VÄGAR OCH TRAFIK
               VÅREN 1996
                SSD 0576

              Primärforskare
                Vägverket

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i Vägar och trafik våren 1996 samlades
  ursprungligen in av A.C. Nielsen Company AB (ACN) på uppdrag
  av Vägverket. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Vägverket känner ett allt större behov av att "pejla" hur de
  produkter och tjänster som Vägverket tillhandahåller,
  uppfattas av brukarna och intressenterna. Detta gäller bl.a
  vägutformning, trafikledning, vägmiljötjänster, väg- och
  trafikledningsservice, väglagstjänster och underhåll.
  1993 beslutade man att under en treårsperiod, två gånger per
  år genomföra en undersökning vars syfte är att löpande mäta
  och följa upp allmänhetens erfarenheter och användning av våra
  vägar samt att undersöka hur Vägverkets produkter och tjänster
  uppfattas av användarna.

  Undersökningen har genomförts som en postal enkätundersökning
  av A.C. Nielsen Company (ACN) på uppdrag av Vägverket.
  En dryg vecka efter utsändning av frågeformulär har en första
  påminnelse i form av postkort sänts ut. Efter ytterligare ca
  tio dagar har ett nytt frågeformulär sänts ut till ännu inte
  svarande respondenter. En tredje påminnelse innebärande en
  kort intervju har därefter genomförts per telefon.
  Undersökningens målgrupp har definierats som den svenska
  allmänheten i åldern 16-74 år.
  Urvalet har utgjorts av ett obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret/DAFA Spar och omfattat 3 150 namn,
  fördelat med 450 per var och en av Vägverkets sju väg- och
  trafikregioner.

  Totalt sändes 3 150 frågeformulär ut. Efter telefonpåminnelse
  kunde konstateras ett s.k. legalt bortfall på 179 individer.
  Nettourvalet utgör alltså 2 971. Antalet insända kompletta
  formulär utgjorde 1 848, dvs. svarsprocenten uppgick till 67%.
  Efter telefonpåminnelse/intervju för flertalet frågor, nåddes
  svarsprocenten 79%.

  Frågorna i undersökningen behandlar bl.a.
  - erfarenheter som motorfordonsförare
  - fordonsanvändningen
  - användning av olika vägar
  - vägverkets inriktning
  - risker i trafiken
  - trafikmiljön
  - informationskanaler om väg- och väderförhållanden
  - vintertrafik

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Urval:       3 150 slumpmässigt utvalda personer i
               åldrarna 16-74 år
  Fältarbetsperiod: 15 mars: Utsändning av frågeformulär och
  brev
    27 mars: Utsändning av första påminnelsen i form av
    postkort
    10 april: Utsändning av andra påminnelsen i form av nytt
        frågeformulär och brev
    22 april-10 maj: Telefonintervjuer
  Metod:       Postenkät med tre skriftliga påminnelser
  Svarsfrekvens:   79%
  Standardvägning:  Med hjälp av variabel 5 kan materialet
            vägas så att det blir representativt för
            hela befolkningen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 6  (2)KÖRKORT FÖR PERSONBIL  1 (3)LOC 23 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 1 Har Du körkort för personbil?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     1961 1.  Ja
      368 5.  Nej

    7 9.  Uppgift saknas

  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0576 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Körkort för personbil 7 Antal år innehaft körkort 8 Körsträcka med personbil under ett år 9 Körsträcka med yrkesfordon under ett år 10 Typ av bil 11 Bilutrustning: Låsningsfria bromsar 12 Bilutrustning: Krockkudde på förarplatsen 13 Bilutrustning: Krockkudde på passagerarplatsen 14 Bilutrustning: Högt placerat bromsljus 15 Bilutrustning: Katalysator 16 Bilutrustning: Bältesförsträckare 17 Bilutrustning: Trepunktsbälte 18 Kört cykel senaste 12 månaderna 19 Kört personbil senaste 12 månaderna 20 Kört lastbil/buss senaste 12 månaderna 21 Beroende av tillgång till bil 22 Bilanvändning om 5 år 23 Orsak ökad bilanvändning: Nytt jobb 24 Orsak ökad bilanvändning: Barnens aktiviteter 25 Orsak ökad bilanvändning: Köper bil 26 Orsak ökad bilanvändning: Skaffar körkort 27 Orsak ökad bilanvändning: Flyttar ut på landet 28 Orsak ökad bilanvändning: Flyttat hemifrån 29 Orsak ökad bilanvändning: Bildar familj 30 Orsak ökad bilanvändning: Mer långresor 31 Orsak ökad bilanvändning: Sämre bussförbindelser 32 Orsak ökad bilanvändning: Mer fritid 33 Orsak ökad bilanvändning: Äldre/pensionär 34 Orsak ökad bilanvändning: Handikapp 35 Orsak ökad bilanvändning: Bättre hälsa 36 Orsak ökad bilanvändning: Bättre ekonomi 37 Orsak ökad bilanvändning: Annat 38 Orsak ökad bilanvändning: Ej svar 39 Orsak minskad bilanvändning: Pensioneras 40 Orsak minskad bilanvändning: Ekonomin 41 Orsak minskad bilanvändning: Barnen äldre 42 Orsak minskad bilanvändning: Närmare till jobbet 43 Orsak minskad bilanvändning: Slutar på arbete 44 Orsak minskad bilanvändning: Miljöhänsyn 45 Orsak minskad bilanvändning: Sålt bilen 46 Orsak minskad bilanvändning: Inget körkort 47 Orsak minskad bilanvändning: Flyttar 48 Orsak minskad bilanvändning: Bättre kollektivtrafik 49 Orsak minskad bilanvändning: Sjukdom 50 Orsak minskad bilanvändning: Maken avlidit 51 Orsak minskad bilanvändning: Skilsmässa 52 Orsak minskad bilanvändning: Mindre fritidsaktiviteter 53 Orsak minskad bilanvändning: Annat svar 54 Orsak minskad bilanvändning: Ej svar 55 Nationella vägar: Personbil 56 Nationella vägar: Förare av lastbil/buss 57 Nationella vägar: Bussresenär 58 Nationella vägar: Cyklist 59 Regionala vägar: Personbil 60 Regionala vägar: Förare av lastbil/buss 61 Regionala vägar: Bussresenär 62 Regionala vägar: Cyklist 63 Övriga statliga vägar: Personbil 64 Övriga statliga vägar: Förare av lastbil/buss 65 Övriga statliga vägar: Bussresenär 66 Övriga statliga vägar: Cyklist 67 Betyg: Nationella vägar 68 Betyg: Regionala vägar 69 Betyg: Övriga statliga vägar 70 Nationella vägar: Ny- och ombyggnad 71 Nationella vägar: Underhåll/reparation 72 Nationella vägar: Vinterväghållning 73 Regionala vägar: Ny- och ombyggnad 74 Regionala vägar: Underhåll/reparation 75 Regionala vägar: Vinterväghållning 76 Övriga statliga vägar: Ny- och ombyggnad 77 Övriga statliga vägar: Underhåll/reparation 78 Övriga statliga vägar: Vinterväghållning 79 Viktigt fungerar bra: Vägnät med mycket trafik 80 Viktigt fungerar bra: Trafikinformation 81 Viktigt fungerar bra: Rastplatser 82 Viktigt fungerar bra: Vägmiljö 83 Viktigt fungerar bra: Förarutbildning 84 Viktigt fungerar bra: Övervakning av hastighetsgränser 85 Viktigt fungerar bra: Övervakning av andra trafikbeteenden 86 Viktigt fungerar bra: Snöröjning och halkbekämpning 87 Viktigt fungerar bra: Utbyggnad av cykelvägar 88 Viktigt fungerar bra: Vägvisning 89 Viktigt fungerar bra: Reparationer av håligheter 90 Viktigt fungerar bra: Förbättringar av mindre vägar 91 Fungerar idag: Vägnät med mycket trafik 92 Fungerar idag: Trafikinformation 93 Fungerar idag: Rastplatser 94 Fungerar idag: Vägmiljö 95 Fungerar idag: Förarutbildning 96 Fungerar idag: Övervakning av hastighetsgränser 97 Fungerar idag: Övervakning av andra trafikbeteenden 98 Fungerar idag: Snöröjning och halkbekämpning 99 Fungerar idag: Utbyggnad av cykelvägar 100 Fungerar idag: Vägvisning 101 Fungerar idag: Reparationer av håligheter 102 Fungerar idag: Förbättringar av mindre vägar 103 Viktigt: Miljöförstöringen minskar 104 Viktigt: Gamla får god omvårdnad 105 Viktigt: Landets budgetunderskott minskar 106 Viktigt: Dödade/svårt skadade i trafiken minskar 107 Viktigt: Arbetslösheten minskar 108 Viktigt: Sjukvården är bra 109 Viktigt: Barnen får god omvårdnad 110 Viktigt: Köpkraften ökar 111 Viktigt: Brottsligheten minskar 112 Viktigaste påstående 113 Näst viktigaste påstående 114 Tredje viktigaste påstående 115 Upplevd risk med bil: Mörker 116 Upplevd risk med bil: Vinterväglag 117 Upplevd risk med bil: Vägkorsningar 118 Upplevd risk med bil: Rondeller 119 Upplevd risk med bil: Fotgängare/cyklister 120 Upplevd risk med bil: Bilisters beteende 121 Upplevd risk med bil: Smala och krokiga vägar 122 Upplevd risk med bil: Viltfara 123 Upplevd risk med bil: Avsaknad av linjemarkering 124 Upplevd risk med bil: Avsaknad av reflexstolpar 125 Upplevd risk med bil: Arbeten på väg 126 Upplevd