ÅSIKTER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORN
             OCH SKATTERNA 1997
                SSD 0792

              Primärforskare
              Stefan Svallfors
               Jonas Edlund
           Sociologiska institutionen
              Umeå universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i ÅSIKTER OM DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH SKATTERNA
  1997 samlades ursprungligen in av Stefan Svallfors och Jonas
  Edlund, sociologiska institutionen, Umeå universitet. Varken
  SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1997
  om svenskarnas attityder till den offentliga sektorn och
  skatterna. Huvudansvariga forskare för undersökningen var
  Stefan Svallfors och Jonas Edlund, Sociologiska institutionen,
  Umeå universitet.

  Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO.
  Bruttourvalet var på 2 000 personer i åldern 18-76 år.
  Nettourvalet (avlidna och emigrerade fråndragna från
  bruttourvalet) blev 1 957 personer.

  Datainsamlingen genomfördes som en postenkät med två
  påminnelser (första påminnelsen med vykort och andra
  påminnelsen med en ny enkät) samt uppföljande
  telefonintervjuer med kvarvarande bortfall. Fältarbetaet
  genomfördes av Sifo under perioden 1 september till 3 november
  1997. Postenkäten mellan 1 september och 31 oktober och
  telefonintervjuerna 13 oktober till 3 november.

  Bruttourval              2 000
  Ej målgruppsaktuella           43

  Nettourval              1 957
  Bortfall                766

  Genomförda intervjuer         1 191
  - av vilka postenkäter        1 045
  - av vilka telefonintervjuer      146

  
               PUBLIKATIONER

  Hjerm, M. & Svallfors, S. (1998): 'Åsikter om skatter och den
  offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil'. Umeå:
  Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 83  (2)SKATTETRYCKET   14 (3)LOC 109 WIDTH 1
                     (4)MD=9

   (5) 15 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt
       land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i
       Sverige? Är den ...

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      455 1.  Alldeles för hög
      433 2.  Något för hög
      193 3.  Lagom hög
      41 4.  Något för låg
       5 5.  Alldeles för låg
      48 8.  Vet inte

      16 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0792 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Telefonintervju 6 Kön 7 Födelseår 8 Ålder 9 Ålder - 5 grupper 10 Län 11 H-region 12 Myndigheterna lägger sig i för mycket 13 Staten borde minska på bidrag och stöd 14 Inkomstskillnaderna måste minskas 15 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 16 Skatterna bör ersättas av särskilda avgifter 17 För höga marginalskatter 18 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 19 Skatterna måste sänkas för att få tillväxt i ekonomin 20 Skattepengar till sjuk- och hälsovård 21 Skattepengar till stöd till äldre 22 Skattepengar till stöd till barnfamiljer 23 Skattepengar till försvar 24 Skattepengar till bostadsbidrag 25 Skattepengar till socialbidrag 26 Skattepengar till forskning och högre utbildning 27 Skattepengar till den vanliga skolan 28 Skattepengar till miljövårdsinsatser 29 Skattepengar till sysselsättningspolitiska insatser 30 Skattepengar till statlig och kommunal administration 31 Finansiering: Utbildning 32 Finansiering: Sjukvård 33 Finansiering: Barnomsorg 34 Finansiering: Äldreomsorg 35 Bäst lämpad sköta utbildning 36 Bäst lämpad sköta sjukvård 37 Bäst lämpad sköta barnomsorg 38 Bäst lämpad sköta äldreomsorg 39 Bäst lämpad sköta socialvård 40 Ansvarsfördelning: Sjukförsäkringen 41 Ansvarsfördelning: Arbetslöshetsförsäkringen 42 Ansvarsfördelning: Pensionerna 43 Missbruk: Sjukvården 44 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 45 Missbruk: Socialbidrag 46 Missbruk: Bostadsbidrag 47 Missbruk: Sjukskrivning 48 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Inlagd på sjukhus 49 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Arbetslös minst en månad 50 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Sjukskriven minst en månad 51 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Fått socialbidrag 52 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Betalt till/från privat pensionsförsäkring 53 Egen erfarenhet de senaste tre åren: Privat/avtalad sjuk- eller vårdförsäkring 54 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Inlagd på sjukhus 55 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Arbetslös minst en månad 56 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Sjukskriven minst en månad 57 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Fått socialbidrag 58 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Betalt till/från privat pensionsförsäkring 59 Familj/vänners erfarenhet de senaste tre åren: Privat/avtalad sjuk- eller vårdförsäkring 60 Sannolikhet att bli arbetslös inom de närmaste åren 61 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 62 Sannolikhet att inte klara en månads sjukskrivning ekonomiskt 63 Sannolikhet att behöva avstå läkarbesök för att man inte har råd 64 Sannolikhet att behöva flytta på grund av för höga boendekostnader 65 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 66 Privat försäkring för att få högre ersättning vid sjukskrivning 67 Privat försäkring för att få högre ersättning vid arbetslöshet 68 Privat försäkring för att få högre pension 69 Privat försäkring för att komplettera den offentliga sjukvården 70 Privat försäkring för att komplettera den offentliga äldreomsorgen 71 Betala mer skatt om pengarna går till sjuk- och hälsovård 72 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till äldre 73 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till barnfamiljer 74 Betala mer skatt om pengarna går till socialbidrag 75 Betala mer skatt om pengarna går till den vanliga skolan 76 Betala mer skatt om pengarna går till sysselsättningspolitiska insatser 77 Skatter för folk med höga inkomster 78 Skatter för folk med medelinkomster 79 Skatter för folk med låga inkomster 80 Lämplig skatt för person som tjänar 13 000 81 Lämplig skatt för person som tjänar 26 000 82 Lämplig skatt för person som tjänar 52 000 83 Skatternas allmänna nivå i Sverige 84 Inte uppge alla inkomster för att få lägre inkomstskatt 85 Arbetsmarknadsgrupp 86 Arbetstid 87 Socio-ekonomisk indelning 88 Yrke, SSYK-kod position 1 89 Yrke, SSYK-kod position 1-2 90 Yrke, SSYK-kod position 1-3 91 Yrke, SSYK-kod position 1-4 92 Företagare eller anställd 93 Antal anställda 94 Arbetsledande funktion 95 Offentlig eller privat tjänst 96 Facklig organisation 97 Utbildning 98 Bostadens upplåtelseform 99 Månadsinkomst 100 Civilstånd 101 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 102 Partner: Socio-ekonomisk indelning 103 Partners yrke, SSYK-kod position 1 104 Partners yrke, SSYK-kod position 1-2 105 Partners yrke, SSYK-kod position 1-3 106 Partners yrke, SSYK-kod position 1-4 107 Partner: Företagare eller anställd 108 Partner: Antal anställda 109 Hushållets inkomst 110 Hushållets storlek 111 Antal personer under 18 år i hushållet 112 Antal förskolebarn i hushållet 113 Partisympati 114 Politiska diskussioner 115 Läser politik i dagstidningar 116 Förekomst av samhällsklasser i Sverige 117 Subjektiv klasstillhörighet 118 Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare 119 Ansluta Sverige till EMU 120 Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet 121 Satsa på ett samhälle med små inkomstskillnader

VAR 1 SSD STUDY NR 0792              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0792


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 1997
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 TELEFONINTERVJU Loc 13 width 1 Telefonintervju 1045 0. Ej telefonintervju 146 1. Telefonintervju
VAR 6 KÖN Loc 14 width 1 Kön 591 1. Man 600 2. Kvinna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 15 width 2 Födelseår 21. 1921 . . 79. 1979 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 5 15 10 13 12 16 15 16 16 14 13 16 16 17 16 18 20 16 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 21 18 20 24 24 28 30 29 21 28 29 22 24 23 20 24 24 26 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 21 23 19 23 29 24 24 27 23 26 22 21 18 24 23 19 21 19 Kod: 75 76 77 78 79 Frek: 19 14 17 22 14
VAR 8 ÅLDER Loc 17 width 2 Ålder 18. 18 år . . 76. 76 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 14 22 17 14 19 19 21 19 23 24 18 21 22 26 23 27 24 24 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 29 23 19 23 21 26 24 24 20 23 24 22 29 28 21 29 30 28 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 24 24 20 18 21 16 20 18 16 17 16 16 13 14 16 16 15 16 Kod: 72 73 74 75 76 Frek: 12 13 10 15 5
VAR 9 ÅLDER 5 GRUPPER Loc 19 width 1 Ålder - 5 grupper 231 1. 18-29 år 240 2. 30-39 år 241 3. 40-49 år 318 4. 50-64 år 161 5. 65- år
VAR 10 LÄN Loc 20 width 2 Län 220 01. Stockholms län 33 03. Uppsala län 30 04. Södermanlands län 54 05. Östergötlands län 49 06. Jönköpings län 22 07. Kronobergs län 33 08. Kalmar län 13 09. Gotlands län 24 10. Blekinge län 149 12. Skåne län 38 13. Hallands län 88 14. Göteborgs och Bohus län 58 15. Älvsborgs län 35 16. Skaraborgs län 47 17. Värmlands län 33 18. Örebro län 41 19. Västmanlands län 48 20. Dalarnas län 35 21. Gävleborgs län 29 22. Västernorrlands län 16 23. Jämtlands län 42 24. Västerbottens län 54 25. Norrbottens län
