MEDIAPANEL 1976
               SSD 0042

              Huvudansvarig
             Karl Erik Rosengren
           Sociologiska institutionen
             Lunds universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1992

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18

         Go to variable list
             S-411 22 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i MEDIAPANEL 1976 samlades ursprungligen
       in av ett forskningsprojekt vid sociologiska
       institutionen, Lunds universitet och
       Avdelningen för informationsteknik,
       Högskolan i Växjö, under ledning av Karl Erik
       Rosengren. Varken SSD eller primärforskarna
       bär ansvar för analyser och tolkningar
       som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Karl Erik Rosengren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får MEDIAPANEL 1976
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Mediapanel är ett forskningsprogram om barn och ungdom och
  deras användning av massmedier. Projektet syftar till att
  söka förklara hur medievanor uppstår, hur de förändras med
  barnens ålder, vilka faktorer hos barnen själva och i
  barnens omgivning som hänger samman med en viss
  medieanvändning, samt slutligen vilka konsekvenser detta kan
  få. Tonvikten har legat på TV, men även användningen av
  radio, film, musik, böcker och dags- och veckopress har
  studerats. Sedan 1980 har även barnens videoanvändning
  ingått i programmet.

  Projektet bedrivs i samarbete mellan Sociologiska
  institutionen vid Lunds universitet och avdelningen för
  informationsteknik vid Högskolan i Växjö och har i tur och
  ordning finansierats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga
  Forskningsrådet, Riksbankens jubileumsfond och
  Skolöverstyrelsen.

  Mediapanel består av två paneler: skolbarn i Malmö (den s k
  förskolepanelen) och skolbarn i Växjö (den sk
  grundskolepanelen). Förskolepanelen bestod från början av
  ett statistiskt urval av ca 250 malmöbarn, samtliga födda
  1969 och hösten 1975 inskrivna i Malmö kommuns förskolor,
  samt deras mödrar. Data om dessa barn har insamlats vid fem
  olika tillfällen: 1975 när de gick i förskolan, 1979 i
  årskurs 3, 1981 i årskurs 5, 1984 i årskurs 8 samt 1985 när
  de gick i årskurs 9. Grundskolepanelen består av sammanlagt
  1500 växjöelever i årskurserna 5, 7 och 9 samt deras
  föräldrar. Fem datainsamlingar har genomförts: på hösten
  1976, 1978 och 1980 samt på våren 1984 och 1985.

  Projektet är upplagt enligt följande schema:

            INSAMLINGSÅR OCH ÅRSKURS

  Födda    1975 1976 1978/79 1980/81 1984 1985  Antal
  1961     -   9    -    -   -   -   250
  1963     -   7    9    -   -   -   250
  1965     -   5    7    9   -   -   500
  1967     -   -    5    7   -   -   250
  1969     -   -    3    5   8   9   250

  1969   Förskola -    3    5   8   9   250

  
  Schemat innebär för Växjö-undersökningens del att två fulla
  paneler har byggts upp: den första bestående av 500 elever
  födda 1965 och intervjuade 1976, 1978 och 1980 i årskurserna
  5, 7 och 9 den andra panelen bestående av elever födda 1969,
  vilka intervjuats 1978, 1980, 1984 och 1985. Genom denna
  uppläggning kan man följa hur barnens massmedievanor
  utvecklas från förskolan genom hela grundskolan, d v s från
  6 års ålder till ca 16 år. Medievanor i en storstad (Malmö)
  kan jämföras med medievanor i en mellanstor stad (Växjö).
  Möjligheter finns också att se i vilken utsträckning
  medievanor förändras över tid genom att t ex jämföra
  16-åringar 1976 med 16-åringar 1985.

  Forskningen kring massmedierna och deras publik har i
  huvudsak varit av två slag. En forskningsinriktning är
  effektforskning, som undersöker frågor kring massmediernas
  konsekvenser, t ex om TV-tittandet skapar aggressioner,
  vilket slags kunskaper TV förmedlar etc. En annan inriktning
  sysslar med hur mottagaren använder sig av massmedierna, vad
  han tycker sig få ut av läsandet, tittandet och lyssnandet
  och vilka funktioner som massmedierna kan sägas fylla för
  olika människor. Denna inriktning brukar kallas för
  användningsforskning. Inom forskningsprogrammet Mediapanel
  görs ett försök att sammanföra dessa båda
  forskningstraditioner.

  De frågor som ställs täcker ett mycket brett spektrum. De
  behandlar t ex hur ungdomarna identifierar sig med vad de
  tar del av på TV:n, vilka alternativa aktiviteter de deltar
  i och hur mycket de umgås med familj och kamrater. Andra
  frågor gäller deras åsikter om och trivsel i skolan, hur de
  ser på världen i stort, liksom deras uppfattning om Sverige.
  Slutligen frågas om deras framtida yrkesplaner och
  förväntningar.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Planeringen av projektet Mediapanel påbörjades under 1975.
  På hösten startade förberedelserna för den första
  insamlingsvågen, vilken skulle äga rum under 1976. Ett
  första förslag till formulär låg färdigt i början av
  februari 1976. Detta formulär testades vid en mindre
  pilotstudie, som företogs i Växjö under den sista veckan i
  februari 1976. Två klasser från respektive årskurs 5, 7 och
  9 medverkade, tillsammans cirka 180 elever. Ytterligare en
  pilotstudie genomfördes i juni. I denna deltog en 5:e och en
  9:e klass från Lund.

  URSPRUNGLIGT OCH SLUTLIGT URVAL FÖRDELAT PÅ ÅRSKURS
                  Årskurs
                5   7   9   Totalt
  Ursprungligt urval    515  251  247   1013
  Strukna pga flyttning    7   1   3    11
  Tillkomna pga inflyttning  1   -   -     1
  Slutligt urval      509  250  244   1003

  I det slutliga urvalet ingår ej de som flyttat från klassen
  innan datainsamlingen börjar eller de som flyttar under
  insamlingsperioden. Däremot ingår de elever som av olika
  anledning är frånvarande, t ex de som är sjuka, samt de som
  för tillfället vistas på klinik men annars tillhör klassen.

  Enkätformuläret bestod av två delar, vilka beräknades ta en
  lektionstimme var i anspråk. Ett tidsschema över när enkäten
  skulle äga rum i de olika klasserna gjordes upp tillsammans
  med studierektorerna på de olika skolorna. Ett villkor var
  att del I besvarades först och att om möjligt för alla
  klasserna ungefär lika lång tid skulle förflyta mellan
  besvarandet av del I och del II. Datainsamlingen företogs
  som gruppenkät på schemalagda lektionstimmar, med
  undersökningsledare och i de flesta fall läraren närvarande.

  Under de båda första veckorna i oktober 1976 besvarades del
  I av de flesta eleverna. Därefter följde under 3:e och 4:e
  veckan i oktober besvarandet av del II. Några klasser i
  årskurs 9 hade PRYO-period under senare delen av oktober
  månad. Eleverna i dessa klasser fick därför besvara del II
  av enkäten först under andra veckan i november. En
  efterinsamling företogs i mitten av november för att få med
  de elever som varit frånvarande vid ett eller båda
  insamlingstillfällena.

  
  Samtidigt med att insamlingsarbetet i skolorna började fick
  elevernas föräldrar en postenkät med delvis parallella
  frågor. Postenkäten sändes ut i två omgångar. Föräldrarna
  fick på så sätt postenkäten under helgen före den vecka då
  just deras barn skulle delta i gruppenkäten. Två påminnelser
  sändes ut till föräldrarna. De som i mitten av november ännu
  ej sänt in sina svar fick en telefonpåminnelse.

  Sedan datainsamling och efterinsamling genomförts hade de
  allra flesta skolungdomarna besvarat enkäten. Svarsprocenten
  blev 97.5% på del I och 96.7% på del II av formuläret.
  Svarsandelen var också mycket jämnt fördelad mellan
  årsklasserna. Lägst hade 9:e årskursen med 94.3% både på del
  I och II, medan den högsta svarsprocenten var 98.6 för 5:e
  årskursen på del I. Bortfallet blev således endast 2.5% på
  del I och 3.3% på del II, eller 25 respektive 33 personer.
  Den övervägande delen av bortfallet, ca 90%, svarade av
  olika orsaker frånvarande elever för (sjuka, lov, på
  klinik). Endast 4 elever vägrade att medverka. De flesta
  eleverna var borta endast på en av formulärdelarna och har
  alltså besvarat den andra delen. 11 elever (1.1%) har inte
  besvarat någon av delarna.

  Bortfallet bland föräldrarna uppgick till 15.5%. 416 svar
  (41.5%) kom in före första påminnelsen. Efter första
  påminnelsen hade totalt 717 svar (71.5%) inkommit.
  Ytterligare en skriftlig påminnelse samt en
  telefonpåminnelse bidrog med ytterligare 131 svar. Totalt
  besvarade 848 föräldrar enkäten.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Johnsson-Smaragdi, U (1978): Grundskolepanelen.
  Arbetsrapport.

  Johnsson-Smaragdi, U (1978): Grundskolepanelen. Intern
  rapport.

  Rosengren, K E and Windahl, S (1978): Media Panel. A
  presentation of a Program.

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 47  (2) VILL SE MER TV    23 (3) MD=0 OR GE 9
    REF 47  (4) LOC 56 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.23 Skulle du vilja se mer på TV än vad du gör nu?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    302  1.  Ja, jag ville se mer på TV om jag hade
          möjlighet
    655  5.  Nej, jag vill inte se mer på TV

     1  0.  Frågan ej tillämplig
    45  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0042 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 ELEVENKÄTEN (VARIABEL 4-268) 4 ID-nummer 5 Bortfall 1:a delen 6 Bortfall 2:a delen 7 Årskurs 8 Skola 9 Kön SYSKON 10 Antal syskon 11 Jämnåriga syskon 12 Aktiviteter med syskon 13 Tillsammans med syskon IDROTT, HOBBY, FÖRENING 14 Idrott 15 Hobby 16 Medlem i förening VÄNNER 17 Antal vänner 18 Bästa vän 19 Tillhör gäng 20 Antal mottagna val 21 Antal avgivna val 22 Tillsammans med kompisar på raster 23 Tillsammans med kompisar på fritiden 24 Träffat kompis någon av de två senaste dagarna 25 Viktigt med många kompisar 26 Tillräckligt med kompisar TV-KONSUMTION 27 TV-innehav 28 TV-konsumtion under skolvecka 29 Mängd TV per dag under skolvecka 30 TV-konsumtion lördagar 31 TV-konsumtion söndagar 32 Mängd TV på lördagar 33 Mängd TV på söndagar FAVORITPROGRAM 34 Underhållning 35 Frågesport 36 Naturprogram 37 Samhällsreportage och liknande 38 Nyhetsprogram 39 Debatt- och intervjuprogram 40 Deckare 41 TV-teater 42 Långfilm 43 TV-serier 44 Musikprogram 45 Sportprogram 46 Ungdomsprogram INSTÄLLNING TILL DET EGNA TV-TITTANDET 47 Vill se mer TV 48 Föräldrar försöker begränsa barnens TV-konsumtion 49 Förbud mot vissa program 50 Borde se mindre på TV 51 Bestämmer programvalet 52 Sakna TV ANLEDNING TILL ATT SE PÅ TV 53 Avkoppling att se på TV 54 Kan se världen utanför Sverige 55 Finns ingen att prata med 56 Vana att se på TV 57 Glömma skola och hemarbete 58 Någonting att prata om med kompisar 59 Har tråkigt för tillfället 60 Spännande att se på TV 61 Se hur andra ungdomar löser sina problem 62 Bra när man vill vila 63 Vill kommma ifrån familjen 64 Gillar att titta på TV 65 Kunna hänga med när andra talar om TV 66 Känna sig mindre ensam 67 Få reda på vad som händer i världen 68 Har inte något bättre att göra 69 Hjälper till att lära saker om sig själv 70 Får tiden att gå 71 Komma ifrån göromål INLEVELSE I PROGRAM 72 Önskar själv vara med i handlingen 73 Tänker länge på TV-program 74 Nästan med i handlingen i spännande program 75 Vågar inte sitta kvar framför TV:n 76 Lever sig in i handlingen efter programmet slutat 77 Blir så fångad av TV att inget annat intresserar 78 Känner sig nästan som medverkande i TV-program 79 Visar för mycket slagsmål 80 Vill vara som personerna i en del TV-program 81 Tycker sig vara person i spännande TV-program OFTA ÅTERKOMMANDE PROGRAM 82 Personerna talar direkt till mig 83 För mycket prat och för lite musik 84 Person blir så verklig att jag kan prata med honom 85 För lite vanliga ungdomar medverkar 86 Personerna i programmen blir som gamla bekanta DAGSTIDNINGAR 87 Läser dagstidning 88 Läser helst utlandsnyheter 89 Läser helst svenska nyheter 90 Läser helst politik 91 Läser helst om olyckor och brott 92 Läser helst sporten 93 Läser helst annonser 94 Läser helst nöjessidan 95 Läser helst familjesidan 96 Läser helst serier 97 Läser helst TV- och radioprogram BÖCKER OCH TIDNINGAR 98 Läser serietidningar 99 Läser veckotidningar 100 Antal lästa böcker 101 Ihågkomna titlar på böcker 102 Läser allra helst BIO 103 Gå på bio 104 Intresserad av popmusik 105 Lyssnar på pop 106 Brukar gå på popkonserter 107 Se på TV eller lyssna på popmusik 108 Radiolyssnande 109 Mängd radiolyssnande per dag VÄRLDEN I ALLMÄNHET 110 Land man helst flyttar till 111 Varför flytta till det landet 112 Antal invånare i USA 113 Aktuella händelser 114 Antal nämnda händelser SVERIGE 115 Andel som arbetar som läkare och liknande 116 Andel som arbetar som arbetare och liknande 117 Andel som arbetar som polis och liknande 118 Antal mord och dråp i Sverige 119 Antal inbrott i Sverige 120 Antal rån i Sverige 121 Dödsstraff eller inte 122 Person man helst vill träffa 123 Anledning man vill träffa viss person 124 Viktigast för att klara sig bra DRÖMYRKE OCH TROLIGT YRKE 125 Drömyrke 126 Orsak drömyrke 127 Kunskap om drömyrke genom kontakter 128 Kunskap om drömyrke genom skolan 129 Kunskap om drömyrke genom massmedia 130 Jobb som vuxen 131 Kunskap om troligt yrke genom kontakter 132 Kunskap om troligt jobb genom skolan 133 Kunskap om troligt jobb genom massmedia AKTIVITETER TILLSAMMANS MED KOMPISAR 134 Idrotta 135 Spela spel 136 Prata om TV 137 Lyssna på musik 138 Syssla med någon hobby 139 Göra läxor 140 Gå på bio 141 Gå på fritidsgård 142 Sitta och prata 143 Gå och dansa 144 Gå på stan AKTIVITETER TILLSAMMANS MED FÖRÄLDRAR 145 Se på TV 146 Prata om det som hänt i skolan 147 Prata om TV 148 Idrotta 149 Spela spel 150 Lyssna på skivor 151 Syssla med någon hobby 152 Göra läxor 153 Gå på fotboll eller annan sport 154 Prata och diskutera 155 Göra hem- och hushållsarbete 156 Vara ute, promenera, göra utflykter 157 Gå på bio, teater 158 Ha hemmakvällar, myskvällar OMDÖME OM SVENSKAR 159 Svenskar är modiga - fega 160 Svenskar är ohederliga - ärliga 161 Svenskar är glada - ledsna 162 Svenskar är dumma - intelligenta 163 Svenskar är ovänliga - vänliga 164 Svenskar är lata - energiska 165 Svenskar är bråkiga-lugna 166 Svenskar är pålitliga - opålitliga 167 Svenskar är tuffa - veka OMDÖME OM BROTTSLINGAR 168 Brottslingar är modiga - fega 169 Brottslingar är ohederliga - ärliga 170 Brottslingar är glada - ledsna 171 Brottslingar är dumma - intelligenta 172 Brottslingar är vänliga - ovänliga 173 Brottslingar är lata - energiska 174 Brottslingar är bråkiga - lugna 175 Brottslingar är pålitliga - opålitliga 176 Brottslingar är tuffa - veka OMDÖME OM AMERIKANER 177 Amerikaner är modiga - fega 178 Amerikaner är ohederliga - ärliga 179 Amerikaner är glada - ledsna 180 Amerikaner är dumma - intelligenta 181 Amerikaner är vänliga - ovänliga 182 Amerikaner är lata - energiska 183 Amerikaner är bråkiga - lugna 184 Amerikaner är pålitliga - opålitliga 185 Amerikaner är tuffa - veka OMDÖME OM POLISER 186 Poliser är modiga - fega 187 Poliser är ohederliga - ärliga 188 Poliser är glada - ledsna 189 Poliser är dumma - intelligenta 190 Poliser är vänliga - ovänliga 191 Poliser är lata - energiska 192 Poliser är bråkiga - lugna 193 Poliser är pålitliga - opålitliga 194 Poliser är tuffa - veka OMDÖME OM RYSSAR 195 Ryssar är modiga - fega 196 Ryssar är ohederliga - ärliga 197 Ryssar är glada - ledsna 198 Ryssar är dumma - intelligenta 199 Ryssar är vänliga - ovänliga 200 Ryssar är lata - energiska 201 Ryssar är bråkiga - lugna 202 Ryssar är pålitliga - opålitliga 203 Ryssar är tuffa - veka OMDÖME OM SIG SJÄLV 204 Jag är slarvig - ordentlig 205 Jag är modig - feg 206 Jag är lat - energisk 207 Jag är bråkig - stillsam 208 Jag är snygg - ful 209 Jag är blyg - ej blyg 210 Jag är häftig - lugn 211 Jag är tuff - vek 212 Jag är tystlåten - pratsam 213 Jag är självsäker - osäker HUR MAN VILL VARA 214 Jag vill vara slarvig - ordentlig 215 Jag vill vara modig - feg 216 Jag vill vara lat - energisk 217 Jag vill vara bråkig - stillsam 218 Jag vill vara snygg - ful 219 Jag vill vara blyg - ej blyg 220 Jag vill vara häftig - lugn 221 Jag vill vara tuff - vek 222 Jag vill vara tystlåten - pratsam 223 Jag vill vara självsäker - osäker HUR MAN TROR FÖRÄLDRARNA UPPFATTAR SIG 224 Föräldrarna anser mig slarvig - ordentlig 225 Föräldrarna anser mig modig - feg 226 Föräldrarna anser mig lat - energisk 227 Föräldrarna anser mig bråkig - stillsam 228 Föräldrarna anser mig snygg - ful 229 Föräldrarna anser mig blyg - ej blyg 230 Föräldrarna anser mig häftig - lugn 231 Föräldrarna anser mig tuff - vek 232 Föräldrarna anser mig tystlåten - pratsam 233 Föräldrarna anser mig självsäker - osäker HUR MAN TROR KOMPISAR UPPFATTAR SIG 234 Kompisar anser mig slarvig - ordentlig 235 Kompisar anser mig modig - feg 236 Kompisar anser mig lat - energisk 237 Kompisar anser mig bråkig - stillsam 238 Kompisar anser mig snygg - ful 239 Kompisar anser mig blyg - ej blyg 240 Kompisar anser mig häftig - lugn 241 Kompisar anser mig tuff - vek 242 Kompisar anser mig tystlåten - pratsam 243 Kompisar anser mig självsäker - osäker SJÄLVKÄNSLA 244 Nöjd med sig själv 245 Är inte till någon nytta 246 Har många goda egenskaper 247 Klarar av saker lika bra som de andra 248 Inget att vara stolt över 249 Känner sig ibland oduglig 250 Värd lika mycket som andra 251 Kunde ha högre tankar om sig själv 252 Lätt för att känna sig misslyckad 253 Uppfattar sig positivt FÖRÄLDRA- ELLER KOMPISORIENTERAD 254 Föräldraorienterad 255 Kompisorienterad 256 Både kompis och föräldraorienterad 257 Ingenorienterad KOMMENTARER TILL ENKÄTEN 258 Barnens kommentarer till enkäten 259 Skoj förekommer i frågorna 1-16 260 Skoj förekommer i frågorna 17-28 261 Skoj förekommer i frågorna 29-47 262 Skoj förekommer i frågorna 48-62 263 Skoj förekommer i frågorna 63-75 264 Skoj förekommer i frågorna 77-91 265 Skoj förekommer i frågorna 92-116 266 Skoj förekommer i frågorna 117-121 267 Skoj förekommer i frågorna 122-125 268 Skoj förekommer i frågorna 126-142 FÖRÄLDRAENKÄTEN (VARIABEL 269-368) 269 Förälder som besvarat enkäten 270 Bortfall föräldraenkäten FÖRÄLDERNS TV-KONSUMTION 271 Antal TV-apparater 272 TV-konsumtion under vardagar 273 Mängd TV per dag under vardagar 274 TV-konsumtion lördagar 275 TV-konsumtion söndagar 276 Mängd TV på lördagar 277 Mängd TV på söndagar FÖRÄLDERNS FAVORITPROGRAM 278 Underhållning 279 Frågesport 280 Naturprogram 281 Samhällsreportage och liknande 282 Nyhetsprogram 283 Debatt- och intervjuprogram 284 Deckare 285 TV-teater 286 Långfilm 287 TV-serier 288 Musikprogram 289 Sport 290 Ungdomsprogram FÖRÄLDERNS INSTÄLLNING TILL DET EGNA TV-TITTANDET 291 Vill se mer TV 292 Sakna TV 293 Planerat TV-tittande BARNETS TV-KONSUMTION 294 TV-konsumtion under skolvecka 295 Mängd TV per dag under skolvecka 296 TV-konsumtion lördagar 297 TV-konsumtion söndagar 298 Mängd TV på lördagar 299 Mängd TV på söndagar BARNETS FAVORITPROGRAM 300 Underhållning 301 Frågesport 302 Naturprogram 303 Samhällsreportage och liknande 304 Nyhetsprogram 305 Debatt- och intervjuprogram 306 Deckare 307 TV-teater 308 Långfilm 309 TV-serier 310 Musikprogram 311 Sport 312 Ungdomsprogram FÖRÄLDERNS INSTÄLLNING TILL BARNETS TV-TITTANDE 313 Försöker begränsa barnets TV-konsumtion 314 Programtyp barnen ej bör se 315 Bestämmer programvalet BARN OCH TV 316 TV bästa familjeunderhållningen 317 För mycket våld i TV 318 Låta barnet se vad det själv vill 319 TV spelar alltför stor roll för barn 320 TV-tittande bästa avkopplingen för barn och ungdom 321 Inga sena TV-kvällar mitt i veckan 322 Barn lär sig skilja på bra och dåliga program 323 TV är en nödvändig del av barnets vardag 324 TV-tittandet blir lätt en ovana hos barn 325 Dagens TV innehåller för mycket sex 326 Tillåta barn se program de verkligen vill se 327 TV hjälper barn att fundera över saker och ting 328 TV tar för mycket av barnets tid 329 Gör barnet medvetet om livets mindre behagliga sidor 330 TV lär barn att tänka självständigt 331 Inte mycket TV under skoldagar AKTIVITETER TILLSAMMANS MED BARNET 332 Se på TV 333 Prata om det som hänt i skolan 334 Prata om TV 335 Idrotta 336 Spela spel 337 Lyssna på skivor 338 Syssla med någon hobby 339 Göra läxor 340 Gå på fotboll eller annan sport 341 Prata och diskutera 342 Göra hem- och hushållsarbete 343 Vara ute, promenera, göra utflykter 344 Gå på bio, teater 345 Ha hemmakvällar, myskvällar VIKTIGT I BARNS UMGÄNGE MED ANDRA 346 Inte för envisa i diskussion med äldre 347 I familjen frågar vi efter barnets åsikt 348 Bättre ge efter än riskera bli ovänner 349 Lyssna på andras åsikter 350 TV-program ämne för familjediskussion 351 Inte arg i umgänge med andra 352 Kommenterar TV-program 353 Rätt att kritisera och diskutera 354 Diskussioner i trevlig och angenäm ton 355 Viktigt att säga vad man tycker 356 Inte trevligt när föräldrar blir emotsagda 357 Olika åsikter hindrar inte diskussion 358 Prata om TV-program innan 359 Bättre ge efter än att råka i bråk 360 Säga till barnet att det kommer att förstå som vuxen FÖRÄLDRARNAS BAKGRUND 361 Civilstånd 362 Födelseår 363 Yrke 364 Skol- och yrkesutbildning 365 Makes födelseår 366 Makes yrke 367 Makes skol- och yrkesutbildning 368 Föräldrars kommentarer till enkäten

