ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II
                SSD 0727

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av
  Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
  för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1999
  om svenskarnas åsikter om ojämlikhet i Sverige och ingår som
  en del i International Social Survey Program (ISSP)
  undersökning 'Social Inequality III' utförd i ca 30 länder.
  Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan
  Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 1999 personer i åldern 17-80 år.
  Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med
  okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 880
  personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden
  februari till juni 1999 i form av en enkätundersökning med
  fyra påminnelser. De två första via post, den tredje per
  telefon och den fjärde via post

  Bruttourval              1 999
  Oanträffbara (okänd adress,       119
  emigrerat erc)

  Nettourval              1 880

  Svarsfrekvens             1 150

  Icke svarande              730
  - vägrande               258
  - ingen kontakt             373
  - övriga icke-svarande          99

  
               PUBLIKATIONER

  Särkimukka, J., Edlund, J. & Svallfors, S. (2000): ISSP 1999 -
  Åsikter om ojämlikhet i Sverige II. Kodbok för maskinläsbar
  datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 63  (2)SKATTETRYCKET   22   (3)LOC 173 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 22 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land
     Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige. Är
     den ...

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      451 1.  Alldeles för hög
      478 2.  Något för hög
      172 3.  Lagom hög
      21 4.  Något för låg
       5 5.  Alldeles för låg
      18 8.  Vet inte

       5 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0727 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Viktigt för framgång: Förmögen familj 6 Viktigt för framgång: Känna de rätta personerna 7 Belöning efter arbetsinsats och prestation 8 Belöning efter begåvning och skicklighet 9 För att nå toppen måste man vara korrumperad 10 Ojämlikheten kvar för den gynnar de rika och mäktiga 11 Ingen skulle studera länge om man inte förväntar sig hög lön 12 Stora löneskillnader nödvändiga för Sveriges välstånd 13 Inget samlat motstånd för att avskaffa ojämlikheten 14 Åsikt om den egna lönen 15 Månadslön för yrkeslärd fabriksarbetare 16 Månadslön för läkare i allmän praktik 17 Månadslön för styrelseordförande i stort företag 18 Månadslön för advokat 19 Månadslön för affärsbiträde 20 Månadslön för direktör på stor fabrik 21 Månadslön för domare i högsta domstolen 22 Månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning 23 Månadslön för minister i regeringen 24 Månadslön för person med UP:s yrke 25 Lämplig månadslön för yrkeslärd fabriksarbetare 26 Lämplig månadslön för läkare i allmän praktik 27 Lämplig månadslön för styrelseordförande i stort företag 28 Lämplig månadslön för advokat 29 Lämplig månadslön för affärsbiträde 30 Lämplig månadslön för direktör på stor fabrik 31 Lämplig månadslön för domare i högsta domstolen 32 Lämplig månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning 33 Lämplig månadslön för minister i regeringen 34 Lämplig månadslön för person med UP:s yrke 35 Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige 36 Regeringens ansvar att minska inkomstskillnaderna 37 Höginkomsttagarnas skatteandel 38 För stora ekonomiska skillnader mellan rika och fattiga länder 39 Extra skatt för människor i rika länder 40 Inställning till att man kan köpa bättre sjukvård 41 Inställning till att man kan köpa bättre utbildning 42 Motsättningar mellan rika och fattiga 43 Motsättningar mellan arbetarklassen och medelklassen 44 Motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare 45 Motsättningar mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten 46 Motsättningar mellan unga och gamla 47 Placering på samhällsskala 48 Placering på samhällsskala för tio år sedan 49 Social position jämförd med faderns 50 Påverka lönen: Ansvar i arbetet 51 Påverka lönen: Utbildningens längd 52 Påverka lönen: Arbetsledande uppgifter 53 Påverka lönen: Vad som behövs för att försörja en familj 54 Påverka lönen: Försörjer barn 55 Påverka lönen: Arbetets utförande 56 Påverka lönen: Hur hårt man arbetar 57 Den egna lönen rättvis 58 Dagens svenska samhälle 59 Önskat svenskt samhälle 60 Samhällsdiagram: Placering UP 61 Samhällsdiagram: Placering outbildad fabriksarbetare 62 Samhällsdiagram: Placering styrelseordförande i stort företag 63 Skatternas allmänna nivå i Sverige 64 Skatter för folk med höga inkomster 65 Skatter för folk med medelinkomster 66 Skatter för folk med låga inkomster 67 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 68 För höga marginalskatter 69 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 70 Myndighetsansvar: Arbete åt alla som vill ha 71 Myndighetsansvar: Arbetslösas levnadsstandard 72 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 73 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 74 Sannolikhet att bli arbetslös inom de närmaste åren 75 Insatt i viktiga politiska frågor 76 De flesta människor mer insatta i politik än UP 77 Politikerna försöker hålla vallöften 78 Högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet 79 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 80 Missbruk: Socialbidrag 81 Missbruk: Sjukskrivningar 82 Människor ser ner på de som mottar bostadsbidrag 83 Människor ser ner på de som mottar arbetslöshetsersättning 84 Människor ser ner på de som mottar socialbidrag 85 Människor ser ner på de som mottar förtidspension 86 Människor ser ner på de som mottar folkpension 87 Arbetsmarknadsgrupp 88 Arbetstid 89 Socio-ekonomisk indelning 90 Yrke 91 Företagare eller anställd 92 Antal anställda 93 Arbetsledande funktion 94 Offentligt eller privat tjänst 95 Facklig organisation 96 Utbildning 97 Utbildningens längd 98 Månadsinkomst 99 Varit arbetslös minst en månad senaste tre åren 100 Antal månader arbetslös senaste tre åren 101 Varit sjukskriven minst en månad senaste tre åren 102 Antal månader sjukskriven senaste tre åren 103 Fått socialbidrag under de senaste tre åren 104 Familjemedlem eller vän som varit arbetslös minst en månad senaste tre åren 105 Familjemedlem eller vän som varit sjukskriven minst en månad senaste tre åren 106 Familjemedlem eller vän som fått socialbidrag under de senaste tre åren 107 Civilstånd 108 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 109 Partner: Socio-ekonomisk indelning 110 Partner: Yrke 111 Partner: Företagare eller anställd 112 Partner: Antal anställda 113 Hushållets inkomst 114 Hushållets storlek 115 Antal personer under 18 år i hushållet 116 Antal personer under 6 år i hushållet 117 Fader: Socio-ekonomisk indelning 118 Fader: Yrke 119 Fader: Företagare eller anställd 120 Fader: Arbetsledande funktion 121 Fader: Offentlig eller privat tjänst 122 Faderns utbildning 123 Moderns utbildning 124 Böcker i hemmet under uppväxten 125 Bästa parti 126 Subjektiv samhällsklass 127 Föräldrars medborgarskap 128 Tillhör kyrka eller religiös församling 129 Kyrka eller församling 130 Kyrkobesök 131 Ålder 132 Kön 133 Län 134 A-region 135 Huvudregion 136 Riksområde

VAR 1 SSD STUDY NR 0727              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0727


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 1999: Åsikter om ojämlikhet i Sverige II
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 FRAMGÅNG: FÖRMÖGEN FAM 1 Loc 13 width 1 MD=9 1 Vi börjar med några frågor om vad som är viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet. 1(1) Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att komma från en förmögen familj? 36 1. Helt avgörande 171 2. Mycket viktigt 453 3. Ganska viktigt 333 4. Inte särskilt viktigt 99 5. Inte alls viktigt 22 8. Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 6 FRAMGÅNG: KÄNNA PERS 1 Loc 14 width 1 MD=9 1(2) Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att känna de rätta personerna? <Se F.1 för fullständig frågetext> 115 1. Helt avgörande 517 2. Mycket viktigt 381 3. Ganska viktigt 78 4. Inte särskilt viktigt 28 5. Inte alls viktigt 12 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 7 PRESTATION BELÖNAS 2 Loc 15 width 1 MD=9 2 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 2(1) I Sverige blir människor belönade efter arbetsinsats och prestationer. 31 1. Instämmer starkt 361 2. Instämmer 414 3. Varken instämmer eller tar avstånd 227 4. Tar avstånd 57 5. Tar starkt avstånd 41 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 8 BEGÅVNING BELÖNAS 2 Loc 16 width 1 MD=9 2(2) I Sverige blir människor belönade efter begåvning och skicklighet. <Se F.2 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer starkt 402 2. Instämmer 430 3. Varken instämmer eller tar avstånd 170 4. Tar avstånd 45 5. Tar starkt avstånd 46 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 9 KORRUMPERAD NÅ TOPP 2 Loc 17 width 1 MD=9 2(3) För att nå toppen i det svenska samhället måste man vara korrumperad. <Se F.2 för fullständig frågetext> 42 1. Instämmer starkt 165 2. Instämmer 332 3. Varken instämmer eller tar avstånd 277 4. Tar avstånd 185 5. Tar starkt avstånd 125 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 10 OJÄMLIKHET GYNNAR RIKA 3 Loc 18 width 1 MD=9 3 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 3(1) Ojämlikheten finns kvar för att den gynnar de rika och mäktiga. 