Mediebarometern 1996
                SSD 0622

               Huvudansvarig
                NORDICOM

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
               Augusti 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIEBAROMETERN 1996 har insamlats av NORDICOM.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1996

  Uppgifterna har genomförts i form av telefonintervjuer
  fördelat över 28 dagar. Mätdagarna var jämnt fördelade på
  veckodagarna, dvs fyra mätdagar på varje veckodag. Mätperioden
  var 31/1-10/12 1996. De tre sommarmånaderna har exkluderats.

  Inför varje mättillfälle har de utvalde personerna tillsänts
  ett aviseringskort som beskriver undersökningen. Personer till
  vilka Gallup inte kunnat finna telefonnummer har även ombetts
  att meddela på vilket telefonnummer de kunnat nås för en
  intervju.

  De personer som inte kunde nås vid ett mättillfälle sparades
  och ingick i ett suburval för kommande, senare mättillfällen.
  På så sätt har även svårnådda personer som inte kunnat
  intervjuas vid given mätdag, kunnat intervjuas vid ett senare
  mättillfälle. De personer som inte nåtts någon gång under året
  räknas till bortfallet.

  Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer från Svenska
  Gallupinstitututs CATI-anläggning i Ronneby. Intervjuerna har
  varit cirka 12 minuter. Varje mättillfälle omfattade 36 timmar
  dvs från kl. 9.00 dag 1 till kl. 21.00 dag 2(dag 1 räknas som
  den slumpmässigt utvalda dagen).

  Totalt urval från DAFA/Spar omfattande 4482 vuxna personer
  samt 499 minderåriga personer. Icke använt överurval
  exkluderas från detta samt naturligt bortfall bestående av
  sjuka, ej kommunicerbara, ej svensktalande, utlandsboende och
  långvarigt bortresta varefter det egentliga urvalet uppgick
  till 3055 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med
  2248 personer, vilket innebär ett bortfall bestående av ej
  telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer,
  hänvisningston samt vägrare omfattande 807 personer. Detta
  motsvarar ett totalt bortfall på 26.4%.

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 13 (2) TID LYSSNAT PÅ CD- ELLER GRAMMOFONSKIVA
  (3) LOC 27 WIDTH 1 (4) MD=9

  (5) 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår?
    (OM JA) I så fall ungefär hur länge lyssnade Du på CD-
    eller grammofonskiva igår?

  (6) ......................

   (7) (8)   (9)
  
   190  1. Ja, mer än 2 timmar
   313  2. Ja, 1 - 2 timmar
   122  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   108  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  1495  5. Nej
  
   20  9. Vet ej, ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0622 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Intervju vardag eller helgdag 6 Veckodag undersökningen genomförts 7 Kön 8 Födelseår 9 Familjetyp 10 Län 11 Kommun 12 Hemort 13 Lyssnat på CD- eller grammofonskiva 14 Senast lyssnat på CD- eller grammofonskiva 15 Lyssnat på ljudkassett 16 Senast lyssnat på ljudkassett 17 Läst morgontidning 18 Tid läst morgontidning 19 Läst morgontidning före 08.00 20 Läst morgontidning mellan 08.00 och 12.00 21 Läst morgontidning mellan 12.00 och 17.00 22 Läst morgontidning mellan 17.00 och 19.00 23 Läst morgontidning mellan 19.00 och 22.00 24 Läst morgontidning efter 22.00 25 Läst morgontidning - tveksam vilken tid 26 Läst stockholmspress 27 Läst annan storstadspress 28 Läst landsortspress 29 Läst morgontidning - tveksam vilken tidning 30 Senast läst morgontidning 31 Prenumeration på morgontidning 32 Läst kvällstidning 33 Tid läst kvällstidning 34 Läst kvällstidning före 08.00 35 Läst kvällstidning mellan 08.00 och 12.00 36 Läst kvällstidning mellan 12.00 och 17.00 37 Läst kvällstidning mellan 17.00 och 19.00 38 Läst kvällstidning mellan 19.00 och 22.00 39 Läst kvällstidning efter 22.00 40 Läst kvällstidning - tveksam vilken tid 41 Läst Expressen 42 Läst Aftonbladet 43 Läst GT 44 Läst Kvällsposten 45 Läst kvällstidning - tveksam vilken tidning 46 Senast läst kvällstidning 47 Läst Metro i Stockholm någon gång 48 Läst vecko- eller månadstidning 49 Tid läst vecko- eller månadstidning 50 Senast läst vecko- eller månadstidning 51 Läst senaste veckan: Familjetidning 52 Läst senaste veckan: Damtidning 53 Läst senaste veckan: Herrtidning 54 Läst senaste veckan: Ungdomstidning 55 Läst senaste veckan: Veckotidning med konsumentinnehåll 56 Läst senaste veckan: Serietidning eller seriealbum 57 Läst senaste veckan: Specialmagasin 58 Läst senaste veckan: Gratisutdelad nöjestidning 59 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av vecko- eller månadstidning 60 Läst annan tidskrift 61 Tid läst annan tidskrift 62 Senast läst annan tidskrift 63 Läst senaste veckan: Organisations-, medlemstidning 64 Läst senaste veckan: Kulturtidskrift 65 Läst senaste veckan: Politisk tidskrift 66 Läst senaste veckan: Facktidskrift 67 Läst senaste veckan: Specialtidskrift 68 Läst senaste veckan: Utländsk tidskrift 69 Läst senaste veckan: Annan typ av tidskrift 70 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av tidskrift 71 Läst bok 72 Tid läst bok 73 Läst skönlitteratur 74 Läst barn och ungdomslitteratur 75 Läst facklitteratur 76 Läst lärobok, kursbok eller läxbok 77 Läst annan bok 78 Läst bok - tveksam vilken typ 79 Läst bok för nöjes skull 80 Senast läst bok 81 Läst senaste veckan: Skönlitteratur 82 Läst senaste veckan: Barn och ungdomslitteratur 83 Läst senaste veckan: Facklitteratur 84 Läst senaste veckan: Lärobok, kursbok eller läxbok 85 Läst senaste veckan: Annan bok 86 Läst senaste veckan: Tveksam vilken typ av bok 87 Tid lyssnat på radio 88 Lyssnat på radio före 08.00 89 Lyssnat på radio mellan 08.00 och 12.00 90 Lyssnat på radio mellan 12.00 och 17.00 91 Lyssnat på radio mellan 17.00 och 19.00 92 Lyssnat på radio mellan 19.00 och 22.00 93 Lyssnat på radio efter 22.00 94 Lyssnat på radio - tveksam vilken tid 95 Lyssnat på P1 96 Lyssnat på P2 97 Lyssnat på P3 98 Lyssnat på lokalradio 99 Lyssnat på P4:s rikssändningar 100 Lyssnat på Radio Energy 101 Lyssnat på Radio City 102 Lyssnat på Sveriges Nya Radio P6 103 Lyssnat på Radio rix 104 Lyssnat på annan privat lokalradio 105 Lyssnat på närradio 106 Lyssnat på utländsk radiostation 107 Lyssnat på radio - tveksam vilken kanal 108 Senast lyssnat på radio 109 Tittat på TV 110 Tittat på TV före 08.00 111 Tittat på TV mellan 08.00 och 12.00 112 Tittat på TV mellan 12.00 och 17.00 113 Tittat på TV mellan 17.00 och 19.00 114 Tittat på TV mellan 19.00 och 22.00 115 Tittat på TV efter 22.00 116 Tittat på TV - tveksam vilken tid 117 Tittat på SVT 1 118 Tittat på SVT 2 119 Tittat på TV 3 120 Tittat på TV 4 121 Tittat på Kanal 5 122 Tittat på TV 6 123 Tittat på ZTV 124 Tittat på lokal-TV i TV 4 125 Tittat på lokal-TV i kabelkanalen 126 Tittat på nyhetskanal 127 Tittat på sportkanal 128 Tittat på filmkanal 129 Tittat på musikkanal 130 Tittat på barnprogramskanal 131 Tittat på TV-shopping-kanal 132 Tittat på annan typ av kanal 133 Tittat på TV - tveksam vilken kanal 134 Senast tittat på TV 135 TV-innehav i åretrunt bostad 136 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via kabel 137 TV-innehav i åretrunt bostad - satellit-TV via parabol 138 TV-innehav i åretrunt bostad - inget 139 TV-innehav i åretrunt bostad - tveksam, vet ej 140 Antal TV-apparater i åretrunt bostaden 141 Tittat på text-TV 142 Tid tittat på text-TV 143 Senast tittat på text-TV 144 Tittat på text-TV senaste veckan: SVT 1 - SVT 2 145 Tittat på text-TV senaste veckan: TV3 146 Tittat på text-TV senaste veckan: TV4 147 Tittat på text-TV senaste veckan: Kanal 5 148 Tittat på text-TV senaste veckan: Annan TV-kanal 149 Tittat på text-TV senaste veckan: Tveksam vilken kanal 150 Använt text-TV för TV:s programtablåer 151 Använt text-TV för nyheter 152 Använt text-TV för ekonomiinformation 153 Använt text-TV för sport 154 Använt text-TV för väder 155 Använt text-TV för spel och lotteri 156 Använt text-TV för annonser och annan reklam 157 Använt text-TV för textning av TV-program 158 Använt text-TV för annan information 159 Använt text-TV - tveksam till vad 160 Tillgång till text-TV i åretrunt bostaden 161 Spelat TV-spel någon gång 162 Tittat på video 163 Tittat på inspelade TV-program 164 Tittat på hyrvideo 165 Tittat på köpvideo 166 Tittat på annan video 167 Tittat på video - tveksam om typ 168 Senast tittat på video 169 Tillgång till video i åretrunt bostaden 170 Senast varit på bio 171 Tillgång till i bostaden: Mobiltelefon 172 Tillgång till i bostaden: Fax 173 Tillgång till i bostaden: Persondator 174 Tillgång till i bostaden: Inget av ovanstående 175 Tillgång till i bostaden: Tveksam, vet ej 176 Tillgång till persondator utan modem 177 Tillgång till persondator med modem 178 Tillgång till persondator ansluten till extern databas 179 Tillgång till persondator med Internet 180 Tillgång till persondator med E-post 181 Tillgång till persondator med CD-rom 182 Tillgång till persondator med skrivare 183 Tillgång till persondator som är portabel 184 Tillgång till persondator - Inget av föregående 185 Tillgång till persondator - Tveksam, vet ej 186 PC-användning i bostaden: Senast använt 187 PC-användning i bostaden: Tid 188 PC-användning i bostaden: Förvärvsarbete 189 PC-användning i bostaden: Utbildning 190 PC-användning i bostaden: Privat 191 PC-användning i bostaden: Elektronisk post 192 PC-användning i bostaden: Sökningar på internet 193 PC-användning i bostaden: Dagstidning via internet 194 PC-användning i bostaden: Dataspel 195 PC-användning i bostaden: Skapa bilder 196 PC-användning i bostaden: Skapa rörliga bilder 197 PC-användning i bostaden: Skapa musik 198 PC-användning i bostaden: Multimedia 199 PC-användning i bostaden: Annan 200 PC-användning i bostaden: Tveksam, vet ej 201 Sökt information på Internet 202 Information på Internet: Nyheter 203 Information på Internet: Väder 204 Information på Internet: Politik, historia 205 Information på Internet: Geografi, kartor 206 Information på Internet: Ekonomi, näringsliv 207 Information på Internet: Kommunikationer, transport 208 Information på Internet: Bil, motor 209 Information på Internet: Kultur, litteratur 210 Information på Internet: Massmedia 211 Information på Internet: Vetenskap 212 Information på Internet: Datafrågor 213 Information på Internet: Film, musik 214 Information på Internet: Sport, idrott 215 Information på Internet: Nöjesliv 216 Information på Internet: Mat, dryck 217 Information på Internet: Mode, skönhet 218 Information på Internet: Hälsovård, friskvård 219 Information på Internet: Utbildningar, kurser 220 Information på Internet: Adresser eller andra referenser 221 Information på Internet: Annonser, reklam 222 Information på Internet: "Surfat fritt" 223 Information på Internet: Pornografi 224 Information på Internet: Sökt annan information 225 Information på Internet: Tveksam, vet ej 226 Regelbundet användande av persondator i arbetet 227 Läst annonsblad 228 Läst lokalt annonsblad 229 Läst de stora affärskedjornas annonsblad 230 Läst lokala handlares annons- eller reklamblad 231 Läst lösa reklamblad med rabattkuponger 232 Läst adresserad reklam 233 Läst annan form av reklam- eller annonsblad 234 Läst ingen av ovanstående reklam 235 Läst reklam - tveksam, vet ej 236 Tagit del av utomhusreklam senaste veckan 237 Typ av boendeområde 238 Typ av boende 239 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 240 UP 9-17 år: Hushållets sammansättning - antal barn 241 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 242 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 243 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 244 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 245 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 246 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 247 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 248 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 249 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 250 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 251 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 252 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 253 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 254 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 255 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 256 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 257 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 258 UP 9-17 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 259 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal vuxna 260 UP 18-79 år: Hushållets sammansättning - antal barn 261 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 1 år 262 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 2 år 263 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 3 år 264 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 4 år 265 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 5 år 266 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 6 år 267 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 7 år 268 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 8 år 269 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 9 år 270 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 10 år 271 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 11 år 272 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 12 år 273 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 13 år 274 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 14 år 275 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 15 år 276 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 16 år 277 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - 17 år 278 UP 18-79 år: Hushållsmedlemmarnas ålder - tveksam, vet ej 279 Heltids- eller deltidsarbete 280 Yrkeskategori 281 Utbildning 282 Politiskt intresserad 283 Antal barn i hushållet 284 Antal vuxna i hushållet 285 Hushållets storlek

