SVENSKT LANTBRUK UNDER OMSTÄLLNING
      - LANTBRUKSHUSHÅLLENS VILLKOR OCH STRATEGIER 1992
                SSD 0600

              Primärforskare
              Göran Djurfeldt
           Sociologiska institutionen
              Lunds universitet
         Ulrich Nitsch och Cecilia Waldenström
            Avd. för informationslära
           Sveriges Lantbruksuniversitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SVENSKT LANTBRUK UNDER OMSTÄLLNING -
  LANTBRUKSHUSHÅLLENS VILLKOR OCH STRATEGIER 1992 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt bedrivet vid
  sociologiska institutionen, Lunds universitet och Sveriges
  Lantbruksuniversitet. I projektet ingick Göran Djurfeldt,
  Cecilia Waldenström och Ulrich Nitsch. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
               PUBLIKATIONER

  Waldenström, C. (1996): 'Kvinnans roll i lantbruket -
  lantbrukare, bondmore, yrkeskvinna eller lantarbetare?'.
  SLU-Fakta Ekonomi, nr 4 1996. Uppsala: Sveriges
  Lantbruksuniversitet.
  Djurfeldt, G. (1998): 'Porträtt av den svenske bonden för
  EU-inträdet. Eller: familjebrukets sociologi'. Sociologisk
  Forskning 1998.
  Djurfeldt, G. och Waldenström, C. (1998): 'Exogenous
  development and the mobility patterns of Swedish farming
  households'. Journal of Rural Studies 1998.
  Djurfeldt, G. och Waldenström, C. (1998): 'Kvinnor i svenskt
  jordbruk - professionalisering och marginalisering'. Norsk
  Lantbruksökonomisk Tidskrift 1998
  Djurfeldt, G. (1996): 'Familjejordbruket på väg ut?'.
  SLU-Fakta Ekonomi, nr 1 1996. Uppsala: Sveriges
  Lantbruksuniversitet.
  Djurfeldt, G. (1996): 'Defining and operationalizing family
  farming from a sociological perspective'. Sociologia Ruralis,
  vol. 36, no. 3 (1996), pp. 340-351.
  Djurfeldt, G. och Waldenström, C. (1996): 'Towards a
  theoretically grounded typology of farms - a Swedish case'.
  Acta Sociologica, vol. 39 (1996), pp. 187-210.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 65  (2)JORDBRUKETS BRUKARE  61 (3)LOC 101 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 61 Vem eller vilka räknar Du som jordbruksföretagets
     brukare?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      185 1.  Mannen
       7 2.  Kvinnan
      129 3.  Mannen och kvinnan tilsammans
      29 4.  Annan kombination

      85 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0600 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Åldersgrupp 7 Standardtidklass 8 Intervjuare 9 Intervjudatum 10 Intervjuns längd 11 Vägran intervju 12 Hushållets storlek 13 Antal arbetande hushållsmedlemmar 14 Kön 15 Ålder 16 Civilstånd 17 Make: Kön 18 Make: Ålder 19 Hemmavarande barn: Söner under 7 år 20 Hemmavarande barn: Döttrar under 7 år 21 Hemmavarande barn: Söner 7-15 år 22 Hemmavarande barn: Döttrar 7-15 år 23 Hemmavarande barn: Söner 16-20 år 24 Hemmavarande barn: Döttrar 16-20 år 25 Hemmavarande barn: Söner äldre än 20 år 26 Hemmavarande barn: Döttrar äldre än 20 år 27 Föräldrar ingående i hushållet: Mannens fars ålder 28 Föräldrar ingående i hushållet: Mannens mors ålder 29 Föräldrar ingående i hushållet: Kvinnans fars ålder 30 Föräldrar ingående i hushållet: Kvinnans mors ålder 31 Annan släkting i hushållet, 1: Ålder 32 Annan släkting i hushållet, 1: Släktskap 33 Annan släkting i hushållet, 2: Ålder 34 Annan släkting i hushållet, 2: Släktskap 35 Annan släkting i hushållet, 3: Ålder 36 Annan släkting i hushållet, 3: Släktskap 37 Annan släkting i hushållet, 4: Ålder 38 Annan släkting i hushållet, 4: Släktskap 39 Annan person i hushållet, 1: Ålder 40 Annan person i hushållet, 1: Relation 41 Annan person i hushållet, 2: Ålder 42 Annan person i hushållet, 2: Relation 43 Annan person i hushållet, 3: Ålder 44 Annan person i hushållet, 3: Relation 45 Annan person i hushållet, 4: Ålder 46 Annan person i hushållet, 4: Relation 47 Barn som flyttat hemifrån 48 Antal söner som flyttat hemifrån 49 Antal döttrar som flyttat hemifrån 50 Utflyttade barn som ägnar sig åt jordbruk 51 Antal utflyttade söner som ägnar sig åt jordbruk 52 Antal utflyttade döttrar som ägnar sig åt jordbruk 53 Planer på övertagande av gården 54 Önskan om övertagande av gården 55 Övertagande av gården - kommentarer 56 Form av baromsorg 57 Barnomsorg - kommentarer 58 Avstånd till mellanstadieskola 59 Avstånd till högstadieskola 60 Avstånd till gymnasieskola 61 Avstånd till vårdcentral 62 Avstånd till Lantmännenförening 63 Service som saknas eller fungerar dåligt 64 Avstånd till service - kommentarer 65 Räknas som jordbruksföretagets brukare 66 År började som lantbrukare 67 År för övertagande av driften 68 Företagsform 69 Företagsform - kommentarer 70 Annan verksamhet inom företaget 71 Besvarat mansformuläret 72 Mannen: Utbildning 73 Mannen: Jordbruksutbildning 74 Mannen: Annan yrkesutbildning 75 Mannen: Andra kurser eller utbildningar 76 Mannen: Studiecirkel inom lantbruksområdet 77 Mannen: Studiecirkel utanför lantbruksområdet 78 Mannen: Utbildning - kommentarer 79 Mannen: Tidigare yrkeserfarenhet 80 Mannen: Yrkeserfarenhet vid sidan av lantbruket 81 Mannen: Arbete utöver jord- och skogsbruk 1991 82 Mannen: Annat arbete 1 83 Mannen: Annat arbete 1 - form 84 Mannen: Annat arbete 1 - tid 85 Mannen: Annat arbete 1 - period 86 Mannen: Annat arbete 1 - avstånd 87 Mannen: Annat arbete 2 88 Mannen: Annat arbete 2 - form 89 Mannen: Annat arbete 2 - tid 90 Mannen: Annat arbete 2 - period 91 Mannen: Annat arbete 2 - avstånd 92 Mannen: Annat arbete 3 93 Mannen: Annat arbete 3 - form 94 Mannen: Annat arbete 3 - tid 95 Mannen: Annat arbete 3 - period 96 Mannen: Annat arbete 3 - avstånd 97 Mannen: Annat arbete 4 98 Mannen: Annat arbete 4 - form 99 Mannen: Annat arbete 4 - tid 100 Mannen: Annat arbete 4 - period 101 Mannen: Annat arbete 4 - avstånd 102 Mannen: Annat arbete - kommentarer 103 Mannen: Arbetstid i jordbruket 104 Mannen: Arbetstid i lanthushållet 105 Mannen: Skogsinnehav 106 Mannen: Utlejning av skogsarbete 107 Mannen: Årsarbetstid i skogen 108 Arbetsinsats i jordbruket: Mannens sysslor, 1 109 Arbetsinsats i jordbruket: Mannens sysslor, 2 110 Arbetsinsats i jordbruket: Mannens sysslor, 3 111 Arbetsinsats i jordbruket: Mannens tidsmönster 112 Arbetsinsats i jordbruket: Kvinnans sysslor, 1 113 Arbetsinsats i jordbruket: Kvinnans sysslor, 2 114 Arbetsinsats i jordbruket: Kvinnans sysslor, 3 115 Arbetsinsats i jordbruket: Kvinnans sysslor i förhållande till mannens 116 Arbetsinsats i jordbruket: Kvinnans tidsmönster 117 Arbetsinsats i jordbruket: Barnens sysslor, 1 118 Arbetsinsats i jordbruket: Barnens sysslor, 2 119 Arbetsinsats i jordbruket: Barnens sysslor, 3 120 Arbetsinsats i jordbruket: Barn som deltar 121 Arbetsinsats i jordbruket: Barnens årsarbetstid 122 Arbetsinsats i jordbruket: Barnens tidsmönster 123 Arbetsinsats i jordbruket: Föräldrars sysslor, 1 124 Arbetsinsats i jordbruket: Föräldrars sysslor, 2 125 Arbetsinsats i jordbruket: Föräldrars sysslor, 3 126 Arbetsinsats i jordbruket: Föräldrar som deltar 127 Arbetsinsats i jordbruket: Föräldrars årsarbetstid 128 Arbetsinsats i jordbruket: Föräldrars tidsmönster 129 Arbetsinsats i jordbruket: Anställdas sysslor, 1 130 Arbetsinsats i jordbruket: Anställdas sysslor, 2 131 Arbetsinsats i jordbruket: Anställdas sysslor, 3 132 Arbetsinsats i jordbruket: Anställda som deltar 133 Arbetsinsats i jordbruket: Anställdas årsarbetstid 134 Arbetsinsats i jordbruket: Anställdas tidsmönster 135 Arbetsinsats i jordbruket: Andras sysslor, 1 136 Arbetsinsats i jordbruket: Andras sysslor, 2 137 Arbetsinsats i jordbruket: Andras sysslor, 3 138 Arbetsinsats i jordbruket: Andra som deltar 139 Arbetsinsats i jordbruket: Andra personers årsarbetstid 140 Arbetsinsats i jordbruket: Andra personers tidsmönster 141 Kommentarer till arbetsinsatser i jordbruket 142 Mannen: Sammanhängande ledighet 143 Mannen: Årsarbetstid i jordbruket vid övertagande 144 Mannen: Orsak förändrad arbetsinsats i jordbruket, 1 145 Mannen: Orsak förändrad arbetsinsats i jordbruket, 2 146 Mannen: Orsak förändrad arbetsinsats i jordbruket, 3 147 Mannen: Årsarbetstid i skogsbruket vid övertagande 148 Mannen: Orsak förändrad arbetsinsats i skogsbruket 149 Mannen: Årsarbetstid i annan egen företagsamhet vid övertagande 150 Mannen: Orsak förändrad arbetsinsats i egen företagsamhet 151 Mannen: Årsarbetstid anställd utanför företaget vid övertagande 152 Mannen: Orsak förändrad arbetsinsats i annan tjänst 153 Mannen: Nedsatt arbetsinsats pga sjukdom 154 Mannen: Sjukdomsperiod 155 Mannen: Sjukdom - kommentarer 156 Mannen: Planer på förändrade arbetsinsatser 157 Mannen: Innebörd planer på förändrade arbetsinsatser 158 Mannen: Kan förutse planens effekter 159 Mannen: Förändrad arbetsinsats i jordbruket 160 Mannen: Förändrad arbetsinsats i skogen 161 Mannen: Förändrad arbetsinsats i annat eget företagande 162 Mannen: Förändrad arbetsinsats annan anställning 163 Mannen: Kontakt med egna släktingar 164 Mannen: Kontakt med släktingar på makas sida 165 Mannen: Kontakt med grannar 166 Mannen: Kontakt med andra lantbrukare 167 Mannen: Kontakt med arbetskamrater 168 Mannen: Kontakt med övriga i bygden 169 Mannen: Kontakt utanför bygden 170 Mannen: Umgänge, fritid och anknytning till bygden - kommentarer 171 Mannen: Medlemskap i LRF 172 Mannen: Medlemskap i producentförening 173 Mannen: Medlemskap i hushållningssällskapet 174 Mannen: Medlemskap i politisk parti 175 Mannen: Medlemskap i hembygdsförening 176 Mannen: Medlemskap i byalag 177 Mannen: Medlemskap i idrottsförening 178 Mannen: Medlemskap i jakt- och fiskeförening 179 Mannen: Medlemskap i syförening 180 Mannen: Medlemskap i kör 181 Mannen: Medlemskap i teater 182 Mannen: Medlemskap i statskyrkan 183 Mannen: Medlemskap i annat samfund 184 Mannen: Medlemskap i hem och skola 185 Mannen: Medlemskap i övriga föreningar 186 Mannen: Uppväxt i bygden 187 Mannen: Uppväxtbygd 188 Mannen: Avstånd till uppväxtbygd 189 Mannen: Ålder vid flyttning till bygden 190 Mannen: Orsak till flyttning till bygden 191 Mannen: Bekämpningsmedels skadlighet 192 Mannen: Negativt att allt färre jordbrukare kan tillfredsställa landets livsmedelsbehov 193 Mannen: Jordbruket i huvudsak ekologiskt sunt 194 Mannen: Miljöproblem den enskilde lantbrukarens ansvar 195 Mannen: Självförsörjande livsmedelsproduktion 196 Mannen: Gammal bondekunskap viktig även idag 197 Mannen: Landskapsvård ej lantbrukarnas ansvar 198 Mannen: Konkurrensskydd för svenskt lantbruk 199 Mannen: Jordbrukets miljöproblem samhällets ansvar 200 Mannen: Genteknik positivt för husdjursproduktionen 201 Mannen: Färre men mer produktiva jordbruk 202 Mannen: Minska beroendet av icke förnyelsebar energi 203 Mannen: Fri konkurrens nödvändig för att rationalisera jordbruket 204 Mannen: Radikal förändring för ekologiskt hållbart lantbruk 205 Mannen: Minskat antal lantbrukare hot mot landsbygdens framtid 206 Mannen: Omprövning av produktionstekniken i jordbruket 207 Mannen: Särskilt värde med lantbrukaryrket, 1 208 Mannen: Särskilt värde med lantbrukaryrket, 2 209 Mannen: Särskilt värde med lantbrukaryrket, 3 210 Mannen: Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 1 211 Mannen: Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 2 212 Mannen: Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 3 213 Mannen: Intresse av att byta arbete 214 Mannen: Råd till ung person, 1 215 Mannen: Råd till ung person, 2 216 Mannen: Råd till ung person, 3 217 Mannen: Uppfattning om jordbrukets framtid 218 Mannen: Krav för livskraftigt jordbruk, 1 219 Mannen: Krav för livskraftigt jordbruk, 2 220 Mannen: Krav för livskraftigt jordbruk, 3 221 Mannen: Krav för livskraftigt jordbruk, 4 222 Mannen: Skäl för svenskt jordbruk, 1 223 Mannen: Skäl för svenskt jordbruk, 2 224 Mannen: Skäl för svenskt jordbruk, 3 225 Mannen: Skäl för svenskt jordbruk, 4 226 Mannen: Inställning till jordbrukets produktionsföreningar 227 Mannen: Jordbrukets produktionsföreningar - kommentarer 228 Mannen: Inställning till LRF 229 Mannen: LRF - kommentarer 230 Besvarat kvinnoformuläret 231 Kvinnan: Utbildning 232 Kvinnan: Jordbruksutbildning 233 Kvinnan: Annan yrkesutbildning 234 Kvinnan: Andra kurser eller utbildningar 235 Kvinnan: Studiecirkel inom lantbruksområdet 236 Kvinnan: Studiecirkel utanför lantbruksområdet 237 Kvinnan: Utbildning - kommentarer 238 Kvinnan: Tidigare yrkeserfarenhet 239 Kvinnan: Yrkeserfarenhet vid sidan av lantbruket 240 Kvinnan: Arbete utöver jord- och skogsbruk 1991 241 Kvinnan: Annat arbete 1 242 Kvinnan: Annat arbete 1 - form 243 Kvinnan: Annat arbete 1 - tid 244 Kvinnan: Annat arbete 1 - period 245 Kvinnan: Annat arbete 1 - avstånd 246 Kvinnan: Annat arbete 2 247 Kvinnan: Annat arbete 2 - form 248 Kvinnan: Annat arbete 2 - tid 249 Kvinnan: Annat arbete 2 - period 250 Kvinnan: Annat arbete 2 - avstånd 251 Kvinnan: Annat arbete 3 252 Kvinnan: Annat arbete 3 - form 253 Kvinnan: Annat arbete 3 - tid 254 Kvinnan: Annat arbete 3 - period 255 Kvinnan: Annat arbete 3 - avstånd 256 Kvinnan: Annat arbete 4 257 Kvinnan: Annat arbete 4 - form 258 Kvinnan: Annat arbete 4 - tid 259 Kvinnan: Annat arbete 4 - period 260 Kvinnan: Annat arbete 4 - avstånd 261 Kvinnan: Annat arbete - kommentarer 262 Kvinnan: Arbetstid i jordbruket 263 Kvinnan: Arbetstid i lanthushållet 264 Kvinnan: Skogsinnehav 265 Kvinnan: Utlejning skogsarbete 266 Kvinnan: Årsarbetstid i skogen 267 Kvinnan: Sammanhängande ledighet 268 Kvinnan: Årsarbetstid i jordbruket vid övertagande 269 Kvinnan: Orsak förändrad arbetsinsats i jordbruket 270 Kvinnan: Årsarbetstid i skogsbruket vid övertagande 271 Kvinnan: Orsak förändrad arbetsinsats i skogsbruket 272 Kvinnan: Årsarbetstid i annan egen företagsamhet vid övertaganden 273 Kvinnan: Orsak förändrad arbetsinsats i egen företagsamhet 274 Kvinnan: Årsarbetstid anställd utanför företaget vid övertagande 275 Kvinnan: Orsak förändrad arbetsinsats i annan tjänst 276 Kvinnan: Nedsatt arbetsinsats pga sjukdom 277 Kvinnan: Sjukdomsperiod 278 Kvinnan: Sjukdom - kommentarer 279 Kvinnan: Planer på förändrade arbetsinsatser 280 Kvinnan: Innebörd planer på förändrade arbetsinsatser 281 Kvinnan: Kan förutse planens effekter 282 Kvinnan: Förändrad arbetsinsats i jordbruket 283 Kvinnan: Förändrad arbetsinsats i skogen 284 Kvinnan: Förändrad arbetsinsats i annat eget företagande 285 Kvinnan: Förändrad arbetsinsats annan anställning 286 Kvinnan: Kontakt med egna släktingar 287 Kvinnan: Kontakt med släktingar på makes sida 288 Kvinnan: Kontakt med grannar 289 Kvinnan: Kontakt med andra lantbrukare 290 Kvinnan: Kontakt med arbetskamrater 291 Kvinnan: Kontakt med övriga i bygden 292 Kvinnan: Kontakt utanför bygden 293 Kvinnan: Umgänge, fritid och anknytning till bygden - kommentarer 294 Kvinnan: Medlemskap i LRF 295 Kvinnan: Medlemskap i producentförening 296 Kvinnan: Medlemskap i hushållningssällskapet 297 Kvinnan: Medlemskap i politisk parti 298 Kvinnan: Medlemskap i hembygdsförening 299 Kvinnan: Medlemskap i byalag 300 Kvinnan: Medlemskap i idrottsförening 301 Kvinnan: Medlemskap i jakt- och fiskeförening 302 Kvinnan: Medlemskap i syförening 303 Kvinnan: Medlemskap i kör 304 Kvinnan: Medlemskap i teater 305 Kvinnan: Medlemskap i statskyrkan 306 Kvinnan: Medlemskap i annan samfund 307 Kvinnan: Medlemskap i hem och skola 308 Kvinnan: Medlemskap i övriga föreningar 309 Kvinnan: Uppväxt i bygden 310 Kvinnan: Uppväxtbygd 311 Kvinnan: Avstånd till uppväxtbygd 312 Kvinnan: Ålder vid flyttning till bygden 313 Kvinnan: Orsak till flyttning till bygden 314 Kvinnan: Bekämpningsmedels skadlighet 315 Kvinnan: Negativt att allt färre jordbrukare kan tillfredsställa landets livsmedelsbehov 316 Kvinnan: Jordbruket i huvudsak ekologiskt sunt 317 Kvinnan: Miljöproblem den enskilde lantbrukarens ansvar 318 Kvinnan: Självförsörjande livsmedelsproduktion 319 Kvinnan: Gammal bondekunskap viktig även idag 320 Kvinnan: Landskapsvård ej lantbrukarnas ansvar 321 Kvinnan: Konkurrensskydd för svenskt lantbruk 322 Kvinnan: Jordbrukets miljöproblem samhällets ansvar 323 Kvinnan: Genteknik positivt för husdjursproduktionen 324 Kvinnan: Färre men mer produktiva jordbruk 325 Kvinnan: Minska beroendet av icke förnyelsebar energi 326 Kvinnan: Rationalisering av lantbruket nödvändigt 327 Kvinnan: Radikal förändring för ekologiskt hållbart lantbruk 328 Kvinnan: Minskat antal lantbrukare hot mot landsbygdens framtid 329 Kvinnan: Omprövning av produktionstekniken i jordbruket 330 Kvinnan: Särskilt värde med lantbrukaryrket, 1 331 Kvinnan: Särskilt värde med lantbrukaryrket, 2 332 Kvinnan: Särskilt värde med lantbrukaryrket, 3 333 Kvinnan: Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 1 334 Kvinnan: Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 2 335 Kvinnan: Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 3 336 Kvinnan: Intresse av att byta arbete 337 Kvinnan: Råd till ung person, 1 338 Kvinnan: Råd till ung person, 2 339 Kvinnan: Råd till ung person, 3 340 Kvinnan: Uppfattning om jordbrukets framtid 341 Kvinnan: Krav för livskraftigt jordbruk, 1 342 Kvinnan: Krav för livskraftigt jordbruk, 2 343 Kvinnan: Krav för livskraftigt jordbruk, 3 344 Kvinnan: Krav för livskraftigt jordbruk, 4 345 Kvinnan: Skäl för svenskt jordbruk, 1 346 Kvinnan: Skäl för svenskt jordbruk, 2 347 Kvinnan: Skäl för svenskt jordbruk, 3 348 Kvinnan: Skäl för svenskt jordbruk, 4 349 Kvinnan: Inställning till jordbrukets produktionsföreningar 350 Kvinnan: Jordbrukets produktionsföreningar - kommentarer 351 Kvinnan: Inställning till LRF 352 Kvinnan: LRF - kommentarer 353 Brukad åkerareal 354 Arrenderad åkerareal 355 Brukad ängs- och betesmark 356 Arrenderad ängs- och betesmark 357 Skogsareal 358 Ägd areal - Antal fastigheter 359 Fastighet 1: Ägare 360 Fastighet 1: Areal 361 Fastighet 1: Förvärvsår 362 Fastighet 2: Ägare 363 Fastighet 2: Areal 364 Fastighet 2: Förvärvsår 365 Fastighet 3: Ägare 366 Fastighet 3: Areal 367 Fastighet 3: Förvärvsår 368 Släktskap med arrenderad fastighets ägare 369 Skriftligt arrende på arrenderad areal 370 Släktskap med tidigare brukare 371 Innevarande säsongs växtodling: Höstsäd 372 Innevarande säsongs växtodling: Vårsäd 373 Innevarande säsongs växtodling: Vall 374 Innevarande säsongs växtodling: Beten - ej permanenta 375 Innevarande säsongs växtodling: Andra foderväxter 376 Innevarande säsongs växtodling: Oljeväxter 377 Innevarande säsongs växtodling: Potatis 378 Innevarande säsongs växtodling: Sockerbetor 379 Innevarande säsongs växtodling: Omställd areal 380 Innevarande säsongs växtodling: Träda 381 Innevarande säsongs växtodling: Andra grödor, 1 382 Innevarande säsongs växtodling: Hektar andra grödor, 1 383 Innevarande säsongs växtodling: Andra grödor, 2 384 Innevarande säsongs växtodling: Hektar andra grödor, 2 385 Innevarande säsongs växtodling: Andra grödor, 3 386 Innevarande säsongs växtodling: Hektar andra grödor, 3 387 Kontraktsodlad areal: Totalt antal hektar 388 Kontraktsodlad areal: Gröda 1 389 Kontraktsodlad areal: Hektar gröda 1 390 Kontraktsodlad areal: Gröda 2 391 Kontraktsodlad areal: Hektar gröda 2 392 Kontraktsodlad areal: Gröda 3 393 Kontraktsodlad areal: Hektar gröda 3 394 Orsaker att gå med i omställningsprogrammet 395 Information och administration runt omställningen 396 Ställt om delar av areal anmäld till omställningen 397 Omställd areal - Hektar plantering av skog 398 Omställd areal - Hektar vall 399 Omställd areal - Hektar annan användning 400 Ännu ej omställd areal: Inga planer 401 Ännu ej omställd areal: Plantering av skog 402 Ännu ej omställd areal: Annan användning 403 Husdjursproduktion 404 Husdjursproduktion: Antal mjölkkor 405 Husdjursproduktion: Antal kvigor 406 Husdjursproduktion: Antal köttkor 407 Husdjursproduktion: Antal mellankalvar levererade per år 408 Husdjursproduktion: Antal ungnöt 409 Husdjursproduktion: Antal modersuggor 410 Husdjursproduktion: Antal slaktsvin levererade per år 411 Husdjursproduktion: Antal får och tackor 412 Husdjursproduktion: Antal getter 413 Husdjursproduktion: Antal värphöns 414 Husdjursproduktion: Annan 1 415 Husdjursproduktion: Antal hästar 416 Husdjursproduktion: Annan 1 - antal 417 Husdjursproduktion: Annan 2 418 Husdjursproduktion: Annan 2 - antal 419 Husdjursproduktion: Annan 3 420 Husdjursproduktion: Annan 3 - antal 421 Annan form av företagsamhet på gården 422 Typ av annan företagsamhet på gården 423 Startår annan företagsamhet på gården 424 Tidsförbrukning på annan slags företagsamhet 425 Annan företagsverksamhets bidrag till hushållets ekonomi idag 426 Annan företagsverksamhets bidrag till hushållets ekonomi i framtiden 427 Omständigheter som ledde till annan företagsamhet 428 Stöd och råd till annan företagsamhet 429 Åkerareal vid övertagandet 430 Permanenta ängs- och betesmarker vid övertagandet 431 Skogsareal vid övertagandet 432 Djur vid övertagandet: Inga 433 Djur vid övertagandet: Antal mjölkkor 434 Djur vid övertagandet: Antal kvigor 435 Djur vid övertagandet: Antal köttkor 436 Djur vid övertagandet: Antal mellankalvar 437 Djur vid övertagandet: Antal ungnöt 438 Djur vid övertagandet: Antal modersuggor 439 Djur vid övertagandet: Antal slaktsvin levererade per år 440 Djur vid övertagandet: Antal får och tackor 441 Djur vid övertagandet: Antal getter 442 Djur vid övertagandet: Antal värphöns 443 Djur vid övertagandet: Annan 1 444 Djur vid övertagandet: Annan 1 - antal 445 Djur vid övertagandet: Annan 2 446 Djur vid övertagandet: Annan 2 - antal 447 Djur vid övertagandet: Annan 3 448 Djur vid övertagandet: Annan 3 - antal 449 Ekonomiskt viktigast produktion på gården 450 Viktigast djurproduktion - val av produktionsgren för datainsamling 451 Mjölkproduktion: Kokontroll och semin 452 Mjölkproduktion: Genomsnittsavkastning 453 Mjölkproduktion: Analys på grovfodrets näringsinnehåll 454 Mjölkproduktion: Planering av utfodringen 455 Mjölkproduktion: Överslagsberäkning av kostnader och intäkter 456 Mjölkproduktion: Kommentarer 457 Mellankalvsproduktion: Genomsnittsålder vid leverans 458 Mellankalvsproduktion: Genomsnittlig slaktvikt 459 Mellankalvsproduktion: Överslagsberäkning av foderåtgång 460 Mellankalvsproduktion: Överslagsberäkning av kostnader och intäkter 461 Mellankalvsproduktion: Kommentarer 462 Ungnöt/gödtjur: Genomsnittsålder vid leverans 463 Ungnöt/gödtjur: Genomsnittlig slaktvikt 464 Ungnöt/gödtjur: Kraftfoder 465 Ungnöt/gödtjur: Hö/ensilage 466 Ungnöt/gödtjur: Bete 467 Ungnöt/gödtjur: Biprodukter 468 Ungnöt/gödtjur: Andra fodermedel 469 Ungnöt/gödtjur: Överslagsberäkning av foderåtgång 470 Ungnöt/gödtjur: Överslagsberäkning av kostnader och intäkter 471 Ungnöt/gödtjur: Kommentarer 472 Köttkor: Genomsnittsålder vid leverans 473 Köttkor: Genomsnittlig slaktvikt 474 Köttkor: Överslagsberäkning av foderåtgången 475 Köttkor: Överslagsberäkning av kostnader och intäkter 