SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA
             SOM-undersökningen
               STUDENT 1995
                SSD 0588

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
              Lennart Nilsson
  
              SOM-institutet
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
                Mars 1998

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i STUDENT-SOM 1995 samlades ursprungligen in av ett
  forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
  institutionen,institutionen för journalistik och
  masskommunikation och förvaltningshögskolan vid Göteborgs
  universitet, under ledning av Sören Holmberg, Lennart Weibull
  och Lennart Nilsson. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull, Lennart Nilsson och Svensk Samhällsvetenskaplig
  Datatjänst får STUDENT-SOM 1995 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

   VARIABELBESKRIVNING                    V

   KODBOK                          1

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
   gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
   vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
   kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
   med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
   opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
   de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
   över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
   valforskningsprogrammet respektive
   masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
   intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
   inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
   forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
   och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
   för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
   dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
   med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
   form. From juli 1990 är statsvetenskap och masskommunikation
   två olika institutioner. SOM-verksamheten har formaliserats.
   Förvaltningshögskolan,Institutionen för journalistik och
   masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen,
   Göteborgs universitet har gemensamt bildat SOM-institutet,
   som administrativt håller samman SOM.

   SOM-undersökningen 1995 var den sextonde undersökningen i
   serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
   tid har det varit möjligt att få fram intressanta
   tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
   politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
   samhällsinstitutioner.
  
   För att fånga upp åsikter och vanor hos dagens
   studentgeneration genomfördes en liknande undersökning
   bland studenterna på Göteborgs universitet.

   Huvudansvariga för STUDENT-SOM 1995 är Sören Holmberg
   Lennart Weibull och Lennart Nilsson. Administrativ
   forskningsassistent var Anna Rönström, Institutionen för
   journalistik och masskommunikation.

                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

   Urvalet utgjordes av grundstudenter vid
   Förvaltningshögskolan, Statsvetenskapliga institutionen
   och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
   Två metodologiska försök gjordes. Fråga 28 finns i
   två varianter.
   Frågeformuläret kom att omfatta 49 frågor, vilket motsvarar
   377 variabler. Formuläret uppdelades i sju sammanhållna block
   av frågor: massmedia; politik och samhälle; energi, kärnkraft
   och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden;
   fritidsintressen; bakgrund; samt kurs/linje.

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 38  (2) FÖRKUNSKAP      49 (3) LOC 54 WIDTH 1
                        (4) MD=0

   (6) F.10 Anser Du Dig att ha tillräckligt goda förkunskaper
  för att klara studierna?

   (7) ......................

     (8) (9) (10)
    107  1.  Ja, mycket goda
    219  2.  Ja, ganska goda
     69  3.  Varken goda eller dåliga
     7  4.  Nej, ganska dåliga
     1  5.  Nej, mycket dåliga

     7  0.  Bortfall
  

   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0588 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Version 6 Nuvarande grundkurs/linje 1 7 Utbildningsbakgrund 8 Tidigare kurser på universitetet 1 9 Tidigare kurser på universitetet 2 10 Tidigare kurser på universitetet 3 11 Tidigare lästa poäng 12 Planer att gå vidare i ämnet 13 Studenternas inflytande 14 Krav på studenter 15 Åsikt om kursen: Teoretisk 16 Åsikt om kursen: Svårighet 17 Åsikt om kursen: Intressant 18 Åsikt om kursen: Krävande 19 Åsikt om kursen: Nyttig 20 Åsikt om kursen: Omfattande 21 Åsikt om kursen: Undervisning 22 Åsikt om kursen: Tentamina 23 Åsikt om kursen: Information 24 Åsikt om kursen: Lärarkontakt 25 Åsikt om kursen: Organisation 26 Åsikt om kursen: Studerandeservice 27 Åsikt om kursen: Studentsammanhållning 28 Ytterligare kommentarer om kursen 29 Jämförelse med tidigare kurser: Teoretisk 30 Jämförelse med tidigare kurser: Svår 31 Jämförelse med tidigare kurser: Intressant 32 Jämförelse med tidigare kurser: Nyttig 33 Jämförelse med tidigare kurser: Omfattande 34 Jämförelse med tidigare kurser: Bra undervisning 35 Jämförelse med tidigare kurser: Tentamensformer 36 Jämförelse med tidigare kurser: Bra information 37 Jämförelse med tidigare kurser: Bra expedition 38 Förkunskaper 39 Bemötandet på institutionen 40 Bott utomlands 41 Antal månader utomlands 42 Land 43 Studier utomlands 44 Arbete utomlands 45 Annat utomlands 46 Behärskat språk: Engelska 47 Behärskat språk: Tyska 48 Behärskat språk: Franska 49 Behärskat språk: Spanska 50 Behärskat språk: Annat 51 Arbete efter studier: Administration 52 Arbete efter studier: Utredningsverksamhet 53 Arbete efter studier: Ekonomi 54 Arbete efter studier: Undervisning 55 Arbete efter studier: Information 56 Arbete efter studier: Undersökningsverksamhet 57 Arbete efter studier: Journalistik 58 Arbete efter studier: Forskning 59 Arbete efter studier: Politik 60 Arbete efter studier: Organisationsarbete 61 Arbete efter studier: Annat 62 Arbete efter studier: I statlig tjänst 63 Arbete efter studier: I kommunal tjänst 64 Arbete efter studier: I privat tjänst 65 Arbete efter studier: I Sverige 66 Arbete efter studier: I utlandet 67 Aktuellt i Kanal 1 68 Rapport i TV 2 69 Västnytt i TV 2 70 Morgon-TV i TV 2 71 Nyheterna i TV4 72 Morgon-TV i TV4 73 Lokalnyheterna i TV4 74 TV3 Direkt 75 Läser Göteborgs-Posten 76 Läser Arbetet/Nyheterna 77 Läser GT 78 Läser Dagens Nyheter 79 Läser Svenska Dagbladet 80 Läser Dagens Industri 81 Läser Aftonbladet 82 Läser Expressen 83 Läser Annan tidning, 1 84 Läser Annan tidning, 2 85 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 86 Prenumeration på morgontidning 87 Läser hos bekant 88 Lånar av bekant 89 Läser på arbetet/skolan 90 Läser på bibliotek 91 Köper lösnummer 92 Läser på annat sätt 93 Förtroende för: Regeringen 94 Förtroende för: Polisen 95 Förtroende för: Sjukvården 96 Förtroende för: Försvaret 97 Förtroende för: Riksdagen 98 Förtroende för: Bankerna 99 Förtroende för: Dagspressen 100 Förtroende för: Fackliga organisationer 101 Förtroende för: Radio och TV 102 Förtroende för: Grundskolan 103 Förtroende för: Storföretagen 104 Förtroende för: Svenska kyrkan 105 Förtroende för: Domstolarna 106 Förtroende för: Kungahuset 107 Intresse för politik 108 Viktigaste samhällsproblem, 1 109 Viktigaste samhällsproblem, 2 110 Viktigaste samhällsproblem, 3 111 Medlemskap i EU 112 Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 113 Minska den offentliga sektorn 114 Minska försvarsutgifterna 115 Behålla kärnkraften efter år 2010 116 Minska u-hjälpen 117 Delta i FN:s fredsbevarande operationer 118 Föra alliansfri politik i fredstid 119 Söka medlemskap i NATO 120 Ta emot färre flyktingar i Sverige 121 Samhälle med ökad jämställdhet 122 Minska finansmarknadens inflytande 123 Öka antalet privatskolor 124 Bedriva mer av sjukvården i privat regi 125 Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 126 Införa republik med en vald president 127 Tillåta aktiv dödshjälp 128 Införa en gemensam EU-valuta 129 Försvarssamarbete inom ramen för EU 130 Placering på vänster-högerskala: Centerpartiet 131 Placering på vänster-högerskala: Moderata samlingspartiet 132 Placering på vänster-högerskala: Vänsterpartiet 133 Placering på vänster-högerskala: Folkpartiet liberalerna 134 Placering på vänster-högerskala: Socialdemokraterna 135 Placering på vänster-högerskala: Miljöpartiet de gröna 136 Placering på vänster-högerskala: Kristdemokratiska samhällspartiet 137 Placering på vänster-högerskala: Själv 138 Inställning till: Centerpartiet 139 Inställning till: Moderata samlingspartiet 140 Inställning till: Vänsterpartiet 141 Inställning till: Folkpartiet 142 Inställning till: Socialdemokraterna 143 Inställning till: Miljöpartiet de gröna 144 Inställning till: Kristdemokratiska samhällspartiet 145 Inställning till: Olof Johansson 146 Inställning till: Carl Bildt 147 Inställning till: Gudrun Schyman 148 Inställning till: Maria Leissner 149 Inställning till: Ingvar Carlsson 150 Inställning till: Birger Schlaug 151 Inställning till: Alf Svensson 152 Inställning till: Mona Sahlin 153 Bästa parti 154 Partianhängare 155 Näst bästa parti 156 Carl Bildt: Ärlig 157 Carl Bildt: Pålitlig 158 Carl Bildt: Kunnig 159 Carl Bildt: Inspirerande 160 Carl Bildt: Sympatisk 161 Carl Bildt: Stark ledare 162 Mona Sahlin: Ärlig 163 Mona Sahlin: Pålitlig 164 Mona Sahlin: Kunnig 165 Mona Sahlin: Inspirerande 166 Mona Sahlin: Sympatisk 167 Mona Sahlin: Stark ledare 168 Carl Bildt: Arbetsvillig 169 Carl Bildt: Pålitlig 170 Carl Bildt: Medkännande 171 Carl Bildt: Respektingivande 172 Carl Bildt: Intelligent 173 Carl Bildt: Moralisk 174 Carl Bildt: Vänlig 175 Carl Bildt: Inspirerande 176 Carl Bildt: Kunnig 177 Carl Bildt: Bra föredöme 178 Carl Bildt: Bryr sig om folk 179 Carl Bildt: Stark ledare 180 Carl Bildt: Ärlig 181 Carl Bildt: Rättvis 182 Carl Bildt: Känner till vanligt folk 183 Carl Bildt: Sympatisk 184 Mona Sahlin: Arbetsvillig 185 Mona Sahlin: Pålitlig 186 Mona Sahlin: Medkännande 187 Mona Sahlin: Respektingivande 188 Mona Sahlin: Intelligent 189 Mona Sahlin: Moralisk 190 Mona Sahlin: Vänlig 191 Mona Sahlin: Inspirerande 192 Mona Sahlin: Kunnig 193 Mona Sahlin: Bra föredöme 194 Mona Sahlin: Bryr sig om folk 195 Mona Sahlin: Stark ledare 196 Mona Sahlin: Ärlig 197 Mona Sahlin: Rättvis 198 Mona Sahlin: Känner till folk 199 Mona Sahlin: Sympatisk 200 Åsikt om kärnkraftanvändning 201 Bestämd uppfattning om kärnkraften 202 Sänka hastigheten på vägarna 203 Stoppa privatbilismen i storstäderna 204 Sortering av hushållsavfall 205 Satsa på miljövänligt samhälle 206 Införa biltullar 207 Funderat på att flytta från Sverige 208 Land vid frivillig flyttning 209 Flyttland vid tvång att flytta 210 Tittar på kanal 1 211 Tittar på TV 2 212 Tittar på TV 3 213 Tittar på TV4 214 Tittar på Femman 215 Tittar på TV6 216 Tittar på MTV 217 Tittar på Filmnet 218 Tittar på TV 1000 219 Tittar på Eurosport 220 Tittar på lokal kabel-TV 221 Allmänt intryck av Kanal 1 222 Allmänt intryck av TV 2 223 Allmänt intryck av TV3 224 Allmänt intryck av TV4 225 Allmänt intryck av Femman 226 Allmänt intryck av Z-TV 227 Allmänt intryck av TV6 228 Allmänt intryck av TV21 229 Orsak till våldet i samhället: Skolan 230 Orsak till våldet i samhället: Föräldrar 231 Orsak till våldet i samhället: TV 232 Orsak till våldet i samhället: Biofilmer 233 Orsak till våldet i samhället: Kamratpåverkan 234 Orsak till våldet i samhället: Alkohol och droger 235 Orsak till våldet i samhället: Film- och musikidoler 236 Orsak till våldet i samhället: Videofilm 237 Orsak till våldet i samhället: Seriemagasin 238 Orsak till våldet i samhället: Arbetslöshet 239 Förbjuda dagstidningar att äga radio- och TV-kanaler 240 Införa reklam i Sveriges Television 241 Tillåta statligt ingripande mot ägarkoncentrationen inom massmedieområdet 242 Förbjuda utländska företag att äga massmedier i Sverige 243 Överföra TV2 i privat ägo 244 Förbjuda dagstidningar att äga radio- och TV-kanaler 245 Minska statens inflytande över massmedierna 246 Öka det statliga stödet till dagspressen 247 Införa obligatorisk granskning av videofilmer 248 Avskaffa filmcensuren 249 Höja åldersgränsen för vuxenfilm till 18 år 250 Minska våldsinslagen i TV-nyheterna 251 Aktiviteter senaste året: Friluftsliv 252 Aktiviteter senaste året: Motion eller idrott 253 Aktiviteter senaste året: Biobesök 254 Aktiviteter senaste året: Gått på teater 255 Aktiviteter senaste året: Läst bok 256 Aktiviteter senaste året: Diskuterat politik 257 Aktiviteter senaste året: Gudstjänstbesök 258 Aktiviteter senaste året: Trägårdsarbete 259 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 260 Aktiviteter senaste året: Läst direktreklam 261 Aktiviteter senaste året: Spelat på tips, lotto eller V65 262 Aktiviteter senaste året: Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid 263 Aktiviteter senaste året: Rest utomlands 264 Aktiviteter senaste året: Hyrt videofilm 265 Aktiviteter senaste året: Spelat in TV-program på video 266 Aktiviteter senaste året: Köpt grammofonskiva/CD-skiva 267 Aktiviteter senaste året: Använt persondator 268 Aktiviteter senaste året: Kört på internet 269 Aktiviteter senaste året: Rökt/snusat 270 Aktiviteter senaste året: Druckit sprit/vin/starköl 271 Aktiviteter senaste året: Biblioteksbesök 272 Aktiviteter senaste året: Bett till Gud 273 Medlemskap i idrottsförening 274 Medlemskap i miljöorganisation 275 Medlemskap i politiskt parti 276 Medlemskap i annan förening 277 Uppväxtsort 278 Moderns uppväxtsort 279 Faderns uppväxtsort 280 Subjektiv klasstillhörighet familj under uppväxt 281 Ensamstående eller samboende 282 Födelseår 283 Kön 284 Tillgång till TV-apparat 285 Tillgång till telefon 286 Tillgång till telefonsvarare 287 Tillgång till mobiltelefon 288 Tillgång till Text-TV 289 Tillgång till video 290 Tillgång till kabel-TV 291 Tillgång till parabolantenn 292 Tillgång till persondator 293 Tillgång till mikrovågsugn 294 Tillgång till fax 295 Tillgång till CD-spelare 296 Tillgång till bil 1: Märke 297 Bil 1: Årsmodell 298 Tillgång till bil 2: Märke 299 Bil årsmodell 300 Tillgång till fritidshus 301 PC-utrustning: Modem 302 PC-utrustning: IT-anslutning 303 PC-utrustning: CD-ROM-enhet 304 PC-utrustning: Personlig E-mail adress 305 Det senaste årets förändring i privatekonomin 306 Det senaste årets förändring i kommunens ekonomi 307 Det senaste årets förändring i den svenska ekonomim 308 Det kommande årets förändring i privatekonomin 309 Det kommande årets förändring i kommunens ekonomi 310 Det kommande årets förändring i den svenska ekonomi 311 Parti vid val till EU-parlamentet 312 Röstade ej i EU-parlamentsval 313 Personröstning vid val till EU-parlamentet 314 Omdöme om frågeformuläret: Roligt att svara 315 Omdöme om frågeformuläret: Inga problem 316 Frågeformuläret: Vissa frågor svåra att svara på 317 Andra synpunkter på undersökningen 318 Medverkar i panel 319 Panel - Nuvarande grundkurs/program 320 Panel - Utbildningsbakgrund 321 Panel - Tidigare lästa poäng 322 Panel - Intresse för politik 323 Panel - Medlemskap i EU 324 Panel - Bestämd uppfattning om EU-medlemskap 325 Panel - Minska den offentliga sektorn 326 Panel - Minska försvarsutgifterna 327 Panel - Behålla kärnkraften efter år 2010 328 Panel - Minska u-hjälpen 329 Panel - Delta i FN:s fredsbevarande operationer 330 Panel - Föra alliansfri politik i fredstid 331 Panel - Söka medlemskap i NATO 332 Panel - Ta emot färre flyktingar i Sverige 333 Panel - Samhälle med ökad jämställdhet 334 Panel - Minska finansmarknadens inflytande 335 Panel - Öka antalet privatskolor 336 Panel - Bedriva mer av sjukvården i privat regi 337 Panel - Höjd skatt i stället för minskad offentlig service 338 Panel - Införa republik med en vald president 339 Panel - Tillåta aktiv dödshjälp 340 Panel - Införa en gemensam EU-valuta 341 Panel - Försvarssamarbete inom ramen för EU 342 Panel - Placering på vänster-högerskala: Centerpartiet 343 Panel - Placering på vänster-högerskala: Moderata samlingspartiet 344 Panel - Placering på vänster-högerskala: Vänsterpartiet 345 Panel - Placering på vänster-högerskala: Folkpartiet 346 Panel - Placering på vänster-högerskala: Socialdemokraterna 347 Panel - Placering på vänster-högerskala: Miljöpartiet 348 Panel - Placering på vänster-högerskala: Kds 349 Panel - Placering på vänster-högerskala: Själv 350 Panel - Inställning till: Centerpartiet 351 Panel - Inställning till: Moderata samlingspartiet 352 Panel - Inställning till: Vänsterpartiet 353 Panel - Inställning till: Folkpartiet 354 Panel - Inställning till: Socialdemokraterna 355 Panel - Inställning till: Miljöpartiet de gröna 356 Panel - Inställning till: Kds 357 Panel - Inställning till: Olof Johansson 358 Panel - Inställning till: Carl Bildt 359 Panel - Inställning till: Gudrun Schyman 360 Panel - Inställning till: Maria Leissner 361 Panel - Inställning till: Ingvar Carlsson 362 Panel - Inställning till: Birger Schlaug 363 Panel - Inställning till: Alf Svensson 364 Panel - Inställning till: Mona Sahlin 365 Panel - Bästa parti 366 Panel - Partianhängare 367 Panel - Näst bästa parti 368 Panel - Åsikt om kärnkraftanvändning 369 Panel - Bestämd uppfattning om kärnkraften 370 Panel - Sänka hastigheten på vägarna 371 Panel - Stoppa privatbilismen i storstäderna 372 Panel - Sortering av hushållsavfall 373 Panel - Satsa på miljövänligt samhälle 374 Panel - Införa biltullar 375 Panel - Födelseår 376 Panel - Kön 377 Panel - Andra synpunkter på undersökningen