VAR 1 SSD STUDY NR 0622              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0622


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1996
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 INTERVJUDAG Loc 13 width 1 Dagarna uppdelade på vardag och helgdag (inkluderar lördag) 1605 1. Måndag till fredag 643 2. Lördag eller söndag
VAR 6 INTERVJUDAG-VECKODAG Loc 14 width 1 Veckodag som undersökningen genomförts 315 1. Måndag 321 2. Tisdag 309 3. Onsdag 352 4. Torsdag 308 5. Fredag 322 6. Lördag 321 7. Söndag
VAR 7 KÖN Loc 15 width 1 Kön 1113 1. Man 1135 2. Kvinna
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 16 width 2 Födelseår 17. 1917 . . 87. 1987 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 13 14 22 23 23 16 32 30 28 15 17 28 21 18 26 23 22 29 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 27 26 24 29 28 29 29 35 41 41 45 35 50 34 31 47 38 46 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 40 41 31 37 40 36 34 26 37 34 33 43 37 47 32 43 34 29 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 28 27 27 26 31 31 32 33 35 34 33 40 44 36 36 27 39
VAR 9 FAMILJETYP Loc 18 width 1 MD=9 Vilken typ av familj? (OBS! Gäller endast 18-79 år) 375 1. Yngre vuxna (18-44 år) utan barn 800 2. Äldre vuxna (45-79 år) utan barn 355 3. Skolbarnsföräldrar (7-17 år) 348 4. Småbarnsföräldrar (0-6 år) 370 9. Uppgift saknas
VAR 10 LÄN Loc 19 width 2 Län 418 01. Stockholms län 77 03. Uppsala län 63 04. Södermanlands län 115 05. Östergötlands län 95 06. Jönköpings län 47 07. Kronobergs län 68 08. Kalmar län 15 09. Gotlands län 48 10. Blekinge län 71 11. Kristianstads län 211 12. Malmöhus län 64 13. Hallands län 178 14. Göteborgs och Bohus län 122 15. Älvsborgs län 75 16. Skaraborgs län 73 17. Värmlands län 71 18. Örebro län 58 19. Västmanlands län 74 20. Kopparbergs län 63 21. Gävleborgs län 74 22. Västernorrlands län 25 23. Jämtlands län 73 24. Västerbottens län 70 25. Norrbottens län
VAR 11 KOMMUN Loc 21 width 4 Kommun 11 0114. Upplands-Väsby 4 0115. Vallentuna 8 0117. Österåker 9 0120. Värmdö 15 0123. Järfälla 8 0125. Ekerö 15 0126. Huddinge 15 0127. Botkyrka 4 0128. Salem 7 0136. Haninge 13 0138. Tyresö 5 0139. Upplands-Bro 17 0160. Täby 8 0162. Danderyd 7 0163. Sollentuna 164 0180. Stockholm 24 0181. Södertälje 16 0182. Nacka 11 0183. Sundbyberg 15 0184. Solna 11 0186. Lidingö 20 0188. Norrtälje 7 0191. Sigtuna 4 0192. Nynäshamn 4 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 3 0360. Tierp 56 0380. Uppsala 7 0381. Enköping 6 0382. Östhammar 1 0428. Vingåker 1 0461. Gnesta 14 0480. Nyköping 2 0481. Oxelösund 3 0482. Flen 9 0483. Katrineholm 25 0484. Eskilstuna 5 0486. Strängnäs 3 0488. Trosa 2 0513. Kinda 3 0560. Boxholm 2 0561. Åtvidaberg 1 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 37 0580. Linköping 34 0581. Norrköping 8 0582. Söderköping 15 0583. Motala 2 0584. Vadstena 9 0586. Mjölby 3 0604. Aneby 1 0617. Gnosjö 9 0662. Gislaved 4 0665. Vaggeryd 28 0680. Jönköping 7 0682. Nässjö 11 0683. Värnamo 7 0684. Sävsjö 14 0685. Vetlanda 8 0686. Eksjö 3 0687. Tranås 2 0760. Uppvidinge 3 0761. Lessebo 1 0763. Tingsryd 5 0764. Alvesta 4 0765. Älmhult 25 0780. Växjö 7 0781. Ljungby 4 0821. Högsby 3 0834. Torsås 3 0840. Mörbylånga 4 0860. Hultsfred 2 0861. Mönsterås 6 0862. Emmaboda 11 0880. Kalmar 7 0881. Nybro 8 0882. Oskarshamn 10 0883. Västervik 5 0884. Vimmerby 5 0885. Borgholm 15 0980. Gotland 5 1060. Olofström 19 1080. Karlskrona 7 1081. Ronneby 10 1082. Karlshamn 7 1083. Sölvesborg 3 1121. Östra Göinge 4 1137. Örkelljunga 2 1160. Tomelilla 1 1162. Bromölla 6 1163. Osby 1 1165. Perstorp 1 1166. Klippan 4 1167. Åstorp 5 1168. Båstad 15 1180. Kristianstad 4 1181. Simrishamn 15 1182. Ängelholm 10 1183. Hässleholm 3 1214. Svalöv 4 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 11 1233. Vellinge 5 1260. Bjuv 7 1261. Kävlinge 9 1262. Lomma 3 1263. Svedala 1 1264. Skurup 3 1265. Sjöbo 3 1266. Hörby 5 1267. Höör 58 1280. Malmö 28 1281. Lund 7 1282. Landskrona 31 1283. Helsingborg 8 1284. Höganäs 9 1285. Eslöv 4 1286. Ystad 9 1287. Trelleborg 1 1315. Hylte 23 1380. Halmstad 7 1381. Laholm 7 1382. Falkenberg 12 1383. Varberg 14 1384. Kungsbacka 2 1401. Härryda 7 1402. Partille 2 1407. Öckerö 8 1415. Stenungsund 2 1419. Tjörn 4 1421. Orust 4 1427. Sotenäs 3 1430. Munkedal 1 1435. Tanum 113 1480. Göteborg 6 1481. Mölndal 7 1482. Kungälv 2 1484. Lysekil 13 1485. Uddevalla 4 1486. Strömstad 2 1507. Färgelanda 4 1521. Ale 10 1524. Lerum 5 1527. Vårgårda 4 1535. Bollebygd 5 1552. Tranemo 5 1560. Bengtsfors 2 1561. Mellerud 3 1562. Lilla Edet 5 1563. Mark 1 1565. Svenljunga 4 1566. Herrljunga 9 1580. Vänersborg 17 1581. Trollhättan 13 1582. Alingsås 28 1583. Borås 2 1584. Ulricehamn 3 1585. Åmål 1 1602. Grästorp 4 1622. Mullsjö 2 1623. Habo 3 1637. Karlsborg 1 1643. Gullspång 4 1660. Vara 7 1661. Götene 1 1662. Tibro 3 1663. Töreboda 5 1680. Mariestad 14 1681. Lidköping 4 1682. Skara 12 1683. Skövde 2 1684. Hjo 3 1685. Tidaholm 9 1686. Falköping 4 1715. Kil 2 1730. Eda 4 1737. Torsby 3 1760. Storfors 5 1761. Hammarö 3 1763. Forshaga 1 1765. Årjäng 25 1780. Karlstad 7 1781. Kristinehamn 3 1782. Filipstad 5 1783. Hagfors 7 1784. Arvika 4 1785. Säffle 1 1814. Lekeberg 4 1860. Laxå 6 1861. Hallsberg 1 1862. Degerfors 1 1863. Hällefors 35 1880. Örebro 5 1881. Kumla 5 1882. Askersund 7 1883. Karlskoga 6 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 3 1907. Surahammar 3 1917. Heby 3 1960. Kungsör 8 1961. Hallstahammar 27 1980. Västerås 4 1981. Sala 2 1982. Fagersta 6 1983. Köping 1 1984. Arboga 3 2021. Vansbro 4 2023. Malung 3 2026. Gagnef 3 2029. Leksand 6 2031. Rättvik 3 2034. Orsa 2 2039. Älvdalen 2 2061. Smedjebacken 5 2062. Mora 13 2080. Falun 11 2081. Borlänge 4 2082. Säter 1 2083. Hedemora 6 2084. Avesta 8 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 3 2121. Ovanåker 1 2132. Nordanstig 4 2161. Ljusdal 18 2180. Gävle 9 2181. Sandviken 8 2182. Söderhamn 10 2183. Bollnäs 9 2184. Hudiksvall 9 2260. Ånge 3 2262. Timrå 7 2280. Härnösand 27 2281. Sundsvall 2 2282. Kramfors 10 2283. Sollefteå 16 2284. Örnsköldsvik 1 2303. Ragunda 2 2309. Krokom 5 2313. Strömsund 1 2326. Berg 5 2361. Härjedalen 11 2380. Östersund 3 2401. Nordmaling 3 2403. Bjurholm 2 2404. Vindeln 2 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 1 2418. Malå 2 2421. Storuman 3 2425. Dorotea 2 2460. Vännäs 3 2462. Vilhelmina 1 2463. Åsele 27 2480. Umeå 3 2481. Lycksele 20 2482. Skellefteå 1 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 3 2510. Jokkmokk 4 2513. Överkalix 5 2514. Kalix 7 2523. Gällivare 3 2560. Älvsbyn 18 2580. Luleå 12 2581. Piteå 6 2582. Boden 2 2583. Haparanda 8 2584. Kiruna
VAR 12 HEMORT Loc 25 width 1 MD=9 Var är din hemort? 337 1. Ren landsbygd 635 2. Mindre tätort 600 3. Stad eller större tätort 374 4. Stockholmsregionen 151 5. Göteborgsregionen 125 6. Malmöregionen 26 9. Uppgift saknas
VAR 13 TID LYSSNAT PÅ CD 1 Loc 26 width 1 1 Lyssnade Du på någon CD- eller grammofonskiva igår? (OM JA) Hur länge? 108 1. Ja, mer än 2 timmar 122 2. Ja, 1-2 timmar 313 3. Ja, 1/2-1 timme 190 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1495 5. Nej 20 8. Tveksam, vet ej
VAR 14 SENAST LYSSNAT PÅ CD 2 Loc 27 width 1 MD=0 2 (EJ LYSSNAT PÅ CD IGÅR) När lyssnade Du på CD- eller grammofonskiva senast? 776 1. Senaste veckan 264 2. Senaste månaden 155 3. Senaste halvåret 54 4. Senaste året 223 5. Längre tillbaka aldrig 43 8. Tveksam, vet ej 733 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 TID LYSSNAT PÅ KASSETT 3 Loc 28 width 1 3 Lyssnade Du på någon ljudkassett (spelade kassettband) igår? (OM JA) Hur länge? 34 1. Ja, mer än 2 timmar 51 2. Ja, 1-2 timmar 189 3. Ja, 1/2-1 timme 198 4. Ja, mindre än 1/2-timme 1764 5. Nej 12 8. Tveksam, vet ej
VAR 16 SENAST LYSSN KASSETT 4 Loc 29 width 1 MD=0 4 (EJ LYSSNAT PÅ KASSETT IGÅR) När lyssnade Du på ljudkassett senast? 666 1. Senaste veckan 401 2. Senaste månaden 284 3. Senaste halvåret 102 4. Senaste året 255 5. Längre tillbaka aldrig 68 8. Tveksam, vet ej 472 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 LÄST MORGONTIDNING 5 Loc 30 width 1 5 Läste Du någon morgontidning igår? 19 1. Ja, tre eller fyra 174 2. Ja, två 1409 3. Ja, en 641 5. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 18 TID LÄST MORGONTIDNING 6 Loc 31 width 1 MD=0 6 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du morgontidningen(-arna) igår? 11 1. Mer än 2 timmar 77 2. 1 - 2 timmar 389 3. 1/2 - 1 timme 736 4. 15 minuter - 1/2-timme 383 5. Mindre än 15 minuter 6 8. Tveksam, vet ej 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 LÄST MORGONTIDN FÖRE 8 7 Loc 32 width 1 MD=0 7 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du morgontidningen(-arna) igår? 7(1) Före 08.00 873 1. Markerat 729 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 LÄST MORGONTIDN 8-12 7 Loc 33 width 1 MD=0 7(2) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 628 1. Markerat 974 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 LÄST MORGONTIDN 12-17 7 Loc 34 width 1 MD=0 7(3) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 148 1. Markerat 1454 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 LÄST MORGONTIDN 17-19 7 Loc 35 width 1 MD=0 7(4) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 1475 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 LÄST MORGONTIDN 19-22 7 Loc 36 width 1 MD=0 7(5) <Tidpunkt läst morgontidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1547 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 LÄST MORGONTIDN 22- 7 Loc 37 width 1 MD=0 7(6) <Tidpunkt läst morgontidning> Efter 22.00 <Se F.7 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 1590 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 LÄST TVEKSAM 7 Loc 38 width 1 MD=0 7(7) <Tidpunkt läst morgontidning> Tveksam, vet ej <Se F.7 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1595 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 LÄST STOCKHOLMSPRESS 8 Loc 39 width 1 MD=0 8 (LÄST MORGONTIDNING IGÅR) Vilken/vilka morgontidning(-ar) läste Du igår? 8(1) Stockholmspress (DN, SvD, DI, Dagen, Finanstidningen eller Dagens Politik) 381 1. Markerat 1221 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 LÄST ANNAN STORSTADSPR 8 Loc 40 width 1 MD=0 8(2) <Morgontidning läst igår> Annan storstadspress (GP, SDS, Arbetet eller SkD) <Se F.8 för fullständig frågetext> 296 1. Markerat 1306 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 LÄST LANDSORTSPRESS 8 Loc 41 width 1 MD=0 8(3) <Morgontidning läst igår> Landsortspress <Se F.8 för fullständig frågetext> 1016 1. Markerat 586 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 LÄST OKÄND MORGONTIDN 8 Loc 42 width 1 MD=0 8(4) <Morgontidning läst igår> Tveksam, vet ej <Se F.8 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1595 5. Ej markerat 646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 SEN LÄST MORGONTIDN 9 Loc 43 width 1 MD=0 9 (EJ LÄST MORGONTIDNING IGÅR) När läste Du någon morgontidning senast? 