476 Köttkor: Kommentarer 477 Smågrisar: Antal smågrisar per sugga och år 478 Smågrisar: Överslagsberäkning av foderåtgång 479 Smågrisar: Metod för överslagsberäkning av foderåtgång 480 Smågrisar: Överslagsberäkning av kostnader och intäkter 481 Smågrisar: Rekrytering av modersuggor 482 Smågrisar: Särskilda krav på rekrytering av modersuggor 483 Smågrisar: Kommentar 484 Slaktsvinsproduktion: Överslagsberäkning av foderåtgång 485 Slaktsvinsproduktion: Överslagsberäkning av kostnader och intäkter 486 Slaktsvinsproduktion: Dödlighet i procent av antalet insatta djur 487 Slaktsvinsproduktion: Köttprocent 488 Slaktsvinsproduktion: Kommentarer 489 Regelbunden avbytare utanför hushållet 490 Avbytare vid sjukdom 491 Djurskyddslagens innebörd för stallar 492 Använder växtodlingsplan eller gödslingsplan 493 Markkartering 494 Acceptabel kornskörd 495 Gödselgivor- kilo kväve per hektar 496 Förändring av handelsgödselgivor senaste fem åren 497 Omständigheter som ledde till förändring av handelsgödselgivor 498 Kemiska bekämpningsmedel i stråsäden 499 Kemiskt bekämpningsmedel: Ogräsmedel 500 Kemiskt bekämpningsmedel: Svampmedel 501 Kemiskt bekämpningsmedel: Insektsmedel 502 Förändring bekämpningsmedelsanvändning: Ogräsmedel 503 Förändring bekämpningsmedelsanvändning: Svampmedel 504 Förändring bekämpningsmedelsanvändning: Insekstmedel 505 Orsak till förändringar i bekämpningsmedelsanvändning 506 Odlar enligt alternativodlingsprinciper 507 År omläggning till alternativodlingsprinciper 508 Orsak till omläggning till alternativodlingsprinciper 509 Tänkbart börja med alternativ/ekologisk odling 510 Bakomliggande omständigheter till bedömning av alternativodling 511 Kontakt med lantbruksrådgivare 512 Sammanhang kontakt med lantbruksrådgivare 513 Behållning av kontakt med lantbruksrådgivare 514 Samverkan med andra lantbrukare om maskiner 515 Omfång av maskinsamverkan 516 Andra former av samverkan med andra lantbrukare 517 Samverkan/samarbete med andra lantbrukare - kommentarer 518 Jordbruksföretagets omsättning 519 Räntor och amorteringar 520 Upplevelse av skuldbördan 521 Investeringstakt och företagets nivå 522 Investering 1 523 Investeringsbelopp 1 524 Investering 2 525 Investeringsbelopp 2 526 Investering 3 527 Investeringsbelopp 3 528 Nya investeringslån senaste fem åren 529 Statliga bidrags betydelse för företagets ekonomi 530 Särskilt viktiga bidrag 531 Skogens betydelse för företagets ekonomi 532 Företagets resultat 533 Möjligheter vara kvar på gården de närmaste fem åren 534 Sköter jordbruksföretagets bokföring 535 Gör jordbruksföretagets deklaration 536 Hjälp analysera eller planera jordbruksföretagets ekonomi 537 Område för ekonomisk rådgivning 538 Hushållets inkomster: Försäljning till föreningsrörelsen eller privat handel 539 Hushållets inkomster: Egen lokal försäljning 540 Hushållets inkomster: Försäljning av förädlade produkter 541 Hushållets inkomster: Försäljning av skogsråvara/rotposter 542 Hushållets inkomster: Inkomst från annat i eget företag 543 Hushållets inkomster: Inkomst av anställning 544 Hushållets inkomster: Bidrag kopplade till jordbruksproduktion 545 Hushållets inkomster: Pension 546 Hushållets inkomster: Barnbidrag 547 Hushållets inkomster: Föräldrapenning 548 Hushållets inkomster: Arbetslöshetsbidrag 549 Hushållets inkomster: Sjukpenning 550 Hushållets inkomster: Andra allmänna bidrag 551 Hushållets inkomster: Andra källor 552 Viktigaste inkomstkällan, 1 553 Viktigaste inkomstkällan, 2 554 Viktigaste inkomstkällan, 3 555 Viktigaste inkomstkälla om fem år, 1 556 Viktigaste inkomstkälla om fem år, 2 557 Viktigaste inkomstkälla om fem år, 3 558 Förändring av hushållets ekonomi de senaste fem åren 559 Orsak förändring i hushållets ekonomi 560 Tvingats avstå från viss konsumtion 561 Exempel på avstådd konsumtion 562 Kommunnummer till stratum 563 Nyvikt 564 Filter - Alla intervjuade 565 Filter - Kvinna ingår i hushållet 566 Kommungrupp 567 Gårdstyper med enmansbruk

VAR 1 SSD STUDY NR 0600              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0600


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KOMMUN 2 Loc 13 width 2 2 Kommun 68 11. Skurup 79 12. Trelleborg 65 21. Skara 91 22. Skövde 72 31. Kramfors 60 32. Sollefteå
VAR 6 ÅLDERSGRUPP 3 Loc 15 width 1 3 Åldersgrupp 201 1. Under 40 år 234 2. 40 år eller mer
VAR 7 STANDARDTIDKLASS 4 Loc 16 width 1 4 Standardtidklass 145 1. Under 800 timmar 162 2. 800 till 3200 timmar 128 3. Över 3200 timmar
VAR 8 INTERVJUARE 5 Loc 17 width 2 5 Intervjuare 01. . . 12. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 Frek: 71 30 27 31 114 90 33 29 4 6
VAR 9 INTERVJUDATUM 6 Loc 19 width 6 MD=999999 6 Intervjudatum 920704. 4 juli 1992 . . 930205. 5 februari 1993 22 999999. Uppgift saknas Valid-n=413 Min=920704 Max=930205 Mean=920957.6 St.Dev=669.9
VAR 10 INTERVJUNS LÄNGD 7 Loc 25 width 3 MD=999 7 Intervjun varade 045. 45 minuter . . 250. 250 minuter 86 999. Uppgift saknas Kod: 45 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 Frek: 1 3 5 3 3 5 5 18 2 17 17 12 8 Kod: 120 125 130 135 140 150 155 160 165 170 180 190 200 Frek: 66 4 14 8 25 45 1 16 4 8 33 5 7 Kod: 210 230 240 250 999 Frek: 6 1 6 1 86
VAR 11 VÄGRAN INTERVJU 8 Loc 28 width 1 8 Intervjupersonen vill inte bli intervjuad (Avsluta här) 85 1. Markerad 350 5. Ej markerad
VAR 12 HUSHÅLLETS STORLEK 9 Loc 29 width 2 MD=99 Del I - Hushållet och bygden (Med hushållsmedlemmar avser vi personer som har en gemensam ekonomi för den vardagliga konsumtionen. Barn som t ex bor på annan ort för att gå i skolan, göra militärtjänst osv, men ej flyttat för gott ingår i hushållet). 9(1) Hur många personer ingår i hushållet? 36 01. 1 person 66 02. 2 personer 64 03. 3 personer 96 04. 4 personer 62 05. 5 personer 22 06. 6 personer 2 07. 7 personer 1 08. 8 personer 1 09. 9 personer 85 99. Uppgift saknas
VAR 13 ANT ARB HUSHMEDLEMMAR 9 Loc 31 width 2 MD=99 9(2) Antal arbetande hushållsmedlemmar 01. En arbetande . . 09. 9 arbetande 85 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 40 68 60 96 63 20 1 1 1 85
VAR 14 KÖN 10 Loc 33 width 1 Intervjupersonen: 10 Kön 407 0. Man 28 1. Kvinna
VAR 15 ÅLDER 11 Loc 34 width 2 MD=99 11 Ålder 20. 20 år . . 66. 66 år 85 99. Uppgift saknas Kod: 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 1 1 2 2 1 1 3 6 4 7 6 7 17 9 12 15 12 18 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 16 20 16 6 13 9 10 6 10 10 5 9 9 10 4 9 9 4 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 99 Frek: 2 6 7 9 5 8 3 5 5 1 85
VAR 16 CIVILSTÅND 12 Loc 36 width 1 MD=9 12 Civilstånd 291 1. Gift/sambo 59 2. Ensamstående 85 9. Uppgift saknas
VAR 17 MAKE: KÖN 13 Loc 37 width 1 MD=9 Make/maka/sambo: 13 Kön 19 1. Man 272 2. Kvinna 144 9. Uppgift saknas
VAR 18 MAKE: ÅLDER 14 Loc 38 width 2 MD=99 14 <Make/Maka/Sambo> Ålder 22. 22 år . . 68. 68 år 144 99. Uppgift saknas Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 1 3 1 4 5 2 4 9 6 8 7 12 8 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 12 18 11 11 15 11 9 5 8 13 8 16 6 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 4 9 12 7 6 1 5 3 5 4 6 2 8 Kod: 61 64 65 66 68 99 Frek: 2 1 1 1 1 144
VAR 19 SÖNER UNDER 7 ÅR 15 Loc 40 width 1 MD=9 Hemmavarande barn: 15 Barn under 7 år: Söner - antal 274 0. Ingen 64 1. En 12 2. Två 85 9. Uppgift saknas
VAR 20 DÖTTRAR UNDER 7 ÅR 16 Loc 41 width 1 MD=9 16 Barn under 7 år: Döttrar - antal 284 0. Ingen 50 1. En 15 2. Två 1 3. Tre 85 9. Uppgift saknas
VAR 21 SÖNER 7-15 ÅR 17 Loc 42 width 1 MD=9 17 Barn under 7-15 år: Söner - antal 261 0. Ingen 70 1. En 14 2. Två 5 3. Tre 85 9. Uppgift saknas
VAR 22 DÖTTRAR 7-15 ÅR 18 Loc 43 width 1 MD=9 18 Barn 7-15 år: Döttrar - antal 268 0. Ingen 59 1. En 20 2. Två 3 3. Tre 85 9. Uppgift saknas
VAR 23 SÖNER 16-20 ÅR 19 Loc 44 width 1 MD=9 19 Barn 16-20 år: Söner - antal 315 0. Ingen 31 1. En 4 2. Två 85 9. Uppgift saknas
VAR 24 DÖTTRAR 16-20 ÅR 20 Loc 45 width 1 MD=9 20 Barn 16-20 år: Döttrar - antal 306 0. Ingen 40 1. En 3 2. Två 1 3. Tre 85 9. Uppgift saknas
VAR 25 SÖNER ÖVER 20 ÅR 21 Loc 46 width 1 MD=9 21 Barn äldre än 20 år: Söner - antal 329 0. Ingen 18 1. En 3 2. Två 85 9. Uppgift saknas
VAR 26 DÖTTRAR ÖVER 20 ÅR 22 Loc 47 width 1 MD=9 22 Barn äldre än 20 år: Döttrar - antal 336 0. Ingen 13 1. En 1 2. Två 85 9. Uppgift saknas
VAR 27 MANNENS FARS ÅLDER 23 Loc 48 width 2 MD=99 Föräldrar som ingår i hushållet: 23 Mannens fars ålder 54. 54 år . . 73. 73 ålder 426 99. Uppgift saknas Kod: 54 57 60 64 67 68 71 72 73 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 426
VAR 28 MANNENS MORS ÅLDER 24 Loc 50 width 2 MD=99 24 <Föräldrar som ingår i hushållet> Mannens mors ålder 46. 46 år . . 84. 84 år 420 99. Uppgift saknas Kod: 46 53 55 56 58 60 61 62 64 65 66 69 71 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 74 84 99 Frek: 1 1 420
VAR 29 KVINNANS FARS ÅLDER 25 Loc 52 width 2 MD=99 25 <Föräldrar som ingår i hushållet> Kvinnans fars ålder 1 77. 77 år 434 99. Uppgift saknas
VAR 30 KVINNANS MORS ÅLDER 26 Loc 54 width 2 MD=99 26 <Föräldrar som ingår i hushållet> Kvinnans mors ålder 1 70. 70 år 1 98. 98 år 433 99. Uppgift saknas
VAR 31 SLÄKTING 1: ÅLDER 27 Loc 56 width 2 MD=99 Andra släktingar som ingår i hushållet: 27 Ålder - annan släkting 1 02. 2 år . . 80. 80 år 426 99. Uppgift saknas Kod: 2 22 31 32 39 41 56 58 80 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 426
VAR 32 SLÄKTING 1: RELATION 28 Loc 58 width 1 MD=9 28 <Andra släktingar som ingår i hushållet> Släktskap - annan släkting, 1 435 9. Uppgift saknas
VAR 33 SLÄKTING 2: ÅLDER 29 Loc 59 width 2 MD=99 29 <Andra släktingar som ingår i hushållet> Ålder - annan släkting, 2 04. 4 år . . 31. 31 år 433 99. Uppgift saknas Kod: 4 31 99 Frek: 1 1 433
VAR 34 SLÄKTING 2: RELATION 30 Loc 61 width 1 MD=9 30 <Andra släktingar som ingår i hushållet> Släktskap - annan släkting, 2 435 9. Uppgift saknas
VAR 35 SLÄKTING 3: ÅLDER 31 Loc 62 width 1 MD=9 31 <Andra släktingar som ingår i hushållet> Ålder - annan släkting, 3 435 9. Uppgift saknas
VAR 36 SLÄKTING 3: RELATION 32 Loc 63 width 1 MD=9 32 <Andra släktingar som ingår i hushållet> Släktskap - annan släkting, 3 435 9. Uppgift saknas
VAR 37 SLÄKTING 4: ÅLDER 33 Loc 64 width 1 MD=9 33 <Andra släktingar som ingår i hushållet> Ålder - annan släkting, 4 435 9. Uppgift saknas
VAR 38 SLÄKTING 4: RELATION 34 Loc 65 width 1 MD=9 34 <Andra släktingar som ingår i hushållet> Släktskap - annan släkting, 4 435 9. Uppgift saknas
VAR 39 AN PERSON 1: ÅLDER 35 Loc 66 width 2 MD=99 Andra, som ingår i hushållet: 35 Ålder - annan person, 1 09. 9 år . . 73. 73 år 2 88. Vet ej 423 99. Uppgift saknas Kod: 9 18 22 25 27 32 37 63 73 88 99 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 423
VAR 40 AN PERSON 1: RELATION 36 Loc 68 width 1 MD=9 36 <Annan person som ingår i hushållet> Relation - annan person, 1 435 9. Uppgift saknas
VAR 41 AN PERSON 2: ÅLDER 37 Loc 69 width 2 MD=99 37 <Annan person som ingår i hushållet> Ålder - annan person, 2 12. 12 år . . 25. 25 år 433 99. Uppgift saknas Kod: 12 25 99 Frek: 1 1 433
VAR 42 AN PERSON 2: RELATION 38 Loc 71 width 1 MD=9 38 <Annan person som ingår i hushållet> Relation - annan person, 2 435 9. Uppgift saknas
VAR 43 AN PERSON 3: ÅLDER 39 Loc 72 width 1 MD=9 39 <Annan person som ingår i hushållet> Ålder - annan person, 3 435 9. Uppgift saknas
VAR 44 AN PERSON 3: RELATION 40 Loc 73 width 1 MD=9 40 <Annan person som ingår i hushållet> Relation - annan person, 3 435 9. Uppgift saknas
VAR 45 AN PERSON 4: ÅLDER 41 Loc 74 width 1 MD=9 41 <Annan person som ingår i hushållet> Ålder - annan person, 4 435 9. Uppgift saknas
VAR 46 AN PERSON 4: RELATION 42 Loc 75 width 1 MD=9 42 <Annan person som ingår i hushållet> Relation - annan person, 4 435 9. Uppgift saknas
VAR 47 BARN SOM FLYTTAT 43 Loc 76 width 1 MD=9 Barn som flyttat hemifrån: 43 Har Du några barn som flyttat hemifrån för gott? 102 1. Ja 248 5. Nej 85 9. Uppgift saknas
VAR 48 UTFLYTTADE SÖNER 44 Loc 77 width 1 MD=9 44 <Barn som flyttat hemifrån> Söner - antal 39 0. Ingen son 49 1. En son 12 2. Två söner 4 3. Tre söner 331 9. Uppgift saknas
VAR 49 UTFLYTTADE DÖTTRAR 45 Loc 78 width 1 MD=9 45 <Barn som flyttat hemifrån> Döttrar - antal 29 0. Ingen dotter 48 1. En dotter 22 2. Två döttrar 6 3. Tre döttrar 330 9. Uppgift saknas
VAR 50 UTFLYTT BARN JORDBRUK 46 Loc 79 width 1 MD=9 46 <Barn som flyttat hemifrån> Är det några av dem som ägnar sig åt jordbruk? (lantarbete, lantbruksutbildning, eget jordbruk etc.) 27 1. Ja 73 5. Nej 335 9. Uppgift saknas
VAR 51 UTFLYTT SÖNER JORDBR 47 Loc 80 width 1 MD=9 I så fall - vilka? 47 Söner - antal 8 0. Ingen son 21 1. En son 406 9. Uppgift saknas
VAR 52 UTFLYTT DÖTTRAR JORDB 48 Loc 81 width 1 MD=9 48 <Utflyttade barn som ägnar sig åt jordbruk> Döttrar - antal 18 0. Ingen dotter 10 1. En dotter 1 2. Två döttrar 406 9. Uppgift saknas
VAR 53 PLANER PÅ ÖVERTAGANDE 49 Loc 82 width 1 MD=9 Övertagande: 49 Finns det idag planer på att någon särskild person ska ta över gården efter Dig? 24 1. Ja, son 8 2. Ja, dotter 5 3. Ja, son+dotter 6 4. Ja, annan kombination 307 5. Nej 85 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÖNSKAN OM ÖVERTAGANDE 50 Loc 83 width 1 MD=9 Om intervjupersonen inte har några barn - hoppa över följande fråga. 50 Önskar Du att något av era barn ska ta över gården? 211 1. Ja 64 5. Nej 24 8. Vet ej 136 9. Uppgift saknas
VAR 55 KOMMENTAR ÖVERTAGANDE 51 Loc 84 width 1 MD=9 51 <Övertagande av gården> Kommentar 435 9. Uppgift saknas
VAR 56 FORM AV BARNOMSORG 52 Loc 85 width 3 MD=999 Barnomsorg: Om inga förskolebarn - gå till fråga 54 52 Hur löser Du huvudsakligen barnomsorgen? 21 001. Barnets mamma 1 002. Barnets pappa 0 003. Barnets morföräldrar 1 004. Barnets farföräldrar 0 005. Annan släkting 3 006. Privat dagmamma 22 007. Kommunal dagmamma 2 008. Föräldradrivet daghem 19 009. Kommunalt daghem 2 010. Barnen är med i arbetet 0 011. Grannsamverkan 15 012. Kombination 1+2 1 017. Kombinationen 1+7 1 019. Kombination 1+9 1 027. Kombination 2+7 1 103. Kombination 3+10 1 111. Kombination 1+11 2 123. Kombination 1+2+3 2 124. Kombination 1+2+4 1 126. Kombination 1+2+6 1 127. Kombination 1+2+7 4 129. Kombination 1+2+9 1 134. Kombination 1+3+4 1 139. Kombination 1+3+9 1 347. Kombination 3+4+7 1 610. Kombination 6+10 6 900. Börjat skolan vid 6 års ålder 324 999. Uppgift saknas
VAR 57 KOMMENTAR BARNOMSORG 53 Loc 88 width 1 MD=9 53 <Barnomsorg> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 58 AVSTÅND MELLANSTADIE 54 Loc 89 width 2 MD=99 Avstånd till service: Hur långt är det till följande skolformer? 54 Mellanstadieskola 8 00. 0 km 01. 1 km . . 25. 25 km 88 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 Frek: 8 36 37 67 32 43 31 24 15 1 26 1 3 3 1 8 2 4 Kod: 20 22 25 99 Frek: 3 1 1 88
VAR 59 AVSTÅND HÖGSTADIE 55 Loc 91 width 2 MD=99 55 <Avstånd till> Högstadieskola 2 00. 0 km 01. 1 km . . 40. 40 km 88 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 2 7 3 14 15 14 17 16 21 12 60 5 28 5 7 39 2 5 Kod: 18 19 20 22 23 25 28 30 32 35 40 99 Frek: 12 1 23 2 2 11 1 17 1 3 2 88
VAR 60 AVSTÅND GYMNASIUM 56 Loc 93 width 2 MD=99 56 <Avstånd till> Gymnasieskola 01. 1 km . . 97. 97 km 88 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 1 1 6 5 4 7 11 4 6 27 5 22 7 7 36 6 9 17 Kod: 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 32 35 37 40 45 50 55 60 Frek: 1 41 6 2 2 39 1 3 2 21 2 9 1 8 7 7 1 3 Kod: 70 75 80 90 97 99 Frek: 3 2 2 1 2 88
VAR 61 AVSTÅND VÅRDCENTRAL 57 Loc 95 width 2 MD=99 57 Hur långt är det till den distriktssköterska/vårdcentral/lantbrukshälsa eller motsvarande som Du utnyttjar? 5 00. 0 km 01. 1 km . . 98. 98 km 87 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 5 13 7 28 18 27 23 33 24 9 53 5 18 3 5 24 2 7 Kod: 18 20 22 25 30 32 35 40 50 60 66 98 99 Frek: 9 15 1 5 6 1 2 1 1 1 1 1 87
VAR 62 AVSTÅND LANTMÄNNEN 58 Loc 97 width 2 MD=99 58 Hur långt är det till den närmaste Lantmännenförening eller motsvarande som Du utnyttjar? 4 00. 0 km 01. 1 km . . 98. 98 km 88 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 4 6 11 12 9 23 13 14 19 8 42 5 19 7 6 34 1 6 Kod: 18 20 22 24 25 30 35 40 45 46 50 60 80 85 98 99 Frek: 15 27 5 1 9 9 12 13 5 1 6 2 1 1 1 88
VAR 63 SAKNAR SERVICE 59 Loc 99 width 1 MD=9 59 Är det någon sorts service som Du saknar eller tycker fungerar dåligt? 132 1. Ja 214 5. Nej 89 9. Uppgift saknas
VAR 64 KOMMENTAR AVST SERV 60 Loc 100 width 1 MD=9 60 <Avstånd till service> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 65 JORDBRUKETS BRUKARE 61 Loc 101 width 1 MD=9 Jordbruksföretagets brukare: 61 Vem eller vilka räknar Du som jordbruksföretagets brukare? 185 1. Mannen 7 2. Kvinnan 129 3. Mannen och kvinnan tillsammans 29 4. Annan kombination 85 9. Uppgift saknas
VAR 66 ÅR BÖRJADE LANTBRUK 62 Loc 102 width 2 MD=99 62 När började Du som lantbrukare? 42. 1942 . . 91. 1991 85 99. Uppgift saknas Kod: 42 44 46 48 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 6 4 10 9 3 7 4 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 3 4 7 6 6 6 2 11 9 13 27 12 18 12 11 13 16 15 Kod: 83 84 85 86 87 88 89 90 91 99 Frek: 9 15 9 6 15 19 12 8 6 85
VAR 67 ÅR ÖVERTOG DRIFT 63 Loc 104 width 2 MD=99 63 När tog Du först över driften? 46. 1946 . . 92. 1992 85 99. Uppgift saknas Kod: 46 48 51 52 53 54 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 1 1 2 1 1 3 1 6 3 10 7 4 5 2 2 4 7 3 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Frek: 7 6 3 10 8 13 18 14 16 9 9 18 16 17 9 17 12 7 Kod: 87 88 89 90 91 92 99 Frek: 20 21 15 10 10 2 85
VAR 68 FÖRETAGSFORM 64 Loc 106 width 1 MD=9 Företagsform: 64 I vilken/vilka företagsform/er driver Du företaget/en? 329 1. Enskild firma 3 2. Handelsbolag 11 3. Aktiebolag 2 4. Annan form 1 5. Enskild firma + handelsbolag 2 6. Enskild firma + aktiebolag 1 8. Vet ej 86 9. Uppgift saknas
VAR 69 KOMMENTAR FÖRETAGFORM 65 Loc 107 width 1 MD=9 65 Kommentarer om val av företagsform 435 9. Uppgift saknas
VAR 70 ANNAN VERKSAMHET 66 Loc 108 width 1 MD=9 66 Driver Du någon annan verksamhet än det egna jord- och skogsbruket inom ramen för företaget/en? 115 1. Ja 235 5. Nej, endast jord- och skogsbruk 85 9. Uppgift saknas
VAR 71 BESVARAT MANSFRÅGOR 67 Loc 109 width 1 MD=9 Del II - Frågor till de vuxna medlemmarna i hushållet MANNEN 67 Intervjun har besvarats av .. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 345 1. Den som frågorna gäller 3 2. Maka 87 9. Uppgift saknas
VAR 72 M: ALLMÄN UTBILDNING 68 Loc 110 width 1 MD=9 Utbildning: 68 Vad har Du för allmän utbildning? (Ange högsta utbildningen) FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 166 1. Folkskola/grundskola 91 2. Gymnasium, yrkesteknisk linje/yrkesskola 36 3. Gymnasium, teoretisk linje 13 4. Folkhögskola, allmän linje 42 5. Högskoleutbildning 87 9. Uppgift saknas
VAR 73 M: JORDBRUKSUTBILDN 69 Loc 111 width 1 MD=9 69 Har Du någon jordbruksutbildning eller lanthushållsutbildning? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 164 0. Ingen jordbruksutbildning 91 1. Lantbruksskola, grundutbildning 65 2. Lantbruksskola, påbyggnad 17 4. Lantmästarutbildning 10 7. Annat 88 9. Uppgift saknas
VAR 74 M: ANNAN YRKESUTB 70 Loc 112 width 1 MD=9 70 Om man bortser från jordbruksutbildningen - har Du någon annan yrkesutbildning? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 129 1. Ja 219 5. Nej 87 9. Uppgift saknas
VAR 75 M: ANDRA KURSER 71 Loc 113 width 1 MD=9 71 Har Du gått några andra kurser eller utbildningar Du tyckt varit av värde? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 76 M: STUDIEC INOM LANTB 72 Loc 114 width 1 MD=9 72 Har Du deltagit i någon studiecirkel inom lantbruksområdet de senaste två åren? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 213 0. Ingen gång 67 1. 1 gång 57 2. 2 gånger 9 3. 3 gånger 89 9. Uppgift saknas
VAR 77 M: STUDIEC UTOM LANTB 73 Loc 115 width 1 MD=9 73 Har Du deltagit i någon studiecirkel utanför lantbruksområdet de senaste två åren? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 278 0. Ingen gång 48 1. 1 gång 15 2. 2 gånger 3 3. 3 gånger 1 4. 4 gånger 1 5. 5 gånger 1 6. 6 gånger 88 9. Uppgift saknas
VAR 78 M: KOMMENTAR UTBILDN 74 Loc 116 width 1 MD=9 74 Kommentarer om utbildning FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 79 M: TID YRKESERFARENH 75 Loc 117 width 2 MD=99 Yrkeserfarenhet: 75 Om man bortser från den tid Du utbildat Dig, vad sysslade Du med innan Du började som lantbrukare/kom till gården? Vad var det? Ungefär hur länge sysslade Du helt eller delvis med detta? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 19 01. Annan näringsgren 121 04. Blandat 16 05. Byggnads- och anläggningsarbete 1 06. Entreprenör 6 08. Handel 21 10. Industri 41 11. Lantbruk, anställd 8 13. Offentliganställd 13 14. Okänd näring 36 15. På gården 10 16. Skogsbruk 11 18. Undervisning och forskning 1 19. Vården 131 99. Uppgift saknas
VAR 80 M: BISYSSLA 76 Loc 119 width 2 MD=99 76 Har Du arbetat med något annat än jordbruket/sysslorna på gården sedan Du tog över/kom till gården? Vad var det? Ungefär hur länge sysslade Du helt eller delvis med det? Var det anställning eller egen företagsamhet? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 40 01. Annan näringsgren 2 02. Avbytare 66 04. Blandat 18 05. Byggnads- och anläggningsarbete 13 06. Entreprenör 2 07. Farmartjänst 10 08. Handel 14 10. Industri 11 11. Lantbruk, anställd 14 13. Offentliganställd 14 14. Okänd näring 16 16. Skogsbruk 7 18. Undervisning och forskning 3 19. Vården 205 99. Uppgift saknas
VAR 81 M: ANNAT ARBETE 1991 77 Loc 121 width 1 MD=9 Arbete med annat än jord- och skogsbruk 77 Har Du arbetat med något annat än det egna jord- och skogsbruket under 1991? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 204 1. Ja 144 5. Nej 87 9. Uppgift saknas
VAR 82 M: ANNAT ARBETE 1 78 Loc 122 width 2 MD=99 Om ja, vad var det för arbeten och ungefär hur mycket tid lade Du ned på dem och hur långt från hemmet fick Du resa för de olika arbetena. Var det anställning eller i egen firma? 78 Annat arbete 1 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 47 01. Annan näringsgren 2 02. Avbytare 3 04. Blandat 29 05. Byggnads- och anläggningsarbete 12 06. Entreprenör 6 07. Farmartjänst 11 08. Handel 22 10. Industri 13 11. Lantbruk, anställd 15 13. Offentliganställd 12 14. Okänd näring 11 16. Skogsbruk 1 17. Städning 11 18. Undervisning och forskning 4 19. Vården 236 99. Uppgift saknas
VAR 83 M: ANNAT ARB 1-FORM 79 Loc 124 width 1 MD=9 79 Annat arbete 1 - form FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 63 1. Egen firma 143 2. Anställning 229 9. Uppgift saknas
VAR 84 M: ANNAT ARBETE 1-TID 80 Loc 125 width 4 MD=9999 80 Annat arbete 1 - tid FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 0010. 10 tim/år . . 3000. 3 000 tim/år 229 9999. Uppgift saknas Valid-n=206 Min=10 Max=3000 Mean=1237.7 St.Dev=721.6
