VÄGAR OCH TRAFIK
               VÅREN 1995
                SSD 0574

              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Vägar och trafik våren 1995 samlades
  ursprungligen in av A.C. Nielsen Company AB (ACN) på uppdrag
  av Vägverket. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket känner ett allt större behov av att "pejla" hur de
  produkter och tjänster som Vägverket tillhandahåller,
  uppfattas av brukarna och intressenterna. Detta gäller bl.a
  vägutformning, trafikledning, vägmiljötjänster, väg- och
  trafikledningsservice, väglagstjänster och underhåll.
  1993 beslutade man att under en treårsperiod, två gånger per
  år genomföra en undersökning vars syfte är att löpande mäta
  och följa upp allmänhetens erfarenheter och användning av våra
  vägar samt att undersöka hur Vägverkets produkter och tjänster
  uppfattas av användarna.

  Undersökningen har genomförts som en postal enkätundersökning
  av GFK Sverige AB på uppdrag av Vägverket.
  Det första utskicket bestod av formulär, följebrev och två
  kartor. Efter en och en halv vecka sändes en påminnelse till
  ca 2000 personer och ytterligare ca tio dagar senare sändes en
  ny påminnelse, med formulär och kartor ut. Samtliga
  intervjupersoner som returnerade sina formulär ifyllda deltog
  i ett lotteri med vinster från bland andra Vägverket. För att
  höja svarsfrekvensen genomfördes dessutom telefonintervjuer
  under de sista veckorna av undersökningen.
  Undersökningens målgrupp har definierats som den svenska
  allmänheten i åldern 16-74 år.
  Urvalet har utgjorts av ett obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret/DAFA Spar och omfattat 3 150 namn,
  fördelat med 450 per var och en av Vägverkets sju väg- och
  trafikregioner.

  Totalt sändes 3 150 frågeformulär ut. Svarfrekvensen på den
  postala enkäten var knappt 66%. Efter
  telefonpåminnelse/intervju nåddes svarsprocenten 83%.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - erfarenheter som motorfordonsförare
  - fordonsanvändningen
  - användning av olika vägar
  - vägverkets inriktning
  - risker i trafiken
  - trafikmiljön
  - informationskanaler om väg- och väderförhållanden
  - vintertrafik

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Urval:      3 150 slumpmässigt utvalda personer i
           åldrarna 16-74 år
  Fältarbetsperiod: vecka 7- 11 1995
  Metod:      Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Svarsfrekvens:  83%
  Standardvägning: Med hjälp av variabel 5 kan materialet
           vägas så att det blir representativt för
           hela befolkningen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 6  (2)KÖRKORT FÖR PERSONBIL  1 (3)LOC 17 WIDTH 1
                        (4)MD=-

   (6) 1 Har Du körkort för personbil?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2286 1.  Ja
      330 5.  Nej

  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0574 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Körkort för personbil 7 Antal år innehaft körkort 8 Körkort license 9 Körsträcka under ett år: 0 mil 10 Körsträcka under ett år: 1 - 500 mil 11 Körsträcka under ett år: 501 - 1000 mil 12 Körsträcka under ett år: 1001 - 1500 mil 13 Körsträcka under ett år: 1501 - 2000 mil 14 Körsträcka under ett år: 2001 - 2500 mil 15 Körsträcka under ett år: 2501 - 3000 mil 16 Körsträcka under ett år: mer än 3000 mil 17 Körsträcka under ett år: ej svar 18 Körsträcka 19 Typ av bil 20 Bilutrustning: Låsningsfria bromsar 21 Bilutrustning: Krockkudde på förarplatsen 22 Bilutrustning: Krockkudde på passagerarplatsen 23 Bilutrustning: Högt placerat bromsljus 24 Bilutrustning: Katalysator 25 Kört cykel senaste 12 månaderna 26 Kört personbil senaste 12 månaderna 27 Kört lastbil/buss senaste 12 månaderna 28 Beroende av tillgång till bil 29 Bilanvändning om 5 år 30 Orsak ökad bilanvändning: Har körkort/äger bil 31 Orsak ökad bilanvändning: Sämre kollektivtrafik 32 Orsak ökad bilanvändning: Längre till jobbet 33 Orsak ökad bilanvändning: Mer skjuts inom familjen 34 Orsak ökad bilanvändning: Annat 35 Orsak ökad bilanvändning: Inget svar 36 Orsak minskad bilanvändning: Ekonomin 37 Orsak minskad bilanvändning: Miljöhänsyn 38 Orsak minskad bilanvändning: Närmare till jobbet 39 Orsak minskad bilanvändning: Mer allmänna kommunikationsmedel 40 Orsak minskad bilanvändning: Mer samåkning 41 Orsak minskad bilanvändning: Blir pensionär/för gammal 42 Orsak minskad bilanvändning: Annat 43 Orsak minskad bilanvändning: Inget svar 44 Nationella vägar: Personbil 45 Nationella vägar: Förare av lastbil/buss 46 Nationella vägar: Bussresenär 47 Nationella vägar: Cyklist 48 Regionala vägar: Personbil 49 Regionala vägar: Förare av lastbil/buss 50 Regionala vägar: Bussresenär 51 Regionala vägar: Cyklist 52 Övriga statliga vägar: Personbil 53 Övriga statliga vägar: Förare av lastbil/buss 54 Övriga statliga vägar: Bussresenär 55 Övriga statliga vägar: Cyklist 56 Betyg: Nationella vägar 57 Betyg: Regionala vägar 58 Betyg: Övriga statliga vägar 59 Nationella vägar: Ny- och ombyggnad 60 Nationella vägar: Underhåll/reparation 61 Nationella vägar: Vinterväghållning 62 Regionala vägar: Ny- och ombyggnad 63 Regionala vägar: Underhåll/reparation 64 Regionala vägar: Vinterväghållning 65 Övriga statliga vägar: Ny- och ombyggnad 66 Övriga statliga vägar: Underhåll/reparation 67 Övriga statliga vägar: Vinterväghållning 68 Viktigt: Miljöförstöringen minskar 69 Viktigt: Gamla får god omvårdnad 70 Viktigt: Landets budgetunderskott minskar 71 Viktigt: Dödade/svårt skadade i trafiken minskar 72 Viktigt: Arbetslösheten minskar 73 Viktigt: Sjukvården är bra 74 Viktigt: Barnen får god omvårdnad 75 Viktigt: Köpkraften ökar 76 Viktigt: Brottsligheten minskar 77 Begränsa bilismen i storstäderna 78 Upplevd risk med bil: Mörker 79 Upplevd risk med bil: Vinterväglag 80 Upplevd risk med bil: Vägkorsningar 81 Upplevd risk med bil: Rondeller 82 Upplevd risk med bil: Fotgängare/cyklister 83 Upplevd risk med bil: Bilisters beteende 84 Upplevd risk med bil: Smala och krokiga vägar 85 Upplevd risk med bil: Viltfara 86 Upplevd risk med bil: Avsaknad av linjemarkering 87 Upplevd risk med bil: Avsaknad av reflexstolpar 88 Upplevd risk med bil: Arbeten på väg 89 Upplevd risk med bil: Vattenplaning 90 Upplevd risk med cykel: Mörker 91 Upplevd risk med cykel: Vinterväglag 92 Upplevd risk med cykel: Vägkorsningar 93 Upplevd risk med cykel: Rondeller 94 Upplevd risk med cykel: Fotgängare/cyklister 95 Upplevd risk med cykel: Bilisters beteende 96 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 1 97 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 2 98 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 3 99 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 1 100 