VAR 1 SSD STUDY NR 0588              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0588


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 VERSION Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 Version 200 1. Version 1 202 2. Version 2 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 6 NUVARANDE LINJE 1 1 Loc 18 width 2 MD= 0 1 Vilken grundkurs/linje går Du nu? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.34> 30 01. MKV helfart 42 02. MKV halvfart 33 03. Journalistlinjen 100 poäng 29 04. Journalistlinjen 40 poäng 20 05. Orienteringskurs om journalistik 71 06. Förvaltningsprogrammet 69 07. Statsvetenskap helfart 23 08. Samhällsvetenskaplig baskurs 37 09. Samhällskunskap 49 10. Förvaltning termin 5 7 00. Bortfall
VAR 7 UTBILDNINGSBAKGRUND 2 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 2 Vilken utbildningsbakgrund har Du? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.36> 27 1. 4-årigt gymnasium 299 2. 3-årigt gymnasium 33 3. 2-årigt gymnasium 12 4. Folkhögskola 31 5. Annat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 8 TIDIGARE UNIV.KURS 1 3 Loc 21 width 2 MD= 0 or GE 90 3 Vilka kurser har Du tidigare följt på universitetet? 3(1) Kurs 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.37> 1 01. ADB, Administrativ databehandling 3 02. Administrativ teknik 2 03. Allmän språkvetenskap och fonetik 1 04. Antikens kultur och samhällsliv 1 05. Arkeologi, särskilt nordeuropeisk 0 06. Biblioteks- och informationsvetenskap 2 07. Biologi 0 08. Bioteknik 0 09. Danska 0 10. Dramatik 1 11. Ekonomisk geografi 3 12. Ekonomisk historia 17 13. Engelska 5 14. Etnologi 0 15. Filmvetenskap 3 16. Filosofi 1 17. Finska 4 18. Franska 0 19. Fysik 5 20. Företagsekonomi 0 21. Geografi 1 22. Geovetenskap 1 23. Handelsrätt 23 24. Historia 1 25. Humanekologi 0 26. Humanteknologi 5 27. Ide- och lärdomshistoria 0 28. Informationsbehandling, datalogi 0 29. Informationsbehandling, numerisk analys 1 30. Internationell politik 7 31. Internationella relationer 0 32. Isländska 3 33. Italienska 1 34. Kemi 8 35. Konstvetenskap 1 36. Kulturgeografi 0 37. Kvinnostudier 0 38. Latinamerikakunskap 13 39. Litteraturvetenskap 0 40. Matematik 0 41. Matematisk statistik 11 42. Medie- och kommunikationsvetenskap 1 43. Miljövetenskap- Miljövård 0 44. Musikvetenskap 4 45. Nationalekonomi 0 46. Naturgeografi 0 47. Nederländska 0 48. Nordiska språk 0 49. Norska 7 50. Pedagogik 2 51. Praktisk filosofi 4 52. Psykologi 2 53. Religionsvetenskap 0 54. Ryska 11 55. Samhällskunskap, Samhällsvetenskaplig baskurs 2 56. Socialantropologi 0 57. Socialt arbete, grundkurs 0 58. Socialt arbete, vidareutbildning för Socionomer 4 59. Sociologi 0 60. Sociologi: Migration och etnicitet 3 61. Spanska 0 62. Språkvetenskaplig databehandling 2 63. Statistik 15 64. Statskunskap 3 65. Svenska 0 66. Svenska som andraspråk 0 67. Teoretisk filosofi 4 68. Tyska 3 69. U-landskunskap 0 70. Vetenskapsteori 0 71. Öst- och Sydöstasienkunskap 0 75. Två eller fler kurser (utöver de två redan kodade) 26 76. Övrigt 41 77. Linje 4 78. Chalmers 7 00. Bortfall 136 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 9 TIDIGARE UNIV.KURS 2 3 Loc 23 width 2 MD= 0 or GE 90 3(2) Kurs 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 7 00. Bortfall 219 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 5 7 11 12 13 14 15 16 18 20 21 Frek: 1 2 1 1 1 9 12 2 2 3 3 1 1 Kod: 22 23 24 25 27 31 34 35 36 39 42 44 45 Frek: 1 2 12 5 3 3 1 1 1 5 7 1 3 Kod: 48 50 51 52 53 55 56 59 61 63 64 65 67 Frek: 1 1 4 6 5 8 2 6 1 1 10 7 2 Kod: 68 69 76 77 0 90 99 Frek: 2 1 31 8 7 219 4
VAR 10 TIDIGARE UNIV.KURS 3 3 Loc 25 width 2 MD= 0 or GE 90 3(3) Kurs 3 <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. ADB, Administrativ databehandling . . 78. Chalmers 7 00. Bortfall 288 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 12 13 14 16 18 20 24 32 33 35 Frek: 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 Kod: 39 42 45 50 51 52 53 56 63 64 65 68 69 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 6 1 1 Kod: 71 75 76 77 78 0 90 99 Frek: 1 45 21 1 1 7 288 4
VAR 11 TIDIGARE POÄNG 4 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 4 Hur många poäng har Du tidigare läst på universitetet innan Du började på denna kurs/detta program? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.38> 135 1. O poäng 12 2. 1-20 poäng 113 3. 21-60 poäng 53 4. 61-100 poäng 79 5. 101 poäng eller mer 7 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 12 PLANERADE POÄNG 5 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 8 5 Hur långt avser Du att gå vidare i ämnet? Besvaras endast av Dig som läser fristående kurs. <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.39> 68 1. Inte mera 46 2. 21-40 poäng, men inte mera 39 3. 41-60 poäng, men inte mera 55 4. 61-80 poäng, (magisternivå) men inte mera 11 5. Forskarutbildning 7 0. Bortfall 164 8. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 13 STUDENTERS INFLYTANDE 6 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 6 Bedöm studenternas inflytande på utbildningens mål, innehåll och former utifrån Din erfarenhet till exempel när det gäller att genomföra förändringar. <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.40> 0 1. Mycket stort inflytande 32 2. Stort inflytande 214 3. Varken stort eller ringa 127 4. Ringa 17 5. Inget 7 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 14 KRAV PÅ STUDENTER 7 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 7 Hur bedömer Du kraven på Dig som student med avseende på studietakt, uppsatser, examination mm? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.41> 3 1. Alldeles för höga 101 2. Något för höga 231 3. Lagom 52 4. Något för låga 9 5. Alldeles för låga 7 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 15 KURS TEORETISK 8 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 8 8 Ange hur Du upplevt Din grundkurs/linje så långt som Du hittils har läst den? Ringa in något av värdena mellan 1 och 6 på nedanstående skala 8(1) Teoretisk/Praktisk <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.42> 4 1. Praktisk 19 2. 41 3. 76 4. 153 5. 103 6. Teoretisk 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 KURS SVÅRIGHET 8 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 8 8(2) <Åsikt om kursen> Svår/Lätt <Se F.8 för fullständig frågetext> 9 1. Lätt 47 2. 137 3. 148 4. 50 5. 4 6. Svår 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 KURS INTRESSANT 8 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 8(3) <Åsikt om kursen> Intressant/Ointressant <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 1. Ointressant 5 2. 26 3. 106 4. 168 5. 91 6. Intressant 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas påhela frågan
VAR 18 KURS KRÄVANDE 8 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 8 8(4) <Åsikt om kursen> Krävande/Kravlös <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 1. Kravlös 31 2. 91 3. 127 4. 113 5. 29 6. Krävande 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 KURS NYTTIG 8 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 8 8(5) <Åsikt om kursen> Nyttig/Onyttig <Se F.8 för fullständig frågetext> 0 1. Onyttig 7 2. 32 3. 85 4. 179 5. 92 6. Nyttig 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 KURS OMFATTANDE 8 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 8 8(6) <Åsikt om kursen> Omfattande <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 1. "Tunn" 8 2. 52 3. 140 4. 142 5. 49 6. Omfattande 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 KURS UNDERVISNING 8 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 8 8(7) <Åsikt om kursen> Undervisning <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 1. Dålig undervisning 17 2. 59 3. 169 4. 115 5. 35 6. Bra undervisning 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 KURS TENTAMINA 8 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 8 8(8) <Åsikt om kursen> Tentamina <Se F.8 för fullständig frågetext> 12 1. Dålig tentamina 55 2. 107 3. 143 4. 62 5. 11 6. Bra tentamina 7 0. Bortfall 8 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 KURS INFORMATION 8 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 8 8(9) <Åsikt om kursen> Information <Se F.8 för fullständig frågetext> 14 1. Dålig information 41 2. 112 3. 136 4. 68 5. 23 6. Bra information 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 KURS LÄRARKONTAKT 8 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 8 8(10) <Åsikt om kursen> Lärarkontakt <Se F.8 för fullständig frågetext> 8 1. Dålig lärarkontakt 48 2. 115 3. 122 4. 78 5. 25 6. Bra lärarkontakt 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 KURS ORGANISATION 8 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 8 8(11) <Åsikt om kursen> Organisation <Se F.8 för fullständig frågetext> 10 1. Dålig organisation 58 2. 115 3. 129 4. 62 5. 18 6. Bra organisation 7 0. Bortfall 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 KURS STUD SERVICE 8 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 8 8(12) <Åsikt om kursen> Studerandeservice <Se F.8 för fullständig frågetext> 20 1. Dålig studerandeservice 75 2. 118 3. 109 4. 57 5. 12 6. Bra studerandeservice 7 0. Bortfall 7 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 KURS SAMMANHÅLLNING 8 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 8 8(13) <Åsikt om kursen> Studentsammanhållning <Se F.8 för fullständig frågetext> 28 1. Dålig studentsammanhållning 69 2. 109 3. 93 4. 70 5. 23 6. Bra studentsammanhållning 7 0. Bortfall 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 KOMMENTAR OM KURSEN 8 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 8(14) <Åsikt om kursen> Har Du några ytterligare kommentarer? <Se F.8 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 330 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 29 JÄMFÖR TEORETISK 9 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 8 9 Om Du jämför den kurs/linje Du nu går med andra kurser Du läst på universitetet, hur värderar Du den i följande avseenden? Om Du inte tidigare läst på universitetet, gå vidare till fråga 10. 9(1) Teoretisk <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.43> 24 1. Betydligt mera 49 2. Något mera 90 3. Samma 63 4. Något mindre 33 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 30 JÄMFÖR SVÅR 9 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 8 9(2) <Jämförelse med tidigare kurser< Svår <Se F.9 för fullständig frågetext> 21 1. Betydligt mera 52 2. Något mera 91 3. Samma 69 4. Något mindre 27 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 31 JÄMFÖR INTRESSANT 9 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 8 9(3) <Jämförelse med tidigare kurser< Intressant <Se F.9 för fullständig frågetext> 70 1. Betydligt mera 66 2. Något mera 87 3. Samma 33 4. Något mindre 3 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 32 JÄMFÖR NYTTIG 9 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 8 9(4) <Jämförelse med tidigare kurser< Nyttig <Se F.9 för fullständig frågetext> 57 1. Betydligt mera 92 2. Något mera 83 3. Samma 25 4. Något mindre 1 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 33 JÄMFÖR OMFATTANDE 9 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 8 9(5) <Jämförelse med tidigare kurser< Omfattande <Se F.9 för fullständig frågetext> 28 1. Betydligt mera 78 2. Något mera 98 3. Samma 44 4. Något mindre 9 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 34 JÄMFÖR UNDERVISNING 9 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 8 9(6) <Jämförelse med tidigare kurser< Bra undervisning <Se F.9 för fullständig frågetext> 33 1. Betydligt mera 74 2. Något mera 109 3. Samma 42 4. Något mindre 2 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 35 JÄMFÖR TENTAMEN 9 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 8 9(7) <Jämförelse med tidigare kurser< Tentamensformer <Se F.9 för fullständig frågetext> 8 1. Betydligt mera 40 2. Något mera 119 3. Samma 71 4. Något mindre 21 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 36 JÄMFÖR INFORMATION 9 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 8 9(8) <Jämförelse med tidigare kurser< Bra information <Se F.9 för fullständig frågetext> 15 1. Betydligt mera 54 2. Något mera 126 3. Samma 48 4. Något mindre 16 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 138 8. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 37 JÄMFÖR EXPEDITION 9 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 8 9(9) <Jämförelse med tidigare kurser< Bra expedition <Se F.9 för fullständig frågetext> 20 1. Betydligt mera 50 2. Något mera 126 3. Samma 39 4. Något mindre 23 5. Betydligt mindre 7 0. Bortfall 137 8. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 38 FÖRKUNSKAP 10 Loc 54 width 1 MD=0 10 Anser Du Dig ha tillräckligt goda förkunskaper för att klara studierna? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.44> 107 1. Ja, mycket goda 219 2. Ja, ganska goda 69 3. Varken goda eller dåliga 7 4. Nej, ganska dåliga 1 5. Nej, mycket dåliga 7 0. Bortfall
VAR 39 BEMÖTANDE PÅ INSTITUT 11 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 11 Kände Du Dig välkommen och positivt bemött på institutionen? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.46> 119 1. Ja, mycket 204 2. Ja, ganska 62 3. Varken eller 13 4. Nej, inte särskilt 2 5. Nej, inte alls 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 40 BOTT UTOMLANDS 12 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 12 Har Du under minst tre månader bott utomlands i ett och samma land? Om Du bott i mer än ett land, ange det land Du bott längst. <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.47> 193 1. Ja 159 5. Nej 7 0. Bortfall 51 9. Uppgift saknas
VAR 41 BOENDETID UTOMLANDS 12 Loc 57 width 3 MD= 0 or GE 990 12(1) <Bott utomlands> Antal månader <Se F.12 för fullständig frågetext> 003. 3 månader . . 252. 252 månader 7 000. Bortfall 190 990. Frågan ej tillämplig 52 999. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 20 Frek: 16 19 9 17 6 4 9 15 14 21 1 7 1 Kod: 22 24 36 42 60 84 108 109 120 180 204 240 252 Frek: 1 3 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 0 990 999 Frek: 7 190 52
VAR 42 LANDETS NAMN 12 Loc 60 width 3 MD= 0 or GE 990 12(2) <Bott utomlands> Landets namn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1 103. Belgien 2 105. Danmark 3 107. Finland 25 108. Frankrike 2 109. Grekland 1 111. Island 2 112. Italien 1 113. Jugoslavien 5 121. Norge 1 122. Polen 4 126. Schweiz 1 127. Sovjetunionen 9 128. Spanien 19 129. Storbritannien 9 131. Tyskland 2 133. Österrike 2 135. Bosnien 5 214. Israel 1 215. Japan 3 222. Libanon 1 231. Saudiarabien 2 232. Singapore 1 236. Syrien 2 238. Thailand 1 241. Hong Kong 1 300. Afrika 1 311. Egypten 2 344. Tanzania 3 405. Canada 1 410. El Salvador 46 423. USA 1 504. Chile 3 601. Australien 1 605. Nya Zeeland 7 000. Bortfall 190 990. Frågan ej tillämplig 49 999. Uppgift saknas
VAR 43 STUDIER UTOMLANDS 12 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 8 12(3) <Bott utomlands> Vad sysslade Du med? Studier <Se F.12 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 79 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 189 8. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 44 ARBETE UTOMLANDS 12 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 8 12(4) <Bott utomlands> Vad sysslade Du med? Arbete <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 102 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 189 8. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 45 ANNAT UTOMLANDS 12 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 8 12(5) <Bott utomlands> Vad sysslade Du med? Annat <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 122 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 188 8. Frågan ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 46 KUNSKAP ENGELSKA 13 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 13 Vilket/vilka språk behärskar Du så att Du kan föra ett vardagligt samtal? 13(1) Engelska <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.48> 397 1. Markerat 5 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 47 KUNSKAP TYSKA 13 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) <Behärskat språk> Tyska <Se F.13 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 289 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 48 KUNSKAP FRANSKA 13 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) <Behärskat språk> Franska <Se F.13 för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 324 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 49 KUNSKAP SPANSKA 13 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) <Behärskat språk> Spanska <Se F.13 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 370 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 50 KUNSKAP ANNAT SPRÅK 13 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) <Behärskat språk> Annat <Se F.13 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 349 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 51 ARBETE ADMINISTRATION 14 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 14 Efter mina studier hoppas jag få arbeta med (observera att fler än ett alternativ kan markeras) 14(1) Område: Administration <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.49> 93 1. Markerat 305 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 52 ARBETE UTREDN.VERKSAM 14 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) <Arbete efter studier> Område: Utredningsverksamhet <Se F.14 för fullständig frågetext> 136 1. Markerat 262 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 53 ARBETE EKONOMI 14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) <Arbete efter studier> Område: Ekonomi <Se F.14 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 327 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 54 ARBETE UNDERVISNING 14 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) <Arbete efter studier> Område: Undervisning <Se F.14 för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 290 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 55 ARBETE INFORMATION 14 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) <Arbete efter studier> Område: Information <Se F.14 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 244 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 56 ARBETE UNDERSÖKNING 14 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) <Arbete efter studier> Område: Undersökningsverksamhet/opinionsstudier <Se F.14 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 335 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 57 ARBETE JOURNALISTIK 14 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 14(7) <Arbete efter studier> Område: Journalistik <Se F.14 för fullständig frågetext> 144 1. Markerat 254 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 58 ARBETE FORSKNING 14 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 14(8) <Arbete efter studier> Område: Forskning <Se F.14 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 339 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 59 ARBETE POLITIK 14 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 14(9) <Arbete efter studier> Område: Politik <Se F.14 för fullständig frågetext> 88 1. Markerat 310 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 60 ARBETE ORGANISATION 14 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 14(10) <Arbete efter studier> Område: Organisationsarbete <Se F.14 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 286 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 61 ARBETE ANNAT 14 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 14(11) <Arbete efter studier> Område: Annat <Se F.14 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 338 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 62 ARBETE STATLIGT 14 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 14(12) <Arbete efter studier> Sektor: I statlig tjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 195 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 63 ARBETE KOMMUNALT 14 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 14(13) <Arbete efter studier> Sektor: I kommunal tjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 130 1. Markerat 268 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 64 ARBETE PRIVAT 14 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 14(14) <Arbete efter studier> Sektor: I privat tjänst <Se F.14 för fullständig frågetext> 317 1. Markerat 81 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 65 ARBETE I SVERIGE 14 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 14(15) <Arbete efter studier> Land: I Sverige <Se F.14 för fullständig frågetext> 355 1. Markerat 43 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 66 ARBETE UTOMLANDS 14 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 14(16) <Arbete efter studier> Land: I utlandet <Se F.14 för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 171 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 67 AKTUELLT I KANAL 1 15 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 8 15 Hur ofta brukar Du titta på följande typer av program i TV? 15(1) Aktuellt i Kanal 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.1> 62 1. Dagligen 72 2. 