VÄGAR OCH TRAFIK
               HÖSEN 1995
                SSD 0575

              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Vägar och trafik hösten 1995 samlades
  ursprungligen in av A.C. Nielsen Company AB (ACN) på uppdrag
  av Vägverket. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket känner ett allt större behov av att "pejla" hur de
  produkter och tjänster som Vägverket tillhandahåller,
  uppfattas av brukarna och intressenterna. Detta gäller bl.a
  vägutformning, trafikledning, vägmiljötjänster, väg- och
  trafikledningsservice, väglagstjänster och underhåll.
  1993 beslutade man att under en treårsperiod, två gånger per
  år genomföra en undersökning vars syfte är att löpande mäta
  och följa upp allmänhetens erfarenheter och användning av våra
  vägar samt att undersöka hur Vägverkets produkter och tjänster
  uppfattas av användarna.

  Undersökningen har genomförts som en postal enkätundersökning
  av GFK Sverige AB på uppdrag av Vägverket.
  Det första utskicket bestod av formulär, följebrev och två
  kartor. Efter en och en halv vecka sändes en påminnelse och
  ytterligare ca tio dagar senare sändes en ny påminnelse, med
  formulär och kartor ut. För att höja svarsfrekvensen
  genomfördes dessutom telefonintervjuer under de sista veckorna
  av undersökningen.
  Undersökningens målgrupp har definierats som den svenska
  allmänheten i åldern 16-74 år.
  Urvalet har utgjorts av ett obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret/DAFA Spar och omfattat drygt 3 000 namn,
  fördelat på Vägverkets sju väg- och trafikregioner.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - erfarenheter som motorfordonsförare
  - fordonsanvändningen
  - användning av olika vägar
  - vägverkets inriktning
  - risker i trafiken
  - trafikmiljön
  - informationskanaler om väg- och väderförhållanden
  - vintertrafik

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Urval:      Personer i åldrarna 16-74 år
  Fältarbetsperiod: hösten 1995
  Metod:      Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Standardvägning: Med hjälp av variabel 5 kan materialet
           vägas så att det blir representativt för
           hela befolkningen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 6  (2)KÖRKORT FÖR PERSONBIL  1 (3)LOC 17 WIDTH 1
                        (4)MD=-

   (6) A1 Har Du körkort för personbil?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1958 1.  Ja
      335 5.  Nej

  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0575 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Körkort för personbil 7 Antal år innehaft körkort 8 Körkort license 9 Körsträcka under ett år: 0 mil 10 Körsträcka under ett år: 1 - 500 mil 11 Körsträcka under ett år: 501 - 1000 mil 12 Körsträcka under ett år: 1001 - 1500 mil 13 Körsträcka under ett år: 1501 - 2000 mil 14 Körsträcka under ett år: 2001 - 2500 mil 15 Körsträcka under ett år: 2501 - 3000 mil 16 Körsträcka under ett år: mer än 3000 mil 17 Körsträcka under ett år: Vet ej/Ej svar 18 Körsträcka 19 Typ av bil 20 Bilutrustning: Låsningsfria bromsar 21 Bilutrustning: Krockkudde på förarplatsen 22 Bilutrustning: Krockkudde på passagerarplatsen 23 Bilutrustning: Högt placerat bromsljus 24 Bilutrustning: Katalysator 25 Kört cykel senaste 12 månaderna 26 Kört personbil senaste 12 månaderna 27 Kört lastbil/buss senaste 12 månaderna 28 Beroende av tillgång till bil 29 Bilanvändning om 5 år 30 Orsak ökad bilanvändning: Har körkort/äger bil 31 Orsak ökad bilanvändning: Sämre kollektivtrafik 32 Orsak ökad bilanvändning: Längre till jobbet 33 Orsak ökad bilanvändning: Mer skjuts inom familjen 34 Orsak ökad bilanvändning: Annat 35 Orsak ökad bilanvändning: Inget svar 36 Orsak minskad bilanvändning: Ekonomin 37 Orsak minskad bilanvändning: Miljöhänsyn 38 Orsak minskad bilanvändning: Närmare till jobbet 39 Orsak minskad bilanvändning: Mer allmänna kommunikationsmedel 40 Orsak minskad bilanvändning: Mer samåkning 41 Orsak minskad bilanvändning: Blir pensionär/för gammal 42 Orsak minskad bilanvändning: Annat 43 Orsak minskad bilanvändning: Inget svar 44 Nationella vägar: Personbil 45 Nationella vägar: Förare av lastbil/buss 46 Nationella vägar: Bussresenär 47 Nationella vägar: Cyklist 48 Regionala vägar: Personbil 49 Regionala vägar: Förare av lastbil/buss 50 Regionala vägar: Bussresenär 51 Regionala vägar: Cyklist 52 Övriga statliga vägar: Personbil 53 Övriga statliga vägar: Förare av lastbil/buss 54 Övriga statliga vägar: Bussresenär 55 Övriga statliga vägar: Cyklist 56 Betyg: Nationella vägar 57 Betyg: Regionala vägar 58 Betyg: Övriga statliga vägar 59 Nationella vägar: Ny- och ombyggnad 60 Nationella vägar: Underhåll/reparation 61 Nationella vägar: Vinterväghållning 62 Regionala vägar: Ny- och ombyggnad 63 Regionala vägar: Underhåll/reparation 64 Regionala vägar: Vinterväghållning 65 Övriga statliga vägar: Ny- och ombyggnad 66 Övriga statliga vägar: Underhåll/reparation 67 Övriga statliga vägar: Vinterväghållning 68 Viktigt: Miljöförstöringen minskar 69 Viktigt: Gamla får god omvårdnad 70 Viktigt: Landets budgetunderskott minskar 71 Viktigt: Dödade/svårt skadade i trafiken minskar 72 Viktigt: Arbetslösheten minskar 73 Viktigt: Sjukvården är bra 74 Viktigt: Barnen får god omvårdnad 75 Viktigt: Köpkraften ökar 76 Viktigt: Brottsligheten minskar 77 Begränsa bilismen i storstäderna 78 Upplevd risk med bil: Mörker 79 Upplevd risk med bil: Vinterväglag 80 Upplevd risk med bil: Vägkorsningar 81 Upplevd risk med bil: Rondeller 82 Upplevd risk med bil: Fotgängare/cyklister 83 Upplevd risk med bil: Bilisters beteende 84 Upplevd risk med bil: Smala och krokiga vägar 85 Upplevd risk med bil: Viltfara 86 Upplevd risk med bil: Avsaknad av linjemarkering 87 Upplevd risk med bil: Avsaknad av reflexstolpar 88 Upplevd risk med bil: Arbeten på väg 89 Upplevd risk med bil: Vattenplaning 90 Upplevd risk med cykel: Mörker 91 Upplevd risk med cykel: Vinterväglag 92 Upplevd risk med cykel: Vägkorsningar 93 Upplevd risk med cykel: Rondeller 94 Upplevd risk med cykel: Fotgängare/cyklister 95 Upplevd risk med cykel: Bilisters beteende 96 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 1 97 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 2 98 Mest riskabla upplevelser som bilförare, 3 99 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 1 100 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 2 101 Mest riskabla upplevelser som cyklist, 3 102 Hot mot miljön: Kärnkraften 103 Hot mot miljön: Industriutsläpp 104 Hot mot miljön: Oljeutsläpp 105 Hot mot miljön: Bilismen 106 Hot mot miljön: Växthuseffekten 107 Hot mot miljön: Uttunningen av ozonskiktet 108 Hot mot miljön: Avfallshanteringen 109 Köper miljöanpassade produkter 110 Sorterar sopor 111 Kör mindre bil - åker kollektivt eller cyklar 112 Sänker temperaturen inomhus 113 Medlem i en miljöorganisation 114 Kör bil på ett miljöanpassat sätt 115 Katalysatorn har effekt på bilavgaser 116 Bilismen är största källan till kvävedioxid 117 Kvävedioxid bidrar till försurningen 118 Motorvärmare minskar bilens avgaser 119 Förekomst i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 120 Förekomst i trafikmiljön: Avgaser 121 Förekomst i trafikmiljön: Buller 122 Förekomst i trafikmiljön: Trafikrisker 123 Besvärande i trafikmiljön: Damm och nedsmutsning 124 Besvärande i boendemiljön: Avgaser 125 Besvärande i trafikmiljön: Buller 126 Besvärande i trafikmiljön: Trafikrisker 127 Vägverkets sätt att fungera: Effektivitet 128 Vägverkets sätt att fungera: Öppenhet/ärlighet 129 Vägverkets sätt att fungera: Kunnig personal 130 Vägverkets sätt att fungera: Möjlighet få kontakt med 131 Vägverkets sätt att fungera: Personligt bemötande 132 Vägverkets sätt att fungera: Totalt sett 133 Vägverkets sätt att fungera: I trafiksäkerhetsfrågor 134 Vägverkets sätt att fungera: I miljöfrågor 135 Kontakt med Vägverket 136 Känner till trafikinformation: Radions P3 137 Känner till trafikinformation: Radio P4 138 Känner till trafikinformation: Annan radiokanal 139 Känner till trafikinformation: Text TV/TV 140 Känner till trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 141 Känner till trafikinformation: Vägsvar 142 Känner till trafikinformation: RDS-radio 143 Känner till trafikinformation: Polisen 144 Använder för trafikinformation: Radio P3 145 Använder för trafikinformation: Radio P4 146 Använder för trafikinformation: Annan radiokanal 147 Använder för trafikinformation: Text-TV/TV 148 Använder för trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 149 Använder för trafikinformation: Vägsvar 150 Använder för trafikinformation: RDS-radio 151 Använder för trafikinformation: Polisen 152 Stoppad av polisen i nykterhetskontroll 153 Körsträcka med yrkesfordon under ett år 154 Viktigt fungerar bra: Vägnät med mycket trafik 155 Viktigt fungerar bra: Trafikinformation 156 Viktigt fungerar bra: Rastplatser 157 Viktigt fungerar bra: Vägmiljö 158 Viktigt fungerar bra: Förarutbildning 159 Viktigt fungerar bra: Övervakning av hastighetsgränser 