409 1. Senaste veckan 66 2. Senaste månaden 35 3. Senaste halvåret 16 4. Senaste året 95 5. Längre tillbaka aldrig 25 8. Tveksam, vet ej 1602 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 PREN MORGONTIDNING 10 Loc 44 width 1 10 Prenumererar Du eller någon i Ditt hushåll på någon morgontidning? 140 1. Ja, två eller fler 1524 2. Ja, en 564 5. Nej 20 8. Tveksam, vet ej
VAR 32 LÄST KVÄLLSTIDNING 11 Loc 45 width 1 11 Läste Du någon kvällstidning igår? 6 1. Ja, tre 54 2. Ja, två 558 3. Ja, en 1622 5. Nej 8 8. Tveksam, vet ej
VAR 33 TID KVÄLLSTIDNING 12 Loc 46 width 1 MD=0 12 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen(-arna) 2 1. Mer än 2 timmar 16 2. 1 - 2 timmar 126 3. 1/2 - 1 timme 301 4. 15 minuter - 1/2-timme 166 5. Mindre än 15 minuter 7 8. Tveksam, vet ej 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 LÄST KVÄLLSTID FÖRE 8 13 Loc 47 width 1 MD=0 13 (LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter läste Du kvällstidningen(-arna) igår? 13(1) Före 08.00 8 1. Markerat 610 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 LÄST KVÄLLSTIDN 8-12 13 Loc 48 width 1 MD=0 13(2) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 596 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 LÄST KVÄLLSTIDN 12-17 13 Loc 49 width 1 MD=0 13(3) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 456 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 LÄST KVÄLLSTIDN 17-19 13 Loc 50 width 1 MD=0 13(4) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 241 1. Markerat 377 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LÄST KVÄLLSTIDN 19-22 13 Loc 51 width 1 MD=0 13(5) <Tidpunkt läst kvällstidning> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 435 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 LÄST KVÄLLSTIDN 22- 13 Loc 52 width 1 MD=0 13(6) <Tidpunkt läst kvällstidning> Efter 23.00 <Se F.13 för fullständig frågetext> 46 1. Markerat 572 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 LÄST KVÄLLSTIDN TVEKS 13 Loc 53 width 1 MD=0 13(7) <Tidpunkt läst kvällstidning> Tveksam vilken tid <Se F.13 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 612 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 LÄST EXPRESSEN 14 Loc 54 width 1 MD=0 14 Vilken eller vilka kvällstidning(ar) läste Du igår? 14(1) Expressen 279 1. Markerat 339 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 LÄST AFTONBLADET 14 Loc 55 width 1 MD=0 14(2) <Läst kvällstidning igår> Aftonbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 312 1. Markerat 306 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 LÄST GT 14 Loc 56 width 1 MD=0 14(3) <Läst kvällstidning igår> GT <Se F.14 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 570 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 LÄST KVÄLLSPOSTEN 14 Loc 57 width 1 MD=0 14(4) <Läst kvällstidning igår> Kvällsposten <Se F.14 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 577 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 LÄST OKÄND KVÄLLSTIDN 14 Loc 58 width 1 MD=0 14(5) <Läst kvällstidning igår> Tveksam, vet ej <Se F.14 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 608 5. Ej markerat 1630 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 SEN LÄST KVÄLLSTIDN 15 Loc 59 width 1 MD=0 15 (EJ LÄST KVÄLLSTIDNING IGÅR) När läste Du någon kvällstidning senast? 810 1. Senaste veckan 294 2. Senaste månaden 174 3. Senaste halvåret 46 4. Senaste året 235 5. Längre tillbaka aldrig 71 8. Tveksam, vet ej 618 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 LÄST METRO NÅGON GÅNG 16 Loc 60 width 1 16 Har Du någon gång läst den i Stockholm gratisutdelade nyhetstidningen Metro? 86 1. Igår 166 2. Senaste veckan 141 3. Senaste månaden 156 4. Senaste halvåret 47 5. Senaste året 33 6. Längre tillbaka eller aldrig 1589 7. Nej 30 8. Tveksam, vet ej
VAR 48 LÄST VECKOTIDNING 17 Loc 61 width 1 17 Läste Du någon veckotidning eller månadstidning igår? Hur många? 29 1. Ja, tre eller fyra 63 2. Ja, två 570 3. Ja, en 1579 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 49 TID VECKOTIDNING 18 Loc 62 width 1 MD=0 18 (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste Du tidningen (-arna) eller tidskriften (-erna) igår? 354 1. Mindre än 1/2-timme 237 2. 1/2-1 timme 45 3. 1-2 timmar 18 4. Mer än 2 timmar 8 8. Tveksam, vet ej 1586 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 SEN LÄST VECKOTIDNING 19 Loc 63 width 1 MD=0 19 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) När läste Du någon vecko- eller månadstidning senast? 711 1. Senaste veckan 469 2. Senaste månaden 147 3. Senaste halvåret 32 4. Senaste året 145 5. Längre tillbaka eller aldrig 82 8. Tveksam, vet ej 662 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 LÄST FAMILJETIDNING 20 Loc 64 width 1 MD=0 20 (LÄST VECKO- ELLER MÅNADSTIDNING SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av vecko- eller månadstidningar har Du då läst under senaste veckan? 20(1) Familjetidning (ex Allers, Året Runt, Se och Hör) 565 1. Markerat 808 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LÄST DAMTIDNING 20 Loc 65 width 1 MD=0 20(2) <Läst senaste veckan> Damtidning (ex Svensk Damtidning, Damernas Värld, Amelia) <Se F.20 för fullständig frågetext> 202 1. Markerat 1171 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 LÄST HERRTIDNING 20 Loc 66 width 1 MD=0 20(3) <Läst senaste veckan> Herrtidning (ex Lektyr, Fib-Aktuellt) <Se F.20 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1364 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LÄST UNGDOMSTIDNING 20 Loc 67 width 1 MD=0 20(4) <Läst senaste veckan> Ungdomstidning (ex Veckorevyn, Okej, Frida) <Se F.20 för fullständig frågetext> 183 1. Markerat 1190 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 LÄST KONSUMENTTIDNING 20 Loc 68 width 1 MD=0 20(5) <Läst senaste veckan> Veckotidning med konsumentinnehålltidning (ex ICA-Kuriren, Land) <Se F.20 för fullständig frågetext> 238 1. Markerat 1135 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 LÄST SERIETIDNING 20 Loc 69 width 1 MD=0 20(6) <Läst senaste veckan> Serietidning eller seriealbum <Se F.20 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 1244 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 LÄST SPECIALMAGASIN 20 Loc 70 width 1 MD=0 20(7) <Läst senaste veckan> Specialmagasin (ex Sköna Hem, Allt i hemmet, Månadsjournalen, Allt om Mat) <Se F.20 för fullständig frågetext> 344 1. Markerat 1029 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 LÄST GRATISTIDNING 20 Loc 71 width 1 MD=0 20(8) <Läst senaste veckan> Gratisutdelad nöjestidning (City-Nytt, Nöjesguiden) <Se F.20 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 1329 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 LÄST OKLAR VECKOTIDN 20 Loc 72 width 1 MD=0 20(9) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.20 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 1325 5. Ej markerat 875 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 21 Loc 73 width 1 21 Läste Du någon annan tidning eller tidskrift igår? (OM JA) Hur många? 31 1. Ja, tre eller fyra 58 2. Ja, två 530 3. Ja, en 1615 5. Nej 14 8. Tveksam, vet ej
VAR 61 TID ANNAN TIDSKRIFT 22 Loc 74 width 1 MD=0 22 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i tidskriften (-erna) igår? 9 1. Mer än 2 timmar 26 2. 1 - 2 timmar 198 3. 1/2 - 1 timme 379 4. Mindre än 1/2 timme 7 8. Tveksam, vet ej 1629 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 SEN LÄST ANNAN TIDSKR 23 Loc 75 width 1 MD=0 23 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) När läste Du någon organisationsutgiven-, special-, facktidskrift eller annan tidskrift senast? 616 1. Senaste veckan 459 2. Senaste månaden 93 3. Senaste halvåret 36 4. Senaste året 244 5. Längre tillbaka aldrig 181 8. Tveksam, vet ej 619 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 LÄST MEDLEMSTIDNING 24 Loc 76 width 1 MD=0 24 (LÄST ANNAN TIDSKRIFT SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har Du läst under senaste veckan? 24(1) Organisations-, medlemstidning (ex Vår Bostad, Kommunalarbetaren) 531 1. Markerat 704 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 LÄST KULTURTIDSKRIFT 24 Loc 77 width 1 MD=0 24(2) <Läst senaste veckan> Kulturtidskrift (ex Bonniers Litterära Magasin, Moderna Tider) <Se F.24 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1208 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄST POLITISK TIDSKR 24 Loc 78 width 1 MD=0 24(3) <Läst senaste veckan> Politisk tidskrift (ex Liberal debatt, Tiden) <Se F.24 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 1204 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄST FACKTIDSKRIFT 24 Loc 79 width 1 MD=0 24(4) <Läst senaste veckan> Facktidskrift inriktad på yrkesområden (ex Land- Lantbruk, Taxi idag) <Se F.24 för fullständig frågetext> 394 1. Markerat 841 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄST SPECIALTIDSKRIFT 24 Loc 80 width 1 MD=0 24(5) <Läst senaste veckan> Specialtidskrift inriktad på intresseområdena (ex Illustrerad Vetenskap, Teknikens Värld) <Se F.24 för fullständig frågetext> 384 1. Markerat 851 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄST UTLÄNDSK TIDSKR 24 Loc 81 width 1 MD=0 24(6) <Läst senaste veckan> Utländsk tidskrift (ex Times, Newsweek) <Se F.24 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1198 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄST ANNAN TYP TIDSKR 24 Loc 82 width 1 MD=0 24(7) <Läst senaste veckan> Annan typ av tidskrift <Se F.24 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 1103 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 70 LÄST OKÄND TIDSKR 24 Loc 83 width 1 MD=0 24(8) <Läst senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.24 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 1200 5. Ej markerat 1013 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 LÄST BOK 25 Loc 84 width 1 25 Läste Du i någon bok igår? (OM JA) Hur många? 106 1. Ja, tre eller fyra 88 2. Ja, två 701 3. Ja, en 1346 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej
