ISSP 1997
          ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET
                SSD 0722

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 1997 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1997
  om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet och ingår som
  en del i International Social Survey Program (ISSP)
  undersökning 'Work Orientation II'. Huvudansvarig forskare för
  undersökningen var Stefan Svallfors, sociologiska
  institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av Statistiska
  centralbyrån. Bruttourvalet var på 1999 personer i åldern
  18-75 år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner
  och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 982
  personer. Fältarbetet genomfördes av SCB under perioden
  februari till maj 1997 i form av en enkätundersökning med två
  påminnelser samt uppföljande telefonintervjuer med ett
  stickprovsurval av kvarvarande bortfall.

  Bruttourval              1 999
  Oanträffbara (okänd adress        17
  emigrerat erc)

  Nettourval              1 982   100.0%

  Svarsfrekvens (viktad)        1 355   68.4%
  - av vilka postenkäter        1 084   54.7%
  - av vilka telefonintervju       271   13.7%

  Svarsfrekvens (oviktad)        1 276   64.4%
  - av vilka postenkäter        1 084   54.7%
  - av vilka telefonintervju       192    9.7%

  Icke svarande              706   35.6%
  - vägrande               194    9.8%
  - ingen kontakt             512   25.8%

  OBS! FÖR ATT BEHÅLLA URVALETS REPRESENTATIVITET BÖR ALLA
  ANALYSER GÖRAS MED VIKTAT URVAL. VARIABEL 5 ÄR VIKTVARIABEL.

  
               PUBLIKATIONER

  Edlund, J. & Svallfors, S. (1997): ISSP 1997 - Work
  Orientation II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå:
  Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 34  (2)FÖRVÄRVSARBET   11   (3)LOC 47 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 11 Förvärvsarbetar Du för närvarande?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      824 1.  Ja
      440 5.  Nej

      12 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0722 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Vikt 6 Tid ägnad åt förvärvsarbete 7 Tid ägnad åt hushållsarbete 8 Tid ägnad åt familjen 9 Tid ägnad åt vänner 10 Tid ägnad åt fritidsaktiviteter 11 Arbete bara ett sätt att tjäna pengar 12 Uppskatta ett arbete även om pengarna inte behövdes 13 Arbete är människans viktigaste aktivitet 14 Ansvar för hushållsarbetet 15 Viktigt i ett arbete: Anställningstrygghet 16 Viktigt i ett arbete: Hög inkomst 17 Viktigt i ett arbete: Goda karriärmöjligheter 18 Viktigt i ett arbete: Intressanta arbetsuppgifter 19 Viktigt i ett arbete: Självständigt arbete 20 Viktigt i ett arbete: Hjälpa andra människor 21 Viktigt i ett arbete: Nyttigt för samhället 22 Viktigt i ett arbete: Styra sina arbetstider 23 Viktigt för lön: Arbetets utförande 24 Viktigt för lön: Familjeförsörjningsansvar 25 Viktigt för lön: Utbildning och formell kvalifikation 26 Viktigt för lön: Anställningstid 27 Ny tekniks innebörd för antalet arbetstillfällen 28 Ny tekniks innebörd för arbetets innehåll 29 Välja att vara anställd eller egen företagare 30 Välja att arbeta i ett litet eller i ett stort företag 31 Välja att arbeta i privat eller offentlig sektor 32 Önskad arbetstid 33 Möjligheten att hitta ett acceptabelt arbete 34 Förvärvsarbetar 35 Känsla inför arbetet 36 Arbetstid och inkomst 37 Stämmer med UP:s arbete: Trygg anställning 38 Stämmer med UP:s arbete: Hög inkomst 39 Stämmer med UP:s arbete: Goda karriärmöjligheter 40 Stämmer med UP:s arbete: Intressant 41 Stämmer med UP:s arbete: Självständigt 42 Stämmer med UP:s arbete: Möjlighet att hjälpa andra 43 Stämmer med UP:s arbete: Nyttigt för samhället 44 Arbetsvillkor: Utmattad efter arbetet 45 Arbetsvillkor: Fysiskt ansträngande arbete 46 Arbetsvillkor: Stressigt arbete 47 Arbetsvillkor: Farliga arbetsförhållanden 48 Möjlighet att påverka arbetstider 49 Typ av arbetsplats 50 Anställningsförhållande 51 Användning av arbetslivserfarenhet och yrkeskunskap 52 Utbildningens betydelse för utveckling av kunskap och färdighet använt i arbetet 53 Arbetslivserfarenhets betydelse för utveckling av kunskap och färdighet använt i arbetet 54 Relationerna mellan ledning och anställda 55 Relationerna mellan arbetskamraterna 56 Nöjd med arbetet 57 Villig arbeta hårdare för att företaget skall bli framgångsrikt 58 Stolt över att arbeta för företaget 59 Önskar byta nuvarande arbete mot annan typ av arbete 60 Skulle tacka nej till annat arbete med högre lön 61 Stolt över sitt arbete 62 Frånvaro från arbetet senaste halvåret 63 Sannolikhet försöka få arbete hos annan arbetsgivare närmaste året 64 Oro för att förlora arbetet 65 Förvärvsarbete som varat minst ett år 66 Året man slutade det senaste förvärvsarbetet 67 Anledning att sluta arbeta 68 Önskar förvärvsarbete nu eller i framtiden 69 Sannolikhet att få arbete 70 Söker arbete för närvarande 71 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till offentlig arbetsförmedling 72 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till privat arbetsförmedling 73 Aktivitet för att få arbete: Besvarat platsannonser 74 Aktivitet för att få arbete: Annonserat i tidningar 75 Aktivitet för att få arbete: Kontakt med arbetsgivare 76 Aktivitet för att få arbete: Frågat andra om hjälp 77 Huvudsaklig försörjningskälla 78 Ett år fritt från arbete utan lönekompensation 79 Ett år fritt från arbete med lönekompensation på 7000 per månad 80 Ett år fritt från arbete med 75% lönekompensation 81 Ett år fritt från arbete med full lönekompensation 82 Användning av friår 83 Minskad arbetstid för att minska arbetslösheten 84 Fackförening behövs för förhandling med arbetsgivare 85 Bäst att själv sköta förhandlingar med arbetsgivare 86 Arbetsmarknadsgrupp 87 Arbetstid 88 Yrke 89 Socio-ekonomisk indelning 90 Företagare eller anställd 91 Antal anställda 92 Arbetsledande funktion 93 Antal anställda på arbetsplatsen 94 Offentlig eller privat tjänst 95 Facklig organisation 96 Facklig aktivitet 97 Utbildning 98 Utbildningens längd 99 Månadsinkomst 100 Civilstånd 101 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 102 Partner: Yrke 103 Partner: Socio-ekonomisk indelning 104 Partner: Företagare eller anställd 105 Partner: Antal anställda 106 Hushållets inkomst 107 Hushållets storlek 108 Antal personer under 18 år i hushållet 109 Bästa parti 110 Subjektiv samhällsklass 111 Föräldrars medborgarskap 112 Tillhör kyrka eller församling 113 Kyrka eller församling 114 Kyrkobesök 115 Obetalt arbete i organisation med socialt innehåll 116 Obetalt arbete i fritidsorganisation 117 Obetalt arbete i politisk förening 118 Obetalt arbete i kulturaktiviteter 119 Obetalt arbete i annan förening 120 Obetalt arbete i barnens skola 121 Obetalt arbete i daghem eller fritidshem 122 Obetalt arbete i institutioner för vuxna eller gamla 123 Kön 124 Ålder 125 Riksområde 126 Huvudregion

VAR 1 SSD STUDY NR 0722              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0722


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 1997 - Åsikter om jobben och arbetslivet
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 VIKT Loc 16 width 3 2 decimal places Vikt - Ett stickprov drogs bland de som inte svarat på enkäten efter två påminnelser. Ungefär 70% av dessa blev utvalda för telefonintervju i enlighet med SCB:s praxis. Alla respondenter i stickprovet har i enlighet med detta tilldelats vikten 1,41. För att bevara representativiteten i stickprovet bör alla beräkningar göras med viktning. Valid-n=1276 Min=1 Max=1.41 Mean=1.1 St.Dev=0.1
VAR 6 TID ÄGNAD FÖRVÄRVSARB 1 Loc 19 width 1 MD=9 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu? 1a Förvärvsarbete 55 1. Mycket mer tid 115 2. Något mer tid 386 3. Samma tid som nu 436 4. Lite mindre tid 144 5. Mycket mindre tid 78 8. Vet inte 62 9. Uppgift saknas
VAR 7 TID ÄGNAD HUSHÅLLSARB 1 Loc 20 width 1 MD=9 1b <Tid ägnad åt> Hushållsarbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket mer tid 215 2. Något mer tid 641 3. Samma tid som nu 221 4. Lite mindre tid 110 5. Mycket mindre tid 22 8. Vet inte 49 9. Uppgift saknas
VAR 8 TID ÄGNAD FAMILJEN 1 Loc 21 width 1 MD=9 1c <Tid ägnad åt> Familjen <Se F.1 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket mer tid 473 2. Något mer tid 370 3. Samma tid som nu 16 4. Lite mindre tid 5 5. Mycket mindre tid 28 8. Vet inte 49 9. Uppgift saknas