VAR 85 M: ANNAT ARB 1-PERIOD 81 Loc 129 width 1 MD=9 81 Annat arbete 1 - period FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 154 1. Helår 15 2. Vid lågsäsong i jordbruket 31 3. Sporadiskt 235 9. Uppgift saknas
VAR 86 M: AN ARB 1-AVSTÅND 82 Loc 130 width 3 MD=999 82 Annat arbete 1 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 25 000. 0 km 001. 1 km . . 350. 350 km 14 888. Vet ej 242 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 25 10 7 6 4 6 6 4 5 3 15 1 3 Kod: 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 29 Frek: 4 4 10 2 4 5 6 1 1 1 10 1 1 Kod: 30 32 34 35 40 42 45 50 55 58 70 100 120 Frek: 6 3 1 4 3 1 3 6 2 1 1 1 1 Kod: 350 888 999 Frek: 1 14 242
VAR 87 M: ANNAT ARBETE 2 83 Loc 133 width 2 MD=99 83 Annat arbete 2 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 7 01. Annan näringsgren 2 02. Avbytare 1 04. Blandat 3 05. Byggnads- och anläggningsarbete 10 06. Entreprenör 2 07. Farmartjänst 5 08. Handel 5 10. Industri 3 11. Lantbruk, anställd 4 13. Offentliganställd 1 18. Undervisning och forskning 1 19. Vården 391 99. Uppgift saknas
VAR 88 M: ANNAT ARB 2-FORM 84 Loc 135 width 1 MD=9 84 Annat arbete 2 - form FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 26 1. Egen firma 20 2. Anställning 389 9. Uppgift saknas
VAR 89 M: ANNAT ARBETE 2-TID 85 Loc 136 width 4 MD=9999 85 Annat arbete 2 - tid FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 0020. 20 tim/år . . 2040. 2 040 tim/år 389 9999. Uppgift saknas Valid-n=46 Min=20 Max=2040 Mean=427.6 St.Dev=490.6
VAR 90 M: ANNAT ARB 2-PERIOD 86 Loc 140 width 1 MD=9 86 Annat arbete 2 - period FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 23 1. Helår 5 2. Vid lågsäsong i jordbruket 16 3. Sporadiskt 391 9. Uppgift saknas
VAR 91 M: AN ARB 2-AVSTÅND 87 Loc 141 width 2 MD=99 87 Annat arbete 2 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 15 00. 0 km 01. 1 km . . 40. 40 km 3 88. Vet ej 393 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 6 7 10 15 18 20 22 23 Frek: 15 1 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 Kod: 30 35 40 88 99 Frek: 1 1 2 3 393
VAR 92 M: ANNAT ARBETE 3 88 Loc 143 width 2 MD=99 88 Annat arbete 3 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 3 01. Annan näringsgren 3 05. Byggnads- och anläggningsarbete 2 06. Entreprenör 1 08. Handel 3 10. Industri 1 18. Undervisning och forskning 422 99. Uppgift saknas
VAR 93 M: ANNAT ARB 3-FORM 89 Loc 145 width 1 MD=9 89 Annat arbete 3 - form FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 8 1. Egen firma 4 2. Anställning 423 9. Uppgift saknas
VAR 94 M: ANNAT ARBETE 3-TID 90 Loc 146 width 4 MD=9999 90 Annat arbete 3 - tid FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 0020. 20 tim/år . . 1100. 1 100 tim/år 422 9999. Uppgift saknas Valid-n=13 Min=20 Max=1100 Mean=343.8 St.Dev=324.7
VAR 95 M: ANNAT ARB 3-PERIOD 91 Loc 150 width 1 MD=9 91 Annat arbete 3 - period FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 6 1. Helår 2 2. Vid lågsäsong i jordbruket 4 3. Sporadiskt 423 9. Uppgift saknas
VAR 96 M: AN ARB 3-AVSTÅND 92 Loc 151 width 2 MD=99 92 Annat arbete 3 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 3 00. 0 km 03. 3 km . . 50. 50 km 1 88. Vet ej 424 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 8 10 30 40 47 50 88 99 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 1 424
VAR 97 M: ANNAT ARBETE 4 93 Loc 153 width 1 MD=9 93 Annat arbete 4 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 98 M: ANNAT ARB 4-FORM 94 Loc 154 width 1 MD=9 94 Annat arbete 4 - form FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 1. Egen firma 0 2. Anställning 434 9. Uppgift saknas
VAR 99 M: ANNAT ARBETE 4-TID 95 Loc 155 width 3 MD=999 95 Annat arbete 4 - tid FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 200. 200 tim/år 434 999. Uppgift saknas Valid-n=1 Min=200 Max=200 Mean=200.0 St.Dev=NaN
VAR 100 M: ANNAT ARB 4-PERIOD 96 Loc 158 width 1 MD=9 96 Annat arbete 4 - period FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 0 1. Helår 0 2. Vid lågsäsong i jordbruket 1 3. Sporadiskt 434 9. Uppgift saknas
VAR 101 M: AN ARB 4-AVSTÅND 97 Loc 159 width 2 MD=99 97 Annat arbete 4 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 10. 10 km 434 99. Uppgift saknas
VAR 102 M: KOMMENTAR AN ARB 98 Loc 161 width 1 MD=9 98 <Arbete med annat än jord- och skogsbruk> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 103 M: ARBETSTID JORDBR 99 Loc 162 width 4 MD=9999 Arbetsinsatsen i jordbruk och skogsbruk idag: 99 Ungefär hur pass mycket arbetar Du i den egna växtodlingen och djurhållningen per år? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 91 0000. 0 tim/år 0040. 40 tim/år . . 5500. 5 500 tim/år 2 9999. Uppgift saknas Valid-n=433 Min=0 Max=5500 Mean=1493.9 St.Dev=1336.1
VAR 104 M: ARBETSTID HUSHÅLL 100 Loc 166 width 4 MD=9999 100 Ungefär hur pass mycket arbetar Du med sysslor anknutna till lanthushållet? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 86 0000. 0 tim/år 0001. 1 tim/år . . 1800. 1 800 tim/år 107 9999. Uppgift saknas Valid-n=328 Min=0 Max=1800 Mean=165.4 St.Dev=265.2
VAR 105 M: SKOGSINNEHAV 101 Loc 170 width 1 MD=9 101 Har Du skog att bruka idag? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 199 1. Ja 148 5. Nej 88 9. Uppgift saknas
VAR 106 M: UTLEJN SKOGSARBET 102 Loc 171 width 1 MD=9 102 Lejer Du ut arbetet i skogen? Om så - vilka moment? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 85 1. Lejer inte ut arbete 91 2. Lejer ut vissa moment 21 3. Lejer ut allt 238 9. Uppgift saknas
VAR 107 M: ÅRSARBETSTID SKOG 103 Loc 172 width 4 MD=9999 103 Ungefär hur pass mycket arbetar Du i det egna skogsbruket per år? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 28 0000. 0 tim/år 0010. 10 tim/år . . 2300. 2 300 tim/år 232 9999. Uppgift saknas Valid-n=203 Min=0 Max=2300 Mean=214.5 St.Dev=327.2
VAR 108 MANNENS SYSSLOR 1 104 Loc 176 width 2 MD=99 Arbetsinsatsen i jordbruket Nu undrar jag om den sammanlagda arbetsinsatsen i jordbruket Obs! Fyll i denna sida i antingen mansformuläret eller kvinnoformuläret 104(1) Mannens sysslor, 1 UPPGIFTER OM ARBETSINSATSEN I JORDBRUKET FYLLS I ANTINGEN I MANSFORMULÄRET ELLER KVINNOFORMULÄRET 136 01. Allt, diverse 1 02. Bokföring 2 03. Byggnadsunderhåll 20 04. Djurskötsel 2 05. Flera 1 06. Företagsledning 4 08. Hästskötsel 3 10. Maskiner 1 11. Mjölkning 3 13. Skördearbete 4 14. Traktorkörning 2 15. Utfodring 17 16. Utomhusarbete 29 18. Växtodling 1 20. Övrigt 209 99. Uppgift saknas
VAR 109 MANNENS SYSSLOR 2 104 Loc 178 width 2 MD=99 104(2) Mannens sysslor, 2 4 03. Byggnadsunderhåll 10 04. Djurskötsel 2 05. Flera 2 06. Företagsledning 4 10. Maskiner 5 13. Skördearbete 3 14. Traktorkörning 3 15. Utfodring 17 18. Växtodling 4 20. Övrigt 381 99. Uppgift saknas
VAR 110 MANNENS SYSSLOR 3 104 Loc 180 width 2 MD=99 104(3) Mannens sysslor, 3 1 02. Bokföring 1 04. Djurskötsel 2 05. Flera 2 10. Maskiner 1 11. Mjölkning 4 18. Växtodling 6 20. Övrigt 418 99. Uppgift saknas
VAR 111 MANNENS TIDSMÖNSTER 105 Loc 182 width 1 MD=9 105 Mannens arbetsinsats i jordbruket - tidsmönster 323 1. Regelbundet 16 2. Vid toppar 7 3. Sporadiskt 89 9. Uppgift saknas
VAR 112 KVINNANS SYSSLOR 1 106 Loc 183 width 2 MD=99 106(1) Kvinnans sysslor, 1 18 01. Allt, diverse 11 02. Bokföring 2 03. Byggnadsunderhåll 66 04. Djurskötsel 3 07. Hushållsarbete 5 08. Hästskötsel 7 11. Mjölkning 3 12. Rycker in 17 13. Skördearbete 9 14. Traktorkörning 1 15. Utfodring 3 16. Utomhusarbete 12 18. Växtodling 4 19. Ärenden 8 20. Övrigt 266 99. Uppgift saknas
VAR 113 KVINNANS SYSSLOR 2 106 Loc 185 width 2 MD=99 106(2) Kvinnans sysslor, 2 4 02. Bokföring 13 04. Djurskötsel 1 06. Företagsledning 2 07. Hushållsarbete 2 08. Hästskötsel 3 11. Mjölkning 2 12. Rycker in 14 13. Skördearbete 7 14. Traktorkörning 3 15. Utfodring 4 17. Vid toppar 6 18. Växtodling 4 19. Ärenden 5 20. Övrigt 365 99. Uppgift saknas
VAR 114 KVINNANS SYSSLOR 3 106 Loc 187 width 2 MD=99 106(3) Kvinnans sysslor, 3 2 02. Bokföring 1 03. Byggnadsunderhåll 1 07. Hushållsarbete 1 13. Skördearbete 1 14. Traktorkörning 1 15. Utfodring 4 20. Övrigt 424 99. Uppgift saknas
VAR 115 KV SYSSL I FÖRH MAN 106 Loc 189 width 1 MD=9 106(4) Kvinnans sysslor i förhållande till mannens 27 1. Bägge "allt" eller samma sysslor 30 2. Kompletterande sysslor i djurh. (uppdelning man-kvinna) 43 3. Kvinnan deltar i djurskötseln 24 4. Kvinnan deltar i växtodlingen 19 5. Kvinnan deltar i både djurskötsel och växtodling 24 6. Övrigt, ärenden, enstaka sysslor t ex bokföring 2 7. Kvinnans arbete dominerar - mannen deltar något 266 9. Uppgift saknas
VAR 116 KVINNANS TIDSMÖNSTER 107 Loc 190 width 1 MD=9 107 Kvinnans arbetsinsats i jordbruket - tidsmönster 49 0. Deltar ej i jordbruket 174 1. Regelbundet 34 2. Vid toppar 36 3. Sporadiskt 57 7. Inga kvinnor i hushållet 85 9. Uppgift saknas
VAR 117 BARNENS SYSSLOR 1 108 Loc 191 width 2 MD=99 108(1) <Arbetsinsats i jordbruket> Barn - Sysslor, 1 35 01. Allt, diverse 21 04. Djurskötsel 1 05. Flera 4 08. Hästskötsel 2 10. Maskiner 3 11. Mjölkning 1 12. Rycker in 19 13. Skördearbete 23 14. Traktorkörning 2 15. Utfodring 4 17. Vid toppar 8 18. Växtodling 6 20. Övrigt 306 99. Uppgift saknas
VAR 118 BARNENS SYSSLOR 2 108 Loc 193 width 2 MD=99 108(2) <Arbetsinsats i jordbruket> Barn - Sysslor, 2 4 03. Byggnadsunderhåll 10 04. Djurskötsel 1 05. Flera 3 08. Hästskötsel 1 10. Maskiner 1 11. Mjölkning 2 12. Rycker in 6 13. Skördearbete 6 14. Traktorkörning 6 18. Växtodling 9 20. Övrigt 386 99. Uppgift saknas
VAR 119 BARNENS SYSSLOR 3 108 Loc 195 width 2 MD=99 108(3) <Arbetsinsats i jordbruket> Barn - Sysslor, 3 3 04. Djurskötsel 1 05. Flera 2 10. Maskiner 1 12. Rycker in 1 13. Skördearbete 1 18. Växtodling 2 20. Övrigt 424 99. Uppgift saknas
VAR 120 BARN SOM DELTAR 109 Loc 197 width 1 MD=9 109 <Arbetsinsats i jordbruket> Barn - Vem/vilka 435 9. Uppgift saknas
VAR 121 BARNENS ÅRSARBETSTID 110 Loc 198 width 4 MD=9999 110 <Arbetsinsats i jordbruket> Barn - Sammanlagd tid per år 2 0000. 0 tim/år 0005. 5 tim/år . . 6000. 6 000 tim/år 287 9999. Uppgift saknas Valid-n=148 Min=0 Max=6000 Mean=442.8 St.Dev=906.5
VAR 122 BARNENS TIDSMÖNSTER 111 Loc 202 width 1 MD=9 111 <Arbetsinsats i jordbruket> Barn - Deltar 32 1. Regelbundet 54 2. Vid toppar 62 3. Sporadiskt 287 9. Uppgift saknas
VAR 123 FÖRÄLDRARS SYSSLOR 1 112 Loc 203 width 2 MD=99 112(1) <Arbetsinsats i jordbruket> Föräldrar - Sysslor, 1 22 01. Allt, diverse 2 02. Bokföring 3 03. Byggnadsunderhåll 16 04. Djurskötsel 3 07. Hushållsarbete 1 08. Hästskötsel 3 11. Mjölkning 15 13. Skördearbete 16 14. Traktorkörning 1 16. Utomhusarbete 1 17. Vid toppar 1 18. Växtodling 5 20. Övrigt 346 99. Uppgift saknas
VAR 124 FÖRÄLDRARS SYSSLOR 2 112 Loc 205 width 2 MD=99 112(2) <Arbetsinsats i jordbruket> Föräldrar - Sysslor, 2 2 01. Allt, diverse 2 03. Byggnadsunderhåll 4 04. Djurskötsel 1 12. Rycker in 3 13. Skördearbete 4 14. Traktorkörning 1 17. Vid toppar 2 18. Växtodling 4 19. Ärenden 2 20. Övrigt 410 99. Uppgift saknas
VAR 125 FÖRÄLDRARS SYSSLOR 3 112 Loc 207 width 2 MD=99 112(3) <Arbetsinsats i jordbruket> Föräldrar - Sysslor, 3 2 01. Allt, diverse 1 07. Hushållsarbete 1 20. Övrigt 431 99. Uppgift saknas
VAR 126 FÖRÄLDRAR SOM DELTAR 113 Loc 209 width 1 MD=9 113 <Arbetsinsats i jordbruket> Föräldrar - Vem/vilka 435 9. Uppgift saknas
VAR 127 FÖRÄLDR ÅRSARBETSTID 114 Loc 210 width 4 MD=9999 114 <Arbetsinsats i jordbruket> Föräldrar - Sammanlagd tid per år 0010. 10 tim/år . . 5000. 5 000 tim/år 338 9999. Uppgift saknas Valid-n=97 Min=10 Max=5000 Mean=618.4 St.Dev=869.2
VAR 128 FÖRÄLDR TIDSMÖNSTER 115 Loc 214 width 1 MD=9 115 <Arbetsinsats i jordbruket> Föräldrar - Deltar 40 1. Regelbundet 33 2. Vid toppar 22 3. Sporadiskt 340 9. Uppgift saknas
VAR 129 ANSTÄLLDAS SYSSLOR 1 116 Loc 215 width 2 MD=99 116(1) <Arbetsinsats i jordbruket> Anställda - Sysslor, 1 19 01. Allt, diverse 3 03. Byggnadsunderhåll 26 04. Djurskötsel 7 09. Lejd mtj 1 11. Mjölkning 7 13. Skördearbete 3 14. Traktorkörning 1 16. Utomhusarbete 3 17. Vid toppar 6 18. Växtodling 3 20. Övrigt 356 99. Uppgift saknas
VAR 130 ANSTÄLLDAS SYSSLOR 2 116 Loc 217 width 2 MD=99 116(2) <Arbetsinsats i jordbruket> Anställda -Sysslor, 2 2 01. Allt, diverse 3 04. Djurskötsel 1 10. Maskiner 3 13. Skördearbete 4 14. Traktorkörning 1 18. Växtodling 1 19. Ärenden 3 20. Övrigt 417 99. Uppgift saknas
VAR 131 ANSTÄLLDAS SYSSLOR 3 116 Loc 219 width 2 MD=99 116(3) <Arbetsinsats i jordbruket> Anställda - Sysslor, 3 1 13. Skördearbete 1 14. Traktorkörning 1 20. Övrigt 432 99. Uppgift saknas
VAR 132 ANSTÄLLDA SOM DELTAR 117 Loc 221 width 1 MD=9 117 <Arbetsinsats i jordbruket> Anställda - Vem/vilka 435 9. Uppgift saknas
VAR 133 ANSTÄLL ÅRSARBETSTID 118 Loc 222 width 4 MD=9999 118 <Arbetsinsats i jordbruket> Anställda - Sammanlagd tid per år 0010. 10 tim/år . . 6000. 6 000 tim/år 347 9999. Uppgift saknas Valid-n=88 Min=0 Max=6000 Mean=1053.4 St.Dev=1201.3
VAR 134 ANSTÄLLD TIDSMÖNSTER 119 Loc 226 width 1 MD=9 119 <Arbetsinsats i jordbruket> Anställda - Deltar 56 1. Regelbundet 24 2. Vid toppar 6 3. Sporadiskt 349 9. Uppgift saknas
VAR 135 ANDRAS SYSSLOR 1 120 Loc 227 width 2 MD=99 120(1) <Arbetsinsats i jordbruket> Andra - Sysslor, 1 27 01. Allt, diverse 2 03. Byggnadsunderhåll 11 04. Djurskötsel 2 08. Hästskötsel 4 09. Lejd mtj 3 10. Maskiner 3 11. Mjölkning 2 12. Rycker in 25 13. Skördearbete 12 14. Traktorkörning 2 16. Utomhusarbete 2 17. Vid toppar 3 18. Växtodling 1 19. Ärenden 6 20. Övrigt 330 99. Uppgift saknas
VAR 136 ANDRAS SYSSLOR 2 120 Loc 229 width 2 MD=99 120(2) <Arbetsinsats i jordbruket> Andra - Sysslor, 2 2 01. Allt, diverse 2 03. Byggnadsunderhåll 3 04. Djurskötsel 1 10. Maskiner 2 11. Mjölkning 4 13. Skördearbete 4 14. Traktorkörning 6 20. Övrigt 411 99. Uppgift saknas
VAR 137 ANDRAS SYSSLOR 3 120 Loc 231 width 2 MD=99 120(3) <Arbetsinsats i jordbruket> Andra - Sysslor, 3 1 04. Djurskötsel 1 09. Lejd mtj 3 20. Övrigt 430 99. Uppgift saknas
VAR 138 ANDRA SOM DELTAR 121 Loc 233 width 1 MD=9 121 <Arbetsinsats i jordbruket> Andra - Vem/vilka 435 9. Uppgift saknas
VAR 139 ANDRAS ÅRSARBETSTID 122 Loc 234 width 4 MD=9999 122 <Arbetsinsats i jordbruket> Andra - Sammanlagd tid per år 2 0000. 0 tim/år 0020. 20 tim/år . . 6000. 6 000 tim/år 303 9999. Uppgift saknas Valid-n=132 Min=0 Max=6000 Mean=550.7 St.Dev=1027.5
VAR 140 ANDRAS TIDSMÖNSTER 123 Loc 238 width 1 MD=9 123 <Arbetsinsats i jordbruket> Andra - Deltar 32 1. Regelbundet 58 2. Vid toppar 41 3. Sporadiskt 304 9. Uppgift saknas
VAR 141 KOMMENTAR ARBINSATS 124 Loc 239 width 1 MD=9 124 <Arbetsinsats i jordbruket> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 142 M: LEDIGHET 125 Loc 240 width 1 MD=9 125 Hur mycket sammanhängande ledighet har Du haft i genomsnitt de senaste fem åren? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 11 1. Mer än fyra veckor per år 18 2. 2-4 veckor per år 58 3. 1-2 veckor per år 103 4. En vecka per år 155 5. Mindre än en vecka per år 2 7. Annat 88 9. Uppgift saknas
VAR 143 M: ARB JORDBR ÖVERT 126 Loc 241 width 4 MD=9999 Arbetsinsats vid övertagande: 126 Hur stor var Din arbetsinsats i jordbruket när Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 92 0000. 0 tim/år 0040. 40 tim/år . . 6000. 6 000 tim/år 10 9999. Uppgift saknas Valid-n=425 Min=0 Max=6000 Mean=1580.9 St.Dev=1385.7
VAR 144 M: FÖRÄNDR ARBINS 1 127 Loc 245 width 1 MD=9 127 Vad är orsakerna till att arbetsinsatsen i jordbruket förändrats? 127(1) Orsak förändrad arbetsinsats i jordbruket, 1 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 13 1. Annat jobb 10 4. Lönsamhet 15 5. Persant 22 6. Rationalisering 92 7. Ändrad produktion 41 8. Övrigt 242 9. Uppgift saknas
VAR 145 M: FÖRÄNDR ARBINS 2 127 Loc 246 width 1 MD=9 127(2) Orsak förändrad arbetsinsats i jordbruket, 2 <Se F.127 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 6 1. Annat jobb 2 4. Lönsamhet 8 5. Persant 9 6. Rationalisering 17 7. Ändrad produktion 19 8. Övrigt 374 9. Uppgift saknas
VAR 146 M: FÖRÄNDR ARBINS 3 127 Loc 247 width 1 MD=9 127(3) Orsak förändrad arbetsinsats i jordbruket, 3 <Se F.127 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 2. Bättre ekonomi 5 8. Övrigt 429 9. Uppgift saknas
VAR 147 M: ARB SKOGSBR ÖVERT 128 Loc 248 width 4 MD=9999 128 Hur stor var Din arbetsinsats i skogsbruket när Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 259 0000. 0 tim/år 0001. 1 tim/år . . 2000. 2 000 tim/år 13 9999. Uppgift saknas Valid-n=422 Min=0 Max=2000 Mean=118.7 St.Dev=295.6
VAR 148 M: FÖRÄNDR ARB SKOG 129 Loc 252 width 1 MD=9 129 Vad är orsakerna till att arbetsinsatsen i skogsbruket förändrats? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 149 M: ARB AN FTG ÖVERT 130 Loc 253 width 4 MD=9999 130 Vad var Din arbetsinsats när det gäller annan egen företagsamhet då Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 302 0000. 0 tim/år 0020. 20 tim/år . . 3500. 3 500 tim/år 93 9999. Uppgift saknas Valid-n=342 Min=0 Max=3500 Mean=106.9 St.Dev=417.1
VAR 150 M: FÖRÄNDR EG FÖRET 131 Loc 257 width 1 MD=9 131 Vad är orsakerna till att arbetsinsatsen med annan egen företagsamhet förändrats? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 151 M: ARB ANSTÄLL ÖVERT 132 Loc 258 width 4 MD=9999 132 Hur mycket arbetade Du som anställd utanför företaget när Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 181 0000. 0 tim/år 0050. 50 tim/år . . 2500. 2 500 tim/år 87 9999. Uppgift saknas Valid-n=348 Min=0 Max=2500 Mean=739.5 St.Dev=859.6
VAR 152 M: FÖRÄNDR AN TJÄNST 133 Loc 262 width 1 MD=9 133 Vad är orsakerna till att arbetet i annan tjänst förändrats? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 153 M: NEDSATT ARB SJUKD 134 Loc 263 width 1 MD=9 Sjukdom etc: Har Din arbetsinsats varit nedsatt pga sjukdom, olycksfall, allergi eller liknande under några längre perioder sedan Du tog över/kom till gården? 134 Slag av sjukdom/allergi. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 154 M: SJUKDOMSPERIOD 135 Loc 264 width 1 MD=9 135 <Nedsatt arbetsinsats pga sjukdom> Hur länge? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 155 M: KOMMENTAR SJUKDOM 136 Loc 265 width 1 MD=9 136 Kommentarer runt sjukdom osv. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 156 M: PLAN FÖRÄNDR ARB 137 Loc 266 width 1 MD=9 Frågor om framtiden: 137 Har Du några planer som innebär att arbetsinsatsen i jordbruket, skogen eller med annat kommer att förändras? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 146 1. Ja 201 5. Nej 88 9. Uppgift saknas
VAR 157 M: INNEBÖRD FÖRÄNDR 138 Loc 267 width 1 MD=9 138 <Planer på förändrade arbetsinsatser> Vad innebär planen? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 158 M: FÖRUTSE EFFEKTER 139 Loc 268 width 1 MD=9 139 <Planer på förändrade arbetsinsatser> Är planen så bestämd att Du kan ange hur den kommer att påverka din arbetsinsats? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 122 1. Ja 24 5. Nej 289 9. Uppgift saknas
VAR 159 M: ARBETSINS JORDBR 140 Loc 269 width 1 MD=9 140 Arbetsinsatsen i jordbruket kommer att: FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 40 1. Öka 214 3. Ej ändras 67 5. Minska 114 9. Uppgift saknas
VAR 160 M: ARBETSINS SKOGEN 141 Loc 270 width 1 MD=9 141 Arbetsinsatsen i skogen kommer att: FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 22 1. Öka 292 3. Ej ändras 7 5. Minska 114 9. Uppgift saknas
VAR 161 M: ARBETSINS AN FTG 142 Loc 271 width 1 MD=9 142 Arbetsinsatsen i annat eget företagande kommer att: FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 26 1. Öka 288 3. Ej ändras 5 5. Minska 2 8. Vet ej 114 9. Uppgift saknas
VAR 162 M: ARBETSINS ANSTÄLL 143 Loc 272 width 1 MD=9 143 Arbetsinsatsen med annan anställning kommer att: FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 15 1. Öka 286 3. Ej ändras 19 5. Minska 115 9. Uppgift saknas
VAR 163 M: KONT EGEN SLÄKT 144 Loc 273 width 1 MD=9 Umgänge, fritid och anknytning till bygden: Om annan person svarar än den det gäller - gå till fråga 168. Hur ofta träffar Du följande personer? 144 Släktingar på Din sida FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 105 1. Dagligen 107 2. Varje vecka 60 3. Varje månad 25 4. Flera gånger per år 38 5. Några gånger per år 6 6. Mindre än varje år 3 7. Ej tillämpbart 91 9. Uppgift saknas
VAR 164 M: KONT MAKAS SLÄKT 145 Loc 274 width 1 MD=9 145 <Kontakter med> Släktingar på makas sida FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 14 1. Dagligen 85 2. Varje vecka 100 3. Varje månad 37 4. Flera gånger per år 36 5. Några gånger per år 16 6. Mindre än varje år 56 7. Ej tillämpbart 91 9. Uppgift saknas
VAR 165 M: KONT GRANNAR 146 Loc 275 width 1 MD=9 146 <Kontakter med> Grannar FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 107 1. Dagligen 174 2. Varje vecka 42 3. Varje månad 11 4. Flera gånger per år 8 5. Några gånger per år 1 6. Mindre än varje år 1 7. Ej tillämpbart 91 9. Uppgift saknas
VAR 166 M: KONT LANTBRUKARE 147 Loc 276 width 1 MD=9 147 <Kontakter med> Andra lantbrukare FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 49 1. Dagligen 205 2. Varje vecka 65 3. Varje månad 14 4. Flera gånger per år 8 5. Några gånger per år 3 6. Mindre än varje år 0 7. Ej tillämpbart 91 9. Uppgift saknas
VAR 167 M: KONT ARBETSKAMRAT 148 Loc 277 width 1 MD=9 148 <Kontakter med> Arbetskamrater (utom lantbr.) FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 96 1. Dagligen 49 2. Varje vecka 25 3. Varje månad 7 4. Flera gånger per år 10 5. Några gånger per år 3 6. Mindre än varje år 152 7. Ej tillämpbart 2 8. Vet ej 91 9. Uppgift saknas
VAR 168 M: KONT ÖVR I BYGDEN 149 Loc 278 width 1 MD=9 149 <Kontakter med> Övriga* som bor i bygden *dvs ej grannar, andra lantbrukare eller arbetskamrater FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 50 1. Dagligen 159 2. Varje vecka 76 3. Varje månad 22 4. Flera gånger per år 28 5. Några gånger per år 4 6. Mindre än varje år 5 7. Ej tillämpbart 91 9. Uppgift saknas
VAR 169 M: KONT UTANFÖR BYGD 150 Loc 279 width 1 MD=9 150 <Kontakter med> Övriga som inte bor i bygden FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 28 1. Dagligen 75 2. Varje vecka 129 3. Varje månad 52 4. Flera gånger per år 45 5. Några gånger per år 9 6. Mindre än varje år 3 7. Ej tillämpbart 2 8. Vet ej 92 9. Uppgift saknas