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 2 101 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 3 102 Hot mot miljön: Kärnkraften 103 Hot mot miljön: Industriutsläpp 104 Hot mot miljön: Oljeutsläpp 105 Hot mot miljön: Bilismen 106 Hot mot miljön: Växthuseffekten 107 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 108 Hot mot miljön: Avfallshanteringen 109 Köper miljöanpassade produkter 110 Sorterar sopor 111 Kör mindre bil - åker kollektivt eller cyklar 112 Sänker temperaturen inomhus 113 Medlem i en miljöorganisation 114 Kör bil på ett miljöanpassat sätt 115 Katalysatorn har effekt på bilavgaser 116 Bilismen är största källan till kvävedioxid 117 Kvävedioxid bidrar till försurningen 118 Motorvärmare minskar bilens avgaser 119 Förekomst i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 120 Förekomst i trafikmiljön: Avgaser 121 Förekomst i trafikmiljön: Buller 122 Förekomst i trafikmiljön: Trafikrisker 123 Besvärande i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 124 Besvärande i trafikmiljön: Avgaser 125 Besvärande i trafikmiljön: Buller 126 Besvärande i trafikmiljön: Trafikrisker 127 Vägverkets sätt att fungera: Effektivitet 128 Vägverkets sätt att fungera: Öppenhet/ärlighet 129 Vägverkets sätt att fungera: Kunnig personal 130 Vägverkets sätt att fungera: Möjlighet få kontakt med 131 Vägverkets sätt att fungera: Personligt bemötande 132 Vägverkets sätt att fungera: Totalt sett 133 Vägverkets sätt att fungera: I trafiksäkerhetsfrågor 134 Vägverkets sätt att fungera: I miljöfrågor 135 Kontakt med Vägverket 136 Känner till trafikinformation: Radions P3 137 Känner till trafikinformation: Radio P4 138 Känner till trafikinformation: Annan radiokanal 139 Känner till trafikinformation: Text TV/TV 140 Känner till trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 141 Känner till trafikinformation: Vägsvar 142 Känner till trafikinformation: RDS-radio 143 Känner till trafikinformation: Polisen 144 Använder för trafikinformation: Radio P3 145 Använder för trafikinformation: Radio P4 146 Använder för trafikinformation: Annan radiokanal 147 Använder för trafikinformation: Text-TV/TV 148 Använder för trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 149 Använder för trafikinformation: Vägsvar 150 Använder för trafikinformation: RDS-radio 151 Använder för trafikinformation: Polisen 152 Stoppad av polisen i nykterhetskontroll 153 Kön 154 Ålder gruppindelning 155 Ålder 156 Bostadsort 157 Län 158 Hushållsstorlek 159 Barn under 16 år i hushållet

VAR 1 SSD STUDY NR 0574              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0574


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 14 width 3 2 decimal places Vikt Valid-n=2616 Min=0.29 Max=3.07 Mean=1.0 St.Dev=0.5
VAR 6 KÖRKORT FÖR PERSONBIL A1 Loc 17 width 1 A. DINA ERFARENHETER SOM TRAFIKANT A1 Har Du körkort för personbil? 2286 1. Ja 330 5. Nej
VAR 7 ANTAL ÅR KÖRKORT A2 Loc 18 width 1 MD=9 A2 Hur många år har Du haft körkort? 181 1. 1 - 5 år 236 2. 6 - 10 år 254 3. 11 - 15 år 268 4. 16 - 20 år 243 5. 21 - 25 år 330 6. 26 - 30 år 752 7. 31 eller fler 352 9. Vet ej/Uppgift saknas
VAR 8 KÖRKORT LICENSE Loc 19 width 2 MD=99 Körkort license 01. 1 år . . 58. 58 år 352 99. Vet ej/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 43 33 34 35 36 36 52 47 42 59 43 68 46 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 42 55 45 60 49 47 67 34 56 47 46 60 63 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 55 62 52 98 44 70 46 43 64 40 42 26 34 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 86 24 29 31 20 28 14 25 15 22 22 7 8 Kod: 53 54 55 56 57 58 99 Frek: 2 1 6 1 1 1 352
VAR 9 KÖRT 0 MIL A3 Loc 21 width 1 MD=9 A3 Ungefär hur många mil har Du kört personbil under de senaste 12 månaderna? SKRIV UT ANTAL MIL A3(1) 0 mil 398 1. Markerat 2201 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 10 KÖRT 1-500 MIL A3 Loc 22 width 1 MD=9 A3(2) <Körsträcka under ett år> 1 - 500 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 478 1. Markerat 2121 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 11 KÖRT 501-1000 MIL A3 Loc 23 width 1 MD=9 A3(3) <Körsträcka under ett år> 501 - 1000 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 631 1. Markerat 1968 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 12 KÖRT 1001-1500 MIL A3 Loc 24 width 1 MD=9 A3(4) <Körsträcka under ett år> 1001 - 1500 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 458 1. Markerat 2141 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 13 KÖRT 1501-2000 MIL A3 Loc 25 width 1 MD=9 A3(5) <Körsträcka under ett år> 1501 - 2000 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 270 1. Markerat 2329 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 14 KÖRT 2001-2500 MIL A3 Loc 26 width 1 MD=9 A3(6) <Körsträcka under ett år> 2001 - 2500 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 2500 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 15 KÖRT 2501-3000 MIL A3 Loc 27 width 1 MD=9 A3(7) <Körsträcka under ett år> 2501 - 3000 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 108 1. Markerat 2491 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 16 KÖRT MER ÄN 3000 MIL A3 Loc 28 width 1 MD=9 A3(8) <Körsträcka under ett år> 3001 mil eller mer <Se F.A3 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 2478 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 17 KÖRSTRÄCKA EJ SVAR A3 Loc 29 width 1 MD=9 A3(9) <Körsträcka under ett år> Ej svar <Se F.A3 för fullständig frågetext> 366 1. Markerat 2233 5. Ej markerat 17 9. Uppgift saknas
VAR 18 KÖRSTRÄCKA Loc 30 width 3 Körsträcka Valid-n=2616 Min=0 Max=999 Mean=247.8 St.Dev=287.0
VAR 19 TYP AV BIL A4 Loc 33 width 1 MD=9 A4 Vilken typ av bil kör Du oftast? 886 1. Stor (SAAB 9000, Volvo 940/850, Ford Scorpio, etc) 854 2. Medelstor (SAAB 900, Volvo 460, Audi 80, etc) 481 3. Liten (Ford Fiesta, VW Golf/Polo, Mazda 323, etc) 395 9. Uppgift saknas
VAR 20 LÅSNINGSFRIA BROMSAR A5 Loc 34 width 1 MD=9 A5 Vilken utrustning har den bil, som Du oftast kör? A5(1) Låsningsfria bromsar 461 1. Ja 1561 5. Nej 139 8. Vet ej 455 9. Uppgift saknas
VAR 21 KROCKKUDDE FÖRARPLATS A5 Loc 35 width 1 MD=9 A5(2) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på förarplatsen <Se F.A5 för fullständig frågetext> 184 1. Ja 1947 5. Nej 24 8. Vet ej 461 9. Uppgift saknas
VAR 22 KROCKKUDDE PASSAGER A5 Loc 36 width 1 MD=9 A5(3) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på passagerarplatsen <Se F.A5 för fullständig frågetext> 49 1. Ja 2053 5. Nej 30 8. Vet ej 484 9. Uppgift saknas
VAR 23 HÖGT BROMSLJUS A5 Loc 37 width 1 MD=9 A5(4) <Bilutrustning> Högt placerat bromsljus <Se F.A5 för fullständig frågetext> 679 1. Ja 1408 5. Nej 69 8. Vet ej 460 9. Uppgift saknas
