Mediebarometern 1992
                SSD 0618

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1992 har insamlats av SR/PUB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1992

  Datainsamlingen har gjorts i samband med SR/PUB:s ordinarie
  publikräkningar för TV under totalt 21 slumpmässigt valda
  dagar under 1992 - sommarmånaderna juni, juli och augusti
  undantagna. Urvalet av dagar har anpassats så att varje
  enskild veckodag har ingått vid tre tillfällen. Urvalet är
  slumpmässigt draget ur DAFA/SPAR:s register av
  totalbefolkningen. Från detta bruttourval har exkluderats icke
  svensktalande, avlidna, utflyttade ur riket, gravt hörsel- och
  synskadade, svårt sjuka och senila. De återstående har utgjort
  det egentliga urvalet. Vid intervjuerna med dessa förekom
  bortfall, som under mätperioden uppgick till 17.3%. Bortfallet
  bestod främst av icke anträffade och tillfälligt oanträffbara.
  Totalt intervjuades 2687 personer 3-99 år. Intervjuerna med
  barnen 3-8 år gjordes genom s k indirekt intervju med
  föräldrar/vårdnadshavare. Antalet intervjuade i det
  åldersintervall 9-99 år som Mediebarometern beskriver var
  sammanlagt 2454.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 41 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 (3) LOC 60 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 1 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor)
  igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?
     (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) ...på grammofon
  (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...
  (BARNET) ... på grammofon igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   73  1. Ja, mer än 2 timmar
   120  2. Ja, 1 - 2 timmar
   215  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   147  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1986  5. Nej
  
   150  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0618 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Paketnummer - månad 6 Paketnummer - datum 7 Län 8 Kommun 9 H-region 10 Intervjudag 11 Veckodag undersökningen genomförts 12 Födelseår 13 Ålder 14 Kön 15 Hushållets storlek 16 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 17 Hushållets sammansättning: Antal barn 18 Hushållets sammansättning: Antal barn 0-2 år 19 Hushållets sammansättning: Antal barn 3-6 år 20 Hushållets sammansättning: Antal barn 7-12 år 21 Hushållets sammansättning: Antal barn 13-17 år 22 Familjesituation 23 Utbildning UP/UP:s mor 24 Utbildning UP:s far 25 Sysselsättning UP/UP:s mor 26 Sysselsättning UP:s far 27 TV-innehav i åretrunt bostad 28 Antal TV-apparater 29 Tillgång till fjärrkontroll 30 Tillgång till text-TV 31 Tillgång till stereo-TV 32 Tillgång till video 33 Tillgång till parabol 34 Tillgång till TV 4 35 Tillgång till grannlands-TV 36 Tillgång till dansk TV 37 Tillgång till norsk TV 38 Tillgång till finländsk TV 39 Tillgång till satellit-TV 40 Tillgång till Kanal 5 41 Lyssnat på grammofon 42 Senast lyssnat på grammofon 43 Lyssnat på ljudkassett 44 Senast lyssnat på ljudkassett 45 Läst morgontidning 46 Tid läst morgontidning 47 Morgontidning 48 Senast läst morgontidning 49 Läst kvällstidning 50 Tid läst kvällstidning 51 Kvällstidning 52 Senast läst kvällstidning 53 Läst veckotidning 54 Tid läst veckotidning 55 Senast läst veckotidning 56 Läst serietidning 57 Tid läst serietidning 58 Senast läst serietidning 59 Läst annan tidskrift 60 Tid läst annan tidskrift 61 Senast läst annan tidskrift 62 Läst bok 63 Tid läst bok 64 Läst skolbok 65 Senast läst bok 66 Lyssnat på radio 67 Lyssnat på P1 68 Lyssnat på P2 69 Lyssnat på P3 70 Lyssnat på P4 71 Lyssnat på ingen av P1, P2, P3, P4 72 Lyssnat på närradio 73 Lyssnat på utländsk radiostation 74 Lyssnat på länets lokalradio 75 Senast lyssnat på radio

VAR 1 SSD STUDY NR 0618              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0618


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1992