VAR 170 M: KOMMENTAR KONTAKT 151 Loc 280 width 1 MD=9 151 <Umgänge, fritid och anknytning till bygden> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 171 M: MEDL LRF 152 Loc 281 width 1 MD=9 Är Du medlem i någon av följande föreningar/organisationer och har Du förtroendeuppdrag i någon? 152 LRF FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 80 1. Förtroendeuppdrag 186 2. Medlem 78 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 172 M: MEDL PRODUCENTFÖR 153 Loc 282 width 1 MD=9 153 <Medlem> Producentförening FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 35 1. Förtroendeuppdrag 237 2. Medlem 72 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 173 M: MEDL HUSHSÄLLSKAP 154 Loc 283 width 1 MD=9 154 <Medlem> Hushållningssällskapet FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 8 1. Förtroendeuppdrag 170 2. Medlem 166 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 174 M: MEDL POL. PARTI 155 Loc 284 width 1 MD=9 155 <Medlem> Politiskt parti FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 28 1. Förtroendeuppdrag 115 2. Medlem 201 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 175 M: MEDL HEMBYGDSFÖR 156 Loc 285 width 1 MD=9 156 <Medlem> Hembygdsförening FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 10 1. Förtroendeuppdrag 102 2. Medlem 232 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 176 M: MEDL BYALAG 157 Loc 286 width 1 MD=9 157 <Medlem> Byalag FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 11 1. Förtroendeuppdrag 65 2. Medlem 268 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 177 M: MEDL IDROTTSFÖR 158 Loc 287 width 1 MD=9 158 <Medlem> Idrottsförening FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 12 1. Förtroendeuppdrag 109 2. Medlem 223 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 178 M: MEDL JAKTFÖRENING 159 Loc 288 width 1 MD=9 159 <Medlem> Jakt- och fiskeförening FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 14 1. Förtroendeuppdrag 101 2. Medlem 229 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 179 M: MEDL SYFÖRENING 160 Loc 289 width 1 MD=9 160 <Medlem> Syförening FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 0 1. Förtroendeuppdrag 0 2. Medlem 344 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 180 M: MEDL KÖR 161 Loc 290 width 1 MD=9 161 <Medlem> Kör FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 0 1. Förtroendeuppdrag 11 2. Medlem 333 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 181 M: MEDL TEATER 162 Loc 291 width 1 MD=9 162 <Medlem> Teater FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 0 1. Förtroendeuppdrag 5 2. Medlem 339 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 182 M: MEDL STATSKYRKAN 163 Loc 292 width 1 MD=9 163 <Medlem> Statskyrkan FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 27 1. Förtroendeuppdrag 291 2. Medlem 26 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 183 M: MEDL AN SAMFUND 164 Loc 293 width 1 MD=9 164 <Medlem> Annat samfund FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 3 1. Förtroendeuppdrag 11 2. Medlem 330 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 184 M: MEDL HEM O SKOLA 165 Loc 294 width 1 MD=9 165 <Medlem> Hem och skola FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 3 1. Förtroendeuppdrag 54 2. Medlem 287 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 185 M: MEDL ÖVRIGA 166 Loc 295 width 1 MD=9 166 <Medlem> Övriga FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 39 1. Förtroendeuppdrag 104 2. Medlem 201 5. Ej medlem 91 9. Uppgift saknas
VAR 186 M: UPPVÄXT I BYGDEN 167 Loc 296 width 1 MD=9 167 Är Du uppvuxen i den här bygden? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 255 1. Ja 90 5. Nej 90 9. Uppgift saknas
VAR 187 M: UPPVÄXTBYGD 168 Loc 297 width 1 MD=9 168 Om nej, varifrån kommer Du? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 188 M: AVST UPPVÄXTBYGD 169 Loc 298 width 4 MD=9999 169 Hur långt bort är det? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 30 0000. 0 km 0005. 5 km . . 1100. 1 100 km 312 9999. Uppgift saknas Valid-n=123 Min=0 Max=1100 Mean=138.4 St.Dev=227.3
VAR 189 M: ÅLDER VID FLYTTN 170 Loc 302 width 2 MD=99 170 Hur gammal var Du när Du kom till den här bygden? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 28 00. 0 år 03. 3 år . . 53. 53 år 321 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 6 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 28 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 1 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 Frek: 5 4 7 4 5 7 7 3 5 2 1 3 3 Kod: 36 39 40 41 44 47 53 99 Frek: 5 1 1 1 2 1 1 321
VAR 190 M: ORSAK FLYTTN BYGD 171 Loc 304 width 1 MD=9 171 Hur kommer det sig att Du flyttade till denna bygd? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 14 1. Föräldrar flyttade + anknytning till trakten 35 2. Gårdspris+köpte/arrenderade gården + tog över efter makans släkt 10 3. Jobb eller utbildning i trakten 15 4. Pga maka 6 5. Miljön + övrigt 3 7. Flera orsaker 352 9. Uppgift saknas
VAR 191 M: BEKÄMPNINGSMEDEL 172 Loc 305 width 1 MD=9 Synen på lantbruket: Hur pass håller Du med om följande påståenden? 172 Dagens användning av bekämpningsmedel i jordbruket kan på lång sikt leda till allvarliga skador i naturen. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 132 1. Håller helt med 90 2. 60 3. Varken eller 36 4. 26 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 192 M: FÄRRE JORDBR NEG 173 Loc 306 width 1 MD=9 173 Det är en negativ konsekvens av utvecklingen i jordbruket att färre och färre jordbrukare kan tillfredsställa landets livsmedelsbehov. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 219 1. Håller helt med 54 2. 35 3. Varken eller 17 4. 17 5. Håller inte alls med 1 8. Vet ej 92 9. Uppgift saknas
VAR 193 M: JORDBR EKOL SUNT 174 Loc 307 width 1 MD=9 174 Jordbruket är i huvudsak ekologiskt sunt, och bara små förbättringar behövs för att det ska bli ekologiskt hållbart. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 88 1. Håller helt med 87 2. 73 3. Varken eller 55 4. 40 5. Håller inte alls med 1 8. Vet ej 91 9. Uppgift saknas
VAR 194 M: ANSV MILJÖPROBLEM 175 Loc 308 width 1 MD=9 175 Det är i första hand den enskilde lantbrukaren som genom sitt brukande är ansvarig för jordbrukets miljöproblem. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 64 1. Håller helt med 47 2. 43 3. Varken eller 64 4. 126 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 195 M: SJÄLVFÖRSÖRJNING 176 Loc 309 width 1 MD=9 176 Varje land bör svara för sin egen livsmedelsproduktion. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 219 1. Håller helt med 52 2. 36 3. Varken eller 17 4. 20 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 196 M: GAMMAL BONDEKUNSK 177 Loc 310 width 1 MD=9 177 Gammal bondekunskap om naturen är viktigt också för dagens jordbrukare. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 258 1. Håller helt med 64 2. 14 3. Varken eller 6 4. 2 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 197 M: LANDSKAPSVÅRD 178 Loc 311 width 1 MD=9 178 Landskapsvård är inte i första hand lantbrukarnas angelägenhet. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 128 1. Håller helt med 57 2. 68 3. Varken eller 39 4. 52 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 198 M: KONKURRENSSKYDD 179 Loc 312 width 1 MD=9 179 Svenskt lantbruk måste skyddas från utländsk konkurrens. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 123 1. Håller helt med 50 2. 81 3. Varken eller 47 4. 42 5. Håller inte alls med 1 8. Vet ej 91 9. Uppgift saknas
VAR 199 M: JORDBR MILJÖPROBL 180 Loc 313 width 1 MD=9 180 Ansvaret för jordbrukets miljöproblem vilar i första hand på resten av samhället, som stött och efterfrågat denna typ av produktion. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 123 1. Håller helt med 92 2. 85 3. Varken eller 25 4. 16 5. Håller inte alls med 2 8. Vet ej 92 9. Uppgift saknas
VAR 200 M: GENTEKNIK POSITIV 181 Loc 314 width 1 MD=9 181 Genteknik öppnar positiva möjligheter för den svenska husdjursproduktionens framtid. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 25 1. Håller helt med 40 2. 73 3. Varken eller 54 4. 148 5. Håller inte alls med 3 8. Vet ej 92 9. Uppgift saknas
VAR 201 M: FÄRRE JORDBR POS 182 Loc 315 width 1 MD=9 182 Ett livskraftigt svenskt jordbruk måste bygga på färre men mer produktiva jordbruk. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 47 1. Håller helt med 39 2. 49 3. Varken eller 74 4. 134 5. Håller inte alls med 1 8. Vet ej 91 9. Uppgift saknas
VAR 202 M: FÖRNYELSEB ENERGI 183 Loc 316 width 1 MD=9 183 Lantbruket bör minska sitt beroende av icke förnyelsebara energikällor. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 180 1. Håller helt med 88 2. 49 3. Varken eller 9 4. 18 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 203 M: FRI KONKURRENS 184 Loc 317 width 1 MD=9 184 Fri konkurrens är kanske smärtsam, men nödvändigt, för att rationalisera svenskt lantbruk. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 115 1. Håller helt med 92 2. 72 3. Varken eller 33 4. 30 5. Håller inte alls med 1 8. Vet ej 92 9. Uppgift saknas
VAR 204 M: EKOL LANTBRUK 185 Loc 318 width 1 MD=9 185 Det moderna lantbruket medför allvarliga miljöproblem och det måste till en radikal förändring för att lantbruket ska bli ekologiskt hållbart. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 71 1. Håller helt med 74 2. 75 3. Varken eller 66 4. 56 5. Håller inte alls med 93 9. Uppgift saknas
VAR 205 M: AVVECKLING HOT 186 Loc 319 width 1 MD=9 186 Fortsatt minskning av antalet lantbrukare är ett hot mot lantbrukets och landsbygdens framtid. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 253 1. Håller helt med 46 2. 18 3. Varken eller 19 4. 8 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 206 M: OMPRÖVNING TEKNIK 187 Loc 320 width 1 MD=9 187 Vi måste tänka om nu, när det gäller produktionstekniken i jordbruket, för att komma i bättre balans med naturens lagar. FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 120 1. Håller helt med 85 2. 70 3. Varken eller 43 4. 26 5. Håller inte alls med 91 9. Uppgift saknas
VAR 207 M: VÄRDE LANTBRUK 1 188 Loc 321 width 2 MD=99 188 Vad är det Du sätter särskilt värde på som jordbrukare? 188(1) Särskilt värde med lantbrukaryrket, 1 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 168 01. Vara sin egen, frihet 14 02. Sociala aspekter på boendet 3 03. Fritid 88 04. Fysiska arbetsmiljön 24 05. Arbetsuppgiftens art 4 06. Arbetsresultat - livsmedelsproduktion 7 07. Arbetsresultat - förvaltandet 2 08. Självständighet 8 09. Livsform 5 10. Övrigt 5 77. Fler svar än tre 5 88. Vet ej 102 99. Uppgift saknas
VAR 208 M: VÄRDE LANTBRUK 2 188 Loc 323 width 2 MD=99 188(2) Särskilt värde med lantbrukaryrket, 2 <Se F.188 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 48 01. Vara sin egen, frihet 28 02. Sociala aspekter på boendet 8 03. Fritid 52 04. Fysiska arbetsmiljön 21 05. Arbetsuppgiftens art 4 06. Arbetsresultat - livsmedelsproduktion 8 07. Arbetsresultat - förvaltandet 4 08. Självständighet 5 09. Livsform 1 10. Övrigt 5 77. Fler svar än tre 251 99. Uppgift saknas
VAR 209 M: VÄRDE LANTBRUK 3 188 Loc 325 width 2 MD=99 188(3) Särskilt värde med lantbrukaryrket, 3 <Se F.188 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 3 01. Vara sin egen, frihet 3 02. Sociala aspekter på boendet 7 04. Fysiska arbetsmiljön 21 05. Arbetsuppgiftens art 2 06. Arbetsresultat - livsmedelsproduktion 4 07. Arbetsresultat - förvaltandet 7 08. Självständighet 4 09. Livsform 2 10. Övrigt 5 77. Fler svar än tre 377 99. Uppgift saknas
VAR 210 M: ORSAK MISSNÖJE 1 189 Loc 327 width 2 MD=99 189 Bortsett från ekonomin - vad är det som Du inte är så nöjd med som jordbrukare? 189(1) Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 1 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 66 01. Politiken och regelsystemet 8 02. Produktionstekniken 4 03. Fysiska arbetsmiljön 35 04. Samhällsopinionen 96 05. Bundenheten, lite fritid 23 06. Psykiskt påfrestande arbete 12 07. Fysiska odlingsvillkor 4 08. Marknadens villkor 3 10. Avfolkad landsbygd 25 11. Ingenting 19 12. Övrigt 5 88. Vet ej 135 99. Uppgift saknas
VAR 211 M: ORSAK MISSNÖJE 2 189 Loc 329 width 2 MD=99 189(2) Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 2 <Se F.189 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 14 01. Politiken och regelsystemet 2 02. Produktionstekniken 6 03. Fysiska arbetsmiljön 17 04. Samhällsopinionen 11 05. Bundenheten, lite fritid 11 06. Psykiskt påfrestande arbete 1 07. Fysiska odlingsvillkor 2 08. Marknadens villkor 1 09. Böndernas negativa attityd 16 12. Övrigt 354 99. Uppgift saknas
VAR 212 M: ORSAK MISSNÖJE 3 189 Loc 331 width 2 MD=99 189(3) Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 3 <Se F.189 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 04. Samhällsopinionen 5 05. Bundenheten, lite fritid 7 06. Psykiskt påfrestande arbete 3 07. Fysiska odlingsvillkor 1 08. Marknadens villkor 3 12. Övrigt 415 99. Uppgift saknas
VAR 213 M: INTRESSE BYTA ARB 190 Loc 333 width 1 MD=9 190 Om Du blev erbjuden något annat säkert, välavlönat heltidsarbete i bygden - som krävde att Du skulle sluta med jordbruket - hur pass intresserad skulle Du vara av ett sådant jobb? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 50 1. Mycket intresserad 66 2. Ganska intresserad 42 3. Varken eller 61 4. Knappast intresserad 111 5. Inte alls intresserad 5 8. Vet ej 100 9. Uppgift saknas
VAR 214 M: RÅD UNG PERSON 1 191 Loc 334 width 2 MD=99 191 Vilket råd ger Du en ung person som har ärvt en gård och tvekar om ifall han/hon ska satsa på ett liv som lantbrukare? 191(1) Råd till ung person, 1 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 37 01. Försök/satsa!! 31 02. Låt bli, tveksamt 9 03. Beror på gården och förutsättningarna 7 04. Måste vara välskött, bra gård 9 05. Måste vara heltidsgård, stor gård 19 06. Bli ej heltidsbonde 73 07. Ekonomin är viktig 62 08. Satsa om intresset är stort, annars inte 5 09. Beror på personen 8 11. Måste har kunskaper om jordbruket 2 12. Måste vara iderik och utveckla företaget 13 13. Är livsstil. Mycket jobb, lite fritid, lite betalt 25 14. Tänk efter noga först 1 16. Skaffa jordbruksutbildning 5 17. Skaffa annan utbildning först/också 1 18. Jobba med annat först 1 21. Övrigt 20 88. Vet ej, vill ej ge råd 107 99. Uppgift saknas
VAR 215 M: RÅD UNG PERSON 2 191 Loc 336 width 2 MD=99 191(2) Råd till ung person, 2 <Se F.191 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 03. Beror på gården och förutsättningarna 1 04. Måste vara välskött, bra gård 1 05. Måste vara heltidsgård, stor gård 5 06. Bli ej heltidsbonde 20 07. Ekonomin är viktig 13 08. Satsa om intresset är stort, annars inte 1 09. Beror på personen 2 10. Bra hälsa är nödvändigt 16 11. Måste har kunskaper om jordbruket 2 12. Måste vara iderik och utveckla företaget 15 13. Är livsstil. Mycket jobb, lite fritid, lite betalt 3 14. Tänk efter noga först 3 15. Frun/sambon måste vara med på det också 1 16. Skaffa jordbruksutbildning 1 17. Skaffa annan utbildning först/också 1 18. Jobba med annat först 2 19. Satsa på djur 1 20. Måste klara ensamarbete 9 21. Övrigt 337 99. Uppgift saknas
VAR 216 M: RÅD UNG PERSON 3 191 Loc 338 width 2 MD=99 191(3) Råd till ung person, 3 <Se F.191 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 03. Beror på gården och förutsättningarna 1 05. Måste vara heltidsgård, stor gård 2 06. Bli ej heltidsbonde 6 07. Ekonomin är viktig 3 08. Satsa om intresset är stort, annars inte 1 11. Måste har kunskaper om jordbruket 5 13. Är livsstil. Mycket jobb, lite fritid, lite betalt 3 21. Övrigt 413 99. Uppgift saknas
VAR 217 M: JORDBRUKETS FRAMT 192 Loc 340 width 1 MD=9 192 Vad tror Du om det svenska jordbrukets framtid? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 145 1. Optimist 53 2. Optimist om.... 46 3. Vissa kommer att klara sig 44 4. Varken eller, ovisst 46 5. Pessimist 101 9. Uppgift saknas
VAR 218 M: LIVSKR JORDB 1 193 Loc 341 width 2 MD=99 193 Vad tror Du krävs för att det ska finnas ett livskraftigt jordbruk i den här bygden i framtiden? Kan Du nämna tre saker: 193(1) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 1 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 8 01. Ingen ändring behövs 78 02. Bättre priser, lönsamhet 1 03. Betalning för miljö- och landskapsvård 2 04. Billiga bra kommunikationer 4 05. Deltidsjordbruk 8 06. Djurhållning 2 07. EG-medlemskap 1 09. Ekologisk odling 3 10. Ekonomisk kräftgång och arbetslöshet 1 11. Energiproduktion på åkermark 13 12. Familjejordbruken kvar, slå ej ihop gårdar, stötta de små 2 13. Förändringsvilliga marknadsinriktade bönder 5 15. Gränsskydd 24 17. Intresserade duktiga bönder/ungdomar med framtidstro 4 18. Kompletterande verksamheter, nischer 22 19. Konkurrens på lika villkor 1 20. Lägre priser på gårdar 14 21. Levande bygd 1 22. Lokal försäljning av produkterna 1 23. Låg skuldsättning hos bönderna 1 24. Marknadsföring 18 25. Konsumenter vill ha svensk mat och jordbruk, ej enbart lågt pris 2 26. Bönderna måste minska sina kostnader 10 27. Nödvändigt med stöd och bidrag 1 28. Ökad sammanhållning i bondeleden 4 29. Övrigt 43 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 1 31. Producera till låga priser 16 32. Rationalisera till större enheter 10 33. Samverkan mellan gårdarna 2 34. Starkt duktig föreningsrörelse/livsmedelsindustri 6 35. Ungdomar som vill och vågar satsa 7 88. Vet ej 119 99. Uppgift saknas
VAR 219 M: LIVSKR JORDBR 2 193 Loc 343 width 2 MD=99 193(2) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 2 <Se F.193 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 01. Ingen ändring behövs 25 02. Bättre priser, lönsamhet 2 03. Betalning för miljö- och landskapsvård 2 04. Billiga bra kommunikationer 3 05. Deltidsjordbruk 4 06. Djurhållning 2 07. EG-medlemskap 2 08. Ej EG-medlemskap 5 09. Ekologisk odling 5 12. Familjejordbruken kvar, slå ej ihop gårdar, stötta de små 6 13. Förändringsvilliga marknadsinriktade bönder 4 15. Gränsskydd 3 16. Hög produktkvalitet 9 17. Intresserade duktiga bönder/ungdomar med framtidstro 3 18. Kompletterande verksamheter, nischer 15 19. Konkurrens på lika villkor 25 21. Levande bygd 2 22. Lokal försäljning av produkterna 6 24. Marknadsföring 14 25. Konsumenter vill ha svensk mat och jordbruk, ej enbart lågt pris 1 26. Bönderna måste minska sina kostnader 8 27. Nödvändigt med stöd och bidrag 19 29. Övrigt 23 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 6 32. Rationalisera till större enheter 7 33. Samverkan mellan gårdarna 3 34. Starkt duktig föreningsrörelse/livsmedelsindustri 4 35. Ungdomar som vill och vågar satsa 2 36. Ökade möjligheter till fritid för bönderna 1 37. Kvoter på produktionen 223 99. Uppgift saknas
VAR 220 M: LIVSKR JORDBR 3 193 Loc 345 width 2 MD=99 193(3) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 3 <Se F.193 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 01. Ingen ändring behövs 8 02. Bättre priser, lönsamhet 2 03. Betalning för miljö- och landskapsvård 4 04. Billiga bra kommunikationer 3 05. Deltidsjordbruk 1 07. EG-medlemskap 1 08. Ej EG-medlemskap 1 10. Ekonomisk kräftgång och arbetslöshet 1 11. Energiproduktion på åkermark 3 12. Familjejordbruken kvar, slå ej ihop gårdar, stötta de små 1 13. Förändringsvilliga marknadsinriktade bönder 1 15. Gränsskydd 1 16. Hög produktkvalitet 2 17. Intresserade duktiga bönder/ungdomar med framtidstro 3 18. Kompletterande verksamheter, nischer 1 19. Konkurrens på lika villkor 1 20. Lägre priser på gårdar 13 21. Levande bygd 3 22. Lokal försäljning av produkterna 2 23. Låg skuldsättning hos bönderna 2 24. Marknadsföring 6 25. Konsumenter vill ha svensk mat och jordbruk, ej enbart lågt pris 3 26. Bönderna måste minska sina kostnader 1 27. Nödvändigt med stöd och bidrag 22 29. Övrigt 11 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 1 32. Rationalisera till större enheter 4 33. Samverkan mellan gårdarna 3 35. Ungdomar som vill och vågar satsa 4 36. Ökade möjligheter till fritid för bönderna 1 38. Export av kvalitetsprodukter 324 99. Uppgift saknas
VAR 221 M: LIVSKR JORDBR 4 193 Loc 347 width 2 MD=99 193(4) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 4 <Se F.193 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 1 03. Betalning för miljö- och landskapsvård 1 10. Ekonomisk kräftgång och arbetslöshet 3 12. Familjejordbruken kvar, slå ej ihop gårdar, stötta de små 1 15. Gränsskydd 1 17. Intresserade duktiga bönder/ungdomar med framtidstro 1 18. Kompletterande verksamheter, nischer 1 24. Marknadsföring 1 28. Ökad sammanhållning i bondeleden 3 29. Övrigt 5 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 1 33. Samverkan mellan gårdarna 416 99. Uppgift saknas
VAR 222 M: SKÄL SV JORDBR 1 194 Loc 349 width 2 MD=99 194 Vilka tre skäl tycker Du att det finns för att behålla svenskt jordbruk? 194(1) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 1 FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 99 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 8 02. Odlingsförhållandena bra i Sverige 48 03. Bevara landskapet, naturen 20 04. Levande landsbygd 13 05. Ger sysselsättning 104 06. Beredskap, självförsörjning 5 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 9 08. Global försörjning 13 09. Billigare, bättre resursutnyttjande, nationalekonomiskt bättre 6 10. Kortare transporter 5 11. Kulturarv, traditioner bevaras 1 12. Övrigt 104 99. Uppgift saknas
VAR 223 M: SKÄL SV JORDBR 2 194 Loc 351 width 2 MD=99 194(2) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 2 <Se F.194 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 60 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 5 02. Odlingsförhållandena bra i Sverige 91 03. Bevara landskapet, naturen 20 04. Levande landsbygd 35 05. Ger sysselsättning 36 06. Beredskap, självförsörjning 13 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 12 08. Global försörjning 18 09. Billigare, bättre resursutnyttjande, nationalekonomiskt bättre 6 10. Kortare transporter 4 11. Kulturarv, traditioner bevaras 1 12. Övrigt 134 99. Uppgift saknas
VAR 224 M: SKÄL SV JORDBR 3 194 Loc 353 width 2 MD=99 194(3) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 3 <Se F.194 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 44 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 1 02. Odlingsförhållandena bra i Sverige 48 03. Bevara landskapet, naturen 26 04. Levande landsbygd 42 05. Ger sysselsättning 25 06. Beredskap, självförsörjning 4 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 6 08. Global försörjning 11 09. Billigare, bättre resursutnyttjande, nationalekonomiskt bättre 2 10. Kortare transporter 15 11. Kulturarv, traditioner bevaras 7 12. Övrigt 204 99. Uppgift saknas