VAR 11 H-REGION Loc 22 width 1 Huvudregion (H-region) 217 1. Stockholm med förorter 425 3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 245 4. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 66 5. Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 76 6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum 95 8. Göteborg med förorter 67 9. Malmö med förorter
VAR 12 MYND LÄGGER SIG I 1 Loc 23 width 1 MD=9 1 Här följer ett antal påståenden ur den aktuella svenska samhällsdebatten. Ange för vart och ett av påståendena det som Du tycker stämmer bäst med Din åsikt. Var snäll och kryssa i en ruta på varje rad! 1a Myndigheterna lägger sig i alldeles för mycket i frågor som egentligen borde överlåtas till medborgarna själva 315 1. Instämmer helt 580 2. Instämmer delvis 168 3. Tar delvis avstånd 54 4. Tar helt avstånd 60 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 13 SOCIALA REFORMER 1 Loc 24 width 1 MD=9 1b Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna <Se F.1 för fullständig frågetext> 268 1. Instämmer helt 419 2. Instämmer delvis 241 3. Tar delvis avstånd 201 4. Tar helt avstånd 46 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 14 MINSKA INKOMSTSKILLNAD 1 Loc 25 width 1 MD=9 1c Vi måste minska inkomstskillnaderna i Sverige <Se F.1 för fullständig frågetext> 536 1. Instämmer helt 304 2. Instämmer delvis 181 3. Tar delvis avstånd 132 4. Tar helt avstånd 25 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 15 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 1 Loc 26 width 1 MD=9 1d Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga <Se F.1 för fullständig frågetext> 167 1. Instämmer helt 326 2. Instämmer delvis 303 3. Tar delvis avstånd 335 4. Tar helt avstånd 45 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 16 ERS SKATT MED AVGIFT 1 Loc 27 width 1 MD=9 1e Skatterna bör i ökad utsträckning ersättas av särskilda avgifter när man utnyttjar samhällets service (skolavgifter, vägavgifter och liknande) <Se F.1 för fullständig frågetext> 132 1. Instämmer helt 339 2. Instämmer delvis 218 3. Tar delvis avstånd 423 4. Tar helt avstånd 65 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 17 FÖR HÖG MARGINALSKATT 1 Loc 28 width 1 MD=9 1f Marginalskatterna är alldeles för höga <Se F.1 för fullständig frågetext> 442 1. Instämmer helt 316 2. Instämmer delvis 150 3. Tar delvis avstånd 116 4. Tar helt avstånd 148 8. Vet inte 19 9. Uppgift saknas
VAR 18 RÄTTVIS FÖRDELNING 1 Loc 29 width 1 MD=9 1g Vårt skattesystem ger en rättvis fördelning av skattebördan <Se F.1 för fullständig frågetext> 33 1. Instämmer helt 204 2. Instämmer delvis 365 3. Tar delvis avstånd 506 4. Tar helt avstånd 70 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 19 SÄNKA SKATTERNA 1 Loc 30 width 1 MD=9 1h För att vi ska få tillväxt i den svenska ekonomin måste skatterna sänkas <Se F.1 för fullständig frågetext> 442 1. Instämmer helt 374 2. Instämmer delvis 141 3. Tar delvis avstånd 114 4. Tar helt avstånd 107 8. Vet inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 20 UTG: SJUK/HÄLSOVÅRD 2 Loc 31 width 1 MD=9 Vi fortsätter med ett antal frågor om Din inställning till offentliga utgifter och social service. 2 Skatterna går till olika ändamål. Anser Du att den mängd skattepengar som går till de ändamål som nämns nedan bör ökas, hållas oförändrade eller minskas? Var snäll kryssa i en ruta på varje rad! 2a Sjuk- och hälsovård 905 1. Ökas 235 3. Hållas oförändrade 27 5. Minskas 18 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 21 UTG: STÖD TILL ÄLDRE 2 Loc 32 width 1 MD=9 2b <Mängd skattepengar> Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg mm) <Se F.2 för fullständig frågetext> 821 1. Ökas 320 3. Hållas oförändrade 22 5. Minskas 23 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 22 UTG: STÖD TILL BARNFAM 2 Loc 33 width 1 MD=9 2c <Mängd skattepengar> Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg mm) <Se F.2 för fullständig frågetext> 493 1. Ökas 528 3. Hållas oförändrade 135 5. Minskas 24 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 23 UTG: FÖRSVAR 2 Loc 34 width 1 MD=9 2d <Mängd skattepengar> Försvar <Se F.2 för fullständig frågetext> 69 1. Ökas 419 3. Hållas oförändrade 647 5. Minskas 51 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 24 UTG: BOSTADSBIDRAG 2 Loc 35 width 1 MD=9 2e <Mängd skattepengar> Bostadsbidrag <Se F.2 för fullständig frågetext> 162 1. Ökas 538 3. Hållas oförändrade 412 5. Minskas 71 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 25 UTG: SOCIALBIDRAG 2 Loc 36 width 1 MD=9 2f <Mängd skattepengar> Socialbidrag (stöd till dem som pga för låg inkomst inte kan försörja sig själva) <Se F.2 för fullständig frågetext> 248 1. Ökas 595 3. Hållas oförändrade 251 5. Minskas 86 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 26 UTG: HÖGRE UTBILDNING 2 Loc 37 width 1 MD=9 2g <Mängd skattepengar> Forskning och högre utbildning (universitet och högskolor) <Se F.2 för fullständig frågetext> 403 1. Ökas 611 3. Hållas oförändrade 91 5. Minskas 77 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 27 UTG: VANLIGA SKOLAN 2 Loc 38 width 1 MD=9 2h <Mängd skattepengar> Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) <Se F.2 för fullständig frågetext> 822 1. Ökas 332 3. Hållas oförändrade 13 5. Minskas 19 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 28 UTG: MILJÖVÅRD 2 Loc 39 width 1 MD=9 2i <Mängd skattepengar> Miljövårdsinsatser <Se F.2 för fullständig frågetext> 432 1. Ökas 584 3. Hållas oförändrade 106 5. Minskas 62 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 29 UTG: SYSSELSÄTTNING 2 Loc 40 width 1 MD=9 2j <Mängd skattepengar> Sysselsättningspolitiska insatser, dvs åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen <Se F.2 för fullständig frågetext> 548 1. Ökas 339 3. Hållas oförändrade 238 5. Minskas 59 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 30 UTG: ADMINISTRATION 2 Loc 41 width 1 MD=9 2k <Mängd skattepengar> Statlig och kommunal administration <Se F.2 för fullständig frågetext> 32 1. Ökas 255 3. Hållas oförändrade 824 5. Minskas 73 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 31 FINANS: UTBILDNING 3 Loc 42 width 1 MD=9 3 Hur tycker Du att nedanstående verksamheter bör Var snäll och kryssa i en ruta på varje rad! 3a Utbildning 881 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 294 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 6 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 32 FINANS: SJUKVÅRD 3 Loc 43 width 1 MD=9 3b <Finansiering> Sjukvård <Se F.3 för fullständig frågetext> 1082 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 96 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 4 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 33 FINANS: BARNOMSORG 3 Loc 44 width 1 MD=9 3c <Finansiering> Barnomsorg <Se F.3 för fullständig frågetext> 765 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 409 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 6 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 34 FINANS: ÄLDREOMSORG 3 Loc 45 width 1 MD=9 3d <Finansiering> Äldreomsorg <Se F.3 för fullständig frågetext> 1045 1. Bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter 139 5. Bör i ökad utsträckning betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna 7 9. Uppgift saknas
VAR 35 SKÖTA UTBILDNING 4 Loc 46 width 1 MD=9 4 Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service? Var snäll och kryssa i en ruta på varje rad! 4a Utbildning 953 1. Stat och kommun 126 2. Privata företag 20 3. Fackföreningar 6 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 3 5. Välgörenhetsorganisationer 11 6. Familj och anhörig 6 7. Stat/kommun + annan 60 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 36 SKÖTA SJUKVÅRD 4 Loc 47 width 1 MD=9 4b <Bäst lämpad sköta> Sjukvård <Se F.4 för fullständig frågetext> 1020 1. Stat och kommun 103 2. Privata företag 0 3. Fackföreningar 2 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 7 5. Välgörenhetsorganisationer 6 6. Familj och anhörig 3 7. Stat/kommun + annan 45 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 37 SKÖTA BARNOMSORG 4 Loc 48 width 1 MD=9 4c <Bäst lämpad sköta> Barnomsorg <Se F.4 för fullständig frågetext> 691 1. Stat och kommun 205 2. Privata företag 4 3. Fackföreningar 97 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 6 5. Välgörenhetsorganisationer 116 6. Familj och anhörig 6 7. Stat/kommun + annan 61 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 38 SKÖTA ÄLDREOMSORG 4 Loc 49 width 1 MD=9 4d <Bäst lämpad sköta> Äldreomsorg <Se F.4 för fullständig frågetext> 917 1. Stat och kommun 120 2. Privata företag 0 3. Fackföreningar 13 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 8 5. Välgörenhetsorganisationer 64 6. Familj och anhörig 5 7. Stat/kommun + annan 59 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 39 SKÖTA SOCIALVÅRD 4 Loc 50 width 1 MD=9 4e <Bäst lämpad sköta> Socialvård <Se F.4 för fullständig frågetext> 968 1. Stat och kommun 55 2. Privata företag 4 3. Fackföreningar 8 4. Kooperativ av grannar eller arbetskamrater 53 5. Välgörenhetsorganisationer 19 6. Familj och anhörig 6 7. Stat/kommun + annan 71 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 40 ANSVAR SJUKFÖRSÄKRING 5 Loc 51 width 1 5 Socialförsäkringar är till för att garantera inkomst när människor av någon anledning inte kan försörja sig genom arbete. Det finns olika uppfattningar om hur ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Var snäll och kryssa i en ruta på varje rad! 5a Sjukförsäkringen 840 1. Bör som nu i huvudsak betalas genom skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 301 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 50 8. Vet inte