risk med bil: Vattenplaning 127 Upplevd risk med cykel: Mörker 128 Upplevd risk med cykel: Vinterväglag 129 Upplevd risk med cykel: Vägkorsningar 130 Upplevd risk med cykel: Rondeller 131 Upplevd risk med cykel: Fotgängare/cyklister 132 Upplevd risk med cykel: Bilisters beteende 133 Oroad: Skadas i trafiken 134 Oroad: Anhörig/vän skadas i trafiken 135 Oroad: Allvarlig sjukdom 136 Oroad: Arbetslöshet 137 Oroad: Inbrott i bostaden 138 Oroad: Arbetsolycka 139 Oroad: Oprovocerat gatuvåld 140 Oroad: Luftförorening 141 Oroad: Livsmedelsbrist 142 Hot mot miljön: Kärnkraften 143 Hot mot miljön: Industriutsläpp 144 Hot mot miljön: Oljeutsläpp 145 Hot mot miljön: Bilismen 146 Hot mot miljön: Växthuseffekt 147 Hot mot miljön: Uttunning av ozonskiktet 148 Hot mot miljön: Avfallshantering 149 Köper miljöanpassade produkter 150 Sorterar sopor 151 Kör mindre bil - åker kollektivt eller cyklar 152 Sänker temperaturen inomhus 153 Medlem i en miljöorganisation 154 Kör bil på ett miljöanpassat sätt 155 Katalysatorn har effekt på koldioxidutsläpp 156 Bilismen är största källan till kvävedioxid 157 Kvävedioxid bidrar till försurningen 158 Motorvärmare minskar bilens avgaser 159 Saltning av vintervägar 160 Däcktyp under vinter 161 Vägverkets sätt att fungera: Effektivitet 162 Vägverkets sätt att fungera: Öppenhet/ärlighet 163 Vägverkets sätt att fungera: Kunnig personal 164 Vägverkets sätt att fungera: Möjlighet få kontakt med 165 Vägverkets sätt att fungera: Personligt bemötande 166 Vägverkets sätt att fungera: Totalt sätt 167 Vägverkets sätt att fungera: I trafiksäkerhetsfrågor 168 Vägverkets sätt att fungera: I miljöfrågor 169 Kontakt med Vägverket 170 Känner till trafikinformation: Radions P3 171 Känner till trafikinformation: Radio P4 172 Känner till trafikinformation: Annan radiokanal 173 Känner till trafikinformation: Text TV/TV 174 Känner till trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 175 Känner till trafikinformation: Vägsvar 176 Känner till trafikinformation: RDS-radio 177 Känner till trafikinformation: Polisen 178 Känner till trafikinformation: Tidningar 179 Använder för trafikinformation: Radio P3 180 Använder för trafikinformation: Radio P4 181 Använder för trafikinformation: Annan radiokanal 182 Använder för trafikinformation: Text-TV/TV 183 Använder för trafikinformation: Vägverkets trafikinformationscentraler 184 Använder för trafikinformation: Vägsvar 185 Använder för trafikinformation: RDS-radio 186 Använder för trafikinformation: Polisen 187 Använder för trafikinformation: Tidningar 188 Risk körkortet återkallas: Inte stanna vid stopplikt 189 Risk körkortet återkallas: Kör 50km/h utanför en skola 190 Risk körkortet återkallas: Omkörning vid backkrön 191 Risk körkortet återkallas: 1,5 promilles alkoholhalt i blodet 192 Risk körkortet återkallas: 0,5 promilles alkoholhalt i blodet 193 Risk körkortet återkallas: Kör 120km/h på 90-sträcka 194 Risk körkortet återkallas: Kör mot rött ljus 195 Risk körkortet återkallas: Cyklar mot rött ljus 196 Kön 197 Ålder 198 Bostadsort 199 Län, 1 200 Län, 2 201 Län, 3 202 Hushållsstorlek 203 Barn under 16 år i hushållet 204 Arbetar som yrkeschaufför 205 Yrkeschaufför: Taxi 206 Yrkeschaufför: Budbil 207 Yrkeschaufför: Buss 208 Yrkeschaufför: Utryckningsfordon 209 Yrkeschaufför: Lätt lastbil 210 Yrkeschaufför: Tung lastbil 211 Yrkeschaufför: Annat fordon 212 Medlem i handikapporganisation 213 Vägverkets regionindelning 214 Intervju

VAR 1 SSD STUDY NR 0576              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0576


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 13 width 10 5 decimal places Vikt Valid-n=2336 Min=0 Max=7.51194 Mean=1.0 St.Dev=0.7
VAR 6 KÖRKORT FÖR PERSONBIL 1 Loc 23 width 1 MD=9 A. DINA ERFARENHETER SOM TRAFIKANT 1 Har Du körkort för personbil? 1961 1. Ja 368 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 7 ANTAL ÅR KÖRKORT 2 Loc 24 width 2 MD=99 2 Hur många år har Du haft körkort? 01. 1 år . . 66. 66 år 420 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 43 40 28 40 40 33 35 37 38 68 40 53 44 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 33 55 46 46 40 24 79 22 48 46 36 65 64 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 48 42 34 101 31 46 38 37 49 30 31 43 20 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 44 22 24 17 24 20 13 9 9 14 12 3 5 Kod: 54 55 61 66 99 Frek: 2 3 1 1 420
VAR 8 KÖRSTRÄCKA PERSONBIL 3 Loc 26 width 5 3a Ungefär hur många mil har Du själv kört personbil under de senaste 12 månaderna? SKRIV UT ANTAL MIL Valid-n=2336 Min=0 Max=40000 Mean=1048.7 St.Dev=1614.3
VAR 9 KÖRSTRÄCKA YRKESFORDON 3 Loc 31 width 5 3b Ungefär hur många mil har Du kört som yrkesförare under de senaste 12 månaderna? Valid-n=2336 Min=0 Max=30000 Mean=230.8 St.Dev=1366.0
VAR 10 TYP AV BIL 4 Loc 36 width 1 MD=9 4 Vilken typ av bil kör Du oftast? 744 1. Stor (SAAB 9000, Volvo 740/850, Ford Scorpio, etc) 737 2. Medelstor (SAAB 900, Volvo 460, Audi 80, etc) 371 3. Liten (Ford Fiesta, VW Golf, Mazda 323, etc) 484 9. Uppgift saknas
VAR 11 LÅSNINGSFRIA BROMSAR 5 Loc 37 width 1 MD=9 5 Vilken utrustning har den bil, som Du oftast kör? 5(1) Låsningsfria bromsar 436 1. Ja 1265 5. Nej 158 8. Vet ej 477 9. Uppgift saknas
VAR 12 KROCKKUDDE FÖRARPLATS 5 Loc 38 width 1 MD=9 5(2) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på förarplatsen <Se F.5 för fullständig frågetext> 229 1. Ja 1618 5. Nej 20 8. Vet ej 469 9. Uppgift saknas
VAR 13 KROCKKUDDE PASSAGERARE 5 Loc 39 width 1 MD=9 5(3) <Bilutrustning> Krockkudde (airbag) på passagerarplatsen <Se F.5 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 1775 5. Nej 29 8. Vet ej 484 9. Uppgift saknas
VAR 14 HÖGT BROMSLJUS 5 Loc 40 width 1 MD=9 5(4) <Bilutrustning> Högt placerat bromsljus <Se F.5 för fullständig frågetext> 632 1. Ja 1154 5. Nej 81 8. Vet ej 469 9. Uppgift saknas
VAR 15 KATALYSATOR 5 Loc 41 width 1 MD=9 5(5) <Bilutrustning> Katalysator <Se F.5 för fullständig frågetext> 1008 1. Ja 819 5. Nej 56 8. Vet ej 453 9. Uppgift saknas
VAR 16 BÄLTESFÖRSTRÄCKARE 5 Loc 42 width 1 MD=9 5(6) <Bilutrustning> Bältesförsträckare <Se F.5 för fullständig frågetext> 587 1. Ja 897 5. Nej 354 8. Vet ej 498 9. Uppgift saknas
VAR 17 TREPUNKTSBÄLTE 5 Loc 43 width 1 MD=9 5(7) <Bilutrustning> Trepunktsbälte, mittplats bak <Se F.5 för fullständig frågetext> 729 1. Ja 1056 5. Nej 85 8. Vet ej 466 9. Uppgift saknas
VAR 18 CYKEL SENASTE 12 MÅN 6 Loc 44 width 1 MD=9 6 Hur ofta har Du kört olika fordon de senaste 12 månaderna? 6(1) Cykel 278 1. Varje dag 512 2. Flera ggr/vecka 163 3. 1 gång/vecka 197 4. Ett par ggr/månad 191 5. Någon gång/månad 457 6. Mer sällan 376 7. Inte alls 24 8. Vet inte 138 9. Uppgift saknas
VAR 19 BIL SENASTE 12 MÅN 6 Loc 45 width 1 MD=9 6(2) <Kört senaste 12 månaderna> Personbil <Se F.6 för fullständig frågetext> 824 1. Varje dag 695 2. Flera ggr/vecka 148 3. 1 gång/vecka 112 4. Ett par ggr/månad 74 5. Någon gång/månad 100 6. Mer sällan 299 7. Inte alls 3 8. Vet inte 81 9. Uppgift saknas
VAR 20 L-BIL/BUSS SEN. 12 MÅN 6 Loc 46 width 1 MD=9 6(3) <Kört senaste 12 månaderna> Lastbil/buss <Se F.6 för fullständig frågetext> 64 1. Varje dag 66 2. Flera ggr/vecka 20 3. 1 gång/vecka 28 4. Ett par ggr/månad 33 5. Någon gång/månad 120 6. Mer sällan 1706 7. Inte alls 14 8. Vet inte 285 9. Uppgift saknas
VAR 21 BEROENDE AV BIL 7 Loc 47 width 1 MD=9 B. FORDONSANVÄNDNING 7 Hur beroende är Du själv av att ha tillgång till bil? 938 1. Helt beroende 685 2. Ganska beroende 417 3. Inte särskilt beroende 246 4. Inte alls beroende 50 9. Uppgift saknas
VAR 22 BILANVÄNDNING OM 5 ÅR 8 Loc 48 width 1 MD=9 8 Tror Du att Du och Ditt hushåll om fem år kommer att använda bil i hushållet mer eller mindre än nu? Antag att kostnaderna för att använda bil är på samma nivå som nu. 124 1. Mycket mer 295 2. Något mer 1560 3. Som nu 231 4. Något mindre 61 5. Mycket mindre 65 9. Uppgift saknas
VAR 23 MER BIL NYTT JOBB 9 Loc 49 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT MER ELLER MYCKET MER PÅ FRÅGA 8: 9 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mer? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) 9(1) Nytt jobb/nya arbetsuppgifter 86 1. Markerat 2250 5. Ej markerat