VAR 225 M: SKÄL SV JORDBR 4 194 Loc 355 width 2 MD=99 194(4) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 4 <Se F.194 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 2 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 1 03. Bevara landskapet, naturen 2 04. Levande landsbygd 9 05. Ger sysselsättning 1 06. Beredskap, självförsörjning 1 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 3 10. Kortare transporter 3 11. Kulturarv, traditioner bevaras 2 12. Övrigt 411 99. Uppgift saknas
VAR 226 M: INSTÄLLN PRODFÖR 195 Loc 357 width 1 MD=9 195 I vilken grad anser Du att jordbrukets produktionsföreningar företräder Dina intressen? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 23 1. I mycket hög grad 129 2. I ganska hög grad 106 3. I ganska liten grad 60 4. I mycket liten grad 23 8. Vet ej 94 9. Uppgift saknas
VAR 227 M: KOMMENTAR PRODFÖR 196 Loc 358 width 1 MD=9 196 <Jordbrukets produktionsföreningar> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 228 M: INSTÄLLNING LRF 197 Loc 359 width 1 MD=9 197 I vilken grad anser Du att LRF som facklig/näringspolitisk organisation företräder Dina intressen? FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 26 1. I mycket hög grad 114 2. I ganska hög grad 99 3. I ganska liten grad 72 4. I mycket liten grad 29 8. Vet ej 95 9. Uppgift saknas
VAR 229 M: KOMMENTAR LRF 198 Loc 360 width 1 MD=9 198 <LRF> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I MANSFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 230 BESVARAT KVINNOFRÅG 199 Loc 361 width 1 MD=9 Del II - Frågor till vuxna medlemmarna i hushållet. KVINNAN 199 Intervjun har besvarats av.. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 235 1. Den som frågorna gäller 52 2. Make 3 3. Den som frågorna gäller + make 145 9. Uppgift saknas
VAR 231 K: ALLMÄN UTBILDNING 200 Loc 362 width 1 MD=9 Utbildning: 200 Vad har Du för allmän utbildning? (Ange högsta utbildningen) FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 76 1. Folkskola/grundskola 75 2. Gymnasium, yrkesteknisk linje/yrkesskola 55 3. Gymnasium, teoretisk linje 11 4. Folkhögskola, allmän linje 72 5. Högskoleutbildning 146 9. Uppgift saknas
VAR 232 K: JORDBRUKSUTBILD 201 Loc 363 width 1 MD=9 or GE 99 201 Har Du någon jordbruksutbildning eller lanthushållsutbildning? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 216 0. Ingen jordbruksutbildning 15 1. Lantbruksskola, grundutbildning 7 2. Lantbruksskola, påbyggnad 34 3. Lanthushållsskola 5 4. Lantmästarutbildning 1 5. Agronom 2 6. Lantbrukskola, grundutbildning + lanthushållskola 8 7. Annat 147 9. Uppgift saknas
VAR 233 K: ANNAN YRKESUTB 202 Loc 364 width 1 MD=9 202 Om man bortser från jordbruksutbildningen - har Du någon annan yrkesutbildning? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 173 1. Ja 115 5. Nej 147 9. Uppgift saknas
VAR 234 K: ANDRA KURSER 203 Loc 365 width 1 203 Har Du gått några andra kurser eller utbildningar Du tyckt varit av värde? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 235 K: STUDIEC INOM LANT 204 Loc 366 width 1 MD=9 204 Har Du deltagit i någon studiecirkel inom lantbruksområdet de senaste två åren? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 252 0. Ingen gång 27 1. 1 gång 7 2. 2 gånger 2 3. 3 gånger 147 9. Uppgift saknas
VAR 236 K: STUDIEC UTOM LANT 205 Loc 367 width 1 MD=9 205 Har Du deltagit i någon studiecirkel utanför lantbruksområdet de senaste två åren? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 202 0. Ingen gång 46 1. 1 gång 28 2. 2 gånger 6 3. 3 gånger 7 4. 4 gånger 146 9. Uppgift saknas
VAR 237 K: KOMMENTAR UTBILDN 206 Loc 368 width 1 MD=9 206 Kommentarer om utbildning FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 238 K: TID YRKESERFARENH 207 Loc 369 width 2 MD=99 Yrkeserfarenhet: 207 Om man bortser från den tid Du utbildat Dig, vad sysslade Du med innan Du började som lantbrukare/kom till gården? Vad var det? Ungefär hur länge sysslade Du helt eller delvis med detta? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 18 01. Annan näringsgren 3 02. Avbytare 7 03. Barnomsorg 82 04. Blandat 21 08. Handel 2 09. Hemtjänst 9 10. Industri 6 11. Lantbruk, anställd 3 12. Matbespisning 7 13. Offentliganställd 26 14. Okänd näring 4 15. På gården 1 17. Städning 12 18. Undervisning och forskning 66 19. Vården 168 99. Uppgift saknas
VAR 239 K: BISYSSLA 208 Loc 371 width 2 MD=99 208 Har Du arbetat med något annat än jordbruket/sysslorna på gården sedan Du tog över/kom till gården? Vad var det? Ungefär hur länge sysslade Du helt eller delvis med det? Var det anställning eller egen företagsamhet? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 21 01. Annan näringsgren 1 02. Avbytare 14 03. Barnomsorg 65 04. Blandat 1 05. Byggnads- och anläggningsarbete 1 06. Entreprenör 18 08. Handel 1 09. Hemtjänst 3 10. Industri 3 11. Lantbruk, anställd 6 12. Matbespisning 6 13. Offentliganställd 13 14. Okänd näring 2 17. Städning 16 18. Undervisning och forskning 59 19. Vården 205 99. Uppgift saknas
VAR 240 K: ANNAT ARBETE 1991 209 Loc 373 width 1 MD=9 Arbete med annat än jord- och skogsbruk 209 Har Du arbetat med något annat än det egna jord- och skogsbruket under 1991? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 197 1. Ja 93 5. Nej 145 9. Uppgift saknas
VAR 241 K: ANNAT ARBETE 1 210 Loc 374 width 2 MD=99 Om ja, vad var det för arbeten och ungefär hur mycket tid lade Du ned på dem och hur långt från hemmet fick Du resa för de olika arbetena. Var det anställning eller i egen firma? 210 Annat arbete 1 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 34 01. Annan näringsgren 13 03. Barnomsorg 1 05. Byggnads- och anläggningsarbete 1 06. Entreprenör 18 08. Handel 4 09. Hemtjänst 4 10. Industri 2 11. Lantbruk, anställd 8 12. Matbespisning 9 13. Offentliganställd 15 14. Okänd näring 7 17. Städning 17 18. Undervisning och forskning 54 19. Vården 248 99. Uppgift saknas
VAR 242 K: ANNAT ARB 1-FORM 211 Loc 376 width 1 MD GE 9 211 Annat arbete 1 - form FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 19 1. Egen firma 176 2. Anställning 240 9. Uppgift saknas
VAR 243 K: ANNAT ARB 1-TID 212 Loc 377 width 4 MD=9999 212 Annat arbete 1 - tid FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 0005. 5 tim/år . . 2300. 2 300 tim/år 239 9999. Uppgift saknas Valid-n=196 Min=5 Max=2300 Mean=1244.8 St.Dev=515.5
VAR 244 K: AN ARB 1-PERIOD 213 Loc 381 width 1 MD=9 213 Annat arbete 1 - period FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 179 1. Helår 1 2. Vid lågsäsong i jordbruket 13 3. Sporadiskt 242 9. Uppgift saknas
VAR 245 K: AN ARB 1-AVSTÅND 214 Loc 382 width 2 MD=99 214 Annat arbete 1 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 19 00. 0 km 01. 1 km . . 90. 90 km 2 98. Vet inte 244 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 19 9 5 9 8 7 2 5 7 5 19 4 5 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 27 28 30 Frek: 2 4 17 1 8 5 1 10 2 4 1 2 4 Kod: 32 33 34 35 36 40 42 45 46 50 70 80 90 Frek: 3 1 1 1 1 4 1 5 1 2 1 1 2 Kod: 98 99 Frek: 2 244
VAR 246 K: ANNAT ARBETE 2 215 Loc 384 width 2 MD=99 215 Annat arbete 2 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 8 01. Annan näringsgren 2 03. Barnomsorg 1 07. Farmartjänst 6 08. Handel 1 12. Matbespisning 2 13. Offentliganställd 1 14. Okänd näring 1 17. Städning 4 18. Undervisning och forskning 2 19. Vården 407 99. Uppgift saknas
VAR 247 K: ANNAT ARB 2-FORM 216 Loc 386 width 1 MD GE 9 216 Annat arbete 2 - form FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 8 1. Egen firma 20 2. Anställning 407 9. Uppgift saknas
VAR 248 K: ANNAT ARB 2-TID 217 Loc 387 width 4 MD=9999 217 Annat arbete 2 - tid FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 0025. 25 tim/år . . 1800. 1 800 tim/år 407 9999. Uppgift saknas Valid-n=28 Min=25 Max=1800 Mean=419.3 St.Dev=414.6
VAR 249 K: AN ARB 2-PERIOD 218 Loc 391 width 1 MD=9 218 Annat arbete 2 - period FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 21 1. Helår 2 2. Vid lågsäsong i jordbruket 5 3. Sporadiskt 407 9. Uppgift saknas
VAR 250 K: AN ARB 2-AVSTÅND 219 Loc 392 width 2 MD=99 219 Annat arbete 2 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 10 00. 0 km 01. 1 km . . 40. 40 km 1 88. Vet ej 407 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 6 8 10 14 15 20 25 40 88 99 Frek: 10 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 407 Kod: 0 1 3 6 8 10 14 15 20 25 40 88 99 Frek: 10 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 407
VAR 251 K: ANNAT ARBETE 3 220 Loc 394 width 2 MD=99 220 Annat arbete 3 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 01. Annan näringsgren 2 18. Undervisning och forskning 432 99. Uppgift saknas
VAR 252 K: ANNAT ARB 2-FORM 221 Loc 396 width 1 MD GE 9 221 Annat arbete 3 - form FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Egen firma 2 2. Anställning 432 9. Uppgift saknas
VAR 253 K: ANNAT ARB 3-TID 222 Loc 397 width 4 MD= 999 222 Annat arbete 3 - tid FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 0050. 50 tim/år . . 0330. 330 tim/år 432 0999. Uppgift saknas Valid-n=3 Min=50 Max=330 Mean=143.3 St.Dev=161.7
VAR 254 K: AN ARB 3-PERIOD 223 Loc 401 width 1 MD=9 223 Annat arbete 3 - period FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 0 1. Helår 1 2. Vid lågsäsong i jordbruket 2 3. Sporadiskt 432 9. Uppgift saknas
VAR 255 K: AN ARB 3-AVSTÅND 224 Loc 402 width 2 MD=99 224 Annat arbete 3 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 00. 0 km 10. 10 km . . 15. 15 km 432 99. Uppgift saknas Kod: 0 10 15 99 Frek: 1 1 1 432
VAR 256 K: ARBETE 4 225 Loc 404 width 1 MD=9 225 Annat arbete 4 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Annan näringsgren 434 9. Uppgift saknas
VAR 257 K: ANNAT ARB 4-FORM 226 Loc 405 width 1 MD GE 9 226 Annat arbete 4 - form FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Egen firma 0 2. Anställning 434 9. Uppgift saknas
VAR 258 K: ANNAT ARB 4-TID 227 Loc 406 width 3 MD=999 227 Annat arbete 4 - tid FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 110. 110 tim/år 434 999. Uppgift saknas Valid-n=1 Min=110 Max=110 Mean=110.0 St.Dev=NaN
VAR 259 K: AN ARB 4-PERIOD 228 Loc 409 width 1 MD=9 228 Annat arbete 4 - period FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Helår 0 2. Vid lågsäsong i jordbruket 0 3. Sporadiskt 434 9. Uppgift saknas
VAR 260 K: AN ARB 4-AVSTÅND 229 Loc 410 width 1 MD=9 229 Annat arbete 4 - avstånd FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 2 0. 0 km 433 9. Uppgift saknas
VAR 261 K: KOMMENTAR AN ARB 230 Loc 411 width 1 MD=9 230 <Arbete med annat än jord- och skogsbruk> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 262 K: ARBETSTID JORDBR 231 Loc 412 width 4 MD=9999 Arbetsinsatsen i jordbruk och skogsbruk idag: 231 Ungefär hur pass mycket arbetar Du i den egna växtodlingen och djurhållningen per år? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 0 0000. 0 tim/år 0005. 5 tim/år . . 4560. 4 560 tim/år 203 9999. Uppgift saknas Valid-n=232 Min=5 Max=4560 Mean=913.0 St.Dev=929.1
VAR 263 K: ARBETSTID HUSHÅLL 232 Loc 416 width 4 MD=9999 232 Ungefär hur pass mycket arbetar Du med sysslor anknutna till lanthushållet? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 9 0000. 0 tim/år 0005. 5 tim/år . . 5000. 5 000 tim/år 187 9999. Uppgift saknas Valid-n=248 Min=0 Max=5000 Mean=978.5 St.Dev=934.1
VAR 264 K: SKOGSINNEHAV 233 Loc 420 width 1 MD=9 233 Har Du skog att bruka idag? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 153 1. Ja 133 5. Nej 149 9. Uppgift saknas
VAR 265 K: UTLEJN SKOGSARBET 234 Loc 421 width 1 MD=9 234 Lejer Du ut arbetet i skogen? Om så - vilka moment? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 67 1. Lejer inte ut arbete 69 2. Lejer ut vissa moment 18 3. Lejer ut allt 281 9. Uppgift saknas
VAR 266 K: ÅRSARBETSTID SKOG 235 Loc 422 width 3 MD=999 235 Ungefär hur pass mycket arbetar Du i det egna skogsbruket per år? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 145 000. 0 tim/år 005. 5 tim/år . . 300. 300 tim/år 272 999. Uppgift saknas Valid-n=163 Min=0 Max=300 Mean=8.5 St.Dev=35.8
VAR 267 K: LEDIGHET 236 Loc 425 width 1 MD=9 236 Hur mycket sammanhängande ledighet har Du haft i genomsnitt de senaste fem åren? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 29 1. Mer än fyra veckor per år 30 2. 2-4 veckor per år 41 3. 1-2 veckor per år 76 4. En vecka per år 103 5. Mindre än en vecka per år 6 7. Annat 3 8. Vet ej 147 9. Uppgift saknas
VAR 268 K: ARB JORDBR ÖVERT 237 Loc 426 width 4 MD=9999 Arbetsinsats vid övertagande: 237 Hur stor var Din arbetsinsats i jordbruket när Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 208 0000. 0 tim/år 0005. 5 tim/år . . 5000. 5 000 tim/år 5 9999. Uppgift saknas Valid-n=430 Min=0 Max=5000 Mean=507.9 St.Dev=869.5
VAR 269 K: FÖRÄNDR ARBINS 238 Loc 430 width 1 MD=9 238 Vad är orsakerna till att arbetsinsatsen i jordbruket förändrats? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 22 3. Jobb utanför jordbruket 2 4. Lönsamhet 3 5. Persant 4 6. Rationalisering 50 7. Ändrad produktion 51 8. Övrigt 303 9. Uppgift saknas
VAR 270 K: ARB SKOGSBR ÖVERT 239 Loc 431 width 3 MD=999 239 Hur stor var Din arbetsinsats i skogsbruket när Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 411 000. 0 tim/år 020. 20 tim/år . . 170. 170 tim/år 7 999. Uppgift saknas Valid-n=428 Min=0 Max=170 Mean=2.1 St.Dev=13.8
VAR 271 K: FÖRÄNDR ARB SKOG 240 Loc 434 width 1 MD=9 240 Vad är orsakerna till att arbetsinsatsen i skogsbruket förändrats? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 272 K: ARB AN FTG ÖVERT 241 Loc 435 width 4 MD=9999 241 Vad var Din arbetsinsats när det gäller annan egen företagsamhet då Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 279 0000. 0 tim/år 0300. 300 tim/år . . 2500. 2 500 tim/år 151 9999. Uppgift saknas Valid-n=284 Min=0 Max=2500 Mean=26.8 St.Dev=226.6
VAR 273 K: FÖRÄNDR EG FÖRET 242 Loc 439 width 1 MD=9 242 Vad är orsakerna till att arbetsinsatsen med annan egen företagsamhet förändrats? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 274 K: ARB ANSTÄLL ÖVERT 243 Loc 440 width 4 MD=9999 243 Hur mycket arbetade Du som anställd utanför företaget när Du tog över/kom till gården? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 108 0000. 0 tim/år 0030. 30 tim/år . . 2200. 2 200 tim/år 149 9999. Uppgift saknas Valid-n=286 Min=0 Max=2200 Mean=927.6 St.Dev=829.1
VAR 275 K: FÖRÄNDR AN TJÄNST 244 Loc 444 width 1 MD=9 244 Vad är orsakerna till att arbetet i annan tjänst förändrats? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 276 K: NEDSATT ARB SJUKD 245 Loc 445 width 1 MD=9 Sjukdom etc: Har Din arbetsinsats varit nedsatt pga sjukdom, olycksfall, allergi eller liknande under några längre perioder sedan Du tog över/kom till gården? 245 Slag av sjukdom/allergi. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 277 K: SJUKDOMSPERIOD 246 Loc 446 width 1 MD=9 246 <Nedsatt arbetsinsats pga sjukdom> Hur länge? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 278 K: KOMMENTAR SJUKDOM 247 Loc 447 width 1 MD=9 247 Kommentarer runt sjukdom osv. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 279 K: PLAN FÖRÄNDR ARB 248 Loc 448 width 1 MD=9 Frågor om framtiden: 248 Har Du några planer som innebär att arbetsinsatsen i jordbruket, skogen eller med annat kommer att förändras? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 97 1. Ja 191 5. Nej 147 9. Uppgift saknas
VAR 280 K: INNEBÖRD FÖRÄNDR 249 Loc 449 width 1 MD=9 249 <Planer på förändrade arbetsinsatser> Vad innebär planen? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 281 K: FÖRUTSE EFFEKTER 250 Loc 450 width 1 MD=9 250 <Planer på förändrade arbetsinsatser> Är planen så bestämd att Du kan ange hur den kommer att påverka din arbetsinsats? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 81 1. Ja 16 5. Nej 338 9. Uppgift saknas
VAR 282 K: ARBETSINS JORDBR 251 Loc 451 width 1 MD=9 251 Arbetsinsatsen i jordbruket kommer att: FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 19 1. Öka 217 3. Ej ändras 36 5. Minska 163 9. Uppgift saknas
VAR 283 K: ARBETSINS SKOGEN 252 Loc 452 width 1 MD=9 252 Arbetsinsatsen i skogen kommer att: FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Öka 267 3. Ej ändras 3 5. Minska 164 9. Uppgift saknas
VAR 284 K: ARBETSINS AN FTG 253 Loc 453 width 1 MD=9 253 Arbetsinsatsen i annat eget företagande kommer att: FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 14 1. Öka 256 3. Ej ändras 0 5. Minska 165 9. Uppgift saknas
VAR 285 K: ARBETSINS ANSTÄLL 254 Loc 454 width 1 MD=9 254 Arbetsinsatsen med annan anställning kommer att: FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 11 1. Öka 248 3. Ej ändras 11 5. Minska 165 9. Uppgift saknas
VAR 286 K: KONT EGEN SLÄKT 255 Loc 455 width 1 MD=9 Umgänge, fritid och anknytning till bygden: Om annan person svarar än den det gäller - gå till fråga 278. Hur ofta träffar Du följande personer? 255 Släktingar på Din sida FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 15 1. Dagligen 114 2. Varje vecka 57 3. Varje månad 21 4. Flera gånger per år 28 5. Några gånger per år 5 6. Mindre än varje år 1 7. Ej tillämpbart 194 9. Uppgift saknas
VAR 287 K: KONT MAKES SLÄKT 256 Loc 456 width 1 MD=9 256 <Kontakter med> Släktingar på makes sida FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 59 1. Dagligen 75 2. Varje vecka 46 3. Varje månad 25 4. Flera gånger per år 27 5. Några gånger per år 5 6. Mindre än varje år 4 7. Ej tillämpbart 194 9. Uppgift saknas
VAR 288 K: KONT GRANNAR 257 Loc 457 width 1 MD=9 257 <Kontakter med> Grannar FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 62 1. Dagligen 113 2. Varje vecka 44 3. Varje månad 10 4. Flera gånger per år 8 5. Några gånger per år 2 6. Mindre än varje år 1 7. Ej tillämpbart 195 9. Uppgift saknas
VAR 289 K: KONT LANTBRUKARE 258 Loc 458 width 1 MD=9 258 <Kontakter med> Andra lantbrukare FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 16 1. Dagligen 108 2. Varje vecka 72 3. Varje månad 16 4. Flera gånger per år 17 5. Några gånger per år 7 6. Mindre än varje år 1 7. Ej tilllämpbart 198 9. Uppgift saknas
VAR 290 K: KONT ARBETSKAMRAT 259 Loc 459 width 1 MD=9 259 <Kontakter med> Arbetskamrater (utom lantbr.) FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 89 1. Dagligen 33 2. Varje vecka 19 3. Varje månad 9 4. Flera gånger per år 9 5. Några gånger per år 0 6. Mindre än varje år 81 7. Ej tillämpbart 195 9. Uppgift saknas
VAR 291 K: KONT ÖVR I BYGDEN 260 Loc 460 width 1 MD=9 260 <Kontakter med> Övriga* som bor i bygden *dvs ej grannar, andra lantbrukare eller arbetskamrater FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 36 1. Dagligen 128 2. Varje vecka 42 3. Varje månad 13 4. Flera gånger per år 15 5. Några gånger per år 3 6. Mindre än varje år 3 7. Ej tillämpbart 195 9. Uppgift saknas
VAR 292 K: KONTAKTER BYGDEN 261 Loc 461 width 1 MD=9 261 <Kontakter med> Övriga som inte bor i bygden FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 21 1. Dagligen 67 2. Varje vecka 79 3. Varje månad 36 4. Flera gånger per år 23 5. Några gånger per år 6 6. Mindre än varje år 5 7. Ej tillämpbart 198 9. Uppgift saknas
VAR 293 K: KOMMENTAR KONTAKT 262 Loc 462 width 1 MD=9 262 <Umgänge, fritid och anknytning till bygden> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 294 K: MEDL LRF 263 Loc 463 width 1 MD=9 Är Du medlem i någon av följande föreningar/organisationer och har Du förtroendeuppdrag i någon? 263 LRF FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 14 1. Förtroendeuppdrag 110 2. Medlem 116 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 295 K: MEDL PRODUCENTFÖR 264 Loc 464 width 1 MD=9 264 <Medlem> Producentförening FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 3 1. Förtroendeuppdrag 77 2. Medlem 160 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 296 K: MEDL HUSHSÄLLSKAP 265 Loc 465 width 1 MD=9 265 <Medlem> Hushållningssällskapet FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 6 1. Förtroendeuppdrag 98 2. Medlem 136 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 297 K: MEDL POL PARTI 266 Loc 466 width 1 MD=9 266 <Medlem> Politiskt parti FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 17 1. Förtroendeuppdrag 63 2. Medlem 160 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 298 K: MEDL HEMBYGDSFÖR 267 Loc 467 width 1 MD=9 267 <Medlem> Hembygdsförening FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 4 1. Förtroendeuppdrag 90 2. Medlem 146 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 299 K: MEDL BYALAG 268 Loc 468 width 1 MD=9 268 <Medlem> Byalag FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 3 1. Förtroendeuppdrag 39 2. Medlem 198 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 300 K: MEDL IDROTTSFÖR 269 Loc 469 width 1 MD=9 269 <Medlem> Idrottsförening FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 5 1. Förtroendeuppdrag 84 2. Medlem 151 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 301 K: MEDL JAKTFÖRENING 270 Loc 470 width 1 MD=9 270 <Medlem> Jakt- och fiskeförening FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 0 1. Förtroendeuppdrag 18 2. Medlem 222 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 302 K: MEDL SYFÖRENING 271 Loc 471 width 1 MD=9 271 <Medlem> Syförening FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Förtroendeuppdrag 37 2. Medlem 202 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 303 K: MEDL KÖR 272 Loc 472 width 1 MD=9 272 <Medlem> Kör FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 2 1. Förtroendeuppdrag 20 2. Medlem 218 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 304 K: MEDL TEATER 273 Loc 473 width 1 MD=9 273 <Medlem> Teater FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Förtroendeuppdrag 4 2. Medlem 235 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 305 K: MEDL STATSKYRKAN 274 Loc 474 width 1 MD=9 274 <Medlem> Statskyrkan FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 17 1. Förtroendeuppdrag 205 2. Medlem 18 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 306 K: MEDL AN SAMFUND 275 Loc 475 width 1 MD=9 275 <Medlem> Annat samfund FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 2 1. Förtroendeuppdrag 9 2. Medlem 229 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 307 K: MEDL HEM O SKOLA 276 Loc 476 width 1 MD=9 276 <Medlem> Hem och skola FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 1. Förtroendeuppdrag 66 2. Medlem 173 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 308 K: MEDL ÖVRIGA 277 Loc 477 width 1 MD=9 277 <Medlem> Övriga FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 24 1. Förtroendeuppdrag 79 2. Medlem 137 5. Ej medlem 195 9. Uppgift saknas
VAR 309 K: UPPVÄXT I BYGDEN 278 Loc 478 width 1 MD=9 278 Är Du uppvuxen i den här bygden? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 90 1. Ja 197 5. Nej 148 9. Uppgift saknas