VAR 9 TID ÄGNAD VÄNNER 1 Loc 22 width 1 MD=9 1d <Tid ägnad åt> Dina vänner <Se F.1 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket mer tid 553 2. Något mer tid 401 3. Samma tid som nu 12 4. Lite mindre tid 5 5. Mycket mindre tid 24 8. Vet inte 46 9. Uppgift saknas
VAR 10 TID ÄGNAD FRITIDSAKT 1 Loc 23 width 1 MD=9 1e <Tid ägnad åt> Fritidsaktiviteter <Se F.1 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket mer tid 590 2. Något mer tid 286 3. Samma tid som nu 13 4. Lite mindre tid 7 5. Mycket mindre tid 24 8. Vet inte 36 9. Uppgift saknas
VAR 11 ARB SÄTT TJÄNA PENGAR 2 Loc 24 width 1 MD=9 2 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket Du instämmer i eller tar avstånd från påståendet, när du tänker på arbete i allmänhet. 2a Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer 60 1. Instämmer starkt 159 2. Instämmer 271 3. Varken instämmer eller tar avstånd 483 4. Tar avstånd 251 5. Tar starkt avstånd 17 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 12 ARB EJ BEHOV PENGAR 2 Loc 25 width 1 MD=9 2b Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna <Se F.2 för fullständig frågetext> 167 1. Instämmer starkt 716 2. Instämmer 153 3. Varken instämmer eller tar avstånd 90 4. Tar avstånd 47 5. Tar starkt avstånd 64 8. Vet inte 39 9. Uppgift saknas
VAR 13 ARB VIKT AKTIVITET 2 Loc 26 width 1 MD=9 2c Att arbeta är människans viktigaste aktivitet <Se F.2 för fullständig frågetext> 153 1. Instämmer starkt 390 2. Instämmer 335 3. Varken instämmer eller tar avstånd 222 4. Tar avstånd 110 5. Tar starkt avstånd 31 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 14 ANSVAR HUSHÅLLSARBETE 3 Loc 27 width 1 MD=9 3 Är Du den som utför hushållsarbetet - t ex städning, matlagning, tvätt m m - i Ditt hushåll? 564 1. Ja, jag har det huvudsakliga ansvaret 422 3. Ja, jag delar ansvaret lika med någon annan 282 5. Nej, någon annan har det huvudsakliga ansvaret 8 9. Uppgift saknas
VAR 15 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 4 Loc 28 width 1 MD=9 4 Ange hur viktigt Du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. 4a Hur viktigt är anställningstrygghet? 693 1. Mycket viktigt 447 2. Viktigt 54 3. Varken viktigt eller oviktigt 31 4. Inte särskilt viktigt 13 5. Inte alls viktigt 5 8. Vet inte 33 9. Uppgift saknas
VAR 16 VIKTIGT HÖG INKOMST 4 Loc 29 width 1 MD=9 4b Hur viktigt är hög inkomst? <Se F.4 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket viktigt 694 2. Viktigt 292 3. Varken viktigt eller oviktigt 76 4. Inte särskilt viktigt 7 5. Inte alls viktigt 9 8. Vet inte 40 9. Uppgift saknas
VAR 17 VIKTIGT KARRIÄRMÖJLIGH 4 Loc 30 width 1 MD=9 4c Hur viktigt är goda karriärmöjligheter? <Se F.4 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket viktigt 487 2. Viktigt 388 3. Varken viktigt eller oviktigt 171 4. Inte särskilt viktigt 35 5. Inte alls viktigt 24 8. Vet inte 43 9. Uppgift saknas
VAR 18 VIKTIGT INTR ARBUPPG 4 Loc 31 width 1 MD=9 4d Hur viktigt är intressanta arbetsuppgifter? <Se F.4 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket viktigt 564 2. Viktigt 30 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 4 8. Vet inte 39 9. Uppgift saknas
VAR 19 VIKTIGT SJÄLVST ARBETE 4 Loc 32 width 1 MD=9 4e Hur viktigt är ett arbete där man får arbeta självständigt? <Se F.4 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket viktigt 645 2. Viktigt 145 3. Varken viktigt eller oviktigt 55 4. Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 8 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 20 VIKTIGT HJÄLPA ANDRA 4 Loc 33 width 1 MD=9 4f Hur viktigt är ett arbete där man kan hjälpa andra människor? <Se F.4 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket viktigt 621 2. Viktigt 269 3. Varken viktigt eller oviktigt 82 4. Inte särskilt viktigt 15 5. Inte alls viktigt 8 8. Vet inte 41 9. Uppgift saknas
VAR 21 VIKTIGT NYTTIGT ARBETE 4 Loc 34 width 1 MD=9 4 Hur viktigt är ett arbete som är nyttigt för samhället? <Se F.4 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket viktigt 601 2. Viktigt 325 3. Varken viktigt eller oviktigt 81 4. Inte särskilt viktigt 29 5. Inte alls viktigt 20 8. Vet inte 36 9. Uppgift saknas
VAR 22 VIKTIGT STYRA ARBTID 4 Loc 35 width 1 MD=9 4h Hur viktigt är ett arbete där man kan styra sina arbetstider? <Se F.4 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket viktigt 561 2. Viktigt 301 3. Varken viktigt eller oviktigt 122 4. Inte särskilt viktigt 20 5. Inte alls viktigt 16 8. Vet inte 36 9. Uppgift saknas
VAR 23 LÖN - UTFÖRT ARBETE 5 Loc 36 width 1 MD=9 5 När det gäller att bestämma hur mycket betalt två personer ska få som utför liknande arbetsuppgifter, hur viktigt tycker Du vart och ett av följande borde vara? 5a Hur väl personen utför sitt arbete? 445 1. Helt avgörande 636 2. Mycket viktigt 129 3. Ganska viktigt 21 4. Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 12 8. Vet inte 31 9. Uppgift saknas
VAR 24 LÖN - FÖRSÖRJNINGSANSV 5 Loc 37 width 1 MD=9 5b <Bestämmer lön> Personens familjeförsörjningsansvar? <Se F.5 för fullständig frågetext> 37 1. Helt avgörande 199 2. Mycket viktigt 261 3. Ganska viktigt 371 4. Inte särskilt viktigt 333 5. Inte alls viktigt 39 8. Vet inte 36 9. Uppgift saknas
VAR 25 LÖN - KVALIFIKATIONER 5 Loc 38 width 1 MD=9 5c <Bestämmer lön> Personens utbildning och formella kvalifikationer? <Se F.5 för fullständig frågetext> 98 1. Helt avgörande 434 2. Mycket viktigt 429 3. Ganska viktigt 207 4. Inte särskilt viktigt 56 5. Inte alls viktigt 17 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 26 LÖN - ANSTÄLLNINGSTID 5 Loc 39 width 1 MD=9 5d <Bestämmer lön> Personens anställningstid i företaget/organisationen? <Se F.5 för fullständig frågetext> 57 1. Helt avgörande 282 2. Mycket viktigt 461 3. Ganska viktigt 318 4. Inte särskilt viktigt 94 5. Inte alls viktigt 30 8. Vet inte 34 9. Uppgift saknas
VAR 27 NY TEKNIK-ARBTILLFÄLLE 6 Loc 40 width 1 MD=9 6 Nya typer av teknik införs mer och mer i Sverige: datorer, industrirobotar osv. Tror Du att denna nya teknik under de närmaste åren kommer att ... 25 1. Kraftigt öka antalet arbetstillfällen 75 2. Något öka antalet arbetstillfällen 170 3. Varken öka eller minska antalet arbetstillfällen 471 4. Något minska antalet arbetstillfällen 449 5. Kraftigt minska antalet arbetstillfällen 63 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 28 NY TEKNIK-ARB INNEHÅLL 7 Loc 41 width 1 MD=9 7 Tror Du att införandet av ny teknik i Sverige under de närmaste åren kommer att göra arbetena .... 123 1. Mycket intressantare 448 2. Något intressantare 348 3. Varken mer eller mindre intressanta 130 4. Något mindre intressanta 57 5. Mycket mindre intressanta 144 8. Vet inte 26 9. Uppgift saknas
VAR 29 VAL ANSTÄLLD/FÖRETAG 8 Loc 42 width 1 MD=9 8 Oavsett om Du är yrkesaktiv eller inte, föreställ Dig att Du kunde välja mellan olika sorters arbeten. Vilket av följande skulle Du personligen välja? 8a Jag skulle välja att vara ... 694 1. Anställd 436 2. Egen företagare 123 8. Vet inte 23 9. Uppgift saknas
VAR 30 VAL LITET/STORT FÖRET 8 Loc 43 width 1 MD=9 8b Jag skulle välja att arbeta ... <Se F.8 för fullständig frågetext> 806 1. I ett litet företag 294 2. I ett stort företag 163 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 31 VAL PRIV/OFF SEKTOR 8 Loc 44 width 1 MD=9 8c Jag skulle välja att arbeta ... <Se F.8 för fullständig frågetext> 794 1. I ett privat företag 248 2. Inom den offentliga sektorn 220 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 32 ÖNSKAD ARBETSTID 9 Loc 45 width 1 MD=9 9 Antag att Du kunde bestämma över Din arbetssituation för närvarande. Vilket av följande skulle Du föredra? 672 1. Arbeta heltid 512 2. Arbeta deltid mer än 10 timmar per vecka 40 3. Arbeta mindre än 10 timmar per vecka 42 4. Inte ha något arbete alls 10 9. Uppgift saknas
