ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN
                SSD 0753

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska
  institutionen, Umeå universitet under ledning av Stefan
  Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning om
  svenskarnas åsikter om ojämlikhet i Sverige och den ingår som
  en del i International Social Survey Program (ISSP)
  undersökning 'Environment II' utförd i ett tjugotal länder.
  Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan
  Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern 17-79 år.
  Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med
  okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 864
  personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden
  januari till mars 2001 i form av en enkätundersökning med fyra
  påminnelser. De två första via post, den tredje per telefon
  och den fjärde via post

  Bruttourval              2 000
  Oanträffbara (okänd adress,       136
  emigrerat etc)

  Nettourval              1 864

  Svarsfrekvens             1 067

  Icke svarande              797
  - vägrande               248
  - ingen kontakt             436
  - övriga icke-deltagande        113

  
               PUBLIKATIONER

  Särkimukka, J., Edlund, J. & Svallfors, S. (2001): ISSP 2000 -
  Åsikter om miljön. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå:
  Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 44  (2)SVERIGES MILJÖINSATS 14   (3)LOC 59 WIDTH 1
                         (4)MD=9

   (5) 14 Vissa länder gör mer för att skydda världens miljö.
     Tycker Du på det hela taget att Sverige gör ...

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      94 1.  Mer än nog
      463 2.  Ungefär lagom
      417 3.  För lite
      88 8.  Vet ej

       5 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0753 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 IP-nummer 6 Privat företagsamhet bästa sättet lösa Sveriges ekonomiska problem 7 Regerings och riksdags ansvar att minska inkomstskillnaderna 8 Område som bör ges högsta prioritet i Sverige 9 Område som bör ges näst högsta prioritet i Sverige 10 För lite känslor och tro 11 Den moderna vetenskapen gör mer skada än nytta 12 Vetenskapen löser miljöproblem utan att vårt levnadssätt behöver förändras 13 För mycket bekymmer om miljöns framtid 14 Nästan allt i vårt moderna levnadssätt skadar miljön 15 För mycket oro att människans framsteg skall skada miljön 16 Ekonomisk tillväxt behövs för att kunna skydda miljön 17 Rätt utföra medicinska djurförsök om det räddar människoliv 18 Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön 19 Jorden kan inte bära befolkningstillväxten 20 Åsikt om naturen 21 Värna om miljön genom att betala mycket högre priser 22 Värna om miljön genom att betala mycket högre skatter 23 Värna om miljön genom att sänka levnadsstandarden 24 Svårt göra särskilt mycket för miljön 25 Gör det som är rätt för miljön även när det kostar eller tar längre tid 26 Viktigare saker att göra än att skydda miljön 27 Ingen ide göra något för miljön om inte andra gör det också 28 Många överdrivna påståenden om miljöhot 29 Antibiotika dödar bakterier men inte virus 30 Människan härstammar från tidigare djurarter 31 Alla framställda kemikalier kan orsaka cancer om man äter tillräckligt mycket av dem 32 Radioaktivitet orsakar dödsfall 33 Växthuseffekten orsakad av ett hål i jordens atmosfär 34 Användning av kol, olja och gas bidrar till växthuseffekten 35 Fara för miljön: Luftföroreningar från bilar 36 Fara för individen: Luftföroreningar från bilar 37 Fara för miljön: Luftföroreningar från industrin 38 Fara för miljön: Bekämpningsmedel och kemikalier i jordbruket 39 Fara för miljön: Utsläpp i sjöar och vattendrag 40 Fara för miljön: Höjningen av jordens temperatur 41 Fara för miljön: Genmanipulering av vissa grödor 42 Individen och miljön 43 Industrin och miljön 44 Sveriges insats för att skydda världens miljö 45 Värnar mest om miljön: Industrin eller vanliga människor 46 Värnar mest om miljön: Regering och riksdag eller industrin 47 Värnar mest om miljön: Vanliga människor eller regering och riksdag 48 Internationella miljöavtal 49 Fattiga länder kan inte förväntas göra samma insats för att värna om miljön 50 Sveriges ekonomiska utveckling hämmas om vi inte ser efter miljön bättre 51 Sannolikhet att det inom fem år inträffar kärnkraftsolycka 52 Information om miljöfarliga utsläpp: Industrin och näringslivet 53 Information om miljöfarliga utsläpp: Miljögrupper och miljöorganisationer 54 Information om miljöfarliga utsläpp: Departement och myndigheter 55 Information om miljöfarliga utsläpp: Dagstidningar 56 Information om miljöfarliga utsläpp: Radio och TV 57 Information om miljöfarliga utsläpp: Universitetens forskningsinstitut 58 Sorterar för återvinning 59 Avstår köra bil av miljöskäl 60 Medlem i miljögrupp eller miljöorganisation 61 Skrivit under upprop i miljöfråga 62 Skänkt pengar till miljögrupp eller miljöorganisation 63 Deltagit i protestaktion eller demonstration i miljöfråga 64 Uppfattning om Gud 65 Fara för individen: Bekämpningsmedel och kemikalier i jordbruket 66 Fara för miljön: Genmanipulering av vissa grödor 67 Sannolikhet att bli arbetslös inom de närmaste åren 68 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 69 Sannolikhet att inte klara en månads sjukskrivning ekonomiskt 70 Sannolikhet att behöva avstå läkarbesök för att man inte har råd 71 Sannolikhet att behöva flytta på grund av för höga boendekostnader 72 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 73 Privat försäkring för att få högre ersättning vid sjukskrivning 74 Privat försäkring för att få högre ersättning vid arbetslöshet 75 Privat försäkring för att få högre pension 76 Privat försäkring för att komplettera den offentliga sjukvården 77 Privat försäkring för att komplettera den offentliga äldreomsorgen 78 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 79 Skatterna bör ersättas av särskilda avgifter 80 För höga marginalskatter 81 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 82 Betala mer skatt om pengarna går till sjuk- och hälsovård 83 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till äldre 84 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till barnfamiljer 85 Betala mer skatt om pengarna går till socialbidrag 86 Betala mer skatt om pengarna går till den vanliga skolan 87 Betala mer skatt om pengarna går till sysselsättningspolitiska insatser 88 Skatter för folk med höga inkomster 89 Skatter för folk med medelinkomster 90 Skatter för folk med låga inkomster 91 Skatternas allmänna nivå i Sverige 92 Inte uppge alla inkomster för att få lägre inkomstskatt 93 Arbetsmarknadsgrupp 94 Arbetstid 95 Socio-ekonomisk indelning 96 Yrke 97 Företagare eller anställd 98 Antal anställda 99 Arbetsledande funktion 100 Offentlig eller privat tjänst 101 Facklig organisation 102 Utbildning 103 Utbildningens längd 104 Månadsinkomst 105 Civilstånd 106 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 107 Partner: Socio-ekonomisk indelning 108 Partner: Yrke 109 Partner: Företagare eller anställd 110 Partner: Antal anställda 111 Hushållets inkomst 112 Hushållets storlek 113 Antal personer under 18 år i hushållet 114 Antal personer under 6 år i hushållet 115 Bästa parti 116 Subjektiv samhällsklass 117 Föräldrars medborgarskap 118 Tillhör kyrka eller religiös församling 119 Kyrka eller församling 120 Kyrkobesök 121 Bostadsort 122 Ålder 123 Åldersgrupp 1 124 Åldersgrupp 2 125 Åldersgrupp 3 126 Kön 127 A-region 128 Huvudregion 129 Riksområde 130 Kommunstorlek

VAR 1 SSD STUDY NR 0753              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0753


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 2001
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 2000 - Åsikter om miljön
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 IP-NUMMER Loc 17 width 4 IP-nummer Valid-n=1067 Min=1 Max=1997 Mean=1038.2 St.Dev=568.8
