Mediebarometern 1985/1986
                SSD 0611

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
                Maj 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1985/1986 har insamlats av SR/PUB
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

            Mediebarometern 1985/1986

  Frågorna i denna undersökning har ställts i 14 paket jämt
  spridda under hela publikräkningsåret. För att bibehålla
  kontinuiteten har man för en sista gång gjort en "traditionell
  datainsamling" under en tvåveckorsperiod i slutet av oktober.
  (Två av våra fjorton årsspridda paket har man lagt in under
  tvåveckorsperioden i oktober). Urvalet är riksomfattande och
  slumpmässigt, draget från registret över totalbefolkningen,
  och omfattar personer födda 1906-1976. Intervjuerna utfördes
  per telefon.

  Uppgifterna om TV är hämtade från de publikräkningar som
  kontinuerligt genomförs vid PUB. Urvalet är även här
  riksomfattande och slumpmässigt, men genom den mer utförliga
  och till olika programkanaler anpassade frågetekniken erhålls
  mer exakta data.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 20 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 35 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 2 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA)
    Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   105  1. Ja, mer än 2 timmar
   164  2. Ja, 1 - 2 timmar
   235  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   114  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  2325  5. Nej
  
    8  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0611 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Urval 8 Ålder 9 Kön 10 TV-innehav 11 Intervjudag 12 Utbildning 13 Sysselsättning 14 Hushållets sammansättning: Antal barn 15 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 16 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 17 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 18 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 19 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 20 Lyssnat på grammofon 21 Lyssnat på ljudkassett 22 Läst morgontidning 23 Tid läst morgontidning 24 Läst kvällstidning 25 Tid läst kvällstidning 26 Kvällstidning 27 Läst veckotidning 28 Tid läst veckotidning 29 Läst veckotidning senaste veckan 30 Läst serietidning 31 Tid läst serietidningarna 32 Läst annan tidskrift 33 Tid läst annan tidskrift 34 Läst annan tidskrift senaste veckan 35 Läst bok 36 Tid läst bok 37 Typ av bok 38 Lyssnat på radio 39 Lyssnat på P1 40 Lyssnat på P2 41 Lyssnat på P3 42 Lyssnat på annan radiokanal 43 Lyssnat på länets lokalradio 44 Lyssnat på lokalradio på morgonen 45 Lyssnat på lokalradio mitt på dagen 46 Lyssnat på lokalradions nyhetssändning på eftermiddagen 47 Lyssnat på lokalradio på kvällen 48 Lyssnat på annan lokalradiostation 49 Tid lyssnat på annan lokalradiostation 50 Lyssnat på närradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0611              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0611


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1985/1986
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 MD=99 Län 521 01. Stockholms län 96 03. Uppsala län 96 04. Södermanlands län 141 05. Östergötlands län 99 06. Jönköpings län 63 07. Kronobergs län 92 08. Kalmar län 25 09. Gotlands län 52 10. Blekinge län 103 11. Kristianstads län 251 12. Malmöhus län 92 13. Hallands län 257 14. Göteborgs och Bohus län 151 15. Älvsborgs län 101 16. Skaraborgs län 97 17. Värmlands län 104 18. Örebro län 76 19. Västmanlands län 115 20. Kopparbergs län 104 21. Gävleborgs län 98 22. Västernorrlands län 43 23. Jämtlands län 89 24. Västerbottens län 84 25. Norrbottens län 1 99. Uppgift saknas