5-6 ggr/vecka 120 3. 3-4 ggr/vecka 88 4. 1-2 ggr/vecka 43 5. Mer sällan 16 6. Aldrig 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 68 RAPPORT I TV 2 15 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 8 15(2) <Programval> Rapport i TV 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 47 1. Dagligen 46 2. 5-6 ggr/vecka 110 3. 3-4 ggr/vecka 108 4. 1-2 ggr/vecka 66 5. Mer sällan 15 6. Aldrig 7 0. Bortfall 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 69 VÄSTNYTT I TV 2 15 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 8 15(3) <Programval> Västnytt i TV 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 16 1. Dagligen 18 2. 5-6 ggr/vecka 56 3. 3-4 ggr/vecka 93 4. 1-2 ggr/vecka 139 5. Mer sällan 70 6. Aldrig 7 0. Bortfall 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 70 MORGON-TV I TV 2 15 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 8 15(4) <Programval> Morgon-TV i TV 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 9 1. Dagligen 5 2. 5-6 ggr/vecka 20 3. 3-4 ggr/vecka 30 4. 1-2 ggr/vecka 99 5. Mer sällan 219 6. Aldrig 7 0. Bortfall 19 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 71 NYHETER I TV4 15 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 8 15(5) <Programval> Nyheterna i TV4 <Se F.15 för fullständig frågetext> 30 1. Dagligen 51 2. 5-6 ggr/vecka 111 3. 3-4 ggr/vecka 96 4. 1-2 ggr/vecka 69 5. Mer sällan 39 6. Aldrig 7 0. Bortfall 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 72 MORGON-TV I TV4 15 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 8 15(6) <Programval> Morgon TV i TV4 <Se F.15 för fullständig frågetext> 15 1. Dagligen 10 2. 5-6 ggr/vecka 20 3. 3-4 ggr/vecka 35 4. 1-2 ggr/vecka 107 5. Mer sällan 201 6. Aldrig 7 0. Bortfall 13 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 73 LOKALNYHETERNA TV4 15 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 8 15(7) <Programval> Lokalnyheterna i TV4 <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Dagligen 6 2. 5-6 ggr/vecka 30 3. 3-4 ggr/vecka 51 4. 1-2 ggr/vecka 126 5. Mer sällan 170 6. Aldrig 7 0. Bortfall 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 74 TV3 DIREKT 15 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 8 15(8) <Programval> TV3 Direkt <Se F.15 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 5 2. 5-6 ggr/vecka 18 3. 3-4 ggr/vecka 44 4. 1-2 ggr/vecka 87 5. Mer sällan 236 6. Aldrig 7 0. Bortfall 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 75 LÄSER GP 16 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 8 16 Läser eller tittar Du i någon av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? 16(1) Göteborgs-Posten 282 1. 6-7 dagar per vecka 32 2. 4-5 dagar per vecka 34 3. 2-3 dagar per vecka 47 4. Mer sällan 3 5. Aldrig 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 76 LÄSER ARBETET 16 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 8 16(2) <Läsning av dagstidning> Arbetet/Nyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 15 1. 6-7 dagar per vecka 5 2. 4-5 dagar per vecka 11 3. 2-3 dagar per vecka 89 4. Mer sällan 237 5. Aldrig 7 0. Bortfall 37 8. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 77 LÄSER GT 16 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 8 16(3) <Läsning av dagstidning> GT <Se F.16 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 dagar per vecka 13 2. 4-5 dagar per vecka 53 3. 2-3 dagar per vecka 169 4. Mer sällan 130 5. Aldrig 7 0. Bortfall 27 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 78 LÄSER DAGENS NYHETER 16 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 8 16(4) <Läsning av dagstidning> Dagens Nyheter <Se F.16 för fullständig frågetext> 15 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 31 3. 2-3 dagar per vecka 146 4. Mer sällan 169 5. Aldrig 7 0. Bortfall 31 8. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 79 LÄSER SV. DAGBLADET 16 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 8 16(5) <Läsning av dagstidning> Svenska Dagbladet <Se F.16 för fullständig frågetext> 12 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 15 3. 2-3 dagar per vecka 117 4. Mer sällan 213 5. Aldrig 7 0. Bortfall 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 80 LÄSER DAGENS INDUSTRI 16 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 8 16(6) <Läsning av dagstidning> Dagens Industri <Se F.16 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 dagar per vecka 7 2. 4-5 dagar per vecka 10 3. 2-3 dagar per vecka 84 4. Mer sällan 255 5. Aldrig 7 0. Bortfall 37 8. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 81 LÄSER AFTONBLADET 16 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 8 16(7) <Läsning av dagstidning> Aftonbladet <Se F.16 för fullständig frågetext> 8 1. 6-7 dagar per vecka 9 2. 4-5 dagar per vecka 52 3. 2-3 dagar per vecka 160 4. Mer sällan 136 5. Aldrig 7 0. Bortfall 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 82 LÄSER EXPRESSEN 16 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 8 16(8) <Läsning av dagstidning> Expressen <Se F.16 för fullständig frågetext> 10 1. 6-7 dagar per vecka 4 2. 4-5 dagar per vecka 46 3. 2-3 dagar per vecka 172 4. Mer sällan 133 5. Aldrig 7 0. Bortfall 34 8. Uppgift saknas på delfrågan 4 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 83 LÄSER ANNAN TIDNING,1 16 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 8 16(9) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 1 <Se F.16 för fullständig frågetext> 11 1. 6-7 dagar per vecka 11 2. 4-5 dagar per vecka 18 3. 2-3 dagar per vecka 27 4. Mer sällan 5 5. Aldrig 7 0. Bortfall 330 8. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 84 LÄSER ANNAN TIDNING,2 16 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 8 16(10) <Läsning av dagstidning> Annan tidning, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 0 1. 6-7 dagar per vecka 1 2. 4-5 dagar per vecka 3 3. 2-3 dagar per vecka 11 4. Mer sällan 3 5. Aldrig 7 0. Bortfall 384 8. Uppgift saknas på delfrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 85 MORGONTIDNINGSLÄSNING 17 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 17 Om Du läser någon morgontidning regelbundet - ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.2> 11 1. 7 dagar 12 2. 6 dagar 13 3. 5 dagar 9 4. 4 dagar 28 5. 3 dagar 64 6. 2 dagar 245 7. 1 dag 7 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 86 PREN MORGONTIDNING 18 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 18 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.3> 332 1. Ja 63 5. Nej 7 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 87 LÄSER HOS BEKANT 18 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 8 18(1) <Tillgång till morgontidningen> Läser hos bekant <Se F.18 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 45 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 333 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 88 LÅNAR AV BEKANT 18 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 8 18(2) <Tillgång till morgontidningen> Lånar av bekant <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 58 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 333 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 89 LÄSER ARBETET/SKOLAN 18 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 8 18(3) <Tillgång till morgontidningen> Läser på arbetet/skolan <Se F.18 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 44 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 333 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 90 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 18 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 8 18(4) <Tillgång till morgontidningen> Läser på bibliotek <Se F.18 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 43 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 333 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 91 KÖPER LÖSNUMMER 18 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 8 18(5) <Tillgång till morgontidningen> Köper lösnummer <Se F.18 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 25 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 333 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 92 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 18 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 8 18(6) <Tillgång till morgontidningen> Läser på annat sätt <Se F.18 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 51 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 333 8. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 93 FÖRTROENDE REGERINGEN 19 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 19 Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsintitutioner och grupper sköter sitt arbete? 19(1) Regeringen <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.5> 19 1. Mycket stort förtroende 168 2. Ganska stort förtroende 150 3. Varken stort eller litet förtroende 54 4. Ganska litet förtroende 11 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 94 FÖRTROENDE POLISEN 19 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Polisen <Se F.19 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket stort förtroende 208 2. Ganska stort förtroende 107 3. Varken stort eller litet förtroende 30 4. Ganska litet förtroende 5 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 95 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 19 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 19(3) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Sjukvården <Se F.19 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket stort förtroende 216 2. Ganska stort förtroende 68 3. Varken stort eller litet förtroende 20 4. Ganska litet förtroende 2 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 96 FÖRTROENDE FÖRSVARET 19 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 19(4) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Försvaret <Se F.19 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket stort förtroende 85 2. Ganska stort förtroende 162 3. Varken stort eller litet förtroende 84 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 97 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 19 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 19(5) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Riksdagen <Se F.19 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket stort förtroende 175 2. Ganska stort förtroende 141 3. Varken stort eller litet förtroende 40 4. Ganska litet förtroende 6 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 98 FÖRTROENDE BANKERNA 19 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 19(6) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Bankerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stort förtroende 52 2. Ganska stort förtroende 145 3. Varken stort eller litet förtroende 136 4. Ganska litet förtroende 60 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 99 FÖRTROENDE DAGSPRESS 19 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Dagspressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stort förtroende 140 2. Ganska stort förtroende 142 3. Varken stort eller litet förtroende 81 4. Ganska litet förtroende 24 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 100 FÖRTROENDE FACKET 19 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Fackliga organisationer <Se F.19 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stort förtroende 79 2. Ganska stort förtroende 174 3. Varken stort eller litet förtroende 89 4. Ganska litet förtroende 48 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 101 FÖRTROENDE RADIO/TV 19 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 19(9) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Radio och TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket stort förtroende 144 2. Ganska stort förtroende 184 3. Varken stort eller litet förtroende 48 4. Ganska litet förtroende 8 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 102 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 19 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 19(10) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Grundskolan <Se F.19 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket stort förtroende 177 2. Ganska stort förtroende 149 3. Varken stort eller litet förtroende 46 4. Ganska litet förtroende 7 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 103 FÖRTROENDE STORFÖRET. 19 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 19(11) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Storföretagen <Se F.19 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket stort förtroende 109 2. Ganska stort förtroende 158 3. Varken stort eller litet förtroende 84 4. Ganska litet förtroende 28 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 104 FÖRTROENDE SV KYRKA 19 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 19(12) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Svenska kyrkan <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket stort förtroende 90 2. Ganska stort förtroende 192 3. Varken stort eller litet förtroende 67 4. Ganska litet förtroende 33 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 105 FÖRTROENDE DOMSTOLEN 19 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 19(13) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Domstolarna <Se F.19 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stort förtroende 203 2. Ganska stort förtroende 70 3. Varken stort eller litet förtroende 32 4. Ganska litet förtroende 10 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 106 FÖRTROENDE KUNGAHUSET 19 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 19(14) <Förtroende för samhällsinstitutionernas arbetssätt> Kungahuset <Se F.19 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket stort förtroende 113 2. Ganska stort förtroende 142 3. Varken stort eller litet förtroende 22 4. Ganska litet förtroende 37 5. Mycket litet förtroende 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 107 INTRESSE FÖR POLITIK 20 Loc 127 width 1 MD=0 20 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.6> 141 1. Mycket intresserad 197 2. Ganska intresserad 61 3. Inte särskilt intresserad 4 4. Inte alls intresserad 7 0. Bortfall
VAR 108 SAMHÄLLSPROBLEM 1 21 Loc 128 width 3 MD= 0 or GE 999 21 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 21(1) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.7> 0 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 0 002. Lägre skatter 0 003. Högre skatter för de rika 0 004. Marginalskattesänkningar 0 005. Skattereformen 0 006. Momsen på livsmedel 0 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 0 008. Man skall kunna leva på sin lön 0 009. Indirekta skatter/punkskatter 0 010. Kommunalskattefrågor 0 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 40 020. Sveriges ekonomi 2 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, frihandel, fri konkurrens 0 022. Lönenivå, lönepolitik 0 023. Finanskrisen, bankkrascher, krispaket 0 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskott 0 025. Prisstegringar, inflation 0 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 0 027. Bensinpriset 0 028. Lågkonjunkturen 12 029. Budgetunderskottet 0 030. Offentlig sektor, offentlig/kommunal service 1 031. Nedskärningar i offentlig service 1 035. Privatiseringar 3 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 0 041. Sociala reformer 0 042. Minska bidragen 4 044. Välfärdssamhället, tryggheten 0 045. Nedskärningar i offentlig service 1 047. Fördelningsfrågor 0 050. Pensioner - pensionärsfrågor 0 051. ATP-fonder 0 052. Privata pensioner 0 060. Äldrevård 0 063. Eget rum för långtidssjuka 0 068. Hemtjänst 0 069. Färdtjänst 6 070. Sjukvård/sjukförsäkring 0 071. Handikappfrågor 0 072. Husläkare 0 073. Sjukersättningen/karensdagar 0 074. Privat sjukvård/privatisera sjukvården 0 075. Vårdcentralen 0 076. Köer inom sjukvården 0 077. Aids-problemet 0 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 1 085. Familjepolitik/barnomsorg 0 086. Vårdnadsbidrag 0 087. Privat barnomsorg 0 089. Föräldraförsäkring 0 092. Barndaghem 0 095. Barnfamiljernas ekonomi 0 096. Sextimmars arbetsdag 3 100. Utbildningspolitik, forskning 0 101. Mer disciplin och ordning i skolan 0 102. Betygen i skolan 0 103. Kulturfrågor 0 104. Grundskolan 0 105. Privata/fristående skolor 0 106. Skolpeng 0 107. Högskola/forskning 0 110. Fritid/idrott 2 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 0 112. Bidrag till föreningar 0 115. 0 120. Bostadspolitik, allmänt 0 121. Villaägare, ekonomi 0 122. Bostadsrätt 0 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 0 124. Bostadsbrist 0 125. Bostäder till ungdomar 0 126. Boendemiljö 0 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 0 131. Småskalighet, lokalsamhälle 0 140. Jordbrukspolitik 0 143. Livsmedelssubventioner 0 144. Matpriser 0 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 0 151. Pampvälde, etablissemanget, makteliten 0 153. Personlig integritet, personnummer 59 160. Miljö/miljövård/naturvård 0 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogar och jordbruk 0 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 0 163. Försurning, skogsdöd 0 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 0 165. Havs- och vattenföroreningar 0 166. Ozonskiktet 0 167. Luftföroreningar 0 168. Växthuseffekten 0 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 0 171. SCAN-link 0 172. Öresundsbron 0 173. Inlandsbanan 0 174. Vägtullar 0 175. Pris på kollektivtrafik 3 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 5 181. Ungdomsbrottslighet 14 182. Våld på gator och torg 0 183. Lag och ordning 0 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 0 191. Porr och prostitution 0 192. Abort 0 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 0 194. Hederlighet 1 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 0 201. Reklam-TV 0 202. Nya reklam-TV-kanalen 0 204. Sensationsjournalistik, personlig integritet i medierna etc 2 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 2 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 0 223. Vapenexport 0 224. U-hjälp 0 225. U-båtskränkningar 0 226. EG 0 227. Neutralitet 2 230. Internationella frågor, allmänt 0 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 0 232. Baltikum 0 233. Ryssland/Sovjet 0 234. Jugoslavien 0 235. Mellanöstern 0 236. USA 122 240. Sysselsättning, arbetslöshet 1 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 0 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 0 245. Semester 0 246. Arbetsmoral, ansvar etc 1 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 1 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 261. Kärnkraft 0 264. Kärnkraftens avfallsfråga 0 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 0 271. Marknadsekonomi 1 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 0 281. Arbetsrätten 0 290. Löntagarfonder 2 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 296. Jämställdhet i arbetslivet 0 297. Jämställdhet i politiken 0 298. Jämställdhet i hemmet 1 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 0 301. Affärer 0 302. Fallskärmsavtal 19 310. Invandrarpolitik 0 315. Flyktingfrågor 23 316. Rasism, främlingsfientlighet 1 318. Nazism 0 320. Övriga sakfrågor 0 330. Ideologibegrepp 0 331. Socialism 0 332. Kommunism, klasskamp, revolution 0 333. Liberalism 0 334. Konservatism, klasskamp, revolution 4 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 0 336. Individualism vs kollektivism 0 337. Nyliberalism 3 338. Demokrati 0 339. Vänsterpolitik 0 340. Högerpolitik 0 341. Radikalism 0 342. Systemskifte 0 343. Gröna ideer, grön ideologi 0 344. Rättvisa 0 350. Partipolitik (allmänna omdömmen om partier) 1 360. Förtroende för partier och politiker 1 370. Partiledare 0 371. Övriga personfrågor 0 380. Klassamhället (gruppreferenser) 0 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning, kommunstyrelsen 15 400. EU-allmänt 0 401. EES-avtalet 0 402. Miljön-EU 0 403. Ekonomin-EU 0 404. Sysselsättningen-EU 0 405. Jordbruket-EU 0 406. Sociala tryggheten-EU 0 407. Jämställdheten-EU 0 408. Den militära säkerheten-EU 0 409. Den nationella självständigheten-EU 0 410. Möjligheten att påverka utvecklingen inom EU 0 411. Droger/narkotika-EU 0 412. Freden i Europa-EU 0 413. Matkvaliteten-EU 0 414. Offentlighetsprincipen-EU 0 415. Flyktingar-EU 1 416. Demokratin-EU 0 417. Allmänsrätten-EU 0 418. Risk för att Sverige isoleras 0 419. Medlemsavgiften-EU 0 420. EU-annan sakfråga 1 500. Lokala och kommunala frågor 0 501. Stadsplanering 0 505. Information om kommunen 0 598. Alla frågor 29 599. Övrigt 7 000. Bortfall 9 999. Uppgift saknas