VAR 24 KATALYSATOR A5 Loc 38 width 1 MD=9 A5(5) <Bilutrustning> Katalysator <Se F.A5 för fullständig frågetext> 1147 1. Ja 1005 5. Nej 52 8. Vet ej 412 9. Uppgift saknas
VAR 25 CYKEL SENASTE 12 MÅN A6 Loc 39 width 1 MD=9 A6 Hur ofta har Du kört olika fordon de senaste 12 månaderna? A6(1) Cykel 268 1. Varje dag 614 2. Flera ggr/vecka 214 3. 1 gång/vecka 225 4. Ett par ggr/månad 220 5. Någon gång/månad 516 6. Mer sällan 386 7. Inte alls 10 8. Vet inte 163 9. Uppgift saknas
VAR 26 BIL SENASTE 12 MÅN A6 Loc 40 width 1 MD=9 A6(2) <Kört senaste 12 månaderna> Personbil <Se F.A6 för fullständig frågetext> 952 1. Varje dag 872 2. Flera ggr/vecka 157 3. 1 gång/vecka 107 4. Ett par ggr/månad 73 5. Någon gång/månad 90 6. Mer sällan 282 7. Inte alls 5 8. Vet inte 78 9. Uppgift saknas
VAR 27 BUSS SENASTE 12 MÅN A6 Loc 41 width 1 MD=9 A6(3) <Kört senaste 12 månaderna> Lastbil/buss <Se F.A6 för fullständig frågetext> 69 1. Varje dag 73 2. Flera ggr/vecka 30 3. 1 gång/vecka 42 4. Ett par ggr/månad 52 5. Någon gång/månad 156 6. Mer sällan 1827 7. Inte alls 14 8. Vet inte 353 9. Uppgift saknas
VAR 28 BEROENDE AV BIL B1 Loc 42 width 1 MD=9 B. FORDONSANVÄNDNING B1 Hur beroende är Du själv av att ha tillgång till bil? 1099 1. Helt beroende 892 2. Ganska beroende 426 3. Inte särskilt beroende 170 4. Inte alls beroende 29 9. Uppgift saknas
VAR 29 BILANVÄNDNING OM 5 ÅR B2 Loc 43 width 1 MD=9 B2 Tror Du att Du och Ditt hushåll om fem år kommer att använda bil i hushållet mer eller mindre än nu? Antag att kostnaderna för att använda bil är på samma nivå som nu. 136 1. Mycket mer 418 2. Något mer 1674 3. Som nu 277 4. Något mindre 77 5. Mycket mindre 34 9. Uppgift saknas
VAR 30 MER BIL ÄGA KÖRKORT B3 Loc 44 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT MER ELLER MYCKET MER PÅ FRÅGA B2: B3 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mer? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) B3(1) Att jag eller annan i hushållet kommer att ha körkort/äga bil 262 1. Markerat 2354 5. Ej markerat
VAR 31 MER BIL FÄRRE BUSS B3 Loc 45 width 1 B3(2) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Att möjligheterna att använda allmänna kommunikationsmedel blir sämre <Se F.B3 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 2552 5. Ej markerat
VAR 32 MER BIL ARBETET B3 Loc 46 width 1 B3(3) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Ändrade arbetsförhållanden/kommer att få längre till jobbet <Se F.B3 för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 2426 5. Ej markerat
VAR 33 MER BIL FAMILJEN B3 Loc 47 width 1 B3(4) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Familjemedlemmar behöver mer skjuts <Se F.B3 för fullständig frågetext> 263 1. Markerat 2353 5. Ej markerat
VAR 34 MER BIL ANNAN ORSAK B3 Loc 48 width 1 B3(5) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat <Se F.B3 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 2591 5. Ej markerat
VAR 35 MER BIL INGET SVAR B3 Loc 49 width 1 B3(6) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Inget svar <Se F.B3 för fullständig frågetext> 2070 1. Markerat 546 5. Ej markerat
VAR 36 FÄRRE BIL EKONOMIN B4 Loc 50 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT ELLER MYCKET MINDRE PÅ FRÅGA B2: B4 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mindre? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) B4(1) Ekonomin 119 1. Markerat 2497 5. Ej markerat
VAR 37 FÄRRE BIL MILJÖHÄNSYN B4 Loc 51 width 1 B4(2) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Miljöhänsyn <Se F.B4 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 2530 5. Ej markerat
VAR 38 FÄRRE BIL NÄRA JOBBET B4 Loc 52 width 1 B4(3) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi kommer att flytta/får närmare till jobbet <Se F.B4 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 2553 5. Ej markerat
VAR 39 FÄRRE BIL MER BUSS B4 Loc 53 width 1 B4(4) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja använda allmänna kommunikationsmedel som buss och tåg i större utsträckning <Se F.B4 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 2557 5. Ej markerat
VAR 40 FÄRRE BIL SAMÅKNING B4 Loc 54 width 1 B4(5) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja samåka i större utsträckning <Se F.B4 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2601 5. Ej markerat
VAR 41 FÄRRE BIL FÖR GAMMAL B4 Loc 55 width 1 B4(6) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi då är pensionär/för gammal <Se F.B4 för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 2464 5. Ej markerat
VAR 42 FÄRRE BIL ANNAT B4 Loc 56 width 1 B4(7) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat <Se F.B4 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 2579 5. Ej markerat
VAR 43 FÄRRE BIL INGET SVAR B4 Loc 57 width 1 B4(8) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Inget svar <Se F.B4 för fullständig frågetext> 2268 1. Markerat 348 5. Ej markerat
VAR 44 NATIONELL VÄG PRIVAT C1 Loc 58 width 1 MD=9 C. ANVÄNDNING AV OLIKA VÄGAR Vi ber Dig att ta fram de två kartor som bifogats, kartan över hela Sverige, som visar de nationella vägarna, kartan över Din region, som visar de regionala vägarna C1a Hur ofta använder Du de nationella vägarna, de röda vägarna på Sverigekartan? C1a(1) Som förare/passagerare i personbil 362 1. Varje dag 662 2. Någon/några ggr/vecka 876 3. Någon/några ggr/månad 580 4. Mer sällan 101 5. Aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 45 NATIONELL VÄG LASTBIL C1 Loc 59 width 1 MD=9 C1a(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.C1a för fullständig frågetext> 43 1. Varje dag 48 2. Någon/några ggr/vecka 38 3. Någon/några ggr/månad 152 4. Mer sällan 2206 5. Aldrig 129 9. Uppgift saknas
VAR 46 NATIONELL VÄG RESENÄR C1 Loc 60 width 1 MD=9 C1a(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.C1a för fullständig frågetext> 20 1. Varje dag 46 2. Någon/några ggr/vecka 113 3. Någon/några ggr/månad 700 4. Mer sällan 1597 5. Aldrig 140 9. Uppgift saknas
VAR 47 NATIONELL VÄG CYKEL C1 Loc 61 width 1 MD=9 C1a(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.C1a för fullständig frågetext> 16 1. Varje dag 32 2. Någon/några ggr/vecka 48 3. Någon/några ggr/månad 286 4. Mer sällan 2108 5. Aldrig 126 9. Uppgift saknas
VAR 48 REGIONAL VÄG PERS.BIL C1 Loc 62 width 1 MD=9 C1b Hur ofta använder Du de regionala vägarna, de röda vägarna på regionkartan? C1b(1) Som förare/passagerare i personbil 481 1. Varje dag 797 2. Någon/några ggr/vecka 716 3. Någon/några ggr/månad 479 4. Mer sällan 119 5. Aldrig 24 9. Uppgift saknas
VAR 49 REGIONAL VÄG LASTBIL C1 Loc 63 width 1 MD=9 C1b(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.C1b för fullständig frågetext> 46 1. Varje dag 51 2. Någon/några ggr/vecka 45 3. Någon/några ggr/månad 133 4. Mer sällan 2222 5. Aldrig 119 9. Uppgift saknas