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 MD=9999 Kommun 10 0114. Upplands-Väsby 9 0115. Vallentuna 12 0117. Österåker 3 0120. Värmdö 19 0123. Järfälla 6 0125. Ekerö 23 0126. Huddinge 23 0127. Botkyrka 9 0128. Salem 18 0136. Haninge 8 0138. Tyresö 4 0139. Upplands-Bro 18 0160. Täby 9 0162. Danderyd 14 0163. Sollentuna 222 0180. Stockholm 25 0181. Södertälje 15 0182. Nacka 9 0183. Sundbyberg 14 0184. Solna 18 0186. Lidingö 4 0187. Vaxholm 14 0188. Norrtälje 10 0191. Sigtuna 5 0192. Nynäshamn 4 0305. Håbo 3 0319. Älvkarleby 10 0360. Tierp 57 0380. Uppsala 14 0381. Enköping 8 0382. Östhammar 4 0428. Vingåker 25 0480. Nyköping 3 0481. Oxelösund 5 0482. Flen 13 0483. Katrineholm 39 0484. Eskilstuna 7 0486. Strängnäs 1 0509. Ödeshög 4 0513. Kinda 2 0560. Boxholm 4 0561. Åtvidaberg 5 0562. Finspång 3 0563. Valdemarsvik 50 0580. Linköping 44 0581. Norrköping 4 0582. Söderköping 15 0583. Motala 4 0584. Vadstena 5 0586. Mjölby 2 0604. Aneby 6 0617. Gnosjö 5 0662. Gislaved 4 0665. Vaggeryd 32 0680. Jönköping 10 0682. Nässjö 13 0683. Värnamo 4 0684. Sävsjö 9 0685. Vetlanda 4 0686. Eksjö 10 0687. Tranås 4 0760. Uppvidinge 4 0761. Lessebo 4 0763. Tingsryd 7 0764. Alvesta 4 0765. Älmhult 7 0767. Markaryd 21 0780. Växjö 12 0781. Ljungby 3 0821. Högsby 2 0834. Torsås 3 0840. Mörbylånga 5 0860. Hultsfred 5 0861. Mönsterås 3 0862. Emmaboda 19 0880. Kalmar 12 0881. Nybro 14 0882. Oskarshamn 22 0883. Västervik 2 0884. Vimmerby 2 0885. Borgholm 25 0980. Gotland 5 1060. Olofström 20 1080. Karlskrona 12 1081. Ronneby 10 1082. Karlshamn 5 1083. Sölvesborg 6 1121. Östra Göinge 3 1137. Örkelljunga 5 1160. Tomelilla 4 1162. Bromölla 7 1163. Osby 10 1166. Klippan 5 1167. Åstorp 2 1168. Båstad 21 1180. Kristianstad 6 1181. Simrishamn 15 1182. Ängelholm 19 1183. Hässleholm 4 1214. Svalöv 10 1230. Staffanstorp 4 1231. Burlöv 13 1233. Vellinge 3 1260. Bjuv 3 1261. Kävlinge 3 1262. Lomma 10 1263. Svedala 6 1264. Skurup 7 1265. Sjöbo 6 1266. Hörby 2 1267. Höör 66 1280. Malmö 30 1281. Lund 13 1282. Landskrona 28 1283. Helsingborg 12 1284. Höganäs 8 1285. Eslöv 10 1286. Ystad 13 1287. Trelleborg 7 1315. Hylte 24 1380. Halmstad 6 1381. Laholm 20 1382. Falkenberg 18 1383. Varberg 17 1384. Kungsbacka 9 1401. Härryda 4 1402. Partille 4 1407. Öckerö 5 1415. Stenungsund 3 1419. Tjörn 2 1421. Orust 4 1427. Sotenäs 5 1430. Munkedal 6 1435. Tanum 157 1480. Göteborg 11 1481. Mölndal 14 1482. Kungälv 8 1484. Lysekil 19 1485. Uddevalla 6 1486. Strömstad 2 1504. Dals-Ed 4 1507. Färgelanda 3 1521. Ale 12 1524. Lerum 4 1527. Vårgårda 4 1552. Tranemo 4 1560. Bengtsfors 1 1561. Mellerud 2 1562. Lilla Edet 11 1563. Mark 3 1565. Svenljunga 6 1566. Herrljunga 9 1580. Vänersborg 15 1581. Trollhättan 11 1582. Alingsås 49 1583. Borås 8 1584. Ulricehamn 3 1585. Åmål 5 1602. Grästorp 1 1603. Essunga 4 1622. Mullsjö 2 1623. Habo 4 1637. Karlsborg 3 1643. Gullspång 5 1660. Vara 7 1661. Götene 3 1662. Tibro 2 1663. Töreboda 8 1680. Mariestad 15 1681. Lidköping 6 1682. Skara 16 1683. Skövde 1 1684. Hjo 8 1685. Tidaholm 11 1686. Falköping 6 1715. Kil 1 1730. Eda 5 1737. Torsby 1 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 3 1762. Munkfors 5 1763. Forshaga 3 1764. Grums 5 1765. Årjäng 4 1766. Sunne 29 1780. Karlstad 6 1781. Kristinehamn 3 1782. Filipstad 8 1783. Hagfors 6 1784. Arvika 7 1785. Säffle 2 1860. Laxå 6 1861. Hallsberg 5 1862. Degerfors 3 1863. Hällefors 3 1864. Ljusnarsberg 47 1880. Örebro 6 1881. Kumla 5 1882. Askersund 18 1883. Karlskoga 1 1884. Nora 8 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 4 