Mediebarometern 1987-hösten
                SSD 0613

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
                Maj 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1987-hösten har insamlats av
  SR/PUB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

           Mediebarometern 1987-hösten

  Datainsamlingen är utförd med telefonintervjuer av ett urval
  av svenska befolkningen i åldrarna 9-79 år. Uppgifterna i
  denna undersökning har, med undantag för TV och video,
  insamlats under sammanlagt 14 dagar jämt spridda under hösten.

  Uppgifterna om TV och video är hämtade från de
  publikräkningar som kontinuerligt genomförs vid PUB. Urvalet
  är även här riksomfattande och slumpmässigt, men genom den mer
  utförliga och till olika programkanaler anpassade
  frågetekniken erhålls mer exakta data.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 24 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 35 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 1 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA)
    Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   22  1. Ja, mer än 2 timmar
   34  2. Ja, 1 - 2 timmar
   50  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   31  4. Ja, mindre än 1/2-timme
   641  5. Nej
  
    2  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0613 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Urval 8 Födelseår 9 Kön 10 TV-innehav 11 Utbildning 12 Sysselsättning 13 Hushållets sammansättning: Barn 14 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 15 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 16 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 17 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 18 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 19 Tillgång till video 20 Tillgång till grannlands-TV 21 Tillgång till satellit-TV 22 Tillgång till lokal-TV 23 Lyssnat på grammofon 24 Lyssnat på ljudkassett 25 Läst morgontidning 26 Tid läst morgontidning 27 Morgontidning 28 Läst kvällstidning 29 Tid läst kvällstidning 30 Kvällstidning 31 Läst veckotidning 32 Tid läst veckotidning 33 Läst veckotidning senaste veckan 34 Läst serietidning 35 Tid läst serietidning 36 Läst annan tidskrift 37 Tid läst annan tidskrift 38 Läst annan tidskrift senaste veckan 39 Läst bok 40 Tid läst bok 41 Typ av bok 42 Lyssnat på radio 43 Lyssnat på P1 44 Lyssnat på P2 45 Lyssnat på P3 46 Lyssnat på P4 47 Lyssnat på närradio 48 Lyssnat på utländsk radiostation 49 Lyssnat på länets lokalradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0613              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0613


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1987-hösten
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 Län 135 01. Stockholms län 13 03. Uppsala län 14 04. Södermanlands län 36 05. Östergötlands län 26 06. Jönköpings län 13 07. Kronobergs län 28 08. Kalmar län 4 09. Gotlands län 16 10. Blekinge län 27 11. Kristianstads län 81 12. Malmöhus län 26 13. Hallands län 75 14. Göteborgs och Bohus län 32 15. Älvsborgs län 28 16. Skaraborgs län 25 17. Värmlands län 29 18. Örebro län 26 19. Västmanlands län 27 20. Kopparbergs län 18 21. Gävleborgs län 29 22. Västernorrlands län 21 23. Jämtlands län 25 24. Västerbottens län 26 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 Kommun 4 0114. Upplands-Väsby 3 0115. Vallentuna 2 0117. Österåker 2 0120. Värmdö 4 0123. Järfälla 1 0125. Ekerö 7 0126. Huddinge 7 0127. Botkyrka 1 0128. Salem 10 0136. Haninge 2 0138. Tyresö 1 0139. Upplands-Bro 3 0160. Täby 3 0162. Danderyd 3 0163. Sollentuna 51 0180. Stockholm 9 0181. Södertälje 4 0182. Nacka 2 0183. Sundbyberg 1 0184. Solna 3 0186. Lidingö 1 0187. Vaxholm 2 0188. Norrtälje 1 0190. 