VAR 109 SAMHÄLLSPROBLEM 2 21 Loc 131 width 3 MD= 0 or GE 990 21(2) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.21 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 7 000. Bortfall 32 990. Frågan ej tillämplig 8 999. Uppgift saknas Kod: 1 20 21 22 25 26 28 29 30 31 40 44 45 Frek: 2 44 2 1 2 1 1 16 2 5 9 7 2 Kod: 47 60 70 80 85 99 100 103 111 115 160 180 181 Frek: 5 3 2 3 2 1 14 3 2 1 31 2 7 Kod: 182 210 222 227 230 234 240 260 295 296 300 310 316 Frek: 12 1 1 1 3 1 67 2 5 1 2 15 32 Kod: 318 335 338 350 360 380 400 416 421 599 0 990 999 Frek: 1 4 5 1 2 1 11 1 1 23 7 32 8 Kod: 318 335 338 350 360 380 400 416 421 599 0 990 999 Frek: 1 4 5 1 2 1 11 1 1 23 7 32 8
VAR 110 SAMHÄLLSPROBLEM 3 21 Loc 134 width 3 MD= 0 or GE 990 21(3) Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.21 för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 7 000. Bortfall 130 990. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 20 29 30 31 40 42 44 45 47 70 80 Frek: 1 1 21 5 2 2 4 1 9 3 5 9 2 Kod: 85 100 103 104 107 111 115 124 160 180 181 182 190 Frek: 1 7 1 1 1 2 3 1 28 4 2 18 1 Kod: 191 200 204 210 222 230 240 260 295 296 310 316 335 Frek: 1 2 1 2 4 1 20 1 4 1 15 11 5 Kod: 338 344 350 360 400 416 421 599 0 990 999 Frek: 3 1 1 6 19 1 1 29 7 130 9
VAR 111 MEDLEMSKAP I EU 22 Loc 137 width 1 MD=0 22 Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.10> 227 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 144 5. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 32 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 7 0. Bortfall
VAR 112 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 22 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 22(1) <Svenskt medlemskap i EU> Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 222 1. Bestämd uppfattning 175 2. Mera tveksam 7 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 113 OFFENTLIG SEKTOR 23 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 23 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 23(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.21> 39 1. Mycket bra förslag 100 2. Ganska bra förslag 76 3. Varken bra eller dåligt förslag 116 4. Ganska dåligt förslag 69 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 114 FÖRSVARSUTGIFT 23 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Åsikter om politiska förslag> Minska försvarsutgifterna <Se F.23 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket bra förslag 107 2. Ganska bra förslag 74 3. Varken bra eller dåligt förslag 47 4. Ganska dåligt förslag 21 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 115 KÄRNKRAFT EFTER 2010 23 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) <Åsikter om politiska förslag> Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.23 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra förslag 82 2. Ganska bra förslag 83 3. Varken bra eller dåligt förslag 79 4. Ganska dåligt förslag 93 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 116 MINSKA U-HJÄLPEN 23 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 23(4) <Åsikter om politiska förslag> Minska u-hjälpen <Se F.23 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra förslag 34 2. Ganska bra förslag 83 3. Varken bra eller dåligt förslag 125 4. Ganska dåligt förslag 145 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 117 FN:S FREDSBEVARANDE 23 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör delta i FN:s fredsbevarande operationer även om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.23 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra förslag 142 2. Ganska bra förslag 106 3. Varken bra eller dåligt förslag 60 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 118 ALLIANSFRI POLITIK 23 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.23 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket bra förslag 118 2. Ganska bra förslag 56 3. Varken bra eller dåligt förslag 39 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 119 MEDLEMSKAP I NATO 23 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.23 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bra förslag 33 2. Ganska bra förslag 67 3. Varken bra eller dåligt förslag 111 4. Ganska dåligt förslag 174 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 120 FÄRRE FLYKTINGAR 23 Loc 146 width 1 MD=0 23(8) <Åsikter om politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.23 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 66 2. Ganska bra förslag 91 3. Varken bra eller dåligt förslag 80 4. Ganska dåligt förslag 134 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall
VAR 121 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 23 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) <Åsikter om politiska förslag> Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.23 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket bra förslag 79 2. Ganska bra förslag 42 3. Varken bra eller dåligt förslag 5 4. Ganska dåligt förslag 4 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 122 FINANSMARK INFLYTANDE 23 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 23(10) <Åsikter om politiska förslag> Minska finansmarknadens inflytande på politiken <Se F.23 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket bra förslag 106 2. Ganska bra förslag 128 3. Varken bra eller dåligt förslag 44 4. Ganska dåligt förslag 10 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 123 FLER PRIVATSKOLOR 23 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 23(11) <Åsikter om politiska förslag> Öka antalet privatskolor <Se F.23 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket bra förslag 72 2. Ganska bra förslag 134 3. Varken bra eller dåligt förslag 107 4. Ganska dåligt förslag 63 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 124 SJUKVÅRD I PRIV REGI 23 Loc 150 width 1 MD=0 23(12) <Åsikter om politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.23 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bra förslag 71 2. Ganska bra förslag 112 3. Varken bra eller dåligt förslag 108 4. Ganska dåligt förslag 94 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall
VAR 125 HÖJA SKATTEN 23 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 23(13) <Åsikter om politiska förslag> Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.23 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket bra förslag 119 2. Ganska bra förslag 106 3. Varken bra eller dåligt förslag 86 4. Ganska dåligt förslag 39 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 126 INFÖRA REPUBLIK 23 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 23(14) <Åsikter om politiska förslag> Införa republik med en vald president <Se F.23 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra förslag 19 2. Ganska bra förslag 67 3. Varken bra eller dåligt förslag 83 4. Ganska dåligt förslag 205 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 127 AKTIV DÖDSHJÄLP 23 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 23(15) <Åsikter om politiska förslag> Tillåta aktiv dödshjälp <Se F.23 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket bra förslag 115 2. Ganska bra förslag 136 3. Varken bra eller dåligt förslag 50 4. Ganska dåligt förslag 44 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 128 GEMENSAM EU-VALUTA 23 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 23(16) <Åsikter om politiska förslag> Införa en gemensam EU-valuta <Se F.23 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket bra förslag 69 2. Ganska bra förslag 110 3. Varken bra eller dåligt förslag 78 4. Ganska dåligt förslag 115 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 129 FÖRSVARSSAMARBETE 23 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 23(17) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör delta i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Se F.23 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 77 2. Ganska bra förslag 80 3. Varken bra eller dåligt förslag 70 4. Ganska dåligt förslag 143 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 130 V-H CENTERPARTIET 24 Loc 156 width 2 MD= 0 or GE 99 24 Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk inställning. Här nedan finns en slags skala där Du skall placera de olika partierna. 24(1) Centerpartiet 0 01. Långt till vänster 0 02. 2 03. 21 04. 55 05. 103 06. Varken till vänster eller höger 138 07. 64 08. 12 09. 3 10. 0 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 131 V-H MODERATERNA 24 Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 99 24(2) <Placering på vänster-högerskalan> Moderata samlingspartiet <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 0 02. 2 03. 0 04. 0 05. 0 06. Varken till vänster eller höger 5 07. 30 08. 116 09. 170 10. 74 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 132 V-H VÄNSTERPARTIET 24 Loc 160 width 2 MD= 0 or GE 99 24(3) <Placering på vänster-högerskalan> Vänsterpartiet <Se F.24 för fullständig frågetext> 69 01. Långt till vänster 179 02. 110 03. 27 04. 7 05. 2 06. Varken till vänster eller höger 0 07. 0 08. 3 09. 1 10. 0 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas
VAR 133 V-H FOLKPARTIET 24 Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 99 24(4) <Placering på vänster-högerskalan> Folkpartiet liberalerna <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 0 02. 0 03. 3 04. 20 05. 68 06. Varken till vänster eller höger 105 07. 119 08. 68 09. 11 10. 2 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 134 V-H SOCIALDEMOKRATER 24 Loc 164 width 2 MD= 0 or GE 99 24(5) <Placering på vänster-högerskalan> Socialdemokraterna <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 01. Långt till vänster 12 02. 54 03. 127 04. 103 05. 57 06. Varken till vänster eller höger 18 07. 19 08. 3 09. 2 10. 0 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 135 V-H MILJÖPARTIET 24 Loc 166 width 2 MD= 0 or GE 99 24(6) <Placering på vänster-högerskalan> Miljöpartiet de gröna <Se F.24 för fullständig frågetext> 12 01. Långt till vänster 42 02. 78 03. 97 04. 90 05. 64 06. Varken till vänster eller höger 7 07. 2 08. 2 09. 0 10. 0 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 9 99. Uppgift saknas
VAR 136 V-H KDS 24 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 99 24(7) <Placering på vänster-högerskalan> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 1 02. 1 03. 5 04. 6 05. 34 06. Varken till vänster eller höger 68 07. 82 08. 93 09. 62 10. 43 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 7 99. Uppgift saknas
VAR 137 V-H SJÄLV 24 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 99 24(8) <Placering på vänster-högerskalan> Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4 01. Långt till vänster 16 02. 50 03. 52 04. 52 05. 60 06. Varken till vänster eller höger 46 07. 55 08. 41 09. 17 10. 4 11. Långt till höger 7 00. Bortfall 6 99. Uppgift saknas
VAR 138 OMDÖME CENTERPARTIET 25 Loc 172 width 2 MD= 0 or GE 98 25 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar eller ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 25(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.12> 9 01. Ogillar starkt 15 02. 21 03. 29 04. 52 05. 157 06. Varken gillar eller ogillar 51 07. 32 08. 24 09. 7 10. 1 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 1 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 OMDÖME MODERATERNA 25 Loc 174 width 2 MD= 0 or GE 98 25(2) <Omdöme om politiska partier> Moderata samlingspartiet <Se F.25 för fullständig frågetext> 63 01. Ogillar starkt 52 02. 35 03. 28 04. 32 05. 29 06. Varken gillar eller ogillar 28 07. 39 08. 40 09. 41 10. 10 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 1 98. Uppgift saknas på delfrågan 5 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 25 Loc 176 width 2 MD= 0 or GE 98 25(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.25 för fullständig frågetext> 68 01. Ogillar starkt 29 02. 40 03. 31 04. 26 05. 43 06. Varken gillar eller ogillar 45 07. 40 08. 47 09. 21 10. 8 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 2 98. Uppgift saknas på delfrågan 3 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 OMDÖME FOLKPARTIET 25 Loc 178 width 2 MD= 0 or GE 98 25(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet <Se F.25 för fullständig frågetext> 20 01. Ogillar starkt 20 02. 19 03. 40 04. 37 05. 86 06. Varken gillar eller ogillar 56 07. 69 08. 28 09. 19 10. 4 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 1 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 25 Loc 180 width 2 MD= 0 or GE 98 25(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.25 för fullständig frågetext> 25 01. Ogillar starkt 20 02. 28 03. 48 04. 51 05. 62 06. Varken gillar eller ogillar 54 07. 54 08. 32 09. 20 10. 3 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 2 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 OMDÖME MILJÖPARTIET 25 Loc 182 width 2 MD= 0 or GE 98 25(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet de gröna <Se F.25 för fullständig frågetext> 31 01. Ogillar starkt 20 02. 24 03. 32 04. 17 05. 61 06. Varken gillar eller ogillar 62 07. 52 08. 59 09. 28 10. 11 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 2 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 OMDÖME KDS 25 Loc 184 width 2 MD= 0 or GE 98 25(7) <Omdöme om politiska partier> Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.25 för fullständig frågetext> 87 01. Ogillar starkt 47 02. 45 03. 39 04. 35 05. 80 06. Varken gillar eller ogillar 25 07. 25 08. 9 09. 4 10. 1 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 2 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 OMDÖME OLOF JOHANSSON 25 Loc 186 width 2 MD= 0 or GE 98 25(8) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.25 för fullständig frågetext> 13 01. Ogillar starkt 13 02. 23 03. 30 04. 32 05. 150 06. Varken gillar eller ogillar 59 07. 46 08. 19 09. 8 10. 1 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 4 98. Uppgift saknas på delfrågan 5 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 OMDÖME CARL BILDT 25 Loc 188 width 2 MD= 0 or GE 98 25(9) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.25 för fullständig frågetext> 39 01. Ogillar starkt 18 02. 23 03. 29 04. 21 05. 21 06. Varken gillar eller ogillar 37 07. 42 08. 52 09. 59 10. 57 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 1 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 25 Loc 190 width 2 MD= 0 or GE 98 25(10) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.25 för fullständig frågetext> 35 01. Ogillar starkt 26 02. 25 03. 28 04. 23 05. 58 06. Varken gillar eller ogillar 44 07. 51 08. 56 09. 35 10. 15 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 2 98. Uppgift saknas på delfrågan 5 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 OMDÖME MARIA LEISSNER 25 Loc 192 width 2 MD= 0 or GE 98 25(11) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Maria Leissner <Se F.25 för fullständig frågetext> 51 01. Ogillar starkt 40 02. 44 03. 38 04. 49 05. 105 06. Varken gillar eller ogillar 34 07. 19 08. 10 09. 4 10. 3 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 2 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 OMDÖME INGV. CARLSSON 25 Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 98 25(12) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.25 för fullständig frågetext> 15 01. Ogillar starkt 10 02. 30 03. 26 04. 41 05. 90 06. Varken gillar eller ogillar 60 07. 48 08. 48 09. 21 10. 9 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 1 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 25 Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 98 25(13) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.25 för fullständig frågetext> 37 01. Ogillar starkt 24 02. 36 03. 27 04. 32 05. 81 06. Varken gillar eller ogillar 43 07. 55 08. 34 09. 16 10. 8 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 6 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 OMDÖME ALF SVENSSON 25 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 98 25(14) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.25 för fullständig frågetext> 58 01. Ogillar starkt 31 02. 39 03. 38 04. 48 05. 91 06. Varken gillar eller ogillar 38 07. 25 08. 13 09. 9 10. 6 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 3 98. Uppgift saknas på delfrågan 4 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 OMDÖME MONA SAHLIN 25 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 98 25(15) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Mona Sahlin <Se F.25 för fullständig frågetext> 66 01. Ogillar starkt 38 02. 34 03. 36 04. 34 05. 83 06. Varken gillar eller ogillar 32 07. 33 08. 21 09. 12 10. 7 11. Gillar starkt 7 00. Bortfall 1 98. Uppgift saknas på delfrågan 6 99. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 BÄSTA PARTI 26 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 26(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.9> 57 1. Vänstpartiet 72 2. Socialdemokraterna 19 3. Centerpartiet 61 4. Folkpartiet liberalerna 99 5. Moderata samlingspartiet 3 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 72 7. Miljöpartiet de gröna 7 8. Annat parti 7 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 154 PARTIANHÄNGARE 26 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 26(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 50 1. Ja, mycket övertygad 121 3. Ja, något övertygad 218 5. Nej 7 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 155 NÄST BÄSTA PARTI 27 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 27 Vilket parti tycker Du näst bäst om? 52 1. Vänstpartiet 57 2. Socialdemokraterna 38 3. Centerpartiet 84 4. Folkpartiet liberalerna 41 5. Moderata samlingspartiet 25 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 71 7. Miljöpartiet de gröna 5 8. Annat parti 7 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 156 BILDT: ÄRLIG 28 Loc 205 width 1 MD=0 28(1) På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos ledande politiker. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Carl Bildt och Mona Sahlin? 28(1) Carl Bildt: Ärlig DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v156-167). JÄMFÖR v168-v199. VERSION 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.13> 26 1. Stämmer mycket bra 127 2. Stämmer ganska bra 36 3. Stämmer ganska dåligt 11 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 157 BILDT: PÅLITLIG 28 Loc 206 width 1 MD=0 28(2) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Pålitlig <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 35 1. Stämmer mycket bra 121 2. Stämmer ganska bra 31 3. Stämmer ganska dåligt 12 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 158 BILDT: KUNNIG 28 Loc 207 width 1 MD=0 28(3) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Kunnig <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 143 1. Stämmer mycket bra 48 2. Stämmer ganska bra 6 3. Stämmer ganska dåligt 3 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 159 BILDT: INSPIRERARANDE 28 Loc 208 width 1 MD=0 28(4) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Inspirerande <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 37 1. Stämmer mycket bra 50 2. Stämmer ganska bra 66 3. Stämmer ganska dåligt 45 4. Stämmer mycket dåligt 212 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 160 BILDT: SYMPATISK 28 Loc 209 width 1 MD=0 28(5) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Sympatisk <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 16 1. Stämmer mycket bra 49 2. Stämmer ganska bra 77 3. Stämmer ganska dåligt 58 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 161 BILDT: STARK LEDARE 28 Loc 210 width 1 MD=0 28(6) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Stark ledare <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 120 1. Stämmer mycket bra 59 2. Stämmer ganska bra 16 3. Stämmer ganska dåligt 5 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 162 SAHLIN: ÄRLIG 28 Loc 211 width 1 MD=0 28(7) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Ärlig <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 8 1. Stämmer mycket bra 49 2. Stämmer ganska bra 81 3. Stämmer ganska dåligt 62 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 163 SAHLIN: PÅLITLIG 28 Loc 212 width 1 MD=0 28(8) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Pålitlig <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 2 1. Stämmer mycket bra 49 2. Stämmer ganska bra 88 3. Stämmer ganska dåligt 60 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 164 SAHLIN: KUNNIG 28 Loc 213 width 1 MD=0 28(9) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Kunnig <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer mycket bra 89 2. Stämmer ganska bra 57 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 212 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 165 SAHLIN: INSPIRERANDE 28 Loc 214 width 1 MD=0 28(10) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Inspirerande <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 35 1. Stämmer mycket bra 74 2. Stämmer ganska bra 60 3. Stämmer ganska dåligt 31 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 166 SAHLIN: SYMPATISK 28 Loc 215 width 1 MD=0 28(11) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Sympatisk <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 31 1. Stämmer mycket bra 87 2. Stämmer ganska bra 48 3. Stämmer ganska dåligt 34 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 167 SAHLIN: STARK LEDARE 28 Loc 216 width 1 MD=0 28(12) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Stark ledare <Se F.28(1) för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer mycket bra 76 2. Stämmer ganska bra 64 3. Stämmer ganska dåligt 36 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 168 BILDT: ARBETSVILLIG 28 Loc 217 width 1 MD=0 28(2) På nedanstående lista finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos ledande politiker. Hur bra tycker Du att det stämmer in på Carl Bildt och Mona Sahlin? 28(1) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Arbetsvillig DENNA FRÅGA STÄLLDES TILL HÄLFTEN AV RESPONDENTERNA (v168-199). JÄMFÖR v156-v167. VERSION 2 155 1. Stämmer mycket bra 42 2. Stämmer ganska bra 2 3. Stämmer ganska dåligt 0 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 169 BILDT: PÅLITLIG 28 Loc 218 width 1 MD=0 28(2) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Pålitlig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 67 1. Stämmer mycket bra 92 2. Stämmer ganska bra 32 3. Stämmer ganska dåligt 8 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 170 BILDT: MEDKÄNNANDE 28 Loc 219 width 1 MD=0 28(3) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Medkännande <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stämmer mycket bra 35 2. Stämmer ganska bra 105 3. Stämmer ganska dåligt 53 4. Stämmer mycket dåligt 212 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 171 BILDT: RESPEKTGIVANDE 28 Loc 220 width 1 MD=0 28(4) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Respektingivande <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 86 1. Stämmer mycket bra 76 2. Stämmer ganska bra 27 3. Stämmer ganska dåligt 10 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 172 BILDT: INTELLIGENT 28 Loc 221 width 1 MD=0 28(5) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Intelligent <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 148 1. Stämmer mycket bra 43 2. Stämmer ganska bra 7 3. Stämmer ganska dåligt 2 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 173 BILDT: MORALISK 28 Loc 222 width 1 MD=0 28(6) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Moralisk <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 48 1. Stämmer mycket bra 104 2. Stämmer ganska bra 38 3. Stämmer ganska dåligt 9 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 174 BILDT: VÄNLIG 28 Loc 223 width 1 MD=0 28(7) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Vänlig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 13 1. Stämmer mycket bra 67 2. Stämmer ganska bra 93 3. Stämmer ganska dåligt 26 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 175 BILDT: INSPIRERANDE 28 Loc 224 width 1 MD=0 28(8) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Inspirerande <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 28 1. Stämmer mycket bra 60 2. Stämmer ganska bra 60 3. Stämmer ganska dåligt 51 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 176 BILDT: KUNNIG 28 Loc 225 width 1 MD=0 28(9) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Kunnig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 147 1. Stämmer mycket bra 45 2. Stämmer ganska bra 8 3. Stämmer ganska dåligt 1 4. Stämmer mycket dåligt 209 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 177 BILDT: BRA FÖREDÖME 28 Loc 226 width 1 MD=0 28(10) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Bra föredöme <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 44 1. Stämmer mycket bra 72 2. Stämmer ganska bra 64 3. Stämmer ganska dåligt 18 4. Stämmer mycket dåligt 212 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 178 BILDT: BRYR SIG OM 28 Loc 227 width 1 MD=0 28(11) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Bryr sig om folk som jag själv <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer mycket bra 51 2. Stämmer ganska bra 85 3. Stämmer ganska dåligt 56 4. Stämmer mycket dåligt 212 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 179 BILDT: STARK LEDARE 28 Loc 228 width 1 MD=0 28(12) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Stark ledare <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 117 1. Stämmer mycket bra 65 2. Stämmer ganska bra 15 3. Stämmer ganska dåligt 2 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 180 BILDT: ÄRLIG 28 Loc 229 width 1 MD=0 28(13) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Ärlig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 42 1. Stämmer mycket bra 105 2. Stämmer ganska bra 45 3. Stämmer ganska dåligt 5 4. Stämmer mycket dåligt 213 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 181 BILDT: RÄTTVIS 28 Loc 230 width 1 MD=0 28(14) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Rättvis <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer mycket bra 80 2. Stämmer ganska bra 65 3. Stämmer ganska dåligt 30 4. Stämmer mycket dåligt 212 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 182 BILDT: KÄNNER FOLK 28 Loc 231 width 1 MD=0 28(15) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Känner till hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 2 1. Stämmer mycket bra 45 2. Stämmer ganska bra 83 3. Stämmer ganska dåligt 69 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 183 BILDT: SYMPATISK 28 Loc 232 width 1 MD=0 28(16) <Egenskaper hos politiker> Carl Bildt: Sympatisk <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer mycket bra 53 2. Stämmer ganska bra 71 3. Stämmer ganska dåligt 54 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 184 SAHLIN: ARBETSVILLIG 28 Loc 233 width 1 MD=0 28(17) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Arbetsvillig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 92 1. Stämmer mycket bra 93 2. Stämmer ganska bra 12 3. Stämmer ganska dåligt 2 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 185 SAHLIN: PÅLITLIG 28 Loc 234 width 1 MD=0 28(18) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Pålitlig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stämmer mycket bra 43 2. Stämmer ganska bra 78 3. Stämmer ganska dåligt 75 4. Stämmer mycket dåligt 209 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 186 SAHLIN: MEDKÄNNANDE 28 Loc 235 width 1 MD=0 28(19) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Medkännande <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 39 1. Stämmer mycket bra 98 2. Stämmer ganska bra 50 3. Stämmer ganska dåligt 12 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 187 SAHLIN:RESPEKTGIVANDE 28 Loc 236 width 1 MD=0 28(20) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Respektingivande <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 5 1. Stämmer mycket bra 33 2. Stämmer ganska bra 100 3. Stämmer ganska dåligt 62 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 188 SAHLIN: INTELLIGENT 28 Loc 237 width 1 MD=0 28(21) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Intelligent <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 15 1. Stämmer mycket bra 95 2. Stämmer ganska bra 64 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 189 SAHLIN: MORALISK 28 Loc 238 width 1 MD=0 28(22) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Moralisk <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 2 1. Stämmer mycket bra 34 2. Stämmer ganska bra 96 3. Stämmer ganska dåligt 68 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 190 SAHLIN: VÄNLIG 28 Loc 239 width 1 MD=0 28(23) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Vänlig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 43 1. Stämmer mycket bra 97 2. Stämmer ganska bra 52 3. Stämmer ganska dåligt 6 4. Stämmer mycket dåligt 212 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 191 SAHLIN: INSPIRERANDE 28 Loc 240 width 1 MD=0 28(24) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Inspirerande <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 28 1. Stämmer mycket bra 57 2. Stämmer ganska bra 73 3. Stämmer ganska dåligt 41 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 192 SAHLIN: KUNNIG 28 Loc 241 width 1 MD=0 28(25) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Kunnig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 29 1. Stämmer mycket bra 93 2. Stämmer ganska bra 55 3. Stämmer ganska dåligt 24 4. Stämmer mycket dåligt 209 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 193 SAHLIN: BRA FÖREDÖME 28 Loc 242 width 1 MD=0 28(26) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Bra föredöme <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 6 1. Stämmer mycket bra 32 2. Stämmer ganska bra 77 3. Stämmer ganska dåligt 84 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 194 SAHLIN: BRYR SIG OM 28 Loc 243 width 1 MD=0 28(27) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Bryr sig om folk som jag själv <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 36 1. Stämmer mycket bra 84 2. Stämmer ganska bra 57 3. Stämmer ganska dåligt 22 4. Stämmer mycket dåligt 211 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 195 SAHLIN: STARK LEDARE 28 Loc 244 width 1 MD=0 28(28) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Stark ledare <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 21 1. Stämmer mycket bra 66 2. Stämmer ganska bra 65 3. Stämmer ganska dåligt 49 4. Stämmer mycket dåligt 209 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 196 SAHLIN: ÄRLIG 28 Loc 245 width 1 MD=0 28(29) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Ärlig <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 9 1. Stämmer mycket bra 40 2. Stämmer ganska bra 80 3. Stämmer ganska dåligt 72 4. Stämmer mycket dåligt 209 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 197 SAHLIN: RÄTTVIS 28 Loc 246 width 1 MD=0 28(30) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Rättvis <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 22 1. Stämmer mycket bra 88 2. Stämmer ganska bra 56 3. Stämmer ganska dåligt 31 4. Stämmer mycket dåligt 213 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 198 SAHLIN: KÄNNER FOLK 28 Loc 247 width 1 MD=0 28(31) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Känner till hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 50 1. Stämmer mycket bra 95 2. Stämmer ganska bra 35 3. Stämmer ganska dåligt 20 4. Stämmer mycket dåligt 210 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 199 SAHLIN: SYMPATISK 28 Loc 248 width 1 MD=0 28(32) <Egenskaper hos politiker> Mona Sahlin: Sympatisk <Se F.28(2) för fullständig frågetext> 30 1. Stämmer mycket bra 68 2. Stämmer ganska bra 61 3. Stämmer ganska dåligt 42 4. Stämmer mycket dåligt 209 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 200 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 29 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 29 År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.16> 17 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 37 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 120 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 150 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 55 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 18 6. Har ingen bestämd åsikt i frågan 7 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 201 KÄRNKRAFT: STYRKA 29 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 29(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? <Se F.29 för fullständig frågetext> 225 1. Bestämd uppfattning 164 2. Mera tveksam 7 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 202 SÄNKA HASTIGHET 30 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 30 Nedastående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 30(1) Sänka hastigheten på vägarna 41 1. Mycket bra förslag 95 2. Ganska bra förslag 106 3. Varken bra eller dåligt förslag 112 4. Ganska dåligt förslag 47 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 203 PRIVATBILISM I STAD 30 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 30(2) <Förslag i miljödebatten> Stoppa privatbilismen i storstäderna <Se F.30 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket bra förslag 152 2. Ganska bra förslag 56 3. Varken bra eller dåligt förslag 57 4. Ganska dåligt förslag 20 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 204 SORTERA HUSHÅLLSAVF 30 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 30(3) <Förslag i miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.30 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket bra förslag 122 2. Ganska bra förslag 61 3. Varken bra eller dåligt förslag 29 4. Ganska dåligt förslag 11 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 205 MILJÖVÄNLIGT SAMHÄLLE 30 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 30(4) <Förslag i miljödebatten> Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.30 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket bra förslag 95 2. Ganska bra förslag 87 3. Varken bra eller dåligt förslag 106 4. Ganska dåligt förslag 32 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 206 INFÖRA BILTULLAR 30 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 30(5) <Förslag i miljödebatten> Införa biltullar vid infarterna till större städer <Se F.30 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket bra förslag 107 2. Ganska bra förslag 74 3. Varken bra eller dåligt förslag 90 4. Ganska dåligt förslag 60 5. Mycket dåligt förslag 7 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 207 FLYTTA FRÅN SVERIGE 31 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 31 Har Du någon gång funderat på att flytta från Sverige till något annat land? 227 1. Ja 172 5. Nej 7 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 208 FRIVILLIGT FLYTTLAND 31 Loc 257 width 3 MD= 0 or GE 990 31(2) Land vid frivillig flyttning <Se F.31 för fullständig frågetext> 2 100. EUROPA 1 103. Belgien 6 105. Danmark 0 106. Estland 2 107. Finland 28 108. Frankrike 3 109. Grekland 1 110. Irland 2 111. Island 5 112. Italien 0 113. Jugoslavien 0 119. Monaco 1 120. Nederländerna 11 121. Norge 2 122. Polen 0 123. Portugal 3 126. Schweiz 11 128. Spanien 41 129. Storbritannien 12 131. Tyskland 1 132. Ungern 4 133. Österrike 0 134. Kroatien 0 135. Bosnien 2 141. Inom Norden 0 207. Cypern 1 209. Förenade Arabemiratet 1 210. Indien 0 212. Irak 1 214. Israel 2 219. Kina 1 222. Libanon 0 232. Singapore 0 239. Turkiet 1 300. AFRIKA 0 306. Burundi 0 318. Guinea 0 321. Kenya 1 343. Sydafrika 1 344. Tanzania 1 351. Zimbabwe 5 405. Canada 1 406. Costa Rica 0 407. Cuba 0 409. Dominikanska republiken 1 410. El Salvador 0 418. Panama 33 423. USA 0 500. SYDAMERIKA 1 504. Chile 1 505. Colombia 0 509. Peru 7 601. Australien 5 605. Nya Zeeland 17 888. Vet ej 7 000. Bortfall 175 990. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas
VAR 209 TVINGAD FLYTTA 32 Loc 260 width 3 MD= 0 or GE 990 32 Om Du skulle vara tvungen att flytta från Sverige till något annat land - vilket land skulle Du då välja? 1 100. EUROPA 1 103. Belgien 26 105. Danmark 0 106. Estland 2 107. Finland 32 108. Frankrike 4 109. Grekland 2 110. Irland 5 111. Island 7 112. Italien 1 113. Jugoslavien 0 119. Monaco 5 120. Nederländerna 81 121. Norge 2 122. Polen 0 123. Portugal 3 126. Schweiz 10 128. Spanien 67 129. Storbritannien 1 130. Tjeckoslovakien 21 131. Tyskland 0 132. Ungern 3 133. Österrike 0 134. Kroatien 0 135. Bosnien 2 141. Inom Norden 0 207. Cypern 1 209. Förenade Arabemiratet 0 212. Irak 1 213. Iran 1 214. Israel 1 222. Libanon 1 225. Mongoliet 1 232. Singapore 0 239. Turkiet 0 300. AFRIKA 0 306. Burundi 0 318. Guinea 0 321. Kenya 0 343. Sydafrika 2 344. Tanzania 16 405. Canada 2 406. Costa Rica 0 407. Cuba 0 409. Dominikanska republiken 1 415. Jamaica 0 418. Panama 37 423. USA 1 500. SYDAMERIKA 1 501. Argentina 0 504. Chile 0 509. Peru 21 601. Australien 6 605. Nya Zeeland 11 888. Vet ej 7 000. Bortfall 0 990. Frågan ej tillämplig 23 999. Uppgift saknas