VAR 41 ANSVAR ARBLÖSHETSFÖRS 5 Loc 52 width 1 MD=9 5b <Ansvarsfördelning> Arbetslöshetsförsäkringen <Se F.5 för fullständig frågetext> 747 1. Bör som nu i huvudsak betalas genom skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 378 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 64 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 42 ANSVAR PENSIONERNA 5 Loc 53 width 1 MD=9 5c <Ansvarsfördelning> Pensionerna <Se F.5 för fullständig frågetext> 813 1. Bör som nu i huvudsak betalas genom skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter, vilka behålls på nuvarande nivå 318 5. Bör i större utsträckning betalas av den enskilde genom egna försäkringspremier, samtidigt som skatter och arbetsgivaravgifter sänks 57 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 43 MISSBRUK SJUKVÅRD 6 Loc 54 width 1 MD=9 6 Hur vanligt tror Du att det är att sociala bidrag och tjänster utnyttjas av sådana som egentligen inte behöver dem? Kryssa för vart och ett av påståendena nedan i den ruta som stämmer bäst med Din egen uppfattning! 6a Många av dem som utnyttjar sjukvården är inte alls särskilt sjuka. 117 1. Instämmer helt 431 2. Instämmer delvis 353 3. Tar delvis avstånd 282 4. Tar helt avstånd 1 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 44 MISSBRUK ARBLÖSERSÄTTN 6 Loc 55 width 1 MD=9 6b Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle kunna få ett arbete om de bara ville. <Se F.6 för fullständig frågetext> 336 1. Instämmer helt 513 2. Instämmer delvis 219 3. Tar delvis avstånd 115 4. Tar helt avstånd 2 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 45 MISSBRUK SOCIALBIDRAG 6 Loc 56 width 1 MD=9 6c Många av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga. <Se F.6 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer helt 488 2. Instämmer delvis 309 3. Tar delvis avstånd 163 4. Tar helt avstånd 3 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 46 MISSBRUK BOSTADSBIDRAG 6 Loc 57 width 1 MD=9 6d Många av dem som får bostadsbidrag borde flytta till mindre och billigare bostäder. <Se F.6 för fullständig frågetext> 330 1. Instämmer helt 437 2. Instämmer delvis 255 3. Tar delvis avstånd 157 4. Tar helt avstånd 4 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 47 MISSBRUK SJUKSKRIVNING 6 Loc 58 width 1 MD=9 6e Många av dem som sjukskriver sig är egentligen inte sjuka. <Se F.6 för fullständig frågetext> 170 1. Instämmer helt 421 2. Instämmer delvis 363 3. Tar delvis avstånd 229 4. Tar helt avstånd 1 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 48 UP: INLAGD SJUKHUS 7 Loc 59 width 1 MD=9 Här följer några frågor om Dina egna erfarenheter. 7 Har Du själv under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående? 7a Varit inlagd på sjukhus 274 1. Ja 911 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 49 UP: ARBETSLÖS 7 Loc 60 width 1 MD=9 7b <Egen erfarenhet senaste tre åren> Varit arbetslös minst en månad <Se F.7 för fullständig frågetext> 252 1. Ja 921 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 50 UP: SJUKSKRIVEN 7 Loc 61 width 1 MD=9 7c <Egen erfarenhet senaste tre åren> Varit sjukskriven minst en månad <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Ja 992 5. Nej 16 9. Uppgift saknas
VAR 51 UP: FÅTT SOCIALBIDRAG 7 Loc 62 width 1 MD=9 7d <Egen erfarenhet senaste tre åren> Fått socialbidrag <Se F.7 för fullständig frågetext> 60 1. Ja 1118 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 52 UP: PRIV PENSIONSFÖRS 7 Loc 63 width 1 MD=9 7e <Egen erfarenhet senaste tre åren> Betalt till eller fått betalt från privat pensionsförsäkring <Se F.7 för fullständig frågetext> 366 1. Ja 816 5. Nej 9 9. Uppgift saknas
VAR 53 UP: PRIV SJUKFÖRSÄKR 7 Loc 64 width 1 MD=9 7f <Egen erfarenhet senaste tre åren> Haft privat eller avtalad sjuk- eller vårdförsäkring <Se F.7 för fullständig frågetext> 149 1. Ja 1027 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 54 FAM/VÄN: INLAGD SJUKH 8 Loc 65 width 1 MD=9 8 Har någon i Din familj eller bland Dina närmaste vänner under de senaste tre åren varit med om något av nedanstående? 8a Varit inlagd på sjukhus 720 1. Ja 435 5. Nej 29 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 55 FAM/VÄN: ARBETSLÖS 8 Loc 66 width 1 MD=9 8b <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Varit arbetslös minst en månad <Se F.8 för fullständig frågetext> 692 1. Ja 468 5. Nej 20 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 56 FAM/VÄN: SJUKSKRIVEN 8 Loc 67 width 1 MD=9 8c <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Varit sjukskriven minst en månad <Se F.8 för fullständig frågetext> 485 1. Ja 638 5. Nej 56 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 57 FAM/VÄN: SOCIALBIDRAG 8 Loc 68 width 1 MD=9 8d <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Fått socialbidrag <Se F.8 för fullständig frågetext> 188 1. Ja 888 5. Nej 101 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 58 FAM/VÄN: PRIV PENSFÖRS 8 Loc 69 width 1 MD=9 8e <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Betalt till eller fått betalt från privat pensionsförsäkring <Se F.8 för fullständig frågetext> 469 1. Ja 514 5. Nej 196 8. Vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 59 FAM/VÄN: PRIV SJUKFÖRS 8 Loc 70 width 1 MD=9 8f <Familj/vänners erfarenhet senaste tre åren> Haft privat eller avtalad sjuk- eller vårdförsäkring <Se F.8 för fullständig frågetext> 197 1. Ja 680 5. Nej 300 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 60 SANNOLIKHET ARBETSLÖS 9 Loc 71 width 1 MD=9 9a Hur stor tror Du sannolikheten är att Du kommer att bli arbetslös inom de närmaste åren? 93 1. Mycket stor sannolikhet 121 2. Ganska stor sannolikhet 295 3. Ganska liten sannolikhet 533 4. Mycket liten sannolikhet 109 8. Vet inte 40 9. Uppgift saknas
VAR 61 SANNOLIKHET SJUKVÅRD 9 Loc 72 width 1 MD=9 9b Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inte får den sjukvård Du behöver om Du skulle bli sjuk? 101 1. Mycket stor sannolikhet 223 2. Ganska stor sannolikhet 416 3. Ganska liten sannolikhet 362 4. Mycket liten sannolikhet 79 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 62 SANNOLIKHET SJUKSKRIVN 9 Loc 73 width 1 MD=9 9c Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inte klarar en månads sjukskrivning utan allvarliga ekonomiska konsekvenser? 137 1. Mycket stor sannolikhet 190 2. Ganska stor sannolikhet 289 3. Ganska liten sannolikhet 483 4. Mycket liten sannolikhet 65 8. Vet inte 27 9. Uppgift saknas
VAR 63 AVSTÅ LÄKARBESÖK 9 Loc 74 width 1 MD=9 9d Hur stor tror Du sannolikheten är att Du inom de närmaste åren måste avstå från läkarbesök på grund av Du inte har råd? 83 1. Mycket stor sannolikhet 121 2. Ganska stor sannolikhet 309 3. Ganska liten sannolikhet 615 4. Mycket liten sannolikhet 54 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 64 FLYTTA PGA BOENDEKOSTN 9 Loc 75 width 1 MD=9 9e Hur stor tror Du sannolikheten är att Du måste flytta från Din bostad inom de närmaste åren på grund av för höga boendekostnader? 72 1. Mycket stor sannolikhet 105 2. Ganska stor sannolikhet 347 3. Ganska liten sannolikhet 578 4. Mycket liten sannolikhet 79 8. Vet inte 10 9. Uppgift saknas
VAR 65 OTILLRÄCKLIG PENSION 9 Loc 76 width 1 MD=9 9f Hur stor tror Du sannolikheten är att Du får en statlig pension som inte ger Dig en acceptabel levnadsstandard som pensionär? 325 1. Mycket stor sannolikhet 334 2. Ganska stor sannolikhet 170 3. Ganska liten sannolikhet 210 4. Mycket liten sannolikhet 138 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 66 PRIV FÖRS SJUKSKRIVN 10 Loc 77 width 1 MD=9 10 Känner Du själv ett behov av att komplettera det offentliga välfärdssystemet med egna privata försäkringar på något av följande områden? 10a Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att få högre ersättning vid sjukskrivning 211 1. Ja, absolut 365 2. Ja, förmodligen 312 3. Nej, förmodligen inte 162 4. Nej, absolut inte 95 8. Vet inte 46 9. Uppgift saknas
VAR 67 PRIV FÖRS ARBETSLÖS 10 Loc 78 width 1 MD=9 10b Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att få högre ersättning vid arbetslöshet <Se F.10 för fullständig frågetext> 185 1. Ja, absolut 380 2. Ja, förmodligen 315 3. Nej, förmodligen inte 167 4. Nej, absolut inte 91 8. Vet inte 53 9. Uppgift saknas
VAR 68 PRIV FÖRS PENSION 10 Loc 79 width 1 MD=9 10c Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att få högre pension <Se F.10 för fullständig frågetext> 523 1. Ja, absolut 387 2. Ja, förmodligen 104 3. Nej, förmodligen inte 78 4. Nej, absolut inte 67 8. Vet inte 32 9. Uppgift saknas