6 0191. Sigtuna 2 0192. Nynäshamn 1 0305. Håbo 9 0380. Uppsala 2 0381. Enköping 1 0382. Östhammar 4 0480. Nyköping 1 0482. Flen 3 0483. Katrineholm 5 0484. Eskilstuna 1 0486. Strängnäs 1 0560. Boxholm 2 0561. Åtvidaberg 2 0562. Finspång 11 0580. Linköping 13 0581. Norrköping 2 0582. Söderköping 3 0583. Motala 2 0586. Mjölby 1 0604. Aneby 2 0617. Gnosjö 5 0662. Gislaved 1 0665. Vaggeryd 5 0680. Jönköping 6 0682. Nässjö 2 0683. Värnamo 2 0685. Vetlanda 1 0686. Eksjö 1 0687. Tranås 2 0760. Uppvidinge 1 0763. Tingsryd 3 0764. Alvesta 1 0765. Älmhult 5 0780. Växjö 1 0781. Ljungby 1 0821. Högsby 1 0834. Torsås 2 0840. Mörbylånga 1 0860. Hultsfred 1 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 7 0880. Kalmar 8 0881. Nybro 2 0882. Oskarshamn 3 0883. Västervik 1 0885. Borgholm 4 0980. Gotland 3 1060. Olofström 6 1080. Karlskrona 1 1081. Ronneby 2 1082. Karlshamn 4 1083. Sölvesborg 1 1137. Örkelljunga 2 1163. Osby 2 1165. Perstorp 1 1166. Klippan 1 1167. Åstorp 12 1180. Kristianstad 2 1181. Simrishamn 3 1182. Ängelholm 3 1183. Hässleholm 1 1214. Svalöv 3 1231. Burlöv 1 1233. Vellinge 2 1260. Bjuv 2 1261. Kävlinge 1 1263. Svedala 3 1264. Skurup 4 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 1 1267. Höör 26 1280. Malmö 11 1281. Lund 3 1282. Landskrona 11 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 2 1285. Eslöv 4 1287. Trelleborg 7 1380. Halmstad 2 1381. Laholm 2 1382. Falkenberg 7 1383. Varberg 8 1384. Kungsbacka 5 1401. Härryda 6 1402. Partille 1 1407. Öckerö 2 1415. Stenungsund 1 1419. Tjörn 2 1421. Orust 2 1427. Sotenäs 1 1430. Munkedal 5 1435. Tanum 34 1480. Göteborg 6 1481. Mölndal 4 1482. Kungälv 1 1484. Lysekil 4 1485. Uddevalla 1 1486. Strömstad 1 1507. Färgelanda 1 1552. Tranemo 2 1561. Mellerud 1 1562. Lilla Edet 4 1563. Mark 2 1565. Svenljunga 2 1566. Herrljunga 6 1580. Vänersborg 5 1581. Trollhättan 5 1582. Alingsås 2 1583. Borås 1 1585. Åmål 1 1643. Gullspång 3 1660. Vara 5 1661. Götene 2 1663. Töreboda 4 1680. Mariestad 1 1681. Lidköping 3 1682. Skara 4 1683. Skövde 1 1685. Tidaholm 4 1686. Falköping 2 1715. Kil 4 1737. Torsby 1 1763. Forshaga 2 1765. Årjäng 4 1780. Karlstad 5 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 1 1783. Hagfors 3 1784. Arvika 2 1785. Säffle 1 1860. Laxå 3 1861. Hallsberg 2 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 13 1880. Örebro 2 1881. Kumla 1 1882. Askersund 4 1883. Karlskoga 2 1885. Lindesberg 2 1907. Surahammar 1 1917. Heby 2 1961. Hallstahammar 12 1980. Västerås 1 1981. Sala 1 1982. Fagersta 4 1983. Köping 3 1984. Arboga 2 2021. Vansbro 2 2023. Malung 1 2026. Gagnef 1 2029. Leksand 1 2034. Orsa 1 2039. Älvdalen 2 2061. Smedjebacken 1 2062. Mora 7 2080. Falun 4 2081. Borlänge 1 2084. Avesta 4 2085. Ludvika 2 2132. Nordanstig 1 2161. Ljusdal 7 2180. Gävle 2 2181. Sandviken 1 2182. Söderhamn 3 2183. Bollnäs 2 2184. Hudiksvall 1 2260. Ånge 3 2262. Timrå 5 2280. Härnösand 10 2281. Sundsvall 5 2282. Kramfors 1 2283. Sollefteå 4 2284. Örnsköldsvik 2 2305. Bräcke 3 2309. Krokom 1 2313. Strömsund 2 2321. Åre 3 2361. Härjedalen 10 2380. Östersund 2 2401. Nordmaling 1 2417. Norsjö 1 2418. Malå 3 2460. Vännäs 1 2462. Vilhelmina 1 2463. Åsele 8 2480. Umeå 1 2481. Lycksele 7 2482. Skellefteå 1 2506. Arjeplog 2 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 2 2514. Kalix 2 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 9 2580. Luleå 1 2581. Piteå 2 2582. Boden 3 2583. Haparanda 1 2584. Kiruna
VAR 7 URVAL Loc 19 width 3 116 110. Paket 110 109 112. Paket 112 109 208. Paket 208 112 213. Paket 213 110 214. Paket 214 110 309. Paket 309 114 315. Paket 315
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 22 width 2 Födelseår 08. 1908 . . 78. 1978 Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 8 6 6 10 5 6 9 5 9 11 8 9 12 11 11 9 8 8 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 9 10 8 9 10 12 10 8 9 13 12 6 9 10 12 12 13 10 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 13 18 15 13 12 14 15 15 12 14 9 9 14 13 13 12 14 11 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 12 14 12 15 15 12 10 13 10 13 13 12 15 12 12 10 11
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 385 1. Man 395 2. Kvinna
VAR 10 TV-INNEHAV Loc 25 width 1 TV-innehav 749 1. Ja 31 5. Nej
VAR 11 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 Utbildning 72 1. UP är barn i skolåldern 289 2. Mindre än åtta års utbildning 48 3. Cirka nio års utbildning 226 4. Medelhög utbildning 144 5. Hög utbildning (studentexamen eller högre) 1 9. Uppgift saknas