VAR 33 MÖJLIGHET FÅ ARBETE 10 Loc 46 width 1 MD=9 10 Om Du sökte aktivt, hur lätt eller svårt tror Du det skulle vara för Dig att hitta ett acceptabelt arbete? 53 1. Mycket lätt 244 2. Ganska lätt 202 3. Varken lätt eller svårt 376 4. Ganska svårt 336 5. Mycket svårt 55 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 34 FÖRVÄRVSARBETE 11 Loc 47 width 1 MD=9 11 Förvärvsarbetar Du för närvarande? 824 1. Ja 440 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 35 KÄNSLA INFÖR ARBETET 12 Loc 48 width 1 MD=0 Fråga 12-26 gäller Ditt huvudsakliga arbete 12 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med hur Du känner inför Ditt arbete? 52 1. I mitt arbete arbetar jag inte mer än vad som krävs 220 2. I mitt arbete arbetar jag hårt men inte så hårt att det inkräktar på mitt övriga liv 546 3. I mitt arbete försöker jag alltid göra så bra ifrån mig som möjligt även om det ibland inkräktar på mitt övriga liv 10 8. Vet inte 448 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 36 ARBETSTID OCH INKOMST 13 Loc 49 width 1 MD=0 13 (FÖRVÄRVSARBETAR) Tänk på Din arbetstid, inklusive normal övertid, och hur mycket Du tjänar. Om Du vore tvungen att välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle Du då föredra? 134 1. Längre arbetstid och högre inkomst 515 2. Samma arbetstid och inkomst som nu 128 3. Kortare arbetstid och lägre inkomst 48 8. Vet inte 451 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 37 TRYGG ANSTÄLLNING 14 Loc 50 width 1 MD=0 14 (FÖRVÄRVSARBETAR) Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. 14a Jag har en trygg anställning 135 1. Instämmer starkt 321 2. Instämmer 191 3. Varken instämmer eller tar avstånd 88 4. Tar avstånd 64 5. Tar starkt avstånd 23 8. Vet inte 454 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 38 HÖG INKOMST 14 Loc 51 width 1 MD=0 14b Min inkomst är hög <Se F.14 för fullständig frågetext> 16 1. Instämmer starkt 122 2. Instämmer 279 3. Varken instämmer eller tar avstånd 247 4. Tar avstånd 147 5. Tar starkt avstånd 10 8. Vet inte 455 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 39 KARRIÄRMÖJLIGHETER 14 Loc 52 width 1 MD=0 14c Mina karriärmöjligheter är goda <Se F.14 för fullständig frågetext> 22 1. Instämmer starkt 141 2. Instämmer 290 3. Varken instämmer eller tar avstånd 233 4. Tar avstånd 109 5. Tar starkt avstånd 24 8. Vet inte 457 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 40 INTRESSANT ARBETE 14 Loc 53 width 1 MD=0 14d Mitt arbete är intressant <Se F.14 för fullständig frågetext> 165 1. Instämmer starkt 453 2. Instämmer 142 3. Varken instämmer eller tar avstånd 34 4. Tar avstånd 25 5. Tar starkt avstånd 4 8. Vet inte 453 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 41 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 14 Loc 54 width 1 MD=0 14e Jag har möjlighet att arbeta självständigt <Se F.14 för fullständig frågetext> 214 1. Instämmer starkt 472 2. Instämmer 88 3. Varken instämmer eller tar avstånd 32 4. Tar avstånd 16 5. Tar starkt avstånd 3 8. Vet inte 451 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 42 MÖJLIGT HJÄLPA ANDRA 14 Loc 55 width 1 MD=0 14f I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor <Se F.14 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer starkt 356 2. Instämmer 172 3. Varken instämmer eller tar avstånd 67 4. Tar avstånd 44 5. Tar starkt avstånd 9 8. Vet inte 457 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 43 SAMHÄLLSNYTTIGT ARB 14 Loc 56 width 1 MD=0 14g Mitt arbete är nyttig för samhället <Se F.14 för fullständig frågetext> 190 1. Instämmer starkt 342 2. Instämmer 195 3. Varken instämmer eller tar avstånd 41 4. Tar avstånd 22 5. Tar starkt avstånd 29 8. Vet inte 457 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 44 UTMATTANDE ARBETE 15 Loc 57 width 1 MD=0 15 (FÖRVÄRVSARBETAR) Nu följer några fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt arbete. 15a Hur ofta kommer Du hem utmattad från arbetet? 41 1. Alltid 268 2. Ofta 399 3. Ibland 79 4. Nästan aldrig 35 5. Aldrig 4 8. Vet inte 450 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 45 ANSTRÄNGANDE ARBETE 15 Loc 58 width 1 MD=0 15b Hur ofta måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete? <Se F.15 för fullständig frågetext> 77 1. Alltid 135 2. Ofta 212 3. Ibland 209 4. Nästan aldrig 186 5. Aldrig 5 8. Vet inte 452 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 46 STRESSIGT ARBETE 15 Loc 59 width 1 MD=0 15c Hur ofta upplever Du Ditt arbete som stressigt? <Se F.15 för fullständig frågetext> 84 1. Alltid 283 2. Ofta 369 3. Ibland 74 4. Nästan aldrig 13 5. Aldrig 2 8. Vet inte 451 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 47 FARLIGT ARBETE 15 Loc 60 width 1 MD=0 15d Hur ofta arbetar Du under farliga arbetsförhållanden? <Se F.15 för fullständig frågetext> 20 1. Alltid 59 2. Ofta 205 3. Ibland 241 4. Nästan aldrig 286 5. Aldrig 14 8. Vet inte 451 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 48 BESTÄMMER ARBETSTIDER 16 Loc 61 width 1 MD=0 16 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menar vi vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden) 266 1. Tiderna jag börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra på dem på egen hand 456 2. Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar 104 3. Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar 450 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 49 TYP AV ARBETSPLATS 17 Loc 62 width 1 MD=0 17 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst den plats där Du arbetar? 642 1. Vanligtvis arbetar jag på ett ställe utanför hemmet (på ett kontor, en fabrik etc) 21 2. Vanligtvis arbetar jag hemma 19 3. Vanligtvis arbetar jag hemma en del av veckan och på ett ställe utanför hemmet en del av veckan 146 4. Vanligtvis arbetar jag på flera olika ställen 448 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 50 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLL 18 Loc 63 width 1 MD=0 18 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt nuvarande arbete? 121 1. Det är ett arbete utan anställningskontrakt 43 2. Det är en tidsbegränsad anställning på mindre än tolv månader 28 3. Det är en tidsbegränsad anställning på minst ett år 582 4. Det är en tillsvidare-anställning 45 8. Vet inte 457 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 51 ANVÄNDN YRKESKUNSKAP 19 Loc 64 width 1 MD=0 19 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur mycket av Dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan Du använda i Ditt nuvarande arbete 30 1. Nästan inget 70 2. Lite grann 277 3. En hel del 443 4. Nästan allt 11 8. Vet inte 445 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 52 UTBILDNINGS BETYDELSE 20 Loc 65 width 1 MD=0 20 (FÖRVÄRVSARBETAR) Tänk på de kunskaper och färdigheter Du faktiskt använder i Ditt arbete: Hur viktigt skulle Du säga att vart och ett av följande varit för att utveckla dessa kunskaper och färdigheter? 20a Grundskola, gymnasium eller universitet 170 1. Mycket viktigt 320 2. Viktigt 136 3. Varken viktigt eller oviktigt 116 4. Inte särskilt viktigt 55 5. Inte alls viktigt 6 8. Vet inte 473 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 53 ERFARENHETS BETYDELSE 20 Loc 66 width 1 MD=0 20b Kunskaper och erfarenheter jag fått i mitt nuvarande eller tidigare arbete <Se F.20 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket viktigt 315 2. Viktigt 32 3. Varken viktigt eller oviktigt 17 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 11 8. Vet inte 457 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 54 REL LEDNING-ANSTÄLLDA 21 Loc 67 width 1 MD=0 21a (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan ledning och anställda 203 1. Mycket goda 321 2. Ganska goda 159 3. Varken goda eller dåliga 85 4. Ganska dåliga 31 5. Mycket dåliga 18 8. Vet inte 459 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 55 REL ARBETSKAMRATER 21 Loc 68 width 1 MD=0 21b (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan arbetskamraterna/kollegorna 367 1. Mycket goda 340 2. Ganska goda 71 3. Varken goda eller dåliga 25 4. Ganska dåliga 5 5. Mycket dåliga 12 8. Vet inte 456 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 56 NÖJD MED ARBETE 22 Loc 69 width 1 MD=0 22 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur nöjd är Du med Ditt arbete? 82 1. Helt nöjd 251 2. Mycket nöjd 348 3. Ganska nöjd 97 4. Varken nöjd eller missnöjd 35 5. Ganska missnöjd 11 6. Mycket missnöjd 2 7. Helt missnöjd 5 8. Vet inte 445 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 57 FÖRETAGETS FRAMGÅNG 23 Loc 70 width 1 MD=0 23 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar avstånd från följande påståenden? 