160 Viktigt fungerar bra: Övervakning av andra trafikbeteenden 161 Viktigt fungerar bra: Snöröjning och halkbekämpning 162 Viktigt fungerar bra: Utbyggnad av cykelvägar 163 Viktigt fungerar bra: Vägvisning 164 Viktigt fungerar bra: Reparationer av håligheter 165 Viktigt fungerar bra: Förbättringar av mindre vägar 166 Fungerar idag: Vägnät med mycket trafik 167 Fungerar idag: Trafikinformation 168 Fungerar idag: Rastplatser 169 Fungerar idag: Vägmiljö 170 Fungerar idag: Förarutbildning 171 Fungerar idag: Övervakning av hastighetsgränser 172 Fungerar idag: Övervakning av andra trafikbeteenden 173 Fungerar idag: Snöröjning och halkbekämpning 174 Fungerar idag: Utbyggnad av cykelvägar 175 Fungerar idag: Vägvisning 176 Fungerar idag: Reparationer av håligheter 177 Fungerar idag: Förbättringar av mindre vägar 178 Oroad: Skadas i trafiken 179 Oroad: Anhörig/vän skadas i trafiken 180 Oroad: Allvarlig sjukdom 181 Oroad: Arbetslöshet 182 Oroad: Inbrott i bostaden 183 Oroad: Arbetsolycka 184 Oroad: Oprovocerat gatuvåld 185 Tillgång till cykelhjälm: Nej 186 Tillgång till cykelhjälm: Ja 187 Tillgång till cykelhjälm: Ja, använder alltid 188 Tillgång till cykelhjälm: Ja, använder ofta 189 Tillgång till cykelhjälm: Ja, använder ibland 190 Tillgång till cykelhjälm: Ja, använder sällan 191 Tillgång till cykelhjälm: Ja, använder aldrig 192 Tillgång till cykelhjälm: Ej svar 193 Användning cykelhjälm: Alltid 194 Användning cykelhjälm: Cyklar till/från arbetet 195 Användning cykelhjälm: Sport/motionscykling 196 Användning cykelhjälm: Terrängcykling 197 Användning cykelhjälm: På vägar med mycket trafik 198 Användning cykelhjälm: På landbygdsvägar 199 Användning cykelhjälm: Andra tillfällen 200 Användning cykelhjälm: Aldrig 201 Användning cykelhjälm: Ej svar 202 Orsak inte använda hjälm: Ful/Töntig 203 Orsak inte använda hjälm: Obekväm 204 Orsak inte använda hjälm: Besvärligt ha med 205 Orsak inte använda hjälm: Liten skaderisk 206 Orsak inte använda hjälm: För dyr 207 Orsak inte använda hjälm: Annan orsak 208 Orsak inte använda hjälm: Ej svar 209 Sannolikheten för hastighetskontroll: På tätortgata med 30km/h 210 Sannolikheten för hastighetskontroll: På tätortgata med 50km/h 211 Sannolikheten för hastighetskontroll: På landsväg med 70km/h 212 Sannolikheten för hastighetskontroll: På landsväg med 90km/h 213 Sannolikheten för hastighetskontroll: På motorväg 214 Risk körkortet återkallas: Inte stanna vid stopplikt 215 Risk körkortet återkallas: Kör 50km/h utanför en skola 216 Risk körkortet återkallas: Omkörning vid backkrön 217 Risk körkortet återkallas: 1,5 promille alkoholhalt i blodet 218 Risk körkortet återkallas: 0,5 promille alkoholhalt i blodet 219 Risk körkortet återkallas: Kör 120km/h på 90-sträcka 220 Risk körkortet återkallas: Kör mot rött ljus 221 Risk körkortet återkallas: Cyklar mot rött ljus 222 Promillegräns för rattfylleri 223 Promillegräns för grovt rattfylleri 224 Arbetar ej som yrkeschaufför 225 Arbetar som yrkeschaufför 226 Yrkeschaufför: Taxi 227 Yrkeschaufför: Budbil 228 Yrkeschaufför: Buss 229 Yrkeschaufför: Utryckningsfordon 230 Yrkeschaufför: Lätt lastbil 231 Yrkeschaufför: Tung lastbil 232 Yrkeschaufför: Annat fordon 233 Yrkeschaufför: Ej svar 234 Kön 235 Ålder gruppindelning 236 Ålder 237 Bostadsort 238 Hushållsstorlek 239 Barn under 16 år i hushållet

VAR 1 SSD STUDY NR 0575              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0575


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 14 width 3 2 decimal places Vikt Valid-n=2293 Min=0.38 Max=3.25 Mean=1.0 St.Dev=0.5
VAR 6 KÖRKORT FÖR PERSONBIL A1 Loc 17 width 1 A. DINA ERFARENHETER SOM TRAFIKANT A1 Har Du körkort för personbil? 1958 1. Ja 335 5. Nej
VAR 7 ANTAL ÅR KÖRKORT A2 Loc 18 width 1 MD=9 A2 Hur många år har Du haft körkort? 194 1. 1 - 5 år 216 2. 6 - 10 år 206 3. 11 - 15 år 233 4. 16 - 20 år 249 5. 21 - 25 år 238 6. 26 - 30 år 594 7. 31 eller fler 363 9. Vet ej/Uppgift saknas
VAR 8 KÖRKORT LICENSE Loc 19 width 2 MD=99 Körkort license 01. 1 år . . 55. 55 år 363 99. Vet ej/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 52 42 26 35 39 36 39 37 35 69 39 58 29 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 40 40 52 37 48 36 60 42 40 46 53 68 35 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 47 44 42 70 43 42 44 42 58 27 36 38 13 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 57 25 31 22 16 25 10 10 12 13 14 2 2 Kod: 53 54 55 99 Frek: 4 5 3 363
VAR 9 KÖRT 0 MIL A3 Loc 21 width 1 A3 Ungefär hur många mil har Du kört personbil under de senaste 12 månaderna? SKRIV UT ANTAL MIL A3(1) 0 mil 457 1. Markerat 1836 5. Ej markerat
VAR 10 KÖRT 1-500 MIL A3 Loc 22 width 1 A3(2) <Körsträcka under ett år> 1 - 500 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 491 1. Markerat 1802 5. Ej markerat
VAR 11 KÖRT 501-1000 MIL A3 Loc 23 width 1 A3(3) <Körsträcka under ett år> 501 - 1000 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 506 1. Markerat 1787 5. Ej markerat
VAR 12 KÖRT 1001-1500 MIL A3 Loc 24 width 1 A3(4) <Körsträcka under ett år> 1001 - 1500 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 358 1. Markerat 1935 5. Ej markerat
VAR 13 KÖRT 1501-2000 MIL A3 Loc 25 width 1 A3(5) <Körsträcka under ett år> 1501 - 2000 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 2077 5. Ej markerat
VAR 14 KÖRT 2001-2500 MIL A3 Loc 26 width 1 A3(6) <Körsträcka under ett år> 2001 - 2500 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 2209 5. Ej markerat
VAR 15 KÖRT 2501-3000 MIL A3 Loc 27 width 1 A3(7) <Körsträcka under ett år> 2501 - 3000 mil <Se F.A3 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 2221 5. Ej markerat
VAR 16 KÖRT MER ÄN 3000 MIL A3 Loc 28 width 1 A3(8) <Körsträcka under ett år> 3001 mil eller mer <Se F.A3 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 2184 5. Ej markerat
VAR 17 KÖRSTRÄCKA EJ SVAR A3 Loc 29 width 1 A3(9) <Körsträcka under ett år> Vet ej/Ej svar <Se F.A3 för fullständig frågetext> 404 1. Markerat 1889 5. Ej markerat
VAR 18 KÖRSTRÄCKA Loc 30 width 4 Körsträcka Valid-n=2293 Min=0 Max=9999 Mean=1086.8 St.Dev=1236.5
VAR 19 TYP AV BIL A4 Loc 34 width 1 MD=9 A4 Vilken typ av bil kör Du oftast? 736 1. Stor (SAAB 9000, Volvo 940/850, Ford Scorpio, etc) 733 2. Medelstor (SAAB 900, Volvo 460, Audi 80, etc) 398 3. Liten (Ford Fiesta, VW Golf/Polo, Mazda 323, etc) 426 9. Uppgift saknas
VAR 20 LÅSNINGSFRIA BROMSAR A5 Loc 35 width 1 MD=9 A5 Vilken utrustning har den bil, som Du oftast kör? A5(1) Låsningsfria bromsar 399 1. Ja 1271 5. Nej 133 8. Vet ej 490 9. Uppgift saknas
VAR 21 KROCKKUDDE FÖRARPLATS A5 Loc 36 width 1 MD=9 A5(2) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på förarplatsen <Se F.A5 för fullständig frågetext> 174 1. Ja 1634 5. Nej 24 8. Vet ej 461 9. Uppgift saknas
VAR 22 KROCKKUDDE PASSAGER A5 Loc 37 width 1 MD=9 A5(3) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på passagerarplatsen <Se F.A5 för fullständig frågetext> 40 1. Ja 1747 5. Nej 24 8. Vet ej 482 9. Uppgift saknas
VAR 23 HÖGT BROMSLJUS A5 Loc 38 width 1 MD=9 A5(4) <Bilutrustning> Högt placerat bromsljus <Se F.A5 för fullständig frågetext> 582 1. Ja 1187 5. Nej 61 8. Vet ej 463 9. Uppgift saknas
VAR 24 KATALYSATOR A5 Loc 39 width 1 MD=9 A5(5) <Bilutrustning> Katalysator <Se F.A5 för fullständig frågetext> 1016 1. Ja 807 5. Nej 44 8. Vet ej 426 9. Uppgift saknas
VAR 25 CYKEL SENASTE 12 MÅN A6 Loc 40 width 1 MD=9 A6 Hur ofta har Du kört olika fordon de senaste 12 månaderna? A6(1) Cykel 316 1. Varje dag 520 2. Flera ggr/vecka 197 3. 1 gång/vecka 252 4. Ett par ggr/månad 199 5. Någon gång/månad 360 6. Mer sällan 280 7. Inte alls 21 8. Vet inte 148 9. Uppgift saknas
VAR 26 BIL SENASTE 12 MÅN A6 Loc 41 width 1 MD=9 A6(2) <Kört senaste 12 månaderna> Personbil <Se F.A6 för fullständig frågetext> 812 1. Varje dag 698 2. Flera ggr/vecka 147 3. 1 gång/vecka 94 4. Ett par ggr/månad 72 5. Någon gång/månad 107 6. Mer sällan 252 7. Inte alls 9 8. Vet inte 102 9. Uppgift saknas
VAR 27 BUSS SENASTE 12 MÅN A6 Loc 42 width 1 MD=9 A6(3) <Kört senaste 12 månaderna> Lastbil/buss <Se F.A6 för fullständig frågetext> 58 1. Varje dag 56 2. Flera ggr/vecka 20 3. 1 gång/vecka 32 4. Ett par ggr/månad 41 5. Någon gång/månad 121 6. Mer sällan 1631 7. Inte alls 24 8. Vet inte 310 9. Uppgift saknas
VAR 28 BEROENDE AV BIL B1 Loc 43 width 1 MD=9 B. FORDONSANVÄNDNING B1 Hur beroende är Du själv av att ha tillgång till bil? 911 1. Helt beroende 762 2. Ganska beroende 415 3. Inte särskilt beroende 182 4. Inte alls beroende 23 9. Uppgift saknas
VAR 29 BILANVÄNDNING OM 5 ÅR B2 Loc 44 width 1 MD=9 B2 Tror Du att Du och Ditt hushåll om fem år kommer att använda bil i hushållet mer eller mindre än nu? Antag att kostnaderna för att använda bil är på samma nivå som nu. 128 1. Mycket mer 405 2. Något mer 1429 3. Som nu 234 4. Något mindre 66 5. Mycket mindre 31 9. Uppgift saknas