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 PAKETNUMMER - MÅNAD Loc 13 width 2 Paketnummer - månad 170 01. Januari 176 02. Februari 263 03. Mars 277 04. April 282 05. Maj 406 09. September 559 10. Oktober 292 11. November 266 12. December
VAR 6 PAKETNUMMER - DATUM Loc 15 width 4 Paketnummer - Datum Primära mätdagar (=igår) 86 0114. Mätdag 13 januari 84 0130. Mätdag 29 januari 91 0210. Mätdag 9 februari 85 0214. Mätdag 13 februari 132 0311. Mätdag 10 mars 131 0315. Mätdag 14 mars 136 0411. Mätdag 10 april 141 0414. Mätdag 13 april 140 0511. Mätdag 10 maj 142 0514. Mätdag 13 maj 134 0902. Mätdag 1 september 141 0918. Mätdag 17 september 131 0920. Mätdag 19 september 138 1003. Mätdag 2 oktober 145 1012. Mätdag 11 oktober 136 1020. Mätdag 19 oktober 140 1030. Mätdag 29 oktober 149 1104. Mätdag 3 november 143 1119. Mätdag 18 november 128 1205. Mätdag 4 december 138 1213. Mätdag 12 december
VAR 7 LÄN Loc 19 width 2 Län 459 01. Stockholms län 85 03. Uppsala län 92 04. Södermanlands län 131 05. Östergötlands län 85 06. Jönköpings län 53 07. Kronobergs län 99 08. Kalmar län 17 09. Gotlands län 43 10. Blekinge län 74 11. Kristianstads län 227 12. Malmöhus län 94 13. Hallands län 233 14. Göteborgs och Bohus län 154 15. Älvsborgs län 103 16. Skaraborgs län 90 17. Värmlands län 87 18. Örebro län 87 19. Västmanlands län 92 20. Kopparbergs län 83 21. Gävleborgs län 80 22. Västernorrlands län 47 23. Jämtlands län 79 24. Västerbottens län 97 25. Norrbottens län
VAR 8 KOMMUN2 Loc 21 width 4 Kommun 1 0111. 10 0114. Upplands-Väsby 11 0115. Vallentuna 9 0117. Österåker 8 0120. Värmdö 1 0121. 15 0123. Järfälla 4 0125. Ekerö 19 0126. Huddinge 13 0127. Botkyrka 2 0128. Salem 27 0136. Haninge 12 0138. Tyresö 6 0139. Upplands-Bro 12 0160. Täby 7 0162. Danderyd 12 0163. Sollentuna 187 0180. Stockholm 19 0181. Södertälje 16 0182. Nacka 7 0183. Sundbyberg 13 0184. Solna 17 0186. Lidingö 3 0187. Vaxholm 14 0188. Norrtälje 8 0191. Sigtuna 6 0192. Nynäshamn 5 0305. Håbo 7 0319. Älvkarleby 8 0360. Tierp 50 0380. Uppsala 5 0381. Enköping 10 0382. Östhammar 1 0428. Vingåker 3 0461. Gnesta 15 0480. Nyköping 4 0481. Oxelösund 10 0482. Flen 15 0483. Katrineholm 33 0484. Eskilstuna 6 0486. Strängnäs 5 0488. Trosa 5 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 6 0513. Kinda 1 0560. Boxholm 4 0561. Åtvidaberg 6 0562. Finspång 5 0563. Valdemarsvik 43 0580. Linköping 36 0581. Norrköping 1 0582. Söderköping 15 0583. Motala 3 0584. Vadstena 5 0586. Mjölby 3 0604. Aneby 1 0617. Gnosjö 7 0662. Gislaved 4 0665. Vaggeryd 28 0680. Jönköping 8 0682. Nässjö 8 0683. Värnamo 6 0684. Sävsjö 7 0685. Vetlanda 9 0686. Eksjö 4 0687. Tranås 3 0760. Uppvidinge 2 0761. Lessebo 5 0763. Tingsryd 4 0764. Alvesta 4 0765. Älmhult 4 0767. Markaryd 23 0780. Växjö 8 0781. Ljungby 2 0821. Högsby 4 0834. Torsås 5 0840. Mörbylånga 5 0860. Hultsfred 7 0861. Mönsterås 4 0862. Emmaboda 30 0880. Kalmar 7 0881. Nybro 10 0882. Oskarshamn 10 0883. Västervik 11 0884. Vimmerby 4 0885. Borgholm 17 0980. Gotland 5 1060. Olofström 17 1080. Karlskrona 9 1081. Ronneby 7 1082. Karlshamn 5 1083. Sölvesborg 3 1121. Östra Göinge 6 1160. Tomelilla 5 1162. Bromölla 3 1163. Osby 1 1165. Perstorp 4 1166. Klippan 3 1167. Åstorp 2 1168. Båstad 19 1180. Kristianstad 6 1181. Simrishamn 10 1182. Ängelholm 12 1183. Hässleholm 4 1214. Svalöv 6 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 6 1233. Vellinge 1 1260. Bjuv 6 1261. Kävlinge 2 1262. Lomma 4 1263. Svedala 6 1264. Skurup 4 1265. Sjöbo 5 1266. Hörby 2 1267. Höör 62 1280. Malmö 29 1281. Lund 16 1282. Landskrona 45 1283. Helsingborg 5 1284. Höganäs 7 1285. Eslöv 8 1286. Ystad 6 1287. Trelleborg 5 1315. Hylte 23 1380. Halmstad 9 1381. Laholm 14 1382. Falkenberg 21 1383. Varberg 22 1384. Kungsbacka 10 1401. Härryda 12 1402. Partille 4 1407. Öckerö 5 1415. Stenungsund 6 1419. Tjörn 6 1421. Orust 3 1427. Sotenäs 1 1430. Munkedal 4 1435. Tanum 126 1480. Göteborg 18 1481. Mölndal 7 1482. Kungälv 6 1484. Lysekil 21 1485. Uddevalla 4 1486. Strömstad 3 1507. Färgelanda 12 1521. Ale 14 1524. Lerum 2 1527. Vårgårda 4 1552. Tranemo 4 1560. Bengtsfors 6 1561. Mellerud 5 1562. Lilla Edet 12 1563. Mark 5 1565. Svenljunga 2 1566. Herrljunga 18 1580. Vänersborg 21 1581. Trollhättan 12 1582. Alingsås 27 1583. Borås 3 1584. Ulricehamn 3 1585. Åmål 1 1586. 