VAR 210 TITTAR PÅ KANAL 1 33 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 33 Hur ofta brukar Du titta på program i följande TV-kanaler? 33(1) Kanal 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.24> 121 1. Dagligen 97 2. 5-6 ggr/vecka 102 3. 3-4 ggr/vecka 50 4. 1-2 ggr/vecka 22 5. Mer sällan 0 6. Aldrig 8 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 211 TITTAR PÅ TV 2 33 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 8 33(2) <Val av TV-kanaler> TV 2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 112 1. Dagligen 89 2. 5-6 ggr/vecka 113 3. 3-4 ggr/vecka 51 4. 1-2 ggr/vecka 24 5. Mer sällan 1 6. Aldrig 7 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 TITTAR PÅ TV 3 33 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 8 33(3) <Val av TV-kanaler> TV 3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 27 1. Dagligen 44 2. 5-6 ggr/vecka 83 3. 3-4 ggr/vecka 82 4. 1-2 ggr/vecka 67 5. Mer sällan 18 6. Aldrig 71 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 8 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 TITTAR PÅ TV4 33 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 8 33(4) <Val av TV-kanaler> TV4 <Se F.33 för fullständig frågetext> 97 1. Dagligen 107 2. 5-6 ggr/vecka 109 3. 3-4 ggr/vecka 42 4. 1-2 ggr/vecka 32 5. Mer sällan 1 6. Aldrig 10 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 TITTAR PÅ FEMMAN 33 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 8 33(5) <Val av TV-kanaler> Femman <Se F.33 för fullständig frågetext> 26 1. Dagligen 34 2. 5-6 ggr/vecka 50 3. 3-4 ggr/vecka 58 4. 1-2 ggr/vecka 86 5. Mer sällan 42 6. Aldrig 99 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 TITTAR PÅ CNN 33 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 8 33(6) <Val av TV-kanaler> TV6 <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 1. Dagligen 7 2. 5-6 ggr/vecka 21 3. 3-4 ggr/vecka 40 4. 1-2 ggr/vecka 114 5. Mer sällan 99 6. Aldrig 109 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 TITTAR PÅ MTV 33 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 8 33(7) <Val av TV-kanaler> MTV <Se F.33 för fullständig frågetext> 21 1. Dagligen 16 2. 5-6 ggr/vecka 31 3. 3-4 ggr/vecka 40 4. 1-2 ggr/vecka 95 5. Mer sällan 70 6. Aldrig 123 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 TITTAR PÅ FILMNET 33 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 8 33(8) <Val av TV-kanaler> Filmnet <Se F.33 för fullständig frågetext> 3 1. Dagligen 2 2. 5-6 ggr/vecka 3 3. 3-4 ggr/vecka 6 4. 1-2 ggr/vecka 15 5. Mer sällan 110 6. Aldrig 259 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 TITTAR PÅ TV 1000 33 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 8 33(9) <Val av TV-kanaler> TV 1000 <Se F.33 för fullständig frågetext> 4 1. Dagligen 1 2. 5-6 ggr/vecka 12 3. 3-4 ggr/vecka 7 4. 1-2 ggr/vecka 19 5. Mer sällan 109 6. Aldrig 246 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 TITTAR PÅ EUROSPORT 33 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 8 33(10) <Val av TV-kanaler> Eurosport <Se F.33 för fullständig frågetext> 11 1. Dagligen 6 2. 5-6 ggr/vecka 28 3. 3-4 ggr/vecka 34 4. 1-2 ggr/vecka 82 5. Mer sällan 112 6. Aldrig 124 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 TITTAR PÅ LOKAL-TV 33 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 8 33(11) <Val av TV-kanaler> Lokal kabel-TV <Se F.33 för fullständig frågetext> 3 1. Dagligen 0 2. 5-6 ggr/vecka 6 3. 3-4 ggr/vecka 16 4. 1-2 ggr/vecka 62 5. Mer sällan 169 6. Aldrig 138 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 ALLM INTRYCK: KANAL 1 34 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 34 Vilket är Ditt allmänna intryck av de svenska TV-kanalerna? 34(1) Kanal 1 <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.22> 52 1. Mycket positivt 254 2. Ganska positivt 52 3. Varken positivt eller negativt 36 4. Ganska negativt 2 5. Mycket negativt 2 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 222 ALLM INTRYCK: TV 2 34 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV 2 <Se F.34 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket positivt 247 2. Ganska positivt 68 3. Varken positivt eller negativt 35 4. Ganska negativt 0 5. Mycket negativt 2 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 223 ALLM INTRYCK: TV3 34 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 8 34(3) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV3 <Se F.34 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket positivt 63 2. Ganska positivt 85 3. Varken positivt eller negativt 107 4. Ganska negativt 102 5. Mycket negativt 32 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 ALLM INTRYCK: TV4 34 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 8 34(4) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV4 <Se F.34 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket positivt 191 2. Ganska positivt 89 3. Varken positivt eller negativt 59 4. Ganska negativt 7 5. Mycket negativt 4 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 ALLM INTRYCK: FEMMAN 34 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 8 34(5) <Intryck av svenska TV-kanalerna> Femman <Se F.34 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket positivt 43 2. Ganska positivt 102 3. Varken positivt eller negativt 92 4. Ganska negativt 63 5. Mycket negativt 79 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 ALLM INTRYCK: Z-TV 34 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 8 34(6) <Intryck av svenska TV-kanalerna> Z-TV <Se F.34 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket positivt 106 2. Ganska positivt 77 3. Varken positivt eller negativt 45 4. Ganska negativt 35 5. Mycket negativt 100 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 ALLM INTRYCK: TV6 34 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 8 34(7) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV6 <Se F.34 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket positivt 22 2. Ganska positivt 62 3. Varken positivt eller negativt 97 4. Ganska negativt 66 5. Mycket negativt 142 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 6 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 ALLM INTRYCK: TV21 34 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 8 34(8) <Intryck av svenska TV-kanalerna> TV21 <Se F.34 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket positivt 12 2. Ganska positivt 44 3. Varken positivt eller negativt 57 4. Ganska negativt 93 5. Mycket negativt 181 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 VÅLDSBET: SKOLAN 35 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 8 35 Det har under de senaste åren diskuterats vad som ligger bakom våldet i samhället. Enligt Din bedömning, vilken betydelse har följande saker? 35(1) Skolan 77 1. Mycket stor betydelse 214 2. Ganska stor betydelse 67 3. Varken stor eller liten betydelse 30 4. Ganska liten betydelse 10 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 BAKOM VÅLD: FÖRÄLDRAR 35 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 8 35(2) <Orsak till våldet i samhället> Föräldrar <Se F.35 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket stor betydelse 120 2. Ganska stor betydelse 9 3. Varken stor eller liten betydelse 7 4. Ganska liten betydelse 2 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 BAKOM VÅLD: TV 35 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 8 35(3) <Orsak till våldet i samhället> TV <Se F.35 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket stor betydelse 159 2. Ganska stor betydelse 106 3. Varken stor eller liten betydelse 58 4. Ganska liten betydelse 14 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 BAKOM VÅLD: BIOFILMER 35 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 8 35(4) <Orsak till våldet i samhället> Biofilmer <Se F.35 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket stor betydelse 121 2. Ganska stor betydelse 118 3. Varken stor eller liten betydelse 89 4. Ganska liten betydelse 27 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 BAKOM VÅLD: KAMRATER 35 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 8 35(5) <Orsak till våldet i samhället> Kamratpåverkan <Se F.35 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket stor betydelse 158 2. Ganska stor betydelse 12 3. Varken stor eller liten betydelse 1 4. Ganska liten betydelse 0 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 BAKOM VÅLD: ALKOHOL 35 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 8 35(6) <Orsak till våldet i samhället> Alkohol och droger <Se F.35 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket stor betydelse 149 2. Ganska stor betydelse 19 3. Varken stor eller liten betydelse 4 4. Ganska liten betydelse 0 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 BAKOM VÅLD: IDOLER 35 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 8 35(7) <Orsak till våldet i samhället> Film- och musikidoler <Se F.35 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket stor betydelse 84 2. Ganska stor betydelse 123 3. Varken stor eller liten betydelse 118 4. Ganska liten betydelse 47 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 BAKOM VÅLD: VIDEOFILM 35 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 8 35(8) <Orsak till våldet i samhället> Videofilm <Se F.35 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket stor betydelse 159 2. Ganska stor betydelse 85 3. Varken stor eller liten betydelse 51 4. Ganska liten betydelse 12 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 5 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 BAKOM VÅLD: SERIETIDN 35 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 8 35(9) <Orsak till våldet i samhället> Seriemagasin <Se F.35 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stor betydelse 41 2. Ganska stor betydelse 121 3. Varken stor eller liten betydelse 124 4. Ganska liten betydelse 101 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 BAKOM VÅLD: ARBETSLÖS 35 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 8 35(10) <Orsak till våldet i samhället> Arbetslöshet <Se F.35 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket stor betydelse 174 2. Ganska stor betydelse 79 3. Varken stor eller liten betydelse 26 4. Ganska liten betydelse 3 5. Mycket liten betydelse 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 BEGRÄNSA TV-KANALER 36 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 8 36 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten om massmediernas utveckling i Sverige. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 36(1) Förbjuda dagstidningar att också äga radio- och TV-kanaler 65 1. Mycket bra förslag 106 2. Ganska bra förslag 127 3. Varken bra eller dåligt förslag 81 4. Ganska dåligt förslag 18 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 INFÖRA REKLAM I TV 36 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 8 36(2) <Åsikt om massmedier> Införa reklam i Sveriges Television <Se F.36 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra förslag 58 2. Ganska bra förslag 58 3. Varken bra eller dåligt förslag 107 4. Ganska dåligt förslag 165 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 EJ ÄGARKONCENTRATION 36 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 8 36(3) <Åsikt om massmedier> Tillåta statliga myndigheter att ingripa mot ägarkoncentrationen inom massmedieområdet <Se F.36 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket bra förslag 181 2. Ganska bra förslag 81 3. Varken bra eller dåligt förslag 43 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 EJ UTLÄNDSKT ÄGANDE 36 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 36(4) <Åsikt om massmedier> Förbjuda utländska företag att äga massmedier i Sverige <Se F.36 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket bra förslag 75 2. Ganska bra förslag 144 3. Varken bra eller dåligt förslag 103 4. Ganska dåligt förslag 38 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 TV2 TILL PRIVAT ÄGO 36 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 36(5) <Åsikt om massmedier> Överföra TV2 i privata händer <Se F.36 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra förslag 29 2. Ganska bra förslag 92 3. Varken bra eller dåligt förslag 128 4. Ganska dåligt förslag 143 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 EJ TV FÖR DAGSTIDN 36 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 8 36(6) <Åsikt om massmedier> Förbjuda dagstidningar att också äga radio- och TV-kanaler <Se F.36 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket bra förslag 101 2. Ganska bra förslag 115 3. Varken bra eller dåligt förslag 67 4. Ganska dåligt förslag 27 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 MINSKA STATENS INFLYT 36 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 8 36(7) <Åsikt om massmedier> Minska statens inflytande över massmedierna <Se F.36 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket bra förslag 108 2. Ganska bra förslag 155 3. Varken bra eller dåligt förslag 93 4. Ganska dåligt förslag 20 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 ÖKA TIDNINGSSTÖDET 36 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 8 36(8) <Åsikt om massmedier> Öka det statliga stödet till dagspressen <Se F.36 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket bra förslag 63 2. Ganska bra förslag 204 3. Varken bra eller dåligt förslag 102 4. Ganska dåligt förslag 22 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 GRANSKA VIDEOFILMER 36 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 36(9) <Åsikt om massmedier> Införa obligatorisk förhandsgranskning av videofilm <Se F.36 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket bra förslag 119 2. Ganska bra förslag 108 3. Varken bra eller dåligt förslag 66 4. Ganska dåligt förslag 45 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 AVSKAFFA FILMCENSUREN 36 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 8 36(10) <Åsikt om massmedier> Avskaffa filmcensuren <Se F.36 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra förslag 49 2. Ganska bra förslag 75 3. Varken bra eller dåligt förslag 131 4. Ganska dåligt förslag 99 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 HÖGRE ÅLDERSGRÄNS BIO 36 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 8 36(11) <Åsikt om massmedier> Höja åldersgränsen för vuxenfilm från 15 till 18 år <Se F.36 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket bra förslag 89 2. Ganska bra förslag 92 3. Varken bra eller dåligt förslag 120 4. Ganska dåligt förslag 53 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 MINSKAT VÅLD I TV 36 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 8 36(12) <Åsikt om massmedier> Minska våldsinslagen i TV-nyheterna <Se F.36 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket bra förslag 86 2. Ganska bra förslag 117 3. Varken bra eller dåligt förslag 106 4. Ganska dåligt förslag 56 5. Mycket dåligt förslag 0 6. Ingen uppfattning 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrågan 2 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 IDKAT FRILUFTSLIV 37 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 8 37 Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 37(1) Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.25> 44 1. Flera gånger i veckan 88 2. Någon gång i veckan 125 3. Någon gång i månaden 66 4. Någon gång i kvartalet 29 5. Någon gång i halvåret 35 6. Någon gång under året 11 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 MOTION ELLER IDROTT 37 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 8 37(2) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.37 för fullständig frågetext> 141 1. Flera gånger i veckan 121 2. Någon gång i veckan 69 3. Någon gång i månaden 25 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i halvåret 17 6. Någon gång under året 13 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 GÅTT PÅ BIO 37 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 8 37(3) <Aktivitet det senaste året> Gått på bio <Se F.37 för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger i veckan 50 2. Någon gång i veckan 197 3. Någon gång i månaden 87 4. Någon gång i kvartalet 28 5. Någon gång i halvåret 21 6. Någon gång under året 12 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 GÅTT PÅ TEATER 37 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 8 37(4) <Aktivitet det senaste året> Gått på teater <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 37 3. Någon gång i månaden 77 4. Någon gång i kvartalet 73 5. Någon gång i halvåret 104 6. Någon gång under året 107 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 LÄST BOK 37 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 8 37(5) <Aktivitet det senaste året> Läst någon bok <Se F.37 för fullständig frågetext> 148 1. Flera gånger i veckan 90 2. Någon gång i veckan 97 3. Någon gång i månaden 39 4. Någon gång i kvartalet 14 5. Någon gång i halvåret 10 6. Någon gång under året 2 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 DISKUTERAT POLITIK 37 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 8 37(6) <Aktivitet det senaste året> Diskuterat politik <Se F.37 för fullständig frågetext> 162 1. Flera gånger i veckan 142 2. Någon gång i veckan 60 3. Någon gång i månaden 20 4. Någon gång i kvartalet 5 5. Någon gång i halvåret 5 6. Någon gång under året 6 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 BESÖKT GUDSTJÄNST 37 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 8 37(7) <Aktivitet det senaste året> Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.37 för fullständig frågetext> 0 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 17 3. Någon gång i månaden 27 4. Någon gång i kvartalet 36 5. Någon gång i halvåret 113 6. Någon gång under året 197 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 TRÄGÅRDSARBETE 37 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 8 37(8) <Aktivitet det senaste året> Sysslat med trägårdsarbetet <Se F.37 för fullständig frågetext> 8 1. Flera gånger i veckan 10 2. Någon gång i veckan 40 3. Någon gång i månaden 47 4. Någon gång i kvartalet 51 5. Någon gång i halvåret 88 6. Någon gång under året 157 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 LÄST VECKOTIDNING 37 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 8 37(9) <Aktivitet det senaste året> Läst veckotidningar <Se F.37 för fullständig frågetext> 22 1. Flera gånger i veckan 94 2. Någon gång i veckan 125 3. Någon gång i månaden 57 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 40 6. Någon gång under året 30 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 LÄST DIREKTREKLAM 37 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 8 37(10) <Aktivitet det senaste året> Läst direktreklam som kommit i brevlådan <Se F.37 för fullständig frågetext> 60 1. Flera gånger i veckan 160 2. Någon gång i veckan 64 3. Någon gång i månaden 21 4. Någon gång i kvartalet 10 5. Någon gång i halvåret 45 6. Någon gång under året 41 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 37 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 8 37(11) <Aktivitet det senaste året> Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.37 för fullständig frågetext> 4 1. Flera gånger i veckan 22 2. Någon gång i veckan 63 3. Någon gång i månaden 40 4. Någon gång i kvartalet 21 5. Någon gång i halvåret 54 6. Någon gång under året 196 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 RESTAURANG KVÄLLSTID 37 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 8 37(12) <Aktivitet det senaste året> Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid <Se F.37 för fullständig frågetext> 60 1. Flera gånger i veckan 153 2. Någon gång i veckan 130 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 11 5. Någon gång i halvåret 11 6. Någon gång under året 7 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 REST UTOMLANDS 37 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 8 