VAR 310 K: UPPVÄXTBYGD 279 Loc 479 width 1 279 Om nej, varifrån kommer Du? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 311 K: AVST UPPVÄXTBYGD 280 Loc 480 width 5 MD= 9999 280 Hur långt bort är det? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 14 00000. 0 km 00004. 4 km . . 02250. 2 250 km 221 09999. Uppgift saknas Valid-n=214 Min=0 Max=2250 Mean=155.1 St.Dev=279.9
VAR 312 K: ÅLDER VID FLYTTN 281 Loc 485 width 2 MD=99 281 Hur gammal var Du när Du kom till den här bygden? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 13 00. 0 år 07. 7 år . . 54. 54 år 230 99. Uppgift saknas Kod: 0 7 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 13 1 1 1 3 1 4 7 7 15 9 13 14 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 7 22 9 13 7 6 8 7 8 4 4 3 1 Kod: 37 38 39 40 41 45 46 48 49 54 99 Frek: 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 230
VAR 313 K: ORSAK FLYTTN BYGD 282 Loc 487 width 1 MD=9 282 Hur kommer det sig att Du flyttade till denna bygd? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 14 1. Föräldrar flyttade + anknytning till trakten 45 2. Gårdspris+köpte/arrenderade gården + tog över efter makens släkt 16 3. Jobb eller utbildning i trakten 102 4. Pga make 8 5. Miljön + övrigt 4 7. Flera orsaker 246 9. Uppgift saknas
VAR 314 K: BEKÄMPNINGSMEDEL 283 Loc 488 width 1 MD=9 Synen på lantbruket: Hur pass håller Du med om följande påståenden? 283 Dagens användning av bekämpningsmedel i jordbruket kan på lång sikt leda till allvarliga skador i naturen. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 119 1. Håller helt med 66 2. 34 3. Varken eller 12 4. 3 5. Håller inte alls med 2 8. Vet ej 199 9. Uppgift saknas
VAR 315 K: FÄRRE JORDBR NEG 284 Loc 489 width 1 MD=9 284 Det är en negativ konsekvens av utvecklingen i jordbruket att färre och färre jordbrukare kan tillfredsställa landets livsmedelsbehov. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 164 1. Håller helt med 32 2. 22 3. Varken eller 11 4. 2 5. Håller inte alls med 5 8. Vet ej 199 9. Uppgift saknas
VAR 316 K: JORDBR EKOL SUNT 285 Loc 490 width 1 MD=9 285 Jordbruket är i huvudsak ekologiskt sunt, och bara små förbättringar behövs för att det ska bli ekologiskt hållbart. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 29 1. Håller helt med 49 2. 72 3. Varken eller 43 4. 30 5. Håller inte alls med 11 8. Vet ej 201 9. Uppgift saknas
VAR 317 K: ANSV MILJÖPROBLEM 286 Loc 491 width 1 MD=9 286 Det är i första hand den enskilde lantbrukaren som genom sitt brukande är ansvarig för jordbrukets miljöproblem. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 33 1. Håller helt med 25 2. 39 3. Varken eller 45 4. 88 5. Håller inte alls med 5 8. Vet ej 200 9. Uppgift saknas
VAR 318 K: SJÄLVFÖRSÖRJNING 287 Loc 492 width 1 MD=9 287 Varje land bör svara för sin egen livsmedelsproduktion. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 150 1. Håller helt med 44 2. 26 3. Varken eller 7 4. 5 5. Håller inte alls med 3 8. Vet ej 200 9. Uppgift saknas
VAR 319 K: GAMMAL BONDEKUNSK 288 Loc 493 width 1 MD=9 288 Gammal bondekunskap om naturen är viktigt också för dagens jordbrukare. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 167 1. Håller helt med 43 2. 20 3. Varken eller 2 4. 1 5. Håller inte alls med 2 8. Vet ej 200 9. Uppgift saknas
VAR 320 K: LANDSKAPSVÅRD 289 Loc 494 width 1 MD=9 289 Landskapsvård är inte i första hand lantbrukarnas angelägenhet. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 66 1. Håller helt med 51 2. 51 3. Varken eller 32 4. 30 5. Håller inte alls med 3 8. Vet ej 202 9. Uppgift saknas
VAR 321 K: KONKURRENSSKYDD 290 Loc 495 width 1 MD=9 290 Svenskt lantbruk måste skyddas från utländsk konkurrens. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 93 1. Håller helt med 42 2. 48 3. Varken eller 23 4. 26 5. Håller inte alls med 3 8. Vet ej 200 9. Uppgift saknas
VAR 322 K: JORDBR MILJÖPROBL 291 Loc 496 width 1 MD=9 291 Ansvaret för jordbrukets miljöproblem vilar i första hand på resten av samhället, som stött och efterfrågat denna typ av produktion. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 66 1. Håller helt med 61 2. 69 3. Varken eller 21 4. 11 5. Håller inte alls med 6 8. Vet ej 201 9. Uppgift saknas
VAR 323 K: GENTEKNIK POSITIV 292 Loc 497 width 1 MD=9 292 Genteknik öppnar positiva möjligheter för den svenska husdjursproduktionens framtid. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 10 1. Håller helt med 17 2. 53 3. Varken eller 31 4. 113 5. Håller inte alls med 9 8. Vet ej 202 9. Uppgift saknas
VAR 324 K: FÄRRE JORDBR POS 293 Loc 498 width 1 MD=9 293 Ett livskraftigt svenskt jordbruk måste bygga på färre men mer produktiva jordbruk. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 22 1. Håller helt med 16 2. 40 3. Varken eller 51 4. 99 5. Håller inte alls med 4 8. Vet ej 203 9. Uppgift saknas
VAR 325 K: FÖRNYELSEB ENERGI 294 Loc 499 width 1 MD=9 294 Lantbruket bör minska sitt beroende av icke förnyelsebara energikällor. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 88 1. Håller helt med 49 2. 66 3. Varken eller 9 4. 8 5. Håller inte alls med 11 8. Vet ej 204 9. Uppgift saknas
VAR 326 K: RATIONALISERING 295 Loc 500 width 1 MD=9 295 Fri konkurrens är kanske smärtsam, men nödvändigt, för att rationalisera svenskt lantbruk. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 50 1. Håller helt med 62 2. 67 3. Varken eller 23 4. 22 5. Håller inte alls med 8 8. Vet ej 203 9. Uppgift saknas
VAR 327 K: EKOL LANTBRUK 296 Loc 501 width 1 MD=9 296 Det moderna lantbruket medför allvarliga miljöproblem och det måste till en radikal förändring för att lantbruket ska bli ekologiskt hållbart. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 55 1. Håller helt med 57 2. 58 3. Varken eller 42 4. 16 5. Håller inte alls med 4 8. Vet ej 203 9. Uppgift saknas
VAR 328 K: AVVECKLING HOT 297 Loc 502 width 1 MD=9 297 Fortsatt minskning av antalet lantbrukare är ett hot mot lantbrukets och landsbygdens framtid. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 185 1. Håller helt med 24 2. 10 3. Varken eller 8 4. 3 5. Håller inte alls med 3 8. Vet ej 202 9. Uppgift saknas
VAR 329 K: OMPRÖVNING TEKNIK 298 Loc 503 width 1 MD=9 298 Vi måste tänka om nu, när det gäller produktionstekniken i jordbruket, för att komma i bättre balans med naturens lagar. FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 96 1. Håller helt med 65 2. 43 3. Varken eller 13 4. 10 5. Håller inte alls med 5 8. Vet ej 203 9. Uppgift saknas
VAR 330 K: VÄRDE LANTBRUK 1 299 Loc 504 width 2 MD=99 299 Vad är det Du sätter särskilt värde på som jordbrukare? 299(1) Särskilt värde med lantbrukaryrket, 1 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 72 01. Vara sin egen, frihet 38 02. Sociala aspekter på boendet 72 04. Fysiska arbetsmiljön 4 05. Arbetsuppgiftens art 1 06. Arbetsresultat - livsmedelsproduktion 5 07. Arbetsresultat - förvaltandet 4 08. Självständighet 7 09. Livsform 4 10. Övrigt 1 77. Fler svar än tre 13 88. Vet ej 214 99. Uppgift saknas
VAR 331 K: VÄRDE LANTBRUK 2 299 Loc 506 width 2 MD=99 299(2) Särskilt värde med lantbrukaryrket, 2 <Se F.299 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 33 01. Vara sin egen, frihet 26 02. Sociala aspekter på boendet 1 03. Fritid 23 04. Fysiska arbetsmiljön 8 05. Arbetsuppgiftens art 5 06. Arbetsresultat - livsmedelsproduktion 2 07. Arbetsresultat - förvaltandet 3 08. Självständighet 5 09. Livsform 1 77. Fler svar än tre 328 99. Uppgift saknas
VAR 332 K: VÄRDE LANTBRUK 3 299 Loc 508 width 2 MD=99 299(3) Särskilt värde med lantbrukaryrket, 3 <Se F.299 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 3 01. Vara sin egen, frihet 9 02. Sociala aspekter på boendet 6 04. Fysiska arbetsmiljön 6 05. Arbetsuppgiftens art 1 06. Arbetsresultat - livsmedelsproduktion 1 07. Arbetsresultat - förvaltandet 1 08. Självständighet 3 09. Livsform 1 77. Fler svar än tre 404 99. Uppgift saknas
VAR 333 K: ORSAK MISSNÖJE 1 300 Loc 510 width 2 MD=99 300 Bortsett från ekonomin - vad är det som Du inte är så nöjd med som jordbrukare? 300(1) Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 1 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 18 01. Politiken och regelsystemet 5 02. Produktionstekniken 6 03. Fysiska arbetsmiljön 14 04. Samhällsopinionen 88 05. Bundenheten, lite fritid 9 06. Psykiskt påfrestande arbete 4 07. Fysiska odlingsvillkor 2 08. Marknadens villkor 2 09. Böndernas negativa attityd 14 11. Ingenting 17 12. Övrigt 6 98. Vet ej 250 99. Uppgift saknas
VAR 334 K: ORSAK MISSNÖJE 2 300 Loc 512 width 2 MD=99 300(2) Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 2 <Se F.300 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 9 01. Politiken och regels 7 03. Fysiska arbetsmiljön 4 04. Samhällsopinionen 3 05. Bundenheten, lite fritid 6 06. Psykiskt påfrestande 8 12. Övrigt 398 99. Uppgift saknas
VAR 335 K: ORSAK MISSNÖJE 3 300 Loc 514 width 2 MD=99 300(3) Orsak till missnöje med lantbrukaryrket, 3 <Se F.300 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 2 04. Samhällsopinionen 0 05. Bundenheten, lite fritid 2 06. Psykiskt påfrestande arbete 1 07. Fysiska odlingsvillkor 1 08. Marknadens villkor 2 12. Övrigt 427 99. Uppgift saknas
VAR 336 K: INTRESSE BYTA ARB 301 Loc 516 width 1 MD=9 301 Om Du blev erbjuden något annat säkert, välavlönat heltidsarbete i bygden - som krävde att Du skulle sluta med jordbruket - hur pass intresserad skulle Du vara av ett sådant jobb? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 27 1. Mycket intresserad 47 2. Ganska intresserad 26 3. Varken eller 44 4. Knappast intresserad 49 5. Inte alls intresserad 8 8. Vet ej 234 9. Uppgift saknas
VAR 337 K: RÅD UNG PERSON 1 302 Loc 517 width 2 MD=99 302 Vilket råd ger Du en ung person som har ärvt en gård och tvekar om ifall han/hon ska satsa på ett liv som lantbrukare? 302(1) Råd till ung person, 1 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 32 01. Försök/satsa!! 17 02. Låt bli, tveksamt 3 03. Beror på gården och förutsättningarna 0 04. Måste vara välskött, bra gård 3 05. Måste vara heltidsgård, stor gård 11 06. Bli ej heltidsbonde 27 07. Ekonomin är viktig 41 08. Satsa om intresset är stort, annars inte 1 10. Bra hälsa är nödvändigt 4 11. Måste har kunskaper om jordbruket 1 12. Måste vara iderik och utveckla företaget 9 13. Är livsstil. Mycket jobb, lite fritid, lite betalt 26 14. Tänk efter noga först 1 15. Frun/sambon måste vara med på det också 2 16. Skaffa jordbruksutbildning 3 17. Skaffa annan utbildning först/också 1 18. Jobba med annat först 5 21. Övrigt 21 88. Vet ej, vill ej ge råd 227 99. Uppgift saknas
VAR 338 K: RÅD UNG PERSON 2 302 Loc 519 width 2 MD=99 302(2) Råd till ung person, 2 <Se F.302 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 3 06. Bli ej heltidsbonde 16 07. Ekonomin är viktig 3 08. Satsa om intresset är stort, annars inte 2 09. Beror på personen 1 10. Bra hälsa är nödvändigt 8 11. Måste har kunskaper om jordbruket 22 13. Är livsstil. Mycket jobb, lite fritid, lite betalt 2 17. Skaffa annan utbildning först/också 1 19. Satsa på djur 2 20. Måste klara ensamarbete 5 21. Övrigt 370 99. Uppgift saknas
VAR 339 K: RÅD UNG PERSON 3 302 Loc 521 width 2 MD=99 302(3) Råd till ung person, 3 <Se F.302 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 07. Ekonomin är viktig 3 08. Satsa om intresset är stort, annars inte 2 11. Måste har kunskaper om jordbruket 5 13. Är livsstil. Mycket jobb, lite fritid, lite betalt 4 21. Övrigt 420 99. Uppgift saknas
VAR 340 K: JORDBRUK FRAMTID 303 Loc 523 width 1 MD=9 303 Vad tror Du om det svenska jordbrukets framtid? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 79 1. Optimist 20 2. Optimist om.... 18 3. Vissa kommer att klara sig 50 4. Varken eller, ovisst 39 5. Pessimist 229 9. Uppgift saknas
VAR 341 K: LIVSKR JORDB 1 304 Loc 524 width 2 MD=99 304 Vad tror Du krävs för att det ska finnas ett livskraftigt jordbruk i den här bygden i framtiden? Kan Du nämna tre saker: 304(1) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 1 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 2 01. Ingen ändring behövs 41 02. Bättre priser, lönsamhet 2 05. Deltidsjordbruk 7 06. Djurhållning 2 07. EG-medlemskap 1 08. Ej EG-medlemskap 1 09. Ekologisk odling 1 11. Energiproduktion på åkermark 9 12. Familjejordbruken kvar, slå ej ihop gårdar, stötta de små 1 14. God djurskötsel, vara föredöme 2 15. Gränsskydd 1 16. Hög produktkvalitet 11 17. Intresserade duktiga bönder/ungdomar med framtidstro 2 18. Kompletterande verksamheter, nischer 3 19. Konkurrens på lika villkor 8 21. Levande bygd 1 23. Låg skuldsättning hos bönderna 1 24. Marknadsföring 11 25. Konsumenter vill ha svensk mat och jordbruk, ej enbart lågt pris 3 27. Nödvändigt med stöd och bidrag 1 28. Ökad sammanhållning i bondeleden 4 29. Övrigt 18 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 1 31. Producera till låga priser 3 32. Rationalisera till större enheter 6 33. Samverkan mellan gårdarna 9 35. Ungdomar som vill och vågar satsa 1 36. Ökade möjligheter till fritid för bönderna 14 88. Vet ej 268 99. Uppgift saknas
VAR 342 K: LIVSKR JORDB 2 304 Loc 526 width 2 MD=99 304(2) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 2 <Se F.304 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 12 02. Bättre priser, lönsamhet 1 05. Deltidsjordbruk 3 06. Djurhållning 1 08. Ej EG-medlemskap 5 09. Ekologisk odling 4 12. Familjejordbruken kvar, slå ej ihop gårdar, stötta de små 4 13. Förändringsvilliga marknadsinriktade bönder 2 15. Gränsskydd 2 16. Hög produktkvalitet 5 17. Intresserade duktiga bönder/ungdomar med framtidstro 8 18. Kompletterande verksamheter, nischer 2 19. Konkurrens på lika villkor 10 21. Levande bygd 5 24. Marknadsföring 9 25. Konsumenter vill ha svensk mat och jordbruk, ej enbart lågt pris 1 26. Bönderna måste minska sina kostnader 5 27. Nödvändigt med stöd och bidrag 5 29. Övrigt 9 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 3 32. Rationalisera till större enheter 5 33. Samverkan mellan gårdarna 3 35. Ungdomar som vill och vågar satsa 2 36. Ökade möjligheter till fritid för bönderna 329 99. Uppgift saknas
VAR 343 K: LIVSKR JORDB 3 304 Loc 528 width 2 MD=99 304(3) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 3 <Se F.304 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 3 02. Bättre priser, lönsamhet 1 06. Djurhållning 1 08. Ej EG-medlemskap 1 11. Energiproduktion på åkermark 1 13. Förändringsvilliga marknadsinriktade bönder 1 14. God djurskötsel, vara föredöme 2 16. Hög produktkvalitet 5 17. Intresserade duktiga bönder/ungdomar med framtidstro 2 19. Konkurrens på lika villkor 1 20. Lägre priser på gårdar 3 21. Levande bygd 1 22. Lokal försäljning av produkterna 1 23. Låg skuldsättning hos bönderna 7 25. Konsumenter vill ha svensk mat och jordbruk, ej enbart lågt pris 2 27. Nödvändigt med stöd och bidrag 7 29. Övrigt 6 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 0 32. Rationalisera till större enheter 0 33. Samverkan mellan gårdarna 2 35. Ungdomar som vill och vågar satsa 1 36. Ökade möjligheter till fritid för bönderna 387 99. Uppgift saknas
VAR 344 K: LIVSKR JORDB 4 304 Loc 530 width 2 MD=99 304(4) Krav för livskraftigt jordbruk i bygden, 4 <Se F.304 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 1 10. Ekonomisk kräftgång och arbetslöshet 1 30. Långsikt småföretagarvänlig politik, mindre byråkrati 433 99. Uppgift saknas
VAR 345 K: SKÄL SV JORDBR 1 305 Loc 532 width 2 MD=99 305 Vilka tre skäl tycker Du att det finns för att behålla svenskt jordbruk? 305(1) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 1 FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 84 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 2 02. Odlingsförhållandena bra i Sverige 20 03. Bevara landskapet, naturen 9 04. Levande landsbygd 6 05. Ger sysselsättning 59 06. Beredskap, självförsörjning 4 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 5 08. Global försörjning 3 09. Billigare, bättre resursutnyttjande, nationalekonomiskt bättre 3 10. Kortare transporter 5 11. Kulturarv, traditioner bevaras 1 12. Övrigt 234 99. Uppgift saknas
VAR 346 K: SKÄL SV JORDBR 2 305 Loc 534 width 2 MD=99 305(2) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 2 <Se F.305 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 39 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 2 02. Odlingsförhållandena bra i Sverige 54 03. Bevara landskapet, naturen 10 04. Levande landsbygd 17 05. Ger sysselsättning 22 06. Beredskap, självförsörjning 5 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 5 08. Global försörjning 7 09. Billigare, bättre resursutnyttjande, nationalekonomiskt bättre 5 10. Kortare transporter 6 11. Kulturarv, traditioner bevaras 1 12. Övrigt 262 99. Uppgift saknas
VAR 347 K: SKÄL SV JORDBR 3 305 Loc 536 width 2 MD=99 305(3) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 3 <Se F.305 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 20 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 1 02. Odlingsförhållandena bra i Sverige 28 03. Bevara landskapet, naturen 8 04. Levande landsbygd 20 05. Ger sysselsättning 12 06. Beredskap, självförsörjning 2 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 2 08. Global försörjning 8 09. Billigare, bättre resursutnyttjande, nationalekonomiskt bättre 2 10. Kortare transporter 11 11. Kulturarv, traditioner bevaras 5 12. Övrigt 316 99. Uppgift saknas
VAR 348 K: SKÄL SV JORDBR 4 305 Loc 538 width 2 MD=99 305(4) Skäl för att behålla svenskt jordbruk, 4 <Se F.305 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 3 01. Maten bra och säker kvalitet, som kan kollas 1 02. Odlingsförhållandena bra i Sverige 1 03. Bevara landskapet, naturen 6 05. Ger sysselsättning 1 07. Duktiga konkurrenskraftiga bönder i Sverige 1 09. Billigare, bättre resursutnyttjande, nationalekonomiskt bättre 3 10. Kortare transporter 2 11. Kulturarv, traditioner bevaras 417 99. Uppgift saknas
VAR 349 K: INSTÄLLN PRODFÖR 306 Loc 540 width 1 MD=9 306 I vilken grad anser Du att jordbrukets produktionsföreningar företräder Dina intressen? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 11 1. I mycket hög grad 43 2. I ganska hög grad 55 3. I ganska liten grad 35 4. I mycket liten grad 81 8. Vet ej 210 9. Uppgift saknas
VAR 350 K: KOMMENTAR PRODFÖR 307 Loc 541 width 1 MD=9 307 <Jordbrukets produktionsföreningar> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 351 K: INSTÄLLNING LRF 308 Loc 542 width 1 MD=9 308 I vilken grad anser Du att LRF som facklig/näringspolitisk organisation företräder Dina intressen? FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 8 1. I mycket hög grad 45 2. I ganska hög grad 50 3. I ganska liten grad 45 4. I mycket liten grad 77 8. Vet ej 210 9. Uppgift saknas
VAR 352 K: KOMMENTAR LRF 309 Loc 543 width 1 MD=9 309 <LRF> Kommentarer FRÅGAN STÄLLD I KVINNOFORMULÄRET 435 9. Uppgift saknas
VAR 353 BRUKAD ÅKERAREAL 310 Loc 544 width 3 MD=999 Del III - Gården/företaget Areal: 310 Ungefär hur mycket åker brukar Du idag? 002. 2 ha . . 590. 590 ha 90 999. Uppgift saknas Valid-n=345 Min=2 Max=590 Mean=52.9 St.Dev=62.2
VAR 354 ARRENDE ÅKERAREAL 311 Loc 547 width 3 MD=999 311 Varav arrenden är: 124 000. 0 ha 001. 1 ha . . 370. 370 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=370 Mean=22.4 St.Dev=40.0
VAR 355 BRUKAD ÄNGS/BETESM 312 Loc 550 width 3 MD=999 312 Ungefär hur mycket permanenta ängs- och betesmarker brukar Du idag? 150 000. 0 ha 001. 1 ha . . 125. 125 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=125 Mean=5.1 St.Dev=12.0
VAR 356 ARRENDE ÄNGS/BETESM 313 Loc 553 width 3 MD=999 313 Varav arrenden är: 266 000. 0 ha 001. 1 ha . . 125. 125 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=125 Mean=2.4 St.Dev=9.9
VAR 357 SKOGSAREAL 314 Loc 556 width 4 314 Ungefär hur mycket skog har Du idag? 221 0000. 0 ha 0001. 1 ha . . 1294. 1 294 ha Valid-n=435 Min=0 Max=1294 Mean=44.5 St.Dev=108.9
VAR 358 ANTAL FASTIGHETER 315 Loc 560 width 1 MD=9 Ägd areal: 315 Den ägda arealen, är det en eller flera fastigheter? Äger Du den/dem ensam eller tillsammans med någon annan? Hur stor/a är den/de? När blev Du dess ägare? 233 1. 1 fastighet 61 2. 2 fastigheter 19 3. 3 fastigheter 2 4. 4 fastigheter 2 5. 5 fastigheter 118 9. Uppgift saknas
VAR 359 FASTIGHET 1: ÄGARE 316 Loc 561 width 1 MD=9 316 Fastighet 1: Ägare. 435 9. Uppgift saknas
VAR 360 FASTIGHET 1: AREAL 317 Loc 562 width 4 MD=9999 317 Fastighet 1: Areal. 0001. 1 ha . . 1200. 1 200 ha 122 9999. Uppgift saknas Valid-n=313 Min=1 Max=1200 Mean=79.4 St.Dev=119.6
VAR 361 FASTIGHET 1: FÖRV ÅR 318 Loc 566 width 2 MD=99 318 Fastighet 1: Sedan år 43. 1943 . . 92. 1992 118 99. Uppgift saknas Kod: 43 49 51 53 54 57 58 59 60 61 63 64 65 Frek: 1 1 1 2 1 2 3 3 4 2 2 1 5 Kod: 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 1 10 5 7 7 9 5 7 16 10 10 7 16 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 20 21 22 5 12 6 10 14 18 14 17 17 3 Kod: 99 Frek: 118
VAR 362 FASTIGHET 2: ÄGARE 319 Loc 568 width 1 MD=9 319 Fastighet 2: Ägare. 435 9. Uppgift saknas
VAR 363 FASTIGHET 2: AREAL 320 Loc 569 width 3 MD=999 320 Fastighet 2: Areal 001. 1 ha . . 750. 750 ha 355 999. Uppgift saknas Valid-n=80 Min=1 Max=750 Mean=56.7 St.Dev=105.7
VAR 364 FASTIGHET 2: FÖRV ÅR 321 Loc 572 width 2 MD=99 321 Fastighet 2: Sedan år 53. 1953 . . 92. 1992 352 99. Uppgift saknas Kod: 53 55 58 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 2 4 2 2 6 2 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Frek: 1 3 2 1 3 3 2 4 1 5 5 8 8 Kod: 91 92 99 Frek: 6 2 352
VAR 365 FASTIGHET 3: ÄGARE 322 Loc 574 width 1 MD=9 322 Fastighet 3: Ägare 435 9. Uppgift saknas
VAR 366 FASTIGHET 3: AREAL 323 Loc 575 width 3 MD=999 323 Fastighet 3: Areal. 001. 1 ha . . 130. 130 ha 412 999. Uppgift saknas Valid-n=23 Min=1 Max=130 Mean=33.9 St.Dev=37.6
VAR 367 FASTIGHET 3: FÖRV ÅR 324 Loc 578 width 2 MD=99 324 Fastighet 3: Sedan år 69. 1969 . . 92. 1992 413 99. Uppgift saknas Kod: 69 70 72 76 78 79 81 82 84 88 90 91 92 Frek: 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 Kod: 99 Frek: 413
VAR 368 SLÄKT ARR FAST ÄGARE 325 Loc 580 width 2 MD=99 Arrenderad areal 325 Är Du släkt med någon av de arrenderade fastigheternas ägare? 201 01. Nej 17 02. Föräldrarna äger 4 03. Barn äger 44 04. Annan släkting äger 1 12. Kombination 1+2 2 14. Kombination 1+4 166 99. Uppgift saknas
VAR 369 SKRIFTLIGT ARRENDE 326 Loc 582 width 1 MD=9 326 Har Du skriftligt arrende på den arrenderade arealen? 130 1. Ja, i huvudsak 101 5. Nej, annan form av överenskommelse 2 8. Vet ej 202 9. Uppgift saknas
