID-SOMMARDÄCK 25 Loc 173 width 1 25 Vilken typ av däck har den bil haft som Du oftast använt under denna vinter? 25(1) Sommardäck 314 1. Markerat 2249 5. Ej markerat
VAR 151 VINTERTID-DUBBDÄCK 25 Loc 174 width 1 25(2) <Däcktyp under vinter> Sommardäck <Se F.25 för fullständig frågetext> 1623 1. Markerat 940 5. Ej markerat
VAR 152 VINTERTID-VINTERDÄCK 25 Loc 175 width 1 25(3) <Däcktyp under vinter> Odubbade vinterdäck <Se F.25 för fullständig frågetext> 345 1. Markerat 2218 5. Ej markerat
VAR 153 KONTAKT MED VÄGVERKET 26 Loc 176 width 1 MD=9 I. VÄRDERING AV VÄGVERKET 26 Har Du under de senaste två åren haft någon kontakt med vägverket? 166 1. Ja, flera gånger 182 2. Ja, en gång 2122 5. Nej 55 8. Vet ej 38 9. Uppgift saknas
VAR 154 VÄGV. EFFEKTIVITET 27 Loc 177 width 1 MD=9 27 Vilket betyg sätter Du på Vägverkets sätt att vara och fungera vad gäller nedanstående faktorer? 27(1) Vägverket sköter sig/är: Effektivitet 175 1. Mycket bra 767 2. Ganska bra 337 3. Varken eller 130 4. Ganska dåligt 53 5. Mycket dåligt 1001 8. Vet ej 100 9. Uppgift saknas
VAR 155 VÄGV. ÄRLIGHET 27 Loc 178 width 1 MD=9 27(2) Vägverket sköter sig/är: Öppenhet/ärlighet <Se F.27 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket bra 360 2. Ganska bra 266 3. Varken eller 51 4. Ganska dåligt 31 5. Mycket dåligt 1610 8. Vet ej 123 9. Uppgift saknas
VAR 156 VÄGV. KUNNIG PERSONAL 27 Loc 179 width 1 MD=9 27(3) Vägverket sköter sig/är: Kunnig personal <Se F.27 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket bra 516 2. Ganska bra 182 3. Varken eller 33 4. Ganska dåligt 17 5. Mycket dåligt 1472 8. Vet ej 106 9. Uppgift saknas
VAR 157 VÄGV. KONTAKT 27 Loc 180 width 1 MD=9 27(4) Vägverket sköter sig/är: Möjlighet att få kontakt med <Se F.27 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket bra 294 2. Ganska bra 196 3. Varken eller 66 4. Ganska dåligt 39 5. Mycket dåligt 1728 8. Vet ej 120 9. Uppgift saknas
VAR 158 VÄGV. BEMÖTANDE 27 Loc 181 width 1 MD=9 27(5) Vägverket sköter sig/är: Personligt bemötande <Se F.27 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket bra 256 2. Ganska bra 180 3. Varken eller 30 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 1803 8. Vet ej 121 9. Uppgift saknas
VAR 159 VÄGV. TRAFIKSÄKERHET 28 Loc 182 width 1 MD=9 28 Om Du tänker på Vägverkets sätt att fungera, vilken är Din sammanfattande värdering för Vägverkets agerande i trafiksäkerhetsfrågor, Vägverkets agerande i miljöfrågor och för Vägverket totalt sett? 28(1) Vägverket sköter sig/är: I trafiksäkerhetsfrågor 247 1. Mycket bra 978 2. Ganska bra 263 3. Varken eller 79 4. Ganska dåligt 26 5. Mycket dåligt 849 8. Vet ej 121 9. Uppgift saknas
VAR 160 VÄGV. MILJÖFRÅGOR 28 Loc 183 width 1 MD=9 28(2) Vägverket sköter sig/är: I miljöfrågor <Se F.28 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket bra 560 2. Ganska bra 399 3. Varken eller 148 4. Ganska dåligt 70 5. Mycket dåligt 1160 8. Vet ej 141 9. Uppgift saknas