VAR 50 REGIONAL VÄG RESENÄR C1 Loc 64 width 1 MD=9 C1b(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.C1b för fullständig frågetext> 52 1. Varje dag 57 2. Någon/några ggr/vecka 148 3. Någon/några ggr/månad 567 4. Mer sällan 1664 5. Aldrig 128 9. Uppgift saknas
VAR 51 REGIONAL VÄG CYKEL C1 Loc 65 width 1 MD=9 C1b(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.C1b för fullständig frågetext> 26 1. Varje dag 105 2. Någon/några ggr/vecka 153 3. Någon/några ggr/månad 441 4. Mer sällan 1776 5. Aldrig 115 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÖVRIG VÄG PRIVAT C1 Loc 66 width 1 MD=9 C1c Hur ofta använder Du de övriga statliga vägar på landsbygden? De vägar som inte är rödmarkerade eller inte finns med kartorna, dvs de mindre vägarna på landsbygden. C1c(1) Som förare/passagerare i personbil 690 1. Varje dag 785 2. Någon/några ggr/vecka 565 3. Någon/några ggr/månad 443 4. Mer sällan 113 5. Aldrig 20 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÖVRIG VÄG LASTBIL C1 Loc 67 width 1 MD=9 C1c(2) <Användning övriga statliga vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.C1c för fullständig frågetext> 39 1. Varje dag 55 2. Någon/några ggr/vecka 50 3. Någon/några ggr/månad 135 4. Mer sällan 2221 5. Aldrig 116 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÖVRIG VÄG BUSSRESENÄR C1 Loc 68 width 1 MD=9 C1c(3) <Användning övriga statliga vägar> Som bussresenär <Se F.C1c för fullständig frågetext> 59 1. Varje dag 67 2. Någon/några ggr/vecka 119 3. Någon/några ggr/månad 495 4. Mer sällan 1744 5. Aldrig 132 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÖVRIG VÄG CYKLIST C1 Loc 69 width 1 MD=9 C1c(4) <Användning övriga statliga vägar> Som cyklist <Se F.C1c för fullständig frågetext> 97 1. Varje dag 270 2. Någon/några ggr/vecka 302 3. Någon/några ggr/månad 602 4. Mer sällan 1246 5. Aldrig 99 9. Uppgift saknas
VAR 56 BETYG NATIONELL VÄGAR C2 Loc 70 width 1 MD=9 C2 Vilket sammanfattande betyg vill Du sätta på olika vägtyperna idag? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA! 12(1) Betyg: De nationella vägarna (Sverigekartan) 16 1. Mycket bra 84 2. Ganska bra 231 3. Varken/eller 1513 4. Ganska dåliga 708 5. Mycket dåliga 64 9. Uppgift saknas
VAR 57 BETYG REGIONALA VÄGAR C2 Loc 71 width 1 MD=9 12(2) Betyg: De regionala vägarna (Regionkartan) <Se F.C2 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket bra 257 2. Ganska bra 531 3. Varken/eller 1424 4. Ganska dåliga 269 5. Mycket dåliga 73 9. Uppgift saknas
VAR 58 ÖVRIGA STATLIGA VÄGAR C2 Loc 72 width 1 MD=9 C2(3) Betyg: Övriga statliga vägar på landsbygden <Se F.C2 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket bra 662 2. Ganska bra 750 3. Varken/eller 794 4. Ganska dåliga 68 5. Mycket dåliga 97 9. Uppgift saknas
VAR 59 NATION.VÄG OMBYGGNAD D1 Loc 73 width 1 MD=9 D. VÄGVERKETS INRIKTNING D1 Hur mycket tycker Du att Vägverket ska satsa på ny- och ombyggnad, på underhåll respektive vinterväghållning på de olika vägtyperna (se kartorna)? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA D1(1.1) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Ny- och ombyggnad 208 1. Mycket mer 595 2. Något mer 1443 3. Som idag 197 4. Något mindre 91 5. Mycket mindre 82 9. Uppgift saknas
VAR 60 NATION.VÄG REPARATION D1 Loc 74 width 1 MD=9 D1(1.2) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket mer 18 2. Något mer 1030 3. Som idag 952 4. Något mindre 556 5. Mycket mindre 54 9. Uppgift saknas
VAR 61 NATION.VÄG SNÖRÖJNING D1 Loc 75 width 1 MD=9 D1(1.3) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket mer 139 2. Något mer 1452 3. Som idag 559 4. Något mindre 382 5. Mycket mindre 56 9. Uppgift saknas
VAR 62 REGION.VÄG OMBYGGNAD D1 Loc 76 width 1 MD=9 D1(2.1) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Ny- och ombyggnad <Se F.D1 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket mer 131 2. Något mer 1154 3. Som idag 807 4. Något mindre 373 5. Mycket mindre 85 9. Uppgift saknas
VAR 63 REGION.VÄG REPARATION D1 Loc 77 width 1 MD=9 D1(2.2) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket mer 21 2. Något mer 762 3. Som idag 1025 4. Något mindre 747 5. Mycket mindre 57 9. Uppgift saknas
VAR 64 REGION.VÄG SNÖRÖJNING D1 Loc 78 width 1 MD=9 D1(2.3) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket mer 124 2. Något mer 1176 3. Som idag 685 4. Något mindre 537 5. Mycket mindre 62 9. Uppgift saknas
VAR 65 ÖVRIG VÄG OMBYGGNAD D1 Loc 79 width 1 MD=9 D1(3.1) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Ny- och ombyggnad <Se F.D1 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket mer 101 2. Något mer 1050 3. Som idag 814 4. Något mindre 516 5. Mycket mindre 78 9. Uppgift saknas
VAR 66 ÖVRIG VÄG REPARATION D1 Loc 80 width 1 MD=9 D1(3.2) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket mer 22 2. Något mer 636 3. Som idag 963 4. Något mindre 946 5. Mycket mindre 46 9. Uppgift saknas
VAR 67 ÖVRIG VÄG SNÖRÖJNING D1 Loc 81 width 1 MD=9 D1(3.3) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 702 1. Mycket mer 713 2. Något mer 1002 3. Som idag 110 4. Något mindre 31 5. Mycket mindre 58 9. Uppgift saknas
VAR 68 MINDRE MILJÖFÖRSTÖR D2 Loc 82 width 1 MD=9 D2 Hur viktiga eller oviktiga är följande påståenden för Dig? D2(1) Att miljöförstöringen minskar 663 1. Mycket viktigt 46 2. Ganska viktigt 7 3. Inte särskilt viktigt 1900 9. Uppgift saknas
VAR 69 OMVÅRDNAD AV GAMLA D2 Loc 83 width 1 MD=9 D2(2) Att de gamla får god omvårdnad <Se F.D2 för fullständig frågetext> 523 1. Mycket viktigt 39 2. Ganska viktigt 4 3. Inte särskilt viktigt 2050 9. Uppgift saknas
VAR 70 BUDGETUNDERSKOTT D2 Loc 84 width 1 MD=9 D2(3) Att landets budgetunderskott minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 751 1. Mycket viktigt 95 2. Ganska viktigt 12 3. Inte särskilt viktigt 1758 9. Uppgift saknas
VAR 71 TRAFIKSKADADE MINSKAR D2 Loc 85 width 1 MD=9 D2(4) Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 486 1. Mycket viktigt 52 2. Ganska viktigt 2 3. Inte särskilt viktigt 2076 9. Uppgift saknas
VAR 72 ARBETSLÖSHET MINSKAR D2 Loc 86 width 1 MD=9 D2(5) Att arbetslösheten minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 657 1. Mycket viktigt 39 2. Ganska viktigt 5 3. Inte särskilt viktigt 1915 9. Uppgift saknas
VAR 73 BRA SJUKVÅRD D2 Loc 87 width 1 MD=9 D2(6) Att sjukvården är bra <Se F.D2 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket viktigt 13 2. Ganska viktigt 1 3. Inte särskilt viktigt 2181 9. Uppgift saknas
VAR 74 OMVÅRDNAD AV BARN D2 Loc 88 width 4 D2(7) Att barnen får god omvårdnad <Se F.D2 för fullständig frågetext> 425 0001. Mycket viktigt 29 0002. Ganska viktigt 4 0003. Inte särskilt viktigt 2158 9901.
