Mediebarometern 1984
                SSD 0610

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
                Maj 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1984 har insamlats av SR/PUB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1984

  Uppgifterna i denna undersökning har, med undantag för TV och
  radio, insamlats under perioden september - november 1984.
  Urvalet är riksomfattande och slumpmässigt, draget från
  registret över totalbefolkningen, och omfattar personer födda
  1905-1975. Intervjuerna utfördes per telefon.

  Uppgifterna om TV och radio är hämtade från de
  publikräkningar som kontinuerligt genomförs vid PUB. Urvalet
  är även här riksomfattande och slumpmässigt, men genom den mer
  utförliga och till olika programkanaler anpassade
  frågetekniken erhålls mer exakta data.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 20 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 35 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 2 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA)
    Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   34  1. Ja, mer än 2 timmar
   82  2. Ja, 1 - 2 timmar
   125  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   65  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1244  5. Nej
  
    5  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0610 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Urval 8 Ålder 9 Kön 10 TV-innehav 11 Intervjudag 12 Utbildning 13 Sysselsättning 14 Hushållets sammansättning: Antal barn 15 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 16 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 17 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 18 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 19 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 20 Lyssnat på grammofon 21 Lyssnat på ljudkassett 22 Tittat på video 23 Läst morgontidning 24 Tid läst morgontidning 25 Läst kvällstidning 26 Tid läst kvällstidning 27 Kvällstidning 28 Läst veckotidning 29 Tid läst veckotidning 30 Läst veckotidning senaste veckan 31 Läst annan tidskrift 32 Tid läst annan tidskrift 33 Läst annan tidskrift senaste veckan 34 Läst bok 35 Tid läst bok 36 Typ av bok 37 Lyssnat på radio 38 Lyssnat på lokalradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0610              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0610


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1984
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 Län 281 01. Stockholms län 41 03. Uppsala län 44 04. Södermanlands län 72 05. Östergötlands län 64 06. Jönköpings län 38 07. Kronobergs län 47 08. Kalmar län 4 09. Gotlands län 35 10. Blekinge län 49 11. Kristianstads län 140 12. Malmöhus län 41 13. Hallands län 133 14. Göteborgs och Bohus län 82 15. Älvsborgs län 51 16. Skaraborgs län 59 17. Värmlands län 54 18. Örebro län 41 19. Västmanlands län 47 20. Kopparbergs län 59 21. Gävleborgs län 49 22. Västernorrlands län 27 23. Jämtlands län 49 24. Västerbottens län 48 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 Kommun 4 0114. Upplands-Väsby 6 0115. Vallentuna 9 0117. Österåker 3 0120. Värmdö 7 0123. Järfälla 2 0125. Ekerö 10 0126. Huddinge 19 0127. Botkyrka 4 0128. Salem 12 0136. Haninge 6 0138. Tyresö 2 0139. Upplands-Bro 12 0160. Täby 6 0162. Danderyd 13 0163. Sollentuna 106 0180. Stockholm 14 0181. Södertälje 5 0182. Nacka 6 0183. Sundbyberg 8 0184. Solna 7 0186. Lidingö 2 0187. Vaxholm 9 0188. Norrtälje 6 0191. Sigtuna 3 0192. Nynäshamn 2 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 2 0360. Tierp 25 0380. Uppsala 9 0381. Enköping 2 0382. Östhammar 2 0428. Vingåker 10 0480. Nyköping 2 0481. Oxelösund 3 0482. Flen 6 0483. Katrineholm 16 0484. Eskilstuna 5 0486. Strängnäs 1 0512. Ydre 1 0513. Kinda 1 0560. Boxholm 3 0561. Åtvidaberg 4 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 17 0580. Linköping 26 0581. Norrköping 1 0582. Söderköping 8 