VAR 24 MER BIL KÖR BARNEN 9 Loc 50 width 1 9(2) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Barn till olika aktiviteter <Se F.9 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 2274 5. Ej markerat
VAR 25 MER BIL KÖPER BIL 9 Loc 51 width 1 9(3) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Kommer att köpa bil/skaffa bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 2280 5. Ej markerat
VAR 26 MER BIL SKAFFA KÖRKORT 9 Loc 52 width 1 9(4) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Kommer att skaffa körkort/barn skaffar körkort <Se F.9 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 2291 5. Ej markerat
VAR 27 MER BIL TILL LANDET 9 Loc 53 width 1 9(5) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Flyttar ut på/till landet <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 2305 5. Ej markerat
VAR 28 MER BIL FLYTTAT 9 Loc 54 width 1 9(6) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Flyttat hemifrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2333 5. Ej markerat
VAR 29 MER BIL BILDAR FAMILJ 9 Loc 55 width 1 9(7) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Bildar familj/skaffar barn <Se F.9 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 2294 5. Ej markerat
VAR 30 MER BIL LÅNGRESOR 9 Loc 56 width 1 9(8) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Mer långresor <Se F.9 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2321 5. Ej markerat
VAR 31 MER BIL FÄRRE BUSS 9 Loc 57 width 1 9(9) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Sämre bussförbindelser <Se F.9 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 2308 5. Ej markerat
VAR 32 MER BIL MER FRITID 9 Loc 58 width 1 9(10) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Mer fritid <Se F.9 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 2323 5. Ej markerat
VAR 33 MER BIL PENSIONÄR 9 Loc 59 width 1 9(11) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Äldre/pensionär <Se F.9 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2324 5. Ej markerat
VAR 34 MER BIL HANDIKAPP 9 Loc 60 width 1 9(12) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Pga handikapp <Se F.9 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2326 5. Ej markerat
VAR 35 MER BIL BÄTTRE HÄLSA 9 Loc 61 width 1 9(13) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Bättre hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2334 5. Ej markerat
VAR 36 MER BIL BÄTTRE EKONOMI 9 Loc 62 width 1 9(14) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Bättre ekonomi <Se F.9 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2324 5. Ej markerat
VAR 37 MER BIL ANNAN ORSAK 9 Loc 63 width 1 9(15) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Annat <Se F.9 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2328 5. Ej markerat
VAR 38 MER BIL INGET SVAR 9 Loc 64 width 1 9(16) <Orsak till mer bilåkning om 5 år> Vet ej/ej svar <Se F.9 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 2328 5. Ej markerat
VAR 39 FÄRRE BIL PENSIONERAS 10 Loc 65 width 1 DU SOM SVARAT NÅGOT MINDRE ELLER MYCKET MINDRE PÅ FRÅGA 8: 10 Varför tror Du att Du/Ni kommer att åka mindre? Ange vilket/vilka skäl som gäller för Dig/Er. Några fler skäl? 10(1) Pensioneras/åldersskäl 86 1. Markerat 2250 5. Ej markerat
VAR 40 FÄRRE BIL EKONOMIN 10 Loc 66 width 1 10(2) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Kostnad/för dyrt/ekonomiska skäl <Se F.10 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 2295 5. Ej markerat
VAR 41 FÄRRE BIL ÄLDRE BARN 10 Loc 67 width 1 10(3) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Barnen äldre, behöver inte köras <Se F.10 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 2311 5. Ej markerat
VAR 42 FÄRRE BIL NÄRA JOBBET 10 Loc 68 width 1 10(4) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Arbetet, byta,flytta närmare, få närmare till/hem <Se F.10 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 2314 5. Ej markerat
VAR 43 FÄRRE BIL ARBETSLÖS 10 Loc 69 width 1 10(5) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Slutar köra till/slutar på arbetet/arbetslös <Se F.10 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2331 5. Ej markerat
VAR 44 FÄRRE BIL MILJÖSKÄL 10 Loc 70 width 1 10(6) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Miljön/av miljöskäl <Se F.10 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2321 5. Ej markerat
VAR 45 FÄRRE BIL SÅLT BILEN 10 Loc 71 width 1 10(7) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Sålt bilen/ej behov av bil/ointresserad <Se F.10 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 2321 5. Ej markerat
VAR 46 FÄRRE BIL EJ KÖRKORT 10 Loc 72 width 1 10(8) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Inget körkort <Se F.10 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 2331 5. Ej markerat
VAR 47 FÄRRE BIL FLYTTAR 10 Loc 73 width 1 10(9) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Flyttar, kommer att flytta <Se F.10 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 2322 5. Ej markerat
VAR 48 FÄRRE BIL MER BUSS 10 Loc 74 width 1 10(10) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Kollektivtrafik: bättre/åka mer <Se F.10 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 2314 5. Ej markerat
VAR 49 FÄRRE BIL SJUKDOM 10 Loc 75 width 1 10(11) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Pga sjukdom <Se F.10 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 2332 5. Ej markerat
VAR 50 FÄRRE BIL MAKEN AVLED 10 Loc 76 width 1 10(12) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Maken avlidit <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2334 5. Ej markerat
VAR 51 FÄRRE BIL SKILSMÄSSA 10 Loc 77 width 1 10(13) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Skilsmässa <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2334 5. Ej markerat
VAR 52 FÄRRE BIL AKTIVITET 10 Loc 78 width 1 10(14) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Ska sluta idrotta/mindre fritidsaktiviteter <Se F.10 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2329 5. Ej markerat
VAR 53 FÄRRE BIL ANNAT SVAR 10 Loc 79 width 1 10(15) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Annat svar <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2333 5. Ej markerat
VAR 54 FÄRRE BIL EJ SVAR 10 Loc 80 width 1 10(16) <Orsak till mindre bilåkning om 5 år> Ej svar <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 2333 5. Ej markerat
VAR 55 NATIONELL VÄG PRIVAT 11 Loc 81 width 1 MD=9 C. ANVÄNDNING AV OLIKA VÄGAR Vi ber Dig att ta fram de två kartor som bifogats, kartan över hela Sverige, som visar de nationella vägarna, kartan över Din region, som visar de regionala vägarna 11a Hur ofta använder Du de nationella vägarna, de röda vägarna på Sverigekartan? 11a(1) Som förare/passagerare i personbil 277 1. Varje dag 434 2. Någon/några ggr/vecka 559 3. Någon/några ggr/månad 471 4. Mer sällan 41 5. Aldrig 554 9. Uppgift saknas
VAR 56 NATIONELL VÄG LASTBIL 11 Loc 82 width 1 MD=9 11a(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.11a för fullständig frågetext> 25 1. Varje dag 32 2. Någon/några ggr/vecka 33 3. Någon/några ggr/månad 103 4. Mer sällan 1268 5. Aldrig 875 9. Uppgift saknas
VAR 57 NATIONELL VÄG RESENÄR 11 Loc 83 width 1 MD=9 11a(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.11a för fullständig frågetext> 33 1. Varje dag 33 2. Någon/några ggr/vecka 80 3. Någon/några ggr/månad 508 4. Mer sällan 513 5. Aldrig 1169 9. Uppgift saknas
VAR 58 NATIONELL VÄG CYKEL 11 Loc 84 width 1 MD=9 11a(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.11a för fullständig frågetext> 9 1. Varje dag 30 2. Någon/några ggr/vecka 35 3. Någon/några ggr/månad 211 4. Mer sällan 1029 5. Aldrig 1022 9. Uppgift saknas
VAR 59 REGIONAL VÄG PERS.BIL 11 Loc 85 width 1 MD=9 11b Hur ofta använder Du de regionala vägarna, de röda vägarna på regionkartan? 11a(1) Som förare/passagerare i personbil 347 1. Varje dag 507 2. Någon/några ggr/vecka 499 3. Någon/några ggr/månad 388 4. Mer sällan 49 5. Aldrig 546 9. Uppgift saknas
VAR 60 REGIONAL VÄG LASTBIL 11 Loc 86 width 1 MD=9 11a(2) <Användning nationella vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.11b för fullständig frågetext> 33 1. Varje dag 28 2. Någon/några ggr/vecka 33 3. Någon/några ggr/månad 89 4. Mer sällan 1279 5. Aldrig 874 9. Uppgift saknas