VAR 72 TID BOK 26 Loc 85 width 1 MD=0 26 (LÄST BOK IGÅR) Ungefär hur länge läste Du i boken (böckerna) igår? 90 1. Mer än 2 timmar 140 2. 1 - 2 timmar 377 3. 1/2 - 1 timme 281 4. Mindre än 1/2 timme 7 8. Tveksam, vet ej 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 LÄST SKÖNLITTERATUR 27 Loc 86 width 1 MD=0 27 Vilken eller vilka typer av böcker läste Du? 27(1) Läst skönlitteratur 453 1. Markerat 442 5. Ej markerat 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 LÄST UNGDOMSLITTERAT 27 Loc 87 width 1 MD=0 27(2) <Läste bok i går> Barn och ungdomslitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 106 1. Markerat 789 5. Ej markerat 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 LÄST FACKLITTERATUR 27 Loc 88 width 1 MD=0 27(3) <Läste bok i går> Facklitteratur <Se F.27 för fullständig frågetext> 169 1. Markerat 726 5. Ej markerat 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 LÄST LÄRO- KURSBOK 27 Loc 89 width 1 MD=0 27(4) <Läste bok i går> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.27 för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 668 5. Ej markerat 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 LÄST ANNAN BOK 27 Loc 90 width 1 MD=0 27(5) <Läste bok i går> Annan bok <Se F.27 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 825 5. Ej markerat 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 LÄST BOK - OKÄND TYP 27 Loc 91 width 1 MD=0 27(6) <Läste bok i går> Tveksam om vad <Se F.27 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 893 5. Ej markerat 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 NÖJESLÄSNING AV BOK 28 Loc 92 width 1 MD=0 28 (LÄST BOK IGÅR) Läste Du i boken eller någon av böckerna för nöjes skull? 687 1. Ja 201 5. Nej 7 8. Tveksam, vet ej 1353 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 SENAST LÄST BOK 29 Loc 93 width 1 MD=0 29 (EJ LÄST BOK IGÅR) När läste Du någon bok senast? 425 1. Senaste veckan 295 2. Senaste månaden 229 3. Senaste halvåret 93 4. Senaste året 291 5. Längre tillbaka aldrig 20 8. Tveksam, vet ej 895 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 LÄST SKÖNLITTERATUR 30 Loc 94 width 1 MD=0 30 (LÄST BOK SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka typer av böcker har Du läst under den senaste veckan? 30(1) Läst skönlitteratur 236 1. Markerat 189 5. Ej markerat 1823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 LÄST UNGDOMSLITTERAT 30 Loc 95 width 1 MD=0 30(2) <Läst senaste veckan> Barn och ungdomslitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 376 5. Ej markerat 1823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 LÄST FACKLITTERATUR 30 Loc 96 width 1 MD=0 30(3) <Läst senaste veckan> Facklitteratur <Se F.30 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 327 5. Ej markerat 1823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 LÄST LÄRO- KURSBOK 30 Loc 97 width 1 MD=0 30(4) <Läst senaste veckan> Lärobok, kursbok eller läxbok <Se F.30 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 341 5. Ej markerat 1823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 LÄST ANNAN BOK 30 Loc 98 width 1 MD=0 30(5) <Läst senaste veckan> Annan bok <Se F.30 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 383 5. Ej markerat 1823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 LÄST BOK - OKÄND TYP 30 Loc 99 width 1 MD=0 30(6) <Läst senaste veckan> Tveksam vilken typ av bok <Se F.30 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 422 5. Ej markerat 1823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 RADIOLYSSNINGSTID 31 Loc 100 width 2 31 Lyssnade Du på radio någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 293 01. Mer än 6 timmar 83 02. 5 - 6 timmar 82 03. 4 - 5 timmar 177 04. 3 - 4 timmar 238 05. 2 - 3 timmar 289 06. 1 - 2 timmar 415 07. 1/2 - 1 timme 251 08. Mindre än 1/2 timme 386 09. Nej 34 10. Tveksam, vet ej
VAR 88 RADIOLYSSNANDE FÖRE 8 32 Loc 102 width 1 MD=0 32 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade Du på radio igår? 32(1) Före 08.00 714 1. Markerat 1114 5. Ej markerat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 RADIOLYSSNANDE 8-12 32 Loc 103 width 1 MD=0 32(2) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 997 1. Markerat 831 5. Ej markerat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 RADIOLYSSNANDE 12-17 32 Loc 104 width 1 MD=0 32(3) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1005 1. Markerat 823 5. Ej markerat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 RADIOLYSSNANDE 17-19 32 Loc 105 width 1 MD=0 32(4) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 573 1. Markerat 1255 5. Ej markerat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 RADIOLYSSNANDE 19-22 32 Loc 106 width 1 MD=0 32(5) <Tidpunkt lyssnat på radio> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 304 1. Markerat 1524 5. Ej markerat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 RADIOLYSSNANDE 22- 32 Loc 107 width 1 MD=0 32(6) <Tidpunkt lyssnat på radio> Efter 22.00 <Se F.32 för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 1700 5. Ej markerat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 RADIOLYSSNANDE TVEKS 32 Loc 108 width 1 MD=0 32(7) <Tidpunkt lyssnat på radio> Tveksam, vet ej <Se F.32 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1807 5. Ej markerat 420 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 LYSSNAT PÅ P1 31 Loc 109 width 1 MD=0 33 (LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade Du på? 33(1) P1 305 1. Markerat 1522 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 LYSSNAT PÅ P2 33 Loc 110 width 1 MD=0 33(2) <Lyssnat på kanal igår> P2 <Se F.33 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 1776 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 LYSSNAT PÅ P3 33 Loc 111 width 1 MD=0 33(3) <Lyssnat på kanal igår> P3 <Se F.33 för fullständig frågetext> 380 1. Markerat 1447 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 98 LYSSN PÅ LOKALRADIO 33 Loc 112 width 1 MD=0 33(4) <Lyssnat på kanal igår> Lokalradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 538 1. Markerat 1289 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 99 LYSSN PÅ P4:S RIKSS 33 Loc 113 width 1 MD=0 33(5) <Lyssnat på kanal igår> P4:s rikssändningar (ex Svensktoppen, Radiosporten, Efter tre) <Se F.33 för fullständig frågetext> 465 1. Markerat 1362 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 LYSSN PÅ RADIO ENERGY 33 Loc 114 width 1 MD=0 33(6) <Lyssnat på kanal igår> Radio Energy <Se F.33 för fullständig frågetext> 256 1. Markerat 1571 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 LYSSN PÅ RADIO CITY 33 Loc 115 width 1 MD=0 33(7) <Lyssnat på kanal igår> Radio City (City 107/Hit FM/Match/Stella Nova) <Se F.33 för fullständig frågetext> 239 1. Markerat 1588 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 LYSSN SV NYA RADIO 33 Loc 116 width 1 MD=0 33(8) <Lyssnat på kanal igår> Sveriges Nya Radio P6 (fd Z Radio) <Se F.33 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 1801 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 LYSSN PÅ RADIO RIX 33 Loc 117 width 1 MD=0 33(9) <Lyssnat på kanal igår> Radio rix <Se F.33 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 1715 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 104 LYSSN ANN PRIV LOKRAD 33 Loc 118 width 1 MD=0 33(10) <Lyssnat på kanal igår> Annan Privat lokalradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 109 1. Markerat 1718 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 LYSSN NÄRRADSTATION 33 Loc 119 width 1 MD=0 33(11) <Lyssnat på kanal igår> Någon Närradiostation, dvs föreningsradion <Se F.33 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1802 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 LYSSN UTLÄNDSK STAT 33 Loc 120 width 1 MD=0 33(12) <Lyssnat på kanal igår> Någon utländsk station <Se F.33 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1814 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 LYSSN RADIO TVEKSAM 33 Loc 121 width 1 MD=0 33(13) <Lyssnat på kanal igår> Tveksam vilken kanal <Se F.33 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 1769 5. Ej markerat 421 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 SENAST LYSSN PÅ RADIO 34 Loc 122 width 1 MD=0 34 (EJ LYSSNAT PÅ RADIO IGÅR) När lyssnade Du på radio senast? 328 1. Senaste veckan 43 2. Senaste månaden 13 3. Senaste halvåret 1 4. Senaste året 21 5. Längre tillbaka aldrig 14 8. Tveksam, vet ej 1828 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 TITTAT PÅ TV 35 Loc 123 width 1 35 Tittade Du på TV någon gång igår? I så fall ungefär hur länge tittade Du på TV igår? 45 1. Mer än 5 timmar 88 2. 4 - 5 timmar 210 3. 3 - 4 timmar 416 4. 2 - 3 timmar 555 5. 1 - 2 timmar 437 6. 1/2 - 1 timme 143 7. Mindre än 1/2-timme 332 8. Nej 22 9. Tveksam, vet ej