2 1602. Grästorp 2 1603. Essunga 3 1622. Mullsjö 2 1623. Habo 2 1637. Karlsborg 5 1643. Gullspång 6 1660. Vara 4 1661. Götene 3 1662. Tibro 8 1663. Töreboda 9 1680. Mariestad 12 1681. Lidköping 9 1682. Skara 15 1683. Skövde 5 1684. Hjo 3 1685. Tidaholm 13 1686. Falköping 6 1715. Kil 3 1730. Eda 7 1737. Torsby 2 1760. Storfors 1 1761. Hammarö 1 1762. Munkfors 9 1763. Forshaga 2 1764. Grums 5 1765. Årjäng 3 1766. Sunne 21 1780. Karlstad 6 1781. Kristinehamn 2 1782. Filipstad 5 1783. Hagfors 11 1784. Arvika 6 1785. Säffle 3 1860. Laxå 6 1861. Hallsberg 2 1862. Degerfors 4 1863. Hällefors 3 1864. Ljusnarsberg 36 1880. Örebro 7 1881. Kumla 2 1882. Askersund 11 1883. Karlskoga 2 1884. Nora 11 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 4 1907. Surahammar 10 1917. Heby 2 1960. Kungsör 3 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 38 1980. Västerås 6 1981. Sala 4 1982. Fagersta 7 1983. Köping 10 1984. Arboga 7 2021. Vansbro 6 2023. Malung 4 2029. Leksand 3 2031. Rättvik 4 2034. Orsa 8 2039. Älvdalen 3 2061. Smedjebacken 3 2062. Mora 21 2080. Falun 12 2081. Borlänge 4 2082. Säter 5 2083. Hedemora 5 2084. Avesta 7 2085. Ludvika 2 2101. Ockelbo 1 2104. Hofors 4 2121. Ovanåker 4 2132. Nordanstig 6 2161. Ljusdal 26 2180. Gävle 11 2181. Sandviken 9 2182. Söderhamn 7 2183. Bollnäs 13 2184. Hudiksvall 6 2260. Ånge 3 2262. Timrå 10 2280. Härnösand 22 2281. Sundsvall 6 2282. Kramfors 11 2283. Sollefteå 22 2284. Örnsköldsvik 2 2303. Ragunda 5 2309. Krokom 5 2313. Strömsund 2 2321. Åre 4 2326. Berg 6 2361. Härjedalen 23 2380. Östersund 2 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 2 2404. Vindeln 4 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 2 2418. Malå 1 2421. Storuman 2 2422. Sorsele 1 2425. Dorotea 2 2460. Vännäs 2 2462. Vilhelmina 1 2463. Åsele 30 2480. Umeå 7 2481. Lycksele 21 2482. Skellefteå 1 2501. 2 2505. Arvidsjaur 3 2510. Jokkmokk 6 2514. Kalix 3 2521. Pajala 6 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 19 2580. Luleå 28 2581. Piteå 16 2582. Boden 4 2583. Haparanda 7 2584. Kiruna
VAR 9 H-REGION Loc 25 width 1 MD=0 H-region 443 1. Stockholm, Södertälje A-region 937 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 553 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 186 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 186 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 250 8. Göteborgs A-region 124 9. Malmö/Lund/Trelleborg A-region 12 0. Uppgift saknas
VAR 10 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 2149 1. Intervjun genomförd dag 1 542 2. Intervjun genomförd dag 2
VAR 11 VECKODAG Loc 27 width 1 Veckodag undersökningen genomförts 376 1. Måndag 363 2. Tisdag 415 3. Onsdag 369 4. Torsdag 366 5. Fredag 402 6. Lördag 400 7. Söndag
VAR 12 FÖDELSEÅR Loc 28 width 2 Födelseår 00. 1900 . . 89. 1989 1 97. 1897 2 99. 1899 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 1 1 5 2 8 8 9 3 11 9 17 18 16 16 18 25 20 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 24 23 27 31 30 31 29 25 25 28 30 24 25 29 27 26 27 28 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 32 27 32 33 28 38 39 38 40 46 44 40 47 36 40 43 39 34 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 36 34 41 38 35 33 38 32 39 35 39 39 44 40 33 37 35 37 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 40 37 40 38 41 38 35 35 39 38 37 33 32 39 36 39 47 26 Kod: 97 99 Frek: 1 2
VAR 13 ÅLDER Loc 30 width 2 Ålder 03. 3 år . . 95. 95 år Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 48 45 35 36 37 32 35 40 37 39 33 37 37 39 40 40 36 43 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 30 40 37 37 37 41 43 40 32 36 37 29 39 35 42 38 31 41 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 31 44 37 42 42 39 47 43 39 46 34 41 33 29 36 28 30 28 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 28 27 25 26 28 29 24 28 30 25 27 27 33 28 29 25 26 23 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 Frek: 19 21 19 16 17 20 10 10 9 5 8 10 4 4 3 1 2 1 Kod: 95 Frek: 1