1907. Surahammar 5 1917. Heby 2 1960. Kungsör 4 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 34 1980. Västerås 6 1981. Sala 4 1982. Fagersta 7 1983. Köping 7 1984. Arboga 3 2021. Vansbro 4 2023. Malung 4 2026. Gagnef 6 2029. Leksand 3 2031. Rättvik 1 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 6 2061. Smedjebacken 9 2062. Mora 24 2080. Falun 21 2081. Borlänge 3 2082. Säter 7 2083. Hedemora 7 2084. Avesta 15 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 2 2104. Hofors 6 2121. Ovanåker 3 2132. Nordanstig 10 2161. Ljusdal 34 2180. Gävle 11 2181. Sandviken 14 2182. Söderhamn 8 2183. Bollnäs 14 2184. Hudiksvall 6 2260. Ånge 8 2262. Timrå 10 2280. Härnösand 27 2281. Sundsvall 8 2282. Kramfors 12 2283. Sollefteå 27 2284. Örnsköldsvik 3 2305. Bräcke 4 2309. Krokom 3 2313. Strömsund 3 2321. Åre 2 2326. Berg 6 2361. Härjedalen 22 2380. Östersund 1 2401. Nordmaling 3 2404. Vindeln 2 2409. Robertsfors 2 2417. Norsjö 1 2418. Malå 1 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 1 2425. Dorotea 7 2460. Vännäs 2 2462. Vilhelmina 3 2463. Åsele 30 2480. Umeå 5 2481. Lycksele 30 2482. Skellefteå 3 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 3 2510. Jokkmokk 3 2513. Överkalix 1 2514. Kalix 2 2521. Pajala 2 2523. Gällivare 3 2560. Älvsbyn 31 2580. Luleå 18 2581. Piteå 9 2582. Boden 1 2583. Haparanda 7 2584. Kiruna 1 9999. Uppgift saknas
VAR 7 URVAL Loc 19 width 3 Urval 117 123. Paket 123 115 124. Paket 124 115 125. Paket 125 116 126. Paket 126 114 127. Paket 127 119 128. Paket 128 110 129. Paket 129 113 130. Paket 130 116 131. Paket 131 117 205. Paket 205 108 211. Paket 211 106 228. Paket 228 104 309. Paket 309 116 312. Paket 312 112 401. Paket 401 111 402. Paket 402 121 403. Paket 403 112 404. Paket 404 106 405. Paket 405 110 418. Paket 418 121 522. Paket 522 109 531. Paket 531 111 602. Paket 602 115 830. Paket 830 118 905. Paket 905 119 914. Paket 914
VAR 8 ÅLDER Loc 22 width 2 Ålder 09. 9 år . . 79. 79 år Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 41 51 54 67 54 47 51 50 49 52 44 42 45 63 50 38 39 45 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 44 41 41 49 54 60 60 47 60 47 53 62 43 51 55 48 51 46 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 41 29 33 36 38 34 23 36 33 26 31 46 39 49 36 46 39 36 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 32 51 47 35 33 31 38 24 18 23 31 22 27 37 20 23 14
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 1418 1. Man 1533 2. Kvinna
VAR 10 TV-INNEHAV Loc 25 width 1 MD=9 TV-innehav 2830 1. Ja 117 5. Nej 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 11 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 2282 1. Intervjun genomförd dag 1 459 2. Intervjun genomförd dag 2 208 3. Intervjun genomförd dag 3 2 4. Intervjun genomförd dag 4
VAR 12 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=9 Utbildning 314 1. UP är barn i skolåldern 1082 2. Mindre än åtta års utbildning 195 3. Cirka nio års utbildning 847 4. Medelhög utbildning 509 5. Hög utbildning (studentexamen eller högre) 4 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING Loc 28 width 1 MD=9 Sysselsättning 314 0. UP är barn under 15 år 1268 1. Förvärvsarbete heltid (minst 35 tim/vecka) 376 2. Förvärvsarbete deltid (minst 16 tim/vecka) 253 3. Studerande 15 år och äldre 152 4. Hemarbetande 515 5. Pensionerad 71 6. Övrigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 14 HUSHÅLL: ANTAL BARN Loc 29 width 1 Hushållets sammansättning: Antal barn 317 0. Inga barn 1268 1. Ett barn 376 2. Två barn 253 3. Tre barn 152 4. Fyra barn 515 5. Fem barn 65 6. Sex barn 5 7. Sju barn