VAR 110 TV-TITTANDE FÖRE 8 36 Loc 124 width 1 MD=0 36 (TITTAT PÅ TV IGÅR) Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade Du på TV igår? 36(1) Före 08.00 55 1. Markerat 1839 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 TV-TITTANDE 8-12 36 Loc 125 width 1 MD=0 36(2) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 08.00 och 12.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 1817 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 TV-TITTANDE 12-17 36 Loc 126 width 1 MD=0 36(3) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 12.00 och 17.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 141 1. Markerat 1753 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 TV-TITTANDE 17-19 36 Loc 127 width 1 MD=0 36(4) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 17.00 och 19.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 539 1. Markerat 1355 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 TV-TITTANDE 19-22 36 Loc 128 width 1 MD=0 36(5) <Tidpunkt tittat på TV> Mellan 19.00 och 22.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 1610 1. Markerat 284 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 TV-TITTANDE 22- 36 Loc 129 width 1 MD=0 36(6) <Tidpunkt tittat på TV> Efter 22.00 <Se F.36 för fullständig frågetext> 607 1. Markerat 1287 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 TV-TITTANDE TVEKS 36 Loc 130 width 1 MD=0 36(7) <Tidpunkt tittat på TV> Tveksam om tid <Se F.36 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1885 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 TITTAT PÅ SVT1 37 Loc 131 width 1 MD=0 37 Vilken eller vilka TV-kanaler tittade Du på igår? 37(1) Sveriges Television 1 825 1. Markerat 1069 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 TITTAT PÅ SVT 2 37 Loc 132 width 1 MD=0 37(2) <Kanal tittat på igår> Sveriges Television 2 <Se F.37 för fullständig frågetext> 855 1. Markerat 1039 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 119 TITTAT PÅ TV 3 37 Loc 133 width 1 MD=0 37(3) <Kanal tittat på igår> TV 3 <Se F.37 för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 1533 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 TITTAT PÅ TV 4 37 Loc 134 width 1 MD=0 37(4) <Kanal tittat på igår> TV 4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 1133 1. Markerat 761 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 TITTAT PÅ FEMMAN 37 Loc 135 width 1 MD=0 37(5) <Kanal tittat på igår> Femman (TV 5 Nordic) <Se F.37 för fullständig frågetext> 221 1. Markerat 1673 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 TITTAT PÅ TV 6 37 Loc 136 width 1 MD=0 37(6) <Kanal tittat på igår> TV 6 <Se F.37 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1862 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 TITTAT PÅ ZTV 37 Loc 137 width 1 MD=0 37(7) <Kanal tittat på igår> ZTV <Se F.37 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1869 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 TITTAT PÅ LOKAL-TV 4 37 Loc 138 width 1 MD=0 37(8) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i TV 4 <Se F.37 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1875 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 TITTAT PÅ LOKAL KABEL 37 Loc 139 width 1 MD=0 37(9) <Kanal tittat på igår> Lokal-TV i kabelkanalen (exkl TV 4:s lokala sändningar) <Se F.37 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1885 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 TITTAT PÅ NYHETSKANAL 37 Loc 140 width 1 MD=0 37(10) <Kanal tittat på igår> Nyhetskanal (ex CNN, SkyNews) <Se F.37 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 1877 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 TITTAT PÅ SPORTKANAL 37 Loc 141 width 1 MD=0 37(11) <Kanal tittat på igår> Sportkanal (ex Eurosport, SuperSports) <Se F.37 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 1809 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 TITTAT PÅ FILMKANAL 37 Loc 142 width 1 MD=0 37(12) <Kanal tittat på igår> Filmkanal (ex TV1000, FilmNet) <Se F.37 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1820 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 TITTAT PÅ MUSIKKANAL 37 Loc 143 width 1 MD=0 37(13) <Kanal tittat på igår> Musikkanal (ex MTV) <Se F.37 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 1851 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 TITTAT PÅ BARNKANAL 37 Loc 144 width 1 MD=0 37(14) <Kanal tittat på igår> Barnprogramskanal (ex Childrens Channel, Cartoon Network) <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1881 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 TITTAT PÅ TV-SHOP 37 Loc 145 width 1 MD=0 37(15) <Kanal tittat på igår> TV-shopping-kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1888 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 TITTAT ANN TYP AV KAN 37 Loc 146 width 1 MD=0 37(16) <Kanal tittat på igår> Annan typ av kanal <Se F.37 för fullständig frågetext> 36 1. Markerat 1858 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 TITTAT TVEKS OM KANAL 37 Loc 147 width 1 MD=0 37(17) <Kanal tittat på igår> Tveksam vilken <Se F.37 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 1871 5. Ej markerat 354 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 SENAST TITTAT PÅ TV 38 Loc 148 width 1 MD=0 38 (EJ TITTAT PÅ TV IGÅR) När tittade Du på TV senast? 324 1. Senaste veckan 15 2. Senaste månaden 2 3. Senaste halvåret 2 4. Senaste året 8 5. Längre tillbaka aldrig 3 8. Tveksam, vet ej 1894 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 HAR TV 39 Loc 149 width 1 39 Har Du tillgång till TV eller satellit-TV i Din åretrunt bostad? 39(1) Har TV 2143 1. Markerat 105 5. Ej markerat
VAR 136 SATELLIT-TV VIA KABEL 39 Loc 150 width 1 39(2) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via kabel <Se F.39 för fullständig frågetext> 774 1. Markerat 1474 5. Ej markerat
VAR 137 SATELLIT-TV - PARABOL 39 Loc 151 width 1 39(3) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Satellit-TV via parabol (egen eller samägd) <Se F.39 för fullständig frågetext> 517 1. Markerat 1731 5. Ej markerat
VAR 138 HAR EJ TV 39 Loc 152 width 1 39(4) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Nej <Se F.39 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 2150 5. Ej markerat
VAR 139 TVEKS TILLG TILL TV 39 Loc 153 width 1 39(5) <Tillgång till TV i åretrunt bostad> Tveksam, vet ej <Se F.39 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 2241 5. Ej markerat
VAR 140 ANTAL TV-APPARATER 40 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 40 (HAR TV) Hur många TV-apparater har Du/Ni i åretrunt bostaden? 862 1. En TV-apparat 859 2. Två TV-apparater 323 3. Tre TV-apparater 61 4. Fyra TV-apparater 22 5. Fem TV-apparater 5 6. Sex TV-apparater 1 7. Sju TV-apparater 105 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 141 TITTAT PÅ TEXT-TV 41 Loc 155 width 1 41 Tittade Du på text-TV någon gång igår? 114 1. Ja, tre eller fyra 86 2. Ja, två 361 3. Ja, en 1683 5. Nej 4 8. Tveksam, vet ej
VAR 142 TID TEXT-TV TITTANDE 42 Loc 156 width 1 MD=0 42 (TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Ungefär hur länge tittade Du sammanlagt på text-TV igår? 8 1. Mer än 1 timme 9 2. 45 - 60 minuter 4 3. 30 - 45 minuter 71 4. 15 - 30 minuter 232 5. 5 - 15 minuter 234 6. Mindre än 5 minuter 3 8. Tveksam, vet ej 1687 0. Frågan ej tillämplig
VAR 143 SENAST TITTAT TXT-TV 43 Loc 157 width 1 MD=0 43 (EJ TITTAT PÅ TEXT-TV IGÅR) Har Du någon gång under det senaste året tittat på text-TV? (OM JA) När tittade Du på Text-TV senast? 617 1. Senaste veckan 356 2. Senaste månaden 191 3. Senaste halvåret 53 4. Senaste året 397 5. Längre tillbaka aldrig 73 8. Tveksam, vet ej 561 0. Frågan ej tillämplig
VAR 144 TITTAT TXT-TV K1-TV2 44 Loc 158 width 1 MD=0 44 (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Vilken eller vilka text-TV kanaler har Du tittat på den senaste veckan? 44(1) Kanal 1 - TV 2 864 1. Markerat 314 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 145 TITTAT PÅ TEXT-TV TV3 44 Loc 159 width 1 MD=0 44(2) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV3 <Se F.44 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 1084 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 146 TITTAT PÅ TEXT-TV TV4 44 Loc 160 width 1 MD=0 44(3) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> TV4 <Se F.44 för fullständig frågetext> 493 1. Markerat 685 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 147 TITTAT TEXT-TV FEMMAN 44 Loc 161 width 1 MD=0 44(4) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Femman (TV5 Nordic) <Se F.44 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 1105 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 148 TITT TEXT-TV ANN KAN 44 Loc 162 width 1 MD=0 44(5) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Någon annan TV-kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1137 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 TITTAT TEXT-TV TVEKS 44 Loc 163 width 1 MD=0 44(6) <Tittat på text-TV kanaler senaste veckan> Tveksam vilken kanal <Se F.44 för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 1118 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 TEXT-TV PROGR.TABLÅER 45 Loc 164 width 1 MD=0 45(1) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för TV:s programtablåer 609 1. Markerat 569 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 TEXT-TV NYHETER 45 Loc 165 width 1 MD=0 45(2) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för nyheter 629 1. Markerat 549 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 