VAR 370 SLÄKT MED BRUKARE 327 Loc 583 width 1 MD=9 Släkt med tidigare brukare: 327 Är Du släkt med den tidigare brukaren på någon av fastigheterna, som Du brukar? 93 1. Nej 188 2. Ja, mannens föräldrar 18 3. Ja, annan släkt på mannens sida 29 4. Ja, kvinnans föräldrar 7 5. Ja, annan släkt på kvinnans sida 4 6. Kombination 1+2 4 7. Kombination 2+3 6 8. Kombination 2+4 86 9. Uppgift saknas
VAR 371 HEKTAR HÖSTSÄD 328 Loc 584 width 3 MD=999 Växtodlingen idag Vilka grödor odlar Du denna säsong och hur stor areal? 328 Höstsäd 190 000. 0 ha 001. 1 ha . . 135. 135 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=135 Mean=8.4 St.Dev=17.5
VAR 372 HEKTAR VÅRSÄD 329 Loc 587 width 3 MD=999 329 <Innevarande säsongs växtodling> Vårsäd 97 000. 0 ha 001. 1 ha . . 152. 152 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=152 Mean=14.8 St.Dev=20.7
VAR 373 HEKTAR VALL 330 Loc 590 width 3 MD=999 330 <Innevarande säsongs växtodling> Vall 126 000. 0 ha 001. 1 ha . . 100. 100 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=100 Mean=12.0 St.Dev=16.7
VAR 374 HEKTAR EJ PERM BETEN 331 Loc 593 width 2 MD=99 331 <Innevarande säsongs växtodling> Beten - ej permanenta 256 00. 0 ha 01. 1 ha . . 60. 60 ha 85 99. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=60 Mean=2.1 St.Dev=6.5
VAR 375 HEKTAR FODERVÄXTER 332 Loc 595 width 2 MD=99 332 <Innevarande säsongs växtodling> Andra foderväxter 313 00. 0 ha 01. 1 ha . . 35. 35 ha 85 99. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=35 Mean=0.6 St.Dev=2.6
VAR 376 HEKTAR OLJEVÄXTER 333 Loc 597 width 2 MD=99 333 <Innevarande säsongs växtodling> Oljeväxter 237 00. 0 ha 01. 1 ha . . 61. 61 ha 85 99. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=61 Mean=3.9 St.Dev=8.7
VAR 377 HEKTAR POTATIS 334 Loc 599 width 3 MD=999 334 <Innevarande säsongs växtodling> Potatis 314 000. 0 ha 001. 1 ha . . 155. 155 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=155 Mean=1.1 St.Dev=8.8
VAR 378 HEKTAR SOCKERBETOR 335 Loc 602 width 2 MD=99 335 <Innevarande säsongs växtodling> Sockerbetor 263 00. 0 ha 01. 1 ha . . 45. 45 ha 85 99. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=45 Mean=3.1 St.Dev=7.7
VAR 379 HEKTAR OMSTÄLLD AREA 336 Loc 604 width 3 MD=999 336 <Innevarande säsongs växtodling> Omställd areal 260 000. 0 ha 002. 2 ha . . 330. 330 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=330 Mean=6.1 St.Dev=25.9
VAR 380 HEKTAR TRÄDA 337 Loc 607 width 2 MD=99 337 <Innevarande säsongs växtodling> Träda 320 00. 0 ha 01. 1 ha . . 12. 12 ha 85 99. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=12 Mean=0.3 St.Dev=1.4
VAR 381 ANDRA GRÖDOR 1 338 Loc 609 width 1 MD=9 338 <Innevarande säsongs växtodling> Andra grödor, 1 435 9. Uppgift saknas
VAR 382 HEKTAR ANDR GRÖDOR 1 339 Loc 610 width 2 MD=99 339 <Innevarande säsongs växtodling> Andra grödor, 1 - hektar 323 00. 0 ha 01. 1 ha . . 18. 18 ha 85 99. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=18 Mean=0.5 St.Dev=2.1
VAR 383 ANDRA GRÖDOR 2 340 Loc 612 width 1 MD=9 340 <Innevarande säsongs växtodling> Andra grödor, 2 435 9. Uppgift saknas
VAR 384 HEKTAR ANDR GRÖDOR 2 341 Loc 613 width 1 MD=9 341 <Innevarande säsongs växtodling> Andra grödor, 2 - hektar 346 0. 0 ha 1. 1 ha . . 3. 3 ha 85 9. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 385 ANDRA GRÖDOR 3 342 Loc 614 width 1 MD=9 342 <Innevarande säsongs växtodling> Andra grödor, 3 435 9. Uppgift saknas
VAR 386 HEKTAR ANDR GRÖDOR 3 343 Loc 615 width 1 MD=9 343 <Innevarande säsongs växtodling> Andra grödor, 3 - hektar 350 0. 0 ha 85 9. Uppgift saknas
VAR 387 KONTRAKTSODL TOTALT 344 Loc 616 width 3 MD=999 344 Sammanlagt - vad och hur mycket odlar Du på kontrakt 213 000. 0 ha 002. 2 ha . . 266. 266 ha 85 999. Uppgift saknas Valid-n=350 Min=0 Max=266 Mean=16.0 St.Dev=35.9
VAR 388 KONTRAKTODL GRÖDA 1 345 Loc 619 width 1 MD=9 Vilka grödor gäller det? Hur stor areal? 345 Kontraktsodlad areal - Gröda 1 435 9. Uppgift saknas
VAR 389 KONTR HEKTAR GRÖDA 1 346 Loc 620 width 3 MD=999 346 Kontraktsodlad areal - Hektar gröda 1 002. 2 ha . . 191. 191 ha 298 999. Uppgift saknas Valid-n=137 Min=2 Max=191 Mean=20.9 St.Dev=27.7
VAR 390 KONTRAKTODL GRÖDA 2 347 Loc 623 width 1 MD=9 347 Kontraktsodlad areal - Gröda 1 435 9. Uppgift saknas
VAR 391 KONTR HEKTAR GRÖDA 2 348 Loc 624 width 3 MD=999 348 Kontraktsodlad areal - Hektar gröda 2 34 000. 0 ha 001. 1 ha . . 102. 102 ha 298 999. Uppgift saknas Valid-n=137 Min=0 Max=102 Mean=10.0 St.Dev=13.5
VAR 392 KONTRAKTODL GRÖDA 3 349 Loc 627 width 1 MD=9 349 Kontraktsodlad areal - Gröda 3 435 9. Uppgift saknas
VAR 393 KONTR HEKTAR GRÖDA 3 350 Loc 628 width 3 MD=999 350 Kontraktsodlad areal - Hektar gröda 3 61 000. 0 ha 001. 1 ha . . 128. 128 ha 297 999. Uppgift saknas Valid-n=138 Min=0 Max=128 Mean=10.1 St.Dev=18.8
VAR 394 DELTAGA OMSTÄLLNPROG 351 Loc 631 width 1 MD=9 Omställningen 351 Vilka överväganden ledde till att Du gick med/inte gick med i omställningsprogrammet? 435 9. Uppgift saknas
VAR 395 INFO/ADM OMSTÄLLNING 352 Loc 632 width 1 MD=9 352 Hur tycker Du att informationen och administrationen runt omställningen fungerat? 435 9. Uppgift saknas
VAR 396 STÄLLT OM ANM AREAL 353 Loc 633 width 1 MD=9 353 Har Du ställt om delar av den anmälda arealen? 49 1. Ja, allt 17 3. Ja, delvis 24 5. Nej 345 9. Uppgift saknas
VAR 397 OMSTÄLLD AREAL: SKOG 354 Loc 634 width 2 MD=99 Om ja - till vad? 354 Plantering av skog - hektar 86 00. 0 ha 01. 1 ha . . 13. 13 ha 343 99. Uppgift saknas Valid-n=92 Min=0 Max=13 Mean=0.3 St.Dev=1.6
VAR 398 OMSTÄLLD AREAL: VALL 355 Loc 636 width 3 MD=999 355 <Omställd areal> Vall - hektar 60 000. 0 ha 003. 3 ha 1 100. 100 ha 341 999. Uppgift saknas Valid-n=94 Min=0 Max=100 Mean=8.1 St.Dev=18.6
VAR 399 OMSTÄLLD AREAL: ANN 356 Loc 639 width 2 MD=99 356 <Omställd areal> Annan användning - hektar 62 00. 0 ha 02. 2 ha . . 30. 30 ha 348 99. Uppgift saknas Valid-n=87 Min=0 Max=30 Mean=2.6 St.Dev=5.6
VAR 400 INGA PLAN OMSTÄLLN 357 Loc 641 width 1 MD=9 Om ja, delvis - vad tänker Du göra med den areal som ännu inte är omställd? 357 Vet ej 32 1. Markerat 18 5. Ej markerat 385 9. Uppgift saknas
VAR 401 PLAN OMSTÄLLN SKOG 358 Loc 642 width 2 MD= 9 358 <Planer ännu ej omställd areal> Plantering av skog - hektar 65 00. 0 ha 01. 1 ha . . 05. 5 ha 367 09. Uppgift saknas Valid-n=68 Min=0 Max=5 Mean=0.1 St.Dev=0.7
VAR 402 PLAN OMSTÄLLN ANNAT 359 Loc 644 width 3 MD=999 359 <Planer ännu ej omställd areal> Annan användning - hektar 59 000. 0 ha 001. 1 ha . . 300. 300 ha 364 999. Uppgift saknas Valid-n=71 Min=0 Max=300 Mean=5.0 St.Dev=35.6
VAR 403 HUSDJURSPRODUKTION 360 Loc 647 width 1 MD=9 Husdjursproduktionen idag 360 Har Du någon husdjursproduktion idag? 269 1. Ja 81 5. Nej 85 9. Uppgift saknas
VAR 404 DJURPROD: MJÖLKKOR 361 Loc 648 width 3 Om ja - vilken? 361 Mjölkkor 320 000. Inga mjölkkor 001. 1 mjölkko . . 160. 160 mjölkkor Valid-n=435 Min=0 Max=160 Mean=8.7 St.Dev=19.3
VAR 405 DJURPROD: KVIGOR 362 Loc 651 width 2 362 <Husdjursproduktion> Enbart kvigor - antal 428 00. Inga kvigor 01. 1 kviga . . 14. 14 kvigor Valid-n=435 Min=0 Max=14 Mean=0.1 St.Dev=1.2
VAR 406 DJURPROD: KÖTTKOR 363 Loc 653 width 2 363 <Husdjursproduktion> Köttkor (Amkor/Dikor) - antal kor 385 00. Inga köttkor 01. 1 köttko . . 90. 90 köttkor Valid-n=435 Min=0 Max=90 Mean=1.5 St.Dev=7.6
VAR 407 DJURPROD: MELLANKALV 364 Loc 655 width 4 364 <Husdjursproduktion> Mellankalv - antal levererade per år 430 0000. Ingen mellankalv 0005. 5 mellankalvar . . 1500. 1500 mellankalvar Valid-n=435 Min=0 Max=1500 Mean=4.3 St.Dev=73.3
VAR 408 DJURPROD: UNGNÖT 365 Loc 659 width 3 365 <Husdjursproduktion> Ungnöt (Tjurar, Stutar) - antal 338 000. Inga ungnöt 001. 1 ungnöt . . 230. 230 ungnöt Valid-n=435 Min=0 Max=230 Mean=4.9 St.Dev=17.4
VAR 409 DJURPROD: MODERSUGGA 366 Loc 662 width 3 366 <Husdjursproduktion> Modersuggor - antal 392 000. Inga modersuggor 001. 1 modersugga . . 130. 130 modersuggor Valid-n=435 Min=0 Max=130 Mean=3.5 St.Dev=14.4
VAR 410 DJURPROD: SLAKTSVIN 367 Loc 665 width 4 367 <Husdjursproduktion> Slaktsvin - antal levererade per år 398 0000. Inga slaktsvin 0002. 2 slaktsvin . . 2300. 2300 slaktsvin Valid-n=435 Min=0 Max=2300 Mean=35.3 St.Dev=198.3
VAR 411 DJURPROD: FÅR 368 Loc 669 width 2 368 <Husdjursproduktion> Får, tackor - antal 403 00. Inga får och tackor 02. 2 får och tackor . . 71. 71 får och tackor Valid-n=435 Min=0 Max=71 Mean=1.4 St.Dev=7.1
VAR 412 DJURPROD: GETTER 369 Loc 671 width 1 369 <Husdjursproduktion> Getter - antal 433 0. Ingen get 1 1. 1 get 1 2. 2 getter Valid-n=435 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 413 DJURPROD: VÄRPHÖNS 370 Loc 672 width 4 370 <Husdjursproduktion> Värphöns - antal 399 0000. Inga värphöns 0002. 2 värphöns . . 4500. 4500 värphöns Valid-n=435 Min=0 Max=4500 Mean=14.3 St.Dev=218.8
VAR 414 DJURPROD: ANNAN 1 371 Loc 676 width 2 MD=99 371 <Husdjursproduktion> Annan 1 2 01. Broilers 3 02. Kalkon 2 03. Gäss 52 04. Hästar 3 05. Galt/tjur 5 07. Hushållsgrisar 1 08. Bin 1 10. Kräftor 2 11. Livkalvar 364 99. Uppgift saknas
VAR 415 DJURPROD: HÄSTAR 372 Loc 678 width 2 MD=99 372 <Husdjursproduktion> Hästar - antal 214 00. Ingen häst 01. 1 häst . . 56. 56 hästar 169 99. Uppgift saknas Valid-n=266 Min=0 Max=56 Mean=1.2 St.Dev=4.3
VAR 416 DJURPROD: ANN 1 ANT 372 Loc 680 width 3 372 <Husdjursproduktion> Annan 1 - antal 363 000. Inga andra djur 001. 1 djur . . 500. 500 djur Valid-n=435 Min=0 Max=500 Mean=2.8 St.Dev=25.9
VAR 417 DJURPROD: ANNAN 2 373 Loc 683 width 2 MD=99 373 <Husdjursproduktion> Annan 2 1 03. Gäss 1 04. Hästar 1 07. Hushållsgrisar 2 09. Smådjur 430 99. Uppgift saknas
VAR 418 DJURPROD: ANN 2 ANT 374 Loc 685 width 2 374 <Husdjursproduktion> Annan 2 - antal 430 00. Inga andra djur 01. 1 djur . . 50. 50 djur Kod: 0 1 4 7 8 50 Frek: 430 1 1 1 1 1
VAR 419 DJURPROD: ANNAN 3 375 Loc 687 width 2 MD=99 375 <Husdjursproduktion> Annan 3 1 01. Broilers 434 99. Uppgift saknas
VAR 420 DJURPROD: ANN 3 ANT 376 Loc 689 width 3 376 <Husdjursproduktion> Annan 3 - antal 434 000. Inga andra djur 1 150. 150 djur Valid-n=435 Min=0 Max=150 Mean=0.3 St.Dev=7.2
VAR 421 ANNAN FÖRETAGSAMHET 377 Loc 692 width 1 MD=9 Annan företagsamhet på gården 377 Driver Du någon annan form av företagsamhet på gården än skogsbruk, växtodling och eventuellt djurhållning? 120 1. Ja 230 5. Nej 85 9. Uppgift saknas
VAR 422 TYP AV FÖRETAGSAMHET 378 Loc 693 width 1 MD=9 378 Vad gäller det? 435 9. Uppgift saknas
VAR 423 STARTÅR AN FÖRETAG 379 Loc 694 width 2 MD= 9 379 När började Du med denna/dessa verksamheter? 42. 1942 . . 92. 1992 319 09. Uppgift saknas Kod: 42 60 62 65 68 72 74 75 76 77 78 79 81 Frek: 1 4 1 1 3 3 2 1 1 5 1 5 4 Kod: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 9 Frek: 7 4 2 7 3 11 7 14 13 10 6 319
VAR 424 TID ANNAT FÖRETAG 380 Loc 696 width 4 MD=9999 380 Hur pass mycket tid lägger Du ner på denna verksamhet? 4 0000. 0 tim/år 0020. 20 tim/år . . 4400. 4 400 tim/år 316 9999. Uppgift saknas Valid-n=119 Min=0 Max=4400 Mean=715.5 St.Dev=816.5
VAR 425 AN FTG BIDR EK IDAG 381 Loc 700 width 1 MD=9 381 I vilken utsträckning bidrar denna/dessa verksamhet/er till hushållets ekonomi idag? 33 1. I mycket hög grad 71 3. I någon mån 14 5. Inte alls 1 8. Vet ej 316 9. Uppgift saknas
VAR 426 AN FTG BIDR EK FRAMT 382 Loc 701 width 1 MD=9 382 I vilken utsträckning tror Du att det kommer att bidra till hushållets ekonomi om 3 år? 40 1. I mycket hög grad 72 3. I någon mån 6 5. Inte alls 1 8. Vet ej 316 9. Uppgift saknas
VAR 427 ORSAK AN FÖRETAG 383 Loc 702 width 1 MD=9 383 Vad var det för omständigheter som ledde till att Du började med det/dem? 435 9. Uppgift saknas
VAR 428 STÖD/RÅD AN FÖRETAG 384 Loc 703 width 1 MD=9 384 Fick Du stöd och råd från något särskilt håll när Du startade med den/dem? 435 9. Uppgift saknas
VAR 429 ÖVERTAG: ÅKERAREAL 385 Loc 704 width 3 MD=999 Jordbruksföretaget vid övertagandet (av denna gård) 385 Hur mycket åker brukade Du när Du tog över gården? 11 000. 0 ha 001. 1 ha . . 500. 500 ha 89 999. Uppgift saknas Valid-n=346 Min=0 Max=500 Mean=36.7 St.Dev=51.5
VAR 430 ÖVERTAG: PERM BETESM 386 Loc 707 width 3 MD=999 386 Hur mycket permanenta ängs- och betesmarker brukade Du när Du tog över gården? 178 000. 0 ha 001. 1 ha . . 125. 125 ha 87 999. Uppgift saknas Valid-n=348 Min=0 Max=125 Mean=3.8 St.Dev=11.5
VAR 431 ÖVERTAG: SKOGSAREAL 387 Loc 710 width 3 MD=999 387 Hur mycket skog hade Du när Du tog över gården? 233 000. 0 ha 001. 1 ha . . 500. 500 ha 2 999. Uppgift saknas Valid-n=433 Min=0 Max=500 Mean=29.4 St.Dev=67.6
VAR 432 ÖVERTAG: INGA DJUR 388 Loc 713 width 1 Hur många djur hade Du när Du tog över gården? 388 Hade inga djur 119 1. Markerat 316 5. Ej markerat
VAR 433 ÖVERTAG: MJÖLKKOR 389 Loc 714 width 3 MD=999 389 <Djur vid övertagande av gården> Mjölkkor - antal 308 000. Inga mjölkkor 001. 1 mjölkkor . . 150. 150 mjölkkor 1 999. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=150 Mean=5.4 St.Dev=12.9
VAR 434 ÖVERTAG: KVIGOR 390 Loc 717 width 3 MD=999 390 <Djur vid övertagande av gården> Enbart kvigor - antal 411 000. Inga kvigor 001. 1 kviga . . 150. 150 kvigor 1 999. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=150 Mean=0.9 St.Dev=8.3
VAR 435 ÖVERTAG: KÖTTKOR 391 Loc 720 width 2 MD=99 391 <Djur vid övertagande av gården> Köttkor (Amkor/Dikor) - antal 422 00. Inga köttkor 02. 2 köttkor . . 90. 90 köttkor 1 99. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=90 Mean=0.7 St.Dev=6.1
VAR 436 ÖVERTAG: MELLANKALV 392 Loc 722 width 4 MD=9999 392 <Djur vid övertagande av gården> Mellankalv - antal levererade per år 432 0000. Inga mellankalvar 0009. 9 mellankalvar . . 1500. 1500 mellankalvar 1 9999. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=1500 Mean=3.5 St.Dev=72.0
VAR 437 ÖVERTAG: UNGNÖT 393 Loc 726 width 3 MD=999 393 <Djur vid övertagande av gården> Ungnöt, tjurar, stutar - antal 375 000. Inga ungnöt 001. 1 ungnöt . . 150. 150 ungnöt 1 999. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=150 Mean=2.8 St.Dev=11.8
VAR 438 ÖVERTAG: MODERSUGGOR 394 Loc 729 width 2 MD=99 394 <Djur vid övertagande av gården> Modersuggor - antal 380 00. Inga modersuggor 01. 1 modersugga . . 65. 65 modersuggor 1 99. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=65 Mean=1.6 St.Dev=6.6
VAR 439 ÖVERTAG: SLAKTSVIN 395 Loc 731 width 4 MD=9999 395 <Djur vid övertagande av gården> Slaktsvin - antal levererade per år 407 0000. Inga slaktsvin 0002. 2 slaktsvin . . 1150. 1 150 slaktsvin 2 9999. Uppgift saknas Valid-n=433 Min=0 Max=1150 Mean=12.0 St.Dev=85.4
VAR 440 ÖVERTAG: FÅR, TACKOR 396 Loc 735 width 3 MD=999 396 <Djur vid övertagande av gården> Får, tackor 415 000. Inga får och tackor 003. 3 får och tackor . . 170. 170 får och tackor 1 999. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=170 Mean=0.9 St.Dev=9.6
VAR 441 ÖVERTAG: GETTER 397 Loc 738 width 2 MD=99 397 <Djur vid övertagande av gården> Getter 432 00. Inga getter 01. 1 get . . 35. 35 getter 1 99. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=35 Mean=0.1 St.Dev=1.7
VAR 442 ÖVERTAG: VÄRPHÖNS 398 Loc 740 width 4 MD=9999 398 <Djur vid övertagande av gården> Värphöns 409 0000. Inga värphöns 0010. 10 värphöns . . 1000. 1 000 värphöns 1 9999. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=1000 Mean=8.2 St.Dev=64.2
VAR 443 ÖVERTAG: ANNAN 1 399 Loc 744 width 2 MD=99 399 <Djur vid övertagande av gården> Annan 1 2 01. Broilers 1 02. Kalkon 1 03. Gäss 32 04. Hästar 3 07. Hushållsgrisar 1 11. Livkalvar 395 99. Uppgift saknas
VAR 444 ÖVERTAG: ANN 1 ANTAL 400 Loc 746 width 4 MD=9999 400 <Djur vid övertagande av gården> Annan 1 - antal 394 0000. Inga andra djur 0001. 1 djur . . 5000. 5000 djur 1 9999. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=5000 Mean=12.3 St.Dev=240.2
VAR 445 ÖVERTAG: ANNAN 2 401 Loc 750 width 2 MD=99 401 <Djur vid övertagande av gården> Annan 2 1 02. Kalkon 3 07. Hushållsgrisar 1 11. Livkalvar 430 99. Uppgift saknas
VAR 446 ÖVERTAG: ANN 2 ANTAL 402 Loc 752 width 1 MD=9 402 <Djur vid övertagande av gården> Annan 2 - antal 429 0. Inga andra djur 1. 1 djur . . 5. 5 djur 1 9. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=5 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 447 ÖVERTAG: ANNAN 3 403 Loc 753 width 2 MD=99 403 <Djur vid övertagande av gården> Annan 3 1 07. Hushållsgrisar 434 99. Uppgift saknas
VAR 448 ÖVERTAG: ANN 3 ANTAL 404 Loc 755 width 1 MD=9 404 <Djur vid övertagande av gården> Annan 3 - antal 433 0. Inga andra djur 1 2. 2 djur 1 9. Uppgift saknas Valid-n=434 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 449 EKON VIKTIGAST PROD 405 Loc 756 width 2 MD=99 Produktionen idag 405 Vilken produktion är ekonomiskt sett viktigast i företaget på gården idag? 105 01. Växtodling 106 02. Mjölkproduktion 7 03. Slaktsvinsproduktion 21 04. Smågrisproduktion 5 05. Integrerad produktion 36 06. Köttproduktion 6 07. Får 53 08. Annat 4 14. Kombination 1+4 3 16. Kombination 1+6 89 99. Uppgift saknas
VAR 450 VIKT DJURPROD-VAL PR 406 Loc 758 width 1 MD=9 Husdjursproduktionen idag: Fråga om den djurproduktion som är viktigast för företaget. Gå sedan till frågor till alla med djur. Om Ip inte kan avgöra - fråga om den största produktionsgrenen. Om inga djur - gå direkt till växtodling - men markera i 406 för enkelhets skull vid inmatningen. 406 Produktionsgren Markera val av produktionsgren, så går inmatningsrutinen direkt till aktuell djurproduktion och därifrån till "Alla med djur", alternativt direkt till växtodlingen (enbart). 109 1. Mjölk 3 2. Mellankalv 37 3. Ungnöt etc. 26 4. Köttkor 26 5. Smågrisar 9 6. Integrerat smågrisar och slaktsvin 12 7. Slaktsvin 112 8. Växtodling (enbart) 101 9. Uppgift saknas
VAR 451 MJÖLK: KOKONT, SEMIN 407 Loc 759 width 1 MD=9 Mjölkproduktion 407 Är Du med i kokontrollen och semin? 83 1. Kokontroll och semin 4 2. Enbart kokontrollen 10 3. Enbart semin 12 5. Nej 326 9. Uppgift saknas
VAR 452 MJÖLK: AVKASTNING 408 Loc 760 width 3 MD=999 408 <Mjölkproduktion> Vad var Din genomsnittsavkastning i fjol i kg smörfett? 180. 180 kg . . 373. 373 kg 341 999. Uppgift saknas Valid-n=94 Min=180 Max=373 Mean=299.9 St.Dev=39.8
VAR 453 MJÖLK: ANALYS GROVF 409 Loc 763 width 1 MD=9 409 <Mjölkproduktion> Gör Du analyser på grovfodrets näringsinnehåll? 81 1. Ja 28 5. Nej 326 9. Uppgift saknas
VAR 454 MJÖLK: PLAN UTFODR 410 Loc 764 width 1 MD=9 410 <Mjölkproduktion> Om Du planerar utfodringen, hur gör Du? 30 1. Planerar bara i grova drag 49 2. Följer datafoderlistan 27 3. Gör foderstat på annat sätt 3 4. Kombination 2+3 326 9. Uppgift saknas
VAR 455 MJÖLK: ÖVERSLAG K-I 411 Loc 765 width 1 MD=9 411 <Mjölkproduktion> Gör Du ibland överslagsberäkningar av kostnader och intäkter i mjölkproduktionen? Om ja - hur ofta? 16 1. Ja, varje månad 35 2. Ja, några gånger per år 11 3. Ja, varje dag 18 4. Ja, har gjort det någon gång 28 5. Nej, har aldrig gjort det 327 9. Uppgift saknas
VAR 456 MJÖLK: KOMMENTAR 412 Loc 766 width 1 MD=9 412 <Mjölkproduktion> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 457 KALV: LEVERANSÅLDER 413 Loc 767 width 2 MD=99 Mellankalvsproduktion 413 Hur gamla är kalvarna i genomsnitt när Du levererar dem? 06. 6 månader . . 09. 9 månader 432 99. Uppgift saknas Valid-n=3 Min=6 Max=9 Mean=7.0 St.Dev=1.7
VAR 458 KALV: SLAKTVIKT 414 Loc 769 width 3 MD=999 414 <Mellankalvsproduktion> Vad är deras genomsnittliga slaktvikt? 129. 129 kg . . 140. 140 kg 432 999. Uppgift saknas Valid-n=3 Min=129 Max=140 Mean=134.7 St.Dev=5.5
VAR 459 KALV: ÖVERSLAG FODER 415 Loc 772 width 1 MD=9 415 <Mellankalvsproduktion> Gör Du någon gång en överslagsberäkning av foderåtgången i produktionen? Om ja - hur ofta? 0 1. Ja, efter varje omgång 2 2. Ja, några gånger per år 1 3. Ja, varje år 0 4. Ja, har gjort det någon gång 0 5. Nej, har aldrig gjort det 432 9. Uppgift saknas
VAR 460 KALV: ÖVERSLAG K-I 416 Loc 773 width 1 MD=9 416 <Mellankalvsproduktion> Gör Du ibland överslagsberäkningar av kostnader och intäkter av mellankalvs-produktionen? Om ja - hur ofta? 0 1. Ja, efter varje omgång 2 2. Ja, några gånger per år 1 3. Ja, varje år 0 4. Ja, har gjort det någon gång 0 5. Nej, har aldrig gjort det 432 9. Uppgift saknas
VAR 461 KALV: KOMMENTAR 417 Loc 774 width 1 MD=9 417 <Mellankalvsproduktion> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 462 UNGNÖT: LEVERANSÅLD 418 Loc 775 width 2 MD GE 99 Ungnöt/gödtjur 418 Hur gamla är djuren i genomsnitt när Du levererar dem? 12. 12 mån . . 30. 30 mån 398 99. Uppgift saknas Valid-n=37 Min=12 Max=30 Mean=19.4 St.Dev=3.5
VAR 463 UNGNÖT: SLAKTVIKT 419 Loc 777 width 3 MD=999 419 <Ungnöt/gödtjur> Vad är deras genomsnittliga slaktvikt? 150. 150 kg . . 380. 380 kg 402 999. Uppgift saknas Valid-n=33 Min=150 Max=380 Mean=288.0 St.Dev=47.0
VAR 464 UNGNÖT: KRAFTFODER 420 Loc 780 width 1 MD=9 <Ungnöt/gödtjur> Vilka fodermedel använder Du i uppfödningen? 420 Kraftfoder 30 1. Markerat 8 5. Ej markerat 397 9. Uppgift saknas
VAR 465 UNGNÖT: HÖ/ENSILAGE 421 Loc 781 width 1 MD=9 421 <Fodermedel i uppfödning av ungnöt/gödtjur> Hö/ensilage 37 1. Markerat 1 5. Ej markerat 397 9. Uppgift saknas
VAR 466 UNGNÖT: BETE 422 Loc 782 width 1 MD=9 422 <Fodermedel i uppfödning av ungnöt/gödtjur> Bete 23 1. Markerat 15 5. Ej markerat 397 9. Uppgift saknas
VAR 467 UNGNÖT: BIPRODUKTER 423 Loc 783 width 1 MD=9 423 <Fodermedel i uppfödning av ungnöt/gödtjur> Biprodukter 7 1. Markerat 31 5. Ej markerat 397 9. Uppgift saknas
VAR 468 UNGNÖT: ANDRA FODER 424 Loc 784 width 1 MD=9 424 <Fodermedel i uppfödning av ungnöt/gödtjur> Andra fodermedel 11 1. Markerat 27 5. Ej markerat 397 9. Uppgift saknas
VAR 469 UNGNÖT: ÖVERSL FODER 425 Loc 785 width 1 MD=9 425 <Ungnöt/gödtjur> Gör Du någon gång en överslagsberäkning av foderåtgången i produktionen? Om ja - hur ofta? 11 1. Ja, minst en gång/år 4 2. Ja, har gjort det någon gång 23 5. Nej, har aldrig gjort det 397 9. Uppgift saknas
VAR 470 UNGNÖT: ÖVERSLAG KI 426 Loc 786 width 1 MD=9 426 <Ungnöt/gödtjur> Gör Du ibland överlagsberäkningar av kostnader och intäkter av ungnöt/gödtjurs-produktionen? Om ja - hur ofta? 19 1. Ja, minst en gång/år 9 2. Ja, har gjort det någon gång 10 5. Nej, har aldrig gjort det 397 9. Uppgift saknas
VAR 471 UNGNÖT: KOMMENTAR 427 Loc 787 width 1 MD=9 427 <Ungnöt/gödtjur> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 472 KÖTTKOR: LEVERANSÅLD 428 Loc 788 width 2 MD=99 Köttkor 428 Hur gamla är kalvarna/ungdjuren i genomsnitt när de levereras? 07. 7 mån . . 40. 40 mån 415 99. Uppgift saknas Valid-n=20 Min=7 Max=40 Mean=18.1 St.Dev=7.5
VAR 473 KÖTTKOR: SLAKTVIKT 429 Loc 790 width 3 MD=999 429 <Köttkor> Vad är deras slaktvikt? 240. 240 kg . . 380. 380 kg 419 999. Uppgift saknas Valid-n=16 Min=240 Max=380 Mean=306.6 St.Dev=43.7
VAR 474 KÖTTKOR: ÖVERS FODER 430 Loc 793 width 1 MD=9 430 <Köttkor> Gör Du någon gång en överslagsberäkning av foderåtgången i produktionen? Om ja - hur ofta? 7 1. Ja, minst en gång/år 2 3. Ja, har gjort det någon gång 17 5. Nej, har aldrig gjort det 409 9. Uppgift saknas