VAR 30 MER BIL ÄGA KÖRKORT B3 Loc 45 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT MER ELLER MYCKET MER PÅ FRÅGA B2: B3 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mer? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) B3(1) Att jag eller annan i hushållet kommer att ha körkort/äga bil 250 1. Markerat 2043 5. Ej markerat
VAR 31 MER BIL FÄRRE BUSS B3 Loc 46 width 1 B3(2) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Att möjligheterna att använda allmänna kommunikationsmedel blir sämre <Se F.B3 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 2226 5. Ej markerat
VAR 32 MER BIL ARBETET B3 Loc 47 width 1 B3(3) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Ändrade arbetsförhållanden/kommer att få längre till jobbet <Se F.B3 för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 2100 5. Ej markerat
VAR 33 MER BIL FAMILJEN B3 Loc 48 width 1 B3(4) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Familjemedlemmar behöver mer skjuts <Se F.B3 för fullständig frågetext> 242 1. Markerat 2051 5. Ej markerat
VAR 34 MER BIL ANNAN ORSAK B3 Loc 49 width 1 B3(5) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat <Se F.B3 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 2270 5. Ej markerat
VAR 35 MER BIL INGET SVAR B3 Loc 50 width 1 B3(6) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Inget svar <Se F.B3 för fullständig frågetext> 1774 1. Markerat 519 5. Ej markerat
VAR 36 FÄRRE BIL EKONOMIN B4 Loc 51 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT ELLER MYCKET MINDRE PÅ FRÅGA B2: B4 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mindre? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) B4(1) Ekonomin 83 1. Markerat 2210 5. Ej markerat
VAR 37 FÄRRE BIL MILJÖHÄNSYN B4 Loc 52 width 1 B4(2) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Miljöhänsyn <Se F.B4 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 2230 5. Ej markerat
VAR 38 FÄRRE BIL NÄRA JOBBET B4 Loc 53 width 1 B4(3) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi kommer att flytta/får närmare till jobbet <Se F.B4 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 2250 5. Ej markerat
VAR 39 FÄRRE BIL MER BUSS B4 Loc 54 width 1 B4(4) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja använda allmänna kommunikationsmedel som buss och tåg i större utsträckning <Se F.B4 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 2250 5. Ej markerat
VAR 40 FÄRRE BIL SAMÅKNING B4 Loc 55 width 1 B4(5) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi ska börja samåka i större utsträckning <Se F.B4 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2288 5. Ej markerat
VAR 41 FÄRRE BIL FÖR GAMMAL B4 Loc 56 width 1 B4(6) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Att jag/vi då är pensionär/för gammal <Se F.B4 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 2150 5. Ej markerat
VAR 42 FÄRRE BIL ANNAT B4 Loc 57 width 1 B4(7) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat <Se F.B4 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 2265 5. Ej markerat
VAR 43 FÄRRE BIL INGET SVAR B4 Loc 58 width 1 B4(8) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Inget svar <Se F.B4 för fullständig frågetext> 2010 1. Markerat 283 5. Ej markerat
VAR 44 NATIONELL VÄG PRIVAT C1 Loc 59 width 1 MD=9 C. ANVÄNDNING AV OLIKA VÄGAR Vi ber Dig att ta fram de två kartor som bifogats, kartan över hela Sverige, som visar de nationella vägarna, kartan över Din region, som visar de regionala vägarna C1a Hur ofta använder Du de nationella vägarna, de röda vägarna på Sverigekartan? C1a(1) Som förare/passagerare i personbil 340 1. Varje dag 567 2. Någon/några ggr/vecka 695 3. Någon/några ggr/månad 546 4. Mer sällan 81 5. Aldrig 64 9. Uppgift saknas
VAR 45 NATIONELL VÄG LASTBIL C1 Loc 60 width 1 MD=9 C1a(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.C1a för fullständig frågetext> 38 1. Varje dag 38 2. Någon/några ggr/vecka 40 3. Någon/några ggr/månad 101 4. Mer sällan 1930 5. Aldrig 146 9. Uppgift saknas
VAR 46 NATIONELL VÄG RESENÄR C1 Loc 61 width 1 MD=9 C1a(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.C1a för fullständig frågetext> 45 1. Varje dag 49 2. Någon/några ggr/vecka 91 3. Någon/några ggr/månad 516 4. Mer sällan 1408 5. Aldrig 184 9. Uppgift saknas
VAR 47 NATIONELL VÄG CYKEL C1 Loc 62 width 1 MD=9 C1a(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.C1a för fullständig frågetext> 14 1. Varje dag 34 2. Någon/några ggr/vecka 51 3. Någon/några ggr/månad 183 4. Mer sällan 1812 5. Aldrig 199 9. Uppgift saknas
VAR 48 REGIONAL VÄG PERS.BIL C1 Loc 63 width 1 MD=9 C1b Hur ofta använder Du de regionala vägarna, de röda vägarna på regionkartan? C1b(1) Som förare/passagerare i personbil 404 1. Varje dag 682 2. Någon/några ggr/vecka 582 3. Någon/några ggr/månad 463 4. Mer sällan 136 5. Aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 49 REGIONAL VÄG LASTBIL C1 Loc 64 width 1 MD=9 C1b(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.C1b för fullständig frågetext> 41 1. Varje dag 38 2. Någon/några ggr/vecka 37 3. Någon/några ggr/månad 106 4. Mer sällan 1957 5. Aldrig 114 9. Uppgift saknas
VAR 50 REGIONAL VÄG RESENÄR C1 Loc 65 width 1 MD=9 C1b(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.C1b för fullständig frågetext> 57 1. Varje dag 60 2. Någon/några ggr/vecka 104 3. Någon/några ggr/månad 442 4. Mer sällan 1519 5. Aldrig 111 9. Uppgift saknas
VAR 51 REGIONAL VÄG CYKEL C1 Loc 66 width 1 MD=9 C1b(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.C1b för fullständig frågetext> 38 1. Varje dag 82 2. Någon/några ggr/vecka 116 3. Någon/några ggr/månad 326 4. Mer sällan 1612 5. Aldrig 119 9. Uppgift saknas
VAR 52 ÖVRIG VÄG PRIVAT C1 Loc 67 width 1 MD=9 C1c Hur ofta använder Du de övriga statliga vägar på landsbygden? De vägar som inte är rödmarkerade eller inte finns med kartorna, dvs de mindre vägarna på landsbygden. C1c(1) Som förare/passagerare i personbil 601 1. Varje dag 678 2. Någon/några ggr/vecka 472 3. Någon/några ggr/månad 399 4. Mer sällan 117 5. Aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 53 ÖVRIG VÄG LASTBIL C1 Loc 68 width 1 MD=9 C1c(2) <Användning övriga statliga vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.C1c för fullständig frågetext> 43 1. Varje dag 42 2. Någon/några ggr/vecka 32 3. Någon/några ggr/månad 105 4. Mer sällan 1939 5. Aldrig 132 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÖVRIG VÄG BUSSRESENÄR C1 Loc 69 width 1 MD=9 C1c(3) <Användning övriga statliga vägar> Som bussresenär <Se F.C1c för fullständig frågetext> 60 1. Varje dag 66 2. Någon/några ggr/vecka 86 3. Någon/några ggr/månad 419 4. Mer sällan 1522 5. Aldrig 140 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÖVRIG VÄG CYKLIST C1 Loc 70 width 1 MD=9 C1c(4) <Användning övriga statliga vägar> Som cyklist <Se F.C1c för fullständig frågetext> 101 1. Varje dag 213 2. Någon/några ggr/vecka 246 3. Någon/några ggr/månad 475 4. Mer sällan 1149 5. Aldrig 109 9. Uppgift saknas
VAR 56 BETYG NATIONELL VÄGAR C2 Loc 71 width 1 MD=9 C2 Vilket sammanfattande betyg vill Du sätta på olika vägtyperna idag? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA! 12(1) Betyg: De nationella vägarna (Sverigekartan) 11 1. Mycket bra 94 2. Ganska bra 207 3. Varken/eller 1404 4. Ganska dåliga 517 5. Mycket dåliga 60 9. Uppgift saknas
VAR 57 BETYG REGIONALA VÄGAR C2 Loc 72 width 1 MD=9 12(2) Betyg: De regionala vägarna (Regionkartan) <Se F.C2 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket bra 261 2. Ganska bra 440 3. Varken/eller 1278 4. Ganska dåliga 214 5. Mycket dåliga 53 9. Uppgift saknas
VAR 58 ÖVRIGA STATLIGA VÄGAR C2 Loc 73 width 1 MD=9 C2(3) Betyg: Övriga statliga vägar på landsbygden <Se F.C2 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket bra 586 2. Ganska bra 670 3. Varken/eller 712 4. Ganska dåliga 52 5. Mycket dåliga 82 9. Uppgift saknas
VAR 59 NATION.VÄG OMBYGGNAD D1 Loc 74 width 1 MD=9 D. VÄGVERKETS INRIKTNING D1 Hur mycket tycker Du att Vägverket ska satsa på ny- och ombyggnad, på underhåll respektive vinterväghållning på de olika vägtyperna (se kartorna)? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA D1(1.1) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Ny- och ombyggnad 83 1. Mycket mer 190 2. Något mer 1315 3. Som idag 464 4. Något mindre 152 5. Mycket mindre 89 9. Uppgift saknas
VAR 60 NATION.VÄG REPARATION D1 Loc 75 width 1 MD=9 D1(1.2) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket mer 27 2. Något mer 1022 3. Som idag 857 4. Något mindre 322 5. Mycket mindre 59 9. Uppgift saknas
VAR 61 NATION.VÄG SNÖRÖJNING D1 Loc 76 width 1 MD=9 D1(1.3) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket mer 82 2. Något mer 1206 3. Som idag 629 4. Något mindre 295 5. Mycket mindre 62 9. Uppgift saknas
VAR 62 REGION.VÄG OMBYGGNAD D1 Loc 77 width 1 MD=9 D1(2.1) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Ny- och ombyggnad <Se F.D1 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket mer 116 2. Något mer 1107 3. Som idag 677 4. Något mindre 240 5. Mycket mindre 93 9. Uppgift saknas