188 1. Instämmer starkt 487 2. Instämmer 239 3. Varken instämmer eller tar avstånd 155 4. Tar avstånd 35 5. Tar starkt avstånd 34 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 11 HÖGRE LÖN LÅNG UTBILDN 3 Loc 19 width 1 MD=9 3(2) Ingen skulle läsa i flera år för att bli advokat eller läkare om de inte förväntade sig att tjäna mycket mer än vanliga arbetare. <Se F.3 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer starkt 576 2. Instämmer 182 3. Varken instämmer eller tar avstånd 123 4. Tar avstånd 19 5. Tar starkt avstånd 19 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 12 LÖNESKILLNAD VÄLSTÅND 3 Loc 20 width 1 MD=9 3(3) Stora löneskillnader är nödvändiga för Sveriges välstånd. <Se F.3 för fullständig frågetext> 32 1. Instämmer starkt 194 2. Instämmer 329 3. Varken instämmer eller tar avstånd 359 4. Tar avstånd 175 5. Tar starkt avstånd 47 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 13 INGET SAMLAT MOTSTÅND 3 Loc 21 width 1 MD=9 3(4) Ojämlikheten finns kvar för att vanliga människor inte sluter sig samman för att avskaffa den. <Se F.3 för fullständig frågetext> 75 1. Instämmer starkt 327 2. Instämmer 386 3. Varken instämmer eller tar avstånd 187 4. Tar avstånd 66 5. Tar starkt avstånd 95 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 14 INSTÄLLN EGEN LÖN 4 Loc 22 width 1 MD=9 4 Vad anser Du om Din lön? Är den..... Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! 171 1. Mycket lägre än Du förtjänar 581 2. Lägre än Du förtjänar 290 3. Lika hög som Du förtjänar 12 4. Högre än Du förtjänar 0 5. Mycket högre än Du förtjänar 48 7. Har aldrig förvärvsarbetat 36 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 15 LÖN: UTB FABRIKSARB 5 Loc 23 width 6 MD=999999 5 Hur mycket tror Du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? Skriv hur mycket Du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt. 5a En yrkeslärd fabriksarbetare 107 999999. Uppgift saknas Valid-n=1043 Min=8000 Max=40000 Mean=16757.3 St.Dev=2931.9
VAR 16 LÖN: LÄKARE 5 Loc 29 width 6 MD=999999 5b <Månadslön före skatt> En läkare i allmän praktik <Se F.5 för fullständig frågetext> 106 999999. Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=7000 Max=300000 Mean=30431.0 St.Dev=14422.2
VAR 17 LÖN: STYRELSEORDF 5 Loc 35 width 6 MD=999999 5c <Månadslön före skatt> En styrelseordförande i ett stort företag <Se F.5 för fullständig frågetext> 123 999999. Uppgift saknas Valid-n=1027 Min=3400 Max=999500 Mean=91002.3 St.Dev=133542.7
VAR 18 LÖN: ADVOKAT 5 Loc 41 width 6 MD=999999 5d <Månadslön före skatt> En advokat <Se F.5 för fullständig frågetext> 119 999999. Uppgift saknas Valid-n=1031 Min=8000 Max=400000 Mean=48937.9 St.Dev=35882.7
VAR 19 LÖN: AFFÄRSBITRÄDE 5 Loc 47 width 6 MD=999999 5e <Månadslön före skatt> Ett affärsbiträde <Se F.5 för fullständig frågetext> 103 999999. Uppgift saknas Valid-n=1047 Min=5000 Max=100000 Mean=13402.2 St.Dev=4750.1
VAR 20 LÖN: DIREKTÖR 5 Loc 53 width 6 MD=999999 5f <Månadslön före skatt> En direktör på en stor fabrik <Se F.5 för fullständig frågetext> 117 999999. Uppgift saknas Valid-n=1033 Min=6000 Max=999500 Mean=81341.2 St.Dev=105221.7
VAR 21 LÖN: DOMARE I HD 5 Loc 59 width 6 MD=999999 5g <Månadslön före skatt> En domare i högsta domstolen <Se F.5 för fullständig frågetext> 121 999999. Uppgift saknas Valid-n=1029 Min=4000 Max=400000 Mean=53861.5 St.Dev=34133.6
VAR 22 LÖN: OUTB FABRIKSARB 5 Loc 65 width 6 MD=999999 5h <Månadslön före skatt> En fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.5 för fullständig frågetext> 106 999999. Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=7000 Max=156000 Mean=14589.4 St.Dev=6886.6
VAR 23 LÖN: MINISTER 5 Loc 71 width 6 MD=999999 5i <Månadslön före skatt> En minister i regeringen <Se F.5 för fullständig frågetext> 119 999999. Uppgift saknas Valid-n=1031 Min=4000 Max=300000 Mean=48934.5 St.Dev=20863.5
VAR 24 LÖN: UP:S YRKE 5 Loc 77 width 6 MD= 0 or GE 999999 5j <Månadslön före skatt> Någon med samma yrke som Du själv har Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! <Se F.5 för fullständig frågetext> 51 000000. Har aldrig förvärvsarbetat 112 999999. Uppgift saknas Valid-n=987 Min=4000 Max=100000 Mean=18298.7 St.Dev=7547.7
VAR 25 RIML LÖN: UTB FABR.ARB 6 Loc 83 width 6 MD=999999 6 Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? Skriv hur mycket Du tycker de borde tjäna per månad, före skatt. 6a En yrkeslärd fabriksarbetare 156 999999. Uppgift saknas Valid-n=994 Min=6000 Max=70000 Mean=19126.8 St.Dev=4323.9
VAR 26 RIML LÖN: LÄKARE 6 Loc 89 width 6 MD=999999 6b <Lämplig månadslön före skatt> En läkare i allmän praktik <Se F.6 för fullständig frågetext> 158 999999. Uppgift saknas Valid-n=992 Min=3500 Max=200000 Mean=31369.1 St.Dev=12197.3
VAR 27 RIML LÖN: STYRELSEORDF 6 Loc 95 width 6 MD=999999 6c <Lämplig månadslön före skatt> En styrelseordförande i ett stort företag <Se F.6 för fullständig frågetext> 179 999999. Uppgift saknas Valid-n=971 Min=5000 Max=999500 Mean=50137.0 St.Dev=65628.1
VAR 28 RIML LÖN: ADVOKAT 6 Loc 101 width 6 MD=999999 6d <Lämplig månadslön före skatt> En advokat <Se F.6 för fullständig frågetext> 167 999999. Uppgift saknas Valid-n=983 Min=8000 Max=400000 Mean=37187.2 St.Dev=24973.1
VAR 29 RIML LÖN: AFFÄRSBITR 6 Loc 107 width 6 MD=999999 6e <Lämplig månadslön före skatt> Ett affärsbiträde <Se F.6 för fullständig frågetext> 153 999999. Uppgift saknas Valid-n=997 Min=8000 Max=200004 Mean=16603.2 St.Dev=7340.6
VAR 30 RIML LÖN: DIREKTÖR 6 Loc 113 width 6 MD=999999 6f <Lämplig månadslön före skatt> En direktör på en stor fabrik <Se F.6 för fullständig frågetext> 170 999999. Uppgift saknas Valid-n=980 Min=5000 Max=800000 Mean=51043.5 St.Dev=53482.6
VAR 31 RIML LÖN: DOMARE I HD 6 Loc 119 width 6 MD=999999 6g <Lämplig månadslön före skatt> En domare i högsta domstolen <Se F.6 för fullständig frågetext> 170 999999. Uppgift saknas Valid-n=980 Min=4000 Max=250000 Mean=42729.6 St.Dev=23024.3
VAR 32 RIML LÖN: OUTB FABRARB 6 Loc 125 width 6 MD=999999 6h <Lämplig månadslön före skatt> En fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.6 för fullständig frågetext> 159 999999. Uppgift saknas Valid-n=991 Min=8000 Max=180000 Mean=16267.1 St.Dev=6690.5
VAR 33 RIML LÖN: MINISTER 6 Loc 131 width 6 MD=999999 6i <Lämplig månadslön före skatt> En minister i regeringen <Se F.6 för fullständig frågetext> 167 999999. Uppgift saknas Valid-n=983 Min=5000 Max=250000 Mean=37746.2 St.Dev=18474.1
VAR 34 RIML LÖN: UP:S YRKE 6 Loc 137 width 6 MD= 0 or GE 999999 6j <Lämplig månadslön före skatt> Någon med samma yrke som Du själv har <Se F.6 för fullständig frågetext> 53 000000. Har aldrig förvärvsarbetat 144 999999. Uppgift saknas Valid-n=953 Min=7000 Max=100000 Mean=21299.1 St.Dev=8070.2
VAR 35 FÖR STORA INKOMSTSKILL 7 Loc 143 width 1 MD=9 7 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 7(1) Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige. 331 1. Instämmer starkt 474 2. Instämmer 205 3. Varken instämmer eller tar avstånd 95 4. Tar avstånd 27 5. Tar starkt avstånd 14 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 36 MINSKA INKOMSTSKILLN 7 Loc 144 width 1 MD=9 7(2) Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst. <Se F.7 för fullständig frågetext> 263 1. Instämmer starkt 397 2. Instämmer 246 3. Varken instämmer eller tar avstånd 139 4. Tar avstånd 65 5. Tar starkt avstånd 34 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 37 SKATTEANDEL HÖGINK 8 Loc 145 width 1 MD=9 8 Tycker Du att folk med höga inkomster bör betala en större andel, samma andel eller en lägre andel av sina inkomster i skatt än de med låga inkomster? 183 1. En mycket större andel 674 2. En större andel 251 3. Samma andel 14 4. En mindre andel 1 5. En mycket mindre andel 21 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 38 RIKA-FATTIGA LÄNDER 9 Loc 146 width 1 MD=9 9 När det gäller skillnader mellan länder, instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 9(1) De nuvarande ekonomiska skillnaderna mellan rika och fattiga länder är för stora. 415 1. Instämmer starkt 502 2. Instämmer 160 3. Varken instämmer eller tar avstånd 20 4. Tar avstånd 11 5. Tar starkt avstånd 33 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 39 EXTRASKATT RIKA LÄNDER 9 Loc 147 width 1 MD=9 9(2) Människor i rika länder borde betala en extra skatt för att hjälpa människor i fattiga länder. <Se F.9 för fullständig frågetext> 145 1. Instämmer starkt 285 2. Instämmer 372 3. Varken instämmer eller tar avstånd 194 4. Tar avstånd 88 5. Tar starkt avstånd 55 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 40 KÖPA BÄTTRE SJUKVÅRD 10 Loc 148 width 1 MD=9 10(1) Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre sjukvård än vad människor med låga inkomster kan? 37 1. Helt och hållet rättvist 83 2. Ganska rättvist 150 3. Varken rättvist eller orättvist 280 4. Ganska orättvist 582 5. Helt och hållet orättvist 13 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 41 KÖPA BÄTTRE UTBILDN 10 Loc 149 width 1 MD=9 10(2) Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre utbildning för sina barn än vad människor med låga inkomster kan? 39 1. Helt och hållet rättvist 86 2. Ganska rättvist 160 3. Varken rättvist eller orättvist 272 4. Ganska orättvist 574 5. Helt och hållet orättvist 14 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 42 KONF: RIK-FATTIG 11 Loc 150 width 1 MD=9 11 I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. 