TV4/DEMOSKOP
         VALDAGSUNDERSÖKNING RIKSDAGSVALET 1998
                SSD 0639

              Primärforskare
               Arne Modig
                Demoskop
               Göran Ellung
                 TV4

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i TV4/DEMOSKOP VALDAGSUNDERSÖKNING RIKSDAGSVALET
  1998 samlades ursprungligen in av Demoskop och TV under
  ledning av Arne Modig och Göran Ellung. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag
  av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den
  röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år
  eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår
  dels personer som röstat på valdagen (söndagen den 20
  september) och dels sådana som poströstat före valdagen.

  För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som
  röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på.
  För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659
  personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med
  röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14
  september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före
  valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på.
  Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen.
  I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte
  röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de
  fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju
  efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta
  tillvägagångssätt resulterade valdagens intervjuer i svar från
  1 764 röstberättigade som röstat och svarat på frågan om
  vilket parti de röstat på.

  Som i andra undersökningar som baseras på telefonnummerurval
  har en vägning avseende hushållsstorlek, kön och ålder
  genomförts. Urvalet är självvägande när det gäller geografisk
  fördelning. Demoskops undersökningar i veckan före valet och
  på valdagen visade att poströsterna i detta val utgjorde ca 26
  procent av samtliga röstande. För att poströsterna inte skulle
  få för stort genomslag vägdes poströsterna så att de kom att
  utgöra 26 procent i det slutliga datamaterialet. Vidare
  genomfördes en vägning avseende parti i föregående val.

  
               PUBLIKATIONER
  Modig, A. (1998): 'Demoskop Valdagsundersökning 20 september
  1998', 9002RP01, Stockholm: Demoskop

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 14  (2)KOMMER ATT RÖSTA    2 (3)LOC 40 WIDTH 1
                        (4)MD=0

   (5) 2 (OM INTE RÖSTAT) Kommer du att rösta idag eller kommer
      du inte att göra det?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      273 1.  Kommer att rösta
      157 5.  Kommer inte att rösta
      51 8.  Vet ej/ej svar

     2178 0.  Frågan ej tillämplig
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0639 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Projektnummer 6 IP-nummer 7 Ålder 8 Kön 9 Antal personer i hushållet som är 15-89 år 10 Antal personer i hushållet som är 0-15 år 11 Riktnummerområde 12 Intervjudatum 13 Har redan röstat 14 Kommer att rösta 15 Parti röstat på i riksdagsvalet 1998 16 Personröstade 17 Parti röstat på i riksdagsvalet 1994 18 Vikt

VAR 1 SSD STUDY NR 0639              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0639