VAR 61 REGIONAL VÄG RESENÄR 11 Loc 87 width 1 MD=9 11a(3) <Användning nationella vägar> Som bussresenär <Se F.11b för fullständig frågetext> 36 1. Varje dag 58 2. Någon/några ggr/vecka 88 3. Någon/några ggr/månad 425 4. Mer sällan 551 5. Aldrig 1178 9. Uppgift saknas
VAR 62 REGIONAL VÄG CYKEL 11 Loc 88 width 1 MD=9 11a(4) <Användning nationella vägar> Som cyklist <Se F.11b för fullständig frågetext> 18 1. Varje dag 72 2. Någon/några ggr/vecka 104 3. Någon/några ggr/månad 273 4. Mer sällan 847 5. Aldrig 1022 9. Uppgift saknas
VAR 63 ÖVRIG VÄG PRIVAT 11 Loc 89 width 1 MD=9 11c Hur ofta använder Du de övriga statliga vägar på landsbygden? De vägar som inte är rödmarkerade eller inte finns med kartorna, dvs de mindre vägarna på landsbygden. 11a(1) Som förare/passagerare i personbil 449 1. Varje dag 552 2. Någon/några ggr/vecka 407 3. Någon/några ggr/månad 333 4. Mer sällan 49 5. Aldrig 546 9. Uppgift saknas
VAR 64 ÖVRIG VÄG LASTBIL 11 Loc 90 width 1 MD=9 11a(2) <Användning övriga statliga vägar> Som förare av lastbil/buss <Se F.11c för fullständig frågetext> 32 1. Varje dag 37 2. Någon/några ggr/vecka 30 3. Någon/några ggr/månad 88 4. Mer sällan 1291 5. Aldrig 858 9. Uppgift saknas
VAR 65 ÖVRIG VÄG BUSSRESENÄR 11 Loc 91 width 1 MD=9 11a(3) <Användning övriga statliga vägar> Som bussresenär <Se F.11c för fullständig frågetext> 56 1. Varje dag 66 2. Någon/några ggr/vecka 104 3. Någon/några ggr/månad 337 4. Mer sällan 608 5. Aldrig 1165 9. Uppgift saknas
VAR 66 ÖVRIG VÄG CYKEL 11 Loc 92 width 1 MD=9 11a(4) <Användning övriga statliga vägar> Som cyklist <Se F.11c för fullständig frågetext> 89 1. Varje dag 178 2. Någon/några ggr/vecka 195 3. Någon/några ggr/månad 403 4. Mer sällan 505 5. Aldrig 966 9. Uppgift saknas
VAR 67 BETYG NATIONELLA VÄG 12 Loc 93 width 1 MD=9 12 Vilket sammanfattande betyg vill Du sätta på olika vägtyperna idag? TIITA PÅ DE BÅDA KARTORANA 12(1) Betyg: De nationella vägarna (Sverigekartan) 8 1. Mycket bra 86 2. Ganska bra 214 3. Varke/eller 1092 4. Ganska dåliga 374 5. Mycket dåliga 562 9. Uppgift saknas
VAR 68 BETYG REGIONALA VÄGAR 12 Loc 94 width 1 MD=9 12(2) Betyg: De regionala vägarna (Regionkartan) <Se F.12 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket bra 207 2. Ganska bra 433 3. Varke/eller 953 4. Ganska dåliga 150 5. Mycket dåliga 563 9. Uppgift saknas
VAR 69 ÖVRIGA STATLIGA VÄGAR 12 Loc 95 width 1 MD=9 12(3) Betyg: Övriga statliga vägar på landsbygden <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket bra 467 2. Ganska bra 586 3. Varke/eller 485 4. Ganska dåliga 50 5. Mycket dåliga 576 9. Uppgift saknas
VAR 70 NATION.VÄG OMBYGGNAD 13 Loc 96 width 1 MD=9 D. VÄGVERKETS INRIKTNING 13 Hur mycket tycker Du att Vägverket ska satsa på ny- och ombyggnad, på underhåll respektive vinterväghållning på de olika vägtyperna (se kartorna)? TITTA PÅ DE BÅDA KARTORNA 13(1.1) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Ny- och ombyggnad 82 1. Mycket mer 126 2. Något mer 917 3. Som idag 407 4. Något mindre 171 5. Mycket mindre 633 9. Uppgift saknas
VAR 71 NATION.VÄG REPARATION 13 Loc 97 width 1 MD=9 13(1.2) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.13 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket mer 26 2. Något mer 711 3. Som idag 634 4. Något mindre 347 5. Mycket mindre 605 9. Uppgift saknas
VAR 72 NATION.VÄG SNÖRÖJNING 13 Loc 98 width 1 MD=9 13(1.3) Vägverket bör satsa: De nationella vägarna (Sverigekartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.13 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket mer 76 2. Något mer 1031 3. Som idag 390 4. Något mindre 209 5. Mycket mindre 610 9. Uppgift saknas
VAR 73 REGION.VÄG OMBYGGNAD 13 Loc 99 width 1 MD=9 13(2.1) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Ny- och ombyggnad <Se F.13 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket mer 91 2. Något mer 802 3. Som idag 519 4. Något mindre 235 5. Mycket mindre 625 9. Uppgift saknas
VAR 74 REGION.VÄG REPARATION 13 Loc 100 width 1 MD=9 13(2.2) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.13 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket mer 31 2. Något mer 549 3. Som idag 706 4. Något mindre 437 5. Mycket mindre 594 9. Uppgift saknas
VAR 75 REGION.VÄG SNÖRÖJNING 13 Loc 101 width 1 MD=9 13(2.3) Vägverket bör satsa: De regionala vägarna (Regionkartan) - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.13 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket mer 74 2. Något mer 873 3. Som idag 473 4. Något mindre 292 5. Mycket mindre 598 9. Uppgift saknas
VAR 76 ÖVRIG VÄG OMBYGGNAD 13 Loc 102 width 1 MD=9 13(3.1) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Ny- och ombyggnad <Se F.13 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket mer 70 2. Något mer 708 3. Som idag 511 4. Något mindre 374 5. Mycket mindre 627 9. Uppgift saknas
VAR 77 ÖVRIG VÄG REPARATION 13 Loc 103 width 1 MD=9 13(3.2) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Underhåll/reparation (laga hål eller spår, asfaltera, röja etc) <Se F.13 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket mer 24 2. Något mer 443 3. Som idag 647 4. Något mindre 625 5. Mycket mindre 574 9. Uppgift saknas
VAR 78 ÖVRIG VÄG SNÖRÖJNING 13 Loc 104 width 1 MD=9 13(3.3) Vägverket bör satsa: Övriga statliga vägar på landsbygden - Vinterväghållning (ta bort snö och halka) <Se F.13 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket mer 60 2. Något mer 723 3. Som idag 514 4. Något mindre 424 5. Mycket mindre 587 9. Uppgift saknas
VAR 79 VIKTIG VÄGNÄT 14 Loc 105 width 1 MD=9 14a Hur viktigt är det att följande områden fungerar bra? 14a(1) Utbyggnad av vägnätet i områden med mycket trafik 616 1. Mycket viktigt 784 2. Ganska viktigt 249 3. Varken/eller 103 4. Inte särskilt viktigt 37 5. Inte alls viktigt 547 9. Uppgift saknas
VAR 80 VIKTIG TRAFIKINFO 14 Loc 106 width 1 MD=9 14a(2) <Viktigt att det fungerar bra> Trafikinformation (väglag, vägarbeten, köer etc) <Se F.14a för fullständig frågetext> 729 1. Mycket viktigt 759 2. Ganska viktigt 222 3. Varken/eller 65 4. Inte särskilt viktigt 12 5. Inte alls viktigt 549 9. Uppgift saknas
VAR 81 VIKTIG RASTPLATSER 14 Loc 107 width 1 MD=9 14a(3) <Viktigt att det fungerar bra> Rastplatser; tillgång och standard <Se F.14a för fullständig frågetext> 386 1. Mycket viktigt 894 2. Ganska viktigt 381 3. Varken/eller 109 4. Inte särskilt viktigt 22 5. Inte alls viktigt 544 9. Uppgift saknas
VAR 82 VIKTIG VÄGMILJÖ 14 Loc 108 width 1 MD=9 14a(4) <Viktigt att det fungerar bra> Vägmiljö (bullerplank, vägkanter, planteringar etc.) <Se F.14a för fullständig frågetext> 354 1. Mycket viktigt 718 2. Ganska viktigt 493 3. Varken/eller 172 4. Inte särskilt viktigt 44 5. Inte alls viktigt 555 9. Uppgift saknas
VAR 83 VIKTIG FÖRARUTBILDN 14 Loc 109 width 1 MD=9 14a(5) <Viktigt att det fungerar bra> Förarutbildning <Se F.14a för fullständig frågetext> 1055 1. Mycket viktigt 487 2. Ganska viktigt 192 3. Varken/eller 34 4. Inte särskilt viktigt 11 5. Inte alls viktigt 557 9. Uppgift saknas
VAR 84 VIKTIG HASTIGHETGRÄNS 14 Loc 110 width 1 MD=9 14a(6) <Viktigt att det fungerar bra> Övervakning av hastighetsgränser <Se F.14a för fullständig frågetext> 476 1. Mycket viktigt 638 2. Ganska viktigt 400 3. Varken/eller 222 4. Inte särskilt viktigt 64 5. Inte alls viktigt 536 9. Uppgift saknas
VAR 85 VIKTIG TRAFIKBETEENDE 14 Loc 111 width 1 MD=9 14a(7) <Viktigt att det fungerar bra> Övervakning av andra trafikbeteenden <Se F.14a för fullständig frågetext> 621 1. Mycket viktigt 774 2. Ganska viktigt 284 3. Varken/eller 82 4. Inte särskilt viktigt 30 5. Inte alls viktigt 545 9. Uppgift saknas
VAR 86 VIKTIG SNÖRÖJNING 14 Loc 112 width 1 MD=9 14a(8) <Viktigt att det fungerar bra> Snöröjning och halkbekämpning <Se F.14a för fullständig frågetext> 935 1. Mycket viktigt 660 2. Ganska viktigt 160 3. Varken/eller 36 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 537 9. Uppgift saknas
VAR 87 VIKTIG CYKELVÄGAR 14 Loc 113 width 1 MD=9 14a(9) <Viktigt att det fungerar bra> Utbyggnad av cykelvägar <Se F.14a för fullständig frågetext> 652 1. Mycket viktigt 676 2. Ganska viktigt 318 3. Varken/eller 106 4. Inte särskilt viktigt 40 5. Inte alls viktigt 544 9. Uppgift saknas