VAR 14 KÖN Loc 32 width 1 Kön 1324 1. Man 1367 2. Kvinna
VAR 15 HUSHÅLLETS STORLEK Loc 33 width 1 MD=0 B:1 Hur många personer bor tillsammans i ert (barnets) hushåll? 430 1. En person 843 2. Två personer 440 3. Tre personer 589 4. Fyra personer 293 5. Fem personer 55 6. Sex personer 21 7. Sju personer 6 8. Åtta personer 13 9. Nio personer 1 0. Uppgift saknas
VAR 16 HUSH: ANTAL VUXNA Loc 34 width 2 MD=99 B:2 Hur många vuxna 18 år eller äldre bor tillsammans ... a) (UP FÖDD 1897-1973) med er (er själv inräknad)? b) (UP FÖDD 1974-1982) med er? c) (UP FÖDD 1983-1988) med barnet? 2 00. Ingen vuxen 540 01. En vuxen 1760 02. Två vuxna 315 03. Tre vuxna 59 04. Fyra vuxna 6 05. Fem vuxna 8 09. Nio vuxna 1 99. Uppgift saknas
VAR 17 HUSH: ANT BARN UNDER 18 Loc 36 width 1 B:3 b) (MÄN FÖDDA 1911-1973, KVINNOR FÖDDA 1925-1973) Har ni barn under 18 år som bor hemma? Hur många? c) (FÖDDA 1974-1982) Har ni syskon under 18 år som bor hemma? Hur många med er själv inräknad? d) (FÖDDA 1983-1989) Har barnet syskon under 18 år som bor hemma? Hur många med barnet inräknad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL MÄN FÖDDA 1897-1910 OCH KVINNOR FÖDDA 1897-1924 1425 0. Inget barn 424 1. Ett barn 520 2. Två barn 257 3. Tre barn 41 4. Fyra barn 14 5. Fem barn 8 6. Sex barn 1 8. Åtta barn 1 9. Nio barn
VAR 18 HUSH: ANT BARN 0-2 ÅR Loc 37 width 1 MD=9 B:4 Hur gamla är barnen/syskonen? B:4(1) Antal barn 0-2 år 969 0. Inget barn i åldern 0-2 år 271 1. Ett barn i åldern 0-2 år 25 2. Två barn i åldern 0-2 år 1426 9. Frågan ej tillämplig
VAR 19 HUSH: ANT BARN 3-6 ÅR Loc 38 width 1 MD=9 B:4(2) <Hushållets sammansättning> Antal barn 3-6 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 793 0. Inget barn i åldern 3-6 år 359 1. Ett barn i åldern 3-6 år 104 2. Två barn i åldern 3-6 år 9 3. Tre barn i åldern 3-6 år 1426 9. Frågan ej tillämplig
VAR 20 HUSH: ANT BARN 7-12 ÅR Loc 39 width 1 MD=9 B:4(3) <Hushållets sammansättning> Antal barn 7-12 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 607 0. Inget barn i åldern 7-12 år 447 1. Ett barn i åldern 7-12 år 189 2. Två barn i åldern 7-12 år 21 3. Tre barn i åldern 7-12 år 1 4. Fyra barn i åldern 7-12 år 1426 9. Frågan ej tillämplig
VAR 21 HUSH: ANT BARN 13-17 ÅR Loc 40 width 1 MD=9 B:4(4) <Hushållets sammansättning> Antal barn 13-17 år <Se F.B:4 för fullständig frågetext> 683 0. Inget barn i åldern 13-17 år 453 1. Ett barn i åldern 13-17 år 122 2. Två barn i åldern 13-17 år 7 3. Tre barn i åldern 13-17 år 1426 9. Frågan ej tillämplig
VAR 22 FAMILJESITUTION Loc 41 width 1 570 0. Personer under 18 år (UP 3-17 år) 453 1. Yngre (UP 18-44 år), inga barn 970 2. Äldre (UP 45-99 år), inga barn 336 3. Skolbarnsföräldrar 362 4. Småbarnsföräldrar
VAR 23 UTBILDNING UP/UP:S MOR Loc 42 width 1 MD=0 B:5(1) (FÖDD 1897-1975) Har ni sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning ni har? (FÖDD 1983-1989) Har barnets mamma sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning mamman har? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1976-1982 658 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (Nej) 324 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 650 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 336 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 244 5. Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 190 6. Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 12 7. Forskarutbildning 14 8. Vet ej/vägrar 263 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 UTBILDNING UP:S FAR Loc 43 width 1 MD=9 B:5(2) (FÖDD 1983-1989) Har barnets pappa sammanlagt mer än 8 års utbildning? (OM JA) Får jag då fråga vilken utbildning pappan har? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1897-1982 25 0. Pappa saknas 11 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (Nej) 46 2. Förgymnasial utbildning 9- 10 år 56 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 37 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 21 5. Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 34 6. Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 3 7. Forskarutbildning 2458 9. Frågan ej tillämplig