VAR 69 PRIV FÖRS SJUKVÅRD 10 Loc 80 width 1 MD=9 10d Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att komplettera den offentliga sjukvården om jag blir sjuk <Se F.10 för fullständig frågetext> 201 1. Ja, absolut 359 2. Ja, förmodligen 355 3. Nej, förmodligen inte 126 4. Nej, absolut inte 111 8. Vet inte 39 9. Uppgift saknas
VAR 70 PRIV FÖRS ÄLDREOMSORG 10 Loc 81 width 1 MD=9 10e Jag känner ett behov av att ha en privat försäkring för att komplettera den offentliga äldreomsorgen när jag blir gammal <Se F.10 för fullständig frågetext> 310 1. Ja, absolut 455 2. Ja, förmodligen 194 3. Nej, förmodligen inte 83 4. Nej, absolut inte 112 8. Vet inte 37 9. Uppgift saknas
VAR 71 MER SKATT-SJUKVÅRD 11 Loc 82 width 1 MD=9 Här följer några frågor om skatterna i Sverige 11 Skulle Du själv kunna tänka Dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande ändamål? 11a Sjuk- och hälsovård 323 1. Ja, absolut 455 2. Ja, förmodligen 221 3. Nej, förmodligen inte 151 4. Nej, absolut inte 24 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 72 MER SKATT-STÖD ÄLDRE 11 Loc 83 width 1 MD=9 11b <Betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till äldre (pensioner, äldreomsorg mm) <Se F.11 för fullständig frågetext> 243 1. Ja, absolut 470 2. Ja, förmodligen 276 3. Nej, förmodligen inte 147 4. Nej, absolut inte 38 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 73 MER SKATT-STÖD BARNF 11 Loc 84 width 1 MD=9 11c <Betala mer skatt om pengarna går till> Stöd till barnfamiljer (barnbidrag, barnomsorg mm) <Se F.11 för fullständig frågetext> 142 1. Ja, absolut 345 2. Ja, förmodligen 391 3. Nej, förmodligen inte 242 4. Nej, absolut inte 54 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 74 MER SKATT-SOCIALBIDR 11 Loc 85 width 1 MD=9 11d <Betala mer skatt om pengarna går till> Socialbidrag (stöd till dem som pga för låg inkomst inte kan försörja sig själva) <Se F.11 för fullständig frågetext> 80 1. Ja, absolut 254 2. Ja, förmodligen 453 3. Nej, förmodligen inte 334 4. Nej, absolut inte 52 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 75 MER SKATT-SKOLAN 11 Loc 86 width 1 MD=9 11e <Betala mer skatt om pengarna går till> Den vanliga skolan (grundskolan och gymnasieskolan) <Se F.11 för fullständig frågetext> 250 1. Ja, absolut 465 2. Ja, förmodligen 262 3. Nej, förmodligen inte 154 4. Nej, absolut inte 44 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 76 MER SKATT-SYSSELSÄTTN 11 Loc 87 width 1 MD=9 11f <Betala mer skatt om pengarna går till> Sysselsättningspolitiska insatser, dvs åtgärder för att bibehålla eller skapa fler arbetstillfällen <Se F.11 för fullständig frågetext> 135 1. Ja, absolut 323 2. Ja, förmodligen 377 3. Nej, förmodligen inte 284 4. Nej, absolut inte 55 8. Vet inte 17 9. Uppgift saknas
VAR 77 SKATT HÖGA INKOMSTER 12 Loc 88 width 1 MD=9 12 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? 12a För folk med höga inkomster är skatterna ... 90 1. Alldeles för höga 141 2. För höga 272 3. Ungefär lagom 407 4. För låga 223 5. Alldeles för låga 44 8. Vet inte 14 9. Uppgift saknas
VAR 78 SKATT MEDELINKOMSTER 12 Loc 89 width 1 MD=9 12b För folk med medelinkomster är skatterna ... <Se F.12 för fullständig frågetext> 137 1. Alldeles för höga 450 2. För höga 519 3. Ungefär lagom 38 4. För låga 4 5. Alldeles för låga 28 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 79 SKATT LÅGA INKOMSTER 12 Loc 90 width 1 MD=9 12c För folk med låga inkomster är skatterna ... <Se F.12 för fullständig frågetext> 516 1. Alldeles för höga 460 2. För höga 166 3. Ungefär lagom 4 4. För låga 1 5. Alldeles för låga 26 8. Vet inte 18 9. Uppgift saknas
VAR 80 SKATT INKOMST 13000 13 Loc 91 width 6 MD=999999 13 Vi tänker oss några personer som har olika inkomst. Var vänlig och ange för var och en hur mycket Du anser att de bör betala i skatt. 13a Hur mycket anser Du att en person som tjänar 13 000 kr i månaden före skatt borde betala i skatt? 19 999999. Uppgift saknas Valid-n=1172 Min=0 Max=11000 Mean=2507.7 St.Dev=1539.4
VAR 81 SKATT INKOMST 26000 13 Loc 97 width 6 MD=999999 13b Och hur mycket anser Du att en person som tjänar 26 000 kr i månaden före skatt borde betala i skatt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 17 999999. Uppgift saknas Valid-n=1174 Min=0 Max=20000 Mean=6843.3 St.Dev=3902.3
VAR 82 SKATT INKOMST 52000 13 Loc 103 width 6 MD=999999 13c Och hur mycket anser Du att en person som tjänar 52 000 kr i månaden före skatt borde betala i skatt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 18 999999. Uppgift saknas Valid-n=1173 Min=0 Max=250001 Mean=17592.3 St.Dev=12423.0
VAR 83 SKATTETRYCKET 14 Loc 109 width 1 MD=9 14 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige? Är den ... 455 1. Alldeles för hög 433 2. Något för hög 193 3. Lagom hög 41 4. Något för låg 5 5. Alldeles för låg 48 8. Vet inte 16 9. Uppgift saknas
VAR 84 SKATTEFUSK 15 Loc 110 width 1 MD=9 15 Anser Du att det är fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla inkomster och därigenom betalar mindre i inkomstskatt? 34 1. Inte fel 140 2. Lite fel 349 3. Fel 639 4. Helt fel 22 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 85 ARBETSMARKNADSGRUPP 16 Loc 111 width 2 MD=99 Så kommer några frågor om Dig själv. 16 Vilken av följande grupper tillhör du? 611 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar/vecka) 162 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 15 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 7 04. Medhjälpande familjemedlem 67 05. Arbetslös 10 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 84 07. Studerande 148 08. Ålderspensionär 5 09. Hemarbetande 55 10. Förtidspensionär 2 11. Gör värnplikten 14 12. Föräldraledig 11 99. Uppgift saknas
VAR 86 VECKOARBETSTID 18 Loc 113 width 2 MD=90 or GE 99 17 Vilken är Din normala veckoarbetstid? 52 00. 0 timmar 01. 1 timme . . 84. 84 timmar 222 90. Frågan ej tillämplig 31 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 10 12 14 15 16 Frek: 52 2 1 1 1 1 3 1 5 2 2 5 2 Kod: 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 31 Frek: 1 3 1 35 1 1 8 13 1 5 5 57 1 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 17 2 4 31 11 13 33 17 417 4 6 8 3 Kod: 45 46 47 48 49 50 52 55 56 58 60 65 70 Frek: 51 2 1 5 1 51 1 7 1 1 28 3 3 Kod: 71 75 80 84 90 99 Frek: 1 1 3 2 222 31
VAR 87 SEI 18 Loc 115 width 2 MD=99 18a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. 123 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 266 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 108 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 58 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 51 33. Lägre tjänstemän I 114 36. Lägre tjänstemän II 213 46. Tjänstemän på mellannivå 109 56. Högre tjänstemän 23 57. Ledande befattningar 7 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 27 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 3 89. Lantbrukare 89 99. Uppgift saknad
VAR 88 YRKE SSYK POS 1 18 Loc 117 width 2 MD=99 18b Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 18b(1) SSYK-kod position 1 SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 1 00. Militärt arbete 56 01. Ledningsarbete 197 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 147 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 109 04. Kontors- och kundservicearbete 216 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 15 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 124 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 172 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 64 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 90 99. Uppgift saknas
VAR 89 YRKE SSYK POS 1-2 18 Loc 119 width 2 MD=99 18b(2) SSYK-kod position 1-2 <Se F.18b för fullständig frågetext> SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 1 01. Militärt arbete 43 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 13 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 48 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 22 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 56 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 71 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 41 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 24 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 17 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 64 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 1 39. 87 41. Kontorsarbete m.m. 22 42. Kundservicearbete 145 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 70 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 1 57. 15 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 67 71. Gruv-, bygg och anläggningsarbete 41 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 4 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 12 74. Annat hantverksarbete 15 81. Processoperatörsarbete 83 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 74 83. Transport- och maskinförararbete 59 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 5 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 90 99. Uppgift saknas