VAR 75 ÖKAD KÖPKRAFT D2 Loc 92 width 1 MD=9 D2(8) Att Din egen köpkraft ökar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 1063 1. Mycket viktigt 794 2. Ganska viktigt 100 3. Inte särskilt viktigt 659 9. Uppgift saknas
VAR 76 MINSKAD BROTTSLIGHET D2 Loc 93 width 1 MD=9 D2(9) Att brottsligheten minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 486 1. Mycket viktigt 52 2. Ganska viktigt 6 3. Inte särskilt viktigt 2072 9. Uppgift saknas
VAR 77 BILISM I STORSTÄDER D4 Loc 94 width 1 MD=9 D4 Tycker Du att bilismen i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) ska begränsas, vara som den är eller ska man tillåta en ökning? 1475 1. Begränsas 653 2. Vara som den är 79 3. Tillåta ökning 387 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 78 RISK-BIL: MÖRKER E1 Loc 95 width 1 MD=9 E. RISKER I TRAFIKEN E1a Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du kör bil? E1a(1) Mörker 435 1. Mycket riskabelt 1269 2. Ganska riskabelt 587 3. Inte särskilt riskabelt 197 5. Kör ej bil 14 8. Vet ej 114 9. Uppgift saknas
VAR 79 RISK-BIL: VINTERVÄG E1 Loc 96 width 1 MD=9 E1a(2) <Upplevd risk med bil> Vinterväglag <Se F.E1a för fullständig frågetext> 770 1. Mycket riskabelt 1141 2. Ganska riskabelt 384 3. Inte särskilt riskabelt 190 5. Kör ej bil 6 8. Vet ej 125 9. Uppgift saknas
VAR 80 RISK-BIL: VÄGKORSNING E1 Loc 97 width 1 MD=9 E1a(3) <Upplevd risk med bil> Vägkorsningar <Se F.E1a för fullständig frågetext> 356 1. Mycket riskabelt 1157 2. Ganska riskabelt 768 3. Inte särskilt riskabelt 188 5. Kör ej bil 15 8. Vet ej 132 9. Uppgift saknas
VAR 81 RISK-BIL: RONDELL E1 Loc 98 width 1 MD=9 E1a(4) <Upplevd risk med bil> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.E1a för fullständig frågetext> 79 1. Mycket riskabelt 521 2. Ganska riskabelt 1664 3. Inte särskilt riskabelt 189 5. Kör ej bil 36 8. Vet ej 127 9. Uppgift saknas
VAR 82 RISK-BIL: FOTGÄNGARE E1 Loc 99 width 1 MD=9 E1a(5) <Upplevd risk med bil> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.E1a för fullständig frågetext> 764 1. Mycket riskabelt 1121 2. Ganska riskabelt 394 3. Inte särskilt riskabelt 185 5. Kör ej bil 25 8. Vet ej 127 9. Uppgift saknas
VAR 83 RISK-BIL: BILISTER E1 Loc 100 width 1 MD=9 E1a(6) <Upplevd risk med bil> Bilisters beteende <Se F.E1a för fullständig frågetext> 634 1. Mycket riskabelt 1250 2. Ganska riskabelt 396 3. Inte särskilt riskabelt 186 5. Kör ej bil 24 8. Vet ej 126 9. Uppgift saknas
VAR 84 RISK-BIL: SMALA VÄGAR E1 Loc 101 width 1 MD=9 E1a(7) <Upplevd risk med bil> Smala och krokiga vägar <Se F.E1a för fullständig frågetext> 355 1. Mycket riskabelt 1083 2. Ganska riskabelt 851 3. Inte särskilt riskabelt 186 5. Kör ej bil 13 8. Vet ej 128 9. Uppgift saknas
VAR 85 RISK-BIL: VILTFARA E1 Loc 102 width 1 MD=9 E1a(8) <Upplevd risk med bil> Faran för vilt <Se F.E1a för fullständig frågetext> 756 1. Mycket riskabelt 1186 2. Ganska riskabelt 337 3. Inte särskilt riskabelt 185 5. Kör ej bil 28 8. Vet ej 124 9. Uppgift saknas
VAR 86 RISK-BIL:EJ LINJEMARK E1 Loc 103 width 1 MD=9 E1a(9) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av linjemarkering <Se F.E1a för fullständig frågetext> 647 1. Mycket riskabelt 876 2. Ganska riskabelt 727 3. Inte särskilt riskabelt 188 5. Kör ej bil 49 8. Vet ej 129 9. Uppgift saknas
VAR 87 RISK-BIL: EJ REFLEX E1 Loc 104 width 1 MD=9 E1a(10) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av reflexstolpar <Se F.E1a för fullständig frågetext> 558 1. Mycket riskabelt 1015 2. Ganska riskabelt 673 3. Inte särskilt riskabelt 188 5. Kör ej bil 53 8. Vet ej 129 9. Uppgift saknas
VAR 88 RISK-BIL: VÄGARBETE E1 Loc 105 width 1 MD=9 E1a(11) <Upplevd risk med bil> Arbeten på väg <Se F.E1a för fullständig frågetext> 546 1. Mycket riskabelt 889 2. Ganska riskabelt 844 3. Inte särskilt riskabelt 186 5. Kör ej bil 23 8. Vet ej 128 9. Uppgift saknas
VAR 89 RISK-BIL: VATTENPLAN E1 Loc 106 width 1 MD=9 E1a(12) <Upplevd risk med bil> Vattenplaning <Se F.E1a för fullständig frågetext> 1064 1. Mycket riskabelt 813 2. Ganska riskabelt 401 3. Inte särskilt riskabelt 187 5. Kör ej bil 24 8. Vet ej 127 9. Uppgift saknas
VAR 90 RISK-CYKEL: MÖRKER E1 Loc 107 width 1 MD=9 E1b Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du cyklar? E1b(1) Mörker 617 1. Mycket riskabelt 778 2. Ganska riskabelt 571 3. Inte särskilt riskabelt 391 5. Cyklar ej 57 8. Vet ej 202 9. Uppgift saknas
VAR 91 RISK-CYKEL: VINTERVÄG E1 Loc 108 width 1 MD=9 E1b(2) <Upplevd risk med cykel> Vinterväglag <Se F.E1b för fullständig frågetext> 940 1. Mycket riskabelt 580 2. Ganska riskabelt 240 3. Inte särskilt riskabelt 548 5. Cyklar ej 75 8. Vet ej 233 9. Uppgift saknas
VAR 92 RISK-CYKEL: KORSNING E1 Loc 109 width 1 MD=9 E1b(3) <Upplevd risk med cykel> Vägkorsningar <Se F.E1b för fullständig frågetext> 526 1. Mycket riskabelt 895 2. Ganska riskabelt 573 3. Inte särskilt riskabelt 322 5. Cyklar ej 59 8. Vet ej 241 9. Uppgift saknas
VAR 93 RISK-CYKEL: RONDELL E1 Loc 110 width 1 MD=9 E1b(4) <Upplevd risk med cykel> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.E1b för fullständig frågetext> 390 1. Mycket riskabelt 667 2. Ganska riskabelt 616 3. Inte särskilt riskabelt 415 5. Cyklar ej 281 8. Vet ej 247 9. Uppgift saknas
VAR 94 RISK-CYKEL:FOTGÄNGARE E1 Loc 111 width 1 MD=9 E1b(5) <Upplevd risk med cykel> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.E1b för fullständig frågetext> 272 1. Mycket riskabelt 643 2. Ganska riskabelt 1056 3. Inte särskilt riskabelt 311 5. Cyklar ej 89 8. Vet ej 245 9. Uppgift saknas