VAR 6 PRIV FÖRETAGSAMHET 1 Loc 21 width 1 MD=9 1 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 1a Privat företagsamhet är det bästa sättet att lösa Sveriges ekonomiska problem. 103 1. Instämmer starkt 315 2. Instämmer 323 3. Varken instämmer eller tar avstånd 122 4. Tar avstånd 45 5. Tar starkt avstånd 120 8. Vet ej 39 9. Uppgift saknas
VAR 7 MINSKA INKOMSTSKILLNAD 1 Loc 22 width 1 MD=9 1b Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög inkomst och de med låg inkomst. <Se F.1 för fullständig frågetext> 242 1. Instämmer starkt 415 2. Instämmer 201 3. Varken instämmer eller tar avstånd 100 4. Tar avstånd 30 5. Tar starkt avstånd 40 8. Vet ej 39 9. Uppgift saknas
VAR 8 HÖGSTA PRIORITET 2 Loc 23 width 1 MD=9 2a Var vänlig ange vilket av nedanstående som bör ges högsta prioritet i Sverige. Vad är viktigast att göra? 569 1. Bevara lag och ordning 256 2. Ge människor mer att säga till om i politiska beslut 52 3. Bekämpa prisökningar 151 4. Värna yttrandefriheten 31 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 9 NÄST HÖGSTA PRIORITET 2 Loc 24 width 1 MD=9 2b Och vilket av nedanstående alternativ bör ges näst högsta prioritet i Sverige? Vad är näst viktigast att göra? 249 1. Bevara lag och ordning 332 2. Ge människor mer att säga till om i politiska beslut 138 3. Bekämpa prisökningar 287 4. Värna yttrandefriheten 52 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 10 FÖR LITE KÄNSLOR O TRO 3 Loc 25 width 1 MD=9 3 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 3a Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen och inte tillräckligt på känslor och tro. 57 1. Instämmer starkt 364 2. Instämmer 300 3. Varken instämmer eller tar avstånd 210 4. Tar avstånd 58 5. Tar starkt avstånd 61 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 11 VETENSKAP MEST SKADA 3 Loc 26 width 1 MD=9 3b På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta. <Se F.3 för fullständig frågetext> 21 1. Instämmer starkt 83 2. Instämmer 273 3. Varken instämmer eller tar avstånd 366 4. Tar avstånd 213 5. Tar starkt avstånd 83 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 12 VETENSKAP LÖSER MILJÖ 3 Loc 27 width 1 MD=9 3c Den moderna vetenskapen kommer att lösa våra miljöproblem utan att vi behöver förändra vårt levnadssätt särskilt mycket. <Se F.3 för fullständig frågetext> 19 1. Instämmer starkt 99 2. Instämmer 206 3. Varken instämmer eller tar avstånd 363 4. Tar avstånd 270 5. Tar starkt avstånd 88 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 13 FÖR MKT ORO OM MILJÖ 4 Loc 28 width 1 MD=9 4 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 4a Vi bekymrar oss för mycket över miljöns framtid och inte tillräckligt mycket om dagens priser och arbetstillfällen. 42 1. Instämmer starkt 152 2. Instämmer 237 3. Varken instämmer eller tar avstånd 387 4. Tar avstånd 198 5. Tar starkt avstånd 31 8. Vet ej 20 9. Uppgift saknas
VAR 14 SÄTT LEVA SKADAR MILJÖ 4 Loc 29 width 1 MD=9 4b Nästan allt i vårt moderna levnadssätt skadar miljön. <Se F.4 för fullständig frågetext> 80 1. Instämmer starkt 445 2. Instämmer 227 3. Varken instämmer eller tar avstånd 223 4. Tar avstånd 27 5. Tar starkt avstånd 40 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 15 ORO FRAMSTEG MILJÖ 4 Loc 30 width 1 MD=9 4c Folk oroar sig för mycket om att människans framsteg ska skada miljön. <Se F.4 för fullständig frågetext> 47 1. Instämmer starkt 216 2. Instämmer 266 3. Varken instämmer eller tar avstånd 360 4. Tar avstånd 101 5. Tar starkt avstånd 51 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 16 TILLVÄXT SKYDDA MILJÖN 5 Loc 31 width 1 MD=9 5 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 5a För att kunna skydda miljön behöver Sverige ekonomisk tillväxt. 90 1. Instämmer starkt 422 2. Instämmer 252 3. Varken instämmer eller tar avstånd 163 4. Tar avstånd 35 5. Tar starkt avstånd 82 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 17 MEDICINSKA DJURFÖRSÖK 5 Loc 32 width 1 MD=9 5b Det är rätt att utföra medicinska djurförsök om det kan rädda människoliv. <Se F.5 för fullständig frågetext> 128 1. Instämmer starkt 517 2. Instämmer 196 3. Varken instämmer eller tar avstånd 106 4. Tar avstånd 66 5. Tar starkt avstånd 35 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 18 EK TILLVÄXT SKAD MILJÖ 5 Loc 33 width 1 MD=9 5c Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön. <Se F.5 för fullständig frågetext> 20 1. Instämmer starkt 135 2. Instämmer 292 3. Varken instämmer eller tar avstånd 395 4. Tar avstånd 88 5. Tar starkt avstånd 115 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 19 BEFOLKNINGSTILLVÄXT 5 Loc 34 width 1 MD=9 5d Jorden kan helt enkelt inte bära befolkningstillväxten om den fortsätter i nuvarande takt. <Se F.5 för fullständig frågetext> 180 1. Instämmer starkt 410 2. Instämmer 205 3. Varken instämmer eller tar avstånd 93 4. Tar avstånd 28 5. Tar starkt avstånd 126 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 20 ÅSIKT OM NATUREN 6 Loc 35 width 1 MD=9 6 Vilket av följande alternativ är närmast Din egen åsikt? 92 1. Naturen är helig eftersom den är skapad av Gud 245 2. Naturen är helig eller andlig i sig själv 668 3. Naturen är viktig, men inte andlig eller helig 35 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 21 HÖGRE PRISER - MILJÖN 7 Loc 36 width 1 MD=9 7a Hur villig skulle Du vara att betala mycket högre priser för att värna om miljön? 49 1. Mycket villig 280 2. Ganska villig 256 3. Varken villig eller ovillig 296 4. Ganska ovillig 128 5. Mycket ovillig 27 8. Vet ej 31 9. Uppgift saknas
VAR 22 HÖGRE SKATTER - MILJÖN 7 Loc 37 width 1 MD=9 7a Hur villig skulle Du vara att betala mycket högre skatter för att värna om miljön? 29 1. Mycket villig 167 2. Ganska villig 238 3. Varken villig eller ovillig 324 4. Ganska ovillig 248 5. Mycket ovillig 28 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 23 SÄNKT STANDARD - MILJÖ 7 Loc 38 width 1 MD=9 7a Hur villig skulle Du vara att acceptera en sänkt levnadsstandard för att värna om miljön? 97 1. Mycket villig 359 2. Ganska villig 283 3. Varken villig eller ovillig 178 4. Ganska ovillig 100 5. Mycket ovillig 34 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 24 SVÅRT GÖRA NGT MILJÖ 8 Loc 39 width 1 MD=9 8 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 8a Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att göra särskilt mycket för miljön. 33 1. Instämmer starkt 200 2. Instämmer 198 3. Varken instämmer eller tar avstånd 432 4. Tar avstånd 160 5. Tar starkt avstånd 21 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 25 GÖR RÄTT FÖR MILJÖN 8 Loc 40 width 1 MD=9 8b Jag gör det som är rätt för miljön, även när det kostar mer pengar eller tar längre tid. <Se F.8 för fullständig frågetext> 48 1. Instämmer starkt 409 2. Instämmer 422 3. Varken instämmer eller tar avstånd 115 4. Tar avstånd 22 5. Tar starkt avstånd 28 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 26 VIKTIGARE ÄN MILJÖN 8 Loc 41 width 1 MD=9 8c Det finns viktigare saker att göra här i livet än att skydda miljön. <Se F.8 för fullständig frågetext> 13 1. Instämmer starkt 119 2. Instämmer 279 3. Varken instämmer eller tar avstånd 418 4. Tar avstånd 191 5. Tar starkt avstånd 22 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 27 INGEN IDE MILJÖARB 8 Loc 42 width 1 MD=9 8d Det är ingen ide att jag gör vad jag kan för miljön om inte andra också gör det. <Se F.8 för fullständig frågetext> 43 1. Instämmer starkt 181 2. Instämmer 147 3. Varken instämmer eller tar avstånd 448 4. Tar avstånd 212 5. Tar starkt avstånd 11 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÖVERDRIVNA MILJÖHOT 8 Loc 43 width 1 MD=9 8e Många påståenden om miljöhot är överdrivna. <Se F.8 för fullständig frågetext> 27 1. Instämmer starkt 172 2. Instämmer 200 3. Varken instämmer eller tar avstånd 353 4. Tar avstånd 217 5. Tar starkt avstånd 76 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 29 ANTIBIOTIKA 9 Loc 44 width 1 MD=9 9 För vart och ett av påståendena nedan, kryssa för det alternativ som ligger närmast Din uppfattning om hur sant det är. 9a "Antibiotika kan döda bakterier men inte virus" 454 1. Absolut sant 386 2. Förmodligen sant 44 3. Förmodligen inte sant 28 4. Absolut inte sant 127 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 