VAR 15 HUSHÅLL: BARN 0-2 ÅR Loc 30 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 182 1. Ja 2769 5. Nej
VAR 16 HUSHÅLL: BARN 3-6 ÅR Loc 31 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 284 1. Ja 2667 5. Nej
VAR 17 HUSHÅLL: BARN 7-12 ÅR Loc 32 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 381 1. Ja 2570 5. Nej
VAR 18 HUSHÅLL: BARN 13-17 ÅR Loc 33 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 351 1. Ja 2600 5. Nej
VAR 19 HUSHÅLL: ANTAL VUXNA Loc 34 width 1 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 474 0. UP är barn under 18 år 533 1. En vuxen 1942 2. Två vuxna 1 3. Tre vuxna 1 9. Nio vuxna
VAR 20 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 35 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserad av att få veta hur man använder andra medier än TV. Jag vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar 1 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? 105 1. Ja, mer än 2 timmar 164 2. Ja, 1 - 2 timmar 235 3. Ja, 1/2 - 1 timme 114 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 2325 5. Nej 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 21 LYSSNAT PÅ KASSETT 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? 209 1. Ja, mer än 2 timmar 249 2. Ja, 1 - 2 timmar 441 3. Ja, 1/2 - 1 timme 220 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1804 5. Nej 28 9. Vet ej/ej svar
VAR 22 LÄST MORGONTIDNING 3 Loc 37 width 1 MD=9 3 Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? 35 1. Ja, tre eller fler 210 2. Ja, två 1886 3. Ja, en 816 5. Nej 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 23 TID MORGONTIDNING 4 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 4 (LÄST MORGONTIDNING) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? 16 1. Mer än 2 timmar 173 2. 1 - 2 timmar 580 3. 1/2-timme - 1 timme 915 4. 15 minuter - 1/2-timme 447 5. Mindre än 15 minuter 811 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 24 LÄST KVÄLLSTIDNING 5 Loc 39 width 1 MD=9 5 Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? 3 1. Ja, tre eller fler 90 2. Ja, två 923 3. Ja, en 1929 5. Nej 6 9. Vet ej/ej svar
VAR 25 TID KVÄLLSTIDNING 6 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 6 (LÄST KVÄLLSTIDNING) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen(-arna) igår? 1 1. Mer än 2 timmar 69 2. 1 - 2 timmar 270 3. 1/2-timme - 1 timme 433 4. 15 minuter - 1/2-timme 246 5. Mindre än 15 minuter 1925 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 26 KVÄLLSTIDNING 7 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 7 Vilken kvällstidning läste ni igår? 498 1. Expressen 237 2. Aftonbladet 84 3. Båda 194 4. Annan kvällstidning 1922 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Vet ej/ej svar
VAR 27 LÄST VECKOTIDNING 8 Loc 42 width 1 MD=9 8 Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 27 1. Ja, tre eller fler 55 2. Ja, två 563 3. Ja, en 2298 5. Nej 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 28 TID VECKOTIDNING 9 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 9 (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna) igår? 7 1. Mer än 2 timmar 38 2. 1 - 2 timmar 248 3. 1/2-timme - 1 timme 349 4. Mindre än en 1/2-timme 2297 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Vet ej/ej svar
VAR 29 VECKOTIDN SEN VECKA 10A Loc 44 width 1 MD=9 10A (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Har ni läst någon veckotidning under de senaste sju dagarna? 1113 1. Ja 1180 5. Nej 658 9. Vet ej/ej svar
VAR 30 LÄST SERIETIDNING 10B Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 10B Läste ni någon serietidning igår - Jag menar då inte för något barn utan för ert eget nöje? (OM JA) Hur många? 72 1. Ja, tre eller fler 41 2. Ja, två 195 3. Ja, en 2389 0. Frågan ej tillämplig 254 9. Vet ej/ej svar