VAR 88 VIKTIG VÄGVISNING 14 Loc 114 width 1 MD=9 14a(10) <Viktigt att det fungerar bra> Vägvisning (skyltning för att hitta till destinationsort) <Se F.14a för fullständig frågetext> 967 1. Mycket viktigt 625 2. Ganska viktigt 162 3. Varken/eller 30 4. Inte särskilt viktigt 9 5. Inte alls viktigt 543 9. Uppgift saknas
VAR 89 VIKTIG REPARATIONER 14 Loc 115 width 1 MD=9 14a(11) <Viktigt att det fungerar bra> Reparationer av håligheter/spårbildningar i vägbanan <Se F.14a för fullständig frågetext> 1206 1. Mycket viktigt 533 2. Ganska viktigt 54 3. Varken/eller 9 4. Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 528 9. Uppgift saknas
VAR 90 VIKTIG MINDRE VÄGAR 14 Loc 116 width 1 MD=9 14a(12) <Viktigt att det fungerar bra> Förbättringar av de mindre vägarna på landsbygden <Se F.14a för fullständig frågetext> 741 1. Mycket viktigt 737 2. Ganska viktigt 268 3. Varken/eller 57 4. Inte särskilt viktigt 11 5. Inte alls viktigt 522 9. Uppgift saknas
VAR 91 FUNGERAR VÄGNÄT 14 Loc 117 width 1 MD=9 14b Hur väl tycker Du att dessa områden fungerar idag? 14b(1) Utbyggnad av vägnätet i områden med mycket trafik 124 1. Mycket bra 925 2. Ganska bra 523 3. Varken/eller 164 4. Ganska dåligt 39 5. Mycket dåligt 561 9. Uppgift saknas
VAR 92 FUNGERAR TRAFIKINFO 14 Loc 118 width 1 MD=9 14b(2) <Fungerar idag> Trafikinformation (väglag, vägarbeten, köer etc.) <Se F.14b för fullständig frågetext> 149 1. Mycket bra 931 2. Ganska bra 468 3. Varken/eller 197 4. Ganska dåligt 25 5. Mycket dåligt 566 9. Uppgift saknas
VAR 93 FUNGERAR RASTPLATSER 14 Loc 119 width 1 MD=9 14b(3) <Fungerar idag> Rastplatser; tillgång och standard <Se F.14b för fullständig frågetext> 105 1. Mycket bra 833 2. Ganska bra 540 3. Varken/eller 257 4. Ganska dåligt 48 5. Mycket dåligt 553 9. Uppgift saknas
VAR 94 FUNGERAR VÄGMILJÖ 14 Loc 120 width 1 MD=9 14b(4) <Fungerar idag> Vägmiljö (bullerplank, vägkanter, planteringar etc.) <Se F.14b för fullständig frågetext> 69 1. Mycket bra 670 2. Ganska bra 799 3. Varken/eller 202 4. Ganska dåligt 25 5. Mycket dåligt 571 9. Uppgift saknas
VAR 95 FUNGERAR FÖRARUTBILDN 14 Loc 121 width 1 MD=9 14b(5) <Fungerar idag> Förarutbildning <Se F.14b för fullständig frågetext> 155 1. Mycket bra 764 2. Ganska bra 618 3. Varken/eller 180 4. Ganska dåligt 32 5. Mycket dåligt 587 9. Uppgift saknas
VAR 96 FUNGERAR HAST.GRÄNS 14 Loc 122 width 1 MD=9 14b(6) <Fungerar idag> Övervakning av hastighetsgränser <Se F.14b för fullständig frågetext> 149 1. Mycket bra 654 2. Ganska bra 615 3. Varken/eller 292 4. Ganska dåligt 77 5. Mycket dåligt 549 9. Uppgift saknas
VAR 97 FUNGERAR TRAFIKBETEEN 14 Loc 123 width 1 MD=9 14b(7) <Fungerar idag> Övervakning av andra trafikbeteenden <Se F.14b för fullständig frågetext> 76 1. Mycket bra 502 2. Ganska bra 637 3. Varken/eller 423 4. Ganska dåligt 142 5. Mycket dåligt 556 9. Uppgift saknas
VAR 98 FUNGERAR SNÖRÖJNING 14 Loc 124 width 1 MD=9 14b(8) <Fungerar idag> Snöröjning och halkbekämpning <Se F.14b för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra 928 2. Ganska bra 406 3. Varken/eller 254 4. Ganska dåligt 66 5. Mycket dåligt 545 9. Uppgift saknas
VAR 99 FUNGERAR CYKELVÄG 14 Loc 125 width 1 MD=9 14b(9) <Fungerar idag> Utbyggnad av cykelvägar <Se F.14b för fullständig frågetext> 79 1. Mycket bra 488 2. Ganska bra 686 3. Varken/eller 390 4. Ganska dåligt 134 5. Mycket dåligt 559 9. Uppgift saknas
VAR 100 FUNGERAR VÄGVISNING 14 Loc 126 width 1 MD=9 14b(10) <Fungerar idag> Vägvisning (skyltning för att hitta till destinationen) <Se F.14b för fullständig frågetext> 162 1. Mycket bra 981 2. Ganska bra 415 3. Varken/eller 177 4. Ganska dåligt 35 5. Mycket dåligt 566 9. Uppgift saknas
VAR 101 FUNGERAR REPARATIONER 14 Loc 127 width 1 MD=9 14b(11) <Fungerar idag> Reparationer av håligheter/spårbildningar i vägbanan <Se F.14b för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bra 490 2. Ganska bra 513 3. Varken/eller 578 4. Ganska dåligt 173 5. Mycket dåligt 546 9. Uppgift saknas
VAR 102 FUNGERAR MINDRE VÄGAR 14 Loc 128 width 1 MD=9 14b(12) <Fungerar idag> Förbättringar av de mindre vägarna på landsbygden <Se F.14b för fullständig frågetext> 22 1. Mycket bra 255 2. Ganska bra 635 3. Varken/eller 541 4. Ganska dåligt 335 5. Mycket dåligt 548 9. Uppgift saknas
VAR 103 MINDRE MILJÖFÖRSTÖR 15 Loc 129 width 1 MD=9 15 Hur viktiga eller oviktiga är följande påståenden för Dig? 15(1) Att miljöförstöringen minskar 15 1. Mycket viktigt 60 2. Ganska viktigt 544 3. Inte särskilt viktigt 1195 4. Inte alls viktigt 522 9. Uppgift saknas
VAR 104 OMVÅRDNAD AV GAMLA 15 Loc 130 width 1 MD=9 15(2) Att de gamla får god omvårdnad <Se F.15 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket viktigt 20 2. Ganska viktigt 314 3. Inte särskilt viktigt 1482 4. Inte alls viktigt 513 9. Uppgift saknas
VAR 105 BUDGETUNDERSKOTT 15 Loc 131 width 1 MD=9 15(3) Att landets budgetunderskott minskar <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket viktigt 105 2. Ganska viktigt 589 3. Inte särskilt viktigt 1101 4. Inte alls viktigt 533 9. Uppgift saknas
VAR 106 TRAFIKSKADADE MINSKAR 15 Loc 132 width 1 MD=9 15(4) Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar <Se F.15 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket viktigt 45 2. Ganska viktigt 319 3. Inte särskilt viktigt 1450 4. Inte alls viktigt 519 9. Uppgift saknas
VAR 107 ARBETSLÖSHET MINSKAR 15 Loc 133 width 1 MD=9 15(5) Att arbetslösheten minskar <Se F.15 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket viktigt 34 2. Ganska viktigt 359 3. Inte särskilt viktigt 1419 4. Inte alls viktigt 519 9. Uppgift saknas
VAR 108 BRA SJUKVÅRD 15 Loc 134 width 1 MD=9 15(6) Att sjukvården är bra <Se F.15 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket viktigt 7 2. Ganska viktigt 230 3. Inte särskilt viktigt 1579 4. Inte alls viktigt 517 9. Uppgift saknas
VAR 109 OMVÅRDNAD AV BARN 15 Loc 135 width 1 MD=9 15(7) Att barnen får god omvårdnad <Se F.15 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket viktigt 15 2. Ganska viktigt 227 3. Inte särskilt viktigt 1570 4. Inte alls viktigt 517 9. Uppgift saknas
VAR 110 ÖKAD KÖPKRAFT 15 Loc 136 width 1 MD=9 15(8) Att Din egen köpkraft ökar <Se F.15 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket viktigt 455 2. Ganska viktigt 801 3. Inte särskilt viktigt 496 4. Inte alls viktigt 536 9. Uppgift saknas
VAR 111 MNSKAD BROTTSLIGHET 15 Loc 137 width 1 MD=9 15(9) Att brottsligheten minskar <Se F.15 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket viktigt 23 2. Ganska viktigt 290 3. Inte särskilt viktigt 1501 4. Inte alls viktigt 518 9. Uppgift saknas
VAR 112 VIKTIGAST 16 Loc 138 width 2 MD=99 16 Vilket påstående i fråga 15 ovan tycker Du är: 16(1) Allra viktigast 384 01. Att miljöförstöringen minskar 235 02. Att de gamla får god omvårdnad 151 03. Att landets budgetunderskott minskar 161 04. Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar 311 05. Att arbetslösheten minskar 201 06. Att sjukvården är bra 252 07. Att barnen får god omvårdnad 15 08. Att Din egen köpkraft ökar 79 09. Att brottsligheten minskar 547 99. Uppgift saknas
VAR 113 NÄST VIKTIGAST 16 Loc 140 width 2 MD=99 16(2) Näst viktigast <Se F.16 för fullständig frågetext> 198 01. Att miljöförstöringen minskar 273 02. Att de gamla får god omvårdnad 130 03. Att landets budgetunderskott minskar 172 04. Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar 285 05. Att arbetslösheten minskar 341 06. Att sjukvården är bra 258 07. Att barnen får god omvårdnad 16 08. Att Din egen köpkraft ökar 113 09. Att brottsligheten minskar 550 99. Uppgift saknas
VAR 114 TREDJE VIKTIGAST 16 Loc 142 width 2 MD=99 16(3) Tredje viktigast <Se F.16 för fullständig frågetext> 185 01. Att miljöförstöringen minskar 238 02. Att de gamla får god omvårdnad 133 03. Att landets budgetunderskott minskar 156 04. Att antalet dödade/svårt skadade i trafiken minskar 243 05. Att arbetslösheten minskar 319 06. Att sjukvården är bra 229 07. Att barnen får god omvårdnad 49 08. Att Din egen köpkraft ökar 230 09. Att brottsligheten minskar 554 99. Uppgift saknas