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0042              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0042


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer Fyrsiffrigt ID-nummer
VAR 5 BORTFALL 1:A DELEN Loc 13 width 1 Bortfall 1:a delen 978 0. Svarat 18 1. Sjuk, frånvarande 3 2. Klinik 4 3. Vägrar
VAR 6 BORTFALL 2:A DELEN Loc 14 width 1 Bortfall 2:a delen 970 0. Svarat 25 1. Sjuk, frånvarande 4 2. Klinik 4 3. Vägrar
VAR 7 ÅRSKURS Loc 15 width 1 Årskurs 509 1. 5:e klass 250 2. 7:e klass 244 3. 9:e klass
VAR 8 SKOLA Loc 16 width 1 Skola 230 0. A 264 1. B 110 2. C 89 3. D 51 4. E 22 5. F 55 6. G 60 7. H 56 8. I 66 9. J
VAR 9 KÖN Loc 17 width 1 Kön 525 1. Pojke 478 2. Flicka
VAR 10 ANTAL SYSKON HEMMA 1 Loc 18 width 1 MD=9 Vi börjar med några frågor om syskon, intressen och kompisar F.1. Har du några syskon som bor hemma? 483 1. Ja, 1 syskon 262 2. Ja, 2 syskon 56 3. Ja, 3 syskon 27 4. Ja, 4 syskon eller fler 140 5. Nej, inget syskon 35 9. Uppgift saknas
VAR 11 JÄMNÅRIGA SYSKON 2 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 Om du har syskon som bor hemma: F.2. Hur gamla är dina syskon? (Tala om vad de fyller i år) 451 1. Ett jämnårigt 70 2. Två jämnåriga 8 3. Tre jämnåriga 295 5. Inget jämnårigt 140 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 12 AKTIVITETER MED SYSKON 3 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 F.3. Gjorde du något av det här tillsammans med dina syskon i går eller i förrgår? (Lekte eller spelade något spel, idrottade, såg på TV, läste, diskuterade eller pratade om något, lyssnade på pop, gjort något annat) 291 1. 1 aktivitet tillsammans 243 2. 2 aktiviteter tillsammans 111 3. 3 aktiviteter tillsammans 39 4. 4 aktiviteter tillsammans 10 5. 5 aktiviteter tillsammans 3 6. 6 aktiviteter tillsammans 121 8. Nej, vi gjorde inget tillsammans 140 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 13 TILLSAMMANS MED SYSKON 4 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 F.4. Tycker du att du och dina syskon är mycket eller litet tillsammans? 68 1. Vi är väldigt mycket tillsammans 412 2. Vi är rätt mycket tillsammans 323 3. Vi är inte särskilt mycket tillsammans 19 4. Vi är inte alls tillsammans 140 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Uppgift saknas
VAR 14 IDROTT 5 Loc 22 width 1 MD=9 F.5. Brukar du syssla med någon idrott minst en gång i veckan? 412 1. Ja, jag sysslar med en idrott 159 2. Ja, jag sysslar med två idrotter eller fler 395 5. Nej, jag sysslar inte med någon idrott 37 9. Uppgift saknas
VAR 15 HOBBY 6 Loc 23 width 1 MD=9 F.6. Har du någon hobby eller något fritidsintresse som du gärna sysslar med? 475 1. Ja, jag har en hobby 235 2. Ja, jag har två hobbies eller fler 245 5. Nej, jag har inte någon hobby 48 9. Uppgift saknas
VAR 16 MEDLEM I FÖRENING 7 Loc 24 width 1 MD=9 F.7. Är du med i någon förening, klubb eller liknande? 309 1. Ja, jag är med i en förening vilken har ett samband med ovan nämnd idrott eller hobby 250 2. Ja, jag är med i en förening vilken ej har samband med nämnd idrott eller hobby 53 3. Ja, jag är med i två föreningar varav en har samband med nämnd idrott eller hobby 35 4. Ja, jag är med i två föreningar, ingen har samband med idrott eller hobby 319 5. Nej, jag är inte med i någon förening eller klubb 37 9. Uppgift saknas
VAR 17 ANTAL VÄNNER 8 Loc 25 width 2 MD=99 F.8. Ungefär hur många vänner har du? 5 00. Jag har inga vänner 14 01. 1 vän 43 02. 2 vänner 37 03. 3 vänner 51 04. 4 vänner 240 05. 5-10 vänner 176 06. 11-20 vänner 187 07. 21-50 vänner 92 08. 51 vänner och däröver 71 09. Flera, många, massor av vänner 87 99. Uppgift saknas
VAR 18 BÄSTA VÄN 9 Loc 27 width 1 MD=9 F.9. Har du någon allra bästa vän? 756 1. Ja, jag har en allra bästa vän 205 5. Nej, jag har ingen allra bästa vän 42 9. Uppgift saknas
VAR 19 TILLHÖR GÄNG 10 Loc 28 width 1 MD=9 F.10. Är du med i något gäng? 384 1. Ja, det är jag 573 5. Nej, det är jag inte 46 9. Uppgift saknas
VAR 20 ANTAL MOTTAGNA VAL 11 Loc 29 width 1 MD=9 F.11. Skriv namnet på de två klasskamrater som du helst skulle vilja göra något grupparbete tillsammans med. F.11(1). Antal mottagna val 179 0. Inget 310 1. 1 val 236 2. 2 val 136 3. 3 val 69 4. 4 val 33 5. 5 val 13 6. 6 val 2 8. 8 val 25 9. Uppgift saknas
VAR 21 ANTAL AVGIVNA VAL 11 Loc 30 width 1 MD=9 F.11(2). Antal avgivna val <Se F.11 för fullständig frågetext> 76 0. Inget 43 1. 1 val 848 2. 2 val 11 3. 3 val 25 9. Uppgift saknas
VAR 22 KOMPISAR PÅ RASTER 12 Loc 31 width 1 MD=9 F.12. Hur ofta är du tillsammans med dina kompisar på rasterna? 696 1. Alla raster 248 2. Nästan varje rast 17 3. Någon enstaka rast 13 4. Nästan aldrig 29 9. Uppgift saknas
VAR 23 KOMPISAR PÅ FRITIDEN 13 Loc 32 width 1 MD=9 F.13. Hur ofta är du tillsammans med dina kompisar på din fritid? 597 1. Varje eller nästan varje dag 216 2. Ett par, tre gånger i veckan 109 3. Någon gång i veckan 45 4. Nästan aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 24 TRÄFFADE KOMPIS IGÅR 14 Loc 33 width 1 MD=9 F.14. Träffade du någon kompis på fritiden igår? Träffade du någon kompis i förrgår? 103 0. Ingen av dagarna 247 1. En av dagarna 624 2. Båda dagarna 29 9. Uppgift saknas
VAR 25 MÅNGA KOMPISAR 15 Loc 34 width 1 MD=9 F.15. Hur viktigt tycker du att det är att ha många kompisar? 495 1. Mycket viktigt 404 2. Ganska viktigt 61 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 33 9. Uppgift saknas
VAR 26 TILLRÄCKLIGT KOMPISAR 16 Loc 35 width 1 MD=9 F.16. Tycker du att du har tillräckligt med kompisar? 841 1. Ja, det tycker jag 128 5. Nej, det tycker jag inte 34 9. Uppgift saknas
VAR 27 TV-INNEHAV 17 Loc 36 width 1 MD=9 Nu kommer en del frågor om TV F.17. Har ni någon TV hemma hos dig? 516 1. Ja, vi har 1 TV-apparat 458 2. Ja, vi har 2 eller fler TV-apparater 1 5. Nej, vi har ingen TV 28 9. Uppgift saknas
VAR 28 TV-KONS. SKOLVECKA 18 Loc 37 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta brukar du se på TV under skolveckan, alltså måndag till fredag? 29 0. Aldrig eller nästan aldrig 30 1. En dag 55 2. Två dagar 155 3. Tre dagar 146 4. Fyra dagar 559 5. Fem dagar 29 9. Uppgift saknas
VAR 29 TV-TIMMAR SKOLVECKA 19 Loc 38 width 1 MD=9 F.19. När du tittar på TV under skolveckan - hur många timmar per dag brukar det bli då? 69 1. Mindre än 1 timme per dag 171 2. Ca 1 timme 212 3. Ca 1,5 timmar 228 4. Ca 2 timmar 180 6. Ca 3 timmar 107 8. Mer än 3 timmar 36 9. Uppgift saknas
VAR 30 TV-KONS. LÖRDAGAR 20 Loc 39 width 1 MD=9 F.20. Hur många lördagar och söndagar i månaden brukar du se på TV? F.20(1). Antal lördagar per månad 11 0. Ser ej TV på lördagar 33 1. Ser 1 lördag 52 2. Ser 2 lördagar 109 3. Ser 3 lördagar 763 4. Ser 4 lördagar 35 9. Uppgift saknas
VAR 31 TV-KONS. SÖNDAGAR 20 Loc 40 width 1 MD=9 F.20(2). Antal söndagar per månad <Se F.20 för fullständig frågetext> 5 0. Ser ej TV på söndagar 25 1. Ser 1 söndag 62 2. Ser 2 söndagar 164 3. Ser 3 söndagar 712 4. Ser 4 söndagar 35 9. Uppgift saknas
VAR 32 TV-TIMMAR LÖRDAGAR 21 Loc 41 width 1 MD=9 F.21. När du tittar på TV under lördagen och söndagen - hur många timmar per dag brukar det bli då? F.21(1). Antal timmar på lördagen 13 1. Mindre än 1 timme 31 2. Ca 1 timme 64 3. Ca 1,5 timme 172 4. Ca 2 timmar 293 6. Ca 3 timmar 386 8. Mer än 3 timmar 44 9. Uppgift saknas
VAR 33 TV-TIMMAR SÖNDAGAR 21 Loc 42 width 1 MD=9 F.21(2). Antal timmar på söndagen <Se F.21 för fullständig frågetext> 30 1. Mindre än 1 timme 101 2. Ca 1 timme 165 3. Ca 1,5 timme 267 4. Ca 2 timmar 209 6. Ca 3 timmar 196 8. Mer än 3 timmar 35 9. Uppgift saknas
VAR 34 UNDERHÅLLNING 22 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. Vad ser du helst på TV? (Sätt x för högst 3 saker) F.22(1). Underhållning 268 1. Markerat 677 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 35 FRÅGESPORT 22 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(2). Frågesport <Se F.22 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 835 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 36 NATURPROGRAM 22 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(3). Naturprogram <Se F.22 för fullständig frågetext> 177 1. Markerat 768 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 37 SAMHÄLLSREPORTAGE 22 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(4). Samhällsreportage och liknande <Se F.22 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 930 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 38 NYHETSPROGRAM 22 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(5). Nyhetsprogram <Se F.22 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 896 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 39 DEBATT- OCH INTERVJU 22 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(6). Debatt- och intervjuprogram <Se F.22 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 928 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 40 DECKARE 22 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(7). Deckare <Se F.22 för fullständig frågetext> 796 1. Markerat 149 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 41 TV-TEATER 22 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(8). TV-teater <Se F.22 för fullständig frågetext> 43 1. Markerat 902 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 42 LÅNGFILMER 22 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(9). Långfilm <Se F.22 för fullständig frågetext> 601 1. Markerat 344 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 43 TV-SERIER 22 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(10). TV-serier (utom deckare) <Se F.22 för fullständig frågetext> 285 1. Markerat 660 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 44 MUSIKPROGRAM 22 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(11). Musikprogram <Se F.22 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 901 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 45 SPORTPROGRAM 22 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(12). Sportprogram <Se F.22 för fullständig frågetext> 447 1. Markerat 498 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 46 UNGDOMSPROGRAM 22 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(13). Ungdomsprogram <Se F.22 för fullständig frågetext> 113 1. Markerat 832 5. Ej markerat 2 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Uppgift saknas
VAR 47 VILL SE MER TV 23 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.23. Skulle du vilja se mer på TV än vad du gör nu? 302 1. Ja, jag ville se mer på TV om jag hade möjlighet 655 5. Nej, jag vill inte se mer på TV 1 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Uppgift saknas
VAR 48 BEGRÄNSA TV-KONS. 24 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. Försöker dina föräldrar få dig att se mindre på TV? 40 1. Ja, de försöker och de brukar lyckas 145 3. Ja, de försöker men de brukar inte lyckas 780 5. Nej, det försöker de inte 1 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 49 FÖRBUD MOT VISSA PROG 25 Loc 58 width 2 MD= 0 or GE 99 F.25. Finns det något slags program som dina föräldrar inte gillar att du tittar på? 29 01. Våld, sadism, råhet 59 02. Skrämmande, skräck, kan skada 32 03. Sena program, i övrigt olämpliga tider 29 04. Sex, pornografi, snusk, opassande språk 3 05. Politiskt ensidiga eller vinklade, diskriminerande 61 06. Underhållningsvåld: deckare, kriminalfilmer, rysare 6 07. Verklighetens våld: krigsskildringar, dokumentära program, nyheter 38 08. Övrigt 691 55. Nej, det finns det inte 1 00. Frågan ej tillämplig 54 99. Uppgift saknas
VAR 50 BORDE SE MINDRE TV 26 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. Tycker du själv att du borde se mindre på TV än vad du gör nu? 98 1. Ja, jag tycker att jag borde se mindre på TV 867 5. Nej, det tycker jag inte 1 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 51 BESTÄMMER PROGRAM 27 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.27. Vem hemma hos dig brukar bestämma vilka TV-program ni ska titta på? 51 1. Mina föräldrar eller någon av dem brukar bestämma 537 3. Vi bestämmer tillsammans allihop 58 5. Jag eller mina syskon bestämmer 316 7. Vi har mer än 1 TV 1 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 52 SAKNA TV 28 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Om du plötsligt av någon anledning skulle tvingas vara utan TV, skulle du då sakna TV:n 240 1. Ja, jag skulle sakna TV:n väldigt mycket 288 2. Ja, jag skulle sakna TV:n ganska mycket 342 3. Ja, jag skulle sakna TV:n lite grann 98 4. Nej, jag skulle inte alls sakna TV:n 1 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 53 AVKOPPLING 29 Loc 63 width 1 MD=9 Man kan se på TV av många olika anledningar. Här nedan är några av dem uppräknade. Markera med ett kryss vilka som passar in på dig och vilka du tar avstånd från. F.29. Jag ser på TV därför att det är en bra avkoppling. 97 1. Stämmer absolut in på mig 481 2. Stämmer ganska bra in på mig 264 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 127 4. Stämmer inte alls in på mig 34 9. Uppgift saknas
VAR 54 SE ÖVRIGA VÄRLDEN 30 Loc 64 width 1 MD=9 F.30. Jag ser på TV därför att man får se hur världen är även utanför Sverige. 135 1. Stämmer absolut in på mig 482 2. Stämmer ganska bra in på mig 234 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 118 4. Stämmer inte alls in på mig 34 9. Uppgift saknas
VAR 55 INGEN ATT PRATA MED 31 Loc 65 width 1 MD=9 F.31. Jag ser på TV därför att det just då inte finns någon att tala med eller umgås med. 126 1. Stämmer absolut in på mig 288 2. Stämmer ganska bra in på mig 317 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 230 4. Stämmer inte alls in på mig 42 9. Uppgift saknas
VAR 56 TV-TITTANDE EN VANA 32 Loc 66 width 1 MD=9 F.32. Jag ser på TV därför att det blivit en vana. 174 1. Stämmer absolut in på mig 327 2. Stämmer ganska bra in på mig 241 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 225 4. Stämmer inte alls in på mig 36 9. Uppgift saknas
VAR 57 GLÖMMA SKOLAN 33 Loc 67 width 1 MD=9 F.33. Jag ser på TV därför att jag då kan glömma skola och hemarbete. 118 1. Stämmer absolut in på mig 165 2. Stämmer ganska bra in på mig 312 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 370 4. Stämmer inte alls in på mig 38 9. Uppgift saknas
VAR 58 NÅGOT ATT PRATA OM 34 Loc 68 width 1 MD=9 F.34. Jag ser på TV därför att det ger mig någonting att prata om med kompisar. 100 1. Stämmer absolut in på mig 264 2. Stämmer ganska bra in på mig 336 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 260 4. Stämmer inte alls in på mig 43 9. Uppgift saknas
VAR 59 HAR TRÅKIGT 35 Loc 69 width 1 MD=9 F.35. Jag ser på TV därför att jag för tillfället har tråkigt 135 1. Stämmer absolut in på mig 322 2. Stämmer ganska bra in på mig 290 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 211 4. Stämmer inte alls in på mig 45 9. Uppgift saknas
VAR 60 SPÄNNANDE 36 Loc 70 width 1 MD=9 F.36. Jag ser på TV därför att det är spännande. 349 1. Stämmer absolut in på mig 430 2. Stämmer ganska bra in på mig 143 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 38 4. Stämmer inte alls in på mig 43 9. Uppgift saknas
VAR 61 UNGDOMSPROBLEM 37 Loc 71 width 1 MD=9 F.37. Jag ser på TV därför att jag får se hur andra ungdomar tar itu med problem liknande mina. 86 1. Stämmer absolut in på mig 262 2. Stämmer ganska bra in på mig 327 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 287 4. Stämmer inte alls in på mig 41 9. Uppgift saknas
VAR 62 VILA 38 Loc 72 width 1 MD=9 F.38. Jag ser på TV därför att det är bra när man vill vila. 101 1. Stämmer absolut in på mig 294 2. Stämmer ganska bra in på mig 333 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 241 4. Stämmer inte alls in på mig 34 9. Uppgift saknas
VAR 63 KOMMA IFRÅN FAMILJEN 39 Loc 73 width 1 MD=9 F.39. Jag ser på TV därför att jag vill komma ifrån resten av familjen. 54 1. Stämmer absolut in på mig 50 2. Stämmer ganska bra in på mig 250 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 611 4. Stämmer inte alls in på mig 38 9. Uppgift saknas
VAR 64 GILLAR ATT TITTA 40 Loc 74 width 1 MD=9 F.40. Jag ser på TV därför att jag helt enkelt gillar att titta på TV. 388 1. Stämmer absolut in på mig 404 2. Stämmer ganska bra in på mig 139 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 37 4. Stämmer inte alls in på mig 35 9. Uppgift saknas
VAR 65 HÄNGA MED 41 Loc 75 width 1 MD=9 F.41. Jag ser på TV därför att jag ska kunna hänga med när andra talar om TV- programmen. 73 1. Stämmer absolut in på mig 234 2. Stämmer ganska bra in på mig 376 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 284 4. Stämmer inte alls in på mig 36 9. Uppgift saknas
VAR 66 MINDRE ENSAM 42 Loc 76 width 1 MD=9 F.42. Jag ser på TV därför att det får mig att känna mig mindre ensam. 98 1. Stämmer absolut in på mig 204 2. Stämmer ganska bra in på mig 301 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 360 4. Stämmer inte alls in på mig 40 9. Uppgift saknas
VAR 67 HÄNDER I VÄRLDEN 43 Loc 77 width 1 MD=9 F.43. Jag ser på TV därför att man får reda på vad som händer i världen. 243 1. Stämmer absolut in på mig 484 2. Stämmer ganska bra in på mig 183 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 59 4. Stämmer inte alls in på mig 34 9. Uppgift saknas
VAR 68 INGET ATT GÖRA 44 Loc 78 width 1 MD=9 F.44. Jag ser på TV därför att jag inte har något bättre att göra. 82 1. Stämmer absolut in på mig 228 2. Stämmer ganska bra in på mig 365 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 288 4. Stämmer inte alls in på mig 40 9. Uppgift saknas
VAR 69 LÄRA OM MIG SJÄLV 45 Loc 79 width 1 MD=9 F.45. Jag ser på TV därför att det hjälper mig att lära mig saker om mig själv. 66 1. Stämmer absolut in på mig 260 2. Stämmer ganska bra in på mig 354 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 282 4. Stämmer inte alls in på mig 41 9. Uppgift saknas