VAR 90 YRKE SSYK POS 1-3 18 Loc 121 width 3 MD=999 18b(3) SSYK-kod position 1-3 <Se F.18b för fullständig frågetext> SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 1 011. Militärer 4 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 22 122. Drift- och verksamhetschefer 16 123. Chefer för särskilda funktioner 1 127. 12 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 133. 1 211. Fysiker, kemister m.fl. 20 213. Dataspecialister 27 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 12 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 7 223. Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 5 231. Universitets- och högskollärare 38 232. Gymnasielärare m.fl 5 233. Grundskollärare 4 234. Speciallärare 4 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 27 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 2 242. Jurister 4 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2 244. Samhälls- och språkvetare 14 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 12 247. Administratörer i offentlig förvaltning 2 248. Administratörer i intresseorganisationer 8 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 30 311. Ingenjörer och tekniker 2 312. Datatekniker och dataoperatörer 5 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 4 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 8 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 10 323. Sjuksköterskor 6 324. Biomedicinska analytiker 16 331. Förskollärare och fritidspedagoger 1 332. Andra lärare och instruktörer 26 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3 342. Agenter, förmedlare m.fl. 4 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 3 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 11 345. Poliser 13 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 4 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 392. 11 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 18 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 20 413. Lager- och transportassistenter 2 414. Biblioteksassistenter m.fl. 9 415. Brevbärare m.fl. 27 419. Övrig kontorspersonal 11 421. Kassapersonal m.fl. 11 422. Kundinformatörer 5 511. Resevärdar m.fl. 9 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 118 513. Vård- och omsorgspersonal 5 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 8 515. Säkerhetspersonal 69 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 1 523. 1 572. 7 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 3 612. Djuruppfödare och djurskötare 4 614. Skogsbrukare 1 615. Fiskare och jägare 5 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 29 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 19 713. Byggnadshantverkare 14 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 17 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 4 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 15 723. Maskin- och motorreparatörer 5 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 2 732. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 1 734. Grafiker m.fl. 7 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 3 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 2 743. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 2 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 8 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 4 816. Driftmaskinister m.fl. 46 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 3 822. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 2 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 4 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 8 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 9 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 10 828. Montörer 1 829. Övriga maskinoperatörer och montörer 3 831. Lokförare m.fl. 42 832. Fordonsförare 29 833. Maskinförare 1 911. Torg- och marknadsförsäljare 30 912. Städare m.fl. 16 913. Köks- och restaurangbiträden 10 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 1 918. 1 919. Övriga servicearbetare 3 931. Grovarbetare inom bygg och anläggning 2 933. Godshanterare och expressbud 90 999. Uppgift saknas
VAR 91 YRKE SSYK POS 1-4 18 Loc 124 width 4 MD=9999 18b(4) SSYK-kod position 1-4 <Se F.18b för fullständig frågetext> SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 1 0110. Militärer 4 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 5 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 1 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 9 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 2 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 4 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1229. Övriga drift- och verksamhetschefer 3 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 9 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1234. Reklam- och PR-chefer 1 1236. IT-chefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1273. 2 1312. Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning 8 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1316. Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 1 1318. Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 1 1333. 1 2113. Kemister 7 2131. Systemerare och programmerare 13 2139. Övriga dataspecialister 3 2141. Arkitekter och stadsplanerare 4 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 2 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 5 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 7 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 3 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 2 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 1 2211. Biologer 1 2212. Farmakologer m.fl. 1 2214. Jägmästare m.fl. 8 2221. Läkare 4 2222. Tandläkare 2 2231. Barnmorskor 1 2232. Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 3 2234. Barnsjuksköterskor 1 2235. Distriktssköterskor 5 2310. Universitets- och högskollärare 3 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 32 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 3 2323. Lärare i estetiska och praktiska ämnen 5 2330. Grundskollärare 4 2340. Speciallärare 2 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 2 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 3 2411. Revisorer m.fl. 1 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 4 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 8 2414. Organisationsutvecklare 8 2418. 3 2419. Övriga företagsekonomer 2 2421. Advokater, åklagare m.fl. 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 3 2432. Bibliotekarier m.fl. 2 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 7 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 5 2453. Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 1 2454. Koreografer och dansare 1 2456. Formgivare 12 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2480. Administratörer i intresseorganisationer 2 2491. Psykologer m.fl. 6 2492. Socialsekreterare och kuratorer 4 3111. Laboratorieingenjörer 8 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4 3113. Elingenjörer och eltekniker 8 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 1 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 1 3116. Kemiingenjörer och kemitekniker 1 3117. Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 1 3118. Kartingenjörer m.fl. 2 3119. Övriga ingenjörer och tekniker 2 3122. Dataoperatörer 3 3131. Fotografer 2 3134. Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 2 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3143. Piloter m.fl. 1 3145. Flygtekniker m.fl. 2 3221. Arbetsterapeuter 3 3226. Sjukgymnaster m.fl. 2 3228. Receptarier 1 3229. Övriga terapeuter 4 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3232. Operationssjuksköterskor 1 3235. Röntgensjuksköterskor 4 3239. Övriga sjuksköterskor 6 3240. Biomedicinska analytiker 16 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 1 3320. Andra lärare och instruktörer 1 3411. Värdepappersmäklare 3 3412. Försäkringsrepresentanter 2 3413. Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 13 3415. Företagssäljare 3 3416. Inköpare 4 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 1 3422. Speditörer 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 1 3431. Administrativa assistenter 3 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 2 3443. Socialförsäkringstjänstemän 11 3450. Poliser 4 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 9 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3471. Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 1 3472. Presentatörer i radio, TV m.m. 1 3473. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 1 3922. 11 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 17 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 1 4121. 6 4130. 9 4131. Lagerassistenter m.fl. 5 4132. Transportassistenter 2 4140. Biblioteksassistenter m.fl. 9 4150. Brevbärare m.fl. 27 4190. Övrig kontorspersonal 6 4211. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 4 4212. Bank- och postkassörer 1 4213. Croupierer m.fl. 5 4221. Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 3 4222. Receptionister m.fl. 3 4223. Telefonister 1 5111. Flygvärdinnor m.fl. 2 5112. Tågmästare m.fl. 2 5113. Guider och reseledare 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 6 5122. Kockar och kokerskor 2 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 19 5131. Barnskötare m.fl. 44 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 33 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 12 5134. Skötare och vårdare 8 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 5 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 3 5151. Brandmän 4 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 2 5221. Försäljare, dagligvaror 63 5222. Försäljare, fackhandel 1 5224. Kioskägare m.fl. 1 5225. Bensinstationsföreståndare m.fl. 2 5227. Demonstratörer, uthyrare m.fl. 1 5232. 1 5723. 4 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6112. Trädgårdsodlare 2 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 3 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 4 6140. Skogsbrukare 1 6152. Fiskare 5 7111. Gruv- och bergarbetare 3 7121. Murare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 14 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 8 7124. Anläggningsarbetare 3 7129. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 3 7135. VVS-montörer m.fl. 9 7136. Installationselektriker 7 7137. Fastighetsskötare 5 7141. Målare 7 7142. Lackerare 2 7143. Distributionselektriker 12 7212. Svetsare och gasskärare 1 7213. Tunnplåtslagare 4 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7221. Smeder 1 7223. Verktygsuppsättare 2 7224. Slipare m.fl. 12 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 1 7241. Elmontörer och elreparatörer 3 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 1 7311. Finmekaniker 1 7321. Drejare m.fl. 1 7323. Glasgravörer m.fl. 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 1 7411. Slaktare, styckare m.fl. 5 7412. Bagare och konditorer 1 7413. Provsmakare och kvalitetsbedömare 3 7421. Möbelsnickare m.fl. 2 7431. Skräddare, modister och ateljesömmerskor 1 8121. Ugnsoperatörer m.fl. 1 8125. Gjuterioperatörer 2 8141. Sågverksoperatörer 1 8142. Processoperatörer, träfiberindustri 5 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 4 8160. Driftmaskinister m.fl. 46 8211. Verktygsmaskinoperatörer 2 8222. Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 1 8224. Maskinoperatörer, fotografiska produkter 2 8232. Maskinoperatörer, plastindustri 4 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 5 8263. Symaskinoperatörer 3 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 2 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8273. Maskinoperatörer, kvarnindustri 4 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 2 8281. Fordonsmontörer m.fl. 1 8282. Montörer, el- och teleutrustning 7 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 1 8290. Övriga maskinoperatörer och montörer 3 8311. Lokförare 11 8321. Bil- och taxiförare 5 8322. Buss- och spårvagnsförare 26 8323. Lastbils- och långtradarförare 23 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 3 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 3 8334. Truckförare 1 9110. Torg- och marknadsförsäljare 1 9121. Hembiträden m.fl. 29 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 16 9130. Köks- och restaurangbiträden 10 9142. Vaktmästare m.fl. 1 9180. 1 9190. Övrigt servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3 9310. Grovarbetare inom bygg och anläggning 2 9330. Godshanterare och expressbud 90 9999. Uppgift saknas
VAR 92 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 19 Loc 128 width 1 MD=9 19 Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt senaste arbete. 88 1. Egen företagare utan anställda 46 2. Egen företagare med anställda 988 3. Anställd 40 4. Har aldrig förvärvsarbetat 29 9. Uppgift saknas
VAR 93 ANTAL ANSTÄLLDA 19 Loc 129 width 2 MD= 0 19(1) (EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? <Se F.19 för fullständig frågetext> 01. En anställd . . 28. 28 anställda 1140 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 16 13 3 3 5 1 1 1 3 1 1 Kod: 14 22 28 0 Frek: 1 1 1 1140
VAR 94 ARBETSLEDARE 20 Loc 131 width 1 MD=9 20 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på ditt senaste arbete. 374 1. Ja 753 5. Nej 33 7. Har aldrig förvärvsarbetat 31 9. Uppgift saknas
VAR 95 OFF/PRIVAT TJÄNST 21 Loc 132 width 1 MD=9 21 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt senaste arbete var i privat eller offentlig tjänst. 405 1. Arbetar i offentlig tjänst 105 2. Arbetar i statligt företag 597 3. Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 44 4. Har aldrig förvärvsarbetat 40 9. Uppgift saknas
VAR 96 FACKLIG ORGANISATION 22 Loc 133 width 1 MD=9 22 Är Du medlem i någon facklig organisation? 394 1. Ja, ett LO-förbund 168 2. Ja, ett TCO-förbund 90 3. Ja, ett SACO-förbund 189 4. Ja, annan facklig organisation 322 5. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 97 UTBILDNING 23 Loc 134 width 2 MD=99 23 Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? 321 01. Folkskola eller grundskola 156 02. 2-årig gymnasielinje 27 03. Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 92 04. Yrkesskola 44 05. Folkhögskola 48 06. Realskola 136 07. 3-eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 9 08. Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 26 09. Studentexamen 100 10. Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 216 11. Examen från universitet eller högskola 16 99. Uppgift saknas
VAR 98 BOSTADSFORM 24 Loc 136 width 1 MD=9 24 Vilken är Din bostads upplåtelseform? 602 1. Äganderätt 178 2. Bostadsrätt eller andelsrätt 304 3. Hyresrätt 19 4. Andrahandskontrakt 37 5. Inneboende 31 6. Annan 20 9. Uppgift saknas
VAR 99 MÅNADSINKOMST 25 Loc 137 width 3 MD=999 25 Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? Månadsinkomst i 100-tal kronor 9 000. Ingen inkomst 006. 600 kronor/månad . . 960. 96 000 kronor/månad 154 999. Uppgift saknas Kod: 0 6 10 12 13 15 17 18 19 20 22 23 25 Frek: 9 6 1 2 1 2 1 1 1 8 2 1 1 Kod: 28 30 35 39 40 41 43 44 45 46 48 50 52 Frek: 1 4 3 3 5 2 2 2 5 1 1 10 2 Kod: 55 56 58 60 62 63 64 65 66 68 70 71 75 Frek: 3 1 1 9 2 2 3 5 3 1 30 1 11 Kod: 76 77 79 80 82 84 85 86 87 89 90 91 95 Frek: 3 1 1 21 2 1 6 1 2 1 18 1 6 Kod: 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Frek: 2 1 3 45 2 1 1 2 7 1 2 4 3 Kod: 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 Frek: 30 2 4 1 2 8 1 1 1 35 1 2 2 Kod: 124 125 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 Frek: 4 10 2 1 44 6 3 2 11 4 1 2 4 Kod: 140 141 142 145 147 148 149 150 151 153 155 156 158 Frek: 42 2 4 13 4 2 1 64 2 2 6 6 1 Kod: 159 160 162 163 164 165 166 168 169 170 171 172 173 Frek: 1 59 1 1 2 18 1 3 1 36 1 1 2 Kod: 175 176 180 181 183 184 185 186 189 190 192 194 195 Frek: 10 1 37 1 1 2 5 1 1 12 1 1 2 Kod: 196 200 205 210 215 220 225 228 230 240 245 250 260 Frek: 3 47 2 13 1 19 3 1 11 13 2 26 7 Kod: 265 267 270 280 290 300 310 320 330 340 350 370 373 Frek: 1 1 3 6 1 18 1 6 2 1 5 2 1 Kod: 380 385 450 500 550 700 770 800 960 999 Frek: 2 1 4 6 1 2 1 1 1 154
VAR 100 CIVILSTÅND 26 Loc 140 width 1 MD=9 26 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 600 1. Gift 233 2. Sammanboende 70 3. Frånskild 32 4. Änka/änkling 238 5. Ensamstående 18 9. Uppgift saknas
VAR 101 PARTNER ARBMARKNGRUPP 27 Loc 141 width 2 MD= 0 27 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? 421 01. Arbetar heltid (mer än 35 timmar/vecka) 128 02. Arbetar deltid 15-35 timmar/vecka 12 03. Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 5 04. Medhjälpande familjemedlem 45 05. Arbetslös 5 06. Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 32 07. Studerande 121 08. Ålderspensionär 3 09. Hemarbetande 37 10. Förtidspensionär 0 11. Gör värnplikten 14 12. Föräldraledig 368 00. Frågan ej tillämplig
VAR 102 PARTNER SEI 28 Loc 143 width 2 MD= 0 28a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sammanboende? 80 11. Ej facklärda arbetare, varuproducerande 168 12. Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 71 21. Facklärda arbetare, varuproducerande 42 22. Facklärda arbetare, tjänsteproducerande 44 33. Lägre tjänstemän I 62 36. Lägre tjänstemän II 161 46. Tjänstemän på mellannivå 87 56. Högre tjänstemän 20 57. Ledande befattningar 10 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 23 79. Företagare, ospecificerat antal anställda 2 89. Lantbrukare 421 00. Frågan ej tillämplig
VAR 103 PAR YRKE SSYK POS 1 28 Loc 145 width 2 MD=90 28b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? 28b(1) Partners yrke: SSYK-kod position 1 SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 3 00. Militärt arbete 54 01. Ledningsarbete 147 02. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 111 03. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 67 04. Kontors- och kundservicearbete 159 05. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 16 06. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 74 07. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 97 08. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 42 09. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 421 90. Frågan ej tillämplig