VAR 63 REGION.VÄG REPARATION D1 Loc 78 width 1 MD=9 D1(2.2) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket mer 17 2. Något mer 804 3. Som idag 946 4. Något mindre 457 5. Mycket mindre 62 9. Uppgift saknas
VAR 64 REGION.VÄG SNÖRÖJNING D1 Loc 79 width 1 MD=9 D1(2.3) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket mer 76 2. Något mer 964 3. Som idag 722 4. Något mindre 443 5. Mycket mindre 64 9. Uppgift saknas
VAR 65 ÖVRIG VÄG OMBYGGNAD D1 Loc 80 width 1 MD=9 D1(3.1) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Ny- och ombyggnad <Se F.D1 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket mer 93 2. Något mer 932 3. Som idag 722 4. Något mindre 402 5. Mycket mindre 96 9. Uppgift saknas
VAR 66 ÖVRIG VÄG REPARATION D1 Loc 81 width 1 MD=9 D1(3.2) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket mer 21 2. Något mer 596 3. Som idag 914 4. Något mindre 696 5. Mycket mindre 61 9. Uppgift saknas
VAR 67 ÖVRIG VÄG SNÖRÖJNING D1 Loc 82 width 1 MD=9 D1(3.3) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.D1 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket mer 66 2. Något mer 818 3. Som idag 717 4. Något mindre 604 5. Mycket mindre 65 9. Uppgift saknas
VAR 68 MINDRE MILJÖFÖRSTÖR D2 Loc 83 width 1 MD=9 D2 Hur viktiga eller oviktiga är följande påståenden för Dig? D2(1) Att miljöförstöringen minskar 1553 1. Mycket viktigt 657 2. Ganska viktigt 62 3. Inte särskilt viktigt 8 4. Inte alls viktigt 13 9. Uppgift saknas
VAR 69 OMVÅRDNAD AV GAMLA D2 Loc 84 width 1 MD=9 D2(2) Att de gamla får god omvårdnad <Se F.D2 för fullständig frågetext> 1822 1. Mycket viktigt 439 2. Ganska viktigt 22 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 70 BUDGETUNDERSKOTT D2 Loc 85 width 1 MD=9 D2(3) Att landets budgetunderskott minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 1454 1. Mycket viktigt 722 2. Ganska viktigt 93 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 17 9. Uppgift saknas
VAR 71 TRAFIKSKADADE MINSKAR D2 Loc 86 width 1 MD=9 D2(4) Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 1894 1. Mycket viktigt 350 2. Ganska viktigt 36 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 11 9. Uppgift saknas
VAR 72 ARBETSLÖSHET MINSKAR D2 Loc 87 width 1 MD=9 D2(5) Att arbetslösheten minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 1695 1. Mycket viktigt 532 2. Ganska viktigt 53 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 11 9. Uppgift saknas
VAR 73 BRA SJUKVÅRD D2 Loc 88 width 1 MD=9 D2(6) Att sjukvården är bra <Se F.D2 för fullständig frågetext> 1974 1. Mycket viktigt 297 2. Ganska viktigt 12 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 9 9. Uppgift saknas
VAR 74 OMVÅRDNAD AV BARN D2 Loc 89 width 1 MD=9 D2(7) Att barnen får god omvårdnad <Se F.D2 för fullständig frågetext> 1880 1. Mycket viktigt 349 2. Ganska viktigt 41 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt 18 9. Uppgift saknas
VAR 75 ÖKAD KÖPKRAFT D2 Loc 90 width 1 MD=9 D2(8) Att Din egen köpkraft ökar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 602 1. Mycket viktigt 954 2. Ganska viktigt 628 3. Inte särskilt viktigt 88 4. Inte alls viktigt 21 9. Uppgift saknas
VAR 76 MINSKAD BROTTSLIGHET D2 Loc 91 width 1 MD=9 D2(9) Att brottsligheten minskar <Se F.D2 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket viktigt 29 2. Ganska viktigt 347 3. Inte särskilt viktigt 1888 4. Inte alls viktigt 11 9. Uppgift saknas
VAR 77 BILISM I STORSTÄDER D4 Loc 92 width 1 MD=9 D4 Tycker Du att bilismen i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) ska begränsas, vara som den är eller ska man tillåta en ökning? 1158 1. Begränsas 610 2. Vara som den är 75 3. Tillåta ökning 434 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 78 RISK-BIL: MÖRKER E1 Loc 93 width 1 MD=9 E. RISKER I TRAFIKEN E1a Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du kör bil? E1a(1) Mörker 452 1. Mycket riskabelt 1086 2. Ganska riskabelt 431 3. Inte särskilt riskabelt 167 5. Kör ej bil 13 8. Vet ej 144 9. Uppgift saknas
VAR 79 RISK-BIL: VINTERVÄG E1 Loc 94 width 1 MD=9 E1a(2) <Upplevd risk med bil> Vinterväglag <Se F.E1a för fullständig frågetext> 799 1. Mycket riskabelt 947 2. Ganska riskabelt 226 3. Inte särskilt riskabelt 166 5. Kör ej bil 10 8. Vet ej 145 9. Uppgift saknas
VAR 80 RISK-BIL: VÄGKORSNING E1 Loc 95 width 1 MD=9 E1a(3) <Upplevd risk med bil> Vägkorsningar <Se F.E1a för fullständig frågetext> 261 1. Mycket riskabelt 1020 2. Ganska riskabelt 679 3. Inte särskilt riskabelt 153 5. Kör ej bil 16 8. Vet ej 164 9. Uppgift saknas
VAR 81 RISK-BIL: RONDELL E1 Loc 96 width 1 MD=9 E1a(4) <Upplevd risk med bil> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.E1a för fullständig frågetext> 83 1. Mycket riskabelt 445 2. Ganska riskabelt 1426 3. Inte särskilt riskabelt 163 5. Kör ej bil 28 8. Vet ej 148 9. Uppgift saknas
VAR 82 RISK-BIL: FOTGÄNGARE E1 Loc 97 width 1 MD=9 E1a(5) <Upplevd risk med bil> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.E1a för fullständig frågetext> 773 1. Mycket riskabelt 899 2. Ganska riskabelt 292 3. Inte särskilt riskabelt 153 5. Kör ej bil 23 8. Vet ej 153 9. Uppgift saknas
VAR 83 RISK-BIL: BILISTER E1 Loc 98 width 1 MD=9 E1a(6) <Upplevd risk med bil> Bilisters beteende <Se F.E1a för fullständig frågetext> 603 1. Mycket riskabelt 1040 2. Ganska riskabelt 314 3. Inte särskilt riskabelt 169 5. Kör ej bil 32 8. Vet ej 135 9. Uppgift saknas
VAR 84 RISK-BIL: SMALA VÄGAR E1 Loc 99 width 1 MD=9 E1a(7) <Upplevd risk med bil> Smala och krokiga vägar <Se F.E1a för fullständig frågetext> 282 1. Mycket riskabelt 925 2. Ganska riskabelt 757 3. Inte särskilt riskabelt 179 5. Kör ej bil 12 8. Vet ej 138 9. Uppgift saknas
VAR 85 RISK-BIL: VILTFARA E1 Loc 100 width 1 MD=9 E1a(8) <Upplevd risk med bil> Faran för vilt <Se F.E1a för fullständig frågetext> 702 1. Mycket riskabelt 952 2. Ganska riskabelt 305 3. Inte särskilt riskabelt 163 5. Kör ej bil 23 8. Vet ej 148 9. Uppgift saknas
VAR 86 RISK-BIL:EJ LINJEMARK E1 Loc 101 width 1 MD=9 E1a(9) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av linjemarkering <Se F.E1a för fullständig frågetext> 577 1. Mycket riskabelt 770 2. Ganska riskabelt 593 3. Inte särskilt riskabelt 179 5. Kör ej bil 43 8. Vet ej 131 9. Uppgift saknas
VAR 87 RISK-BIL: EJ REFLEX E1 Loc 102 width 1 MD=9 E1a(10) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av reflexstolpar <Se F.E1a för fullständig frågetext> 500 1. Mycket riskabelt 927 2. Ganska riskabelt 516 3. Inte särskilt riskabelt 165 5. Kör ej bil 32 8. Vet ej 153 9. Uppgift saknas
VAR 88 RISK-BIL: VÄGARBETE E1 Loc 103 width 1 MD=9 E1a(11) <Upplevd risk med bil> Arbeten på väg <Se F.E1a för fullständig frågetext> 498 1. Mycket riskabelt 843 2. Ganska riskabelt 622 3. Inte särskilt riskabelt 155 5. Kör ej bil 18 8. Vet ej 157 9. Uppgift saknas
VAR 89 RISK-BIL: VATTENPLAN E1 Loc 104 width 1 MD=9 E1a(12) <Upplevd risk med bil> Vattenplaning <Se F.E1a för fullständig frågetext> 928 1. Mycket riskabelt 713 2. Ganska riskabelt 292 3. Inte särskilt riskabelt 154 5. Kör ej bil 25 8. Vet ej 181 9. Uppgift saknas
VAR 90 RISK-CYKEL: MÖRKER E1 Loc 105 width 1 MD=9 E1b Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du cyklar? E1b(1) Mörker 611 1. Mycket riskabelt 700 2. Ganska riskabelt 455 3. Inte särskilt riskabelt 333 5. Cyklar ej 49 8. Vet ej 145 9. Uppgift saknas
VAR 91 RISK-CYKEL: VINTERVÄG E1 Loc 106 width 1 MD=9 E1b(2) <Upplevd risk med cykel> Vinterväglag <Se F.E1b för fullständig frågetext> 893 1. Mycket riskabelt 541 2. Ganska riskabelt 177 3. Inte särskilt riskabelt 458 5. Cyklar ej 61 8. Vet ej 163 9. Uppgift saknas
VAR 92 RISK-CYKEL: KORSNING E1 Loc 107 width 1 MD=9 E1b(3) <Upplevd risk med cykel> Vägkorsningar <Se F.E1b för fullständig frågetext> 495 1. Mycket riskabelt 792 2. Ganska riskabelt 478 3. Inte särskilt riskabelt 322 5. Cyklar ej 54 8. Vet ej 152 9. Uppgift saknas
VAR 93 RISK-CYKEL: RONDELL E1 Loc 108 width 1 MD=9 E1b(4) <Upplevd risk med cykel> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.E1b för fullständig frågetext> 408 1. Mycket riskabelt 561 2. Ganska riskabelt 495 3. Inte särskilt riskabelt 366 5. Cyklar ej 260 8. Vet ej 203 9. Uppgift saknas
VAR 94 RISK-CYKEL:FOTGÄNGARE E1 Loc 109 width 1 MD=9 E1b(5) <Upplevd risk med cykel> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.E1b för fullständig frågetext> 287 1. Mycket riskabelt 604 2. Ganska riskabelt 823 3. Inte särskilt riskabelt 292 5. Cyklar ej 93 8. Vet ej 194 9. Uppgift saknas
VAR 95 RISK-CYKEL: BILISTER E1 Loc 110 width 1 MD=9 E1b(6) <Upplevd risk med cykel> Bilister beteende <Se F.E1b för fullständig frågetext> 801 1. Mycket riskabelt 784 2. Ganska riskabelt 202 3. Inte särskilt riskabelt 268 5. Cyklar ej 45 8. Vet ej 193 9. Uppgift saknas
VAR 96 BIL-MEST RISKABLA 1 E2 Loc 111 width 2 MD=99 E2 Vilka av ovanstående punkter tycker Du är mest riskabla? SKRIV UT MOTSVARANDE TVÅ SIFFROR SOM FINNS TILL VÄNSTER OM RESPEKTIVE FÖRHÅLLANDE I FRÅGA E1 OVAN E2a(1) Som bilförare: I första hand 257 01. Mörker 586 02. Vinterväglag 87 03. Vägkorsningar 21 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 200 05. Fotgängares/cyklisters beteende 363 06. Bilisters beteende 29 07. Smala och krokiga vägar 225 08. Faran för vilt 58 09. Avsaknad av linjemarkering 12 10. Avsaknad av reflexstolpar 23 11. Arbeten på väg 112 12. Vattenplaning 320 99. Uppgift saknas