37(13) <Aktivitet det senaste året> Rest utomlands <Se F.37 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 14 3. Någon gång i månaden 51 4. Någon gång i kvartalet 98 5. Någon gång i halvåret 154 6. Någon gång under året 80 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 3 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 HYRT VIDEOFILM 37 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 8 37(14) <Aktivitet det senaste året> Hyrt videofilm <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 32 2. Någon gång i veckan 143 3. Någon gång i månaden 89 4. Någon gång i kvartalet 45 5. Någon gång i halvåret 36 6. Någon gång under året 50 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 SPELAT IN TV-PROGRAM 37 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 8 37(15) <Aktivitet det senaste året> Spelat in TV-program på video <Se F.37 för fullständig frågetext> 30 1. Flera gånger i veckan 47 2. Någon gång i veckan 84 3. Någon gång i månaden 44 4. Någon gång i kvartalet 32 5. Någon gång i halvåret 33 6. Någon gång under året 131 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 KÖPT CD SKIVA 37 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 37(16) <Aktivitet det senaste året> Köpt grammofonskiva/CD-skiva <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. Flera gånger i veckan 10 2. Någon gång i veckan 143 3. Någon gång i månaden 105 4. Någon gång i kvartalet 51 5. Någon gång i halvåret 37 6. Någon gång under året 43 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 ANVÄNT DATOR 37 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 8 37(17) <Aktivitet det senaste året> Använt persondator <Se F.37 för fullständig frågetext> 132 1. Flera gånger i veckan 87 2. Någon gång i veckan 94 3. Någon gång i månaden 34 4. Någon gång i kvartalet 13 5. Någon gång i halvåret 19 6. Någon gång under året 21 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 KÖRT PÅ INTERNET 37 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 8 37(18) <Aktivitet det senaste året> Kört på internet <Se F.37 för fullständig frågetext> 29 1. Flera gånger i veckan 27 2. Någon gång i veckan 35 3. Någon gång i månaden 20 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 45 6. Någon gång under året 236 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 RÖKT/SNUSAT 37 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 37(19) <Aktivitet det senaste året> Rökt/snusat <Se F.37 för fullständig frågetext> 85 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 22 3. Någon gång i månaden 12 4. Någon gång i kvartalet 10 5. Någon gång i halvåret 24 6. Någon gång under året 219 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 DRUCKIT SPRIT/VIN/ÖL 37 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 8 37(20) <Aktivitet det senaste året> Druckit sprit/vin/starköl <Se F.37 för fullständig frågetext> 57 1. Flera gånger i veckan 159 2. Någon gång i veckan 142 3. Någon gång i månaden 12 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 4 6. Någon gång under året 18 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 2 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 BIBLIOTEKSBESÖK 37 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 8 37(21) <Aktivitet det senaste året> Gått på bibliotek <Se F.37 för fullständig frågetext> 83 1. Flera gånger i veckan 119 2. Någon gång i veckan 157 3. Någon gång i månaden 24 4. Någon gång i kvartalet 8 5. Någon gång i halvåret 7 6. Någon gång under året 3 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 BETT TILL GUD 37 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 8 37(22) <Aktivitet det senaste året> Bett till Gud <Se F.37 för fullständig frågetext> 42 1. Flera gånger i veckan 30 2. Någon gång i veckan 39 3. Någon gång i månaden 21 4. Någon gång i kvartalet 17 5. Någon gång i halvåret 51 6. Någon gång under året 198 7. Ingen gång 7 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrrågan 1 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 MEDLEM IDROTTSFÖREN 38 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 8 38 Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv Du är i dessa föreningar. 38(1) Idrotts- eller friluftsförening <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.26> 103 1. Medlem 30 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 29 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 219 5. Icke medlem 7 0. Bortfall 19 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 MEDLEM MILJÖORG 38 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 8 38(2) <Medlemskap> Miljöorganisation <Se F.38 för fullständig frågetext> 33 1. Medlem 2 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 4 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 323 5. Icke medlem 7 0. Bortfall 38 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 MEDLEM POL PARTI 26 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 8 38(3) <Medlemskap> Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.38 för fullständig frågetext> 17 1. Medlem 7 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 14 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 323 5. Icke medlem 7 0. Bortfall 39 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 MEDLEM ANNAN FÖRENING 38 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 8 38(4) <Medlemskap> Annan förening <Se F.38 för fullständig frågetext> 123 1. Medlem 28 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 53 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 165 5. Icke medlem 7 0. Bortfall 31 8. Uppgift saknas på delfrågan 3 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 UPPVÄXTSORT 39 Loc 330 width 1 MD=0 39 Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Dig. <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.27> 44 1. Ren landsbygd i Sverige 126 2. Mindre tätort i Sverige 76 3. Stad eller större tätort i Sverige 144 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 2 5. Annat land i Norden 6 6. Annat land i Europa 5 7. Land utanför Europa 7 0. Bortfall
VAR 278 MODERNS UPPVÄXTSORT 40 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 40 Var någonstans har Dina föräldrar huvudsakligen vuxit upp? Markera det alternativ som passar bäst in på Din mor respektive Din far. 40(1) <Uppväxtort> Din mor 82 1. Ren landsbygd i Sverige 105 2. Mindre tätort i Sverige 69 3. Stad eller större tätort i Sverige 99 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 40 5. Annat land i Europa 5 6. Land utanför Europa 8 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 279 FADERNS UPPVÄXTSORT 40 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 40(2) <Uppväxtort> Din far <Se F.40 för fullständig frågetext> 69 1. Ren landsbygd i Sverige 92 2. Mindre tätort i Sverige 83 3. Stad eller större tätort i Sverige 102 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 46 5. Annat land i Europa 6 6. Land utanför Europa 7 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 280 KLASSTILLHÖRIGHET 41 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 41 Om Du skulle beskriva Din familj Du växte upp i, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.28> 111 1. Arbetarfamilj 8 2. Jordbrukarfamilj 107 3. Tjänstemannafamilj 124 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 51 5. Egen företagare 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 281 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 42 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 42 Är Du ensamstående, samboende eller gift? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.29> 267 1. Ensamstående 109 2. Samboende 26 3. Gift 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 282 FÖDELSEÅR 43 Loc 335 width 2 MD= 0 or GE 99 43 Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.30> 46. 1946 . . 76. 1976 7 00. Bortfall 1 99. Uppgift saknas Kod: 46 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 6 1 3 4 6 4 6 8 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 0 99 Frek: 6 16 15 18 35 27 42 37 63 55 33 7 1
VAR 283 KÖN 44 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 44 Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.31> 172 1. Man 229 2. Kvinna 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 284 UTRUSTN. TV-APPARAT 45 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 45 Vilka av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? (Observera att Du kan markera mer än ett kryss). 45(1) TV-apparater <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.33> 259 1. En TV-apparat 88 2. Två TV-apparater 27 3. Tre TV-apparater 4 4. Fyra TV-apparater 2 5. Fem TV-apparater 1 6. Sex TV-apparater 20 7. Har ej tillgång 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 285 UTRUSTN. TELEFON 45 Loc 339 width 2 MD= 0 45(2) <Utrustning i hushållet> Telefon/er <Se F.45 för fullständig frågetext> 134 01. En telefon 132 02. 55 03. 38 04. 24 05. 9 06. 5 07. 1 08. 2 09. 2 10. Tio telefoner 1 11. Har ej tillgång 7 00. Bortfall
VAR 286 UTRUSTN. TEL.SVARARE 45 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 45(3) <Utrustning i hushållet> Telefonsvarare <Se F.45 för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 175 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 287 UTRUSTN. MOBILTEL 45 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 45(4) <Utrustning i hushållet> Mobiltelefon <Se F.45 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 304 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 288 UTRUSTN. TEXT-TV 45 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 45(5) <Utrustning i hushållet> Text-TV <Se F.45 för fullständig frågetext> 197 1. Markerat 205 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 289 UTRUSTN. VIDEO 45 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 45(6) <Utrustning i hushållet> Video <Se F.45 för fullständig frågetext> 235 1. Markerat 167 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 290 UTRUSTN. KABEL-TV 45 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 45(7) <Utrustning i hushållet> Kabel-TV <Se F.45 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 158 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 291 UTRUSTN. PARABOLANT 45 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 45(8) <Utrustning i hushållet> Parabolantenn <Se F.45 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 366 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 292 UTRUSTN. PERSONDATOR 45 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 45(9) <Utrustning i hushållet> Persondator <Se F.45 för fullständig frågetext> 215 1. Markerat 187 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 293 UTRUSTN. MIKROVÅGSUGN 45 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 45(10) <Utrustning i hushållet> Mikrovågsugn <Se F.45 för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 183 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 294 UTRUSTN. FAX 45 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 45(11) <Utrustning i hushållet> Fax <Se F.45 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 350 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 295 UTRUSTN. CD-SPELARE 45 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 45(12) <Utrustning i hushållet> CD-spelare (Compact Disc) <Se F.45 för fullständig frågetext> 358 1. Markerat 44 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 296 UTRUSTN. BIL 1: MÄRKE 45 Loc 351 width 2 MD= 0 or GE 90 45(13) <Utrustning i hushållet> Bil 1: Märke/modell <Se F.45 för fullständig frågetext> 50 01. Volvo 14 02. Saab 18 03. Ford 9 04. Volkswagen 9 05. Opel 4 06. Toyota 7 07. Mazda 7 08. Mercedes 8 09. BMW 5 10. Fiat 0 11. Corsa 2 12. Peugot 6 13. Nissan 5 14. Audi 4 15. Mitsubishi 0 16. Datsun 0 17. Vaz 1 18. Citroen 3 19. Renault 0 20. Honda 0 21. Hatzu 0 22. Simca 0 23. Skoda 0 24. Chevrolet 0 25. DAF 1 26. Lada 0 27. Alfa Romeo 0 28. Vauxhall 0 29. Lancia 1 30. Porsche 2 31. Suzuki 0 32. Oldsmobile 1 33. Austin 0 34. Jaguar 0 35. Triumph 0 36. Lotus 1 37. Isuzu 0 38. Talbot 0 39. Aston Martin 0 40. Stanza 0 41. Plymoth 0 42. Daihatzu 0 43. GMC 0 44. Morris 0 45. Bentley 0 46. Subari 0 47. Jeep 0 48. Dodge 0 49. Daimler 0 50. Range Rover/Land Rover 0 51. DKW 0 52. Sunbeam 0 53. Pontiac 0 54. Ferrari 0 55. BMC MG 0 56. Auto Bianchi 0 57. Buick 0 58. Checrolet 0 59. Hyundai 0 60. Chrystler 0 61. Elnag Husbil 0 62. Lincoln 0 63. Cadillac 0 64. Corvette 7 00. Bortfall 244 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 297 BIL 1: ÅRSMODELL 45 Loc 353 width 2 MD= 0 or GE 98 45(14) Bil: <Utrustning i hushållet> Bil 1: Årsmodell <Se F.45 för fullständig frågetext> 62. 1962 . . 96. 1996 7 00. Bortfall 244 98. Frågan ej tillämplig 23 99. Uppgift saknas Kod: 62 65 66 72 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 1 1 1 1 1 5 5 1 3 2 4 3 6 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 0 Frek: 9 11 8 10 15 11 12 5 5 4 11 1 7 Kod: 98 99 Frek: 244 23
VAR 298 UTRUSTN. BIL 2: MÄRKE 45 Loc 355 width 2 MD= 0 or GE 98 45(13) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Märke/modell <Se F.45 för fullständig frågetext> 01. Volvo . . 64. Corvette 7 00. Bortfall 379 98. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 13 18 19 0 98 Frek: 1 4 4 4 3 1 1 2 1 1 1 7 379 Kod: 99 Frek: 1
VAR 299 BIL 2: ÅRSMODELL 45 Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 98 45(14) <Utrustning i hushållet> Bil 2: Årsmodell <Se F.45 för fullständig frågetext> 71. 1971 . . 91. 1991 7 00. Bortfall 379 98. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas Kod: 71 82 83 85 86 87 89 90 91 0 98 99 Frek: 1 1 2 3 1 1 3 2 2 7 379 8
VAR 300 UTRUSTN. FRITIDSHUS 45 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 45(17) <Utrustning i hushållet> Fritidshus <Se F.45 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 334 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 301 PC-UTRUSTNING: MODEM 45 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 8 45A Om Du har persondator i Ditt hushåll, vilken utrustning har Du? 45A(1) Modem 56 1. Markerat 160 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 186 8. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 302 PC-UTRUSTNING: IT 45 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 8 45A(2) <Persondator i hushållet> Internet-anslutning <Se F.45A för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 196 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 186 8. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 303 PC-UTRUSTNING: CD-ROM 45 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 8 45A(3) <Persondator i hushållet> CD-ROM-enhet <Se F.45A för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 156 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 186 8. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 304 PC-UTRUSTNING: E-MAIL 45 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 8 45A(4) <Persondator i hushållet> Personlig E-mail adress <Se F.45A för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 193 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 185 8. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 305 FÖRÄNDRATS EGEN EKON 46 Loc 364 width 1 MD=0 46 Hur har enligt Din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under senaste året? 46(1) Din egen ekonomiska situation <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.33> 87 1. Förbättrats 219 3. Förblivit ungefär densamma 97 5. Försämrats 7 0. Bortfall
VAR 306 FÖRÄNDRATS KOM EKON 46 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) <Förändrats under senaste året> Ekonomin i Din kommun <Se F.46 för fullständig frågetext> 38 1. Förbättrats 214 3. Förblivit ungefär densamma 131 5. Försämrats 7 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 307 FÖRÄNDRATS SV EKON 46 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) <Förändrats under senaste året> Den svenska ekonomin <Se F.46 för fullständig frågetext> 163 1. Förbättrats 140 3. Förblivit ungefär densamma 88 5. Försämrats 7 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 308 FÖRÄNDRING EGEN EKO 46 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 46A Hur tror Du ekonomin kommer att förändras under det kommande året 46(4) <Förändras det kommande året> Din egen ekonomiska situation 80 1. Förbättras 259 3. Förblir ungefär densamma 62 5. Försämras 7 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 309 FÖRÄNDRING KOM EKON 46 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) <Förändras det kommande året> Den ekonomiska situationen inom Din kommun <Se F.46A för fullständig frågetext> 65 1. Förbättras 263 3. Förblir ungefär densamma 58 5. Försämras 7 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 310 FÖRÄNDRING SV EKON 46 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 46(6) <Förändras det kommande året> Den svenska ekonomin <Se F.46A för fullständig frågetext> 198 1. Förbättras 163 3. Förblir ungefär densamma 31 5. Försämras 7 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 311 EU-VAL 1995 47 Loc 370 width 2 MD= 0 or GE 99 47 Vilket parti röstade Du på i EU-parlamentvalet i år? 40 01. Vänsterpartiet 52 02. Socialdemokraterna 15 03. Centerpartiet 42 04. Folkpartiet liberalerna 63 05. Moderata samlingspartiet 2 06. Kds-Kristdemokratiska samhällspartiet 65 07. Miljöpartiet, de gröna 16 08. Annat parti 11 09. Röstade blankt 85 10. Röstade ej 9 11. Ej röstberättigad 7 00. Bortfall 3 99. Uppgift saknas