11(1) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan rika och fattiga. 65 1. Mycket starka motsättningar 314 2. Starka motsättningar 666 3. Inte särskilt starka motsättningar 38 4. Det finns inga motsättningar 59 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 43 KONF: ARBKL-MEDELKL 11 Loc 151 width 1 MD=9 11(2) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetarklassen och medelklassen. <Se F.11 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket starka motsättningar 121 2. Starka motsättningar 803 3. Inte särskilt starka motsättningar 149 4. Det finns inga motsättningar 53 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 44 KONF: ARBGIV-ARBETARE 11 Loc 152 width 1 MD=9 11(3) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetsgivare och arbetstagare. <Se F.11 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket starka motsättningar 320 2. Starka motsättningar 690 3. Inte särskilt starka motsättningar 35 4. Det finns inga motsättningar 54 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 45 KONF: SMH TOPP-BOTTEN 11 Loc 153 width 1 MD=9 11(4) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten. <Se F.11 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket starka motsättningar 476 2. Starka motsättningar 346 3. Inte särskilt starka motsättningar 32 4. Det finns inga motsättningar 72 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 46 KONF: UNGA-GAMLA 11 Loc 154 width 1 MD=9 11(5) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan unga och gamla. <Se F.11 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket starka motsättningar 179 2. Starka motsättningar 712 3. Inte särskilt starka motsättningar 156 4. Det finns inga motsättningar 63 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 47 PLAC SAMHÄLLSSKALA 12 Loc 155 width 2 MD=99 12 I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? 10 01. Toppen 7 02. 103 03. 238 04. 405 05. 146 06. 115 07. 70 08. 20 09. 21 10. Botten 15 99. Uppgift saknas
VAR 48 TID PLAC SAMHSKALA 13 Loc 157 width 2 MD=99 13 För tio år sedan, var befann Du Dig då? 15 01. Toppen 18 02. 89 03. 169 04. 403 05. 189 06. 126 07. 68 08. 24 09. 27 10. Botten 22 99. Uppgift saknas
VAR 49 YRKESPOS JFR FADER 14 Loc 159 width 1 MD=9 14 Tänk på Ditt nuvarande arbete (eller Ditt senaste arbete om Du inte har något just nu)! Om Du skulle jämföra det arbetet med det arbete Din far hade när Du var 16 år, skulle Du då säga att positionen eller anseendet för Ditt arbete är... 100 1. Mycket högre än min fars 293 2. Högre än min fars 382 3. Ungefär lika 205 4. Lägre än min fars 70 5. Mycket lägre än min fars 43 7. Har aldrig haft något arbete 39 8. Vet/minns inte min fars yrke 18 9. Uppgift saknas
VAR 50 LÖN: ANSVAR I ARBETET 15 Loc 160 width 1 MD=9 15 När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker Du var och en av de följande sakerna borde vara? 15(1) Hur mycket ansvar man har i arbetet 117 1. Borde vara helt avgörande 740 2. Borde vara mycket viktigt 246 3. Borde vara ganska viktigt 13 4. Borde inte vara särskilt viktigt 10 5. Borde inte alls spela någon roll 12 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 51 LÖN: UTBILDN LÄNGD 15 Loc 161 width 1 MD=9 15(2) <Bestämmer lön> Hur många år man utbildat sig <Se F.15 för fullständig frågetext> 53 1. Borde vara helt avgörande 406 2. Borde vara mycket viktigt 500 3. Borde vara ganska viktigt 138 4. Borde inte vara särskilt viktigt 21 5. Borde inte alls spela någon roll 16 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 52 LÖN: ARBETSLEDNING 15 Loc 162 width 1 MD=9 15(3) <Bestämmer lön> Om man har arbetsledande uppgifter <Se F.15 för fullständig frågetext> 64 1. Borde vara helt avgörande 529 2. Borde vara mycket viktigt 445 3. Borde vara ganska viktigt 66 4. Borde inte vara särskilt viktigt 17 5. Borde inte alls spela någon roll 10 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 53 LÖN: BEHÖVS FÖRS FAM 15 Loc 163 width 1 MD=9 15(4) <Bestämmer lön> Vad som behövs för att försörja en familj <Se F.15 för fullständig frågetext> 73 1. Borde vara helt avgörande 267 2. Borde vara mycket viktigt 368 3. Borde vara ganska viktigt 246 4. Borde inte vara särskilt viktigt 154 5. Borde inte alls spela någon roll 28 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 54 LÖN: FÖRSÖRJER BARN 15 Loc 164 width 1 MD=9 15(5) <Bestämmer lön> Om man har barn att försörja <Se F.15 för fullständig frågetext> 59 1. Borde vara helt avgörande 236 2. Borde vara mycket viktigt 334 3. Borde vara ganska viktigt 254 4. Borde inte vara särskilt viktigt 224 5. Borde inte alls spela någon roll 25 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 55 LÖN: UTFÖRT ARBETE 15 Loc 165 width 1 MD=9 15(6) <Bestämmer lön> Hur väl man utför arbetet <Se F.15 för fullständig frågetext> 239 1. Borde vara helt avgörande 674 2. Borde vara mycket viktigt 194 3. Borde vara ganska viktigt 6 4. Borde inte vara särskilt viktigt 11 5. Borde inte alls spela någon roll 11 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 56 LÖN: HÅRT ARBETE 15 Loc 166 width 1 MD=9 15(7) <Bestämmer lön> Hur hårt man arbetar <Se F.15 för fullständig frågetext> 139 1. Borde vara helt avgörande 551 2. Borde vara mycket viktigt 355 3. Borde vara ganska viktigt 53 4. Borde inte vara särskilt viktigt 17 5. Borde inte alls spela någon roll 18 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 57 RÄTTVIS LÖN 16 Loc 167 width 1 MD=9 16 Är Din egen lön rättvis? Vi avser inte vad Du faktiskt tjänar, inte heller vad Du vill tjäna - utan vad Du anser är rättvist i förhållande till Din yrkesskicklighet och arbetsinsats! Är Din lön... Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! 211 1. Mycket lägre än vad som är rättvist 501 2. Lite lägre än vad som är rättvist 319 3. Ungefär rättvis 29 4. Lite högre än vad som är rättvist 4 5. Mycket högre än vad som är rättvist 44 7. Har aldrig haft något arbete 27 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 58 DIAGR DAGENS SAMHÄLLE 17 Loc 168 width 1 MD=9 17 Vilken typ av samhälle är dagens Sverige? Vilket diagram beskriver detta bäst? 117 1. Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan i botten 272 2. Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten 315 3. Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten 376 4. Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten 15 5. Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få är på botten 45 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 59 DIAGR ÖNSKAT SAMHÄLLE 18 Loc 169 width 1 MD=9 18 Hur tycker Du att Sverige borde vara - vilket av diagrammen skulle Du föredra att Sverige såg ut som? 13 1. Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan i botten 48 2. Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten 121 3. Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten 508 4. Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten 357 5. Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få är på botten 91 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 60 DIAGRAM: EGEN PLAC 19 Loc 170 width 1 MD=9 19 Nu undrar vi var Du anser att Du själv och andra människor passar in. Titta på det diagram som Du menar bäst beskriver dagen Sverige (det diagram Du valde i fråga 17)! Var anser Du att Du och Din familj befinner er - i toppen, någonstans i mitten eller på botten? 2 1. Toppen 28 2. 245 3. 490 4. 213 5. 81 6. 34 7. Botten 46 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 61 DIAGRAM: OUTB FABRARB 20 Loc 171 width 1 MD=9 20 Vad anser Du att en fabriksarbetare utan yrkesutbildning befinner sig? 2 1. Toppen 1 2. 14 3. 114 4. 340 5. 491 6. 122 7. Botten 56 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 62 DIAGRAM: STYRELSEORDF 21 Loc 172 width 1 MD=9 21 Var befinner sig en styrelseordförande i ett stort företag? 645 1. Toppen 378 2. 62 3. 11 4. 6 5. 0 6. 2 7. Botten 35 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 63 SKATTETRYCKET 22 Loc 173 width 1 MD=9 22 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige. Är den... 451 1. Alldeles för hög 478 2. Något för hög 172 3. Lagom hög 21 4. Något för låg 5 5. Alldeles för låg 18 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 64 SKATT HÖGA INKOMSTER 23 Loc 174 width 1 MD=9 23 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? (Vi menar alla skatter sammantagna, både inkomstskatter, moms och socialförsäkringsavgifter) 23(1) För folk med höga inkomster är skatterna... 88 1. Alldeles för höga 197 2. För höga 283 3. Ungefär lagom 391 4. För låga 131 5. Alldeles för låga 50 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 65 SKATT MEDELINKOMSTER 23 Loc 175 width 1 MD=9 23(2) För folk med medelinkomster är skatterna... <Se F.23 för fullständig frågetext> 140 1. Alldeles för höga 533 2. För höga 409 3. Ungefär lagom 23 4. För låga 0 5. Alldeles för låga 31 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 66 SKATT LÅGA INKOMSTER 23 Loc 176 width 1 MD=9 23(3) För folk med låga inkomster är skatterna... <Se F.23 för fullständig frågetext> 464 1. Alldeles för höga 530 2. För höga 99 3. Ungefär lagom 3 4. För låga 6 5. Alldeles för låga 37 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 67 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 24 Loc 177 width 1 MD=9 24 Nu följer några påståenden ur den offentliga debatten. Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? 24(1) Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga 63 1. Instämmer helt 376 2. Instämmer delvis 386 3. Tar delvis avstånd 247 4. Tar helt avstånd 69 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 68 FÖR HÖG MARGINALSKATT 24 Loc 178 width 1 MD=9 24(2) Marginalskatterna är alldeles för höga <Se F.24 för fullständig frågetext> 290 1. Instämmer helt 359 2. Instämmer delvis 221 3. Tar delvis avstånd 76 4. Tar helt avstånd 189 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 69 RÄTTVIS FÖRDELNING 24 Loc 179 width 1 MD=9 24(3) Vårt skattesystem ger en rättvis fördelning av skattebördan <Se F.24 för fullständig frågetext> 18 1. Instämmer helt 182 2. Instämmer delvis 455 3. Tar delvis avstånd 387 4. Tar helt avstånd 97 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 70 OFF MYND: ARBETE 25 Loc 180 width 1 MD=9 25(1) Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att se till att alla som vill ha ett arbete får det? 388 1. Ja, absolut 373 2. Ja, förmodligen 264 3. Nej, förmodligen inte 77 4. Nej, absolut inte 40 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 71 OFF MYND: ARBLÖSSTAND 25 Loc 181 width 1 MD=9 25(2) Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att se till att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa? 483 1. Ja, absolut 508 2. Ja, förmodligen 89 3. Nej, förmodligen inte 17 4. Nej, absolut inte 42 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 72 SANNOLIKHET PENSION 26 Loc 182 width 1 MD=9 26(1) Hur stor tror Du sannolikheten är att Du får en statlig pension som inte ger Dig en acceptabel levnadsstandard som pensionär? 348 1. Mycket stor sannolikhet 425 2. Ganska stor sannolikhet 226 3. Ganska liten sannolikhet 62 4. Mycket liten sannolikhet 71 8. Vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 73 SANNOLIKHET SJUKVÅRD 26 Loc 183 width 1 MD=9 26(2) Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inte får den sjukvård Du behöver om Du skulle bli sjuk? 172 1. Mycket stor sannolikhet 377 2. Ganska stor sannolikhet 407 3. Ganska liten sannolikhet 131 4. Mycket liten sannolikhet 51 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 74 SANNOLIKHET ARBETSLÖS 26 Loc 184 width 1 MD=9 26(3) Hur stor tror Du sannolikheten är att Du kommer att bli arbetslös inom de närmaste åren? 110 1. Mycket stor sannolikhet 143 2. Ganska stor sannolikhet 343 3. Ganska liten sannolikhet 314 4. Mycket liten sannolikhet 182 8. Vet ej 58 9. Uppgift saknas
VAR 75 INSATT VIKT POL FRÅG 27 Loc 185 width 1 MD=9 27 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 27(1) Jag tycker jag är ganska insatt i de viktiga politiska frågorna i vårt land 69 1. Instämmer starkt 364 2. Instämmer 448 3. Varken instämmer eller tar avstånd 164 4. Tar avstånd 67 5. Tar starkt avstånd 31 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 76 ANDRA MER POL INSATTA 27 Loc 186 width 1 MD=9 27(2) Jag tror de flesta människor är mer insatta i politik än vad jag är <Se F.27 för fullständig frågetext> 28 1. Instämmer starkt 160 2. Instämmer 514 3. Varken instämmer eller tar avstånd 314 4. Tar avstånd 64 5. Tar starkt avstånd 63 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 77 POL HÅLLER VALLÖFTEN 27 Loc 187 width 1 MD=9 27(3) De politiker vi väljer till riksdagen försöker att hålla sina vallöften <Se F.27 för fullständig frågetext> 5 1. Instämmer starkt 135 2. Instämmer 371 3. Varken instämmer eller tar avstånd 380 4. Tar avstånd 219 5. Tar starkt avstånd 35 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 78 LITA PÅ TJÄNSTEMÄN 27 Loc 188 width 1 MD=9 27(4) Man kan lita på att de flesta högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet <Se F.27 för fullständig frågetext> 7 1. Instämmer starkt 133 2. Instämmer 368 3. Varken instämmer eller tar avstånd 380 4. Tar avstånd 208 5. Tar starkt avstånd 49 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 79 MISSBRUK ARBLÖS ERS 28 Loc 189 width 1 MD=9 28 Hur vanligt tror Du det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? 28(1) Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville 205 1. Instämmer helt 507 2. Instämmer delvis 253 3. Tar delvis avstånd 122 4. Tar helt avstånd 59 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 80 MISSBRUK SOCIALBIDRAG 28 Loc 190 width 1 MD=9 28(2) Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga <Se F.28 för fullständig frågetext> 83 1. Instämmer helt 401 2. Instämmer delvis 338 3. Tar delvis avstånd 223 4. Tar helt avstånd 101 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 81 MISSBRUK SJUKSKRIVN 28 Loc 191 width 1 MD=9 28(3) Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka <Se F.28 för fullständig frågetext> 107 1. Instämmer helt 377 2. Instämmer delvis 352 3. Tar delvis avstånd 226 4. Tar helt avstånd 83 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 82 SER NER PÅ BOSTBIDR 29 Loc 192 width 1 MD=9 29 Det diskuteras ibland om människor har en benägenhet att se ner på de som får offentliga bidrag. 29(1) Anser Du att det händer mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan eller i stort sett aldrig, att människor ser ner på de som mottar bostadsbidrag? 22 1. Mycket ofta 108 2. Ganska ofta 480 3. Ganska sällan 465 4. I stort sett aldrig 72 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 83 SER NER PÅ ARBLÖSERS 29 Loc 193 width 1 MD=9 29(2) Anser Du att det händer mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan eller i stort sett aldrig, att människor ser ner på de som mottar arbetslöshetsersättning? <Se F.29 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ofta 180 2. Ganska ofta 536 3. Ganska sällan 331 4. I stort sett aldrig 69 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 84 SER NER PÅ SOCIALBIDR 29 Loc 194 width 1 MD=9 29(3) Anser Du att det händer mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan eller i stort sett aldrig, att människor ser ner på de som mottar socialbidrag? <Se F.29 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ofta 513 2. Ganska ofta 270 3. Ganska sällan 77 4. I stort sett aldrig 73 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 85 SER NER PÅ FÖRTIDPENS 29 Loc 195 width 1 MD=9 29(4) Anser Du att det händer mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan eller i stort sett aldrig, att människor ser ner på de som mottar förtidspension? <Se F.29 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ofta 179 2. Ganska ofta 474 3. Ganska sällan 394 4. I stort sett aldrig 73 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 86 SER NER PÅ FOLKPENS 29 Loc 196 width 1 MD=9 29(5) Anser Du att det händer mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan eller i stort sett aldrig, att människor ser ner på de som mottar folkpension? <Se F.29 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket ofta 28 2. Ganska ofta 167 3. Ganska sällan 854 4. I stort sett aldrig 89 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 87 ARBETSMARKNADSGRUPP 30 Loc 197 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om vad Du arbetar med. 30 Vilken av följande grupper tillhör Du? 563 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 153 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 13 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 2 04. Medhjälpande familjemedlem 45 05. Arbetslös 17 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller ALU-anställning 102 07. Studerande 174 08. Ålderspensionär 3 09. Hemarbetande 51 10. Förtidspensionär 3 11. Gör värnplikten 14 12. Föräldraledig 10 99. Uppgift saknas
VAR 88 VECKOARBETSTID 31 Loc 199 width 2 MD GE 99 31 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 02. 2 timmar . . 80. 80 timmar 316 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 17 18 Frek: 1 1 2 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 27 4 2 1 1 6 1 1 5 5 46 3 6 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 7 4 28 13 13 37 18 413 5 18 12 2 49 Kod: 46 47 48 50 52 53 55 60 61 65 70 80 99 Frek: 3 2 3 40 1 1 7 15 1 3 6 4 316 Kod: 46 47 48 50 52 53 55 60 61 65 70 80 99 Frek: 3 2 3 40 1 1 7 15 1 3 6 4 316