30 MÄNNISKANS HÄRSTAMNING 9 Loc 45 width 1 MD=9 9b "Människan härstammar från tidigare djurarter" <Se F.9 för fullständig frågetext> 331 1. Absolut sant 489 2. Förmodligen sant 68 3. Förmodligen inte sant 61 4. Absolut inte sant 95 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 31 KEM ORSAKAR CANCER 9 Loc 46 width 1 MD=9 9c "Alla framställda kemikalier kan orsaka cancer om man äter tillräckligt mycket av dem" <Se F.9 för fullständig frågetext> 96 1. Absolut sant 405 2. Förmodligen sant 254 3. Förmodligen inte sant 116 4. Absolut inte sant 172 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 32 RADIOAKTIVITET 9 Loc 47 width 1 MD=9 9d "Den som utsätts för någon som helst grad av radioaktivitet kommer med säkerhet att dö som ett resultat av detta" <Se F.9 för fullständig frågetext> 63 1. Absolut sant 273 2. Förmodligen sant 324 3. Förmodligen inte sant 271 4. Absolut inte sant 112 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 33 VÄXTHUSEFFEKTENS ORSAK 9 Loc 48 width 1 MD=9 9e "Växthuseffekten är orsakad av ett hål i jordens atmosfär" <Se F.9 för fullständig frågetext> 153 1. Absolut sant 359 2. Förmodligen sant 137 3. Förmodligen inte sant 254 4. Absolut inte sant 142 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 34 BIDRAG VÄXTHUSEFFEKT 9 Loc 49 width 1 MD=9 9f "Varje gång som vi använder kol, olja eller gas bidrar vi till växthuseffekten" <Se F.9 för fullständig frågetext> 396 1. Absolut sant 469 2. Förmodligen sant 63 3. Förmodligen inte sant 23 4. Absolut inte sant 97 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 35 FÖRORENING BIL-MILJÖ 10 Loc 50 width 1 MD=9 10a Tror Du att luftföroreningarna från bilar i allmänhet är ... 118 1. Extremt farliga för miljön 418 2. Mycket farliga för miljön 423 3. Ganska farliga för miljön 89 4. Inte särskilt farliga för miljön 5 5. Inte farliga alls för miljön 5 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 36 FÖRORENING BIL-FAMILJ 10 Loc 51 width 1 MD=9 10b Tror Du att luftföroreningarna från bilar i allmänhet är ... 73 1. Extremt farliga för dig och din familj 221 2. Mycket farliga för dig och din familj 509 3. Ganska farliga för dig och din familj 223 4. Inte särskilt farliga för dig och din familj 15 5. Inte farliga alls för dig och din familj 16 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 37 FÖRORENING IND-MILJÖ 11 Loc 52 width 1 MD=9 11a Tror Du att luftföroreningarna från industrin i allmänhet är ... 185 1. Extremt farliga för miljön 452 2. Mycket farliga för miljön 361 3. Ganska farliga för miljön 45 4. Inte särskilt farliga för miljön 2 5. Inte farliga alls för miljön 13 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 38 MEDEL JORDBRUK-MILJÖ 11 Loc 53 width 1 MD=9 11b Tror Du att bekämpningsmedel och kemikalier som används i jordbruket är ... 177 1. Extremt farliga för miljön 403 2. Mycket farliga för miljön 394 3. Ganska farliga för miljön 60 4. Inte särskilt farliga för miljön 3 5. Inte farliga alls för miljön 21 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 39 UTSLÄPP SJÖAR-MILJÖ 11 Loc 54 width 1 MD=9 11c Tror Du att utsläpp i Sveriges sjöar och vattendrag är ... 168 1. Extremt farliga för miljön 424 2. Mycket farliga för miljön 384 3. Ganska farliga för miljön 70 4. Inte särskilt farliga för miljön 2 5. Inte farliga alls för miljön 13 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 40 TEMPERATURHÖJN-MILJÖ 12 Loc 55 width 1 MD=9 12a Tror Du att höjningen av jordens temperatur orsakad av "växthuseffekten" i allmänhet är ... 145 1. Extremt farliga för miljön 304 2. Mycket farliga för miljön 390 3. Ganska farliga för miljön 118 4. Inte särskilt farliga för miljön 18 5. Inte farliga alls för miljön 87 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 41 GENMANIPULERING-MILJÖ 12 Loc 56 width 1 MD=9 12b Tror Du att genmanipulering av vissa grödor är ... 159 1. Extremt farliga för miljön 278 2. Mycket farliga för miljön 249 3. Ganska farliga för miljön 195 4. Inte särskilt farliga för miljön 34 5. Inte farliga alls för miljön 147 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 42 INDIVIDEN OCH MILJÖN 13 Loc 57 width 1 MD=9 13a Om Du var tvungen att välja mellan följande två alternativ, vilket skulle ligga närmast Din egen uppfattning? 162 1. Regering/riksdag bör låta vanliga människor själva bestämma hur miljön ska värnas, även om det medför att de inte alltid gör det som är bäst för miljön 757 2. Regering/riksdag bör stifta lagar som får vanliga människor att värna om miljön, även om det inkräktar på deras rätt att fatta egna beslut 143 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 43 INDUSTRIN OCH MILJÖN 13 Loc 58 width 1 MD=9 13b Och vilket av följande två alternativ skulle ligga närmast Din egen uppfattning? 36 1. Regering/riksdag bör låta industrin och näringslivet själva bestämma hur miljön ska värnas, även om det medför att de inte alltid gör det som är bäst för miljön 955 2. Regering/riksdag bör stifta lagar som får industrin och näringslivet att värna om miljön, även om det inkräktar på deras rätt att fatta egna beslut 67 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 44 SVERIGES MILJÖINSATS 14 Loc 59 width 1 MD=9 14 Vissa länder gör mer än andra för att skydda världens miljö. Tycker Du på det hela taget att Sverige gör ... 94 1. Mer än nog 463 2. Ungefär lagom 417 3. För lite 88 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 45 MILJÖ IND-VANL FOLK 15 Loc 60 width 1 MD=9 15a Vem av dessa två tycker Du på det hela taget anstränger sig mest för att värna om miljön? 111 1. Industrin och näringslivet 428 2. Vanliga människor 288 3. Båda gör lika mycket 233 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 46 MILJÖ REG/RIKSD-IND 15 Loc 61 width 1 MD=9 15b Vem av dessa två tycker Du på det hela taget anstränger sig mest för att värna om miljön? 387 1. Regering/riksdag 104 2. Industrin och näringslivet 229 3. Båda gör lika mycket 338 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 47 MILJÖ FOLK-REG/RIKSD 15 Loc 62 width 1 MD=9 15c Vem av dessa två tycker Du på det hela taget anstränger sig mest för att värna om miljön? 366 1. Vanliga människor 201 2. Regering/riksdag 243 3. Båda gör lika mycket 236 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 48 INTERNAT MILJÖAVTAL 16 Loc 63 width 1 MD=9 16 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 16a När det gäller miljöproblem borde det finnas internationella avtal som Sverige och andra länder skulle vara tvungna att följa. 525 1. Instämmer starkt 436 2. Instämmer 42 3. Varken instämmer eller tar avstånd 22 4. Tar avstånd 3 5. Tar starkt avstånd 25 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 49 MILJÖINSATS FATTIGA 16 Loc 64 width 1 MD=9 16b Fattiga länder kan inte förväntas göra samma insats som rika länder för att värna om miljön. <Se F.16 för fullständig frågetext> 100 1. Instämmer starkt 447 2. Instämmer 184 3. Varken instämmer eller tar avstånd 189 4. Tar avstånd 80 5. Tar starkt avstånd 38 8. Vet ej 29 9. Uppgift saknas