VAR 31 TID SERIETIDNING 10C Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 10C (LÄST SERIETIDNING) Ungefär hur länge läste ni serietidningen(-arna) igår? 1 1. Mer än 2 timmar 18 2. 1 - 2 timmar 87 3. 1/2-timme - 1 timme 197 4. Mindre än en 1/2-timme 2387 0. Frågan ej tillämplig 261 9. Vet ej/ej svar
VAR 32 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 11 Loc 47 width 1 MD=9 11 Läste ni någon annan tidskrift igår - Jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 36 1. Ja, tre eller fler 66 2. Ja, två 663 3. Ja, en 2179 5. Nej 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 33 TID ANNAN TIDSKRIFT 12 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 12 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT) Ungefär hur länge läste ni tidskriften(-erna)? 7 1. Mer än 2 timmar 50 2. 1 - 2 timmar 246 3. 1/2-timme - 1 timme 460 4. Mindre än en 1/2-timme 2179 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 34 TIDSKRIFT SEN VECKA 13 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 13 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Har ni läst någon sådan tidskrift under de senaste sju dagarna? 887 1. Ja 1272 5. Nej 774 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Vet ej/ej svar
VAR 35 LÄST BOK 14 Loc 50 width 1 MD=9 14 Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? 63 1. Ja, tre eller fler 60 2. Ja, två 825 3. Ja, en 1996 5. Nej 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 36 TID BOK 15 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 15 (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? 134 1. Mer än 2 timmar 206 2. 1 - 2 timmar 384 3. 1/2-timme - 1 timme 217 4. Mindre än en 1/2-timme 1999 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Vet ej/ej svar
VAR 37 TYP AV BOK 16 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 16 (LÄST BOK IGÅR) Den bok (böcker) som ni läste - var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ni läste för ert eget nöjes skull? 12 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 29 2. Två böcker för nöjes skull 783 3. En bok för nöjes skull 120 5. Ingen bok för nöjes skull 1993 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Vet ej/ej svar
VAR 38 LYSSNAT PÅ RADIO 17 Loc 53 width 1 MD=9 17 17...Och så skulle jag vilja avsluta med några frågor om radion.~17 Lyssnade ni på radio någon gång igår? 2183 1. Ja 757 5. Nej 11 9. Vet ej
VAR 39 LYSSNAT PÅ P1 18 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 18 (LYSSNADE PÅ RADIO) Lyssnade ni på P1 igår? 538 1. Ja 1602 5. Nej 759 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Vet ej
VAR 40 LYSSNAT PÅ P2 19 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 19 (LYSSNADE PÅ RADIO) Lyssnade ni på P2 igår? 94 1. Ja 2047 5. Nej 760 0. Frågan ej tillämplig 50 9. Vet ej
VAR 41 LYSSNAT PÅ P3 20 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 20 (LYSSNADE PÅ RADIO) Lyssnade ni på P3 igår? 1922 1. Ja 216 5. Nej 761 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Vet ej
VAR 42 LYSSNAT ANNAN KANAL 21 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 21 (LYSSNADE PÅ RADIO) Lyssnade ni på någon annan radiokanal: t.ex någon speciell lokalradiokanal i er kommun/ert län eller någon utländsk radiostation? (Obs! närradion kodas inte här) 209 1. Ja, speciell lokalradiokanal 45 2. Ja, utländsk radiostation 17 3. Ja, annan kanal 1864 5. Nej 777 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Vet ej