VAR 97 BIL-MEST RISKABLA 2 E2 Loc 113 width 2 MD=99 E2a(2) <Mest riskabla upplevelser> Som bilförare: I andra hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 254 01. Mörker 357 02. Vinterväglag 91 03. Vägkorsningar 22 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 210 05. Fotgängares/cyklisters beteende 263 06. Bilisters beteende 54 07. Smala och krokiga vägar 299 08. Faran för vilt 97 09. Avsaknad av linjemarkering 47 10. Avsaknad av reflexstolpar 74 11. Arbeten på väg 218 12. Vattenplaning 307 99. Uppgift saknas
VAR 98 BIL-MEST RISKABLA 3 E2 Loc 115 width 2 MD=99 E2a(3) <Mest riskabla upplevelser> Som bilförare: I tredje hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 195 01. Mörker 213 02. Vinterväglag 118 03. Vägkorsningar 26 04. Cirkulationsplatser (Rondeller) 188 05. Fotgängares/cyklisters beteende 232 06. Bilisters beteende 100 07. Smala och krokiga vägar 279 08. Faran för vilt 120 09. Avsaknad av linjemarkering 99 10. Avsaknad av reflexstolpar 97 11. Arbeten på väg 299 12. Vattenplaning 327 99. Uppgift saknas
VAR 99 CYKEL-MEST RISKABLA 1 E2 Loc 117 width 1 MD=9 E2b(1) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I första hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 365 1. Mörker 516 2. Vinterväglag 178 3. Vägkorsningar 52 4. Cirkulationsplatser (Rondeller) 68 5. Fotgängares/cyklisters beteende 657 6. Bilisters beteende 457 9. Uppgift saknas
VAR 100 CYKEL-MEST RISKABLA 2 E2 Loc 118 width 1 MD=9 E2b(2) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I andra hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 342 1. Mörker 461 2. Vinterväglag 320 3. Vägkorsningar 132 4. Cirkulationsplatser (Rondeller) 127 5. Fotgängares/cyklisters beteende 415 6. Bilisters beteende 496 9. Uppgift saknas
VAR 101 CYKEL-MEST RISKABLA 3 E2 Loc 119 width 1 MD=9 E2b(3) <Mest riskabla upplevelser> Som cyklist: I tredje hand <Se F.E2 för fullständig frågetext> 359 1. Mörker 239 2. Vinterväglag 381 3. Vägkorsningar 174 4. Cirkulationsplatser (Rondeller) 177 5. Fotgängares/cyklisters beteende 376 6. Bilisters beteende 587 9. Uppgift saknas
VAR 102 MILJÖHOT KÄRNKRAFT F1 Loc 120 width 1 MD=9 F. NÅGRA FRÅGOR OM MILJÖN F1 Anser Du att någon av följande faktorer utgör ett stort hot mot miljön i Sverige idag? F1(1) Kärnkraften 964 1. Ja 923 5. Nej 334 8. Vet ej 72 9. Uppgift saknas
VAR 103 MILJÖHOT IND.UTSLÄPP F1 Loc 121 width 1 MD=9 F1(2) <Hot mot miljön> Industriutsläppen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1795 1. Ja 234 5. Nej 198 8. Vet ej 66 9. Uppgift saknas
VAR 104 MILJÖHOT OLJEUTSLÄPP F1 Loc 122 width 1 MD=9 F1(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläppen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1671 1. Ja 302 5. Nej 245 8. Vet ej 75 9. Uppgift saknas
VAR 105 MILJÖHOT BILISM F1 Loc 123 width 1 MD=9 F1(4) <Hot mot miljön> Bilismen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1314 1. Ja 607 5. Nej 299 8. Vet ej 73 9. Uppgift saknas
VAR 106 MILJÖHOT VÄXTHUSEFF F1 Loc 124 width 1 MD=9 F1(5) <Hot mot miljön> Växthuseffekten <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1315 1. Ja 356 5. Nej 540 8. Vet ej 82 9. Uppgift saknas
VAR 107 MILJÖHOT OZONSKIKT F1 Loc 125 width 1 MD=9 F1(6) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.F1 för fullständig frågetext> 1689 1. Ja 207 5. Nej 350 8. Vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 108 MILJÖHOT AVFALLSHANT F1 Loc 126 width 1 MD=9 F1(7) <Hot mot miljön> Avfallshanteringen <Se F.F1 för fullständig frågetext> 991 1. Ja 679 5. Nej 538 8. Vet ej 85 9. Uppgift saknas
VAR 109 KÖPER MILJÖANPASSAD F2 Loc 127 width 1 MD=9 F2 Instämmer Du i eller instämmer Du inte i följande påståenden? F2(1) Jag köper miljöanpassade produkter 1537 1. Instämmer 398 5. Instämmer inte 309 8. Vet ej 49 9. Uppgift saknas
VAR 110 SORTERAR SOPOR F2 Loc 128 width 1 MD=9 F2(2) Jag sorterar sopor <Se F.F2 för fullständig frågetext> 1310 1. Instämmer 867 5. Instämmer inte 82 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 111 KÖR MINDRE BIL F2 Loc 129 width 1 MD=9 F2(3) Jag kör mindre bil - försöker åka kollektivt eller cykla <Se F.F2 för fullständig frågetext> 878 1. Instämmer 1219 5. Instämmer inte 136 8. Vet ej 60 9. Uppgift saknas
VAR 112 SÄNKT HUSTEMPERATUR F2 Loc 130 width 1 MD=9 F2(4) Jag har sänkt temperaturen inomhus <Se F.F2 för fullständig frågetext> 981 1. Instämmer 1144 5. Instämmer inte 126 8. Vet ej 42 9. Uppgift saknas
VAR 113 MEDLEM I MILJÖORG F2 Loc 131 width 1 MD=9 F2(5) Jag är medlem i en miljöorganisation <Se F.F2 för fullständig frågetext> 210 1. Instämmer 1946 5. Instämmer inte 74 8. Vet ej 63 9. Uppgift saknas
VAR 114 KÖR MILJÖANPASSAD F2 Loc 132 width 1 MD=9 F2(6) Jag kör bil på ett miljöanpassat sätt <Se F.F2 för fullständig frågetext> 1117 1. Instämmer 613 5. Instämmer inte 436 8. Vet ej 127 9. Uppgift saknas
VAR 115 KATALYSATORS EFFEKT F3 Loc 133 width 1 MD=9 F3 Instämmer Du eller instämmer Du inte i följande påståenden? F3(1) Katalysatorn har effekt på alla bilavgaser 976 1. Instämmer 488 5. Instämmer inte 777 8. Vet ej 52 9. Uppgift saknas
VAR 116 BILISM KVÄVEDIOXID F3 Loc 134 width 1 MD=9 F3(2) Bilismen är den största enskilda källan till utsläpp av kvävedioxider <Se F.F3 för fullständig frågetext> 715 1. Instämmer 472 5. Instämmer inte 1051 8. Vet ej 55 9. Uppgift saknas
VAR 117 FÖRSURNINGEN F3 Loc 135 width 1 MD=9 F3(3) Kvävedioxid bidrar till försurningen <Se F.F3 för fullständig frågetext> 1438 1. Instämmer 62 5. Instämmer inte 731 8. Vet ej 62 9. Uppgift saknas
VAR 118 MOTOVÄRMARE EFFEKT F3 Loc 136 width 1 MD=9 F3(4) Motorvärmare minskar bilens avgaser även vid plusgrader utomhus <Se F.F3 för fullständig frågetext> 1374 1. Instämmer 135 5. Instämmer inte 737 8. Vet ej 47 9. Uppgift saknas
VAR 119 FREKV: NEDSMUTSNING F4 Loc 137 width 1 MD=9 F4 Det finns omständigheter som kan upplevas som obehagliga eller besvärande i och kring Din bostad. a. Hur ofta upplever Du besvär/obehag där Du bor, som förorsakas av biltrafiken? b. Hur besvärande upplever Du dessa obehag? F4a(1) Hur ofta: Damm och nedsmutsning 991 1. Då och då, Ofta 1248 5. Aldrig 54 9. Uppgift saknas
VAR 120 FREKVENS: AVGASER F4 Loc 138 width 1 MD=9 F4a(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Avgaser <Se F.F4 för fullständig frågetext> 837 1. Då och då, Ofta 1398 5. Aldrig 58 9. Uppgift saknas
VAR 121 FREKVENS: BULLER F4 Loc 139 width 1 MD=9 F4a(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Buller <Se F.F4 för fullständig frågetext> 1073 1. Då och då, Ofta 1174 5. Aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 122 FREKVENS: TRAFIKRISK F4 Loc 140 width 1 MD=9 F4a(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur ofta: Trafikrisker <Se F.F4 för fullständig frågetext> 1222 1. Då och då, Ofta 1019 5. Aldrig 52 9. Uppgift saknas
VAR 123 BESVÄR: NEDSMUTSNING F4 Loc 141 width 1 MD=9 F4b(1) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Damm och nedsmutsning <Se F.F4 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket besvärande 374 2. Ganska besvärande 806 3. Inte särskilt besvärande 902 4. Inte alls besvärande 80 9. Uppgift saknas
VAR 124 BESVÄR: AVGASER F4 Loc 142 width 1 MD=9 F4b(2) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Avgaser <Se F.F4 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket besvärande 331 2. Ganska besvärande 755 3. Inte särskilt besvärande 988 4. Inte alls besvärande 73 9. Uppgift saknas
VAR 125 BESVÄR: BULLER F4 Loc 143 width 1 MD=9 F4b(3) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Buller <Se F.F4 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket besvärande 368 2. Ganska besvärande 769 3. Inte särskilt besvärande 884 4. Inte alls besvärande 69 9. Uppgift saknas
VAR 126 BESVÄR: TRAFIKRISKER F4 Loc 144 width 1 MD=9 F4b(4) <Obehag i och kring bostaden> Hur besvärande: Trafikrisker <Se F.F4 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket besvärande 489 2. Ganska besvärande 775 3. Inte särskilt besvärande 737 4. Inte alls besvärande 75 9. Uppgift saknas
VAR 127 VÄGV. EFFEKTIVT G1 Loc 145 width 1 MD=9 G. VÄRDERING AV VÄGVERKET G1 Vilket betyg sätter Du på Vägverkets sätt att vara och fungera vad gäller nedanstående faktorer? G1(1) Vägverket sköter sig/är: Effektivt 95 1. Mycket bra 776 2. Ganska bra 482 3. Varken eller 167 4. Ganska dåligt 46 5. Mycket dåligt 699 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 128 VÄGV. ÄRLIGHET G1 Loc 146 width 1 MD=9 G1(2) Vägverket sköter sig/är: Öppenhet/ärlighet <Se F.G1 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket bra 399 2. Ganska bra 466 3. Varken eller 138 4. Ganska dåligt 102 5. Mycket dåligt 1078 8. Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 129 VÄGV. KUNNIG PERSONAL G1 Loc 147 width 1 MD=9 G1(3) Vägverket sköter sig/är: Kunnig personal <Se F.G1 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket bra 664 2. Ganska bra 342 3. Varken eller 27 4. Ganska dåligt 24 5. Mycket dåligt 1015 8. Vet ej 40 9. Uppgift saknas