VAR 70 FÅ TIDEN ATT GÅ 46 Loc 80 width 1 MD=9 F.46. Jag ser på TV därför att det får tiden att gå. 149 1. Stämmer absolut in på mig 283 2. Stämmer ganska bra in på mig 267 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 267 4. Stämmer inte alls in på mig 37 9. Uppgift saknas
VAR 71 KOMMA IFRÅN GÖROMÅL 47 Loc 81 width 1 MD=9 F.47. Jag ser på TV därför att jag då kan komma ifrån något jag inte gillar att göra. 122 1. Stämmer absolut in på mig 195 2. Stämmer ganska bra in på mig 331 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 315 4. Stämmer inte alls in på mig 40 9. Uppgift saknas
VAR 72 SJÄLV MED I HANDLING 48 Loc 82 width 1 MD=9 När man ser något spännande eller intressant på TV kan det hända att man blir fångad av det man ser. Man liksom tycker att man själv är med i handlingen och upplever de olika händelserna. Händer det dig någon gång? F.48. När jag tittar på ett TV-program som jag gillar så önskar jag ibland att jag själv var med i handlingen 162 1. Stämmer absolut in på mig 367 2. Stämmer ganska bra in på mig 266 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 171 4. Stämmer inte alls in på mig 37 9. Uppgift saknas
VAR 73 TÄNKER LÄNGE PÅ PROG. 49 Loc 83 width 1 MD=9 F.49. Ofta när jag sett ett TV-program tänker jag länge på det efteråt. 166 1. Stämmer absolut in på mig 394 2. Stämmer ganska bra in på mig 314 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 95 4. Stämmer inte alls in på mig 34 9. Uppgift saknas
VAR 74 MED I SPÄNNANDE HANDL 50 Loc 84 width 1 MD=9 F.50. När jag ser något spännande på TV tycker jag nästan att jag är med i handlingen. 164 1. Stämmer absolut in på mig 322 2. Stämmer ganska bra in på mig 274 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 207 4. Stämmer inte alls in på mig 36 9. Uppgift saknas
VAR 75 VÅGAR INTE SITTA KVAR 51 Loc 85 width 1 MD=9 F.51. Ibland när jag ser något hemskt på TV vågar jag inte sitta kvar framför TV:n. 72 1. Stämmer absolut in på mig 111 2. Stämmer ganska bra in på mig 276 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 508 4. Stämmer inte alls in på mig 36 9. Uppgift saknas
VAR 76 PERSON I HANDLINGEN 52 Loc 86 width 1 MD=9 F.52. Till och med långt efter det att jag sett ett TV-program kan jag tänka mig in i hur det skulle vara om jag var en av personerna i handlingen. 119 1. Stämmer absolut in på mig 289 2. Stämmer ganska bra in på mig 297 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 263 4. Stämmer inte alls in på mig 35 9. Uppgift saknas
VAR 77 TAR ALLT INTRESSE 53 Loc 87 width 1 MD=9 F.53. När jag ser på TV blir jag så fångad av det jag ser att jag inte är intresserad av någonting annat. 129 1. Stämmer absolut in på mig 336 2. Stämmer ganska bra in på mig 339 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 162 4. Stämmer inte alls in på mig 37 9. Uppgift saknas
VAR 78 KÄNNS SOM MEDVERKANDE 54 Loc 88 width 1 MD=9 F.54. När jag ser en del TV-program känner jag det nästan som om jag själv var en av de medverkande. 90 1. Stämmer absolut in på mig 266 2. Stämmer ganska bra in på mig 343 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 267 4. Stämmer inte alls in på mig 37 9. Uppgift saknas
VAR 79 FÖR MYCKET SLAGSMÅL 55 Loc 89 width 1 MD=9 F.55. Ibland tycker jag att de visar alldeles för mycket slagsmål på TV. 69 1. Stämmer absolut in på mig 128 2. Stämmer ganska bra in på mig 258 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 506 4. Stämmer inte alls in på mig 42 9. Uppgift saknas
VAR 80 LIKNA PERSONER PÅ TV 56 Loc 90 width 1 MD=9 F.56. Jag skulle väldigt gärna vilja vara sådan som personerna i en del TV-program är. 136 1. Stämmer absolut in på mig 297 2. Stämmer ganska bra in på mig 305 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 226 4. Stämmer inte alls in på mig 39 9. Uppgift saknas
VAR 81 ÄR PERSON I HANDLING 57 Loc 91 width 1 MD=9 F.57. Ibland när jag ser ett TV-program som är väldigt spännande så tycker jag att jag verkligen är en av personerna i handlingen. 105 1. Stämmer absolut in på mig 225 2. Stämmer ganska bra in på mig 313 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 318 4. Stämmer inte alls in på mig 42 9. Uppgift saknas
VAR 82 TALAR DIREKT TILL MIG 58 Loc 92 width 1 MD=9 Många ungdomar tycker att de lär känna och att de på sätt och vis blir bekanta med en del personer de ser ofta i TV. Det kan t ex gälla program som Lördags, Sveriges magasin, Kvällsöppet. Naturligtvis kan det gälla många andra program också. Vad tycker du själv? Markera som förut din åsikt med ett kryss. F.58. Ibland känns det nästan som om någon i ett sådant program talade direkt till mig. 65 1. Stämmer absolut in på mig 228 2. Stämmer ganska bra in på mig 383 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 290 4. Stämmer inte alls in på mig 37 9. Uppgift saknas
VAR 83 MERA MUSIK I PROG. 59 Loc 93 width 1 MD=9 F.59. Ofta tycker jag att det är för mycket prat och för lite musik i sådana program. 132 1. Stämmer absolut in på mig 303 2. Stämmer ganska bra in på mig 323 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 205 4. Stämmer inte alls in på mig 40 9. Uppgift saknas
VAR 84 PERSON BLIR VERKLIG 60 Loc 94 width 1 MD=9 F.60. Ibland tycker jag att en person i ett sådant program blir så verklig att jag nästan kan prata med honom. 50 1. Stämmer absolut in på mig 103 2. Stämmer ganska bra in på mig 324 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 486 4. Stämmer inte alls in på mig 40 9. Uppgift saknas
VAR 85 FLER VANLIGA UNGDOMAR 61 Loc 95 width 1 MD=9 F.61. Ibland tycker jag att det är för lite vanliga ungdomar i de här programmen. 143 1. Stämmer absolut in på mig 348 2. Stämmer ganska bra in på mig 334 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 135 4. Stämmer inte alls in på mig 43 9. Uppgift saknas
VAR 86 BLIR GAMLA BEKANTA 62 Loc 96 width 1 MD=9 F.62. Ofta tycker jag att de personer som jag ser i ett sådant program nästan blir gamla bekanta. 94 1. Stämmer absolut in på mig 227 2. Stämmer ganska bra in på mig 299 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 345 4. Stämmer inte alls in på mig 38 9. Uppgift saknas
VAR 87 LÄSER DAGSTIDNINGAR 63 Loc 97 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om tidningar, böcker, bio, radio och pop. F.63. Brukar du läsa några dagstidningar? 81 0. Nej, jag läser inga dagstidningar 344 1. Läser 1 dagstidning 395 2. Läser 2 dagstidningar 122 3. Läser 3 dagstidningar 17 4. Läser 4 dagstidningar 1 5. Läser 5 dagstidningar 1 6. Läser 6 dagstidningar 42 9. Uppgift saknas
VAR 88 UTLANDSNYHETER 64 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. Om du läser dagstidningar - vad läser du helst i tidningen? (Sätt x för högst 3 saker) F.64(1). Utlandsnyheter 66 1. Markerat 805 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 89 SVENSKA NYHETER 64 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(2). Svenska nyheter <Se F.64 för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 719 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 90 POLITIK 64 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(3). Politik <Se F.64 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 837 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 91 OLYCKOR OCH BROTT 64 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(4). Olyckor och brott <Se F.64 för fullständig frågetext> 384 1. Markerat 487 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 92 SPORTEN 64 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(5). Sporten <Se F.64 för fullständig frågetext> 509 1. Markerat 362 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 93 ANNONSER 64 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(6). Annonser <Se F.64 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 749 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 94 NÖJESSIDAN 64 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(7). Nöjessidan <Se F.64 för fullständig frågetext> 181 1. Markerat 690 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 95 FAMILJESIDAN 64 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(8). Familjesidan <Se F.64 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 859 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 96 SERIER 64 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(9). Serier <Se F.64 för fullständig frågetext> 609 1. Markerat 262 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 97 TV- OCH RADIOPROGRAM 64 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.64(10). TV- och radioprogram <Se F.64 för fullständig frågetext> 571 1. Markerat 300 5. Ej markerat 75 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 98 LÄSER SERIETIDNINGAR 65 Loc 108 width 1 MD=9 F.65. Brukar du läsa någon serietidning? 430 1. Ja, jag läser flera i veckan 174 2. Ja, jag läser en i veckan 288 3. Ja, jag läser ett par i månaden 75 5. Nej, jag läser inga serietidningar 36 9. Uppgift saknas
VAR 99 LÄSER VECKOTIDNINGAR 66 Loc 109 width 1 MD=9 F.66. Brukar du läsa någon veckotidning? 124 1. Ja, jag läser flera i veckan 275 2. Ja, jag läser en i veckan 357 3. Ja, jag läser ett par i månaden 204 5. Nej, jag läser inga veckotidningar 43 9. Uppgift saknas
VAR 100 LÄSER BÖCKER 67 Loc 110 width 1 MD=9 F.67. Har du läst några böcker under de senaste tre veckorna? (räkna inte skolböcker) 249 0. Nej, jag har inte läst några böcker utom skolböcker 191 1. 1 bok 178 2. 2 böcker 122 3. 3 böcker 80 4. 4 böcker 88 5. 5-7 böcker 31 6. 8-10 böcker 24 7. 11 böcker eller fler 40 9. Uppgift saknas
VAR 101 IHÅGKOMNA BOKTITLAR 67 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.67(1). Skriv namnet på de böcker du kommer ihåg: <Se F.67 för fullständig frågetext> 196 1. 1 bok 184 2. 2 böcker 115 3. 3 böcker 69 4. 4 böcker 72 5. 5-7 böcker 6 6. 8-10 böcker 3 7. 11 böcker eller fler 68 8. Ingen titel ihågkommen 248 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Uppgift saknas
VAR 102 LÄSER HELST 68 Loc 112 width 1 MD=9 F.68. Vilket läser du allra helst? (Sätt bara ett x) 59 1. Jag läser helst dagstidningar 410 2. Jag läser helst serier 53 3. Jag läser helst veckotidningar 420 4. Jag läser helst böcker 61 9. Uppgift saknas
VAR 103 BIOBESÖK 69 Loc 113 width 1 MD=9 F.69. Brukar du gå på bio? 5 1. Ja, jag går ett par tre gånger i veckan 67 2. Ja, jag går någon gång i veckan 190 3. Ja, jag går ett par gånger i månaden 574 4. Ja, jag går högst en gång i månaden 135 5. Nej, jag brukar aldrig gå på bio 32 9. Uppgift saknas
VAR 104 INTRESSERAD AV POP 70 Loc 114 width 1 MD=9 F.70. Är du intresserad av popmusik? 342 1. Ja, väldigt mycket 391 2. Ja, ganska mycket 208 3. Ja, lite grann 32 4. Nej, inte alls 30 9. Uppgift saknas
VAR 105 LYSSNAR PÅ POPMUSIK 71 Loc 115 width 1 MD=9 F.71. Brukar du lyssna på popmusik? (Räkna både radio, skivor och band) 426 1. Ja, jag lyssnar varje dag 227 2. Ja, jag lyssnar flera gånger i veckan 144 3. Ja, jag lyssnar ett par gånger i veckan 149 4. Ja, jag lyssnar någon gång i veckan 21 5. Nej, jag lyssnar aldrig på popmusik 36 9. Uppgift saknas
VAR 106 POPKONSERTER 72 Loc 116 width 1 MD=9 F.72. Brukar du gå på popkonserter och liknande? 15 1. Ja, ofta 347 3. Ja, någon gång 608 5. Nej, aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 107 SE PÅ TV/LYSSNA POP 73 Loc 117 width 1 MD=9 F.73. Vilket gör du helst om du måste välja? 680 1. Jag ser helst på TV 241 2. Jag lyssnar helst på popmusik 82 9. Uppgift saknas
VAR 108 RADIOLYSSNANDE 74 Loc 118 width 1 MD=9 F.74. Brukar du lyssna på radio? 252 1. Ja, jag lyssnar varje dag 161 2. Ja, jag lyssnar flera gånger i veckan 173 3. Ja, jag lyssnar ett par, tre gånger i veckan 319 4. Ja, jag lyssnar någon gång i veckan 65 5. Nej, jag brukar inte lyssna på radio 33 9. Uppgift saknas
VAR 109 MÄNGD RADIOLYSSNANDE 75 Loc 119 width 1 MD=9 F.75. När du lyssnar på radio - hur många timmar brukar det ungefär bli per dag? 467 1. Mindre än 1 timme 292 2. Ca 1 timme 99 3. Ca 2 timmar 39 4. Ca 3 timmar 6 5. Ca 4 timmar 4 6. Ca 5 timmar 1 7. Ca 6 timmar 5 8. Mer än 6 timmar 90 9. Uppgift saknas
VAR 110 FLYTTLAND 77 Loc 120 width 2 MD=99 F.77. Tänk dig att du måste flytta från Sverige. Vilket land skulle du helst vilja flytta till? 297 01. Nordiska länderna 266 02. Väst- och mellaneuropa 37 03. Sydeuropa (även Jugoslavien) 16 04. Östeuropa + Sovjet, Kina, Kuba, övriga socialistiska länder 196 05. USA (Amerika) 36 06. Canada 24 07. Australien 28 08. "Exotiska, romantiska" länder (Monaco, Marocko, Bahamas, Hawaii, Mexico) 28 09. Övriga länder (Ghana, Afrika, Indien) 75 99. Uppgift saknas
VAR 111 ANLEDNING FLYTTLAND 78 Loc 122 width 2 MD=99 F.78. Varför skulle du vilja flytta till just det landet? Svarskategorierna 1,3,6,8 är svar uttryckta i termer av land, folk, natur. Svarskategorierna 2,4,7,9 är svar uttryckta i termer av UP, med klar referens till jag. IMMEDIATE GRATIFIC. POPULÄRKULTUR, FANTASIORIENTERING 197 01. Standard, lyx, klimat, natur, sport, omväxling, idrottsland, "idoler", (roliga saker där, mycket att titta på) 48 02. Rikedom, omväxling, lek, spel, sport, ("jag vill ha något av ovanstående", "jag gillar naturen där") TRYGGHET, LIKHET, NÄRHET 151 03. Geografisk, kulturell likhet och närhet, (språket är likt svenska, landet är likt Sverige) 114 04. Hemland, modersmål, släkt, bekanta, vänner, (Jag/man kan eller förstår språket, varit där förut, känner till landet) 59 05. "Skolspråk" (har lärt, kan språket, roligt att prata språket) DELAYED GRATIFIC. VERKLIGHETSORIENTERAD, ARBETE, KARRIÄR 31 06. Politik, ekonomi, teknik, utbildningssystemet, (fritt, socialistiskt, neutralt, skattesystemet) 32 07. Arbete, studier, vetgirighet, kunskap, (vill lära språket, träna, se hur där är, ej varit där förut) ÖVRIGT 141 08. Övrigt positivt om land - folk - natur (fint där, intressant, folket vänligt, trevligt, snälla), spännande, verkar bra/kul där 74 09. Övrigt positivt i termer av UP (jag trivs där, gillar det, "tycker om folket", roligt att bo där, låter spännande) 156 99. Uppgift saknas
VAR 112 USA:S BEFOLKNING 79 Loc 124 width 1 MD=9 F.79. Ungefär hur stor del av alla människor i världen tror du bor i USA? 432 1. Ungefär 3 av 100 människor 522 2. Ungefär 9 av 100 människor 49 9. Uppgift saknas
VAR 113 AKTUELLA HÄNDELSER 80 Loc 125 width 2 MD=99 F.80. Det är så mycket som händer i Sverige och resten av världen nu för tiden. Försök komma ihåg så många du kan av de händelser som inträffat den senaste tiden och skriv dem här nedanför. 10 00. Övrigt SENSATION: Krig, uppror, oroligheter, katastrofer, vålds- och egendomsbrott, politiska brott 118 01. Utrikes 67 02. Inrikes 26 03. Skola-hem, kamrat, lokal-regionalt SERIÖST: Politik, ekonomi, teknik, konst, kultur, vetenskap 202 04. Utrikes 259 05. Inrikes 06. Skola-hem, kamrat, lokalt-regionalt GLAMOUR, ÄVENTYR: Sport, idrott, personnytt, idoler 5 07. Utrikes 78 08. Inrikes 12 09. Skola-hem, kamrat, lokalt-regionalt 226 99. Uppgift saknas
VAR 114 ANTAL HÄNDELSER 80 Loc 127 width 2 MD=99 F.80(1). Antal nämnda händelser <Se F.80 för fullständig frågetext> 195 00. Ingen händelse nämnd 219 01. 1 händelse 212 02. 2 händelser 147 03. 3 händelser 95 04. 4 händelser 51 05. 5 händelser 22 06. 6 händelser 17 07. 7 händelser 6 08. 8 händelser 6 09. 9 eller fler händelser 33 99. Uppgift saknas
VAR 115 ANDEL LÄKARE 81A Loc 129 width 1 MD=9 F.81. Tänk på alla människor här i Sverige som har ett arbete. F.81a. Hur många av dem tror du arbetar som läkare, jurister, professorer, direktörer och liknande yrken? 460 1. Ungefär 1 av 100 498 2. Ungefär 20 av 100 45 9. Uppgift saknas
VAR 116 ANDEL ARBETARE 81B Loc 130 width 1 MD=9 F.81b. Hur många av dem tror du arbetar som industriarbetare, jordbruksarbetare, transportarbetare och liknande arbeten? <Se F.81 för fullständig frågetext> 330 1. Ungefär 30 av 100 630 2. Ungefär 70 av 100 43 9. Uppgift saknas
VAR 117 ANDEL POLISER 81C Loc 131 width 1 MD=9 F.81c. Hur många av dem tror du arbetar som poliser, detektiver, åklagare, advokater och liknande <Se F.81 för fullständig frågetext> 214 1. Ungefär 1 av 1 000 744 2. Ungefär 10 av 1 000 45 9. Uppgift saknas
VAR 118 ANTAL MORD OCH DRÅP 82A Loc 132 width 1 MD=9 F.82. En del människor säger att brottsligheten är rätt hög i Sverige. Andra säger att det inte är så farligt. Vad tror du själv? F.82a. Hur många mord och dråp tror du äger rum i Sverige under 1 år? 733 1. 100 mord och dråp på ett år 222 2. 500 mord och dråp på ett år 48 9. Uppgift saknas
VAR 119 ANTAL INBROTT 82B Loc 133 width 1 MD=9 F.82b. Hur många inbrottsstölder tror du äger rum i Sverige under 1 år? <Se F.82 för fullständig frågetext> 519 1. 50 000 stölder på ett år 433 2. 200 000 stölder på ett år 51 9. Uppgift saknas
VAR 120 ANTAL RÅN 82C Loc 134 width 1 MD=9 F.82c. Hur många rån tror du äger rum i Sverige under 1 år <Se F.82 för fullständig frågetext> 650 1. 1 000 rån på ett år 287 2. 5 000 rån på ett år 66 9. Uppgift saknas
VAR 121 DÖDSSTRAFF 83 Loc 135 width 1 MD=9 F.83. Tycker du att det borde finnas dödsstraff för vissa brott? 327 1. Ja, det tycker jag 620 5. Nej, det tycker jag inte 56 9. Uppgift saknas
VAR 122 PERSON HELST TRÄFFA 84 Loc 136 width 2 MD=99 Och nu kommer några frågor om vad Du själv vill och tycker F.84. Antag att du fick träffa precis vem som helst. Vem skulle du då vilja träffa? 195 01. Idrottsman 230 02. Sångare, musiker; skådespelare, filmstjärna; underhållare 41 03. Mediapersoner: fiktiva gestalter från eller påverkade av media (Columbo, Baretta, Kojak, seriefigur, romangestalt) 17 04. Svenska politiker 27 05. Utländska politiker 121 06. Egna vänner, bekanta, släkt 63 07. Kungen och/eller drottningen 7 08. "Negativ" person, brottsling etc. 51 09. Historiska personer, seriösa konstnärer, författare, vetenskapsmän, yrkesmän, andra barn 40 10. Övrigt (t ex idol, drömprins, Gud) 211 99. Uppgift saknas