VAR 12 SYSSELSÄTTNING Loc 27 width 1 MD=9 Sysselsättning 72 0. UP är barn under 15 år 358 1. Förvärvsarbete heltid (minst 35 tim/vecka) 87 2. Förvärvsarbete deltid (minst 16 tim/vecka) 64 3. Studerande 15 år och äldre 41 4. Hemarbetande 138 5. Pensionerad 19 6. Övrigt 1 9. Uppgift saknas
VAR 13 BARN I HUSHÅLLET Loc 28 width 1 MD=9 Barn i hushållet 392 1. Markerat 387 5. Ej markerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 14 HUSHÅLL: BARN 0-2 ÅR Loc 29 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 67 1. Ja 713 5. Nej
VAR 15 HUSHÅLL: BARN 3-6 ÅR Loc 30 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 79 1. Ja 701 5. Nej
VAR 16 HUSHÅLL: BARN 7-12 ÅR Loc 31 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 86 1. Ja 694 5. Nej
VAR 17 HUSHÅLL: BARN 13-17 ÅR Loc 32 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 82 1. Ja 698 5. Nej
VAR 18 HUSHÅLL: ANTAL VUXNA Loc 33 width 1 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 112 0. UP är barn under 18 år 147 1. En vuxen 521 2. Två vuxna
VAR 19 VIDEO Loc 34 width 1 Har ni tillgång till video i er bostad? 204 1. Ja 576 5. Nej
VAR 20 GRANNLANDS-TV Loc 35 width 1 Kan ni i er bostad se dansk, norsk eller finsk TV? 141 1. Ja 639 5. Nej
VAR 21 SATELLIT-TV Loc 36 width 1 Har ni tillgång till satellit-TV i er bostad? 53 1. Ja 727 5. Nej
VAR 22 LOKAL-TV Loc 37 width 1 Har ni tillgång till lokal-TV i er bostad? 24 1. Ja 756 5. Nej
VAR 23 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 38 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserad av att få veta hur man använder andra medier än TV. Jag vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar 1 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? 22 1. Ja, mer än 2 timmar 34 2. Ja, 1 - 2 timmar 50 3. Ja, 1/2 - 1 timme 31 4. Ja, mindre än en 1/2 timme 641 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 24 LYSSNAT PÅ KASSETT 2 Loc 39 width 1 MD=9 2 Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? 47 1. Ja, mer än 2 timmar 65 2. Ja, 1 - 2 timmar 113 3. Ja, 1/2 - 1 timme 63 4. Ja, mindre än en 1/2 timme 487 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 25 LÄST MORGONTIDNING 3 Loc 40 width 1 MD=9 3 Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? 10 1. Ja, tre eller fler 86 2. Ja, två 481 3. Ja, en 201 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 26 TID MORGONTIDNING 4 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 4 (LÄST MORGONTIDNING) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? 4 1. Mer än 2 timmar 34 2. 1 - 2 timmar 162 3. 1/2 - 1 timme 247 4. 15 minuter - 1/2 timme 128 5. Mindre än 15 minuter 201 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 27 MORGONTIDNING 5 Loc 42 width 1 MD=0 5 (LÄST MORGONTIDNING) Vilken(-a) morgontidning(-ar) läste ni igår? 188 1. Storstadspress (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Arbetet, Dagens Industri, Skånska Dagbladet, Dagen) 351 2. Landsortspress (alla andra morgontidningar) 38 3. Både storstadspress och landsortspress 203 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST KVÄLLSTIDNING 6 Loc 43 width 1 MD=9 6 Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? 2 1. Ja, tre eller fler 31 2. Ja, två 273 3. Ja, en 471 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 29 TID KVÄLLSTIDNING 7 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 7 (LÄST KVÄLLSTIDNING) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen(-arna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 16 2. 1 - 2 timmar 78 3. 1/2 - 1 timme 138 4. 15 minuter - 1/2 timme 70 5. Mindre än 15 minuter 475 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 30 KVÄLLSTIDNING 8 Loc 45 width 1 MD=0 8 (LÄST KVÄLLSTIDNING) Vilken kvällstidning läste ni igår? 144 1. Expressen 68 2. Aftonbladet 24 3. Båda 69 4. Annan kvällstidning 475 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 VECKOTIDNING 9 Loc 46 width 1 MD=9 9 Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 3 1. Ja, tre eller fler 23 2. Ja, två 127 3. Ja, en 624 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 32 TID VECKOTIDNING 10 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 10 (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna)? 0 1. Mer än 2 timmar 8 2. 1 - 2 timmar 64 3. 1/2 - 1 timme 79 4. Mindre än en 1/2 timme 627 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 33 VECKOTIDN SEN VECKAN 11 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 11 (EJ LÄST VECKOTIDNING) Har ni läst någon veckotidning under de senaste sju dagarna? 266 1. Ja 355 5. Nej 154 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 34 LÄST SERIETIDNING 12 Loc 49 width 1 MD=9 12 Läste ni någon serietidning igår - Jag menar då inte för något barn utan för ert eget nöje? (OM JA) Hur många? 23 1. Ja, tre eller fler 10 2. Ja, två 41 3. Ja, en 702 5. Nej 4 9. Vet ej/ ej svar