TEXT-TV EKONOMIINFO 45 Loc 166 width 1 MD=0 45(3) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för ekonomiinformation 383 1. Markerat 795 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 TEXT-TV SPORT 45 Loc 167 width 1 MD=0 45(4) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för sport 518 1. Markerat 660 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 TEXT-TV VÄDER 45 Loc 168 width 1 MD=0 45(5) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för väder 408 1. Markerat 770 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 TEXT-TV SPEL 45 Loc 169 width 1 MD=0 45(6) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för spel och lotteri 349 1. Markerat 829 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 TEXT-TV ANNONSER 45 Loc 170 width 1 MD=0 45(7) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annonser och annan reklam 212 1. Markerat 966 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 TEXT-TV TEXTNING 45 Loc 171 width 1 MD=0 45(8) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för textning av TV-program 206 1. Markerat 972 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 TEXT-TV ANNAN INFO 45 Loc 172 width 1 MD=0 45(9) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för annan information 175 1. Markerat 1003 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 TEXT-TV TVEKSAM 45 Loc 173 width 1 MD=0 45(10) (TITTAT PÅ TEXT-TV SENASTE VECKAN) Använde Du text-TV för - Tveksam, vet ej 20 1. Markerat 1158 5. Ej markerat 1070 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 TEXT-TV BOSTAD 46 Loc 174 width 1 46 Har Du tillgång till text-TV i din åretrunt bostad? 1792 1. Ja 440 5. Nej 16 8. Tveksam, vet ej
VAR 161 TV-SPEL 47 Loc 175 width 1 47 Har Du någon gång spelat TV-spel (ex Nintendo, Sega etc)? Iså fall, när gjorde Du det senast? 76 1. Igår 143 2. Senaste veckan 165 3. Senaste månaden 234 4. Senaste halvåret 121 5. Senaste året 1474 6. Längre tillbaka eller aldrig 35 8. Tveksam, vet ej
VAR 162 TITTAT PÅ VIDEO 48 Loc 176 width 1 48 Tittade Du på video någon gång igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade Du på video igår? 0 1. Mer än 4 timmar 7 2. 3 - 4 timmar 32 3. 2 - 3 timmar 129 4. 1 - 2 timmar 164 5. 1/2 - 1 timme 84 6. Mindre än 1/2 timme 1827 7. Nej 5 8. Tveksam, vet ej
VAR 163 TITTADE PÅ INSPELAT 49 Loc 177 width 1 MD=0 49 (TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) Tittade Du på inspelade TV-program, hyrfilm, köpfilm eller annan videofilm? 49(1) Inspelade TV-program 244 1. Markerat 172 5. Ej markerat 1832 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 TITTADE PÅ HYRFILM 49 Loc 178 width 1 MD=0 49(2) <Tittade på igår> Film som var hyrd <Se F.49 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 346 5. Ej markerat 1832 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 TITTADE PÅ KÖPFILM 49 Loc 179 width 1 MD=0 49(3) <Tittade på igår> Film som var köpt <Se F.49 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 330 5. Ej markerat 1832 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 TITTADE PÅ ANNAT 49 Loc 180 width 1 MD=0 49(4) <Tittade på igår> Annan video <Se F.49 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 390 5. Ej markerat 1832 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 VIDEOTITTANDE OKÄNT 49 Loc 181 width 1 MD=0 49(5) <Tittade på igår> Tveksam om typ <Se F.49 för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 416 5. Ej markerat 1832 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 SEN TITTAT PÅ VIDEO 50 Loc 182 width 1 MD=0 50 (EJ TITTAT PÅ VIDEO IGÅR) När tittade Du på video senast? 793 1. Senaste veckan 506 2. Senaste månaden 228 3. Senaste halvåret 57 4. Senaste året 197 5. Längre tillbaka aldrig 51 8. Tveksam, vet ej 416 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 VIDEO ÅRETRUNTBOSTAD 51 Loc 183 width 1 51 Har Du tillgång till video i Din åretrunt bostad? 32 1. Ja, tre eller fler 242 2. Ja, två 1544 3. Ja, en 427 5. Nej 3 8. Tveksam, vet ej
VAR 170 SENAST PÅ BIO 52 Loc 184 width 1 52 När var Du på bio senast? 25 1. Igår 160 2. Senaste veckan 419 3. Senaste månaden 571 4. Senaste halvåret 248 5. Senaste året 789 6. Längre tillbaka eller aldrig 36 8. Tveksam, vet ej
VAR 171 BOST: MOBILTELEFON 53 Loc 185 width 1 53 Har Du tillgång till något av följande i Din bostad? 53(1.1) Mobiltelefon 1114 1. Markerat 1134 5. Ej markerat
VAR 172 BOST: FAX 53 Loc 186 width 1 53(1.2) <Tillgång till i bostaden> Fax <Se F.53 för fullständig frågetext> 310 1. Markerat 1938 5. Ej markerat
VAR 173 BOST: PERSONDATOR 53 Loc 187 width 1 53(1.3) <Tillgång till i bostaden> Persondator <Se F.53 för fullständig frågetext> 844 1. Markerat 1404 5. Ej markerat
VAR 174 BOST: INGET AV TIDIGA 53 Loc 188 width 1 53(1.4) <Tillgång till i bostaden> Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 840 1. Markerat 1408 5. Ej markerat
VAR 175 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 189 width 1 53(1.5) <Tillgång till i bostaden> Tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 2246 5. Ej markerat
VAR 176 BOST:DATOR UTAN MODEM 53 Loc 190 width 1 MD=0 53(2.1) Har Du persondator utan modem <Se F.53 för fullständig frågetext> 406 1. Markerat 438 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 BOST: DATOR MED MODEM 53 Loc 191 width 1 MD=0 53(2.2) Har Du persondator med modem <Se F.53 för fullständig frågetext> 304 1. Markerat 540 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 BOST: DATOR EXT DATAB 53 Loc 192 width 1 MD=0 53(2.3) Har Du persondator ansluten till extern databas <Se F.53 för fullständig frågetext> 100 1. Markerat 744 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 BOST: INTERNET 53 Loc 193 width 1 MD=0 53(2.4) Har Du persondator med tillgång till Internet <Se F.53 för fullständig frågetext> 181 1. Markerat 663 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 BOST:DATOR MED E-POST 53 Loc 194 width 1 MD=0 53(2.5) Har Du persondator med adress för E-post <Se F.53 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 689 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 BOST:DATOR MED CD-ROM 53 Loc 195 width 1 MD=0 53(2.6) Har Du persondator med CD-rom <Se F.53 för fullständig frågetext> 390 1. Markerat 454 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 BOST:DATOR & SKRIVARE 53 Loc 196 width 1 MD=0 53(2.7) Har Du persondator med skrivare <Se F.53 för fullständig frågetext> 608 1. Markerat 236 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 183 BOST: PORTABEL DATOR 53 Loc 197 width 1 MD=0 53(2.8) Har Du persondator som är portabel <Se F.53 för fullständig frågetext> 173 1. Markerat 671 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 184 BOST:INGET OVANSTÅEND 53 Loc 198 width 1 MD=0 53(2.9) Har Du persondator - Inget av ovanstående <Se F.53 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 832 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 BOST: TVEKSAM, VET EJ 53 Loc 199 width 1 MD=0 53(2.10) Har Du persondator - tveksam, vet ej <Se F.53 för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 792 5. Ej markerat 1404 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 BOST: SEN ANV DATOR 54 Loc 200 width 1 MD=0 54 (TILLGÅNG TILL PERSONDATOR I DIN BOSTAD) När använde Du senast persondator i Din bostad? 284 1. Igår 318 2. Senaste veckan 108 3. Senaste månaden 45 4. Senaste halvåret 9 5. Senaste året 79 6. Längre tillbaka eller aldrig 4 8. Tveksam, vet ej 1401 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 BOST: TID DATOR 55 Loc 201 width 1 MD=0 55 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN IGÅR) Hur länge använde Du persondatorn igår? 6 1. Mer än 5 timmar 1 2. 4 - 5 timmar 9 3. 3 - 4 timmar 14 4. 2 - 3 timmar 52 5. 1 - 2 timmar 98 6. 1/2 - 1 timme 101 7. Mindre än 1/2 timme 3 8. Tveksam, vet ej 1964 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 BOST: DATOR TILL ARB 56 Loc 202 width 1 MD=0 56 (ANVÄNT PERSONDATOR I BOSTADEN DEN SENASTE VECKAN) Vad använde Du persondatorn till? 56(1) Förvärvsarbete 149 1. Markerat 453 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 BOST: DATOR TILL UTB 56 Loc 203 width 1 MD=0 56(2) <Använde persondator till> Utbildning eller skolarbete <Se F.56 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 488 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 BOST: DATOR PRIV ANV 56 Loc 204 width 1 MD=0 56(3) <Använde persondator till> Privat användning (brev, bokföring etc) <Se F.56 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 373 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 BOST: DATOR E-MAIL 56 Loc 205 width 1 MD=0 56(4) <Använde persondator till> Elektronisk post (e-mail) <Se F.56 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 581 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 BOST: INTERNETSÖKNING 56 Loc 206 width 1 MD=0 56(5) <Använde persondator till> Sökningar på Internet <Se F.56 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 567 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 BOST:TIDN VIA INTERNE 56 Loc 207 width 1 MD=0 56(6) <Använde persondator till> Läst en dagstidning via Internet <Se F.56 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 600 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 BOST: DATASPEL 56 Loc 208 width 1 MD=0 56(7) <Använde persondator till> Dataspel <Se F.56 för fullständig frågetext> 189 1. Markerat 413 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 BOST: SKAPA BILDER 56 Loc 209 width 1 MD=0 56(8) <Använde persondator till> Tittat på eller skapat bilder <Se F.56 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 576 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 BOST:GÖRA RÖRL BILDER 56 Loc 210 width 1 MD=0 56(9) <Använde persondator till> Tittat på eller skapat rörliga bilder <Se F.56 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 592 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 BOST: SKAPA MUSIK 56 Loc 211 width 1 MD=0 56(10) <Använde persondator till> Lyssnat på eller skapat musik <Se F.56 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 591 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 BOST: MULTIMEDIA 56 Loc 212 width 1 MD=0 56(11) <Använde persondator till> Flera saker samtidigt (sk multimedia) <Se F.56 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 583 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 199 BOST: ANNAN ANVÄNDN 56 Loc 213 width 1 MD=0 56(12) <Använde persondator till> Annan användning <Se F.56 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 533 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 BOST: TVEKSAM, VET EJ 56 Loc 214 width 1 MD=0 56(13) <Använde persondator till> Tveksam, vet ej <Se F.56 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 601 5. Ej markerat 1646 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 SÖKT INFO PÅ INTERNET 57 Loc 215 width 1 57 Har Du någon gång sökt information på Internet? 