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Mars 1999
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 TV4:s valdagsundersökning riksdagsvalet 1998
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 PROJEKTNUMMER Loc 13 width 6 Projektnummer 724 009002. 67 225781. 144 225981. 1724 226381.
VAR 6 IP-NUMMER Loc 19 width 4 IP-nummer 265 0000. 0001. . . 6876. Valid-n=2659 Min=0 Max=6876 Mean=2366.6 St.Dev=2155.0
VAR 7 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 Ålder 18. 18 år . . 94. 94 år 18 99. Uppgift saknas Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 37 27 36 33 35 35 37 39 43 50 43 34 51 41 46 52 39 36 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 37 43 40 52 45 31 44 44 40 61 48 34 40 42 52 31 47 54 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 44 47 54 41 42 32 39 29 44 31 29 33 33 38 28 39 41 38 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 34 44 26 27 33 30 34 21 31 31 32 24 22 24 11 7 12 12 Kod: 90 91 94 99 Frek: 3 1 1 18
VAR 8 KÖN Loc 25 width 1 Kön 1158 1. Man 1401 2. Kvinna
VAR 9 HUSH ANTAL PERS 15-89 ÅR Loc 26 width 2 MD=99 Antal personer i hushållet som är 15-89 år 2 00. Ingen 01. 1 person . . 10. 10 personer 8 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 99 Frek: 2 947 1282 257 132 24 4 1 1 1 8 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 99 Frek: 2 947 1282 257 132 24 4 1 1 1 8
VAR 10 HUSH ANTAL PERS 0-15 ÅR Loc 28 width 1 MD=9 Antal personer i hushållet som är 0-15 år 1906 0. Ingen 1. 1 person . . 6. 6 personer 75 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 Frek: 1906 290 288 84 12 3 1 75
VAR 11 RIKTNUMMEROMRÅDE Loc 29 width 3 MD=999 Riktnummerområde 008. Riktnummer 08 . . 981. Riktnummer 0981 5 999. Uppgift saknas Kod: 8 11 13 16 18 19 21 23 26 31 33 35 36 Frek: 482 33 46 39 47 47 36 15 30 169 40 24 42 Kod: 40 42 44 46 54 60 63 70 90 120 121 122 123 Frek: 67 58 22 69 34 33 15 2 37 3 6 10 3 Kod: 125 140 141 142 143 150 151 152 155 156 157 158 159 Frek: 4 3 21 11 1 10 1 9 22 2 8 3 1 Kod: 171 173 174 175 176 220 221 222 223 224 225 226 227 Frek: 12 3 1 5 11 4 4 1 5 7 7 6 3 Kod: 240 241 243 246 247 248 250 251 270 271 278 280 290 Frek: 12 6 14 2 4 2 17 1 7 5 8 2 4 Kod: 291 292 293 294 295 297 300 301 302 303 304 320 321 Frek: 4 4 10 4 3 6 14 1 8 24 6 12 6 Kod: 322 325 340 346 370 372 380 381 382 383 390 392 393 Frek: 17 11 15 7 4 12 10 6 4 10 2 3 2 Kod: 410 411 413 414 415 416 417 418 430 431 433 435 451 Frek: 18 19 9 5 3 2 2 14 6 19 3 10 10 Kod: 454 455 456 457 459 470 471 472 474 476 477 478 479 Frek: 8 19 18 8 1 18 2 9 4 2 1 2 8 Kod: 480 481 485 486 490 491 492 493 494 495 498 499 500 Frek: 15 14 6 1 5 8 4 1 2 8 20 1 11 Kod: 501 502 503 504 506 510 511 512 513 515 520 521 522 Frek: 6 3 5 5 4 22 12 7 5 10 16 12 10 Kod: 523 524 525 526 528 530 531 532 533 534 550 551 553 Frek: 10 1 8 1 4 6 3 2 4 1 19 5 2 Kod: 554 555 560 563 564 565 570 571 573 580 581 582 583 Frek: 1 3 3 5 2 6 4 10 3 2 4 4 4 Kod: 584 585 586 589 590 591 611 612 613 620 640 642 644 Frek: 2 3 20 5 3 7 8 4 5 4 1 1 2 Kod: 647 650 651 652 653 660 661 663 670 680 690 691 693 Frek: 5 17 3 6 2 12 2 2 2 2 1 2 3 Kod: 696 708 910 911 912 914 918 920 921 922 923 924 926 Frek: 1 1 16 19 1 1 4 20 2 1 10 1 1 Kod: 927 929 930 932 933 940 941 943 950 952 960 970 971 Frek: 1 3 2 2 4 1 1 1 2 1 2 4 1 Kod: 978 980 981 999 Frek: 5 8 1 5
VAR 12 INTERVJUDATUM Loc 32 width 6 Datum då intervjun genomfördes 44 980914. Måndag 14 september 1998 23 980915. Tisdag 15 september 1998 24 980916. Onsdag 16 september 1998 35 980917. Torsdag 17 september 1998 37 980918. Fredag 18 september 1998 48 980919. Lördag 19 september 1998 2448 980920. Söndag 20 september 1998 (valdagen)
VAR 13 HAR REDAN RÖSTAT 1 Loc 38 width 1 1 Idag är det val i Sverige. Har du varit och röstat idag eller har du poströstat före valdagen eller har du inte röstat? 1257 1. Har röstat idag 921 2. Har poströstat 480 5. Har inte röstat 1 8. Vet ej
VAR 14 KOMMER ATT RÖSTA 2 Loc 39 width 1 MD=0 2 (OM INTE RÖSTAT) Kommer du att rösta idag eller kommer du inte att göra det? 273 1. Kommer att rösta 157 5. Kommer inte att rösta 51 8. Vet ej/ej svar 2178 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 PARTI RIKSDAGSVAL 1998 4 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 4 (OM RÖSTAT) Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet? 483 01. Moderata samlingspartiet 94 02. Folkpartiet 84 03. Centern 224 04. Kristdemokraterna 89 05. Miljöpartiet 692 06. Socialdemokraterna 256 07. Vänsterpartiet 30 08. Annat parti 47 09. Röstade med valsedel utan partibeteckning (röstade blankt) 13 88. Vet ej vilket parti 385 00. Frågan ej tillämplig 262 99. Uppgift saknas
VAR 16 PERSONRÖSTADE 5 Loc 42 width 1 MD=0 5 (OM RÖSTAT) När du röstade, kryssade du då för någon person på valsedeln eller gjorde du inte det? 695 1. Kryssade för någon 1475 5. Kryssade inte 37 8. Vet ej/ej svar 452 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 PARTI RIKSDAGSVAL 1994 6 Loc 43 width 2 MD= 0 or GE 99 6 (22 ÅR ELLER ÄLDRE) Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 1994? 507 01. Moderata samlingspartiet 129 02. Folkpartiet 111 03. Centern 91 04. Kristdemokraterna 105 05. Miljöpartiet 876 06. Socialdemokraterna 157 07. Vänsterpartiet 25 08. Annat parti 41 09. Röstade med valsedel utan partibeteckning (röstade blankt) 85 10. Röstade inte 23 11. Hade inte rösträtt då 115 88. Minns ej 216 00. Frågan ej tillämplig 178 99. Uppgift saknas
VAR 18 VIKT Loc 45 width 5 4 decimal places Intervjuns vikt med hänsyn till kön, ålder, antal i hushållet, föregående val och röstade på post eller i vallokal Valid-n=2659 Min=0.3265 Max=3.5281 Mean=1.0 St.Dev=0.4