VAR 89 SEI-INDELNING 32 Loc 201 width 2 MD=99 32a (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 87 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 216 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 78 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 86 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 63 33. Lägre tjänstemän I 92 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 209 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 96 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 23 57. Ledande befattning 5 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 69 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 13 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 113 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 90 YRKE 32 Loc 203 width 4 MD=9999 32b (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetare senast? 3 0110. Militär 4 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1223. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m 5 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 3 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 1 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 5 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 2 1232. Personalchefer 11 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 2 1236. IT-chefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 3 1239. Övriga chefer inom specialområden 3 1313. Chefer för mindre byggföretag 7 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 2 2113. Kemister 1 2122. Statistiker 12 2131. Systemerare och programmerare 5 2139. Övriga dataspecialister 8 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 3 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 6 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 12 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 2 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 8 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2214. Jägmästare m.fl. 4 2221. Läkare 1 2225. Logopeder 1 2231. Barnmorskor 2 2234. Barnsjuksköterskor 3 2310. Universitets- och högskolelärare 12 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 13 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 8 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 3 2330. Grundskollärare 2 2340. Speciallärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 4 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 8 2411. Revisorer m.fl. 2 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 5 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 1 2421. Advokater och åklagare 2 2429. Övriga jurister 3 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 2 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 2 2451. journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 3 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2455. Regissörer och skådespelare 2 2456. Formgivare 2 2460. Präster 13 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 4 2491. Psykologer m.fl. 7 2492. Socialsekreterare och kuratorer 3 3111. Laboratorieingenjörer 11 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. elingenjörer och eltekniker 6 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 4 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 2 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 2 3118. Kartingenjörer m.fl. 6 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 2 3121. Datatekniker 4 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 2 3132. Ljud- och bildtekniker 1 3141. Maskinbefäl 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 2 3143. Piloter m.fl. 1 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 3 3223. Dietist 4 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 3 3228. Receptarier 18 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 2 3232. Operationssjuksköterskor 1 3235. Röntgensjuksköterskor 2 3239. Övriga sjuksköterskor 2 3240. Biomedicinska analytiker 18 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 3 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 3 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 1 3414. Reseproducenter 4 3415. Företagssäljare 5 3416. Inköpare 16 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3421. Agenter 2 3422. Speditörer 2 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 6 3431. Administrativa assistenter 5 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 3 3450. Poliser 5 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 9 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl 1 3480. Pastorer 15 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 9 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 21 4131. Lagerassistenter m.fl. 2 4132. Transportassistenter 1 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 8 4150. Brevbärare m.fl. 29 4190. Övrig kontorspersonal 1 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 5 4222. Receptionister m.fl. 2 4223. Telefonister 3 4224. Trafikinformatörer m.fl. 2 5111. Flygvärdinnor m.fl. 2 5112. Tågmästare m.fl. 2 5113. Guider och reseledare 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 16 5122. Kockar och kokerskor 6 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 30 5131. Barnskötare m.fl. 50 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 34 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 13 5134. Skötare och vårdare 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 2 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 3 5151. Brandmän 5 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 15 5221. Försäljare, dagligvaror 55 5222. Försäljare, fackhandel 1 5223. Kafeföreståndare 2 5224. Kioskföreståndare 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 5226. Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 5 5227. demonstratörer, uthyrare m.fl. 14 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6112. Trädgårdsodlare 2 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 10 6140. Skogsbrukare 1 7111. Gruv- och bergarbete 1 7122. Betongarbetare 7 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 3 7124. Anläggningsarbetare 9 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 5 7135. VVS-montörer m.fl. 5 7136. Installationselektriker 12 7137. Fastighetsskötare 4 7141. Målare 1 7142. Lackerare 3 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 4 7212. Svetsare och gasskärare 4 7213. Tunnplåtslagare 5 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7221. Smeder 1 7222. Verktygsmakare m.fl. 4 7223. Verktygsuppsättare 3 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 9 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 1 7241. Elmontörer och elreparatörer 3 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 7243. Distributionselektriker 4 7311. Finmekaniker 2 7330. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 2 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7343. Privatbokbindare 3 7411. Slaktare, styckare m.fl. 2 7412. Bagare och konditorer 1 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7432. Körsnärer 1 7435. Tapetserare 1 8111. Operatör, stenkross- och malmförädlingsanläggning 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8124. Tråddragare m.fl. 2 8144. Processoperatörer, papper 2 8160. Driftmaskinister, m.fl. 11 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 4 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 3 8263. Symaskinoperatörer 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8273. Maskinoperatörer, kvarnindustri 1 8279. Maskinoperatörer, tobaksindustri 4 8281. Fordonsmontörer m.fl. 7 8282. Montörer, el- och teleutrustning 7 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 1 8311. Lokförare 1 8312. Bangårdspersonal 3 8321. Bil- och taxiförare 5 8322. Buss- och spårvagnsförare 13 8323. Lastbils- och långtradarförare 4 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 5 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 2 8333. Kranförare m.fl. 2 8334. Truckförare 18 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 7 9142. Vaktmästare m.fl. 4 9150. Renhållnings- och återvinningsarbete 3 9310. Grovarbete inom bygg och anläggning 7 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 111 9999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 91 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 33 Loc 207 width 1 MD=9 33(1) (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 45 1. Egen företagare utan anställda 45 2. Egen företagare med anställda 955 3. Anställd 105 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 92 ANTAL ANSTÄLLDA 33 Loc 208 width 3 MD=999 33(2) (OM EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 001. 1 anställd . . 150. 150 anställda 1116 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 6 7 8 10 12 18 25 Frek: 10 7 5 2 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 75 150 999 Frek: 1 1 1116
VAR 93 ARBETSLEDARE 34 Loc 211 width 1 MD=9 34 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete. 349 1. Ja 700 5. Nej 101 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 94 PRIV/OFF TJÄNST 35 Loc 212 width 1 MD=9 35 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 387 1. Arbetar i offentlig tjänst 92 2. Arbetar i statligt företag 548 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 123 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 95 FACKLIG ORGANISATION 36 Loc 213 width 1 MD=9 36 Är Du medlem i någon facklig organisation? 353 1. Ja, ett LO-förbund 182 2. Ja, ett TCO-förbund 73 3. Ja, ett SACO-förbund 197 4. Ja, annan facklig organisation 308 5. Nej 37 9. Uppgift saknas
VAR 96 HÖGSTA UTBILDNING 37 Loc 214 width 2 MD=99 37a Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 256 01. Folkskola eller grundskola 140 02. 2-årig gymnasielinje 36 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 82 04. Yrkesskola 27 05. Folkhögskola 74 06. Realskola 164 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 28 08. Samhällvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 34 09. Studentexamen 91 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 183 11. Examen från universitet eller högskola 35 99. Uppgift saknas
VAR 97 UTBILDNINGENS LÄNGD 37 Loc 216 width 2 MD=99 37b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 01. 1 år . . 23. 23 år 17 97. Ingen utbildning 74 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 9 11 12 5 24 65 55 78 75 140 186 97 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 97 99 Frek: 76 80 56 40 22 10 4 3 5 3 17 74