VAR 25 SYSSELSÄTTN UP/UP:S MOR Loc 44 width 1 MD=0 B:6(1) (FÖDD 1897-1975) Vilken är er huvudsakliga sysselsättning? (FÖDD 1983-1989) Vilken är barnets mammas huvudsakliga sysselsättning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1976-1982 1096 1. Förvärvsarbetande heltid (minst 35 tim/vecka) 358 2. Förvärvsarbetande deltid (minst 16 tim/vecka) 215 3. Studerande 49 4. Hemarbetande 519 5. Pensionerad 187 6. Övrigt 3 8. Tveksam, vet ej 264 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 SYSSELSÄTTN UP:S FAR Loc 45 width 1 MD=9 B:6(1) (FÖDD 1983-1989) Vilken är barnets pappas huvudsakliga sysselsättning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP FÖDD 1897-1982 25 0. Pappa saknas 191 1. Förvärvsarbetande heltid (minst 35 tim/vecka) 5 2. Förvärvsarbetande deltid (minst 16 tim/vecka) 3 3. Studerande 0 4. Hemarbetande 1 5. Pensionerad 5 6. Övrigt 2 8. Tveksam, vet ej 2459 9. Frågan ej tillämplig
VAR 27 TV-INNEHAV T1 Loc 46 width 1 T:1 Har ni TV i er ordinarie bostad? 2572 1. Ja 119 5. Nej
VAR 28 ANTAL TV-APPARATER Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 Antal TV-apparater 1390 1. En TV-apparat 933 2. Två TV-apparater 194 3. Tre TV-apparater 47 4. Fyra TV-apparater 5 5. Fem TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 119 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 29 FJÄRRKONTROLL T4 Loc 48 width 1 MD=0 T:4(1) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med fjärrkontroll? 2183 1. Ja 389 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 TEXT-TV T4 Loc 49 width 1 MD=0 T:4(2) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med text-TV? 1613 1. Ja 959 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 STEREO-TV T4 Loc 50 width 1 MD=0 T:4(3) (HAR TV HEMMA) Är TV:n/någon TV utrustad med stereo-TV? 727 1. Ja 1845 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 VIDEO T5 Loc 51 width 1 MD=0 T:5 (HAR TV HEMMA) Har ni tillgång till video i er bostad? 1750 1. Ja 822 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 PARABOL T6 Loc 52 width 1 MD=0 T:6 (HAR TV HEMMA) Har ni egen inköpt parabolantenn? (Om ja: Kontrollera att inte fler hushåll är anslutna till parabolantennen) 229 1. Ja 2343 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 TILLGÅNG TILL TV 4 T7 Loc 53 width 1 MD=0 T:7 (HAR TV HEMMA) Kan ni se TV 4? 1887 1. Ja 685 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 GRANNLANDS-TV T8 Loc 54 width 1 MD=0 T:8 (HAR TV HEMMA) Kan ni i er bostad se dansk, norsk eller finsk TV? 725 1. Ja 1847 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 DANSK TV T9 Loc 55 width 1 MD=0 T:9(1) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se dansk TV? 315 1. Ja 410 5. Nej 1966 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 NORSK TV T9 Loc 56 width 1 MD=0 T:9(2) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se norsk TV? 106 1. Ja 619 5. Nej 1966 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 FINLÄNDSK TV T9 Loc 57 width 1 MD=0 T:9(3) (HAR GRANNLANDS-TV) Kan ni se finländsk TV? 333 1. Ja 392 5. Nej 1966 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 SATELLIT TV T10 Loc 58 width 1 MD=0 T:10 (HAR TV HEMMA) Kan ni i er bostad se satellit-TV/kabel-TV? 1219 1. Ja 1353 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TV 5 NORDIC T11 Loc 59 width 1 MD=0 T:11 (HAR KABEL-TV) Kan ni se TV 5 NORDIC? 913 1. Ja 306 5. Nej 1472 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 1 Loc 60 width 1 MD=9 E:1 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...(BARNET) på grammofon igår? 73 1. Ja, mer än 2 timmar 120 2. Ja, 1-2 timmar 215 3. Ja, 1/2 - 1 timme 147 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1986 5. Nej 150 9. Vet ej/ej svar
VAR 42 SEN LYSSN PÅ GRAMMOFON 2 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 E:2 (EJ LYSSNAT PÅ GRAMMOFON IGÅR) När lyssnade ni/...(BARNET) på grammofon senast? 526 1. Senaste veckan 326 2. Senaste månaden 254 3. Senaste halvåret 136 4. Senaste året 664 5. Längre tillbaka eller aldrig 708 0. Frågan ej tillämplig 77 9. Vet ej/ej svar