VAR 130 VÄGV. KONTAKT G1 Loc 148 width 1 MD=9 G1(4) Vägverket sköter sig/är: Möjlighet att få kontakt med <Se F.G1 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra 363 2. Ganska bra 346 3. Varken eller 128 4. Ganska dåligt 65 5. Mycket dåligt 1283 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 131 VÄGV. BEMÖTANDE G1 Loc 149 width 1 MD=9 G1(5) Vägverket sköter sig/är: Personligt bemötande <Se F.G1 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket bra 353 2. Ganska bra 334 3. Varken eller 63 4. Ganska dåligt 42 5. Mycket dåligt 1352 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 132 VÄGV. TOTALT SETT G2 Loc 150 width 1 MD=9 G2 Om Du så tänker på Vägverkets sätt att fungera, vilken är Din sammanfattande värdering av Vägverket totalt sett, av Vägverkets agerande i trafiksäkerhetsfrågor och Vägverkets agerande i miljöfrågor? G2(1) Vägverket sköter sig/är: Totalt sett 117 1. Mycket bra 881 2. Ganska bra 471 3. Varken eller 52 4. Ganska dåligt 22 5. Mycket dåligt 693 8. Vet ej 57 9. Uppgift saknas
VAR 133 VÄGV. TRAFIKSÄKERHET G2 Loc 151 width 1 MD=9 G2(2) Vägverket sköter sig/är: I trafiksäkerhetsfrågor <Se F.G2 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket bra 951 2. Ganska bra 383 3. Varken eller 61 4. Ganska dåligt 24 5. Mycket dåligt 647 8. Vet ej 45 9. Uppgift saknas
VAR 134 VÄGV. MILJÖFRÅGOR G2 Loc 152 width 1 MD=9 G2(3) Vägverket sköter sig/är: I miljöfrågor <Se F.G2 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket bra 583 2. Ganska bra 522 3. Varken eller 158 4. Ganska dåligt 46 5. Mycket dåligt 866 8. Vet ej 46 9. Uppgift saknas
VAR 135 KONTAKT MED VÄGVERKET G3 Loc 153 width 1 MD=9 G3 Har Du under de senaste två åren haft någon kontakt med Vägverket? 251 1. Ja, flera gånger 265 2. Ja, en gång 1685 5. Nej 75 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 136 KÄNNER RADIO P3 H1 Loc 154 width 1 MD=9 H. ÖVRIGA FRÅGOR H1 a. Känner Du till följande informationskanaler rörande trafik-, väderleks- och väglagsinformation och i så fall b. hur ofta brukar Du använda Dig av dessa? H1a(1) Känner till: Radions P3 1530 1. Ja 528 5. Nej 235 9. Uppgift saknas
VAR 137 KÄNNER RADIO P 4 H1 Loc 155 width 1 MD=9 H1a(2) Känner till: Radions P4 <Se F.H1 för fullständig frågetext> 1764 1. Ja 425 5. Nej 104 9. Uppgift saknas
VAR 138 KÄNNER ANNAN KANAL H1 Loc 156 width 1 MD=9 H1a(3) Känner till: Annan radiokanal <Se F.H1 för fullständig frågetext> 390 1. Ja 1234 5. Nej 669 9. Uppgift saknas
VAR 139 KÄNNER TEXT-TV H1 Loc 157 width 1 MD=9 H1a(4) Känner till: Text TV/TV <Se F.H1 för fullständig frågetext> 1303 1. Ja 678 5. Nej 312 9. Uppgift saknas
VAR 140 KÄNNER TIC H1 Loc 158 width 1 MD=9 H1a(5) Känner till: Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 370 1. Ja 1692 5. Nej 231 9. Uppgift saknas
VAR 141 KÄNNER VÄGSVAR H1 Loc 159 width 1 MD=9 H1a(6) Känner till: "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 364 1. Ja 1750 5. Nej 179 9. Uppgift saknas
VAR 142 KÄNNER RDS-RADIO H1 Loc 160 width 1 MD=9 H1a(7) Känner till: RDS-radio <Se F.H1 för fullständig frågetext> 679 1. Ja 1410 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 143 KÄNNER POLISEN H1 Loc 161 width 1 MD=9 H1a(8) Känner till: Polisen <Se F.H1 för fullständig frågetext> 98 1. Ja 89 5. Nej 2106 9. Uppgift saknas
VAR 144 ANVÄND RADIO P3 H1 Loc 162 width 1 MD=9 H1b(1) Användning: Radions P3 <Se F.H1 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ofta 417 2. Ganska ofta 729 3. Inte särskilt ofta 219 4. Aldrig 766 9. Uppgift saknas
VAR 145 ANVÄND RADIO P4 H1 Loc 163 width 1 MD=9 H1b(2) Användning: Radions P4 <Se F.H1 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ofta 531 2. Ganska ofta 639 3. Inte särskilt ofta 222 4. Aldrig 551 9. Uppgift saknas
VAR 146 ANVÄND ANNAN KANAL H1 Loc 164 width 1 MD=9 H1b(3) Användning: Annan radiokanal <Se F.H1 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ofta 122 2. Ganska ofta 81 3. Inte särskilt ofta 36 4. Aldrig 1904 9. Uppgift saknas
VAR 147 ANVÄND TEXT-TV H1 Loc 165 width 1 MD=9 H1b(4) Användning: Text-TV/TV <Se F.H1 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ofta 253 2. Ganska ofta 519 3. Inte särskilt ofta 376 4. Aldrig 992 9. Uppgift saknas
VAR 148 ANVÄND TIC H1 Loc 166 width 1 MD=9 H1b(5) Användning: Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket ofta 42 2. Ganska ofta 122 3. Inte särskilt ofta 194 4. Aldrig 1919 9. Uppgift saknas
VAR 149 ANVÄND VÄGSVAR H1 Loc 167 width 1 MD=9 H1b(6) Användning: "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.H1 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket ofta 8 2. Ganska ofta 72 3. Inte särskilt ofta 294 4. Aldrig 1918 9. Uppgift saknas
VAR 150 ANVÄND RDS-RADIO H1 Loc 168 width 1 MD=9 H1b(7) Användning: RDS-radio <Se F.H1 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ofta 98 2. Ganska ofta 131 3. Inte särskilt ofta 363 4. Aldrig 1612 9. Uppgift saknas
VAR 151 ANVÄND POLISEN H1 Loc 169 width 1 MD=9 H1b(8) Användning: Polisen <Se F.H1 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket ofta 26 2. Ganska ofta 302 3. Inte särskilt ofta 742 4. Aldrig 1209 9. Uppgift saknas
VAR 152 NYKTERHETSKONTROLL H2 Loc 170 width 1 MD=9 H2 När blev Du senast stoppad av polisen i en nykterhetskontroll? 26 1. Senaste veckan 53 2. För ungefär en månad sedan 104 3. För ungefär 2-3 månader sedan 127 4. För ungefär ett halvår sedan 210 5. För ungefär ett år sedan 188 6. För ungefär 2 år sedan 603 7. Längre sedan 936 8. Har aldrig hänt 46 9. Uppgift saknas
VAR 153 KÖRSTRÄCKA YRKESFORD X3 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 X3 Ungefär hur många mil har Du kört som yrkesförare under de senaste 12 månaderna? 9 1. Noll (0) 34 2. 1-1000 mil 33 3. 1001-5000 mil 25 4. Över 5001 mil 2184 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 154 VIKTIG VÄGNÄT X14 Loc 172 width 1 MD=9 X14a Hur viktigt är det att följande områden fungerar bra? X14a(1) Utbyggnad av vägnätet i områden med mycket trafik 821 1. Mycket viktigt 1029 2. Ganska viktigt 272 3. Varken/eller 96 4. Inte särskilt viktigt 27 5. Inte alls viktigt 48 9. Uppgift saknas
VAR 155 VIKTIG TRAFIKINFO X14 Loc 173 width 1 MD=9 X14a(2) <Viktigt att det fungerar bra> Trafikinformation (väglag, vägarbeten, köer etc) <Se F.X14a för fullständig frågetext> 957 1. Mycket viktigt 974 2. Ganska viktigt 218 3. Varken/eller 89 4. Inte särskilt viktigt 11 5. Inte alls viktigt 44 9. Uppgift saknas
VAR 156 VIKTIG RASTPLATSER X14 Loc 174 width 1 MD=9 X14a(3) <Viktigt att det fungerar bra> Rastplatser; tillgång och standard <Se F.X14a för fullständig frågetext> 427 1. Mycket viktigt 1036 2. Ganska viktigt 549 3. Varken/eller 199 4. Inte särskilt viktigt 33 5. Inte alls viktigt 49 9. Uppgift saknas
VAR 157 VIKTIG VÄGMILJÖ X14 Loc 175 width 1 MD=9 X14a(4) <Viktigt att det fungerar bra> Vägmiljö (bullerplank, vägkanter, planteringar etc.) <Se F.X14a för fullständig frågetext> 400 1. Mycket viktigt 916 2. Ganska viktigt 660 3. Varken/eller 228 4. Inte särskilt viktigt 37 5. Inte alls viktigt 52 9. Uppgift saknas
VAR 158 VIKTIG FÖRARUTBILDN X14 Loc 176 width 1 MD=9 X14a(5) <Viktigt att det fungerar bra> Förarutbildning <Se F.X14a för fullständig frågetext> 1342 1. Mycket viktigt 656 2. Ganska viktigt 206 3. Varken/eller 36 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 44 9. Uppgift saknas
VAR 159 VIKTIG HASTIGHET X14 Loc 177 width 1 MD=9 X14a(6) <Viktigt att det fungerar bra> Övervakning av hastighetsgränser <Se F.D1 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket viktigt 851 2. Ganska viktigt 455 3. Varken/eller 255 4. Inte särskilt viktigt 95 5. Inte alls viktigt 36 9. Uppgift saknas
VAR 160 VIKTIG TRAFIKBETEEND X14 Loc 178 width 1 MD=9 X14a(7) <Viktigt att det fungerar bra> Övervakning av andra trafikbeteenden <Se F.X14a för fullständig frågetext> 873 1. Mycket viktigt 956 2. Ganska viktigt 325 3. Varken/eller 74 4. Inte särskilt viktigt 21 5. Inte alls viktigt 44 9. Uppgift saknas
VAR 161 VIKTIG SNÖRÖJNING X14 Loc 179 width 1 MD=9 X14a(8) <Viktigt att det fungerar bra> Snöröjning och halkbekämpning <Se F.X14a för fullständig frågetext> 1332 1. Mycket viktigt 739 2. Ganska viktigt 146 3. Varken/eller 37 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 34 9. Uppgift saknas
VAR 162 VIKTIG CYKELVÄGAR X14 Loc 180 width 1 MD=9 X14a(9) <Viktigt att det fungerar bra> Utbyggnad av cykelvägar <Se F.X14a för fullständig frågetext> 851 1. Mycket viktigt 895 2. Ganska viktigt 372 3. Varken/eller 114 4. Inte särskilt viktigt 26 5. Inte alls viktigt 35 9. Uppgift saknas
VAR 163 VIKTIG VÄGVISNING X14 Loc 181 width 1 MD=9 X14a(10) <Viktigt att det fungerar bra> Vägvisning (skyltning för att hitta till destinationsort) <Se F.X14a för fullständig frågetext> 1141 1. Mycket viktigt 883 2. Ganska viktigt 192 3. Varken/eller 34 4. Inte särskilt viktigt 0 5. Inte alls viktigt 43 9. Uppgift saknas