VAR 123 VARFÖR TRÄFFA PERSON 85 Loc 138 width 2 MD=99 F.85. Varför vill du träffa just den personen? 93 01. Sociabilitet och personliga egenskaper, uppträdande, handlande (trevlig, bra, skön, intressant, snäll, hygglig, tuff, rolig, snygg) 193 02. Kompetensegenskaper, uppträdande, handlande (skicklig, effektiv, snabb, bäst/bra i yrket, är bra, vad de gör: spelar ishockey etc.) 53 03. Position (status, ende i sitt slag, populär, berömd, världsmästare, är proffs, brandman) 56 04. Roligt, kul, intressant etc. 138 05. UP beundrar, tycker om, idol, finner märkvärdig, tycker synd om, gillar 71 06. UP vill möta, ta del av, lära av, göra efter. Up vill veta, fråga, se hur det är, prata med 36 07. UP gör samma sak, gillar samma, intresserad av samma, vill göra samma ihop (hockey, fotboll, sjunger) 43 08. UP träffat personen för så länge sedan, aldrig träffat, vill träffa igen, saknar 19 09. Starkt negativ reaktion (vill slå, döda, anklaga, fråga varför etc.) 42 10. Övrigt (bl a modig, hjälpsam, kämpar för andra, det talas om dem, samt övriga spridda svar) 259 99. Uppgift saknas
VAR 124 VIKTIGT KLARA SIG BRA 86 Loc 140 width 2 MD=99 F.86. Det finns många saker som är viktiga för att man ska klara sig bra här i livet. Vilket av följande tror du är allra viktigast? (Sätt x för bara en sak) 82 01. Bra karaktär 147 02. Intelligens 166 03. Pengar 46 04. Hårt arbete 58 05. Tur 3 06. Vara rätt klädd 152 07. Ha de rätta vännerna 82 08. Inte vara rädd 132 09. Bra skolbetyg 135 99. Uppgift saknas
VAR 125 DRÖMYRKE 87 Loc 142 width 2 MD=99 F.87. Tänk att du kunde bli vad som helst - få ett riktigt drömjobb - vilken sorts jobb skulle du då mest av allt vilja ha som vuxen? Kodens andra siffra: 1="Fantasi", egen dimension, 2=socialgrupp I, 3=socialgrupp IIA, 4=socialgrupp IIB, 5=socialgrupp III, 6=svårklassificerad FYSIK, SPORT, VÅLD, ÄVENTYR 174 11. Brandman i New York, astronaut, pilot, konstflygare, proffs, detektiv, racerförare, idrottsman, tävlingsryttare, stuntman 14 12. Officer, flygkapten, gymnastikdirektör 16 13. Rymdfartsingenjör, gymnastikledare, kriminalare, kriminalassistent 23 14. Brandman, dykare 19 15. Polis, Säpoarbetare 2 16. Militär GLAMOUR, MEDIA 71 21. Kung, grevinna, popstjärna, skådespelare, sångartist, fotomodell, frilansare, författare, konstnär, kommentator, miljonär 1 22. Reklamchef, redaktör 27 23. Mannekäng, filmfotograf, journalist, designer, modetecknare 4 24. Kosmetolog, fotograf, faktor 25. Typograf, litograf, pertoratris RESOR, TRANSPORT 2 31. Hotellägare i Spanien, kringresande i hela världen 1 32. Hotellägare, resebyråchef, åkeriägare 1 33. Sjökapten 16 34. Flygvärdinna, reseledare, bilskoleägare, lokförare 19 35. Chaufför (buss-, taxi-, lastbil-, långtradar-), ambulansförare, sjöman TEKNIK, NATURVETENSKAP, PRODUKTION, FORSKNING 2 41. Uppfinnare 30 42. Kemist, civilingenjör, naturvetare, forskare, matematiker, arkitekt 5 43. Ingenjör, systemchef ADB, byggmästare, guld- och silversmed (egen verkstad) 9 44. Tekniker, hantverkare, programmerare, vägmästare, kontrollant, verkmästare, förman, laboratorieassistent, laborant, konditor 34 45. Mekaniker, elektriker, rörmokare, snickare, grävmaskinist, arbetare, bagerska, sömmerska, maskinist 5 46. Något inom el HANDEL, EKONOMI, FÖRSÄLJNING, JURIDIK 3 51. Direktör för världsföretag, advokat i USA, utbildad i Oxford 46 52. Chef, direktör, industriledare, bankdirektör, företagsekonom, utredningsassistent (socionom), jurist, advokat, revisor, affärsman, -kvinna 2 53. Egen företagare, mindre företagare, kioskägare, sporthandlare, köpman, försäljningschef , personalman, ekonom, mäklare, kamrer 29 54. Affärsföreståndare, affärsbiträde, kassörska, försäljare, sekreterare, kontorist, banktjänsteman, posttjänsteman, försäkringstjänsteman, telefonist, telegrafist 1 55. Lagerarbete, brevbärare, kioskbiträde MÄNNISKOR, BARN, VÅRD, SERVICE, UTBILDNING 73 62. Läkare, tandläkare, psykolog, socionom, kurator, sjukgymnast, farmaceut, u-hjälpschef, rektor, adjunkt, konsulent 89 63. Lärare (alla, även yrkes-, ämnes-), förskollärare, fritidsledare, fritidspedagog, sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, receptarie 28 64. Barnsköterska, undersköterska, mottagningssköterska, terapiassistent, tandsköterska, tandtekniker, RK-arbetare, pastor, frisör, hårfrisörska, ekonomiföreståndare, tolk 8 65. Sjukvårdare, sjukvårdsbiträde, hemsamarit, dagmamma, skolvärd, praktikant, kock, servitör, ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde 16 66. Studerande, hemmafru, något inom sjukvården, något med barn DJUR, NATUR 4 71. Elefantskötare på cirkus, självhushållare 54 72. Jägmästare, kennelägare, veterinär, zoolog, hästuppfödare, konsulent 17 73. Ridlärare, jakt- och viltvårdare, skogsmästare 21 74. Lantbrukare, jordbrukare, skogsvaktare, trädgårdsmästare, fiskodlare 8 75. Djurskötare, hundtrimmare, skogsarbetare, fiskare 7 76. Övrigt KULTUR, ÖVRIGT 8 81. Musiker, träskulptör, statsminister, städerska på lyxhotell 13 82. Arkeolog 83. Musikledare, skrothandlare 2 84. Konservator, provsmakare 4 85. Sotare, städerska, gatsopare, sophämtare, vaktmästare 86. Beredskapsarbete 95 99. Uppgift saknas
VAR 126 ORSAK DRÖMYRKE 88 Loc 144 width 2 MD=99 F.88. Varför skulle du vilja ha det jobbet? ÖVRIGT POSITIVT 274 01. Jobbet är, innebär, ger 12 02. UP vill ha, vill bli, vara 133 03. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 17 04. Övrigt SPÄNNANDE, TUFFT 50 11. Jobbet är, innebär, ger 12. UP vill ha, vill bli, vara 13. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 14. Övrigt RÖRLIGT, OMVÄXLANDE, EJ FASTA TIDER, RESA, ALLTID ATT GÖRA 23 21. Jobbet är, innebär, ger 29 22. UP vill ha, vill bli, vara 1 23. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 1 24. Övrigt STATUS, POSITION, BERÖMMELSE, OUMBÄRLIG 2 31. Jobbet är, innebär, ger 11 32. UP vill ha, vill bli, vara 33. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 34. Övrigt LÖN, PENGAR, FINT JOBB (STATUS), EN BRA UTBILDNING 14 41. Jobbet är, innebär, ger 72 42. UP vill ha, vill bli, vara 43. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 1 44. Övrigt RELATION TILL NATUR OCH DJUR 5 51. Jobbet är, innebär, ger 4 52. UP vill ha, vill bli, vara 80 53. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 1 54. Övrigt KONTAKT MED MÄNNISKOR, TRÄFFA MÅNGA, TYCKER OM BARN 1 61. Jobbet är, innebär, ger 17 62. UP vill ha, vill bli, vara 32 63. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 64. Övrigt HJÄLPA MÄNNISKOR 1 71. Jobbet är, innebär, ger 2 72. UP vill ha, vill bli, vara 44 73. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 74. Övrigt TRYGGHET, LÄTT JOBB, LITET ATT GÖRA 9 81. Jobbet är, innebär, ger 1 82. UP vill ha, vill bli, vara 83. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 84. Övrigt SJÄLV PRÖVAT PÅ, EGEN ERFARENHET, LÄSER ÄMNET, LINJEN, UTBILDAR SIG 91. Jobbet är, innebär, ger 4 92. UP vill ha, vill bli, vara I 19 93. UP kan erbjuda, ge, är beredd skaffa sig, har 9 94. Övrigt 134 99. Uppgift saknas
VAR 127 DRÖMYRKE: KONTAKTER 89 Loc 146 width 1 MD=9 F.89. På vilket sätt har du fått veta det du vet om det här jobbet? (I regel får man ju veta sånt här på många olika sätt. Sätt x för det som du tycker varit allra viktigast.) F.89(1). Kontakter (folk som jag känner har jobbet, har sett jobbet själv, det är pappas eller mammas jobb) 482 1. Markerat 395 5. Ej markerat 126 9. Uppgift saknas
VAR 128 DRÖMYRKE: SKOLAN 89 Loc 147 width 1 MD=9 F.89(2). Skolan (lärt om jobbet genom skolan) <Se F.89 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 801 5. Ej markerat 126 9. Uppgift saknas
VAR 129 DRÖMYRKE: MASSMEDIA 89 Loc 148 width 1 MD=9 F.89(3). Massmedia (läst i böcker om jobbet, sett jobbet på TV, läst i tidningar om jobbet, sett jobbet på bio) <Se F.89 för fullständig frågetext> 451 1. Markerat 425 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 130 TROLIGT YRKE 90 Loc 149 width 2 MD=99 F.90. Nu har vi talat om drömjobb. Men i verkligheten - vad för slags jobb tror du att du faktiskt kommer att ha som vuxen? FYSIK, SPORT, VÅLD, ÄVENTYR 34 11. Brandman i New York, astronaut, pilot, konstflygare, proffs, detektiv, racerförare, idrottsman, tävlingsryttare, stuntman 8 12. Officer, flygkapten, gymnastikdirektör 8 13. Rymdfartsingenjör, gymnastikledare, kriminalare, kriminalassistent 18 14. Brandman, dykare 19 15. Polis, Säpoarbetare 6 16. Militär GLAMOUR, MEDIA 9 21. Kung, grevinna, popstjärna, skådespelare, sångartist, fotomodell, frilansare, författare, konstnär, kommentator, miljonär 22. Reklamchef, redaktör 17 23. Mannekäng, filmfotograf, journalist, designer, modetecknare 2 24. Kosmetolog, fotograf, faktor 25. Typograf, litograf, pertoratris 3 26. Övrigt RESOR, TRANSPORT 31. Hotellägare i Spanien, kringresande i hela världen 2 32. Hotellägare, resebyråchef, åkeriägare 1 33. Sjökapten 6 34. Flygvärdinna, reseledare, bilskoleägare, lokförare 27 35. Chaufför (buss-, taxi-, lastbil-, långtradar-), ambulansförare, sjöman 2 36. Övrigt TEKNIK, NATURVETENSKAP, PRODUKTION, FORSKNING 41. Uppfinnare 19 42. Kemist, civilingenjör, naturvetare, forskare, matematiker, arkitekt 29 43. Ingenjör, systemchef ADB, byggmästare, guld- och silversmed (egen verkstad) 14 44. Tekniker, hantverkare, programmerare, vägmästare, kontrollant, verkmästare, förman, laboratorieassistent, laborant, konditor 87 45. Mekaniker, elektriker, rörmokare, snickare, grävmaskinist, arbetare, bagerska, sömmerska, maskinist N 5 46. Något inom el HANDEL, EKONOMI, FÖRSÄLJNING, JURIDIK 51. Direktör för världsföretag, advokat i USA, utbildad i Oxford 22 52. Chef, direktör, industriledare, bankdirektör, företagsekonom, utredningsassistent (socionom), jurist, advokat, revisor, affärsman, -kvinna 9 53. Egen företagare, mindre företagare, kioskägare, sporthandlare, köpman, försäljningschef, personalman, ekonom, mäklare, kamrer 96 54. Affärsföreståndare, affärsbiträde, kassörska, försäljare, sekreterare, kontorist, banktjänsteman, posttjänsteman, försäkringstjänsteman, telefonist, telegrafist 55. Lagerarbete, brevbärare, kioskbiträde 2 56. Övrigt MÄNNISKOR, BARN, VÅRD, SERVICE, UTBILDNING 38 62. Läkare, tandläkare, psykolog, socionom, kurator, sjukgymnast, farmaceut, u-hjälpschef, rektor, adjunkt, konsulent 111 63. Lärare (alla, även yrkes-, ämnes-), förskollärare, fritidsledare, fritidspedagog, sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, receptarie 33 64. Barnsköterska, undersköterska, mottagningssköterska, terapiassistent, tandsköterska, tandtekniker, RK-arbetare, pastor, frisör, hårfrisörska, ekonomiföreståndare, tolk 20 65. Sjukvårdare, sjukvårdsbiträde, hemsamarit, dagmamma, skolvärd, praktikant, kock, servitör, ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde 29 66. Studerande, hemmafru, något inom sjukvården, något med barn DJUR, NATUR 71. Elefantskötare på cirkus, självhushållare 21 72. Jägmästare, kennelägare, veterinär, zoolog, hästuppfödare, konsulent 8 73. Ridlärare, jakt- och viltvårdare, skogsmästare 18 74. Lantbrukare, jordbrukare, skogsvaktare, trädgårdsmästare, fiskodlare 3 75. Djurskötare, hundtrimmare, skogsarbetare, fiskare 4 76. Övrigt KULTUR, ÖVRIGT 4 81. Musiker, träskulptör, statsminister, städerska på lyxhotell 2 82. Arkeolog 1 83. Musikledare, skrothandlare 1 84. Konservator, provsmakare 13 85. Sotare, städerska, gatsopare, sophämtare, vaktmästare 1 86. Beredskapsarbete 251 99. Uppgift saknas
VAR 131 VERKL YRKE: KONTAKTER 91 Loc 151 width 1 MD=9 F.91. På vilket sätt har du fått veta det du vet om det här jobbet? (I regel får man ju veta sånt här på många olika sätt. Sätt x för det som du tycker varit allra viktigast) F.91(1). Kontakter (folk som jag känner har jobbet, har sett jobbet själv, det är pappas eller mammas jobb) 566 1. Markerat 173 5. Ej markerat 264 9. Uppgift saknas
VAR 132 VERKL YRKE: SKOLA 91 Loc 152 width 1 MD=9 F.91(2). Skolan (lärt om jobbet genom skolan) <Se F.91 för fullständig frågetext> 77 1. Markerat 662 5. Ej markerat 264 9. Uppgift saknas
VAR 133 VERKL YRKE: MASSMEDIA 91 Loc 153 width 1 MD=9 F.91(3). Massmedia (läst i böcker om jobbet, sett jobbet på TV, läst i tidningar om jobbet, sett jobbet på bio) <Se F.91 för fullständig frågetext> 223 1. Markerat 516 5. Ej markerat 264 9. Uppgift saknas
VAR 134 KOMPISAR: IDROTTA 92 Loc 154 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om vad du brukar göra tillsammans med dina kompisar och dina föräldrar. Sätt för varje sak ett kryss tvärs över cirkeln för att visa hur ofta du och dina kompisar brukar göra de olika sakerna. F.92. Tillsammans med mina kompisar brukar jag idrotta 138 1. Varje eller nästan varje dag 207 2. Ett par, tre gånger i veckan 242 3. Någon gång i veckan 211 4. Någon gång i månaden 152 5. Aldrig 53 9. Uppgift saknas
VAR 135 KOMPISAR: SPELA SPEL 93 Loc 155 width 1 MD=9 F.93. Tillsammans med mina kompisar brukar jag spela något slags spel 95 1. Varje eller nästan varje dag 175 2. Ett par, tre gånger i veckan 336 3. Någon gång i veckan 270 4. Någon gång i månaden 78 5. Aldrig 49 9. Uppgift saknas
VAR 136 KOMPISAR: PRATA OM TV 94 Loc 156 width 1 MD=9 F.94. Tillsammans med mina kompisar brukar jag prata om något vi sett på TV 200 1. Varje eller nästan varje dag 276 2. Ett par, tre gånger i veckan 306 3. Någon gång i veckan 132 4. Någon gång i månaden 41 5. Aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 137 KOMPISAR:LYSSNA MUSIK 95 Loc 157 width 1 MD=9 F.95. Tillsammans med mina kompisar brukar jag lyssna på pop eller annan musik 353 1. Varje eller nästan varje dag 219 2. Ett par, tre gånger i veckan 216 3. Någon gång i veckan 105 4. Någon gång i månaden 59 5. Aldrig 51 9. Uppgift saknas
VAR 138 KOMPISAR: HOBBY 96 Loc 158 width 1 MD=9 F.96. Tillsammans med mina kompisar brukar jag syssla med någon hobby 180 1. Varje eller nästan varje dag 203 2. Ett par, tre gånger i veckan 245 3. Någon gång i veckan 186 4. Någon gång i månaden 135 5. Aldrig 54 9. Uppgift saknas
VAR 139 KOMPISAR: GÖRA LÄXOR 97 Loc 159 width 1 MD=9 F.97. Tillsammans med mina kompisar brukar jag göra läxor eller skoluppgifter 133 1. Varje eller nästan varje dag 171 2. Ett par, tre gånger i veckan 145 3. Någon gång i veckan 175 4. Någon gång i månaden 317 5. Aldrig 62 9. Uppgift saknas
VAR 140 KOMPISAR: GÅ PÅ BIO 98 Loc 160 width 1 MD=9 F.98. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå på bio 6 1. Varje eller nästan varje dag 16 2. Ett par, tre gånger i veckan 105 3. Någon gång i veckan 647 4. Någon gång i månaden 173 5. Aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 141 KOMPISAR: FRITIDSGÅRD 99 Loc 161 width 1 MD=9 F.99. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå till en klubb eller fritidsgård 74 1. Varje eller nästan varje dag 96 2. Ett par, tre gånger i veckan 184 3. Någon gång i veckan 250 4. Någon gång i månaden 344 5. Aldrig 55 9. Uppgift saknas
VAR 142 KOMPISAR: PRATA 100 Loc 162 width 1 MD=9 F.100. Tillsammans med mina kompisar brukar jag sitta och prata 375 1. Varje eller nästan varje dag 243 2. Ett par, tre gånger i veckan 208 3. Någon gång i veckan 84 4. Någon gång i månaden 38 5. Aldrig 55 9. Uppgift saknas
VAR 143 KOMPISAR: DANSA 101 Loc 163 width 1 MD=9 F.101. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå och dansa 9 1. Varje eller nästan varje dag 20 2. Ett par, tre gånger i veckan 130 3. Någon gång i veckan 328 4. Någon gång i månaden 455 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 144 KOMPISAR: GÅ PÅ STAN 102 Loc 164 width 1 MD=9 F.102. Tillsammans med mina kompisar brukar jag gå på stan 43 1. Varje eller nästan varje dag 162 2. Ett par, tre gånger i veckan 394 3. Någon gång i veckan 291 4. Någon gång i månaden 61 5. Aldrig 52 9. Uppgift saknas
VAR 145 FÖRÄLDRAR: SE PÅ TV 103 Loc 165 width 1 MD=9 Här är några exempel på vad föräldrar och barn kan göra tillsammans. Kanske brukar du och dina föräldrar göra någon eller några av de här sakerna. Sätt som förut ett kryss för att visa hur ofta ni gör de olika sakerna tillsammans. F.103. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag se på TV 581 1. Varje eller nästan varje dag 203 2. Ett par, tre gånger i veckan 150 3. Någon gång i veckan 14 4. Någon gång i månaden 7 5. Aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 146 FÖRÄLDRAR: SKOLA 104 Loc 166 width 1 MD=9 F.104. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag prata om det som hänt i skolan 307 1. Varje eller nästan varje dag 263 2. Ett par, tre gånger i veckan 218 3. Någon gång i veckan 114 4. Någon gång i månaden 48 5. Aldrig 53 9. Uppgift saknas
VAR 147 FÖRÄLDRAR: PRATA TV 105 Loc 167 width 1 MD=9 F.105. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag prata om något vi sett på TV 98 1. Varje eller nästan varje dag 212 2. Ett par, tre gånger i veckan 288 3. Någon gång i veckan 190 4. Någon gång i månaden 156 5. Aldrig 59 9. Uppgift saknas
VAR 148 FÖRÄLDRAR: IDROTTA 106 Loc 168 width 1 MD=9 F.106. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag idrotta 41 1. Varje eller nästan varje dag 67 2. Ett par, tre gånger i veckan 146 3. Någon gång i veckan 251 4. Någon gång i månaden 423 5. Aldrig 75 9. Uppgift saknas
VAR 149 FÖRÄLDRAR:SPELA SPEL 107 Loc 169 width 1 MD=9 F.107. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag spela något slags spel 53 1. Varje eller nästan varje dag 121 2. Ett par, tre gånger i veckan 221 3. Någon gång i veckan 364 4. Någon gång i månaden 184 5. Aldrig 60 9. Uppgift saknas
VAR 150 FÖRÄLDRAR: SKIVOR 108 Loc 170 width 1 MD=9 F.108. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag lyssna på skivor 111 1. Varje eller nästan varje dag 139 2. Ett par, tre gånger i veckan 196 3. Någon gång i veckan 247 4. Någon gång i månaden 242 5. Aldrig 68 9. Uppgift saknas
VAR 151 FÖRÄLDRAR: HOBBY 109 Loc 171 width 1 MD=9 F.109. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag syssla med någon hobby 61 1. Varje eller nästan varje dag 102 2. Ett par, tre gånger i veckan 173 3. Någon gång i veckan 255 4. Någon gång i månaden 348 5. Aldrig 64 9. Uppgift saknas