VAR 43 LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 62 width 1 MD=9 E:3 (UP 9-99 ÅR) Lyssnade ni på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassett igår? (UP 3-8 ÅR) Lyssnade ...(BARNET) på ljudkassett (kassettband) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ...(BARNET) på kassett igår? 93 1. Ja, mer än 2 timmar 120 2. Ja, 1-2 timmar 325 3. Ja, 1/2 - 1 timme 349 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1630 5. Nej 174 9. Vet ej/ej svar
VAR 44 SEN LYSSNAT PÅ KASSETT 4 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 E:4 (EJ LYSSNAT PÅ LJUDKASSETT IGÅR) När lyssnade ni/...(BARNET) på ljudkassett senast? 767 1. Senaste veckan 346 2. Senaste månaden 162 3. Senaste halvåret 72 4. Senaste året 290 5. Längre tillbaka eller aldrig 1025 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Vet ej/ej svar
VAR 45 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 64 width 1 MD=9 E:5 (UP 9-99 ÅR) Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 ÅR) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon morgontidning igår eller var det någon som läste ur en sådan för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 20 1. Ja, tre eller fler 171 2. Ja, två 1471 3. Ja, en 876 5. Nej 153 9. Vet ej/ej svar
VAR 46 TID MORGONTIDNING 6 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 E:6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) (UP 9-99 ÅR) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? (UP 3-8 ÅR) Ungefär hur länge läste eller tittade ...(BARNET) i morgontidningen(-arna) igår? 10 1. Mer än 2 timmar 94 2. 1 - 2 timmar 426 3. 1/2 - 1 timme 717 4. 15 minuter - 1/2-timme 409 5. Mindre än 15 minuter 1026 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 47 MORGONTIDNING 7 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 E:7 (UP 9-99 ÅR) Vilken(-a) morgontidning(-ar) läste ni igår? (UP 3-8 år) Vilken(-a) morgontidning(-ar) läste/tittade ...(BARNET) i igår? 537 1. Storstadspress (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Arbetet, Dagens Industri, Skånska Dagbladet, Dagen) 1020 2. Landsortspress (alla andra morgontidningar) 94 3. Både storstadspress och landsortspress 1034 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Vet ej/ej svar
VAR 48 SEN LÄST MORGONTIDN 8 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 E:8 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon morgontidning senast? 485 1. Senaste veckan 65 2. Senaste månaden 29 3. Senaste halvåret 15 4. Senaste året 272 5. Längre tillbaka eller aldrig 1805 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Vet ej/ej svar
VAR 49 LÄST KVÄLLSTIDNING 9 Loc 68 width 1 MD=9 E:9 (UP 9-99 ÅR) Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon kvällstidning igår eller var det någon som läste ur en sådan för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 3 1. Ja, tre eller fler 65 2. Ja, två 628 3. Ja, en 1839 5. Nej 156 9. Vet ej/ej svar
VAR 50 TID KVÄLLSTIDNING 10 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 E:10 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) (UP 9-99 ÅR) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen(-arna) igår? (UP 3-8 ÅR) Ungefär hur länge läste/tittade ... (BARNET) i kvällstidningen(-arna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 24 2. 1 - 2 timmar 140 3. 1/2 - 1 timme 321 4. 15 minuter - 1/2-timme 207 5. Mindre än 15 minuter 1995 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 51 KVÄLLSTIDNING 11 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 E:11 (UP 9-99 ÅR) Vilken kvällstidning läste ni igår? (UP 3-8 år) Vilken kvällstidning läste/tittade ...(BARNET) i igår? 180 1. Aftonbladet 331 2. Expressen 62 3. Båda 112 4. Annan kvällstidning, om ej Expressen och/eller Aftonbladet 1993 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Vet ej/ej svar
VAR 52 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 12 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 E:12 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon kvällstidning senast? 683 1. Senaste veckan 335 2. Senaste månaden 181 3. Senaste halvåret 47 4. Senaste året 542 5. Längre tillbaka eller aldrig 851 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Vet ej/ej svar