VAR 164 VIKTIG REPARATIONER X14 Loc 182 width 1 MD=9 X14a(11) <Viktigt att det fungerar bra> Reparationer av håligheter/spårbildningar i vägbanan <Se F.X14a för fullständig frågetext> 1391 1. Mycket viktigt 777 2. Ganska viktigt 81 3. Varken/eller 5 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 38 9. Uppgift saknas
VAR 165 VIKTIG MINDRE VÄGAR X14 Loc 183 width 1 MD=9 X14a(12) <Viktigt att det fungerar bra> Förbättringar av de mindre vägarna på landsbygden <Se F.X14a för fullständig frågetext> 862 1. Mycket viktigt 979 2. Ganska viktigt 347 3. Varken/eller 67 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 32 9. Uppgift saknas
VAR 166 FUNGERAR VÄGNÄT X14 Loc 184 width 1 MD=9 X14b Hur väl tycker Du att dessa områden fungerar idag? X14b(1) Utbyggnad av vägnätet i områden med mycket trafik 181 1. Mycket bra 1300 2. Ganska bra 566 3. Varken/eller 157 4. Ganska dåligt 28 5. Mycket dåligt 61 9. Uppgift saknas
VAR 167 FUNGERAR TRAFIKINFO X14 Loc 185 width 1 MD=9 X14b(2) <Fungerar idag> Trafikinformation (väglag, vägarbeten, köer etc.) <Se F.X14b för fullständig frågetext> 176 1. Mycket bra 1158 2. Ganska bra 623 3. Varken/eller 230 4. Ganska dåligt 41 5. Mycket dåligt 65 9. Uppgift saknas
VAR 168 FUNGERAR RASTPLATS X14 Loc 186 width 1 MD=9 X14b(3) <Fungerar idag> Rastplatser; tillgång och standard <Se F.X14b för fullständig frågetext> 158 1. Mycket bra 1018 2. Ganska bra 710 3. Varken/eller 302 4. Ganska dåligt 47 5. Mycket dåligt 58 9. Uppgift saknas
VAR 169 FUNGERAR VÄGMILJÖ X14 Loc 187 width 1 MD=9 X14b(4) <Fungerar idag> Vägmiljö (bullerplank, vägkanter, planteringar etc.) <Se F.X14b för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bra 867 2. Ganska bra 1037 3. Varken/eller 192 4. Ganska dåligt 28 5. Mycket dåligt 70 9. Uppgift saknas
VAR 170 FUNGERAR FÖRARUTBILD X14 Loc 188 width 1 MD=9 X14b(5) <Fungerar idag> Förarutbildning <Se F.X14b för fullständig frågetext> 164 1. Mycket bra 981 2. Ganska bra 786 3. Varken/eller 249 4. Ganska dåligt 37 5. Mycket dåligt 76 9. Uppgift saknas
VAR 171 FUNGERAR HASTIGHET X14 Loc 189 width 1 MD=9 X14b(6) <Fungerar idag> Övervakning av hastighetsgränser <Se F.X14b för fullständig frågetext> 159 1. Mycket bra 799 2. Ganska bra 761 3. Varken/eller 403 4. Ganska dåligt 110 5. Mycket dåligt 61 9. Uppgift saknas
VAR 172 FUNGERAR TRAF.BETEEN X14 Loc 190 width 1 MD=9 X14b(7) <Fungerar idag> Övervakning av andra trafikbeteenden <Se F.X14b för fullständig frågetext> 67 1. Mycket bra 593 2. Ganska bra 769 3. Varken/eller 576 4. Ganska dåligt 223 5. Mycket dåligt 65 9. Uppgift saknas
VAR 173 FUNGERAR SNÖRÖJNING X14 Loc 191 width 1 MD=9 X14b(8) <Fungerar idag> Snöröjning och halkbekämpning <Se F.X14b för fullständig frågetext> 126 1. Mycket bra 1050 2. Ganska bra 574 3. Varken/eller 407 4. Ganska dåligt 86 5. Mycket dåligt 50 9. Uppgift saknas
VAR 174 FUNGERAR CYKELVÄG X14 Loc 192 width 1 MD=9 X14b(9) <Fungerar idag> Utbyggnad av cykelvägar <Se F.X14b för fullständig frågetext> 102 1. Mycket bra 670 2. Ganska bra 874 3. Varken/eller 457 4. Ganska dåligt 130 5. Mycket dåligt 60 9. Uppgift saknas
VAR 175 FUNGERAR VÄGVISNING X14 Loc 193 width 1 MD=9 X14b(10) <Fungerar idag> Vägvisning (skyltning för att hitta till destinationen) <Se F.X14b för fullständig frågetext> 211 1. Mycket bra 1242 2. Ganska bra 524 3. Varken/eller 221 4. Ganska dåligt 36 5. Mycket dåligt 59 9. Uppgift saknas
VAR 176 FUNGERAR REPARATION X14 Loc 194 width 1 MD=9 X14b(11) <Fungerar idag> Reparationer av håligheter/spårbildningar i vägbanan <Se F.X14b för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra 686 2. Ganska bra 681 3. Varken/eller 642 4. Ganska dåligt 181 5. Mycket dåligt 58 9. Uppgift saknas
VAR 177 FUNGERAR MINDRE VÄG X14 Loc 195 width 1 MD=9 X14b(12) <Fungerar idag> Förbättringar av de mindre vägarna på landsbygden <Se F.X14b för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra 364 2. Ganska bra 824 3. Varken/eller 686 4. Ganska dåligt 339 5. Mycket dåligt 55 9. Uppgift saknas
VAR 178 ORO TRAFIKSKADA X20 Loc 196 width 1 MD=9 X20 Hur oroad är Du över att råka ut för något av följande? X20(1) En trafikolycka och skada Dig själv eller andra 554 1. Mycket oroad 692 2. Ganska oroad 453 3. Varken/eller 473 4. Inte särskilt oroad 82 5. Inte alls oroad 39 9. Uppgift saknas
VAR 179 ORO ANHÖRIG SKADAS X20 Loc 197 width 1 MD=9 X20(2) <Oroad över att råka ut för> Att någon i den närmaste omgivning ska skadas eller dödas i trafiken <Se F.X20 för fullständig frågetext> 850 1. Mycket oroad 755 2. Ganska oroad 334 3. Varken/eller 282 4. Inte särskilt oroad 41 5. Inte alls oroad 31 9. Uppgift saknas
VAR 180 ORO SJUKDOM X20 Loc 198 width 1 MD=9 X20(3) <Oroad över att råka ut för> Allvarlig sjukdom <Se F.X20 för fullständig frågetext> 467 1. Mycket oroad 640 2. Ganska oroad 575 3. Varken/eller 472 4. Inte särskilt oroad 101 5. Inte alls oroad 38 9. Uppgift saknas
VAR 181 ORO ARBETSLÖSHET X20 Loc 199 width 1 MD=9 X20(4) <Oroad över att råka ut för> Arbetslöshet <Se F.X20 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket oroad 501 2. Ganska oroad 510 3. Varken/eller 559 4. Inte särskilt oroad 380 5. Inte alls oroad 63 9. Uppgift saknas
VAR 182 ORO INBROTT X20 Loc 200 width 1 MD=9 X20(5) <Oroad över att råka ut för> Inbrott i Din bostad <Se F.X20 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket oroad 556 2. Ganska oroad 584 3. Varken/eller 671 4. Inte särskilt oroad 165 5. Inte alls oroad 45 9. Uppgift saknas
VAR 183 ORO ARBETSOLYCKA X20 Loc 201 width 1 MD=9 X20(6) <Oroad över att råka ut för> Arbetsolycka <Se F.X20 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket oroad 348 2. Ganska oroad 579 3. Varken/eller 669 4. Inte särskilt oroad 433 5. Inte alls oroad 69 9. Uppgift saknas
VAR 184 ORO GATUVÅLD X20 Loc 202 width 1 MD=9 X20(7) <Oroad över att råka ut för> Bli utsatt för oprovocerat gatuvåld <Se F.X20 för fullständig frågetext> 419 1. Mycket oroad 589 2. Ganska oroad 477 3. Varken/eller 615 4. Inte särskilt oroad 154 5. Inte alls oroad 39 9. Uppgift saknas
VAR 185 TILLGÅNG HJÄLM NEJ X21 Loc 203 width 1 X21 Har Du tillgång till en egen cykelhjälm eller någon som Du lätt kan låna? X21(1) Nej 1746 1. Markerat 547 5. Ej markerat
VAR 186 TILLGÅNG HJÄLM JA X21 Loc 204 width 1 X21(2) <Tillgång till cykelhjälm> Ja <Se F.X21 för fullständig frågetext> 476 1. Markerat 1817 5. Ej markerat
VAR 187 ANVÄND HJÄLM ALLTID X21 Loc 205 width 1 X21(3) <Tillgång till cykelhjälm> Ja, använder alltid <Se F.X21 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 2207 5. Ej markerat
VAR 188 ANVÄNDER HJÄLM OFTA X21 Loc 206 width 1 X21(4) <Tillgång till cykelhjälm> Ja, använder ofta <Se F.X21 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 2214 5. Ej markerat
VAR 189 ANVÄND HJÄLM IBLAND X21 Loc 207 width 1 X21(5) <Tillgång till cykelhjälm> Ja, använder ibland <Se F.X21 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 2228 5. Ej markerat
VAR 190 ANVÄND HJÄLM SÄLLAN X21 Loc 208 width 1 X21(6) <Tillgång till cykelhjälm> Ja, använder sällan <Se F.X21 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 2216 5. Ej markerat
VAR 191 ANVÄND HJÄLM ALDRIG X21 Loc 209 width 1 X21(7) <Tillgång till cykelhjälm> Ja, använder aldrig <Se F.X21 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 2125 5. Ej markerat
VAR 192 TILLG. HJÄLM EJ SVAR X21 Loc 210 width 1 X21(8) <Tillgång till cykelhjälm> Ej svar <Se F.X21 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 2222 5. Ej markerat
VAR 193 CYKELHJÄLM ALLTID X22 Loc 211 width 1 X22 I vilka sammanhang använder Du hjälmen? X22(1) Alltid 75 1. Markerat 2218 5. Ej markerat
VAR 194 HJÄLM TILL/FR ARBETE X22 Loc 212 width 1 X22(2) <Användning cykelhjälm> Cyklar till/från arbetet <Se F.X22 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 2247 5. Ej markerat
VAR 195 HJÄLM MOTIONSCYKLING X22 Loc 213 width 1 X22(3) <Användning cykelhjälm> Sport/motionscykling <Se F.X22 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 2186 5. Ej markerat
VAR 196 HJÄLM TERRÄNGCYKLING X22 Loc 214 width 1 X22(4) <Användning cykelhjälm> Terrängcykling <Se F.X22 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 2272 5. Ej markerat
VAR 197 HJÄLM TRAFIKERAD VÄG X22 Loc 215 width 1 X22(5) <Användning cykelhjälm> På vägar med mycket trafik <Se F.X22 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 2216 5. Ej markerat
VAR 198 HJÄLM LANBYGDSVÄG X22 Loc 216 width 1 X22(6) <Användning cykelhjälm> På landbygdsvägar <Se F.X22 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 2226 5. Ej markerat
VAR 199 HJÄLM ANNAN ORSAK X22 Loc 217 width 1 X22(7) <Användning cykelhjälm> Andra tillfällen <Se F.X22 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 2279 5. Ej markerat
VAR 200 CYKELHJÄLM ALDRIG X22 Loc 218 width 1 X22(8) <Användning cykelhjälm> Aldrig <Se F.X22 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 2134 5. Ej markerat