VAR 115 RISK-BIL: MÖRKER 17 Loc 144 width 1 MD=9 E. RISKER I TRAFIKEN 17a Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du kör bil? 17a(1) Mörker 334 1. Mycket riskabelt 1061 2. Ganska riskabelt 563 3. Inte särskilt riskabelt 272 5. Kör ej bil 22 8. Vet ej 84 9. Uppgift saknas
VAR 116 RISK-BIL: VINTERVÄG 17 Loc 145 width 1 MD=9 17a(2) <Upplevd risk med bil> Vinterväglag <Se F.17a för fullständig frågetext> 555 1. Mycket riskabelt 1025 2. Ganska riskabelt 378 3. Inte särskilt riskabelt 273 5. Kör ej bil 19 8. Vet ej 86 9. Uppgift saknas
VAR 117 RISK-BIL: VÄGKORSNING 17 Loc 146 width 1 MD=9 17a(3) <Upplevd risk med bil> Vägkorsningar <Se F.17a för fullständig frågetext> 269 1. Mycket riskabelt 913 2. Ganska riskabelt 787 3. Inte särskilt riskabelt 261 5. Kör ej bil 16 8. Vet ej 90 9. Uppgift saknas
VAR 118 RISK-BIL: RONDELL 17 Loc 147 width 1 MD=9 17a(4) <Upplevd risk med bil> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.17a för fullständig frågetext> 106 1. Mycket riskabelt 450 2. Ganska riskabelt 1388 3. Inte särskilt riskabelt 262 5. Kör ej bil 38 8. Vet ej 92 9. Uppgift saknas
VAR 119 RISK-BIL: FOTGÄNGARE 17 Loc 148 width 1 MD=9 17a(5) <Upplevd risk med bil> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.17a för fullständig frågetext> 665 1. Mycket riskabelt 931 2. Ganska riskabelt 359 3. Inte särskilt riskabelt 256 5. Kör ej bil 24 8. Vet ej 101 9. Uppgift saknas
VAR 120 RISK-BIL: BILISTER 17 Loc 149 width 1 MD=9 17a(6) <Upplevd risk med bil> Bilisters beteende <Se F.17a för fullständig frågetext> 495 1. Mycket riskabelt 1088 2. Ganska riskabelt 366 3. Inte särskilt riskabelt 254 5. Kör ej bil 30 8. Vet ej 103 9. Uppgift saknas
VAR 121 RISK-BIL: SMALA VÄGAR 17 Loc 150 width 1 MD=9 17a(7) <Upplevd risk med bil> Smala och krokiga vägar <Se F.17a för fullständig frågetext> 290 1. Mycket riskabelt 844 2. Ganska riskabelt 821 3. Inte särskilt riskabelt 259 5. Kör ej bil 26 8. Vet ej 96 9. Uppgift saknas
VAR 122 RISK-BIL: VILTFARA 17 Loc 151 width 1 MD=9 17a(8) <Upplevd risk med bil> Faran för vilt <Se F.17a för fullständig frågetext> 624 1. Mycket riskabelt 1010 2. Ganska riskabelt 311 3. Inte särskilt riskabelt 257 5. Kör ej bil 40 8. Vet ej 94 9. Uppgift saknas
VAR 123 RISK-BIL:EJ LINJEMARK 17 Loc 152 width 1 MD=9 17a(9) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av linjemarkering <Se F.17a för fullständig frågetext> 413 1. Mycket riskabelt 716 2. Ganska riskabelt 793 3. Inte särskilt riskabelt 258 5. Kör ej bil 56 8. Vet ej 100 9. Uppgift saknas
VAR 124 RISK-BIL: EJ REFLEX 17 Loc 153 width 1 MD=9 17a(10) <Upplevd risk med bil> Avsaknad av reflexstolpar <Se F.17a för fullständig frågetext> 395 1. Mycket riskabelt 889 2. Ganska riskabelt 639 3. Inte särskilt riskabelt 258 5. Kör ej bil 56 8. Vet ej 99 9. Uppgift saknas
VAR 125 RISK-BIL: VÄGARBETE 17 Loc 154 width 1 MD=9 17a(11) <Upplevd risk med bil> Arbeten på väg <Se F.17a för fullständig frågetext> 459 1. Mycket riskabelt 827 2. Ganska riskabelt 668 3. Inte särskilt riskabelt 258 5. Kör ej bil 24 8. Vet ej 100 9. Uppgift saknas
VAR 126 RISK-BIL: VATTENPLAN 17 Loc 155 width 1 MD=9 17a(12) <Upplevd risk med bil> Vattenplaning <Se F.17a för fullständig frågetext> 926 1. Mycket riskabelt 691 2. Ganska riskabelt 324 3. Inte särskilt riskabelt 259 5. Kör ej bil 41 8. Vet ej 95 9. Uppgift saknas
VAR 127 RISK-CYKEL: MÖRKER 17 Loc 156 width 1 MD=9 17b Hur riskabla upplever Du nedanstående förhållanden när Du cyklar? 17b(1) Mörker 484 1. Mycket riskabelt 651 2. Ganska riskabelt 584 3. Inte särskilt riskabelt 423 5. Cyklar ej 63 8. Vet ej 131 9. Uppgift saknas
VAR 128 RISK-CYKEL: VINTERVÄG 17 Loc 157 width 1 MD=9 17b(2) <Upplevd risk med cykel> Vinterväglag <Se F.17b för fullständig frågetext> 804 1. Mycket riskabelt 477 2. Ganska riskabelt 211 3. Inte särskilt riskabelt 617 5. Cyklar ej 77 8. Vet ej 150 9. Uppgift saknas
VAR 129 RISK-CYKEL: KORSNING 17 Loc 158 width 1 MD=9 17b(3) <Upplevd risk med cykel> Vägkorsningar <Se F.17b för fullständig frågetext> 458 1. Mycket riskabelt 738 2. Ganska riskabelt 568 3. Inte särskilt riskabelt 356 5. Cyklar ej 61 8. Vet ej 155 9. Uppgift saknas
VAR 130 RISK-CYKEL: RONDELL 17 Loc 159 width 1 MD=9 17b(4) <Upplevd risk med cykel> Cirkulationsplatser (Rondeller) <Se F.17b för fullständig frågetext> 394 1. Mycket riskabelt 531 2. Ganska riskabelt 499 3. Inte särskilt riskabelt 494 5. Cyklar ej 246 8. Vet ej 172 9. Uppgift saknas
VAR 131 RISK-CYKEL:FOTGÄNGARE 17 Loc 160 width 1 MD=9 17b(5) <Upplevd risk med cykel> Fotgängares/cyklisters beteende <Se F.17b för fullständig frågetext> 276 1. Mycket riskabelt 591 2. Ganska riskabelt 862 3. Inte särskilt riskabelt 345 5. Cyklar ej 86 8. Vet ej 176 9. Uppgift saknas
VAR 132 RISK-CYKEL: BILISTER 17 Loc 161 width 1 MD=9 17b(6) <Upplevd risk med cykel> Bilisters beteende <Se F.17b för fullständig frågetext> 708 1. Mycket riskabelt 777 2. Ganska riskabelt 275 3. Inte särskilt riskabelt 342 5. Cyklar ej 59 8. Vet ej 175 9. Uppgift saknas
VAR 133 ORO TRAFIKSKADA 18 Loc 162 width 1 MD=9 18 Hur oroad är Du över att råka ut för något av följande? 18(1) Att skadas i trafiken 305 1. Mycket oroad 622 2. Ganska oroad 556 3. Varken/eller 642 4. Inte särskilt oroad 168 5. Inte alls oroad 43 9. Uppgift saknas
VAR 134 ORO ANHÖRIG SKADAS 18 Loc 163 width 1 MD=9 18(2) <Oroad över att råka ut för> Att någon anhörig/vän skadas i trafiken <Se F.18 för fullständig frågetext> 657 1. Mycket oroad 864 2. Ganska oroad 373 3. Varken/eller 328 4. Inte särskilt oroad 80 5. Inte alls oroad 34 9. Uppgift saknas
VAR 135 ORO SJUKDOM 18 Loc 164 width 1 MD=9 18(3) <Oroad över att råka ut för> Allvarlig sjukdom <Se F.18 för fullständig frågetext> 435 1. Mycket oroad 575 2. Ganska oroad 554 3. Varken/eller 542 4. Inte särskilt oroad 190 5. Inte alls oroad 40 9. Uppgift saknas
VAR 136 ORO ARBETSLÖSHET 18 Loc 165 width 1 MD=9 18(4) <Oroad över att råka ut för> Arbetslöshet <Se F.18 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket oroad 544 2. Ganska oroad 431 3. Varken/eller 499 4. Inte särskilt oroad 387 5. Inte alls oroad 58 9. Uppgift saknas
VAR 137 ORO INBROTT 18 Loc 166 width 1 MD=9 18(5) <Oroad över att råka ut för> Inbrott i Din bostad <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket oroad 542 2. Ganska oroad 501 3. Varken/eller 666 4. Inte särskilt oroad 275 5. Inte alls oroad 46 9. Uppgift saknas
VAR 138 ORO ARBETSOLYCKA 18 Loc 167 width 1 MD=9 18(6) <Oroad över att råka ut för> Arbetsolycka <Se F.18 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket oroad 343 2. Ganska oroad 537 3. Varken/eller 656 4. Inte särskilt oroad 509 5. Inte alls oroad 81 9. Uppgift saknas
VAR 139 ORO GATUVÅLD 18 Loc 168 width 1 MD=9 18(7) <Oroad över att råka ut för> Bli utsatt för oprovocerat gatuvåld <Se F.18 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket oroad 627 2. Ganska oroad 405 3. Varken/eller 636 4. Inte särskilt oroad 251 5. Inte alls oroad 47 9. Uppgift saknas
VAR 140 ORO LUFTFÖRORENING 18 Loc 169 width 1 MD=9 18(8) <Oroad över att råka ut för> Att Du eller någon anhörig mår dåligt på grund av luftföroreningar <Se F.18 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket oroad 584 2. Ganska oroad 546 3. Varken/eller 607 4. Inte särskilt oroad 300 5. Inte alls oroad 43 9. Uppgift saknas
VAR 141 ORO LIVSMEDELSBRIST 18 Loc 170 width 1 MD=9 18(9) <Oroad över att råka ut för> Livsmedelsbrist på grund av klimat- och miljöförändringar <Se F.18 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket oroad 436 2. Ganska oroad 517 3. Varken/eller 656 4. Inte särskilt oroad 428 5. Inte alls oroad 39 9. Uppgift saknas
VAR 142 MILJÖHOT KÄRNKRAFT 19 Loc 171 width 1 MD=9 F. NÅGRA FRÅGOR OM MILJÖN 19 Anser Du att någon av följande faktorer utgör ett stort hot mot miljön i Sverige idag? 19(1) Kärnkraften 901 1. Ja 1056 5. Nej 339 8. Vet ej 40 9. Uppgift saknas