VAR 104 PAR YRKE SSYK POS 1-2 31 Loc 147 width 2 MD=90 28b(2) Partners yrke: SSYK-kod position 1-2 <Se F.28b för fullständig frågetext> SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 3 01. Militärt arbete 48 12. Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 6 13. Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 46 21. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 14 22. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 39 23. Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 48 24. Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 28 31. Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 23 32. Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 12 33. Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 47 34. Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 1 35. 59 41. Kontorsarbete m.m. 8 42. Kundservicearbete 109 51. Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 50 52. Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 16 61. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 39 71. Gruv-, bygg och anläggningsarbete 30 72. Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 2 73. Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 3 74. Annat hantverksarbete 4 81. Processoperatörsarbete 57 82. Maskinoperatörs- och monteringsarbete 36 83. Transport- och maskinförararbete 39 91. Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3 93. Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 421 90. Frågan ej tillämplig
VAR 105 PAR YRKE SSYK POS 1-3 31 Loc 149 width 3 MD= 0 28b(3) Partners yrke: SSYK-kod position 1-3 <Se F.28b för fullständig frågetext> SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 3 011. Militärer 4 121. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 22 122. Drift- och verksamhetschefer 22 123. Chefer för särskilda funktioner 5 131. Chefer för mindre företag och enheter 1 135. 1 211. Fysiker, kemister m.fl. 13 213. Dataspecialister 32 214. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3 221. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 10 222. Hälso- och sjukvårdsspecialister 1 223. barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 2 231. Universitets- och högskollärare 25 232. Gymnasielärare m.fl 6 233. Grundskollärare 1 234. Speciallärare 5 235. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 26 241. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 3 242. Jurister 3 243. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2 244. Samhälls- och språkvetare 5 245. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 2 246. Präster 5 247. Administratörer i offentlig förvaltning 2 249. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 16 311. Ingenjörer och tekniker 4 312. Datatekniker och dataoperatörer 3 313. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 3 314. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 2 315. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 2 321. Lantmästare, skogsmästare m.fl. 5 322. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 14 323. Sjuksköterskor 2 324. Biomedicinska analytiker 12 331. Förskollärare och fritidspedagoger 12 341. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 4 342. Agenter, förmedlare m.fl. 8 343. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 2 344. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 9 345. Poliser 10 346. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 347. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 354. 13 411. Kontorssekreterare och dataregistrerare 6 412. Bokförings- och redovisningsassistenter 5 413. Lager- och transportassistenter 8 415. Brevbärare m.fl. 27 419. Övrig kontorspersonal 3 421. Kassapersonal m.fl. 5 422. Kundinformatörer 3 511. Resevärdar m.fl. 11 512. Storhushålls- och restaurangpersonal 82 513. Vård- och omsorgspersonal 4 514. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 9 515. Säkerhetspersonal 49 522. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 1 523. 4 611. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 5 612. Djuruppfödare och djurskötare 7 614. Skogsbrukare 3 711. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 14 712. Byggnads- och anläggningsarbetare 19 713. Byggnadshantverkare 3 714. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 11 721. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 7 722. Smeder, verktygsmakare m.fl. 9 723. Maskin- och motorreparatörer 3 724. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 731. Finmekaniker m.fl. 1 734. Grafiker m.fl. 2 741. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 1 742. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1 812. Processoperatörer vid stål- och metallverk 1 814. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 815. Processoperatörer, kemisk basindustri 1 816. Driftmaskinister m.fl. 33 821. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 1 823. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 3 825. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 6 826. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 8 827. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 6 828. Montörer 20 832. Fordonsförare 16 833. Maskinförare 21 912. Städare m.fl. 11 913. Köks- och restaurangbiträden 3 914. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 3 915. Renhållnings- och återvinningsarbetare 1 919. Övriga servicearbetare 3 931. Grovarbetare inom bygg och anläggning 421 000. Frågan ej tillämplig
VAR 106 PAR YRKE SSYK POS 1-4 31 Loc 152 width 4 MD= 0 28b(4) Partners yrke: SSYK-kod position 1-4 <Se F.28b för fullständig frågetext> SSYK-koder (Standard för Svensk YrkesKlassificering 1996) 3 0110. Militärer 4 1210. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 4 1222. Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 3 1223. Driftchefer inom byggverksamhet 6 1224. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1225. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 4 1226. Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 3 1227. Verksamhetschefer inom utbildning 1 1228. Verksamhetschefer inom vård och omsorg 9 1231. Ekonomichefer och administrativa chefer 3 1232. Personalchefer 5 1233. Försäljnings- och marknadschefer 2 1235. Inköps- och distributionschefer 1 1236. IT-chefer 1 1237. Forsknings- och utvecklingschefer 1 1239. Övriga chefer inom specialområden 5 1314. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1 1350. 1 2111. Fysiker och astronomer 9 2131. Systemerare och programmerare 4 2139. Övriga dataspecialister 2 2141. Arkitekter och stadsplanerare 7 2142. Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 4 2143. Civilingenjörer m.fl., elkraft 3 2144. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 9 2145. Civilingenjörer m.fl., maskin 3 2146. Civilingenjörer m.fl., kemi 1 2147. Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 3 2149. Övriga civilingenjörer m.fl. 2 2212. Farmakologer m.fl. 1 2214. Jägmästare m.fl. 4 2221. Läkare 3 2222. Tandläkare 2 2223. Veterinärer 1 2224. Apotekare 1 2231. Barnmorskor 2 2310. Universitets- och högskollärare 3 2321. Gymnasielärare i allmänna ämnen 22 2322. Gymnasielärare i yrkesämnen 6 2330. Grundskollärare 1 2340. Speciallärare 2 2351. Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 3 2359. Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 8 2411. Revisorer m.fl. 1 2412. Personaltjänstemän och yrkesvägledare 2 2413. Marknadsanalytiker och marknadsförare 3 2414. Organisationsutvecklare 11 2418. 1 2419. Övriga företagsekonomer 3 2422. Domare 1 2431. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 2 2432. Bibliotekarier m.fl. 1 2442. Sociologer, arkeologer m.fl. 1 2444. Språkvetare, översättare och tolkar 3 2451. Journalister, författare, informatörer m.fl. 1 2452. Skulptörer, målare m.fl. 1 2456. Formgivare 1 2460. Präster 1 2462. 5 2470. Administratörer i offentlig förvaltning 2 2492. Socialsekreterare och kuratorer 3 3111. Laboratorieingenjörer 4 3112. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 5 3113. Elingenjörer och eltekniker 3 3114. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 1 3115. Maskiningenjörer och maskintekniker 2 3121. Datatekniker 2 3122. Dataoperatörer 2 3132. Ljud- och bildtekniker 1 3133. Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 1 3141. Maskinbefäl 1 3142. Fartygsbefäl m.fl. 1 3143. Piloter m.fl. 2 3152. Säkerhetsinspektörer m.fl. 1 3211. Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 1 3212. Skogsmästare m.fl. 1 3221. Arbetsterapeuter 1 3224. Optiker 2 3226. Sjukgymnaster m.fl. 1 3227. Djursjukvårdare 3 3231. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 1 3234. Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 1 3235. Röntgensjuksköterskor 9 3239. Övriga sjuksköterskor 2 3240. Biomedicinska analytiker 12 3310. Förskollärare och fritidspedagoger 3 3412. Försäkringsrepresentanter 2 3415. Företagssäljare 2 3416. Inköpare 1 3417. Värderare och auktionister 2 3418. Banktjänstemän och kreditrådgivare 2 3419. Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 3422. Speditörer 1 3423. Platsförmedlare och arbetsvägledare 1 3429. Övriga agenter m.fl. 7 3431. Administrativa assistenter 1 3433. Redovisningsekonomer m.fl. 1 3441. Tulltjänstemän 1 3443. Socialförsäkringstjänstemän 9 3450. Poliser 3 3461. Behandlingsassistenter m.fl. 7 3462. Fritidsledare m.fl. 2 3475. Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 1 3540. 1 4110. 2 4111. Dataregistrerare 10 4112. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 6 4120. Bokförings- och redovisningsassistenter 1 4130. 