23a Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt 85 1. Instämmer starkt 320 2. Instämmer 257 3. Varken instämmer eller tar avstånd 96 4. Tar avstånd 37 5. Tar starkt avstånd 21 8. Vet inte 460 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 58 STOLT ÖVER FÖRETAGET 23 Loc 71 width 1 MD=0 23b Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation <Se F.23 för fullständig frågetext> 112 1. Instämmer starkt 350 2. Instämmer 283 3. Varken instämmer eller tar avstånd 42 4. Tar avstånd 19 5. Tar starkt avstånd 10 8. Vet inte 460 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 59 BYTA ANNAT ARBETE 23 Loc 72 width 1 MD=0 23c Om jag hade chansen skulle jag byta mitt nuvarande arbete mot någon annan typ av arbete <Se F.23 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer starkt 178 2. Instämmer 196 3. Varken instämmer eller tar avstånd 229 4. Tar avstånd 88 5. Tar starkt avstånd 49 8. Vet inte 460 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 60 ARBETE MED HÖGRE LÖN 23 Loc 73 width 1 MD=0 23d Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation <Se F.23 för fullständig frågetext> 27 1. Instämmer starkt 100 2. Instämmer 160 3. Varken instämmer eller tar avstånd 237 4. Tar avstånd 182 5. Tar starkt avstånd 109 8. Vet inte 461 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 61 STOLT ÖVER ARBETE 23 Loc 74 width 1 MD=0 23e Jag är stolt över den typ av arbete jag har <Se F.23 för fullständig frågetext> 141 1. Instämmer starkt 395 2. Instämmer 219 3. Varken instämmer eller tar avstånd 38 4. Tar avstånd 16 5. Tar starkt avstånd 13 8. Vet inte 454 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 62 FRÅNVARO ARBETET 24 Loc 75 width 1 MD=0 24 (FÖRVÄRVSARBETAR) Ungefär hur många dagar har Du varit frånvarande från arbetet de senaste 6 månaderna? (Räkna inte med semester eller arbetslöshet) 46 1. Mer än 20 dagar 41 2. 11-20 dagar 82 3. 6-10 dagar 267 4. 1-5 dagar 378 5. Ingen dag 15 8. Vet inte 447 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 63 SÖKA NY ARBETSGIVARE 25 Loc 76 width 1 MD=0 25 (FÖRVÄRVSARBETAR) Allt sammantaget, hur troligt är det att Du kommer att försöka få arbete hos annan arbetsgivare under det närmaste året? 59 1. Mycket troligt 72 2. Troligt 206 3. Inte särskilt troligt 457 4. Inte alls troligt 34 8. Vet inte 448 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 64 ORO FÖRLORA ARBETET 26 Loc 77 width 1 MD=0 26 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete? 67 1. Jag oroar mig en hel del 109 2. Jag oroar mig i viss utsträckning 247 3. Jag oroar mig lite grann 402 4. Jag oroar mig inte alls 451 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 65 FÖRVARB MINST ETT ÅR 27 Loc 78 width 1 MD=0 Var vänlig fortsätt med fråga 35 (Du som för närvarande har förvärvsarbete). Var vänlig och besvara fråga 27-34 om Du för närvarande inte förvärvsarbetar. 27 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Har Du någonsin haft ett förvärvsarbete som varat minst ett år? 349 1. Ja 155 5. Nej 772 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 66 SLUTADE FÖRVÄRVSARB 28 Loc 79 width 2 MD= 0 28 (HAFT FÖRVÄRVSARBETE SOM VARAT MINST ETT ÅR) När slutade Du Ditt senaste förvärvsarbete? 45. 1945 . . 97. 1997 960 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 45 48 50 52 58 60 63 66 70 75 76 77 78 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 2 5 3 4 6 7 7 14 10 11 10 16 20 Kod: 92 93 94 95 96 97 0 Frek: 21 31 23 37 57 16 960
VAR 67 ANLEDN SLUTA ARBETA 29 Loc 81 width 1 MD=0 29 (HAFT FÖRVÄRVSARBETE SOM VARAT MINST ETT ÅR) Vad var den huvudsakliga anledningen till att Du slutade? 87 1. Jag gick i pension 38 2. Jag blev frivilligt förtidspensionerad 19 3. Jag blev ofrivilligt förtidspensionerad 36 4. Jag blev varaktigt arbetsoförmögen 26 5. Min arbetsplats lades ner 47 6. Jag blev uppsagd 42 7. Mitt anställningskontrakt löpte ut 22 8. Familjeskäl 5 9. Jag gifte mig 954 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 68 ÖNSKAR FÖRVÄRVSARBETE 30 Loc 82 width 1 MD=0 30 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Skulle Du nu eller i framtiden vilja ha ett förvärvsarbete? 280 1. Ja 198 5. Nej 798 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 69 SANNOLIKHET FÅ ARBETE 31 Loc 83 width 1 MD=0 31 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Hur sannolikt tror Du det är att Du skulle kunna få ett arbete? 74 1. Mycket sannolikt 114 2. Sannolikt 89 3. Osannolikt 145 4. Mycket osannolikt 57 8. Vet inte 797 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 70 SÖKER ARBETE 32 Loc 84 width 1 MD=0 32 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Söker Du för närvarande arbete? 128 1. Ja 354 5. Nej 794 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 71 ANM OFF ARBETSFÖRMEDL 33 Loc 85 width 1 MD=0 33 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Har Du under det senaste året gjort något av följande för att få ett arbete? 33a Anmält Dig till en offentlig arbetsförmedling 85 1. Ja, fler än två gånger 92 2. Ja, en eller två gånger 274 5. Nej 825 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 72 ANM PRIV ARBETSFÖRMED 33 Loc 86 width 1 MD=0 33b <Aktivitet för att få arbete> Anmält Dig till en privat arbetsförmedling <Se F.33 för fullständig frågetext> 6 1. Ja, fler än två gånger 8 2. Ja, en eller två gånger 391 5. Nej 871 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 73 BESVARA PLATSANNONSER 33 Loc 87 width 1 MD=0 33c <Aktivitet för att få arbete> Besvarat platsannonser <Se F.33 för fullständig frågetext> 63 1. Ja, fler än två gånger 47 2. Ja, en eller två gånger 314 5. Nej 852 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 74 ANNONSERAT EFTER JOBB 33 Loc 88 width 1 MD=0 33d <Aktivitet för att få arbete> Annonserat i tidningar efter arbete <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 1. Ja, fler än två gånger 8 2. Ja, en eller två gånger 394 5. Nej 864 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 75 KONT MED ARBETSGIVARE 33 Loc 89 width 1 MD=0 33e <Aktivitet för att få arbete> Tagit direkt kontakt med arbetsgivare <Se F.33 för fullständig frågetext> 63 1. Ja, fler än två gånger 102 2. Ja, en eller två gånger 267 5. Nej 844 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 76 ANDRAS HJÄLP FÅ ARB 33 Loc 90 width 1 MD=0 33f <Aktivitet för att få arbete> Frågat släktingar, vänner eller arbetskamrater om hjälp för att hitta ett arbete <Se F.33 för fullständig frågetext> 64 1. Ja, fler än två gånger 81 2. Ja, en eller två gånger 281 5. Nej 850 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 77 FÖRSÖRJNINGSKÄLLA 34 Loc 91 width 1 MD=0 34 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Vilken är Din huvudsakliga försörjningskälla? 210 1. Pension (privat eller statlig) 79 2. Arbetslöshetsersättning 10 3. Make/maka/sambo 16 4. Andra familjemedlemmar 16 5. Socialbidrag 10 6. Tillfälliga arbeten 118 7. Annat 817 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 78 FRIÅR UTAN LÖN 35 Loc 92 width 1 MD=0 Om Du inte är pensionär var vänlig fortsätt nu med fråga 35! 35 (EJ PENSIONÄR) Införandet av ett friår, dvs möjlighet att vara ledig från arbetet under en längre period, har diskuterats som ett led i att minska arbetslösheten. 35a Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du inte fick någon lönekompensation? 42 1. Ja 784 5. Nej 56 8. Vet inte 394 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 79 FRIÅR MED 7000 KR MÅN 35 Loc 93 width 1 MD=0 35b Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du fick lönekompensation motsvarande ca 7 000 kr per månad? <Se F.35 för fullständig frågetext> 277 1. Ja 507 5. Nej 105 8. Vet inte 387 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 80 FRIÅR MED 75% AV LÖN 35 Loc 94 width 1 MD=0 35c Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du fick lönekompensation motsvarande 75% av Din nuvarande inkomst? <Se F.35 för fullständig frågetext> 440 1. Ja 360 5. Nej 104 8. Vet inte 372 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 81 FRIÅR MED FULL LÖN 35 Loc 95 width 1 MD=0 35d Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du fick full lönekompensation? <Se F.35 för fullständig frågetext> 809 1. Ja 83 5. Nej 49 8. Vet inte 335 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 82 ANVÄNDNING AV FRIÅR 36 Loc 96 width 1 MD=0 36 (EJ PENSIONÄR) Om Du själv tog ett friår, vad skulle Du i första hand använda tiden till? 241 1. Utbilda mig 178 2. Tillbringa tid med barnen eller barnbarnen 102 3. Utföra vardagssysslor jag annars inte hinner med 227 4. Ägna mig år mina fritidsintressen 165 5. Åka på en längre resa 6 6. Delta mer i föreningslivet 36 7. Inget av ovanstående 69 8. Vet inte 252 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 83 MINSKA ARBETSLÖSHET 37 Loc 97 width 1 MD=9 37 Minskad arbetstid har diskuterats som ett sätt att minska arbetslösheten. Vilket av följande alternativ tycker Du verkar bäst? 473 1. Minska den normala arbetstiden lika mycket för alla 243 2. Flexibel arbetstid anpassat till företagets/arbetsplatsens behov 129 3. Minskad arbetstid för dem som vårdar barn eller gamla i familjen 216 4. Avskaffande av övertidsarbete 60 5. Ökat deltidsarbete 123 8. Vet inte 32 9. Uppgift saknas