VAR 53 LÄST VECKOTIDNING 13 Loc 72 width 1 MD=9 E:13 (UP 9-99 år) Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon veckotidning igår - Jag tänker då på både vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 7 1. Ja, tre eller fler 30 2. Ja, två 421 3. Ja, en 2075 5. Nej 158 9. Vet ej/ej svar
VAR 54 TID VECKOTIDNING 14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 E:14 (LÄST VECKOTIDNING IGÅR) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna)? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i veckotidningen(-arna)? 7 1. Mer än 2 timmar 22 2. 1 - 2 timmar 143 3. 1/2 - 1 timme 284 4. Mindre än en 1/2-timme 2231 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 55 SEN LÄST VECKOTIDNING 15 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 E:15 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon veckotidning senast? 658 1. Senaste veckan 424 2. Senaste månaden 252 3. Senaste halvåret 86 4. Senaste året 571 5. Längre tillbaka eller aldrig 608 0. Frågan ej tillämplig 92 9. Vet ej/ej svar
VAR 56 LÄST SERIETIDNING 16 Loc 75 width 1 MD=9 E:16 (UP 9-99 år) Läste ni någon serietidning/seriealbum igår - Jag menar då inte för något barn utan för ert eget nöje? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon serietidning/seriealbum igår eller var det någon som läste ur någon serietidning/seriealbum för ...(BARNET) igår? 35 1. Ja, tre eller fler 44 2. Ja, två 231 3. Ja, en 2217 5. Nej 164 9. Vet ej/ej svar
VAR 57 TID SERIETIDNING 17 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 E:17 (LÄST SERIETIDNING IGÅR) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni serietidningen(-arna) igår? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i serietidningen(-arna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 7 2. 1 - 2 timmar 82 3. 1/2 - 1 timme 211 4. Mindre än en 1/2-timme 2377 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Vet ej/ej svar
VAR 58 SEN LÄST SERIETIDNING 18 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 E:18 (EJ LÄST SERIETIDNING IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon serietidning senast? 262 1. Senaste veckan 175 2. Senaste månaden 167 3. Senaste halvåret 72 4. Senaste året 1502 5. Längre tillbaka eller aldrig 465 0. Frågan ej tillämplig 48 9. Vet ej/ej svar
VAR 59 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 19 Loc 78 width 1 MD=9 E:19 (UP 9-99 år) Läste ni någon annan tidskrift igår - jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon tidskrift igår eller var det någon som läste ur någon tidskrift för ...(BARNET) igår - jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar, och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 20 1. Ja, tre eller fler 47 2. Ja, två 506 3. Ja, en 1966 5. Nej 152 9. Vet ej/ej svar
VAR 60 TID ANNAN TIDSKRIFT 20 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 E:20 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni igår tidskriften(-erna)? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i tidskriften(-erna) igår? 2 1. Mer än 2 timmar 18 2. 1 - 2 timmar 114 3. 1/2 - 1 timme 431 4. Mindre än en 1/2-timme 2118 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Vet ej/ej svar
VAR 61 SENAST LÄST TIDSKRIFT 21 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 E:21 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon tidskrift senast? 669 1. Senaste veckan 430 2. Senaste månaden 112 3. Senaste halvåret 55 4. Senaste året 585 5. Längre tillbaka eller aldrig 724 0. Frågan ej tillämplig 116 9. Vet ej/ej svar
VAR 62 LÄST BOK 22 Loc 81 width 1 MD=9 E:22 (UP 9-99 år) Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? (UP 3-8 år) Läste eller tittade ...(BARNET) i någon bok igår eller var det någon som läste ur någon bok för ...(BARNET) igår? (OM JA) Hur många? 59 1. Ja, tre eller fler 67 2. Ja, två 784 3. Ja, en 1623 5. Nej 158 9. Vet ej/ej svar