VAR 152 FÖRÄLDRAR:GÖRA LÄXOR 110 Loc 172 width 1 MD=9 F.110. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag göra läxor eller skoluppgifter 95 1. Varje eller nästan varje dag 171 2. Ett par, tre gånger i veckan 209 3. Någon gång i veckan 229 4. Någon gång i månaden 238 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 153 FÖRÄLDRAR: SPORT 111 Loc 173 width 1 MD=9 F.111. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag gå på fotboll eller annan sport 19 1. Varje eller nästan varje dag 41 2. Ett par, tre gånger i veckan 148 3. Någon gång i veckan 329 4. Någon gång i månaden 405 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 154 FÖRÄLDRAR: DISKUTERA 112 Loc 174 width 1 MD=9 F.112. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag prata och diskutera 149 1. Varje eller nästan varje dag 188 2. Ett par, tre gånger i veckan 275 3. Någon gång i veckan 221 4. Någon gång i månaden 100 5. Aldrig 70 9. Uppgift saknas
VAR 155 FÖRÄLDRAR: HEMARBETE 113 Loc 175 width 1 MD=9 F.113. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag göra något hem- eller hushållsarbete 102 1. Varje eller nästan varje dag 195 2. Ett par, tre gånger i veckan 288 3. Någon gång i veckan 226 4. Någon gång i månaden 127 5. Aldrig 65 9. Uppgift saknas
VAR 156 FÖRÄLDRAR: UTFLYKTER 114 Loc 176 width 1 MD=9 F.114. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag vara ute, promenera, göra utflykter 26 1. Varje eller nästan varje dag 59 2. Ett par, tre gånger i veckan 192 3. Någon gång i veckan 465 4. Någon gång i månaden 200 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 157 FÖRÄLDRAR: GÅ PÅ BIO 115 Loc 177 width 1 MD=9 F.115. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag gå på bio, teater och liknande 8 1. Varje eller nästan varje dag 18 2. Ett par, tre gånger i veckan 42 3. Någon gång i veckan 430 4. Någon gång i månaden 442 5. Aldrig 63 9. Uppgift saknas
VAR 158 FÖRÄLDRAR:HEMMAKVÄLL 116 Loc 178 width 1 MD=9 F.116. Tillsammans med mina föräldrar brukar jag ha hemmakvällar, myskvällar 88 1. Varje eller nästan varje dag 169 2. Ett par, tre gånger i veckan 373 3. Någon gång i veckan 224 4. Någon gång i månaden 89 5. Aldrig 60 9. Uppgift saknas
VAR 159 SV: MODIG-FEG 117 Loc 179 width 1 MD=9 F.117. Nu kommer några frågor om olika grupper av människor. Här ska du säga hurdana du tycker att några grupper av människor brukar vara. Sätt ditt x närmast de ord som du tycker bäst passar in på de olika grupperna. Vad tycker du själv om svenskar. F.117(1). Svenskar: Modiga - fega 37 1. Mycket modiga 201 2. Ganska modiga 456 3. Varken modiga eller fega 112 4. Ganska fega 31 5. Mycket fega 166 9. Uppgift saknas
VAR 160 SV: OHEDERLIG-ÄRLIG 117 Loc 180 width 1 MD=9 F.117(2). Svenskar: Ohederliga - ärliga <Se F.117 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket ohederliga 160 2. Ganska ohederliga 284 3. Varken ohederliga eller ärliga 302 4. Ganska ärliga 57 5. Mycket ärliga 179 9. Uppgift saknas
VAR 161 SV: GLAD-LEDSEN 117 Loc 181 width 1 MD=9 F.117(3). Svenskar: Glada - ledsna <Se F.117 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket glada 387 2. Ganska glada 255 3. Varken glada eller ledsna 50 4. Ganska ledsna 9 5. Mycket ledsna 169 9. Uppgift saknas
VAR 162 SV: DUM-INTELLIGENT 117 Loc 182 width 1 MD=9 F.117(4). Svenskar: Dumma - intelligenta <Se F.117 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket dumma 96 2. Ganska dumma 379 3. Varken dumma eller intelligenta 264 4. Ganska intelligenta 81 5. Mycket intelligenta 174 9. Uppgift saknas
VAR 163 SV: OVÄNLIG-VÄNLIG 117 Loc 183 width 1 MD=9 F.117(5). Svenskar: Vänliga - ovänliga <Se F.117 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket vänliga 366 2. Ganska vänliga 266 3. Varken vänliga eller ovänliga 96 4. Ganska ovänliga 11 5. Mycket ovänliga 171 9. Uppgift saknas
VAR 164 SV: LAT-ENERGISK 117 Loc 184 width 1 MD=9 F.117(6). Svenskar: Lata - energiska <Se F.117 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket lata 217 2. Ganska lata 322 3. Varken lata eller energiska 190 4. Ganska energiska 61 5. Mycket energiska 171 9. Uppgift saknas
VAR 165 SV: BRÅKIG-LUGN 117 Loc 185 width 1 MD=9 F.117(7). Svenskar: Bråkiga - lugna <Se F.117 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket bråkiga 194 2. Ganska bråkiga 344 3. Varken bråkiga eller lugna 217 4. Ganska lugna 43 5. Mycket lugna 170 9. Uppgift saknas
VAR 166 SV: PÅLITLIG-OPÅLITL 117 Loc 186 width 1 MD=9 F.117(8). Svenskar: Pålitliga - opålitliga <Se F.117 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket pålitliga 258 2. Ganska pålitliga 379 3. Varken pålitliga eller opålitliga 101 4. Ganska opålitliga 17 5. Mycket opålitliga 173 9. Uppgift saknas
VAR 167 SV: TUFF-VEK 117 Loc 187 width 1 MD=9 F.117(9). Svenskar: Tuffa - veka <Se F.117 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket tuffa 272 2. Ganska tuffa 357 3. Varken tuffa eller veka 58 4. Ganska veka 21 5. Mycket veka 165 9. Uppgift saknas
VAR 168 BR: MODIG-FEG 118 Loc 188 width 1 MD=9 F.118. Nu skall du säga vad du tycker om brottslingar. F.118(1). Brottslingar: Modiga - fega 220 1. Mycket modiga 236 2. Ganska modiga 227 3. Varken modiga eller fega 95 4. Ganska fega 94 5. Mycket fega 131 9. Uppgift saknas
VAR 169 BR: OHEDERLIG-ÄRLIG 118 Loc 189 width 1 MD=9 F.118(2). Brottslingar: Ohederliga - ärliga <Se F.118 för fullständig frågetext> 489 1. Mycket ohederliga 253 2. Ganska ohederliga 101 3. Varken ohederliga eller ärliga 20 4. Ganska ärliga 9 5. Mycket ärliga 131 9. Uppgift saknas
VAR 170 BR: GLAD-LEDSEN 118 Loc 190 width 1 MD=9 F.118(3). Brottslingar: Glada - ledsna <Se F.118 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket glada 105 2. Ganska glada 414 3. Varken glada eller ledsna 207 4. Ganska ledsna 98 5. Mycket ledsna 130 9. Uppgift saknas
VAR 171 BR: DUM-INTELLIGENT 118 Loc 191 width 1 MD=9 F.118(4). Brottslingar: Dumma - intelligenta <Se F.118 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket dumma 181 2. Ganska dumma 238 3. Varken dumma eller intelligenta 134 4. Ganska intelligenta 61 5. Mycket intelligenta 124 9. Uppgift saknas
VAR 172 BR: VÄNLIG-OVÄNLIG 118 Loc 192 width 1 MD=9 F.118(5). Brottslingar: Vänliga - ovänliga <Se F.118 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket vänliga 103 2. Ganska vänliga 327 3. Varken vänliga eller ovänliga 185 4. Ganska ovänliga 222 5. Mycket ovänliga 131 9. Uppgift saknas
VAR 173 BR: LAT-ENERGISK 118 Loc 193 width 1 MD=9 F.118(6). Brottslingar: Lata - energiska <Se F.118 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket lata 173 2. Ganska lata 327 3. Varken lata eller energiska 155 4. Ganska energiska 100 5. Mycket energiska 132 9. Uppgift saknas
VAR 174 BR: BRÅKIG-LUGN 118 Loc 194 width 1 MD=9 F.118(7). Brottslingar: Bråkiga - lugna <Se F.118 för fullständig frågetext> 321 1. Mycket bråkiga 366 2. Ganska bråkiga 152 3. Varken bråkiga eller lugna 27 4. Ganska lugna 10 5. Mycket lugna 127 9. Uppgift saknas
VAR 175 BR: PÅLITLIG-OPÅLITL 118 Loc 195 width 1 MD=9 F.118(8). Brottslingar Pålitliga - opålitliga <Se F.118 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket pålitliga 66 2. Ganska pålitliga 208 3. Varken pålitliga eller opålitliga 234 4. Ganska opålitliga 316 5. Mycket opålitliga 129 9. Uppgift saknas
VAR 176 BR: TUFF-VEK 118 Loc 196 width 1 MD=9 F.118(9). Brottslingar: Tuffa - veka <Se F.118 för fullständig frågetext> 321 1. Mycket tuffa 247 2. Ganska tuffa 220 3. Varken tuffa eller veka 43 4. Ganska veka 46 5. Mycket veka 126 9. Uppgift saknas
VAR 177 AM: MODIG-FEG 119 Loc 197 width 1 MD=9 F.119. Och vad tycker du om amerikaner. F.119(1). Amerikaner: Modiga - fega 159 1. Mycket modiga 237 2. Ganska modiga 332 3. Varken modiga eller fega 37 4. Ganska fega 27 5. Mycket fega 211 9. Uppgift saknas
VAR 178 AM: OHEDERLIG-ÄRLIG 119 Loc 198 width 1 MD=9 F.119(2). Amerikaner: Ohederliga - ärliga <Se F.119 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ohederliga 185 2. Ganska ohederliga 321 3. Varken ohederliga eller ärliga 169 4. Ganska ärliga 47 5. Mycket ärliga 214 9. Uppgift saknas
VAR 179 AM: GLAD-LEDSEN 119 Loc 199 width 1 MD=9 F.119(3). Amerikaner: Glada - ledsna <Se F.119 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket glada 312 2. Ganska glada 278 3. Varken glada eller ledsna 43 4. Ganska ledsna 19 5. Mycket ledsna 220 9. Uppgift saknas
VAR 180 AM: DUM-INTELLIGENT 119 Loc 200 width 1 MD=9 F.119(4). Amerikaner: Dumma - intelligenta <Se F.119 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket dumma 95 2. Ganska dumma 327 3. Varken dumma eller intelligenta 246 4. Ganska intelligenta 70 5. Mycket intelligenta 215 9. Uppgift saknas
VAR 181 AM: VÄNLIG-OVÄNLIG 119 Loc 201 width 1 MD=9 F.119(5). Amerikaner: Vänliga - ovänliga <Se F.119 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket vänliga 314 2. Ganska vänliga 291 3. Varken vänliga eller ovänliga 68 4. Ganska ovänliga 27 5. Mycket ovänliga 217 9. Uppgift saknas
VAR 182 AM: LAT-ENERGISK 119 Loc 202 width 1 MD=9 F.119(6). Amerikaner: Lata - energiska <Se F.119 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket lata 138 2. Ganska lata 337 3. Varken lata eller energiska 185 4. Ganska energiska 64 5. Mycket energiska 215 9. Uppgift saknas
VAR 183 AM: BRÅKIG-LUGN 119 Loc 203 width 1 MD=9 F.119(7). Amerikaner: Bråkiga - lugna <Se F.119 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket bråkiga 239 2. Ganska bråkiga 330 3. Varken bråkiga eller lugna 97 4. Ganska lugna 26 5. Mycket lugna 212 9. Uppgift saknas
VAR 184 AM: PÅLITLIG-OPÅLITL 119 Loc 204 width 1 MD=9 F.119(8). Amerikaner: Pålitliga - opålitliga <Se F.119 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket pålitliga 213 2. Ganska pålitliga 392 3. Varken pålitliga eller opålitliga 85 4. Ganska opålitliga 40 5. Mycket opålitliga 215 9. Uppgift saknas
VAR 185 AM: TUFF-VEK 119 Loc 205 width 1 MD=9 F.119(9). Amerikaner: Tuffa - veka <Se F.119 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket tuffa 244 2. Ganska tuffa 282 3. Varken tuffa eller veka 40 4. Ganska veka 21 5. Mycket veka 209 9. Uppgift saknas
VAR 186 POL: MODIG-FEG 120 Loc 206 width 1 MD=9 F.120. Så skall du säga vad du tycker om poliser. F.120(1). Poliser: Modiga - fega 390 1. Mycket modiga 304 2. Ganska modiga 97 3. Varken modiga eller fega 33 4. Ganska fega 52 5. Mycket fega 127 9. Uppgift saknas
VAR 187 POL: OHEDERLIG-ÄRLIG 120 Loc 207 width 1 MD=9 F.120(2). Poliser: Ohederliga - ärliga <Se F.120 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ohederliga 30 2. Ganska ohederliga 128 3. Varken ohederliga eller ärliga 266 4. Ganska ärliga 411 5. Mycket ärliga 132 9. Uppgift saknas
VAR 188 POL: GLAD-LEDSEN 120 Loc 208 width 1 MD=9 F.120(3). Poliser: Glada - ledsna <Se F.120 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket glada 262 2. Ganska glada 364 3. Varken glada eller ledsna 43 4. Ganska ledsna 31 5. Mycket ledsna 139 9. Uppgift saknas
VAR 189 POL: DUM-INTELLIGENT 120 Loc 209 width 1 MD=9 F.120(4). Poliser: Dumma - intelligenta <Se F.120 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket dumma 54 2. Ganska dumma 271 3. Varken dumma eller intelligenta 293 4. Ganska intelligenta 194 5. Mycket intelligenta 141 9. Uppgift saknas
VAR 190 POL: VÄNLIG-OVÄNLIG 120 Loc 210 width 1 MD=9 F.120(5). Poliser: Vänliga - ovänliga <Se F.120 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket vänliga 311 2. Ganska vänliga 165 3. Varken vänliga eller ovänliga 57 4. Ganska ovänliga 46 5. Mycket ovänliga 136 9. Uppgift saknas
VAR 191 POL: LAT-ENERGISK 120 Loc 211 width 1 MD=9 F.120(6). Poliser: Lata - energiska <Se F.120 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket lata 53 2. Ganska lata 215 3. Varken lata eller energiska 292 4. Ganska energiska 260 5. Mycket energiska 135 9. Uppgift saknas
VAR 192 POL: BRÅKIG-LUGN 120 Loc 212 width 1 MD=9 F.120(7). Poliser: Bråkiga - lugna <Se F.120 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bråkiga 51 2. Ganska bråkiga 233 3. Varken bråkiga eller lugna 321 4. Ganska lugna 225 5. Mycket lugna 137 9. Uppgift saknas
VAR 193 POL: PÅLITLIG-OPÅLIT 120 Loc 213 width 1 MD=9 F.120(8). Poliser: Pålitliga - opålitliga <Se F.120 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket pålitliga 278 2. Ganska pålitliga 164 3. Varken pålitliga eller opålitliga 47 4. Ganska opålitliga 40 5. Mycket opålitliga 135 9. Uppgift saknas
VAR 194 POL: TUFF-VEK 120 Loc 214 width 1 MD=9 F.120(9). Poliser: Tuffa - veka <Se F.120 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket tuffa 203 2. Ganska tuffa 409 3. Varken tuffa eller veka 53 4. Ganska veka 74 5. Mycket veka 131 9. Uppgift saknas
VAR 195 RY: MODIG-FEG 121 Loc 215 width 1 MD=9 F.121. Och så till sist säger du vad du tycker om ryssar. F.121(1). Ryssar: Modiga - fega 96 1. Mycket modiga 168 2. Ganska modiga 271 3. Varken modiga eller fega 64 4. Ganska fega 96 5. Mycket fega 308 9. Uppgift saknas
VAR 196 RY: OHEDERLIG-ÄRLIG 121 Loc 216 width 1 MD=9 F.121(2). Ryssar: Ohederliga - ärliga <Se F.121 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ohederliga 130 2. Ganska ohederliga 306 3. Varken ohederliga eller ärliga 119 4. Ganska ärliga 34 5. Mycket ärliga 311 9. Uppgift saknas
VAR 197 RY: GLAD-LEDSEN 121 Loc 217 width 1 MD=9 F.121(3). Ryssar: Glada - ledsna <Se F.121 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket glada 168 2. Ganska glada 271 3. Varken glada eller ledsna 119 4. Ganska ledsna 79 5. Mycket ledsna 314 9. Uppgift saknas
VAR 198 RY: DUM-INTELLIGENT 121 Loc 218 width 1 MD=9 F.121(4). Ryssar: Dumma - intelligenta <Se F.121 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket dumma 102 2. Ganska dumma 276 3. Varken dumma eller intelligenta 151 4. Ganska intelligenta 37 5. Mycket intelligenta 314 9. Uppgift saknas
VAR 199 RY: VÄNLIG-OVÄNLIG 121 Loc 219 width 1 MD=9 F.121(5). Ryssar: Vänliga - ovänliga <Se F.121 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket vänliga 186 2. Ganska vänliga 266 3. Varken vänliga eller ovänliga 105 4. Ganska ovänliga 94 5. Mycket ovänliga 315 9. Uppgift saknas
VAR 200 RY: LAT-ENERGISK 121 Loc 220 width 1 MD=9 F.121(6). Ryssar: Lata - energiska <Se F.121 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket lata 82 2. Ganska lata 267 3. Varken lata eller energiska 193 4. Ganska energiska 81 5. Mycket energiska 308 9. Uppgift saknas
VAR 201 RY: BRÅKIG-LUGN 121 Loc 221 width 1 MD=9 F.121(7). Ryssar: Bråkiga - lugna <Se F.121 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket bråkiga 154 2. Ganska bråkiga 287 3. Varken bråkiga eller lugna 114 4. Ganska lugna 35 5. Mycket lugna 313 9. Uppgift saknas
VAR 202 RY: PÅLITLIG-OPÅLITL 121 Loc 222 width 1 MD=9 F.121(8). Ryssar: Pålitliga - opålitliga <Se F.121 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket pålitliga 136 2. Ganska pålitliga 338 3. Varken pålitliga eller opålitliga 96 4. Ganska opålitliga 89 5. Mycket opålitliga 312 9. Uppgift saknas
VAR 203 RY: TUFF-VEK 121 Loc 223 width 1 MD=9 F.121(9). Ryssar: Tuffa - veka <Se F.121 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket tuffa 143 2. Ganska tuffa 324 3. Varken tuffa eller veka 62 4. Ganska veka 76 5. Mycket veka 308 9. Uppgift saknas
VAR 204 UP: SLARVIG-ORDENTL 122 Loc 224 width 1 MD=9 F.122. Nu ber vi dig i tur och ordning tala om hurdan du själv är, hurdan du skulle vilja vara, hurdan du tror dina föräldrar tycker att du är, hurdan du tror att dina kompisar tycker du är F.122(1). Jag tycker jag är: slarvig - ordentlig 48 1. Mycket slarvig 223 2. Ganska slarvig 258 3. Varken slarvig eller ordentlig 288 4. Ganska ordentlig 85 5. Mycket ordentlig 101 9. Uppgift saknas
VAR 205 UP: MODIG-FEG 122 Loc 225 width 1 MD=9 F.122(2). Jag tycker jag är: modig - feg <Se F.122 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket modig 215 2. Ganska modig 499 3. Varken modig eller feg 90 4. Ganska feg 10 5. Mycket feg 103 9. Uppgift saknas
VAR 206 UP: LAT-ENERGISK 122 Loc 226 width 1 MD=9 F.122(3). Jag tycker jag är: lat - energisk <Se F.122 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket lat 189 2. Ganska lat 265 3. Varken lat eller energisk 278 4. Ganska energisk 106 5. Mycket energisk 103 9. Uppgift saknas
VAR 207 UP: BRÅKIG-STILLSAM 122 Loc 227 width 1 MD=9 F.122(4). Jag tycker jag är: bråkig - stillsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket bråkig 125 2. Ganska bråkig 369 3. Varken bråkig eller stillsam 269 4. Ganska stillsam 102 5. Mycket stillsam 105 9. Uppgift saknas
VAR 208 UP: SNYGG-FUL 122 Loc 228 width 1 MD=9 F.122(5). Jag tycker jag är: snygg - ful <Se F.122 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket snygg 138 2. Ganska snygg 500 3. Varken snygg eller ful 89 4. Ganska ful 78 5. Mycket ful 111 9. Uppgift saknas
VAR 209 UP: BLYG-EJ BLYG 122 Loc 229 width 1 MD=9 F.122(6). Jag tycker jag är: blyg - ej blyg <Se F.122 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket blyg 205 2. Ganska blyg 217 3. Varken blyg eller ej blyg 230 4. Ganska ej blyg 207 5. Mycket ej blyg 106 9. Uppgift saknas
VAR 210 UP: HÄFTIG-LUGN 122 Loc 230 width 1 MD=9 F.122(7). Jag tycker jag är: häftig - lugn <Se F.122 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket häftig 183 2. Ganska häftig 306 3. Varken häftig eller lugn 237 4. Ganska lugn 85 5. Mycket lugn 110 9. Uppgift saknas
VAR 211 UP: TUFF-VEK 122 Loc 231 width 1 MD=9 F.122(8). Jag tycker jag är: tuff - vek <Se F.122 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket tuff 136 2. Ganska tuff 593 3. Varken tuff eller vek 69 4. Ganska vek 27 5. Mycket vek 112 9. Uppgift saknas
VAR 212 UP: TYST-PRATSAM 122 Loc 232 width 1 MD=9 F.122(9). Jag tycker jag är: tystlåten - pratsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket tystlåten 159 2. Ganska tystlåten 255 3. Varken tystlåten eller pratsam 283 4. Ganska pratsam 158 5. Mycket pratsam 108 9. Uppgift saknas