VAR 312 EJ RÖSTADE I EU-VAL 47 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 8 47A Om Du inte röstade i EU-parlamentsvalet, vilket/vilka var de viktigaste skälen till varför Du inte röstade? 82 1. Markerat 77 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 243 8. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 313 EU PERSONVAL 48 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 8 48 Utnyttjade Du möjligheten att personrösta genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel? 166 1. Ja 134 5. Nej 7 7. Kommer inte ihåg/Vet inte 7 0. Bortfall 87 8. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 314 FRÅGEFORMULÄRET 49 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 49 Hur tycker Du att det har varit att besvara frågorna i detta formulär? 49(1) Jag tyckte det var roligt/intressant att svara 160 1. Markerat 236 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 315 FRÅGEFORMULÄRET 49 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 9 49(2) <Omdöme om frågeformuläret> Jag tyckte inte det var några större problem att svara <Se F.49 för fullständig frågetext> 224 1. Markerat 172 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 316 FRÅGEFORMULÄRET 49 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 9 49(3) Omdöme om frågeformuläret: Jag tyckte att frågorna nummer ....... var svåra att svara på <Se F.49 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 355 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 317 MEDVERKAN Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 Tack för Din medverkan! Vi är medvetna att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla våra frågor. Du kanske också har tyckt att några av dom har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Andra synpunkter på undersökningen 106 1. Markerat 296 5. Ej markerat 7 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 318 MEDVERKAN I PANEL Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 Medvarkar i panel 114 1. Ja 6 5. Nej 289 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 319 GRUNDKURS/PROGRAM 1A Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 1A Vilken grundkurs/vilket program går Du nu? 62 1. Statsvetenskap 57 2. Förvaltningsprogrammet 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 320 UTBILDNINGSBAKGRUND 2A Loc 380 width 1 MD=0 2A Vilken utbildningsbakgrund har Du? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.36> 5 1. 4-årigt gymnasium 92 2. 3-årigt gymnasium 7 3. 2-årigt gymnasium 6 4. Folkhögskola 10 5. Annat 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 321 TIDIGARE POÄNG 3A Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 3A Hur många poäng har Du tidigare läst på universitetet innan Du började på denna kurs/detta program? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.38> 49 1. O poäng 3 2. 1-20 poäng 38 3. 21-60 poäng 14 4. 61-100 poäng 15 5. 101 poäng eller mer 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 322 INTRESSE FÖR POLITIK 4A Loc 382 width 1 MD=0 4A Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.6> 44 1. Mycket intresserad 66 2. Ganska intresserad 9 3. Inte särskilt intresserad 1 4. Inte alls intresserad 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 323 MEDLEMSKAP I EU 5A Loc 383 width 1 MD=0 5A Vad är Din åsikt om det svenska medlemskapet i EU? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.10> 70 1. I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 43 5. I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 7 8. Har ingen bestämd åsikt i frågan 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 324 EU-MEDLEMSKAP: STYRKA 5A Loc 384 width 1 MD=0 5A(1) <Svenskt medlemskap i EU> Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 70 1. Bestämd uppfattning 50 2. Mera tveksam 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 325 OFFENTLIG SEKTOR 6A Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 6A Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 6A(1) Minska den offentliga sektorn <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.21> 10 1. Mycket bra förslag 28 2. Ganska bra förslag 26 3. Varken bra eller dåligt förslag 43 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 326 FÖRSVARSUTGIFT 6A Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 6A(2) <Åsikter om politiska förslag> Minska försvarsutgifterna <Se F.6A för fullständig frågetext> 31 1. Mycket bra förslag 41 2. Ganska bra förslag 22 3. Varken bra eller dåligt förslag 17 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 327 KÄRNKRAFT EFTER 2010 6A Loc 387 width 1 MD=0 6A(3) <Åsikter om politiska förslag> Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.6A för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra förslag 27 2. Ganska bra förslag 22 3. Varken bra eller dåligt förslag 23 4. Ganska dåligt förslag 27 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 328 MINSKA U-HJÄLPEN 6A Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 6A(4) <Åsikter om politiska förslag> Minska u-hjälpen <Se F.6A för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra förslag 10 2. Ganska bra förslag 28 3. Varken bra eller dåligt förslag 36 4. Ganska dåligt förslag 41 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 329 FN:S FREDSBEVARANDE 6A Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 6A(5) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör delta i FN:s fredsbevarande operationer även om det innebär risk för inblandning i militära stridshandlingar <Se F.6A för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra förslag 34 2. Ganska bra förslag 40 3. Varken bra eller dåligt förslag 18 4. Ganska dåligt förslag 8 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 330 ALLIANSFRI POLITIK 6A Loc 390 width 1 MD=0 6A(6) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig <Se F.6A för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 47 2. Ganska bra förslag 27 3. Varken bra eller dåligt förslag 7 4. Ganska dåligt förslag 7 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 331 MEDLEMSKAP I NATO 6A Loc 391 width 1 MD=0 or GE 9 6A(7) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör söka medlemskap i NATO <Se F.6A för fullständig frågetext> 5 1. Mycket bra förslag 16 2. Ganska bra förslag 23 3. Varken bra eller dåligt förslag 34 4. Ganska dåligt förslag 41 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 332 FÄRRE FLYKTINGAR 6A Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 6A(8) <Åsikter om politiska förslag> Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.6A för fullständig frågetext> 4 1. Mycket bra förslag 27 2. Ganska bra förslag 28 3. Varken bra eller dåligt förslag 25 4. Ganska dåligt förslag 35 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 333 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET 6A Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 6A(9) <Åsikter om politiska förslag> Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor <Se F.6A för fullständig frågetext> 73 1. Mycket bra förslag 31 2. Ganska bra förslag 12 3. Varken bra eller dåligt förslag 2 4. Ganska dåligt förslag 1 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 334 FINANSMARK INFLYTANDE 6A Loc 394 width 1 MD=0 6A(10) <Åsikter om politiska förslag> Minska finansmarknadens inflytande på politiken <Se F.6A för fullständig frågetext> 21 1. Mycket bra förslag 35 2. Ganska bra förslag 47 3. Varken bra eller dåligt förslag 14 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 335 FLER PRIVATSKOLOR 6A Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 6A(11) <Åsikter om politiska förslag> Öka antalet privatskolor <Se F.6A för fullständig frågetext> 9 1. Mycket bra förslag 21 2. Ganska bra förslag 42 3. Varken bra eller dåligt förslag 35 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 336 SJUKVÅRD I PRIV REGI 6A Loc 396 width 1 MD=0 or GE 9 6A(12) <Åsikter om politiska förslag> Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.6A för fullständig frågetext> 11 1. Mycket bra förslag 19 2. Ganska bra förslag 29 3. Varken bra eller dåligt förslag 41 4. Ganska dåligt förslag 19 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 337 HÖJA SKATTEN 6A Loc 397 width 1 MD=0 6A(13) <Åsikter om politiska förslag> Höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen <Se F.6A för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra förslag 42 2. Ganska bra förslag 29 3. Varken bra eller dåligt förslag 27 4. Ganska dåligt förslag 12 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 338 INFÖRA REPUBLIK 6A Loc 398 width 1 MD=0 6A(14) <Åsikter om politiska förslag> Införa republik med en vald president <Se F.6A för fullständig frågetext> 7 1. Mycket bra förslag 9 2. Ganska bra förslag 19 3. Varken bra eller dåligt förslag 33 4. Ganska dåligt förslag 52 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 339 AKTIV DÖDSHJÄLP 6A Loc 399 width 1 MD=0 6A(15) <Åsikter om politiska förslag> Tillåta aktiv dödshjälp <Se F.6A för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra förslag 37 2. Ganska bra förslag 48 3. Varken bra eller dåligt förslag 8 4. Ganska dåligt förslag 13 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 340 GEMENSAM EU-VALUTA 6A Loc 400 width 1 MD=0 6A(16) <Åsikter om politiska förslag> Införa en gemensam EU-valuta <Se F.6A för fullständig frågetext> 8 1. Mycket bra förslag 19 2. Ganska bra förslag 43 3. Varken bra eller dåligt förslag 26 4. Ganska dåligt förslag 24 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 341 FÖRSVARSSAMARBETE 6A Loc 401 width 1 MD=0 6A(17) <Åsikter om politiska förslag> Sverige bör delta i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU <Se F.6A för fullständig frågetext> 10 1. Mycket bra förslag 27 2. Ganska bra förslag 31 3. Varken bra eller dåligt förslag 19 4. Ganska dåligt förslag 33 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 342 V-H CENTERPARTIET 7A Loc 402 width 2 MD= 0 7A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk inställning. Här nedan finns en slags skala där Du skall placera de olika partierna. 7A(1) Centerpartiet 1 01. Långt till vänster 0 02. 1 03. 4 04. 11 05. 40 06. Varken till vänster eller höger 41 07. 21 08. 1 09. 0 10. 0 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 343 V-H MODERATERNA 7A Loc 404 width 2 MD= 0 7A(2) <Placering på vänster-högerskalan> Moderata samlingspartiet <Se F.7A för fullständig frågetext> 0 01. Långt till vänster 0 02. 0 03. 0 04. 0 05. 0 06. Varken till vänster eller höger 1 07. 12 08. 49 09. 42 10. 16 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 344 V-H VÄNSTERPARTIET 7A Loc 406 width 2 MD= 0 7A(3) <Placering på vänster-högerskalan> Vänsterpartiet <Se F.7A för fullständig frågetext> 18 01. Långt till vänster 49 02. 39 03. 9 04. 2 05. 0 06. Varken till vänster eller höger 1 07. 1 08. 1 09. 0 10. 0 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 345 V-H FOLKPARTIET 7A Loc 408 width 2 MD= 0 or GE 99 7A(4) <Placering på vänster-högerskalan> Folkpartiet liberalerna <Se F.7A för fullständig frågetext> 0 01. Långt till vänster 0 02. 1 03. 1 04. 9 05. 12 06. Varken till vänster eller höger 39 07. 46 08. 8 09. 2 10. 0 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 346 V-H SOCIALDEMOKRATER 7A Loc 410 width 2 MD= 0 7A(5) <Placering på vänster-högerskalan> Socialdemokraterna <Se F.7A för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 3 02. 15 03. 43 04. 32 05. 12 06. Varken till vänster eller höger 11 07. 1 08. 2 09. 0 10. 0 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 347 V-H MILJÖPARTIET 7A Loc 412 width 2 MD= 0 or GE 99 7A(6) <Placering på vänster-högerskalan> Miljöpartiet de gröna <Se F.7A för fullständig frågetext> 6 01. Långt till vänster 9 02. 26 03. 21 04. 29 05. 20 06. Varken till vänster eller höger 5 07. 1 08. 0 09. 0 10. 0 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 348 V-H KDS 7A Loc 414 width 2 MD= 0 7A(7) <Placering på vänster-högerskalan> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.7A för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 0 02. 1 03. 1 04. 3 05. 4 06. Varken till vänster eller höger 21 07. 36 08. 30 09. 20 10. 3 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 349 V-H SJÄLV 7A Loc 416 width 2 MD= 0 7A(8) <Placering på vänster-högerskalan> Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv? <Se F.7A för fullständig frågetext> 1 01. Långt till vänster 7 02. 12 03. 12 04. 21 05. 21 06. Varken till vänster eller höger 15 07. 13 08. 13 09. 4 10. 1 11. Långt till höger 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 350 OMDÖME CENTERPARTIET 8A Loc 418 width 2 MD= 0 or GE 99 8A Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar eller ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? 8A(1) Centerpartiet <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.12> 2 01. Ogillar starkt 2 02. 6 03. 16 04. 13 05. 50 06. Varken gillar eller ogillar 13 07. 12 08. 4 09. 1 10. 0 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 351 OMDÖME MODERATERNA 8A Loc 420 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(2) <Omdöme om politiska partier> Moderata samlingspartiet <Se F.8A för fullständig frågetext> 11 01. Ogillar starkt 15 02. 17 03. 7 04. 11 05. 11 06. Varken gillar eller ogillar 13 07. 6 08. 8 09. 14 10. 6 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 352 OMDÖME VÄNSTERPARTIET 8A Loc 422 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(3) <Omdöme om politiska partier> Vänsterpartiet <Se F.8A för fullständig frågetext> 16 01. Ogillar starkt 13 02. 9 03. 11 04. 10 05. 14 06. Varken gillar eller ogillar 10 07. 14 08. 16 09. 5 10. 1 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 353 OMDÖME FOLKPARTIET 8A Loc 424 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(4) <Omdöme om politiska partier> Folkpartiet <Se F.8A för fullständig frågetext> 2 01. Ogillar starkt 3 02. 6 03. 10 04. 14 05. 24 06. Varken gillar eller ogillar 22 07. 21 08. 8 09. 8 10. 1 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 354 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 8A Loc 426 width 2 MD= 0 8A(5) <Omdöme om politiska partier> Socialdemokraterna <Se F.8A för fullständig frågetext> 4 01. Ogillar starkt 5 02. 8 03. 11 04. 17 05. 25 06. Varken gillar eller ogillar 18 07. 14 08. 12 09. 5 10. 1 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 355 OMDÖME MILJÖPARTIET 8A Loc 428 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(6) <Omdöme om politiska partier> Miljöpartiet de gröna <Se F.8A för fullständig frågetext> 8 01. Ogillar starkt 7 02. 7 03. 5 04. 10 05. 21 06. Varken gillar eller ogillar 13 07. 18 08. 21 09. 6 10. 3 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 356 OMDÖME KDS 8A Loc 430 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(7) <Omdöme om politiska partier> Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.8A för fullständig frågetext> 19 01. Ogillar starkt 14 02. 25 03. 7 04. 11 05. 25 06. Varken gillar eller ogillar 6 07. 7 08. 3 09. 2 10. 0 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 357 OMDÖME OLOF JOHANSSON 8A Loc 432 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(8) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.8A för fullständig frågetext> 4 01. Ogillar starkt 2 02. 7 03. 11 04. 18 05. 41 06. Varken gillar eller ogillar 17 07. 10 08. 7 09. 1 10. 0 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 358 OMDÖME CARL BILDT 8A Loc 434 width 2 MD= 0 8A(9) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.8A för fullständig frågetext> 10 01. Ogillar starkt 7 02. 5 03. 5 04. 3 05. 8 06. Varken gillar eller ogillar 13 07. 20 08. 13 09. 17 10. 19 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 359 OMDÖME GUDRUN SCHYMAN 8A Loc 436 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(10) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Gudrun Schyman <Se F.8A för fullständig frågetext> 13 01. Ogillar starkt 8 02. 8 03. 7 04. 7 05. 19 06. Varken gillar eller ogillar 17 07. 16 08. 13 09. 4 10. 6 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 360 OMDÖME MARIA LEISSNER 8A Loc 438 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(11) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Maria Leissner <Se F.8A för fullständig frågetext> 12 01. Ogillar starkt 8 02. 13 03. 18 04. 18 05. 29 06. Varken gillar eller ogillar 7 07. 8 08. 3 09. 1 10. 1 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 361 OMDÖME INGV. CARLSSON 8A Loc 440 width 2 MD= 0 8A(12) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.8A för fullständig frågetext> 3 01. Ogillar starkt 1 02. 3 03. 10 04. 12 05. 35 06. Varken gillar eller ogillar 21 07. 17 08. 12 09. 5 10. 1 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 362 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 8A Loc 442 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(13) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.8A för fullständig frågetext> 10 01. Ogillar starkt 3 02. 11 03. 13 04. 8 05. 30 06. Varken gillar eller ogillar 11 07. 9 08. 14 09. 8 10. 2 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 363 OMDÖME ALF SVENSSON 8A Loc 444 width 2 MD= 0 or GE 99 8A(14) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.8A för fullständig frågetext> 13 01. Ogillar starkt 8 02. 14 03. 19 04. 12 05. 27 06. Varken gillar eller ogillar 12 07. 6 08. 4 09. 3 10. 0 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas på delfrågan
VAR 364 OMDÖME MONA SAHLIN 8A Loc 446 width 2 MD= 0 8A(15) <Omdöme om partiledarna> Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Mona Sahlin <Se F.8A för fullständig frågetext> 18 01. Ogillar starkt 11 02. 12 03. 15 04. 7 05. 27 06. Varken gillar eller ogillar 11 07. 11 08. 5 09. 2 10. 1 11. Gillar starkt 290 00. Frågan ej tillämplig
VAR 365 BÄSTA PARTI 9A Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 9A(1) Vilket parti tycker Du bäst om idag? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.9> 13 1. Vänstpartiet 24 2. Socialdemokraterna 2 3. Centerpartiet 24 4. Folkpartiet liberalerna 28 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 25 7. Miljöpartiet de gröna 0 8. Annat parti 290 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 366 PARTIANHÄNGARE 9A Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 9A(2) Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 21 1. Ja, mycket övertygad 38 3. Ja, något övertygad 57 5. Nej 290 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 367 NÄST BÄSTA PARTI 10A Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 10A Vilket parti tycker Du näst bäst om? 18 1. Vänstpartiet 19 2. Socialdemokraterna 8 3. Centerpartiet 23 4. Folkpartiet liberalerna 12 5. Moderata samlingspartiet 7 6. Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 22 7. Miljöpartiet de gröna 2 8. Annat parti 290 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 368 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 11A Loc 451 width 1 MD=0 11A År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.16> 5 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 11 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 36 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 42 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 18 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 8 6. Har ingen bestämd åsikt i frågan 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 369 KÄRNKRAFT: STYRKA 11A Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 11A(1) Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? <Se F.11A för fullständig frågetext> 72 1. Bestämd uppfattning 46 2. Mera tveksam 290 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 370 SÄNKA HASTIGHET 12A Loc 453 width 1 MD=0 12A Nedastående lista innefattar ett antal förslag som förekommit i den svenska miljödebatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? 12A(1) Sänka hastigheten på vägarna 14 1. Mycket bra förslag 23 2. Ganska bra förslag 31 3. Varken bra eller dåligt förslag 37 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 371 PRIVATBILISM I STAD 12A Loc 454 width 1 MD=0 12A(2) <Förslag i miljödebatten> Stoppa privatbilismen i storstäderna <Se F.12A för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra förslag 56 2. Ganska bra förslag 10 3. Varken bra eller dåligt förslag 17 4. Ganska dåligt förslag 5 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 372 SORTERA HUSHÅLLSAVF 12A Loc 455 width 1 MD=0 12A(3) <Förslag i miljödebatten> Lagstifta om sortering av hushållsavfall <Se F.12A för fullständig frågetext> 49 1. Mycket bra förslag 40 2. Ganska bra förslag 20 3. Varken bra eller dåligt förslag 8 4. Ganska dåligt förslag 3 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 373 MILJÖVÄNL SAMHÄLLE 12A Loc 456 width 1 12A(4) <Förslag i miljödebatten> Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.12A för fullständig frågetext> 291 0. Frågan ej tillämplig 25 1. Mycket bra förslag 30 2. Ganska bra förslag 26 3. Varken bra eller dåligt förslag 28 4. Ganska dåligt förslag 10 5. Mycket dåligt förslag
VAR 374 INFÖRA BILTULLAR 12A Loc 457 width 1 MD=0 12A(5) <Förslag i miljödebatten> Införa biltullar vid infarterna till större städer <Se F.12A för fullständig frågetext> 25 1. Mycket bra förslag 35 2. Ganska bra förslag 26 3. Varken bra eller dåligt förslag 18 4. Ganska dåligt förslag 16 5. Mycket dåligt förslag 290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 375 FÖDELSEÅR 13A Loc 458 width 2 MD= 0 13A Vilket år är Du född? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.30> 50. 1950 . . 76. 1976 290 00. Frågan ej tillämplig Kod: 50 51 54 55 57 60 63 67 68 69 70 71 72 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 3 1 4 8 6 11 Kod: 73 74 75 76 0 Frek: 15 21 26 15 290
VAR 376 KÖN 14A Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 14A Är Du man eller kvinna? <Senaste förekomst: STUDENTSOM94 F.31> 60 1. Man 58 2. Kvinna 290 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 377 MEDVERKAN Loc 461 width 1 MD=0 Tack för Din medverkan! Vi är medvetna att det kan ha tagit tid för Dig att svara på alla våra frågor. Du kanske också har tyckt att några av dom har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Andra synpunkter på undersökningen 18 1. Markerat 102 5. Ej markerat 290 0. Frågan ej tillämplig