VAR 50 MILJÖ EKON UTVECKLING 16 Loc 65 width 1 MD=9 16c Sveriges ekonomiska utveckling kommer att hämmas om vi inte ser efter miljön bättre. <Se F.16 för fullständig frågetext> 94 1. Instämmer starkt 364 2. Instämmer 308 3. Varken instämmer eller tar avstånd 94 4. Tar avstånd 26 5. Tar starkt avstånd 149 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 51 KÄRNKRAFTSOLYCKA 17 Loc 66 width 1 MD=9 17 Hur sannolikt är det att det inom de närmaste fem åren inträffar en kärnkraftsolycka som förorsakar långsiktiga skador på miljön i många länder? 89 1. Mycket sannolikt 448 2. Sannolikt 262 3. Osannolikt 95 4. Mycket osannolikt 164 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 52 INFO MILJÖ INDUSTRIN 18 Loc 67 width 1 MD=9 18 Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller att komma med korrekt information om orsakerna till miljöfarliga utsläpp? 18a Industrin och näringslivet 14 1. Mycket stort förtroende 109 2. Ganska stort förtroende 361 3. Visst förtroende 383 4. Inte särskilt stort förtroende 122 5. Knappast något förtroende alls 44 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 53 INFO MILJÖ MILJÖORG 18 Loc 68 width 1 MD=9 18b <Förtroende information om miljöfarligt utsläpp> Miljögrupper och miljöorganisationer <Se F.18 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket stort förtroende 456 2. Ganska stort förtroende 310 3. Visst förtroende 76 4. Inte särskilt stort förtroende 31 5. Knappast något förtroende alls 30 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 54 INFO MILJÖ DEP O MYND 18 Loc 69 width 1 MD=9 18c <Förtroende information om miljöfarligt utsläpp> Departement och myndigheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket stort förtroende 306 2. Ganska stort förtroende 433 3. Visst förtroende 162 4. Inte särskilt stort förtroende 50 5. Knappast något förtroende alls 49 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 55 INFO MILJÖ DAGSTIDN 18 Loc 70 width 1 MD=9 18d <Förtroende information om miljöfarligt utsläpp> Dagstidningar <Se F.18 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stort förtroende 281 2. Ganska stort förtroende 415 3. Visst förtroende 201 4. Inte särskilt stort förtroende 65 5. Knappast något förtroende alls 44 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 56 INFO MILJÖ RADIO O TV 18 Loc 71 width 1 MD=9 18e <Förtroende information om miljöfarligt utsläpp> Radio och TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket stort förtroende 334 2. Ganska stort förtroende 437 3. Visst förtroende 137 4. Inte särskilt stort förtroende 36 5. Knappast något förtroende alls 36 8. Vet ej 30 9. Uppgift saknas
VAR 57 INFO MILJÖ UNIV FORSK 18 Loc 72 width 1 MD=9 18f <Förtroende information om miljöfarligt utsläpp> Universitetens forskningsinstitut <Se F.18 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket stort förtroende 489 2. Ganska stort förtroende 183 3. Visst förtroende 19 4. Inte särskilt stort förtroende 6 5. Knappast något förtroende alls 56 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 58 EGEN KÄLLSORTERING 19 Loc 73 width 1 MD GE 9 19a Hur ofta bemödar Du Dig att sortera glass, burkar, plast, papper el dyl för återvinning? 524 1. Alltid 356 2. Ofta 127 3. Ibland 19 4. Aldrig 31 7. Det finns ingen återvinning där jag bor 10 9. Uppgift saknas
VAR 59 AVSTÅR KÖRA BIL 19 Loc 74 width 1 MD GE 9 19b Hur ofta väljer Du att inte köra bil av miljöskäl? 16 1. Alltid 139 2. Ofta 348 3. Ibland 416 4. Aldrig 138 7. Har ingen bil/körkort 10 9. Uppgift saknas
VAR 60 MEDLEM MILJÖGRUPP 20 Loc 75 width 1 MD=9 20 Är Du medlem i någon miljögrupp eller miljöorganisation? 62 1. Ja 993 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 61 UPPROP I MILJÖFRÅGA 21 Loc 76 width 1 MD=9 21a Har Du någon gång under de senaste fem åren skrivit under ett upprop i någon miljöfråga? 274 1. Ja 782 5. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 62 PENGAR MILJÖGRUPP 21 Loc 77 width 1 MD=9 21b Har Du någon gång under de senaste fem åren skänkt pengar till en miljögrupp eller miljöorganisation? 253 1. Ja 794 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 63 DEMONSTRATION MILJÖ 21 Loc 78 width 1 MD=9 21c Har Du någon gång under de senaste fem åren deltagit i protestaktion eller demonstration i någon miljöfråga? 36 1. Ja 1012 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 64 UPPFATTNING OM GUD 22 Loc 79 width 1 MD=9 22 Var vänlig ange vilket av nedanstående påståenden som ligger närmast Din egen uppfattning om Gud. 199 1. Jag tror inte på Gud 162 2. Jag vet inte om det finns någon Gud och jag tror inte att det finns någon möjlighet att ta reda på det 328 3. Jag tror inte på någon personlig Gud men jag tror på en högre makt av något slag 69 4. Ibland tror jag på Gud, ibland inte 149 5. Även om jag har mina tvivel känner jag att jag tror på Gud 114 6. Jag vet att Gud finns och jag har inga tvivel om detta 32 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 65 MEDEL JORDBRUK-FAMILJ 23 Loc 80 width 1 MD=9 23 Tror Du att bekämpningsmedel och kemikalier som används i jordbruket är ... 101 1. Extremt farliga för dig och din familj 253 2. Mycket farliga för dig och din familj 489 3. Ganska farliga för dig och din familj 172 4. Inte särskilt farliga för dig och din familj 9 5. Inte farliga alls för dig och din familj 37 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 66 GENMANIPULERING-FAM 24 Loc 81 width 1 MD=9 24 Tror Du att genmanipulering av vissa grödor är ... 103 1. Extremt farliga för dig och din familj 213 2. Mycket farliga för dig och din familj 346 3. Ganska farliga för dig och din familj 229 4. Inte särskilt farliga för dig och din familj 31 5. Inte farliga alls för dig och din familj 137 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 67 SANNOLIKHET ARBETSLÖS 25 Loc 82 width 1 MD=9 25a Hur stor tror Du sannolikheten är att Du kommer att bli arbetslös inom de närmaste åren? 50 1. Mycket stor sannolikhet 70 2. Ganska stor sannolikhet 231 3. Ganska liten sannolikhet 509 4. Mycket liten sannolikhet 134 8. Vet ej 73 9. Uppgift saknas
VAR 68 SANNOLIKHET SJUKVÅRD 25 Loc 83 width 1 MD=9 25b Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inte får den sjukvård Du behöver om Du blir sjuk? 56 1. Mycket stor sannolikhet 208 2. Ganska stor sannolikhet 425 3. Ganska liten sannolikhet 288 4. Mycket liten sannolikhet 65 8. Vet ej 25 9. Uppgift saknas
VAR 69 SANNOLIKHET SJUKSKRIV 25 Loc 84 width 1 MD=9 25c Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inte klarar en månads sjukskrivning utan allvarliga ekonomiska konsekvenser? 80 1. Mycket stor sannolikhet 131 2. Ganska stor sannolikhet 278 3. Ganska liten sannolikhet 442 4. Mycket liten sannolikhet 80 8. Vet ej 56 9. Uppgift saknas
VAR 70 AVSTÅ LÄKARBESÖK 25 Loc 85 width 1 MD=9 25d Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inom de närmaste åren måste avstå från läkarbesök på grund av att Du inte har råd? 30 1. Mycket stor sannolikhet 89 2. Ganska stor sannolikhet 292 3. Ganska liten sannolikhet 575 4. Mycket liten sannolikhet 55 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 71 FLYTTA PGA BOENDEKOST 25 Loc 86 width 1 MD=9 25e Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inom de närmaste åren måste flytta från Din bostad på grund av för höga boendekostnader? 31 1. Mycket stor sannolikhet 96 2. Ganska stor sannolikhet 303 3. Ganska liten sannolikhet 544 4. Mycket liten sannolikhet 67 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 72 OTILLRÄCKLIG PENSION 25 Loc 87 width 1 MD=9 25f Hur stor tror Du sannolikheten är att Du får en statlig pension som inte ger Dig en acceptabel levnadsstandard som pensionär? 213 1. Mycket stor sannolikhet 319 2. Ganska stor sannolikhet 197 3. Ganska liten sannolikhet 167 4. Mycket liten sannolikhet 128 8. Vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 73 PRIV FÖRS SJUKSKRIVN 26 Loc 88 width 1 MD=9 26 Känner Du själv ett behov av att komplettera det offentliga välfärdssystemet med egna privata försäkringar på något av följande områden? 26a Jag känner behov av att ha en privat försäkring för att få högre ersättning vid sjukskrivning. 153 1. Ja, absolut 288 2. Ja, förmodligen 322 3. Nej, förmodligen inte 130 4. Nej, absolut inte 103 8. Vet ej 71 9. Uppgift saknas
VAR 74 PRIV FÖRS ARBETSLÖS 26 Loc 89 width 1 MD=9 26b Jag känner behov av att ha en privat försäkring för att få högre ersättning vid arbetslöshet. <Se F.26 för fullständig frågetext> 145 1. Ja, absolut 281 2. Ja, förmodligen 331 3. Nej, förmodligen inte 135 4. Nej, absolut inte 102 8. Vet ej 73 9. Uppgift saknas
VAR 75 PRIV FÖRS PENSION 26 Loc 90 width 1 MD=9 26c Jag känner behov av att ha en privat försäkring för att få högre pension. <Se F.26 för fullständig frågetext> 453 1. Ja, absolut 341 2. Ja, förmodligen 88 3. Nej, förmodligen inte 56 4. Nej, absolut inte 72 8. Vet ej 57 9. Uppgift saknas
VAR 76 PRIV FÖRS SJUKVÅRD 26 Loc 91 width 1 MD=9 26d Jag känner behov av att ha en privat försäkring för att komplettera den offentliga sjukvården om jag blir sjuk. <Se F.26 för fullständig frågetext> 171 1. Ja, absolut 312 2. Ja, förmodligen 307 3. Nej, förmodligen inte 107 4. Nej, absolut inte 112 8. Vet ej 58 9. Uppgift saknas