VAR 213 UP:SJÄLVSÄKER-OSÄKER 122 Loc 233 width 1 MD=9 F.122(10). Jag tycker jag är: självsäker - osäker <Se F.122 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket självsäker 256 2. Ganska självsäker 409 3. Varken självsäker eller osäker 77 4. Ganska osäker 18 5. Mycket osäker 107 9. Uppgift saknas
VAR 214 VILL: SLARV-ORDENTL 123 Loc 234 width 1 MD=9 F.123(1). Sådan här skulle jag vilja vara: slarvig - ordentlig <Se F.122 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket slarvig 16 2. Ganska slarvig 119 3. Varken slarvig eller ordentlig 230 4. Ganska ordentlig 483 5. Mycket ordentlig 128 9. Uppgift saknas
VAR 215 VILL: MODIG-FEG 123 Loc 235 width 1 MD=9 F.123(2). Sådan här skulle jag vilja vara: modig - feg <Se F.122 för fullständig frågetext> 488 1. Mycket modig 231 2. Ganska modig 138 3. Varken modig eller feg 10 4. Ganska feg 9 5. Mycket feg 127 9. Uppgift saknas
VAR 216 VILL: LAT-ENERGISK 123 Loc 236 width 1 MD=9 F.123(3). Sådan här skulle jag vilja vara: lat - energisk <Se F.122 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket lat 16 2. Ganska lat 104 3. Varken lat eller energisk 204 4. Ganska energisk 516 5. Mycket energisk 131 9. Uppgift saknas
VAR 217 VILL:BRÅKIG-STILLSAM 123 Loc 237 width 1 MD=9 F.123(4). Sådan här skulle jag vilja vara: bråkig - stillsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket bråkig 34 2. Ganska bråkig 305 3. Varken bråkig eller stillsam 192 4. Ganska stillsam 300 5. Mycket stillsam 134 9. Uppgift saknas
VAR 218 VILL: SNYGG-FUL 123 Loc 238 width 1 MD=9 F.123(5). Sådan här skulle jag vilja vara: snygg - ful <Se F.122 för fullständig frågetext> 528 1. Mycket snygg 192 2. Ganska snygg 132 3. Varken snygg eller ful 5 4. Ganska ful 13 5. Mycket ful 133 9. Uppgift saknas
VAR 219 VILL: BLYG-EJ BLYG 123 Loc 239 width 1 MD=9 F.123(6). Sådan här skulle jag vilja vara: blyg - ej blyg <Se F.122 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket blyg 23 2. Ganska blyg 130 3. Varken blyg eller ej blyg 173 4. Ganska ej blyg 520 5. Mycket ej blyg 139 9. Uppgift saknas
VAR 220 VILL: HÄFTIG-LUGN 123 Loc 240 width 1 MD=9 F.123(7). Sådan här skulle jag vilja vara: häftig - lugn <Se F.122 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket häftig 61 2. Ganska häftig 257 3. Varken häftig eller lugn 186 4. Ganska lugn 270 5. Mycket lugn 139 9. Uppgift saknas
VAR 221 VILL: TUFF-VEK 123 Loc 241 width 1 MD=9 F.123(8). Sådan här skulle jag vilja vara: tuff - vek <Se F.122 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket tuff 187 2. Ganska tuff 407 3. Varken tuff eller vek 30 4. Ganska vek 37 5. Mycket vek 142 9. Uppgift saknas
VAR 222 VILL: TYST-PRATSAM 123 Loc 242 width 1 MD=9 F.123(9). Sådan här skulle jag vilja vara: tystlåten - pratsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket tystlåten 52 2. Ganska tystlåten 275 3. Varken tystlåten eller pratsam 268 4. Ganska pratsam 225 5. Mycket pratsam 136 9. Uppgift saknas
VAR 223 VILL: SJÄLVS-OSÄKER 123 Loc 243 width 1 MD=9 F.123(10). Sådan här skulle jag vilja vara: självsäker - osäker <Se F.122 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket självsäker 226 2. Ganska självsäker 209 3. Varken självsäker eller osäker 17 4. Ganska osäker 13 5. Mycket osäker 134 9. Uppgift saknas
VAR 224 FÖR: SLARVIG-ORDENTL 124 Loc 244 width 1 MD=9 F.124(1). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: slarvig - ordentlig <Se F.122 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket slarvig 289 2. Ganska slarvig 167 3. Varken slarvig eller ordentlig 202 4. Ganska ordentlig 81 5. Mycket ordentlig 137 9. Uppgift saknas
VAR 225 FÖR: MODIG-FEG 124 Loc 245 width 1 MD=9 F.124(2). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: modig - feg <Se F.122 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket modig 192 2. Ganska modig 532 3. Varken modig eller feg 65 4. Ganska feg 16 5. Mycket feg 139 9. Uppgift saknas
VAR 226 FÖR: LAT-ENERGISK 124 Loc 246 width 1 MD=9 F.124(3). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: lat - energisk <Se F.122 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket lat 232 2. Ganska lat 213 3. Varken lat eller energisk 215 4. Ganska energisk 92 5. Mycket energisk 138 9. Uppgift saknas
VAR 227 FÖR: BRÅKIG-STILLSAM 124 Loc 247 width 1 MD=9 F.124(4). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: bråkig - stillsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket bråkig 196 2. Ganska bråkig 285 3. Varken bråkig eller stillsam 214 4. Ganska stillsam 87 5. Mycket stillsam 141 9. Uppgift saknas
VAR 228 FÖR: SNYGG-FUL 124 Loc 248 width 1 MD=9 F.124(5). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: snygg - ful <Se F.122 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket snygg 240 2. Ganska snygg 439 3. Varken snygg eller ful 26 4. Ganska ful 23 5. Mycket ful 150 9. Uppgift saknas
VAR 229 FÖR: BLYG-EJ BLYG 124 Loc 249 width 1 MD=9 F.124(6). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: blyg - ej blyg <Se F.122 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket blyg 144 2. Ganska blyg 225 3. Varken blyg eller ej blyg 217 4. Ganska ej blyg 233 5. Mycket ej blyg 145 9. Uppgift saknas
VAR 230 FÖR: HÄFTIG-LUGN 124 Loc 250 width 1 MD=9 F.124(7). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: häftig - lugn <Se F.122 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket häftig 187 2. Ganska häftig 278 3. Varken häftig eller lugn 199 4. Ganska lugn 106 5. Mycket lugn 146 9. Uppgift saknas
VAR 231 FÖR: TUFF-VEK 124 Loc 251 width 1 MD=9 F.124(8). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: tuff - vek <Se F.122 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket tuff 169 2. Ganska tuff 518 3. Varken tuff eller vek 76 4. Ganska vek 34 5. Mycket vek 144 9. Uppgift saknas
VAR 232 FÖR: TYST-PRATSAM 124 Loc 252 width 1 MD=9 F.124(9). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: tystlåten - pratsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket tystlåten 103 2. Ganska tystlåten 215 3. Varken tystlåten eller pratsam 297 4. Ganska pratsam 206 5. Mycket pratsam 139 9. Uppgift saknas
VAR 233 FÖR: SJÄLVS-OSÄKER 124 Loc 253 width 1 MD=9 F.124(10). Jag tror att mina föräldrar ser mig så här: självsäker - osäker <Se F.122 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket självsäker 266 2. Ganska självsäker 356 3. Varken självsäker eller osäker 81 4. Ganska osäker 21 5. Mycket osäker 142 9. Uppgift saknas
VAR 234 KOMP: SLARV-ORDENTL 125 Loc 254 width 1 MD=9 F.125(1). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: slarvig-ordentlig <Se F.122 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket slarvig 139 2. Ganska slarvig 346 3. Varken slarvig eller ordentlig 222 4. Ganska ordentlig 62 5. Mycket ordentlig 185 9. Uppgift saknas
VAR 235 KOMP: MODIG-FEG 125 Loc 255 width 1 MD=9 F.125(2). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: modig - feg <Se F.122 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket modig 216 2. Ganska modig 416 3. Varken modig eller feg 83 4. Ganska feg 27 5. Mycket feg 188 9. Uppgift saknas
VAR 236 KOMP: LAT-ENERGISK 125 Loc 256 width 1 MD=9 F.125(3). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: lat-energisk <Se F.122 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket lat 133 2. Ganska lat 301 3. Varken lat eller energisk 263 4. Ganska energisk 65 5. Mycket energisk 189 9. Uppgift saknas
VAR 237 KOMP:BRÅKIG-STILLSAM 125 Loc 257 width 1 MD=9 F.125(4). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: bråkig - stillsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket bråkig 139 2. Ganska bråkig 330 3. Varken bråkig eller stillsam 234 4. Ganska stillsam 63 5. Mycket stillsam 189 9. Uppgift saknas
VAR 238 KOMP: SNYGG-FUL 125 Loc 258 width 1 MD=9 F.125(5). Jag tror mina kompisar ser mig så här: snygg - ful <Se F.122 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket snygg 160 2. Ganska snygg 415 3. Varken snygg eller ful 99 4. Ganska ful 62 5. Mycket ful 195 9. Uppgift saknas
VAR 239 KOMP: BLYG-EJ BLYG 125 Loc 259 width 1 MD=9 F.125(6). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: blyg - ej blyg <Se F.122 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket blyg 124 2. Ganska blyg 246 3. Varken blyg eller ej blyg 230 4. Ganska ej blyg 185 5. Mycket ej blyg 193 9. Uppgift saknas
VAR 240 KOMP: HÄFTIG-LUGN 125 Loc 260 width 1 MD=9 F.125(7). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: häftig - lugn <Se F.122 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket häftig 170 2. Ganska häftig 337 3. Varken häftig eller lugn 169 4. Ganska lugn 63 5. Mycket lugn 196 9. Uppgift saknas
VAR 241 KOMP: TUFF-VEK 125 Loc 261 width 1 MD=9 F.125(8). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: tuff - vek <Se F.122 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket tuff 185 2. Ganska tuff 467 3. Varken tuff eller vek 65 4. Ganska vek 27 5. Mycket vek 197 9. Uppgift saknas
VAR 242 KOMP: TYST-PRATSAM 125 Loc 262 width 1 MD=9 F.125(9). Jag tror mina kompisar ser mig så här: tystlåten - pratsam <Se F.122 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket tystlåten 122 2. Ganska tystlåten 220 3. Varken tystlåten eller pratsam 274 4. Ganska pratsam 171 5. Mycket pratsam 189 9. Uppgift saknas
VAR 243 KOMP: SJÄLVS-OSÄKER 125 Loc 263 width 1 MD=9 F.125(10). Jag tror att mina kompisar ser mig så här: självsäker - osäker <Se F.122 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket självsäker 256 2. Ganska självsäker 374 3. Varken självsäker eller osäker 52 4. Ganska osäker 19 5. Mycket osäker 191 9. Uppgift saknas
VAR 244 NÖJD MED SIG SJÄLV 126 Loc 264 width 1 MD=9 Här kommer nu några påståenden som rör dig själv. Hur tycker du att de stämmer in på dig. Sätt som förut ett kryss. F.126. På det hela taget är jag nöjd med mig själv 218 1. Stämmer absolut in på mig 558 2. Stämmer ganska bra in på mig 121 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 29 4. Stämmer inte alls in på mig 77 9. Uppgift saknas
VAR 245 INTE TILL NYTTA 127 Loc 265 width 1 MD=9 F.127. Ibland tycker jag att jag inte är till någon nytta alls 119 1. Stämmer absolut in på mig 338 2. Stämmer ganska bra in på mig 324 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 140 4. Stämmer inte alls in på mig 82 9. Uppgift saknas
VAR 246 HAR GODA EGENSKAPER 128 Loc 266 width 1 MD=9 F.128. Jag tycker att jag har många goda egenskaper 121 1. Stämmer absolut in på mig 455 2. Stämmer ganska bra in på mig 295 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 41 4. Stämmer inte alls in på mig 91 9. Uppgift saknas
VAR 247 KLARAR AV GÖRA SAKER 129 Loc 267 width 1 MD=9 F.129. Jag klarar av att göra saker lika bra som de flesta 212 1. Stämmer absolut in på mig 570 2. Stämmer ganska bra in på mig 113 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 19 4. Stämmer inte alls in på mig 89 9. Uppgift saknas
VAR 248 VARA STOLT ÖVER 130 Loc 268 width 1 MD=9 F.130. Jag tycker inte att jag har så mycket att vara stolt över 96 1. Stämmer absolut in på mig 351 2. Stämmer ganska bra in på mig 331 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 136 4. Stämmer inte alls in på mig 89 9. Uppgift saknas
VAR 249 KÄNNER SIG ODUGLIG 131 Loc 269 width 1 MD=9 F.131. Jag känner mig verkligen oduglig emellanåt 78 1. Stämmer absolut in på mig 200 2. Stämmer ganska bra in på mig 362 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 269 4. Stämmer inte alls in på mig 94 9. Uppgift saknas
VAR 250 VÄRD LIKA MYCKET 132 Loc 270 width 1 MD=9 F.132. Jag tycker att jag är värd en hel del, åtminstone lika mycket som andra 246 1. Stämmer absolut in på mig 455 2. Stämmer ganska bra in på mig 170 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 38 4. Stämmer inte alls in på mig 94 9. Uppgift saknas
VAR 251 HÖGRE TANKAR OM SIG 133 Loc 271 width 1 MD=9 F.133. Jag önskar att jag kunde ha högre tankar om mig själv 93 1. Stämmer absolut in på mig 247 2. Stämmer ganska bra in på mig 377 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 190 4. Stämmer inte alls in på mig 96 9. Uppgift saknas
VAR 252 KÄNNA SIG MISSLYCKAD 134 Loc 272 width 1 MD=9 F.134. På det hela taget har jag lätt för att känna mig misslyckad. 65 1. Stämmer absolut in på mig 211 2. Stämmer ganska bra in på mig 379 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 256 4. Stämmer inte alls in på mig 92 9. Uppgift saknas
VAR 253 POSITIV UPPFATTNING 135 Loc 273 width 1 MD=9 F.135. På det hela taget uppfattar jag mig själv positivt. 153 1. Stämmer absolut in på mig 424 2. Stämmer ganska bra in på mig 258 3. Stämmer inte särskilt bra in på mig 61 4. Stämmer inte alls in på mig 107 9. Uppgift saknas
VAR 254 FÖRÄLDRAORIENTERAD 136 Loc 274 width 1 MD=9 F.136-142. Många gånger är det viktigt både vad kompisarna och vad föräldrarna tycker, men ibland kan kompisarna vara viktigast, ibland föräldrarna. Här kommer några frågor om detta. Sätt för varje fråga ett x för att markera vad du tycker. (F.136) Vem tycker du brukar förstå dej bäst - dina föräldrar eller dina kompisar? (F.137) Skulle du helst vilja bli som dina föräldrar eller som dina kompisar när du blir vuxen? (F.138) Vem vill du helst göra något roligt tillsammans med - dina föräldrar eller dina kompisar? (F.139) Om dina föräldrar vill att du skall göra en sak och dina kompisar vill att du skall göra en annan - vem skulle du då rätta dej efter? (F.140) Om dina föräldrar och dina kompisar tycker olika om något i skolan - vem tror du att du då skulle hålla med? (F.141) Vilka vill du helst vara tillsammans med på kvällar och helger? (F.142) Vem tycker du bäst vet vad som är rätt eller orätt - dina föräldrar eller dina kompisar? F.136-142(1). Mina föräldrar 133 0. Inget val 155 1. Ett val 176 2. Två val 149 3. Tre val 107 4. Fyra val 99 5. Fem val 53 6. Sex val 39 7. Sju val 92 9. Uppgift saknas
VAR 255 KOMPISORIENTERAD 136 Loc 275 width 1 MD=9 F.136-142(2). Mina kompisar <Se F.136-142 för fullständig frågetext> 337 0. Inget val 191 1. Ett val 172 2. Två val 102 3. Tre val 72 4. Fyra val 21 5. Fem val 13 6. Sex val 3 7. Sju val 92 9. Uppgift saknas
VAR 256 BÅDAORIENTERAD 136 Loc 276 width 1 MD=9 F.136-142(3). Båda lika mycket <Se F.136-142 för fullständig frågetext> 195 0. Inget val 204 1. Ett val 186 2. Två val 178 3. Tre val 80 4. Fyra val 50 5. Fem val 14 6. Sex val 4 7. Sju val 92 9. Uppgift saknas
VAR 257 INGENORIENTERAD 136 Loc 277 width 1 MD=9 F.136-142(4). Ingen av föräldrar eller kompisar <Se F.136-142 för fullständig frågetext> 485 0. Inget val 252 1. Ett val 119 2. Två val 36 3. Tre val 14 4. Fyra val 4 5. Fem val 6. Sex val 1 7. Sju val 92 9. Uppgift saknas
VAR 258 BARNENS KOMMENTARER Loc 278 width 2 Om du har något att säga om de olika frågorna eller om frågeformulären, så kan du skriva det här. 187 01. Dåliga def., alltför kategoriska, generella, ofullständiga, skeva, onyanserade, irrelevanta, täcker ej upphela området. Upprepningar, tjatiga. Onödiga, krystade, larviga, dumt, konstiga, dåliga, löjliga, skräp, meningslösa 73 02. Svåra, arbetsamma, för många, för få svarsalternativ, saknar något alternativ, TV-konsumtion varierar med dag och årstid, svårt att svara exakt, flera svarsalternativ kan vara riktiga, svårt att få med nyanser, svårt att ge ett tydligt svar, svaren blir lätt ytliga, varit lättare om frågorna formulerats 13 03. Intrång i privatlivet, misstänksamma mot data, namnuppgiften, anonymiteten, kodnummer istället för namn 2 04. Vinklade (våra åsikter speglades i frågorna), kommunistinspirerade. TV:n ej ett problem, istället ett komplement. Det står klart hur man skall svara för att uppfattas som "god förälder". TV-vanor tagits upp för mycket, finns annat som är viktigt. Man kan se nyheter utan att vara TV-biten. Nyhetsintresse. Blir skevt. 9 05. Ifrågasätter nyttan med undersökningen, kunde använt pengarna på bättre sätt 23 06. Både positivt och negativt; t ex både bra och dåliga, svårt men trevligt 26 07. Bra, trevliga frågor, klart formulerade, intressanta, relevanta 3 08. Lärde om sig själv, fick tänka efter, reflektera, gav upphov till diskussion 20 09. Roligt att få vara med, delta, göra nytta 647 10. Övrigt (vill veta resultat, ta del av materialet), kommenterat sina svar, kommer med förslag)
VAR 259 SKOJ I FRÅGORNA 1-16 Loc 280 width 1 Skoj förekommer i frågorna 1-16 (speciellt i frågorna 5-8) 12 1. Skoj förekommer här 991 5. Skoj förekommer ej
VAR 260 SKOJ I FRÅGORNA 17-28 Loc 281 width 1 Skoj förekommer i frågorna 17-28 (speciellt i fråga 20) 7 1. Skoj förekommer här 996 5. Skoj förekommer ej
VAR 261 SKOJ I FRÅGORNA 29-47 Loc 282 width 1 Skoj förekommer i frågorna 29-47 8 1. Skoj förekommer här 995 5. Skoj förekommer ej
VAR 262 SKOJ I FRÅGORNA 48-62 Loc 283 width 1 Skoj förekommer i frågorna 48-62 7 1. Skoj förekommer här 996 5. Skoj förekommer ej
VAR 263 SKOJ I FRÅGORNA 63-75 Loc 284 width 1 Skoj förekommer i frågorna 63-75 (speciellt i frågorna 63 och 67) 2 1. Skoj förekommer här 1001 5. Skoj förekommer ej
VAR 264 SKOJ I FRÅGORNA 77-91 Loc 285 width 1 Skoj förekommer i frågorna 77-91 (speciellt i frågorna 77-78,80,84-85,87-91) 13 1. Skoj förekommer här 990 5. Skoj förekommer ej
VAR 265 SKOJ I FRÅGORNA 92-116 Loc 286 width 1 Skoj förekommer i frågorna 92-116 21 1. Skoj förekommer här 982 5. Skoj förekommer ej
VAR 266 SKOJ I FRÅGORNA 117-121 Loc 287 width 1 Skoj förekommer i frågorna 117-121 15 1. Skoj förekommer här 988 5. Skoj förekommer ej
VAR 267 SKOJ I FRÅGORNA 122-125 Loc 288 width 1 Skoj förekommer i frågorna 122-125 25 1. Skoj förekommer här 978 5. Skoj förekommer ej
VAR 268 SKOJ I FRÅGORNA 126-142 Loc 289 width 1 Skoj förekommer i frågorna 126-142 11 1. Skoj förekommer här 992 5. Skoj förekommer ej
VAR 269 BESVARAT ENKÄTEN Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 Förälder som besvarat enkäten 653 1. Modern besvarat enkäten 184 2. Fadern besvarat enkäten 8 3. Båda besvarat enkäten 155 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 270 BORTFALL FÖRÄLDRAENKÄT Loc 291 width 1 Bortfall föräldraenkäten 848 0. Svarat 97 1. Ej svarat 58 2. Vägrat