VAR 35 TID SERIETIDNING 13 Loc 50 width 1 MD=0 13 (LÄST SERIETIDNING) Ungefär hur länge läste ni serietidningen(-arna) igår? 42 1. Mer än 2 timmar 24 2. 1 - 2 timmar 8 3. 1/2 - 1 timme 1 4. Mindre än en 1/2 timme 705 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 14 Loc 51 width 1 MD=9 14 Läste ni någon annan tidskrift igår - jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 8 1. Ja, tre eller fler 26 2. Ja, två 183 3. Ja, en 560 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 37 TID ANNAN TIDSKRIFT 15 Loc 52 width 1 MD=0 15 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT) Ungefär hur länge läste ni tidskriften(-erna)? 133 1. Mer än 2 timmar 70 2. 1 - 2 timmar 11 3. 1/2 - 1 timme 2 4. Mindre än en 1/2 timme 564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 ANN TIDSKR SEN VECKAN 16 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 16 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT) Har ni läst någon sådan tidskrift under de senaste sju dagarna? 217 1. Ja 344 5. Nej 215 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 39 LÄST BOK 17 Loc 54 width 1 MD=9 17 Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? 9 1. Ja, tre eller fler 12 2. Ja, två 227 3. Ja, en 529 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 40 TID BOK 18 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 18 (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? 27 1. Mer än 2 timmar 53 2. 1 - 2 timmar 105 3. 1/2 - 1 timme 63 4. Mindre än en 1/2 timme 531 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 41 TYP AV BOK 19 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 19 (LÄST BOK IGÅR) Den bok (böcker) som ni läste - Var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ni läste för ert eget nöjes skull? 0 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 7 2. Två böcker för nöjes skull 206 3. En bok för nöjes skull 35 5. Ingen bok för nöjes skull 525 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 42 LYSSNAT PÅ RADIO 20 Loc 57 width 1 MD GE 9 ...Och så skulle jag vilja avsluta med några frågor om radion. 20 Lyssnade ni på radio någon gång igår? 589 1. Ja 190 5. Nej 1 8. Vet ej
VAR 43 LYSSNAT PÅ P1 21 Loc 58 width 1 21 Vilken eller vilka kanaler lyssnade ni på? (Läs upp kanalerna) 21(1) P1 146 1. Markerat 634 5. Ej markerat
VAR 44 LYSSNAT PÅ P2 21 Loc 59 width 1 21(2) <Lyssnade på> P2 <Se F.21 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 758 5. Ej markerat
VAR 45 LYSSNAT PÅ P3 21 Loc 60 width 1 21(3) <Lyssnade på> P3 <Se F.21 för fullständig frågetext> 468 1. Markerat 312 5. Ej markerat
VAR 46 LYSSNAT PÅ P4/FM4 21 Loc 61 width 1 21(4) <Lyssnade på> P4/FM4/Lokalradions egna kanaler <Se F.21 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 671 5. Ej markerat
VAR 47 LYSSNAT PÅ NÄRRADIO 22 Loc 62 width 1 MD=0 22 (LYSSNADE PÅ RADIO) Närradio finns idag på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som sänder program, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ni på någon närradiosändning igår? 40 1. Ja 546 5. Nej 5 8. Vet ej 189 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 UTLÄNDSK RADIOSTATION 23 Loc 63 width 1 MD=0 23 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lyssnade ni på någon utländsk radiostation igår? 13 1. Ja 572 5. Nej 195 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 LÄNETS LOKALRADIO 24 Loc 64 width 1 MD=0 24 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lokalradion i ert län, dvs radio.......sänder program under olika tider från morgon till kväll. Lyssnade ni någon gång på radio ... igår? 325 1. Ja 238 5. Nej 21 8. Vet ej 196 0. Frågan ej tillämplig