VAR 84 FACK FÖRHANDL ARBGIV 38 Loc 98 width 1 MD=9 38 Nu följer ett par påståenden om olika inställningar till förhandlingar med arbetsgivare. Ange för vart och ett Din inställning till följande påståenden. 38a Fackföreningen behövs för de anställda för att nå resultat i förhandlingar med arbetsgivaren 291 1. Instämmer starkt 496 2. Instämmer 274 3. Varken instämmer eller tar avstånd 75 4. Tar avstånd 47 5. Tar starkt avstånd 58 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 85 SJÄLV FÖRHANDL ARBGIV 38 Loc 99 width 1 MD=9 38b Mina intressen tillgodoses bäst om jag själv sköter förhandlingar med arbetsgivaren <Se F.38 för fullständig frågetext> 110 1. Instämmer starkt 277 2. Instämmer 349 3. Varken instämmer eller tar avstånd 230 4. Tar avstånd 110 5. Tar starkt avstånd 119 8. Vet inte 81 9. Uppgift saknas
VAR 86 ARBETSMARKNADSGRUPP 39 Loc 100 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om Dig själv 39 Vilken av följande grupper tillhör Du? 624 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka i genomsnitt) 177 02. Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka i genomsnitt 12 03. Arbetar mindre än 15 timmar per vecka 5 04. Medhjälpande familjemedlem 104 05. Arbetslös 19 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 94 07. Studerande 151 08. Ålderspensionär 4 09. Hemarbetande 49 10. Förtidspensionär 4 11. Gör värnplikten 17 12. Föräldraledig 16 99. Uppgift saknas
VAR 87 VECKOARBETSTID 40 Loc 102 width 2 MD=99 40 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 61 00. 0 timmar 01. 1 timma . . 70. 70 timmar 243 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 6 8 9 10 12 15 16 17 Frek: 61 1 1 2 2 1 5 1 6 3 3 1 1 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 1 3 42 1 2 2 4 10 4 3 9 2 61 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 3 20 2 2 32 13 15 28 17 483 9 17 4 Kod: 44 45 46 47 48 50 53 55 60 65 70 99 Frek: 5 41 4 1 4 59 1 12 17 6 6 243
VAR 88 YRKE 41 Loc 104 width 4 MD=9999 41a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 3 0110. Militärer 1 0122. 9 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 4 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 4 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 3 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 5 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 1 1230. Chefer för särskilda funktioner 9 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 8 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1236. IT-chefer 1 1310. Chefer för mindre företag och enheter 5 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 3 1313. Chefer för mindre byggföretag 12 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 2111. Fysiker och astronomer 15 2131. Systemerare och programmerare 2 2139. Övriga dataspecialister 3 2141. Arkitekter och stadsplanerare 3 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 4 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 2 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 3 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 1 2148. Lantmätare 1 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 2 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 7 2221. Läkare 5 2222. Tandläkare 2 2223. Veterinärer 1 2225. Logopeder 1 2230. Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens 4 2231. Barnmorskor 7 2233. Akutsköterskor m.fl. 2 2234. Barnsjuksköterskor 3 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 7 2310. Universitets- och högskolelärare 3 2320. Gymnasielärare m.fl. 3 2321. Gymnasielärare m.fl. i allmänna ämnen 7 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 8 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 14 2330. Grundskollärare 2 2340. Speciallärare m.fl. 2 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 5 2411. Revisorer m.fl. 4 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 4 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 3 2414. Organisationsutvecklare 4 2419. Övriga företagsekonomer 3 2422. Domare 2 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2441. Nationalekonomer 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 12 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 2 2452. Skulptörer, målare m.fl. 2 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassik musik 1 2456. Formgivare 7 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 5 2480. Administratörer i intresseorganisationer 4 2491. Psykologer m.fl. 7 2492. Socialsekreterare och kuratorer 6 3111. Laboratorieingenjörer 11 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 5 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 9 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 3 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 3 3121. Datatekniker 1 3131. Fotografer 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3141. Maskinbefäl 4 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3143. Piloter m.fl. 2 3151. Byggnads- och brandinspektörer 1 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3220. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 3 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 2 3225. Tandhygienister 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3229. Övriga terapeuter 7 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 2 3232. Operationssjuksköterskor 1 3233. Geriatriksjuksköterskor 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 1 3235. Röntgensjuksköterskor 3 3239. Övriga sjuksköterskor 4 3240. Biomedicinska analytiker 21 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 1 3320. Andra lärare och instruktörer 4 3411. Värdepappersmäklare 2 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 12 3415. Företagssäljare 1 3416. Inköpare 10 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 6 3431. Administrativa assistenter 4 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 2 3441. Tulltjänstemän 6 3443. Socialförsäkringstjänstemän 8 3450. Poliser 5 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 4 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 2 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 2 4111. Dataregistrerare 10 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 13 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 1 4130. Lager- och transportassistenter 23 4131. Lagerassistenter m.fl. 3 4132. Transportassistenter 2 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 9 4150. Brevbärare m.fl. 45 4190. Övrig kontorspersonal 1 4210. Kassapersonal m.fl. 3 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 3 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupier m.fl. 3 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 4 4222. Receptionister m.fl. 5 4223. Telefonister 2 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5112. Tågmästare m.fl. 1 5120. Storhushålls- och restaurangpersonal 5 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 6 5122. Kockar och kokerskor 2 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 8 5130. Vård- och omsorgspersonal 34 5131. Barnskötare m.fl. 27 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 34 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 16 5134. Skötare och vårdare 5 5135. Tandsköterskor 7 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 5 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 2 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 1 5220. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 5 5221. Försäljare, dagligvaror 33 5222. Försäljare, fackhandel 2 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 1 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5226. Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 3 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 2 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 5 6112. Trädgårdsodlare 1 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 6 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6122. Fjäderfäuppfödare 4 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 4 6140. Skogsbrukare 1 6152. Fiskare 3 7111. Gruv- och bergarbetare 1 7112. Stenhuggare m.fl. 1 7120. Byggnads- och anläggningsarbetare 4 7122. Betongarbetare 18 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4 7124. Anläggningsarbetare 9 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 3 7132. Golvläggare 1 7133. Isoleringsmontörer 1 7134. Glasmästare 3 7135. VVS-montörer m.fl. 8 7136. Installationselektriker 10 7137. Fastighetsskötare 8 7141. Målare 2 7142. Lackerare 1 7210. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 7211. Gjutare 3 7212. Svetsare och gasskärare 5 7213. Tunnplåtslagare 1 7221. Smeder 7 7222. Verktygsmakare m.fl. 1 7223. Verktygsuppsättare 3 7224. Slipare m.fl. 12 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 1 7232. Flygmekaniker och flygreparatörer 4 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 3 7241. Elmontörer och elreparatörer 6 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7312. Musikinstrumentmakare m.fl. 4 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7411. Slaktare, styckare m.fl. 6 7412. Bagare och konditorer 1 7413. Provsmakare och kvalitetsbedömare 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 2 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 2 7433. Tillskärare 1 7435. Tapetserare 3 7442. Skomakare m.fl. 2 8111. Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 1 8121. Brunnsborrare m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8123. Värmebehandlingsoperatörer 1 8124. Tråddragare m.fl. 1 8125. Gjuterioperatörer 1 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 3 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 2 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 2 8160. Driftmaskinister m.fl. 1 8210. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 10 8211. Verktygsmaskinoperatörer 2 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 1 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 1 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 5 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8233. 3 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 5 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 2 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 3 8263. Symaskinoperatörer 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 2 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 1 8275. Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning 3 8281. Fordonsmontörer m.fl. 7 8282. Montörer, el- och teleutrustning 5 8283. Montörer, metall-, gummi- och platsprodukter 2 8311. Lokförare 2 8312. Bangårdspersonal 1 8320. Fordonsförare 4 8321. Bil- och taxiförare 4 8322. Buss- och spårvagnsförare 22 8323. Lastbils- och långtradarförare 1 8330. Maskinförare 6 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 2 8332. Anläggningsmaskinförare m. fl. 2 8333. Kranförare m.fl. 3 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 2 9121. Hembiträden m.fl. 28 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 23 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 6 9142. Vaktmästare m.fl. 3 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 2 9190. Övriga servicearbetare 3 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 140 9999. Uppgift saknas
VAR 89 SEI-INDELNING 41 Loc 108 width 2 MD=99 41b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 77 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 220 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 138 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 73 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 76 33. Lägre tjänstemän I 104 36. Lägre tjänstemän II 222 46. Tjänstemän på mellannivå 77 56. Högre tjänstemän 21 57. Ledande befattningar 48 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 78 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 14 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 128 99. Uppgift saknas
VAR 90 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 42 Loc 110 width 1 MD=9 42(1) Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 51 1. Egen företagare utan anställda 58 2. Egen företagare med anställda 1063 3. Anställd 46 4. Har aldrig förvärvsarbetat 8 5. Egen företagare+anställd 50 9. Uppgift saknas
VAR 91 ANTAL ANSTÄLLDA 42 Loc 111 width 3 MD= 0 42(2) (OM EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 001. 1 anställd . . 202. 202 anställda 1217 000. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 Frek: 13 15 6 3 4 1 1 5 2 2 1 Kod: 19 20 81 150 202 0 Frek: 1 1 1 1 2 1217
VAR 92 ARBETSLEDARE 43 Loc 114 width 1 MD=9 43 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 375 1. Ja 812 5. Nej 39 7. Har aldrig förvärvsarbetat 50 9. Uppgift saknas
VAR 93 ANSTÄLLDA ARBETSPLATS 44 Loc 115 width 2 MD=99 44 Hur många är anställda av Din arbetsgivare på Din arbetsplats? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange hur många anställda det var på Din förra arbetsplats. 287 01. 0-9 anställda 184 02. 10-19 anställda 212 03. 20-49 anställda 136 04. 50-99 anställda 87 05. 100-199 anställda 80 06. 200-499 anställda 48 07. 500-999 anställda 89 08. 1000 eller fler anställda 78 88. Vet inte 75 99. Uppgift saknas
VAR 94 PRIVAT/OFF TJÄNST 45 Loc 117 width 1 MD=9 45 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst 446 1. Arbetar i offentlig tjänst 107 2. Arbetar i statligt företag 610 3. Arbetar privat (inkl fackligt eller kooperativt) 47 4. Har aldrig förvärvsarbetat 8 5. Arbetar offentlig/privat 58 9. Uppgift saknas
VAR 95 FACKLIG ORGANISATION 46 Loc 118 width 1 MD=9 46a Är Du medlem i någon facklig organisation? 404 1. Ja, ett LO-förbund 204 2. Ja, ett TCO-förbund 104 3. Ja, ett SACO-förbund 185 4. Ja, annan facklig organisation 336 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 96 FACKLIG AKTIVITET 46 Loc 119 width 1 MD=0 46b (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION) Är Du själv aktiv i facket t ex genom att gå på medlemsmöten eller vara förtroendevald? 168 1. Ja 735 5. Nej 373 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 HÖGSTA UTBILDNING 47 Loc 120 width 2 MD=99 47a Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 293 01. Folkskola eller grundskola 154 02. 2-årig gymnasielinje/program 113 03. Yrkesskola 38 04. Folkhögskola 68 05. Realskola 174 06. 3- eller 4-årig gymnasielinje/program 52 07. Studentexamen 95 08. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 239 09. Examen från universitet eller högskola 50 99. Uppgift saknas
VAR 98 UTBILDNINGENS LÄNGD 47 Loc 122 width 2 MD=99 47b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium 01. 1 år . . 70. 70 år 12 98. Ingen utbildning 98 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 7 7 8 5 7 29 77 61 105 66 141 197 101 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 30 34 Frek: 87 92 62 40 34 13 12 5 4 1 1 1 1 Kod: 50 70 98 99 Frek: 1 1 12 98
VAR 99 MÅNADSINKOMST 48 Loc 124 width 3 MD=999 48 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 23 000. Ingen inkomst 001. 1 000 i månaden . . 910. 910 000 kronor i månaden 120 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 23 24 10 18 18 24 23 53 34 41 63 59 80 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 84 82 85 84 71 45 27 38 18 13 19 11 22 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 10 4 7 3 17 2 4 1 3 2 1 2 4 Kod: 39 40 41 43 45 47 50 55 58 65 70 90 117 Frek: 1 7 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 130 640 910 999 Frek: 1 1 1 120
VAR 100 CIVILSTÅND 49 Loc 127 width 1 MD=9 49 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 648 1. Gift 272 2. Sammanboende 62 3. Frånskild 27 4. Änka/änkling 244 5. Ensamstående 23 9. Uppgift saknas