VAR 271 ANTAL TV-APPARATER F:1 Loc 292 width 1 MD=9 Nedan följer ett antal frågor om Era egna och Ert barns TV-vanor. Sätt ett kryss tvärs över cirkeln för det svar som Ni anser passar er bäst. Om Ni är tveksam om hur Ni skall svara så ta det alternativet Ni först fastnar för. F.:1. Har ni TV? 470 1. Ja, vi har 1 TV-apparat 373 2. Ja, vi har 2 eller flera TV-apparater 5. Nej, vi har inte TV 160 9. Uppgift saknas
VAR 272 FÖR:TV-KONS VARDAGAR F:2 Loc 293 width 1 MD=9 F.:2. Hur ofta brukar ni se på TV på vardagarna, måndag till fredag? 25 0. Aldrig eller nästan aldrig 34 1. 1 vardag 77 2. 2 vardagar 173 3. 3 vardagar 98 4. 4 vardagar 437 5. Alla 5 vardagarna 159 9. Uppgift saknas
VAR 273 FÖR: TV-TIM VARDAGAR F:3 Loc 294 width 1 MD=9 F.:3. När ni tittar på TV på vardagarna - hur många timmar per dag brukar det bli då? 90 1. Mindre än 1 timme 212 2. Ca 1 timme 239 3. Ca 1,5 timme 192 4. Ca 2 timmar 89 6. Ca 3 timmar 20 8. Mer än 3 timmar 161 9. Uppgift saknas
VAR 274 FÖR:TV-KONS LÖRDAGAR F:4 Loc 295 width 1 MD=9 F.:4. Hur många lördagar och söndagar i månaden brukar Ni se på TV? F.:4(1). Antal lördagar per månad 4 0. Ser ej TV på lördag 15 1. Jag ser på TV 1 lördag i månaden 121 2. Jag ser på TV 2 lördagar i månaden 231 3. Jag ser på TV 3 lördagar i månaden 472 4. Jag ser på TV 4 lördagar i månaden 160 9. Uppgift saknas
VAR 275 FÖR:TV-KONS SÖNDAGAR F:4 Loc 296 width 1 MD=9 F.:4(2). Antal söndagar per månad <Se F.:4 för fullständig frågetext> 11 0. Ser ej TV på söndagar 36 1. Jag ser på TV 1 söndag i månaden 109 2. Jag ser på TV 2 söndagar i månaden 196 3. Jag ser på TV 3 söndagar i månaden 491 4. Jag ser på TV 4 söndagar i månaden 160 9. Uppgift saknas
VAR 276 FÖR: TV-TIM LÖRDAGAR F:5 Loc 297 width 1 MD=9 F.:5. När Ni ser på TV under lördagen och söndagen hur många timmar per dag brukar det bli då? F.:5(1). Antal timmar på lördagen 5 1. Mindre än 1 timme 44 2. Ca 1 timme 82 3. Ca 1,5 timme 234 4. Ca 2 timmar 323 6. Ca 3 timmar 151 8. Mer än 3 timmar 164 9. Uppgift saknas
VAR 277 FÖR:TV-TIM SÖNDAGAR F:5 Loc 298 width 1 MD=9 F.:5(2). Antal timmar på söndagen <Se F.:5 för fullständig frågetext> 40 1. Mindre än 1 timme 153 2. Ca 1 timme 177 3. Ca 1,5 timme 231 4. Ca 2 timmar 164 6. Ca 3 timmar 67 8. Mer än 3 timmar 171 9. Uppgift saknas
VAR 278 FÖR: UNDERHÅLLNING F:6 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6. Vad ser ni helst på TV? (Sätt x för högst 3 saker) F.:6(1). Underhållning 336 1. Markerat 487 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 279 FÖR: FRÅGESPORT F:6 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(2). Frågesport <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 122 1. Markerat 701 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 280 FÖR: NATURPROGRAM F:6 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(3). Naturprogram <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 245 1. Markerat 578 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 281 FÖR: SAMHÄLLSREP. F:6 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(4). Samhällsreportage och liknande <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 90 1. Markerat 733 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 282 FÖR: NYHETSPROGRAM F:6 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(5). Nyhetsprogram <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 565 1. Markerat 258 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 283 FÖR: DEB/INTERVJU F:6 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(6). Debatt- och intervjuprogram <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 82 1. Markerat 741 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 284 FÖR: DECKARE F:6 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(7). Deckare <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 161 1. Markerat 662 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 285 FÖR: TV-TEATER F:6 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(8). TV-teater <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 178 1. Markerat 645 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 286 FÖR: LÅNGFILM F:6 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(9). Långfilm <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 182 1. Markerat 641 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 287 FÖR: TV-SERIER F:6 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(10). TV-serier (utom deckare) <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 202 1. Markerat 621 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 288 FÖR: MUSIKPROGRAM F:6 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(11). Musikprogram <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 45 1. Markerat 778 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 289 FÖR: SPORT F:6 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(12). Sport <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständigt frågetext 250 1. Markerat 573 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 290 FÖR: UNGDOMSPROGRAM F:6 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 F.:6(13). Ungdomsprogram <Se F.:6 för fullständig frågetext> Se F:6 för fullständig frågetext 33 1. Markerat 790 5. Ej markerat 1 0. Frågan ej tillämplig 179 9. Uppgift saknas
VAR 291 FÖR: VILL SE MER TV F:7 Loc 312 width 1 MD=9 F.:7. Skulle Ni vilja se mer på TV än vad Ni gör nu? 134 1. Ja, jag ville se mer om jag hade möjlighet 704 5. Nej, jag vill inte se mer 165 9. Uppgift saknas
VAR 292 FÖRÄLDRAR SAKNA TV F:8 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 F.:8. Om Ni plötsligt av någon anledning skulle tvingas vara utan TV, skulle Ni då sakna TV:n? 73 1. Ja, väldigt mycket 277 2. Ja, ganska mycket 432 3. Ja, lite grann 60 4. Nej, inte alls 1 0. Frågan ej tillämplig 160 9. Uppgift saknas
VAR 293 PLANERAT TV-TITTANDE F:9 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 F.:9. Somliga ser på TV nästan varje dag en viss tid, t ex 19.30 till 21.00. Andra slår på TV:n då och då, medan en tredje grupp väljer ut bara vissa program och planerar kvällen efter dem. Hur brukar Ni för det mesta göra? 264 1. Jag brukar i regel se på TV vid samma tid på kvällen 81 2. Jag brukar slå på TV:n då och då, för att se vad som finns 490 3. Jag brukar i regel noga välja ut enstaka program i förväg och bara se dem 1 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Uppgift saknas
VAR 294 BARN: TV-KONS SKOLV F:10 Loc 315 width 1 MD=9 F.:10. Hur ofta brukar Ert barn se på TV under skolveckan, måndag till fredag? 27 0. Aldrig eller nästan aldrig 25 1. 1 dag 97 2. 2 dagar 177 3. 3 dagar 124 4. 4 dagar 395 5. Alla 5 dagarna 158 9. Uppgift saknas
VAR 295 BARN: TV-TIM SKOLV F:11 Loc 316 width 1 MD=9 F.:11. De dagar Ert barn ser på TV under skolveckan - hur många timmar per dag brukar det bli då? 122 1. Mindre än 1 timme 325 2. Ca 1 timme 183 3. Ca 1,5 timma 157 4. Ca 2 timmar 42 6. Ca 3 timmar 15 8. Mer än 3 timmar 159 9. Uppgift saknas
VAR 296 BARN: TV-KONS LÖRD. F:12 Loc 317 width 1 MD=9 F.:12. Hur många lördagar och söndagar i månaden brukar Ert barn se på TV? F.:12(1). Antal lördagar i månaden 10 0. Ser ej TV på lördagar 20 1. 1 lördag 64 2. 2 lördagar 134 3. 3 lördagar 614 4. 4 lördagar 161 9. Uppgift saknas
VAR 297 BARN: TV-KONS SÖND. F:12 Loc 318 width 1 MD=9 F.:12(2). Antal söndagar i månaden <Se F.:12 för fullständig frågetext> 5 0. Ser ej TV på söndagar 23 1. 1 söndag 80 2. 2 söndagar 131 3. 3 söndagar 602 4. 4 söndagar 162 9. Uppgift saknas
VAR 298 BARN: TV-TIM LÖRD. F:13 Loc 319 width 1 MD=9 F.:13(1). När Ert barn ser på TV under lördagen - hur många timmar per dag brukar det bli då? 10 1. Mindre än 1 timme 33 2. Ca 1 timme 80 3. Ca 1,5 timme 233 4. Ca 2 timmar 320 6. Ca 3 timmar 154 8. Mer än 3 timmar 173 9. Uppgift saknas
VAR 299 BARN: TV-TIM SÖND. F:13 Loc 320 width 1 MD=9 F.:13(2). När Ert barn ser på TV under söndagen - hur många timmar per dag brukar det bli då? 48 1. Mindre än 1 timme 135 2. Ca 1 timme 172 3. Ca 1,5 timme 264 4. Ca 2 timmar 151 6. Ca 3 timmar 67 8. Mer än 3 timmar 166 9. Uppgift saknas
VAR 300 BARN: UNDERHÅLLNING F:14 Loc 321 width 1 MD=9 F.:14. Vad ser Ert barn helst på TV? (Sätt x för högst 3 saker) F.:14(1). Underhållning 270 1. Markerat 567 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 301 BARN: FRÅGESPORT F:14 Loc 322 width 1 MD=9 F.:14(2). Frågesport <Se F.:14 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 742 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 302 BARN: NATURPROGRAM F:14 Loc 323 width 1 MD=9 F.:14(3). Naturprogram <Se F.:14 för fullständig frågetext> 227 1. Markerat 611 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 303 BARN: SAMHÄLLSREP. F:14 Loc 324 width 1 MD=9 F.:14(4). Samhällsreportage och liknande <Se F.:14 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 829 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 304 BARN: NYHETSPROGRAM F:14 Loc 325 width 1 MD=9 F.:14(5). Nyhetsprogram <Se F.:14 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 781 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 305 BARN: DEB/INTERVJU F:14 Loc 326 width 1 MD=9 F.:14(6). Debatt- och intervjuprogram <Se F.:14 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 832 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 306 BARN: DECKARE F:14 Loc 327 width 1 MD=9 F.:14(7). Deckare <Se F.:14 för fullständig frågetext> 564 1. Markerat 273 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 307 BARN: TV-TEATER F:14 Loc 328 width 1 MD=9 F.:14(8). TV-teater <Se F.:14 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 805 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 308 BARN: LÅNGFILM F:14 Loc 329 width 1 MD=9 F.:14(9). Långfilm <Se F.:14 för fullständig frågetext> 384 1. Markerat 453 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 309 BARN: TV-SERIER F:14 Loc 330 width 1 MD=9 F.:14(10). TV-serier (utom deckare) <Se F.:14 för fullständig frågetext> 214 1. Markerat 623 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 310 BARN: MUSIKPROGRAM F:14 Loc 331 width 1 MD=9 F.:14(11). Musikprogram <Se F.:14 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 809 5. Ej markerat 166 9. Uppgift saknas
VAR 311 BARN: SPORT F:14 Loc 332 width 1 MD=9 F.:14(12). Sport <Se F.:14 för fullständig frågetext> 380 1. Markerat 458 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 312 BARN: UNGDOMSPROG. F:14 Loc 333 width 1 MD=9 F.:14(13). Ungdomsprogram <Se F.:14 för fullständig frågetext> 266 1. Markerat 572 5. Ej markerat 165 9. Uppgift saknas
VAR 313 BEGRÄNSA TV-KONS F:15 Loc 334 width 1 MD=9 F.:15. Försöker Ni begränsa den tid Ert barn ser på TV? 121 1. Ja, jag försöker och lyckas för det mesta 212 3. Ja, jag försöker men lyckas inte alltid 508 5. Nej, det försöker jag inte 162 9. Uppgift saknas
VAR 314 FÖRBJUDET INNEHÅLL F:16 Loc 335 width 1 MD=9 F.:16. Finns det någon speciell typ av TV-program som Ni tycker att Ert barn inte bör få se på TV? 416 0. Nej, det finns det inte 207 1. Våld, sadism, råhet 48 2. Skrämmande, skräck, kan skada 5 3. Sena program, i övrigt olämpliga tider 23 4. Sex, pornografi, snusk, opassande språk 12 5. Politiskt ensidigt eller vinkling, diskriminerande 46 6. Deckare, kriminalfilmer, rysare = underhållningsvåld 9 7. Krigsskildringar, dokumenterade program, nyheter = verklighetens våld 69 8. Övrigt 168 9. Uppgift saknas
VAR 315 BESTÄMMER PROGRAM F:17 Loc 336 width 1 MD=9 F.:17. Vem i familjen brukar bestämma vad som skall ses på TV? 43 1. Vi föräldrar eller någon av oss 39 2. Barnen 485 3. Vi alla tillsammans 272 4. Vi har mer än en TV 164 9. Uppgift saknas
VAR 316 FAMILJEUNDERHÅLLN. F:18 Loc 337 width 1 MD=9 Här nedan följer ett antal påståenden om barn och TV i allmänhet. Markera vad Ni tycker genom att sätta ett kryss tvärs över cirkeln för det svar som närmast motsvarar Er egen inställning. Det finns inga "rätta" svar. Markera Er egen inställning utan att fundera över vad andra människor tycker. F.:18. TV är den bästa familjeunderhållningen 32 1. Det stämmer absolut 303 2. Det stämmer ganska bra 371 3. Det stämmer inte särskilt bra 128 4. Det stämmer inte alls 169 9. Uppgift saknas
VAR 317 FÖR MYCKET TV-VÅLD F:19 Loc 338 width 1 MD=9 F.:19. TV innehåller för mycket våld nu för tiden 186 1. Det stämmer absolut 363 2. Det stämmer ganska bra 238 3. Det stämmer inte särskilt bra 46 4. Det stämmer inte alls 170 9. Uppgift saknas
VAR 318 SE VAD DE VILL F:20 Loc 339 width 1 MD=9 F.:20. Man ska låta sina barn se vad de själva vill 172 1. Det stämmer absolut 344 2. Det stämmer ganska bra 218 3. Det stämmer inte särskilt bra 107 4. Det stämmer inte alls 162 9. Uppgift saknas
VAR 319 FÖR STOR ROLL F:21 Loc 340 width 1 MD=9 F.:21. TV spelar alltför stor roll för barn och ungdom 138 1. Det stämmer absolut 326 2. Det stämmer ganska bra 299 3. Det stämmer inte särskilt bra 75 4. Det stämmer inte alls 165 9. Uppgift saknas
VAR 320 BRA AVKOPPLING F:22 Loc 341 width 1 MD=9 F.:22. Att titta på TV är den bästa avkopplingen för barn och ungdom 14 1. Det stämmer absolut 113 2. Det stämmer ganska bra 363 3. Det stämmer inte särskilt bra 347 4. Det stämmer inte alls 166 9. Uppgift saknas
VAR 321 TV VARDAGSKVÄLLAR F:23 Loc 342 width 1 MD=9 F.:23. Mitt i veckan bör barn och skolungdom inte få se TV sent på kvällen 534 1. Det stämmer absolut 238 2. Det stämmer ganska bra 44 3. Det stämmer inte särskilt bra 26 4. Det stämmer inte alls 161 9. Uppgift saknas
VAR 322 KVALITETSMEDVETNA F:24 Loc 343 width 1 MD=9 F.:24. Barn som får se allt vad de vill lär sig efter hand vad som är ett bra eller dåligt program 184 1. Det stämmer absolut 352 2. Det stämmer ganska bra 195 3. Det stämmer inte särskilt bra 105 4. Det stämmer inte alls 167 9. Uppgift saknas
VAR 323 TV DEL AV VARDAG F:25 Loc 344 width 1 MD=9 F.:25. TV är en nödvändig del av barnens vardag 63 1. Det stämmer absolut 233 2. Det stämmer ganska bra 293 3. Det stämmer inte särskilt bra 251 4. Det stämmer inte alls 163 9. Uppgift saknas
VAR 324 TV-TITTANDE OVANA F:26 Loc 345 width 1 MD=9 F.:26. Att titta på TV blir lätt en ovana hos barn och ungdom 231 1. Det stämmer absolut 321 2. Det stämmer ganska bra 220 3. Det stämmer inte särskilt bra 64 4. Det stämmer inte alls 167 9. Uppgift saknas
VAR 325 FÖR MYCKET SEX I TV F:27 Loc 346 width 1 MD=9 F.:27. TV innehåller för mycket sex nu för tiden 136 1. Det stämmer absolut 226 2. Det stämmer ganska bra 349 3. Det stämmer inte särskilt bra 122 4. Det stämmer inte alls 170 9. Uppgift saknas
VAR 326 TILLÅTA SE PROGRAM F:28 Loc 347 width 1 MD=9 F.:28. Om ett barn verkligen vill se ett program - då ska man tillåta det 283 1. Det stämmer absolut 321 2. Det stämmer ganska bra 159 3. Det stämmer inte särskilt bra 75 4. Det stämmer inte alls 165 9. Uppgift saknas
VAR 327 FUNDERA ÖVER SAKER F:29 Loc 348 width 1 MD=9 F.:29. TV hjälper verkligen barn och ungdom att fundera över saker och ting 193 1. Det stämmer absolut 471 2. Det stämmer ganska bra 143 3. Det stämmer inte särskilt bra 32 4. Det stämmer inte alls 164 9. Uppgift saknas
VAR 328 TAR FÖR MYCKET TID F:30 Loc 349 width 1 MD=9 F.:30. TV tar för mycket tid för barn och ungdom 130 1. Det stämmer absolut 278 2. Det stämmer ganska bra 322 3. Det stämmer inte särskilt bra 108 4. Det stämmer inte alls 165 9. Uppgift saknas
VAR 329 GÖR BARN MEDVETNA F:31 Loc 350 width 1 MD=9 F.:31. TV är bra för barnen därför att den gör dem medvetna om livets mindre behagliga sidor 163 1. Det stämmer absolut 462 2. Det stämmer ganska bra 173 3. Det stämmer inte särskilt bra 36 4. Det stämmer inte alls 169 9. Uppgift saknas
VAR 330 TÄNKA SJÄLVSTÄNDIGT F:32 Loc 351 width 1 MD=9 F.:32. TV lär barnen att tänka självständigt 48 1. Det stämmer absolut 221 2. Det stämmer ganska bra 377 3. Det stämmer inte särskilt bra 188 4. Det stämmer inte alls 169 9. Uppgift saknas
VAR 331 TV SKOLDAGAR F:33 Loc 352 width 1 MD=9 F.:33. Under skoldagar bör barn och ungdom inte få se så mycket på TV 251 1. Det stämmer absolut 369 2. Det stämmer ganska bra 176 3. Det stämmer inte särskilt bra 44 4. Det stämmer inte alls 163 9. Uppgift saknas
VAR 332 BARN: SE PÅ TV F:34 Loc 353 width 1 MD=9 Nu kommer några frågor om vad Ni brukar göra tillsammans med Ert barn. Nedan finns några exempel på vad föräldrar kan göra tillsammans med sitt barn på lediga stunder, kanske gör Ni någon eller några av dessa saker tillsammans med Ert barn. Markera med ett kryss hur ofta Ni brukar göra nedanstående saker F.:34. Tillsammans med vårt barn brukar vi se på TV 313 1. Varje eller nästan varje dag 333 2. Ett par, tre gånger i veckan 186 3. Någon gång i veckan 5 4. Någon gång i månaden 3 5. Aldrig 163 9. Uppgift saknas
VAR 333 BARN: SKOLA F:35 Loc 354 width 1 MD=9 F.:35. Tillsammans med vårt barn brukar vi prata om det som hänt i skolan 581 1. Varje eller nästan varje dag 143 2. Ett par, tre gånger i veckan 104 3. Någon gång i veckan 11 4. Någon gång i månaden 1 5. Aldrig 163 9. Uppgift saknas
VAR 334 BARN: PRATA TV F:36 Loc 355 width 1 MD=9 F.:36. Tillsammans med vårt barn brukar vi prata om något vi sett på TV 95 1. Varje eller nästan varje dag 195 2. Ett par, tre gånger i veckan 424 3. Någon gång i veckan 102 4. Någon gång i månaden 19 5. Aldrig 168 9. Uppgift saknas
VAR 335 BARN: IDROTTA F:37 Loc 356 width 1 MD=9 F.:37. Tillsammans med vårt barn brukar vi idrotta 20 1. Varje eller nästan varje dag 40 2. Ett par, tre gånger i veckan 154 3. Någon gång i veckan 275 4. Någon gång i månaden 335 5. Aldrig 179 9. Uppgift saknas
VAR 336 BARN: SPELA SPEL F:38 Loc 357 width 1 MD=9 F.:38. Tillsammans med vårt barn brukar vi spela något slags spel 22 1. Varje eller nästan varje dag 81 2. Ett par, tre gånger i veckan 255 3. Någon gång i veckan 407 4. Någon gång i månaden 71 5. Aldrig 167 9. Uppgift saknas