VAR 95 RISK-CYKEL: BILISTER E1 Loc 112 width 1 MD=9 E1b(6) <Upplevd risk med cykel> Bilister beteende <Se F.E1b för fullständig frågetext> 814 1. Mycket riskabelt 941 2. Ganska riskabelt 270 3. Inte särskilt riskabelt 312 5. Cyklar ej 36 8. Vet ej 243 9. Uppgift saknas
VAR 96 BIL-MEST RISKABLA 1 E2 Loc 113 width 2 MD=99 E2 Vilka av ovanstående punkter tycker Du är mest riskabla? SKRIV UT MOTSVARANDE TVÅ SIFFROR SOM FINNS TILL VÄNSTER OM RESPEKTIVE FÖRHÅLLANDE I FRÅGA E1 OVAN E2a(1) Som bilförare: I första hand 309 01. Mörker 570 02. Vinterväglag 117 03. Vägkorsningar 26 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 243 05. Fotgängares/cyklisters beteende 421 06. Bilisters beteende 61 07. Smala och krokiga vägar 281 08. Faran för vilt 68 09. Avsaknad av linjemarkering 21 10. Avsaknad av reflexstolpar 33 11. Arbeten på väg 182 12. Vattenplaning 284 99. Uppgift saknas
VAR 97 BIL-MEST RISKABLA 2 E2 Loc 115 width 2 MD=99 E2a(2) <Mest riskabla upplevelser> Som bilförare: I andra hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 221 01. Mörker 373 02. Vinterväglag 133 03. Vägkorsningar 37 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 233 05. Fotgängares/cyklisters beteende 270 06. Bilisters beteende 111 07. Smala och krokiga vägar 349 08. Faran för vilt 141 09. Avsaknad av linjemarkering 73 10. Avsaknad av reflexstolpar 98 11. Arbeten på väg 279 12. Vattenplaning 298 99. Uppgift saknas
VAR 98 BIL-MEST RISKABLA 3 E2 Loc 117 width 2 MD=99 E2a(3) <Mest riskabla upplevelser> Som bilförare: I tredje hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 205 01. Mörker 276 02. Vinterväglag 149 03. Vägkorsningar 23 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 198 05. Fotgängares/cyklisters beteende 259 06. Bilisters beteende 143 07. Smala och krokiga vägar 297 08. Faran för vilt 147 09. Avsaknad av linjemarkering 144 10. Avsaknad av reflexstolpar 135 11. Arbeten på väg 331 12. Vattenplaning 309 99. Uppgift saknas
VAR 99 CYKEL-MEST RISKABLA 1 E2 Loc 119 width 1 MD=9 E2b(1) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I första hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 435 1. Mörker 631 2. Vinterväglag 181 3. Vägkorsningar 57 4. Cirkulationsplatser (Rondeller) 62 5. Fotgängares/cyklisters beteende 742 6. Bilisters beteende 508 9. Uppgift saknas
VAR 100 CYKEL-MEST RISKABLA 2 E2 Loc 120 width 1 MD=9 E2b(2) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I andra hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 359 1. Mörker 490 2. Vinterväglag 432 3. Vägkorsningar 171 4. Cirkulationsplatser (Rondeller) 138 5. Fotgängares/cyklisters beteende 486 6. Bilisters beteende 540 9. Uppgift saknas
VAR 101 CYKEL-MEST RISKABLA 3 E2 Loc 121 width 1 MD=9 E2b(3) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I tredje hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 398 1. Mörker 312 2. Vinterväglag 475 3. Vägkorsningar 227 4. Cirkulationsplatser (Rondeller) 177 5. Fotgängares/cyklisters beteende 421 6. Bilisters beteende 606 9. Uppgift saknas
VAR 102 MILJÖHOT KÄRNKRAFT F1 Loc 122 width 1 MD=9 F. NÅGRA FRÅGOR OM MILJÖN F1 Anser Du att någon av följande faktorer utgör ett stort hot mot miljön i Sverige idag? F1(1) Kärnkraften 959 1. Ja 1106 5. Nej 413 8. Vet ej 138 9. Uppgift saknas
VAR 103 MILJÖHOT IND.UTSLÄPP F1 Loc 123 width 1 MD=9 F1(2) <Hot mot miljön> Industriutsläppen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 2162 1. Ja 191 5. Nej 167 8. Vet ej 96 9. Uppgift saknas
VAR 104 MILJÖHOT OLJEUTSLÄPP F1 Loc 124 width 1 MD=9 F1(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläppen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 2118 1. Ja 192 5. Nej 187 8. Vet ej 119 9. Uppgift saknas
VAR 105 MILJÖHOT BILISM F1 Loc 125 width 1 MD=9 F1(4) <Hot mot miljön> Bilismen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1564 1. Ja 656 5. Nej 265 8. Vet ej 131 9. Uppgift saknas
VAR 106 MILJÖHOT VÄXTHUSEFF F1 Loc 126 width 1 MD=9 F1(5) <Hot mot miljön> Växthuseffekten <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1483 1. Ja 391 5. Nej 611 8. Vet ej 131 9. Uppgift saknas
VAR 107 MILJÖHOT OZONSKIKT F1 Loc 127 width 1 MD=9 F1(6) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1837 1. Ja 223 5. Nej 457 8. Vet ej 99 9. Uppgift saknas
VAR 108 MILJÖHOT AVFALLSHANT F1 Loc 128 width 1 MD=9 F1(7) <Hot mot miljön> Avfallshanteringen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1229 1. Ja 737 5. Nej 497 8. Vet ej 153 9. Uppgift saknas
VAR 109 KÖPER MILJÖANPASSAD F2 Loc 129 width 1 MD=9 F2 Instämmer Du i eller instämmer Du inte i följande påståenden? F2(1) Jag köper miljöanpassade produkter 1789 1. Instämmer 493 5. Instämmer inte 267 8. Vet ej 67 9. Uppgift saknas
VAR 110 SORTERAR SOPOR F2 Loc 130 width 1 MD=9 F2(2) Jag sorterar sopor <Se F.F2 för fullständig frågetext> 1475 1. Instämmer 988 5. Instämmer inte 79 8. Vet ej 74 9. Uppgift saknas
VAR 111 KÖR MINDRE BIL F2 Loc 131 width 1 MD=9 F2(3) Jag kör mindre bil - försöker åka kollektivt eller cykla <Se F.F2 för fullständig frågetext> 1055 1. Instämmer 1327 5. Instämmer inte 133 8. Vet ej 101 9. Uppgift saknas
VAR 112 SÄNKT HUSTEMPERATUR F2 Loc 132 width 1 MD=9 F2(4) Jag har sänkt temperaturen inomhus <Se F.F2 för fullständig frågetext> 1149 1. Instämmer 1223 5. Instämmer inte 143 8. Vet ej 101 9. Uppgift saknas
VAR 113 MEDLEM I MILJÖORG F2 Loc 133 width 1 MD=9 F2(5) Jag är medlem i en miljöorganisation <Se F.F2 för fullständig frågetext> 245 1. Instämmer 2165 5. Instämmer inte 73 8. Vet ej 133 9. Uppgift saknas
VAR 114 KÖR MILJÖANPASSAD F2 Loc 134 width 1 MD=9 F2(6) Jag kör bil på ett miljöanpassat sätt <Se F.F2 för fullständig frågetext> 1341 1. Instämmer 634 5. Instämmer inte 463 8. Vet ej 178 9. Uppgift saknas