VAR 63 TID BOK 23 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 E:23 (LÄST BOK IGÅR) (UP 9-99 år) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? (UP 3-8 år) Ungefär hur länge läste/tittade ...(BARNET) i boken(böckerna) igår? 81 1. Mer än 2 timmar 134 2. 1 - 2 timmar 361 3. 1/2 - 1 timme 327 4. Mindre än en 1/2-timme 1781 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 64 LÄST SKOLBOK 24 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 E:24 (UP 9-99 år) Den bok (böcker) som ni läste - var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ni läste för ert eget nöjes skull? (UP 3-8 år) Den bok (böcker) som ...(BARNET) läste/tittade i - var det skolbok/kursbok eller var det en bok (böcker) som ...(BARNET) läste/tittade i för eget nöjes skull? 20 1. Tre eller fler böcker för nöjes skull 27 2. Två böcker för nöjes skull 719 3. En bok för nöjes skull 133 5. Ingen bok för nöjes skull 1787 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 65 SENAST LÄST BOK 25 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 E:25 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste ni/...(BARNET) någon bok senast? 558 1. Senaste veckan 286 2. Senaste månaden 251 3. Senaste halvåret 117 4. Senaste året 397 5. Längre tillbaka eller aldrig 1047 0. Frågan ej tillämplig 35 9. Vet ej/ej svar
VAR 66 LYSSNAT PÅ RADIO 26 Loc 85 width 1 Och så skulle jag vilja avsluta med några frågor om radion E:26 (UP 9-99 år) Lyssnade ni på radio någon gång igår? (UP 3-8 år) Lyssnade ...(BARNET) på radio någon gång igår? 1868 1. Ja 655 5. Nej 168 8. Vet ej
VAR 67 LYSSNAT PÅ P1 27 Loc 86 width 1 E:27 (UP 9-99 år) Vilken eller vilka kanaler lyssnade ni på? (Läs upp kanalerna) (UP 3-8 år) Vilken eller vilka kanaler lyssnade ...(BARNET) på? (Läs upp kanalerna) E:27(1) P1 411 1. Markerat 2280 5. Ej markerat
VAR 68 LYSSNAT PÅ P2 27 Loc 87 width 1 E:27(2) <Lyssnade på> P2 <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 2617 5. Ej markerat
VAR 69 LYSSNAT PÅ P3 27 Loc 88 width 1 E:27(3) <Lyssnade på> P3 <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 1303 1. Markerat 1388 5. Ej markerat
VAR 70 LYSSNAT PÅ P4 27 Loc 89 width 1 E:27(4) <Lyssnade på> P4/FM4/Lokalradions egna kanaler <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 628 1. Markerat 2063 5. Ej markerat
VAR 71 LYSSN INGEN AV P1-P4 27 Loc 90 width 1 E:27(5) <Lyssnade på> Ingen av P1,P2,P3,P4 <Se F.E:27 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 2682 5. Ej markerat
VAR 72 LYSSNAT PÅ NÄRRADIO 28 Loc 91 width 1 MD=0 E:28 (UP 9-99 år) Närradio finns idag på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som sänder program, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ni på någon närradiosändning igår? (UP 3-8 år) Närradio finns idag på många håll i landet. I närradion är det olika föreningar som sänder program, det kan t ex vara religiösa organisationer, intresseorganisationer eller politiska partier. Lyssnade ...(BARNET) på någon närradiosändning igår? 134 1. Ja 1719 5. Nej 22 9. Vet ej 816 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 UTLÄNDSK RADIOSTATION 29 Loc 92 width 1 MD=0 E:29 (UP 9-99 år) Lyssnade ni på någon utländsk radiostation igår? (UP 3-8 år) Lyssnade ...(BARNET) på någon utländsk radiostation igår? 40 1. Ja 1834 5. Nej 8 9. Vet ej 809 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄNETS LOKALRADIO 30 Loc 93 width 1 MD=0 E:30 (UP 9-99 år) Lokalradion i ert län, dvs radio.......sänder program under olika tider från morgon till kväll. Lyssnade ni någon gång på radio.......igår? (UP 3-8 år) Lokalradion i ert län, dvs radio.......sänder program under olika tider från morgon till kväll. Lyssnade ...(BARNET) någon gång på radio.......igår? 653 1. Ja 1195 5. Nej 31 8. Vet ej 812 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 SEN LYSSNAT PÅ RADIO 31 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 E:31 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade ni/...(BARNET) på radio senast? 465 1. Senaste veckan 66 2. Senaste månaden 14 3. Senaste halvåret 9 4. Senaste året 58 5. Längre tillbaka eller aldrig 2019 0. Frågan ej tillämplig 60 9. Vet ej/ej svar