0583. Motala 2 0584. Vadstena 5 0586. Mjölby 1 0617. Gnosjö 5 0662. Gislaved 3 0665. Vaggeryd 20 0680. Jönköping 7 0682. Nässjö 10 0683. Värnamo 1 0684. Sävsjö 6 0685. Vetlanda 6 0686. Eksjö 5 0687. Tranås 1 0760. Uppvidinge 1 0761. Lessebo 2 0763. Tingsryd 6 0764. Alvesta 5 0765. Älmhult 3 0767. Markaryd 14 0780. Växjö 6 0781. Ljungby 1 0840. Mörbylånga 3 0860. Hultsfred 1 0861. Mönsterås 3 0862. Emmaboda 12 0880. Kalmar 4 0881. Nybro 7 0882. Oskarshamn 8 0883. Västervik 5 0884. Vimmerby 3 0885. Borgholm 4 0980. Gotland 2 1060. Olofström 13 1080. Karlskrona 7 1081. Ronneby 8 1082. Karlshamn 5 1083. Sölvesborg 1 1121. Östra Göinge 3 1160. Tomelilla 2 1162. Bromölla 3 1163. Osby 1 1165. Perstorp 5 1166. Klippan 3 1167. Åstorp 1 1168. Båstad 14 1180. Kristianstad 4 1182. Ängelholm 12 1183. Hässleholm 3 1214. Svalöv 3 1230. Staffanstorp 2 1231. Burlöv 3 1233. Vellinge 4 1260. Bjuv 3 1261. Kävlinge 7 1262. Lomma 3 1263. Svedala 3 1264. Skurup 5 1265. Sjöbo 2 1266. Hörby 4 1267. Höör 42 1280. Malmö 13 1281. Lund 6 1282. Landskrona 14 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 7 1285. Eslöv 4 1286. Ystad 7 1287. Trelleborg 2 1315. Hylte 13 1380. Halmstad 4 1381. Laholm 4 1382. Falkenberg 7 1383. Varberg 11 1384. Kungsbacka 9 1401. Härryda 5 1402. Partille 1 1407. Öckerö 4 1415. Stenungsund 2 1421. Orust 3 1427. Sotenäs 2 1430. Munkedal 3 1435. Tanum 75 1480. Göteborg 9 1481. Mölndal 5 1482. Kungälv 5 1484. Lysekil 9 1485. Uddevalla 1 1486. Strömstad 1 1507. Färgelanda 6 1521. Ale 6 1524. Lerum 3 1552. Tranemo 2 1560. Bengtsfors 2 1561. Mellerud 3 1562. Lilla Edet 5 1563. Mark 1 1565. Svenljunga 1 1566. Herrljunga 10 1580. Vänersborg 10 1581. Trollhättan 8 1582. Alingsås 18 1583. Borås 5 1584. Ulricehamn 1 1585. Åmål 1 1602. Grästorp 1 1603. Essunga 3 1622. Mullsjö 3 1623. Habo 2 1637. Karlsborg 3 1643. Gullspång 1 1660. Vara 1 1661. Götene 1 1662. Tibro 2 1663. Töreboda 5 1680. Mariestad 4 1681. Lidköping 3 1682. Skara 8 1683. Skövde 1 1684. Hjo 2 1685. Tidaholm 10 1686. Falköping 3 1715. Kil 3 1730. Eda 2 1737. Torsby 2 1760. Storfors 2 1761. Hammarö 4 1763. Forshaga 1 1764. Grums 2 1765. Årjäng 5 1766. Sunne 17 1780. Karlstad 10 1781. Kristinehamn 3 1782. Filipstad 1 1783. Hagfors 3 1784. Arvika 1 1785. Säffle 3 1860. Laxå 3 1861. Hallsberg 3 1862. Degerfors 3 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 18 1880. Örebro 4 1881. Kumla 4 1882. Askersund 8 1883. Karlskoga 1 1884. Nora 6 1885. Lindesberg 1 1917. Heby 2 1960. Kungsör 3 1961. Hallstahammar 2 1962. Norberg 16 1980. Västerås 8 1981. Sala 3 1982. Fagersta 4 1983. Köping 2 1984. Arboga 1 2021. Vansbro 2 2023. Malung 2 2026. Gagnef 4 2029. Leksand 4 2031. Rättvik 2 2034. Orsa 1 2061. Smedjebacken 3 2062. Mora 6 2080. Falun 6 2081. Borlänge 4 2082. Säter 2 2083. Hedemora 5 2084. Avesta 5 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 2 2104. Hofors 4 2121. Ovanåker 2 2132. Nordanstig 3 2161. Ljusdal 17 2180. Gävle 5 2181. Sandviken 9 2182. Söderhamn 4 2183. Bollnäs 12 2184. Hudiksvall 3 2260. Ånge 2 2262. Timrå 3 2280. Härnösand 17 2281. Sundsvall 6 2282. Kramfors 5 2283. Sollefteå 13 2284. Örnsköldsvik 2 2303. Ragunda 2 2305. Bräcke 1 2309. Krokom 4 2313. Strömsund 1 2321. Åre 1 2326. Berg 5 2361. Härjedalen 11 2380. Östersund 1 2401. Nordmaling 1 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 1 2418. Malå 1 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 2 2460. Vännäs 3 2462. Vilhelmina 18 2480. Umeå 3 2481. Lycksele 16 2482. Skellefteå 1 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 2 2510. Jokkmokk 4 2514. Kalix 4 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 12 2580. Luleå 5 2581. Piteå 8 2582. Boden 2 2583. Haparanda 7 2584. Kiruna
VAR 7 URVAL Loc 19 width 3 Urval 108 125. Paket 125 112 126. Paket 126 111 127. Paket 127 111 128. Paket 128 116 129. Paket 129 110 130. Paket 130 110 201. Paket 201 110 202. Paket 202 112 203. Paket 203 104 204. Paket 204 117 205. Paket 205 110 206. Paket 206 112 207. Paket 207 112 208. Paket 208