486 1. Ja 1745 5. Nej 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 202 INTERNET: NYHETER 57A Loc 216 width 1 MD=0 57A (SÖKT INFORMATION PÅ INTERNET NÅGON GÅNG) I så fall inom vilket eller vilka områden sökte Du information? 57A(1) Nyheter 77 1. Markerat 409 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 INTERNET: VÄDER 57A Loc 217 width 1 MD=0 57A(2) <Sökt information> Väder <Se F.57A för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 456 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 INTERNET: POLITIK 57A Loc 218 width 1 MD=0 57A(3) <Sökt information> Politik, historia <Se F.57A för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 426 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 INTERNET: GEOGRAFI 57A Loc 219 width 1 MD=0 57A(4) <Sökt information> Geografi, kartor <Se F.57A för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 423 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 INTERNET: EKONOMI 57A Loc 220 width 1 MD=0 57A(5) <Sökt information> Ekonomi, näringsliv <Se F.57A för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 407 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 INTERNET: KOMMUNIKAT 57A Loc 221 width 1 MD=0 57A(6) <Sökt information> Kommunikationer, transport <Se F.57A för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 453 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 INTERNET: BIL 57A Loc 222 width 1 MD=0 57A(7) <Sökt information> Bil, motor <Se F.57A för fullständig frågetext> 30 1. Markerat 456 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 INTERNET: KULTUR 57A Loc 223 width 1 MD=0 57A(8) <Sökt information> Kultur, litteratur <Se F.57A för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 424 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 INTERNET: MASSMEDIA 57A Loc 224 width 1 MD=0 57A(9) <Sökt information> Massmedia <Se F.57A för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 411 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 INTERNET: VETENSKAP 57A Loc 225 width 1 MD=0 57A(10) <Sökt information> Vetenskap <Se F.57A för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 397 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 INTERNET: DATAFRÅGOR 57A Loc 226 width 1 MD=0 57A(11) <Sökt information> Datafrågor <Se F.57A för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 426 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 INTERNET: FILM 57A Loc 227 width 1 MD=0 57A(12) <Sökt information> Film, musik <Se F.57A för fullständig frågetext> 107 1. Markerat 379 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 INTERNET: SPORT 57A Loc 228 width 1 MD=0 57A(13) <Sökt information> Sport, idrott <Se F.57A för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 406 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 INTERNET: NÖJESLIV 57A Loc 229 width 1 MD=0 57A(14) <Sökt information> Nöjesliv <Se F.57A för fullständig frågetext> 61 1. Markerat 425 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 216 INTERNET: MAT, DRYCK 57A Loc 230 width 1 MD=0 57A(15) <Sökt information> Mat, dryck <Se F.57A för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 467 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 INTERNET: MODE 57A Loc 231 width 1 MD=0 57A(16) <Sökt information> Mode, skönhet <Se F.57A för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 469 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 INTERNET: HÄLSOVÅRD 57A Loc 232 width 1 MD=0 57A(17) <Sökt information> Hälsovård, friskvård <Se F.57A för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 465 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 219 INTERNET: UTBILDNING 57A Loc 233 width 1 MD=0 57A(18) <Sökt information> Utbildningar, kurser <Se F.57A för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 417 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 INTERNET: ADRESSER 57A Loc 234 width 1 MD=0 57A(19) <Sökt information> Adresser eller andra referenser <Se F.57A för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 428 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 INTERNET: ANNONSER 57A Loc 235 width 1 MD=0 57A(20) <Sökt information> Annonser, reklam <Se F.57A för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 446 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 INTERNET:SURFA FRITT 57A Loc 236 width 1 MD=0 57A(21) <Sökt information> Inte något särskilt ("surfat fritt") <Se F.57A för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 283 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 INTERNET: PORNOGRAFI 57A Loc 237 width 1 MD=0 57A(22) <Sökt information> Pornografi <Se F.57A för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 479 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 INTERNET: ANNAN INFO 57A Loc 238 width 1 MD=0 57A(23) <Sökt information> Sökt annan information, nämligen <Se F.57A för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 439 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 INTERNET:TVEKS VILKE 57A Loc 239 width 1 MD=0 57A(24) <Sökt information> Tveksam om vilken <Se F.57A för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 472 5. Ej markerat 1762 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 DAGL ANV PERSONDATOR 58 Loc 240 width 1 58 Använder Du regelbundet persondator i Ditt arbete? 732 1. Ja 1472 5. Nej 44 8. Tveksam, vet ej
VAR 227 LÄST ANNONSBLAD 59 Loc 241 width 1 59 Har Du under senaste veckan läst eller tittat i någon av följande typer av reklam eller annonsblad? 59(1) Annonsblad på Din Hemort (ex Eslövsbladet, Kalixbladet) 1103 1. Markerat 1145 5. Ej markerat
VAR 228 LÄST LOKALT ANNONSBL 59 Loc 242 width 1 59(2) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokalt annonsblad som täcker exempelvis Ditt bostadsområde <Se F.59 för fullständig frågetext> 943 1. Markerat 1305 5. Ej markerat
VAR 229 LÄST AFFKEDJ ANNONSBL 59 Loc 243 width 1 59(3) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> De stora affärskedjornas annonsblad (ex ICA-handlarnas, Go'middag) <Se F.59 för fullständig frågetext> 1435 1. Markerat 813 5. Ej markerat
VAR 230 LÄST LOK HANDL ANNBLA 59 Loc 244 width 1 59(4) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lokala handlares annons- eller reklamblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 1354 1. Markerat 894 5. Ej markerat
VAR 231 LÄST REKLBL+RABATTKU 59 Loc 245 width 1 59(5) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Lösa reklamblad med rabattkuponger <Se F.59 för fullständig frågetext> 1197 1. Markerat 1051 5. Ej markerat
VAR 232 LÄST ADRESSERAD REKL 59 Loc 246 width 1 59(6) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Adresserad reklam (ex bokklubbar, försäkringar) <Se F.59 för fullständig frågetext> 842 1. Markerat 1406 5. Ej markerat
VAR 233 LÄST ANN FORM AV REKL 59 Loc 247 width 1 59(7) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Annan form av reklam- eller annonsblad <Se F.59 för fullständig frågetext> 423 1. Markerat 1825 5. Ej markerat
VAR 234 LÄST INGET AV OVANSTÅ 59 Loc 248 width 1 59(8) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Nej <Se F.59 för fullständig frågetext> 333 1. Markerat 1915 5. Ej markerat
VAR 235 LÄST REKL TVEKSAM 59 Loc 249 width 1 59(9) <Läst, tittat på reklam senaste veckan> Tveksam, vet ej <Se F.59 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 2217 5. Ej markerat
VAR 236 UTOMHUSREKLAM 60 Loc 250 width 1 60 Har Du under senaste veckan tagit del av utomhusreklam (reklampelare, stora reklamtavlor, reklamskyltar på bussar, taxi etc)? 530 1. Ja, igår 587 2. Ja, senaste veckan 1070 5. Nej 61 8. Tveksam, vet ej
VAR 237 TYP AV BOENDEOMRÅDE 61 Loc 251 width 1 61 Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? Är det... 368 1. Ren landsbygd 802 2. Mindre tätort 749 3. Stad eller större tätort 309 4. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 20 8. Tveksam, vet ej
VAR 238 TYP AV BOENDE 62 Loc 252 width 1 62 Hur bor Du? 329 1. På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1123 2. I villa eller radhus i småhusområde 795 3. I lägenhet i flerfamiljshus 1 8. Tveksam, vet ej