VAR 77 PRIV FÖRS ÄLDREOMSORG 26 Loc 92 width 1 MD=9 26e Jag känner behov av att ha en privat försäkring för att komplettera den offentliga äldreomsorgen när jag blir gammal. <Se F.26 för fullständig frågetext> 240 1. Ja, absolut 404 2. Ja, förmodligen 184 3. Nej, förmodligen inte 71 4. Nej, absolut inte 113 8. Vet ej 55 9. Uppgift saknas
VAR 78 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 27 Loc 93 width 1 MD=9 27 Här följer några påståenden ur den aktuella svenska samhällsdebatten. Ange för vart och ett av påståendena det som Du tycker stämmer bäst med Din åsikt. 27a Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga. 108 1. Instämmer helt 338 2. Instämmer delvis 298 3. Tar delvis avstånd 253 4. Tar helt avstånd 58 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 79 AVGIFTER I ST F SKATT 27 Loc 94 width 1 MD=9 27b Skatterna bör i ökad utsträckning ersättas av särskilda avgifter när man utnyttjar samhällets service (skolavgifter, vägavgifter och liknande). <Se F.27 för fullständig frågetext> 63 1. Instämmer helt 233 2. Instämmer delvis 237 3. Tar delvis avstånd 407 4. Tar helt avstånd 106 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 80 FÖR HÖG MARGINALSKATT 27 Loc 95 width 1 MD=9 27c Marginalskatterna är alldeles för höga. <Se F.27 för fullständig frågetext> 288 1. Instämmer helt 321 2. Instämmer delvis 197 3. Tar delvis avstånd 88 4. Tar helt avstånd 159 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 81 RÄTTVIS FÖRDELNING 27 Loc 96 width 1 MD=9 27d Vårt skattesystem ger en rättvis fördelning av skattebördan. <Se F.27 för fullständig frågetext> 32 1. Instämmer helt 226 2. Instämmer delvis 335 3. Tar delvis avstånd 354 4. Tar helt avstånd 103 8. Vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 82 MER SKATT-SJUKVÅRD 28 Loc 97 width 1 MD=9 28 Skulle Du själv kunna tänka Dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande ändamål? 28a Sjuk- och hälsovård 245 1. Ja, absolut 480 2. Ja, förmodligen 190 3. Nej, förmodligen inte 85 4. Nej, absolut inte 46 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 83 MER SKATT-STÖD ÄLDRE 28 Loc 98 width 1 MD=9 28b <Betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg mm). <Se F.28 för fullständig frågetext> 187 1. Ja, absolut 509 2. Ja, förmodligen 215 3. Nej, förmodligen inte 84 4. Nej, absolut inte 49 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 84 MER SKATT-STÖD BARNF 28 Loc 99 width 1 MD=9 28c <Betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg mm). <Se F.28 för fullständig frågetext> 120 1. Ja, absolut 370 2. Ja, förmodligen 356 3. Nej, förmodligen inte 134 4. Nej, absolut inte 65 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 85 MER SKATT-SOCIALBIDR 28 Loc 100 width 1 MD=9 28d <Betala mer skatt om pengarna går till> Socialbidrag (stöd till dem som pga för låg inkomst inte kan försörja sig själva). <Se F.28 för fullständig frågetext> 84 1. Ja, absolut 319 2. Ja, förmodligen 396 3. Nej, förmodligen inte 175 4. Nej, absolut inte 72 8. Vet ej 21 9. Uppgift saknas
VAR 86 MER SKATT-SKOLAN 28 Loc 101 width 1 MD=9 28e <Betala mer skatt om pengarna går till> Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan). <Se F.28 för fullständig frågetext> 185 1. Ja, absolut 455 2. Ja, förmodligen 252 3. Nej, förmodligen inte 96 4. Nej, absolut inte 57 8. Vet ej 22 9. Uppgift saknas
VAR 87 MER SKATT-SYSSELSÄTTN 28 Loc 102 width 1 MD=9 28f <Betala mer skatt om pengarna går till> Sysselsättningspolitiska insatser, dvs åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen. <Se F.28 för fullständig frågetext> 74 1. Ja, absolut 315 2. Ja, förmodligen 378 3. Nej, förmodligen inte 183 4. Nej, absolut inte 94 8. Vet ej 23 9. Uppgift saknas
VAR 88 SKATT HÖGA INKOMSTER 29 Loc 103 width 1 MD=9 29 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? 29a För folk med höga inkomster är skatterna ... 67 1. Alldeles för höga 163 2. För höga 260 3. Ungefär lagom 336 4. För låga 164 5. Alldeles för låga 64 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 89 SKATT MEDELINKOMSTER 29 Loc 104 width 1 MD=9 29b För folk med medelinkomster är skatterna ... <Se F.29 för fullständig frågetext> 103 1. Alldeles för höga 410 2. För höga 463 3. Ungefär lagom 28 4. För låga 3 5. Alldeles för låga 45 8. Vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 90 SKATT LÅGA INKOMSTER 29 Loc 105 width 1 MD=9 29c För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.29 för fullständig frågetext> 341 1. Alldeles för höga 505 2. För höga 148 3. Ungefär lagom 7 4. För låga 7 5. Alldeles för låga 50 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 91 SKATTETRYCKET 30 Loc 106 width 1 MD=9 30 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige? Är den ... 359 1. Alldeles för hög 404 2. Något för hög 235 3. Lagom hög 25 4. Något för låg 6 5. Alldeles för låg 33 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 92 MINDRE INKOMSTSKATT 31 Loc 107 width 1 MD=9 31 Anser Du att det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla inkomster och därigenom betalar mindre i inkomstskatt? 37 1. Inte fel 147 2. Lite fel 357 3. Fel 481 4. Helt fel 41 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 93 ARBETSMARKNADSGRUPP 32 Loc 108 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om vad Du arbetar med. 32 Vilken av följande grupper tillhör du? 534 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 115 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 11 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 0 04. Medhjälpande familjemedlem 28 05. Arbetslös 4 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 81 07. Studerande 205 08. Ålderspensionär 8 09. Hemarbetande 51 10. Förtidspensionär 3 11. Gör värnplikten 13 12. Föräldraledig 14 99. Uppgift saknas
VAR 94 VECKOARBETSTID 33 Loc 110 width 2 MD=99 33 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är din normala veckoarbetstid? 04. 4 timmar . . 80. 80 timmar 313 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 18 20 Frek: 1 1 1 1 3 3 4 1 2 6 2 1 25 Kod: 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 Frek: 1 3 3 9 1 4 1 43 10 4 2 20 9 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 Frek: 15 36 10 372 4 11 7 2 48 1 7 2 49 Kod: 53 55 58 60 70 80 99 Frek: 1 9 1 12 3 3 313
VAR 95 SEI-INDELNING 34 Loc 112 width 2 MD=99 34a (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 74 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 149 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 93 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 59 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 49 33. Lägre tjänstemän I 97 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 237 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 107 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 26 57. Ledande befattning 21 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 8 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 147 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 96 YRKE 34 Loc 114 width 4 MD=9999 34b (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 7 0110. Militär 10 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 3 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 3 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 4 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 3 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 4 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 9 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 1 1233. Försäljnings- och marknadschefer 1 1234. Reklam- och PR-chefer 1 1235. Inköps- och distributionschefer 3 1236. IT-chefer 3 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 2 1239. Övriga chefer inom specialområden 1 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 2 1313. Chefer för mindre byggföretag 10 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 2121. Matematiker 14 2131. Systemerare och programmerare 1 2141. Arkitekter och stadsplanerare 5 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 1 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 2 