VAR 8 ÅLDER Loc 22 width 2 Ålder 09. 9 år . . 79. 79 år Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 40 19 19 38 17 16 19 17 17 33 27 34 30 35 37 27 16 14 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 27 39 36 27 19 24 24 27 23 25 22 24 22 33 26 22 21 30 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 17 15 10 5 9 27 18 21 24 24 22 30 30 28 23 13 19 19 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 28 22 32 9 12 13 8 17 15 10 16 14 21 18 11 12 17
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 810 1. Man 745 2. Kvinna
VAR 10 TV-INNEHAV Loc 25 width 1 TV-innehav 1479 1. Ja 76 5. Nej
VAR 11 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 1189 1. Intervjun genomförd dag 1 260 2. Intervjun genomförd dag 2 105 3. Intervjun genomförd dag 3 1 4. Intervjun genomförd dag 4
VAR 12 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=9 Utbildning 149 1. UP är barn i skolåldern 607 2. Mindre än åtta års utbildning 102 3. Cirka nio års utbildning 450 4. Medelhög utbildning 245 5. Hög utbildning (studentexamen eller högre) 2 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING Loc 28 width 1 Sysselsättning 149 0. UP är barn under 15 år 677 1. Förvärvsarbete heltid (minst 35 tim/vecka) 182 2. Förvärvsarbete deltid (minst 16 tim/vecka) 126 3. Studerande 15 år och äldre 101 4. Hemarbetande 268 5. Pensionerad 52 6. Övrigt
VAR 14 HUSHÅLL: ANTAL BARN Loc 29 width 1 Hushållets sammansättning: Antal barn 152 0. Inga barn 677 1. Ett barn 182 2. Två barn 126 3. Tre barn 101 4. Fyra barn 268 5. Fem barn 49 6. Sex barn
VAR 15 HUSHÅLL: BARN 0-2 ÅR Loc 30 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 111 1. Ja 1444 5. Nej
VAR 16 HUSHÅLL: BARN 3-6 ÅR Loc 31 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 162 1. Ja 1393 5. Nej
VAR 17 HUSHÅLL: BARN 7-12 ÅR Loc 32 width 1 MD=9 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 228 1. Ja 1326 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 18 HUSHÅLL: BARN 13-17 ÅR Loc 33 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 182 1. Ja 1373 5. Nej
VAR 19 HUSHÅLL: ANTAL VUXNA Loc 34 width 1 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 210 0. UP är barn under 18 år 286 1. En vuxen 1055 2. Två vuxna 3 3. Tre vuxna 1 4. Fyra vuxna
VAR 20 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 35 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserade av att få veta hur man använder andra medier än TV. Vi vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar 1 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? 34 1. Ja, mer än 2 timmar 82 2. Ja, 1 - 2 timmar 125 3. Ja, 1/2-timme - 1 timme 65 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1244 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 21 LYSSNAT PÅ KASSETT 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? 74 1. Ja, mer än 2 timmar 139 2. Ja, 1 - 2 timmar 185 3. Ja, 1/2-timme - 1 timme 130 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1022 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 22 TITTADE PÅ VIDEO 3 Loc 37 width 1 MD=9 3 Tittade ni på video (TV-bandspelare) igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade ni på video? 25 1. Ja, mer än 2 timmar 44 2. Ja, 1 - 2 timmar 27 3. Ja, 1/2-timme - 1 timme 24 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1433 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 23 LÄST MORGONTIDNING 4 Loc 38 width 1 MD=9 4a Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? 13 1. Ja, tre eller fler 143 2. Ja, två 1013 3. Ja, en 383 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 24 TID MORGONTIDNING 4 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 4b (LÄST MORGONTIDNING) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? 10 1. Mer än 2 timmar 91 2. 1 - 2 timmar 298 3. 1/2-timme - 1 timme 500 4. 