VAR 201 CYKELHJÄLM EJ SVAR X22 Loc 219 width 1 X22(9) <Användning cykelhjälm> Ej svar <Se F.X22 för fullständig frågetext> 1845 1. Markerat 448 5. Ej markerat
VAR 202 EJ HJÄLM: FUL/TÖNTIG X23 Loc 220 width 1 X23 (Du som inte alltid använder cykelhjälm) Vad är orsaken eller orsakerna till att Du inte använder cykelhjälm? X23(1) Känner mig ful/töntig 423 1. Markerat 1870 5. Ej markerat
VAR 203 EJ HJÄLM: OBEKVÄM X23 Loc 221 width 1 X23(2) <Orsak inte alltid använder hjälm> Obekvämt att använda <Se F.X23 för fullständig frågetext> 418 1. Markerat 1875 5. Ej markerat
VAR 204 EJ HJÄLM: BESVÄRLIG X23 Loc 222 width 1 X23(3) <Orsak inte alltid använder hjälm> Besvärligt att ha med sig <Se F.X23 för fullständig frågetext> 474 1. Markerat 1819 5. Ej markerat
VAR 205 EJ HJÄLM: LITEN RISK X23 Loc 223 width 1 X23(4) <Orsak inte alltid använder hjälm> Känner liten risk att skada mig <Se F.X23 för fullständig frågetext> 584 1. Markerat 1709 5. Ej markerat
VAR 206 EJ HJÄLM: DYR X23 Loc 224 width 1 X23(5) <Orsak inte alltid använder hjälm> Hjälmar är för dyra <Se F.X23 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 2195 5. Ej markerat
VAR 207 EJ HJÄLM: ANNAT X23 Loc 225 width 1 X23(6) <Orsak inte alltid använder hjälm> Annan orsak <Se F.X23 för fullständig frågetext> 590 1. Markerat 1703 5. Ej markerat
VAR 208 EJ HJÄLM: EJ SVAR X23 Loc 226 width 1 X23(7) <Orsak inte alltid använder hjälm> Ej svar <Se F.X23 för fullständig frågetext> 523 1. Markerat 1770 5. Ej markerat
VAR 209 KONTROLL 30KM/H GATA X34 Loc 227 width 1 MD=9 X34 Hur stor upplever Du att sannolikheten för hastighetskontroll är på olika typer av vägar? X34(1) Tätortgata med 30km/h 306 1. Stor 511 2. Ganska stor 323 3. Varken eller 377 4. Ganska liten 191 5. Liten 222 6. Mycket liten 118 7. Obefintlig 181 8. Vet ej 64 9. Uppgift saknas
VAR 210 KONTROLL 50KM/H GATA X34 Loc 228 width 1 MD=9 X34(2) <Sannolikhet för hastighetskontroll> Tätortgata med 50km/h <Se F.X34 för fullständig frågetext> 260 1. Stor 729 2. Ganska stor 403 3. Varken eller 347 4. Ganska liten 169 5. Liten 160 6. Mycket liten 40 7. Obefintlig 142 8. Vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 211 KONTROLL 70KM/H VÄG X34 Loc 229 width 1 MD=9 X34(3) <Sannolikhet för hastighetskontroll> Landsväg med 70km/h <Se F.X34 för fullständig frågetext> 170 1. Stor 677 2. Ganska stor 549 3. Varken eller 367 4. Ganska liten 178 5. Liten 150 6. Mycket liten 25 7. Obefintlig 134 8. Vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 212 KONTROLL 90KM/H VÄG X34 Loc 230 width 1 MD=9 X34(4) <Sannolikhet för hastighetskontroll> Landsväg med 90km/h <Se F.X34 för fullständig frågetext> 128 1. Stor 501 2. Ganska stor 527 3. Varken eller 467 4. Ganska liten 247 5. Liten 209 6. Mycket liten 46 7. Obefintlig 134 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 213 KONTROLL MOTORVÄG X34 Loc 231 width 1 MD=9 X34(5) <Sannolikhet för hastighetskontroll> Motorväg <Se F.X34 för fullständig frågetext> 106 1. Stor 257 2. Ganska stor 332 3. Varken eller 451 4. Ganska liten 314 5. Liten 365 6. Mycket liten 199 7. Obefintlig 219 8. Vet ej 50 9. Uppgift saknas
VAR 214 EJ STANNAT VID STOPP X35 Loc 232 width 1 MD=9 X35 Vid vilka trafikförseelser riskerar Du att få körkortet återkallat? X35(1) Inte stannat vid stopplikt 1318 1. Markerat 845 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 215 KÖR 50KM/H VID SKOLA X35 Loc 233 width 1 MD=9 X35(2) <Risk att få körkortet återkallat> Kört 50km/h utanför skola där det är 30km/h <Se F.X35 för fullständig frågetext> 1619 1. Markerat 544 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 216 OMKÖRNING BACKKRÖN X35 Loc 234 width 1 MD=9 X35(3) <Risk att få körkortet återkallat> Gjort en omkörning vid backkrön med skymt sikt <Se F.X35 för fullständig frågetext> 1243 1. Markerat 920 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 217 1,5 PROMILLES ALK X35 Loc 235 width 1 MD=9 X35(4) <Risk att få körkortet återkallat> Vid 1,5 promilles alkoholhalt i blodet <Se F.X35 för fullständig frågetext> 2079 1. Markerat 84 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 218 0,5 PROMILLES ALK X35 Loc 236 width 1 MD=9 X35(5) <Risk att få körkortet återkallat> Vid 0,5 promilles alkoholhalt i blodet <Se F.X35 för fullständig frågetext> 1371 1. Markerat 792 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 219 120KM/H PÅ 90-VÄG X35 Loc 237 width 1 MD=9 X35(6) <Risk att få körkortet återkallat> Kört 120km/h på 90-sträcka <Se F.X35 för fullständig frågetext> 1723 1. Markerat 440 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 220 KÖR MOT RÖTT LJUS X35 Loc 238 width 1 MD=9 X35(7) <Risk att få körkortet återkallat> Kört bil mot rött ljus <Se F.X35 för fullständig frågetext> 1634 1. Markerat 529 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 221 CYKLAR MOT RÖTT LJUS X35 Loc 239 width 1 MD=9 X35(8) <Risk att få körkortet återkallat> Cyklat mot rött ljus <Se F.X35 för fullständig frågetext> 428 1. Markerat 1735 5. Ej markerat 130 9. Uppgift saknas
VAR 222 GRÄNS RATTFYLLERI X36 Loc 240 width 2 MD=99 X36 Känner Du till promillegränserna för rattfylleri resp grovt rattfylleri? X36(1) Rattfylleri 78 01. 0,1 promille 812 02. 0,2 promille 51 03. 0,3 promille 5 04. 0,4 promille 334 05. 0,5 promille 4 06. 0,6 promille 2 07. 0,7 promille 4 08. 0,8 promille 31 09. 1,0 promille 4 10. 1,2 promille 13 11. 1,5 promille 2 12. 2,0 promille 2 13. 2,5 promille 951 99. Vet ej/Uppgift saknas
VAR 223 GRÄNS GROVT RATTFYLL X36 Loc 242 width 2 MD=99 X36(2) <Promillegräns> Grovt rattfylleri <Se F.X36 för fullständig frågetext> 10 01. 0,1 promille 13 02. 0,2 promille 8 03. 0,3 promille 6 04. 0,4 promille 271 05. 0,5 promille 5 06. 0,6 promille 18 07. 0,7 promille 50 08. 0,8 promille 2 09. 0,9 promille 279 10. 1,0 promille 1 11. 1,1 promille 19 12. 1,2 promille 409 13. 1,5 promille 2 14. 1,6 promille 13 15. 2,0 promille 1 16. 2,3 promille 2 17. 2,5 promille 2 18. 4,0 promille 1182 99. Vet ej/Uppgift saknas
VAR 224 EJ YRKESCHAUFFÖR X Loc 244 width 1 X Arbetar Du som yrkeschaufför? X(1) Nej 2172 1. Markerat 121 5. Ej markerat
VAR 225 YRKESCHAUFFÖR X Loc 245 width 1 X(2) <Yrkeschaufför> Ja <Se F.X för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 2184 5. Ej markerat
VAR 226 CHAUFFÖR TAXI X Loc 246 width 1 X(3) <Yrkeschaufför> Taxi <Se F.X för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 2275 5. Ej markerat
VAR 227 CHAUFFÖR BUDBIL X Loc 247 width 1 X(4) <Yrkeschaufför> Budbil <Se F.X för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2285 5. Ej markerat
VAR 228 CHAUFFÖR BUSS X Loc 248 width 1 X(5) <Yrkeschaufför> Buss <Se F.X för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 2272 5. Ej markerat
VAR 229 CHAUFFÖR UTRYCKN.FORD X Loc 249 width 1 X(6) <Yrkeschaufför> Utryckningsfordon <Se F.X för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 2277 5. Ej markerat
VAR 230 CHAUFFÖR LÄTT LASTBIL X Loc 250 width 1 X(7) <Yrkeschaufför> Lätt lastbil <Se F.X för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 2277 5. Ej markerat
VAR 231 CHAUFFÖR TUNG LASTBIL X Loc 251 width 1 X(8) <Yrkeschaufför> Tung lastbil <Se F.X för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 2245 5. Ej markerat
VAR 232 CHAUFFÖR ANNAT FORDON X Loc 252 width 1 X(9) <Yrkeschaufför> Annat fordon <Se F.X för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 2263 5. Ej markerat
VAR 233 CHAUFFÖR EJ SVAR X Loc 253 width 1 X(10) <Yrkeschaufför> Ej svar <Se F.X för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2281 5. Ej markerat
VAR 234 KÖN I1 Loc 254 width 1 I. BAKGRUNDSFRÅGOR Slutligen önskar vi några uppgifter om Dig själv. Vi använder dessa uppgifter endast för tabellsammansättningar. I1 Kön 1187 1. Man 1106 2. Kvinna
VAR 235 ÅLDER GRUPPINDELNING I2 Loc 255 width 1 MD=9 I2 Ålder gruppindelning 334 1. 16-24 år 867 2. 25-44 år 801 3. 45-64 år 277 4. 65-74 år 14 9. Uppgift saknas
VAR 236 ÅLDER Loc 256 width 2 MD=99 Ålder 16. 16 år . . 74. 74 år 14 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 39 40 30 36 42 38 36 37 36 46 42 36 41 46 50 42 44 41 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 37 46 45 38 36 47 51 48 43 51 37 48 44 43 45 53 56 44 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 48 42 39 34 40 39 25 46 40 25 33 26 31 35 31 30 24 25 Kod: 70 71 72 73 74 99 Frek: 34 22 27 26 23 14
VAR 237 BOSTADSORT I3 Loc 258 width 1 MD=9 I3 I vilken typ av tätort bor Du? 346 1. I Stockholm, Göteborg eller Malmö 669 2. I en tätort med 25 000 - 200 000 invånare 484 3. I en tätort med 5 000 - 24 999 invånare 249 4. I en tätort med 2 000 - 4 999 invånare 207 5. I en tätort med 200 - 1 999 invånare 330 6. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 invånare 8 9. Uppgift saknas
VAR 238 HUSHÅLLSSTORLEK I5 Loc 259 width 1 MD=9 I5 Hushållsstorlek 390 1. 1 person 851 2. 2 personer 1036 3. 3 eller flera personer 16 9. Uppgift saknas
VAR 239 BARN UNDER 16 ÅR I6 Loc 260 width 1 MD=9 I6 Hur många barn under 16 år finns i hushållet? 1453 1. Inga barn 358 2. 1 barn 314 3. 2 barn 108 4. 3 barn 36 5. 4 eller fler barn 24 9. Uppgift saknas