VAR 239 UP 9-17: ANTAL VUXNA 63A Loc 253 width 1 MD=0 63A (UP FÖDD EFTER 1978) Hur många vuxna bor det hemma hos Er? 37 1. En vuxen 218 2. Två vuxna 58 3. Tre vuxna 9 4. Fyra vuxna 1 5. Fem vuxna 1 6. Sex vuxna 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 UP 9-17 ANTAL BARN 63B Loc 254 width 1 MD=0 63B (UP FÖDD EFTER 1978) Hur många personer under 18 år bor hemma hos Er med Dig själv inräknad? 92 1. En person 135 2. Två personer 79 3. Tre personer 9 4. Fyra personer 8 5. Fem personer 0 6. Sex personer 1 7. Sju personer 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 UP 9-17: 1 ÅR 63C Loc 255 width 1 MD=0 63C (UP 9 - 17 ÅR) Hur gamla är dessa personer? 63C(1) 1 år 7 1. Markerat 317 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 UP 9-17: 2 ÅR 63C Loc 256 width 1 MD=0 63C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 317 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 UP 9-17: 3 ÅR 63C Loc 257 width 1 MD=0 63C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 311 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 244 UP 9-17: 4 ÅR 63C Loc 258 width 1 MD=0 63C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 313 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 UP 9-17: 5 ÅR 63C Loc 259 width 1 MD=0 63C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 5 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 305 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 UP 9-17: 6 ÅR 63C Loc 260 width 1 MD=0 63C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 305 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 UP 9-17: 7 ÅR 63C Loc 261 width 1 MD=0 63C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 7 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 297 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 UP 9-17: 8 ÅR 63C Loc 262 width 1 MD=0 63C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 8 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 283 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 UP 9-17: 9 ÅR 63C Loc 263 width 1 MD=0 63C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 9 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 269 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 UP 9-17: 10 ÅR 63C Loc 264 width 1 MD=0 63C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 10 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 257 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 UP 9-17: 11 ÅR 63C Loc 265 width 1 MD=0 63C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 11 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 266 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 252 UP 9-17: 12 ÅR 63C Loc 266 width 1 MD=0 63C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 12 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 52 1. Markerat 272 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 UP 9-17: 13 ÅR 63C Loc 267 width 1 MD=0 63C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 13 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 249 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 254 UP 9-17: 14 ÅR 63C Loc 268 width 1 MD=0 63C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 14 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 264 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 UP 9-17: 15 ÅR 63C Loc 269 width 1 MD=0 63C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 15 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 268 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 256 UP 9-17: 16 ÅR 63C Loc 270 width 1 MD=0 63C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 16 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 270 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 UP 9-17: 17 ÅR 63C Loc 271 width 1 MD=0 63C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder > 17 år <Se F.63C för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 279 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 UP 9-17: ÅLDER-TVEKS 63C Loc 272 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.63C för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 323 5. Ej markerat 1924 0. Frågan ej tillämplig
VAR 259 UP>17: ANTAL VUXNA 64A Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 64A (UP FÖDD INNAN 1979) Hur många vuxna bor det hemma hos Er med Dig själv inräknad? 421 1. En vuxen 1212 2. Två vuxna 243 3. Tre vuxna 43 4. Fyra vuxna 2 5. Fem vuxna 1 6. Sex vuxna 324 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 260 UP>17: ANTAL BARN 64B Loc 274 width 1 MD=8 or GE 9 64B (UP FÖDD INNAN 1979) Hur många personer under 18 år bor hemma hos Er? 1188 0. Inga personer 270 1. En person 297 2. Två personer 129 3. Tre personer 25 4. Fyra personer 1 5. Fem personer 1 6. Sex personer 324 8. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 261 UP > 17: 1 ÅR 64C Loc 275 width 1 MD=0 64C (UP FÖDD INNAN 1979) Hur gamla är dessa personer? 64C(1) 1 år 89 1. Markerat 634 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 UP >17: 2 ÅR 64C Loc 276 width 1 MD=0 64C(2) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 2 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 644 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 UP >17: 3 ÅR 64C Loc 277 width 1 MD=0 64C(3) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 3 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 642 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 UP >17: 4 ÅR 64C Loc 278 width 1 MD=0 64C(4) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 4 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 647 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 UP >17: 5 ÅR 64C Loc 279 width 1 MD=0 64C(5) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 5 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 644 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 UP >17: 6 ÅR 64C Loc 280 width 1 MD=0 64C(6) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 6 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 87 1. Markerat 636 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 UP >17: 7 ÅR 64C Loc 281 width 1 MD=0 64C(7) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 7 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 651 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 UP >17: 8 ÅR 64C Loc 282 width 1 MD=0 64C(8) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 8 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 643 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 UP >17: 9 ÅR 64C Loc 283 width 1 MD=0 64C(9) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 9 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 648 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 UP >17: 10 ÅR 64C Loc 284 width 1 MD=0 64C(10) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 10 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 645 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 UP >17: 11 ÅR 64C Loc 285 width 1 MD=0 64C(11) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 11 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 646 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 UP >17: 12 ÅR 64C Loc 286 width 1 MD=0 64C(12) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 12 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 78 1. Markerat 645 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 UP >17: 13 ÅR 64C Loc 287 width 1 MD=0 64C(13) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 13 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 665 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 UP >17: 14 ÅR 64C Loc 288 width 1 MD=0 64C(14) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 14 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 60 1. Markerat 663 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 UP >17: 15 ÅR 64C Loc 289 width 1 MD=0 64C(15) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 15 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 651 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 UP >17: 16 ÅR 64C Loc 290 width 1 MD=0 64C(16) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 16 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 634 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 UP >17: 17 ÅR 64C Loc 291 width 1 MD=0 64C(17) <Hushållsmedlemmarnas ålder> 17 år <Se F.64C för fullständig frågetext> 99 1. Markerat 624 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 UP >17: ÅLDER -TVEKS 64C Loc 292 width 1 MD=0 63C(18) <Hushållsmedlemmarnas ålder> Tveksam, vet ej <Se F.64C för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 721 5. Ej markerat 1525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 279 ARBETSMARKNADSGRUPP 65 Loc 293 width 1 65 Vilken av följande grupper anser Du dig tillhöra? 933 1. Förvärvsarbetande - Heltid (minst 35 timmar/vecka) 262 2. Förvärvsarbetande - Deltid 409 3. Pensionär 468 4. Studerande 17 5. Hemarbetande 16 6. Sjukskriven 103 7. Arbetslös 38 8. Annat 2 9. Tveksam, vet ej
VAR 280 YRKESKATEGORI 66 Loc 294 width 1 66 Vilken av följande yrkeskategorier hör eller hörde Du till? 805 1. Arbetare 589 2. Tjänsteman 180 3. Högre tjänsteman/ akademiker 136 4. Egen företagare 34 5. Jordbrukare 427 6. Annat 77 7. Tveksam, vet ej
VAR 281 UTBILDNING 67 Loc 295 width 1 67 Har Du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning Du har? 665 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 286 2. Förgymnasial utbildning 9-10 år 294 3. Gymnasial utbildning högst 2 år 465 4. Gymnasial utbildning längre än 2 år 285 5. Utbildning vid högskola eller universitet högst 3 år 227 6. Utbildning vid högskola eller universitet längre än 3 år 26 8. Tveksam, vet ej
VAR 282 POLITISKT INTRESSERAD 68 Loc 296 width 1 68 Är Du intresserad av politik? 236 1. Ja, mycket intresserad 895 2. Ja, ganska intresserad 694 3. Nej, inte särskilt intresserad 406 5. Nej inte alls intresserad 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 283 ANTAL BARN I HEMMET Loc 297 width 1 Antal personer under 18 år i hushållet 1188 0. Inga barn 362 1. Ett barn 432 2. Två barn 208 3. Tre barn 58 4. Fyra eller fler barn
VAR 284 ANTAL VUXNA I HEMMET Loc 298 width 1 Antalet personer över 17 år i hushållet (Alla har tillfrågats om hur många vuxna som bor i hushållet) 1 0. Inga vuxna 458 1. En vuxen 1430 2. Två vuxna 301 3. Tre vuxna 58 4. Fyra vuxna
VAR 285 HUSHÅLLSSTORLEK Loc 299 width 1 MD=9 Hushållsstorlek 355 1. Enpersons 725 2. Tvåpersoners 364 3. Trepersoners 803 4. Flerpersoners 1 9. Uppgift saknas