15 minuter - 1/2-timme 267 5. Mindre än 15 minuter 384 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 25 LÄST KVÄLLSTIDNING 5 Loc 40 width 1 MD=9 5a Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? 6 1. Ja, tre eller fler 57 2. Ja, två 488 3. Ja, en 1002 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 26 TID KVÄLLSTIDNING 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 5b (LÄST KVÄLLSTIDNING) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen(-arna) igår? 5 1. Mer än 2 timmar 29 2. 1 - 2 timmar 141 3. 1/2-timme - 1 timme 243 4. 15 minuter - 1/2-timme 131 5. Mindre än 15 minuter 1002 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 27 KVÄLLSTIDNING 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 5c Vilken kvällstidning läste ni igår? 264 1. Expressen 131 2. Aftonbladet 48 3. Båda 105 4. Annan kvällstidning 1002 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 28 LÄST VECKOTIDNING 6 Loc 43 width 1 MD=9 6a Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 30 1. Ja, tre eller fler 33 2. Ja, två 300 3. Ja, en 1191 5. Nej 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 29 TID VECKOTIDNING 6 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 6b (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna) igår? 5 1. Mer än 2 timmar 34 2. 1 - 2 timmar 138 3. 1/2-timme - 1 timme 188 4. Mindre än 1/2-timme 1188 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 30 VECKOTIDN SEN VECKA 7 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 7 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Har ni läst någon veckotidning under de senaste sju dagarna? 522 1. Ja 660 5. Nej 361 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Vet ej/ej svar
VAR 31 LÄST TIDSKRIFT 8 Loc 46 width 1 MD=9 8a Läste ni någon annan tidskrift igår - Jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 26 1. Ja, tre eller fler 50 2. Ja, två 334 3. Ja, en 1142 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 32 TID TIDSKRIFT 8 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 8b (LÄST TIDSKRIFT) Ungefär hur länge läste ni tidskriften(-erna)? 6 1. Mer än 2 timmar 36 2. 1 - 2 timmar 114 3. 1/2-timme - 1 timme 254 4. Mindre än 1/2-timme 1141 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 33 TIDSKRIFT SEN VECKA 9 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 9 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Har ni läst någon sådan tidskrift under de senaste sju dagarna? 428 1. Ja 710 5. Nej 404 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Vet ej/ej svar
VAR 34 LÄST BOK 10 Loc 49 width 1 MD=9 10a Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? 31 1. Ja, tre eller fler 29 2. Ja, två 426 3. Ja, en 1068 5. Nej 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 35 TID BOK 10 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 10b (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? 80 1. Mer än 2 timmar 106 2. 1 - 2 timmar 196 3. 1/2-timme - 1 timme 101 4. Mindre än 1/2-timme 1068 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 36 TYP AV BOK 10 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 10c (LÄST BOK IGÅR) Den bok (böcker) som ni läste - Var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ni läste för ert eget nöjes skull? 5 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 16 2. Två böcker för nöjes skull 381 3. En bok för nöjes skull 84 5. Ingen bok för nöjes skull 1068 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 37 LYSSNAT PÅ RADIO 11 Loc 52 width 1 MD=9 11 (STÄLLS ENDAST INTERVJUDAG SÖNDAG OCH MÅNDAG OM UP LYSSNAT PÅ RADIO "IGÅR" - ANNARS KODAS SVARET DIREKT) Lyssnade ni på radio igår? 1001 1. Ja 550 5. Nej 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 38 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 12 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 12 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Lyssnade ni på någon av lokalradions sändningar igår? 576 1. Ja 472 5. Nej 473 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Vet ej/ej svar