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 2 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 3 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2213. Agronomer och hortonomer 7 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 1 2224. Apotekare 1 2231. Barnmorskor 3 2233. Akutsjuksköterskor m.fl. 4 2235. Distriktssköterskor 8 2310. Universitets- och högskollärare 11 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 5 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 8 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 15 2330. Grundskollärare 3 2340. Speciallärare 3 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 2 2411. Revisorer m.fl. 10 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 4 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 1 2414. Organisationsutvecklare 8 2419. Övriga företagsekonomer 1 2443. Filosofer, historiker och statsvetare 7 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 4 2452. Skulptörer, målare m.fl. 1 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 2 2456. Formgivare 6 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 4 2491. Psykologer m.fl. 6 2492. Socialsekreterare och kuratorer 5 3111. Laboratorieingenjörer 9 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 6 3113. Elingenjörer och eltekniker 8 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 9 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 5 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 14 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 7 3121. Datatekniker 4 3122. Dataoperatörer 2 3131. Fotografer 3 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3144. Flygledare 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 1 3224. Optiker 1 3225. Tandhygienister 5 3226. Sjukgymnaster m.fl. 3 3229. Övriga terapeuter 1 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 2 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 15 3239. Övriga sjuksköterskor 17 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 8 3412. Försäkringsrepresentanter 5 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 12 3415. Företagssäljare 1 3416. Inköpare 5 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 3 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 3422. Speditörer 2 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 2 3431. Administrativa assistenter 3 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3443. Socialförsäkringstjänstemän 2 3450. Poliser 4 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 5 3462. Fritidsledare m.fl. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 1 3476. Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 13 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 13 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 9 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 6 4150. Brevbärare m.fl. 34 4190. Övrig kontorspersonal 2 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 4212. Bank- och postkassörer 1 4215. Inkasserare m.fl. 1 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 5 4222. Receptionister m.fl. 2 4223. Telefonister 1 4224. Trafikinformatörer m.fl. 3 5111. Flygvärdinnor m.fl. 1 5112. Tågmästare m.fl. 8 5122. Kockar och kokerskor 4 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 20 5131. Barnskötare m.fl. 37 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 24 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 7 5134. Skötare och vårdare 2 5135. Tandsköterskor 1 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 5 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 1 5142. Begravningsentreprenörer 4 5151. Brandmän 3 5152. Väktare och ordningsvakter 2 5153. Kriminalvårdare 10 5221. Försäljare, dagligvaror 26 5222. Försäljare, fackhandel 2 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 4 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 6112. Trädgårdsodlare 3 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 1 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 9 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 4 6140. Skogsbrukare 3 7111. Gruv- och bergarbete 3 7121. Murare m.fl. 3 7122. Betongarbetare 16 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4 7124. Anläggningsarbetare 5 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 3 7134. Glasmästare 1 7135. VVS-montörer m.fl. 1 7136. Installationselektriker 12 7137. Fastighetsskötare 5 7141. Målare 1 7211. Gjutare 4 7212. Svetsare och gasskärare 6 7213. Tunnplåtslagare 2 7224. Slipare m.fl. 5 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 8 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 5 7241. Elmontörer och elreparatörer 5 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2 7243. Distributionselektriker 5 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7412. Bagare och konditorer 2 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 7434. Sömmare 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8124. Tråddragare m.fl. 1 8125. Gjuterioperatörer 1 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 6 8141. Sågverksoperatörer 1 8143. Processoperatörer, pappersmassa 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 1 8160. Driftmaskinister m.fl. 7 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 1 8221. Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 3 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8224. Maskinoperatörer, fotografiska produkter 2 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 2 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 1 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 2 8262. Maskinoperatörer, vävning och stickning 3 8263. Symaskinoperatörer 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 4 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 8 8281. Fordonsmontörer m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 10 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 1 8311. Lokförare 6 8321. Bil- och taxiförare 4 8322. Buss- och spårvagnsförare 8 8323. Lastbils- och långtradarförare 3 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 1 8333. Kranförare m.fl. 4 8334. Truckförare 1 9121. Hembiträden m.fl. 14 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 9 9130. Köks- och restaurangbiträden 2 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 1 9142. Vaktmästare m.fl. 7 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 1 9330. Godshanterare och expressbud 152 9999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 97 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 35 Loc 118 width 1 MD=9 35(1) (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 50 1. Egen företagare utan anställda 35 2. Egen företagare med anställda 841 3. Anställd 141 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 98 ANTAL ANSTÄLLDA 35 Loc 119 width 3 MD=999 35(2) (OM EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 001. 1 anställd . . 235. 235 anställda 1029 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 8 10 12 14 15 Frek: 4 2 10 1 2 2 2 1 1 1 1 Kod: 16 18 25 35 50 80 214 235 999 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 1 1029
VAR 99 ARBETSLEDARE 36 Loc 122 width 1 MD=9 36 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Har Du någon arbetsledande funktion? Om du är pensionär eller inte arbetarjust nu, ange om du var arbetsledare på ditt förra arbete. 322 1. Ja 619 5. Nej 126 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 100 PRIV/OFF TJÄNST 37 Loc 123 width 1 MD=9 37 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 340 1. Arbetar i offentlig tjänst 92 2. Arbetar i statligt företag 498 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 137 9. Uppgift saknas
VAR 101 FACKLIG ORGANISATION 38 Loc 124 width 1 MD=9 38 Är Du medlem i någon facklig organisation? 289 1. Ja, ett LO-förbund 168 2. Ja, ett TCO-förbund 84 3. Ja, ett SACO-förbund 169 4. Ja, annan facklig organisation 311 5. Nej 46 9. Uppgift saknas