VAR 115 KATALYSATORS EFFEKT F3 Loc 135 width 1 MD=9 F3 Instämmer Du eller instämmer Du inte i följande påståenden? F3(1) Katalysatorn har effekt på alla bilavgaser 1188 1. Instämmer 490 5. Instämmer inte 875 8. Vet ej 63 9. Uppgift saknas
VAR 116 BILISM KVÄVEDIOXID F3 Loc 136 width 1 MD=9 F3(2) Bilismen är den största enskilda källan till utsläpp av kvävedioxider <Se F.F3 för fullständig frågetext> 780 1. Instämmer 565 5. Instämmer inte 1202 8. Vet ej 69 9. Uppgift saknas
VAR 117 FÖRSURNINGEN F3 Loc 137 width 1 MD=9 F3(3) Kvävedioxid bidrar till försurningen <Se F.F3 för fullständig frågetext> 1691 1. Instämmer 86 5. Instämmer inte 767 8. Vet ej 72 9. Uppgift saknas
VAR 118 MOTOVÄRMARE EFFEKT F3 Loc 138 width 1 MD=9 F3(4) Motorvärmare minskar bilens avgaser även vid plusgrader utomhus <Se F.F3 för fullständig frågetext> 1580 1. Instämmer 165 5. Instämmer inte 807 8. Vet ej 64 9. Uppgift saknas
VAR 119 FREKV: NEDSMUTSNING F4 Loc 139 width 1 MD=9 F4 Det finns omständigheter som kan upplevas som obehagliga eller besvärande i och kring Din bostad. a. Hur ofta upplever Du besvär/obehag där Du bor, som förorsakas av biltrafiken? b. Hur besvärande upplever Du dessa obehag? F4a(1) Hur ofta: Damm och nedsmutsning 1409 1. Då och då, Ofta 1158 5. Aldrig 49 9. Uppgift saknas
VAR 120 FREKVENS: AVGASER F4 Loc 140 width 1 MD=9 F4a(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Avgaser <Se F.F4 för fullständig frågetext> 1166 1. Då och då, Ofta 1397 5. Aldrig 53 9. Uppgift saknas
VAR 121 FREKVENS: BULLER F4 Loc 141 width 1 MD=9 F4a(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Buller <Se F.F4 för fullständig frågetext> 1330 1. Då och då, Ofta 1229 5. Aldrig 57 9. Uppgift saknas
VAR 122 FREKVENS: TRAFIKRISK F4 Loc 142 width 1 MD=9 F4a(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Trafikrisker <Se F.F4 för fullständig frågetext> 1460 1. Då och då, Ofta 1097 5. Aldrig 59 9. Uppgift saknas
VAR 123 BESVÄR: NEDSMUTSNING F4 Loc 143 width 1 MD=9 F4b(1) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Damm och nedsmutsning <Se F.F4 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket besvärande 426 2. Ganska besvärande 779 3. Inte särskilt besvärande 43 4. Inte alls besvärande 1231 9. Uppgift saknas
VAR 124 BESVÄR: AVGASER F4 Loc 144 width 1 MD=9 F4b(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Avgaser <Se F.F4 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket besvärande 355 2. Ganska besvärande 615 3. Inte särskilt besvärande 33 4. Inte alls besvärande 1473 9. Uppgift saknas
VAR 125 BESVÄR: BULLER F4 Loc 145 width 1 MD=9 F4b(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Buller <Se F.F4 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket besvärande 410 2. Ganska besvärande 692 3. Inte särskilt besvärande 55 4. Inte alls besvärande 1305 9. Uppgift saknas
VAR 126 BESVÄR: TRAFIKRISKER F4 Loc 146 width 1 MD=9 F4b(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Trafikrisker <Se F.F4 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket besvärande 454 2. Ganska besvärande 735 3. Inte särskilt besvärande 44 4. Inte alls besvärande 1175 9. Uppgift saknas
VAR 127 VÄGV. EFFEKTIVT G1 Loc 147 width 1 MD=9 G. VÄRDERING AV VÄGVERKET G1 Vilket betyg sätter Du på Vägverkets sätt att vara och fungera vad gäller nedanstående faktorer? G1(1) Vägverket sköter sig/är: Effektivt 2616 9. Uppgift saknas
VAR 128 VÄGV. ÄRLIGHET G1 Loc 148 width 1 MD=9 G1(2) Vägverket sköter sig/är: Öppenhet/ärlighet <Se F.G1 för fullständig frågetext> 2616 9. Uppgift saknas
VAR 129 VÄGV. KUNNIG PERSONAL G1 Loc 149 width 1 MD=9 G1(3) Vägverket sköter sig/är: Kunnig personal <Se F.G1 för fullständig frågetext> 2616 9. Uppgift saknas
VAR 130 VÄGV. KONTAKT G1 Loc 150 width 1 MD=9 G1(4) Vägverket sköter sig/är: Möjlighet att få kontakt med <Se F.G1 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket bra 799 2. Ganska bra 367 3. Varken eller 118 4. Ganska dåligt 38 5. Mycket dåligt 1041 8. Vet ej 61 9. Uppgift saknas
VAR 131 VÄGV. BEMÖTANDE G1 Loc 151 width 1 MD=9 G1(5) Vägverket sköter sig/är: Personligt bemötande <Se F.G1 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket bra 355 2. Ganska bra 264 3. Varken eller 48 4. Ganska dåligt 32 5. Mycket dåligt 1696 8. Vet ej 86 9. Uppgift saknas
VAR 132 VÄGV. TOTALT SETT G2 Loc 152 width 1 MD=9 G2 Om Du så tänker på Vägverkets sätt att fungera, vilken är Din sammanfattande värdering av Vägverket totalt sett, av Vägverkets agerande i trafiksäkerhetsfrågor och Vägverkets agerande i miljöfrågor? G2(1) Vägverket sköter sig/är: Totalt sett 188 1. Mycket bra 1077 2. Ganska bra 404 3. Varken eller 60 4. Ganska dåligt 16 5. Mycket dåligt 814 8. Vet ej 57 9. Uppgift saknas
VAR 133 VÄGV. TRAFIKSÄKERHET G2 Loc 153 width 1 MD=9 G2(2) Vägverket sköter sig/är: I trafiksäkerhetsfrågor <Se F.G2 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket bra 1088 2. Ganska bra 313 3. Varken eller 72 4. Ganska dåligt 21 5. Mycket dåligt 795 8. Vet ej 50 9. Uppgift saknas
VAR 134 VÄGV. MILJÖFRÅGOR G2 Loc 154 width 1 MD=9 G2(3) Vägverket sköter sig/är: I miljöfrågor <Se F.G2 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket bra 652 2. Ganska bra 474 3. Varken eller 168 4. Ganska dåligt 51 5. Mycket dåligt 1092 8. Vet ej 53 9. Uppgift saknas