VAR 475 KÖTTKOR: ÖVERSLAG KI 431 Loc 794 width 1 MD=9 431 <Köttkor> Gör Du ibland överslagsberäkningar av kostnader och intäkter av köttko-produktionen? Om ja - hur ofta? 8 1. Ja, minst en gång/år 3 3. Ja, har gjort det någon gång 15 5. Nej, har aldrig gjort det 409 9. Uppgift saknas
VAR 476 KÖTTKOR: KOMMENTARER 432 Loc 795 width 1 MD=9 432 <Köttkor> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 477 SMÅGRIS: PER SUGGA 433 Loc 796 width 2 MD=99 Smågrisproduktion 433 Hur många smågrisar får Du per sugga och år? 10. 10 smågrisar . . 22. 22 smågrisar 401 99. Uppgift saknas Valid-n=34 Min=10 Max=22 Mean=18.9 St.Dev=2.4
VAR 478 SMÅGRIS: ÖVERS FODER 434 Loc 798 width 1 MD=9 434 <Smågrisar> Gör Du någon gång en överslagsberäkning av foderåtgången i produktionen? Om ja - hur ofta? 2 1. Ja, efter varje omgång 13 2. Ja, några gånger per är 5 3. Ja, varje år 1 4. Ja, har gjort det någon gång 13 5. Nej, har aldrig gjort det 401 9. Uppgift saknas
VAR 479 SMÅGRIS: MET ÖVERSL 435 Loc 799 width 1 MD=9 435 <Smågrisar - överslagsberäkning av foderåtgång> Hur då? 435 9. Uppgift saknas
VAR 480 SMÅGRIS: ÖVERSLAG KI 436 Loc 800 width 1 MD=9 436 <Smågrisar> Gör Du ibland överslagsberäkningar av kostnader och intäkter av smågrisproduktionen? Om ja - hur ofta? 3 1. Ja, efter varje omgång 14 2. Ja, några gånger per är 7 3. Ja, varje år 2 4. Ja, har gjort det någon gång 9 5. Nej, har aldrig gjort det 400 9. Uppgift saknas
VAR 481 SMÅGRIS: REKR SUGGOR 437 Loc 801 width 1 MD=9 437 <Smågrisar> Hur rekryterar Du huvudsakligen modersuggorna? 9 1. Huvudsakligen egen rekrytering 17 2. Huvudsakligen via förmedling 8 3. Huvudsakligen från viss besättning 1 4. Kombination 2+3 400 9. Uppgift saknas
VAR 482 SMÅGRIS: KRAV REKRYT 438 Loc 802 width 1 MD=9 438 Har Du några särskilda krav på rekryteringen? I så fall - vilka? 25 1. Ja 10 5. Nej 400 9. Uppgift saknas
VAR 483 SMÅGRIS: KOMMENTAR 439 Loc 803 width 1 MD=9 439 <Smågrisar> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 484 SLSVIN: ÖVERSL FODER 440 Loc 804 width 1 MD=9 Slaktsvinsproduktion 440 Gör Du någon gång en överslagsberäkning av foderåtgången i produktionen? Om ja - hur ofta? 9 1. Ja, efter varje omgång 4 2. Ja, några gånger per år 1 3. Ja, varje år 1 4. Ja, har gjort det någon gång 5 5. Nej, har aldrig gjort det 415 9. Uppgift saknas
VAR 485 SLAKTSVIN: ÖVERSL KI 441 Loc 805 width 1 MD=9 441 <Slaktsvinsproduktion> Gör Du ibland överslagsberäkningar av kostnader och intäkter av slaktsvins-produktionen? Om ja - hur ofta? 8 1. Ja, efter varje omgång 6 2. Ja, några gånger per år 1 3. Ja, varje år 1 4. Ja, har gjort det någon gång 4 5. Nej, har aldrig gjort det 415 9. Uppgift saknas
VAR 486 SLAKTSVIN: DÖDLIGHET 442 Loc 806 width 2 MD=99 442 Var brukar dödligheten ligga ungefär i procent av antalet insatta djur? 4 10. 1 procent 4 15. 1,5 procent 7 20. 2 procent 1 25. 2,5 procent 2 30. 3 procent 417 99. Uppgift saknas
VAR 487 SLAKTSVIN: KÖTTPROC 443 Loc 808 width 2 MD=99 443 <Slaktsvinsproduktion> Var brukar köttprocenten ligga ungefär för de levererade grisarna? 57. 57 procent . . 70. 70 procent 415 99. Uppgift saknas Kod: 57 58 59 60 61 62 70 99 Frek: 1 1 8 7 1 1 1 415
VAR 488 SLAKTSVIN: KOMMENTAR 444 Loc 810 width 1 MD=9 444 <Slaktsvinsproduktion> Kommentarer 435 9. Uppgift saknas
VAR 489 REGELBUNDEN AVBYTARE 445 Loc 811 width 1 MD=9 Frågor till alla med djur 445 Har Du regelbunden avbytare (utanför hushållet)? 46 1. Är med i avbytarverksamheten 29 2. Andra möjligheter utanför hushållet 173 5. Nej 187 9. Uppgift saknas
VAR 490 AVBYTARE VID SJUKDOM 446 Loc 812 width 1 MD=9 446 Om den eller de som vanligen tar hand om djuren plötsligt blev sjuk. Hur pass svårt skulle det vara att hitta någon som kan ta hand om djuren? 21 1. Mycket svårt 60 2. Ganska svårt 93 3. Ganska lätt 67 4. Mycket lätt 4 8. Vet ej 190 9. Uppgift saknas
VAR 491 DJURSKYDDSLAG 447 Loc 813 width 1 MD=9 447 Innebär djurskyddslagen att Dina stallar borde förändras? Om ja - hur pass stora förändringar gäller det? 19 1. Mycket stora förändringar 36 2. Ganska stora förändringar 18 3. Ganska små förändringar 15 4. Mycket små förändringar 144 5. Inga förändringar 14 8. Vet ej 189 9. Uppgift saknas
VAR 492 VÄXTODLINGSPLAN 448 Loc 814 width 1 MD=9 Växtodlingen 448 Brukar Du göra växtodlingsplan eller gödslingsplan, i så fall - hur ofta? 174 1. Gör plan varje år 57 3. Gör plan mera sällan 105 5. Har aldrig gjort plan 99 9. Uppgift saknas
VAR 493 MARKKARTERING 449 Loc 815 width 1 MD=9 449 Om Du markkarterat, när gjorde Du det senast? 110 1. Har aldrig markkarterat 45 2. Har markkarterat en gång för mer än tio år sedan 64 3. Har markkarterat för mellan fem och tio år sedan 63 4. Har markkarterat inom de senaste fem åren 55 5. Linjekarterar 98 9. Uppgift saknas
VAR 494 ACCEPTABEL KORNSKÖRD 450 Loc 816 width 2 MD= 9 450 Vad räknar Du som en acceptabel kornskörd på Din gård? 15. 15 dt/ha . . 80. 80 dt/ha 159 09. Uppgift saknas Valid-n=276 Min=15 Max=80 Mean=45.2 St.Dev=14.1
VAR 495 GÖDSELGIVOR KG N/HA 451 Loc 818 width 3 MD=999 Hur mycket kväve per hektar lägger Du vanligen sammanlagt på korn utan insådd? - med handelsgödsel - med stallgödsel - med urin 451 Totalt 6 000. 0 N/ha 007. 7 N/ha . . 200. 200 N/ha 177 999. Uppgift saknas Valid-n=258 Min=0 Max=200 Mean=88.2 St.Dev=31.2
VAR 496 HANDELSGÖDSELGIVOR 452 Loc 821 width 1 MD=9 452 Har Dina handelsgödselgivor ökat eller minskat de senaste fem åren? 2 1. Ökat avsevärt 33 2. Ökat något 137 3. I stort sett oförändrade 110 4. Minskat något 49 5. Minskat avsevärt 104 9. Uppgift saknas
VAR 497 ANLEDN FÖRÄNDRING 453 Loc 822 width 1 MD=9 453 <Förändrad användning av handelsgödselgivor> Vad är det för omständigheter som ledde till förändringen? 435 9. Uppgift saknas
VAR 498 BEKÄMPNMEDEL STRÅSÄD 454 Loc 823 width 1 MD=9 454 Använder Du normalt kemiska bekämpningsmedel i stråsäden? 224 1. Ja 102 5. Nej, inga alls 109 9. Uppgift saknas
VAR 499 OGRÄSMEDEL 455 Loc 824 width 1 MD=9 <Kemiska bekämpningsmedel i stråsäden> Om ja - vilka? 455 Ogräsmedel 223 1. Ja 1 5. Nej 211 9. Uppgift saknas
VAR 500 SVAMPMEDEL 456 Loc 825 width 1 MD=9 456 <Använder kemiska bekämpningsmedel i stråsäden> Svampmedel 131 1. Ja 93 5. Nej 211 9. Uppgift saknas
VAR 501 INSEKTSMEDEL 457 Loc 826 width 1 MD=9 457 <Använder kemiska bekämpningsmedel i stråsäden> Insektsmedel 141 1. Ja 83 5. Nej 211 9. Uppgift saknas
VAR 502 ANVÄNDN OGRÄSMEDEL 458 Loc 827 width 1 MD=9 Förändringar i bekämpningsmedelsanvändning (Fråga alla utom de som övergått till ekologisk odling före 1985.) Om man bortser från övergången till lågdosmedel - har Din användning av de olika bekämpningsmedlen ökat eller minskat de senaste fem åren? 458 Ogräsmedel. 5 1. Ökat 196 3. Oförändrat i stort sett 126 5. Minskat 108 9. Uppgift saknas
VAR 503 ANVÄNDN SVAMPMEDEL 459 Loc 828 width 1 MD=9 459 <Förändrad användning av bekämpningsmedel> Svampmedel 8 1. Ökat 251 3. Oförändrat i stort sett 66 5. Minskat 110 9. Uppgift saknas
VAR 504 ANVÄNDN INSEKTSMEDEL 460 Loc 829 width 1 MD=9 460 <Förändrad användning av bekämpningsmedel> Insektsmedel. 3 1. Ökat 267 3. Oförändrat i stort sett 56 5. Minskat 109 9. Uppgift saknas
VAR 505 ANL ÄNDRA BEKMEDANV 461 Loc 830 width 1 MD=9 461 Vad var det för omständigheter som ledde till dessa förändringar? 435 9. Uppgift saknas
VAR 506 ALTERNODLINGSPRINCIP 462 Loc 831 width 1 MD=9 Alternativ/ekologisk odling: 462 Brukaren odlar enligt alternativodlingsprinciper? 22 1. Ja 11 3. Delvis 307 5. Nej 95 9. Uppgift saknas
VAR 507 OMLÄGGNINGSÅR ALTODL 463 Loc 832 width 2 MD=99 Alternativodlare 463 Omläggningen började år: 62. 1962 . . 90. 1990 403 99. Uppgift saknas Kod: 62 72 75 78 80 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 4 3 1 5 2 4 Kod: 90 99 Frek: 2 403
VAR 508 ORSAK OMLÄGGN ALTODL 464 Loc 834 width 1 464 Vilka avgöranden låg bakom att Du la om? 435 9. Uppgift saknas
VAR 509 EKOL ODLING TÄNKBAR 465 Loc 835 width 1 MD=9 Om ej alternativodlare: 465 Kan Du tänka Dig att börja med alternativ/ekologisk odling? 140 1. Ja 163 5. Nej 4 8. Vet ej 128 9. Uppgift saknas
VAR 510 BEDÖMN ALTERNODLING 466 Loc 836 width 1 MD=9 466 Vilka omständigheter ligger bakom Din bedömning? 435 9. Uppgift saknas
VAR 511 KONT LANTBRUKSRÅDGIV 467 Loc 837 width 1 MD=9 Kontakt med rådgivning: 467 Har Du haft kontakt med någon lantbruksrådgivare de senaste två åren? 190 1. Ja 159 5. Nej 86 9. Uppgift saknas
VAR 512 ANLEDN RÅDGIVARE 468 Loc 838 width 1 MD=9 468 Om ja - i vilket/vilka sammanhang och vad gällde det? Hur ofta? 435 9. Uppgift saknas
VAR 513 BEHÅLLN KONT RÅDGIV 469 Loc 839 width 1 MD=9 469 Vad har behållningen av de kontakterna varit för Dig? 435 9. Uppgift saknas
VAR 514 SAMVERKAN MASKINER 470 Loc 840 width 1 MD=9 Samarbete med andra lantbrukare för att driva jord- och skogsbruket: 470 Samverkar Du på något sätt med andra lantbrukare om maskiner? 245 1. Ja 104 5. Nej 86 9. Uppgift saknas
VAR 515 OMFÅNG MASKINSAMVERK 471 Loc 841 width 1 MD=9 471 Vad gäller denna samverkan och i vilket omfång och på vilket sätt sker den? 435 9. Uppgift saknas
VAR 516 ANNAN SAMVERKAN 472 Loc 842 width 1 MD=9 472 Samarbetar Du på något annat sätt med andra lantbrukare? Hur då? 435 9. Uppgift saknas
VAR 517 KOMMENTAR SAMVERKAN 473 Loc 843 width 1 MD=9 473 Kommentar om samverkan/samarbete 435 9. Uppgift saknas
VAR 518 FÖRETAGETS OMSÄTTN 474 Loc 844 width 7 MD=9999999 Jordbruksföretagets ekonomi och finansiering 474 Hur stor är jordbruksföretagets omsättning (Bruttoförsäljning)? 101 9999999. Uppgift saknas Valid-n=334 Min=0 Max=7e+06 Mean=782620.4 St.Dev=928986.8
VAR 519 RÄNTOR, AMORTERING 475 Loc 851 width 7 MD=9999999 475 Ungefär hur stora utbetalningar gjorde Du i fjol för räntor och amorteringar? 97 9999999. Uppgift saknas Valid-n=338 Min=0 Max=1.3e+06 Mean=113268.0 St.Dev=141543.0
VAR 520 SKULDBÖRDANS TYNGD 476 Loc 858 width 1 MD=9 476 I vilken mån upplever Du skuldbördan Du har idag som pressande? 44 1. Mycket pressande 97 2. Ganska pressande 112 3. Inte särskilt pressande 79 4. Inte alls pressande 103 9. Uppgift saknas
VAR 521 INVESTERINGSTAKT 477 Loc 859 width 1 MD=9 477 Tycker Du att Du underhåller och investerar i en takt som gör att företagets nivå bibehålls eller har den höjts/sjunkit under de senaste fem åren? 116 1. Har höjt företagets nivå 123 2. Har bibehållit företagets nivå 81 3. Har urholkat företaget något 26 4. Har urholkat företaget mycket 2 8. Vet ej 87 9. Uppgift saknas
VAR 522 INVESTERING 1 478 Loc 860 width 1 MD=9 Vilka är de tre största investeringarna de senaste fem åren? Vad gällde de? Ungefär hur mycket gällde de? 478 Investering 1 - För vad? 435 9. Uppgift saknas
VAR 523 INVESTERINGSBELOPP 1 479 Loc 861 width 7 MD=9999999 479 Investering 1 - Hur mycket? 96 9999999. Uppgift saknas Valid-n=339 Min=0 Max=5.4e+06 Mean=305347.2 St.Dev=496692.7
VAR 524 INVESTERING 2 480 Loc 868 width 1 MD=9 480 Investering 2 - För vad? 435 9. Uppgift saknas
VAR 525 INVESTERINGSBELOPP 2 481 Loc 869 width 7 MD=9999999 481 Investering 2 - Hur mycket? 108 9999999. Uppgift saknas Valid-n=327 Min=0 Max=1.65e+06 Mean=135666.1 St.Dev=188196.8
VAR 526 INVESTERING 3 482 Loc 876 width 1 MD=9 482 Investering 3 - För vad? 435 9. Uppgift saknas
VAR 527 INVESTERINGSBELOPP 3 483 Loc 877 width 7 MD=9999999 483 Investering 3 - Hur mycket? 126 9999999. Uppgift saknas Valid-n=309 Min=0 Max=650000 Mean=79433.2 St.Dev=103725.7
VAR 528 NYA INVESTERINGSLÅN 484 Loc 884 width 7 MD=9999999 484 Har Du tagit några nya lån för att investera de senaste fem åren? Hur mycket? (Ej driftskrediter) 89 9999999. Uppgift saknas Valid-n=346 Min=0 Max=5.4e+06 Mean=190627.6 St.Dev=467939.8
VAR 529 STATLIGA BIDRAG 485 Loc 891 width 1 MD=9 485 I vilken grad bidrog statliga bidrag till företagets ekonomi i fjol? 60 1. I mycket hög grad 121 2. I ganska hög grad 90 3. I ganska liten grad 47 4. I mycket liten grad 32 5. Inte alls 85 9. Uppgift saknas
VAR 530 SÄRSKILT VIKT BIDRAG 486 Loc 892 width 1 MD=9 486 Vilka bidrag var särskilt viktiga? 435 9. Uppgift saknas
VAR 531 SKOGENS EK BETYDELSE 487 Loc 893 width 1 MD=9 487 Vilken sorts roll spelar skogen i företagets ekonomi? 435 9. Uppgift saknas
VAR 532 FÖRETAGETS RESULTAT 488 Loc 894 width 1 MD=9 488 I vilken mån går företaget ihop? 165 1. Ger överskott till privat konsumtion 109 3. Går jämt ihop (dvs täcker kapital-, drifts- och underhållskostnader) 76 5. Går med förlust 85 9. Uppgift saknas
VAR 533 FRAMTIDSUTSIKT 5 ÅR 489 Loc 895 width 1 MD=9 489 Hur ser Du på Dina möjligheter att vara kvar på gården de närmaste fem åren? 268 1. Goda möjligheter 69 2. Osäkra möjligheter 4 3. Dåliga möjligheter 3 4. Kommer att upphöra inom 5 år pga ekonomin 4 5. Kommer att upphöra inom 5 år pga andra skäl 2 8. Vet ej 85 9. Uppgift saknas
VAR 534 SKÖTER BOKFÖRINGEN 490 Loc 896 width 3 MD=999 490 Vem sköter jordbruksföretagets bokföring? 135 001. Sköter bokföringen själv 62 002. Makan sköter bokföringen 45 003. LRF-konsult 55 004. Annan hjälp 3 005. Maken sköter bokföringen 12 012. Kombination 1+2 12 013. Kombination 1+3 9 014. Kombination 1+4 7 023. Kombination 2+3 5 024. Kombination 2+4 1 034. Kombination 3+4 1 045. Kombination 4+5 2 123. Kombination 1+2+3 86 999. Uppgift saknas
VAR 535 DEKLARERAR 491 Loc 899 width 2 MD=99 491 Vem gör deklarationen? 38 01. Gör deklarationen själv 7 02. Make/maka gör deklarationen 158 03. LRF-konsult 138 04. Annan hjälp 3 13. Kombination 1+3 4 14. Kombination 1+4 1 23. Kombination 2+3 86 99. Uppgift saknas
VAR 536 EKONOMISK RÅDGIVNING 492 Loc 901 width 3 MD=999 492 Har Du under de senaste fem åren någon gång fått hjälp med att analysera eller planera jordbruksföretagets ekonomi? I så fall - av vem? 239 001. Nej 56 002. LRF-konsult 10 003. Hushållningssällskapet 10 004. Lantbruksnämnd 30 005. Annan hjälp 1 023. Kombination 2+3 2 025. Kombination 2+5 1 235. Kombination 2+3+5 86 999. Uppgift saknas
VAR 537 OMRÅDE EKON RÅDGIVN 493 Loc 904 width 1 MD=9 493 Vad gällde det? 435 9. Uppgift saknas
VAR 538 HINK: FÖRS FÖRENRÖR 494 Loc 905 width 1 MD=9 Hushållets inkomster Sammanfattningsvis, från vilka olika håll kommer hela hushållets inkomster idag? 494 Försäljning av jordbruksproduktion till föreningsrörelsen eller privat handel. 265 1. Markerat 85 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 539 HINK: LOK FÖRSÄLJN 495 Loc 906 width 1 MD=9 495 <Hushållets inkomstkällor> Egen lokal försäljning till konsumenter och detaljhandel (ej förädlade) 49 1. Markerat 301 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 540 HINK: FÖRS FÖRÄDL PR 496 Loc 907 width 1 MD=9 496 <Hushållets inkomstkällor> Försäljning av produkter, förädlade i företaget. 39 1. Markerat 311 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 541 HINK: FÖRS SKOGSRÅV 497 Loc 908 width 1 MD=9 497 <Hushållets inkomstkällor> Försäljning av skogsråvara/rotposter 111 1. Markerat 239 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 542 HINK: ANNAT I EG FTG 498 Loc 909 width 1 MD=9 498 <Hushållets inkomstkällor> Inkomst från annat i eget företag 112 1. Markerat 238 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 543 HINK: INK ANSTÄLLN 499 Loc 910 width 1 MD=9 499 <Hushållets inkomstkällor> Inkomst av anställning 230 1. Markerat 120 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 544 HINK: JORDBR BIDRAG 500 Loc 911 width 1 MD=9 500 <Hushållets inkomstkällor> Bidrag kopplade till jordbruksproduktionen 235 1. Markerat 115 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 545 HINK: PENSION 501 Loc 912 width 1 MD=9 501 <Hushållets inkomstkällor> Pension 36 1. Markerat 314 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 546 HINK: BARNBIDRAG 502 Loc 913 width 1 MD=9 502 <Hushållets inkomstkällor> Barnbidrag 190 1. Markerat 160 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 547 HINK: FÖRÄLDRAPEN 503 Loc 914 width 1 MD=9 503 <Hushållets inkomstkällor> Föräldrapenning 31 1. Markerat 319 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 548 HINK: ARBETSLÖSHETSB 504 Loc 915 width 1 MD=9 504 <Hushållets inkomstkällor> Arbetslöshetsbidrag 8 1. Markerat 342 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 549 HINK: SJUKPENNING 505 Loc 916 width 1 MD=9 505 <Hushållets inkomstkällor> Sjukpenning 46 1. Markerat 292 5. Ej markerat 97 9. Uppgift saknas
VAR 550 HINK: ANDR ALLM BIDR 506 Loc 917 width 1 MD=9 506 <Hushållets inkomstkällor> Andra allmänna bidrag 57 1. Markerat 293 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 551 HINK: ANDRA KÄLLOR 507 Loc 918 width 1 MD=9 507 <Hushållets inkomstkällor> Andra källor 34 1. Markerat 316 5. Ej markerat 85 9. Uppgift saknas
VAR 552 VIKT INKOMSTKÄLLA 1 508 Loc 919 width 2 MD=99 Vilka är de tre viktigaste inkomstkällorna idag för hushållet? (Ange både i ovanstående koder och vad eventuell verksamhet gäller.) 508 Viktigaste inkomstkällan, 1 144 01. Försäljning av jordbruksproduktion till föreningsrörelsen eller privat handel 3 02. Egen lokal försäljning till konsumenter och detaljhandel (ej förädlade) 3 03. Försäljning av produkter, förädlade i företaget 11 04. Försäljning av skogsråvara/rotposter 15 05. Inkomst från annat i eget företag 154 06. Inkomst av anställning 3 07. Bidrag kopplade till jordbruksproduktionen 4 08. Pension 3 09. Barnbidrag 3 10. Föräldrapenning 2 11. Arbetslöshetsbidrag 1 12. Sjukpenning 0 13. Andra allmänna bidrag 3 14. Andra källor 1 88. Vet ej 85 99. Uppgift saknas
VAR 553 VIKT INKOMSTKÄLLA 2 509 Loc 921 width 2 MD=99 509 <De tre viktigaste inkomstkällorna> Viktigaste inkomstkällan, 2 80 01. Försäljning av jordbruksproduktion till föreningsrörelsen eller privat handel 9 02. Egen lokal försäljning till konsumenter och detaljhandel (ej förädlade) 4 03. Försäljning av produkter, förädlade i företaget 21 04. Försäljning av skogsråvara/rotposter 25 05. Inkomst från annat i eget företag 53 06. Inkomst av anställning 52 07. Bidrag kopplade till jordbruksproduktionen 15 08. Pension 32 09. Barnbidrag 10 10. Föräldrapenning 3 11. Arbetslöshetsbidrag 8 12. Sjukpenning 5 13. Andra allmänna bidrag 14 14. Andra källor 1 88. Vet ej 103 99. Uppgift saknas
VAR 554 VIKT INKOMSTKÄLLA 3 510 Loc 923 width 2 MD=99 510 <De tre viktigaste inkomstkällorna> Viktigaste inkomstkällan, 3 41 01. Försäljning av jordbruksproduktion till föreningsrörelsen eller privat handel 8 02. Egen lokal försäljning till konsumenter och detaljhandel (ej förädlade) 8 03. Försäljning av produkter, förädlade i företaget 31 04. Försäljning av skogsråvara/rotposter 29 05. Inkomst från annat i eget företag 14 06. Inkomst av anställning 64 07. Bidrag kopplade till jordbruksproduktionen 8 08. Pension 39 09. Barnbidrag 6 10. Föräldrapenning 1 11. Arbetslöshetsbidrag 11 12. Sjukpenning 9 13. Andra allmänna bidrag 15 14. Andra källor 12 88. Vet ej 139 99. Uppgift saknas
VAR 555 FRAMT INKOMSTKÄLLA 1 511 Loc 925 width 2 MD=99 Vilka tror Du att de tre viktigaste inkomstkällorna för hushållet blir om fem år? (Ange kod och eventuell verksamhet.) 511 Viktigaste inkomstkällan om fem år, 1 120 01. Försäljning av jordbruksproduktion till föreningsrörelsen eller privat handel 6 02. Egen lokal försäljning till konsumenter och detaljhandel (ej förädlade) 5 03. Försäljning av produkter, förädlade i företaget 6 04. Försäljning av skogsråvara/rotposter 22 05. Inkomst från annat i eget företag 151 06. Inkomst av anställning 2 07. Bidrag kopplade till jordbruksproduktionen 25 08. Pension 1 09. Barnbidrag 0 10. Föräldrapenning 0 11. Arbetslöshetsbidrag 0 12. Sjukpenning 0 13. Andra allmänna bidrag 4 14. Andra källor 8 88. Vet ej 85 99. Uppgift saknas
VAR 556 FRAMT INKOMSTKÄLLA 2 512 Loc 927 width 2 MD=99 512 Viktigaste inkomstkällan om fem år, 2 87 01. Försäljning av jordbruksproduktion till föreningsrörelsen eller privat handel 13 02. Egen lokal försäljning till konsumenter och detaljhandel (ej förädlade) 6 03. Försäljning av produkter, förädlade i företaget 36 04. Försäljning av skogsråvara/rotposter 31 05. Inkomst från annat i eget företag 56 06. Inkomst av anställning 17 07. Bidrag kopplade till jordbruksproduktionen 12 08. Pension 18 09. Barnbidrag 0 10. Föräldrapenning 0 11. Arbetslöshetsbidrag 3 12. Sjukpenning 3 13. Andra allmänna bidrag 16 14. Andra källor 26 88. Vet ej 111 99. Uppgift saknas
VAR 557 FRAMT INKOMSTKÄLLA 3 513 Loc 929 width 2 MD=99 513 Viktigaste inkomstkällan om fem år, 3 41 01. Försäljning av jordbruksproduktion till föreningsrörelsen eller privat handel 5 02. Egen lokal försäljning till konsumenter och detaljhandel (ej förädlade) 8 03. Försäljning av produkter, förädlade i företaget 24 04. Försäljning av skogsråvara/rotposter 22 05. Inkomst från annat i eget företag 12 06. Inkomst av anställning 41 07. Bidrag kopplade till jordbruksproduktionen 7 08. Pension 49 09. Barnbidrag 0 10. Föräldrapenning 0 11. Arbetslöshetsbidrag 6 12. Sjukpenning 2 13. Andra allmänna bidrag 13 14. Andra källor 60 88. Vet ej 145 99. Uppgift saknas
VAR 558 FÖRÄNDR HUSHÅLLSEKON 514 Loc 931 width 1 MD=9 514 Hur har hushållets ekonomi förändrats de senaste fem åren? 14 1. Blivit mycket bättre 67 2. Blivit något bättre 161 3. Ingen förändring 93 4. Blivit något sämre 11 5. Blivit mycket sämre 2 8. Vet ej 87 9. Uppgift saknas
VAR 559 ORSAK FÖRÄNDRAD EKON 515 Loc 932 width 1 MD=9 515 Vad beror det på? 435 9. Uppgift saknas
VAR 560 AVSTÅ KONSUMTION 516 Loc 933 width 1 MD=9 516 Har Du under det senaste året av ekonomiska skäl tvingats avstå från viss konsumtion Du gärna önskat? 137 1. Ja 213 5. Nej 85 9. Uppgift saknas
VAR 561 EX AVSTÅDD KONS 517 Loc 934 width 1 MD=9 517 <Tvingats avstå från viss konsumtion> Om ja, ge ett exempel på vad det gällde. 435 9. Uppgift saknas
VAR 562 KOMMUNNUMMER STRATUM Loc 935 width 3 Kommunnummer till stratum 23 111. Skurup 1 24 112. Skurup 2 17 113. Skurup 3 30 121. Trelleborg 1 27 122. Trelleborg 2 26 123. Trelleborg 3 26 211. Skara 1 29 212. Skara 2 21 213. Skara 3 26 221. Skövde 1 28 222. Skövde 2 26 223. Skövde 3 19 311. Kramfors 1 25 312. Kramfors 2 16 313. Kramfors 3 21 321. Sollefteå 1 29 322. Sollefteå 2 22 323. Sollefteå 3
VAR 563 NYVIKT Loc 938 width 4 2 decimal places Nyvikt Valid-n=435 Min=1.06 Max=15.32 Mean=5.6 St.Dev=4.0
VAR 564 FILTER ALLA INTERVJUADE Loc 942 width 1 Filter - Alla intervjuade 85 0. Ej intervjuad 350 1. Intervjuad
VAR 565 FILTER KVINNA I HUSHÅLL Loc 943 width 1 Filter - Kvinna ingår i hushållet 142 0. Kvinna ingår ej i hushållet/Uppgift saknas 293 1. Kvinna ingår i hushållet
VAR 566 KOMMUNGRUPP Loc 944 width 1 MD=9 Kommungrupp 145 1. Skåne 156 2. Västergötland 132 3. Ångermanland 2 9. Uppgift saknas
VAR 567 GÅRDSTYP MED ENMANSBRUK Loc 945 width 1 MD=9 Gårdstyper med enmansbruk 112 1. Deltidsbruk 40 2. Ensambruk 76 3. Familjebruk beroende av utomgårdsintäkter 65 4. Egentligt familjebruk 19 5. Storbruk 34 6. Transfereringsbruk 0 7. Flerfamiljsbruk 4 8. Oklassificerbara 85 9. Uppgift saknas