VAR 143 MILJÖHOT IND.UTSLÄPP 19 Loc 172 width 1 MD=9 19(2) <Hot mot miljön> Industriutsläppen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1749 1. Ja 335 5. Nej 220 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 144 MILJÖHOT OLJEUTSLÄPP 19 Loc 173 width 1 MD=9 19(3) <Hot mot miljön> Oljeutsläppen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1795 1. Ja 282 5. Nej 223 8. Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 145 MILJÖHOT BILISM 19 Loc 174 width 1 MD=9 19(4) <Hot mot miljön> Bilismen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1246 1. Ja 732 5. Nej 313 8. Vet ej 45 9. Uppgift saknas
VAR 146 MILJÖHOT VÄXTHUSEFF. 19 Loc 175 width 1 MD=9 19(5) <Hot mot miljön> Växthuseffekten <Se F.19 för fullständig frågetext> 1320 1. Ja 456 5. Nej 517 8. Vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 147 MILJÖHOT OZONSKIKT 19 Loc 176 width 1 MD=9 19(6) <Hot mot miljön> Uttunningen av ozonskiktet <Se F.19 för fullständig frågetext> 1695 1. Ja 273 5. Nej 333 8. Vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 148 MILJÖHOT AVFALLSHANT 19 Loc 177 width 1 MD=9 19(7) <Hot mot miljön> Avfallshanteringen <Se F.19 för fullständig frågetext> 835 1. Ja 1047 5. Nej 409 8. Vet ej 45 9. Uppgift saknas
VAR 149 KÖPER MILJÖANPASSAD 20 Loc 178 width 1 MD=9 20 Instämmer Du i eller instämmer Du inte i följande påståenden? 20(1) Jag köper miljöanpassade produkter 1543 1. Instämmer 475 5. Instämmer inte 268 8. Vet ej 50 9. Uppgift saknas
VAR 150 SORTERAR SOPOR 20 Loc 179 width 1 MD=9 20(2) Jag sorterar sopor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1439 1. Instämmer 791 5. Instämmer inte 78 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 151 KÖR MINDRE BIL 20 Loc 180 width 1 MD=9 20(3) Jag kör mindre bil - försöker åka kollektivt eller cykla <Se F.20 för fullständig frågetext> 959 1. Instämmer 1172 5. Instämmer inte 159 8. Vet ej 46 9. Uppgift saknas
VAR 152 SÄNKT HUSTEMPERATUR 20 Loc 181 width 1 MD=9 20(4) Jag har sänkt temperaturen inomhus <Se F.20 för fullständig frågetext> 996 1. Instämmer 1158 5. Instämmer inte 148 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 153 MEDLEM I MILJÖORG 20 Loc 182 width 1 MD=9 20(5) Jag är medlem i en miljöorganisation <Se F.20 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer 2048 5. Instämmer inte 65 8. Vet ej 54 9. Uppgift saknas
VAR 154 KÖR MILJÖANPASSAD 20 Loc 183 width 1 MD=9 20(6) Jag kör bil på ett miljöanpassat sätt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1151 1. Instämmer 656 5. Instämmer inte 432 8. Vet ej 97 9. Uppgift saknas
VAR 155 KATALYSATORS EFFEKT 21 Loc 184 width 1 MD=9 21 Instämmer Du eller instämmer Du inte i följande påståenden? 21(1) Katalysatorn har effekt på koldioxidutsläpp 1588 1. Instämmer 164 5. Instämmer inte 549 8. Vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 156 BILISM KVÄVEDIOXID 21 Loc 185 width 1 MD=9 21(2) Bilismen är den största enskilda källan till kvävedioxider <Se F.21 för fullständig frågetext> 786 1. Instämmer 542 5. Instämmer inte 967 8. Vet ej 41 9. Uppgift saknas
VAR 157 FÖRSURNINGEN 21 Loc 186 width 1 MD=9 21(3) Kvävedioxid bidrar till försurningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1493 1. Instämmer 82 5. Instämmer inte 721 8. Vet ej 40 9. Uppgift saknas
VAR 158 MOTOVÄRMARE EFFEKT 21 Loc 187 width 1 MD=9 21(4) Motorvärmare minskar bilens avgaser även vid plusgrader utomhus <Se F.21 för fullständig frågetext> 1515 1. Instämmer 175 5. Instämmer inte 613 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 159 SALTNING VINTERVÄGAR 22 Loc 188 width 1 MD=9 G. VINTERVÄGAR 22 Vilken är Din allmänna inställning till saltning av vintervägar? 176 1. Mycket bra 535 2. Ganska bra 440 3. Varken bra eller dåligt 480 4. Ganska dåligt 664 5. Mycket dåligt 41 9. Uppgift saknas
VAR 160 DÄCKTYP VINTERTID 23 Loc 189 width 1 MD=9 23 Vilken typ av däck har den bil som Du oftast använt under denna vinter? 226 1. Sommardäck 1501 2. Dubbdäck 376 3. Odubbade vinterdäck 233 9. Uppgift saknas
VAR 161 VÄGV. EFFEKTIVITET 24 Loc 190 width 1 MD=9 H. VÄRDERIN AV VÄGVERKET 24 Vilket betyg sätter Du på Vägverkets sätt att vara och fungera vad gäller nedanstående faktorer? 24(1) Vägverket sköter sig/är: Effektivitet 160 1. Mycket bra 842 2. Ganska bra 504 3. Varken eller 166 4. Ganska dåligt 53 5. Mycket dåligt 575 8. Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 162 VÄGV. ÄRLIGHET 24 Loc 191 width 1 MD=9 24(2) Vägverket sköter sig/är: Öppenhet/ärlighet <Se F.24 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bra 405 2. Ganska bra 484 3. Varken eller 123 4. Ganska dåligt 67 5. Mycket dåligt 1122 8. Vet ej 44 9. Uppgift saknas
VAR 163 VÄGV. KUNNIG PERSONAL 24 Loc 192 width 1 MD=9 24(3) Vägverket sköter sig/är: Kunnig personal <Se F.24 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket bra 641 2. Ganska bra 336 3. Varken eller 44 4. Ganska dåligt 19 5. Mycket dåligt 1033 8. Vet ej 41 9. Uppgift saknas
VAR 164 VÄGV. KONTAKT 24 Loc 193 width 1 MD=9 24(4) Vägverket sköter sig/är: Möjlighet att få kontakt med <Se F.24 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket bra 327 2. Ganska bra 345 3. Varken eller 108 4. Ganska dåligt 63 5. Mycket dåligt 1349 8. Vet ej 38 9. Uppgift saknas
VAR 165 VÄGV. BEMÖTANDE 24 Loc 194 width 1 MD=9 24(5) Vägverket sköter sig/är: Personligt bemötande <Se F.24 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket bra 313 2. Ganska bra 321 3. Varken eller 66 4. Ganska dåligt 27 5. Mycket dåligt 1447 8. Vet ej 39 9. Uppgift saknas
VAR 166 VÄGV. TOTALT SETT 25 Loc 195 width 1 MD=9 25 Om Du så tänker på Vägverkets sätt att fungera, vilken är Din sammanfattande värdering av Vägverket totalt sett, av Vägverkets agerande i trafiksäkerhetsfrågor och Vägverkets agerande i miljöfrågor? 25(1) Vägverket sköter sig/är: Totalt sett 146 1. Mycket bra 932 2. Ganska bra 521 3. Varken eller 76 4. Ganska dåligt 22 5. Mycket dåligt 597 8. Vet ej 42 9. Uppgift saknas
VAR 167 VÄGV. TRAFIKSÄKERHET 25 Loc 196 width 1 MD=9 25(2) Vägverket sköter sig/är: I trafiksäkerhetsfrågor <Se F.25 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket bra 1017 2. Ganska bra 376 3. Varken eller 61 4. Ganska dåligt 15 5. Mycket dåligt 638 8. Vet ej 41 9. Uppgift saknas
VAR 168 VÄGV. MILJÖFRÅGOR 25 Loc 197 width 1 MD=9 25(3) Vägverket sköter sig/är: I miljöfrågor <Se F.25 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket bra 579 2. Ganska bra 520 3. Varken eller 164 4. Ganska dåligt 48 5. Mycket dåligt 908 8. Vet ej 42 9. Uppgift saknas
VAR 169 KONTAKT MED VÄGVERKET 26 Loc 198 width 1 MD=9 26 Har Du under de senaste två åren haft någon personlig kontakt (brev, telefon, besök, möte) med Vägverket? 220 1. Ja, flera gånger 213 2. Ja, en gång 1828 5. Nej 49 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 170 KÄNNER RADIO P3 27 Loc 199 width 1 MD=9 I. ÖVRIGA FRÅGOR 27 a. Känner Du till följande informationskanaler rörande trafik-, väderleks- och väglagsinformation och i så fall b. hur ofta brukar Du använda Dig av dessa? 27a(1) <Känner till trafikinformation> Radions P3 343 1. Markerat 1238 5. Ej markerat 755 9. Uppgift saknas
VAR 171 KÄNNER RADIO P 4 27 Loc 200 width 1 MD=9 27a(2) <Känner till trafikinformation> Radions P4 <Se F.27 för fullständig frågetext> 266 1. Markerat 1435 5. Ej markerat 635 9. Uppgift saknas
VAR 172 KÄNNER ANNAN KANAL 27 Loc 201 width 1 MD=9 27a(3) <Känner till trafikinformation> Annan radiokanal <Se F.27 för fullständig frågetext> 605 1. Markerat 371 5. Ej markerat 1360 9. Uppgift saknas
VAR 173 KÄNNER TEXT-TV 27 Loc 202 width 1 MD=9 27a(4) <Känner till trafikinformation> Text TV/TV <Se F.27 för fullständig frågetext> 455 1. Markerat 1076 5. Ej markerat 805 9. Uppgift saknas
VAR 174 KÄNNER TIC 27 Loc 203 width 1 MD=9 27a(5) <Känner till trafikinformation> Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.27 för fullständig frågetext> 1234 1. Markerat 275 5. Ej markerat 827 9. Uppgift saknas
VAR 175 KÄNNER VÄGSVAR 27 Loc 204 width 1 MD=9 27a(6) <Känner till trafikinformation> "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.27 för fullständig frågetext> 1235 1. Markerat 280 5. Ej markerat 821 9. Uppgift saknas
VAR 176 KÄNNER RDS-RADIO 27 Loc 205 width 1 MD=9 27a(7) <Känner till trafikinformation> RDS-radio <Se F.27 för fullständig frågetext> 978 1. Markerat 553 5. Ej markerat 805 9. Uppgift saknas
VAR 177 KÄNNER POLISEN 27 Loc 206 width 1 MD=9 27a(8) <Känner till trafikinformation> Polisen <Se F.27 för fullständig frågetext> 657 1. Markerat 887 5. Ej markerat 792 9. Uppgift saknas