VAR 135 KONTAKT MED VÄGVERKET G3 Loc 155 width 1 MD=9 G3 Har Du under de senaste två åren haft någon kontakt med Vägverket? 192 1. Ja, flera gånger 247 2. Ja, en gång 2085 5. Nej 70 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 136 KÄNNER RADIO P3 H1 Loc 156 width 1 MD=9 H. ÖVRIGA FRÅGOR H1 a. Känner Du till följande informationskanaler rörande trafik-, väderleks- och väglagsinformation och i så fall b. hur ofta brukar Du använda Dig av dessa? H1a(1) Känner till: Radions P3 1861 1. Ja 564 5. Nej 191 9. Uppgift saknas
VAR 137 KÄNNER RADIO P 4 H1 Loc 157 width 1 MD=9 H1a(2) Känner till: Radions P4 <Se F.H1 för fullständig frågetext> 2071 1. Ja 447 5. Nej 98 9. Uppgift saknas
VAR 138 KÄNNER ANNAN KANAL H1 Loc 158 width 1 MD=9 H1a(3) Känner till: Annan radiokanal <Se F.H1 för fullständig frågetext> 406 1. Ja 1480 5. Nej 730 9. Uppgift saknas
VAR 139 KÄNNER TEXT-TV H1 Loc 159 width 1 MD=9 H1a(4) Känner till: Text TV/TV <Se F.H1 för fullständig frågetext> 1579 1. Ja 799 5. Nej 238 9. Uppgift saknas
VAR 140 KÄNNER TIC H1 Loc 160 width 1 MD=9 H1a(5) Känner till: Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 444 1. Ja 1906 5. Nej 266 9. Uppgift saknas
VAR 141 KÄNNER VÄGSVAR H1 Loc 161 width 1 MD=9 H1a(6) Känner till: "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 433 1. Ja 1947 5. Nej 236 9. Uppgift saknas
VAR 142 KÄNNER RDS-RADIO H1 Loc 162 width 1 MD=9 H1a(7) Känner till: RDS-radio <Se F.H1 för fullständig frågetext> 750 1. Ja 1642 5. Nej 224 9. Uppgift saknas
VAR 143 KÄNNER POLISEN H1 Loc 163 width 1 MD=9 H1a(8) Känner till: Polisen <Se F.H1 för fullständig frågetext> 96 1. Ja 114 5. Nej 2406 9. Uppgift saknas
VAR 144 ANVÄND RADIO P3 H1 Loc 164 width 1 MD=9 H1b(1) Användning: Radions P3 <Se F.H1 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket ofta 522 2. Ganska ofta 791 3. Inte särskilt ofta 249 4. Aldrig 786 9. Uppgift saknas
VAR 145 ANVÄND RADIO P4 H1 Loc 165 width 1 MD=9 H1b(2) Användning: Radions P4 <Se F.H1 för fullständig frågetext> 491 1. Mycket ofta 608 2. Ganska ofta 713 3. Inte särskilt ofta 228 4. Aldrig 576 9. Uppgift saknas
VAR 146 ANVÄND ANNAN KANAL H1 Loc 166 width 1 MD=9 H1b(3) Användning: Annan radiokanal <Se F.H1 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ofta 98 2. Ganska ofta 72 3. Inte särskilt ofta 31 4. Aldrig 2289 9. Uppgift saknas
VAR 147 ANVÄND TEXT-TV H1 Loc 167 width 1 MD=9 H1b(4) Användning: Text-TV/TV <Se F.H1 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ofta 320 2. Ganska ofta 630 3. Inte särskilt ofta 418 4. Aldrig 1058 9. Uppgift saknas
VAR 148 ANVÄND TIC H1 Loc 168 width 1 MD=9 H1b(5) Användning: Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket ofta 34 2. Ganska ofta 144 3. Inte särskilt ofta 245 4. Aldrig 2178 9. Uppgift saknas
VAR 149 ANVÄND VÄGSVAR H1 Loc 169 width 1 MD=9 H1b(6) Användning: "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket ofta 8 2. Ganska ofta 82 3. Inte särskilt ofta 338 4. Aldrig 2186 9. Uppgift saknas
VAR 150 ANVÄND RDS-RADIO H1 Loc 170 width 1 MD=9 H1b(7) Användning: RDS-radio <Se F.H1 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ofta 96 2. Ganska ofta 145 3. Inte särskilt ofta 383 4. Aldrig 1878 9. Uppgift saknas
VAR 151 ANVÄND POLISEN H1 Loc 171 width 1 MD=9 H1b(8) Användning: Polisen <Se F.H1 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket ofta 20 2. Ganska ofta 297 3. Inte särskilt ofta 796 4. Aldrig 1491 9. Uppgift saknas
VAR 152 NYKTERHETSKONTROLL H2 Loc 172 width 1 MD=9 H2 När blev Du senast stoppad av polisen i en nykterhetskontroll? 32 1. Senaste veckan 80 2. För ungefär en månad sedan 130 3. För ungefär 2-3 månader sedan 169 4. För ungefär ett halvår sedan 211 5. För ungefär ett år sedan 249 6. För ungefär 2 år sedan 676 7. Längre sedan 1010 8. Har aldrig hänt 59 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖN I1 Loc 173 width 1 MD=9 I. BAKGRUNDSFRÅGOR Slutligen önskar vi några uppgifter om Dig själv. Vi använder dessa uppgifter endast för tabellsammansättningar. I1 Kön 1438 1. Man 1175 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 154 ÅLDER GRUPPINDELNING I2 Loc 174 width 1 MD=9 I2 Ålder gruppindelning 328 1. 16-24 år 989 2. 25-44 år 976 3. 45-64 år 312 4. 65-74 år 11 9. Uppgift saknas
VAR 155 ÅLDER Loc 175 width 2 MD=99 Ålder 16. 16 år . . 74. 74 år 11 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 24 41 36 28 40 35 43 37 44 53 44 43 55 45 64 45 46 57 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 42 56 54 46 45 42 58 42 50 56 46 56 63 50 54 64 67 44 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 54 56 40 55 46 51 43 36 47 30 35 42 43 44 34 38 31 30 Kod: 70 71 72 73 74 99 Frek: 38 19 34 26 18 11
VAR 156 BOSTADSORT I3 Loc 177 width 1 MD=9 I3 I vilken typ av tätort bor Du? 375 1. I Stockholm, Göteborg eller Malmö 811 2. I en tätort med 25 000 - 200 000 invånare 571 3. I en tätort med 5 000 - 24 999 invånare 258 4. I en tätort med 2 000 - 4 999 invånare 234 5. I en tätort med 200 - 1 999 invånare 350 6. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 invånare 17 9. Uppgift saknas
VAR 157 LÄN I4 Loc 178 width 1 MD=9 I4 I vilket län bor Du i? 368 1. Malmöhus, Kristianstads 379 2. Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands 373 3. Hallands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Älvborgs, Värmlands 307 4. Stockholms, Gotlands 392 5. Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands 401 6. Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands 393 7. Västerbottens, Norrbottens 3 9. Uppgift saknas
VAR 158 HUSHÅLLSSTORLEK I5 Loc 179 width 1 MD=9 I5 Hushållsstorlek 395 1. 1 person 1064 2. 2 personer 1155 3. 3 eller flera personer 2 9. Uppgift saknas
VAR 159 BARN UNDER 16 ÅR I6 Loc 180 width 1 I6 Hur många barn under 16 år finns i hushållet? 1714 1. Inga barn 371 2. 1 barn 341 3. 2 barn 147 4. 3 barn 43 5. 4 eller fler barn