VAR 337 BARN: SKIVOR F:39 Loc 358 width 1 MD=9 F.:39. Tillsammans med vårt barn brukar vi lyssna på skivor 124 1. Varje eller nästan varje dag 135 2. Ett par, tre gånger i veckan 251 3. Någon gång i veckan 221 4. Någon gång i månaden 102 5. Aldrig 170 9. Uppgift saknas
VAR 338 BARN: HOBBY F:40 Loc 359 width 1 MD=9 F.:40. Tillsammans med vårt barn brukar vi syssla med någon hobby 33 1. Varje eller nästan varje dag 62 2. Ett par, tre gånger i veckan 236 3. Någon gång i veckan 285 4. Någon gång i månaden 208 5. Aldrig 179 9. Uppgift saknas
VAR 339 BARN: GÖRA LÄXOR F:41 Loc 360 width 1 MD=9 F.:41. Tillsammans med vårt barn brukar vi göra läxor eller skoluppgifter 138 1. Varje eller nästan varje dag 213 2. Ett par, tre gånger i veckan 244 3. Någon gång i veckan 164 4. Någon gång i månaden 79 5. Aldrig 165 9. Uppgift saknas
VAR 340 BARN: SPORT F:42 Loc 361 width 1 MD=9 F.:42. Tillsammans med vårt barn brukar vi gå på fotboll eller annan sport 5 1. Varje eller nästan varje dag 13 2. Ett par, tre gånger i veckan 113 3. Någon gång i veckan 310 4. Någon gång i månaden 387 5. Aldrig 175 9. Uppgift saknas
VAR 341 BARN: DISKUTERA F:43 Loc 362 width 1 MD=9 F.:43. Tillsammans med vårt barn brukar vi prata och diskutera 479 1. Varje eller nästan varje dag 161 2. Ett par, tre gånger i veckan 135 3. Någon gång i veckan 54 4. Någon gång i månaden 6 5. Aldrig 168 9. Uppgift saknas
VAR 342 BARN: HEMARBETE F:44 Loc 363 width 1 MD=9 F.:44. Tillsammans med vårt barn brukar vi göra något hemarbete eller hushållsarbete 128 1. Varje eller nästan varje dag 145 2. Ett par, tre gånger i veckan 273 3. Någon gång i veckan 234 4. Någon gång i månaden 54 5. Aldrig 169 9. Uppgift saknas
VAR 343 BARN: UTFLYKTER F:45 Loc 364 width 1 MD=9 F.:45. Tillsammans med vårt barn brukar vi vara ute, promenera, göra utflykter 18 1. Varje eller nästan varje dag 46 2. Ett par, tre gånger i veckan 354 3. Någon gång i veckan 388 4. Någon gång i månaden 32 5. Aldrig 165 9. Uppgift saknas
VAR 344 BARN: GÅ PÅ BIO F:46 Loc 365 width 1 MD=9 F.:46. Tillsammans med vårt barn brukar vi gå på bio, teater och liknande 1. Varje eller nästan varje dag 1 2. Ett par, tre gånger i veckan 12 3. Någon gång i veckan 475 4. Någon gång i månaden 338 5. Aldrig 177 9. Uppgift saknas
VAR 345 BARN: HEMMAKVÄLLAR F:47 Loc 366 width 1 MD=9 F.:47. Tillsammans med vårt barn brukar vi ha hemmakvällar, myskvällar 98 1. Varje eller nästan varje dag 193 2. Ett par, tre gånger i veckan 425 3. Någon gång i veckan 109 4. Någon gång i månaden 9 5. Aldrig 169 9. Uppgift saknas
VAR 346 BARN EJ PÅSTRIDIGA F:48 Loc 367 width 1 MD=9 I umgänget med sina barn brukar man framhålla vissa saker mera än andra. Vad man väljer att lägga vikt vid kan vara olika i olika familjer. Här följer några frågor om detta. Markera hur bra de olika sakerna stämmer in på Er familj. F.:48. Vi framhåller för barnen att de inte ska vara påstridiga i diskussioner med dem som är äldre och mer erfarna 83 1. Stämmer väldigt bra in på oss 304 2. Stämmer ganska bra in på oss 273 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 172 4. Stämmer inte alls in på oss 171 9. Uppgift saknas
VAR 347 BARNENS ÅSIKTER F:49 Loc 368 width 1 MD=9 F.:49. När vi diskuterar något inom vår familj frågar vi även efter barnens åsikt 323 1. Stämmer väldigt bra in på oss 476 2. Stämmer ganska bra in på oss 38 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 4 4. Stämmer inte alls in på oss 162 9. Uppgift saknas
VAR 348 GE EFTER ISTF OVÄN F:50 Loc 369 width 1 MD=9 F.:50. Vi brukar betona för barnen att det är bättre att ge efter i en diskussion än att riskera att bli ovän med någon 87 1. Stämmer väldigt bra in på oss 285 2. Stämmer ganska bra in på oss 309 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 151 4. Stämmer inte alls in på oss 171 9. Uppgift saknas
VAR 349 LYSSNA ANDRAS ÅSIKT F:51 Loc 370 width 1 MD=9 F.:51. Vi brukar säga till barnen att man måste kunna lyssna på andras åsikter även om de går rakt emot ens egna 404 1. Stämmer väldigt bra in på oss 393 2. Stämmer ganska bra in på oss 32 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 12 4. Stämmer inte alls in på oss 162 9. Uppgift saknas
VAR 350 DISKUTERA TV-PROG F:52 Loc 371 width 1 MD=9 F.:52. Ibland blir ett TV-program ett ämne för en familjediskussion hemma hos oss 94 1. Stämmer väldigt bra in på oss 391 2. Stämmer ganska bra in på oss 271 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 81 4. Stämmer inte alls in på oss 166 9. Uppgift saknas
VAR 351 INTE BLI ARG F:53 Loc 372 width 1 MD=9 F.:53. Vi försöker lära barnen att man inte får bli arg när man umgås med andra 189 1. Stämmer väldigt bra in på oss 341 2. Stämmer ganska bra in på oss 201 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 110 4. Stämmer inte alls in på oss 162 9. Uppgift saknas
VAR 352 KOMMENTERAR PROGRAM F:54 Loc 373 width 1 MD=9 F.:54. När jag tittar på TV tillsammans med barnen kommer jag ofta med kommentarer om programmet 139 1. Stämmer väldigt bra in på oss 396 2. Stämmer ganska bra in på oss 226 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 75 4. Stämmer inte alls in på oss 167 9. Uppgift saknas
VAR 353 RÄTT ATT KRITISERA F:55 Loc 374 width 1 MD=9 F.:55. För oss är det självklart att barnen alltid ska ha rätt att kritisera och diskutera våra ideer och åsikter 372 1. Stämmer väldigt bra in på oss 392 2. Stämmer ganska bra in på oss 64 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 13 4. Stämmer inte alls in på oss 162 9. Uppgift saknas
VAR 354 DISK I TREVLIG TON F:56 Loc 375 width 1 MD=9 F.:56. Kan man inte hålla en diskussion i en trevlig och angenäm ton, kan man lika bra låta bli att diskutera 202 1. Stämmer väldigt bra in på oss 379 2. Stämmer ganska bra in på oss 198 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 59 4. Stämmer inte alls in på oss 165 9. Uppgift saknas
VAR 355 SÄGA VAD MAN TYCKER F:57 Loc 376 width 1 MD=9 F.:57. Vi betonar för barnen att det är viktigt att de säger vad de tycker, även om andra inte gillar det 230 1. Stämmer väldigt bra in på oss 401 2. Stämmer ganska bra in på oss 182 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 22 4. Stämmer inte alls in på oss 168 9. Uppgift saknas
VAR 356 INTE SÄGA EMOT F:58 Loc 377 width 1 MD=9 F.:58. Vi tycker inte det är trevligt när barn och ungdom säger emot sina föräldrar 126 1. Stämmer väldigt bra in på oss 291 2. Stämmer ganska bra in på oss 285 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 133 4. Stämmer inte alls in på oss 168 9. Uppgift saknas
VAR 357 DISK OLIKA ÅSIKTER F:59 Loc 378 width 1 MD=9 F.:59. Även om vi inom familjen skulle ha olika åsikter om politik och religion så hindrar inte det att vi diskuterar detta 361 1. Stämmer väldigt bra in på oss 400 2. Stämmer ganska bra in på oss 43 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 33 4. Stämmer inte alls in på oss 166 9. Uppgift saknas
VAR 358 PRATA OM PROG INNAN F:60 Loc 379 width 1 MD=9 F.:60. Ibland pratar barnen och jag om ett TV-program innan vi ser det 101 1. Stämmer väldigt bra in på oss 293 2. Stämmer ganska bra in på oss 277 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 166 4. Stämmer inte alls in på oss 166 9. Uppgift saknas
VAR 359 GE EFTER ISTF BRÅK F:61 Loc 380 width 1 MD=9 F.:61. Vi brukar säga till våra barn att det ofta är bättre att ge efter än att råka i bråk 136 1. Stämmer väldigt bra in på oss 337 2. Stämmer ganska bra in på oss 258 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 106 4. Stämmer inte alls in på oss 166 9. Uppgift saknas
VAR 360 FÖRSTÅ SOM VUXEN F:62 Loc 381 width 1 MD=9 F.:62. När det är svårt att förklara någonting för barnen brukar vi säga att de kommer att förstå när de blivit vuxna 86 1. Stämmer väldigt bra in på oss 261 2. Stämmer ganska bra in på oss 302 3. Stämmer inte särskilt bra in på oss 192 4. Stämmer inte alls in på oss 162 9. Uppgift saknas
VAR 361 CIVILSTÅND F:63 Loc 382 width 1 MD=9 Till sist några enkla uppgifter om Er själv. F.:63. Vilket är ert civilstånd? 8 1. Ogift 730 2. Gift/sammanboende 22 3. Änka/änkling 79 4. Frånskild 164 9. Uppgift saknas
VAR 362 FÖDELSEÅR F:64 Loc 383 width 1 MD=9 F.:64. Vilket är Ert födelseår? 1 1. -1909 12 2. 1910-1919 128 3. 1920-1929 482 4. 1930-1939 214 5. 1940-1949 166 9. Uppgift saknas
VAR 363 YRKE F:65 Loc 384 width 2 MD=99 F.:65. Vad har Ni för yrke eller sysselsättning för närvarande? FYSIK, SPORT, VÅLD, ÄVENTYR 11. Brandman i New York, astronaut, pilot, konstflygare, proffs, detektiv, racerförare, idrottsman, tävlingsryttare, stuntman 2 12. Officer, flygkapten, gymnastikdirektör 2 13. Rymdfartsingenjör, gymnastikledare, kriminalare, kriminalassistent 3 14. Brandman, dykare 3 15. Polis, Säpoarbetare 1 16. Militär GLAMOUR, MEDIA 21. Kung, grevinna, popstjärna, skådespelare, sångartist, fotomodell, frilansare, författare, konstnär, kommentator, miljonär 1 22. Reklamchef, redaktör 2 23. Mannekäng, filmfotograf, journalist, designer, modetecknare 1 24. Kosmetolog, fotograf, faktor 1 25. Typograf, litograf, pertoratris RESOR, TRANSPORT 31. Hotellägare i Spanien, kringresande i hela världen 32. Hotellägare, resebyråchef, åkeriägare 1 33. Sjökapten 34. Flygvärdinna, reseledare, bilskoleägare, lokförare 11 35. Chaufför (buss-, taxi-, lastbil-, långtradar-), ambulansförare, sjöman 1 36. Övrigt TEKNIK, NATURVETENSKAP, PRODUKTION, FORSKNING 41. Uppfinnare 3 42. Kemist, civilingenjör, naturvetare, forskare, matematiker, arkitekt 31 43. Ingenjör, systemchef ADB, byggmästare, guld- och silversmed (egen verkstad) 22 44. Tekniker, hantverkare, programmerare, vägmästare, kontrollant, verkmästare, förman, laboratorieassistent, laborant, konditor 40 45. Mekaniker, elektriker, rörmokare, snickare, grävmaskinist, arbetare, bagerska, sömmerska, maskinist 46. Något inom el HANDEL, EKONOMI, FÖRSÄLJNING, JURIDIK 51. Direktör för världsföretag, advokat i USA, utbildad i Oxford 7 52. Chef, direktör, industriledare, bankdirektör, företagsekonom, utredningsassistent (socionom), jurist, advokat, revisor, affärsman, -kvinna 30 53. Egen företagare, mindre företagare, kioskägare, sporthandlare, köpman, försäljningschef, personalman, ekonom, mäklare, kamrer 170 54. Affärsföreståndare, affärsbiträde, kassörska, försäljare, sekreterare, kontorist, banktjänsteman, posttjänsteman, försäkringstjänsteman, telefonist, telegrafist 7 55. Lagerarbete, brevbärare, kioskbiträde MÄNNISKOR, BARN, VÅRD, SERVICE, UTBILDNING 41 62. Läkare, tandläkare, psykolog, socionom, kurator, sjukgymnast, farmacept, u-hjälpschef, rektor, adjunkt, konsulent 105 63. Lärare (alla, även yrkes-, ämnes-), förskollärare, fritidsledare, fritidspedagog, sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, receptarie 39 64. Barnsköterska, undersköterska, mottagningssköterska, terapiassistent, tandsköterska, tandtekniker, RK-arbetare, pastor, frisör, hårfrisörska, ekonomiföreståndare, tolk 118 65. Sjukvårdare, sjukvårdsbiträde, hemsamarit, dagmamma, skolvärd, praktikant, kock, servitör, ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde 146 66. Studerande, hemmafru, något inom sjukvården, något med barn DJUR, NATUR 71. Elefantskötare på cirkus, självhushållare 1 72. Jägmästare, kennelägare, veterinär, zoolog, hästuppfödare, konsulent 73. Ridlärare, jakt- och viltvårdare, skogsmästare 4 74. Lantbrukare, jordbrukare, skogsvaktare, trädgårdsmästare, fiskodlare 2 75. Djurskötare, hundtrimmare, skogsarbetare, fiskare 1 76. Övrigt KULTUR, ÖVRIGT 81. Musiker, träskulptör, statsminister, städerska på lyxhotell 1 82. Arkeolog 1 83. Musikledare, skrothandlare 1 84. Konservator, provsmakare 27 85. Sotare, städerska, gatsopare, sophämtare, vaktmästare 1 86. Beredskapsarbete 176 99. Uppgift saknas
VAR 364 UTBILDNING F:66 Loc 386 width 1 MD=9 F.:66. Vad har ni för skolutbildning? F.:67. Har Ni någon yrkesutbildning? 196 1. Folkskola 128 2. Folkskola och yrkesutbildning 106 3. Grund-, real-, folkhög-, fackskola 231 4. Grund-, real-, folkhög-, fackskola samt yrkesutbildning 77 5. Gymnasieskola/studentexamen 92 6. Universitets- eller högskolestudier 1 7. Annat 172 9. Uppgift saknas
VAR 365 MAKES FÖDELSEÅR F:68 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 F.:68. Vilket är Er makes/makas födelseår? 3 1. -1909 22 2. 1910-1919 159 3. 1920-1929 395 4. 1930-1939 150 5. 1940-1949 1 6. 1950- 107 0. Frågan ej tillämplig 166 9. Uppgift saknas
VAR 366 MAKES YRKE F:69 Loc 388 width 2 MD= 0 or GE 99 F.:69. Vad har Er make/maka för yrke eller sysselsättning för närvarande? FYSIK, SPORT, VÅLD, ÄVENTYR 11. Brandman i New York, astronaut, pilot, konstflygare, proffs, detektiv, racerförare, idrottsman, tävlingsryttare, stuntman 10 12. Officer, flygkapten, gymnastikdirektör 1 13. Rymdfartsingenjör, gymnastikledare, kriminalare, kriminalassistent 5 14. Brandman, dykare 3 15. Polis, Säpoarbetare 16. Militär GLAMOUR, MEDIA 21. Kung, grevinna, popstjärna, skådespelare, sångartist, fotomodell, frilansare, författare, konstnär, kommentator, miljonär 3 22. Reklamchef, redaktör 3 23. Mannekäng, filmfotograf, journalist, designer, modetecknare 1 24. Kosmetolog, fotograf, faktor 6 25. Typograf, litograf, pertoratris RESOR, TRANSPORT 31. Hotellägare i Spanien, kringresande i hela världen 1 32. Hotellägare, resebyråchef, åkeriägare 1 33. Sjökapten 1 34. Flygvärdinna, reseledare, bilskoleägare, lokförare 11 35. Chaufför (buss-, taxi-, lastbil-, långtradar-), ambulansförare, sjöman TEKNIK, NATURVETENSKAP, PRODUKTION, FORSKNING 41. Uppfinnare 12 42. Kemist, civilingenjör, naturvetare, forskare, matematiker, arkitekt 75 43. Ingenjör, systemchef ADB, byggmästare, guld- och silversmed (egen verkstad) 49 44. Tekniker, hantverkare, programmerare, vägmästare, kontrollant, verkmästare, förman, laboratorieassistent, laborant, konditor 88 45. Mekaniker, elektriker, rörmokare, snickare, grävmaskinist, arbetare, bagerska, sömmerska, maskinist 46. Något inom el HANDEL, EKONOMI, FÖRSÄLJNING, JURIDIK 51. Direktör för världsföretag, advokat i USA, utbildad i Oxford 18 52. Chef, direktör, industriledare, bankdirektör, företagsekonom, utredningsassistent (socionom), jurist, advokat, revisor, affärsman, -kvinna 60 53. Egen företagare, mindre företagare, kioskägare, sporthandlare, köpman, försäljningschef, personalman, ekonom, mäklare, kamrer 93 54. Affärsföreståndare, affärsbiträde, kassörska, försäljare, sekreterare, kontorist, banktjänsteman, posttjänsteman, försäkringstjänsteman, telefonist, telegrafist 7 55. Lagerarbete, brevbärare, kioskbiträde MÄNNISKOR, BARN, VÅRD, SERVICE, UTBILDNING 50 62. Läkare, tandläkare, psykolog, socionom, kurator, sjukgymnast, farmacept, u-hjälpschef, rektor, adjunkt, konsulent 45 63. Lärare (alla, även yrkes-, ämnes-), förskollärare, fritidsledare, fritidspedagog, sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, receptarie 17 64. Barnsköterska, undersköterska, mottagningssköterska, terapiassistent, tandsköterska, tandtekniker, RK-arbetare, pastor, frisör, hårfrisörska, ekonomiföreståndare, tolk 47 65. Sjukvårdare, sjukvårdsbiträde, hemsamarit, dagmamma, skolvärd, praktikant, kock, servitör, ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde 42 66. Studerande, hemmafru, något inom sjukvården, något med barn DJUR, NATUR 71. Elefantskötare på cirkus, självhushållare 15 72. Jägmästare, kennelägare, veterinär, zoolog, hästuppfödare, konsulent 4 73. Ridlärare, jakt- och viltvårdare, skogsmästare 3 74. Lantbrukare, jordbrukare, skogsvaktare, trädgårdsmästare, fiskodlare 4 75. Djurskötare, hundtrimmare, skogsarbetare, fiskare 76. Övrigt 2 81. Musiker, träskulptör, statsminister, städerska på lyxhotell 82. Arkeolog 3 83. Musikledare, skrothandlare 3 84. Konservator, provsmakare 28 85. Sotare, städerska, gatsopare, sophämtare, vaktmästare 1 86. Beredskapsarbete 107 00. Frågan ej tillämplig 184 99. Uppgift saknas
VAR 367 MAKES UTBILDNING F:70 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 9 F.:70. Vad har Er make/maka för skolutbildning? F.:71. Har Er make/maka någon yrkesutbildning? 175 1. Folkskola 136 2. Folkskola och yrkesutbildning 70 3. Grund-, real-, folkhög-, fackskola 144 4. Grund-, real-, folkhög-, fackskola samt yrkesutbildning 77 5. Gymnasieskola/studentexamen 118 6. Universitets- eller högskolestudier 2 7. Annat 108 0. Frågan ej tillämplig 173 9. Uppgift saknas
VAR 368 FÖRÄLDRARS KOMMENTARER Loc 391 width 2 MD=99 Om Ni har några synpunkter på de enskilda frågorna eller på formuläret i sin helhet, kan ni skriva det här: 20 01. Dåliga def., alltför kategoriska, generella, ofullständiga, skeva, onyanserade, irrelevanta, täcker ej upphela området. Upprepningar, tjatiga. Onödiga, krystade, larviga, dumt, konstiga, dåliga, löjliga, skräp, meningslösa 57 02. Svåra, arbetsamma, för många, för få svarsalternativ, saknar något alternativ, TV-konsumtion varierar med dag och årstid, svårt att svara exakt, flera svarsalternativ kan vara riktiga, svårt att få med nyanser, svårt att ge ett tydligt svar, svaren blir lätt ytliga, varit lättare om frågorna formulerats annorlunda 3 03. Intrång i privatlivet, misstänksamma mot data, namnuppgiften, anonymiteten, kodnummer istället för namn 6 04. Vinklade (våra åsikter speglades i frågorna), kommunistinspirerade. TV:n ej ett problem, istället ett komplement. Det står klart hur man skall svara för att uppfattas som "god förälder". TV-vanor tagits upp för mycket, finns annat som är viktigt. Man kan se nyheter utan att vara TV-biten. Nyhetsintresse. Blir skevt. 4 05. Ifrågasätter nyttan med undersökningen, kunde använt pengarna på bättre sätt 06. Både positivt och negativt; t ex både bra och dåliga, svårt men trevligt 5 07. Bra, trevliga frågor, klart formulerade, intressanta, relevanta 3 08. Lärde om sig själv, fick tänka efter, reflektera, gav upphov till diskussion 2 09. Roligt att få vara med, delta, göra nytta 38 10. Övrigt (vill veta resultat, ta del av materialet), kommenterat sina svar, kommer med förslag 865 99. Uppgift saknas