VAR 161 VÄGV. TOTALT SETT 28 Loc 184 width 1 MD=9 28(3) Vägverket sköter sig/är: Totalt sett <Se F.28 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket bra 839 2. Ganska bra 409 3. Varken eller 72 4. Ganska dåligt 23 5. Mycket dåligt 963 8. Vet ej 130 9. Uppgift saknas
VAR 162 BARN CYKLAR ENSAM 29 Loc 185 width 2 MD=99 J. ÖVRIGA FRÅGOR 29 Vid vilken ålder anser Du att barn kan cykla ensamma på gator med biltrafik? 02. 2 år . . 20. 20 år 129 99. Uppgift saknas Kod: 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 1 1 18 92 120 87 691 198 906 155 66 76 Kod: 16 17 18 20 99 Frek: 12 3 5 2 129
VAR 163 NYKTERHETSKONTROLL 30 Loc 187 width 1 MD=9 30 När blev Du senast stoppad av polisen i en nykterhetskontroll? 34 1. Senaste veckan 114 2. För ungefär en månad sedan 99 3. För ungefär 2-3 månader sedan 156 4. För ungefär ett halvår sedan 193 5. För ungefär ett år sedan 183 6. För ungefär 2 år sedan 573 7. Längre sedan 1129 8. Har aldrig hänt 82 9. Uppgift saknas
VAR 164 OMDÖME VÄGVERKET 31 Loc 188 width 1 31 Under denna punkt vill vi gärna att Du med egna ord ger ytterligare synpunkter på Vägverket eller på vägar och trafik i allmänhet. 850 1. Markerat 1713 5. Ej markerat
VAR 165 KÖN 32 Loc 189 width 1 MD=9 K. BAKGRUNDSFRÅGOR Slutligen önskar vi några uppgifter om Dig själv. Vi använder dessa uppgifter endast för tabellsammansättningar. 32 Kön 1323 1. Man 1234 2. Kvinna 6 9. Uppgift saknas
VAR 166 ÅLDER 33 Loc 190 width 2 MD=99 33 Ålder 16. 16 år . . 74. 74 år 19 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 23 49 45 40 51 53 46 46 35 56 43 53 55 43 57 32 54 48 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 36 52 46 43 51 45 59 41 55 51 45 53 48 64 60 49 74 37 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 42 44 43 39 36 39 33 35 45 29 33 35 34 39 34 38 35 31 Kod: 70 71 72 73 74 99 Frek: 42 19 33 32 16 19
VAR 167 BOSTADSORT 34 Loc 192 width 1 MD=9 34 I vilken typ av tätort bor Du? 421 1. I Stockholm, Göteborg eller Malmö 737 2. I en tätort med 25 000 - 200 000 invånare 523 3. I en tätort med 5 000 - 24 999 invånare 222 4. I en tätort med 2 000 - 4 999 invånare 233 5. I en tätort med 200 - 1 999 invånare 387 6. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 invånare 40 9. Uppgift saknas
VAR 168 LÄN 35 Loc 193 width 1 MD=9 35 I vilket län bor Du i? 347 1. Malmöhus, Kristianstads 374 2. Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands 375 3. Hallands, Göteborg och Bohus, Skaraborgs, Älvborgs, Värmlands 334 4. Stockholms, Gotlands 372 5. Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands 362 6. Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands 379 7. Västerbottens, Norrbottens 20 9. Uppgift saknas
VAR 169 HUSHÅLLSSTORLEK 36 Loc 194 width 1 MD=9 36 Hushållsstorlek 459 1. 1 person 961 2. 2 personer 1135 3. 3 eller flera personer 8 9. Uppgift saknas
VAR 170 BARN UNDER 16 ÅR 37 Loc 195 width 1 MD=9 37 Hur många barn under 16 år finns i hushållet? 1142 0. Inget barn 359 1. 1 barn 325 2. 2 barn 131 3. 3 barn 23 4. 4 barn 9 5. 5 barn 2 6. 6 barn 1 8. 8 barn 571 9. Uppgift saknas