VAR 101 PARTNER ARBMARKNGRUPP 50 Loc 128 width 2 MD= 0 50 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 473 01. Arbetar heltid, mer än 35 timmar per vecka i genomsnitt 137 02. Arbetar deltid, 15-35 timmar per vecka i genomsnitt 4 03. Arbetar mindre än 15 timmar per vecka 2 04. Medhjälpande familjemedlem 72 05. Arbetslös 13 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 40 07. Studerande 106 08. Ålderspensionär 14 09. Hemarbetande 29 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 18 12. Föräldraledig 368 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 102 PARTNER YRKE 51 Loc 130 width 4 MD= 0 51a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din maka/make/sambo? Om hon/han är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke hon/han hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 6 0110. Militärer 3 0222. 1 0232. 1 1120. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 6 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 2 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 1 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 4 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 5 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 3 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1232. Personalchefer 4 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1236. IT-chefer 1 1310. Chefer för mindre företag och enheter 2 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 2 1313. Chefer för mindre byggföretag 14 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 1 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 1 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2113. Kemister 3 2130. Dataspecialister 9 2131. Systemerare och programmerare 2 2140. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3 2141. Arkitekter och stadsplanerare 1 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 1 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 2 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 2 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 1 2210. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 1 2211. Biologer 9 2221. Läkare 2 2222. Tandläkare 2 2223. Veterinärer 1 2224. Apotekare 1 2230. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 1 2231. Barnmorskor 3 2233. Akutsköterskor m.fl. 3 2234. Barnsjuksköterskor 2 2235. Distriktssköterskor 1 2236. Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 3 2310. Universitets- och högskolelärare 1 2320. Gymnasielärare m.fl. 4 2321. Gymnasielärare m.fl. i allmänna ämnen 13 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 5 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 13 2330. Grundskollärare 1 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 1 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 2 2410. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 5 2411. Revisorer m.fl. 7 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 6 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 1 2419. Övriga företagsekonomer 1 2422. Domare 2 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 1 2443. Filosofer, historiker och statsvetare 1 2450. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 1 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 1 2456. Formgivare 3 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 3 2491. Psykologer m.fl. 1 2492. Socialsekreterare och kuratorer 11 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 4 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 4 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 2 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 1 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 3 3121. Datatekniker 3 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3143. Piloter m.fl. 1 3145. Flygtekniker 1 3150. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 1 3151. Byggnads- och brandinspektörer 2 3221. Arbetsterapeuter 1 3222. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 1 3225. Tandhygienister 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 1 3228. Receptarier 1 3229. Övriga terapeuter 3 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 1 3235. Röntgensjuksköterskor 7 3239. Övriga sjuksköterskor 3 3240. Biomedicinska analytiker 15 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 3 3410. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 3411. Värdepappersmäklare 1 3412. Försäkringsrepresentanter 1 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 11 3415. Företagssäljare 1 3416. Inköpare 2 3417. Värderare och auktionister 6 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3421. Agenter 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 1 3431. Administrativa assistenter 7 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3442. Taxeringstjänstemän 3 3443. Socialförsäkringstjänstemän 8 3450. Poliser 1 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 2 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3480. Pastorer 1 4110. Kontorssekreterare och dataregistrerare 1 4111. Dataregistrerare 10 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 9 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 11 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4132. Transportassistenter 2 4150. Brevbärare m.fl. 34 4190. Övrig kontorspersonal 1 4210. Kassapersonal m.fl. 3 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 5 4222. Receptionister m.fl. 1 4223. Telefonister 1 4232. 1 5112. Tågmästare m.fl. 2 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 11 5122. Kockar och kokerskor 3 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 3 5130. Vård- och omsorgspersonal 27 5131. Barnskötare m.fl. 16 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 29 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 13 5134. Skötare och vårdare 3 5135. Tandsköterskor 6 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 6 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl, 1 5142. Begravningsentreprenörer 2 5151. Brandmän 2 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 1 5220. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 3 5221. Försäljare, dagligvaror 33 5222. Försäljare, fackhandel 2 5224. Kioskföreståndare 3 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5226. Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 2 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 2 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 4 6112. Trädgårdsodlare 3 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 8 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 2 6122. Fjäderfäuppfödare 5 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 6140. Skogsbrukare 1 6141. 1 6152. Fiskare 1 7120. Byggnads- och anläggningsarbetare 1 7121. Murare m.fl. 3 7122. Betongarbetare 15 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4 7124. Anläggningsarbetare 4 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7131. Takmontörer 2 7133. Isoleringsmontörer 1 7134. Glasmästare 2 7135. VVS-montörer m.fl. 11 7136. Installationselektriker 3 7137. Fastighetsskötare 3 7141. Målare 2 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 1 7211. Gjutare 2 7212. Svetsare och gasskärare 4 7213. Tunnplåtslagare 5 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 2 7221. Smeder 2 7222. Verktygsmakare m.fl. 3 7224. Slipare m.fl. 4 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 2 7241. Elmontörer och elreparatörer 3 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7311. Finmekaniker 1 7323. Glasgravörer 1 7343. Privatbokbindare 1 7410. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 2 7412. Bagare och konditorer 1 7413. Provsmakare och kvalitetsbedömare 2 7421. Möbelsnickare m.fl. 2 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7434. Sömmare 3 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 2 8141. Sågverksoperatörer 2 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 3 8144. Processoperatörer, papper 1 8160. Driftmaskinister m.fl. 9 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8220. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 1 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8233. 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 6 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 2 8261. Maskinoperatörer, garnberedning 1 8262. Maskinoperatörer, vävning och stickning 3 8263. Symaskinoperatörer 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 2 8275. Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning 4 8281. Fordonsmontörer m.fl. 4 8282. Montörer, el- och teleutrustning 2 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 1 8311. Lokförare 1 8312. Bangårdspersonal 2 8321. Bil- och taxiförare 5 8322. Buss- och spårvagnsförare 13 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 1 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8333. Kranförare m.fl. 4 8334. Truckförare 16 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 10 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 1 9142. Vaktmästare m.fl. 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 444 0000. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 103 PARTNER SEI-INDELNING 51 Loc 134 width 2 MD= 0 51b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe hon/han arbetar, eller arbetade senast? 52 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 160 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 99 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 62 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 50 33. Lägre tjänstemän I 81 36. Lägre tjänstemän II 167 46. Tjänstemän på mellannivå 37 56. Högre tjänstemän 15 57. Ledande befattningar 45 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 62 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 14 89. Lantbrukare, ospecificerad areal 432 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 104 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 52 Loc 136 width 1 MD=9 52(1) (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om hon/han är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hon/han var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 54 1. Egen företagare utan anställda 46 2. Egen företagare med anställda 757 3. Anställd 23 4. Har aldrig förvärvsarbetat 7 5. Egen företagare/anställd 389 9. Uppgift saknas
VAR 105 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 52 Loc 137 width 3 MD=999 52(2) (MAKE/SAMBO FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 001. 1 person . . 700. 700 personer 1231 999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 8 12 13 15 60 Frek: 15 6 5 5 3 2 2 1 1 3 1 Kod: 700 999 Frek: 1 1231
VAR 106 HUSHÅLLSINKOMST 53 Loc 140 width 3 MD=999 53 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga månadsinkomst före skatt?? 16 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor per månad . . 562. 562 000 kronor per månad 170 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 16 6 2 5 8 10 13 26 16 23 26 21 30 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 28 41 33 26 34 22 9 66 20 29 21 25 60 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 36 25 42 23 68 14 28 15 13 28 7 15 7 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 Frek: 6 33 5 10 3 6 25 4 5 2 16 1 3 Kod: 53 54 55 57 58 60 62 65 66 67 70 72 75 Frek: 3 1 12 3 3 4 1 1 1 1 3 2 3 Kod: 80 85 90 100 194 202 302 323 402 562 999 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 170
VAR 107 HUSHÅLLETS STORLEK 54 Loc 143 width 1 MD=9 54a Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna även med Dig själv) 225 1. 1 person 480 2. 2 personer 210 3. 3 personer 212 4. 4 personer 86 5. 5 personer 24 6. 6 personer 5 7. 7 personer 4 8. 8 personer eller mer 30 9. Uppgift saknas
VAR 108 PERSONER UNDER 18 ÅR 54 Loc 144 width 1 MD=9 54b Hur många av dessa personer är under 18 år? 658 0. Ingen 176 1. 1 person 199 2. 2 personer 66 3. 3 personer 19 4. 4 personer 8 5. 5 personer 4 6. 6 personer 146 9. Uppgift saknas
VAR 109 BÄSTA PARTI 55 Loc 145 width 2 MD=99 55 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 33 01. Centerpartiet 49 02. Folkpartiet liberalerna 32 03. Kristdemokraterna 45 04. Miljöpartiet - de gröna 221 05. Moderata samlingspartiet 244 06. Socialdemokratiska arbetarpartiet 67 07. Vänsterpartiet 23 08. Annat parti 506 09. Sympatiserar inte med något parti 56 99. Uppgift saknas
VAR 110 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 56 Loc 147 width 1 MD=9 56 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 37 1. Underklassen 448 2. Arbetarklassen 515 3. Medelklassen 158 4. Övre medelklassen 9 5. Överklassen 93 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 111 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 57 Loc 148 width 1 MD=9 57 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1097 1. Ja, båda var svenska medborgare 36 2. Nej, en var utländsk medborgare 134 3. Nej, båda var utländska medborgare 9 9. Uppgift saknas
VAR 112 TILLHÖR KYRKA 58 Loc 149 width 1 MD=9 58a Tillhör Du någon kyrka eller religiös församling? 888 1. Ja 367 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 113 KYRKA/FÖRSAMLING 58 Loc 150 width 1 MD=0 58b (TILLHÖR KYRKA ELLER FÖRSAMLING) Vilken kyrka eller församling är det? 827 1. Svenska kyrkan 9 2. Katolska kyrkan 29 3. Frikyrka 15 4. Annan kristen församling 6 5. Judisk församling 2 6. Islamsk församling 5 7. Annan kyrka, religiös församling eller religion 383 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 114 KYRKOBESÖK 59 Loc 151 width 1 MD=9 59 Hur ofta brukar Du delta gudstjänster eller andra religiösa möten? 36 1. Minst en gång i veckan 27 2. Två till tre gånger i månaden 18 3. En gång i månaden 116 4. Flera gånger om året 617 5. Mindre ofta 401 6. Aldrig 39 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas
VAR 115 OBET ARB SOC ORG 60 Loc 152 width 1 MD=9 60a Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i organisation med socialt innehåll (t ex bistånds- och hjälpverksamhet)? 46 1. Ja, regelbundet 73 2. Ja, ibland 959 5. Nej 198 9. Uppgift saknas
VAR 116 OBET ARB FRITIDSORG 60 Loc 153 width 1 MD=9 60b Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i fritidsorganisation (t ex idrottsförening, scouterna)? 148 1. Ja, regelbundet 195 2. Ja, ibland 762 5. Nej 171 9. Uppgift saknas
VAR 117 OBET ARB POL PARTI 60 Loc 154 width 1 MD=9 60c Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i politisk parti eller politisk förening? 31 1. Ja, regelbundet 35 2. Ja, ibland 998 5. Nej 212 9. Uppgift saknas
VAR 118 OBET ARB KULTUR 60 Loc 155 width 1 MD=9 60d Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i kulturaktiviteter? 55 1. Ja, regelbundet 155 2. Ja, ibland 853 5. Nej 213 9. Uppgift saknas
VAR 119 OBET ARB ANNAN FÖREN 60 Loc 156 width 1 MD=9 60e Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i annan förening? 124 1. Ja, regelbundet 162 2. Ja, ibland 806 5. Nej 184 9. Uppgift saknas
VAR 120 OBET ARB SKOLA 60 Loc 157 width 1 MD=9 60f Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i barnens skola? 34 1. Ja, regelbundet 127 2. Ja, ibland 888 5. Nej 227 9. Uppgift saknas
VAR 121 OBET ARB DAGHEM 60 Loc 158 width 1 MD=9 60g Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i daghem eller fritidshem? 21 1. Ja, regelbundet 70 2. Ja, ibland 955 5. Nej 230 9. Uppgift saknas
VAR 122 OBET ARB INST VUXNA 60 Loc 159 width 1 MD=9 60h Ägnar Du någon del av Din fritid till arbete - utan betalning - i institutioner för vuxna eller gamla? 11 1. Ja, regelbundet 43 2. Ja, ibland 987 5. Nej 235 9. Uppgift saknas
VAR 123 KÖN Loc 160 width 1 Kön 641 1. Man 635 2. Kvinna
VAR 124 ÅLDER Loc 161 width 2 Ålder 18. 18 år . . 75. 75 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 3 25 22 18 15 26 24 26 30 23 19 25 28 26 21 20 21 31 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 26 27 23 18 28 33 21 28 21 24 24 27 22 31 26 34 34 30 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 26 12 25 24 29 18 22 21 16 13 17 14 20 14 12 21 13 20 Kod: 72 73 74 75 Frek: 15 12 17 15
VAR 125 RIKSOMRÅDE Loc 163 width 1 Riksområde 232 1. Stockholm (Stockholms län) 221 2. Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län) 106 3. Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 168 4. Sydsverige (Blekinge och Skåne län) 247 5. Västsverige (Hallands, Göteborg och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län) 130 6. Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län) 74 7. Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 98 8. Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län)
VAR 126 HUVUDREGION Loc 164 width 1 Huvudregion 226 1. Stockholm med förorter 469 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 246 4. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 81 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från denna punkt 76 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 120 8. Göteborg med förorter 58 9. Malmö, Lund, Trelleborg med förorter