3 4131. Lagerassistenter m.fl. 1 4132. Transportassistenter 8 4150. Brevbärare m.fl. 27 4190. Övrig kontorspersonal 3 4212. Bank- och postkassörer 1 4222. Receptionister m.fl. 4 4223. Telefonister 3 5112. Tågmästare m.fl. 1 5121. Storhushållsföreståndare m.fl. 5 5122. Kockar och kokerskor 5 5123. Hovmästare, servitörer och bartendrar 20 5131. Barnskötare m.fl. 19 5132. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 31 5133. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 8 5134. Skötare och vårdare 2 5135. Tandsköterskor 2 5139. Övrig vård- och omsorgspersonal 4 5141. Frisörer, hudterapeuter m.fl. 6 5151. Brandmän 1 5152. Väktare och ordningsvakter 1 5153. Kriminalvårdare 1 5159. Övrig säkerhetspersonal 2 5221. Försäljare, dagligvaror 44 5222. Försäljare, fackhandel 1 5224. Kioskägare m.fl. 2 5226. Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 1 5231. 2 6111. Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 1 6112. Trädgårdsodlare 1 6113. Trädgårdsanläggare m.fl. 3 6121. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 2 6129. Övriga djuruppfödare och djurskötare 7 6140. Skogsbrukare 2 7111. Gruv- och bergarbetare 1 7112. Stenhuggare m.fl. 1 7121. Murare m.fl. 1 7122. Betongarbetare 10 7123. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 2 7124. Anläggningsarbetare 1 7131. Takmontörer 4 7132. Golvläggare 1 7133. Isoleringsmontörer 3 7135. VVS-montörer m.fl. 7 7136. Installationselektriker 3 7137. Fastighetsskötare 1 7141. Målare 2 7142. Lackerare 6 7212. Svetsare och gasskärare 2 7213. Tunnplåtslagare 3 7214. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 1 7221. Smeder 3 7222. Verktygsmakare m.fl. 3 7223. Verktygsuppsättare 6 7231. Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 3 7233. Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 2 7242. Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1 7243. Distributionselektriker 1 7311. Finmekaniker 1 7341. Text- och bildoperatörer m.fl. 2 7411. Slaktare, styckare m.fl. 1 7421. Möbelsnickare m.fl. 1 8122. Valsverksoperatörer 1 8144. Processoperatörer, papper 1 8150. Processoperatörer, kemisk basindustri 1 8160. Driftmaskinister m.fl. 33 8211. Verktygsmaskinoperatörer 1 8231. Maskinoperatörer, gummiindustri 2 8251. Maskinoperatörer, tryckeri 1 8252. Maskinoperatörer, bokbinderi 4 8263. Symaskinoperatörer 2 8264. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 2 8271. Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 2 8272. Maskinoperatörer, mejeri 1 8273. Maskinoperatörer, kvarnindustri 3 8274. Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 1 8281. Fordonsmontörer m.fl. 2 8282. Montörer, el- och teleutrustning 3 8283. Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 3 8321. Bil- och taxiförare 2 8322. Buss- och spårvagnsförare 15 8323. Lastbils- och långtradarförare 15 8331. Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 1 8332. Anläggningsmaskinförare m.fl. 21 9122. Hotell- och kontorsstädare m.fl. 11 9130. Köks- och restaurangbiträden 3 9142. Vaktmästare m.fl. 3 9150. Renhållnings- och återvinningsarbete 1 9190. Övrigt servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3 9310. Grovarbetare inom bygg och anläggning 421 0000. Frågan ej tillämplig
VAR 107 PARTNER FTG/ANSTÄLLD 29 Loc 156 width 1 MD=0 29 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? 58 1. Egen företagare utan anställda 42 2. Egen företagare med anställda 687 3. Anställd 24 4. Har aldrig förvärvsarbetat 380 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 PARTNER ANT ANSTÄLLDA 32 Loc 157 width 3 MD= 0 29(1) Partner: Antal anställda <Se F.29 för fullständig frågetext> 001. 1 anställd . . 200. 200 anställda 1150 000. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 25 Frek: 13 3 4 2 5 1 2 3 1 1 1 Kod: 28 35 50 65 200 0 Frek: 1 1 1 1 1 1150
VAR 109 HUSHÅLLETS INKOMST 30 Loc 160 width 3 MD=999 30 Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt? 4 000. Ingen inkomst 005. 500 kronor/månad . . 990. 99 000 kronor/månad 181 999. Uppgift saknas Kod: 0 5 6 12 17 20 21 26 30 32 35 38 40 Frek: 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 41 45 46 49 50 53 55 56 60 61 64 65 70 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 21 Kod: 74 75 76 80 83 84 90 91 95 96 97 99 100 Frek: 1 1 1 8 1 1 6 1 2 1 1 1 10 Kod: 101 102 105 106 107 108 109 110 114 115 117 119 120 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 10 1 4 1 2 22 Kod: 125 129 130 131 134 135 137 139 140 141 142 143 145 Frek: 3 1 15 1 1 5 1 3 17 1 1 1 6 Kod: 146 147 149 150 151 153 156 159 160 163 164 165 168 Frek: 1 1 1 24 1 1 2 1 32 2 2 9 2 Kod: 170 175 176 177 180 183 184 185 187 189 190 192 196 Frek: 11 4 1 1 19 1 1 2 1 1 6 2 1 Kod: 197 198 200 202 205 206 210 213 216 220 221 222 225 Frek: 2 1 52 2 2 2 11 3 1 29 1 1 2 Kod: 227 230 233 235 237 240 242 244 250 251 257 260 261 Frek: 2 14 1 4 2 16 1 1 60 1 1 28 1 Kod: 265 269 270 275 278 280 283 285 288 290 295 299 300 Frek: 2 1 19 1 1 30 2 3 3 13 1 1 70 Kod: 310 311 315 320 325 330 332 335 340 344 345 350 360 Frek: 4 2 2 22 2 13 1 2 14 1 1 39 8 Kod: 370 375 380 390 400 410 420 430 435 440 450 457 460 Frek: 16 1 10 6 44 4 7 2 1 4 11 1 7 Kod: 470 480 493 500 510 520 530 535 550 560 570 580 600 Frek: 7 2 1 13 1 4 1 1 4 2 1 1 10 Kod: 610 650 660 670 680 700 720 760 900 990 999 Frek: 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 181
VAR 110 HUSHÅLLETS STORLEK 31 Loc 163 width 1 MD=9 31a Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 227 1. 1 person 442 2. 2 personer 184 3. 3 personer 197 4. 4 personer 78 5. 5 personer 24 6. 6 personer 3 7. 7 personer 4 8. 8 personer eller fler 32 9. Uppgift saknas
VAR 111 ANTAL BARN U 18 ÅR 31 Loc 164 width 1 MD=9 31b Hur många personer i Ditt hushåll är under 18 år? 374 0. Ingen 168 1. 1 person 167 2. 2 personer 57 3. 3 personer 21 4. 4 personer 4 5. 5 personer 1 6. 6 personer 399 9. Uppgift saknas
VAR 112 ANTAL BARN UNDER 7 ÅR 31 Loc 165 width 1 MD=9 31c Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år? 532 0. Ingen 135 1. 1 person 57 2. 2 personer 2 3. 3 personer 2 4. 4 personer 463 9. Uppgift saknas
VAR 113 PARTISYMPATI 32 Loc 166 width 1 MD=9 32 Vilket politiskt parti tycker Du är bäst? 428 0. Sympatiserar inte med något parti 30 1. Centerpartiet 41 2. Folkpartiet liberalerna 28 3. Kristdemokratiska samhällspartiet 45 4. Miljöpartiet - de gröna 257 5. Moderata samlingspartiet 249 6. Socialdemokratiska arbetarpartiet 62 7. Vänsterpartiet 13 8. Annat parti 38 9. Uppgift saknas
VAR 114 POLITISK DISKUSSION 33 Loc 167 width 1 MD=9 33 Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? 130 1. Mycket ofta 391 2. Ganska ofta 554 3. Inte särskilt ofta 97 4. Inte alls 13 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 115 ARTIKLAR OM POLITIK 34 Loc 168 width 1 MD=9 34 Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? 75 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 520 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 331 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 260 4. Läser nyheter och artiklar om politik varje dag 5 9. Uppgift saknas
VAR 116 SAMHÄLLSKLASSER 35 Loc 169 width 1 MD=9 35a Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser, t ex arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Anser Du att det finns sådana klasser i dagens Sverige? 1033 1. Ja 89 5. Nej 64 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 117 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 35 Loc 170 width 1 MD=9 35b Anser Du att Du själv tillhör någon samhällsklass? 428 1. Ja, arbetarklassen 422 2. Ja, medelklassen 64 3. Ja, övre medelklassen 29 4. Ja, annan samhällsklass 210 5. Nej, jag tillhör inte någon samhällsklass 38 9. Uppgift saknas
VAR 118 SÄLJA STATL FÖRETAG 36 Loc 171 width 1 MD=9 Till sist ett par frågor om framtiden. 36 Här är ett par förslag som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. Vad tycker Du om dessa förslag? 36a Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare. 128 1. Mycket bra förslag 255 2. Ganska bra förslag 229 3. Varken bra eller dåligt förslag 184 4. Ganska dåligt förslag 248 5. Mycket dåligt förslag 132 8. Vet inte 15 9. Uppgift saknas
VAR 119 ANSLUTNING TILL EMU 36 Loc 172 width 1 MD=9 36b Ansluta Sverige till den Europeiska monetära unionen, EMU. <Se F.36 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket bra förslag 123 2. Ganska bra förslag 123 3. Varken bra eller dåligt förslag 133 4. Ganska dåligt förslag 394 5. Mycket dåligt förslag 291 8. Vet inte 20 9. Uppgift saknas
VAR 120 PRIVAT FÖRETAGSAMHET 37 Loc 173 width 1 MD=9 37 Här är ett par förslag på olika samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Hur bra tycker Du dessa förslag är? 37a Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet. 301 1. Mycket bra förslag 411 2. Ganska bra förslag 224 3. Varken bra eller dåligt förslag 90 4. Ganska dåligt förslag 59 5. Mycket dåligt förslag 80 8. Vet inte 26 9. Uppgift saknas
VAR 121 SMÅ INKOMSTSKILLNADER 43 Loc 174 width 1 MD=9 37b Satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små. <Se F.37 för fullständig frågetext> 293 1. Mycket bra förslag 332 2. Ganska bra förslag 196 3. Varken bra eller dåligt förslag 176 4. Ganska dåligt förslag 101 5. Mycket dåligt förslag 71 8. Vet inte 22 9. Uppgift saknas