VAR 102 HÖGSTA UTBILDNING 39 Loc 125 width 2 MD=99 39a Vilken är din nuvarande högsta utbildning? 229 01. Folkskola eller grundskola 127 02. 2-årig gymnasielinje 32 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 80 04. Yrkesskola 29 05. Folkhögskola 46 06. Realskola 112 07. 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 20 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 33 09. Studentexamen 113 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 210 11. Examen från universitet eller högskola 36 99. Uppgift saknas
VAR 103 UTBILDNINGENS LÄNGD 39 Loc 127 width 2 MD=99 39b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium! 01. 1 år . . 85. 85 år 11 97. Ingen utbildning 95 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 2 10 6 6 8 27 58 46 66 58 125 146 84 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 30 32 Frek: 72 76 66 44 22 11 7 5 3 3 2 2 1 Kod: 35 40 50 80 85 97 99 Frek: 1 1 1 1 1 11 95
VAR 104 MÅNADSINKOMST 40 Loc 129 width 3 MD=999 40 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? 8 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor . . 250. 250 000 kronor 141 999. Uppgift saknas Valid-n=926 Min=0 Max=250 Mean=18.5 St.Dev=15.4
VAR 105 CIVILSTÅND 41 Loc 132 width 1 MD=9 41 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 550 1. Gift 192 2. Sammanboende 69 3. Frånskild 41 4. Änka/änkling 187 5. Ensamstående 28 9. Uppgift saknas
VAR 106 PARTNER ARBMARKNGRUPP 42 Loc 133 width 2 MD=99 42 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 372 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 95 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 5 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 3 04. Medhjälpande familjemedlem 24 05. Arbetslös 1 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 28 07. Studerande 134 08. Ålderspensionär 9 09. Hemarbetande 42 10. Förtidspensionär 4 11. Gör värnplikten 14 12. Föräldraledig 336 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 107 PARTNER SEI-INDELNING 43 Loc 135 width 2 MD=99 Om Din make/maka/sammanboende aldrig förvärvsarbetat, gå till fråga 45! 43a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 38 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 104 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 55 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 41 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 43 33. Lägre tjänstemän I 75 36. Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och 35 155 46. Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och 45 57 56. Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och 55 20 57. Ledande befattning 20 79. Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och 78 15 89. Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och 87 444 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 108 PARTNER YRKE 43 Loc 137 width 4 MD=9999 43b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 2 0110. Militär 1 1120. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 5 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 2 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 1 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 7 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 2 1232. Personalchefer 3 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1235. Inköps- och distributionschefer 2 1311. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 1313. Chefer för mindre byggföretag 9 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1315. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 2 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 1 1317. Chefer för mindre enheter inom utbildning 10 2131. Systemerare och programmerare 1 2139. Övriga dataspecialister 1 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 3 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 3 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2148. Lantmätare 1 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2214. Jägmästare m.fl. 7 2221. Läkare 1 2222. Tandläkare 1 2231. Barnmorskor 1 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 1 2235. Distriktssköterskor 2 2310. Universitets- och högskollärare 8 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 3 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 1 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 13 2330. Grundskollärare 1 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 6 2411. Revisorer m.fl. 1 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 2 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 2 2414. Organisationsutvecklare 3 2419. Övriga företagsekonomer 2 2429. Övriga jurister 1 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2441. Nationalekonomer 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 5 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 3 2452. Skulptörer, målare m.fl. 1 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 2 2456. Formgivare 4 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 1 2480. Administratörer i intresseorganisationer 3 2492. Socialsekreterare och kuratorer 11 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 3 3113. Elingenjörer och eltekniker 5 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 6 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 4 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 3 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 2 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 6 3121. Datatekniker 1 3131. Fotografer 1 3132. Ljud- och bildtekniker 1 3133. Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 1 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 3 3221. Arbetsterapeuter 3 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 2 3232. Operationssjuksköterskor 11 3239. Övriga sjuksköterskor 11 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 4 3412. Försäkringsrepresentanter 1 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 7 3415. Företagssäljare 2 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 7 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 1 3431. Administrativa assistenter 4 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 3 3450. Poliser 4 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 2 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 9 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 6 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 3 4131. Lagerassistenter m.fl. 5 4132. Transportassistenter 2 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 3 4150. Brevbärare m.fl. 35 4190. Övrig kontorspersonal 1 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m.fl. 2 4222. Receptionister m.fl. 1 4223. Telefonister 3 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 6 5122. Kockar och kokerskor 21 5131. Barnskötare m.fl. 19 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 16 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 7 5134. Skötare och vårdare 5 5135. Tandsköterskor 4 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 8 5221. Försäljare, dagligvaror 13 5222. Försäljare, fackhandel 1 5223. Kafeföreståndare 1 5224. Kioskföreståndare 1 5226. Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 1 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 2 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 2 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 15 6130. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 1 6140. Skogsbrukare 1 7111. Gruv- och bergarbete 2 7121. Murare m.fl. 12 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4 7124. Anläggningsarbetare 3 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 4 7135. VVS-montörer m.fl. 2 7136. Installationselektriker 7 7137. Fastighetsskötare 4 7141. Målare 5 7212. Svetsare och gasskärare 1 7213. Tunnplåtslagare 2 7222. Verktygsmakare m.fl. 2 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 3 7241. Elmontörer och elreparatörer 6 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 3 7324. Dekorationsmålare 1 7330. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 2 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7412. Bagare och konditorer 1 7413. Provsmakare och kvalitetsbedömare 3 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 8125. Gjuterioperatörer 1 8130. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 1 8143. Processoperatörer, pappersmassa 2 8144. Processoperatörer, papper 3 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8212. Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 2 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 3 8223. Maskinoperatörer, ytbehandling 1 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 1 8240. Maskinoperatörer, trävaruindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 4 8263. Symaskinoperatörer 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2 8281. Fordonsmontörer m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 5 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8311. Lokförare 3 8321. Bil- och taxiförare 2 8322. Buss- och spårvagnsförare 6 8323. Lastbils- och långtradarförare 2 8332. Kranförare m.fl. 2 8334. Truckförare 3 9121. Hembiträden m.fl. 14 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 12 9130. Köks- och restaurangbiträden 1 9141. Tidningsdistributörer m.fl. 3 9142. Vaktmästare m.fl. 7 9320. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 442 9999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 109 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 44 Loc 141 width 1 MD=9 44(1) (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 45 1. Egen företagare utan anställda 28 2. Egen företagare med anställda 585 3. Anställd 409 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 110 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 44 Loc 142 width 3 MD=999 44(2) (MAKE/SAMBO EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? 001. 1 anställd . . 107. 107 anställda 1036 999. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 6 7 8 10 12 14 17 Frek: 3 6 4 3 2 1 1 2 2 1 1 Kod: 20 30 33 50 107 999 Frek: 1 1 1 1 1 1036
VAR 111 HUSHÅLLETS INKOMST 45 Loc 145 width 3 MD=999 45 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 5 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor per månad . . 400. 400 000 kronor per månad 178 999. Uppgift saknas Valid-n=889 Min=0 Max=400 Mean=30.7 St.Dev=24.5
VAR 112 HUSHÅLLETS STORLEK 46 Loc 148 width 1 MD=9 46a Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 229 1. 1 person 437 2. 2 personer 148 3. 3 personer 132 4. 4 personer 72 5. 5 personer 14 6. 6 personer 5 7. 7 personer 2 8. 8 personer 28 9. Uppgift saknas
VAR 113 PERSONER UNDER 18 ÅR 46 Loc 149 width 1 MD=9 46b Hur många personer i Ditt hushåll är under 18 år? 693 0. Ingen under 18 år 133 1. 1 person under 18 år 131 2. 2 personer under 18 år 59 3. 3 personer under 18 år 6 4. 4 personer under 18 år 4 5. 5 personer under 18 år 41 9. Uppgift saknas
VAR 114 PERSONER UNDER 6 ÅR 46 Loc 150 width 1 MD=9 46c Hur många personer i Ditt hushåll är under 6 år? 891 0. Ingen under 6 år 91 1. 1 person under 6 år 35 2. 2 personer under 6 år 3 3. 3 personer under 6 år 0 4. 4 personer under 6 år 1 5. 5 personer under 6 år 46 9. Uppgift saknas
VAR 115 BÄSTA PARTI 47 Loc 151 width 2 MD=99 47 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 35 01. Centerpartiet 44 02. Folkpartiet liberalerna 73 03. Kristdemokraterna 31 04. Miljöpartiet - de gröna 130 05. Moderata samlingspartiet 271 06. Socialdemokratiska arbetarpartiet 81 07. Vänsterpartiet 16 08. Annat parti 346 09. Sympatiserar inte med något parti 40 99. Uppgift saknas
VAR 116 SUBJ SAMHÄLLSKLASS 48 Loc 153 width 1 MD=9 48 Man talar ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 23 1. Underklassen 325 2. Arbetarklassen 494 3. Medelklassen 121 4. Övre medelklassen 8 5. Överklassen 72 8. Vet ej 24 9. Uppgift saknas
VAR 117 FÖRÄLDR MEDBORGARSKAP 49 Loc 154 width 1 MD=9 49 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 923 1. Ja, båda var svenska medborgare 27 2. Nej, en var utländsk medborgare 108 3. Nej, båda var utländska medborgare 9 9. Uppgift saknas
VAR 118 TILLHÖR KYRKA 50 Loc 155 width 1 MD=9 50a Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 713 1. Ja 342 5. Nej 12 9. Uppgift saknas
VAR 119 KYRKA/FÖRSAMLING 50 Loc 156 width 1 MD=9 50b (TILLHÖR FÖRSAMLING) Vilken kyrka eller församling är det? 671 1. Svenska kyrkan 10 2. Katolska kyrkan 22 3. Frikyrka 5 4. Annan kristen församling 10 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion 3 8. Vet ej 346 9. Uppgift saknas
VAR 120 KYRKOBESÖK 51 Loc 157 width 1 MD=9 51 Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 23 1. Minst en gång i veckan 28 2. Två till tre gånger i månaden 19 3. En gång i månaden 230 4. Några gånger om året 424 5. Mindre ofta 302 6. Aldrig 14 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 121 BOSTADSORT 52 Loc 158 width 1 MD=9 52 Är stället Du bor på ... 225 1. En storstad 197 2. En förort till eller i närheten av en storstad 290 3. En liten stad 239 4. En by eller mindre samhälle 106 5. En gård eller enskilt hus på landet 10 9. Uppgift saknas
VAR 122 ÅLDER Loc 159 width 2 Ålder 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 18 14 12 16 9 10 17 18 14 22 13 14 22 18 19 22 23 20 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 22 12 20 17 17 20 20 20 20 12 22 21 21 20 18 20 17 29 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 28 20 28 22 16 14 16 19 21 18 15 11 11 14 19 13 12 18 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 12 17 11 13 13 12 10 15
VAR 123 ÅLDERSGRUPP 1 Loc 161 width 1 Åldersgrupp 1 114 1. 18-25 år 367 2. 26-45 år 385 3. 46-64 år 201 4. 65-79 år
VAR 124 ÅLDERSGRUPP 2 Loc 162 width 1 Åldersgrupp 2 866 1. 18-64 år 201 2. 65 eller äldre
VAR 125 ÅLDERSGRUPP 3 Loc 163 width 1 Åldersgrupp 3 1004 1. 18-74 år 63 2. 75 eller äldre
VAR 126 KÖN Loc 164 width 1 Kön 511 1. Man 556 2. Kvinna
VAR 127 A-REGION Loc 165 width 2 A-region 189 01. Stockholm/Södertälje 9 02. Norrtälje 16 03. Enköping 23 04. Uppsala 13 05. Nyköping 8 06. Katrineholm 19 07. Eskilstuna 16 08. Mjölby/Motala 18 09. Linköping 26 10. Norrköping 22 11. Jönköping 2 12. Tranås 8 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 9 14. Värnamo 6 15. Ljungby 15 16. Växjö 5 17. Västervik 6 18. Hultsfred/Vimmerby 7 19. Oskarshamn 15 20. Kalmar/Nybro 3 21. Visby 12 22. Karlskrona 3 23. Karlshamn 16 24. Kristianstad 8 25. Hässleholm 7 26. Ängelholm 20 27. Helsingborg/Landskrona 68 28. Malmö/Lund/Trelleborg 16 29. Ystad/Simrishamn 4 30. Eslöv 18 31. Halmstad 12 32. Falkenberg/Varberg 83 33. Göteborg 16 34. Uddevalla 13 35. Trollhättan/Vänersborg 17 36. Borås 5 37. Lidköping/Skara 11 38. Falköping 11 39. Skövde 3 40. Mariestad 8 41. Kristinehamn 27 42. Karlstad 4 43. Säffle/Åmål 8 44. Arvika 21 45. Örebro 5 46. Karlskoga 10 47. Lindesberg 17 48. Västerås 5 49. Köping 4 50. Fagersta 4 51. Sala 20 52. Borlänge/Falun 6 53. Avesta/Hedemora 4 54. Ludvika 8 55. Mora 21 56. Gävle/Sandviken 5 57. Bollnäs/Söderhamn 5 58. Hudiksvall/Ljusdal 14 59. Sundsvall 6 60. Härnösand/Kramfors 3 61. Sollefteå 10 62. Örnsköldsvik 18 63. Östersund 13 64. Umeå 11 65. Skellefteå 3 66. Lycksele 7 67. Piteå 10 68. Luleå/Boden 6 69. Haparanda/Kalix 6 70. Kiruna/Gällivare
VAR 128 H-REGION Loc 167 width 1 Huvudregion (H-region) 189 1. Stockholm med förorter 395 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 219 4. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 58 5. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 55 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 83 8. Göteborg med förorter 68 9. Malmö med förorter
VAR 129 RIKSOMRÅDE Loc 168 width 1 Riksområde 198 1. Stockholm - Stockholms län 207 2. Östra Mellansverige - Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 98 3. Småland med öarna - Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län 154 4. Sydsverige - Blekinge och Skåne län 192 5. Västsverige - Hallands och Västra Götalands län 111 6. Norra Mellansverige - Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 51 7. Mellersta Norrland - Västernorrlands och Jämtlands län 56 8. Övre Norrland - Västerbottens och Norrbottens län
VAR 130 KOMMUNSTORLEK Loc 169 width 1 Kommunstorlek 340 1. Fler än 300 000 invånare 395 2. 90 000 - 300 000 invånare 277 3. 27 000 - 90 000 invånare 55 4. Färre än 27 000 invånare