VAR 98 MÅNADSINKOMST 38 Loc 218 width 6 MD=999999 38 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 113 000000. Ingen inkomst 108 999999. Uppgift saknas Valid-n=1042 Min=0 Max=110000 Mean=14211.1 St.Dev=9537.4
VAR 99 ARBLÖS SENASTE 3 ÅR 39 Loc 224 width 1 MD=9 39 Har Du själv under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående? 39a(1) Varit arbetslös minst en månad 248 1. Ja 852 5. Nej 50 9. Uppgift saknas
VAR 100 ARBETSLÖS ANT MÅNADER 39 Loc 225 width 2 MD=99 39a(2) (OM JA:) Hur många månader har Du sammanlagt varit arbetslös de senaste tre åren? <Se F.39 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 36. 36 månader 935 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 11 19 20 18 6 28 4 6 4 12 2 17 1 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 Frek: 2 4 3 2 6 1 6 3 1 7 1 1 1 Kod: 29 30 32 36 99 Frek: 1 4 1 23 935
VAR 101 SJUKSKR SENASTE 3 ÅR 39 Loc 227 width 1 MD=9 39b(1) <Senaste tre åren> Varit sjukskriven minst en månad? <Se F.39 för fullständig frågetext> 168 1. Ja 921 5. Nej 61 9. Uppgift saknas
VAR 102 SJUKSKRIVEN ANT MÅN 39 Loc 228 width 2 MD=99 39b(2) (OM JA:) Hur många månader har Du sammanlagt varit sjukskriven de senaste tre åren? <Se F.39 för fullständig frågetext> 01. 1 månad . . 36. 36 månader 1008 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 21 35 20 14 7 10 2 4 2 1 4 Kod: 14 16 17 18 20 24 26 28 30 36 99 Frek: 1 2 1 4 1 3 1 1 2 6 1008 Kod: 14 16 17 18 20 24 26 28 30 36 99 Frek: 1 2 1 4 1 3 1 1 2 6 1008
VAR 103 SOCBIDR SENASTE 3 ÅR 39 Loc 230 width 1 MD=9 39c <Senaste tre åren> Fått socialbidrag <Se F.39 för fullständig frågetext> 69 1. Ja 1038 5. Nej 43 9. Uppgift saknas
VAR 104 FAM/VÄN ARBETSLÖS 40 Loc 231 width 1 MD=9 40 Har någon i Din familj eller bland Dina närmaste vänner under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående? 40a Varit arbetslös minst en månad 583 1. Ja 492 5. Nej 44 8. Vet inte 31 9. Uppgift saknas
VAR 105 FAM/VÄN SJUKSKRIVEN 40 Loc 232 width 1 MD=9 40b <Familjemedlem/nära vän som under de senaste tre åren> Varit sjukskriven minst en månad <Se F.40 för fullständig frågetext> 375 1. Ja 654 5. Nej 77 8. Vet inte 44 9. Uppgift saknas
VAR 106 FAM/VÄN SOCIALBIDRAG 40 Loc 233 width 1 MD=9 40c <Familjemedlem/nära vän som under de senaste tre åren> Fått socialbidrag <Se F.40 för fullständig frågetext> 167 1. Ja 818 5. Nej 117 8. Vet inte 48 9. Uppgift saknas
VAR 107 CIVILSTÅND 41 Loc 234 width 1 MD=9 41 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 563 1. Gift 222 2. Sammanboende 64 3. Frånskild 39 4. Änka/änkling 238 5. Ensamstående 24 9. Uppgift saknas
VAR 108 PARTNER ARBMARKNGRUPP 42 Loc 235 width 2 MD=99 42 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 407 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar/vecka) 114 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 4 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 1 04. Medhjälpande familjemedlem 33 05. Arbetslös 8 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 37 07. Studerande 121 08. Ålderspensionär 7 09. Hemarbetande 42 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 9 12. Föräldraledig 365 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 109 PARTNER SEI-INDELNING 43 Loc 237 width 2 MD=99 Om Din make/maka/sammanboende aldrig förvärvsarbetat gå till fråga 45) 43a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 63 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 135 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 58 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 50 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 38 33. Lägre tjänstemän I 62 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 141 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 59 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 20 57. Ledande befattning 6 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 66 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 10 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 442 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 110 PARTNER YRKE 43 Loc 239 width 4 MD=9999 43b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 2 0110. Militär 6 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1 1223. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m 8 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 2 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 2 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 2 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 7 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1234. Reklam- och PR-chefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 2 1239. Övriga chefer inom specialområden 1 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 7 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 1 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2111. Fysiker och astronomer m.fl. 1 2122. Statistiker 10 2131. Systemerare och programmerare 4 2139. Övriga dataspecialister 3 2141. Arkitekter och stadsplanerare 5 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 2 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 6 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2148. Lantmätare 8 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 1 2213. Agronomer och hortonomer 3 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 1 2224. Apotekare 2 2310. Universitets- och högskolelärare 4 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 10 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 7 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 2 2330. Grundskollärare 2 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 1 2411. Revisorer m.fl. 2 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 2 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 2 2419. Övriga företagsekonomer 1 2421. Advokater och åklagare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 1 2429. Övriga jurister 3 2432. Bibliotekarier m.fl. 2 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 4 2451. journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 3 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2455. Regissörer och skådespelare 4 2456. Formgivare 2 2460. Präster 5 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2491. Psykologer m.fl. 1 2492. Socialsekreterare och kuratorer 4 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. elingenjörer och eltekniker 2 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 3 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 9 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 1 3121. Datatekniker 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 4 3141. Maskinbefäl 1 3143. Piloter m.fl. 1 3144. Flygledare 2 3145. Flygtekniker 1 3151. Byggnads- och brandinspektörer 4 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 4 3226. Sjukgymnaster m.fl. 12 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 2 3239. Övriga sjuksköterskor 1 3240. Biomedicinska analytiker 16 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3412. Försäkringsrepresentanter 3 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 4 3415. Företagssäljare 2 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 8 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 3422. Speditörer 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 2 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 1 3443. Socialförsäkringsmän 3 3450. Poliser 3 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 1 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3472. Presentatörer i radio, TV m.m. 1 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 9 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 7 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 12 4131. Lagerassistenter m.fl. 2 4132. Transportassistenter 1 4150. Brevbärare m.fl. 26 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 2 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 2 4222. Receptionister m.fl. 4 4223. Telefonister 2 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5112. Tågmästare m.fl. 1 5113. Guider och reseledare 5 5122. Kockar och kokerskor 1 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 15 5131. Barnskötare m.fl. 42 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 13 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 7 5134. Skötare och vårdare 2 5135. Tandsköterskor 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 4 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 2 5151. Brandmän 2 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 18 5221. Försäljare, dagligvaror 26 5222. Försäljare, fackhandel 3 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 1 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 10 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6112. Trädgårdsodlare 2 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 2 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 3 6140. Skogsbrukare 1 6152. Fiskare 1 7112. Stenhuggare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 13 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 2 7124. Anläggningsarbetare 5 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 1 7131. Takmontörer 3 7132. Golvläggare 3 7135. VVS-montörer m.fl. 3 7136. Installationselektriker 7 7137. Fastighetsskötare 4 7141. Målare 1 7142. Lackerare 1 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 2 7212. Svetsare och gasskärare 3 7213. Tunnplåtslagare 5 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7216. Dykare 1 7221. Smeder 2 7222. Verktygsmakare m.fl. 2 7223. Verktygsuppsättare 1 7224. Slipare m.fl. 3 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2 7232. Flygmekaniker och flygreparatörer 2 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 2 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 1 7311. Finmekaniker 1 7330. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 3 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7411. Slaktare, styckare m.fl. 2 7412. Bagare och konditorer 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 4 8141. Sågverksoperatörer 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 15 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 1 8224. Maskinoperatörer, fotografiska produkter 3 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 1 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 2 8263. Symaskinoperatörer 1 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 1 8279. Maskinoperatörer, tobaksindustri 4 8281. Fordonsmontörer m.fl. 2 8282. Montörer, el- och teleutrustning 4 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8285. Montörer, träprodukter m.m. 1 8311. Lokförare 2 8321. Bil- och taxiförare 2 8322. Buss- och spårvagnsförare 14 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 2 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 1 8334. Truckförare 14 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 7 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 4 9142. Vaktmästare m.fl. 2 9150. Renhållnings- och återvinningsarbete 1 9310. Grovarbete inom bygg och anläggning 7 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 442 9999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 111 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 44 Loc 243 width 1 MD=9 44(1) (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 47 1. Egen företagare utan anställda 38 2. Egen företagare med anställda 632 3. Anställd 433 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 112 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 44 Loc 244 width 2 MD=99 44(2) (MAKE/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 01. 1 anställd . . 45. 45 anställda 1117 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 25 42 Frek: 4 8 6 3 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 45 99 Frek: 1 1117
VAR 113 HUSHÅLLETS INKOMST 45 Loc 246 width 6 MD=999999 45 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 127 000000. Ingen inkomst 116 999999. Uppgift saknas Valid-n=1034 Min=0 Max=110000 Mean=23891.7 St.Dev=16605.6
VAR 114 HUSHÅLLETS STORLEK 46 Loc 252 width 1 MD=9 46a Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 237 1. 1 person 468 2. 2 personer 158 3. 3 personer 173 4. 4 personer 75 5. 5 personer 16 6. 6 personer 3 7. 7 personer 2 8. 8 personer 18 9. Uppgift saknas
VAR 115 PERSONER UNDER 18 ÅR 46 Loc 253 width 1 MD=9 46b Hur många personer i Ditt hushåll är under 18 år? 149 1. 1 person under 18 år 151 2. 2 personer under 18 år 69 3. 3 personer under 18 år 13 4. 4 personer under 18 år 0 5. 5 personer under 18 år 2 6. 6 personer under 18 år 766 9. Ingen under 18 år/Uppgift saknas
VAR 116 PERSONER UNDER 6 ÅR 46 Loc 254 width 1 MD=9 46c Hur många personer i Ditt hushåll är under 6 år? 111 1. 1 person under 6 år 39 2. 2 personer under 6 år 3 3. 3 personer under 6 år 2 4. 4 personer under 6 år 995 9. Ingen under 6 år/Uppgift saknas
VAR 117 FADER SEI-INDELNING 47 Loc 255 width 2 MD=99 47a Vilket yrke hade Din far när Du var 16 år gammal? Ange så noggrant som möjligt. 165 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 66 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 169 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 9 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 22 33. Lägre tjänstemän I 79 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 107 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 82 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 32 57. Ledande befattning 7 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 175 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 115 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 115 98. Vet/minns ej 7 99. Uppgift saknas
VAR 118 FADERS YRKE 47 Loc 257 width 4 MD=9999 47b Vad slags produktion/verksamhet fanns på det ställe han arbetade? 12 0110. Militär 1 1110. Högre ämbetsmän och politiker 11 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1221. Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 3 1223. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 11 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 2 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 2 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 3 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 3 1232. Personalchefer 8 1233. Försäljnings- och marknadschefer 3 1234. Reklam- och PR-chefer 4 1235. Inköps- och distributionschefer 3 1236. IT-chefer 1 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 5 1313. Chefer för mindre byggföretag 16 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 1 1319. Chefer för övriga mindre företag och enheter 1 2112. Meteorologer 2 2141. Arkitekter och stadsplanerare 10 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 3 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 1 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 10 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 6 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2213. Agronomer och hortonomer 6 2221. Läkare 4 2222. Tandläkare 3 2310. Universitets- och högskolelärare 5 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 11 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 6 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 2 2330. Grundskollärare 1 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 6 2411. Revisorer m.fl. 2 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 1 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 2 2421. Advokater och åklagare 2 2422. Domare 1 2423. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 2 2429. Övriga jurister 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 5 2451. journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 1 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2456. Formgivare 1 2460. Präster 5 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2480. Administratörer i intresseorganisationer 1 2491. Psykologer m.fl. 1 2492. Socialsekreterare och kuratorer 8 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 3 3113. elingenjörer och eltekniker 2 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 4 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 23 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 1 3122. Dataoperatörer 1 3131. Fotografer 1 3132. Ljud- och bildtekniker 1 3141. Maskinbefäl 6 3142. Fartygsbefäl m.fl. 2 3143. Piloter m.fl. 2 3145. Flygtekniker 1 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 1 3225. Tandhygienister 1 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 2 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 3 3412. Försäkringsrepresentanter 2 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 4 3415. Företagssäljare 1 3416. Inköpare 2 3417. Värderare och auktionister 1 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 4 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3431. Administrativa assistenter 5 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 9 3450. Poliser 1 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 3 3480. Pastorer 1 4111. Dataregistrerare 1 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 19 4131. Lagerassistenter m.fl. 3 4132. Transportassistenter 2 4150. Brevbärare m.fl. 7 4190. Övrig kontorspersonal 2 4212. Bank- och postkassörer 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 1 5111. Flygvärdinnor m.fl. 4 5112. Tågmästare m.fl. 3 5122. Kockar och kokerskor 1 5131. Barnskötare m.fl. 3 5134. Skötare och vårdare 3 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 3 5151. Brandmän 2 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 5 5221. Försäljare, dagligvaror 29 5222. Försäljare, fackhandel 2 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5226. Bil- båt- och husvagnsförsäljare 1 5227. demonstratörer, uthyrare m.fl. 142 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 4 6112. Trädgårdsodlare 5 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 1 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 1 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 33 6140. Skogsbrukare 2 6152. Fiskare 4 7111. Gruv- och bergarbetare 2 7112. Stenhuggare m.fl. 10 7121. Murare m.fl. 2 7122. Betongarbetare 37 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 14 7124. Anläggningsarbetare 20 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 5 7132. Golvläggare 2 7134. Glasmästare 10 7135. VVS-montörer m.fl. 17 7136. Installationselektriker 2 7137. Fastighetsskötare 13 7141. Målare 1 7142. Lackerare 3 7143. Skorstensfejare och saneringsarbetare 2 7211. Gjutare 9 7212. Svetsare och gasskärare 9 7213. Tunnplåtslagare 6 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7216. Dykare 5 7221. Smeder 2 7222. Verktygsmakare m.fl. 5 7223. Verktygsuppsättare 1 7224. Slipare m.fl. 12 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 10 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 1 7241. Elmontörer och elreparatörer 3 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3 7243. Distributionselektriker 3 7311. Finmekaniker 1 7321. Drejare m.fl. 1 7322. Glashyttearbetare m.fl. 5 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 5 7411. Slaktare, styckare m.fl. 11 7412. Bagare och konditorer 6 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 7432. Körsnärer 4 7442. Skomakare m.fl. 2 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8124. Tråddragare m.fl. 10 8141. Sågverksoperatörer 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 7 8160. Driftmaskinister m.fl. 22 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 1 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 7 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 6 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 3 8253. Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 5 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 1 8265. Maskinoperatörer, skoindustri m.m. 1 8271. Maskinoperatörer, skoindustri m.m. 1 8272. Maskinoperatörer, mejeri 2 8273. Maskinoperatörer, kvarnindustri 3 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 1 8278. Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 2 8281. Fordonsmontörer m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 4 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 3 8284. Montörer, träprodukter m.m. 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 2 8311. Lokförare 1 8312. Bandgårdspersonal 2 8321. Bil- och taxiförare 7 8322. Buss- och spårvagnsförare 25 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 4 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 2 8333. Kranförare m.fl. 1 8334. Truckförare 1 8340. Däckspersonal 1 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 1 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 10 9142. Vaktmästare m.fl. 5 9150. Renhållnings- och återvinningsarbete 1 9210. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 3 9310. Grovarbete inom bygg och anläggning 23 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 113 9998. Vet/minns ej 11 9999. Uppgift saknas
VAR 119 FADER FTG/ANSTÄLLD 48 Loc 261 width 1 MD=9 48 Var han företagare eller anställd? 282 1. Egen företagare 719 2. Anställd 13 8. Vet/minns ej 136 9. Uppgift saknas
VAR 120 FADER ARBETSLEDARE 49 Loc 262 width 1 MD=9 49 Hade han någon arbetsledande funktion? 483 1. Ja 450 5. Nej 77 8. Vet/minns ej 140 9. Uppgift saknas
VAR 121 FADER PRIV/OFF TJÄNST 50 Loc 263 width 1 MD=9 50 Arbetade han huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? 165 1. Arbetade i offentlig tjänst 121 2. Arbetade i statligt företag 654 3. Arbetade privat (inkl fackligt eller kooperativt) 59 8. Vet/minns ej 151 9. Uppgift saknas
VAR 122 FADERNS UTBILDNING 51 Loc 264 width 2 MD=99 51 Vilken var Din fars högsta utbildning? 561 01. Folkskola eller grundskola 11 02. 2-årig gymnasieskola 100 03. Yrkesskola 37 04. Folkhögskola 50 05. Realskola 30 06. 3- eller 4-årig gymnasielinje 17 07. Studentexamen 22 08. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 114 09. Examen från universitet eller högskola 183 88. Vet/minns inte vad min far hade för utbildning 25 99. Uppgift saknas
VAR 123 MODERNS UTBILDNING 52 Loc 266 width 2 MD=99 52 Vilken var Din mors högsta utbildning? 634 01. Folkskola eller grundskola 26 02. 2-årig gymnasieskola 74 03. Yrkesskola 36 04. Folkhögskola 84 05. Realskola 26 06. 3- eller 4-årig gymnasielinje 26 07. Studentexamen 15 08. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 80 09. Examen från universitet eller högskola 130 88. Vet/minns inte vad min mor hade för utbildning 19 99. Uppgift saknas
VAR 124 BÖCKER HEMMA 53 Loc 268 width 2 MD=99 53 Hur många böcker tror Du uppskattningsvis att det fanns i Ditt hem när Du var 16 år gammal? 12 01. Inga 89 02. Någon enstaka 42 03. Ungefär 10 153 04. Ungefär 20 209 05. Ungefär 50 220 06. Ungefär 100 192 07. Ungefär 200 93 08. Ungefär 500 67 09. Annu fler 63 88. Vet/minns inte 10 99. Uppgift saknas
VAR 125 BÄSTA PARTI 54 Loc 270 width 2 MD=99 54 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 37 01. Centerpartiet 51 02. Folkpartiet liberalerna 98 03. Kristdemokraterna 35 04. Miljöpartiet - de gröna 179 05. Moderata samlingspartiet 290 06. Socialdemokratiska arbetarpartiet 99 07. Vänsterpartiet 14 08. Annat parti 318 09. Sympatiserar inte med något parti 29 99. Uppgift saknas
VAR 126 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 55 Loc 272 width 1 MD=9 55 Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera Dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 18 1. Underklassen 382 2. Arbetarklassen 507 3. Medelklassen 180 4. Övre medelklassen 3 5. Överklassen 46 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 127 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 56 Loc 273 width 1 MD=9 56 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 993 1. Ja, båda var svenska medborgare 36 2. Nej, en var utländsk medborgare 112 3. Nej, båda var utländska medborgare 9 9. Uppgift saknas
VAR 128 TILLHÖR KYRKA 57 Loc 274 width 1 MD=9 57a Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 801 1. Ja 346 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 129 KYRKA/FÖRSAMLING 57 Loc 275 width 1 MD=9 57b (TILLHÖR FÖRSAMLING) Vilken kyrka eller församling är det? 746 1. Svenska kyrkan 17 2. Katolska kyrkan 28 3. Frikyrka 10 4. Annan kristen församling 6 5. Annan kyrka 0 6. Religiös församling eller religion 2 8. Vet inte 341 9. Uppgift saknas/Ej tillämplig
VAR 130 KYRKOBESÖK 58 Loc 276 width 1 MD=9 58 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 49 1. Minst en gång i veckan 27 2. Två till tre gånger i månaden 32 3. En gång i månaden 243 4. Några gånger om året 446 5. Mindre ofta 318 6. Aldrig 15 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 131 ÅLDER 59 Loc 277 width 2 MD=99 59 Hur gammal är Du? 17. 17 år . . 80. 80 år 18 99. Uppgift saknas Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 13 21 17 15 17 17 18 21 27 18 24 18 22 22 23 21 18 19 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 22 21 20 23 24 18 18 24 23 18 18 25 18 20 22 24 19 24 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 29 23 25 22 17 16 15 22 16 10 16 14 15 15 19 11 15 12 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 7 13 11 13 16 6 10 8 3 1 18
VAR 132 KÖN Loc 279 width 1 Kön 542 1. Man 608 2. Kvinna
VAR 133 LÄN Loc 280 width 2 Län 217 01. Stockholms län 35 03. Uppsala län 35 04. Södermanlands län 53 05. Östergötlands län 53 06. Jönköpings län 22 07. Kronobergs län 37 08. Kalmar län 6 09. Gotlands län 19 10. Blekinge län 140 12. Skåne län 28 13. Hallands län 174 14. Västra Götalands län 40 17. Värmlands län 46 18. Örebro län 36 19. Västmanlands län 36 20. Dalarna län 35 21. Gävleborgs län 41 22. Västernorrlands län 27 23. Jämtlands län 26 24. Västerbottens län 44 25. Norrbottens län
VAR 134 A-REGION Loc 282 width 2 A-region 208 01. Stockholm/Södertälje 9 02. Norrtälje 1 03. Enköping 31 04. Uppsala 14 05. Nyköping 7 06. Katrineholm 14 07. Eskilstuna 6 08. Mjölby/Motala 22 09. Linköping 25 10. Norrköping 22 11. Jönköping 5 12. Tranås 17 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 9 14. Värnamo 4 15. Ljungby 18 16. Växjö 4 17. Västervik 4 18. Hultsfred/Vimmerby 7 19. Oskarshamn 22 20. Kalmar/Nybro 6 21. Visby 12 22. Karlskrona 7 23. Karlshamn 15 24. Kristianstad 10 25. Hässleholm 4 26. Ängelholm 28 27. Helsingborg/Landskrona 67 28. Malmö/Lund/Trelleborg 12 29. Ystad/Simrishamn 4 30. Eslöv 12 31. Halmstad 9 32. Falkenberg/Varberg 98 33. Göteborg 14 34. Uddevalla 9 35. Trollhättan/Vänersborg 30 36. Borås 10 37. Lidköping/Skara 3 38. Falköping 9 39. Skövde 6 40. Mariestad 7 41. Kristinehamn 17 42. Karlstad 5 43. Säffle/Åmål 13 44. Arvika 25 45. Örebro 11 46. Karlskoga 10 47. Lindesberg 20 48. Västerås 2 49. Köping 4 50. Fagersta 10 51. Sala 20 52. Borlänge/Falun 6 53. Avesta/Hedemora 3 54. Ludvika 7 55. Mora 23 56. Gävle/Sandviken 7 57. Bollnäs/Söderhamn 8 58. Hudiksvall/Ljusdal 27 59. Sundsvall 5 60. Härnösand/Kramfors 2 61. Sollefteå 7 62. Örnsköldsvik 27 63. Östersund 13 64. Umeå 8 65. Skellefteå 5 66. Lycksele 9 67. Piteå 23 68. Luleå/Boden 4 69. Haparanda/Kalix 8 70. Kiruna/Gällivare
VAR 135 H-REGION Loc 284 width 1 Huvudregion (H-region) 208 1. Stockholm med förorter 401 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 242 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 68 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 66 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 98 8. Göteborg med förorter 67 9. Malmö med förorter
VAR 136 RIKSOMRÅDE Loc 285 width 1 Riksområde 217 1. Stockholm - Stockholms län 205 2. Östra Mellansverige - Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 118 3. Småland med öarna - Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län 159 4. Sydsverige - Blekinge och Skåne län 202 5. Västsverige - Hallands och Västra Götalands län 111 6. Norra Mellansverige - Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 68 7. Mellersta Norrland - Västernorrlands och Jämtlands län 70 8. Övre Norrland - Västerbottens och Norrbottens län