VAR 43 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 22 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 22 (LYSSNADE PÅ RADIO) Lokalradion i ert län, dvs radio ... sänder program morgon, middag och kväll. Lyssnade ni någon gång på radio ... igår? 1184 1. Ja 949 5. Nej 768 0. Frågan ej tillämplig 50 9. Vet ej/ej svar
VAR 44 LOKALRADIO MORGON 23 Loc 59 width 1 MD=0 23 Lyssnade ni på radio ... igår någon gång på morgonen? Frågan ställdes endast för mätdagarna(="programdagarna") måndag-fredag 346 1. Ja, bara mellan 06.00 och 08.00 60 2. Ja, och dessutom mellan 08.00 och 12.00 19 3. Ja, bara mellan 08.00 och 12.00 170 5. Nej, inte alls 15 8. Vet ej 2341 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LOKALRADIO MIDDAG 24 Loc 60 width 1 MD=0 24 Lyssnade ni på radio ... igår någon gång mitt på dagen mellan klockan 12.00 och 12.30 ? Frågan ställdes endast för mätdagarna(="programdagarna") måndag-fredag 180 1. Ja, bara mellan 12.00 och 12.30 36 2. Ja, och dessutom mellan 12.30 och 16.45 28 3. Ja, bara mellan 12.30 och 16.45 344 5. Nej, inte alls 20 8. Vet ej 2343 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 LOKALRADIO NYHETER 25 Loc 61 width 1 MD=0 25 Lyssnade ni på radio ...:s nyhetssändning igår mellan klockan tre och fem över tre? Frågan ställdes endast för mätdagarna(="programdagarna") måndag-fredag 114 1. Ja 463 5. Nej 29 8. Vet ej 2345 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LOKALRADIO KVÄLL 26 Loc 62 width 1 MD=0 26 Lyssnade ni på radio... igår någon gång på kvällen? Frågan ställdes endast för mätdagarna(="programdagarna") måndag-fredag 255 1. Ja, bara mellan 17.00 och 18.00 10 2. Ja, och dessutom mellan 18.00 och 24.00 5 3. Ja, bara mellan 18.00 och 24.00 329 5. Nej, inte alls 13 8. Vet ej 2339 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 LYSSNAT ANN LOKRADIO 27 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 27 (LYSSNADE PÅ RADIO) Lyssnade ni igår på någon annan lokalradiostation än radio ...? Vilken? 16 01. Ja, Radio Stockholm (inkl Radio Södertälje) 3 03. Ja, Radio Uppland 6 04. Ja, Radio Sörmland 2 05. Ja, Radio Östergötland 4 06. Ja, Radio Jönköping 2 07. Ja, Radio Kronoberg 1 08. Ja, Radio Kalmar 1 09. Ja, Radio Gotland 2 10. Ja, Radio Blekinge 13 11. Ja, Radio Kristianstad 7 12. Ja, Radio Malmöhus 1 13. Ja, Radio Halland 10 14. Ja, Radio Göteborg (inkl Radio Sjuhärad) 5 15. Ja, Radio Trestad 3 16. Ja, Radio Skaraborg 2 17. Ja, Radio Värmland 4 18. Ja, Radio Örebro 5 19. Ja, Radio Västmanland 3 20. Ja, Radio Dalarna 5 21. Ja, Radio Gävleborg 0 22. Ja, Radio Västernorrland 0 23. Ja, Radio Jämtland 0 24. Ja, Radio Västerbotten 0 25. Ja, Radio Norrbotten 2032 55. Nej 806 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Vet ej
VAR 49 TID ANNAN LOKRADIO 28 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 28 (FRÅGAN STÄLLS ENDAST FÖR MÄTDAGARNA MÅNDAG TILL FREDAG) När under dagen lyssnade ni på denna lokalradiostation? Frågan ställdes endast för mätdagarna(="programdagarna") måndag-fredag 20 1. Enbart morgon (06.00 - 08.00 och fram till 12.00) 10 2. Enbart middagen (12.00 - 12.30 och fram till 16.45) 15 3. Enbart kvällen (17.00 - 18.00 och senare) 4 4. Morgon och middag 4 5. Morgon och kväll 4 6. Middag och kväll 2 7. Morgon och middag och kväll 1 8. Andra tider 2888 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 50 LYSSNAT PÅ NÄRRADION 29 Loc 66 width 1 MD=0 29 (LYSSNAT PÅ RADIO) Då lämnar vi lokalradion, och så vill jag i stället fråga om Närradion, som idag finns på många håll i landet. I Närradion är det olika föreningar som sänder program, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ni på någon Närradiosändning igår? Frågan ställs under alla mätdagar 102 1. Ja 2065 5. Nej 17 8. Vet ej 767 0. Frågan ej tillämplig