VAR 178 KÄNNER TIDNINGAR 27 Loc 207 width 1 MD=9 27a(9) <Känner till trafikinformation> Tidningar <Se F.27 för fullständig frågetext> 263 1. Markerat 1349 5. Ej markerat 724 9. Uppgift saknas
VAR 179 ANVÄND RADIO P3 27 Loc 208 width 1 MD=9 27b(1) <Använder för trafikinformation> Radions P3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket ofta 373 2. Ganska ofta 586 3. Inte särskilt ofta 386 4. Aldrig 853 9. Uppgift saknas
VAR 180 ANVÄND RADIO P4 27 Loc 209 width 1 MD=9 27b(2) <Använder för trafikinformation> Radions P4 <Se F.27 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ofta 477 2. Ganska ofta 495 3. Inte särskilt ofta 310 4. Aldrig 741 9. Uppgift saknas
VAR 181 ANVÄND ANNAN KANAL 27 Loc 210 width 1 MD=9 27b(3) <Använder för trafikinformation> Annan radiokanal <Se F.27 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ofta 144 2. Ganska ofta 111 3. Inte särskilt ofta 453 4. Aldrig 1449 9. Uppgift saknas
VAR 182 ANVÄND TEXT-TV 27 Loc 211 width 1 MD=9 27b(4) <Använder för trafikinformation> Text-TV/TV <Se F.27 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ofta 246 2. Ganska ofta 457 3. Inte särskilt ofta 558 4. Aldrig 914 9. Uppgift saknas
VAR 183 ANVÄND TIC 27 Loc 212 width 1 MD=9 27b(5) <Använder för trafikinformation> Vägverkets regionala trafikinformationscentraler (TIC) <Se F.27 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket ofta 42 2. Ganska ofta 121 3. Inte särskilt ofta 981 4. Aldrig 1170 9. Uppgift saknas
VAR 184 ANVÄND VÄGSVAR 27 Loc 213 width 1 MD=9 27b(6) <Använder för trafikinformation> "Vägsvar" (0712-21000) <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket ofta 7 2. Ganska ofta 85 3. Inte särskilt ofta 1056 4. Aldrig 1184 9. Uppgift saknas
VAR 185 ANVÄND RDS-RADIO 27 Loc 214 width 1 MD=9 27b(7) <Använder för trafikinformation> RDS-radio <Se F.27 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ofta 101 2. Ganska ofta 129 3. Inte särskilt ofta 918 4. Aldrig 1092 9. Uppgift saknas
VAR 186 ANVÄND POLISEN 27 Loc 215 width 1 MD=9 27b(8) <Använder för trafikinformation> Polisen <Se F.27 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket ofta 34 2. Ganska ofta 267 3. Inte särskilt ofta 1052 4. Aldrig 977 9. Uppgift saknas
VAR 187 ANVÄND TIDNINGAR 27 Loc 216 width 1 MD=9 27b(9) <Använder för trafikinformation> Tidningar <Se F.27 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket ofta 477 2. Ganska ofta 535 3. Inte särskilt ofta 294 4. Aldrig 782 9. Uppgift saknas
VAR 188 EJ STANNAT VID STOPP 28 Loc 217 width 1 MD=9 28 Vid vilka trafikförseelser riskerar Du att få körkortet återkallat? 28(1) Inte stannat vid stopplikt 1030 1. Ja 618 5. Nej 688 9. Uppgift saknas
VAR 189 KÖR 50KM/H VID SKOLA 28 Loc 218 width 1 MD=9 28(2) <Risk att få körkortet återkallat> Kört 50km/h utanför en skola där hastigheten är begränsad till 30km/h <Se F.28 för fullständig frågetext> 1290 1. Ja 385 5. Nej 661 9. Uppgift saknas
VAR 190 OMKÖRNING BACKKRÖN 28 Loc 219 width 1 MD=9 28(3) <Risk att få körkortet återkallat> Gjort en omkörning vid backkrön med skymt sikt <Se F.28 för fullständig frågetext> 985 1. Ja 636 5. Nej 715 9. Uppgift saknas
VAR 191 1,5 PROMILLES ALKOHOL 28 Loc 220 width 1 MD=9 28(4) <Risk att få körkortet återkallat> Vid 1,5 promilles alkoholhalt i blodet <Se F.28 för fullständig frågetext> 1586 1. Ja 117 5. Nej 633 9. Uppgift saknas
VAR 192 0,5 PROMILLES ALKOHOL 28 Loc 221 width 1 MD=9 28(5) <Risk att få körkortet återkallat> Vid 0,5 promilles alkoholhalt i blodet <Se F.28 för fullständig frågetext> 1094 1. Ja 558 5. Nej 684 9. Uppgift saknas
VAR 193 120KM/H PÅ 90-STRÄCKA 28 Loc 222 width 1 MD=9 28(6) <Risk att få körkortet återkallat> Kört 120km/h på 90-sträcka <Se F.28 för fullständig frågetext> 1358 1. Ja 340 5. Nej 638 9. Uppgift saknas
VAR 194 KÖR MOT RÖTT LJUS 28 Loc 223 width 1 MD=9 28(7) <Risk att få körkortet återkallat> Kört mot rött ljus <Se F.28 för fullständig frågetext> 1210 1. Ja 456 5. Nej 670 9. Uppgift saknas
VAR 195 CYKLAR MOT RÖTT LJUS 28 Loc 224 width 1 MD=9 28(8) <Risk att få körkortet återkallat> Cyklat mot rött ljus <Se F.28 för fullständig frågetext> 386 1. Ja 1247 5. Nej 703 9. Uppgift saknas
VAR 196 KÖN 30 Loc 225 width 1 MD=9 J. BAKGRUNDSFRÅGOR Slutligen önskar vi några uppgifter om Dig själv. Vi använder dessa uppgifter endast för tabellsammansättningar. 30 Kön 1156 1. Man 1169 2. Kvinna 11 9. Uppgift saknas
VAR 197 ÅLDER 31 Loc 226 width 2 MD=99 31 Ålder 16. 16 år . . 77. 77 år 18 99. Uppgift saknas Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 25 40 41 38 41 42 48 39 43 39 43 37 50 49 60 37 49 44 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 34 43 40 37 47 33 58 43 40 53 37 57 47 57 57 44 63 39 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 64 41 36 46 34 38 36 32 37 26 31 43 21 30 29 20 29 18 Kod: 70 71 72 73 74 76 77 99 Frek: 33 19 30 24 5 1 1 18
VAR 198 BOSTADSORT 32 Loc 228 width 1 MD=9 32 I vilken typ av tätort bor Du? 328 1. I Stockholm, Göteborg eller Malmö 718 2. I en tätort med 25 000 - 200 000 invånare 496 3. I en tätort med 5 000 - 24 999 invånare 232 4. I en tätort med 2 000 - 4 999 invånare 216 5. I en tätort med 200 - 1 999 invånare 291 6. På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 invånare 55 9. Uppgift saknas
VAR 199 LÄN 1 33 Loc 229 width 1 MD=9 33 I vilket län bor Du i? 33(1) Län, 1 219 1. Malmöhus 82 2. Kristianstads 35 3. Blekinge 60 4. Kalmar 55 5. Kronobergs 79 6. Jönköpings 115 7. Östergötlands 46 8. Hallands 1645 9. Uppgift saknas
VAR 200 LÄN 2 33 Loc 230 width 1 MD=9 33(2) Län, 2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 113 1. Göteborg och Bohus 35 2. Skaraborgs 81 3. Älvsborgs 56 4. Värmlands 292 5. Stockholms 4 6. Gotlands 90 7. Uppsala 79 8. Södermanlands 1586 9. Uppgift saknas
VAR 201 LÄN 3 33 Loc 231 width 1 MD=9 33(3) Län, 3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 85 1. Örebro 73 2. Västmanlands 118 3. Kopparbergs 104 4. Gävleborgs 81 5. Västernorrlands 56 6. Jämtlands 172 7. Västerbottens 193 8. Norrbottens 1454 9. Uppgift saknas
VAR 202 HUSHÅLLSSTORLEK 34 Loc 232 width 1 MD=9 34 Hushållsstorlek 400 1. 1 person 832 2. 2 personer 1086 3. 3 eller flera personer 18 9. Uppgift saknas
VAR 203 BARN UNDER 16 ÅR 35 Loc 233 width 1 MD=9 35 Hur många barn under 16 år finns i hushållet? 114 0. Inget barn 328 1. 1 barn 330 2. 2 barn 122 3. 3 barn 26 4. 4 barn 7 5. 5 barn 3 6. 6 barn 1406 9. Uppgift saknas
VAR 204 YRKESCHAUFFÖR 36 Loc 234 width 1 MD=9 36 Arbetar Du som yrkeschaufför? 2192 1. Ja 117 5. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 205 CHAUFFÖR TAXI 36 Loc 235 width 1 36(1) <Yrkeschaufför> Taxi <Se F.36 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 2324 5. Ej markerat
VAR 206 CHAUFFÖR BUDBIL 36 Loc 236 width 1 36(2) <Yrkeschaufför> Budbil <Se F.36 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 2330 5. Ej markerat
VAR 207 CHAUFFÖR BUSS 36 Loc 237 width 1 36(3) <Yrkeschaufför> Buss <Se F.36 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 2317 5. Ej markerat
VAR 208 UTRYCKNINGSFORDON 36 Loc 238 width 1 36(4) <Yrkeschaufför> Utryckningsfordon <Se F.36 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 2326 5. Ej markerat
VAR 209 CHAUFFÖR LÄTT LASTBIL 36 Loc 239 width 1 36(5) <Yrkeschaufför> Lätt lastbil <Se F.36 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 2310 5. Ej markerat
VAR 210 CHAUFFÖR TUNG LASTBIL 36 Loc 240 width 1 36(6) <Yrkeschaufför> Tung lastbil <Se F.36 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 2287 5. Ej markerat
VAR 211 CHAUFFÖR ANNAT FORDON 36 Loc 241 width 1 36(7) <Yrkeschaufför> Annat fordon <Se F.36 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 2303 5. Ej markerat
VAR 212 MEDLEM HANDIKAPPORG 37 Loc 242 width 1 MD=9 37 Är Du medlem i någon handikapporganisation? 127 1. Ja 2182 5. Nej 27 9. Uppgift saknas
VAR 213 VÄGVERKETS REGIONINDELN Loc 243 width 1 MD=9 Vägverkets regionindelning 301 1. Region Norr 343 2. Region Mitt 331 3. Region Stockholm 296 4. Region Mälardalen 327 5. Region Väst 359 6. Region Sydöst 365 7. Region Skåne 14 9. Uppgift saknas
VAR 214 INTERVJU Loc 244 width 1 Intervju 1848 1. Postal 488 2. Telefon